Page 1

НОВИНИ

02

Предприемане на социални мерки за справяне с рецесията

СПОРТ

Õ‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ Ì Ò ÒÚË„‡ ‰Ó χÒÓ‚‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡ Ë Ù‡ÎËÚË Ì‡ ÒÚÛÍÚÛÓÓÔ‰ÂΡ˘Ë ÓÚ‡ÒÎË ‚ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ. –ˆÂÒˡڇ ÓÁ̇˜‡‚‡ ˙ÒÚ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡, ÚÛ‰ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÙË̇ÌÒË‡ÌÂ, ÔÓ-χÎÍÓ ËÌ‚ÂÒÚˈËË.

10

Роналдо ще получава най-високата заплата ÕÓ‚ÓÚÓ ÔÓÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ì–‡Πljˉî ËÒÚˇÌÓ –ÓÌ‡Î‰Ó ˘Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔÓ 13 ÏËÎËÓ̇ ‚Ó Ì‡ „Ó‰Ë̇, Ò˙Ó·˘‡‚‡ ‚. ìÇ͇î.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

Ãîäèíà: XVII

Áðîé: 26 (857) Ñ ÍÈÌÊÀ : A A

22 - 28 ÞÍÈ 2009

Пропорционално, експериментално и мажоритарно гласуваме на изборите Ñ ÍÈÌÊÀ : Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌÀ Í

Œ·˘Ó 209 ÓÚ 240 ̇Ó‰ÌË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁ·‡ÌË ÔÓ ÔÓÔÓˆËÓ̇Î̇ڇ ÒËÒÚÂχ, ‡ 31 ͇̉ˉ‡ÚË - ÔÓ Ï‡ÊÓËÚ‡̇ڇ ÒËÒÚÂχ. ¬ÒˇÍ‡ ‰̇ ÓÚ Ó·Î‡ÒÚËÚ ËÁÎ˙˜‚‡ Ò‡ÏÓ ÔÓ Â‰ËÌ Ï‡ÊÓËÚ‡ÂÌ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú.

Пореден таен план за сваляне на турското правителство

«‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú Ì‡ Ô‰ÒÚÓˇ˘ËÚ ËÁ·ÓË Á‡ Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌË ˘Â Ò „·ÒÛ‚‡ ÔÓÔÓˆËÓ̇ÎÌÓ, χÊÓËÚ‡ÌÓ Ë ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÌÓ - ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ. √Ó‚ÓËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÷ÂÌÚ‡Î̇ڇ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ̇ ÍÓÏËÒˡ ¡ËÒÂ “ÓˇÌÓ‚ ‡ÁˇÒÌË ÌÓ‚ÓÒÚËÚ ‚ Ô‰ÒÚÓˇ˘Ëˇ ‚ÓÚ. Œ·˘Ó 209 ÓÚ 240 ̇Ó‰ÌË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁ·‡ÌË ÔÓ ÔÓÔÓˆËÓ̇Î̇ڇ ÒËÒÚÂχ, ‡ 31 ͇̉ˉ‡ÚË - ÔÓ Ï‡ÊÓËÚ‡̇ڇ ÒËÒÚÂχ, ÓÚ·ÂΡÁ‡ “ÓˇÌÓ‚. ¬ÒˇÍ‡ ‰̇ ÓÚ Ó·Î‡ÒÚËÚ ËÁÎ˙˜‚‡ Ò‡ÏÓ ÔÓ Â‰ËÌ Ï‡ÊÓËÚ‡ÂÌ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú. ¬ÒˇÍ‡ Ô‡Úˡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÒÓ˜‚‡ ÔÓ Â‰ËÌ Ï‡ÊÓËÚ‡ÂÌ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú, ÍÓÈÚÓ ˘Â ·˙‰Â ‚Íβ˜ÂÌ Í‡ÚÓ Ô‡ÚËÂÌ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ, χ͇ Ë Ï‡ÊÓËÚ‡ÂÌ. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 2

”Ô‡‚Ρ‚‡˘‡Ú‡ œ‡Úˡ ̇ ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚÚ‡ Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ‚ “ÛˆËˇ (œ—–) ‚ÌÂÒ ËÒ͇Ì ‚ –ÂÔÛ·ÎË͇ÌÒ͇ڇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ‚ ¿Ì͇‡ Á‡ ‡ÁÒΉ‚‡Ì ‚˙‚ ‚˙Á͇ Ò Ú.̇. Ô‰ÔÓ·„‡ÂÏ ÔÎ‡Ì Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÒÂ˘Û ‡͈ËÓÌÂÒÚ‚ÓÚÓ. œÎ‡Ì˙Ú Â ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ ÒÔÓ‰ Ú‚˙‰ÂÌˡڇ ‚ ÓÚ‰ÂΠ̇ √ÂÌÂ‡ÎÌˡ ˘‡· ̇ “ÛˆËˇ. ¬ ËÒ͇ÌÂÚÓ, ‚ÌÂÒÂÌÓ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ œ—–, Ò ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â  ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ ÔÎ‡Ì Á‡ Ò‚‡ÎˇÌ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ˜ÂÁ ̉ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌË Ë ËÁ‚˙ÌÔ‡‚Ó‚Ë ÏÂÚÓ‰Ë, ͇ÚÓ Á‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Ò ÔË·ˇ„‚‡ ‰Ó Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÌÂ΄‡Î̇ ÔÂÒÚ˙Ô̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ. Íà ñòðàíèöà 5

СПОРТ10 КУПАТА НА КОНФЕДЕРАЦИИТЕ - ГЕНЕРАЛНА РЕПЕТИЦИЯ ЗА СВЕТОВНОТО

«‡ÔӘ̇ Ô‰ËÁ·Ó̇ڇ ͇ÏÔ‡Ìˡ Á‡ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ Ô‡·ÏÂÌÚ Ë ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÒËÎË Ô‰ÒÚ‡‚Ëı‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍËÚ ÒË ÔËÓËÚÂÚË, ͇ÚÓ ‡ÍˆÂÌÚ ‚ Úˇı  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÚÂ Ë ÒӈˇÎÌË ÔËÓËÚÂÚË. œ˙‚Ë ÚÓ‚‡ ÒÚÓËı‡ ÔÓÎËÚˈËÚÂ Ë ÂÍÒÔÂÚËÚ ̇ —ËÌˇÚ‡ ÍÓ‡ÎËˆËˇ, ‡ ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËÂ Ë ÓÚ √≈–¡ Ë ¡—œ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‰ˈ‡ ̇ Ô˙‚ ÔӄΉ ÒıÓ‰ÌË ‚˙Á„ÎÂ‰Ë Á‡ ·˙‰Â˘‡Ú‡ ËÏ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ Ë ÒӈˇÎ̇ ÔÓÎËÚË͇ ‚ ÔÂËÓ‰‡ 2009-2013 „., Ò‡ ̇ÎËˆÂ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ‡ÁÎË˜Ëˇ ‚ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 3

10 съвета как да пестим енергия ¬ 21-‚Ë ‚ÂÍ Â ÏÓ‰ÂÌÓ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÊË‚ÂÂÏ ÔËÓ‰ÓÒ˙Ó·‡ÁÌÓ Ë ‰‡ ÔÂÒÚËÏ ÔËÓ‰ÌËÚ ÂÒÛÒË. ≈‰Ì‡ ÓÚ ‚‡ÊÌËÚ ÒÚ˙ÔÍË Í˙Ï ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ, ̇‰ Ò ˆËÍÎË‡ÌÂÚÓ, ÂÍÓÒ˙Ó·‡ÁÌËÚ ÍÓÎË Ë Í‡‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÎÂÎÓ,  ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÛ‰Ë, ÍÓËÚÓ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-χÎÍÓ ÂÌÂ„ˡ. «‡ ÚÓ‚‡ ‡ÔÂÎË‡Ú ÒÔˆˇÎËÒÚË Ë ÌË ‰‡‚‡Ú ‰ÂÒÂÚ Ò˙‚ÂÚ‡ Í‡Í ÚÓ˜ÌÓ ‰‡ ÔÂÒÚËÏ ÂÌÂ„ˡ ‚ ÍÛıÌˇÚ‡ ÒË. œ˙‚‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇ Í˙Ï ÔÂÒÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ˡ  ÓÒ˙‚ÂÏÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÛ‰ËÚ - ÌÓ‚ËÚ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú Ò 60% ÔÓ-χÎÍÓ ÚÓÍ Ë ‚Ó‰‡ ÓÚ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ̇ 10 „. ¬‡ÊÌÓ Â ‚ÒÂÍË ‰‡ ‡Á·ÂÂ, ˜Â ÔÂÒÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ˡ ÓÁ̇˜‡‚‡ ÔÂÒÚÂÌ ̇ Ô‡Ë Á‡ ÌÂ„Ó Ò‡Ïˡ Ë Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ Á‡ Ô·ÌÂÚ‡Ú‡. ¿ ÚÓ‚‡ Á̇˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ΢Ìˡ

ÔËÌÓÒ Í˙Ï „ÎÓ·‡ÎÌÓÚÓ Á‡ÚÓÔΡÌÂ. «‡ÚÓ‚‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇  ÒΉÂÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌˡ ÂÚËÍÂÚ, ÍÓÈÚÓ Ò ̇ÏË‡ ‚˙ıÛ ÂÎÂÍÚÓÛ‰‡ ËÎË Ì‡ ‚˙Ú¯̇ڇ ÏÛ

НОВИНИ02 80 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА УЧИЛИЩА

ÒÚ‡Ì‡ Ë Ó·ÓÁ̇˜‡‚‡ ÂÌÂ„ËÈ̇ڇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ‚ Í·ÒÓ‚Â ÓÚ "G" ‰Ó "A", Í˙‰ÂÚÓ "A" Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ ̇ ̇È-χÎ͇ ÍÓÌÒÛχˆËˇ. Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 11 ÑÍ ÈÌ Ê À: Ê Þ Ð ØÀ Ò ÁÀÉ ÕÀ Í

Силни и слаби страни на икономическите програми на БСП и ГЕРБ

Какви рискове крият летните горещини? ÀˇÚÓÚÓ Ò ‡ÒÓˆËË‡ Ò˙Ò ÒÎ˙ÌˆÂ Ë ÔӘ˂͇, ÌÓ „Ó¢ËÚ Î˙˜Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÌË Ì‡‚‰ˇÚ ‡ÍÓ Ì ·˙‰ÂÏ ‚ÌËχÚÂÎÌË. — Ôӂ˯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú Ë ËÒÍÓ‚ÂÚ ÓÚ ÚÓÔÎËÌÂÌ Ë ÒÎ˙̘‚ Û‰‡, ͇ÚÓ Ì‡È-Á‡ÒÚ‡¯ÂÌË Ò‡ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ, ‰Âˆ‡Ú‡ Ë ıÓ‡Ú‡ Ò˙Ò Ò˙‰Â˜ÌÓ-Ò˙‰Ó‚Ë Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ. Íà ñòðàíèöà 6

НОВИНИ02 ОСНОВНО ЯДЕМ БЯЛ ХЛЯБ, ПТИЧЕ МЕСО И БОБ


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 22 - 28 ÞÍÈ 2009

Основно ядем бял хляб и птиче месо ÑÎÔÈß

¬ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‰ÌÓ ·˙΄‡ÒÍÓ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚Ó ÔÂÁ 2008 „. ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ·ˇÎ ıΡ·, ÔÚ˘ ÏÂÒÓ, χÎÓÚ‡ÈÌË ÍÓη‡ÒË, Ë·‡, ͇ÚÓÙË, ÁˇÎ Ù‡ÒÛÎ, ‰ÓχÚË. “Ó‚‡ ÔÓ͇Á‚‡Ú ‰‡ÌÌË Ì‡ Õ—». œÂÁ 2008 „. ̇ ‰ÌÓ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚Ó Ò‡ Ò ԇ‰‡ÎË ÔÓ 163,743 Í„ ·ˇÎ ıΡ·, 18,774 Í„ ÔÚ˘ ÏÂÒÓ, 21,686 Í„ χÎÓÚ‡ÈÌË ÍÓη‡ÒË, 10,361 Í„ ÔˇÒ̇ Ë Á‡Ï‡ÁÂ̇ Ë·‡, 50,239 Í„ ͇ÚÓÙË, 204,596 ·Óˇ ˇÈˆ‡, 41,739 Í„ ‰ÓχÚË Ë 8,670 ÍËÎÓ„‡Ï‡ ÁˇÎ Ù‡ÒÛÎ.

Искат да закрият 80 училища ÑÎÔÈß

Œ·˘ËÌÒÍËÚ Ò˙‚ÂÚË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò‡ ÔÓ‰‡ÎË ‰Ó ÃŒÕ 80 Ô‰ÎÓÊÂÌˡ Á‡ Á‡ÍË‚‡Ì ̇ Û˜ËÎˢ‡, ͇Á‡ ‚ Õ—¡ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ —¡” flÌ͇ “‡Í‚‡. “ˇ ‡ÔÂÎË‡ Í˙Ï Ó·˘ËÌÒÍËÚ Ò˙‚ÂÚË ‰‡ Ô„Ή‡Ú ÏÌÓ„Ó ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Û˜Â·Ì‡Ú‡ ÏÂʇ, Ú˙È Í‡ÚÓ Úˇ ‚˜  "̇ ÏËÌËÏÛÏ Á‡ Ò˙Í‡˘‡‚‡ÌÂ". “‡Í‚‡ ÔËÔÓÏÌË, ˜Â ÔÂÁ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ·ˇı‡ Á‡ÍËÚË 324 Û˜ËÎˢ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÓ Ô‰ÎÓÊÂÌË ̇ Ó·˘ËÌÒÍËÚ Ò˙‚ÂÚË.

„Нулева толерантност“ за корупция ÑÎÔÈß œÓÎËÚË͇ڇ ̇ ì– ‚ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Â Ì‡ÒÓ˜Â̇ ËÁˆˇÎÓ Í˙Ï ÏӉ· "ÌÛ΂‡ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ" Í˙Ï ‚Ò˘ÍË ‚ˉӂ ÍÓÛÔˆËÓÌÌË ÔÓˇ‚Ë - ÓÚ Ì‡È-‰·̇ڇ ÍÓÛÔˆËˇ ‰Ó Ú‡ÁË ÔÓ ‚ËÒÓÍËÚ ÂÚ‡ÊË. “Ó‚‡ Á‡ˇ‚Ë ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ‚˙Ú¯ÌËÚ ‡·ÓÚË ÃËı‡ËÎ ÃËÍÓ‚. —ÔÓ‰ ÏËÌËÒÚ˙ ÃËÍÓ‚, ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ڇ͇‚‡ ÔÓÎËÚË͇ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ì–  ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ Á‡ ÓÁ‰‡‚ˇ‚‡Ì ̇ ËÌÒÚËÚÛˆËËÚÂ.

10 хил. на национален протест ÑÎÔÈß

œÓ‚˜ ÓÚ 10 000 ‰Û¯Ë Ò Ò˙·‡ı‡ Á‡ ̇ˆËÓ̇Î̇ڇ ÔÓÚÂÒÚ̇ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ Ô‰ Ò„‡‰‡Ú‡ ̇ ÃËÌËÒÚÂÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ ÒÔÓ‰ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚÂ È ÓÚ Õ—¡. ì“ÛÍ ÒÏ Á‡ ‰‡ Á‡ˇ‚ËÏ „‡Ê‰‡ÌÒ͇ڇ ÒË ÔÓÁËˆËˇî, ͇Á‡ı‡ ÓÚ ÚË·Û̇ڇ ̇ ÔÓÚÂÒÚ‡ ÎˉÂËÚ ̇  Õ—¡. —Ë̉Ë͇ÎËÒÚËÚ ÔËÁÓ‚‡ı‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ËÚ Á‡ ·˙ÁË Ë ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌË ‰ÂÈÒڂˡ, Á‡ ‰‡ ‡·ÓÚË ·˙΄‡Ò͇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇ Ë ‰‡ Ò „‡‡ÌÚË‡Ú Á‡Ô·ÚËÚ ‚ ·˛‰ÊÂÚ̇ڇ ÒÙÂ‡.

Ефективност за управлението ÑÎÔÈß

—Ú‡·ËÎÌÓÒÚ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ò‡ Íβ˜Ó‚ËÚ ‰ÛÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘ËÚ „Ó‰ËÌË Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ Ò„‡, ‚ ÛÒÎӂˡڇ ̇ ÏÂʉÛ̇Ӊ̇ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÍËÁ‡. “Ó‚‡  ÔÓÒÓ˜ËÎ ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚. œ˙‚‡ÌÓ‚  ÔÓ‰˜ÂÚ‡Î, ˜Â  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒΉ ËÁ·ÓËÚ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚ˄̇ÚÓ ÒÚ‡·ËÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ‡ Ô‡ÚËËÚ ‰‡ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÍÓÌÒÂÌÒÛÒ ÔÓ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚ ÏÂÍË Á‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ÔÓÒΉÒڂˡڇ ÓÚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ÍËÁ‡.

Загубени милиони по САПАРД ÑÎÔÈß ¡˙΄‡ˡ ˘Â Á‡„Û·Ë ‰ÂÒÂÚÍË ÏËÎËÓÌË Â‚Ó ÔÓ ÚËÚ ÒÔÂÌË ÏÂÍË Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ —¿œ¿–ƒ. “Ó‚‡ ÔÓÚ‚˙‰Ë Á‡Ï.-ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÁÂωÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚ ƒËÏËÚ˙ œÂȘ‚. œÂȘ‚ ͇Á‡, ˜Â ÔÓ ‚ÒˇÍ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ ‰Ó ËÁ·ÓËÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ëχ ¯ÂÌË ̇ ≈‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ÍÓÏËÒˡ Á‡ —¿œ¿–ƒ. œÂȘ‚ Ò ̇‰ˇ‚‡ ÚÓÁË ÓÚ„Ó‚Ó ‰‡ Ì ·˙‰Â ÎÓ¯. Œ·˘‡Ú‡ ÒÛχ ̇ Á‡Ï‡ÁÂÌËÚ Ò‰ÒÚ‚‡ ÔÓ —¿œ¿–ƒ  140 ÏÎÌ. ‚Ó.

Пропорционално, експериментално и мажоритарно гласуваме на изборите П Р ОД Ъ Л Ж ЕН И Е ОТ СТ РА Н И Ц А 1 ¬ ·˛ÎÂÚË̇ڇ, ÓÒ‚ÂÌ Í‚‡‰‡Ú˜ÂÚÓ Ò Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË Ô‡Úˡ, ˘Â Ëχ Ë ËÏÂÚÓ Ì‡ ͇̉ˉ‡Ú‡. ŒÒ‚ÂÌ Ô‡ÚËÈÌËÚ χÊÓËÚ‡ÌË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË, ‚ ËÁ·ÓËÚ ˘Â Û˜‡ÒÚ‚‡Ú Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË Ï‡ÊÓËÚ‡ÌË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË. “ Ò ËÁ‰Ë„‡Ú ÓÚ ËÌˈˇÚË‚ÌË ÍÓÏËÚÂÚË ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌˡ ‡ÈÓÌ, ͇ÚÓ ËÌˈˇÚË‚ÌËˇÚ ÍÓÏËÚÂÚ Ò˙˘Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â „ËÒÚË‡Ì ‚ –» . ÕÂÁ‡‚ËÒËÏËÚ ͇̉ˉ‡ÚË ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓ‰‰ÂÌË ‚ ËÌÚ„‡Î̇ڇ ·˛ÎÂÚË̇ Á‡ χÊÓËÚ‡ÌË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË, ÒΉ Ô‡ÚËÈÌËÚ ͇̉ˉ‡ÚË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓ‰ÌÓÒÚÚ‡ ÔË „ËÒÚ‡ˆËˇÚ‡.  Ó„‡ÚÓ ËÁ·Ë‡ÚÂÎˇÚ ÓÚˉ ‚ ÒÂÍˆËˇÚ‡ Á‡ „·ÒÛ‚‡ÌÂ, ̇ ÌÂ„Ó ˘Â ÏÛ ·˙‰‡Ú ÔÓ‰‡‰ÂÌË Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰‚ ËÌÚ„‡ÎÌË ·˛ÎÂÚËÌË, ÔÓÒÓ˜Ë “ÓˇÌÓ‚. ≈‰Ì‡Ú‡  Á‡ Ô‡ÚËÈÌËÚ ͇̉ˉ‡ÚË ÔÓ ÔÓÔÓˆËÓ̇Î̇ڇ ÒËÒÚÂχ, ‡ ‚ ‰Û„‡Ú‡ Ò‡ χÊÓËÚ‡ÌËÚ ͇̉ˉ‡ÚË. » ‚ ‰‚ÂÚ ·˛ÎÂÚËÌË „·ÒÓÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ·ÂÎÂÊË Ò‚Óˇ ËÁ·Ó ‚ "Ú˙Ï̇ڇ Òڇ˘͇". ¿ÍÓ ËÁ·Ë‡ÚÂÎˇÚ Ì Ê· ‰‡ „·ÒÛ‚‡ Á‡ ‰̇ ÓÚ ·˛ÎÂÚËÌËÚÂ, ÏÓÊ ‰‡ ˇ Ò„˙ÌÂ Ë ‰‡ ˇ ÔÛÒÌÂ Ò ÌÂÓÚ‡ÁÂÌ ‚ÓÚ. “Ó„‡‚‡ Ú‡ÁË ·˛ÎÂÚË̇ ˘Â Ò ÓÚ˜ÂÚ ͇ÚÓ Ì‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ̇, ÔÓÒÓ˜Ë “ÓˇÌÓ‚. «‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú Ì‡ ÚÂÁË ËÁ·ÓË ˘Â Ò „·ÒÛ‚‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ, χ͇ Ë ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÌÓ. ÷»  Â¯Ë ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÌÓÚÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ „·ÒÛ‚‡Ì ‰‡ Ò Ò˙ÒÚÓË ‚ ‰Â‚ÂÚ ÒÂ͈ËË ‚ ƒÂ‚ÂÚ‡ ÙÂÌÒ͇ ÂÁËÍÓ‚‡ „ËÏ̇Áˡ ‚ —ÓÙˡ. «‡ ˆÂÎÚ‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ‡ÈÓÌ̇ڇ Ë Ì‡ ÒÂ͈ËÓÌÌËÚ ÍÓÏËÒËË ˘Â ·˙‰‡Ú Ó·Û˜ÂÌË. ¬ ËÁ·ÓÌˡ ‰ÂÌ ‚ ÚÂÁË ÒÂ͈ËË ‚ ͇·Ë̇ڇ Á‡ „·ÒÛ‚‡Ì ˘Â Ëχ ÔÓ Â‰ÌÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡˘ ÂÍ‡Ì. »Á·Ë‡ÚÂΡÚ, ÍÓÈÚÓ Ê· ‰‡ ÛÔ‡ÊÌË Ò‚Óˇ ‚ÓÚ ÔÓ ÂÎÂÍÚ-

ÓÌÂÌ Ì‡˜ËÌ, ˘Â Á‡ˇ‚Ë Ê·ÌËÂÚÓ ÒË Ô‰ ÍÓÏËÒˡڇ. “ÓÈ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ËÌÚ„‡ÎÌË ı‡ÚËÂÌË ·˛ÎÂÚËÌË, ‡ χ„ÌËÚ̇ ͇Ú‡ Á‡ „·ÒÛ‚‡ÌÂ. — Ì¡ ËÁ·Ë‡ÚÂÎˇÚ ˘Â ‚ÎÂÁ ‚ ͇·Ë̇ڇ, ˘Â ‡Á„Ή‡ ̇ ÏÓÌËÚÓ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚ ·˛ÎÂÚËÌË Ë ˘Â ËÁ‡ÁË Ò‚ÓÂÚÓ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË ˜ÂÁ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇

χ„ÌËÚ̇ڇ ͇Ú‡ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡Ì ̇ Ò‚Óˇ ‚ÓÚ. —Ή ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂÚÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ˘Â ‡ÁÔ˜‡Ú‡ ̇ ı‡Úˡ ‚ÓÚ‡ ̇ ËÁ·Ë‡ÚÂΡ. »Á·Ë‡ÚÂÎˇÚ ˘Â Ò„˙Ì ı‡Úˡڇ Ë ˘Â ˇ ÔÛÒÌ ‚ ÌÂÔÓÁ‡˜Ì‡ ÍÛÚˡ Á‡ „·ÒÛ‚‡ÌÂ. “‡È̇ڇ ̇ ‚ÓÚ‡  ‡·ÒÓβÚÌÓ „‡‡ÌÚË‡Ì‡. Ñ ÍÈÌÊÀ : Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌÀ Í

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

252 избирателни секции в 62 държави 252 избирателни секции в 62 държавни по света ще бъдат разкрити за изборите. Близо половината от секциите - 123, които трябва да бъдат разкрити в чужбина, са в Турция. За предстоящите избори на 5 юли са регистрирани 5 български сдружения като наблюдатели, припомни Троянов. В надпреварата за 41-во НС остават 14 партии и 4 коалиции.

Ïðåäïðèåìàíå íà ñîöèàëíè ìåðêè çà ñïðàâÿíå ñ ðåöåñèÿòà »Ì‚ÂÒÚˈËËÚ ̇ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÒÎÛÊËÚÂÎËÚÂ Ë ‚ ÒӈˇÎÌÓ ÓÚ„Ó‚ÓÌË ÔÓÎËÚËÍË Úˇ·‚‡ Ò‡ Ô‚˙Ì‡Ú ÓÚ ·ÂÏ ‚ ÒÚËÏÛÎ Á‡ ·ËÁÌÂÒ‡, ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡. ¬˙‚ ‚ÂÏ ̇ ÍËÁ‡ ıÓ‡Ú‡ Ò‡ Ò˙„·ÒÌË ‰‡ ̇Ô‡‚ˇÚ ‚ÂÏÂÌÌË ÍÓÏÔÓÏËÒË, ‰Ó͇ÚÓ ÙËÏËÚ ËÁΡÁ‡Ú ÓÚ ÚÂÊÍÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ‡ÍÓ Í˙Ï Úˇı Ëχ ‰Ó·Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ͇Á‡ ÇÒ·Ó‚‡. Õ‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ Ì Ò ÒÚË„‡ ‰Ó χÒÓ‚‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡ Ë Ù‡ÎËÚË Ì‡ ÒÚÛÍÚÛÓÓÔ‰ÂΡ˘Ë ÓÚ‡ÒÎË ‚ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ, ͇Á‡ ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡. ÃËÌËÒÚ˙ ÇÒ·Ó‚‡ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â ‚ ÛÒÎӂˡڇ ̇ ÍËÁ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ӷ˙Ì ‚ÌËχÌË ̇ ËÒÍÓ‚ËÚ „ÛÔË Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ. –ˆÂÒˡڇ ÓÁ̇˜‡‚‡ ˙ÒÚ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡, ÚÛ‰ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÙË̇ÌÒË‡ÌÂ, ÔÓ-χÎÍÓ ËÌ‚ÂÒÚˈËË, ÍÓÏÂÌÚË‡ı‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ÂÍÒÔÂÚË ÓÚ ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. “Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ Ë „‡Ê‰‡ÌË, Ë Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó, Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇Ô‡-

Õ‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ Ì Ò ÒÚË„‡ ‰Ó χÒÓ‚‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡ Ë Ù‡ÎËÚË Ì‡ ÒÚÛÍÚÛÓÓÔ‰ÂΡ˘Ë ÓÚ‡ÒÎË ‚ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ. –ˆÂÒˡڇ ÓÁ̇˜‡‚‡ ˙ÒÚ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡, ÚÛ‰ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÙË̇ÌÒË‡ÌÂ, ÔÓ-χÎÍÓ ËÌ‚ÂÒÚˈËË.

‚ˇÚ,  ‰‡ Ó„‡Ì˘‡Ú ‚Ò˘ÍË ËÁÎ˯ÌË ‡ÁıÓ‰Ë Ë ‰Ó· ‰‡ ÔˆÂÌˇ‚‡Ú ÔÓÂχÌËÚ ËÒÍÓ‚Â. —˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Á̇˜ÂÌË Á‡ ·ËÁÌÂÒ‡ ˘Â Ëχ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‰‡Ú‡ ˜ÂÁ ÔÂχı‚‡Ì ̇ ËÁÎ˯ÌË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡Ìˡ, ÎˈÂÌÁËÓÌÌË ÂÊËÏË Ë Ú‡ÍÒË. ÕÓ‚Ë̇ڇ, ˜Â ÒÏ ‚ ˆÂÒˡ, ‰‚‡ ÎË ˘Â Ó͇ÊÂ ÌˇÍ‡Í‚Ó Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ ‰·Ìˡ Ô‰ÔËÂχ˜, ÚÓÈ ˘Â ‡·ÓÚË Ú‡Í‡, ͇ÍÚÓ Â ‡·ÓÚËÎ Ë ‚˜Â‡, ÌÓ ‚ÂÒÚÚ‡ Á‡ ˆÂÒˡ ‚ ¡˙΄‡ˡ ˘Â Ëχ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ „ÓÎÂÏËÚ ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË Ë ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË ËÌÒÚËÚÛˆËË, ÍÓËÚÓ Ì ̇‚ÎËÁ‡Ú ‚ ‰ÂÚ‡ÈÎË Á‡ ‰‡ÌÌËÚ ̇ ‚ÒˇÍ‡ ‰̇ ÒÚ‡Ì‡ Ë ÔËÂÏ‡Ú ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ Á‡ ̇ÒÚ˙Ô‚‡˘‡ ˆÂÒˡ ͇ÚÓ ÍÎÂÈÏÓ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ˜Â ÔÓ˜ÚË ‚Ò˘ÍË ÒÚ‡ÌË ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚˜ ҇ ‚ ˆÂÒˡ, ÍÓÏÂÌÚË‡ œÂÚ˙ √‡Ì‚ ÓÚ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ Á‡ Ô‡Á‡̇ ËÍÓÌÓÏË͇. «‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌˡ ˜Ó‚ÂÍ Ì‡ÈÒÚ‡¯Ì‡ ÓÒÚ‡‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ

Á‡„Û·‡ ̇ ‡·ÓÚ‡, ͇Á‡ √‡Ì‚.

РЪСТ НА ЖАЛБИТЕ СРЕЩУ НЕПРАВОМЕРНИ СЪКРАЩЕНИЯ ЗАРАДИ РЕЦЕСИЯТА ≈ÍÒÔÂÚË ÓÚ ÓÏËÒˡڇ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‰ËÒÍËÏË̇ˆËˇ ÔÓ„ÌÓÁË‡Ú ˙ÒÚ Ì‡ ʇηËÚ ÒÂ˘Û ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌË Ò˙Í‡˘ÂÌˡ Á‡‡‰Ë ˆÂÒˡڇ Ë Á‡ÒË΂‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì„‡ÚË‚ÌËÚ ÚẨÂ̈ËË ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ ‚˙ıÛ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ¬ ÍÓÏËÒˡڇ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú Ò‰ÌÓ Ì‡ ÏÂÒˆ ÔÓ ÓÍÓÎÓ 55 Ê‡Î·Ë ÔÓ ‡Á΢ÌË Í‡ÁÛÒË, ͇ÚÓ Á‡ ¯ÂÒÚÏÂÒ˜ËÂÚÓ ·ÓˇÚ Ì‡ ʇηËÚ ·ÂÎÂÊË ˙ÒÚ, ͇Á‡ ≈ÒÂÌ ‘ËÍË, ˜ÎÂÌ Ì‡ ÍÓÏËÒˡڇ. œÓ ‰ÛÏËÚ È, ÔÂÁ 2008 „. Ó·˘Ó Ó·‡ÁÛ‚‡ÌËÚ ÔÂÔËÒÍË ÔÓ Ê‡Î·Ë ÒÂ˘Û ‰ËÒÍËÏË̇ˆËˇ Ò‡ ÓÍÓÎÓ 300. —ÔÓ‰ ≈ÒÂÌ ‘ËÍË Ô‡ÍÚË͇ڇ ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â ‰ÓË Ë Ô‡‚ËÎÌÓ ‰‡ Ò‡ ̇Ô‡‚ÂÌË ÍËÚÂËË Á‡ Ò˙Í‡˘‡‚‡Ì ̇ ıÓ‡Ú‡, Ú Ì Ò ÔË·„‡Ú Ó·ÂÍÚË‚ÌÓ.


ÀÍÀËÈÇ ZAMAN 3 22 - 28 ÞÍÈ 2009

ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‰ˈ‡ ̇ Ô˙‚ ÔӄΉ ÒıÓ‰ÌË ‚˙Á„ÎÂ‰Ë Ì‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÚ ÒËÎË Á‡ ·˙‰Â˘‡Ú‡ ËÏ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ Ë ÒӈˇÎ̇ ÔÓÎËÚË͇ ‚ ÔÂËÓ‰‡ 2009-2013 „., Ò‡ ̇ÎËˆÂ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ‡ÁÎË˜Ëˇ ‚ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ.

—Ή ËÁ·ÓËÚ ӷ‡˜Â ̇ ‚Ò˘ÍË Â Ò˙‚ÒÂÏ ˇÒÌÓ, ˜Â ˘Â ÌË ÛÔ‡‚Ρ‚‡ ÍÓ‡ÎËˆËˇ Ë Í‡Í ˘Â Ò ÔÓ‰Â‰Ë ìÔ˙ÁÂÎ˙Úî ‚ Ì¡ - Ì  ËÁ‚ÂÒÚÌÓ. ÕˇÏ‡ ‰‡  ËÁÌÂ̇‰‡, ‡ÍÓ Ò ÓÚÍËˇÚ ÓÒ‚ÂÌ ÚÂÁË Ë ‰Û„Ë ÌÓ‚Ë ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡, Ò Ó„Î‰ Á‡‰Ó‚ÓΡ‚‡Ì ÔÂÚÂ̈ËËÚ ̇ ·˙‰Â˘ËÚ ÍÓ‡ÎˈËÓÌÌË Ô‡Ú̸ÓË.

Силни и слаби страни на икономическите управленски програми на БСП и ГЕРБ ¬ ËÁˇ‚ÎÂÌË ÔË Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ ÓÚ ¡—œ ̇ ì”Ô‡‚ÎÂÌÒÍË ÔËÓËÚÂÚË 2009-2013î ̇ ÏËÌËÒÚ˙͇ڇ ̇ ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎÌÚ‡ ÔÓÎËÚË͇ ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡ Ò ËÁÚ˙Í‚‡, ˜Â ìÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ Ì¢‡, ÍÓËÚÓ Ô‰·„‡Ú ÓÚ √≈–¡, ‚˜ ҇ Ò‚˙¯ÂÌË ÓÚ Ó‡ÎËˆËˇ Á‡ ¡˙΄‡ˡ... —˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚ Ì‡ ¡—œ  ÓÚÌÓÒÌÓ ‡‚ÌˢÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ‚ ÛÒÎӂˡڇ ̇ ÍËÁ‡, ÍÓÂÚÓ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇‰‚Ë¯Ë 7,5%î. œË Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍˡ ÔÓÂÍÚ Ì‡ ¡—œ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ ̇ ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ÇÒ·Ó‚‡ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ¡—œ Á‡Î‡„‡ ̇ ÛÒÚÓȘ˂ ÒӈˇÎÂÌ ıÓËÁÓÌÚ, ͇ÍÚÓ Ë: ìÕ ÔËÂÏ‡Ï ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒ͇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ ̇ √≈–¡ ¯ÂÌˡ. ◊Û‰ÂÒÌÓ Â, ˜Â √≈–¡ ӷ¢‡‚‡ ̇ ÔÂÌÒËÓÌÂËÚ ÔÓ 50 ΂., ÌÓ ÚÓ‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡ Ӣ 340 ÏÎÌ. ΂., ͇ÍÚÓ Ë Û‚Â΢ÂÌË ̇ ‰Ó·‡‚ÍËÚ Á‡ Ò‡ÏÓÚÂÌ Ò˙ÔÛ„ Ò 20%. “Ó‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡ Ӣ 240 ÏÎÌ. ΂.î ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡ ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ Â Ô‡‚‡, ˜Â Ò Ô‰ÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ √≈–¡ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ÓÒË„ÛËÚÂÎÌËÚ ‚ÌÓÒÍË Ë Ú‡Í‡ Ô‰‚ˉÂÌËÚ ÏÂÍË ‰ÛÔ͇ڇ ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡  ̇‰ 1 ÏÎ‰. ΂., ‰Ó͇ÚÓ ‚ÒˇÍ‡ Ïˇ͇, Ô‰ÎÓÊÂ̇ ÓÚ ¡—œ,  Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁ˜ËÒÎÂ̇, ͇ÍÚÓ Ë: ìÕË ÓÚ‚‡ˇÏ ÔÓ ŒÔÂ‡Ú˂̇ ÔÓ„‡Ï‡ ì◊ӂ¯ÍË ÂÒÛÒËî ÌÓ‚Ë 186 ÏÎÌ. ΂., ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡ Ô‡Á‡‡ ̇ ÚÛ‰‡.î “ˇ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ÚÓ‚‡ ˘Â ‰‡‰Â „‡‡ÌˆËË Á‡ 200 ıËÎ. ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, ‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Â Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ̇ √≈–¡ ͇ÚÓ ÔÓÎËÚË͇ Á‡ Ï·‰ËÚ ıÓ‡,  ‚˜ ҂˙¯ÂÌÓ. ŒÒÌÓ‚ÂÌ ‡ÍˆÂÌÚ ‚ ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ̇ ¡—œ ˘Â ·˙‰Â ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ë ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒӈˇÎÌËÚ ÛÒÎÛ„Ë. Õ ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÔÓÔÛÒÍË, Ëχ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÔÓ„ÂÒ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ Ë ÒӈˇÎ̇ Ô·ÚÙÓχ ̇ √≈–¡ ÓÚ Ô‰˯ÌËÚ ÂÍÒÚ‡‚‡„‡ÌÚÌË ÔÓÁˈËË. «‡ ˘‡ÒÚËÂ, ̇ 2,8 ÏÎÌ. ·˙΄‡ÒÍË ÔÂÌÒËÓÌÂË ‚˜ Ì Ò Ô‰·„‡ ÓÚ √≈–¡ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËˇ ̇ ÕŒ» Ë ‡‰Ë͇Î̇ ÒÏˇÌ‡ ̇ ÔÂÌÒËÓÌÌˡ ÏÓ‰ÂÎ Û Ì‡Ò. œÓ΢‡‚‡ ̇ÏÂÒ‡Ú‡ ̇ ÌˇÍÓË ÌÓ‚Ë ÂÍÒÔÂÚË ‚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍˡ ÂÍËÔ Ì‡ √≈–¡, ͇ÚÓ –ÓÒÂÌ œÎ‚ÌÂÎË‚, ÍÓËÚÓ ìÔËÁÂÏËı‡î ‚ ËÁ‚ÂÒÚ̇ ÒÚÂÔÂÌ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ·ˇı‡ ì̇ڂÓËÎËî ‰Ó‚˜Â‡¯ÌËÚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ÂÍÒÔÂÚË. “ ӷ‡˜Â Á‡Î‡„‡Ú ̇ ˇÁÍÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ÓÒË„ÛÓ‚ÍËÚÂ Ë ÒÔÓ‰ —ËÏÂÓÌ ƒˇÌÍÓ‚: ìœÓ ‚ÂÏ ̇ ÍËÁ‡ ÒÔÓ‰ ÏÂÌ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ë Ê·ÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÓÒË„ÛÓ‚ÍËÚÂ Ò ÔËÏÂÌÓ 5%.î “Ó‚‡  ÔÓÁËÚË‚ÌÓ Á‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎËÚÂ, ÌÓ ˘Â ËÁ‰˙ÊË ÎË ÔÂÌÒËÓÌÌËˇÚ ÙÓ̉ ̇ Ú‡Í˙‚ ˇÁ˙Í ÒÔ‡‰ ̇ ÓÒË„ÛÓ‚ÍËÚ  ‰ËÎÂχ Ò ÏÌÓ„Ó ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌË. »Ï‡ Ë ÌˇÍÓË ‰Û„Ë, ÍÓËÚÓ Â‰Ì‡ ÔÓ Â‰Ì‡ Ì ¯‡‚‡Ú ÍËÁ‡Ú‡,

ÌÓ ‡ÍÓ Ò Ò˙·Â‡Ú Á‡Â‰ÌÓ - ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÏ‡Ú ·˙Á ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ÂÙÂÍÚ. œËÏÂÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ìˡ ͇ÔËڇΠÁ‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÌÓ‚ ·ËÁÌÂÒ. “‡ÁË Ïˇ͇  Á‡Î„̇· ‚˜ ‚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ̇ √≈–¡, ÌÓ ‰‡ÎË ÎÂÒÌÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇Ô‡‚Ë - ˘Â ‚ˉËÏ. √≈–¡ Ô‰‚Ëʉ‡ Ӣ Ô˙‚ˡ ÏÂÒˆ ÓÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ ÒË, ‡ÍÓ ÒÔ˜ÂÎË ËÁ·ÓËÚÂ Ë ÏÓÊ ‰‡ Ò˙ÒÚ‡‚Ë Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó, ‰‡ ·˙‰Â ‡Á„Ή‡Ì Ô‡ÍÂÚ ÓÚ ‡ÌÚËÍËÁËÒÌË ÂÙÓÏË, ÍÓËÚÓ Á‡Ò„‡ ÓÒÚ‡‚‡Ú ìÚ‡È̇î. ¬ÒÂ Ô‡Í ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËˇÚ ÂÍËÔ Ì‡ √≈–¡ Ò  ì‚‡ÁÛÏËÎî ÒΉ ÔËÒ˙‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Í˙Ï Úˇı ̇ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÂÍÒÔÂÚË Ë Ú ‚˜ Ì Ê·ˇÚ

ˇÁÍÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÓÌËʇ‚‡Ì ̇ ‰‡Ì˙˜ÌËÚ ÒÚ‡‚ÍË Ë ÒÔÓ‰ ƒˇÌÍÓ‚: ìÕ‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ƒƒ— ÓÚ‚‡ˇ Ú‚˙‰Â „ÓÎˇÏ‡ ‰ÛÔ͇ ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡. ‡ÚÓ ‰˙΄ÓÒӘ̇ ÔÓÎËÚË͇  ‰Ó·‡, ÌÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÍËÁ‡  ÚÛ‰ÌÓ. ƒÛ„ËÚ ‰‡Ì˙ˆË - ·Ëı ͇Á‡Î, ˜Â ÔÓÌ ‚ Ô˙‚‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ ̇ ËÁÎËÁ‡Ì ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ëχ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú.î ¬Ó‰Â˘Ó ÏˇÒÚÓ ‚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÚ ÔËÓËÚÂÚË Ì‡ ¡—œ Á‡Âχ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ χÍÓËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ Ë ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ¡—œ Ë Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓ͇Á‡ı‡, ˜Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó· ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ‚ ÛÒÎӂˡڇ ̇ ‰Ó·‡

Ñ ÍÈÌ ÊÀ : ÈÑ À Ø ÈÌØ Å Ê

П Р ОД Ъ Л Ж Е Н И Е ОТ СТ РА Н И Ц А 1

Съдбата на големите инфраструктурни обекти По отношение на завършването на големите инфраструктурни обекти на пръв поглед няма съществено различие между управленските приоритети на БСП и ГЕРБ, но в програмата на последната и в някои изявления на водещите й експерти се акцентира на приоритетно влагане на финансови ресурси в инфраструктура, но в малки проекти, които бързо ще се завършат. Не е съвсем ясно и как ще бъдат осъществени някои позитивни мерки в програмата на ГЕРБ като: за-

пазване на работни места; прозрачни правила при усвояване на еврофондовете и балансирани бюджети, както и оптимизиране на администрацията и премахване на ненужни агенции и министерства. След изборите обаче на всички е съвсем ясно, че ще ни управлява коалиция и как ще се подреди “пъзелът” в нея - не е известно, и аз няма да учудя, ако се открият освен тези и други нови министерства, с оглед задоволяване на претенциите на бъдещите коалиционни партньори.

ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÍÓÌ˛ÌÍÚÛ‡ Ë ‰‡ „‡‡ÌÚË‡Ú ÛÒÔ¯ÂÌ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ‡ÒÚÂÊ Ë ÏËÌËÏËÁË‡Ì ̇ ÂÙÂÍÚËÚ ÓÚ ·ÂÁÔˆ‰ÂÌÚ̇ڇ ÍËÁ‡. —‰ Ô‰ËÁ‚Ë͇ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘Ëˇ χ̉‡Ú  „‡‡ÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë ‰ÓıÓ‰ËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡ ‚ ÛÒÎӂˡڇ ̇ „ÎÓ·‡Î̇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÍËÁ‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì ̇ ‰Ë̇Ï˘ÂÌ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ‡ÒÚÂÊ Ë ÛÒÍÓÂÌÓÚÓ Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ‡ÎÌËÚ ‰ÓıÓ‰Ë Ì‡ ·˙΄‡ËÚ ÒΉ ÍËÁ‡Ú‡. ¬ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ̇ ¡—œ Ò‡ Á‡Î‡„‡ ̇ Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ ‚‡ÎÛÚÌˡ ·Ó‰ ‰Ó ‚ÎËÁ‡Ì ‚ ≈‚ÓÁÓ̇ڇ, ·ÂÁ ÔÓÏˇÌ‡ ̇ ‚‡ÎÛÚÌˡ ÍÛÒ, ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì ̇ Á‡ÂÚÓÒÚ Á‡ 100 000 ‰Û¯Ë Ë ÔÂÍ‚‡ÎËÙË͇ˆËˇ Á‡ 60 000, ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ 800 ÏÎÌ. ΂‡ ÔÓ ÓÔÂ‡Ú˂̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ ì◊ӂ¯ÍË ÂÒÛÒËî Á‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡Ì ̇ Ô‡Á‡‡ ̇ ÚÛ‰‡. œ‰‚Ëʉ‡ Ò ÏËÌËχÎ̇ڇ ÔÂÌÒˡ ‚ Í‡ˇ ̇ χ̉‡Ú‡ ‰‡ Òڇ̠200 ΂‡, ‡ Ò‰̇ - 400-450 ΂‡, ÏËÌËχÎ̇ڇ Á‡Ô·ڇ - 450 ΂‡, ‡ Ò‰̇ڇ - 900950 ΂‡. ¬ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÁÂωÂÎËÂÚÓ Ò Ô‰‚Ëʉ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì ̇ ̇ˆËÓ̇ÎÌË ‰ÓÔ·˘‡Ìˡ ÔÂÁ 2009 „.2010 „. ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 50% ÓÚ ‰ËÂÍÚÌËÚ Ô·˘‡Ìˡ ÓÚ ≈—. ¡—œ Á‡Î‡„‡ ̇ ÛÒÍÓÂÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡Ì ̇ χ„ËÒÚ‡ÎÌËÚ ÊÂÎÂÁÓÔ˙ÚÌË ÎËÌËË, ̇ χ„ËÒÚ‡ÎË, ‡ Ò˙˘Ó Ë Ì‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÎÂÏËÚ „ÂÓÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍË ÂÌÂ„ËÈÌË ÔÓÂÍÚË, ͇ÍÚÓ Ë ˜Â ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ˘Â ÔÓ‰ÔÓχ„‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÏÂÚÓÚÓ ‚ —ÓÙˡ Ë ˘Â Ò ·ÓË Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ìÒË‚‡Ú‡î ËÍÓÌÓÏË͇. œËÒ˙‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Í˙Ï ‚‡ÎÛÚÌÓÍÛÒӂˡ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ERM II, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ëχ ‚Ò˘ÍË Ô‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‰‡ Òڇ̠Ӣ ÔÂÁ Ô˙‚ˡ ÔÂËÓ‰ ÒΉ ÓÚ¯ÛÏˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ̇È-ˇÍËÚ ÔÓˇ‚ÎÂÌˡ ̇ ÍËÁ‡Ú‡ Ë ÚÓ Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ Òڇ̠ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ 2010 „Ó‰ËÌ, ÔÓÒÓ˜Ë ÙË̇ÌÒÓ‚ËˇÚ ÏËÌËÒÚ˙ œÎ‡ÏÂÌ Œ¯‡ÒÍË. “ÓÈ ‰Ó·‡‚Ë, ˜Â ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ÔÓÎËÚË͇ڇ ̇ ÔÓ‰‰˙ʇÌ ̇ ÌËÒÍË ÌË‚‡ ̇ ‰˙ʇ‚Ìˡ ‰˙΄, ̇ ÛÏÂÂÌ ·˛‰ÊÂÚÂÌ ËÁÎ˯˙Í. ¬ ÍÓÌÚÂÍÒÚ‡ ̇ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ÍËÁ‡ ˘Â Ò ÔÓ‰˙ÎÊË ÔÓÎËÚË͇ڇ ̇ ÔÓ·„‡Ì ÛÒËÎˡ Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ·‡ÌÍÓ‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ. ÃËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ Ë ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚ ‚ËÁË‡, ˜Â Ò Ô‰‚Ëʉ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ÒӈˇÎÌÓ-ÓÒË„ÛËÚÂÎ̇ڇ ‚ÌÓÒ͇, ÌÓ Ì ڇ͇ ˇÁÍÓ, ͇ÍÚÓ √≈–¡ - Ò 5%. —‰ ‰Û„ËÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍË Ë‰ÂË Ì‡ ¡—œ  Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Õ‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÂÌ ÙÓ̉ Ò Ì‡˜‡ÎÂÌ Í‡ÔËڇΠÓÚ 2-2,5 ÏÎ‰. ΂‡ Ò ‰˙ʇ‚ÌË Ë ˜‡ÒÚÌË Ò‰ÒÚ‚‡. ¬ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ ¡—œ ˘Â ÓÚÒÚÓˇ‚‡ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ ¡˙΄‡ˡ ‰‡ ·˙‰Â „ËÓ̇ÎÂÌ ÎˉÂ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÔÂÌÓÒ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÂÒÛÒË Ë ËÁÌÓÒ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡ. Äîö. ä-ð Éîñèô Àâðàìîâ


ÇÀÃÎÂÎÐ ZAMAN 5 22 - 28 ÞÍÈ 2009

“ÛÒÍËˇÚ ‚ÂÒÚÌËÍ "“‡‡Ù" ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Á‡ ÍÓÈÚÓ Ò ڂ˙‰Ë, ˜Â  ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ ÓÚ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ‚ √ÂÌÂ‡ÎÌˡ ˘‡· Ë ÍÓÈÚÓ Ò˙‰˙ʇ ÔÎ‡Ì Á‡ ·Ó·‡ Ò ÙÛ̉‡ÏÂÌÚ‡ÎËÁχ, ÔÂÍ‡Úˇ‚‡Ì ̇ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÂÎË„ËÓÁÌË ‰‚ËÊÂÌˡ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘‡Ú‡ œ—– Ë "ƒ‚ËÊÂÌËÂÚÓ √˛ÎÂÌ". ƒÓ ÌÂ„Ó Ò‡ Ò ‰Ó·‡ÎË ÒΉ ‡ÂÒÚ‡ ̇ ˛ËÒÚ‡ —Â‰‡ …ÓÁÚ˛Í, Á‡‰˙Ê‡Ì ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ÔÓˆÂÒ‡ ÒÂ˘Û ÚÂÓËÒÚ˘̇ڇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ "≈„ÂÌÂÍÓÌ".

Ïîðåäåí òàåí ïëàí çà ñâàëÿíå íà òóðñêîòî ïðàâèòåëñòâî ПРОДЪЛЖ ЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ¬ ÏÓη‡Ú‡ Ò ËÒ͇ ‰‡ ·˙‰Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ ‰‡ÎË Ëχ ËÁ‚˙¯ÂÌÓ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ, ÍÓË Ò‡ ËÁ‚˙¯ËÚÂÎËÚÂ Ë ‚ËÌÓ‚ÌˈËÚ ‰‡ ÔÓÌÂÒ‡Ú Ì‡Í‡Á‡ÚÂÎ̇ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ. "ÕÂÁ‡ÍÓÌÌËÚ ÛÒËÎˡ ‰‡ ·˙‰Â ÂÎËÏËÌË‡Ì‡ ‰̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ Ô‡Úˡ, ÍÓˇÚÓ Â Á‡˘ËÚÂ̇ ÓÚ Á‡ÍÓ̇, Ë ÌÂÈÌÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Ò‡ ÌÂÔËÂÏÎË‚Ë ‚ ‰̇ Á‡ÍÓÌÓ‚‡ ‰˙ʇ‚‡ Ë Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÒÚ‡Ì‡Ú ÌÂ͇̇Á‡ÌË", Ò ͇Á‚‡ ‚ ËÒ͇ÌÂÚÓ. »Ò͇ÌÂÚÓ Ì‡ œ—– ‰ÓÈ‰Â ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË, ÒΉ ͇ÚÓ ÚÛÒÍËˇÚ ‚ÂÒÚÌËÍ "“‡‡Ù" ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Á‡ ÍÓÈÚÓ Ò ڂ˙‰Ë, ˜Â  ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ ÓÚ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ‚ √ÂÌÂ‡ÎÌˡ ˘‡· Ë ÍÓÈÚÓ Ò˙‰˙ʇ ÔÎ‡Ì Á‡ ·Ó·‡ Ò ÙÛ̉‡ÏÂÌÚ‡ÎËÁχ, ÔÂÍ‡Úˇ‚‡Ì ̇ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÂÎË„ËÓÁÌË ‰‚ËÊÂÌˡ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘‡Ú‡ œ—– Ë "ƒ‚ËÊÂÌËÂÚÓ √˛ÎÂÌ". ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÒÔÓ‰ Ô·̇  ‰‡ ·˙‰‡Ú ÒÔ˙̇ÚË œ‡Úˡڇ ̇ ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚÚ‡ Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ë ÒΉӂÌˈËÚ ̇ 샂ËÊÂÌË √˛ÎÂÌ.î œÎ‡Ì˙Ú Ô‰‚Ëʉ‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ‚ÓÍË‡ÌË ‡Á‰ÂÎÂÌˡڇ ‚ Ô‡Úˡڇ, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ Ò ÔÓ‰ı‚˙ÎˇÚ Ó˙Êˡ Ë ÏÛÌˈËË ‚ ÊËÎˢ‡Ú‡ ̇ ıÓ‡ ̇ √˛ÎÂÌ, Á‡ ‰‡ Ò ‚ÌÛ¯Ë, ˜Â „ÛÔ‡Ú‡  Á‡ÏÂÒÂ̇ ‚ ÔÓ‰Ë‚ÌË ‰ÂÈÒڂˡ. œÎ‡Ì˙Ú Á‡ Ô‚‡Ú ·ËÎ ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÔÂÁ ‡ÔËÎ ÓÚ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ÚÛÒÍˡ √ÂÌ˘‡· Ë Â ·ËÎ ÍÓÓ‰ËÌË‡Ì ÓÚ ‚ËÒ¯ ÙÎÓÚÒÍË ÓÙˈÂ. ƒÓ ÌÂ„Ó Ò‡ Ò ‰Ó·‡ÎÓ ÒΉ ‡ÂÒÚ‡ ̇ ˛ËÒÚ‡ —Â‰‡ …ÓÁÚ˛Í, Á‡‰˙Ê‡Ì ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ÔÓˆÂÒ‡ ÒÂ˘Û ÚÂÓËÒÚ˘̇ڇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ "≈„ÂÌÂÍÓÌ". ¬ÓÂÌÌËÚ ÓÚÂÍÓı‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÔÎ‡Ì Ë Ó·Â˘‡ı‡ ‰‡ ÓÚÒÚ‡ÌˇÚ ‚ÒÂÍË, ÍÓÈÚÓ Ì Á‡˜ËÚ‡ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡, Ë Á‡ˇ‚Ëı‡, ˜Â ‡ÁÒΉ‚‡Ú ‡‚ÚÂÌÚ˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡. ¬ ËÁˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ √ÂÌÂ‡ÎÌˡ ˘‡·, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â ̇ÎÓÊÂ̇ڇ Á‡·‡Ì‡ Á‡ ÔÛ·ÎË͇ˆËË ‚ ωËËÚ ‚˙‚ ‚˙Á͇ Ò˙Ò Á‡ÔӘ̇ÎÓÚÓ ‡ÁÒΉ‚‡Ì ÔÓ ÒÎÛ˜‡ˇ ÓÚ ¬ÓÂÌ̇ڇ ÔÓÍÛ-

‡ÚÛ‡  Á‡‡‰Ë ÒÔË‡Ì ̇ ÒÔÂÍÛ·ˆËËÚ ÔÓ ‡‰ÂÒ Ì‡ ÚÛÒÍËÚ ‚˙Ó˙ÊÂÌË ÒËÎË ‰Ó ËÁˇÒÌˇ‚‡Ì ̇ ÒÎÛ˜‡ˇ. œÂÏËÂ˙Ú –‰Ê· ≈‰Ó„‡Ì ÔËÁÓ‚‡ ‚ÓÂÌÌËÚÂ Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍË ‚·ÒÚË ‰‡ ‡ÁÒΉ‚‡Ú Ô‰ÔÓ·„‡ÂÏˡ Á‡„Ó‚Ó. "¿ÍÓ Ú‚˙‰ÂÌˡڇ Ì ҇ ‚ÂÌË Ë ˆÂÎÚ‡  ‰‡ Ò Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÔÓ‚Ó͇ˆËˇ Ë ÍÓÌÙÓÌÚ‡ˆËˇ ÏÂÊ‰Û ‰˙ʇ‚ÌËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË, ÚÓ‚‡ ·Ë ·ËÎÓ ÏÌÓ„Ó Ô˜‡ÎÌÓ", Á‡ˇ‚Ë ÔÂÏËÂ˙Ú. "¿ÍÓ Ó·‡˜Â Ò‡ ‚ÂÌË, ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Â ‰ÓË Ó˘Â

ÔÓ-ÒÂËÓÁÌÓ", ‰ÓÔ˙ÎÌË ≈‰Ó„‡Ì. "œË ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ Ò Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÔÓ ‚ÓΡڇ ̇ ̇Ó‰‡ Ë Ò ҂‡ÎˇÚ Ô‡Í ÔÓ Ì„ӂ‡ ‚ÓΡ", ËÁÚ˙Í‚‡ ÚÓÈ. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ≈‰Ó„‡Ì, œ—– ÌˇÏ‡ ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÌ·„̇ڇ ‚ÓΡڇ ̇ ̇Ó‰‡ Ë ˘Â ÔÓÚ˙ÒˇÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ÓÚ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Ó„‡ÌËÁË‡Ú ÓÔËÚË Á‡ ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡Ì ÓÚ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌËÚ ÔË̈ËÔË Ë ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÌË ÓÔË-

Джем Йоздемир

ÚË ‚ ÏË̇ÎÓÚÓ Â „Û·Ë· Ò‡ÏÓ “ÛˆËˇ Ë ÌËÍÓÈ Ì ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‰ÚËÍ‚‡ Í˙Ï ÚÓ‚‡ Úˇ Ô‡Í ‰‡ Ô·ÚË Ú‡ÁË ˆÂ̇. ÀˉÂ˙Ú Ì‡ ÓÒÌӂ̇ڇ ÓÔÓÁˈËÓÌ̇ Õ‡Ó‰ÌÓÂÔÛ·ÎË͇ÌÒ͇ Ô‡Úˡ (Õ–œ) ƒÂÌËÁ ¡‡È͇ΠÒ˙˘Ó ÔËÁÓ‚‡ Á‡ ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ËÒÚË̇ڇ Ë ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â Ë ‰Û„ Ô˙Ú Ò‡ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ÎË ÔÓ‰Ó·ÌË Ú‚˙‰ÂÌˡ, ÌÓ ËÒÚË̇ڇ Ì  ËÁÎËÁ‡Î‡ ̇ˇ‚Â. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ËÁˇÒÌˇ‚‡ÌÂÚÓ È ˘Â ·˙‰Â ÒÚ˙Ô‡ÎÓ Ì‡„Ó Á‡ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡ ‚ “ÛˆËˇ.

Греъм Уотсън

"×åðíèÿò ïëàí" â äíåâíèÿ ðåä íà Åâðîïàðëàìåíòà ÃÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ·Â Â‡ÍˆËˇÚ‡ ̇ ≈— Í˙Ï "˜ÂÌˡ Ô·Ì" Á‡ Ò‚‡ÎˇÌ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‚ “ÛˆËˇ. —˙Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ Ô‡·ÏÂÌÚ‡̇ڇ ‰Â΄‡ˆËˇ Á‡ “ÛˆËˇ ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ô‡·ÏÂÌÚ …ÓÒÚ À‡„Ẩ‡ÈÍ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â "œÎ‡Ì˙Ú Á‡ ÛÌˢÓʇ‚‡Ì ̇ œ—– Ë ƒ‚ËÊÂÌË √˛ÎÂÌ"  "¯ÓÍË‡˘". "¿ÍÓ ÚÓÁË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Â ÓË„Ë̇ÎÂÌ, ‚ÓÂÌÌËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇Ô‡‚ˇÚ ËÁˇ‚ÎÂÌËÂ, ͇ÚÓ Ò ‡Á„‡Ì˘‡Ú ÓÚ Ò˙ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚ ̇ ÚÓÁË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ‡‚ÚÓËÚ ÏÛ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò˙‰ÂÌË Ë ‡ÍÓ Ò‡ ‚ËÌÓ‚ÌË, ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË ÓÚ

‡Ïˡڇ", ͇Á‡ À‡„Ẩ‡ÈÍ. ÀˉÂ˙Ú Ì‡ ¿ÎˇÌÒ‡ ̇ ÎË·Â‡ÎËÚÂ Ë ‰ÂÏÓÍ‡ÚËÚ ‚ ≈œ √Â˙Ï ”ÓÚÒ˙Ì ÓÔ‰ÂÎË Á‡Ô·ÌÛ‚‡Ìˡ Ô‚‡Ú ͇ÚÓ "̉ÓÔÛÒÚËÏ". “ÓÈ Ô‰ÛÔ‰Ë, ˜Â ÔÓ‰Ó·ÌË ‰ÂÈÒڂˡ ˘Â ÔÓ‚ÎˡˇÚ Ì„‡ÚË‚ÌÓ Ì‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ ̇ “ÛˆËˇ Ò ≈—. "¿ÍÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˙Ú Â ÓË„Ë̇ÎÂÌ, ÚÓ„‡‚‡ ÚÛÒÍËÚ ‚ÓÂÌÌË ÒËÎË ˘Â Ò ÌÛʉ‡ˇÚ ÓÚ ÂÙÓχ", ͇Á‡ ”ÓÚÒ˙Ì. ≈‚Ó‰ÂÔÛÚ‡Ú˙Ú ÎË·Â‡Î ¿Ì‰˛ ƒ˙Ù ÓÔ‰ÂÎË ‚˙ÔÓÒÌˡ ÔÎ‡Ì Í‡ÚÓ "Ò͇̉‡ÎÂÌ". “ÓÁË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÒÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ó˘Â Ôӂ˜ ۂÂ΢‡‚‡ Ú‚ÓÊÌÓÒÚ-

Ú‡ ̇ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ ÏÂÊ‰Û ‚ÓÂÌÌË Ë ˆË‚ËÎÌË ‚ “ÛˆËˇ. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ƒ˙Ù, ‚˙ÔÓÒÌËˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ˘Â ·˙‰Â ‚Íβ˜ÂÌ ‚ ‰Ì‚Ìˡ ‰ ̇ ≈œ, ‚ÌÚÛ‡ÎÌÓ, ‡ÍÓ Ú‚˙‰ÂÌˡڇ Ò‡ ‚ÂÌË, ÌˇÏ‡ Í‡Í ÚÓ‚‡ ‰‡ Ì ·˙‰Â Á‡·ÂΡÁ‡ÌÓ Ë ‚ Õ¿“Œ. œÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇÈÍË Ò ÓÒÚÓ Ì‡ "œÎ‡Ì˙Ú Á‡ ÛÌˢÓʇ‚‡Ì ̇ œ—– Ë ƒ‚ËÊÂÌË √˛ÎÂÌ", ÍÓÈÚÓ ·Â ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì ‚ ‡Á΢ÌË Ï‰ËË, Ò˙Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ „ÂχÌÒÍËÚ "«ÂÎÂÌË" ƒÊÂÏ …ÓÁ‰ÂÏË ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ÚÓ‚‡ Ò‡ "ÔÓÒΉÌËÚ „˙˜Ó‚ ̇ ÒÚ‡‡Ú‡ “ÛˆËˇ". —ÂΘÛÍ √˛ÎÚ‡¯Î˙, ¡˛ÍÒÂÎ

Ïëàíîâåòå çà ïðåâðàò è àôåðàòà "Åðãåíåêîí" “Ó‚‡ Ì  Ô˙‚ËˇÚ ÒÎÛ˜‡È, ‚ ÍÓÈÚÓ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ËÚ ÓÚ œ‡Úˡڇ ̇ ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚÚ‡ Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ‚Ëʉ‡Ú ÍÓÌÒÔË‡ˆËˇ Á‡ Ò‚‡ÎˇÌÂÚÓ ÒË ÓÚ ‚·ÒÚ. –‡ÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ ‡ÙÂ‡Ú‡ "≈„ÂÌÂÍÓÌ", ÍÓÂÚÓ Ò Ô‚˙̇ ‚ "ƒÂÎÓÚÓ Ì‡ ‚Â͇" Á‡ “ÛˆËˇ, Á‡ÔӘ̇ ÔÂÁ 2007 „Ó‰Ë̇, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÎËˆËˇÚ‡ ÓÚÍË Ô˙ÎÂÌ Ò ·ÓÂÔËÔ‡ÒË Ë Ó˙Êˡ ‰ÓÏ ‚ ËÒڇ̷ÛÎÒÍˡ Í‚‡ڇΠìfiÏ‡ÌËÂî. œ˙‚ËˇÚ Ó·‚ËÌËÚÂÎÂÌ ‡ÍÚ ÒÂ˘Û Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ "≈„ÂÌÂÍÓÌ" ·Â¯Â ‚ÌÂÒÂÌ ‚ Ò˙‰‡ ̇ 14 ˛ÎË 2008 „. ÒΉ 13-ÏÂÒ˜ÌÓ ‡ÁÒΉ‚‡Ì Á‡ Á‡„Ó‚Ó Ò ˆÂÎË ‰ÂÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËˇ ̇ “ÛˆËˇ Ë Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÛÒÎӂˡ Á‡ ‰˙-

ʇ‚ÂÌ Ô‚‡Ú ÒÂ˘Û Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. “ÓÈ ‚Íβ˜‚‡ Ó·‚ËÌÂÌˡ ÒÂ˘Û 86 ‰Û¯Ë. Œ·‚ËÌÂÌˡڇ Ò‡ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ë ˙ÍÓ‚Ó‰ÂÌ ̇ ÚÂÓËÒÚ˘̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ˜ÎÂÌÛ‚‡Ì ‚˙‚ ‚˙Ó˙ÊÂ̇ ÚÂÓËÒÚ˘̇ „ÛÔ‡, ̇ÏÂÂÌË Á‡ Ò‚‡ÎˇÌ ̇ ÚÛÒÍÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó ˜ÂÁ ̇ÒËÎËÂ, ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡Ì ̇ ÓÏ‡Á‡ Ë ÌÂ̇‚ËÒÚ Ò‰ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ, ÔËÚÂʇÌË ̇ Ó˙ÊËÂ. Õ‡ 20 ÓÍÚÓÏ‚Ë 2008 „. Á‡ÔӘ̇ Ò‡ÏÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ‰ÂÎÓÚÓ. Õ‡ 11 χÚ Ú.„. ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ÌÂÒ ‚ÚÓˡ Ó·‚ËÌËÚÂÎÂÌ ‡ÍÚ ÔÓ ‰ÂÎÓÚÓ "≈„ÂÌÂÍÓÌ" ‚ Ó·ÂÏ ÓÚ Ì‡‰ 1900 ÒÚ‡ÌˈË, ÔˉÛÊÂÌ ÓÚ 240 Ô‡ÔÍË Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË. ¬

ÌÂ„Ó Ò Ô‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‚˙ÁÍËÚ ̇ "≈„ÂÌÂÍÓÌ" Ò ÚÂÓËÒÚ˘̇ڇ ˛‰Ò͇ڇ ‡·ÓÚÌ˘ÂÒ͇ Ô‡Úˡ (œ  ), "’ËÁ·Ûη" Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ –‚ÓβˆËÓÌÂÌ Ì‡Ó‰ÂÌ ÙÓÌÚ Á‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ, ÓÔËÚËÚ Á‡ ‚ÎˡÌËÂ Ë Ì‡ÒÓ˜‚‡Ì ‚ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ÔÓÒÓ͇ ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË Ô‡ÚËË, ‚˙ÁÍËÚÂ Ò Ï‰ËËÚÂ Ë ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌËÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. ¬ ‡ÍÚ‡ Ò ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â ÒÔÓ‰ ÓÚÍËÚËÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡  Ӣ ÓÚÔÂ‰Ë 1999 „. Ë Úˇ  ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ Ú‡È̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ. Õ‡ 25 χÚ Ò˙‰˙Ú ÓÔÓ‚ÂÒÚË, ˜Â ÔËÂχ ‚ÚÓˡ Ó·‚ËÌËÚÂÎÂÌ ‡ÍÚ ÔÓ ‰ÂÎÓÚÓ, ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ‡Á¯ËÂÌÓ-

ÚÓ ‡ÁÒΉ‚‡Ì ̇ ‡ÙÂ‡Ú‡ "≈„ÂÌÂÍÓÌ". — ÚÓ‚‡ ¯ÂÌË هÍÚ˘ÂÒÍË Ò˙‰˙Ú Á‡‚‰ ‚ÚÓÓ ‰ÂÎÓ, ‡ ͇ÚÓ Ó·‚ËÌˇÂÏË Ò‡ Ô˂ΘÂÌË 56 ‰Û¯Ë, ͇ÚÓ 19 ÓÚ Úˇı Ò‡ Ò Ïˇ͇ Á‡ ÌÂÓÚÍÎÓÌÂÌË "Á‡‰˙ʇÌ ÔÓ‰ ÒÚ‡Ê‡", ‡ ‰Û„ËÚ 37 Ì ҇ ‡ÂÒÚÛ‚‡ÌË. Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ "≈„ÂÌÂÍÓÌ"  Á‡ÔÓ‰ÓÁˇÌ‡ ͇ÚÓ ‚ËÌÓ‚ÌËÍ Á‡ ÔÓ‰ˈ‡ Û·ËÈÒÚ‚‡, Ò‰ ÍÓËÚÓ Ì‡ ÊÛ̇ÎËÒÚ‡ ’‡ÌÚ ƒËÌÍ ‚ »Òڇ̷ÛÎ ÔÂÁ 2007 „Ó‰Ë̇, ̇ ËڇΡÌÒÍˡ ͇ÚÓ΢ÂÒÍË Ò‚Â˘ÂÌËÍ ¿Ì‰‡ —‡ÌÚÓÓ ÔÂÁ 2006 „. ‚ “‡·ÁÓÌ. œÓ‰Í·ʉ‡Î‡  ‡͈ËË ÒÂ˘Û Í˛‰ËÚÂ, ‡ Ò˙˘Ó  Ô·ÌË‡Î‡ ÎË͂ˉË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÒ‡ÚÂΡ ÌÓ·ÂÎËÒÚ Œı‡Ì œ‡ÏÛÍ.


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ 22 - 28 ÞÍÈ 2009

œÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÚÓ ËÁ·„‡Ì ̇ ÒÎ˙̈  ÓÔ‡ÒÌÓ Ì ҇ÏÓ Á‡‡‰Ë ÍÓÊÌËÚ ËÁ„‡ˇÌˡ ÒÎ˙Ì˜Â‚ËˇÚ Ë ÚÓÔÎËÌÌËˇÚ Û‰‡ Ò˙˘Ó Ò‡ ÒΉÒÚ‚Ë ÓÚ ÌÂÔ‰ԇÁ‚‡Ì ÓÚ Ê„ËÚÂ. «‡ ‰‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ‰Ó· ÔÂÁ ÎÂÚÌËÚ Ê„Ë, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÂχÏ ÏÌÓ„Ó Ú˜ÌÓÒÚË.

ÀÂÚÌËÚ ÊÂ„Ë Ó͇Á‚‡Ú Ì··„ÓÔˡÚÌÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ ˜Ó‚¯Íˡ Ó„‡ÌËÁ˙Ï. œÓ˜ÚË ‰‚ÓÈÌÓ Ò ۂÂ΢‡‚‡Ú ÔÂÁ ΡÚÓÚÓ ÔÒËı˘ÌËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ, ËÌÒÛÎÚËÚÂ Ë ËÌÙ‡ÍÚËÚÂ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ËÁ·ˇ„‚‡Ï ‰‡ ËÁÎËÁ‡Ï ‚ ̇È-„Ó¢ÓÚÓ ‚ÂÏÂ.

Как да използваме йодираната сол?

Êàêâè ðèñêîâå êðèÿò ËÅÒÍÈÒÅ ÃÎÐÅÙÈÍÈ? ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 «‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÏ ‚‰ËÚ ÓÚ Ê„ËÚÂ, Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÎËÁ‡Ï ‚ ̇È-„Ó¢ËÚ ˜‡ÒÓ‚Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ‚ÂÏÂÚÓ ÏÂÊ‰Û 11 Ë 17 ˜‡Ò‡, ÌÓ ‡ÍÓ ‚ÒÂ Ô‡Í ÒÏ ¯ËÎË ‰‡ Ò ‡ÁıÓʉ‡ÏÂ, ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÚ‡‚‡ ‚ ı·‰ÌËÚÂ, ÒÂ̘ÂÒÚË Ô‡ÍÓ‚Â ËÎË „‡‰ËÌË. «‡ ‰‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ‰Ó· ÔÂÁ ÎÂÚÌËÚ Ê„Ë, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÂχÏ ÏÌÓ„Ó Ú˜ÌÓÒÚË, ‰Ó·  ‰‡ Ò ËÁ·ˇ„‚‡Ú ÔÂ͇ÎÂÌÓ Ò·‰ÍËÚÂ Ë „‡ÁË‡ÌËÚ ̇ÔËÚÍË, ‚Ó‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÔËÂÏ, Ì Úˇ·‚‡ ‰‡  ÏÌÓ„Ó ÒÚÛ‰Â̇, ‡ ‡ÎÍÓıÓÎ˙Ú, ‰ÓË Ë ‚ χÎÍË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡, Ì  ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÂÌ. ƒÓ·  ‰‡ Ò ÍÓÌÒÛÏË‡Ú Ôӂ˜ ÔÂÒÌË ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË Ë ‰‡ Ò ËÁ·ˇ„‚‡Ú ÚÂÊÍËÚÂ, χÁÌËÚÂ Ë ÏÌÓ„Ó Ò·‰ÍËÚ ı‡ÌË, Ò˙˘Ó ڇ͇ ÔÂˇÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì  ÌËÍ‡Í ÓÚ ÔÓÎÁ‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚˜Â. ƒÂıËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ó·Î˘‡ÏÂ, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ Ò‚ÂÚÎË, ÎÂÍË, ÓÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂËË, ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò‡ ¯ËÓÍË. ¿ÍÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÌË Â Ú‡Í‡‚‡, ˜Â ÌˇÏ‡ Í‡Í ‰‡ Ì ÒÚÓËÏ Ì‡ ÓÚÍËÚÓ, Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÌÓÒËÏ ¯‡Ô͇, Ò‚ÂÚÎË ‰ÂıË Ò ‰˙Î„Ë ˙͇‚Ë Ë Í‡˜ÓÎË, ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï ÒÎ˙̈ÂÁ‡˘ËÚÂÌ ÍÂÏ, ‰‡ ÔÓÂχÏ Ôӂ˜ Ú˜ÌÓÒÚË - ‚Ó‰‡Ú‡ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡  ÏÌÓ„Ó ÒÚÛ‰Â̇ - ‰Ó·  ÒÎ˙̘‚ËÚ ӘË· ‰‡ Ò‡ Ò UV-Á‡˘ËÚ‡ Ë ‚Ë̇„Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ÏÓÊÂÏ, ‰‡ ÒË ÔӘ˂‡Ï ̇ ÒˇÌ͇. ¬Ò˘ÍË Á̇ÂÏ, ˜Â ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚ËÚ Î˙˜Ë Ò‡ ‚‰ÌË. “ ҇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÎ˙̘‚‡Ú‡ Ò‚ÂÚÎË̇ Ë ‚‰ˇÚ ̇ Ó˜ËÚÂ Ë ÍÓʇڇ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÌËÍÌ‡Ú ‚ Ó„‡ÌËÁχ Ë ‰‡ ÔÓÏÂÌˇÚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ ̇ ÍÓÊÌËÚ ÍÎÂÚÍË,

Ëχ ‚˙Á͇ ÏÂÊ‰Û ‚‰ÌËÚ Î˙˜Ë Ë ÌˇÍÓË Ó˜ÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ. —Î˙̈ÂÁ‡˘ËÚÌËˇÚ ÍÂÏ Ô‡ÁË ÓÚ ËÁ„‡ˇÌÂ Ë ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚ËÚ Î˙˜Ë, ÍÓËÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó ÔÂʉ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÚ‡ÂÂÌÂ Ë ‡Á‚ËÚË ̇ ‡Í ̇ ÍÓʇڇ, ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ Ì  ÔÓ‚Ó‰ ‰‡ Ò ÒÂ‰Ë ‰˙Î„Ó ‚ÂÏ ̇ ÒÎ˙̈Â. «‡˘ËÚÌËˇÚ ÍÂÏ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â Ò Ù‡ÍÚÓ ̇È-χÎÍÓ 15. ’Ó‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÔÂ͇‚‡Ú Ôӂ˜ ‚ÂÏ ̇ ÓÚÍËÚÓ ÔÂÁ ÎÂÚÌËÚ ‰ÌË, Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÂÏ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ Ù‡ÍÚÓ ̇ Á‡˘ËÚ‡ - 30 Ë Ôӂ˜Â. œÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÚÓ ËÁ·„‡Ì ̇ ÒÎ˙̈  ÓÔ‡ÒÌÓ Ì ҇ÏÓ Á‡‡‰Ë ÍÓÊÌËÚ ËÁ„‡ˇÌˡ - ÒÎ˙Ì˜Â‚ËˇÚ Ë ÚÓÔÎËÌÌËˇÚ Û‰‡ Ò˙˘Ó Ò‡ ÒΉÒÚ‚Ë ÓÚ ÌÂÔ‰ԇÁ‚‡Ì ÓÚ Ê„ËÚÂ. –‡ÁÎË͇ڇ ÏÂÊ‰Û ÚÓÔÎËÌÂÌ Ë ÒÎ˙̘‚ Û‰‡  ‚ ÚÓ-

‚‡, ˜Â ÚÓÔÎËÌÌËˇÚ Û‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜Ë Ë ÍÓ„‡ÚÓ Ì ÒÚÓËÏ Ì‡ ÒÎ˙̈Â. œ˘Ë̇ Á‡ ÌÂ„Ó ÏÓÊ ‰‡  ÏÌÓ„Ó ÚÓÔÎÓÚÓ Á‡‰Û¯ÌÓ ‚ÂÏ ËÎË ‡·ÓÚ‡ ‚ ÚÓÔÎË Ë ‚·ÊÌË ÔÓÏ¢ÂÌˡ, Í˙‰ÂÚÓ Ì Ò ÔÓ‚ÂÚˇ‚‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ. Ó„‡ÚÓ ÛÒÎӂˡڇ Ò‡ Ú‡ÍË‚‡, Ò Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡ ÓÚ‰ÂΡÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎË̇ ÓÚ Ó„‡ÌËÁχ Í˙Ï ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡. –ËÒÍ˙Ú ‚ Ú‡ÍË‚‡ ÛÒÎӂˡ Ò ۂÂ΢‡‚‡ ÔË ÛÔÓÚ·‡ ̇ ‡ÎÍÓıÓÎ, ÌÓÒÂÌ ̇ ‰Â·ÂÎË ‰ÂıË, ̇΢ˠ̇ ‚ËÒÓÍÓ Í˙‚ÌÓ, Ò˙‰Â˜ÌÓ-Ò˙‰Ó‚Ó Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ Ë Á‡ÚÎ˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ. œËÁ̇ˆËÚ ̇ ÚÓÔÎËÌÂÌ Ë ÒÎ˙̘‚ Û‰‡ Ò‡ ÒıÓ‰ÌË - „·‚Ó·ÓÎËÂ, Ó·ËÎÌÓ ËÁÔÓÚˇ‚‡ÌÂ, Á‡˜Â‚ˇ‚‡Ì ̇ ÎˈÂÚÓ, ÛÒÍÓÂÌÓ Ë Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ ‰Ë¯‡ÌÂ, ÓÚÔ‡‰Ì‡ÎÓÒÚ, „‡‰ÂÌ ËÎË ÔÓ‚˙˘‡ÌÂ, ·Û˜ÂÌ ‚ Û¯ËÚÂ Ë Ò‚ÂÚÓ‚˙ÚÂÊ. œ˙‚ÓÚÓ Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ̇Ô‡‚Ë ‚ Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È,  ‰‡ Ò ÔÓÚ˙ÒË ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ Ï‰ˈËÌÒ͇ ÔÓÏÓ˘, ‰ÓË Û‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ‰‡ Ì  ÚÓÎÍÓ‚‡ ÚÂÊÍÓ. œÓÒÚ‡‰‡ÎËˇÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÂÌÂÒ ̇ ı·‰ÌÓ, ÔÓ‚ÂÚË‚Ó, ÒÂ̘ÂÒÚÓ ÏˇÒÚÓ, ‰ÂıËÚ ÏÛ ‰‡ Ò ‡Áı··ˇÚ, ‰‡ Ò ̇Ô˙Ò͇ Ò ‚Ó‰‡ Ë ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÒÚÛ‰ÂÌË Í˙Ô˘ÍË Ì‡ ˜ÂÎÓÚÓ ÏÛ, ‡ÍÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÛ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔË ӷËÎÌÓ ‚Ó‰‡. Õ‡ ÔÓÒÚ‡‰‡Îˡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Ó͇Ê ·˙Á‡ ωˈËÌÒ͇ ÔÓÏÓ˘. “ˇ·‚‡ ‰‡ Ò Á̇Â, ˜Â Ú‡ÍÓ‚‡ Ò˙ÒÚÓˇÌË Ì  Á‡ ÔÂÌ·„‚‡ÌÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÔË ÔÓ-ÚÂÊÍÓ Á‡Ò„̇ÚËÚÂ, ‡ÍÓ Ì Ò Ô‰ÔËÂÏ‡Ú Ì‡‚ÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ÏÂÍË, ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÚË„Ì ‰Ó Ù‡Ú‡ÎÂÌ Í‡È. œÓÒÚ‡‰‡ÎËˇÚ Úˇ·‚‡ ‰‡  ‚ ΄̇ÎÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ‰Ó͇ÚÓ Ò ÒÚË„Ì ‰Ó ωˈËÌÒÍÓ Á‡‚‰ÂÌËÂ.

Äâîéíî ïîâå÷å èíôàðêòè ïðåç ëÿòîòî —ËÎÌËÚ ÎÂÚÌË ÊÂ„Ë Ó͇Á‚‡Ú Ì··„ÓÔˡÚÌÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ ˜Ó‚¯Íˡ Ó„‡ÌËÁ˙Ï. œˇÍÓ Á‡Ò„̇ڇ ÓÚ „Ó¢ËÌËÚ  Ì‚̇ڇ ÒËÒÚÂχ. œÓ˜ÚË ‰‚ÓÈÌÓ Ò ۂÂ΢‡‚‡Ú ÔÂÁ ΡÚÓÚÓ ÔÒËı˘ÌËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ, ËÌÒÛÎÚËÚÂ Ë ËÌÙ‡ÍÚËÚÂ, ̇‡ÒÚ‚‡Ú Ë ÒÎÛ˜‡ËÚÂ Ò ‚ÌÂÁ‡ÔÌË Ò‚ÂÚÓ‚˙ÚÂÊË, Á‡Ï‡È‚‡Ìˡ Ë ÔËÎÓ¯‡‚‡Ìˡ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ·˙‰ÂÏ ‚ÌËχÚÂÎÌË Ë ‰‡ ËÁ·ˇ„‚‡Ï ‰‡ ËÁÎËÁ‡Ï ‚ ̇È-„Ó¢ËÚ ˜‡ÒÓ‚Â ÓÚ ‰ÂÌˇ. Œ·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ò˙˘Ó  ÏÌÓ„Ó ÓÔ‡ÒÌÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-

…Ó‰Ë‡Ì‡Ú‡ ÒÓÎ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Ò·„‡ ‚ ı‡Ì‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ Úˇ Ò ÔË„ÓÚ‚ˇ, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ Ò‰ÌÂÚ ‰‡ Ò ı‡ÌËÚÂ. “ˇ ÔËÚÂʇ‚‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ Á‡·‡‚ˇÌ ̇ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÛχ. …Ó‰Ë‡Ì‡Ú‡ ÒÓÎ Â ÔÓÎÂÁ̇ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ò‡ÏÓ ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ô‡‚ËÎÌÓ. …Ó‰Ë‡Ì‡Ú‡ ÒÓÎ, ÍÓˇÚÓ ˘Â Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ı‡Ì‡Ú‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔË·‡‚ˇ ‚ Ì¡, ÔÂ‰Ë Úˇ ‰‡

ÏÓ Â ‰‡ Ò ËÁÔË‚‡Ú ÏÂÊ‰Û 15 Ë 18 ˜‡¯Ë ‚Ó‰‡ ̇ ‰ÂÌ. — Óı·‰ËÚÂÎ̇ڇ ÚÂıÌË͇ Ò˙˘Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ·Ó‡‚Ë ‡ÁÛÏÌÓ. ¿ÍÓ ‚ „Ó¢ËÚ ‰ÌË ˜Ó‚ÂÍ Â ·ËΠ̇‚˙Ì Ë, ËÁÔÓÚÂÌ, ‚ÎËÁ‡ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂ Ò ÍÎËχÚËÍ, ˇÁ͇ڇ ÔÓÏˇÌ‡ ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ˇÁÍÓÚÓ Óı·ʉ‡Ì ̇ Ó„‡ÌËÁχ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ̇ÒÚËÌ͇. ¿ÍÓ ÒÔËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ¢ ÍÎËχÚËÍ, Ò˙˘Ó ÏÓÊÂÏ ‰‡ ̇ÒÚËÌÂÏ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓÈ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‚˙ÚË Óı·‰ÂÌˡ ‚˙Á‰Ûı Ë ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ Ú˜ÂÌË ËÁÒÚÛ‰ˇ‚‡ Á‡ÚÓÔÎÂÌÓÚÓ

·˙‰Â ÒÂ‚Ë‡Ì‡. …Ó‰˙Ú Ò ÔËÂχ ÓÚ Ó„‡ÌËÁχ ˜ÂÁ ÍÓÌÒÛÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ı‡ÌË, ‚Ó‰‡ Ë ÏÓÒÍË ‰ÂÎË͇ÚÂÒË. ¿ÍÓ ‚ ı‡ÌËÚÂ Ë ÔËÚÂÈ̇ڇ ‚Ó‰‡ Ì Ò Ò˙‰˙ʇ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÈÓ‰, ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÔÓ·ÎÂÏË ÔË ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ÌÛÊÌÓÚÓ Á‡ Ó„‡ÌËÁχ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÈÓ‰. …Ó‰Ë‡Ì‡Ú‡ ÒÓÎ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ‚ ˆ‚ÂÚÂÌ Ò˙‰ Ò Í‡Ô‡Í ËÎË ‚ ¯Í‡Ù, ̇ ÒÛıÓ Ë Î˯ÂÌÓ ÓÚ Ò‚ÂÚÎË̇ ÏˇÒÚÓ.

ÒÔˇ˘Ó ÚˇÎÓ. «‡ ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ËÏ Ò ÂÍÒÚÂÏÌËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, Ò˙˘Ó ‚‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÒÔËÏ Ë ‰‡ ÒË ÔӘ˂‡Ï ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ, ‰Ó· Â, ÍÓÎÍÓÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ‰‡ Ò ËÁ·ˇ„‚‡ ÔÂÛÏÓˇ‚‡ÌÂÚÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡ Ó„‡ÌËÁχ Ë ‡‰‡ÔÚ‡ˆËÓÌÌËÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Á‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ‚ËÒÓÍËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÓÚÒ··‚‡Ú. ƒ‚ËÊÂÌËÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÌË ÔÂÁ ‚ÒˇÍÓ ‚ÂÏ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ, ‚‡ÊÌÓ Â Ò˙˘Ó ‰‡ ÒË Ò˙Á‰‡‚‡Ï ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË ÂÏÓˆËË. Хатидже Ибрахим


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 22 - 28 ÞÍÈ 2009

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

| 11

3

4

15

|

17

| | |

25

13

19

| | | |

|

32

14

|

22

30

8

10

18

28

7

16

26

|

6

| |

|

5

9

12

21

|

20

23

| 24

27

29

31

| |

33

Съставил: Мехмед Кечиджи, с. Ясенково, обл. Шумен

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 √‡‰ ‚ “ÛˆËˇ. 5 —Ë·, ̇ ÍÓˇÚÓ Ò ÓÒÎ‡Ìˇ ˜Ó‚ÂÍ. 9 —‰‡ÎË˘Â Ì‡ ÚÛÒ͇ڇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ÔÂ‰Ë ŒÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂÚÓ. 10 ¬˙ÎÌÓÎÓÏ. 11 √ÂÓËÌˇ ̇ ‘. ÀÂı‡ ÓÚ ÓÔÂÂÚ‡Ú‡ ì÷Ë„‡ÌÒ͇ β·Ó‚î. 13 —·ÓÌËÍ ‡Á͇ÁË ÓÚ ¿Ì„ÂÎ ‡‡ÎËȘ‚. 15 ¡‡Î͇ÌÒ͇ Ô‡˘̇ ‰ËÌˈ‡. 16 ¬˙ı̇ ÚÛËÒÚ˘ÂÒ͇ ‰Âı‡. 17 ÃÓ‰ÂÎ ÛÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚË ‚ Ô‰‚ÓÂÌÌˡ ÔÂËÓ‰. 18 Œ·˘ËÌÒÍË ˆÂÌÚ˙ ‚ ӷ·ÒÚ “˙„ӂˢÂ. 19 ¡ÂÁÔÎӉ̇. 22 œÓ‚ËÌˆËˇ ‚ »ÒÔ‡Ìˡ. 23 —˙ÒÚÂÁ‡ÌË ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ. 25 —ÂÎÓ ‚ –‡Á„‡‰Ò͇ ӷ·ÒÚ ÏÂÊ‰Û ÊÔ „‡‡ –‡Á„‡‰ Ë –ÛÒÂ.

27 —˙‰ Á‡ Ú˜ÌÓÒÚË. 28 ‡Ú‡ Á‡ Ë„‡. 29 —‚¢Â̇ڇ ÍÌË„‡ ̇ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚÂ. 30 ◊‡ÒÚ ÓÚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂÚÓ. 31 —‰ˇÌÍË. 32 —ÔËÒ‡ÌË Á‡ ÁÂωÂÎËÂ, ‰‡ÍÚË‡ÌÓ ÓÚ flÌÍÓ «‡·ÛÌÓ‚. 33 √ÂÓËÌˇ ÓÚ ËڇΡÌÒÍˡ ÚÂ΂ËÁËÓÌÂÌ ÙËÎÏ ìΔÂ̇ ̇ ˜ÂÒÚÚ‡î. ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 ’ÛÌÒÍË ‚Óʉ. 2 —˙Á‚ۘˠ(̇ ÚÛÒÍË). 3 √ÂÓËÌˇ ̇ …Ó‰‡Ì …Ó‚ÍÓ‚ ÓÚ Óχ̇ ì◊ËÙÎËÍ˙Ú Í‡È „‡Ìˈ‡Ú‡î. 4 ¡˙΄‡Ò͇ ˆ‡ˈ‡, ÊÂ̇ ̇ »‚‡Ì ¿ÒÂÌ II. 5 √ÛÔ‡ ÓÒÚÓ‚Ë, ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÒÚÓ‚ –˛Í˛, flÔÓÌˡ. 6 —ÛÚ¯ÌË Ë ‚˜ÂÌË ËÁÔ‡ÂÌˡ ÔË ıÛ·‡‚Ó ‚ÂÏÂ.

7 –Â͇ ‚ ÿ‚ÂȈ‡ˡ Ë ‘‡ÌˆËˇ. 8 ’Ëʇ ̇ ¬ËÚÓ¯‡. 9 œÓ‚ÂÒÚ ÓÚ √. –‡È˜Â‚. 14 ¬Ë‰ ͇ÙÂ. 16 —Âˡ ÍÓÒÏ˘ÂÒÍË ÍÓ‡·Ë ÓÚ —¿Ÿ. 18 Õ‡È-ËÁ‚ÂÒÚ̇ڇ ËڇΡÌÒ͇ ÍÌË„Ó‚ÂÁÌˈ‡. 19 œÎ‡ÌËÌÒÍÓ ‰˙‚Ó. 20 ¡ÓÎÂÒÚ ÔÓ ÎÓÁˇÚ‡ Ë Ú˛Ú˛Ì‡. 21 ƒ‚̇ ËÏÒ͇ ‰ËÌˈ‡ Á‡ Ú„ÎÓ, ‡‚̇ ̇ 300 „‡Ï‡. 22 ŒÔÂ‡ ÓÚ ’. ÷ÛÏÔÂ. 23 √ÂÓÈ Ì‡ ÛÏ ¬ÂÎÍÓ‚ ÓÚ ÔÓ‚ÂÒÚÚ‡ ì—ÂÎÓ ¡ÓÓ‚Óî. 24  ÓÊÂ̇ ËÎË Ô·ÚÌÂ̇ ÚÓ·Ë˜Í‡ Ò ‡Á΢̇ ÙÓχ Ë Ô‰̇Á̇˜ÂÌË (ÏÌ.˜.). 26 √ÂÓ‰ÂÁ˘ÂÒÍË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. 27 œ˙‚‡Ú‡ ‰Ûχ ̇ ËÁ‚ÂÒÚ̇ ·ÂÁ‡ÎÍÓıÓÎ̇ ̇ÔËÚ͇. 29 √‡‰ ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ, ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ò ÙÂÒÚË‚‡ÎËÚ ̇ ÍËÌÓÚÓ. 30 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡.

ËÅÑÍÎ

СУДОКУ 6

2

5

9

7

4

5

2 9

3

7

1

6

7

6 6

6

5

4 1

4

1

9

ÑÐÅÄÍÎ

7

В ИЦОВЕ À˙‚˙Ú Ò ‡ÁıÓʉ‡ ËÁ „Ó‡Ú‡. —¢‡ ÊË‡Ù‡: - ≈È, ‰˙΄ˡ! ÓÈ Â Ì‡È-Í‡ÒË‚ ‚ „Ó‡Ú‡? - “Ë, Î˙‚˜Ó. —Ή χÎÍÓ Ò¢‡ Á·‡Ú‡: - ¿ÎÓ, ‡Ë‡Ì‡Ú‡!  ÓÈ Â Ì‡È-Í‡ÒË‚ ‚ „Ó‡Ú‡? - “Ë ÒË, Î˙‚˜Ó. œÓ‰˙Îʇ‚‡ ̇ڇÚ˙Í Ë ‚Ëʉ‡ ÒÎÓ̇: - “Ë Ú‡Ï, ÍÎÂÔÓÛıˡ!  ÓÈ Â Ì‡È-Í‡ÒË‚ ‚ „Ó‡Ú‡? —ÎÓÌ˙Ú „Ó ı‚‡˘‡ Ò ıÓ·ÓÚ‡, ÏˇÚ‡ „Ó ‚ ·Î‡ÚÓÚÓ Ë ÒË ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ÔÓ Ô˙Úˇ. À˙‚˙Ú ËÁÎËÁ‡ ÓÚ Í‡ÎÚ‡, ÓÚ˙ÒÍ‚‡ ÒÂ Ë Ï˙ÏÓË: - ≈È, Í‡Í‚Ó Ò ÌÂ‚Ë‡¯ ·Â? ÃÓʯ ÔÓÒÚÓ ‰‡ ͇ʯ "Ì Á̇Ï". ☺ ☺ ☺ - ÇÏÓ, ˘Â Ò ÊÂÌˇ Á‡ –Û-

ÏÂÚÓ! - ÕÓ Ì‡ÎË ÔÂ‰Ë Ò‰Ïˈ‡ ÒÂ Ò„Ó‰Ë Ò Ã˘ÂÚÓ?! - ≈, Ã˘ÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ˜‡Í‡ χÎÍÓ. ☺ ☺ ☺ »ÁÏÓÂÌ Ë ÔËÚÂÒÌÂÌ, ‰ËÌ ÒÚÛ‰ÂÌÚ ËÁÎËÁ‡ ÓÚ ËÁÔËÚ. ŒÚ‚˙Ì ˜‡Í‡˘Ë „Ó ÔËÚ‡Ú: - ‡Í ÏË̇ ËÁÔËÚ‡? - ¿ÏË, ͇ÚÓ ‚ ˆ˙͇‚‡. - ≈, Í‡Í Ú‡Í‡? - „Ó ÔËÚ‡Ú ˜‡Í‡˘ËÚÂ. - “ÓÈ ÏË Á‡‰‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ‡, ‡Á Ò Í˙ÒÚˇ. - ¿Á ÏÛ ÓÚ„Ó‚‡ˇÏ, ÚÓÈ Ò Í˙ÒÚË. ☺ ☺ ☺ ƒ‚‡Ï‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚË Ò ‚˙˘‡Ú ÔÓ ÌÓ˘ËÚ ÓÚ ÍÛÔÓÌ. œ˙ÚÛ‚‡Ú ‚ ÚÓΡ Ë Â‰ËÌËˇÚ ËÁ‚‰Ì˙Ê Á‡ÔÓ˜‚‡ ÚÂÒ͇‚Ó ‰‡ ÒË Ô·˙Í‚‡ ‰ÊÓ·Ó-

‚ÂÚÂ: - ÇÏ͇ ÏÛ! ˙‰Â ÏË Â ·ËÎÂÚ‡? «‡„Û·ËÎ Ò˙Ï ÒË ·ËÎÂÚ‡. -  ‡‡È ·Â, Á‡ Í‡Í‚Ó ÚË Â ÚÓˇ ·ËÎÂÚ, ÌË ‚˜ ÔÓ˜ÚË ÒÚ˄̇ıÏÂ. -  ‡Í Á‡ ͇͂Ó! ¡ˇı ÒË Á‡‚ËÎ Á‡ÍÛÒ͇ڇ ‚ Ì„Ó. ☺ ☺ ☺ –‡Á„Ó‚Ó ÏÂÊ‰Û Ì‡ÂχÚÂÎ Ë Ì„ӂ‡Ú‡ ı‡Á‡È͇: -  Ó„‡ÚÓ Ì‡ÔÛÒ͇ı Ô‰˯̇ڇ ÒË Í‚‡ÚË‡, ı‡Á‡È͇ڇ Ô·͇! - Õ Ò ‚˙ÎÌÛ‚‡ÈÚÂ! “Ó‚‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÒÎÛ˜Ë Ò ÏÂÌ. ¬ÁÂÏ‡Ï Ì‡Âχ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ. ☺ ☺ ☺ - "≈‰ËÌ ÔÓÙÂÒÓ Ò ‡ÁıÓʉ‡ Ô‰ ¬”« Ò˙Ò Á‡·ËÚ ÌÓÊ ‚ „˙·‡"... - Á̇¯ ÎË „Ó ÚÓÁË ‚ˈ? - ÕÂ, ÌÓ ÏÌÓ„Ó ‰Ó· Á‡ÔÓ˜‚‡.

Отговори на кръстословицата от предишния брой: Водоравно: 1. Амеба. 5 Арама. 10. Лела. 12. Емир. 13. Око. 15. Мо. 17. Осика. 19. Ум. 20. Амал. 22. Никола. 24. Арил. 26. Сава. 27. Ереван. 29. Рено. 31. Та. 32. Авари. 34. Ир. 36. Ата. 38. Каро. 40. Амур. 41. Атоли. 42. Азара. Отвесно: 1. Алома. 2. Ме. 3. Ела. 4. Ба. 6. Ре. 7. Ама. 8. Ми. 9. Арома. 11. Акин. 13. ОС. 14. Окис. 16. Омара. 17. Олива. 18. Акари. 19. Улани. 21. Аре. 23. Ове. 25. Лава. 27. Етика. 28. НАТО. 30. Орора. 33. Ра. 35. Аро. 37. Яма. 39. Ол. 40. Аз.

2

4

1 1

4

8

5

5

2

2

8

9

6

7

4

2

8

6

7

8

9

4

8

1 4

9

1

3

6

4

8

5

2

7

3

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

2

ÑÐÅÄÍÎ

7

5

9

6

4

1

3

8

2

6

7

4

3

2

1

8

9

5

2

6

3

9

5

8

4

7

1

9

5

1

4

8

6

3

2

7

8

1

4

2

7

3

6

5

9

8

2

3

5

9

7

6

1

4

5

8

6

3

9

7

1

2

4

4

8

6

7

1

9

2

5

3

1

3

7

8

2

4

9

6

5

1

3

2

8

4

5

9

7

6

9

4

2

5

1

6

8

3

7

7

9

5

6

3

2

4

8

1

4

2

8

1

6

5

7

9

3

5

1

8

9

6

4

7

3

2

3

9

1

7

8

2

5

4

6

3

6

7

2

5

8

1

4

9

6

7

5

4

3

9

2

1

8

2

4

9

1

7

3

5

6

8

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÊÎÌÅÍÒÀÐ&ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ 22 - 28 ÞÍÈ 2009

ƒÌÂÒ ÏÌÓÁË̇ ‚˙Á‡ÒÚÌË ıÓ‡ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ ӷ˘ڇ ̇ ‚ÌÛˆËÚ ÒË, ÓÚ ÍÓˇÚÓ ËÏ‡Ú ÌÛʉ‡. œÓ̇˜‡ÎÓ Ï·‰ËÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ Ì ËÒÍ‡Ú ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ Á‡Â‰ÌÓ Ò Ó‰ËÚÂÎËÚ ÒË, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ‚Ëʉ‡Ú Á‡ Í‡ÚÍÓ ËÎË ÌËÍÓ„‡ Ò‚ÓËÚ ‚ÌÛˆË Ë Ò ÓÔËÚ‚‡Ú ‰‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ú Ò‡ÏÓÚ‡Ú‡ ÒË, ÓÚ„ÎÂʉ‡ÈÍË ÍÛ˜ÂÚ‡ Ë ÍÓÚÍË. ƒÓÍÓÎÍÓ Ò‡ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌË,  ÔÓ‰ ‚˙ÔÓÒ.

¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ Ë̉ÛÒÚˇÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Á‡ ʇÎÓÒÚ ÔÓÌˇÚËÂÚÓ "„ÓΡÏÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó" (ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌÓ ÓÚ ‰ˇ‰Ó, ·‡·‡, ÚÂıÌËÚ ÒËÌÓ‚Â, Ò̇ıË Ë ‰Âˆ‡) ‚˜ ÓÒڇ̇ ‚ ËÒÚÓˡڇ. ŒÒÓ·ÂÌÓ ÒΉ ÔÂËÓ‰‡ ̇ ÍÓÏÛÌËÁχ ‚ ¡˙΄‡ˡ Ò ÒÚ˄̇ ‰Ó ‡ÁË‚ ‚ ÒÂÏÂÈÌËÚ ‚˙ÁÍË ‚ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ‚˙ÁÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ˉÂËÚ Á‡ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇ Ë Ò‚Ó·Ó‰‡ ͇ÚÓ ·ˇ„ÒÚ‚Ó ÓÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚËÚ ̇ Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡. ¬Â‰Ì‡„‡ ÒΉ ͇ÚÓ Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ‡·ÓÚ‡ Ë Ì‡ÏÂˇÚ Ô‡Ú̸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡, ËÎË ÒΉ Á‡‚˙¯‚‡Ì ̇ ‚ËÒ¯ÂÚÓ ÒË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, Ï·‰ËÚ ıÓ‡ Ò ‡Á‰ÂÎˇÚ ËÎË Ê·ˇÚ ‰‡ ̇ÔÛÒÌ‡Ú Ó‰ËÚÂÎËÚ ÒË. œÂ‰Ë 50 ËÎË 100 „Ó‰ËÌË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Î‡ ÒÂÏÂÈ̇ ÒËÒÚÂχ, ÍÓˇÚÓ Ì‡˘‡Ï „ÓΡÏÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. —Ή ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ë̉ÛÒÚˇÎÌÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Á‡ Ò˙ʇÎÂÌË  ̇Îˈ ÓÚ‰‡Î˜‡‚‡Ì ÓÚ Ú‡ÁË ÒÂÏÂÈ̇ ÒËÒÚÂχ. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ ÌÂÈÌËÚ Ô‰ËÏÒÚ‚‡ Ò‡ Ôӂ˜ ÓÚ Ì‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚ È. «‡˘ÓÚÓ ‚ ڇ͇‚‡ ÒÂÏÂÈ̇ ÒËÒÚÂχ Ò Ò˙Á‰‡‚‡ Ò‰‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂ, ÓÒ‚ÂÌ ÓÚ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÒË, Ë ÓÚ Ò‚ÓËÚ ‰ˇ‰Ó‚ˆË Ë ·‡·Ë Ë, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ Ò ÒӈˇÎËÁË‡Ú Ë Ôˉӷ˂‡Ú Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌË ˆÂÌÌÓÒÚË. Δ‡ÎÍÓ, ˜Â ‚ Ò˙‚ÂÏËÂÚÓ ÌË ÚÓ‚‡ ËÎË Ì  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ËÎË Ï·‰ËÚ ıÓ‡ Ì ËÒÍ‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡Â‰ÌÓ Ò Ó‰ËÚÂÎËÚ ÒË, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÏÂˇÚ ‰Û„‡ ‚ ÊË‚ÓÚ‡, ‰ÓË ‰‡ Ëχ ڇ͇‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ. “Ó‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌË Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÒΉ Ë̉ÛÒÚˇÎ̇ڇ ‚ÓβˆËˇ Ë ‚ ÔÂËÓ‰‡ ̇ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇ ÒΉ ÍÓÏÛÌËÁχ ÌË ‚˙ÁÔËÂχÏ ҂ӷӉ‡Ú‡ ͇ÚÓ ·ˇ„ÒÚ‚Ó ÓÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚËÚÂ. ƒÌÂÒ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ʇÎÓÒÚ Ò‡ ̇Îˈ „Ó˜Ë‚Ë ËÒÚËÌË, ÌË Ì ÏÓÊÂÏ ‰‡ Á‡Ú‚‡ˇÏ ӘËÚ ÒË Á‡ Úˇı, ‚ÒÂÍË Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚Ë‰Ë ÚÂÁË ÔÓ·ÎÂÏË, ‰‡ ÏËÒÎË ÔÓ Úˇı Ë ‰‡

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÊÞ Ð Ø À Ò Á À ÉÕ À Í

Възрастните хора в съвремието ни и смъртта като факт

Ú˙ÒË Ì‡˜ËÌË Á‡ ¯‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ. ≈‰ËÌ ÓÚ ÚÂÁË ÔÓ·ÎÂÏË Â, ˜Â ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡ ÓÒÚ‡‚‡Ú Ò‡ÏÓÚÌË. ƒÌÂÒ ÏÌÓÁË̇ ‚˙Á‡ÒÚÌË ıÓ‡ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ ӷ˘ڇ ̇ ‚ÌÛˆËÚ ÒË, ÓÚ ÍÓˇÚÓ ËÏ‡Ú ÌÛʉ‡. œÓ̇˜‡ÎÓ Ï·‰ËÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ Ì ËÒÍ‡Ú ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ Á‡Â‰ÌÓ Ò Ó‰ËÚÂÎËÚ ÒË, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ‚Ëʉ‡Ú Á‡ Í‡ÚÍÓ ËÎË ÌËÍÓ„‡ Ò‚ÓËÚ ‚ÌÛˆË Ë Ò ÓÔËÚ‚‡Ú ‰‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ú Ò‡ÏÓÚ‡Ú‡ ÒË, ÓÚ„ÎÂʉ‡ÈÍË ÍÛ˜ÂÚ‡ Ë ÍÓÚÍË. ƒÓÍÓÎÍÓ Ò‡ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌË,  ÔÓ‰ ‚˙ÔÓÒ. ¬ ‰Ì¯ÌÓ ‚ÂÏ ÏÌÓÁË̇ ‚˙Á‡ÒÚÌË ıÓ‡ Ò ÒÚÂÏˇÚ ‰‡ Ò ӷÎË-

˜‡Ú ͇ÚÓ Ï·‰ËÚÂ Ë ‰‡ „Ó‚ÓˇÚ ͇ÚÓ Úˇı. “Ó‚‡  ÏÌÓ„Ó ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ Ò„‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡Ú‡. “‡Í‡ 73„Ӊ˯ÌËˇÚ ËڇΡÌÒÍË ÔÂÏËÂ —Ë΂ËÓ ¡ÂÎÛÒÍÓÌË Ë 68-„Ӊ˯ÌËˇÚ ÎË·ËÈÒÍË ÎˉÂ ÃÛ‡Ïχ ‡‰‰‡ÙË ·Óˇ‰ËÒ‚‡Ú ÍÓÒËÚ ÒË. «‡˘Ó? ÃËÒΡ, ˜Â Á‡ ÚÓ‚‡ Ëχ ‰‚ ÓÒÌÓ‚ÌË Ô˘ËÌË. œ˙‚‡Ú‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ Ò‡ÏÓÚ‡Ú‡, ͇ÍÚÓ Ì‡Í‡ÚÍÓ ÒÔÓÏÂ̇ıÏ „ÓÂ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ‚ Ò˙ˆÂÚÓ ÒË Ó·Ë˜Ú‡ ̇ ‚ÌÛˆËÚÂ. ¬ÚÓ‡Ú‡ Ë „·‚̇ڇ Ô˘Ë̇  ÒÚ‡ı˙Ú ÓÚ ÒÏ˙ÚÚ‡. «‡‰ ÒÚ‡ı‡ ÓÚ ÒÏ˙ÚÚ‡ Ò ÍË ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ Ô˙ÎÌÓˆÂÌ̇ ‚ˇ-

‡ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒΉ ÒÏ˙ÚÚ‡. œ‰ÒÚ‡‚ÂÚ ÒË ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ Â ÓÒÚ‡ˇÎ, ‚Ò˘ÍËÚ ÏÛ ÔˡÚÂÎË Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ÏÛ Ò‡ „Ó Ì‡ÔÛÒ̇ÎË, Ê˂ ‚ ·ÔËÚ ̇ Ò‡ÏÓÚ‡Ú‡ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˡ ÒË Ò‚ˇÚ Ë ÒÏ˙ÚÚ‡  ÏÌÓ„Ó ·ÎËÁ͇ ‰Ó Ì„Ó. ‡Í‚Ó ÏÓÊ ‰‡ ‰ÓÒÚ‡‚Ë ‡‰ÓÒÚ Ì‡ Ú‡Í˙‚ ‚˙Á‡ÒÚÂÌ ˜Ó‚ÂÍ? ¿ÍÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚ˇ‚‡, ˜Â ÒÏ˙ÚÚ‡ Ì  ÛÌˢÓÊÂÌËÂ Ë ËÁ˜ÂÁ‚‡ÌÂ, ‡  ‚‡Ú‡ Ë ÍÓˉÓ Í˙Ï ÌÓ‚ Ë Í‡ÒË‚ Ò‚ˇÚ, ÚÓÈ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÓÔ·͂‡ ÓÚ ÒÚ‡ÓÒÚÚ‡ Ë ÌˇÏ‡ ‰‡ ÔÓ‰‡Ê‡‚‡ ̇ Ï·‰ËÚÂ, ˘Â ÔËÂÏ ÒÚ‡ÓÒÚÚ‡ ͇ÚÓ Ù‡ÍÚ Ë ˘Â Ò ÛÒÏËı‚‡ ̇ ÌÂÈÌÓÚÓ ıÛ·‡‚Ó ÎˈÂ. ¬ Í‡È̇ ÒÏÂÚ͇ ÒÏ˙ÚÚ‡  هÍÚ Ë ÌËÍÓÈ ÓÚ Ì‡Ò Ì ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·ˇ„‡ ÓÚ Ì¡. ƒ‡ Ì Ò ÏËÒÎË Á‡ ÒÏ˙ÚÚ‡, Ò˙˘Ó Ì  ¯ÂÌËÂ. «‡‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ „·‚‡Ú‡ ‚ ÔˇÒ˙͇ ͇ÚÓ ˘‡ÛÒ‡, Á‡ ‰‡ Ì Ò ÔÓ„ÎÂʉ‡ ËÒÚË̇ڇ ‚ Ó˜ËÚÂ, Ì  ¯ÂÌËÂ. œÓ‰‡Ê‡ÌËÂÚÓ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡ ̇ Ï·‰ËÚ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ÌÂÊ·ÌËÂÚÓ ‰‡ Ò „Ή‡ ̇ ÒÏ˙ÚÚ‡ ͇ÚÓ Ù‡ÍÚ Ë Ì‡ ·ˇ„ÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ÒÏ˙ÚÚ‡. “˙È Í‡ÚÓ ÒÏ˙ÚÚ‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò Ôӷ‰Ë, Ë̉˂ˉ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÂÏ ڇÁË ËÒÚË̇ Ë ‰‡ Ò ̇‰ˇ‚‡ Ë ‚ˇ‚‡, ˜Â ‚ ÓÚ‚˙‰ÌÓÚÓ ÌË Ó˜‡Í‚‡ ÔÓ-‰Ó·˙ ÊË‚ÓÚ, Ú‡Ï ÓÚÌÓ‚Ó ˘Â Ò Ò¢ÌÂÏ Ò ÔÓ˜Ë̇ÎËÚ ÌË ÔˡÚÂÎË, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ·Ë ˘Â Ò Ó͇Ê ÎÂÍ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÒÚ‡‰‡Ìˡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚÌˡ ˜Ó‚ÂÍ.  ‡Í‚ÓÚÓ Ë ÏÌÂÌË ‰‡ Ò ËÁÚ˙ÍÌ ÔÓ ÚÓÁË ‚˙ÔÓÒ, ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ‚ˇ‡ ‚ ÓÚ‚˙‰ÌÓÚÓ Ò ÌË˘Ó Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡Ô˙ÎÌË. “˙È Í‡ÚÓ ¡Ó„  ‰‡Î ̇ ıÓ‡Ú‡ ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ‚˜ÂÌ ÊË‚ÓÚ, ˘Â ÌË ‰‡‰Â Ë ‚˜Ìˡ ÊË‚ÓÚ. ¿ÍÓ ‚˜ÌËˇÚ ÊË‚ÓÚ Ì Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡¯Â, ¡Ó„ ÌˇÏ‡¯Â ‰‡ ÌË ‚ÎÓÊË ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ‚˜ÌÓÒÚ.  ÓÎÍÓ ıÛ·‡‚Ó Ò  ËÁ‡ÁËÎ „ÓÎÂÏËˇÚ ÚÛÒÍË ÔÓÂÚ Õ‰ÊË· ‘‡Á˙Î: "Õ‚‰Óχڇ ‚ÂÒÚ „·ÒË ıÛ·‡‚‡  ÒÏ˙ÚÚ‡, ÌËχ ÔÓÓ͇ ·Ë ÛÏˇÎ, ‡ÍÓ Ì ·Â ÔÂÍ‡Ò̇ Úˇ?" Ôàòèõ Àõìåò

ÏÐÎÄÀÂÀ ÒÅÐÅÍ 5,5 ƒ≈ ¿–¿, œŒ ƒŒ√Œ¬¿–flÕ≈

Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

“ÂÂÌ˙Ú Â ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ‰Ó ÚÓÍ, ‚Ó‰‡, ÚÂÎÂÙÓÌ; ‰Ó „·‚Ìˡ Ô˙Ú ÏÂÊ‰Û ƒÊ·ÂÎ Ë ˙‰Ê‡ÎË; ‰Ó ÏÂÒÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú ìÃÛÒ‡Ìî.

гр. Джебел, тел.: 0888 94 98 47

ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÅ

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004

Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

¡‡Î¸ÓÒÍË ÔÂÒË, χ͇ Î‡Ò Ã‡͇Ì-40, 2 ·Óˇ, ‚ ÓÚ΢ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. „. ÷‡  ‡ÎÓˇÌ “ÂÎ.: 0887 20 95 25

 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè.  Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


10 Z A M A N Ñ Ï Î Ð Ò 22 - 28 ÞÍÈ 2009

Купата на Конфедерациите

Стратегиите на трансферния пазар

генерална репетиция за световното

‘ÛÚ·ÓÎÌa ≈‚ÓÔ‡  ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ Á‡ÒÎÛÊÂ̇ ‚‡Í‡ÌˆËˇ, ÌÓ Ú‡ÌÒÙÂÌËÚ ԇÁ‡Ë Ò‡ ‰ÓÒÚ‡ ‡Á„Ó¢ÂÌË. Õ‡È-‡ÍÚË‚ÌËˇÚ Ë„‡˜ ̇ ÙÛÚ·ÓÎÌˡ Ô‡Á‡ ÚÓ‚‡ ΡÚÓ Â ÓÚ·Ó˙Ú Ì‡ ì–‡Πljˉî. —Ή ˉ‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌˡ χ„Ì‡Ú ‘ÎÓÂÌÚËÌÓ œÂÂÒ Ì‡ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍˡ ÔÓÒÚ "·ÂÎËˇÚ ·‡ÎÂÚ" ı‚˙ÎË Ú‡ÌÒÙÂÌËÚ ·ÓÏ·Ë Â‰Ì‡ ÒΉ ‰Û„‡. œ˙‚Ó ‚ÁÂı‡ ‡Í‡ ÓÚ ìÃË·Ìî, ‡ ÔÓÒΠ̇ ¡Â̇·ÂÛ ‰ÓÈ‰Â Ë ÒÛÔÂÁ‚ÂÁ‰‡Ú‡  ËÒÚˇÌÓ –ÓÌ‡Î‰Ó Á‡ ÍÓÎÓÒ‡Î̇ڇ ÒÛχ ÓÚ 92 ÏËÎËÓ̇ ‚Ó. —„‡  ‰ ̇ ‰Û„ËÚ ‰‚ ‡ÔÂÚËÚÌË ı‡ÔÍË Ì‡ Ú‡ÌÒÙÂÌˡ Ìåõìåä Ô‡Á‡, ̇ԇ‰‡ÚÂΡ ƒ‡‚ˉ ¬ËΡ Ìåõìåäîâ ÓÚ ì¬‡ÎÂÌÒˡî Ë m.mehmedov@zaman.bg ÔÎÂÈÏÂÈÍ˙‡ ̇ 졇ÈÂÌ Ã˛ÌıÂÌî ‘‡ÌÍ –Ë·ÂË. ‘ÎÓÂÌÚËÌÓ œÂÂÒ Â Ì‡ Ô˙Ú ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ Ò˙Á‰‡‰Â "‰ËÈÏ ÚËÏ" ÓÚ „˙ÏÍË Á‚ÂÁ‰Ë. “Ó‚‡ Ì‚Ë̇„Ë ÔÓχ„‡, ÌÓ ì–‡Îî Ëχı‡ ‚‰Ì˙Ê Í˙ÒÏÂÚ Ò „ÛÔ˘͇ڇ ̇ «Ë‰‡Ì, ‘Ë„Ó, ¡ÂÍ˙Ï Ë –Ó̇ΉÓ, Ò„‡ Á‡˘Ó ‰‡ Ì Ò ÔÓ‚ÚÓË. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ Â, ˜Â ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Ì‡Ò˙·‡ı‡ Ë "Á‚ÂÁ‰Ë" Ò˙Ò Ò˙ÏÌËÚÂÎÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë Ò„‡ Ò ˜Û‰ˇÚ Í‡Í ‰‡ Ò ÓÚ˙‚‡Ú ÓÚ Úˇı. — ‰̇ ‰Ûχ, ì–‡Îî Ô·ÓË Ë ‚Ò˘ÍË ÔÂÒËÏËÒÚ˘ÌË ÔÓ„ÌÓÁË Ì‡ ÍËÁ‡Ú‡ Ë Â Ì‡ Ô˙Ú ‰‡ ËÁı‡˜Ë ÍÓÎÓÒ‡ÎÌËÚ 250 ÏËÎËÓ̇ ‚Ó Á‡ ‰ËÌ ÒÂÁÓÌ. ƒÛ„ËÚ ‚Ó„‡Ì‰Ó‚ Á‡Ò„‡ Ò‡ Ô‰ԇÁÎË‚Ë ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ. Õ ·˙Á‡Ú Á‡ ÒÍ˙ÔË ÔÓÍÛÔÍË. ¿ÍÓ ÒÏ¡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï ‰̇ ‡Ì„ÎËÈÒ͇ ÒÂÌÚÂÌˆËˇ, ÓÚ·Ó˙Ú, ÍÓÈÚÓ "Û‰‡Ë Ú˙Ï˙͇ ‚ „·‚‡Ú‡", ·Â ÚËÏ˙Ú Ì‡ ÚÛÒÍˡ ì√‡Î‡Ú‡Ò‡‡Èî, ÍÓËÚÓ ‚ÁÂı‡ Á‡ ÚÂ̸Ó Ì ÍÓÈ ‰‡ Â, ‡ ‘‡ÌÍ –ËÈ͇‰. »‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÏ ÓÚ Ú‡Í‡‚‡ ‚Â΢Ë̇ Ô‰ÔÓ·„‡, ˜Â ‚ ÓÚ·Ó‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Óȉ‡Ú Ë ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË Ò „˙ÏÍË ËÏÂ̇. “ˡ ‰ÌË Ò Ә‡Í‚‡ Ò ÚÛÒÍˡ ÚËÏ ‰‡ ÔÓ‰Ô˯ ıÓ·̉Ò͇ڇ Á‚ÂÁ‰‡ ̇ ìÀË‚˙ÔÛÎî –‡È˙Ì ¡‡·ÂÎ, ÍÓÈÚÓ ÒÔÓ‰ ÌˇÍÓË ËÁÚÓ˜ÌËˆË ˘Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡ „Ӊ˯̇ Á‡Ô·ڇ ÓÚ Ó‰‡ ̇ 2 ÏËÎËÓ̇ Ë 750 ıËΡ‰Ë ‚Ó, ÚÓÎÍÓ‚‡, ÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓÊ ·Ë  ·˛‰ÊÂÚ˙Ú Á‡ Ú‡ÌÒÙÂË Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ̇ ‰‚‡Ú‡ ÌË „‡Ì‰‡ ìÀ‚ÒÍËî Ë ÷— ¿, ‚ÁÂÚË Á‡Â‰ÌÓ. ≈ÚÓ Í‡Í‚‡ ‰‡ÒÚ˘̇  ‡ÁÎË͇ڇ ÏÂÊ‰Û Ì‡¯ÂÚÓ Ë ÚÛÒÍÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó, ‰‡ Ì „Ó‚ÓËÏ Á‡ ¿Ì„Îˡ, »ÒÔ‡Ìˡ ËÎË »Ú‡Îˡ. — Ô‡ËÚÂ, ‰‡‰ÂÌË Á‡  ËÒÚˇÌÓ –Ó̇ΉÓ, ÏÓÊ ‰‡ Ò ÍÛÔˇÚ ‚Ò˘ÍË ÓÚ·ÓË ÓÚ ¬ËÒ¯‡Ú‡ ÌË ÎË„‡. ≈ Í‡Í ˘Â Ò ÍÓÌÍÛË‡Ï ÚÓ„‡‚‡ Ò Ú‡ÍË‚‡ ÓÚ·ÓË? »Ï‡ Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ Ì‡˜ËÌ Ó‰ÌËÚ ÓÚ·ÓË ‰‡ ÔÂÛÒÔ¡Ú. » ÚÓÈ Â ‰‡ Ò ̇·Îˇ„‡ ̇ Ó‰ÌËÚ ¯ÍÓÎË, ̇ ÏÂÒÚÌËÚ ڇ·ÌÚË, ‰‡ Ò ‚ÁËÏ‡Ú Ë Ó·Ë„‡‚‡Ú ‚˙‚ ‚Ӊ¢ËÚ ÌË ÓÚ·ÓË Ë, ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ‡Ì‡Ú ÒÚÓÈÌÓÒÚÌË Ë„‡˜Ë, ‰‡ Ò ÔÓ‰‡‰‡Ú ‚ ˜ÛÊ·Ë̇ Á‡ ÒÂËÓÁÌË ÒÛÏË. » ڇ͇ ÏÓÊ Ì ҇ÏÓ ‰‡ Ò ËÁ‰˙Ê‡Ú ÓÚ·ÓËÚ ÌË, ÌÓ ‰ÓË Ë ‰‡ ÔÂÛÒÔˇ‚‡Ú. ¬ËÊÚ ÏӉ· ì¿ˇÍÒî, Ú ÔÓ˜ÚË Ì ÍÛÔÛ‚‡Ú, ÌÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú ‰ÓÒÚ‡ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË, Ë ÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë ˆÂÌË Ë Ò‡ ÔÓ-·Ó„‡Ú ÍÎÛ· ÓÚ Â‰Ì‡ 쬇ÎÂÌÒˡî ̇ÔËÏÂ (Ò ‰˙΄ӂ ̇‰ 450 ÏËÎËÓ̇ ‚Ó). “Ó‚‡  ÏÓ‰ÂÎ˙Ú, ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÒΉ‚‡. ¬Ëʉ‡Ï, ˜Â ‚ ÷— ¿ Ò ‚‡ÁÛÏËı‡ Ë Ëχ ̇Ô‰˙Í ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓ͇. »ÁÔÓÔ‡Ëı‡ Ò ÓÚ ‰‚‡ÈÒÂÚË̇ڇ ˜ÛʉÂ̈Ë, ÍÓËÚÓ ‚ÁÂı‡ ÔÓÒΉÌËÚ ‰‚ „Ó‰ËÌË, Ë Ò„‡ ÏËÒÎˇÚ Í‡Í ‰‡ „Ë ÔÓ‰‡‰‡Ú Ë ‰‡ „Ë Á‡ÏÂÌˇÚ Ò ÏÂÒÚÌË Ë„‡˜Ë. ƒÓ· ˘Â  Ôӂ˜ Ó‰ÌË ÍÎÛ·Ó‚Â ‰‡ ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú ÚÓÁË ÏÓ‰ÂÎ, Ò‡ÏÓ Ú‡Ï Â ÒÔ‡ÒÂÌËÂÚÓ.

·, Ô˙‚Ë Ì‡ ◊ÂÌˡ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ". Õ‡ ÒÚ‡‰ËÓÌ "≈ÎËÒ œ‡Í", ÍÓÈÚÓ Ëχ ͇ԇˆËÚÂÚ 52 000 ÏÂÒÚ‡, ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ı‡ ÓÍÓÎÓ 12 000 ÁËÚÂÎË. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚ ÛÒÔˇı‡ ‰‡ ÔÓ‰‡‰‡Ú ‰‚‡ ‰‚ ÚÂÚË ÓÚ ·ËÎÂÚËÚÂ, ‡ ÏÌÓ„Ó ·ˇı‡ ‡Á‰‡‰ÂÌË ·ÂÁÔ·ÚÌÓ. ¬ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ̇È-ÔÓÔÛΡÌËÚ ÒÔÓ-

ÚÓ‚Â Ò‡ ˙„·Ë Ë ÍËÍÂÚ, ‡ ÏÌÓÁËÌÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ÔÓ-·Â‰ÌËÚ ıÓ‡ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ Ë ·ËÎÂÚ Á‡ ‡‚ÚÓ·ÛÒ ‰Ó ÒÚ‡‰ËÓ̇.

Вувузела - запазената марка на Мондиал’2010 À˛·ËÏËÚ ̇ ‚Ò˘ÍË ‚ fi¿– ÚÓÏÔÂÚË ‚Û‚ÛÁ· ˘Â ·˙‰‡Ú Á‡Ô‡ÁÂ̇ڇ χ͇ ̇ Ô‰ÒÚÓˇ˘ÓÚÓ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ‰Ó„Ó‰Ë̇, Á‡ˇ‚Ë ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ‘»‘¿ —ÂÔ ¡Î‡ÚÂ. " Ó„‡ÚÓ ÓÚË‚‡Ï ‚ –ÂÔÛ·ÎË͇ fiÊ̇ ¿ÙË͇, ÌË ÒÏ ‚ ¿ÙË͇. ÿÛÏÌÓ Â Ë Â ÔÓ-‡Á΢ÌÓ ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ì‡ ÍÓÂÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ‰Û„Ó ÏˇÒÚÓ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡", ͇Á‡ ¡Î‡ÚÂ. ÕÓ ‡ÙË͇ÌÒÍË ÚÓÏ·Ë, ̇˜ÂÌË "‚Û‚ÛÁ·", ÛÒÔˇı‡ ‰‡ ‚·ÂÒˇÚ Ë„‡˜Ë Ë ÙÂÌÓ‚Â ‚ fi¿–. ƒÓË ÙÛÚ·ÓÎËÒÚËÚ ̇ ≈„ËÔÂÚ ËÁ˄̇ı‡. "¬Ò ‰ÌÓ Ì‡ÓÍÓÎÓ Í˙ÊË ‰ÓÒ‡‰ÌÓ Ì‡ÒÂÍÓÏÓ", ÓÔËÒ‚‡Ú ÛÒ¢‡ÌÂÚÓ Ë„‡˜ËÚÂ. Õ‡ χ˜Ó‚ÂÚ ̇ fi¿–  ̇È-ÒÚ‡¯ÌÓ, ͇ÚÓ ˆÂÎËˇÚ ÒÚ‡‰ËÓÌ "ÊÛÊË" Á‡Â‰ÌÓ. œÓ ‚ÂÏÂ, ÔÂ‰Ë Ë ÒΉ χ˜‡ ÔÓ˜ÚË ‚Ò˘ÍË Á‡Ô‡ÎˇÌÍÓ‚ˆË ̇‰Û‚‡Ú ‰˙΄‡Ú‡ ÚÓÏ·‡, ÍÓˇÚÓ ËÁ‰‡‚‡ ÏÓÌÓÚÓÌÂÌ Ë ÔËÒÍÎË‚ Á‚ÛÍ, ̇ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡˘ ÊÛÊÂÌ ̇ ÓˇˆË Ô˜ÂÎË. "ÕË ÓÒ˙Á̇‚‡ÏÂ, ˜Â Ëχ ÔÓ·ÎÂÏ Ë ˘Â Ó·Ò˙‰ËÏ ‚Ò˘ÍÓ Ò ÏÂÒÚÌˡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÏËÚÂÚ", ͇Á‡ Ӣ ¡Î‡ÚÂ.

Най-висока заплата за Роналдо ÕÓ‚ÓÚÓ ÔÓÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ì–‡Πljˉî ËÒÚˇÌÓ –ÓÌ‡Î‰Ó ˘Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔÓ 13 ÏÎÌ. ‚Ó Ì‡ „Ó‰Ë̇, Ò˙Ó·˘‡‚‡ ‚. ìÇ͇î. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÔÓÚÛ„‡ÎÒÍËˇÚ Ì‡ˆËÓ̇Π˘Â Ò Ô‚˙Ì ‚˙‚ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ‡ Ò Ì‡È-‚ËÒÓ͇ Á‡Ô·ڇ ‚ Ò‚ÂÚ‡. ¬ ìÇ̘ÂÒÚ˙ fi̇ÈÚ‰î ̇ԇ‰‡ÚÂÎˇÚ ‚ÁËχ¯Â "Ò‡ÏÓ" 7,5 ÏÎÌ. ‚Ó Ì‡ „Ó‰Ë̇. ƒÓ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ë„‡˜˙Ú Ò Ì‡È-‚ËÒÓÍÓ ‚˙Á̇„‡Ê‰ÂÌË ·Â¯Â «Î‡Ú‡Ì »·‡ıËÏӂ˘ ÓÚ ì»ÌÚÂî Ò 12 ÏÎÌ. ‚Ó. –ÓÌ‡Î‰Ó ˘Â ·˙‰Â Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌ ÓÙˈˇÎÌÓ ‚ ì–‡ΠljË‰î ‚ Í‡ˇ ̇ Ú‡ÁË Ò‰Ïˈ‡, ÔË¯Â Ó˘Â Ï‡‰ˉÒÍËˇÚ ÒÔÓÚÂÌ ‚ÒÂÍˉÌ‚ÌËÍ. ƒÛ„ËˇÚ ÌÓ‚ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ Ì‡ χ‰ˉÒÍˡ „‡Ì‰  ‡Í‡ ˘Â ·˙‰Â ‚ÚÓË ÔÓ Á‡Ô·ڇ ‚ ÓÚ·Ó‡.

ÑÍÈ Ì ÊÀ : A Ï

Ñ ÍÈÌ ÊÈ: A Ï

√ÛÔÓ‚‡Ú‡ Ù‡Á‡ ‚˜  هÍÚ ‚ ̇‰Ô‚‡‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡Ú‡ ̇  ÓÌÙ‰Â‡ˆËËÚÂ, ÍÓˇÚÓ Ò ÔÓ‚Âʉ‡ ‚ fi¿– ‰Ó 28 ˛ÌË. —ÔÓ‰ ÒÔˆˇÎËÒÚË ÚÛÌË˙Ú Ò ˇ‚ˇ‚‡ „ÂÌÂ‡Î̇ ÂÔÂÚËˆËˇ Á‡ —‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÂÁ 2010 „Ó‰Ë̇. ¬ ̇‰Ô‚‡‡Ú‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú 8 ̇ˆËÓ̇ÎÌË ÓÚ·Ó‡ - Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚ ¯‡ÏÔËÓÌË »Ú‡Îˡ, ‰ÓχÍËÌËÚ fi¿– Ë Ô˙‚Â̈ËÚ ̇ ‚Ò˘ÍË ÍÓÌÚËÌÂÌÚË. ¬ ̇‰Ô‚‡‡Ú‡ ÓÚ·ÓËÚ ҇ ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌË ‚ ‰‚ „ÛÔË ÔÓ 4 ÚËχ. ¬ „ÛÔËÚ Ò ˄‡ ÔÓ ÒËÒÚÂχڇ ‚ÒÂÍË ÒÂ˘Û ‚ÒÂÍË, ͇ÚÓ Ô˙‚ËÚ ‰‚‡ ÓÚ·Ó‡ ‚ Í‡ÈÌÓÚÓ Í·ÒË‡Ì ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú ̇ ÔÓÎÛÙË̇Î̇ڇ Ù‡Á‡ ÓÚ ÚÛÌË‡. œÂÚÓˡ, –ÛÒÚÂÌ·Û„, …Óı‡ÌÂÒ·Û„ Ë ¡ÎÛÏÙÓÌÚÂÌ Ò‡ ˛ÊÌÓ‡ÙË͇ÌÒÍËÚ „‡‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ ÔËÂÏ‡Ú ‰‚Û·ÓËÚÂ. OÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛÌË‡ Ò Ôӂ‰ ̇ Ó·ÌÓ‚ÂÌˡ ÒÚ‡‰ËÓÌ "≈ÎËÒ œ‡Í" ‚ …Óı‡ÌÂÒ·Û„ - ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ÒÚÓÎˈ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ŒÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÍÚË͇ Òڇ̇ „ÓÎˇÏ Ô‡ÁÌËÍ Ì‡ ‡ÙË͇ÌÒÍˡ ÙÓÎÍÎÓ, ‡ ڇ̈¸ÓËÚ ÁÛÎÛÒË ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ı‡ Ò‚Óˇ ÍÓÓÌÂÌ ÌÓÏÂ - ‚ÂÚË͇ÎÂÌ ¯Ô‡„‡Ú ÓÚ ‰‚ÂÌ ·ÓÂÌ Ó·‰. œÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ‘»‘¿ —ÂÔ ¡Î‡ÚÂ "·Î‡„Ó‰‡Ë Ì‡ fiÊ̇ ¿ÙË͇ Á‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË Ô‡ÁÌËÍ Ì‡ ÙÛÚ·Ó-


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 22 - 28 ÞÍÈ 2009

¬‡ÊÌÓ Â ‚ÒÂÍË ‰‡ ‡Á·ÂÂ, ˜Â ÔÂÒÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ˡ ÓÁ̇˜‡‚‡ ÔÂÒÚÂÌ ̇ Ô‡Ë Á‡ ÌÂ„Ó Ò‡Ïˡ Ë Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ Á‡ Ô·ÌÂÚ‡Ú‡. ¿ ÚÓ‚‡ Á̇˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ΢Ìˡ ÔËÌÓÒ Í˙Ï „ÎÓ·‡ÎÌÓÚÓ Á‡ÚÓÔΡÌÂ.

œ˙‚‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇ Í˙Ï ÔÂÒÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ˡ  ÓÒ˙‚ÂÏÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÛ‰ËÚ - ÌÓ‚ËÚ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú Ò 60% ÔÓ-χÎÍÓ ÚÓÍ Ë ‚Ó‰‡ ÓÚ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ̇ 10 „.

«‡ ı·‰ËÎÌˈËÚÂ Ë ÙËÁÂËÚ ‚ ÚÓÁË ÍÎ‡Ò Ò‡ ‰Ó·‡‚ÂÌË Ë "A+" Ë "A++", ÍÓËÚÓ Ò‡ ‰ÓË Ó˘Â ÔÓ-ÂÌÂ„ÓÂÙÂÍÚË‚ÌË, ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ͇ÚÓ ‚ÚÓ‡ ÒÚ˙Ô͇ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚÂ. œÂÔÓ˙˜‚‡ Ò Ӣ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÎÓÚÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓÂÌÂ„ÓÂÙÂÍÚË‚ÌË ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ. ÃËÂÌÂÚÓ Ì‡ ˜ËÌËË Ì‡ ˙͇ Ò˙˘Ó Ì  ÔËÓ‰ÓÒ˙Ó·‡ÁÌÓ - ‰̇ ÏˡÎ̇ χ¯Ë̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‰‚‡ 15 ÎËÚ‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ 12 Ò˙‰‡, ‰Ó͇ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ˙Ú - ˆÂÎË 60 ÎËÚ‡. ¿ Ë ÏˡÎ̇ڇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ-χÎÍÓ ÔÂÔ‡‡Ú. “‡Í‡ ˜Â ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ ‚ ÏˡÎ̇ χ¯Ë̇  ÒΉ‚‡˘ËˇÚ Ò˙‚ÂÚ Ì‡ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚÂ. ’·‰ËÎÌËÍ˙Ú Ë ÙËÁÂ˙Ú Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ËÁÎÓÊÂÌË Ì‡ ÔˇÍ‡ ÒÎ˙̘‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇, Ú˙È Í‡ÚÓ ÌÂÌÛÊ̇ڇ ÚÓÔÎË̇ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÍÓÏÔÂÒÓ‡ Ë ÍÓ̉ÂÌÁ‡ÚÓ‡, Û‚Â΢‡‚‡ÈÍË ÍÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ ÂÌÂ„ˡ. «‡ Ô‰ÔÓ˜Ëڇ̠ ÙËÁÂ˙Ú ‰‡ ·˙‰Â Ò ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‡ÁÏ‡Áˇ‚‡ÌÂ, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ÏÓ 5 ÏËÎËÏËÚ‡ Ή Û‚Â΢‡‚‡Ú ‡ÁıÓ‰‡ ̇ ÂÌÂ„ˡ Ò 30%. “Ó‚‡ Ò‡ ÒΉ‚‡˘ËÚ ‰‚ ÒÚ˙ÔÍË Í˙Ï ÔÂÒÚÂÌ ̇ Ô‡Ë Ë ‚‰ÌË ÂÏËÒËË ÒÔÓ‰ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚÂ.

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVII, ÁÐÎÉ 26 (857) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ì. ÏÎÉÐ À Ç

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР. 1

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0878 52 86 27 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ïëîâäèâ - Àëè ÔÈÊÐÅÒ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Õþñåèí ÞÑÓÔ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur.  Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

Прането в пералня

—Ή‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇  Ô‡ÌÂÚÓ ‚Ë̇„Ë ‰‡ ÒÚ‡‚‡ ‚ ÔÂ‡ÎÌˇ, ÍÓˇÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÂÌÂ„Ó- Ë ‚Ó‰ÓÍÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ Ò 35 ‰Ó 50% ̇ Ô‡ÌÂ. »ÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ò ÚÂÏÓÔÓÏÔ‡ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ Ò 50% Ôӂ˜ ÂÌÂ„ˡ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ, ‡ÍÓ ÒÛ¯ËÚ ‚ ÒÚ‡‡ χ¯Ë̇. ¿ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÓÔÓ„‡Ï‡ ÔÂÒÚË ÚÓÍ, ‚Ó‰‡ Ë ÂÏËÒËË

̇ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ, ͇Ú„Ó˘ÌË Ò‡ ÂÍÒÔÂÚËÚÂ. Õ‡ ‰ÂÒÂÚÓ ÏˇÒÚÓ, ÌÓ ÌÂ Ë ÔÓ ‚‡ÊÌÓÒÚ,  ÔËÂÌÂÚÓ Ì‡ ˜Â¯ÏˇÌ‡ ‚Ó‰‡ ‚ÏÂÒÚÓ ·ÛÚËÎË‡Ì‡. ÃÌÓ„Ó ıÓ‡ ÒË ÏËÒΡÚ, ˜Â ·ÛÚËÎË‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡  ÔÓ-·ÂÁÓÔ‡Ò̇ Ë ÔÓ-Á‰‡‚ÓÒÎӂ̇ Á‡ ÔËÂÌÂ, ÌÓ ÚÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ Ì ÓÚ„Ó‚‡ˇ ̇ ËÒÚË̇ڇ.

