Page 1

НОВИНИ

02

Със смехотерапия ще лекуват децата в “Пирогов”

СПОРТ

09

—ÏÂı˙Ú ÔÓχ„‡ - ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÛÒÏËı̯ ̇ ·ÓÎÌÓÚÓ ‰ÂÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó ÔÓ„‡Î˯ ÔÓ „·‚‡Ú‡, ÚÓ ÛÒ¢‡ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÚË Ëχ ‰Ó‚ÂËÂ.

150 млн. зрители на мач, рекордна печалба за УЕФА œÂ˜‡Î·‡Ú‡ ̇ ”≈‘¿ ÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË Ë Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚Ë Ô‡‚‡ ̇ ≈‚Ó 2008 Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÂÍÓ‰Ì‡ - ̇‰ 1 ÏËΡ‰ ‚Ó.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

9 - 15 ÞÍÈ 2008

Ãîäèíà: 16

Áðîé: 24 (801)

ÖÑÊÀ - ãóáåùèÿò øàìïèîí √Û·Â˘ËˇÚ ¯‡ÏÔËÓÌ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ Ò Ó͇Á‡ ÙÛÚ·ÓÎÌËˇÚ ÍÎÛ· ̇ ÷— ¿, ÒΉ ͇ÚÓ ”≈‘¿ ÓÚ͇Á‡ ‰‡ ÎˈÂÌÁË‡ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ Ó‰ÌËÚ ¯‡ÏÔËÓÌË ‚ ‚ÓÚÛÌËËÚ ÔÂÁ ÒÂÁÓÌ 2008/2009 „Ó‰Ë̇. –¯ÂÌËÂÚÓ Â ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÌÓ Ë Ì ÔÓ‰ÎÂÊË Ì‡ ÌËÍ‡Í‚Ó Ó·Ê‡Î‚‡Ì ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ·˙΄‡ÒÍˡ ÍÎÛ·. “Ó‚‡ Ò ÒÎÛ˜‚‡ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ‚ 60-„Ӊ˯̇ڇ ËÒÚÓˡ ̇ ì˜Â‚ÂÌËÚÂî, ÍÓËÚÓ Ò‡ÏÓ ÔÂ‰Ë ÏÂÒˆ Ô‡ÁÌÛ‚‡ı‡ Ò‚Óˇ ˛·ËÎÂÈ. ŒÒÚ‡‚‡ ÔÓ‰ ‚˙ÔÓÒ Ë ÎˈÂÌÁ˙Ú Á‡ Û˜‡ÒÚË ‚ "¿" „ÛÔ‡ ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘Ëˇ ÒÂÁÓÌ, ÍÓÂÚÓ ˘Â Ò ¯‡‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÓÚ ¡‘—. œ˘Ë̇ڇ Á‡ Ú‡ÁË Ïˇ͇ Â, ˜Â ·˙΄‡ÒÍËˇÚ ¯‡ÏÔËÓÌ ÌˇÏ‡ ËÁˇ‰Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ‰Ó͇Á‚‡˘‡ ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ Ò˙ÒÚÓˇÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÍÎÛ·‡. —Ή ‡ÁË„‡Îˡ Ò Ò͇̉‡Î ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÍÎÛ·‡ ¿ÎÂÍ҇̉˙ “ÓÏÓ‚ ÔÓ‰‡‰Â ÓÒÚ‡‚-

ÿ‡ÏÔËÓÌ˙Ú Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ÷— ¿ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ‚ÓÚÛÌËËÚ ÔÂÁ ÒÂÁÓÌ 2008/2009 „Ó‰Ë̇ Á‡‡‰Ë ÌÂËÁˇ‰Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ‰Ó͇Á‚‡˘‡ ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ Ò˙ÒÚÓˇÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÍÎÛ·‡. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ¯‡‚‡Ú Á‡ ÎˈÂÌÁ‡ ̇ ÷— ¿ ‚ "¿" „ÛÔ‡. ͇, ‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ ≈ÏËÎ  ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚, ÍÓÈÚÓ ‰ÓÒ„‡ ·Â¯Â ˜ÎÂÌ Ì‡ ÛÔ‡‚ËÚÂÎÌˡ Ò˙‚ÂÚ. ìœÓÂÏ‡Ï ‚Ë̇ڇ Ë Ì ËÒÍ‡Ï ÍÓ΄ËÚ ÓÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÷— ¿ ‰‡ ÔÓÌÂÒ‡Ú Û‰‡Ë. ¿Á ˘Â ÔÓ‰˙Îʇ ‰‡ ÔÓχ„‡Ï ̇ ÍÎÛ·‡ Ë Á‡ ‚ ·˙‰Â˘Â", ͇Á‡ “ÓÏÓ‚. "”≈‘¿ ˇÒÌÓ ËÁ‡Áˇ‚‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÔÓÁËˆËˇ, ͇ÚÓ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â „‡‡ÌÚË‡ÌÓ Â‰Ì‡Í‚Ó Ë ‡‚ÌÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓ ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ò˘ÍË ÍÎÛ·Ó‚Â Ë Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‰ÓÔÛÒ͇ÌË ËÁÍβ˜ÂÌˡ Ë ‰‡ Ò ‰‡‚‡Ú ÓÚÒÓ˜ÍË. —Ήӂ‡ÚÂÎÌÓ ”≈‘¿ Ì ËÁ‰‡‚‡ ÎË-

ˆÂÌÁ Ë Ì ‰ÓÔÛÒ͇ œ‘ ÷— ¿ —ÓÙˡ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ÿ‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÎË„‡ ̇ ”≈‘¿ Á‡ ÒÂÁÓÌ 2008/2009 „Ó‰Ë̇", Ò ͇Á‚‡ ‚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¡‘—. ¬˙‚ ‚˙Á͇ Ò˙Ò ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ‚ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌˡ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÍÎÛ· ÷— ¿ ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ ‚˙ÁÎÓÊË Ì‡ ƒ˙ʇ‚̇ڇ ‡„ÂÌˆËˇ "Õ‡ˆËÓ̇Î̇ ÒË„ÛÌÓÒÚ" ‰‡ ËÁ‚˙¯Ë Ô˙Î̇ ÔÓ‚Â͇ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÍÎÛ·‡ Ë ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‘  ÷— ¿ Ë œ‘  ÷— ¿. Íà ñòðàíèöà 11

"Прекрасните Имена на Аллах" в комикси The 99  Ô˙‚ËˇÚ ÍÓÏËÍÒ Ò ËÒΡÏÒÍË ÂÙÂÂ̈ËË. ÓÏËÍÒ˙Ú ˜ÛÔË ÂÍÓ‰Ë ‚ ‰ˈ‡ ÒÚ‡ÌË ‚ ≈‚ÓÔ‡, ¿Áˡ Ë ¿ÙË͇. ƒÂ‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚÚe „ÂÓË ‚ ÍÓÏËÍÒ‡, ÓÎˈÂÚ‚Óˇ‚‡˘Ë "œÂÍ‡ÒÌËÚ »ÏÂ̇ ̇ ¿Î·ı", Ò ‡‰‚‡Ú ̇ Ó„ÓÏÂÌ ËÌÚÂÂÒ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ÒÚ‡ÌË, ‚ ÍÓËÚÓ Ò ËÁ‰‡‚‡Ú. œÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌËˇÚ ÔÂ‰Ë ‰‚ „Ó‰ËÌË ‚ »Ì‰ÓÌÂÁˡ ÍÓÏËÍÒ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚‡ÎÂÌ ‚ PDF ÙÓÏ‡Ú ÓÚ ËÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ www. the99.org. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 10

К О М Е Н Т А Р МЕХМЕД МЕХМЕДОВ

Вдигайте цирка! НА СТР. 9

НОВИНИ 12 БАЛАНСИРАНО ХРАНЕНЕ, А НЕ ДИЕТИ С БЪРЗ ЕФЕКТ ЗА ОТСЛАБВАНЕ

ÑÍÈ Ì ÊÀ : Ì ÅÕÌ ÅÒ À Ë È Ï Î ÉÐ ÀÇ

Българинът ви чака на закуска в Истанбул Áóíÿìèí Êüîñåëè ‡Í‚Ó ·ËıÚ ͇Á‡ÎË Á‡ ËÒÚËÌÒ͇ ÒÛÎÚ‡ÌÒ͇ Á‡ÍÛÒ͇ Ò ·˙΄‡ÒÍË ‚ÍÛÒ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ »Òڇ̷ÛÎ? ƒ‡ ÓÔËÚ‡Ú ÍÛÎË̇ÌËÚ ‚ÍÛÒӂ ̇ ÒÛÎÚ‡ÌËÚ ̇ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ ̇ ÔÓ˜ÚË ÌˢÓÊ̇ ˆÂ̇. »ÎË ÚÓ‚‡ ‚Ë Ò ÒÚÛ‚‡ χÎÍÓ ÒÚ‡ÌÌÓ!? ¿ Í‡Í‚Ó ·ËıÚ ͇Á‡ÎË ·˙΄‡ËÌ ‰‡ ‚Ë ÒÂ‚Ë‡ ÒÛÎÚ‡ÌÒ͇ Á‡ÍÛÒ͇ ‚ »Òڇ̷ÛÎ. ¬Â˜Â Ôӂ˜ ÓÚ ÒÚÓÎÂÚË ·˙΄‡ÒÍËˇÚ Í‡ÈÏ‡Í Ô˂΢‡ ‚ÌËχÌËÂÚÓ Ì‡ ˆÂÎˡ Ò‚ˇÚ Ò˙Ò Ò‚Óˇ ÒÔˆËÙ˘ÂÌ ‚ÍÛÒ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ »Òڇ̷ÛÎ. “Ó‚‡  Á‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡ ̇ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÿÂÒÚ‡ÍÓ‚Ë, ÍÓÂÚÓ ÒÔÓ‰ ÂÍÒÔÂÚË Ò ̇ÏË‡ Ò‰ Ô˙‚ËÚ ÏÂÒÚ‡, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÒÂÚËÚ ‚ »Òڇ̷ÛÎ. Íà ñòðàíèöà 3

Пандо и Йоанна Шестакови предлагат традиционния български вкус в центъра на Истанбул.

Тютюнопушенето взема заплашителни размери 52,4 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ Ï˙ÊÂÚÂ Ë 38,1 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ÊÂÌËÚ ‚ ¡˙΄‡ˡ ÔÛ¯‡Ú. “Ó‚‡ ÔÓ͇Á‚‡Ú ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ Ì‡ˆËÓ̇ÎÌÓÚÓ ÔÓÛ˜‚‡Ì ̇ Ù‡ÍÚÓËÚ ̇ ËÒ͇ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ, ÓÚÌ‡Òˇ˘Ë Ò Í˙Ï Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂÚÓ, ËÁ‚˙¯ÂÌÓ ÓÚ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ˆÂÌÚ˙ ÔÓ ÓÔ‡Á‚‡Ì ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Á‰‡‚Â. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 6

Най-голямото поскъпване на храните, вдигат тока и парното ¡˙΄‡ˡ ӄ·‚ˇ‚‡ Í·҇ˆËˇÚ‡ ̇ ‰˙ʇ‚ËÚ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ò˙˛Á ÔÓ ÔÓÒÍ˙Ô‚‡Ì ̇ ı‡ÌËÚÂ. “Ó‚‡ ÒÓ˜‡Ú ‰‡ÌÌËÚ ÓÚ ÔÓÒΉÌÓÚÓ ËÁÒΉ‚‡Ì ̇ ≈‚ÓÒÚ‡Ú. ÕˇÍÓË ÓÚ Ì‡È-·Â‰ÌËÚ ˜ÎÂÌÍË ÓÚ »ÁÚӘ̇ ≈‚ÓÔ‡ Ò‡ ̇È-ÒËÎÌÓ Á‡Ò„̇ÚË. ŒÚ ‡ÔËÎ Ï.„. ‰Ó ‡ÔËÎ Ú.„. ˆÂÌËÚ ̇ ı‡ÌËÚÂ Û Ì‡Ò Ò‡ ÒÍÓ˜ËÎË Ì‡È-ÓÒÂÁ‡ÂÏÓ ‚ ˆÂÎˡ Ò˙˛Á - Ò Ì‡‰ 25%. «‡ Ò˙˘Ëˇ ÔÂËÓ‰ ‚ ÚÓÔ ÚË Á‡Â‰ÌÓ Ò ¡˙΄‡ˡ Ò‡ À‡Ú‚ˡ Ë ≈ÒÚÓÌˡ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÓÚ˜ÂÎË Û‚Â΢ÂÌË Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÓÚ 22 Ë 18%. Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 2


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 9 - 15 ÞÍÈ 2008

Тревожен бум на аборти у нас ÂÀÐÍÀ ¬ ¡˙΄‡ˡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡ Ú‚ÓÊÂÌ ·ÛÏ Ì‡ ‡·ÓÚËÚ Ò‰ Ï·‰ËÚ ÊÂÌË. œÓ‡‰Ë Ì·ÂÊÌÓÒÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ·˙΄‡ÍËÚ ·ÓˇÚ Ì‡ "ÌÂÓ‰ÂÌËÚ ·Â·ÂÚ‡" ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡  ÓÍÓÎÓ 50 000 „Ӊ˯ÌÓ. ¿·ÓÚ˙Ú Â Ë ‚˙ÁÏÓÊ̇ Ô˘Ë̇ Á‡ ·˙‰Â˘Ó ·ÂÁÔÎÓ‰ËÂ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â 76% ÓÚ Úˇı Ì Ӊӷˇ‚‡Ú ‡·ÓÚ‡, ·ÓˇÚ Ì‡ ‡·ÓÚËÚÂ Û Ì‡Ò Â ÔÓ-‚ËÒÓÍ ‰ÓË ÓÚ ÚÓÁË ‚ ̇È-„ÓÎÂÏËÚ ‚ÓÔÂÈÒÍË ‰˙ʇ‚Ë.

Филип Димитров се оттегля ÑÎÔÈß

ƒÂÔÛÚ‡Ú˙Ú ÓÚ Œƒ— ‘ËÎËÔ ƒËÏËÚÓ‚ ÔÓÚ‚˙‰Ë ̇ÏÂÂÌËÂÚÓ ÒË ‰‡ Ò ÓÚÚ„ÎË ÓÚ ÔÓÎËÚË͇ڇ ÔÂÁ ˛ÎË Ú.„. ¡Ë‚¯ËˇÚ ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎ ÒÏˇÚ‡ ‰‡ ̇ÔÛÒÌ ԇ·ÏÂÌÚ‡ χÎÍÓ ÔÂ‰Ë Í‡ˇ ̇ Ô‡·ÏÂÌÚ‡Ìˡ ÒÂÁÓÌ, Á‡ ‰‡ ‰‡‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò Ôӂ‰‡Ú Ôӈ‰ÛËÚ ‚˙‚ ‚˙Á͇ Ò Ìӂˡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂΠ̇ —ƒ—, ÍÓÈÚÓ ˘Â „Ó Á‡ÏÂÒÚË. “ÓÈ ˘Â ÓÒڇ̠˜ÎÂÌ Ì‡ —ƒ—, ͇ÍÚÓ Ë ˜ÎÂÌ Ì‡ ¿‰‚Ó͇ÚÒ͇ڇ ÍÓ΄ˡ. œÎ‡ÌÓ‚ÂÚ ÏÛ Ò‡ ‰‡ Ò Á‡ÌËχ‚‡ Ò ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÒ͇ ‰ÂÈÌÓÒÚ.

Ñúñ ñìÿõ ùå ëåêóâàò äåöàòà —ÏÂı˙Ú ÔÓχ„‡ - ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÛÒÏËı̯ ̇ ·ÓÎÌÓÚÓ ‰ÂÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó ÔÓ„‡Î˯ ÔÓ „·‚‡Ú‡, ÚÓ ÛÒ¢‡ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ, ÒÚ‡‚‡ ÏÛ ÔÓ-ıÛ·‡‚Ó Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÚË Ëχ ‰Ó‚ÂËÂ. ƒ‚‡Ï‡ ÍÎÓÛÌË ˘Â ÔÓχ„‡Ú ̇ ωˈËÌÒÍˡ ÔÂÒÓ̇Π‚ "œËÓ„Ó‚" ÔË Î˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ̇ÈχÎÍËÚ ԇˆËÂÌÚË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÏÂıÓÚÂ‡Ôˡ. ¿ÚËÒÚËÚ ÕËÍÓÎ‡È ÕËÍÓÎÓ‚ - ÔÓÙÂÒÓ-‰ÓÍÚÓ ÓÍÓ, Ë ÌÂ„Ó‚ËˇÚ ‡ÒËÒÚÂÌÚ - ‰ÓˆÂÌÚ ‰- –ÓÍÓ, ËÁÌÂÒÓı‡ Ò‚ÓÂÚÓ Ô˙‚Ó Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË ‚ ‰ÂÚÒÍÓÚÓ ÍÓÂÏÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ωËËÚÂ. ì—ÏÂı˙Ú ÔÓχ„‡ - ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÛÒÏËı̯ ̇ ·ÓÎÌÓÚÓ ‰ÂÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó ÔÓ„‡Î˯ ÔÓ „·‚‡Ú‡, ÚÓ ÛÒ¢‡ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ, ÒÚ‡‚‡ ÏÛ

ÔÓ-ıÛ·‡‚Ó Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÚË Ëχ ‰Ó‚ÂËÂ, ‡ ÚÓ‚‡  ÒÚ‡¯ÌÓ ÏÌÓ„Ó Á‡ ‰ÌÓ ‰ÂÚÂî, ͇Á‡ ÒÚ‡¯‡Ú‡ ÒÂÒÚ‡ ̇ —ÂÍˆËˇÚ‡ ÔÓ ‰ÂÚÒ͇ ıËÛ„ˡ ¬‡ÎÂÌÚË̇ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚‡. »‰ÂˇÚ‡ Á‡ ÒÏÂıÓÚÂ‡Ôˡڇ  Á‡ËÏÒÚ‚‡Ì‡ ÓÚ Á‡Ô‡‰ÌÓ‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ Ô‡ÍÚË͇ Ë Ò ÔË·„‡ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ‚ "œËÓ„Ó‚", ËÌÙÓÏË‡ı‡ ÓÚ ·ÓÎÌˈ‡Ú‡. ‘Ë̇ÌÒË‡ÌÂÚÓ Ò ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÚ "œËÓ„Ó‚" Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ. ¬ÒÂÍË ‰ÂÌ ÍÎÓÛÌËÚ ˘Â ÔÓÒ¢‡‚‡Ú ÌˇÍÓ ÓÚ Ò‰ÂÏÚ ‰ÂÚÒÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ Ë ˘Â ËÁÌ‡ÒˇÚ ÍÎÓÛ̇‰‡ Ò ÙÓÍÛÒË Ë ÒϯÍË. ƒÂÚÒ͇ڇ ıËÛ„ˡ ‚ "œËÓ„Ó‚"  ӷÓÒÓ·Â̇ ‚ ‰‚ ÍÎËÌËÍË - ‚ Ô˙‚‡Ú‡ Ò ÔÓÏ¢‡‚‡Ú Í˙χ˜ÂÒÍÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, „˙‰Ì‡ ıËÛ„ˡ Ë ÍÓ-

ÂÏ̇ ıËÛ„ˡ, ‡ ‚˙‚ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÂÌ ·ÎÓÍ Ò ‡ÌËχˆËˇ. ÷ˇÎ‡Ú‡ ÒÂÍˆËˇ ‡ÁÔÓ·„‡ Ò 65 ΄·, ÓÚ Úˇı 30 Ò‡ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÚÓ ÍÓÂÏÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, ‡Á͇Á‡ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚‡. œÓ ‰ÛÏËÚ È, ÚÂÁË Î„· Ò‡ ‚Ë̇„Ë Ô˙ÎÌË. ”ÌË͇ÎÌÓ Á‡ ‰ÂÚÒ͇ڇ ıËÛ„ˡ  ‰ÂÚÒÍËˇÚ ÚˇÊ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÔË ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ÌÂÚÓ ‚ "œËÓ„Ó‚" ‚ÒˇÍÓ ‰ÂÚ ·Ë‚‡ ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÓÔ·͂‡Ìˡڇ Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÒË Í˙Ï ÌˇÍÓ ÓÚ ÒÔˆˇÎËÁË‡ÌËÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ, ÔÓÒÓ˜Ë Ó˘Â ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚‡. “Ó‚‡ Ò ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚ ‡ÌËχˆËÓÌÌË ÒÂÒÚË. ƒÛ„ËÚ ‰ÂÚÒÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ ‚ "œËÓ„Ó‚" Ò‡ ‰ÂÚÒ͇ ÚÓÍÒËÍÓÎӄˡ, ‰ÂÚÒ͇ ÛÓÎӄˡ, ‰ÂÚÒ͇ Ì‚ÓıËÛ„ˡ Ë ‰ÂÚÒ͇ Ú‡‚χÚÓÎӄˡ. Ñ ÍÈÌÊÀ : ÍÈÕ À Ò Ä À  ÓÒ

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

Абитуриентите на матури ÑÎÔÈß

«‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌËˇÚ ‰˙ʇ‚ÂÌ ÁÂÎÓÒÚÂÌ ËÁÔËÚ ÔÓ ·˙΄‡ÒÍË ÂÁËÍ Ë ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ Ò Ôӂ‰ ̇ 1 ˛ÌË. Õ‡‰ 76 ıËÎ. Û˜ÂÌËˆË ÓÚ 12-Ë ÍÎ‡Ò Ò ˇ‚Ëı‡ ̇ χÚÛ‡Ú‡. ÇÚÛ‡Ú‡ ÔÓ ·˙΄‡ÒÍË ÂÁËÍ Ë ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ Ì  ÚÓÎÍÓ‚‡ ÎÂÒ̇, ÍÓÏÂÌÚË‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡Û͇ڇ ƒ‡ÌËÂÎ ¬˙Θ‚ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ ÏÌÂÌˡڇ ̇ Û˜ÂÌËˆË ÓÚ ˆÂÌÚ‡ÎÌË ÒÚÓ΢ÌË Û˜ËÎˢ‡, ˜Â ËÁÔËÚ˙Ú Â ·ËÎ ÔÓ-ÎÂÒÂÌ ÓÚ Ó˜‡Í‚‡ÌÓÚÓ. ÃÂʉۂÂÏÂÌÌÓ ‰Ó 10 ˛ÌË ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú χÚÛËÚ ÔÓ Ê·ÌËÂ.

Съкращават 2000 учители ÑÎÔÈß

ŒÍÓÎÓ 2000 Û˜ËÚÂÎË Ë 1000 ‰Û¯Ë ÌÂÔ‰‡„ӄ˘ÂÒÍË ÔÂÒÓ̇Π˘Â ·˙‰‡Ú Ò˙Í‡ÚÂÌË ‰Ó 15 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë Ú.„. ÔË Á‡ÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ 400 Û˜ËÎˢ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ̇ 43 ËÁ‚˙Ìۘ·ÌË Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌË Á‚Â̇ Ë Ì‡ 33 ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË Û˜ËÎˢ‡. “Ó‚‡ ͇Á‡ ̇ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ —Ë̉Ë͇ڇ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ ۘËÚÂÎË Í˙Ï Õ—¡ flÌ͇ “‡Í‚‡.

Стресът вреди на младите ÑÎÔÈß —ÚÂÒ˙Ú Â ÓÒÌӂ̇ Ô˘Ë̇ Á‡ ̇Û¯ÂÌˡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ Ï·‰ËÚ ıÓ‡, ÒÏˇÚ‡Ú ÒÔˆˇÎËÒÚË. œÓÙ. ‰- »‚‡Ì ÃË·ÌÓ‚ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â Ò‡ Ò ÔÓˇ‚ËÎË ‰‡ÌÌË Á‡ ‰ÂÙËÌËÚË‚ÌË ÔÓÏÂÌË ‚ ÏÓÁ˙˜Ì‡Ú‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ë ÙÛÌ͈ËË, ̇ÒÚ˙Ô‚‡˘Ë ÔÓ‰ ‚ÎˡÌË ̇ ıÓÌ˘Ìˡ ÒÚÂÒ. —ÔÓ‰ ÒÔˆˇÎËÒÚË Ì‡Ô„̇ÚËˇÚ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ, ÌÂÁ‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ı‡ÌÂÌÂ Ë ÒÚÂÒ˙Ú ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó ÔÂÚÓ‚‡‚‡Ì ̇ ÏÓÁ˙͇ Ò ËÌÙÓχˆËˇ Ë Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú ÒÏÛ˘ÂÌˡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡, ̇È-˜ÂÒÚÓ ÔË ıÓ‡Ú‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚ 35-50 „Ó‰ËÌË.

Зъболекарите ни бягат в чужбина ÐÓÑÅ

ŒÍÓÎÓ 91% ÓÚ ·˙΄‡ËÚ ҇ Ò Í‡ËÂÒË Ë ·ÓÎÌË ‚Â̈Ë, ‡ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Á˙·ÓÎÂ͇ËÚ ÌË ·ˇ„‡Ú ‚ ˜ÛÊ·Ë̇ ÔÓ‡‰Ë ÌËÒÍÓÚÓ Á‡Ô·˘‡ÌÂ. œÓ˜ÚË ‚ÒˇÍÓ ‰ÂÚ ̇ 6 „Ó‰ËÌË Ëχ 5 ‚ÂÏÂÌÌË Á˙·‡ Ò Í‡ËÂÒË, ‡ 12-„Ӊ˯ÌËÚ ҇ Ò ÔÓ 3 ÔÓÒÚÓˇÌÌË ‡Á‚‡ÎÂÌË Á˙·‡. —‡ÏÓ ÔÂÁ 2007 „Ó‰Ë̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Ò‡ ̇ÔÛÒ̇ÎË 140 ÒÚÓχÚÓÎÓÁË. — ÓÍÓÎÓ 37% Â Ì‡Ï‡ÎˇÎ ·ÓˇÚ Ì‡ ÎÂ͇ËÚÂ Ë Ì‡ ωˈËÌÒÍËÚ ÒÂÒÚË ‚ ¡˙΄‡ˡ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ 15 „Ó‰ËÌË, Ò˙Ó·˘Ë Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ¡˙΄‡ÒÍˡ ÎÂ͇ÒÍË Ò˙˛Á ‰- ¿Ì‰ÂÈ Âı‡ÈÓ‚. —‡ÏÓ Á‡ „Ó‰Ë̇ 450 ÎÂ͇Ë Ò‡ Á‡ÔӘ̇ÎË ‡·ÓÚ‡ ‚ ÒÚ‡ÌË-˜ÎÂÌÍË Ì‡ ≈—.

Миналата седмица списание “Юмит” организира Парад на хвърчила в Гоцеделчевското с. Долно Дряново. Десетки ученици от местното основно училище "Христо Ботев" се състезаваха на 3 етапа - за издигане на най-високо хвърчило, за най-точно приземяване и за най-красиво ръчно изработено хвърчило. Класиралите се на първите места бяха възнаградени от организаторите.

Най-голямото поскъпване на храните, вдигат тока и парното ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ƒ‡ÌÌËÚ ÒÓ˜‡Ú, ˜Â ı‡ÌËÚ ‚ ≈— ͇ÚÓ ˆˇÎÓ Ò‡ ÔÓÒÍ˙Ô̇ÎË Ò‰ÌÓ Ò˙Ò 7,1% ÓÚ ‡ÔËÎ ‰Ó ‡ÔËÎ, ‡ ‡‚ÌˢÂÚÓ Ì‡ ËÌÙ·ˆËˇÚ‡  3,6 ̇ ÒÚÓ. ƒ˙ʇ‚̇ڇ ÍÓÏËÒˡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ Ë ‚Ó‰ÌÓ „ÛÎË‡Ì (ƒ ≈¬–) Ô‰ÎÓÊË Û‚Â΢ÂÌË ̇ ÚÓÔÎËÌ̇ڇ ÂÌÂ„ˡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÓÚ 1 ˛ÎË 2008 „. Ò‰ÌÓ Ò 14,01%. “‡Í‡ Ò‰ÌÓ ÔÂÚ„ÎÂ̇ڇ ˆÂ̇ ̇ ÚÓÔÎËÌ̇ڇ ÂÌÂ„ˡ ÒÚ‡‚‡ 69,60 ΂‡ ̇ Ï„‡‚‡Ú˜‡Ò. œÂÁ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ˆÂ̇ڇ  ·Ë· 61,04 ΂‡ Á‡ Ï„‡‚‡Ú˜‡Ò, ÔÓÒÓ˜Ë Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ÍÓÏËÒˡڇ ÔÓÙ.  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ÿÛ¯ÛÎÓ‚. “ÓÈ Ó·ˇÒÌË, ˜Â Ò Û‚Â΢ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˆÂÌËÚ ̇ ÚÓÔÎËÌ̇ڇ ÂÌÂ„ˡ ‚ ÌˇÍÓË „‡‰Ó‚ Ú ˘Â Ò ‰Ó·ÎËÊ‡Ú ‰Ó ˆÂ̇ڇ

¬ ‡ÏÍËÚ ̇ ≈— ̇È-„ÓΡÏÓ Â ÔÓÒÍ˙Ô‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ı‡ÌËÚ ‚ ¡˙΄‡ˡ. ƒ ≈¬– Ô‰ÎÓÊË Û‚Â΢ÂÌË ̇ ˆÂÌËÚ ̇ Ô‡ÌÓÚÓ Ë ÚÓ͇ - Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ò 14 ÔÓˆÂÌÚ‡ Ë 18 ÔÓˆÂÌÚ‡. ̇ ÌÓ˘Ì‡Ú‡ Ú‡ËÙ‡ ̇ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡڇ, ÍÓÂÚÓ ˘Â Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÓÚÚ„ΡÌ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎË ÓÚ ÚÓÔÎÓÙË͇ˆËËÚÂ. Õ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ‰ÓÔÛÒÌÂÏ Ù‡ÎËÚ Ì‡ ÚÓÔÎÓÙË͇ˆËËÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ ˘Â Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÒË‚ ̇ ÂÌÂ„ËÈ̇ڇ ÒËÒÚÂχ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ó·ˇÒÌË ÿÛ¯ÛÎÓ‚. —‰ÌÓ Ò 18% Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ˆÂ̇ڇ ̇ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡڇ ÓÚ 1 ˛ÎË 2008 „. Ô‰·„‡ ƒ ≈¬–. ÷Â̇ڇ ‰Ó Í‡ÈÌˡ ÔÓÚ·ËÚÂΠ̇ ÚËÚ ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔ‰ÂÎËÚÂÎÌË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ˘Â ·˙‰Â ‡Á΢̇ Á‡‡‰Ë ‡Á΢̇ڇ ·‡Á‡ Ë ÛÒÎӂˡ ̇ ‡·ÓÚ‡, ÌÓ Û‚Â΢ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˆÂ̇ڇ Á‡ ·ËÚ‡ ÌˇÏ‡ ‰‡  ̇‰ 18 ÔÓˆÂÌÚ‡, Á‡-

ˇ‚Ë Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ƒ ≈¬– ‰Óˆ. ¬‡ÎÂÌÚËÌ  Ë˜Â‚. œ‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ÍÓÏËÒˡڇ ÔÓÙ.  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ÿÛ¯ÛÎÓ‚ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â Ò ̇‰ˇ‚‡ ‰ÓË ÚÓÁË ÔÓˆÂÌÚ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÌËÊÂÌ ‰Ó ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÔËÂχÌ ̇ ‰ÓÍ·‰‡ Á‡ Û‚Â΢ÂÌË ̇ ˆÂÌËÚ ̇ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡڇ, ÍÓÂÚÓ ˘Â Òڇ̠̠ÔÓ‡ÌÓ ÓÚ 26 ˛ÌË. ŒÚ ƒ ≈¬– ÔÓÒÓ˜Ëı‡, ˜Â ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˆÂÌËÚ ̇ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡڇ Ò ̇·„‡ ÔÓ‡‰Ë Ôӂ˯ÂÌË ̇ ˆÂ̇ڇ ̇ „ÓË‚‡Ú‡, Ò ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ ‚Ò˘ÍË ˆÂÌÚ‡ÎË, ͇ÍÚÓ Ë ÔÓ‡‰Ë ËÌÙ·ˆËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓ ‰‡ÌÌË Ì‡ Õ—»  8,4 ÔÓˆÂÌÚ‡ Á‡ 2007 „Ó‰Ë̇.


ÃÎÑÒÎÏÐÈÅÌÑÒÂÎ ZAMAN 3 9 - 15 ÞÍÈ 2008

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÏË̇Îˡ ‚ÂÍ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÿÂÒÚ‡ÍÓ‚Ë Ò‡ Ò̇·‰ˇ‚‡ÎË ¬ËÒÓ͇ڇ ÔÓÚ‡ Ò ÏΡÍÓ, ͇ÈχÍ, χÒÎÓ Ë ÍËÒÂÎÓ ÏΡÍÓ. “ÂÁË Ú‡‰ËˆËÓÌÌË ·˙΄‡ÒÍË ‚ÍÛÒÓ‚Â ‚˜ Ò Ô‰·„‡Ú Ë Ì‡ Ú‡ÔÂÁ‡Ú‡ ̇ Í‡ÎÂÚ ‚ ƒÛ·‡È. Õ‡ÏË‡˘‡Ú‡ Ò ‚ Í‚‡ڇΠ¡Â¯ËÍÚ‡¯ Á‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇ ̇ œ‡Ì‰Ó ÿÂÒÚ‡ÍÓ‚ ‚Ë̇„Ë Â ·Ë· Ò‰ Ô˙‚ËÚ ÏÂÒÚ‡, ÍÓËÚÓ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÒÂÚËÚÂ. œ˘Ë̇ڇ Á‡ ÔÓÔÛΡÌÓÒÚÚ‡ ̇ Á‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡ Ë Ô˂΢‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎËÂÌÚË ÓÚ ıËΡ‰Ë ÍËÎÓÏÂÚË ‡ÁÒÚÓˇÌË  ÏÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡: "«‡ÍÛÒ͇, ‚Íβ˜‚‡˘‡ ÔÂÒÂÌ Í‡ÈχÍ, ˜ËÒÚ Ï‰ Ë Â‰Ì‡ ˜‡¯Í‡ ÚÓÔ˙Î ˜‡È." œÓÔÛΡÌÓÒÚÚ‡ ̇ ·˙΄‡ÒÍˡ ͇ÈχÍ, ÍÓÈÚÓ Ò ÒÔÓÏÂ̇‚‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò »Òڇ̷ÛÎ, ÓÚ‰‡‚̇  ÔÂÍ‡˜Ë· „‡ÌˈËÚ ̇ Ò˙Ò‰̇ “ÛˆËˇ. "—‡ÏÓ ÔÂ‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË „ÛÔ‡ ÓÚ 30 ‡ÏÂËÍ‡ÌˆË ÔÓÒÂÚËı‡ Á‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡ Ë Ï ÔÓÔËÚ‡ı‡ Á‡ ˆÂÔÚ‡Ú‡ ̇ ͇Èχ͇. » ‡Á ËÏ ÓÚ„Ó‚ÓËı, ˜Â ÚÓ‚‡  ڇÈ̇ڇ ̇ ÔÓÙÂÒˡڇ ÏË. » Ò ÔÓÒÏˇıÏ Á‡Â‰ÌÓ", ÒÔÓ‰ÂΡ œ‡Ì‰Ó ÿÂÒÚ‡ÍÓ‚. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ·‡È œ‡Ì‰Ó, ·˙΄‡ÒÍËˇÚ Í‡ÈÏ‡Í Ò Ô‰·„‡ Ë Ì‡ Ú‡ÔÂÁ‡Ú‡ ̇ Í‡ÎÂÚ ‚ ƒÛ·‡È, ͇ÚÓ ‚ÒÂÍË ÏÂÒˆ ΢ÌÓ ËÁÔ‡˘‡ ÒÔˆˇÎÌÓ ÔË„ÓÚ‚ÂÌË Í‡¯ÓÌË Ò Í‡ÈÏ‡Í Á‡ ‰Û·‡ÈÒÍËÚ Í‡ÎÒÍË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡. —Ó·ÒÚ‚ÂÌËÍ˙Ú Ì‡ Á‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡ Ò „Ó‰ÓÒÚ ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â ͇ÈχÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ Ô‰·„‡,  Ò‰ ̇ÈÚ˙ÒÂÌËÚ ‚ÍÛÒÓÚËË ‚ ÒÚ‡ÌË Í‡ÚÓ √ÂχÌˡ, ‘‡ÌˆËˇ Ë ‡Ì‡‰‡. ¬˙ÔÂÍË „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÒË ÔÓÔÛΡÌÓÒÚ ·˙΄‡Ò͇ڇ Á‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇ  χÎÍÓ ÏˇÒÚÓ ‰Ó –Ë·Ìˡ Ô‡Á‡ ‚ ËÒڇ̷ÛÎÒÍˡ Í‚‡ڇΠ¡Â¯ËÍÚ‡¯. ¬˙ÚÂ

‚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÚÓ Ò ÔÓ·Ë‡Ú Ó·˘Ó 5 χÒË. «‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡ ̇ ·˙΄‡Ë̇ ·‡È œ‡Ì‰Ó  ÏÌÓ„Ó ÒÍÓÏ̇. “ˇ Â Ë ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓ ÏˇÒÚÓ, ÓÚÍËÚ‡  ÔÂÁ 1895 „Ó‰Ë̇. œ‡Ì‰Ó ÿÂÒÚ‡ÍÓ‚  ÚÂÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌË ÏÎÂÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ, ͇ÚÓ Ì„ӂÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ò  Á‡ÒÂÎËÎÓ ÓÚ Ã‡Í‰ÓÌÒÍÓ ‚ »Òڇ̷ÛÎ. ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 19 ‚ÂÍ ·‡˘‡Ú‡ ̇ œ‡Ì‰Ó ÿÂÒÚ‡ÍÓ‚, —ÓÚË ≈ÙẨË, ÓÒË„Ûˇ‚‡Î ‚Ò˘ÍË ÏΘÌË ÔÓÚ·ÌÓÒÚË Ì‡ ‰‚Óˆ‡ "ƒÓÎχ·‡ı˜Â" (‰‚Óˆ‡, Í˙‰ÂÚÓ Ò ÔÓÏ¢‡‚‡Î ÒÛÎÚ‡Ì˙Ú ÔÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ). “Ó„‡‚‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÿÂÒÚ‡ÍÓ‚Ë Ò Í‡ÛˆË Ò˙·Ë‡ÎË ·Ë‚ÓÎÒÍÓÚÓ ÏΡÍÓ Ë ÔÓÒΠ„Ó Ó·‡·ÓÚ‚‡ÎË ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ χ̉‡ ‚ ≈ÏË„‡Ì. —Ή Ó·‡·ÓÚ͇ڇ ˉ‚‡Î ‰˙Ú Ì‡ Ô·ÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÓ͇ڇ ͇ÚÓ ÏΡÍÓ, ͇ÈχÍ, ÍËÒÂÎÓ ÏΡÍÓ, χÒÎÓ Ë ÒËÂÌ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË Í‚‡Ú‡ÎË Ì‡ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ ̇ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ. œÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ ÓÒÓ·ÂÌÓ ËÁÒÂÎÌˈËÚ ÓÚ ¡‡Î͇ÌËÚ ËÁ͇‚‡ÎË Ò‚ÓˇÚ‡ ÔÂı‡Ì‡, ͇ÚÓ Á‡‡·ÓÚ‚‡ÎË ‚ χ̉ËÚ ‚ Í‚‡Ú‡ÎËÚ ¿È‡Á‡„ Ë ˇ„˙Úı‡ÌÂ. œÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÏÎÂ͇ËÚÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ ÍËÒÂÎÓ ÏΡÍÓ ÔÓ ËÒڇ̷ÛÎÒÍËÚ ÛÎËˆË ·ËÎË ÓÒÌÓ‚ÌÓ ËÁÒÂÎÌËˆË ÓÚ ¡‡Î͇ÌËÚÂ. ¬ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÏΘÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÿÂÒÚ‡ÍÓ‚Ë ÚÓÎÍÓ‚‡ Ò‡ Ò ÔÓÒ·‚ËÎË, ͇ÚÓ ÔÂ‰Ë „Ó‰ËÌË ÔÓËÁ‚ÂÎË Ë Ô˙‚ÓÚÓ ÍËÒÂÎÓ ÏΡÍÓ ÒÔˆˇÎÌÓ Á‡ ·Â·ÂÚ‡. ÿÂÒÚ‡ÍÓ‚Ë Ò‡ ÔÓËÁ‚Âʉ‡ÎË Ì‡È-‡Á΢ÌË ‚ˉӂ ÍËÒÂÎÓ ÏΡÍÓ - Ò ÔÎÓ‰Ó‚Â, Ò˙Ò ÒÛÒ‡Ï Ë ‚‡ÌËÎˡ, ‡ ̇È-ÔÓÔÛΡÌÓ ·ËÎÓ ÍËÒÂÎÓÚÓ ÏΡÍÓ Ì‡ ÚÂÔÒˡ. Õ‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ Ì‡ œ‡Ì‰Ó ‚ Á‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡  Ì„ӂ‡Ú‡ Ò˙ÔÛ„‡ …Ó‡Ì̇. » ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÓÚ‰‡‚̇ Ò‡ ÔÂÍ‡˜ËÎË 80-Ú „Ó‰ËÌË, ÌÓ ÓÚ 1950 „Ó‰Ë̇ Á‡Â‰ÌÓ ‡·ÓÚˇÚ ÚÛÍ.

Ñ ÍÈÌÊÈ: ÌÅ Õ ÌÅ Ò À Ë È ÏÎÉÐ À Ç

Заповядайте на султанска закуска при българина

Въпреки голямата си популярност закусвалнята на българина бай Пандо е много скромно място, което се намира в центъра на Истанбул.

Българският каймак се произвежда за три дни

Цената на закуската при българина е 4 турски лири ÷Â̇ڇ ̇ Á‡ÍÛÒ͇ڇ Á‡ ‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ ÔË ·˙΄‡Ë̇ ·‡È œ‡Ì‰Ó  4 ÚÛÒÍË ÎËË (ÓÍÓÎÓ 4 ΂‡). «‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡ Ì ÔËÂχ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌË ÂÁÂ‚‡ˆËË, ͇ÚÓ Ì‡È-‚˜ ‚ Ò˙·ÓÚ‡ Ë Ì‰ÂΡ  ‚Ë̇„Ë Ô˙Î̇. ÕˇÏ‡ ÏÌÓ„Ó Ï‡ÒË, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔËÂχ ÍÎÂÌÚË Ò Ô‰‚‡Ë-

ÚÂÎ̇ ÂÁÂ‚‡ˆËˇ. ƒÓË Ëχ Ë Ú‡ÍË‚‡ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò ӷ‡Ê‰‡Ú Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ë Á‡‰‡‚‡Ú ‰ÓÒÚ‡ ËÌÚÂÂÒÌË ‚˙ÔÓÒË ÓÚ Ó‰‡ ̇: 쫇ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡ Ò ËÁ„Ή Í˙Ï ¡ÓÒÙÓ‡ ÎË Â?î, ì»Ï‡ ÎË ‡‚ÚÓÔ‡Í Ë ‡Ò‡ÌÒ¸Ó?î ìÕˇÍÓË ÍÎËÂÌÚË ÒË Ô‰ÒÚ‡‚ˇÚ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ·˙΄‡Ë-

̇ ͇ÚÓ 5-Á‚ÂÁ‰ÂÌ ıÓÚÂÎ. «‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡ Ô˂΢‡ ÍÎËÂÌÚËÚ ÒË Ò ‡‚ÚÂÌÚ˘̇ڇ ÒË ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. «‡ ‰‡ Ì ‡Á‚‡ÎËÏ Ú‡ÁË ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, Ì ̇Ô‡‚ËıÏ ÌË͇͂‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ Á‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡. ‡Í‚‡Ú‡ ·Â¯Â ÔÂ‰Ë „Ó‰ËÌË, ڇ͇‚‡ ÒË Â Ë Ò„‡î, ͇Á‚‡ œ‡Ì‰Ó ÿÂÒÚ‡ÍÓ‚.

¬ ‰Ì¯ÌÓ ‚ÂÏ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÿÂÒÚ‡ÍÓ‚Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ Á‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡ ͇ÚÓ Ï‡Ì‰‡, ‡ ·Ë‚ÓÎÒÍÓÚÓ ÏΡÍÓ ÍÛÔÛ‚‡Ú ÓÚ ÏÎÂÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÓÚ ◊‡Ú‡Î‰Ê‡, —ËÎË‚Ë Ë ÂÏÂ·Û„‡Á. —ÔÓ‰ ·‡È œ‡Ì‰Ó Ò ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÚ ÏΘÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ‚˙‚ Ù‡·ËÍËÚ ҇ Á‡„Û·ËÎË Ò‚ÓˇÚ‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ë ‚ÍÛÒ. "—„‡ Ëχ χ¯ËÌË, ÍÓËÚÓ Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ˜‡Ò‡ ÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ͇ÈχÍ. ¿ ·˙΄‡ÒÍËˇÚ Í‡ÈÏ‡Í Ò ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ̇È-χÎÍÓ Á‡ 3 ‰ÌË. ¬‡ÂÌÂÚÓ Ì‡ ÏΡÍÓÚÓ, ÔÓÒΠ‰‡ Ò ÒÎÓÊË ‚ Ή Ë ‰Û„Ë Ôӈ‰ÛË Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ú‡ÈÌËÚ ̇ ̇¯‡Ú‡ ÔÓÙÂÒˡ. —Ή ‚Ò˘ÍË ÚÂÁË Ôӈ‰ÛË Í‡ÈχÍ˙Ú Ò ÒÂ‚Ë‡ ̇ ÍÎËÂÌÚËÚÂ. —˙˘ÓÚÓ Ò ÓÚÌ‡Òˇ Ë Á‡ ‰Û„ËÚ ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË", ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ Ò „Ó‰ÓÒÚ ·‡È œ‡Ì‰Ó. ¬ Á‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡ ı‡Ì‡Ú‡ Ò Ô‰·„‡ ÔÓ‰ ÙÓχڇ ̇ ÔÓˆËË Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ‰Û„‡‰Â, Í˙‰ÂÚÓ Ò ÔË„ÓÚ‚ˇ ̇ ¯‚‰Ò͇ χ҇. ¿ ÏÂÌ˛ÚÓ ‚ Á‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡ ‚Íβ˜‚‡ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Í‡ÈχÍ, ω, χÒÎËÌË, χÁÌÓ ·ˇÎÓ ÒËÂÌÂ, ˇÈˆ‡, ÚÂÒÚÂÌË ËÁ‰ÂÎˡ, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ËÁÒÂÎÌˈËÚ ÓÚ ¡‡Î͇ÌËÚÂ, ·Ë‚ÓÎÒÍÓ ÏΡÍÓ Ë ˜‡È, ‡Á·Ë‡ ÒÂ. ÃΡÍÓÚÓ ‚Ë̇„Ë Ò Ô‰·„‡ ÚÓÔÎÓ, ͇ÚÓ ‰ӂÌÓ Ò ‚‡Ë ‚ ͇Á‡Ì, ÍÓÈÚÓ Â Ì‡ ÚÂÁ„ˇı‡. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ‚ Á‡ÍÛÒ‚‡ÎÌˇÚ‡ Ò Ô‰·„‡Ú ˇÈˆ‡ ÓÚ Ô˙‰Ô˙‰˙Í Ë Ó‚˜Â ÍËÒÂÎÓ ÏΡÍÓ.


4 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ Ñ ÍÈÌÊÀ : Ñ Å Ë ßÒÒÈÍ ÑÅ Â È

9 - 15 ÞÍÈ 2008

Äâà ìèëèîíà òóðñêè ãàñòàðáàéòåðè ñå î÷àêâà äà ïðåìèíàò ïðåç Áúëãàðèÿ Õ‡‰ 2 ÏËÎËÓ̇ ÚÛÒÍË „‡ÒÚ‡·‡ÈÚÂË Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ÔÂÏËÌ‡Ú ÔÂÁ ¡˙΄‡ˡ ÚÓ‚‡ ΡÚÓ, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ Ã¬–. œÓÚÓˆËÚ ÓÚ ÔË·Ë‡˘Ë Ò ‚ Ó‰Ë̇ڇ ÚÛÒÍË „‡ÒÚ‡·‡ÈÚÂË Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ Ú˙„Ì‡Ú ÓÚ «‡Ô‡‰Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ ‚ Ò‰‡Ú‡ ̇ ˛ÌË. ËÚ˘ÌËÚ ÔÂËÓ‰Ë Ò‡ ÔÂÁ ˛ÎË - ‚ ÔÓÒÓ͇ “ÛˆËˇ, Ë ‚ Í‡ˇ ̇ ‡‚„ÛÒÚ - ‚ ÔÓÒÓ͇ «‡Ô‡‰Ì‡ ≈‚ÓÔ‡. œÂÁ ÏË̇ÎÓÚÓ ÎˇÚÓ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÎËÓ̇ ‰Û¯Ë Ò‡ ÔÂÏË̇ÎË ·˙΄‡Ó-ÚÛÒ͇ڇ „‡Ìˈ‡, ‡ ÔÓ„ÌÓÁËÚ ҇ Á‡ Ӣ ÔÓ-ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ ‰‚ËÊÂÌË - Ô‰ÛÔÂ‰Ë Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ӷ·ÒÚÌËˇÚ ÛÔ‡‚ËÚÂΠ̇ Œ‰ËÌ ƒÊÂÌ„ËÁı‡Ì ¿ÍÒÓÈ ÔË Ò¢‡Ú‡ ÒË Ò ·˙΄‡ÒÍˡ ‚˙Ú¯ÂÌ ÏËÌËÒÚ˙ ÃËı‡ËÎ ÃËÍÓ‚ ̇ √ œœ  ‡Ô˙ÍÛÎÂ. ¿ÍÒÓÈ, ÍÓÈÚÓ ÔˇÍÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ „‡Ì˘ÌËÚ ÔÛÌÍÚÓ‚Â, ÔÓÏÓÎË ·˙΄‡Ò͇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ‰‡ ‚ÁÂÏ ÒÔ¯ÌË ÏÂÍË Á‡ Ó·ÎÂ͘‡‚‡Ì ̇ Ú‡ÙË͇. “ÛˆËˇ Ô‰·„‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓ-

ÚÓ͇ „‡ÒÚ‡·‡ÈÚÂË ‰‡ ·˙‰Â ÔÂ̇ÒÓ˜Â̇ Í˙Ï ‰Û„Ëˇ √ œœ - ÀÂÒÓ‚Ó’‡ÏÁ‡·ÂÈÎË. “Ó‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ Ò ÔÓÎˈÂÈÒ͇ ̇ÏÂÒ‡ Ӣ ‚˙‚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÌÓ Ôӂ˜ÂÚÓ ÔÂÏË̇‚‡˘Ë Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ‰‡ Ò ̇ÒÓ˜‡Ú Í˙Ï  ‡ÔËÚ‡Ì ¿Ì‰‚Ó, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡  ̇È-Í‡ÚÍËˇÚ Ô˙Ú Òڇ̇ ˇÒÌÓ ÓÚ ‡Á„Ó‚Ó‡ ̇ ÏËÌËÒÚ˙ ÃËÍÓ‚ Ò ‰ÂÊÛ̇ڇ ÒÏˇÌ‡ ̇ „‡Ì˘̇ڇ ÔÓÎËˆËˇ ̇ ÔÛÌÍÚ‡. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌˡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÌÚÂÌÁË‚ÌËÚ ÒÚÓËÚÂÎÌË ‡·ÓÚË Ì‡ ËÁˆˇÎÓ ÌÓ‚ Ë ÒÛÔÂÏÓ‰ÂÂÌ „‡Ì˘ÂÌ ÔÛÌÍÚ Ì‡  ‡Ô˙ÍÛÎÂ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ƒÊÂÌ„ËÁı‡Ì ¿ÍÒÓÈ ˘Â ·˙‰Â Á‡‚˙¯ÂÌ ‰Ó Í‡ˇ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ Ë Â Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ 75 ÏËÎËÓ̇ ‰Ó·‡. “Ó„‡‚‡ ÚÛÒ͇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ˘Â ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÂÏ Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÔÓÚÓÍ ÓÚ ÔÂÏË̇‚‡˘Ë, ÍÓÈÚÓ ˘Â Á‡ÚÛ‰ÌË ·˙΄‡Ò͇ڇ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡. Àãåíöèÿ “Ôîêóñ”


ÊÓËÒÓÐÀ & ÅÒÈÊÀ ZAMAN 5 Ñ ÍÈÌÊÀ : ÊÞÐ ØÀ Ò Á À ÉÕ À Í

9 - 15 ÞÍÈ 2008

Детето ми, не се поддавай на желанията на душата, ще станеш роб! Древните мъдреци са казали: „Желанието прави кралете слуги, а търпението прави слугите крале.“ Не виждаш ли случката с пророка Юсуф и Зелиха? Нека за всяко твое действие умът ти бъде съдия. Да не съжаляваш за стореното. Казват: „Нека се радва онзи, при който умът владее и не е роб на желанията си. И горко на онзи, при който владее душата и не е роб на ума.“ (Мунеббихат; 12) Желанията никога не спират, синко. Не се подчинявай на всичките си желания, после ще станеш зависим. Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, повелява: „На човек са достатъчни три неща, за да го изгорят: скъперничеството, да угаждаш на всяко желание на душата си, човекът да има високо мнение за себе си.“ (Мунеббихат; 19) Любимо дете! Всеки ден си прави сметка. Ще подредиш живота си. Ще намериш спокойствие на този свят. Днес какво направих за този свят... а какво направих за другия (отвъдния) свят? - можеш сам да се запиташ. Изпратеният като милост Пророк повелява така: „Умният човек е този, който се разпитва и се подготвя за живота си след смъртта. А немощният човек е този, който слугува на собствените си желания и очаква от Аллах неща, които няма да станат.“ (Тирмизи) Не премахвай от сърцето си страха към Аллах. Това чувство ще те пази от правенето на грешки и ще защитава вярата ти... Аллах Теаля заповядва: „О, вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него и уми-

œÓÓ͇, ¿Î·ı ‰‡ „Ó ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Ë Ë Ò ÏË ‰‡ „Ó ‰‡Ë, ÔÓ‚ÂΡ‚‡: "Õ‡ ˜Ó‚ÂÍ Ò‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË ÚË Ì¢‡, Á‡ ‰‡ „Ó ËÁ„ÓˇÚ: ÒÍ˙ÔÂÌ˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ; ‰‡ Û„‡Ê‰‡¯ ̇ ‚ÒˇÍÓ Ê·ÌË ̇ ‰Û¯‡Ú‡ ÒË; ˜Ó‚ÂÍ˙Ú ‰‡ Ëχ ‚ËÒÓÍÓ ÏÌÂÌË Á‡ Ò· ÒË." райте само отдадени!“ (Коран, 3/102) Бъди доволен от всичко. Работи, за да постигнеш много, имай предвид причините, но крайния резултат остави на Аллах. Бъди доволен от това, което идва от Него. В такъв случай Аллах ти е достатъчен за помощник. Аллах Теаля заповядва: „А решиш ли нещо, уповавай се на Аллах.“ (Коран, 3/159) „И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен.“ (Коран,

65/3) Обично дете! Колкото е голяма обичта ти към Пророка, толкова му бъди и предан. Това е заповед на Аллах. Неговите думи се опират на вахий (откровения от Аллах). Без Пророка ни не е възможно да разберем Исляма. Не е възможно да се спечели щастието в този и Отвъдния свят. Не обръщай внимание на онези, които искат да го заличат. Обичай го с цяло сърце и се привържи към него.

Алкохолът е майка на всички злини Внимавай, детето ми, не се срещай с пияници и наркомани! Стой далеч от алкохола и наркотиците, които вземат ума на хората, развалят потомството, разрушават семейства, разделят роднини, радват сатаната, майка на всички лоши неща, приканващи всички беди и страдания. Не опитвай дори капка... Не се лъжи от преминаващия вкус... Пиенето е вложението на сатаната, дори загубвайки го, не увеличавай вложението му... Дори не сядай на масата с онзи, който пие, стой далеч от тях... Не казвай какво ще стане с един път и се пази да не го опитваш. То е като смъртта, тя не се опитва... Аллах Теаля заповядва: "Сатаната цели именно да всее между вас вражда и ненавист чрез виното и играта на късмет, и да ви възпре от споменаването на Аллах, и от молитвата. Не ще ли престанете?" (Коран, 5/91) А Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, повелява: "Пиенето е майка на всички злини." "Светлината на вярата се премахва от сърцето на този, който пие алкохол." Бъди заедно с мъдрите хора. Те са като светилище, детето ми. С думите си осветяват пътя си, а сърцата им са изпълнени със светлина... Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, повелява: "Онова, което ви е нужно, е да сядате със знаещи и да слушате словата на мъдреците. Без съмнение Аллах както с дъжд съживява умрелите земи, така Той съживява и умрелите сърца със светлината на мъдростта." (Мюнеббихат; 8)

Аллах Теаля заповядва: „Кажи: Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне и ще опрости греховете ви.“ (Коран, 3/31) „И не говори той от само себе си. Това е само откровение, което (му) се разкрива.“ (Коран, 53/3-4) Детето ми, не внасяй раздор между хората, не бъди лош. Тези лоши качества не ти подхождат. Силно страни от тях. За онези, които се намират в това положение и какво е тяхното наказание, отново Пророка ни казва какво е видял и повелява: „На Мирадж видях една общност, от кожата им се отрязваше и устите им се запушваха. И им се казваше да ядат, както ядоха. Попитах: Я, Джибрил, кои са тези? Това са тези, които сеят раздори, ядат човешкото месо и с хулене нападат честта им.“ Прелюбодеянието е бедствие. Пази се от прелюбодеянието, детето ми... Не се доближавай до него. Ще опустошиш Отвъдния си свят, на този свят ще бъдеш безнравствен. Отново в Мирадж на Пророка са показани и прелюбодейците. За техния жалък вид Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, уведомява така: „На Мирадж видях още една общност, пред тях имаше сложена софра, на нея месото, което видях, беше от най-хубавото, а наоколо имаше развалено и вмирисано месо. Те, изоставяйки хубавото месо, започнаха да ядат от разваленото. Попитах кои са тези, о, Джибрил? А той каза: „Това са прелюбодейците.“


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ & ÂÚÇÏÈÒÀÍÈÅ 9 - 15 ÞÍÈ 2008

Òþòþíîïóøåíåòî â Áúëãàðèÿ âçåìà çàïëàøèòåëíè ðàçìåðè œÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â ‰ӂÌË ÔÛ¯‡˜Ë - ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÔÛ¯‡Ú ÔÓÌ ‰̇ ˆË„‡‡ ‰Ì‚ÌÓ, Ò‡ 46,6% ÓÚ Ï˙ÊÂÚÂ Ë 32,7% ÓÚ ÊÂÌËÚÂ, ‡ ÂÔËÁӉ˘ÌË - Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 5,8% Ë 5,4% ÓÚ Úˇı. Õ‡È-‚ËÒÓ͇  ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ̇ Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌ Ò‰ ‡Á‰ÂÎÂÌËÚÂ Ë ‡Á‚‰ÂÌËÚ - 54,1%, Ë ÌÂÒÂÏÂÈÌËÚ - 51,3%.

ÑÍ È ÌÊ À: Ì ÓÑ Ò À Ô À ÊÈÐ À Ç Ë Ú

œË ÔÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ Ò‡ ‡ÌÍÂÚË‡ÌË 2920 ‰Û¯Ë ‚ 375 „ÌÂÁ‰‡ ‚ Ò· Ë „‡‰Ó‚Â. ¬Ò˘ÍË ‡ÌÍÂÚË‡ÌË Ò‡ ÔÓÔ˙ÎÌËÎË Òڇ̉‡ÚËÁË‡Ì, ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ Ò‡‚ÌËÏ ‚˙ÔÓÒÌËÍ, Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ˆÂÌÚ˙ ÔÓ ÓÔ‡Á‚‡Ì ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Á‰‡‚Â, ڇ͇ ˜Â ̇Ô‡‚ÂÌÓÚÓ ÔÓÛ˜‚‡Ì  Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÌÓ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë Ëχ ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓ͇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ ̇ˆËÓ̇ÎÌÓÚÓ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂ, ÔÓÒÓ˜Ë ‰Óˆ. ‰- ÕËÍÓ· ¬‡ÒË΂ÒÍË ÓÚ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ˆÂÌÚ˙. œÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â ‰ӂÌË ÔÛ¯‡˜Ë - ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÔÛ¯‡Ú ÔÓÌ ‰̇ ˆË„‡‡ ‰Ì‚ÌÓ, Ò‡ 46,6% ÓÚ Ï˙ÊÂÚÂ Ë 32,7% ÓÚ ÊÂÌËÚÂ, ‡ ÂÔËÁӉ˘ÌË - Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 5,8%, Ë 5,4% ÓÚ Úˇı. –‰ӂÌËÚ ÔÛ¯‡˜Ë ‚ „‡‰Ó‚ÂÚÂ Ë Ò·ڇ Ò‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 39,7% Ë 39,3%, ‰Ó͇ÚÓ ÂÔËÁӉ˘ÌËÚ ÔÛ¯‡˜Ë ‚ „‡‰Ó‚ÂÚ ҇ ‰‚‡ Ô˙ÚË Ôӂ˜ - 6,4% ÒÂ˘Û 3,3%. ՇȂËÒÓÍËˇÚ ÔÓˆÂÌÚ ‰ӂÌË ÔÛ¯‡˜Ë - 53,7% Ò‰ Ï˙ÊÂÚÂ,  ‚˙‚ ‚˙Á‡ÒÚÓ‚‡Ú‡ „ÛÔ‡ ÏÂÊ‰Û 35 Ë 44 „Ó‰ËÌË, ‰Ó͇ÚÓ ÔË ÊÂÌËÚ ÚÓÁË ÔÓˆÂÌÚ Â 42,7 Ë Â Ì‡È-‚ËÒÓÍ ‚˙‚ ‚˙Á‡ÒÚÓ‚‡Ú‡ „ÛÔ‡ ÏÂÊ‰Û 25 Ë 34 „Ó‰ËÌË, ÒÓ˜‡Ú ‰‡ÌÌËÚ ÓÚ ËÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡È-‚ËÒÓ͇  ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ̇ Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌ Ò‰ ‡Á‰ÂÎÂÌËÚÂ Ë ‡Á‚‰ÂÌËÚ - 54,1%, Ë ÌÂÒÂÏÂÈÌËÚ - 51,3%. Õ‡‰ 60% ÓÚ ËÁÒΉ‚‡ÌËÚ ͇ÍÚÓ ‚ „‡‰Ó‚ÂÚÂ, ڇ͇ Ë ‚ Ò·ڇ Ò‡ ÔÓÔÛ¯ËÎË Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ ÏÂÊ‰Û 16 Ë 20 „Ó‰ËÌË. “Ó‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ·ÎËÁÓ 2/3 ÓÚ ‰ӂÌËÚ ÔÛ¯‡˜Ë, ËÎË ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÎËÓ̇ ‰Û¯Ë, ËÏ‡Ú ÏÌÓ„Ó „ÓÎˇÏ ÔÛ¯‡˜ÂÒÍË ÒÚ‡Ê, ÍÓÂÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ ÒÂËÓÁÂÌ ËÒÍ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ ËÏ, ͇Á‡ ¬‡ÒË΂ÒÍË. “Û‰ÌÓ Ò ‚˙Á‰˙Ê‡Ú ‰‡ Ì ÔÛ¯‡Ú ̇ ÏÂÒÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂÚÓ Â Á‡·‡ÌÂÌÓ, 40,3% ÓÚ ÔÛ¯‡˜ËÚÂ. ¡ÎËÁÓ ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÔÛ¯‡˜Ë Ê·ˇÚ ‰‡ ÒÔ‡Ú ˆË„‡ËÚ - 51,9% ÓÚ ÊÂÌËÚÂ Ë 41,3% ÓÚ Ï˙ÊÂÚÂ, ÒÓ˜Ë Ó˘Â ËÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ. √ÓÎˇÏ ÔÓ·ÎÂÏ Â Ë

В сравнение с предишното подобно изследване сега се констатира значително нарастване на жените пушачки - от 29,8% на 38,1%, докато при мъжете е налице лек спад.

Ô‡ÒË‚ÌÓÚÓ Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂ, ͇Á‡ ¬‡ÒË΂ÒÍË. œÓ‚˜ ÓÚ ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ‡ÌÍÂÚË‡ÌË ÊË‚ÂˇÚ ‚ Ò‰‡, Í˙‰ÂÚÓ Ò ÔÛ¯Ë - Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 57,5% ÓÚ Ï˙ÊÂÚÂ Ë 58% ÓÚ ÊÂÌËÚÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÊË‚ÂÂÌ „‡‰ ËÎË ÒÂÎÓ. ÕËÍÓ· ¬‡ÒË΂ÒÍË ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â ¡˙΄‡ˡ Â Ò Ì‡È-‚ËÒÓÍË ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË ÔÓ Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂ Ë ÔÓ ÒÏ˙ÚÌÓÒÚ ÓÚ Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌ ‚ ≈‚ÓÔ‡, ÌÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì Ò ÒÚˇÒ͇ ÓÚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÚÓÁË Ì‡‚ËÍ Â Ò‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ هÍÚÓË ‚ ÒÏ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÚÂÊÍË ıÓÌ˘-

ÌË ·ÓÎÂÒÚË. —‡ÏÓ 13,3% ÓÚ ÔÛ¯‡˜ËÚ ҇ ÒËÎÌÓ Á‡„ËÊÂÌË Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ ÒË, ÔÓ͇Á‚‡ ‡ÌÍÂÚ‡Ú‡. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ÓÚ Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂ Û Ì‡Ò ÛÏË‡Ú ÂÊ„ӉÌÓ ÔÓ 20 ıËΡ‰Ë ‰Û¯Ë, ‡Î‡ÏË‡ ¬‡ÒË΂ÒÍË. ¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÏË̇ÎÓÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ËÁÒΉ‚‡ÌÂ, Ôӂ‰ÂÌÓ ÓÚ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ÒÚ‡ÚËÒÚ˘ÂÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÂÁ 2001 „., Ò Á‡·ÂΡÁ‚‡ Á̇˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡Ì ̇ ÊÂÌËÚ ÔÛ¯‡˜ÍË - ÓÚ 29,8 ÔÓˆÂÌÚ‡ ̇ 38,1 ÔÓˆÂÌÚ‡, ‰Ó͇ÚÓ ÔË Ï˙ÊÂÚ  ̇Îˈ ÎÂÍ ÒÔ‡‰. ΔÂÌËÚ ӷ‡˜Â ÒÚ‡‚‡Ú χÈÍË Ë Ó͇Á‚‡Ú

ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓΡÏÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ ‰Âˆ‡Ú‡ Ë ÔÓ‰‡ÒÚ‚‡˘ËÚÂ, Á‡ÚÓ‚‡ Ú‡ÁË ÚẨÂÌˆËˇ  ÏÌÓ„Ó Ú‚ÓÊ̇, ͇Á‡ ÍÓÓ‰Ë̇ÚÓ˙Ú Ì‡ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ Ó„‡Ì˘‡‚‡Ì ̇ Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂÚÓ ‰- ǯ‡ √‡‚ËÎÓ‚‡. ƒÓˆÂÌÚ ¬‡ÒË΂ÒÍË ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂÚÓ Â Ò‰ Ò‰ÂÏÚ ÓÒÌÓ‚ÌË ËÒÍÓ‚Ë Ù‡ÍÚÓ‡ Á‡ Ô˘ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ̇È-ÚÂÊÍËÚ ıÓÌ˘ÌË ·ÓÎÂÒÚË Ò˙‰Â˜ÌÓ-Ò˙‰Ó‚Ë, ‡ÍÓ‚Ë, ·ÂÎÓ‰Ó·ÌË Ë ·ÓÎÂÒÚË Ì‡ ẨÓÍËÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÛÏË‡ 80 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡.

Êðèòèêóâàéòå ñåðèàëèòå,êîèòî ãëåäàòå —˙Ò ÒÂˇÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ „Ή‡ÏÂ, ÒÚ‡‚‡Ï ҂ˉÂÚÂÎË Ì‡ ‡Á΢ÌË Ì‡˜ËÌË Ì‡ ÊË‚ÓÚ Ë Ù‡ÍÚË ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡, Ò ÍÓËÚÓ Ì ÒÏ ÔË‚ËÍ̇ÎË. ¬ Ô˙‚ˡ ÏÓÏÂÌÚ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ï Ì‰ӂÓÎÒÚ‚ÓÚÓ ÒË ÓÚ ÌˇÍÓË Ì¢‡, ÍÓËÚÓ ‚Ëʉ‡ÏÂ, ÌÓ ÒΉ ÚÓ‚‡ Á‡ÔÓ˜‚‡Ï ‰‡ Ò‚ËÍ‚‡ÏÂ Ò Úˇı. ◊ÂÒÚÓ ‚ ÒÂˇÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ „Ή‡ÏÂ, ‚Ëʉ‡Ï Ì¢‡, ÍÓËÚÓ ÓÔ‰ÂΡÏ ͇ÚÓ ÎÓ¯Ë ‚˙‚ ‚ÒÂÍˉÌ‚Ìˡ ÌË ÊË‚ÓÚ, ÌÓ ÔÓÌÂÊ ҂ËÍ‚‡ÏÂ Ò Úˇı, Á‡ÔÓ˜‚‡Ï ‰‡ „Ë ‚˙ÁÔËÂχÏ ͇ÚÓ ÌÓχÎÌË (Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ÎÓ¯Ë). œ˙ÚˇÚ, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÒÔ ÚÓ‚‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ËÁı‡·ˇÚ Ë ‰Û„ËÚ ÌË Ì‰ӂÓÎÒÚ‚‡ ÓÚ Ì¢‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ‚Ëʉ‡Ï ÔÓ ÒÂˇÎËÚÂ,  ÒΉÌˡÚ: ÌË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÓÚ˙‚ÂÏ ÓÚ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ ÒË Ì‡ Ô‡ÒË‚ÂÌ ÁËÚÂÎ Ë ‰‡ ÔÂÏËÌÂÏ ‚ ÔÓÁË-

ˆËˇÚ‡ ̇ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ìˡ ÁËÚÂÎ. “.Â. Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰ÂÏ Ï˙Θ‡ÎË‚Ë Ë Ô‡ÒË‚ÌË, ÍÓ„‡ÚÓ „Ή‡Ï ÚÂ΂ËÁˡ, ‡ ‰‡ ÍËÚËÍÛ‚‡Ï Ì¢‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ‚Ëʉ‡ÏÂ, Ò ıÓ‡Ú‡, Ò ÍÓËÚÓ ÒÏ Á‡Â‰ÌÓ ‚ ÚÓÁË ÏË„. ¿ÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÏÂÌËÏ Ë Í‡Ì‡Î‡.

Много е важно за децата! —ÏˇÌ‡Ú‡ ̇ ͇̇· ÔË ÔÓˇ‚‡Ú‡ ̇ ÒÎÛ˜ÍË Ë Í‡‰Ë Ò ÓÚˈ‡ÚÂÎÂÌ ı‡‡ÍÚÂ  ‰ÌÓ ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË Á‡ ‰Âˆ‡Ú‡. “Ó„‡‚‡ Ú ÏÓÊ ‰‡ ÒË Í‡Ê‡Ú: "«Ì‡˜Ë ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ò Ô‡‚Ë,  ÎÓ¯Ó!". ÕÓ ‡ÍÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì ‡„Ë‡ ÔÓ ÌË͇Í˙‚ ̇˜ËÌ, ‰ÂÚÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÒË ÔÓÏËÒÎË, ˜Â ÎÓ¯Ëڠ̢‡, ̇ ÍÓËÚÓ ÒÚ‡‚‡ ҂ˉÂÚÂÎ, Ò ÔÓ‰ÍÂÔˇÚ ÓÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ. Хакан Метан


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 9 - 15 ÞÍÈ 2008

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

5

10

11

13

14

17

26

20

27

33 37

9

24

29

32

8

16

23

28

40

15 19

22 25

7

12

18

21

36

6

30

31

34

35

38

39

41

43

42 44

Ñúñòàâèë: Ìåõìåä Êå÷èäæè ñ. ßñåíêîâî, îáë. Øóìåí

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 √ÂÓÈ Ì‡ ≈ÎËÌ œÂÎËÌ ÓÚ ì ‡Îî. 5 √‡‡ ̇ ÊÔ ÎËÌˡ —ÓÙˡ-¬‡̇. 10 “˙Ì˙Í ËÁ‡ÒÚ˙Í ÓÚ Á˙ÌÂÒÚ‡Ú‡ Ó·‚˂͇ ̇ ÊËÚÌÓ ‡ÒÚÂÌËÂ. 12 –Â͇ ‚ ·Ë‚¯‡ fi„ÓÒ·‚ˡ, ÔËÚÓÍ Ì‡ ƒÛ̇‚. 13 ¿Ì„ÎËÈÒÍË ÎÓ„ËÍ Ë Ï‡ÚÂχÚËÍ. 14 √ÓÎˇÏ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏ (ÏÌ.˜.). 16 ÿÓÚ·̉ÒÍË ÓÒÚÓ‚. 17 √‡‰ ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ. 18 √‡‰ ‚ ◊Âıˡ. 20 —Ô˙ÚÌËÍ Ì‡ fiÔËÚÂ. 21 »ÏÂÚÓ Ì‡ ıηÓÁ‡‚Ó‰ ‚ „. ÿÛÏÂÌ. 23 ’ËÏ˘ÂÒÍË ÂÎÂÏÂÌÚ, Ò·˙ÌÓ·ˇÎ ÏÂÚ‡Î. 25 ¡‡Ú˙Ú Ì‡ ˆ‡ —‡ÏÛËÎ. 27 œËÏËÚË‚ÌÓ Ó˙‰Ë Á‡ Ó·‡·ÓÚ͇ ̇ ÔÓ˜‚‡Ú‡. 28 ¿ÏÂ. ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ Ë ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ (1848-1931). 30 ƒ‚ÌÓ„˙ˆÍË ÔÓÎËÒ. 32 À˘ÌÓ ÏÂÒÚÓËÏÂÌËÂ.

33 ≈‰Ó ÍÎÓÌÂÒÚÓ ‰˙‚Ó (ÏÌ.˜.). 35 ƒ‚Â Â‰Ì‡Í‚Ë Ò˙„·ÒÌË ·ÛÍ‚Ë ÓÚ ·˙΄. ‡Á·Û͇. 36 œË„Î‡ÒˇÌ ‚ ˜ÂÍӂ̇ ÔÂÒÂÌ. 38 ‘ÂÌÒÍË ÍÓÏÔÓÁËÚÓ, ÒËÏÙÓÌˡ ì“ˇ‰‡î. 39 –ÛÏ˙ÌÒÍË ‰ÊËÔÓ‚Â. 40 «‡Ò˙ı̇· ‡Ì‡ ̇ ÍÓʇڇ. 42 √ÂÓÈ Ì‡ ¿‰ÓÎÙ ¿‰‡Ï ÓÚ ÓÔÂ‡Ú‡ ì¿ÍÓ ·ˇı ˆ‡î. 43 —ÚÂÏËÚÂÎÌÓ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ, ˘ÛÏ. 44 ¬ ‰‚ÌÓ ‚ÂÏ „ÓÎˇÏ Ó„˙Ì Á‡ ËÁ„‡ˇÌ ̇ ÓÒ˙‰ÂÌ Ì‡ ÒÏ˙Ú.

11 ¿ÁˇÚÒ͇ ‡ÎÍÓıÓÎ̇ ̇ÔËÚ͇. 14 √‡ÙÒÚ‚Ó ‚ ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ. 15 √ÂÓÈ Ì‡ ¡ÓÓ‰ËÌ ÓÚ Â‰ÌÓËÏÂÌ̇ ÓÔÂ‡. 18 ΔËÚÌÓ ‡ÒÚÂÌËÂ Ò ‰·ÌË Á˙̇. 19 ‡ÚÓ΢ÂÒÍË Ò‚Â˘ÂÌˈË. 22 √ÂÓÈ ÓÚ Â‰ÌÓËÏÂÌ̇ ÓÔÂ‡ ̇ –ÓÒËÌË. 24 “ÛÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎ, ‡ÎËÒÚ, ÓÏ‡Ì ìfiÒÛÙ ÓÚ  Û˛‰Ê‡Íî. 26 ƒ‡Ï‡ ÓÚ ’ÂÌËÍ »·ÒÂÌ. 28 ”˜ÂÌË Á‡ ÏÓ‡Î‡. 29 √ÂÓÈ ÓÚ ÔÓ˜ÛÚ ÓÏ‡Ì Ì‡ ΔÛÎ ¬ÂÌ. 31 Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌË ̇ ‰‚̇ ÎÒÂÅÑÍÎ: √˙ˆËˇ. 1 ◊Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ Â ÌÓ‚ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ 34 √ÂÓÈ Ì‡ ¡ÂıÚ. ÒË. 37 –ÛÒÍÓ ÔËÒÚ‡ÌË˘Â Ì‡ ŒıÓÚÒÍÓ 2 œÓ‰ÌÓ ˜ËÒÎÓ. ÏÓÂ. 3 —˙ÔÛ„˙Ú Ì‡ —ÂÏË‡Ïˉ‡. 39 ¿Î·‡ÌÒ͇ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ 4 –ÛÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚË. ‡„ÂÌˆËˇ. 6 ‘ÂÌÒ͇ ·ÛÍ‚‡. 7 ƒÛıÓ‚ÂÌ ÔÓÍÓ‚ËÚÂΠ̇ ‰Óχ¯- 41 —Ú‡ ÏÓ‰ÂÎ Ò˙‚ÂÚÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚË. ÌÓÚÓ Ó„Ìˢ ‚ ‰‚ÂÌ –ËÏ. 42 √ÂÓÈ ÓÚ ÙËÎχ ìœËÎÂÚÓî ̇ 8 √‡‰ ‚ ¡˙΄‡ˡ. ¿Î˙Ì œ‡Í˙. 9 Œ„ÌÂÛÔÓ̇ Ô˙ÒÚ.

ЛЕСНО

СУДОКУ 9

1

3

5

7

4 1

3

8

2

8

1

4

7

3

3

5

3

9

7

6

5 8

6

4

СРЕДНО

ÇÎ˙Í Ò‡ÏÓÎÂÚ Ì‡·ÎËʇ‚‡ Ô‡ËÊÍÓ ÎÂÚˢÂ. œËÎÓÚ˙Ú ‚ÎËÁ‡ ‚˙‚ ‚˙Á͇ Ò ‰ËÒÔ˜ÂÒ͇ڇ ÍÛ·: - “ÛÍ ÔËÎÓÚ˙Ú, ÚÛÍ ÔËÎÓÚ˙Ú! ¡Ëı ÊÂ·Π‰‡ ÔÓÎÛ˜‡ ‡Á¯ÂÌË Á‡ ͇ˆ‡ÌÂ! - ”ÚÓ˜ÌÂÚ Í˙‰Â ÒÚÂ! - ¬ Ô‰̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡, ̇ Ò‰‡Î͇ڇ ‚Ρ‚Ó! ☺ ☺ ☺ ¿‚‡Ë‡Î Ò‡ÏÓÎÂÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ „Û·Ë ‚ËÒÓ˜Ë̇ ̇‰ “Ëıˡ Ó͇Ì. œ˙ÚÌˈËÚ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ÒÂËÓÁÌÓ ‰‡ Ò ÔËÚÂÒÌˇ‚‡Ú. ¬Íβ˜‚‡ Ò ÔËÎÓÚ˙Ú Ë Ì‡Âʉ‡: - ÃÓΡ, ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÎÛ‚‡Ú, ‰‡ Ò ̇‰ˇÚ ÓÚ‰ˇÒÌÓ Ì‡ ÍÓˉÓ‡, ‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÎÛ‚‡Ú - ·Î‡„Ó‰‡ËÏ ‚Ë, ˜Â ËÁ·‡ıÚ ÛÒÎÛ„ËÚ ̇ ̇¯‡Ú‡ ‡‚ËÓÍÓÏÔ‡Ìˡ!

☺ ☺ ☺ ÃË̇‚‡ ÔÂÁ Ò‡ÎÓ̇ ̇ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ÔËÎÓÚ Ò Ô‡‡¯ÛÚ. œ˙ÚÌ˘͇ „Ó ÔËÚ‡: - ‡Í‚Ó Ò  ÒÎÛ˜ËÎÓ? - ÕË˘Ó ÓÒÓ·ÂÌÓ, ÔÓ·ÎÂÏË ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡. ☺ ☺ ☺ ”‚‡Ê‡ÂÏË Ô˙ÚÌˈË! ≈ÍËÔ‡Ê˙Ú ‚Ë ÔË‚ÂÚÒÚ‚‡ Ò "‰Ó· ‰Ó¯ÎË" ̇ ·Ó‰‡ ̇ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡. ¬ ˜ÂÒÚ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓÎÂÚ‡ ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÔËÎÓÚË ‚‰Ë„‡Ú Ô˙‚‡Ú‡ ÒË Ì‡Á‰‡‚ˈ‡! ☺ ☺ ☺ Õ‡˜‡ÎÌËÍ Ò ͇‡ ̇ ÔËÎÓÚ Ì‡ Ô˙ÚÌ˘ÂÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚ: - » ‰Û„ Ô˙Ú ÔÓ-‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ó·ÏËÒÎˇÈ Í‡Í‚Ó „Ó‚Ó˯ ÔÓ ÏËÍÓÙÓ̇ ̇ Ô˙ÚÌˈËÚÂ! ŒÌˇ ‰ÂÌ ÒË ËÏ Í‡Á‡Î: "» ڇ͇, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÔÓ‰ıÓ‰ËÏ Á‡ ͇ˆ‡ÌÂ, ËÒÍ‡Ï ‰‡ Ò ҷӄۂ‡Ï Ò

8

‚Ò˘ÍË"... ☺ ☺ ☺ ÃËÌÛÚË ÔÂ‰Ë ËÁÎËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ Ô˙‚ËˇÚ ÔËÎÓÚ ÔËÚ‡ ‚ÚÓˡ: - ¬Á ÎË Í‡ÚËÚÂ? - ƒ‡, ˜ËÒÚÓ ÌÓ‚Ë - ‰‚ ÚÂÒÚÂÚ‡! - ÕÂ, ·Â, ÔËÚ‡Ï Á‡ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚ ͇ÚË. - “ˇı „Ë Á‡·‡‚Ëı. - » Ò„‡ ͇͂Ó, Ô‡Í ÎË ˘Â ÎÂÚËÏ ÔÓ ÔÓÔ ÍÛÔ‡? ☺ ☺ ☺ ¿ÏÂË͇ÌÒÍË ‡ÒÚÓ̇‚Ú Ô‰ ÍÓÏËÒˡ ̇ Õ¿—¿ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍËÚ‡ÈÒÍË ÍÓÒÏÓ̇‚Ú ‚ ÍÓÒÏÓÒ‡. - ËڇȈËÚ ҇ ÓÚ‚ÓËÎË ÂÒÚÓ‡ÌÚ Ì‡ ÀÛ̇ڇ. - ≈, Í‡Í ·Â¯Â? - ÔËÚ‡Ú ÓÚ ÍÓÏËÒˡڇ. - ¿ÏË Í‡Í... ÒÚ‡ıÓÚ̇ ı‡Ì‡, ‡Ï‡ ÌË͇͂‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡!

Îòãîâîðè íà êðúñòîñëîâèöàòà îò ïðåäèøíèÿ áðîé: Âîäîðàâíî: 1. Àëàí. 5. Äàëàñ. 10. Áóðàí. 12. Òèíà (Òúðíúð). 13. Àê. 14. Äàìà. 15. Àí. 16. Êèò. 17. Íàíà. 19. Àëþð. 21. Êàíà. 22. Ðàë. 23. ÍÀÑÀ. 25. Äåêàí. 27. Òîò. 29. Êàâàë. 30. Äîðà (Ãàáå). 31. ×è. 32. Êîìàð. 33. Àäàøè. 34. Ìèíè. Îòâåñíî: 1. Àáàãàð. 2. Ëóê. 3. Àð. 4. Íàäèð. 6. Àòàíàñ (Äàë÷åâ). 7. Ëè. 8. Àíàíà. 9. Ñàíà. 11. Íàò (Ìàðè Æîçå). 18. Àíàòîìè. 20. Ëàäà. 21. Êàí. 23. Íàë. 24. Àòàðè. 26. Êàèø. 28. Îðàí. 29. Êðà. 30. Äîì.

3

8

6

2

9

4

7

7

7

В ИЦОВЕ

1

4

9

8

3

9

7

8

2

6

5 6

5

2

2

9

8

6

5

3

1

4

3 9

7

7 4

6

1

9 6

1

1

3

5

8

2

6

9

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

ÑÐÅÄÍÎ

8

3

9

4

1

2

5

6

7

8

9

6

4

1

3

2

7

5

2

1

7

9

6

5

3

8

4

4

1

7

8

5

2

3

9

6

5

6

7

8

3

7

9

2

1

5

2

3

9

6

7

1

4

8

6

4

8

2

7

9

1

5

3

2

6

8

7

9

4

5

3

1

3

2

5

1

8

4

7

9

6

3

4

1

5

2

6

9

8

7

7

9

1

6

5

3

8

4

2

9

7

5

3

8

1

4

6

2

4

8

3

7

9

6

2

1

5

6

8

2

1

3

9

7

5

4

9

7

6

5

2

1

4

3

8

1

3

4

6

7

5

8

2

9

1

5

2

3

4

8

6

7

9

7

5

9

2

4

8

6

1

3

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 9 - 15 ÞÍÈ 2008

Много потребители не знаят какво е Blu-ray Õ‡‰ ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ ÔËÚÂʇÚÂÎËÚ ̇ ÚÂ΂ËÁÓË Ò ‚ËÒÓ͇ ÂÁÓβˆËˇ (HD) ‚Ò Ӣ Ì Á̇ˇÚ Í‡Í‚Ó Â ÚÓ‚‡ Blu-ray, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë ÔÓÛ˜‚‡Ì ̇ ÍÓÏÔ‡Ìˡڇ NPD Group. »ÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ Â Ôӂ‰ÂÌÓ Ì‡ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ —¿Ÿ. –ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÒÓ˜‡Ú, ˜Â 45% ÓÚ Ëχ˘ËÚ HD ÚÂ΂ËÁÓË Ò‡ Á‡ÔÓÁ̇ÚË Ò Blu-ray, ÌÓ Ò‡ÏÓ 9% Ô·ÌË‡Ú ‰‡ Á‡ÍÛÔˇÚ ÔÎÂÈ˙ Ò ÚÓÁË ÙÓÏ‡Ú ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘ËÚ 6 ÏÂÒˆ‡. ¬ „ÛÔ‡Ú‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì ÔÓÎÁ‚‡Ú HD ÚÂ΂ËÁÓ, Ô·ÌÓ‚Â Á‡ Blu-ray ÍÓˇÚ 6%. «‡ ‰̇ „Ó‰Ë̇ ·ÓˇÚ Ì‡ ıÓ‡Ú‡, Á‡ÔÓÁ̇ÚË Ò ÙÓχڇ Á‡ ‚ˉÂÓ Ò ‚ËÒÓ͇ ÂÁÓβˆËˇ, ̇·„‡Ì ÓÚ Sony, Ò  ۂÂ΢ËÎ Ò 10%, ‚˙ÔÂÍË ¯ÛÏÌÓ Ó„Î‡ÒÂ̇ڇ ‚ÓÈ̇ ÏÂÊ‰Û Blu-ray Ë HD DVD, ‚ ÍÓˇÚÓ Ô˙‚ËˇÚ ÒÔ˜ÂÎË. «‡ Ôӂ˜ÂÚÓ ÔÓÚ·ËÚÂÎË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ̇ Ò„‡¯ÌËÚ DVD-Ú‡ Ò‡ ̇Ô˙ÎÌÓ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË, ‡ Blu-ray ‚Ò Ӣ ËÏ Ò ÒÚÛ‚‡ Ú‚˙‰Â ÒÍ˙ÔÓ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ, Á‡Íβ˜‡‚‡ ÔÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ NPD.

"Ñòîäîëàðîâèòå" ëàïòîïè ñå ïðåâðúùàò â êíèãà

Торент портал влезе в Топ 100 по посещаемост œÓÔÛΡÌËˇÚ ÚÓÂÌÚ ÔÓڇΠPirate Bay ‚ÎÂÁ ‚ Ô˙‚‡Ú‡ ÒÚÓÚˈ‡ ̇ ̇È-ÔÓÒ¢‡‚‡ÌËÚ ҇ÈÚÓ‚Â ‚ ËÌÚÂÌÂÚ. ÕÓ‚Ë̇ڇ Ò˙Ó·˘Ë TorrentFreak, ͇ÚÓ Ò ÔÓÁÓ‚‡‚‡ ̇ ‰‡ÌÌË ÓÚ Alexa. ŒÚ 2006 „Ó‰Ë̇ ‰ÓÒ„‡ ÔÓÒ¢‡ÂÏÓÒÚÚ‡ ̇ Pirate Bay  ̇‡Ò̇· 4 Ô˙ÚË - ‰Ó 12 ÏËÎËÓ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎË ‚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂ. ¡ÓˇÚ Ì‡ ÚÓÂÌÚËÚ Ô˙Í Ò  ۂÂ΢ËÎ ‰‚ÓÈÌÓ - ÓÚ 600 ıËΡ‰Ë ‰Ó 1,2 ÏËÎËÓ̇. Alexa ÓÔ‰ÂΡ ÔÓÒ¢ÂÌˡڇ ‚ ÚÓÂÌÚ Ò‡ÈÚÓ‚ÂÚ ˜ÂÁ ÌÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ, ÍÓˇÚÓ Â ÔÓ-ÚӘ̇ ÓÚ ‰ÓÒ„‡¯Ì‡Ú‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò ·‡ÁË‡ ̇ ‰‡ÌÌË ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ËÁÚÓ˜ÌË͇. Ç͇ Ë ‰‡ ÔÓ·Ë ‚ “ÓÔ 100, Pirate Bay Ì  ̇È-ÔÓÔÛΡÌËˇÚ ÚÓÂÌÚ ÔÓÚ‡Î. œ‰ ÌÂ„Ó ‚ Í·҇ˆËˇÚ‡ ̇ Alexa, ̇ 52-Ó ÏˇÒÚÓ,  ÚÓÂÌÚ Ò‡ÈÚ˙Ú Mininova. —Ή Pirate Bay Ô˙Í Ò‡ ÚÓÂÌÚ ÔÓÚ‡ÎË Í‡ÚÓ isoHunt, Torrentz.com Ë btjunkie.

ŒÙˈˇÎÌÓÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ‚ÚÓ‡Ú‡ ‚ÂÒˡ ̇ XO ·ÔÚÓÔËÚÂ, Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ Û˜ÂÌˈËÚ ‚ ‡Á‚Ë‚‡˘ËÚ Ò ‰˙ʇ‚Ë, ‚˜  هÍÚ. Œ·ÌÓ‚Â̇ڇ χ¯Ë̇, Ò˙Á‰‡‰Â̇ ÒÔÓ‰ ÔÓÂÍÚ‡ ìÀ‡ÔÚÓÔ Á‡ ‚ÒˇÍÓ ‰ÂÚÂî (OLPC), ÔË΢‡ ̇ ÂÎÂÍÚÓÌ̇ ÍÌË„‡ Ë Â Ò˙Ò Á̇˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡ÎÂ̇ ˆÂ̇ - $75 Á‡ ‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. »ÌˈˇÚÓ˙Ú Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ OLPC ÕËÍÓÎ‡Ò Õ„ÓÔÓÌÚ ̇Ô‡‚Ë Í‡ÚÍÓ ÓÔËÒ‡ÌË ̇ ÔÂÌÓÒËÏˡ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ̇ ÒÔˆˇÎÌÓ Ò˙·ËÚË ‚ Ç҇˜ÛÁÂÚÒÍˡ ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÌ ËÌÒÚËÚÛÚ (MIT) ‚ —¿Ÿ. œ‰‚Ëʉ‡ Ò Ô˙‚ËÚ XO2 χ¯ËÌË ‰‡ ·˙‰‡Ú „ÓÚÓ‚Ë Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚͇ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ‚ ‡Á‚Ë‚‡˘ËÚ Ò ÒÚ‡ÌË ÔÂÁ 2010 „Ó‰Ë̇. Õ„ÓÔÓÌÚ Ò ̇‰ˇ‚‡ ‰ËÁ‡ÈÌ˙Ú Ì‡ ‚ÚËÌËÚ ·ÔÚÓÔË ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ë ÓÚ ‰Û„Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÔÂÒÓ̇ÎÌË ÍÓÏÔ˛ÚË, Ò˙Ó·˘‡‚‡ BBC. ÕÓ‚‡Ú‡ ‚ÂÒˡ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ˉ‚‡ ÓÚ ‡Á΢̇ „Ή̇ ÚӘ͇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ô‰˯̇ڇ, Á‡ˇ‚Ë Õ„ÓÔÓÌÚÂ. œË Ì¡ ÎËÔÒ‚‡ ÁÂÎÂ̇ڇ „ÛÏÂ̇ Í·‚ˇÚÛ‡, ̇ ˜ËÂÚÓ ÏˇÒÚÓ Ò„‡ Ò ̇ÏË‡ ‚ÚÓË ‰ËÒÔÎÂÈ. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ χ¯Ë̇ڇ ‰‡ ·˙‰Â ‡Á‰ÂÎÂ̇ ̇ ‰‚‡ ÒÂÌÁÓÌË ÂÍ‡Ì‡, ËÏËÚË‡ÈÍË ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ËÎË Î‡ÔÚÓÔ Ò Í·‚ˇÚÛ‡, ËÎË ‡Á„˙̇ڇ ÍÌË„‡. œÓÏÂÌËÚ ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ‚Ëʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Õ„ÓÔÓÌÚÂ Ë Ì„ӂˡ ÂÍËÔ, ˜Â ˜ÂÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ÍÌË„‡  Íβ˜Ó‚Ó Á‡ ‡Á‚Ë‚‡Ì ̇ Á̇Ìˡڇ, Ë ÚÓ Ì ҇ÏÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡, ÌÓ Ë Ì‡ ıÓ‡Ú‡ ͇ÚÓ ˆˇÎÓ. »‰ÂˇÚ‡  ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎË Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰Âˆ‡ ‰‡ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ ‚˜ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ ÍÓÏ·Ë̇ˆËˇ ÓÚ ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ ·ÔÚÓÔ, ÂÎÂÍÚÓÌ̇ ÍÌË„‡ Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ Ú‡·ÎÓ. “Ó‚‡  ËÁˆˇÎÓ ÌÓ‚‡ ÍÓ̈ÂÔˆËˇ Á‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‰Ó·‡‚ˇ Õ„ÓÔÓÌÚÂ. ÕÓ‚ËÚ XO χ¯ËÌË ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌË ÓÚ ÂÌÂ„ËÈ̇ „Ή̇ ÚӘ͇, ‰‚‡ Ô˙ÚË ÔÓ-χÎÍË Ë ÔÓ-ÎÂÍË ÓÚ Ô‰¯ÂÒÚ‚ÂÌË-

Освен че моделът XO2 ще е по-полезен за учениците, очаква се новият му дизайн да стимулира продажбите. ˆËÚ ÒË. ”ÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú ‰‡ ÌÓÒˇÚ ‚˙ıÛ Ò· ÒË ÎÓ„ÓÚÓ XO, Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌÓ ÓÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ˆ‚ÂÚÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÏÂÌˇÚ Ò ˆÂÎ ÔÂÒÓ̇ÎËÁ‡ˆËˇ. À‡ÔÚÓÔ˙Ú ˘Â ÔË΢‡ χÎÍÓ Ì‡ ÚÓˇÌÒÍË ÍÓÌ, ͇Á‚‡ Õ„ÓÔÓÌÚÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÂÍ·ÏË‡Ì ͇ÚÓ ˜ÂÚˆ ̇ ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÍÌË„Ë Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇‰ 500 Â-ÍÌË„Ë. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ ‡Á‚Ë‚‡˘ËÚ Ò ‰˙ʇ‚Ë, ͇ÚÓ ËÚ‡È Ë ¡‡ÁËÎˡ, „Ӊ˯ÌËÚ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÍÌË„Ë Á‡ ‰ËÌ Û˜ÂÌËÍ Ò‡ ‰‚‡ $19. œÛÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ XO2 Ò ‡Á„ÎÂʉ‡ ÓÚ ÏÌÓ„Ó ÒÔˆˇÎËÒÚË Í‡ÚÓ ÛÒËÎË ̇ OLPC ‰‡ Ò˙ÊË‚Ë ‚˙ÁÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÓËÚ χ¯ËÌË. œ˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ Õ„ÓÔÓÌÚ ÒË ÔÓÒÚ‡‚Ë Á‡ ˆÂÎ ‰‡ ÔÓ‰‡‰Â 100 ÏËÎËÓ̇ OX ·ÔÚÓÔË ‰Ó 2008 „Ó‰Ë̇. ƒÓÒ„‡ ÔÓ‰‡‰ÂÌËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò‡ ‰‚‡ 600 000 ·ÓÈÍË. Õ„ÓÔÓÌÚ Ә‡Í‚‡ ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘ËÚ 60-90 ‰ÌË ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇Ô‡‚ÂÌË ÔÓ˙˜ÍË Á‡ Ӣ 400 000 χ¯ËÌË. ÃÌÓ„Ó ‰˙ʇ‚Ë ÓÚ͇Á‡ı‡ ‰‡ ÒË ÔÓ˙˜‡Ú XO ·ÔÚÓÔË, Ú˙È Í‡ÚÓ Ú Ò Ô‰·„‡ı‡ ·ÂÁ ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ ÒËÒÚÂχ Windows ̇ Microsoft. ¬ Ò‰‡Ú‡ ̇ Ï‡È ÓÚ OLPC Ò˙Ó·˘Ëı‡, ˜Â Ò‡ ÒÍβ˜ËÎË

Ò‰ÂÎ͇ Ò Microsoft, ÒÔÓ‰ ÍÓˇÚÓ ÒÓÙÚÛÂÌËˇÚ „Ë„‡ÌÚ ˘Â ‰ÓÒÚ‡‚Ë Windows, Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ XO χ¯ËÌËÚÂ. œ˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ÔÂÌÓÒËÏËÚ ÔÂÒÓ̇ÎÌË ÍÓÏÔ˛ÚË ËÁÔÓÎÁ‚‡ı‡ ‚ÂÒˡ ̇ ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ Ò ÓÚ‚ÓÂÌ ÍÓ‰ Linux. À‡ÔÚÓÔËÚ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ÒÚÛ‚‡Ú ÔÓ $100, ÌÓ Ò„‡ Úˇı̇ڇ ˆÂ̇  $188. ŒÚ ÔÓÂÍÚ‡ OLPC ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â ˆÂÌÓ‚ËˇÚ Ô‡„ Á‡ ÌÓ‚ËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ˘Â ·˙‰Â ÔÓÒÚ˄̇Ú, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ Ô‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆÂÌËÚ ̇ Ô‡ÌÂÎËÚ ̇ ÔÎÓÒÍËÚ ÂÍ‡ÌË, ÍÓËÚÓ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Ò‡ ̇È-ÒÍ˙ÔËˇÚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ‚ ‰ËÌ Î‡ÔÚÓÔ. Õ‡ Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ ‚ MIT Õ„ÓÔÓÌÚ ӷˇ‚Ë Ë ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Get-OneGive-One, ÍÓˇÚÓ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ̇ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ ‡Á‚ËÚËÚ ‰˙ʇ‚Ë ‰‡ ÍÛÔÛ‚‡Ú ÔÓ ‰‚‡ XO ·ÔÚÓÔ‡ Ë ‰‡ ‰‡ˇ‚‡Ú ‰ËÌˡ ̇ ‰ÂÚ ÓÚ ‡Á‚Ë‚‡˘‡ Ò ÒÚ‡Ì‡. œÓ„‡Ï‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â ÓÚ‚ÓÂ̇ ÓÚÌÓ‚Ó Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ‚ —‚Â̇ ¿ÏÂË͇ Ë ≈‚ÓÔ‡ ÔÂÁ ‡‚„ÛÒÚ ËÎË ÒÂÔÚÂÏ‚Ë. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ Õ„ÓÔÓÌÚÂ, ‰ÓÒ„‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡  ‰ÓÔËÌÂÒ· Á‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË 30 000 ·ÔÚÓÔ‡ ̇ ‰Âˆ‡ ÓÚ –ۇ̉‡, ÃÓÌ„ÓÎˡ Ë ’‡ËÚË. TechNews.bg

ELEMAN ARANIYOR

OБЯВА ЗА РАБОТА

İLAN

Sofya'daki toptan inþaat malzeme satýþý yapan firmamýzda çalýþmak üzere Türkçe ve Bulgarca bilen, bilgisayar programlarýný kullanabilen sekreter aranmaktadýr.

‘Ëχ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ ̇ ÒÚÓËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂˇÎË Ì‡ ‰Ó ‚ —ÓÙˡ Ú˙ÒË ‰‡ ̇Á̇˜Ë ÒÂÍÂÚ‡, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ‚·‰Â ÚÛÒÍË Ë ·˙΄‡ÒÍË Ë ‰‡ Ëχ ÍÓÏÔ˛Ú˙̇ „‡ÏÓÚÌÓÒÚ.

Týrgoviþte bölgesine baðlý Ruets köyü camisi harap halde olup acil bir tamir gerekmektedir. Halkýmýz ve yardýmsever insanlardan bu konuda desteklerini bekliyoruz. Yardým için Cami Encümenliði’ne baþvurulabilir.

Tel: 02 / 843 79 23

“ÂÎ. 02 / 843 79 23

ÎÁßÂÀ ƒ‡‚‡Ï ÔÓ‰ ̇ÂÏ ‰‚ ı‡ÎÂÚ‡ Ò ÚÓÍ, ‚Ó‰‡, —Œ“, ÏÓÚÓ͇, ÔÓ 746 Ï2 ‚ÒˇÍÓ, ‚ Ò. –˙ÊÂ‚Ó Ó̇Â, Ó·˘.  ‡ÎÓˇÌÓ‚Ó. ÷Â̇: 2 ‚Ó/Ï2. “ÂÎ. Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: 03125/2633; 0885/714305

Ýrtibat: Cami Ýmamý Ayhan hoca, 0877 46 67 41

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004  Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè.  Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


ÑÏÎÐÒ

9 - 15 ÞÍÈ 2008

ZAMAN 9

Вдигайте цирка!

150 ìëí. çðèòåëè íà ìà÷, ðåêîðäíà ïå÷àëáà çà ÓÅÔÀ œÓÚÛ„‡Îˡ ÔËıÓ‰ËÚ Á‡ ”≈‘¿ ·ˇı‡ ‰‚‡ 743 ÏÎÌ. ‚Ó. »ÍÓÌÓÏËÒÚËÚ ӷˇÒÌˇ‚‡Ú ˙ÒÚ‡ ÒÔˇÏÓ ≈‚Ó 2004 Ò ‚Ò ÔÓ-˜ÂÒÚÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ ÔÂÁ ÏÓ·ËÎÌËÚ ÚÂÎÂÙÓÌË. «‡‡‰Ë ¯‡ÏÔËÓ̇ڇ ˘Â ·˙‰‡Ú Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ÓÍÓÎÓ 30 ıËΡ‰Ë ÒÚ‡ÌËˆË ‚ ËÌÚÂÌÂÚ Ì‡ ‰ÂÒÂÚ ÂÁË͇. ƒÂÒÂÚ ıËΡ‰Ë Ô˙Í

Ò‡ ÊÛ̇ÎËÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓ‰‡ÎË ÏÓη‡ Á‡ ‡Í‰ËÚ‡ˆËˇ. ≈‚Ó 2008 ˘Â ·˙‰Â ‰ÌÓ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ Ò˙·ËÚˡ Á‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ ÔÂÁ „Ó‰Ë̇ڇ. »ÍÓÌÓÏËÒÚËÚ ËÁ˜ËÒΡ‚‡Ú, ˜Â ‚ ‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇ ˘Â Ò Á‡‚˙ÚˇÚ 1,4 ÏËΡ‰‡ ‚Ó ‚ 23-Ú ‰ÌË Ì‡ ¯‡ÏÔËÓ̇ڇ. Ñ ÍÈÌÊÀ : ÌÀ Õ ÌÓÒ Á ÓÐ À Ê

ŒÍÓÎÓ 150 ÏËÎËÓ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË ÁËÚÂÎË ˘Â ̇·Î˛‰‡‚‡Ú ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ ‚Ò˘ÍËÚ 31 χ˜‡ ̇ ÒÚ‡ÚË‡ÎÓÚÓ ‚˜ ≈‚Ó 2008 ‚ ¿‚ÒÚˡ Ë ÿ‚ÂȈ‡ˡ. “Ó‚‡ ÔÓ͇Á‚‡Ú ̇Ô‡‚ÂÌËÚ ËÁ˜ËÒÎÂÌˡ ̇ ”≈‘¿. «‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ”≈‘¿ ÔÓ‰ÛˆË‡ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡Ì ̇ ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ. ƒÓÒ„‡ ‚Ë̇„Ë ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇÚ Ò˙˛Á Á‡ ‡‰ËÓ Ë ÚÂ΂ËÁˡ (EBU), Ò‰ÛÊÂÌË ÓÚ Ì‡‰ 70 ‡‰ËÓ- Ë ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË Òڇ̈ËË, ‚ÁÂχ¯Â ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËÚ Ô‡‚‡ Á‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡. ŒÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚˙ıÏÓ‰ÂÌˡ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ ÚÂ΂ËÁËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ ‚˙‚ ¬ËÂ̇ ̇Ô‡‚Ë Î˘ÌÓ ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ”≈‘¿ Ã˯ÂÎ œÎ‡ÚËÌË. ŒÚÚÛÍ ˘Â ·˙‰Â Ô‰‡‚‡Ì‡ ͇ÚË̇ ÓÚ ¯‡ÏÔËÓ̇ڇ ̇ —Ú‡ˡ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ Á‡ ˆˇÎ Ò‚ˇÚ. ¬ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ÚÂ΂ËÁËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ ˘Â ‡·ÓÚˇÚ ÓÍÓÎÓ 2000 ‰Û¯Ë - ÓÔÂ‡ÚÓË, ÚÂıÌËˆË Ë ÔÓ‰ÛˆÂÌÚË Á‡ 35 „ÓÎÂÏË “¬-ÍÓÏÔ‡ÌËË. ìœÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÂÍËÚ ËÁÎ˙˜‚‡Ìˡ ˘Â Ëχ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË ËÌÓ‚‡ˆËË, ÍÓËÚÓ ˘Â ̇Ô‡‚ˇÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-‰Ó·ËÚ ÙÛÚ·ÓÎÌË Ô‰‡‚‡Ìˡî, Á‡ˇ‚Ë œÎ‡ÚËÌË ÔË ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆÂÌÚ˙‡. œÂ˜‡Î·‡Ú‡ ̇ ”≈‘¿ ÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË Ë Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚Ë Ô‡‚‡ ̇ ≈‚Ó 2008 Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÂÍÓ‰Ì‡ - ̇‰ 1 ÏÎ‰. ‚Ó. —‡ÏÓ ÔÂ‰Ë 4 „Ó‰ËÌË Ì‡ ≈‚Ó 2004 ‚

Само за тренировката на португалския национален отбор 15 хиляди фенове си платиха, за да гледат заниманията на своите любимци.

“ÓÔÍËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ ˘Â Ò ˄‡ˇÚ χ˜Ó‚ÂÚ ̇ 13-ÓÚÓ ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ, Ò ̇˘‡Ú ì≈‚ÓÔ‡Òî. —‡ÏÓ Á‡ ÙË̇ÎÌˡ χ˜ ÚÓÔ͇ڇ ˘Â ·˙‰Â χÎÍÓ ÔÓ-‡Á΢̇. “ˇ Ò ̇˘‡ ì≈‚ÓÔ‡Ò √ÎÓˡî ËÎË ì—·‚‡Ú‡ ̇ ≈‚ÓÔ‡î. œÓËÁ‚‰ÂÌÓÚÓ ÓÚ ì¿‰Ë‰‡Òî ÍÓÊÂÌÓ Í˙Î·Ó Â Ò˙Ò Ò˙˘Ëˇ ‰ËÁ‡ÈÌ Í‡ÍÚÓ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÚÓÔÍË Á‡ ≈‚Ó 2008. ¬ÂÒˡڇ "√ÎÓˡ" ˘Â Ò ‡Á΢‡‚‡ Ò‡ÏÓ ÔÓ ˆ‚ˇÚ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ̇ Ì¡ „‡Ù˘ÌÓ Â ËÁÓ·‡ÁÂ̇ ÛÔ‡Ú‡ ¿ÌË-ƒÂÎÓÌÂ, ͇ÍÚÓ Ë ÚËÔ˘ÌË Á‡ ÒÚ‡ÌËÚ ÙË̇ÎËÒÚÍË „‡ÙËÍË, Ó·ı‚‡˘‡˘Ë ÚÓÙ¡. ÕÓ‚ËˇÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ¯‡ÏÔËÓÌ ˘Â ÔÓÎÛ˜Ë Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ Ë„‡Â Ò "√ÎÓˡ" ‚Ò˘ÍË ÒΉ‚‡˘Ë ÒÂ˘Ë ‰Ó ≈‚Ó 2012 ‚ œÓί‡ Ë ”Í‡È̇, Ó·ˇ‚Ë ’Â·ÂÚ ’‡ÈÌÂ, Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ ÔÂÁˉËÛχ ̇ 쿉ˉ‡Òî. ì√ÎÓËˇî ˘Â ÒÚÛ‚‡ 149,95 ‚Ó ËÎË Ò 30 ‚Ó Ôӂ˜ ÓÚ Ò‚ÓËÚ ìÒÂÒÚËî. ì≈‚ÓÔ‡Òî  ËÁ‡·ÓÚÂ̇ ÓÚ 14 ԇ̷, ÒÎÂÔÂÌË Ò˙Ò ÒÔˆˇÎ̇ Ë ‚ÓβˆËÓÌ̇ ÚÂÏÓÚÂıÌÓÎӄˡ. “‡Í‡ ̇˜ÂÂ̇ڇ Ú˙Í‡Ì PSC Ô‡‚Ë ÚÓÔ͇ڇ ÔÓ-ۉӷ̇ Á‡ ı‚‡˘‡ÌÂ Ë ·Ó‡‚ÂÌ ÓÚ ‚‡Ú‡ËÚÂ. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡ Ô˙Í, ‰Ó·ÓÚÓ ÒˆÂÔÎÂÌË ÏÂÊ‰Û ÚÓÔ͇ڇ Ë ÙÛÚ·ÓÎ̇ڇ ӷۂ͇ڇ (‰ÂÎÓ Ò˙˘Ó ̇ PSC) ˘Â ‰ÓÔËÌÂÒ Á‡ ÔÓ-ÒËÎÌË Ë ÏÓ˘ÌË Û‰‡Ë Ë ÍÓÌÚÓÎ ÓÚ Ë„‡˜ËÚÂ.

ÑÍ È ÌÊ À: Ì À ÕÌ ÓÒ Á ÓÐ ÀÊ

Ñ òîïêà "Ñëàâàòà íà Åâðîïà" ùå ñå èãðàå ôèíàëíèÿò ìà÷ íà Åâðî'2008

Продадени са всичките 1,05 млн. билети ŒÚ‰‡‚̇ Ò‡ ÔÓ‰‡‰ÂÌË ‚Ò˘ÍËÚ 1,05 ÏËÎËÓ̇ ·ËÎÂÚË Á‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ. "¬Ò˘ÍË ·ËÎÂÚË ‚˜ ҇ ÔÓ‰‡‰ÂÌË, ÌˇÏ‡ ÓÒڇ̇ΠÌËÚÓ Â‰ËÌ. ÕËÂ, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, ˘Â ̇Ô‡‚ËÏ ‚Ò˘ÍÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, Á‡ ‰‡ Ò ÓÔËڇϠ‰‡ ÒÔÂÏ ÔÓ‰‡Ê·‡Ú‡ ̇ "˜ÂÌÓ", ͇Á‡ ¯ÂÙ˙Ú Ì‡ ÓÔÂ‡ÚË‚Ìˡ ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ ÔÓ‰‡Ê·ËÚ ̇ ·ËÎÂÚË Ã‡ÚËÌ ‡ÎÂÌ. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚ ̇ ≈‚Ó 2008 Ó·ˇ‚Ëı‡, ˜Â 38% ÓÚ ·ËÎÂÚËÚ ҇ ·ËÎË Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË Ì‡ ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÙÛÚ·ÓÎÌË Ù‰Â‡ˆËË, 33% Á‡ ÙÂÌÓ‚ÂÚÂ, 14% Á‡ ÒÔÓÌÒÓËÚÂ Ë ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËÚ ԇÚ̸ÓË Ë ÓÒڇ̇ÎËÚ 15%

Ò‡ ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌË ÏÂÊ‰Û ÓÙˈˇÎÌËÚ „ÓÒÚË, ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ”≈‘¿, Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ „‡‰Ó‚ÂÚÂ-‰ÓχÍËÌË Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˈËÚ ̇ ÒÔÓÚÌËÚ Ò˙Ó˙ÊÂÌˡ. ¡ËÎÂÚ Á‡ ÙË̇· ̇ 29 ˛ÌË Ì‡ ÒÚ‡‰ËÓÌ "≈ÌÒÚ ’‡ÔÂÎ" ‚˙‚ ¬ËÂ̇ ÒÚÛ‚‡ ÏÂÊ‰Û 160 Ë 550 ‚Ó, ‡ Á‡ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÒÂ˘Ë ˆÂÌËÚ ̇ ·ËÎÂÚËÚ ҇ ÏÂÊ‰Û 45 Ë 110 ‚Ó. ÿ‚ÂȈ‡ˡ, ¿‚ÒÚˡ Ë √ÂχÌˡ Ó·˘Ó Ò‡ ÔÓËÒ͇ÎË 75% ÓÚ 8,7 ÏËÎËÓ̇ Ë̉˂ˉۇÎÌË ·ËÎÂÚË, ‰Ó͇ÚÓ »ÒÔ‡Ìˡ, ‘‡ÌˆËˇ, »Ú‡Îˡ, œÓί‡ Ë ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ Ò‡ ‚ ‰Û„Ëˇ Í‡È ̇ Ú‡·Îˈ‡Ú‡ - Ò ËÒ͇Ìˡ ÏÂÊ‰Û 1 Ë 4 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ·ËÎÂÚËÚÂ.

“ËÔ˘ÌÓ Ӊ̇ ˜ÂÚ‡  ‰‡ Ó·‚ËÌˇ‚‡Ï ‰Û„ËÚ Á‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚ „¯ÍË, ÌÂÒÔÓÎÛÍË. —Ôˇı‡ ÌË Ô‡ËÚ ÓÚ Â‚ÓÙÓ̉ӂÂÚÂ, ≈— ÌË Â ‚ËÌÓ‚ÂÌ... Õ ‰‡‰Óı‡ ÎˈÂÌÁ ̇ ÷— ¿ ÓÚ ”≈‘¿ Á‡‡‰Ë ÙË̇ÌÒÓ‚Ë ÌÂÛ‰ˈË, ¡‘—, ¡Ó·Ë,  ‡Ò‡·Ó‚, ÚÓÁË, ÓÌÁË Ò‡ ‚ËÌÓ‚ÌË.  ‡Í‚Ó Â ÚÓ‚‡? ƒÓÍÓ„‡ ˘Â Ó·‚ËÌˇ‚‡Ï ‰Û„ËÚ Á‡ ̇¯ËÚ „¯ÍË?!  ‡ÚÓ ˜ÂÚˇı ÙÓÛÏËÚ ÔÓ ËÌÚÂÌÂÚ, ·ˇı ‰˙ηÓÍÓ ‚˙ÁÏÛÚÂÌ ÓÚ ÌˇÍÓË ÏÌÂÌˡ, Ó·‚ËÌˇ‚‡˘Ë ¡‘— Ë ıÓ‡ ÓÚ ‘ÛÚÌåõìåä ·ÓÎÌˡ Ò˙˛Á, Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÌåõìåäîâ ÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ m.mehmedov@zaman.bg Ë Á Ô ‡ ‰ Ì ‡ ÷— ¿, ·ËÎÓ Á‡„Ó‚Ó, ·ËÎÓ ÚÓ‚‡, ÓÌÓ‚‡. — ÚÂÓËË Ì‡ ÍÓÌÒÔË‡ˆËËÚ ‰ÓÌËÍ˙‰Â ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÚË„ÌÂÏ. —˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ËÁÔ‡‰Ì‡ ÍÎÛ·˙Ú Ò Ì‡È-ÏÌÓ„Ó ÚËÚÎË ‚ ¡˙΄‡ˡ ̇‚˙ı 60-„Ӊ˯ÌË̇ڇ ÒË,  Ú‡„˘ÌÓ, Ô·˜Â‚ÌÓ... “‡Í˙‚ ÔÓÁÓ ·˙΄‡ÒÍËˇÚ ÙÛÚ·ÓÎ Ì  ÔÂÊË‚ˇ‚‡Î. «‡ ÚÓÁË ÔÓÁÓ Ò‡ÏÓ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ò‡ ‚ËÌÓ‚ÌË ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ËÚ ÷— ¿ ̇˜ÂÎÓ Ò ¿ÎÂÍ҇̉˙ “ÓÏÓ‚. “ËÔ˘̇ ˜ÂÚ‡ ̇ Ôӂ˜ÂÚÓ ÔÓÎËÚËˆË Â ‰‡ Á‡Ï‡È‚‡Ú ıÓ‡Ú‡ Ò Ó·Â˘‡Ìˡ, Ò·‰ÍË ‰ÛÏË. ŒÒÓ·ÂÌÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ÚÓ Ò ۉ‡‚‡ Ôӂ˜Â.  Ó„‡ÚÓ “ÓÏÓ‚ ‰Óȉ ̇˜ÂÎÓ Ì‡ ÷— ¿, ͇Á‡ı, ˜Â ÚÓÁË ˜Ó‚ÂÍ Ì ·ÂÁ ÓÒÌÓ‚‡ÌË  ÓÔË΢‡‚‡Ì ÓÚ ÙÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ‰ËÌ ÔË͇ÁÂÌ „ÂÓÈ, ÍÓÈÚÓ ‚Ò Ëχ Ê·ÌË ‰‡ Ô‡‚Ë ‰Ó·ËÌË, ÌÓ ‚Ò Ì ÏÛ Ò ۉ‡‚‡. «‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ ÚÓ‚‡ Ô˙Í ÛÒÔˇ ‰‡ Á‡·ÎÛ‰Ë ÏÌÓ„Ó ıÓ‡ ‚ ÷— ¿, ˜Â ‚Ò˘ÍÓ ˆ˙ÙÚË Ë ‚˙Á‚‡, ‡Ï‡ Ò Ó͇Á‡, ˜Â Ì  ڇ͇. —Ή ÔÓÁÓ̇ڇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ‚ ÍÓˇÚÓ ËÁÔ‡‰Ì‡ ÓÚ·Ó˙Ú, “ÓÏÓ‚ Ò ÓÔËÚ‡ ‰‡ Ó·ˇÒÌË Ì‡ ‡Á‚ËÎÌÂÎËÚ Ò ÙÂÌӂ ̇ "¿Ïˡڇ", ˜Â ÌˇÏ‡ ÔÓÁÓ, ˜Â ‚Ò˘ÍÓ ÔÓ 6-Ú ËÌÒÚÛ͈ËË Ì‡ ¡‘—  ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ Ë Ì ÏÛ Â ˇÒÌÓ Á‡˘Ó ÷— ¿ ÌˇÏ‡ ÎˈÂÌÁ, ÌÓ ÙÂÌÓ‚ÂÚ ÏÛ ÓÚ„Ó‚ÓËı‡ Ò ‰ÛÏËÚÂ: "—ÚË„‡ Î˙„‡!", ‰Û„ ‚Ë͇¯Â: "ÀÛÔË, ‚‰Ë„‡È ˆË͇!". Õ‡ "‡ÏÂÈÒÍËÚÂ" ÙÂÌÓ‚Â ËÏ ·Â ÔËÒ̇ÎÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú Î˙„‡ÌË, χÏÂÌË, ÚˇıÌÓÚÓ ËÒ͇Ì ·Â¯Â Í‡ÚÍÓ Ë ˇÒÌÓ: " ‡ÊË Á‡ ÎˈÂÌÁ‡, ·Â, ͇ÊË?! Õ‡Ò ÚÓ‚‡ ÌË ËÌÚÂÂÒÛ‚‡, ˘Â ÌË ‰‡‰‡Ú ÎË ÎˈÂÌÁ ‰‡ Ë„‡ÂÏ ‚ ≈‚ÓÔ‡?". Õ ҇ÏÓ ˜Â ÷— ¿ ÓÒڇ̇ ËÁ‚˙Ì Â‚ÓÚÛÌËËÚÂ, ÌÓ ÏÓÊ ‰‡  ‡ÛÚ Ë ÓÚ "¿" Ë "¡" „ÛÔË, Í˙Ï Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ ÷— ¿ ÏÓÊ ‰‡ Ë„‡Â ̇È-ÏÌÓ„Ó ‚˙‚ "¬" „ÛÔ‡. «‡Ò„‡ ‰ÌÓ Â ˇÒÌÓ Ë Í‡Ú„Ó˘ÌÓ - ÷— ¿  ‡ÛÚ ÓÚ ≈‚ÓÔ‡ Á‡ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇. —‡ÏÓ Ì‡ —‡¯Ó “ÓÏÓ‚ Ì ÏÛ Ò ‚ˇ‚‡¯Â. ƒÓ ÔÓÒΉÌÓ ·Ë‚¯ËˇÚ ÔÓÎËÚËÍ Ú‚˙‰Â¯Â, ˜Â Ëχ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ, ‡ÁÒ˙ʉ‡‚‡¯Â Ò ÓÚ Ó‰‡ ̇ "˘Â ̇ÏÂËÏ Â‰Ì‡ ‚‡Ú˘͇ ‚ Ô‡‚ËÎÌË͇, ˘Â Ò ‡Á·ÂÂÏ Ò ıÓ‡Ú‡, Ú ÓÚ ”≈‘¿ Ò‡ ‰Ó·Ó‰Û¯ÍÓ‚ˆË, ˘Â ÒË Á‡Ú‚ÓˇÚ Ә˘ÍËÚÂ..." “Â, Ì¢‡Ú‡, ‡ÍÓ ÒÚ‡‚‡ı‡ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ, ìfi‚ÂÌÚÛÒî ÌˇÏ‡¯Â ‰‡ Ë„‡Â ‰ËÌ ÒÂÁÓÌ ‚ —Âˡ ì¬î Ë ÌˇÏ‡¯Â ‰‡ ËÁı‚˙ÎˇÚ ìœÓÚÓî ÓÚ ÿ‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÎË„‡. ’Ó‡Ú‡ ÒË ËÏ‡Ú ˇÒÌË Ë Í‡Ú„Ó˘ÌË Ô‡‚Ë·: "ÕˇÏ‡¯ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ, Ëχ¯ ÌÂÛ‰ˈË, Ì ˄‡Â¯ ‚ ≈‚ÓÔ‡!" —‡ÏÓ ‰ÂÚÓ Û Ì‡Ò ÒÏ ҂ËÍ̇ÎË ‚Ë̇„Ë ‰‡ Ú˙ÒËÏ ÌˇÍ‡Í‚Ë ‚‡Ú˘ÍË ‚ Á‡ÍÓÌËÚÂ, ‚ Ô‡‚Ë·ڇ. ÕÓ Ô‡‚Ë·ڇ Ò‡, Á‡ ‰‡ Ò ÒÔ‡Á‚‡Ú - Ë Ì‡È-ÎÓ¯ËˇÚ Á‡ÍÓÌ Â ÔÓ-‰Ó·˙ ÓÚ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌËÂÚÓ. —‡ÏË ÒÏ ÒË Ì‡‰Ó·ËÎË ÔÓÔ‡‡Ú‡, Ò‡ÏË ˘Â ÒË ˇ Ò˙·‡ÏÂ. »Ï‡ ‰̇ ÚÛÒ͇ ÔÓ„Ó‚Ó͇, ÍÓˇÚÓ „·ÒË, ˜Â "ÓÚˇÁ‡ÌËˇÚ ÓÚ ÿÂˇڇ Ô˙ÒÚ Ì ·ÓÎË". Õ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ú˙ÒËÏ ‚Ë̇ڇ ‚ ÚÓÁË, ‚ ÓÌÁË, ‚ ”≈‘¿. —‡ÏÓ ‰ÂÚÓ Ì‰ÓÛÏˇ‚‡Ï Í‡Í‚Ó Ò‡ ‚ËÌÓ‚ÌË ÒÚÓÚˈËÚ ıËΡ‰Ë ÔË‚˙ÊÂÌËˆË Ì‡ ÷— ¿, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ Á‡ ÔÓ‰ÂÌ Ô˙Ú ‰‡ Ì ‚ˉˇÚ Ò‚ÓËÚ ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ë Ò ÓÒÌÓ‚‡ÌË ‚ËÍ‡Ú Á‡‰ÛÊÌÓ ‚ ‰ËÌ „·Ò: "—ÔÂÚ ˆË͇!", Ò„‡  ‰ ‚ËÌÓ‚ÌËÚ ‰‡ ÔÓÌÂÒ‡Ú Ò‚ÓˇÚ‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ!


10 Z A M A N Ê Î Ì È Ê Ñ È 9 - 15 ÞÍÈ 2008

КОМИКСИ УЧАТ НА "ПРЕКРАСНИТЕ ИМЕНА НА

АЛЛАХ"

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 œ˙‚ËˇÚ ËÒΡÏÒÍË ÍÓÏËÍÒ The 99 ˜ÛÔË ÂÍÓ‰ ÔÓ ÔÓ‰‡Ê·Ë ‚ ÒÚ‡ÌË ÓÚ ≈‚ÓÔ‡, ¿Áˡ Ë ¿ÙË͇. ¬ ÌÂ„Ó Ò ‡Á͇Á‚‡ Á‡ ÔËÍβ˜ÂÌˡڇ ̇ 99-Ú „ÂÓË, ÓÎˈÂÚ‚Óˇ‚‡˘Ë "œÂÍ‡ÒÌËÚ »ÏÂ̇ ̇ ¿Î·ı". √ÂÌÂ‡ÎÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ ̇ ÍÛ‚ÂÈÚÒ͇ڇ ωËÈ̇ „ÛÔ‡ Tashkeel Õ‡ËÙ ‡Î-ÃÛÚ‡Û‡, ÍÓˇÚÓ Â ËÁ·‡Î‡ ÍÓÏËÍÒËÚ ͇ÚÓ Ì‡˜ËÌ ‰‡ Ò ‡ÁÍ‡Ê‡Ú "œÂÍ‡ÒÌËÚ »ÏÂ̇ ̇ ¿Î·ı" ̇ ‰Âˆ‡Ú‡, Ó·ˇÒÌˇ‚‡, ˜Â ‚ ÍÓÏËÍÒËÚ Ò „Ó‚ÓË Á‡ ÔËÍβ˜ÂÌˡڇ ̇ ‰‚‡Ï‡ ËÎË Ôӂ˜ „ÂÓË. “ÓÈ ‰ÓÔ˙΂‡, ˜Â ˆÂÎÚ‡  ‰‡ Ò ‡ÍˆÂÌÚË‡ ‚˙ıÛ Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ËÒΡÏÒÍˡ Ò‚ˇÚ. –‡Á͇Á˙Ú Á‡ The 99 Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò ËÒÚÓ˘ÂÒÍË Ò˛ÊÂÚ - Ò ÏÓÌ„ÓÎÒÍÓÚÓ Ì‡¯ÂÒÚ‚ËÂ. ¡Ë·ÎËÓÚÂ͇ËÚ ÓÚ ¡‡„‰‡‰, ÍÓËÚÓ ÛÁ̇ÎË, ˜Â ’˛Îˇ„Û Ò ͇ÌË ‰‡ ÛÌˢÓÊË ·Ë·ÎËÓÚÂÍËÚ ‚ „‡‰‡, Ò˙Á‰‡‚‡Ú Ò‚˙ıÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ ÂÎËÍÒË, ÍÓÈÚÓ ‰‡ Ò˙·Â ˆˇÎ‡Ú‡ ̇΢̇ ËÌÙÓχˆËˇ. ¡ˇ„‡ÈÍË ÓÚ ¡‡„‰‡‰, Ú ‡Á‰ÂÎˇÚ ÂÎËÍÒË‡ ̇ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚ Í‡Ï˙˜ÂÚ‡, ̇˜ÂÌË Í‡Ï˙ÌË Ì‡ —‚ÂÚÎË̇ڇ.

Всеки герой носи едно от "Прекрасните Имена" œÂÚ‰ÂÒÂÚ ÓÚ „ÂÓËÚ ҇ ÊÂÌË, ‡ ˜ÂÚËˉÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚ - Ï˙ÊÂ. “ ÔËÚÂʇ‚‡Ú ͇˜ÂÒÚ‚‡Ú‡, ‚ÎÓÊÂÌË ‚ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚÚ ËÏÂ̇ ̇ ¿Î·ı, ͇ÚÓ ≈Î-¡‡ÚËÌ, ≈Ò-—ÂÏË, ≈΃ʇ··‡, ≈Ì-ÕÛ, ≈Î-‘ÂÚÚ‡ı. Õ‡ÔËÏÂ „ÂÓˇÚ Ì‡ ËÏ ‘‡Ú‡ı ÛÏ ‰‡ ÓÚ‚‡ˇ ‚‡ÚËÚ ÏÂÊ‰Û ËÁÏÂÂÌˡڇ ‚˙‚ ¬ÒÂÎÂ̇ڇ. “‡Í‡ ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ Ô˙ÚÛ‚‡ Í˙‰ÂÚÓ ÒË ËÒ͇. »ÏÂÚÓ Ì‡ „ÂÓˇ ˉ‚‡ ÓÚ ≈Î-‘ÂÚÚ‡ı, ÍÓÂÚÓ Â Â‰ÌÓ ÓÚ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚÚ ËÏÂ̇ ̇ ¿Î·ı. ≈Î-‘ÂÚÚ‡ı ÓÁ̇˜‡‚‡: ÍÓÈÚÓ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ Ë ¯‡‚‡ ‚Ò˘ÍË ÚÛ‰ÌÓÒÚË Ë Ô˜ÍË. √ÂÓˇÚ Ì‡ ËÏ —‡ÏË ÛÏ ‰‡ ˜Û‚‡ Á‚ÛˆËÚ ÓÚ ‚Ò˘ÍË ˜ÂÒÚÓÚË. “ÓÈ ‚ÁËχ ̇Á‚‡ÌËÂÚÓ ÒË ÓÚ ËÏÂÚÓ ≈Ò-—ÂÏË Ì‡ ¿Î·ı. ≈Ò-—ÂÏË ÓÁ̇˜‡‚‡: ÍÓÈÚÓ ˜Û‚‡ Ë Ëχ ÒË·ڇ ‰‡ ˜Û‚‡ Ë ‰‡ ‰‡ˇ‚‡ ÒÎÛı. ”ˉ‡‰, ˜ËÂÚÓ ËÒÚËÌÒÍÓ ËÏ  ’ÓÔ ¡ÛÂ̇‚ÂÌÚÛ‡, ÏÓÊ ‰‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú‡ ̇ ıÓ‡Ú‡ ÓÍÓÎÓ Ò· ÒË. ”ˉ‡‰, ÍÓÈÚÓ ‡·ÓÚË ‚ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ‚ÁËχ ̇Á‚‡ÌËÂÚÓ ÒË ÓÚ ËÏÂÚÓ ¿Î-”‡‰Û‰ ̇ ¿Î·ı Ò˙Ò Á̇˜ÂÌË ̇ Ò˙ÒÚ‡‰‡ÚÂÎÂÌ Ë ÏËÎÓÒ˙‰ÂÌ. ¡‡ÚËÌˇ  „ÂÓËÌˇ, ÍÓˇÚÓ ÛÏ ‰‡ ÔËÍË‚‡ ͇ÍÚÓ Ò· ÒË, ڇ͇ Ë ‰Û„ËÚÂ Ë Â Ò ·ÛÎÓ. “ˇ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ËÏÂÚÓ ÒË ÓÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ¿Î·ı ≈Î-¡‡ÚËÌ, ÍÓÂÚÓ ÓÁ̇˜‡‚‡ Ú‡ÂÌ.

The 99 е първият комикс с ислямски референции. В комиксите се говори за приключенията на двама или повече герои. 50 от героите са жени, а 49 - мъже. Те притежават качествата, вложени в деветдесет и деветте имена на Аллах.

Ðàçáèðàíåòî çà "ãåðîé" ùå ñå ïðîìåíè ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ωËÈ̇ڇ „ÛÔ‡ Tashkeel Õ‡ËÙ ‡Î-ÃÛÚ‡Û‡ ÒÔÓ‰ÂΡ, ˜Â „ÛÔ‡Ú‡ Á‡ÔÓÁ̇‚‡ ‡‡·ÒÍˡ Ò‚ˇÚ Ò „ÂÓË Í‡ÚÓ —ԇȉ˙ÏÂÌ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÚËÔ˘ÌÓ Á‡Ô‡‰ÌË, Ë ËÁ‰‡‚‡Ú ÚÂÁË ÍÓÏËÍÒË Ì‡ ‡‡·ÒÍË. “ÓÈ ‰ÓÔ˙΂‡, ˜Â ‡Á‚Ë‚‡ ÚÓÁË ÔÓÂÍÚ, Á‡ ‰‡ Ì‡Û˜Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ̇ ËÏÂ̇ڇ ̇ ¿Î·ı. “ËÈÒÂÚ Ë ˜ÂÚËË „Ӊ˯ÌËˇÚ „ÂÌÂ‡ÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ ËÁÚ˙Í‚‡, ˜Â „ÂÓËÚ ‚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚ ÍÓÏËÍÒË ÒÂ

Бари (Изцеляващия) “ÓÁË „ÂÓÈ Ì‡ ËÏ ’‡ÛÌ ¿ıÂÌÒ ÛÏ ‰‡ ÓÚÍË‚‡ ·ÓÎÂÒÚËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡ ˜ÂÁ ‰ÓÔË Ë ‰‡ „Ë ÎÂÍÛ‚‡ Ô‡Í ˜ÂÁ ‰ÓÍÓÒ‚‡ÌÂ. Õ‡Á‚‡ÌËÂÚÓ ÏÛ Ë‰‚‡ ÓÚ ËÏÂÚÓ ≈Î-¡‡Ë Ì‡ ¿Î·ı. ≈Î-¡‡Ë ÓÁ̇˜‡‚‡: ÍÓÈÚÓ Ò˙Ú‚Óˇ‚‡ ‚Ò˘ÍÓ ÓÚ Â‰ËÌ ÍÓÂÌ; ÍÓÈÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ ‚ÒˇÍÓ ÌÂ˘Ó Ò ÌÛÊÌËÚ Ó„‡ÌË, ‚ ÌÛÊ̇ڇ ÙÓχ Ë ÔËÓ‰‡, ‚ ̇È-ÔÂÍ‡ÒÂÌ Ë Ò˙‡ÁÏÂÂÌ ‚ˉ; ÍÓÈÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ ÓÚ ÌˢÓÚÓ Ë Ò˙Ú‚Óˇ‚‡ Ú‚ÓÂÌˡڇ ÒË ‡Á΢ÌË Â‰ÌÓ ÓÚ ‰Û„Ó.

Рагиб (Виждащия) √ÂÓˇÚ Ì‡ ËÏ ¡ÎÂ˙ ƒÂÈ‚ËÒ ÏÓÊ ‰‡ ˜Û‚‡ Á‚ÛˆËÚ ̇ ˜Ó‚¯ÍÓÚÓ ÚˇÎÓ ÓÚ ÒÚÓÚËˆË ÏÂÚË. ΔË‚ÂÂ˘ËˇÚ ‚ ‡Ì‡‰‡ –‡„Ë· ‡·ÓÚË ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ËÁ„ÓÚ‚ˇ ‰ÓÍ·‰Ë Á‡ Ú‡ÈÌËÚ ÒÎÛÊ·Ë. –‡„Ë·, ÍÓÂÚÓ Â Â‰ÌÓ ÓÚ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰Â-

‰ÂÎˇÚ Ì‡ ‰‚‡ ÚËÔ‡, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ·ÎÂÏË ‚˙‚ ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡. "√ÂÓËÚ ÓÚ ˛‰ÂÓ-ıËÒÚˡÌÒ͇ڇ ÍÛÎÚÛ‡ ÔËÚÂʇ‚‡Ú ËÁÍβ˜ËÚÂÎ̇ ÒË·, ÌÓ Ú ËÎË ÍËˇÚ Ò‡ÏÓ΢ÌÓÒÚÚ‡ ÒË, ͇ÚÓ —ÛÔÂÏÂÌ, ËÎË Ò‡ ÓÚ·Î˙Ò̇ÚË ÓÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ. flÔÓÌÒÍËÚ „ÂÓË Ò‡ χÎÍË Ë ÛÒÔˇ‚‡Ú ‰‡ ‰Ó·ËˇÚ ÒË·, Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Ò ÔÓ‰ÍÂÔˇÚ ‚Á‡ËÏÌÓ Í‡ÚÓ œÓÍÂÏÓÌËÚÂ. ì¬ The 99, ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡-

‚ÂÚÚ ËÏÂ̇ ̇ ¿Î·ı, ÓÁ̇˜‡‚‡: ÍÓÈÚÓ ‚Ëʉ‡, ÍÓÈÚÓ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ‚Ò˘ÍËÚ ÒË Ú‚ÓÂÌˡ Ë „Ë ‰˙ÊË ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎ.

̇, „ÂÓËÚ ҇ ÒËÎÌË Ë̉˂ˉۇÎÌÓ, ‡, ÓÚ ‰Û„‡, ËÏ‡Ú ÓÔÓ‡Ú‡ ̇ ËÒÎˇÏ‡ Ë ‰Ó·Ë‚‡Ú ÍÓÎÂÍÚ˂̇ ÒË·, ӷ‰ËÌˇ‚‡ÈÍË ËÒΡÏÒÍËÚ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎË", ͇Á‚‡ ÃÛÚ‡Û‡. “ÓÈ Ó·ˇÒÌˇ‚‡, ˜Â Ë ‚ ËÒΡÏÒÍËÚ ÒÚ‡ÌË ‡Á·Ë‡ÌÂÚÓ Á‡ "ÒÛÔÂ „ÂÓÈ", ÍÓÈÚÓ ÒÔ‡Òˇ‚‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÚ „‡‰Ó‚Â, ˘Â Ò ÔÓÏÂÌË. Œ·˘ÓÚÓ ÏÌÂÌË Â, ˜Â ÍÓÏËÍÒ˙Ú The 99 ˘Â ‰˙ÊË ‰‡Î˜ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍËÚ Ï·‰ÂÊË ÓÚ ÔÓÓˆËÚÂ.

Ë Í‡ÍÚÓ ÔÓÊ·Â.

Мумита (Унищожителя)

√ÂÓˇÚ, ˜ËÂÚÓ ËÏ  Շۇ٠¿Î ¡ËΡÎË, Ëχ Ò‚˙ıÂÒÚÂÒÚ‚Â̇ ÒË·. »ÏÂÚÓ Ì‡ „ÂÓˇ ˉ‚‡ ÓÚ ËÏÂÚÓ ≈Î-ƒÊ··‡ ̇ ¿Î·ı Ë ÓÁ̇˜‡‚‡: ÍÓÈÚÓ ÔËÚÂʇ‚‡ ÒË· Ë ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÊ·Â.

‡ÚË̇ ¡‡·‡ÓÒ‡, ÍÓˇÚÓ Ëχ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ·˙ÁË Ë ÒËÎÌË ÂÙÎÂÍÒË, ÏÓÊ ‰‡ ÛÌˢÓʇ‚‡ ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÊ·Â. ¬ÁËχ ̇Á‚‡ÌËÂÚÓ ÒË ÓÚ ËÏÂÚÓ ≈Î-ÃÛÏËÚ Ì‡ ¿Î·ı. ≈Î-ÃÛÏËÚ ÓÁ̇˜‡‚‡, ÍÓÈÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ ÒÏ˙ÚÚ‡, ÍÓÈÚÓ Í‡‡ ÊË‚ËÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚‡ ‰‡ ‚ÍÛÒˇÚ ÒÏ˙ÚÚ‡.

Джами (Сплотяващия)

Нуура (Светлина)

”Ì„‡ÒÍËˇÚ „ÂÓÈ ÃËÍÎÓ¯ ÿÂÍÂÎË‰Ë ÛÏ ‰‡ Ò˙·Ë‡ ËÌÙÓχˆËˇ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÂÎÂÍÚÓχ„ÌÂÚ˘ÌËÚ ÒË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ ‚Ò˘ÍË ÏÂı‡Ì˘ÌË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË Û‰Ë. »ÏÂÚÓ ÏÛ Ë‰‚‡ ÓÚ ËÏÂÚÓ ≈Î-ƒÊ‡ÏË Ì‡ ¿Î·ı. ŒÁ̇˜‡‚‡: ÍÓÈÚÓ Ëχ ÒË·ڇ ‰‡ Ò˙·Â ‚Ò˘ÍÓ Í˙‰ÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ

√ÂÓˇÚ Ì‡ ËÏ »·‡ıËÏ Ã˙‰ˆ‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ Ô˜ÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÎË̇ڇ ̇ ÁÂÏˇÚ‡. ◊ÂÁ ‡Á΢ÌË Ë„Ë Ò˙Ò Ò‚ÂÚÎË̇ڇ ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë Ì‚ˉËÏ Ò· ÒË Ë ‰Û„ËÚÂ. »ÏÂÚÓ ÏÛ Ë‰‚‡ ÓÚ ËÏÂÚÓ ≈Ì-ÕÛ ̇ ¿Î·ı, ÍÓÂÚÓ ÓÁ̇˜‡‚‡ ÓÒ‚ÂÚΡ‚‡˘Ëˇ Ë ÓÁ‡ˇ‚‡˘Ëˇ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ. Ìåõìåò Ðúôàò Éåãåí

Джаббар (Мощния)


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 9 - 15 ÞÍÈ 2008

ÖÑÊÀ - ãóáåùèÿò øàìïèîí íà Áúëãàðèÿ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 œÂÏËÂ˙Ú ‡ÁÔÓÂ‰Ë Ì‡ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ ‡„ÂÌˆËˇ ÔÓ ÔËıÓ‰ËÚ ‰‡ ËÁ‚˙¯Ë Ô˙Î̇ ‰‡Ì˙˜Ì‡ ‚ËÁˡ ̇ œ‘ ÷— ¿ Á‡ ÔÂËÓ‰‡ 2002-2007 „., ͇ÍÚÓ Ë Ô˙Î̇ ‚ËÁˡ ̇ ‰ÓıÓ‰ËÚ ̇ ˆˇÎÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌˡ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÍÎÛ· Á‡ Ò˙˘Ëˇ ÔÂËÓ‰.

Допълнително решават за лиценза на ЦСКА в "А" група ¡‘— ˘Â ¯‡‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‰‡ÎË ÷— ¿ ˘Â ÔÓÎÛ˜Ë ÎˈÂÌÁ Á‡ Û˜‡ÒÚË ‚ "¿" „ÛÔ‡ ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘Ëˇ ÒÂÁÓÌ. –¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ”≈‘¿ ‰‡ Ì ‰‡‰Â ÎˈÂÌÁ ̇ ÍÎÛ·‡ Á‡ ÿ‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÎË„‡ Ì ÓÁ̇˜‡‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÓÚÔ‡‰‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÓÚ ÂÎËÚ‡ ̇ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó. Õ‡ Ô‡ÍÚË͇ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÷— ¿ ÌˇÏ‡ Ô‡‚Ó ‰‡ Ë„‡Â ‚ "¿" „ÛÔ‡, ÌÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÚË„Ì ‰Ó ÔÓÏˇÌ‡, ‡ÍÓ ·˙‰‡Ú ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ËÁËÒÍ‚‡Ìˡڇ. ՇȂ‡ÊÌËˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ Ô‰ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÓÒÚ‡‚‡ ̇·‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË. ƒÓ Í‡ˇ ̇ Александър Томов ˛ÌË ˜Â‚ÂÌËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Û‰ˇÚ Á‡‰˙ÎÊÂÌˡڇ ÒË, Á‡ ‰‡ Ì ·˙‰Â ËÁÔ‡ÚÂÌ ÍÎÛ·˙Ú ‚˙‚ "¬" „ÛÔ‡. Õ‡ÒÚÓˇ˘ËˇÚ ÎˈÂÌÁ ̇ ÷— ¿ ‚‡ÊË ‰Ó ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÒΉ‚‡˘Ëˇ ÏÂÒˆ. ŒÚ ÷— ¿ Û‚Âˇ‚‡Ú ˜ÂÁ ‰ÂÍ·‡ˆËˇ, ˜Â ˘Â ÔÓÎÓÊ‡Ú ÛÒËÎˡ ÷— ¿ ‰‡ Ò Ò˙‚ÁÂÏ‡Ú ˜‡Ò ÔÓ-ÒÍÓÓ. "ÿ‡ÏÔËÓÌ˙Ú Ì‡ ¡˙΄‡ˡ Ëχ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ë Â „ÓÚÓ‚ ‰‡ ÔÂÓ‰ÓΠÚÛ‰ÌÓÒÚËÚÂ", Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ ‚ Ó·˙˘ÂÌËÂÚÓ Ì‡  ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚. “Â̸Ó˙Ú Ì‡ ¯‡ÏÔËÓÌËÚ —ÚÓÈ˜Ó Ã·‰ÂÌÓ‚ ӷ¢‡ ‰‡ ÓÒڇ̠̇ ÔÓÒÚ‡ ÒË Ë ì˜Â‚ÂÌËÚÂî ˘Â Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ڇ ÒË Á‡ ÂÒÂÌÌˡ ÔÓÎÛÒÂÁÓÌ Ì‡ 21 ˛ÌË.

Успехите в родното първенство на шампионите не са достатъчни, за да играе отборът в ШЛ през новия сезон.

ЦСКА загуби възможност да се бори за 6 милиона евро Õ‰ÓÔÛÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ÷— ¿ ‰Ó Û˜‡ÒÚË ‚ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËËÚ Á‡ ÿ‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÎË„‡ ÓÒ‚ÂÌ ‚Ò˘ÍÓ ‰Û„Ó ˘Â ̇ÌÂÒÂ Ë ÚÂÊ˙Í ÙË̇ÌÒÓ‚ Û‰‡ ̇ ÍÎÛ·‡, ÔÓÒÓ˜‚‡ ‡„ÂÌˆËˇ ì‘ÓÍÛÒî. ÿ‡ÏÔËÓÌ˙Ú Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ÔÓÔÛÒ̇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ò ·ÓË Á‡ 6 ÏËÎËÓ̇ ‚Ó. “ÓÎÍÓ‚‡  „‡‡ÌÚË‡ÌËˇÚ ÓÚ ”≈‘¿ Í˙Ï ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Ì‡„‡‰ÂÌ ÙÓ̉ Á‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ·Ó, ÍÓÈÚÓ ‚ÎÂÁ ‚ „ÛÔÓ‚‡Ú‡ Ù‡Á‡. “‡ÁË ÒÛχ  ÏËÌËχÎ̇ڇ Ë Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔË ÌÛ΂ ÚÓ˜ÍÓ‚ ‡ÍÚË‚. ƒËÂÍÚÌËÚ Á‡„Û·Ë Ì‡ ÷— ¿ ÓÚ ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ”≈‘¿ Ò‡ ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 300 000 ‚Ó.  ÎÛ·˙Ú Ëχ¯Â „‡‡ÌÚË‡ÌË 200 000 ‚Ó Á‡ Û˜‡Ò-

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVI, ÁÐÎÉ 24 (801) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÍÓÐÈ ÅÊÅÍ Genel Yayýn Yönetmeni: NURÝ EKEN n.eken@zaman.bg Çàì.-ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà: Þìåð ÎÍÀÉËÀÐ Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ

Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Èíòåðíåò: Áåéñèì ÀËÈ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0301/82773 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ñîôèÿ - Õàëèë ÀÒÀËÀÉ Ïëîâäèâ - Ìåõìåä ÞÇÅÈÐ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Ìåñóä ØÀÁÀÍ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur.  Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

ÚËÂÚÓ ÒË ‚ ÚÂÚˡ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËÓÌÂÌ Í˙„ ̇ ÿ‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÎË„‡. —Ûχڇ Ó·‡˜Â ÏÓʯ ‰‡ ̇‡ÒÌÂ ÌˇÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË Á‡‡‰Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ò ˄‡Â Ò ÌˇÍÓÈ ÓÚ ‚Ӊ¢ËÚ ÍÎÛ·Ó‚Â ‚ ≈‚ÓÔ‡. ¬ Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË Ô‡‚‡ Ë ÂÍ·χ ÏÓʯ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÔÓÌ 1-1,5 ÏÎÌ. ‚Ó. œË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚÔ‡‰‡Ì ÷— ¿ ˘Â¯Â ‰‡ ‚ÁÂÏ Ӣ ÔÓÌ 100 000 ‚Ó ÓÚ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ ÒË ‚ Ô˙‚ˡ Í˙„ ̇ ÚÛÌË‡ Á‡  ÛÔ‡Ú‡ ̇ ”≈‘¿. “‡Ï Ò˙˘Ó ÏÓʯ ‰‡ Ò ÒÚË„Ì ‰Ó ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÒÛÏË ÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË Ô‡‚‡ Ë ÂÍ·ÏË. ¬ ÒÎÛ˜‡È ̇ ‚ÎËÁ‡Ì ‚ „ÛÔËÚ ̇ ÚÛÌË‡ Á‡  ÛÔ‡Ú‡ ̇ ”≈‘¿ Ëχ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ·ÓÌÛÒ ÓÚ 400 000 ‚Ó Ë ÔÂÏËË.

"Порто" аут от ШЛ, “Стяуа” под въпрос –˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ”≈‘¿ ‚Á ̇ÈÚÂÊÍÓÚÓ Ì‡Í‡Á‡ÌË ÔÓ ÒÎÛ˜‡ˇ "œÓÚÓ". ÿ‡ÏÔËÓÌ˙Ú Ì‡ œÓÚÛ„‡Îˡ ·Â¯Â ËÁ‚‡‰ÂÌ ÓÚ ÿÀ Á‡‡‰Ë Ò͇̉‡Î‡ Ò ÍÓÛÔˆËˇ ‚˙‚ ‚˙Ú¯ÌÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÂÁ 2003-2004 „. «‡ÚÓ‚‡ ÏÂÒÚ̇ڇ Ù‰Â‡ˆËˇ ‚˜ ÓÚÌ ¯ÂÒÚ ÚÓ˜ÍË Ì‡ "‰‡ÍÓÌËÚÂ", ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì ËÏ ÔÓÔÂ˜Ë ‰‡ ÒÚË„Ì‡Ú ‰Ó ÚËÚ·ڇ. ÓÛÔˆËÓÌÂÌ Ò͇̉‡Î Á‡Ô·¯‚‡ ‚ˈ¯‡ÏÔËÓ̇ ̇ –ÛÏ˙Ìˡ "—ÚˇÛ‡" Ò ËÁı‚˙ΡÌ ÓÚ ÿÀ, ‡ ÏÂÒÚ̇ڇ Ù‰Â‡ˆËˇ ÎË¯Ë ÓÚ·Ó‡ Ò˙Ò Ò‰ÂÏ ÚÓ˜ÍË ÓÚ ‡ÍÚË‚‡ ÏÛ Á‡ ËÁÏË̇Îˡ ÒÂÁÓÌ. “‡ÁË Ò‡ÌÍˆËˇ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÓÚ‡ÁË Ì‡ ‚ÚÓÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ‚ Í·ÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ "—ÚˇÛ‡".

"Ôåðåíöâàðîø" áåøå èçõâúðëåí ïî ïîäîáåí íà÷èí Õ‡È-·ÎËÁÍËˇÚ ‰Ó ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ Ò ÷— ¿ ÒÎÛ˜‡È ‚ ≈‚ÓÔ‡ Â Ò Î„Ẩ‡Ìˡ ÛÌ„‡ÒÍË ÍÎÛ· "‘ÂÂ̈‚‡Ó¯", ÍÓÈÚÓ ÔÂÁ 1965 „. Ô˜ÂÎË  ÛÔ‡Ú‡ ̇ ”≈‘¿. œÂÁ 2006 „. ÍÎÛ·˙Ú Â ËÁı‚˙ÎÂÌ ÓÚ ÂÎËÚ‡ ̇ ÏÂÒÚÌˡ ¯‡ÏÔËÓÌ‡Ú Á‡‡‰Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎ̇ڇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÍËÁ‡. –¯ÂÌËÂÚÓ Â Ì‡ ÏÂÒÚ̇ڇ Ù‰Â‡ˆËˇ, ÌÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ „Ó Ó·Ê‡Î‚‡ Ë ÛÒÔˇ‚‡ ‰‡ „Ó Ó·ÓË. —Ή ÚÓ‚‡ Ó·‡˜Â Ò ÒÚË„‡ ‰Ó ËÁ‚˙ÌÒ˙‰Â·ÌÓ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ Ë ‚ Í‡È̇ ÒÏÂÚ͇ "‘ÂÂ̈‚‡Ó¯" Ò Ò˙„Î‡Òˇ‚‡ ‰‡ Ë„‡Â ‚˙‚ ‚ÚÓ‡ ‰Ë‚ËÁˡ. ÿ‚ÂȈ‡ÒÍËˇÚ "—Â‚ÂÚ" Ó·ˇ‚Ë Ù‡ÎËÚ Ì‡ 4 Ù‚Û‡Ë 2005 „., Ú˙È Í‡ÚÓ ÙËχڇ, ÍÓˇÚÓ „Ó ËÁ‰˙ʇ, ·‡ÌÍÛÚË‡. ƒ˙΄ӂÂÚ ҇ Á‡ Ôӂ˜ ÓÚ 6 ÏÎÌ. ‚Ó, ‡ ̇ Ë„‡˜ËÚ Ì  Ô·˘‡ÌÓ Á‡ ÔÓÒΉÌËÚ ÚË ÏÂÒˆ‡.  ÎÛ·˙Ú Â ËÁı‚˙ÎÂÌ ‚ ÚÂÚ‡ ‰Ë‚ËÁˡ, ‡ Ï·‰ÂÊ͇ڇ ÙÓχˆËˇ „Ó Ì‡ÒΉˇ‚‡ ÔÓ‰ ËÏÂÚÓ "—Â‚ÂÚ 21". ¿·ÒÓβÚÌÓ Ò˙˘‡Ú‡  Ò˙‰·‡Ú‡ Ë Ì‡ ÏÂÒÚÌˡ "ÀÓÁ‡Ì‡" ÔÂÁ 2003 „. »Ú‡ÎˇÌÒÍËˇÚ "‘ËÓÂÌÚË̇", ÍÓÈÚÓ Ì‡ÒÍÓÓ ÒÔ˜ÂÎË

Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ Ë„‡Â ‚ ÿ‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÎË„‡, Ó·ˇ‚Ë Ù‡ÎËÚ Á‡‡‰Ë Ó„ÓÏÌËÚ ÒË Ì‡ÚÛÔ‡ÌË Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÒÂÁÓÌ 2001-2002. œ˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ÚÓÈ ËÁÔ‡‰‡ ‚ —Âˡ "¬", ÌÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËڇΡÌÒ͇ڇ Ù‰Â‡ˆËˇ ÔˆÂÌˇ‚‡, ˜Â ÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓˆÂÎÂˇÚ ÙË̇ÌÒÓ‚Ó Ú‡Ï Ë „Ë ËÁÔ‡˘‡ ‚ ˜ÂÚ‚˙Úˡ ¯ÂÎÓÌ. »ÏÂÚÓ ÏÛ ·Â¯Â ÔÓÏÂÌÂÌÓ Ì‡ "‘ÎÓÂÌˆËˇ ¬ËÓ·" Ë ‚ÔÓÒΉÒÚ‚Ë Ò ‚Ó‰Ëı‡ Ò˙‰Â·ÌË ·ËÚÍË Á‡ ‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓÚÓ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ. ÕˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ô˙Í "ƒÊÂÌÓ‡" Ì ·Â¯Â ‰ÓÔÛÒÌ‡Ú ‰Ó Û˜‡ÒÚË ‚ ÂÎËÚ‡ Ë ËÁı‚˙ÎÂÌ ‚ ÔÓ-‰ÓÎ̇ڇ ‰Ë‚ËÁˡ, Á‡˘ÓÚÓ Â Û‰ËΠχ˜‡ ÒË ÓÚ ÔÓÒΉÌˡ ÒË Í˙„ ÒÂ˘Û "¬ÂÌÂˆËˇ". ¬˙‚ ‘‡ÌˆËˇ Ë "ŒÎËÏÔËÍ", Ë "¡Ó‰Ó" Ò‡ ·ËÎË ËÁ‚‡Ê‰‡ÌË ÓÚ ÂÎËÚ̇ڇ „ÛÔ‡ Á‡‡‰Ë ÙË̇ÌÒÓ‚Ë ÌÂÛ‰ˈË, ͇ÚÓ ÔË ÚËχ ÓÚ Ã‡ÒËÎˡ Ëχ¯Â Ë Ó·‚ËÌÂÌˡ Á‡ Û„Ó‚‡ˇÌ ̇ χ˜Ó‚Â. ¡Â΄ËÈÒÍËˇÚ "ÃÂıÂÎÂÌ" Ù‡ÎË‡ ÔÂÁ 2003 „. Ë Â Ô‡ÚÂÌ ‚ ÚÂÚ‡ ‰Ë‚ËÁˡ ̇ ·Â΄ËÈÒÍˡ ÙÛÚ·ÓÎ. Àãåíöèÿ “Ôîêóñ”


9 - 15 ÞÍÈ 2008

Áàëàíñèðàíî õðàíåíå,à íå äèåòè ñ áúðç åôåêò çà îòñëàáâàíå ◊ÂÚËË-ÔÂÚ ı‡ÌÂÌˡ ‰Ì‚ÌÓ Ò ÔÂӷ·‰‡‚‡˘Ë ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ ÌË ÔÂÒÌË ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË Ë ÌÂÒ·‰ÍË ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë ÚÂıÌËÚ ÒÓÍÓ‚Â ÚÓ‚‡  Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓ ‚‡ÊÌÓÒÚ ÓÚ ÒÂˡڇ ÔÂÔÓ˙ÍË, ÍÓˇÚÓ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ ‰‡‚‡Ú ̇ Ê·¢ËÚ ‰‡ Ò‚‡ÎˇÚ χÎÍÓ ËÁÎ˯ÌË ÍËÎÓ„‡ÏË ÔÂ‰Ë ÍÛÓÚÌˡ ÒÂÁÓÌ. »Á˘ÌÓÚÓ Ô‰ÛÔÂʉÂÌË ̇ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ  ÚÓ‚‡ ‰‡ Ì ÒÚ‡‚‡ ·ÂÁ ÎÂ͇Ò͇ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇ Ë ÍÓÌÚÓÎ. –ÂÍ·ÏË‡ÌËÚ ̇ÔÓÒΉ˙Í ‰ËÂÚË Ò "˜Û‰Ó ÂÙÂÍÚ" Á‡ Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏ Ì ҇ ÒÂËÓÁÌË Ì¢‡. “ Ì ҇ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÂÊËÏË, ÓÒÌÓ‚‡ÌË Ì‡ ÒÂËÓÁÌË Ì‡Û˜ÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ, ͇Á‡ ‰- “ÂÓ‰Ó‡ ƒ˙ÎÂÌÒ͇ ÓÚ Ã‰ˈËÌÒÍˡ Ù‡ÍÛÎÚÂÚ. “ÂÁË ‰ËÂÚË ÌÂˇ‰ÍÓ Ò‡ ÓÔ‡ÒÌË Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚ÓÍË‡Ú ‡Á΢ÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ. œÓÒÎÓ‚ÛÚ‡Ú‡ "ÔÓÚÂËÌÓ‚‡ ‰ËÂÚ‡ ̇ ƒ˛Í‡Ì", ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ̇È-χÒÓ‚Ó Ì‡ÔÓÒΉ˙Í, Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔË·„‡ Á‡ ‰˙΄Ó, ͇Ú„Ó˘ÌË Ò‡ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚÂ. ¡‡Î‡ÌÒË‡ÌÓÚÓ ı‡ÌÂÌÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Ú ·ÂÎÚ˙˜ËÌË, ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË Ë ı‡ÌË Ò ÌËÒ˙Í „ÎËÍÂÏ˘ÂÌ Ë̉ÂÍÒ, „‡‡ÌÚË‡ Ú‡ÂÌ ÂÙÂÍÚ ÒÔÓ‰ Úˇı. —‰ ı‡ÌËÚÂ Ò ÌËÒ˙Í „ÎËÍÂÏ˘ÂÌ Ë̉ÂÍÒ Ò‡ ‚Ò˘ÍË ÁÂÎÂ̘ۈË, ·ÂÁ ͇ÚÓÙËÚÂ, Í‡Ùˇ‚ËˇÚ ÓËÁ, Ô˙ÎÌÓÁ˙ÌÂÒÚËˇÚ ıΡ·, ̉ӂ‡ÂÌËÚ ÒÔ‡„ÂÚË. «‡ ‰‡ Ì ÚÛÔ‡Ú ÍËÎÓ„‡ÏË, ‰ËÂÚÓÎÓÁËÚ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú Ӣ ÍÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ ÌÂÚÎ˙ÒÚÓ ÏÂÒÓ (ÔËίÍÓ, ÔÛ¯ÍÓ, ÚÂίÍÓ), Ë·‡ (ÔÓÌ ‰‚‡ Ô˙ÚË Ò‰Ï˘ÌÓ) Ë ÌËÒÍÓχÒÎÂÌÓ ÍËÒÂÎÓ ÏΡÍÓ. ”ÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ‡ÎÍÓıÓÎ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ӄ‡Ì˘Ë, ‰‡ Ò ÔË ÏÌÓ„Ó

‚Ó‰‡ Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‰‡ Ò ıÓ‰Ë Ô¯‡ ÔÓÌ ÔÓ 30-60 ÏËÌÛÚË ‰Ì‚ÌÓ. Õ ̇ ÔÓÒΉÌÓ ÏˇÒÚÓ Ò‰ ÛÒÎӂˡڇ Á‡ ‰Ó·˙ Ë Ú‡ÂÌ ÂÙÂÍÚ ÔË ÓÚÒ··‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰‰˙ʇÌÂÚÓ Ì‡ Ú„ÎÓÚÓ Â ‚˜ÂˇÚ‡ ‰‡ ·˙‰Â 2,5-3 ˜‡Ò‡ ÔÂ‰Ë Îˇ„‡ÌÂ. Õ Á‡·‡‚ˇÈÚÂ Ë ‰Ó·ÓÚÓ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÒÚÂÒ˙Ú ‚Ó‰Ë ‰Ó Á‡ÚÎ˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ, ͇Ú„Ó˘ÌË Ò‡ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚÂ. Ñ ÍÈÌÊÀ : Á À Õ À Ð ÌÀ ÍÄ À Í

—Ú‡Ì‡Ú‡ ÌË Ò ̇Âʉ‡ ̇ 6-Ó ÏˇÒÚÓ ‚ ≈‚ÓÔ‡ ÔÓ Á‡ÚÎ˙ÒÚˇ‚‡Ì ÔË ‰Âˆ‡ ÓÚ 13 ‰Ó 18 „Ó‰ËÌË. ¬ Ú‡ÁË ‚˙Á͇ Â Ë ÔÂÔÓ˙͇ڇ ̇ ‰ËÂÚÓÎÓÁËÚ ‰‡ Ì ÔÂı‡Ì‚‡Ú ‰Âˆ‡Ú‡ Ë ‰‡ Ò ÒÎÂ‰Ë ÚˇıÌÓÚÓ Ú„ÎÓ Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ ı‡ÌÂÌ ÓÚ Ì‡È-‡Ì̇ ‚˙Á‡ÒÚ.

Балансираното хранене, в което да присъстват белтъчини, зеленчуци и храни с нисък гликемичен индекс, гарантира траен ефект според диетолози.

|

12


Izgara et için iki kere düþünün!

Kalbe giden yol alyanstan geçer!

SAÐLIK

07

HABERLER

12

Yaz mevsimini ýzgarada kýzarmýþ et kokusundan ayrý düþünmek çok zor; ancak doktorlardan ciddi uyarý var: Mangalsýz bir hayata alýþtýrýn kendinizi.

Birçok kültürde deðerli takýlar farklý amaçlarla kullanýlmýþ. Bunlarýn içinde en özel olan ise alyanslar. Bu konuda birkaç tavsiyemiz var.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

9 - 15 HAZÝRAN 2008

Yýl: 16 Sayý: 24 (801)

0.60 lv

Termomineral su zengini Bulgaristan, kaynaklarýn yüzde 25’ini kullanýyor Beynur Süleyman

Katlanabilir cam balkonlar ile binaların estetiği değişiyor Ýnþaat Kanunu’nda yapýlan deðiþiklikler ile balkonlarýn PVC ve alüminyum doðrama ile kapanmasý yasaklandý. Bu nedenle balkonlara daha estetik katacak ürünlere pazar açýlmýþ oldu. Bu ihtiyacý yerine getirecek ürünlerden biri katlanabilir cam balkon kapatma sistemi. Bu sistem, camlarýn katlanarak ayný noktaya toplanabilme özelliði sayesinde estetiðe ve mevsimsel deðiþikliklere cevap verebilen bir sistem. Bu sayede güzel hava þartlarýnda açýk tutularak mekanlardan yararlanýlmasý saðlanýr. Devamý sayfa 5’te

Velingrad

Büyük oranda bioiklim ve hidromineral su kaynaðýna sahip olan Bulgaristan, saðlýk turizmi açýsýndan büyük potansiyele sahip bulunuyor. Ülke, Avrupa ve Balkanlar’da kaplýca sularýnýn çeþitliliði ve yoðunluðu bakýmýndan ilk sýralarda yer alýyor. 520’nin üzerinde farklý fiziksel ve kimyasal termal su kaynaðý bulunan Bulgaristan’da maalesef bunlarýn sadece yüzde 25’i gerektiði gibi deðerlendirilebiliyor. Sadece bir kaynaktan çýkan termal su ile 10 binin üzerinde prosedür yapýlabiliyor. Sýcak sudan ýsýnma enerjisi de elde edilebiliyor. Düþük mineralli suyun yaný sýra tuzlu mineral sular da tedavi için kullanýlýyor. Ayrýca çamur banyosu için kullanýlan minaralli çamur kaynaklarýný da ihmal et-

Termal sular bakýmýndan zengin bir ülke olan Bulgaristan, Avrupa ve Balkanlar’da kaplýca sularýnýn çeþitliliði ve yoðunluðu bakýmýndan ilk sýralarda yer alýyor. Kaplýca sularýnýn bir çok rahatsýzlýða iyi gelmesi nedeniyle Bulgaristan’ýn saðlýk turizmi açýsýndan büyük potansiyeli bulunuyor. Ancak ülkede bu kaynaklarýn sadece yüzde 25’i kullanýlabiliyor. memek gerekiyor. Ülkenin farklý yerlerinde çok sayýdaki termal sular çeþitli hastalýklar için þifa vesilesi oluþturuyor.

Velingrad Çepinsko Vadisi, ülkedeki en fazla termal su kaynaðý bulunan yerlerden biri. Velingrad’da 80’in üzerinde termomineral kaynaðý mevcut olup sýcaklýklarý 45 ila 94 derece arasýnda deðiþmektedir. Nareçen, Hisar ve Bankya’da bulunan mineral sularýn hepsi Velingrad’da mevcuttur. Bu yüzden buraya oldukça fazla yerli ve yabancý turist gelmektedir. Þehir

Пловдив, България, ул. ”Софроний Врачански” 2 тел.:+359 (32) 67 66 01, 67 66 02; факс:+359 (32) 67 66 03 GSM: +359 894 431 049; +359 887 388 135; office@reysas-bg.com

НОВ ИНИ

02

Със смехо терапия ще децата в “Пирогов” лекуват —ÏÂı˙Ú ÔÓχ„‡ - ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ ·ÓÎÌÓÚ Ó ‰ÂÚÂ, ÍÓ„‡Ú Ò ÛÒÏËı̯ ÔÓ „·‚‡Ú Ó „Ó ÔÓ„‡ÎË ‡, ÚÓ ÛÒ¢‡ ¯ ÚÓÁË Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÚË Ëχ ‰Ó‚ÂË ÏÓÏÂÌÚ Ë Â.

150 млн. зрит ели на рекордна печалба за мач, УЕФА

СПО РТ

09

œÂ˜‡Î·‡Ú‡ ̇ ”≈‘¿ ÓÚ ÁËÓÌÌË Ë Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‚Ë Ô‡‚‡ ≈‚Ó 2008 ̇ Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÂÍÓ‰Ì‡ - ̇‰ 1 ÏËΡ‰ ‚Ó.

INTERNATIO NAL NEWS PAPER

BULGARIA

9 - 15 ÞÍÈ 2 008

ÖÑÊÀ - ãó áåùèÿò

Ãîäèíà

: 16

www.zama

Áðîé: 2 4 (801)

n.bg

øàìïèîí

√Û·Â˘ËˇÚ ¯‡ÏÔËÓÌ Ò Ó͇Á‡ ̇ ¡˙΄‡ ˡ ÿ‡Ï ÙÛÚ· ÓÎÌË ÷— ¿, ÒΉ ÔËÓÌ˙Ú Í‡ÚÓ ”≈‘¿ ˇÚ ÍÎÛ· ̇ ̇ ¡˙΄‡ˡ ˆÂÌÁË‡ ÓÚÛÌË ÓÚ͇Á‡ ‰‡ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ ÷— ¿ ÌˇÏ‡ ËÚ ÎË̇ Ó‰ÌË ÔËÓÌ Ë ‚ ‰‡ ÏÓÊ Ú ¯‡Ï- ‰ÓÍÛ ÏÂÌ Ú‡ˆ ÔÂÁ ÒÂÁÓÌ 2008 ‚ÓÚ ÛÌË ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ ËÚ ÔÂÁ 2008/2009 /200 ˡ, ‰Ó͇ „Ó‰Ë̇. –¯ ‚ ‚ÒÂÁÓÌ ÍÎÛ·‡. ƒÓÔ˙ Á‚‡˘ ‡ ÙË̇ 9 „Ó‰Ë̇, Á‡‡ ÚÂÎÌÓ Ë ÌËÂÚÓ Â ÓÍÓ̘ ÎÌËÚÂÎÌÓ ‰Ë Ì ÔÓ‰ÎÂÊË ‡¯‡‚‡Ú ÌÒÓ‚ ‡Ú‡ Ò˙ÒÚ ÓˇÚ ÌÂËÁˇ‰Ì‡ ̇ ÌËÍ‡Í ‚‡Ì ÓÚ Á‡ ÎˈÂÌÁ‡ ‚Ó Ó·Ê‡ÎÒÚ‡ ÂÎÌÓ ÒÚ Ì‡ ÔÓ‰‡‰Â ÓÒÚ‡ “Ó‚‡ Ò ÒÎÛ˜‚ ̇ ̇ ·˙΄‡ÒÍˡ ̇ ÷— ¿ ‚ "¿" „ÛÔ ‚͇, ÍÎÛ·. ÏÂÌÌ ‡ Ô˙Ú ‚ 60-„Ó‰ ‡ Á‡ Ô˙‚Ë ‡. Ó ÔÓ ≈ÏËÎ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ‚Â˯̇ڇ  ÓÒÚ‡‰ËÌ ‘¿ Ì ËÁ‰‡‚ ÚÓˡ ̇ ËÒÓ‚, ‡ ÍÓÈÚÓ ì˜Â‚ÂÌËÚ ‰ÓÒ„‡ ·Â¯Â ÷— ¿ —ÓÙË ÎˈÂÌÁ Ë Ì ‰ÓÔÛÒ ÍÓËÚÓ Ò‡ÏÓ Âî, ͇ œ‘  ˇ ‰‡ Û˜‡ÒÚ ÔÂ‰Ë ÏÂÒˆ ‡‚Ë ÚÂÎÌ ˜ÎÂÌ Ì‡ ÛÔ- ͇ ÀË„‡ ‚‡ Ô‡ÁÌÛ‚‡ı‡ ‚ ˡ ÿ‡ÏÔ Ì‡ ”≈‘¿ Ò˙‚ÂÚ . ËÓÌÒÒ‚Óˇ ˛·ËΠìœÓÂ Ï‡Ï Á‡ ÒÂÁÓÌ ‰Ë̇" ŒÒÚ‡‚‡ ÔÓ‰ È. ‚Ë̇ Ú‡ 2008/2009 ‚˙ÔÓÒ Ë Ë Ì ¬˙‚ , Ò ͇Á‚‡ ‚ Ò˙Ó·˘ „ÓËÒÍ‡Ï ÍÓ΄ ˆÂÌÁ‡ Á‡ ÎËÂÌËÂÚ ‚˙Á͇ Ò˙Ò ËÚ ÓÚ Û˜‡ÒÚË ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ Ó Ì‡ ¡‘—. ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ "¿" „ÛÔ ‡ ÔÂÁ ÚÓ Ì‡ ÷— ¿ Ó̇ΠÌˡ ÙÛÚ· ‡ ‚ ÔÓÙ ÒΉ‚ Òˉ‡ ÓÎÂÌ ÔÓÌ ‡˘Ëˇ ÌËÒÚ ÍÎÛ· ÷— ¿ ÒÂÁÓÌ, ÍÓÂÚ Ò‡Ú Û‰‡ Ë. ¿Á Ì˯ ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎ ÏËÓ ˘Â ÔÓ‰ ˇÚ —Â„ ¯‡‚‡ ‰ÓÔ˙Î ˘Â Ò Â˙Îʇ ‚ ‚˙ÁÎÓÊË È —Ú‡ÌËÚÂÎÌÓ „‡Ï ̇ ÍÎÛ·‡ ‰‡ ÔÓχ- ˆËˇ ̇ ƒ˙Ê ¡‘—. œ˘ ÓÚ ‡‚̇ڇ ‡„ÂÌ"Õ‡ˆËÓ̇ÎÌ Ë̇ڇ Á‡ ‰Â˘Â", ͇Á‡ Ë Á‡ ‚ ·˙- ¯Ë ‡ Ú‡ÁË Ïˇ͇ Ô˙Î̇ ÔÓ‚Â ÒË„ÛÌÓÒÚ" ‰‡ ËÁ‚˙ “ÓÏÓ‚. "”≈Â, ͇ ̇ ÒÓ·ÒÚ ‘¿ ˇÒÌÓ Ì‡ ÍÎÛ·‡ ÍËˇÚ ¯‡ÏÔ ˜Â ·˙΄‡ÒËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ Ë ‚Á‡ËÏ ËÓÌ ÌˇÏ‡ Ò‚Óˇ- ‚Ó‰ Ú‡ ÔÓÁˈ ˇ‰Ì ‡ ‰ÓÍÛ ËÁÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒ ÓÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ ÔÓ Ëˇ ͇ÚÓ ÏÂÌÚ ‡ˆËˇ ÔÓ‰- œ‘  ÔÓÚÚ‡ ÏÂʉ ˜ÂÚ‡‚‡, ‰Ó͇Á ‚‡˘‡ , Û ‘  ÷— ¿ ˜Â ÷— ¿. Ïðîä ÙË̇ ÌÒÓ‚‡ ·˙‰Â „‡‡Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ë úëæàâà íà Ú‡ Ò˙ÒÚ ÚË‡ ñòðàí ÓˇÚÂÎÌÓÒÚ ÌÓ Â‰èöà 11 Ì‡Í‚Ó Ë ÍÎÛ·‡. —Ή ̇ ‡‚ÌÓÔÓÒÚ ‡ÁË„‡ÎË ‡‚ÂÌÓ ÚÂ

К О

"Прекрасните на Аллах" в Имена комикси

ПРОЧЕТЕТЕ ЦСКА - ГУБЕЩИЯТ ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ FOTOÐRAFLAR: ZAMAN

2 milyon Türk gurbetçi Bulgaristan’dan geçecek Bu yýl 2 milyondan fazla Türk gurbetçinin Bulgaristan’dan geçiþ yapmasý bekleniyor. Ýçiþleri Bakaný Mihail Mihaylov ile Edirne Vali Yardýmcýsý Cengizhan Aksoy, Kapýkule sýnýr kapýsýnda bir araya geldi. Vali Yardýmcýsý Cengizhan Aksoy, geçen yýl 2 milyon gurbetçinin Kapýkule sýnýr kapýsýndan geçiþ yaptýðýný, bu yýl sayýnýn artmasýnýn beklendiðini söyledi. Gurbetçi trafiðinin hafifletilmesi için Bulgaristan’ýn acil önlem almasý gerektiðini kaydeden Aksoy, Kapýkule’deki yenileme çalýþmalarýndan dolayý gurbetçilerin Lesovo – Hamzabeyli sýnýr kapýsýna yönlendirilmesi gerektiðini, bu yönlendirmenin emniyet güçleri tarafýndan Bulgaristan’da yapýlabileceðini vurguladý. Sayfa 3’te

ayrýca iklim yönünden de temiz ve berrak bir havaya sahip olduðu için yaz akþamlarý serin olur ve ortalama 18 derece yaz sýcaklýklarý bulunur. Kleptuza gölü, ülkedeki en büyük karstik göldür. Sayfa 2’de

‘Türkçe Olimpiyatı' Türkiye'nin gururu Bu yýl 6.sý düzenlenen Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý'nýn gala gecesi muhteþem bir finale sahne oldu. Dili, dini, rengi ve ýrký farklý 110 ülkeden 550 öðrenci Türkçede buluþurken, dünyaya da barýþ, kardeþlik, sevgi ve hoþgörü mesajlarý verdi. Devamý sayfa 6’da


2 Z A M A N HABERLER 9 - 15 HAZÝRAN 2008

FOTOÐRAFLAR: BEYNUR SÜLEYMAN

Termomineral su zengini Bulgaristan, kaynaklarýn yüzde 25’ini kullanýyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Burada saniyede 570 litre su çýkartýlýyor. Gölün etrafý güzel bir park ve eðlence yerleri ile çevrilidir. Batý Rodoplarda bulunan þehir 750 metre rakýmlý olup çam aðaçlarýn oluþturduðu parklar sayesinde kýþýn da dinlenme ve sters atmak için mükemmel bir yerdir. Velingrad’daki sular bilim adamlarý tarafýndan en iyi incelenen termal sular arasýnda yer alýyor. Çepino semtindeki termal sular 48 derece, Lýdjene’de 52, Kamenitsa’dakiler ise 78 derece sýcaklýða sahip. Draginovo’daki sýcaklýk ise 94 dereceye çýkýyor. Çepino’da ise ülkedeki en büyük termomineral kaynaðý bulunuyor. Debisi saniyede 65 litre olan kaynak bölgede inþa edilen görkemli oteller ve SPA merkezleri tarafýndan da kullanýlýyor. Þehrin güneyinde az radyasonlu ve mineral seviyesi düþük olan sular, kuzeyine doðru gidildikçe hem sýcaklýðý, hem de radon ve mineralizasyon oraný artan termal sular bulunuyor. Bu yüzden þehir içindeki kaplýcalar farklý hastalýklara da iyi geliyor. Buradaki güneþli günler yýl bazýna göre yüzde 74 oranýnda bulunuyor. Velingrad Bulgaristan’da en zengin termal suya sahip olup su ve havasý boyun, sýrt, bel aðrýlarý ve diðer eklem aðrýlarý, bel fýtýðý aðrýlarý, omurga hastalýklarý, nörolojik (sinirsel) hastalýklar, akçiðer sorunlarý, yüksek tansiyon ve jinekoloji rahatsýzlýklarý, böbrek ve baðýrsak hastalýklarýna iyi geliyor. Þehirdeki toplam mineral su debisi saniyede 170 litre. Nüfusu 26 bin olan Rodop þehrinde 50’nin üzerinde otel, 40 dinlenme yeri, 10 mineral havuz ve 6 kaplýca bulunuyor. Tabiat þartlarý da göz önünde bulundurulursa Velingrad’ýn kýsa zamanda þifa yönünden yýllýk 300 bin kapasiteli bir merkez olma potansiyeli bulunuyor.

Eski Roma þehri Augusta yerine kurulan Hisarya’da 37 ila 52 derece arasýnda olan 22 kaynak suyu bulunuyor. Düþük mineralli olan sular sodyum, karbondioksit ve fluor ile birlikte 20’den fazla mikro element barýndýrýyor. Dakikada 400 litre debisi olan termal sular böbrek hastalýklarýna, karaciðer ve diyabet, gastrit ve ülser, artroz ve artrit, nörolozik rahatsýzlýklara, cilt hastalýklarýna ve kadýnlarda kýsýrlýða iyi geliyor. Bölgede mineral çamur çýkarýldýðý için çamur banyosu da yapmak mümkün oluyor. Þehrin özelliði, büyük endüstriyel fabrika gibi iþletmelerin uzak olmasý ve etrafý aðaç ve yeþilliklerle çevrili olmasýdýr.

Bankya

Burgas’ýn 20 kilometre kuzeyinde bulunan Pomorie uluslararasý çapta meþhur mineral çamurlarýyla bilinir. Pomorie gölünden çýkan luman çamuru hidrojen, magnezyum, sülfat, sodyum vs. gibi elementleri içeriyor. Çamurlu tedavi, her türlü bel ve sinir hastalýklarý, kýsýrlýk, cilt hastalýklarý, solunum sistemi bozukluklarýna yarar saðlýyor.

Haskovo’ya 18 kilometre uzaklýktaki HMB, eski Roma döneminden beri insanlar tarafýndan kullanýlan termal sulara sahip. Bu aradaki ilk banyolar 19. yüzyýlda Osmanlý döneminde inþa edildi. Hipertermal olarak deðerlendirilen sularýn sýcaklýðý 57 derece. 14 kaynaktan akan sular sodyum, kalsiyum ve flor içeriyor. Endoartrit, damar týkanýklýðý, ve Bürger hastalýklarý Bulgaristan’da tüm kaplýcalardan sadece burada tedavi edilebiliyor. Buradaki termal sular sadece ülkede deðil dünyada az rastlanan türden sayýlýyor. Dünya çapýnda sadece üç yerde tedavisi yapýlan Bürger hastalýðýnýn (Kronik bacak ve kol atar damar týkanýklýðý) tedavisi bir de Mineralni Bani’de yapýlýyor.

Kazanlýk yakýnlarýnda bulunan Pavel Banya’da sýcaklýklarý 50 – 60 derece olan 9 termal kaynaðý bulunuyor. Pavel Banya uluslararasý ünü bulunan bir dinlenme yeri. Þehir, hidrotermal sularý ile ortopedi ve travmatoloji hastalýklarýna, bel ve omurilik hastalýklarýna, merkezi ve çevresel sinir sistemi bozukluklarý için rehabilitasyon merkezidir. Burasý özellikle bel fýtýðý gibi problemi olanlar için birebir tedavi yeridir. Yüksek radon seviyesi sayesinde de zor iyileþen kýrýk kemiklerin hýzlý tedavisi saðlanýyor. Pavel Banya’da pleksit, nevrit gibi sinirsel hastalýklar da baþarýlý bir þekilde tedavi ediliyor.

Hisarya

Pomorie

Haskovski Mineralni Bani

Pavel Banya

Sofya Sofya mineral su bakýmýndan en zengin Avrupa baþkentidir. Birkaç istisna hariç hemen tüm kaynaklar günlük tüketim için uygunluk arzedip birçok hastalýða olumlu etki saðlýyor. 47 derece sýcaklýklarý ve düþük mineralizasyon oraný sayesinde her gün içilse bile bir zararý olmayýp, bilakis birçok yönden normal suya göre tercih edilebiliyor. Flourid ihtiva eden Sofya Merkez, Ovça Kupel, Bankya gibi sular yaþlýlara tavsiye ediliyor. Kemik hastalýklarýna ise kalsiyum açýsýndan zengin olan Pançarevo ve Ovça Kupel sularýnýn kullanýlmasý tavsiye ediliyor. Ülke genelinde termal sular ile tedavi yukarýda sayýlan yerlerden baþka Výrþets, Slivenski Mineralni Bani, Burgaski Mineralni Bani, Banya, Banite, Sapareva Banya, Sandanski vs. gibi yerlerde de mümkün oluyor.

Sofya’ya 17 kilometre uzaklýkta bulunan Bankya’daki sular 37 derece olup, düþük mineralizasyon ve hidrokarbonat – sodyum özelliklerine sahiptir. Su ayrýca yüksek seviyede alkaldir (pH 9,5). Bankya’nýn önemli bir iklim özelliði vardýr. Her iki – üç saatte bir buradan Vitoþa ve Lülin daðlarýndan taze ve oksijen yüklü hava akýmý geçer. Bu da havanýn her zaman temiz ve taze olmasýný saðlýyor. Bankya’daki termal sular en çok kalb ve damar hastalýklarý için tavsiye ediliyor. Bunun yanýnda beyin, kan dolaþým hastalýklarý, kronik gastrit, hafif þeker hastalýðý ve kalýn baðýrsak hastalýklarýna da iyi geldiði biliniyor.

Nareçenski Bani Plovdiv yakýnlarýnda bulunan Nareçen’de çok sayýda hidrotermal kaynaðý bulunuyor. Sýcaklýklarý 23 – 31 derece olan minaralli sular, radon, kalsiyum içerir ve hafif alkaldir. Sinir sistemindeki fonksiyonel bozukluklara karþý çok iyi etki yapan Nareçen sularýnýn, kalp ve damar rahatsýzlýklarýna, mide ve iç organlara da iyi geldiði biliniyor.


HABERLER Z A M A N 3 9 - 15 HAZÝRAN 2008

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

vam edeceði vurgulanarak þöyle denildi: ‘Özellikle Avrupa’da yaþayan vatandaþlar, 15 Haziran – 30 Aðustos tarihleri arasýnda tatillerini Türkiye’de geçirmek için son yýllarda karayolunu daha çok tercih etmeye baþlamýþtýr. Bu nedenle 15 Haziran – 30 Aðustos tarihleri arasýnda karayolu ile Avrupa’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den Avrupa’ya seyahat edeceklerin Kapýkule sýnýr kapýsý yerine Hamzabeyli, Dereköy veya Ýpsala sýnýr kapýlarýný kullanmalarý veya havayolunu tercih etmeleri hem kapýlarda yýðýlmalara neden olmadan kolayca geçiþ yapmalarý saðlanacak, hem de sýnýrdaki çalýþmalarýn bitirilmesine katkýda bulunmuþ olunacaktýr.’ Ocak 2008’de baþlayan Kapýkule sýnýr kapýsýnýn inþaatý Aralýk 2008’de sona erecek. Nisan 2008’de baþlayan Hamzabeyli’deki çalýþmalarýn ise 15 Haziran 2008’de sona ermesi bekleniyor. Haber Merkezi

Forum sonunda Kýrcali’nin tarihi yerlerini gezen diplomatlar Tarih Müzesi'nin bahçesine aðaç (Japon Viþnesi) diktiler.

Diplomatlar, Kýrcali'de bir araya geldi FOTOÐRAF: ZAMAN

Kapýkule’deki yenileme çalýþmalarý nedeniyle Kapýkule’yi kullanacak gurbetçilerin zorluklar yaþayabileceði uyarýsýnda bulunan Aksoy, kýsa olmasýndan dolayý Kapýkule’nin daha çok tercih edildiðini, ancak zorluk yaþanmamasý için vatandaþlarýn Hamzabeyli ve Dereköy kapýlarýný kullanmalarýný istedi. Kapýkule’nin modernizasyonu yýl sonunda tamamlanacak ve 75 milyon dolara mal olacak. Ýçiþleri Bakaný Mihail Mikov, Kapitan Andreevo’nun giriþ ve çýkýþ noktalarýndaki yoðunluðunun ve mevcut personel kadrosunun analiz edilmesini istedi. Ayrýca tek giþede iþlem yapýlmasýný öngören ‘Edinen Fiþ’ sisteminin ek yoðunluða neden olduðunu, bu nedenle sistemin tekrar ele alýnmasý gerektiðini sözlerine ekledi. Kapýkule sýnýr kapýsýnda yürütülmekte olan yenileme çalýþmalarý

nedeniyle Bulgaristan’dan Türkiye’ye geçiþlerde karayolunu kullanacak gurbetçilerin zorluk yaþamamalarý için vatandaþlarýn Hamzabeyli, Dereköy veya Ýpsala sýnýr kapýlarýna yönlendirilmesi istendi. Türkiye Gümrük Müþteþarlýðý Gümrükler Genel Müdürlüðü, Türk vatandaþlarýn ve turistlerin Avrupa’dan Türkiye’ye geliþlerinde, Kapýkule’deki inþaat çalýþmalarý nedeniyle zorluk yaþamamalarý için bir duyuru yaptý. 15 Haziran – 30 Aðustos tarihleri arasýnda tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen ve son yýllarda karayolunu daha çok tercih eden vatandaþlarýn zorlukla karþýlaþmamalarý için 2008 yýlý için bazý tedbirlerin alýndýðý belirtilen duyuruda, 2008 yýlýnda yenilenmeye baþlayan Kapýkule’nin tamamen yýkýlýp yeniden yapýlacaðý, Hamzabeyli sýnýr kapýsýna ise ek giriþ peronlarý ile ilave binalar yapýlacaðý, bu esnada sýnýrdan geçiþlerin de-

FOTOÐRAF: PETKO BORÝSOV

2 milyon Türk gurbetçi Bulgaristan’dan geçecek

Gümrükler Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan duyuruda, gurbetçilerin inþaat çalýþmalarý nedeniyle daha rahat geçiþ yapmalarý için Kapýkule yerine Hamzabeyli, Dereköy ve Ýpsala kapýlarýný kullanmalarý istendi.

BDJ, bilet ücretlerini artırıyor Tren bilet ücretlerine 7 ay önce yapýlan yüzde 10’luk artýþtan sonra yeniden zam yapýlacak. BDJ Müdürü Hristo Monov, yakýt giderlerini karþýlayabilmek için yolcu taþýma biletlerinin yüzde 9,19; yük taþýma ücretlerinin de yüzde 8 oranýnda arttýðýný söyledi. Yeni fiyatlar 10 Haziran’dan itibaren yürürlüðe girecek. Son zamanlarda yolcu taþýma þirketleri yakýt fiyatlarýnýn artýþý nedeniyle yaptýklarý protestolarda, devletin tren bilet ücretlerini artýrmasýný istemiþti. Enflasyondan dolayý otobüs bilet ücretleri yükselmiþ, trenler ile arasýndaki fark giderek artmýþtý. Bazý þirketler ise hatta BDJ’ye verilen yardýmlarýn bile durdurulmasýný istemiþti. Bu yýl BDJ’ye verilen devlet yardýmý 144 milyon leva. BDJ yönetimi, giderlerinin 188 milyon leva olmasýndan dolayý yardýmlarýn yeterli olamayacaðýný vurguladý. Ekonomi Servisi

YARDIM ÇAĞRISI Ben Ayvaz Süleyman, uzun zamandan beri böbrek yetmezliðinden rahatsýzým. En son alýnan tahlil sonuçlarýna göre en kýsa zamanda böbrek nakli yapýlmasý gerektiðine, doktor heyeti teþhis koydu. En kýsa surede böbrek nakli gerçekleþmediði taktirde, ne yazýk ki kötü sonuçlar beni beklemektedir. Araþtýrmalar sonucu Pakistan’da bana uygun böbrek bulunmuþ ve böbrek nakli için baþvurdum. Bunun maliyeti 45 000 dolar civarýnda. 3 ay içerisinde böbrek naklinin gerçekleþip, tekrar normal hayata baðlanmam için hepimizin duyarlý davranacaðýndan þüphem yoktur. Bulunacaðýnýz yardýmlarýnýzdan dolayý þimdiden teþekkürlerimi sunarým.

Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov, her yýl geleneksel olarak yaptýðý Avrupa Birliði ve AB’ye aday ülkelerin Sofya büyükelçilerine brifing verme geleneðini bu yýl Kýrcali'de sürdürdü. Cumhurbaþkaný'nýn bu yýlki davetine 29 ülke diplomatý iþtirak etti. Cumhurbaþkaný Pýrvanov, seçildiði ilk yýldan beri bu geleneðini devam ettirerek bu yýlki toplantýyý da Kýrcali’de gerçekleþtirdi. Kýrcali’deki forumda Avrupa Birliði (AB) fonlarýndan PHARE programýndan elde edilen yardýmlarla yapýlan Biznesinkubator binasýnda gerçekleþtirildi. Pýrvanov’a kabineden Dýþiþleri Bakaný Ývaylo Kalfin eþlik etti. Cumhurbaþkaný Pýrvanov, kültürel ve zengin tarihi dokusundan dolayý forum için bu yýl Kýrcali’yi seçtiklerini belirtti. Pýrvanov, forumda katýlýmcýlara yaptýðý açýklamada AB'nin istekleri doðrultusunda daha iyi iþler yapmamýz gerektiðini, bu baðlamda Ýçiþleri Bakanlýðý (MVR) kanununda köklü deðiþiklikler yapýldýðýný, ayrýca yüksek yargý sisteminde Avrupa modelinin örnek alýndýðýný, davalarý kontrol eden bir müfettiþliðin oluþturulduðunu söyledi. Kýrcali, Zaman

TAZİYE Ruse iþadamlarýndan Ýbrahim Eke'nin muhteren annesi vefat etmiþtir. Merhumeye Cenab–ý Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakýnlarý ve tüm sevenlerine sabr–ý cemil niyaz ederiz.

Ayvaz Süleyman Banka hesabý: BG98UBBS80021031647620 BIC UBBS BGSF Тел.: 0896132087, гр. София, ул. „Св. София“ 5

RUSE, ZAMAN


4 Z A M A N HABERLER 9 - 15 HAZÝRAN 2008 FOTOÐRAF: KÜRÞAT BAYHAN

FOTOÐRAF: EÞREF HÜSEYÝN

Buðday arazilerinin yüzde 90’ý iyi durumda Elveriþli hava koþullarý nedeniyle bu yýl ekili arazilerdeki verimin iyi olduðu tespit edildi. Buðdayda arazilerin yüzde 90’ý çok iyi seviyede bulunurken buðdaydan verim alýnamayacak arazi oraný yüzde 1.

Tombul Cami’de 200 çocuk sünnet edildi Þumen’deki Tombul Cami’de bu yýl üçüncüsü düzenlenen sünnet merasiminde yaþlarý 3 - 5 yaþlarýnda olan 200 çocuk sünnet edildi. Þumen DPS Ýl Kurulu ile partinin Ýl Baþkaný Nuriddin Ýsmail tarafýndan sponsorluðu yapýlan sünnet merasiminin organizatörlüðü Bölge Müftülüðü tarafýndan gerçekleþtirildi. Törene, DPS il baþkaný Nuriddin Ýsmail, partinin belediye meclisindeki baþkaný Süleyman Bakiev, vali yardýmcýsý Ebazer Recep ve bölge müftüsü Mesut Mehmed katýldý. Birleþmiþ Milletler’in erkeklerin çaðýn en acýmasýz hastalýðý AIDS’ten korunmalarý için sünneti tavsiye ettiðini vurgulayan sünnetçi Lütfi Mehmed, son zamalarda kendisine yalnýz Türklerin deðil, 40 yaþýn üzerinde olan birçok Bulgar’ýn da tenasül uzuvlarýnda meydana gelen bulaþýcý hastalýklardan korunmak amacýyla sünnet olmak için geldiklerini ifade etti. Zaman, Þumen

Bu yýlki tahýl verimini belirlemek amacýyla yapýlan incelemede ekili arazilerin iyi durumda olduðu tespit edildi. Tarým Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamaya göre, buðday arazilerinden yüzde 90’ýnýn (9,24 milyon dekar) ve arpa arazilerinin yüzde 88,2’sinin (1,79 milyon dekar) iyi veya çok iyi durumda olduðu tespit edildi. Buðday arazilerinin yüzde 9’u ile arpa arazilerinin yüzde 10’u orta seviyede bulunurken kötü durumda bulunan arazi oraný ise yüzde 1 olarak kaydedildi. Bu yýl 5 bin dekar buðday arazisi ile 506 dekar arpa arazisinden verim alýnamayacak. Bu arazilerden verim alýnamamasýna, geç yapýlan ekimin ve yaðan dolunun neden olduðu vurgulandý. Bakanlýk verilerine göre, mayýs ayý sonu itibari ile 6 milyon 695 bin dekar ayçiçeði, 3 milyon dekar mýsýr ve 275 bin dekar arpa arazisi bulunuyor. Yýl sonu itibari ile kayýtlý

Erkeklerin yarısı sigara içiyor

bulunan biçerdöver sayýsý ise 8 bin 951. 2007’de 11 milyon 774 bin ekili araziden bir biçerdövere bin 315 dekar düþtü. 2007’de kayýtlý biçerdöverlerin yüzde 67’si kullanýldý. Ülkedeki biçerdöverlerin bin 537’si 10 yaþýn altýnda bulunuyor. Bu biçerdöverler teknik açýdan iyi durumda bulunuyor ve günlük 700 dekara kadar biçim yapabiliyor. Kayýtlý ve kullanýlan biçerdöverlerin yüzde 60’ý ise 10 yaþýn üzerinde. Haber merkezi

Ülkede erkeklerin yarýsý ve kadýnlarýn yüzde 40’ýnýn sigara içtiði tespit edildi. Ülke genelinde yapýlan ve 2 bin 920 kiþinin katýldýðý bir ankete göre, erkeklerin yüzde 52,4’ünün, kadýnlarýn da yüzde 38,1’inin sigara kullandýðý tespit edildi. Bu veriler Bulgaristan’ýn en fazla sigara içilen ülkeler arasýnda bulunduðu tezini destekledi. Buna raðmen, ölümlere neden olan temel faktörler arasýnda sigara bulunmuyor. Erkeklerin yüzde 46,6’sý, kadýnlarýn ise yüzde 32,7’si sürekli olarak sigara içiyor. Erkeklerde sürekli sigara içenler 35 ila 44 yaþlarý arasýnda, kadýnlarda sürekli sigara içenler ise 25 ile 34 yaþlarý arasýnda bulunuyor. Öte yandan pasif içiciler de büyük tehlike içinde bulunuyor. Ankete katýlan erkeklerin yüzde 57,5’i ve kadýnlarýn yüzde 58’i sigara içilen yerde yaþamak zorunda olduðu için pasif içici konumunda bulunuyor.


EKONOMÝ Z A M A N 5 9 - 15 HAZÝRAN 2008

Fuar Takvimi Oto fuar Tarih: 13.06.2008 - 22.06.2008 Yer: Sofya Ýnter Expo Konu: Otomobil, yedek parça, motor yaðlarý ve aksesuarlarý fuarý. Organizatör: Expo Time, Bulgarreklama PrintKom Tarih: 25.06.2008 - 29.06.2008 Yer: Plovdiv Konu: Uluslararasý baský ve matbaa ürünleri fuarý

Cam balkon kapatma sistemi ile kapatýlan balkon ve iþyerlerinin estetiði artarken, görüntü kirliliði de ortadan kalkmýþ oluyor.

Organizatör: Plovdiv Fuar merkezi

Katlanabilir cam balkonlar ile binalarýn estetiði deðiþiyor Bu sistem Almanya ve Yunanistan’dan ithal edilebiliyor. Ancak Sofya’da faaliyet gösteren Work Shop þirketi yakýn zamanda bu sistemi Bulgaristan’da da üretmeye baþladý. Þirket yöneticisi Hüseyin Özaydýn, estetik ve fonksiyonel bir balkon oluþturmanýn en modern sistemlerinden biri olan cam balkon kapatma sisteminin Bulgaristan’da üretimine baþladýklarýný, fiyatlarýn ithalata göre çok uygun olduðunu söyledi. Almanya’dan ve Yunanistan’dan getirtilen ürünün metrekaresinin 600 euroya satýldýðýný aktaran Özaydýn, kendilerinin ise ayný ürünün metrekaresini 600 levaya ürettiklerini vurguladý. Ürünün dýþarýdan bakýldýðýnda tamamen cam olarak göründüðünü ve görüntü kirliliði oluþturmadýðýný ifade eden Özaydýn, ‘Camlar açýlýp toplanabiliyor. Ürün dikey perdeler veya cam panjur gibi düþünülebilir. Balkonun

AB’de en fazla fiyat artýþý Bulgaristan’da yaþandý Avrupa Birliði’nde (AB) gýda fiyatlarý Nisan 2007 – 2008 tarihleri arsýnda ortalama yüzde 7,2 oranýnda arttý. En fazla artýþ ise Doðu Avrupa ülkelerinde yaþandý. Bazý ülkelerdeki artýþ iki haneli rakamlara ulaþtý. AB’de fiyatlarýn en fazla arttýðý ülke Bulgaristan oldu. Bulgaristan’da Nisan 2007 – 2008 tarihleri arsýndaki fiyat artýþý yüzde 25,4 oranýnda gerçekleþti. Bulgaristan’ý Letonya ve Estonya izledi. Letonya’da gýda ürünleri yüzde 21,7; Estonya’da ise yüzde 18,3 oranýnda arttý. En az artýþ ise yüzde 3,2 ile Portekiz’de ve yüzde 5,5 ile Hollanda ve Fransa’da yaþandý. AB’de yüzde 14,9 ile süt ürünleri ve yüzde 10,7 ile ekmek fiyatý en fazla artan ürünler oldu. AB’deki fiyat artýþýna düþük verimin neden olduðu kaydediliyor. Ekonomi Servisi

PVC ve alüminyumla kapatýlmasý durumunda camlarýn temizliði zor yapýlabiliyor. Bu üründe cam kanatlar dönebiliyor, bu nedenle rahatça her iki taraf da temizlenebiliyor.’ þeklinde konuþtu. Ürünün, balkonlar ve maðazalar için iki çeþidinin bulunduðunu aktaran Özaydýn, kýþ aylarýnda maðazanýn tamamýnýn kapatýlabildi-

Tarih: 01.08.2008 - 29.08.2008 Yer: Varna Konu: Ulusal mesleki ürünler fuarý Organizatör: Livea art

ðini, yazýn ise camlarý topladýktan sonra sanki bir þey yokmuþ gibi görünüm arz ettiðini vurguladý. Cam balkon kapatma sistemlerinde kullanýlan tüm camlarýn darbeye karþý dayanýmý maksimuma çýkartýlmýþ ve kýrýlma riski en az seviyeye düþürülmüþtür. Ayrýca sistemin PVC’ye göre neden olduðu ýsý kaybý ise yüzde 5. Erkan Tunca, Sofya

Varna Oto fuarý Tarih: 22.08.2008 - 31.08.2008 Yer: Varna Kültür ve Spor Sarayý Konu: Uluslar arasý otomobil fuarý Organizatör: Bulgaristan Otomobil Ithalatçýlarý Birliði FOTOÐRAF: ERKAN TUNCA

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Meslekler fuarý

Tarým fuarý Tarih: 26.08.2008 - 30.08.2008 Yer: Dobriç Spor Kompleksi Konu: Tarým makineleri, hayvancýlýk ve gýda ürünleri fuarý Organizatör: Dobriç Panayýrý

Naylon poþetler kaðýt ambalajlar ile deðiþtirilecek Hüseyin Özaydýn

Azerbaycan ile doğal gaz nakli anlaşması yapıldı Bulgaristan ile Azerbaycan arasýnda yýllýk 1 milyar metreküp doðal gaz nakli konusunda anlaþma görüþmelerine baþlanmasý konusunda mutabakat imzalandý. Mutabakata Enerji Bakaný Petýr Dimitrov ve Azerbaycanlý meslektaþý Natik Aliev imza koydu. Protokole göre, ileriye yönelik iki ülkenin gaz þirketleri arasýnda yapýlacak anlaþma ile ilk aþamada yýllýk 1 milyar metreküp doðal gaz nakledilecek. Bu gaz mevcut gaz boru hatlarý ve yapýlacak Nabucco gaz boru hattý ile yapýlabilecek. Bulgaristan, Azerbaycan doðal gazýný Güney doðu Avrupa ve diðer Avrupa ülkelerine nakletmesi için destek verecek. Azerbaycan ise gaz arama çalýþmalarýnda Bulgar þirketlerini bünyesine dahil etme konusunda iþbirliði saðlayacak. Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakaný Natik Aliev, Doðu – Batý Koridorunun Bulgaristan’sýz olamayacaðýný, bu

coðrafi yapýnýn Bulgaristan tarafýndan iyi kullanýlmasý gerektiðini söyledi. Bakan Dimitrov da, Azerbaycan’ýn Nabucco projesine katýlmasýný destekleyeceklerini aktardý. Ekonomi Servisi

Çevre Bakanlýðý, yapýlacak yasal düzenlemeler ile naylon poþet kullanýmýna sýnýrlama getirmeyi planlýyor. Bakanlýk uzmanlarý, sýnýrlamanýn nasýl yapýlacaðý konusunda bir çalýþma yapýyor. Alýþ veriþte naylon poþet kullanýmýný azaltacak önlemler konusunda çalýþma yürüten uzmanlar, hazýrlayacaklarý öneriler ile, doðada daha uzun sürede yok olan naylon kullanýmýný daha çabuk yok olan ve yeniden kullanýlabilir materyallerden yapýlacak poþetler ile deðiþtirilmesini öngörecek. Çevre Bakaný Cevdet Çakýrov, þu anda kullanýlan naylon poþetlerin kaðýt veya daha çabuk yok olan materyallerden yapýlmýþ poþetlerin kullanýlmasý gerektiðini söyledi. Bu konuda daha önce de Sofya Belediye Baþkaný Boyko Borisov, büyük market yöneticileri ile bir araya gelmiþ ve naylon poþetlerin kaðýt poþetler ile deðiþtirilmesini ele almýþ, fakat bir ilerleme kaydedilememiþti. Atýk maddelerin iþlenmesiyle elde edilen ve alýþveriþlerde kullanýlan naylon poþetler saðlýk açýsýndan risk taþýyor. Yetkililer, naylon poþet kullanýmý yerine kaðýt ambalajlarýn tercih edilmesini öneriyor. Ekonomi Servisi


6 Z A M A N DIÞ HABERLER 9 - 15 HAZÝRAN 2008

FOTOÐRAF: MUSTAFA KÝRAZLI

'Türkçe Olimpiyatý' Türkiye'nin gururu BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Olimpiyatlar, Türkçe sevdalılarının umudu oldu Türkçe Olimpiyatlarý'nýn coþkusu her yýl katlanarak büyüyor. Bu yýl altýncýsý düzenlenen ve 110 ülkeden 550 öðrencinin katýldýðý olimpiyatlar, bilim, sanat ve spor camiasýndan toplumun örnek aldýðý isimleri buluþturdu. Edebiyatýn çýnarý olan ve Ali Þir Nevai Türk Dili Ödülü'nü alan Prof. Dr. Orhan Okay, ilk kez katýldýðý Türkçe Olimpiyatlarý'nda organizasyonun büyüklüðü karþýsýnda hayretler

içinde kaldýðýný söyledi. Geçmiþte, Türkçenin dünya dili olacaðýný aklýna bile getiremediðini söyleyen usta edebiyatçýnýn fikirlerine, Ýsmail Gaspýralý Ödülü'ne layýk görülen Beþir Ayvazoðlu da katýldý. Türkçenin Balkanlar'dan Adriyatik'e kadar konuþulduðunu; ancak bunun farkýnda olmadýðýmýzý dile getiren Ayvazoðlu, adýna ödül aldýðý Ýsmail Gaspýralý'nýn ‘dilde, fikirde, iþte birlik' düþüncesinin

FOTOÐRAF: CÝHAN

Bu yýl 6. düzenlenen Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý, Ýstanbul'da muhteþem bir ödül töreniyle sona erdi. 110 ülkeden, her renk ve kültürden 550 öðrencinin ortak bir dilde buluþtuðu olimpiyatlar, Türkiye'nin gurur tablosunu oluþturdu. Yaklaþýk bir aydýr Anadolu'nun deðiþik yerlerinde yaþanan final heyecaný, yerini Türkçe sevdalýlarýndan ayrýlmanýn burukluðuna býrakýrken, þiir, þarký ve folklorla birlikte 13 dalda zirveye çýkan öðrenciler, bütün dünyaya barýþ mesajý gönderdi. Þampiyonlara ödüllerini Meclis Baþkaný Köksal Toptan, Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin ve Devlet Bakaný Mehmet Þimþek'in de aralarýnda bulunduðu seçkin davetli topluluðu verdi. Olimpiyatta þarký yarýþmasý dalýnda Orta Asya ülkelerinden 3 kýz dereceye girdi. Azerbaycan'dan Hatice Alizade, ‘Ben seni sevdiðimi dünyalara bildirdim'le birinci, Türkmenistan'dan Abadan Halmedova, ‘Dön gel bir tanem'le ikinci, Tacikistan'dan Suman Kurbanova da ‘Aldým baþýmý gidiyorum' ile üçüncü oldu. Halk oyunlarý yarýþmasýnda Vietnamlý ekip Zeybek oyunuyla birinci seçilmiþti. Kayseri'deki final programýnda ikinciliði Kafkas oyunuyla Azerbaycan, üçüncülüðü de Karadeniz oyunuyla Moldova ekibi kazanmýþtý. Ýstanbul'daki final gecesinde sergilenen oyunlar büyük alkýþ topladý.

Türkçe Olimpiyatlarý'yla gerçeðe taþýndýðýný belirtti. Türkçe Olimpiyatlarý'nda edebiyat kadar ses getiren baþka bir alan da müzikti. Geçtiðimiz yýl jüri üyesi olan, bu yýl da Ankara'dan Ýstanbul'a kadar ‘dünyanýn çiçekleri'ni yalnýz býrakmayan þarkýcý Deniz Arcak'ý hâlâ þaþýrtan bir þey var. O da bilmediði bir ülkenin dilindeki þarkýlarý, þiirleri içtenlikle, adeta yaþayarak okuyan çocuklar. Zaman, Ýstanbul

Çipli pasaportlar gelecek yıla kaldı

Ýsveç Kralý, Dünya Gazeteler Birliði Kongresi'nde Zaman standýný ziyaret etti Feza Gazetecilik AÞ bünyesinde bulunan tüm yayýn ve hizmetleri tek çatý altýnda toplayarak uluslararasý iþbirliðine açan Zaman Medya Hizmetleri (Zaman Media Services, ZMS) Ýsveç'in Goteborg þehrinde 61.'si düzenlenen Dünya Gazeteler Birliði (WAN) ve 15'incisi yapýlan Dünya Editörler Birliði (WEF) Kongresi'nde dünya basýný ile buluþtu Resmi açýlýþý Ýsveç Kralý 16. Carl Gustaf tarafýndan yapýlan kongreye 113 ülkeden bin 800'den fazla gazete yöneticisi ve editörü katýlýyor. New

York Times, Washington Post, The Times, Reuters, Associated Press, Ajans France Press gibi dünyanýn en önemli gazete ve haber ajanslarýnýn stant açarak ürünlerini tanýttýðý kongre ve medya fuarýnda Türkiye'den stant açan tek medya grubu Zaman oldu. Ýsveç Kralý 16. Carl Gustaf fuarda Zaman'ýn standýný da ziyaret ederek bilgi aldý. Zaman ve Today's Zaman gazeteleri ile Cihan Haber Ajansý, Aksiyon gibi yayýnlarýn ürettiði haber, dosya, fotoðraf, görüntü, illüstrasyon, karikatür ve yo-

rumlarý sendikasyon usulüyle uluslararasý medya pazarýna sokan Zaman Medya Hizmetleri, ayrýca Feza Gazetecilik bünyesinde bulunan baský ve daðýtým imkânlarýný da uluslararasý iþbirliklerinin istifadesine sunmaya baþladý. Öte yandan, aðýrlýklý olarak basýn özgürlüðü ile gazetelerin ve gazeteciliðin geleceðinin tartýþýldýðý WAN–WEF toplantýlarýnda ayrýca dijital medya alanýndaki yeni trendler, beklentiler ve sorunlar da masaya yatýrýlýyor. Bülent Keneþ – Ramazan Kerpeten / Goteborg

Yýlan hikâyesine dönen yeni Türk pasaportlarýnýn halka verilmesi yýl sonuna da yetiþmeyecek. Ýhaleyi kazanan firma yükümlülüklerini yerine getiremeyince yeni pasaportlar 2009'a kaldý. Emniyet, yükümlülüklerini yerine getiremeyen firmaya yüklü ceza kesti. AB standartlarýnda güvenlikli radyo frekansý ile çalýþan yongalý yeni pasaportlarla vatandaþlar bir türlü buluþamadý. Ýki kez iptal edilen yeni pasaport ihalesi sebebiyle Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü yetkilileri hakkýnda soruþturma açýlmýþtý. Türkiye Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, bir soru önergesine verdiði cevapta, "Pasaportlarý basacak makine ve çipler için ihale yapýldý. Yeni pasaportlar 2008'in üçüncü çeyreðinden itibaren verilmeye baþlanacaktýr." demiþti. Ancak yeni pasaportlar Atalay'ýn verdiði tarihe de yetiþmeyecek. Çipli pasaport ihalesini Türk–Malezya ortaklýðýnda alan þirketin sözleþmedeki yükümlülüklerini yerine getiremediði ortaya çýktý. Þirket, sözleþmedeki yükümlülüklerini üç ay gecikmeli yerine getirebileceðini Emniyet Genel Müdürlüðü'ne belirtti. Sözleþmeye uymamasý firmaya pahalýya mâl oldu. Emniyet Genel Müdürlüðü, aksamadan dolayý firmaya üç aylýk gecikme cezasý uyguladý. Teknik þartnameye göre istenilen tüm donanýmlarýn 2007 yýlý Ocak ayýnda Emniyet Genel Müdürlüðü'ne teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak, firma, donanýmlarý üç ay gecikmeli olarak emniyete teslim etti. 292 pasaport birimine daðýtýlacak sistemin yazýlým programý ise son aþamaya geldi. Sedat Güneç


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 9 - 15 HAZÝRAN 2008

Izgara et için iki kere düþünün! Mangal mevsimi geldi. Kýrmýzý etler, tavuk göðsü, sucuklar ýzgaraya konmayý bekliyor. Yaz mevsimini ýzgarada kýzarmýþ et kokusundan ayrý düþünmek çok zor; ancak doktorlardan ciddi uyarý var: Mangalsýz bir hayata alýþtýrýn kendinizi. Amerikan Kanser Araþtýrma Enstitüsü, herkesi bu alýþkanlýk konusunda yeniden düþünmeye davet etti. Enstitü tarafýndan yayýnlanan raporda yapýlan 7 bin ayrý çalýþmada da, ister beyaz et, ister kýrmýzý et isterse de balýk eti olsun, ýzgarada kýzartýlan etlerin potansiyel kanserojen etkisi olduðunun saptandýðý vurgulandý. Enstitünün mangal ateþi yakmaktan vazgeçemeyeceklere tavsiyesi ise þu; Et yerine, sebze ya da meyve kýzartýn. Yüksek ýsýda kýzartýlan kýrmýzý et, kümes hayvaný eti ya da balýk etindeki proteinler, heterosiklik amino asit üretiyor. Heterosiklik amino asit, kanserojen madde olarak kabul ediliyor. Mangalla birlikte vücudumuza katma ihtimali bulunan diðer kanserojen madde ise etteki yað ve

sularýn damladýðýnda ya da sýcak ýzgaraya konulduklarýnda çýkan ve ete de sinme ihtimali bulunan dumanýn içerdiði çok halkalý aromatik hidrokarbonlar. New Jersey Kanser Enstitüsü diyetisyen uzmanlarýndan Maureen Huhmann, insanlarý ýzgara etten uzak durmalarý konusunda uyarmaya çalýþtýklarýný anlatarak, “Izgara et yemeyi, nadiren yaptýðýnýz bir þeye dönüþtürün. Eðer ýzgarada piþmiþ bir þey yiyecekseniz de en azýndan yediðiniz ette siyah ya da yanýk olmadýðýndan emin olun.” uyarýsýnda bulunuyor. Salamda sosiste kanser riski var Amerikan Kanser Enstitüsü, korunmuþ etler konusunda da özel uyarýda bulunuyor. Rapor, sosis, sucuk, salam, burger, bacon gibi, tuzlanýp, tütsülenip piþirildikten sonra paketlenen et ürünlerinden uzak durulmasýný da tavsiye ediyor. Eti uzun süre korumak için kullanýlan kimyasallar, vücutta kanserojen etkilere sebep olabiliyor. Uzmanlar, kýrmýzý etin, özellikle de sosis gibi iþlenmiþ kýrmýzý etlerin, baðýrsak kanserine yol açtýðýný ortaya koyuyor. New York, Zaman

Mangalda kanser riskini azaltma yolları      

Izgara süresini azaltýn. Eti ýzgaraya koymadan önce fýrýnda bir süre piþirin. Et suyunun ateþe düþerek kanserojen etki yapabilen duman üretmesini engelleyin. Asla kararmýþ ya da yanýk et yemeyin. Piþmesi daha kýsa zaman tutan, þiþ kebap gibi küçük parçalý etleri tercih edin. Yaðsýz et, daha az damlar, daha az duman çýkarýr. Isý kaynaðý ile etleri koyduðunuz ýzgara zemini arasýnda en az 15 santimetre mesafe bulunsun.

Eþle duygusal iletiþim mutluluðu artýrýyor Farika Teymur Artýr

Uzman Psikolog

Eþiniz evlendikten bir süre sonra çok mu deðiþti? Size, arkadaþlarýna ve çocuklarýna karþý davrandýðý gibi sevecen davranmadýðýný mý düþünüyorsunuz? Ya da eþinizle daha sýk tartýþmaya mý baþladýnýz? Çözüm bir çýrpýda olmayacak belki; ama baþlangýç için iletiþimde mükemmeliyetçilikten biraz uzaklaþýp duygusallýða daha çok yer vermeniz sorunlarýnýzýn çözümünü mutlaka kolaylaþtýracaktýr. Ýnsanlar daha önce gördükleri modellere, aldýklarý eðitim vb.’ye göre deðiþik ortamlarda farklý davranýþlar sergilerler. Eðer eþiniz size karþý hiç istediðiniz þekilde davranmamýþsa bunun nedenlerinden biri kendi anne–babasýnda gördüðü modeldir. Ayrýca her insanýn kiþiliði, sevgi dili farklýdýr. Eþiniz sizin ihtiyaçlarýnýzý, beklentilerinizi doðru þekilde ifade etmenizle kendi hatasýnýn farkýna varýrsa ve evde gergin bir ortam olmazsa davranýþlarý ve aranýzdaki iletiþim zamanla deðiþebilir. Ýletiþim çatýþmalarýnýn çözülmesinde kararlýlýk çok önemlidir. Eþin sorumluluklarýný yerine getirememesinden kaynaklanan sorunlar biriktirilmemelidir. Beklentiler karþý tarafý býktýrmayacak þekilde uygun zamanda dile getirilmeli, uzatýlmamalýdýr. Bu ifadelerde ‘sen’ dilini kullanmak yerine ‘ben’ dili kullanmak çok önemlidir. Çünkü, suçlama savunmayý getirecektir. Kaybettiðiniz heyecaný bulmak için... Kiþi deðil, olaylar ve ihtiyaçlar hedef alýnmalý, onur kýrýcý eleþtirilerden kaçýnýlmalý, kiþi kendi beklentilerini, ihtiyaçlarýný doðru ifade etmelidir. Bazen eþler ayný ihtiyaçlarýný farklý zamanda dile getirirler. Bu zaman farklýlýðý eþler arasýnda kýsýr döngüye ve eþlerin birbirinden uzaklaþmasýna sebep olur. Olumlu ifadelere, sevgi dolu sözlere birlikte iki tarafýn hoþlandýðý faaliyetlerde bulunmaya daha çok zaman ayrýlmalýdýr. Böylece eþler ya evliliðin baþýnda duyup da kaybettikleri heyecaný yeniden duyar, ya da hiç tanýmadýklarý eþlerini tanýmaya baþlarlar.

Eþinizle “Sen” dili yerine “ben” dilini kullanýn ve suçlamaktan kesinlikle kaçýnýn. Hoþlandýðýnýz faaliyetlerde bulunmaya özen gösterin.

Gündeminizde sadece sorunlar olmasın Eþler arasýnda uzaklýða sebep olan etkenlerden en baþta geleni sadece ihtiyaçlara odaklanýp duygusal paylaþýma ikinci derecede önem verilmesidir. Buna þu gibi durumlar da yol açar: Eþin kendi anne-babasýnda gördüðü iletiþim þeklini uygulamaya çalýþmasý. Eþlerin karþýlýklý olarak ailelerle iletiþim þekli. Yalnýzlýk duygusu, stres. Ekonomik sýkýntýlar. Eþlerin birbirini deðiþime zorlamasý. Sorunlarýn sürekli biriktirilmesi ve hepsinin birden çözülmeye çalýþýlmasý. Uyum ve deðiþim için birbirine zaman tanýmamasý. Ýhtiyaçlarý anlatmaktan sohbete fýrsat kalmamasý.


8 Z A M A N AHLAK 9 - 15 HAZÝRAN 2008

Kur’an, okuyanlarýna þefaat eder

Mübarek ve özel vakitlerde okuduðumuzda her harfine verilen sevap karþýlýðý 1’e 700 hatta 1’e 700.000’e kadar çýkmaktadýr.

Ebû Hüreyre hazretlerinin, Kur’an okuyanlarýn kazanacaðý mânevî derecelerle ilgili olarak Peygamber Efendimiz’den rivayet ettiði þu hadîsi þerîf, mü’min gönüllerin heyecanla tutuþmasýna vesile olacak güzelliktedir: “Kýyamet gününde Kur’an-ý Kerîm gelecek ve Allah Teâlâ’ya: ‘Yâ Rabbî! Kur’an okuyan kimseyi þeref süsüyle süsle!’ diyecek; bunun üzerine Kur’an okuyan kimse þerefle süslenecek. Yine Kur’an-ý Kerîm: ‘Allah’ým! Ona þeref elbisesi giydir!’ diyecek; hemen o zâta elbiselerin en deðerlisi giydirilecek. Sonra Kur’an: ‘Rabb’im! Ona þeref tacý giydir!’ diye niyâz edecek; o kimseye þeref tacý giydirilecek. Sonunda Kur’an-ý Kerîm: ‘Yâ Rabbî! O kulundan razý ve hoþnut ol! Senin hoþnutluðundan üstün bir þey yoktur.’ diyerek Kur’an okuyan kimseyi mânevî mertebelerin en yükseðine ulaþtýracak (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 18; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’an 1). Yüce Kitab’ýmýzýn, kendisini okuyanlara kazandýrdýðý güzelliklerin haddi hesabý yoktur. Mahþerde, güneþin tepeye dikildiði, herkesin kan ter içinde çýrpýndýðý o dehþetli saatlerde, Kur’an’ýn, kendisini okuyan ve buy-

ruklarýna göre yaþayan kimselere saðlayacaðý büyük imkândan söz eden Efendimiz (sas) þöyle buyuruyor: “Kýyamet gününde, Kur’an-ý Kerîm ile onun buyruklarýný tutup yasaklarýndan kaçan mü’minler ortaya getirilecekler. Kur’an’ýn önünde en uzun iki sûresi, Bakara ile Âl-i Ýmrân bulunacak. O sýrada bu iki sûre, iki bulut gibi görünecek veya aralarýnda bir nur bulunan iki siyah gölgeliði andýracaklar, yahut bu iki sûre, kýyamet gününde sahiplerini savunmak üzere saf baðlayýp kanat germiþ iki kuþ sürüsü gibi gelecekler.” (Müslim, Müsâfirîn 253; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 5). Herkesin bir kurtarýcý beklediði mahþerin o dayanýlmaz vakitlerinde Kur’an-ý Kerîm’in bir þefaatçi olarak ortaya çýkmasý ve kendisini okuyup ona göre yaþayanlarýn elinden tutmasý, Allah’ým, ne güzel bir imkândýr.

Kur’an nasýl þefaat eder? Ebu Ümâme (ra) anlatýyor: “Hz. Peygamber’i (sas) iþittim, diyordu ki: “Kur’an-ý Kerim’i okuyun. Zira Kur’ân, kendini okuyanlara kýyamet günü þefaatçý olarak gelecektir. Zehrâveyni, yani Bakara ve Âl-i

Ýmran sûrelerini okuyun. Çünkü onlar kýyamet günü iki bulut veya gölge veya saf tutmuþ iki grup kuþ gibi gelecek, okuyucularýný müdafaa edeceklerdir. Bakara Sûresi’ni okuyun. Zira onu okumak berekettir. Terki ise piþmanlýktýr. Onu tahsil etmeye sihirbazlar muktedir olamazlar.” (Müslim, Müsafirin, 253)

5 dakikada Kur’an’ý hatim sevabý alabilirsiniz Efendimiz þöyle buyuruyor: “Sizden biri bir gecede Kur’an’ýn üçte birini okumaktan âciz midir? Kim, “Kul hüvallâhü ehad. Allahü’s Samed” suresini okursa Kur’an’ýn üçte birini okumuþ sayýlýr.” (Tirmizi, Fedailü’l Kur’an, 2896) Kur’an’ýn özü tevhid, nübüvvet ve haþirdir. Ýhlas Sûresi diðer sûre ve ayetlerde olduðu gibi bu üç önemli düsturu içermektedir. Kur’an rahmettir, berekettir. Kur’an nur dolu mucize bir kitaptýr. Okudukça rahatlar ve kendinizi öteler aleminde hissedersiniz. Kur’an’ýn kendisi bizzat þifa kaynaðýdýr. Dertlilere derman, sýkýntýda olanlara ferahlýk kaynaðýdýr. O, bu dünyanýn yakýcý ateþiyle kavrulmuþ dudaklara bir hayat suyu, kasvetli gönüllere moral kaynaðýdýr.

Her harfine kaç sevap veriliyor? Ýbni Mes’ud (ra) anlatýyor: “Hz. Peygamber þöyle diyordu: “Kur’an-ý Kerim’den tek harf okuyana bile bir sevap vardýr. Her sevap on misliyle kayda geçer. “Elif Lâm Mîm” bir harftir demiyorum. Aksine Elif bir harf, Lâm bir harf, Mîm bir harftir.” (Tirmizî, Sevâbü’l Kur’an, 16, 2912) Yüce Rabb’imizin (cc) lütfuna bakalým ki, Kur’an’ýn her harfine 10 sevap veriyor. Kur’an’da 323 bin 70 harf vardýr. Buna göre hesap edebiliriz. Kur’an’ý cuma, bayram, Ramazan, Kadir Gecesi gibi mübarek ve özel vakitlerde okuduðumuzda ise her harfine verilen sevap karþýlýðý 1’e 700 hatta 1’e 700.000’e kadar çýkmaktadýr. Böyle mübarek vakitleri ihmal etmemeli, hesaplar ve rakamlarýn aciz kaldýðý engin rahmete kavuþmak için okudukça okumalýyýz.

Okuyorum; ama mânâsýný anlamýyorum! Okunulan ayetlerin manasýný anlamak herkese farz deðildir. Farzlarý ve haramlarý (yani ilmihal bilgisini) bilmek yeter. Ancak, Kur’an okurken onu anlamaya çalýþmak da çok önemlidir. Þüphesiz en güzeli, Kur’an’ý okurken, onu anlayacak kadar Kur’an dili bilmektir. Ama bu imkâna herkesin sahip olmasý mümkün deðildir. Allah’a hamdolsun, bugün Yüce Kitab’ýmýzýn Türkçe tefsirleri vardýr. Bunlardan bazýlarý, küçük açýklamalarla Kur’an-ý Kerîm’i anlamayý oldukça kolaylaþtýrmýþlardýr. Bir âyeti veya bir sayfayý okuyunca, o kýsmýn anlamýný öðrenmeye çalýþmak son derecede lüzumlu ve faydalýdýr. Çünkü Yüce Rabbimiz Ýlâhî kitabýný bizim anlamamýz ve anladýklarýmýzý uygulamamýz için göndermiþtir. Kur’an, bir meyve bahçesine benzer ki, herkes boyuna ve kabiliyetine göre bir

meyveye uzanýr ve yararlanýr. “En üstteki dallara yetiþemiyorum. Buraya gelmenin faydasý yok!” denemeyeceði gibi, “Kur’an’ýn manalarýný anlamýyorum, okumama ne gerek var!” da denemez. Ýnsan sadece cesetten ibaret deðildir, ruh, akýl, nefs, kalple birlikte latife denilen çok çeþitli duygularý vardýr. Siz Kur’an okuduðunuz zaman hepsi sizin samimiyet, bilgi düzeyi ve ihtiyacýnýza orantýlý olarak bu ziyafetten yararlanýr. Kiþi, “Fil Sûresi”nden Nas Sûresi’ne kadar olan son 10 sûrenin ve çok okunan Yâsin, Tebâreke, Amme, Fetih sûrelerinin nelerden bahsettiðini bilse kâfidir. Yaþýnýz kaç olursa olsun farkeder mi? Doktor, avukat, iþadamý, ticaret sahibi bir insan, memur, iþçi, derslerden baþýný kaldýramayan bir öðrenci, ev ve çocuklardan

bunalmýþ bir ev hanýmý, emekli bir vatandaþýmýz olabilirsiniz. Yaþýnýz 8 de, 88 de olsa sizin Kur’an öðrenme isteðiniz için geç kalýnmýþ deðildir. Mü’minin en hayýrlýlarýnýn Kur’an’ý öðrenen ve öðretenler olduðuna dikkat çeken Resulullah, Ebu Zerr (ra)’e þöyle demiþti: “Ey Ebu Zerr! Senin evden çýkýp Allah’ýn kitabýndan bir ayet öðretmen, senin için yüz rekat namaz kýlmaktan daha hayýrlýdýr. Keza gidip ilimden bir bap (bölüm) öðrenmen ki bu babla amel edilsin veya edilmesin senin için bin rekat namaz kýlmaktan daha hayýrlýdýr.’’ Peygamber (sas)’in Kur’an okumaya yönelik bu kadar müjdesinin ardýndan, giderek azalan günlerimizi bir ganimet bilmek ve bugünden tezi yok Kur’an’ý öðrenmeye karar vermek gerekiyor.

Denizyıldızı ERCAN MÜMÝN

Mevlana’nýn çok hoþuma giden bir sözü var: “Mum, baþka mumlarý yakmakla kendi ýþýðýndan bir þey kaybetmez.” Hatta ortalýðýn daha fazla aydýnlanmasýna sebep verir. Hayat daha aydýnlýk daha yaþanýr olur. Ýnsan, sosyal varlýk olmasýndan kaynaklanan yönüyle diðerleriyle(!) de etkileþim kurmalý ve diðerlerinin(!) de hak ve hukukunu gözetmelidir. Kendisinin uyandýðý bir hakikati baþkalarýna da duyurmalýdýr ki, kendisinin faydalandýðý aydýnlanmayý baþkalarý da yaþayabilsin. Hatta kendi ortamýnýn dahi daha fazla aydýnlanmasýna sebebiyet verebilsin. *** Sabahýn ilk ýþýklarýyla okyanus sahiline yazý yazmaya giden bir yazar, kumsalda bir aþaðý bir yukarý dans eder gibi hareketler yapan birini görür. Biraz daha yaklaþýnca da bu kiþinin geceki fýrtýnadan sonra sahile vuran denizyýldýzlarýný, okyanusa atan genç bir adam olduðunu fark eder. Yazar genç adama yaklaþarak: “Neden denizyýldýzlarýný okyanusa atýyorsun?” Genç adam yanýtlar; “Birazdan güneþ yükselip, sular çekilecek. Onlarý suya atmazsam ölecekler.” Yazar tekrar sorar; “Kilometrelerce sahil, binlerce denizyýldýzý var. Ne fark eder ki?” Genç adam eðilip, yerden bir denizyýldýzý daha alarak denize doðru fýrlatýr. “Gördün mü? O’nun için çok þey fark etti” *** Bazen bizim için önemli olmayan þeyler baþkalarý için hayati önem taþýyabilir. Bu gerçeði göz ardý etmeden daha yaþanabilir dünyalara yelken açabilmemiz dileðiyle…

Kendini beðenme! Kendi nefsini beðenen ve seven adam baþkasýný sevmez. Seviyor gibi gözükse de samimi olarak sevmez. Belki ondaki menfaati ve lezzeti sever. Dâima kendini beðendirmeye ve sevdirmeye çalýþýr. Kusuru kendine almaz ve avukat gibi kendini müdafaa eder. Mübalaðalarla veya yalanlarla kendini över, âdeta nefsine büyük bir pay verir. Öyle ki sonunda “O kimseler ki heva ve heveslerini ilah edinmiþlerdir.” (Furkan, 43) ayetinin tokadýný yer.

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 9 Pazartesi 10 Salý 11 Çarþamba 12 Perþembe 13 Cuma 14 Cumartesi 15 Pazar

Ýmsak 3:30 3:29 3:28 3:28 3:27 3:27 3:27

Güneþ Öðle 5:48 13:33 5:48 13:33 5:48 13:33 5:48 13:33 5:48 13:34 5:48 13:34 5:48 13:34

Ýkindi 17:34 17:34 17:34 17:35 17:35 17:35 17:36

Akþam Yatsý 21:09 23:07 21:10 23:08 21:10 23:08 21:11 23:09 21:11 23:10 21:12 23:11 21:12 23:12

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.


KÜLTÜR Z A M A N 9 9 - 15 HAZÝRAN 2008

Üretim - tüketim çılgınlığına fotoğraflı eylem

Kültürel proje sayesinde Özdemir Ýnce ve Enver Özcan’ýn birer kitabý bulgarcaya çevrildi.

Çaðdaþ Türk Yazarlarý Bulgarca’ya çevriliyor Baþlatýlan bir proje ile çaðdaþ Türk eserleri Bulgarcaya kazandýrýlýyor. Bu proje sayesinde Özdemir Ýnce ve Enver Özcan’ýn birer kitabý Bulgarcaya çevrildi. Taner Mehmed

Plovdiv

Türkiye ve Bulgaristan arasýndaki olumlu geliþmeler bir bir meyve vermeye baþladý. Ekonomik ve siyasi geliþmelerin ardýndan kültürel alanda da projeler yürütülmeye baþlandý. Plovdiv – Ýstanbul – Ankara arasýnda kurulan kültürel projeler dahilinde çaðdaþ Türk eserleri Bulgarcaya çevrilmeye baþlandý. Plovdiv ‘Paisiy Hilendarski Üniversitesi’ mezunlarýndan olan Doç.Dr. Hüseyin Mevsim, Kadriye Cesur ve Anton Baev tarafýndan baþlatýlan kültürel proje sayesinde Özdemir Ýnce ve Enver Özcan’ýn birer kitabý bulgarcaya çevrildi. Projenin Bulgaristan sorumluluðunu ve kitaplarýn redaktörlüðünü yapan yazar Anton Baev, amaçlarýnýn iki ülkenin ortak deðerlerini yansýtan yazarlarý ve eserleri tespit ederek Bulgarcaya kazandýrmak olduðunu kaydetti. Projenin birinci aþamasýnda Doç. Dr. Hüseyin Mevsim ve Kadriye Cesur tarfýndan tercüme edilen iki eserin Bulgaristan kitap pazarýnda yer aldýðýna deðinen Baev, ikinci aþama-

da ise Jale Sancak’ýn hikaye kitabýný ve Zaman gazetesi yazarýndan Hilmi Yavuz’un eserlerini Bulgarcaya kazandýracaklarýný kaydetti. Kitaplarýn Universal Medya Merkezi (TSUM) tarfýndan yayýnlandýðýna deðinen Baev, ‘Bulgarcaya çevrilen kitaplar Bulgar yayýnevleri tarafýndan basýlacak, Türkçeye çevrilen eserler de Türkiye’de basýlacak’ dedi. Bulgaristan Yazarlar Birliði ve Universal Medya Merkezi tarfýndan gelecek hafta 8 – 13 tarihleri arasýnda Sofya’da uluslararasý yazarlar buluþmasý düzenleneceðini açýklayan Baev, bu kültürel etkinlik sayesinde dünyanýn deðiþik ülkelerinden yaklaþýk 60 yazarýn bir araya geleceðini söyledi. Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov’un himayesi altýnda düzenlenecek olan etkinliðin Varna ve Veliko Týrnovo þehirlerinde de icra edileceðini aktaran Baev, programýn Sofya’daki ilk gününde Özdemir Ýnce’nin de yer alacaðýný ve Bulgarcaya çevrilen kitabýn tanýtýmýnýn da yapýlacaðýný söyledi. Bu tür projeler sayesinde kültürel etkinliklerin çoðalacaðýný aktaran Anton Baev, ‘Bizler yüzyýllarca birlikte yaþamýþýz, Balkan edebiyatýnda birçok ortak noktalar bulunuyor. Bu ortak deðerler paylaþýlarak bizler birbirimizi daha yakýndan tanýyabiliriz’ þeklinde konuþtu. Bu projeyi Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan gibi ülkelere de taþýyacaklarýný ifade eden Baev,

Enver Özcan’ýn kitabýný Yunancaya çevireceklerini ve bu þekilde kültürel köprülerin temellerinin Balkan ülkelerinde atýlacaðýný kaydetti. Ýki ülke arasýndaki tiyatro ve resim sergilerinin büyük hýzla geliþtiðine deðinen Baev, ‘Bizim amacýmýz, yazýlý eserleri tanýtmaktýr. Türkiye, Bulgar yazarlarýna kapýlarýný çoktan açmýþtýr. Daha 2006 ve 2007 yýllarýnda birçok Bulgar yazar Türkiye’deki gazete ve dergilerde yer aldý, kitap fuarlarýna katýldý, þiir þölenlerinde misafir þair olarak yer aldý. Plovdiv’li ünlü yazar Bojana Apostolova’nýn eserleri ve benim bir þiir kitabým da Türkçe yayýnlandý’ þeklinde konuþtu. Bu kültürel projenin gerçekleþmesinde Doç. Dr. Hüseyin Mevsim ve Kadriye Cesur’un büyük katkýsý bulunduðunu ifade eden Baev, ‘Türkiye’deki Kültür Bakanlýðý bu tür projeler için büyük destek veriyor, bu sayede farklý kültürleri tanýyabiliyorsunuz’ dedi. Kültürel projelerin gerçekleþmesi için iþ dünyasýna da çaðrýda bulunan Baev, ‘Ýki ülke arasýndaki yazarlarýn tanýtýlmasý için iþ dünyasý da katkýda bulunabilir. Bu sadece maddi bir katký olamayabilir, kitaplarýn tercümesinden sonra onlarýn tanýtýlmasý, yazarlarla þiir veya okuma geceleri düzenlenmesi için kültürel etkinliklere iþ dünyasý açýk olmalýdýr’ tavsiyesinde bulundu.

Evimizdeki gazete, dergi kâðýtlarý bir fotoðrafçýya baský malzemesi oldu. Bir haftalýk gazete atýklarý, bir yýllýk fotoðraf kâðýdý olmaya yetiyor da artýyor onun için. Ahmet Naim Danýþoðlu, evdeki atýk kâðýtlar üzerine bastýðý fotoðraflardan oluþan 'Geri Dönüþüm' adlý bir sergi Ýstanbul'da açýldý. 'Üretim–tüketim çýlgýnlýðý'na dikkat çekmek isteyen sanatçý, bu konudaki alýþkanlýklarýmýzdan kurtulup çevreye daha duyarlý olmaya davet ediyor. Hem kendi geleceðimizi hem de gelecek nesillerin geleceðini yok ettiðimizi belirten Danýþoðlu, fotoðraf aracýlýðýyla bu sorunu bir nebze de olsa gündeme getirmek istediðini söylüyor. Ahmet Naim Danýþoðlu için her þey, yirmi yaþýndayken 'en yakýn arkadaþým' dediði Fransýz yazar Jules Verne'in aklýna uymasýyla baþlar. Onun 'Seksen Günde Devr–i Âlem' macerasýna kulak verip Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn açtýðý sýnavlara girer. Telsiz operatörü olarak uzak yol gemilerinde beþ yýl boyunca dolaþýr. Farklý ülkeler görür, pek çok macera yaþar. Fotoðrafla tanýþýklýðý da bu yýllarda olur. Öyle bir dostluk kurar ki üretim–tüketim, geri dönüþüm, atýklar gibi kavramlar arasýnda gidip gelirken fotoðrafýn dilini kullanmayý düþünür. Zahmetli bir iþe giriþtiðinin farkýndadýr aslýnda. Üç yýl boyunca çeþitli yöntemler dener, nihayetinde fotoðrafý atýk kâðýtlara basmanýn yolunu öðrenir. Eski bir kitaptan bulduðu formül sayesinde kâðýtlarýn üzerine sürdüðü duyarkatla fotoðraflarýný kâðýda basar. Karanlýk odada süren geceli gündüzlü çalýþmalar neticesinde istediði kývamý tutturur. Türkiye'de emsali olmayan Geri Dönüþüm'de siyah–beyaz yaklaþýk 15 fotoðraf yer alýyor. Portrelerin aðýrlýkta olduðu sergi hakkýnda Danýþoðlu "Kullandýðýmýz her þey yaþamýn temel kaynaklarýný tüketirken, bir þeyleri de uzunca yýllar yok olmamak üzere yorulmuþ tabiata katýyor. Bizden sonra gelen kuþaklar nasýl bir dünyada yaþayacak, daha doðrusu böyle bir dünyada yaþanabilecek mi? Cevaplarý da zannederim biliyoruz ama nedense alýþkanlýklarýmýzdan kurtulamýyoruz. Bir fotoðraf sergisi ile ne yapýlabilir diye düþünürken Geri Dönüþüm projesi girdi hayatýma ve fotoðraflarýma. Üretimi sýnýrlamak ve tüketimi azaltmak." diyor.

