Page 16

4 Z A M A N HABERLER 4 - 10 AÐUSTOS 2008

Buðday’da on yýlýn rekor verimi elde edildi Ülke genelinde þu ana kadar 9 milyon 440 bin dekar buðday arazisinin (yüzde92) hasadý tamamlandý. Hasat sonucu 4 milyon 104 bin ton buðday rekoltesi elde edildi. Buna göre ülke genelinde dekar baþýna ortalama 435 kg verim alýnmýþ oldu. Tahýl Danýþma Kurulu, bu yýl buðdaydan alýnan verim nedeniyle son on yýlýn en yüksek verim seviyesine ulaþýldýðýný belirtti. Buðdayda dekar baþýna en fazla verimin elde edildiði bölge Dobriç oldu. Dobriç bölgesinde dekar baþýna 533 kg, Silistra’da 501 kg, Razgrad’da 472 kg, Pleven’de 458 kg, Siliven’de 456 kg, Varna’da 449 kg ve Haskovo’da 437 kg verim elde edildi. Arpa hasadýnýn ise yüzde 99,4’ü tamamlandý. Arpa’da 831 bin ton verim elde edilirken dekar baþýna 409 kg mahsul alýndý. Arpa’da en fazla verim de dekar baþýna 508 kg ile Dobriç’te; 461 kg ile Silistra’da, 448 kg ile Pleven’de, 443 kg ile Razgrad’da, 429 kg ile Varna’da elde edildi. Kanola hasadýnýn yüzde 97,8’i

FOTOÐRAF: ERKAN TUNCA

Buðday hasadýnýn yüzde 92’si tamamlandý. Hasat sonunda 4 milyon tondan fazla buðday elde edildi. Buna göre ülke genelinde dekar baþýna ortalama 435 kg buðday verimi alýndý. Bu da son on yýlýn en yüksek verimini oluþturdu.

Ülke genelinde buðday hasadýnýn yüzde 90’dan fazla bir kýsmý tamamlandý. Þu ana kadar 4,1 milyon ton buðday elde edildi.

tamamlandý. 863 bin kanola arazisinden 231 bin ton kanola elde edildi. Kanola’da dekar baþýna ortalama 268 kg verim elde edildi. Kanola’da da en fazla verim 312 kg ile Dobriç’te elde edildi. Dekar baþýna Pleven’de 299 kg, Razgrad’da 283 kg, Silitra’da 279 kg, Montana’da 274 kg, Varna’da 267 kg ve

Vratsa’da 258 kg verim elde edildi.

Dobriç’te rekor seviyede buðday elde edildi Dobriç bölgesinde buðday hasadý sona erdi. 1,2 milyon dekar buðday arazisinin hasadý tamamlandý. Toplam 597 bin 300 ton kaliteli buðday alýnýrken, dekar baþýna ortalama 536 kg ve-

rim elde edildi. Geçtiðimiz yýl yaþanan kuraklýk nedeniyle bölgede dekar baþýna 304 kg verim elde edilmiþti. 2006 yýlýnda ise dekar baþýna 473 kg ürün elde etmiþti. Dobriç bölgesinde en fazla verim dekar baþýna 563 kg verim ile Balçik’te elde edildi. Ayrýca dekar baþýna General Toþevo’da 550 kg ve Þabla’da 549 kg verim elde edildi.

Nedret Lütfi

Silistra

Enturtrans OOD ve Ýstanbul Seyahat þirketleri arasýnda yapýlan anlaþmaya göre 31 Temmuz itibari ile Silistra – Ýstanbul seferine baþlandý. Yolculara daha kaliteli hizmet vermek için iki güçlü ve piyasada tanýnmýþ Enturtrans OOD ile Ýstanbul Seyahat, yeni son model Mercedes Travego otobüsleriyle servislere baþladý. Hattýn güzergahý Silistre – Dulovo – Ýsperih – Razgrat – Þumen – Aytos – Burgas – Dereköy – Kýrklareli – Babaeski – Lüleburgaz – Çorlu – Silivri – Avcýlar – Ýstanbul’dan

oluþuyor. Hattýn açýlýþýný yapmak ve ilk yolcularý uðurlamak için Enturtrans OOD sahibi Eniz Çengel Silistre’ye geldi. Yeni hattýn hayýrlý olmasý için bir kurban kesildi. Eniz Çengel ‘Ýlk otobüsümüze iyi raðbet olacaðýný bekliyorduk. Ancak bu kalabalýðý görünce beklediðimizden daha fazla ilgi duyulduðunu gördük. Önemle vurgulamak istiyorum, yolcular Ýstanbul’da otobüsten indikten sonra þehiriçi servisler ile Ýstanbul içerisindeki tüm semtlere ücretsiz ulaþtýrýlacak. Ümit ediyoruz ki, vereceðimiz hizmetlerden müþterilemiz memnun kalacak ve bizim otobüslerle yolculuk yapmaktan zevk alacaklardýr.’ þeklinde konuþtu.

FOTOÐRAF: NEDRET LÜTFÝ

Enturtrans Ýstanbul Seferlerine Baþladý Enturtrans, Silistra – Ýstanbul seferine baþladý. Ýlk seferden önce yeni hattýn hayýrlý olmasý için bir kurban kesildi.

Zaman Bulgaristan 04 Agustos 2008  

Zaman Bulgaristan 04 Agustos 2008

Zaman Bulgaristan 04 Agustos 2008  

Zaman Bulgaristan 04 Agustos 2008

Advertisement