Page 1

СПОРТ

09

Нищо ново в Шампионска лига! Английските клубове продължават

НОВИНИ

»ÒÚÓˡڇ ÓÚ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Ò ÔÂÔÓ‚Ú‡ˇ ‚ ÍÎÛ·‡ ̇ ̇È-·Ó„‡ÚËÚÂ, ͇ÚÓ Ì‡ 3 ‡Ì„ÎËÈÒÍË ÓÚ·Ó‡ ˘Â Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚Ë "¡‡ÒÂÎÓ̇".

02

България покани турските бизнесмени да инвестират у нас ¡˙΄‡ˡ Ëχ ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌË ·ËÁÌÂÒ ËÌÚÂÂÒË ‚ “ÛˆËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ Ë ÚÛÒÍËˇÚ ·ËÁÌÂÒ ÏÓÊ ‰‡ ̇ÏÂË ‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙ œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

20 - 26 ÀÏÐÈË 2009

Ãîäèíà: 17

Áðîé: 17 (848)

Èíòåðíåò ïðîìåíÿ ñàìàòà ñòðóêòóðà íà ìèñëåíå Âåíöèñëàâà Ìèíäîâà

Ñîôèÿ

— ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÚÓ ÒË Ô‚˙˘‡Ì ‚ „ÎÓ·‡ÎÂÌ ÙÂÌÓÏÂÌ "ËÌÚÂÌÂÚ Ì‡ËÒÚË̇ ÔÓÏÂÌË ÏÌÓ„Ó Ì¢‡, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ë Ì‡¯Ëˇ ̇˜ËÌ Ì‡ Ôӂ‰ÂÌËÂ, ̇ ÏËÒÎÂÌÂ." “Ó‚‡ Ú‚˙‰Ë ‰Óˆ. ŒÎËÌ —Ô‡ÒÓ‚, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ ‚˙‚ ‘‡ÍÛÎÚÂÚ‡ ÔÓ ÊÛ̇ÎËÒÚË͇ Ë Ï‡ÒÓ‚Ë ÍÓÏÛÌË͇ˆËË Í˙Ï —ÓÙËÈÒÍË ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ "—‚. ÎËÏÂÌÚ ŒıˉÒÍË". “ÓÈ Â ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂΠ̇ ͇Ú‰‡ "–‡‰ËÓ Ë ÚÂ΂ËÁˡ", ÌÓ ÔÓÎÂÚÓ Ì‡ Ì„ӂËÚ ËÌÚÂÂÒË Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ë Ò ÔÓ-¯ËÓÍ Í˙„ ̇ ωËÈÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ. "œË̈ËÔ˙Ú, ÔÓ ÍÓÈÚÓ Ò ‚˙ÁÔËÂχ ËÌÙÓχˆËˇÚ‡, Ò˙˘Ó  ÔÓ‰ ‚ÎˡÌË ̇ ÚÓÁË „ÎÓ-

·‡ÎÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÌÓ‚ËÌË Ë Ò˙·ËÚˡ, ̇˜ÂÌ ËÌÚÂÌÂÚ", ÔÓÒÓ˜‚‡ ‰Óˆ. —Ô‡ÒÓ‚. œÓ Ì„ӂËÚ ‰ÛÏË, ÚÓÁË ÙÂÌÓÏÂÌ Ì‡ ÔÓÒÚÏÓ‰ÂÌÓÚÓ ‚ÂÏ ÔÓÏÂÌˇ "҇χڇ ÒÚÛÍÚÛ‡ ̇ ÏËÒÎÂÌÂ", ‡ ÓÚÚ‡Ï Ò ËÁÏÂÌˇÚ Ë Ì‡‚ˈËÚ ̇ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂ Ò ÍÌË„‡ ‚ ˙͇. "œÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ Ò ̇·„‡ ÔÓ-ÛÒÍÓÂÌÓ ÔÓÚ·ˇ‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËˇÚ‡. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ̇˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ÌÓ‚ËÌËÚ Ò Ô‰·„‡Ú ‚ ÏÂʇڇ, ıÓ‡Ú‡ ‰ÓÒÚË„‡Ú ·˙ÁÓ ‰Ó Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ. ¬Â˜Â ÌˇÏ‡ ‚ÂÏ Á‡ ‰˙Î„Ë ÚÂÍÒÚÓ‚Â. Õ‡ Ô‡ÍÚË͇ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÌÓ‚ ÏÓ‰ÂÎ ÔÓÚ·ÎÂÌË ̇ ÚÂÍÒÚÓ‚Â - Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Â‰‚‡ ÎË ‚Ë̇„Ë Â ‚ ÔÓÁËÚ˂̇ ÔÓÒÓ͇", ËÁÚ˙Í‚‡ ‰Óˆ. —Ô‡ÒÓ‚. Íà ñòðàíèöà 3

‘ÂÌÓÏÂÌ˙Ú Ì‡ ÔÓÒÚÏÓ‰ÂÌÓÚÓ ‚ÂÏ ËÌÚÂÌÂÚ ÔÓÏÂÌˇ "҇χڇ ÒÚÛÍÚÛ‡ ̇ ÏËÒÎÂÌÂ", ‡ ÓÚÚ‡Ï Ò ËÁÏÂÌˇÚ Ë Ì‡‚ˈËÚ ̇ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂ Ò ÍÌË„‡ ‚ ˙͇.

Астрологията наука или лъженаука? Õàòèäæå Èáðàõèì

Доц. Орлин Спасов

НОВИНИ11 БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА ИМА НУЖДА ОТ КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ

Àâñòðàëèéñêà åêñïàíçèÿ â êèíîòî —‡ÏÓ ‰‡ Á̇ÂÚ ÍÓÎÍÓ „ÓÎÂÏË Á‚ÂÁ‰Ë Ë ÂÊËÒ¸ÓË, ÔÓËÁÎËÁ‡˘Ë ÓÚ ·ÂÁÍ‡ÈÌËÚ ÔÛÒÚËÌÌË ÁÂÏË ‚ ¿‚ÒÚ‡Îˡ, Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ ‚ÁËÏ‡Ú ÓÎË ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ ÍËÌÓ ‰Ó ‰ÌÂÒ! ËÌÓÚÓ ‚˜  ÔÓ-ÍÓÎÓËÚÌÓ Ò˙Ò Á‚ÂÁ‰ËÚÂ Ë ÂÊËÒ¸ÓËÚ ÓÚ "‰‡Î˜Ìˡ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ". Õ‡ÒÍÓÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓˇ‚Ë Î˛·Ó‚ÌËˇÚ ÓχÌÒ, ÓÁ‡„·‚ÂÌ "¿‚ÒÚ‡Îˡ", Ë ÌË ËÁÚ˙Í̇ıÏ ÔËÌÓÒ‡ ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ¿‚ÒÚ‡Îˡ Í˙Ï ÍËÌÓÚÓ. Áóð÷èí ßë÷úí

¿‚ÒÚ‡Îˡ  ҇ÏÓ·ËÚ̇ ÒÚ‡Ì‡ Ò˙Ò Ò‚ÓËÚ ÍÂÌ„Û‡ Ë ‡·ÓË„ÂÌË. “‡ÁË ˇ‰ÍÓ Ò¢‡Ì‡ ÁÂÏ̇ ÚÂËÚÓˡ, ˜ËˇÚÓ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ Ì  ÌËÚÓ ËÁÚӘ̇, ÌËÚÓ Á‡Ô‡‰Ì‡; ÔÓ „ÂÓ„‡ÙÒÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ì  ÌËÚÓ Ì‡·ÎËÁÓ, ÌËÚÓ ÏÌÓ„Ó ‰‡Î˜; ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ·Óˇ ̇ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ë ÚÂËÚÓˇÎ̇ڇ ÔÎÓ˘ Ì  ÌËÚÓ „ÓÎˇÏ‡, ÌËÚÓ Ï‡Î͇, Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÔ‰ÂÎË ÌËÚÓ Í‡ÚÓ ‰˙ʇ‚‡, ÌËÚÓ Í‡ÚÓ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ. Õ‡È-ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡Ì‡Ú‡ ÚӘ͇, ‰Ó ÍÓˇÚÓ Â ÒÚ˄̇· ‡Ì„ÎËÈÒ͇ڇ "ÍÓÎÓÌËÁ‡ˆËˇ". ¬ ËÒÚÓˡڇ ̇ ÍËÌÓÚÓ ÌˇÏ‡ ‰Û„ ÔËÏÂ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÙËÎÏ ‰‡  Í˙ÒÚÂÌ

ЗДРАВЕ08 КАК ДА СЕ ПРЕБОРИМ С УМОРАТА

̇ ‰˙ʇ‚‡. ÕÓ ÂÚÓ ˜Â "¿‚ÒÚ‡Îˡ" ËÁÎËÁ‡ Ò Ú‡ÁË ‡Ï·ËˆËˇ. ƒÓË ·ÂÁ ‰‡ ‡ÁÒ˙ʉ‡‚‡Ú ‰˙ηÓÍÓ, ÓÒ˙Á̇‚‡Ú ÍÓÎÍÓ Ò‡ÏÓ·ËÚ̇ ÒÚ‡Ì‡  ¿‚ÒÚ‡Îˡ. “Ó‚‡  ÁÂÏ̇ ÚÂËÚÓˡ, ÍÓˇÚÓ ‚ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ì ÔË̇‰ÎÂÊË ÌËÚÓ Í˙Ï »ÁÚÓ͇, ÌËÚÓ Í˙Ï «‡Ô‡‰‡, ‡ ÔÓ „ÂÓ„‡ÙÒÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ì  ÌËÚÓ Ì‡·ÎËÁÓ, ÌËÚÓ ÏÌÓ„Ó ‰‡Î˜. Õ‡È-ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡Ì‡Ú‡ ÚӘ͇, ‰Ó ÍÓˇÚÓ Â ÒÚ˄̇· ‡Ì„ÎËÈÒ͇ڇ "ÍÓÎÓÌËÁ‡ˆËˇ". ÕÓ Ò‡ÏÓ ‰‡ Á̇ÂÚ ÍÓÎÍÓ „ÓÎÂÏË Á‚ÂÁ‰Ë Ë ÂÊËÒ¸ÓË, ÔÓËÁÎËÁ‡˘Ë ÓÚ ÚÂÁË ·ÂÁÍ‡ÈÌË ÒÛıË ÁÂÏË (ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡  ÔÛÒÚËÌ̇), Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ ‚ÁËÏ‡Ú ÓÎË ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ ÍËÌÓ ‰Ó ‰ÌÂÒ! Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 4

ÕˇÍÓË ıÓ‡ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰ÂÌˇ, ͇ÚÓ ˜ÂÚ‡Ú ıÓÓÒÍÓÔ‡ ÒË Ë Ò‡ Û‚ÂÂÌË ‚ Ì„ӂ‡Ú‡ ËÒÚËÌÌÓÒÚ, ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â ÚÓÈ ˘Â ËÏ ÔÓÏÓ„Ì ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ¯ÂÌËÂ, ÌˇÏ‡ ‰‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú „¯ÍË Ë ˘Â ËÏ‡Ú Ôӂ˜ ÛÒÔÂı. ’ÓÓÒÍÓÔ˙Ú Á‡ ‰ÂÌˇ ÓÔ‰ÂΡ Í‡Í ˘Â ÔÓÚ˜ ÚÓÈ, Í˙‰Â ˜Ó‚ÂÍ ˘Â Ëχ ÛÒÔÂı Ë Í˙‰Â ÌÂ, Í‡Í‚Ó „Ó Ó˜‡Í‚‡ ‚ ΢Ìˡ ÏÛ ÊË‚ÓÚ, ‰ÓË Á‰‡‚ÂÚÓ. ¿ÒÚÓÎÓÁËÚ ӷ¢‡‚‡Ú ÚÓ˜ÌË Ë ‚ÂÌË ÔÓ„ÌÓÁË Á‡ ‚Ò˘ÍË ÒÙÂË Ì‡ ˜Ó‚¯Íˡ ÊË‚ÓÚ, ͇ÚÓ ÌË Û‚Âˇ‚‡Ú ‚ ËÒÚËÌÌÓÒÚÚ‡ ËÏ. ÕˇÍÓË ıÓ‡ ÔËÂÏ‡Ú ÚÓÎÍÓ‚‡ ̇ ÒÂËÓÁÌÓ ıÓÓÒÍÓÔ‡ ÒË, ˜Â ‡ÍÓ ÚÓÈ Ô‰Ò͇Á‚‡ ÌÂÛÒÔÂı ËÎË ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ‰‡‰Â̇ ӷ·ÒÚ, Ú ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú ڇ͇, ͇ÍÚÓ "Á‚ÂÁ‰ËÚ „Ë Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú". Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 12

Малкия и средния бизнес в предизборните платформи »Á·ÓËÚ ̇·ÎËʇ‚‡Ú Ë Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ Ò Ô‰·„‡Ú ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË Ë‰ÂË Í‡Í ¡˙΄‡ˡ ˘Â ·˙‰Â ÛÔ‡‚Ρ‚‡Ì‡ ÒΉ ËÁ·ÓËÚ ÔÂÁ ΡÚÓÚÓ. ŒÒÌÓ‚ÌËÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÒËÎË Û Ì‡Ò ‰ÂÍ·Ë‡ı‡, ˜Â Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÓËÚ Ô‰ËÁ·ÓÌË Ô·ÚÙÓÏË, ÍÓÂÚÓ ‡ÔËÓË ‚˜  ‰ÓÒÚ‡ Í˙ÒÌÓ. ‡ÍÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Ë ËÁ·ÓË, Ú ‚ÁÂı‡ ‰‡ Ò ÔÓ‰Ò¢‡Ú, ˜Â ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÂÁÂ‚ ÓÚ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌË Ë ‡ÍÚË‚ÌË ıÓ‡, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ËÁ·Ë‡ÚÂÎË, Ò‡ ̇Îˈ Ò‰ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚ ̇ χÎÍˡ Ë Ò‰Ìˡ ·ËÁÌÂÒ. Íà ñòð. 10

НОВИНИ02 КОМИСИЯТА ОТХВЪРЛИ ВЕТОТО НА ПРЕЗИДЕНТА


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 20 - 26 ÀÏÐÈË 2009

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

Áúëãàðèÿ ïîêàíè òóðñêèòå áèçíåñìåíè äà èíâåñòèðàò ó íàñ

Антикризисни мерки на синдикати ÑÎÔÈß

¿ÌÚËÍËÁËÒÌËÚ ÏÂÍË, ÍÓËÚÓ “ "œÓ‰ÍÂÔ‡" ˘Â Ô‰ÒÚ‡‚Ë ‚ ‡ÌÚËÍËÁËÒÌˡ ˘‡· Í˙Ï ÔÂÏËÂ‡, Ô‰‚Ëʉ‡Ú ÏËÌËχÎ̇ڇ ‡·ÓÚ̇ Á‡Ô·ڇ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‰‡ Òڇ̠360-400 ΂., ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ Ò ۂÂÎË˜Ë ‡‚ÌˢÂÚÓ Ì‡ ÏËÌËχÎÌˡ ‰ÓıÓ‰ ÔÓ ·‡Ì¯Ó‚Â Ë Í‡Ú„ÓËË ÔÂÒÓ̇ΠÓÚ 1 ˛ÎË 2009 „. “Ó‚‡  Ô˙‚ÓÚÓ Ô‰ÎÓÊÂÌË ÓÚ Ô‡ÍÂÚ‡ ÏÂÍË Ì‡ ÒË̉Ë͇Î̇ڇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ÍÓÈÚÓ ‚Íβ˜‚‡ Ó·˘Ó 11 ÚÓ˜ÍË.

Бизнесменът Киров бе освободен ÑÎÔÈß ¡ËÁÌÂÒÏÂÌ ËÓ  ËÓ‚ ·Â ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌ ÏË̇Îˡ ‚ÚÓÌËÍ ÓÚ ÔÓıËÚËÚÂÎËÚ ÒË. ¡ËÁÌÂÒÏÂÌ˙Ú ·Â¯Â ÓڂΘÂÌ Ì‡ 27 χÚ ‚˜ÂÚ‡ Ô‰ Í˙˘‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÊË‚ÂÂÎ ÔÓ‰ ̇ÂÏ ‚ ¡‡Ì͡. ƒÊËÔ˙Ú ÏÛ "œÓ¯Â  ‡ÈÂÌ" ·Â¯Â ÓÚÍËÚ Ò ‚Íβ˜ÂÌË Ù‡Ó‚Â Ë ÓÚ‚ÓÂÌË ‚‡ÚË Ô‰ ‰Óχ ÏÛ ‚ ÒÚÓ΢Ìˡ Í‚‡ڇΠ"¡‡Ì͡". »‚‡Ì  ËÓ‚, ÒËÌ Ì‡ ÓڂΘÂÌˡ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ, ÔÓÚ‚˙‰Ë, ˜Â  Ô·ÚËÎ ÓÚÍÛÔ Á‡ ·‡˘‡ ÒË.

България има много важни бизнес интереси в Турция, в които и турският бизнес може да намери реализация, каза министър Петър Димитров.

Астероид на името на Левски ÑÎÔÈß

ÓÏËÚÂÚ˙Ú Á‡ ËÏÂÌÛ‚‡Ì ̇ χÎÍË Ú· ‚ —Î˙̘‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ Í˙Ï ÏÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ‡ÒÚÓÌÓÏ˘ÂÒÍË Ò˙˛Á (’‡‚‡‰, —¿Ÿ)  ӉӷËÎ Ô‰ÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÚÍË‚‡ÚÂÎËÚ ̇ ‡ÒÚÂÓˉ‡ 204831 ‰‡ ·˙‰Â Í˙ÒÚÂÌ "¬‡ÒËÎ À‚ÒÍË". Õ·ÂÒÌÓÚÓ ÚˇÎÓ, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó˘Â Ò Ó·ÓÁ̇˜ÂÌËÂÚÓ 2007 PQ28,  ·ËÎÓ ÓÚÍËÚÓ ÔÂÁ ΡÚÓÚÓ Ì‡ 2007 „. ÓÚ ·˙΄‡ÒÍË ‡ÒÚÓÌÓÏË.

Õ‡È-„ÓÎÂÏËÚ ÂÌÂ„ËÈÌË ÔÓÂÍÚË Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú Ë Ëχ Ó„ÓÏÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ËÌ‚ÂÒÚˈËË Ì‡ ÚÛÒÍˡ ·ËÁÌÂÒ Û Ì‡Ò, ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ Ë ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚ ‚ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ ÒË Í˙Ï Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ÒÂÏË̇ ̇ ÚÂχ "“˙„Ó‚ÒÍÓ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û “ÛˆËˇ Ë ¡˙΄‡ˡ". "Õ‡ÔÓÏÌˇÏ Á‡ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ ˇ‰Â̇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ - ¿≈÷ "¡ÂÎÂÌÂ", ÍÓÈÚÓ Â Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ÓÍÓÎÓ 4 ÏÎ‰. ‚Ó, ÔÓÂÍÚËÚ "Õ‡·ÛÍÓ" Ë "fiÊÂÌ ÔÓÚÓÍ", „‡ÁÓ‚ËÚ ‚˙ÁÍË, ÍÓËÚÓ ¡˙΄‡ˡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁ„‡‰Ë Ò˙Ò Ò˙Ò‰ÌËÚ ‰˙ʇ‚Ë, ÚÓÂÒÚ Ò‡ÏÓ ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ ÔÓÂÍÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‡ÎËÁË‡Ú ‚ ¡˙΄‡ˡ, Ò‡ ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡‰ 12 ÏÎ‰. ‚Ó", ͇Á‡ œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚. "¡˙΄‡ˡ ÌˇÏ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏˡ ˜Ó‚¯ÍË Í‡ÔËÚ‡Î, ‰ÓË Ò„‡, ‚ ÛÒÎӂˡڇ ̇ ÍËÁ‡, Ëχ ̉ÓÒÚË„ ̇

‡·ÓÚ̇ ˙͇ Ë ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ò ÚÛÒÍˡ ·ËÁÌÂÒ Â ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ Ë ‡Á˜ËڇϠ̇ Ì„Ó", Ó·ˇ‚Ë ÚÓÈ. "¡˙΄‡ˡ Ëχ ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌË ·ËÁÌÂÒ ËÌÚÂÂÒË ‚ “ÛˆËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ Ë ÚÛÒÍËˇÚ ·ËÁÌÂÒ ÏÓÊ ‰‡ ̇ÏÂË ‡ÎËÁ‡ˆËˇ", ͇Á‡ œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚. "«‡ Ì‡Ò Â ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ̇Ô‡‚ËÏ ‚˙Á͇ ÏÂÊ‰Û ÚÛÒ͇ڇ Ë ·˙΄‡Ò͇ڇ „‡ÁÓÔÂÌÓÒÌË ÏÂÊË, ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡  ÌˢÓÊ̇, ÌÓ ÚÓ‚‡ ˘Â ÓÁ̇˜‡‚‡ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚ÌÓ ÔÓ‰‡‚‡Ì ̇ „‡Á Á‡ ¡˙΄‡ˡ", ÓÚ·ÂΡÁ‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. ƒËÏËÚÓ‚ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ¡˙΄‡ˡ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï ËÁ„‡Ê‰‡Ì Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÚÛÒ͇ڇ ÒÚ‡Ì‡, ‡ ÏÓÊ ·Ë Ë Ò ‰Û„ Ô‡Ú̸Ó, ̇ LNG ÚÂÏË̇Π̇ ÚÛÒ͇ ÚÂËÚÓˡ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ Ò ÔÓÎÁ‚‡ Ë ÓÚ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌË ·˙΄‡ÓÚÛÒÍË „‡ÁÓı‡ÌËÎˢ‡. "œÓˇ‚ˇ‚‡Ï ËÌÚÂÂÒ Ë Í˙Ï ‚Íβ˜‚‡Ì Í˙Ï „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ “ÛˆËˇ-√˙ˆËˇ-

ÑÎÔÈß —ÓÍ˙Ú Á‡ ÔÓ‰‡‚‡Ì ̇ „Ӊ˯ÌËÚ ‰‡Ì˙˜ÌË ‰ÂÍ·‡ˆËË Á‡ ӷ·„‡Ì ̇ ‰ÓıÓ‰ËÚ ËÁÚ˘‡ ̇ 30 ‡ÔËÎ, ͇ÚÓ ‚ Ò˙˘Ëˇ ÒÓÍ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‡Ô·ÚÂÌ Ë ‰˙ÎÊËÏËˇÚ ‰‡Ì˙Í Á‡ ‰Ó‚Ì‡ÒˇÌÂ. “Ó‚‡ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ÓÚ Õ¿œ. œË ÔÓÔ˙΂‡Ì ̇ Ô‚ӉÌË Ì‡Âʉ‡Ìˡ Í˙Ï ·˛‰ÊÂÚ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ̇Ô˯ ÚӘ̇ڇ ÒÛχ, ÍÓ‰˙Ú Á‡ ‚ˉ Ô·˘‡ÌÂ, ‚ıÓ‰ˇ˘ËˇÚ ÌÓÏÂ ̇ ‰‡Ì˙˜Ì‡Ú‡ ‰ÂÍ·‡ˆËˇ, ≈√Õ, ͇ÚÓ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ Ë ÔÂËÓ‰˙Ú, Á‡ ÍÓÈÚÓ Ò ÓÚÌ‡Òˇ Ô·˘‡ÌÂÚÓ.

Най-голяма изложба на писани яйца ÂÅËÈÍÃÐÀÄ

≈ÍÒÔÓÁËˆËˇÚ‡ ̇ ÔËÒ‡ÌË ‚ÂÎË͉ÂÌÒÍË ˇÈˆ‡ ‚˙‚ ‚ÂÎËÌ„‡‰ÒÍˡ »ÒÚÓ˘ÂÒÍË ÏÛÁÂÈ Â Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÓÒÚÓˇÌ̇ ËÁÎÓÊ·‡ ÓÚ Ì‡‰ 400 Ô˘ۉÎË‚Ë ÔËÒ‡ÌË ‚ÂÎË͉ÂÌÒÍË ˇÈˆ‡, Ò˙·Ë‡ÌË Ôӂ˜ ÓÚ ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË. “Ó‚‡ ͇Á‡ Ô‰ ‡‰ËÓ "‘ÓÍÛÒ" ÂÚÌÓ„‡Ù˙Ú ÓÚ »ÒÚÓ˘ÂÒÍˡ ÏÛÁÂÈ ‚˙‚ ¬ÂÎËÌ„‡‰ √ÂÓ„Ë ÛχÌÓ‚. »ÁÎÓÊ·‡Ú‡ ÔÓÔÛΡËÁË‡ Ú‡‰ËˆËˇÚ‡ ̇ ˜ÂÔËÌÒ͇ڇ ÚÂıÌË͇ Á‡ ËÁÔËÒ‚‡Ì ̇ ‚ÂÎË͉ÂÌÒÍË ˇÈˆ‡, ͇ÚÓ ËÁÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ ÒÚ‡‚‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÔËÒ‡Î͇ Ë ‚ÓÒ˙Í.

7 606 551 души е населението ÑÎÔÈß 7 606 551 ‰Û¯Ë  ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ Í˙Ï 31 ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2008 „., Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ÒÚ‡ÚËÒÚ˘ÂÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ. ¬ Í‡ˇ ̇ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ̇ÒÂÎÂÌËÚ ÏÂÒÚ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò‡ 5304, ÓÚ ÍÓËÚÓ 253 Ò‡ „‡‰Ó‚ÂÚÂ Ë 5051 Ò‡ Ò·ڇ. ¡ÎËÁÓ 71% ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ Ê˂ ‚ „‡‰Ó‚ÂÚÂ, ‡ 29% - ‚ Ò·ڇ. — ̇ÒÂÎÂÌËÂ Ò Ì‡‰ 100 000 ‰Û¯Ë Ò‡ 7 „‡‰‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ - —ÓÙˡ, œÎÓ‚‰Ë‚, ¬‡̇, ¡Û„‡Ò, –ÛÒÂ, —Ú‡‡ «‡„Ó‡ Ë œÎ‚ÂÌ.

ÑÍÈ Ì ÊÀ : Á Å ÉÍÓ Ð ÑÞ ËÅ ÉÌ ÀÍ

Срок за данъчните декларации

Îòõâúðëèõà âåòîòî íà ïðåçèäåíòà ¬ÂÏÂÌ̇ڇ Ô‡·ÏÂÌÚ‡̇ ÍÓÏËÒˡ ÔÓ ËÁ·ÓÌÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ÓÚı‚˙ÎË ‚ÂÚÓÚÓ Ì‡ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ‚˙ıÛ ÚÂÍÒÚ ÓÚ ÔÓÏÂÌËÚ ‚ «‡ÍÓ̇ Á‡ ËÁ·Ë‡Ì ̇ ̇Ó‰ÌË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË, Ô‰‚Ëʉ‡˘ Ôӂ˯‡‚‡Ì ̇ ÓÒÂÏ ÔÓˆÂÌÚ‡ ̇ Ô‡„‡ Á‡ ÍÓ‡ÎˈËË Á‡ ‚ÎËÁ‡Ì ‚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡. ÓÏËÒˡڇ Ô‰·„‡ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌË ‰‡ ÔÓ‰ÍÂÔË ÓÚÌÓ‚Ó ÔÓÏÂÌËÚ ‚ Á‡ÍÓ̇. “Ó‚‡ ¯ÂÌË ÔÓ‰ÍÂÔËı‡ ÓÒÂÏ ‰ÂÔÛÚ‡ÚË ÓÚ  Ó‡ÎËˆËˇ Á‡ ¡˙΄‡ˡ, ƒœ— Ë –«—, ÚËχ ·ˇı‡ ÔÓÚË‚ - ÓÚ ƒ—¡, Œƒ— Ë "ƒ‚ËÊÂÌË "Õ‡Ô‰", ·ÂÁ ‚˙Á‰˙ʇÎË ÒÂ. œÂ‰Ë ÚÓ‚‡ ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚ ‚˙̇ Á‡ ÌÓ‚Ó Ó·Ò˙ʉ‡Ì ‚ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌË ÔÓÏÂÌËÚ ‚

«‡ÍÓ̇ Á‡ ËÁ·Ë‡Ì ̇ ̇Ó‰ÌË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË, ÔËÂÚ ÓÚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ̇ 14 ‡ÔËÎ. ƒ˙ʇ‚ÌËˇÚ „·‚‡ ËÒ͇ ‰ÂÔÛÚ‡ÚËÚ ‰‡ ÔÂ‡Á„Ή‡Ú Ô‡‡„‡Ù 3, Ú. 4, Ò ÍÓÈÚÓ Ò ËÁÏÂÌˇ ‰ÓÒ„‡¯Ì‡Ú‡ ‡Î. 3 ̇ ˜Î. 6 ÓÚ Á‡ÍÓ̇, ÛÂʉ‡˘‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ËÁ·ÓÌˡ Ô‡„ Á‡ ÌˇÍÓË ÓÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÚ ˄‡˜Ë. ¬Ì‡ÒˇÈÍË ÔÓÏÂÌË ‚ Á‡ÍÓ̇, ̇Ó‰ÌËÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‚‰Ë„̇ı‡ ËÁ·Ó̇ڇ ·‡ËÂ‡ Á‡ ÍÓ‡ÎˈËË ÓÚ 4 ̇ 8%, ‰Ó͇ÚÓ Ú‡ÁË Á‡ Ô‡ÚËËÚ ÓÒڇ̇ ÌÂÔÓÏÂÌÂ̇. Õ‚‰Ì˙Ê ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Â Ô‰·„‡Î ‰‡ Ò Ôӂ˯‡Ú ËÁËÒÍ‚‡Ìˡڇ Á‡ „ËÒÚ‡ˆËˇ ̇ Ô‡ÚËËÚÂ, Ò ÍÓÂÚÓ ·Ë Ò ÒÎÓÊË· ·‡ËÂ‡ Ô‰ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÚËË-Ù‡ÌÚÓÏË Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì ̇ ·ËÁÌÂÒËÌÚÂÂÒË.

»Ú‡Îˡ", ͇Á‡ ƒËÏËÚÓ‚. ÃËÌËÒÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚ ÓÚ˜ÂÚÂ, ˜Â ÔÂÁ 2008 „. Ëχ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ò‚Ë‚‡Ì ̇ ÒÚÓÍÓÓ·ÏÂ̇ ÏÂÊ‰Û ¡˙΄‡ˡ Ë “ÛˆËˇ Ò ÓÍÓÎÓ 1,1%, ͇ÚÓ ËÁÌÓÒ˙Ú Ì‡ ¡˙΄‡ˡ Í˙Ï “ÛˆËˇ Â Ì‡Ï‡ÎˇÎ Ò 4,2%, ‡ ‚ÌÓÒ˙Ú Ì‡ “ÛˆËˇ ‚ ¡˙΄‡ˡ  ̇‡ÒÌ‡Î Ò 2,1%. "“ÛˆËˇ Á‡Âχ ‚Ó‰Â˘Ó ÏˇÒÚÓ ‚˙‚ ‚˙̯̇ڇ Ú˙„ӂˡ ̇ ¡˙΄‡ˡ, Úˇ Ò ̇Âʉ‡ ̇ ÚÂÚÓ ÏˇÒÚÓ ÒΉ √˙ˆËˇ Ë √ÂχÌˡ ÔÓ ËÁÌÓÒ ÓÚ ¡˙΄‡ˡ", ͇Á‡ ·˙΄‡ÒÍËˇÚ ÏËÌËÒÚ˙. ˙Ï “ÛˆËˇ ¡˙΄‡ˡ ËÁÌ‡Òˇ χÒ·, ˆ‚ÂÚÌË ÏÂÚ‡ÎË, ÒÛÓ‚ËÌË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ı‡ÌË, ˜Û„ÛÌ, ÊÂΡÁÓ Ë ÒÚÓχ̇, ͇ÍÚÓ Ë ıËÏ˘ÂÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË. ŒÚ “ÛˆËˇ ¡˙΄‡ˡ ‚Ì‡Òˇ ÚÂÍÒÚËÎÌË Ï‡ÚÂˇÎË Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÌË Ò‰ÒÚ‚‡, Ô·ÒÚχÒË, ͇ۘÛÍ, Ï·ÂÎË, χ¯ËÌË Ë ‡Ô‡‡ÚË. "œÂÍËÚ ÚÛÒÍË ËÌ‚ÂÒÚˈËË ‚ ¡˙΄‡ˡ Á‡ Ò˙ʇÎÂÌË Ì ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ ̇ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÚÓÍÓÓ·ÏÂ̇", ÔÓÒÓ˜Ë ƒËÏËÚÓ‚ Ë Í‡Á‡, ˜Â ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ËÌ‚ÂÒÚˈËËÚ “ÛˆËˇ  ‰‚‡ ̇ 18-Ó ÏˇÒÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË. "—Ú‡Ì‡Ú‡ ÌË Â ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎÌÓ ÏˇÒÚÓ Á‡ ÚÛÒÍËÚ ËÌ‚ÂÒÚˈËË, Á‡˘ÓÚÓ Â Ì‡ Ô˙Úˇ ̇ ÚÛÒÍˡ ·ËÁÌÂÒ Í˙Ï ≈—, ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, “ÛˆËˇ  ̇ Ô˙Úˇ ̇ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚ÌËÚ ÂÌÂ„ËÈÌË ÂÒÛÒË Í˙Ï ¡˙΄‡ˡ, ÌË ÒÏ ӷ˜ÂÌË ‰‡ ÒË Ò˙ÚÛ‰Ì˘ËÏ", ͇Á‡ ƒËÏËÚÓ‚. "¡˙΄‡ˡ ͇Ú„Ó˘ÌÓ ÔÓ‰ÍÂÔˇ ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ “ÛˆËˇ ‚ ≈—", Á‡ˇ‚Ë Ó˘Â œÂÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚. “ÛÒÍËˇÚ ‰˙ʇ‚ÂÌ ÏËÌËÒÚ˙ ÔÓ ‚˙̯̇ڇ Ú˙„ӂˡ  ˛¯‡‰ “˛ÁÏÂÌ Í‡Á‡ ‚ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ ÒË Í˙Ï ÙÓÛχ, ˜Â ÔÓ·ÎÂÏ Á‡ ÚÛÒÍËÚ ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË ‚ ¡˙΄‡ˡ  ‚ËÁÓ‚ËˇÚ ÂÊËÏ. "œË ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜Â ÒÏ ̇ ÔÓÎÓ‚ËÌ ˜‡Ò Ô˙Ú Ò˙Ò Ò‡ÏÓÎÂÚ, Ú‡ÁË Ô˜͇ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÂχıÌÂ", ͇Á‡ “˛ÁÏÂÌ. “ÓÈ ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â ‡ÍÓ Ëχ Ó„‡Ì˘ÂÌˡ Ô‰ ÚÛÒÍËÚ ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË, Ú ˘Â Ô‰ÔÓ˜ÂÚ‡Ú ‰‡ ÒË Ò˙ÚÛ‰Ì˘‡Ú Ò ‰Û„Ë ÒÚ‡ÌË Á‡ ‡Á‚ËÚË ̇ ·ËÁÌÂÒ.

ВАС е образувал дело срещу проблема с боклука ¬˙ıÓ‚ÌËˇÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ Ò˙‰  ӷ‡ÁÛ‚‡Î ‰ÂÎÓ ÔÓ Ê‡Î·‡ ̇ ÍÏÂÚ‡ ̇ —ÚÓ΢̇ڇ Ó·˘Ë̇ ÒÂ˘Û ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ Á‡ ÌÂÓÚÎÓÊÌË ÏÂÍË Á‡ ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡Ì ̇ ÍËÁ‡Ú‡ ‚ ÒÏÂÚÓÒ˙·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ —ÚÓ΢̇ڇ Ó·˘Ë̇ Ë Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ì ̇ ÂÍÓÎӄ˘ÌËÚ ˘ÂÚË. ¬ ʇη‡Ú‡ Ëχ ËÒ͇Ì Á‡ ÒÔË‡Ì ̇ ‰ÓÔÛÒ̇ÚÓÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ¯ÂÌËÂÚÓ. —ÔÓ‰ ʇηÓÔÓ‰‡ÚÂΡ, Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÈÍË ÍËÁËÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ ÒÏËÒ˙· ̇ «‡ÍÓ̇ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÔË ÍËÁË («” ), ÃËÌËÒÚÂÒÍËˇÚ Ò˙‚ÂÚ Â Ô‚˯ËÎ Ô‡‚ÓÏӢˡڇ ÒË.


ÈÍÒÅÐÍÅÒ ZAMAN 3 20 - 26 ÀÏÐÈË 2009

Интернет промени начина ни на мислене Медиите влизат в интернет

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

Традиционните медии няма да изчезнат —ÔÓ‰ ÔÓÒΉÌËÚ ÒÚ‡ÚËÒÚ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌË ÓÍÓÎÓ 3-3,5 ÏÎÌ. „‡Ê‰‡ÌË ‚ ¡˙΄‡ˡ ËÏ‡Ú ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂʇڇ. ŒÚÌÓÒÌÓ ÓΡڇ ̇ ËÌÚÂÌÂÚ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌˡ ÍÓÌÚÂÍÒÚ, ÒÔÓ‰ ‰Óˆ. —Ô‡ÒÓ‚ ÌˇÏ‡ Ò˙ÏÌÂÌËÂ, ˜Â ÚÓÈ Ì‡‚ÎËÁ‡ ͇ÚÓ Â‰ËÌ ‚Ò ÔÓ-‚‡ÊÂÌ Ù‡ÍÚÓ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ıÓ‡Ú‡, ÌÓ "ÚÛÍ Ì¢‡Ú‡ ‚ÒÂ Ô‡Í ËÁÓÒÚ‡‚‡Ú - ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ¡˙΄‡ˡ, Á‡ Ò˙ʇÎÂÌËÂ, Á‡Ò„‡  ̇ ÔÓÒΉÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ≈—". ƒÓÍÓÎÍÓ ÏÂʇڇ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ô‚˙Ì ‚ ÔÓ-ÒËÎÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÔÓÒ·Ìˡ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ò‡ ωËËÚÂ, ‰Óˆ. —Ô‡ÒÓ‚  ۷‰ÂÌ, ˜Â "·˙‰Â˘ÂÚÓ Â Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Ú‡‰ËˆËÓÌÌËڠωËË ˘Â ËÁ˜ÂÁ̇Ú. Õ ÏËÒΡ, ˜Â Ú‡ÍÓ‚‡ ÌÂ˘Ó ˘Â Ò ÒÎÛ˜Ë, ÌËÚÓ Ô˙Í, ˜Â ËÌÚÂÌÂÚ ˘Â ËÁÏÂÒÚË

‡‰ËÓÚÓ, ÚÂ΂ËÁˡڇ Ë ÔÂÒ‡Ú‡. ¬ˇÌÓ Â, ˜Â ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌˡ ÍÓÌÚÂÍÒÚ ÚÓÈ ËÁ‰˙Ô‚‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÛ·ÎË͇ڇ ̇ ÚÂ΂ËÁˡڇ." “ẨÂÌˆËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡, Â, ˜Â "‡Û‰ËÚÓËËÚ ̇ ÚÂ΂ËÁËËÚÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú, ͇ÚÓ ‚ÁÂÏÂÚ ·“¬, ¡Õ“, Õ“¬, ˘Â ‚ˉËÚÂ, ˜Â ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË Ëχ ÒÔ‡‰ ‚ „Ή‡ÂÏÓÒÚÚ‡", ÍÓÂÚÓ Ó·‡˜Â Ì Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎËÁ˙Ï, ‡ ̇ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇÚ‡ ̇ ËÌÚÂÌÂÚ. »ÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ڇ ÓÒ ‚ ÔÓÎÁ‡ ̇ ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Â ÔÓÒΉˈ‡ ÓÚ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÈ "ÓÍÛÔË‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ ‚ÂÏ ̇ ıÓ‡Ú‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ Ì‡ ÔÓ-Ï·‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎË". Ñ ÍÈÌ ÊÀ : Ò À ÉÐ ÓÔ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎÂ

ƒË̇ÏË͇ڇ, Ò ÍÓˇÚÓ ÌÓ‚ËÌËÚ Ò ‡ÎËÁË‡Ú ‚˙‚ ‚ËÚÛ‡ÎÌˡ Ò‚ˇÚ, „Ó‚ÓË Á‡ Ó·Ò·‚‡˘ÓÚÓ ‚ÎˡÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÚÓÈ Ó͇Á‚‡ ‚˙ıÛ ‰ӂˡ ÔÓÚ·ËÚÂÎ. “‡ÁË Ò‰‡  ‰ÓÌˇÍ˙‰Â χÌËÔÛ·ÚÓ ̇ ˜Ó‚¯͇ڇ ÔÒËıË͇, ÌÓ "Ì ·Ëı ͇Á‡Î, ˜Â ËÌÚÂÌÂÚ ÏÓÊÂ Ò‡Ï ÔÓ Ò· ÒË ‰‡ ÌË Ï‡ÌËÔÛÎË‡ Ôӂ˜Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ·Ë Ïӄ· ‰‡ ÌË Ï‡ÌËÔÛÎË‡ ‰̇ Ó·ËÍÌÓ‚Â̇ ωˡ", ÛÚÓ˜Ìˇ‚‡ ‰Óˆ. —Ô‡ÒÓ‚. “ÓÈ ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â ËÒÍÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò ÔÓ‡Ê‰‡Ú Ë Ì‰‚ÛÒÏËÒÎÂÌÓ ‰Ó‚Âʉ‡Ú ‰Ó ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ Á‡ ÚÓÁË ÚËÔ ‚ÎˡÌËÂ, ˜ÂÒÚÓ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡ÌÓÌËÏÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ, Ò Ì¡ÒÌÓÚ‡Ú‡ ̇ ËÁÚÓ˜ÌˈËÚÂ, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Ò ‚ÁÂχ ‰‡‰Â̇ ÌÓ‚Ë̇, Ò ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ „‡‡ÌˆËË Á‡ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ È. ŒÚÚÛÍ ÔÓËÁÚ˘‡ Ë Ú‚˙‰ÂÌËÂÚÓ, ÔÓ Ì„ӂËÚ ‰ÛÏË, ˜Â "ıÓ‡Ú‡ ËÏ‡Ú ÔÓ-χÎÍÓ ‰Ó‚ÂË ̇ ÚÓÁË ÚËÔ ËÌÙÓχˆËˇ. —˙Á‰‡‚‡ Ò ËβÁˡڇ, ˜Â ‚ ËÌÚÂÌÂÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯‡Ú ‰‚‡ ÎË ÌÂ ÌˇÍ‡Í‚Ë ÏÌÓ„Ó ÒÂËÓÁÌË Ï‡ÌËÔÛ·ˆËË. ¿Á Ó·‡˜Â ÏËÒΡ, ˜Â ıÓ‡Ú‡ ËÏ‡Ú ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, ËÏ‡Ú Ò˙ÔÓÚË‚‡ Ë ÌˇÏ‡Ú ˜‡Í ÚÓÎÍÓ‚‡ ·ÂÁÍËÚ˘ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË Í˙Ï ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ."

ДОЦ. ОРЛИН

СПАСОВ

Èíòåðíåò äåìàñîâèçèðà ìåäèèòå è äàäå âúçìîæíîñò ïóáëèêàòà äà áúäå àêòèâíà "œ˙‚Ë ‚ÂÒÚÌˈËÚ Á‡ÔӘ̇ı‡ Ò ÓÌ·ÈÌ ÙÓÛÏËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ú ÍÓÏÂÌÚ‡ËÚ ̇ Ò‚ÓËÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎË ÔÓ‰ Ò˙˘ËÚ ÚÂÍÒÚÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ËÁÎËÁ‡Ú Ë ‚ Ô˜‡ÚÌÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ." —Ô‡ÒÓ‚ ÓÔ‰ÂΡ ͇ÚÓ ‡ÁÛÏÌÓ ¯ÂÌË ÚÓ‚‡ ‰ÓÔËÚ‚‡ÌÂÚÓ ‰Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÏÌÂÌË ‚ ÏÂʇڇ, Á‡˘ÓÚÓ "ÚÓ ‚͇‚‡ „·ÒÓ‚ÂÚ ̇ ıÓ‡Ú‡ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ÔÛ·Î˘ÌÓÒÚÚ‡. ƒÓ͇ÚÓ ‡Û‰ËÚÓˡڇ ̇ ÒÚ‡ËÚ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ χÒÓ‚‡ ËÌÙÓχˆËˇ Ò ‚˙ÁÔËÂχ

͇ÚÓ Ô‡Ò˂̇, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ÏÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌˡڇ, ÌÓ Ì ÓÚ„Ó‚‡ˇ", ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ ÚÓÈ. »ÌÚÂÌÂÚ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ÓβˆËˇ ‚ ÔÓÒÓ͇ ̇ ‰ÂχÒÓ‚ËÁ‡ˆËˇ Ë ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ̇ ÔÛ·ÎË͇ڇ ‰‡ Ò ËÁ‡ÁË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÏÂʇڇ ͇ÚÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, ÔËÒÔÓÒÓ·ˇ‚‡ÈÍË Ò Í˙Ï Ì„Ó, Ú‡‰ËˆËÓÌÌËڠωËË Ì‡ Ò‚ÓÈ ‰ ‚Ò Ôӂ˜ Ú˙ÒˇÚ ÔӉӷ̇ Ó·‡Ú̇ ‚˙Á͇ Ë ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ Ì ҇ÏÓ ‰‡ ÍÓÏÂÌÚË‡Ú, ÌÓ Ë ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ ÔÓ-

ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂ. Õ  ÒÎÛ˜‡ÂÌ Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÌˇÍÓË ÓÚ Ì‡ÈÁ̇˜ËÏËÚ ҂ÂÚÓ‚ÌË Ï‰ËË (͇ÚÓ CNN ̇ÔËÏÂ), ‡ ‚Â˜Â Ë ÏÌÓ„Ó ·˙΄‡ÒÍË Ï‰ËË (͇ÚÓ ·“¬, ¡Õ“ Ë ‰.) Ô˂΢‡Ú Ò‚ÓËÚ ÁËÚÂÎË Ë Ò ÚÓ‚‡, ˜Â ËÏ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ¯‡ÌÒ ‰‡ Ò ËÁˇ‚ˇÚ ͇ÚÓ ÊÛ̇ÎËÒÚË. «ËÚÂÎËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÔ‡ÚˇÚ Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ÂÔÓÚ‡ÊË, ÍÓËÚÓ, ÒΉ Ó‰Ó·ÂÌËÂ, Ò ËÁÎ˙˜‚‡Ú ÓÚ Ï‰ˡڇ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÌÂÈ̇ڇ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ ÔÓ„‡Ï‡.

’ËÔÓÚÂÁ‡Ú‡, ˜Â Ú‡‰ËˆËÓÌÌËڠωËË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Á‡„Û·ˇÚ ‚ÎˡÌËÂ, ̇Ô˙ÎÌÓ Ò ‡Á‚Â̘‡‚‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Ú ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ·˙ÁÓ ‰‡ Ò ‡‰‡ÔÚË‡Ú Í˙Ï ÌÓ‚‡Ú‡ Ò‰‡ Ë "Ò‡ÏËÚ Ú ‰‡ ‚ÎËÁ‡Ú ‚ ËÌÚÂÌÂÚ", ͇Ú„Ó˘ÂÌ Â ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂΡÚ. “Ó‚‡ Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚˙‚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÚÂ΂ËÁËËÚ ‚˜ ÊË‚ÂˇÚ ‚˙‚ ‚ËÚÛ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. —‡ÏËÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎË ˜ÂÒÚÓ Ò Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ë ÂÔÓ‰ÛˆË‡Ú χÚÂˇ· ÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌˡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ ‚˙‚ ÙÓχڇ ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌˡ Ò‡ÈÚ. "¿ÍÓ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ÔÓÒ¢‡‚‡ÌËÚ ҇ÈÚÓ‚Â ‚ ¡˙΄‡ˡ - Vbox7, ˘Â ‚ˉËÚÂ, ˜Â 90% ÓÚ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ë‰‚‡ ÓÚ ÚÂ΂ËÁËËÚÂ. “‡Í‡ ˜Â ÚÂ΂ËÁˡڇ ÓÚÌÓ‚Ó Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡, ÌÓ ‚˜ ÔÓ‰ ‰̇ Ò˙‚˙¯ÂÌÓ ‰Û„‡ ÙÓχ ̇ ÔÓÚ·ÎÂÌËÂ", ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡ ‰Óˆ. —Ô‡ÒÓ‚. “ÓÈ ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ‚ ÏÂʇڇ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ì¢‡, ‚ÁÂÚË ÓÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËڠωËË. ‘‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ˜ÂÚ‚˙Ú‡Ú‡ ‚·ÒÚ Ì‡ÏË‡ Ò‚ÓÂÚÓ ÓÚ‡ÊÂÌË ‚ ÓÌ·ÈÌ Ò‰‡Ú‡,  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚Ó Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ "ËÌˈˇÚË‚‡Ú‡ ̇ ıÓ‡Ú‡ ‰‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ú ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË ÔÓ„‡ÏË, ‰‡ „Ë Í‡˜‚‡Ú Ë ‰‡ „Ë ÍÓÏÂÌÚË‡Ú". “Ó‚‡, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ‰Ó͇Á‚‡ ÌÂÔÂıӉ̇ڇ ÒË· ̇ ωËËÚÂ. "“Â΂ËÁˡڇ ˘Â ÓÒڇ̠ÓÒÌӂ̇ڇ ÍÛÎÚÛ̇ Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ ÒË· Ӣ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ, Úˇ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ ‚Îˡ ‚˙ıÛ Ì‡È‚‡ÊÌËÚ ‰Ì‚ÌË ‰ӂ Ì ҇ÏÓ ‚ ¡˙΄‡ˡ, ÌÓ Ë Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. ¬ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ˘Â ÓÔ‰ÂΡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Í˙Ï ÔÓÎËÚË͇ڇ, Í˙Ï ÍÛÎÚÛ‡Ú‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ËÌÚÂÌÂÚ", ËÁÚ˙Í‚‡ ‰Óˆ. —Ô‡ÒÓ‚ ÓÚ —ÓÙËÈÒÍˡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ. ≈‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚ Ô˘ËÌË Á‡ ÌÂÔÓÍ·ÚËÏÓÒÚÚ‡ ̇ ÚÂ΂ËÁËËÚ ͇ÚÓ ËÌÒÚËÚÛˆËË Â, ˜Â Ú "ÍÓÌÒÓÎˉË‡Ú Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÏÌÂÌËÂ Ë Á‡ÚÓ‚‡ Ò‡ ÒÔÓÒÓ·ÌË, ‡ÍÓ Ò‡ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË Ë Ó·ÂÍÚË‚ÌË, ‰‡ „ÂÌÂË‡Ú ‰Ó‚ÂËÂ. ¬ ËÌÚÂÌÂÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÎËÔÒ‚‡ ‡‚ÚÓËÚÂÚ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ „‡‡ÌÚË‡ Á‡ ‡‚ÚÂÌÚ˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ò˙·ËÚËÂÚÓ. “‡Ï ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ Ò ÙÓÏË‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÏÌÂÌËÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÎËÔÒ‚‡Ú ËÌÒÚËÚÛˆËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‰‡ „Ó ÍÓÌÒÓÎˉË‡Ú ÓÍÓÎÓ Ò· ÒË", ͇Á‚‡ ‰Óˆ. —Ô‡ÒÓ‚. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ ıÓ‡Ú‡ Ò ÓÒÎ‡ÌˇÚ Ì‡ "ÒÚ‡ËÚÂ" ωËË Í‡ÚÓ Ì‡ ËÌÒÚËÚÛˆËË, ÍÓËÚÓ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ ËÌÒÔËË‡Ú ‰Ó‚ÂËÂ. ÕÓ Ì‡ÔÓÒΉ˙Í "Ò‡ÏËÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌË Ï‰ËË Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ËÏËÚË‡Ú Ì¢‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò ÒÎÛ˜‚‡Ú ‚ ËÌÚÂÌÂÚ, Ë ‰‡ ‰‡‚‡Ú ‰Ûχڇ ̇ Ò‚ÓËÚ ÁËÚÂÎË, ÒÎÛ¯‡ÚÂÎË". “ÓÁË, ÔÓ ËÁ‡Á‡ ̇ —Ô‡ÒÓ‚, "ıËÚ˙ ıÓ‰"  ÔÓ‰ËÍÚÛ‚‡Ì ÓÚ ‰˙΄‡Ú‡ ÎËÔÒ‡ ̇ Ó·‡Ú̇ ‚˙Á͇ Ò ÔÛ·ÎË͇ڇ ‚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ Ï‰ËÈÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ë ÓÚ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌˡ ̇ÚËÒÍ Ì‡ ÏÂʇڇ.


4 ZAMAN ÊÈÍÎ 20 - 26 ÀÏÐÈË 2009

Êåíãóðà ïîäñêà÷àò ïî ôèëìèòå!

Николе Кидман

Ãîëÿìî óâàæåíèå êúì àáîðèãåíèòå »ÌÚÂÂÒÌÓ Â, ˜Â ‚˙‚ ÙËÎÏÓ„‡Ùˡڇ ̇ ÔÓ˜ÚË ‚Ò˘ÍË ÒÔÓÏÂ̇ÚË ÂÊËÒ¸ÓË Ëχ ÔÓÌ ‰ËÌ ÙËÎÏ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ „ÓΡÏÓ Û‚‡ÊÂÌË Í˙Ï ‡·ÓË„ÂÌËÚÂ. ¿ Ò„‡ Ò‰ Úˇı Ò ‚Íβ˜‚‡ Ë ‰Û„, χÎÍÓ ÔÓÏ·‰ ÓÚ Úˇı, ‡‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍË ÂÊËÒ¸Ó - ÚÓ‚‡  ¡‡Á ÀÛχÌ. —˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ "¿‚ÒÚ‡Îˡ"  ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ıÛχÌËÒÚ˘ÂÌ ÙËÎÏ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò‰ ‡ÍÚ¸ÓËÚ Ì ҇ÏÓ Ë‰Ï‡Ì Ë ƒÊ‡ÍÏ‡Ì Ò‡ "ÏÂÒÚÌË". ¡‡È˙Ì ¡‡ÛÌ, ÍÓÈÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ‰ËÌ ÓÚ Î„Ẩ‡ÌËÚ ÙËÎÏË Ò “ÓÏ  ÛÁ ÔÂÁ 80-Ú " ÓÍÚÂÈÎ", Ë ƒÂȂˉ ”ÂÌ˙Ï ÓÚ

"¬Î‡ÒÚÂÎËÌ˙Ú Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ" Ë„‡ˇÚ ‚ "¿‚ÒÚ‡Îˡ", ‚ ÍÓÈÚÓ Ò ‡Á͇Á‚‡ ͇ÍÚÓ Á‡ ÌˇÍÓË „Ó˜Ë‚Ë, ڇ͇ Ë Á‡ ıÛ·‡‚ËÚ ÏÓÏÂÌÚË ÓÚ ·ÎËÁ͇ڇ ËÒÚÓˡ ̇ Ó‰Ë̇ڇ ËÏ. Õ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÂÒ͇˜‡ÏÂ Ë ÓÒËÌÓ‚ÂÌˡ ÓÚ ÀÂÈ‰Ë ¿¯ÎË ÒËÏÔ‡Ú˘ÂÌ ¡‡Ì‰˙Ì ƒÂÈ‚ËÒ ‚ ÓΡڇ ̇ ÕÛ·, ‰ÂÚ ̇ ·ˇÎ Ï˙Ê Ë ‡·ÓË„ÂÌÒ͇ ÊÂ̇, Ë ƒÂȂˉ √ËÎÔËÎËÎ ‚ ÓΡڇ ̇ ‰ˇ‰Ó ÏÛ. ÕÓ ‰‡ Ì Á‡·‡‚ˇÏ ‰‡ ËÁÚ˙ÍÌÂÏ, ˜Â ‚ ÓÒÌӂ̇ڇ Ò˛ÊÂÚ̇ ÎËÌˡ ̇ ÙËÎχ  ‚ÔÎÂÚÂ̇ Ó„ÓÏ̇ β·Ó‚ Í˙Ï Ú‡ÁË Ó„ÓÏ̇ ÒÚ‡Ì‡, ÓÚ ÍÂÌ„Û‡Ú‡ ‰Ó ‡·ÓË„ÂÌËÚÂ.

Ръсел Кроу

‚˙Á͇ Ò “ÓÏ ÛÁ, ‡ ÒÔÓ‰ ‰Û„Ë - ‚ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ÔÂÍÓÏÂ̇ڇ ÒË ‡Ï·ËˆËˇ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÍÓˇ  Ô˘Ë̇ڇ, ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ  Ë‰Ï‡Ì Ò ̇ÏË‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡,  ‰ÓÒÚÓÈÌÓ Á‡ ÔÓı‚‡Î‡. ¿ÍÚËÒ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂÁ 2003 „. ÒÔ˜ÂÎË "ŒÒ͇" Ò "◊‡ÒÓ‚ÂÚÂ", ‰ÌÂÒ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ ÌÂ˘Ó Ôӂ˜ ÓÚ Í‡ÒË‚‡ ‰‡Ï‡ Á‡ ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂÎËÚ ÒË. «‡ÔÓÏÌÂ̇ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Í‡ÚÓ "ÛÏ̇ڇ ·ÎÓ̉ËÌ͇" ‚ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÁÂÎˢÌË ÙËÎÏË ÓÚ "œ‰ËÁ‚ÂÒÚÂ̇ ÒÏ˙Ú" ‰Ó " ËÌ„  ÓÌ„", Õ‡ÓÏË ”ÓÚÒ Â Ò‰ ‡ÍÚËÒËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò ‰˙Ê‡Ú ÒÂËÓÁÌÓ Ì‡ ÒÌËχ˜Ì‡Ú‡ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ë ÔËÂÏ‡Ú ı·‰ÌÓÍ˙‚ÌÓ Ï‡ÎÍÓ Í˙ÒÌÓ ‰Ó¯Î‡Ú‡ Ò·‚‡ (Úˇ ·Â ̇ 33 „Ó‰ËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓ˜Û Ò ÙËÎχ ̇ ƒÂȂˉ ÀË̘ "Ã˙ÎıÓ·̉ ‰‡È‚"). ‘ÓÌÚ˙Ú Ì‡ ‡‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍËÚ ÂÊËÒ¸ÓË Ò˙˘Ó Ì  ÚËı. “‡Ï Ò‡ œËÚ˙ ”Ë˙, ‘ËÎËÔ ÕÓÈÒ, ¡ÛÒ ¡ÂÂÒÙÓ‰ Ë ƒÊÓ‰Ê ÃËÎ˙, ÍÓËÚÓ Ò‡ „ÓÂ-‰ÓÎÛ ÓÚ Â‰ÌÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Ë ‰ÌÂÒ Ò‡ ÂÊËÒ¸ÓË ÓÚ Ï‡Î˙Í Ë „ÓÎˇÏ Í‡ÎË·˙, ˜ËËÚÓ ‰ÛÏË ÚÂʇÚ.

Мел Гибсън

ÏÂ Ë ÚÓÈ ·Ë‚‡ Á‡·ÂΡÁ‡Ì, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ò ËÁÒÚÂ΂‡ ̇„ÓÂ Ë ÚË „Ó‰ËÌË ÔÓ‰  ÌÓÏËÌË‡Ì Á‡ "ŒÒ͇", ÍÓÂÚÓ Ò ÒÎÛ˜‚‡ ̇ ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ ‡ÍÚ¸ÓË. —Ή ͇ÚÓ ÓÚÍË‚‡ ÔÓÔÛΡÌˡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂΠ̇ "ÒÚẨ ˙Ô" ÍÓωËÈÌË ÓÎË ≈ËÍ ¡‡Ì‡, ڇ·ÌÚÎË‚ËˇÚ Ï·‰ ÂÊËÒ¸Ó ¿Ì‰˛ ƒÓÏËÌËÍ ÒÌËχ "◊ÓÔ˙" Ë Ò ÌÂ„Ó Ô˜ÂÎË ÁËÚÂÎÒÍˡ ËÌÚÂÂÒ. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÚÓÁË ÛÒÔÂı ‚ ’ÓÎË‚Û‰ Ì ÏÓÊÂı‡ ‰‡ ÒË ÔÓ‰ÂÎˇÚ ¡‡Ì‡. “ÓÈ ÒÂ Ò‰Ó·Ë Ò ¯‡ÌÒ‡ ‰‡ ‡·ÓÚË Ò ÔËÚÂʇ‚‡˘Ë ‚·ÒÚ ÂÊËÒ¸ÓË Í‡ÚÓ –ˉÎË —ÍÓÚ, ¿Ì„ ÀËÈ, ¬ÓÎÙ„‡Ì„ œËÚ˙Ò˙Ì Ë —ÚË‚˙Ì —ÔËη˙„. “ÛÍ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ‚ÓËÏ ÒÍÓ·Ë Ë Á‡ ‡ÍÚ¸Ó‡ √‡È œË˙Ò. Ç͇ ˜Â ‚ Ôӂ˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ÔÓ‰Û͈ËË, ÚÓÈ ‚Ò Ӣ ˄‡Â ‚ ÌˇÍÓË ‡‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍË ÙËÎÏË, ‚˙˘‡ÈÍË Ò ‚ Ó‰Ë̇ڇ ÒË, Ë ‚Ë̇„Ë ‰‡‚‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ ÒË Á‡ Ó‰ÌÓÚÓ ÍËÌÓ. —‰ ‡ÍÚËÒËÚ ͇ÚÓ ˜Â ÎË Ì‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ Ë‰‚‡ ÕËÍÓΠˉχÌ. —ÔÓ‰ ÌˇÍÓË  Ë‰Ï‡Ì  ÔÓÒÚ˄̇· Ò„‡¯ÌÓÚÓ ÒË Ò˙ÒÚÓˇÌË ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ·‡˜Ì‡Ú‡ ÒË

Ерик Бана

œÓ˜Ë̇ÎËˇÚ ÓÚ ÔÓ„¯ÌÓ ‰ÓÁË‡Ì ̇ ÎÂ͇ÒÚ‚‡ ’ËÈÚ À‰Ê˙ (Ë ÚÓÈ Â ÓÚ ¿‚ÒÚ‡Îˡ) ÔÂ‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË ·Â ͇Á‡Î: "¿ÍÓ ‰ÌÂÒ ·ÓˇÚ Ì‡ ‡‚ÒÚ‡ÎËȈËÚ ‚ ’ÓÎË‚Û‰ ̇‡ÒÚ‚‡, Ô˘Ë̇ Á‡ ÚÓ‚‡  ÚÓÈ." “‡Í‡ À‰Ê˙ ÔÓÒÓ˜‚‡¯Â ÀÛ‰Ëˇ ÇÍÒ, ÍÓÈÚÓ ÌˇÍÓ„‡ ͇ÚÓ ÎÛ‰‡ Í‡‚‡ ‰Ë¯ ÔÂÚÓÎ ‚ ÔÛÒÚËÌˇÚ‡. ¡ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌË Á‚ÂÁ‰‡ ÌÓÏÂ ‰ÌÓ, ÍÓˇÚÓ ¿‚ÒÚ‡Îˡ  ‰‡Î‡ ̇ ÍËÌÓÚÓ,  ÃÂÎ √Ë·Ò˙Ì. — ÛÒÔ¯ÌÓÚÓ ÒË Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌ ‚ ÔÓ‰ˈ‡Ú‡ "ÀÛ‰Ëˇ ÇÍÒ" √Ë·Ò˙Ì, Á‡Â‰ÌÓ Ò ÂÊËÒ¸Ó‡ ÒË ƒÊÓ‰Ê ÃËÎ˙, ÔÓÂχ Í˙Ï ’ÓÎË‚Û‰. Õ ÒΉ ‰˙Î„Ó ÚÓÈ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Ô˜ÂÎË ÔÓ 30 ÏËÎËÓ̇ ‰Ó·‡ Á‡ ÙËÎÏ. œÓ-Í˙ÒÌÓ √Ë·Ò˙Ì ÓÒÌÓ‚‡‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ ÔÓ‰ÛˆÂÌÚÒ͇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ Ë Ò Ô‚˙˘‡ ‚ χ„̇Ú, ÍÓÈÚÓ „‡·‚‡ Ò‚Óˇ ‰ˇÎ ÓÚ ·‡Ìˈ‡Ú‡. ¿ ̇ÔÓÒΉ˙Í Ò˙Ï˯ÎÂÌËÍ˙Ú ÏÛ ÃËÎ˙ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Á‡ÒÚ‡‚‡ Á‡‰ ͇ÏÂ‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ÒÌËχ ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏË. œÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Ú Ò Ô‚˙̇ı‡ ‚ ˜Â‰‡ ̇ ‰̇ ÒÚ‡-

̇, ÍÓËÚÓ ËÒÍ‡Ú ËÁ‚ËÌÂÌË ÓÚ ‡·ÓË„ÂÌËÚ Á‡ ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ËÏ Â ÒÚÓÂÌÓ, ·ËÎÓ ˜ÂÁ ÔÂÁˉÂÌÚ‡, ·ËÎÓ Ò ÍËÌÓÙËÎÏËÚÂ. ¬ "¿‚ÒÚ‡Îˡ", ‚ ÍÓÈÚÓ „·‚ÌËÚ ÓÎË Ò ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÓÚ ‰‚‡Ï‡ "˜ËÒÚÓÍ˙‚ÌË" ‡‚ÒÚ‡ÎËÈˆË ÕËÍÓÎ Ë‰Ï‡Ì Ë ’˛ ƒÊ‡ÍχÌ, ‡ ÂÊËÒ¸Ó  ‰Û„ ‡‚ÒÚ‡Îˈ ¡‡Á ÀÛχÌ, ‡·ÓË„ÂÌËÚ ҇ Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌË Í‡ÚÓ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ˆÂÌˇÚ ÔˡÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. ÕÓ ‚ÔÓ˜ÂÏ ‚ ËÒÚÓˡڇ ̇ ‡‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍÓÚÓ ÍËÌÓ ÚÛ‰ÌÓ ·ËıÚ ̇ÏÂËÎË ÔËÏÂË Á‡ ËÁ·Ë‚‡ÌÂ Ë ‰ËÒÍËÏË̇ˆËˇ, ËÁ‚˙¯ÂÌË Ì‡ÔËÏÂ ÓÚ ‡ÏÂË͇̈ËÚ ÒÔˇÏÓ ˜Â‚ÂÌÓÍÓÊËÚÂ, ÍÓÂÚÓ ‚Ëʉ‡Ï ‚ ÛÂÒÚ˙ÌËÚÂ. ¿ÍÓ ÒÔÓÏÂÌÂÏ ÌˇÍÓË ‡‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍË ‡ÍÚ¸ÓË Ë ÂÊËÒ¸ÓË, ÔÓÎÛ˜ËÎË "ŒÒ͇" ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË, ÏÓÊ ·Ë ˘Â ÓÒ‚ÂÚÎËÏ Ó˘Â ÔÓ-‰Ó· ÚÂχڇ. –˙ÒÂÎ  ÓÛ, ÍÓÈÚÓ ÒÔ˜ÂÎË "ŒÒ͇" Ò "√·‰Ë‡ÚÓ", Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ÒÚ˙Ô‚‡ ‚ ’ÓÎË‚Û‰ ÔÂÁ 1995 „Ó‰Ë̇. œ˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ÔÓ·‚‡ ¯‡ÌÒ‡ ÒË ‚ χÎÍË Ë ÌÂÁ̇˜ËÚÂÎÌË ÓÎË, ÌÓ Ì ÏË̇‚‡ ÏÌÓ„Ó ‚Â-

Хю Джакман

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

В киното "Лудия Макс" подлуди Австралия! —Ή ͇ÚÓ Òڇ̠‰Ûχ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ ÍËÌÓ, Ì ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÒÔÓÏÂÌ‡Ú ËÏÂ̇ڇ ̇ ‡ÍÚ¸ÓËÚÂ Ë ÂÊËÒ¸ÓËÚÂ Ò ‡‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍË ÍÓÂÌË: ÕËÍÓΠˉχÌ, ÃÂÎ √Ë·Ò˙Ì, Õ‡ÓÏË ”ÓÚÒ, –˙ÒÂÎ  ÓÛ, ≈ËÍ ¡‡Ì‡, ’˛ ƒÊ‡ÍχÌ, ƒÊÓ‰Ê ÃËÎ˙, œËÚ˙ ”Ë˙... —ÔÓ‰ ’ËÈÚ À‰Ê˙ ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ‡‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍÓÚÓ ˜Û‰Ó ÒÚÓË ÔÓ‰ˈ‡Ú‡ "ÀÛ‰Ëˇ ÇÍÒ", ‚ ÍÓˇÚÓ Ò Ò¢‡Ú ‰‚‡Ï‡Ú‡ ‡‚ÒÚ‡ÎËÈˆË ÃÂÎ √Ë·Ò˙Ì Ë ƒÊÓ‰Ê ÃËÎ˙.


ÊÓËÒÓÐÀ ZAMAN 5 20 - 26 ÀÏÐÈË 2009

ŒÒÌÓ‚ËÚ ̇ ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡڇ, ÍÓˇÚÓ Â Ï‡ÚÂχÚ˘ÂÒ͇ ̇Û͇, Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚÂ. ¿Î-¡‡ÚÚ‡ÌË (858-929)  Ô˙‚ËˇÚ Û˜ÂÌ, ÍÓÈÚÓ Â Ó·ˇÒÌËÎ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÚË„ÓÌÓÏÂÚ˘ÌË ÔÓÌˇÚˡ ÒËÌÛÒ, ÍÓÒËÌÛÒ, ڇ̄ÂÌÒ, ÍÓڇ̄ÂÌÒ Ë ÒË Â ËÁ‚Ó˛‚‡Î Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ÒÏˇÚ‡Ì Á‡ ·‡˘‡ ̇ ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡڇ.

≈·Û'Î ¬ÂÙ‡ Ëχ ‚Ӊ¢‡ ÓΡ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚË„ÓÌÓÏÂÚ˘ÌËÚ ËÁ‡ÁË, ‰ÂÙËÌˈËË, ÚÂÓÂÏË Ë ÙÓÏÛÎË Í‡ÍÚÓ ‚ ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡڇ, ڇ͇ Ë ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÒÙÂ˘̇ڇ ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡ.

Ðîëÿòà íà ìþñþëìàíèòå (2) çà ðàçâèòèåòî íà ìàòåìàòèêàòà Основите на геометрията и тригонометрията ˛Ò˛ÎχÌÒÍËÚ χÚÂχÚËˆË ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÎË Ó·ÒÚÓÈÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ‚˙ıÛ „ÂÓÏÂÚˡڇ Ë ‰ÓÔËÌÂÒÎË Á‡ ÌÂÈÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚË ˜ÂÁ Ò˙ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÏÂÊ‰Û ‡Î„·‡Ú‡ Ë „ÂÓÏÂÚˡڇ. —‡·ËÚ Ë·Ì Û‡ Ë ≈·Û'άÂÙ‡ Ò‡ Û˜ÂÌË Ò˙Ò Á̇˜ËÏË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ‚˙ıÛ „ÂÓÏÂÚˡڇ. ≈·Û'Î-¬ÂÙ‡  Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ ÌÓ‚ ÏÂÚÓ‰ Á‡ ÔÓÒÚÓˇ‚‡Ì ̇ Ô‡‚ËÎÌË ÏÌÓ„Ó˙„˙ÎÌËˆË Ò˙Ò 7 Ë 9 ÒÚ‡ÌË. “‡ÍÚ‡Ú˙Ú "√ÂÓÏÂÚˡ ̇ ‚ÂÎËÍˡ ÏËÒÎËÚÂÎ" ̇ ËÁ‚ÂÒÚÌˡ Ò ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÚ ÒË ‚˙Á„ÎÂ‰Ë ‡Î-‘‡‡·Ë (870-950) Ò˙‰˙ʇ ÓË„Ë̇ÎÌË ÔÓÒÚÓÂÌˡ ̇ ‰ˈ‡ „ÂÓÏÂÚ˘ÌË ˜ÂÚÂÊË. ŒÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍ˙Ú Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌËÚ ̇ÛÍË Ë ËÁÚ˙ÍÌ‡Ú Û˜ÂÌ ‡Î-¡ËÛÌË (973-1052) Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ ÙÓÏÛ· Á‡ ËÁ˜ËÒΡ‚‡Ì ÎˈÂÚÓ Ì‡ ÚË˙„˙ÎÌËÍ. ”˜ÂÌËˇÚ ÓÚ ‡‡·ÒÍË ÔÓËÁıÓ‰ ≈·Û fiÒÛÙ flÍÛ· Ë·Ì »Òı‡Í ‡Î- ËÌ‰Ë (801-870) ÓÚ  ÛÙ  ÔÓÎÓÊËÎ ÓÒÌÓ‚ËÚ ̇ ÏÓ‰Â̇ڇ ‡ËÚÏÂÚË͇, Ò˙Á‰‡‚‡ÈÍË ÚÂÓˡ ̇ ˜ËÒ·ڇ. Õ‡‰ Ò ÚÓ‚‡ ÚÓÈ Â Ô˙‚ËˇÚ Û˜ÂÌ, ‡Á‚ËÎ ÒÙÂ˘̇ڇ „ÂÓÏÂÚˡ. ŒÒÌÓ‚ËÚ ̇ ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡڇ, ÍÓˇÚÓ Â Ï‡ÚÂχÚ˘ÂÒ͇ ̇Û͇, Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚÂ. ¿Î-¡‡ÚÚ‡ÌË (858-929)  Ô˙‚ËˇÚ Û˜ÂÌ, ÍÓÈÚÓ Â Ó·ˇÒÌËÎ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÚË„ÓÌÓÏÂÚ˘ÌË ÔÓÌˇÚˡ ÒËÌÛÒ, ÍÓÒËÌÛÒ, ڇ̄ÂÌÒ, ÍÓڇ̄ÂÌÒ Ë ÒË Â ËÁ‚Ó˛‚‡Î Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ÒÏˇÚ‡Ì Á‡ ·‡˘‡ ̇ ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡڇ. —‰ ÓÒڇ̇ÎËÚ ۘÂÌË ≈·Û'Î ¬ÂÙ‡ Ëχ ‚Ӊ¢‡ ÓΡ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚË„ÓÌÓÏÂÚ˘ÌËÚ ËÁ‡ÁË, ‰ÂÙËÌˈËË, ÚÂÓÂÏË Ë ÙÓÏÛÎË Í‡ÍÚÓ ‚ ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡڇ, ڇ͇ Ë ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÒÙÂ˘̇ڇ ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡ. “ÓÈ Â ‰Ó͇Á‡Î ÒËÌÛÒÓ‚‡Ú‡ ÚÂÓÂχ Á‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌËÚ ÚË˙„˙ÎÌËˆË Ë Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ ÌÓ‚Ë ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ̇ÏË‡Ì ̇ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌËÚ ÒÚ‡ÌË Ì‡ ÚË˙„˙Î-

Ã

ÌË͇. ≈·Û'Î ¬ÂÙ‡  Ô˙‚ËˇÚ Û˜ÂÌ, ÍÓÈÚÓ Â ‡Á„Ή‡Î ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ÒËÌÛÒ Ì‡ ˆˇÎ ˙„˙Î, Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ Ò ÙÓÏÛ· ÒËÌÛÒ Ì‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ ˙„˙Î Ë Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú Â ÒÔÓÏÂ̇ΠÁ‡ ÙÛÌÍˆËˇ ÒÂ͇ÌÚ (Ó·‡ÚÌÓ ÔÓÔÓˆËÓ̇Î̇ ̇ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ÍÓÒËÌÛÒ). ƒÛ„ Û˜ÂÌ Ò˙Ò Á̇˜ËÏ ÔËÌÓÒ Í˙Ï ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡڇ  »·Ì fiÌÛÒ (9501009). “ÓÈ Â ËÁ‚ÂÎ ÙÓÏÛÎËÚ Á‡ Ò·Ó Ë ‡ÁÎË͇ ̇ ÍÓÒËÌÛÒ‡, Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ Â ÙÓÏÛ· Á‡ Ó·‡ÚÌÓ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ë Ú‡Í‡  Ò˙Á‰‡Î ÓÒÌÓ‚‡ Á‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎÓ„‡ËÚÏËÚÂ. ¿Î-¡ËÛÌË Â Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ ÚË„ÓÌÓÏÂÚ˘ÌËÚ ÙÛÌ͈ËË, ‰ÂÙËÌË‡ÌË ˜ÂÁ ‰ËÌ˘̇ڇ ÓÍ˙ÊÌÓÒÚ, ͇ÍÚÓ Ë ËÁ‚ÂÒÚ̇ڇ ÍÓÒËÌÛÒÓ‚‡ ÚÂÓÂχ, Ò ÍÓËÚÓ ‰ÓÔËÌÂÒ˙Î Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡڇ. ƒÛ„ χÚÂχÚËÍ Ò ÔËÌÓÒ Í˙Ï ÒÙÂ˘̇ڇ ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡ  ƒÊ‡·Ë Ë·Ì ≈Ù·ı (?-1150). Õ‡ÒËÛ‰‰ËÌ ‡Ú-“ÛÒË (12011274)  Ô˙‚ËˇÚ Û˜ÂÌ, ÍÓÈÚÓ Â ËÁÒΉ‚‡Î ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡڇ ͇ÚÓ ÓÚ‰ÂÎ̇ ̇Û͇ Ë ˇ ÒËÒÚÂχÚËÁË‡Î. ÕÂ„Ó‚ËˇÚ ÚÛ‰  Ó͇Á‡Î Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ‚ÎˡÌË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚË„ÓÌÓÏÂÚˡڇ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ‰‚ ÒÚÓÎÂÚˡ. ”˜ÂÌËˇÚ Â ËÁÒΉ‚‡Î ÌˇÍÓË ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ҂ÓÈÒÚ‚‡ ̇ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ÒËÌÛÒ Ë Â Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ ‰ˈ‡ ÌÓ‚Ë ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ËÌÚ„‡ÎÌË ËÁ˜ËÒÎÂÌˡ. ƒ‡Î˜ ÔÂ‰Ë Õ˛ÚÓÌ Ë À‡È·Ìˈ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰‡Ú ÚÂÓˡڇ Á‡ ÔÂÒÏˇÚ‡ÌÂ Ò ·ÂÁÍ‡ÈÌÓ Ï‡ÎÍË ˜ËÒ·, ÔÂÁ 17-Ë ‚ÂÍ »·Ì —Ë̇ (¿‚ˈÂ̇)  Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ ÚÂÓˡ, ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ ÒıӉ̇ ̇ Ì¡, Ë Â ‡Á‚ËÎ ÚÂÓˡڇ Á‡ „‡ÌˈËÚÂ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ‚˙ÔÓÒ˙Ú ‰‡ÎË Õ˛ÚÓÌ Ë À‡È·Ìˈ Ò‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÎË ÓÚ »·Ì —Ë̇ ÓÒÚ‡‚‡ ÌÂËÁˇÒÌÂÌ, ÚÓÁË Ù‡ÍÚ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ, Á‡ ‰‡ ÌË ‰‡‰Â ˇÒ̇ Ô‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ‡Áˆ‚ÂÚ‡ ̇ ËÒΡÏÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ, ‰ÓÒÚ˄̇· ‚˙ÁıÓ‰‡ ÒË ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ ‚Â͇.

Коранът насърчава размишляването Õ‡Í‡ˇ ËÒ͇Ï ‰‡ ËÁÚ˙ÍÌÂÏ ‚ÎˡÌËÂÚÓ Ì‡ ̇˜‡Î‡Ú‡ Ë ÔË̈ËÔËÚÂ, Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ÓÚ ËÒΡÏÒ͇ڇ ÂÎ˄ˡ, ‚˙ıÛ Ï‡ÚÂχÚ˘ÂÒ͇ڇ ̇Û͇. — ̇˜‡Î‡Ú‡ Ë ÔË̈ËÔËÚÂ, ÍÓËÚÓ Â ÛÚ‚˙‰ËÎ, ËÒΡÏ˙Ú Ó·ˇÒÌËÎ Ì ҇ÏÓ Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‡ÎÌˡ, ‡ Ë Ì‡ Ì‚ˉËÏˡ Ò‚ˇÚ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ì ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÔÓÌËÍÌÂÏ, ÌÓ „Ó ÛÒ¢‡ÏÂ. “‡Í‡ ËÒΡÏ˙Ú ‡Á‚ËÎ ÒËÒÚÂχڇ ̇ ÏËÒÎÂÌ ̇ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ Í˙Ï ‡·ÒÚ‡ÍÚÌÓ-Îӄ˘ÂÒÍÓÚÓ. ¿·ÒÚ‡ÍÚÌÓ-Îӄ˘ÂÒÍÓÚÓ ÏËÒÎÂÌ  ‰ËÌ ÓÚ ÙÛ̉‡ÏÂÌÚ‡ÎÌËÚ ÔË̈ËÔË ‚ χÚÂχÚË͇ڇ Ë ËÒΡÏ˙Ú Â ‚˙ÁÔËÚ‡‚‡Î ıÓ‡Ú‡ ‚ Ú‡-

ÁË Ì‡ÒÓ͇. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ËÒÎˇÏ‡ ıÓ‡Ú‡ ̇ۘËÎË ÔÓÌˇÚËÂÚÓ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ Â Â‰ÌÓ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ‚ χÚÂχÚ˘ÂÒ͇ڇ ̇Û͇. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ‡ÁÏË¯Îˇ‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ —‚¢ÂÌËˇÚ Ó‡Ì ÛÔÓËÚÓ Ì‡Ò˙˜‡‚‡,  ͇̇‡ÎÓ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚ ‰‡ Ò Á‡ÂÏ‡Ú Ò ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ÔÓ ‡ÒÚÓÌÓÏˡ, ‡ ÚÓ‚‡ ‰Ó‚ÂÎÓ ‰Ó ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ χÚÂχÚË͇ڇ. ÕˇÍÓË ÂÎË„ËÓÁÌË ‚˙ÔÓÒË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÓÔ‰ÂΡÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÓ͇ڇ Á‡ ÏÓÎËÚ‚‡ (Í˙·ÎÂ), ‚ÂÏÂ̇ڇ Á‡ ÏÓÎËÚ‚‡, ͇ÎẨ‡ÌËÚ ËÁ˜ËÒÎÂÌˡ, ÔÓ‰ˇÎ·‡Ú‡ ̇ ̇ÒΉÒÚ‚Ó Ò˙˘Ó ËÁË„‡ÎË ÔÓÎÓÊËÚÂÎ̇ ÓΡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ χÚÂχÚ˘ÂÒ͇ڇ ̇Û͇.


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ & ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ 20 - 26 ÀÏÐÈË 2009

ÏÐÅÃÚÐÍÈ ß ÎÙÅ ÂÅÄÍÚÆ! Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 1 „Ó‰Ë̇, Úˇ Ú ı‡ÌÂ¯Â Ë ÏËÂ¯Â Ò ˙ˆÂÚ ÒË. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ Ô·˜Â¯Â ˆˇÎ‡ ‚˜Â Ë Ì ˇ ÓÒÚ‡‚ˇ¯Â ‰‡ Á‡ÒÔË.  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 2 „Ó‰ËÌË, Úˇ ÚÂ Ì‡Û˜Ë ‰‡ ‚˙‚˯. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ ·ˇ„‡¯Â ÓÚ ÒÚ‡ˇÚ‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ú ‚Ë͇¯Â.  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 3 „Ó‰ËÌË, Úˇ ÚË ÔË„ÓÚ‚ˇ¯Â ÒÔˆˇÎÌË ı‡ÌË. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ ËÁÒËÔ‚‡¯Â ı‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ˜ËÌˡڇ ÔÓ‰ χ҇ڇ.  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 4 „Ó‰ËÌË, Úˇ ÚË ÍÛÔË ˆ‚ÂÚÌË ÏÓÎË‚Ë. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ Ì‡‰‡Ò͇ ‚Ò˘ÍË ÒÚÂÌË ‚Í˙˘Ë.  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 5 „Ó‰ËÌË, Úˇ ÚË ÍÛÔË ÏÌÓ„Ó ıÛ·‡‚Ë ÌÓ‚Ë ‰ÂıË. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ Ò͇˜‡¯Â ‚ Ô˙‚‡Ú‡ Á‡·ÂΡÁ‡Ì‡ ÓÚ Ú· ÍÛÔ˜Ë̇ ͇Î.  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 6 „Ó‰ËÌË, Úˇ Ú ‚Ӊ¯ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ Ì‡ Û˜ËÎˢÂ. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ Ì ÒÔË‡¯Â ‰‡ Ô·˜Â¯ ̇ ÛÎˈ‡Ú‡, ͇Á‚‡ÈÍË: "ÕˇˇˇˇÏ‡‡‡ ‰‡ ÓÚˉ‡ ̇ Û˜ËÎˢÂ!"  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 7 „Ó‰ËÌË, Úˇ ÚË ÔÓ‰‡Ë ÚÓÔ͇. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ ˜ÛÔ¯ ÒÚ˙Í·ڇ ̇ Ò˙Ò‰‡.  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 9 „Ó‰ËÌË, Úˇ ÚÂ Ì‡Û˜Ë Ì‡ ıÛ·‡‚Ë ÏÓÎËÚ‚Ë. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ „Ë Á‡·‡‚ˇ¯Â ‚ÒÂÍË Ô˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ Úˇ ËÒ͇¯Â ‰‡ „Ë ËÁ˘‡¯.  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 11 „Ó‰ËÌË, Úˇ Ú Á‡‚‰ ̇ ÍËÌÓ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔˡÚÂÎËÚ ÚË. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ È Í‡Á‡: "“Ë ÌÂ Òˇ‰‡È ÔË Ì‡Ò!"  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 12 „Ó‰Ë-

ÌË, Úˇ ÚË Á‡·‡ÌË ‰‡ „Ή‡¯ ÌˇÍÓË ‚‰ÌË Ú‚ ÔÓ„‡ÏË. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ „Ë „Ή‡¯Â ‚Ò˘ÍË, ÍÓ„‡ÚÓ ˇ ÌˇÏ‡¯Â ‚Í˙˘Ë. Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 16 „Ó‰ËÌË, Úˇ ÔÓ ‡ÁıÓ‰ËÚ ÚË Á‡ Û˜ËÎˢÂ, ‚Ӊ¯ Ú ‰Ó Ú‚ÓÂÚÓ Û˜ËÎˢÂ. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ ˇ ͇‡¯Â ‰‡ ÒÔË‡ ÔÂ‰Ë Û˜ËÎˢÂÚÓ, Á‡ ‰‡ Ì ÚË Ò ÔËÒÏË‚‡Ú Ò˙Û˜ÂÌˈËÚ ÚË.  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 21 „Ó‰ËÌË, Úˇ ËÒ͇¯Â ‰‡ ÚË ‰‡‰Â Ò˙‚ÂÚË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Í‡ËÂ‡Ú‡ ÚË. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ È Í‡Á‡: "¿Á ÌˇÏ‡ ‰‡ Òڇ̇ ͇ÚÓ Ú·!"  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 22 „Ó‰Ë-

ÌË, Úˇ Ú Ô„˙̇ Ò ‚˙ÁıˢÂÌË ̇ Ú‚ÓÂÚÓ ‰ËÔÎÓÏË‡ÌÂ. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ ÔÓËÒ͇ Ô‡Ë Á‡ ‚ÓÔÂÈÒÍÓ Ô˙Ú¯ÂÒÚ‚ËÂ. Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 25 „Ó‰ËÌË, Úˇ ÔÓ ‡ÁıÓ‰ËÚ Á‡ Ú‚ÓˇÚ‡ Ò‚‡Ú·‡. «‡‡‰‚‡ Ò ÏÌÓ„Ó, Á‡Ú˙ÊË Ò Ò˙˘Ó ÚÓÎÍÓ‚‡ Á‡ Ú·. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇ÚÓ Ò ÔÂÏÂÒÚË ‰‡ Ê˂¯ ̇ ‰Û„Ó ÏˇÒÚÓ.  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 30 „Ó‰ËÌË, ÔÓÊ· ‰‡ ÚË ‰‡‰Â Ò˙‚ÂÚË Á‡ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‚ÓÂÚÓ ·Â·Â. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë Ò ‰ÛÏËÚÂ: "ÇÏÓ, ÓÒÚ‡‚Ë ÚÂÁË ÒÚ‡ÓÏÓ‰ÌË Ì¢‡!"

Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 40 „Ó‰ËÌË, Úˇ Ú ÔÓÚ˙ÒË Ë ÚË ÔËÔÓÏÌË ÓʉÂÌˡ ‰ÂÌ Ì‡ ÌˇÍÓÈ ‚‡¯ Ó‰ÌË̇. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë Ò ‰ÛÏËÚÂ: "ÇÏÓ, ËÏ‡Ï ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡."  Ó„‡ÚÓ ·Â¯Â ̇ 50 „Ó‰ËÌË, Úˇ Ò ‡Á·ÓΡ ÏÌÓ„Ó. ¡Â¯Â ˘‡ÒÚÎË‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ ÛËÍẨ‡ ÓÚˉ ‰‡ ˇ ÔÓÒÂÚ˯. “Ë È Ò Óڷ·„Ó‰‡Ë, ͇Á‚‡ÈÍË È, ˜Â ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ÒÚ‡‚‡Ú ͇ÔËÁÌË Í‡ÚÓ ‰Âˆ‡Ú‡. ÕÓ Â‰ËÌ ‰ÂÌ... Úˇ ÔÓ˜Ë̇. “Ó„‡‚‡ ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ Ì ̇Ô‡‚Ë Á‡ Ì¡ ‰Ó ÚÓÁË ÏË„, ÔÓÌËÁ‡ Ò˙ˆÂÚÓ ÚË Í‡ÚÓ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡.

И един поучителен разказ... ƒÓχ¯ÌËˇÚ ÚÂÎÂÙÓÌ Á‚˙Ì̇ ‚ 3.30 ÔÂÁ ÌÓ˘Ú‡. œÓÎÛÒ˙ÌÂÌËˇÚ Ï˙Ê ‚‰Ë„̇ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ. √·Ò˙Ú, ÍÓÈÚÓ Ò ˜Û‚‡¯Â, ·Â¯Â ̇ χÈ͇ ÏÛ. “ÓÈ Ò ‡ÁÚ‚ÓÊË. ”Ô·¯Ë ÒÂ, ˜Â ÏÓÊ ‰‡ ËÏ Ò  ÒÎÛ˜ËÎÓ ÌÂ˘Ó ÎÓ¯Ó. " ‡Í ÒË, ÒËÌÂ, ‰Ó· ÎË ÒË?" - ÔÓÔËÚ‡ „Ó Ï‡È͇ ÏÛ. Œ·˙Í‡Ì ÓÚ ‚˙ÔÓÒ‡, ÚÓÈ È ÓÚ„Ó‚ÓË Ò ‰ÛÏËÚÂ: "ƒÓ· Ò˙Ï, χÏÓ. ƒ‡ÌÓ Ò ӷ‡Ê‰‡¯ Á‡ ‰Ó·Ó. ÕÂ˘Ó ÎÓ¯Ó ÎË Ëχ, ‚Ë ‰Ó· ÎË ÒÚÂ?" "ÕË ÒÏ ‰Ó·Â, ÌˇÏ‡ ÌË˘Ó ÎÓ¯Ó. »Ò͇ı Ò‡ÏÓ ‰‡ ˜Ûˇ „·҇ ÚË" - ͇Á‡ ÏÛ Úˇ. "«‡ÚÓ‚‡ ÎË Ï ÔÓÚ˙ÒË ‚ 3.30 ÔÂÁ ÌÓ˘Ú‡. ÃÓʯ ‰‡ ÔÓ„Ó‚ÓËÏ Ë ÛÚÂ." "Œ·ÂÁÔÓÍÓËı ÎË ÚÂ, ÒËÌÂ" - ÔÓÔËÚ‡ „Ó Ï‡È͇ ÏÛ. "ƒ‡, Ó·ÂÁÔÓÍÓË ÏÂ, χÏÓ" - ÓÚ‚˙̇ È ÚÓÈ. —Ή ÚÂÁË ÌÂ„Ó‚Ë ‰ÛÏË Úˇ ÏÛ Í‡Á‡ ÒΉÌÓÚÓ: "œÂ‰Ë 30 „Ó‰ËÌË Ë ÚË Ï ӷÂÁÔÓÍÓË ‚ Ò˙˘Ëˇ ÌÓ˘ÂÌ ˜‡Ò. ◊ÂÒÚËÚ ÓʉÂÌ ‰ÂÌ, ÒËÌÂ!" ¿ÍÓ Ò„‡ Úˇ  Ӣ ÔË ‚‡Ò, ӷ˘‡ÈÚ ˇ Ôӂ˜ ÓÚ‚ÒˇÍÓ„‡... — ÔÓÊ·Ìˡ ‰‡ Ì ·˙‰ÂÏ Á‡·‡‚ÂÌË ÓÚ ÌËÍÓ„Ó.

Çäðàâåòî - áåçöåííîòî áîãàòñòâî Õàòèäæå Èáðàõèì

¬Ò˘ÍË Á̇ÂÏ, ˜Â Á‰‡‚ÂÚÓ Â Ì‡È-„ÓΡÏÓÚÓ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó, ÌÓ Ì‡ËÒÚË̇ ÓÒ˙Á̇‚‡Ï ÚÓ‚‡, ‰‚‡ ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‡Á·ÓÎÂÂÏ. “Ó„‡‚‡ Á‡„˙·‚‡Ï ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËχÏÂ, Ú ‚˜ ҇ ̇ ‚ÚÓË ÔÎ‡Ì Ë Â‰‚‡ ÚÓ„‡‚‡ ËÒÚËÌÒÍË ÓÒ˙Á̇‚‡ÏÂ, ˜Â ̇È-ˆÂÌÌÓ Â Á‰‡‚ÂÚÓ, ‚˙ÔÂÍË ˜Â ̇ ÚÂÓˡ ÒÏ „Ó Á̇ÂÎË. ¿ÍÓ Ì‡¯ ·ÎËÁ˙Í ËÎË ÌË Ò ‡Á·ÓÎÂÂÏ, ÚÓ„‡‚‡ Á‡·‡‚ˇÏ ‰Û„ËÚ „ËÊË Ë ÔËÚÂÒÌÂÌˡ, ÍÓËÚÓ ÒÏ ÒÏˇÚ‡ÎË Á‡ ÏÌÓ„Ó „ÓÎÂÏË, Ú Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ÌË Ò ‚Ëʉ‡Ú χÎÓ‚‡ÊÌË. ¬ ̇¯‡ ÔÓÎÁ‡  ‰‡ Ò „ËÊËÏ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ ÒË, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÏ Ò ‡Á·ÓÎÂÎË. ¬Ò˘ÍË Á̇ÂÏ ÓÒÌÓ‚ÌËڠ̢‡: ‰‡ ËÁ·ˇ„‚‡Ï ÒÚÂÒ‡, ‰‡

"’

Ó‡Ú‡ ÒË ÏËÒΡÚ, ˜Â ÌˇÏ‡ ÔÓ-„ÓΡÏÓ ˘‡ÒÚË ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÒË ‚˜ Ì „Ó ‡‰‚‡ - ÌËÚÓ Ô‡˂·‰ÂÚÂÎ, ÌÓ ÌˇÏ‡ ÔÓ-„ÓΡÏÓ ˘‡ÒÚË ̇ Ò‚ÂÚ‡ ÓÚ Á‰‡‚Â- ÚÂ, ÌËÚÓ ÒÍ˙ÔËÚ ‚¢Ë. —ÔÓÚÓ",  ͇Á‡Î ÓÒχÌÒÍËˇÚ ÒÛÎÚ‡Ì —˛ÎÂÈÏ‡Ì «‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂΡÚ. ‰ÂÎËÎ, ˜Â ÌËÍÓ„‡ ÔÂÁ ÊË‚ÓÚ‡

Ò ‰‚ËÊËÏ, ‰‡ ÒÔÓÚÛ‚‡ÏÂ, ‰‡ ËÁ·ˇ„‚‡Ï Á‡Ò‰̇Îˡ ̇˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ Ë ‰‡ Ò ı‡ÌËÏ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â Á̇ÂÏ ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡, Ì Ò ÒÚÂÏËÏ ‰‡ Ò Ôˉ˙ʇÏ ÓÒÓ·ÂÌÓ Í˙Ï ÚÂÁË Ô‡‚Ë·, ‚ ÔӘ˂ÌËÚ ‰ÌË ‚ÏÂÒÚÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ-‰ËÌ ˜‡Ò ‡ÁıӉ͇ ÏÌÓ„Ó ıÓ‡ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ‰‡ ÒÚÓˇÚ ÔÓ ˆˇÎ ‰ÂÌ Ô‰ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡ ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ï Ôӂ˜ ÔÎÓ‰Ó‚Â, ÁÂÎÂ̘ۈË, ÏΘÌË Ë Ô˙ÎÌÓÁ˙ÌÂÒÚË ı‡ÌË, ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ ÌË ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Ú Ôӂ˜ χÁÌËÌËÚÂ, Á‡ı‡Ú‡ Ë ·ÂÎËˇÚ ıΡ·. ¬ˇÌÓ Â, ˜Â ̇ÈÚÛ‰ÌÓ Â ‰‡ Ò Ô·ÓËÏ Ò˙Ò ÒÚÂÒ‡, ‚ Ò˙‚ÂÏËÂÚÓ ÌË ÚÓÈ Â Âʉ̂ËÂ, ÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ

̇ۘËÏ Í‡Í ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇÏÂ Ò Ì„Ó. ƒ‡ „Ó ËÁ·Â„ÌÂÏ Ì‡Ô˙ÎÌÓ, Ì  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ÌÓ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ̇χÎËÏ ÌË‚ÓÚÓ ÏÛ - Á̇ÂÏ, ÒÚÂÒ˙Ú Â Ô˘Ë̇ Á‡ ÏÌÓ„Ó ·ÓÎÂÒÚË. Õ‡È-ˆÂÌÌÓÚÓ Á‡ ˜Ó‚Â͇  Á‰‡‚ÂÚÓ, ‡ÍÓ Ò ̇ۘËÏ ‰‡ Ò ‡‰‚‡Ï ̇ ÚÓ‚‡, ˜Â ÒÏ ‚ ‰Ó·Ó Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë Ì‡ËÒÚË̇ ÓÒ˙Á̇‚‡ÏÂ, ˜Â ̇È-‚‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÒÏ Á‰‡‚Ë, ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËχÏÂ, ÌˇÏ‡ ‰‡ ÌË Ò ‚Ëʉ‡Ú ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒÚ‡¯ÌË. ÕÓ Ë ·ÓÎÂÒÚËÚ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ÌË Ô‡ÌË͸ÓÒ‚‡Ú, Á‡˘ÓÚÓ Ú ҇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ˜Ó‚¯Íˡ ÊË‚ÓÚ, Úˇ·‚‡ ‰‡ Á‡Ô‡Á‚‡Ï ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Ë ‰‡ ·˙‰ÂÏ Ú˙ÔÂÎË‚Ë, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‡Á·ÓÎÂÂÏ.

ÃÌÓ„Ó ıÓ‡ Ì Ò ÒÏˇÚ‡Ú Á‡ ˘‡ÒÚÎË‚Ë Ë ˜‡Í‡Ú ‰‡ Ò ÒÎÛ˜Ë ÚÓ‚‡ ËÎË ÓÌÓ‚‡, Á‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ˘‡ÒÚÎË‚Ë, ËÎË Ô˙Í ÒË ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÌˇÍ‡Í‚Ë ‚ËÒÓÍË ˆÂÎË, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÒÚ˄̇Ú, Ë ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ‰‚‡ ÍÓ„‡ÚÓ „Ë ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇÚ, ˘Â ÔÓÎÛ˜‡Ú Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ, ÌÓ ˇ‰ÍÓ ÒË ‰‡‚‡Ï ÒÏÂÚ͇, ˜Â Ì‡È ıÛ·‡‚ÓÚÓ ÌÂ˘Ó Â Á‰‡‚ÂÚÓ, Ë ÚÓ‚‡, ˜Â ÒÏ Á‰‡‚Ë, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÌË Ô‡‚Ë ˘‡ÒÚÎË‚Ë. ≈‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ ·ËÎ ·Â‰ÂÌ, ‚ÔÓÒΉÒÚ‚Ë Á‡·Ó„‡ÚˇÎ, Ì¢‡Ú‡ Ú˙„̇ÎË Ë Á‡ÔӘ̇Π‰‡ Ô˜ÂÎË ÏÌÓ„Ó, ÌÓ Á‡ Ò˙ʇÎÂÌË ÔË Í‡Ú‡ÒÚÓÙ‡ Á‡„Û·ËΠ‰̇ڇ ÒË ˙͇. “ÓÈ Í‡Á‡Î, ˜Â Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡ ÔÓÚËÒÌ‡Ú Ë ÌˢÓ

ÒË Ì Ò  ˜Û‚ÒÚ‚‡Î ÚÓÎÍÓ‚‡ Ì¢‡ÒÚÂÌ Ë ˜Â ·Ë ‰‡Î ‚Ò˘ÍÓ ˆˇÎÓÚÓ ÒË ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó, Ò‡ÏÓ ‰‡ ÏÓʯ ‰‡ ÒË ‚˙Ì ˙͇ڇ. ‡Á‡Î, ˜Â ‰ÌÓ ‚ÂÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ·ËÎ ·Â‰ÂÌ, Ì Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Î Ì¢‡ÒÚÂÌ, ‚˙ÔÂÍË ˜Â Ì ÔËÚÂʇ‚‡Î ÌË˘Ó Ï‡ÚÂˇÎÌÓ, ÌÓ ÚÓ„‡‚‡ Ò ÛÒÏËı‚‡Î ÓÚ Ò˙ˆÂ, ‡ Ò„‡ ËχΠ‚Ò˘ÍÓ, ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Á‡„Û·ËÎ ˙͇ڇ ÒË, Ò ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡Î ̇ȷ‰Ìˡ ˜Ó‚ÂÍ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡. —ÛÎÚ‡Ì —˛ÎÂÈÏ‡Ì  ‡ÌÛÌË («‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂΡÚ), ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‡Á·ÓÎˇÎ Ë ·ËÎ ‚˜ ̇ ΄ÎÓ, ͇Á‡Î: "’Ó‡Ú‡ ÒË ÏËÒΡÚ, ˜Â ÌˇÏ‡ ÔÓ-„ÓΡÏÓ ˘‡ÒÚË ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÒË ‚·‰ÂÚÂÎ, ÌÓ ÌˇÏ‡ ÔÓ-„ÓΡÏÓ ˘‡ÒÚË ̇ Ò‚ÂÚ‡ ÓÚ Á‰‡‚ÂÚÓ."


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 20 - 26 ÀÏÐÈË 2009

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

10

| |

| 15

16

20

| |

13

14

25

27

|

|

35

38

32

| 39

41

|

9

| |

19

26

|

36

| 29

|

30

| |

|

8

23

33

|

7

12

22

28

|

6

18

|

24

31

|

17

21

|

11

5

37

34

|

40

42

Съставил: Мехмед Кечиджи, с. Ясенково, обл. Шумен

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 ƒ˙ʇ‚‡ ‚ —‚Â̇ ¿ÙË͇. 5 ≈‰ÌÓ ÓÚ „·‚ÌËÚ „ËÔÂÚÒÍË ·ÓÊÂÒÚ‚‡, Ò˙ÔÛ„‡Ú‡ ̇ ŒÁËËÒ. 10 ÌˇÊÂÒ͇ ÚËÚ· ‚ ÌˇÍÓË ËÁÚÓ˜ÌË Ë ‡ÙË͇ÌÒÍË Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË ÒÚ‡ÌË. 12 flÔÓÌÒÍË ÓÒÚÓ‚. 15 ÃÓ‰ÂÎ ÛÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚË. 17 flÔÓÌÒÍÓ ÊËÎË˘Â Ò Â‚ÓÔÂÈÒ͇ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡. 19 √‡‰ ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ. 20 ¡‡Ú˙Ú Ì‡ ˆ‡ —‡ÏÛËÎ. 22 √ÂÓÈ Ì‡ ¬‡ÁÓ‚ ÓÚ ì¡ÓËÒ·‚î. 24 ¬˙ÁÔ‡ÎÂÌË ̇ ÓÍÓÚÓ. 26 ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌ ‚Ó‰ÂÌ ÔÓÚÓÍ. 27 ¡ÓÊÂÒÚ‚‡. 29 ¡ÓÎÂÒÚ ÔÓ ÍÛ˜ÂÚ‡Ú‡. 31 ¡Ë‚¯‡ Ò‚ÂÚӂ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ. 32 “ÛÒ͇ Ú‡Ú‡Î̇ Ë ÍËÌÓ

‡ÍÚËÒ‡. 34 ‡Ì‡‰ÒÍË ÙËÁËÍ. 36 À˘ÌÓ ÏÂÒÚÓËÏÂÌËÂ. 38 œˡÚÂÎ, ‰Û„‡. 40 œÂÒÂÌ Ì‡ ¡Ó„‰‡Ì‡  ‡‡‰Ó˜Â‚‡. 41 œÎËÚÍÓ ‰˙‚ÂÌÓ ·Î˛‰Ó. 42 ƒ‚Ë„‡ÚÂÎ. ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 √‡‰ ‚ —‚ÂÌÓ Ã‡ÓÍÓ. 2 –‡ÁÒ˙‰˙Í. 3 œÛ¯ÂÍ. 4 ≈‰ËÌˈ‡ Ïˇ͇ Á‡ ÁÂÏ̇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. 6 œÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ‚ÓÚ ÔË „·ÒÛ‚‡ÌÂ. 7 –Ó·ÒÚ‚Ó. 9 –Â͇ ‚ »ÒÔ‡Ìˡ. 11 —ÍÎÓÌ, ̇ÍÎÓÌ. 13 √‡‰ ‚ –ÛÏ˙Ìˡ. 14 »ÌÙÓχˆËÓÌ̇ ‡„ÂÌˆËˇ ̇ –ÛÒˡ. 16 –˙˜ÂÌ ÔË·Ó Á‡ ˇÁ‡Ì ̇

‰˙‚‡. 17 œÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ÈÓÌ. 18 √˙ˆÍ‡ ·ÛÍ‚‡. 19 ”Ì„‡ÒÍË ÔÓÂÚ-ÂÔËÍ, ì“ÓΉËî. 21 ÃÛÁË͇ÎÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. 23 ¿ÙË͇ÌÒÍÓ ÔË„ÏÂÈÒÍÓ ÔÎÂÏÂ. 25 ¿ÏÂË͇ÌÒÍË ·ÂÎÂÚËÒÚ (1835-1910), ìœË̈˙Ú Ë ÔÓÒˇÍ˙Úî. 27 «‡ÏÓÊÂÌ. 28 ÓÈÚÓ Ò ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó ≈‚‡ Ô˙‚‡Ú‡ ÊÂ̇ ÒÔÓ‰ ¡Ë·Îˡڇ. 30 —˙Á‰‡ÚÂΠ̇ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ, ËÁÓ·ÂÚÂÌË Ë ‰. 33 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡. 35  ÓÊ̇ ·ÓÎÂÒÚ ÔÓ „·‚‡Ú‡. 37 ≈‰ËÌˈ‡ Ïˇ͇ Á‡ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ 39 ≈„ËÔÂÚÒÍÓ ·ÓÊÂÒÚ‚Ó. 40 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡.

ËÅÑÍÎ

СУДОКУ 7

7

8

4

9

2

3

9

4

3 5

6

4 8

6

9

4

3

1

8

2

6

7

5

8 6 1

7

8

ÑÐÅÄÍÎ

9

В ИЦОВЕ - “‡ÚÍÓ, ¯Ëı ‰‡ Ò ÓÊÂÌˇ! - ƒÓ·Â, ÒËÌÍÓ. ÕÓ ËÏ‡È Ô‰‚ˉ ‰ÌÓ - ˜Â ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ÏÂÒÚ‚‡ ‚Ò˘ÍÓ. “‡Í‡, ˜Â ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ÓÊÂÌ˯, ÔÓÏËÒÎË - ÍÓ  ÔÓ‚‡ÊÌÓ Á‡ Ú· - ‚Ò˘ÍÓ ËÎË ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ? ☺ ☺ ☺ ˙ÒÌÓ ‚˜Â. ¬ ÔÓÎËÍÎËÌË͇ڇ Á‚˙ÌË ÚÂÎÂÙÓ̇. - ¿ÎÓ, ÒÔ¯ÌÓ Â. Õ‡¯ ÔˡÚÂÎ ÚÓÍÛ ˘Ó „Î˙Ú̇ ÚË·Û¯Ó̇. ¿ÍÓ ÏÓʠ·ڠÔÓ-·˙ÁÓ. ƒÓ͇ÚÓ ‰ÓÍÚÓ‡ ÒË ‚ÁÂÏ ˜‡ÌÚ‡Ú‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ô‡Í Á‚˙ÌË. —˙˘ËˇÚ Ï˙ÊÍË „·Ò: - ¿ÎÓ, ‰ÓÍÚÓÂ. ÃÓÊ ‰‡ Ì ˉ‚‡ÚÂ. Õ‡ÏÂËıÏ ‰Û„ ÚË·Û¯ÓÌ. ☺ ☺ ☺

Ã˙Ê Â Ì‡ ÒÏ˙ÚÌÓ Î„ÎÓ. —˙·Ë‡ÈÍË ÒËÎË Í‡Á‚‡ ̇ ÊÂ̇ ÒË: - ŸÂ ÏË ËÁÔ˙ÎÌ˯ ÎË Â‰Ì‡ ÔÓÒΉ̇ ÏÓη‡? - –‡Á·Ë‡ ÒÂ. - »ÒÍ‡Ï ¯ÂÒÚ ÏÂÒˆ‡ ÒΉ ÒÏ˙ÚÚ‡ ÏË ‰‡ Ò ÓÏ˙Ê˯ Á‡ œÂ¯Ó. - ÕÓ ‡Á ÏËÒÎËı, ˜Â „Ó Ï‡Á˯? — ÔÓÒΉÌË ÒËÎË, ÚÓÈ ÓÚ„Ó‚‡ˇ: - » ÚÓ Í‡Í. ☺ ☺ ☺ —ÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÓÚË‚‡ ̇ ÏÓÂ. Ó·ڇ ÒÔË‡ ÔÓ Ô˙Úˇ Ë Í‡Á‚‡Ú ̇ ‰˙6˘Âˇ ÒË ‰‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡, ‡ Ú ˘Â ·ÛÚ‡Ú. —Ή ͇ÚÓ ÒÚ˄̇ÎË ·‡˘‡Ú‡ ͇Á‡Î ̇ ‰˙˘Âˇ ÒË ‰‡ ‰˙ÔÌ ˙˜Ì‡Ú‡ ÒÔË‡˜Í‡, ‡ ‰˙˘ÂˇÚ‡ ÓÚ„Ó-

‚ÓË·: - ¿Á, ˇ ‰˙Ô̇ı ÔÂ‰Ë ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ‰‡ ·ÛÚ‡ÚÂ. ☺ ☺ ☺ - «Ïˡ Ûı‡Ô‡ Ú˙˘‡Ú‡! - » Í‡Í‚Ó Òڇ̇? - ”Ïˇ. - ÃÓËÚ Ò˙·ÓÎÂÁÌÓ‚‡Ìˡ! - ÕÂ, ·Â... «Ïˡڇ ÛÏˇ. ☺ ☺ ☺ ◊‡Ô‡È Ë œÂÚ͇ ·ÛÚ‡ÎË ÏÓÚÓ ÔÓ Â‰ËÌ ı˙ÎÏ Í‡ÚÓ ◊‡Ô‡È ·ËÎ ‚˙ıÛ ÏÓÚÓ‡, ‡ œÂÚ͇ „Ó ·ÛÚ‡Î. œÓ ‰ÌÓ ‚ÂÏ œÂÚ͇ Ò ËÁÏÓËÎ Ë Í‡Á‡Î ̇ ◊‡Ô‡È: - ◊‡Ô‡È, ı‡È‰Â ‰‡ Ò ÒÏÂÌËÏ Á‡˘ÓÚÓ Ò ËÁÏÓËı Ë ÏË ËÁÎÂÁ̇ı‡ χÁÓÎË Ì‡ Í‡Í‡Ú‡. - ¿, ÚË ÏÂÌ ÔËÚ‡¯ ÎË Ï ËÁÎÂÁ̇ı‡ ÏË Ï‡ÁÓÎË ‰‡ ̇ÚËÒÍ‡Ï ÒÔË‡˜Í‡Ú‡. ☺ ☺ ☺

Отговори на кръстословицата от предишния брой: Водоравно: 1. Кокил. 5. Веста. 10. Омир. 12. Пиер (Корней). 13. Рос. 15. Ис. 17. Кавал. 19. Пи. 20. Тире. 22. Анемия. 24. Тара. 26. Авер. 27. Камила. 29. Адаш. 32. Марек. 34. Ти. 36. Нат (Мари Жозе). 38. Вена. 40. Риби. 41. Арара. 42. Еркал (Ибрахим). Отвесно: 1. Колит. 2. Ом. 3. Кит. 4. Ир. 6. Еп. 7. Син. 8. Те. 9. Армия. 11. Сова. 13. Ра. 14. Сана. 16. Ситар. 17. Керим (Усин). 18. Левак. 19. Пират. 21. Рам. 23. Мед. 25. Алан. 27. Крава. 28. Арас. 30. Шибил. 33. Ет. 35. Ана. 37. Лик.

6

4

2

8

4

9

9

3

6

9

7 2 5

2 4

1

1

1 7

1

8

8

9

6

7 5

3

6

7 7

8

8

5

2

1

5

3

9

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

ÑÐÅÄÍÎ

9

4

1

8

2

3

7

5

6

7

1

4

2

6

8

5

3

9

7

2

8

4

6

5

3

1

9

9

8

6

7

5

3

2

1

9

6

3

5

7

9

1

4

2

8

2

3

5

4

9

1

7

6

8

1

8

6

5

7

4

2

9

3

6

5

8

1

2

7

9

4

3

5

9

3

2

1

8

6

4

7

1

7

2

3

4

9

6

8

5

4

7

2

9

3

6

1

8

5

4

9

3

5

8

6

1

7

2

8

6

9

3

4

2

5

7

1

8

2

1

9

7

4

3

5

6

3

5

4

1

8

7

9

6

2

3

4

9

6

1

5

8

2

7

2

1

4

6

5

9

8

3

4

5

6

7

8

3

2

4

9

1

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ & ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ 20 - 26 ÀÏÐÈË 2009

Всички проблеми идват от нервите, а не от физическото натоварване.

Êàê äà ñå ïðåáîðèì ñ óìîðàòà — Í‡Í‚Ó Ò Á‡ÌËχ‚‡ıÚ ‰ÌÂÒ? “˘‡ıÚ ÎË 10 ÍËÎÓÏÂÚ‡? »Á͇˜‚‡ıÚ ÎË ÌˇÍÓˇ ÒÚ˙Ï̇ Ô·ÌËÌÒ͇ Ô˙ÚÂ͇? ÕÂ? “Ó„‡‚‡ Á‡˘Ó ÒÚ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÛÏÓÂÌË? —ÔˆˇÎËÒÚËÚ ڂ˙‰ˇÚ, ˜Â ıÓÌ˘̇ڇ ÛÏÓ‡ ÔÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÒÚÂÒ‡, ‡ Ì ̇ ÙËÁ˘ÂÒÍËÚ ̇ÚÓ‚‡‚‡Ìˡ. Ó„‡ÚÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ÛÏÓÂÌË, Ì ÏÓÊÂÚÂ Ë ÌÓχÎÌÓ ‰‡ Ó·˘Û‚‡ÚÂ Ò ÓÍÓÎÌËÚÂ, ‰‡ Ò Á‡·‡‚Ρ‚‡ÚÂ, ‰‡Ê Ì ÒÚ ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌË ‰‡ Ò ‡ÁÚÓ‚‡ËÚÂ.

Как да се преборим 1. œ‡‚ÂÚ ÙËÁ˘ÂÒÍË ÛÔ‡Ê ÌÂÌˡ. “Ó‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë Ò ÒÚÓË ÌÂÎÂÔÓ, ‡ÍÓ ÚÓÍÛ-˘Ó ÒÚ Ò ÔË·‡ÎË ÛÏÓÂÌË ÓÚ ‡·ÓÚ‡, ÌÓ ËÏÂÌÌÓ ÙËÁ˘ÂÒÍÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡Ì  ‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‰Ó·ËÚ ̇˜ËÌË Á‡ ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡Ì ̇ ÛÏÓ‡Ú‡ - Ë Ì‡ÈÌÂÁ̇˜ËÚÂÎÌËÚ ̇ÚÓ‚‡‚‡Ìˡ Ôӂ˯‡‚‡Ú ÂÌÂ„ËÈÌˡ ÔÓÚÂ̈ˇΠ̇ Ó„‡ÌËÁχ. 2. —ÔÂÚÂ. ÃÓÊ ·Ë ‚Ë Ò ÒÚÛ‚‡, ˜Â ÌˇÏ‡ ÌË˘Ó ÔÓ-ÎÂÒÌÓ ÓÚ

ÚÓ‚‡, ÌÓ ÍÓ„‡ Á‡ ÔÓÒΉÂÌ Ô˙Ú ÒÚ ËχÎË Á‰‡‚ Ò˙Ì? Õ‡Ô‡‚ÂÚ Ò „‡ÙËÍ Á‡ ‰ÂÌˇ Ë ÒÚÓ„Ó „Ó ÒÔ‡Á‚‡ÈÚÂ. “Ó„‡‚‡ Ë Ò˙ÌˇÚ ˘Â ·˙‰Â Ô˙ÎÌÓˆÂÌÂÌ Á‡ ‚‡Ò. 3. —Ô‡Á‚‡ÈÚ ‰ËÂÚ‡. —·‰ÍËڠ̢‡ Ë Ì‡ÔËÚÍËÚÂ, Ò˙‰˙ʇ˘Ë ÍÓÙÂËÌ, Ò‡ÏÓ Á‡ Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏ ˘Â ‚Ë ‰‡‰‡Ú ÌÓ‚Ë ÒËÎË, ÌÓ Úˇı̇ڇ ‰ӂ̇ ÛÔÓÚ·‡ ˘Â ‰Ó‚‰ ‰Ó ÂÌÂ„ËÈ̇ ÍËÁ‡ ̇ ̇¯Ëˇ Ó„‡ÌËÁ˙Ï. “Ó„‡‚‡ Ò Í‡Í‚Ó ‰‡ Ò ı‡ÌËÏ? —Ú‡‡ÈÚ Ò ‰‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú ı‡ÌË Ò ÌËÒÍÓ Ò˙‰˙ʇÌË ̇ χÁÌËÌË, ‡ Ò˙˘Ó ˇ‰ÍË, ÍËÒÂÎÓ ÏΡÍÓ, ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë ÁÂÎÂ̘ۈË. 4. œ‡‚ÂÚ ÒË Óı·ʉ‡˘‡ χÒ͇ ̇ Ó˜ËÚÂ. ¿ÍÓ ÒÚ ÔÓ ˆˇÎ ‰ÂÌ Ô‰ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, Ú‡ÁË Ï‡Ò͇ ‚Ë Â ÔÓÒÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ. “ˇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇Ô‡‚Ë ‚ ÍÓÁÏÂÚ˘ÂÌ Ò‡ÎÓÌ, ÌÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇Ô‡‚Ë Ë ‚ Í˙˘Ë. —‡ÏÓ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË Ì‡ ‰ÂÌ Ë ˘Â Á‡·‡‚ËÚÂ Í‡Í‚Ó Â ÚÓ‚‡ ÛÏÓÂÌË Ó˜Ë. 5. —ÎÛ¯‡ÈÚ β·Ëχڇ ÒË ÏÛÁË͇. “Ó‚‡ Ì ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ˇ ÒÎÛ¯‡Ú ÌÂÔ-

ÂÍ˙Ò̇ÚÓ. ÕÓ Á̇ÈÚÂ, ˜Â ÒÚ‡ËˇÚ ‰ËÒÍ Ì‡ β·Ëχڇ „ÛÔ‡ ̇ÔËÏÂ ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë ‰‡‰Â ÌÓ‚Ë ÒËÎË ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ËÚÂ Ò Á‡‰˙ÎÊÂÌˡڇ ÒË ÓÚÚÛÍ Ì‡Ú‡Ú˙Í ÔÂÁ ‰ÂÌˇ. 6. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÓÌËÁË‡˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡. “ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ ‡Á΢ÌË Ï‡Ò·, ÂÍÒÚ‡ÍÚ ÓÚ ·ËÎÍË Ë Ú.Ì. ՇχÊÂÚÂ Ë Ï‡Ò‡ÊË‡ÈÚ ÎˈÂÚÓ ÒË Ë ˘Â ÒË ‚˙Á‚˙ÌÂÚ ·Ó‰ÓÒÚÚ‡. 7. Õ‡Û˜ÂÚ Ò ‰‡ ͇Á‚‡Ú "ÌÂ". ƒÌÂÒ ÊË‚ÓÚ˙Ú ÌË Ô‰·„‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË Ë ‡Á‚ΘÂÌˡ. ◊ÂÒÚÓ Ì Á̇ÂÏ Í‡Í‚Ó ‰‡ ËÁ·ÂÂÏ Ë ÚÓ„‡‚‡ Á‡ÔÓ˜‚‡Ï ‰‡ ËÁÔËÚ‚‡Ï ÛÏÓ‡. Œ·ÏËÒÎÂÚ ÍÓ  ̇È-‚‡ÊÌÓ Ë ÔˡÚÌÓ Á‡ ‚‡Ò Ë Í‡ÊÂÚ "ÌÂ" ̇ ‚Ò˘ÍÓ ÓÒڇ̇ÎÓ. 8. ŒÚ˙‚ÂÚ Ò ÓÚ ÛÏÓ‡Ú‡. ≈‰‚‡ ÎË Ëχ ÔÓ-ÎÂÒÂÌ Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ Ì‡˜ËÌ ÓÚ „Ó¢‡Ú‡ ‚‡Ì‡. ¬Ó‰‡Ú‡ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ ÛÏÓÂÌËÚ ÏÛÒÍÛÎË Ë „Ë Ô‰‡ÁÔÓ·„‡ Í˙Ï Ò˙Ì. 9. –‡ÁıÓʉ‡ÈÚ ÒÂ. ÀÂ͇ËÚ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ‰ÌÓÓ·‡Á̇ڇ

‡·ÓÚ‡ ‰‡ Ò ‰ۂ‡ Ò Í‡ÚÍË ‡ÁıÓ‰ÍË Ì‡ ˜ËÒÚ ‚˙Á‰Ûı. —‡ÏÓ 10 ÏËÌ. ̇‚˙Ì ˘Â Ò‡ ̇Ô˙ÎÌÓ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË Á‡ ‚‡¯‡Ú‡ ‰Ó·‡ ÙÓχ. 10. ŒÚˉÂÚ ̇ ÎÂ͇. ¿ÍÓ ËχÚ ıÓÌ˘̇ ÛÏÓ‡, Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÔËÚÂ Ë ÌËÚÓ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡¯ËÚ Ò˙‚ÂÚË Ì ‚Ë ÔÓχ„‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ӷ˙ÌÂÚ Á‡ ÔÓÏÓ˘ Í˙Ï ÒÔˆˇÎËÒÚ. zdrave.bg

ÒÚÐÑÈÌ ÑÅÐÂÈÒÜÎÐÈ “˙ÒËÏ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË, ÍÓËÚÓ ‰‡ Ó·Û˜ËÏ Ë ·Ëı‡ ‡·ÓÚËÎË, ͇ÚÓ ÒÂ‚ËÚ¸ÓË ‚ ÂÒÚÓ‡ÌÚ ‚ —ÓÙˡ. ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÏÂÊ‰Û 18-24 „Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ Ë ‰‡ ‚·‰ÂˇÚ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ. œ‰·„‡Ï Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ÚÛ‰Ó‚Ó ‚˙Á̇„‡Ê‰ÂÌË ÓÚ 400 ΂‡, ͇ÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ï ͂‡ÚË‡. “ÂÎ: 02 / 931 60 26, 0876 261 996

ÏÐÎÄÀÂÀ ÒÅÐÅÍ 5,5 ƒ≈ ¿–¿, œŒ ƒŒ√Œ¬¿–flÕ≈ “ÂÂÌ˙Ú Â ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ‰Ó ÚÓÍ, ‚Ó‰‡, ÚÂÎÂÙÓÌ; ‰Ó „·‚Ìˡ Ô˙Ú ÏÂÊ‰Û ƒÊ·ÂÎ Ë  ˙‰Ê‡ÎË; ‰Ó ÏÂÒÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú ìÃÛÒ‡Ìî.

гр. Джебел, тел.: 0888 94 98 47

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004

 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


ÑÏÎÐÒ

20 - 26 ÀÏÐÈË 2009

ZAMAN 9

»ÒÚÓˡڇ ÓÚ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Ò ÔÂÔÓ‚Ú‡ˇ ‚ ÍÎÛ·‡ ̇ ̇È-·Ó„‡ÚËÚÂ, ͇ÚÓ Ì‡ 3 ‡Ì„ÎËÈÒÍË ÓÚ·Ó‡ ˘Â Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚Ë ËÒÔ‡ÌÒÍËˇÚ „‡Ì‰ "¡‡ÒÂÎÓ̇".

‚ Ô˙‚ˡ χ˜ ÔÓ·Â‰Ë Ò 4:0. “‡Í‡ ̇ ÔÓÎÛÙË̇Π"¡‡ÒÂÎÓ̇" Ò ËÁÔ‡‚ˇ ÒÂ˘Û "◊ÂÎÒË". ¬ ‰Û„‡Ú‡ ÔÓÎÛÙË̇Î̇ ‰‚ÓÈ͇ ‰ËÌ ÒÂ˘Û ‰Û„ ˘Â Ò ËÁÔ‡‚ˇÚ "Ç̘ÂÒÚ˙ fi̇ÈÚ‰" Ë "¿ÒÂ̇Î". "◊Â‚ÂÌËÚ ‰ˇ‚ÓÎË" Ôӷ‰Ëı‡ "œÓÚÓ" Ò 1:0 ͇ÚÓ „ÓÒÚ Ë Ò Ó·˘ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ 3:2 Ò Í·ÒË‡ı‡ Á‡ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ Ù‡Á‡ ̇ ÚÛÌË‡. Œ˘Â ‚ 6-‡Ú‡ ÏËÌÛÚ‡ ËÒÚˇÌÓ –ÓÌ‡Î‰Ó ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÒË Í·҇, ÔÂÔ‡Ë‡ÈÍË ≈ÎÚÓÌ Ò ¯ÛÚ ÓÚ ‰‚ËÊÂÌË ÓÚ Ì‡‰ 30 Ï. “ÓÁË „ÓÎ ·Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Á‡ Ôӷ‰‡Ú‡ ̇ "Ç̘ÂÒÚ˙ fi̇ÈÚ‰". —˙ÔÂÌËÍ˙Ú Ì‡ "˜Â‚ÂÌËÚ ‰ˇ‚ÓÎË" - "¿ÒÂ̇Î", ÛÒÔˇı‡ ‰‡ Ôӷ‰ˇÚ Ò 3:0 "¬ËΡ‡Î" Ë Ò Ó·˘ ÂÁÛÎÚ‡Ú 4:1 Ó˜‡Í‚‡ ÔÓÎÛÙË̇Î̇ڇ Ò¢‡.

Обама подкрепя с писмо домакинство на САЩ

Ñ ÍÈÌÊÀ : A A

ÕË˘Ó ÌÓ‚Ó ‚ ÿ‡ÏÔËÓÌÒ͇ ÎË„‡, ‡Ì„ÎËÈÒ͇ڇ ı„ÂÏÓÌˡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡! »ÒÚÓˡڇ ÓÚ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Ò ÔÂÔÓ‚Ú‡ˇ ‚ ÍÎÛ·‡ ̇ ̇ȷӄ‡ÚËÚÂ, ͇ÚÓ Ì‡ 3 ‡Ì„ÎËÈÒÍË ÓÚ·Ó‡ ˘Â Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚Ë ËÒÔ‡ÌÒÍËˇÚ „‡Ì‰ "¡‡ÒÂÎÓ̇". ŒÚ·ÓËÚ ÓÚ ÓÒÚÓ‚‡ - "◊ÂÎÒË", "Ç̘ÂÒÚ˙ fi̇ÈÚ‰" Ë "¿ÒÂ̇Î" - ÓÚÌÓ‚Ó Ò Á‡ÔËÒ‡ı‡ ̇ ÔÓÎÛÙË̇·. Õ‡È-‰‡Ï‡Ú˘̇ڇ ÓÚ ‚Ò˘ÍË ˜ÂÚ‚˙ÚÙË̇ÎÌË ÒÂ˘Ë ËÁË„‡ı‡ "◊ÂÎÒË" Ë "ÀË‚˙ÔÛÎ". —Ή Ôӷ‰‡Ú‡ Ò 3:1 ‚ Ô˙‚‡Ú‡ Ò¢‡ "◊ÂÎÒË" ËÁÏ˙Í-

̇ 4:4 ‚ ËÒÚÓ˘ÂÒÍË Ò·Î˙Ò˙Í Ë ÓÚÒÚ‡ÌË Ò‚Óˇ ÔÓÁÌ‡Ú Ò˙ÔÂÌËÍ. ¬ ËÒÚËÌÒÍË ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÒÔÂÍÚ‡Í˙Î "◊ÂÎÒË" ̇ ‰‚‡ Ô˙ÚË ·Â ̇ Ô‡„‡ ̇ ÓÚÔ‡‰‡ÌÂÚÓ, ÒΉ ͇ÚÓ "˜Â‚ÂÌËÚÂ" Ôӂ‰Óı‡ Ò 2:0 ‚ Ô˙‚ÓÚÓ ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ. œÂÁ ‚ÚÓ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ, ̇Ô˙ÎÌÓ ÔÂÓ·‡ÁÂÌË, "◊ÂÎÒË" Ó·˙̇ı‡ ÂÁÛÎÚ‡Ú‡ ̇ 3:2, ÌÓ "ÀË‚˙ÔÛÎ" Ì Ò Ô‰‡‰Â. «‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË ‚˙ÁÔËÚ‡ÌˈËÚ ̇ –‡Ù‡ ¡ÂÌËÚÂÒ ‚͇‡ı‡ 2 „Ó·, ÌÓ ‚ 89-‡Ú‡ ÏËÌÛÚ‡ ͇ÔËÚ‡Ì˙Ú Ì‡ "◊ÂÎÒË", ‘‡ÌÍ À‡ÏÔ‡‰, ÓÙÓÏË „ÓÎӂˡ ÒÔÂÍÚ‡Í˙Î 4:4 ‚ ÌÓ˘Ú‡ ̇ ÙÛÚ·ÓÎÌËڠϘÚË. ¬ ‰Û„Ëˇ χ˜ "¡‡ÒÂÎÓ̇" ÓÚÒÚ‡ÌË "¡‡ÈÂÌ Ã˛ÌıÂÌ" ·ÂÁ ÓÒÓ·ÂÌË ÔÓ·ÎÂÏË, ÒΉ ͇ÚÓ ‚ ‚‡Ì¯‡ Û‰˙ʇ 1:1, ‡

Ñ ÍÈÌ ÊÀ : A A

Нищо ново в Шампионска лига!

œÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ —¿Ÿ ¡‡‡Í Œ·‡Ï‡ ̇ÔËÒ‡ ÔËÒÏÓ ‰Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ̇ ‘»‘¿ —ÂÔ ¡Î‡ÚÂ Ò ˆÂÎ ‰‡ ÔÓ‰ÍÂÔË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ Ì„ӂ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Á‡ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚Ó Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ ÔÂÁ 2018 „. ËÎË ÔÂÁ 2022 „Ó‰Ë̇. " ‡ÚÓ ‰ÂÚ ˄‡Âı ÙÛÚ·ÓΠ̇ Ï˙ÒÌˡ Ô˙Ú ‚ ƒÊ‡Í‡Ú‡. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ Ë„‡Ú‡ ͇‡¯Â ‰Âˆ‡Ú‡ ‚ ÏÓˇ Í‚‡ڇΠ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡Â‰ÌÓ.  ‡ÚÓ ·‡˘‡, ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÙÛÚ·ÓÎÌËÚ ˄Ë ‚ ◊Ë͇„Ó, ‡Á ‚ˉˇı, ˜Â Ò˙˘ËˇÚ ‰Ûı ̇ ‰ËÌÒÚ‚Ó Â ÊË‚ Ë ‚ ÏÓËÚ ‰˙˘ÂË", Ò ͇Á‚‡ ‚ ÔËÒÏÓÚÓ Ì‡ ¡‡‡Í Œ·‡Ï‡, ËÁÔ‡ÚÂÌÓ Ì‡ ‘»‘¿ ÓÚ ‘ÛÚ·ÓÎ̇ڇ Ù‰Â‡ˆËˇ ̇ —¿Ÿ. »ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ÍÓÏËÚÂÚ Ì‡ ‘»‘¿ ˘Â ÓÔ‰ÂÎË ‰ÓχÍËÌËÚ ̇ ‰‚ÂÚ ҂ÂÚÓ‚ÌË Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ ÔÂÁ ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2010 „Ó‰Ë̇. —¿Ÿ ·ˇı‡ ‰ÓχÍËÌ Ì‡ ÃÓ̉ˇÎ'94 Ë 52-‡Ú‡ χ˜‡ ̇ ÚÛÌË‡ Ò˙·‡ı‡ ÂÍÓ‰Ì‡ Ó·˘‡ ÔÓÒ¢‡ÂÏÓÒÚ (3,59 ÏËÎËÓ̇ ÁËÚÂÎË).

Кейси Стоунър с трета победа в Катар

Украйна и Полша остават домакини на Евро 2012 ”Í‡È̇ Ë œÓί‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ‰ÓχÍËÌË Ì‡ ÙË̇ÎËÚ ̇ ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ ÔÂÁ 2012 „Ó‰Ë̇, ͇Á‡ ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ”≈‘¿ Ã˯ÂÎ œÎ‡ÚËÌË. "Õ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ”Í‡È̇ ‰‡ Á‡„Û·Ë ‰ÓχÍËÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ≈‚Ó 2012, ͇ÍÚÓ Ë œÓί‡", ‰ÂÍ·Ë‡ œÎ‡ÚËÌË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ Ò˙ÏÌÂÌˡڇ ‚˙‚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ̇ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË ‰‡ Ó„‡ÌËÁË‡Ú ̇È-„ÓÎÂÏˡ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÙÓÛÏ Ì‡ —Ú‡ˡ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ. "”Í‡È̇ Ë œÓί‡ ‡·ÓÚˇÚ, ̇Ô‰‚‡Ú. Õ‡ 12 ËÎË Ì‡ 13 Ï‡È ÌË ˘Â ¯ËÏ ‚ ¡ÛÍÛ¢ ÍÓË „‡‰Ó‚ ˘Â ·˙‰‡Ú ‰ÓχÍËÌË Ì‡ χ˜Ó‚ÂÚ ÓÚ ≈‚Ó 2012", ‰ÓÔ˙ÎÌË œÎ‡ÚËÌË.

ФИА обяви дифузьорите на "БраунGP" ¿Ô·ÚË‚ÌËˇÚ Ò˙‰ ̇ ‘»¿, ÍÓÈÚÓ Á‡Ò‰‡‚‡ Á‡ ÒÔÓÌËÚ ‰ËÙÛÁ¸ÓË Ì‡ "¡‡ÛÌGP", "“ÓÈÓÚ‡" Ë "”ËΡÏÒ", Ó·ˇ‚Ë ÓÙˈˇÎÌÓ, ˜Â ‰ËÁ‡ÈÌ˙Ú Â Î„‡ÎÂÌ. “‡Í‡ Ò˙‰˙Ú Ì‡ ‘»¿ ÔÓÚ‚˙‰Ë ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙‰ËËÚ ̇ Ù‰Â‡ˆËˇÚ‡ ‚ ¿‚ÒÚ‡Îˡ Ë Ã‡Î‡ÈÁˡ, ͇ÍÚÓ Ë Ô‰ ÒÂÁÓÌ̇ڇ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ̇ ‰ËÂÍÚÓ‡ ̇ Ò˙ÒÚÂÁ‡Ìˡڇ ◊‡ÎË ”‡ÈÚËÌ„. “Ó„‡‚‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚ ̇ ‘»¿ Ó·ˇ‚Ëı‡

ÒÔÓÌˡ ‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡ ‰‚ÓÈÌˡ ‰ËÙÛÁ¸Ó Á‡ ‰ӂÂÌ. ŒÚ·ÓËÚÂ, ÔÓ‰‡ÎË ÓÙˈˇÎÌË ÔÓÚÂÒÚË ÒÂ˘Û "¡‡Ì‰‡Ú‡ Ò ‰ËÙÛÁ¸ÓËÚÂ" - "¡Ã¬-«‡Û·Â", "‘Â‡Ë", "–ÂÌÓ" Ë "–‰ ¡ÛÎ" Ë "ÇÍ·˙ÌÃÂˆÂ‰ÂÒ" - Ò„‡ ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÂ‡·ÓÚˇÚ ÍÓÎËÚ ÒË, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú Ë Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ËÁ‡ÈÌÂÒÍÓÚÓ ¯ÂÌË ̇ Ò‚ÓËÚ ÍÓÌÍÛÂÌÚË. œÓ‚˜ÂÚÓ ÒÔˆˇÎËÒÚË Ò‡ ̇ ÏÌÂÌËÂ, ˜Â ÒÔÓÌËÚ ‰ËÙÛÁ¸ÓË ‰‡‚‡Ú Ó„ÓÏÌÓ Ô‰ËÏÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÒÚË„‡ ‰Ó ÔÓÎÓ‚ËÌ ÒÂÍÛ̉‡ ̇ Ó·ËÍÓÎ͇. ¡Ã¬, "ÇÍ·˙Ì" Ë "‘Â‡Ë" ‚˜ ÔËÁ̇ı‡, ˜Â Ò‡ Á‡ÔӘ̇ÎË ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÚÂÁË ‰ËÙÛÁ¸ÓË, ÔÓ‰Ó·ÌË Ì‡ ÚÂÁË Ì‡ "”ËΡÏÒ", "“ÓÈÓÚ‡" Ë "¡‡ÛÌGP". "–ÂÌÓ" Ë "–‰ ¡ÛÎ" Ò˙˘Ó Ò‡ Ò Á‡ı‚‡Ì‡ÎË Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÂÍÚË. Œ˜‡Í‚‡ Ò ÌÓ‚ËÚ ‰ËÙÛÁ¸ÓË ‰‡ ‰Â·˛ÚË‡Ú Á‡ Ô˙‚ˡ ‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡Ú Ì‡ 10 Ï‡È Á‡ √‡Ì ÔË Ì‡ »ÒÔ‡Ìˡ. Ôîðìóëà1.áã

—‚ÂÚÓ‚ÌËˇÚ ¯‡ÏÔËÓÌ ÓÚ 2007 „Ó‰Ë̇ ÂÈÒË —ÚÓÛÌ˙ (¿‚ÒÚ‡Îˡ) Ò ƒÛ͇ÚË ÒÔ˜ÂÎË ÚËÚ·ڇ ‚ ÍÎ‡Ò MotoGP ÓÚ Ô˙‚ˡ ÒÚ‡Ú Á‡ ÒÂÁÓ̇ ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚Ìˡ ¯‡ÏÔËÓÌ‡Ú ÔÓ ÏÓÚÓˆËÍÎÂÚËÁ˙Ï Ì‡ ÔËÒÚ‡ - √‡Ì ÔË Ì‡  ‡Ú‡ ‚ ƒÓı‡. —˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂÚÓ ‚ ̇È-„ÓÎÂÏˡ Í‡Í ·Â ÓÚÎÓÊÂÌÓ Ò Â‰ËÌ ‰ÂÌ ÔÓ‡‰Ë ÒËÎÂÌ ‰˙ʉ ‚ ̉ÂΡ ‚˜ÂÚ‡. —ÚÓÛÌ˙, ÍÓÈÚÓ ÒÚ‡ÚË‡ ÓÚ Ô˙‚‡ ÔÓÁËˆËˇ, Á‡‚˙¯Ë Ò ‚ÂÏ 42:53.984 ÏËÌÛÚË Ë Á‡ÔËÒ‡ ÚÂÚ‡ Ôӷ‰‡ ‚ ÚÓ‚‡ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ. 23-„Ӊ˯ÌËˇÚ ‡‚ÒÚ‡Îˈ ËÁÔ‚‡Ë Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ –ÓÒË (»Ú‡Îˡ) Ò "flχı‡", ÍÓÈÚÓ ÓÒڇ̇ Ò ‚ÂÏ 43:01.755 ÏËÌÛÚË. “ÂÚË Â ’Óı ÀÓÂÌÒÓ (»ÒÔ‡Ìˡ) Ò "flχı‡" Ò 43:10.228 ÏËÌÛÚË. "¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ÔÓ-ÒËÎÂÌ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‚ Í‡ˇ ̇ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇. “Ó‚‡  ̇È-‰Ó·ÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ Ì‡ ÒÂÁÓ̇", ͇Á‡ —ÚÓÛÌ˙, ÍÓÈÚÓ ‚Ò Ӣ Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ ÓÚ ÓÔÂ‡ˆËˇ ̇ ÍËÚ͇ڇ. —˙ÓÚ·ÓÌËÍ˙Ú Ì‡ –ÓÒË - ÀÓËÒ  ‡ÔËÓÒË, ÔÂÚ˙Ôˇ ͇ڇÒÚÓÙ‡ ‚ Ò‰χڇ Ó·ËÍÓÎ͇. "«‡ Ò˙ʇÎÂÌË ‡Á ËÁ„Û·Ëı ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏ ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ ‚ ·Ó·‡Ú‡ Ò ÀÓÂÌÒÓ Ë  ‡ÔËÓÒË. “ˇ·‚‡¯Â ‰‡ ¯‡ ‰‡ÎË ËÒÍ‡Ï ‰‡ ÓÒڇ̇ ‚ÚÓË, ËÎË ‰‡ Ò ҷÎ˙ÒÍ‡Ï Ò ÌˇÍÓ„Ó", Á‡ˇ‚Ë ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ –ÓÒË. 30-„Ӊ˯ÌËˇÚ ËÚ‡ÎˇÌˆ  Ô˜ÂÎËÎ ‰‚‡ Ô˙ÚË ‚  ‡Ú‡, ÌÓ ÌËÍÓ„‡ ‚ ÌÓ˘ÌÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ. ¿ÏÂË͇̈˙Ú  ÓÎËÌ ≈‰Û‡‰Ò Ò "flχı‡"  ˜ÂÚ‚˙ÚË, ÒΉ‚‡Ì ÓÚ ¿Ì‰‡ ƒÓ‚ˈËÓÁÓ (»Ú‡Îˡ) Ò "’Ó̉‡" Ë ¿ÎÂÍÒ ‰Â ¿Ì‰ÊÂÎËÒ (—‡Ì ÇËÌÓ) Ò "’Ó̉‡". √‡Ì ÔË Ì‡  ‡Ú‡, ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌË ÓÚ Í‡ÎẨ‡‡ ̇ MotoGP ̇ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, Òڇ̇ Ô˙‚ÓÚÓ ‚ ÔÓÒΉÌËÚ 29 „Ó‰. ÓÚÎÓÊÂÌÓ Á‡‡‰Ë ÎÓ¯ÓÚÓ ‚ÂÏÂ.


10 Z A M A N À Í À Ë È Ç 20 - 26 ÀÏÐÈË 2009

Êúäå å ìÿñòîòî íà ìàëêèÿ è ñðåäíèÿ áèçíåñ â ïðåäèçáîðíèòå ïëàòôîðìè? П Р ОД Ъ Л Ж Е Н И Е ОТ С Т РА Н И Ц А 1 ¬ ÔÓÒΉÌËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒˆ‡ ÚÓÈ Â‰‚‡ ÓˆÂΡ‚‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ·‡ÌÍËÚ ‚‰Ë„̇ı‡ ÎËı‚ËÚ ÔÓ Í‰ËÚËÚ ̇ Ôӂ˜ÂÚÓ ÓÚ Í‰ËÚÓËÒ͇ÚÂÎËÚ ÓÚ Ì„ӂËÚ Â‰ËˆË ÔÓ ‰‚‡ Ë ‰ÓË Ì‡ ÌˇÍÓË ÔÓ ÚË-˜ÂÚËË Ô˙ÚË, ‡ ËÁÌÓÒ˙Ú ËÏ, ÓÒÓ·ÂÌÓ Á‡ ÒÚ‡ÌËÚ ÓÚ ≈—, ÒÂ Ò‚Ë ÌÂËÏÓ‚ÂÌÓ. ƒ˙ʇ‚ÌËÚ Ó„‡ÌË ·ÂÁÛ˜‡ÒÚÌÓ „Ή‡ı‡ Í‡Í ÒÚ‡‚‡ ÚÓ‚‡, ÌÓ Ë Ú ÔÓ˜ÚË ÌË˘Ó Ì ÏÓÊÂı‡ ‰‡ ̇Ô‡‚ˇÚ ‚ ÛÒÎӂˡڇ ̇ ÎË·Â‡ÎÌÓ Ô‡Á‡ÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Â Ì‡ÎËˆÂ Û Ì‡Ò. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÒËÎË ‡Á˜ËÚ‡Ú Ì‡ χÎÍˡ Ë Ò‰ÂÌ ·ËÁÌÂÒ Í‡ÚÓ „·‚ÂÌ ÂÁÂ‚ ̇ „·ÒÓÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË Ë Ò ÒÚÂÏˇÚ ‰‡ „Ó Ûı‡Ê‚‡Ú, ÌÓ ˜ÂÒÚÓ Ò ÌÂ‡ÎËÒÚ˘ÌË Ó·Â˘‡Ìˡ, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó χÒÓ‚Ó Ì‰ӂÂË Í˙Ï ‚Ò˘ÍË Ô‡ÚËË Û Ôӂ˜ÂÚÓ ÌÂ„Ó‚Ë Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË. ¬ÂÓˇÚÌÓ Ë Ì‡ Ô‰ÒÚÓˇ˘ËÚ ËÁ·ÓË ˘Â ·˙‰Â ڇ͇ Ë ‡ÍÓ Á‡˜ÂÒÚˇÚ Ù‡ÎËÚËÚ ̇ ÙËÏË Ë Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ ÓÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡Ì ̇ ̇ÂÚË ‡·ÓÚÌËˆË Ë ÒÎÛÊËÚÂÎË ÓÚ Ï‡ÎÍË Ë Ò‰ÌË ÙËÏË, ˘Â Ëχ χÒÓ‚ ÓÚÎË‚ ÓÚ „·ÒÛ‚‡˘Ë ÓÚ ‰ˈËÚ ̇ χÎÍˡ Ë Ò‰Ìˡ ·ËÁÌÂÒ, ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì„ӂËÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ˘Â „·ÒÛ‚‡Ú Á‡ ÔÓÔÛÎËÒÚÍË Ô‡ÚËË. — ӄΉ ̇ ÔÓÌ ˜‡ÒÚ˘ÌÓÚÓ Ô‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡Ì ̇ ÚÓÁË ÓÚÎË‚  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ÌˇÍÓË ÌÂÓÚÎÓÊÌË ÏÂÍË, ÍÓËÚÓ, χ͇ Ë ‚ ËÁ‚ÂÒÚ̇ ÒÚÂÔÂÌ, ‰‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ú ̇ÚÛÔ‡ÌÓÚÓ Ì‰ӂÂËÂ Û Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚ ̇ ̇È-ÛˇÁ‚Ëχڇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ·ËÁÌÂÒ‡. ¬ Ú‡ÁË ‚˙Á͇ Ô‰·„‡Ï ÌˇÍÓË ÒÚËÏÛÎË Á‡ χÎÍˡ Ë Ò‰Ìˡ ·ËÁÌÂÒ, ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı ˘Â ‰‡‰‡Ú "„Î˙Ú͇ ‚˙Á‰Ûı" Ë Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚ ·˙΄‡ÒÍË Ô‰ÔˡÚˡ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÔ‰ÂÎÂÌË Í‡ÚÓ Ô‡„χÚ˘ÌË, ‡ Ì ͇ÚÓ ÎÂ‚Ë ËÎË ‰ÂÒÌË. ◊‡ÒÚ ÓÚ Úˇı Ò‡ Ô‰ÎÓÊÂÌË ÓÚ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÒ͇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‚ ¡˙΄‡ˡ - ¡“œœ, ‡ ‰Û„‡ - ÓÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË Á̇˜ËÏË ·‡Ì¯Ó‚Â Û Ì‡Ò. “ Ò ҂Âʉ‡Ú: 1. Õ‡ÎÓÊËÚÂÎÌË Ò‡ ÒΉÌËÚ ÏÂÍË, ÍÓËÚÓ ÒΉ‚‡ ‰‡ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÓÒË„ÛËÚÂÎ̇ڇ ÚÂÊÂÒÚ Û Ì‡Ò, ÍÓˇÚÓ Â Ò‰ ̇È-‚ËÒÓÍËÚ ‚ ≈—: ‡) ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ - Ӣ ÓÚ 01.VI.2009 „. - Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ÒӈˇÎÌÓÓÒË„ÛËÚÂÎÌËÚ ‚ÌÓÒÍË Ò 5 ÔÛÌÍÚ‡ Ë Á‰‡‚ÌÓÓÒË„ÛËÚÂÎÌËÚ ÓÒË„ÛÓ‚ÍË Ò 2 ÔÛÌÍÚ‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Û ÙËÏËÚ ˘Â ÓÒڇ̠҂ÂÊ ÙË̇ÌÒÓ‚ ÂÒÛÒ, ÍÓÈÚÓ ˘Â ÏÛ Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÓÒÚ‡‚Ë Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‰ÂÒÂÚÍË, ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓ Ë ÒÚÓÚËˆË ıËΡ‰Ë ̇¯Ë Ò˙̇Ó‰ÌˈË; ·) ËÁ‡‚Ìˇ‚‡Ì ̇ ÓÒË„ÛËÚÂÎÌËÚ Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ ̇ ‰˙ʇ‚ÌËÚ ÒÎÛÊËÚÂÎË Ò ÓÒڇ̇ÎËÚ ‡·ÓÚÌËˆË Ë ÒÎÛÊËÚÂÎË; ‚) ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÓÒË„ÛËÚÂÎÌˡ ÂÊËÏ Ì‡ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ¢ËÚ ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÚ·‡Ì‡Ú‡ Ë Ó„‡ÌËÚ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡Ì ̇ ‚˙Ú¯Ìˡ ‰ (ì– Ë ‰Û„Ë ÒÚÛÍÚÛË), Ô‰‚ˉ ÓÒË„ÛËÚÂÎÌËÚ ‚ÌÓÒÍË, ÍÓËÚÓ Ò ‚Ì‡ÒˇÚ Á‡ Úˇı Á‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Í‡ÚÍˡ ËÏ ÚÛ‰Ó‚ ÒÚ‡Ê (ÔÓ‡‰Ë ÔÓ-‡ÌÌÓÚÓ ËÏ ÔÂÌÒËÓÌË‡ÌÂ);

„) ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡Ì ̇ Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Á‡ ÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒË„ÛËÚÂÎÌˡ ÂÊËÏ Ë ÔË·„‡Ì ̇ Ò‡Ì͈ËË ÔË Ì‡Û¯ÂÌˡڇ ÏÛ. 2. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ‰‡Ì˙˜ÌÓÚÓ Ó·Î‡„‡Ì ÒΉ‚‡ ‰‡ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë: ‡) ÔÂχı‚‡Ì ̇ ‰‡Ì˙͇ ‚˙ıÛ ‰Ë‚ˉÂÌÚËÚ ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 5%, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ‰‡Ì˙͇ ‚˙ıÛ ‰ÓıÓ‰ËÚ ̇ ‰ÌÓ΢ÌËÚ Ú˙„Ó‚ˆË ÓÚ 15% ̇ 10%; ·) Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ÒÓ͇ Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ‰‡Ì˙˜Ìˡ Í‰ËÚ ÔÓ «ƒƒ— ̇ 15 ‰ÌË, ‡ ‰‡Ì˙˜Ì‡Ú‡ ‚ËÁˡ ‰‡ Ò Ô‡‚Ë ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËÂ;

̇ œËÓËÚÂÚ π 3 ̇ Œœ " ÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ", Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ Û˜‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡‡ÌˆËÓÌÌË ÙÓ̉ӂÂ. œÓ ÌÂ„Ó Á‡Ò„‡ Ò‡ ·ÎÓÍË‡ÌË 200 ÏÎÌ. ‚Ó, ‡ Ô„ӂÓËÚÂ Ò ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÂÌ ÙÓ̉ Ë ÔÓ„‡Ï‡ "ƒÊÂ˙ÏË" Í˙Ï ÌÂ„Ó Ì ҇ ÔËÍβ˜ËÎË ‚˜ ÚÂÚ‡ „Ó‰Ë̇; ‰) ‡Á„ÎÂʉ‡ÌÂ Ë ÓˆÂÌ͇ ̇ ÔÓÂÍÚËÚ ‚ ÌÓχÚË‚ÌÓ Ô‰‚ˉÂÌËÚ ÒÓÍÓ‚Â. —‡Ì͈ËÓÌË‡Ì ̇ ‰˙ʇ‚ÌËÚ ÒÎÛÊËÚÂÎË, ‰ÓÔÛÒ̇ÎË Á‡·‡‚ˇÌ ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓ͇, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡Ó·ËÍÓÎËÎË Ôӈ‰ÛËÚ ÔË ÓˆÂÌÍË Ì‡ ÔÓÂÍÚË Ë Ô·˘‡Ìˡ

‡ÍÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Ë ËÁ·ÓË, Ô‡ÚËËÚ ‚ÁÂı‡ ‰‡ Ò ÔÓ‰Ò¢‡Ú, ˜Â ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÂÁÂ‚ ÓÚ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌË Ë ‡ÍÚË‚ÌË ıÓ‡, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ËÁ·Ë‡ÚÂÎË, Ò‡ ̇Îˈ Ò‰ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚ ̇ χÎÍˡ Ë Ò‰Ìˡ ·ËÁÌÂÒ. ŒÒÌÓ‚ÌËÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÒËÎË ‡Á˜ËÚ‡Ú Ì‡ χÎÍˡ Ë Ò‰ÂÌ ·ËÁÌÂÒ Í‡ÚÓ „·‚ÂÌ ÂÁÂ‚ ̇ „·ÒÓÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË Ë Ò ÒÚÂÏˇÚ ‰‡ „Ó Ûı‡Ê‚‡Ú, ÌÓ ˜ÂÒÚÓ Ò ÌÂ‡ÎËÒÚ˘ÌË Ó·Â˘‡Ìˡ, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó χÒÓ‚Ó Ì‰ӂÂË Í˙Ï ‚Ò˘ÍË Ô‡ÚËË. ‚) „·ÏÂÌÚË‡Ì ̇ ‰‡Ì˙˜ÌË ÒÚËÏÛÎË Á‡ ËÌ‚ÂÒÚˈËË ‚ ËÌÓ‚‡ˆËË; „) ‡Á¯Ëˇ‚‡Ì ̇ ÒÚËÏÛÎËÚÂ Ë Ì‡ ÛÒÎӂˡڇ Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ ÔË·„‡Ì ÔË Ôˉӷ˂‡Ì ̇ ÒÂÏÂÈÌÓ ÊËÎˢ ÓÚ Ï·‰Ë ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡. 3. ¬ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ Ôӂ˯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚÚ‡ ÔË ÛÒ‚Óˇ‚‡Ì ̇ ‚ÓÙÓ̉ӂÂÚ  ̇ÎÓÊËÚÂÎÌÓ: ‡) ̇‡ÒÚ‚‡Ì ̇ ·Óˇ ̇ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚ ̇ ·ËÁÌÂÒ‡ ÔË ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ë ÍÓÌÚÓ· ÔÓ ‡ÁıÓ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ Ò‰ÒÚ‚‡; ·) ‡Á‡·ÓÚ͇ ̇ ˇÒÂÌ Ë ÍÓÂÍÚÂÌ „·ÏÂÌÚ Á‡ ÓÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡Ì ÓÚ ƒƒ— ̇ Ô·˘‡Ìˡڇ ÏÂÊ‰Û Ô‡Ú̸ÓË ÔÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË ÔÓÂÍÚË, ÙË̇ÌÒË‡ÌË ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÙÓ̉ӂÂ; ‚) Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ÌËÚ Ò‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌË ÔÓÂÍÚË; „) ÛÎÂÒÌˇ‚‡Ì ‰ÓÒÚ˙Ô‡ ‰Ó ÙË̇ÌÒË‡Ì ̇ χÎÍËÚÂ Ë Ò‰ÌË Ô‰ÔˡÚˡ Ò˙Ò Ò‰ÒÚ‚‡ ÓÚ Â‚ÓÙÓ̉ӂÂÚ ˜ÂÁ Á‡ÔÓ˜‚‡Ì ̇ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡

ÔÓ ÒÍβ˜ÂÌË ‰Ó„Ó‚ÓË; Â) ÔË‚Âʉ‡Ì ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ̇ ‚˙Ú¯ÌËÚ ÌË ÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÍÓχ̉ËÓ‚˙˜ÌË ‡ÁıÓ‰Ë Ò ÚÂÁË Ì‡ E— ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÍÓχ̉ËÓ‚˙˜ÌËÚ Ò ÔËÁ̇‚‡Ú Á‡ ‡ÁıÓ‰ ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÔÓÂÍÚË; Ê) ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡. 4. ¬ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÚÛ‰Ó‚ËÚ Ô‡‚ÓÓÚÌÓ¯ÂÌˡ ÒΉ‚‡ ‰‡ ÒÂ: ‡) ‡Á‡·ÓÚË ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Á‡ ÓÔ‰ÂΡÌ ̇ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ÏËÌËχÎ̇ڇ ‡·ÓÚ̇ Á‡Ô·ڇ ̇ ·‡Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÚÛ‰‡, Ò‰̇ ‡·ÓÚ̇ Á‡Ô·ڇ Ë Ô‡„ ̇ ·Â‰ÌÓÒÚÚ‡. ¬ Ú‡ÁË ‚˙Á͇  ̇ÎÓÊËÚÂÎÌÓ Ó·Ò˙ʉ‡ÌÂÚÓ Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓÚÓ ÔËÂχÌÂ Ë Ì‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎ̇ ÏËÌËχÎ̇ ÔÓ˜‡ÒÓ‚‡ ÒÚ‡‚͇, ‡ ‰ÓÚÓ„‡‚‡ - ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ̇ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌËÚ ÓÒË„ÛËÚÂÎÌË Ô‡„Ó‚Â Á‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚ ·‡Ì¯Ó‚ ÚË ËÎË ÔÓÌ ‰‚‡ Ô˙ÚË „Ӊ˯ÌÓ; ·) ÓÚÏÂÌË Ô‡‚ÓÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌË͇ Ë ÒÎÛÊËÚÂΡ ