Page 1

НОВИНИ

02

Мнозинството отхвърли шестия вот на недоверие към правителството

СПОРТ

09

ÿÂÒÚËˇÚ ÔÓ‰ ‚ÓÚ Ì‡ ̉ӂÂË Í˙Ï Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ ·Â ÓÚı‚˙ÎÂÌ ÓÚ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ Ò 84 „·҇ "Á‡", 150 "ÔÓÚË‚" Ë Â‰ËÌ "‚˙Á‰˙ʇΠÒÂ".

Олимпиадата новото лице на Китай —ÔÓ‰ ÏÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÓÎËÏÔËÈÒÍËÚ ˄Ë Ò‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ "Ìӂˡ ËÚ‡È" Ë Ì„ӂËÚ ÔÓÒÚËÊÂÌˡ.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

4 - 10 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Ãîäèíà: 16

Áðîé: 32 (809)

Èçíîñúò ïðåç 2018 ãîäèíà ìîæå äà äîñòèãíå 75 ìèëèàðäà åâðî ≈ÍÒÔÓÚ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ̇ ¡˙΄‡ˡ Á‡ ÔÂËÓ‰‡ 2008-2013 „. Ô‰‚Ëʉ‡ ÒΉ ‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ÏÂÍË ‚ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ ËÁÌÓÒ‡ ÔÂÁ 2018 „. Ì„ӂËÚ ӷÂÏË ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú 75 ÏÎ‰. ‚Ó. “Ó‚‡ ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ Ë ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚ ÔË Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÒÔÓÚ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ƒÓ 2014 „. Ò Ә‡Í‚‡ ËÁÌÓÒ˙Ú Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ‰‡ Á‡ÔӘ̠‰‡ Ô‚˯‡‚‡ ‚ÌÓÒ‡. —‰ χÍÓËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÚ ÛÒÎӂˡ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ˆÂÎË Â ‰‡ Ëχ „Ӊ˯ÂÌ ˙ÒÚ Ì‡ ¡¬œ ÓÚ 7%, Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ëˇ Ó·ÂÏ ˜ÛʉÂÒÚ‡ÌÌË ËÌ‚ÂÒÚˈËË Ë „Ӊ˯ÂÌ ˙ÒÚ Ì‡ ËÁÌÓÒ‡ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 18%. «‡ ‰‡ Ò ÍÓÓ‰ËÌË‡ ÂÍÒÔÓÚ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ò Ô‰‚Ëʉ‡ ‰‡ ·˙‰Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÚË‚ÂÌ Ò˙‚ÂÚ Í˙Ï ÃËÌËÒÚÂÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ, ÍÓÈÚÓ ˘Â Ò Á‡ÌËχ‚‡ ‚ ËÍÓÌÓÏËÁ‡ˆËˇÚ‡ ̇ ‚˙̯̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ̇ ¡˙΄‡ˡ. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 2

България страда от недостиг на работна ръка Един кандидат за работа в България може да избира между 10 свободни позиции, което потвърждава факта, че страната страда от недостиг на квалифицирана и неквалифицирана работна ръка. Това се дължи на тенденцията все повече българи да приемат по-високо платени длъжности в чужбина. Изводите са включени в последното издание с икономически анализи на британската издателска компания за икономически изследвания и консултантски услуги Oxford Business Group. При процент на безработицата в София близък до нулата рядко се случва агенциите за подбор на персонал да намерят подходящ кандидат, който да няма работа, пише още в изследването. Продължава на страница 2

Живот в сянката на Джеймс Бонд 100 „Ó‰ËÌË Ò ̇‚˙¯Ëı‡ ÓÚ ÓʉÂÌËÂÚÓ Ì‡ "·‡˘‡Ú‡" ̇ ‡„ÂÌÚ 007 ƒÊÂÈÏÒ ¡Ó̉ - flÌ ‘ÎÂÏËÌ„. œÓˇ‚ËÚ ‚ ÀÓ̉ÓÌ, Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ‚ Ì„ӂ‡ ˜ÂÒÚ, Ì ÒÚËı‚‡Ú. œÓ ÒÎÛ˜‡È ÒÚӄӉ˯ÌË̇ڇ ̇ ‘ÎÂÏËÌ„ ̇ 28 Ï‡È 2008 „. ‡Ì„ÎËÈÒÍËˇÚ ÔËÒ‡ÚÂÎ —·‡ÒÚË‡Ì ‘ÓÎÍÒ, ÍÓÈÚÓ Â ËÁ·‡Ì Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂΠ̇ ÔÓ‰ˈ‡Ú‡ Á‡ ƒÊÂÈÏÒ ¡Ó̉, ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ 36ˡ ÓχÌ, ÓÁ‡„·‚ÂÌ "ƒˇ‚ÓÎ˙Ú Ì ӷ˘‡ ‰‡ ˜‡Í‡". "¡‡˘‡Ú‡" ̇ ΄Ẩ‡Ìˡ ‡„ÂÌÚ 007 ƒÊÂÈÏÒ ¡Ó̉, flÌ ‘ÎÂÏËÌ„, Ì  Ô˙‚ËˇÚ ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÓÒڇ̇Π‚ ÒˇÌ͇ڇ ̇ Ò‚Óˇ „ÂÓÈ ¡Ó̉, ÍÓÈÚÓ ÓÎˈÂÚ‚Óˇ‚‡ ‘ÎÂÏËÌ„. √ÂÓˇÚ ÏÛ Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ò‡ÏËˇÚ ‘ÎÂÏËÌ„  ËÒ͇Î, ÌÓ Ì  ÛÒÔˇÎ. Íà ñòðàíèöà 10

НОВИНИ 04 ТРЕВОЖНО ВИСОКА Е ПОЛИТИЧЕСКАТА КОРУПЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

— ÍÛ·‡Ì ˘Â ÔÓ˜ÂÚ‡Ú Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ Á‡„Ë̇ÎËÚÂ Ë „Ӊ˯ÌË̇ڇ ÓÚ ÓÔÛÒÚÓ¯ËÚÂÎÌÓÚÓ Ì‡‚Ó‰ÌÂÌË ‚ ÷‡ ‡ÎÓˇÌ. ¬ ‰ÂÌˇ ̇ „Ӊ˯ÌË̇ڇ, 6 ‡‚„ÛÒÚ, ÓÚ ÒÔÓÎÂÚˇÎÓÚÓ ·Â‰ÒÚ‚Ë Ò ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇ ÓÚÍË‚‡Ì ̇ Ô‡ÏÂÚÌËÍ Ô‰ Ò„‡‰‡Ú‡ ̇ Ó·˘ËÌÒ͇ڇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ. œ‡ÏÂÚÌËÍ˙Ú ÒËÏ‚ÓÎËÁË‡ ÊÂ̇, ÒÔ‡Òˇ‚‡˘‡ ‰ÂÚ ÓÚ Í‡ÎÚ‡, ‡ ̇ ÔÓ-Í˙ÒÂÌ ÂÚ‡Ô Ò Ô·ÌË‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚ‡‚Â̇ Ë Ô‡ÏÂÚ̇ ÔÎÓ˜‡ Ò ËÏÂ̇ڇ ̇ Á‡„Ë̇ÎËÚÂ. —ÍÛÎÔÚÛ‡Ú‡ ˘Â  ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÒËÏ‚ÓΠ̇ „‡‰‡, ÒËÏ‚ÓΠ̇ Ì„ӂÓÚÓ ÓˆÂΡ‚‡Ì ‚˙ÔÂÍË Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËÂÚÓ Ë ‰Û„ËÚ Ô‰ËÁ‚Ë͇ÚÂÎÒÚ‚‡ ̇ Ò˙‰·‡Ú‡. ¬Â˜Â Ò‡ ÔÓ͇ÌÂÌË ÏÌÓ„Ó „ÓÒÚË, Ò‰ ÍÓËÚÓ Ò Ә‡Í‚‡Ú ‰ÂÔÛÚ‡ÚËÚ ÓÚ ‡ÈÓ̇, ͇ÍÚÓ Ë ‚ˈÂÔÂÏËÂ˙Ú Ë ÏËÌËÒÚ˙ ̇ ·Â‰Òڂˡڇ Ë ‡‚‡ËËÚ ≈ÏÂÎ ≈ÚÂÏ. Íà ñòðàíèöà 3

Ñ Í ÈÌ Ê À: ÒÀ ÉÔ Ó Ð Õ ÞÑ ÅÈ Í Î Â

Êóðáàí çà íàâîäíåíèåòî â Öàð Êàëîÿí

В момента текат ремонтните дейности на мостовете в община Цар Калоян, които се очаква да приключат към края на месец септември, по думите на кмета Ахмед Ахмедов.

Безсънието шок за организма —˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÒ˙ÌË Ò Ò¢‡ ÔË 20-30% ÓÚ ıÓ‡Ú‡, Á‡ÚÓ‚‡ Ôӂ˜ÂÚÓ ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ÚÓ‚‡  ·ÂÁӷˉÂÌ Ù‡ÍÚÓ ‚ ÚÂıÌˡ ÊË‚ÓÚ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ï‡ÎÍËÚ ÔÓˆÂÌÚË, Á‡Ò„̇ÚËÚ ËÁÔËÚ‚‡Ú ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‚˜Â ‰‡ ÒË ÎÂ„Ì‡Ú Ë ‰‡ Á‡Ú‚ÓˇÚ Ó˜Ë. “Ó‚‡ Ò ÓÒÌÓ‚‡‚‡ ̇ ÒÚ‡ı‡, ˜Â Ë Ú‡ÁË ÌÓ˘ ˘Â ·˙‰Â ͇ÚÓ Ô‰˯̇ڇ - ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‚˙ÚÂÌ ‚ ΄ÎÓÚÓ, ÓÍÓÍÓÂÌ ÔӄΉ ‚ Ú‡‚‡Ì‡, ÌÂÔÂÒÚ‡ÌÌÓ Á‡‰‡‚‡Ìˡ ‚˙ÔÓÒ ÍÓ„‡ ˘Â Á‡ÒÔˇ. Õ‡ËÒÚË̇ ÌÂÔˡÚ̇ „Ή͇, ‡ÍÓ ÌˇÍÓÈ ÔÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ ‚Ë Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÓÚÒÚ‡ÌË. Íà ñòðàíèöà 6


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 4 - 10 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Èçíîñúò íà Áúëãàðèÿ ïðåç 2018 ã. ìîæå äà äîñòèãíå 75 ìëðä. åâðî

ÍÀÊÐÀÒÊÎ Откриха ветрогенераторен парк ÊÀÂÀÐÍÀ flÔÓÌÒÍËˇÚ ÔÓÒ·ÌËÍ ‚ ¡˙΄‡ˡ ÷ÛÌÂı‡Û “‡Í‰‡ ÓÚÍË Í‡È ÌÓÒ ‡ÎˇÍ‡ ‚ÂÚÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÂÌ Ô‡Í. ÃÓÌÚË‡ÌËÚ Í‡È  ‡ÎˇÍ‡ 35 ‡„„‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú 35 Ï„‡‚‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡ ÓÚ ÒË·ڇ ̇ ‚ˇÚ˙‡. —˙‰ÛÊÌËÍ ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚËÚ  ˇÔÓÌÒÍËˇÚ ÍÓ̈ÂÌ "ÃËˆÛ·Ë¯Ë ıÂ‚Ë Ë̉˙ÒÚËÈÒ" Ë ·˙΄‡ÒÍÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó. »Ì‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡  60 ÏÎÌ. ‚Ó, ͇ÚÓ Ô‡Í˙Ú Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ 2700 ‰Â͇‡.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ¬ Ò˙‚ÂÚ‡ ˘Â Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ÂÒÓÌËˇÚ ‚ˈÂÔÂÏËÂ »‚‡ÈÎÓ ‡ÎÙËÌ, ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ Ë Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÏËÌËÒÚË ÓÚ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚ ÒÚÛÍÚÛÌË Á‚Â̇.  ˙Ï ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ ˘Â Ëχ ÂÍÒÔÓÚÂÌ Ò˙‚ÂÚ, ÍÓÈÚÓ ˘Â Ô‡‚Ë ÔÓÎËÚË͇ڇ Á‡ ÒÚËÏÛÎË‡Ì ̇ ËÁÌÓÒ‡, ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. ƒÛ„‡ Ïˇ͇, Á‡Î„̇· ‚ ÂÍÒÔÓÚ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡,  Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ "¡ÛÎÚÂȉ", ÍÓˇÚÓ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ˘Â  ‰ËÂÍˆËˇ Í˙Ï »ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ڇ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ̇Ò˙˜‡‚‡Ì ̇ χÎÍËÚÂ Ë Ò‰ÌË Ô‰ÔˡÚˡ.  ˙Ï 2010 „. Ò Ә‡Í‚‡ "¡ÛÎÚÂȉ" ‰‡ Òڇ̠҇ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ̇ ‡„ÂÌˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ˘Â ÔÂÁÂÌÚË‡ ·˙΄‡Ò͇ڇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ‚ ˜ÛÊ·Ë̇, ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. «‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ Ë ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ fl‚Ó  Û˛Ï‰ÊË‚, ÍÓÈÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÒÔÓÚ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇, ͇Á‡, ˜Â „Ӊ˯ÌËˇÚ ‡ÁıÓ‰ Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ˘Â  ÓÍÓÎÓ 16 ÏÎÌ. ΂‡. “ÓÈ ÔÓ„ÌÓÁË‡, ˜Â ‡ÍÓ ÒÚ‡Ú„ˡڇ ·˙‰Â ÔËÂÚ‡ ÓÚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ‰Ó Í‡ˇ ̇ ÓÍÚÓÏ‚Ë, Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ "¡ÛÎÚÂȉ" ÏÓÊ ‰‡ Á‡ÔӘ̠Ӣ ÓÚ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇. Õ‡ Ô˙‚ˡ ÂÚ‡Ô Ò Ô‰‚Ëʉ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‰‡ Ëχ 30 Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‚ ˜ÛÊ·Ë̇, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡

Една от най-добрите реколти ÑÎÔÈß –ÂÍÓÎÚ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÔË·Ë‡Ì‡ ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇, ˘Â ·˙‰Â ‰̇ ÓÚ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ, ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚ Ò‰ÌË ‰Ó·Ë‚Ë ÓÚ ‰Â͇ Ò‡ ̇ȂËÒÓÍËÚ Á‡ ÔÓÒΉÌËÚ 10 „Ó‰. “Ó‚‡  Á‡ˇ‚Ë· Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÁÂωÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚ —‚ÂÚ· ¡˙˜‚‡Ó‚‡. “Ó‚‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË Ù‡ÍÚÓ‡ - ‰Ó·‡ ‡„ÓÚÂıÌË͇ ̇ ÓÚ„ÎÂʉ‡Ì ÓÚ ÁÂωÂÎÒÍËÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ·Î‡„ÓÔˡÚÌË ‡„ÓÍÎËχÚ˘ÌË ÛÒÎӂˡ ÔÂÁ ÂÒÂÌ̇ڇ Ë ÔÓÎÂÚ̇ ͇ÏÔ‡Ìˡ.

Опазване на околната среда ÑÎÔÈß

–‡ÁıÓ‰ËÚ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ë ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ ̇ ̇ˆËÓ̇ÎÌÓ ÌË‚Ó ÔÂÁ 2006 „. Ò‡ 1010,1 ÏÎÌ. ΂., ÍÓÂÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ 2,1% ÓÚ ·ÛÚÌˡ ‚˙Ú¯ÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ. —‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ò‡ Ò 0,6 ÔÛÌÍÚ‡ Ôӂ˜ ÓÚ Ô‰ıӉ̇ڇ „Ó‰Ë̇. “Ó‚‡  ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ ‚ ƒÓÍ·‰‡ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ Á‡ 2006 „., Ó‰Ó·ÂÌ ÓÚ Í‡·ËÌÂÚ‡, Ò˙Ó·˘Ë Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Â̇ڇ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ ÒÎÛÊ·‡. ƒÓÍÛÏÂÌÚ˙Ú ˘Â ·˙‰Â Ô‰ÎÓÊÂÌ Á‡ Ó·Ò˙ʉ‡Ì ‚ Õ—.

‰‡ Ò‡ ‰ËÔÎÓχÚË. «‡‰‡˜‡Ú‡ ËÏ ˘Â  ‰‡ Ò‡ ‚ ÛÒÎÛ„‡ ̇ ËÁÌÓÒËÚÂÎËÚ ͇ÍÚÓ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ڇ͇ Ë Á‡ ¡˙΄‡ˡ. Œ·˘ËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ Á‡ÂÚËÚ ‚ "¡ÛÎÚÂȉ" ˘Â  50 ˜Ó‚Â͇. œ‰‚Ëʉ‡ Ò ˜ÂÁ Ò‰ÒÚ‚‡ ÓÚ ÓÔÂ‡Ú˂̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ " ÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ" ‰‡ Ò ÔÓ‰ÍÂÔË Ò ÓÍÓÎÓ 200 ÏÎÌ. ‚Ó Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ Ò˙Ò ÒÔˆˇÎ̇ ˆÂÎ. ◊ÂÁ ¡˙΄‡Ò͇ڇ ·‡Ì͇ Á‡ ‡Á‚ËÚË ÂÒÛÒ˙Ú ˘Â Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ χÎÍˡ Ë ÒÂ-

‰ÂÌ ·ËÁÌÂÒ ‚ ¡˙΄‡ˡ, ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. œÓ ‰‡ÌÌË Ì‡ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔÂÁ 2007 „Ó‰Ë̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡  ËÁÌÂÒ· ÒÚÓÍË Ë ÛÒÎÛ„Ë Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ 21 ÏËΡ‰‡ ‰Ó·‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ Â‰‚‡ 4 ÏËΡ‰‡ ‰Ó·‡  ӷÂÏ˙Ú Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎӄ˘ÌËÚ ÒÚÓÍË Ë ËÁ‰ÂÎˡڇ Ò ‚ËÒÓ͇ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÔÂ‡·ÓÚ͇. “Ó‚‡  Ô˘Ë̇ ‚ ÂÍÒÔÓÚ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ‰‡  Ô‰‚ˉÂÌÓ Ì‡Ò˙˜‡‚‡Ì ̇ ËÁÌÓÒ Ò ‰Ó·‡‚Â̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ.

България страда от недостиг на работна ръка ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ¬ ÒÚ‡Úˡڇ Ò ÓÚ·ÂΡÁ‚‡, ˜Â ÔÓ ‰‡ÌÌË Ì‡ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ÒÚ‡ÚËÒÚ˘ÂÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ 17,6% ÓÚ Ô‰ÔˡÚˡڇ Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ ÎËÔÒ‡ ̇ ͇‰Ë Ë ˜Â ÏÂÒ˜ÌÓÚÓ ‚˙Á̇„‡Ê‰ÂÌË ̇ ‡·ÓÚÌˈËÚ Ò  ۂÂ΢ËÎÓ Ò 20% Á‡ 2007 „. ¬˙ÔÂÍË ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ Â‚ÚË̇ڇ Á‡ ≈— ‡·ÓÚ̇ ˙͇, Ëχ ÌˇÍÓË ÒÂÍÚÓË Í‡ÚÓ »“, ÚÂÎÂÍÓÏÛÌË͇ˆËË Ë ÙË̇ÌÒË, Í˙‰ÂÚÓ ÒÎÛÊËÚÂÎËÚ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍË ‚˙Á̇„‡Ê‰ÂÌˡ, ÓÒÓ·ÂÌÓ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍÓ ÌË‚Ó, Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ Ӣ ‚ ‡Ì‡ÎËÁ‡.

ÑÎÔÈß ÿ‚‰Ò͇ڇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ „ÛÔ‡ "ÃÓ‰˙Ì “‡ÈÏÒ √ÛÔ" Ó·ˇ‚Ë, ˜Â  ÔÓÒÚ˄̇· ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÓÒÚ ‰‡ ÍÛÔË Ì‡ 100% ÕÓ‚‡ ÚÂ΂ËÁˡ. —‰ÂÎ͇ڇ Ò ÔÓ‰‡‚‡˜‡ "¿ÌÚÂ̇ ¡˙΄‡ˡ", ˜‡ÒÚ ÓÚ "¿ÌÚÂ̇ √ÛÔ" ̇ „˙ˆÍˡ ÏËÎËÓÌÂ ÃËÌÓÒ ËˡÍÛ,  ·Ë· ÔÓÒÚ˄̇ڇ ÔË ˆÂ̇ ÓÚ 620 ÏËÎËÓ̇ ‚Ó. œÂÁ Ò‰Ïˈ‡Ú‡ 80% ÓÚ “¬ 2 Ë –ËÌ„ “¬ ·ˇı‡ ÔÓ‰‡‰ÂÌË ÓÚ ‰ÓÒ„‡¯Ìˡ ÒË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÍ "“ÓÔ “ÓÌ Ã‰ˡ ’ÓΉËÌ„Ò" Á‡ 172 ÏËÎËÓ̇ ‰Ó·‡.

ÑÍÈ Ì ÊÀ : Á ÒÀ

Продадоха Нова ТВ, ТВ 2 и Ринг ТВ

Мнозинството отхвърли шестия вот

Не повече от четири аптеки ÑÎÔÈß Õ Ôӂ˜ ÓÚ ˜ÂÚËË ‡ÔÚÂÍË ˘Â ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÍËÂ Û Ì‡Ò ÙËÁ˘ÂÒÍÓ ËÎË ˛ˉ˘ÂÒÍÓ ÎˈÂ, Â¯Ë Ô‡·ÏÂÌÚ˙Ú. ƒÂÔÛÚ‡ÚËÚ ÔËÂı‡ ̇ ‚ÚÓÓ ˜ÂÚÂÌ ÔÓÏÂÌË ‚ «‡ÍÓ̇ Á‡ ÎÂ͇ÒÚ‚ÂÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ıÛχÌ̇ڇ ωˈË̇, ÍÓËÚÓ Ô‰‚Ëʉ‡Ú Ì ҇ÏÓ Ï‡„ËÒÚË-Ù‡χˆÂ‚ÚË ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˆË Ì‡ ‡ÔÚÂÍË. ŒÚ 1000 ‰Ó 5000 ΂‡ ˘Â ·˙‰‡Ú „ÎÓ·ˇ‚‡ÌË Ï‰ˈËÌÒÍË ÒÔˆˇÎËÒÚË, ÍÓËÚÓ ÂÍ·ÏË‡Ú ÎÂ͇ÒÚ‚ÂÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ωËËÚ ËÎË ‚ »ÌÚÂÌÂÚ.

Намериха Камелия Бончева ÑÎÔÈß ‡ÏÂÎˡ ¡Ó̘‚‡, ÓڂΘÂ̇ڇ ÔÂ‰Ë ˜ÂÚËË Ò‰ÏËˆË Ò˙ÔÛ„‡ ̇ ·Ë‚¯Ëˇ ÔÂÁˉÂÌÚ Ì‡ "ÀËÚÂÍÒ" ¿Ì„ÂÎ ¡Ó̘‚,  ·Ë· ÓÚÍËÚ‡ ‚ ‡ÈÓ̇ ̇  ‡Á˘ÂÌ Í‡È —ÓÙˡ. “ˇ  ‚ ‰Ó·Ó Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ÒÔÓ‰ ÔÓÎˈ‡ËÚÂ. œÓ‚˜ ËÌÙÓχˆËˇ Ì Ò ‰‡‚‡. œˡÚÂÎË Ì‡ ¿Ì„ÂÎ ¡Ó̘‚ Ò˙·‡ÎË 157 ıËÎ. ‚Ó Í‡ÚÓ ÓÚÍÛÔ Á‡ Ò˙ÔÛ„‡Ú‡ ÏÛ Ë ÚÓÈ „Ë ‰‡Ë Á‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎÌÓÒÚ - ̇ ÙÓ̉‡ˆËˇ "”Ú Á‡ ‚ÒÂÍË", Á‡ ΘÂÌËÂ Ë Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ ̇ ·ÓÎÌËÚ ÓÚ ‡Í ̇ „˙‰‡Ú‡.

Протестите на фермерите След гражданското неподчинение на животновъди от Кърджалийско вълна от протести заля цялата страна. Край врачанското с. Алтимир протестираха млекопроизводители от Плевенска, Врачанска, Великотърновска и Пловдивска област. Те блокираха улици, изливаха мляко и колеха животни. Над сто стопани от Пловдивско също протестираха срещу ниските субсидии за млякото и животните. Недоволството си на протест заявиха и млекопроизводители от Добричко, Силистренско, Разградско и Варненско.

ìŒÚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ÒÏ ҂ˉÂÚÂÎË Ì‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡˘ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÒˆÂ̇ËÈ ÔÓ‰ ÙÓχڇ ̇ ÚË ‚ÓÚ‡ ‰ÓÒ„‡. ÕˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰‡ ËÁÌÂ̇‰‡Ì, ‡ÍÓ Á‡ ÂÒÂÌÚ‡ Ò ÔÓ‰„ÓÚ‚Ë ˜ÂÚ‚˙ÚË ‚ÓÚ, ÍÓÏ·ËÌË‡Ì Ò Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ÒӈˇÎÌË Ì‰ӂÓÎÒÚ‚‡, Á‡ ‰‡ Ò ‰ÂÒÚ‡·ËÎËÁË‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÚÓ, ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÚÓ Ë ÒӈˇÎÌÓ ‡Á‚ËÚË ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡î - ÚÓ‚‡ ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ ‚ ËÁ͇Á‚‡ÌÂÚÓ ÒË, ÒΉ ͇ÚÓ ‰ÂÔÛÚ‡ÚËÚ ÓÚı‚˙ÎËı‡ ¯ÂÒÚˡ ‚ÓÚ Ì‡ ̉ӂÂË Í˙Ï Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ò 84 „·҇ "Á‡", 150 "ÔÓÚË‚" Ë Â‰ËÌ "‚˙Á‰˙ʇΠÒÂ". œÓËÒ͇ÌËˇÚ ÓÚ ÓÔÓÁËˆËˇÚ‡ ¯ÂÒÚË ÔÓ‰ÂÌ ‚ÓÚ Ì‡ ̉ӂÂË ·Â¯Â Á‡ ̇ÌÂÒÂÌË ÏÓ‡ÎÌË Ë Ï‡ÚÂˇÎÌË ˘ÂÚË Ì‡ ·˙΄‡ÒÍËÚ „‡Ê‰‡ÌË ÔÓ‡‰Ë "ÔÓ‚‡Î‡ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÔË ÒÔ‡Á‚‡Ì ̇ Ô‡‚Ë·ڇ ̇ ‰˙ʇ‚‡ ˜ÎÂÌ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ò˙˛Á Ë ÛÒ‚Óˇ‚‡Ì ̇ Ò‰ÒÚ‚‡Ú‡ ÓÚ Â‚ÓÙÓ̉ӂÂÚÂ". —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ÓÔÓÁËˆËˇÚ‡ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‚Ëʉ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‰Óȉ ̇ ‚·ÒÚ. ì“Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ ˆÂÎË ÓÔÓÁËˆËˇÚ‡ - Ô‰ÒÓ˜ÌË Ô‡·ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË ˜ÂÁ Û΢ÂÌ Ì‡ÚËÒÍ, ÒӈˇÎ̇ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÌÂÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ,  ‚‰ÌÓ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Á‡˘ÓÚÓ ÒΉ‚‡˘ËÚ ÏÂÒÂˆË ˘Â ·˙‰‡Ú ¯‡‚‡˘Ë Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡‰‡˜ËÚ ÔÓ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÚ ÔÓ„‡ÏËî, ‰Ó·‡‚Ë ÚÓÈ.


ÍÎÂÈÍÈ ZAMAN 3 4 - 10 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Õ‡ 6 ‡‚„ÛÒÚ ‚ ̇È-χÎ͇ڇ Ó·˘Ë̇ ‚ ¡˙΄‡ˡ ˘Â ÓÚ·ÂÎÂÊ‡Ú „Ӊ˯ÌË̇ڇ ÓÚ ÓÔÛÒÚÓ¯ËÚÂÎÌÓÚÓ Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËÂ Ò ÍÛ·‡Ì. “Ó„‡‚‡ ˘Â ·˙‰Â ÓÚÍËÚ Ô‡ÏÂÚÌËÍ ÔÓ ÒÎÛ˜‡È Ú‡„‰ˡڇ.

Ñ ÍÈÌÊÈ: Ò À ÉÔÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎÂ

Êóðáàí çà ãîäèøíèíàòà îò íàâîäíåíèåòî â Öàð Êàëîÿí ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ƒ‡Ú‡Ú‡ ̇ Ú‡„‰ˡڇ  ԇÏÂÚ̇ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÊËÚÂÎË Ì‡ ̇È-χÎ͇ڇ Ó·˘Ë̇ ‚ ¡˙΄‡ˡ ÷‡ ‡ÎÓˇÌ. “Ó˜ÌÓ ÔÂ‰Ë Â‰Ì‡ „Ó‰Ë̇ ˆˇÎ‡ ¡˙΄‡ˡ Ò Ò˙·Û‰Ë Ò ÌÓ‚Ë̇ڇ, ˜Â ÔÓÓÈ Á‡ÎË˜Ë ˆˇÎÓ „‡‰˜Â Á‡ ˜‡ÒÓ‚Â. “Ó„‡‚‡ Á‡„Ë̇ı‡ 8 ‰Û¯Ë, Ò‰ ÍÓËÚÓ Ë Â‰ÌÓ ‰ÂÚÂ, ‰Ó¯ÎÓ Ì‡ „ÓÒÚË ÓÚ Ò˙Ò‰ÌÓÚÓ ÒÂÎÓ ≈ÁÂ˜Â. 40 Í˙˘Ë ·ˇı‡ Ò˙·ÓÂÌË, ‡ ÓÍÓÎÓ 700 Á‡Ò„̇ÚË ÓÚ ·Â‰ÒÚ‚ËÂÚÓ. œÓ ‚ÂÏ ̇ ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Ӊ˯ÌË̇ڇ ÓÚ Ú‡„‰ˡڇ Ò‚Â˘ÂÌËˆË ˘Â ÓÚÒÎÛÊ‡Ú ÏÓÎËÚ‚Ë ÔÓ Ï˛Ò˛ÎχÌÒ͇ڇ Ë ıËÒÚˡÌÒ͇ڇ Ú‡‰ËˆËË ‚ ÏÂÒÚ̇ڇ ‰Ê‡Ïˡ Ë ˆ˙Í‚‡. œÎ‡ÌË‡Ú ÒÂ Ë ‰Û„Ë ‚˙ÁÔÓÏÂ̇ÚÂÎÌË Ú˙ÊÂÒÚ‚‡. ìÃÌÓ„Ó ÊËÚÂÎË ‡Á·Ë‡Ú ÔÓ„¯ÌÓ ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Ӊ˯ÌË̇ڇ ͇ÚÓ ˜ÂÒÚ‚‡ÌÂî, ʇ΂‡ Ò ÍÏÂÚ˙Ú Ì‡ Ó·˘Ë̇ ÷‡  ‡ÎÓˇÌ ¿ıω ¿ıωӂ. "ŒÚ·ÂΡÁ‚‡ÈÍË, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÒ˙Á̇ÂÏ, ‰‡ ÓÒÏËÒÎËÏ ÒÏËÒ˙· ̇ ÊË‚ÓÚ‡, ‰‡ Ì Á‡·‡‚ˇÏÂ Í‡Í‚Ó ÏÓÊ ‰‡ ÌË ÒÔÓÎÂÚË ‚ÒÂÍË ÏÓÏÂÌÚ Ë, ÍÓÎÍÓÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ‰‡ Ô‰ÔËÂÏÂÏ ÏÂÍË ·ËÎÓ ˜ÂÁ Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌÂ, ·ËÎÓ ˜ÂÁ ÒÚ‡·ËÎÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡Ì ̇ ÌÓ‚Ë ÊËÎˢ‡", ‰Ó·‡‚ˇ ¿ıωӂ. “‡‚χڇ ÓÚ Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËÂÚÓ Â Ахмед Ахмедов ÓÒڇ̇ÎÓ ‚ χÎÍÓÚÓ „‡‰˜Â. ¬ Í‡ˇ ̇ ‡‚„ÛÒÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ò ÓÚ·ÂΡÁ‚‡Ú Ô‡ÁÌËˆË Ì‡ ÷‡  ‡ÎÓˇÌ, ÌÓ ÏÂÒÚÌËÚ Ì ·˙Á‡Ú Ë Ò‡ ¯ÂÌË ‰‡ ËÁ˜‡Í‡Ú 6 ‡‚„ÛÒÚ ‰‡ ÏËÌ - Á‡ ÔÓ-ÒË„ÛÌÓ! —ΉËÚ ÓÚ Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËÂÚÓ ‚Ò Ӣ Î˘‡Ú ÔÓ ÒÚÂÌËÚ ̇ ÌˇÍÓË Ò„‡‰Ë ‚ ˆÂÌÚ‡Î̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ „‡‰‡. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÍÏÂÚ‡ ¿ıω ¿ıωӂ, ÒΉ ̇‚Ó‰ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ 6 ‡‚„ÛÒÚ 2007 „. 70% ÓÚ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ ‚ Ó·˘Ë̇ڇ  ·Ë· ‡ÁÛ¯Â̇ Ë Ò ÌÛʉ‡Â· ÓÚ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ. "ƒÓ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Á‡ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎËÚÂ Ë Á‡ Ó·˘ËÌÒ͇ڇ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ ÒÏ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ ÓÍÓÎÓ 4 ÏËÎËÓ̇ ΂‡ ÓÚ ÃÂʉۂ‰ÓÏÒÚ‚Â̇ڇ ÍÓÏËÒˡڇ Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰ÔÓχ„‡Ì Í˙Ï Ã—", ͇Á‚‡ ¿ıωӂ. œÓ-„ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ò‡ ·ËÎË Á‡ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ, ͇ÚÓ Á‡ ÂÏÓÌÚ Ò‡ Ó‰Ó·ÂÌË 13 ÛÎˈË, Ò„‡‰‡Ú‡ ̇ Ó·˘ËÌÒ͇ڇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ, ·ÓˆÓ‚‡Ú‡ Á‡Î‡, ÍÓˇÚÓ ‚˜ Ò ËÁ„‡Ê‰‡ ̇ÌÓ-

В момента се строи бетонна дига на “опасната” река Хлебаровска, която преля миналата година по време на наводнението.

Момче и баба са на фургони ‚Ó, ‚˙̯ÌÓÚÓ ÓÒ‚Âʇ‚‡Ì ̇ ˜ËÚ‡ÎˢÂÚÓ, ÊËÎˢÌËˇÚ ·ÎÓÍ, ÍÓÈÚÓ Â ËÁ‚˙Ì „‡‰‡, ÷‰ÂÊÍËˇÚ ‰ÓÏ Ë ‰ÂÚÒ͇ڇ „‡‰Ë̇. ŒÒÌÓ‚ÌÓ Ò‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ò‡ ·ËÎË Á‡ ÂÏÓÌÚ‡ ̇ 13 ÏÓÒÚ‡ ‚ ÷‡ ‡ÎÓˇÌ Ë Ò. EÁÂ˜Â, ÓÚ ÍÓËÚÓ 7 Ò‡ Ô¯ÂıÓ‰ÌË. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚Ò Ӣ ÚÂÍ‡Ú ÂÏÓÌÚËÚ ̇ ÏÓÒÚÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓˇ ÔÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÍÏÂÚ‡ˇ Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡‚˙¯ÂÌË ‰Ó Í‡ˇ ̇ ÏÂÒˆ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë. œÓÒÚ‡‰‡ÎËÚ ÓÚ Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËÂÚÓ ÔÂÁ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ Í˙˘Ë Ò‡ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ ÓÍÓÎÓ 700, a ‰ÓχÍËÌÒÚ‚‡Ú‡ - 738, Á‡˘ÓÚÓ ‚ ÌˇÍÓË Í˙˘Ë ÊË‚ÂˇÚ ÔÓ ‰‚ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚‡. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò˙·ÓÂÌËÚ Í˙˘Ë ‚ ÷‡  ‡ÎÓˇÌ Ò‡ 40, Á‡ ÍÓËÚÓ ÓÚ Ì‡·Ë‡ÚÂÎ̇ڇ ÒÏÂÚ͇ Ó·˘Ë̇ڇ ËÏ Â ÓÒÚ‡‚Ë· ÔÓ 5 ıËÎ. ΂‡ Ë ÓÚ‰ÂÎÌÓ Â Ó‰Ó·Ë· ‰‚‡ ÚËÔÓ‚Ë ÔÓÂÍÚË ÓÚ ÔÓ 55 Ë 75 Í‚. Ï. "¬Â˜Â ÔÓ Ê·ÌË ̇ Ò‡ÏÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ͇Í˙‚ ËÏÓÚ ËÒ͇Ú, ËÏ Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÚÓ-

Комплект бяла техника на пострадалите По линия на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) на бедстващите им е раздаден по комплект бяла техника, който включвал пералня, хладилник и печка. "Това са неотложни неща, с които трябва да разполага едно семейство. Но естествено предоставянето беше направено след изготвена социална оценка", посочва Ахмедов. Пълни комплекти - печка, хладилник и пералня -

са получили около 524 семейства, а други семейства са получили различна техника по необходимост. Подпомогнати са 1050 семейства, сумата, изплатена за бяла техника, е 505 103 лв. Още 238 676 лв. са изплатени за вода на бедстващите, а и по 200 лв. са раздадени, на които се е полагало. Общо от МТСП жителите на Цар Калоян и с. Eзерче са получили подпомагане в размер на 757 304 лева.

Все още има едно момче и една баба, които живеет във фургоните, които бяха донесени за пострадалите след наводнението. "Квартирни им плащаме, но всяко семейство е различно. Момчето има разведено семейство, не отива при родителите си, но ще се приберат", уверява кметът Ахмед Ахмедов. "Изчакваме с фургоните, защото ние сме длъжни да ги осигурим, а, не дай си Боже, ако потрябват", заключава с внимание кметът на общината. ÁË ÚËÔÓ‚ ÔÓÂÍÚ, Á‡·Ë‚‡Ú Ò ÍÓΘÂÚ‡Ú‡ Ë Ó·˘Ë̇ڇ ‚˙Á·„‡ ̇ ‚ÒÂÍË ËÏÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÔÓÂÍÚË‡Ì ̇ „ÂÓ‰ÂÁˡڇ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÂÂÌËÚ ҇ ‡Á΢ÌË, ÔÓÂÍÚ˙Ú Ì‡‰ ÁÂÏˇÚ‡  ‰ËÌ, ÌÓ ÔÓ‰ ÁÂÏˇÚ‡ Á‡ ‚ÒÂÍË Â ‡Á΢ÂÌ - Á‡‚ËÒË Ì‡ ͇͂‡ ‰˙ηӘË̇ ˘Â Ò‡ ÓÒÌÓ‚ËÚÂ, ‰Ó͇ÚÓ Ò ÒÚË„Ì ‰Ó Ú‚˙‰‡Ú‡ ÔÓ˜‚‡, ̇ ͇͂‡ ‚ËÒÓ˜Ë̇ ˘Â ·˙‰Â ËÁ‰Ë„̇ڇ Í˙˘‡Ú‡ ÓÚ ÁÂÏˇÚ‡", ÔÓˇÒÌˇ‚‡ ¿ıωӂ. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÍÏÂÚ‡, ÌÓ‚ËÚ Í˙˘Ë ˘Â ·˙‰‡Ú ÒÚÓÂÌË Ì‡ Ò˙˘ËÚ ÒË ÏÂÒÚ‡, Á‡˘ÓÚÓ Ú‡ÍÓ‚‡  ·ËÎÓ Ê·ÌËÂÚÓ Ì‡ Ò‡ÏËÚ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË. Δ·ÌËÂÚÓ Ì‡ Ó·˘Ë̇ڇ Ë Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ Â ·ËÎÓ ‰‡ ·˙‰Â Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ ÚÂÂÌ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡Ì ̇ ÊËÎË˘Ì‡ ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ ̇ ÔÓÚ˙Ô‚¯ËÚ „‡Ê‰‡ÌË, ÌÓ Ú ÓÚ͇Á‡ÎË ÒΉ Ôӂ‰ÂÌË ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÂ˘Ë Ò Úˇı. "≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ëχ¯Â Ë Ú‡Í‡‚‡ ˜‡ÒÚ, ÍÓËÚÓ Á‡ˇ‚Ëı‡ Ê·ÌË Á‡ ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ, ÌÓ Ú ·ˇı‡ ÓÍÓÎÓ 30%. » Ò ÔË ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ÓίËÌÒÚ‚ÓÚÓ", ÒÔÓÏÌˇ ÒË ‰ÌÂÒ ÍÏÂÚ˙Ú. ŒÚ ÚÂÁË 40 ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, Ò˙Ò Ò˙·ÓÂÌËÚ Í˙˘Ë, 13 ‚˜ ÒË ÍÛÔËÎË ÌÓ‚Ë Í˙˘Ë ËÁ‚˙Ì Á‡Î˂̇ڇ ÁÓ̇ Ë Ëχ Ӣ 7 ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú Ê·ÌË ‰‡ ÒË ÍÛÔˇÚ ÌÓ‚Ë ËÏÓÚË. «‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ËÒÍ‡Ú ÌÓ‚Ë ÊËÎˢ‡ - ÓÒ‚ÂÌ ‚˙ÔÓÒÌËÚ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË ÔÓ 5 ıËÎ. ΂‡ - Ë ÃÂʉۂ‰ÓÏÒÚ‚Â̇ڇ ÍÓÏËÒˡ Í˙Ï Ã— ËÏ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÒÚÓËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂˇÎË Ì‡ ·‡Á‡ ̇ ÓˆÂÌ͇ ̇ ÚˇıÌÓÚÓ ÒÚ‡Ó ÊËÎˢÂ. "Õ ÏÓÊ ‰‡ Ú‚˙-

‰ËÏ, ˜Â ÒÚÓËÚÂÎÌËÚ χÚÂˇÎË, ÍÓËÚÓ ËÏ Ò ‡Á‰‡‚‡Ú, ˘Â ÒÚË„Ì‡Ú Á‡ ÌÓ‚ÓÚÓ ËÏ ÊËÎˢÂ. «‡˘ÓÚÓ Ôӂ˜ÂÚÓ Í˙˘Ë ·ˇı‡ Ò ÌËÒÍË ÓˆÂÌÍË - ÓÚ 4 ‰Ó 10 ıËÎ. ΂‡, Ë Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ ̇ ÚÂÁË ÓˆÂÌÍË ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÒÚÓËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂˇÎË", ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ Ó·˘ËÌÒÍËˇÚ ÍÏÂÚ ¿ıωӂ. ¬ÚÓ‡Ú‡ „ÛÔ‡ Í˙˘Ë, ÍÓËÚÓ Ò‡ ·ËÎË ‡Á‰ÂÎÂÌË ÓÚ Œ·˘ËÌÒÍˡ ÍËÁËÒÂÌ ˘‡· ÒΉ ̇‚Ó‰ÌÂÌËÂÚÓ, Ò‡ ÚÂÁË Í˙˘Ë, ÍÓËÚÓ Ò ÌÛʉ‡ˇÚ ÓÚ ÛÍÂÔ‚‡ÌÂ. Õ‡ Úˇı Ò‡ ËÏ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË ÔÓ 2 ıËÎ. ΂‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ë ËÏ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ ÔÓÂÍÚ Á‡ ÛÍÂÔ‚‡Ì ̇ Í˙˘ËÚÂ, ͇ÚÓ ‚ÒÂÍË ÔÓÂÍÚ Â Ë̉˂ˉۇÎÂÌ Á‡ ÓÚ‰ÂÎ̇ڇ Í˙˘‡, ‡ ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò˙˘Ó Ò‡ ËÏ ÔÓ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ ÃÂʉۂ‰ÓÏÒÚ‚Â̇ڇ ÍÓÏËÒˡ ÒÚÓËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂˇÎË. "÷ÂÎÚ‡ ̇ ÔÓ‰ÔÓχ„‡ÌÂÚÓ Ò 2 ıËÎ. ΂‡  Ú ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒË ÔÓ‰ÔÓÏÓ„Ì‡Ú Á‡Ô·˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ χÈÒÚÓË Ë Á‡ ÚÂÍÛ˘Ëˇ ÂÏÓÌÚ Ì‡ Í˙˘‡Ú‡. Õ‡‰ˇ‚‡Ï Ò ‰‡ Ò‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË, ‚˙ÔÂÍË ˜Â Á̇ÂÏ, ˜Â Ì ҇, ÌÓ ÒÏ ӄ‡Ì˘ÂÌË ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ Ú‡ÁË Ì‡·Ë‡ÚÂÎ̇ ÒÏÂÚ͇", ËÁÚ˙Í‚‡ ¿ıωӂ. «‡ ‚Ò˘ÍË ÓÒڇ̇ÎË, ÍÓËÚÓ Â ÌˇÏ‡ÎÓ Í˙‰Â ‰‡ Ê˂¡Ú, ÔÓ ¯ÂÌË ̇ Œ·˘ËÌÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ Ò‡ ËÏ Á‡Ô·˘‡ÌË Í‚‡ÚËÌË ‡ÁıÓ‰Ë. "» ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ï ‰‡ Ô·˘‡Ï ‚ÒÂ Ó˘Â Ì‡ ̇‰ 50 ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡. “‡Ï Ò˙˘Ó ÒË Ëχ ÍËÚÂËË - Á‡ ‰‚Û˜ÎÂÌÌÓ, Ú˘ÎÂÌÌÓ Ë Á‡ ̇‰ ˜ÂÚË˘ÎÂÌÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó", ÔÓÒÓ˜‚‡ ¿ıω ¿ıωӂ.


4 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ Ñ ÍÈÌÊÀ : ÍÅ Ä ÐÅ Ò Ë ÞÒÔ È

4 - 10 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Èñêàò ðåãëàìåíò çà òàêñè "ïðåñòîé íà àâòîáóñ" Íåäðåò Ëþòôè

Áóðãàñ ƒ‡ Ëχ „·ÏÂÌÚ Á‡ ˆÂÌÓÓ·‡ÁÛ‚‡Ì ÔË ÛÒÎÛ„ËÚ ̇ ‡‚ÚÓ„‡ËÚÂ, ̇ÒÚÓˇ‚‡Ú ÓÚ Ú‡ÌÒÔÓÚ̇ڇ ÙËχ "≈ÌÚÛÚ‡ÌÒ". —ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ͇ڇ ̇ ·Û„‡Ò͇ڇ ÙËχ "≈ÌÚÛÚ‡ÌÒ" ¡ÓÊˉ‡‡ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚‡  ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ͇Ú„ÓËÁ‡ˆËˇ ̇ ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ë ÓÔ‰ÂΡÌ ̇ ÏÂÚÓ‰Ë͇ Á‡ ˆÂÌÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‡‚ÚÓ„‡ËÚ ҇ ̇ ÔË̈ËÔ‡ ̇ Ò‡ÏÓÓÔ‰ÂΡÌ ̇ Ú‡ÍÒË Á‡ ÔÂÒÚÓÈ Ì‡ ‡‚ÚÓ·ÛÒË. œÂ‰Ë ‚ÂÏ ÓÚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÚÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰‡‰Óı‡ ʇη‡ ‰Ó ÓÏËÒˡڇ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇÚ‡ Ë ÒÂÁË‡ı‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ڇ ‡„ÂÌˆËˇ "¿‚ÚÓ-

ÏÓ·ËÎ̇ ‡‚ÚÓËÌÒÔÂÍˆËˇ". ¬ ʇη‡Ú‡ Ò ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â „Ó‰ËÌË Ì‡‰ Ô‚ÓÁ‚‡˜ËÚ ̇ Ô˙ÚÌËˆË Ò‡ ÔËÌÛ‰ÂÌË ‰‡ Ô·˘‡Ú ÔÓ ÔˆÂÌ͇ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˈËÚ ̇ ‡‚ÚÓ„‡Ë Ë ‡‚ÚÓÒÔËÍË Ë ÔË ‡Á΢ÌË ÍËÚÂËË. "«‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÏ ‰‡ ‡·ÓÚËÏ Ë ‰‡ Ô‚ÓÁ‚‡Ï Ô˙ÚÌËˆË ÔÓ Ó·ˇ‚ÂÌËÚ ÓÚ Ì‡Ò Ï‡¯ÛÚË Ì‡ ‚˙Ú¯ÂÌ Ô‚ÓÁ, ÒÏ ÔËÌÛ‰ÂÌË ‰‡ ÔËÂχÏ ÛÒÎӂˡ, ÍÓËÚÓ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ÂÙÎÂÍÚË‡Ú ‚˙ıÛ ˆÂ̇ڇ ̇ ·ËÎÂÚËÚ ̇ Ô˙ÚÌˈËÚÂ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂÏ ‰‡ Ô·˘‡Ï ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˈËÚ ̇ ‡‚ÚÓ„‡ËÚÂ", Ô˯ ‚ Ò˄̇·. ŒÚ ÙËχڇ ‡ÔÂÎË‡ı‡ Á‡ ÒÚÓ„ ÍÓÌÚÓÎ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡, Á‡˘ÓÚÓ ·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ÓÚÌÓÒÌÓ „·ÏÂÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆÂÌËÚÂ Ë Ì‡˜Ë̇ ̇ ÓÔ‰ÂΡÌ ÔÓ ÏÂÚÓ‰Ë͇ Ò˙Á‰‡‚‡ÎÓ ÒÂËÓÁÌË ÛÒÎӂˡ Á‡ ÍÓÛÔˆËˇ.

Òðåâîæíî âèñîêà å ïîëèòè÷åñêàòà êîðóïöèÿ â Áúëãàðèÿ "œÓÁ‡˜ÌÓÒÚ ·ÂÁ „‡ÌˈË": “‚ÓÊÌÓ ‚ËÒÓ͇  ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ڇ ÍÓÛÔˆËˇ ‚ ¡˙΄‡ˡ. ◊ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ≈— Ì Ò Ó͇Á‡ χ„˘ÂÒ͇ Ô˙˜Í‡ Á‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ÍÓÛÔˆËˇÚ‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ. “‚ÓÊÌÓ ‚ËÒÓÍÓ Â ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ڇ ÍÓÛÔˆËˇ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÒÂËÓÁÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ. œÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò˙Ò ÁÎÓÛÔÓÚ·‡Ú‡ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ÙÓ̉ӂ  Ú‚ÓÊÂÌ. “Ó‚‡ ÒÓ˜‡Ú ËÁ‚Ó‰Ë Ì‡ ‡ÒӈˇˆËˇ "œÓÁ‡˜ÌÓÒÚ ·ÂÁ „‡ÌˈË" - ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡ "“‡ÌÒÔÂ˙ÌÒË »ÌÚÂ̯˙Ì˙Î", ÔÓ ‰ÓÍ·‰‡ ̇ ≈ . ƒË‡Ì‡  Ó‚‡˜Â‚‡ - ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ ̇ "œÓÁ‡˜ÌÓÒÚ ·ÂÁ „‡ÌˈË", ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÛÔˆËˇÚ‡ Û Ì‡Ò ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍÓ Ë Ì Ò ̇·Î˛‰‡‚‡ ̇Ô‰˙Í ‚ ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ È ‚ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË. ¡˙΄‡ˡ Ëχ Ë̉ÂÍÒ Á‡ ‚˙ÁÔˡÚË ̇ ÍÓÛÔˆËˇÚ‡ 4,1 Á‡ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ (ÔÓ Ò͇·ڇ ÓÚ 0 - ÔÓ͇Á‡ÚÂÎ Á‡ ‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÍÓÛÏÔË‡ÌÓÒÚ, ‰Ó 10 ÔÓ͇Á‡ÚÂÎ Á‡ ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÍÓÛÔˆËˇ). ¡˙΄‡ˡ  ‰ËÌÒÚ‚Â̇ڇ ‰˙ʇ‚‡ ÓÚ ÌÓ‚ËÚ ˜ÎÂÌÍË Ì‡ ≈—, ÍÓˇÚÓ ÓÒڇ̇ ̇ Ò˙˘‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ ÔÓ ÍÓÛÔˆËÓÌÌˡ Ë̉ÂÍÒ ÒÔˇÏÓ Ô‰˯ÌËÚ „Ó‰ËÌË, ÓÚ·ÂΡÁ‡  Ó‚‡˜Â‚‡. ¬ ËÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ "“‡ÌÒÔÂ˙ÌÒË »ÌÚÂ̯˙Ì˙Î" - "—‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÍÓÛÔˆËÓÌÂÌ ·‡ÓÏÂÚ˙", ·˙΄‡ÒÍËÚ „‡Ê‰‡ÌË ÔÓÒÓ˜‚‡Ú, ˜Â ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÚ ԇÚËË Ë Ò˙‰Â·Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ Ò ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú Í‡ÚÓ Ì‡È-ÍÓÛÏÔË‡ÌËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË ‚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡. "“‡ÌÒÔÂ˙ÌÒË »ÌÚÂ̯˙Ì˙Î" Ô‰·„‡ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍË ÏÓÌËÚÓËÌ„ ‚˙ıÛ ÏÂÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò Ô‰ÔËÂÏ‡Ú Á‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ÍÓÛÔˆËˇÚ‡, ͇Á‡ Ӣ  Ó‚‡˜Â‚‡. ¿ÒӈˇˆËˇ "œÓÁ‡˜ÌÓÒÚ ·ÂÁ „‡ÌˈË" ̇ÒÚÓˇ‚‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ ‡ÁÒÂÍÂÚË ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ ‡‚ÚÓχ„ËÒÚ‡Î‡ "“‡Íˡ" Ë ‰‡ ͇Ê ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Í‡Í‚Ë ‡ÁıÓ‰Ë Â Ô·ÚËÎ ·˙΄‡ÒÍËˇÚ ‰‡Ì˙ÍÓÔ·Úˆ Á‡ ÚÓÁË ÔÓ‚‡ÎÂÌ ÔÓÂÍÚ, ͇Á‡ ƒËÏËÚ˙  ˛Ï˛‰ÊË‚ - Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ ”— ̇ ‡ÒӈˇˆËˇÚ‡. “ÓÈ ÔËÔÓÏÌË, ˜Â Ӣ ÔÂÁ ‡ÔËÎ 2005 „. "“‡ÌÒÔÂ˙ÌÒË »ÌÚÂ̯˙Ì˙Î" ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ ‰ÓÍ·‰, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò ÔÓÒÓ˜‚‡Ú Ò˙ÏÌÂÌˡ Á‡ ÍÓÛÔˆËÓÌÌÓÒÚ ÔË Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ χ„ËÒÚ‡Î‡Ú‡ ̇ ·˙΄‡ÒÍÓ-ÔÓÚÛ„‡ÎÒÍˡ ÍÓÌÒÓˆËÛÏ "Ç„ËÒÚ‡Î‡ “‡Íˡ" ¿ƒ. œÓÎËÚÓÎÓ„˙Ú Ë Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ ”— ̇ "œÓÁ‡˜ÌÓÒÚ ·ÂÁ „‡ÌˈË" Œ„ÌˇÌ ÃË̘‚ ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â ÒÎÛ„ËÌÒÍËˇÚ Ï‡ÌÚ‡ÎËÚÂÚ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ “Ó‰Ó ΔË‚ÍÓ‚ Í˙Ï ———–, ÍÓÈÚÓ ‰ÌÂÒ ÓÚÌÓ‚Ó Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡, Ì ‡·ÓÚË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ≈—. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÔÓÎËÚÓÎÓ„‡, ·Ë‰ÂÈÍË ÒÎÛ„ËÌÒÍË ÂÎËÚ, ÚÓÈ Ì  ÛÒԡΠ‰‡ Ò Ô‚˙Ì ÒΉ 1990 „. ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ ÂÎËÚ, Ì  ÛÒԡΠ‰‡ ÙÓÏÛÎË‡ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ ËÌÚÂÂÒ Ë ‰‡ ·ÌÒË‡ ̇ˆËÓ̇Î̇ ͇ÛÁ‡.


ÊÓËÒÓÐÀ & ÅÒÈÊÀ ZAMAN 5 4 - 10 ÀÂÃÓÑÒ 2008

„Човек е роб на добрината“, за боящите се от злото най-сигурната защита е доброто. Зрелостта на човека личи по добрините, които той е в състояние да направи дори и за онези, които са му причинили злини.

Сърцата търсят обич —Ú‡ËˇÚ ‚˙Á„Ή Òڇ̇ ÊÂÚ‚‡ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÒË ÎËÔÒ‡ ̇ ÔÓ‰ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ. ÕÓ‚ËˇÚ ‚˙Á„Ή, ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Ò‡Ï Ò ÔÓ„Û·Ë Ò ‡͈ËË Ë Ù‡ÌÚ‡ÁËË. ÕÂÒ˙ÏÌÂÌÓ Ë ‚ ‰‚‡Ú‡ ‚˙Á„Ή‡ Ëχ¯Â ÒÚ‡·ËÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, ÌÓ ‚Á‡ËÏ̇ڇ ËÏ ‚‡Ê‰‡ Ë ·Ó·‡ Ì ҇ÏÓ „Ë Ó·ÂÁÒÏËÒÎË, ÌÓ Ë Ô˘ËÌË ÔÓÒÚÓˇÌÌË ÍËÁË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌˡ ÊË‚ÓÚ. —Ú‡ËˇÚ ‚˙Á„Ή ÒÚ‡Ì¯ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ËÚ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Í‡ÚÓ Ó·Ë˜‡ËÚÂ Ë Ú‡‰ËˆËËÚÂ, ÒΉ¯ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚ ÒË Á‡ÍÓÌË Ë Ì ÔËÁ̇‚‡¯Â ̇ ÓÒڇ̇ÎËÚ Ô‡‚ÓÚÓ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂ. œÓÌˇÍÓ„‡ Ô˙Í ÚÓÈ Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇ¯Â ÔÓ˜ÚË Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÌÓ‚ÓÒÚ, Ì Á‡·ÂΡÁ‚‡¯Â ÔÓÏÂÌÂÌËÚ ÛÒÎÓ‚ÌÓÒÚË Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ... Ë Ú‡Í‡ Òڇ̇ ÊÂÚ‚‡ ̇ ÂÔÓı‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ „Ó Ó‰Ë. »ÎË ÚÓÈ Á‡ ÔÓ‰ÂÌ Ô˙Ú ·Â¯Â Ôӷ‰ÂÌ ÓÚ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ìˡ, ·ÂÁÓÚ„Ó‚ÓÂÌ, ·ÂÁ‡Á΢ÂÌ Ë ·ÂÁ„ËÊÂÌ „ÂÓÈ Ì‡ ‘‡ÛÒÚ - ÃÂÙËÒÚÓÙÂÎ. ÕÓ‚ËˇÚ ‚˙Á„Ή, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÍÓÈÚÓ Á‡Â ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ˡ, Ó·ˇ‚Ë ‚Ò˘ÍÓ, ÔË̇‰ÎÂʇ˘Ó ̇ ÏË̇ÎÓÚÓ, Á‡ Ò‚ÓÈ ‚‡„ Ë Ú‡Í‡ ÌÓ‚ËˇÚ ‚˙Á„Ή Á‡ Ò‚ÂÚ‡ Ë ÌÓ‚‡Ú‡ ÊËÚÂÈÒ͇ ÙËÎÓÒÓÙˡ ·ˇı‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌË Ì‡ ÓÏ‡Á‡Ú‡ Ë ‚‡Ê‰‡Ú‡. “‡Í‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ ÔÓ‰ı‡Ì‚‡¯Â Ìӂˡ ‚˙Á„Ή. “ÓÈ ÏË̇ ̇‚ÒˇÍ˙‰Â ͇ÚÓ Û‡„‡Ì, Á‡ÎË˜Ë ÓÚ ÎˈÂÚÓ Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡ ÒÚ‡ËÚ ˆÂÌÌÓÒÚË Ë Ô‚˙̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ÏÓ‡Î̇ ÔÛÒÚËÌˇ. —Ή Ú‡ÁË ÒÚ‡¯Ì‡ ÂÓÁˡ, ÔÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÃÂıÏÂÚ ¿ÍËÙ, ÓÒڇ̇ı‡ Ò‡ÏÓ ìÔ˜ÛÔÂÌË ˙ˆÂ, Ò˙·ÓÂÌË Í˙˘Ë, ÔÛÒÚÓ¯, ·ÂÁ‰ÂÎËÂ, ·ÂÁβ‰ÌË ÔÛÒÚËÌËî. —Ú‡ËˇÚ ‚˙Á„Ή ·Â ËÁˆˇÎÓ Á‡Î˘ÂÌ, ËÁı‚˙ÎÂÌ Ì‡ ·ÛÌˢÂÚÓ Í‡ÚÓ ‰ËÔ‡. “ÓÁË Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÌ Ë ÚÓÁË ·‡Ì‡ÎÂÌ ÌÓ‚ ‚˙Á„Ή ÓÚı‚˙ÎË ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÏË̇ÎÓÚÓ, ËÁ‡‚ÌË Ò˙Ò ÁÂÏˇÚ‡ Ó„ÓÏÌÓÚÓ ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓ Ì‡ÒΉÒÚ‚Ó, Á‡Ôβ ˆˇÎ‡Ú‡ ËÒÚÓˡ, ÔÓÛ„‡ ‰‡Ê ‰Â‰ËÚ ÌË, ÔÂÌ·„̇ ‚ˇ‡Ú‡ ËÏ, ÔӉ˄‡ ÒÂ Ò Ú‡‰ËˆËËÚ ÌË, ‚Ò˘ÍËÚ ÌË ÛÒËÎˡ ‰‡ ӂ·‰ÂÂÏ ¬ÒÂÎÂ̇ڇ Ò˜ÂÚ Á‡ χ„¸ÓÒÌ˘ÂÒÚ‚Ó, Ô‰ÒÚ‡‚Ë ‚ ÍÓωËÂÌ ÔÎ‡Ì ËÒÚÓ˘ÂÒ͇ڇ ÌË Ò·‚‡ Ë „Ó‰ÓÒÚ, Á‡ ‰‡ ‡ÁÒÏ Í˙‚ÌËÚ ÌË ‚‡„Ó‚Â. “‡ÁË ËÁÍË‚Â̇ ÙËÎÓÒÓÙˡ, ÒÔÓ‰ ÍÓˇÚÓ ‚ˇ‡Ú‡ ‚ ¡Ó„  ̇Ô‡Á̇ ÛÚÂı‡ Ë Á‡·ÎÛ‰‡, ÂÎË„ËÓÁ̇ڇ ÒÎÛÊ·‡ - ËÁ„Û·ÂÌÓ ‚ÂÏÂ, ӷ˘ڇ - ·ÂÁÏËÒÎÂ̇, ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚÚ‡ - ÌÓÒڇ΄ˡ, Ò ·ÓË ÒÂ˘Û ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÏ ÛÒ‚ÓËÎË ÓÚ ÏË̇ÎÓÚÓ, Ë ‡ÁÛ¯Ë ‰ÛıÓ‚ÌËÚ ÌË ÛÒÚÓË, ͇ÚÓ ÌË Í‡‡¯Â ‰‡ Á‡·‡‚ËÏ ÒÚ‡ÓÚÓ Ë ‰‡ Ô„˙ÌÂÏ ÌÓ‚ÓÚÓ. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ Ë ‚ ‰‚‡Ú‡ ‚˙Á„Ή‡ Ëχ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÌË Ì¢‡, ÌÓ Ú˙È Í‡ÚÓ Ú Ì ҇ ÛÏÂÂÌË, ‡ Ò‡ Í‡ÈÌË, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ÒÔ˜ÂΡÚ, Ú ‚Ò „Û·ˇÚ. ¬ˇ‚‡˘ËÚÂ, ÂÎË„ËÓÁÌËÚ Á‡˜ËÚ‡Ú Ò·‚ÌÓÚÓ ÏË̇ÎÓ, Ì„ӂËÚ ˆÂÌÌÓÒÚË Ë Ë‰ÂË, ËÁÔËÚ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ̇ „Ó‰ÓÒÚ ÓÚ Ì„Ó, ‰Ó͇ÚÓ Ó·ÂÍÎËÚ ҂ÓËÚ Ò˙ˆ‡ ̇ ÓÏ‡Á‡Ú‡ Ë ÓÚˈ‡ÌËÂÚÓ Ï˙ÒˇÚ Ô˙Úˇ ̇ Ô‡‚‰-

ÌÓÒÚÚ‡. ƒÛ„ ‚˙ÔÓÒ Â ÍÓÎÍÓ ËÒÍÂÌÓ Ò ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú ˆÂÌÌÓÒÚËÚÂ, ‰Ûı‡ Ë Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÏË̇ÎÓÚÓ. ¿ÍÓ ÔÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Ó ‚ÏÂÒÚÓ Ú‡ÁË Ò˙˘ÌÓÒÚ Ë ÒÏËÒ˙Π ̇Îˈ ҇ÏÓ Ì‡‚ËÍ, ‚ÏÂÒÚÓ Ò˙Á̇ÚÂÎÌÓÚÓ ËÏ ÒΉ‚‡Ì  ̇Îˈ ҇ÏÓ Ï‡¯Ë̇ÎÌÓ ËÏËÚË‡ÌÂ, ÚÓ„‡‚‡ ‚Ò˘ÍË Ô˙Úˢ‡ Á‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ò‡ Á‡Ú‚ÓÂÌË, ‰‡·‡Ú‡ Á‡ ÔÓ‰ÌÓ‚ˇ‚‡Ì  ‡ÚÓÙË‡Î‡, Ò˙Áˉ‡ÚÂÎ̇ڇ ÒË· - ËÁ˜Âԇ̇, β·Ó‚Ú‡ Í˙Ï ÏËÒÎÂÌÂ, Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó Ë ËÁÒΉ‚‡Ì - Û„‡Ò̇·. » ‡ÍÓ ÒÚ‡‚‡ ‰Ûχ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ ‚Ò˘ÍÓ Â ËÁÔ‡‰Ì‡ÎÓ ‚ ÌË‚‡Ì‡, ì‡ÍÓ Í‡Ê‡Ú ‚ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ó·˘ÌÓÒÚÚ‡ ÊË‚ÂÂ, ÔÓ„¯ÌÓ Â/œÓ͇ÊË ÏË Ì‡Ó‰, ÍÓÈÚÓ ‰‡  ӈÂΡÎ, ˘ÓÏ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ Â ÔÓ„Ë̇·...î (¿ÍËÙ). ¬˜Â‡¯ÌËÚ ÏÓÊÂı‡ ‰‡ ÌË Ô‰ÒÚ‡‚ˇÚ ͇͂ËÚÓ ÒÏÂ, ÌÓ Ì ÏÓʇı‡ ‰‡ ÔˆÂÌˇÚ, ˜Â  ÌÛÊÌÓ Ì‡¯ËÚ ˆÂÌÌÓÒÚË ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÂÓÒÏËÒÎÂÌË Ò˙„·ÒÌÓ ÔÓÏÂÌˇ˘ËÚ Ò ‡ÎÌÓÒÚË ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ë Ú‡Í‡ ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ Ò ҂Ë-

ı‡, ÒÚÂÒÌËı‡ Ë Òڇ̇ı‡ ̉ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË Ô‰ ‰ËÌ Ò‚ˇÚ, ÍÓÈÚÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡Á¯Ëˇ‚‡ Ò‚ÓËÚ ıÓËÁÓÌÚË. ƒ‡, ‚˜Â‡¯ÌËÚ ÌË Ë‰ÂË Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ı‡ ̇¯ËÚ ˆÂÌÌÓÒÚË, ÌÓ Â ‚ˇÌÓ, ˜Â Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ Ò ‡Á‚ˡÚ, ÒΉ‚‡ÈÍË ÔÓ‚ÂÎËÚ ̇ ‚ÂÏÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÊË‚ÂÂÏ, ÔÓ‰ı‡Ì‚‡ÈÍË Ò ÓÚ „˙‰Ú‡ ̇ ËÌÚÂ‚‡Î‡ ‚ÂÏÂ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò ̇ÏË‡ÏÂ. —„‡, ËχÈÍË Ô‰‚ˉ Ë Ú˙ÎÍÛ‚‡Ìˡڇ ̇ ‚ÂÏÂÚÓ, ‰‡ÎË ÒÏ ÛÒÔÂÎË ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÏ ÒÚÓÔ‡ÌÒÍÓ ‡Á‚ËÚËÂ, ‡ÎÚÂ̇ÚË‚ÌÓ ‡Á·Ë‡Ì Á‡ ̇Û͇, ‡Á΢ÌÓ Ô‡‚ÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ, ËÁÒΉӂ‡ÚÂÎÒÍË Ï‡ÌÚ‡ÎËÚÂÚ, Ò˙‚ÒÂÏ ‡Á΢ÂÌ ÓÚ ÔÓÁ̇ÚÓÚÓ? ŒÚ„Ó‚Ó˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡  ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ. »ÒÚËÌÒ͇ڇ Ô˘Ë̇ Á‡ ÔÓÔÛΡÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÌÓ‚‡ÚÓËÚ  ‚ ÚÓ‚‡, ˜Â Ì ҇ ͇Á‡ÎË ÌË˘Ó Í‡Ú„Ó˘ÌÓ ÔÓ ÚÓÁË ‚˙ÔÓÒ. ÕˇÍÓË ‚˙Á„ΉË, ÍÓËÚÓ ËÁ‡Áˇ‚‡Ú ˆÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÂÔÓıË, ÌÓ ÍÓËÚÓ ‰ÌÂÒ Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Ò ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓÎÓÊÂÌˡ, Ò‡ Ò Ô‚˙̇ÎË ‚ ͇ÔËÚ‡Î, Ò ÍÓÈÚÓ ‚Ë̇„Ë

ÏÓÊ ‰‡ Ò ÁÎÓÛÔÓÚ·ˇ‚‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÌˇÍÓË Î˯ÂÌË ÓÚ Ë‰ÂË ‚ÓβˆËÓÌÂË. » ÂÚÓ ÚÛÍ ‚‡Ê‰‡Ú‡ Ë Í‡ÈÌÓÚÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇÌ ÔÓ‰ı‡Ì‚‡Ú ‰Ûıӂ̇ڇ ËÏ Ò‡ÏÓÚ‡. Ç͇ Ë ‰‡ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡Ú ÔÓ‰Ó·ÌË Ì„‡ÚË‚ÌË ˇ‚ÎÂÌˡ, ÌËÂ, ÍÓËÚÓ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ï ˆÂÌÌÓÒÚËÚÂ Ë Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚ÂÍÓ‚ÌÓÚÓ Ò·‚ÌÓ ÏË̇ÎÓ, „Ή‡Ï ̇Ô‰ Ë ˘Â Ó˜‡Í‚‡Ï ÛÚ¯ÌËÚ „ÂÓË, ÍÓËÚÓ ˘Â Ô‚˙Ì‡Ú ‰˙‚ÓÚÓ Ì‡ ̇Ó‰‡ ‚ ‡ÈÒÍÓ ‡ÒÚÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ‰‡‚‡ ÔÎÓ‰ ‚ÒÂÍË ÒÂÁÓÌ. ¬ ‰ÂÌˇ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓˇ‚ˇÚ ÚÂÁË „ÂÓË, Ò‚ÂÚ˙Ú ˘Â ̇‚ÎÂÁ ‚ ÌÓ‚ ÂÚ‡Ô Ë ‚ÒÂÍË ˘Â „Ó ‚˙ÁÔËÂχ ÔÓ ‡Á΢ÂÌ Ì‡˜ËÌ. » ÚÓ„‡‚‡ ËÏÂÌÌÓ ˘Â Û„‡ÒÌ‡Ú ÓÏ‡Á‡Ú‡ Ë ‚‡Ê‰‡Ú‡. ‘‡Ì‡Ú˘ÌËÚ ˉÓÎË ˘Â Ò ÒË̇Ú, ·ÂÁÒÏËÒÎÂÌËÚ ÒÔÓÓ‚Â ˘Â ÓÚÒÚ˙ÔˇÚ Ì‡ ÔˡÚÂÎÒÍËÚ ‡Á„Ó‚ÓË, ÒÚËÒ̇ÚËÚ ÓÚ ˇ‰ ˛ÏÛˆË ˘Â Ò Ô‚˙Ì‡Ú ‚ ÓÚ‚ÓÂ̇ ‰Î‡Ì, „ÓÚÓ‚‡ ‰‡ ÔËÂÏ ‚ÒÂÍË, Ë ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚÌÓ‚Ó ˘Â ÔÂÓÚÍË ҂ÓËÚ ‚˙Á‚˯ÂÌË ˆÂÌÌÓÒÚË.

Човечността ¬ Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ ÒË ÒÔˇÏÓ ÓÒڇ̇ÎËÚ ˜Ó‚ÂÍ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ˙ÍÓ‚Ó‰Ë ÔÓ Ò‡Ïˡ Ò· ÒË - ‰‡ Ê· Á‡ ‰Û„ËÚ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÏÛ ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‡‰ÓÒÚ, Ë ‰‡ Ì Á‡·‡‚ˇ, ˜Â ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ì ı‡ÂÒ‚‡, Ì Ò Ì‡‚Ë Ë Ì‡ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ. “‡Í‡ ÚÓÈ ˘Â Ò Ô‰ԇÁË ÓÚ ÔÓ„¯ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË Í˙Ï ÓÍÓÎÌËÚÂ Ë ÌˇÏ‡ ‰‡ „Ë Ì‡ÒÍ˙·Ë. Ó„‡ÚÓ ÓˆÂÌ˯ ÒÚÓÂÌÓÚÓ ÚË ‰Ó·Ó Ë ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡¯ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ë Ó·Ë˜ Í˙Ï ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ̇Ô‡‚ËÎË ‰Ó·Ë̇, ÚÓ„‡‚‡ Ë ÓÒڇ̇ÎËÚ ˘Â ·˙‰‡Ú Ò˙Ô˘‡ÒÚÌË Ò Ú· Ë ˘Â Ú ӷ˘‡Ú. ì◊Ó‚ÂÍ Â Ó· ̇ ‰Ó·Ë̇ڇî, Á‡ ·Óˇ˘ËÚ Ò ÓÚ ÁÎÓÚÓ

̇È-ÒË„Û̇ڇ Á‡˘ËÚ‡  ‰Ó·ÓÚÓ. «ÂÎÓÒÚÚ‡ ̇ ˜Ó‚Â͇ ÎË˜Ë ÔÓ ‰Ó·ËÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÚÓÈ Â ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌË ‰‡ ̇Ô‡‚Ë ‰ÓË Ë Á‡ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÏÛ Ô˘ËÌËÎË ÁÎËÌË. ƒ‡, ˜Ó‚ÂÍ Ì‡ËÒÚË̇ Úˇ·‚‡ ‰‡  ‰Ó·˙ Ë ˜Ó‚˜ÂÌ ÒÔˇÏÓ ıÓ‡Ú‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ Â ‚ˉˇÎ ÁÎÓ. «‡˘ÓÚÓ Ì  ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ‰‡ Ò Ô‡‚ˇÚ ÁÎËÌË, ‰‡ Ò ÓÚ„Ó‚‡ˇ ̇ ÁÎÓÚÓ Ò˙Ò ÁÎÓ ‰‡ ÓÚ„Ó‚Ó˯ ̇ ÁÎÓÚÓ Ò ‰Ó·Ó Â ·Î‡„ÓÓ‰ÌÓ Ë ‰ÓÒÚÓÈÌÓ. ≈‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚ ‰Ó·ËÌË, ÍÓËÚÓ Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ ÏÓÊ ‰‡ ÒÚÓË Ì‡ ‰Û„,  ‰‡ Ì Á‡·ÂΡÁ‚‡ Ì„ӂËڠ̉ÓÒÚ‡Ú˙ˆË. ƒ‡ Ò ӂ˯ ‚ Úˇı  ÌÂÔËÒÚÓÈÌÓ. ÕÂÔÓÒ-

ÚËÏ „ˇı  ‰‡ „Ë Ó·Ò˙ʉ‡¯ ÔË ‚ÒˇÍ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ. ¿ ‰‡ ÔÓÒӘ˯ Ô‡‚Ó ‚ ÎˈÂÚÓ ËÏ ÒÚÓÂ̇ڇ ÓÚ Úˇı ÁÎË̇ ÓÁ̇˜‡‚‡ ‰‡ ‡ÁÍ˙Ò‡¯ ‚ÂË„‡Ú‡ ̇ ·‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓˇÚÓ ‚Ë Ò‚˙Á‚‡ Ë Ó·Â‰ËÌˇ‚‡. ŒÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ÓˆÂÌˇ‚‡Ú Ë Ì‡È-χÎ͇ڇ Ë ÌÂÁ̇˜ËÚÂÎ̇ ‰Ó·Ë̇, ÍÓˇÚÓ ËÏ Â ÒÚÓÂ̇, Ë ÍÓËÚÓ Ì ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡Ú ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÒË ‰Ó·Ë̇, ‰ÓÒÚË„‡Ú ÁÂÎÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ „Ë ËÁ‰Ë„‡ ‰Ó ÏÓ‡ÎÌËÚ ÌÓÏË Ì‡ ¡Ó„ Ë ÍÓˇÚÓ ÌÓÒË ÏË ̇ Ò˙‚ÂÒÚÚ‡. “‡ÍË‚‡ ıÓ‡ Ì ԇ‡‰Ë‡Ú Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÒË ‰Ó·Ë̇ Ë Ì Ò ʇ΂‡Ú ÓÚ ÚÓ‚‡, ˜Â Ò‡ ·ËÎË ÔÂÌ·„̇ÚË.


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ 4 - 10 ÀÂÃÓÑÒ 2008

—˙ÌˇÚ Â ÌÛÊÂÌ Ú‡Í‡, ͇ÍÚÓ ‚Ó‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÔËÂχÚÂ, ڇ͇, ͇ÍÚÓ ‚˙Á‰Ûı˙Ú, ÍÓÈÚÓ ‚‰Ë¯‚‡ÚÂ. œ˘ËÌËÚ Á‡ ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ Ò˙Ì Á‡Òˇ„‡Ú ÔÒËıË͇ڇ Ë ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ̇‚ÂÏ Ò ӷ˙Ì ‚ÌËχÌËÂ Ë Ò ÔÓÒ˙‚ÂÚ‚‡Ú Ò˙Ò ÒÔˆˇÎËÒÚ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-·˙ÁÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ˘Â ÓÚ¯ÛÏË.

«‡ ÌÓχÎÂÌ ÌÓ˘ÂÌ Ò˙Ì Ò „Ó‚ÓË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË 5-Ú ˆËÍ˙· ÓÚ ÔÓ 90 ÏËÌÛÚË, Ú.Â. 7 ‰Ó 8 ˜‡Ò‡. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ·ËÓÎӄ˘Ìˡ ‚Ë ˜‡ÒÓ‚ÌËÍ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ò˙Ìˇ ‚Ë Ò „ÛÎË‡ ÓÚ ‚‡¯ËÚ ÊËÚÂÈÒÍË Ì‡‚ˈË.

Áåçñúíèåòî - øîê çà îðãàíèçìà ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 œÓÎÛ˜‡‚‡ Ò ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ ·Ó·‡ Ò˙Ò Ò‡Ïˡ Ò· ÒË, ‚ ÍÓˇÚÓ ·Ó·‡ Ô‡Í ˘Â ÒÚ Ôӷ‰ÂÌ, Á‡˘ÓÚÓ Ò˙ÌˇÚ Â Ò˙ÒÚÓˇÌË ̇ Ó„‡ÌËÁχ, ‚ ÍÓÂÚÓ ‡ÍÓ ÌÂ˘Ó Ó·ÂÁÔÓÍÓËÚÂÎÌÓ Ò ̇ÏÂÒË, ÚÓ ‚‰̇„‡ Ò ÓÚ‡Áˇ‚‡ ̇ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚Ìˡ Ò˙Ì. —Ú‡ÚËÒÚË͇ڇ ÒÓ˜Ë, ˜Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÊÂÌËÚ ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ ËÌÒÓÏÌˡ, ‡ Ò Ì‡Ô‰‚‡Ì ̇ ‚˙Á‡ÒÚÚ‡ ÚÓ‚‡ ÌÂÔˡÚÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ‚Ò ÔÓ-˜ÂÒÚÓ Ò ̇ÏÂÒ‚‡ ‚ ̇¯Ëˇ ÊË‚ÓÚ. œÒËı˘ÂÒ͇ڇ ̇„·҇ ÚÛÍ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÏÌÓ„Ó ‚‡Ê̇ ÓΡ. “.̇. "ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÔÂ̇‚Ë‚‡ÌÂ", ÍÓÈÚÓ ‚ Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ ÒË Ò Ú‡ÌÒÙÓÏË‡ ‚ ÔÓ·ÎÂÏ,  Ô˘Ë̇ڇ, ÍÓˇÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ˜ÂÒÚÓÚÓ ·ÂÁÒ˙ÌËÂ. ÕÂÔÂÒÚ‡Ì̇ڇ ÏËÒ˙Î Á‡ Ò˙Ì Ë ÍÓ„‡ ÚÓÈ ˘Â ‰Óȉ ̇ÚÓ‚‡‚‡ ÔÒËıË͇ڇ Ò ËÁÎ˯ÌË ËÏÔÛÎÒË, ÍÓËÚÓ ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó Ó·‡ÚÂÌ ÂÙÂÍÚ, Á‡˘ÓÚÓ Ó·ÂÏÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ È Ò Â‰Ì‡ ÙËÍÒˉ¡  Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò˙ÌˇÚ Ò Ô‚˙˘‡ ‚ ·ÂÁÒ˙ÌËÂ, ‡ ‚‡¯‡Ú‡ ÌÓ˘ - ‚ ‰ËÌ ‰˙Î˙„ Ò˙Á̇ÚÂÎÂÌ Íӯχ. »ÁÎ˯ÌÓ Â ‰‡ Ò ÒÔÓÏÂ̇‚‡, ˜Â ̇ ‰Û„‡Ú‡ ÒÛÚËÌ Ì ÒÚ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌË, ‚ËÚ‡ÎËÚÂÚ˙Ú ‚Ë Ò  Ô‚˙̇Π‚ ÔÓÁˇ‚͇ ÔÂÁ ˆÂÎˡ ‰ÂÌ, ÌˇÏ‡Ú Ê·ÌË ‰ÓË ‰‡ ËÁ‚˙¯ËÚ ̇È-ÔˡÚÌËڠ̢‡, ÍÓËÚÓ ‚Ë ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ËÒÚËÌÒÍÓ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ. ¿ÍÓ ÚÂÁË ÔÂËÓ‰Ë Ì‡ ·ÂÁÒ˙ÌË Ò ÔÓ‚Ú‡ˇÚ, Ì Ï˙˜ÂÚ Ó„‡ÌËÁχ ÒË, Á‡˘ÓÚÓ, χ͇ Ë ‰‡ ËÁ‰˙ʇ ̇ ̇ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ ÔÂÁ ‰ÂÌˇ, Ì  ‚ Ô˙Î̇ڇ ÒË ÙÓχ Ë ÒΉ ‚ÂÏ ÌÛʉ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ëχ ÓÚ Ò˙Ì, ˘Â Ó͇Ê ‚‡ÊÌÓ ‚ÎˡÌË ̇ ˆˇÎ‡Ú‡ ‚Ë ËÏÛÌ̇ Ë ˆÂÌÚ‡Î̇ ÌÂ‚̇ ÒËÒÚÂÏË. —˙ÌˇÚ Â ÌÛÊÂÌ Ú‡Í‡, ͇ÍÚÓ ‚Ó‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÔËÂχÚÂ, ڇ͇, ͇ÍÚÓ ‚˙Á‰Ûı˙Ú, ÍÓÈÚÓ ‚‰Ë¯‚‡ÚÂ. œ˘ËÌËÚ Á‡ ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ Ò˙Ì Á‡Òˇ„‡Ú ÔÒËıË͇ڇ Ë ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-̇‚ÂÏ Ò ӷ˙Ì ‚ÌËχÌËÂ Ë Ò ÔÓÒ˙‚ÂÚ‚‡Ú Ò˙Ò ÒÔˆˇÎËÒÚ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-·˙ÁÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ˘Â ÓÚ¯ÛÏË. ƒÂÔÂÒˡڇ  ‰̇ ÓÚ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ Ò¢‡ÌËÚ Ô‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÚÛ‰ÌÓÚÓ Á‡ÒÔË‚‡ÌÂ. — ÌÂÈÌÓÚÓ Á‡‰˙ηӘ‡‚‡Ì Á‡„Û·‡Ú‡ ̇ Ò˙Ì Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ͇ÚÓ Ù‡ÍÚÓ, ÍÓÈÚÓ Ò˄̇ÎËÁË‡ Á‡ ÒÏÛ˘ÂÌˡ ‚ ÔÒËı˘ÂÒ͇ڇ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ Ë̉˂ˉ‡. ƒÛ„‡ Ô˘Ë̇  ‡ÎÍÓıÓÎ̇ڇ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ, ÔË ÍÓˇÚÓ ÌÂÊ·ÌÓÚÓ Ò˙·Ûʉ‡Ì ‡ÌÓ ÒÛÚËÌ ‚Ó‰Ë ‰Ó ‡Á‰‡ÁÌËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ËÁ·ÛıÎË‚ÓÒÚ, ÎËÔÒ‡ ̇ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËˇ, ‚ˇÎÓÒÚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ Ò ÓÍÓÎÌËÚÂ. ÕˇÍÓË ·ÓÎÂÒÚË Ò˙˘Ó Ò‡ Ù‡ÍÚÓË Á‡ ‡ÁÒÚÓÂÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙Ìˇ. ÕˇÍÓË ıÓÏÓ̇ÎÌË Ë Ò˙‰Â˜ÌÓÒ˙‰Ó‚Ë Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ Ôӂ˯‡‚‡Ú ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ·Û‰ÌÓÒÚ. ¡ÓÎ͇ڇ Ò˙˘Ó ÔÂ˜Ë Ì‡ ÒÚ‡‰‡˘ËÚ ‰‡ Á‡ÒÔˇÚ ËÎË „Ë Ò˙·Ûʉ‡. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÔÓÏÂ̇‚‡Ì‡Ú‡ Ô˘Ë̇ Á‡ ̇Û¯ÂÌ Ò˙Ì Â ÒÚÂÒ˙Ú. œÂ͇ÎÂÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌË ‚ Âʉ̂ËÂÚÓ, Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡ÌÓ ÓÚ ÒÚÂÒÓ‚Ë ÒËÚÛ‡ˆËË Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ÔÓÂχÌÂÚÓ Ì‡ ‡Ì„‡-

—˙ÌˇÚ Ò ‡Á‰ÂΡ ̇ Ò˙Ì Ò ÎÂ͇ ÔÓÌËÊÂ̇ ÚÂÎÂÒ̇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ, ‰˙ηÓÍ Ò˙Ì, ÍÓ„‡ÚÓ ÚˇÎÓÚÓ Ë ÏÓÁ˙Í˙Ú ‚Ë Ò‡ ̇Ô˙ÎÌÓ ÓÚÔÛÒ̇ÚË, Ë Ô‡‡‰ÓÍÒ‡ÎÂÌ Ò˙Ì - ÍÓ„‡ÚÓ ‚‡¯ËˇÚ ÏÓÁ˙Í Â "·Û‰ÂÌ" Ë ‚Ë Ò˙ÌÛ‚‡ÚÂ.

ÊËÏÂÌÚË, ÌÂÚÓ˜ÌÓÚÓ ‡ÁÔ‰ÂΡÌ ̇ ‰Ì‚ÌËÚ Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ, ‰Ó‚Âʉ‡ ‰Ó ÒËÚÛ‡ˆËË, ‚ ÍÓËÚÓ Ó„‡ÌËÁÏ˙Ú Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚ ÂÍÒÚÂÏÌË ÛÒÎӂˡ, ÍÓÂÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ Ò ÓÚ‡Áˇ‚‡ ̇ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚Ìˡ Ò˙Ì Ë Ì‡ ÌÓχÎ̇ڇ ÔÒËıÓ‰Ë̇ÏË͇ ̇ ÌÂ‚̇ڇ ÒËÒÚÂχ. ÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ ÒÚËÏÛ·ÌÚË Í‡ÚÓ Í‡ÙÂ, ˜‡È, ωË͇ÏÂÌÚË, Òԇ̠̇ ÌÓ‚Ó ÏˇÒÚÓ ËÎË ÚÂÊ͇ ı‡Ì‡ Á‡ ‚˜Âˇ Ò˙˘Ó ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ̇Û¯ÂÌˡ ‚ Ò˙Ìˇ. «‡ ÌÓχÎÂÌ ÌÓ˘ÂÌ Ò˙Ì Ò „Ó‚ÓË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË 5-Ú ˆËÍ˙· ÓÚ ÔÓ 90 ÏËÌÛÚË, Ú.Â. 7 ‰Ó 8 ˜‡Ò‡. ÕˇÍÓË ıÓ‡ ÒÔˇÚ ÔÓ Ôӂ˜Â, ‡ ‰Û„Ë Ò ÌÛʉ‡ˇÚ ÓÚ 6 ˜‡Ò‡ Ò˙Ì, Á‡ ‰‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌË Ë ÚÓÌËÁË‡ÌË Á‡ Ìӂˡ ‰ÂÌ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ·ËÓÎӄ˘Ìˡ ‚Ë ˜‡ÒÓ‚ÌËÍ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ò˙Ìˇ ‚Ë Ò „ÛÎË‡ ÓÚ ‚‡¯ËÚ ÊËÚÂÈÒÍË Ì‡‚ˈË. œË ÒÏÛ˘ÂÌˡ ÓÚÔ‡‰Ì‡ÎÓÒÚÚ‡, Úۉ̇ڇ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËˇ, ˜ÂÒÚÓÚÓ ÔÓÁˇ‚‡ÌÂ, ÌÂÊ·ÌËÂÚÓ Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ‰Ì‚ÌËÚ Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ, Ò˙ÌÎË‚ÓÒÚÚ‡ Ò‡ Ù‡ÍÚÓËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰Ò͇Á‚‡Ú Á‡ ̇΢ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ, Ò‚˙Á‡Ì Ò ËÌÒÓÏÌˡڇ. ¡‡Ì‡ÎÌÓ Â ‰‡ Ò ‰Ó·‡‚Ë, ˜Â Ò˙ÌˇÚ ÚÓ‚‡  Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚Â͇, ÌÓ Â ËÒÚË̇. œÂËÓ‰˙Ú Ì‡ ‡ÍÚ˂̇ ÔӘ˂͇  ÊËÁÌÂÌÓ‚‡ÊÂÌ Á‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ Ë̉˂ˉ, Á‡˘ÓÚÓ ÌÛʉ‡Ú‡ ÓÚ Ò˙Ì Â ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎÌËˇÚ ÔÂËÓ‰ ̇ Ó„‡ÌËÁχ ÓÚ ËÌÚÂÌÁË‚Ìˡ ̇˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ. —˙ÌˇÚ Ò ‡Á‰ÂΡ ̇ Ò˙Ì Ò ÎÂ͇ ÔÓÌËÊÂ̇

ÚÂÎÂÒ̇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ, ‰˙ηÓÍ Ò˙Ì, ÍÓ„‡ÚÓ ÚˇÎÓÚÓ Ë ÏÓÁ˙Í˙Ú ‚Ë Ò‡ ̇Ô˙ÎÌÓ ÓÚÔÛÒ̇ÚË, Ë Ô‡‡‰ÓÍÒ‡ÎÂÌ Ò˙Ì - ÍÓ„‡ÚÓ ‚‡¯ËˇÚ ÏÓÁ˙Í Â "·Û‰ÂÌ" Ë ‚Ë Ò˙ÌÛ‚‡ÚÂ. “ÂÁË Ù‡ÁË, Ò˙ÔÓ‚Óʉ‡˘Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚Ìˡ Ò˙Ì, ÒÚËÏÛÎË‡Ú ÓÚÔӘ˂‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆˇÎÓÚÓ ‚Ë ÚˇÎÓ Ë Ì‡·‡‚ˇÚ ÂÌÂ„ˡڇ, ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ‚Ë Á‡ ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÌÓÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ‰Ì‚ÌËÚ ‚Ë Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ. —˙ÌˇÚ Â ÊËÁÌÂÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ. ¡ÂÁ ÌÂ„Ó Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ·˙‰ÂÚ ‚ ‰Ó·Ó ÙËÁ˘ÂÒÍÓ Ë ÔÒËı˘ÂÒÍÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. «‡ ‰‡ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ Ó„‡ÌËÁÏ˙Ú ‚Ë, ËχÚ ÌÛʉ‡ ÓÚ Ô˙ÎÂÌ ˆËÍ˙Î ÔӘ˂͇. Ó„‡ÚÓ ÛÒÂÚËÚÂ, ˜Â ·ÂÁÒ˙ÌËÂÚÓ Á‡‰Û¯‡‚‡ ‚‡¯Ëˇ ÔÓÍÓÈ, ·ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡Ú‚ÓËÚÂ Ó˜Ë Ë ‰‡ Ò ÛÌÂÒÂÚ ‚ ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ò˙Ìˇ, ̇‡ÒÚ‚‡, ÔÓÚ˙ÒÂÚ ÒÔˆˇÎËÁË‡Ì‡ ÎÂ͇Ò͇ ÔÓÏÓ˘. Õ Ò ÛÒÔÓÍÓˇ‚‡ÈÚÂ Ò ·ÂÁÔÓ˜‚ÂÌËÚ ڂ˙‰ÂÌˡ, ˜Â ÚÓ‚‡  ҇ÏÓ ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, Ò‡ÏË Ì Á‡ÔÓ˜‚‡ÈÚ ‰‡ Ò ÎÂÍÛ‚‡ÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ ËÒÍ˙Ú ÓÚ Ó·‡ÚÂÌ ÂÙÂÍÚ Ë Á‡‰˙ηӘ‡‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂχ  ‡ÎÂÌ. ¬Ò˘ÍÓ ÒË Ëχ ÎÂÍ, ÒÚË„‡ ÚÓ ‰‡  ‰Ë‡„ÌÓÒÚˈË‡ÌÓ Ì‡‚ÂÏÂ. »Ï‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‚ˉ‡ ·ÂÁÒ˙ÌËÂ, ÍÓËÚÓ Ò ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‡Á΢ÌË ÔÓ Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ ÒË ÒËÏÔÚÓÏË. Инсомния - ̇È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂ̇ڇ ·ÓÎÂÒÚ. ƒÂÙËÌË‡ Ò ͇ÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ̇ ÚÛ‰ÌÓ Á‡ÒÔË‚‡ÌÂ, ̉ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Ë ÌÂÓÚÏÓˇ‚‡˘ Ò˙Ì. —Û·ÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ÛÒ¢‡Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ̇ ÎËÔ-

Ò‡ ̇ Ò˙Ì ËÎË Ì‡ ÔÓÏÂÌÂÌÓ ‚˙ÁÔˡÚË Á‡ Ò˙Ìˇ. » ‚ ‰‚‡Ú‡ ÒÎÛ˜‡ˇ Ò˙ÌˇÚ ËÁ„ÎÂʉ‡ ÌÂÁ‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÂÌ Ë Ì‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ. —˙·Ûʉ‡Ú ÒÂ Ò ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â Ì ÒÚ ÒÔ‡ÎË. Сънна апнея - ÍÓ„‡ÚÓ Ò Ò˙·Û‰ËÚÂ Ò ÛÒ¢‡ÌÂÚÓ, ˜Â Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒË ÔÓÂÏÂÚ ‚˙Á‰Ûı, ÏÓÊ ‰‡ ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ Ú‡ÁË ‡ÁÌӂˉÌÓÒÚ Ì‡ ·ÂÁÒ˙ÌËÂÚÓ. œÓˇ‚ˇ‚‡ Ò ÔË Ï˙Ê ̇‰ 50 „Ó‰ËÌË Ò Ì‡‰ÌÓÏÂÌÓ Ú„ÎÓ Ë ‰Ó‚Âʉ‡ ‰Ó ‚˙ÁÌËÍ‚‡Ì ̇ ÒÂËÓÁÌË Ò˙‰Â˜ÌÓ-Ò˙‰Ó‚Ë ÛÒÎÓÊÌÂÌˡ. Парасомния - ÚÓÁË ‚ˉ Á‡·ÓΡ‚‡Ì Ì  ÔˇÍÓ Ò‚˙Á‡Ì Ò ÏÂı‡ÌËÁÏËÚ ̇ Ò˙Ìˇ. “Ó Â ÏÌÓ„Ó ÒÂËÓÁÌÓ Ë Ò˙˘Ó ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ̇Û¯ÂÌË ̇ Ò˙Ìˇ. ÕˇÍÓË ıÓ‡ „Ó‚ÓˇÚ ̇Ò˙Ì, ‰Û„Ë ËÏ‡Ú ı‡Î˛ˆË̇ˆËË ËÎË ÏÛÒÍÛÎÌË ÔÓÚÂÔ‚‡Ìˡ Ë ÒÔ‡ÁÏË, ÒÍ˙ˆ‡Ú Ò˙Ò Á˙·Ë, ıÓ‰ˇÚ ËÎË Ô·˜‡Ú ̇Ò˙Ì, ËÏ‡Ú ÍӯχË ËÎË ‡„ÂÒË‚ÌÓ Ôӂ‰ÂÌËÂ, Ë ÚÓ ‰ÓË, ·ÂÁ ‰‡ Ò Ò˙·Û‰ˇÚ. «‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌËˇÚ Ò˙Ì Â ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ‰Ó·Â, ‰‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡Ï ‰ÂÌˇ ÒË Ô˙ÎÌÓˆÂÌÌÓ, ‰‡ Ò ‡‰‚‡Ï ‰ÓË Ë Ì‡ ‰̇ ÌÂÔËÌÛ‰Â̇ ÛÒÏ˂͇. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌˡ ÌÓ˘ÂÌ ÔÓÍÓÈ ÔÓÒ¢‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ìӂˡ ‰ÂÌ Â Ò·‰Í‡ ÛÚÂı‡ Á‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚÌÓÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚËÚ ÌË. —˙ÌˇÚ Â Íβ˜˙Ú Í˙Ï ‚ÒÂÍË ÛÒÔÂı, Á‡˘ÓÚÓ ÌˇÏ‡ ÌË˘Ó ÔÓ-ˆÂÌÌÓ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡¯ ‚˙‚ ÙÓχ, ÓÚÔÓ˜ËÌ‡Î Ë ÚÓÌËÁË‡Ì ÒΉ ‰̇ ÌÓ˘, ËÁÔ˙ÎÌÂ̇ Ò ÔˡÚÌË Ò˙Ìˢ‡. Венцислава Миндова


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 4 - 10 ÀÂÃÓÑÒ 2008

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

5

10

11

13

14

17

26

20

27

33 37

9

24

29

32

8

16

23

28

40

15 19

22 25

7

12

18

21

36

6

30

31

34

35

38

39

41

43

42 44

Ñúñòàâèë: Ìåõìåä Êå÷èäæè ñ. ßñåíêîâî, îáë. Øóìåí

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 —˙·Ò͇ Ô‡˘̇ ‰ËÌˈ‡. 5 œÎ‡ÌËÌÒ͇ ‚ÂË„‡ ‚ »Ú‡Îˡ. 10 ◊ÎÂÌ Ì‡ ÔÎÂÏÂÚÓ ‡‚‡Ë. 12 —˙‚ÂÚÒÍË ÙËÎÏÓ‚ ÂÊËÒ¸Ó, 윇‚ÂÎ Ó˜‡„ËÌî. 13 ÕÓÒ ‚ —‚Â̇ ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ. 14 »ÒÔ‡ÌÒÍÓ ÒÔËÒ‡ÌËÂ. 16 ¿‚ÒÚËÈÒ͇ ÔËÒ‡ÚÂÎ͇, ì¿ÌÚËıËÒÚî. 17 √‡‰ ‚ ƒ‡Ìˡ. 18 ƒÛ„ÓÚÓ ËÏ ̇ ÚÂÔÂÚÎË͇. 20 –ÛÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚË. 21 —Ú‡ˇ Á‡ Á‡ÌˇÚˡ ̇ „ÛÔ‡ Û˜ÂÌˈË. 23 ”ÒÎӂ̇ Ú‡È̇ ‰Ûχ. 25 —˙‰ËÌÂÌË ̇ ıËÏ˘ÂÒÍË ÂÎÂÏÂÌÚ Ò ÍËÒÎÓÓ‰. 27  ‡È‰Û̇‚ÒÍË „‡‰. 28 ŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ·Î‡ÊÂÌËÚ (ÍÂÎÚÒ͇ ÏËÚÓÎӄˡ). 30 ¡‡ÚÍÓ. 32 ƒ‚Â Â‰Ì‡Í‚Ë Ò˙„·ÒÌË ·ÛÍ‚Ë ÓÚ ·˙΄‡Ò͇ڇ ‡Á·Û͇. 33 √ÂÓËÌˇ ÓÚ ÓÔÂÂÚ‡Ú‡

ì÷Ë„‡ÌÒ͇ β·Ó‚î. 35 —ÔÓÚÌÓ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó. 36 √‡‰ ‚ Õƒ–. 38 ¡Ë‚¯ ÙÂÌÒÍË ÍÓÎÓÂÁ‰‡˜. 39 ¿‚ÚÓÔËÒÚ‡ ‚ ¡Â΄ˡ. 40 √ÂÓËÌˇ ÓÚ Óχ̇ ìœÓ‰ Ë„ÓÚÓî. 42 Õ‡Ó‰ÂÌ Ô‚ˆ, ÔÓÂÚËÏÔÓ‚ËÁ‡ÚÓ Û Í‡Á‡ıËÚÂ. 43 √‡‰ ‚ “ÛˆËˇ. 44 √ÂÓÈ Ì‡ ¬Â‰Ë ÓÚ ÓÔÂ‡Ú‡ 쑇ÎÒÚ‡Ùî.

14 ◊‡ÒÚ ÓÚ Í‡Ûˆ‡. 15 œ‡ˇÍÓÓ·‡ÁÂÌ ‚‰ËÚÂÎ. 18 “˙Ì˙Í ËÁ‡ÒÚ˙Í ÓÚ Á˙ÌÂÒÚ‡Ú‡ Ó·‚˂͇ ‚ ÍÎ‡Ò Ì‡ ÊËÚÌÓ ‡ÒÚÂÌË (ÏÌ.˜.). 19 ŒÒÚÓ‚ ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡ ̇ ÇÎÍËÚ ¿ÌÚËÎË. 22 ¿ÙË͇ÌÒÍÓ ÔË„ÏÂÈÒÍÓ ÔÎÂÏÂ. 24 ’ˢÌÓ ˆËÔÓÍËÎÓ Ì‡ÒÂÍÓÏÓ, ÍÓÂÚÓ ÊËÎË Í‡ÚÓ Ô˜Â·. 26 ’ËÏ˘ÂÒÍË Ò˙‰ËÌÂÌˡ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÍËÒÂÎËÌË Ë ÓÒÌÓ‚Ë. 28 √·‚ÂÌ ÔÎÓ˘‡‰ ‚ ‰‚ÌÓ„˙ˆÍË „‡‰. 29 ¡˙΄‡ÒÍË Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ. 31 Õ‡¯ ·ÓÓ‚ ¯‡ÏÔÓ‡Ì. 34 flÔÓÌÒÍË Ú‡Ú‡ÎÂÌ Ê‡Ì. 37 —ÚËıÓÚ‚ÓÂÌË Á‡ ‚˙Áı‚‡Î‡. 39 œËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌË Á‡ ÁËÏÂÌ ÒÔÓÚ. 41 –ÛÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚË. 42 ¡˙΄‡Ò͇ Ô‡ÒÚ‡ Á‡ ˜ËÒÚÂÌ ̇ ÔÂÚ̇.

ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 ”‰ Á‡ ‚·˜ÂÌ ̇ ‚˙Î̇. 2 √‡‰ ‚ ¡˙΄‡ˡ. 3 ‘ÂÌÒ͇ ÍËÌÓ‡ÍÚËÒ‡. 4 ≈‰ËÌˈ‡ Ïˇ͇ Á‡ ÁÂÏ̇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. 6 “‡ÌˆÓ‚‡ ÒÚ˙Ô͇. 7 »„ÎÓÎËÒÚÌÓ ‰˙‚Ó. 8 –ÓÏ‡Ì ÓÚ ≈ÏËÎ Ó·Ó‚. 9 —˙‚ÂÚÒÍË Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ. 11 Ã˙ÊÍÓ ‰ÓÎÌÓ ·ÂθÓ.

ЛЕСНО

СУДОКУ 9 3

5

2

9

1

4

6

8 1

СРЕДНО

В ИЦОВЕ ÕˇÍ‡Í‚‡ ·‡·‡ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇Ô˯ ˜ÂÍ. —ÚÓË ‚ ·‡Ì͇ڇ Ë Ò ˜Û‰Ë Í‡Í‚Ó ‰‡ Ô‡‚Ë. ◊ËÌÓ‚ÌËÍ˙Ú È Í‡Á‚‡: - —‡ÏÓ Ò ÔÓ‰ÔË¯Ë ÓÚ‰ÓÎÛ. - ‡Í ‰‡ Ò ÔÓ‰Ô˯‡? - ¿ÏË Í‡ÍÚÓ Ò ÔÓ‰ÔËÒ‚‡¯, ͇ÚÓ Ô˯¯ ÔËÒχ ÔËÏÂÌÓ. ¡‡·‡Ú‡ ÛÒ˙‰ÌÓ ËÁÔËÒ‚‡: "÷ÂÎÛ‚‡Ï ‚Ë ‚Ò˘ÍË. ¡‡·‡" ☺ ☺ ☺ Ã˙Ê Ë ÊÂ̇ ‡Á„Ó‚‡ˇÚ: - √ÓÒÔÓÊÓ, ̇ ÍÓÎÍÓ ÒÚ „Ó‰ËÌË? -  ‡Í˙‚ÚÓ ÌÓÏÂ Ó·Û‚ÍË ÌÓÒˇ. - ¿ ÍÓÈ ÌÓÏÂ ÌÓÒËÚÂ? - “ˉÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚË. - » Ì ‚Ë Û·Ë‚‡Ú...? ☺ ☺ ☺ - √ÓÒÔÓ‰ËÌÂ, ‚˜Â‡ ÍÛÔËı ‚˙‚ ‚‡¯Ëˇ χ„‡ÁËÌ ˜ËÙÚ Ó·Û‚ÍË, ÌÓ Ú ҇ ̇Ô‡‚ÂÌË Ú‡Í‡, ˜Â Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÌÓÒˇÚ Ôӂ˜ ÓÚ ÔÓÎÓ‚ËÌ ˜‡Ò. ”ʇÒÌÓ Ò‡ ÌÂ-

Û‰Ó·ÌË! - ¿ Í‡Í‚Ó ‰‡ ͇ʇ ‡Á? ¬Ë ËχÚ ҇ÏÓ Â‰ËÌ ˜ËÙÚ, ‡ ‡Á ËÏ‡Ï ÔÓÌ ÚËÒÚ‡ Ú‡ÍË‚‡... ☺ ☺ ☺ ¬ χ„‡ÁË̇ ÍÛÔÛ‚‡˜ Ò ӷ˙˘‡ Í˙Ï ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎ̇ڇ ÔÓ‰‡‚‡˜Í‡: - √ÓÒÔÓÊˈÂ, ·ËıÚ ÎË ÏË ÔÓÏӄ̇ÎË? ¡Ëı ËÒ͇Π‰‡ ÍÛÔˇ ÔÓ‰‡˙Í Á‡ ÓʉÂÌˡ ‰ÂÌ Ì‡ ·‡Ú ÒË. ‡Í‚Ó ˘Â ÏË Ô‰ÎÓÊËÚ Á‡ Ï˙Ê, ÍÓÈÚÓ Ëχ ‚Ò˘ÍÓ? -  ‡Í‚Ó ˘Â ͇ÊÂÚ Á‡ ÏÓˇ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ? - ÓÚ„Ó‚‡ˇ ÔÓ‰‡‚‡˜Í‡Ú‡. ☺ ☺ ☺ ≈‰ËÌ Ê‡·ÓÍ ÓÚ˯˙Î ÔË ˇÒÌӂˉ͇ Ë ÔÓÔËÚ‡Î: -  ‡ÊË ÏË, ˘Â ÒÂ˘Ì‡ ÎË ÒÍÓÓ ÌˇÍÓ Ï·‰Ó ÏÓÏ˘Â? flÒÌӂˉ͇ڇ ÓÚ„Ó‚ÓË·: - ƒ‡, ˘Â ˇ Ò¢Ì¯!

- ˙‰Â - ‚ ·‡ ËÎË Ì‡ Ô‡ÚË? - ¬ ˜‡Ò‡ ÔÓ ·ËÓÎӄˡ. ☺ ☺ ☺ œËÌ„‚ËÌ Ë Á·‡ ‚ÎËÁ‡Ú ‚˙‚ ÙÓÚÓ‡ÚÂÎËÂ. - ÷‚ÂÚ̇ ÒÌËÏ͇ ÎË? - ÕÂ, ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â Ë ˜ÂÌÓ·ˇÎ‡. ☺ ☺ ☺ ≈‰Ì‡ Ï‡‚͇ Ò ‡ÁıÓʉ‡ Ò „˙ÒÂÌˈ‡ ̇ „˙·‡. —¢‡ ˇ ‰Û„‡ Ï‡‚͇ Ë ˇ ÔËÚ‡: - ¿·Â, Í‡Í‚Ó Â ÚÓ‚‡ ̇ „˙·‡ ÚË? -  ÓÒÏÓ‰ËÒÍ! ☺ ☺ ☺ œËÒÏÓ ÓÚ Ô‡Á‡˜‡ ‚ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ „‡‰Ë̇ ‰Ó ‰ËÂÍÚÓ‡: "ÃÌÓ„Ó „ËÊË ÌË Ò˙Á‰‡‚‡ ¯ËÏÔ‡ÌÁÂÚÓ - Ì ˇ‰Â Ë ËÁ„ÎÂʉ‡ ÒÚ‡¯ÌÓ Ò ÓÚ„˜‡‚‡. fl‚ÌÓ ÏÛ ÎËÔÒ‚‡ ‰Û„‡.  ‡Í‚Ó ‰‡ Ô‡‚ËÏ ‰Ó ¬‡¯ÂÚÓ Á‡‚˙˘‡ÌÂ?"

Îòãîâîðè íà êðúñòîñëîâèöàòà îò ïðåäèøíèÿ áðîé: Âîäîðàâíî: 1. Àëèáè. 5. Íàðèí. 10. Ìèòî. 12. Íàðà. 13. Àòè. 14. Àëò. 16. Íèò. 17. Ðî. 18. Àñòîð. 20. Íà. 21. Àãóë. 23. Àìîíàë. 25. Åòåì (Åìåë). 27. Àìåò. 28. Åíèêàð. 30. Àêàð. 32. Íå. 33. Îêåàí. 35. Ñà. 36. Åçè. 38. Èêà. 39. Ëåä. 40. Âèëà. 42. Ëàâà. 43. Îñàêà. 44. Ñàêàð. Îòâåñíî: 1. Àìàðà. 2. Ëèòîãåíåçèñ. 3. Èòè. 4. Áî. 6. Àí. 7. Ðàí. 8. Èðèíà Òàñåâà. 9. Íàòàë. 11. ßëòà. 14. Àñ. 15. Òîìà (Ñëàâèíñêè). 18. Àëåêî. 19. Ðîìàí. 22. Óòè. 24. ÍÅÊ. 26. Ìàêè. 28. Åíåâî. 29. Ðåêà. 31. Ðàäàð. 34. ÀÀ. 37. Èëà. 39. Ëàê. 41. Àê. 42. Ëà.

4

2

7

5

1

4

6

8

7

3

5

6

6

4

5

7

2

9

7

5

3

1

1

3

4 8

8

9

6

9

3

2

5

1

7

9

3

4

2

6

9

8

3 8

9

4 1

8

7

1 4

7

3 7

2

9

5

1

8

7

2

7 7 3

5

9

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

ÑÐÅÄÍÎ

8

5

6

9

3

4

2

1

7

5

3

1

6

4

9

8

7

2

2

4

3

6

7

1

9

8

5

8

9

6

1

2

7

4

5

3

9

1

7

2

8

5

6

4

3

4

2

7

3

5

8

1

6

9

1

3

5

4

2

9

8

7

6

7

4

3

2

9

6

5

1

8

6

2

8

3

5

7

4

9

1

9

1

5

8

3

4

6

2

7

4

7

9

8

1

6

3

5

2

6

8

2

5

7

1

9

3

4

7

9

2

1

6

8

5

3

4

2

7

9

4

1

5

3

8

6

3

8

1

5

4

2

7

6

9

3

5

8

9

6

2

7

4

1

5

6

4

7

9

3

1

2

8

1

6

4

7

8

3

2

9

5

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 4 - 10 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Íå áúðçàéòå ñ ïîêóïêàòà íà GSM çà äåòåòî ¬ ‡Ì̇ ‚˙Á‡ÒÚ ÏÓÁ˙Í˙Ú Â Ó˘Â ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ, Á‡ÚÓ‚‡ ‰Âˆ‡Ú‡ Ò‡ ÔÓÛˇÁ‚ËÏË Á‡ ÂÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌÓ Î˙˜ÂÌËÂ. ŒÚ‰‡‚̇ ‚ ωˈËÌÒÍËÚ ÒÂ‰Ë Ò ӷÒ˙ʉ‡ ‚˙ÔÓÒ˙Ú ‰‡ÎË ÍÎÂÚ˙˜ÌËÚ ÚÂÎÂÙÓÌË Ô˘ËÌˇ‚‡Ú ‡Í. —··ËÚ ÂÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌË ÔÓÎÂÚ‡ Ë ËÁÎ˙˜‚‡Ìˡ, ËÁÔ‡˘‡ÌË ÓÚ ÚÂÁË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ò‡ Ì¢Ó, ̇ ÍÓÂÚÓ ÏÌÓ„Ó ıÓ‡ Ò ËÁ·„‡Ú ‚ÒÂÍˉÌ‚ÌÓ ÔÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ô˙ÚË. ≈‰Ì‡ ÓÚ Ô˜ÍËÚ Á‡ ‡Á¯‡‚‡Ì ̇ ‚˙ÔÓÒ‡  ÓÔ‰ÂΡÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂËÓÁÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚ÂÌÚÛ‡Î̇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ ‚ ‰˙΄ÓÒÓ˜ÂÌ Ô·Ì, Ú˙È Í‡ÚÓ ÍÎÂÚ˙˜ÌËÚ ÚÂÎÂÙÓÌË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‡ÏÓ ÓÚ ‰‚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ, ͇ÚÓ Â‰‚‡ ‚ Í‡ˇ ̇ 90-Ú ڡıÌÓÚÓ ÔÓÚ·ÎÂÌË ÔË‰Ó·Ë „ÓÎÂÏË Ï‡˘‡·Ë. ¿ Ò ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ˆËÓ̇ÌËÚ ÚÂÎÂÙÓÌË ÓÚ ÍÎÂÚ˙˜ÌËÚ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò ËÒ͇ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ ˜ÂÒÚ‡Ú‡ ÛÔÓÚ·‡ ̇ ıẨÒÂÚË ËÁÎËÁ‡ ̇ Ô‰ÂÌ Ô·Ì. œÓ ÔÓ·ÎÂχ ‚˜ ҇ Ô‡‚ÂÌË ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÛ˜‚‡Ìˡ, ÍÓËÚÓ Ó·‡˜Â ÔÓ͇Á‚‡Ú ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË. ÕˇÍÓË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡Ú, ˜Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ì Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡, ‡ ‰Û„Ë ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â Ëχ ÒÂËÓÁ̇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÚÂÎÂÙÓÌË. “ÂÚË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡Ú ÒÔˆˇÎËÁË‡ÌË, ÌÓ Ë Ó„‡Ì˘ÂÌË ‚‰ÌË ÒÚ‡Ì˘ÌË ÂÙÂÍÚË, ÍÓËÚÓ ‚ ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ô‡„Û·ÌË Á‡ ˜Ó‚Â͇. ¬˙ÔÂÍË ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡, ̇ÒÚÓˇ˘ËÚ ӄ‡Ì˘ÂÌË ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ÔÓ‰ÍÂÔˇ˘Ë ÚÂÁ‡Ú‡, ˜Â ÍÎÂÚ˙˜ÌËÚ ÚÂÎÂÙÓÌË Ô˘ËÌˇ‚‡Ú ‡Í, ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ÌÂÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ, Ò‡ ‰‡ÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌË ̇ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓËÁ‚ÂÒÚÌˡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÓÌÍÓÎÓ„ ‰- –Ó̇Ή ’Â·ÂχÌ, ‰ËÂÍÚÓ ̇ Cancer Institute Í˙Ï ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ œËÚÒ·˙„, ‰‡ Ô‰ÛÔÂ‰Ë Ù‡ÍÛÎÚÂÚ‡ Ë ÍÓ΄ËÛχ ÒË ‰‡ Ó„‡Ì˘‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıẨ-

ÎÁßÂÀ

Продавам производствена масивна сграда - бивша кланица (178 кв. м), на един етаж, парцел (1800 кв. м), оградено, с право на надстрояване, трифазен ток, вода, обезопасено удобно за кланица, шивашки цех, производствен цех, работилница, мандра и др. с. Бенковски (близо до пункт "Маказа") тел. (03) 071-32-47 GSM: 0889 007 205

ÒÂÚË, Á‡ ‰‡ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ì ÓÚ ‡Í. ŒÌÍÓÎÓ„˙Ú Ú‚˙‰Ë, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ÒÔÓ‰ ÍÓËÚÓ ‰˙ʇÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎÂÚ˙˜Ìˡ ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ ‡ÁÒÚÓˇÌË ÓÚ „·‚‡Ú‡ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏËÍÓÙÓÌ ËÎË ·ÂÁÊ˘̇ ÒÎÛ¯‡Î͇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÔÓÏÓ„Ì‡Ú Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ËÒ͇ ÓÚ ‡ÍÓ‚Ó Á‡·ÓΡ‚‡Ì ÔË ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ. “ÓÈ Ò˙‚ÂÚ‚‡ Ò˙˘Ó ڇ͇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ‰‡ Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔÛ·Î˘ÌËÚ Á‡ÍËÚË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, ͇ÚÓ ‡‚ÚÓ·ÛÒ ËÎË ÏÂÚÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ „Ó‚ÓÂ˘ËˇÚ ÔÓ ÏÓ·ËÎÌˡ ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ ËÁ·„‡ ̇ ÂÎÂÍÚÓχ„ÌËÚ̇ ‡‰Ë‡ˆËˇ Ë ıÓ‡Ú‡, ÒÚÓˇ˘Ë ·ÎËÁÓ ‰Ó Ì„Ó. —ÔÓ‰ ’Â·ÂχÌ, ‰Âˆ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ıẨÒÂÚË-

Ú ÒË Ò‡ÏÓ ‚ ÒÔ¯ÌË ÒÎÛ˜‡Ë. ¬ ‡Ì̇ ‚˙Á‡ÒÚ ÏÓÁ˙Í˙Ú ‚Ò Ӣ  ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ‰Âˆ‡Ú‡ Ò‡ ÔÓ-ÛˇÁ‚ËÏË ÓÚ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ÚÂχڇ Ì  ¯ËÓÍÓ Ó·Ò˙ʉ‡Ì‡ ËÎË ËÁÒΉ‚‡Ì‡ ‚ Ò‰ËÚ ̇ ÏÓÁ˙˜ÌËÚ ÒÔˆˇÎËÒÚË, ·ÓˇÚ Ì‡ ÔÓÛ˜‚‡Ìˡڇ ÔÓ ÔÓ·ÎÂχ ‡ÒÚÂ. œÓ‚˜ÂÚÓ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ Ó·‡˜Â Á‡Íβ˜‡‚‡Ú, ˜Â ËÒÍ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ì Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡. ‘ÂÌÒÍË Ë ÌÓ‚ÂÊÍË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ, ͇ÍÚÓ Ë ‡Ì‡ÎËÁ˙Ú Ì‡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ fiÚ‡ ̇ ‰Â‚ÂÚ ÔÓÛ˜‚‡Ìˡ ÓÚ 2008 „Ó‰Ë̇, Ì ÓÚÍË‚‡Ú ̇΢ˠ̇ ·ÂÁÒÔÓÂÌ ËÒÍ ÓÚ Û‚Â΢Â̇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Á‡·ÓΡ‚‡Ì ÓÚ ‡Í ̇ ÏÓÁ˙͇. ¬ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ̇ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ fiÚ‡ Ó·‡˜Â Ò ͇Á‚‡ Ó˘Â, ˜Â ‚Îˡ-

ÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÎÂÚ˙˜ÌËÚ ÚÂÎÂÙÓÌË ‚ ‰˙΄ÓÒÓ˜ÂÌ ÔÎ‡Ì Ô‰ÒÚÓË ‰‡ ·˙‰Â ËÁÒΉ‚‡ÌÓ ‚ ·˙‰Â˘Â. ƒ˙΄ÓÒÓ˜ÌËÚ ÔÓÛ˜‚‡Ìˡ Ò‡ ÌÂËÁ·ÂÊÌË, ‚˜ ‰ÓË Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ÔÓ‰Ó·ÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ. œÓÛ˜‚‡Ì ‚˙‚ ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ ̇ÔËÏÂ  ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ, ˜Â Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ̇ ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÚÂÎÂÙÓÌË ÓÚ 10 Ë Ôӂ˜ „Ó‰ËÌË Ëχ 40% ÔÓ„ÓÎˇÏ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÏÓÁ˙˜ÂÌ ÚÛÏÓ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ̇ „·‚‡Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‰˙Ê‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó. œÓÒΉ‚‡ÎÓ ËÁÒΉ‚‡Ì ‚ ÿ‚ÂˆËˇ Ô˙Í ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â ÚÓÁË ËÒÍ Â ·ÎËÁÓ ˜ÂÚËË Ô˙ÚË ÔÓ-„ÓΡÏ. ¬ —¿Ÿ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò ËÒÍÓ‚ÂÚ ÓÚ ËÁ·„‡Ì ̇ Î˙˜ÂÌˡ ÓÚ ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÚÂÎÂÙÓÌË ˘Â ÒÚ‡‚‡ ‚Ò ÔÓ-ÒÂËÓÁÂÌ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‰˙ʇ‚‡Ú‡  ËÁÔ‡‚Â̇ Ô‰ Á‡ÏˇÌ‡Ú‡ ̇ ÙËÍÒË‡ÌËÚ ÒË ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÎËÌËË ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. » χ͇ ‡ÏÂË͇ÌÒ͇ڇ Food & Drug Administration (FDA) ‚Ò Ӣ ‰‡ Ì ӷ˙˘‡ ‚ÌËχÌË ̇ ÔÓ‡Ê‰‡˘ËÚ Ò ÓÔ‡ÒÂÌˡ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıẨÒÂÚË, ÚÓ ‰- ’Â·ÂÏ‡Ì ÒÏˇÚ‡, ˜Â ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ Ò‡ ̇ÎˈÂ. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ÔÓÚÂ̈ˇÎ̇ڇ Á‡Ô·ı‡ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ˘Ó Ò ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó ‰Âˆ‡Ú‡,  ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÒÂËÓÁ̇, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙ÁÔËÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰˙Ú Ì‡ ìËÁ˜‡Í‡È Ë ‚ËÊî. »Áˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ’Â·ÂÏ‡Ì ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ Ô˙‚ˡ Ô˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ „·‚‡ ̇ „ÓÎˇÏ‡ ‡Í‡‰ÂÏ˘̇ ËÁÒΉӂ‡ÚÂÎÒ͇ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ, Á‡ÌËχ‚‡˘‡ Ò Ò˙Ò ÒÏ˙ÚÓÌÓÒ̇ڇ ·ÓÎÂÒÚ, ËÁ͇Á‚‡ ̇ „Î‡Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Á‡ ˉ¡ڇ, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚˙Á͇ ÏÂÊ‰Û ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÚÂÎÂÙÓÌË Ë ‡Í‡. ÃÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‰ÓÍÚÓ‡ ˘Â Ó͇Ê Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚˙ıÛ ‰Û„ËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË Ë ‚˙ıÛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÏÌÂÌË ‚ —¿Ÿ, ÒÚ‡Ì‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÏÓ·ËÎÌËÚ ÚÂÎÂÙÓÌË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ̇È-ÏÌÓ„Ó. TechNews.bg

İLAN / ÎÁßÂÀ Burgas’da faaliyet gösteren Vefa Pastanesi baklava ustasý aramaktadýr. Сладкарски цех Вефа в Бургас търси майстор за приготвяне на баклава. Tel.: 0886 86 38 07 ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


ÑÏÎÐÒ

ZAMAN 9 Ñ ÍÈÌÊÈ: ÎÑ ÌÀ Í Å Ð ÎË , À À

4 - 10 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Îëèìïèàäàòà íîâîòî ëèöå íà Êèòàé —ÔÓ‰ ÏÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÓÎËÏÔËÈÒÍËÚ ˄Ë Ò‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ "Ìӂˡ ËÚ‡È" Ë Ì„ӂËÚ ÔÓÒÚËÊÂÌˡ. «‡ ˆÂÎÚ‡ Ò‡ ÔÓı‡˜ÂÌË Ì‡‰ 40 ÏÎ‰. ‰Ó·‡, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ˜ÚË 3 Ô˙ÚË Ôӂ˜ ÓÚ ‡ÁıÓ‰ËÚ Á‡ Ô‰˯ÌËÚ ˄Ë ‚ ¿ÚË̇ ÔÂÁ 2004 „. Îñìàí Åðîë ŒÚ 2001 „., ÍÓ„‡ÚÓ ·Â¯Â Ó·ˇ‚ÂÌÓ, ˜Â ÓÎËÏÔˇ‰‡Ú‡ ÔÂÁ 2008 „. ˘Â Ò Ôӂ‰ ‚  ËÚ‡È, ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Á‡ÔӘ̇ ÛÒËÎÂ̇ ‡·ÓÚ‡ Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡. —ÔÓ‰ ÏÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÓÎËÏÔËÈÒÍËÚ ˄Ë Ò‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ "Ìӂˡ  ËÚ‡È" Ë Ì„ӂËÚ ÔÓÒÚËÊÂÌˡ. "¡Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÓÎËÏÔˇ‰‡Ú‡  ËÚ‡È Ëχ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ò ÔËÒ˙‰ËÌË Í˙Ï ÏÂʉÛ̇Ӊ̇ڇ Ó·˘ÌÓÒÚ. »„ËÚ ҇ ‰ËÌ ÏÓÒÚ ÏÂÊ‰Û  ËÚ‡È Ë ‚˙̯Ìˡ Ò‚ˇÚ", ÒÏˇÚ‡ ‰ËÂÍÚÓ˙Ú Ì‡ "¿È„Ó" ‘ÂÌ„ …ÛÌ Â‰ËÌ ÓÚ ÒÔÓÌÒÓËÚ ̇ Ë„ËÚÂ. œÓı‡˜ÂÌËÚ ԇË Á‡ ÓÎËÏÔˇ‰‡Ú‡ ̇‰ı‚˙ÎˇÚ 40 ÏÎ‰. ‰Ó·‡, ͇ÚÓ Ò‡ÏÓ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡Ì ̇ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ Ò‡ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ÌË ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ Úˇı. —ÚÓÎˈ‡Ú‡ œÂÍËÌ ‚˜ Ëχ Ò˙‚ÒÂÏ ÌÓ‚ Ó·ÎËÍ, ÒΉ ͇ÚÓ Ò‡ Á‡Ú‚ÓÂÌË ÒÚÓÚËˆË Ù‡·ËÍË Á‡‡‰Ë Ë„ËÚÂ. —ÔÓ‰ ‰ÓÍ·‰ ̇

Най-много талисмани «‡ Ë„ËÚ ˘Â Ëχ ̇È-ÏÌÓ„Ó Ú‡ÎËÒχÌË ‚ ËÒÚÓˡڇ ̇ ÓÎËÏÔˇ‰ËÚÂ. “‡ÎËÒχÌËÚ ̇ ÓÎËÏÔˇ‰‡Ú‡ ÌÓÒˇÚ Ó·˘ÓÚÓ ËÏ ‘Û‚‡, ͇ÚÓ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ Úˇı Ëχ Ò‚Ó ËÏÂ Ë Á‡Â‰ÌÓ ÒËÏ‚ÓÎËÁË‡Ú ÔÂÚÚ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ ̇ ÍËÚ‡ÈÒ͇ڇ ÙËÎÓÒÓÙˡ, ÌÓ Ò˙˘Ó ڇ͇ Ë ÔÂÚÚ ÓÎËÏÔËÈÒÍË Í˙„‡. œÂÚÚ ˜Ó‚˜ÂÚ‡ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡Ú Ë·‡, ԇ̉‡, Ó„˙Ì, ÚË·ÂÚÒ͇ ‡ÌÚËÎÓÔ‡ Ë ÎˇÒÚӂˈ‡. »ÏÂ̇ڇ ËÏ Ò‡ ¡ÂË·ÂË, ΔËÌÊËÌ„, ’Û‡ÌıÛ‡Ì, fiÌ„˛Ì„ Ë ÕËÌË. Ó„‡ÚÓ ËÏÂ̇ڇ ËÏ Ò Ò˙·Â‡Ú ‚ ‰ÌÓ ËÁ˜ÂÌË Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ "œÂÍËÌ Ú ÔË‚ÂÚÒÚ‚‡". ¿ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÎÓ„ÓÚÓ Ì‡ ÓÎËÏÔˇ‰‡Ú‡  "“‡ÌˆÛ‚‡˘Ëˇ œÂÍËÌ".

—‚ÂÚӂ̇ڇ ·‡Ì͇ 16 ÓÚ 20 „‡‰Ó‚ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ò Ì‡È-Ï˙ÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı Ò ̇ÏË‡Ú ‚ ËÚ‡È. ŒÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒˆ‡ Ì‡Ò‡Ï ‚·ÒÚËÚ ‚ œÂÍËÌ Ô‡‚ˇÚ ‚Ò˘ÍÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, Á‡ ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇÚ Ò ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ. ¬Â˜Â Ò‡ Ô‰ÔËÂÚË ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÏÂÍË Á‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ÔÓ·ÎÂχ, ͇ÚÓ Á‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ ÒÔÂÌË ÓÚ ‰‚ËÊÂÌË 300 ıËÎ. ÚÂÊÍÓÚÓ‚‡ÌË Í‡ÏËÓ̇, ‡ ÒÚÓÚËˆË Ù‡·ËÍË Ë ËÁ‚˙Ì œÂÍËÌ Ò‡ ÒÔÂÌË ‰Ó Í‡ˇ ̇ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ·ˇı‡ Á‡Ï‡ÁÂÌË ‚ÂÏÂÌÌÓ ‡·ÓÚÌËÚ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‚ „‡‰‡. ¬ ÓÎËÏÔËÈÒ͇ڇ ÒÚÓÎˈ‡ ‰ÓË ·ˇı‡ ‚˙‚‰ÂÌË ÒÚËÍÚÌË ÏÂÍË Á‡ ÍÓÌÚÓΠ̇ 3,5-Ú ÏÎÌ. ‡‚ÚÓÏÓ·Ë·. œ‚ÓÁÌËÚ Ò‰ÒÚ‚‡ Ò Ì˜ÂÚÂÌ „ËÒÚ‡ˆËÓ-

ÌÂÌ ÌÓÏÂ ˘Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‰‚ËÊ‡Ú Ò‡ÏÓ Ì‡ ̘ÂÚÌË ‰‡ÚË, ‡ ˜ÂÚÌËÚ ÌÓÏÂ‡ - Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ì‡ ˜ÂÚÌË ‰‡ÚË, ‰Ó͇ÚÓ Ì ·˙‰‡Ú Á‡ÍËÚË ÓÙˈˇÎÌÓ Ë Ô‡‡ÓÎËÏÔËÈÒÍËÚ ˄Ë. «‡‡‰Ë Ë„ËÚ œÂÍËÌ ‚˜ Ëχ ÌÓ‚Ë ÏÂÚÓÎËÌËË, ÎÂÚˢÂ, ˜ËÒÚË ÚÓ‡ÎÂÚÌË Ë ÔÓ˜ËÒÚ ‚˙Á‰Ûı. œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ·Óˇ‰ËÒ‡ ÒÚ‡ËÚ ҄‡‰Ë ‚ œÂÍËÌ, ‡ „‡‰ÒÍËˇÚ Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë Ú‡ÍÒËÚ‡Ú‡ ·ˇı‡ ÔÓ‰ÌÓ‚ÂÌË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏÂÒÚÌËÚ ÊËÚÂÎË ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ Ôӂ‰ÂÌËÚ ͇ÏÔ‡ÌËË ‚˜ ҇ ÔÓ-ÍÛÎÚÛÌË Ë Ì ÔÂÒ˘‡Ú ̇ ˜Â‚ÂÌÓ, Ì „Ó‚ÓˇÚ ̇ ‚ËÒÓÍ „·Ò, ÌÓ ‰Û„ "ÔÓ·ÎÂÏ" - ÔβÂÌÂÚÓ Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡, ‚Ò Ӣ Ì  ¯ÂÌ.

Откриха олимпийско село в Пекин ŒÎËÏÔËÈÒÍÓÚÓ ÒÂÎÓ, ÍÓÂÚÓ ˘Â Ô˲ÚË 16 ıËΡ‰Ë ÒÔÓÚËÒÚË Ë ÒÔÓÚÌË ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÓÎËÏÔˇ‰‡Ú‡, ·Â¯Â ÓÚÍËÚÓ ÓÙˈˇÎÌÓ ÓÚ Ì„ӂˡ ÍÏÂÚ ◊˙Ì ◊Ê˙ÎË. ◊˙Ì, ‚ËÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ÒÎÛÊËÚÂΠ̇ ÍÓÏÛÌËÒÚ˘ÂÒ͇ڇ Ô‡Úˡ, ÔÓÎÛ˜Ë Íβ˜Ó‚ÂÚ ̇ ÒËÎÌÓ Óı‡Ìˇ‚‡Ìˡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ¯ÂÙ‡ ̇ Ë„ËÚ À˛ ÷Ë Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÙˈˇÎ̇ڇ ˆÂÂÏÓÌˡ. "ŒÎËÏÔËÈÒÍÓÚÓ ÒÂÎÓ Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ „ÓÚÓ‚Ó ‰‡ ÔÓÒ¢Ì ÚÓÔÎÓ ÒÔÓÚËÒÚËÚÂ, ÒÎÛÊËÚÂÎËÚÂ Ë ÊÛ̇ÎËÒÚËÚ ÓÚ ‚Ò˘ÍË ÒÚ‡ÌË", ËÁÚ˙Í̇ ◊˙Ì, ÍÓÈÚÓ Â Ò˙˘Ó ڇ͇ ‚ˈÂÔÂÁˉÂÌÚ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌˡ ÍÓÏËÚÂÚ. ËÚ‡ÈÒ͇ڇ ‰Â΄‡ˆËˇ Ò ̇ÒÚ‡ÌË Ô˙‚‡, ͇ÚÓ ËÁ‰Ë„̇ Ò‚Óˇ Ù·„ ̇‰ ÓÎËÏÔËÈÒÍÓÚÓ ÒÂÎÓ. ¬ „ÛÔ‡Ú‡ Ò‡ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ̇ڇ Á‚ÂÁ‰‡ ÓÚ Õ¿ flÓ ÃËÌ Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇÚ ¯‡ÏÔËÓÌ Ì‡ 110 ÏÂÚ‡ Ò ÔÂÔˇÚÒڂˡ À˛ —ˇÌ. ÕÓ‚ÓÔÓÒÚÓÂÌËÚ 42 Ò„‡‰Ë ‚ ÒÂÎˢÂÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔËÂÏ‡Ú 17 000 ‰Û¯Ë ‚ 9000 ÒÚ‡Ë, ÌÓ Ú‡ÁË ·ÓÈ͇ ÌˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰Â ‰ÓÒÚ˄̇ڇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ë„ËÚÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ó˜‡Í‚‡ÌËÚ „ÓÒÚË Ò‡ 16 000. œÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÃŒ  Δ‡Í –Óı Ëχ Ò‚Óˇ ÒÚ‡ˇ ‚ ÒÂÎÓÚÓ.

$2 млрд. приходи от олимпиадата $2 ÏÎ‰. ÔËıÓ‰Ë Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ‰ÓÌÂÒ‡Ú ÓÎËÏÔËÈÒÍËÚ ˄Ë ‚ œÂÍËÌ, ÒÓ˜Ë ÔÓ„ÌÓÁ‡Ú‡ ̇ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌˡ ‰ËÂÍÚÓ ̇ ÏÂÒÚ̇ڇ ‡ÒӈˇˆËˇ Á‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ - ◊˙Ì ÷ÁˇÌ. —ÔÓ‰ ÓˆÂÌ͇ ̇ ÂÍÒÔÂÚËÚ ̇È-ÏÌÓ„Ó Ô‡Ë - $830 ÏÎÌ., Ò Ә‡Í‚‡Ú ÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËÚ Ô‡‚‡ ̇ Ë„ËÚÂ. ƒÓıÓ‰ËÚ ÓÚ ÔÓ‰‡Ê·Ë ̇ ·ËÎÂÚË Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú $140 ÏÎÌ., ‡ Ó˜‡Í‚‡ÌËÚ ÔËıÓ‰Ë Á‡ œÂÍËÌ ÓÚ ÚÛËÁ˙Ï ÔÂÁ ÚÓ‚‡ ΡÚÓ Ò‡ ̇ÈχÎÍÓ 241 ÏÎÌ. ‚Ó, Ò˙Ó·˘Ëı‡

ÓÚ ÍÏÂÚÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „‡‰‡. ŒÒ‚ÂÌ ÔËÒÚË„‡˘ËÚ ‰Â΄‡ˆËË, ÒÔÓÚËÒÚË Ë ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡Ú‡ ËÏ ‚·ÒÚËÚ ‚ œÂÍËÌ Ó˜‡Í‚‡Ú ‰‡ ÔÓÒÂ˘Ì‡Ú ÏÂÊ‰Û 400 Ë 450 ıËÎ. ÚÛËÒÚË ÓÚ ˜ÛÊ·Ë̇. ŒÍÓÎÓ $1,24 ÏÎÌ. Ò‡ ÔÓı‡˜ÂÌË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÚÎË˜ËˇÚ‡ ̇ Ë„ËÚ ‚ œÂÍËÌ. ɇÎËÚ Á‡ ¿ÚË̇'04 Ô˙Í Ò‡ ÒÚÛ‚‡ÎË ÒÍÓÏÌËÚ $469 000. ≈‰ËÌ Á·ÚÂÌ Ï‰‡Î Á‡ Ë„ËÚ ‚ œÂÍËÌ ÒÚÛ‚‡ $393, Ò·˙ÌÓÚÓ ÓÚ΢ˠ ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ $196, ‡ ·ÓÌÁÓ‚ËˇÚ Ï‰‡Î - $2,47.

14 часа олимпиада на ден по БНТ ¬ÒÂÍË ‰ÂÌ ¡Õ“ ˘Â Ô‰‡‚‡ ÔÓ 14 ˜‡Ò‡ ̇ ‰ÂÌ ÔÂÍË, ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË, ÒÚÛ‰ËÈÌË Ô‰‡‚‡Ìˡ Ë ‡Ì‡ÎËÁË ÓÚ ÓÎËÏÔˇ‰‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ Ô‡‚Ë Ôӂ˜ ÓÚ 220 ˜‡Ò‡ ÂÙËÌÓ ‚ÂÏÂ. —ÔˆˇÎÌÓ Á‡ ÓÎËÏÔˇ‰‡Ú‡ ¡Õ“ ˘Â ËÁÎ˙˜Ë 60 ÙËÎχ Á‡ 47Ú ÌË ÓÎËÏÔËÈÒÍË ¯‡ÏÔËÓÌË Ë Ó˘Â 13 Ò ÌÂÁ‡·‡‚ËÏË ÏÓÏÂÌÚË Ò ·˙΄‡ÒÍË ÒÔÓÚËÒÚË. ¡Õ“ ˘Â ‡ÁÔÓ·„‡ Ò 30 ‰Û¯Ë ‚ œÂÍËÌ. “Â΂ËÁˡ "–ËÌ„" Ô˙Í Â ÔÓÎۘ˷ ÒÛ·ÎˈÂÌÁ ÓÚ ¡Õ“ Ë ˘Â ËÁÎ˙˜‚‡ ÚÛÌËËÚ ÔÓ ÚÂÌËÒ, ÙÛÚ·ÓÎ Ë ı‡Ì‰·‡Î. ƒ˙ʇ‚̇ڇ ÚÂ΂ËÁˡ  Ô·ÚË· 500 000 ‚Ó Á‡ ÎˈÂÌÁ.

Последните приготовления за откриването на олимпиадата в Пекин приключиха. Вече се чака заветната дата с трите осмици.

Жак Рох очаква до 40 положителни допинг проби на олимпиадата œÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÃÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ÓÎËÏÔËÈÒÍË ÍÓÏËÚÂÚ (ÃŒ ) Δ‡Í –Óı Ó˜‡Í‚‡ ‰Ó 40 ÒÔÓÚËÒÚË ‰‡ ·˙‰‡Ú ı‚‡Ì‡ÚË Ò ‰ÓÔËÌ„ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÓÎËÏÔËÈÒÍËÚ ˄Ë ‚ œÂÍËÌ. “Ó‚‡  ÔÓ˜ÚË ‰‚‡ Ô˙ÚË Ôӂ˜ ÓÚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌËÚ ‰ÓÔËÌ„ ÔÓ·Ë ÓÚ Ô‰˯̇ڇ ÓÎËÏÔˇ‰‡ ‚ ¿ÚË̇, ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ¯Â 26 ÒÎÛ˜‡ˇ ̇ Û΢ÂÌË ‚ ÛÔÓÚ·‡ ̇ Á‡·‡ÌÂÌË ÒÚËÏÛ·ÌÚË. ¬ ËÌÚÂ‚˛ Á‡ ‚ÂÒÚÌËÍ "ƒÂ —ڇ̉‡‡‰" Δ‡Í –Óı Ó·ˇÒÌˇ‚‡, ˜Â ı‚‡Ì‡ÚËÚÂ Ò ‰ÓÔËÌ„ ˘Â Ò ۂÂ΢‡Ú Á‡‡‰Ë Û‚Â΢ÂÌˡ ·ÓÈ Ì‡ ‚ÌÂÁ‡ÔÌËÚ ‰ÓÔËÌ„ ÔÓ·Ë.


10 Z A M A N Ã Î Ä È Ø Í È Í À 4 - 10 ÀÂÃÓÑÒ 2008

00

̇. ¬ 20-Ë ‚ÂÍ ƒÊÂÈÏÒ ¡Ó̉ ÒÔ˜ÂÎË Ò˙ˆ‡Ú‡ ̇ ÁËÚÂÎËÚ ͇ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌˡ „ÂÓÈ ‚ ‡Ì„ÎÓ-Ò‡ÍÒÓÌÒÍˡ Ò‚ˇÚ, ÍÓÈÚÓ Ì ÎÂÚË, Ì ËÁ͇‚‡ Î˙˜Ë ÓÚ Ó˜ËÚ ÒË, Ì ÔËÚÂʇ‚‡ Ò‚˙ıÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÊ˙Ì ÛÒÔÂıË ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡·. ¬ Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ‚ ˜ÂÒÚ Ì‡ ÒÚӄӉ˯ÌË̇ڇ ̇ ÔËÒ‡ÚÂΡ ÌÂ͇ ‚ˉËÏ Í‡Í ‘ÎÂÏËÌ„  Ò˙Á‰‡Î Ó·‡Á‡ ̇ ¡Ó̉, ÔÂÚÓÔˇ‚‡ÈÍË ‚ ‰ËÌ ÍÓÚÂΠ΢̇ڇ ÒË ‰‡Ï‡, ÛÒÔÂıË, ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡Ìˡ Ë ‚˙ÎÌÂÌˡ. flÌ ‘ÎÂÏËÌ„  Ó‰ÂÌ Ì‡ 28 Ï‡È 1908 „. “‡ÁË ‰‡Ú‡ ÒÚ‡‚‡ Ë ÓʉÂ̇ ‰‡Ú‡ ̇ „ÂÓËÚ ÏÛ ¡Ó̉ Ë Ì‡ ÔÂÒÚ˙ÔÌË͇ ≈ÌÒÚ —Ú‡‚Ó ¡ÓÙÂΉ, ÍÓÈÚÓ Â Á‡Ô·ı‡ Á‡ ¡ËÚ‡ÌÒÍËÚ ڇÈÌË ÒÎÛÊ·Ë! ¬ ÒΉ‚‡˘ËÚ „Ó‰ËÌË ‘ÎÂÏËÌ„ ̇ÔÛÒ͇ ÍÓÎÂʇ "»Ú˙Ì". ¡Ó̉ Ò˙˘Ó  ËÁ„ÓÌÂÌ ÓÚ Ò˙˘Ëˇ ÍÓÎÂÊ ÔÂÁ 1940 „. ‘ÎÂÏËÌ„ Û˜Ë ÙÂÌÒÍË Ë ÌÂÏÒÍË ‚ ‡‚ÒÚËÈÒÍˡ „‡‰ ˈ·˛ÂÎ, Í˙‰ÂÚÓ Â Ì‡ ÒÚ‡Ê Àëè ×èìåí ‚˙‚ ‚˙̯ÌÓ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó. ŒÚÚÛÍ ÏÛ ıÛÏ‚‡ Ë Ë‰ÂˇÚ‡ Á‡ „ÂÓˇ ÔÓÎË„ÎÓÚ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ӷ˘‡ ÏÌÓ„Ó „Ó‰ÂÌˈ‡Ú‡ ÒË ÃÓÌË͇, Ú Ì Á‡ÊË‚ˇ‚‡Ú Á‡Â‰ÌÓ. ‘ÎÂÏËÌ„ ‰‡‚‡ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÊÂ̇ڇ, ÍÓˇÚÓ ÏÌÓ„Ó Â Ó·Ë˜‡Î, ̇ χÈ͇ڇ ̇ ¡Ó̉. »Á‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏ ‡·ÓÚË Í‡ÚÓ ·ÓÒÓ‚ ·ÓÍÂ, ÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ·˛Ó ‚˙Ó·˘Â Ì  Á‡ Ì„Ó. “ÓÈ ‚Ë̇„Ë ÏËÒÎË Á‡ ÊÂÌË, ÎÛÍÒ Ë ÔËÍβ˜ÂÌˡ. ÕÂ, Ì „Ó‚ÓËÏ Á‡ ¡Ó̉, ‡ Á‡ ‘ÎÂÏËÌ„! «‡ÔÓ˜‚‡ ‡·ÓÚ‡ ͇ÚÓ ÊÛ̇ÎËÒÚ ‚˙‚ ‚. "“‡ÈÏÒ". »ÁÔ‡ÚÂÌ Â Í‡ÚÓ ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ ‚ ÃÓÒÍ‚‡. — Ú‡ÈÌÒÚ‚ÂÌËÚ ÒË ÛÎˈË, Ò Ï˙„ÎË‚ÓÚÓ ÒË ‚ÂÏÂ Ë Ò ÔÓÚËÒÌ˘ÂÒÍˡ ÂÊËÏ „‡‰˙Ú ÒÚ‡‚‡ ÌÂÓÚÏÂÌ̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔËÍβ˜ÂÌˡڇ, Á‡ ÍÓËÚÓ ‘ÎÂÏËÌ„ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ô˯Â. œÂÁ 1940 „. ‘ÎÂÏËÌ„  ÓÙˈÂ ‚ ¡ËÚ‡ÌÒÍˡ ‚ÓÂÌÌÓÏÓÒÍË ÙÎÓÚ Ë ‰‡‚‡ ҂‰ÂÌˡ Á‡ „ÂÓ„‡ÙÒÍÓÚÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ̇ ÒÚ‡ÌËÚÂ, Û˜‡ÒÚ‚‡˘Ë ‚˙‚ ¬ÚÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚӂ̇ ‚ÓÈ̇. Œ˘Â ÚÓ„‡‚‡ ÚÓÈ Ò Ô‰ÒÚ‡‚ˇ ͇ÚÓ Ï‡ÈÒÚÓ ̇ ÔÂÓÚÓ Ë ˜ÂÒÚÓ ˜Û‚‡ ÔÓ Ò‚ÓÈ ‡‰ÂÒ Ù‡Á‡Ú‡: "ŸÂ ËÁÎÂÁ ÌÂ˘Ó ÓÚ ÚÓ‚‡ ÏÓϘÂ." œÓ-Í˙ÒÌÓ Ò‚Â‰ÂÌˡڇ, ÍÓËÚÓ Â ËÁÔ‡˘‡Î, Ò‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‚ÓÂÌÌËÚÂ.  Ó„‡ÚÓ ‚ÓÈ̇ڇ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Á‡„Û·ˇ‚‡, ‘ÎÂÏËÌ„ ‰‡‚‡ ‚ÓΡ ̇ ‚˙Ó·‡ÊÂÌËÂÚÓ ÒË. “ÓÈ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ËÁÏËÒΡ Ì‚ÂÓˇÚÌË ÒˆÂ̇ËË Á‡ ÔÓÌËÍ‚‡Ì ‚ ÚË· ̇ ÌÂÏÒ͇ڇ ‚ÓÈÒ͇. ÕˇÍÓË ÓÚ Úˇı Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË, ‡ ‰Û„Ë Ò‡ Á‡ı‚˙ÎÂÌË ÔÓ‡‰Ë ÎËÔÒ‡ ̇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, Ò ÍÓËÚÓ ‰‡ Ò ‡ÎËÁË‡Ú Ù‡ÌÚ‡ÁËËÚ ̇ ‘ÎÂÏËÌ„! ÕÓ ÚÓ‚‡ Ì  ÔÓ·ÎÂÏ, Á‡˘ÓÚÓ „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ „Ή‡ıÏ ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ"¡‡˘‡Ú‡" ̇ ΄Ẩ‡Ìˡ ‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡. Ç„‡ÂÚ œËÒÚÎË, ÍÓˇÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ Ë Ó„‡„ÂÌÚ 007 ƒÊÂÈÏÒ ¡Ó̉ - flÌ Î‡‚ˇ‚‡ ÓÚˇ‰ 30AU, ÍÓÈÚÓ Ëχ Á‡ Á‡‰‡˜‡ ‰‡ Ò˙·Ë‡ ËÌ‘ÎÂÏËÌ„, Ì  Ô˙‚ËˇÚ ÔËÒ‡ÙÓχˆËˇ Á‡ ÌÂÏÒÍËÚ ÙÓÌÚÓ‚Ë ÎËÌËË, ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÒÏˇÚ‡Ì‡ Á‡ ÔÓÚÓÚËÔ Ì‡ ÏËÒ Ã˙ÌËÔÂÌË. ÚÂÎ, ÓÒڇ̇Π‚ ÒˇÌ͇ڇ ̇ ¬ ‡Á„‡‡ ̇ ¬ÚÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚӂ̇ ‚ÓÈ̇ ‘ÎÂÏËÌ„ Ò‚Óˇ „ÂÓÈ. ¡Ó̉ Ò˙˘Â‚Â- Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ‰ÂÒ‡ÌÚ‡ ‚ ÕÓÏ‡Ì‰Ëˇ, Ò ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ì‡Ì‡Òˇ ÏÂÌÌÓ ÓÎˈÂÚ‚Óˇ‚‡ ¯ËÚÂÎÌËˇÚ Û‰‡ ‚˙ıÛ ÌÂψËÚÂ, Ë Á‡Â‰ÌÓ Ò ÂÍËÔ‡ ÒË ÛÒÔˇ‚‡ ‰‡ Ò ‰Ó·Â ‰Ó ÒÔˆˇÎÌËÚ ÌÂÏÒÍË ‡ıË‚Ë. ‘ÎÂÏËÌ„. √ÂÓˇÚ ÏÛ —Ή ‚ÓÈ̇ڇ ‘ÎÂÏËÌ„ Ò‚‡Îˇ ‚ÓÈÌ˯ÍËÚ ӷۂÍË, ÓÚÚˇ·‚‡ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë ÌÓ‚Ó ‚ÁËχ ÔËÒ‡Î͇ڇ ‚ ˙͇ Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ‡·ÓÚË Í‡ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ò‡ÏËˇÚ ÚÓ ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚ ‚ Kemsley Group, ÍÓˇÚÓ ‚Íβ˜‚‡ ‰ˈ‡ ËÁ‰‡Ìˡ, Ò‰ ÍÓËÚÓ Ë "—˙Ì‰Ë Ú‡ÈÏÒ", Ë Ô‰‡‚‡ ‘ÎÂÏËÌ„  ËÒ͇Î, ÌÓ‚ËÌË ÓÚ ˜ÛÊ·Ë̇. œËÒ‡ÌÂÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÌÓ Ì  ÛÒÔˇÎ. ÏÛ Û‚Î˜ÂÌËÂ. ◊Û‚ÒÚ‚‡Ú‡ ·Û¯Û‚‡Ú ‚˙Ú ‚ ÌÂ„Ó Ë ÚÓÈ Ú˙ÒË Ì‡˜ËÌË Í‡Í ‰‡ Á‡‰Ó‚ÓÎË ‡‚‡ÌÚ˛ËÒÚ˘̇ڇ ÒË ‰Û¯‡, ÔÓ‰ı‡Ì‚‡Ì‡ ÓÚ Ï˜ÚËÚ ÏÛ. Õ‡ÔËÒ‚‡ Ô˙‚ˡ ÒË ÓÏ‡Ì ÓÚ ÔÓ‰ˈ‡Ú‡ Á‡ ƒÊÂÈÏÒ ¡Ó̉ " ‡ÁËÌÓ –ÓˇÎ". ‘ÎÂÏËÌ„ ‰‡‚‡ ̇ „·‚Ìˡ „ÂÓÈ Ì‡ Óχ̇ ËÏÂÚÓ ƒÊÂÈÏÒ ¡Ó̉, ÍÓÈÚÓ ‰ÌÂÒ Ò  Ô‚˙̇Π‚ ÍÛÎÚ. “ÓÈ Ô˯ Óχ̇ ÒË ‚ Í˙˘‡Ú‡ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ¡Ó̉ ‚ flχÈ͇ Ë ‚ ÁÌ‡Í Ì‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ ‰‡‚‡ ̇ „ÂÓˇ ÒË ËÏÂÚÓ Ì‡ ÒË̇ ËÏ, ÍÓÈÚÓ ·ËÎ ÓÌËÚÓÎÓ„. —Ή Ô˙‚ˡ ÏÛ ÓÏ‡Ì Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ Ë "Live and Let Die", ÍÓÈÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡ ̇ ˜ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ Ò Ì‡Ô„̇Úˡ ÒË Ò˛ÊÂÚ. ÕÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÒΉ ÌÂ„Ó Â ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì Ë "Moonraker", ‚ ÍÓÈÚÓ ¡Ó̉ ̇ÚÛÔ‚‡ ÌÂÏÒÍË ‡„ÂÌÚ, ‚˙Á̇ÏÂˇ‚‡˘ ‰‡ ÛÌˢÓÊË ¿Ì„Îˡ. ‘ÎÂÏËÌ„  ‚ ‡Ôӄ¡ ÒË. Õ„ӂËÚ ÓχÌË Ò‡ ͇ÚÓ Ó‡ÁËÒ ‚ ÔÛÒÚËÌˇÚ‡ Á‡ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ „ÓˇÚ ÓÚ Ê·ÌË ‰‡ ÔÓ˜ÂÚ‡Ú ÌÂ˘Ó ÔËÍβ˜ÂÌÒÍÓ.  Ó„‡ÚÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËˇÚ ÔÂÁˉÂÌÚ ƒÊÓÌ  ÂÌÂ‰Ë Á‡ˇ‚ˇ‚‡, ˜Â ÓχÌ˙Ú "ŒÚ –ÛÒˡ Ò Î˛·Ó‚" ̇ ‘ÎÂÏËÌ„, ̇ÔËÒ‡Ì ÔÂÁ 1957 „.,  Ò‰ ‰ÂÒÂÚÚ ̇È-ı‡ÂÒ‚‡ÌË ÓÚ ÌÂ„Ó ÍÌË„Ë, ÔËÒ‡ÚÂÎˇÚ Á‡Ú‚˙ʉ‡‚‡ ‚Ӊ¢‡Ú‡ ÒË ÔÓÁËˆËˇ ‚ ‰Ì‚Ìˡ ‰ ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒ͇ڇ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡. œ˙‚‡Ú‡ ÂÍ‡ÌËÁ‡ˆËˇ ̇ Ì„ӂ ÓÏ‡Ì Â "ƒÓÍÚÓ ÕÓ" ÔÂÁ 1962 „. Ò ÿÓÌ  ÓÌ˙Ë ‚ ÓΡڇ ̇ ¡Ó̉. “‡Í‡ ÓÙˈˇÎÌÓ ÒÚ‡ÚË‡ Â‡Ú‡ ̇ ¡Ó̉. ¿ ¯ÓÚ·̉ÒÍËˇÚ ‡ÍÚ¸Ó Ô˙‚ Ëχ ¯‡ÌÒ‡ ‰‡ Ó·Â ͇Èχ͇ ̇ „·‚̇ڇ ÓΡ. “‡ÁË ÓΡ ÔÓÒ·‚ˇ Ë Ò·„‡ ÓÚÔ˜‡Ú˙Í Í‡ÍÚÓ ‚˙ıÛ  ÓÌ˙Ë, ڇ͇ Ë ‚˙ıÛ ‰Û„ËÚ ‡ÍÚ¸ÓË, ‚˙ÔÎ˙ÚËÎË Ò ‚ Ó·‡Á‡ ̇ ¡Ó̉, ÍÓËÚÓ ÌË ÒÔ‡Òˇ‚‡Ú ÓÚ ÎÓ¯ËÚÂ.  Ó„‡ÚÓ ÛÏË‡ ÔÂÁ 1964 „., ‘ÎÂÏËÌ„ ÓÒÚ‡‚ˇ Á‡‰ Ò· ÒË Ó„ÓÏÂÌ ÔËÒ‡ÚÂÎÒÍË ÛÒÔÂı Ë 40-ÏËÎËÓÌÂÌ ÚË‡Ê, ͇ÍÚÓ Ë ÔÓÒΉÌˡ ÒË, 12-Ë ÓÏ‡Ì "You Only Live Twice", Á‡‚˙¯ÂÌ ÔÂ‰Ë ÒÏ˙ÚÚ‡ ÏÛ. Ç͇ Ë ÔËÒ‡ÚÂÎˇÚ ‰‡  ̇ÔÛÒ̇ΠÊË‚ÓÚ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ Â ËÁÊË‚ˇÎ ·ÂÁ·ÓÈ ÔËÍβ˜ÂÌˡ, ËÁÏËÒÎÂÌËˇÚ ÓÚ ÌÂ„Ó „ÂÓÈ ¡Ó̉, ÍÓÈÚÓ Ò ÔËÂχ ͇ÚÓ Ì„ӂ ÒËÌ,  ÓÎˈÂÚ‚Óˇ‚‡Ì ÓÚ ‡ÍÚ¸ÓËÚÂ Ë ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ Á‡Î‡‚ˇ ÔÂÒÚ˙ÔÌËˆË Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. “‡ÁË „Ó‰Ë̇ ‡Ì„΢‡ÌËÚ Ô‡ÁÌÛ‚‡Ú ÒÚӄӉ˯ÌË̇ڇ ÓÚ ÓʉÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ˜ÛÚˡ ÔËÒ‡ÚÂÎ flÌ ‘ÎÂÏËÌ„ - "·‡˘‡Ú‡" ̇ ΄Ẩ‡Ìˡ ‡„ÂÌÚ 007 ƒÊÂÈÏÒ ¡Ó̉. œÓˇ‚ËÚ ‚ ÀÓ̉ÓÌ, Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ‚ ˜ÂÒÚ Ì‡ ‘ÎÂÏËÌ„, Ì ÒÚËı‚‡Ú. ÕÓ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ˜ÂÒÚ‚‡Ìˡڇ Ò‡ ÔÓÒ‚ÂÚÂÌË Ì‡ „ÂÓˇ, ÍÓÈÚÓ ÚÓÈ ÔÓ‰‡ˇ‚‡ ̇ ‡Ì„΢‡ÌËÚÂ Ë Ì‡ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÔÓÔÛΡ̇ ÍÛÎÚÛ‡ Ë ÍÓÈÚÓ Ò ‚ÂÏÂÚÓ Ò Ô‚˙˘‡ ‚ ‡Ì„ÎËÈÒ͇ χ͇. “Ó‚‡  „ÂÓˇÚ, ÍÓÈÚÓ ‚Ô˜‡ÚΡ‚‡ ‰Û„ËÚÂ Ò Ó·‡ˇÌËÂÚÓ ÒË, ‚Ë̇„Ë Ï·‰ Ë Ô‚˙ÁıÓ‰ÂÌ, ÚÓÈ Â „ÓÚÓ‚ ‰‡ ÒÔ‡ÒË Ò‚ÂÚ‡. »ÎË ÒÎÛÊËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÕÂÈÌÓ ‚Â΢ÂÒÚ‚Ó, ÍÓ„ÓÚÓ ÒÏ Á‡ÔÓÏÌËÎË Ò ÂÔÎË͇ڇ: "¡Ó̉... ƒÊÂÈÏÒ ¡Ó̉." –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‘ÎÂÏËÌ„ Ì  Ô˙‚ËˇÚ ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÓÒڇ̇Π‚ ÒˇÌ͇ڇ ̇ „ÂÓˇ ÒË. ¬ÂÓˇÚÌÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ Â Ë ÔÓÒΉÌˡÚ. ÕÓ ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ „Ó Ô‡‚Ë ‡Á΢ÂÌ,  ÛÏÂÌËÂÚÓ ÏÛ ‰‡ Ò˙Ú‚ÓË Ó·‡Á‡ ̇ Âͯ˙Ì „ÂÓÈ, ÍÓÈÚÓ ‚ ·˙‰Â˘Â ‰‡ Ò Ô‚˙Ì ‚ ÒËÏ‚ÓΠ̇ ·ËÚ‡ÌÒÍÓÚÓ ‡ÁÛÁ̇‚‡ÌÂ, Í˙‰ÂÚÓ Ò‡Ï ÚÓÈ Â ÒÎÛÊËÎ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ¬ÚÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚӂ̇ ‚ÓÈ̇, ‚˙ÔÎ˙˘‡‚‡ÈÍË ‚ ÌÂ„Ó Î˘ÌËÚ ÒË ÔÂÊË‚ˇ‚‡Ìˡ, ı‡‡ÍÚÂ Ë Ï˜ÚË. — ‰Û„Ë ‰ÛÏË, ¡Ó̉ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÎˈÂÚ‚Óˇ‚‡ ‘ÎÂÏËÌ„. √ÂÓˇÚ ÏÛ Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ò‡ÏËˇÚ ‘ÎÂÏËÌ„  ËÒ͇Î, ÌÓ Ì  ÛÒÔˇÎ. “ÓÈ ÌËÍÓ„‡ Ì ÓÒÚ‡ˇ‚‡, ÒˇÍ‡¯  ÔËÎ ÂÎËÍÒË‡ ̇ Ï·‰ÓÒÚÚ‡, Ë Ò ‚ÚÛ‚‡ ÓÚ ÔËÍβ˜ÂÌË ̇ ÔËÍβ˜ÂÌËÂ. Øڇڇ ̇ ÔËÒ‡ÚÂΡ  ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Â-

"БАЩАТА" НА АГЕНТ

ЯН ФЛЕМИНГ НАВЪРШИ 100 ГОДИНИ


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 4 - 10 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Ñ 50 ïðîöåíòà ïî-ìàëêî ðîìñêè äåöà ùå õîäÿò íà ó÷èëèùå

“‚ÓÊÂÌ Â Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â Ôӂ˜ ÓÚ Â‰Ì‡ ˜ÂÚ‚˙Ú ÓÚ Á‡ÂÚËÚ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ÒË‚‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏË͇, ͇Á‡ ̇ۘÌËˇÚ Ò˙ÚÛ‰ÌËÍ ‚ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ ÔÓ ÒÓˆËÓÎӄˡ ̇ ¡¿Õ ¿ÎÂÍ-

ÒÂÈ œ‡ÏÔÓÓ‚. “ÓÈ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â Ò 1% Ò  ۂÂ΢ËÎ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ ÓÏËÚ ‚ ÔÂËÓ‰‡ 19922001 „Ó‰Ë̇, ͇ÚÓ ÚÓ‚‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ÂÁÍˡ ÒÔ‡‰ ̇ ‡Ê‰‡ÂÏÓÒÚÚ‡

От 15 септември стартира "Училищно мляко" От 15 септември стартира европейската схема "Училищно мляко", която ще се прилага съвместно с изменената Национална програма за попълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, съобщиха от пресцентъра на Държавния фонд "Земеделие". От фонда поясниха, че целта на схемата е да се насърчават учениците в изграждането на доживотен навик за консумация на млечни продукти. Помощта, която Европейският комисия отпуска, е 18,15 евро за 100 кг млечни продукти за първа категория качествено мляко и 16,34 евро за 100 кг за втора категория млечни продукти. ДФЗ - Разплащателна агенция - е институцията, която може да прилага програмата на Европейския съюз "Училищно мляко". Максималното дневно количество, за което може да се отпуска помощ, е равно на 0,25 литра еквивалент на мляко на ученик за ден.

‚ ‰Û„ËÚ ÂÚÌ˘ÂÒÍË „ÛÔË. ¬ËÒÓ͇  ‰ÂÚÒ͇ڇ ÒÏ˙ÚÌÓÒÚ Ò‰ ÓÏËÚ - 25-28 ÔÓÏË·, ÒÔˇÏÓ 78 ̇ ıËΡ‰‡ ÒÎÛ˜‡ˇ ̇ ‰ÂÚÒ͇ ÒÏ˙ÚÌÓÒÚ ÔË ·˙΄‡ËÚÂ. Õ‡‰ ‰̇ ÚÂÚ‡ ÓÚ ÓÏËÚ Ì ҇ Á‰‡‚ÌÓ ÓÒË„ÛÂÌË, ̇‰ 5% ÓÚ Úˇı ÌËÍÓ„‡ Ì ҇ ËχÎË Î˘ÂÌ ÎÂ͇. œÓ‚˜ ÓÚ ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ Á‡ÔËÚ‡ÌËÚ ‚ ËÁÒΉ‚‡Ì ̇ "ŒÚ‚ÓÂÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó" ÓÏË ÓÔ‰ÂÎˇÚ Á‰‡‚ÌÓÚÓ ÒË Ò˙ÒÚÓˇÌË ͇ÚÓ "Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌÓ", "ÎÓ¯Ó" ËÎË "ÏÌÓ„Ó ÎÓ¯Ó", ÍÓÂÚÓ Â Ò 12% Ôӂ˜ ÓÚ Ò‰ÌÓÚÓ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ƒ‡ÌÌËÚ ÓÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡڇ ÔÓ͇Á‚‡Ú Ó˘Â, ˜Â 16% ÓÚ ÓÏËÚ ÊË‚ÂˇÚ ‚ ÍËÔ˘ÂÌË ÔÓÒÚÓÈÍË, 55% ÌˇÏ‡Ú ‚ ‰ÓÏÓ‚ÂÚ ÒË ·‡Ìˇ, ‡ 8% ÓÚ Ï‡ÎˆËÌÒÚ‚ÓÚÓ ÌˇÏ‡Ú ÚÂ΂ËÁÓË. Ñ ÍÈÌ ÊÀ :  ÀÑ ÂÈ Ò ÀÑ È ÌÎ Â

¡ÓˇÚ Ì‡ Û˜ÂÌˈËÚ ÓÚ ÓÏÒÍË ÔÓËÁıÓ‰, ÍÓËÚÓ ˘Â ÓÚÔ‡‰Ì‡Ú ÓÚ ÒËÒÚÂχڇ ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ۘ·̇ „Ó‰Ë̇, ˘Â Ò ۂÂÎË˜Ë Ò Ôӂ˜ ÓÚ 50%, Ô‰‚Ëʉ‡ ƒÂˇÌ Ó΂ ‰ËÌ ÓÚ ‡‚ÚÓËÚ ̇ ÒÔ‡‚Ó˜ÌË͇ "–ÓÏËÚ ‚ ¡˙΄‡ˡ" ̇ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ "ŒÚ‚ÓÂÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó". œÓ̇ÒÚÓˇ˘ÂÏ ‰ÂÎ˙Ú Ì‡ ÓÚÔ‡‰Ì‡ÎËÚ ÓÚ Û˜ËÎË˘Â Û˜ÂÌËˆË ÓÚ Ï‡ÎˆËÌÒÚ‚ÓÚÓ Â 42,8%, Á‡ˇ‚Ë ÚÓÈ ÔË Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÍÌË„‡Ú‡. «‡ÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ 320 Û˜ËÎˢ‡ ‚ ÒÂÎÒÍËÚ ‡ÈÓÌË ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ۘ·̇ „Ó‰Ë̇ ˘Â ‰Ó‚‰ ‰Ó Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ·Óˇ ̇ ÓÏÒÍËÚ ‰Âˆ‡, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ıÓ‰ˇÚ ̇ Û˜ËÎˢ - ÓÚ 20 000 ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ÚÂıÌËˇÚ ·ÓÈ ˘Â Òڇ̠32 000. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ 10-Ë ÍÎ‡Ò ‰ÂÎ˙Ú Ì‡ Û˜ÂÌˈËÚ ÓÚ Ï‡ÎˆËÌÒÚ‚ÓÚÓ ÒÔˇÏÓ Ó·˘Ëˇ ·ÓÈ ‰ÂÒÂÚÓÍ·ÒÌËˆË Â 1,7%. œÂÚ̇‰ÂÒÂÚ ÔÓˆÂÌÚ‡ Ò‡ ÓÏËÚ ·ÂÁ Á‡‚˙¯ÂÌ ¯ÂÒÚË Í·Ò, ͇ÚÓ Ì„‡ÏÓÚÌËÚ ÊÂÌË Ò‡ ‰‚‡ Ô˙ÚË Ôӂ˜ ÓÚ Ì„‡ÏÓÚÌËÚ Ï˙Ê ‚ ÓÏÒ͇ڇ Ó·˘ÌÓÒÚ. Õ‡·Î˛‰‡‚‡ Ò ӷ‡˜Â Û‚Â΢ÂÌË ̇ ·Óˇ ̇ ÓÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒΉ‚‡Ú ‚Ëү ӷ‡ÁÓ‚‡ÌË - Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ Ú ҇ ·ËÎË 2000, ÒÓ˜‡Ú ‰‡ÌÌËÚÂ, ˆËÚË‡ÌË ÓÚ  Ó΂. «Ì‡˜ËÚÂÎÌÓ Ò  Ôӂ˯Ë· Ë Á‡ÂÚÓÒÚÚ‡ Ò‰ ÓÏËÚ - ÔÂÁ 2007 „. Úˇ  50,8% ÒÔˇÏÓ 27,5% ÔÂÁ 1994 „Ó‰Ë̇.

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÊÞ Ð ØÀ Ò Á À ÉÕ À Í

«‡ÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ 320 Û˜ËÎˢ‡ ‚ ÒÂÎÒÍËÚ ‡ÈÓÌË ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ۘ·̇ „Ó‰Ë̇ ˘Â ‰Ó‚‰ ‰Ó Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ·Óˇ ̇ ÓÏÒÍËÚ ‰Âˆ‡, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ıÓ‰ˇÚ ̇ Û˜ËÎˢ - ÓÚ 20 000 ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ÚÂıÌËˇÚ ·ÓÈ ˘Â Òڇ̠32 000.

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVI, ÁÐÎÉ 32 (809) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÍÓÐÈ ÅÊÅÍ Genel Yayýn Yönetmeni: NURÝ EKEN n.eken@zaman.bg Çàì.-ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà: Þìåð ÎÍÀÉËÀÐ Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ

Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Èíòåðíåò: Áåéñèì ÀËÈ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0301/82773 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ñîôèÿ - Õàëèë ÀÒÀËÀÉ Ïëîâäèâ - Ìåõìåä ÞÇÅÈÐ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Ìåñóä ØÀÁÀÍ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

С грандиозен хатим-курбан отпразнуваха цялостно прочитане на Корана (хатим) единадесет деца от село Чепинци, общ. Рудозем. На курбана присъстваха около 10 хиляди души от цялата страна, както и гости от Гърция и Турция, за които специално бяха приготвени над 30 хиляди кюфтета.


4 - 10 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Брошури за пътуващите в ЕС ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙Ú¯ÌËÚ ‡·ÓÚË ÔÓ‰„ÓÚ‚Ë Ë ËÁ‰‡‰Â ‰‚ ·Ó¯ÛË, Ò˙‰˙ʇ˘Ë ‡ÍÚÛ‡Î̇ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ËÁËÒÍ‚‡Ìˡڇ ÔË Ô˙ÚÛ‚‡Ì ‚ ÒÚ‡ÌËÚÂ-˜ÎÂÌÍË Ì‡ ≈—, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ÔÂÒˆÂÌÚ˙‡ ̇ ì–. »ÌÙÓχˆËÓÌÌÓÚÓ ËÁ‰‡ÌË ˘Â ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ̇ÏÂÂÌÓ Ì‡ „‡Ì˘ÌËÚ ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ÔÓÔÛÒ͇ÚÂÎÌË ÔÛÌÍÚÓ‚Â. ¡Ó¯ÛËÚ ҇ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Í‡ÍÚÓ Á‡ ·˙΄‡ÒÍË „‡Ê‰‡ÌË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú Ì‡ÏÂÂÌË ‰‡ ÔÓÒÂÚˇÚ ‰Û„Ë ‰˙ʇ‚Ë-˜ÎÂÌÍË Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ò˙˛Á, ڇ͇ Ë Á‡ ˜ÛʉÂ̈Ë, ÍÓËÚÓ ÔÂÏË̇‚‡Ú Ú‡ÌÁËÚÌÓ ÔÂÁ ¡˙΄‡ˡ ËÎË ËÏ‡Ú Ì‡ÏÂÂÌË ‰‡ ÔÓÒÂÚˇÚ ÒÚ‡-

130 лева повече за курсовете за шофьори ÷Â̇ڇ ̇ ÍÛÒ Á‡ ‚Ó‰‡˜ ̇ Ãœ— ‰‡ Ò ۂÂÎË˜Ë ÓÚ ÓÍÚÓÏ‚Ë Ò˙Ò 130 ΂‡, Ô‰·„‡Ú ÓÚ —˙˛Á‡ ̇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎËÚ ÔÓ ‡‚ÚÓ-ÏÓÚÓ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇, Ó·ˇ‚Ë …ÓÌÍÓ »‚‡ÌÓ‚, Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ Ò˙˛Á‡. —„‡ Á‡ ‰ËÌ ÍÛÒ Ò Á‡Ô·˘‡Ú ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 600 ΂‡, ÔÓÒÓ˜Ë ÚÓÈ. œ˘ËÌËÚ Á‡ ÌÓ‚ËÚ ˆÂÌË Ò‡ ̇‡Ò̇ÎËÚ ˆÂÌË Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ Ë ÌÓ‚ËÚ ‚ÓÔÂÈÒÍË ËÁËÒÍ‚‡Ìˡ. »ÁÔËÚ˙Ú ÔÓ ÚÂÓˡ ‰‡ ·˙‰Â ÚÂÒÚ Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙, Ô‰·„‡Ú ÓÚ Ò˙˛Á‡.

̇ڇ ÌË Í‡ÚÓ ÚÛËÒÚË ËÎË ÔÓ ‡·ÓÚ‡. »Á‰‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍË ÂÁËÍ "œ˙ÚÛ‚‡Ì ‚ ≈‚ÓÔ‡" Ò˙‰˙ʇ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Ô˙ÎÌÓÎÂÚÌË Ë ÌÂÔ˙ÎÌÓÎÂÚÌË ·˙΄‡ÒÍË „‡Ê‰‡ÌË, ÒÔËÒ˙Í Ì‡ Á‡·‡ÌÂÌËÚ Á‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌ Ô‰ÏÂÚË ÓÚ Ô˙ÚÌˈËÚÂ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ë ‚ ˙˜Ìˡ ËÏ ·‡„‡Ê, ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ‚Ò˘ÍË √ œœ ̇ „‡ÌˈËÚ ̇ ¡˙΄‡ˡ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÚÂıÌËÚ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÓ‚Â. ¬ ÓÚ‰ÂÎ̇ Û·Ë͇ Ò‡ Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‚˙ÔÓÒËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‰‡ Á‡ ËÁ‰‡‚‡Ì ̇ ·˙΄‡ÒÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Ò‡ÏÓ΢ÌÓÒÚ, ͇ÍÚÓ Ë Ô˘ËÌËÚÂ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓËÚÓ ·˙΄‡ÒÍË „‡Ê‰‡ÌË Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô˙ÚÛ‚‡Ú ËÁ‚˙Ì ÒÚ‡Ì‡Ú‡.

|

12


Taksi

Çocuklarý cep telefonlarýndan uzak tutun

KÜLTÜR

09

HABERLER Taksi, þehrin cankurtaranýdýr. Ýtfaiyesidir. Borsa uzmaný, kendisini her sabah yenileyen metal kahramanýdýr. Hazýr hizmet timi, gönüllü barýþ elçisi kýsacasý þehrin vanasýdýr.

12

Amerika'nýn en önemli kanser araþtýrma kurumlarýndan Pittsburg Kanser Enstitütüsü tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre, cep telefonlarýnýn özellikle çocuklar üzerinde fazla zararlý olduðu tespit edildi.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

4 - 10 AÐUSTOS 2008

Yýl: 16 Sayý: 32 (809)

0.60 lv

Tarým üreticilerine verilecek yardýmlar 37 milyon leva artýrýldý Erkan Tunca

Avrupa Birliði’nin SAPARD yardýmlarýný durdurmasý nedeniyle ülke genelindeki tarým üreticileri yardým alamadýklarý için protesto gösterilerinde bulundu. Süt ve yem yardýmlarýnýn da verilmemesi nedeniyle Kýrcali’de baþlayan gösteriler daha sonra ülke geneline yayýldý. SAPARD programýndan verilen yardýmlarýn durdurulmasý ve Tarým Bakanlýðý’nýn süt yardýmlarýný ödememesi üreticileri çileden çýkardý. Avrupa’dan gelecek yardýmlara güvenerek bankalardan kredi çeken üreticiler yardýmlarýn durdurulmasý ile kredilerini ödemekte zorluk yaþýyor. Üreticiler, seslerini duyurabilmek için anayollarý trafiðe kapattý, yollara süt döküp, hayvanlarýný kesti.

Türkiye, Bulgar TIR’larından geçiş ücreti almaya başlayacak Türkiye Ulaþtýrma Bakanlýðý, Bulgaristan’ýn Türk TIR’larýndan 83 Euro geçiþ ücreti almaya baþlamasýnýn ardýndan bazý tedbirler almaya hazýrlanýyor. Buna göre 1 Eylül’den itibaren Türkiye’ye giren tüm Bulgar araçlarýndan ücret alýnmasý öngörülüyor. Ayrýca Türk TIR’larý Bulgaristan topraklarýný kullanmayacak. Avrupa ülkelerine taþýnan ürünler Bulgaristan sýnýrýna býrakýlacak. Avrupa’dan ithal edilen ürünler ise Bulgaristan sýnýrýnda teslim alýnacak. Devamý sayfa 2’de

Avrupa Komisyonu’nun SAPARD programýnca çiftçilere verilecek yardýmlarý durdurmasý çiftçileri zor durumda býraktý. Avrupa’dan gelecek yardýmlara umut baðlayarak banka kredisi alan üreticiler, bu kredileri geri ödemekte zorluk yaþýyor. Yetkililere durumlarýný anlatmak isteyen çiftçiler ülke genelinde protesto gösterilerinde bulundu. Çiftçilerin temel talepleri arasýnda arazi ve süt yardýmlarýnýn verilmesi, Avrupa Komisyonu’nun üreticilere verdiði cezalarýn kaldýrýlmasý, yerli et ve süt ürünlerine pazar oluþturulmasý ve et ve süt ürünlerine konan KDV’nin azaltýlmasý yer alýyor. Besiciler, gösterilerde ‘Kimse bizim sorunlarýmýzý ve protestolarýmýzý dikkate almýyor. Kýþýn bazý üreticiler hayvan yardýmlarýný aldý, bazýlarý almadý. Düþük faizli kredi verilmemesi durumunda yollarý kapatmak için hayvanlarý dýþarýya çýkartacaðýz.’ þeklinde

dert yandý. Tarým Fonu yardýmlarýn verilememesinin kaynak sýkýntýsýndan yaþandýðýný açýkladý. Devamý sayfa 2’de

НОВ ИНИ

02 4 - 10 ÀÂÃÓÑ

Мнозинств ото отхв на недоверие ърли към прави шестия вот телството ÿÂÒÚËˇÚ ÔÓ‰ ‚ÓÚ Í˙Ï Ô‡‚Ë Ì‡ ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‰ӂÂË —Ú‡Ì˯‚ ̇ —Â„ È ·Â ÓÚı‚˙ ÎÂÌ ÓÚ ÚÓ Ò˙·‡ Õ‡Ó‰ÌÓÌË ÚË‚" Ë Â‰ËÌ Ò 84 „·҇ "Á‡", 150 "ÔÓ"‚˙Á‰˙ʇΠÒÂ".

Олимпиадат а новото лице на Китай

СПО РТ

09

—ÔÓ‰ ÏÌÓ„Ó ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ë„Ë Ò‡ ÏˇÒÚÓÎËÏÔËÈÒÍËÚ ‚‡Ì ̇ "ÌӂˡÓÚÓ Á‡ ÔÓ͇Á ËÚ‡È" ÌÂÈÌËÚ ÔÓÒÚËÊÂÌˡ Ë .

INTERNATIO NAL NEWS PAPER

Ò 2008

Èçíîñúò ïð äà äîñòèã åç 2018 ãîäèíà ìîæ íå 75 ìèë èàðäà åâðîå България Ãîäèíà

≈ÍÒÔÓÚ̇ Ú‡ ˡ Á‡ ÔÂËÓ ÔÓÎËÚË͇ ̇ ¡˙΄‡ ‰‡ 2008 ‚Ëʉ‡ ÒΉ 2013 „. Ô‰‡ÎËÁË‡Ì ÓÚ ÏÂÍË ‚ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ „. Ì„ӂËÚ ̇ ËÁÌÓÒ‡ ÔÂÁ 2018 Ó·ÂÏË ‰‡ ‚Ó. “Ó‚‡ ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú Í‡Á‡ 75 ÏÎ‰. ͇ڇ Ë ÂÌÂ„ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ËÍÓÌÓ ÂÚË͇ڇ ÔË ÔÂ‰Ò œÂÚ˙ ƒËÏË ÏËÚ‡‚ˇÌÂÚÓ ÚÓ‚ ̇ ÂÍÒÔÓÚ̇ ÎËÚË͇ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ú‡ ÔÓ‚‡ ËÁÌÓÒ˙Ú . ƒÓ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ 2014 „. Ò Ә‡ÍÔ‚˯‡‚‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ ‚ÌÓÒ‡. —‰ Ì ‰‡ ÍËÚ ÛÒÎÓ‚ χÍÓËÍÓÌ Ëˇ Á‡ ÔÓÒÚ ÓÏ˘ÂÒˆÂÎË Â ‰‡ Ëχ „Ӊ˯ Ë„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÂÌ ˙ÒÚ 7%, Á‡Ô‡Á ̇ ¡¬œ ÓÚ ‚‡Ì ̇ Ò˙˘Â ˜Ûʉ ÂÒÚ ‡ÌÌË ËÌ‚ÂÒ ÒÚ‚Û‚‡˘Ëˇ Ó·ÂÏ ˙ÒÚ Ì‡ ÚËˆË Ë Ë „Ӊ˯ ËÁÌÓÒ‡ ÓÚ ÂÌ ÓÍÓÎÓ Ó‰Ë ÌË‡ ÂÍÒÔÓ Ú̇ 18%. «‡ ‰‡ Ò ÍÓÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ú‡ ÔÓÎË , Ò Ô‰‚ ÚË͇ ̇ Ëʉ‡ ‰‡ ‰ÂÌ ÍÓÌÒÛ ·˙‰Â Ò˙Á‰‡ ÎÚ‡Ú ÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ Ë‚ÂÌ Ò˙‚ÂÚ Í˙Ï ÃËÌË ËÍÓÌÓÏËÁ‡ˆ , ÍÓÈÚ Ó ˘Â Ò Á‡ÌËÏ ÒÚÂˡڇ ̇ ‡‚‡ ‚ ‚˙̯̇ڇ ̇ ¡˙΄‡ ˡ. Ïðîä ÔÓÎËÚË͇ úë

: 16

Áðîé: 3 2 (809)

BULGARIA www.zama

n.bg

стр недостиг на ада от работна рък а

Един канди дат за работ же да избир а в България а мокоето потвъ между 10 свободни позиции, рждава факт страда от а, че стран недостиг на квалифицир ата неквалифиц ирана работ ана дължи на на ръка. Това и тенде се гари да прием нцията все повеч е бълат по-ви длъж ност соко плат и в чужб ени ина. Изво включени дите са в после мически анали дното издание с иконо100 „Ó‰ËÌ телска компа зи на британскат Ë Ò а издания за иконо ÓʉÂÌËÂÚ Ì‡‚˙¯Ëı‡ Ò ÓÚ ледвания мически и консу Ó Ì‡ "·‡˘ ‡„ÂÌÚ 007 ‡Ú‡" ̇ Business Group лтантски услуги изсƒÊÂÈ ÏÒ Oxford . При проце ¡Ó̉ ÏËÌ„. œÓˇ тицата в ‚ËÚ ‚ ÀÓÌ‰Ó flÌ ‘ÎÂСофия близъ нт на безрабоÁË‡ÌË ‚ Ì, Ó„‡ÌË к до нула се случва Ì„ӂ

Живот в сян ката на Джеймс Бонд

ПРОЧЕТЕТЕ ИЗНОСЪТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ 75 МИЛИАРДА ЕВРО

AB’nin raporu yatırımları azalttı

Türkiye, demokrasi sınavından başarıyla geçti FOTOÐRAF: CÝHAN

Yýlýn ilk altý aylýk döneminde ülkeye yapýlan yabancý yatýrýmlarda 500 milyon euroluk azalma gözlendi. Ekonomi ve Enerji Bakaný Petýr Dimitrov, 2008’in ilk altý aylýk döneminde yabancý yatýrýmlarda 500 milyon euroluk azalma yaþandýðýný, buna Avrupa Komisyonu’nun Bulgaristan hakkýnda açýkladýðý ilerleme raporlarýndaki eksikliklerin neden olmuþ olabileceði üzerinde durdu. Merkez Bankasý verilerine göre, 2008 yýlýndaki yabancý yatýrýmlarýn miktarý 1,23 milyar euro olarak kaydedildi. Bu da 2005 yýlýndan bu yana gerçekleþen en düþük seviye oldu. Verilere göre, yýlýn ilk dört ayýnda yabancý yatýrýmlarda 210 milyon euroluk azalma gözlendi. Sayfa 5’te

Sofya

Bulgaria - Plovdiv, Kuklensko Str., tel.:+359 (32) 67 66 01, 67 66 02; fax:+359 (32) 67 66 03, e-mail: info@reysas.bg, web: www.reysas.bg

Türkiye Anayasa Mahkemesi, dünyanýn merakla beklediði kararý açýkladý. Mahkeme, ‘kapatma’ istemini gerekli oyçokluðu saðlanamadýðý için reddetti. Anayasa’ya göre kapatma kararý için 7 oy gerekirken, 6 üyenin karþýsýnda 5 üye kapatmama yönünde oy kullandý. Bu sonuçla birlikte Baþbakan Tayyip Erdoðan ile bakan ve milletvekillerinin de aralarýnda bulunduðu 71 AK Partili için istenen siyasî yasak talebi de düþmüþ oldu. Anayasa Mahkemesi, iktidar partisi hakkýnda daha hafif bir ceza olan Hazine yardýmýnýn yarýsýnýn kesilmesine hükmetti. Buna göre yýlbaþýndan itibaren 45 milyon 685 bin YTL’lik Hazine yardýmý alan AK Parti, bu miktarýn yarýsýný geri verecek. Ülkede aylardýr yaþanan belirsizliðe son veren, istikrara katký saðlayan karar, Türkiye ile birlikte bütün dünyada memnunlukla karþýlandý. Sayfa 6’da


2 Z A M A N HABERLER 4 - 10 AÐUSTOS 2008

Tarým üreticilerine verilecek yardýmlar 37 milyon leva artýrýldý Üreticilerin sorunlarýný çözüme kavuþturmak için bir araya gelen devlet Tarým Fonu yönetimi, üreticilere verilecek yardým miktarýný 37 milyon leva artýrmayý kararlaþtýrdý. Yardým miktarýnýn artýrýlmasýnýn, Avrupa Komisyonu’nun 17 Ekim 2007 tarihinde, kuraklýk nedeniyle mahsulün tamamýný kaybeden üreticilerin zararlarýnýn giderilmesi için alýnan karar uyarýnca gerçekleþtiði bildirildi. Buna göre, 2007 yýlýnda yaþanan kuraklýk nedeniyle mýsýr ve ayçiçeði veriminin tamamýný kaybedenlere toplam 24 milyon leva yardým verilecek. Ayrýca, mýsýr, tahýl ve ayçiçeði arazileri için söz verilen dekar baþýna 10 levalýk yardýmlar da verilecek. Bu yardýmlarý alabilmeleri için üreticilerin 5 Aðustos ile 15 Eylül tarihleri arasýnda müracaat etmeleri gerekiyor. Devlet yardýmlarý bu yýl 15 Ekim tarihine kadar ödenecek.

desteði için fondan bin 923 üreticiye 7 milyon leva, ayrýca hayvan yetiþtiriciliði için ‘de minimis’ sistemince 10 bin 895 üreticiye 41 milyon leva ödendiði vurgulandý. Hayvancýlýk için ödenen tüm yardýmlarýn, devlet yardým planýnýn yüzde 92’sini oluþturduðu kaydedildi. Hayvan üreticiliði için öngörülen yem yardýmlarýnýn ise verilmesine devam edildiði kaydedildi. Tarým Fonu yönetimi, yem ve süt üretimi için üreticilerin þu ana kadar olduðu gibi önceden giderlerini belgeleyecek bir evrak olmaksýzýn yardýmlara müracaat edebileceklerini, ancak yardýmlarý almalarýndan sonra en geç 10 iþ günü

sonuna kadar orijinal yem faturalarýný beyan etmeleri gerektiðini aktardý. Üreticiler, internet üzerinden bilgileri güncelleyebilecek Tarým üreticileri, eylül ayýndan itibaren Ulusal Veterinerlik Dairesi bilgi sistemine özel kod ile girerek mevcut havyan sayýsýnda yaþanan deðiþim bilgilerini güncelleyebilecek. Ulusal Veterinerlik Dairesi Müdürü Jeko Bayçev, özel kod ile sisteme girilebileceðini ve mevcut hayvan sayýsýnýn güncellenebileceðini kaydetti. Ýnternet eriþimi olmayan yerlerde, üreticiler deðiþiklikleri kaðýt üzerinde belirterek bölge ve-

terinerlik þubelerine teslim edecek. Veterinerlik Dairesi’nde hayvanlarýn tüm saðlýk durumlarý kontrol altýnda tutuluyor. Buradaki tek sorunun hayvanlar hakkýndaki tüm yaþanan hareketin belirtilip belirtilmemesi. Bayçev, hiçbir Avrupa ülkesinde Veterinerlik Dairesi bilgi sistemindeki verilere göre yardým verilmediðini, bunun hayvan üreticilerinin kanýtlamasý ile yapýlabildiðini kaydetti. Yardýmlarýn ödenmesi için kullanýlabilecek sistemin Romanya’da kullanýldýðýný belirten Bayçev, Bulgar yetkililerin bu sistem hakkýnda bilgi almak için Romanya’ya gideceklerini sözlerine ekledi. FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Çiftçiler ile Bakan anlaþmaya varamadý Çiftçilerin sorunlarýna çözüm bulmak amacýyla Tarým Bakaný Valeri Tsvetanov, Kýrcalili çiftçilerle bir araya geldi, ancak bir sonuca ulaþýlamadý. Çiftçiler protestolara devam edeceklerini, bu hafta çarþamba gününe kadar olumlu bir karar alýnmamasý durumunda çarþamba günü Sofya’da genel protesto düzenleyeceklerini iddia etti. Bakan Tsvetanov, bu hafta içinde Brüksel’den üreticilere ek yardým verilip verilmemesi konusunda kararýn açýklanacaðýný söyledi. Üreticilere verilen cezalarda memurlarýn ihlali bulunmasý durumunda bu kiþilerin iþten uzaklaþtýrýlacaðýný belirten Bakan Tsvetanov, eðer üreticilerin Avrupa yardýmlarýný talep etme sürecinde ihlalleri varsa evraklarýný derhal geri çekmeleri talebinde bulundu. Tarým Fonu: Hayvan üreticilerine 58 milyon leva yardým verildi Devlet Tarým Fonu, yýl baþýndan bu yana hayvan üreticilerine toplam 58 milyon levalýk yardým verildiðini açýkladý. Yapýlan açýklamada, bu yardýmlardan 9 milyon levalýk kýsmýnýn kaliteli süt üretimi için bin 652 üreticiye ödendiði ifade edildi. Yem

Türkiye, Bulgar TIR’larından geçiş ücreti almaya başlayacak BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Böylece, Türk TIR’larý transit geçiþ ücreti ödemeyecek. Önlemler çerçevesinde Bulgaristan’ýn uluslararasý taþýmacýlýkta yoðun olarak kullandýðý ve çevreye zarar veren araçlarýn Türkiye’ye giriþi engellenecek. Söz konusu tedbirler 1 Eylül’den itibaren yürürlüðe girecek. Türkiye Kara Ulaþtýrma Genel Müdürü Talat Aydýn, Bulgaristan’ýn Türk taþýtlarýna yönelik yakýþýk almayan bir tutum içerisinde bu-

lunduðunu söyledi. Bu uygulamalara karþý kendilerinin de bazý önlemler almak zorunda kaldýklarýný aktaran Aydýn, Türk TIR’larýna yapýlan uygulamanýn aynýsýnýn Bulgar TIR’larýna da uygulanacaðýný ifade ederken, Bulgar araçlarýndan ne kadar ücret alýnacaðýný açýklamadý. Türkiye ticaretinin yüzde 60’ýnýn AB üyesi ülkelerle gerçekleþtiðini anlatan Aydýn, 2007 yýlýnda AB ülkelerine yönelik 380 bin sefer týr taþýmasý yapýldýðýný ifade etti. AB ülkelerine yapýlan seferlerin

büyük bölümünün Bulgaristan üzerinden gerçekleþtiðini anlatan Aydýn, Türkiye’nin ticaretinin sýrasýyla en çok Almanya, Ýtalya, Fransa ve Ýngiltere ile olduðunu söyledi. Aydýn, Bulgaristan’ýn yaný sýra diðer geçiþ yollarýnýn Yunanistan ve gemi ile Ýtalya üzerinden olduðunu kaydetti. Bulgaristan ile kara taþýmacýlýðýna iliþkin 1977 ve 1979’da imzalanan iki anlaþma bulunduðunu dile getiren Aydýn, Bulgaristan’ýn AB’ye üye olmasýnýn ardýndan 2007 yýlý baþýnda anlaþma-

lardan birini iptal ettiðini anlattý. Bulgaristan’ýn 1 Temmuz 2007’den itibaren bu ülkeden transit geçen týrlardan “geçiþ izni belgesi’’ almaya baþladýðýný ifade eden Aydýn, “Bulgaristan 1 Temmuz 2008’den itibaren tek taraflý olarak ve önceden bildirimde bulunmaksýzýn transit geçiþlerden araç baþýna tek yönde 83 Euro giriþ ücreti almaya baþladý. Ayný ücreti araç dönerken de alýyor. Transit geçen týrlar Bulgaristan’a toplamda 166 Euro ödemek zorunda kaldýlar’’ dedi. Cihan


HABERLER Z A M A N 3 4 - 10 AÐUSTOS 2008

Cem Ziya Vefa: Amacýmýz lezzetli baklavalarý halka sunmak Nedret Lütfi

Burgas

Baklava, üretimi en zor olan þerbetli tatlýlardan biridir. Bir tepsi baklavasýnýn imalatý 7 saat sürmektedir. Türkiye’nin tatlý üretiminde önde gelen kuruluþlarýndan Vefa, bu meþhur tatlýyý Bulgaristan halkýnýn damak tadýna sunuyor. Burgas’ta 2005 yýlýnda kurulan Vefa OOD þirketi, baklava ve tulumba olmak üzere 40 çeþitten fazla tatlý üretimi yapýyor. Burgas merkezli Vefa OOD þirketinin sahibi Cem Ziya Vefa, amaçlarýnýn Bulgar halkýna layýk olduklarý saðlýklý ve lezzetli tatlýlarý sunmak olduðunu söyledi. Ne tür tatlýlar üretiyorsunuz?

Atölyede baklava ve tulumba tatlýlarý üretimi yapýyoruz. Baklava olarak klasik baklava, þobiyet, çikolatalý baklava, özel günler için özel baklava üretimi yapýyoruz. Bunlar için özel malzeme ve zaman gerekiyor. Ýsteðe göre antep fýstýklý ya da cevizli yapýlýr. Toplam 41 çeþit baklava üretiyoruz. Ürettiðimiz þerbetli tatlýlardan tulumbanýn ise büyük Osmanlý tulumbasý, mini tulumba, tekli tulumba vs. çeþitlerini üretiyoruz. Tatlý üretiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Tüm þerbetli tatlýlarý kaliteden ödün

2005 yýlýnda kurulan Vefa baklava þirketi, baklava ve tulumba olmak üzere 40 çeþitten fazla tatlý üretimi yapmaktadýr.

vermeden eski tarif ve usullerle imal etmekteyiz. Gerek ucuza mal üretme kaygýsý, gerekse piyasadaki rekabetin özellikle tatlý sektörüne zarar verdiði kanýsýndayým. Ýçerisine þeker yerine glikoz, yumurta yerine toz karýþýmlar

katýlmasý, kalitesiz un kullanýmý ve tabiki özensiz üretim sonucu sektörümüz bugün týkanmýþ bir haldedir. Bir ürünü güzel yapan ona gösterilen özendir, çabadýr. Baklava yapýlmasý en zor þerbetli tatlýlardan biridir. Hamurlar oklava ile elde açýlýr, çok inceltilir. Örneðin pazý açtýðýnýzda altýndaki yazý okunmalýdýr. Bu yufkalar ne kadar ince olurlarsa ve sayýsý ne kadar fazla olursa, baklava o kadar lezzetli olur. Yapýmý zor olduðu için de baklava en pahalý tatlýlardan biridir. Biz ürettiðimiz Türk baklavalarýný ve Türk tulumbalarýný çok özen göstererek üretiyoruz. Ben prensip olarak kendi çocuklarýma yedirmeyeceðim bir ürünü baþkalarýna satmam. Bir tepsi Türk baklavasýnýn imalatý 7 saat sürer. Tüm hamurlar elde açýlýr. Kat aralarýna özel köy tereyaðý ve baklava için üretilen bitkisel yað serpilir, özel ceviz veya isteðe göre antep fýstýðý konur. Tulumbalarýmýz ise tamamen doðal malzemelerle, içinde hiç bir katký malzemesi olmadan yapýlýr. 3 yýldýr Burgas’ýn Ýzgrev semtinde olan imalathanemiz toptan satýþ yapmaktadýr ve yakýnda da özellikle Türk yerleþimin olduðu yerlere de bayilikler açmayý düþünüyoruz. Tatlý üretiminde karþýlaþtýðýnýz sorunlar nelerdir?

Baklava Türkiye’nin doðu illerine

has bir tatlýdýr. En iyi baklavacýlar doðu kökenli olanlardýr. Kaliteli Türk baklavasýný Türk ustasýnýn yapmasý gerekiyor. Vizeye baþvuran ustalara vize verilmemesi nedeniyle üretimimiz sýnýrlý miktarlarda kalmakta. Ayrýca, içinde yaþadýðýmýz Burgas ilinin ticaret alanýnda bir takým sýkýntýlar yaþadýðýný gözlemekteyim. Kiþiler arasýndaki diyalog eksikliði, müþteriye gerekli deðerin verilmemesi halâ alýþamadýðým durumlar. Ayrýca Burgas þehrinin büyük bir potansiyel olduðunu düþünüyorum. Ne yazýk ki, bu potansiyeli iyi kullanamýyoruz. Sadece 300 km uzaklýkta 15 milyonluk bir metropol olan Ýstanbul varken bu þehrin maddi açýdan ihya olmasý gerekirdi. Yýllardýr sýnýr ticareti konuþulduðu halde bir türlü bir aþama kaydedilmemiþ olmasý ise ticari olarak Burgas’ta maddi kayba neden oldu. Fakat vize sorunu Türkiye – Bulgaristan arasýnda her geçen yýl daha da artýyor. Burgas Ýngiliz, Alman turistleri beklerken koskoca 15 milyon nüfuslu Ýstanbul göz ardý ediliyor. Ýki ülke arasýnda akrabalýk ve coðrafi kardeþlik baðý var. 21. asýrda Avrupa’da sýnýrlarýn kalktýðý bu zamanlarda bu tip vize sýkýntýlarýnýn kime ne kazandýrdýðýný kime ne kaybettirdiðini düþünmek lazým.

Krumovgrad, Balkan Edebiyat Yarışması’na ev sahipliği yapacak Krumovgrad, ekim ayýnda gerçekleþtirilecek Balkan Edebiyat Yarýþmasý’na ev sahipliði yapacak. Orfeeva Lira Avrupa Kültür Akademisi Organize Komitesi tarafýndan yapýlan açýklamada, bu yarýþmanýn gelenek haline gelmesinin ümit edildiði kaydedildi. Yarýþmada Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan edebiyatý hakkýnda ya-

zýlar yer alacak. Yarýþmaya Balkan ülkelerinden 30 yaþýný doldurmamýþ olan gençler katýlabilecek. Yarýþma þiir, kompozisyon ve serbest yazý alanlarýnda yapýlacak ve yarýþmacýlar istedikleri bir konu hakkýnda yazabilecek. Jüri üyeleri arasýnda Yunanistan, Türkiye, Karadað, Romanya, Sýrbistan ve Makedonya’dan temsilciler yer alacak. Haber Merkezi

Her iki kişiden birinin birikimi yok Industy Watch ajansý tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre, halkýn yüzde 57’sinin birikiminin olmadýðý tespit edildi. Ülke genelinde yapýlan ve yaklaþýk bin kiþinin katýldýðý ankette, ‘birikimlerinizi nasýl deðerlendirmeyi düþünürsünüz’ sorusuna karþýlýk katýlýmcýlarýn yüzde 57’si birikimi olmadýðý þeklinde cevap

verdi. Katýlýmcýlarýn yüzde 40’ý birikimlerini nakit ve banka mevduatý olarak tuttuklarýný, yüzde 7’si ise gayri menkule yatýrým yaptýðýný kaydetti. Ankete göre Sofya halkýnýn yüzde 59’unun birikimi bulunuyor. Ayrýca halkýn yüzde 15’i, yurt dýþýndan bir yakýný sayesinde gelir elde ediyor. Merkez Bankasý verilerine göre, yurt dýþýnda çalýþanlarýn yýllýk ülkeye 1 milyar leva gönderdikleri kaydedildi. Ayrýca halkýn elinde bulundurduðu miktarýn ise 32 milyar leva olduðu ifade edildi. Araþtýrmaya göre, halkýn bankalara olan borç miktarýnýn ise 10 milyar levaya ulaþtýðý aktarýldý. Global kriz nedeniyle halkýn daha garantili birikime yöneldiði, bunun da nakit bulundurma olduðu, nakit bulundurma oranýnýn yüzde 87 arttýðý kaydedildi. Uzmanlar ise çalýþanlarýn gelirlerini gizlediðini savunuyor. Haber Merkezi

YARDIM ÇAĞRISI Ben Ayvaz Süleyman, uzun zamandan beri böbrek yetmezliðinden rahatsýzým. En son alýnan tahlil sonuçlarýna göre en kýsa zamanda böbrek nakli yapýlmasý gerektiðine, doktor heyeti teþhis koydu. En kýsa surede böbrek nakli gerçekleþmediði taktirde, ne yazýk ki kötü sonuçlar beni beklemektedir. Araþtýrmalar sonucu Pakistan’da bana uygun böbrek bulundu ve böbrek nakli için baþvurdum. Bunun maliyeti 45 000 dolar civarýnda. 3 ay içerisinde böbrek naklinin gerçekleþip, tekrar normal hayata baðlanmam için hepimizin duyarlý davranacaðýndan þüphem yoktur. Bulunacaðýnýz yardýmlarýnýzdan dolayý þimdiden teþekkürlerimi sunarým. Ayvaz Süleyman Banka hesabý: BG98UBBS80021031647620 BIC UBBS BGSF Тел.: 0896132087, гр. София, ул. „Св. София“ 5


4 Z A M A N HABERLER 4 - 10 AÐUSTOS 2008

Buðday’da on yýlýn rekor verimi elde edildi Ülke genelinde þu ana kadar 9 milyon 440 bin dekar buðday arazisinin (yüzde92) hasadý tamamlandý. Hasat sonucu 4 milyon 104 bin ton buðday rekoltesi elde edildi. Buna göre ülke genelinde dekar baþýna ortalama 435 kg verim alýnmýþ oldu. Tahýl Danýþma Kurulu, bu yýl buðdaydan alýnan verim nedeniyle son on yýlýn en yüksek verim seviyesine ulaþýldýðýný belirtti. Buðdayda dekar baþýna en fazla verimin elde edildiði bölge Dobriç oldu. Dobriç bölgesinde dekar baþýna 533 kg, Silistra’da 501 kg, Razgrad’da 472 kg, Pleven’de 458 kg, Siliven’de 456 kg, Varna’da 449 kg ve Haskovo’da 437 kg verim elde edildi. Arpa hasadýnýn ise yüzde 99,4’ü tamamlandý. Arpa’da 831 bin ton verim elde edilirken dekar baþýna 409 kg mahsul alýndý. Arpa’da en fazla verim de dekar baþýna 508 kg ile Dobriç’te; 461 kg ile Silistra’da, 448 kg ile Pleven’de, 443 kg ile Razgrad’da, 429 kg ile Varna’da elde edildi. Kanola hasadýnýn yüzde 97,8’i

FOTOÐRAF: ERKAN TUNCA

Buðday hasadýnýn yüzde 92’si tamamlandý. Hasat sonunda 4 milyon tondan fazla buðday elde edildi. Buna göre ülke genelinde dekar baþýna ortalama 435 kg buðday verimi alýndý. Bu da son on yýlýn en yüksek verimini oluþturdu.

Ülke genelinde buðday hasadýnýn yüzde 90’dan fazla bir kýsmý tamamlandý. Þu ana kadar 4,1 milyon ton buðday elde edildi.

tamamlandý. 863 bin kanola arazisinden 231 bin ton kanola elde edildi. Kanola’da dekar baþýna ortalama 268 kg verim elde edildi. Kanola’da da en fazla verim 312 kg ile Dobriç’te elde edildi. Dekar baþýna Pleven’de 299 kg, Razgrad’da 283 kg, Silitra’da 279 kg, Montana’da 274 kg, Varna’da 267 kg ve

Vratsa’da 258 kg verim elde edildi.

Dobriç’te rekor seviyede buðday elde edildi Dobriç bölgesinde buðday hasadý sona erdi. 1,2 milyon dekar buðday arazisinin hasadý tamamlandý. Toplam 597 bin 300 ton kaliteli buðday alýnýrken, dekar baþýna ortalama 536 kg ve-

rim elde edildi. Geçtiðimiz yýl yaþanan kuraklýk nedeniyle bölgede dekar baþýna 304 kg verim elde edilmiþti. 2006 yýlýnda ise dekar baþýna 473 kg ürün elde etmiþti. Dobriç bölgesinde en fazla verim dekar baþýna 563 kg verim ile Balçik’te elde edildi. Ayrýca dekar baþýna General Toþevo’da 550 kg ve Þabla’da 549 kg verim elde edildi.

Nedret Lütfi

Silistra

Enturtrans OOD ve Ýstanbul Seyahat þirketleri arasýnda yapýlan anlaþmaya göre 31 Temmuz itibari ile Silistra – Ýstanbul seferine baþlandý. Yolculara daha kaliteli hizmet vermek için iki güçlü ve piyasada tanýnmýþ Enturtrans OOD ile Ýstanbul Seyahat, yeni son model Mercedes Travego otobüsleriyle servislere baþladý. Hattýn güzergahý Silistre – Dulovo – Ýsperih – Razgrat – Þumen – Aytos – Burgas – Dereköy – Kýrklareli – Babaeski – Lüleburgaz – Çorlu – Silivri – Avcýlar – Ýstanbul’dan

oluþuyor. Hattýn açýlýþýný yapmak ve ilk yolcularý uðurlamak için Enturtrans OOD sahibi Eniz Çengel Silistre’ye geldi. Yeni hattýn hayýrlý olmasý için bir kurban kesildi. Eniz Çengel ‘Ýlk otobüsümüze iyi raðbet olacaðýný bekliyorduk. Ancak bu kalabalýðý görünce beklediðimizden daha fazla ilgi duyulduðunu gördük. Önemle vurgulamak istiyorum, yolcular Ýstanbul’da otobüsten indikten sonra þehiriçi servisler ile Ýstanbul içerisindeki tüm semtlere ücretsiz ulaþtýrýlacak. Ümit ediyoruz ki, vereceðimiz hizmetlerden müþterilemiz memnun kalacak ve bizim otobüslerle yolculuk yapmaktan zevk alacaklardýr.’ þeklinde konuþtu.

FOTOÐRAF: NEDRET LÜTFÝ

Enturtrans Ýstanbul Seferlerine Baþladý Enturtrans, Silistra – Ýstanbul seferine baþladý. Ýlk seferden önce yeni hattýn hayýrlý olmasý için bir kurban kesildi.


EKONOMÝ Z A M A N 5 4 - 10 AÐUSTOS 2008

AB’nin olumsuz raporlarý yatýrýmlarýn azalmasýna neden oldu BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Ekonomi Bakaný Petýr Dimitrov, yatýrýmlardaki gerilemeye Avrupa Komisyonu’nun Bulgaristan hakkýnda açýkladýðý ilerleme raporlarýndaki eksikliklerin etkili olmuþ olabileceðini kaydetti. Bakan Dimitrov, raporlarda yer alan eksiklikler nedeniyle Avrupa fonlarýndan durdurulan yardýmlardan daha fazla miktarda yatýrýmlardan zarar edilebileceðini ifade etti. Dýþiþleri Bakaný Ývaylo Kalfin de daha önce son açýklanan Komisyon raporunun yabancý yatýrýmcýlarý ülkeden kaçýrabileceði tahmininde bulunmuþtu. Bu arada hükümet, Bulgaristan’ýn imajýnýn tazelenmesi için acil önlemler alacak. Bakan Dimitrov, ülke imajýnýn düzeltilmesi için hükümetin harekete geçtiðini, Baþbakan Yardýmcýsý Meglena Plugçieva ile Avrupa fonlarýnýn alýmý için Yunan bankalarý, Amerika ve Alman ticaret odalarý temsilcileri ile görüþmeler gerçekleþtirdiklerini, bu görüþmelerde ülkenin sorunu çözme yönündeki mevcut iradeyi ortaya konduðunu belirtti.

Devlet, 100 sanayi bölgesinin finansmanlýðýný yapýyor Hükümet, 2013 yýlýna kadar ülkede 100 sanayi bölgesi oluþturulmasý için finansman saðlayacak. Bunun için yýllýk olarak altyapýnýn oluþturulmasý için 100 milyon leva bütçe ayrýlacak. Ekonomi Bakan Yardýmcýsý Yavor Kumciev, bir yatýrýmcýnýn üretim yapacak yeri oluþturabilmesi için birkaç yýl beklemek

Meslekler fuarý Tarih: 01.08.2008 - 29.08.2008 Yer: Varna Konu: Ulusal mesleki ürünler fuarý Organizatör: Livea art Varna Oto fuarý Tarih: 22.08.2008 - 31.08.2008 Yer: Varna Kültür ve Spor Sarayý Konu: Uluslararasý otomobil fuarý Organizatör: Bulgaristan Otomobil Ithalatçýlarý Birliði Tarým fuarý Tarih: 26.08.2008 - 30.08.2008 Yer: Dobriç Spor Kompleksi Konu: Tarým makineleri, hayvancýlýk ve gýda ürünleri fuarý Organizatör: Dobriç Panayýrý

Ülkeye yapýlan yabancý yatýrýmlarda azalma gözlendi. Bu yýlýn ilk altý ayýnda yabancý yatýrýmlarda 500 milyon euroluk azalma gözlendi. Ekonomi Bakaný Petýr Dimitrov, bu azalmaya AB tarafýndan açýklanan ilerleme raporlarýndaki eksikliklerin neden olmuþ olabileceðini söyledi.

zorunda kaldýðýný, devletin yapacaðý yatýrýmlar ile iþverenlerin iþlerinin kolaylaþacaðýný ifade etti. Bir sanayi bölgesinin tamamlanmasý için yaklaþýk 6 milyon leva gerekli.

2014’te ihracat ithalatý geçecek Bulgaristan’ýn ihracat stratejine göre, ihracatý artýrmak için Bultrade yapýsýnýn kurulmasý planlanýyor. Ýlk aþamada yeni yapýnýn, Küçük ve Orta Ölçekli Þirketleri Teþvik Ajansý’nda bir müdürlük olarak kurulmasý, daha sonra da baðýmsýz bir kuruma dönüþtürülmesi hedefleniyor. Ýhracatta öncelik olarak makine, elektronik ürünler ile ulaþým

teçhizatýna öncelik verilecek. Devlet ayrýca, ilaçlarýn, tüketici ürünlerinin, gýda ürünlerinin ve kimyasal maddelerin ihracatýný da destekleyecek. Þu anda bu ürünlerin ihracat miktarý 4 milyar dolarý buluyor ve ülke ihracatýnýn yüzde 25’ini oluþturuyor. Hükümetin hedefine göre, stratejinin uygulanmasýnýn ardýndan 2014 yýlýnda ihracatýn ithalatý geçmesi ve Bulgaristan’ýn dýþ ticaret açýðýnýn artý seviyeye yükselmesi bekleniyor. Ayrýca 2018 yýlýnda ihracatýn 75 milyar euroya yükselmesi hedefleniyor. Bulgaristan’ýn þu anki ihracat miktarý 30 milyar euro. Ekonomi Servisi

Akademisyenler Citroen, yöneticiler Audi kullanıyor Norveçli bilim adamý Karl Fredrik Tangen, uzun yýllar süren araþtýrmasýna göre yöneticiler daha çok Audi, akademisyenler ise Citroen marka otomobilleri tercih ediyor. Araba sahipleri genelde, marka seçiminin tesadüf olduðunu söyler. Arabanýn modeli, kilometresinin düþük olmasý, yakýt tasarrufunun seçimde etkili olduðu ifade edilir. Norveçli bilim adamý Karl Fredrik Tangen, uzun yýllar süren araþtýrmasý sonunda arabanýn markasýnýn kiþinin sosyal statüsüyle ilgili olduðunu ortaya koydu. Araþtýrmaya göre yöneticiler Audi, akademisyenler Citroen tercih ediyor. Karl Fredrik Tangen’e göre, BMW’yi iyi para kazanan ancak uzun bir eðitimi olmayan kiþiler tercih ediyor. BMW, hýz, para, eðlence ve baþarmanýn sembolü olurken, akademisyenlerin nefret etmekten hoþlandýðý aracýn baþýnda geliyor. Zenginlerin tercihinde Audi ilk sýrada bulunuyor. Prestije önem verenlerin seçtiði Audi, ayný zamanda kültürel donanýma sahip olmanýn da göstergesi. Daha çok firma yönetcilerinin tercih ettiði Audi, estetik duygulara sahip olunduðunu gösteriyor. Mercedes’i genelde üst düzey yöneticiler makam aracý olarak tercih ediyor. Keza Volvo’yu yine sosyal statüsü yüksek ve geliri iyi olan-

Fuar Takvimi

Zenginlerin tercih ettiði araba markasýnda Audi ilk sýrada bulunuyor. Prestije önem verenlerin seçtiði Audi, ayný zamanda kültürel donanýma sahip olmanýn da göstergesi.

lar tercih ediyor. Akademisyenler ve entelektüeller Citroen’i tercih ediyor. Akademisyenler, ‘Paramýz var ama zevk sahibiyiz’ imajýný Tangen, Citroen ile veriyor. Entelektüellerin ve akademisyenlerin Citroen’i tercih etmesini, ‘Bu marka kurallarý fazla takmýyor. Fabrikasý hava teknolojisi kullanýyor, tamponu daha hafif, iç dizayný farklý. Citroen kullananlar estetiðe önem verdiðini gösterirken, bu marka zevk sahibi ol-

manýn göstergesi’ diye açýklýyor. Maddi durumu iyi olan, eðitimli – eðitimsiz kiþiler Mazda’dan uzak duruyor. Mazda’yý daha çok bakýcýlar ve vasýfsýz kamu görevlileri tercih ediyor. Sabura’yý daha çok zanaatkârlar ve satýcýlar kullanýyor. Sabura, düþük eðitimli ancak iyi bir iþi olanlarýn tercih ettiði marka oluyor. Opel ve Toyota her kesimin tercihi olurken, firma yönetcileri de Toyoto’yu tercih etmiyor. Hasan Cücük, Kopenhag

Spor Expo Tarih: 10.09.2008 14.09.2008 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Spor ve turizm aletleri fuarý Organizatör: Bulgarreklama Ýntertekstil Esen 2008 Tarih: 24.09.2008 28.09.2008 Yer: Sofya NDK Konu: Uluslararasý tekstil ürünleri fuarý Organizatör: Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasý

AB, akrediteleri durdurulan ajanslarýn proje yardýmlarýný ödemeyecek Avrupa Komisyonu, akrediteleri durdurulan iki PHARE ajansýnýn, yeni proje anlaþmalarýný kabul edip imzalayabileceðini, ancak giderlerin hiçbir þekilde AB tarafýndan karþýlanmayacaðýný açýkladý. Hükümet yetkililerinin, Avrupa’nýn hiçbir yardýmý kesmediði þeklindeki söylemlerine karþýn, Avrupa Komisyon’u, akrediteleri durdurulan ajanslar konusunda, bu ajanslara baðlý proje anlaþmalarýnýn yapýlabileceðini, ancak hiçbir yardýmýn verilmeyeceðini açýkladý. Baþbakan Yardýmcýsý Meglena Plugçieva, daha önce ajanslarýn çalýþmalarýna devam edebileceðini kaydetmiþti. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Amadeu Altafaj, raporun açýklandýðý tarihten sonra yapýlan anlaþmalarýn Brüksel tarafýndan geçersiz sayýlacaðýný söyledi. Yeni anlaþmalarýn devlet bütçesi tarafýndan finanse edilmesinin hiçbir sakýncasýnýn olmayacaðýný ifade eden Altafaj, bunun da daha sonra akreditelerin geri verilmesi durumunda bu anlaþmalarýn giderlerin Avrupa tarafýndan ödenmeyeceði anlamýna geldiðini kaydetti. Altafaj, iki ajansa baðlý projelerin Avrupa tarafýndan finanse edilmesinin akreditelerin geri verilmesinden sonra olacaðýnýn, bunun da en erken kasým ayýnda mümkün olabileceðini ifade etti. Komisyon, akreditelerin iptal kararýný, Sofya’nýn sorunlu alanlar ile ilgili önlem almasý durumunda kararýný daha erken de gözden geçirebilecek. Ekonomi Servisi


6 Z A M A N DIÞ HABERLER 4 - 10 AÐUSTOS 2008

Türkiye, demokrasi sınavından başarıyla geçti BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

14 Mart’ta baþlayan kapatma davasý süreci 4,5 ay sonra noktalandý. Anayasa Mahkemesi üyelerinin, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý’nýn iddianamede öne sürdüðü kapatma delillerinin 3’te 2’sini dosya dýþý býraktýðý öðrenildi. Yüksek Mahkeme’nin müzakereler sýrasýnda delilleri ‘laikliðe aykýrý fiiller’ deðerlendirmesine tabi tuttuðu belirtildi. Delillerin büyük bölümünü laikliðe aykýrý eylem niteliðinde bulmayan mahkeme üyeleri, bazý açýklamalarý düþünce ve ifade özgürlüðü kapsamýnda bularak ayýkladý. AK Partililerin özellikle yargý kararlarýna karþý yaptýðý açýklamalar, delil sayýlmadý. Ýddianamede Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün elçilere genelge göndererek, Türk okullarý ve Avrupa Milli Görüþ Teþkilatý’yla iliþkiye geçilmesini istediði ve laikliðe aykýrý fiil iþlediði iddia ediliyordu. Yüksek Mahkeme üyeleri, genelgenin laikliðe aykýrý fiil niteliðinde olmadýðýný belirterek, bu delili de dosya dýþý býraktý. Dünya basını: Türkiye uçurumun kenarından döndü Anayasa Mahkemesi’nin AK Parti’nin

Türkiye’de iktidar partisi olan AK Parti’ye karþý açýlan kapatma davasýnda, Anayasa Mahkemesi, 4,5 aydýr yaþanan belirsizliði bitirdi. Anayasa’da belirtilen çoðunluða ulaþýlamadýðý için AK Parti kapatýlmadý. Sadece bir yýllýk Hazine yardýmýnýn yarýsýnýn kesilmesi kararlaþtýrýldý. kapatýlmasý talebini reddetmesi dünya basýnýnda geniþ yanký buldu. Avrupa ve Amerikan gazeteleri, kararýn Türkiye’yi uçurumun kenarýndan çevirdiði; ancak elitlerle parti arasýndaki mücadelenin alttan alta devam edeceði yorumunda bulundu. Arap ve Rus basýný ise AK Parti’nin kapatýlmadýðýný; ancak uyarýldýðýný yazdý. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, kararla, Batý’nýn kilit öneme sahip müttefiki olarak gördüðü Türkiye’de istikrarsýzlýða yol açabilecek siyasi krizin þimdilik önüne geçildiðini vurgularken; Washington Times, Anayasa Mahkemesi’nin yabancý yatýrýmcýlara rahat nefes aldýrýp, AB üyeliði yolunda duraksama endiþelerini giderdiðine dikkat çekti. Ýngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye’nin hem kendisinin hem dostlarýnýn ödünü kopardýktan sonra uçurumun kýyýsýndan döndüðünü belirtti: “Türkiye topyekün bir siyasî kriz ihtimalini bertaraf etti.”

Başbakan’dan çağrı: Yeni bir başlangıç için kardeşlik bağlarımızı tazeleyelim Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Türkiye’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak Atatürk’ün gösterdiði çaðdaþlaþma hedeflerine doðru durmadan yoluna devam edeceðini belirtti. Bu yolun dönüþünün olmadýðýný kaydeden Baþbakan, “Taze bir baþlangýç için gelin umutlarýmýzý, hayallerimizi, kardeþlik baðlarýmýzý, vatandaþlýk þuurumuzu bir kez daha tazeleyelim.” çaðrýsý yaptý. Her devlet gibi Türkiye’nin de sorunlarýnýn bulunduðunu kaydeden Erdoðan, aþýlamayacak engel olmadýðýný söyledi. AK Parti, yol haritasını çizdi AK Parti’nin kapatýlmasý talebinin reddedilmesi, Türkiye’yi rahatlatýrken, Ankara’da 4,5 aydýr yükselen tansiyon düþtü. AK Parti de yol hari-

tasýný belirledi. Baþbakan Tayyip Erdoðan, gerginliði yumuþatacak adýmlar atacak. Baykal ve Bahçeli ile görüþme gündemde. Hükümet, ekonomi ve AB üzerinde yoðunlaþacak. Demokratikleþme hedefinden vazgeçilmeyecek. Ancak ‘sivil anayasa’nýn yöntem ve kapsamý deðiþecek. Erken seçim ihtimali yok. Sýcaðý sýcaðýna kabine deðiþikliði de beklenmiyor. Anayasa Mahkemesi’nin ‘kapatmama’ kararýnýn ardýndan AK Parti, yol haritasýný çizdi. Buruk bir sevince yol açan kararý ‘milat’ kabul eden Baþbakan Tayyip Erdoðan’ýn ilk hedefi toplumsal gerginliði yumuþatacak adýmlar atmak; ekonomi ve dýþ politikaya aðýrlýk vermek. Demokratikleþmeden vazgeçilmeyecek ancak ‘Sivil Anayasa’nýn yöntem ve kapsamý deðiþecek. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararý, atýlacak birçok adým için belirleyici olacak. Erken seçim ihtimali tamamen ortadan kalktý. Kabine deðiþikliðinin de sýcaðý sýcaðýna yapýlmasý beklenmiyor. Baþbakan Erdoðan’ýn, CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal ve MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ile görüþerek toplumsal barýþ mesajý vermesi de gündemde. Ankara, Zaman

Firari olarak geçen 11 yýlýn ardýndan geçtiðimiz hafta Belgrad’da yakalanan Bosnalý Sýrplarýn eski siyasi lideri Radovan Karadziç, Lahey’de BM Savaþ Suçlarý Mahkemesi’ne çýktý. Firari olarak geçen 11 yýlýn ardýndan geçtiðimiz hafta Belgrad’da yakalanan Bosnalý Sýrplarýn eski siyasî lideri Radovan Karadziç, Lahey’de BM Savaþ Suçlarý Mahkemesi’ne çýktý. Bosna kasabý, ilk duruþmada þok bir iddiada bulundu: “Amerikalý diplomat Richard Holbrooke, ortadan kaybolmam þartýyla Lahey’e teslim edilmeyeceðime söz verdi.” Bu sözler Hollandalý Yargýç Alphons Orie’i de þaþýrttý. Orie, “Bunu þu anda burada söyleyemezsiniz. Yeri deðil. Mahkemeye sonra resmî baþvuru yapabilirsin.’’ dedi. Dönemin ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Holbrooke, 230 binden fazla insanýn öldüðü Bosna faciasýný bitiren Dayton Anlaþmasý’nýn (Kasým 1995) mimarýydý. Karadziç’in iddiasýna jet yalanlama getiren ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Sean McCormack, “Holbrooke bu tür iddialarý geçmiþte birçok kez yalanlamýþtý” açýklamasýný yaptý. Radovan Karadziç ilk kez çýkartýldýðý mahkemeye, Belgrad’da tutuklandýðýndaki uzun beyaz saçýný ve uzun sakalarýný kesmiþ bir þekilde, koyu renkli bir takým elbiseyle geldi. Mahkeme yargýcý, ilk oturumda, Karadziç hakkýnda, Bosna–Hersek’te 1992 – 1995 arasýnda soykýrým, sistemli toplu-

ca sýnýr dýþý etme ve iþkence gibi suçlarý da içeren 11 ayrý suçlamayý okudu. Hollandalý Yargýç Alphons Orie tarafýndan yapýlan ön sorgulamada, Sýrp lider, yakalandýðý 21 Temmuz’dan bu yana ilk kez kimliðini açýkladý. Duruþmaya avukatsýz olarak katýldý ve yargýlama sürecinde savunmasýný kendisinin yapacaðýný söyledi. Hakimin hakkýndaki suçlara iliþkin verdiði özet bilgiyi sessiz bir þekilde dinleyen Karadziç, “Belgrad’da tutuklanma yöntemine itirazým var. Mahkeme yasal deðil.” diyerek yargýlama süresince kendi hayatýndan ve hukukî haklarýnýn korunup korunmamasýndan kaygý duyduðunu söyledi. Ailesinin, nerede olduðunu bilip bilmediði sorusuna ise alaycý bir þekilde, “Benim hücrede olduðumu bilmeyen birisi olduðunu sanmýyorum.” karþýlýðýný verdi. “Avukat tutmama gerek yok. Benim görünmez danýþmaným var’’ ifadesini kullanan Karazziç, suçlu ya da suçsuz olduðunu söylemek için 30 günlük “yasal süre’’ istedi. Hakim de duruþmayý 29 Aðustos’a erteledi. Belçikalý Baþsavcý Serge Brammertz de Karadziç hakkýnda ek iddia hazýrlanmakta olduðunu ve en kýsa zamanda mahkemeye sunulacaðýný bildirdi. Cihan

FOTOÐRAF: AA

Sırp kasabından şok iddia: Holbrooke ile anlaşmıştım


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 4 - 10 AÐUSTOS 2008

Psikolog

Ergenlik dönemi kiþiliðin önemli geliþim evrelerinden biridir. Bu dönemde cinsel kimlik geliþimi de önemli bir ter tutar. Kiþiliði oturmuþ, kimliðini bulmuþ kiþinin kendisine, kendi bedenine, nerede olduðuna ve nereye gitmekte olduðuna dair bir güven duygusu vardýr ve buna baðlý olarak da kendisini iyi hisseder. Bazý kiþilerin ise cinsel kimlikleri ile ilgili endiþeleri vardýr ve bu onlarýn ruh ve beden saðlýklarýný, baþarýlarýný ve diðer geliþimlerini olumsuz þekilde etkiler. Gençlerdeki cinsel kimlik bunalýmý konusunda ailelere ve ergenler üzerinde etkili olan bütün kiþilere önemli görevler düþmektedir. Bu konuda aileler tarafýndan alýnacak tedbirler þunlar olabilir: Cinsiyete göre büyümeli Kýz çocuklarý kýz gibi, erkek çocuklarý erkek gibi yetiþtirilmeli, kendilerine uygun kýyafet ve oyuncaklarla oynamalýdýr. Çocuðun küçük yaþlarda kendi cinsinden kiþilerden uzak yetiþmesi hep karþý cinsten çocuk ve yetiþkinler arasýnda kalmasý ve daha çok onlarýn yaptýklarý iþler yaptýrýlýp karþý cinsin kýyafetlerinin giydirilmesi de cinsel kimlik bunalýmýnda etkilidir. Çeþitli psikolojik/cinsel problemleri veya kiþilik bozukluðu olan bazý ünlü kiþilerin mesleklerindeki baþarýlarý sebebiyle medya tarafýndan ‘idol’ olarak gösterilmesi ya da

Diş kayıplarının en önemli sebebi ihmal Aðýz saðlýðýna yeterince ilgi göstermemek, diþ hekimine altý ayda bir yapýlmasý gereken ziyaretleri aksatmak, diþ kaybýnýn en önemli sebepleri arasýnda yer alýyor. Diþ Hekimi Onur Öztürk, diþ kaybýnýn birçok sebebi olduðunu belirterek, bu rahatsýzlýklarý þöyle sýralýyor: Diþ eti hastalýðý: Son araþtýrmalara göre 35 yaþ üzerinde diþeti hastalýðýna sahip kiþilerin % 57’sinin diþlerini kaybetmekte olduklarýný belirten Diþ Hekimi Onur Öztürk diþeti hastalýðýnýn gingivitis ve periodontitis içerdiðini, bunun da diþ kaybýna neden olduðunu açýklýyor. Ayný zamanda periodontal hastalýðýn sigara kullanýmýndan, diyabetten, stresten, kötü aðýz bakýmýndan, hormonal deðiþikliklerden ya da kalýtým nedeniyle meydana geldiðini de vurguluyor. Sigara kullanýmý: Yapýlan son araþtýrmalar sigara kullanýmýnýn diþ kaybýna yol açtýðýný ortaya koyuyor. Diþ kayýplarý: Diþ kayýplarýnýn en önemli sebebinin yine “diþ kaybý” olduðunu belirten Dt. Öztürk eðer bir diþ kaybederseniz bu, diðer diþleri kaybetmenize neden olabilir diyor. Diðer sebepler: Diyabet, kötü beslenme, genetik yatkýnlýk, kötü yapýlmýþ köprüler, hatalý dolgular, AIDS, kemoterapi, uyuþturucu kullanýmý, bazý kalsiyum önleyicilerdir.

çarpýk nitelikli özel hayatlarýnýn deþifre edilip sürekli gündemde tutulmasý kimlik geliþimi döneminde veya kimlik bunalýmýnda olan ergenleri olumsuz etkiler. Hiç istemediði halde kendi cinsine ilgi duyduðunu söyleyen kiþilerin büyük çoðunluðu çocukluklarýnda taciz edildiklerini söylemiþlerdir. Bu kiþiler ergenlik sürecinde uygun olmayan bir arkadaþ ortamýnda kötü niyetli kiþilerin eline düþünce hayat çizgileri tamamen deðiþmektedir. Arkadaþ çevresi çok önemli Çocuk, ergenlik döneminde ailesinde problemler varsa veya arkadaþ ortamý çok kýsýtlýysa aileden uzaklaþýp bulabildiði, kendisini kabul eden arkadaþ ortamýnda daha çok vakit geçirmeye baþlar. Genç, dýþlanmamak için kendini onlar gibi hareket etmek zorunda hissedebilir. Bunu önlemek için ona arkadaþlýkla ilgili sorunlarýný da tartýþabileceði saðlýklý bir aile içi iletiþim ortamý saðlanmalý ve alternatif arkadaþ gruplarýna girme yollarý kolaylaþtýrýlmalýdýr. Hedefsizlik kötü arayýþlara itebilir Cinsel kimlik bunalýmýnda, gençlerin manevi boþlukta olmasý, bir hayat gayesinin zihninde netleþmemesi, bu yönde meþguliyetlerinin olmamasý da etkilidir. Kiþi manevi boþlukta deðilse kendisini mutlu hisseder, dürtüsel duygularýyla sürekli meþgul olmaz, olumsuz arayýþlara da girmez. Enerjisini yararlý meþguliyetlerde harcar. Öz denetimi daha güçlüdür.

Ergenin geliþiminde kahramanlarýn rolü büyük önem taþýr. Gençler arasýnda sevilen ya da medyanýn lanse ettiði “ilginç” ünlüler gençlerde cinsel duygu karmaþasýna yol açabiliyor.

FOTOÐRAF: CÝHAN

Farika Teymur

FOTOÐRAF: RIDVAN YAVUZ

Medya ve çevre faktörleri ergenlerde cinsel kimlik bunalýmýný körüklüyor

Bel ve sýrt aðrýlarýnýn otuza yakýn sebebi var Kayseri Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi ve Mikrocerrahi Uzmaný Prof. Dr. Ali Baktýr, bel aðrýlarýnýn 30’a yakýn sebebinin olduðunu belirterek birçok aðrýnýn sebebinin tam olarak bilinemediðini kaydetti. Prof. Baktýr, bazý aðrýlarýn kaynaðý olarak bel fýtýðý ve iltihaplý romatizmanýn kolayca teþhis edilebildiðini ancak tedavi sürecinin zahmetli olduðunu ifade etti. Bir kýsým bel aðrýlarýnýn da kesin tanýsýnýn konulamadýðýný ve kiþileri zaman zaman rahatsýz ettiðini ifade eden Prof. Dr. Ali Baktýr, özellikle genç bayanlarda görülen fibromiyaljinin stres ile birlikte ciddi aðrýlara sebep olduðunu söyledi. Baktýr, doðuþtan birtakým omurga bozukluklarýnýn da bel aðrýsýna sebep olabileceðini ifade ederek “Özellikle þiþmanlýk ve aþýrý göbek bel ve omurga sisteminin dengesini bozup, aðrýlara yol açabiliyor.” dedi.


8 Z A M A N AHLAK 4 - 10 AÐUSTOS 2008

Hem günah işle, hem Cennet’e git, bu nasıl olur? Hz. Peygamber, “Kul bir günah iþler, bu günahý onu Cennet’e götürür!” buyurunca, “Bu nasýl olur?” dediler. O, “Günah iþleyip, tövbe ederek ve günahtan kaçarak, gözlerini Allah’ýn dergahýna diker. Neticede Cennet’e girer.” þeklinde cevap verdi. Said b. Cübeyr, ‘En abid kiþi kimdir?’ sorusuna: “Günah iþleyip, bu günahý her hatýrlayýþýnda daha çok ibadet eden kimsedir.” cevabýný verdi. Hz. Peygamber’den þu hadis de rivayet edilmiþtir: “En seçkininiz, deðiþik fitnelerle karþýlaþýp tövbe edendir.” Hz. Peygamber, ümmetinin en seçkinlerinin bile ayak sürçmelerinden korunamadýklarýný ve Allah’a ait bilgilerinin onlarý bundan alýkoymadýðýný haber vermektedir. Ta ki, bunlar tövbe ve inabeyle Allah’a yönelsinler.

Hayat dediðin göz açýp kapayýncaya kadar geçiyor Mizacýnýn sertliðini bildiðimiz Hz. Ömer’in hilâfeti zamanýnda bir adam, davranýþlarýný beðenmediði eþini þikâyet etmek üzere halifenin evine gelir. Kapýnýn önüne oturur ve Hz. Ömer’in evinden çýkmasýný bekler. Derken içeriden bir gürültü kopar. Hz. Ömer’in hanýmý halifeye baðýrýp çaðýrmakta, fakat Hz. Ömer aðzýný açýp da karýsýna tek kelime söylememektedir. Bu hali duyan kapýdaki adam boynunu bükerek, “Bütün þiddetine ve sertliðine raðmen, üstelik de müminlerin

emiri iken Ömer’in hali böyle olursa benim halim nice olur?” deyip kalkýp giderken Hz. Ömer dýþarý çýkar. Adamýn arkasýndan: “Hayýr ola! Derdin ne idi?” diye seslenir. Adam da: “Ey müminlerin emiri! Eþimin kötü huylarýný ve bana karþý haddini aþýp ileri gittiðini sana þikâyet etmek üzere gelmiþtim. Senin karýnýn da sana karþý olmadýk sözler söylediðini duyunca vazgeçip geri döndüm. Kendi kendime dedim ki: Müminlerin emiri, hanýmý ile böyle olunca, benim derdime

nasýl çare bulacak?” Bu sözleri dinleyen Hz. Ömer: “Kardeþim, hanýmýmýn benim üzerimde haklarý var. Çünkü o benim evimde her þeyim ve çocuklarýmýn annesidir. Gönlümün harama meyletmesine engel olan da odur. Bu sebeple onunla barýþýk olmak durumundayým.” deyince adam: “Ey müminlerin emiri! Benim eþim de aynen öyle.” dedi. Hz. Ömer adamý þöyle teselli etti: “Haydi kardeþim! Eþinle hoþ geçinmeye bak. Hayat dediðin göz açýp kapayýncaya kadar geçiyor.”

Efendimiz (sas), çocuklarý çok sever gönlü onlar için titrerdi Hz. Peygamber (sas), torunlarýnýn bakýmýyla bizzat kendisi ilgilenir, onlarýn isteklerini önemser, sýkýntýlarýna çözüm bulurdu. Resulullah bir gün Hz. Fatýma’nýn evine gider ve yanlarýnda geceler. Hz. Hasan ve Hüseyin bu sýrada uyumaktadýrlar. Bir ara Hasan ve hemen arkasýndan Hüseyin su isterler. Hz. Peygamber derhal su kabýna koþarak onlara su verir. Bunun üzerine Hz. Fatýma dayanamayarak; “Hasan’ý Hüseyin’den daha çok seviyor gibisin.” deyince, “Hayýr, ayrým yapmýyorum. Ancak suyu ilk defa Hasan istedi.” cevabýný vermiþtir. (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/101). Bu örnek bizlere Hz. Peygamber’in, torunlarýnýn isteklerini karþýlama ve sýkýntýlarýna çözüm bulma hususunda son derece adil olduðunu göstermektedir. Nitekim Resulullah, ilk su isteyen torununa öncelik sýrasýna göre su vermiþtir. Daha da önemlisi Hz. Peygamber, kýzý Hz. Fatýma’ya da çocuklarý a-

rasýnda ayrým yapmayarak onlara adaletle davranma hususunda hassasiyet kazandýrmýþtýr. Hiç þüphesiz bu hassasiyet nedeniyle Hz. Fatýma çocuklar arasýnda ayrým yapýlmasý endiþesine binaen “Hasan’ý Hüseyin’den daha çok seviyor gibisin.” cümlesini sarf etmiþtir. Hz. Peygamber’in torunlarýna olan eþsiz sevgi ve þefkatini gösteren bir diðer örneði de Ümmü Fadl rivayet ediyor: Bir gün Hüseyin’i, Hz. Peygamber’e götürdüm. Resulullah’ý görünce üzerine atýldý. O da öptü ve sevdi, sonra kucaðýna oturttu. Oturunca Resulullah’ýn kucaðýna tuvaletini biraz akýttý. Resulullah da “Ey Ümmü Fadl, oðlumu al, üzerime akýttý.” buyurdu. Ben de Resulullah’ýn üzerine akýtýp da O’nu üzdün diyerek canýný acýtacak bir þekilde tutup boynuna vurunca aðlamaya baþladý. Resulullah, “Ey Ümmü Fadl! Allah iyiliðini versin. Oðlumun canýný acýtýp aðlatmakla beni üzdün.” buyurdu. (Ýbn Mace, Sünen, Rüya, 10).

Dinle, anla, ezberle ve amel et! Ýlmin baþý güzel dinlemedir. Sonra anlama, sonra hýfzetme, sonra onunla amel etme ve sonra da onu yayma gelir. Tohum eken, tohumunu getirir ve ondan bir avuç alýp saçar. O tohumun bir kýsmý yol üstüne düþer, onu hemen kuþlar kapýþýrlar. Bir kýsmý, üzerinde çok az toprak bulunan bir kayanýn üstüne denk gelir. Birazcýk nemlenir. Kök salar. Kökler sert kayaya varýp geçecek yer bulamayýnca kuruyuverir. Bir kýsmý, güzel fakat dikenli bir topraða düþer, bitip boy verince dikenler etrafýný sarar ve boðarlar, iþe yaramaz hale gelir. Bir kýsmý da ne yol, ne kaya, ne de dikenli olan bir topraða isabet eder. Boy atar ve yararlý hale gelir. Bu misalde tohum eken, hikmetli söz söyleyene; tohum, hikmetli, doðru söze; yola düþen tohum, dinlemek istemediði halde dinleyen ve neticede de þeytanýn kalbine attýðý düþüncelerle dinlediðini unutana; kayalýða düþen tohum güzelce dinleyen; fakat onu uygulayacak gayreti taþýmayan bir kalbe havale eden ve anladýðýný ifsad edene, dikenli topraða düþen tohum, söze kulak verip onu uygulamaya niyetli; fakat kötü duygu ve isteklerin itirazý karþýsýnda boðulan ve dinlediklerini ifþa edip niyetlendiði þeyi yerine getirmeyene; ne yola ne kayalýða ne de dikenli topraða düþüp, güzel bir topraða düþen tohum ise, sözü dinleyip onu uygulamaya niyet eden, anlayan, yeri gelince uygulamak için sabýrlý olup kötü duygulardan uzaklaþan adama benzetilmiþtir.

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 4 Pazartesi 5 Salý 6 Çarþamba 7 Perþembe 8 Cuma 9 Cumartesi 10 Pazar

Ýmsak 4:20 4:22 4:24 4:25 4:27 4:29 4:30

Güneþ Öðle 6:21 13:40 6:22 13:40 6:23 13:40 6:24 13:40 6:25 13:39 6:26 13:39 6:28 13:39

Ýkindi 17:34 17:33 17:33 17:32 17:32 17:31 17:31

Akþam Yatsý 20:51 22:33 20:50 22:31 20:49 22:29 20:48 22:27 20:46 22:25 20:45 22:23 20:44 22:22

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.


KÜLTÜR Z A M A N 9 4 - 10 AÐUSTOS 2008

TAKSÝ Ufuk Bozkýr

Taksi, minyatür bir þehir sýðýnaðýdýr. Yaðmurdan kaçan ona sýðýnýr. Acelesi olan ona koþar. Bir yerden uzaklaþmak isteyen ondan yardým diler. Yorgunluktan bitkin düþen adýmýný ona atar. Hatta biraz olsun kendisine iyilik etmek isteyen, arkadaþýna jest yapmak arzusu taþýyanýn da sýðýnaðýdýr taksi. Gece biraz uzamýþsa bilinir ki bir taksi mutlaka bulunacaktýr. Ya da sabaha karþý ani bir hastalýkta, bir doðum eþiðinde ona baþvurulacaktýr. Bazen olay yerinden uzaklaþmak isteyen suçlu, izini kaybettirmek isteyen býkkýn, cebine dikkat çekmek isteyen yeni yetme talebe, manken. Ama biri, mutlaka birileri kavuþacaktýr ona. Taksi, þehrin cankurtaranýdýr. Ýtfaiyesidir. Borsa uzmaný, kendisini her sabah yenileyen metal kahramanýdýr. Hazýr hizmet timi, gönüllü barýþ elçisi kýsacasý þehrin vanasýdýr. Cihat Burak tarafýndan yazýlan taksi hikayesini okudukça dönüp tekrar okumak istersiniz, anlatýlan taksi midir, taksici mi, þehir mi yoksa insanýn kendisi mi düþünür durursunuz. Sinema tutkunlarý, Robert de Niro’nun oynadýðý Taxi Driver filmini her daim hatýrlarlar. Ve J. Jarmusch’un Night on Earth filmi de öyle. Taksi en dünyalý yaratýktýr. Durmaksýzýn öyküler yaþatýr. Bazen çöp kamyonudur bazen de düðün arabasý. Herkese açýk, bireysel ama kolektif bir eylemdir taksiye binmek. Taksiye binen, bilir ki, seçiminin özünde bir baþkasý veya baþkalarý vardýr. Taksi penceresinden dýþarýyý izleyerek giden birisi, nedense kendisine bakýldýðý duygusundan kurtulamaz. Otobüste gidenler, yan arabadakiler, kaldýrýmdaki yayalar, çöp kamyonu sürücüleri, büfelerde döner kesen ustalar, trafik polisleri, eczane çýraklarý, bankalarýn özel güvenlik elamanlarý bir yolunu bulup mutlaka bakmaktadýrlar ona. Sanki, taksiye binen, kendisiyle birlikte, onlarýn da adýna, hatta onlarýn yerine de binmektedir. Böylelikle takside bulunmak, baþkalarýyla da bir olmaktýr ayný zamanda. Canlý ajanstýr taksiler

En yeni haberler oradadýr. Sevgilisiyle kavga etmiþ, burnundan soluyan dizi oyuncusu, borsadaki yükseliþi bir þekilde haber almýþ ancak cep telefonundan iletiþim kurmamak için hýzla bir yere yetiþmesi gereken yatýrým simsarý, arsa spekülatörleri, yeni kitabýnýn baskýsýný almak için yayýnevine koyulan son meþhur romancý, az önce Meclis’teki görüþmesini bitirip teþvik alma heyecanýyla dizlerinin soðukluðunu gidermeye çalýþan belediye baþkaný, memurlarýnýn sicillerini henüz doldurmuþ bürokrat, milyon dolarlýk yolsuzluk dosyalarýna ulaþmýþ gazeteci, tartýþma programýna

çýkacak televizyon sunucusu, hepsi, hepsi... Taksici, bu dünyadan birisi deðilmiþçesine, anlaþýlmadýðý varsayýlan ses tonuyla ve cep telefonu marifetiyle, herkes birileriyle konuþmaktadýrlar. Taksi, özel ve özerk bir alandýr ve orada sonsuz bir güvenlik duygusu barýnmaktadýr... Bir taksinin tekerleði þehrin neredeyse bütün köþelerine dokunan yegane ayrýcalýklý nesnedir. Diðer arabalarýn zoraki, yanlýþlýkla girip çýktýðý yerlere, kýrk yýllýk dost gibi, sanki oralarda doðup büyümüþ gibi girip çýkar. Taksinin kurallarý yoktur. O dilediði gibi yol alýr, istediði anda durur, dilediðini içeriye alýr, caný sýkýldýðý zaman bir köþeye çekilip sürücüsünü uyutur koynunda. Bir de müzik zevki vardýr ki, sosyoloji ilmine merak saranlar için doðal bir araþtýrma, veri toplama, analiz yapma laboratuvarýdýr. Þehrin içinde elektrik akýmý gibi dolaþýr taksiler

Taksi hýz demektir ve iki yaný toplayýcý süpürge gibi önüne kattýðý her þeyi sürükleyip götürür. Hatta bazen yer üstü þehir kanalizasyonu da diyebiliriz onlara. Þehrin her tür insanýný, sokak sokak, bulvar bulvar içi içe geçirir, belli oranlardaki kimya hesaplarý yaparak birini diðerine ekler, diðerini öbüründen çýkarýr. Kaçak sular, zararlý zararsýz kýsa devreler, suç duyurularý, karakol zabýtlarý, niþan mutluluklarý, gizli görüþmeler, son vedalar onlarýn vasýtasýyla akarlar. Ve taksiler, dünyanýn pek çok yerinde inanýlmaz bir þaþýrtýcýlýkla birbirine benzerler. Dünyada taksi adýnda bir canlý türü yaþamaktadýr. Kullanýlan arabalarýn türü, modeli, yakýt çeþidi, iç aksesuarý, yapýþtýrmalarý, dikiz aynalarý ne olursa olsun böyledir... Ya taksici? Ona ne demeli? Taksi, dünyanýn her yerinde taksiciyi ezer. Bunun sebebi, taksiciliðin gönüllü deðil, biraz zoraki bir iþ sayýlmasýdýr. Kimse, gönülden ve severek, ebediyen taksici olmak istemez. Öðrenimini tamamlamak isteyen öðrencilerin, ek iþ ihtiyacý duyanlarýn, emeklilerin, vasýfsýzlarýn, özenti içinde yaþayan kimi serazatlarýn, hatta emeðini kiralayanlarýn yaptýðý bir iþtir taksicilik ve taksici odur. Hiç kimse taksiciyi görmezden gelemez. Yabancý dil bilmesi istenir, ancak hiçbir ülkedeki taksici tam dil bilmez. Yol da öyle, görgü de, davranýþ da takside kývranýr. Ama asalet yakýþtýrýlýr onlara. Bir yabancý ülkeye gidildiðinde ilk izlenimdir taksici. Ýlk kez tadýlan yemek gibi yýllarca damaktan anýsý, acýsý silinmez. Bununla birlikte, insana ders verici sürprizleri vardýr onlarýn. Birkaç cümleyle özetleyiverirler siyaseti. Ekonomiyi parmak hesabýyla düzlüðe çýkarýverirler. Ahlak, nezaket ve jest onlarda barýnýr. Taksici, insan türünün kapanmaz tiyatrosudur.

Taksi, þehrin cankurtaranýdýr. Ýtfaiyesidir. Borsa uzmaný, kendisini her sabah yenileyen metal kahramanýdýr. Hazýr hizmet timi, gönüllü barýþ elçisi kýsacasý þehrin vanasýdýr.


10 Z A M A N YORUM FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

4 - 10 AÐUSTOS 2008

Demokrasi TAHÝR HAÞÝM, GOLEMANTSÝ, HASKOVO irmi birinci asrýn en týlsýmlý kelimelerinin baþýnda demokrasi geliyor. Fikri, ideolojisi ne olursa olsun herkes onun için mücadele ediyor ve hatta mutlu olma mücadelesi veriyor. Lakin sadece demokrasinin kendi baþýna insanlara hiçbir þey saðlamadýðýný düþünüyorum. O sadece bizlere hayatta baþarýyý yakalamak için imkan saðlar veya onun yolundan sapanlarý hezimete götürür. Demokrasi, hayatta her türlü zorluklarla savaþmak olduðu gibi ayný zamanda da bir þans ve meydan okumadýr. Bir þanstýr, çünkü insanlara özgürlüklerini saðlayacak elveriþli ekonomik ve sosyal adalet ortamýný saðlamaktadýr. Meydan okumadýr, çünkü bireylerin hayatta baþarýsý sadece demokrasinin saðlanmasý ile olmaktadýr. ‘Ýktidar halktan çýkar ve halka hizmet eder’ sözlerini deþifre edecek olursak, demokratik toplumlarda ekonomik nimetleri beraberce üretmek, beraberce paylaþmak, kazanýmlara beraberce sevinmektir. Bu yoldaki yükü ve güçlükleri beraberce taþýmak demektir. Aksini savunmak sosyal adaletsizlik ve toplum hayatýndaki dengelerin bozulmasý demektir ki, bunlar da ülke yararýna olmayan þeylerdir. Özellikle her nesil, zor kazanýlan mirasý, bireysel özgürlükleri, insan haklarýný ve hukukun üstünlüðünü korumak zorundadýr. Her toplumun nesilleri, demokrasiye kendi yolundan yürümeli, miras kalan prensipleri kabul ederek, onlarý yeni hayat þartlarý ve deðiþen toplum

Y

Ölçülü olmak ve ölçülü davranmak erdemli insanlarýn en belirgin özelliðidir. Bizler þunu iyi bilmeliyiz ki, saða sola baðýrýp çaðýrmakla, þiddet ve hiddetle bir kimseye bir þey anlatmak, hele kabul ettirmek mümkün deðildir. içerisinde uygulamak zorundadýr. Özgür insan hayatta kendi baþarýsýzlýðýný örtbas etmek için kimseyi suçlamaya hakký yoktur. Çünkü demokrasilerde insanlarýn baþarýlý olabilmeleri için her türlü olanaklar saðlanmýþtýr. Bir demokratik toplumda toplumun kaderini omuzlayan her vatandaþ için bu geçerlidir. Demokrasiye geçiþ devrinde milletçe omuz omuza, el ele vererek beraberce ve kardeþçe yaþamalýyýz. Açýlan yeni ufuklara doðru emin adýmlarla beraberce yürümeliyiz. Sevinçleri ve acýlarý beraberce paylaþmalýyýz. Bütün bunlar olmasý gerekirken maalesef üzülerek söylüyorum, son zamanlarda insanlarýn birbirlerine tahammüllerinin ve güvenin kalmamaya baþladýðý tarafa doðru ilerliyoruz. Elbette ki, yeni dönemde artýlarýmýzla beraber birçok eksilerimiz de olacaktýr, ama ben inanýyorum ki, zamanla bunlar aþýlacaktýr. Bizler yeter ki, aydýn yarýnlara olan inancýmýzý yitirmeyelim. Gothe, malýný kaybedersen az kaybedersin, namusunu kaybedersen çok kaybedersin, inancýný kaybedersen herþeyini kaybedersin diyor. Yeter ki, kendimiz ve gelecek nesiller için azimle çalýþarak kardeþçe yaþamayý öðrenelim. Yürünen yol hepimiz için yeni bir yoldur. Onun için her þeyi tartýþarak doðru yol bulunmalý ve hedefe doðru emin adýmlarla yürünmeli. Burada þunu da belirtmeden geçmemeliyiz: Þikayet eden ve taraf tutanlar kendi þikayetlerinin çözümüne bir reçete sunmamaktadýrlar. Bir Çin atasözü þöyle diyor: ‘Karanlýða

küfür edeceðine bir mum yak.’ Bu konuda Yunus Emre de þöyle der: ‘Cümleler doðrudur, sen doðru isen / Doðru bulunmaz, sen eðri isen.’ Ölçülü olmak ve ölçülü davranmak erdemli insanlarýn en belirgin özelliðidir. Bizler þunu iyi bilmeliyiz ki, saðda solda baðýrýp çaðýrmakla, þiddet ve hiddetle bir kimseye bir þey anlatmak, hele kabul ettirmek mümkün deðildir. Bir Arap atasözünde hatýrlatýldýðý gibi ‘Baðýrmakla bir þeyler yapýlabilseydi, eþek bir anýrmada bir fakir mahallesini onaracaktý’. Öyle ise ne yapmak gerek? Tüm insanlara kucak açmak, tavýrlarýmýzý bir kez daha kontrolden geçirmek, kendi gibi düþüneni ve düþünmeyeni bir tutmalý. Baþkalarýna davranýþlarýmýzda Mevlana’nýn sözlerini kendimize kýlavuz etmeliyiz: ‘Baþkalarýnýn kusurunu örtmede gece gibi ol, Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, Hoþgörülükte deniz gibi ol.’ Devamlý eksikliklerimizi araþtýrýp, bulmalý ve onlarý gidermeliyiz. Yýkýyor muyuz yoksa yapýyor muyuz, bunu iyi hesap etmeliyiz. Ýnsan hangi durumda insandýr? Ýnsan duygularýnýn kötü þeylerden uzak olduðu ölçüde insandýr. Bir parantez açarak söylemek istersek, hayatta kötü meslek yoktur, köylü, iþçi, memur, öðretmen, doktor, asker... Bunlarýn hepsi iyidir, ama iyilerden en iyisi büyük harfle yazýlan ÝNSAN olmaktýr. Bu nedenle þunu unutmamalýyýz, bir milletin selamete ermesi kötülükleri yok etmekle deðil, (çünkü

birini yok edersin ardýndan onu gelir) nesilleri milli kültür ve milli terbiye ile insanlýða yükseltmekle elde edilir. Evet demokrasiler her þeyi yapmaya imkan saðlamaktadýr. Ama kötülüklerden uzak durarak yapýlan þeyler yapanýn ve toplumun yararýna olan þeyler olmalýdýr. Çünkü demokrasilerde daha çok insan olmaya, insanca yaþamaya ihtiyacýmýz var. Onun için demokrasi ve insanlýk adýna tüm gayri meþru hareketleri meþru hale getirmekten kaçýnmalýyýz. Daðýstanlý yazar Rasul Gamzatov’un kahramanlarýndan Abu Talib, bir zamanlar Ruslara karþý baðýmsýzlýk mücadelesi verirken yanýndaki komutanlardan birine beklenmedik bir soru sorar ve der ki: Bugün bizim memlekette kaç insan vardýr? O da Daðýstan’ýn nüfusunu söyler. Alýnan cevaptan tatmin olmayan Abu Talib þöyle der: Ben sana memleketin nüfusunun kaç olduðunu deðil, insanlarýn kaç olduðunu sordum, der... Bizler din, dil, etnik grup farký gözetmeden insanlarla bir toplum halinde yaþamak istiyorsak, yumuþak tavýrlý, yumuþak halli, yumuþak kalpli ve yumuþak sözlü olmalýyýz. Ancak bu vasýflara sahip olanlar çevrelerinde sevilir ve baþarýlý olur. Komþulukta yardýmlaþmada, hoþgörüde kýsaca örnek bir yaþayýþta çaðýmýza ve demokrasiye yakýþýr bir yaþam tarzý seçmeliyiz. Sevgi, saygý, merhamet ve onurumuzda hayat devam ettikçe hep bizimle olmalýdýr.


4 - 10 AÐUSTOS 2008

YORUM

ZAMAN 11

Türkiye’de hareketli günler Türkiye son zamanlarda hareketli gün- ye’deki piyasalar allak bullak olacak, ler yaþýyor. Ergenekon olayý çok sýcak yabancý sermaye kaçacak, ülke siyasi gündem olarak dururken, ardýndan Ýs- ve ekonomik istikrarsýzlýða sürüklenetanbul Güngören semti bombalarla cekti. sarsýldý. Aralarýnda masum küçük çoDünya ve Avrupa Birliði gözündeki cuklarýn da bulunduðu 17 Türkiye çok ciddi puan ve kiþi öldü, 140’tan fazla kiþi kredi kaybedecek, dünyada de yaralandý. Tabi ki bu itibarý kalmayacaktý. Zaten bombalama olayý teröristleAB’den ‘rahat bir nefes alrin direkt masum halka yödýk’, ‘Kararý memnuniyetle nelik bir saldýrýsýydý. Daha kaydettik’, ‘Türkiye reformbu gündem sýcaklýðýný kolara kaldýðý yerden devam KAMÝL rurken hemen ertesi gün etmeli’ gibi açýklamalar gelD E M Ý R K A Y A di. bu olayý gölgede býrakan AK Parti’nin kapatma dava- k.demirkaya@zaman.bg Þimdi hal böyle olunca sý sonuçlandý. bu sonuçtan herkes ders alAk Parti, Anayasa Mahkemesi’nin malý. Öncelikle AK Parti 22 Temmuz verdiði kararla kapatýlmadý. Eðer Ak akþamý Baþbakan Recep Tayip ErdoParti kapatýlsaydý, sonuçlarý Türkiye i- ðan’ýn birleþtirici, uzlaþmacý tavýr ve çin kötü olacaktý. Bir kere darbe bek- konuþma çizgisine gelmeli. ‘Dediðim lentisi olanlar, buna yargý darbesi diye- dedik çaldýðým düdük’ dememeli. Zaceklerdi. Piyasa zaten mart ayýndan ten Baþbakan’ýn da karardan sonraki beri belirsizlik içinde idi borsa ise düþ- konuþmalarýnda daha uzlaþmacý bir tamüþtü. Eðer parti kapatýlsaydý, Türki- výr içine girdiði görülüyor. Aslýnda bu-

rada en büyük sorumluluk iktidar partisine düþüyor. AK Parti bu konuda ‘benim þu kadar gücüm var, ben her þeyi yaparým’ havasýna girmemeli, etraf ve çevresinde diðer partiler ne diyor, medya ne diyor, sivil kuruluþlar ne diyor, bunlarý hesaba katmadan hareket etmemeli. Aksi þekilde hareket tarzý toplumu gerer, nitekim de öylede oldu. Hiç olmazsa bundan sonra AK Parti’nin daha uzlaþmacý, herkesi hesaba katarak daha kucaklayýcý bir politika izlemesi gerekiyor. Sadece kendisini düþünmemeli, ülkeyi ve ülkenin geleceðini düþünmeli, muhalefetin, medyanýn AK Parti hakkýndaki kaygýlarý varsa bunlarý gidermek için çaba sarf etmeli. Muhalefet uzlaþmaya yanaþmýyorsa o zaman AK Parti uzlaþma yollarý aramalý. Çünkü Türk milleti artýk gerginliklerden býkmýþ durumda, kim gerginliði aþaðý çekerse veya çekmeye çalýþýrsa; o parti veya kuruluþu destekleyecektir. Bundan kimsenin kuþkusu ol-

masýn. Bunun yanýnda muhalefet de bundan dersini almalý, daha uzlaþmacý bir tavra girmeli. Bu þekildeki tavýr onlara da puan kazandýracaktýr. Burada Türk medyasýna da iþ düþmekte, maalesef meslektaþlarýmýz çoðu zaman yangýna körükle gitmekte ve gerilimin artmasýna sebeb olmaktaydý. Netice itibarýyla Türkiye bu kararla rahat bir nefes almýþ oldu. Ülkedeki belirsizlik bir nebze ortadan kalkmýþ oldu. Nitekim kararýn olumlu çýkacaðý an ve saatlerde kararý hisseden borsa hemen yukarý doðru týrmanýþa geçti. Sanýrým bu olumlu hava Türkiye’de ekonominin bütün birimlerine sirayet eder, eder de uzun zamandan beri belirsizlik içinde olan piyasa hareketlenir, esnaf da rahat bir nefes alýr. Bu belirsizlik döneminde esnaftan edindiðimiz izlenim ciddi bir sýkýntýnýn varlýðýydý. Bu belirsizliðin bitmesiyle piyasa sanýrým hareketlenecektir. Yeni dönemin herkese hayýrlý olmasý dileðiyle.

Türkiye zincirlerini kırdı lerin artmasýný deðil, statükonun muhafazasýný istiyorlardý. Hala da istiyorlar. Ama bir de Türkiye’nin içinden geçtiði bir süreç var. Tarihinin en büyük davasý olan ‘Ergenekon’ operasyonunun yargý süreci, Kýbrýs, Ýran, Irak, AB reformlarý, küresel ekonomik kriz ve bölücü terörle mücadele gibi hayati iddialar var. Eðer dava AK Parti’nin kapatýlmasýyla sonuçlansaydý Türkiye büyük bir belirsizliðin ve kaosun içine düþebilirdi. Zannediyorum bu karar Türkiye’de her kesimi eþit oranda sevindirmiþ ya da üzmüþtür. Karar, AK Parti’de buruk bir sevinç meydana getirmiþtir. Çünkü iktidar partisi ciddi bir töhmetin altýnda býrakýlmýþtýr. Ama yüce mahkemenin kendilerine verdiði bu þansý iyi deðerlendirip toplumun her kesimini kucaklama fýrsatýný yeniden yakalamýþ oldular. Partinin kapatýlmasýný isteyenler de buruk bir sevinç yaþadýlar. Çünkü parti kapatýlmadý ama laiklik ilkesini zedeleyen fiillerin o-

daðý olduðu Anayasa Mahkemesi tarafýndan kabul edilmiþ oldu. AK Parti’nin bu suçtan dolayý cezalandýrýlmýþ olmasý onlar için sevinç kaynaðý oldu. Aylardýr Türkiye’nin gündeminden doðal olarak düþmeyen kapatma davasýnýn bu þekilde sonuçlanmasý Türkiye için bir þanstýr. Bir üyelik farkla da olsa Ak Parti’nin kapatýlmamýþ olmasý; Türkiye’nin demokratik olgunluk sýnavýndan baþarýyla geçtiðinin ispatýdýr. Yaþanýlan bu süreçte toplumu deðiþik kamplara bölme gayretlerinin sonuçsuz kalmasý da toplumda kökleþmiþ birlikte yaþama arzusunun bir sonucudur. Umarým Türk siyasetçiler ‘parti kapatmak idam gibidir’ diyen Anayasa raportörü Osman Can’a kulak verir ve parti kapatmayý zorlaþtýran yeni kararlar alýrlar. Elbette her hukuk sistemi kendine yönelen tehlikeleri bertaraf etmelidir. Ancak bunun yolu parti kapatarak aslýnda o partiye oy veren halký kapatmak deðildir. FOTOÐRAF: CÝHAN

Türkiye’de laikliðe karþý iþlenen fiillerin Geçtiðimiz yýl cumhurbaþkanlýðý seçimi odak noktasý olduðu gerekçesiyle iktidar- sürecinde, þu anki cumhurbaþkaný sayýn daki Ak Parti’nin kapatýlmasý istemiyle a- Abdullah Gül’ün seçilmemesi için hukuçýlan davayý Anayasa mahkemesi karara kun sýnýrlarý zorlanýlarak yargýda bir gübaðladý. Karar sonucunda iktidar partisi ven bunalýmý oluþturulmuþtu. Türkiye’de kapatýlmadý ama ciddi bir ihyüzyýlýn davasý olarak detar aldý. Bu ihtar; partinin bir vam eden ‘Ergenekon’ iddeönceki yýl aldýðý hazine yardýanamasinde izlerini buldumýnýn yarýsýndan mahrum ðumuz derin yapýlanma bir kalmasý deðil kuþkusuz. Kaþekilde yargýyý da etkilemiþ rar sonucunu açýklayan Anave maalesef zorlama kararlar yasa Mahkemesi Baþkaný Haalan yargýnýn ‘siyasallaþtýðý’ ÝMDAT þim Kýlýç ‘AK Parti’nin laiklik tesbitleri yapýlmaya baþlanKÝLAR karþýtý eylemlerin odaðý oldumýþtýr. AK Parti’ye açýlan daðunu ancak odak olmanýn vayý bu süreçle birlikte dei.kilar@zaman.bg yeterince yoðun olmadýðý’ ðerlendirmek, sonucunu ise gerekçesiyle partinin kapatýlmadýðýný Türkiye’nin ve baðýmsýz yargýnýn norsöyledi. Bir bakýma yüksek mahkeme ta- malleþmesi olarak algýlamak gerekir. rafýndan AK Parti’ye balans ayarý anlamýKanaatime göre AK Parti’ye açýlan dana gelen bu kararý nasýl anlamak gerekir? vanýn sonucu da siyasidir. Çünkü yukarýMart ayý baþýnda açýlan dava, hem da bahsettiðim süreç ve bu sürecin devaTürkiye’de hem de dünyada þok etkisi mýný isteyen derin güçler ve bürokratik yapmýþtý. Zira her iki seçmenden birinin vesayetin otoriter temsilcileri; özgürlükoyunu alarak tek baþýna iktidara gelen AK Parti hükümeti henüz bir yýlýný bile doldurmamýþtý. Karar; Avrupa’da bazen ‘þaka’ gibi bazen de ‘deli saçmasý’ gibi algýlandý. Çünkü iddeanamede böyle bir talebi haklý kýlacak hiçbir ciddi belge yoktu. Hatta iddialarýn birçoðu internet ortamýndan alýndýðý için bu davaya ‘Google davasý’ diyenler bile oldu. Öyle ki; Baþsavcý söz konusu partinin ramazan ve kurban bayramlarýndaki bayramlaþmalarýný bile laikliðe aykýrý buluyordu. Kapatýlan partiler mezarlýðýna dönen Türkiye’de ilk kez bir iktidar partisine kapatma davasý açýlýyordu. Yeni hükümetin ekonomideki küresel dalgalanmaya raðmen istikrarý, AB reformlarý konusundaki kararlýlýðý ve küresel barýþ için yürüttüðü yoðun diplomasi faaliyetleri ortadayken açýlan bu davaya kimse bir anlam veremiyordu. Türkiye’nin son bir yýlýný Cumhuriyet tarihinin en uzun yýlý olarak tanýmlarsak mübalaða etmiþ sayýlmayýz herhalde.


4 - 10 AÐUSTOS 2008 | 12

Çocuklarý cep telefonlarýndan uzak tutun Amerika'nýn en önemli kanser araþtýrma kurumlarýndan Pittsburg Kanser Enstitütüsü tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre, cep telefonlarýnýn özellikle çocukalr üzerinde fazla zararlý olduðu tespit edildi.

ÝÞTE MEMORANDUM Çocuklarýnýzýn çok acil durumlar dýþýnda cep telefonu kullanmasýna izin vermeyin. Ço-

cuk beynine elektromanyetik dalgalarýn giriþi çok daha kolaydýr. Bu dalganýn etkileri çocuklarda çok daha etkin hissedilir. Konuþurken vücudunuzdan uzak tutun. 0.9 metre uzak tutulan bir telefondan yayýlan e-

lektromanyetik dalga 50 kat daha düþüktür. Mümkün olduðunca kulaklýkla kullanýn. Toplu taþýma araçlarýnda cep telefonu kullanýp baþkalarýna da za-

rar vermeyin. Telefonu üzerinizde taþýmayýn. Yatarken yanýnýza koymayýn ve

mutlaka kapatýn. Üzerinizde taþýyacaksanýz tuþ takýmýnýn bulunduðu taraf dýþarý

baksýn. Böylece dalgalarýn vücudunuza deðil dýþarý doðru yayýlmasýný saðlarsýnýz. Cep telefonunun etkisi kullanýldýðý süreye baðlý olarak

deðiþir. Konuþmalarýnýzýn birkaç dakikayý geçmemesine özen gösterin. Cep telefonuyla konuþurken sýk sýk kulaðýnýzý deðiþti-

rin. Karþý taraf açmadan telefonu kulaðýnýza götürmeyin. Sinyal seviyesi düþük olduðunda telefonla konuþ-

mayýn. Yüksek hýzda arabada ya da trende giderken telefon baz istasyonlarýný yakalamak için daha çok dalga yayacaðý için telefonla konuþmayýn. Mümkün olduðunca SMS ile haberleþmeye çalýþýn. SAR (Elektromanyetik dalga birimi) seviyesi düþük bir

cep telefonu alýn.

Amerika'nýn en önemli kanser araþtýrma kurumlarýndan Pittsburg Kanser Enstitütüsü Direktörü Ronald Herberman 3 bin çalýþanýna iki sayfalýk bir "memorandum" gönderek cep telefonu uyarýsý yaptý. Pittsburg Kanser Enstitütüsü, cep telefonunun riskleri konusunda birbirinden önemli 10 maddelik uyarý yayýnladý, özellikle çocuklarýn cep telefonundan korunmasý gerektiðini vurguladý. Herberman, kullanýcýlarýn, cep telefonunun riskleri konusundaki bilimsel araþtýrma sonuçlarýný beklemeden hemen önlem almalarý gerektiðini duyurdu ve beyinleri geliþmekte olduðu için özellikle çocuklarýn telefonlara karþý korunmasý gerektiðini vurguladý. Bildiriye imza koyan onkolog Devra Davis, "Beyninizle Rus ruleti oynamak istemiyorsanýz uyarýlarý dikkate alýn" dedi. Cep telefonu tarafýndan yayýlan elektromanyetik dalgalarýn çocuklarý nasýl etkilediði MR görüntüleriyle de belirlendi. 5 yaþýndaki bir çocuk cep telefonuyla konuþtuðunda beyninin çok büyük bir kýsmý dalgaya maruz kalýrken, yetiþkin bir insanda bu etki çok daha sýnýrlý oluyor.

Zaman Bulgaristan 04 Agustos 2008  

Zaman Bulgaristan 04 Agustos 2008