Page 1

НОВИНИ

12

"Молбата" трябва да изчезне от административния речник

СПОРТ

—ÔÓ‰ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ÓÏ·Û‰ÒÏ‡Ì √ËÌ¸Ó √‡Ì‚ ÔÓÌˇÚËÂÚÓ "ÏÓη‡" Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁ˜ÂÁÌ ÓÚ ˜ÌË͇ ̇ ‚Ò˘ÍË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ë ‰‡ Ò Á‡ÏÂÌË Ò ËÒ͇ÌÂ, Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ë Ô‰ÎÓÊÂÌËÂ.

09

С много любов и малко аплодисменти изпращат треньорите! » fi„ÂÌ ÎËÌÒÏ‡Ì ‚˜ Ì  ÒÚ‡¯Ë ÚÂ̸Ó ̇ ·‡‚‡ÒÍˡ ÍÓÎÓÒ ì¡‡ÈÂÌ Ã˛ÌıÂÌî. «‡ ÔÓ‰ÂÌ Ô˙Ú Ò ‰Ó͇Á‚‡ Ú‚˙‰ÂÌËÂÚÓ, ˜Â ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÓÒ‚ÂÌ ¿ÎÂÍÒ ‘˙„˛Ò˙Ì ‚ÒÂÍË ÚÂ̸Ó ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Û‚ÓÎÌÂÌ!

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

4 - 10 ÌÀÉ 2009

Ãîäèíà: 17

Áðîé: 19 (850)

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ò À ÉÔÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎÂ

Âåíöèñëàâà Ìèíäîâà

Ñîôèÿ

¬ ¡˙΄‡ˡ Ëχ Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ ˆÂÌÚ˙, ÍÓÈÚÓ Ô‰·„‡ ÚÂ‡Ô‚Ú˘ÌË ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ‰Âˆ‡ ‡ÛÚËÒÚË ÷ÂÌÚ˙ Á‡ ÒӈˇÎ̇ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ë ËÌÚ„‡ˆËˇ ̇ Îˈ‡ Ò ÔÓ·ÎÂÏË ÓÚ ‡ÛÚËÒÚ˘Ìˡ ÒÔÂÍÚ˙. —˙Á‰‡‰ÂÌ Â ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÛÒËÎˡڇ ̇ Ó‰ËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ËÒÍ‡Ú ÔÓ-‰Ó·Ó ·˙‰Â˘Â Á‡ ÚÂıÌËÚ ‰Âˆ‡. ÷ÂÌÚ˙˙Ú Â ÏˇÒÚÓÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ‚ÒˇÍÓ ‰ÂÚÂ Ò ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ ‡ÛÚËÁ˙Ï ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ÒÔˆˇÎËÁË‡Ì‡ ÔÓÏÓ˘ Ë ‡‰ÂÍ‚‡Ú̇ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ‚ ÎˈÂÚÓ Ì‡ ÒÔˆˇÎËÒÚË - ÚÂ‡Ô‚ÚË. —˙Ò Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ "AÒӈˇˆËˇ ¿ÛÚËÁ˙Ï" ÔÂÁ 2007 „. ÚÓÈ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÒË ÔÓ Ó͇Á‚‡Ì ̇ ÚÂ‡Ô‚Ú˘̇ ÔÓÏÓ˘ Á‡ ‰Âˆ‡ ÓÚ ‡ÛÚËÒÚ˘Ìˡ ÒÔÂÍÚ˙. ¿ÌË ¿Ì‰ÓÌÓ‚‡  ‰ËÂÍÚÓ ̇ ˆÂÌÚ˙‡ Ë Ï‡È͇ ̇ ‰ÂÚÂ Ò Û‚Âʉ‡ÌÂ. Íà ñòðàíèöà 3

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÊÞ Ð Ø À Ò Á À ÉÕ À Í

Òðÿáâà äà âèæäàìå õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ñðåä îáùåñòâîòî Насилието над жените - често срещан проблем Õàòèäæå Èáðàõèì

Ани Андонова Недостатъчната осведоменост на родителите и неспособността проблемите да бъдат изговорени се явяват пречка за успешната интеграция на аутистичните деца. Липсата на информация плаши всички.

НОВИНИ02 НАД 470 ЗАРАЗЕНИ ОТ СВИНСКИ ГРИП, В БЪЛГАРИЯ НЯМА РЕГИСТРИРАНИ

Êîíôèòþðúò – ñêúïîòî ñëàäêî íà îñìàíöèòå

Ñ

ïîðåä ïèñàòåëÿ Ñåðìåò Ìóõòàð Àëóñ â Îñìàíñêàòà äúðæàâà æåíà äà êóïè êîíôèòþð îò ïàçàðà áèëî òîëêîâà ñðàìíî, ÷å õâúðëÿëî ïåòíî âúðõó íåéíîòî äîñòîéíñòâî. Æåíàòà íåïðåìåííî òðÿáâàëî ñàìà äà ïðèãîòâè êîíôèòþðà â äîìà ñè è äà ãî ñåðâèðà íà ñåìåéñòâîòî, ñëåä êàòî íàñòúïè ìåñåö Ðàìàçàí. Âïðî÷åì êîíôèòþðúò å íà ïî÷èò ïîâå÷å â äâîðåöà, îòêîëêîòî ñðåä íàðîäà. Òîé å âèñîêî öåíåíî ñëàäêî. Çàùîòî â äâîðöîâàòà êóõíÿ, ñúñòîÿùà ñå îò 10 îòäåëåíèÿ, íå ñå ñðåùàò òàêèâà çà ÿñòèÿ îò îðèç è áóëãóð èëè çà ïðèãîòâÿíå íà ñóïè, íî îòäåëåíèåòî, íàðå÷åíî "õåëâàõàíå" å ñïåöèàëíî çà ñëàäêè.  ïîìåùåíèåòî "ðå÷åëõàíå", øèðîêî 49 êâ. ì è âèñîêî 8,5 ì, íàìèðàùî ñå âúòðå â õåëâàõàíåòî, ñå å âàðÿë êîíôèòþð ïî÷òè äåíîíîùíî. Íàâðåìåòî â äâîðöîâàòà ãðàäèíà å ïîñòðîåíà ëÿòíà êúùà. Òÿ å îáíîâåíà ïî âðåìåòî íà Ñåëèì III è â íåÿ ñå ïðèãîòâÿëè ðîçîâè êîíôèòþðè ñïåöèàëíî çà ïàäèøàõà. Íà ñòðàíèöà 4

НОВИНИ02 14 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ИЗБОРИТЕ

œÓ·ÎÂÏ˙Ú Á‡ ̇ÒËÎËÂÚÓ Ì‡‰ ÊÂÌËÚ Ì  ÓÚ ‚˜Â‡, ÍÓÂÌËÚ ÏÛ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ‰˙ηÓÍË. ¬ ÏË̇ÎÓÚÓ ÊÂ̇ڇ ·Ë· ÍÛÔÛ‚‡Ì‡ Ë ÔÓ‰‡‚‡Ì‡ ͇ÚÓ ÒÚÓ͇, ‰ÓË Â ËχÎÓ ÏÂÒÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ ÌÓ‚ÓÓ‰ÂÌËÚ ·Â·ÂÚ‡ ÓÚ ÊÂÌÒÍË ÔÓÎ Ò‡ Á‡‡‚ˇÌË ÊË‚Ë ‚ ÁÂÏˇÚ‡. ΔÂ̇ڇ Ì ·Ë· Ò˜ËÚ̇ Á‡ ‡‚̇ ̇ Ï˙ʇ, ‡ Á‡ ÔÓ-ÌËÒ¯‡ ÓÚ Ì„Ó. ƒÌÂÒ ‚Ò˘ÍË Á̇ÂÏ, ˜Â ÊÂ̇ڇ  ‚‡Ê̇ ÍÓÎÍÓÚÓ Ï˙ʇ, Úˇ Ì  ̇ ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÒÚ˙Ô‡ÎÓ ÓÚ Ì„Ó. Íà ñòð. 10

Лешници и фъстъци срещу стреса и преумората œ·Ó‚‡ÌÂÚÓ Ò˙Ò ÒÚÂÒ‡ Ë ÔÂÛÏÓ‡Ú‡  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò ‰Ó·ÓÚÓ ÓÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ÚˇÎÓÚÓ ÌË Ë ËÌÙÓÏË‡ÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Ô˙Úˢ‡Ú‡ Á‡ Ô‰ԇÁ‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ Úˇı. «‡ ‰‡ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ Ô‡‚ËÎÌÓ ÚˇÎÓÚÓ ÌË, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÏ Á‡ÔÓÁ̇ÚË Ò ÔÓÎÁËÚ ÓÚ ÏËÌÂ‡ÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔËÂχÏ ÓÚ ı‡ÌËÚ ÔË ÍÓÌÒÛχˆËˇ, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ Á̇ÂÏ Á‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÔË ÎËÔÒ‡Ú‡ ËÏ. Íà ñòð. 6

НОВИНИ12 57% ОТ ДЕЦАТА СА СВИДЕТЕЛИ НА НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 4 - 10 ÌÀÉ 2009

Íàä 470 çàðàçåíè îò ñâèíñêè ãðèï, â Áúëãàðèÿ íÿìà ðåãèñòðèðàíè

ÍÀÊÐÀÒÊÎ Модели за изход от кризата œÂÁˉÂÌÚ˙Ú √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚ Ô‰ÎÓÊË ·˙΄‡Ò͇ڇ ̇ۘ̇ Ó·˘ÌÓÒÚ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎË Á‡ ËÁıÓ‰ ÓÚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ Ë ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÍËÁ‡. œ˙‚‡ÌÓ‚ ͇Á‡, ˜Â ËÒ͇ ‰‡ ‚Ë‰Ë ÓΡڇ ̇ ·˙΄‡Ò͇ڇ ̇ۘ̇ Ó·˘ÌÓÒÚ ÔÓ ‚˙ÔÓÒËÚ Á‡ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÍËÁ‡ Ë ËÁÏÂÂÌˡڇ È Û Ì‡Ò Ë ‡ÍÓ, ÔÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ÚÓ‚‡ Ì „Ó Ì‡Ô‡‚Ë Ã—, ÚÓÈ ˘Â Ò ӷ˙ÌÂ Ò ÏÓη‡ Í˙Ï ¡¿Õ ‰‡ ‡Á‡·ÓÚË ÏÓ‰ÂÎË Á‡ ËÁıÓ‰ ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡, ÔË ‡Á΢ÌË ‚‡ˇÌÚË Ì‡ ÌÂÈÌˡ ‡Á‚ÓÈ. ÑÎÔÈß

¬ËÛÒ˙Ú Ò ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ ÓÚ ˜Ó‚ÂÍ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ, Ô‰ËÏÌÓ ÔË Í‡¯ÎˇÌÂ, ÍËı‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, Á‡‡ÁÂÌË Ò˙Ò ÒÂÍÂÚË. —‚ËÌÒÍËˇÚ „ËÔ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò Ô‰‡‰Â ˜ÂÁ ı‡Ì‡. —‚ÂÚӂ̇ڇ Á‰‡‚̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ (—«Œ) Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â  ‚Ò ÔÓ-·ÎËÁÓ ‰Ó ÚÓ‚‡ ‰‡ Û‚ÂÎË˜Ë ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ Ô‡Ì‰ÂÏˡ ̇ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ Ì‡ ÔÂÚ‡, Ô‰‡‰Â ‡„ÂÌˆËˇ ì–ÓÈÚÂÒî, ˆËÚË‡Ì‡ ÓÚ ‡„ÂÌˆËˇ ì‘ÓÍÛÒî. »ÁÔ˙ÎÌˇ‚‡˘ËˇÚ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡Ï.-„ÂÌÂ‡ÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ ̇ —‚ÂÚӂ̇ڇ Á‰‡‚̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÂȉÊË ‘ÛÍÛ‰‡ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â Á‡Ò„‡ Ì Ò Á‡·ÂΡÁ‚‡ Á‡·‡‚ˇÌ ̇ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ËÛÒ‡. ¡˙΄‡ˡ  „ÓÚÓ‚‡ ‰‡ ‡„Ë‡ ÔË ÔÓˇ‚‡ ̇ Ô˙‚ËÚ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ” Ì‡Ò ‚ÒÂ Ó˘Â ÌˇÏ‡ Á‡·ÓÎÂÎË ÓÚ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ, Û‚ÂË „·‚ÌËˇÚ ‰˙ʇ‚ÂÌ Á‰‡‚ÂÌ ËÌÒÔÂÍÚÓ ̇ ¡˙΄‡ˡ “ÂÌ˜Ó “ÂÌ‚. —Ú‡Ì‡Ú‡ ÌË Ëχ ‡Á‡·ÓÚÂÌ Ô‡Ì‰ÂÏ˘ÂÌ Ô·Ì, ÍÓÈÚÓ Â Ò ÍÓÌÍÂÚÌË ÏÂÍË ‚ Ò„‡¯Ì‡Ú‡ Ù‡Á‡ 4, ÍÓˇÚÓ Â Ó·ˇ‚Â̇ ÓÚ —‚ÂÚӂ̇ڇ Á‰‡‚̇

Научният потенциал е намалял ÑÎÔÈß «‡ 20 „Ó‰. ̇ۘÌËˇÚ ÔÓÚÂ̈ˇΠ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‡Ï‡Îˇ 5 Ô˙ÚË, Ëχ Ë ÔÓ·ÎÂÏË Ò ‚˙Á‡ÒÚÓ‚‡Ú‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ ̇ Û˜ÂÌËÚÂ, ͇Á‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ —˙˛Á‡ ̇ Û˜ÂÌËÚ ‚ ¡˙΄‡ˡ ÔÓÙ. ƒ‡ÏˇÌ ƒ‡ÏˇÌÓ‚. œÓÙ. ƒ‡ÏˇÌÓ‚ ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â Ò 2,62% ËÁÒΉӂ‡ÚÂÎË Ì‡ 1000 ‰Û¯Ë Û Ì‡Ò ¡˙΄‡ˡ ËÁÓÒÚ‡‚‡ ‰‚‡ Ô˙ÚË ÓÚ Ò‰Ìˡ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎ Á‡ 15 ‚Ó‰Â˘Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡ÌË. ¬ ¡¿Õ ‡·ÓÚˇÚ 17,4% ÓÚ Û˜ÂÌËÚÂ Û Ì‡Ò Ë Ú Ò˙Á‰‡‚‡Ú ̇‰ 60% ÓÚ ˆˇÎ‡Ú‡ ̇ۘ̇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ‚ ¡˙΄‡ˡ, ͇Á‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ‡Í‡‰ÂÏˡڇ ‡Í‡‰. ÕËÍÓ· —˙·ÓÚËÌÓ‚.

МВР дава 200 хил. лв. за информация ì– Ò‡ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ ÔÎ‡ÚˇÚ ‰Ó 200 000 ΂. Á‡ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ Îˈ‡, Á‡ÌËχ‚‡˘Ë ÒÂ Ò Óڂ΢‡Ìˡ. ŒÚ ì– Ò‡ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ ÔÎ‡ÚˇÚ 200 000 ΂. Á‡ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÔÂÒÚ˙ÔÌË „ÛÔË, Á‡ÌËχ‚‡˘Ë ÒÂ Ò Óڂ΢‡Ìˡ. ìŒÙÂÚ‡Ú‡ ÓÚ 200 000 ΂. Ì  ̇¯‡, ÌÓ Ã¬– Ëχ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ‰‡ ‚˙Á̇„‡‰Ë ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ ˘Â ÔÓ‰‡‰Â ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ. Õ‡„‡‰‡Ú‡ Ó·‡˜Â ˘Â  ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ͇ԇˆËÚÂÚ‡ ̇ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓî, ͇Á‡ ‚˙Ú¯ÌËˇÚ ÏËÌËÒÚ˙.

Пшеницата е поевтиняла два пъти ÑÎÔÈß «‡ ‰̇ „Ó‰Ë̇ Ëχ ̇‰ ‰‚‡ Ô˙ÚË ÔÓ‚ÚËÌˇ‚‡Ì ̇ Ô¯ÂÌˈ‡Ú‡, ͇Á‡ ¬‡ÒËÎ —ËÏÓ‚, „·‚ÂÌ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ ̇ —ÓÙËÈÒ͇ڇ ÒÚÓÍÓ‚‡ ·ÓÒ‡. ÃË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ÔÂÁ ‡ÔËÎ ˆÂ̇ڇ ̇ Ô¯ÂÌˈ‡Ú‡  ·Ë· 490 ΂‡ Á‡ ÚÓÌ, ‡ Ò„‡  210 ΂‡ Á‡ ÚÓÌ ·ÂÁ ƒƒ—, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ·ÓÒ‡Ú‡. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ˆÂ̇ڇ ̇ Ô¯ÂÌˈ‡Ú‡ ‚ —¿Ÿ  193 ‰Ó·‡, ‡ ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ Ë √ÂχÌˡ - 190 ‰Ó·‡.

17 хиляди по-малко служители —˙Ò 17 060 ‰Û¯Ë Ò‡ ̇χÎÂÎË ÒÎÛÊËÚÂÎËÚ ‚ ‰˙ʇ‚̇ڇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë ÏËÌËÒÚ˙ ÕËÍÓÎ‡È ¬‡ÒË΂. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÏËÌËÒÚ˙ ¬‡ÒË΂, ‰˙ʇ‚ÌËÚ ÒÎÛÊËÚÂÎË Ò„‡ Ò‡ χÎÍÓ Ì‡‰ 80 ıËΡ‰Ë ‰Û¯Ë. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ ‡·ÓÚË Ì‡È-‰Ó·Â, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ·Óˇ ̇ ÒÎÛÊËÚÂÎËÚ ÒË. Õ‡ ·‡Á‡Ú‡ ̇ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ˘‡Ú‡ ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ Ò‰̇ڇ ‡·ÓÚ̇ Á‡Ô·ڇ Ò„‡  ̇‰ 700 ΂‡. ÃÀÁÐÎÂÎ

До 28 градуса през месец май ÑÎÔÈß Ã‡ÍÒËχÎÌËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÔÂÁ Ï‡È ˘Â ·˙‰‡Ú ÏÂÊ‰Û 23 Ë 28 „‡‰ÛÒ‡, ‡ ÏËÌËχÎÌËÚ ÏÂÊ‰Û 4 Ë 9 „‡‰ÛÒ‡. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë Á‡ ¡“¿ ÒÚ.Ì.Ò. ‰- “ÂÓ‰ÓÒˡ ¿Ì‰‚‡ - ÏÂÚÂÓÓÎÓ„ ‚ ջÒ-¡¿Õ, Ô‰ÒÚ‡‚ˇÈÍË ÔÓ„ÌÓÁ‡Ú‡ Á‡ ÏÂÒˆ‡. —‰̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÂÁ Ï‡È ˘Â ·˙‰Â ÓÍÓÎÓ Ë Ì‡‰ ÌÓχڇ.

̇ Ô˙Ú, ‰Ó· ‰‡ ÔÓÛ˜‚‡Ú ÏÂÒÚ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ˘Â ÔÓÒÂÚˇÚ, Ë ‰‡ ËÁ·ˇ„‚‡Ú Ô˙ÚÛ‚‡Ì ÔË Ì‡Î˘ÌÓ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ. ¬ËÛÒ˙Ú Ò ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ ÓÚ ˜Ó‚ÂÍ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ, Ô‰ËÏÌÓ ÔË Í‡¯ÎˇÌÂ, ÍËı‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, Á‡‡ÁÂÌË Ò˙Ò ÒÂÍÂÚË. —‚ËÌÒÍËˇÚ „ËÔ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò Ô‰‡‰Â ˜ÂÁ ı‡Ì‡. ƒÓ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÎÂ͇ËÚ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÌÚË‚ËÛÒÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË “‡ÏËÙÎÛ Ë –ÂÎÂ̈‡ Á‡ ΘÂÌË ̇ ·ÓÎÂÒÚÚ‡. ¡ÓˇÚ Ì‡ ÔÓÚ‚˙‰ÂÌËÚ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ò ‚ËÛÒ‡ ̇ Ò‚ËÌÒÍˡ „ËÔ ‚ ÃÂÍÒËÍÓ Ò ۂÂÎË˜Ë ‰Ó 312 ‰Û¯Ë, ÒÔÓ‰ ‰‡ÌÌË, Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ ÏÂÍÒË͇ÌÒÍˡ ÏËÌËÒÚ˙ ̇ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ’ÓÒ ¿ÌıÂÎ Ó‰Ó·‡. ¬ —¿Ÿ Ò‡ ÔÓÚ‚˙‰ÂÌË 109 ÒÎÛ˜‡ˇ ̇ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ, ‚  ‡Ì‡‰‡ 19, ‚ »ÒÔ‡Ìˡ - 13, ‚˙‚ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ìˡ - 8. ¬ √ÂχÌˡ Ë ÕÓ‚‡ «ÂÎ‡Ì‰Ëˇ Ëχ ÔÓ ÚËχ Á‡‡ÁÂÌË, ‚ »Á‡ÂÎ - ‰‚‡Ï‡. —˙˘Ó ڇ͇ ÔÓ Â‰ËÌ ·ÓÎÂÌ Ëχ ‚ ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ, ÿ‚ÂȈ‡ˡ Ë ¿‚ÒÚˡ. Œ·˘ËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ ÔÓÚ‚˙‰ÂÌËÚ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ Ò‡ ̇‰ 470, Ô‰‡‰Â —Ë ≈Ì ≈Ì. През миналата година 161 са били злополуките, завършили със смърт, от тях 137 са били непосредствено на работните места, показват данни на КНСБ. Най-голям е броят на смъртните злополуки в строителството - 44. Президентът на КНСБ Желязко Христов е съобщил, че през първите месеци на 2009 г. са станали нови 22 смъртни злополуки, от които 5 са отново в отрасъл "Строителство". Според Христов най-песимистичният сценарий на развитие на българската икономика би могъл да генерира безработица около и над 10%. В момента има около 10 000 работни места на пазара на труда, откриват се и нови, посочи министър Емилия Масларова.

ÑÍ È ÌÊ À: Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌ À Í

ÑÎÔÈß

Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ. “Û‰ÌÓ Â ‰‡ Ò ͇ÊÂ Í‡Í‚Ë ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓÒΉÒڂˡڇ ÓÚ Ú‡ÁË ÂÔˉÂÏˡ, Ú˙È Í‡ÚÓ Á‡Ò„‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ‚ ÃÂÍÒËÍÓ Ò‡ ‰ÌË, ‡ ‚ ÓÒڇ̇ÎËÚ Á‡Ò„̇ÚË ÒÚ‡ÌË ÌˇÏ‡ ÒÏ˙ÚÌË ÒÎÛ˜‡Ë. “ÂÌ˜Ó “ÂÌ‚ ‰ÓÔ˙ÎÌË, ˜Â Ïˇ͇ Á‡ Á‡Ú‚‡ˇÌ ̇ „‡ÌˈËÚ ËÁÓ·˘Ó Ì Ò Ô‰‚Ëʉ‡. √·‚ÌËˇÚ ‰˙ʇ‚ÂÌ Á‰‡‚ÂÌ ËÌÒÔÂÍÚÓ ̇ ¡˙΄‡ˡ Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â ÔÓ-ÒÍÓÓ Ëχ ÏÂÍË Á‡ ‡ÌÌÓ ÓÚÍË‚‡Ì ̇ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ Ë ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÚÓ ËÏ Î˜ÂÌËÂ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ó„‡Ì˘‡‚‡Ì ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ËÛÒ‡ Ò‰ ‰Û„Ë ıÓ‡. «‡‡‰Ë Á‡Ô·ı‡Ú‡ ÓÚ Ò‚ËÌÒÍˡ „ËÔ Ì‡ “ÂÏË̇Π2 ̇ ÎÂÚˢ —ÓÙˡ ‡·ÓÚˇÚ ‰‚ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌË ÚÂÏÓ‚ËÁËÓÌÌË Í‡ÏÂË Á‡ ÚÂÏ˘ÂÌ ÒÍËÌËÌ„ ‚ Á‡Î‡Ú‡ Á‡ ÔËÒÚË„‡˘Ë Ô˙ÚÌˈË. «‡Ï.-ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ‰- ¬‡ÎÂË ÷ÂÍÓ‚ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â ‚ ¡˙΄‡ˡ Ô‰ÒÚÓË ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÚÂÒÚÓ‚Â, ˜ÂÁ ÍÓËÚÓ ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁÒΉ‚‡ÌË ıÓ‡Ú‡ Ò ÔÓ‰ÓÁÂÌË Á‡ Ò‚ËÌÒÍË „ËÔ. ŒÚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ıÓ‡Ú‡ Ú˙„‚‡Ú

14 ìëí. ëâ. çà èçáîðèòå çà Åâðîïàðëàìåíò «‡ ÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁ·ÓËÚ Á‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍË Ô‡·ÏÂÌÚ Ì‡ 7 ˛ÌË Ò‡ ÓÒË„ÛÂÌË 13 962 500 ΂., Ò˙Ó·˘Ë ÕËÍÓÎ‡È ¬‡ÒË΂ - ÏËÌËÒÚ˙ ̇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡Ú˂̇ڇ ÂÙÓχ. »Ò͇Ìˡڇ ̇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËËÚ Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ̇ ËÁ·ÓËÚ ҇ ·ËÎË Á‡ 17,5 ÏÎÌ. ΂., ÌÓ Ë Ú‡ÁË ÒÛχ  ·Ë· ÔÓ‰ Ó˜‡Í‚‡Ìˡڇ ̇ ÿ¿–, Í˙‰ÂÚÓ Ò‡ ÒÏˇÚ‡ÎË, ˜Â ‚‰ÓÏÒÚ‚‡Ú‡ ˘Â ÔÓËÒÍ‡Ú 19,6 ÏËÎËÓ̇ ΂‡. “ÓÂÒÚ ËÍÓÌÓÏˡڇ  5-6 ÏÎÌ. ΂., ͇Á‡ ÕËÍÓÎ‡È ¬‡ÒË΂. ŸÂ Á‡‚˙¯ËÏ ˜ÂÚË˄Ӊ˯Ìˡ ˆËÍ˙Π̇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ‰ÓÒÚ‡ ‰Ó·Ë ËÍÓÌÓÏËË ‚ ËÁ·ÓÌËÚ ‡ÁıÓ‰Ë, ‰ÓÔ˙ÎÌË ¬‡ÒË΂. Õ‡È-„ÓΡÏÓ ÔÂÓ ‚ Ô·Ì-ÒÏÂÚ͇ڇ ‚ Úˇı  Á‡ ‚˙Á̇„‡Ê‰ÂÌˡ ̇ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ‡ÈÓÌÌËÚÂ Ë Ì‡ ÒÂ͈ËÓÌÌËÚÂ

ËÁ·Ë‡ÚÂÎÌË ÍÓÏËÒËË - χÎÍÓ Ôӂ˜ ÓÚ 4 ÏÎÌ. ΂. ¬˙Á̇„‡Ê‰ÂÌˡڇ ̇ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ —» ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ‚‰Ë„‡Ú ÓÚ ÌË‚‡Ú‡ ÔÂÁ 2007 „Ó‰Ë̇, ͇Á‡ ¬‡ÒË΂. «‡ Óı‡Ì‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ˘Â ÓÒË„Ûˇ‚‡ ì–, Ò‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 3 ÏÎÌ. ΂., ÔË 2,4 ÏÎÌ. ΂. ÔÂ‰Ë ‰‚ „Ó‰ËÌË. 2,94 ÏÎÌ. ΂. Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌË Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂıÌ˘ÂÒ͇ڇ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ ̇ ËÁ·ÓËÚÂ. ŒÒڇ̇ÎËÚ Ò‰ÒÚ‚‡ Ò‡ Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë ÍÛÔÛ‚‡Ì ̇ ËÁ·ÓÌË ÍÌËʇ Ë Ï‡ÚÂˇÎË, Á‡ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ Ë ÓÚÔ˜‡Ú‚‡Ì ̇ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÌËÚ ÒÔËÒ˙ˆË Ë Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì „·ÒÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍËÚ „‡Ê‰‡ÌË ‚ ˜ÛÊ·Ë̇. ÕÓ‚Ë ÛÌË ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò Ô‡‚ˇÚ. 13 500 ÛÌË Ò‡ ·ËÎË ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌË Á‡ ÔÂÁˉÂÌÚÒÍËÚ ËÁ·ÓË. «‡ Ó·˘ËÌÒÍËÚ ËÁ·ÓË Ò‡ ÔÓËÁ‚Â-

‰ÂÌË Ó˘Â 10 000 ·ÓÈÍË Ë Ò„‡ Ëχ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ, ÔÓÒÓ˜Ë ÏËÌËÒÚ˙˙Ú.

Изборите за парламент на 5 юли œÂÁˉÂÌÚ˙Ú √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚ ̇ÒÓ˜Ë Á‡ 5 ˛ÎË ËÁ·ÓËÚ Á‡ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ Ô‡·ÏÂÌÚ. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ÔÂÒÒÂÍÂÚ‡ˇڇ ̇ ‰˙ʇ‚Ìˡ „·‚‡. ƒ˙ʇ‚ÌËˇÚ „·‚‡ ËÁ‰‡‰Â Û͇Á‡ Á‡ Ò˙ÒÚ‡‚‡ ̇ ÷» Ë ‰Û„ËÚ Û͇ÁË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ̇ ÚÂÁË ËÁ·ÓË ÒΉ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËË Ò Ô‡·ÏÂÌÚ‡ÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË Ô‡ÚËË Ë ÍÓ‡ÎˈËË. œÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ò ̇‰ˇ‚‡, ˜Â ËÁ·ÓËÚ ˘Â ·˙‰‡Ú ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌË Ë ÚÓÎÂ‡ÌÚÌË ÔË ‚ËÒÓ͇ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ̇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍËÚ „‡Ê‰‡ÌË, Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ ‚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.


ÀÓÒÈÇÚÌ ZAMAN 3 4 - 10 ÌÀÉ 2009

Òðÿáâà äà âèæäàìå õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ñðåä îáùåñòâîòî “ˇ ÒÔÓ‰ÂΡ, ˜Â ÔÂÁ 2003 „., ÍÓ„‡ÚÓ ‡ÒӈˇˆËˇÚ‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ, ˉ¡ڇ  ·Ë· "‰‡ ·˙‰‡Ú ‡ÁÍËÚË Ôӂ˜ ÒӈˇÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ̇¯ËÚ ‰Âˆ‡". À˘ÌËˇÚ ÓÔËÚ Ì‡ ¿ÌË ¿Ì‰ÓÌÓ‚‡  ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ ÔÂÊË‚ÂÌËÚ ÔÂËÔÂÚËË Ò ÌÂÈÌˡ ÒËÌ. " Ó„‡ÚÓ ÚÓÈ ·Â¯Â χÎ˙Í, ÏË ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ „Ó ‚Ó‰ˇ ̇ ͇͂‡ÚÓ Ë ‰‡  ÒӈˇÎ̇ ÛÒÎÛ„‡ ÔÓ ‰‚ Ô˘ËÌË: Á‡˘ÓÚÓ Ëχ¯Â χÎÍÓ ÛÒÎÛ„Ë Ë Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÈ Ì ËÒ͇¯Â ‰‡ ÔÓÒ¢‡‚‡ ÔÓ˜ÚË ÌˢÓ." —ÔÓ‰ Ì¡ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ë‰‚‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì ËÒÍ‡Ú ‰Âˆ‡Ú‡ Ò Û‚Âʉ‡Ìˡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚ Û˜ËÎˢÂ. “Ó‚‡  ÒΉÒÚ‚Ë ÓÚ ÌÂÁ̇ÌËÂÚÓ, ˜Â ËÁÓ·˘Ó Ëχ ıÓ‡ ‚ ÌÂ‡‚ÌÓÒÚÓÈÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, Á‡˘ÓÚÓ Úˇı ÌËÍÓÈ Ì „Ë Â ‚Ëʉ‡Î. "“ ҇ ·ËÎË Á‡Ú‚ÓÂÌË ‚Í˙˘Ë, ‚ ËÌÒÚËÚÛˆËË, ÚÂıÌËÚ Ó‰ËÚÂÎË Ò‡ Ò Ò‡ÏÛ‚‡ÎË ‰‡ „Ë ËÁ͇‡Ú ̇‚˙Ì", ÒÔÓ‰ÂΡ ¿Ì‰ÓÌÓ‚‡. Õ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡Ú‡ Ó҂‰ÓÏÂÌÓÒÚ Ì‡ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ë ÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ„Ó‚ÓÂÌË, Ò ˇ‚ˇ‚‡Ú Ô˜͇ Á‡ ÛÒÔ¯̇ڇ ËÌÚ„‡ˆËˇ ̇ ‡ÛÚËÒÚ˘ÌËÚ ‰Âˆ‡. "»Ï‡ÎË ÒÏ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓËÚÓ ÌË Í‡Á‚‡Ú, ˜Â "ÎÛ‰ËÚ ‰Âˆ‡ ˘Â Á‡‡ÁˇÚ ‰Û„ËÚ ‰Âˆ‡", ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ „Ó Í‡Ê ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ó‰ËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ ÌˇÏ‡ ÌË͇͂‡ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ. ÀËÔÒ‡Ú‡ ̇ ËÌÙÓχˆËˇ  Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ Ô·¯Ë ‚Ò˘ÍË", ͇Ú„Ó˘̇  ‰ËÂÍÚÓ͇ڇ. “Û‰ÌÓÒÚËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ Ó‰ËÚÂÎËÚ Ò ҷÎ˙ÒÍ‚‡Ú ÓÚÌÓÒÌÓ Ó͇Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒӈˇÎ̇ ÔÓ‰ÍÂÔ‡, Ò‡ ÌÂχÎÍÓ - "·ËÎÓ Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ ıËÔÂ‡ÍÚË‚ÌË, ‡„ÂÒË‚ÌË ËÎË ÌˇÏ‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÂÒÓ̇Î". ŒÚ̇˜‡ÎÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò ÍÓÂÌˇÎ ‚ ÌÂÁ̇ÌËÂÚÓ Ì‡ ËÌÒÚËÚÛˆËËÚ Á‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‚ ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ËÌÙÓÏË‡ÌÓÒÚ. ¿Ì‰ÓÌÓ‚‡  ̇ ÏÌÂÌËÂ, ˜Â Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÏËÒÎË, ˜Â ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ËÎË Ó·˘Ë̇ڇ "Ò‡ ‰Î˙ÊÌË ‰‡ Á̇ˇÚ Í‡Í‚Ë Ò‡ ÌÛʉËÚ ̇ ̇¯ËÚ ‰Âˆ‡. ¿ÍÓ ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌËÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì ÔÓ‰‡‰‡Ú

ÚÓÁË Ò˄̇Î, ‰‡ Ó·ˇÒÌˇÚ, ˜Â ÚÂÁË ‰Âˆ‡ ËÏ‡Ú ÌÛʉ‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÚ Ú‡Í‡‚‡ ÛÒÎÛ„‡, ÌË Ì ÏÓÊÂÏ ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡ÏÂ, ˜Â ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ҇χ ˘Â Ò ÒÂÚË." — ÔÓÒÚÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆÂÌÚ˙‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ̇ Ó‰ËÚÂÎËÚ ‰Ó ËÁ‚ÂÒÚ̇ ÒÚÂÔÂÌ Ò ӷÎÂ͘‡‚‡Ú, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò Ô‰·„‡ ÔÓÒÚÓˇÌ̇ ÒÔˆˇÎËÁË‡Ì‡ ÔÓÏÓ˘. — ‚ÒˇÍÓ Â‰ÌÓ ‰ÂÚ ‡·ÓÚË ÏÛÎÚˉËÒˆËÔÎË̇ÂÌ ÂÍËÔ ÓÚ ÔÒËıÓÎÓ„ Ë ÚÂ‡Ô‚Ú. Õ‡ ÌÓ‚ÓÔÓÒÚ˙ÔËÎËÚ ‰Âˆ‡ Ò ËÁ„ÓÚ‚ˇ Ë̉˂ˉۇÎ̇ ÓˆÂÌ͇ ÓÚ ÂÍËÔ‡. Õ‡ ÚÓ‚‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌË Ò ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇ Ë Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ̇ ÔÓ„‡Ï‡, ÍÓˇÚÓ Ò Ò˙„·ÒÛ‚‡ Ò Ó‰ËÚÂÎËÚÂ.

ВСЕКИ ДЕСЕТИ Е С УВРЕЖДАНЕ ¬ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡· ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ڇ ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â 1 ̇ 150 ‰Âˆ‡ Ò ‰Ë‡„ÌÓÒÚˈË‡Ú Ò ÔÓ·ÎÂÏË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ÓÚ ‡ÛÚËÒÚ˘Ìˡ ÒÔÂÍÚ˙, "‡ 10% ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ‰̇

ÒÚ‡Ì‡ Ò‡ ıÓ‡ Ò Û‚Âʉ‡Ìˡ. ŒÚ Úˇı 2% Ò‡ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò ÌÛʉ‡ˇÚ ÓÚ ÒӈˇÎÌË ÛÒÎÛ„Ë", ÛÚÓ˜Ìˇ‚‡ ¿Ì‰ÓÌÓ‚‡. œÓ ÌÂÈÌËÚ ‰ÛÏË, ‚ —ÓÙˡ ÔÓ˜ÚË ÌˇÏ‡ ÛÒÎÛ„Ë, ÍÓËÚÓ ËÁˆˇÎÓ ‰‡ ÔÓÍËˇÚ ÌÛʉËÚ ̇ ıÓ‡ ‚ ÌÂ‡‚ÌÓÒÚÓÈÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ƒÓÒÚ‡ ÓÚ ÚÂÁË Ï·‰ÂÊË, ÍÓËÚÓ ‚˜ ҇ ÔÓ‡Ò̇ÎË, ÍÓËÚÓ ÒÚÓˇÚ ‚Í˙˘Ë, Á‡ Úˇı ÌˇÏ‡ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚‡, ÌˇÏ‡ ÏÂÒÚ‡, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÔÓÒ¢‡‚‡Ú. «‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ¯ÂÌË ̇ ÔÓ·ÎÂχ Ò Ó͇Á‚‡Ú ÒӈˇÎÌËÚ ‰ÓÏÓ‚Â. "¿Á ÒÏˇÚ‡Ï, ˜Â Ô˙‚Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ¯ËÏ ‡Ì̇ڇ ËÌÚÂ‚ÂÌˆËˇ Ë Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ‰ÓÔÛÒ͇Ï ÚÂÁË ‰Âˆ‡ ‰‡ ‚ΡÁ‡Ú ‚ ËÌÒÚËÚÛˆËË", ÔÓÒÓ˜‚‡ ¿Ì‰ÓÌÓ‚‡. ‘‡ÍÚ Â, ˜Â ‚‰Ì˙Ê ÔÓÒÚ˙ÔËÎË Ú‡Ï, ‰Âˆ‡Ú‡ ËÁÓÒÚ‡‚‡Ú ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ÒË, "Ì ÏÓ„‡ ‰‡ ͇ʇ, ˜Â  ‚ËÌÓ‚ÂÌ ÔÂÒÓ̇Î˙Ú, ÍÓÈÚÓ ‡·ÓÚË ‚ ҇χڇ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÈ Â Í‡ÈÌÓ Ì‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ". Õ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡

‚Ò˘ÍË ÌÛʉ‡Â˘Ë Ò ‰‡ ·˙‰‡Ú Ó·„ËÊ‚‡ÌË ‰Ó‚Âʉ‡ ‰Ó ËÁÏÂÌÂÌˡ ‚ ÚˇıÌÓÚÓ Ô‡‚ËÎÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ. "¡ˇıÏ ̇ Ó·Û˜ÂÌË ‚ √˙ˆËˇ, ‚ ‰ÓÏ, ÍÓÈÚÓ ·Â¯Â ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ì‡ ÃÓ„ËÎËÌÓ. “‡Ï Á‡ 50 ˜Ó‚Â͇ ͇ԇˆËÚÂÚ Ò „ËÊÂı‡ 45 ‰Û¯Ë ÔÂÒÓ̇Î." ¬ ¡˙΄‡ˡ Á‡ Ò˙˘ÓÚÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò „ËÊ‡Ú ÓÒÂÏ ‰Û¯Ë. "»Ï‡ıÏÂ Ë ‰ÓÙË̇ÌÒË‡ÌÂ Ë ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‡ÁÔÓ·„‡ÏÂ Ò 14 ˜Ó‚Â͇ ÔÂÒÓ̇Î", ÛÚÓ˜Ìˇ‚‡ ¿Ì‰ÓÌÓ‚‡. «‡ ‰Âˆ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÔÓÒ¢‡‚‡Ú ˆÂÌÚ˙‡, Ò ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚ÒÂÍˉÌ‚̇ ‡·ÓÚ‡ Ò ÔÒËıÓÎÓ„, ÎÓ„ÓÔ‰, ÒÔˆˇÎÂÌ Ô‰‡„Ó„. «‡ ÛÒÔ¯ÌÓÚÓ ËÏ ÒӈˇÎËÁË‡Ì ҇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‡Ì̇ ËÌÚÂ‚ÂÌˆËˇ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ÒӈˇÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Ë ËÌÚ„‡ˆËˇ. "«‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÌÚ„Ë‡ÌË, Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ëχ ÏÌÓ„Ó Ë̉˂ˉۇÎ̇ ‡·ÓÚ‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ Ò ÓÒË„ÛË Ú‡ÁË Ò‰‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Ú ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ̇Ô‡‚ˇÚ Ú‡ÁË Í‡˜Í‡." Ñ ÍÈÌ ÊÀ : Ò À ÉÔÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎÂ

П Р ОД Ъ Л Ж Е Н И Е ОТ С Т РА Н И Ц А 1

МИРЕНА

ВЕЛКОВА

Àóòèçìúò íå å çàáîëÿâàíå,à ñúñòîÿíèå ÃËÂ̇ ¬ÂÎÍÓ‚‡ Ò˙˘Ó  χÈ͇ ̇ ‡ÛÚËÒÚ˘ÌÓ ‰ÂÚÂ Ë Â Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ "¿ÒӈˇˆËˇ ¿ÛÚËÁ˙Ï". ŒÚÌÓÒÌÓ ‡ÛÚËÁχ ͇ÚÓ ˇ‚ÎÂÌË ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ıÓ‡Ú‡, ¬ÂÎÍÓ‚‡ Ò˜ËÚ‡, ˜Â  ÔÓ-ÍÓÂÍÚÌÓ ‰‡ Ò „Ó‚ÓË Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌË ̇ ‡ÛÚËÁ˙Ï, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡ Ò Ô˘ËÒΡ‚‡ Í˙Ï Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡڇ. "“Ó‚‡ Ì  Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ̇˜ËÌ Ë‰ÂÌÚËÙˈË‡ÌÓ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ωˈËÌÒÍË ÚÂÒÚÓ‚Â, ‡Ì‡ÎËÁË Ë ÒÔˆˇÎËÁË‡Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡." ÀËÔÒ‡Ú‡ ̇ ωË͇ÏÂÌÚË Ë Ò‰ÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ‰‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡Ú Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ, ͇‡Ú ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ ‰‡ „Ó ÓÔ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. –‡ÁÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Â Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ ‡ÛÚËÁχ. “Ó‚‡ ‰Ó‚Âʉ‡ ‰Ó ̇Û¯ÂÌˡ ‚˙‚ ‚˙ÁÔˡÚˡڇ Á‡ Ò‚ÂÚ‡ Ë Á‡ Ò· ÒË, ÍÓÏÛÌË͇ÚË‚ÌËÚÂ Ë ÒӈˇÎÌËÚ ÛÏÂÌˡ, ‚ ·Ëı‚ËÓËÒÚ˘Ìˡ ÏÓ‰ÂÎ Ë

Û˜ÂÌÂÚÓ. " ‡Ò‡Â Ò Á‡ ÏÌÓ„Ó Ë ‡Á΢ÌË ÔÓˇ‚ÎÂÌˡ ̇ ‰ÌË ËÎË ‰Û„Ë ÒËÏÔÚÓÏË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò ÒӈˇÎÌËÚ ÛÏÂÌˡ, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÍÓÏÛÌË͇ˆËˇ, ‚˙Ó·‡ÊÂÌËÂÚÓ, ˜ÂÒÚÓ ÒӈˇÎÌÓ ÌÂÔËÂÏÎË‚Ë Ôӂ‰Â̘ÂÒÍË ÓÚÍÎÓÌÂÌˡ. »Ï‡ ÏÌÓ„Ó Ë ‡Á΢ÌË ÔÓˇ‚ÎÂÌˡ ̇ ÚÓ‚‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë Á‡ÚÓ‚‡  ÍÓÂÍÚÌÓ ‰‡ „Ó‚ÓËÏ Á‡ ‡ÛÚËÒÚ˘ÂÌ ÒÔÂÍÚ˙", ÔÓˇÒÌˇ‚‡ ¬ÂÎÍÓ‚‡. “Ó‚‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ‚ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ Ô‡ÍÚË͇ Ì Ò Ò¢‡Ú ‰‚ ‰Âˆ‡ Ò ‡ÛÚËÁ˙Ï, "ÔË ÍÓËÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ ‰‡ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÔÓ Â‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë ̇˜ËÌ". œÓ‚˜ ÓÚ 50% ÓÚ Úˇı ËÁÔËÚ‚‡Ú ÚÛ‰ÌÓÒÚË ‚˙‚ ‚Â·‡ÎÌÓÚÓ Ó·˘Û‚‡ÌÂ. "ƒÂˆ‡Ú‡ Ò ‡ÛÚËÁ˙Ï ËÏ‡Ú Á‡ÚÛ‰ÌÂÌˡ ‚ Âʉ̂ÌËÚ ÒË ÍÓÌÚ‡ÍÚË, ‚ Ó·˘Û‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ËÁ‡Áˇ‚‡Ú Ò‚ÓËÚ ÌÛÊ‰Ë Ë Ê·Ìˡ. “ ËÏ‡Ú Ì‡Û¯Â̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ËÌÚÛËÚË‚ÌÓ ‰‡ ÛÒ¢‡Ú

˜Û‚ÒÚ‚‡Ú‡ ̇ ‰Û„ËÚÂ, ‰‡ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ú ÂÏÓˆËËÚÂ Ë Ì‡ÒÚÓÂÌˡڇ ̇ ÓÍÓÎÌËÚÂ, Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ ËÏ Ì‚Ë̇„Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ ̇ Ó·˘ÓÔËÂÚËÚ ÌÓÏË Ë Ó˜‡Í‚‡Ìˡ. œË ıÓ‡Ú‡ Ò ‡ÛÚËÁ˙Ï ˜ÂÒÚÓ Ëχ ̇Û¯ÂÌ Ó˜ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ë „Ó‚Ó. “ Ì‚Ë̇„Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÂÁË͇ ͇ÚÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ÍÓÏÛÌË͇ˆËˇ. ◊ÂÒÚÓ Ò Á‡·ÂΡÁ‚‡ ̇Û¯Â̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙ʇÌ ̇ ÔˡÚÂÎÒÚ‚‡ Ë ‰˙΄ÓÚ‡ÈÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË, Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇÚ ÛÒÂÚ Á‡ ‚˙Ó·‡ÊÂÌË ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡ Ë ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ‰‡ Ë„‡ˇÚ Ë Û˜‡ÒÚ‚‡Ú Ô˙ÎÌÓˆÂÌÌÓ ‚ Ë„ËÚ ̇ ‚˙ÒÚÌˈËÚ ÒË." Õ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ò ÒÔˡÚÂΡ‚‡Ú Ì ÓÁ̇˜‡‚‡, "˜Â Ú Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ·ÎËÁÍË Ò Ó‰ËÚÂÎË Ë ÔÓÁ̇ÚË, ˜Â Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ „Ë Ó·Ë˜‡Ú. ¿ÛÚËÒÚËÚ ËÏ‡Ú ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ ‰‡ Ò ÔË‚˙Á‚‡Ú, ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ Í˙Ï ÓÔ‰Â-

ÎÂ̇ ÛÚË̇ Ë ÒÚÂÂÓÚËÔË. Õ¢‡Ú‡ ‚ Âʉ̂ËÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÒÎÛ˜‚‡Ú ÔÓ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌ Ì‡˜ËÌ", ÔÓÒÓ˜‚‡ ÃËÂ̇ ¬ÂÎÍÓ‚‡. œÓÏÂÌËÚ Ò˙Á‰‡‚‡Ú Û Úˇı ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ ‰ËÒÍÓÏÙÓÚ - ÔÓ‚ÓÍË‡Ú Û Úˇı Ò‡ÏÓËÁÓ·ˆËˇ Ë ÛÒ‡ÏÓÚˇ‚‡ÌÂ. ƒÂˆ‡Ú‡ Ò ÔÓ·ÎÂÏË ÓÚ ‡ÛÚËÒÚ˘Ìˡ ÒÔÂÍÚ˙ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÌÚÂÔÂÚË‡Ú ÔÓ Ó˜‡Í‚‡Ìˡ ̇˜ËÌ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ËÏ Ò ÒÎÛ˜‚‡ ‚ ÓÍ˙ʇ‚‡˘‡Ú‡ „Ë Ò‰‡. "“Ó‚‡ Â Ë Â‰Ì‡ ÓÚ Ô˘ËÌËÚÂ, Ò˙Á‰‡‚‡˘Ë Á‡ÚÛ‰ÌÂÌˡ ‚ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËˇÚ‡ ËÏ", ÔÓˇÒÌˇ‚‡ ¬ÂÎÍÓ‚‡. “ ËÏ‡Ú ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ ‰‡ ËÌÚÂÔÂÚË‡Ú ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ ËÌÙÓχˆËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú, Ì ÏÓ„‡Ú Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰‡ ÒË ÒÎÛÊ‡Ú Ò ‡·ÒÚ‡ÍÚÌË ÔÓÌˇÚˡ Ë ËÁ‡ÁË. “ ËÏ‡Ú ÌÛʉ‡ ÓÚ Ô‰‚ˉËÏÓÒÚ Ë ËÁÔËÚ‚‡Ú ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ÔË ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓÚÓ ÔÓ‚ÚÓÂÌË ̇ ‰ÌË Ë Ò˙˘Ë ‰ÂÈÒڂˡ Ë ‰ÂÈÌÓÒÚË.


4 ZAMAN ÒÐÀÄÈÖÈß 4 - 10 ÌÀÉ 2009

П Р ОД Ъ Л Ж Е Н И Е ОТ С Т РА Н И Ц А 1 —·‰ÍËÚÂ, ÔË„ÓÚ‚ÂÌË ‚ ˜ÂÎı‡ÌÂÚÓ, Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ·ËÎË Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌË ‚˙‚ ‚˙Ú¯Ìˡ ÍËÎÂ ̇ Ò‡‡ˇ ‚ ÔÓˆÂ·ÌÓ‚Ë Ò˙‰Ó‚Â, ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌË ÓÚ ËÚ‡È Ë flÔÓÌˡ. œÓ-Í˙ÒÌÓ Á‡ÔӘ̇ÎË ‰‡ „Ë Ò·„‡Ú ‚ ÍÂ‡Ï˘ÌË Ò˙‰Ó‚Â, ÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌË ‚ —ÓÎÛÌ Ë “‡Íˡ.  ÓÌÙËÚ˛˙Ú Â Â‰ÌÓ ÓÚ ÎÛÍÒÓÁÌËÚ ˇÒÚˡ, ÍÓÌÒÛÏË‡ÌË ‚ ŒÒχÌÒ͇ڇ ‰˙ʇ‚‡. “Ó‚‡  ÓÚ‰ÂÎÂÌ ‚ˉ Ò·‰ÍÓ Ë Â ÒÚÛ‚‡ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÒÍ˙ÔÓ Ì‡ ‰‚Óˆ‡. —ÔˆˇÎËÒÚ˙Ú ÔÓ ŒÒχÌÒ͇ ‰‚ÓˆÓ‚‡ ÍÛıÌˇ ‚ ÏÛÁ¡ "“ÓÔ͇Ô˙" …ÓÏ˛ “ÛÙ‡Ì Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ, ˜Â 51,5 Í„ ÍÓÌÙËÚ˛  ÒÚÛ‚‡Î ‰‚ ıËΡ‰Ë ÎËË, Ú.Â. ·ÎËÁÓ ‰‚ ÒÎÛÊËÚÂÎÒÍË Á‡Ô·ÚË.  ÓÌÙËÚ˛˙Ú Ò ÒÂ‚Ë‡Î ̇È-˜ÂÒÚÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ú˙ÊÂÒÚ‚‡Ú‡ ÔÓ ÒÎÛ˜‡È Ó·ˇÁ‚‡ÌÂ Ë Ì‡ Ò‚‡Ú·Ë. Õ‡ Ú˙ÊÂÒÚ‚‡Ú‡ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ Ó·ˇÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÌÓ‚ÂÚ ¡ÂˇÁ˙‰ Ë ƒÊËı‡Ì„Ë ̇ ÒÛÎÚ‡Ì —˛ÎÂÈÏ‡Ì «‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂΡ Ë Ì‡ Ò‚‡Ú·‡Ú‡ ̇ ‰˙˘Âˇ ÏÛ ÃËıËχı —ÛÎÚ‡Ì ·ËÎË ÔË„ÓÚ‚ÂÌË 57 ‚ˉ‡ Ò·‰ÍË. —‰ Úˇı Ëχ 22 ‚ˉ‡ ÍÓÌÙËÚ˛ Ë 15 ‚ˉ‡ ı‡Î‚‡. «‡ ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂÚÓ ËÏ ·ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË 48 ÚÓ̇ Á‡ı‡ Ë 8 ÚÓ̇ ω.  ‡ÍÚÓ Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÓÒÌӂ̇ڇ Ò˙ÒÚ‡‚͇ ̇ ÍÓÌÙËÚ˛‡  Á‡ı‡Ú‡, ÌÓ ‚ ‰̇ ˜ÂÚ‚˙Ú ÓÚ ‚Ò˘ÍË ‚ˉӂ Ò·‰ÍË, ÔË„ÓÚ‚ˇÌË ‚ ‰‚Óˆ‡, Ò Ò·„‡ÎÓ Ï‰. «‡˘ÓÚÓ ÔÓ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏ Á‡ı‡Ú‡ ·Ë· ÔÓ-ÒÍ˙Ô‡.

Сервизите за сладко били внос от Европа ÓÌÙËÚ˛ Ò ÒÂ‚Ë‡Î Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ë ÒΉ „ÓΡÏÓ Û„Ó˘ÂÌË ‚ Ò‡‡ˇ. œÓ ‚ÂÏ ̇ ÒÂ‚Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡È-ÏÌÓ„Ó ‚ÌËχÌË Ô˂΢‡ÎË Í‡ÒË‚ËÚÂ Ë Ô˙ÒÚÓˆ‚ÂÚÌË Î˙Ò͇‚Ë ˜ËÌËË Á‡ ÍÓÌÙËÚ˛. —Â‚ËÁ˙Ú ·ËÎ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ò˙Ò Ò˙‰ Á‡ ÓÁÓ‚‡ ‚Ó‰‡ Ë Í‡‰ËÎÌˈ‡. ƒÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â ‰‡ Ò ‡Á„Ή‡Ú ÒÂ‚ËÁËÚ Á‡ ÍÓÌÙËÚ˛, Á‡ ‰‡ Ò ‡Á·Â ‚ ͇͂‡ ÍÛÎÚÛ‡ Ò  Ô‚˙̇ΠÍÓÌÙËÚ˛˙Ú Û ÓÒχ̈ËÚÂ.  ÓÌÙËÚ˛˙Ú ·ËÎ ÒÍ˙ÔÓ Ò·‰ÍÓ Ë Ì ÏÓÊÂÎÓ ‰‡ Ò ÔÓ‰Ì‡Òˇ ‚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË ˜ËÌËË. ÇÈÒÚÓËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÎË ÒÔˆˇÎÌËÚ Ò˙‰Ó‚Â, ̇˜ÂÌË ·Û͇̘ÂÚ‡ Á‡ Ò·‰ÍÓ, Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÎË ËÁÍβ˜ËÚÂÎÂÌ Ú‡Î‡ÌÚ. Õ‡ÔËÏÂ ‰˙ÊÍËÚ ̇ ͇ԇˆËÚ ̇ ÓÚ‰ÂÎÌËÚ ·Û͇̘ÂÚ‡ ·ËÎË ËÁ‡·ÓÚÂÌË ‚˙‚ ÙÓχڇ ̇ ‡Á΢ÌË ÔÎӉӂ ͇ÚÓ ˇ·˙ÎÍË, ÍÛ¯Ë, ̇Ó‚Â, Á‡ ‰‡ Ò ‡Á·Ë‡ Í‡Í‚Ó Ò·‰ÍÓ Ëχ ‚ Úˇı. ÃÌÓ„Ó ÔÓÔÛΡÌË Ò‡ Ò·˙ÌËÚ ˜ËÌËË Á‡ ÍÓÌÙËÚ˛ Ò˙Ò Á·ÚÂÌ Í‡ÌÚ. ◊ËÌËËÚ Ò˙Ò Ò·˙̇ ËÌÍÛÒÚ‡ˆËˇ Ë ÁÂÎÂÌË Í‡Ï˙ÌË ËβÒÚË‡Ú ËÁˇ˘Ìˡ ‚ÍÛÒ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ. ◊ËÌËËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ ÒÂ‚Ë‡ÎË ÍÓÌÙËÚ˛ ̇ Ô‡‰Ë¯‡ı‡, ·ËÎË ÓÚ ˜ËÒÚÓ Á·ÚÓ. —Â‚ËÁËÚ Á‡ ÍÓÌÙËÚ˛ Ò ‚Ì‡ÒˇÎË ÓÚ √ÂχÌˡ, ¬ËÂ̇ Ë ÓÚ Ìˇ-

Конфитюрът скъпото сладко на османците ÍÓË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ »Ú‡Îˡ, ‚ ÍÓËÚÓ Ò ÔÓËÁ‚Âʉ‡ÎÓ ÍÂ‡ÏË͇ Ë ÔÓˆÂ·Ì. “‡Í‡ ÔËÒÚ‡ÒÚÂÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÓÒχ̈ËÚ Í˙Ï ÍÓÌÙËÚ˛‡ Ò Ô‚˙̇· ‚ ‰Ó·˙ Ô‡Á‡ Á‡ ‚ÓÔÂȈËÚÂ. œË ÚÓ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌË Ò·‚‡Ú‡ ̇ ÍÓÌÙËÚ˛ËÚ ̇ÔÛÒ̇· „‡ÌˈËÚ ̇ ‰‚Óˆ‡. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÍÓÌÙËÚ˛˙Ú Ò ÍÓÌÒÛÏË‡Î ÏÌÓ„Ó Ë ‚ ¿Ì„Îˡ.

Лъжичка конфитюр преди кафе е било обичай —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ë Ó·Ë˜‡È, ÍÓÈÚÓ ÔÓ‚ÂΡ‚‡ ‰‡ Ò ‚ÍÛÒË Î˙Ê˘͇ ÍÓÌÙËÚ˛ ÔÂ‰Ë Í‡ÙÂ. œ˘Ë̇ڇ  ÔÓ‰Ò·ʉ‡Ì ̇ ÛÒÚ‡Ú‡ ÔÂ‰Ë Í‡ÙÂÚÓ. «‡ ˆÂÎÚ‡ ·ËÎË ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÒÂ‚ËÁË Á‡ ͇Ù ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ò ˜ËÌËË Á‡ ÍÓÌÙËÚ˛, ÒÂ‚Ë‡ÌË ‚ Ò·˙ÂÌ ÔÓ‰ÌÓÒ. —Â‚ËÁ˙Ú Á‡ ÍÓÌÙËÚ˛ ‚˙‚ ÙÓχڇ ̇

ÏˉÂ̇ ˜ÂÛÔ͇ Ò Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÚË ˜‡ÒÚË. ¬ Ò‰̇ڇ ˜ËÌˡ Ëχ ÍÓÌÙËÚ˛. ŒÚ ‰ˇÒ̇ڇ ˜ËÌˡ, ‚ ÍÓˇÚÓ Ò‡ Î˙ÊˈËÚÂ, Ò ‚ÁËχ ‰̇ Î˙Ê˘͇, ‡ ‚ Ρ‚‡Ú‡ ˜ËÌˡ, ‚ ÍÓˇÚÓ Â ÒÎÓÊÂ̇ ‚Ó‰‡, Ò ÓÒÚ‡‚ˇ ÛÔÓÚ·Â̇ڇ. œÓ Ô‡‚ËÎÓ Ó·Ë˜‡ˇÚ ÔÓ‚ÂΡ‚‡ ‰‡ Ò ‚ÍÛÒË Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡ Î˙Ê˘͇ ÓÚ Ò·‰ÍÓÚÓ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÍÓÌÙËÚ˛˙Ú Ò ÔÓ‰Ì‡ÒˇÎ Ë Í‡ÚÓ ‰‡. Õ‡ Ò‚‡Ú·‡Ú‡ ̇ ’‡ÚˉÊ —ÛÎÚ‡Ì, ‰˙˘Âˇ ̇ ÃÂıω IV, Ò‰ ‰‡Ó‚ÂÚÂ, ËÁÔ‡ÚÂÌË ÓÚ ÌÂÈÌˡ ËÁ·‡ÌËÍ ÃÛÒ‡ıË· ÃÛÒÚ‡Ù‡ œ‡¯‡,  ËχÎÓ Á‡ı‡ÓÒ‡ÌË ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë ÍÓÌÙËÚ˛Ë, ̇ÚÓ‚‡ÂÌË Ì‡ 30 ͇Ú˙‡.

Приготвяли 60 вида конфитюр ÓÌÙËÚ˛˙Ú ÓÚ ÓÁË ·ËΠ‰ËÌ ÓÚ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÔË„ÓÚ‚ˇÌËÚ ‚ Ò‡‡ˇ. Õ‡˘‡ÎË „Ó ÒÛÎÚ‡Ì˙Ú Ì‡ ÍÓÌ-

ÙËÚ˛ËÚÂ. «‡ ÌÂ„Ó Ò ‰‡‚‡ÎË Ë ‰ÓÒÚ‡ Ò‰ÒÚ‚‡ ÓÚ ‡ÁıÓ‰ËÚ ̇ ‰‚Óˆ‡. »ÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ÓÁӂˡ ÍÓÌÙËÚ˛, ÔË„ÓÚ‚ˇÌ ‚ Ò‡‡ˇ, ·ËÎË 21 ÒÔˆˇÎÌË „‡‰ËÌË Í˙Ï ‰‚Óˆ‡ Ë ‡Á΢ÌËÚ ‚ˉӂ ÓÁË, ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌË ‚ „‡‰ËÌËÚ ̇ ‰‚Óˆ‡ ‚ Œ‰ËÌ. ƒÛ„ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ, Ò·„‡Ì ‚ ÍÓÌÙËÚ˛‡ ÒΉ ÓÁ‡Ú‡, ·Ë· ÚÂÏÂÌÛ„‡Ú‡. ÓÌÙËÚ˛ËÚ ÓÚ ˆ‚ÂÚˇ ·ËÎË Ì‡ „ÓÎˇÏ‡ ÔÓ˜ËÚ ‚ ‰‚Óˆ‡. œ‰ËÏÌÓ Ò ÔË„ÓÚ‚ˇÎË ÍÓÌÙËÚ˛Ë ÓÚ ÔÎÓ‰Ó‚Â, ̇ ‚ÚÓÓ ÏˇÒÚÓ - ÓÚ ˆ‚ÂÚˇ, ‡ ̇ ÚÂÚÓ - ÓÚ ÁÂÎÂ̘ۈË.  ÓÌÙËÚ˛˙Ú ÓÚ Î˛ÎˇÍ Ò˙˘Ó Ò Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Î. » ÍÓÌÙËÚ˛˙Ú ÓÚ Ì‡ˆËÒ ·ËÎ Ò‰ β·ËÏËÚ Ò·‰Í‡. œÎÓ‰Ó‚ËÚ ÍÓÌÙËÚ˛Ë ÓÚ ˜Â¯Ë, ˇ„Ó‰Ë, ˜ÂÌË ·ÓÓ‚ËÌÍË, χÎËÌË, ˇ·˙ÎÍË ·ËÎË Ò‰ ı‡ÂÒ‚‡ÌËÚ Ò·‰Í‡. Õ‡˜ÂÎÓ Ì‡ ÍÓÌÙËÚ˛ËÚ ÓÚ ˆËÚÛÒÓ‚Ë ÔÎÓ‰Ó‚Â ÒÚÓË ÔÓÚÓ͇ÎÓ‚ËˇÚ ÍÓÌÙËÚ˛. «ÂÎÂÌËˇÚ ÎËÏÓÌ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Î Á‡ Ò·‰ÍË, Ú˙È Í‡ÚÓ Ëχ ıÛ·‡‚ ‡ÓχÚ.  ÓÌÙËÚ˛ Ò ÔË„ÓÚ‚ˇÎ ͇ÍÚÓ ÓÚ ÔÂÒÌË, ڇ͇ Ë ÓÚ ÒÛ¯ÂÌË ÒÏÓÍËÌË. —·‰Í‡Ú‡ ÓÚ ÍÓË Ì‡ ˆËÚÛÒÓ‚Ë ÔÎÓ‰Ó‚Â Ò‡ ÏÌÓ„Ó ‚ÍÛÒÌË. “ ·ËÎË Ì‡È-ÍÓÌÒÛÏË‡ÌËÚ ‚ ‰‚Óˆ‡ ÒΉ ÍÓÌÙËÚ˛‡ ÓÚ ÓÁË.  ÓÌÙËÚ˛˙Ú ÓÚ Ô‡Ú·‰Ê‡Ì Ò˙˘Ó ·ËΠ‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-β·ËÏËÚ ÁÂÎÂ̘ÛÍÓ‚Ë Ò·‰Í‡ ‚ ‰‚Óˆ‡. ÃÌÓ„Ó ÔÓÔÛΡÌÓÚÓ Ò·‰ÍÓ ÓÚ ‰ËÌË Ò ÔË„ÓÚ‚ˇÎÓ, ͇ÚÓ Ò ÓÚ‰ÂÎË ‚˙Ú¯̇ڇ ˜Â‚Â̇ ˜‡ÒÚ Ë Ò ӷÂÎË ‚˙̯ÌËˇÚ ÁÂÎÂÌ ÒÎÓÈ Ì‡ ÍÓ‡Ú‡ Ë ÓÒڇ̠҇ÏÓ ·ˇÎ‡Ú‡ È ˜‡ÒÚ. –‡Á͇Á‚‡Ú, ˜Â ÍÓÌÙËÚ˛ËÚ ÓÚ ÚËÍ‚Ë Ë Ô˙ÔÂ¯Ë Ò˙˘Ó Ò ÔË„ÓÚ‚ˇÎË ÔÓ ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ì‡˜ËÌ. “ÓÂÒÚ Ëχ 60 ‚ˉ‡ ÍÓÌÙËÚ˛, ‡ Á‡ Ô‡‰Ë¯‡ı‡ Ò ÔË„ÓÚ‚ˇÎË 25 ‚ˉ‡.

Полезен ли е конфитюрът? ¬ ŒÒχÌÒ͇ڇ ‰˙ʇ‚‡ ÍÓÌÙËÚ˛˙Ú ·ËÎ ˆÂÌÂÌ Ë Í‡ÚÓ ÔÓÎÂÁ̇ ı‡Ì‡. ¬ÔÓ˜ÂÏ ÒΉ ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚ ÓÒχÌÒÍËÚ ÁÂÏË Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ÍÓÌÙËÚ˛˙Ú ·ËÎ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡ ‡ÔÚÂ͇ËÚÂ. ¬ ˜ÂÎı‡ÌÂÚÓ (ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ÔË„ÓÚ‚ˇÌ ̇ ÍÓÌÙËÚ˛Ë) Ò ÔË„ÓÚ‚ˇÎË Ë ÎÂ͇ÒÚ‚‡Ú‡ ̇ Ô‡‰Ë¯‡ı‡, Ú.Â. ÚÂÁË ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ ·ËÎË Â‰ËÌ ‚ˉ Ù‡χˆÂ‚Ú˘ÌË ˆÂÌÚÓ‚Â. ¬ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏ ÔÓ ˆ‚ÂÚ‡ ̇ ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚ ·ËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌË ÔÓÎÁËÚ ËÏ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ. “Ó‚‡ ̇ۘ‡‚‡Ï ÓÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡڇ ̇ ¿ÈÚÂÌ ¿ÎÚ˙Ì·‡¯, ÔÓÙÂÒÓ ‚ ÉˈËÌÒÍˡ Ù‡ÍÛÎÚÂÚ "ƒÊÂ‡ıÔ‡¯‡" Í˙Ï »Òڇ̷ÛÎÒÍˡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ. ÓÌÙËÚ˛˙Ú ÓÚ ÓÁË ‰ÂÈÒÚ‚‡ ‰Ó· ÔË ˜ÂÌÓ‰Ó·ÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡ ÒÚÓχı‡. ƒÓ͇Á‡ÌÓ Â, ˜Â ÍÓÌÙËÚ˛˙Ú ÓÚ ˆËÚÛÒÓ‚Ë ÔÎÓ‰Ó‚Â Â ÔÓÎÂÁÂÌ Á‡ ÎÂÍÛ‚‡Ì ̇ ·ÓÌıËÚ Ë Á‡‰Ûı Ë ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ı‡ÌÓÒÏË·ÌÂÚÓ. Ñåâèí÷ Éîçàðñëàí


ÊÓËÒÓÐÀ ZAMAN 5 4 - 10 ÌÀÉ 2009

Èñëÿìñêàòà òîëåðàíòíîñò Ôåòõóëëàõ Ãþëåí

ÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚÚ‡ ̇ ËÒÎˇÏ‡  ÚÓÎÍÓ‚‡ ·ÂÁÍ‡È̇, ˜Â ‚ÂÒÚËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÂÎ˄ˡڇ, ̇¯ËˇÚ œÓÓÍ, ÏË ÌÂÏÛ,  Á‡·‡ÌËÎ ËÁ˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÛÏË, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ̇‡ÌËÎË Ò˙ˆ‡Ú‡ ̇ ıÓ‡Ú‡. Õ‡ÔËÏÂ ≈·Û ƒÊÂıËÎ ÛÏˇÎ, ·ÂÁ ‰‡ ÔËÂÏ ËÒÎˇÏ‡, ‚˙ÔÂÍË Ï˙˜ËÚÂÎÌËÚÂ Ë ÚÂÊÍË ÛÒËÎˡ, ÔÓÎÓÊÂÌË ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ √Ó‰ÓÒÚÚ‡ ̇ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. ¬ÔÓ˜ÂÏ Á̇˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÏÂÚÓ ≈·Û ƒÊÂıËÎ Â "¡‡˘‡ ̇ Ì‚ÂÊÂÒÚ‚ÓÚÓ". » ÚÓÁË „Û· Ë Ì‚ÂÊ Ï˙Ê ÔÂ͇‡Î ˆÂÎˡ ÒË ÊË‚ÓÚ Í‡ÚÓ ‚‡„ ̇ ̇¯Ëˇ œÓÓÍ, ÏË ÌÂÏÛ, Ë Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ ÏÛ Ò Á‡Ô˜‡Ú‡ÎÓ Ú‡ÈÌÓ ‚ ÔÓ‰Ò˙Á̇ÌËÂÚÓ Ì‡ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚÂ. ÕÓ ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ ‚‰Ì˙Ê, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏ ÒΉ Á‡‚ÁÂχÌÂÚÓ Ì‡ ÃÂ͇, ‚ Ó·˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚ÂÎËÍËÚ ÒÔÓ‰‚ËÊÌˈË, ¿Î·ı ‰‡  ‰Ó‚ÓÎÂÌ ÓÚ Úˇı, Ò‰ ÍÓËÚÓ Ë ÒËÌ˙Ú Ì‡ ≈·Û ƒÊÂıËÎ »ÍËÏÂ, ¿Î·ı ‰‡  ‰Ó‚ÓÎÂÌ ÓÚ Ì„Ó, ÍÓÈÚÓ ÔËÂÎ ËÒÎˇÏ‡, ·ËÎË ËÁ˜ÂÌË ‰ÛÏË ÔÓÚË‚ ≈·Û ƒÊÂıËÎ. “Ó„‡‚‡ œ‡ÚÂÌËÍ˙Ú Ì‡ ¿Î·ı, ÏË ÌÂÏÛ, ÍÓÈÚÓ ‚˙ÔÎ˙˘‡‚‡Î ‚ Ò· ÒË Î˛·Ó‚Ú‡ Ë ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚÚ‡, ÂÍ˙Î: "Õ ̇‡Ìˇ‚‡ÈÚ Ò˙ˆ‡Ú‡ ̇ ıÓ‡Ú‡, ÔÓˈ‡‚‡ÈÍË ·‡˘ËÚ ËÏ Ë „Ó‚ÓÂÈÍË ÌÂÌÛÊÌË Ì¢‡ Á‡ Úˇı." ƒÛ„Ó ËÁ͇Á‚‡Ì ̇ œÓÓ͇, Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÚÂχڇ, „·ÒË: "–Û„‡ÂÌÂÚÓ Ì‡ Ó‰ËÚÂÎËÚ  ÓÚ „ÓÎÂÏËÚ „ÂıÓ‚Â." —ÔÓ‰‚ËÊÌˈËÚ ÔÓÔËÚ‡ÎË: "œ‡ÚÂÌËÍÓ Ì‡ ¿Î·ı, ÌËχ ˜Ó‚ÂÍ ÏÓÊ ‰‡ Û„‡Â Ó‰ËÚÂÎËÚ ÒË?" ¿ œÓÓÍ˙Ú ÓÚ‚˙̇Î: "ƒ‡, ‡ÍÓ ÌˇÍÓÈ ˜Ó‚ÂÍ Ì‡Û„‡Â ·‡˘‡Ú‡ ̇ ‰Û„ Ë ÚÓÈ ÓÚ‚˙Ì Ò˙Ò Ò˙˘ËÚ Û„‡ÚÌË, ڇ͇ Ò˙˘Ó, ‡ÍÓ ÌˇÍÓÈ Ì‡Û„‡Â χÈ͇ڇ ̇ ‰Û„Ë„Ó Ë ÚÓÈ ÓÚ‚˙Ì ̇ Û„‡ÚÌˇÚ‡ Ò Û„‡ÚÌˇ, ‚Ë ÒÚ‡‚‡Ú Ô˘Ë̇ Ó‰ËÚÂÎËÚ ‚Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇Û„‡ÌË Ë ÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ „Ë Û„‡ÂÚÂ." —Ή ͇ÚÓ œÓÓÍ˙Ú Ì‡ ÏËÎÓÒ˙‰ËÂÚÓ, ÏË ÌÂÏÛ, ·ËÎ ÚÓÎÍÓ‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Ì‡ Ú‡ÁË ÚÂχ Ë Û‚‡Ê‡‚‡Î ˜Ó‚Â͇, ‰ÌÂÒ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ‚Ò Ӣ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡Ú „Û·Ó Ôӂ‰ÂÌËÂ, ÓÔË‡ÈÍË Ò ̇ ÂÎ˄ˡڇ, Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì ҇ ‡Á·‡ÎË ÔÓÓ͇ ̇ Ú‡ÁË ÂÎ˄ˡ. «‡˘ÓÚÓ ÌËÚÓ ‚ ËÒÎˇÏ‡, ÌËÚÓ ‚ ÛÍ‡ÒÂÌˡ Ò Î˛·Ó‚ Ë ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ Ò‚ˇÚ ̇ ‚ÂÒÚËÚÂΡ ̇ Ú‡ÁË ÂÎ˄ˡ, √Ó‰ÓÒÚÚ‡ ̇ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÏË ÌÂÏÛ, Ëχ ÏˇÒÚÓ Á‡ ÓÏ‡Á‡ Ë ÌÂ̇‚ËÒÚ. ◊ÂÚÂÈÍË Ó‡Ì‡, ‡Á·Ë‡ÏÂ, ˜Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚

ÌÂ„Ó Á‡ÂÏ‡Ú Ôӯ͇ڇ Ë ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚÚ‡. ¬ Á̇ÏÂÌËÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò ËÁ·Óˇ‚‡Ú ‰Ó·ËÚ ͇˜ÂÒÚ‚‡ ̇ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚ËÚ ıÓ‡, Ò ͇Á‚‡: "...ÍÓËÚÓ ‡Á‰‡‚‡Ú Ë ‚ ‡‰ÓÒÚ, Ë ‚ ·Â‰‡, Ë Á‡ Ò‰˙ʇ˘ËÚ „Ì‚‡ ÒË, Ë Á‡ ËÁ‚ËÌˇ‚‡˘ËÚ ıÓ‡Ú‡, ¿Î·ı ӷ˘‡ ·Î‡„Ó‰ÂÚÂÎÌËÚÂ..." ( Ó‡Ì, 3: 134). ÃÓÊ ‰‡ ÔÓˇÒÌËÏ ÚÂχڇ ڇ͇: ËÁÔ‡‰‡Ú ‚ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ‚Ë ËÁ͇‚‡ ÓÚ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ Ë ÒËÎÌÓ ‚Ë ‡Á„Ì‚ˇ‚‡. ƒ‡ ˜ÂÏ, ˜Â Ò‡ ‚Ë Ì‡Û„‡ÎË Ë Ì‡„Û·ËÎË. ¿ÍÓ ÒÚ ÒÔÓÒÓ·ÌË, ‰˙ÊÚ Ò ڇ͇, ͇ÍÚÓ Í‡Á‚‡ fiÌÛÒ ≈Ï ‚ ‰ÌÓ Ò‚Ó ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ: "¡˙‰Ë ·ÂÁÏ˙΂ÂÌ Í˙Ï Û„‡Â˘Ëˇ, Ì ‚‰Ë„‡È ˙͇ Ò¢Û

¬ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ‚ ÍÓˇÚÓ ÌÂ‚ËÚ ҇ ÓÔ˙̇ÚË ‰ÓÍ‡È, —‚¢ÂÌËˇÚ Ó‡Ì ÓÔËÒ‚‡ Í‡Í Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‰˙Ê‡Ú ıÓ‡Ú‡ Ò ‚ËÒÓÍ ÏÓ‡Î. "“ ҇ ÚÓÎÍÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰ÂÚÂÎÌË Î˘ÌÓÒÚË, ˜Â ‰ÓË Ë ‚ ̇È-ˇÓÒÚÌË ÏÓÏÂÌÚË Ô„Î˙˘‡Ú „Ì‚‡ ÒË Í‡ÚÓ Ú˙Ì Ë Á‡Ú‚‡ˇÚ Ó˜ËÚ ÒË Ô‰ „¯ÍËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡."

ÏÓ ÏÂÌ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂÚÓ Ë Ï Ô˜ËÒÚË", ÚÓÈ ÓÚ‚˙̇Î: "¬˙‚Ë Ë Ò ÔÓÍ‡È Á‡ „Âı‡ ÒË, ÌˇÏ‡ „ˇı, ÍÓÈÚÓ ¿Î·ı ‰‡ Ì ÓÔÓÒÚË." ¬ ‰Û„ ÒÎÛ˜‡È Ô‡Í Â‰ËÌ ÓÚ ÒÔÓ‰‚ËÊÌˈËÚ ‰Ó¯˙Î ÔË œ‡ÚÂÌË͇ ̇ ¿Î·ı, ÏË ÌÂÏÛ, Ë Ò ʇ΂‡Î, ˜Â ÌˇÍÓÈ Â ÓÚÍ‡‰Ì‡Î ÒÚÓ͇ڇ ÏÛ. ÕÓ Ú˙ÍÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ ˘ÂÎË ‰‡ Ì‡Í‡Ê‡Ú Í‡‰Âˆ‡, Ë˘Âˆ˙Ú ÓÚÚ„ÎËΠʇη‡Ú‡ ÒË Ò ‰ÛÏËÚÂ: "¿Á Ò ÓÚ͇Á‚‡Ï ÓÚ ËÒ͇ ÒË Ë ÔÓ˘‡‚‡Ï ̇ ÚÓÁË ˜Ó‚ÂÍ." “Ó„‡‚‡ ̇¯ËˇÚ œÓÓÍ ÂÍ˙Î: "«‡˘Ó Ì ÏÛ ÔÓÒÚË Ó˘Â ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ, ‡ ‰ÓÌÂÒ ÔÓ·ÎÂχ ‚ Ò˙‰‡." Ó„‡ÚÓ ‚Ò˘ÍË ÚÂÁË ÔÓÎÓÊÂÌˡ ·˙‰‡Ú ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÔÓÛ˜ÂÌË ÓÚ ‡‚ÚÂÌÚ˘ÌË

Û‰ˇ˘Ëˇ Ë Ì ËÁÔËÚ‚‡È ÓÏ‡Á‡." ¬ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ‚ ÍÓˇÚÓ ÌÂ‚ËÚ ҇ ÓÔ˙̇ÚË ‰ÓÍ‡È, —‚¢ÂÌËˇÚ Ó‡Ì ÓÔËÒ‚‡ Í‡Í Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‰˙Ê‡Ú ıÓ‡Ú‡ Ò ‚ËÒÓÍ ÏÓ‡Î. ¬ Ó̇ÁË ˜‡ÒÚ Ì‡ Á̇ÏÂÌËÂÚÓ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÚÂχڇ ÌË, ÒˇÍ‡¯ Ò ͇Á‚‡: "“ ҇ ÚÓÎÍÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰ÂÚÂÎÌË Î˘ÌÓÒÚË, ˜Â ‰ÓË Ë ‚ Ì‡ÈˇÓÒÚÌË ÏÓÏÂÌÚË Ô„Î˙˘‡Ú „Ì‚‡ ÒË Í‡ÚÓ Ú˙Ì Ë Á‡Ú‚‡ˇÚ Ó˜ËÚ ÒË Ô‰ „¯ÍËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡." ƒÛÏËÚÂ, ÒÔÓÏÂ̇ÚË ‚  Ó‡Ì‡, Ò˙˘Ó Ò‡ ‰˙ηÓÍÓ ÒÏËÒÎÂÌË. «‡˘ÓÚÓ Ì‡ ‡‡·ÒÍË ÍÂÁËÏ ÓÁ̇˜‡‚‡ Ô„Î˙˘‡Ï, ‡ ͇ÁËÏ Á̇˜Ë ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ

Ô„Î˙˘‡ „Ì‚‡ ÒË. ¬ ‰Û„Ó ÍÓ‡Ì˘ÌÓ Á̇ÏÂÌËÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò˙˘Ó Ò ËÁ·Óˇ‚‡Ú ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌËÚ ͇˜ÂÒÚ‚‡ ̇ ‚ˇ‚‡˘ËÚÂ, ¬Ò‚˯ÌËˇÚ ¿Î·ı ÔÓ‚ÂΡ‚‡: "» ÍÓËÚÓ Ì ҂ˉÂÚÂÎÒÚ‚‡Ú Ò ËÁχχ, Ë ‡ÍÓ ÏËÌ‡Ú Í‡È Ô‡ÁÌÓÒÎÓ‚ËÂ, ÓÚÏË̇‚‡Ú ‰ÓÒÚÓÈÌÓ..." ( Ó‡Ì, 25: 72). »ÁÒΉ‚‡ÈÍË ÊË‚ÓÚ‡ ̇ œ‡ÚÂÌË͇ ̇ ¿Î·ı, ÏË ÌÂÏÛ, ‚Ëʉ‡ÏÂ, ˜Â ÚÓÈ Â ÔËÎÓÊËΠ̇ Ô‡ÍÚË͇ ‚Ò˘ÍË ÔÓ‚ÂÎË Ì‡  Ó‡Ì‡. Õ‡ÔËÏÂ ÍÓ„‡ÚÓ ÔË œÓÓ͇ ‰Ó¯˙Î ÒÔÓ‰‚ËÊÌËÍ Ë ÂÍ˙Î: "¿Á ËÁ‚˙¯Ëı ÔÂβ·Ó‰ÂÈÒÚ‚Ó, ÔËÎÓÊË ÒÔˇ-

ËÁ‚ÓË, ˘Â Ò ‚ˉË, ˜Â  ˜Ûʉ ̇ ËÒÎˇÏ‡ ÒÚËÎ˙Ú Ì‡ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ‰ÌÂÒ Ò ÓÚÌ‡ÒˇÚ Ò ÓÏ‡Á‡ Ë ÌÂ̇‚ËÒÚ Í˙Ï ÓÒڇ̇ÎËÚÂ, ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ‚‡Ê‰Â·ÌÓÒÚ Í˙Ï ‚Ò˘ÍË - Ï˛Ò˛ÎχÌË, ıËÒÚˡÌË Ë Â‚ÂË, ÓÒ‚ÂÌ ÏËÒ΢ËÚ ͇ÚÓ Úˇı Ë Ó˜ÂÌˇÚ ‚Ò˘ÍË ıÓ‡, ̇˘‡ÈÍË „Ë Ì‚ÂÌˈË. «‡˘ÓÚÓ, ͇ÍÚÓ ‚˜ Òڇ̇ ‰Ûχ, ËÒΡÏ˙Ú Â ÂÎ˄ˡ ̇ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚÚ‡ Ë Î˛·Ó‚Ú‡, ‡ Ï˛Ò˛ÎχÌËÌ˙Ú Â ‰‡Î˜ ÓÚ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ‚ˉ ÚÂÓ, Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂΠ̇ ӷ˘ڇ Ë Î˛·Ó‚Ú‡, ÍÓÈÚÓ Â Á‡Î˘ËÎ ÓÏ‡Á‡Ú‡ Ë ÌÂ̇‚ËÒÚÚ‡ ‚ Ò˙ˆÂÚÓ ÒË.

Моралът на вярващия ƒÌÂÒ Ì ÔÓÁ̇‚‡Ï ÂÔÓı‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÊË‚ÂÂÏ. —ÔÓ‰ ÏÂÌ Ò‡ χÎÍÓ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò˙Á̇‚‡Ú Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÊË‚ÓÚ‡. ÕËÍÓ„‡ ‰ÓÒ„‡ ÔÂÁ ‚ÂÍÓ‚ÂÚ ıÓ‡Ú‡ Ì ҇ Ò ÓÚ‰ÂΡÎË ÚÓÎÍÓ‚‡ ÓÚ ˆÂÎÚ‡ ̇ Ò‚ÓÂÚÓ Ò˙Ú‚ÓÂÌËÂ. Ó„ÓÚÓ Ë ‰‡ Ò¢ÌËÚ ̇ ÛÎˈ‡Ú‡, Ò ÍÓ„ÓÚÓ Ë ‰‡ ÔÓ„Ó‚ÓËÀÕÌÅÄ ÚÂ, Ô˙‚ËØÀÕÈÍ Ú ‚˙ÔÓÒË Ò‡ Ò‚˙Á‡a.sahin@zaman.com.tr ÌË Ò Ï‡ÚÂˇÎÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë ÌÛʉË. -  ‡Í ‚˙‚Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡, Ô˜ÂÎ˯ ÎË ‰Ó·Â? ƒÓ‚ÓÎÂÌ ÎË ÒË, ‚Ò˘ÍÓ Ì‡‰ ÎË Â? ¬Ò˘ÍË Ì¢‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‰Ì‚ÌËÚ ÌË ÌÛʉË, ÔÓÚ·ÌÓÒÚË Ë ÌËÚÓ Â‰ÌÓ Ì Ò ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ ̇¯‡Ú‡ ‰Ûıӂ̇ Ò˙˘ÌÓÒÚ. ¬ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Ò Á‡ÏËÒÎˇÏ Ë ÒË Á‡‰‡‚‡Ï ‚˙ÔÓÒ‡: - ƒ‡ÎË Ë ÔÂ‰Ë ıÓ‡Ú‡ Ò‡ ÏËÒÎÂÎË Ò‡ÏÓ Á‡ χÚÂˇÎÌÓÚÓ? —‡ÏÓ Á‡ÚÓ‚‡ ÎË Ò‡ ‡Á„Ó‚‡ˇÎË ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË? ÕËÍÓ„‡ ÎË Ì ҇ Ó·Ò˙ʉ‡ÎË ‰Ûıӂ̇ڇ ÔÓÚ·ÌÓÒÚ? ¿ÍÓ ÔÓÊ·ÂÚÂ, ÌÂ͇ Á‡Â‰ÌÓ ‰‡ ÔӄΉÌÂÏ ÂÔÓıËÚ ÔÂ‰Ë Ì‡Ò Ë ‰‡ ‡Á·ÂÂÏ Í‡Í‚Ó „Ë Â ‚˙ÎÌÛ‚‡ÎÓ. ƒ‡ ‚ˉËÏ Á‡ Í‡Í‚Ó Ò‡ ‡Á„Ó‚‡ˇÎË ÿ‡ÍËÍË ¡ÂÎıË Ë ÔˡÚÂÎËÚ ÏÛ. »Á˜ÂÌˡڇ, ÍÓËÚÓ ˘Â ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ, Ò‡ ÓÚ Ì„ӂËÚ ·ÂÒÂ‰Ë Ò ÔˡÚÂÎËÚ ÏÛ. œ˙‚ËÚ ÏÛ ‰ÛÏË ·ËÎË: —Í˙ÔË ÔˡÚÂÎË! ÷ÂÎÚ‡ ̇ ˜Ó‚Â͇  ‰‡ Ò ÔÓ‰˜ËÌˇ‚‡ ̇ —˙Á‰‡ÚÂΡ ÒË. “Ó‚‡ Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ ÚË Ì¢‡: ƒ‡ Ò ÒÚ‡ıÛ‚‡¯, ‰‡ Ò ̇‰ˇ‚‡¯ Ë ‰‡ ӷ˘‡¯. —Ú‡ı˙Ú Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ Ô‰ԇÁ‚‡Ì ÓÚ „ÂıÓ‚Â. Õ‡‰Âʉ‡Ú‡ - ‚ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂÚÓ. ¿ ӷ˘ڇ Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ ÍÓÔÌÂÊ Í˙Ï ¬Ò‚˯Ìˡ. «‡ ËÒÍÂÌËÚ ıÓ‡ ͇Á‚‡ ÒΉÌÓÚÓ: »ÒÚËÌÒÍË ‚ˇ‚‡˘ËˇÚ ‰Ó͇Á‚‡ ‚ˇ‡Ú‡ ÒË ˜ÂÁ ‰Â·ڇ ÒË, ‡ ÌÂËÒÍÂÌËˇÚ Ò‡ÏÓ „Ó‚ÓË. œÓÔӂ‰ÌËÍ˙Ú ÒÔÓ‰ÂΡ Ë ÒΉÌËÚ ÏËÒÎË: œ˙ÚˇÚ, ÍÓÈÚÓ ‚Ó‰Ë Í˙Ï ¬Ò‚˯Ìˡ, Â: ƒ‡ ·˙‰Â¯ ÒË„ÛÂÌ, ˜Â ÔËÔ˜Â΂‡¯ ˜ÂÒÚÌÓ, ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡¯ ‚Ò˘ÍÓ Ò ËÒÍÂÌÓÒÚ, ‰‡ Á̇¯, ˜Â ‰ˇ‚ÓÎ˙Ú Â Ú‚ÓÈ ‚‡„ Ë ·˙‰Ë ‚Ë̇„Ë „ÓÚÓ‚ Á‡ ÒÏ˙ÚÚ‡.  ‡Á‚‡Ú, ˜Â ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡ÎË ÓÚ Ò˙˘Ë̇ڇ ÒË, ÓÚË‚‡ÎË ÔË ÌÂ„Ó Ë Ì ÒΉ ‰˙Î„Ó ÒË Ú˙„‚‡ÎË Í‡ÚÓ Ò˙‚ÒÂÏ ÌÓ‚Ë Ë Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌË ‰ÛıÓ‚ÌÓ ËÁ‚ËÒÂÌË Î˘ÌÓÒÚË. ¿ ÌËÂ?  ‡Í‚Ó Ô‡‚ËÏ ÌËÂ Ë Í‡Í‚Ë ÏÂÍË ‚ÁËχÏÂ?  Ó„‡ÚÓ ÔӄΉ˙Ú ÌË Ë ÏËÒÎËÚ ÌË Ò‡ Á‡Ï˙„ÎÂÌË ÓÚ Ï‡ÚÂˇÎËÁχ, ÍÓ„‡ÚÓ ÓÚ˜‡ˇÌËÂÚÓ Ë ÔÓ·ÎÂÏËÚ ÌË Ó·ÁÂχÚ, Í‡Í‚Ó Ô‰ÔËÂχÏÂ? ÕËχ ËÁÔ‡‰‡Ï ‚ ÓÚ˜‡ˇÌËÂ Ë Ò ÓÒÚ‡‚ˇÏ ̇ Ú˜ÂÌËÂÚÓ? ¿ÍÓ Â Ú‡Í‡, ÎÓ¯Ó ÌË Ò Ô˯Â, Á‡˘ÓÚÓ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ڇ ÓÍÓÎÓ Ì‡Ò ÏÓÊ ‰‡ ÌË ÔÓ„Û·Ë.


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ 4 - 10 ÌÀÉ 2009

Íàøèÿò äîì - íàøèÿò ïðèñòàí Õàòèäæå Èáðàõèì

Õ  Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÒÍ˙ÔÓ Ë ÏÓ‰ÂÌÓ Ó·Á‡‚Âʉ‡ÌÂ, ÒÍ˙ÔË Ï·ÂÎË, Á‡ ‰‡  ÔˡÚÂÌ, Í‡ÒË‚ Ë Û˛ÚÂÌ ‰ÓÏ˙Ú ÌË. ¬‡ÊÌÓ Â ‰ÓÏ˙Ú ‰‡ ·˙‰Â Ó·Á‡‚‰ÂÌ ÔÓ Ì‡¯ ‚ÍÛÒ Ë ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ÛÒ¢‡Ì Á‡ ÍÓÏÙÓÚ. Õ‡¯ËˇÚ ‰ÓÏ Â ÏˇÒÚÓÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ÒË„ÛÌË Ë Á‡˘ËÚÂÌË Ë ÒË ÔӘ˂‡Ï ÙËÁ˘ÂÒÍË Ë ÔÒËı˘ÂÒÍË. Õ  ‚‡Ê̇ Í‚‡‰‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ÊËÎˢÂÚÓ, ‚‡ÊÌÓÚÓ Â ‰‡ ÔÓ‰·ÂÂÏ ˆ‚ÂÚÓ‚Â, Ï·ÂÎË, χÚÂËË, ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë Ò ÛÒÂÚ Ë ‚ÍÛÒ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ÒÏ ˘‡ÒÚÎË‚Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÏ ÒË Û ‰Óχ. ÷‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ Ò ÚÂıÌˡ ·ÂÁÍ‡ÂÌ ·ÓÈ ÓÚÚÂÌ˙ˆË Ó͇Á‚‡Ú ÒËÎÌÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ Ì‡¯‡Ú‡ ÔÒËıË͇, Á‡ÚÓ‚‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ Ï·ÂÎËÚÂ Ë ÒÚÂÌËÚ ̇ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ‰Ó· ÔÓ‰·‡ÌË, ÏÂÊ‰Û ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰·Ë‡ÏÂ, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ëχ ı‡ÏÓÌˡ. ÷‚ÂÚÓ‚ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú Ì ҇ÏÓ Ì‡ ÔÒËı˘ÂÒÍÓ, ÌÓ Ë Ì‡ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ ÌË‚Ó. œÓ‰·Ó˙Ú ËÏ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÚÓ Ì Ò ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ ÍÓÌÍÂÚÌË Ô‡‚Ë·, ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚Â, χÚÂËË Ë Ï·ÂÎË Â ‚˙ÔÓÒ Ì‡ ‚ÍÛÒ, Ò‚˙Á‡ÌÓ Â Ò Ë̉˂ˉۇÎÌËÚ ÛÒ¢‡Ìˡ ̇ ˜Ó‚Â͇. ¬Ò˘ÍË ÒÏ ÛÒ¢‡ÎË Í‡Í ÌˇÍÓ ÔÓÏ¢ÂÌË ÌË Í‡‡ ‰‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ÔÓÚËÒ̇ÚË, ‡ ‚ ‰Û„Ë Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ÔˡÚÌÓ. ≈ÏÓˆËËÚ ÓÚ ÚÓÁË Ó‰ Ò ‰˙ÎÊ‡Ú Í‡ÍÚÓ Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò ̇ÏË‡Ú ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÚÓ, ڇ͇ Ë Ì‡ ̇˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ï·ÂÎËÚÂ. Õ‡ÔËÏÂ ·ÂÎËˇÚ ˆ‚ˇÚ  ÒËÏ‚ÓΠ̇ ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ë ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌËÂÚÓ, ÒË‚ËˇÚ ˆ‚ˇÚ ̇‚ˇ‚‡ Ò‡ÏÓÚ‡, ‡ ‚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ÒÏËÒ˙Î Â ˆ‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡, ˜Â‚ÂÌËˇÚ ˆ‚ˇÚ  ‰Ë̇Ï˘ÂÌ, Ó·Ó‰ˇ‚‡˘, ÛÒÍÓˇ‚‡ ËÚ˙χ ̇ Ò˙ˆÂÚÓ Ë ‰Ë¯‡ÌÂÚÓ. «ÂÎÂÌËˇÚ ˆ‚ˇÚ  ҂˙Á‡Ì Ò ÔËÓ‰‡Ú‡, ÚÓÈ Ì‡ÔÓÏÌˇ Á‡ ÔÓÎÂÚ, ÁÂÎÂÌË̇. «ÂÎÂÌËˇÚ ˆ‚ˇÚ ÔÓχ„‡ ‰‡ Ò ‡ÁÒÂˇÚ Ì„‡ÚË‚ÌËÚ ÂÏÓˆËË, Á‡Âʉ‡ Ò ÂÌÂ„ˡ Ë ÔÓχ„‡ Á‡ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡. —ËÌËˇÚ ˆ‚ˇÚ ̇ÔÓÏÌˇ Á‡ Ì·ÂÚÓ Ë ÏÓÂÚÓ, ÚÓÈ ·‡Î‡ÌÒË‡ ÂÏÓˆË-

ˇ·‚‡ ‰‡ Á̇ÂÏ, ˜Â ÍÓÎÍÓÚÓ Ë Í‡ÒË‚ ‰‡  ËÌÚÂËÓ˙Ú, ̇È-‚‡ÊÌÓ ÓÚ ‚Ò˘ÍÓ Â Ì‡¯‡Ú‡ ‰Û¯Â‚ÌÓÒÚ - ̇ÒÚÓÂÌËÂÚÓ, ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÏÂ, Ò˙Á‰‡‚‡Ú ̇È-‚˜ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ‚ ‰Óχ ÌË.

ËÚÂ, ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ ÌÂ‚̇ڇ ÒËÒÚÂχ, ÔÓχ„‡ ÔË ‡ÁÒ¡ÌÓÒÚ. ‡Ùˇ‚ËˇÚ ˆ‚ˇÚ  ˆ‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ‡. Δ˙ÎÚËˇÚ ˆ‚ˇÚ ÔÓχ„‡ Á‡ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡, ÚÓÈ Â ˆ‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ı‡ÏÓÌˡڇ.  Âχ‚ËˇÚ ˆ‚ˇÚ ‰‡‚‡ ÛÒ¢‡Ì Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë ‰ÂÈÒÚ‚‡ ÓÚÔÛÒ͇˘Ó. Œ‡ÌÊÂ‚ËˇÚ ˆ‚ˇÚ  ÚÓÔ˙Î, Ò˙Á‰‡‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡ ‡‰ÓÒÚ Ë ‰Ó·Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ. ◊ÂÌËˇÚ ˆ‚ˇÚ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ, ÚÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÍÓÏ·ËÌË‡ Ò ‰Û„Ë ˆ‚ÂÚÓ‚Â. ŒÒ‚ÂÌ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ ÒÚÂÌËÚ ̇ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÚÓ Ë Ï·ÂÎËÚÂ, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â

Í‡ÒË‚ Ë Û˛ÚÂÌ ‰ÓÏ˙Ú ÌË, ‚‡ÊÌË Ò‡ Ë ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚÂ, Ú ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ̇¯‡Ú‡ Ò˙˘ÌÓÒÚ. ƒÓÏ˙Ú Â Ó„Î‰‡ÎÓ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË͇ ÏÛ. œËÓ‰ÌËÚ ͇ÚËÌË Ë ˆ‚ÂÚˇÚ‡ ‚ ÒÚ‡ˇÚ‡ ‚Ì‡ÒˇÚ ÊËÁÌÂÌÓÒÚ Ë ‚‰ÓÒÚ. ¿ÍÒÂÒÓ‡ËÚ Á‡ ‰ÂÍÓ‡ˆËˇ Ò˙˘Ó Ô‡‚ˇÚ ‰Óχ Í‡ÒË‚. Õ¢‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÒÏ ËÁ‡·ÓÚËÎË Ò‡ÏË, ÒÌËÏÍËÚ ÌË ÓÚ ÔˡÚÌË ËÁÊË‚ˇ‚‡Ìˡ ͇ÚÓ ÂÍÒÍÛÁËË, ÔӘ˂ÍË, ÒÌËÏÍËÚ ̇ β·ËÏË Á‡ Ì‡Ò ıÓ‡ ‚Ì‡ÒˇÚ ÚÓÔÎË̇. ¿ÍÓ ËχÏÂ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÍÓÎÂÍˆËˇ, ‰Ó·  ‰‡ È ÓÚ‰ÂÎËÏ ÒÔˆˇÎÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÚÓ - ÚÓ‚‡

˘Â „Ó Ì‡Ô‡‚Ë ËÌÚÂÂÒÌÓ Ë ˘Â ÌË ÌÓÒË ‡‰ÓÒÚ. ◊ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ë ÔÓ‰‰˙ʇÌÂÚÓ Ì‡ ‰Óχ ÔÓ‰‰ÂÌ Ò‡ ÓÚ ÓÒÌӂ̇ ‚‡ÊÌÓÒÚ, ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡  Í‡ÒÓÚ‡. »ÌÚÂÂÒÂÌ Â ˇÔÓÌÒÍËˇÚ ÒÚËΠ̇ Ó·Á‡‚Âʉ‡Ì ̇ ‰Óχ, ÚËÔ˘ÌÓ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ χÎÍÓ Ì‡ ·ÓÈ Ï·ÂÎË, Ò‡ÏÓ Ì‡È-ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ˇÔÓÌÒÍˡ ÒÚËÎ Â Ò‰ÂÌÂÚÓ Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡, Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ó„ÓÁÍËÚÂ Ë ‚˙Á„·‚ÌˈËÚÂ. »ÌÚÂËÓ˙Ú Ì‡ ÊËÎˢÂÚÓ Â Ò‰˙Ê‡Ì Ë ÔÓ‰‰ÂÌ, ̇È-„ÓΡÏÓ Á̇˜ÂÌË Ò ÓÚ‰‡‚‡ ̇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ˆ‡Ë ÏË Ë ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ. Õ‡ ÌˇÍÓË ÏÂÒÚ‡ ËχÎÓ Ó·Ë˜‡È ‚ ‰Óχ ‰‡ Ò ÔÛÒ͇ ˘Û˜Â, Á‡˘ÓÚÓ ÔÂÒÂÌÚ‡ ÏÛ ÛÒÔÓÍÓˇ‚‡ Ë ‡‰‚‡.

Ëåøíèê,ôúñòúöè è ñóñàì ñðåùó ñòðåñà è ïðåóìîðàòà П Р ОД Ъ Л Ж Е Н И Е ОТ С Т РА Н И Ц А 1 ¬‡ÊÌÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ Ò Ôˉ‡‚‡ ̇ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ ı‡ÌÂÌÂ, ̇‡ÒÚ‚‡ Ò ‚ÒÂÍË ËÁÏË̇Π‰ÂÌ. ≈‰ËÌ ÓÚ ÏËÌÂ‡ÎËÚÂ, ÍÓÈÚÓ ‚˙ÔÂÍË ˜Â Ò Ò˙‰˙ʇ ‚ χÎÍË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚ ÚˇÎÓÚÓ ÌË, Ëχ „ÓΡÏÓ Á̇˜ÂÌËÂ,  χ„ÌÂÁˡÚ. —˙˘Ó ͇ÍÚÓ ‚ËÚ‡ÏËÌËÚÂ, ÏËÌÂ‡ÎËÚ ͇ÚÓ Í‡ÎˆËÈ, ÊÂΡÁÓ, ÙÓÒÙÓ, ̇ÚËÈ Ò‡ ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡ ̇ ÏËÍÓı‡ÌËÚ (‡Á‰Ó·ÂÌË ı‡ÌË). ÃËÌÂ‡ÎËÚ ҇ ÓÚ „ÓΡÏÓ Á̇˜ÂÌË Á‡ ˜Ó‚¯Íˡ Ó„‡ÌËÁ˙Ï, ͇ÍÚÓ Á‡ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡, ڇ͇ Ë Á‡ ÙÛÌ͈ËËÚ ÏÛ. “ ҇ ÌÛÊÌË Á‡ ÌÓχÎÂÌ ÏÂÚ‡·ÓÎËÁ˙Ï Ë Á‡ ÔÓ‰‰˙ʇÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓχÎÌËÚ ÊËÁÌÂÌË ÙÛÌ͈ËË. Õ‡ÏË‡Ú Ò ‚ ıÓÏÓÌËÚÂ, ıÂÏÓ„ÎÓ·Ë̇, ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÎÂÚ˙˜ÌÓÚÓ ˇ‰Ó, ÒÍÂÎÂÚ‡ Ë Á˙·ËÚÂ. «‡Â‰ÌÓ Ò ÚÓ‚‡ Ú Á‡ÂÏ‡Ú ì‰Î˙ÊÌÓÒÚî ÔË ·ËÓÎӄ˘ÌËÚ ‡͈ËË Í‡ÚÓ Ò˙ÒË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í˙‚Ú‡ Ë ÒÚËÏÛÎË‡ÌÂÚÓ

¬

‡ÊÌÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ Ò Ôˉ‡‚‡ ̇ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ Ë Á‰‡- Ú ‚ Í˙ÒÚ‡ Ë ÔÓ‰ ÒÚÓχı‡. Ç„‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ ı‡ÌÂÌÂ, ̇‡ÒÚ‚‡ Ò ‚ÒÂÍË ËÁÏË̇Π‰ÂÌ. ÌÂÁËÈ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ë Á‡ Ô‰ÓڂÇ„ÌÂÁËˇÚ Ëχ „ÓΡÏÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚˙ıÛ ÚˇÎÓÚÓ. ‡Úˇ‚‡Ì ̇ ‡·ÓÚËÚÂ Ë Ì‡ ËÒ͇

̇ ÏÛÒÍÛÎÌËÚ ‚·Í̇. œÓχ„‡Ú Á‡ ı‡ÏÓÌ˘ÌÓÚÓ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡Ì ̇ ÌÂ‚ÌËÚ ÍÎÂÚÍË. »Á‚ÂÒÚÌË Ò‡ Ë Í‡ÚÓ "‡ÌÚËÒÚÂÒÓ‚Ë ÏËÌÂ‡ÎË", ÔÓÌÂÊ ÒÔÓχ„‡Ú Á‡ ÛÒÔÓÍÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ. Ç„ÌÂÁËˇÚ ÔÓχ„‡ Á‡ ‡ÒËÏË·ˆËˇÚ‡ ̇ ÔÓÚÂËÌËÚÂ, Ò‚Ë‚‡ÌÂÚÓ Ë ÓÚÔÛÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÛÒÍÛÎËÚÂ, Ô‰ԇÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÍÂÎÂÚÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ, Á‡Á‰‡‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á˙·ËÚÂ.

Увеличават ли нуждата от магнезий стресът и тежкото работно темпо? Õ‡È-ÏÌÓ„Ó ÌÛʉ‡ ÓÚ Ï‡„ÌÂÁËÈ ËÏ‡Ú ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÒÔÓÚÛ‚‡Ú, ËÏ‡Ú ÚÂÊÍÓ ÚÂÏÔÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, Ô‡‚ˇÚ ‰ËÂÚË Á‡ ·˙ÁÓ ÓÚÒ··‚‡ÌÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ӂÌÓ ÎÂ͇ÒÚ‚‡ Ë Ò ÔÂÛÏÓˇ‚‡Ú ÔÂ͇ÎÂÌÓ. ¬Ò˘ÍË ÚÂÁË ‰ÂÈÌÓÒÚË ÒÚ‡‚‡Ú Ô˘Ë̇ Á‡ ̉ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ ÔËÂχÌ ̇ χ„ÌÂ-

ÁËÈ Ë ‚ËÚ‡ÏËÌ ¬ ‚ ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ ˜Ó‚Â͇. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÍÓÌÒÛÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÎÍÓıÓÎ, Á‡Â‰ÌÓ Ò ‚‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‰ÓÌ‡Òˇ ̇ ˜Ó‚¯Íˡ Ó„‡ÌËÁ˙Ï, ‚Ó‰Ë Ë ‰Ó ̉ÓÒÚË„ ̇ χ„ÌÂÁËÈ ‚ Ì„Ó.

В кои случаи трябва да се приема? œËÂχÌÂÚÓ Ì‡ χ„ÌÂÁËÈ Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÓÚ ÎÂ͇ËÚ Á‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡Ì ̇ Ò˙‰Â˜ÌË ÍËÁË, ÔË Î˜ÂÌË ̇ Ô‡ˆËÂÌÚË, ÔÂÚ˙ÔÂÎË ËÌÙ‡ÍÚ, ÔË ·ÓÌıÓÒÔ‡Á˙Ï, Á‡ Ô‰ԇÁ‚‡Ì ÓÚ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ͇Ï˙ÌË ‚ ·˙·ˆËÚÂ, Á‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡Ì ÔÓÌËʇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í˙‚ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡Ì ÔË ·ÂÏÂÌÌËÚÂ, ÒÂ˘Û Á‡ÔÂÍ Ë ÏÂÌÒÚÛ‡ÎÌË ·ÓÎÍË. «‡·ÂΡÁ‡ÌÓ Â Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡Ì ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÍÓÒÚËÚ ÔË ÊÂÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔËÂÏ‡Ú Ï‡„ÌÂÁËÈ. œË ·ÂÏÂÌÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔËÂÏ‡Ú Ï‡„ÌÂÁËÈ, Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ Á̇˜ËÏ ÔÓˆÂÌÚ Ì‡ ÓÚÒ··‚‡Ì ̇ ·ÓÎÍË-

ÓÚ ÔÂʉ‚ÂÏÂÌÌÓ ‡Ê‰‡ÌÂ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡  ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜Â ‰ÂÈÒÚ‚‡ ‰Ó· ÒÂ˘Û ÒÔ‡ÁÏËÚ ‚ Í‡Í‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò Ò¢‡Ú ÔË ·ÂÏÂÌÌËÚ ÊÂÌË. «‡Â‰ÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ÔÓ‡‰Ë ̇΢ËÂÚÓ Ë Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÒÚ‡Ì˘ÌË ÂÙÂÍÚË Ï‡„ÌÂÁËˇÚ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔËÂχ ÔÓËÁ‚ÓÎÌÓ (ÓÔ‡ÒÌÓ Â!) ‚˙‚ ‚ˉ ̇ ÎÂ͇ÒÚ‚Ó, ‡Í‡ Ì  ÔÂÔÓ˙˜‡Ì ÓÚ ÎÂ͇. «‡ ‡‚ÌÓÏÂ̇ڇ ÛÔÓÚ·‡ Ë ÛÒ‚Óˇ‚‡Ì ÚÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔËÂχ ÓÚ ı‡Ì‡Ú‡.

В кои хранителни продукти се съдържа магнезий? œÓÏÂÌˇ˘ËÚ Ò ̇‚ËˆË Ì‡ ı‡ÌÂÌ ‚ÎˡˇÚ ̇ ÔÓ-χÎÍÓÚÓ ÍÓÌÒÛÏË‡Ì ̇ χ„ÌÂÁËÈ. ’‡ÌËÚÂÎÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË, ·Ó„‡ÚË Ì‡ χ„ÌÂÁËÈ, Ò‡: ·Ó·Ó‚ËÚ ÍÛÎÚÛË, ίÌˈËÚÂ, Ù˙ÒÚ˙ˆËÚÂ, ·‡‰ÂÏËÚÂ, ·‡Ì‡ÌËÚÂ, ͇͇ÓÚÓ, ͇ÚÓÙËÚÂ, ‡ÒÚËÚÂÎÌËÚ χÁÌËÌË, ÚËÍ‚‡Ú‡, ÒÛÒ‡Ï˙Ú Ë ÌˇÍÓË ÏËÌÂ‡ÎÌË ‚Ó‰Ë.


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 4 - 10 ÌÀÉ 2009

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

10

5

11

13

7

8

9

12

14

15

16

19

6

17

20

18

21

22

23

25

24

26

27

29

28

30

31

32

33

34

Съставил: Мехмед Кечиджи, с. Ясенково, обл. Шумен

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 ‘ËÁËÍ ÓÚ —¿Ÿ. 5 —˙‰ËÌÂÌˡ ̇ ıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡ Ò ÍËÒÎÓÓ‰. 10 ”ÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ó·‡ÁË, Ò˄̇ÎË, ÚÂÍÒÚ Ë ‰. 12 —ÔËÒ˙Í ÓÚ ÓÚ˜ÂÚÌË, ËÌ‚ÂÌÚ‡ËÁË‡ÌË Ô‰ÏÂÚË. 13 ¡˙΄‡ÒÍË ÚÂÎÂÙÓÌÌË ‡Ô‡‡ÚË. 14 –Â͇ ‚ ¡Â΄ˡ. 15 –Â͇ ‚˙‚ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ìˡ. 16 ≈‰ËÌˈ‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡Ì ̇ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ ÒË· ̇ ÌˇÍÓË ÔËÓ‰ÌË ˇ‚ÎÂÌˡ. 17 Õ‡Á‚‡ÌË ̇ Ô˙‚‡Ú‡ ÁӉˡ ‚ ÁӉˇ͇ÎÌˡ ˆËÍ˙Î. 19 ŒÒÌӂ̇ Ó·‡·ÓÚ͇ ̇ ÔÓ˜‚‡Ú‡. 21 œˡÚÂÎ. 22 ‘ÂÌÒÍË ıÛÏÓËÒÚ˘ÂÌ ‚ÂÒÚÌËÍ.

23 œ˙ÒÚÂÌӂˉÂÌ ÍÓ‡ÎÓ‚ ÓÒÚÓ‚. 25 —ÔËÒ˙Í Ì‡ ͇̉ˉ‡ÚË Á‡ ËÁ·Ë‡Ì ÔË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ËÎË ‰Û„Ë ËÁ·ÓË (ÏÌ.˜.). 27 √ÂÓÈ Ì‡ ≈ÎËÌ œÂÎËÌ ÓÚ ì√Â‡ˆËÚÂî. 29 —Ú‡Ë ÌÂÏÒÍË ÚÓ‚‡ÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË. 30 œ‡ˇÍÓÓ·‡ÁÂÌ ‚‰ËÚÂÎ. 31 ƒ‚ „·ÒÌË ·ÛÍ‚Ë ÓÚ ·˙΄. ‡Á·Û͇. 32 ÃÎÂÍÓ‰‡ÈÌÓ ‰Óχ¯ÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓ. 33 ¬Ë‰ χ„‡ËÌ. 34 ¡Ë‚¯ „ÂÌÂ‡ÎÂÌ ÒÂÍÂÚ‡ ̇ ŒŒÕ. ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 Õ„ÓΡÏÓ Ì·ÂÒÌÓ ÚˇÎÓ. 2 —Ú‡‡ Ïˇ͇ Á‡ ÚÂÊË̇. 3 »ÌˈˇÎË Ì‡ ̇¯ ÔÓÂÚ-Ò‡ÚËËÍ (1923-2004).

4 —‰Ï˘ÂÌ ‚ÂÒÚÌËÍ Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ, ËÁÎËÁ‡˘ ‚ ¡˙΄‡ˡ. 6 ÕÂÁ‡‚ËÒËχ ‰˙ʇ‚‡ ‚ ·Ë‚¯‡ fi„ÓÒ·‚ˡ (—˙·Ëˇ Ë ◊Â̇ „Ó‡). 7 √‡‰ ‚ –ÛÏ˙Ìˡ. 8 ¬ËÌÓ ÓÚ ˇ·˙ÎÍË. 9 ËÚ‡ÈÒÍË ‡ÒÚÓÌÓÏ, χÚÂχÚËÍ (683-727). 11 √ÂÓÈ ÓÚ Ë̉ÛÒÍˡ ÂÔÓÒ. 16 Ã˙ÊÍË Ô‚˜ÂÒÍË „·Ò. 18 ◊Ó‚ÂÍ Ò Ó„ÓÏÂÌ ˙ÒÚ, „Ë„‡ÌÚ. 20 Õ‡¯‡ Ô·ÌË̇. 23 ¿Î·‡ÌÒ͇ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ ‡„ÂÌˆËˇ. 26 œÓÏÂʉÛÚ˙Í ÓÚ ‚ÂÏÂ. 28 Œ„ÌÂ̇ ÒËÎË͇Ú̇ χ҇, ÍÓˇÚÓ Ò ËÁı‚˙Ρ ÔË ËÁË„‚‡Ì ̇ ‚ÛÎ͇Ì. 29 “ÂËÚÓˡ Á‡‰ ÙÓÌÚ‡. 30 –Ó‰ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË Ô‡Ô‡„‡ÎË.

ËÅÑÍÎ

СУДОКУ 8

5

2

4

2

8

7

9

1

6

2

1

9 7

4

- ¬‰Ë„‡È Ô·Ú̇ڇ! - ÕÓ, ͇ÔËÚ‡ÌÂ... ÕË ÒË ËχÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ. - ƒÓ· ÚÓ„‡‚‡. ¬‰Ë„‡È ‰‚Ë„‡ÚÂΡ! ☺ ☺ ☺ “ۉ̇ ‡·ÓÚ‡  ‰‡ ÒË Ò‡Ï ˜Ó‚ÂÍ - Â„ÂÌ! ƒÓχ¯Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÍÓÎÍÓÚÓ ËÒ͇¯ - ˜ËÒÚ˯ Ò Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡, Ï˯ ÔÓÁÓˆË, ÚÛÔ‡¯ ÔÓÍË‚ÍË, ·˙¯Â¯ Ô‡ı? » Ú˙ÍÏÓ ÓÔ‡‚˯ ‚Ò˘ÍÓ ÒΉ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒˆ‡ ı‡È‰Â Ô‡Í ÓÚ̇˜‡ÎÓ. ☺ ☺ ☺ ÃÓˇÍ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Í‡Í‚Ó Â ÚÓ‚‡ Ó͇Ì: - ≈‰ÌÓ Ú‡ÍÓ‚‡ „ÓΡÏÓ, „ÓΡÏÓ - ÔÎÛ‚‡¯ Ò˙Ò Ò‰ÏËˆË Ë ÌËÚÓ Â‰Ì‡ Í˙˜Ï‡. ☺ ☺ ☺ - «‡ ͇Í˙‚ ˘Â ۘ˯, ͇ÚÓ

ÔÓ‡Ò̯? - ÔËÚ‡Ú „ÓÒÚËÚ χÎÍˡ œÎ‡ÏÂ̘Ó. - «‡ ËÌ-ÊÂ-ÌÂ! - ¡‡‚Ó, ·‡‚Ó! - ¿, ͇ÚÓ Á‡‚˙¯‡ - ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰ÂÚÂÚÓ, - ˘Â Òڇ̇ ͇ÚÓ ‚ÛȘÓ... ÒÂ-‚Ë-Ú¸Ó! ☺ ☺ ☺ ‡Í ·ÎÓ̉ËÌ͇ Ô˯ ˜ËÒÎÓÚÓ, ‰‡ ˜ÂÏ... 235? ¿ÏË ÂÚÓ Ú‡Í‡: 200 30 5.  ‡Í ·ÎÓ̉ËÌ͇ ‡Á·Ë‡, ˜Â  ̇ÔË҇· ÌˇÍÓˇ Á‡‰‡˜‡ ‚ˇÌÓ?  ‡ÚÓ ÔÓ͇Ê Á‡‰‡˜‡Ú‡ Ô‰ ӄΉ‡ÎÓÚÓ Ë ˘ÓÏ ÚÓ È ÔÓ͇Á‚‡ Ò˙˘‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡, Á̇˜Ë  ‚ˇ̇. ☺ ☺ ☺ ÃÓΡ ̇È-Û˜ÚË‚Ó Ò˙Ò‰˙Ú, ÓÚ ÍÓ„ÓÚÓ Í‡‰‡ ËÌÚÂÌÂÚ, ‰‡ ÒË „Ó Ô·ÚË ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ Ú‡Í‡ ‚˜ Ì ÏÓÊÂ! ☺ ☺ ☺

«‡˘Ó ·ÎÓ̉ËÌ͇ڇ ıÓ‰Ë Ì‡‚‰Â̇ ‚ ÒÛÔÂχÍÂÚ? ŒÚ„Ó‚Ó: “˙ÒË ÌËÒÍË ˆÂÌË! ☺ ☺ ☺ —Ú‡‰‡˘ ÓÚ ÏÓÒ͇ ·ÓÎÂÒÚ Ô˙ÚÌËÍ ÔËÚ‡ Ò Ì‡‰Âʉ‡ ͇ÔËڇ̇: - ‡ÊÂÚÂ, ÓÌÓ‚‡ Ú‡Ï ‚˜ ÁÂÏˇ ÎË Â? - ÕÂ, ıÓËÁÓÌÚ. - —·‚‡ ¡Ó„Û, Ô‡Í Â ÔÓ-‰Ó·Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÌˢÓ. ☺ ☺ ☺ -  ‡ÔËÚ‡ÌÂ, Ëχ Ú˜ ̇ ÍÓ‡·‡! - ŒÚÍ˙‰Â Á̇ÂÚÂ? - ¬ ·‡ÒÂÈ̇  ‚ΡÁ· ‡ÍÛ·! ☺ ☺ ☺ «‡˘Ó ÍÓ‡·ËÚ ÌÓÒˇÚ ÊÂÌÒÍË ËÏÂ̇? ¿ÍÓ Á̇ÂÚ ÍÓÎÍÓ ÚÛ‰ÌÓ Ò ÛÔ‡‚Ρ‚‡ ÍÓ‡·, ÌˇÏ‡¯Â ‰‡ Á‡‰‡‚‡Ú ڇÍË‚‡ „ÎÛÔ‡‚Ë ‚˙ÔÓÒË.

Отговори на кръстословицата от предишния брой: Водоравно: 1. Марон. 5. Амина. 10. Иван (Вазов). 12. Арид. 13. Ухо. 15. Та. 17. Ерика. 19. Ам. 20. Арам. 22. Лимани. 24. Алим. 26. Сена. 27. Амонал. 29. Рила. 31. Ла. 32. Есени. 34. Ид. 36. Амо. 38. Нара. 40. Арам. 41. Отава. 42. Ирино. Отвесно: 1. Мирта. 2. Ав. 3. Рак. 4. ОН. 6. Ма. 7. Ира. 8. Ни. 9. Адами. 11. Ахил. 13. Ур. 14. Окис. 16. Арама. 17. Емине. 18. Амери. 19. Анали. 21. Ало. 23. Ани. 25. Маса. 27. Алино. 28. Лема. 30. Адамо. 33. Но. 35. Ера. 37. Три. 40. Ар.

1

6 9

3

2

ÑÐÅÄÍÎ

В ИЦОВЕ

4

8

3 6

5

7

5

9

6

4

9

4

2

8

2

3

9

9

8

1

2 3

4

3 1 5

6

5

7

3 4

8

5 2

9

9

7

5

1

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

7

9

7

3

6

ÑÐÅÄÍÎ

2

5

4

3

7

8

9

1

6

8

5

7

4

2

1

6

9

3

7

6

1

5

9

2

3

8

4

9

4

1

8

3

6

2

5

7

8

3

9

1

4

6

2

7

5

2

3

6

9

7

5

4

8

1

4

7

3

6

2

1

8

5

9

6

7

3

2

4

9

8

1

5

5

1

6

4

8

9

7

3

2

5

8

4

6

1

3

9

7

2

9

2

8

7

3

5

4

6

1

1

2

9

5

8

7

3

4

6

3

4

5

2

6

7

1

9

8

7

1

8

3

9

2

5

6

4

1

8

7

9

5

4

6

2

3

4

6

2

1

5

8

7

3

9

6

9

2

8

1

3

5

4

7

3

9

5

7

6

4

1

2

8

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ & ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ 4 - 10 ÌÀÉ 2009

Äîðè ñïåöèàëíèòå ïðîãðàìè ïî òåëåâèçèÿòà íå ðàçâèâàò äåòñêèÿ èíòåëåêò

Кърменето повишава интелигентността на детето “Ó‚‡  Á‡Íβ˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ͇̇‰ÒÍË ÒÔˆˇÎËÒÚË ÓÚ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ Ç̈́ËÎ (McGill University), ÒÔÓ‰ ÍÓËÚÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌËÚ ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ò ÓÚÍË‚‡Ú Ӣ ÔÂ‰Ë ‰ÂÚÂÚÓ ‰‡ ̇‚˙¯Ë 6 „Ó‰ËÌË. ”˜ÂÌËÚ ‚Ò Ӣ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚ ‰‡ÎË ÚÓÁË ·ÂÁÒÔÓÂÌ Ù‡ÍÚ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ ˜ÂÁ ÚÂÒÚӂ ̇ Ôӂ˜ ÓÚ 14 000 ‰Âˆ‡, Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ҇χڇ Í˙χ ËÎË Ì‡ Í˙ÏÂÌÂÚÓ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ. –ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ, ˆËÚË‡ÌË ÓÚ Archives of General Psychiatry, Ó·‡˜Â Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎÌË ‰Âˆ‡Ú‡, Í˙ÏÂÌË Ì‡È-χÎÍÓ 8-10 ÏÂÒˆ‡, ÔÓ͇Á‚‡Ú ÔÓ-‚ËÒÓÍ ÍÓÂÙˈËÂÌÚ Ì‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓÒÚ Ó˘Â ‚ ‡Ì̇ ‚˙Á‡ÒÚ (5-6 „.). —ÔÓ‰ ÌˇÍÓË ÏÌÂÌˡ, χÁÌËÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò Ò˙‰˙Ê‡Ú ‚ χȘËÌÓÚÓ ÏΡÍÓ, Ò‡ Ô˘Ë̇ Á‡ ÔÓ‰Ó·ËÚ ÔÓÁ̇‚‡ÚÂÎÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ì‡ χÎÍËÚ ‰Âˆ‡. ƒÛ„Ë Û˜ÂÌË Ò‡ ̇ ÏÌÂÌËÂ, ˜Â  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ‰‡ Ò ‰˙ÎÊË Í‡ÍÚÓ Ì‡ ÙËÁËÓÎӄ˘ÌËÚÂ, ڇ͇ Ë Ì‡ ÒӈˇÎÌËÚ ÔÓÒΉÒڂˡ ÓÚ Ò‡ÏÓÚÓ Í˙ÏÂÌÂ. œÂÔÓ˙͇ڇ ̇ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ  ÌÓ‚ÓÓ‰ÂÌÓÚÓ ‰‡ ·˙‰Â Í˙ÏÂÌÓ Ì ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 6 ÏÂÒˆ‡, χ͇ ˜Â ÒÔÓ‰ ‰‡ÌÌËÚ ̇ —‚ÂÚӂ̇ڇ Á‰‡‚̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‚ ‡Á‚ËÚËÚ ÒÚ‡ÌË Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡ ÓÚ ˜ÂÚËË Ï‡ÈÍË ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ Í˙ÏË ‰ÂÚÂÚÓ ÒË ÒΉ 3-ˡ ÏÂÒˆ. zdrave.bg

» ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËÚ ÔÓ„‡ÏË, ÒÔˆˇÎÌÓ Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ÒÚËÏÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÁ̇‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚË ̇ ‰Âˆ‡Ú‡, Ò‡ ‚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ·ÂÁÔÓÎÂÁÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ Ì ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚‡Ú Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ËÌÚÂÎÂÍÚ‡, Ú‚˙‰ˇÚ ÂÍÒÔÂÚË. ì√Ή‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁˡ ÔÓ ÌË͇Í˙‚ ̇˜ËÌ Ì ÔÓχ„‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ‰‡ Ò ̇ۘ‡Ú ‰‡ „Ó‚ÓˇÚ Ë Ì ‡Á‚Ë‚‡ ÚÂıÌËÚ ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚËî, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ Ò‚Ó ËÁÒΉ‚‡Ì ÒÔˆˇÎËÒÚË ÓÚ —ÔˆˇÎËÁË‡Ì‡Ú‡ Ô‰ˇÚ˘̇ ·ÓÎÌˈ‡ ‚ ¡ÓÒÚ˙Ì, —¿Ÿ. Œ˘Â ÔÂÁ 1999 „. ¿ÏÂË͇ÌÒ͇ڇ ‡Í‡‰ÂÏˡ ÔÓ Ô‰ˇÚˡ ͇Ú„Ó˘ÌÓ Â ËÁ‡ÁË· ÒÚ‡ÌӂˢÂ, ˜Â ‰Âˆ‡Ú‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚ ‰Ó 2 „Ó‰ËÌË Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ „Ή‡Ú ÚÂ΂ËÁˡ. ¬˙ÔÂÍË ÚÂÁË Ò˙‚ÂÚË Ôӂ˜ ÓÚ 2/3 ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ‰Ó Ú‡ÁË ‚˙Á‡ÒÚ „Ή‡Ú ÚÂ΂ËÁˡ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ, ‡ ÓÍÓÎÓ 25% ÓÚ Úˇı ËÏ‡Ú ÚÂ΂ËÁÓ ‚ ÒÚ‡ˇÚ‡ ÒË, ÔÓ͇Á‚‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ڇ. 30% ÓÚ ‡ÌÍÂÚË‡ÌËÚ Ó‰ËÚÂÎË Ô˙Í ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â „Ή‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁˡ  ÔÓÎÂÁÌÓ Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ÏÓÁ˙͇ ̇ ‰ÂÚÂÚÓ. «‡ ‰‡ ÓˆÂÌˇÚ ÂÙÂÍÚ‡ ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËÚ ÔÓ„‡ÏË ‚˙ıÛ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡, Ô‰ˇÚËÚ ҇ ËÁÒΉ‚‡ÎË ÚÂıÌËÚ ÔÓÁ̇‚‡ÚÂÎÌË Ì‡‚ËˆË ÔË ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ, ̇ 6-ÏÂÒ˜̇ Ë Ì‡ 3-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ, ‡ Ó‰ËÚÂÎËÚ ҇ ÔÓÔ˙΂‡ÎË ÒÔˆˇÎÌË ‡ÌÍÂÚË Á‡ ‰Ì‚Ìˡ ÂÊËÏ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË.

¿Ì‡ÎËÁË‡ÈÍË ‰ˈ‡ ‰Û„Ë Ù‡ÍÚÓË - ͇ÚÓ ‚˙Á‡ÒÚÚ‡ ̇ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ÒÂÏÂÈÌˡ ‰ÓıÓ‰, ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ̇΢ËÂÚÓ Ì‡ ·‡Úˇ Ë ÒÂÒÚË, ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ Í˙ÏÂÌÂ Ë Ú.Ì. Û˜ÂÌËÚ ÒÚË„‡Ú ‰Ó Á‡Íβ˜ÂÌËÂÚÓ, ˜Â „Ή‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁˡ ÔÓ ÌË͇Í˙‚ ̇˜ËÌ Ì  ҂˙Á‡ÌÓ Ò Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜ÌËÍӂˡ Á‡Ô‡Ò Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡-

ÒÚÐÑÈÌ ÐÀÁÎÒËÈÂÈ ÌÎÌ×ÅÒÀ “˙ÒËÏ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË, ÍÓËÚÓ ‰‡ Ó·Û˜ËÏ Ë ·Ëı‡ ‡·ÓÚËÎË Í‡ÚÓ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ-„ÓÚ‚‡˜Ë ‚ ÚÛÒ͇ ÍÛıÌˇ ‚ —ÓÙˡ. ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÏÂÊ‰Û 18- Ë 25-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ. œ‰·„‡Ï Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ÚÛ‰Ó‚Ó ‚˙Á̇„‡Ê‰ÂÌË ÓÚ 400 ΂‡, ͇ÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ï ͂‡ÚË‡ Ë ı‡Ì‡. “ÂÎ.: 02/931 60 26, 0876 261 996

ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÁÛ‡ÎÌËÚÂ Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ú ̇ÔÓÏÌˇÚ, ˜Â ‰ӂÌÓÚÓ „Ή‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁˡ Ôӂ˯‡‚‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Á‡ÚÎ˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ, ‡ÁÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ Ò˙Ìˇ Ë ÔÓ·ÎÂÏË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ë ‚ÌËχÌËÂÚÓ Í‡ÍÚÓ ÔË ‰Âˆ‡Ú‡, ڇ͇ Ë ÔË ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ, Ò˙Ó·˘‡‚‡ –ÓÈÚÂÒ. zdrave.bg

ÏÐÎÄÀÂÀ ÒÅÐÅÍ 5,5 ƒ≈ ¿–¿, œŒ ƒŒ√Œ¬¿–flÕ≈ “ÂÂÌ˙Ú Â ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ‰Ó ÚÓÍ, ‚Ó‰‡, ÚÂÎÂÙÓÌ; ‰Ó „·‚Ìˡ Ô˙Ú ÏÂÊ‰Û ƒÊ·ÂÎ Ë  ˙‰Ê‡ÎË; ‰Ó ÏÂÒÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú ìÃÛÒ‡Ìî.

гр. Джебел, тел.: 0888 94 98 47

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


ÑÏÎÐÒ

4 - 10 ÌÀÉ 2009

МОМЧЕТА, УВОЛНИХМЕ ТРЕНЬОРА! » fi„ÂÌ ÎËÌÒÏ‡Ì ‚˜ Ì  ÒÚ‡¯Ë ÚÂ̸Ó ̇ ·‡‚‡ÒÍˡ ÍÓÎÓÒ ì¡‡ÈÂÌ Ã˛ÌıÂÌî. «‡ ÔÓ‰ÂÌ Ô˙Ú Ò ‰Ó͇Á‚‡ Ú‚˙‰ÂÌËÂÚÓ, ˜Â ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÓÒ‚ÂÌ ¿ÎÂÍÒ ‘˙„˛Ò˙Ì ‚ÒÂÍË ÚÂ̸Ó ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Û‚ÓÎÌÂÌ! Õàñàí Äæóäæóê

¬˙‚ ÙÛÚ·Ó· ÒÚ‡¯ËÚ ÚÂ̸ÓË Ò‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡Ô·˘‡Ú Á‡ ÌÂÛÒÔÂı‡ ̇ ÓÚ·Ó‡. ¬ÂÏÂÌÂÌ ÌÂÛÒÔÂı  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ ÔÓ‚Ó‰ Á‡ ÚÓ‚‡, ͇ÚÓ ËÏ Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ Ô‡‚ËˇÚ Ô˙Ú Í˙Ï ‚ıÓ‰‡! œÓÒΉÌËÚ ÔËÏÂË Á‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ Û‚ÓÎÌÂÌˡڇ ̇ fi„ÂÌ ÎËÌÒÏ‡Ì ‚ ÌÂÏÒÍˡ ÍÓÎÓÒ "¡‡ÈÂÌ Ã˛ÌıÂÌ" Ë ≈ÒÛÌ fl̇Π‚ ÚÛÒÍˡ "“‡·ÁÓÌÒÔÓ", ÍÓËÚÓ Ò ·ÓˇÚ Á‡ ÚËÚ·ڇ. “‡Í‡ ‚˜ Ò ÛÚ‚˙‰Ë Ú‚˙‰ÂÌËÂÚÓ, ˜Â ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÓÒ‚ÂÌ ¿ÎÂÍÒ ‘˙„˛Ò˙Ì ‚ÒÂÍË ÚÂ̸Ó ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Û‚ÓÎÌÂÌ! —Ή ‚ÒˇÍ‡ Á‡„Û·‡ ËÁ‡Á˙Ú Ì‡ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚËÚ "‚˜ ˘Â ÏËÒÎËÏ („Ή‡ÏÂ) Á‡ ÒΉ‚‡˘Ëˇ χ˜"  ËÁÚ˙͇ÌÓ ÍÎ˯Â. ¿ Á‡ ÚÂ̸ÓËÚ Ì ÓÒÚ‡‚‡ ‰Û„Ó, ÓÒ‚ÂÌ ‰‡ ̇ÔÛÒÍ‡Ú Ò Ì‡‚‰Â̇ „·‚‡. ¡Â̉ ÿÛÒÚÂ Ë fi„ÂÌ  ÎËÌÒχÌ, ÍÓËÚÓ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ̇Ô‡‚Ëı‡ ¯‡ÏÔËÓÌË "–‡Πljˉ" Ë "¡‡ÈÂÌ Ã˛ÌıÂÌ", ‚˜ ҇ Û‚ÓÎÌÂÌË, ·ÂÁ ‰‡ Ò ËÏ‡Ú Ô‰‚ˉ ÚÂıÌËÚ ÛÒÔÂıË. —˙˘‡Ú‡ Û˜‡ÒÚ ÒÔÓ‰ÂÎË Ë ÔÓÔÛΡÌËˇÚ ÚÂ̸Ó ‘ÂÎËÔ —ÍÓ·Ë Ì‡ "◊ÂÎÒË", ÍÓÈÚÓ Ëχ¯Â "Á‰‡‚Ó"

ÏˇÒÚÓ ‚ ÓÚ·Ó‡. ÕÓ ÒΉ ÒÂˡ ÓÚ Ò··Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË —ÍÓ·Ë ·Â Û‚ÓÎÌÂÌ ÓÚ –ÓÏ‡Ì ¿·‡Ïӂ˘. ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇÚ ¯‡ÏÔËÓÌ Ò Ì‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ÓÚ·Ó ̇ »ÒÔ‡Ìˡ ÀÛËÒ ¿‡„ÓÌÂÒ ‚˜  ÌÂÊ·ÌËˇÚ ÚÂ̸Ó ‚ ÚÛÒÍˡ „‡Ì‰ "‘ÂÌÂ·‡ı˜Â", ÒΉ ͇ÚÓ ÓÚ·Ó˙Ú Á‡„Û·Ë Ò‚ÓËÚ ¯‡ÌÒÓ‚Â Á‡ ÚËÚ·ڇ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. —˙˘ÓÚÓ Â Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‚ "“‡·ÁÓÌÒÔÓ", ÍÓÈÚÓ Ì‡Ô‡‚Ë „ÓÎÂÏË Ú‡ÌÒÙÂË ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÒÂÁÓ̇, ÌÓ ÒΉ ÔÓ‰ÌË Ò··Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ Ò‰ÏˈË, ‚˙ÔÂÍË ˜Â Ò ̇ÏË‡Ú ̇ ÚÂÚÓ ÏˇÒÚÓ ‚ Í·ÒË‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚ ËÏ Á‡ ÚËÚ·ڇ, Û‚ÓÎÌËı‡ Ò‚Óˇ ÚÂ̸Ó ≈ÒÛÌ fl̇Î. ¬ ¡˙΄‡ˡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì  ÌËÍ‡Í ÔÓ-‡Á΢ÌÓ. ÀˉÂ˙Ú ÷— ¿ ‚Â˜Â Â Ò ÌÓ‚ ÚÂ̸Ó, ÒΉ ͇ÚÓ À˛·ÓÒ·‚ œÂÌ‚ ÒÏÂÌË Ò‚Óˇ ˜Ë˜Ó ƒËÏËÚ˙, ̇˜ÂÎÓ Ì‡ ÓÚ·Ó‡. ¬ "À‚ÒÍË" Ӣ ‚ Ô˙‚ËÚ Ò‰ÏËˆË Ì‡ ÒÂÁÓ̇ ·ˇı‡ ÒÏÂÌËÎË ¬ÂÎËÒ·‚ ¬ÛˆÓ‚ Ò ≈ÏËÎ ¬Â΂, ÍÓÈÚÓ Ì Ò Ô‰ÒÚ‡‚ˇ ÏÌÓ„Ó ‰Ó· ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ Ò‰ÏˈË. ¬˙ÔÂÍË Ú‡ÁË ˜Â̇ ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ Ëχ Ë Ï·‰Ë ÒÔˆˇÎËÒÚË, ÍÓËÚÓ ÛÒÔˇı‡ ‰‡ Á‡Ô˯‡Ú ËÏÂ̇ڇ ÒË Í‡ÚÓ "ÛÒÔÂÎË" - Ò‰ ÚÂÁË Ì‡ ¿ÎÂÍÒ ‘˙„˛Ò˙Ì, ¿ÒÂÌ ¬ÂÌ„Â Ë –‡Ù‡ÂÎ ¡ÂÌËÚÂÁ. “Â̸Ó˙Ú Ì‡ "¡‡ÒÂÎÓ̇" ’ÓÒÂÔ √Û‡‰ËÓ·, ÇÍÛÒ ¡‡·ÂÎ ("ŸÛÚ„‡Ú") Ë ÚÂ̸Ó˙Ú Ì‡ ÚÛÒÍˡ ÎˉÂ ‚ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ "—Ë‚‡ÒÒÔÓÚ" ¡˛ÎÂÌÚ ”È„ÛÌ Ò‡ Ò‰ Úˇı.

Ерсун Янал

Алекс Фъргюсън

“Литекс” и “Пирин” на финал за Купата ìÀËÚÂÍÒî Ë ìœËËÌî ˘Â ÒÔÓˇÚ Á‡ ÛÔ‡Ú‡ ̇ ¡˙΄‡ˡ ̇ 27 χÈ. ìœËËÌî Ò Í·ÒË‡ Á‡ ÙË̇·, ÒΉ ͇ÚÓ ÔÓ Ô˙Úˇ ÒË ÓÚÒÚ‡ÌË ÔÓ‰Ìˡ „Ë„‡ÌÚ ìÀ‚ÒÍËî Ò ÏËÌËχÎÌÓÚÓ 1:0. ¬ Ô‰˯Ìˡ Í˙„ ìœËËÌî ·ˇı‡ ÓÚÒÚ‡ÌËÎË ÎˉÂ‡ ‚ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ÷— ¿. ƒÛ„ËˇÚ ÙË̇ÎËÒÚ Á‡ ÍÛÔ‡Ú‡, ìÀËÚÂÍÒî, ÓÚÒÚ‡ÌË ÓÚ·Ó‡ ̇ ìÃË̸Óî, Ò˙˘Ó Ò ÏËÌËχÎÌÓÚÓ 1:0.

Юрген Клинсман

“Браун ГП” водят, “Макларън” наказани ŒÚ·Ó˙Ú Ì‡ ìÇÍ·˙Ìî  ͇̇Á‡Ì ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÓÚ ‘»¿ Á‡ ÔÓÔÛÒ͇Ì ̇ ÚË Ò˙ÒÚÂÁ‡Ìˡ ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚Ìˡ ¯‡ÏÔËÓÌ‡Ú Ì‡ ‘ÓÏÛ· 1. Շ͇Á‡ÌËÂÚÓ Â Á‡‡‰Ë ÓÔËÚ‡ Á‡ ËÁχχ ‚ √‡Ì ÔË Ì‡ ¿‚ÒÚ‡Îˡ. ìÇÍ·˙Ìî ˘Â ·˙‰‡Ú ‰ËÒÍ‚‡ÎËÙˈË‡ÌË Á‡ ÚË Ò˙ÒÚÂÁ‡Ìˡ, Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Ò ÔÓˇ‚ˇÚ ÌÓ‚Ë ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡ ÔÓ ‰ÂÎÓÚÓ ËÎË ‡ÍÓ ÚËÏ˙Ú

‰ÓÔÛÒÌ ‰Û„Ó ÔÓ‚ËÌÂÌËÂ. ìÇÍ·˙Ìî ·ˇı‡ Ó·‚ËÌÂÌË ‚ ÔÂÚ ÚÓ˜ÍË, ˜Â Ò‡ ̇Û¯ËÎË Ô‡‚‡Ú‡ ̇ ‘»¿. — Ôӷ‰‡Ú‡ ÒË ‚ ÔÓÒΉÌˡ ÒÚ‡Ú ‚ √‡Ì ÔË Ì‡ ¡‡ıÂÈÌ ÔËÎÓÚ˙Ú Ì‡ ì¡‡ÛÌ √œî ƒÊÂÈÒ˙Ì ¡˙Ú˙Ì Ò˙·‡ 31 ÚÓ˜ÍË Á‡ Ô˙‚ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ‚ÚÓË Â Ò˙ÓÚ·ÓÌËÍ˙Ú ÏÛ –Û·ÂÌÒ ¡‡˘ÂÎÓ - Ò 19, ‡ —·‡ÒÚË‡Ì ‘ÂÚÂÎ Â ÚÂÚË - Ò 18.

ZAMAN 9

Задкулисните подшушквания във Формула 1 —ÂÁÓÌ˙Ú ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1 Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ÔӘ̇ ‰ÓÒÚ‡ ËÁÌÂ̇‰‚‡˘Ó. »ÁÌÂ̇‰‡Ú‡ Ì ·Â „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ËÌÚË„‡ ̇ ÔËÒÚ‡Ú‡, ‡ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ËÌÚË„‡ Á‡‰ ÔËÒÚ‡Ú‡, ÏÂÊ‰Û ÍÛÎËÒËÚÂ. ÕˇÍÓÈ ÌÂÁ̇ÈÌÓ Í‡Í ÔÓ‰¯Û¯Ì‡ ̇ "·ËÚ‡ÌÒÍËÚÂ" ÚËÏÓ‚Â, ˜Â ‰ËÙÛÁ¸ÓËÚ ҇ ΄‡ÎÌË Ë ÎÓ¯ËÚ Òڇ̇ı‡ ‰Ó·Ë, ‡ ‰Ó·ËÚ - ÎÓ¯Ë. “ÂÁË, ÍÓËÚÓ ÓÚÍ˙ÒÓ ÒΉˇÚ ‘ÓÏÛ· 1, ˘Â Ò ‰ÓÒÂÚˇÚ Á‡ Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡ ‰Ûχ. ¿ÍÓ ËÁÍβ˜ËÏ ÚËχ ̇ "–‰ ¡ÛÎ", ÔË ÍÓËÚÓ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡¯Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÔÓ„ÂÒ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ ‰‚‡ ÒÂÁÓ̇, ÚÓ ‰ÛÌåõìåä „ËÚ ‰‚‡ ÚËχ, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë ÒÔÓÌËÌåõìåäîâ Ú ‰ËÙÛÁ¸ÓË, ËÁ‚Âm.mehmedov@zaman.bg ‰Ì˙Ê ‰˙Ô̇ı‡ ̇Ô‰, ÒΉ ͇ÚÓ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ ÚË-˜ÂÚËË ÒÂÁÓ̇ ÔÓ˜ÚË Ì ÔÓÏËËÒ‚‡ı‡ ÒÚ˙η˘͇ڇ. ”‚‡Ê‡‚‡Ï ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÏÌÓ„Ó –ÓÒ ¡‡ÛÌ, ÍÓÈÚÓ ÓÒ‚ÂÌ „ÓÎˇÏ ËÌÊÂÌÂ Â Ë ‰Ó·˙ ÒÚ‡Ú„, ÌÓ ÏË Â ˜Û‰ÌÓ Í‡Í Ú‡Í‡ Á‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚ÂÏ ‡·ÓÚ‡ ‚˙‚ ì‘Â‡Ëî Ì Ò ÒÂÚË Á‡ ‚˙ÔÓÒÌËÚ ‰ËÙÛÁ¸ÓË, ‡ ËÁ‚‰Ì˙Ê Ò„‡ ÏÛ Ò‚ÂÚ̇? Õ ˜Â Ò„‡ ÏÛ Ò‚ÂÚ̇, ‡ ‰ÓÒ„‡ ÒË ÏËÒίÂ, ˜Â ÒÔÓ‰ Ô‡‚ËÎÌË͇ ̇ ‘»¿ Ì ҇ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌË. » Í‡Í Òڇ̇ ڇ͇, ˜Â ÚÓ˜ÌÓ ÚÂÁË ÚË ÚËχ ‡ÁÚ˙ÎÍÛ‚‡ı‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Ô‡‚ËÎÌË͇, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ Ë ‘»¿ Á‡Ò‰‡‚‡ ÔÓ Í‡ÁÛÒ‡ Ò ‰ËÙÛÁ¸ÓËÚÂ Ë Ú ÔÓ Ò˙˘Ëˇ ̇˜ËÌ ‡ÁÚ˙ÎÍÛ‚‡ı‡ Ô‡‚ËÎÌË͇?! “Ó‚‡ ÌÂ˘Ó ÏË ·Â ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ. »ÌÚÂÂÒÌÓ Òڇ̇ ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1 ËÁ‚‰Ì˙Ê. ‡ÍÚÓ Â Ú˙„̇ÎÓ, ÒΉ ͇ÚÓ Ì‡ ÔÓÒΉÌˡ Á‡‚ÓÈ Ì‡Ô‡‚Ëı‡ ’‡ÏËÎÚ˙Ì ¯‡ÏÔËÓÌ ÏË̇Îˡ ÒÂÁÓÌ, ÌË˘Ó ˜Û‰ÌÓ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ Ô‡Í Ì„ӂ Ò˙̇Ó‰ÌËÍ ‰‡ Òڇ̠¯‡ÏÔËÓÌ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ƒÊÂÈÒ˙Ì ¡˙Ú˙Ì. ÕÓ Â Ì‡Îˈ ‰ÌÓ ÓÚÍËÚÓ Ì‰ӂÓÎÒÚ‚Ó ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ì‘Â‡Ëî, ìÇÍ·˙Ìî Ë ÓÒڇ̇ÎËÚ ÓÚ ÔÓÎËÚË͇ڇ ̇ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‘»¿ Ë ÌÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ „ÂÌÂ‡ÎÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ ̇ ìÃÂˆÂ‰ÂÒî ƒËÚÂ ÷Âگ Á‡ˇ‚Ë Ô‰ ÒÔ. "‘ÓÍÛÒ": "»Ï‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‡ÁÏËÒÎËÏ ‚˙ıÛ Ì‡¯‡Ú‡ ‡Ì„‡ÊË‡ÌÓÒÚ ‚˙‚ ‘1, ‡ÍÓ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ڇ͇" Ë ¯ÂÙÓ‚ÂÚ ̇ ‘»¿ Ò ÔÓÒÚÂÒ̇ı‡ χÎÍÓ Ë ÔÓ·˙Á‡ı‡ ‰‡ ÓÚÏÂÌˇÚ Ô·ÌË‡ÌËÚ ͇̇Á‡Ìˡ ÒÂ˘Û ÚËχ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò Ò͇̉‡Î‡ Ò Ì‡Âʉ‡Ìˡڇ ÓÚ ·ÓÍÒ‡ Í˙Ï ’‡ÏËÎÚ˙Ì. ¡˙ÌË ≈Í˙ÎÒÚÓÌ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·  ̇ˇÒÌÓ, ˜Â ÌÂψËÚ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ˇ‰ÓÒ‚‡Ú, ‡ ÌÂÏˆË Ë ËڇΡ̈Ë, ‚ÁÂÚË Á‡Â‰ÌÓ ‚˙Ó·˘Â. ¡Ëڇ̈ËÚ ˇ‰ÓÒ‡ı‡ ÌÂψËÚÂ Ë ËڇΡ̈ËÚÂ Ë Ú‡Í‡ Ò‚ÂÚ˙Ú ‚ˉˇ ‰‚ ҂ÂÚÓ‚ÌË ‚ÓÈÌË. ¬ÓÈ̇ ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1 ‰‚‡ ÎË ˘Â Ëχ, ÌÓ ‡ÍÓ Ì¢‡Ú‡ ‚˙‚ˇÚ, ͇ÍÚÓ Â Ú˙„̇ÎÓ, ÌË˘Ó ˜Û‰ÌÓ ‰‡ Ëχ ÓÚÍËÚË ·ÛÌÚÓ‚Â ‰Ó ÓÚÚ„ΡÌ ̇ ÚËÏÓ‚Â ÓÚ ‘ÓÏÛ· 1, ‰ÓË Ë ‡ÁˆÂÔ‚‡Ì ̇ ‘ÓÏÛ· 1 ‚ ‰ËÌ ÔÓ-ÔÂÒËÏËÒÚ˘ÂÌ ÒˆÂ̇ËÈ. —„‡ ÌˇÍÓË Ô‡Í ˘Â ͇ʇÚ, ˜Â ‡Á‚Ë‚‡Ï ÌˇÍ‡Í‚Ë ÚÂÓËË Ì‡ ÍÓÌÒÔË‡ˆËËÚÂ, ÌÓ, ͇ÍÚÓ Ò ͇Á‚‡, Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ ÌˇÏ‡ Ó„˙Ì, ÔÛ¯ÂÍ Ì ËÁÎËÁ‡. ¿ Ó„˙Ì Ëχ. “˙È Í‡ÚÓ ·Û‰ˇÚ ÒÂËÓÁÌË Ò˙ÏÌÂÌˡ ÔÓ‰¯Û¯Í‚‡Ìˡڇ Á‡ ΄‡ÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‰ËÙÛÁ¸ÓËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‰‡‚‡Ú Á̇˜ËÚÂÎ̇ Ô‰ÌË̇ ̇ Ó·ËÍÓÎ͇, ‡ÁÎË͇, ÍÓˇÚÓ Â ‰ÓÒÚ‡ ÒÂËÓÁ̇ ‰ÓË Ë Á‡ „ÓÎÂÏË ÚËÏӂ ͇ÚÓ ì‘Â‡Ëî, ìÇÍ·˙Ìî Ë ì–ÂÌÓî. —„‡ ˇ‚ÌÓ Ë Ú ˘Â Ò ÓÔËÚ‡Ú ‰‡ ‡Á‡·ÓÚˇÚ ‚˙ÔÓÒÌËÚ ‰ËÙÛÁ¸ÓË ‰Ó Ò˙ÒÚÂÁ‡Ìˡڇ ‚ ≈‚ÓÔ‡, ‰‡ÊÂ ÌˇÍÓË ÔӘ̇ı‡ ‚˜Â, ÌÓ "ÚÓÈ͇ڇ" ("¡‡ÛÌ", "–‰ ¡ÛÎ" Ë "”ËΡÏÒ") ˘Â ‰˙ÔÌ‡Ú Á̇˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ô‰, ‰Ó͇ÚÓ ÓÒڇ̇ÎËÚ ̇‚‡ÍÒ‡Ú ÚÓ˜ÍÓ‚ÓÚÓ ËÁÓÒÚ‡‚‡ÌÂ.


10 Z A M A N Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î 4 - 10 ÌÀÉ 2009

Íàñèëèåòî ñå îòðàçÿâà íà íÿêîëêî ïîêîëåíèÿ â ñåìåéñòâîòî Ã˙Ê˙Ú Ì Ô‚˙ÁıÓʉ‡ ÊÂ̇ڇ, Úˇ Ì  ÔÓ-ÌËÒ¯‡ ÓÚ Ì„Ó. œÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÊÂ̇ڇ  ‡‚ÌÓÒÚÓÈÌÓ Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ï˙ʇ. ΔÂ̇ڇ  Ô˙ÎÌÓˆÂÌÂÌ Ë ‡‚ÂÌ Ô‡Ú̸Ó ̇ Ï˙ʇ. ÕÂÈ̇ڇ ˜Ó‚¯͇ ÔËÓ‰‡ ÌËÚÓ Â ÔÓ-ÌËÒ¯‡, ÌËÚÓ Ò ÓÚ΢‡‚‡ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡ Ï˙ʇ. ΔÂ̇ڇ  ‚‡Ê̇ Á‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡, ÍÓÎÍÓÚÓ Â ‚‡ÊÂÌ Ë Ï˙Ê˙Ú. œ‡‚‡Ú‡ Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚËÚ ̇ ÊÂ̇ڇ Ò‡ ‡‚ÌÓÒÚÓÈÌË Ì‡ ÚÂÁË Ì‡ Ï˙ʇ, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì Á̇˜Ë, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ë‰ÂÌÚ˘ÌË. “ˇ·‚‡ ‰‡ Á̇ÂÏ, ˜Â ‡‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ë Â‰Ì‡Í‚ÓÒÚÚ‡ Ò‡ ‰‚ Ò˙‚ÒÂÏ ‡Á΢ÌË Ì¢‡. Ã˙Ê˙Ú Ë ÊÂ̇ڇ Ì ҇ ˉÂÌÚ˘ÌË, ‡ Ò‡ ‡‚ÌË. –‡ÁÎË͇ڇ ÏÂÊ‰Û ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó Ë Â‰Ì‡Í‚ÓÒÚ Â ÓÚ Ó„ÓÏÌÓ Á̇˜ÂÌËÂ. ‘‡ÍÚ˙Ú, ˜Â Ï˙Ê˙Ú ÔËÚÂʇ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÙËÁ˘ÂÒ͇ ÒË·, Ì „Ó Ô‡‚Ë ÔÓ-‚‡ÊÂÌ ËÎË ÔÓ-‚ËÒ¯ ÓÚ ÊÂ̇ڇ. “Ó‚‡ ͇˜ÂÒÚ‚Ó Ì ÏÛ ‰‡‚‡ Ô‡‚Ó ‰‡ ‚ÎËÁ‡ ‚ ÓΡڇ ̇ ÔÓÚËÒÌËÍ, ̇ÔÓÚË‚, ‚ ÚÓ‚‡ ͇˜ÂÒÚ‚Ó Â ‚ÎÓÊÂ̇ Ï˙‰ÓÒÚ, ÚÓ Â ‰‡‰ÂÌÓ Ì‡ Ï˙ʇ, Á‡ ‰‡ Ô‡ÁË Ë Á‡ÍËΡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ÛÒ¢‡Ì Á‡ Û˛Ú Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ, Ì Á‡ χÎÚÂÚË‡ÌÂ Ë Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÛÊ‡Ò ‚ Ì„Ó. œÓ·ÎÂÏ˙Ú Á‡ ̇ÒËÎËÂÚÓ Ì‡‰ ÊÂÌËÚ  Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Î ‚Ë̇„Ë. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ Ì‡ÒËÎËÂÚÓ Ò Ò¢‡ ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, ͇ÚÓ ÚÓ Â ÔÓˇ‚ÂÌÓ ÓÚ Ò˙ÔÛ„‡ ÒÂ˘Û Ò˙ÔÛ„‡Ú‡. ‘ÓÏËÚ ̇ ̇ÒËÎË ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ò‡ ‡Á΢ÌË: Ì‡Ì‡ÒˇÌ ̇ ÔÓ·ÓÈ, Û‰ˇÌÂ, ËÚ‡ÌÂ, Á‡Ô·ıË, ӷˉË, ÂÏÓˆËÓ̇ÎÌÓ Ì‡ÒËÎËÂ, ËÁ‡ÁÂÌÓ ‚ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÔÒËı˘ÂÒÍË ‰ËÒÍÓÏÙÓÚ - ÛÌËÊÂÌË ̇ ÊÂ̇ڇ, Á‡Ô·ıË Á‡ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ Ì‡ÒËÎËÂ, Á‡Ô·ıË, ˜Â ˘Â È ‚ÁÂÏ ‰Âˆ‡Ú‡, ˜Â ˘Â È ÓÚÌÂÏ ÊËÎˢÂÚÓ, ˜Â ˘Â ˇ ÛÌËÁË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ˜ÂÁ Í΂ÂÚË Ë ‰. œÓÌˇÍÓ„‡ ÊÂ̇ڇ  Î˯‡-

‚‡Ì‡ ÓÚ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ô‡ËÚÂ. ‘Óχ ̇ ̇ÒËÎËÂ Â Ë ÒÂÍÒÛ‡ÎÌËˇÚ ÚÓÏÓÁ. ¬Ò˘ÍËÚ ÚÂÁË Ë ‰Û„Ë ÙÓÏË Ì‡ ̇ÒËÎË ҇ ‚Ò Ò‰ÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ Ì‡ÒËÎÌËÍ˙Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡, Á‡ ‰‡ ÔÓ͇Ê Ô‚˙ÁıÓ‰ÒÚ‚Ó. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÔÓˇ‚‡ ̇ ‰Óχ¯ÌÓ Ì‡ÒËÎË Ò Ò¢‡ ÒΉ ÛÔÓÚ·‡ ̇ ‡ÎÍÓıÓÎ. ¬ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ò ÒÏˇÚ‡, ˜Â ̇ÒËÎËÂÚÓ Ò Ò¢‡ ÔÓ˜ÂÒÚÓ ‚ ÔÓ-χÎÍÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, ÌÓ ÔÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ ÒÓ˜Ë, ˜Â ̇ÒËÎË Ò Ò¢‡ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ÒÎÓ‚ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ. Ç͇ Á‡ ÒÎÛ˜‡ËÚ ‰‡ ÌˇÏ‡ ÚӘ̇ ÒÚ‡ÚËÒÚË͇, ÔÓÎË-

ˆËˇÚ‡ ÒÏˇÚ‡, ˜Â ̇ ‚ÒÂÍË ˜ÂÚËË ÊÂÌË Â‰Ì‡  ÔÓ‰ÎÓÊÂ̇ ̇ ÙËÁ˘ÂÒÍË ËÎË ÔÒËı˘ÂÒÍË ÚÓÏÓÁ. ÃÌÓ„Ó ÓÚ ÊÂÌËÚ Ì ÒÔÓ‰ÂÎˇÚ Ò ÌËÍÓ„Ó, ˜Â Ò‡ ÊÂÚ‚‡ ̇ ‰Óχ¯ÌÓ Ì‡ÒËÎËÂ. “ÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ Â ÒÏˇÚ‡Ì Á‡ "Ú‡·Û" Ë ÌÂ˘Ó Ò‡ÏÌÓ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÌË. "ΔÂÚ‚‡Ú‡ Ò Ò‡ÏÛ‚‡, ˜Â  ÊÂÚ‚‡ ̇ ̇ÒËÎËÂ" - Á‚Û˜Ë ‡·ÒÛ‰ÌÓ, ÌÓ Â Ù‡ÍÚ. —˜ËÚ‡ Ò Á‡ ÔÓ-Ô‡‚ËÎÌÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ‰‡ Ì Ò ӷÒ˙ʉ‡ Ò ÌËÍÓÈ ‰Û„ ÓÒ‚ÂÌ Ò Ì‡È-·ÎËÁÍËÚÂ Ë ‰Ó‚ÂÂÌË ıÓ‡ - ͇ÚÓ ÔˡÚÂÎÍË ËÎË Ó‰ËÚÂÎË, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÊÂÚ‚‡Ú‡ ÔÓ-

ÎÛ˜‡‚‡ Ò˙˜Û‚ÒÚ‚ËÂ Ë ÌË˘Ó ‰Û„Ó. œÓÎÛ˜‡‚‡ Ò ڇ͇, ˜Â ÊÂÚ‚‡Ú‡, ·ÂÁ ‰‡ ËÒ͇, ÔËÍË‚‡ ̇ÒËÎÌË͇ Ë Ì‡ÒËÎËÂÚÓ ÒË ÔÓ‰˙Îʇ‚‡. ÕˇÍÓË ÔÓÚ˙Ô‚¯Ë ͇Á‚‡Ú, ˜Â Ò ÚÓ‚‡ Ò ҂ËÍ‚‡ Ë ÒÚ‡‚‡ ̇˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ. “Ó‚‡  Ô˙ÎÂÌ ‡·ÒÛ‰, ‡ÍÓ ÌˇÍÓÈ Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒËÎÂÌ ÙËÁ˘ÂÒÍË Ë ÔÒËı˘ÂÒÍË, ˜Â ÏÓÊ ‰‡ Ò‚ËÍÌÂ Ò Ì‡ÒËÎËÂÚÓ Ë Ò ÔËÏËˇ‚‡ Ò ÚÓ‚‡, ÚÓ ÚÓÈ ‚Ó‰Ë ÌÂ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ, ÓÒÌÓ‚‡Ì ̇ ÒÚ‡‰‡ÌËÂÚÓ Ë ·ÓÎÂÁÌÂÌÓÚÓ Ú˙ÔÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Ì  Ô‡‚ËÎÌÓ, ÌËÍÓÈ Ì Á‡ÒÎÛʇ‚‡ Ú‡Í˙‚ ÊË‚ÓÚ. Ñ ÍÈÌÊÀ : Ò ÓÐ Ã ÓÒ Å Íà ÈÍ

П Р ОД Ъ Л Ж Е Н И Е ОТ С Т РА Н И Ц А 1

Проблемът за насилието над жените е съществувал винаги. Най-често насилието се среща в семейството, като то е проявено от съпруга срещу съпругата. Проучването сочи, че насилие се среща във всички слоеве на обществото.

Îò íàñèëèåòî íàä ìàéêàòà ñòðàäàò è äåöàòà ÃÌÓ„Ó Ò‡ Ô˘ËÌËÚ ‰‡ Ò Ú˙ÔË Ì‡ÒËÎËÂÚÓ, ̇È-˜ÂÒÚÓ ÊÂÌËÚ ͇Á‚‡Ú: "Ú˙Ôˇ Á‡‡‰Ë ‰Âˆ‡Ú‡", ÌÓ ‡ÍÓ ‚ ‰ÌÓ ÒÂχÈÒÚ‚Ó Ëχ ̇ÒËÎË - ·‡˘‡Ú‡ ·Ë χÈ͇ڇ Ô‰ ‰Âˆ‡Ú‡, Ó·Ëʉ‡ ˇ Ë ˇ Û„‡Â, ÚÓ ÚÂÁË ‰Âˆ‡ Ì ҇ ˘‡ÒÚÎË‚Ë ÓÚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Ú‡Í˙‚ ·‡˘‡. ƒÂˆ‡Ú‡ ‚ Ú‡ÍË‚‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÒÚ‡‰‡Ú, ̇Û¯‡‚‡ Ò ڡıÌÓÚÓ ÔÒËı˘ÂÒÍÓ Á‰‡‚Â, ‚˙ÁÏÓÊ̇ Â Ë ÔÓˇ‚‡Ú‡ ̇ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË ÔÓ·ÎÂÏË. ƒÂˆ‡ ÓÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, ‚ ÍÓËÚÓ Ëχ ̇ÒËÎËÂ, ˜ÂÒÚÓ Ò‡ ‡„ÂÒË‚ÌË ËÎË Á‡Ú‚ÓÂÌË ‚ Ò· ÒË - ‰ÂÔÂÒË‡ÌË, ÚÓ‚‡ ͇ÚÓ ˆˇÎÓ Ò ÓÚ‡Áˇ‚‡ ̇ Úˇı̇ڇ ÔÒËıË͇ Ë ÓÒÚ‡‚ˇ ÌÂÁ‡Î˘ËÏË ·ÂÎÂÁË ‚ ΢ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Á‡ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ. “‡ÍË‚‡ ‰Âˆ‡  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ̇ÒËÎË ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚ ÒË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ò˙Á‰‡‚‡Ú. ƒÂˆ‡, ҂ˉÂÚÂÎË Ì‡ ̇ÒËÎËÂ, ˜ÂÒÚÓ Ì Ò ÒÔ‡‚ˇÚ ‰Ó· ‚ Û˜ËÎˢÂ, ËÏ‡Ú ÔÓ·ÎÂÏË ‚˙‚ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ Ò ‰Û„ËÚ ‰Âˆ‡, ̇Ô„̇ÚË Ò‡, ÚÛ‰ÌÓ Á‡ÒÔË‚‡Ú, ÒÔˇÚ ÌÂÒÔÓÍÓÈÌÓ Ë ËÏ‡Ú ÍӯχË, ËχÚ

Какво е домашно насилие? ” Ì‡Ò ÔÂÁ χÚ 2005 „. Ô‡·ÏÂÌÚ˙Ú ÔË «‡ÍÓÌ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û ‰Óχ¯ÌÓÚÓ Ì‡ÒËÎËÂ. —ÔÓ‰ Á‡ÍÓ̇ ̇ÒËÎË  ‚ÒˇÍÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ËÎË ÓÔËÚ Á‡ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ, ÔÒËı˘ÂÒÍÓ ËÎË ÒÂÍÒÛ‡ÎÌÓ Ì‡ÒËÎË ÒÂ˘Û ˜ÎÂÌӂ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË ÏÂÊ‰Û Îˈ‡, ÍÓËÚÓ ÊË‚ÂˇÚ Á‡Â‰ÌÓ. œÂ‰Ë ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË Á‡ÍÓÌ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ Ì‡ÒËÎË ÏÓʯ ‰‡ Ò ÔÂÒΉ‚‡ ÔÓ ‡ÁÔÓ‰·ËÚ ̇ Շ͇Á‡ÚÂÎÌˡ ÍÓ‰ÂÍÒ Á‡ ÚÂÎÂÒÌË ÔÓ‚‰Ë. ÕÓ‚ËˇÚ „‡Ê‰‡ÌÒÍË Á‡ÍÓÌ ÓÔ‡‚ÓÏÓ˘‡‚‡ Ò˙‰‡ ‰‡ ËÁ‰‡‚‡ Ò˙‰Â·ÌË Á‡·‡ÌË, ‰‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ ÓÚ ÊËÎˢÂÚÓ Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏ ̇ÒËÎÌË͇, ‰‡ ̇·„‡ „ÎÓ·Ë. ΔÂÚ‚‡Ú‡ ̇ ̇ÒËÎË ÏÓÊ ‰‡

Ò ӷ˙Ì Á‡ Ò˙‰ÂÈÒÚ‚Ë Í˙Ï Ì‡È-·ÎËÁÍÓÚÓ ‡ÈÓÌÌÓ ÔÓÎˈÂÈÒÍÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. œÓÎËˆËˇÚ‡ Ë ÒӈˇÎÌËÚ ‡·ÓÚÌËˆË Ì‡ÒÓ˜‚‡Ú ÊÂÚ‚ËÚ ̇ ‰Óχ¯ÌÓ Ì‡ÒËÎË Í˙Ï ÍËÁËÒÌËÚ ˆÂÌÚÓ‚Â. ¬ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Ëχ 15 ÍËÁËÒÌË ˆÂÌÚ˙‡, ÍÓËÚÓ ÓÒË„Óˇ‚‡Ú ÔÓÏÓ˘, ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Ë ‚ÂÏÂÌÂÌ ÔÓ‰ÒÎÓÌ Ì‡ ÊÂÚ‚ËÚ ̇ ̇ÒËÎËÂ. ¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ô‰Ë, Ò„‡ ‚Ò Ôӂ˜ ÊÂÌË Ò˙·Ë‡Ú ÒÏÂÎÓÒÚ ‰‡ Ò ÓÔ·˜‡Ú ÓÚ ÔÓˇ‚ÂÌÓ Ì‡‰ Úˇı ‰Óχ¯ÌÓ Ì‡ÒËÎËÂ. ΔÂÌËÚ ÊÂÚ‚Ë Ì‡ ̇ÒËÎË Úˇ·‚‡ ‰‡ Á̇ˇÚ, ˜Â Ëχ ̇˜ËÌË ÚÓ ‰‡ ·˙‰Â Ô‰ÓÚ‚‡ÚÂÌÓ Ë ‚ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔËÏËˇ‚‡Ú Ë ‰‡ Ú˙ÔˇÚ Ì‡ÒËÎËÂ.

̇Û¯ÂÌ ‡ÔÂÚËÚ. ƒÂˆ‡Ú‡ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡ÒÚ‡Ú ÒÔÓÍÓÈÌË Ë ˘‡ÒÚÎË‚Ë, ‡ÍÓ ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ëχ ̇ÒËÎËÂ. ¿ÍÓ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌÓ ‚Ò˘ÍÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ ̇ÒËÎËÂÚÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ô‰ÓÚ‚‡ÚÂÌÓ, ÔÓ-‰Ó·  ‰‡ Ò ÔÓˇ‚Ë ÒÏÂÎÓÒÚ Ë ¯ËÚÂÎÌÓÒÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÊÂ̇ڇ. œÓ‰Ó·Â Ò Â‰ËÌ Ó‰ËÚÂÎ, Ò ÍÓ„ÓÚÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ˘Â Ò‡ ÒÔÓÍÓÈÌË, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ò ‰ÂÔÂÒË‡Ì‡, ËÁÌÂ‚Â̇, ÂÏÓˆËÓ̇ÎÌÓ ËÁÚÓ˘Â̇ χÈ͇ Ë ·‡˘‡ ̇ÒËÎÌËÍ. ÕˇÍÓË ÊÂÌË Ú˙ÔˇÚ Ì‡ÒËÎËÂÚÓ Ì‡‰ Úˇı, Á‡˘ÓÚÓ ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ‡ÍÓ ÓÒÚ‡Ì‡Ú Ò‡ÏË, ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇÚ ÓÚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ „Ή̇ ÚӘ͇. ƒÛ„Ë ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â  ÔÓ‰Ó· ‰‡ Ò Ú˙ÔË, Á‡˘ÓÚÓ ‡Á‚Ó‰˙Ú Â ÌÂ˘Ó Ò‡ÏÌÓ Ë ˘Â ÔÓÒ‡ÏˇÚ Ó‰‡ ÒË, ‡ÍÓ Ò ‡Á‚‰‡Ú. »ÁÒΉ‚‡Ìˡڇ ÒÓ˜‡Ú, ˜Â ÊÂÌËÚ ÊÂÚ‚Ë Ì‡ ̇ÒËÎË ËÏ‡Ú ÔÓ-˜ÂÒÚÓ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË, ÔÒËı˘ÂÒÍË Ë ÂÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌË ÔÓ·ÎÂÏË. œÓÒΉˈËÚ ÓÚ Ì‡ÒËÎË Ò ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ˜ÂÒÚÓ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÍÓÎÂÌˡ ‚ ‰ÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó.


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 4 - 10 ÌÀÉ 2009

Ðóñå - ãðàäúò íà 60-òå êîðàáà Културно-историческо наследство на Русе Русе заема важно място в българската национална история и има богато културно-историческо наследство. Около 200 сгради в Русе се числят към фонда на архитектурно-историческото наследство, от които 12 са особено ценни. На първо място е До-

ходното здание с крилатия Меркурий на покрива (Стария театър), построено през 1902 г., което заедно с Паметника на свободата (1908) са символите на Русе. Сред най-забележителните културно-исторически паметници са и Музикалната гимна-

зия, Католическата църква, сградите на Спестовната каса и др. Към старите забележителности са и крепостта Левентабия, портата от Митириза "Кюнтукапия", Махмудовата колона, църквата "Св. Троица" от началото на XVII век, Флотската кула.

Ïúðâèòå èíñòèòóöèè íà Áúëãàðèÿ œÂÁ ÓÒχÌÒÍÓÚÓ ‚·‰Ë˜ÂÒÚ‚Ó –ÛÒ Ò ÓÙÓÏˇ ͇ÚÓ ˆÂÌÚ˙ ̇ „ÓÎˇÏ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡Ú˂̇ ӷ·ÒÚ (“Û̇ ‚Ë·ÂÚ). “Ó‚‡ ‰‡‚‡ ÒËÎÂÌ Ú·Ò˙Í Ì‡ Ì„ӂÓÚÓ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ Ë ÍÛÎÚÛÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ. ¬ Í‡ˇ ̇ XIX ‚ÂÍ Ë Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ XX ‚ÂÍ –ÛÒ Ò ÙÓÏË‡ ͇ÚÓ Ì‡È-„ÓÎÂÏˡ Ë Í‡ÒË‚ „‡‰ ̇ ¡˙΄‡ˡ, Ò ÔÓ‰˜ÂÚ‡Ì Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ó·ÎËÍ Ë Ú‡‰ËˆËË. »Á„‡Ê‰‡Ú Ò ‰ˈ‡ ÒÚËÎÌË Ò„‡‰Ë Ò ÛÌË͇Î̇ ‚˙̯̇ Ë ‚˙Ú¯̇ ‰ÂÍÓ‡ˆËˇ ‚ ÒÚËÎ "ÒˆÂÒËÓÌ". œÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ ‚˙ÁÌËÍ‚‡Ú Ô˙‚ËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË Ì‡ Ï·‰‡Ú‡ ·˙΄‡Ò͇ ‰˙ʇ‚‡ ͇ÚÓ: Ô˙‚ËÚÂ

·‡ÌÍË Ë Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂÎÌË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡, Ô˙‚ˡ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÂÌ Ú‡Ú˙, Ô˙‚‡Ú‡ ·˙΄‡Ò͇ ÍËÌÓÔÓÊÂÍˆËˇ Ë Ú.Ì. Õ‡ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ ӷ·ÒÚÚ‡ Ò‡ „ËÒÚË‡ÌË ÓÍÓÎÓ 30 Ô‡ÏÂÚÌË͇ ̇ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡ Ò Ì‡ˆËÓ̇ÎÌÓ Á̇˜ÂÌËÂ. ÛÎÚÛÌÓ-ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÚÓ Ì‡ÒΉÒÚ‚Ó Â ÒËÎÌÓ ÍÓ̈ÂÌÚË‡ÌÓ „·‚ÌÓ Ì‡ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ Ó·˘Ë̇ –ÛÒÂ Ë Ó·˘Ë̇ »‚‡ÌÓ‚Ó. ƒÓ· ‡Á‚ËÚ‡ ‚ ӷ·ÒÚÚ‡  ÏÛÁÂÈ̇ڇ ÏÂʇ, Ò˙ÒÚÓˇ˘‡ Ò ÓÚ 3 ÏÛÁ¡. ŒÒ‚ÂÌ ·Ó„‡ÚÓÚÓ ÍÛÎÚÛÌÓ-ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓ Ì‡ÒΉÒÚ‚Ó Ì‡ –ÛÒ ‚ Ì„ӂËÚ ÓÍÓÎÌÓÒÚË Ëχ ‰‚ ÍÛÎ-

ÚÛÌÓ-ËÒÚÓ˘ÂÒÍË ÁÓÌË - ¿– "»‚‡ÌÓ‚ÒÍË Ò͇ÎÌË ˆ˙Í‚Ë" (‚Íβ˜ÂÌ ‚ ÒÔËÒ˙͇ ̇ fiÕ≈— Œ) Ë "—‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ÂÌ „‡‰ ◊Â‚ÂÌ" (̇ˆËÓ̇ÎÂÌ Ô‡ÏÂÚÌËÍ). –ÂÁÂ‚‡ÚËÚ Ò ̇ÏË‡Ú ‚ ‰ÓÎË̇ڇ ̇ . –ÛÒÂÌÒÍË ÀÓÏ, ÍÓˇÚÓ Ò ÓÚ΢‡‚‡ Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ·Ó„‡Ú‡ ÙÎÓ‡ Ë Ù‡Û̇ Ë Ô‰·„‡ ÓÚ΢ÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÂÍÓ- Ë ÓÌËÚÓÎÓÊÍË ÚÛËÁ˙Ï. »Ï‡ Ë ‚Ëү ۘ·ÌÓ Á‡‚‰ÂÌË –ÛÒÂÌÒÍËˇÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ. “Â΂ËÁËÓÌ̇ڇ ÍÛ· c˙Ò Ò‚ÓËÚ 206 Ï Â Ì‡È-‚ËÒÓ͇ڇ ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ ÍÛ· ̇ ¡‡Î͇ÌËÚÂ. Õ‡ ÒÚÓÚÌˡ ÏÂÚ˙ Ëχ ÒÙÂ˘ÂÌ ÍÓÍÚÂÈÎ-·‡. ÑÍÈ Ì ÊÀ : È Ñ À Ø È ÌØ ÅÊ

6 Ï‡È Ì ҇ÏÓ Â √ÂÓ„¸Ó‚‰ÂÌ, ‡ Ë Ô‡ÁÌËÍ˙Ú Ì‡ ̇È-„ÓÎÂÏˡ Í‡È‰Û̇‚ÒÍË „‡‰ –ÛÒÂ. Õ‡ ÚÓÁË ‰ÂÌ ÛÒ˜ÛÍÎËË ˜ÂÒÚ‚‡Ú ‰‚‡ Ô‡ÁÌË͇ ‚ ‰ÌÓ. œÓ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Ô‰ÒÚ‡‚ˇÏ ̇Í‡ÚÍÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÒÚÓˡڇ Ë ÍÛÎÚÛÌÓ-ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÚÓ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÁË „‡‰ Ë ˜ÂÒÚËÚËÏ Ô‡ÁÌË͇ ̇ ÛÒÂ̈Ë! —‡ÍÒ‡„ËÌÚ‡ œËÒÚ‡ (ÿÂÈÒÂÚÚ ÍÓ‡·‡) - ڇ͇ Ò‡ ̇˘‡ÎË ËÏΡÌËÚ –ÛÒÂ. »Á‚ÂÒÚ̇ڇ –ÛÒÂÌÒ͇ ÒÂÎË˘Ì‡ ÏÓ„Ë· Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Î‡ ÔÂ‰Ë Ôӂ˜ ÓÚ 5000 „Ó‰ËÌË. ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÌÓ‚‡Ú‡ Â‡ ‚˙ıÛ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ „‡‰ –ÛÒ  ‚˙ÁÌËÍ̇ÎÓ ‡ÌÚ˘ÌÓ ÒÂÎˢ —‡ÍÒ‡„ËÌÚ‡ œËÒÚ‡. œÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‰Ó VI ‚ÂÍ. ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ XVII ‚ÂÍ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ËÏÂÚÓ –ÛÒ˜ÛÍ (ÇÎ˙Í –ÛÒÂ). œÂÁ 1864 „. „‡‰˙Ú ÒÚ‡‚‡ ˆÂÌÚ˙ ̇ ƒÛ̇‚Ò͇ڇ ӷ·ÒÚ ‚ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ. œÂÁ 1866 „.  Á‡‚˙¯ÂÌ ÒÚÓÂÊ˙Ú Ì‡ Ô˙‚‡Ú‡ ÊÔ ÎËÌˡ ‚ ·˙΄‡ÒÍËÚ ÁÂÏË - –ÛÒ˜ÛÍ-¬‡̇. ¡ËÎÓ Ò˙Á‰‡‰ÂÌÓ Ô˙‚ÓÚÓ ÏÓ‰ÂÌÓ ÁÂωÂÎÒÍÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó ìÕÛÏËÌÂî (Œ·‡ÁˆÓ‚ ˜ËÙÎËÍ). ŒÚÍËÚ‡  Ô˜‡ÚÌˈ‡ Ò Ï‡¯ËÌË ÓÚ ¬ËÂ̇, ‚ ÍÓˇÚÓ Ò Ô˜‡Ú‡ÎË ‚ÂÒÚÌˈË, ÍÌË„Ë Ë Û˜Â·ÌˈË. œÂÁ 1843 „. ¿ÎÂÍ҇̉˙ –ÛÒÂÚ ËÁ‰‡‚‡ ‚ —Ú‡Ò·Û„ Ô˙‚‡Ú‡ „ÂÓ„‡ÙÒ͇ ͇Ú‡ ̇ ¡˙΄‡ˡ ̇ ·˙΄‡ÒÍË ÂÁËÍ. œÂÁ 1881 „.  ÓÚÍËÚÓ Ë Ô˙‚ÓÚÓ ÏÓÒÍÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓ Û˜ËÎˢÂ, ÔÂÏÂÒÚÂÌÓ ÔÓÍ˙ÒÌÓ ‚˙‚ ¬‡̇. —˙˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇  Ò˙Á‰‡‰Â̇ Ë Ô˙‚‡Ú‡ ·˙΄‡Ò͇ ·‡Ì͇ "√Ë‰‡Ô". ˙Ï Í‡ˇ ̇ XIX ‚ÂÍ ‚ „‡‰‡ Ú‚ÓˇÚ ÏÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÒÚÌË ‡ıËÚÂÍÚË, ıÛ‰ÓÊÌËÍ-‰ÂÍÓ‡ÚÓË, Ô‡ÍÓÒÚÓËÚÂÎË. ÕÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ë ‰ÓÒ„‡ –ÛÒ Ò ҘËÚ‡ Á‡ ̇È-‚ÓÔÂÈÒÍˡ ·˙΄‡ÒÍË „‡‰. –ÓΡڇ ̇ „‡‰‡ ̇‡ÒÚ‚‡ Ӣ ÔÓ‚Â˜Â Ò ÔÓÒÚÓˇ‚‡ÌÂÚÓ ÔÂÁ 1954 „. ̇ Ú.̇. "ÃÓÒÚ Ì‡ ‰ÛÊ·‡Ú‡" ÏÂÊ‰Û ·˙΄‡ÒÍˡ Ë ÛÏ˙ÌÒÍˡ ·ˇ„. œÓ̇ÒÚÓˇ˘ÂÏ –ÛÒ  ÍÛÔÂÌ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË, Ú‡ÌÒÔÓÚÂÌ, ÍÛÎÚÛÂÌ Ë ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË ˆÂÌÚ˙.

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVII, ÁÐÎÉ 19 (850) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0878 52 86 27 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ïëîâäèâ - Àëè ÔÈÊÐÅÒ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Õþñåèí ÞÑÓÔ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

Спад в потреблението на безалкохолни напитки «‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ‚ ÔÂËÓ‰‡ ÒΉ 1997 „. ‚ ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁ‡ÎÍÓıÓÎÌË Ì‡ÔËÚÍË Á‡ Ô˙‚ÓÚÓ ÚËÏÂҘˠҠÓÚ˜ËÚ‡ ÒÔ‡‰. «‡ ÚËÚ ÏÂÒˆ‡ ̇ 2009 „. ÚÓ Â Ò 1% ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ Ô‰ıӉ̇ڇ „Ó‰Ë̇. Õ‡ Ô‡Á‡‡ Ò‡ ‡ÎËÁË‡ÌË Ì‡ÔËÚÍË ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 308 ÏÎÌ. ÎËÚ‡ ÒÂ˘Û 311 ÔÂÁ Ô‰ıӉ̇ڇ „Ó‰Ë̇. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ¿ÒӈˇˆËˇÚ‡ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ ·ÂÁ‡ÎÍÓıÓÎÌË Ì‡ÔËÚÍË ‚ ¡˙΄‡ˡ. œË ·ÛÚËÎË‡ÌËÚ ‚Ó‰Ë ÔÓ‰‡Ê·ËÚ ҇ ÔÓ-ÌËÒÍË Ò 2%. œÓÚ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ̇ÚÛ‡ÎÌË ÏËÌÂ‡ÎÌË ‚Ó‰Ë Â Ì‡Ï‡ÎˇÎÓ Ò 3%, ̇ Ú‡ÔÂÁÌËÚ ‚Ó‰Ë - Ò 5%.

≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔË ‚Ó‰ËÚÂ, Ô‰·„‡ÌË Á‡ ÒËÒÚÂÏËÚ ÚÓÔ·/ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡, Ëχ ˙ÒÚ ÓÚ 5%. œË „‡ÁË‡ÌËÚ ̇ÔËÚÍË ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÚÓ Â Ôӂ˯ÂÌÓ Ò 2%. ¬ ÓÚ‰ÂÎÌËÚ ÔÓ‰„ÛÔË „‡ÁË‡ÌË Ì‡ÔËÚÍË Ò Ì‡È-‚ËÒÓÍ ˙ÒÚ Ò‡ ̇ÔËÚÍËÚ "·ÈÚ" - 19%, ÒΉ‚‡ÌË ÓÚ Ì‡ÔËÚÍËÚ ‚ „ÛÔËÚ "ÔÓÚÓ͇ÎÓ‚Ë" - Ò 6%, "ÍÓÎÓ‚Ë" - 3%, "ÚÓÌËÍ Ë ·ËÚÂË" - Ò 2%. Õ‡ÔËÚÍËÚ ‚ ÓÒڇ̇ÎËÚ „ÛÔË Ò‡ Ò ÓÚˈ‡ÚÂÎÂÌ Á̇Í. –˙ÒÚ˙Ú ÔË „‡ÁË‡ÌËÚ ̇ÔËÚÍË Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚ ÔÓ‰‡Ê·Ë ̇ ‡ÁÙ‡ÒÓ‚ÍËÚÂ, Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ‰Óχ¯Ì‡ ÍÓÌÒÛχˆËˇ - ̇‰ 2 ÎËÚ‡.


4 - 10 ÌÀÉ 2009

57% îò äåöàòà ñà áèëè ñâèäåòåëè íà íàñèëèå è ïîáîé â ó÷èëèùå ƒ‡ÌÌËÚ ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â ˛ÌÓ¯ËÚÂ Ë ‰Â‚ÓÈÍËÚ ҇ ÒÚ‡‚‡ÎË ˜ÂÒÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË ËÎË ÊÂÚ‚Ë Ì‡ ̇ÒËÎËÂ. 50% Ú‚˙‰ˇÚ, ˜Â Ò‡ ‚ˉÂÎË Ì‡ÒËÎË ‚ Û˜ËÎˢÂ, ‡ 42% Ò‡ Òڇ̇ÎË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË Ì‡ ÚÓ‚‡ ̇ ÛÎˈ‡Ú‡. 30% Ú‚˙‰ˇÚ, ˜Â Ú ҇ÏËÚ ҇ ·ËÎË ÊÂÚ‚Ë Ì‡ ̇ÒËÎËÂ. œÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë Ò‰ÂÏ ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û 8- Ë 11-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ Ò‡ ·ËÎË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË Ì‡ ̇ÒËÎËÂ, ÔÓ·ÓÈ ËÎË ÚÓÏÓÁ ‚ Û˜ËÎˢÂ. “Ó‚‡ ÔÓ͇Á‚‡Ú ‰‡ÌÌË ÓÚ Ì‡ˆËÓ̇ÎÌË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ̇ Õ÷»ŒÃ, ̇Ô‡‚ÂÌË Ò‰ 600 ‰Âˆ‡ Ë 600 Ó‰ËÚÂÎË. ¬ÒˇÍÓ ÚÂÚÓ ‰ÂÚ ‚˙‚ ‚˙Á‡ÒÚÓ‚‡Ú‡ „ÛÔ‡ ÏÂÊ‰Û 8 Ë 11 „Ó‰ËÌË Â ÒÚ‡‚‡ÎÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂΠ̇ ̇ÒËÎË ̇ ÛÎˈ‡Ú‡, ͇ÚÓ ÏÓϘÂÚ‡Ú‡ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÓÚ ÏÓÏ˘ÂÚ‡Ú‡ ÔˇÍÓ ËÎË ÍÓÒ‚ÂÌÓ Ò‡ Á‡ÏÂÒÂÌË ‚ ÔÓ‰Ó·ÌË Ò˙·ËÚˡ. ≈‰‚‡ 2% ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒÔÓ‰ÂΡÚ, ˜Â Ò‡ ·ËÎË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË Ì‡ ̇ÒËÎË ‚ Ò‚ÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ‡ ‚ÒˇÍÓ ÔÂÚÓ ‰ÂÚ ÔËÁ̇‚‡, ˜Â  ·ËÎÓ Ó·ÂÍÚ Ì‡ ̇ÒËÎË ‚ Û˜ËÎˢÂ. 8% ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û 8Ë 11-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ Í‡Á‚‡Ú, ˜Â Ò‡ ÒÚ‡‚‡ÎË ÊÂÚ‚‡ ̇ ̇ÒËÎË ̇ ÛÎˈ‡Ú‡, ÒÓ˜‡Ú ‰‡ÌÌËÚ ̇ Õ÷»ŒÃ. ·ÒÌËˇÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ Â ˜Ó‚ÂÍ˙Ú, ÓÚ ÍÓ„ÓÚÓ Ò Ú˙ÒË ÔÓÏÓ˘ ÔË Ì‡ÒËÎË ‚ Û˜ËÎˢ - ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ·Ëı‡ „Ó ÔÓÚ˙ÒËÎË ‚ Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È. ¬ÒˇÍÓ ÔÂÚÓ ‰ÂÚ ·Ë Ò ӷ˙̇ÎÓ Á‡ ÔÓÏÓ˘ Í˙Ï Ó‰ËÚÂÎËÚ ÒË ‚ ÒÎÛ˜‡È ̇ ̇ÒËÎË ‚ Û˜ËÎˢÂ. ¬ ÒÚ‡ıÓ‚ÂÚ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÓÚÍË‚‡Ï ÔÓÂ͈ËË Ì‡ ÒÚ‡ıÓ‚ÂÚ ̇ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÒÓˆËÓÎÓÁËÚÂ. 43% ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û 8- Ë 11-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ Ò ÒÚ‡ıÛ‚‡Ú ÓÚ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ë ÔÓ·ÓÈ. 19,6% Ò Ú‚ÓÊ‡Ú ‰‡ÎË ˘Â ËÏ‡Ú ‰Ó·Ë ÓˆÂÌÍË, ˘Â Á‡‚˙¯‡Ú ÎË Û˜ËÎˢÂ, ‰‡ÎË ˘Â Ò ÒÔ‡‚ˇÚ Ò Û˜Â·Ìˡ χÚÂˇÎ. ”˜ÂÌˈËÚ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú, ˜Â ËÒÍ‡Ú ÔÓ-ÎÂÍ Û˜Â·ÂÌ Ï‡ÚÂˇÎ, ÔÓ-Í˙ÒË ˜‡ÒÓ‚Â Ë ÔÓ-‡Á·Ë‡ÂÏÓ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌÂ.

ƒÓÏËÌË‡˘‡Ú‡ Ô‰ÒÚ‡‚‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ Á‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡  ͇ÚÓ Á‡ "·ÂÁ‰˙Ì̇ ͇҇ Á‡ ·ÂÁÔ·ÚÌË Ôˉӷ˂ÍË" ÒÔÓ‰ ÓÔ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÓˆËÓÎÓÁËÚÂ. 13,4% ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ Ó˜‡Í‚‡Ú ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ÂıË, ‰ÓË ÏÓ‰ÌË ‰ÂıË, ı‡Ì‡, Á‡ÍÛÒÍË, ÛÌËÙÓÏË, ۘ·ÌˈË, ÔÓχ„‡Î‡. ≈‰Ì‡ ÚÂÚ‡ ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û 12- Ë 17-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ÔÓ-χÎÍËÚÂ, Ò˙˘Ó ÒÏˇÚ‡Ú, ‰˙ʇ‚‡Ú‡  ‰Î˙ÊÌËÍ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ Ô‡ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÓÚ‰ÂΡ Á‡ Úˇı. “ ËÒÍ‡Ú ‰Ó·Ë ÛÒÎӂˡ Á‡ ÊË‚ÓÚ, ÔÓ-‚ËÒÓÍË Á‡Ô·ÚË Á‡ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ë Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ÒÚËÔẨËËÚÂ. ƒ‡ÌÌËÚ ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â ˛ÌÓ¯ËÚÂ Ë ‰Â‚ÓÈÍËÚ Ò˙˘Ó Ò‡ ÒÚ‡‚‡ÎË ˜ÂÒÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË ËÎË ÊÂÚ‚Ë Ì‡ ̇ÒËÎËÂ. 50% Ú‚˙‰ˇÚ, ˜Â Ò‡ ‚ˉÂÎË Ì‡ÒËÎË ‚ Û˜ËÎˢÂ,

‡ 42% Ò‡ Òڇ̇ÎË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË Ì‡ ÚÓ‚‡ ̇ ÛÎˈ‡Ú‡. 30% Ú‚˙‰ˇÚ, ˜Â Ú ҇ÏËÚ ҇ ·ËÎË ÊÂÚ‚Ë Ì‡ ̇ÒËÎËÂ. ŒÒÌÓ‚ÌËÚ Ô˘ËÌË Á‡ ̇ÒËÎËÂÚÓ ÒÔÓ‰ 45% ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û 12- Ë 17-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ Ò ÍÓÂÌˇÚ ‚ ÎÓ¯Ó ‰Óχ¯ÌÓ ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂ, ‰Ó͇ÚÓ 40% ̇ÏË‡Ú Ô˘ËÌËÚ ‚ ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ‡ÎÍÓıÓÎ Ë Ì‡ÍÓÚˈË. Õ‡ ÚÂÚÓ ÏˇÒÚÓ ÒÔÓ‰ 23%, Ô˘Ë̇ Á‡ ̇ÒËÎËÂÚÓ Â ÔÓ‰‡Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÎÓ¯Ë ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ Ôӂ‰ÂÌË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, 22% „Ó ÓÚ‰‡‚‡Ú ̇ ÒÚÂÒ‡. —Ú‡ıÓ‚ÂÚ ̇ ˛ÌÓ¯ËÚÂ Ë ‰Â‚ÓÈÍËÚ Ò˙˘Ó Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ò Ì‡ÒËÎËÂÚÓ - 23,4%. –Ó‰ËÚÂÎÒÍËÚ ÒÚ‡ıÓ‚Â Á‡ ‰Âˆ‡Ú‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ò ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ̇ÍÓÚˈË, ˆË„‡Ë Ë ‡ÎÍÓıÓÎ 21,9% ÓÚ ‡ÌÍÂÚË‡ÌËÚ Ó‰ËÚÂÎË Ò ÓÔ‡Òˇ‚‡Ú ÓÚ ÚÓ‚‡.

