Page 1

НОВИНИ

03

5 сценария за правителство след изборите за парламент

СПОРТ

œÂÁˉÂÌÚ˙Ú Á‡ˇ‚Ë, ˜Â Ì Ә‡Í‚‡ ‰‡Ï‡Ú˘ÌË ÔÓÏÂÌË Ì‡ ÒΉ‚‡˘ËÚ ËÁ·ÓË Ë ‚ÂÓˇÚÌÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ˘Â ·˙‰Â ÒıÓ‰ÂÌ Ò ÚÓÁË ÓÚ Â‚ÓËÁ·ÓËÚÂ. Ó‡ÎËˆËˇ ˘Â ·˙‰Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏa.

09

Аз съм звезда, мога ли да играя във вашия отбор? ¬ Í‡ˇ ̇ Ò‚ÓˇÚ‡ ͇ËÂ‡ Á‚ÂÁ‰Ë ÒË Ú˙ÒˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÓÚ·ÓË Í‡ÚÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌË ‡„ÂÌÚË. —‰ Úˇı Ò‡ Ú‡ÍË‚‡ ͇ÚÓ ŒÛÂÌ, ÂÒÔÓ, ≈ÏÂÒÓÌ Ë ÃÓËÂÌÚÂÒ.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

15 - 21 ÞÍÈ 2009

Ãîäèíà: XVII

Áðîé: 25 (856)

Îôèöèàëíî îáÿâèõà ïàíäåìèÿ îò ñâèíñêè ãðèï —‚ÂÚӂ̇ڇ Á‰‡‚̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ (—«Œ) Û‚ÂÎË˜Ë ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ Ô‡Ì‰ÂÏˡ ÓÚ „ËÔ‡ A(H1N1) ‰Ó ̇ȂËÒÓ͇ڇ ¯ÂÒÚ‡ ÒÚÂÔÂÌ. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë √ÂÌÂ‡ÎÌËˇÚ ÒÂÍÂÚ‡ ̇ —«Œ Ç„‡ÂÚ ◊‡Ì, ÓÚ˜ËÚ‡ÈÍË ‚ËÒÓÍˡ ÚÂÏÔ Ì‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ „ËÔ A(H1N1) ÔÂÁ ÏË̇·ڇ Ò‰Ïˈ‡. “Ó‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Ëχ ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ÔÓÌ ‰̇ ‰˙ʇ‚‡ ÓÚ „ËÓÌ/ÍÓÌÚËÌÂÌÚ, ‡Á΢ÂÌ ÓÚ „ËÓ̇ ̇ Ô˙‚Ó̇˜‡Î̇ڇ ÔÓˇ‚‡ - —‚Â̇ ¿ÏÂË͇, Ú.Â. ̇ÏË‡Ï Ò ‚˙‚ Ù‡Á‡ ̇ „ÎÓ·‡Î-

Ñ ÍÈÌÊÀ : A A

œ‡Ì‰ÂÏˡڇ ÓÚ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰Ó ‰‚ „Ó‰ËÌË. ˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ ‚ËÛÒ‡ ̇ ڇ͇ ̇˜ÂÌˡ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ Ò‡ „ËÒÚË‡ÌË Ì‡ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ 74 ÒÚ‡ÌË. ÌÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ ‚ËÛÒ‡, ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ. œ‡Ì‰ÂÏˡڇ ÓÚ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰Ó ‰‚ „Ó‰ËÌË, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ —«Œ, Ô‰‡‰Â ¿‘œ.  ˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ ‚ËÛÒ‡ ̇ ڇ͇ ̇˜ÂÌˡ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ Ò‡ „ËÒÚË‡ÌË Ì‡ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ 74 ÒÚ‡ÌË. Œ·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ԇ̉ÂÏˡ Ì ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÚÂÊÂÒÚÚ‡ ̇ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ Ò  ۂÂ΢Ë·, ‡ Ò‡ÏÓ, ˜Â „ÂÓ„‡ÙÒÍÓÚÓ ÏÛ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ò  ‡Á¯ËËÎÓ, ÛÚÓ˜Ìˇ‚‡Ú ÓÚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ. Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 2

АНАЛИЗ 10 КАК СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ У НАС “ОЦЕЛЯВАТ” В КРИЗАТА

Хубаво е да си възрастен! ¬ÒˇÍ‡ ‚˙Á‡ÒÚ ÒË Ëχ ıÛ·‡‚Ë ÒÚ‡ÌË, ‰‡ ÒË ‚˙Á‡ÒÚÂÌ Ò˙˘Ó  ıÛ·‡‚Ó! ŒÒÚ‡ˇ‚‡ÌÂÚÓ Â ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ, Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÒÔˇÌÓ, ÌÓ Ë ÚÓ Â ÔÂËÓ‰ ÓÚ ˜Ó‚¯Íˡ ÊË‚ÓÚ, ÍÓÈÚÓ ÔËÚÂʇ‚‡ Ò‚Óˇ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎÌÓÒÚ Ë Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌ Ò˙Ò ÒÏËÒ˙Î. Õ  ‚ˇÌÓ, ˜Â ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡ Ò‡ ·ÂÁÔÓÎÂÁÌË, Ú ҇ ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌË Ë ˆÂÌÌË. Õ  ÒÚ‡¯ÌÓ ‰‡ ÓÒÚ‡¯, ÒÚ‡¯ÌÓ Â, ‡ÍÓ ÊË‚ÓÚ˙Ú ÚË ÌˇÏ‡ ÒÏËÒ˙Î Ë Ì ÒË ÛÒԡΠ‰‡ ̇Ô‡‚˯ ÌË˘Ó ÔÓÎÂÁÌÓ Á‡ Ò· ÒË Ë Á‡ ‰Û„ËÚÂ. ÕˇÍÓË ıÓ‡ Ò ÒÚ‡ıÛ‚‡Ú ÓÚ ÓÒÚ‡ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÍÓ„‡ÚÓ ÏËÌ‡Ú 45„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ, Ò ‚Ò˘ÍË ÒËÎË Ò ÒÚÂÏˇÚ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ÔÓ-Ï·‰Ë Ë ÔÓÌˇÍÓ„‡ ‰‡Ê ÍËˇÚ Ò‚ÓˇÚ‡ ËÒÚËÌÒ͇ ‚˙Á‡ÒÚ. Íà ñòð. 11

Òåíèñêèòå - âúïðîñ íà èçáîð! √Ó¢ËÌËÚ ‰ÓȉÓı‡, ‚Ò˘ÍË ÌË ̇È-̇Ô‰ ÔÓÒˇ„‡Ï Í˙Ï ÚÂÌËÒÍËÚÂ. —ÛÚËÌ, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÎËÁ‡Ï Á‡ ‡·ÓÚ‡, ̇È-ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ÚÂÌËÒÍË ‰ÓÔ˙΂‡Ú ͇҇ڇ ÌË, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ ıÓ‰ËÏ ‰‡ Ó·ˇ‰‚‡ÏÂ ÌˇÍ˙‰Â, ̇·‡ÌËÚÂ, ÔÓ‰„˙̇ÚËÚÂ Ë ÚÂÌËÒÍËÚÂ Ò ¯ËÓ͇ ÍÓÈ͇ Ôˉ‡‚‡Ú Ôӂ˜ Â΄‡ÌÚÌÓÒÚ Ì‡ Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌËÚÂ. ¿ÍÓ ÒΉ ‡·ÓÚ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚˉÂÏ Ì‡ ÔËÂÏ, ·ÂÁ ‰‡ Ò ÓÚ·ËÂÏ Û ‰Óχ, ·Ó‰Ë‡ÌËÚÂ Ë ·ÎˇÒ͇‚ËÚ ÚÂÌËÒÍË Ò‡ ‰Ó·Ó ¯ÂÌËÂ. «‡ ‰‡ ÒÚ Â΄‡ÌÚÌË ‚ Í‡ˇ ̇ Ò‰Ïˈ‡Ú‡, ̇È-Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË Ò‡ ÚÂÌËÒÍËÚÂ Ò ˇÍ‡ ÚËÔ ÔÓÎÓ Ë ÚÂÁË Ò ÂÏ·ÎÂÏË. Õ‡ ‡ÁıÓ‰ÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ËÏ Ò ÏËÒ˙ÎÚ‡, ˜Â ΡÚÓÚÓ ‰ÓÈ‰Â Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚÒ··ÌÂÏ, Ò ÌÓÒˇÚ Ì‡È-Û‰Ó·ÌËÚÂ Ë Ì‡ÈÒÂÏÔÎËÚ ÚÂÌËÒÍË. Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 12

НОВИНИ 02 ПРОГНОЗИРАТ УВЕЛИЧЕНА БЕЗРАБОТИЦА

Пази кожата си от слънцето, бъди красива! Óʇڇ  ̇È-„ÓÎÂÏËˇÚ Ó„‡Ì, ÍÓÈÚÓ Ó·„‡Ê‰‡ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 2 Í‚. Ï ÓÚ ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ ˜Ó‚Â͇. “ˇ Ô‰ԇÁ‚‡ Ó„‡ÌËÁχ ÓÚ ‚˙̯ÌËÚ هÍÚÓË, ͇ÚÓ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ÔÓ‰‰˙ʇ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎË̇ڇ Ë Ú˜ÌÓÒÚËÚ ‚ Ì¡, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÒÂÍÂˆËˇ (ÓÚ‰ÂΡÌÂ) Ë Ëχ ÏÌÓ„Ó ËÏÛÌÓÎӄ˘ÌË Ë ÒÂÚË‚ÌË ÙÛÌ͈ËË. ¡ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌËÂ, ËÁ‚˙Ì ÚÂÁË ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË ÌÂÈÌË Á‡‰‡˜Ë, Úˇ  ÏÌÓ„Ó ‚‡Ê̇ Ë ÓÚ ÂÒÚÂÚ˘ÂÒ͇ „Ή̇ ÚӘ͇ - ÓÒÓ·ÂÌÓ Á‡ ‰‡ÏËÚ - Ò ÏÂÍˡ, ·ÎˇÒ͇‚, ˜ËÒÚ Ë „·‰˙Í ‚˙̯ÂÌ ‚ˉ, ÍÓÈÚÓ ÔËÚÂʇ‚‡. Íà ñòð. 4

Какъв спорт трябва да избере детето в дадена възраст? “Â΂ËÁÓ˙Ú Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú Á‡ÂÏ‡Ú ‚‡ÊÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ̇¯Ëˇ ÊË‚ÓÚ. ¬ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ÚÓ‚‡ ‰Âˆ‡Ú‡ Ò ÓÚ‰‡Î˜Ëı‡ ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÒÔÓÚ‡ Ë ÒÔÓÚÌËÚ Á‡ÌËχÌˡ. «‡‰‡˜‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÚÓË Ô‰ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ,  ‰‡ ͇̇‡Ú ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ ‚˙Á‚˙Ì‡Ú ËÌÚÂÂÒ‡ ÒË Í˙Ï ÒÔÓÚÛ‚‡ÌÂÚÓ. —ÔˆˇÎËÒÚË ÔÓÒÓ˜‚‡Ú Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË ‰Âˆ‡Ú‡ ‚˙ÁÔËÂı‡ Á‡Ò‰̇Π̇˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ, ‰‡Î˜ ÓÚ ÒÔÓÚ‡. Íà ñòð. 6

НОВИНИ 03 ВЪВЕЖДАТ ОЦЕНКА ЗА ПОВЕДЕНИЕ


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ ÑÍÈÌ ÊÀ : A A

15 - 21 ÞÍÈ 2009

ÍÀÊÐÀÒÊÎ 2700 Ê‡Î·Ë ‚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ÄÎÁÐÈ×

ŒÍÓÎÓ 2700 Ê‡Î·Ë Ò‡ ÔÓÒÚ˙ÔËÎË ‚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡̇ڇ ÓÏËÒˡ ÔÓ Ê‡Î·ËÚÂ Ë ÔÂÚˈËËÚ ̇ „‡Ê‰‡ÌËÚ ÔÂÁ ÌÂÈÌˡ χ̉‡Ú. ¡ÎËÁÓ 65% ÓÚ Ê‡Î·ËÚ ҇ ¯ÂÌË, Ò˙Ó·˘Ë –ÛÔÂÌ  ËÍÓˇÌ - Á‡Ï.-Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ ÍÓÏËÒˡڇ. “ÓÈ ‰ÓÔ˙ÎÌË, ˜Â Ôӂ˜ÂÚÓ ÓÚ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚ ÓÚ „‡Ê‰‡ÌËÚ ‚˙ÔÓÒË Ò‡ ÓÚ ÒӈˇÎ̇ڇ ÒÙÂ‡, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò‡ Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÁÂωÂÎÒÍË ÁÂÏË, Ò ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ Ò˙‰Â·ÌË ËÌÒÚËÚÛˆËË Ë ‰Û„Ë.

Евгения Живкова напуска политиката ÑÎÔÈß ƒÂÔÛÚ‡Ú˙Ú ÓÚ Ó‡ÎËˆËˇ Á‡ ¡˙΄‡ˡ ≈‚„ÂÌˡ ΔË‚ÍÓ‚‡ Ó·ˇ‚Ë, ˜Â ̇ÔÛÒ͇ ÔÓÎËÚË͇ڇ ÔÓ Î˘ÌË Ô˘ËÌË. “ˇ ËÁ‡ÁË Ë ÌÂÒ˙„·ÒËÂ Ò ÚÓ‚‡ Í‡Í‚Ë Î˘ÌÓÒÚË Ò‡ ËÁ‰Ë„̇ÚË Á‡ ‚Ó‰‡˜Ë ̇ ÎËÒÚËÚÂ Ë Á‡ χÊÓËÚ‡ÌË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË Ì‡  ¡ Á‡ Ô‰ÒÚÓˇ˘ËÚ ËÁ·ÓË Á‡ Õ—. "≈‰Ì‡ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ Ô˘ËÌË Â Ê·ÌËÂÚÓ ÏË ‰‡ Ò ̇ÒÓ˜‡ χÎÍÓ Ôӂ˜ Í˙Ï Ó·˘ÂÒÚ‚Â̇ڇ ÒÙÂ‡, Í˙Ï ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÏË ‚˙‚ ÙÓ̉‡ˆËˇ "«Ì‡Ï ̇ ÏË‡" Ë Í˙Ï ÏÓˇ ΢ÂÌ ·ËÁÌÂÒ - ÏÓ‰‡Ú‡", ͇Á‡ ΔË‚ÍÓ‚‡.

Над 2000 сигнала за корупция ÑÎÔÈß

«‡ Ô˙‚ËÚ 4 ÏÂÒˆ‡ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ ‚ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ÚËÚ ҇ ÔÓÒÚ˙ÔËÎË 2164 Ò˄̇· Á‡ ÍÓÛÔˆËˇ Ë ‰Û„Ë Ì‡Û¯ÂÌˡ ̇ ‚Ò˘ÍË ÌË‚‡ ‚ ‰˙ʇ‚̇ڇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ. œËÍβ˜ÂÌËÚ ÔÓ‚ÂÍË Ò‡ 821, ‡ ÔÓ‰‡‰ÂÌËÚ Ò˄̇ÎË Á‡ ÍÓÌÙÎËÍÚ Ì‡ ËÌÚÂÂÒË Ò‡ 82, ͇ÚÓ ÔÓ 41 ÓÚ Úˇı Ò‡ ËÁ„ÓÚ‚ÂÌË ‰ÓÍ·‰Ë.

3067 свободни места за кадроваци ÊÀÐËÎÂÎ ¬ ¡˙΄‡Ò͇ڇ ‡Ïˡ Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ Ëχ 3067 Ò‚Ó·Ó‰ÌË ÏÂÒÚ‡ Á‡ ÓÙˈÂË, ÒÂʇÌÚË Ë ‚ÓÈÌˈË. “Ó‚‡ ͇Á‡ ̇˜‡ÎÌËÍ˙Ú Ì‡ ÓÚ·‡Ì‡Ú‡ „ÂÌ. «Î‡Ú‡Ì —ÚÓÈÍÓ‚. “ÓÈ ÛÚÓ˜ÌË, ˜Â Ò ÚÓ‚‡ ‡Ïˡڇ  ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ‚‡Ì‡ ̇ 92% Ë Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔÓ‰‡‰ÂÌËÚ Á‡ˇ‚ÎÂÌˡ Úˇ ÏÓÊ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÚËÚ ÒË ÓÒÌÓ‚ÌË ÏËÒËË - ÓÚ·‡ÌËÚÂÎ̇, ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ÏË Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë Ó͇Á‚‡Ì ̇ ÔÓÏÓ˘ ̇ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ ÔË ·Â‰Òڂˡ Ë ‡‚‡ËË.

Безплатен речник в училищата ÑÎÔÈß

œÂÚÓÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌÓ Ë ÔÂ‡·ÓÚÂÌÓ ËÁ‰‡ÌË ̇ "œ‡‚Ó„Ó‚ÓÂÌ Ë Ô‡‚ÓÔËÒÂÌ ˜ÌËÍ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍˡ ÂÁËÍ" ˘Â Ò ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ ·ÂÁÔ·ÚÌÓ ‚ Û˜ËÎˢ‡Ú‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ‚ „ËÓ̇ÎÌËÚ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ÚË ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë ‚ ‰ËÂ͈ËËÚ ̇ ÃŒÕ. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡Û͇ڇ ƒ‡ÌËÂÎ ¬˙Θ‚. –˜ÌËÍ˙Ú Ò˙‰˙ʇ ÓÍÓÎÓ 350 000 ‰ÛÏË Ë ÒÎÓ‚ÓÙÓÏË Ë Ô‰ÒÚ‡‚ˇ ÔÓ ÓË„Ë̇ÎÂÌ Ì‡˜ËÌ Ë ‚ Ô˙ÎÌÓÚ‡ Ô‡‚Ó„Ó‚ÓÌËÚÂ Ë Ô‡‚ÓÔËÒÌËÚ ˇ‚ÎÂÌˡ ‚ ·˙΄‡ÒÍˡ ÍÌËÊÓ‚ÂÌ ÂÁËÍ.

20% по-ниска реколта заради сушата ÑÎÔÈß «‡‡‰Ë Á‡ÒÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ó˜‡Í‚‡Ì‡Ú‡ Á˙ÌÂ̇ ÂÍÓÎÚ‡ ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ˘Â ·˙‰Â Ò ÓÍÓÎÓ 20% ÔÓÌËÒ͇ ÒÔˇÏÓ ÏË̇·ڇ, ͇Á‡ Á‡Ï.ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÁÂωÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚ —‚ÂÚ· ¡˙˜‚‡Ó‚‡. —ÔÓ‰ Ô‰Ò‰‡ÚÂΡ ̇ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ ‡ÒӈˇˆËˇ ̇ Á˙ÌÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚ –‡‰ÓÒ·‚ ’ËÒÚÓ‚ Ò Ә‡Í‚‡ ÂÍÓÎÚ‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰Â Ò ÓÍÓÎÓ 25-30% ÔÓ-ÌËÒ͇ ÓÚ ÏË̇ÎӄӉ˯̇ڇ.

Îôèöèàëíî îáÿâèõà ïàíäåìèÿ îò ñâèíñêè ãðèï ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ¬ËÛÒ̇ڇ ËÌÙÂÍˆËˇ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ ÔÓÚ˘‡ Ò ÎÂ͇ ‰Ó Ò‰̇ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚ. Õ‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ԇ̉ÂÏˡ Ô˙‚‡ Á‡ ÚÓÁË ‚ÂÍ, ‚˙ÁÌËÍ‚‡ 41 „Ó‰ËÌË ÒΉ ÔÓÒΉ̇ڇ ԇ̉ÂÏˡ ÓÚ 1968 „. ¬ ÛÒÎӂˡڇ ̇ ԇ̉ÂÏˡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÛÒËÎˡ ̇ ÒÚ‡ÌËÚ Ò ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ú ÓÚ ÏÂÍË Á‡ ̉ÓÔÛÒ͇Ì ̇ ‚ÌÓÒ Ì‡ ‚ËÛÒ‡ Í˙Ï Ú‡ÍË‚‡, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˙Á‡ Ë ‡‰ÂÍ‚‡Ú̇ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË͇ Ë Î˜ÂÌË ̇ ‚˙ÁÌËÍ‚‡˘ËÚ ÒÎÛ˜‡Ë Ë Ò Ó„‡Ì˘‡‚‡Ì ̇ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ƒÓ͇Á‡ÌÓ ÌÂÂÙË͇ÒÌË Ò‡ Ë Ì Ò Ô‰‚Ëʉ‡Ú ÏÂÍË Á‡ Á‡·‡Ì‡ ̇ Ô˙ÚÛ‚‡Ìˡڇ, Á‡Ú‚‡ˇÌ ̇ „‡ÌˈË, Ó„‡Ì˘ÂÌˡ ‚ ÏÂʉÛ̇Ӊ̇ڇ Ú˙„ӂˡ Ë ‰Û„Ë, Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ ‚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ. ¡˙΄‡ˡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÏÂÍËÚÂ, Á‡Î„̇ÎË ‚ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ԇ̉ÂÏ˘ÂÌ Ô·Ì, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ë ‚ Ô‰‚ˉÂÌËÚ Á‡ Ú‡ÁË ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. “Ó‚‡ Ò‡ ‰ÂÈÒڂˡ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì ̇ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÍÓ΢Â-

ÒÚ‚‡ ‡ÌÚË‚ËÛÒÌË ÔÂÔ‡‡ÚË, ΢ÌË Ô‰ԇÁÌË Ò‰ÒÚ‚‡, ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍÛÏË Ë ÍÓÌÒÛχÚË‚Ë; ÔË‚Âʉ‡Ì ̇ Θ·ÌËÚ Á‡‚‰ÂÌˡ ‚ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Á‡ ÓÚ„Ó‚Ó ‚ ÒÎÛ˜‡È ̇ Ôӂ˯ÂÌÓ Ú˙ÒÂÌ ̇ ·ÓÎÌ˘ÌÓ Î˜ÂÌËÂ, ‚ Ú.˜. ‡ÁÍË‚‡Ì ̇ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ·ÓÈ Î„·, ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì ̇ ωˈËÌÒÍË ÔÂÒÓ̇Î, ÎÂ͇ÒÚ‚‡ Ë ÍÓÌÒÛχÚË‚Ë; Âʉ̂ÌÓ ÔÓÒΉˇ‚‡Ì ̇ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÂÔˉÂÏ˘̇ڇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Û Ì‡Ò Ë ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë ËÁ„ÓÚ‚ˇÌ ̇ ËÌÙÓχˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Â Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ̇ ÓÙˈˇÎÌˡ Ò‡ÈÚ Ì‡ ë.

Засега България регистрира два случая на болестта ¬ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ ÂÙÂÂÌÚ̇ ··Ó‡ÚÓˡ ÔÓ „ËÔ Ò‡ ËÁÒΉ‚‡ÌË Ó·˘Ó 96 ÔÓ·Ë Ì‡ Îˈ‡ Ò ÍÎËÌË͇ ̇ „ËÔÓÔÓ‰Ó·ÌÓ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ, Ô·˂‡‚‡ÎË ‚ ‡Á΢ÌË ÒÚ‡ÌË Ò ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ Ìӂˡ „ËÔÂÌ ‚ËÛÒ. ŒÚ Úˇı ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË Ò‡ Ò‡ÏÓ ‰‚ - ̇ ËÁ‚ÂÒÚÌËÚ ‚˜ ÒÎÛ˜‡Ë ÓÚ œ‡‚ÎËÍÂÌË, ӷ·ÒÚ ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó, Ë Ò. ¡‡Ìˇ, ӷ·ÒÚ ¡Î‡„Ó‚„‡‰. œÓ‰˙Îʇ‚‡ ÔËÂ-

χÌÂÚÓ Ë Ó·‡·ÓÚ͇ڇ ̇ ÔÓ·Ë ÓÚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ıÓ‡ Ò ‡Á΢ÌË „ËÔÓÔÓ‰Ó·ÌË ÒËÏÔÚÓÏË, ̇È-˜ÂÒÚÓ Ô·˂‡‚‡ÎË Ë Á‡‚˙˘‡˘Ë Ò ÓÚ ÒÚ‡ÌË Ò Ì‡È-„ÓΡÏÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ.

Ваксина срещу свинския грип е готова за предклинични тестове — 80 000 ‰ÓÁË "“‡ÏËÙÎÛ" ‡ÁÔÓ·„‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ. “Ó‚‡ ͇Á‡ Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ‰- ¬‡ÎÂË ÷ÂÍÓ‚. «‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÌˇÏ‡ Ô˘Ë̇ Á‡ ÔËÚÂÒÌÂÌËÂ Ë Ô‡ÌË͇, Á‡˘ÓÚÓ „ËÔ˙Ú ÔÓÚ˘‡ Ò˙Ò Ò‰̇ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÒÂËÓÁÌÓÒÚ, ÔÓÒÓ˜Ë Á‰‡‚ÌËˇÚ ÏËÌËÒÚ˙ ‰- ≈‚„ÂÌËÈ ΔÂ΂. ÿ‚ÂȈ‡ÒÍËˇÚ Ù‡χˆÂ‚Ú˘ÂÌ „Ë„‡ÌÚ ìÕÓ‚‡ÚËÒî Ó·ˇ‚Ë, ˜Â ‚‡ÍÒË̇ڇ ÒÂ˘Û ‚ËÛÒ‡ ¿(H1N1) ̇ Ò‚ËÌÒÍˡ „ËÔ Â „ÓÚÓ‚‡ Á‡ Ô‰ÍÎËÌ˘ÌË ÚÂÒÚÓ‚Â, Ô‰‡‰Â ¿‘œ. ìÕÓ‚‡ÚËÒî ÛÚÓ˜ÌË, ˜Â ‡Á‡·ÓÚÂ̇ڇ ‚‡ÍÒË̇  ‚ ̇È-̇˜‡Î̇ڇ ÒË ÙÓχ Ë ˘Â ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÚÂÒÚ‚‡Ì‡ ‚˙ıÛ ıÓ‡ ‚ ÒΉ‚‡˘ËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒˆ‡.

Ïðîãíîçèðàò óâåëè÷åíà áåçðàáîòèöà íàåñåí ¬ ̇È-ÓÔÚËÏËÒÚ˘Ìˡ ‚‡ˇÌÚ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â 10%, ‚ ̇È-ÔÂÒËÏËÒÚ˘Ìˡ Í˙Ï 15%, Á‡ˇ‚Ë ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ Õ—¡ ‰- ΔÂΡÁÍÓ ’ËÒÚÓ‚ ÀˉÂ˙Ú Ì‡  Õ—¡ ‰- ΔÂΡÁÍÓ ’ËÒÚÓ‚ ÔÓ„ÌÓÁË‡, ˜Â ÔÂÁ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë-ÓÍÚÓÏ‚Ë ‡‚ÌˢÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ ˘Â ÒÚË„Ì ‰‚ÛˆËÙÂÌÓ ËÁÏÂÂÌËÂ. ¬ ̇È-ÓÔÚËÏËÒÚ˘Ìˡ ‚‡ˇÌÚ ˘Â ·˙‰Â 10%, ‚ ̇È-ÔÂÒËÏËÒÚ˘Ìˡ - Í˙Ï 15%, Á‡ˇ‚Ë ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÒË̉Ë͇ڇ. “ÓÈ ÍÓÏÂÌÚË‡, ˜Â ÔË ÒÚ‡„̇ˆËˇÚ‡ ‚ ÂÍÒÔÓÚ‡ ·ËÁÌÂÒ˙Ú ˘Â ÔËÒÚ˙ÔË Ì‡ÂÒÂÌ Í˙Ï ‰ÛÍˆËˇ ̇ ‡·ÓÚ̇ڇ ÒË· Ë ÒË̉Ë͇ÚËÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÏ‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‡„ÛÏÂÌÚË ‰‡ ÒÔ‡Ú ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ. » ‰ÌÂÒ Ëχ ÍÓÎËÁˡ ̇ Ô‡Á‡‡ ̇ ÚÛ‰‡, ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎËÚ Ò ‚˙Á‰˙Ê‡Ú ÓÚ Ï‡ÒÓ‚Ë Û‚ÓÎÌÂÌˡ, ÌÓ ÔÓÒΉÌËÚ ËÁÏÂÂÌˡ ̇ ÍËÁ‡Ú‡ ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â ‡·ÓÚËÏ, Á‡Ô‡Á‚‡ÈÍË Ó„ÓÏ̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ıÓ‡Ú‡ ̇ ‡·ÓÚÌËÚ ËÏ ÏÂÒÚ‡ ÔË ÌËÒ͇ ÔÓËÁ‚Ó-

‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÚÛ‰‡ Ë ‰‡Ï‡Ú˘ÂÌ ÒÔ‡‰ ̇ ‚˙Ú¯Ìˡ ·ÛÚÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ, Á‡ˇ‚Ë ΔÂΡÁÍÓ ’ËÒÚÓ‚. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ‚ ÍËÁ‡Ú‡ ̇È-ÛˇÁ‚ËÏË ÓÒÚ‡‚‡Ú ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡ ‚˙ÔÂÍË ÔÓÏÂÌËÚ ‚ ÔÂÌÒËËÚÂ. ¡ÂÁÒÔÓÌÓ, ̇ÂÒÂÌ Ì‡È-‰‡Ï‡Ú˘ÌÓ ˘Â ÒÚ‡‰‡Ú ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ËÁΡÁ‡Ú ÓÚ Ô‡Á‡‡ ̇ ÚÛ‰‡, ͇Á‡ ÒË̉Ë͇ÎÌËˇÚ ÎˉÂ.

1/3 се страхуват, че могат да загубят работата си 38% ÓÚ ËÌÚÂ‚˛Ë‡ÌËÚ Ò ÒÚ‡ıÛ‚‡Ú, ˜Â ÏÓÊ ‰‡ Á‡„Û·ˇÚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË ‚ ·˙‰Â˘Â (Á‡ ÔÂËÓ‰ ‰Ó 6 ÏÂÒˆ‡), ÔÓ͇Á‚‡Ú ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ÂÍÒÔÂÒÌÓ ÔÓÛ˜‚‡Ì ̇ Õ÷»ŒÃ, Ôӂ‰ÂÌÓ ÏÂÊ‰Û 8 Ë 11 ˛ÌË, ÔÓ˙˜‡ÌÓ ÓÚ ¿„ÂÌˆËˇ "‘ÓÍÛÒ". «‡„Û·‡Ú‡ ̇ ÚÛ‰Ó‚Ó ‚˙Á̇„‡Ê‰ÂÌËÂ Ë ÒÚ‡ıÓ‚ÂÚ ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ Ò‚Ë‚‡Ú ·˛‰ÊÂÚ‡ ̇ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚‡Ú‡ Ò‡ÏÓ ‰Ó ‡ÁıÓ‰ËÚÂ, ÌÛÊÌË Á‡ ÓˆÂΡ‚‡ÌÂ. 52% ÓÚ ıÓ‡Ú‡ ‚˜ ҇ Ò ÓÚ͇Á‡ÎË ÓÚ ÎˇÚ̇ڇ ÒË ÔӘ˂͇ (Ò‰ ̇È-·Â‰ÌËÚ ÚÓÁË ‰ˇÎ  75%). 30% ÓÚ ÂÒÔÓ̉ÂÌÚËÚ ÔËÁ̇‚‡Ú, ˜Â ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ

̇ „Ó‰Ë̇ڇ ‰ÓÒ„‡ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ Ó·Ë˜‡ÈÌËÚ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ ÔÓÍÛÔÍË Ì‡ ‚Â˘Ë Á‡ ΢̇ ÛÔÓÚ·‡.

6 мерки за преодоляване последиците от кризата ƒÓ Í‡ˇ ̇ ÚÓÁË ÏÂÒˆ ˘Â Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ‰‡ Ò ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú 6 ÏÂÍË ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ "–‡Á‚ËÚË ̇ ˜Ó‚¯ÍËÚ ÂÒÛÒË", ̇ÒÓ˜ÂÌË Á‡ ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡Ì ̇ Ì„‡ÚË‚ÌËÚ ÔÓÒÎÂ‰ËˆË ÓÚ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÍËÁ‡. “Ó‚‡ ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡. ≈‰Ì‡ ÓÚ ÚÂÁË ÏÂÍË Â ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì ̇ Ú‡ÌÒÔÓÚ ‰Ó Ë ÓÚ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Á‡ ̇È-χÎÍÓ 6000 ‰Û¯Ë. «‡ Ïˇ͇ڇ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘‡ ÏÓ·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ÚÛ‰Â˘ËÚÂ, ˘Â ·˙‰‡Ú ̇ÒÓ˜ÂÌË 25 ÏÎÌ. ΂‡, ͇ÚÓ ÓÚ Ì¡ ˘Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ıÓ‡Ú‡, ̇ÂÚË ÔÓ ÚÛ‰Ó‚Ó Ô‡‚ÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ë Ô˙ÚÛ‚‡˘Ë ‰Ó ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË ‰Ó 100 ÍËÎÓÏÂÚ‡ ̇ ‰ÂÌ. Œ·˘Ó 150 ÏÎÌ. ΂‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÚÔÛÒ̇ÚË Á‡ Ó·Û˜ÂÌË ̇ ÔÓÌ 40 000 ‰Û¯Ë, ÓÒڇ̇ÎË ·ÂÁ ‡·ÓÚ‡ ÒΉ 1 ÌÓÂÏ‚Ë 2008 „.


ÍÎÂÈÍÈ ZAMAN 3 Ñ ÍÈÌÊÀ : Á Å ÉÍÓÐ ÑÞË Å ÉÌ À Í

15 - 21 ÞÍÈ 2009

5 ñöåíàðèÿ çà ïðàâèòåëñòâî ñëåä èçáîðèòå çà ïàðëàìåíò œÓÙ. √ÂÓ„Ë ‡‡ÒËÏÂÓÌÓ‚ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â ‚Ëʉ‡ ÔÓÌ 5 ÒˆÂ̇ˡ Á‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó ÒΉ Ô‰ÒÚÓˇ˘ËÚ ËÁ·ÓË Á‡ Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ. —‰ Úˇı Ò‡ ÏÌÓÁËÌÒÚ‚Ó Ì‡ √≈–¡ Ë —ËÌˇÚ‡ ÍÓ‡ÎËˆËˇ, Á‡ ͇͂ÓÚÓ ÒÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ëχ ‰ÓÒÚ‡ Ò˙ÏÌÂÌˡ ÔË ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ËÁ·ÓËÚ Á‡ ≈œ; ‚˙Á‡Ê‰‡Ì ̇ ÚÓÈ̇ڇ ÍÓ‡ÎËˆËˇ ÔÎ˛Ò ˜ÂÚ‚˙ÚË ËÎË ÔÂÚË Ë„‡˜; Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡ χΈËÌÒÚ‚ÓÚÓ Ò ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ ̇ "¿Ú‡Í‡".  ‡‡ÒËÏÂÓÌÓ‚ Ì ËÁÍβ˜Ë Ë ÂÍÒÔÂÚÌÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó, ͇ÍÚÓ Ë ·ÎÓÍË‡Ì Ô‡·ÏÂÌÚ ‰Ó ÌÓ‚Ë ËÁ·ÓË. “ÓÈ Ó˜‡Í‚‡ ͇ÏÔ‡Ìˡڇ Á‡ ÒΉ‚‡˘ËÚ ËÁ·ÓË ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-ÓÊÂÒÚÓ˜Â̇. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ‚ ·˙΄‡ÒÍˡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÊË‚ÓÚ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡ Í‡ÈÌÓ Ì„‡Ú˂̇ڇ ÚẨÂÌˆËˇ ̇ ·ËÚ͇ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡ ÔÓÎËÚËÍÓ-ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË Î‡„Â‡ - ‰ÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ̇ ‚·ÒÚ, Ë ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ "˜‡Í‡Ú Ò‚Óˇ ˜‡Ò". —ÔÓ‰ ÔÓÙ. œÂÚ˙-≈ÏËÎ ÃËÚ‚ Ëχ "„ÂÌÂ‡ÎÌÓ ËÁÍË‚ˇ‚‡ÌÂ" Ë Ì Ò  Ò˙ÒÚÓˇÎ Ì‡ˆËÓ̇ÎÂÌ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ‰Â·‡Ú. ¬ ÔÓ„ÌÓÁ‡ Á‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ÒΉ Ô‰ÒÚÓˇ˘ËÚ ËÁ·ÓË ÃËÚ‚ ͇Á‡, ˜Â  ڂ˙‰Â ‚ÂÓˇÚÌÓ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‰‡ ̇‚ÎÂÁ ‚ ÔÂËÓ‰ ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ ÌÂÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó "˜ÂÌËˇÚ Ôˇ" Ì Ô˜ÂÎË, ‡ ‡ÍÓ ËÒ͇Ï ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÏ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ ÌÂÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÍËÂÏ ‰ÂÙˈËÚ Ì‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ ÍÓÂÍÚÌÓÒÚ, ÏÓ‡Î Ë ÍÓ‡ÎˈËÓÌ̇ ÍÛÎÚÛ‡.

œÂÁˉÂÌÚ˙Ú Á‡ˇ‚Ë, ˜Â Ì Ә‡Í‚‡ ‰‡Ï‡Ú˘ÌË ÔÓÏÂÌË Ì‡ ÒΉ‚‡˘ËÚ ËÁ·ÓË Ë ‚ÂÓˇÚÌÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ˘Â ·˙‰Â ÒıÓ‰ÂÌ Ò ÚÓÁË ÓÚ Â‚ÓËÁ·ÓËÚÂ. Ó‡ÎËˆËˇ ·ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌË ˘Â ·˙‰Â ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ, ‰ÓË ÏË Ò ÒÚÛ‚‡ Ì‚˙ÁÏÓÊ̇ ‰‚ÛÔ‡ÚËÈ̇ڇ ÍÓ‡ÎËˆËˇ, ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â Ò Ú˙ÒˇÚ ÚË Ë Ôӂ˜ ÒÛ·ÂÍÚ‡, ÔÓ„ÌÓÁË‡ œ˙‚‡ÌÓ‚. œÂÁˉÂÌÚ˙Ú √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚ ÍÓÏÂÌÚË‡, ˜Â  ÒÍÂÔÚËÍ ÓÚÌÓÒÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÍÓ‡ÎËˆËˇ ÏÂÊ‰Û √≈–¡ Ë  Ó‡ÎËˆËˇ Á‡ ¡˙΄‡ˡ ÒΉ ËÁ·ÓËÚ Á‡ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ Ô‡·ÏÂÌÚ. ƒ˙ʇ‚ÌËˇÚ „·‚‡ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â Ì Ә‡Í‚‡ ‰‡Ï‡Ú˘ÌË ÔÓÏÂÌË Ì‡ ÒΉ‚‡˘ËÚ ËÁ·ÓË Ë ‚ÂÓˇÚÌÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ˘Â ·˙‰Â ÒıÓ‰ÂÌ Ò ÚÓÁË ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ËÁ·ÓË. —ÔÓ‰ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ÚÓ‚‡ ˘Â ·˙‰Â ‚ ÓÒÌÓ‚ÌË ÎËÌËË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‚ ·˙‰Â˘Ëˇ Ô‡·ÏÂÌÚ, ÍÓÂÚÓ Ô‰ÔÓ·„‡, ˜Â ÙÓÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚ÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó ˘Â ·˙‰Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ÚÛ‰ÌÓ.  Ó‡ÎËˆËˇ ·ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌË ˘Â ·˙‰Â ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ, ÒÏˇÚ‡ œ˙‚‡ÌÓ‚. ÕÂ˘Ó Ôӂ˜Â, ‰ÓË ÏË Ò ÒÚÛ‚‡ Ì‚˙ÁÏÓÊ̇ ‰‚ÛÔ‡ÚËÈ̇ڇ ÍÓ‡ÎËˆËˇ, ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â Ò Ú˙ÒˇÚ ÚË Ë Ôӂ˜ ÒÛ·ÂÍÚ‡, ÔÓ„ÌÓÁË‡ ‰˙ʇ‚ÌËˇÚ „·‚‡. œÓ·ÎÂÏ˙Ú Ì  ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚ Ú‡ÁË Ù‡„ÏÂÌÚ‡ÌÓÒÚ Ì‡ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÒÚ‚Ó, ‡ ˜Â Ëχ „ÓÎˇÏ‡ ÌÂÒ˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚ ԇÚËË, ÍÓ‡ÎˈËË Ë ·˙‰Â˘ËÚ ԇ·ÏÂÌÚ‡ÌË „ÛÔË, ÍÓÏÂÌÚË‡ √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚. –ËÒÍÓ‚ÂÚ ÓÚ Ô‰ÒÓ˜ÌË ËÁ·ÓË, ÒÔÓ‰ œ˙‚‡ÌÓ‚, Ò‡ ̇È-Ì··„ÓÔˡÚÌËˇÚ ‚‡ˇÌÚ,

Á‡˘ÓÚÓ "‰ÌÓ ÒÎÛÊ·ÌÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ëχ Á‡‰ „˙·‡ ÒË ‡·ÓÚ¢ Ô‡·ÏÂÌÚ, Ì ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ÔËÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ‡‰Ë͇ÎÌË, ‡ÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, Ë ÌÂÔÓÔÛΡÌË ÏÂÍË Á‡ ËÁÎËÁ‡Ì ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡". —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ÎˉÂËÚ ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÚ ÒËÎË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÂÏ‡Ú Ò‚ÓˇÚ‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Ë ‰‡ ̇ÏÂˇÚ ÏÓÒÚÓ‚Â ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË, ‰‡ ̇ÏÂˇÚ ‰ÓÔËÌË ÚÓ˜ÍË Ë ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ò·ÎËʇ‚‡ ÔÓ„‡ÏËÚ ËÏ, Ô·ÚÙÓÏËÚ ËÏ Ò Ó„Î‰ ‰ÌÓ ·˙‰Â˘Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. 22 партии и коалиции на изборите за парламент Œ·˘Ó 22 Ô‡ÚËË Ë ÍÓ‡ÎˈËË Ò‡ ÔÓ‰‡ÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Û˜‡ÒÚË ‚ Ô‰ÒÚÓˇ˘ËÚ ԇ·ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË ‚ Á‡ÍÓÌÌˡ ÒÓÍ, Ò˙Ó·˘Ë „Ó‚ÓËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÷» ¡ËÒÂ “ÓˇÌÓ‚. ƒÓ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Ò‡ „ËÒÚË‡ÌË 11 Ô‡ÚËË Ë 3 ÍÓ‡ÎˈËË. ¬ ÔÓÒΉÌËÚ ˜‡Òӂ Ӣ 9 Ô‡ÚËË Ë ÍÓ‡ÎˈËË Ò‡ ÔÓ‰‡ÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Û˜‡ÒÚË ‚ ËÁ·ÓËÚÂ. —˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ Ô‡Úˡ "ÀË·Â‡ÎÂÌ ‡ÎˇÌÒ" Ò‡ ÔÓÊ·ÎË Úˇı̇ڇ „ËÒÚ‡ˆËˇ ‰‡ ·˙‰Â ‡ÌÛÎË‡Ì‡.

Âúâåæäàò îöåíêà çà ïîâåäåíèåòî íà ó÷åíèöèòå ¬ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ Í·ÒÌËˇÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ ˘Â ËÁ„ÓÚ‚ˇ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Á‡ Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Û˜ÂÌˈËÚÂ, ͇ÚÓ ‚ Ì¡ ˘Â ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ Í‡Í Ò ‡Á‚Ë‚‡ ‰ÂÚÂÚÓ, Í‡Í‚Ó Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÛ Í˙Ï Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌˡ ÔÓˆÂÒ Ë Í˙Ï Ò˙Û˜ÂÌˈËÚÂ. ’‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Á‡ Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Û˜ÂÌˈËÚÂ Ë ËÁËÒÍ‚‡Ìˡ Á‡ Ó·ÎÂÍÎÓÚÓ Ò‡ Ò‰ Ô‡‚Ë·ڇ, ÍÓËÚÓ Ò ‚˙‚Âʉ‡Ú Ò ÔÓÏÂÌË ‚ Ô‡‚ËÎÌË͇ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌË ̇ «‡ÍÓ̇ Á‡ ̇Ӊ̇ڇ ÔÓÒ‚ÂÚ‡. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡Û͇ڇ ƒ‡ÌËÂÎ ¬˙Θ‚. —Ú‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ Ú‡ÍË‚‡ ÔÓÏÂÌË, ÍÓËÚÓ Á‡Òˇ„‡Ú ÌÓÒÂÌÂÚÓ Ì‡ ÛÌËÙÓÏË Ë ÓÚ΢ËÚÂÎÌË Á̇ˆË ̇ Û˜ËÎˢÂÚÓ. ÓÌÍÂÚÌËÚ ËÁËÒÍ‚‡-

Ìˡ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓÒÓ˜ÂÌË ‚ Ô‡‚ËÎÌˈËÚ ̇ ‚ÒˇÍÓ ÓÚ Û˜ËÎˢ‡Ú‡, ͇ÍÚÓ Â Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â ÔÓ Ò‚ÂÚ‡, ÔÓÒÓ˜Ë ¬˙Θ‚. ¬ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ Í·ÒÌËˇÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ ˘Â ËÁ„ÓÚ‚ˇ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Á‡ Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Û˜ÂÌˈËÚÂ, ͇ÚÓ ‚ Ì¡ ˘Â ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ Í‡Í Ò ‡Á‚Ë‚‡ ‰ÂÚÂÚÓ, Í‡Í‚Ó Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÛ Í˙Ï Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌˡ ÔÓˆÂÒ Ë Í˙Ï Ò˙Û˜ÂÌˈËÚÂ. “‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ ˘Â Ò ‚˙˜‚‡ ̇ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, Á‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÌÙÓÏË‡ÌË, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡ Û˜ËÚÂÎËÚÂ, ‡ÍÓ ‰ÂÚÂÚÓ Ò ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ‚ ‰Û„Ó Û˜ËÎˢÂ. Õ‡È-Ó·Ò˙ʉ‡ÌË Ò‡ ·ËÎË Ô‡‚Ë·ڇ Á‡ ‰ËÒˆËÔÎË̇ ‚ Û˜ËÎˢÂ. œ‰‚ˉÂÌÓ Â ÌÓ‚Ó Ì‡Í‡Á‡ÌË - ËÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ ÔÓÎÁ‡ ̇ Û˜ËÎˢÂÚÓ, ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ì ÓÚ ˜‡Ò, ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ì ÓÚ Û˜ËÎˢÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Û˜Â-

ÌËÍ˙Ú Ò ˇ‚ˇ‚‡ Ò Ó·ÎÂÍÎÓ ËÎË ‚˙‚ ‚ˉ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚ ̇Û¯ÂÌË ̇ Ô‡‚ËÎÌË͇, ËÎË ‚˙‚ ‚ˉ, ÍÓÈÚÓ Ì ÏÛ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌˡ ÔÓˆÂÒ. ÃËÌËÒÚ˙ ¬˙Θ‚ ‰‡‰Â ÔËÏÂ Ò ˇ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ ‚ Û˜ËÎˢ ‚ ÔˡÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì Ò ͇̇Á‚‡ Ë Û˜ÂÌËÍ˙Ú Ì Ò ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡. œË ÚÂÊÍË ËÎË ÒËÒÚÂÏÌË Ì‡Û¯ÂÌˡ ̇ ‰ËÒˆËÔÎË̇ڇ Ò ̇·„‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ. Œ·˘ËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ "‰‚ÓÈÍËÚÂ" ̇ ‰˙ʇ‚ÌËÚ ÁÂÎÓÒÚÌË ËÁÔËÚË Â 13 146, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌË ÏÂÊ‰Û 11 503 ÁÂÎÓÒÚÌˈË, ͇ÚÓ 1643 Û˜ÂÌËˆË ËÏ‡Ú ÔÓ ‰‚ Ò··Ë ÓˆÂÌÍË, Ò˙Ó·˘Ë ƒ‡ÌËÂÎ ¬˙Θ‚. Õ‡ ‚Ò˘ÍË ‰˙ʇ‚ÌË ÁÂÎÓÒÚÌË ËÁÔËÚË Ò‡ Ò ˇ‚ËÎË Ó·˘Ó 76 450 ‰Û¯Ë, ËÎË Ò 3499 Ôӂ˜ ÓÚ 2008 „.

Статутът на двойките без брак - непроменен —Ú‡ÚÛÚ˙Ú Ì‡ ‰‚ÓÈÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÊË‚ÂˇÚ ·ÂÁ ·‡Í, ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌË. —˙Ò 77 „·҇ "Á‡", 7 "ÔÓÚË‚" Ë 8 "‚˙Á‰˙ʇÎË ÒÂ" Ô‡·ÏÂÌÚ˙Ú ÓÚı‚˙ÎË Ô‰ÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‰‡ Ò „·ÏÂÌÚË‡ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍÓÚÓ Ò˙ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó Ë ÚÓ ‰‡ Ëχ Ô‡‚ÌÓ Á̇˜ÂÌËÂ. ƒÂÔÛÚ‡ÚËÚ „·ÒÛ‚‡ı‡ ̇ ‚ÚÓÓ ˜ÂÚÂÌ ÚÂÍÒÚÓ‚Â ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ —ÂÏÂÂÌ ÍÓ‰ÂÍÒ, ‚ÌÂÒÂÌ ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ. œ‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ Ô‡‚̇ڇ ÍÓÏËÒˡ fl̇ÍË —ÚÓËÎÓ‚ ͇Á‡, ˜Â Ëχ ‡„ÛÏÂÌÚË Ë "Á‡", Ë "ÔÓÚË‚" „·ÏÂÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍÓÚÓ Ò˙ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍÓÚÓ Ò˙ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó Ëχ ÏˇÒÚÓ, ÌÓ ‚˙ÔÓÒ˙Ú Â Í‡Í ˘Â Ò ‚˙ÁÔËÂÏ ÓÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‰‡ÎË ˘Â ‰Ó‚‰ ‰Ó ÚÓ‚‡ Ôӂ˜ ÓÚ Ó‰ÂÌËÚ ‰Âˆ‡ ‰‡ ËÏ‡Ú ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ ·‡˘‡. À˛·ÂÌ ÓÌÂÁÓ‚ ÓÚ Î‚ˈ‡Ú‡  ͇Ú„Ó˘ÌÓ ÔÓÚË‚ „·ÏÂÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍÓÚÓ Ò˙ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ Á‡ÍÓ̇. » Ò„‡ ‰‚ÓÈÍËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ ·ÂÁ ·‡Í, ÌËÍÓÈ Ì ËÏ Ô˜Ë, ÍÓÏÂÌÚË‡ ÚÓÈ. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ë Á‡ ‰Âˆ‡Ú‡, Ó‰ÂÌË ÔË Ú‡ÍÓ‚‡ Ò˙ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó, ÌˇÏ‡ ÔÓ·ÎÂÏ, Á‡˘ÓÚÓ Ú ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔËÔÓÁ̇ÚË ÓÚ ·‡˘‡Ú‡.

Среща на младежи с поетесата Хюршан Еминова ◊ËÚ‡Îˢ "ÿ‡ÎÓÏ ¿ÎÂÈıÂÏ", „. œÎÓ‚‰Ë‚, ·Â ‰ÓχÍËÌ Ì‡ Ò¢‡ ÏÂÊ‰Û ÔÓÂÚÂÒ‡Ú‡ ’˛¯‡Ì ≈ÏËÌÓ‚‡ Ë Û˜ÂÌËˆË ÓÚ 11 Ë 12 ÍÎ‡Ò Í˙Ï œÓÙÂÒËÓ̇Î̇ „ËÏ̇Áˡ ÔÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó, ‡ıËÚÂÍÚÛ‡ Ë „ÂÓ‰ÂÁˡ. œÓÂÚÂÒ‡Ú‡ Ëχ ̇ÔËÒ‡ÌË ÓÍÓÎÓ 70 ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌˡ. Õ‡ Ò¢‡Ú‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ı‡ ÓÍÓÎÓ 25 Ï·‰ÂÊË, ÍÓËÚÓ Ëχı‡ ˜ÂÒÚÚ‡ ‰‡ Á‡‰‡‚‡Ú ‚˙ÔÓÒË, ‡ Ò˙˘Ó ڇ͇ Ë ‰‡ ˆËÚË‡Ú ÒÚËıӂ ̇ ÔÓÂÚÂÒ‡Ú‡. œÓ„‡Ï‡Ú‡ ‚Íβ˜‚‡¯Â Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ÒÚËıÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ „ÛÔË‡ÌË ‚ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ‡Á‰Â·. ŒÒÌӂ̇ڇ ÚÂχ ·Â¯Â "–Ó‰Óβ·ËÂ", ‚ Ú‡ÁË ‚˙Á͇ ‡‚ÚÓ͇ڇ ÔÓ˜ÂÚ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂÚÓ "—˙·Û‰Ë ÒÂ, À‚ÒÍË". ”˜ÂÌˈËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò Ò¢‡ı‡ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú Ò ÔÓÂÚÂÒ‡, ÍÓÏÂÌÚË‡ı‡, ˜Â Ò¢‡Ú‡  ÔÂÏË̇· ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚Â̇ Ë ËÒÍÂ̇ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ˜Â Ë Á‡Ì‡Ô‰ ·Ëı‡ Ò ‚Íβ˜ËÎË ‚ ÔÓ‰Ó·ÌË ÍÛÎÚÛÌË Ò¢Ë. ˙Ï Í‡ˇ ̇ Ò¢‡Ú‡ ÔÓÂÚÂÒÚ‡ ÔÓ Ê·ÌË ̇ Ï·‰ÂÊËÚ ÔÓ˜ÂÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌˡ ̇ χȘËÌˡ ÒË ÂÁËÍ.


4 ZAMAN ËßÒÎ 15 - 21 ÞÍÈ 2009

Най-важното за притежаването на здрава и бляскава кожа е нейното много добро опазване. Внезапните топлинни промени при преминаването в различен сезон довеждат до сухост на кожата. Сухата кожа е обречена на набръчкване. Поради тази причина трябва добре да се грижите за кожата си.

Êîæàòà - íàé-êðàñèâàòà íè äðåõà ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 Óʇڇ, ‰Âı‡Ú‡ ̇ ÚˇÎÓÚÓ ÌË, ÔÓˇ‚ˇ‚‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò ‡Á΢ÌËÚ ÒÂÁÓÌÌË ÔÓÏÂÌË. œÓÏÂÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡Ú ‚ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡, ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ̇È-̇Ô‰ Ë ÔˇÍÓ Ì‡ ÍÓʇڇ. “ˇ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ̇ ·‡ËÂ‡ ÏÂÊ‰Û ‚˙Ú¯̇ڇ Ë ‚˙̯̇ڇ Ò‰‡.  Óʇڇ, ÍÓˇÚÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò Ò˙‚ÏÂÒÚË Ò ÓÍÓÎÌËÚÂ Ë ÒÂÁÓÌÌËÚ ÔÓÏÂÌË, Ò ‚ÂÏÂÚÓ Ò ËÁÚ˙Ìˇ‚‡, ËÁı‡·ˇ‚‡ Ë ÓÒÚ‡ˇ‚‡. ՇȂ‡ÊÌÓÚÓ Á‡ ÔËÚÂʇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‰‡‚‡ Ë ·ÎˇÒ͇‚‡ ÍÓʇ  ÌÂÈÌÓÚÓ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ó ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ. ¬ÌÂÁ‡ÔÌËÚ ÚÓÔÎËÌÌË ÔÓÏÂÌË ÔË ÔÂÏË̇‚‡ÌÂÚÓ ‚ ‡Á΢ÂÌ ÒÂÁÓÌ ‰Ó‚Âʉ‡Ú ‰Ó ÒÛıÓÒÚ Ì‡ ÍÓʇڇ. —Ûı‡Ú‡ ÍÓʇ  ӷ˜Â̇ ̇ ̇·˙˜Í‚‡ÌÂ. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË Ô˘Ë̇, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÎÂÚÌËÚ ÏÂÒˆË, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò „ËÊËÚ Á‡ ÍÓʇڇ ÒË, ÍÓˇÚÓ Ò  ÔÓ‚Îˡ· ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌˡ ‚˙Á‰Ûı Ë ‚ˇÚ˙‡ ÔÂÁ ÁËχڇ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ӂ·ÊÌˇ‚‡˘Ë ÍÓÁÏÂÚ˘ÌË ÔÂÔ‡‡ÚË, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ Ì¡.

ИЗБИРАЙТЕ ОВЛАЖНЯВАЩИ ПРЕПАРАТИ СПОРЕД СЕЗОНА Œ‚·ÊÌˇ‚‡˘ËÚÂ Ë ÔÓ‰ı‡Ì‚‡˘Ë ÍÂÏÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂÁ ÁËχڇ, Ì ҇ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÛÔÓÚ·‡ ÔÂÁ ÔÓÎÂÚÚ‡. Ó„‡ÚÓ ËÁ·Ë‡Ú ӂ·ÊÌˇ‚‡˘Ë ÍÂÏÓ‚Â, ‚ÁÂχÈÚ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú Ë ÒÎ˙̈ÂÁ‡˘ËÚÌË Ù‡ÍÚÓË. œË ÏÌÓ„Ó ÒÛı‡Ú‡ Ë ‡ÎÂ„˘̇ڇ ÍÓʇ ӂ·ÊÌˇ‚‡˘ËˇÚ ÍÂÏ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ì‡Òˇ ÔÂÁ 2-3 ˜‡Ò‡.  ÂÏÓ‚ÂÚÂ, Ò˙‰˙ʇ˘Ë ‚ËÚ‡ÏËÌËÚ ¿, —, ≈ Ë ÒÂÎÂÌ, ÔËÚÂʇ‚‡Ú ‚˙ÁÔË‡˘ ÂÙÂÍÚ Ì‡ ‚‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓÊ ‰‡ È Ô˘ËÌË ÒÎ˙̈ÂÚÓ. “ÂÁË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÍÓʇ, ÒÍÎÓÌ̇ ‰‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ ÔÂÚ̇, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÔÓ‚ÌËχÚÂÎÌË ÔÂÁ ÎÂÚÌËÚ ÏÂÒˆË. ¬ÒˇÍ‡ ÔÓÎÂÚ Ì‡Î˘ÌËÚ ÔÂÚ̇ Ò ‡Á‚Ë‚‡Ú Ӣ ÔÓ‚Â˜Â Ë ÍÓʇڇ Ò ۉ·ÂΡ‚‡ Ó˘Â Ï‡ÎÍÓ. œÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÎÂÍÛ‚‡ÌË, ÔÂ‰Ë ‰‡ ‰Óȉ ÔÓÎÂÚÚ‡.  ÓÁÏÂÚ˘ÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË Ò ÔÎÓ‰Ó‚Ë ÍËÒÂÎËÌË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ë Ò ÎÂ͇ÒÍË ÍÓÌÚÓÎ.

œÂÁ ÎÂÚÌËÚ ÏÂÒÂˆË ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò ÔÓ„ËÊËÚÂ Ë Á‡ ÍÓÒ‡Ú‡ ÒË ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡ Á‰‡‚‡ Ë ·ÎˇÒ͇‚‡. ◊ÂÁ ÏÂÁÓÚÂ‡Ôˡ ̇ ÍÓÒ‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË Ô‡‰‡ÌÂÚÓ È, ‰‡ Ò ‰ÓÔËÌÂÒ Á‡ ÔÓ-·ÎˇÒ͇‚ˡ Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÂÌ ‚ˉ. ◊ÂÁ ÏÂÁÓÚÂ‡Ôˡڇ ̇ ÍÓÒ‡Ú‡ Ò ËÌÊÂÍÚË‡Ú ‚¢ÂÒÚ‚‡ ‚ ÍÓÂÌËÚ ̇ ÍÓÒ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ô‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡Ú Ô‡‰‡ÌÂÚÓ È, ÔÓχ„‡Ú Á‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ ̇ ÌÓ‚Ë ÍÓÒË Ò ÔÓ‰ı‡Ì‚‡˘Ë ˇ ‚ËÚ‡ÏËÌË, ÏËÌÂ‡ÎË, ‡ÏËÌÓÍËÒÂÎËÌË. ÕÓ‚ËÚ ÍÓÒË Ò‡ ÔÓ-·ÎˇÒ͇‚Ë, Ú‚˙‰Ë Ë Á‰‡‚Ë.

ПЛАНИРАНО СПОРТУВАНЕ ЗА ЗДРАВА КОЖА ’‡ÌÂÌÂÚÓ Ò˙˘Ó Ëχ Ó„ÓÏÌÓ Á̇˜ÂÌË Á‡ ÔÂχı‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˙˜ÍËÚ ËÎË Ô‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ. «‡ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ËÁ„ÎÂʉ‡˘‡Ú‡ ÍÓʇ  Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÓÒÎӂ̇ Ë Ô·ÌË‡Ì‡ ‰ËÂÚ‡. œË ·˙ÁÓÚÓ Û‚ÂÎË-

˜‡‚‡Ì ̇ ÍËÎÓ„‡ÏËÚÂ Ë ÓÚÒ··‚‡ÌÂÚÓ Á‡ Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏ ‚ ÍÓʇڇ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ÒÚËË. Õ Á‡·‡‚ˇÈÚÂ, ˜Â Ô‡‚ËÎÌËÚ ̇‚ËˆË Ì‡ ı‡ÌÂÌÂ Ë ÒÔÓÚÛ‚‡ÌÂÚÓ Ó͇Á‚‡Ú ‚‡ÊÌÓ Á̇˜ÂÌË Á‡ ÍÓʇڇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÍÓÁÏÂÚ˘ÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ ÍÛÔÛ‚‡ÏÂ. œÎ‡ÌË‡ÌÓÚÓ ÒÔÓÚÛ‚‡Ì „ÛÎË‡ ÏÂÚ‡·ÓÎËÁχ, ÒÔÓχ„‡ Á‡ ÓÚ‰ÂΡÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÍÒ˘ÌËÚ ‚¢ÂÒÚ‚‡, ‡ÁÍ‡Òˇ‚‡ ˆ‚ÂÚ‡ ̇ ÍÓʇڇ Ë È ÔÓχ„‡ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡ ·ÎˇÒ͇‚‡.

5 ЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЗА БЛЯСКАВА И ГЛАДКА КОЖА œËÈÚ ÏÌÓ„Ó ‚Ó‰‡. ’‡ÌÂÚ ÒÂ Ò ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ·Ó„‡ÚË Ì‡ ·ËÓÚËÌ, ¿, — Ë ≈ ‚ËÚ‡ÏËÌË. ÓÌÒÛÏË‡ÈÚ Ôӂ˜ Ë·‡. Œ‚·ÊÌˇ‚‡ÈÚ ÍÓʇڇ ÒË. —ÔÓÚÛ‚‡ÈÚ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ. —ÚÓÈÚ ‰‡Î˜ ÓÚ ˆË„‡ËÚÂ Ë ÒÚÂÒ‡.

ПОДНОВЕТЕ СЕ С МЕЗОЛИФТИНГ ƒÛ„ËˇÚ Ì‡˜ËÌ ‰‡ ӂ·ÊÌËÚ ÒÛı‡Ú‡ ÍÓʇ ÔÂÁ ÎÂÚÌËÚ ÏÂÒÂˆË Â ËÌÊÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Á΢ÌË ‚ËÚ‡ÏËÌË, ÏËÌÂ‡ÎË, ‡ÏËÌÓÍËÒÂÎËÌË Ë Á‡‰˙ʇ˘Ë ‚·„‡Ú‡, ÒÚˇ„‡˘Ë ÍÓʇڇ Ë ËÁ·Â΂‡˘Ë ÔÂÚ̇ڇ ‚¢ÂÒÚ‚‡. ¬Î‡„‡Ú‡, ‚ËÚ‡ÏËÌËÚÂ, ‡ÏËÌÓÍËÒÂÎËÌËÚÂ Ë ÏËÌÂ‡ÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÍÓʇڇ  Á‡„Û·Ë·, ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÌÊÂÍÚË‡Ú ÔÓ‰ ÍÓʇڇ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ χÎÍË Ë„ÎË. ◊ÂÁ ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰, ÍÓÈÚÓ Ò ̇˘‡ ÏÂÁÓÎËÙÚËÌ„, ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡·‡‚ËÚ ̇·˙˜Í‚‡ÌÂÚÓ Ë ÒÚ‡ÂÂÌÂÚÓ Ì‡ ÎˈÂÚÓ, ‰ÂÍÓÎÚÂÚÓ Ë Ì‡È‚Â˜Â ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ˙ˆÂÚÂ. “Ó‚‡ ÔÓχ„‡ Ë Á‡ ÔÓ‰ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓʇڇ, ÍÓˇÚÓ Ò  ۂ‰Ë· ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ‡ÎÍÓıÓÎ Ë ˆË„‡Ë.

Не пропускайте гимнастиката за шия! Ако желаете шията ви да изглежда поддържана и красива, трябва да раздвижвате мускулите по нея. С помощта на подходящи упражнения ще запазите стегната кожата на шията и ще я предпазите от набръчкване. Освен това зоната на шията може да се разтрива с помощта на четка (в никакъв случай от пластмаса). Това ще засили кръвообращението и ще допринесе за еластичността на кожата.

ВНИМАВАЙТЕ С ПОКАЗАТЕЛЯ PH ПРИ ПОчИСТВАНЕТО! œ˙‚‡Ú‡ Í‡˜Í‡ ÔË ÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓʇڇ  Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ È ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ. œÓ‰ÛÍÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÍÓʇڇ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ˇ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú ‚ ‰˙ηӘË̇, ·ÂÁ ‰‡ ˇ ̇‡Ìˇ‚‡Ú. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ pH ‚ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘ËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ, Úˇ·‚‡ ‰‡  ÛÏÂÂÌÓ, Á‡ ‰‡ Ì Ô‡‚Ë ÍÓʇڇ ÒÛı‡.

ОДЕКОЛОНЪТ ДОВЕЖДА ДО ПОЯВА НА ПЕТНА ПО КОЖАТА! Œ‰ÂÍÓÎÓÌ˙Ú Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘ËÚ ÍÓÁÏÂÚ˘ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ò˙Ò Ò˙‰˙ʇÌË ̇ ‡ÎÍÓıÓÎ Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓʇڇ. “ ‡Á‚‡ÎˇÚ ‡ÁÌÓ‚ÂÒËÂÚÓ Ì‡ pH ‚ Ì¡ Ë ˇ ̇‡Ìˇ‚‡Ú. ÕˇÍÓË ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ Ò Ò˙‰˙Ê‡Ú ‚ Ó‰ÂÍÓÎÓ̇ Ë Ô‡Ù˛ÏËÚÂ, Û‚Â΢‡‚‡Ú ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Í˙Ï ÒÎ˙̈ÂÚÓ Ë ÒÚ‡‚‡Ú Ô˘Ë̇ Á‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÚ̇.

ПЕМЗА ЗА МАЗОЛИТЕ НА КРАКАТА ¿ÍÓ Á‡„Û·ˇÎ‡Ú‡ ÍÓʇ ̇ ÒÚ˙ԇ·ڇ Ò ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ ‚‰Ì˙Ê ÔÂÁ Ò‰Ïˈ‡Ú‡ Ò ÔÂÏÁ‡, Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ χÁÓÎËÚ ˘Â ·˙‰Â ÒÔˇÌÓ Ò Ú˜ÂÌË ̇ ‚ÂÏÂÚÓ. ◊ÂÒÚÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‚‡ÁÂÎËÌ ˘Â ÔÓÏÓ„Ì ÍÓʇڇ ̇ Í‡Í‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰Â ÏÂ͇ Ë Á‰‡‚‡. ƒÓ·  ÏÌÓ„Ó ÔÂÛÏÓÂÌËÚ Í‡Í‡ ‰‡ ÒË ÓÚÔÓ˜ËÌ‡Ú Ò Ï‡Ò‡Ê ÔÂÁ ‚˜ÂÚ‡. «‡ ‰‡ Ì Ò ̇ÔÛÍ‚‡Ú ÛÒÚÌËÚ ‚Ë, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÌÓÒËÚ Ò˙Ò Ò· ÒË ÍÂÏ ÔÓÚË‚ ̇ÔÛÍ‚‡ÌÂ. ƒÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â ‰‡ ÒË „Ó Ì‡Ï‡ÊÂÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÌÛÊÌÓ ÚÓ‚‡. Ä-ð Íåñëèõàí Äîëàð, ñïåöèàëèñò äåðìàòîëîã


ÊÓËÒÓÐÀ ZAMAN 5 15 - 21 ÞÍÈ 2009

Ìåäèöèíàòà â Ñðåäíîâåêîâèåòî ÌË„‡Ú‡ ì¿Î- ‡ÌÛÌî (ìÉˈËÌÒÍË Í‡ÌÓÌî) ̇ ÔËÁ̇Úˡ Á‡ ̇È-‚ÂÎËÍˡ „ÂÌËÈ Ì‡ ‚Ò˘ÍË ‚ÂÏÂ̇ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË Û˜ÂÌ Ë ÎÂ͇ »·Ì —Ë̇ (¿‚ˈÂ̇), ÊË‚ˇÎ ÔÂÁ ’-’I ‚.,  ·Ë· ÓÒÌÓ‚ÌÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ Ô‰ÏÂÚ ‚ ̇È-ËÁ‚ÂÒÚÌËڠωˈËÌÒÍË Ù‡ÍÛÎÚÂÚË ‚ ≈‚ÓÔ‡ ‰Ó Í‡ˇ ̇ XVIII ‚. Ë e Á‡Ô‡ÁË· ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓÒÚÚ‡, ‰Ë̇ÏËÁχ Ë ‚‡ÎˉÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÓÒÂÏ ÒÚÓÎÂÚˡ. »ÒÚÓˡڇ ̇ ωˈËÌÒ͇ڇ ̇Û͇ Ò ‰ÂÎË Ì‡ ÚË ÔÂËÓ‰‡: ωˈË̇ڇ ‚ ƒ‚̇ √˙ˆËˇ, ωˈË̇ڇ ‚ ËÒΡÏÒÍˡ Ò‚ˇÚ Ë Ï‰ˈË̇ڇ ‚ ÒΉÂÌÂÒ‡ÌÒÓ‚‡ ≈‚ÓÔ‡. “ÂÁË ÔÂËÓ‰Ë Ò‡ Ó͇Á‡ÎË ‰˙ηÓÍÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ ÒΉ‚‡˘ËÚ ÂÚ‡ÔË ÓÚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ωˈË̇ڇ. «‡Ô‡‰˙Ú Â ËÁÒΉ‚‡Î ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËËÚ ̇ ƒ‚̇ √˙ˆËˇ Ë ÒΉÂÌÂÒ‡ÌÒÓ‚‡ ≈‚ÓÔ‡ Ë Ò  ӷ·„Ó‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡Î ÓÚ ÌÓ‚ËÚ „ΉÌË ÚÓ˜ÍË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ô‰ÏÂÚËÚÂ Ë ˇ‚ÎÂÌˡڇ, ÛÚ‚˙‰ÂÌË ÓÚ ËÒΡÏÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ. ¬ ‡ÌÌˡ ÔÂËÓ‰ ̇ ËÒΡÏÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò ÛÚ‚˙‰ËÎÓ Ô‚Ӊ‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ËÁÚ˙Í̇ÚËÚÂ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË Û˜ÂÌË, ÍÓËÚÓ ÓÙÓÏËÎË Ó·ÎË͇ ̇ Ú‡ÁË ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ, Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ Á‡ÔӘ̇ÎË ‰‡ Ô‚Âʉ‡Ú Ó·˜ÂÌËÚ ̇ Á‡·‡‚‡ ‰ÓÚÓ„‡‚‡ Í·Ò˘ÂÒÍË ÔÓËÁ‚‰ÂÌˡ ̇ ƒ‚̇ √˙ˆËˇ. “ ÒÚÓ„Ó Ò ‚˙Á‰˙ʇÎË ÓÚ ÒΡÔÓ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂ Ë ËÏËÚË‡ÌÂ, Ó·ÌÓ‚ËÎË ‰Ûı‡ ̇ ωˈË̇ڇ Ë ‚ÌÂÒÎË ÓÊË‚ÎÂÌË ‚ Ú‡ÁË Ó·Î‡ÒÚ.  ÌË„‡Ú‡ ì¿Î ‡ÌÛÌî (ìÉˈËÌÒÍË Í‡ÌÓÌî) ̇ ÔËÁ̇Úˡ Á‡ ̇È-‚ÂÎËÍˡ „ÂÌËÈ Ì‡ ‚Ò˘ÍË ‚ÂÏÂ̇ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË Û˜ÂÌ Ë ÎÂ͇ »·Ì —Ë̇ (¿‚ˈÂ̇), ÊË‚ˇÎ ÔÂÁ ’-’I ‚.,  ÔÎÓ‰ ̇ Ú‡ÁË ÂÔÓı‡.  ÌË„‡Ú‡  ·Ë· ÓÒÌÓ‚ÌÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ Ô‰ÏÂÚ ‚ ̇È-ËÁ‚ÂÒÚÌËڠωˈËÌÒÍË Ù‡ÍÛÎÚÂÚË ‚ ≈‚ÓÔ‡ ‰Ó Í‡ˇ ̇ XVIII ‚. Ë Â Á‡Ô‡ÁË· ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓÒÚÚ‡, ‰Ë̇ÏËÁχ Ë ‚‡ÎˉÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÓÒÂÏ ÒÚÓÎÂÚˡ. ÕËÍÓÈ ‰Û„ Û˜ÂÌ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ì  ̇ÔË҇ΠڇÍ˙‚ ÚÛ‰, ÍÓÈÚÓ ‰‡  Ó͇Á‡Î ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.

Анатомия —Ή ͇ÚÓ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍËÚ ۘÂÌË Ô‚ÂÎË ÚÛ‰‡ ì ÌË„‡ ÔÓ ‡Ì‡ÚÓÏˡî ̇ √‡ÎÂÌ, ÒÏˇÚ‡Ì ‰ÓÚÓ„‡‚‡ Á‡ ̇È-Ò˙‚˙¯ÂÌÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÔÓ Ï‰ˈË̇, Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ÏÛ Ì ·ËÎÓ ‚˙ÁÔËÂÚÓ ‚ ÓË„Ë̇ÎÌˡ ÏÛ ‚ˉ, ÚÓ ·ËÎÓ ÔˆËÁË‡ÌÓ, ‡Á‰ÂÎËÚÂ, Ò˙‰˙ʇ˘Ë „¯ÌË ÚÂÁË, ·ËÎË ËÁ‚‡‰ÂÌË Ë Â‰‚‡ ÚÓ„‡‚‡ ÍÌË„‡Ú‡ ÔÓÎۘ˷ Ó‰Ó·ÂÌËÂ. ŒÒ‚ÂÌ ËÁÒΉ‚‡Ìˡڇ ‚˙ıÛ Ú‡ÁË Ô‚Ӊ̇ ÍÌË„‡, ‰ˈ‡ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË Û˜ÂÌË ‡ÎËÁË‡ÎË Ò‚ÓË ÔÓÛ˜‚‡Ìˡ Ë Ì‡ÔËÒ‡ÎË ÓË„Ë̇ÎÌË ÚÛ‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú Ó„ÓÏÂÌ ÔËÌÓÒ Í˙Ï Ò˙‚ÂÏÂÌ̇ڇ ωˈË̇. Ã˛Ò˛ÎχÌÒÍËˇÚ Û˜ÂÌ …Ó‡Ì Ë·Ì ÃÂÒ‡‚ÂÈı (857) Ì Ò Á‡‰Ó‚ÓÎËÎ Ò‡ÏÓ Ò Ì‡ÔËÒ‡ÌÓÚÓ ÓÚ √‡ÎÂÌ Á‡ ˜Ó‚¯Íˡ Ó„‡ÌËÁ˙Ï Ë ¯ËÎ ‰‡ ËÁÒΉ‚‡ ÔÓ-Á‡‰˙ηӘÂÌÓ Ú‡ÁË ÚÂχ. ’‡ÎËÙ ÃÛ'Ú‡Ò˙Ï ¡Ëηı ˘Â‰Ó

ÔÓÓ˘ËÎ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ Ë ÏÛ ÓÒË„ÛËÎ ÓÔËÚÌË Ï‡ÈÏÛÌË. ≈‰‚‡ ÔÂÁ XX ‚. Ò˙‚ÂÏÂÌ̇ڇ ωˈË̇ ÛÒÔˇ‚‡ ‰‡ Ò Á‡ÔÓÁ̇ Ò˙Ò Á̇Ìˡڇ ÔÓ ‡Ì‡ÚÓÏˡ ̇ ˜Ó‚Â͇, ËÁÎÓÊÂÌË ‚ ÍÌË„‡Ú‡ 쓯Ëı ÂÎÇÌÒÛî ̇ ÇÌÒÛ Ë·Ì ÃÛı‡Ïω (1396). ‘Ë„ÛËÚÂ Ë ÒıÂÏËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ì‡Û˜ÌËÚ هÍÚË ‚ Ú‡ÁË ÍÌË„‡, Ì Ò Ò¢‡Ú ‚ ÌËÚÓ Â‰ËÌ ÚÛ‰ ÔÓ Ï‰ˈË̇ ̇ ƒ‚̇ √˙ˆËˇ. œÂ‰Ë ‚ÂÍÓ‚Â ¿ÎË Ë·Ì ¿··‡Ò  ӷˇÒÌËÎ, ˜Â ‡ÚÂËËÚ ËÏ‡Ú ÒÚÂÌË, ËÁ„‡‰ÂÌË ÓÚ ÚË ÒÎÓˇ - Ù‡ÍÚ, ÍÓÈÚÓ Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ Â‰‚‡ ÔÂÁ XX ‚. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ¿ÎË Ë·Ì ¿··‡Ò „Ó‚ÓË Á‡ ÚË Ï‡ÎÍË ÍÓÒÚËˆË ‚ Ò‰ÌÓÚÓ ÛıÓ, ÛÎÂÒÌˇ‚‡˘Ë ÒÎÛıÓ‚ÓÚÓ ÛÒ¢‡ÌÂ, ÏÌÓ„Ó ÔÂ‰Ë Ú ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ‰ÓÒÚÓˇÌË ̇ Ò˙‚ÂÏÂÌ̇ڇ ‡Ì‡ÚÓÏˡ.

Физиология ¬ ÚÛ‰‡ ÒË ìÿÂıÂ'Î-ÂÒ·‡·î ¡Ûı‡Ì‰‰ËÌ Ô˯ Á‡ ̇΢ËÂÚÓ Ì‡ „βÍÓÁ‡ ‚ Í˙‚Ú‡. ≈-–‡ÁË Â ËÁÚ˙Í̇Î, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÒÚÓχ¯ÂÌ ÒÓÍ, ÍÓÈÚÓ ÒÚËÏÛÎË‡ ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ ÒÚÓχı‡. ’ÛÌÂÈÌ Ë·Ì »Òı‡Í  ·ËΠ۷‰ÂÌ, ˜Â ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „·‰ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ÒÚÓχ¯Ìˡ ÒÓÍ. ¿ÎˇÂ‰‰ËÌ ≈·Û Âο'Ρ ¿ÎË Ë·Ì ≈·Ë ’‡ÁÏ ÂÎ- ÛÂÈ¯Ë ÓÚ ƒ‡Ï‡ÒÍ Â ÓÔË҇ΠÔÓ‰Ó·ÌÓ ÒËÒÚÂχڇ ̇ Í˙‚ÓÓ·‡˘ÂÌËÂÚÓ 300 „Ó‰ËÌË ÔÂ‰Ë Ò˙ ”ËÎˇÏ ’‡‚Ë. ’ÛÌÂÈÌ Ë·Ì »Òı‡Í ÔÓ‰˜ÂڇΠÒıÓ‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÏÂÊ‰Û ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ̇ ÌÂ‚̇ڇ ÒËÒÚÂχ Ë Ì‡ ÏÓÁ˙͇. ¿ÎˇÂ‰‰ËÌ ÂÎ- ÛÂÈ¯Ë ÓÚ ƒ‡Ï‡ÒÍ Ó·ˇÒÌËÎ, ˜Â ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ‚¢ÂÒÚ‚‡ ËÁ„‡ˇÚ ‚ Ó„‡ÌËÁχ Ë Ú‡Í‡ ÒÂ

ÔÓ‰‰˙ʇ ÚÂÎÂÒ̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. “‡ÁË Ë‰Âˇ  ‚˙ÁÔËÂÚ‡ ̇ «‡Ô‡‰ „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ. ≈·Û —ÂıÎ ÂÎ-ÃÂÒËıË ÔÂ‰Ë ÒÚÓÎÂÚˡ  ËÁÚ˙Í̇Î, ˜Â ‚ÒÏÛÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ‚¢ÂÒÚ‚‡ ÒÚ‡‚‡ Ì ͇ÍÚÓ Ò  ÒÏˇÚ‡ÎÓ ‰ÓÚÓ„‡‚‡ - ‚ ÒÚÓχı‡, ‡ ‚ Ú˙ÌÍÓÚÓ ˜Â‚Ó. ŒÔËÒ‚‡ÈÍË Ù‡ÁËÚ ̇ ı‡ÌÓÒÏË·ÌÂÚÓ, »·Ì —Ë̇ ËÁÚ˙Í‚‡, ˜Â ÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‚ ÛÒÚ‡Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ ‡Á‰Ó·ÂÌËÚ χÎÍË ˜‡ÒÚËˆË ı‡Ì‡ ÔÓÔË‚‡Ú ‚ ÒβÌ͇. “Ó‚‡ Ó·ˇÒÌÂÌË ̇ Û˜ÂÌˡ  ‚ Ô˙ÎÌÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ò˙Ò Ò˙‚ÂÏÂÌ̇ڇ ωˈË̇. ≈·Û ÂÎ-‘‡‡  ڂ˙‰ˇÎ, ˜Â ÌÂ‚ËÚ ÔÂÌ‡ÒˇÚ Ò˄̇ÎË ÓÚ ÏÓÁ˙͇ ‰Ó ‚Ò˘ÍË ˜‡ÒÚË Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ Ë ‚˙̯ÌËÚ ‰‡ÁÌÂÌˡ - ‰Ó „·‚Ìˡ ÏÓÁ˙Í.

Бактериология ¬ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÒÏËÒ˙Î Ò˙‚ÂÏÂÌ̇ڇ ωˈË̇  ‰ÓÒÚ˄̇· Ò„‡¯ÌÓÚÓ ÒË ‡‚Ìˢ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ËÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏËÚÂ. ¬ ωˈËÌÒ͇ڇ ÚÂÏËÌÓÎӄˡ ÔÓÌˇÚËÂÚÓ Á‡ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁ˙Ï Â ‚˙‚‰ÂÌÓ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ÓÚ »·Ì —Ë̇. ”˜ÂÌËˇÚ ˇÒÌÓ Â ÓÔËÒ‡Î, ˜Â ‚ ÒÂÍÂÚËÚ ̇ Ó„‡ÌËÁÏËÚ ̇ ·ÓÎÌËÚ ıÓ‡ Ò Ò˙‰˙Ê‡Ú ‚‰ÌË ÊË‚Ë Ó„‡ÌËÁÏË. ΔË‚ÂÎËˇÚ ÒΉ ÌÂ„Ó »·Ì ’‡ÚËχ  ÔÓˇÒÌËÎ, ˜Â ˜Ó‚¯ÍÓÚÓ ÚˇÎÓ Â ‰ÓÏ Ì‡ ıËΡ‰Ë ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË, ÍÓËÚÓ ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚ Ó„‡ÌËÁχ Ë Ô˘ËÌˇ‚‡Ú ·ÓÎÂÒÚË.

Диагностика и лечение ¬˙Á͇ڇ ÏÂÊ‰Û ÂÍÁÓÙÚ‡Îχ (ËÁÔ˙Í‚‡Ì ̇Ô‰ ̇ Ә̇ڇ ˇ·˙Î͇) Ë „Û¯‡Ú‡, ÓÔË҇̇ ÓÚ ‰- œ‡-

Ë ÔÂÁ 1825 „.,  ӷˇÒÌÂ̇ ¯ÂÒÚ ‚Â͇ ÔÂ‰Ë ÌÂ„Ó ÓÚ ÂÎ-ƒÊÛ‰Ê‡ÌË ‚ ÚÛ‰‡ ÏÛ ìƒ‡ÍıË‡-Ë ı‡‚‡‡ÁÏ-¯‡ıËî. ≈-–‡ÁË Â Ô˙‚ËˇÚ ÎÂ͇, Ó·ˇÒÌËÎ ‡ÁÎË͇ڇ ÏÂÊ‰Û Â‰‡Ú‡ Ë ‰·̇ڇ ¯‡͇ ‚ ÚÛ‰‡ ÒË ì ËÚ‡·Û'Î-ı‡Ò·‡ÚË ‚ ÂÎ-‰ÊÛ‰‡Ëî. ¬ 1679 „. ‚ »Òڇ̷ÛÎ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Ò ÔË·„‡ ‚‡ÍÒË̇ ÒÂ˘Û Â‰‡ ¯‡͇. “ÓÁË ÏÂÚÓ‰ ·ËÎ ‚˙‚‰ÂÌ ‚ ¿Ì„Îˡ ‚ XVIII ‚. ÓÚ Ò˙ÔÛ„‡Ú‡ ̇ ‡Ì„ÎËÈÒÍˡ ÔÓÒ·ÌËÍ ‚ “ÛˆËˇ ÎÂÈ‰Ë ÃÓÌÚ„˛. ÀÂ͇ˇÚ ̇ ¿‰Û‰ ÂÎ-ƒÂ‚· - ≈·Û ÂÎ’‡ÒÒ‡Ì,  ӷˇÒÌËÎ ÏÂÚÓ‰‡ ̇ ÙηÓÚÓÏˡڇ ‚ ÒÎÛ˜‡È ̇ ÏÓÁ˙˜ÂÌ Í˙‚ÓËÁÎË‚, ÍÓÈÚÓ ˜ÂÒÚÓ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ Ôӂ˯ÂÌÓ Í˙‚ÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ÿÂ‡Ù‰‰ËÌ —‡·Û̉ÊÛÓ„ÎÛ, ÊË‚ˇÎ ‚ ’V ‚.,  Ô˙‚ËˇÚ ÎÂ͇ ‚ “ÛˆËˇ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ·‚‡Î ÎÂ͇ÒÚ‚‡Ú‡ ÓÚ̇˜‡ÎÓ ‚˙ıÛ ÔÂÚÎË, ÔÂ‰Ë ‰‡ „Ë ËÁÔ˯ ̇ Ô‡ˆËÂÌÚËÚÂ. ≈·Û ÂÎ- ‡Ò˙Ï ÂÁ-«Âı‡‚Ë (’ ‚.)  ӷˇÒÌËÎ, ˜Â Û‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ „˙·Ì‡˜Ìˡ ÏÓÁ˙Í ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó Ô‡‡ÎËÁ‡, 910 ‚Â͇ ÔÂ‰Ë Ò˙‚ÂÏÂÌ̇ڇ ωˈË̇ ‰‡ ÒÚË„Ì ‰Ó Ú‡ÁË ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËˇ. Ã˛Ò˛ÎχÌËÚ ·ËÎË Á‡ÔÓÁ̇ÚË Ë Ò ÏÂÚÓ‰ËÚ ̇ Ó„‡ÌÓÚÂ‡Ôˡڇ. «‡ ΘÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡ Ò ÛÏÒÚ‚ÂÌË Û‚Âʉ‡Ìˡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Î ÂÍÒÚ‡ÍÚ ÓÚ ÊË‚ÓÚËÌÒÍË ÏÓÁ˙Í, Á‡ ÌËÒ͇ ÔÓÚÂÌÚÌÓÒÚ - ÂÍÒÚ‡ÍÚ ÓÚ ÊË‚ÓÚËÌÒÍË ÚÂÒÚËÍÛÎË, Á‡ ıËÔÂÚÓÙˡ ̇ ÔÓÒÚ‡Ú‡Ú‡ - ÂÍÒÚ‡ÍÚ ÓÚ „·‚‡ ̇ Ï˙Ê͇ Ԙ·. œÓ‰Ó·ÌË ÓÔËÒ‡Ìˡ ÔÓ ÚÂχڇ Ò‡ ‰‡‰ÂÌË ‚ ÍÌË„‡Ú‡ ì’ˡÚÛ'Î-ı‡ˇ‚‡Ìî. “ÓÁË ÏÂÚÓ‰ ̇ ΘÂÌË ÌÂÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó Ò ÔËÔËÒ‚‡ ̇ ‰- ¡‡ÛÌ —Â͇, ÍÓÈÚÓ „Ó ÓÚÍË‚‡ ‚ ·ÎËÁÍÓÚÓ ÏË̇ÎÓ. »·Ì ÂÎ-¬‡Ùˉ  ÓÚ·ÂΡÁ‡Î ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÂÊËχ ̇ ı‡ÌÂÌ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚ ̇ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ. ≈-–‡ÁË ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÓ ı‡ÌÂÌ Á‡ ÎÂÍÛ‚‡Ì ̇ ÓÚÒ··Ì‡Î Ó„‡ÌËÁ˙Ï. ¡‡ı‡ ‰ƒÂ‚Π Ô˙‚ËˇÚ Û˜ÂÌ, Ó·ˇÒÌËÎ ÒÂÌ̇ڇ ıÂχ ÔÂÁ 1507 „., ÍÓˇÚÓ ‚ ≈‚ÓÔ‡  ÓÚÍËÚ‡ ‚ÂÍÓ‚Â ÔÓ-Í˙ÒÌÓ. ¿ÎË Ë·Ì –‡··‡Ì  Ô˙‚ËˇÚ Û˜ÂÌ, Ó·ˇÒÌËÎ, ˜Â ˯ˇÒ˙Ú Â Á‡·ÓΡ‚‡Ì ̇ Ò‰‡ÎˢÌˡ ÌÂ‚, Ë Í‡ÚÓ Î˜·ÂÌ ÒÔÓÒÓ·  ÔÂÔÓ˙˜‡Î ͇ÛÚÂËÁ‡ˆËˇ (ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‡ÁÛ¯‡‚‡Ì ̇ Ú˙͇ÌË ˜ÂÁ Ó·„‡ˇÌÂ) ̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂ‚ËÚÂ. ≈·Û ÂÎ-’‡Ò‡Ì ÂÚ-“‡·ÂË Â Ô˙‚ËˇÚ ÎÂ͇, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ, ˜Â ÚÛ·ÂÍÛÎÓÁ‡Ú‡ Ì  ҇ÏÓ ·ÂÎÓ‰ӷ̇ ·ÓÎÂÒÚ Ë ËÁÚ˙Í̇Î, ˜Â Úˇ ÏÓÊ ‰‡ Á‡Ò„ÌÂ Ë ‰Û„Ë Ó„‡ÌË. ¡ÓÎÂÒÚÚ‡ ̇ ¡‡ÈÚ, ÍÓˇÚÓ ‚ÁËχ ̇Á‚‡ÌËÂÚÓ ÒË ÓÚ ÎÂ͇ˇ –˘‡‰ ¡‡ÈÚ ÔÂÁ XVIII ‚., ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Â ÓÚÍËÚ‡ ‚ÂÍÓ‚Â ÔÂ‰Ë ÌÂ„Ó ÓÚ Õ‰ÊË· ‰-ƒËÌ ÂÎ-—ÂÏÂ͇̉Ë. “ÓÈ Â Ó·ˇÒÌËÎ Ò˙˘Ó, ˜Â ‚ ÛË̇ڇ ÔÓÔ‡‰‡Ú ÔÓÚÂËÌË Ë ‚˙‚ ‚˙Á͇ Ò ÚÓ‚‡ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚÓˆË. ¬ ÚÛ‰‡ ÒË ì√Ë̇ ‚ ÏÛ̇î ≈·Û ÂÎ-ÇÌÒÛ ÂÎ-’‡Ò‡Ì ÂÎ- ‡ÏÂË Â ÓÔË҇Π„ÓÌÓ¡ڇ (ÚËÔÂ), ‡‰ıÂÁËÓÌÌËÚ ÔÓˆÂÒË (ÔÓˆÂÒË Ì‡ ÒÎÂÔ‚‡ÌÂ), ÍÓËÚÓ Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡Ú ÒΉ Ì¡ Ë ÔÓÒΉÒڂˡڇ ËÏ. ≈·Û ÂÎ-’‡Ò‡Ì ÂÚ-“‡·ÂË Â Ô˙‚ËˇÚ ÎÂ͇, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÍÓ„ÓÚÓ Ò‚ÂÚ˙Ú Ò  Á‡ÔÓÁ̇ΠÒ˙Ò Ò‡ÍÓÔÚÂÒ‡ (ÏËÍÓÒÍÓÔ˘ÌÓ Í˙ÎÂʘÂ, ÍÓÂÚÓ Ô˘ËÌˇ‚‡ Á‡·ÓΡ‚‡Ì ÓÚ Í‡ÒÚ‡). «‡ Ô˙‚ Ô˙Ú Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍËÚ ÎÂ͇Ë Ô‰ÎÓÊËÎË ÓÔËÛÏ ‚ ÛÏÂÂÌË ‰ÓÁË Á‡ ÎÂÍÛ‚‡Ì ̇ ËÁÏÂÌÂÌˡڇ ‚ ÌÓÍÚËÚÂ, ̇ÒÚ˙Ô‚‡˘Ë ÔË ÚÛ·ÂÍÛÎÓÁ‡; Á‡ Á‡‡Á̇ Ê˙ÎÚÂÌˈ‡ Ë Á‡ χÌˡ. “ ҇ Ô˙‚ËÚÂ, ÍÓËÚÓ „Ó ÔËÎÓÊËÎË Ì‡ Ô‡ÍÚË͇.


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ 15 - 21 ÞÍÈ 2009

Òúðïåíèåòî å ñúêðîâèùå Õ‡ Ó‰ËÚÂÎËÚ ËÏ Ò ԇ‰‡ ÏÌÓ„Ó ‚‡Ê̇ڇ ÓΡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚˇÚ Ì„‡Ú˂̇ڇ ÚẨÂÌˆËˇ. “˙ÔÂÌËÂÚÓ Â ·Î‡„ÓӉ̇ ˜ÂÚ‡ ÓÚ ˜Ó‚¯Íˡ ı‡‡ÍÚÂ, ÚÓ ËÁ‚ËÒˇ‚‡ ˜Ó‚Â͇, ÔÓχ„‡ ÏÛ ‰‡ ÔÂÓ‰ÓΠÊËÚÂÈÒÍËÚ ÚÛ‰ÌÓÒÚË Ë ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇ Ò ÌÂÒÔÓÎÛÍËÚÂ. ÕˇÍÓË ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â Ú˙ÔÂÌËÂÚÓ Â ÒÚ‡‰‡ÌËÂ, ÔËÏËÂÌËÂ, ÌÓ Ú˙ÔÂÌË Ì Á̇˜Ë ‰Û¯Â‚ÌÓ ÚÂÁ‡ÌËÂ Ë ·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. ÃÌÓ„Ó ÊËÚÂÈÒÍË ÒËÚÛ‡ˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ̇Ô‡‚ˇÚ ÊË‚ÓÚ‡ ÌË ÒÎÓÊÂÌ, ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ì¢‡Ú‡ Ò ÒÚ˘‡Ú ڇ͇, ˜Â ÒÏ ·ÂÁÒËÎÌË Ô‰ ÒÔÓÎÂڡ·ڇ ÌË ·Â‰‡ - ·ËÎÓ ÚÓ ·ÓÎÂÒÚ ËÎË Á‡„Û·‡ ̇ ÌÂ˘Ó ˆÂÌÌÓ Á‡ ̇Ò. œÓ‚˜ÂÚÓ ÓÚ Ì‡Ò Ò‡ ËÁÔËÚ‚‡ÎË ÔÓ‰Ó·ÌË ˜Û‚ÒÚ‚‡ - ËÒ͇¯ ‰‡ ÔÓÏÂÌ˯ Ì¢‡Ú‡, Á‡˘ÓÚÓ Ú ҇ ÒÂ˘Û Ú·, ÚË Ì Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡¯ ÍÓÏÙÓÚÌÓ ÓÚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò ̇ÏË‡¯, ÌÓ Ì ÏÓʯ, Ì  ‚ Ú‚ÓËÚ ˙ˆÂ ‰‡ „Ó ÔÓÏÂÌ˯. ≈ÚÓ ÚÛÍ Ë‰‚‡ ‰ ̇ Ú˙ÔÂÌËÂÚÓ, ‰Ûχڇ Ú˙ÔÂÌË Ì Á̇˜Ë ÒÚ‡‰‡ÌËÂ. ƒÛχڇ Ú˙ÔÂÌË Ëχ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ¬ ÚÛ‰ÌËÚ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ̇¯‡ ÔÓÎÁ‡  ‰‡ ÒÏ Ú˙ÔÂÎË‚Ë, Ú˙ÔÂÌËÂÚÓ Ô‡ÁË ÔÒËı˘ÌÓÚÓ Ë ÙËÁ˘ÂÒÍÓ Á‰‡‚ ̇ ˜Ó‚Â͇. ƒ‡ ·˙‰Â¯ Ú˙ÔÂÎË‚, ÌÓ Ì ÓÚ˜‡ˇ-

“˙ÔÂÌËÂÚÓ ÔÓχ„‡ ‰‡ Ò ÓÚ˙‚ÂÏ ÓÚ ÌÂ‚ÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÌË Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡ ‚ ÌÂÔˡÚÌËÚ ‰ÌË ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ÌË. ¬Ò˘ÍË Á̇ÂÏ, ˜Â ˜Ó‚¯ÍËˇÚ ÊË‚ÓÚ Â Ì‡ÌËÁ, Ó„˙Îˈ‡ ÓÚ ÔˡÚÌË Ë ÌÂÔˡÚÌË ÏÓÏÂÌÚË Ë Ú˙ÔÂÌËÂÚÓ ‚Ë̇„Ë ˘Â ÌË ÌÓÒË ÔÓÎÁ‡. Õ‡È-„ÓΡÏÓÚÓ ÔÓ‡ÊÂÌË  ÓÚ˜‡ˇÌËÂÚÓ. ÌÓ Ë ÒÚ‡‰‡˘Ó Ú˙ÔÂÎË‚, ‡ ÒÔÓÍÓÂÌ Ë Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ‰ÛıÓÏ, Á‡‰ÂÌ Ò Ì‡‰Âʉ‡, ˜Â Ì¢‡Ú‡ ˘Â Ò ÓÔ‡‚ˇÚ - ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ò‡ÏÓ ‚ÂÏÂ. ƒ‡ ‚˙‚˯ ÔÓ Ú˙ÌÎË‚ Ô˙Ú, ÌÓ ‰‡ Ì „۷˯ ‚ˇ‡ Ë ÒÏÂÎÓÒÚ Ë ‰‡ Á‡Ô‡Á˯ ‚˙Ú¯ÌÓÚÓ ÒË ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ. “˙ÔÂÌËÂÚÓ ÔÓχ„‡ ‰‡ Ò ÓÚ˙‚ÂÏ ÓÚ ÌÂ‚ÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÌË Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡ ‚ ÌÂÔˡÚÌËÚ ‰ÌË ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ÌË. ¬Ò˘ÍË Á̇ÂÏ, ˜Â ˜Ó‚¯ÍËˇÚ ÊË‚ÓÚ Â Ì‡ÌËÁ, Ó„˙Îˈ‡ ÓÚ ÔˡÚÌË Ë ÌÂÔˡÚÌË ÏÓÏÂÌÚË Ë Ú˙ÔÂÌËÂÚÓ ‚Ë̇„Ë ˘Â ÌË ÌÓÒË ÔÓÎÁ‡. »Ï‡ ÏÓÏÂÌÚË ‚ ÊË‚ÓÚ‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ì ÏÓʯ ‰‡ ÔÓÏÂÌ˯ Ì¢‡Ú‡, ‚˙ÔÂÍË ˜Â Ëχ¯ ‚ÓΡ Ë Ê·ÌËÂ, ÚÓ„‡‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Á‡‰ËÏ Ò Ú˙ÔÂÌËÂ, Ì ‰‡ ·˙‰ÂÏ ÌÂ‚ÌË Ë ÓÚ˜‡ˇÌË, ‡ ÒÔÓÍÓÈÌË, ËÁ˜‡Í‚‡˘Ë, Á‡‰ÂÌË Ò Ì‡‰Âʉ‡ Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË ÏËÒÎË, Á̇ÂÏ , ˜Â ÒΉ ‚ÒˇÍ‡ ÌÓ˘ ˉ‚‡ ÛÚÓ Ë ‰ÂÌ. “˙ÔÂÎË‚ËˇÚ Ì ËÁÔ‡‰‡ ‚ ÓÚ˜‡ˇÌËÂ. Õ‡È-„ÓΡÏÓÚÓ ÔÓ‡ÊÂÌË  ÓÚ˜‡ˇÌËÂÚÓ. Ó„‡ÚÓ Ì¢‡Ú‡ Ì Á‡‚ËÒˇÚ ÓÚ

Ì‡Ò Ë ÌˇÏ‡ Í‡Í‚Ó ‰‡ Ò ̇Ô‡‚Ë, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ‰Ó·ˇÚ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÏ Û‡‚ÌÓ‚ÂÒÂÌË, Á‡‰ÂÌË Ò ÓÔÚËÏËÁ˙Ï Ë ‚ˇ‡, ‰‡ ·˙‰ÂÏ Ú˙ÔÂÎË‚Ë, Ì ÒÚ‡‰‡ÈÍË, ËÁÏ˙˜‚‡ÈÍË ÒÂ, ‡ ‰‡ ËÁ˜‡Í‡¯, ·ÂÁ ‚ Ú· ‰‡ Ò ̇Û¯‡‚‡ ‰Û¯Â‚ÌÓÚÓ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ. “Û‰ÌÓÒÚËÚ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ Ò ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡Ú Ò Ú˙ÔÂÌËÂ. œÓÌˇÍÓ„‡ Ú˙ÔÂÌËÂÚÓ Ò ÔÓÒÚË„‡ ÚÛ‰ÌÓ, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ·ÓËÏ Ò˙Ò Ò· ÒË. “˙ÔÂÌËÂÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì ҇ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÌË ÒÔÓÎÂÚË ÌÂÒÔÓÎÛ͇, ÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë ‚˙‚ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ ÌË Ò ‰Û„ËÚ - ÔÓÁ̇ÚË, ÔˡÚÂÎË, ·ÎËÁÍË, ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ. Õ‡ÔËÏÂ ÌÂÚ˙ÔÂÌËÂÚÓ Ë Ì„‡ÚË‚ÌËÚ ÏËÒÎË ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÚÂÊ͇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. œË ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ Ò˙˘Ó  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ú˙ÔÂÌËÂ. ¬ Û˜ÂÌËÂÚÓ Ò˙˘Ó  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ú˙ÔÂÌËÂ. ƒ‡ ·˙‰Â¯ Ú˙ÔÂÎË‚ Ò ıÓ‡Ú‡, ‰‡ ·˙‰Â¯ ÚÓÎÂ‡ÌÚÂÌ, ‰‡ Û‚‡Ê‡‚‡¯ ‡Á΢ÌÓÚÓ ÏÌÂÌË - Á̇˜Ë ‰‡ ÒË ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎÂÌ. Ó„‡ÚÓ Ëχ¯ ̇·ÂΡÁ‡Ì‡

ˆÂÎ,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ‡·ÓÚ˯ Ú˙ÔÂÎË‚Ó Á‡ ÌÂÈÌÓÚÓ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ. — Ú˙ÔÂÌËÂ, ÔÓÒÚÓˇÌÒÚ‚Ó Ë ÚÛ‰ Ò ÔÓÒÚË„‡Ú ϘÚËÚÂ. “˙ÔÂÌË Ì Á̇˜Ë ÒÚ‡Ú˘ÌÓÒÚ, ÚÓ Â Ú˙ÔÂÎË‚Ó ‰‡ ‡·ÓÚ˯ Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇ Ì¢‡Ú‡, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ Ò¢Ì¯ ÚÛ‰ÌÓÒÚ, ‰‡ Ì Ò ÓÚ˜‡È‚‡¯, ‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊ˯ Ú˙ÔÂÎË‚Ó Ì‡Ô‰ - ÒÚ‡‡ÂÈÍË ÒÂ, ̇Ôˇ„‡ÈÍË ‚Ò˘ÍË ÛÏÒÚ‚ÂÌË Ë ÙËÁ˘ÂÒÍË ÒËÎË, ‡·ÓÚÂÈÍË Ú˙ÔÂÎË‚Ó Ë ÛÒ˙‰ÌÓ. “˙ÔÂÌËÂÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ ÒËÎ̇ ‚ÓΡ. –‡ÁÛÏÌËÚ ҇ Ú˙ÔÂÎË‚Ë. ”Ï˙Ú Ë ‡Á·Ë‡ÌÂÚÓ Ô‡‚ˇÚ ˜Ó‚ÂÍ Ú˙ÔÂÎË‚, ڇ͇ ÚÓÈ Ò ‡‰‚‡ ̇ ÊË‚ÓÚ‡ Ë Ì „Û·Ë ‚˙Ú¯Ìˡ ÒË ÏË. “˙ÔÂÎË‚ËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ ‚˙‚Ë Ì‡„ÓÂ, ÚÓÈ Ì ÒÎËÁ‡ ̇‰ÓÎÛ. œÓÌˇÍÓ„‡, Á‡ ‰‡ Ôӷ‰ËÏ ËÎË Á‡ ‰‡ Ì Ò ÛÒÎÓÊÌˇÚ Ì¢‡Ú‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓˇ‚ËÏ Ú˙ÔÂÌËÂ. “˙ÔÂÎË‚ËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ ÍÓÌÚÓÎË‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡, ÍÓÌÚÓÎË‡ Ò· ÒË Ë ÂÏÓˆËËÚ ÒË, ÚÓÈ Â ÒËÎÂÌ Ë ÛÒÚÓȘ˂. “˙ÔÂÌËÂÚÓ Â Ò˙Á̇ÚÂÎÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. ¿ÍÓ ˜Ó‚ÂÍ Ì  Ú˙ÔÂÎË‚ ÔÓ ı‡‡ÍÚÂ, ÚÓ ÚÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‰Ó·Ë ÚÓ‚‡ ͇˜ÂÒÚ‚Ó. ÃÓÊÂÏ ‰‡ ‡·ÓÚËÏ ‚˙ıÛ Ò· ÒË Ë ‰‡ Ò Ô·ÓËÏ Ò˙Ò Ò··ÓÒÚËÚ ÒË. «Ì‡ÂÏ ÔÓ„Ó‚Ó͇ڇ, ÍÓˇÚÓ „·ÒË: "“˙ÔÂÌËÂÚÓ Â „Ó˜Ë‚Ó, ÌÓ ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚ ÏÛ Ò‡ Ò·‰ÍË." Хатидже Ибрахим

—ÔˆˇÎËÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡Ú Ó‰ËÚÂÎËÚ ‰‡ ̇Ò˙˜‡‚‡Ú ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË ‰‡ ÒÔÓÚÛ‚‡Ú, ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ú, ˜Â ÒÔÓÚÌËÚ Á‡ÌËχÌˡ ÒÔÓ‰ ‚˙Á‡ÒÚÚ‡ ̇ ‰ÂÚÂÚÓ ÒÔÓχ„‡Ú Ú ‰‡ ‚Ó‰ˇÚ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ.

Ïðèâúðçàíîñòòà êúì èíòåðíåòà è òåëåâèçîðà îòäàëå÷àâà äåòåòî îò ñïîðòà ПРОДЪЛЖ ЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

Задълженията, които се полагат на родителите:

«‡ ‰‡ ËÏ ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ÔË ËÁ·Ó‡ ̇ ‰‡‰ÂÌ ‚ˉ ÒÔÓÚ, Ó‰ËÚÂÎËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚Ó‰ˇÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË Ì‡ ‡Á΢ÌË ÒÔÓÚÌË Á‡ÌËχÌˡ ËÎË ‰‡ „Ë ‚Íβ˜‚‡Ú ‚ ÚÂÁË, Ò ÍÓËÚÓ Ò Á‡ÌËχ‚‡Ú Ú ҇ÏËÚÂ. ÓË Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÚ ÒÔÓÚÌË ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Á‡ ‡Á΢̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ? —ÔˆˇÎËÒÚËÚ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ú, ˜Â ‰Âˆ‡Ú‡ ‡ÁÍË‚‡Ú ̇ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÒË ‚ˉӂÂÚ ÒÔÓÚ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ „Ë ‚ÎÂ͇Ú. »ÁıÓʉ‡ÈÍË ÓÚ ÚÓ‚‡, ‰Âˆ‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇Ô˙ÚÒÚ‚‡ÌË Í˙Ï ÒÔÓÚ‡, Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡ÈÍË Ò Ò˙Ò ÁÂÎÓÒÚÚ‡ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚËÚ ËÏ. —ÔˆˇÎËÒÚËÚ Ô‰·„‡Ú ÒΉÌËÚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ‡Á΢ÌËÚ ‚˙Á‡ÒÚË ÒÔÓÚÌË ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË:

2-5-годишна възраст: «‡ ‰Âˆ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ‚˙‚ˇÚ Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ‚ Ô‰ۘËÎË˘Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔË·„‡Ú ÏÌÓ„Ó ÓÒÌÓ‚ÌË ‰‚ËÊÂÌˡ, ÌÓ Á‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌËÚ ÒÔÓÚÌË ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ú‡ÁË ‚˙Á‡ÒÚ Â ÏÌÓ„Ó ‡Ì̇. Õ‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÚ Á‡ Ú‡ÁË ‚˙Á‡ÒÚ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ ÒÔÓÚÌË ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ò‡ ÌÂÔ·ÌË‡ÌËÚ ҂ӷӉÌË Ë„Ë Í‡ÚÓ ·ˇ„‡ÌÂ, ͇ÚÂÂÌÂ, ͇‡Ì ̇ ÍÓÎÂÎÓ, ‚Ó‰ÌËÚ ˄Ë ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓ· ̇ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ë ‰. 6-7-годишна възраст: «‡Â‰ÌÓ Ò ËÁ-

‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡ Ë Úˇı̇ڇ ÍÓÓ‰Ë̇ˆËˇ Ë ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËˇ. “ ÒÚ‡‚‡Ú ÔÓ-‰Ó·Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÎÓÊÂÌËÚ ËÏ Á‡‰‡˜Ë Ë ‚˙ÁÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ̇ „ÛÔÓ‚ËÚ ‰ÂÈÒڂˡ. ¿ÍÚË‚ÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ÔÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰, Ò‡ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ, ÙÛÚ·ÓÎ, „ËÏ̇ÒÚË-

͇, ÔÎÛ‚‡ÌÂ, ÚÂÌËÒ, ÎÂ͇ ‡ÚÎÂÚË͇ Ë ·ÓÈÌË ËÁÍÛÒÚ‚‡.

След 8-годишна възраст: ƒÂˆ‡Ú‡ ̇ Ú‡ÁË ‚˙Á‡ÒÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔË·„‡Ú ÔÓ˜ÚË ‚Ò˘ÍË ÒÔÓÚÓ‚Â. ÃÓÊ ‰‡ ÔË·„‡Ú Ë ÒËÎÓ‚ËÚ ÒÔÓÚÓ‚Â, ÌÓ Í‡ÚÓ Ò ÍÓÌÚÓÎË‡Ú Ë Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ‚ÌËχÚÂÎÌÓ.

 Ако детето ви не проявява интерес към спорта, може да му предложите други физически активности. Например може да карате заедно колело или да излизате на разходки из природата. Можете да го накарате да се включи в игрите на приятелите си - да скачат заедно въже, да играят баскетбол и др. Така ще му помогнете да прекарва активно времето си. Когато детето ви загуби или спечели играта, която играе с другите, накарайте го да почувства, че го обичате безусловно и в двата случая. Не забравяйте, че целта не е победата, а развиване на физически капацитет и способности. Бъдете реалисти спрямо способностите на детето си. Не насилвайте детето си да прилага някоя активност, която не желае. Изпитвайте наслада от спортуването, определете своите цели и бъдете позитивен модел за детето си. Не забравяйте, че децата научават и възприемат повече не това, което чуват, а това, което виждат.


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 15 - 21 ÞÍÈ 2009

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

10

| |

| 15

16

20

| |

13

14

25

27

|

|

35

38

32

| 39

41

|

9

| |

19

26

|

36

| 29

|

30

| |

|

8

23

33

|

7

12

22

28

|

6

18

|

24

31

|

17

21

|

11

5

37

34

|

40

42

Съставил: Мехмед Кечиджи, с. Ясенково, обл. Шумен

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 ÕËÁ¯Â ‰ÌÓÍÎÂÚ˙˜ÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓ. 5 œ‡ÒÚËÒÍË ÊÂ‡‚. 10 ÃËÚ˘̇ ‡Ï‡ÁÓÌ͇. 12 ÌˇÊÂÒ͇ ÚËÚ· ‚ ÌˇÍÓË ËÁÚÓ˜ÌË Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË ÒÚ‡ÌË. 13 Œ„‡Ì ̇ ÁÂÌËÂÚÓ. 17 ƒÛ„ÓÚÓ ËÏ ̇ ÚÂÔÂÚÎË͇ڇ. 19 –‡ÁÒ˙‰˙Í. 20 ÃÓ‰ÂÎ ·Â΄ËÈÒÍË ÔËÒÚÓÎÂÚË. 22 —Ó·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ËÏ ̇ Ô˙‚ˡ ÍÓχ̉Ë ̇ Ô‡ÚËÁ‡ÌÒÍË ÓÚˇ‰ Û Ì‡Ò. 24 ≈‰ÌÓ‚‡ÎÂÌÚÂÌ ‡‰Ë͇Î. 26 √ÂÓÈ Ì‡ ¬‡ÁÓ‚ ÓÚ Óχ̇ ìœÓ‰ Ë„ÓÚÓî. 27 —ÚÓÎˈ‡Ú‡ ̇ ¿ÏÂÌˡ. 29 ‘ÂÌÒÍË ‰‡Ï‡ÚÛ„ Ë ÍËÌÓ‡ÍÚ¸Ó (1900-1994). 31 Õ‡¯Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌË ‡Ô‡‡ÚË. 32 “˛ÍÒÍÓ ÌÓχ‰ÒÍÓ ÔÎÂÏÂ. 34 √ÂÓÈ Ì‡ ŒÏË ÓÚ ìŒ‰ËÒ¡î.

36 ¿Î·‡ÌÒ͇ ÚÂ΄‡Ù̇ ‡„ÂÌˆËˇ. 38 ¬Ë‰ ͇Ú‡. 40 –Â͇ ‚ –ÛÒˡ. 41 œ˙ÒÚÂÌӂˉÂÌ ÍÓ‡ÎÓ‚ ÓÒÚÓ‚. 42 ŒÔÂ‡ ÓÚ ƒ. œÂÈÌ.

ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 –ÓÏ‡Ì ÓÚ Ã‡ÒÂÎ –‰Ó‰Ó. 2 “ËÔ ÌÂÏÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚË ÓÚ ¬ÚÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚӂ̇ ‚ÓÈ̇. 3 »„ÎÓÎËÒÚÌÓ ‰˙‚Ó. 4 –Â͇ ‚ fiÊÂÌ ¬ËÂÚ̇Ï. 6 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡. 7 flÔÓÌÒÍË ÊÂÌË „ÏÛ͇˜ÍË, ÎÓ‚ˆË ̇ ·ËÒÂË. 8 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡. 9 Õ‡¯Â Ô‰ÔˡÚË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÍÓÁÏÂÚ˘ÌË Ò‰ÒÚ‚‡. 11 Õ‡Ó‰ÂÌ Ô‚ˆ-ËÏÔÓ‚ËÁ‡ÚÓ

Û Í‡Á‡ıËÚÂ. 13 ǯËÌÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ. 14 —˙‰ËÌÂÌË ̇ ıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡ Ò ÍËÒÎÓÓ‰‡. 16 —ÛÚ¯ÌË Ë ‚˜ÂÌË ËÁÔ‡ÂÌˡ ÔË ıÛ·‡‚Ó ‚ÂÏÂ. 17 ÇÒÎËÌÂÌÓ ‰˙‚Ó. 18 œ‡ˇÍÓÓ·‡ÁÌË ‚‰ËÚÂÎË. 19 ÀÂÍÓ ‚˙Ó˙ÊÂÌË ÍÓÌÌˈË. 21 ÿ‚‰ÒÍË ÒÍË-ˆÂÌÚ˙. 23 ÕÂÏÒÍË ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ ÓÚ ·ÎËÁÍÓÚÓ ÏË̇ÎÓ. 25 Œ„ÌÂÚ˜̇ ÒËÎË͇Ú̇ χ҇, ÍÓˇÚÓ Ò ËÁÎË‚‡ ÓÚ ‚ÛÎ͇Ì. 27 ”˜ÂÌË Á‡ ÏÓ‡Î‡. 28 ≈‚Ó‡Ú·ÌÚ˘ÂÒÍË ‚ÓÂÌÂÌ Ò˙˛Á. 30 √‡‰ ‚ —¿Ÿ, ˘‡Ú‡ »ÎËÌÓÈÒ. 33 œ‡ÔËÛÒÓ‚‡Ú‡ ÎӉ͇ ̇ “Û ’ÂÈÂ‰‡Î. 35 ÃÓ‰ÂÎ ÛÏ˙ÌÒÍË ‰ÊËÔÓ‚Â. 37 “‡Ô. 39 —ÔÓÚÌÓ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó. 40 À˘ÌÓ ÏÂÒÚÓËÏÂÌËÂ.

ËÅÑÍÎ

СУДОКУ 5 2

6

4

6

4 4

5

2

3

8

5

9

3

7

4

6

9 2 1

4

2

1

5

7

ÑÐÅÄÍÎ

1

В ИЦОВЕ ≈‰ËÌ ÒÎÓÌ ÓÚ˯˙Π̇ ‰ÓÍÚÓ. ƒÓÍÚÓ˙Ú ÏÛ Í‡Á‡Î: - ŸÂ ÔËÂÚ ÓÚ ÚÓ‚‡ ÎÂ͇ÒÚ‚Ó ÔÓ 6 ˜‡ÂÌË Î˙ÊËˆË Ì‡ ‰ÂÌ. - ÕˇÏ‡ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ, ‰ÓÍÚÓÂ. - «‡˘Ó? - Û˜Û‰ËÎ Ò ‰ÓÍÚÓ˙Ú. - «‡˘ÓÚÓ Û Ì‡Ò Ëχ Ò‡ÏÓ 4 ˜‡ÂÌË Î˙ÊˈË! ☺ ☺ ☺ ≈‰Ì‡ ·ÎÓ̉ËÌ͇ ͇ÌË Ò‚Óˇ ÔˡÚÂÎ͇ ̇ „ÓÒÚË... —·„‡ ͇ÙÂ Ë ‰‚ÂÚ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ÒË ÔË͇Á‚‡Ú. »Á‚‰Ì˙Ê Â‰Ì‡Ú‡ ·ÎÓ̉ËÌ͇ ͇Á‚‡: - √Ή‡È Ò„‡ - ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒ̯ ÍÓÔ˜ÂÚÓ, Á‡ ‰‡ Á‡„‡Ò˯ ·ÏÔ‡Ú‡, Ë Úˇ ËÁ„‡Ò‚‡, ‡ ÚË Á̇¯ ÎË Í˙‰Â ÓÚË‚‡ ÚÓÍ˙Ú? - ÕÌÂ... - ÓÚ„Ó‚‡ˇ ‰Û„‡-

Ú‡. œ˙‚‡Ú‡ ËÁ„‡Ò‚‡ ·ÏÔ‡Ú‡, ÓÚË‚‡ ‰Ó ı·‰ËÎÌË͇ Ë ÓÚ‚‡ˇ ‚‡Ú‡Ú‡ ÏÛ. — ‚˙ÁÚÓ„ ͇Á‚‡: - ≈ÚÓ ‚ËÊ, ˜Â ÚÓÍ˙Ú ÓÚË‚‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇, Á‡ ‰‡ Ò Ò˙ı‡Ìˇ‚‡! ☺ ☺ ☺ “Ë ÔËÎÂÔ‡ ÒË ‚ËÒÂÎË Ì‡ ‰ËÌ ÍÎÓÌ. œÓ ‰ÌÓ ‚ÂÏ ‰ËÌËˇÚ Ò ËÁÔ‡‚ËÎ. ƒÛ„ËˇÚ Í‡Á‡Î: - ’ÂÈ, ‚ËÊ! “ÓÁË ÔËÔ‡‰Ì‡. ☺ ☺ ☺ ¬ ‰̇ ÒÚ‡ˇ Ò‰ˇÚ ÔÒËı˘ÌÓ ·ÓÎÌË ıÓ‡. ≈‰ËÌ Ò‡ÌËÚ‡ ËÏ ‰‡‚‡ Á‡‰‡˜‡ ‰‡ ËÏËÚË‡Ú ·ÓÏ·‡, Á‡ ‰‡ ‚Ë‰Ë ‰‡ÎË ËÏ‡Ú Ì‡Ô‰˙Í. ¬Ò˘ÍË ÔÓ˜‚‡Ú: ·ÛÏ, ·ÛÏ, ·ÛÏ... » ڇ͇, ‰Ó͇ÚÓ Ò‡ÌËÚ‡ˇÚ ÒÚË„‡

‰Ó ‰ÌÓ ÏÓÏ˜Â Ë „Ó ÔËÚ‡? - «‡˘Ó Ì ËÏËÚË‡¯ ·ÓÏ·‡? - ¿Á ËÏËÚË‡Ï ·ÓÏ·‡, ‡Ï‡ Ò˙Ò Á‡Í˙ÒÌËÚÂÎ: ·ÛÛÛÏ! ☺ ☺ ☺ - ƒÌÂÒ ÔÓÒÚ‡‚Ëı ÛÎÚËχÛÏ Ì‡ ̇˜‡ÎÌË͇ ÒË - ËÎË ÏË ‚‰Ë„‡ Á‡Ô·ڇڇ, ËÎË Ì‡ÔÛÒ͇Ï. - ≈, Ë Í‡Í‚Ó? - ¿ÏË ÔÓÒÔÓËıÏÂ Ë ÒÚ˄̇ıÏ ‰Ó ÍÓÏÔÓÏËÒ. “ÓÈ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏË ‚‰Ë„Ì Á‡Ô·ڇڇ, ‡ ‡Á ÌˇÏ‡ ‰‡ ̇ÔÛÒ͇Ï. ☺ ☺ ☺ - ¿ÍÓ ‰Ó· ‡·ÓÚËÚÂ, ˘Â ‚Ë Ôӂ˯‡ Á‡Ô·ڇڇ ÒΉ‚‡˘Ëˇ ÏÂÒˆ... - œËÒ̇ ÏË! «‡Ô·ڇڇ Ì Ô·˘‡ÚÂ, ‡ ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ˇ Ôӂ˯‡‚‡ÚÂ!

Отговори на кръстословицата от предишния брой: Водоравно: 1. Анита. 5. Елена. 10. Кола. 12. Итар. 13. Рим. 15. Ли. 17. Казан. 19. Са. 20. Алил. 22. Изабел. 24. Овал. 26. Арат. 27. Старик. 29. Охра. 31. Ни. 32. Ананд. 34. Ат. 36. Ана. 38. Гора. 40. Епик. 41. Анина. 42. Отава. Отвесно: 1. Акула. 2. Но. 3. Ило. 4. Та. 6. Ли. 7. Ета. 8. На. 9. Ареал. 11. Низи. 13. Ра. 14. Маса. 16. Илоти. 17. Клара (Цеткин). 18. Народ. 19. Сестра. 21. Ива. 23. Бах (Йохан С.). 25. Лина. 27. Снага. 28. Кана. 30. Атака. 33. На. 35. Три. 37. Спа. 39. Ан. 40. Ет.

7 9

5

1

3

9

2

1

1 8

8

9

5

3 6

4

7

1

3

7

9

8

5

4

9

5

3

4

5

7

6

6

2

1

8 7

2

4

5

9

1

1

4

7

6

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

9

ÑÐÅÄÍÎ

6

3

8

5

7

4

2

9

1

6

9

4

5

3

8

1

7

2

9

2

7

8

3

1

4

5

6

3

5

2

4

1

7

8

6

9

1

5

4

2

9

6

7

8

3

1

8

7

2

6

9

3

5

4

4

9

3

7

2

8

1

6

5

5

7

1

8

9

4

2

3

6

8

1

6

4

5

9

3

7

2

9

2

3

1

7

6

5

4

8

2

7

5

1

6

3

8

4

9

4

6

8

3

2

5

7

9

1

5

4

2

6

1

7

9

3

8

8

1

6

7

4

3

9

2

5

3

8

1

9

4

5

6

2

7

2

3

9

6

5

1

4

8

7

7

6

9

3

8

2

5

1

4

7

4

5

9

8

2

6

1

3

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ 15 - 21 ÞÍÈ 2009

СЪОБЩЕНИЕ Îáùèíà Âåíåö, Îáëàñò Øóìåí

ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀ Òðàäèöèîíåí îáùèíñêè ñúáîð íà 21.06.2009 ãîäèíà â ñåëî ßñåíêîâî, ìåñòíîñòòà "Êîðó". Ñúáîðúò ùå âêëþ÷âà êîíöåðò íà ôîëêëîðíè ñúñòàâè íà îòêðèòà ñöåíà, ôóòáîë è íàðîäíè áîðáè ñ íàãðàäåí ôîíä. 12.00 ÷àñà - Îòêðèâàíå 14.00 ÷àñà - Íàðîäíè áîðáè Êàíèì íà ñúáîðà ãðàæäàíè è áîðöè îò öÿëàòà ñòðàíà. ÎÒ ÎÐÃAÍÈÇÀÒÎÐÈÒÅ

Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ

MUHASEBE HiZMETLERi

œ‰·„‡ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÌË ÛÒÎÛ„Ë

Muhasebe hizmetleri verilmektedir

„. ’‡ÒÍÓ‚Ó

Haskovo «‡ ‚˙ÁÍa: ¿ÎÚ‡Ì ÃÛÒÚ‡Ù‡ e-mail: altanmustafa@abv.bg “ÂÎ.: 0889 281994

Irtibat: Altan Mustafa e-mail: altanmustafa@abv.bg tel: 0889 281994

KÜÇÜK

İLANLARINIZI ZAMAN’DA DEÐERLENDÝRÝN

ÏÐÎÄÀÂÀ ÒÅÐÅÍ 5,5 ƒ≈ ¿–¿, œŒ ƒŒ√Œ¬¿–flÕ≈ “ÂÂÌ˙Ú Â ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ‰Ó ÚÓÍ, ‚Ó‰‡, ÚÂÎÂÙÓÌ; ‰Ó „·‚Ìˡ Ô˙Ú ÏÂÊ‰Û ƒÊ·ÂÎ Ë  ˙‰Ê‡ÎË; ‰Ó ÏÂÒÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú ìÃÛÒ‡Ìî.

гр. Джебел, тел.: 0888 94 98 47

ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÅ ¡‡Î¸ÓÒÍË ÔÂÒË, χ͇ Î‡Ò Ã‡͇Ì-40, 2 ·Óˇ, ‚ ÓÚ΢ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. „. ÷‡  ‡ÎÓˇÌ “ÂÎ.: 0887 20 95 25

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004

 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


ÑÏÎÐÒ

15 - 21 ÞÍÈ 2009

ZAMAN 9

АЗ СЪМ ЗВЕЗДА, МОГА ЛИ ДА ИГРАЯ ВЪВ ВАШИЯ ОТБОР? ¬ Í‡ˇ ̇ Ò‚ÓˇÚ‡ ͇ËÂ‡ ÙÛÚ·ÓÎÌË Á‚ÂÁ‰Ë ÒË Ú˙ÒˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÓÚ·ÓË Í‡ÚÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌË ‡„ÂÌÚË. —‰ "‡ÔÂÚËÚÌËÚÂ" ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË Ò ̇ÏË‡Ú Á‚ÂÁ‰Ë ͇ÚÓ ŒÛÂÌ, ÂÒÔÓ, ≈ÏÂÒÓÌ Ë ÃÓËÂÌÚÂÒ.

Звезди от Испания и Италия Фернандо Мориентес също е сред звездите, на които им изтичат договорите. След успешните години в "Реал Мадрид" и "Монако" Мориентес не успя да повтори същите успехи във "Валенсия". Най-добрият футболист за 2006 г., италианецът Фабио Канаваро, се разделя с настоящия си отбор "Реал Мадрид". След като през последните 2 години бе доста често на резервната скамейка на "белия балет", Канаваро сега се връща в стария си отбор "Ювентус". Най-големият

страх на Канаваро е реакцията на публиката на “старата госпожа”. Звезди като Ернан Креспо, Оливиер Дакурт, Луиш Фиго и Хулио Круз вече са свободни агенти. Фиго заяви, че прекратява с футбола, както и Павел Недвет. Но чешката звезда обяви, че може да играе още една година в родината си, като за това няма да се плати трансферна сума. Бразилската звезда на "Милан" Емерсон напусна отбора, преди да приключи сезона. Õàñàí Äæóäæóê

Ñ ÍÈÌ ÊÈ: Ì À ÕÌ ÓÒ Á ÓÐ ÀÊ Á ÓÐ ÊÓ Ê

“‡ÌÒÙÂÌËˇÚ ÒÂÁÓÌ ‚˙‚ ÙÛÚ·Ó· ÒÚ‡ÚË‡ Ò˙Ò Á‚ÂÁ‰Ìˡ Ú‡ÌÙÂ ̇ ·‡ÁËΈ‡ ‡Í‡ ‚ ì–‡Πljˉî. “‡ÌÒÙÂ˙Ú ÏÛ ˘Â ÒÚÛ‚‡ ̇ ì·ÂÎˡ ·‡ÎÂÚî 67,2 ÏÎÌ. ‚Ó, ͇ÚÓ ÚÓ‚‡  ‚ÚÓ‡Ú‡ ̇È-ÒÍ˙Ô‡ ÔÓÍÛÔ͇ ‚˙‚ ÙÛÚ·Ó·. œ˙‚ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ò˙˘Ó  Á‡ ì–‡Πljˉî - ÓÚ 2001 „., ÍÓ„‡ÚÓ ·Â Ô˂ΘÂÌ «Ë̉ËÌ «Ë‰‡Ì Á‡ 73 ÏÎÌ. ‚Ó. “Ó‚‡  ҇ÏÓ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ ‚ Ìӂˡ Ú‡ÌÒÙÂÂÌ ÒÂÁÓÌ. ¬˙ÔÂÍË ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ÍËÁ‡ Ò Ә‡Í‚‡Ú Ӣ ÏÌÓ„ÓÏËÎËÓÌÌË Ú‡ÌÒÙÂË. ¬˙ÔÓÒ˙Ú Â ‰‡ÎË ÂÍÓ‰ÌËˇÚ Ú‡ÌÒÙÂ ̇ «Ë‰‡Ì ˘Â ·˙‰Â Ò˜ÛÔÂÌ? ŒÚ ‰Û„‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÏÓÌÂÚ‡Ú‡ Ò‡ „ÓÎÂÏËÚ Á‚ÂÁ‰Ë ÓÚ ·ÎËÁÍÓÚÓ ÏË̇ÎÓ, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ Ú‡ÌÒÙÂ̇ ˆÂΠ̇ ‚Ӊ¢ËÚ ‚ÓÔÂÈÒÍË „Ë„‡ÌÚË, ÌÓ ‚ ‰Ì¯ÌÓ ‚ÂÏ ÒË Ú˙ÒˇÚ ÛÒËÎÂÌÓ ÓÚ·ÓË. ¬ Í‡ˇ ̇ Ò‚ÓˇÚ‡ ͇ËÂ‡ Ú ÒË Ú˙ÒˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÓÚ·ÓË Í‡ÚÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌË ‡„ÂÌÚË, ·ÂÁ ‰‡ Ò Ô·˘‡Ú Ú‡ÌÒÙÂÌË ÒÛÏË Ì‡ ·Ë‚¯ËÚ ËÏ ÓÚ·ÓË. —‰ "‡ÔÂÚËÚÌËÚÂ" ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË Ò ̇ÏË‡Ú Á‚ÂÁ‰Ë ͇ÚÓ ŒÛÂÌ,  ÂÒÔÓ, ≈ÏÂÒÓÌ Ë ÃÓËÂÌÚÂÒ. ‘ÛÚ·ÓÎÌËˇÚ ÒÂÁÓÌ 2008-2009 ‚˜  ËÒÚÓˡ. «‚ÂÁ‰Ë ÓÚ ‚Ӊ¢ËÚ ‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÎÛ·Ó‚Â ‚˜ ÔËÍβ˜Ëı‡ Ò‚ÓËÚ ‰Ó„Ó‚ÓË. “Ó‚‡ Ô‡‚Ë ‡ÎËÁÛÂÏÓ ÚˇıÌÓÚÓ ·ÂÁÔ·ÚÌÓ Ô˂΢‡ÌÂ. ÇÈÍ˙Î ŒÛÂÌ ·Â Ò‰ ̇È-„ÓÎÂÏËÚ Á‚ÂÁ‰Ë ̇ ŒÒÚÓ‚‡. «‚ÂÁ‰‡Ú‡ ̇ ŒÛÂÌ ËÁ„ˇ ‚ "ÀË‚˙ÔÛÎ", ÌÓ ‚ "–‡Πljˉ" Ì ÔÓÒÚ˄̇ Ê·Ìˡ ÛÒÔÂı. ¿Ì„ÎËÈÒÍËˇÚ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ Ëχ¯Â ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓ·ÎÂÏË Ë ‚ "Õ˛ÍˇÒ˙Î" Ë Ò„‡ ÏÛ ËÁÚ˘‡ ‰Ó„Ó‚Ó˙Ú Ò ÍÎÛ·‡. «‡ ·ÂÁÔ·ÚÌÓÚÓ Ô˂΢‡Ì ̇ „ÂχÌÒ͇ڇ Á‚ÂÁ‰‡ ÃËı‡ÂÎ ¡‡Î˙Í ÓÚ "◊ÂÎÒË" Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ˜‡Í‡ Ó˘Â Â‰Ì‡ „Ó‰Ë̇, Á‡˘ÓÚÓ Á‚ÂÁ‰‡Ú‡ ÔÓ‰ÌÓ‚Ë ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÒË Á‡ ‰ËÌ ÒÂÁÓÌ. ¬˙Á͇ڇ ̇ ˜Â¯Í‡Ú‡ Á‚ÂÁ‰‡ –ÓÒˈÍË Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍˡ "¿ÒÂ̇Î" Ò ‡ÁÔ‡‰‡. –‡Á‰ˇÎ‡Ú‡ ̇ –ÓÒˈÍË Ò "¿ÒÂ̇Î" ËÁ„ÎÂʉ‡ ÒË„Û̇, ÒΉ ͇ÚÓ ÔÂ͇‡ ÔÓ˜ÚË ˆÂÎˡ ÒÂÁÓÌ Ì‡ ÂÁÂ‚̇ڇ Ò͇ÏÂÈ͇.

Превърнаха Формула 1 в опашкарски шампионат

Øåñòà ïîáåäà çà èñòîðèÿòà çà Áúòúí ƒÊÂÌÒ˙Ì ¡˙Ú˙Ì ÒÔ˜ÂÎË ¯ÂÒÚ‡ Ôӷ‰‡ ÓÚ Ò‰ÂÏ ÒÚ‡Ú‡ ÔÂÁ ÒÂÁÓ̇ ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1 ‚ √‡Ì ÔË Ì‡ “ÛˆËˇ. “‡Í‡ ¡˙Ú˙Ì Òڇ̇ ÔÂÚËˇÚ ÔËÎÓÚ ‚ ËÒÚÓˡڇ ̇ ‘ÓÏÛ· 1 ÒΉ ¿Î·ÂÚÓ ¿Ò͇Ë, ’Û‡Ì Ã‡ÌÛÂÎ ‘‡Ì‰ÊÓ, ƒÊËÏË Î‡Í Ë ÃËı‡ÂÎ ÿÛχıÂ, ÍÓÈÚÓ Â Ô˜ÂÎËÎ 6 ÓÚ 7 ÒÚ‡Ú‡ ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ¯‡ÏÔËÓ̇ڇ. ¬ „ÂÌÂ‡ÎÌÓÚÓ Í·ÒË‡Ì ÔË ÔËÎÓÚËÚ ¡˙Ú˙Ì ‚Ó‰Ë Ò 61 ÚÓ˜ÍË Ô‰ Ò˙ÓÚ·ÓÌË͇ ÒË –Û·ÂÌÒ ¡‡-

˘ÂÎÓ (35 Ú.) Ë —·‡ÒÚË‡Ì ‘ÂÚÂÎ (ì–‰ ¡ÛÎî) - Ò 29 Ú. ÕÂÒ˙ÏÌÂÌÓ √‡Ì ÔË Ì‡ “ÛˆËˇ ‚ ÔËÒÚ‡Ú‡ "»Òڇ̷ÛÎ Ô‡Í"  ̇È-ÔÓÒ¢‡‚‡ÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌË ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ ÙÂÌӂ ̇ ‘ÓÏÛ· 1. ÃÌÓÊÂÒÚ‚Ó ·˙΄‡Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ı‡ ÔӘ˂Ìˡ ‰ÂÌ, Á‡ ‰‡ ÔÓÒÂÚˇÚ Ì‡È-·ÎËÁÍÓÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ √‡Ì ÔË. ’ËΡ‰Ë ·˙΄‡ÒÍË Á̇ÏÂ̇ ÏÓÊÂı‡ ‰‡ Ò ‚ˉˇÚ ̇ ÔËÒÚ‡Ú‡ ‚ »Òڇ̷ÛÎ, ͇ÚÓ Ӊ̇ڇ ˜ Ì ·Â¯Â ËÁÍβ˜ÂÌË ÔÓ ÚË·ÛÌËÚÂ.

Формула 1 е една от надпреварите, които досега съм наблюдавал с голям интерес. Имаше момент, в който се бях измъкнал скришно от сватба на близък, за да гледам състезание от Формула 1. Но този сезон тази надпревара стана толкова скучна, че човек едвам изтрайва два часа пред екрана. Ако пък не сте любител на високите скорорсти, то няма какво да ви накара да го гледате. Няма го великия Шуми, няма я лютата борба за надмощие между “Ферари”, “Макларън-Мерцедес”, БМВ и “Рено”, няма я тази тръпка. Толкова е скучно в Ìåõìåä момента, че чак Ìåõìåäîâ взеха да ми липсm.mehmedov@zaman.bg ват и шпионските скандали с кражбите на ноухау. Формулата на Бърни Екълстоун се превърна в зле дирижирана от него надпревара, в който той определя кой ще е шампион. Променят се правила, които не правят по-интересни състезанията, тълкуват се такива в интерес на едни отбори и всичко това ми се струва, че се прави с цел да се наложи едно изкуствено британско доминиране във Формулата. Със съмнително изпреварване в последните метри на състезнието в Бразилия британски пилот стана световен шампион, друг британски пилот е на път да стане първенец този сезон със съмнително дифузьорно подшушкване. Всички тези неща няма как да не породят някакви съмнения у любителите на Формула 1 в липса на феърплей. Действията на Бърни Екълстоун взеха все повече да ми приличат на действията на Батето (Иван Славков), който обичаше да казва: "Аз определям кой ще е шампион." Е, Бърни не го казва, но го показва. Само че докога ще трае този цирк, този моноспектакъл - не зная. Най-вероятно, докато шефовете на “Ферари”, “Макларън” и “Рено” не тропнат по масата и не кажат "стига с тая гавра с нас". Засега само изразяват негодувание, но няма да е далеч моментът, в който ще извадят отборите си от Формулата, ще останат някакви новоизлюпени отборчета с британски капитали и Бърни ще си я гледа сам. Мен ме отврати изказването на шефа на Формула 1, в което той обвини правителството на Турция за празните трибуни на състезанието в страната, което бе наблюдавано едва от 32 000 зрители при капацитет от 130 000 места. Този слаб интерес трябваше да бъде индикация за британеца, че нещо във Формула 1 не върви както трябва. А той намери вина в слабото промотиране. Състезания за наградата на Турция се провеждат за пета поредна година и трибуните винаги са били пълни до тази година и едва ли слабото промотиране е причина за слабия интерес, а по-скоро безинтересността на състезанията от началото на сезона. Да ме извинява г-н Екълстоун, но хората в Източна Европа нямат излишни стотина долара, за да ги хвърлят на вятъра. Тези, които са имали, са отишли. Вече почнаха да се носят слухове, че “Ферари” ще напусне Формула 1 и ще се ориентира към алтернативни серии, нищо чудно и други тимове да ги последват и тогава едно от най-великите състезания ще се превърне в един опашкарски шампионат с пилоти опашкари и измислени отбори на островни милиардери.


10 Z A M A N À Í À Ë È Ç 15 - 21 ÞÍÈ 2009

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÊÞ Ð ØÀ Ò Á À ÉÕ À Í

Êàê ñòîïàíñêèòå ñóáåêòè ó íàñ "îöåëÿâàò" â êðèçàòà Äîö. ä-ð Éîñèô Àâðàìîâ

„‡¯Ì‡Ú‡ „ÎÓ·‡Î̇ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ Ë ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÍËÁ‡ Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ Ú.̇. √ÓÎˇÏ‡ ‰ÂÔÂÒˡ Ì  ‚ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ‚ÓÂÌÂÌ ÍÓÌÙÎËÍÚ. “ˇ  ÔÓ-ÒÍÓÓ ÍËÁ‡, ÔÓÓ‰Â̇ ÓÚ Ò‚˙ıÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ˜Â ÒÔÓ‰ ÌˇÍÓË ËÍÓÌÓÏËÒÚË Â ÔÓÓ‰Â̇ ÓÚ Ì‰ÓÒÚË„‡ ̇ ÓÒÌÓ‚ÌË ÒÛÓ‚ËÌË Ë ÚÂıÌËÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÌË (Ô‰ËÏÌÓ ÔÂÚÓÎ Ë ‰Û„Ë „ÓË‚‡). Õ‡ Ô‡ÍÚË͇ ˆÂÌËÚ ËÏ ÔÓ̇ÒÚÓˇ˘ÂÏ ÒÔ‡‰Ì‡ı‡ ÓÍÓÎÓ 3 Ô˙ÚË, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÚÂÎÌÓ, ˜Â ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡˘Ëˇ ËÏ ÎÂÒÂÌ ‰Ó·Ë‚, Á‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ Ó„ÓÏÌË ÔÂÚÓÎÌË Ë „‡ÁÓ‚Ë Á‡ÎÂÊË Ì‡ ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ÏÂÒÚ‡ (Ó͇ÌÒÍÓÚÓ ‰˙ÌÓ, ¯ËÒÚË ‚ ·„ӂ‡Ú‡ ÎËÌˡ ̇ Í‡È·ÂÊˡ Ò ÚÛ‰ÂÌ ÚÂÂÌ Ë Ú.Ì.), ÚÂÁË ÒÛÓ‚ËÌË Ì ҇ ̇ ËÁ˜ÂÔ‚‡ÌÂ Ë ÔÓÌ ‰Ó Í‡ˇ ̇ ’’I ‚. ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÌÂ„ËÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ. ËÁ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂÁ 2008 „. ÒÔÓÎÂÚˇ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇ Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ,  ÔÓ-ÒÍÓÓ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ۉ˂ËÚÂÎÌÓ ÎÓ¯ ÏÂÌˉÊÏ˙ÌÚ Í‡ÍÚÓ Ì‡ Ó„ÓÏÌË ÙË̇ÌÒÓ‚Ë ‡ÍÚË‚Ë ‚ ·‡ÌÍÓ‚‡Ú‡ ÒÙÂ‡, ڇ͇ Ë ‚ Ò‚˙ıÔ‰·„‡ÌÂ Ë ÔÂ͇ÎÂÌÓ ·˙Á ˙ÒÚ Ì‡ ˆÂÌËÚ ‚ ÌˇÍÓË ÒÂÍÚÓË - ͇ÚÓ Ì‰‚ËÊËÏËÚ ËÏÓÚË, ËÎË Ò‚˙ıÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó - ͇ÚÓ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÓÒÚÓÂÌÂÚÓ Ë ÏÂÚ‡ÎÛ„ˡڇ, ‡ Í˙Ï Úˇı ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔË·‡‚Ë Ë ÚÂÍÒÚËÎ̇ڇ Ë̉ÛÒÚˡ, Ë ÎÂ͇ڇ ÔÓÏ˯ÎÂÌÓÒÚ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ. œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÌË Ë ¡Õ¡ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÂÎËÏËÌË‡Ú Ô˘ËÌËÚ ËÁˆˇÎÓ, ÌËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÏ ‚ÎˡˇÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ò ÔÓÁ̇ÚËÚ ‰ÓÒ„‡ ÙËÒ͇ÎÌË Ë ÏÓÌÂÚ‡ÌË ÏÂÍË, ÌÓ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË ÒΉ‚‡ ‰‡ Ò‡ ÒÚÓÊÂ Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÙË̇ÌÒӂˡ ÒÂÍÚÓ Ë ÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚÚ‡ ̇ ‚‡ÎÛÚÌˡ ÍÛÒ ÓÚ 1,9583 ΂. Á‡ 1 ‚Ó, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚‡ÎÛÚÌˡ ·Ó‰ ‰Ó ‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ‚ ≈‚ÓÁÓ̇ڇ.

С

Правителството ни и БНБ не могат да елиминират причините за кризата изцяло, нито могат да им влияят съществено с познатите досега фискални и монетарни мерки. При проявленията на кризата у нас са налице различни подходи на представителите на бизнеса, независимо от това какво става в другите страни.

¬ ÒΉÌËÚ ˜ÂÚËË ÔÓ͇Á‡ÚÂÎÌË ÔËÏÂ‡ (‰‚‡ ÓÚ Úˇı Ò‡ ÔÓÁËÚË‚ÌË, ‡ ‰Û„ËÚ - Ì„‡ÚË‚ÌË) Á‡ ÔÓˇ‚ÎÂÌˡ ̇ ÍËÁ‡Ú‡ Ò‡ ̇Îˈ ‡Á΢ÌË ÔÓ‰ıÓ‰Ë Ì‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚ ̇ ·ËÁÌÂÒ‡ Û Ì‡Ò, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ‚‡ Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡ ‚ ‰Û„ËÚ ÒÚ‡ÌË: œ˙‚ËˇÚ ÔËÏÂ Ò ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ ‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏË Ë Ô˜ÂÎË‚¯Ë ıÓΉËÌ„Ë Û Ì‡Ò - "¡Û΄‡Ú‡·‡Í" ¿ƒ. “ÓÈ Â Ì‡Ï‡ÎËÎ ÒËÎÌÓ ‡ÎËÁË‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ Ë Ì‡ ‚˙Ú¯Ìˡ Ô‡Á‡, Ë Á‡ ËÁÌÓÒ. «‡ Ô˙‚ËÚ 3 ÏÂÒˆ‡ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ ÍÓÏÔ‡Ìˡڇ  ÔÓ‰‡Î‡ Ó·˘Ó 1,25 ÏÎÌ. Ú Ú˛Ú˛Ì, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò 2,5 ÏÎÌ. Ú „Ó‰Ë̇ ÔÓ-‡ÌÓ. —Ô‡‰ Ëχ ̇ ‚˙Ú¯Ìˡ Ô‡Á‡, ÌÓ Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ÌÂ„Ó ‡ÎËÁË‡ÌËÚ ڲڲÌÂ‚Ë ËÁ‰ÂÎˡ Á‡ ËÁÌÓÒ ÔÂÁ Ô˙‚ËÚ 3 ÏÂÒˆ‡ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ Ò‡ ·ÎËÁÓ 2 ÏÎÌ. Ú, ‡ „Ó‰Ë̇ ÔÓ-‡ÌÓ Ò‡ ·ËÎË 1,14 ÏÎÌ. ÚÓ̇. ’ÓΉËÌ„˙Ú Â ÔËÍβ˜ËΠχÚ Ò˙Ò Á‡„Û·‡ ÓÚ 7,6 ÏÎÌ. ΂., ‰Ó͇ÚÓ Á‡ Ò˙˘Ëˇ ÔÂËÓ‰ ̇ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇

Úˇ  ·Ë· 17,15 ÏÎÌ. ΂. — ÓÍÓÎÓ 9 ÏÎÌ. ΂. Ò‡ Ò ۂÂ΢ËÎË ÌÂÚÌËÚ ÔËıÓ‰Ë ÓÚ ÔÓ‰‡Ê·‡ ̇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ, ‰ÓÒÚË„‡ÈÍË 35,8 ÏÎÌ. ΂. «‡Í˙ÒÌˇÎ‡Ú‡ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËˇ ̇ "¡Û΄‡Ú‡·‡Í ıÓΉËÌ„"  Ô˘Ë̇ ͇ÍÚÓ Á‡ ÎÓ¯ËÚ ÙË̇ÌÒÓ‚Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË, ڇ͇ Ë Á‡ ̇χÎÂÌˡ Ô‡Á‡ÂÌ ‰ˇÎ ̇ ·˙΄‡ÒÍˡ Ú˛Ú˛Ì‚ „Ë„‡ÌÚ Ì‡ ‚˙Ú¯Ìˡ ÌË Ô‡Á‡ - ÓÚ 90% ÔÂ‰Ë ÓÍÓÎÓ 3 „Ó‰ËÌË - ̇ 60% ÔÓ̇ÒÚÓˇ˘ÂÏ. ¿ÍÓ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ò Á‡·‡‚Ë Ó˘Â, ‡ Ô‡Á‡ÌËˇÚ ÏÛ ‰ˇÎ ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡, ÚÓ ‰‡ÎË ˘Â Ò ̇ÏÂË ÍÓÈ ‰‡ „Ó Á‡ÍÛÔË Â ÔÓ‰ ‚˙ÔÓÒ?!?

Съдбата на "Кремиковци" —Ή‚‡˘ËˇÚ ÔËÏÂ Ò ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ " ÂÏËÍÓ‚ˆË" ¿ƒ (ÔÓ‰‡‰ÂÌÓ Á‡ 120 ÏÎÌ. ‚Ó ÓÚ ·Ë‚¯Ëˇ ÒË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÍ, ‡‰‚‡˘ Ò ̇ ÛÒÔÂıË ‚ Ò„‡¯ÌÓÚÓ ÒË ÓÎÓ‚ÌÓ-ˆËÌÍÓ‚Ó Ô‰ÔˡÚËÂ, ̇ Ë̉ˈ‡ œ‡ÏÓ‰ ÃËÚ‡Î), ÍÓÂÚÓ ÒÔÓ‰ÂÎË ÌÂ‡‰ÓÒÚ̇ڇ Ò˙‰·‡ ̇ ‰ÂÒÂÚÍË

Á‡Ú‚ÓÂÌË ÏÂÚ‡ÎÛ„˘ÌË Á‡‚Ó‰Ë, ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÒËÎÌÓ Ì‡Ï‡ÎÂÎËÚ ÔÂÁ 2009 „. ˆÂÌË Ì‡ ˜ÂÌËÚ ÏÂÚ‡ÎË. œÂÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë ‡·ÓÚ‡ ‰ÓË ÌˇÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË ÔÓ-„ÓÎÂÏËˇÚ Á‡‚Ó‰ Ò˙Ò ÒıÓ‰ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ œÂÏ, –ÛÒˡ. ¬ Ò‰‡Ú‡ ̇ Ï‡È 2009 „. ‰˙ʇ‚̇ڇ ÙËχ "¡Û΄‡„‡Á"¿ƒ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡Á Í˙Ï ÍÓÏ·Ë̇ڇ Ë ÍÓÍÒÓıËÏ˘ÂÒÍÓÚÓ Ë ‰ÓÏÂÌÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ˜Û„ÛÌ ·Â Á‡Ò„‡ ÒÔˇÌÓ. ¬ÂÓˇÚÌÓ ÏÂÊ‰Û 1500 Ë 2000 ‡·ÓÚÌËˆË ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌË ÓÚ ‡·ÓÚ‡ ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘ËÚ ‰‚‡-ÚË ÏÂÒˆ‡. œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÚÓχ̇ ‚ ÂÎÂÍÚÓÔ¢ËÚ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ Ë ˘Â Á‡Ô‡ÁˇÚ ‡·ÓÚ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓ ÓÍÓÎÓ 5000 ÏÂÚ‡ÎÛÁË. œ‰ÒÚÓË ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ÓÁ‰‡‚ËÚÂÎÂÌ ÔÎ‡Ì Ì‡ ÍÓÏ·Ë̇ڇ, ÌÓ ÍÓ„‡ ˘Â Ò ̇ÏÂË ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍË ËÌ‚ÂÒÚËÚÓ ̇ Ó„ÓÏÌˡ ÏÂÚ‡ÎÛ„˘ÂÌ „Ë„‡ÌÚ Ì  ˇÒÌÓ Á‡Ò„‡. »ÌÚÂÂÒ Í˙Ï ÌÂ„Ó ÌˇÏ‡ ‚˜ ÓÚ ÌËÍÓÈ ÔÓÚÂ̈ˇÎÂÌ ÍÛÔÛ‚‡˜. ¬ÂÓˇÚÌÓ Ú‡Í˙‚ ˘Â Ò ÔÓˇ‚Ë Â‰‚‡ ÒΉ ͇ÚÓ ÓÚÏËÌ ÍËÁ‡Ú‡?!? Õ‡ ÙÓ̇ ̇ ÚÂÁË ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚Ë ˇ‚ÎÂÌˡ ‚ ‡Î̇ڇ ·˙΄‡Ò͇ ËÍÓÌÓÏË͇, ÔÓÓ‰ÂÌË ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ ‚ Ò‚ÂÚ‡, Ò Ô‡‚ˇÚ ËÎË Ò ÔÓ„ÌÓÁË‡Ú ‰ˈ‡ ÒÚ˙ÔÍË ‚˙‚ ÙË̇ÌÒӂˡ ÌË ÒÂÍÚÓ - ÌˇÍÓË ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË, ‡ ‰Û„Ë - ÌÂ. »ÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ Ë ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÔÓÎËÚË͇ ̇ ÒΉ‚‡˘ÓÚÓ ·˙΄‡ÒÍÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó ˘Â  ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Á̇˜ÂÌË Á‡ ÔÓ-·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÓÚÓ ËÁÎËÁ‡Ì ̇ ¡˙΄‡ˡ ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ ˘Â ÔÓÎË˜Ë ÓÚ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ڇ ÏÛ Ì‡ ·˛‰ÊÂÚ‡ Á‡ 2010 „Ó‰Ë̇. ŒÚ Ô‡‡ÏÂÚËÚ ‚ Ì„Ó, ÍÓËÚÓ ˘Â ·˙‰‡Ú Á‡ÎÓÊÂÌË, Ë Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò ÚÓ‚‡ ÔÓÏÂÌË ‚ ‰‡Ì˙˜ÌËÚÂ Ë ÓÒË„ÛËÚÂÎÌËÚ Á‡ÍÓÌË, ͇ÍÚÓ Ë ‚ ˆˇÎÓÒÚ̇ڇ ‚ËÁˡ Á‡ χÍÓËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÍËÁ‡, ˘Â Ò ӘÂÚ‡Â Ë ÍÓ„‡ ̇¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ˘Â ËÁÎÂÁ ÓÚ Ì¡. “Ó‚‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-‡ÌÓ ÓÚ ÚË ÏÂÒˆ‡ ÔÂ‰Ë √ÂχÌˡ Ë »Ú‡Îˡ - ÓÒÌÓ‚ÌË ‚˙̯ÌÓÚ˙„Ó‚ÒÍË Ô‡Ú̸ÓË Ë ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË Û Ì‡Ò.

Ñ ÍÈÌ Ê À: Ç À Ì ÀÍ ÀÐÕ ÈÂ

Äúðæàâàòà è ÷àñòíèÿò áèçíåñ - ïàðòíüîðè â îðúæåéíàòà èíäóñòðèÿ “ÓÁË ÔËÏÂ  ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ Ë Â Á‡ ‰ÌÓ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ Ô‡Ú̸ÓÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Ë ˜‡ÒÚÌˡ ·ËÁÌÂÒ ‚ ÒÙÂ‡, ÍÓˇÚÓ ÓÚ·ÂΡÁ‡ ̇ÔÓÒΉ˙Í ÒËÎÂÌ ÒÔ‡‰ ̇ ÔÓËÁ‚‰Â̇ڇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ - Ó˙ÊÂÈ̇ڇ ÌË Ë̉ÛÒÚˡ. ¬ Í‡ˇ ̇ 80-Ú „Ó‰ËÌË Ì‡ ’’ ‚. Úˇ ‰‡‚‡¯Â ̇ ‰˙ʇ‚Ìˡ ·˛‰ÊÂÚ Ì‡‰ 1 ÏÎ‰.$ ÔËıÓ‰Ë ÓÚ ËÁÌÓÒ. —ÔÓ‰ ‡Á‡·ÓÚÂ̇ ÒÚ‡Ú„ˡ Á‡ ÓÚ·‡ÌËÚÂÎ̇ڇ Ë̉ÛÒÚˡ Ò Ô‰‚Ëʉ‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰Â ‚˙̯ÌÓÚ˙„Ó‚ÒÍÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó ˜ÂÁ ÔÛ·Î˘ÌÓ-˜‡ÒÚÌÓ Ô‡Ú̸ÓÒÚ‚Ó. ≈‰ËÌ ÓÚ ‚‡ˇÌÚËÚ  Ò„‡¯Ì‡Ú‡ ËÁˆˇÎÓ ‰˙ʇ‚̇ ‚˙̯ÌÓ-Ú˙„Ó‚Ò͇ ÙËχ " ËÌÚÂÍÒ" ‰‡ Ò Ú‡ÌÒÙÓÏË‡ ‚ ÌÓ‚ÓÚÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‚˙‚ ÙËχڇ ˘Â ‚ÎÂÁÂ Ë ˜‡ÒÚÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ. œÓ‰Ó·ÌË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡Ú ‚ ‰‚ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ

ÒÚ‡ÌË-ËÁÌÓÒËÚÂÎÍË Ì‡ ‚ÓÂÌ̇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ‚ Ò‚ÂÚ‡ - »Ú‡Îˡ Ë –ÛÒˡ. œÓ‰Ó·ÌÓ ‚˙̯ÌÓÚ˙„Ó‚ÒÍÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó ˘Â  ÔÓÎÂÁÌÓ, ‡ÍÓ ˜ÂÁ ÌÂ„Ó ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ˆÂÎË ‰‡ Ò ÔÂÓ‰ÓΠÔ‡ÍÚË͇ڇ ̇ ÌÂÎÓˇÎ̇ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ̇ ·˙΄‡ÒÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ì‡ ‰ÌË Ë Ò˙˘Ë ˜ÛʉÂÒÚ‡ÌÌË Ô‡Á‡Ë. ŒÒÌӂ̇ڇ ÍËÚË͇ ̇ ÙËÏËÚ ÓÚ Ó˙ÊÂÈÌˡ ÓÚ‡Ò˙Î Û Ì‡Ò ‰ÓÒ„‡ ·Â, ˜Â Ú Ì ۘ‡ÒÚ‚‡Ú ‚ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ̇ ‡Ïˡڇ ÌË. ˙Ï Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Â‰‚‡ 4% ÓÚ ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ ÙËÏË ÓÒÚ‡‚‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ, ‡ ÓÒڇ̇·ڇ ˜‡ÒÚ (ˆÂÎË 96%)  Ô‰̇Á̇˜Â̇ Á‡ ËÁÌÓÒ ‚ ˜ÛÊ·Ë̇. ƒÛ„ËˇÚ ÔËÏÂ  ҂˙Á‡Ì Ò ŒÎÓ‚ÌÓ-ˆËÌÍӂˡ Á‡‚Ó‰ ‚  ˙‰Ê‡ÎË, ÔË‚‡ÚËÁË‡Ì ÓÚ ·Ë‚¯Ëˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÍ Ì‡ " ÂÏËÍÓ‚ˆË" ¿ƒ ¬‡ÎÂÌÚËÌ «‡ı‡Ë‚. “ÓÈ ‡ÎËÁË‡ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰-

̇ Ô˜‡Î·‡ ÔÂÁ ‡ÔËÎ 2009 „. ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 275 ıËÎ. ΂. —Ή ÔËÒÔ‡‰‡Ì ̇ ÙË̇ÌÒÓ‚ËÚ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÎËı‚Ë ÔÓ Í‰ËÚË Ë ÓÚˈ‡ÚÂÎ̇ڇ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ÔÓÏˇÌ‡ ̇ ‚‡ÎÛÚÌËÚ ÍÛÒÓ‚Â ÚÓÈ ÓÚ˜ÂÚ Á‡ Ô˙‚ËÚ 4 ÏÂÒˆ‡ ̇ 2009 „. ÌÂÚ̇ Ô˜‡Î·‡ ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 1,51 ÏÎÌ. ΂. ÓÏ·Ë̇Ú˙Ú ÔËÍβ˜Ë Ô˙‚ÓÚÓ ÚËÏÂҘˠ̇ „Ó‰Ë̇ڇ Ò 1,23 ÏÎÌ. ΂. Ô˜‡Î·‡, ÔË 1,03 ÏÎÌ. ΂. „Ó‰Ë̇ ÔÓ‡ÌÓ. «‡ ÔÂËÓ‰‡ ˇÌÛ‡Ë - ‡ÔËÎ Ò‡ ÔÓËÁ‚‰ÂÌË 7316 Ú ÓÎÓ‚Ó Ë 7390 Ú ˆËÌÍ. œËıÓ‰ËÚ ÓÚ ÔÓ‰‡Ê·Ë Ò‡ 37,01 ÏÎÌ. ΂‡ ÔË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â̇ ‰ÂÈÌÓÒÚ ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 32,4 ÏÎÌ. ΂., ÍÓÂÚÓ ÙÓÏË‡ ÓÔÂ‡Ú˂̇ Ô˜‡Î·‡ ÓÚ 4,6 ÏÎÌ. ΂. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ ‚ ÏÂÚ‡ÎÛ„˘Ìˡ ÓÚ‡Ò˙Î ‚ Ò‚ÂÚ‡, ·˙΄‡ÒÍËˇÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ ‡ÎËÁË‡ ˙ÒÚ Ì‡ ÔËıÓ‰ËÚÂ, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ.


Â Ú Ç Ð À Ñ Ò Z A M A N 11 15 - 21 ÞÍÈ 2009

Õóáàâî å äà ñè âúçðàñòåí! ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 “ ‡Á·Ë‡Ú, ˜Â ‚˜ Ì ҇ Ï·‰Ë, ÌÓ Ì ËÒÍ‡Ú ‰‡ „Ó ÔËÂχÚ, ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ‰‡ ÒË ‚˙Á‡ÒÚÂÌ Â ÔÓÚËÒ͇˘Ó, Á‡ÚÓ‚‡ Ú Ò ӷ΢‡Ú ͇ÚÓ Ï·‰Ë, ‰˙Ê‡Ú Ò ͇ÚÓ Ï·‰Ë Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ËÒÍ‡Ú ‰‡ ËÁ·ˇ„‡Ú ÓÚ ‚˙Á‡ÒÚÚ‡ ÒË. ƒ‡ ̇‚ÎÂÁ¯ ‚˙‚ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË Ì  ÌËÍ‡Í ÒÚ‡¯ÌÓ, ‚˙Á‡ÒÚÌËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ Ì  Ì¢‡ÒÚÂÌ, ·ÂÁÔÓÎÂÁÂÌ, ÌËÍÓÏÛ ÌÂÌÛÊÂÌ, ̇ÔÓÚË‚, Ò„‡, ÚÓ˜ÌÓ ‚ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡, ÏÛ Ô‰ÒÚÓË ‚‡Ê̇ Á‡‰‡˜‡, ÚÓÈ ÌÓÒË „ÓÎˇÏ‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Â ÚÓÎÍÓ‚‡, ÍÓÎÍÓÚÓ ÍÓ„‡ÚÓ Â ·ËÎ Ï·‰, Á‡˘ÓÚÓ Ï·‰ËÚ Ò ÌÛʉ‡ˇÚ ÓÚ ÌÂ„Ó - ÚÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ Ô‰‡‰Â Ò‚Óˇ ÊËÚÂÈÒÍË ÓÔËÚ, Ú Ò ÌÛʉ‡ˇÚ ÓÚ Ò˙‚ÂÚËÚ ÏÛ Ë Ì„ӂ‡Ú‡ Ï˙‰ÓÒÚ. ¬˙Á‡ÒÚÌËÚ ҇ ·ÂÁˆÂÌÌË ÔÓÏÓ˘ÌËˆË ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË. «‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú Ú‡ÁË Ò‚Óˇ Á‡‰‡˜‡, Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò „ËÊ‡Ú Á‡ Ò· ÒË, Á‡ ‰‡ Ò‡ ÊËÁÌÂÌË Ë Á‰‡‚Ë. ¬˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡ Ô‡‚ˇÚ ÒÍ˙ÔÓˆÂÌÂÌ ÔÓ‰‡˙Í Ì‡ Ï·‰ËÚ - Ú ËÏ ‰‡ˇ‚‡Ú Ò‚Óˇ ÓÔËÚ Ë Ï˙‰ÓÒÚ. ’Û·‡‚Ó Â ‰‡ ÓÒÚ‡ˇ‚‡¯ Ë ‰‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡¯ ˆÂÌÂÌ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ, ÔÓÎÂÁÂÌ. ¬˙Á‡ÒÚÌËÚ ÔÓχ„‡Ú ̇ Ï·‰ËÚ ÔÓ ÒÚ˙ÏÌˡ, ͇ÏÂÌËÒÚ Ô˙Ú Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡. ÷‰ËÚ Ò ÌÛʉ‡ˇÚ ÓÚ ÚÂıÌËÚ Ò˙‚ÂÚË Ë Ï˙‰ÓÒÚ. ÕˇÍÓË Ï·‰Ë Ì ӷ˘‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇ÒÚ‡‚Ρ‚‡ÌË, ÌÓ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ËÏ‡Ú ÏÓ‡ÎÌÓÚÓ Ô‡‚Ó ‰‡ ÔÓÛ˜‡‚‡Ú. ÷‰ËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÁ̇‚‡Ú Ï˙‰ÓÒÚ‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ Ë ‰‡ Ò ‚ÒÎÛ¯‚‡Ú ‚ Ò˙‚ÂÚËÚ ËÏ, Á‡˘ÓÚÓ ÍÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ ÒË ÏËÒΡÚ, ˜Â Á̇ˇÚ ÏÌÓ„Ó, Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ Á̇ˇÚ ÏÌÓ„Ó Ôӂ˜ ÓÚ Úˇı.

Възрастният е "почитан човек" Õ‡ ÍËÚ‡ÈÒÍË Á‡ ‰Ûχڇ ‚˙Á‡ÒÚÂÌ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÎÓ‚ÓÒ˙˜ÂÚ‡ÌËÂÚÓ "ÔÓ˜ËÚ‡Ì ˜Ó‚ÂÍ". ŒÒÚ‡ˇ‚‡ÈÍË, ˜Ó‚ÂÍ ÌÂÔÂÍ˙Ò-

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVII, ÁÐÎÉ 25 (856) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0878 52 86 27 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ïëîâäèâ - Àëè ÔÈÊÐÅÒ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Õþñåèí ÞÑÓÔ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

Всяка възраст е хубава, стига човек да може да вижда хубавите неща. Ако човек живее достойно и действията му са благородни, възрастта е без значение - животът му винаги ще е хубав!

̇ÚÓ Ì‡Û˜‡‚‡ Ôӂ˜Â. Ã˙‰ÓÒÚÚ‡ ˉ‚‡ Ò ‚˙Á‡ÒÚÚ‡. ¬˙Á‡ÒÚÌËÚ ҇ Ï˙‰Ë Ë ÓÔËÚÌË. ΔËÚÂÈÒÍËˇÚ ËÏ ÓÔËÚ „Ë Â Ì‡Ô‡‚ËÎ Ú˙ÔÂÎË‚Ë Ë Û‡‚ÌÓ‚ÂÒÂÌË, Ú ‚Ë̇„Ë Á̇ˇÚ ‚ ÔÓ·ÎÂÏÌËÚ ÒËÚÛ‡ˆËË Í‡Í Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚ˙ÔË Ë Í‡Í‚Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ̇Ô‡‚Ë, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ Ï·‰ËÚ Ì ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ËÏÔÛÎÒË‚ÌÓ, ‡ Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ˇÚ ÓÚ ‡ÁÛχ, Á‡ÚÓ‚‡ Ú ҇ ·ÂÁˆÂÌÌË Ò˙‚ÂÚÌˈË. ¬˙Á‡ÒÚÌËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ Â ÓڄΉ‡Î ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË, ‡ÎËÁË‡Î Ò  ‚ ÊË‚ÓÚ‡ Ë Ò„‡ ÏÛ Ô‰ÒÚÓË ‰Û„‡ ‚‡Ê̇ Á‡‰‡˜‡ ‰‡ ÔÓχ„‡ Ò˙Ò Ò˙‚ÂÚËÚÂ Ë ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ ÒË ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË Ë ‰‡ ÔÓχ„‡ ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ë ‚˙Á-

ОБЯВА Œ“ —≈Ã≈≈Õ —⁄ƒ ⁄–ÿ≈’»–, –≈œ”¡À» ¿ “”–÷»fl ¬ı. No 2005/170 Œ“¬≈“Õ» : «¿Õ¿ ”«”ÕŒ¬¿  ¿–¿ƒΔ¿, Δ»¬”Ÿ¿ ¬ —≈ÀŒ ¡≈À¬≈“», ”À. "÷¿–≈¬≈÷", Œ¡Ÿ»Õ¿  ”¡–¿“, Œ –⁄√ –¿«√–¿ƒ, –≈œ”¡À» ¿ ¡⁄À√¿–»fl

¬ Ò˙‰Â·ÌÓ Á‡Ò‰‡ÌË ÔÓ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÓÚÓ ‰ÂÎÓ Á‡ ‡Á‚Ó‰ ÓÚ Ë˘Âˆ‡ ÿ‡ıËÌ ¿–¿ƒΔ¿ ÒÂ˘Û ¬‡Ò Ò ¯Ë: —˙‰˙Ú ÌË ÔÓ ËÒÍÓ‚‡Ú‡ ÏÓη‡ Á‡ ‚˙˜‚‡Ì ̇ ÔËÁӂ͇ ˜ÂÁ √·‚̇ ‰ËÂÍˆËˇ "ÃÂʉÛ̇Ó‰ÌË œ‡‚ÌË Ë ¬˙̯ÌË ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ" ÔË ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ œ‡‚ÓÒ˙‰ËÂÚÓ Â ËÁÔ‡ÚËÎ Ô‰ÔËÒ‡ÌËÂ, ÌÓ ÔÓ‡‰Ë Ì‚˙˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÁӂ͇ Ò Â¯Ë Ò˙Ó·˘‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÒÍÓ‚‡Ú‡ ÏÓη‡ Ë ‰‡Ú‡Ú‡ ̇ Ò˙‰Â·ÌÓÚÓ Á‡Ò‰‡ÌË ˜ÂÁ Ó·ˇ‚ÎÂÌËÂ. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÚÓ Â Ò˙Ó·˘ÂÌË ˜ÂÁ Ó·ˇ‚ÎÂÌË Á‡ ‰‡Ú‡Ú‡ ̇ Ò˙‰Â·ÌÓÚÓ Á‡Ò‰‡ÌËÂ, ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ 09.09.2009, 9:05 ˜‡Ò‡, ‚ ÍÓÂÚÓ Î˘ÌÓ ËÎË ˜ÂÁ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌËÍ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚Û‚‡ÚÂ, ‚ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È Ò˙„·ÒÌÓ ˜Î. 213/‡Î.2 ÓÚ Á‡ÍÓÌ Á‡ √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ-ÔÓˆÂÒÛ‡ÎÌˡ ÍÓ‰ÂÍÒ 3156 ‰ÂÎÓÚÓ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ Ò ‡Á„ÎÂʉ‡ ‚˙‚ ¬‡¯Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ. 23813

ÔËÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÌÛˆËÚÂ. ¡ÂÁ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡ Ó‰ËÚÂÎËÚ Ì ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇÚ ‰Ó· ‚ „ËÊËÚ Á‡ ‰ÂÚÂÚÓ. Õ ҇ÏÓ Ó‰ËÚÂÎËÚ ˄‡ˇÚ ‚‡Ê̇ ÓΡ ‚˙‚ ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ Ë ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ, ‰ˇ‰ÓÚÓ Ë ·‡·‡Ú‡ ÚÛÍ Ò‡ ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏË. «‡ ‰‡ ÔÂÏËÌ ‰ÂÚÂÚÓ ÛÒÔ¯ÌÓ ÔÂÁ ÔÂËÓ‰‡ ̇ ·ÂÁÔÓÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÚÓ Ò ÌÛʉ‡Â Ì ҇ÏÓ ÓÚ Ï‡Ï‡ Ë Ú‡ÚÍÓ, ·‡·‡Ú‡ Ë ‰ˇ‰ÓÚÓ Á‡ÂÏ‡Ú ‚‡ÊÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚ Ì„ӂˡ ÊË‚ÓÚ. “ ҇ ‰Ó·Ë ÔÓÏÓ˘ÌËˆË ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ Ë ÌÂ„Ó‚Ë ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏË ÔˡÚÂÎË, ËÌÒÚËÌÍÚË‚ÌÓ Á̇ˇÚ Í‡Í ‰‡ Ò ҷÎËÊ‡Ú Ò ‰ÂÚÂÚÓ.

Дядото и бабата са най-близките приятели на детето Дядото и бабата са най-доверените приятели на детето. Децата са щастливи, когато са с дядо и баба. Родителите трябва да подреждат така нещата, че детето да прекарва достатъчно време с тях. Психолозите твърдят, че всеки един от роднините играе определена роля в развитието на детето. В източните култури се смята, че колкото повече роднини има човек, толкова е по-богат. Съществува тясна връзка между бабите, дядовците и внуците. Внучето е радост за тях и те за него, между тях и детето съществува топло приятелство, изпълнено с радост и обич. Да си възрастен не е тъжно, нито пък е тежко, зависи какво е постигнал човек през младостта си и как е осмислил съществуването си. Когато в живота си се е водил от благородни цели и действията му са били в тази посока, през втората половина от живота си той ще се радва на спокойствие и уважение. Сега той също има отговорности и задачи - не по-малко от преди. Всяка възраст е хубава, стига човек да може да вижда хубавите неща. Ако човек живее достойно и действията му са благородни, възрастта е без значение - животът му винаги ще е хубав! Хатидже Ибрахим


15 - 21 ÞÍÈ 2009

|

12

Òåíèñêèòå - òðóäíî ñå èçáèðàò, ëåñíî ñå îáëè÷àò Ã˙ÊÂÚÂ Ò Ôӂ˜ ÍËÎÓ„‡ÏË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÚÓˇÚ ‰‡Î˜ ÓÚ ‰Â·ÂÎË Ë‚ËˆË Ë ‡Áˆ‚ÂÚÍË. ≈Ï·ÎÂÏËÚ Ôˉ‡‚‡Ú ÔÓ-ı‡ËÁχÚ˘ÂÌ ‚ˉ ̇ ÚÂÌËÒÍËÚÂ Ò ˇÍ‡ ÚËÔ ÔÓÎÓ. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚ ·Ó‰ÂËË ‚ ÚÂÁË ÏÓ‰ÂÎË Ò˙Ò ÒÔÓÚÂÌ ‚ˉ Ò‡ ·Â΄ Á‡ ͇˜ÂÒÚ‚Ó. П Р ОД Ъ Л Ж ЕН И Е ОТ СТ РА Н И Ц А 1 Õ‡‰ Ò ÚÓ‚‡ ÌÓ‚ËˇÚ ÏÓ‰ÂÌ ÒÂÁÓÌ Ò ÛÒ¢‡ Ë ÔË ÚÂÌËÒÍËÚÂ. Опасността от тениски с лозунги

—Ή ͇ÚÓ Òڇ̠‰Ûχ Á‡ ÚÂÌËÒ͇, ̇È̇Ô‰ Ò Ò¢‡Ï Á‡ ÚÂÁË, ̇ ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÁÔËÒ‡ÌË ÎÓÁÛÌ„Ë. Õ‡ ÏÌÓ„Ó ÓÚ Úˇı Ëχ ̇‰ÔËÒË Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍË. ¿ÍÓ Ì Á̇ÂÚ ÂÁË͇ Ë ÒË ÍÛÔËÚ ÚÂÌËÒ͇ Ò Ú‡Í˙‚ ̇‰ÔËÒ, Ò‡ÏÓ Á‡˘ÓÚÓ ‚Ë ı‡ÂÒ‚‡ ̇˜ËÌ˙Ú, ÔÓ ÍÓÈÚÓ Â ËÁÔËÒ‡Ì, Ë ˆ‚ÂÚ˙Ú, ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÁÓ‚ÂÚ ‚ ÚÂÊ͇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ. ¬Ëʉ‡ÎË ÒÏ ÏÌÓ„Ó ÚÂÌËÒÍË, ̇ ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÁÔËÒ‡ÌË ÎÓÁÛÌ„Ë Ì‡ ÔÓ‰ÍÂÔˇÌ‡Ú‡ Ô‡Úˡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ËÁ·ÓË. ¿ Í‡Í‚Ó ‰‡ Ò ͇Ê Á‡ ÎÓÁÛÌ„ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÁ‡ÂÎÒÍËÚ ‚ÓÈÌËˆË ËÁÔËÒ‚‡Ú ̇ ÚÂÌËÒÍËÚ Ô‰ Ó˜ËÚ ̇ ˆÂÎˡ Ò‚ˇÚ, ÒˇÍ‡¯ ÔÓ‚ÓÍË‡Ú ıÓ‡Ú‡! ≈‰ËÌ ÓÚ Úˇı ËÁ„ÎÂʉ‡ ڇ͇: ̇ËÒÛ‚‡ÌÓ Â ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ ·ÂÏÂÌ̇ Ô‡ÎÂÒÚËÌÒ͇ ÊÂ̇ ͇ÚÓ Ï˯Â̇, ‡ ̇‰ÔËÒ˙Ú ÔÓ‰ ËÒÛÌ͇ڇ „·ÒË: "— ‰ËÌ ÍÛ¯ÛÏ ‰‚ ÊÂÚ‚Ë." “Ó‚‡ ÒÏ‡Áˇ‚‡ Í˙‚Ú‡ ̇ ˜Ó‚Â͇. ÃÌÓ„Ó Â ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ Ò ӈÂÌË ÚÓ‚‡ Ò‡ÏÓ Í‡ÚÓ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÚÂÌËÒ͇. Õ‡ ‰Û„‡ ÚÂÌËÒ͇ Ëχ ̇‰ÔËÒ: "¬ÒˇÍ‡ ‡‡·Ò͇ χÈ͇ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á̇Â, ˜Â Ò˙‰·‡Ú‡ ̇ ÌÂÈÌˡ ÒËÌ Â ‚ ̇¯Ë ˙ˆÂ." “ÂÁË Ì‡‰ÔËÒË ˇÒÌÓ ÔÓ͇Á‚‡Ú ‰ÓÍ˙‰Â ÏÓÊ ‰‡ ÒÚË„Ì‡Ú ÔÓÒ·Ìˡڇ ‚ ÎÓÁÛÌ„ËÚÂ, ËÁÔËÒ‡ÌË Ì‡ ÚÂÌËÒÍËÚÂ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, Ì ‚Ò˘ÍË ÚÂÌËÒÍË Ò ÎÓÁÛÌ„Ë Ë„‡ˇÚ ÓΡڇ ̇ ÍÛ¯ÛÏË ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ˆËÚË‡ÌË-

ÚÂ. »Ï‡ Ë ÚÂÌËÒÍË, ÌÓÒÂÌË ÓÚ ·ÂÏÂÌÌË ÊÂÌË, Ò ¯Â„Ó‚ËÚË Ì‡‰ÔËÒË Í‡ÚÓ: "√ÓÒÚ˙Ú, ÍÓ„ÓÚÓ Ó˜‡Í‚‡Ï ÔÂÁ ˛ÎË, Ò„‡  ÚÛÍ." ¬˙ÔÂÍË ˜Â ̇È-Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË Ò‡ ·ÂÎËÚÂ Ë ˜ÂÌËÚ ÚÂÌËÒÍË, Ú˙ÏÌÓÒËÌËÚÂ, ÒË‚ËÚÂ, ˜Â‚ÂÌËÚÂ, ÚÂÁË ‚˙‚ ‚ÓÈÌ˯ÍÓÁÂÎÂÌÓ Ë Ò ‰ËÏÂÌ ˆ‚ˇÚ Ò‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â Á‡ ÚÂÌËÒÍËÚÂ Ò Ì‡‰ÔËÒË. œË‚ÎÂ͇ÚÂÎÌËÚ ÚÂÌËÒÍË Á‡ ÏÓÏ˘ÂÚ‡ Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË Í‡ÍÚÓ ÓÚ ·ÎˇÒ͇‚Ë ˆ‚ÂÚÓ‚Â, ڇ͇ Ë ‚ Á·ÚÌË, Ò·˙ÌË, ·Î‰ÓÓÁÓ‚Ë Ë ÔÛ‰ÂÌË ÚÓÌÓ‚Â. Тениските в стил грънч

ÃÓ‰ÂÎËÚÂ Ò ¯ËÓ͇ ÍÓÈ͇ ‚ ÒÚËÎ „˙̘, ÍÓËÚÓ ‰˙Ê‡Ú Ô˙‚ËÚ ÏÂÒÚ‡ ÔÂÁ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ, Ò‡ ÓÙÓÏÂÌË Ò ‰ÂÚ‡ÈÎË, ÍÓËÚÓ Ô˂΢‡Ú ‚ÌËχÌËÂÚÓ Í‡ÍÚÓ Ì‡ Ï·‰ËÚÂ, ڇ͇ Ë Ì‡ ‰‡ÏËÚ ‚ Ò‰̇ ‚˙Á‡ÒÚ. ÿËÓÍËÚ ‚Ó·ÌË, ̇·‡ÌËÚ ÏÓ‰ÂÎË, ÏËÌˇڲÌËÚ ‰‡ÌÚÂÎË, ̇˜ËÌ˙Ú ËÏ Ì‡ ·Ó‰Ë‡ÌÂ Ë ‰˙΄ËÚ ÏÓ‰ÂÎË ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ ̇ ‚ÍÛÒ‡ ̇ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Ê·ˇÚ ‰‡ Ò˙˜ÂÚ‡ˇÚ ÍÓÏÙÓÚ‡ Ò Â΄‡ÌÚÌÓÒÚÚ‡. ÷‚ÂÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡ ‚ Ú‡ÁË ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Ô‡ÍÚ˘̇ ÍÓÎÂÍˆËˇ  ÏÌÓ„Ó ·Ó„‡Ú‡. Õ‡È-ı‡ÂÒ‚‡ÌË Ò‡ ÁÂÎÂÌÓ-ÒËÌ͇‚ËÚÂ, ÍÓ·‡ÎÚÓ‚ËÚÂ, ‚Ó‰ÌÓÁÂÎÂÌËÚÂ, Ó‡ÌÊ‚ËÚÂ, Ê˙ÎÚËÚÂ, ÎË·‚ËÚÂ, Ò‚ÂÚÎÓÎË·‚ËÚÂ, ÓÁÓ‚ËÚÂ Ë ˇ·˙ÎÍÓ‚Ó-ÁÂÎÂÌËÚ ÚÓÌÓ‚Â. ÕˇÍÓË Ò‡ ‰ÂÍÓË‡ÌË Ò ÙË„ÛË Ì‡ ÊË‚ÓÚÌË (ÓÒÓ·ÂÌÓ ÒËÏÔ‡Ú˘ÌËÚ „‡ÙËÍË Ì‡ ÍÓÚÍË), ‡ ‰Û„Ë - Ò ÂÍÁÓÚ˘ÌË ÙË„ÛË (ÎÂÓÔ‡‰Ë, Á·Ë, ‡ÙËÍ‡ÌˆË ‚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ó·ÎÂÍÎÓ).

Моделите с яка тип поло Въпреки че тениските от раирано пике са незаменими за мъжете, добре е да се обръща внимание на дебелината на райетата. Мъжете с повече килограми трябва да стоят далеч от дебели ивици и разцветки. Емблемите придават по-харизматичен вид на тениските с яка тип поло. Допълнителните бродерии в тези модели със спортен вид са белег за качество. Детайлите с елементи

на вратовръзка под яката, миниатюрните бродерии във вътрешността на яката, които ви карат да се чувствате специални, както и полубоядисаните ефекти и избелелите тонове са сред водещите акценти на сезона. Яркочервеният, жълтият, зеленият, червеният, тъмносиният, кафявият цвят, пудрените и морскосините тонове отразяват цветовата гама на тениските.


Ummadýk taþ tedavi eder HABERLER

KÜLTÜR

Taþlarla tedavi yöntemi eskiden beri uygulanan bir yöntemdir. Farklý taþlarýn çeþitli rahatsýzlýklara iyi geldiði varsayýlýyor.

12

09

Nazar bocuðu kültürü 30 ülkede kullanýlýyor 3 bin 500 yýllýk geçmiþi bulunan nazar boncuðu, insanlýk tarihi boyunca her kültürde ve dini inançta kötülükleri savan bir güç olarak kabul edilmiþtir.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

15 - 21 HAZÝRAN 2009

Yýl: 17 Sayý: 25 (856)

Pýrvanov: Hükümet kurma süreci zor geçecek

Dört yýllýk görev süresinde yapýlan icraatlarý deðerlendiren Baþbakan Sergey Staniþev ve yardýmcýlarý, Bulgaristan’ýn ileri gittiðini ve ülkenin deðiþtiðini aktardý. Muhalefetin, hükümetin yaptýðý tüm icraatlarý karalamamasýný isteyen Baþbakan, yapamadýklarýný da belirterek ‘daha fazla yapabilirdik’ þeklinde eleþtiride bulundu. Bu hükümetin istikrarlý bir hükümet olduðunu yineleyen Staniþev, bunun en büyük göstergesinin ise üçlü koalisyon ortaklarý tarafýndan kabul edilen ortak bir yol haritasýnýn bulunmasý olduðunu belirtti. Devamý Sayfa 2 ‘de

03 15 - 2 1 ÞÍ È

Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov, genel seçimler sonrasý oluþacak GERB ve BSP koalisyonunun oluþmasý hakkýnda karamsar olduðunu belirterek hükümet kurma sürecinin zor bir süreçten geçeceðini savundu. 5 Temmuz’da yapýlacak genel seçimlere 15 parti ve 5 koalisyon katýlýyor. Bu yýl ilk defa elektronik oy ile seçim yapýlacak. Erkan Tunca

Sofya

Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov, 5 Temmuz’da yapýlacak genel seçimler sonucu oluþacak GERB ve BSP koalisyonu hakkýnda karamsar olduðunu söyledi. Genel seçimlerde, Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerinden çok farklý bir sonuç elde edilmesini beklemediðini belirten Cumhur-

AİLE 07

baþkaný Pýrvanov, alýnacak sonuçlarýn birbirine çok yakýn olacaðýný kaydetti. Yeni kurulacak hükümetin yine koalisyondan oluþacaðýný belirten Pýrvanov, çünkü ülkede yüzde 50 ve üzerinde oy alacak bir partinin bulunmadýðýný aktardý. Kurulacak hükümetin iki parti tarafýndan kurulacaðýna pek ihtimal vermeyen Pýrvanov, yeni hükümetin üç veya daha fazla parti tarafýndan kurulacaðýný vurguladý. Devamý Sayfa2’de

KLÝMA VE SOÐUK HAVA YÜZ FELCÝNE SEBEP OLUYOR

Evlilik dýþý birliktelik yasa dýþýnda kaldý

5 сценария след избо за правител ство рите за парламен т

œÂÁ ˉÂÌ ‰‡Ï‡Ú˘ÌÚ˙Ú Á‡ˇ‚Ë , ˜Â Ì Ә‡Í‚ Ë ÔÓÏ ËÁ·ÓË ÂÌË Ì‡ ‡ Ë ‚ÂÓˇ ÚÌÓ ÂÁÛÎÒΉ‚‡˘ËÚ ·˙‰Â ÒıӉ ڇÚ˙Ú Ó‡ÎËˆËˇ Ì Ò ÚÓÁË ÓÚ Â‚ÓË ˘Â ˘Â ·˙‰Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏaÁ·ÓËÚÂ. .

СПО РТ

09

Аз съм звезда, мога играя във вашия отболи да р?

¬ Í‡ˇ ̇ ÒË Ú˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ͇Ë ‡ Á‚ÂÁ‰ ˇÚ ÔÓ‰ıÓ Ë Í‡ÚÓ Ò‚Ó·Ó ‰ÌË ‰ˇ˘Ë ÓÚ·Ó Ë Úˇı Ò‡ ‡„ÂÌ ÚË. Ú‡ÍË‚‡ —‰ ͇ÚÓ ÔÓ, ≈ÏÂ ÒÓÌ Ë ÃÓË ŒÛÂÌ, ÂÒÂÌÚÂÒ.

Beynur Süleyman

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

НОВ ИНИ

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

FOTOÐRAF: ZAMAN ARÞÝV

Başbakan: Bulgaristan değişti ve ilerledi

0.65 lv

Sofya

INTERNAT IONAL NEW SPAPER

2009

BULGAR

Îôèöèà ïàíäåìè ëíî îáÿâèõà ÿ îò ñâè íñêè ãðè ï Ãîäèí

à: XV II

Áðîé:

25 (85 6)

www.zam

an.bg

IA

ÑÍÈÌ

ÌÓ ‡ÁÔ ) Û‚ÂÎË˜Ë Ì‡ „ÓÚÓ ÓÒÚ‡Ì ÌË- ÔÓÒÓ ‚ÌÓÒ Ïˡ ÓÚ ÌË ̇ ˜‚‡Ú ‚ËÛ „ËÔ‡ A(H1Ú ÓÚ Ô‡Ì‰Â‚ËÒÓÍ‡Ú ÚÓ Ì‡ Á‰‡ ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ Ò‡, N1) ‰Ó ‡ ¯ÂÒÚ Ì‡È‚ÂÓÔ‡Á‚‡ ‚Ó‡ Ò˙Ó·˘Ë œ‡Ì ‰ÂÏ ÌÂÚÓ. √ÂÌÂ‡ÎÌ ÒÚÂÔÂÌ. “Ó‚‡ ËˇÚ ‡ ̇ —«Œ ËˇÚ ÒÂÍ „ËÔ ˘Â ÓÚ Ò‚ËÌ Ã‡„‡ ÔÓ‰˙ÎÊË ÂÚ‡ ÒÍË Ú‡ÈÍË Ú ◊‡Ì, ÌË, Ò˙Ó· ‰Ó ‰‚ ‚ËÒÓ ÓÚ˜Ë˘Ëı „Ó‰Ë ÓÒÚ‡Ì Íˡ ÚÂÏÔ Ì‡ ¿‘œ. ˙Ï ‡ ÓÚ —«Œ, Ô‰ ‡ÁÔ ÏÓÏÂÌÚ ‡‰Â ÔÂÁ ÏË̇ÌË ̇ „ËÔ A(H1 - ‚ËÛ Ò‡ ̇ Ú‡Í ‡ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ ·ڇ ÒÂ‰Ï N1) Ò‚ËÌ ‡ ̇ “Ó‚‡ ÓÁ̇ ˈ‡. ÒÍË ˜ÂÌË ˇ „ËÔ Ò‡ ‡ÁÔÓÒÚ ˜‡‚‡, ˜Â Ëχ ¯ËÓÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ „ËÒÚË‡ÌË ‡ÌÂÌË ÌÂÚÓ ‚ ÌË. ‡ ̇ ̇ Œ·ˇ‚ Á‡·ÓΡ‚‡ 74 ÒÚ‡ ÔÓÌ ‰̇ - Ì ÓÁ̇ ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â„Ë ÓÌ/Í ‰˙ʇ‚‡ ԇ̉ ˜‡‚‡, ˜Â ÓÌÚ ËÌÂÌ ÓÚ Â„Ë ÚÂÊÂÒÚÚÂÏˡ Ú, ‡ÁÎ ÓÚ Á‡·ÓΡ‚‡ Ó̇ ̇ ÌÂÚÓ Ë˜ÂÌ ‡ Ì

ÊÀ: AA

œ‡Ì‰ÂÏ ËˇÚ ˙Ï ÏÓÏ ‡ ÓÚ Ò‚ËÌÒÍË ÂÌÚ‡ ÒÎÛ˜ „ËÔ ˘Â ÍË „ËÔ ÔÓ‰˙ÎÊ ‡Ë ̇ Ò‡ Â„Ë Ë ‰Ó ‰‚ ÒÚË‡Ì ‚ËÛÒ‡ ̇ Ú‡Í ‡ ̇˜ÂÌË „Ó‰ËÌË. Ë Ì‡ ÚÂ ËÚÓËˇÚ ˇ Ò‚ËÌÒ—‚ÂÚӂ̇ ‡ ̇ 74 ÌËÁ‡ˆËˇ Ú‡ Á‰‡‚̇ Ó„‡ ÒÚ‡ÌË. (—«Œ ‚ÓÚÓ

Пази кожат а си от слънце бъди красив то, а!

Óʇڇ  ÎÂÏËˇÚ Ì‡È-„ÓÓ„‡Ì, ÍÓÈÚÓ Ó·„ ÎËÁËÚÂÎÌ ‡Ê‰‡ ÔË·ÚˇÎÓÚÓ Ó 2 Í‚. Ï ÓÚ Ì‡ ˜Ó‚ ͇ “ Ô‰

ŒÙˈˇÎÌÓ Ó·ˇ‚Ëı‡ ԇ̉ÂÏˡ ̇ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ Ì‡ ÒÚ. 1-11 ’Û·‡‚Ó Â ‰‡ ÒË ‚˙Á‡ÒÚÂÌ Ì‡ ÒÚ. 1-11 œ‡ÁË ÍÓʇڇ ÒË ÓÚ ÒÎ˙̈ÂÚÓ, ·˙‰Ë Í‡ÒË‚‡ ̇ ÒÚ. 1 - 4

Meclis, son oturumunda Aile Kanunu’ndaki deðiþiklikleri ele aldý. Milletvekilleri bazý deðiþiklikleri kabul ederken, evlilik dýþý birlikte yaþama (faktiçesko sýjitelstvo) önerisini reddetti. Meclis, geçen sene birinci okumada erkek ve kadýnýn resmi nikah olmadan, sadece belediyelere kayýt yaptýrarak beraber yaþama tarzýný onaylamýþtý. Yasa, ülkedeki doðan çocuklarýn yarýsýnýn evlilik dýþý doðmasý nedeniyle bunlarýn legalleþtirilmesini öngörmüþtü. Hukuk Komisyonu Baþkaný Yanaki Stoilov, ülkedeki birçok uzman tarafýndan hazýrlanan yasanýn farklý kesim insanlarýn önerisiyle meydana getirildiðini aktardý. Ýlk kez Bulgaristan hukukunda evlilik akdi tabiri getirildi. 16 yaþýndan küçük olup da evlilik yapmak isteyenler Bölge Mahkemesi’nden izin almak zorunda kalacak. Devamý Sayfa 3 ‘te

Ülke ekonomisi resmen durgunluða girdi Bulgaristan ekonomisinin durgunluk içine girip girmediði yorumlarýna Ýstatistik Enstitüsü son noktayý koydu. Ulusal Ýstatistik Enstitüsü’nün açýkladýðý verilere göre, ülke ekonomisi resmen durgunluk içinde bulunuyor. Ýstatistik Ens-

titüsü (NSÝ) verilerine göre, yýlýn ilk çeyreðinde milli üretim verilerini açýkladý. 2009’un ilk çeyreðinde milli üretim seviyesi yüzde 5 azalýrken, sanayi üretimi de yýllýk bazda yüzde 20 geriledi. Bir ülkenin ekonomik durgunluk içinde olup olmadýðýný

anlamak için bu yýl uygulanan ve ard arda üç aylýk iki dönemde düþüþ yaþanmasý prensibine göre yapýlan hesaplamaya göre, ülke ekonomisinde bu düþüþün kaydedildiði ve ekonominin durgunluk içine girdiði tespit edildi. Devamý Sayfa 5’te

2900 Гоце Делчев; База: тел.: (0751) 60 905, GSM: 0887 51 17 75, факс: (0751) 60 550; Складове: Айтос – 0886 257 868, Смолян – 0889 529 305, Разград – 0886 662 151, Кърджали – 0887 759 414, Русе – 0887 789 161; e-mail: merkez@abv.bg, web: www.merkez-bg.com


2 Z A M A N HABERLER 15 - 21 HAZÝRAN 2009

BÝRÝNCÝ

SAYFADAN

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Pýrvanov: Hükümet kurma süreci zor geçecek DEVAM

Hükümetin çok parti tarafýndan kurulmasýnýn yaný sýra, koalisyonu oluþturacak partiler arasýnda da uyuþmazlýk olduðunu kaydeden Cumhurbaþkaný, hükümeti kurma sürecinin çok zor bir süreçten geçeceðini belirtti. Hükümetin kurulamamasý durumunda herhangi bir erken seçime gidilmesi konusuna da deðinen Cumhurbaþkaný Pýrvanov, ‘Erken seçim bir ülke için en olumsuz durumdur. Çünkü geçici olarak görev yapacak ve arkasýnda istikrarlý bir Meclis bulunmayan hükümet gerekli radikal yasalar çýkartamaz ve krizden çýkacak kararlar alamaz’ þeklinde konuþtu.

GERB, BSP ve DPS ile ayný hükümete girmeyecek Genel seçimler sonucu BSP ve DPS ile hükümete girmek istemeyen GERB, Sinyata Koalitsia ile birleþerek genel seçimlere birlikte katýlmak istedi. Ancak yapýlan görüþmeler sonucu anlaþma saðlanamadý. GERB Baþkaný Tsvetan Tsvetanov, genel seçimlere tamamen yalnýz katýlacaklarýný açýkladý. Tsvetanov, BSP ve DPS ile hiçbir þekilde bir hükümette bir araya gelmeyeceklerini belirterek, muhtemel birlikteliðin Avrupa Halk Partisi üyesi partiler ile olabileceðini ve bu partiler ile seçimlerden sonra görüþmeler gerçekleþtirileceðini kaydetti.

Elektronik oy kullanýlacak Genel seçimlere, Yüksek Seçim Komisyonu’na kayýt yaptýran 15 parti ve 5 koalisyon katýlacak. Genel seçimlerde ilk de-

fa elektronik oy kullanýlacak. Elektronik oy, sanal ekrandan ve manyetik kartlarý okuyan bir sistem tarafýndan yapýlacak. Bu sistemler oy kullanma kabininin içinde yer alacak. Seçmenler oy kullanacaklarý salondaki görevliden manyetik kartý isteyip oyunu kullanabilecek. Elektronik oy için oy pusulalarý da elektronik ortamda hazýrlandý. Oyunu kullanan seçmen manyetik kartý tekrar salon görevlisine verecek. Seçim Komisyonu, Sofya’daki Fransýz lisesindeki 9 salonda elektronik oy kullanýlacaðýný açýkladý. Genel seçimler için baðýmsýz adaylar 15 bin, partiler 50 bin, koalisyonlar ise 100 bin leva kaparo yatýrýyor. Kaparo-

nun geri alýnabilmesi için parti ve koalisyonlarýn en az yüzde 1 oy almasý þartý aranýyor. Baðýmsýz milletvekillerinden ise aday olduðu bölgeden yüzde 1 oranýnda oy almasý gerekiyor.

Ýki oy pusulasý ile oy kullanýlacak Seçmen genel seçimde iki oy pusulasý ile oy verecek. Oy pusulasýnýn birinde tüm adaylarýn isimleri, diðer pusulada ise tüm parti ve koalisyonlarýn isimleri yer alacak. Halk, parti ve adaylarýn isimlerinin önündeki kutucuða iþaret koyarak oyunu kullanmýþ olacak. Daha sonra oy pusulalarýnýn iþaretlenen kýsmýn görünmeyecek þekilde katla-

nýlmasý ve sandýða atýlmasý gerekiyor.

Partilerin oy pusulasýndaki yerleri belli oldu Merkez Seçim Komisyonu, genel seçimlere katýlacak parti ve koalisyonlarýn oy pusulasýndaki yerlerini çekilen kura ile belirledi. Buna göre oy pusulasýndaki ilk sýrayý Red, Zakonnost i Spravedlivost aldý. Ýkinci sýrada Lider bulunurken GERB üçüncü sýrada, DPS dördüncü ve ATAKA beþinci sýrada yer aldý. BSP oy pusulasýnda altýncý sýrada bulunurken NDSV ise sekizinci sýrada yer alýyor. 5 Temmuz’da yapýlacak genel seçimlere toplam 20 parti ve koalisyon katýlacak.

Baþbakan: Bulgaristan deðiþti ve ilerledi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

2005 - 2008 dönemindeki büyüme oranýnýn yüzde 6,2’ye ulaþtýðýný belirten Baþbakan, hükümetin görev süresinde ülkeye 23 milyar Euro’luk yabancý yatýrým geldiðini vurguladý. Baþbakan ve yardýmcýlarýnýn birlikte yaptýklarý deðerlendirmede, 2008 yýlýnda ticaret hacminin 2007’ye kýyasla yüzde 14,7 arttýðý, ayný dönemde ihracatýn yüzde 15,4 arttýðý, mali rezervin 2008 sonu itibari ile 8,4 milyar levaya ulaþtýðý ve son iki yýlda mali rezervin 4 milyar leva yükseldiði, 2009’un ilk çeyreðinde enflasyonun yüzde 4 olduðu, kurumlar vergisinin yüzde 15’ten yüzde 10’a indirildiði, sigorta prim yükünün de yüzde 11,4 oranýnda düþürüldüðü aktarýldý. Hükümet ayrýca merkez yö-

Domuz gribinde 'küresel salgýn' ilan edildi

netimde 25, belediye yönetiminde de toplam 181 bürokratik engeli kaldýrdý. Bazýlarýnýn ‘Hükümet reklam yapýyor, veriler çok olumlu’ yönünde eleþtiride bulunabileceðini hatýrlatan Baþbakan Sergey Staniþev, verilerin gerçekten doðru olduðunu vurguladý. Hükümete karþý yapýlan çeþitli saldýrýlara karþýn hükümetin yýkýlmadýðýný aktaran Baþbakan, hükümetin sorumluluk duygusu ile hareket ettiðini savunarak muhalefetin gelinen noktayý inkar etmemesini istedi. Hükümetin yolsuzluklara karþý aldýðý önlemler doðrultusunda merkez ve bölgesel yönetimde 395 olayýn aydýnlatýldýðýný vurgulayan Staniþev, iktidarlarý esnasýnda 744 organize suç örgütünün etkisiz hale getirildiðini ve 111 uyuþturucu kanalýnýn yok edildiðini dile getirdi. Hükümetin elde ettiði baþarýlar ara-

Dünya Saðlýk Örgütü, domuz gribi ile ilgili ‘küresel salgýn' uyarýsý yaptý. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) domuz gribi için verdiði 5. dereceyi son haftalarda görülen hýzlý yayýlmadan dolayý altýncý ve en üst seviyeye yükseltti. 5. derece "en az iki ülkede görülen, insandan insana bulaþan vakalar, güçlü ve yakýn bir salgýn tehlikesi uyarýsý" olurken 6. derece ise "virüsün baþka bir ülkede farklý bir bölgede ortaya çýkýp yayýlmasý ve sürmekte olan küresel bir

sýnda, ekonomik kriz esnasýnda binlerce iþçinin iþinden olmasýnýn engellendiði, daha iyi bir eðitimin garanti edildiði vurgulandý. Baþbakan Yardýmcýsý Ývaylo Kalfin, Bulgaristan’ýn Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda en son durgunluða giren ülke olduðunu ve en düþük durgunluk verilerine sahip olduðunu belirtti. Kalfin ayrýca, ‘240 bin yeni istihdam alaný söz verdik, 340 bin yeni istihdam alaný oluþturduk. Ýþsizlik oraný son 20 yýlýn en düþük seviyesi olan yüzde 6,2’ye geriledi. Giderler 600 milyon azaltýldý. Tüm emekli ücretleri yüzde 100 arttý. Doðum oraný yüksek seviyeye çýktý.’ deðerlendirmesinde bulundu. Baþbakan Yardýmcýsý Meglena Kuneva da, Bulgaristan’ýn þu zamana kadar Avrupa fonlarýndan 3,49 milyar levalýk anlaþma imzaladýðýný, Brüksel’in yaptýðý

salgýn" anlamýna geliyor. Açýklamada, derecenin yükseltilmesi ile hastalýðýn arttýðýnýn deðil yayýldýðý alanýn geniþlediði ifade edildi. Küresel domuz gribi salgýný ilan eden Dünya Saðlýk Örgütü ülkelerin sýnýrlarýný kapatmamasý çaðrýsýnda bulundu. WHO Cenevre'de yapýlan acil toplantýdan sonra üye ülkelere gönderdiði açýklamada, “Bu erken aþamada salgýn, küresel olarak orta seviyede tanýmlanabilir” ifadesini kullandý. Uzun zamandýr beklenen salgýn kara-

eleþtirilerden Bulgaristan’ýn dersler çýkardýðýný ve Avrupa fonlarýnýn iyi yönetilmesini geliþtirmeye hazýr olduklarýný söyledi. Emel Etem, de Olaðanüstü Hal Bakanlýðý bünyesinde, ülke genelinde afet durumlarýn acil müdahale edecek 28 ekibin kurulmasýný Bakanlýðý açýsýndan en büyük olumlu geliþme olarak aktardý. Daniel Výlçev de, Bilimsel Araþtýrmalar fonundaki kaynaðýn arttýrýlmasýný ve þu anda fonda 100 milyon leva bulunduðunu, ayrýca lise bitirme sýnavlarý ile öðrencilerin ders dýþý davranýþlarýnýn deðerlendirmesini en büyük geliþme olarak aktardý. Meglena Kuneva da, Avrupa fonlarýnýn kullanýmý ile ilgili yaþanan sorunu bir yýl içinde çözdüðünü, ayrýca Avrupa fonlarýnýn harcanmasý için getirilen ciddi denetimi ve istikrarlý kontrolleri baþarý olarak vurguladý. Sofya, Zaman

rýnýn yeni bir grip virüsünün ortaya çýktýðý ve hýzla yayýldýðýnýn bilimsel olarak doðrulanmasý anlamýna geldiði belirtiliyor. WHO, yaptýðý açýklamada, 74 ülkeden yaklaþýk 27 bin 737 domuz gribi vakasý ve 141 ölüm olayý rapor edildiðini bildirmiþti. Örgüt, çoðu vakalarýn hafif olduðunu ve tedavi gerektirmediðini, ancak yeni bir enfeksiyon ataðýnýn, özellikle yoksul ülkelerde hastaneleri ve saðlýk yetkililerini alt edebileceði endiþesi bulunduðunu belirtmiþti.

Domuz gribi aþýsýnýn ilk serisi üretildi Ýsviçreli ilaç firmasý “Novartis”, domuz gribine yol açan Influenza A/H1N1 virüsüne karþý kullanýlacak aþýnýn ilk seri üretiminin gerçekleþtirildiðini bildirdi. Þirketten yapýlan açýklamada, söz konusu aþýnýn, aþýlarýn genel üretim yöntemi olan “yumurtada büyütmek”yerine “hücrelerde yapýldýðý”, ayrýca ilk üretimin haftalar sonra mümkün olacaðýnýn öngörülmesine raðmen daha erken gerçekleþtirilmiþ olduðu kaydedildi. aa


HABERLER Z A M A N 3 15 - 21 HAZÝRAN 2009

Evlilik dýþý birliktelik yasa dýþýnda kaldý Son oturumunda Aile Yasasý’ný görüþen milletvekilleri, yasadaki bazý deðiþiklikleri kabul ederken, birlikte yaþama önerisini reddetti. Kabul edilen deðiþikliklere göre, evlenmek de boþanmak da daha kolay olacak. Ayrýca ülke içinden evlatlýk talebi gelmeyen kimsesiz çocuklar yurt dýþýndaki ailelere evlatlýk verilebilecek.

cek. Dini nikahýn resmi nikahtan sonra yapýlma koþulu da kaldýrýldý. Dini olayýn ise yine hukuki hiçbir deðeri olmayacak. Anlaþamayan çiftler, birkaç günlük evli kalsalar dahi istediklerinde mahkemece boþanabilecekler. Mahkeme boþanma davasý sonunda kimin suçu ile ayrýlýk yaþandýðýný belirtmek zorunda kalmayacak. Çift, boþanma prosedürünün her aþamasýnda aracý talebinde bulunabilecek.

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Çocuklar 6 ay sonra evlatlýk için yabancýlara verilebilecek Devlet yurtlarýnda hayatýný sürdüren kimsesiz çocuklarýn durumunu düzeltebilmek için evlatlýk edinme prosedürüne kolaylýk getiriliyor. Bundan böyle evlatlýk edinmek isteyen aday veliler ile evlatlýk çocuklarýn kaydý yapýlarak listeler oYeni Aile Kanunu evlilik akdi konusunda lüzümsuz teferruat iþ- luþturulacak. Önceden ülke çapýnlemlerini azaltarak vatandaþlarýn evlenmelerini kolaylaþtýrýyor. da evlatlýk edinme isteðinde olan kiþiler aranacak, eðer evlatlýk edirumu gibi birçok durumu belirleye- ni azaltarak vatandaþlarýn evlen- necek aile bulunamazsa yurtdýþýnbiliyor. Evlilik anlaþmasýnda, evlilik melerini kolaylaþtýrýyor. Belediye- dan baþvuran ailelere teklif edileöncesi bir malýn sonra ailenin ortak lerdeki, nikahtan bir ay önce dilekçe cek. Bu konuda en önemli deðiþikmalý olmasýný ayarlama imkaný ta- verme zorunluluðu kaldýrýlýrken, lik ise gerçek anne ve babalarýn rýnýnmýyor. Yine ayný anlaþmada ölüm çift, resmi nikahýn hangi belediyede zalarý konusunda yapýldý. Þimdiye durumunda nasýl davranýlacaðýnýn yapýlacaðýný kendisi karar verebile- kadar kimsesizler yurtlarýndaki çobelirtilmesi ve vasiyet olarak kulla- cek. Aile kurmak isteyenlerin sade- cuklarýn baþka aileye evlatlýk verilnýlmasý yasaklanýyor. Noter huzu- ce ciddi saðlýk sorunlarý olmadýðýný mesi konusunda öz ebeveynlerinin runda her iki tarafýn imzasýyla geçerli ispatlayan saðlýk raporunu sunma- rýzalarý aranýyordu. Yeniliðe göre 6 olacak olan evlilik anlaþmasýna her larý gerekecek. Her iki çiftten birin- ay içerisinde velilerden çocuklarýný zaman geçilebilecek. Böylece önce- de ciddi saðlýk sorunu olmasý duru- geri almalarý için olumlu cevap gelden ayrýlýk rejimi tercih edenler daha munda eskiden olduðu gibi engel mediði takdirde çocuk otomatik osonra farklý bir alternatife geçebilecek. teþkil etmeyecek, diðer tarafýn ha- larak evlatlýk listesine dahil edileberi olduðu takdirde evliliðe izin ve- cek. Ülke çapýnda 6 ay boyunca evEvlilik de kolaylaþýyor, rilecek. Evliliklerin yine daha önce latlýk teklifi gelmeyen çocuklarýn boþanmak da olduðu gibi resmi tören þeklinde uluslararasý evlatlýða sunulmasý önYeni Aile Kanunu evlilik akdi konu- yapýlmasýna lüzum duyulmazken görülüyor. Aile Kanunu 1 Ekim sunda lüzümsuz teferruat iþlemleri- sadece istendiði zaman yapýlabile- 2009’dan itibaren yürürlüðe girecek.

FOTOÐRAF: TANER MEHMED

Kabul edilen deðiþikliklere göre aileler bundan sonra karý - koca iliþkilerindeki mülkiyet durumunun ayarlanmasýna göre üç çeþit iliþkiye sahip olacak. Ortak yuva anlayýþý, ayrý mal paylaþýmý ve evlilik akdi ile ayarlanmýþ iliþki. Evliler baþka varyant seçmedikleri durumda birinci tarz iliþki geçerli sayýlacak. Buna göre evlilik anýnda elde edilen mal varlýðý her iki aile ferdine de ait olacak. Bu alternatif ayný zamanda 18 yaþýný doldurmamýþ kiþiler için de uygulanacak Ayrýlýk durumunu evliler daha aile kurma aþmasýnda belirleyebilecek. Buna göre karý kocanýn kendi kazandýðý herþey kendisine ait olacak. Diðerinin izni olmadan da kendi eþyasýný kullanabilecek. Burada tek istisna aile yuvasý kabul edilen konutta olacak. Konut ile ilgili kararlarý her iki taraf birlikte alacak. Rýzasý olmayan þahsýn ancak noter huzurunda imzasýyla iþler halledilebilecek. Ýkinci durumda ailenin cari ihtiyaçlarýný karþýlamada her iki taraf eþit olarak yükümlülük taþýyor. Ailenin maddi gelirlerini düzenleyen üçüncü varyant olan evlilik anlaþmasýnda her iki aile ferdi evlilik öncesi her türlü mülkiyet ve gayri menkul durumunu, boþanma sonrasý durumu, çocuklarýn ayrýlýk sonrasý du-

Dördüncü sýnýfa kadar sýnýfta kalma yok

Plovdiv’deki Müslüman mezarlýðý onarýlýyor Taner Mehmed

Plovdiv

Edirne ve Plovdiv yerel yönetimlerin aktif çalýþmalarý sayesinde iki ülke arasýndaki ekonomik ve kültürel iþbirliði hýz kazandý. Edirne’deki Bulgar mezarlýðý ve iki kilisenin onarýlmasýnýn ardýndan þimdi de Plovdiv’deki Müslüman mezarlýðý Plovdiv Belediye’sinin katkýlarý ile onarýlmaya baþlandý. Edirne Valisi Mustafa Büyük ve Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi, Plovdiv’de temaslarda bulundu. Heyet, Plovdiv Valisi Todor Petkov’u makamýnda ziyaret etti. Ýki ülke arasýndaki iliþkilerin geliþmesi için yerel yönetimler olarak devamlý çalýþtýklarýný ifade eden Vali Todor Petkov, ‘Edirne ile yürüttüðümüz ikili diyaloglar her zaman verimli olmuþtur, çünkü taraflar bu-

nun için istek ve samimiyet gösteriyor’ dedi. Geçtiðimiz ay Edirne’ye ziyaret gerçekleþtirdiklerini ifade eden Plovdiv Belediye Baþkaný Slavço Atanasov, ‘Edirne’deki Bulgar mezarlýðý ve iki kilisemiz mükemmel bir þekilde onarýlmýþ ve cemaatimiz tarafýndan kullanýlmaktadýr’ dedi. Plovdiv’deki Müslüman mezarlýðýnýn Belediye bütçesi sayesinde onarýlmaya baþlandýðýný açýklayan Atanasov, ‘Plovdiv merkezine yakýn bulunan mezarlýk 60 gün içerisinde onarýlarak çöplerden temizlenecek. Yaklaþýk 240 bin leva sayesinde 30 dönümlük araziyi yeniden mezarlýk hüviyetine dönüþtüreceðiz’ dedi. Müslüman mezarlýðý’nýn zamanýnda düzenlenmediði için üzgün olduðunu ifade eden Atanasov, ‘En yakýn zamanda orasýný tanýyamayacaksýnýz. Mezarlýðýn korunmasý için de ek duvar inþaa edilecektir’ dedi.

Ýlk öðretimde dördüncü sýnýfa kadar olan öðrenciler sýnýf tekrarý yapmayacak, ancak, almadýklarý dersleri almalarý için çeþitli programlar yapýlacak. Hükümetin kabul ettiði Milli Eðitim düzenlemesine göre, herhangi bir derste düþük notu bulunan öðrenciler, tatil günlerinde veya ders saatleri dýþýnda bu dersleri görecek. Yeni düzenlemeler, Yeni Eðitim Yasasý’nýn bu hükümet döneminde Meclis’ten geçemeyecek olmasý üzerinde kabul edildi. Her okul, belirli bir üniformayý kabul edip etmemeye ve hangi kýlýk kýyafetin uygun olup olmadýðýna kendi karar verecek. Düzenlemede, yasa tasarýsýnda yer alan okula dini sembollerle girme yasaðý bulunmuyor. Eðitim Bakaný Daniel Výlçev, kabul edilen düzenlemeler doðrultusunda bazý okullarýn disiplini saðlamak için gerekli önlemleri sonbahardan itibaren uygulayabileceðini söyledi. 15 Eylül’den itibaren öðrencilerle birlikde öðretmenlere de derse cep telefonuyla girme yasaðý geliyor. Öðrencilerin iþledikleri ciddi hatalardan dolayý ahlaklarýnýn düþeceði, ancak bunun notlarýna etki etmeyeceði kaydedildi. Yaramaz öðrencilerin yaptýklarý hatalarýn

notlarýnýn düþürülmesi ile cezalandýrýlmasýnýn doðru olmadýðýný savunan Bakan Výlçev, ahlakýn düþmesinin elit liselere ve üniversitelere giriþte etkili olacaðýný ve öðrencilerin sýralamada aþaðýlara düþeceðini dile getirdi. Yeni düzenleme ile ilk defa okullarda topluma yararlý iþ yapma cezasý da baþlatýlacak. Eðitim Bakanlýðý, öðrencilerin derslere girmemeleri sorununa liberal çözüm buldu. Derse girmeme saatlerini düþürmek yerine bakanlýk, öðrencilerin yalan söylemeden yasal olarak okula gelmemelerine izin verdi. Buna göre öðrenci, 3 güne kadar sadece velilerden alýnan imza ile, 7 güne kadar da okul müdürü alýnan imza ile okula gitmeyebilecek. 15 defa izinsiz olarak okula gelmeyen öðrenciye ise ceza uygulanacak. Þuana kadar öðrencinin dersten çýkartýlmasýna iliþkin bir düzenmele yoktu, fakat yeni düzenleme ile öðretmen kötü davranýþýndan dolayý öðrenciyi dersten kovabilecek. Dersten çýkan öðrenciye pedagoji uzman tarafýndan bir odada farklý eðitimler verilecek. Bakan Výlçev, tüm cezalarýn öðrencinin onurunu kýrmayacak þekilde tasarlandýðýný söyledi. Haber Merkezi


4 Z A M A N HABERLER FOTOÐRAF: CÝHAN

15 - 21 HAZÝRAN 2009

Jelyu Jelev:Göçe zorlama siyasi bir hatadýr Bursa’da 8-14 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Zorunlu Göçün 20. Yýlý Etkinlikleri’ne davet edilen Bulgaristan’ýn eski Cumhurbaþkaný Dr. Jelyu Jelev, bazý açýklamalarda bulundu. Bulgaristan’dan Türkiye’ye ‘Zorunlu Göçün 20. Yýlý’nda Bulgaristan’ýn eski cumhurbaþkaný Dr. Jelyu Jelev, “Türklere yönelik zorunlu göç ve isim deðiþtirme kampanyasýný tüm Bulgar halkýnýn deðil, bazý siyasilerin icadý olduðunu söyledi. Dr. Jelyu Jelev, zorunlu göçe zemin hazýrlayanlarýn eski komünist rejim olduðunu belirtti. Bal-Göç Baþkaný Prof. Dr. Emin Balkan baþkanlýðýnda Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleþtirilen ‘Zorunlu Göç’ konulu fotoðraf sergisinin açýlýþýna katýlan Dr. Jelyu Jelev, burada gördüðü acý hatýralar karþýsýnda oldukça hüzünlendi. Ziyaretle ilgili olarak basýn mensuplarýna kýsa bir deðerlendirme yapan Dr. Jelyu Jelev, anma programlarýn temel amacýnýn yapýlan hatalardan ders çýkarýp bir daha yaþanmamasý için önlemler almak olmasý gerektiðini belirtti. Geçmiþte yapýlan hatalarýn düzeltilmesi için herkesin elinden geleni yaptýðýný anlatan Dr. Jelu Jelev, Türkiye ile ikili iliþkilerin daha iyi bir ivme

kazanmasý temennisinde bulundu. Cumhurbaþkaný Jelev, zorunlu göçe maruz kalan Türkler için Bursa’ya geldiðini belirterek, onlarýn kendisine gösterdiði jeste karþýlýk vermek için programa katýldýðýný söyledi. Jelyu Jelev, “Çünkü onlar kutlama yapmýyor, acý bir zorunlu göç söz konusu. Zorunlu göç ve zorunlu isim deðiþtirme kampanyasý Bulgaristan komünizm rejiminde yaþanan acý olaylarýn komünist parti ve Todor Jivkov rejiminin icat ettiði bir yöntemdi. Altýný çizmekte fayda var. Bulgar halkýnýn suçu deðil rejimin hatasý idi. Ama ne yazýk ki bu uygulanan siyaset ise halkýn deðil, kötü insanlarýn siyaseti idi.” þeklinde konuþtu. Todor Jivkov rejiminin düþmesinden sonra alýnan haklarýn geri iade edilmeye baþladýðýný anlatan Jelyu Jelev sözlerini þöyle sürdürdü: “20 yýl geçti ve bu acý tecrübelerden alýnmasý gereken dersler var. Bu tarihi tekrar geri götüremeyiz, ancak ikili iliþkileri geliþtirebiliriz.” Türkiye’nin Avrupa Birliði üyeliðini desteklediklerinin altýný çizen Cumhurbaþkaný Jelyu Jelev, zorunlu göç çerçevesinde Bulgaristan üzerindeki kara lekeyi silmek için çalýþacaklarýný belirterek sözlerini þöyle sürdürdü: “Bu hiç bir zaman Bulgaristan

halkýnýn icadý deðildir. Kim icat ettiyse umarým bir akademisyenin hasta beyninden çýkmamýþtýr. Ama kimler icat ettiyse büyük bir hatadýr, tarihte bizler bunu silmeye çalýþýyoruz.” Todor Jivkov’un demografik nüfus sorununu, Türk ve Arap kökenlileri slavlaþtýrarak çözmek istediðini anlatan Cumhurbaþkaný Jelu Jelev, “Çünkü Türkler hýzla çoðalýyordu. Bu da zorunlu göçü getirdi. Zorunlu göç ve isim deðiþtirmek ayný zamanda Todor Jivkov’un baþarýsýz yönetimini örtbas etmeye yönelikti. Çünkü ekonomi batýyordu. Sorunlar vardý, böylece dikkati baþka yöne çekmeye yönelik adýmlardý bunlar. Bulgarlarý Türklere karþý kýþkýrtmak çok yanlýþtýr.” diye konuþtu. Bulgaristan’da zorunlu göç yýllarýnda Bosna Hersek örneðinin yaþanabileceði bir ortamýn bulunduðunun altýný çizen Bulgaristan’ýn eski Cumhurbaþkaný, “Bulgaristan’da Bosna Hersek olayý yaþanmasýna çok müsait ortam vardý, ancak yaþanmadý. Bunun da iki sebebi vardý. Birincisi tarihsel baðlardan dolayý Bulgarlarýn Türklere karþý daha toleranslý davranýp, kin beslememeleri, diðeri ise Türklerin mantýklý davranýp kýþkýrtýcý olmamalarýdýr.” þeklinde konuþtu. Cihan

Buğday fiyatının düşmesi ekmeğe yansımıyor Bu yýl buðday rekoltesinin tahmin edilenden yüzde 20 daha az olacaðý açýklandý. Tarým Bakan yardýmcýsý Svetla Býçvarova, 22 Mayýs’ta buðday arazileri hakkýnda yapýlan inceleme sonucu bazý bölgelerde yaþanan kuraklýktan dolayý buðday rekoltesinin bu yýl yüzde 20 daha az olacaðýný açýkladý. Ancak Bakanlýk, ülkede buðday sýkýntýsý yaþanmasýnýn beklenmediðini kaydetti. Ayrýca buðdayýn alým fiyatý mayýs ayý itibari ile ton baþýna 201 levaya düþtü. Buðday’ýn Haziran 2008’deki fiyatý ise ton baþýna 262 leva olarak kaydedilmiþti. Un ücretleri de düþüþ gösteriyor. Mayýs ayýnda 500 cinsi unun ton baþýna fiyatý yüzde 5,6 azalarak ton baþýna 491 levaya geriledi. Buðday ve undaki fiyat düþüþlerine raðmen yýl baþýndan bu yana ekmeðin fiyatýnda önemli bir deðiþiklik olmadý. Mayýs ayýnda 1,10 levadan satýlan Dobruca ekmeðinin fiyatý, geçen yýlýn ayný dönemine kýyasla 0,19 leva düþtü. Ekmeðin farklý marketlerde farklý fiyattan satýlmasýnýn piyasa rekabetinden kaynaklandýðýný savunan Bakanlýða göre, bazý tüccarlarýn bölgelerinde ekmek alanýnda rekabet yaþanmadýðý için fiyatlarý düþürmediklerini ifade etti.

“Sultana Dokunmak” eseri Bulgarcaya çevrildi Hakan Yel’in ilk kitabý “Sultana Dokunmak” adlý romaný Siela yayýnevi tarafýndan Bulgar okurlarýyla buluþtu. Alina Karahanova’nýn çevirisi olan “Dokosvane do sultana” adý altýnda tanýtýmý Helikon’da yapýldý. Yazar Hakan Yel de kitabýn resmi tanýtým gecesine katýlmak üzere Sofya”ya geldi. Türkiye’nin Kültür Ataþesi Gülay Aslan ve Bulgar Türk Kadýnlarý Dostluk Derneðinin düzenlediði kitap galasýnda konuþan Yel, “Kitabýmýn Bulgarca olarak yayýmlanmýþ olmasýndan ve Bulgar okuyucularýyla tanýþmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Kitap, zengin kiþilerin öldürülmesi ve son zamanlarda artan imam cinayetlerinin ardýndaki izleri konu alýyor. Hakan Yel, 1968 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu. Ankara Üniversitesi’nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi okudu. Ýlkokuldan itibaren deðiþik iþlerde çalýþmaya baþladý. 1998 yýlýndan itibaren önce müþterilerine ürün satýþ eðitimleri verdi. 2000 yýlýnda Toys R Us’ta Satýnalma Uzmaný olarak çalýþýrken, maðazalara satýþ eðitimi vermeye baþladý. Farklý deneyimleri, her sosyal gruptan çalýþanla ayný dilde iletiþim kurma özelliði sayesinde eðitimleri yüksek verimlilik kaydetti. Mothercare, Joker, Çarþý, Bebedor gibi firmalara Ürün ve Satýþ eðitimi verdi. 2004 yýlýnda Cosmopolitan dergisinde kadýn erkek iliþkileri üzerine yazýlar yazmaya baþlayan Hakan Yel’in ilk gerilim romaný “Sultana Dokunmak” 2005 yýlýnda Altýn Kitaplar tarafýndan yayýmlandý. Roman, 2008 yýlý için Japonca ve Bulgarca’ya çevriliyor. 2006 yýlýnda ikinci gerilim romaný “Lokanta”yý yayýnlayan Hakan Yel, 2007 yýlýnda bu kez kiþisel geliþim kategorisinde, Ýþ hayatýna yeni girecek gençlere temel tavsiyeler içeren “Her Þeyi Satarým Ruhum Hariç” adlý kitabý yazdý. Satýþ konusundaki deneyimlerini, farklý metotlarýný her gruptan satýcýyla paylaþan Hakan Yel, Mida Institute bünyesinde eðitim ve danýþmanlýk hizmeti vermektedir. Sevda Dükkancý, Sofya

DESIGN OUTDOOR INDOOR ADVERTISING www.imeldesign.net


EKONOMÝ Z A M A N 5 15 - 21 HAZÝRAN 2009

Ülke ekonomisi resmen durgunluk içine girdi Ekonomik krizin ülke ekonomisini etkilediði ve ekonominin durgunluk içine girdiði resmen açýklandý. Ýstatistik enstitüsü, 2009’un ilk çeyreðinde milli üretimin yüzde 5 oranýnda azaldýðýný tespit etti. BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Daha önce durgunluðu hesaplamak için bir önceki yýlýn ayný dönemi baz alýnýyordu. 2008’in son çeyreðindeki milli gelirdeki düþüþ oraný bir önceki üç aylýk döneme kýyasla yüzde 1,6 oranýnda gerçekleþti. 2009’un ilk çeyreðindeki düþüþ ise yüzde 5 olarak kaydedildi. Ýstatistik Enstitüsü verilerine göre, Bulgaristan’da yýlýn ilk çeyreðinde üretilen ürünlerin toplamý 13 milyar 961 milyon leva olarak kaydedildi. Kiþi baþýna düþen milli gelir oraný ise

936 Euro olarak gerçekleþti. Yýllýk bazdaki milli gelirdeki düþüþ ise yüzde 1 dolayýnda kaydedilirken, 2008’in ilk üç aylýk dönemine kýyasla yüzde 3,5 gerileme tespit edildi. Yýlýn ilk çeyreðinde sanayi üretiminin yaný sýra tarýmda da düþüþ kaydedildi. Tarým sektörü yüzde 4 oranýnda geriledi. Milli gelirin yüzde 31,1’ini sanayi üretimi, yüzde 64,9’u hizmet ve yüzde 4’ü tarým ürünleri oluþturuyor. Ocak - Mart döneminde tüketim 2008’in ayný dönemine kýyasla yüzde 6 azaldý. Ayrýca ihracat, ithalat ve yatýrýmlar da düþük yaþandý. Dýþ ticaret yüzde 21 geriledi, ihracat yüzde 17,4; ithalat ise yüzde 21,1 oranýnda azaldý. NSÝ’ye göre ülkede bulunan 3 milyon 653 milyon çalýþanýn 1 milyar 498 saat çalýþtýðý tespit edildi. Ocak - Mart döneminde çalýþan iþçi sayýsý bir önceki yýla

kýyasla yüzde 0,3; çalýþma saatleri ise yüzde 0,5 oranýnda düþtü. Bu düþüþün sanayide yaþanan iþten çýkartmalardan kaynaklandýðý belirtiliyor. Çalýþanlarýn bir saatte elde ettikleri gelirde de azalma gözlendi. Ocak - Mart döneminde bir çalýþan bir saatte 9,3 leva kazanýrken üç ay önce bir saatte 11,9 leva elde ediyordu. Baþbakan Yardýmcýsý Ývaylo Kalfin, Bulgaristan’ýn krize en son giren ülkelerden biri olduðunu ve durgunluk seviyesinin de çok düþük olduðunu belirtti. Eurostat verilerine göre Avrupa Birliði’nde milli üretim yüzde 4,4 oranýnda gerilerken, bu Bulgaristan’da yüzde 3,5 olarak gerçekleþti. Nisan ayýnda tütün ürünleri üretimi yüzde 52,7 oranýnda artarken, metal üretimi de yüzde 16,4 oranýnda azaldý. Ciddi bir düþüþ de elektrik ve ýsýtma enerjisi üretiminde yaþandý. Bu alanda yüzde 25 düþüþ gözlendi. Ekonomi Servisi

Rouming ücretleri yüzde 60 ucuzlayacak Avrupa Birliði (AB) üyesi 27 ülke milletvekillerinin rouming ücretlerini düþürmeyi öngören yasa tasarýsýný onaylamasýnýn ardýndan 1 Temmuz itibari ile AB’deki rouming ücretleri yüzde 60 oranýnda azalacak. AB ülkeleri arasýnda bir kýsa mesaja 0,11 Euro üst sýnýr konmasý, roumingde konuþma ücretlerinin düþürülmesi ve 1 MB’lýk bilgi indirmeye 1 Euro üst sýnýr konmasý sonucu fiyatlar düþmüþ olacak. 1 MB’lýk veri indirme ücretinin üst sýnýrý olan 1 Euro, 2010’da 0,80 Euro, 2011’de de 0,50 Euro’ya düþürülecek. Avrupa Parlamentosu Bilgi Teknolojileri Komiseri Vivian Reding, veri indirmede telefon faturalarýnýn yükselmemesi için faturasý 50 Euro’ya ulaþan telefonlarýn otomatik olarak kapatýlmasý önerisinde bulundu. Veri indirmede müþterilerin faturalarýn yükselmesinden þikayetçi olduklarýný kaydeden Reding, bir Ýtalyan’ýn cep telefonundan indirdiði bir film için GSM operatörünün kendisinden 40 bin Euro istediðini örnek gösterdi. Alýnan karara göre, faturasý 50 Euro’ya ulaþan cep telefonlarýnýn kapatýlmasý uygulamasýna 2010 yýlýnda geçilecek. Ýsteyen kullanýcýlar bu fiyat düzeyini daha da yükseltebilecek. Alýnan karara göre, 1 Temmuz’dan itibaren cep telefonu operatörleri roumingde ilk 30 saniyeden sonra her saniye için ücretlendirmeye baþlayacak. Þu anda görüþmeler 5 saniye dahi sürse bir dakika üzerinden fiyatlandýrýlýyor. Sadece bu uygulamadan dolayý faturalarýn yüzde 24 ucuzlamasý bekleniyor. Ekonomi Servisi

FUAR TAKViMi Otomobil Salonu Tarih: 12-21 Haziran Yer: Sofya, Ýnter Expo Center Konu: Uluslararasý otomobil fuarý Organizatör: Otomobil Ýthalatçýlar Derneði

Makina Üretimi Fuarý Tarih: 28 Eylül-3 Ekim Yer: Uluslararasý Plovdiv Fuarý Konu: Aðýr sanayi makinalar fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý

Uluslararasý Teknik Fuarý Tarih:28 Eylül-3 Ekim Yer:Uluslararasý Plovdiv Fuarý Konu: Yatýrým ve teknik mallarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý

Stroyteh Tarih: 28 Eylül-3 Ekim Yer: Uluslararasý Plovdiv Fuarý Konu: Ýnþaat malzemeleri, inþaat makina ve teknolojileri Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý

Autoteh Tarih: 28.09.2009 03.10.2009 Yer: Uluslararasý Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý taþýmacýlýk ve otomobil gereçleri fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý

Makina üretim Tarih: 28.09.2009 03.10.2009 Yer: Uluslararasý Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý makine üretim fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý

Web IT

Havayollarý bu yýl 9 milyar dolar zarar edecek Dünyadaki tüm havayollarýnýn gelirlerinin bu yýl yüzde 15 azalacaðý ve sektörün 9 milyar dolar zarar edeceði bildirildi. Uluslararasý Hava Taþýmacýlýk Derneði (IATA) tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, tüm endüstrinin gelirleri bu yýl 80 milyar dolar azalarak 448 milyar dolara inecek. IATA, havayollarýnýn ekonomik krizle boðuþtuðunu ve bütün hava taþýmacýlýk zincirinin yeniden þekillenmesi gerektiðini duyurdu. Malezya’nýn baþkenti Kuala Lumpur’da IATA’nýn 65. yýllýk genel toplantýsýnda konuþan IATA genel müdürü Giovanni Bisignani, endüstrinin ayakta kalma mücadelesi verdiðini,

dünyada büyük geliþmeler yaþandýðýný ve seyahat bütçelerinin kýsýldýðýný söyledi. Giovanni, zincirdeki herkesi çözüme ortak olmaya çaðýrdý ve yüzde 100 elektronik bilet sistemine geçilmesiyle 2008’de masraflarda 4 milyar dolarlýk azalma olduðunu ifade etti. Giovanni, bagaj yönetimi, seyahat iþlemleri ve elektronik kargo sistemlerinin geliþtirilmesiyle 10 milyar dolarlýk daha tasarruf elde etmeyi planladýklarýný dile getirdi. Þu an maaþlara zam yapma zamaný olmadýðýný anlatan genel müdür, mesleklerin korunmasý için “daha az ile daha çok yapýlmasý gerektiðini” savundu. Bisignani, havayollarý ve hükümet-

ler arasýnda þu dört alanda iliþkilerin geliþtirilmesini teklif etti: Havacýlýk sektörünün daha ‘yeþil’ hale getirilmesi, daha iyi güvenlik saðlayarak vatandaþlarýn korunmasý, gecikmelerin azaltýlarak daha etkin hale gelinmesi, iþlerin korunmasý ve ekonominin hareketlendirilmesi. Genel müdür ayrýca, havayollarý ve yolcular tarafýndan güvenlik için ödenen 5,9 milyar dolarý, yüzde 99,9’u tehdit unsuru oluþturmayan yolcular için harcamaktansa, tehditler üzerine yoðunlaþýlmasý gerektiðini vurguladý. IATA, uluslararasý tarifeli hava trafiðinin yüzde 93’ünü oluþturan 230 havayolunu temsil ediyor. Cihan

Tarih: 07.10.2009 08.10.2009 Yer: Sofya NDK Konu: Dijital pazarlama ve internet hizmetleri fuarý Organizatör: E Akademi

Noel ve Yýlbaþý Bazarý Tarih: 04.11.2009 31.12.2009 Yer: Varna Kültür ve Spor Sarayý Konu: Noel ve yýlbaþýna özel ürünler fuarý Organizatör: Varna Kültür ve Spor Sarayý


15 - 21 HAZÝRAN 2009

YORUM

Ümit ve sevinç kaynaðý olmak ne güzel Yirminci asrýn baþlarýnda olduðu gi- zaman ümit ve inanç membalý biribi… Bu asrýmýzýn baþlarýnda da in- siyle yolunu bulmasý daha kolay olsanlýk âlemi bir defa daha buhranlar muþtur. Bu mesele bu günden deðil, ve arayýþlar içinde bulunmaktadýr. Ö- kâinatýn var ediliþinden beri mevcutzellikle bu küresel krizden dolayý in- tur. Kiþinin yanýnda öyle bir rehberin sanlýk yýprandý; ara ara ümitsizliðe bulunmasý onu rahatlatýyor. O, sanki düþenler ve umudunu yitirenler oldu; bütün olumsuzluklarý bir makine gio güzel günleri düþlebi güzelleþtiriyor; yeisi ümekten vazgeçenler çýktý. mide, üzüntüleri sevince Mehmet Akif’in dediði çeviriyor. Etrafýnda olup gibi “Ye’s öyle bataklýktýr biten tüm ümit kýrýcýlarý ki, düþersen boðulursun, öyle pak sinesinde yoðuümide sarýl sýmsýký, seyruyor ki, sonunda onu ret ne olursun!”. Bir baþdinleyenlere mükemmel ÝDRÝS kasý “Yeis her kemale bir mamul takdim ediyor. ALÝ manidir” der. Asude iklimiyle hep dalFakat ümidin ve inanga kýran olmuþtur seveni.ali@zaman.bg cýn güç ve kuvvetini uleri için. Zaten o etrafýnnutmamak gerek. Onlar insaný ya da daki insanlara hep ümit ve sevinç insanlýðý ayakta tutan iki iksirdir. Ýþte kaynaðý olmuþtur. onlarý tarif edenler þöyle demiþ: “ÜAbone vesilesiyle geçen hafta sonu mit, her þeyden evvel bir inanç iþidir. þahit olduðum gerçek bir olayý sizlerAslýnda ümit, azim ve kararlýlýk, iman le paylaþmak istiyorum: Selim Amca dolu bir kalbe girince beþerî normal- yýllardan beri gazetemize abone. Altler aþýlmýþ olur. Ümit, insanýn kendi mýþ beþ yaþýnda olmasýna raðmen, ruhunu keþfetmesi ve ondaki iktidarý yüzü hep gülüyor. Bir vesileyle ayaðýsezmesinden ibarettir. Bu seziþle in- nýn birini kaybetmiþ. Þimdi hayatýný san, kâinatlar ötesi Kudreti Sonsuz’la tekerlekli sandalyede devam ettiriyor. münasebete geçer ve O’nunla her þe- Bizleri kapýda karþýlýyor o mütebesye yetebilecek bir güç ve kuvvete ula- sim çehresiyle. Hal hatýr sorduktan þýr. Bu sayede zerre güneþ, damla sonra Selim Amca’nýn da abonesini derya, parça bütün ve ruh, kâinatýn yenilemiþ oluyoruz bu vesileyle. Her bir soluðu haline gelir”. kiþinin bir hikâyesi olduðu gibi onun Ýnsanýn yüksek seviyeye kendi ba- da hayat hikâyesi var. Ben soruyoþýna ulaþmasý çok zor desek mübalaa rum o anlatýyor. Dakikalar ve saniyeetmiþ sayýlmayýz. Çünkü o her daim ler gittikçe aramýzda ki o muhabbet bir rehber, dost ve arkadaþ eþliðinde ve samimiyetimiz derinleþti. Bu sýrabu zirvelere ulaþmýþtýr. Yanýnda her da Selim Amca’nýn hanýmý da bol bol

izzeti ikramda bulunuyor bizlere. Malumunuz “kalbe giden yol mideden geçer” diyorlar. Selim Amca’nýn iki çocuðu var. Büyük kýzý gurbette çalýþýyor. Diðeri erkek yanýnda yaþýyor. Bir zamanlar büyük güreþçiymiþ. Üç defa ülke birincisi olmuþ. Toplam 25 madalyasý var altýn, gümüþ ve bronz. Onun en büyük yardýmcýsý ise refikasý. Selim Amca gençliðinden beri etrafýndaki dostlarýna hep ümit ve neþe kaynaðý olmuþ. Daha dün gibi hatýrlýyor yaþadýðý ilde 14 yaþýndayken bir þarký yarýþmasýnda nasýl birinci olduðunu. O zaman dostlarýnýn onu sahneden alýp iftihar ederek omuzlarda taþýdýklarýný hiç unutamýyor. Düðün, dernek ve arkadaþlarýyla bir araya geldiklerinde onlarý sazýyla ve sözüyle neþelendirmiþ. Bu haliyle bile hayatýndan ve yaþamýndan hiç þikâyetçi deðil. Hala etrafýna ümit ve sevinç kaynaðý o. Baþka bir seferinde onu elinde sazý, dilinde güzel bir þarkýyla mýrýldanýr bulmuþtum evinde. O zaman bir rica üzere bizim gönlümüzü de neþelendirmiþti. Evet, Selim amca bu yaþýna gelmesine raðmen ara sýra ümit, arasý sýra sevinç kaynaðý olmaya devam ediyor. Bizlere bile sahip olduðumuz nimetlere ne kadar az þükür ettiðimizi hatýrlattý. Ümit ve sevinç kaynaðý olmak ne güzel deðil mi? Sizin gibi Selim Amca’larý, Ayþe Teyze’leri Rabbim baþýmýzdan eksik etmesin!

Bu mayýn iþinde bir iþ var Türkiye – Suriye sýnýrýndaki mayýnla- fa, mayýnlý arazilerin temizlenmesirýn temizlenmesi ile ilgili kanun, geri- ne iliþkin ihale þartnamesini, bu iþin limli oturumlarýn, kürsü iþgallerinin uzmaný subaylar, Milli Savunma, ardýndan çýkarýldý. Çýkarýldý çýkarýl- Tarým ve Köyiþleri ve Maliye bakanmasýna ama kamuoyunun büyük ço- lýklarýnýn uzmanlarý hazýrlayacak. ðunluðunun kafasý hâlâ karýþýk... Yani iþin içinde Genelkurmay da 1997'deki Ottowa Sözleþmesi'ne var. Yine, hükümet icraatlarýnýn hugöre bu mayýnlarýn kuki denetime tabi olduðu, mutlaka temizlenmesi neden unutturulmaya çalýgerekiyor. Onu da býþýlýyor? 2006'da Marrakýn, daha 1974'te din'deki ihaleyi Danýþtay'ýn CHP iktidarý (Ecevit'in iptal ettiðini biliyoruz. baþbakanlýðý) döneÜstelik AK Parti hüküminde konu gündeme metini yerle bir etmek ihüseyin gelmiþ, 1992'deki hüçin mevzilenmiþ bir medgülerce kümet döneminde ya da var. Ayrýca, böyle (DYP–SHP koalisyonu, hassas bir mevzuda, AK h.gulerce@zaman.com.tr 7. Demirel hükümeti) Parti'nin demokratikleþmayýnlarýn temizlenmesi kararý a- me için önemini bilen medya da talýnmýþ. 2001'de Genelkurmay Baþ- výr koymaz mý zannediliyor? Davos kanlýðý, dönemin hükümetinden kahramanlýðýndan sonra Sayýn Er(DSP–MHP–ANAP koalisyon hü- doðan'ýn, Ýsrail'e, hem de sýnýr topkümeti), mayýnlarýn temizlenmesi i- raklarýný ihale etmesi intihar demek çin ödenek istemiþ, verilmemiþ. deðil mi? Buna AK Parti yöneticileÞimdi kabul edilen kanundaki usul- rinin aklý ermiyor mu? Bu insanlar le 2006'da Mardin ve Þýrnak'ta ma- aklýný peynir ekmekle mi yedi? yýnlarýn temizlenmesi için ihaleye Pekiyi o zaman bu ortalýktaki toz çýkýlmýþ. Bu safhalarýn hiçbirinde duman nedir? 29 Mart yerel seçimlekimse kimseyi vatana ihanetle, vatan rinden beri muhalefet, yeni bir strateji topraklarýný Ýsrail'e peþkeþ çekmek- uyguluyor. AK Parti karþýsýnda CHP, le, vataný satmakla suçlamamýþ. Þim- MHP ve hatta Saadet Partisi bir blok di ne oluyor da AK Parti bu itham- oluþturuyorlar. Ortak bir kampanya yürütülüyor. AK Parti, milli menfaatlarýn boy hedefi haline getiriliyor? Üstelik hiçbir hükümet yetkilisi leri hiç hesaba katmayan bir parti oÝsrail'in adýný telaffuz etmemiþ. Evet, larak hedefe konuluyor. Belli bir nedir bu itham bombardýmaný? medya grubu da bu kampanyayý allýSanki hükümet, istediði gibi, perva- yor, pulluyor. Bu medyanýn gücünü, sýzca bu mayýn sökme iþini tek baþý- hükümetin hesaba kattýðýný hiç sanna yürütecekmiþ gibi bir hava estiri- mýyorum. Tamam, alternatif bir medliyor. Gerçek ise böyle deðil. Bir de- ya var. Gazetelere bakýldýðýnda, tiraj

olarak bu alternatif grubun, diðerlerinden fazla sattýðý da söylenebilir. Ama tesir bakýmýndan, AK Parti karþýtý gazeteler kamuoyunda en az yüzde 60 tesirlidir. Televizyonlar olarak ise bu grup en az yüzde 75 tesirlidir. Sürekli bu gazeteleri okuyan, bu televizyon kanallarýný seyreden insanlarýn farklý düþünmeleri, konuþmalarý mümkün mü? AK Parti, günde kaç defa asýlýp, kesiliyor... Yani toplu bir yayýnda, halkýn kafasýný karýþtýrmak hiç de zor deðil. Ergenekon davasýnda da halkýn kafa karýþýklýðýnýn gerçek sebebi, medyadaki bu durumdur. Yani AK Parti aleyhinde geliþigüzel bir propaganda yok. Tam bir suçlama, yýpratma, belden aþaðý vurma hareketi var. Bu, planlý, programlý ve profesyonelce bir saldýrýdýr. Amaç, AK Parti'yi bundan sonra sandýða gitmeden yiyip bitirmektir. AK Parti yöneticileri, neyle karþý karþýya olduklarýný anlayamazlar ve süreci doðru yönetemezlerse, tahmin bile edemeyecekleri bir kýskacýn içine gireceklerdir. Þahsen Sayýn Baþbakan'ýn sert tavýrlarý bende endiþe uyandýrmýyor deðil. AK Parti'ye, AKP diyenlere, "edepsiz" damgasý vurulmasýnýn âlemi nedir? Sakin, yumuþak bir üslûpla, "partimizin gerçek adý budur. Doðrusunun söylenmesi bizi memnun eder" gibi bir þey dense ne olur? AK Parti, bu ülkede demokratikleþme, istikrar ve büyüme adýna, gerçekten çok þey ifade ediyor. Nimetlerin kýymeti bilinmezse, bir süre sonra elden uçup gidiyorlar...

ZAMAN 06

Hububat gücü olarak Rusya Bugün Rusya deyince birçoðumuzun aklýna hemen doðalgaz, petrol, kýymetli madenler gelir. Bu yerinde ve normaldir de, zira Rusya bugün bu ekonomik unsurlar bakýmýnda dünya devlerinden birisidir. Doðalgazdaki durumu zaten malum sayýlýr. Hem üretim hem de rezerv bakýmýndan dünya birincisidir. Petrolde üretim bakýmýndan da Suudi Arabistan'dan sonra ikinci geliyor. Suudi Arabistan günde 10 milyar varil ham petrol, Rusya da 9 küsur milyar varil ham petFÝKRET rol, üretiyor. Pek çok ERTAN kýymetli maden bakýmýndan da Rusya f.ertan@zaman.com.tr ayrýca bir dünya gücü sayýlýr. Özellikle de uranyum ve adlarý sadece uzmanlar tarafýndan bilinen kýymetli madenlerde Rusya önemli bir global paya sahiptir. Ne var ki, Rusya'yý sadece bu unsurlarla anmak, tanýmlamak da yeterli deðildir þüphesiz... Nitekim, St. Petersburg'da yapýlan Dünya Hububat Forumu dolayýsýyla konuþan Rusya Tarým Bakaný Bayan Elena Sýkrynik bu hususun altýný þöyle çizmiþ bulunuyor: "...Rusya sadece gaz, petrol ve madenlerden ibaret deðildir. Bunlara ilaveten bizim büyük bir hububat potansiyelimiz de vardýr." Bayan bakan bu sözlerinden sonra yeni bir 'hububat havuzu' fikrini de ortaya atmýþ bulunuyor. Bu havuz hububat (buðday, arpa, çavdar gibi taneli bitkiler) üretiminde önemli paya sahip Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'dan meydana gelecek. Fikir Ukrayna ve Kazak yetkilileri tarafýndan da olumlu karþýlandý. Bu çerçevede, Forum'a katýlan Ukrayna Tarým Politikalarý Bakaný Yuriy Melnik ve Kazak Tarým Bakan Yardýmcýsý Arman Yevniyev, Rus bakanýn fikrini desteklediklerini açýklamýþ bulunuyorlar. Bakan bu 'hububat havuzu' fikir ya da planýný þöyle savunuyor: "Bu havuzun teþekkülü bize global hububat piyasasýndaki fiyat oynaklýðýný azaltma imkânýný saðlayacak ve ayný zamanda bizim bu piyasadaki spekülatif faktörlere olan baðýmlýlýðýmýzý da azaltacak. Önümüzdeki 10–15 yýl içinde biz Rusya'nýn hububat ihracatýný yýlda 40–50 milyon tona ulaþtýrmayý planlýyoruz. Böylece, global hububat piyasasýndaki payýmýzý yüzde 20'ye yükseltmiþ olacaðýz... Bu bakýmdan, bu konuda yavaþ davranamayýz. Ülkelerimizin son birkaç yýl içinde kazandýklarý konumlarýn, Karadeniz havzasýndan çýkan hububatýn uzun vadeli rekabetçi altyapýsýna dönük yatýrýmlarla desteklenmeleri gerekmektedir..." Bakanýn havuz için sözünü ettiði üç ülkenin geçen yýlki hububat ihracatlarý dünya hububat ihracatýnýn yüzde 24'üne tekabül etmiþti. Bu da bize bu üç ülkenin son yýllarda dünya hububat piyasasýna yönelik atak ve kararlý bir tavýr içinde olduklarýný açýkça gösteriyor. Nitekim, bu ülkelerin ataklarý sonucu bu üç ülkenin global hububat piyasasýndaki payý 2000 yýlýndan bu yana yüzde 6'dan yüzde 24 civarýna yükselmiþ bulunuyor. Bu da þüphesiz bu piyasadaki diðer ülkelerin payýnýn düþmesiyle gerçekleþmiþ oluyor. Nitekim, bu yüzden dünya hububat devi Amerika'nýn payý yüzde 28'den yüzde 20'ye, Kanada'nýnki yüzde 17'den yüzde 14'e, Avustralya'nýnki ise yüzde 16'dan yüzde 13 civarlarýna inmiþ durumda. Ülke bazýndaki paylara bakarsak, Rusya'nýn yüzde 1'den yüzde 14'e, Ukrayna'nýn yine yüzde 1'den yüzde 5'e, Kazakistan'ýn ise yüzde 4'ten yüzde 5'e yükseldiði görülüyor. Bütün bunlar ve Rus Bakan Yelena Sýkrynik'in ortaya attýðý 'hububat havuzu' fikri bize önümüzdeki dönemde global hububat piyasalarýnýn önemli geliþmelere sahne olacaðýný gösteriyor. Rusya, yanýna Ukrayna ve Kazakistan'ý alarak gaz, petrol ve madenlerden sonra hububat gücü olmaya da hazýrlanýyor. Olur mu, olmaz mý, þimdiden söylemesi zor.


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 15 - 21 HAZÝRAN 2009

Ýnsanlarýn psikolojik durumunu ve hayatýný önemli ölçüde sarsan yüz felci, yüzde uyuþma, tat alamama þikâyetleri ile baþlýyor. Erken tedavi büyük oranda faydalý oluyor.

Klima ve araç camýndan çarpan soðuk hava, yüz felcine sebep oluyor Yüz felci, yüzün mimik hareketlerini kontrol eden sinirin fonksiyonunu kaybetmesi sonucunda ortaya çýkýyor. Hastalarýn birçoðunda belli bir sebep bulunamýyor. Ancak, kulak iltihaplarý, tümörler, bazý virüsler ve sinir yaralanmalarý yüz felcine yol açabiliyor. Klimalar veya açýk camdan gelen soðuk hava da en önemli yüz felci sebepleri arasýnda yer alýyor. Ýhsan Bey, yayýncýlýkla uðraþýyordu. Son birkaç gündür gece uykusu uyuyamamýþ. Sabaha karþý ev–ofisinde pencere önünde uyuyakalmýþtý. Uyandýðýnda yüzünde bir keçeleþme hissetmiþti; ama anlayamadý. Kahvaltýlýk bir þeyler hazýrlarken mesai arkadaþlarý da gelmiþti. Bir þeyler yemeye çalýþtý; ama tat alamadýðýný fark etti. Keçeleþme de giderek artýyordu. Sonra arkadaþlarý yüzünün bir tarafýnda anormallik olduðunu söylediklerinde acý gerçekle yüzleþiverdi. Aþýrý stres, yoðun tempo sonucunda iyice yorulan yüz sinirleri, bir de saatlerce balkon ve pencere arasýndaki hava cereyanýna maruz kalýnca felç olmuþtu. Hemen doktora gittiler. 10 gün kortizonlu ilaç kullandý, 8-10 serum verildi. Ýlerleyen süreçte her gün bol yüz masajý, fizik tedavi, akupunktur, sakýz çiðneme, ayna karþýsýnda yüz hareketleri yapma gibi her þeyi denedi. Tuza dikkat edilemediði zamanlarda kortizon kilo yapýyordu. Yüz sinirlerinde yüzde 50 tahribat vardý. Baþka profesörlere de muayene oldu. Memlekete gittiðinde yüzünde bu kez þiþme baþladý. Halbuki uzmanlar yüz felcinde þiþme olmayacaðýný söylüyorlardý. Uzun tetkikler ve biyopsiler sonucunda beyin MR’ý çektirmeye karar verdiler ve beyinde ayrýca tümör olduðu, iyileþmeyi engellediði ortaya çýktý. Bu arada yüz kaslarýyla ilgili bir ameliyat oldu. Çeneden gelen

bir kas dudaklara hareket ve yüze simetri vermesi için çevrildi. Ayrýca rahat kapanabilmesi için üst göz kapaðý derisi içine 1 gr aðýrlýðýnda altýn pul diktiler.

ÞÝMDÝ HER 6 AYDA BÝR BEYÝN MR’I ÇEKTÝRÝYOR Her yüz felci hastasýnýn hikâyesi Ýhsan Bey’inki gibi uzun sürmüyor. Özellikle erken teþhis ve verilen tedaviye ciddi bir þekilde uymak, özellikle bahar ve yaz dönemlerinde birçok insanýn hayatýný karartan yüz felcinden kurtulmak için çok büyük önem taþýyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Gülten Özdemir; yüz felcinin, yüzün sað ve sol kýsmýnda bulunan sinirlerde genellikle soðuða baðlý olarak ödem oluþmasýndan kaynaklandýðýný belirtti. Özdemir, yüz felcinin daha çok araç sürücülerinde ve kayak yapanlarda görüldüðünü belirterek, yüz felcinden korunmanýn en etkin yolunun, sakýz çiðneyip balon þiþirerek çene ve yüz kaslarýný güçlendirmek olduðunu kaydetti.

YÜZE DOÐRU ÜFLEYEN KLÝMALAR FELÇ YAPIYOR Dr. Gülten Özdemir, sýcak yaz günlerinde açýlan klimanýn ve seyahat ederken açýlan camdan yüzün sadece bir bölgesine yoðunlaþan soðuk havanýn yüz felcine neden olduðunu söylüyor. Yüz felcinin aðýzda yamulmaya ve gözde kapanmaya neden olduðuna

dikkat çeken Dr. Özdemir þunlarý söyledi: “Ýyi bir tedaviyle bir aylýk zaman içinde normale dönülebilen yüz felcinde, vakit kaybetmeden nöroloða ya da fizik tedavi uzmanýna gidilmesi gerekir. Ödem çözücü ilaçlarla birlikte fizyoterapiye de baþlamak gerekir.” Nörolog Dr. Gülten Özdemir, beyinle beyin sapý arasýndaki veya beyinle yüz kaslarýna kadar olan bölümdeki birçok hastalýða baðlý olarak yüz felci geliþebileceðini belirtiyor. Beyinle beyin sapý arasýndaki yüz felci nedenleri nöroloji tarafýndan inceleniyor. Beyin sapýndan sonraki yüz siniri hastalýklarýnda oluþan yüz felcine ise periferik yüz felci deniyor. En sýk rastlanan yüz felci þekli olan periferik yüz felcine virüsler, orta kulak iltihaplarý, sistemik hastalýklar (þeker hastalýðý, hipertansiyon, sinir iltihabý, sarkoidoz, vitamin eksikliði vb.) ve tümör kaynaklý hastalýklar yol açabiliyor. Ayrýca kulak çevresine veya yüze gelen darbeler de yüz sinirini hasara uðratarak yüz felcine sebep olabiliyor. Dr. Özdemir, ameliyatýn en son tercih edilecek çözüm yöntemi olduðunu belirterek, “Ne zaman ameliyat gerektiði kesinlik kazanmýþ deðildir. Karar verirken ilaç tedavisine ne derece cevap alýndýðý, elektrofizyolojik testlerin sonucu ve baþlangýçtan beri geçen süre dikkate alýnarak karar verilir.” diyor.

Yüz felci nedir? Yüz felci; yüz hareketlerinin genellikle tek taraflý azalmasý veya kaybolmasýdýr. Kaþ kaldýrma, göz kapama, diþ gösterme, gülme ve yanak þiþirme gibi hareketler bozulur. Hasta, felçli yüz tarafýndaki kulaðýnýn arkasýnda bir aðrý veya iþitmede zorlanma hissedebilir. Uyuþma algýlar. Ama yapýlan muayenede gerçek bir duyu kaybý bulunmaz.

Nasýl tedavi edilir? Belirtiler baþladýðý zaman 7–10 gün denenecek bir prednizon ve B vitamini takviyesi tedavisi, hastalarda genel olarak olumlu sonuç verebiliyor. Sebep virüsler ise antiviral tedavi; bakteriler ise antibiyotik tedavisi uygulanýyor. Gece yatarken yapay gözyaþý damlalarý ve göz bandý kullanmak kornea hasarýný önlemede yararlý olabiliyor. Dr. Özdemir, 7–10 gün ilaç kullanýmý, masaj, sýcak uygulamasý, yüz kaslarýný çalýþtýracak egzersizler ve ayný tarafla sakýz çiðnemenin hastalarda rahatlamaya yol açtýðýný kaydediyor.

Uçuklara dikkat Dudaklarda uçuk yapan HSV-1 virüsünün sebep olduðu idiopatik yüz felci de yüzdeki sinirleri tahrip edebiliyor. Bu felcin iyileþme oraný yüksek; ancak yaþlýlarda sekel kalabiliyor. HSV-1 virüsü vücuda girip yerleþiyor ve bir gün aktif hale gelip yüzün sað ya da sol tarafýnda felce yol açabiliyor. Mustafa Aydýn


8 Z A M A N AHLAK 15 - 21 HAZÝRAN 2009

Ya Nebi, seni daha çok tanýmaya ihtiyacýmýz var ünümüzde hayatlarýn en üstünü ve en nurlusu Efendimiz’in hayat–ý seniyyelerinin, bugünün insanýnýn tam yararlanabileceði þekilde felsefesi yapýlarak takdim edildiði eser sayýsý maalesef bir elin parmaklarýný geçmiyor. Halbuki bu tarz eserlere çok ciddi ihtiyacýmýz var. Efendimiz’in yüce hayatý, her devre uyabilecek þekilde, kendi geniþliði içinde ele alýnýp felsefesi yapýlmýþ olsaydý ve Müslümanlar ona göre hayatlarýna bir çeki düzen verselerdi bugün bu durumda olmazdýk. Bir mümin, Efendimiz’in hayatýný çok iyi bilmelidir. Onunla ilgili kitaplar okunurken her mesele üzerinde derin derin düþünerek Efendimiz’i anlamaya gayret etmelidir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i bize en güzel anlatýp intikal ettiren kitap, þüphesiz ki Kur’ân–ý Kerim’dir. Ýnsanlýðýn anlaþýlmasý için Efendimiz’in anlaþýlmasýna ve Efendimiz’i anlamak için de Kur’ân’a müracaat etmeye ihtiyaç vardýr. Peygamberimizin, ahlakýný öðrenmenin birinci kaynaðý Kur’ân’ýn kendisidir. Çünkü, O’nun ahlaký hakkýnda bilgi almak isteyenlere Hz. Aiþe, “Siz

G

Kur’ân okumuyor musunuz? O’nun ahlaký Kur’ân idi.” demiþtir. Kur’ân’ý bilmeyen, Efendimiz’i de, kâinatý da, Allah’ý da bilemez. Nebiler Serveri’nin (sas) büyüklüðünün gözümüzün önünde belirmesi için Allah’ýn Kur’ân’da Efendimiz hakkýnda ne dediðine bakmak gerekir. Cenab–ý Hak, Rasulü’ne hitap ederken yer yer, “Ey nebi!” der. Arap dilinde bu kelimenin manasý çok mühimdir. “Haber getiren” demektir. Seyyid Kutub Hazretleri, Hasan el–Benna’yý anlattýðý bir yerde þöyle der: “Sana Benna deðil sana “Nebba” demek lazýmdý. Çünkü sen bize doðrudan haber getirdin. Sen haber getirensin. Bizim haber alamayacaðýmýz Hak’tan haber getirdin. Müslümanlýða nasýl hizmet edilir? Ondan haber getirdin. Sen Hak’la bizim aramýzda bir mesaj oldun.” Bunu derken Kutup çok samimi, çok coþkun ve heyecanlýdýr.

SEN GÜNEÞSÝN, DÝÐERLERÝ YILDIZ O, nebidir, Hak’tan bize haber getirendir. Allah O’na iltifat ederken, “Ya eyyühe’n–nebi – Ey benim mesaj ve haberlerimi ulaþtýran!” der. Burada baþýndaki harf–i tarifle nebi

kelimesi bize þunlarý anlatýr: Ey haliyle doðrudan doðruya ümmetine mesaj olan þaný yüce insan! Sen öyle bilinmeyen birisi de deðilsin. Diðer mana âleminin yýldýzlarý arasýnda Sen güneþ gibi zahir bir habercisin. Nitekim Ýmam Busayri Senin bu özelliðini, “Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu, bir fazilet güneþi, onlar da yýldýzlar gibidirler ki, insanlara ýþýklarýný ancak her yanýn karanlýða gömüldüðü durumlarda izhar ederler.” ifadeleriyle anlatýyor. Evet Senin diðer büyüklere nisbetin güneþin yýldýzlara nisbeti gibidir. Sen zuhur edince, onlarýn her birisi bir yerde bir yýldýz gibi kalmýþlardýr. Ýþte bir de Kur’ân’da Efendimiz’i böyle tanýmak lazýmdýr ki, içimiz Peygamberimiz ile dolsun ve nasýl bir rehberin arkasýnda bulunduðumuzu anlamýþ olalým. Rabb’imize binlerce hamd ve sena olsun ki, bizi Efendimiz’in arkasýna baðladý. Vefalý olduðumuz nispette, vefa mukabelesine göre, bizi þefaat dairesi içine aldý. Rabb’im bizi vefayý bozanlardan etmesin. Vefat edeceðimiz ana kadar onu muhafaza edip koruyan salihler zümresine ilhak eylesin. Ali Demirel

Dünyayı terk ne demek? 1– Dünyanýn lezzet ve zevkleri zehirli bala benzer. Lezzeti nisbetinde elemi ve sancýsý vardýr. 2– Dünyanýn ömrü kýsadýr. Süratle yokluða doðru gitmektedir. Ayrýlma veya yok olma düþüncesinin verdiði elem, beraberlikten hasýl olan lezzeti acýlaþtýrýyor. 3– Ýnsaný bekleyen ve insanýn da süratle kendisine doðru yol aldýðý kabir, dünyanýn ziynetli eþyasýný hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünyada

NAMAZ VAKÝTLERÝ

nefsin hoþuna giden þeylerin çoðu kabirde çirkin ve geçersizdir. 4– Peygamberler, sýddýklar, Salihler ve hakiki dostlarýn ekseriyeti kabir memleketine gitmiþlerdir. Burada kalan bir ikisi de gitmek üzeredir. Öyle ise o dostlarýn yanýna gitmeye hazýrlanmak gerekir. Ahirette o dostlarla beraber olmanýn yolu ise, onlarýn hâlleri ile hâllenmek, açtýklarý yolda yürümek ve onlar gibi yaþamaktan geçer.

Günler 15 Pazartesi 16 Salý 17 Çarþamba 18 Perþembe 19 Cuma 20 Cumartesi 21 Pazar

Ýmsak 3:27 3:27 3:26 3:26 3:26 3:26 3:27

Güneþ Öðle 5:48 13:34 5:48 13:34 5:48 13:34 5:48 13:35 5:48 13:35 5:48 13:35 5:48 13:35

Ýkindi 17:36 17:36 17:36 17:36 17:37 17:37 17:37

Akþam Yatsý 21:12 23:12 21:13 23:12 21:13 23:13 21:13 23:13 21:14 23:14 21:14 23:14 21:14 23:14

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.

Dikkat! Mutlu ve huzurlu olma sebebi sizde de mevcut! Bunca zorluk ve sýkýntýlarýnýza raðmen siz de mutlu ve huzurlu olabilirsiniz. Yeter ki bu yazýyý sonuna kadar okuyun, sahip olanlarý mutlu kýlan þeye sizin de sahip olduðunuzun farkýna varýn. Gözleri görmeyen, ayaklarý yürümeyen kötürüm adamý mutlu kýlan varlýðýn sizde daha fazlasýyla mevcut olduðunu unutmayýn! Ýþte hepimize mutluluk dersi veren kötürüm adamýn muhteþem hayat anlayýþý! Birlikte okuyoruz: Gözleri yumuk, ayaklarý çarpýk kötürüm adam, yol kenarýndaki aðacýn gölgesinde ellerini açmýþ, göremeyen gözlerle boþluða yönelerek dua ediyor: “Ey birçok zengine vermediði nimetleri bana veAHMET ren Rabb’im, yapraklaÞAHÝN rýn, yýldýzlarýn sayýsýnca Sana þükürler ola.sahin@zaman.com.tr sun!” Oradan geçmekte olan Ýsa aleyhisselam, bu mutlu adama yaklaþýp sorar: “Ey Allah’ýn kulu, senin üzerinde ne nimetler vardýr ki, birçok zengine vermediði nimeti bana veren Rabb’im, diye dua ediyorsun?” Kapalý gözlerle sesin geldiði tarafa yönelerek cevap verir kötürüm adam: “Rabb’im bana öyle bir kalp vermiþtir ki, o kalple O’nu tanýyorum. Öyle de bir dil vermiþtir ki o dille de O’na þükrediyorum. O’nu tanýmaktan daha üstün nimet, O’na þükretmekten daha büyük hidayet olur umu? Halbuki, nice zenginler, sýhhatliler var ki, kalbinde O’nu tanýma sevinci, dilinde de O’na þükretme mutluluðu yoktur. Ýþte bunu düþününce kendimi tutamýyor da: ‘Nice zenginlere vermediði hidayet nimetini bana ihsan eden Rabb’ime, yapraklarýn, yýldýzlarýn sayýsýnca þükür etmekten kendimi alamýyorum!..‘“Bu cevap üzerine adamýn önünde diz çöken Ýsa aleyhisselam, yumuk gözlerinden sevgi ile öper. Peygamberin dudaklarý deðen gözler anýnda cam gibi açýlýr. Þaþýran adam, tebessümle baktýðý Ýsa aleyhisselama: ‘Sen, der þu ölüleri diriltip hastalara þifalar veren mucizelerin sahibi Ýsa Peygamber olmayasýn?’ ‘Belli olmuyor mu?’ deyince de; ‘Gözlerimden belli oldu ama ayaklarýmdan henüz belli deðil.’ cevabýný verir. Bunun üzerine: ‘Silkinip kalk bakalým, belki ayaklarýndan da belli olur.’ der. Hemen silkinip kalkan adam ayaklarýnýn da düzeldiðini anlayýnca ilk sözü þu olur: “Ey Allah’ýn Nebisi, izin ver de sahip olduðum þu eþsiz nimetlerin þükrü için hemen þükür secdemi yapayým.” diyerek secdeye kapanýr ve der ki: “Ey Rabb’im, seni tanýyan bir kalple þükreden bir dil nimetinin þükründen acizken, þimdi Sen bana gören iki tane göz, yürüyen iki tane de ayak ihsan ettin, bu nimetlerin þükrünü nasýl ödeyeceðim þimdi ben?” Bu sýrada toplanan halk, Ýsa aleyhisselamýn elini öpmek ister. Ancak Allah’ýn Nebisi der ki: “Eli öpülecek insan, sahip olduðu nimetlerin farkýna varan þükür secdesindeki þu insandýr. Onun elini öpün!” Derler ki: “O’nu secdeye indiren nimetlere bizler taa doðuþtan sahibiz, ama böyle þükür secdesine varacak derecede sevindirici bir nimete sahip olduðumuzun biz hiç farkýna varmadýk.” Ýsa Nebi’nin muhteþem cevabý þöyle gelir: “Düþünen insan, sahip olduðu nimetlerin farkýna varýr, düþünmeyen insan da kendini o nimetlerden mahrum sanýr!” Kitaplýk çapta bir cevap. Ne dersiniz? Ýsa Nebi’nin kitaplýk çaptaki son cümlesi bize de bir þeyler söylüyor mu? “Düþünen insan, sahip olduðu nimetin farkýna varýr mutluluk duyar, düþünmeyen insan da kendini o nimetten mahrum sanýr, mutsuzluk hisseder!.” Biz de düþünsek, O’nu tanýyan bir kalple þükreden bir dil nimetine bizim de sahip olduðumuzun farkýna varacak, kötürüm adamýn duyduðu mutluluk ve huzurun daha fazlasýný biz de duyacak mýyýz? Öyle ise yazýmýzýn baþlýðý doðru mudur? “Dikkat: Mutlu ve huzurlu olma sebebi sizde de mevcut!” Ne dersiniz, düþünmeye deðer mi?


KÜLTÜR Z A M A N 9 15 - 21 HAZÝRAN 2009

Nazar boncuðu kültürü 30 ülkede kullanýlýyor 3 bin 500 yýllýk kültürü ‘’mavi nazar boncuðu’’ ve nazar boncuðu motifi kullanýlarak stilize edilen objeler, 30 ülkede kullanýlýyor. 3 bin 500 yýllýk geçmiþi bulunan nazar boncuðu, insanlýk tarihi boyunca, her kültürde ve dini inançta göz figürü, kötülükleri savan güçlü bir týlsým olarak kabul ediliyor. Bu figüre, Musevi, Hristiyan ve Ýslam kültürlerinin yaný sýra, Budist ve Hindu toplumlarda da rastlanýyor. Bu ortak gelenek Anadolu’nun 3 bin 500 yýl öncesine dayanan cam sanatýna da yeni bir kimlik kazandýrdý. Bu gelenek þu anda 30 ülkede kullanýlýyor. Ýzmir Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný ve ayný zamanda Karat Taký ve Mücevherat Sanayi Ticaret AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Necmi Çalýþkan, Ýzmir’den ABD, Yunanistan, Norveç, Almanya, Finlandiya, Meksika, Irak, Ukrayna, Venezuela, Rusya, Ýsrail, Mýsýr, Hýrvatistan, Hollanda, Ýspanya’nýn aralarýnda bulunduðu 30 ülkeye “nazar boncuðu” ve nazar boncuðu motifli ürünler ihraç ettiklerini belirtti. Anadolu kültüründe ayrý bir yere sahip olan nazar boncuðunun esas üretim yerinin Ege Bölgesi olduðunu ifade eden Ça-

Son 4 - 5 yýldýr özellikle Yunanistan’dan yoðun talep aldýklarýný belirten Çalýþkan, bu ülkede kurduklarý þirket aracýlýðýyla adalar da dahil 750 noktada, nazar boncuklu ürünlerin satýþýný gerçekleþtirdiklerini anlattý. Çalýþkan, þöyle devam etti: “Yunanistan’da geçtiðimiz günlerde düzenlenen 3 bin 500 firmanýn katýldýðý Turizm fuarýnda, yaklaþýk 500 stantta Anadolu’nun nazar boncuðu satýþý yapýldý. Nazar boncuðu ustalarýnýn el emeði, göz nuru eserlere biz de çeþitli çizimlerle, tasarýmlarla destek oluyoruz. Dünyanýn 30’ya yakýn ülkesi de nazardan korunmak inancýyla bizden sürekli mavi göz boncuðu talebinde bulunuyor.” lýþkan, Ýzmir’in “uður getiren” “kem gözlerden koruduðuna inanýlan” bu týlsým sayesinde marka kent olabileceðini söyledi. “Her kültürde bilinmeyene karþý korunma materyalleri bulunmaktadýr. Ýngiltere’de at nalý, Mýsýr’da karaböcek kullanýlýr. Anadolu’da da 3 bin 500

yýldýr, yaþamýn her alanýnda uður getirmesi, kem gözlerden korunmasý inancýyla nazar boncuðu üretilmiþ ve takýlmýþtýr.” diyen Çalýþkan, Ýzmir ile özdeþleþmiþ nazar boncuðunun ev ve iþ yerlerinin korunmasý, uður getirmesi, çocuklara nazar deðmemesi için arabalara ve giysilere takýldýðýný belirtti.

Osmanlý tarihçi Vera Mutafçieva hayatýný kaybetti Osmanlý tarihi uzmaný Vera Mutafçieva hayata gözlerini yumdu. Geçirdiði rahatsýzlýk sebebiyle baþbakanlýk hastanesine kaldýrýlan Mutafçieva, hastalýðýna yenik düþtü. Ünlü tarihçi Petýr Mutafçiev'in kýzý olan Vera, 1958 yýlýnda Sofya Üniversitesi'nde "Osmanlý Ýmparatorluðu'nda feodal gelirler" adlý uzmanlýk çalýþmasýyla tarih bilimi adayý oldu. 1978'de doktor ünvanýný alan Mutafçieva, tarih alanýnda az araþtýrýlmýþ dönem olan Bulgaristan'ýn Osmanlý topraklarý içinde

Vera Mutafçieva

Þumen ili Venets belediyesi Haziran ayýnýn 21’nde (pazar günü) Yasenkovo köyü civarýnda bulunan “Koru” semtinde güreþ müsabakalarý ve bölgeden folklor topluluklarýnýn katýlýmýyla geleneksel belediye halk bayramý tertipleyecektir. Açýlýþ - 12.00

автобусна линия СИЛИСТРА - ИСТАНБУЛ всеки ден СИЛИСТРА - ДУЛОВО - ИСПЕРИХ - РАЗГРАД - ШУМЕН ПАРТИЗАНИ - АЙТОС - ТЕРВЕЛ - ДОБРИЧ - ВАРНА - БУРГАС МАЛКО ТЪРНОВО - КЪРКЛАРЕЛИ - БАБАЕСКИ - ЛЮЛЕБУРГАЗ - ЧОРЛУ - СИЛИВРИ - АВДЖЪЛАР - ИСТАНБУЛ Бургас Силистра Варна (Полигр.) Добрич Шумен Дулово Исперих Разград Тервел

тел. (056) 844 708 тел. (086) 824 151 тел. (052) 730 834 тел. (058) 602 164 тел. (054) 864 417 тел. (086) 422 765 тел. (084) 314 735 тел. (084) 660 883 GSM 0894 388 832

GSM 0899 910 405 GSM 0894 388 829 АГ (052) 624 909 GSM 0894 388 826 GSM 0896 665 149 GSM 0894 388 825 GSM 0894 388 828 GSM 0896 665 147

www.enturtrans.com, www.istanbulseyahat.com.tr

Nazar boncuðu çamur ocaklarda, çam odunun yakýlmasý, camýn bin-bin 200 derecede “macun haline” gelmesiyle yapýlýyor. Kor halindeki cam, kýrmýzýdan laciverte dönüþürken, üzerine sýrasýyla ocaktan alýnan beyaz, sarý ve lacivert noktalar yerleþtiriliyor. aa

Müzikle tedavi yöntemlerini anlatan kitap çıktı

DUYURU yer aldýðý zamaný inceledi. Çoðu bulgularý tarih kitaplarýndaki kölelik tabiriyle nitelendirilen döneme ters çýktý. 30'un üzerinde kitap yayýmlayan Mutafçieva'nýn "Cem vakasý" ve "Sofroniy için kitap" gibi eserleri büyük ilgi gördü.

Nazar boncuðu yapýmý

Halk güreþleri - 14.00 Bu vesileyle yurdumuzun dört bir köþesinden güreþçiler ve güreþ meraklýlarý davet edilir. ORGANÝZASYON KOMÝTESÝ

Müzikle tedavi yöntemlerinin anlatýldýðý “Makamdan Þifaya” isimli kitap, terapi konseriyle Edirne'de tanýtýldý. Levent Öztürk, Halil Erseven ve M. Fadýl Atik'in hazýrladýðý kitap, Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý arasýnda yer aldý. Türkiye Ýþ Bankasý Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Bali, kitap ve kitapla verilen 2 müzik CD'sinin hazýrlanmasýnda bir çok kiþinin emeðinin geçtiðini ve bu eserin büyük uðraþlarla ortaya çýktýðýný belirtti. Bali, “Benim için þahsen bu kitaba katký, hayatýmda bahtiyarlýk hissetmeye devam edeceðim önemli katkýlardan biri olacak” dedi. Doç. Dr. Levent Öztürk de müzikle tedavi yöntemlerinin anlatýldýðý kitabýn 3 bölümden oluþtuðunu söyledi. Müzikle tedavi yöntemlerinin Türkiye'de kullaným alanlarýný yaygýnlaþtýrmayý amaçladýklarýný vurgulayan Öztürk, “Müzikle tedavi önemli bir konu ve akademik olarak ele alýnmasý gerekir. Bazý makamlar insan üzerinde farklý duygular oluþturur. Kitabýmýzýn 3 bölümünde de bunlar detaylý bir þekilde anlatýldý” diye konuþtu. aa


10 Z A M A N SPOR 15 - 21 HAZÝRAN 2009

Tataristanlý sporcular bilek güreþinde ailece þampiyon Sofya’da gerçekleþtirilen Avrupa erkekler bilek güreþi turnuvasýna Tataristanlý üç kardeþ de katýldý. Dünya genelinde üstün baþarýlar elde eden üç kardeþ Sofya’daki turnuvada da bir altýn ve bir gümüþ madalya aldý. Beynur Süleyman

Sofya

vrupa erkekler bilek güreþi turnuvasý Sofya’da gerçekleþti. Turnuvada güreþçilerin bilek hareketlerinin yanýnda ilginç bir olay daha vardý. Þampiyonaya iki yaþ farkla üç kardeþ katýlýyordu. Tataristan’dan olan bu gençler, bilek güreþi þampiyonu olan babalarýyla ve ayný zamanda antranörü Marsel Hamidullin ile birlikte Bulgaristan’a gelmiþlerdi. Zaman’a konuþan sporcularýn gizli bir silahý daha vardý. Anneleri de bilek þampiyonuydu. Sofya’da Marsel Hamidullin’in üç oðlu turnuvada baþarý gösterdi. Biri altýn, ikincisi gümüþ madalya alýrken, evli olan

A

en büyük oðlu kategorisinde dördüncü kaldý. Bilek güreþi sporuna gönül veren ailede evin reisi Marsel Hamidullin bilek güreþi antrenörü, anne Ýnci Hamidullin ise Avrupa ve Dünya Bilek Güreþi þampiyonu. Dünya’ya getirdikleri Ruslan (24), Ruzalin (22) ve Rim (20) isimli erkek çocuklarý da bilek güreþi þampiyonlarý. Ruslan Rusya 1.’si, Ruzalin 5 kez Dünya, 4 kez Avrupa ve 7 kez Rusya, Rim’i ise 5 kez Dünya, 5 kez Avrupa ve 6 kez de Rusya þampiyonu oldu. 40 yaþýný doldurmasý sebebiyle bilek güreþi sporunu býraksa da gönül verdiði spordan uzaklaþmayýp Tataristan’ýn Tizbi Üniversitesi’nde badi ve bilek güreþi eðitmenliði yapan anne Ýnci Hamidullin, þimdilerde ise geleceðin þampiyonlarýný yetiþtiriyor.

Evlerinde çektirilen resimde madalyaya doymayan bilek güreþçileri ailece poz veriyor.

Levski, 6 bin kiþi önünde þampiyonluðunu kutladý grubu futbol liginde sezonun bitmesine bir hafta kala þampiyonluðunu ilan eden Levski, düzenlenen törenle þampiyonluðunu kutladý. Georgi Asparuhov stadyumunda 6 bin kiþinin önünde yapýlan kutlamada 2008 – 2009 sezonu þampiyonluðunu ilan eden Levski, þampiyonluk kupasýný kaldýrdý. Oyuncular, antrenörler ve taraftarlar Levski’nin elde ettiði 26. þampiyonluðu kutladý. Þampiyonluk kupasýný ilk olarak

FORMULA 1 FORMDAN DÜÞTÜ

A

takýmýn kalecisi ve kaptaný olan Georgi Petkov kaldýrdý. Daha sonra sahneye çýkan ve sakatlýk nedeniyle ameliyat olan Georgi Ývanov, taraftardan büyük ilgi gördü. Ancak, takýmýn sahibi Todor Batkov, daha önemli iþleri olduðu gerekçesi ile kutlamalara katýlmadý. Þampiyonluðu kazandýklarý için çok mutlu olduðunu söyleyen takýmýn antrenörü Emil Velev, sezon içinde þampiyon olamayacaklarýný düþündüðünü kaydetti. Þampiyonluk için sezon için-

konomik krizden zarar gören Formula 1, yaþadýðý iç çekiþmelerle her geçen gün prestijini kaybediyor. Ayrýca F1'in ve Ýstanbul Park'ýn þu anki patronu Ecclestone'un gelecekte ne yapmak istediðini kimse anlamýþ deðil. Ýstanbul, Formula 1'le dünyanýn en büyük organizasyonlarýndan birine ev sahipliði yaptý. Ancak yarýþ sýrasýnda yaþanan bazý geliþmeler birçok soruyu da beraberinde getirdi. Tribünlerdeki boþluklar ve organizasyonun geleceði konusundaki belirsizlikler bu sorularýn baþýnda geldi. Ýþin ilginç yaný ise bu konularda hiçbir yetkilinin net bir açýklama yapamamýþ olmasýydý. Sadece Ýstanbul Park Genel Müdürü Can Güçlü bazý bilgiler verdi; "Yarýþa katýlan takýmlar açýsýndan organizasyonda hiçbir sýkýntý olmadý. Biletler Avrupa'dan daha iyi oranlarda satýldý." Formula 1'in Ýstanbul etabýndan önce bu sporun içinde bulunduðu genel duruma bakmak fotoðrafýn daha net görünmesini saðlýyor. Bilindiði gibi Formula 1 milyonlarca dolar üzerine kurulu bir sektör. Basit bir otomobil sporu nazarýyla bakmak doðru deðil. Formula 1'in geleceðinde alýnacak kararlarda takýmlarýn ve patronlarýn kâr–zarar oranlarý ilk sýrada geliyor. Dolayýsýyla yaþanan ekonomik kriz bu or-

de zorluklar yaþadýklarýný aktaran Velev, ancak ÇSKA maçý sonunda her þeyin çözüldüðünü belirtti. Þampiyonlar Ligi maçlarý için iki veya üç yeni futbolcuya ihtiyaç olduðunu belirten Velev, ‘Þu ana kadar olduðu gibi bundan sonra da yönetimle anlaþma içinde olmayý ümit ediyorum. Oturup transferleri konuþmamýz gerekiyor.’ þeklinde konuþtu. Takýmýn spor sorumlusu Daniel Borimirov ise, yeni oyuncular alabilmek

için oyuncu satýlmasý gerektiðini kaydederek, çok iyi teklif gelen sporcularý bir þekilde satmak gerektiðini kaydetti. Levski’nin kesin bir teklif olmamasýna raðmen Jivko Milanov’u elinden çýkaracaðý konuþuluyor. Ayrýca Miroslav Ývanov, David Bistron ve Raþid Tiberkanin için de takým arayýþlarýna girilecek. Ancak bu oyuncularýn çok ciddi fiyata satýlmasý beklenmiyor. Levski’nin Brezilyalý oyuncularý Ze Soareþ veya Joazinö’den ciddi gelir elde edebileceði kaydediliyor. Spor Servisi

Cumhurbaşkanı’dan 8 sporcuya üstün hizmet madalyası

E

ganizasyonu etkiledi. Saliselerin düþmesi için yatýrýlan servetler ve ileri teknoloji için harcanan sýnýrsýz sponsor bütçeleri krizle durdu. Honda'nýn ayrýlma kararý almasý da bunun en güzel örneðiydi. Birçok takým ciddi tasarruflara gitti. Ayrýca bazý ülkeler yarýþlara ev sahipliði yapamayacaðýný açýkladý. Diðer bir sorun da Uluslararasý Otomobil Federasyonu (FIA) ile Formula 1 Takýmlar Birliði (FOTA) yöneticilerinin yaþadýðý sýkýntýlar ve sonu getirilemeyen tartýþmalar. Formula 1'i bitirici bir baþka et-

ken efsanevi pilot Michael Schumacher'in pistlere vedasýydý. Ýstanbul Park da ister istemez bu kadar sorundan etkilendi. Olayýn ilginç yaný Formula 1'in ve Ýstanbul Park'ýn þu anki patronu Bernie Ecclestone'un ne yapmak istediðini kimsenin anlamamasý. Ýstese tüm biletleri makul fiyatlara satarak Ýstanbul Park'ý aðzýna kadar doldurabilirdi. 363 gün boþ duran pisti çeþitli organizasyonlarla canlandýrabilirdi. Kýsacasý Ecclestone, 'Park benim, istediðim gibi park ederim!' diyor. Nurullah Kaya

Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov, ülke sporuna üstün katkýlarda bulunan sekiz sporcuyu ve teknik adamý madalya ile ödüllendirdi. Pýrvanov, Pekin olimpiyatlarýnda kürek þampiyonu olan Rumyana Nejkova ve ayný zamanda antrenörü olan eþi Svilen Neykov’a en büyük devlet niþanýný verdi. Bulgaristan’ýn güreþ tarihinde önemli yer tutan ve 5 dünya ve 5 Avrupa þampiyonluðu bulunan Aleksandýr Tomov’a da devlet madalyasý verdi. Ayrýca halterde iki defa olimpiyat þampiyonu olan Norayr Nurikyan, en baþarýlý kayakçý olan Petýr Popangelov de madalya ile ödüllendirildi. 50 yaþýný dolduran olimpiyat halter þampiyonu Yanko Rusev’e Stara Planina ikinci derece niþaný verildi. Bulgaristan sporuna üstün baþarý saðladýklarý için de güreþçi Dimitýr Dobrev ve motosiklet yarýþçýsý Dimitýr Rangelov madalyaya layýk görüldü. Spor Servisi


EÐLENCE Z A M A N 11 15 - 21 HAZÝRAN 2009

Bunlarý biliyor musunuz?

Fýkra Köþesi

Aslanýnuzi mi Yeduk

Temel ve nakliyat

Temel bir gün hayvanat bahçesine gitmiþ ve aslan kafesine girmiþ. Görevli baðýrmýþ : -“Ne yapýyorsun. Orasý aslan kafesi!” diye baðýrmýþ; Temel de: -“Ne baðrisun, sanki aslaninizu ye-

Cemal, ortak tanýdýklarý olan ve Temel’den hoþlanan bir kýz hakkýnda Temel’e öðüt verir: -“Uþaðum pen olsam o çizla cözü kapali evlenurdum daa!” -“Niye ki uþaðum, çok mi çirkindur?”

Temel bir gün bir nakliyat þirketi kurmuþ ve mükemmel bir kamyon almýþ. Kamyon Ýstanbul’dan Trabzona Temelin þoförlüðünde yola çýkmýþ Temel 8 saat sonra aramýþ Trabzon’ dayým demiþ. Herkes bu hýza çok þaþýrmýþ. Temel ertesi gün aramýþ ben dönüyorum demiþ. Adamlar beklemeye baslamýþ 8 saat olmuþ Temel yok. 10 saat olmus 24 saat olmuþ 1 hafta olmuþ 3 hafta olmuþ Temel yok. 4 hafta sonra Temel gelmiþ. Adamlar hemen sormuþ nerde kaldýn diye Temel cevap vermiþ hýyar mühendisler ileriyi 5 vites geriyi 1 vites yapmýþlar.

Akýllý Eþek

Kamuflaj

Milletvekilinin biri, bir köyü gezerken, baðlý olduðu deðirmeni döndüren bir eþek görmüþ. Yanýndaki köylüye sormuþ; Bu eþeðin boynundaki zil ne iþe yarýyor ? Efendim, demiþ köylü, o zil sustuðunda eþeðin durduðunu anlýyorum. Müdahale edince tekrar harekete baþlýyor. Akýllýca, demiþ vekil. Peki eþek olduðu yerde durup da baþýný saða sola sallarsa nereden anlayacaksýn durdugunu? Anlayamam ama, ne gezer efendim sizin gibi akýllý eþek buralarda...

Askerde kamuflaj yarýþmasý var... Herkes çuvallara giriyor, komutan gelip tekme atýyor onlarda hayvan sesleri çýkarýyorlar. Komutan onaylýyor. Birinci çuvala vuruyor. Hav hav hav. Komutan aferin diyor köpek çuvalý. Ýkinci çuvala vuruyor, miyav miyav. Komutan gene beðeniyor. Böyle on onbeþ çuval geziyor. Hepsi çok iyi taklit yapýyorlar. En son çuvala vuruyor ses yok. Daha sert vuruyor gene ses yok, tekme, tokat, tahta, tüfek, ses yok. Askerle-

duk!..”

Gözü Kapalý EvlenirdimLeonardo Da Vinçi, hiçbir zaman kendi buluþlarýnn herhangi birini yapmamýþtýr. Ýnsan beyni, vücuttaki oksijenin yüzde 25’ini kullanýyor. Portekiz’de her iki tarafýn kan baðýþý yaptýðýnda düello yapmak yasaldýr. Yeryüzünün ozon tabakasý sadece 3 mm kalýnlýðýndadýr. Sahra çölü her ay bir kilometre geniþlemektedir. Yeryüzünün merkezinde yerçekimi seviyesi sýfýrdýr. Hangi Yöne?

re emir veriyor iyicene tekmeleyin. Çuvaldan kan sýzmaya baþlýyor. Beþ dakika sonra da ince, bitkin bir ses: “Patateeeeeees”

Damda Yangýn çýkmýþtý. Üst katta kalan adamý kurtarmanýn olanaðý yoktu. Temel olay yerine geldi, þöyle bir bakýndýktan sonra: - Uzun bir halat ceturun baa, dedi. Kurttaracaðimdur oni... Halat geldi. Temel düðümleyip yukardaki adama atarken seslendi: - Beline sýký sýký baðlayasun bu halatý! Ýp baðlandý, Temel çekti. Adam düþüp yaralandý. - Ne yaptýn yahu sen? dediler. - Bir kerem bir adamun birinu pöyle iplee kurtarmiþtum. Amma damda miydu, kuyuda mu? Ýþte bunu akluma cetüremeyrum!

Temel Savaþta Temel savaþta büyük çatýþmanýn hemen ardýndan gecenin sessizliðinde bir sigara yakar. Arkadaþý baðýrýr - Ne yapýyorsun? Bu çok tehlikeli! Temel sakin - Merak etme içime çekmeyrum da !

B U L M A C A 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

Ýlk uçan kimdir? 1900 yýllarýna doðru, bir gün Orville Wright (Örvil Rayt), Ohio (Ohayo)’ daki Dayton þehrinin kütüphanesinde bir kitap okumuþtu. Bunda bir adamýn motorsuz uçaða benzer bir araçla, yani kocaman bir uçurtma ile uçtuðundan söz ediliyordu. Orville Wright bu büyük baþarýya hayran oldu, kendisi de uçmak istedi. Onun bu meraký, kardeþi Wilbur (Vilbur)’u da sardý. Ýki kardeþ, uçak yapmak için çalýþmaya baþladýlar. Wright kardeþler bisikletçilikle uðraþýrlardý. Dükkânlarýnýn içinde dolambaçlý bir tünel açtýrdýlar; bu tünelde oluþan rüzgârýn kanatlar

üzerinde nasýl etkiler yapacaðýný denemeye baþladýlar. Ayrýca uçurtmalar üzerinde de denemeler yaptýlar. Artýk hep bunlarla uðraþýyor ve yaptýklarý uçak taslaklarýný ilerletiyorlardý. En sonunda büyük bir uçurtma, yani motorsuz bir uçak yapmayý baþardýlar. Sonra bir de motor yaptýlar. Bunlarý 1903 yýlýnýn 17 Aralýk günü Kuzey Carolina (Karolayna)’da bir yere götürdüler. Burada motoru uçurtmaya yerleþtirdiler, yani uçurtmayý uçak þekline soktular. Ýki kardeþ bu uçakla ilk defa hangisinin uçacaðýný kura ile tayin ettiler. Kurayý Orville kazandý. Çok soðuk ve güneþsiz bir gündü; kesici bir rüzgâr esiyordu; uçaðýn

etrafýndaki beþ kiþi ýsýnmak için kollarýný açýp kapýyor ve yerlerinde sýçrýyorlardý. Fakat bu þiddetli soðuða raðmen, Orviile uçaða fazla aðýrlýk yükletmemek için sýrtýna palto bile almadý. Saat onu tam beþ geçe Orviile Wright uçaða bindi. Makine gürledi, aksýrýp öksürdü ve uçak yükseldi; havada ileri gitti, yana kaydý; on iki saniye uçtuktan sonra 30-35 metre ileriye kondu. Olay, fevkalâde önemliydi ve medeniyet tarihinde bir dönüm noktasý teþkil ediyordu. Yüzyýllarýn rüyasý, nihayet gerçekleþiyordu: Ýnsanlar, kendilerini topraða baðlayan zincirleri kýrmýþ, gökyüzünde uçmaya baþlamýþlardý.

YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Eski Türklerde hekim. 2) Týraþ býçaðý.– Bir nota. 3) Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik.– Boy bos. 4) Kendini beðendirmek amacýyla yapýlan davranýþ, cilve, eda.– Zaman zaman kendini kaybederek olduðu yere düþme, vücutta þiddetli çýrpýnmalar ve

9 10 11 12 A K A T B A F A A Z K N N A Ý Y E T A H U Ý F A K N A R A

Neden ve Niçin Köþesi

1) Haber toplama, yayma ve üyelerine daðýtma iþiyle uðraþan kuruluþ.– Hastalýktan kurtulma, iyileþme. 2) Kazanç amacýyla yürütülen alým satým etkinliði.– Aydýn ile Muðla il sýnýrlarý içinde kalan bir göl. 3) Alev, yalaz.– Ýran’da tarihî bir þehir. 4) Kafa, baþ.– Güçsüz, zayýf, aciz.– Sodyumun sembolü. 5) Bir binek hayvaný.– Bir görevi, bir iþi yasalarýn verdiði imkânlara göre, belli þartlarla yürütmeyi saðlayan hak, yetki. 6) Görüntülerin filme alýnmasýný saðlayan alet, alýcý.– Ceylan. 7) Biraz ufak.– Geçimsizlik, anlaþmazlýk, ara bozuculuk. 8) Haddini bilmez, kaba, nobran.– Büyük zoka.

aðýz köpürmesi ile ortaya çýkan bir sinir hastalýðý, yilbik, epilepsi. 5) Stronsiyumun sembolü.– Vakit, hengâm. 6) Bazý bitkilerin yenmeyen sert iç kýsmý. 7) Saygý görme, deðerli, güvenilir olma durumu, prestij. 8) Dinle ilgili, dinî bir havasý olan, manevi, cismani olmayan. 9) Genellikle sarýk, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapýmýnda kullanýlan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakýþlar bulunan ipek kumaþ.– Küçük maðara. 10) Bir kümes hayvaný.– Bir portakal cinsi. 11) Baðýþlama.– Gün, gündüz. 12) Basýmevlerinde kurþun dökülmüþ, satýr olarak dizilmiþ harfleri iyice yerleþtirmek için üzerlerine vurmaya yarar takoz. 7 8 Ý F T Ý R B U A H R A N S Ý

8 dil bilen adam öl-

Ýnsan öldüðü zaman deðil, unutulduðu zaman ölür.

SOLDAN SAÐA

5 6 S R E Þ E L E K

Eskiden ekmek aslanýn aðzýndaydý. Þimdi aslan da aç.

deðiþmiyor. Sonuçta ikisi de faciaya yol açýyor.

Z A M A N

Kopya adamý rezil de eder Vezir de

Kültür mantarý dýþýndaki mantarlarýn çoðunun faciaya yol açtýðý söyleniyor. Kültürsüz olduktan sonra, ha mantar, ha insan fazla bir þey

2 3 4 J A N Ý C A L A Z E R K S K A F A R A D A

dürüldü, zanlýsý toplu katliamsuçundan yargýlandý.

1 A T A S A G U N

Her cevaba mutlaka bir problem bulunur.

1 2 3 4 5 6 7 8

DUVAR YAZILARI


15 - 21 HAZÝRAN 2009 | 12

Ummadýðýn taþ tedavi eder! Taþ deyip geçtiðimiz, deyimlere ve atasözlerine konu olan nesnenin ardýnda aslýnda büyük bir inanç gizli. Bu inanca baðlý olarak da taþlarla tedavi yöntemi eskiden beri uygulanýyor. Altý yýldýr taþlarýn içerisinde kendisine bir dünya kuran Baki Cihangiroðlu, onlarýn dilini çözmeye çalýþýyor dükkanýnda. Dünyanýn çeþitli yerlerini gezerken topladýðý ilginç taþlarý evine taþýyan Baki Cihangiroðlu, eþinin þikâyetleri üzerine dükkanýnda kendine ait bir dünya kurmuþ. Daha sonra tekstil mesleðini býrakarak bir taþ avcýsýna dönüþmüþ adeta. Þimdi doðal dekor arayan da, tedavi maksatlý kullanmak isteyen de, ödevi için taþ soran da, koleksiyonuna nadide parçalar katmak isteyen de ona uðruyor. Alanýnda uzman-

ÁÎÐÑÈ ÇÀ ÄÚÐÂÅÍ ÌÀÒÅÐÈÀË

laþmak için bir sürü araþtýrma yapan ve bir akademisyenden daha çok bilgiye sahip olan Cihangiroðlu, üç büyük dinde taþa verilen önemi ve kutsiyeti de araþtýrarak ilgi alanýný geniþletmiþ ve ayný zamanda doðal

rinde altý yedi mineralin bulunduðu bir taþ. "Þimdi 5 bin dolar verseler onu satmam" diyen Cihangiroðlu, mühendislik okumadýðýný ama birçok profesörün gelip kendisine sorduðunu söylüyor. Salih Zengin

Her derde deva taşlar Akik: Stres üzerine oldukça etkilidir. Sinirleri yatýþtýrýr. Hoþgörülü olmayý, iyimserliði ve kendine güveni saðlar. Baðýrsak tembelliðini giderir. Göz yorgunluklarýnda, göz kapaklarýna uygulanmasý tavsiye edilir. Akuamarin: Kendine güveni sembolize eder. Tiroit bezi üzerinde etkilidir. Solunum yolu hastalýklarýnda kullanýlýr. Balgam ve tiroit salgýsýný düzenler. Hafýzayý güçlendirir. Strese karþý korur. Amazonit (Yeþil Feldispat): Yoðun enerjiye sahip taþlardandýr. Özellikle kadýn hastalýklarýnda kullanýlýr. Aðrýyý azaltýcý etkisi vardýr. Uyku problemi olanlara tavsiye edilir. Ametist: Mekândaki negatif enerjiyi pozitife çevirir. Hafýza gücünü harekete geçirir. Uykusuzluða iyi gelir. Kiþiyi takýntýlarýndan kurtarýr. Migren için özellikle tavsiye edilmektedir. Cildi sýkýlaþtýrýr; suyuyla yýkanan ciltteki bazý leke ve noktalar giderilebilir. Ametrin: Auradaki negatifliði ve vücuttaki toksinleri daðýtan güçlü bir taþtýr. Müstesna bir kan temizleyicidir. Vücuda canlýlýk verir. Kronik yorgunluk sendromunu tedavi eder. Aragonit: Fiziki enerjinin düþük olduðu durumlarda ve stresliyken kullanýlmasý tavsiye edilir. Titremeye ve Reynaud hastalýðýna iyi gelir. Tiki olanlara önerilir.

“ЛЕС-ПЛЮС” ЕООД, гр. София Склад No 1: бул. “Европа” 10А Склад No 2: бул. “Околовръстен път” (до мотел “Симона”) Тел.: 0888 583 533, 0897 881 902, 0887 345 105, 0897 881 980 web: www.les-plus.com, e-mail: info@les-plus.com

taþlardan aksesuarlar sattýðý bir dükkan açmýþ kendisine. Taþ uzmaný, þimdi yüzlerce taþtan oluþan bir koleksiyona sahip olduðunu belirtiyor. Koleksiyonunun en deðerli parçasý da 1.600 Euro vererek aldýðý ve üze-

FOTOÐRAFLAR: TURGUT ENGÝN

Taþlarla tedavi yöntemi eskiden beri uygulanan bir yöntemdir. Farklý taþlarýn çeþitli rahatsýzlýklara iyi geldiði varsayýlýyor. Ýþte taþlarýn iyi geldiði bazý rahatsýzlýklar.

Aventurin: Neþe taþý da denir. Stresi azaltýr, kalbe sükunet verir. Aytaþý: Duygusal denge taþýdýr. Taþýyan kiþiye sempati kazandýrýr. Egoizmden uzak durmayý

Alanýnda uzmanlaþmak için bir sürü araþtýrma yapan ve bir akademisyenden daha çok bilgiye sahip olan Cihangiroðlu, þimdi yüzlerce taþtan oluþan bir koleksiyona sahip.

saðlar. Aytaþý, kadýn hastalýklarýna karþý da etkilidir. Dioptaz: Kalp için çok faydalý bir taþtýr. Yüksek tansiyonun tedavisinde kullanýlýr. Migren ve baþ aðrýsýna iyi gelir. Mide bulantýsýný giderir. Kalsedon: Huzur verici mavi rengiyle tanýnan bir taþtýr. Tansiyon düzenleyici etkisi çok meþhurdur. Kaplan gözü: Avuç içinde okþadýkça rahatlatýcý bir etki oluþturur. Baþarma azmi ve sebat gücü verir. Duygularý harekete geçiren bir taþtýr. Ýnatçýlýðý azaltýr, sahiplenme duygusunu artýrýr. Astým has-

talarýnýn kullanmasý tavsiye edilir. Kehribar: Aðýr sorumluluk baskýsýndan kurtarýr. Yaþama sevinci verir. Tiroit bezi üzerindeki etkisi dolayýsýyla, çok eski zamanlardan beri guatrýn tedavisi amacýyla kullanýlmýþtýr. Turkuaz: Ýnsanlarýn yaydýðý negatif enerjiyi nötralize eder. Kederi giderir. Rodonit: Geçmiþe takýntýlý olmaktan kurtarýr. Kan dolaþýmý üzerinde dengeleyici etkisi vardýr. Paniði engeller, sükunet hissi verir. Yara iyileþtirici olarak kullanýlmýþtýr.

Zaman Bulgaristan Sayi 25 / 2009  
Zaman Bulgaristan Sayi 25 / 2009  

Zaman Bulgaristan Sayi 25 / 2009