Orange ödülü Rose Tremain'e gitti Farklý ülkelerden kadýn yazarlarýn Ýngilizce yazýlmýþ romanlarýnýn yarýþtýðý Orange Broadband Prize for Fiction'ýn bu yýlki sahibi, ‘The Road Home' adlý kitabýyla 64 yaþýndaki Britanyalý Rose Tremain oldu. Yazar, ‘Bessie' bronz heykeli ile birlikte 30 bin sterlin ödüle hak kazandý. Jürinin üç saat görüþme sonucu ödül verdiði Tremain'in kitabý, maddi sebeplerle göç eden Polonyalý Lev'in hikayesini konu ediyor.


10 Z A M A N GÜNCEL 9 - 15 HAZÝRAN 2008

Anayasa Mahkemesi türban yasasýný iptal etti, hukukçular isyanda Anayasa’nýn 14. maddesindeki açýk hükme raðmen, þekille yetinmeyerek anayasa deðiþikliðini esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, üniversitelere baþörtüsü ile girilmesine olanak saðlayacak eðitim–öðretim eþitliðiyle ilgili düzenlemeyi iptal etti. CHP’nin talebini uygun bulan mahkeme, deðiþikliðin yürürlüðünü de durdurdu. Karar, alýþýlmýþýn dýþýnda basýn toplantýsý yerine 3 satýrlýk yazýlý bir açýklamayla duyuruldu. Borsa kapandýktan sonra gazetecilere verilen bildiride þöyle denildi: “9 Þubat 2008 günlü 5735 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý’nýn bazý maddelerinde deðiþiklik yapýlmasýna dair kanunun 1. ve 2. maddeleri, Anayasa’nýn 2., 4. ve 148. maddeleri gözetilerek iptal edilmiþtir. Ayrýca yürürlüðü de durdurulmuþtur.” Mahkeme, 9’a 2 oyçokluðuyla verdiði kararda, ilk kez bir Anayasa deðiþikliðini esas yönünden iptal ederken, kendi içtihatlarýna aykýrý davrandý. Artýk, Meclis’in çýkartacaðý

bütün anayasa deðiþiklikleri içerik denetimine tabi tutulabilecek. Meclis’in Anayasa deðiþtirmesi neredeyse imkansýz hale geldi. Baþkan Haþim Kýlýç ile Sacit Adalý’nýn muhalefet ettiði karar, AK Parti hakkýndaki kapatma davasýný da yakýndan ilgilendiriyor. Ýptal edilen düzenlemeler iddianamenin en önemli gerekçesini

oluþturuyordu. Mahkeme çýkýþýnda gazetecilerin sorularýný cevaplayan Kýlýç, “Verilen kararlar bir kýsým insanýmýzý sevindireceði gibi bir kýsým insanýmýzý da üzebilecektir. Bu, ülkede birliði, beraberliði ve birlikte yaþama azmini ortadan kaldýrmamalý.” dedi. 1982 Anayasasý’nýn yürürlüðe girmesinin ardýndan ilk kez bir Anayasa

deðiþikliði esas yönünden iptal edilirken, Mahkeme kendi içtihatlarýna aykýrý davrandý. Kararýn sonuçlarýnýn, cumhurbaþkanlýðý seçimi sürecindeki tartýþmalý 367 kararýndan daha aðýr olacaðý belirtiliyor. Buna göre, Meclis’in çýkartacaðý bütün anayasa deðiþiklikleri içerik (esas) denetimine tutularak, iptal edilebilecek. Sadece, þekil yönünden denetleyebildiði anayasa deðiþikliklerini esas yönünden de denetleme yetkisini kendi kararýyla aldý. Mahkeme, bunu yaparken Anayasa’nýn 4. maddesine dayandý. ‘Deðiþtirilemez ve deðiþtirilmesi teklif dahi edilemez’ hükmüyle korunan 2. maddeyle ilgili teklif verilmesini 148. maddeyle düzenlenen ‘þekil’ þartlarýna aykýrýlýk saydý. Böylece, þekilden esas denetimine gitti. Karar, AK Parti hakkýndaki kapatma davasýný da yakýndan ilgilendiriyor. Ýddianamede, söz konusu anayasa deðiþikliði kapatma talebinin en önemli gerekçesini oluþturuyor.

Kýlýç ve Adalý özgürlüðü savundu Alýnan bilgilere göre toplantýda, raportörün raporunun okunmasýnýn ardýndan üyeler tek tek görüþlerini açýkladý. Anayasa deðiþikliðinin iptali yönünde oy kullanan üyeler, laiklik ilkesinin dolaylý þekilde zedelendiðini savundu. Düzenlemenin, deðiþtirilmesi teklif dahi edilemez maddelerle ilgili olduðunu ileri sürerek iptal yönünde oy kullandý. Karara muhalefet eden Kýlýç ve Adalý ise, deðiþikliðin laiklik ilkesine aykýrý olmadýðýný, eðitim ve öðrenim özgürlüðünü pekiþtirdiðini ifade etti. Ýki üye Anayasa’nýn 148. maddesinin anayasa deðiþikliklerinin þekil denetimi konusunda sýnýrlý yetki verdiðine de dikkat çekti.

Hukukçular isyanda Prof. Dr. Ergun Özbudun (Anayasa hukukçusu): Anayasa Mahkemesi, anayasal ilkelerini aþtý. Þekil deðil apaçýk bir esas incelemesi yaptý. Anayasa’nýn kendisine yasakladýðý bir yetkiyi kullandý. Bu, yetki gasbýdýr. Yüce Mahkeme’nin menfaatlerine zarar verecektir. Bundan sonra hiçbir anayasa deðiþikliði yapýlamaz. Mahkeme, iktidarý kendine tevdi etmiþtir. Hiçbir demokratik ülkede örneði yok. Prof. Dr. Levent Köker (Anayasa hukukçusu): Mahkeme çok vahim bir karar aldý ve sýnýrýný tamamen aþtý. Baþörtüsünü deðil, kanun önündeki eþitliði ve hiç kimsenin eðitim hakkýnýn engellenemeyeceðini öngören özgürlükçü düzenlemeleri reddetti. Ayrýca, sadece þekil yönünden denetleyebileceði bir deðiþikliði, içerik yönünden de denetleyerek sakat bir durum oluþturdu. Doç. Dr. Serap Yazýcý (Anayasa hukukçusu): Hukukî deðil siyasî bir karar alýnmýþtýr. Anayasa Mahkemesi, siyasî bir organ deðildir. Üzüntü ile karþýladým. 367 kararýný çaðrýþtýrýyor. Anayasa’nýn tüm hükümleri deðiþtirilebilir. Prof. Dr. Hasan Tunç (Anayasa hukukçusu): Bu kararý anayasa hukukçusu olarak mantýðýma sýðdýramýyorum. Raportörün görüþü doðrultusunda karar verilmesini bekliyordum.

İptal kararına Avrupa’dan çifte tepki Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen–Ruijten, baþörtüsü düzenlemesinin iptali üzerine yaptýðý açýklamada, “Temel özgürlükleri yargý sisteminin merkezine alacak bütünüyle yeni anayasa gerekli” dedi. “Bu karar bir kez daha kanýtlamýþtýr ki, Türkiye’nin modernleþmeye ihtiyacý vardýr” ifadesini kullanan Oomen–Ruijten, yeni anayasanýn “demokrasi, hukukun üstünlüðü, sosyal uyum ve din–devlet ayrýmýný güvence altýna almasýný” istedi. Türkiye–AB Karma Parlamento Komisyonu Eþbaþkaný Joost Lagendijk ise “Anayasa Mahkemesinin kararýyla yeniden baþa döndük. Bu durum hükümete vakit geçirmeden temel özgürlüklerin sadece belirli bir grubu deðil, tüm Türk halkýný kapsadýðý, baþtan sona yeni bir anayasa (taslaðý) sunma fýrsatý yaratýyor” deðerlendirmesinde bulundu.

Dünya basını: Karar, hükümete darbe Türkiye’nin geleceği de etkilenecek Anayasa Mahkemesi’nin 9’a 2 oyçokluðuyla aldýðý baþörtüsüne serbestlik getiren düzenlemeyi iptal kararý dýþ basýnda da ses getirdi. Yabancý gazeteler kararýn ‘çok sert’ olduðu konusunda birleþirken, bunun AK Parti’ye karþý açýlan kapatma davasýnýn da akýbeti hakkýnda ipucu verdiðini ve partinin kapatýlma ihtimalini artýrdýðýný yazdý. Anayasa Mahkemesi’nin kararýnýn ekonomiyi de olumsuz etkileyeceði ve yatýrýmcýlarýn AK Parti’nin geleceði konusunda korkuya kapýldýðý yorumlarý da yapýlýrken, ülke içindeki gerilimlerin hem Türkiye’nin imajýna hem de AB üyelik hedefine zarar verebileceði

kaydedildi. Gazeteler þu baþlýklarla çýktý: New York Times: “Uðursuz bir iþaret” Gazete, alýnan bu kararýn “Türkiye’nin askerler, yargý ve laik siyasi partilerinden oluþan laik elit kesimiyle Ýslami bir geçmiþi olan Baþbakan Erdoðan arasýnda bir güç gösterisine zemin hazýrladýðýný” ifade etti. Türk siyasi sisteminin nesillerden beri güçlü bir seküler elit tarafýndan kontrol edildiðini ve bu kesimlerin seçilmiþ hükümetlere darbelerle veya mahkeme kararlarýyla müdahale ettiðini belirten NY Times, bugüne kadar 20 partinin kapatýldýðýný ve açýklanan kararýn AK Parti’nin ka-

patýlma davasýyla ilgili olarak da Erdoðan için ‘uðursuz bir iþaret’ olduðunu aktardý. Guardian: “Hükümete darbe” Kararý, hakkýnda kapatma davasý açýlmýþ olan AK Parti için “bir terslik” olarak niteleyen gazete, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi öðretim üyelerinden Soli Özel’in, “Bu karar, mahkemenin kapatma davasýnda vereceði kararla ilgili de net bir fikir veriyor.” sözlerine yer verdi. Financial Times: “Ekonomide karmaþýklýk olacak” Kararýn AK Parti’nin kapatýlma ihtima-

lini artýrdýðýný ve oluþacak belirsizliklerin finans sektöründe karmaþýklýða sebep olacaðýný ifade etti. Times: “Yargýçlar hükümete meydan okudu” Alýnan kararýn, AK Parti’nin kapatýlmasýna yönelik “bir tehdit” olduðunu kaydeden gazete, Anayasa Mahkemesi için “laiklerin kalesi” ifadesini kullandý ve “AK Parti þimdiye kadar, aralarýnda askerî uyarýlarýn, darbe giriþimlerinin ve protesto gösterilerinin olduðu engelleri aþmayý baþardý. AK Parti taraftarlarýna göre diðerlerinin baþaramadýðýný, þimdi yargý baþarmýþ oldu.” diye yazdý.


9 - 15 HAZÝRAN 2008

YORUM

Türkçe olimpiyatlarından hatırda kalanlar Geçen Pazar Ýstanbul Gösteri ve ði, 2007 yýlýndaki Türkçe olimpiyatKongre Merkezi’nde muhteþem bir larýný ödüllendirdi. programda bulunduk. Program Dikkatimi çeken ikinci husus Türkiye’nin 10 günden beri günde- Erkan Çaðýl Bey’in hanýmýna vefa mini oluþturan 6.Türkçe Olimpiyat- ödülünün verilmesiydi. Erkan Çalarý finaliydi. 110 ülkeden 550 öð- ðýl Bey kimdir? Erkan Çaðýl Bey Ýsrenci programda bizzat bulundu. tanbul’da esnaflýk yaparken TanTürkiye devleti tam zanya’da Türk kolejlerikadro oradaydý. Baþta ne ilaveten orada bir Meclis Baþkaný Köksal Üniversite kurma hayal Toptan, bakanlar, milve idealiyle oraya hicletvekilleri, belediye ret etmiþ bir iþadamýdýr. baþkanlarý, valiler, saBu ideali Tanzanya’da natçýlar, þairler, medya gerçekleþtirmek için KAMÝL temsilcileri, spor dünyagayret ederken orada D E M Ý R K A Y A bir trafik kazasý neticesi sý, yani her kesimden insan vardý. Ayrýca yurt k.demirkaya@zaman.bg þehit olur. Vasiyeti netidýþýndan bakanlar ve cesis Tanzanya’daki milletvekilleri de gelmiþlerdi. Orga- Türk kolejinin bahçesine defnedinizasyon tek kelimeyle muhteþem- lir. Hanýmý da ayrý bir kahramandi. Programýn içeriðinde þarkýlar, þi- dýr. Ödülü alýrken yaptýðý konuþirler, folklor gösterileri, Endonezya mada Tanzanya’da yaþamaða demehter takýmýnýn gösterisi gibi çok vam ettiðini, kocasý orada yatarken zengin içerik vardý. Programda dik- Türkiye’ye dönmeyi düþünmediðikatimi çeken birkaç hususu sizinle ni ifade eder. Daha sonra 10 – 12 paylaþmak isterim. yaþlarýndaki oðlu da annesiyle beProgram Dünya Olimpiyat koro- raber Tanzanya’da olduðunu ve sunun þarkýlarý ve folklor gösterisiy- babasýnýn üniversite yapma hayal le baþladý. Dünya olimpiyat korosu ve idealini gerçekleþtireceðini ifade ne demek diye sorar gibisiniz. Dün- edince salondaki bütün seyirciler ya olimpiyat korosu 110 ülkeden gözyaþlarýna boðuldu. Bu tablo öðrencilerin oluþturduðu Birleþmiþ karþýsýnda gözyaþý dökmeyen inMilletler gibi bir koro. O kadar ayrý san kalmadýðýný düþünüyorum. ülkeden ayrý renk, dil ve dinden öð- Þimdi bir düþünelim, bu insaný rencilerin oluþturduðu koro Türkçe Tanzanya’ya götüren ve hanýmýný ortak dilinde buluþmuþlar muhte- orada kalmaya sevk eden düþünce þem þarkýlar söyleyip, oyunlar sergi- nedir? Sanýrým bu insan sevgisi, liyor. Bu koro dünyanýn en çeþitli ve Allah sevgisinden kaynaklanan bir renkli korosudur sanýrým. Avrupa düþüncedir. Ýnançtan kaynaklanan Birliði 2008 yýlýný Kültürler Arasý Di- bir düþüncedir. Fethullah Gülen yalog yýlý ilan etti. Ýþte gerçek, içten hocaefendinin bu konuda çok orive hayata geçmiþ diyaloðu ben o jinal bir sözü var. Diyor ki “Diðerkoroda gördüm. Zaten Avrupa Birli- gamlýk ve baþkalarý için yaþamak

yüksek bir duygudur. Kaynaðý da sevgidir.’’ Her þeyin maddileþtiði bir dünyada her þeyi maddede ve menfaatte gören insanlar bu duygularýn ne demek olduðunu anlayamazlar. Sevgidir ki, insanlarý baþkalarý için yaþatabilir. Bir yazarýmýzýn ifade ettiði gibi mahcup ve mütevazi öðretmenler dünyanýn dört bir yanýna eðitim için daðýldýlarsa bu gücün kaynaðý sevgidir, inançtýr, insanlýðý sevmektir, baþkalarý için yaþama ve yaþatma idealidir. Yoksa bazýlarýnýn akýllarýna sýðýþtýramadýklarý gibi sevmeyen insanlar, inanmayan insanlar bu öðretmenlerin fedakarlýklarýný anlayamazlar. Anlayabilmek için inanmak lazým, sevmek lazým. Yoksa bu eðitim gönüllülerinin yaptýðý fedakarlýlarý anlamak oldukça zor olacaktýr. Bu öðretmenlerden Ukrayna’da Türk kolejinde görev yapan bir tanesine, Türkiye’den onlarý ziyaret eden bir gazeteci soruyor. “Ne zaman Türkiye’ye döneceksiniz” diyor. Verdiði cevap çok orijinal ‘Eðer iki yýl sonra Türkiye’ye döneceðimi öðrencim bilse bana ne kadar inanýr.’ Ýþte bu düþünce ve bu fedakarlýklar yýllar sonra böyle muhteþem bir olimpiyad ortaya çýkarmýþtýr. Türkiye Baþbakaný Tayyip Erdoðan, Ýspanya Baþbakaný’yla beraber Medeniyetler Ýttifaký projesini ortaya attý. Medeniyetler projesini hayata geçirecek, onu geliþtirecek en büyük projelerden biri de dünya çocuklarýnýn buluþmasý olan Türkçe olimpiyatlarýdýr. Zaten Baþbakan, konuþmasýnda bu konuyu ýsrarla vurgulamýþtýr. Ne diyelim, olimpiyatlarýn ve güzelliklerin geliþerek devam etmesi temennisiyle…

Kötülüklere bire bir Bugün toplumumuz zor anlar yaþamakta. Adeta eðitim sahasýnda deformasiyon geçirmektedir. Bilhassa anne – babalar terbiye bakýmýndan kendilerini yetersiz görerek kompleks içindeler. Ebeveynler “Bu çocuklar tahsilli doðuyor tahsilli” diyorlar. Bugünün nesli her þeyden anlýyor. Televizyon desen televizyondan, bilgisayar desen bilgisayardan, internet deseniz ondan da haberleri var. Þimdiki çocuklarý terbiye etmek çok daha zor. Bizim zamanýmýzda böyle þeyler mi vardý? Küçük çocuklar internette chat yapýyor, e–mail gönderiyor. Þimdi bunlarý görünce ‘bizler evlatlarýmýza ne verebiliriz ki? diye düþünen ebeveyler günümüzde az deðil. Bu teknoloji iki tarafý keskin býçak gibidir. Nasýl kullanacaksýn çok önemli? Ýyiye mi, kötüye mi? Ýyiye kullanýlýrsa zamanla yarýþýrsýnýz. Kötüye kullanýlýrsa asrýn kötü alýþkanlýklarýna yakalanýrsýnýz. Nasýl olur demeyin? Hergün televizyon haberlerinde, gazete manþetlerinde ve internet sitelerinde 12 yaþ ve üzeri onlarca çocuðun alkolden ve uyuþturucudan öldüðünü izliyor ve okuyorsunuzdur. Bilhassa þu aylarda ebeveynler çok dikkatli olmalýdýr. Bu aylarda mezunlar kutlama yapýyor. Geçtiðimiz günlerde Ruse’den bir genç, arkadaþlarýyla

kutlamada Tuna Nehri’ne düþerek boðuldu. Tüm aramalara raðmen bulunamadý. Anne– babalar ‘Evlatlarýmýza verebilecek hiç bir þeyimiz yok’ dememeli. Onlar baþkalarýn onlara veremiyecekleri çok önemli bir þeyi vermeli: O da anne þefkati ve baba sevgisidir. Bunu onlarýn dýþýnda kimse çocuklarýna veremez. Þunu da belirtmek istiyorum ki, sevgi kontrole mani deðildir. Sevginizle onlarý kötü yollara düþmekten koruyabirirsiniz. Kötü alýþýklýklarýný sevgiyle silin. Sevgi silgisinin olduðu yerde kötü alýþkanlýklarýn kalýcý olmasý düþünülemez. Her aile sevgisini evlatlarýna farklý farklý gösretebilir. Ama bu onlarý koruduðu anlamýna gelmez. Ýlk bakýþta davranýþlarý masum gelebilir. Fakat netice itibariyle kötü olabilir. Ýki aileyi ele alalým. Ýkisinin de okul çaðýnda çocuklarý var. Zamana ayak uydursunlar diye iki aile de çocuklarýna bilgisayar alýyor. Bir de buna ek olarak internet baðlatýyor. Herþey anne – babanýn sorumsuz davranýþlarýndan baþlýyor. Birinci aile bilgisayarý çocuklarýn odasýna kuruyor. Kýsa sürede abla kardeþ bilgisayar kullanmayý hýzla öðreniyorlar. Bundan bir þey olmaz dememmek lazým. Bu sýrada anne baba ne yapýyor. Bilgisayar öðrenmeye gayret etmiyor. “Öðrensem ne

çýkar, hem benim evlatlarýma güvenim tam” diyorlar. Abla kardeþ iþleri biraz daha ilerletiyorlar. Abla internette kötü kiþilerle chat yapmaya baþlýyor. Kardeþi ise müstehcen sitelerde gönül eðlendiriyor. Aralarýnda bir anlaþmazlýk çýksa birbirini tehdit ediyorlar. Kardeþi “Seni babama kötü kiþilerle chat yaptýðýný söylerim” diyor. Ablasý da “Ben de seni müstehcen sitelere girdiðini söylerim” diyor. Tabii bu iþlerden ebeveylerin haberi yok. Ýkinci aile de ilk baþta bilgisayarý çocuklarýn odasýna kuruyor. Fakat baba çocuklarýný çok sevdiðinden bilgisayarý alýr almaz baþlýyor öðrenmeye. Bilgisayar dergileri okuyor ve interneti soruþturuyor. Ýþ yerinde arkadaþlarý sorumlu baba ile alay ediyor. “Bu yaþtan sonra bilgisayar öðrenilir mi?” diyorlar. O da “Herþey evlatlarým için” diye cevap veriyor. Kýsa bir süre içinde çocuklarý kadar bilgisayar kullanmayý öðreniyor. Üç ay sonra bilgisayarý çocuk odasýndan alýp salona kuruyor. Üstelik çocuklarýný kötü sitelerden korumak için bilgisayara filtre programýný yükleyebilecek kadar bilgiye sahip. Þimdi hangi anne – baba evlatlarýný daha çok seviyor? Sizin aile hangi kategoriye giriyor? Aman siz siz olun birinci aile gibi olmayýn! Ýdris Ali

ZAMAN 11

Aklın baharının, öfkenin karakışına yenilmesi Ýnsanlarýn birbirlerine olan tahammüllerinin bitmeye baþladýðý bir hayata adým atýyoruz yavaþ yavaþ. Belki de hýzla! Ýçinde bulunduðumuz hayat, yaþam koþullarý, sosyalleþme sürecimizdeki ilkelerin, doðrularýn ve ideallerin deðiþmeye baþladýðý kanaatindeyim. Ýliþkilerimizi mahveden, durduk yerde birbirimizi incitmemize sebebiyet veren “öfke” mefhumu üzerinde durarak bu konuya bir girizgâh oluþturmak gerekir. Ýnsan psikolojisi ile ilgili araþtýrma yapanlar öfkeyi “kýsa süreli delilik” þeklinde tanýmlarlar. Çünkü öfke akýl kontrolünün bir müddet yok olmasýdýr. Öfke duygusu dýþa vurulan lakin, içte yaþanan bir duygudur. Öfkeyi çoðunlukla baþkalarýna karþý, zaman zaman da kendimize karþý hissederiz. Baþkalarýnda bizi öfkelendiren, o insanlarýn bize yönelik haksýz davranýþlarý ve incitici sözleri söz konusudur. Kendimizi deðersiz hisseder ve bizim bu duyguyu yaþamamýza sebebiyet veren kiþiye de öfkeleniriz ve akâbinde de zihnimizde oluþmasý muhtemel olan þu cümle kalýbý ile karþýlaþýrýz; Ben bu kiþiye karþý saldýrýda bulunsam, onun þahsýma yönelik olan küçültücü “davranýþlarýnýn intikamýný almýþ olur ve kendimi yeniden iyi hissederim.” Oysaki durum bizim düþündüðümüzün aksine, farklý bir boyuta kayar. Duyduðumuz öfke ve giriþtiðimiz saldýrgan tutumlar, kendimizi daha da kötü hissetmemize vesile olur. Birine sinirlendiðimde, sabýr sýnýrlarýmýn zorlandýðýný hissettiðimde, þahsýma verilmiþ ve fiziksel bünyemde barýndýrdýðým emanetlere karþý olan sorumluluðumun neticesinde; bedensel sistemimi alt üst edecek tutum ve davranýþlardan kaçýnmak suretiyle kýsmen de olsa “özdenetim” mekanizmasýný aktif bir halde tutmaya çalýþýr ve muhatabýmýn hak etmediðini düþündüðüm incelik ve saygýyý, fiziksel bütünlüðümü sekteye uðratmamak adýna, þahsýma sunmam gereken bir hediye olarak algýlarým. Hak verirsiniz ki; bir insanýn oturmuþ yapýsýný, geçmiþ ihtiyaçlarýný, bilinçaltý baskýlarýný, gelecek beklentilerini, yani “ben” dediði, “kendim” diye tarif ettiði “ego”sunun ayaküstü yapacaðýmýz birkaç dakikalýk tartýþma ile düzeltilemeyeceðini biliyoruz. Çünkü insan doðasýnýn, insan psikolojisinin ilginç yanlarý mevcut. Allah (cc) bizleri o kadar muhteþem yaratmýþ ki; sadece yaratýcýnýn yarattýðý þekliyle “insanî” olan vasýflarýmýzý muhafaza etsek ya da insanýn yaratýlýþýndaki rûkunlarýn bilincinde olup içselleþtirebilsek, inanýn bir baþkasýyla tartýþmamýza gerek bile kalmaz. Velev ki; tartýþma içgüdüsü ile hareket etme yönünüz galip geldi ve bir de baktýnýz ki, o hengâmenin içerisindesiniz (!). Muhatabýnýza yönelttiðiniz eleþtiri oklarýnýn kiþiliðine mi yoksa davranýþlarýna mý isabet ettiðini ciddi manada sorgulamanýz icâb eder. Psikolojide bir ilke vardýr. “Kiþinin talep etmediði bir yorum, kiþiliðine yapýlmýþ bir saldýrýdýr.” þeklinde. Öte yandan öfkenin iþe yaradýðýný düþündüðüm farklý bir hususunu da idrakinize sunuyorum. Þöyle ki; “Bir çoðumuzun öfke vesilesi ile motive olduðunu tahmin etmiþ miydiniz? Evet, öfke motive edici bir süreçtir ayný zamanda. Her hangi bir duruma olan öfkemiz, o konuda daha fazla çaba sarf etmemize ve kendimizi aþarak, yapamadýklarýmýz konusunda hýzla mesafe kat etmemize vesile olur. Kaçýmýz “sen nerden bileceksin” gibi kiþisel bütünlüðümüzü zedeleyen bir soru karþýsýnda, suçlandýðýmýz konunun üzerine inatla gidip baþarýlý olmamýþýzdýr? Meþhur bir öyküdeki gibi; yaþlý adam yýllarca, iþe yaramayacaðýna inandýðý oðluna “senden adam olmaz” diyordu. Lakin oðlu, bir ilin valiliðine tayîn edildiðinde; ilk yaptýðý iþ, korumalarýný gönderip, babasýný huzuruna çaðýrtmak olmuþtu. Ve babasýna göðsünü gere gere: “Bak baba! Senden adam olmaz diyordun. Ben koskoca vali oldum!” dediðinde, bilge babasý her daim orijinalliðini muhafaza etmeyi baþaran þu sözü aktarmýþtýr. “Oðul…! Ben sana “senden vali olmaz” dememiþtim. “senden adam olmaz” demiþtim!” Öfkenin motivasyon üzerindeki öneminin yaný sýra, risklerini de hatýrlatan bir öykü aktarayým: ‘Senden adam olmaz” sözü ile öfkelenen ve Vali olan bir kimse ayný zamanda öfkesinin karakýþýna yenik düþüp, geldiði baþarýnýn sarhoþluðu ile insanî özelliklerini yitiriþinin farkýnda olmayan baþka bir kimse. “Öfkeliyken konuþunuz, göreceksiniz ki, piþman olacaðýnýz en güzel konuþmayý yapacaksýnýz” sözü çok manidardýr. Nezaketiniz ile biçimlendireceðiniz üslûbunuzu her daîm muhafaza edebilmeniz dileðiyle… Zeynep Fehmi


9 - 15 HAZÝRAN 2008 | 12

Kalbe giden yol alyanstan geçer! Birçok kültürde deðerli takýlar farklý amaçlarla kullanýlmýþ. Bunlarýn içinde en özel olan ise alyanslar. Düðün mevsiminin gelip çattýðý þu günlerde bu konuda birkaç tavsiyemiz var. Reyhan Yazýcý

Farklý topluluklarda farklý amaçlarla benimsenmiþ olsa da kadýnlarýn takýya olan ilgisi her dönemde devam etti. Eski Yunan’da ve eski Romalýlarda taký nazardan korunma amaçlý kullanýlýyordu. Kadýnlar farklý mücevherler kullansalar da o dönemde erkekler sadece yüzük takmayý yeðliyordu. Þimdikinden oldukça farklý olan bu yüzükler mühür olarak da kullanýlan yontulmuþ bir taþtan ibaretti. Bu kullaným biçimi ortaçað kral ve asilleri tarafýndan da devam ettirildi. Kimi zaman maddi varlýk göstergesi olan taký, kimi zaman sahibini kötülüklerden koruyan bir týlsým oldu. Kimi zaman sosyal statüyü belli etme aracý, kimi zamansa giysimizi süsleyen yeni bir stil. Filmlere konu oldu en keskin zehiri muhafaza ederken ya da sevilenin resmini taþýdý içinde. Kimi zaman da saat oldu akan zamaný gösterdi sahibine. Ama bunlarýn içerisinde belki de en önemlisi evlilik simgesi olarak kullanýlan alyanslar. Moda ile deðiþmeyen bu kullaným þeklini ilk olarak eski Mýsýr prensesi Nefertiti tercih etmiþ. Evlilik yüzüðünün odasý, þekli, rengi, biçimi deðiþse de takýlan parmak hiç deðiþmemiþ. Her zaman sol elin dördüncü parmaðý olan yüzük parmaðýna takýlýr evlilik yüzüðü. Tabii bu rastgele bir seçim deðil. Eski Mýsýr’da týbbýn ne derece ileri olduðu biliniyor. Evlilik yüzüðü bilimsel bazý araþtýrmalar da gösteriyor ki kalbe direkt giden tek damarýn olduðu parmaðýmýza takýlmaktadýr.

En anlamlý taký olan alyansýn seçimi de çok önemli. Çünkü evliliðe ilk adýmla birlikte seçtiðimiz bu takýyý bir ömür boyu takmak için satýn alýrýz. Her ne kadar moda ile birlikte biçiminde bazý deðiþiklikler olsa da genel anlamda çok büyük farklýlýklara uðramayan belki de nadir takýlardan biridir alyanslar. Görüntüsünden daha çok taþýdýðý anlam önemlidir. Bu yüzden de alyanslar takan kiþi için artýk kendinden bir parçadýr, parmaðýndan bir ömür boyu çýkarmayacaðý ya da çýkarmak istediðinde büyük tartýþmalara neden olduðu. Ýþte tam bu noktada da alyans seçimlerinin bilinçli yapýlmasý gerektiði gündeme geliyor. Evlilik ve düðün mevsimi geldi çattý. Her detayý en ince ayrýntýsý ile düþünmeye gayret eden yeni çiftlere biz de bir kolaylýk gösterelim ve bir ömür boyu parmaklarýndan çýkarmak istemeyecekleri yeni stil alyanslardan bahsedelim.

Alyansın değerini, taşı değil sevginiz belirler Yüzük seçerken ilk akla getirilmesi gereken parmak ve el yapýnýz olmalýdýr. Kýsa parmaklar kalýn yüzüklerle daha kalýn görünür. Uzun parmaklý kiþiler bu konuda daha þanslý. Çok minikleri dýþýndaki tüm yüzükleri zarifçe taþýyabilirler. Kemikli bir el yapýnýz varsa taþlý modeller tam size göre. Kare taþlý yüzükler parmaklarý kalýn, yuvarlak taþlýlar ise ince gösterir. Sadece deðerli madenlerden tasarlanmýþ klasik alyanslar geçtiðimiz sene taþlý tasarýmlara doðru geçiþ yaptý. Özellikle pýrlanta taþlý modeller birçok çiftin tercihi oldu. Buna raðmen klasik alyanslardan vazgeçmeyenler için modern yüzükler de tasarlandý. Sezonun trendi olan üzeri dokulu altýn yüzükler geniþ formlarý ile gündeme oturdu. Geçtiðimiz yýllarda oldukça favori

olan iki renkli altýndan hazýrlanan alyanslarýn yerine kýrmýzý ya da beyaz altýndan tasarlanmýþ tek renkli alyanslar bulunuyor. Taþlý modellerin rafa kalktýðý yeni stil alyanslar özellikle beyleri ile ayný alyansý takmak isteyenler düþünülerek tasarlandý. Bu alyanslar dinamizmi ve genç duruþu da simgeliyor. Tabii modasýnýn geçmeyebilecek olmasý da önemli. Beyaz altýnýn tercih edildiði sezon alyanslarýnda platin ve çelik de gözde. Yurtdýþýnda tek taþ yüzüklerin erkekler tarafýndan kullanýldýðýný görsek de bu modanýn bizim kültürümüzde yer edineceðini sanmýyorum. Alyanslar her ortamda kullanýlabilecek özelliklerde tercih edilmeli. En deðerli mücevher veya taþ deðildir alyansýnýza anlam katan; onu gerçekten severek takmanýzdýr.

Yüzük seçerken ilk akla getirilmesi gereken parmak ve el yapýnýz olmalýdýr. Alyanslar her ortamda kullanýlabilecek özelliklerde tercih edilmeli. En deðerli mücevher veya taþ deðildir alyansýnýza anlam katan; onu gerçekten severek takmanýzdýr.

Zaman Bulgaristan 09 Hazirnan 2008  
Zaman Bulgaristan 09 Hazirnan 2008  

Zaman Bulgaristan 09 Hazirnan 2008

Advertisement