"Молбата" трябва да изчезне от административния речник »Ï‡Ï ‰̇ Ì·ÂÊ̇ Ë ‚ËÒÓÍÓÏÂ̇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Â ÒË„Û̇ ‚ Á‡Ô·ڇڇ ÒË Ë ‚Ò Ӣ  ‚˙ÁÔËÂχ̇ ÓÚ ıÓ‡Ú‡ ͇ÚÓ ÏÌӄӄ·‚Ó ˜Û‰Ó‚ˢÂ, „ÓÚÓ‚Ó ‰‡ ËÁˇ‰Â Ô‡‚‡Ú‡ ËÏ, Á‡ˇ‚Ë Ì‡ˆËÓ̇ÎÌËˇÚ ÓÏ·Û‰ÒÏ‡Ì √ËÌ¸Ó √‡Ì‚. —ÔÓ‰ √‡Ì‚ ÔÓÌˇÚËÂÚÓ "ÏÓη‡" Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁ˜ÂÁÌ ÓÚ ˜ÌË͇ ̇ ‚Ò˘ÍË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ë ‰‡ Ò Á‡ÏÂÌË Ò ËÒ͇ÌÂ, Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ë Ô‰ÎÓÊÂÌËÂ. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ÚÂÁË ÔÓÌˇÚˡ Ôӂ˜ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ ̇ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌËÚ Ô‡‚‡ ̇ „‡Ê‰‡ÌËÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ ‚Ò˘ÍË Ô‡‚‡ ‚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÔÓËÁÚ˘‡Ú ÓÚ Úˇı. «‡ÚÓ‚‡ „‡Ê‰‡ÌËÚÂ ÌˇÏ‡ Á‡ Í‡Í‚Ó ‰‡ Ò ÏÓÎˇÚ Ì‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇÚ‡, ÓÚ·ÂΡÁ‡ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡÚ

ÓÏ·Û‰ÒχÌ. √ËÌ¸Ó √‡Ì‚ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â ‰ÌÓ ÓÚ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌËÚ Ô‡‚‡ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ „‡Ê‰‡ÌË Â ‰Ó·ÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ‰Ó·‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ. «‡ Ò˙ʇÎÂÌËÂ, ÌËÍÓÈ Ì ˜ÂÚ ÓÌÒÚËÚÛˆËˇ-

Гиньо Ганев

Ú‡, ÓÚ·ÂΡÁ‡ ‚ Á‡Íβ˜ÂÌË ÚÓÈ. ÃÂÊ‰Û 700 Ë 800 Ê‡Î·Ë ÓÚ „‡Ê‰‡ÌË ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú ‚ÒÂÍË ÏÂÒˆ ÔË ÓÏ·Û‰Òχ̇ ̇ –ÂÔÛ·ÎË͇ ¡˙΄‡ˡ, Ò˙Ó·˘Ë „·‚ÌËˇÚ ÒÂÍÂÚ‡ ̇ ËÌÒÚËÚÛˆËˇÚ‡ ¡ÓËÒ·‚ ÷ÂÍÓ‚. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ̇ÚÛÔ‡ÌËÚ Ò˄̇ÎË Ò‡ ÓÍÓÎÓ 9000. Õ‡È-„ÓÎˇÏ ÔÓˆÂÌÚ ÓÚ Ê‡Î·ËÚ ҇ ÒÂ˘Û ÚÓÔÎÓÙË͇ˆËÓÌÌËÚÂ Ë ÂÌÂ„Ó‡ÁÔ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡, ÔÓÒÓ˜Ë ÷ÂÍÓ‚. ÃÌÓ„Ó „‡Ê‰‡ÌË Ú˙ÒˇÚ ÔÓÏÓ˘ ÓÚ ÓÏ·Û‰Òχ̇ Á‡ ÔÓ·ÎÂÏË Ò ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó Ë ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‚˙ıÛ ÁÂωÂÎÒÍË ÁÂÏË. —ÔÓ‰ ÷ÂÍÓ‚ ‚Ò Ôӂ˜ Ò ۂÂ΢‡‚‡Ú Ò˄̇ÎËÚ Á‡ ̇Û¯‡‚‡Ì Ô‡‚‡Ú‡ ̇ Ô‡ˆËÂÌÚË.

|

12

Ще се представяме и с шофьорска книжка —‚ˉÂÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ÏÓÚÓÌÓ Ô‚ÓÁÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó ˘Â ÒÎÛÊË Ë Í‡ÚÓ Ë‰ÂÌÚËÙË͇ˆËÓÌÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Ò‡ÏÓ΢ÌÓÒÚ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍË „‡Ê‰‡ÌË Ì‡ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ ¡˙΄‡ˡ. ƒÓÒ„‡ Á‡ Ú‡Í˙‚ Ò ҘËÚ‡ı‡ Ò‡ÏÓ Î˘ÌËÚ ͇ÚË. “Ó‚‡ Ô‰‚Ëʉ‡ Ó‰Ó·ÂÌËˇÚ ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓÂÍÚ Ì‡ Á‡ÍÓÌ Á‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌË ̇ «‡ÍÓ̇ Á‡ ·˙΄‡ÒÍËÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Ò‡ÏÓ΢ÌÓÒÚ, Ò˙Ó·˘Ë Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Â̇ڇ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ ÒÎÛÊ·‡. ƒÛ„‡ ÔÓÏˇÌ‡  ҂˙Á‡Ì‡ Ò ËÁËÒÍ‚‡Ìˡ ‡ÁÏÂ ̇ ÒÌËÏÍËÚ Á‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË: ÓÚ 25/35 ÏÏ ÚÓÈ Ò ËÁÏÂÌˇ ̇ 31,5/36 ÏÏ. ŒÒÌӂ̇ڇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÁÏÂÌÂÌˡڇ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌˡڇ ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ËÁËÒÍ‚‡Ìˡڇ ̇ ≈— Á‡ Òڇ̉‡ÚË Ì‡ ÓÚ΢ËÚÂÎÌËÚ Á̇ˆË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë ·ËÓÏÂÚ˘ÌËÚ ‰‡ÌÌË ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚ Á‡ Ò‡ÏÓ΢ÌÓÒÚ, ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚ Á‡ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ, ͇ÍÚÓ Ë ‰Û„Ë Î˘ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ËÁ‰‡‚‡ÌË ÓÚ Ã¬–. “ÂıÌÓÎӄˡڇ ̇ ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË ˘Â ·˙‰Â ÏÌÓ„Ó ‡Á΢̇ ÓÚ ÚÂıÌÓÎӄˡڇ ÔË Ò„‡ ËÁ‰‡‚‡ÌËÚ ·˙΄‡ÒÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Ò‡ÏÓ΢ÌÓÒÚ Ë ÚÓ‚‡ ̇·„‡ ‚˙ÁÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ‰ËÙÂÂ̈Ë‡Ì ÔÓ‰ıÓ‰ ÔË „·ÏÂÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚ „ÛÔË. ¬˙‚Âʉ‡ Ò ÌÓ‚‡ ÒËÒÚÂχÚË͇ ̇ ‚ˉӂÂÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ͇ÚÓ ˇÒÌÓ Ò ‡Á„‡Ì˘‡‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ „ÛÔË ÒÔÓ‰ Ô‰̇Á̇˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ: ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Ò‡ÏÓ΢ÌÓÒÚ (΢̇ ͇Ú‡, Ô‡ÒÔÓÚ, ͇Ú‡ ̇ ·Âʇ̈); ҂ˉÂÚÂÎÒÚ‚‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ÏÓÚÓÌË Ô‚ÓÁÌË Ò‰ÒÚ‚‡; ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Ô·˂‡‚‡ÌÂ. ¬˙‚ ‚˙Á͇ Ò Ú‡ÁË ÒËÒÚÂχÚË͇ Ò ̇·„‡ Ë ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ‚ Á‡ÍÓ̇ ÚÂÏËÌÓÎӄˡ, ͇ÚÓ ‚ ̇ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë ‚ ÚÂÍÒÚÓ‚ÂÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ Ó·Ó·˘ÂÌÓ ÔÓÌˇÚË ·˙΄‡ÒÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Ò‡ÏÓ΢ÌÓÒÚ Ò Á‡ÏÂÌˇ Ò ·˙΄‡ÒÍË Î˘ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË. ¬ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ‡  „·ÏÂÌÚË‡Ì Ë ‰˙Ú Á‡ ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ΢̇ ͇Ú‡ ̇ ‰Âˆ‡, ̇‚˙¯ËÎË 14 „Ó‰ËÌË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ̇ÒÚ‡ÌÂÌË ‚ ÒӈˇÎÌË ‰ÓÏÓ‚Â, ÌÓ ÔÓ‡‰Ë ÎËÔÒ‡ ̇ Ó‰ËÚÂÎË Ë ÓÔ‰ÂÎÂÌ Ì‡ÒÚÓÈÌËÍ Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÎÛ˜Â̇ „ÓÚÓ‚‡Ú‡ ΢̇ ͇Ú‡. –„·ÏÂÌÚË‡ Ò Ò˙˘Ó ڇ͇ Ë ‰˙Ú Á‡ ‚˙˘‡Ì ÓÚ „‡Ê‰‡ÌËÚ ̇ ËÁ‰‡‰ÂÌËÚ ËÏ ·˙΄‡ÒÍË Î˘ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ì‡ Ó„‡Ì‡, ÍÓÈÚÓ „Ë Â ËÁ‰‡Î, ͇ÍÚÓ Ë Ò Ô‰‚Ëʉ‡ ‰˙Ú Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ ÛÌˢÓʇ‚‡Ì ‰‡ ·˙‰Â Û‰ÂÌ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËˇ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌˡ Ó„‡Ì.


Edirne ve Sofya üniversite kütüphaneleri kültür deðiþimi yapacak

KÜLTÜR

09

AÝLE

07

Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi Kütüphanesi ile Edirne Trakya Üniversitesi Kütüphanesi, kültür alanýnda iþbirliði projelerini hayata geçirmeye baþlýyor.

Günümüzün çocuklarýna bugünün diliyle hitap etmek gerekiyor Çocuklarý incitmeden, doðru bildiði deðerlere göre hayata hazýrlamak isteyen aileler, sorunlarýna çözüm bulmak için çeþitli kaynaklara, psikologlara baþvuruyor.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

4 - 10 MAYIS 2009

Yýl: 17 Sayý: 19 (850)

0.65 lv

Þiddetin en büyük sebebi aile içindeki kötü terbiye Toplum hayatýnda þiddet olaylarý giderek artarken, yetkililer, buna karþý alýnabilecek önlemleri tartýþýyor. Gençler arasýndaki þiddetin aile içindeki kötü terbiyeden kaynaklandýðýný savunan uzmanlar, Toplum hayatýnýn farklý alanlarýndaki þiddet olaylarý giderek artýyor. öðrencilerin yetiþkinlerin davranýþlarýný taklit ettiklerini ve okulda Þiddete en fazla maruz kalýnan yerler ise sergiledikleri agresivliðe yetiþkinlerin sebep olduðunu savunuyor. Erkan Tunca

Bulgaristan ile Rusya, Güney Akım’da anlaşmaya vardı

aile içi ve okullar. Yetkililer, toplumdaki þiddet olaylarýna çare bulabilmek için çeþitli giriþimlerde bulunuyor. Yapýlan bazý incelemelere göre, þiddete neden olan sebeplerden birinin aile içindeki kötü terbiye olduðu ortaya çýktý. Hem anne babalar hem de çocuklar, agresivliðin en büyük sebebinin aile içindeki kötü terbiyeden kaynaklandýðýnda hemfikir. Bazý yetiþkinler ise þiddetin en büyük sebebinin alkol olduðunu savunuyor. Gençlerin

Rusya’da temaslarda bulunan Baþbakan Sergey Staniþev ile Rusya Baþbakaný Vladimir Putin arasýnda yapýlan görüþme sonucu Güney Akým konusunda anlaþmaya varýldý. Yapýlan görüþmelerde, mevcut sorunlarýn aþýlmasý sonucu, Bulgaristan Enerji Holding’i ile Gazprom Export’un, Güney Akým için ortak þirket kurulmasý yönünde anlaþmayý yakýnda imzalamasý bekleniyor. Devamý Sayfa 3’te

09

С много изпращатлюбов и малко аплодисм треньори енти те!

» fi„Â Ì ÎËÌÒ Ï‡Ì Ì¸Ó ̇ ·‡‚‡ÒÍˡ ‚˜ Ì  ÒÚ‡ ¯Ë Ú«‡ ÔÓ‰ ÍÓÎÓÒ ì¡‡È ÂÌ Ì Ã˛Ìı ˜Â ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ô˙Ú Ò ‰Ó͇Á‚‡ ÂÌî. Ú‚˙ ÍË ÚÂÌ ÓÒ‚ÂÌ ¿ÎÂÍÒ ‘˙„˛ ‰ÂÌËÂÚÓ, ¸Ó ÏÓÊ Ò˙Ì ‚Ò‰‡ ·˙‰Â Û‚ÓÎÌÂÌ!

INTERNAT IONAL NEW SPAPER

BULGAR IA Òðÿáâà ä óâðåæäà à âèæäàìå õîð íèÿ ñðå àòà ñ ä îáùåñ òâîòî à: 17

Áðîé:

19 (85 0)

www.zam

an.bg

ÀÒ ÁÀÉÕÀ

Ãîäèí

ÑÍÈÌ

ÊÀ: ÒÀÉÔÓ

Ð ÕÞÑÅÈ

ÍÎÂ

ÑÍÈÌ

ÊÀ: ÊÞÐØ

Ñîô èÿ

¬ ¡˙΄‡ˡ Ú˙, ÍÓÈÚ Ëχ Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ Ó ˆÂÌÚ˘ ÌË ÛÒÎÛ „Ë Ô‰·„‡ ÚÂ‡ Á‡ ‰Âˆ‡ Ô‚÷ÂÌÚ˙ ‡ÛÚ ËÒÚ Á‡ Ë ËÌÚ„‡ ÒӈˇÎ̇ Âı‡ Ë ·ËÎËÚ‡ˆ ˆËˇ ̇ ÓÚ ‡ÛÚ Ëˇ Îˈ‡ Ò ËÒÚ ÔÓ·ÎÂÏË ‰ÂÌ Â ·Î‡„ ˘Ìˡ ÒÔÂÍ Ú˙. —˙Á‰ Ó‰ËÚÂÎË Ó‰‡ÂÌË ̇ ÛÒËÎËˇÚ ‡, ÍÓËÚÓ ‡ ̇ ‰Â˘Â Á‡ ËÒÍ‡Ú ÔÓ-‰Ó ÚÂıÌËÚÂ ÏˇÒÚÓÚÓ, ‰Âˆ‡. ÷ÂÌÚ ·Ó ·˙˙˙Ú Â ÌÓÁ‡ ‡ÛÚË Í˙‰ÂÚÓ ‚ÒˇÍÓ ‰ÂÚ ‡ÎËÁË‡Ì Á˙Ï ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÎÛ Ò ‰Ë‡„‡ ÔÓÏÓ˘ ˜Ë ÂÔ‡ ‚ Ë ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ ÒÔˆËÎˈ ‡Ô‚ÚË. ÚÓ Ì‡ ÒÔˆˇÎË ‡ ÔӉ͈ˇˆËˇ —˙Ò Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓÒÚË - Ú¿ÛÚËÁ˙Ï Ì‡ "AÒÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ " ‰ÂÈÌÓÒÚÚ ÔÂÁ 2007 „. ÚÓÈ Ì‡ ÚÂ‡ Ô‚Ú˘̇ ‡ ÒË ÔÓ Ó͇Á ‚‡Ì ‡ÛÚËÒÚ˘ ÔÓÏÓ˘ Á‡ ‰Âˆ‡ Ìˡ ÒÔÂÍ ‚‡ Ó

FOTOÐRAF: AA

СПО РТ

2009

Âåíöèñëà âà Ìèí äîâà

yetiþkinleri gösterdi. Çocuklarýn sergilediði agresivlik karþýsýnda ‘Aile nerede’ diye sormak istediðini, çünkü þiddetin çocuðun içinde biriken ve gördüklerini yansýtan bir tavýr olduðunu dile getiren Kastreva, öðretmenlerin pedagojik ihtisasýný da bazen sorgulamak gerektiðine deðindi. Kastreva, öðretmenin bilgi vermenin yanýnda kurallarýn uygulanýlýrlýðýný da öðretecek kiþi olduðunu aktardý. Devamý sayfa 2’de

Dünya domuz gribi nedeniyle panikte

—ÔÓ‰ ̇ˆËÓ √‡Ì‚ ÔÓÌˇÚ Ì‡ÎÌˡ ÓÏ·Û‰ ÒÏ‡Ì √ËÌ¸Ó ËÂÚÓ "ÏÓη ËÁ˜ÂÁÌ ‡" Úˇ· ÓÚ ‚‡ ‰‡ ÌËÒÚ‡ˆËË ˜ÌË͇ ̇ ‚ÒË˜Í Ë ‡‰ÏËË ‰‡ Ò ÌÂ, Á‡ˇ‚Î Á‡ÏÂÌË ÂÌËÂ Ë ÔÂ‰Î Ò ËÒ͇ÓÊÂÌËÂ.

Í

4 - 10 ÌÀÉ

yüzde 23’ü, toplumdaki kötü modelleri, yüzde 16’sý ise medyayý taþkýnlýða iten sebep olarak görüyor. Öðrencilerin ise sadece yüzde 5’i devlet desteðinin olmayýþýnýn þiddete neden olduðu görüþünü paylaþýyor. Sofya Eðitim Müfettiþliði Baþkaný Vanya Kastreva, öðrencilerin yetiþkinlerin davranýþ biçimini kopyaladýklarýný açýklayarak, öðrencilerin okulda sergiledikleri saldýrgan duruma sebeb olarak

HABERLER 04 ÜNÝVERSÝTELERDEKÝ ÖÐRENCÝ KONTENJANLARI ARTTIRILDI

"Молбата от адми " трябва да изче нистрати зне вния речн ик

НОВ ИНИ

12

Sofya

Насилието жените - над чес срещан про то блем Õàòè äæå Èáð à

“ˇ·‚‡ ‰‡ ‚Ëʉ‡Ï ıÓ‡Ú‡ Ò Û‚Âʉ‡Ìˡ Ò‰ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÚ. 1-3 ÓÌÙËÚ˛ - ÒÍ˙ÔÓÚÓ Ò·‰ÍÓ Ì‡ ÓÒχ̈ËÚ ̇ ÒÚ. 1-4 Õ‡ÒËÎËÂÚÓ Ì‡‰ ÊÂÌËÚ ˜ÂÒÚÓ Ò¢‡Ì ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ÒÚ. 1-10 Çinli doktorlar, Meksika’dan gelen yolcularý uçakta saðlýk kontrolünden geçiriyor.

Dünyayý hýzla saran domuz gribi milyonlarca insaný tehdid ediyor. Ýlk olarak Meksika’da ortaya çýkan öldürücü virüs, Amerika ve Avrupa’ya da sýçradý. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), alarm seviyesini beþe yükseltti. Sondan bir önceki seviye olan bu durum, kitlesel ölümlere yol açacak büyük salgýnýn kapýda olduðu anlamý taþýyor. Meksika’da virüsün yol açtýðý aðýr salgýndan ölenlerin sayýsý 200’e ulaþtý. Meksika’nýn ardýndan domuz gribine ikinci kurban veren ülke ABD oldu. Uzmanlar gribin dünyada 8 milyon kiþiyi etkileyeceðini, en az 400 bin kiþinin de hayatýný kaybedebileceðini savunuyor. Domuz gribi salgýný paniði dünyada dalga dalga yayýlýrken, AB Saðlýk Bakanlarý alýnacak önlemler konusunda acilen toplandý. AB Komisyonu’nun Saðlýk Siyaseti Genel Müdürü Robert Madelin, grip nedeniyle insanlarýn öleceðinin þüphe götürmez bir gerçek olduðunu, ancak sorunun kaç kiþinin öleceði olduðunu söyledi. 2’de

'Reel sektör dostu Ýslamî bankacýlýk krizden kârlý çýktý' Dünya çapýndaki irili ufaklý finans kuruluþlarý, bankalar ve borsalar dünyayý etkisi altýna alan ekonomik krizin aðýr etkilerini derinden hissederken, faizsiz hizmet veren Ýslami bankalarýn krizden etkilenmemesi dikkat çekiyor. Ýsla-

mi finans kuruluþlarýnýn ekonomik kriz þartlarýna raðmen büyümelerine geniþ yer ayýran Alman Die Welt gazetesi, "Ýslami bankalar Batýlý bankalarýn ulaþmak istediði yerde bulunuyor." yorumunu yaptý. Haberde, Ýslami finans kuruluþlarýný para-

dan para kazanmak olan faizden uzak durmalarýnýn, krizden koruyan en büyük etken olduðuna dikkat çekildi. Die Welt gazetesinde Frank Stocker imzasýyla yayýnlanan haberde, Ýslami finans sistemine ayrýntýlý bir þekilde yer verildi. Devamý Sayfa 5’te

2900 Гоце Делчев; База: тел.: (0751) 60 905, GSM: 0887 51 17 75, факс: (0751) 60 550; Складове: Айтос – 0886 257 868, Смолян – 0889 529 305, Разград – 0886 662 151, Кърджали – 0887 759 414, Русе – 0887 789 161; e-mail: merkez@abv.bg, web: www.merkez-bg.com


2 Z A M A N HABERLER FOTOÐRAF: AA

4 - 10 MAYIS 2009

Dünya, kuþ gribinin ardýndan yeni bir salgýn tehlikesiyle karþý karþýya. Kuzey Amerika’da ortaya çýkan domuz gribi hýzla yayýlýyor. Hastalýðýn ilk görüldüðü Meksika’da 13 Nisan’dan bu yana virüsün yol açtýðý aðýr zatürreden ölenlerin sayýsý 200’e ulaþtý. Baþkent Meksiko’da okul, müze, kütüphane, sinema ve tiyatrolar, binden fazla kiþinin hastalandýðý salgýný durdurmak için kapatýldý.

Dünya domuz gribi nedeniyle panikte BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Toplantýda, Meksika veya ABD’ye seyahat yasaðý getirilmesi yerine, bu ülkelere seyahat edenlerin uyarýlmasýnýn daha ihtiyatlý bir davranýþ olacaðýný belirten Madelin, Avrupa’da domuz gribine karþý etkili olacak aþýnýn 100 gün içinde hazýr hale gelebileceðini kaydetti. Dünya Hayvan Saðlýðý Örgütü de, domuz gribini önlemek için domuzlarýn itlaf edilmesine karþý olduðunu açýkladý. Solunum yoluyla bulaþýyor

Hastalýða grip virüsünün normalde domuzlarý etkileyen ancak zaman zaman insanlara da bulaþan bir tipinin dönüþüm geçirmiþ halinin yol açtýðý sanýlýyor. Hýzla yayýlan mikrobun, domuzun dýþkýsýndan insana geçtiði, fakat etinin yenmesiyle bulaþmadýðý, insandan insana da solunumla yayýldýðý tahmin ediliyor. Bu virüs, alýþýldýk mevsimsel grip salgýnlarýna yol açan tipin, normalde domuz ve kuþlarý etkileyen türden genetik malzeme içerecek þekilde dönüþmüþ hali olarak tanýmlanýyor. Dünya Saðlýk Örgütüne göre Meksika’da ölümlere neden olan domuz gribi virüsü, A/H1N1. Bu

Þiddetin en büyük sebebi ailedeki kötü terbiye

tip, insan, domuz ve kuþ gribi virüslerinin karýþýmýndan oluþuyor. Domuzlar için aþýsý var, ancak insanlar için henüz üretilmedi. Meksika’da ölümle sonuçlanan vakalarýn genç yaþta insanlar olduðu dikkat çekiyor. Bulgaristan gribe karþý önlem aldý

Domuz gribi ile mücadele konusunda Bulgaristan hükümeti de çeþitli önlemler aldý. Bakanlar Kurulu toplantýsýnda devletin domuz gribi ile yapacaðý mücadelede alýnan önlemler açýklandý. Buna göre havaalanlarýna vücut sýcaklýðýný ölçen termal kameralar yerleþtirilecek, muhtemel bir grip durumunda hastanelerin buna hazýrlýklý olup olmadýðý ve bölgesel saðlýk kuruluþlarýnda hastalýkla mücadelede kullanýlacak yeterli miktarda ilacýn bulunup bulunmadýðý kontrol edilecek. Ayrýca Ulusal Salgýn Komitesi sýnýrlarda saðlýk ekiplerinin sürekli olarak nöbet tutmasýný ve hastanelerin enfeksiyona rastlanan hastalarý kabul etmeye hazýr olmasýný kararlaþtýrdý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Emil Raynov,halkýn domuz gribine karþý etkili olan Tamiflu ilacýný içmelerine gerek olmadýðýný savundu. Ýlacýn eczanelerde kalmadýðýna da deðinen Raynov,

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Ders dýþýnda çocuklardan okul müdürlerinin sorumlu olduðunu vurgulayan Kastreva, bu yüzden söz dinlemeyen öðrencilerin dersten çýkarýlmasý tasarýsýna karþý olduklarýný vurguladý. Konstantin Kiril Filosof Eski Diller ve Kültür Okulu Müdürü Gergina Tonçeva, okul ile aile arasýnda baðlantý kurarak “Aile ve toplum ne ise okul da o dur, fakat yarýnki toplum bugünkü okuldur” sözlerine yer verdi. Son zamanlarda agresiv tavýrlar göstererek sýnýf arkadaþlarýný döven kýz grubundan bahseden Tonçeva, bunlarýn 5 ila 8. sýnýf öðrenci-

Bakanlýðýn depolarýnda 82 bin adet ilaç bulunduðunu kaydetti. Dýþiþleri Bakanlýðý da, vatandaþlarýn, gribin bulunduðu bölgelere gidiþlerinde dikkatli olmalarý konusunda uyararak, virusun bulunduðu ülkelere giden vatandaþlarýn hastalýða karþý nasýl korunacaklarý konusunda bilgi sahibi olmalarý gerektiðini savundu. Virüsün bulunduðu ülkelere giden vatandaþlar tiyatro, müze, restoran gibi topluma açýk alanlara gitmemeleri, aðýz ve burnunu kapatacak maske bulundurmalarý, ellerini bol su ve sabunla yýkamasý, hasta kiþilerle konuþmamasý ve gýdalara dikkat etmesi gerekiyor. Paniðe gerek yok

Bulgaristan’ýn domuz gribine karþý hazýrlýklý olduðunu bildiren Bulgaristan Saðlýk Baþ Müfettiþi Dr. Tenço Tenev, Avrupa’da gözlenen vakalarda virüsün Meksika’daki gibi hýzlý bir þekilde yayýlmadýðýný savundu. Domuz eti yiyerek hastalýðýn bulaþmadýðýný, hastalýðýn hava ve tükürük yoluyla bulaþabildiðini dile getiren Dr. Tenev, hastalýða karþý çok dikkatli olunmasý gerektiðini, ancak paniðe sebep olmadýðýný, ülkede çeþitli önlemlerin alýndýðýný dile getirdi. Haber Merkezi

ler olduðunu dile getirdi. Öðretmenin emeðinin hemen gözükmediðini ve sonuçlarý görünceye kadar kendilerinin bile bazen ne yaptýklarý konusunda haberdar olmadýklarýný hatýrlatan Tonçeva, þiddet konusunda baþarý elde etmiþ uygulamalardan da yararlanýlmasý gerektiðini tavsiye etti. Her üç gençten biri þiddete maruz kalýyor

Yapýlan bir araþtýrmaya göre, 8 ila 11 yaþlarý arasýndaki her beþ çocuktan birinin okulda þiddete maruz kaldýðý, her iki kiþiden birinin de þiddete þahit olduðu tespit edildi. Toplum Fikrini Araþtýrma Merkezi (NTSÝOM) tarafýn-

Saðlýk Bakanlýðý’ndan domuz gribi bulaþmamasý için alýnabilecek önlemler: Domuz gribi bulaþmýþ birine dokunmanýz halinde hastalýða yakalanmazsýnýz. Ancak daha sonra elinizi bol su ile yýkamanýz gerekiyor. Tedavi amacýyla Tamiflu ilacý kullanýlabilir. Bunun yaný sýra hijyen için bolca ýslak mendil ve alkollü temizleyiciler kullanýlabilir. Yurt dýþýna seyahatlerde acil yardým alabileceðiniz yerleri tespit edin. Hastalýða yakalandý iseniz seyahat etmeyin. Öksürük ve hapþýrmalarda aðýz ve burnunuzu mendil ile kapatýn. Kullanýlan mendili geliþi güzel deðil de belirli yerlere atýn. Ellerinizi sýk sýk sabun ile yýkayýn. Çünkü bazý virüs ve bakteriler iki veya iki saatten fazla kapý kollarý elbiseler ve koltuklar üzerinde yaþayabilir. Gözlerinize, burnunuza ve aðzýnýza dokunmaktan çekinin. Çünkü virüs buralardan vücudunuza girebilir. Domuz gribi, bilinen gripten farklý bir belirtiye sahip deðil. Bu nedenle yüksek ateþ, öksürük, nezle, baþ aðrýsý, vücutta aðrý, yorgunluk ve kusma gibi belirtilerle karþýlaþýrsanýz derhal doktora müracaat edin.

dan 8 ila 17 yaþlarý arasýndaki gençler ile 600 ebeveyn arasýnda yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre, 12–17 yaþlarý arasýndaki gençlerin yüzde 30’unun okulda þiddete maruz kaldýðý tespit edildi. Hem küçük hem de büyük yaþlardaki çocuklarýn en çok çekindikleri konunun baþýnda dayak veya kavga gibi bir þiddete maruz kalýnmasýnýn geldiði araþtýrma sonuçlarýnda, beþinci ile sekizinci sýnýflar arasýnda gençlerin sadece yüzde 3’ünün aile içindeki þiddete maruz kaldýðýný, dördüncü sýnýfa kadar olan öðrencilerin de yüzde 2’sinin aile içinde þiddete maruz kaldýðý savunulurken, uzmanlar

bu rakamlarýn son derece düþük olduðunu, çünkü çocuklarýn aile içindeki sorunlarý konuþmaktan çekindiklerini ileri sürdü. Araþtýrmalara göre, sýnýf öðretmeni, okulda yaþanan bir þiddet karþýsýnda yardýmýna baþvurulan ilk yardýmcý konumunda bulunuyor. Öðrencilerin yüzde 50’si, sýnýf öðretmeninin sözlerine itimat ederken daha sonra yüzde 19 ile ebeveynin sözlerine itimat ediliyor. Araþtýrma Merkezi Müdürü Lidiya Yordanova, eðitime verilen deðerin giderek arttýðýný ve bir çok öðrencinin eðitim kalitesinin artýrýlmasý konusuna ilgi duyduðunu sözlerine ekledi.


HABERLER Z A M A N 3 FOTOÐRAF: CÝHAN

4 - 10 MAYIS 2009

HABER TURU Genel seçimler 5 Temmuz’da Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov, parlamento seçimlerinin 5 Temmuz’da yapýlmasý yönünde kararname yayýnladý. Seçimlerin demokratik ve hoþgörülü geçmesi temennisinde bulunan Cumhurbaþkaný Pýrvanov, merkezi seçim komisyonunun oluþturulmasý için de talimat verdi. Devlet Yönetim Bakanlýðý, seçim hakkýnda aldýðý teklifleri deðerlendirerek en düþük fiyatý BNB’nin verdiðini açýkladý. Buna göre bin oy pusulasý devlete 7,2 levaya mal olacak. BNB’nin basacaðý toplam oy pusula sayýsýnýn ise 7 milyon adet olmasý bekleniyor. Genel seçimlerden önce Bulgaristan halký 7 Haziran’da da AB milletvekili seçimlerine iþtirak edecek. SOFYA

Bulgaristan ile Rusya, Güney Akým’da anlaþmaya vardý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Varýlan anlaþmalara göre, Güney Akým gaz boru hattý üzerinde iki ülkenin de yarý yarýya hissesi bulunacak. Proje için yeni bir gaz boru hattý kurulacak. Yeni kurulacak hattan yýllýk 31 milyar metreküp doðalgaz geçiþi konusunda Rusya garanti verdi. Son zamanlarda Gazprom’un bu garantiyi vermediði konuþulmuþtu. Yapýlan görüþmeler sonunda bu garanti saðlandý.Rusya, bu projedeki gazýn mevcut boru hatlarý üzerinden nakledilmesini istiyor, ancak Bulgaristan buna karþý çýkýyordu. Ýki ülke arasýnda mevcut olan ve 2030 yýlýna kadar 17 milyar metreküp gaz transit sevkini öngören anlaþma da korunacak. 2013 yýlýnda tamamlanacak ve 10 milyar dolarý aþkýn bir rakama mal olacak proje ile Rusya Avrupa’ya yýllýk ek 31 milyar metreküp doðalgaz sevkiyatý gerçekleþtirecek. Projeye Bulgaristan’ýn dýþýnda Ýtalya, Yunanistan, Macaristan ve Sýrbistan da dahil oluyor. Daha önce açýklamada bulunan Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov, Sofya ve Moskova’nýn Güney Akým doðalgaz boru hattý inþasý konusunda çýkarlarýnýn çakýþtýðýný, Bulgaristan’ýn kendi menfaatlerini sonuna kadar savunacaðýný açýklamýþtý. Rusya’nýn mevcut Bulgaristan hatlarýný kullanarak masrafý azaltmak istediði kaydedilirken, Sofya’nýn da Nabucco’dan tamamý ile vazgeçmeyi düþünmediði kaydediliyor. Bulgaristan ‘Güney A-

TAZİYE Eski milletvekili ve tiyatro sanatçýsý Nurettin Mehmed’in eþi Anife Ahmed Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakýnlarý ve sevenlerine baþsaðlýðý ve sabýr dileriz.

Kırcali, ZAMAN

kým’ anlaþmasý imzalansa da, Rusya baðýmlýlýðýný azaltmak için ‘Nabucco’ projesine de destek vermeye devam edecek. Rusya Baþnakaný Vladimir Putin, Güney Akým konusunda görüþmelerin sona erdiðini ve anlaþmanýn yakýnda imzalanabileceðini söyledi. Putin “Anlaþma ile ilgili Bulgaristan’la fikir birliði saðlandý. Ýmzalar da iki hafta içinde atýlýr. Rusya ve Bulgaristan’ýn konu ile ilgili herhangi bir uzlaþmazlýðý yok.” dedi. Putin, Rusya’nýn, Güney Akým projesince saðlanacak gaz konusunda verdiði sözleri yerine getirmeye sadýk kalacaðýný da açýkladý. Baþbakan Sergey Staniþev de, görüþmelerin zor geçtiðini, ancak Bulgaristan adýna mutlu bir sonla tamamlandýðýný, Bulgaristan adýna önemli noktalarýn aþýlmýþ olmasýndan mutluluk duyduðunu kaydetti. Vladimir Putin, Belene nükleer santralinin de iki ülke iliþkileri açýsýndan önemli proje olduðunu ve proje konusunda mevcut sorunlarýn da aþýlacaðýndan emin olduðunu söyledi. Ýki baþbakan, iyi bir süreçte bulunan Burgas - Aleksandrupolis projesi konusuna da deðindi. Rusya Baþbakaný, Burgaz-Aleksandropolis arasýnda inþa edilecek petrol boru hattý projesinin de çevre açýsýndan herhangi bir zarar oluþturmadýðýný, bölgede bulunan halkýn bundan þüphesi olmamasý gerektiðini savundu.

Pýrvanov: Ülkenin çýkarlarý korundu Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov, Rusya ile “Güney Akým” projesinde

varýlan anlaþmalarda Bulgaristan’ýn milli çýkarlarýnýn korunduðunu söyledi. Cumhurbaþkaný Pýrvanov, Baþbakan Sergey Staniþev ve heyetinin, Moskova ziyaretinde, Bulgaristan’ýn doðalgaz transit ve tedarikinde, nükleer enerji alanýnda önemli faktör olmasýna izin veren ilk enerji anlaþmalarýnýn imzalanmasýnda ülke çýkarlarýný koruduðunu belirtti.

Ruslara indirimli vize verilecek Dýþiþleri Bakanlýðý, Rusya ile AB arasýnda vize kolaylýðýný öngören anlaþma uyarýnca Rus vatandaþlarýndan alýnacak vize ücretinin 35 euro olduðunu açýkladý. Baþbakan Sergey Staniþev’in tatilini Bulgaristan’da geçirmek isteyen Rus vatandaþlarýna verilecek vizenin ücretsiz olacaðý yönündeki açýklamasý üzerine Dýþiþleri Bakanlýðý, Ruslara verilen vize ücretleri konusunda açýklamada bulundu. Bulgaristan hükümetinin aldýðý bir kararla vize verilmesinde evrak iþleme ücretinin Bulgaristan’ýn karþýlayacaðý ve böylece Rus turistlerin daha ucuza Bulgaristan’ý ziyaret etmiþ olacaklarý kaydedildi. Ayrýca farklý kategorilerdeki Rus vatandaþlarýnýn vizeden muaf tutulduklarý da vurgulandý. Þu anda Ruslar için 1600 Rubli konsolosluk ücreti, farklý bölgelere göre de 500 ila 1000 Rubli arasýnda evrak iþlem ücreti alýnýyor. Evraklarýn teslim edilmesinden dört gün sonra vize çýkartýlýyor. Hýzlý vize ise iki günde çýkartýlýyor, ancak iki kat fazla ücret alýnýyor. Haber Merkezi

Buðdayýn fiyatý yarý yarýya düþtü Bir yýl içinde buðday fiyatlarý iki kat düþtü. Sofya Ürün Borsasý müdürü Vasil Simov, geçen yýl nisan ayýnda tonu 490 leva olan buðdayýn þu anda 210 levadan satýldýðýný söyledi. Buðdayýn þu anda Amerika’da 193 dolardan, Fransa’da ve Almanya’da 190 dolardan satýldýðý kaydeden Simov, Amerika’da yapýlan bir araþtýrmaya

göre, buðday tüketiminin bir ayda 2,5 milyon ton azaldýðýný, üretimin ise 673 milyon tona ulaþtýðýný, buðday rezervlerinin de artarak 122 milyon tona ulaþtýðýný dile getirdi. Þu anda 500 cinsi unun tonu KDV hariç 350 leva ila 430 leva arasýnda satýlýyor. Geçen yýl ise unun KDV hariç tonu 890 levadan satýlmýþtý. Mýsýrýn fiyatýnda da düþüþ göz-

leniyor. Þu anda mýsýrýn tonu Ukrayna’da 133 dolar, Macaristan’da ise 170 dolardan satýlýyor. Bulgaristan’da mýsýrýn limana getirilmesi durumunda tonu 210 levadan satýlabiliyor. Geçen yýl mýsýrýn tonu 400 levadan satýlmýþtý. Sofya Borsasý yetkilileri, rekoltenin düþük olmasýndan dolayý dünya genelinde ayçiçeðin fiyatýnýn giderek yükseldiðini belirtti.

Kýrcalili inananlar Meryem Ana’yý ziyaret etti Kýrcali Belediyesi’nden Müslüman ve Hristiyanlarýn oluþturduðu 50 kiþilik grupla Efes’deki Meryem Ana Evi’ni ziyaret etti. Kýrcali Belediye Baþkaný Hasan Aziz’in bizzat katýldýðý turistik gezide Kýrcali Bölge Müftüsü Þabanali Ahmed ve Kýrcali Sveti Georgi Kilisesi Papazý Otets Petýr Garena da katýldý. Ýlk defa böyle bir giriþim yapýldýðýný söyleyen Garena, Meryem Ana olarak da bilinen mübarek zatýn her iki din temsilcileri tarafýndan saygý ile anýldýðýný belirtti. Yakýnlýk ve ortak noktalarýn sadece sözde deðil uygulamada da görülmesinin çok iyi bir olay olduðuna deðinen Garena, ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirdi. Beraber yapýlan gezinin sembolik bir anlam taþýdýðýný söyleyen Þabanali Ahmed, Meryem Ana’nýn Müslümanlarýn kalbinde özel bir yere sahip olduðunu hatýrlattý. Belediye Baþkaný Hasan Aziz, iki yýldýr ziyarette bulunduðu Meryem Ana Evi’nden dönüþte Kýrcali’deki Hristiyanlara kutsal su getiriyor. KIRCALÝ

Ýki üniversiteden ortak bölüm SOFYA Gelecek yýldan itibaren Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi ile Sofya Teknik Üniversitesi mezunlarýna ortak diploma verilecek. Ortak diploma, iki üniversitenin ilk kez ortak bir bölüm kurmasý nedeniyle verilecek. Bilgisayar bilimleri ve matematik adý altýnda açýlan yeni bölümde iki üniversitenin öðretim görevlileri ders verecek. Bu konuda anlaþma imzalayan rektör ve dekanlar, lisans programýndan mezun olanlarýn diplomalarýna iki üniversitenin mührü vurulacak. Gelecek eðitim yýlýndan itibaren Teknik Üniversite’de Telekomünikasyon bölümü, Bulgarca’nýn yanýnda Ýngilizce olarak da ders verilecek.

Razgrad’da Türk sanatlarý sergisi düzenlendi Razgrad’da “Geleneksel Türk Sanatý’ sergisi düzenlendi. Razgrad Belediyesi ve Türkiye’nin Burgas Baþkonsolosluðu’nun organize ettiði sergi yerli halktan büyük ilgi gördü. Türkiye’nin Burgas Baþkonsolosu Ýsmail Sefa Yüceer’in açýlýþýný yaptýðý sergide kaligrafi, ebru, tezhip ve minyatür çeþitleriyle yapýlan eserler tanýtýldý. Kültürel etkinliðe Marmara Üniversitesi’nden Fatma Derman, Prof. Uður Derman, Dr. Gülnur Duran ve Kubbealtý Akademisi Vakfý Müdürü Ýdris Alhanlýoðlu katýldý. RAZGRAD


4 Z A M A N HABERLER FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

4 - 10 MAYIS 2009

Sofya NDK’da Eðitim Festivali çerçevesinde farklý okullardan öðrenciler becerilerini sergiledi. Fizik ve kimya deneyleriyle dikkat toplayan öðrenciler, limonlarý hesap makinesine baðlayarak makinenin çalýþmasýný saðladý.

Üniversitelerin kontenjanlarý arttýrýldý Bu yýl üniversiteye alýnacak gençlerin sayýsý önceki yýllara göre daha fazla olacak. Bakanlar Kurulu, yüksek okullarýn kapasiteleri ile alýnacak ücretleri belirledi. Buna göre yeni eðitim döneminde üniversiteli öðrenci sayýsý 5726 kiþi artacak ve lisans üstü eðitim alan öðrencilerin oraný yüzde 18 artmýþ olacak. Yeni dönemde Bulgaristan’da 66 bin 178 lisans ve lisans üstü öðrenci eðitim görecek. Eðitim Bakanlýðý’ndan verilen bilgiye göre, öðrenci kapasiteleri arttýrýlan bölümler filoloji, matematik, enformasyon, bilgisayar bilimi ve mühendislik bölümlerinin bazýlarý. Bakan Daniel Výlçev, bazý üniversitelerin cazip bölümlerle kapasitesini dolduracaðýný kaydetti. Verilere göre, bu yýlki eðitim döneminde bin 499 kontenjan boþ kaldý. Her boþ kalan kontenjan için Bakanlýk devlet üniversitelerine ceza uyguluyor. Üniversite öðrencilerinden alýnan yýllýk ücretler de ortalama yüzde 8,5 oranýnda arttýrýldý. Böylece bazý üniversitelerin yýllýk ücretleri bin levayý aþtý. Düzenli olarak eðitim görenler 42 leva, uzaktan eðitim görenler ise 34 leva fazla ücret ödeyecek. En fazla fiyat artýþý ise 94 leva ile sanat akademileri için yapýldý. Buralarda uzaktan eðitim gören öðrenciler 58 leva daha fazla para ödeyecek. Týp, diþçilik ve eczacýlýk bölümlerinde okuyanlar 76 leva daha fazla ödeyecek. Ziraat, hayvancýlýk ve veteriner bölümlerinde okuyacak öðrencilerin yýllýk ödeyecekleri ücretler ise 13 leva azaltýldý. Üniversiteye adaylýk baþvurularý için alýnan ücretler de yaklaþýk 7 leva artýrýlarak 15 ila 50 levaya yükseldi. Ayný ücretler AB ülkelerinden gelen öðrenciler için de geçerli olacak. Üçüncü ülkelerden gelen öðrenciler ise daha fazla ücret ödeyecek. Ancak öðrencilerin ödeyeceði ücretler her üniversitenin kendi yönetimi tarafýndan belirleniyor. Haber Merkezi

DESIGN OUTDOOR INDOOR ADVERTISING www.imeldesign.net


EKONOMÝ Z A M A N 5 4 - 10 MAYIS 2009

'Reel sektör dostu Ýslamî bankacýlýk krizden kârlý çýktý'

FUAR TAKViMi Bulmedika / Buldental Tarih: 12.05.2009 - 15.05.2009 Yer: Sofya Inter Expo Fuar Merkezi

Ekonomik kriz, dünya genelindeki bir çok bankayý derinden etkilerken, Ýslami bankalarýn krizden etkilenmemesi dikkat çekiÝslami bankalarýn spekülatif iþlemyor. Konuyu araþtýran Alman medyasý, Ýslami bankalarýn Batýlý lerden ziyade reel ekonomiye yatýrým yaptýklarýnýn altýný çizen Alman bankalarýn ulaþmak istediði yerde bulunduðu yorumunu yaptý.

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

ma ve finans piyasalarýnda manipülasyon ve spekülasyon yapmaya engel olduðu ifade ediliyor. Haberde her türlü faizin yasak olmasýnýn bu kurumlarý kapitalizmin diðer finans kurumlarýndan ayýran en büyük özelliði olduðu ifade ediliyor. Habere göre Ýslamî kuruluþlar faize uzak durmalarý sebebiyle finans piyasalarýný altüst eden ve durgunluðun baþlangýcý sayýlan mortgage krizinde tarafsýz kaldý. Bu da küresel finans krizinden etkilenmemelerine sebep oldu. Haberde, dünyayý sarsan ekonomik krizin en büyük sebebinin

FOTOÐRAF: BAHAR MANDAN

gazetesi, "Batýlý bankalarýn reel sektörü fark etmeleri için bir kriz gerekti." ifadesini kullandý. Ýslami bankalarýn faizden uzak durmalarý ve hissedar olduklarý þirketlerin dengeli bir bilançoya sahip olmalarýna dikkat etmelerinin Ýslami finans kuruluþlarýnýn krizden kârla çýkmalarýna yol açtýðýný kaydeden gazete, bu kuruluþlarýn borç yükü fazla olan þirketlere yatýrým yapmamalarýnýn da etkili olduðunu yazdý. Haberde ayrýca Ýslami bankalarýn kullandýðý yatýrým araçlarýnýn yapay ekonomi balonlarýnýn oluþmasýný engellediði, aþýrý borçlan-

Ekonomik kriz nedeniyle bir çok banka ve mali kuruluþ zor günler geçirirken, buna karþýlýk faizle çalýþmayan Ýslami bankalarýn krizden etkilenmemesi dikkat çekiyor.

Türkiye'de finans kuruluþlarýnýn kârý yüzde 23 arttý Dünyada faizsiz bankacýlýða ilgi her geçen gün artarken, Türkiye'de de katýlým bankalarýnýn performanslarý dikkat çekiyor. Türkiye Katýlým Bankalarý Birliði çatýsý altýnda bir araya gelen Albaraka Türk, Bank Asya, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans, bilanço büyüklüðü açýsýndan 25 milyar 769 milyon li-

ra ile sektörün yüzde 3,6'sýný oluþturuyor. 2008'de kârlarý bir önceki yýla göre yüzde 23 artarak 648 milyon liraya ulaþtý. 2001'den 2008'e aktif geliþimi açýsýndan sektördeki paylarýný yüzde 1,08'den yüzde 3,69'a çýkarýrken, özkaynak geliþimi açýsýndan da yüzde 1,07'den yüzde 4,84'e ulaþtý.

Konu: Uluslararasý saðlýk, eczacýlýk, diþçilik ve ilaç fuarý Organizatör: Bulgarreklama

deðiþken faizli emlak kredileri olduðuna dikkat çekildi. Buna göre, emlak kredilerinin bankalar tarafýndan üçüncü kiþilere satýlmasýnýn ardýndan, bu kredilerin yükselen faizler yüzünden geri dönmemesi krize yol açtý. Bankalar verdikleri kredileri üçüncü kiþilere satmaya baþladýklarýnda, vaat ettiði yüksek getiriden dolayý tüm yatýrým kurumlarý bu kredileri satýn aldý. Ýslamî finans kurumlarýný krizden koruyan en büyük etken ise faiz yasaðýndan dolayý yüksek getirili bu finans enstrümanýna itibar etmemeleri oldu.

FoodTeh Tarih: 12.05.2009 - 17.05.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý gýda ürünleri ve teknolojileri fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý Kozmetika Tarih: 12.05.2009 - 17.05.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý parfüm ve kozmetik fuarý

Ýslami Bankalara itibar giderek artýyor

Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý

Die Welt'in haberinde Ýslamî bankalara olan ilginin her geçen gün arttýðýna da iþaret ediliyor. Yýlda yüzde 15 ile 20 arasý rekor seviyede büyüyen Ýslami finans kurumlarýna dinî emirlere uygun yaþamak isteyen Müslümanlarýn yaný sýra yatýrým portföyünü geniþletmek isteyen Batýlýlar da ilgi gösteriyor. Frankfurt'taki Ýslamî Bankacýlýk ve Finans Enstitüsü'nün Müdürü Zaid el–Mogaddedi'nin gazeteye yaptýðý açýklamalara göre, Ýslami bankacýlýk þu anda 800 milyar ile 1 trilyon dolar arasý paraya yön veriyor. Bunun zamanla 4 trilyon dolara çýkacaðý tahmininde bulunan El–Mogaddedi, Ýslamî bankacýlýðýn özellikle Müslümanlarýn yoðun olduðu ülkelerde büyük potansiyele sahip olduðunu vurguladý. Faiz yasaðýnýn yaný sýra 'Sahip olmadýðýn þeyi satamazsýn' prensibiyle çalýþan Ýslamî finans kurumlarý borsalarda spekülatif iþlemlerden de uzak duruyor. Ýslamî bankalar en büyük yatýrýmlarýný reel ekonomiye yapýyor. Uygun þartlarý taþýyan þirketlere sermaye yatýrýp kâr–zarar ortaklýðýna giren Ýslamî bankalar paradan para kazanmak yerine ekonomiyi canlandýrýyor ve istihdam oluþturuyor. Hakan Kalaycý

MebelTeh Tarih: 12.05.2009 - 17.05.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý mobilya ürünleri, inþaat malzemeleri ve makine teknolojileri fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý Expo Energy Tarih: 26.05.2009 - 29.05.2009 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý enerji kaynaklarý ve enerji sistemi ürünleri fuarý Organizatör: Bulgarreklama Uluslararasý Su Fuarý Tarih: 26.05.2009 - 29.05.2009 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý su ve kanalizasyon sistemleri, su iþleme ve temizleme ürünleri ile sondaj teknolojileri fuarý Organizatör: Bulgarreklama

Kriz, yurtdýþýna seyahatleri azalttý yýlýn ayný dönemine kýyasla Türkiye’yi yüzde 18,4 oranýnda daha fazla ziyaret etti. Kriz, vatandaþlarý özellikle iþ seyahatleri yapmaya zorluyor. Yurt dýþýna yapýlan seyahatlerin yüzde 54,3’ünün iþ amaçlý olduðu kaydedildi. Bu seyahatlerin sadece yüzde 22,9’unu tatil amaçlý seyahatler oluþturuyor. Yine istatistiklere göre yabancýlarýn Bulgaristan’a yaptýklarý seyahatlerde de azalma yaþandý. Mart ayýnda Bulgaristan’ý 334 bin kiþi ziyaret etti. Böylece geçen yýla kýyasla yapýlan ziyaretlerin yüzde 7,3 azalmýþ oldu. Ekonomi Servisi

FOTOÐRAF: ERKAN TUNCA

Ýstatistiklere göre, ekonomik kriz yurtdýþýna yapýlan seyahatleri olumsuz etkiledi. Ulusal Ýstatistik Enstitüsü verilerine göre, yurtdýþýna yapýlan seyahatlar geçen yýlýn ayný dönemine kýyasla yüzde 15 azaldý. Verilere göre, belirli bir bölgeye deðil, yabancý ülkelere yapýlan tüm seyahatlerde azalma gözlendi. Bulgaristan vatandaþlarýnýn Yunanistan’a yaptýklarý seyahatler yüzde 19,7, Kýbrýs’a yaptýklarý ziyaretler ise yüzde 29,7 oranýnda azaldý. Krize raðmen seyahatlerin artýþ gösterdiði ülke ise Türkiye oldu. Bulgaristan vatandaþlarý geçen

Balkan Pak Tarih: 02.06.2009 - 05.06.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý ambalaj ve paketleme ile atýk iþleme teknolojileri fuarý Organizatör: Via Expo Sofya Dizayn Week Tarih: 05.06.2009 12.06.2009 Yer: Sofya Ulusal Sanat Akademisi Konu: Bulgaristan'da düzenlenen ilk dizayn festivali Organizatör: Edno dergisi


4 - 10 MAYIS 2009

YORUM

Nabucco geri plana mý itiliyor? Bulgaristan, geçtiðimiz haftalar- önce hayata geçirilmesi gerektida enerji konusunda birçok ðini savunuyor. Ýþin hýzlanmasý devlet baþkanýnýn katýldýðý için de enerji formundan heenerji formuna ev sahipliði yap- men sonra Baþbakan Staniþev tý. Daha sonra Baþbakan Sergey Moskova’ya giderek bu konulaÞtaniþev de Moskova’ya resmi rý ele aldý. Netice itibariyle Gazziyarette bulundu. Ziyaret esna- prom’la mayýs ayý içinde anlaþmalarýn yapýlmasýna sýnda Rusya Cumkarar verildi. Bu hem hurbaþkaný, Baþbakan ve diðer yetkiliRusya için hem Bullerle görüþtü. Baþbagaristan için iyi bir kan Staniþev’in enernetice. Eðer Güney ji formundan sonra Akým projesi ön plaRusya’ya ziyareti sana çýkarsa Nabucco KAMÝL nýrým tesadüfi deðil. DEMÝRKAYA geri planda kalabilir. Sofya’da yapýlan Enerji formunda k.demirkaya@zaman.bg enerji formunda NaNabucco gaz boru bucco ve Güney Akým gaz boru hattý projesini en fazla Türkiye hattý projeleri ele alýndý. Rusya savundu. Hem enerji formuna Dýþiþleri Bakaný haliyle güney Türkiye Cumhurbaþkaný seviyeakým projesinin bir an önce ha- sinde katýldý. Çünkü Nabucco yata geçirilmesini talep etti. boru hattýnýn büyük bir kýsmý Güney Akým projesi bilindiði Türkiye’den geçecek. Aslýnda gibi Karadeniz’in altýndan Bul- Nabucco konusunda Azerbaycan, garistan, Yunanistan’dan Ýtal- Ýran ve Türkmenistan’ýn daha fazya’ya ulaþmasý hedefleniyor. Ý- la ýsrarcý olmasý gerek. Çünkü gazý kinci bir alternatif de yine Kara- onlar tedarik edecekler, ama ondeniz’in altýndan Bulgaristan, lardan istenilen seviyede ýsrar yok. Avrupa Komisyonu Baþkaný Sýrbistan, Avusturya hattý olarak düþünülüyor. Þimdi Rusya Manuel Barosso da en önemli kendi gazýnýn deðerlendirilmesi projenin Güney Akým projesi açýsýndan Güney Akým’ýn bir an olduðunu vurguladý. Nabucco

bilindiði gibi çok önemli bir proje ama son enerji formunda ve Baþbakan’ýn Moskova gezisinde Güney Akým ön plana çýktý. Burada Rusya ciddi diplomatik atak içinde. Eðer Güney Akým’dan dolayý Nabucco projesi ertelenirse bundan Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Ýran zarar görecektir. Eðer Nabucco’ nun geri plana itilmesi istenmiyorsa bu ülkeler elbirliðiyle bu projeyi gündeme taþýmalarý gerekir. Daha önceleri AB ve Amerika’da bu projeye destek vermiþti. Bu konuda en rahat ülkelerin baþýnda Bulgaristan geliyor. Çünkü coðrafi konumu itibariyle hem Güney Akým Projesi hem Nabucco Bulgaristan’dan geçiyor. Komþusu Türkiye bu coðrafyada bölgesel bir güç olma yolunda. Nabucco’ya Bulgaristan’ýn destek vermesi hem kendisi açýsýndan büyük bir kazaným hem de komþusu Türkiye’nin çýkarlarý açýsýndan çok önemli. Netice itibariyle Bulgaristan Güney Akým projesiyle beraber Nabucco projesini desteklemeli ki, çifte kar elde edebilsin.

Ýnsanlýk nereye akar? Ýnsanlýk âlemi her geçen gün lýk da akar. Önemli olan neredaha da olgunlaþmaya gidiyor. ye doðru aktýðý? Zaten bu kadar iniþ çýkýþtan Küre–i Arz gemisine binmiþ sonra, bu yükseliþ ve olgunlaþ- gaye–i hayalî olmayan, yolcular ma bekleniyordu. Tarihi teker- yorgun ve mukavemetsiz; üzerürler hep bunu göstermiþ ve rinde ne pusula var; ne de yol tarihte eski sayfalarýna bunlarý gösteren bir haritasý bulunuyor. kaydetmiþti. Rüzgârlar ne yöne Ýnsanlýk tarihi götürürse o tarafa mý son bir – iki asýrda gider? Eðer öyleyse çok muhtelif sýnavbu insanlýk gemisi lardan geçti. O dene yol kat eder, ne virlerde iyi ve kötü de hedefine varýr. günlerden geçerek; Hedefini belirleÝDRÝS zorlu ve dikenli yolmiþ; yol ihtiyaçlarýný ALÝ larda yürüyerek; baönceden tedarik eti.ali@zaman.bg har mevsiminde kýþý miþ; içindeki yolcuyaþayarak bu günlere eriþildi. lar kararlý ve azimli olan gemi Buna raðmen o olgunlaþ- hem yol alýr, hem de sahili semaktan hiç vazgeçmedi. O lamete çýkar. Mutlaka önündezorlu, tipili ve boralý günler o- ki yengeçler onu gaye–i hayanu daha da azimli yaptý. Belki linden saptýrmak için saða – sode gücüne güç kattý. Her þeye la itecektir. Bu büyük dalgalara raðmen güneþi ve baharý idrak ve fýrtýnalara inat, yoluna deetmekte ýsrarlý; olma ve olgun- vam edecektir. Manevra gücü laþma yamaçlarýnda kendini a- kuvvetliyse bu olumsuzluklarý ramakta. Bu kolay olmayacaða kendi lehine de çevirebilir. benziyor… Yine de bir yol ve Bundan daha önemlisi yola su gibi kývrým kývrým kývraný- çýkmadan zamaný ve hava duyor. Merhum Necip Fazýl Kýsa- rumunu iyi bilmek gerek. Nasýl kürek gibi diyeyim: “Ýnsan bu bir çiftçi tohum atma mevsimisu misali, kývrým kývrým akar”. ni iyi biliyorsa, yolcu da yola Evet, su akar; tarih akar, insan- çýkacaðý zamaný iyi bilmeli. Ba-

har zannederek kýþta yeryüzüne baþýný çýkaran çiçeði bekleyen kader bekler insanlýk âlemini. Anlaþýlan o ki, zirveye çýkmak hiçbir zaman kolay olmadýðý gibi, þimdide kolay olmayacak. Bahar bile birden gelmiyor; birer, ikiþer çiçekle baþlýyor; ancak 2 – 3 hafta da her taraf yemyeþil oluyor. Ýnsanlýkta zirvelere þuurlu fertlerle çýkmaya baþlayacak; güzel aile yapýsýyla devam edecek. Ta ki, mükemmel toplumla Everest daðlarýnda dolaþacaktýr. Binaenaleyh, burada bir ilim adamýnýn sözlerini söylemeden geçemeyeceðim. Þöyle der: “Ýnsanlýk bir aðaçtýr; milletler de onun dallarý. Þiddetli rüzgârlara benzeyen hadiseler, þiddetleri ölçüsünde onlarý birbirine vurdurur ve çarpýþtýrýr. Tabii zararý da aðaç çeker. “Herkes ne ederse kendine eder”in manasý da bence budur”. Ýnsanlýðýn olgunlaþma yokuþunu çýkma sürecini ancak kendi hýzlandýracaktýr. Bu yolda fikir ve düþünce olgunluðu da çok önemli; zirveye çýkýþ sürecinde mutlaka her ferde vazifeler düþmektedir.

ZAMAN 06

Evlilik mesuliyeti Evliliðin öznesi koca deðil, karý–kocadýr. Kur'an–ý Kerim, evlilik akdi için "aðýr ve mesuliyetli" bir sözleþme tabirini kullanmýþtýr. (Nisa 21) Evlilik akdi, karþýlýklý haklar ve vazifeler getiren bir akittir. Birbirine 'evet' diyen eþler, karþýlýklý hak, menfaat ve namusa riayet sözü de vermiþ olur. Hayatýn iniþleri yokuþlarý vardýr. Beraberlikler ancak 'karþýlýklý' gayret ve fedakârlýkla yürür. 'Karþýlýklý' gayret HEKÝMOÐLU ve fedakârlýk... ÝSMAÝL Aile hayatýný fabrikanýn çalýþ- h.ismail@zaman.com.tr masýna benzetebiliriz. Fabrikada pek çok diþli vardýr; kimisi büyük, kimisi küçük. Bunlarýn dönmesi birbirine zýt yönde de olabilir. Önemli olan o fabrikanýn dokuma yapmasýdýr. Eðer bu diþlilerden biri çeþitli bir sebepten çalýþmak istemezse (vazifesini yapmazsa) fabrika sahibi o diþlileri hurdacýya satar. Hurdacý da parçalarý ateþe atar eritir. Mesela bir aðacýn yapraklarý kýzgýn güneþin altýnda saatlerce bekler, güneþten aldýðý gýdalarla aðaç beslenir. Eðer yapraklar "neden ben güneþin altýnda yanýyorum", kökler "neden ben toprakta yatýyorum" dese, yani aðacýn kýsýmlarý arasýnda sen–ben kavgasý baþlasa aðaç meyve veremez. Meyve vermeyen aðacý da keserler. Aynen öyle de aileden beklenenler elde edilmezse, o ailenin fertleri ateþe düþmüþ gibi yanar. Aile hayatý, vücuttaki organlar gibidir. Ayaklarýmýz "beyin çok rahat yaþarken, ben neden daðý taþý aþýyorum" dese yürümese, saðlýk bozulur. Öncelikle belirteyim ki bana gelen þikâyetlerin çoðu hanýmlardan geliyor. Gelen hanýmlar yuvasýndan, kocasýndan, hayatýndan bezmiþ. Çünkü kadýn eziliyor... Þimdiki hanýmlar hem iþte, hem evde çalýþýyor, hem de çocukla meþgul oluyor. Sonra da kadýncaðýz isyan ediyor, "bu kadar yükü kaldýramýyorum!" diyor. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurmuþ ki: "Kadýnlarýn haklarýný yerine getirme hususunda Allah'tan korkunuz! Zira siz onlarý Allah'ýn bir emaneti olarak aldýnýz." Acaba kadýný ezen erkek biliyor mu ki, bir kadýn cehenneme giderken dört erkeði de yanýna isteyecektir. "Ya Rabbi, babamý da istiyorum. Çünkü bana dinimi öðretmedi. Ya Rabbi kocamý da istiyorum. Çünkü bana dinimi öðretmedi. Ya Rabbi aðabeyimi de istiyorum. Çünkü bana dinimi öðretmedi. Ya Rabbi oðlumu da istiyorum. Çünkü bana dinimi öðretmedi!" Evlenince hanýma þunu söyledim: "Senden hiçbir þey istemiyorum; dinini öðren." Süpürgeyi iyi çalmayýnca, yemeði yakýnca kýzdýðýmýz kadýn, dinini öðrenmezken sesimizi çýkarmazsak hem ona hem de kendimize en büyük kötülüðü yapýyoruz demektir. Yemeðe çok önem verirsek kadýn "hah" der, "iyi yemek yaparým kurtulurum". Dinden fazla neye önem verirsek o, ahiret saadetimizi yok eder. Bir eve hýrsýz girmiþ. Bunu gören kadýn koþarak kocasýna sarýlmýþ. Sarýlýnca, adam baðýrmýþ, "Hýrsýz efendi, ne kadar eþya varsa al götür! Haným bana sarýldý ya, gerisi mühim deðil!" Her derdin dermaný var amma hastalýk teþhis edilmemiþ ki.


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 4 - 10 MAYIS 2009

Günümüz çocuklarýna bugünün diliyle hitap etmek gerekiyor Þemsinur Özdemir

“Çocuklarýmýza sözümüzü dinletemiyoruz, her þeye itiraz ediyor, hiçbir kurala uymak istemiyor..” gibi birçok þikâyeti ebeveynlerden duymak mümkün. Mehtap TV’de Küçük Adýmlar programýný hazýrlayýp sunan uzman psikolog Ferhat Çelik, “Çocuklarýmýzý kendi anne babamýzdan gördüðümüz yöntemlerle terbiye etmemiz çok zor. Bugünün çocuklarýna bugünün diliyle hitap etmek gerekiyor.” diyor. Çocuklarýný incitmeden, doðru bildiði deðerlere göre hayata hazýrlamak isteyen aileler, sorunlarýna çözüm bulmak için yerli ve yabancý kaynak kitaplara, çocuk psikologlarýna ve pedagoglara baþvuruyor. Mehtap TV’de Küçük Adýmlar programýný hazýrlayýp sunan uzman psikolog Ferhat Çelik de izleyicilerin çocuklarla ilgili sorularýný cevaplýyor. Her çocuða ve aileye özel çözümlerin üretilmesi gereken bu alanda genelgeçer cevaplar vermek zor olsa da temel bir ilkeden söz ediyor Ferhat Çelik: “Çocuklarýmýzý kendi anne, babamýzdan gördüðümüz yöntemlerle terbiye etmemiz çok zor. Bugünün çocuklarýna bugünün diliyle hitap etmek gerekiyor.” Çünkü, çocuðu bir þey anlamaz, aklý ermez sayan, fikirlerini sormayan, duygu dünyasýný önemsemeyen, ‘dur’ deyince duracak, ‘koþ’ deyince koþacak, söz dinlemezse en ufaðýndan kulaðý çekilerek zorlanacak bir varlýk olarak gören anlayýþýn, çocuðun kiþiliðine zarar verdiði artýk bir gerçek. Çocuklarýn etkileneceði olumlu ve olumsuz uyaranlarýn eski zamanlara göre çok fazla olduðuna dikkat çeken Ferhat Çelik, þöyle konuþuyor: “Dünü tamamen terk edelim demiyorum. Oradan alacaðýmýz deðerler var ama almayacaklarýmýz da var. Bizim kuþaðýmýz nispeten aile ve mahalle içinde korunarak büyüdü ama bugün onlarca web sayfasý, TV kanallarý, sanal oyunlar var. Berber amcasýnýn arkadaþýyla yaptýðý muhabbet, bindiði servis aracýnda çalan radyodaki sunucunun kullandýðý ifade bile çocuðu etkiliyor. Küçük, önemsiz görünen bir þey çocuklarýn dünyasýnda çok büyük tesirler yapabiliyor. Çocuðun zihnine bir tohum gibi atýlan olumlu ya da olumsuz her þey bir gün mutlaka ortaya çýkýyor.” Ferhat Çelik’in çocuk terbiyesinde ailelere önerdiði temel kurallardan biri

model olmak, diðeri ise okulöncesi dönemi çok iyi deðerlendirmek. Zaten, Çelik’e göre, aileler her ne kadar çocuklarýyla sorunlarýný anlatsa da, asýl problem yine kendilerinden kaynaklanýyor. Yanlýþ anne–baba tutumlarý, hatta ebeveynlerin kendi içlerindeki kiþisel açmazlarý çocuklarýn davranýþlarýnda sorun olarak neticeleniyor. Çözüm ise elbette önce ebeveynin kendi davranýþlarýný ve olaylara bakýþ açýlarýný düzeltmesinden geçiyor. Çocuk için en önemli öðrenme yolunun model alma olduðunu belirten Çelik, “Anne–baba çocuktan ne yapmasýný istiyorsa, nasýl davranmasýný istiyorsa onu yapacak. Terbiyenin ilk þartý budur. Öðrenmenin yüzde doksan yolu modeldir. Disiplin, söz dinlememe, inat-

çýlýk sorunlarýnda karþýmýza model eksikliði, anne–baba davranýþlarý arasýnda tutarsýzlýk ve eski bilgilerin iþ yapmamasý çýkýyor. Kendimizden referans alýyoruz. Babamýzýn bize davrandýðý gibi yapýyoruz ama çocuðumuzun dünyasý bizden farklý. Bugün anne babalarýn daha donanýmlý olmasý gerekiyor.” diyor. Okulöncesi 0–6 yaþlara ‘altýn yýllar’ diyen Çelik, ebeveynlerin bu dönemin kýymetini yeterince bilmediðini iddia ediyor. Vicdan mekanizmasýnýn geliþmesi, paslanmamasý için bu yaþlarýn model olunarak çok iyi deðerlendirilmesini isteyen Ferhat Çelik, “Çocuklarýn buna ihtiyacý var. Bu dönemde beyin hücreleri arasýnda bað kurulur. Kavram repertuvarý geliþir, çocuðun

Hayata iyimser bakanlar, daha sağlıklı ve uzun bir hayat sürüyor Bardaðý boþ ya da dolu tarafýndan görmenin, sadece kiþinin hayata bakýþýný deðil, uzun ve saðlýklý bir yaþam sürmesini de etkilediði belirlendi. ABD’de Pittsburg Üniversitesi tarafýndan yürütülen araþtýrma, iyimser yapýnýn yaþamýn zorluklarý ve stresle mücadelede kiþiye avantaj saðlamasýnýn yaný sýra saðlýklý ve uzun yaþamýn kapýlarýný da araladýðýný

ortaya çýkardý. 1994 yýlýnda baþlayan çalýþmada, 100 bini aþkýn 50 yaþ ve üzerindeki kadýnla görüþülerek, bu kiþilerin karakter özellikleri tespit edildi ve saðlýk durumlarý takibe alýndý. Çalýþmada, kötümserlerin kalp krizinden ölme riskleri, “hayata daha pembe gözlükle bakanlara” oranla yüzde 30, kansere yakalanma riskleri yüzde 23 daha fazla. Uzmanlar, benzer du-

rumun yüksek tansiyon ve þeker hastalýklarý için de söz konusu olduðunu belirtiyor. Bu araþtýrmanýn “malumu ilan ettiðini” ifade eden Dahiliye ve Gastroenteroloji uzmaný Dr. Önder Çolakoðlu, diyabet, kalp ve þekerin içinde bulunduðu bütün kronik hastalýklarýn temelinde, vücutta bazý hormonlarýn salgýlanmasýndaki aksaklýklarýn bulunduðunu belirtti. aa

zekâ altyapýsý geliþir. Zekâ doðuþtandýr ama bir kýsým da o potansiyeli geliþtirme adýna yetiþkinin iþlemesidir. Ýþlenmezse pas tutar.” diye konuþuyor. Ferhat Çelik, birçok ebeveynin çocuðunu nasýl terbiye edeceðini, istediði davranýþlarý onun dünyasýna nasýl yerleþtireceðini bilmediðini söylüyor. Örneðin, aile çocuklarýna evde ödev yaptýramamaktan þikâyetçi. Yapýlan görüþmede ise ailenin çocuðuna ödev yaptýrma yollarýný, motive etmeyi, evde çalýþma ortamý hazýrlamayý ve günlük program oluþturmayý çok fazla bilmediði ortaya çýkýyor. Ayrýca, çocuklarýn yaþ özelliklerine göre davranýþlarýnýn neler olduðu da pek bilinmiyor. Bu yüzden, 4 yaþýnda bir çocuktan daha olgun davranýþlar beklenebiliyor.


8 Z A M A N AHLAK 4 - 10 MAYIS 2009

Bütün gelecekler yakýndýr Prof. Dr. Mustafa Nutku

üz bir çizgi çizelim. Bu çizgi üzerindeki bir noktayý saða doðru hareket ettirelim. Bu hareket eden nokta, çizginin sol ucundan hangi hýzla uzaklaþýrsa, çizginin sað ucuna da ayný hýzla yaklaþýr. Bu misale benzer þekilde, dünyada yaþarken ömrümüzün zaman çizgisi üzerinde hareket eden bir nokta gibi, bir baþlangýçtan bir sona doðru gitmekte olduðumuzu düþünecek olursak, dünya hayatýmýzýn sonuna doðru yaklaþma hýzýmýz bu hayatýmýzýn baþlangý-

D

Kur’an’ı nasıl okuyoruz?

cýndan uzaklaþma hýzýmýz kadardýr. Diðer bir ifadeyle, geçmiþ bizden ne kadar hýzla uzaklaþýyorsa gelecek bize o kadar yaklaþýyor. Ecel gizli olduðu ve hayatýmýzýn sonuna ne zaman geleceðimizi bilemeyeceðimiz için, son noktaya yaklaþma hýzýmýzý, ancak geçmiþten uzaklaþma hýzýmýza bakarak idrak edebiliriz ve etmeliyiz. Bu misali göz önüne almakta ve üzerinde düþünmekte fayda vardýr. Dünyada ne kadar yaþayacaðýnýzý düþünüyorsunuz?

Ýnsanlarýn büyük çoðunluðuna dünyadaki hayatlarýnda, “tevehhüm–ü ebediyet” denilen bir zaaf hali refakat eder. Yani insanlar

Kur’an okurken, Cenâb–ý Hakk’tan alýnan bir þeyi yeniden O’na veriyor olma ve O’nun emanetini tekrar O’na sunma þuuruyla okumak çok önemlidir. Bu ilahi kelamý, yine O’na arz ediyor olmak ve Allah’ýn huzurunda bulunma þuuruyla okumak gerekir. Okuduðumuz kelimeleri gönlümüzde duya duya içimize mal etmiþ olarak, “Rabb’im, Senden aldýðým þeyleri, doðru aldým mý alamadým mý bilemiyorum, Senin huzurunda tekrar ediyorum, Efendimiz’e arz ediyorum, tâ ki yanlýþlarýmý tashih edeyim, muhtevayý tam öðreneyim.” duygusuyla dolu olmamýz gerekmektedir. Bütünü bunlarý duyunca nefis ve þeytan bizleri kan-

kendilerini, dünyada ebedî kalacakmýþ gibi düþünmek ister. Bazýlarý bunun da ötesinde, dünyada ebedî yaþamanýn çarelerini araþtýrýr! Allah, bu dünya hayatýndan sonraki âhiret hayatýnda insana ebedî hayat vereceði için, ebedî yaþamak isteðini de insanýn içine koymuþtur. Bu istek, veriliþ maksadýna uygun olarak âhiret hayatý için sarf edilmeli ve âhirette zaten kaçýnýlmaz olan ebedî hayatýn levazýmatýný –baþta iman ve namaz olmak üzere– bu dünyada hazýrlamaya her þeyden daha fazla önem vermelidir. Çünkü insan için, dünyada hiçbir þey bundan daha fazla önemli olamaz!

dýrýp “Madem istenen seviyede yapamýyorsun, öyleyse Kur’an okumanýn ne manasý, ne faydasý var” diyebilir. Bizim yapmamýz gereken her þeye ve onca eksiðimize raðmen ýsrarla Kur’an okumaktýr. Ama esas olan hem duygu ve düþüncede hem de usulde doðru dürüst okumaktýr. Bir öðrenci, hocasýnýn önünde ders anlatýrken nasýl bir hassasiyet ve titizlikle davranýr, kullanacaðý kelimeleri nasýl bir saygýyla seçer ve telaffuz ederse, biz de Kur’an tilavet ederken, Allah’tan aldýðýnýz bir þeyi yine O’na iade ediyor gibi, Efendimiz’den duyduðumuz bir hususu Efendimiz’in huzurunda tekrarlýyor gibi bir ruh haletini yakalamaya çalýþmalýyýz.

Gıybet bataklığından uzak durun Bazýlarý kendilerini masum göstererek gýybet bataklýðýna dalarlar. Bir fýrsatýný bulur bulmaz boþalmak ister, hemen birini yerden yere vururlar. Bunu yaparken de kendilerini masum gösterir, “Kalbimde zerre kadar bir kotuluk yok ama...” gibi aldatýcý sözlerle baþlayýp nefislerini pakladýktan sonra baþkalarý hakkýnda demedik laf býrakmazlar. Bir fýr-

sat daha bulunca bu defa da “falan” hakkýnda konuþur, onu devirmeye çalýþýrlar. Ve bir fýrsat daha, derken bakarsýnýz kendinden baþka herkesi yok saymýþ, devirmiþ ve hâlâ, “Gýybet olmasýn ama...” demeye devam eder. Bu öyle kötü bir gýybettir ki emsali yoktur ve salih bir kulun, samimi bir Müslüman’ýn fersah fersah uzak kalmasý gereken bir günahtýr.