Ðîäîïñêè äåòñêè ðåéä â Èñòàíáóë œÂÚ̇‰ÂÒÂÚÓÚÓ ËÁ‰‡ÌË ̇ ÃÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ‰ÂÚÒÍË ÙÂÒÚË‚‡Î ‚ »Òڇ̷ÛÎ Á‡ ÔÓ‰ÂÌ Ô˙Ú ÓÚ·ÂΡÁ‡ Ë Ó‰ÓÔÒÍÓ Û˜‡ÒÚËÂ. »‰ÂˇÚ‡ ‰‡ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÚÓ‚‡ ‰ÂÚÒÍÓ Ì‡‰Ôˇ‚‡ÌÂ, ̇‰Ò‚Ë‚‡ÌÂ Ë Ì‡‰Ë„‡‚‡Ì  ̇ ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Â̇ڇ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ ì“˛Í ‰˛ÌˇÒ˙ ‡‡¯Ú˙χ·˙ ‚‡ÍÙ˙î. –Ó‰ÓÔÒÍÓÚÓ Û˜‡ÒÚË Ò Ó„‡ÌËÁË‡ ÓÚ —‰ÛÊÂÌËÂÚÓ Á‡ ÂÚÌÓÍÛÎÚÛÂÌ Ó·ÏÂÌ ‚ –Ó‰ÓÔËÚÂ. “‡ÁË „Ó‰Ë̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÓÚ Ó·˘ËÌËÚ ËÍÓ‚Ó, ƒÓÒÔ‡Ú Ë –Û‰ÓÁÂÏ ‰ÂÙËÎË‡ı‡, Ôˇı‡, Ò‚ËËı‡, ڇ̈ۂ‡ı‡. ƒÂˆ‡Ú‡ ÓÚ ¡˙΄‡ˡ ·ˇı‡ Û‰ÓÒÚÓÂÌË Ò ‚ÌËχÌË ÓÚ Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-‚‡Îˡڇ ̇ »Òڇ̷ÛÎ ÃÛ‡‰  Ó‰Ê‡·‡¯ Ò Ó‰Ó‚ ÍÓÂÌ ÓÚ Ò. fl·˙ÎÍӂˆ, Ó·˘Ë̇ ¿‰ËÌÓ, Ë ÔÓÒÂ˘Ì‡ÚË Á‡ „ÓÒÚÛ‚‡Ì ‚ ‰ÓÏÓ‚ÂÚ ̇ ËÁÒÂÎÌËˆË ÓÚ ¡˙΄‡ˡ. Ñàëèõ Áîçîâ

ÑÍÈ Ì ÊÀ : Ñ ÀË ÈÕ ÁÎ Ç Î Â

10

ñúâåòà êàê äà ïåñòèì åíåðãèÿ â êóõíÿòà ñè


Bazý bölgelerdeki kuraklýk buðday rekoltesini düþürecek

HABERLER

Bu yýlki buðday rekoltesinin, bazý bölgelerde yaþanan kuraklýktan dolayý geçen yýla kýyasla yüzde 20 oranýnda düþeceði tahmininde bulunuluyor.

03

Tüm Müslüman aleminin Regaib Kandili'ni kutlar, saðlýk mutluluk ve esenlikler dileriz.

AÝLE

07

Yüksek beklenti, genç kýzlarýn güvenini sarsýyor 14 - 17 yaþ dilimi ergenlik döneminin en zorlu yýllarýdýr. Bu yaþlarda ergen hýzlý bir duygusal deðiþim sürecine girer. Gencin gerginliði evde çeþitli sorunlara neden olabilir.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

22 - 28 HAZÝRAN 2009

Yýl: 17 Sayý: 26 (857) FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Devlet, ‘öncelikli yatýrýmcýlara’ yeni imkanlar sunuyor Devlet, kriz döneminde yabancý yatýrýmcý çekebilmek için yeni formül üzerinde çalýþýyor. Buna göre, öncelikli alanlara yatýrým yapmak isteyen yatýrýmcýnýn giderlerinin bir kýsmýnýn karþýlanmasý hedefleniyor. Devlet, ülkeye büyük yatýrým yapaErkan Tunca

Temmuz ayýnda yapýlacak genel seçimlerde ilk kez karýþýk sistemle oy kullanýlacak. Çoðunlukçu (majoriter) ve orantýlý (proportsional) sistemlerinden müteþekkil bir oy verme iþlemi uygulanacak olan bu seçimlerde, ilk kez elektronik oy pusulasý devreye girecek. 15 parti ve 5 koalisyonun katýlacaðý seçimlerde Bulgaristan, 31 seçim bölgesine ayrýlarak bunlardan her birisinde 1 majoriter milletvekili seçilecek. Devamý Sayfa 2’de

ÕÓ‚ÓÚ Ó ÔÓÔ˙Î ÌÂÌË ̇ ljˉî ì–‡ΠËÒÚ Ë‡ÌÓ –Ó̇Π˘Â ÔÓÎÛ˜ ‡‚‡ ÔÓ ‰Ó 13 ÏËÎË Â‚Ó Ì‡ Ó̇ „Ó‰Ë̇, Ò˙Ó·˘‡‚‡ ‚. ìÇ ͇î.

B

2009

à: XV II

Áðîé:

26 (85 7)

INTERNAT IONAL NEW SPAPER

www.zam

an.bg

ÑÍÈÌ

ÌÀÍ Ð ÑÞË ÅÉ ÊÀ: ÁÅ ÉÍÓ ÑÍÈÌ

10

Роналдо най-високще получава ата запла та

ULGARI Пропорцио A мажорит нално, експерим ентално арно глас и уваме на изборите Ãîäèí

vergi deðerine eþit miktarda arazi satýþý yapýlmasý imkaný getirildi. Böylece yatýrýmcýlar devlet veya belediyeye ait arazileri ihalesiz daha ucuza alabilecek. Bakan Dimitrov, Almanya’da ve Ýngiltere’de devletin büyük yatýrýmcýlar için giderlerin yüzde 50’sini karþýladýðýný aktararak, yeni üretim yeri veya yatýrýmcýya makine alýmý için bütçe ayrýlmasý gerektiðini belirtti. Bunun yabancý yatýrýmcýlar için devlet yardýmý olarak kabul edilmemesi gerektiðini kaydeden Dimitrov, “AB’de doðrudan mali yardým verilmesini engelleyen düzenlemeler kaldýrýldý. Sayfa 2’de

Kapýkule ve Hamzabeyli sýnýr kapýlarý törenle açýldý СПО РТ

Œ·˘Ó 209 ÚÂÎË ˘Â ÓÚ 240 ̇Ó ˆËÓ̇Î̇ ·˙‰‡Ú ËÁ· ‰ÌË Ô‰ÒÚ‡ ‚ËÚË - ÔÓ Ú‡ ÒËÒÚÂχ ‡ÌË ÔÓ ÔÓÔ Ó, ‡ Ï‡Ê ÓË ¬ÒˇÍ‡ ‰̇ Ú‡ Ì‡Ú 31 ͇̉ˉ‡‡ ÒËÒÚ ÏÓ ÔÓ Â‰ËÌ ÓÚ Ó·Î‡ÒÚË Ï‡ÊÓËÚ Ú ËÁÎ˙˜‚‡Âχ . Ò‡‡ÂÌ Í‡Ì‰ ˉ‡Ú. «‡ Ô˙‚ Ë Ô˙Ú Ì‡ ·ÓË Ô‰ ÒÛ‚‡ ÔÓÔÁ‡ Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙· ÒÚÓˇ˘ËÚ ËÁ‡ÌË ˘Â ÂÍÒÔÂËÏ ÓˆËÓ̇ÎÌÓ, Ò „Î‡Ï‡Ê ÂÌÚ ÓËÚ ‡ÎÌÓ ÚÂÎˇÚ Ì‡ ÷ÂÌÚ - ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ. ‡ÌÓ Ë ÍÓÏËÒˡ ‡Î̇ڇ √Ó‚ÓËÚËÚ ‚ ¡ËÒÂ “ÓˇÌÓ‚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ̇ Ô‰ÒÚÓˇ ‡ÁˇÒÌË 240 ̇Ó ˘Ëˇ ‚ÓÚ. ÌÓ‚ÓÒ‰ÌË Ô‰ ËÁ·‡ÌË ÒÚ‡‚ËÚ Œ·˘Ó 209 ÓÚ ÔÓ ‡ 31 ͇̉ ÔÓÔÓˆËÓ̇ΠÂÎË ˘Â ·˙‰‡ ̇ڇ ÒËÒÚ Ú Ë‰‡ÚË ÒËÒÚ Ô ‚

FOTOÐRAF: CÝHAN

22 - 2 8 ÞÍ È

lar’ için geçerli olacaðýný ve devletin yatýrým giderlerinin yüzde 10’unu karþýlayacaðýný kaydetti. Bu yatýrýmlarýn tüm sektörlerde olabileceðini kaydeden Stalev, ancak, yatýrýmlarýn geri kalmýþ bölgelere en az 50 milyon Euro’luk yatýrým yapýlmasý veya ileri teknoloji üretimi yapacak sahalar açýlmasý gibi bazý þartlarý yerine getirmesi gerektiðini vurguladý. Geçtiðimiz yýla kadar devlet büyük yatýrýmcýlarýn sadece altyapý giderlerini karþýlýyor veya yatýrýmcýlara ihalesiz arazi satýþý gerçekleþtiriyordu. Yasada yapýlan deðiþiklikle, öncelikli yatýrýmcýlara

AİLE 07 KLASÝK MÜZÝK VE KURU ÜZÜMÜN ZEKAYA FAYDASI YOK

Предприе мерки за мане на социални справяне с рецесият

а Õ‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ·ÂÁ‡·ÓÚˈ  ‚‡ÊÌÓ ‰‡ Ì Ρ˘Ë ÓÚ‡Ò ‡ Ë Ù‡ÎËÚË Ì‡ Ò ÒÚË„‡ ‰Ó χÒÓ‚ ÒÚÛÍÚÛÓÓ ‡ ˜‡‚‡ ˙ÒÚ ÎË ‚ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú Ô‰‡. –ˆÂÒ ‰Ó ÙËÌ‡Ì Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ ‡Ú‡, ÚÛ‰Â ËˇÚ‡ ÓÁ̇ÒË‡ÌÂ, ÔÓ-χÎÍÓ ËÌ‚ÂÒÚËˆË Ì ‰ÓÒÚ˙Ô Ë.

ÊÀ: AA

НОВ ИНИ

Sofya

cak yatýrýmcýlara karþý yeni imkanlar sunmaya hazýrlanýyor. Ýki hafta önce Yatýrýmlar Yasasý’nda yapýlan deðiþiklik ile öncelikli alanlara yapýlacak yatýrýmlarýn giderlerinin bir kýsmý devlet tarafýndan karþýlanacak. Ekonomi ve Enerji Bakaný Petýr Dimitrov, kriz döneminde yabancý yatýrýmcýlarý çekebilmek için devletin yatýrýmlarýnýn bir kýsmýný ödemesi gerektiðini, bu yardým sayesinde, Bulgaristan’ýn ekonomik kriz esnasýnda yatýrýmcý çeken bir ülke haline dönüþtürebileceðini savundu. Yatýrýmlar Ajansý Baþkaný Stoyan Stalev, bu imkanlarýn ‘öncelikli yatýrým-

Genel seçimlerde ilk kez karışık sistem uygulanacak

02

0.65 lv

Пореден тае план за сва н на турско ляне то правителс тво ”Ô‡ ‚Ρ‚‡˘‡Ú ‡ œ‡Úˡ Ì

œÓÔÓˆËÓ̇ÎÌÓ, ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÌÓ Ë Ï‡ÊÓËÚ‡ÌÓ „·ÒÛ‚‡Ï ̇ ËÁ·ÓËÚ ̇ ÒÚ. 1-2 10 Ò˙‚ÂÚ‡ Í‡Í ‰‡ ÔÂÒÚËÏ ÂÌÂ„ˡ ̇ ÒÚ. 1-11 œÓ‰ÂÌ Ú‡ÂÌ ÔÎ‡Ì Á‡ Ò‚‡ÎˇÌ ̇ ÚÛÒÍÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÚ. 1-5

Türkiye'yi Avrupa ülkelerine baðlayan Kapýkule ve Hamzabeyli Sýnýr Kapýlarý yenilenerek Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan hizmete açýldý.

Yenilenen Kapýkule ve Hamzabeyli sýnýr kapýlarý düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, her iki açýlýþý da Kapýkule'den kurulan uydu baðlantýsý sayesinde birlikte gerçekleþtirdi. Bu iki kara sýnýr kapýsýnda artýk kontroller araçtan inmeden yapýlabilecek. Erdoðan, açýlýþta, sýnýr kapýlarýnýn birer çile kapýsý olmasýný istemediklerini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan daha önce Ýpsala, Habur, Sarp ve Cilvegözü sýnýr kapýlarýnýn yap–iþlet–devret modeli ile modernize edildiðini hatýrlatan Erdoðan, þimdi de Hamzabeyli ve Kapýkule sýnýr kapýlarýnýn hizmete hazýr hale getirildiðini kaydetti. Dýþ ticaret hacminin üçte ikisinin Avrupa Birliði ülkeleriyle yapýldýðýný dile getiren Baþbakan; "Avrupa'da yaþayan 5 milyon Türk vatandaþýnýn Türkiye'ye gelirken de Kapýkule'yi kullandýðýný biliyoruz. Sayfa 3’te

Лион Груп

Автогазови уредби & Aвто части

АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УРЕДБИ Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” 18, тел. (032) 644 628 www.autogasmarket.com, e-mail: info@autogasmarket.com

Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

www.interbultrans.eu

Office: Аp. 3, Еntrance B, Bl. 190, Housing Complex Trakia 4023 Plovdiv, Bulgaria, Tel.: +35932 621821 Fax: +35932 634778, GSM: +359889 521917 e-mail: interbultrans@hotmail.com

Честитим Свещената нощ Регаиб на всички мюсюлмани!


2 Z A M A N HABERLER FOTOÐRAF: KÜRÞAT BAYHAN

22 - 28 HAZÝRAN 2009

Verilere göre, 2009'da yabancý yatýrýmlarda düþüþ gözlendi. 2008'in Ocak - Nisan döneminde ülkeye 1,9 milyar Euro yabancý yatýrým girerken 2009'da bu rakam 955 milyon Euro olarak kaydedildi.

Devlet, ‘öncelikli yatýrýmcýlara’ yeni imkanlar sunuyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Bu gibi uygulamalar yüksek katma deðer vergisi getirecek biliþim ve komünikasyon gibi önemli yatýrýmlar için yapýlmalý. BSP’nin ekonomi kurmaylarý bu fikri gözden geçirdi. Ancak uygulama yeni hükümet döneminde olabilecek.’ þeklinde konuþtu.

Yabancý yatýrýmlarda düþüþ Merkez Bankasý verilerine göre, Bulgaristan’da doðrudan yabancý

yatýrýmlar oraný yýlýn ilk dört aylýk döneminde yüzde 50 oranýnda azaldý. Ocak - Nisan döneminde ülkeye 955 milyon Euro’luk yabancý yatýrým girdi. 2008’in ayný döneminde ise bu oraný 1,9 milyar Euro idi. Nisan 2009’daki yatýrým oraný ise 205 Euro iken 2008’in ayný döneminde 722 milyon Euro yatýrým yapýlmýþtý. Aylýk bazda yatýrýmlardaki düþüþ oraný da yüzde 71,6 olarak gerçekleþti. Yatýrýmlardaki düþüþün önemli bir kýsmý yabancýlarýn gayrimenkule yaptýklarý yatýrýmýn azal-

masýndan kaynaklandý. 2008’in Ocak - Nisan döneminde 447 milyon Euro olan gayrimenkul yatýrýmý 2009’da 187 milyon Euro’ya geriledi. Bakan Dimitrov, yabancý yatýrýmlardan ülkeye son dört yýlda 25 milyar Euro girdiðini söyledi. Yabancý Yatýrýmlar Ajansý þu anda 9 milyar Euro deðerinde 115 projeyi inceliyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi durumunda 40 bin yeni istihdam alaný açýlacaðý kaydedildi. Son 10 yýl içinde özeleþtirmeden 9 milyar Euro gelir elde edildi.

7 sanayi bölgesi kuruluyor Þu anda ülke genelinde toplam yedi sanayi bölgesi kurulmasý için çalýþmalar yürütülüyor. Bu yýlýn sonuna kadar ülke genelinde yedi sanayi bölgesi kurulmasý hedefleniyor. Ulusal Sanayi Bölgeleri Þirketi EAD’nin bu amaç için 100 milyon leva bütçesi bulunuyor. Kurulmasý beklenen sanayi bölgelerinin Varna, Karlovo, Pleven ve Plovdiv’de olmasý bekleniyor. Varna’ya kurulacak sanayi bölgesinin 1095 dekar arazi üzerine inþa edilmesi bekleniyor.

Genel seçimlerde ilk kez karýþýk sistem uygulanacak BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Böylece meclise 240 milletvekilden 31’i çoðunlukçu oylarla seçilmiþ olacak. Kalan kýsmý da önceki yöntemle parti oylarýn oranýna göre belirlenecek. Halk bu yüzden iki oy pusulasý ile sandýða gidecek. Oy pusulasýnýn biri ile kendi bölgesindeki milletvekili adayýný doðrudan olarak, diðeri ile de parti listesine oy verilecek. Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Sözcüsü Biser Trayanov, seçmenlerin her iki oy pusulasýný doldurmalarý isteneceðini, birisini boþ býraktýklarý halde oylamanýn geçersiz sayýlacaðýný duyurdu. Elektronik oy kullanma sistemi bazý yerlerde test amacýyla kullanýlacak. MSK, yeni seçim sisteminin Sofya’daki Fransýz Dil Lisesi’nde yapýlmasýný kararlaþtýrdý. 9 sandýkta yapýlacak elektronik oy kullanma iþlemi için okula, teknik bir cihaza baðlý ekranlar yerleþtirilecek. Ýsteyen oyunu bu þekilde verebilecek. Bunun için oy kullanmak isteyen seçmene manyetik bir kart verilecek. Seçmen kartý cihaza takarak seçimini yapacak. Daha sonra oy tercihi makina tarafýndan kaðýda basýlacak. Seçmen, kaðý-

dý katlayarak seçim kutusuna atacak. Elektronik oy kullanma iþlemindeki manyetik kartýn kontrol amaçlý kullanýlacaðýný belirten Trayanov, elle sayýmýn doðruluðunun da yapýlabileceðini aktardý. Teorik olarak bu yeni sitemle 9 bin kiþi oy kullanma imkanýna sahip olacak.

imza toplanýlmasý durumunda da sandýk açýlabilecek. 5 Temmuz’da yapýlacak seçimler için Ýspanya’da 15, Almanya’da ve Kýbrýs’ta 6, Amerika ve Ýngiltere’de 5 sandýk kurulacak. Ayrýca Rusya, Avustralya, Tayland, Tunus, Nijerya, Çin, Japonya ve Mýsýr’da da sandýk kurulacak.

Yurt dýþýnda da seçim sandýklarý kurulacak

DPS, 500 bin oy hedefliyor

Temmuz ayýnda yapýlacak genel seçimlerde yurt dýþýnda yaþayan Bulgaristan vatandaþlarý da oy kullanabilecek. Vatandaþlarýn oy kullanabilmeleri için 62 ülkede toplam 252 sandýk kurulacak. Türkiye’de de seçmenlerin oy kullanabilmesi için toplam 123 sandýk kurulacak. Sandýklar Ankara, Ýstanbul, Edirne ve Bursa’da kurulacak. 2005 yýlýnda yapýlan genel seçimlerde Türkiye’de kurulan toplam 76 sandýkta 40 bin seçmen oy kullanmýþtý. Dýþiþleri Bakanlýðý, yurt dýþýnda sandýk kurulmasý ile ilgili büyükelçileri bilgilendirdi. Buna göre, 100 kiþinin oy kullanmak istediði yönünde imzalý talepte bulunmasý durumunda o bölgede sandýk kurulabilecek. Ancak Bulgar diplomatlarýn önerisi ile de 100’den daha az

DPS Baþkan Yardýmcýsý Kasým Dal, genel seçimlerde partisinin 500 bin oy hedeflediðini açýkladý. Þumen’de liste baþý olan Dal, AP milletvekili seçimlerine göre daha iyi performans göstereceklerini iddia etti. 2005 yýlýndaki seçimlerde 468 bin oy aldýklarýný hatýrlatan Dal, bu sayýya 25 bin ilave etme kapasitesine sahip olduklarýný söyledi. Dal “ DPS 5 Temmuz seçimleri sonrasý tekrar hükümette yer alacaðýna inanýyorum, fakat idari koalisyon partilerden deðil insanlardan seçiliyor. Son parlamento seçimlerinde de ‘onunla bununla koalisyon kurulmaz’ söylentileri vardý. Sonuçlarý görüðümüz zaman masaya oturduk ve koalisyonu kurduk. Bence hükümet baþarýlý oldu.” diye konuþtu. Þumen’de listede ikinci sýrada Hristo Biserov, üçüncü Çetin Kazak, dör-

düncü ise Georgi Kolev yer alýyor. Kasým Dal, partinin Þumen’de yine birinci güç olarak 6 milletvekilinden üçünü alacaðý inancýný taþýdýðýný aktardý. 2005’deki genel seçimlerde Þumen’de parti 27 bin 500 oy almýþ ve üç milletvekili çýkarmýþtý. Dal, 1991 yýlýnda buradaki seçmenlerden 33 bin oy aldðýný hatýrlatarak þimdi bu rekoru egale etmeye çalýþacaklarýný sözlerine ekledi.

Borisov Bulgaristan’ý Sofya gibi yönetecek GERB lideri Boyko Borisov, Baþbakan olmasý durumunda ülke yönetim vizyonunu Sofya Belediye Baþkanlýðý dönemindeki baþarýlarýna dayandýrarak tanýttý. Baþbakanýn rolünün mali, spor ve kültür bilmek olmadýðýný aktaran Borisov, ehil uzmanlarýn ekibe dahil edilmesinin daha önemli bir görev olduðuna vurgu yaptý. Ülkeye giren doðrudan yabancý yatýrýmlarýn yüzde 75’inin son 4 yýl içerisinde Sofya’ya geldiðini dile getiren Borisov, Brüksel’in Sofya’ya karþý cömert davrandýðýný iddia etti. Belediye Baþkaný, “Eðer bu baþarýlarýn devlet nezdine taþýnmasýný istiyorsanýz, fazla söze lüzüm yok” dedi. Haber Merkezi


HABERLER Z A M A N 3 FOTOÐRAF: CÝHAN

22 - 28 HAZÝRAN 2009

Elektrik beklenenden daha fazla ucuzluyor

Yenileme çalýþmalarý tamamlanan Kapýkule'nin araç geçiþ kapasitesi 1,2 milyon adetten 4 milyona, bekleme süresi de 30 dakikadan 10 dakikaya düþürüldü.

Kapýkule ve Hamzabeyli sýnýr kapýlarý törenle açýldý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Gümrük kapýlarý ve havalimanlarý bir ülke hakkýnda hem ilk hem de son intibalarý uyandýrýr." diye konuþtu. Hem komþu ülke Bulgaristan'a hem de Balkan ve Avrupa coðrafyasýna giriþ–çýkýþlarýn artýk bu modern kapýlar üzerinden saðlanacaðýný vurgulayan Erdoðan, 'Ýnanýyorum ki yaz aylarýnda ciddi miktarda artan geçiþ trafiði bu modern kapýlarýmýz sayesinde çok daha büyük bir rahatlamayý yaþayacaktýr.' þeklinde konuþtu. Baþbakan, daha sonra açýlýþýný gerçekleþtirdiði sýnýr kapýlarýnda incelemelerde bulundu. Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakaný Hayati Yazýcý ise Türkiye'ye gelen yolcularýn da yüzde 40'ýnýn kara hudut kapýlarýný kullandýðýný söyledi. Her iki sýnýr kapýsý da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne (TOBB) baðlý odalarýn ortaklýðýyla kurulan Gümrük ve Turizm Ýþletmeleri AÞ'nin 130 milyon liralýk yatýrýmýyla modernize edildi.

Türkiye'yi Avrupa ülkelerine baðlayan Kapýkule ve Hamzabeyli Sýnýr Kapýlarý yenilenerek hizmete açýldý. Yenileme çalýþmalarý ile Kapýkule'nin araç geçiþ kapasitesi 1,2 milyon adetten 4 milyona, Hamzabeyli'de ise 220 bin araçtan 500 bine çýkartýldý. Bekleme süresi de 30 dakikadan 10 dakikaya düþürüldü. TOBB modernize ettiði sýnýr kapýlarýný 20 yýl boyunca iþletecek. Yenileme çalýþmalarý ile Kapýkule'nin araç geçiþ kapasitesi 1,2 milyon adetten 4 milyona, Hamzabeyli'de ise 220 bin araçtan 500 bine çýkartýldý. Gümrük kapýlarýnda bekleme süresi de 30 dakikadan 10 dakikaya düþürüldü. Türkiye'nin kara sýnýr kapýlarýndan yýlda 5 milyon araç ve 15 milyon yolcu geçtiðini söyleyen TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, 2008'de 330 milyar dolara ulaþan dýþ ticaret hacminin yüzde 40'ýnýn kara gümrük kapýlarý aracýlýðý ile gerçekleþtiðini bildirdi. Hisarcýklýoðlu, bugüne kadar Habur, Cilvegözü, Ýpsala ve Sarp gümrük kapýlarýný da kýsa sürelerde tamamlayarak hizmete açtýklarýný, Nusaybin, Dereköy, Dilucu, Akçakale, Türkgözü, Yayladaðý, Karakamýþ, Ön-

cüpýnar gümrük kapýlarýnýn modernizasyonuna iliþkin proje çalýþmalarýnýn da Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý ile sürdüðünü aktardý. Hisarcýklýoðlu, "TOBB olarak yapýmý tamamlanan ve hizmet kapasitesi yaklaþýk 4 katýna çýkartýlan bu kapýlarda, ülke imajýný zedeleyecek hiçbir aksaklýk kalmamýþtýr. Bugüne kadar bu yatýrýmlarý gerçekleþtirmek için 270 milyon lira harcadýk. Bunu yaparken devletimizin kasasýndan bir kuruþ çýkmadý. Tersine, devletin üzerinden bu kadar yük aldýk." açýklamasýný yaptý. Kapýkule Sýnýr Kapýsý'nda modernizasyon çalýþmalar geçen yýl baþlatýlmýþtý. Kýsa süre içerisinde tamamlanan Kapýkule sýnýr kapýsý Türkiye'nin en büyük, dünyanýn ise ikinci büyük sýnýr kapýsý olma özelliðini taþýyor. Fikri Türkel, Kadri Kýlýç, Edirne

Bazý bölgelerdeki kuraklýk buðday rekoltesini düþürecek Bu yýlki buðday rekoltesinin geçen yýla kýyasla yüzde 20 oranýnda düþeceði tahmininde bulunuluyor. Dobruca Tarým Enstitüsü Baþkan Yardýmcýsý Nikolay Tsenov, rekolte düþüþüne bir çok bölgede yaþanan kuraklýðýn sebep olabileceðini söyledi. Buðday veriminin ise önceki yýllara kýyasla daha iyi olmasýnýn beklendiðini ifade eden Tsenov, daha az rekolte elde edildiði durumlarda verimin daha fazla olduðunu kaydetti. Þu an itibari ile buðday arazilerinin en iyi olduðu bölgenin Dobruca bölgesi olduðunu vurgulayan Tsenov, yaðýþ durumlarýnýn farklýlýk göstermesi ve farklý toprak yapýlarýndan dolayý kesin rekolte rakamlarýnýn belirtilmesinin zor olduðunu aktardý. Bu yýl ülke

genelinde dekar baþýna 300 ila 310 kg buðday alýnmasý beklenirken, Dobruca bölgesinde 350 ila 390 kg verim elde edilmesi bekleniyor. Buðday hasadýnýn yaklaþýk 10 gün içinde baþlamasý beklenen Dobruca bölgesinde arazilerin yarý yaþ olduðu aktarýldý. Yaðýþlarýn az olmasý nedeniyle en fazla rekolte düþüklüðünün Güney Bulgaristan bölgesinde yaþanmasý bekleniyor. Kuzey Bulgaristan’da araziler nemden dolayý daha iyi durumda. Karadeniz sahil bölgelerinde de buðday rekoltesinde düþüþ bekleniyor. Dobruca bölgesinde de bir aydan fazla yaðmur yaðmadýðý ve buðdaylarýn kurumaya baþladýðý belirtiliyor. Ülke genelindeki buðday arazilerinin farklý olgunlukta olduðunu vurgu-

layan uzmanlar, bazý yerlerdeki arazilerin hasada hazýr olurken bazý yerlerdeki arazilerin hala yeþil olduðunu vurguluyor. Uzmanlar, kar ve yaðýþýn olduðu yerlerde buðdayýn normal olduðunu, 100 metre yakýnýndaki arazilerin ise çok farklý olduðunu savunuyor. Dobruca Tahýl Üreticileri Birliði Baþkaný Kiril Jendov, buðdayýn alým fiyatýnýn ton baþýna 260 leva ile 300 leva arasýnda olacaðý tahmininde bulundu. Þu anda ürünlerini arazide satacak üretici olup olmadýðý konusunda bilgi bulunmadýðýný vurgulayan Jendov, kredi sýkýntýsý olanlarýn acele etmelerinin beklendiðini aktardý. Jendov ayrýca, mýsýr ve ayçiçeði gibi fazla nem istemeyen ürünlerin verimin de çok iyi durumda olduðunu sözlerine ekledi. Haber Merkezi

Konutlarda kullanýlan elektriðin beklenenden daha fazla ucuzlayacaðý belirtildi. Devlet Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu Baþkaný Konstantin Þuþulov, 1 Temmuz’dan itibaren konutlarda kullanýlan elektriðin yüzde 1 daha ucuzlayacaðýný, böylece ÇEZ, EVN ve E.ON elektrik daðýtým kurum abonelerinin ücretlerinin yüzde 2 ila 3 oranýnda azalacaðýný söyledi. Komisyon ucuzlamanýn daha once yüzde 0,78 ile yüzde 1,67 oranýnda gerçekleþmesini planlamýþtý. Bu yýl ilk defa elektrik daðýtým kurumlarýnýn gündüz ve gece tarifelerini kendilerinin belirlemelerine imkaný verildi. Buradaki tek þart, Komisyon tarafýndan belirlenen fiyatýn üzerine çýkýlmamasý.Daha önce EVN Güneydoðu Bulgaristan için gece tarifesinin yüzde 10 ila 12 oranýnda artýrýlýp gündüz tarifesinin yüzde 3 düþürülmesini önermiþti. ÇEZ ve E.ON, NEK’ten alýnacak elektrik fiyatýnýn belirtilmediði gerekçesi ile bu teklifi nasýl karþýladýklarýný açýklamadý. Komisyon Baþkaný, gece tarifesinin kilovat saatinin 0,12 leva olacaðýný, böylece tarifenin üç daðýtýcý þirket ile eþitlenmiþ olacaðýný kaydetti. Gündüz tarifesi de kilovat saat için ortalama 0,17 leva olacak. Firmalarýn ise normal voltajda kullanýlan elektrik kullanmalarý durumunda faturalarý yüzde 2 oranýnda pahalýlaþacak, daha düþük voltajda kullananlarýn faturalarýnda bir deðiþiklik olmayacak. Fiyatlarýn son hali konusunda son karar Komisyon tarafýndan 25 Haziran’da alýnacak. E.ON müdürü, elektriðin yüzde 2 oranýnda ucuzlamasý durumunda kullanýcýlarýn yýlda 5 - 6 leva, aylýk olarak da 0,50 leva daha az ücret ödeyeceklerini söyledi.

Bulgaristanlılar, ABD’de en eğitimli göçmenler Amerika Birleþik Devletleri’ne Avrupa’dan gelen göçmenlerden en eðitimlilerinin Bulgaristanlýlar olduðu açýklandý. Amerika Nüfus Dairesi, Avrupa kökenli Bulgaristanlý vatandaþlarýn yüzde 92,6’sýnýn en az orta eðitim mezunu olduklarýný belirtti. Sýralamada ikinci sýrayý yüzde 90,6 ile Ýsviçreliler, üçüncü sýrayý ise yüzde 90,4 ile Ýrlandalýlar aldý. ABD’de en düþük eðitime sahip göçmen milleti ise yüzde 42,9 ile Portekizliler, yüzde 53,7 ile Ýtalyanlar ve yüzde 59,9 ile Yunanlýlar oluþturuyor. Amerika’ya göç eden Avrupalýlarýn yüzde 61,8’i ise en az orta eðitim mezunu. Amerikan halkýnýn yüzde 70’inin ise en az orta eðitim kurumundan mezun olduðu belirtiliyor. Haber Merkezi

TEBRİK Arkadaþýmýz Ceyhun Güngör'ün bir erkek evladý (Adil Osman) dünyaya gelmiþtir. Ebeveyni tebrik eder, bebeðe hayýrlý ve uzun ömürler dileriz.

Sofya’dan Arkadaşları


22 - 28 HAZÝRAN 2009

YORUM

ZAMAN 06

Günümüz ihtiyarlarý ve ölüm gerçeði Ýran'ýn yeþil rasyonalizmi

Günümüz toplumunda sanayileþmeyle beraber ‘büyük aile’ (Büyük baba, büyük anne ile bunlarýn evli oðullarýndan, gelinlerinden ve çocuklarýndan oluþan aile) kavramý maalesef tarihe karýþtý. Özellikle komünizm döneminden sonra Bulgaristan’da demokrasi, özgürlük söylemleri özgürlüðün sorumluluklardan kaçma olarak algýlanmasýndan aile baðlarý çözüldü. Gençler iþ hayatýna atýldýktan ve bir hayat arkadaþý bulduktan hemen sonra, üniversitede okuyanlarda üniversiteyi bitirdikten hemen sonra anne ve babalarýndan ayrýlýyor veya ayrýlmak istiyorlar. Bundan 50 – 100 yýl önce büyük aile dediðimiz aile sistemi vardý. Sanayi toplumu oluþunca maalesef bu aile sisteminden uzaklaþýldý. Bu aile sisteminin aslýnda avantajlarý dezavantajlarýndan daha fazla olsa gerek. Çünkü böyle bir aile sisteminde çocuklarýn anne baba terbiyesinin ötesinde nine–dede terbiyesini alabileceði sosyal bir ortamýn oluþmasý, aile bireylerinin sosyalleþmesi ve ahlaki deðerleri kazanmasý tabi ki, daha kolay oluyordu. Maalesef günümüzde ya bu mümkün olmuyor, ya da bu mümkün olsa da zaten gençler bir hayat arkadaþý bulunca anne ve babalarýyla beraber olmak istemiyorlar. Bu durum bizim sanayi devrimi ve komünizmden sonra demokrasi döneminde özgürlüðü ta-

mamen sorumluluklardan kaçma olarak algýlayýþýmýzdan kaynaklanýyor. Bugün toplumda maalesef acý gerçekler var, bu gerçekleri görmemezlikten gelemeyiz. Bu problemleri görüp çözüm yollarýný herkesin düþünmesi ve bulmaya çalýþmasý gerekir. Bu problemlerden birisi de ihtiyarlarýn yalnýz kalmalarý. Bugün birçok ihtiyar, ihtiyacý olan torun sevgisine tam doyamýyor. Genel olarak genç evli çiftler anne ve babalarýyla beraber olmak istemediklerinden ihtiyarlar torunlarýný ya az yada hiç göremiyorlar, onlar da bu yalnýzlýklarýný kedi – köpek besleyerek tatmin etmeye çalýþýyorlar. Ne kadar tatmin olduklarý da soru iþareti. Bugün birçok ihtiyar, gençler gibi giyinmeye ve gençler gibi konuþmaya özeniyor. Bu durum þu anda toplumda çok yaygýn. Dünya liderlerinden 73 yaþýndaki Ýtalya Baþbakaný Berlusconi ve 68 yaþýndaki Libya lideri Muammer Kaddafi ayni þekilde saçlarýný boyatýyor. Niçin? Bunun iki ana nedeni olduðunu düþünüyorum. Birincisi, yukarda bir nebze bahsettiðimiz yalnýz kalmalarý ve bu yüzden ruh dünyalarýnda torun sevgisini tadamamalarý. Ýkinci ve en büyük neden de ölüm korkusu. Ölüm korkusunun arkasýnda da ahirete tam inanama yatmakta. Bir insan düþünün yaþlanmýþ bütün dostlarý evlatlarý etrafýndan uzaklaþmýþ yalnýzlýðýn pençesinde

kendi dünyasýnda yaþýyor ve ölüm ona çok yakýn, bu ihtiyarý ne mutlu edebilir. Gerçekten ölümün, yokluk hiçlik olmadýðýný yeni ve güzel bir dünyaya açýlan bir kapý ve koridor olduðunu inansa; bu insan hem ihtiyarlýðýndan dolayý þikayet etmeyecek hem de gençlere özenmeyecek, ihtiyarlýðý da kabullenip ihtiyarlýðýn o güzel yüzüne tebessüm edebilecek. Netice itibariyle ölüm hepimiz için bir gerçek ondan kimse kaçamýyor. Onu düþünmemek de bir çözüm deðil. Deve kuþu gibi onu görmemek için kafayý kuma sokmakta bir çözüm deðil. Ýhtiyarlarýn gençlere özentisinin altýnda ölüm gerçeðini görmek istememe ve ölmek istememe duygusu yatýyor. Ölüm öldürülemediðine göre o zaman bu gerçeði kabullenip bize daha güzel bir hayatýn beklediðini, ölen dostlarýný orada tekrar kavuþacaðýný ümit etmek ve inanmak belki o ihtiyarýn bütün sýkýntýlarýna derman olacak. Kim ne derse desin bu boþluðu ahirete inanma dýþýnda hiçbir þey dolduramayacaktýr. Allah kullarýna ebedi yaþama duygusunu verdiðine göre ebedi bir hayatý bize verecektir. Ebedi yaþama olmasaydý ebedi yaþama duygusunu vermezdi. Büyük þair Necip Fazýl ne güzel demiþ: “Ölüm güzel þey; budur perde ardýndan haber Hiç güzel olmasaydý ölür müydü Peygamber?” Fatih Ahmet

Belge gerçekse, darbecilik bitecek mi? Taraf gazetesinin geçtiðimiz cuma rekçesi ve niyeti ne olursa olsun degünkü manþete taþýdýðý "AK Parti'yi mokrasimizin yaralanmasýna, sekteve Gülen'i bitirme" eylem planý, ye uðramasýna izin vermeyecek ve benzerlerini daha önce gördüðü- asla hoþ görmeyecek, bu niyet sahipmüz, askerî darbe heveslisi cuntala- lerine karþý duracaktýr." derken, Sarýn varlýðýný yeniden hatýrlattý. Bel- yýn Baykal; "Ýddia, cuma günü ortaya genin doðru mu, yanlýþ mý olduðu atýldý, bugün salý. Hâlâ bu konunun tartýþýlýyor ama sorulmanetliðe kavuþmamýþ olsý gereken bir soru var: masýndan üzüntü duyuNeden doðru olabileceði yorum. Böyle bir belge ihtimali daha aðýr basýolmamalýdýr, olamamalýyor? Bu soruyu, Geneldýr, olamadýðý ortaya kurmay Baþkanlýðý kendiçýkmalýdýr. Olduðu ortasine mutlaka sormalýdýr. ya çýkarsa, derhal gereði hüseyin Söz konusu belge; yapýlmalýdýr. Ve herkes, gülerce Ergenekonculara dessorumluluðunu ayrýca tek, demokrasiye darbe, h.gulerce@zaman.com.tr kendisi deðerlendirmelimillet iradesine ihanet dir." ifadelerini kullandý. belgesidir. Ama bu defa, ilk olarak AK Parti'nin tavrý, duruþu bir baþþahit olduðumuz bir þey var. Med- ka deðerli. Daha ilk baþtan tavizsiz yada ve siyasî partilerde, þaþýrtýcý or- ve kararlý bir duruþ sergileniyor. Biz tak bir demokratik tavýr var. Biz bu- bu duruþu, bir de 27 Nisan muhtýrana alýþýk deðiliz. Hürriyet Gazetesi sýna karþý verilen cevapta görmüþYayýn Yönetmeni Ertuðrul Özkök tük. Evet, ortada yeni bir durum var. mesela bizi çok þaþýrtýyor. Sayýn Öz- Belki de ilk defa asker–siyasetçi iliþkikök, Bülent Arýnç'a destek veriyor: lerinde, Genelkurmay–hükümet iliþ"Taraf gazetesinde dün yayýmlanan kilerinde bir dönüm noktasýndayýz. Hükümet ile asker karþý karþýya belgeyi okuyunca, içimden gelen ilk ses þu oldu: Acaba Bülent Arýnç gelmiþ deðil. Erdoðan–Baþbuð göhaklý mýydý? Ne demiþti Bülent A- rüþmesinin sonucuna iyi bakalým. rýnç? Ýyi ki bu komutanlarla büyük Görüþme sonrasýnda, görüþme önbir savaþa girmemiþiz." Sonra Sayýn cesinde söylendiði gibi AK Parti, Özkök ve Sayýn Oktay Ekþi, daha meseleyi, Ergenekon savcýlarýna önceki andýç olaylarýndaki yanlýþla- götürmek için baþvurusunu yaptý. Çünkü sivil yargýnýn devreye girrýný bizzat kendileri hatýrlatýyorlar. Siyasî cenah da öyle. Sayýn Bah- mesi, asker açýsýndan da daha saðçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, ge- lýklý bir geliþmeyi iþaret ediyor. Zira

askerî yargý devrede olduðu sürece, Silahlý Kuvvetler'e yönelik tartýþmalar bitmeyecektir. Ancak, süreci, Türk Silahlý Kuvvetleri'ni yýpratmadan yönetmek gerekiyor. Yargý süreci, demokrasi konusundaki kararlýlýðý elden býrakmadan ve tansiyonu yükseltmeden devam etmelidir. Demokrasimiz için daha önce hiç yakalamadýðýmýz bir fýrsat ile karþý karþýyayýz. Hükümet, asker, medya; demokrasi konusunda herkes gerçek bir sýnavdan geçiyor. Somut iki þey yapýlmalýdýr. Bir, bu belge gerçekse, Silahlý Kuvvetler bünyesinde, öyle bir ceza uygulamalýdýr ki, bundan böyle hiç kimse darbe yapmayý aklýndan bile geçiremesin. Tek kelimeyle, tasfiye... Hukuk dýþý bütün yapýlar tasfiye edilmeli, sivil iradenin esas olduðuna dair, köklü bir zihniyet deðiþikliðine gidilmelidir. Ýki, darbelere gerekçe yapýlan, darbecilere cesaret veren, Anayasa ve demokrasinin ruhu ile asla baðdaþmayan TSK Ýç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi kaldýrýlmalýdýr. O maddede, "Silahlý Kuvvetler'in vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiþ olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktýr." hükmü durdukça, bu ülkede darbe ihtimali her zaman var olacaktýr. Belge gerçek olsa bile, zihniyet deðiþmeden, somut adýmlar atýlmadan darbecilik bitmez...

12 Haziran seçim yenilgisini kabul etmeyen Musavi, sonuçlarýn açýklanmasýndan sonra þu açýklamayý yaptý: "Biz, dinî öðretilerden ve halkýn Peygamberimiz'in Ehl–i Beyt'ine olan ilgisinden çýkarýlmýþ yeþil rasyonalizm akýmýný büyük bir coþkuyla sürdürecek ve ülkede azgýnlaþan kirli yüzlü yalan istilasýna karþý mücadele edeceðiz. Ama bu arada hareketimizin körü körüne olmasýna da izin vermeyeceðiz." Ancak maalesef, seçim sonuçlarýyla ilgili gösteriler, kanlý çatýþmalara dönüþtü. Olayý anlamlandýrmak zor. ÇünALÝ kü bilgiler eksik, deðerBULAÇ lendirmeler de çoðu zaman yanlýþ. Seçime ka- a.bulac@zaman.com.tr týlma oraný yüzde 85. Ýmam Humeyni'nin efsanevi baþbakaný Musavi'ye ilginçtir ne yoksul kesimler ne orta sýnýf oy verdi. Sayýlarý yüz binleri bulan Devrim Muhafýzlarý Ordusu, Gönüllüler Ordusu, Ýmam Humeyni Yardým Komitesi vb. gruplar da Ahmedinejad'a oy verdi. Aslýna bakarsanýz Musavi, devrimin mirasýný devam ettiren iyi bir Ýslamcý. Popülist deðil, entelektüel birikimi iyi. Demokratik katýlýmý, özgürlüklerin geniþletilmesini istiyor; Ýran'ýn dýþ dünyada takip etmekte olduðu aktif politikanýn bir miktar geri çekilmesini savunuyor. Pekiyi, kendilerini "usuli" diye adlandýran Ahmedinejad taraftarlarý neyi savunuyor? Hemen belirtmek gerekir ki, buradaki usuli karþýlýðý "Önce Cumhuriyet, sonra diðer demokratik haklar ve özgürlükler" diyenlere tekabül edebilir. Ýmam Humeyni'den sonra üç önemli kiþilik profili etkili oldu. Ýmam'dan sonra iþbaþýna gelen Haþimi Rafsancani. Rafsancani "kalkýnmacý"ydý; Rafsancani'nin dönemi "yolsuzluklar ve zenginleþen iktidar yanlýsý mollalar"la anýlýyor. 1997'de Muhammet Hatemi dönemi baþladý. Hatemi, filozof ruhlu, sakin tabiatlý bir insan. Reformcu kiþiliðiyle öne çýkýyordu. 1994'te ilk defa "dinler arasý diyalog ve medeniyetler ittifaký" kavramlarýný öne çýkarmakla uluslararasý alanda þöhret yapmýþtý. Hatemi, Rafsancani ile Ahmedinejad çizgisi arasýnda sýkýþtý, beklenen hamleyi yapamadý. 2005'te ise Mahmud Ahmedinejad cumhurbaþkanlýðý seçimini kazandý. Ahmedinejad'ýn kiþilik profilini anlatmak sanýldýðý kadar kolay deðil. Bir kere entelektüel derinliði yok, kitap okumaktan hoþlanmaz. Ancak beden dili çok kuvvetli, kitlelerle kolayca iletiþim kurabiliyor ve özellikle dýþ politikada "Ýsrail'i hedef tahtasý"na yerleþtirerek heyecan yaratýyor. Ekonominin iyileþtirilmesi yönünde kayda deðer bir adým atmýþ deðil, ama sosyal yardýmlar yapýyor, kamu kaynaklarýný ayni veya parasal olarak yoksul kesimlere daðýtýyor. Ahmedinejad'ýn bu çizgisiyle Ýran yol alabilir mi? Bu önemli bir soru. Mevcut duruma tepki Musavi liderliðinde 1979 ruhunu öne çýkaran Ýslamcýlardan geliyor. Gösteriler tamamen onlarýn kontrolünde. Musavi taraftarlarýna göre, beden dili, popülizm, saðlýk ve ekonomiyi düzeltmeden yoksullara sosyal yardým daðýtarak, tabii bu arada iki de bir "Ýsrail'e karþý sert çýkýþlar" yaparak ayakta duran Ahmedinejad ve taraftarlarýný ifade edebilecek en iyi tanýmlama "tahaccur", yani taþ kafalýlýk. Musavi çok daha iyi bir sonuç alabilirdi. Üç büyük hata yaptý: 1) Kampanyada renk kullandý: Cennet rengi yeþil. Bu, Soros'un "renkli devrimleri"ni çaðrýþtýrdý; 2) Rafsancani ile arasýna mesafe koymadý. Bu da kalkýnmacýlýðý ve yolsuzluklarý hatýrlattý. Hamaney, Rafsancani'nin mektubuna cevap vermemiþti; 3) Özgürlükleri açýklýk ve içki içmeye indirgemiþ Batýlý yaþama tarzýnýn savunucularýyla çok içli dýþlý göründü. Batý medyasý Musavi'yi öne çýkarýp Ahmedinejad'ý karaladý. Bu hatalar Ýslamcýlarý geniþ kitlelerden uzaklaþtýrdý.


AİLE & SAĞLIK

ZAMAN

7

22 - 28 HAZİRAN 2009

Klasik müzik ve kuru üzümün zekâya faydası yok! Güçlü bir belleğe sahip olmak için öne sürülen birçok görüşün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Welt’in internet sitesinde yer alan bir haber, klasik müziğin, kuru üzüm gibi şekerli gıdaların zekâyı artırmadığını, meditasyon ve beyin antrenmanlarının belleği kuvvetlendirmediğini duyurdu. Haberde doğru bilinen efsanevi bilgilerin yanlışlığı bilim adamlarınca özetlendi.

Meditasyon beyni rahatlatır

1 Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Welt’in internet sitesinde yer alan bir haber, klasik müziğin, kuru üzüm gibi şekerli gıdaların zekâyı artırmadığını, meditasyon ve beyin antrenmanlarının belleği kuvvetlendirmediğini duyurdu.

Meditasyon yapanların genelde barışçıl ve sessiz olmaları yanında, daha zeki olacakları kanaati de boş çıktı ve meditasyonun beyin gelişimine yardımcı olmadığı tespit edildi.

Yaşlılar, gençler gibi öğrenemez İlerleyen yaşla birlikte zihinsel kayıpların geri getirilemeyeceği iddialarına karşı çıkan psikoterapistler, 50 yaşın üzerindeki yaşlıların terapilere olumlu cevap verdiğini ve yaşları ilerlediği halde iyi öğrenebildiklerini belirledi.

Müzik öğretmeyi kolaylaştırır Zurich Üniversitesi profesörlerinden Lutz Jäncke; “Duymak ve öğrenmek iki farklı algılama biçimidir.” diyor ve ekliyor: “İki eylemin aynı anda yapılması sadece beyne ağırlık yapar.”

Mozart, zekileştirir İnternet sitelerindeki Mozart-Fan sayfalarında Mozart dinlemenin pozitif etki uyandıracağı ve zekileştireceği yazar. Ancak psikologlar Frances Rauscher ve Kim Ky, fizikçi Gordon Shaw ile yaptıkları araştırmalarda, bu durumun kesinlikle IQ seviyesine olumlu bir katkı sağlamayacağını kaydetti.

İlaç, beyni öldürür İlaç kullanmanın zekâyı olumsuz etkilemediği kanıtlandı. Bazı kişiler, ilaçların yan etkilerinden dolayı zekâlarında değişiklikler olduğunu; sinirli, gergin, intihar düşünebildiklerini belirtirken, bu tür durumların ilaçlardan değil, psikolojik sebepler-

den kaynaklandığı ispatlandı.

Baskı altında daha iyi öğrenilir Sınavlardan kısa süre önce çalışmaya başlamanın öğrenmeyi kolaylaştırdığı tezi çürütüldü. Stres altında öğrenmenin adrenalin yüksekliğine ve hormon bozukluğuna sebep olduğu ortaya çıktı.

Güçlü bellek için tatlı gereklidir Tatlı gıdaların zekâyı geliştirdiği düşüncesi de yalanlandı. Çok fazla şekerli yiyeceklerin beyne zarar verdiği bildirildi. Kobay hayvanlarda dahi şeker fazlalığının hasara yol açtığı bilim adamlarınca gözlemlendi.

Beyin jimnastiği zekayi geliştirir...

Amerika’da beyin gelişim programları sunan “Fitness Studyo”lar mevcuttur, katılımcılar bilgisayar basında değişik program ve oyunlarla bellek antrenmanları yapmaktadırlar. Ama bilim adamları, insanları daha zeki yapabilecek beyin antrenmanı olmadığını, beyin için yapılan her aktivitenin sadece o aktivitenin daha iyi yapılmasını sağladığını, zekâ gelişimine yardımcı olmadığını ortaya koyuyorlar..

Sudoku Alzheimer hastalığına karşı iyi bir yol... Avrupa’nın yaşlı nüfusu her gecen gün artarken, bir Japon oyunu olan Sudoku oyununun Alzheimer için

bir adım olup olmadığı sorusunun cevabını tam 30 bilim adamı cevaplandırdı ve bu tür oyunların beyin için herhangi bir katkısı olmadığını gözler önüne serdi.

Sinirlere karşı tatlı yemek gereklidir... Tatlı yiyeceklerin sinirlere iyi geldiği düşüncesi toplumlar arasında yaygınken, çok fazla şekerli ve yağlı yiyeceklerin beyne ciddi oranda zarar verdiği bilimsel olarak kanıtlanan gerçekler arasında artık. Deneylerde kullanılan kobay hayvanlarda dahi şeker ve yağ fazlalılığının beyine ne kadar hasar verdiği bilim adamlarınca gözlemlenmiştir. RAMAZAN KERPETEN STOCKHOLM

Yüksek beklenti, genç kızların güvenini sarsıyor 14-17 yaş dilimi ergenlik döneminin en zorlu yıllarıdır. Bu yaşlarda ergen hızlı bir duygusal değişim sürecine girer. Gencin gerginliği evde çeşitli sorunlara neden olabilir. Ergenlik döneminde kız çocukları, erkek akranlarına göre psikolojik rahatsızlık geçirmeye daha yatkındırlar. Araştırmalar ergenlikle birlikte çocukların öz değerlerinin düştüğünü göstermekte. Fakat kız çocuklarında öz değerin azalması erkek akranlarına göre daha belirgindir. Ergenlik dönemi hızlı biyolojik değişiklikleri de beraberinde getirir. Genç kızlar fiziksel görünümleri ile daha ilgili oldukları için, yeni görünümlerini kabullenmekte zorluk çekebilmektedir. Fiziksel olgunlaşma ile duygusal olgunlaşma arasındaki kopukluk genç kızı strese sokmakta ve öz saygısını azaltmaktadır. Kendine olan güvenin ve

saygının kaybı ergenlik döneminde genç kızlar arasında çok yaygın olan depresyon, yeme bozuklukları, içki-sigara tüketimi ve erken cinsel ilişkiye girme gibi problemlere neden olabilmektedir. HIZLI biyolojik değişimler ve toplumsal etkiler gencin kendine olan güvenini sarsabilir. Özellikle toplumda genç kızlardan beklenilen davranışlar daha kesin sınırlarla ve katı bir şekilde çizilmiştir. GÜZELLİK standartları yeme bozukluklarının en önemli sebebi. Ergenlikle birlikte, genç kızlar daha kadınsı bir görünüm alırlar. Fakat bu görünüm çoğu zaman, özellikle medyada dikte edilen güzellik standartlarına uymaz. GENÇ kızlar çekici görünerek öz değerlerini artırmaya çalışıyor. ÖZ değeri düşük olan gençler, akran baskısına direnemiyor. ÇİĞDEM ALPARSLAN PSİKOLOG


8 Z A M A N AHLAK 22 - 28 HAZÝRAN 2009

Üç aylarýn manevi iklimi

Rabb’imizin rahmetinden mahrum bırakan hallerimiz!

RUHUMUZU SARIYOR H

kinci gecesi olan Mevlid’dir. Osmanlýlar döneminde, II. Selim zamanýndan baþlayarak minarelerde kandiller yakýlarak duyurulduðu ve kutlandýðý için kandil olarak anýlmaya baþlayan gecelere Kandil–i Þerif de denir. Ayrýca her gece, Leyle–i Kadir, Leyle–i Mirac gibi terkiplerle de anýlýr. Hicretten üç yüz yýl sonra ilk kez Mýsýr’da, Fatimiler döneminde Mevlid; dört yüzyýl sonra da Kudüs’te Mirac, Regaib ve Berat geceleri ihya edilmeye, bu geceler camilerde cemaatle yapýlan ibadetlerle yaþatýlmaya baþlandý. Daha sonra bu kutlamalar gelenekleþti. Yüzyýllardýr kandiller camilerde okunan mevlid ve Kur’an’la yapýlan dua ve ibadetlerle canlý biçimde kutlanmaktadýr.

Regâib ne anlama geliyor? Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reðabe” kökünden gelmektedir. “reðabe”, kelime olarak, herhangi bir þeyi istemek, arzulamak, ona karþý meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “reðîb” kelimesi ise, “reðabe”den türemiþ olan bir isimdir ve kendisine raðbet edilen, arzulanan,

taleb edilen þey demektir. “Reðîbe”nin çoðulu da “reðâib” dir. Bu gece Peygamberimiz’in ana rahmine düþtüðü yönünde rivayetler vardýr ancak ilmi dayanaðý yoktur. Regaib Kandili Ýslam aleminde hicri 480 yýlýndan itibaren kutlanmaya baþlanmýþtýr. Bizim için önemli olan þudur: Üç aylarýn ilk cuma gecesi olan bu gece, Allah’a çokça yalvarmak, yakarmak, dua etmek ve af dilemek için bir vesiledir ve bir fýrsattýr. “Üd’ûnî estecib lekum” yani “Bana dua edin ki, size icabet edeyim” kudsi vaadine tâbi olmaktýr.

Meleklerle birlikte olun Regaib Gecesi ismini melekler vermiþlerdir. Her cuma gecesi kýymetlidir. Bu iki kýymetli gece bir araya gelince, daha kýymetli oluyor. Allahü Teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapýlan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayýsýz sevaplar verilir. Regaib Gecesi’ni ibadetle geçirmeli, kazasý olan, hiç deðilse bir günlük kaza namazý kýlmalýdýr. FOTOÐRAF: AA

Regâib, Türkçede kandil geceleri dediðimiz mübârek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb’in ilk cuma gecesidir. Bu gecede Yüce Allah’ýn rahmet, baðýþ ve yardýmlarýnýn daðýtýldýðý müjdelenmiþtir. Hz. Muhammed (sas)’in Receb’in ilk perþembe gününü oruçla geçirdiði ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere 12 rekât namaz kýldýðý ifade edilir. Bu gecede öncelikle yapýlmasý gereken, nefis muhasebesi ve manevi anlamda özeleþtiridir. Madde ve mana arasýndaki dengenin, madde lehine bozulduðu; ihtilaflarýn bütün dünyayý olumsuz yönde etkilediði; akl–ý selim yerine silahlarýn konuþtuðu bir zamanda insanýn ruhunu derin kýrýlmalardan ve acýlardan koruyabilmek için, nefis muhasebesine her zamankinden daha çok ihtiyacý vardýr. Dinimizin bize ýsrarla tavsiye ve telkin ettiði bu yol, ihmal veya terk edilirse, insanýn varlýðý deðersizleþir. Bunun toplumsal tezahürü de, arsýzlýk, ahlaksýzlýk, haksýzlýk, hýrsýzlýk, yolsuzluk, kin ve intikam duygularýnýn yaygýnlaþmasý; merhametsizlik ve sevgisizlik biçiminde ortaya çýkar. Nefsiyle muhasebesini hakkýyla yapanlar ve iç dünyasýna yönelenlerde görülen ilk deðiþim, bütün kötülükleri reddedip, Allah’ýn yeryüzündeki halifesi olan insanýn ýstýraplarýný yüreklerinde hissetmeleridir. Regâib, nefis muhasebesi bakýmýndan bizim için bulunmaz bir fýrsattýr. Bunu fýrsat bilerek bu gece hatalarýmýz varsa onlara tövbe edelim, menfi duygu ve düþüncelerimizi kaplerimizden atalým. Allah ve Resûlü’nü bize unutturan þeyleri bir tarafa býrakalým. Haset, kin, düþmanlýk, haksýzlýk ve zulüm çamuruna bulaþmaktan sakýnalým.

Kul hakkýndan kaçýnalým Birbirimize, anne ve bababýmýza, yakýnlarýmýza sevgiyle ve iyilikle yaklaþalým. Dünyamýzý saran düþmanlýklara karþý birlik ve beraberlik içinde olalým. Gönüllerimizde iyilik, fazilet ve bilgi ýþýðýný yakalým. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Çeraðýmýz nur olsun Kandil, Rabb’imizin ve Resûlü’nün mübarek saydýðý gecelere verilen isimdir. Bu geceler Ramazan’ýn yirmi yedinci gecesi olan Kadir, Receb ayýnýn yirmi yedinci gecesi olan Mirac, Þaban ayýnýn on beþinci gecesi olan Berat, Receb ayýnýn ilk cuma gecesi olan Regaib ve Rebiülevvel ayýnýn on i-

Üç aylarý nasýl deðerlendirebiliriz? Nafile oruçlarla: Pazartesi–perþembe oruçlarýný gücümüz yettiðince tutabiliriz. Yapamýyorsak, “dilimize, gözümüze ve kulaðýmýza” günah orucu tutturabiliriz! Nafile namazlarla: Akþam namazý sonrasý evvabin, duha namazý, teheccüt namazý vb. kýlarak. Ya da kazaya kalmýþ namazlarýmýz varsa her namazýn sonuna bir adet ekleyip kaza ederek. Hayýr ve hasenatla: Kiþinin tebessümü bile sadaka hükmündedir. Herþeyi hayra yormak, iþin oluruna gitmek, müslümanlar arasýndaki

iþleri hal yoluna koymaya çalýþmak, dargýnlarý barýþtýrmaya, küskünleri ýsýndýrmaya çalýþmak hayýr ve hasenat hükmündedir. Hele bir de maddi imkanýnýz varsa bu daha çok sevap kazanma imkaný verir Müslüman’a. Bazý mübarek vakitlerde Kur’an’ýn normalde 1’e 10 olan sevabý, 1’e 700 bine kadar çýkabilmektedir. Yine sadaka ve zekatlarýn sevaplarý da öyledir. Müslümanlar bundan mahrum kalmamak için zekatlarýný Ramazan’ýn en mübarek vakitlerinde vermeye gayret ederler.

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 22 Pazartesi 23 Salý 24 Çarþamba 25 Perþembe 26 Cuma 27 Cumartesi 28 Pazar

Ýmsak 3:27 3:27 3:27 3:28 3:28 3:29 3:29

Güneþ Öðle 5:49 13:36 5:49 13:36 5:49 13:36 5:49 13:36 5:50 13:36 5:50 13:37 5:51 13:37

Ýkindi 17:37 17:37 17:38 17:38 17:38 17:38 17:38

Akþam Yatsý 21:14 23:15 21:15 23:15 21:15 23:15 21:15 23:15 21:15 23:15 21:15 23:15 21:15 23:15

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.

Bu konu, herkes için çok önemli olmasýna raðmen maalesef insanlarýn çoðu gerektiði kadar bunu düþünmemektedir. Hatta insan kendini, Allah’ýn rahmetinden mahrum býrakan halleri terk etme yerine, alýþkanlýk haline getirip devam ettirme temayülündedir. Böylece kendilerini zor durumda býrakan hallerinden dolayý insanlar yanýnda itibar göremez hale bile gelmekte, huzursuz bir hayat yaþayarak kendi kendilerini cezalandýrmýþ bile olmaktalar. Ýþte bu kötü düþünce ve davranýþlarýn bazýlarýný burada kýsaca dikkate vereceðiz. Her insan, bu konularý ve bu halleri AHMET düþünmeli, dikkatle deðerlendirmeli, kenÞAHÝN dini korumak için dea.sahin@zaman.com.tr vamlý tedbirler almalý, tekrar etmemek için de ciddi gayret göstermelidir. Sahibini Rabb’imizin rahmetinden mahrum býrakan kötü düþünce ve davranýþlardan bazýlarý: 1– Gurur ve kibir: Ýnsanlarla muhatap olurken kendini üstün, muhataplarýný da küçük görme hali insaný, Allah’ýn rahmetinden mahrum býrakan hallerin en baþýnda gelmektedir. 2– Zulüm: Gücünün yettiði insanlara zulmetmek, zulmederek yaþamayý alýþkanlýk haline getirmek. 3– Kýskanmak: Allah’ýn baþkalarýna nasip ettiði nimetlerden rahatsýz olmak, her türlü deðerli nimetlere kendini layýk görmek. 4– Nankörlük: Allah’ýn kendisine nasip ettiði nimetleri küçümsemek, þükür gerektirecek büyüklükte nimet olarak görmemek. 5– Düþmanlýk: Kin, intikam ve nefret duygularýyla bakmak, bu duygularýný tatmin için hep fýrsat kollamak. 6– Hýrs: Hýrsý, bir ahlâk haline getirmek, hemen her konuda rahatsýzlýk verecek derecede hýrs içinde olmak. Sahip olduklarýna kanaat etme sevinci duymamak.. 7– Ýsraf: Hayatýný israf içinde yaþamak, çevreye israflý bir hayat yaþama örneði vermek. 8– Ýnat: Kendini nazara vermek için hep zýtlaþmayý esas almak, bunu da zevk alarak yapmak. 9– Anlaþma ve sözleþmelerine riayet etmeyi vazgeçilmez dürüstlüðü olarak bilmemek, menfaati gerektirdiði takdirde sözünde durmamaktan çekinmemek. 10– Aile büyüklerine ve yakýnlarýna karþý mükellefiyetlerini yerine getirmeyip maðduriyetlerine sebep olacak derecede ilgisizlikte bulunmak. 11– Hep kusur ve yanlýþlarý araþtýrmak, bulduðu yanlýþlarý da lezzetle anlatmak. 12– Münakaþadan, iddialaþmaktan, itham ve tenkitten hep zevk almak, bunlarý kendi baþarýsý gibi görmek, göstermek. 13– Halinden devamlý þekilde þikâyetçi olmak. Þikâyet ederek yaþamayý alýþkanlýk haline getirmek. 14– Ýnsanlar arasýnda laf götürüp getirmek, fertlerin ve ailelerin münasebetlerini bozacak konuþmalar yapmayý alýþkanlýk haline getirmek. 15– Gýybet: Dedikodu þeklindeki konuþmalarý bir huy haline getirmek. Bu huyundan hep lezzet almak, gýybeti hayatýnýn vazgeçilmezi haline getirmek. Saydýðýmýz bu kötü alýþkanlýklar, insaný Allah’ýn rahmetinden mahrum býrakan hal ve hareketlerin baþýnda gelmektedir. Bu sebeple hemen herkes davranýþlarýný gözden geçirmeli, Ýlahi rahmetten mahrum býrakan hallerden kendini koruma gayretinde olmalý, tutum ve davranýþlarýný hep düzeltme mücadelesi içinde bulunmalýdýr. Sizin de ayný fikirde olduðunuzu düþünüyorum. Ýnþallah yanýlmýyorumdur.


10 Z A M A N SPOR 22 - 28 HAZÝRAN 2009

DEVLER TRANSFERDE BÜYÜK OYNUYOR Türkiye'deki Süper Lig'de transfer dönemi geçmiþ yýllara göre daha hýzlý ve sansasyonel bir þekilde baþladý. 2008–09 sezonunu ligin zirvesinden uzak geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray parlak transfer listeleriyle Avrupa arenasýnda bile dikkat çekiyor. Sezonu iki kupayla kapatan Beþiktaþ ise kadrosunu Þampiyonlar Ligi'ni düþünerek þekillendiriyor. Teknik adam arayýþlarýna devam eden Trabzonspor da dünyaca ünlü isimlerle görüþüyor. Özellikle baþarýsýz kulüpler, transferle camialarýna mesaj veriyor. Böyle bir ortamda elini en çabuk tutan takým Galatasaray oldu. Barcelona'nýn eski çalýþtýrýcýsý Hollandalý teknik adam Frank Rijkaard, Sarý–Kýrmýzýlý takýmýn baþýna geçti. Ýspanya'da 5 yýl süren kariyeri ile dünyanýn en iyi çalýþtýrýcýlarý arasýnda gösterilen Rijkaard, Galatasaray camiasýnda büyük bir heyecan oluþturdu. Göreve geldiði günden bu yana teknik adam tercihlerinden dolayý eleþtirilen Kulüp Baþkaný Adnan Polat, genç hocayla kredisini artýrdý. Cim Bom'da camia ilk kez bir teknik adam konusunda ortak duruþ sergiledi. Baþkan Polat'ýn oyuncu tercihleri de Rijkaard'ýn istekleri doðrultusunda oluyor. Rijkaard'ýn listesinde Portekizli Deco, Ýzlandalý Eidur Gudjohnsen gibi yýldýzlarýn bulunmasý transfer piyasasýnýn ateþini yükseltiyor. Luis Aragones'le büyük bir hayal kýrýklýðý yaþayan Fenerbahçe, flaþ transferlerle imaj düzeltme yoluna gidiyor. Son seçimlerde üç yýl üst üste þampiyonluk sözü veren Baþkan Aziz Yýldýrým, ses getirmeyi hedefliyor. Takýmý ikinci kez Christoph Daum'a emanet eden Yýldýrým, özellikle yurtiçinde öne çýkan bütün isimlere talip oldu. Birçoklarýna göre sezonun en iyi futbolcusu olarak gösterilen Sivassporlu Bilica, Sarý–Lacivertli ta-

Mehmet Topuz'un Fenerbahçe'de mi yoksa Beþiktaþta mý oynayacaðý tartýþmalarý sürerken, Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým, Kayseri'ye giderek Mehmet Topuz ile görüþtü ve Topuz'u Fenerbahçe renklerine baðladý. kýmla anlaþtý. Sýrada Ankarasporlu Özer Hurmacý ile Bursasporlu Sercan Yýldýrým var. Fenerbahçe, Kayserisporlu Mehmet Topuz'u renklerine katmayý baþardý. Beþiktaþ'a mý yoksa Fenerbahçe'de mi oynayacaðý bilmeceye dönen Topuz, Fenerbahçe klübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn giriþimiyle gelecek sezon Fenerbahçe'de top oynayacak. Günlerdir spor kamuoyunu meþgul eden ve F.Bahçe'nin lehine sonuçlanan Mehmet Topuz transferine futbol otoriteleri farklý yorumlar getirdi. Spor yazarlarý, önce Beþiktaþ formasýný giyip ardýndan soluðu Kadýköy'de alan Mehmet Topuz'u eleþtirirken, F.Bahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn da bu transferde puan kaybettiðini düþünüyor. Bu tarihî transferden Mehmet Topuz'u ikilemde býrakan Kayserispor'un kârlý çýktýðý fikri hakim. Yabancý transferinde Bayern Münih'in Ýtalyan golcüsü Luca

Toni öne çýktý. Alman medyasý, Ýtalyan oyuncunun 8 milyon Euro'ya Sarý–Lacivertli takýma gidebileceðini yazýyor. Ayrýca milli futbolcu Nihat Kahveci'nin de alýnabileceði konuþuluyor. Tüm bu transfer çalýþmalarý F.Bahçe'nin geçen sezonki silik görüntüsünü de ortadan kaldýracaða benziyor. Süper Lig'de þampiyon olan, Türkiye Kupasý'ný kazanan Beþiktaþ da sezon biter bitmez transfere el atý. Çifte kupa kutlamalarýný dahi gölgede býrakan Mehmet Topuz'un transfer olayý Baþkan Yýldýrým Demirören'in hedeflerinin büyük olduðunu gösterdi. Þampiyonlar Ligi'nde baþarý isteyen Siyah–Beyazlýlar eski futbolcusu Nihat Kahveci'ye yöneldi.

Trabzonspor kariyerli bir hoca peþinde Geçen yýl kadrosunu yenileyen Trabzonspor, önceliði teknik adama verdi. Baþkan Sadri Þener'in Samet Ayba-

ba'yý takýmýn baþýna getirme arzusu Bordo–Mavili taraftarlardan tepki çekti. Yönetimi istifaya kadar sürükleyen bu tercih sonrasý Baþkan Þener ünlü teknik adamlarla görüþmeye baþladý. Ýlk olarak Sven Goran Eriksson'la temasa geçildi. Alternatif isim olarak Alberto Zaccheroni'nin ismi öne çýktý. Ünlü teknik adamlarýn gündeme gelmesi Bordo–Mavili camiada ateþin biraz düþmesini saðladý. Süper Lig'in dört büyükleri yeni sezon transfer çalýþmalarýný böyle yürütürken dünyaca ünlü kulüp Real Madrid de ayný taktiði izliyor. Real, flaþ transferlerle Barcelona'nýn bu sezonki egemenliðini kýrmak istiyor. Yeniden Madrid'in baþýna geçen Baþkan Florentino Perez, Milan'dan 65 milyon Euro'ya Kaka'yý aldý. Yeniden 'Galactikos'u oluþturma hevesine kapýlan Perez, Manchester United'dan Ronaldo'yu da 94 milyon Euro'ya transfer ederek tüm dünyanýn gündemini belirledi. Temel Yirmibeþoðlu

ÇSKA, 5 genç oyuncuyu takýma dahil edecek ÇSKA'da genç takýmda oynayan 5 oyuncu yaz hazýrlýklarýnda A takým ile birlikte çalýþacak. ÇSKA antrenörü Lyuboslav Penev, gençler turnuvasýnýn çeyrek final karþýlaþmasýnda Nafteks'e karþý alýnan 5:1'lik galibiyet sonrasý iyi oynayan oyuncularý A takýmý ile birlikte yaz kampýna katacak. Penev, genç futbolculardan Martin Deçev, Dimitýr Dimitrov, Samir Aess, Blagoy Paskov ve Rosen Kolev'i takýmýn hazýrlýklarýna katacak. Daha güçlü bir takým kurmayý amaçlayan Penev, takým

olarak gelecek sezona hazýr olmadýklarýný, gelecek sezon için daha güçlü bir ÇSKA hazýrlamayý düþündüðünü, bunun için de bazý transferler yapacaklarýný belirtti. Penev'in beðendiði oyuncular arasýnda Ývan Stoyanov, Kostadin Stoyanov, Todor Timonov, Nikolay Mançev, Nikolay Hristozov yer alýyor. ÇSKA 26 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasýnda kampa girecek ve 4 hazýrlýk maçý yapacak. Ancak Penev'in toplam 6 hazýrlýk maçý yapmak istediði, bunun için

‘Kral Aykut’ resmen yuvaya döndü

bazý takýmlarla görüþmelerin sürdüðü bildirildi. Takým hazýrlýklarýný Almanya yerine Avusturya'da yapacak.

'Yüzde 100 Yerli' olacak ÇSKA'da yönetim, yabancý futbolcularýna yol verip, tüm takýmý Bulgar oyunculardan oluþturmak istediðini bildirdi. CSKA Sofya yöneticisi Ventsislav Zhivkov, takýmdaki yabancý futbolcularý gönderip, tüm takýmý Bulgar futbolculardan oluþturmayý düþündüklerini belirtti. ''Bundan sonraki politikamýz, sadece Bulgar fut-

Fenerbahçe'nin 'Kral' lakaplý futbolcularýndan Aykut Kocaman, 13 yýl sonra eski takýmýna döndü. Birinci Lig'de 3 kez gol krallýðý unvanýný elde eden Kocaman, 1995–96 sezonu sonunda ayrýldýðý Sarý–Lacivertli ekipte ilk kez uygulanan sportif direktörlük görevine getirildi. Aykut Kocaman 3

bolcularýmýza güvenmektir'' diyen Zhivkov, kulüp yönetiminden herkesin bu konuda hemfikir olduðunu, baþarýnýn bu sayede yakalanacaðýný ifade etti. Sözleþmesi henüz dolmayan yabancý futbolculara iliþkin ise Zhivkov, “Bu konu, bizi zorlayacak gibi görünüyor. Sizin de bildiðiniz gibi istemek baþka, gerçekleþtirmek baþka bir þeydir” dedi. Son birkaç ayda 6 yabancý futbolcunun ayrýldýðý CSKA Sofya'da, kulüp yönetimi diðer yabancýlarý da satmak veya kiralamak istiyor. Spor Servisi

yýllýk sözleþmeye imza attý. Ýmza töreninde konuþan Aziz Yýldýrým, "Sportif direktörlüðün esas amacý olan tüm bu þubeyi idare etme pozisyonuna Aykut Kocaman bu kulüpte gelecektir. Hemen yarýndan olayý yetki karmaþasýna sürükleyip, onu yapar bunu yapamaz konusuna getirmemek lazýmdýr." dedi.

Todor Batkov

Batkov: Levski satılık değil Levski spor klübünün satýlacaðý yönünde haberlerin çýkmasý üzerine Levski klübü sahibi Todor Batkov, Daniel Borimirov ve Emil Velev ile transferler hakkýnda konuþtuklarýný söyledi. Batkov, bu þekilde tutum sergilenerek Þampiyonlar ligi maçlarý öncesi takýmýn istikrarýnýn bozulmak istendiðini belirtti. Levski'nin ciddi bir takým olduðunu vurgulayan Batkov, takýmýn ticaretten farklý bir yapýsý bulunduðunu ve futbol adýna daha ciddi iþlere konsantre olunmasý gerektiðini kaydetti.


EÐLENCE Z A M A N 11 22 - 28 HAZÝRAN 2009

Bunlarý biliyor musunuz?

Fýkra Köþesi

Marsa Kaça Gidersin? Hemoroid

 Beyaz ayý, derisinin üzerine düþen güneþ ýþýnlarýn yüzde 95’ini ýsýya çevirebiliyor.  Milyonerlerin yüzde 80’i ikinci el araba kullanýyor.  ABD’de evcil hayvan mamasý için yýllýk olarak 17 milyar dolar harcanýyor.  Dünya çapýnda 1 milyar dizi izleyiciyle buluþuyor.  Ýnsanlarýn yaklaþýk yarýsý hayatýnda hiç telefon görüþmesi yapmamýþ.  Leonardo Da Vinçi’nin bir eliyle yazý yazýp, diðer eliyle ayný anda resim çizebildiði söyleniyor.  Ünlü Fransýz Çarý XIV. Louis hayatýnda sadece 3 kez banyo yapmýþtýr.

Nasa Mars’a adam gönderecekmiþ. Sadece bir kiþi gidebilecek, giden de geri dönemeyecekmiþ. Ýlk aday olan mühendise bu iþ için ne kadar isteyeceðini sormuþlar: - 1 Milyon Dolar demiþ ve eklemiþ, kýzýlhaça baðýþlayacaðým. Ýkinci aday olan doktora da ayný soruyu sormuþlar. -Doktor: 2 Milyon Dolar demiþ. Bir milyonunu aileme bir milyonunu da týbbi araþtýrmalara baðýþlayacaðým. Üçüncü aday olan Temel ayný soruya - 3 Milyon Dolar diye cevap verince yetkililer diðerleri bu kadar az isterken kendisinin neden 3 milyon dolar istedigini sormuþlar. Temel yetkililere doðru eðilmis, kýsýk bir sesle: - 1 milyonunu ben alýrým, 1 milyonunu size veririm, mühendisi de Mars’a göndeririz.

Aynadaki Adam Temel aynalý sigaralýðýndan bir tane sigara çýkarmýþ, o anda gözü aynaya takýlmýþ; - ula dursun demiþ, - Ha bu aynadaki adam baa tanýdýk geliy demiþ. Dursun aynayý temelden almýþ, þöyle bir bakmýþ, - ula salak demiþ - tabi tanýdýk gelir bu benim .

serçe parmak. Anladýnmý?” Oðlu kafasýný sallayarak hayýr demiþ. Temel bir kez daha anlatmýþ ve tekrar sormuþ “anladýn mý uþaðum?”. Çocuk tekrar hayýr demiþ. Bir daha, bir daha derken en sonunda çocuk anladým deyince, Temel elini sallayarak “bak bakalým bir de karýþtýrarak sorayým” demiþ.

Kayserilinin biri trende gidiyormuþ. Karþýsýna da bir Ýstanbullu oturmuþ. Tabii bizim Kayserili sucuk, pastýrma, ekmek takýlýyor. Bir ara: -Kardaþ, sen de yir misin? diye sorunca - Ýstanbullu: Yok sað ol, benim hemoroidim var, diye yanýtlar. - Kayserili de: Olsun önce pastýrma ye, sonra onu da beraber yirik.

Muz kabuðu Temel ile Dursun yolda yürürlerken Temel yolda bir muz kabuðu görür ve Dursuna seslenir; “Ula Tursun tikkatli ol biraz sonra düþeceðuz”.

Balýkçý Temel Temel ile Dursun balýk avlamaya çýkmýþlar. Birinci gün hiç balýk yakalayamamýþlar, ikinci gün de hiç balýk yakalayamamýþlar, üçüncü gün bir kova balýk yakalamýþlar.Bunun üzerine Temel Dursun’a “Dursun bu yeri iyi belle, yarýn da buraya geliriz.”der. Kýyýya vardýklarý zaman Temel Dursun’a sormuþ: -Dursun yeri iyi belledin mi? -Evet -Ne yaptýn? -Kayýðýn ucuna çarpý koydum. -Ulan salak yarýn bu kayýðý kiralayacaðýmýzý nereden biliyorsun?

Falsýz kalma Adamýn biri falcýya gitmiþ. Falcý þöyle bir yüzüne baktýktan sonra, sen bir gün milyonlarca insanin ölümüne neden olacak bir þey yapacaksýn demiþ. Adam bunu duyunca dünyasý yýkýlmýþ ve intihar etmeye karar vermiþ ve en yakýn tren yoluna giderek raylara oturup treni beklemeye baþlamýþ. O anda biraz ilerde raylarýn üzerinde oynayan 3-4 yaþlarýnda bir çocuk görmüþ. Treninde geldiðini fark edince kendini boþ verip koþarak çocuðu kucakladýðý gibi raylardan çekip almýþ. Kýl payý kurtulmuþ çocuk. Adam sormuþ: oðlum burada oynamak çok tehlikeli, nerde oturuyorsun sen? Çocuk: Þurada ilerde amca demiþ. Adam: Adýn ne senin oðlum ? “Adolf ” amca...

Parmak Temel oðluna parmaklarýn isimlerini öðretiyormuþ. “Bak uþaðum bu baþ, bu iþaret, bu orta, bu yüzük ve buda

Fanatik seyirci

B U L M A C A 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

Ben bana kendim için lazýmým.

O kadar iyi uyurum ki bu iþi gözüm kapalý yaparým.

Neden ve Niçin Köþesi

Kuþlar nasýl konuþabiliyor? Her insan aðzýyla konuþur ama konuþabilmeyi saðlayan asýl organ beyindir. Beyinde oluþan düþünceler dilimize ve dudaklarýmýza aktarýlýr. Hayvanlar bu nedenle konuþamaz. Papaðan ve benzeri kuþlarýn yaptýklarý konuþma deðil, mükemmel bir ses týnýsý ezberi ve tekrardýr. Sesleri ezberler ve taklit ederler. Kuþlarýn ses organlarý me-

meli hayvanlardan farklý olarak gýrtlakta deðil göðüs kafeslerin dibinde, karýn boþluðunun derinliklerindedir. Kuþlarýn doðasýnda ses taklit yeteneði vardýr. Doðayla içiçe yaþarken diðer kuþlarýn seslerini taklit ederek bir çeþit iletiþim saðlarlar. Muhabbet kuþu bir papaðan çeþididir. Bütün kuþlarda soluk borusunun alt kýsmýnda syrinks adý verilen ve ses çýkarmaya yarayan bir çift yapý bulunur. Fakat papaðanlarda

bu yapýdan sadece bir adet bulunur. Bu durum papaðanlardaki yapýnýn insanlarda larinks adý verilen yapýya benzemesine sebep olur. Papaðanlarýn ön beyinlerinde ses öðrenimiyle ve ses çýkarmayý kontrol etmeyle ilgili bölgeler yer alýr. Yapýlan araþtýrmalar diðer kuþ türlerinde rastlanýlmayan bu bölgelerin insanlarda bulunan dille ve konuþmayla ilgli bölgelerle benzerlik gösterdiðini ortaya koymuþtur.

YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Bazý maddelerin arýtýldýðý, tasfiye edildiði kuruluþ. 2) Sevap.– Sergen. 3) Bir düþünceye, bir

10 11 R A A R I

Gülme komþuna dayak yersin.

12 N A R K O T Ý K

Tomy annesine ne denir: anatomi

1) Cengizhan’ýn Bisikleti, Yemenimin Uçlarý, Tamirci gibi tiyatro eserleriyle tanýnan, 1986 yýlýndan bu yana ITI (UNESCO) Uluslararasý Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi müdürlüðünü yapan oyun yazarý. 2) Kafkasya’da yaþayan halklardan biri.– Mesafe. 3) Finlandiya halkýndan olan.– Elmacýk kemiðinin üstünde bulunan çukurumsu bölge.– Ezgi, naðme. 4) Kazanç saðlayan veya kira getiren mülk.– Sýnýr. 5) Bir kimseden bir þeyi yapmasýný veya yapmamasýný isteme.– Uluslararasý bir güvenlik teþkilatý. 6) Belli iki yer arasýnda gidip gelebilme, ulaþým.– Ürün kaldýrma, ekin biçme iþi. 7) Bir noktanýn deniz yüzeyinden olan yüksekliði, irtifa.– Hayal niteliðinde veya hayal ürünü olan. 8) Akdeniz’de Fransa’ya baðlý küçük bir ada.– Havada gerilmiþ çelik teller üzerinde yapýlan taþýmacýlýk.

T A L Ý

Dokuz köyden kovuldum. Ben de þehre taþýndým.

T A S A R

Para her kapýyý açar ama kitleyemez!

5 6 7 8 9 K E R D U A L A R Þ A K A K L Ý M Ý L E P N Ý M H A M H A Y E L E F E

Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldýr.

2 3 4 E F Ý C A R Ý N R A T T A R Ý Þ A K I F T

Toz pembe hayaller vardý pembesi gitti tozu kaldý.

inanýþa aþýrý ölçüde baðlanýp ondan baþka bir düþünce ve inanýþý kabul etmeyen, baðnaz. 4) Ýran’ýn plaka iþareti.– Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taþýma araçlarýnýn ortak adý, vasýta. 5) Antalya’nýn bir ilçesi.– Parça. 6) El gün, baþkalarý, herkes. 7) Herhangi bir iþte, bir yarýþta, birbirini geçmeye çalýþan kimse.– Helyumun sembolü. 8) Acýklý olay.– Futbolda hücumcularla savunucular arasýnda yer alan oyuncu. 9) Üstü kapalý, sitemli, dokunaklý söz. 10) Radyumun sembolü.– Bir iþ, bir düþünce sýrasýný, düzeyini gösteren resim, yazý, plan. 11) Bal yapan böcek.– Ýkinci derecede olan. 12) Emniyet teþkilatýnýn uyuþturucu maddelerle ilgili dalý. 1 R A F Ý N E R Ý

SOLDAN SAÐA

1 2 3 4 5 6 7 8

DUVAR YAZILARI

Zaman Bulgaristan Sayi 26 / 2009  

Zaman Bulgaristan Sayi 26 / 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you