Page 15

HABERLER Z A M A N 3 FOTOÐRAF: ÖMER ALKAÇ

11 - 17 MAYIS 2009

İş dünyası yapılan fazla tatilden rahatsız

Yeni belediye baþkanýndan Ardino için yeni projeler Ardino Belediyesi bu yýl 14 - 16 Mayýs tarihleri arasýnda 2. Edebiyat kardeþliði Günleri düzenliyor. Ýlki 2 yýl önce gerçekleþtirilen etkinliðin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. Ýþsizliðin azaltýlmasý, çevre ve altyapý projelerinin yapýmý ve bölgenin turizm açýsýndan zenginleþtirilmesi için bir çok faaliyeti bulunan Resmi Murad ile yaptýklarý çalýþmalar ve faaliyetleri hakkýnda görüþtük.

Daha önce köy muhtarýydýnýz fakat þimdi belediye baþkaný oldunuz. Ýdarecilik açýsýndan ikisi arasýnda ne tür farklar var? Yönetim aþýsýndan pek fark yok ama daha fazla sorumluluk taþýyorsunuz. Bir köyün problemleriyle uðraþmak baþka 52 köyün problemleriyle uðraþmak baþka. Makamlar büyüdükçe imkanlar da artýyor, geniþliyor. Bu da insana daha fazla hizmet etme imkaný sunuyor. Ben de bu iþi severek yapýyorum. Ekibimizle son 1,5 yýl içinde epey hizmet yaptýðýmýzý düþünüyorum. Bizim esas projelerimiz gelecek birkaç yýl içinde gerçekleþecek. Yani Avrupa Birliði (AB) fonlarýndan gelen imkanlarý daha deðerlendiremedik. 1,5 yýllýk sürede hangi projelere imza attýnýz? Bu zaman zarfýnda epey bir iþ yaptýðýmýz kanaatindeyim. Ýlçe merkezinde 4 okul binasýný tamir ettik. (Maliyeti 800 000 Lv.). Dar gelirli ve fakir ailelerin çocuklarýna ve yaþlýlara hizmet veren müesseseler açtýk. Bunlar þu anda faal durumdalar. Ayrýca AB fonlarýndan yararlanmak için sunduðumuz, fakat henüz onaylanmayan projelerimiz de var. Bu projelerin çoðu altyapý projeleri. Þu an Avrupa Çevre Koruma projesiyle ilgili olarak iki proje gerçekleþtiriyoruz. Bunlardan biri 20 milyon leva deðerinde olan Ardino þehir merkezinin içme suyu, kanalizasyon ve su arýtma sistemleriyle, diðeri de 10 Milyon leva deðerinde olan Byala Ýzvor köyünün içme suyu, kanalizasyon vs. yapýlacaðý proje. Ayrýca Köyleri Geliþtirme programý kapsamýnda 20 Milyon euroluk bir proje var. Bu da köylerin imarý için kullanýlacak. Daðýnýk olan yerleþim yerlerinde temiz su ve yol yapým hizmetleri,

toplu olan yerleþim yerlerinde ise temiz su saðlanmasý, su arýtýmý ve kanalizasyon için kullanýlacak. Bu projelerimizi sunduk. Onaylanmalarýný bekliyoruz.

Belediye genelindeki iþsizlik oraný nedir ve halkýn geçim kaynaklarý nelerdir? Belediyemizdeki iþsizlik oraný Bulgaristan ortalamasýnýn biraz üstünde. Bunu global krize baðlamak yanlýþ olur. Çünkü eskiden de böyleydi. Bölgemizin imkanlarý kýsýtlý olduðundan alternatif istihdam imkanlarý düþünüyoruz. Halkýmýzýn çoðu eskiden beri tütünle uðraþmakta. Arazilerimiz az ve engebeli. Bundan dolayý da masraflar artmakta. Bu da insanlarýmýzý alternatif geçim kaynaklarýna yöneltmekte. Bunlarýn baþýnda da hayvancýlýk gelmekte. Hayvancýlýk zor bir iþ olsa da devlet, fonlardan çiftçilere yardýmlarýný vermektedir. Ýþsizliðin azalmasý için belediyede açýlmýþ iþ sahalarý varmýdýr? Belediyemizdeki iþ sahalarýnýn çoðu yerli iþadamlarý tarafýndan açýlan iþyerleri. Þu an belediye genelinde faaliyet gösteren 4 mandramýz var. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 5 - 6 konfeksiyon atölyesi var. Ayrýca da 2 - 3 tane de kereste iþi yapan iþ yeri var. Biz ayný zamanda Bursa Nilüfer Belediyesi ile kardeþ belediyeyiz. Ardino Belediyesi olarak onlara biz þöyle bir çaðrýda bulunduk: Ardino’nun kalkýnmasýnda sizin de bir katkýnýz olsun! Kardeþ belediyemiz bu konuya çok olumlu baktý, fakat global krizden dolayý bir þey yapamadýk. Ümit ediyorum ki, kriz sonrasý kardeþ belediyemiz Ardino’ya kalýcý eserler yapacak. Bölgede turizmin geliþimi için neler yapýlabilir? Turizm sektöründe son bir kaç yýldýr kýpýrdanma var. Biz de belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz. Ýlçemizde gezilip görülmesi gereken tarihi eserler de var. Bunlarýn baþýnda Þeytan Köprüsü, Kartal Yuvasý Kayalarý, Baþevo köyü yakýnlarýnda bulunan Ceneviz kalesi, ve Borovitsa (Çamdere) köyü yakýnlarýnda bulunan Pontus Kalesi bulunmakta. Ayrýca Kýrcali barajýnýn büyük bir kýsmý ve en güzel yerleri ilçemiz

sýnýrlarý içerisinde bulunmakta ve burada da halkýmýz balýkçýlýk yapmakta. Arda nehrinin de en güzel yerleri yine ilçemiz sýnýrlarý içinde bulunmaktadýr. Bu eserlerle ilgili projeler hazýrlýyoruz. Yollarýn ýslahý, dinlenme yerleri gibi. Bu projeler henüz hazýr deðil. Bu projeleri gerçekleþtirip ilçemize turist çekmeyi planlýyoruz.

Yaptýðýnýz kültürel faaliyetler hakkýnda bilgiler verirmisiniz? Ardino kültür evleri açýsýndan sayýlý belediyeler arasýnda bulunmakta. Belediyemizde 20 adet kültürevi bulunmakta. Ayrýca Ardino merkezde folklor, çocuk, eski þarkýlar grubu gibi 5 grubumuz var. Bu gruplar deðiþik zamanlarda temsiller sunmakta. Ayrýca Ardino için geleneksel hale gelmiþ kültürel faaliyetlerimiz var. 14 - 16 Mayýs tarihleri arasýnda Ardino’da 2. Kültür Etkinliklerini gerçekleþtireceðiz (2. Edebiyat kardeþliði Günleri). Ýlki 2 yýl önce gerçekleþtirilmiþti. Ýkincisini de bu yýl gerçekleþtireceðiz. Bu etkinliðe Ardino’yla baðlantýsý olan ve Ardino’yu bilen yazarlarý davet ediyoruz. Niyetimiz de bu etkinliði geleneksel hale getirmek. Edebiyat Kardeþliði Günlerine Halit Aliosman Daðlý, Naci Ferhat gibi ilçemizin tanýnmýþ yazarlarýndan baþka Türkiye, Makedonya, Sýrbistan ve Romanya’dan yazarlar katýlacak. 1996’dan bu yana Nilüfer Belediyesiyle kardeþ belediyeyiz. Ýki belediye karþýlýklý olarak etkinliklere katýlýyoruz. Nilüfer Belediyesi þu an Ardino merkezde bir halý saha yapmakta. 20 - 22 Haziran tarihlerinde Nilüfer Belediye Baþkaný’nýn da katýlýmýyla bu halý sahanýn açýlýþýný yapmayý planlýyoruz. Ardino hakkýnda kýsaca bilgi verir misiniz? Ardino, Kýrcali’ye baðlý Doðu Rodoplar’da bulunan þirin bir ilçe. Doðal güzellikleri bakýmýndan zengin olan ilçemiz, ayný zamanda da aydýn insanlarýn yaþadýðý bir yer. Ardino genelinde kayýtlý olarak yaklaþýk 30 bin nüfus bulunmakta. Fakat, bu nüfusun hepsi þu an belediyemizde yaþamýyor. Bunlar Türkiye, AB ülkeleri ve ülkenin deðiþik yerlerinde yaþamaktalar. 52 köy ve 27 muhtarlýktan oluþan belediyemizin insanlarý genellikle tarým ve hayvancýlýkla uðraþmaktadýr.

FOTOÐRAF: aa

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Hükümet tarafýndan mayýs ayý baþýnda verilen altý günlük tatilden memnun olmayan iþ dünyasý, tatil günlerinin belirlenmesinde iþ dünyasý ile daha sýký irtibat halinde olunmasýný önerdi. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Bojidar Bojinov, zararýn en aza indirilmesi için tatil günleri belirlenirken iþ dünyasý ile daha yakýn irtibat halinde olunmasýný istedi. Hükümetin 1 Mayýs ile 6 Mayýs arasýndaki günleri tatil ilan etmesi iþ dünyasýný rahatsýz etti. Ýþdünyasý, kriz durumunda altý günlük tatili, hükümetin ekonomik geliþim konusunda strateji eksikliði olarak nitelendirilmiþti. Ýþ dünyasý uzun tatil günlerinin ardýndan üretim oranýnýn ciddi þekilde düþtüðü için uzun tatillere karþý çýkýyor. Tatil günlerinin daha sonra telafi edilmesi durumunda da yeterli üretim seviyesine ulaþýlamýyor. Çalýþam Bakaný Emiliya Maslarova ise uzun tatili, tatil dönüþü daha iyi çalýþma ortamý saðlayacaðýndan dolayý olumlu bir karar olarak niteledi. BestJobs tarafýndan yapýlan bir ankete göre de, þirket yetkilerinin yüzde 45’inin uzun tatili onaylamadýðý tespit edilmiþti.

TRT TÜRK yayına başladı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu TRT, Kürtçe yayýn yapan TRT 6'dan sonra yeni bir projeye daha imza attý. TRT'nin Türk dünyasýna yayýn yapacak olan yeni kanalý TRT TÜRK yayýn hayatýna baþladý. 21 ayrý yerde temsilciliði olan TRT TÜRK, 24 saat yayýn yapacak. Açýlýþ törenine katýlan Recep Tayyip Erdoðan, ‘TRT Çocuk ile çok heyecanlanmýþtýk. Ardýndan TRT 6 ile farklý bir açýlýmý gerçekleþtirmiþtik. Ardýndan TRT Avaz ile Türk dünyasýna seslenmiþtik. Þimdi de TRT TÜRK ile tüm Türk dünyasýna seslenmenin haklý gururunu yaþayacaðýz.' dedi. TRT'nin Arapça yayýnla aðýrlýðýný, Farsça yayýnla özellikle doðu bölgeyle ilgili Türkiye'nin düþüncelerini bölgede yaþayan dostlara duyuracaðýný kaydeden Erdoðan, TRT personelinin Türkiye'yi Orta Doðu'da daha etkin kýlacak adýmlar atacaðýný kaydetti. Erdoðan, “Dünyanýn 20 ayrý yerinden, 24 saat canlý yayýn yapacak olan TRT TÜRK, ülkemizin, milletimizin, kültürümüzün adeta dünyaya açýlan penceresi olacak'' dedi. Avustralya'da yaþayan 200 bin Türk'ün, TRT TÜRK aracýlýðýyla Türkiye'nin sesini duyacaðýný belirten Erdoðan, þunlarý söyledi: “ Asya'daki soydaþlarýmýz, Balkanlar'daki akrabalarýmýz, Avrupa'daki iþçilerimiz, Afrika'da, Orta Doðu'daki kardeþlerimiz, Türkçe üzerinden birbirleriyle hasret giderecekler. Artýk Türkiye, dünya medyasýnda sadece hüzün dolu, keder yüklü olumsuz haberlerle yer almayacak. Türkiye'de iyi þeylerin de yaþandýðý, Türkiye'nin hýzla deðiþtiði, dünyanýn yükselen bir yýldýzý olduðu daha iyi bir þekilde hissedilecek, anlaþýlacak.'' 24 saat yayýn yapacak olan kanalda, farklý bölgelerdeki saatler göz önünde bulundurularak 4 ayrý ana haber bülteni yayýnlanacak. Cihan

Zaman Bulgaristan Sayi 20 / 2009  

Zaman Bulgaristan Sayi 20 / 2009

Zaman Bulgaristan Sayi 20 / 2009  

Zaman Bulgaristan Sayi 20 / 2009

Advertisement