Page 1

СПОРТ

09

За големите във футбола - местни специалисти, а за малките - чужди

НОВИНИ

11

—Ή Û‚ÓÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ œÎ‡ÏÂÌ Ã‡ÍÓ‚ ‚ ωËËÚ ‚˜ Ò ÒÔˇ„‡Ú ËÏÂ̇ ̇ ÏÂÒÚÌË Ë ˜ÛÊ‰Ë ÒÔˆˇÎËÒÚË Á‡ Ó‚‡Í‡ÌÚÂÌˡ ÚÂ̸ÓÒÍË ÔÓÒÚ.

Избраха Кунева за "Европеец на годината" и "Комисар на годината" ƒ‚ ÒÔËÒ‡Ìˡ, Á‡ÌËχ‚‡˘Ë ÒÂ Ò Â‚ÓÔÂÈÒ͇ ÚÂχÚË͇, ÔËÒ˙‰Ëı‡ ÓÚÎË˜ËˇÚ‡ "≈‚ÓÔˆ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ" Ë " ÓÏËÒ‡ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ" ̇ ·˙΄‡ÒÍˡ ‚ÓÍÓÏËÒ‡ ÄÎÂ̇  ÛÌ‚‡.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

Ãîäèíà: 16

¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ôӂ˜ ÓÚ 30 ÏËÎËÓ̇ ‰Û¯Ë ËÏ‡Ú ’»¬/ —œ»Õ, ͇ÚÓ ·ÓˇÚ Ì‡ ÌÓ‚ÓÁ‡‡ÁÂÌËÚ Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÍÓÌÚÓÎË‡Ì. ¡ÓˇÚ Ì‡ ÔÓ˜Ë̇ÎËÚ ÓÚ ·ÓÎÂÒÚÚ‡ Ò˙˘Ó ̇‰ı‚˙Ρ 30 ÏËÎËÓ̇ ‰Û¯Ë. ¬ Ò‚Ó ӷ˙˘ÂÌË ŒŒÕ ËÁ‡Áˇ‚‡ Ú‚ӄ‡ ÔÓ ÒÎÛ˜‡È 1 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - —‚ÂÚÓ‚Ìˡ ‰ÂÌ Á‡ ·Ó·‡ Ò˙Ò —œ»Õ, ˜Â ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ÓÎÂÒÚÚ‡ Ò Ô‚˙˘‡ ‚ ԇ̉ÂÏˡ. ”˜ÂÌËÚ Ì ‰‡‚‡Ú ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÒÓÍ, ‚ ÍÓÈÚÓ ˘Â ·˙‰Â ‡Á‡·ÓÚÂ̇ ‚‡ÍÒË̇ ËÎË ÔÂÔ‡‡Ú, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÌÂÛÚ‡ÎËÁË‡ Á‡‡ÁÂÌËÚ ÍÎÂÚÍË, ‚˙ÔÂÍË ˜Â ̇Ô‰˙Í˙Ú ‚ Ú‡ÁË Ó·Î‡ÒÚ Â Ó˜Â‚Ë‰ÂÌ, ‰ÓË ·Â ‰Ó͇Á‡ÌÓ, ˜Â ÔË ‰Ó·Ó Î˜ÂÌË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ·ÂÏÂÌÌÓÒÚÚ‡ Á‡‡ÁÂ̇ χÈ͇ ÏÓÊ ‰‡ Ó‰Ë Á‰‡‚Ó ·Â·Â. Íà ñòðàíèöà 6

Ùå íàìàëÿâàò ÷óæäèòå èíâåñòèöèè Œ˜‡Í‚‡ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ËÁÌÓÒ‡ Ë ÔÂÍËÚ ˜ÛʉÂÒÚ‡ÌÌË ËÌ‚ÂÒÚˈËË, ͇Á‡ ÔÂÏËÂ˙Ú —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ ̇ ‰ËÒÍÛÒˡڇ "«‡Â‰ÌÓ ÒÂ˘Û ÍËÁ‡Ú‡". ƒÓÒ„‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓ„ÌÓÁË Ì‡Ô‡‚Ëı‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ·ËÁÌÂÒ‡ ͇ÚÓ Ó˜‡Í‚‡ÌÓ ÓÚ‡ÊÂÌË ÓÚ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÍËÁ‡. —Ú‡Ì˯‚ ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â ÓÍÓÎÓ 63% ÓÚ ËÁÌÓÒ‡ ̇ ¡˙΄‡ˡ  Á‡ ≈— Ë ÌˇÏ‡ Í‡Í ÍËÁ‡Ú‡ ‰‡ Ì Ò ÓÚ‡ÁË ‚˙ıÛ ·˙΄‡Ò͇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇. œË ÔÓ-χÎÍÓ Ô‡Á‡Ë, ÔÓ-χÎÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÌË‚‡Ú‡ ̇ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ˘Â Ò ۂÂ΢‡Ú ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇, ͇Á‡ Ӣ ÔÂÏËÂ˙Ú. Íà ñòðàíèöà 2

С бобена торта и бобена чорба в тиква посрещат в Смилян Áåéíóð Ñþëåéìàí

Н А С Т РА Н И Ц А 0 5

Ñ ÍÈÌÊÀ : Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌÀ Í

Ïîâå÷å îò 30 ìèëèîíà çàðàçåíè ñúñ ÑÏÈÍ

Áðîé: 50 (830)

В скоро време смилянският фасул ще се сдобие и с побратим от Европа. Италианската община Поркали, която е известна като столица на фасула на Ботуша, е проявила интерес да се побратими с община Смолян заради фасула в Смилян.

ОТКРИТИЯТА МНОГО ПРЕДИ ЗАПАДА...

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÌÅ Õ ÌÅ Ò Ä Å ÌÈÐ Ä Æ È

8 - 14 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2008

Ñìîëÿí

≈ÒÚÂÚ˘ÌÓ ÓÙÓÏÂ̇ ·Ó·Â̇ ÚÓÚ‡ ÔÓÒÂ˘Ì‡ „ÓÒÚË Ë ÔÓÒÂÚËÚÂÎË Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌˡ Ô‡ÁÌËÍ Ì‡ Ù‡ÒÛ· ‚ ÒÏÓΡÌÒÍÓÚÓ ÒÂÎÓ —ÏËΡÌ. —ÓÎÂÌËˇÚ ‰ÂÎË͇ÚÂÒ ·Â Ò‰ ‡Ú‡ÍˆËËÚ ̇ Ú‡Á„Ӊ˯Ìˡ ÍÛÎË̇ÂÌ ÍÓÌÍÛÒ, Ôӂ‰ÂÌ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ Ô‡ÁÌË͇, ÍÓÈÚÓ Ò˙·‡ ıÓ‡ Ì ҇ÏÓ ÓÚ ÓÍÓÎÌËÚ Ò·, ÌÓ Ë ÓÚ ˜ÛÊ·Ë̇. ¡Ó·˙Ú ‚˜  Á‡Ô‡Á‡Ì χ͇ Ë Îˈ ̇ ÒÏÓΡÌÒÍÓÚÓ ÒÂÎÓ. ÏÂÚ˙Ú Ì‡ ÒÂÎÓÚÓ —‡Ù‰ËÌ ◊ËÍÛÚ‚ ‚ ÔÓÁ‰‡‚ËÚÂÎÌÓÚÓ ÒË ÒÎÓ‚Ó Ò ÔÓı‚‡ÎË Ò ‰‚ ҂ˉÂÚÂÎÒÚ‚‡ Á‡ Ô‡ÚÂÌÚ Ì‡ ÏÂÒÚÌˡ ·Ó·. ≈‰ÌÓÚÓ Â Á‡ Á‡Ô‡ÁÂ̇ χ͇, ÍÓÈÚÓ ‚‡ÊË ‰Ó 2014 „., ‡ ‰Û„ÓÚÓ - Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Á̇Í, ÍÓÈÚÓ Ëχ ‰‡‚ÌÓÒÚ ‰Ó 2016 „. œÓ‡‰Ë Ó„‡Ì˘ÂÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë „ÓÎÂÏˡ ËÌÚÂÂÒ ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ χÒÓ‚Ó ÔÓÍ‡È Ô˙Úˢ‡Ú‡ Ò ÔÓ‰‡‚‡ ÍËÚ‡ÈÒÍË ·Ó·, Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌ Á‡ ÒÏËΡÌÒÍË, ‡ÍˆÂÌÚË‡ ÍÏÂÚ˙Ú. Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 10

За традиционния празник на фасула в смолянското село Смилян домакините бяха приготвили мозайка от произведения в селото боб.

БАЙРАМ ЧЕСТИТИМ ПРАЗНИКА КУРБАН БАЙРАМ НА ВСИЧКИ МЮСЮЛМАНИ!

Êàê äà ñå îáëå÷åì êà÷åñòâåíî îò ïàçàðà? œÓÁ̇Ìˡڇ ÌË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ú˙ÌÍÓÒÚËÚ ̇ ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ó·ÎÂÍÎÓ, ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡Ú ‰‡ ÒË ‚ÁÂÏÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË Ì¢‡ Ë Ì‡ ÔÓ-ÌËÒÍË ˆÂÌË. œÓÚ·ËÚÂΡÚ, Á‡ÔÓÁÌ‡Ú Ò ÚÂÁË Ú˙ÌÍÓÒÚË, ÏÓÊ ‰‡ ̇ÏÂË Ú˙ÒÂÌÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ì‡ Ô‡Á‡‡, ·ÂÁ ‰‡ ÔÓı‡˜Ë ÏÌÓ„Ó Ô‡Ë Á‡ Ì„Ó. С наближаването на новогодишните празници малки и големи са обхванати от приятното безпокойство: "Какво ли да облека по празниците"? Покупката за празниците, дори и за най-малките, може да разстрои сериозно бюджета на семейството. Познанията ни, свързани с тънкостите на качественото облекло, позволяват да си вземем качествени неща и на по-ниски цени. Потребителят, запознат с тези тънкости, може да намери търсеното качество

600 ЗАКОНА СА ПРИЕТИ ДОСЕГА ОТ 40-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА СТРАНИЦА 2 ÑÍ È ÌÊ À : Ê Þ ÐØ À Ò Á À É Õ À Í

и на пазара, без да похарчи много пари за него. През последните години пазарите се изпълниха с огромен асортимент от предлагана стока. В тях може да намерим и много известни марки. Но на какво трябва да обърнем внимание, за да можем да купим качествени дрехи от пазара на ниска цена? Доброто качество на едно облекло е свързано с материала, от който е изработено, начина, по който изглежда върху тялото на клиента, и детайлите в зашиването му. На стр. 3


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 8 - 14 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2008

ДДС-то остава 20 процента ÑÎÔÈß

ƒƒ— ÓÒÚ‡‚‡ 20%, ¯Ëı‡ ̇Ó‰ÌËÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔË ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÚÓÓ ˜ÂÚÂÌ ̇ ÔÓÏÂÌË ‚ «‡ÍÓ̇ Á‡ ‰‡Ì˙Í ‰Ó·‡‚Â̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. ƒÂÔÛÚ‡ÚËÚ ÓÚı‚˙ÎËı‡ ËÒ͇Ìˡڇ ̇ ÓÔÓÁËˆËˇÚ‡ ƒƒ— ‰‡ ·˙‰Â ̇χÎÂÌ Ì‡ 18% Ë ‰‡ Ò ‚˙‚‰ ‰ËÙÂÂ̈Ë‡Ì‡ ÒÚ‡‚͇ ÓÚ 7% Á‡ ÎÂ͇ÒÚ‚‡Ú‡, Ô˜‡ÚÌËÚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌˡ Ë ÌˇÍÓË ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ Ô˙‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ. œË ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÍÚÛ‡ ‚˜ Ì  Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ò˙ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÚ È ‰‡ Ò ÔÓ‰ÔËÒ‚‡.

Газ от Египет след 2011 година ÑÎÔÈß

»Ï‡ ‡ÎËÒÚ˘̇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÓÚ 2011 „Ó‰Ë̇ ¡˙΄‡ˡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á ÓÚ ≈„ËÔÂÚ ˜ÂÁ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ËÔÂÚÒ͇ڇ „‡ÁÓÔÂÌÓÒ̇ ÏÂʇ Ò ÚÛÒ͇ڇ „‡ÁÓÔÂÌÓÒ̇ ÒËÒÚÂχ ‚ ‰‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌˡ. œ˙‚Ó̇˜‡ÎÌËˇÚ Ó·ÂÏ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚͇ ˘Â  ÏÂÊ‰Û 0,5 Ë 1 ÏÎ‰. Í۷˘ÂÒÍË ÏÂÚ‡. “Ó‚‡ ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ Ë ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚ ÒΉ Ò¢‡Ú‡ ÒË Ò ÏËÌËÒÚ˙‡ ̇ ÔÂÚÓ· ̇ ≈„ËÔÂÚ ËÌÊ. —‡ÏÂı ‘‡ıÏË.

Лекарите - до 1500 пациенти ÑÎÔÈß

À˘ÌËÚ ÎÂ͇Ë ˘Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ú ̇È-ÏÌÓ„Ó 1500 Ô‡ˆËÂÌÚË, ͇ÚÓ ‚ÒÂÍË Ô„Ή ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Ú‡Â ̇È-χÎÍÓ 20 ÏËÌÛÚË. “Ó‚‡ Ô‰‚Ëʉ‡Ú ÔËÂÚËÚ ÓÚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ Á‰‡‚̇ ÒÚ‡Ú„ˡ Ë Ô·Ì˙Ú Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ È. œ‰‚Ëʉ‡ Ò ËÌÚ„Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂχڇ Á‡ ÒÔ¯̇ ωˈËÌÒ͇ ÔÓÏÓ˘ Í˙Ï ÚÂÎÂÙÓÌ 112. œÎ‡Ì˙Ú Ô‰‚Ëʉ‡ ‰Ó 2009 „Ó‰Ë̇ ‰‡  ‚ ÒË· Ô˙ÎÌÓÚÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ Ï‰ˈËÌÒÍÓ ‰ÓÒËÂ, ‡ ‰Ó 2013 „. - ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚ Á‰‡‚ÌË Í‡ÚË.

Очаква се намаляване на чуждите инвестиции œË ÔÓ-χÎÍÓ Ô‡Á‡Ë, ÔÓ-χÎÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÌË‚‡Ú‡ ̇ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ˘Â Ò ۂÂ΢‡Ú ÔÂÁ ÒΉ‚‡ƒÓ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì Ò ̇·Î˛‰‡‚‡Ú ˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇, ͇Á‡ ÔÂÏËÂ˙Ú —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

ÎË͂ˉÌË Ë Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚Ë ÔÓ·ÎÂÏË ‚ ·˙΄‡ÒÍË ·‡ÌÍË Ë Ì ҇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÒÔ¯ÌË ÏÂÍË, ÔÓÒÓ˜Ë —Ú‡Ì˯‚, ͇ÚÓ ‰Ó·‡‚Ë, ˜Â ÚÓ‚‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ‚Ó‰Â̇ڇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Â̇ ÔÓÎËÚË͇ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ ÚË „Ó‰ËÌË, ÍÓˇÚÓ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‚ Ò˙˘‡Ú‡ ̇ÒÓ͇. “ÓÈ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â ‚‡ÎÛÚÌËˇÚ ·Ó‰ ˘Â ·˙‰Â Á‡Ô‡ÁÂÌ, ‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Ëχ Á̇˜ËÚÂÎÌË ‚‡ÎÛÚÌË ÂÁÂ‚Ë, ÍÓËÚÓ Í˙Ï ÓÍÚÓÏ‚Ë Ò‡ 28 ÏÎ‰. ΂‡. "¡˙΄‡ÒÍÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó ÒÎÂ‰Ë ÏÂÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò ‚ÁËÏ‡Ú ÓÚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÒÚ‡ÌË Á‡ ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡Ì ̇ ÍËÁ‡Ú‡. ¬ ¡˛‰ÊÂÚ 2009 Ò‡ Á‡ÎÓÊÂÌË ‰ˈ‡ ÏÂı‡ÌËÁÏË Á‡ ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ ÍËÁ‡Ú‡", ͇Ú„Ó˘ÂÌ ·Â ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂΡÚ. “Ó‚‡  Ô˙‚‡Ú‡ ͇ÔËÚ‡ÎËÒÚ˘ÂÒ͇ ÍËÁ‡, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ Ú‡ÁË ÓÚ 1997 „., ÍÓˇÚÓ ·Â¯Â ÍËÁ‡ ̇ ÔÂıÓ‰‡, ÓÚ·ÂΡÁ‡ ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂΡÚ. "ƒÌ¯̇ڇ ÍËÁ‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì ̇ ‚˙Ú¯ÌË Ô˘ËÌË, Úˇ  ÔË‚ÌÂÒÂ̇ ÓÚ‚˙Ì. “ˇ Á‡Òˇ„‡ ‚Ò˘ÍË Ô‡Á‡Ë Ë ‰‡‚‡ ÏÌÓ„Ó Ì„‡ÚË‚ÌË ËÁ‡ÊÂÌˡ ‚˙ıÛ ‡ÎÌˡ ÒÂÍÚÓ. Ó„‡ÚÓ Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡ ÒË‚ ‚˙‚

ÙË̇ÌÒÓ‚ËÚ ÒËÒÚÂÏË, ÚÓ‚‡ Ó͇Á‚‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ ‡Î̇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇", ͇Á‡ —Ú‡Ì˯‚. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ¡˙΄‡ˡ  ÏÌÓ„Ó ÔÓ-Ò··Ó Á‡Ò„̇ڇ ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ Ë ÚÓ‚‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ÒÚ‡·ËÎ̇ڇ χÍÓËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÔÓÎËÚË͇. »ÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ÍËÁ‡ ̇·„‡ Á‡ÒËÎÂÌ ‰Ë‡ÎÓ„ Ë ÔËÂχÌ ̇ ‡ÌÚËÍËÁËÒÂÌ ÔÎ‡Ì Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, Á‡ˇ‚Ë ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂΡÚ. ¬ ·˛‰ÊÂÚ‡ Á‡ ‰Ó„Ó‰Ë̇ ̇È-„ÓÎÂÏËÚ ˙ÒÚÓ‚Â Ò‡ Á‡ÎÓÊÂÌË ‚ ӷ·ÒÚËÚ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡Ì - Ò 18%, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË - Ò Ì‡‰ 14%, Ë Á‡ ÒӈˇÎÌÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ë „ËÊË - Ò Ì‡‰ 22%. œÂÏËÂ˙Ú Ó·ˇÒÌË, ˜Â ÔÂÌÒËËÚ ˘Â Ò ۂÂ΢‡Ú ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ Ò ÓÍÓÎÓ 20%. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ˘Â Ò Á‡ÒËÎˇÚ ·ÛÙÂËÚ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ Ô·ÌË‡Ìˡ ·˛‰ÊÂÚ Á‡ 2009 „. Á‡‡‰Ë ÙË̇ÌÒÓ‚ËÚÂ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ËÒÍÓ‚Â.

Инвеститорите са главният инструмент за борба с криза √·‚ÌËˇÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡

·Ó·‡ Ò˙Ò Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÍËÁ‡ Ò‡ ËÌ‚ÂÒÚËÚÓËÚÂ Ë ËÌ‚ÂÒÚˈËËÚÂ, ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ Ë ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚. ÃËÌËÒÚ˙˙Ú Á‡ˇ‚Ë, ˜Â Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ˘Â ̇Ô‡‚Ë ‚Ò˘ÍÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ë ÔÂÁ 2009 „. ‰‡ Ëχ ̇ȷ·„ÓÔˡÚÂÌ ·ËÁÌÂÒ ÍÎËÏ‡Ú Á‡ ËÌ‚ÂÒÚËÚÓËÚ ‚ ¡˙΄‡ˡ. œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚ ÔËÔÓÏÌË, ˜Â ÔÂÁ 2008 „. ¡˙΄‡ˡ  ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ̇ ‚ÚÓÓ ÏˇÒÚÓ ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÔÓ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌ̇ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎÌÓÒÚ Ë ËÁ‡ÁË Ì‡‰Âʉ‡, ˜Â ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ·Î‡„ÓÔˡÚÌˡ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÂÌ ÍÎËÏ‡Ú ÔÂÁ 2009 „. ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ˘Â ËÁÎÂÁ ̇ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ ‚ Ú‡ÁË Í·҇ˆËˇ. œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚ ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â Á‡ ‰Â‚ÂÚÚ ÏÂÒˆ‡ ̇ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ Ò ÓÍÓÎÓ 1 ÏÎ‰. ‚Ó ÔÓ-χÎÍÓ Ò‡ ËÌ‚ÂÒÚˈËËÚ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒÔˇÏÓ Ò˙˘Ëˇ ÔÂËÓ‰ ̇ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇. “Ó‚‡, ÔÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÏËÌËÒÚ˙‡, ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÍËÁ‡ Ó͇Á‚‡ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌˡ ÔÓÚÓÍ, ÌÓ ËÌÚÂÂÒ˙Ú Í˙Ï ¡˙΄‡ˡ Ò Á‡Ô‡Á‚‡. ÑÍÈ Ì ÊÀ : Ò À ÉÔ ÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎ Â

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

Без паника за земетресения ÑÎÔÈß

ÕˇÏ‡ „‡‡ÌˆËˇ, ˜Â ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÒÎÛ˜Ë ÁÂÏÂÚÂÒÂÌËÂ, ÌÓ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‚Òˇ‚‡ Ô‡ÌË͇ ‚ ÔÓ„ÌÓÁË Á‡ ÁÂÏÂÚÂÒÂÌˡ. “Ó‚‡ ͇Á‡ ÒÚ.Ì.Ò. ÕËÍÓÎ‡È ÃËÎӯ‚, ‰ËÂÍÚÓ ̇ √ÂÓÙËÁ˘Ìˡ ËÌÒÚËÚÛÚ Ì‡ ¡¿Õ. ‡ÍÚÓ ÏÌÓ„Ó Ô˙ÚË ‰ÓÒ„‡, ̇Ô‡‚ÂÌËÚ ÔÓ„ÌÓÁË, Á‡ ˘‡ÒÚËÂ, Ì Ò ҷ˙‰Ì‡ı‡, ‰ÓÔ˙ÎÌË ÃËÎӯ‚. “ÓÈ Á‡ ÔÓ‰ÂÌ Ô˙Ú ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â Á‡ Ò˙ʇÎÂÌË ÌËÍ˙‰Â ‚ Ò‚ÂÚ‡ ̇ۘÌÓÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌË ÔÓ„ÌÓÁË Á‡ ÁÂÏÂÚÂÒÂÌˡ Ì Ò Ô‡‚ˇÚ.

Министерска заплата за картички ÑÎÔÈß

ÃËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡Û͇ڇ ƒ‡ÌËÂÎ ¬˙Θ‚, ÚËχڇ ÏÛ Á‡ÏÂÒÚÌËˆË Ë „·‚ÌËˇÚ ÒÂÍÂÚ‡ ̇ ÃŒÕ ˘Â ‰‡ˇÚ ‰ÂÍÂÏ‚ËÈÒÍËÚ ÒË Á‡Ô·ÚË Á‡ ͇Ú˘ÍË Ë Í‡ÎẨ‡Ë Á‡ ÓΉ‡, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ‚ÒˇÍÓ Û˜ËÎˢ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. “ÓÈ ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË ÃŒÕ, ÓÒ‚ÂÌ ˜Â  ËÁÔ‡˘‡ÎÓ ÌӂӄӉ˯ÌË Í‡Ú˘ÍË,  ÓÚÔ˜‡Ú‚‡ÎÓ Ë ÔÓ Â‰ËÌ Í‡ÎẨ‡ Ë ÚÂÙÚÂ.

27-ият Софийски международен панаир на книгата "превзе" НДК в столицата миналата седмица. Над 15 000 заглавия бяха представени от 300 издателства на над 150 щанда. Някои издателства проведоха различни кампании, като най-интересната бе тази под наслов “Който чете, печели!” Русия бе първата фокусна страна на Панаира на книгата. Чуждестранните участници бяха още от Беларус, Босна и Херцеговина, Сърбия, Иран.

Да въведем еврото от 2009 г.

600 закона са приети досега от 40-ото Народно събрание

ÑÎÔÈß ÃËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ Ë ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚ Ò ӷˇ‚Ë ‚ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ ˉ¡ڇ ̇ ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ÛÒÎӂˡ ̇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÍËÁ‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ ‰‡ Ò ‚˙‚‰ ‚ÓÚÓ Í‡ÚÓ Ô‡‡ÎÂÎÌÓ Ô·ÚÂÊÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó. —ÔÓ‰ ƒËÏËÚÓ‚ ÚÓ‚‡ ˘Â  ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ËÌÙ·ˆËˇÚ‡ Ë ÌÂÈÌÓÚÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ΂‡.

¡ÎËÁÓ 600 Á‡ÍÓ̇ Ò‡ ÔËÂÚË ‰ÓÒ„‡ ÓÚ 40-ÓÚÓ Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌË ÓÚ ‚Ò˘ÍË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌˡ ÊË‚ÓÚ, Ò˙Ó·˘Ë Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌË √ÂÓ„Ë œËËÌÒÍË. ¬ „ÓΡÏÓÚÓ ÒË ÏÌÓÁËÌÒÚ‚Ó Ú ҇ ÏÌÓ„Ó ÌÛÊÌË Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë Ò‡ ‰ËÌ ÓÚ ÒÂËÓÁÌËÚ هÍÚÓË, ÍÓËÚÓ Ì‡Ô‡‚Ëı‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ‚ ≈—. ¬‡ÊÌÓ Â, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÍÓÏÂÌÚË‡ ‡-

·ÓÚ‡Ú‡ ̇ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ, ‰‡ ÒË ÔËÔÓÏÌËÏ Ë Ó·‡Á ͇ÚÓ ÚÓÁË Ì‡ ¿ÌÚËÏ I. Õ„ӂ‡Ú‡ ΢ÌÓÒÚ „Ó‚ÓË Á‡ ÒÎÛÊÂÌ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚Â̇ ͇ÛÁ‡, ‡ ÔËÁ‚‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌË  ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‡ÁËÚÂΠ̇ Ó·˘Ëˇ ËÌÚÂÂÒ, ͇Á‡ œËËÌÒÍË. ÓÌÒÚËÚÛˆËˇÚ‡, ͇ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÂÌ Á‡ÍÓÌ, Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÒÚË̇·, Úˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡, ‰ÓÔ˙ÎÌË œËËÌÒÍË. ¬˙ÔÓÒ˙Ú Â Í‡Í‚Ó Úˇ·-

‚‡ ‰‡ Ò ‡Á·Ë‡ ÔÓ‰ ‡Á‚ËÚËÚÂ, ÌÓ ‡ÍÓ Ò ‡Á·Ë‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ͇ÚÓ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘̇, Ô‡‚Ó‚‡ Ë ÒӈˇÎ̇ ‰˙ʇ‚‡ - Ú‡Ï Ì ·Ë‚‡ ‰‡ Ëχ ÔÓÏÂÌË. ËÚÂËˇÚ Á‡ ÓÚÍË‚‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚÓ‚Â Á‡ ÔÓÏˇÌ‡  ‰‡ Ò ̇ÏÂˇÚ ‡ÎÌËÚ ÔÓ·ÎÂÏË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓËÚÓ Ò ÌÛʉ‡ˇÚ Ë ÓÚ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌ̇ ÔÓÏˇÌ‡, Ë ÓÚ ‡Á‚ËÚËÂ, Á‡ˇ‚Ë √ÂÓ„Ë œËËÌÒÍË.


ÏÀÇÀÐÓÂÀÍÅ ZAMAN 3 Ñ ÍÈÌÊÈ: ÊÞ ÐØÀ Ò Á À ÉÕ À Í

8 - 14 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2008

На какво трябва да обърнем внимание, за да можем да купим качествени дрехи от пазара на ниска цена? Доброто качество на едно облекло е свързано с материала, от който е изработено, начина, по който изглежда върху тялото на клиента, и детайлите в зашиването му.

Àêî çíàåòå òúíêîñòèòå,ìîæåòå äà ñå îáëå÷åòå êà÷åñòâåíî îò ïàçàðà П РОД Ъ Л Ж ЕН И Е ОТ СТ РА Н И Ц А 1 œ‚˙ÁıÓ‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë ı‡ÏÓÌˡڇ ̇ ÚÂÁË ÚË Ì¢‡ Ô˂΢‡Ú ÍÛÔÛ‚‡˜ËÚ Í˙Ï Ò· ÒË. ÓÎÍÓÚÓ Ë Ï‡ÚÂˇÎ˙Ú ‰‡  ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌ, ‡ÍÓ ÚÓÈ Ì ÌË ÔÓ‰ıÓʉ‡ ÔÓ ‡ÁÏÂ, ËÎË Ô˙Í ÌË ÒÚÓË ‰Ó·Â, ÌÓ ¯Â‚Ó‚ÂÚ ̇ Ò‡ÍÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ËÒ͇Ï ‰‡ ÒË ÍÛÔËÏ, Ì ҇ ‰ÓË Ë ÔÓ˜ËÒÚÂÌË, ÌË Ì ·ËıÏ ËÒ͇ÎË ‰‡ „Ó ‚ÁÂÏÂÏ. œË ÔÓÍÛÔÍËÚ ̇ Ó·ÎÂÍÎÓ ÓÚ Ô‡Á‡‡ ËÎË Ï‡„‡ÁËÌËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ӷ˙Ì ‚ÌËχÌË ̇È-‚˜ ̇ ÚÂÁË ÚË Ì¢‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ Ï‡ÚÂˇΠÔË ‡ÌˆÛÁËÚÂ, ÔËʇÏËÚÂ, ·Â·Â¯ÍËÚ ӷÎÂÍ·, ·ÎÛÁËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡  ÏÂÍ Ë Ò ËÁ˜ËÒÚÂ̇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. ÇÚÂˇÎ˙Ú Ì Úˇ·‚‡ ‰‡  ÌËÚÓ ÏÌÓ„Ó ÒÚ„̇Ú, ÌËÚÓ ÏÌÓ„Ó ÓÚÔÛÒ̇Ú. ¡ËÏÍËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ËÁÔÎÂÚÂÌË ÔÓ‰‰ÂÌÓ Ë ‰‡ ÒË Ô‡Ò‚‡Ú Ò ¯Â‚‡. ŒÒÓ·ÂÌÓ ÔË ËÁ·Ó‡ ̇ Ï˙ÊÍËÚ ÒÛËÚ˜˙Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‚ÌËχ‚‡ ¯Â‚˙Ú Ì‡ Ô·ÚÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ‡ÈÂÚ‡ ̇ ‰˙ÎÊË̇, ‰‡ Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò ‰ÂÒÂ̇ ËÏ. ¬

ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È, ÓÒ‚ÂÌ ˜Â Ó·ÎÂÍÎÓÚÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ëχ ‰Ó·˙ ÂÒÚÂÚ˘ÂÒÍË ‚ˉ, ÔË ËÁÔË‡ÌÂÚÓ ÏÛ ˘Â Ò ÔÓÎÛ˜‡Ú ËÁÏÂÒÚ‚‡Ìˡ ̇ ÒÚ‡Ì˘ÌËÚ ¯Â‚Ó‚Â. ◊ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚ ‰Â·ÂÎË ÔÎÂÚÍË Á‡ „ÓÌÓÚÓ ‰ÂÚÒÍÓ Ó·ÎÂÍÎÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙‰˙Ê‡Ú Ì‡È-‚˜ ԇÏÛÍ. œË ‰ÓÍÓÒ‚‡Ì ̇ ‰ÂıË, Ò˙‰˙ʇ˘Ë Ôӂ˜ ÒËÌÚÂÚ˘ÌË ‚·Í̇, Ò ÛÒ¢‡, ˜Â ˙͇ڇ Ò ÔÓ‰ıÎ˙Á‚‡ ÔÓ Úˇı. Ó„‡ÚÓ Ú ·˙‰‡Ú ӷΘÂÌË ÓÚ ‰Âˆ‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô˘ËÌˇÚ ‡ÎÂ„˘ÌË ‡͈ËË. “ ÒÚ‡‚‡Ú Ë Ô˘Ë̇ Á‡ ˜ÂÒÚÓÚÓ ËÏ ËÁÔÓÚˇ‚‡ÌÂ. ÇÚÂˇÎ˙Ú Ì‡ Ó·ÎÂÍÎÓÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ Ë ·Â·ÂÚ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡  ÓÚ Ô‡ÏÛÍ. ƒÛ„ÓÚÓ Ì¢Ó, ̇ ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ӷ˙Ì ‚ÌËχÌË ÔË ËÁ·Ó‡ ̇ ‡ÌˆÛÁË Ë ÒÛËÚ˜˙Ë,  ‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ χÚÂˇ·, ÍÓÈÚÓ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Á‡ Úˇı, ‰‡ ·˙‰Â ÏÌÓ„Ó ‰Ó· ËÁ˜ËÒÚÂ̇. ¬˙Ú¯ÌËÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ Ì ҇ ÔÓ˜ËÒÚÂÌË ‰Ó·Â, Ò ‡ÁÔ‡‰‡Ú Ò ‚ÂÏÂÚÓ, ‰‡ÁÌˇÚ ÍÓʇڇ Ë Ô·Ú˙Ú ·˙ÁÓ Ò ËÁı‡·ˇ‚‡.

Проверете аксесоарите «‡Â‰ÌÓ Ò ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‚ÌËχ‚‡ Ë Ò ‰ÂÚ‡ÈÎËÚ ‚ Á‡¯Ë‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÛÔÛ‚‡ÌËÚ ‰ÂıË. ÿ‚ӂÂÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ô‡‚ËÎÌË, ˇÍ‡Ú‡, χ̯ÂÚËÚÂ Ë ËÎˈËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ˜ËÒÚÂÌË ÓÚ ÍÓ̈Ë. —Ú‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚÂ Ë ‰ÂÒÂÌËÚÂ, Ô˜‡Ú‡ÌË ‚˙ıÛ Ô·ڇ, ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‚ÂÂ̇ Ò ÌÓÍÚË. ÷ËÔ˙Ú Ò˙˘Ó Úˇ·‡ ‰‡ ·˙‰Â ÍÓÌÚÓÎË‡Ì, ͇ÚÓ Ò ÓÚ‚ÓË Ë Á‡Ú‚ÓË ÌˇÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË. “ˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓ‚ÂˇÚ ‰‡ÎË „Ë Ëχ ‚Ò˘ÍË ÍÓÔ˜ÂÚ‡ Ë ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡Ú ÏÓ‰ÂÎË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË. ¿ÍÓ ÍÛÔÛ‚‡Ú ‰ÂıË ÓÚ Ô‡Á‡‡, ÓÚ·ÂÎÂÊÂÚ ÒË ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒÚ‡, ‚ ÍÓËÚÓ Ô‰·„‡Ú ͇˜ÂÒÚ‚Â̇ ÒÚÓ͇, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÚ ÒË„ÛÌË. —Ú‡‡ÈÚ Ò ‰‡ Ô‡Á‡Û‚‡Ú ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÓÚÚ‡Ï. “‡Í‡, ÍÓ„‡ÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÒÏÂÌËڠ̢Ó, ÌˇÏ‡ ‰‡ ËχÚ ÔÓ·ÎÂÏ.

Лошият мирис е предвестител за разтапяща се боя “ˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‚ÌËχ‚‡ ÏÌÓ„Ó, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÍÛÔÛ‚‡Ú ÓÚ Ô‡Á‡‡ ‰ÂıË, ÍÓËÚÓ Ò ‚Íβ˜‚‡Ú ‚ ͇Ú„Óˡڇ ̇ Ú˙͇ÌËÚ Ô·ÚÓ‚Â, ͇ÚÓ ËÁ‡Ú‡, ÔÓ·ڇ, Ò‡ÍÓÚÓ, Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌ˙Ú. “ˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‚ÌËχ‚‡ ÚÂÁË ‰ÂıË ‰‡ Ò‡ ÔÓ Ïˇ͇ ̇ ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ ˘Â „Ë ÌÓÒË, Á‡˘ÓÚÓ Â·ÒÚ˘ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Â ÔÓ-χÎ͇ ÓÚ ÚÂÁË Ì‡ ÔÎÂÚÂÌËÚÂ. Œ·ÎÂÍÎÓÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ·‚‡ÌÓ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ, Á‡ ‰‡ Ò ‡Á·Â ‰‡ÎË Â ÔÓ Ïˇ͇ Ë ‰‡ÎË ÔÓ‰ıÓʉ‡ ̇ ÍÛÔÛ‚‡˜‡. ¿ÍÓ ‰Âı‡Ú‡  ڡÒ̇ ‚ ‡ÏÂÌÂÚÂ Ë Ú‡Îˡڇ, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ·Â ÔÓ-„ÓÎÂÏËˇÚ ÌÓÏÂ, ͇ÚÓ Ò Ô‰‚ˉË, ˜Â Ô·Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ

Ò‚Ë ÒΉ ËÁÔË‡ÌÂÚÓ ÏÛ. ÇÚÂˇÎ˙Ú Á‡ Ó·ÎÂÍÎÓÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡  ÏÂÍ, ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ - ‰‡  ˜ËÒÚ‡ Ë ‰‡ Ì ÏË˯ ÎÓ¯Ó. ÀÓ¯ËÚ ÏËËÁÏË, ÔË΢‡˘Ë ̇ ıËÏ˘ÂÒÍËÚÂ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË Ú˙ÏÌËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â, Ò‡ Ô‰‚ÂÒÚÌˈËÚ ̇ ‡ÁÚ˘‡˘ËÚ Ò ·ÓË. œË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ËÏ Ò ÍÓʇڇ Úˇ Ò Á‡˜Â‚ˇ‚‡ Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ‚Ë Ò˙·Ë. Ó„‡ÚÓ Ò ̇‰‡Ò͇ Ò ÌÓÍ˙Ú Ô·Ú˙Ú ‚ Ú˙ÏÌË ˆ‚ÂÚÓ‚Â, Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ÓÒÚ‡‚‡Ú ÒÎÂ‰Ë Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ. “‡ÁË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÌ·„‚‡Ì‡ ÔË ÔÓÎËÚÂ Ë Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌËÚÂ, Í˙‰ÂÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ôӂ˜ Ú˙ÏÌËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â.


ÊÓËÒÓÐÀ & ÅÒÈÊÀ ZAMAN 5 8 - 14 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2008

ÌÍÎÃÎ œÂ‰Ë ¿ÈÌ˘‡ÈÌ ‰‡ ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡, ˜Â "‚Ò˘ÍË Ì·ÂÒÌË Ú· ‚˙‚ ¬ÒÂÎÂ̇ڇ Ò‡ Í˙ηӂˉÌË, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ Ì¡", ̇ «‡Ô‡‰ ÌËÍÓÈ Ì Á̇ÂÎ Á‡ Í˙ηӂˉÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ì·ÂÒÌËÚ Ú· ‚ ÚÓÁË ÒÏËÒ˙Î. Ó„‡ÚÓ Ó·˙ÌÂÏ ÔӄΉ‡ ÒË ÓÚ «‡Ô‡‰‡ Í˙Ï ËÒΡÏÒÍˡ Ò‚ˇÚ, ‚Ëʉ‡ÏÂ, ˜Â Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍËÚ ۘÂÌË ÓÚ‰‡‚̇ Á̇ÂÎË Á‡ ‚˙Á͇ڇ ÏÂÊ‰Û Í˙„·ڇ ÙÓχ ̇ «ÂÏˇÚ‡ Ë ¬ÒÂÎÂ̇ڇ. ¿ÍÓ ËχÚ Ò˙ÏÌÂÌˡ ‚ ÚÓ‚‡, ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‘ÛÚÛı‡Ú-Ë ÃÂÍÍËÈÂ, Ç͇Òˉ Ë Ã‚‡ÙËÍ. ŸÂ ÒÚË„ÌÂÚ ‰Ó ˆÂÎÚ‡ Ë ˘Â ÔÓÁÂÚÂ, ˜Â ÊË‚ÂÎËÚ ÔÂ‰Ë ‚ÂÍÓ‚Â »·Ì ¿‡·Ë, —‡‡‰Â‰‰ËÌ-Ë “‡ÙÚ‡Á‡ÌË Ë —ÂÈÈˉ ¿·‰ÛÎ͇‰Ë ƒÊÛ‰Ê‡ÌË "‰˙ʇÎË ‚ ˙ˆÂÚ ÒË ÁÂÏÌÓÚÓ Í˙Î·Ó Í‡ÚÓ ÚÓÔ͇" Ë „Ó Ì‡·Î˛‰‡‚‡ÎË ÓÚ ‚Ò˘ÍË ÒÚ‡ÌË. ¿ÍÓ Ú‡ÁË ‚‡Ú‡ Ì Ò  ÓÚ‚ÓË· Á‡ ‚‡Ò, ÔÓ˜ÂÚÂÚ Ú˙ÎÍÛ‚‡ÌËÂÚÓ ÃÂÙ‡ÚËıÛ'Î-„‡È· ̇ ËÏ‡Ï –‡ÁË Ë Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓÛ˜‡‚‡, ÍÓÎÂÌ˘ÂÚ Ô‰ ÌÂ„Ó Ë Ò ÔÓÛ˜‡‚‡ÈÚÂ. ¿ÍÓ Ë ÚÓ‚‡ Ì ‚Ë Â Á‡‰Ó‚ÓÎËÎÓ Ë Ì ÒÚ ÛÒÔÂÎË ‰‡ ÒË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ ÁÂÏÌÓÚÓ Í˙Î·Ó ‚ Í˙„· ÙÓχ, ÔÓÒΉ‚‡ÈÚ »·‡ıËÏ ’‡ÍÍ˙ Ë ÔÓËÒ͇ÈÚ ÙÂÚ‚‡ ÓÚ ËÏ‡Ï √‡Á‡ÎË, ÍÓÈÚÓ Â ’Û‰ÊÂÚÛ'Î ËÒÎˇÏ (ƒÓ͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÒÎˇÏ‡). œÓÔËÚ‡ÈÚ „Ó ÏËÒÎÂÌÓ: "»Ï‡ ÎË ‡ÁÌӄ·ÒË ÏÂÊ‰Û Û˜ÂÌËÚ ÓÚÌÓÒÌÓ Í˙ηӂˉÌÓÒÚÚ‡ ̇ «ÂÏˇÚ‡?" ŒÚ„Ó‚Ó˙Ú ˘Â ·˙‰Â: "¿ÍÓ Ì Ò Ò˙„Î‡Òˇ‚‡ÚÂ, Ëχ." «‡˘ÓÚÓ Ó˘Â ‚ Ò‚ÓÂÚÓ ‚ÂÏ ÚÓÈ ËÁ‰‡Î ÒΉ̇ڇ ÙÂÚ‚‡: "¿ÍÓ ÌˇÍÓÈ ÓÚÂ˜Â Ë ÓÚı‚˙ÎË ËÒÚË̇ڇ Á‡ Í˙„·ڇ ÙÓχ ̇ «ÂÏˇÚ‡, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ͇Ú„Ó˘ÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó, ÔÓ‰ ÔÂÚÂÍÒÚ, ˜Â Á‡˘ËÚ‡‚‡ ‚ˇ‡Ú‡, ·Ë ËÁ‚˙¯ËÎ „ÓΡ-

ÏÐÅÄÈ

ÇÀÏÀÄÀ...

"¿ÍÓ ÌˇÍÓÈ ÓÚÂ˜Â Ë ÓÚı‚˙ÎË ËÒÚË̇ڇ Á‡ Í˙„·ڇ ÙÓχ ̇ «ÂÏˇÚ‡, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ͇Ú„Ó˘ÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó, ÔÓ‰ ÔÂÚÂÍÒÚ, ˜Â Á‡˘ËÚ‡‚‡ ‚ˇ‡Ú‡, ·Ë ËÁ‚˙¯ËÎ „ÓΡÏÓ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌË ÒÂ˘Û ÂÎ˄ˡڇ. «‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ Ì  Ô‰‡ÌÓÒÚ, ‡ Ô‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó." “‡ÁË ÙÂÚ‚‡ ËÁ‰‡‚‡ ËÏ‡Ï √‡Á‡ÎË, ÊË‚ˇÎ ‚ Í‡ˇ ̇ XI Ë Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ XII ‚ÂÍ.

ÏÓ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌË ÒÂ˘Û ÂÎ˄ˡڇ. «‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ Ì  Ô‰‡ÌÓÒÚ, ‡ Ô‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó." ¿ÍÓ ÌˇÏ‡Ú ‰Ó‚ÂË ̇ Úˇı, ÏËÒÎÂÌÓ Ò‡ ͇˜ÂÚ ̇ ÍÓ‡·‡ ̇ œËË –ÂËÒ Ë Ì‡˜ÂÚ‡ÈÚ Á‡Â‰ÌÓ ’‡ËÚ‡Ú, ̇‚ÎËÁ‡ÈÍË Ì‡‚˙Ú ‚ Ó͇ÌËÚÂ; ËÎË Ú˙„ÌÂÚ ÒΉ ‡‚ÚÓ‡ ̇ ƒÊËı‡ÌÌÛχ, Á‡ ‰‡ Ó·ËÍÓÎËÚ Á‡Â‰ÌÓ Ò‚ÂÚ‡; ÔÓ Ô˙Úˇ Ò ÓÚ·ËÈÚ ÔË ‡Á‚ËÌË Ë ‡ÁÎËÒÚÂÚ ¿‰Ê‡Ë·Û'Î-χıÎÛ͇Ú. ¿ÍÓ Ò ÚÓÁË ‚ËÒÓÍ „Î‡Ò Á‡Òԇ·ڇ ‚Ë ÏËÒ˙Î Ì Ò Ò˙·Û‰Ë ÓÚ Ò˙Ì Ô‰ ËÒÚË̇ڇ Ë Ó˜ËÚ ‚Ë Ì Ò ÓÚ‚ÓˇÚ, ı‚‡ÌÂÚ Á‡ ˙ˆÂڠ΢ÌÓÒÚË Í‡ÚÓ »·Ì ’ÛÏ‡Ï Ë ‘‡ıÛ'Î-»ÒΡÏ, ‚˙‚ÂÚ ÔË ËÏ‡Ï ÿ‡ÙË Ë ÔÓËÒ͇ÈÚ ÓÚ ÌÂ„Ó ÙÂÚ‚‡.  ‡ÊÂÚÂ: "—ÔÓ‰ ÂÎ˄ˡڇ ÔÂÚ Ô˙ÚË Ì‡ ‰ÂÌ Ò ÓÚÒÎÛÊ‚‡ ÏÓÎËÚ‚‡Ú‡ ̇χÁ. ¬ ÌˇÍÓË ˜‡ÒÚË Ì‡ Ò‚ÂÚ‡ ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ì ̇ÒÚ˙Ô‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÌÓ˘Ì‡Ú‡ ÏÓÎËÚ‚‡. œË·ÎËʇ‚‡ÈÍË Ò ‰Ó ÔÓβÒËÚÂ, ÔÂÁ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‰ÌËÚ ÒÎ˙̈ÂÚÓ Ì Á‡ÎˇÁ‚‡ Ë ÒΉ ‰ˈ‡ ÌÓ˘Ë Ì ËÁ„ˇ‚‡, Í‡Í ˘Â Ò „ӂ ‚ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë? “ÓÂÒÚ Ì‡ ÔÓβÒËÚ ıÓ‡Ú‡ Í‡Í ˘Â Ó„‡ÌËÁË‡Ú ‚ÂÏÂÚÓ ÒË Ë Í‡Í ˘Â ÓÚÒÎÛÊ‚‡Ú ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌˡڇ ÒË? —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÛÒÎÓ‚ËÂÚÓ Á‡ ÔÓÒÓ͇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ̇χÁ, ÒÔÓ‰ ÍÓÂÚÓ ÎˈÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡  ̇ÒÓ˜ÂÌÓ Í˙Ï ı‡Ï‡  ‡‡·‡. ÕÓ ÎˈÂÚÓ Â Ó·˙̇ÚÓ ‚ Ú‡ÁË ÔÓÒÓ͇, Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÏ ‚ ËÁÔ‡‚ÂÌÓ Ë Ò‰̇ÎÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ" Ë ÔÓËÒ͇ÈÚ ‡ÁˇÒÌÂÌˡ ̇ Ú‡ÁË ÚÂχ. ¡˙‰ÂÚ ÒË„ÛÌË, ˜Â ̇ Ô˙‚ˡ ‚˙ÔÓÒ ËÏ‡Ï ÿ‡ÙË ˘Â ÓÚ„Ó‚ÓË ÒÔÓ‰ ÎËÌˡڇ ̇ ÂÍ‚‡ÚÓ‡, ÔÂÒ˘‡˘ ËÁÚÓ˜ÌÓÚÓ Ë Á‡Ô‡‰ÌÓÚÓ ÔÓÎÛÍ˙η‡. ¬ÚÓˡ Ë ÚÂÚˡ ‚˙ÔÓÒ ÚÓÈ ˘Â ÔÓˇÒÌË Ò ÏÂË-

‰Ë‡Ì‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ÓÚ —‚ÂÌˡ ‰Ó fiÊÌˡ ÔÓβÒ. “ÓÂÒÚ ‰‚‡Ì‡ÈÒÂÚ ‚Â͇ ÔÂ‰Ë Ò˙‚ÂÏËÂÚÓ ÌË ÚÓÈ ˘Â ËÁÚ˙ÍÌÂ, ˜Â "«ÂÏˇÚ‡  Í˙„·" Ë ˘Â „Ó ‰Ó͇Ê ̇ۘÌÓ. œÓ ‚˙ÔÓÒ‡ Á‡ ÔÓÒÓ͇ڇ (Í˙·ÎÂ) ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ̇χÁ ÚÓÈ ˘Â ÔÓˇÒÌË: " ˙·Î ËÎË  ‡‡·‡  ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Ò‚ˇÚ ÒÚ˙η, ÍÓÈÚÓ Â ‡ÁÔÓÎÓÊËÎ Ì·ÂÒ‡Ú‡ ‰Ó ̇È-„ÓÌÓÚÓ, ÔÓ‰‰ËÎ Â Ô·ÌÂÚ‡ÌËÚ ӷ‚Ë‚ÍË Ë „Ë ÔÓÌËÁ‚‡ ‰Ó «ÂÏˇÚ‡ Ë Â Òڇ̇ΠÒÚÓÈ̇ Ë Ò‚ˇÚ‡ ÍÓÎÓ̇ ̇ ¬ÒÂÎÂ̇ڇ. ¿ÍÓ Ò ÔÓÁ Á‡‰ Á‡‚ÂÒ‡Ú‡ ̇ Ì‚‰ÓÏÓÚÓ, ˘Â Ò ‚ˉË, ˜Â ‚ÂÚË͇ÎÌËÚ Î˙˜Ë, ÍÓËÚÓ Ò ËÁÎ˙˜‚‡Ú ÓÚ Ó˜ËÚ ‚Ë, Ò ‰ÓÔË‡Ú Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ‚‡Ú Ò ÔÓÒÓ͇ڇ Í˙·Î ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÏÓÎËÚ‚‡Ú‡ ̇χÁ." ¿ÍÓ Ì ÒÏ ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ˜ÂÚÂÈÍË, ‰‡ ÓÒÏËÒÎËÏ ÚÂÁË ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌË ÍÌË„Ë, ÌÂ͇ Ò ‚ÒÎÛ¯‡Ï ‚ ‰ÛÏËÚ ̇ ◊Û‰ÓÚÓ Ì‡ ÂÔÓı‡Ú‡ [¡Â‰ËÛÁÁ‡Ï‡Ì —‡Ë‰ ÕÛÒË] Ë Ì‡ ’˛ÒÂËÌ ƒÊËÒË, ÔÓˇ‚ËÎË Ò ‚ ̇¯ÂÚÓ ‚ÂÏÂ. «‡˘ÓÚÓ ˘Â ˜ÛÂÚÂ Í‡Í ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ÂÔÓı‡ ÚÂÁË ‰‚ Î˘ÌÓÒÚË ÍËÚËÍÛ‚‡ÎË ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÓÚ˘‡ÎË Í˙„·ڇ ÙÓχ ̇ «ÂÏˇÚ‡, Ë Í‡Í Ì‡ ‚ËÒÓÍ „Î‡Ò ‚˙Á‚ÂÒÚËÎË: " ÓÈÚÓ ÓÚ˘‡ Í˙ηӂˉÌÓÒÚÚ‡ ̇ «ÂÏˇÚ‡, ÓÔË‡ÈÍË Ò ̇ ÂÎ˄ˡڇ Ò ˆÂÎ ‰‡ ˇ Á‡˘ËÚË,  Ô‰‡Ì „ÎÛÔ‡Í. “‡Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ ˘Â ̇‚Â‰Ë Ì‡ ÂÎ˄ˡڇ Ôӂ˜ ‰ÓË ÓÚ Ì‡È-‚˙Îˡ ÔÓÚË‚ÌËÍ." ƒ‡, ÏÌÓ„Ó Â ÚÛ‰ÌÓ Á‡ ‡Á·Ë‡Ì Á‡˘Ó ‚Ò Ӣ Ò ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ú Ò‡ÏÓ Á‡Ô‡‰ÌËÚ ÓÚÍË‚‡ÚÂÎË Ë ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎË, ‡ Ì ÔÂÓ‰ÓÎÂÎËÚ ҂ÓËÚ ÂÔÓıË ‚Ó‰Â˘Ë Ë ËÁÚ˙Í̇ÚË Î˘ÌÓÒÚË, Ó·‡ÁˆË Á‡ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎÌÓÒÚ, Ô‰ ˜ËËÚÓ ÔÓÚÂÚË Á‡Ô‡‰ÌËÚ ۘÂÌË ‰ÓË Ë ‰ÌÂÒ Á‡ÒÚ‡‚‡Ú Ò ÔÓ˜ËÚ Ë ÊË‚ÂˇÚ Ò ÚÂıÌËÚ ˉÂË!


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ 8 - 14 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2008

” Íàä ïîëîâèíàòà îò çàðàçåíèòå До 18 ноември в страната са регистрирани нови 111 случая на заболяването, като 65% от тях са открити в кабинетите за анонимно и безплатно изследване и консултиране.

Много широка е възрастовата граница на заразените между 17 и 71 години. Другата тревожна тенденция е, че се увеличава броят на заболелите над 50 г.

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ò ÓÐ Ã ÓÒ Í Å ÍÃ ÈÍ

ñúñ ÑÏÈÍ ñà ìëàäè õîðà ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

Бременните трябва да стоят далеч от кµлата и кафето «‡ ‰Ó·˙ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ Ò˙Ì ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ·ÂÏÂÌÌÓÒÚÚ‡ ·˙‰Â˘ËÚ χÈÍË, ÍÓËÚÓ Ó˜‡Í‚‡Ú ·Â·Â, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÚÓˇÚ ‰‡Î˜ ÓÚ Ì‡ÔËÚÍËÚ Ò˙‰˙ʇ˘Ë ÍÓÙÂËÌ - ̇ÔËÏÂ ÍÓ·ڇ Ë Í‡ÙÂÚÓ. “ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÒÚ‡‡ˇÚ ‰‡ Ì ÍÓÌÒÛÏË‡Ú Ú‡ÍË‚‡ ̇ÔËÚÍË ÓÒÓ·ÂÌÓ ÒΉӷ‰ÌËÚÂ Ë ‚˜ÂÌËÚ ˜‡ÒÓ‚Â, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÍÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ Ú˜ÌÓÒÚË 2-3 ˜‡Ò‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÎÂ„Ì‡Ú ‰‡ ÒÔˇÚ. —ÔˆˇÎËÒÚËÚ ÔÓ ı‡ÌÂÌÂÚÓ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ̇ ·ÂÏÂÌÌËÚ ‰‡ Ì ˇ‰‡Ú ÚÂÊÍË ı‡ÌË ÔÂ‰Ë ÒÔ‡ÌÂ, ‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‚˙˘‡Ú ˜ÂÒÚÓ, ‰‡ ˇ‰‡Ú ÒÓÎÂÚË ËÎË ÒÓÎÂÌÍË, ÔÂ‰Ë ‰‡ Á‡ÒÔˇÚ. ¡˙‰Â˘ËÚ χÈÍË Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚ÌËχ‚‡Ú ‰‡ Ò ı‡ÌˇÚ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ ÔÂÁ ˆÂÎˡ ÔÂËÓ‰ ̇ ·ÂÏÂÌÌÓÒÚÚ‡ ËÏ.

926 са официално регистрираните болни, носители на вируса на СПИН в България.

България отделя най-много средства за борба със СПИН ¡˙΄‡ˡ ÓÚ‰ÂΡ ̇È-ÏÌÓ„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ̇ „·‚‡ ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ·Ó·‡ Ò ’»¬/—œ»Õ ‚ „ËÓ̇ ̇ »ÁÚӘ̇ ≈‚ÓÔ‡ Ë ÷ÂÌÚ‡Î̇ ¿Áˡ. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌËˇÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂΠ̇ œÓ„‡Ï‡Ú‡ ̇ ŒŒÕ Á‡ ‡Á‚ËÚË (œ–ŒŒÕ) Ë ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÍÓÓ‰Ë̇ÚÓ ̇ ŒŒÕ ‚ ¡˙΄‡ˡ ’ÂÌË ƒÊ‡ÍÎËÌ. ¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ôӂ˜ÂÚÓ ÒÚ‡ÌË ÓÚ „ËÓ̇ ¡˙΄‡ˡ  ÔÓÒÚ˄̇· ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‡ÌÚËÂÚÓ‚ËÛÒ̇ ÚÂ‡Ôˡ, ‡ ·˛‰ÊÂÚ˙Ú, ÍÓÈÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ‰Â-

Ρ,  Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ „ÓΡÏ, Ò˙Ó·˘Ë ƒÊ‡ÍÎËÌ. “ÓÈ ÛÚÓ˜ÌË, ˜Â ÙË̇ÌÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÓÚ —‚ÂÚÓ‚Ìˡ ÙÓ̉  ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 40 ÏËÎËÓ̇ Ë ÔÓ ÚÓÁË ÔÓ͇Á‡ÚÂÎ Ò ̇Âʉ‡Ï ̇ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ ‚ „ËÓ̇. — ̇È-‚ËÒÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ ’»¬ ‚ ‡ÈÓ̇ ̇ »ÁÚӘ̇ ≈‚ÓÔ‡ Ë ÷ÂÌÚ‡Î̇ ¿Áˡ  ”Í‡È̇ ÔÓ˜ÚË ‰‚‡ ÔÓˆÂÌÚ‡, ÒΉ‚‡Ì‡ ÓÚ –ÛÒˡ - ‰ËÌ ÔÓˆÂÌÚ. œË·ÎËÁËÚÂÎÌËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ Ê˂¢ËÚ Ò˙Ò —œ»Õ ‚ Ú‡ÁË ˜‡ÒÚ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡  1,5 ÏËÎËÓ̇, ͇ÚÓ Ò‡ÏÓ

Ñ ÍÈÌ Ê À: CI HA N

¿ÙË͇  ÍÓÌÚËÌÂÌÚ˙Ú, Í˙‰ÂÚÓ ÊË‚ÂˇÚ ‰‚ ÚÂÚË ÓÚ Á‡‡ÁÂÌËÚÂ Ò ·ÓÎÂÒÚÚ‡ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ë Ò‚ÂÚ˙Ú Úˇ·‚‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‰‡ ̇ÒÓ˜Ë ÛÒËÎˡڇ ÒË Ë ‰‡ ÔÓ‰ÍÂÔË ÏÂÒÚÌËÚ ‚·ÒÚË ‚ Ô‚ÂÌˆËˇÚ‡. ¬ ·Ó·‡Ú‡ ÒÂ˘Û —œ»Õ ÓÒ‚ÂÌ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ Ë ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌËÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡ÍÚË‚ÌÓ Ò ‚Íβ˜‚‡Ú Ë ÂÎË„ËÓÁÌËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË. Œ·˘ËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ ÓÙˈˇÎÌÓ „ËÒÚË‡ÌËÚ ·ÓÎÌË ÓÚ ‚ËÛÒ‡ ̇ —œ»Õ ‚ ¡˙΄‡ˡ  926, Ò˙Ó·˘Ë ̇ˆËÓ̇ÎÌËˇÚ ÍÓÓ‰Ë̇ÚÓ ̇ œÓ„‡Ï‡ "œ‚ÂÌˆËˇ Ë ÍÓÌÚÓΠ̇ ’»¬/—œ»Õ" “ÓÌ͇ ¬˙΂‡ ‚ ËÌÚÂ‚˛ Á‡ ¡Õ–, ˆËÚË‡Ì‡ ÓÚ ¡√Õ≈—. Õ‡‰ 60% ÓÚ „ËÒÚË‡ÌËÚ ÒÎÛ˜‡Ë Ò‡ ÓÚÍËÚË ‚ —ÓÙˡ Ë œÎÓ‚‰Ë‚. –‡ÎÌÓ ËÌÙÂÍÚË‡ÌËÚ ҇ ÓÍÓÎÓ 4000 ‰Û¯Ë. ƒÓ 18 ÌÓÂÏ‚Ë ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò‡ „ËÒÚË‡ÌË ÌÓ‚Ë 111 ÒÎÛ˜‡ˇ ̇ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ, ͇ÚÓ 65% ÓÚ Úˇı Ò‡ ÓÚÍËÚË ‚ ͇·ËÌÂÚËÚ Á‡ ‡ÌÓÌËÏÌÓ Ë ·ÂÁÔ·ÚÌÓ ËÁÒΉ‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ. “Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ Ô‡‚Ë ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ, Â, ˜Â ̇‰ 50% ÓÚ ÌÓ‚ÓÓÚÍËÚËÚ ÒÎÛ˜‡Ë Ò‡ Ï·‰Ë ıÓ‡, ÔÓ‰ 30 „Ó‰ËÌË, ÔÓÒÓ˜Ë ¬˙΂‡. ÃÌÓ„Ó ¯ËÓ͇  ‚˙Á‡ÒÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ìˈ‡ ̇ Á‡‡ÁÂÌËÚ - ÏÂÊ‰Û 17 Ë 71-„Ӊ˯ÌË. ƒÛ„‡Ú‡ Ú‚ÓÊ̇ ÚẨÂÌˆËˇ Â, ˜Â Ò ۂÂ΢‡‚‡ ·ÓˇÚ Ì‡ Á‡·ÓÎÂÎËÚ ̇‰ 50 „. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ —œ»Õ Ò ÓÚÍË‚‡ ‚ ‰ÓÒÚ‡ Í˙ÒÂÌ ÒÚ‡‰ËÈ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó ·˙΄‡Ë, ÍÓËÚÓ ÊË‚ÂˇÚ ËÁ‚˙Ì ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ Ò ‚˙˘‡Ú Ò ‚˜ ‡Á„˙Ì‡Ú ÒÚ‡‰ËÈ Ì‡ ·ÓÎÂÒÚÚ‡. –ËÒÍÓ‚ËÚ „ÛÔË Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÏÒÍÓÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ, ıÓÏÓÒÂÍÒÛ‡ÎËÒÚËÚÂ Ë Á‡Ú‚ÓÌˈËÚÂ. —œ»Õ  Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ, Í˙Ï ÍÓÂÚÓ Ò‡ ÛˇÁ‚ËÏË ÏÌÓ„Ó „ÛÔË.

ÓÍÓÎÓ 50 000 ÓÚ ÌÛʉ‡Â˘ËÚ Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÚÂ‡Ôˡ, ÔÓÒÓ˜Ë ƒÊ‡ÍÎËÌ. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ÂÔˉÂÏˡڇ ‚ „ËÓ̇ Ëχ Ï·‰Ó Îˈ - 75-80% ÓÚ ËÌÙÂÍÚË‡ÌËÚ ҇ ÔÓ‰ 30 „. ¬ ¡˙΄‡ˡ 50% ÓÚ „ËÒÚË‡ÌËÚ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ —œ»Õ Á‡ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ Ò‡ Îˈ‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚ ÏÂÊ‰Û 15 Ë 30 „. «‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ Ì„‡ÚË‚ÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚË ̇ ÂÔˉÂÏˡڇ ‚ „ËÓ̇, ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ’»¬ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ 10 „. ‚ ¡˙΄‡ˡ Ò Á‡‰˙ʇ ‚ ÌËÒÍÓÚÓ ÌË‚Ó ÓÚ 0,01%, ‰ÓÔ˙ÎÌË ƒÊ‡ÍÎËÌ.

Наполовина са намалели медицинските сестри в България за 10 години Õ‡ÔÓÎÓ‚Ë̇ Ò‡ ̇χÎÂÎË Ï‰ˈËÌÒÍËÚ ÒÂÒÚË ‚ ¡˙΄‡ˡ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË, Ò˙Ó·˘Ë ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ≈‚„ÂÌËÈ ΔÂ΂. œÂ‰Ë ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË ·ÓˇÚ ËÏ Â ·ËÎ 70 ıËÎ., Ò„‡ Ò‡ ‰‚‡ 35 ıËÎ. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ̇Ô‡‚Ë Í‡Ú„ÓËÁ‡ˆËˇ ̇ ÒÂÒÚËÚÂ. “Ó‚‡ ‚Íβ˜‚‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇ Ó·Û˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ, Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ë Á‡ χ„ËÒÚ‡ÚÛ‡, ÛÚÓ˜ÌË ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. —˙Ò Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌË ̇ ıÓ‡ ‚ ≈— ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰ÌÓ Â ‰‡ Ò Á‡‰˙Ê‡Ú Ï‰ˈËÌÒÍËÚ ͇‰Ë, ÒÏˇÚ‡ ‰- ΔÂ΂. “ÓÈ Û‚ÂË, ˜Â Ò Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÛÒÎӂˡ Á‡ ‰Ó·‡ ‡·ÓÚ‡ ̇ ÍÓ΄ˡڇ Ë ‚˜ Ëχ ·ÓÎÌËˆË Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍË ‰ÓıÓ‰Ë Ë ‰ÓÒÚ‡ ÔË΢ÂÌ Òڇ̉‡Ú Á‡ ¡˙΄‡ˡ. ÷ÂÎËÏ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ ‰‡ Ôӂ˯ËÏ ‰ÓıÓ‰ËÚ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ ̇ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ, ÌÓ Á‡ ÚÓ‚‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Ò ۂÂÎË˜Ë ÂÒÛÒ˙Ú Ì‡ Á‰‡‚̇ڇ ͇҇, ͇Ú„Ó˘ÂÌ Â ÏËÌËÒÚ˙˙Ú.


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 8 - 14 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2008

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

10

5 11

13

7

8

9

12

14

15

16 19

6

17

20

18

21

22

23 25

24

26

27

29

28

30 31

33

32 34

Ñúñòàâèë: Ìåõìåä Êå÷èäæè, ñ. ßñåíêîâî, îáë. Øóìåí

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 ”Ì„‡ÒÍË ÍÓÏÔÓÁËÚÓ, ÔˇÌËÒÚ (1881-1945), ì Ó¯ÛÚî. 5 √˙ÒÚ ÎÂÔ͇‚ ÒÓÍ, ÍÓÈÚÓ ËÁÚ˘‡ ÓÚ ÌˇÍÓË ‰˙‚ÂÚ‡ Ë Ò ‚Ú‚˙‰ˇ‚‡ ‚ ÒÚ˙ÍÎӂˉÌÓ ‚¢ÂÒÚ‚Ó. 10 ¡˙΄‡Ò͇ ÍËÌÓÒÚÛ‰Ëˇ. 12 ¡˙΄‡ÒÍË ÔÓÔÙÓÎÍ Ô‚ˆ. 13 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡. 14 ¬˙ı ‚ –Ó‰ÓÔËÚÂ. 15 ‘ÂÌÒ͇ ËÒÚÓ˘ÂÒ͇ ӷ·ÒÚ. 16 œÓÚÛ„‡ÎÒ͇ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ ‡„ÂÌˆËˇ. 17 œÂÒÂÌ Ì‡ Ç„‡ËÚ‡ ’‡ÌÓ‚‡. 19  ‡ÎẨ‡ÌÓ ‚ÂÏÂ. 21 ‘ÂÌÒÍË ËÒÚÓËÍ (1849-1928). 23 ◊ÎÂÌ Ì‡ ÔÎÂÏÂÚÓ ‡‚‡Ë. 25 ÕËÒ¯Ë Â‰ÌÓÍÎÂÚ˙˜ÌË ÊË‚ÓÚÌË. 27 —‡ÚË˘ÌÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌË ÓÚ ’ËÒÚÓ –‡‰Â‚ÒÍË. 29 ≈‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÎËÚÂ‡ÚÛÌË Ó‰Ó‚Â. 30  ÓÈÚÓ ‰‡‚‡ ÔÓ‰ÒÎÓÌ Ì‡ ÔÂÒΉ‚‡ÌË. 31  ÓÂÈÒ͇ Ïˇ͇ Á‡ ‰˙ÎÊË̇. 32  Ó‡ÎÓ‚Ë ÓÒÚÓ‚Ë. 33 ƒ˙‚ÂÌ ˆËÎË̉˘ÂÌ Ò˙‰ - Ïˇ͇ Á‡ ÊËÚÌË ı‡ÌË. 34 ÀÂÚÓÔËÒ.

ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 —ÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ Ò ÎËËÍÓ-ÂÔ˘ÂÌ ı‡‡ÍÚÂ Ë Ò Î„Ẩ‡ÌÓ Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÌÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ. 2 œ˙‚‡Ú‡ ÊÂ̇ ÒÔÓ‰ ¡Ë·Îˡڇ. 3 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡. 4 ŒÔÂ‡ ÓÚ ƒÓÌˈÂÚË. 6 —ÚÓÎˈ‡Ú‡ ̇ ‘ËÎËÔËÌËÚÂ. 7 √ÂχÌÒÍË ÙËÁËÍ (1787-1854). 8 —ÔˆˇÎËÒÚ ÔÓ ıÛχÌ̇ ωˈË̇. 9 Õ‡È-χÎ͇ڇ ˜‡ÒÚˈ‡ ÓÚ ıËÏ˘ÂÒÍË ÂÎÂÏÂÌÚ. 11 ◊ÂÚ‚˙ÚË ı‡ÎË٠̇ ¿‡·ÒÍˡ ı‡ÎËÙ‡Ú. 16 ‡Á‡¯ÍË Ô‰‚Ó‰ËÚÂÎË. 18 —ÔÓÚ̇ ‰ËÒˆËÔÎË̇. 20 √ÂÓÈ Ì‡ ¿‰ÓÎÙ ¿‰‡Ï ÓÚ ÓÔÂ‡Ú‡ ì¿ÍÓ ·ˇı ˆ‡î. 21 ¿ıËÚÂÍÚÛÌË Ô‡ÏÂÚÌËˆË ‚ ÈÓÌËÈÒÍË ÒÚËÎ. 23 √Û· ‚˙ÎÌÂÌ Ô·Ú. 24 —ÂÎÓ ‚ —ËÎËÒÚÂÌÒ͇ ӷ·ÒÚ. 26 “ÛÒÍË ‡ıËÚÂÍÚ, ÔÓÂÍÚË‡Î χ‚ÁÓΡ ̇ ¿Ú‡Ú˛Í. 28 œ‡ÌËÍÓ‚Ó ˆ‚ÂÚÂ Ò Â‰Ë ·ÂÎË ˆ‚ÂÚˇ. 29 √Û· Ô‡ÏÛ˜ÂÌ Ô·Ú. 30 ŒÎˇÍ ÔÚËˆË (ÏÌ.˜.)

ËÅÑÍÎ

СУДОКУ 7

2 9

8

3

6

9

9

1

8

5

1

9

ÑÐÅÄÍÎ

œËÌ„‚ËÌ Ë Á·‡ ‚ÎËÁ‡Ú ‚˙‚ ÙÓÚÓ‡ÚÂÎËÂ. - ÷‚ÂÚ̇ ÒÌËÏ͇ ÎË? - ÕÂ, ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â Ë ˜ÂÌÓ·ˇÎ‡. ☺ ☺ ☺ - Œ, ¡ÓÊÂ! ¬ ÍÓ·ڇ ÚË ÏË˯ ÛʇÒÌÓ! - ‡Í‚Ó ËÒ͇¯ - 120 ÍÓÌˇ! ☺ ☺ ☺ - »Ï‡Ï ˜ÂÂÌ ÔÓˇÒ ÔÓ Í‡‡ÚÂ! - ¿ ‡Á ËÏ‡Ï ÒËÌ Î‡ÒÚËÍ ÓÚ ·‡ÌÒÍË Á‡ ÔÎÛ‚‡ÌÂ! ☺ ☺ ☺ ≈‰Ì‡ Ï‡‚͇ Ò ‡ÁıÓʉ‡ Ò „˙ÒÂÌˈ‡ ̇ „˙·‡. —¢‡ ˇ ‰Û„‡ Ï‡‚͇ Ë ˇ ÔËÚ‡: - ¿·Â, Í‡Í‚Ó Â ÚÓ‚‡ ̇ „˙·‡ ÚË? -  ÓÒÏÓ‰ËÒÍ! ☺ ☺ ☺ Δ‡·‡Ú‡ ‚ˉˇÎ‡ ¯‡‡Ì‡ ‰‡ Ò ÔËÔ˘‡ ̇ ÒÎ˙̈ ‚ ‰̇ ÔÎËÚ˜Ë̇ Ë „Ó ÔÓÔËڇ·:

- ‡Í‚Ó Ô‡‚˯ ÚÛÍ? - ◊‡Í‡Ï ‰‡ ‰ÓÈ‰Â ÌˇÍÓÈ Ë·‡. - «‡˘Ó, ‰‡ Ì ÚË Â ÓÏ˙Á̇ΠÊË‚ÓÚ˙Ú? - ÕÂ, ÍÓÏ·Ë̇ ÒÏÂ Ò ÍÓÍӉ˷, ‡Á Ò˙Ï ÔËχÏ͇. ☺ ☺ ☺ ≈‰ËÌ ÍÓÌ ‚ΡÁ˙Î ‚ ‰ÌÓ ÍËÌÓ Ë Í‡Á‡Î ̇ ÔÓ‰‡‚‡˜Í‡Ú‡: - ≈-Â-Â-‰ËÌ ·ËÎÂÚ Á‡ ÚÓˇ ÙËÎÏ. - ¿‡‡‡‡ı, „Ó‚Ó¢ ÍÓÌ - ͇Á‡Î‡ ‚˙ÁÏÛÚÂÌÓ ÔÓ‰‡‚‡˜Í‡Ú‡. - ≈-Â-Â-Âı, ‡Á, ͇ÚÓ ‚ΡÁ‡ ‚ ÍËÌÓÚÓ, ˘Â ÒË Ï˙Θ‡! - ÓÚ‚˙̇ΠÍÓÌˇÚ. ☺ ☺ ☺ ƒ‚ Í‡‚Ë ÒË „Ó‚ÓˇÚ, ‰̇ڇ ͇Á‚‡ ̇ ‰Û„‡Ú‡: - «Ì‡Â¯ ÎË, ˜Â ‚˙ÎÛ‚‡ ‰̇ ·ÓÎÂÒÚ, "ÎÛ‰‡ Í‡‚‡"? -¿‡‡ - ͇Á‡Î‡ ‰Û„‡Ú‡, ÏÂÌ ÚÓ‚‡ Ì Ï ËÌÚÂÂÒÛ‚‡, ‡Á Ò˙Ï Á‡È˜Â...

☺ ☺ ☺ ‡ÍÚÛÒ - ÚÓ‚‡  ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡Ì‡ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ Í‡ÒÚ‡‚ˈ‡. ☺ ☺ ☺ «‡˘Ó ÒÎÓÌ˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ ͇‡ ÍÓÎÂÎÓ? «‡˘ÓÚÓ ÌˇÏ‡ χÎ˙Í Ô˙ÒÚ Á‡ Á‚˙̈‡! ☺ ☺ ☺ «‡˘Ó Óıβ‚˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ ͇‡ ÏÓÚÓ? «‡˘ÓÚÓ ÏÛ Ò ‚ÂˇÚ Ó˜ËÚÂ! ☺ ☺ ☺ Ã‡‚͇ڇ ÔÓÏÓÎË· ÒÎÓ̇: - —ÎÓÌÂ, Ò‰ÌË Ì‡ Ú‡ˇ ÚÓı‡! —ÎÓÌ˙Ú Ò‰̇Î. - ¿ Ú‡ˇ ÚÓı‡ ÒË ÒÎÓÊË Ì‡ „·‚‡Ú‡! —ÎÓÌ˙Ú, ‰Ó·Ó ÊË‚ÓÚÌÓ, ÒÎÓÊËÎ ÚÓı‡Ú‡ ̇ „·‚‡Ú‡ ÒË. Ã‡‚͇ڇ Ò ÓÚ‰‡Î˜Ë· Ë Ò ‚˙ÁıˢÂÌË ͇Á‡Î‡: - ≈, ̇ ÚÓ‚‡ ‚˜ Ò ͇Á‚‡ ҇̉‚˘!

Îòãîâîðè íà êðúñòîñëîâèöàòà îò ïðåäèøíèÿ áðîé: Âîäîðàâíî: 1. Àðèë. 5. Ïåãàñ. 10. Ðàïèä. 12. Ãèðè. 13. Àê. 14. Âåíè. 15. Àâ. 16. Äàí (Êîëîâ). 17. Ïàíî. 19. Èñèí. 21. Ðåìè. 22. Ëàí. 23. Ïèòà. 25. Ðàëèí (Ðàäîé). 27. Íîñ. 29. Ëàìàð. 30. Òàðà. 31. Èñ. 32. Òèòàí. 33. Âàòèí. 34. Ìèíà. Îòâåñíî: 1. Àðàìèë. 2. Ðàê. 3. Èï. 4. Ëèâàí. 6. Åãèïåò. 7. Ãè (äüî Ìîïàñàí). 8. Àðàíè. 9. Ñèâî. 11. Äåí. 16. Äèíàìèò. 18. Àìàíàòè. 20. Ñàðà. 21. Ðèí (Ôðèäðèõ). 23. Ïèð. 24. Àñàíà. 26. Ëàñè. 28. Îðàí. 29. Ëúâ. 30. Òèì.

6 1

3

6

3

4

5

7

5

2

8

9

9

2

1

8

6

8

2

1

5

7 8

9

1

4

6

6 2

В ИЦОВЕ

5

8

7

4

4

1

7

4

6

9

2

3

6 1

4

3

2

5

7

5

5

4

6 1

1

8

9

4

8

2

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

ÑÐÅÄÍÎ

6

9

7

5

2

3

8

1

4

6

7

4

3

2

1

8

9

5

3

4

2

9

1

8

6

5

7

9

5

1

4

8

6

3

2

7

8

1

5

4

6

7

3

2

9

8

2

3

5

9

7

6

1

4

5

7

8

2

9

4

1

3

6

4

8

6

7

1

9

2

5

3

2

6

9

1

3

5

4

7

8

1

3

2

8

4

5

9

7

6

1

3

4

7

8

6

2

9

5

7

9

5

6

3

2

4

8

1

9

8

3

6

5

1

7

4

2

5

1

8

9

6

4

7

3

2

4

2

1

8

7

9

5

6

3

3

6

7

2

5

8

1

4

9

7

5

6

3

4

2

9

8

1

2

4

9

1

7

3

5

6

8

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÇÈÌÀ 8 - 14 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2008

Интернет променя човешкия мозък ¿ÍÚË‚ÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ËÌÚÂÌÂÚ ÔÓÏÂÌˇ Ì ҇ÏÓ Ì‡˜Ë̇ ̇ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ˜Ó‚Â͇, ÌÓ Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ Ì„ӂˡ ÏÓÁ˙Í, Ú‚˙‰ˇÚ Ì‚ÓÙËÁËÓÎÓÁË ÓÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ̇ ‡ÎËÙÓÌˡ ‚ ÀÓÒ ¿Ì‰ÊÂÎËÒ. ¬ÒÂÍË, ÍÓÈÚÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÃÂʇڇ, Ôˉӷ˂‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÔÓ-‰Ó· ‰‡ ÙËÎÚË‡ ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ Ë ÔÓ-·˙ÁÓ ‰‡ ‚ÁËχ ¯ÂÌˡ, ÌÓ ‚Ò ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ Ó·˘Û‚‡ ‚ ‡ÎÌˡ ÊË‚ÓÚ, ÒÏˇÚ‡Ú ËÁÒΉӂ‡ÚÂÎËÚÂ, ˆËÚË‡ÌË ÓÚ –ÓÈÚÂÒ. “ ҇ ‡Ì‡ÎËÁË‡ÎË ÏÓÁ˙˜Ì‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ ‰‚ „ÛÔË ıÓ‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡Ú‡ Ò‡ ‡ÍÚË‚ÌË ÔÓÎÁ‚‡ÚÂÎË Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ. –ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ˇ‰ÂÌÓ-χ„ÌËÚÌˡ ÂÁÓ̇ÌÒ ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â ËÏÂÌÌÓ ÔË Úˇı ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ë Ó·ÏˇÌ‡Ú‡ ̇ ËÌÙÓχˆËˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÙÓÌÚ‡ÎÌËÚ ÁÓÌË Ì‡ ÏÓÁ˙͇  Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓ͇. »ÁÒΉӂ‡ÚÂÎËÚ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ú Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÏÓÁ˙Í˙Ú Â Ì‡È-·˙ÁÓ ‡‰‡ÔÚË‡˘‡Ú‡ Ò ÒËÒÚÂχ ÓÚ ˜Ó‚¯ÍÓÚÓ ÚˇÎÓ Ë Ò˙‚ÒÂÏ Ì  ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, ˜Â ˜ÂÒÚÓÚÓ ÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ËÌÚÂÌÂÚ ÔÂ̇ÒÚÓÈ‚‡ Ì„ӂ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ.

Млечните продукти намаляват риска от надебеляване

Êàê äà ïðåæèâååì çèìàòà ÃÌÓ„Ó ıÓ‡ Ò ÓÔ·͂‡Ú ÓÚ ÔÓÒÚÓˇÌ̇ Ò˙ÌÎË‚ÓÒÚ, ‡ ‚˜ÌÓÚÓ Ï˙ÁÌÂÌ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ‰Ó·Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ.

ÃÂÌ˛ÚÓ, Ò˙ÒÚÓˇ˘Ó Ò ÓÚ ÏΡÍÓ Ë ÏΘÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÔÓχ„‡ Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ Ôӂ˜ ͇ÎÓËË Ë Ò ÚÓ‚‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ËÒ͇ ÓÚ Ì‡‰ÌÓÏÂÌÓ Ú„ÎÓ. ÃΘÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó ÔÓ·˙ÁÓÚÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÁ„‡ˇÌ ̇ χÁÌËÌËÚ - ÂÚÓ Á‡˘Ó Ò Úˇı ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔËÂÏ‡Ú Ë ‚ËÒÓÍÓ͇ÎÓ˘ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ·ÂÁ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ Ì‡ÚÛÔ‚‡Ì ̇ ËÁÎ˯ÌË ÍËÎÓ„‡ÏË, ÒÏˇÚ‡Ú ËÁÒΉӂ‡ÚÂÎË ÓÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ̇ ˘‡Ú‡ “ÂÌÂÒË. œ‰ıÓ‰ÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ Ò˙˘Ó ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â ‰ËÂÚ‡Ú‡ Ò ‚ËÒÓÍÓ Ò˙‰˙ʇÌË ̇ ͇ΈËÈ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚‡ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ Ú„ÎÓÚÓ Ë Ô‰ԇÁ‚‡ ÓÚ Ì‡ÚÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ χÁÌËÌË. Zdrave.bg

ÃÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ Ò‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÎÂÒÌÓ Ë ‰Ó· ÔÓÌ‡ÒˇÚ ÁËχڇ. Œ„‡ÌËÁÏ˙Ú Ë ÔÒËıË͇ڇ ̇ Ôӂ˜ÂÚÓ ÓÚ Ì‡Ò ·‡‚ÌÓ Ò ÔÂ̇ÒÚÓÈ‚‡Ú Í˙Ï ÌËÒÍËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ë Í˙ÒËÚ ‰ÌË. ÃÌÓ„Ó ıÓ‡ Ò ÓÔ·͂‡Ú ÓÚ ÔÓÒÚÓˇÌ̇ Ò˙ÌÎË‚ÓÒÚ, ‡ ‚˜ÌÓÚÓ Ï˙ÁÌÂÌ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ‰Ó·Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ. Zdrave.bg ‰‡‚‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ò˙‚ÂÚ‡ Í‡Í ‰‡ ÔÂ͇‡Ï ÔÓ-ÎÂÍÓ ÁËχڇ. 1. —˙ÌˇÚ. ¿ÍÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÔËÚ ÔÓ ¯ÂÒÚ ˜‡Ò‡, Ò„‡ Ò ÓÔËÚ‡ÈÚ ‰‡ Û‚Â΢ËÚ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ò˙Ì ‰Ó ÓÒÂÏ ˜‡Ò‡. Õ ÏËÒÎÂÚÂ, ˜Â ˘Â ËÁ„Û·ËÚ ڂ˙‰Â ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏ Á‡ Ò˙Ì. “‡Í‡ ‚Ë ˘Â Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ÔÓ-‰Ó·Â Ë ˘Â

ÒÚ ÔÓ-‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌË. 2. À˛·Ó‚Ú‡. ÇÎÍÓ Ò‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌË ·˙ÁÓ ‰‡ Ò Ò˙·Û‰ˇÚ Ë ‰‡ Ò‡ ‚ ÔÂÍ‡ÒÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ. œÂ‰Ë ‰‡ Ò ÓÚÔ‡‚ËÚ Í˙Ï ·‡ÌˇÚ‡, ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙·Û‰ËÚ ˜Ó‚Â͇ ‰Ó Ò· ÒË Ë ‰‡ ÓÚ‰ÂÎËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË Á‡ ·ÒÍË. 3. —Î˙̈ÂÚÓ. œÓ‡‰Ë ÎËÔÒ‡ ̇ ËÒÚËÌÒÍÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó Á‡ÏÂÌËÚÂ Ò ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌÓ, Ú.Â. Ò˙Ò ÒÓ·ËÛÏ. ¿ÍÓ Ó·‡˜Â ‚ˇ‚‡Ú ̇ ÔÓÒΉÌËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ, ÒÔÓ‰ ÍÓËÚÓ ÚÓÈ Â Ôӂ˜ ‚‰ÂÌ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓÎÂÁÂÌ, Á‡‰Ó‚ÓÎÂÚ Ò Ò˙Ò ÁËÏÌÓÚÓ. » ÚÓ Â ‰Ó·˙ ‡ÌÚˉÂÔÂÒ‡ÌÚ, ÔÓχ„‡ Á‡ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‚ËÚ‡ÏËÌË, ‡ ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ˘Â ÔˉӷËÂÚ "˜Ó‚¯ÍË" ˆ‚ˇÚ ̇ ÎˈÂÚÓ. ¿ÍÓ ‚ÒÂ Ô‡Í ÓÚˉÂÚ ̇ ÒÓ·ËÛÏ, 5-8 ÏËÌÛÚË Ò‡ ̇Ô˙ÎÌÓ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË. 4. —‡Û̇ڇ ËÎË ·‡ÌˇÚ‡. “Ó‚‡

 ̇È-‰Ó·ËˇÚ Ì‡˜ËÌ ‰‡ Ò ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÏ ÓÚ ËÁÎ˯ÌËÚ ‚¢ÂÒÚ‚‡ ‚ Ó„‡ÌËÁχ Ë ‰‡ Ò ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌË Ë ‚ÂÒÂÎË. —Ή ÔÓÒ¢ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò‡Û̇  ‰Ó· ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡Á΢ÌË Ó‚Î‡ÊÌˇ‚‡˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÍÓʇ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÂÁ ÁËχڇ Úˇ ÒÚ‡‚‡ ÔÓ-ÒÛı‡. 5. —ÔÓÚ˙Ú. œÂÁ ÁËÏÌËÚ ÏÂÒÂˆË Ò˙˘Ó Ëχ ÏÌÓ„Ó ‚‡ˇÌÚË Á‡ ‡ÍÚË‚ÂÌ ÓÚ‰Ëı - ÓÚ ÒÌÓÛ·Ó‰‡ ‰Ó Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚ Í˙ÌÍË. ¿ÍÓ Í˙Ï ÚÓ‚‡ Ò ‰Ó·‡‚Ë Ë ÔˡÚ̇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ, ËÁÊË‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ ˘Â  Ӣ ÔÓ-Ô˙ÎÌÓˆÂÌÌÓ. —ÔÓ‰ ÔÒËıÓÎÓÁËÚ Ò˙‚ÏÂÒÚÌËˇÚ ÒÔÓÚ Ë ‡ÍÚË‚ÌËˇÚ ÓÚ‰Ëı ÛÍÂÔ‚‡Ú ÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ‚Á‡ËÏÌÓÚÓ ‡Á·Ë‡Ì ÏÂÊ‰Û ıÓ‡Ú‡. ‘ËÚÌÂÒ˙Ú Ò˙˘Ó ÒÔÓχ„‡ Á‡ ‰Ó·ˡ ÚÓÌÛÒ Ë Á‡ ÔÂχı‚‡Ì ̇ ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ‡Á‰‡ÁÌËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÔÓÚËÒ̇ÚÓÒÚ. Zdrave.bg

ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÅÄËÀÃÀ

KÜÇÜK

‘Ëχ Ú˙ÒË Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎ͇ Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ë ÚÛÒÍË ÂÁËÍ.

İLANLARINIZI ZAMAN’DA

Тел.: (038) 66 43 74; GSM: 0896 829 284

DEÐERLENDÝRÝN

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004

KÜÇÜK

İLANLARINIZI ZAMAN’DA DEÐERLENDÝRÝN

 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè.  Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


ÑÏÎÐÒ

8 - 14 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2008

Хектор Купер

Карел Брюкнер

ZAMAN 9

Берти Фогтс

Çà ãîëåìèòå âúâ ôóòáîëà - ìåñòíè ñïåöèàëèñòè,à çà ìàëêèòå - ÷óæäè Õàñàí Äæóäæóê

¡˙΄‡ÒÍËˇÚ Ì‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ÓÚ·Ó ˘Â Ëχ ÌÓ‚ ÒÚ‡¯Ë ÚÂ̸Ó, ÒΉ ͇ÚÓ œÎ‡ÏÂÌ Ã‡ÍÓ‚ ·Â Û‚ÓÎÌÂÌ ÓÚ ÚÓÁË ÔÓÒÚ. ÃË̇·ڇ Ò‰Ïˈ‡ ̇ Á‡Ò‰‡ÌË ̇ »ÁÔ˙ÎÍÓχ ̇ ¡‘— ÇÍÓ‚ ·Â Û‚ÓÎÌÂÌ Ò Ô˙ÎÌÓ Â‰ËÌÓ‰Û¯ËÂ. ◊‡¯‡Ú‡ ÔÂΡ, ÒΉ ͇ÚÓ Ã‡ÍÓ‚ ÔÓÎÛ˜Ë ì¯ÂÒÚˈ‡î ÓÚ —˙·Ëˇ ‚ ÍÓÌÚÓÎÂÌ Ï‡˜. œÓ ‚ÂÏ ̇ ‚ÚÓˡ ÒË ÔÂÒÚÓÈ ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ÓÚ·Ó œÎ‡ÏÂÌ Ã‡ÍÓ‚ Ëχ ÚË ‡‚ÂÌÒÚ‚‡ ÓÚ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËËÚ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ Ë ÚË ÔÓ·Â‰Ë Ë Â‰Ì‡ ÛÌËÁËÚÂÎ̇ Á‡„Û·‡ Ò 6:1 ÓÚ ÍÓÌÚÓÎÌË Ï‡˜Ó‚Â. —Ή Û‚ÓÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÇÍÓ‚ ‚ ωËËÚ ‚˜ Ò ÒÔˇ„‡Ú ËÏÂ̇ ̇ ÏÂÒÚÌË Ë ˜ÛÊ‰Ë ÒÔˆˇÎËÒÚË Á‡ Ó‚‡Í‡ÌÚÂÌˡ ÔÓÒÚ. ÕÓ Í‡Í ÒÚÓˇÚ Ì¢‡Ú‡ ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÓÚ·ÓË Ì‡ ÒÚ‡ÌËÚ ˜ÎÂÌÍË Ì‡ ”≈‘¿? ≈‰ËÌ ·˙Á ÔӄΉ Ë Ó·Ó·˘ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â ‚Ӊ¢ËÚ ÙÛÚ·ÓÎÌË Ì‡ˆËË Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ÏÂÒÚÌË ÒÔˆˇÎËÒÚË, ‡ χÎÍËÚ ÙÛÚ·ÓÎÌË Ì‡ˆËË Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ˜ÛʉÂ̈Ë. ŒÚ Ó·˘Ó 53 ÒÚ‡ÌË ˜ÎÂÌÍË Ì‡ ”≈‘¿ ̇˜ÂÎÓ Ì‡ ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÓÚ·ÓË Ì‡ 23 ÓÚ Úˇı Ò‡ ˜ÛʉÂÒÚ‡ÌÌË ÚÂ̸ÓË. Õ‡È-ÏÌÓ„Ó ıÓ·̉ÒÍË ÒÔˆˇÎËÒÚË Ëχ ̇˜ÂÎÓ Ì‡ ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÙÓχˆËË Ì‡ ‡Á΢ÌË ÒÚ‡ÌË, ÒΉ‚‡ÌË ÓÚ „Âχ̈ËÚÂ. ’Ó·̉ÒÍË ÒÔˆˇÎËÒÚË ‚Ó‰ˇÚ ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÓÚ·ÓË Ì‡ ¿Î·‡Ìˡ, ”Ì„‡ˡ, ‡Á‡ıÒÚ‡Ì, –ÛÒˡ Ë œÓί‡, ‡ „Âχ̈ËÚ ҇ ̇˜ÂÎÓ Ì‡ ¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì, ¡Â·ÛÒ, √˙ˆËˇ Ë ÿ‚ÂȈ‡ˡ. ¬ ÔÓÒΉÌÓ ‚ÂÏ ‚ —Âˡ ¿ Ëχ ̉ÓÒÚË„ ̇ ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÙÛÚ-

—Ή Û‚ÓÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡¯Ë ÚÂ̸Ó‡ ̇ ̇ˆËÓ̇ÎËÚ ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ œÎ‡ÏÂÌ Ã‡ÍÓ‚ ‚ ωËËÚ ‚˜ Ò ÒÔˇ„‡Ú ËÏÂ̇ ̇ ÏÂÒÚÌË Ë ˜ÛÊ‰Ë ÒÔˆˇÎËÒÚË Á‡ Ó‚‡Í‡ÌÚÂÌˡ ÔÓÒÚ. Œ·Ó·˘ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â ‚Ӊ¢ËÚ ÙÛÚ·ÓÎÌË Ì‡ˆËË ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ÏÂÒÚÌË ÒÔˆˇÎËÒÚË, ‡ χÎÍËÚ ÙÛÚ·ÓÎÌË Ì‡ˆËË Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ˜ÛʉÂ̈Ë.

·ÓÎÌË ÒÔˆˇÎËÒÚË, ÌÓ ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ ËڇΡ̈ËÚ Á‡ÂÏ‡Ú ÚÂÚÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ÒΉ ıÓ·̉ˆËÚÂ Ë „Âχ̈ËÚ ‚ Ú‡ÁË Í·҇ˆËˇ. ‘‡·ËÓ ‡ÔÂÎÓ ‚Ó‰Ë ¿Ì„Îˡ, ƒÊÓ‚‡ÌË “‡Ô‡ÚÓÌË »Î‡Ì‰Ëˇ, ‡ ƒÊ‡ÌÔ‡ÓÎÓ Ã‡ˆ‡  ̇˜ÂÎÓ Ì‡ —‡Ì ÇËÌÓ. —‰ ‚Ò˘ÍËÚ ÒÚ‡ÌË ˜ÎÂÌÍË Ì‡ ”≈‘¿ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚÂ Ò Ì‡È-‰˙Î˙„ ÒÚ‡Ê Ò‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ˇÚ "χÎÍËÚ ÒÚ‡ÌË" ͇ÚÓ —‡Ì ÇËÌÓ Ë ¿Ì‰Ó‡. »Ú‡ÎˇÌÒÍËˇÚ ÒÔˆˇÎËÒÚ Ã‡ˆ‡  ̇˜ÂÎÓ Ì‡ —‡Ì ÇËÌÓ ÓÚ 1998 „., ‡ ËÒÔ‡ÌÒÍËˇÚ ÚÂ̸Ó ̇ ¿Ì‰Ó‡ ƒ‡‚ˉ –Ó‰Ë„Ó ‚Ó‰Ë

Пламен Марков

ÚËχ ÓÚ 1999 „Ó‰Ë̇. “ÂÁË ‰‚‡Ï‡ ÒÔˆˇÎËÒÚË Ò‡ ÒΉ‚‡ÌË ÓÚ ÒÚ‡¯Ë ÚÂ̸Ó‡ ̇ ƒ‡Ìˡ ÃÓÚÂÌ ŒÎÒÂÌ Ë ÒÚ‡¯Ë ÚÂ̸Ó‡ ̇ ÿ‚ÂˆËˇ À‡Ò À‡„Â·Â„, ÍÓËÚÓ ‚Ó‰ˇÚ ‰‚ÂÚ ÒÂÎÂ͈ËË ÓÚ 2000 „Ó‰Ë̇. ŒÚ ÙË̇ÎËÒÚËÚ ̇ ≈‚Óí08, ̇˜ÂÎÓ Ò ¯‡ÏÔËÓ̇ »ÒÔ‡Ìˡ, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ, »Ú‡Îˡ, ◊Âıˡ, ÿ‚ÂȈ‡ˡ, œÓÚÛ„‡Îˡ Ë ¿‚ÒÚˡ ÒÏÂÌËı‡ Ò‚ÓËÚ ÒÚ‡¯Ë ÚÂ̸ÓË ÒΉ ÚÛÌË‡. √ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂÁË ËÏÂ̇ ·ˇı‡ Ó·ˇ‚ËÎË, ˜Â ÒΉ ÚÛÌË‡ ˘Â ̇ÔÛÒÌ‡Ú Ò‚ÓËÚ ÔÓÒÚÓ‚Â, ÌÓ ·Ë‚¯ËˇÚ ÚÂ̸Ó ̇ »Ú‡Îˡ –Ó·ÂÚÓ ƒÓ̇‰ÓÌË Ë ÚÂ̸Ó˙Ú Ì‡ ¿‚ÒÚˡ …ÓÁÂÙ ’ËÍÂÒ·Â„Â ·ˇı‡ Û‚ÓÎÌÂÌË. —Ή ͇ÚÓ Ì ÛÒÔˇ ‰‡ ÔÓÒÚË„Ì Á̇˜ËÚÂÎÂÌ ÛÒÔÂı ̇˜ÂÎÓ Ì‡ ◊Âıˡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ≈‚Óí08, ‡ÂÎ ¡˛ÍÌÂ ÔÓ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ̇ ¿‚ÒÚˡ.

Само един неевропеец в Европа —Î‰ ̇ÔÛÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ̇ œÓÚÛ„‡Îˡ ÒΉ ≈‚Óí08 ̇ ‘ÂÎËÔ —ÍÓ·Ë Ë ÔÓÂχÌÂÚÓ ÏÛ Ì‡

‡Ì„ÎËÈÒÍˡ "◊ÂÎÒË" Ì ÓÒڇ̇ ·‡ÁËÎÒÍË ÒÔˆˇÎËÒÚ ‚ ≈‚ÓÔ‡, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ‚Ó‰Ë Ì‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ÓÚ·Ó. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ Ì‚ÓÔˆ, ÍÓÈÚÓ ‚Ó‰Ë Ì‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ÓÚ·Ó ˜ÎÂÌ Ì‡ ”≈‘¿, ÓÒڇ̇ ‡ÊÂÌÚË̈˙Ú ’ÂÍÚÓ ÛÔÂ, ÍÓÈÚÓ Â Ì‡˜ÂÎÓ Ì‡ „ÛÁËÌÒÍˡ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ ÓÚ·Ó. “ÓÈ ÒË Á‡ÒÎÛÊË ÔˇÍÓ‡ "ÚÂ̸Ó Á‡ 89 ÏËÌÛÚË", ÒΉ ͇ÚÓ ËÁÔÛÒ͇¯Â ÒÔ˜Â΂‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚËÚÎË ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ ‚ ÔÓÒΉÌËÚ Ò‰ÏˈË, ÍÓ„‡ÚÓ ‚Ӊ¯ „‡Ì‰Ó‚ÂÚ "¬‡ÎÂÌÒˡ" Ë "»ÌÚÂ". —‰ ÚÂ̸ÓËÚ ˜ÛʉÂÌˆË Ò Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡ ͇ËÂ‡ Ò‡ ¡ÂÚË ‘Ó„ÚÒ, ÍÓÈÚÓ Ì‡Ô‡‚Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË ¯‡ÏÔËÓÌ √ÂχÌˡ ÔÂÁ 1996 „Ó‰Ë̇, Ë ‰Û„ „Âχ̈, ŒÚÓ –Âı‡„ÂÎ, ÍÓÈÚÓ ÔÓÒÚ˄̇ Ò˙˘Ëˇ ÛÒÔÂı Ò √˙ˆËˇ ÔÂÁ 2004 „Ó‰Ë̇. ¬Ó‰Â˘ËÚ ÒÚ‡ÌË ‚˙‚ ÙÛÚ·Ó· »Ú‡Îˡ Ë √ÂχÌˡ ÔÂÁ Ò‚ÓˇÚ‡ ËÒÚÓˡ ÌËÍÓ„‡ Ì ҇ ·ËÎË ‚Ó‰ÂÌË ÓÚ ˜ÛÊ‰Ë ÒÚ‡¯Ë ÚÂ̸ÓË. Õ‡ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÓÚ·ÓË Ì‡ ÚÂÁË ‰‚ ÒÚ‡ÌË ‚Ë̇„Ë Ò‡ ·ËÎË ‚Ó‰ÂÌË ÓÚ Ò‚ÓË ÒÔˆˇÎËÒÚË.


10 Z A M A N Ï Ð Å Ï È Ò À Í È Å Ñ ÍÈÌÊÈ: Á Å ÉÍÓÐ ÑÞË Å ÉÌ À Í

8 - 14 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2008

Ñ áîáåíà òîðòà è áîáåíà ÷îðáà â òèêâà ïîñðåùàò â Ñìèëÿí ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ◊ËÍÛÚ‚ ÒÔÓ‰ÂÎË Ë‰ÂˇÚ‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡Ì ̇ ˆÂı Á‡ Ô‡ÍÂÚË‡Ì ‚ ÒÂÎÓÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡ ‰‡ Ò ÓÔ‡ÍÓ‚‡ Ò˙Ò Á‡Ô‡ÁÂÌˡ ÁÌ‡Í Ë ıÓÎÓ„‡ÏÂÌ ÒÚËÍÂ. “Ó‚‡ ˘Â ‰‡‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò ‡Á„‡ÌË˜Ë ËÒÚËÌÒÍËˇÚ ÓÚ Ù‡Î¯Ë‚Ëˇ ÔÓ‰ÛÍÚ Ë ˘Â ÓËÂÌÚË‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ Í‡Í‚Ó ÚÓ˜ÌÓ ÍÛÔÛ‚‡Ú, ËÁÚ˙Í‚‡ ÍÏÂÚ˙Ú. “‡Í‡ ‰Ûχڇ ìÒÏËΡÌÒÍËî  ‚˜ ÔÓ‰ Ô‡‚̇ Á‡˘ËÚ‡ Ë Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÛÔÓÚ·ˇ‚‡ ·ÂÁ Ò˙„·ÒËÂÚÓ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˈËÚ ̇ Ô‡ÚÂÌÚ‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ‚ˉӂ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÒÚÓÍË. —ÔÓ‰ ÍÏÂÚ‡ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ÔÓ „ÓÌÓÚÓ ÔÓ˜Ë ̇ ¿‰‡, Í˙‰ÂÚÓ Ò ÓÚ„ÎÂʉ‡ ‰ËˇÚ ·Ó·,  ÔÓËÁ‚‰Â̇ 35-40 ÚÓ̇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ. ì—ÂÁÓÌ˙Ú ·Â¯Â ‰Ó·˙ Ë ÚÓ‚‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ‚ËÒÓÍË ‰Ó·Ë‚Ëî, ‰ÓÔ˙ÎÌË ÚÓÈ. —ÂΡÌËÚ Ò ÓÔ·͂‡Ú, ˜Â ÔÓ‰ÛÍÚ˙Ú Ò ÔÓ‰‡‚‡ ÔÓÍ‡È Ô˙Úˢ‡Ú‡ Ò Ì‡‰ÔËÒ ì—ÏËΡÌÒÍË ·Ó·î, ‡ ÓÚÒÚ‡ÌË Ô˯ ìœÓËÁıÓ‰ ËÚ‡Èî. «‡ÚÓ‚‡ ‚Ò˘ÍË ‡ÔÎÓ‰Ë‡Ú ˉ¡ڇ Á‡ Ô‡ÍÂÚ‡ÊÂÌ ˆÂı ‚ ‡ÈÓ̇. ŒÒ‚ÂÌ ËÁÎÓÊÂÌËÂ Ò Ô‡ÍÂÚË‡ÌËÚ ‡Á΢ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ „Ó‰ÓÒÚÚ‡ ̇ —ÏËÎˇÌ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ Ò ÔÓ‚Â‰Â Ë ìŒÚ‚ÓÂÌ Ô‡Á‡ ̇ ÁÂÏˇÚ‡î. Õ‡ Ò˙·Ó‡ ·ˇı‡ ËÁÎÓÊÂÌË ÚÂÎˈË, ͇ÚÓÙË, ‰Óχ¯ÌÓ ÔË„ÓÚ‚ÂÌË Ò·‰ÍË, ÒËÂ̇, ω Ë ‰.

À‡ÔÚÓÔ ÓÚ Ù‡ÒÛÎ Â ‡Ú‡ÍˆËˇÚ‡ ̇ ‚ÚÓˡ ÂÚ‡Ê Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÚÓ ˜ËÚ‡Îˢ ‚ ÒÏÓΡÌÒÍÓÚÓ ÒÂÎÓ —ÏËΡÌ, Í˙‰ÂÚÓ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ÃÛÁÂˇÚ Ì‡ Ù‡ÒÛ·. ¬ ÏÛÁ¡ Ëχ ԇ̇ ÓÚ ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌË ·Ó·ÂÌË Á˙̇ Ë Î˛·ÓÔËÚÌË Ì‡‰ÔËÒË Ò˙Ò ÒÎÓ‚ÓÒ˙˜ÂÚ‡Ìˡ ͇ÚÓ ì— Â‰ËÌ Í‡ÏÂÌ (͇Ï˙Í) ‰Û‚‡ Ò‡ Ì „‡‰Ë, ÌÓ Ë Ò Â‰ÌÓ Á˙ÌÓ Ù‡ÒÛÎ Ò‡ Ì ‚‡Ëî.

Музей на фасула Лаптоп от фасул пък е атракцията на втория етаж на местното читалище, където е разположен Музеят на фасула. Уникалният декоративен лаптоп има допълнителна опция с клавиш, на който е изографисана и чушка, като част от вкусните ястия с боба. Освен различни композиции на обекти в селото в музея има пана от разноцветни бобени зърна и любопитни надписи със словосъчетания като "С

един камен (камък) дувар са не гради, но и с едно зърно фасул са не вари". Не по-малко оригинално е паното с надпис "ГДБОП бди над Смилянския боб". В музея са изложени и макети на отделни обекти от селото, направени от различни цветни бобени зърна. Могат да се видят и пособия, използвани в отглеждането на смилянския фасул, които дават представа за целия процес на селскостопанското производство.

Ïîâå÷å ôàñóë,ïî-ìàëêî êàðòîôè œÓ‡‰Ë Ì··„ÓÔˡÚÌË ÏÂÚÂÓÓÎӄ˘ÌË ÛÒÎӂˡ ·‡ÛÚ˙Ú ‚ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌÓÚÓ ·Ó·ÂÌÓ ÚÓԘ Ì ÛÒÔˇ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔ·ÏÂÌË, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì ÔÓÔÂ˜Ë Ì‡ ÂÌÚÛÒˇÒÚËÚ ‰‡ Ò ÔÓ‚ÂÒÂÎˇÚ Ë ÓÔËÚ‡Ú ÓÚ ÔË„ÓÚ‚ÂÌËÚ „ÓÁ·Ë. «ÂÎÂ‚Ë Ò‡ÏË Ò ·Ó·, Ô‡ÌË‡Ì ·Ó·, Ô˙ÎÌÂÌË ˜Û¯ÍË Ò ·Ó·, ÔËÚ‡ Ò ÔÎ˙Ì͇ ÓÚ Ù‡ÒÛÎ, ÓÂıÓ‚ Ô˙ÎÌÂÊ Ò ·Ó·, ͇ÍÚÓ Ë ˆˇÎ‡ ÚËÍ‚‡, Ô˙Î̇ Ò ·Ó·Â̇ ˜Ó·‡, Á‡‰Ó‚ÓÎËı‡ „·‰‡ ̇ „ÓÒÚËÚÂ. «‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂΠ̇ „Ó‰Ë̇ڇ ·ˇı‡ Ó·ˇ‚ÂÌË ¿Î·Â̇ ’‡‰ÊË‚‡ Ë «‡ı‡Ë Âı‡ÈÓ‚. Õ‡ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎÂÌ ˘‡Ì‰ ’‡‰ÊË‚‡ ÔÓ‰‡‚‡¯Â ‰‚‡ ‚ˉ‡ Ù‡ÒÛÎ. ≈‰ˡÚ, ҇·ÚÂÌ,  ̇ ˆÂ̇ 8 ΂., ‡ ‰Û„ËˇÚ, ÔÓ-‰·ÌËˇÚ - 7 ΂.

«‡ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇, ÍÓ„‡ÚÓ Â‰‚‡ ‰Ó·Ë· 100 Í„, Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ÓÚ 2 ‰Â͇‡ Á‡ÒÂÚË ÒÂÏÂ̇ Úˇ ÛÒԡ· ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë 400 Í„ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ. ì ÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ ËÁ͇‡Ï, Ô‡Í Ì ÓÒÚ‡‚‡, ËÁÍÛÔÛ‚‡Ú „Ó ÏÌÓ„Ó ·˙ÁÓ. ŒÒÓ·ÂÌÓ Ò„‡, ÔÂ‰Ë  ÓΉ‡, Ó˜‡Í‚‡Ï ÏÌÓ„Ó ÔÓ˙˜ÍËî, Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ’‡‰ÊË‚‡. “Ëχ ÓÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ È Ò‡ Á‡ÂÚË ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ ‡ÒÚÂÌËÂ, ‡ Á‡ ‰‡ ·˙‰Â ÂÍÓÎÚ‡Ú‡ ÓÚ Ù‡ÒÛ· ‚ËÒÓ͇, ˇ ÔÓÎË‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ò ÚËÚ ÔÓÏÔË, Ò ÍÓËÚÓ ‡ÁÔÓ·„‡. ŒÍÓÔ‡‚‡ ˇ ‰‚‡ Ô˙ÚË, ÌÓ Â ‰Ó‚ÓÎ̇ Ë ÒÔÓ‰ÂΡ, ˜Â ̇·Îˇ„‡ ̇ oÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÒÛ· Á‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ ͇ÚÓÙËÚÂ. » ‚Ò ÔÓ-

‚˜ ıÓ‡ ‚ „ËÓ̇ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ͇ÚÓÙË Ë Ò ÓËÂÌÚË‡Ú Í˙Ï ÔÓ˜ÛÚˡ ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ù‡ÒÛÎ. ¬ —ÏËÎˇÌ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂΡÌËÚ Ì ҇‰ˇÚ Ôӂ˜ ÓÚ 2-3 ‰Â͇‡, ‡ ÒÔÓ‰ ÍÏÂÚ‡ ÔÓ ˆˇÎÓÚÓ „ÓÌÓ ÔÓ˜Ë ̇ ¿‰‡, ÓÚ –Û‰ÓÁÂÏ ‰Ó „‡Ìˈ‡Ú‡ Ò √˙ˆËˇ, Ò ӷ‡·ÓÚ‚‡Ú Í˙Ï 70 ‰Â͇‡. “ÓÈ Ò ̇‰ˇ‚‡ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ Ô‡ˆÂÎËÚ ‰‡ ̇‡ÒÌ‡Ú Ì‡ 100 ‰Â͇‡. —ÏËÎˇÌ ÔËÚÂʇ‚‡ ÓÔÚËχÎÌËÚ ÛÒÎӂˡ Á‡ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌˡ ‰˙ ·Ó·. —ÔˆËÙ˘ÌËˇÚ Ô·ÌËÌÒÍË ÍÎËχÚ, ÔÓ˜‚‡ Ë Ì‡‰ÏÓÒ͇ ‚ËÒÓ˜Ë̇ Ò‡ ‚‡ÊÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ÏÛ Ë Á‡ÚÓ‚‡ χÎÍË ÍÓη‡-

Ìˡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÍ‡Ê‡Ú ÒÂËÁÓÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚˙ıÛ ‡ÒÚÂʇ, ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ. ¬ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‰Ó͇Á‚‡ÌÂ Â Ë ·ËÓÎӄ˘ÌËˇÚ ı‡‡ÍÚÂ ̇ ÒÏËΡÌÒÍˡ Ù‡ÒÛÎ, ͇ÚÓ ÍÏÂÚ˙Ú Ò˜ËÚ‡, ˜Â ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ó͇˜ÂÒÚ‚Ë Ë Í‡ÚÓ ÔÓÏËÌ˙Í Á‡ ‡ÈÓ̇. ¬ ÒÍÓÓ ‚ÂÏ ÏÂÒÚÌËˇÚ Ù‡ÒÛÎ ˘Â Ò ҉ӷËÂ Ë Ò ÔÓ·‡ÚËÏ ÓÚ ≈‚ÓÔ‡. »Ú‡ÎˇÌÒ͇ڇ Ó·˘Ë̇ œÓ͇ÎË, ÍÓˇÚÓ Â ËÁ‚ÂÒÚ̇ ͇ÚÓ ÒÚÓÎˈ‡ ̇ Ù‡ÒÛ· ̇ ¡ÓÚÛ¯‡,  ÔÓˇ‚Ë· ËÌÚÂÂÒ ‰‡ Ò ÔÓ·‡ÚËÏË Ò Ó·˘Ë̇ —ÏÓÎˇÌ Á‡‡‰Ë Ù‡ÒÛ· ‚ —ÏËΡÌ. Œ˜‡Í‚‡ Ò ÏÂÒÚÌË ·Ó·Ó‚Ë Á˙̇ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡Ì‡ÎËÁË‡ÌË ‚ »Ú‡Îˡ Ë ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ ÔËÁ̇ÌËÂ.


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 8 - 14 ÄÅÊÅÌÂÐÈ 2008

Проект за надземни паркинги ÑÎÔÈß

œÓ ÍÓËÚ‡Ú‡ ̇ ÂÍËÚ ¬Î‡‰‡ÈÒ͇ Ë œÂÎÓ‚Ò͇ ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ„‡‰ÂÌË 72 ̇‰ÁÂÏÌË Ô‡ÍËÌ„‡ Ò Ó·˘Ó 17 ıËΡ‰Ë Ô‡ÍÓÏÂÒÚ‡, ÒÏˇÚ‡Ú ËÌÊ. ¡ÓÊˉ‡ ‡Ô˜Â‚ Ë ËÌÊ. À˛·ÓÏË “‡¯ÍÓ‚ - ‡‚ÚÓË Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡. ƒ‚‡Ï‡Ú‡ ‡‚ÚÓË ÔÓÒÓ˜Ëı‡, ˜Â ˆˇÎÓÚÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó ˘Â  ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ 6,112 ÏÎ‰. ‚Ó, Á‡ ÍÓËÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ͇̉ˉ‡ÚÒÚ‚‡ ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÔÓ„‡ÏË. —ÔÓ‰ ‡‚ÚÓËÚ ̇ ÔÓÂÍÚ‡ ‰ÓÒ„‡¯ÌÓÚÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌË „‡‡ÊË Â ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÚÓ‚‡ ̇ ̇‰ÁÂÏÌË ÔÓ‡‰Ë ÔÓ-‚ËÒÓ͇ڇ ÏÛ ˆÂ̇ - 2,5 Ô˙ÚË.

Над 140 000 обаждания към гореща линия за деца "Говори с приятел" ŒÚ ƒ¿«ƒ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ë ÒÔˆˇÎËÁË‡Ì ËÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ, ÍÓÈÚÓ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡Ì ̇ Ò˄̇ÎË Á‡ ËÁ‚˙¯ÂÌÓ ÒÂÍÒÛ‡ÎÌÓ Ì‡ÒËÎË ËÎË ÒÂÍÒÛ‡Î̇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ̇ ‰Âˆ‡.

Стартира „Българската Коледа“ ÑÎÔÈß

œÓ ËÌˈˇÚË‚‡ Ë ÔÓ‰ Ô‡ÚÓ̇ʇ ̇ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚ Ë Ì‡ Ò˙ÔÛ„‡Ú‡ ÏÛ «Ó͇ œ˙‚‡ÌÓ‚‡ ̇ 1 ‰ÂÍÂÏ‚Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ ¯ÂÒÚ‡Ú‡ ÔÓ ‰ ͇ÏÔ‡Ìˡ ̇ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ̇ڇ ËÌˈˇÚË‚‡ "¡˙΄‡Ò͇ڇ ÓΉ‡. œÓ‰‡ÂÚ ̇‰Âʉ‡ ̇ ‰ÂÚ ‚ ·Â‰‡". Œ·‡Ê‰‡Ìˡڇ Ë SMS-Ú ˘Â Ò ËÁÔ‡˘‡Ú ̇ ÚÂÎÂÙÓÌ 1117 - ·ÂÁ ÍÓ‰ Á‡ ‡·Ó̇ÚË Ì‡ ÓÂÎ, √ÎÓ·ÛÎ Ë ¬Ë‚‡ÚÂÎ, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0900 1117 Á‡ ‡·Ó̇ÚË Ì‡ ¡“ . ÷Â̇ڇ ̇ ‰ËÌ SMS  Ò˙˘‡Ú‡, ͇ÍÚÓ Ë ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ - 1 ΂.

Убитите при катастрофи ÑÎÔÈß

œÓ ·ÓÈ Ì‡ Û·ËÚËÚ ÔË Ô˙ÚÌË ÔÓËÁ¯ÂÒڂˡ ̇ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÏËÎËÓÌ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ, ¡˙΄‡ˡ Ò ̇Âʉ‡ ̇ 4-ÚÓ ÏˇÒÚÓ ÒΉ ≈ÒÚÓÌˡ, √˙ˆËˇ Ë œÓί‡. “Ó‚‡ ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ „ËÓ̇ÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ¿ÒÂÌ √‡„‡ÛÁÓ‚. ƒÓ Í‡ˇ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ ˘Â ·˙‰Â „ÓÚÓ‚ ‡Ì‡ÎËÁ˙Ú Ì‡ ÍÓÌÙÎËÍÚÌËÚ ÚÓ˜ÍË ÔÓ Ô˙Úˢ‡Ú‡ Û Ì‡Ò, Í˙‰ÂÚÓ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÚ‡‚‡Ú ͇ڇÒÚÓÙË, ÔÓÒÓ˜Ë √‡„‡ÛÁÓ‚. —Ú‡ÚËÒÚË͇ڇ ÒÓ˜Ë, ˜Â Á‡ ËÁÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ 47% ÓÚ Á‡„Ë̇ÎËÚ ̇ Ô˙Úˇ Ò‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ÎË ‚ ͇ڇÒÚÓÙË ‚ ̇ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡.

«‡ ‰̇ „Ó‰Ë̇ ÓÚ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ „Ó¢‡ ÚÂÎÂÙÓÌ̇ ÎËÌˡ Á‡ ‰Âˆ‡ 0800-19-10 "√Ó‚ÓË Ò ÔˡÚÂÎ" Ò‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌË Ì‡‰ 140 000 Ó·‡Ê‰‡Ìˡ, ‡ ̇‰ 2200 ÓÚ Úˇı Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò ÒÂËÓÁÌË ÒÎÛ˜‡Ë ̇ ̇ÒËÎË ̇‰ ‰Âˆ‡. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡ ”Õ»÷≈‘ ‚ ¡˙΄‡ˡ ŒÍÚ‡‚Ë‡Ì ¡Ë‚ÓÎ. ƒ˙ʇ‚̇ڇ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍË· ̇ ‰ÂÚÂÚÓ (ƒ¿«ƒ) Ë ”Õ»÷≈‘ - ¡˙΄‡ˡ, Ô‰ÒÚ‡‚Ëı‡ ‰‡ÌÌË ÓÚ Â‰ÌӄӉ˯̇ڇ ‡·ÓÚ‡ ̇ ÔËÎÓÚÌˡ ËÏ ÔÓÂÍÚ - √Ó¢‡ ÚÂÎÂÙÓÌ̇ ÎËÌˡ 0800-19-10. ՇȉÂÎË͇ÚÂÌ Â ÔÓ‰ıÓ‰˙Ú Í˙Ï Ï˙Θ‡ÎË‚ËÚ ӷ‡Ê‰‡Ìˡ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ·ËÎË 22 654. Õ‡È-ÏÌÓ„Ó Ó·‡Ê‰‡Ìˡ Ò‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌË ÓÚ ‰Âˆ‡ ÏÂÊ‰Û 12 Ë 18 „Ó‰ËÌË, ‡ 40% ÓÚ ÔÓ‰‡‰ÂÌËÚ Ò˄̇ÎË Ò‡ ÓÚ ‚˙Á‡ÒÚÌË. ƒ¿«ƒ ÔÓ‰‰˙ʇ Ë ÒÔˆˇÎËÁË‡Ì ËÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ, ÍÓÈÚÓ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡Ì ̇ Ò˄̇ÎË Á‡ ËÁ‚˙¯ÂÌÓ ÒÂÍÒÛ‡ÎÌÓ Ì‡ÒËÎË ËÎË ÒÂÍÒÛ‡Î̇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ̇ ‰Âˆ‡. ŒÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ÔÓÎËÚËÍËÚ Á‡ ‰Âˆ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ô‚ÂÌˆËˇÚ‡. “ÂÎÂÙÓÌ̇ڇ ÎËÌˡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ ·ÂÁÔ·ÚÌÓ Ò˄̇ÎËÁË‡Ì ÓÚ Ë Á‡ ‰Âˆ‡ ‚ ËÒÍ. ¬ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Á‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ë Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚ ÂÍËÔËÚÂ, Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ë ÎËÌˡ-

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVI, ÁÐÎÉ 50 (830) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅÂ

Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà: Þìåð ÎÍÀÉËÀÐ

Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄÎÂ

Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ

Àáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0301/82773 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53

Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍÎÂ Øóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

Èíòåðíåò: Áåéñèì ÀËÈ

Ðåêëàìíè àãåíòè: Ñîôèÿ - Õàëèë ÀÒÀËÀÉ Ïëîâäèâ - Ìåõìåä ÞÇÅÈÐ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Ìåñóä ØÀÁÀÍ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur.  Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ñ ÈÍÀ Í Ã Þ Ë

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

Най-много обаждания към телефонната линия "Говори с приятел" са подавани от деца между 12 и 18 години, а 40% от подадените сигнали са от възрастни.

Ú‡, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ‚˙Á͇ Ò˙Ò ÒÎÛÊ·ËÚ Á‡ ÒÔ¯ÌÓ ‡„Ë‡ÌÂ Ë ÓÚ‰ÂÎËÚ Á‡ Á‡ÍË· ̇ ‰ÂÚÂÚÓ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ ÌË‚Ó Ë ƒ¿«ƒ, Á‡ˇ‚Ë ’ËÒÚÓ ÃÓÌÓ‚ Á‡Ï.-Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ ƒ¿«ƒ. ŒÍÚ‡‚Ë‡Ì ¡Ë‚ÓÎ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â Á‡ Ôӂ˯‡‚‡Ì ̇ ËÌÙÓÏË‡ÌÓÒÚÚ‡ Ò‰ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ͇ÏÔ‡Ìˡڇ "¬ËÊ „Ë ◊ÛÈ „Ë - –‡Á͇ÊË", ÍÓˇÚÓ ÒÂ

ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÓÚ Ò‰ÛÊÂÌË »ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ ÒӈˇÎÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË Ë Ô‡ÍÚËÍË, Ò˙Ò Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÙÓ̉‡ˆËˇ "Õ˘ËË ‰Âˆ‡" ÓÚ œÓί‡. ‡ÏÔ‡Ìˡڇ Ò ÔÓ‰ÍÂÔˇ ÓÚ ”Õ»÷≈‘ Ë ƒ¿«ƒ. ”Õ»÷≈‘ ÒÚ‡ÚË‡ Ë ÔÓÂÍÚ "”˜ËÎˢ ·ÂÁ ̇ÒËÎËÂ", ÍÓÈÚÓ ‚˜ ‡·ÓÚË ‚ 7 Û˜ËÎˢ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò Ì‡‰ 4000 ‰Âˆ‡, ‰ÓÔ˙ÎÌË ŒÍÚ‡‚Ë‡Ì ¡Ë‚ÓÎ.

Èçáðàõà Êóíåâà çà "Åâðîïååö íà ãîäèíàòà" è "Êîìèñàð íà ãîäèíàòà" ¡˙΄‡ÒÍËˇÚ Â‚ÓÍÓÏËÒ‡ ÄÎÂ̇ ÛÌ‚‡, ÍÓˇÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Á‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ, ·Â ËÁ·‡Ì‡ Á‡ "≈‚ÓÔˆ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ" ‚ ‡ÌÍÂÚ‡Ú‡ ̇ ÒÔˇÒÌË "fi˙ÔË˙Ì ‚ÓÈÒ".  ÛÌ‚‡ ·Â ÓÚ΢Â̇ Ë Í‡ÚÓ " ÓÏËÒ‡ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ" ÓÚ ÒÔËÒ‡ÌË "fi˙ÔË˙Ì ‡‰ÊẨ‡". ¿ÌÍÂÚ‡Ú‡ ̇ "fi˙ÔË˙Ì ‚ÓÈÒ"  ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓÔÛΡ̇ ‚ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË ‚ ¡˛ÍÒÂÎ. ¬ Ì¡ Ò ÓÔ‰ÂÎˇÚ Î‡Û‡ÚË ‚ ͇Ú„ÓËË Í‡ÚÓ "≈‚ÓÔˆ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ", " ÓÏËÒ‡ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ", "Õ‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ÔÓÎËÚËÍ Ì‡ „Ó‰Ë̇ڇ", "≈‚Ó‰ÂÔÛÚ‡Ú Ì‡ „Ó‰Ë̇ڇ" Ë ‰. "ÄÎÂ̇  ÛÌ‚‡ ÔÓ͇Á‡, ˜Â Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ̇ ËÌÚÂÂÒËÚ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ÔÓχ„‡ ‰‡ Ò ̇Ô‡‚Ë ≈— ÔÓ-ÔÓÔÛΡÂÌ Ò‰ „‡Ê‰‡ÌËÚ ÏÛ. Õ‡¯ËÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎË ‚˙Á̇„‡‰Ëı‡ ÌÂÈ̇ڇ ‡·ÓÚ‡, ͇ÚÓ ˇ ËÁ·‡ı‡ Á‡ "≈‚ÓÔˆ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ", ÍÓÏÂÌÚË‡ ƒ‡Ì‡ —ÔË̇ÌÚ, ‰‡ÍÚÓ ‚ "fi˙ÔË˙Ì ‚ÓÈÒ". «‡ "Õ‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ÔÓÎËÚËÍ Ì‡ „Ó‰Ë̇ڇ" ‡ÌÍÂÚ‡Ú‡ ̇ ËÁ‰‡ÌËÂÚÓ ÔÓÒÓ˜Ë ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ̇ ‘‡ÌˆËˇ ÕËÍÓ· —‡ÍÓÁË, ‡ " ÓÏËÒ‡ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ" ÒÔÓ‰ "fi˙ÔË˙Ì ‚ÓÈÒ"  ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘ËˇÚ Á‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ̇ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ —Ú‡‚ÓÒ ƒËÏ‡Ò ÓÚ √˙ˆËˇ. "fi˙ÔË˙Ì ‡‰ÊẨ‡", ÍÓÂÚÓ Ò˙˘Ó  Ò‰ ‚Ӊ¢ËÚ ËÁ‰‡Ìˡ Á‡ ‚ÓÔÂÈÒ͇ ÚÂχÚË-

Меглена Кунева ͇, Ó·‡˜Â ‰‡‰Â ÚÓ‚‡ ÓÚ΢ˠ̇ Ã. ÛÌ‚‡. —ÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ‰‡‚‡ ̇„‡‰Ë Ӣ Á‡ ÔÓÎËÚËÍ Ì‡ „Ó‰Ë̇ڇ, ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÊÛ̇ÎËÒÚ Ì‡ „Ó‰Ë̇ڇ, ‡ÒӈˇˆËˇ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ, ͇ÏÔ‡Ìˡ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ, ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚ Ì‡ „Ó‰Ë̇ڇ, „ËÓ̇ÎÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡ „Ó‰Ë̇ڇ. «‡ ÔÓÎËÚËÍ Ì‡ 2008 „Ó‰Ë̇ ·Â ËÁ·‡Ì Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ô‡·ÏÂÌÚ ’‡ÌÒ-√ÂÚ œ¸ÓÚÂËÌ„.


HABERLER

03

Kanser tedavisine iyi geldiði iddia edilen ilaca tepki Tartýþma konusu olan ve bazý kanser oluþumlarýna karþý ilaç bulunduðu haberiyle gündeme gelen Prof. Ýlarion Yançev’e tepki geldi.

Kurban Bayramý’nýzý tebrik eder, esenlikler dileriz.

AÝLE-SAÐLIK

07

Mola vermeden sürekli ders çalýþmanýn öðrenciye faydasý yok Bir öðrencinin baþarýlý olabilmesi ancak etkin öðrenme ile mümkün. Öðrenci eðer harcanan çaba oranýnda baþarý gösteremiyorsa çalýþmalarýnýn verimsizliðinden söz edilmesi gerekiyor.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

FOTOÐRAF: ONUR ÇOBAN

8 - 14 ARALIK 2008

Yýl: 16 Sayý: 50 (827)

1

Dünyayý sarsan ekonomik kriz nedeniyle gelecek yýl ihracatta düþüþ, yabancý yatýrýmlarda azalma ve iþsizlik oranýnda artýþ bekleniyor.

0.60 lv

2

Baþbakan Staniþev, krizden en az zararla çýkmak için yürütme organlarý, meclis, iþ dünyasý ve sendikalarýn faaliyetlerinde esnek davranmalarý gerektiðini söyledi.

Baþbakan: Krizi aþmak için tüm kurumlar esnek davranmalý Erkan Tunca

Kurban yardýmlarý Türkiye'nin dünyadaki prestijini artýrýyor Kurban Bayramý dolayýsýyla faaliyetlere baþlayan Türkiye'deki yardým dernekleri, dünyanýn dört bir yanýnda bayram coþkusu yaþatýyor. Özellikle Afrika'yý üs seçen dernekler, çalýþmanýn sadece yardým kampanyasý olarak görülmemesi gerektiðine; bu vesileyle yeni dostluklarýn kurulduðuna dikkat çekiyor. Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkaslar'a dünyanýn dört bir yanýna yardým ulaþtýran ve Kurban Bayramý'ný ailelerinden uzak geçiren gönüllüler, yine yollara düþüyor. Devamý sayfa 6’da

Sofya

Dünyadaki mali krizin Bulgaristan’ý da etkilediðini kaydeden Baþbakan Sergey Staniþev, Bulgaristan tarihinde ilk defa sermaye krizine girdiðini, 1996 – 1997 yýlýnda yaþanan krizin geçiþ döneminden ve pazar mekanizmasýnýn iyi iþlememesinden kaynaklandýðýný söyledi. Baþbakan Sergey Staniþev, Bulgaristan’ýn ilk kez gerçek sermaye krizine girdiðini söyleyerek tüm bakanlardan alanlarý ile ilgili krize

olmasýnýn beklendiðini aktardý. Mali kriz ekonominin gidiþatýnýn tahmin edilemeyecek þekilde zorlaþtýrdýðýný kaydeden Baþbakan Staniþev, 2009 bütçesinde bazý tedbirler alýnmasý gerektiðini, þu ana kadar alýnan önlemlerin yetersiz olduðunu, alýnacak önlemlerin ise þeffaf ve dinamik olmasý gerektiðini söyledi. Baþbakan, krizden etkilenmemenin mümkün olmadýðýný, bunun için hazýrlýklý olunmasý gerektiðini, bu nedenle tüm bakanlardan 2009’un baþýnda uygulanabilecek faaliyet planý hazýrlamasýný istediðini ifade etti. Sayfa 2’de

ПРОЧЕТЕТЕ С БОБЕНА ТОРТА И БОБЕНА ЧОРБА В ТИКВА ПОСРЕЩАТ В СМИЛЯН İklimleri kurtarmak banka kurtarmaktan daha önemli Finansal kriz ve küresel ekonomik durgunluk gezegenin iklimini kurtarmak için beklenmedik bir fýrsat oluþturdu. Bugün pek çok hükümet ekonomilerini devasa yatýrým programlarýyla yeniden canlandýrmayý düþünüyor. Yenilenebilir enerjilere yapýlacak büyük yatýrýmlar yeni iþ olanaklarý oluþturarak hem ekonominin canlanmasýný saðlayabilir hem de iklimi koruyabilir. Bu hem ülke ekonomisi hem de dünya için kazanç durumu saðlar. Burada sorulacak soru, yenilenebilir enerjilerin hýzla yayýlmasýnda hangi ülkenin baþý çekeceðidir. Dünya tarihinde hiçbir sayý tüm insanlýk için bu kadar önemli olmamýþtý. "2 derece" þu anda dünya ikliminin durduðu sýnýrý ifade ediyor. Bilim adamlarýna göre böyle devam edersek dünyanýn sýcaklýðý yüzyýlýn sonuna doðru 7 derece artmýþ olacak. Devamý sayfa 10’da

Ýstanbul’da Bulgar Kültür Merkezi kuruluyor Hükümet, Ýstanbul’da bir Bulgar Kültür Merkezi yapýmýna onay vererek süreci baþlattý. Bulgar Ticaret Merkezi ve Bulgar Kültür Enstitüsü adý altýnda yapýlacak binanýn Þiþli’de inþa edilmesi planlanýyor. Bakanlar Kurulu’nda alýnan karara göre, Baþbakanlýk inþaatý yapacak þirketin seçimi için yap iþlet devret modeli ile ihale baþlatacak. 1998 yýlýnda Türkiye ile Bulgaristan arasýnda ticaret ve kültür merkezinin yapýmýný onaylayan protokol imzalanmýþtý. Devamý sayfa 3’te

Kurban Bayramý’nýz mübarek olsun! Kurban Bayramý’nýz mübarek olsun! Bulgaria - Plovdiv, Kuklensko Str., tel.:+359 (32) 67 66 01, 67 66 02; fax:+359 (32) 67 66 03, e-mail: info@reysas.bg, web: www.reysas.bg

karþý önlem paketi hazýrlamalarýný istedi. Bulgaristan tarihinde ilk defa sermaye krizine girildiðini vurgulayan Staniþev, 1996’daki krizin geçiþ döneminden ve pazar mekanizmasýnýn iyi iþlememesinden kaynaklandýðýný söyledi. Þu anki krizden Bulgaristan’ýn, yýllardýr uygulanan makro ekonomik ve mali politikalar nedeniyle Amerika ve Avrupa’ya kýyasla daha az etkilendiðini kaydeden Baþbakan, buna raðmen ekonomik krizin 2009 yýlýnda ihracat artýþýnda düþüþe, yabancý yatýrýmlarda azalmaya ve iþsizlik oranýnda artýþa neden


2 Z A M A N HABERLER 8 - 14 ARALIK 2008

Baþbakan: Krizi aþmak için tüm kurumlar esnek davranmalý B Ý R Ý N C Ý

S A Y F A D A N

D E V A M

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Bulgaristan’daki bankalarýn nakit sýkýntýsý çekmediðini ve sermaye sorunu yaþamadýðýný belirten Staniþev, bu nedenle devletin bankalara müdahaleye gerek duymadýðýný, ancak devletin müdahale için hazýr olduðunu belirtti. Bankalara yardým için verilmesi planlanan 500 milyon levanýn en yüksek miktar olmadýðýný ve gerekirse daha da artýrýlabileceðini savunan Staniþev, garanti altýna alýnan banka mevduatlarýnýn 50 bin levadan 100 bin levaya çýkartýlmasýnýn da krizde en etkili uygulama olduðunu dile getirdi. Krizin nasýl geliþeceðini kimsenin bilemeyeceðini kaydeden Staniþev bu nedenle krize karþý alýnacak önlemlerin esnek olmasý gerektiðini vurguladý. Avrupa’daki hiçbir ülkenin kriz ile baþ edemeyeceðini dile getiren Baþbakan, Bulgaristan’ýn krizin büyük etkilerinden korunmak için AB üyesi ülkelerle ortaklýk yapmaya da hazýr olduðunu aktardý. Krizin etkilerinin az olmasý için genel bir yöntemin bulunmadýðýný, yürütme organlarý, meclis, iþ dünyasý ve sendikalarýn faaliyetlerinde esneklik saðlanmasý gerektiðini söyleyen Baþbakan, AB komisyonu ile diyalog içinde bulunmanýn son derece yararlý olacaðýnýn altýný çizdi. Bulgaristan’ýn bazý AB ülkelerine kýyasla çok daha iyi durumda bulunduðunu kaydeden Staniþev, kötü yönetimden dolayý bir çok Avrupa ülkesindeki özel bankalarda bir çok paranýn kaybedildiðini, Bulgaristan’da rezervlerin güçlü olmasý nedeniyle buradaki durumun böyle olmadýðýný belirtti.

Baþbakan ile krize karþý alýnabilecek önlemleri görüþen iþ dünyasý yetkilileri, üretimin gelecek yýl yüzde 40 azalacaðý uyarýsýnda bulundu. Bulgaristan’da yatýrým yapan Alman iþverenler, üretimde beklenen düþüþ nedeniyle hükümetin önlem almasýný, esnek çalýþma saatleri oluþturulmasýný ve iþçilere ödenen bazý ücretlerin devlet tarafýndan karþýlanmasýný istedi. Kriz zamanlarýnda devletin giderleri azaltmamasý gerektiðini savunan Ekonomi Bakaný Petýr Dimitrov, tatiller ile ilgili dinlenmeyip daha fazla üretim için çalýþýlmasý gerektiði yönünde bazý duyumlar aldýðýný, kriz döneminde üretmekten ziyade satmanýn önemli olduðunu söyledi. Bazý firmalarýn iflas edebileceðini belirten Bakan Dimitrov, yabancý yatýrýmlarýn azalmasýnýn yabancý yatýrýmcýnýn ülkeden kaçtýðý anlamýný taþýmadýðýný, krize önlem olarak ise AB’nin ‘Rekabet’ programýndan 1 milyar levanýn kullanýlmasýnýn önemli olduðunu aktardý. Þubat ayýnda iþsizlik artýþýnda patlama bekleniyor Bulgaristan’da bulunan Alman yatýrýmcýlar, Bulgaristan hükümetini ve siyasileri uyararak, Bulgaristan’daki istihdamý destekleyecek bir bütçe oluþturulmasý konusunda öneride bulundu. Alman yatýrýmcýlar, þirketlerin büyük miktarda iþçi çýkartmak zorunda kalacaðýný savundu. Ýþadamlarý, sipariþlerde yaþanan azalma nedeniyle 2009’un þubat ayýndan itibaren istihdam konusunda büyük daralma yaþanacaðý uyarýsýnda bulundu. Bulgaristan iþveren organizasyonlarý da devlet yardýmý ile oluþturulacak ve iþten çýkartýlanlar

için kullanýlacak bir fon oluþturulmasý teklifine olumlu bakýyor ve bu fona sadece iþçilerin deðil þirketlerin de dahil edilmesini istiyor. Bulgaristan iþveren organizasyonlarý, iþçi eðitiminin fonla saðlanacak geçici mali desteðe kýyasla çok pahalý olduðunu ve bu nedenle fonu desteklediklerini dile getirirken, devletten KDV’lerin geri ödenme sürelerinin azaltýlmasýný da istedi. Kriz düþüþte olan kayýt dýþýný artýracak Ekonomik kriz nedeniyle son zamanlarda düþüþ gösteren kayýt dýþý ekonominin sosyal ve ekonomik alanda artacaðý tahmin ediliyor. Demokrasi Araþtýrma Merkezi tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre gelirler, ciro ve vergi alanlarýnda kayýt dýþýnýn genelde azalma gösterdiði, ancak iþ dünyasýnýn kayýt dýþý artýþýný hissettiði savunuldu. Kayýt dýþýnýn engellenmesi için önerilerde bulunan uzmanlar, herkese vergi kartý çýkartýlmasýný ve bu kart ile harcama yapýlmasýný, böylece kayýt dýþý elde edilen gelirlerin tespit edilmesini hedefliyor. Bir çok ülkede bu sistemin uygulandýðýný belirten Ekonomi Bakaný Petýr Dimitrov, kayýt dýþý ekonomiyi düþürmek için bunun kullanýldýðýný ifade etti. Bakan Dimitrov, ‘Herkesin vergi kartý bulunacak, bu kartý okutmadan kasa iþlem yapmayacak. Böylece vatandaþýn yaptýðý her bir harcama bilinecek, beyan edilen gelirin aþýlmasý durumunda sistem vergi dairesine bilgi verecek. Bu þekilde kayýt dýþý ekonomiden elde edilen gelirler takip edilmiþ olacak. Otomobilden tutun da kahve ve gazeteye kadar herþey bu kartla satýn alýnacak.’ dedi.

Sofya Uluslararasý Kitap Fuarý’nda dünyanýn en küçük kitap ciltleri sergilendi. Rusya standýnda yer alan kitaplar 8 ve 9 mm.lik boyutlarýyla Onegin, Puþkin, Çehov gibi ünlü yazarlarýn klasiklerini içeriyor. Moskova için hazýrlanan 64 sayfalýk kitap ise 2x1 mm. ebatýyla ilgi topladý. Mini eserler arasýnda ultraminyatür yapýsý olan ve Rus alfabesini yansýtan 11 sayfalýk eser ise sadece 0,8 x 0,8 mm. boyuta sahip bulunuyor. Sivrisineðin iðnesinde rahatlýkla taþýnabilecek büyüklükteki sayfasý olan bu alfabe, geçtiðimiz yýllarda Guinnes rekorlar kitabýna girmiþti.

Bu þekilde beyan edilmeyen gelirin ve illegal sermayenin önüne geçileceðini aktaran Dimitrov, herkeste olmasý beklenen kiþisel kart ve þahsi tanýným numarasý sayesinde yapýlan ödemelerin tespit edileceðini ve böylece kaçak harcamalarýn sýnýrlandýrýlacaðýný söyledi. Euro’nun leva ile birlikte kullanýlmasý önerildi Ekonomi Bakaný kayýt dýþý ekonomiyi önlemek için Euro para biriminin Bulgar levasýyla paralel olarak kullanýlmasý öneriliyor. Kriz anýnda en hýzlý bir þekilde Euro’nun tedavüle girmesinin ekonomideki ihracata olumlu katký saðlayacaðýný belirten Dimitrov “Bu þekilde Avrupa ve bizdeki enflasyon farký giderilecek ve levaya karþý olumsuz etki ortadan kalkacak. Döviz Kuru muhafaza edilerek ihracat derin bir nefes alacak” þeklinde konuþtu. Bu teklife karþý çýkan Maliye Bakaný Plamen Oreþarski, Avrupa Merkez Bankasý’nýn izni olmadan Evro’nun paralel veya tek para birimi olarak Bulgaristan ekonomisinde yer almasýnýn olumsuz sonuçlar doðurabileceðini savundu. Ekonomist Vladimir Karolev, Bakan Dimitrov’un önerisine destek vererek Eoru’nun leva ile paralel olarak kullanýlmasýnýn çok fazla yasal deðiþiklik gerektirmeyeceðini, sadece vergi, maaþ, kamu giderleri ve banka ödemelerinin de Euro üzerinden yapýlmasýna izin verilmesi gerektiðini söyledi. Çok ciddi olumsuzluklar beklemediðini vurgulayan Karolev, ülke ekonomisinin zamanla Euro’ya alýþacaðýný ve böylece leva ile Euro arasýndaki kur farkýnýn da ortadan kalkacaðýný savundu.

Bulgaristan ile Türkiye ‘TIR krizi’ni çözdü Bulgaristan ile Türkiye, TIR’lardan geçiþ ücreti alýnmasý sorununu karþýlýklý olarak çözüme kavuþturdu. Buna göre, Bulgaristan, Türk TIR’larýna uyguladýðý geçiþ ücretini 83 eurodan 43 euroya düþürürken Türkiye ise Bulgar TIR’larýna yönelik bazý sýnýrlamalarý kaldýrdý. Bulgaristan Ulaþtýrma Bakanlýðý’ndan yapýlan basýn açýklamasýnda, Bulgaristan Ulaþtýrma Bakaný Petýr Mutafçiev ile Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým arasýnda varýlan mutabakat gereði, Türkiye’nin Bulgar taþýmacýlarýna yönelik bütün sýnýrlamalarý kaldýrdýðý ve Bulgaristan’dsan transit geçiþ ücretinin 43 euro alacaðý belirtildi. Böylece her iki ülke arasýndaki transit geçilerde 43 euro ücret alýnacak. Þu ana

kadar tüm transit geçiþler için 83 euro ücret ödeniyordu. Ayrýca, Bulgar plakalý ve Euro 1 çevre standardýna uymayan araçlarýn Türkiye’ye giriþlerini engelleyen uygulama da iptal edildi. Alýnan karar Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Bulgar nakliyecilerin benzin fiyatlarýndaki artýþ ve Bulgar nakliyeciler arasýndaki rekabeti olumsuz etkiledikleri gerekçesi ile Türkiye’den Avrupa’ya transit geçiþ yapan TIR’lardan geçiþ ücreti alýnmasýna baþlanmýþtý. Bu uygulamaya karþýlýk Türkiye’de ülkeye giren Bulgar TIR’larýndan transit geçiþ almaya baþlamýþ ve çevre standartlarýna uymayan eski Bulgar TIR’larýnýn da Türkiye’ye giriþlerine izin vermemiþti.

TAZİYE Arkadaþýmýz Abdi Ferad'ýn abisi (Salih) geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetmiþtir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve akrabalarýna baþ saðlýðý dileriz. Zaman, Plovdiv


HABERLER Z A M A N 3 8 - 14 ARALIK 2008

Kanser tedavisine iyi geldiði iddia edilen ilaca tepki Beynur Süleyman

Sofya

Bir ayý aþkýn süredir tartýþma konusu olan ve bazý kanser oluþumlarýna karþý ilaç bulunduðu haberiyle gündeme gelen Prof. Ýlarion Yançev’e farklý organizasyonlardan tepki geldi. Bulgar Bilim Akademisi’nde (BAN) görevli Prof. Yançev, fareler üzerinde yaptýðý deneylerde kedi pençesi (Uncaria tomentosa) bitkisi ile yaptýðý deney sonucunda kanser tümörlerinin yok olduðunu gözlemlemiþti. Kýsa bir zaman içinde görülen iyileþmeye bazý kuruluþlardan tepki geldi. Ýlaç Ajansý, ‘insan üzerinde deney yaptýðý’ gerekçesiyle profesörü kýnarken, ‘meme kanserini tedavi etti’ iddialarýný da abartýlý bulduðunu aktardý. Ajans ayrýca Yançev’in ilacýnýn klinik olarak ispatlanmadýðýný savundu. Öte yandan BAN’daki bilim adamlarý resmi bir bildiri ile söz konusu deneyi incelemeye aldýklarýný ve yapýlan prosedürlerin doðruluðunu araþtýrdýklarýný açýkladý. Yançev’in gerçekleþtirdiði ilaç tedavisinin uygun þartlarda yapýldýðýnýn tespit edilmesi durumunda uzman bir ekip oluþturulacaðý ve deneylerin devam edeceði aktarýldý. Hem onkolog hem de hastalar tarafýndan þimdilik kötümserlerin sayýsý oldukça fazla gözüküyor. Ýlacýn etkisinin gerçekten anlaþýlmasýnýn en az bir-

kaç yýl sürmesi bekleniyor. Ýlarion Yançev, kedi pençesi özüyle doðrudan tümörlere enjekte ettiði ilacýn etkisinin bir hafta içinde görüldüðünü ve farelerde en azýndan görünüþ olarak tümörlerden sadece iz kaldýðýný savundu. Kimyasal içerikli maddeler kullanmadýðýný iddia eden Yançev, saðlam dokular bozulmadan tümörlerin eridiðini belirtti. Bulgar bilim adamlarý, kedi pençesi özünü Almanya’ya gönderdi. Alman uzmanlar bitkinin hangi maddesinin olumlu yönde etki yaptýðýný araþtýracak. Kimyagerler, sonuca ulaþmak için birçok deney yapmak zorunda kalacak. Yabancý uzmanlarla birlikte kendi çapýnda paralel olarak incelemeleri sürdüren Patoloji ve Parazitoloji Enstitüsünde, 7 farede kimyasal olarak kanser oluþturuldu ve bir hafta sonra Yançev’in ilacý enjekte edildi. Kýsa bir zaman sonra bu deneyden de sonuç alýnmasý bekleniyor. Yapýlan araþtýrmalarý organik kimyagerler de yakýndan takip ediyor. Ýnsanlarýn kendi kendini tedavi

etmeye kalkýþmasýnýn tehlikeli bir sonuca götürebileceðini söyleyen Ýlarion Yançev “Eðer kanser kana karýþmýþ ise veya metastazi oluþturduysa bitki özünü kullanmak ölümcül olabilir. Çünkü tümörleri öldüren ilaç, yaralarýn oluþmasýna neden oluyor. Tabi ki, hala birçok belirsizlikler var, fakat önemli olan tedavi yönteminin bulunmasý.” þeklinde konuþtu. Prof. Yançev 35 yýldan beri onkoloji deneyleri yürütüyor, fakat kedi pençesi otu ile 15 yýldýr tanýþýyor. Bundan 3 yýl önce ise bulduðu ilacý doðrudan tümörler üzerinde denemeyi karar vermiþ ve baþarýlý olmuþ. Þifalý otun özellikle toplandýktan bir ay sonraya kadar etkisini koruduðunu söyleyen Yançev, faralerin dýþýnda kedi ve köpekler üzerinde de uygulandýðýný kaydediyor. Þimdilik hayvanlarda meme ve diþ etleri kanserlerini baþarýlý bir þekilde tedavi ettiðini vurgulayan Yançev, ilacýn cilt ve meme kanserini de tedavi edebileceðini, dozajý tespit edildiðinde hastalýk öncesi koruyucu madde olarak da alýnabileceðine vurgu yapýyor.

Ýstanbul’da Bulgar Kültür Merkezi kuruluyor Bina, 1993 yýlýnda yýkýlan Bulgar okuluna tazminat olarak Türkiye tarafýndan temin edilen ve 848,5 metrekare alandan oluþan bir alana yapýlacak. Binanýn inþasý ile Bulgaristan ticaretinin geliþmesi, Bulgaristan kültürü ve tarihi yerlerinin tanýtýmý amaçlanýyor. Ýhaleyi kazanan þirket binayý kendi imkanlarý ile yapacak ve binanýn bir kýsmýný, merkezin amacýna uygun ve merkezin çalýþmalarýný zorlaþtýrmayacak þekilde 35 yýllýðýna kullanabilecek. Kültür Merkezi’nin bir kýsmý Bulgaristan Ekonomi Bakanlýðý ile Kültür Bakanlýðý tarafýndan kullanýlacak. 3 katlý olmasý ve yer altý otoparký olmasý beklenen binanýn ihale sözleþmesinin yürürlüðe girmesinin ardýndan 60 ay içinde tamamlanmasý hedefleniyor. Sofya, Zaman

sadece n bir bitk Dünyada maya alýna ru o k e v n þe nser hasta olarak yeti üzlerce ka y r a rl te to e k d o d þekil dir. Perulu aþarýlý bir b e il e d si i e ç in en em sýný kedi p ýklýklýk sist ýþ ð a B i. v a ir d lerd tu, AIDS te davi etmiþ i pençesi o d e k ktadýr. n e ir d kullanýlma güçlen te k li ir b e ZT il sinde de A

Köy muhtarý, þehirdeki imkanlarý köye taþýdý çekleþtirmek için canla baþla çalýþmaya baþladým. Her ay köylülerle görüþerek, yaptýklarýmýzý ve yapmamýz gerekenleri hep birlikte gözden geçiriyoruz. Yapýlacak olan iþleri bu görüþmelerimizde köylülerim ile birlikte tespit ediyoruz. Buradan çýkan kararla iþlerimi yapýyorum” diye konuþtu. Muhtarlýða baþlayalý henüz 1 yýl olmasýna raðmen Karamantsi halkýnýn muhtara güvenleri tam ve halk yapýlan yeniliklerden son derece memnun. Zaten halkýn beni seçmelerindeki en büyük faktör ‘beni sözümün eri olarak bilmeleridir‘ diyor Hacý Þakir. Karamantsi köyünün daha da modernleþeceðini dile getiren Hacý Þakir, ileriye yönelik projelerini þöyle sýraladý: ‘Köyümüzün tarihi çok eskilere

Nazým Hikmet Okumaevi’nin organize ettiði Kurban Bayramý etkinliði Þumen’de belediye konser salonunda coþkuyla kutlandý. Þumen halkýnýn büyük ilgi gösterdiði kutlama programýna deðiþik etnik gruplarýn folklor ekipleri renk kattý ve birlik beraberlik mesajlarý verildi. Programa katýlan DPS Ýl Baþkaný Nurettin Ýsmail, Bölge Müftüsü Mesut Mehmet, Türkiye’nin Burgas Baþkonsolosu Ýsmail Sefa Yüceer, iþadamý Aziz Sadulla birer konuþma yaparak halkýn bayramýný kutladý. Mesut Mehmet yaptýðý konuþmada, bayramlarýn sevgi, birlik ve kaynaþma günleri olduðunu, dolayýsýyla dargýnlarýn barýþtýðý birer barýþ günleri olduðunu söyledi. Mehmet, özellikle çocuklara bu bayramlarýn doyasýya yaþatýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Kapatýlan Þumen Türk tiyatrosu sanatçýlarýndan Sýdýka Ahmedova ve Emel Tabak türkü seslendirdi. Nüvvab Okulu öðrencileri de okuduklarý ilahiler ve skeçlerle beðeni kazandý. Tören sonunda Türkiye devlet televizyonu TRT’de bir yarýþma programýna katýlan sanatçý Nevin Celil sahne aldý. Eþref Hüseyin, Þumen

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

si Kedi Pençe ntosa) yabani e m o T ia r a zon’da (Unc Peru Ama i-

Haskovo’nun Mineralni Bani Belediyesi’ne baðlý Karamantsi köyü muhtarý Alaydin Hacý Þakir birinci dönem muhtarlýk yaptýðý köye saðladýðý yol, çocuk parký, yeni muhtarlýk binasý ve yapýlan etkinlikler nedeniyle bölgede örnek muhtarlardan biri olarak anýlýyor. Bin 500 nüfuslu ve 350 haneli Karamantsi Köyü Muhtarý Alaydin Hacý Þakir, tüm imkanlarýný seferber ederek vatandaþlarla toplantýlar yaparak aldýðý kararlarla köye güzel bir görünüm kazandýrdý. Köyün bütçesini Mineralni Bani Belediyesi’nin belirlediðini dile getiren Hacý Þakir, “2007 yýlýnda muhtarlýða aday olduðumdan bu yana tek bir hedefim vardý; ‘þehirde ne varsa köyümde de olacak’ diyordum ve seçilince bunlarý ger-

Kurban Bayramý Þumen’de törenle kutlandý

dayanýyor ve yollarý da yýpranmýþ durumda. Biz Mineralni Bani ve civar köylerin Kýrcali þehrine açýlýþ kapýsý konumundayýz. Bundan dolayý da yollarýmýzýn tamamýný ilkbaharla birlikte yenilemeye baþlayacaðýz. Yollarýn yenilenmesiyle birlikte yer altý su tesisatýmýzýn da yenilenmesi söz konusu. Su tesisatýmýz da eski olduðu için bazý zamanlarda halkýmýz su problemi çekiyor. Borular eskimiþ ve kimisi su sýzdýrýyor ve su kesintilerine neden oluyor. Bu durum da yazýn Karamantsi, Boyan Botevo, Vinevo, Angel Voyvoda köylerinin susuz kalmasýna sebep oluyor. Böyle problemlerle karþýlaþmamak için su tesisatýmýzý yenileyip kapasitesini de arttýracaðýz.’ Ýlhan Halibrâm, Haskovo

TEBRİK

Oðlumuz Reha Rujdi Rufi’nin doðum gününü can–ý gönülden kutlar, hayatýnýn hep gülücükler, mutluluklar ve baþarýlarla dolu olmasýný dileriz.

Anne ve Babasi


6 Z A M A N DIÞ HABERLER 8 - 14 ARALIK 2008

ABD'nin seçilmiþ baþkaný Barack Obama'nýn yakýn danýþmanlarýndan Clinton dönemi Dýþiþleri Bakaný Madeleine Albright, ‘Bush memleketi' olarak bilinen Teksas eyaletinin Houston þehrindeki Gülen Enstitüsü'nün davetine icabet ederek bir konuþma yaptý. Hyatt Oteli'nde yapýlan ‘Madeleine Albright'la bir mükaleme' konulu toplantýda Obama dönemine iliþkin önemli mesajlar veren eski bakaný, þehrin önde gelen isimlerinden oluþan seçkin davetli topluluðu ilgiyle izledi. Washington'da bazý dünya liderleriyle G–20 Zirvesi vesilesiyle Obama adýna özel görüþmeler yapan heyette yer alan Albright'ýn görüþleri, yeni baþkana yakýnlýðýndan dolayý Amerika ve dünya kamuoyunda oldukça önemseniyor. Albright, Obama yönetiminin ABD dýþ politikasýný yeniden dengeli konumuna getireceðini kaydederken, belki ilk 100 deðil 1.000 günde bile kaybedilen zeminin telafi edilemeyeceðinin altýný çizdi ve ‘sabýrlý' olunmasý çaðrýsýnda bulundu. ABD'nin Irak Savaþý'ndan sonra ‘yolunu' ve ‘ahlaki üstünlüðü'nü kaybettiðini söyleyen Albright,

Kurban yardýmlarý Türkiye'nin dünyadaki prestijini artýrýyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Kimse Yok mu Derneði Genel Baþkaný Mehmet Özkara, Türkiye'nin Osmanlý'dan gelen bir yardýmseverlik misyonunun bulunduðunu söylüyor. Yardým faaliyetleri sayesinde Türkiye'ye karþý inanýlmaz bir alaka olduðunu vurgulayan Özkara, kurban vesilesiyle dostluk köprülerinin kurulduðunu kaydediyor. Yardým ziyaretleri sýrasýnda atýlan adýmlarla iktisadi anlamda da çalýþmalarýn olduðunu dile getiren Özkara, asýl önemli olanýn Türk kültürünü tanýtmak ve sevdirmek olduðunun altýný çiziyor. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay ise 17 yýldýr Kurban bayramlarýnda dünyanýn dört bir yanýna gittiklerini hatýrlatýyor: "Biz bundan 10 sene önce sadece kurban kesmek için gidiyorduk. Þimdi çok güzel iþlere imza atýlýyor. Önümüzdeki sene hayýrseverlerin yardýmlarýyla ihtiyaç olan ülkeler için yapýlan 2 okul, üç cami, bir su kuyusu, bir de hastane bitmiþ olacak." Deniz Feneri Derneði Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Altan ise bu tür yardýmlarýn Türkiye'nin uluslararasý açýlýmýna ciddi katký saðladýðýný belirtiyor. Altan, "Faaliyetler ya devletlerarasý bir diyaloðun baþlatýlmasýna sebep olmuþ ya da baþlatýlan diyaloðu halklar düzeyine indirerek kökleþmesini saðlamýþtýr." görüþünü dile getiriyor. Kimse Yok mu Derneði, Türkiye dahil 60 ülkede kurban yardýmý yapacak. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, toplam 110 ülkede kurban kesecek. Deniz Feneri Derneði ise özellikle Afrika, Kuzey Irak, Pakistan, Mozambik gibi ülkelere gidecek. Mükremin Albayrak

Obama döneminde ‘en iyi ihraç ürünleri' olan demokrasiyi desteklemeye devam edeceklerini, ancak empoze etmeye de çalýþmayacaklarýný vurguladý. Obama hakkýnda seçim kampanyasýnda ortaya atýlan Müslüman olduðu yönündeki iddialara karþýlýk eski Dýþiþleri Bakaný Colin Powell'ýn yaptýðý 'Müslüman olsa ne olur?' çýkýþýndan övgüyle söz eden Albright, son dönemde üretilen ‘Ýslamofaþist' ve benzeri tamlamalardan hoþlanmadýðýný kaydetti. Albright, "Gülen Enstitüsü ve benzerlerinin çalýþmalarý sonucu insanlar Müslümanlarý otomatik olarak terörist olarak tanýmlamýyor. Ama Amerika'da bu oldu." dedi. Yolunu þaþýran dünyada bir ‘yol gösterici'ye ihtiyaç olduðunu söyleyen Albright, bu rolü ‘demokratik deðerlere karþý çýkanlar', ‘radikal popülistler', ‘agresif milliyetçiler' ve ‘kutsal savaþ havarileri'nin ifa edemeyeceðini kaydederek þöyle devam etti: "Bunun, Gülen Enstitüsü'nün kalbinde ve bu öðle yemekli toplantýlar serisinde mündemiç deðerlerde bulunmasý çok daha muhtemel. Bu deðerler, uluslararasý diyaloða baðlýlýk, kültürel çeþitliliði

anlama, insanî adalete destek ve barýþ sevgisini içeriyor." ABD Temsilciler Meclisi Teksas milletvekillerinden Al Green de Gülen Enstitüsü'nün ‘barýþ getirme iþi'yle meþgul olduðunu belirterek, "Enstitüyü ýrksal ve etnik birlikte yaþama ekümenik bir yaklaþým getirmesinden dolayý tebrik ediyorum." dedi.

‘Türksever'im, dünyada en sevdiðim þehir Ýstanbul ABD'nin Houston kentinde Turquoise (Turkuaz) adlý kültür merkezinin açýlýþ törenine katýlan eski ABD Dýþiþleri Bakaný Madeleine Albright, Türkiye'ye ve Türk toplumuna sýcak mesajlar verdi. Dünyada en sevdiði þehrin Ýstanbul olduðunu söyleyen Albright, kendisini bir ‘Türksever' (Turkophile) olarak nitelendirdi. Türkiye ile ABD arasýndaki ‘büyük ittifak'ý düþünmenin kendisini çok mutlu ettiðini söyleyen Albright, "Biz Türkiye ile NATO müttefikleriyiz, dostuz, ve uluslararasý arenada ve bölgede barýþ arama ortak hedefimiz var." dedi. Türkiye'nin barýþ ve istikrarý sürdürme adýna ‘giderek artan' ve ‘çok önemli' bir rol oynadýðýný kaydetti. FOTOÐRAF: ZAMAN

FOTOÐRAF: ONUR ÇOBAN

Gülen Enstitüsü'nün toplantýsýnda konuþan Albright'tan sabýr çaðrýsý

Madeleine Albright, Obama yönetiminin ABD dýþ politikasýný yeniden dengeli konumuna getireceðini kaydederken, belki ilk 100 deðil 1.000 günde bile kaybedilen zeminin telafi edilemeyeceðinin altýný çizdi ve 'sabýrlý' olunmasý çaðrýsýnda bulundu.

iLAN PARKE FABRÝKASI Varna’ya 60 km mesafede, Komple çalýþýr vaziyette. Kiralýk veya iþletme ortaðý olabilir. Ýrtibat Tel: 052/630 865 0888 22 47 27 0889 43 14 07

Amerika’da durgunluk bir yýl önce baþlamýþ Amerikan iþ dünyasýnýn izlediði gidiþi belirleyen kurul, ekonominin 2007 yýlý Aralýk ayýnda durgunluða (resesyon) girmiþ olduðunu ve bu gerilemenin Ýkinci Dünya Savaþý'ndan bu yana görülen en kötü gidiþ olabileceðini açýkladý. Ulusal Ekonomik Araþtýrma Bürosu (NBER), söz konusu çalýþmayý yapan komite üyelerinin yaptýklarý görüþ alýþveriþi sonunda, 2001 Kasým ayýnda baþlayan ekonomik büyümenin sona erdiðini tespit ettiklerini bildirdi. Söz konusu ekonomik büyüme dönemi 10 yýl sürmüþtü. Pek çok ekonomistin, gelecek yýlýn ortalarýna kadar sürmesini bekledikleri þimdiki resesyon, ‘Büyük Buhran'dan bu yana görülen üçüncü büyük resesyon. 1970'lerin ortasýnda ve 1980'lerde

görülen resesyonlar, þimdikinden daha büyük olarak deðerlendiriliyor. NBER komitesi üyesi ve Harvard Üniversitesi profesörlerinden Jeffrey Frankel, "Bence daha önümüzde uzun bir yol var, galiba bu, en derin ve en uzun süreli resesyon olacak. Savaþ sonrasýnýn en kötü resesyonu olabilir. Henüz belli deðil." dedi. Büro, pek çok ülkede yapýlanýn tersine, resesyonu reel gayri safi yurtiçi hasýlada peþ peþe iki çeyrek daralma olarak tanýmlanýyor. Bunun yerine, ekonomik faaliyetlerde, tüm ekonomiye yayýlacak boyutta ve birkaç aydan fazla süren bir gerilmeyi esas alýyor. Son gerilemenin tespiti, 2008'in ilk yarýsýnda GSYH'nin artýda olmasý sebebiyle kolay olmadý. Komitenin 2007 Aralýk ayýnda zirve yaptýktan sonra

her ay sürekli düþüþ gösteren ücret bordrolarýný ve bunun yaný sýra reel GSYH ve diðer verileri de inceleyerek gerçek resesyonun baþlama tarihini belirlediðini dile getiren NBER, þu açýklamayý yaptý: "Komite 2008 yýlýnda ekonomik faaliyetteki düþüþün resesyon ölçütleriyle tutarlý olduðuna karar verdi. Yurtiçi hasýlanýn çeyrek bazdaki, net olmayan üretim hareketleri dýþýndaki tüm deliller, bu sonucu destekledi." Öte yandan Merkez Bankasý (FED) Baþkaný Ben Bernanke ise ekonominin ‘oldukça aðýr' baskýlar altýnda bulunduðunu ve piyasalarýn eylül ayýnda yeniden yaþadýðý bozulmanýn ardýndan ekonominin daha da zayýfladýðýný söyledi. Bernanke, ekonominin korunmasý için kararlý adýmlar atýlmasý gerektiðini kaydetti.


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 8 - 14 ARALIK 2008

Baþarýsýz patron, çalýþanýn kalbine de zarar! Ýsveç’te yapýlan bir araþtýrmaya göre, patronlarýnýn yetersiz, baþarýsýz, adaletsiz ve yönetme kabiliyeti zayýf olduðunu düþünen çalýþanlarýn kalp krizi ve benzeri kalp rahatsýzlýklarý riski daha fazla. “Occupational and Environmental Medicine” adlý dergide yer alan araþtýrmada, çalýþanlarýn stresin patronun baþarýsýzlýðýndan kaynaklandýðýný düþünmesi durumunda riskin daha da arttýðý belirtiliyor. Ýþverenlerin sadece olumsuz þeyler söylemesi deðil, iletiþimde problemli ve olumsuz bir tavýr sergilediðinin düþünülmesi de riski artýran bir diðer faktör. WebMD adlý saðlýk portalýndaki habere göre, 3 binden fazla çalýþan üzerinde yapýlan araþtýrmada çalýþanlar patronlarýný iletiþim, bilgilendirme, tavsiye, hedefleri belirleme ve verdikleri yetki miktarý açýsýndan deðerlendirdi ve ciddi kalp problemi riskinin çalýþanlarýn patronlarýný ne kadar yeterli bulduðu ile orantýlý olduðu ortaya çýktý. Daha önce yapýlan bir baþka araþtýrmada da, ters ve olumsuz bir iþ ortamýnda çalýþan kiþilerde kalp hastalýðý riskinin yüzde 50 daha fazla olduðu belirlenmiþti.

Kalýn perde, ýsý kaybýný önler Kayserigaz Ýþletme Bakým Müdürlüðü Ýç Tesisat Sorumlusu Murat Akdað, yapýlacak basit uygulamalarýn kýþýn ýsýnmada yazýn ise serinlemede yüzde 50 tasarruf saðlayacaðýný dile getiriyor. Doðalgazla ýsýnan binalarda tasarruf büyük oranda iyi bir yalýtýmla saðlanabildiðini anlatan Akdað, ýsýcamlarýn (çift cam) olmasý kýþýn ýsý kaybýnda yüzde 40–50, yazýn ise yüzde 15 tasarruf saðladýðýna dikkat çekiyor. Tasarruf için alýnacak diðer basit tedbirler þöyle: Radyatörlerin üzerinin ve önünün estetik nedenlerle kapatýlmamasý gerekiyor. Radyatörün arkasýndaki duvara folyolu levhalar koyarak yakýttan yüzde 15 tasarruf edilebiliyor. Pencere ve kapý izalosyonu tam olarak yapýlmasý halinde ise yüzde 15 tasarruf saðlanabilir. Konutlarda kalýn ve pencereyi tamamen kapatan perdeler kullanýlmasý ýsý kaybýný önemli oranda azaltýyor.

Tükenmiþlik mi hissediyorsunuz? Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Abdülkadir Çevik, yoðun ve stresli iþ temposunda çalýþan sorumluluk sahibi kiþilerde genel bir yorgunluk hali görülebileceðini söyledi. Abdülkadir Çevik, “Çalýþmalarýn karþýlýðýný alamayan kiþilerde, mutsuzluða baðlý olarak tükenmiþlik sendromu dediðimiz ruh ve beden saðlýðýný olumsuz yönde etkileyen saðlýk problemleri görülür.’’ dedi. Çevik, bu kiþilerde tükenmiþlik sendromu görülebileceðini söyledi.

Mola vermeden sürekli ders çalýþmanýn öðrenciye faydasý yok Bir öðrencinin baþarýlý olabilmesi ancak etkin öðrenme ile mümkün. Öðrenci eðer harcanan çaba oranýnda baþarý gösteremiyorsa çalýþmalarýnýn verimsizliðinden söz edilmesi gerekiyor. Milli Prodüktivite Merkezi tarafýndan hazýrlanan “Eðitimde etkin öðrenme ve ders çalýþma yöntemlerinde verimlilik” baþlýklý broþürde, çalýþma sürelerinin en az yarým saat, en fazla bir saat olarak ayarlanmasý, her bir saatte 10 dakika ara verilmesi tavsiye edildi. Öðrenme için temel faktörün öðrenci motivasyonu olduðu belirtilen çalýþmada, öðrencinin herhangi bir bilgi, tutum ve davranýþý öðrenmesi için öncelikli olarak öðrenmeye istekli olmasý gerektiði kaydedildi. Etkin öðrenme tekniklerinin eðitimde kullanýlmasýnýn öðrenciye, katýlýmcýlýk, olumlu ve amacýna uygun bilgi, tutum ve davranýþ deðiþikliði, öðrenilen þeyin hayatta kullanýmý ve problem çözücü düþünme yeterlilikleri kazandýracaðýna iþaret edilen broþürde, etkin öðrenme ve verimli ders çalýþma konusunda önemli tavsiyelerde bulunuluyor. Etkin öðrenme nasýl saðlanýr?

Öðrenciler öncelikli olarak kýsa ve uzun dönemli hedeflerini belirlemeli. Çalýþma ortamý düzenlenmeli ve çalýþma masasýnýn karþýsýna veya öðrencinin göz hizasýna gelecek þekilde, dikkati daðýtýcý, hareketli veya sabit materyal yerleþtirilmemelidir. Çalýþma ortamý gürültüden, müzik veya TV sesinden arýndýrýlmalýdýr.”

Elma, zihni açýyor

kerleme veya elma yemek faydalýdýr.

Öðrenci dikkatinin daðýldýðý ya da hayaller kurma eðilimine girdiði anda odayý havalandýrmalý, basit egzersizler yaparak dikkatini yeniden toplamalýdýr. Öðrenci ders çalýþma öncesinde hafif gýdalar almalýdýr. Aþýrý tokluk veya açlýk ders çalýþmayý engelleyen önemli etmenlerdir. Bunun yanýnda ders esnasýnda aþýrý olmamak kaydýyla þe-

Ders tekrarý, ayný gün olmalý

Unutma, en fazla, tekrar yapýlmadan geçen ilk 24 saat içinde gerçekleþmektedir. Bu nedenle dersler ve özellikle yeterince anlaþýlmamýþ konular bu süre içinde tekrar edilmeli ve akýlda kalýcý, günlük yaþantýya uyarlanabilen iliþkilendirmelerden yararlanýlmalýdýr.

Emzirilen bebeðin akciðerleri daha iyi görev yapýyor Emzirilen bebeklerin akciðerlerinin çocuklukta, emzirilmeyenlere göre daha güçlü olabileceði bildirildi. Ýngiliz ve Amerikan bilim adamlarýnýn, 1.456 bebekle 10 yaþlarýna gelene kadar yaptýðý araþtýrmada, bebekken en az 4 ay boyunca emzirilen çocuklarýn akciðerlerinin görevlerini daha iyi yerine getirdikleri görüldü. Sonuçlarý Thorax dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, emmenin farklý mekanizmalarý ve emme süresinin, bu etkiden kýsmen sorumlu olabileceði ve biberonlarýn tasarýmýnda yapýlacak deðiþikliklerin de bu etkiyi oluþturabileceði belirtildi. Araþtýrma çerçevesinde izlenen çocuklardan üçte birinin, bebekken en az 4 ay boyunca emzirildiði ve bu çocuklarýn derin bir nefes aldýktan sonra emzirilmeyenlere göre dýþarý daha fazla hava verdikleri ve bunu daha hýzlý yaptýklarý gözlendi. Çocuklarýn akciðerlerinde görülen bu etkiye, anneleri astým ya da alerjik bir yapýya sahip olsa dahi rastlandýðý kaydedildi. Emzirmeyle ilgili daha önce yapýlan araþtýrmalar, emzirmenin, bebekleri hayatlarýnýn ilk döneminde solunum yolu problemlerinden koruduðunu göstermiþti. Ankara, aa


10 Z A M A N ÝKLÝM 8 - 14 ARALIK 2008

Ýklimleri kurtarmak banka kurtarmaktan daha önemli BÝRÝNCÝ

SAYFADAN

zegenin iyiliði için çabalar, diðer bir kýsmý da endüstrilerinin çýkarlarý için. Kömürün dünya seragazý salýmlarý içindeki payý yuzde 30. Bu da kömür endüstrisinin, BM iklimi korumak için bir araya geldiðinde panik yapmasý için yeterli bir sebep. Bu nedenle kendi piyasa paylarýný korumak için yeni bir halkla iliþkiler stratejisi geliþtirdiler: Karbon tutma ve depolama adýnda henüz belirsizlikler içeren ve çok pahalý olan bir teknolojiyi "temiz kömür" adýyla pazarlamaya baþladýlar. Oysa teknoloji henüz hazýr olmamasý nedeniyle çözümden çok, kömür endüstrisine yapýlan yatýrýmlardan desteðin çekilmemesi için pazarlanýyor. Bu nedenle daha Birleþmiþ Milletler toplantýsý baþlamadan, Poznan'da 20 ülke bakaný kömür endüstrisiyle bir araya geldi. Polonya liderliðinde düzenlenen bu zirvenin niyeti yeni bir kömür paktý kurmak. Zira, enerji sistemi yüzde 90 oranýnda kömüre dayalý olan Polonya, Avrupa Birliði'nin kömür santralleri yerine yenilenebilir enerjilerin geliþmesini saðlayacak iklim koruma paketinin kabul edilmesini engellemeye çalýþýyor.

DEVAM

Polonya'nýn Poznan þehrindeki çevre toplantýsý, bu dünyanýn nasýl bir sona yaklaþtýðýný anlamamýz için orta önem kazanýyor. Kyoto Protokolü, küçük hedefleri olmasýna raðmen zorlu bir baþlangýçtý. Devletlerin tutumlarý nedeniyle dünya atmosferinin ihtiyacý olan deðiþim, olmasý gerektiði gibi baþlatýlamadý. Bu nedenle hâlâ bilim insanlarýnýn çözüm için talep ettikleriyle siyasetçilerin yaptýklarý arasýnda büyük bir uçurum var. Yine de olumlu geliþmeler olmuyor deðil. Geçen sene, Bali'de gerçekleþtirilen BM iklim toplantýsýnda devletler 2009'da Kopenhag'da yapýlacak olan toplantýya kadar Kyoto sonrasý yeni bir anlaþmayý hazýrlama hedefini kabul ettiler. Bu açýdan bu seneki Poznan toplantýsý Kopenhag'a giden yolun temellerini atmak açýsýndan büyük bir önem kazanýyor. Masada çözümlemek için önemli sorular bulunuyor. Bu sorular: Ýklimi korumak konusunda, zengin ve geliþmekte olan devletler arasýnda sorumluluklar nasýl daðýtýlacak? Kim kime ne kadar kaynak akýtmalý? Dünyanýn yaþlý ormanlarýný korumak için nasýl bir mekanizma oluþturulmalý? Nükleer ve "temiz kömür" temiz kalkýnma mekanizmalarýna dahil edilecek mi? Hükümetler ayný zamanda hem ekonomik kriz hem de iklim kriziyle nasýl baþa çýkacaklar?

Çin mi, ABD mi? Hangisi sorumluluk almalý? Bugünlerde zengin ülkelerde ne zaman bir lidere iklim politikalarý sorulsa dikkati Çin'e çeker oldular. Çin, bu liderlerin öncelikle kendilerinin üstlenmesi gereken sorumluluklarýndan kaçabilmeleri için günah keçisi haline getirildi. Her ne kadar Çin'in bugün tercih ettiði kalkýnma yolu çok tehlikeli olsa da Batý'nýn kalkýnma modelinin bir taklidinden baþka bir þey deðildir. Diðer taraftan, ne zaman kalkýnmakta olan bir ülkenin liderlerine sorsanýz onlar da bu kez ABD'yi örnek gösterecek ve, "Eðer ABD hükümeti harekete geçmezse biz niye geçelim?" diyeceklerdir. Bu sýnýrlý bakýþ açýsý iklimi korumanýn da zenginlik yaratabileceði gereðini görmezden gelmektedir. Yeni Baþkan Obama'nýn oy verenlerine sunduðu çözümlerden biri de bu gerçeði görebilmesiyle ortaya çýktý. Mantýk basit: Yenilenebilir enerjilere yapýlacak büyük yatýrýmlar yeni iþ olanaklarý saðlayacak hem ekonominin canlanmasýný saðlayabilir hem de iklimi koruyabilir. Bu hem ülke ekonomisi hem de dünya için kazanç durumu oluþturur. Burada sorulacak soru, yenilenebilir enerjilerin hýzla yayýlmasýnda hangi ülkenin baþý çekeceðidir. Geliþmekte olan ülkeler, yine geliþmiþ ülkelerin gerisinde mi kalacaklar? Acil olarak yapýlmasý gerekenler için ülkeler arasýnda adil bir görev daðýlýmý yapmalýyýz. Yoksul olan deðil, kirleten maliyeti ödemeli. En varlýklý ülkeler, geliþmekte olan ülkeleri; düþük karbonlu bir kalkýnma ekonomisine geçiþ yapmalarý, ormansýzlaþmayý durdurmalarý ve iklim deðiþikliðinin engellenemez etkilerine uyum saðlamalarý

için maddî ve teknolojik olarak desteklemeleri gerekiyor. Geliþmiþ ülkeler seragazý salýmlarýný 2020 yýlýna kadar en az yüzde 25 – 40 oranýnda azaltmalýlar (1990 seviyesine göre). Bu arada geliþmekte olan ülkeler ise seragazý salýmlarýný beklenenin yüzde 15 altýnda tutmaya söz vermeliler. Özet olarak, her ülke bugüne kadar aldýðýndan daha çok sorumluluk almalý ama sorumluluklar þöyle paylaþýlmalý: Yoksul ülkeler az, hýzla kalkýnmakta olan ülkeler orta karar, geliþmiþ ülkeler hepsinden daha çok.

Nükleer veya kömür Kalkýnmakta olan ülkelerde, keresteciler veya çiftçiler kereste üretmek, mera veya tarým arazisi açmak amacýyla her yýl 13 milyon hektar civarýnda ormaný yok ediyor. Bugün, ormansýzlaþma ikli-

mi deðiþtiren gazlarýn salýmýnda yüzde 20'lik bir paya sahip. Bu tüm ABD'nin toplam salýmlarýndan daha fazla. Dünya Bankasý'na göre çiftçiler bir hektarlýk bir ormaný 200 dolar kazanabilmek için yok ediyorlar ama sadece karbon piyasalarýndaki rakamlar göz önüne alýnsa bile bu alanýn yok edilmesiyle birlikte 10.000 dolarlýk bir deðer kaybediliyor. Tüm bu nedenlerden dolayý, hükümetler ormansýzlaþmadan kaynaklanan salýmlarýn hýzlý bir þekilde azaltýlmasý için bir fon mekanizmasý oluþturmayý kabul etmeliler. Fon oluþturulursa ormansýzlaþma 2015'ten önce durdurulabilir. Birleþmiþ Milletler'in her iklim toplantýsýnda sadece ülke delegasyonlarý deðil, bu delegasyonlardan daha büyük sayýda lobi gruplarý da konferans etrafýnda toplanýr. Bu lobilerden bir kýsmý bu ge-

Ýklim kriziyle mücadele, küresel ekonomik krizi çözmede yardýmcý olabilir mi? Diðer taraftan, iklim felaketi, nükleer endüstri için mucizevî bir fýrsat oldu. Endüstri, Çernobil felaketi, devasa teknolojik sorunlar, sürekli artan maliyetler, büyüyen silahlanma tehdidi ve radyoaktif atýklar için doðru düzgün bir depolama teknolojisinin geliþtirilememiþ olmasý nedeniyle geliþme gösteremiyordu. "Bir felaket diðerini örter" prensibiyle hareket ederek, nükleer endüstri halkla iliþkiler ve lobi çalýþmalarýnda iklim deðiþikliðine odaklanmaya baþladý. Zaten, 2050 yýlýna kadar nükleer endüstri dört kat bile büyüse seragazý salýmlarýný azaltmada payý çok az olacak (yüzde 4). Oysa salýmlarýn 2050 yýlýna kadar yüzde 50 – 80 oranýnda azaltýlmasý gerekiyor. Nükleer enerjiyi 4 kat büyütmek için harcanacak olan 10 trilyon USD, yenilenebilir enerjilere, enerji verimliliði ve akýllý enerji sistemlerine harcansa bu, hem iklim korumaya daha gerçekçi ve etkili bir yaklaþým olur hem de radyoaktif atýk veya kaza gibi yan etkiler önlenmiþ olur. Finansal kriz ve küresel ekonomik durgunluk gezegenin iklimini kurtarmak için beklenmedik bir fýrsat oluþturdu. Bugün pek çok hükümet ekonomilerini devasa yatýrým programlarýyla yeniden canlandýrmayý düþünüyor. Ayný durum 1930'lu yýllarýn 'Büyük Depresyonu'nu aþmada etkili olmuþ ve büyük ekonomist Keynes'in yaklaþýmý benimsenmiþti. Bugün, büyük depresyondan çýkýþý ABD Baþkaný Roosevelt'in "Yeni Düzen" politikasý olarak hatýrlýyoruz. Eðer bankalarý kurtarabilmeyi bu kadar önemsiyorsak neden gezegeni de kurtarmayalým? New Economics Foundation "Yeni Yeþil Düzen" adýyla parlak bir teklif geliþtirdi. Vakýf tarafýndan hazýrlanan rapor, dünyayý iklim deðiþikliðinden korurken ayný zamanda ekonominin de canlanmasýný saðlayan adýmlarý içeriyor. Hilal Atýcý


8 - 14 ARALIK 2008

YORUM

Babaların sessiz haykırışı: Edep Ya Hu!

Bugün sevinç günü Bugün iki büyük bayramdan birini, çoluk çocuða o güzel günde yeni elbiyani Kurban Bayramýný kutluyoruz. seler alarak veya bayram harçlýðý vereBayram kelime anlamý ile þenlik ve rek bu sevincimizi paylaþýrýz. sevinç demektir. Bayramýn olduðu Bayramlar paylaþmak için vardýr. her yerde mutluluk, sevgi ve güzellik Ýnsanlar biri birileriyle bu sevinci nevardýr. Onun olduðu yerde bebekler kadar çok paylaþýrlarsa o kadar çok aðlamaz ve annelerin mutlu olurlar. Paylaþtýkgözyaþlarý diner. ça bu mutluluk büyür, Bu bayram gününde büyüdükçe daha çok inküskünler barýþýr; anne sanýn yüzü güler. Bu da babalar ziyaret edilir; fasizi daha çok mutlu eder. kir – fukara kurban eti Ýþte paylaþmanýn altýnda vererek gözetilir; eþe – yatan sýr da budur. Ýnsan ÝDRÝS dosta yemek verilir. Çobunu keþfetse bundan ALÝ cuk yuvalarý ve huzur evhiç dur olmaz. leri gibi yerleri ziyaret Yukarýda geçenleri i.ali@zaman.bg ederek ve kurban eti göyapmak ayrýca fedakârlýk türerek bu sevincimizi bir nebze dahi ister. O yolda zahmete katlanmak, olsa onlarla paylaþýrýz. Böylelikle on- terlemek, üþümek ve yorulmak bunlara yalnýz olmadýklarýný gösteririz. larýn hepsi fedakârlýðýn bir parçasýdýr. Uzakta olup da ziyaret edemediðimiz Bayramlar paylaþmaktan öte fedakârakrabalarýmýza mesaj, mail yazar ve- lýk da ister. Zaten o bizim insanýmýzýn ya telefonla arayýp hal hatýr sorarak içinde olan bir þey. Paylaþmayý ve febayramlaþýrýz, onlarýn da gönüllerini dakârlýðý sever bu ülkenin insaný. almaya çalýþýrýz. Bayramý bayram yapan bir baþka Bu sevincimizi herkesle paylaþmaya mesele de birbirimizle barýþmamýzçalýþýrýz. Ev halkýndan tutun en uzak dýr. Geçmiþteki küskünlüðü unutadiyarlarda oturan dostlarýmýza kadar; rak bir araya gelmek tam anlamýyla konu komþuya kurban eti götürerek; bayram olur. Mevlam da bu tabloya

nazar ederek bizleri af ederse, iþte o zaman bizim için asýl bayram olur. Bir Hak dostu “Mevla bizi affede bayram o bayram olur. Cürmü hatalar gide bayram o bayram olur” der. Bu sözler bizim halimizin tercümanýdýr. Bir baþka zat ise günümüzün bayramlarýný þöyle deðerlendiriyor: “Günümüzde, bayramlar biraz da bizim kendi törelerimizin rengine bürünüyor. Böyle mübarek bir gün bahane yapýlarak tatil ilan ediliyor. Kabir ziyaretlerine daha bir ehemmiyet veriliyor. Anne babayý ziyaret adýna gidip gelmeler, arayýp sormalar bayrama ayrý bir derinlik kazandýrýyor. Anne, baba ve çocuklar arasýndaki münasebetler bir kere daha pekiþtirilmiþ oluyor. Çocuk yuvalarý ve huzur evleri gibi yerlerde ziyaretçi bekleyen ve arayýp soraný olmama talihsizliðiyle kývranan kimseler ziyaret ediliyor, sevindiriliyor. Böylece, bir yönüyle, daha geniþ manada bir sýlayý rahimde bulunuluyor”. Bu vesileyle tüm okuyucularýmýzýn ve Müslümanlarýn bayramýný kutlar ve bu bayramýn hepimize sevgi ve mutluluk getirmesini dilerim!

Türk okuluna dua edeceğim Temmuz ayýnýn baþýnda “Geri Dön- yýp et vermezsiniz.” diyor. Bir baþkamek Ýçin Gelmedik Madagaskar’a” sý kucaðýndaki çocuðu yere atýyor çove “Kilometrelerce Uzaktan Mada- cuk yerlerde feryatlar içinde. “Sen gaskar’a Gelmiþsiniz...” baþlýklý yazý- annesin çocuðunu niye yere atýyorlarým üzerine oradaki “College La sun? Olur mu böyle þey?” diyoruz. Lumiere International” yani “Iþýk “Böyle yapmazsam bana et vermezKoleji”nden Türkçe öðsiniz.” diyor. Bir taraftan retmeni Kasým Aksoy et daðýtýyoruz bir tarafbazý hatýralarýný yazýp tan da böyle manzara göndermiþ. karþýsýnda içimiz burkuHalkýnýn çoðunluðu luyor, eziliyor, “Allahým Hýristiyan olan, gözleri ne yapsak ki?” bu insanfener gibi parlayan lemur larý böyle memnun etA B D U L L A H isimli bir hayvanýn ve vasek. Velhasýlý o gün okuAYMAZ nilyanýn memleketi Malun kapýsý izdihamdan dagaskar’dan gelen a.aymaz@zaman.com.tr dolayý yýkýldý, zar zor o mektubu size aktarmaya gün bütün etleri daðýttýk. çalýþayým. Öðretmenimiz diyor ki: Ertesi sabah okulda bir köþeye Madagaskar’da her yýl insanýmýzýn birkaç poþet býrakmýþtýk. Onlarý da sponsorluðunda kurbanlar kesiyoruz. daha önce tesbit ettiðimiz insanlara Madagaskar’a geldiðim yýlýn ilk Kur- verecektik. Ben okula geldim okulun ban Bayramý’nda kurbanlarýmýzý kes- üst katýnda bir ara birbiriyle kavga tik. Tabiî daha önce Malgas halkýna eden iki insan sesi duydum. Pencehaber verdik. “Yarýn kurbanlarý kesi- reden baktým iki tane bayan bizim yoruz, herkese et vereceðiz.” diye. okulun bekçisiyle kavga ediyor. OErtesi sabah haberimizi alan bütün kulun bekçisine diyorlar ki: “Bizi iMalgaslar okulun önünde birikmeye çeri al.” Bekçi de, “Ben sizi içeri alabaþladý. Kimisi yaþlý kimisi çocuklu mam, bana kýzarlar.” diyor; fakat müthiþ bir kalabalýk okulun kapýsý ö- kadýnlar çok kararlý, bir ara yerden nünde birikmeye baþladý. Biz kur- bir taþ aldý, “Ya beni içeri alýrsýn vebanlarý kestik birer birer, ikiþer ikiþer ya bunu kafana indiririm.” diyor kiloluk halinde poþetlere koyduk ve bekçiye. Ben hemen aþaðý koþtum daðýtmaya baþladýk. Daðýtmaya baþ- “Ne oldu?” dedim. Bekçi, “Mösyö ladýk ama herkes bir kilo et alabil- bunlar et için gelmiþler ben yok, dimek için birbirini eziyor. Ne yapýyor- yorum inanmýyorlar.” Ben yanlarýna sak bir türlü insanlarý hizaya koyamý- gittim “Ne oldu, ne istiyorsunuz?” yoruz. Kimisi et alýyor bir daha geli- dedim. Ýki kadýn üstleri baþlarý periyor. “Bak sen etini aldýn baþkasý da þan, ayaklarýnda ayakkabý yok, üstvar burada o da alsýn.” diyoruz. Ka- lerinde elbise, birisinin kucaðýnda dýn býçakla parmaðýný kesiyor. Tabii küçük bir çocuk “Mösyö duyduk ki biz þaþýrýyoruz. “Ya niye böyle yapý- bu okul herkese et daðýtýyormuþ. Biyorsun?” “Elimi kesmesem bana acý- zim evimiz çok uzak, kilometrelerce

ZAMAN 11

yürüdük geldik ama þimdi et yok diyorsunuz.” dedi ve hüngür hüngür aðlamaya baþladý. “Tamam, dedim üzülmeyin. Ben size et vereceðim, sakin olun.” dedim. Kadýn o kadar sevindi ki, çýðlýk attý. Ben hemen okuldan iki kilo birisine iki kilo da birisine poþetlerde etleri verdim. “Buyurun bunu afiyetle yiyin.” dedim. Kadýn o kadar sevindi ki elimden tutarak “Bak mösyö þimdi ne istersen yaparým.” dedi. “Yok.” dedim. “Gidin bunu afiyetle yiyin. Baþka bir þey istemiyorum.” dedim. Kadýn defalarca teþekkür etti ve okuldan sevinerek ayrýldý. Ertesi sabah bizim belletmen arkadaþlarýn kaldýðý bir ev vardý kilisenin hemen karþýsýnda. Belletmen arkadaþlardan birisi dýþarýdan sesler duyuyor ve balkona çýkýyor. Bakýyor ki, bir kadýn kilisenin önünde rahibeyle kavga ediyor. Rahibeye diyor ki: “Beni hemen içeri al, dua edeceðim.” Rahibe de diyor ki: “Üstün baþýn çok kötü, seni içeri alamam.” Kadýn ýsrarla “Beni içeri alacaksýn.” diyor. Rahibe çaresiz “Peki gel.” diyor. “Bu duadaki ýsrarýn ne böyle?” diyor. Kadýn diyor ki: “Sen ne diyorsun, biz çok açtýk dün, bak buradaki Türk okulunu görüyor musun, bizden para almadan et verdiler. Ben þimdi bu Türk okuluna dua edeceðim ve sen bana engel olma yeter.” Ýþte gerçekler!.. Bir insan olarak hepimizi çok büyük iþler bekliyor. Pek büyük mesuliyetlerimiz var. Bunlara bîgâne kalmamýz söz konusu olamaz. Ancak kanýmýz donmuþ ve insanlýðýmýzý da unutmuþ olmamýz lâzým.

Hani anlatýlýr ya eskiden tekke ve medereselerin kapýlarýnda ‘Edep Ya Hu!’ yazarmýþ. Bu söz “Ey insan! Edebe dikkat et!” demekmiþ. Yani önce kendine karþý, sonra da etrafýndaki büyük ve küçüðe karþý terbiyeli ve edepli ol! Kýsacasý neyi nerede ve nasýl yapacaðýný bilmekmiþ. Herþeyden önce medrese ve tekkede bulunanlar birþey öðrenmeden önce edepli olmalarý gerektiðini bilirlermiþ ve devamlý bu ikazla karþý karþýya kalýrlarmýþ. Yani TAYFUR derviþlerin ilk dersi edepmiþ ve ilk önce HÜSEYÝN edepli olmayý öðrenirt.huseyin@zaman.bg lermiþ. Kýsacasý insanda önce edep ve saygý, ondan sonra ilim ve bilgi gelmesi gerekirmiþ. Bu meseleyi geçenlerde çok sevdiðim ve deðer verdiðim birisiyle paylaþmýþtým. Hatta bu kadar basit; ama derin manasý olan bu sözün daha da dikkat çekmesi için hat sanatýyla yazýlýrmýþ diye konuþmuþtuk. Ancak çok kýsa bir zamanda bu sözün üzerine bir daha düþünmemiz gerekeceðini kestirememiþtim. *** Bazen de olur insanýn baþýndan bir olay geçer de bin nasihatten daha deðerlidir. Hiç beklemediðim bir anda 60 yaþlarýnda bir babanýn kendi oðlu yaþýnda birisiyle dertleþmek için bu kadar çaba sarf edeceðini tahmin bile edemezdim. Sadece görmüþlüðüm olan, hatta kendisi tanýtmasa bilemeyeceðim birisi. Yarým saat birlikte yolculuktan ve bir o kadar bekledikten sonra 30 küsür yaþ daha büyük birisinin sýrf muhabbet etmek ve kendi derdini paylaþmak için sizi kahve içmeye davet etti mi? Benim de baþýma hiç gelmemiþti. Kendisinin yaþýna hürmeten neden beni seçtin dert anlatmak için diye de soramadým. Sadece dert ortaðý olmak ve anlatýlacaklardan ders çýkarmak için dinledim. Kahveye oturduktan sonra içindekilerini dökmeye ve nemli gözlerle derdini anlatmaya baþladý. Son bir kaç ay gözüne uyku girmediðini, nerede ve nasýl hata yaptýðýný sesli bir þekilde sorgulamaya baþladý. Ýyi bir gelecek ve oðlunu okutmak için ne kadar çabaladýðýný, hatta yurt dýþýnda okuttuðundan bahsedip durdu. Önceleri herþeyin iyi olduðunu; ama nasýl olduysa oðlunun evlendikten sonra birden herþeyin deðiþtiðini ve neredeyse oðlunun artýk kendisine selam bile vermez olduðundan yakýndý. Yaþlý baba evladýndan bir þey istemediðini; ama bir selam (saygý ve edep) beklediðini her fýrsatta belirtti. Bu derdini oðluna açtýðýnda ise aldýðý cevap artýk zamanlarýn deðiþtiði olmuþ. Konuþmamýz esnasýnda ikide bir devamlý eski kuþak insanlarýn çok farklý olduðunu, aralarýnda samimiyet, saygý ve edebin var olduðunu vurguladý. Bu derdinin kendisini o kadar sardýðý belliydi ki, en sonunda cebinden çýkardýðý bir kaðýt, beni derinden sarstý. 60 yaþýný aþmýþ bir baba, bu yaþtan sonra þair kesilmiþti biricik oðlu için. Kaðýtta bir þiir yazýyordu ve bunun gibi baþka þiirler de yazdýðýný, ama yýrtýp attýðýný söyledi. ‘Gel oðlum yaþlý babaný üzme artýk’ diyordu þiirinde baba. Hem de her gün gördüðü, ama bir türlü eskisi gibi konuþup muhabbet edemediði oðlu için. Devamlý karþýsýnda olan; ama kendisiyle birlikte olmayan oðlu için. Bu sadece bir örnek, fakat genele yayarsak göreceðiz ki, nerdeyse her ailede buna benzer problemler oluþmuþ bu modern zamanda. Ýstisnalar hariç neredeyse her ailede anne ve babalar gençlere sessizce sesleniyor: Edep Ya Hu! Gençlerimize bilgiyi vermeye çalýþmýþýz, hatta onlarý ‘zamane kýzanlarý profesör doðuyorlar’ diyerek de övmüþüz haklý olarak. Ne acý ki, verilmesi gereken ilk dersi unutmuþuz. Büyüklük gösterip kulaklarýna eðilip edep ve saygýnýn önemini söylememiþiz. Tecrübe gösteriyor ki, zaman ilerlese de, teknoloji çaðýnda yaþasak da deðerler deðiþmiyor. Þimdi þu bayram günlerinde her halde bir daha söylemek gerek derviþlere öðretilen ilk dersi: Edep Ya Hu!

Zaman Bulgaristan 08 Aralik 2008  

Zaman Bulgaristan 08 Aralik 2008

Zaman Bulgaristan 08 Aralik 2008  

Zaman Bulgaristan 08 Aralik 2008