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 4 Pazartesi 5 Salý 6 Çarþamba 7 Perþembe 8 Cuma 9 Cumartesi 10 Pazar

Ýmsak 4:21 4:19 4:18 4:16 4:14 4:12 4:10

Güneþ Öðle Ýkindi 6:17 13:31 17:22 6:15 13:30 17:23 6:14 13:30 17:23 6:13 13:30 17:23 6:12 13:30 17:24 6:10 13:30 17:24 6:09 13:30 17:24

Akþam Yatsý 20:35 22:13 20:36 22:15 20:37 22:17 20:38 22:18 20:40 22:20 20:40 22:22 20:42 22:23

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.

Helal kazanç kolay harcanabilir mi? Yazýmýza baþlýk olarak aldýðýmýz soru cümlesi, rastgele söylenmiþ bir söz olarak düþünülmemelidir. Gerçekten de helal kazanç kolayca harcanamaz, birtakým gereksiz þeyler ihtiyaç olarak görülüp de müsrifçe harcama sorumsuzluðuna gidilemez. Özellikle helal kazancýn zorlaþtýðý böyle devrelerde... Çünkü helal kazanç artýk çok zor elde ediliyor. Elbette zor elde edilen þeyler zor harcanacak, elden çýkarýlýrken defalarca ihtiyaç mý deðil mi diye düþünülüp tartýlarak sarf edilecektir. Bu sebeple, hayatlarýný helal kazançla AHMET yaþama azminde oÞAHÝN lanlar, haram lokma yemekten yýlandan, a.sahin@zaman.com.tr akrepten korkar gibi korkanlar, israftan da korkacaklar, ihtiyaç olmayan gereksiz þeyleri ihtiyaç gibi görerek lüzumsuz þeylere para harcamaktan çekineceklerdir. Bu titizlik makul bir tedbir, meþru bir dikkattir. Bu türlü tedbir ve dikkati cimrilikle yorumlayýp da ayýplamayý düþünmek, alýþkanlýk eseri bir israfçýlýktýr. Hatta kurduðumuz sofralarýmýzda bile düþünüp taþýnma gereði duyarak, görenek belasýyla alýþýlan fazla yemek çeþitlerinden de bir ölçüde kaçýnmalý, sünnet olan, mütevazý sofraya alýþmaya gayret gösterilmelidir. Gerek giyim, gerekse yiyimde israfsýz bir hayat olan sünnete yönelir, gereksiz çeþitleri ihtiyaç olarak görmekten vazgeçer de, iktisadý esas alýrsak, yetiþmeyen imkânlarýn yetiþmeye baþladýðýný görecek, darlýktan kurtulmuþ, bir bakýma iktisadýn bereketli bolluðuna ulaþmýþ olacaðýz. Bazý çevrelerde dýþ görünüþ çok mühim kabul ediliyor. Bu yüzden ele ne geçerse giyim kuþama yatýrýlýyor, dýþý süs; ama iç nasýl, ona pek itibar edilmiyor. Halbuki gerçek olan dýþ görünüþ deðil iç oluþtur. Hadisten öðrendiðimize göre Allah (cc), insanýn dýþ görünüþüne bakmýyor, iç oluþuna, kalbine, gönlüne, niyetine nazar ediyor, ameline göre muameleye layýk görüyor. Bu yüzden serinkanlý düþünen insan, eline ne geçerse giyim kuþamýna yatýrmaya yönelmez, çevrenin garip karþýlamayacaðý normal bir giyimi yeterli bir giyim diye düþünür. Böylece kolay kazanamadýðý imkânýný kolayca israf etmekten kaçýnýr. Hazreti Ali (ra) efendimizin deðerlendirmesini hatýrlar. – Giyim kuþamla elde edilen dýþ güzellik gerçek güzellik deðildir. Asýl güzellik ilim ve ahlakla elde edilen iç güzelliktir! Giyim kuþam konusunda hep mütevazý olaný tercih eden maneviyat büyükleri, israflý yemekler konusunda da ibretli sözler söylemiþler, ikazlarda bulunmuþlardýr. Geylani Hazretleri’nin bu konudaki bir ikazý þöyledir. Diyor ki: – Sizi çok yemek öldürdü, bizi de az yemek diriltti! Evet, israflý sofralarda midesini týka basa dolduran kimsede manevi konulara karþý ölü ilgisizliði baþlar. Onun bütün meselesi bitmek bilmeyen israflý ihtiyaçlarý olur. Bunu da helal kazançla temin edemediði yerde felsefe deðiþir, malum tekerleme baþlar: – Ver Allah’ým ver, kulun haram helal demez yer! Böyle bir sonuç, sünnetten uzaklaþýp israfa dalmakla, ihtiyaç olmayan þeyleri ihtiyaç sanýp bol harcama yapmakla meydana gelir. Bilmem yanýlýyor muyum? Konuyu bir de siz düþünün isterseniz.


KÜLTÜR Z A M A N 9 4 - 10 MAYIS 2009

Edirne ve Sofya Üniversite Kütüphaneleri kültür deðiþimi yapacak Sofya

Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi Kütüphanesi ile Edirne Trakya Üniversitesi Kütüphanesi kültür alanýnda iþbirliði projelerini hayata geçirmeye baþlýyor. Bu çerçevede, Sofya Üniversitesi Kütüphane Müdürü Doç. Anna Angelova, hafta içinde Edirne Trakya Üniversitesi’nin Kültür ve Spor þenliklerine katýlacak. Sofya Üniversitesi bu þenlikte, kütüphanenin kuruluþundan bu güne kadar geçen süre içinde binanýn geçirdiði evreleri konu alan bir de resim sergisi açacak. Geçen yýl Edirne’de düzenlenen ‘Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arasý Bilgi – Belge Yönetimi ve Ýþbirliði’ sempozyumu sonunda ‘Balkan Ülkeleri Kütüphaneleri Birliði’ kurulmasý kararý alýndýðýný hatýrlatan Angelova, bu birliðin farklý etkinlik ve programlarla kurucu üyeler tarafýndan destekleneceðini belirtti. Trakya Üniversitesi ile yeni baþlayan bir kültür alýþ veriþinden bahseden müdür Angelova, bu fikrin tüm Balkanlar’a yayýlmasýnýn hedeflendiðine deðindi. Trakya Üniversitesi ile öðrenci eðitimi ve ortak doküman oluþturulmasý gibi birçok ortak noktalarýn bulunduðunu söyleyen Angelova, Edirne’ye yaptýklarý son ziyarette kitap ve kaynak deðiþimi için ilk adýmý attýklarýný vurguladý. “Trakya Üniversitesi’nde Bulgarca ve Türkçe çeviri lisans programý var. Biz de kitap ve literatür temini konusunda yardýmcý olacaðýz. Edirne’ye götürmek için sözlük paketi hazýrladýk. Bunlar öðrencilere en çok lazým olan yardýmcý kitaplardýr. Sözlükleri teslim edeceðiz. Umarým faydasýný görürler.” þeklinde konuþan Angelova, elektronik dokümanlarýn da deðiþim imkanýndan bahsetti. Sofya Kliment Ohridski’nin Türk Filolojisi bölümüne de Trakya Üniversitesi’nden gelen kitaplarýn yararlý olacaðýný aktaran Angelova, iki üniversite kütüphaneleri arasýnda geniþ çapta kültür deðiþimi yapýlacaðýný kaydetti. Orhan Pamuk’un Bulgarca tercüme romanlarýndan birkaç tane de Edirne’ye götüreceðini aktaran Angelova, böylece öðrencilerin tercümeleri mukayese etme imkaný bulacaðýný söyledi.

Eðitim ve kültür alanýnda projelere imza atan Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi Kütüphanesi ile Edirne Trakya Üniversitesi Kütüphanesi, bu projeleri hayata geçirmeye baþlýyor. Sofya Üniversitesi Kütüphanesi, bu hafta Edirne’de bir resim sergisi açacak. Edirne Trakya Üniversitesi de, ileriki bir tarihte Sofya’da ‘Osmanlý Fermanlarý’ konulu bir sergi açacak. FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Beynur Süleyman

DOÇ. ANNA

ANGELOVA

Üniversite kütüphaneleri karþýlýklý sergi açacak Trakya Üniversitesi’nin düzenleyeceði ve mayýs ayýnda baþlayacak olan kültür ve spor þenlikleri etkinliklerine Sofya Üniversitesi de bir sergi ile iþtirak edecek. “Üç Nesil Fotoðrafçý’nýn Gözünden Sofya Üniversitesi Kütüphanesi” adlý serginin yer alacaðý kültür programýnda konuklar, Bulgaristan’daki en eski kütüphanenin kuruluþundan bu yana farklý açý ve zamanlarda çekilmiþ fotoðraflarýný görme imkaný bulacak. Gelen istek üzerine bu sergi daha sonra Fransa’da Paris’teki bir kütüphaneye konuk

AБОНАМЕНТ

2009 година

olmasý bekleniyor. En ünlü mimarlar tarafýndan yapýlan kütüphane binasý, ilk olarak Çar’ýn fotoðrafçýsý Nikola Karastoyanov’un objektifinden yansýtýlmýþ. Öte yandan Trakya Üniversitesi Kütüphanesi de yakýn gelecekte Sofya’da ‘Osmanlý döneminde Sultan fermanlarý’ konulu bir resim sergisi açacak. “Bunlar aramýzdaki iliþkilerin ilk adýmlarýdýr. Ýleriye yönelik plan ve projelerimiz var.” sözlerine yer veren Angelova, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Baþkaný Ender Bilar ile yakýn dostluk kurduklarýný

aktardý. Angelova, Bilar ile birlikte Balkan Üniversiteleri Kütüphane müdürlerini bir araya getirecek Sofya’da bir konferans planlalýklarýný belirterek, ilk etapta 10 müdüre davetiye göndermeyi amaçladýklarýný vurguladý. Balkan müdürleriyle yapýlacak toplantýda, büyük bir dijital proje hazýrlanarak Avrupa Dijital Kütüphane’ye dahil olunmasý istenecek. Angelova, ‘Avrupa Dijital Kütüphanesi’ projesi kapsamýnda 2010 yýlýna kadar 10 milyon eserin dijitalortama aktarýlmasýnýn hedeflendiðini sözlerine ekledi.

«‡ ‰‡ ËχÚ ÌÓ‚Ë ˆÂÔÚË ‚ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ‚ÒˇÍ‡ Ò‰Ïˈ‡ ¿¡ŒÕ»–¿…“≈ —≈ Á‡ списанието за вкусните неща в живота

¿·Ó̇ÏÂÌÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ô‡‚ˇÚ ‚ ÔÓ˘ÂÌÒÍËÚ ÍÎÓÌÓ‚Â ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ‚ ÓÙËÒËÚ ̇ ì¡ˇ„ ɡ √ÛÔî

Каталожен номер

2469 Абонаментни цени 1 ÏÂÒˆ 3 ÏÂÒˆ‡ 6 ÏÂÒˆ‡ 12 ÏÂÒˆ‡ 5.00 ΂.

13.00 ΂. 25.00 ΂.

45.00 ΂.

«‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËˇ ÚÂÎ. (082) 822 456; 822 421

автобусна линия СИЛИСТРА - ИСТАНБУЛ всеки ден СИЛИСТРА - ДУЛОВО - ИСПЕРИХ - РАЗГРАД - ШУМЕН ПАРТИЗАНИ - АЙТОС - ТЕРВЕЛ - ДОБРИЧ - ВАРНА - БУРГАС МАЛКО ТЪРНОВО - КЪРКЛАРЕЛИ - БАБАЕСКИ - ЛЮЛЕБУРГАЗ - ЧОРЛУ - СИЛИВРИ - АВДЖЪЛАР - ИСТАНБУЛ Бургас Силистра Варна (Полигр.) Добрич Шумен Дулово Исперих Разград Тервел

тел. (056) 844 708 тел. (086) 824 151 тел. (052) 730 834 тел. (058) 602 164 тел. (054) 864 417 тел. (086) 422 765 тел. (084) 314 735 тел. (084) 660 883 GSM 0894 388 832

GSM 0899 910 405 GSM 0894 388 829 АГ (052) 624 909 GSM 0894 388 826 GSM 0896 665 149 GSM 0894 388 825 GSM 0894 388 828 GSM 0896 665 147

www.enturtrans.com, www.istanbulseya-


10 Z A M A N SPOR 4 - 10 MAYIS 2009

SPOR TURU

UEFA, KUPA KARŞILAŞMALARINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Gerets, Arabistan yolcusu BELÇÝKA Sezon sonu Marsilya'dan ayrýlacaðýný açýklayan Eric Gerets'in önümüzdeki sezon için Suudi Arabistan'ýn El–Hilal kulübüyle anlaþtýðý bildirildi. Belçikalý teknik adamýn, Jürgen Klinsmann'la yollarýný ayýran Bayern Münih'in baþýna geçeceði iddia edilirken, Suudlu El–Hilal'i tercih etmesi büyük sürpriz olarak deðerlendirildi. Petrol zengini El–Hilal kulübünün 3 sene karþýlýðýnda 12 milyon Euro'luk teklifine hayýr diyemeyen Gerets'in kariyerini bu kulüpte tamamlayacaðý belirtildi. Suudi Arabistan'da geçireceði 3 yýl sonunda bir daha takým çalýþtýrmayacaðý öðrenilen Gerets'in çiftliðine yerleþip sade bir hayat yaþamak istediði ifade edildi.

vrupa Futbol Federasyonlarý Birliði (UEFA), Þampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ismini alan UEFA Kupasý'nýn statüleriyle ilgili önemli deðiþikliklere imza attý. Buna göre 2009 – 10 sezonundan itibaren Þampiyonlar Ligi'nin grup aþamasýna katýlacak takýmlarýn belirlenmesinde ülke sýralamalarý büyük etki edecek. 32 takýmlý grup aþamasýna, UEFA sýralamasýnda ilk 12 sýrayý alan ülkelerden 22 takým direkt katýlýrken, kalan 10 takým lig þampiyonlarý ve üst sýra takýmlarý diye iki kategoriye ayrýlarak elemeler sonucu belli olacak. Süper Lig þampiyonu olan temsilcimiz Devler Ligi gruplarýna doðrudan katýlma hakkýný elde ederken, lig ikincimiz üçüncü ön eleme turunda kendi ayarýnda rakiplerle mücadele edecek. Tur atlamasý duru-

A

Yüzmede dünya rekoru kýrýldý FRANSA Fransýz yüzücü Frederick Bousquet, erkekler 50 metre serbestte yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Frederick Bousquet, Fransa'da yapýlan yüzme yarýþlarýnda erkekler 50 metre serbestte 20,94'lük derecesiyle dünya rekoru kýrdý. Bousquet, Avustralyalý yüzücü Eamon Sullivan'ýn 28 Mart 2008'de uzandýðý dünya rekorunu, 34 saliseyle geliþtirdi.

munda bu sezon ilk kez uygulanan play–off'ta güçlü takýmlarla karþýlaþacak. Ancak 3. ön eleme turunda elense bile tamamen devre dýþý kalmayýp Avrupa Ligi'nde gruplardan önceki son durak olan play–off'tan katýlma fýrsatýný yakalayacak. Þampiyonlar Ligi play–off'unda elenirse de Avrupa Ligi'ne gruplardan katýlacak. Þampiyonlar Ligi'ne benzeyen Avrupa Ligi, 4 eleme turundan oluþacak. Elemelerin dördüncü turu play–off aþamasý sayýlacak. 4'er takýmdan oluþan 12 grupta (toplam 48 takým) yer alan ekipler 6'þar maç oynayacak. Yeni statüye göre grup karþýlaþmalarý rövanþlý olacak. Grubu ilk iki sýrada bitiren 24 takým, Þampiyonlar Ligi gruplarýnda üçüncü olan 8 takýmla birleþerek son 32'ye kalacak. Akabinde finale kadar iki ayaklý elemeler baþlayacak.

4 Türk takýmý Avrupa'da ön eleme oynayacak Turkcell Süper Lig'de sezonun bitmesine az bir süre kaldý. Ligin hem üstünde hem de altýnda ilginç bir rekabetin yaþandýðý ligde Sivasspor veya Beþiktaþ'tan birinin þampiyon olacaðýna kesin gözüyle bakýlýyor. Fortis Türkiye Kupasý'nda ise finali Fenerbahçe ile Beþiktaþ oynayacak. Henüz hiçbir þey netleþmedi, ama lig ve kupa maçlarýnýn ardýndan oluþacak tablo Türk takýmlarýnýn Avrupa kupalarýndaki konumunu belirleyecek. Ligi ilk 2 arasýnda bitirenler Þampiyonlar Ligi, 3. ile 4.nün yaný sýra kupayý müzesine götüren ekip de Avrupa ligi vizesi alacak. Yani 5 Türk takým UEFA organizasyonlarýna katýlacak. Þimdiden belirtelim; bu durum 2010 – 11 sezonunda da deðiþmeyecek. Erhan Güven

Lucescu, Romanya'nýn patronu ROMANYA Galatasaray ve Beþiktaþ'ta teknik direktörlük yapan Mircea Lucescu'nun oðlu Razvan Lucescu, Romanya Milli Takýmý'nýn baþýna getirildi. Romanya Futbol Federasyonu Baþkaný Mircea Sandu, yönetim kurulu olarak oybirliðiyle Razvan Lucescu'yu milli takýmýn yeni teknik direktörü olarak seçtiklerini söyledi. Federasyon, Romanya'nýn 2010 Dünya Kupasý elemelerinde aldýðý baþarýsýz sonuçlarýn ardýndan Viktor Piturca ile karþýlýklý olarak sözleþmeyi feshetmiþti.

Fenerbahçe bizleri hayal kýrýklýðýna uðrattý Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, futbol takýmý ile ilgili olarak artýk tek hedef ve beklentisinin Fortis Türkiye Kupasý'nýn kazanýlmasý olduðunu dile getirdi. Futbolda son bir ay içinde alýnan sonuçlarýn üzüntü verici olduðunu belirten Yýldýrým, "Futbol takýmýmýz bizleri hayal kýrýklýðýna uðratmýþ ve çok arzuladýðýmýz lig þampiyonluðu hedefi maalesef yitirilmiþtir. Son 5 sezonda, 3 kez þampiyon, 2 kez de ikinci olan takýmýmýzýn, bu sezon hedeften uzak kalmasý, camiamýzý üzmüþtür. Artýk yapýlmasý gereken, geçen sezonun muhasebesini analiz etmek ve bize düþen sorumluluðu yerine getirmek olmalýdýr.'' açýklamasýný yaptý. ÝSTANBUL

Saðlam: Bursaspor'dan ayrýlmam SOFYA Bursaspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, Trabzonspor'a gideceðine iliþkin spekülasyonlarý yalanlayarak, "Ben Bursaspor'da mutluyum, takýmýmý yarý yolda býrakmam." dedi. Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduðunu ve herkesin çalýþmak isteyebileceðini belirten Saðlam, "Trabzonspor mazisi güzel bir takým. Sevildiðimiz bir yerdeyiz. Baþladýðým görevi yarým býrakmak gibi bir düþüncem yok. Daha yapacak çok iþimiz var." dedi.

Turkcell Süper Lig lideri Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Sivasspor için kente yapýlmasý planlanan stadyum ve spor kompleksi için 3 deðiþik öneri projesi hazýrlattý. Projelerde, 35 bin kiþilik stadyum ve spor kompleksinin yaný sýra olimpik yüzme havuzu, kapalý spor salonu ile Sivas Koleji de yer alýyor. Projelerde yer alan stadyum örnekleri modern görünümleriyle dikkat çekiyor.

Trabzonspor sahada deðil, dýþarýda kaybetti eplasmanda kaybedilen Sivasspor maçý sonrasý teknik direktör Ersun Yanal ile yollarýný ayýran Trabzonspor'da camia bir yandan Yanal'ýn gidiþini, diðer yandan yeni hocanýn kim olacaðýný konuþuyor. Yani bir kez daha Bordo–Mavililer, ligin sonunda ilgilenecekleri konularý, yarýþ devam ederken konuþmak durumundalar. Üstelik bu kez matematiksel olarak da olsa þampiyonluk þanslarý varken

yaþýyorlar her zamanki tekrarý. Oysa sezon boyunca saha dýþýnda farklý bir Trabzon görmüþtü futbol kamuoyu. Ýlk kez bir büyük maçta kaybeden takým Avni Aker'de alkýþlarla ayrýldý sahadan. Ýlk kez Trabzon seyircisinin çýkardýðý olaylardan dolayý sahasý kapanmadý. Ýlk kez þampiyonluk deðil, Avrupa kupalarýna katýlmak gibi en azýndan baþlangýçta rasyonel bir hedef konulmuþtu takýma. Ancak bu kez de süreç farklý olsa da sonuç bilindik ol-

du. Gelinen noktada puan sýralamasýndaki yerden çok takýmýn oynadýðý futbol hocanýn sonunu hazýrlamýþ gibi görünüyor. Kadro istikrarýndan bahsedilse de Bordo–Mavililer adýna oyun istikrarýndan bahsetmek zor. Trabzonspor oynadýðý tüm maçlarda kazanmakla kaybetmek arasýnda ince bir çizgide yürüdü. Bu anlamla örneðin geçen yýl hoca deðiþikliðine giden Fenerbahçe'nin düþtüðü duruma düþme ihtimali uzak görünüyor.

Çünkü Trabzonspor'un hem oturmuþ bir oyun planý yok hem de kadrosunda vazgeçemeyeceði Brezilyalý Alex de Souza gibi bir oyuncu yok. Trabzon'da zorluk saha içinde deðil, saha dýþýnda. Kendi istekleri dýþýnda herkese ve her þeye karþý olan "derin Trabzon" cephesinin yeni gelecek teknik adama ne kadar süre vereceði, baþarý kriterinin ne olacaðý sorusu hocanýn isminden çok daha önemli bir soru olarak öylece ortada duruyor.

SKA'nýn yeni sahiÇSKA bi Titan AC, klüpte Ç yeni bir mali uyguyönetiminden lamaya baþlamayý planlýyor. Yeni mali uygulafutbolculara manýn yeni sezondan itibaren yürürlüðe girmesi bekleyeni ücretlen- niyor. Yeni mali uygulamaya göre, takýmda aylýk 12 bin edirme urodan fazla kazanan hiçbir

oyuncu olmayacak. Ancak Avrupa maçlarýnda elde edilen baþarýlý sonuçlar karþýsýnda primlerde artýþa gidilecek. Özellikle Þampiyonlar Ligi'ne katýlmasý durumunda, bu ligdeki karþýlaþmalarda elde edilecek baþarýlar sonunda oyunculara büyük miktarlarda prim verilecek. Lig karþý-

laþmalarýnda da elde edilen her bir puan karþýsýnda teþvik olarak ödeme yapýlacak. Sezon sonunda bazý oyuncularýn klüpten ayrýlmasý bekleniyor. Ayrýlacak isimlerin baþýnda Ývan Ývanov geliyor. Bazý Ýngiliz takýmlarý ile Alman takýmlarý Ývanov'u transfer listelerine aldý.

D


EÐLENCE Z A M A N 11 4 - 10 MAYIS 2009

Bunlarý biliyor musunuz?

Fýkra Köþesi

 Endonezya sadece adalardan oluþur. Ülkede tam 13 bin 667 ada vardýr. Bir gram toprakta 10 milyon bakteri vardýr.

Yanlýþ AdamHindistan cevizleri köpek balýklarýndan daha fazla insanýn ölümüne neden olmuþtur. Zeytin aðacý bin 500 yýlýna kadar yaþayabilir. Coca Cola formülü hiçbir zaman tescil(patent) edilmedi. Limonda çilekten daha fazla þeker bulunur. Parmak izine benzer þekilde, herkes tek ve benzersiz bir dil izine sahip. Ýnsan haftalarca bir þey yemese bile ölmez, fakat 11 günden sonra uykusuzluða dayanamaz, sonsuza kadar uyup kalýr.

Bir çinli, biri zenci ve bizim temel, ceplerindeki son paralarý ile aldýklarý suyu sýrayla içerek Kansas caddelerinde ilerlerken bir tabelaya rastlarlar: “Eleman aranýyor”. Zenci, tabelayi görünce heyecanlanýr ve iþe talip olmak üzere derhal dükkana girer. Dükkandaki adam, kendisine iþ soran zenciye aþaðýlayýcý bir bakýþ fýrlatýr ve onu dükkandan çýkartýrken: “Biz burada zencileri istemiyoruz!” diye baðýrýr. Zenci dostunun baþarýsýz olmasý üzerine bu kez Çinli þansýný denemeye karar verir. Ancak sonuç hemen hemen aynýdýr: “Sarýlara iþ yok, defol!” son olarak bizim Temel girer dükkana. Dükkan sahibi Temeli görünce gülümser ve: “Tamam dostum, yarýn saat yedide gel ve iþe baþla.” diyerek Temelin omuzunu sývazlar. Üç arkadaþ, sevinç içinde evlerine dönerler. Temel, sabah uyanmakta güçlük çekeceði için Çinliden kendisini uyandýrmasýný rica eder ve heyecanla uykuya dalar. Zenci ve Çinli, ýrkçý dükkan sahibine bir oyun oynamaya karar verirler ve Temel uyurken, yüzünü kömürle simsiyah yaparlar! Ertesi sabah Çinli, Temel’i tam zamanýnda uyandýrýr ve iþe yollar. Dükkan sahibi karþýsýndaki siyah suratlý adamý görünce öfkeyle ba-

ðýrýr: “Defol burdan! Sana daha dün söyledim zencilere iþ yok diye!.” Üzüntüyle dükkandan ayrýlan Temel, rastladýðý bir aynada kendini görünce þaþýrýr ve þöyle der: “uyyy ! Aptal Çinliii, yanluþ adami uyandirmuþ daaa!”

ya..yaklaþýrsa... “du.. du.. dur... ki.. ki... kim o...” di... diye baðýrýrsýnýz... Dur... durmazsa... bir... bir kere da... daha ba.. baðýrýrsýnýz... Ge... gene du... durmazsaa... a... ateþ e... eder... edersiniz... Ya... yalnýz... ço.. ço... çok a... a... acele etmeyin... Be.. belki ge... gelen benim..!

Katý, Sývý, Gaz

Delidir Ne Yapsa Yeridir

Olay, bir arkadaþýmýn annesinin gözetmen olarak bulunduðu ilkokulu dýþardan bitirme sýnavlarýndan birinde gerçekleþiyor. Dýþardan bitirme sýnavý ya, yaðlý ballý adamlar da var sýnavda. Gözetmenler sýnav sýrasýnda sýralarýn arasýnda dolaþýyorlar. Tam o sýrada gözetmen bakýyor, adamýn biri sorularýn hiçbirine cevap verememiþ; acýyor dama. “Maddenin üç halini yazýnýz” sorusunu parmaðýyla iþaret ediyor ve adamýn kulaðýna eðilip cevabý fýsýldýyor: “ Katý, Sývý, Gaz.” Sýnav kurulunu dumura uðratan an cevap kagýtlarý okunurken gerçekleþiyor. Sorunun cevabý, kagýtlarýn birinde aynen þöyle yer alýyor: - Katýr, Sýðýr, Kaz

Ýki deli hastaneden kaçmaya karar verirler gece olunca planý yapýp kaçarlar ve ertesi gün hastaneye tekrar dönerler arkadaþlarý sorar neden kaçtýnýzda tekrar geldiniz? Deliler cevap verir bugün provasýný yaptýk yarýn kaçacaðýz derler.

Son Bir Test Akýl hastanesinden iki deliyi salývereceklermiþ. Doktorlar kendi aralarýnda. “Bunlara son bir test yapalým da görelim akýllarý baþlarýna gelmiþ mi ?”demiþler. Bunun üzerine iki deliyi bir masa baþýna getirmiþler. Masanýn üzerine bir kavanoz dolusu siyah zeytin, bir kavanoz dolusu da canlý hamamböceði dökmüþler ve “Buyurun beyler, yiyiniz.” demiþler. Delillerden bir tanesi hemen zeytinlere saldýrmýþ,ötekisi araya girmiþ, “Önce kaçanlarý yiyelim, öbürleri nasýl olsa duruyor!”

Nöbet Çavuþ, acemi erlere nöbet bekleme usulünü öðretiyordu. Yalnýz biraz kekemeydi: -Ka.. ka.. karanlýkta.. bir.. bir.. biri

B U L M A C A 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1 2 3 4 5 6 Tembel itfaiyeci

7 8

DUVAR YAZILARI

12 A T E Þ

1) Kuzey yarým kürede yedi parlak yýldýzý yardýmýyla Kutup Yýldý-

T Ý P

YUKARIDAN AÞAÐIYA

9 10 11 H O P A T A Z R A F A Z Ý

Genelde hörgüçlerinde su olduðu ve uzun yolculuklarýnda

F Ý L E T

Develerin hörgücü

bu suyu kullandýklarý söylenir ama doðru deðildir. Develerin hörgüçlerinde 30-35 kg kadar yað bulunur. Yiyecek bulamadýklarý zaman bu enerjiyle hareketlerini saðlarlar ayrýca yað çöl sýcaðýna karþý koruma görevi de yapar, suya az gereksinim duyarlar. Burun mukozalarý insana göre 100 kat daha büyüktür. Soluk alýrken havadaki nemin üçte ikisini kazanabilirler. Su kaybýný da dokularýndan kaybederler, kandaki su etkilenmez.

F Ý N O

Eðerköþeli olsalardý kenarlarý dayanýklýlýk bakýmýndan çok zayýf olurdu. En dayanýklý geometrik þekil küredir ama bu þekildeki yumurta yuvarlanacak olursa nerede duracaðý belli olmaz. Yumurta yuvarlanýnca düz gitmez. Ýnce tarafý üstünde dairesel bir yol çizer. Baþladýðý yere yakýn bir noktada durur. Yani düz bir yerde kaybolmasý olanaksýzdýr. Yumurta, tavuðun

yumurta kanalýnda küre þeklindedir. Ýlerlemesi sýrasýnda arkada kalan dairesel kaslarýn büzüþerek hem yumurtayý ileri iterler hem de bu kýsmýna baský yaparak konik biçimini saðlarlar. Yumurtanýn þeklinin nedeni de budur. Sürüngenlerde bu düzenek olmadýðýndan yumurtalarý küresel biçimdedir.

4 5 6 7 8 Ý R E T Z S A K A L A S Ý L H A T M E K Ý L Ý N

Yumurtanýn þekli

M O T E L

Neden ve Niçin Köþesi

F E L E K

Derdini söylemeyen iyi yapar; birde onun derdiyle uðraþamayýz!

2 3 A S V E A N M O K S A T Þ I

Ben bu gece bekçilik iþini gözü kapalý yaparým arkadaþ.

1) Gerçekleri yanýlmadan görebilme yeteneði, uzaðý görüþ, seziþ, uyanýklýk, anlayýþ, kavrayýþ, önsezi.– Artvin’in bir ilçesi. 2) Gülgillerden, orta boylu bir aðaç ve bu aðacýn muþulaya benzeyen yemiþi.– Kesilmiþ hayvanýn yürek, karaciðer, iþkembe, vb. iç organlarýyla baþ ve ayaklarý. 3) Yön, taraf, cihet.– Su altýnda kalan, su basmýþ tarla.– Bir nota. 4) Ad, san.– Geçmiþ yer bilimi zamanlarýna iliþkin hayvanlarýn ve bitkilerin, yer kabuðu kayaçlarý içindeki kalýntýlarý veya izleri, müstehase, taþýl.– Açýða vurulma, ortaya dökülme. 5) Güzel görünmeye çalýþan, süse düþkün (kadýn).– Tartýda aðýrlýðý az gelen, yeðni. 6) Soyluluk, asillik.– Hz. Ýsa’nýn doðduðu gün. 7) isimlerin dokunulmadan hareket etmesi hali. 8) Ziya, nur, þavk.– Basýmevinde harfleri dizen ve satýrlarý blok durumunda döken dizgi makinesi.

zý’ný bulmada kullanýlan takýmyýldýz, Yedigir, Dübbüekber. 2) Nevþehir’in bir ilçesi. 3) Tekil ikinci þahýsý gösteren söz.– Sert, yumuþak olmayan. 4) Belirti, emare.–Gök, sema. 5) Ýþlek karayollarý üzerinde yapýlmýþ otel. 6) Bir þeyin özünü oluþturan anage, emel.– Madeni iplik. 7) Baht, þans.– Bir baðlaç. 8) Doðada az bulunan, güç iþlenen, hidratlý çinko silikat .9) Hoþa giden duygulanma, hoþlanma, zevk.– Çok tüylü küçük bir köpek türü. 10) Kýsa ömürlü küçük bitkilere verilengenel ad.– Derinliði her yerinde ayný olan sýð su alaný. 11) Söz karýþýklýðý. 12) Yanýcý cisimlerin tutuþmasýyla beliren ýsý ve ýþýk.– Ýlgi çekici, deðiþik (kimse). 1 B Ü Y U K A Y I

SOLDAN SAÐA:

Neee yanlýþ numara mý ? Kibar ol; Karýný dövmeden O zaman niye açýyorsun kardeþim. önce ceketini düzelt ! Hasret kaldým gözlerinin rengine artýk çýkar þu lenslerini ! Ýþleyen kafa pas Damlaya damlaya tutmaz çok iþleyen Kulak misafiri umduðunu cepte kuruþ kalmaz ! kafa tarak tutmaz deðil, bulduðunu dinler

1 2 3 4 5 6 7 8

Konferanslarda ön sýralara oturmayýn uyuyamazsýnýz!


4 - 10 MAYIS 2009 | 12

Ýnsan vücudu hakkýnda olaðanüstü gerçekler nsanlar kendi vücutlarýný tepeden týrnaða bildiklerini söylerler. Fakat bu haberi okuduktan sonra vücudumuz hakkýnda o kadar da çok bilgimiz olmadýðýný göreceksiniz. Howstuffworks adlý internet sitesinde yer alan habere göre, vücudunuz hakkýnda sizi þaþýrtacak 10 olaðanüstü gerçekler þöyle sýralanýyor. Dil izi: Eðer kimliðinizi saklamak isterseniz, dilinizi çýkarmayýn. Parmak izine benzer þekilde, herkes tek ve benzersiz bir dil izine sahiptir. Kemik sayýsý: Yetiþkinlerde bir bebekten daha az kemik bulunuyor. Doðduðumuzda 350 kemiðe sahip oluyoruz, ancak geliþim süreci boyunca kemikler eriyip birbiriyle kaynaþýyor ve yetiþkin olduðumuzda sadece 206 kemiðimiz kalýyor. Yeni mide: Mide mukozasýnýn dýþ tabakasý ömrü çok kýsa olduðu için 3–4 günde yenilendiðini biliyor muydunuz? Eðer yenilenmeseydi, midenizdeki yiyecekleri hazmetmek için kullanýlan güçlü asitler, ayný zamanda midene de zarar verecekti. Saç rengi ve sayýsý: Sarýþýnlar daha eðlenceli olabilir ya da olmayabilir, ancak sarýþýnlar kesinlikle da fazla sa-

Horlama sesi: 60'lý yaþlarda, er-

Ý

ça sahiptir. Saç rengi saçýmýzýn ne kadar sýk olduðunu belirlememize yardýmcý oluyor. Buna göre sarýþýnlar en üst sýrada yer alýyor. Bir insanda ortalama 100 bin saç bulunurken, sarýþýnlarda bu sayý ortalama 146 bin. Siyah saçlý insanlar yaklaþýk 110 bin saç kýlýna sahip, kahverengi saçlý insanlarda

kusu için öldüðünüzü söylerseniz, tam anlamýyla bunu kastediyorsunus. Haftalarca bir þey yemezseniz ölmezsiniz, fakat 11 günden sonra uykusuzluða dayanamazsýnýz, sonsuza kadar uyuyup kalýrsýnýz.

Yüzde 100 meyve suyu obezite ve felç riskini azaltıyor

ÁÎÐÑÈ ÇÀ ÄÚÐÂÅÍ ÌÀÒÅÐÈÀË

ünde bir bardak yüzde 100 meyve suyunun obezite ve felç, kalp hastalýklarý ve þeker hastalýðý riskini artýran metabolik sendrom riskini düþürdüðü tespit edildi. Minnesota Üniversitesi'nden Dr. Mark Pereira ve Dr. Victor Fulgoni, yüzde 100 meyve suyu tüketenlerin daha düþük vücut kitle indeksine, daha küçük bel çevresine ve daha az insülin direncine sahip olduklarýný tespit etti. Araþtýrmacýlar, obezite riskinin yüzde 100 meyve suyu içenler arasýnda yüzde 22 daha az, metabolik sendrom riskinin ise yüzde 15 daha az olduðunu söyledi. Dr. Pereira, "Meyve ve sebzelerle yapýlan saðlýklý bir diyetin bazý kronik hastalýklarýn azalmasýyla bir baðlantýsý olduðunu biliyoruz. Bir bardak yüzde yüz meyve suyunun da benzer faydalarý var" dedi.

G

“ЛЕС-ПЛЮС” ЕООД, гр. София Склад No 1: бул. “Европа” 10А Склад No 2: бул. “Околовръстен път” (до мотел “Симона”) Тел.: 0888 583 533, 0897 881 902, 0887 345 105, 0897 881 980 web: www.les-plus.com, e-mail: info@les-plus.com

ise 100 bin saç kýlý bulunuyor. Uyku ihtiyacý: Eðer iyi bir gece uy-

keklerin yüzde 60'ý ve kadýnlarýn yüzde 40'ý horluyor. Horlama ortalama 60 desibelken, horlama seviyesi bazý kiþilerde 80 desibelin üzerine çýkabiliyor. 80 desibel seviyesindeki ses havalý matkabýn çýkardýðý ses kadar yüksektir. 85 desibelin üzerindeki seslerin insan kulaðýna zarar verdiði saptanmýþtýr. Týrnak geliþimi: El týrnaklarýmýz daha çok kullanýldýðý için daha hýzlý uzuyorlar. Elimizin týrnaklarý 0,5 – 0,6 mm hýzla uzar. Yani kesilmezlerse yýlda 2,5 – 3,0 santimetre uzunluða ulaþabilirler. Ayak týrnaklarýnýn uzama hýzý bunun dörtte biri kadardýr. En hýzlý uzayan týrnak orta parmaðýn týrnaðýdýr. Tükürük miktarý: Bir ömür boyunca insan 25 bin litre tükürük üretiyor. Bu miktar 2 yüzme havuzunu doldurmaya yeter. Koku hatýrlama: Burnumuz köpekler kadar hassas deðil, ancak 50 bin farklý kokuyu hatýrlayabilir. Bakteri: Bu cilt için gereklidir. Ýnsan vücudunda cildin her santimetre karesinde yaklaþýk 32 milyon bakteri yaþýyor. Bunlarýn büyük bir çoðunluðu zararsýz.

Zaman Bulgaristan Sayi 19 / 2009  
Zaman Bulgaristan Sayi 19 / 2009  

Zaman Bulgaristan Sayi 19 / 2009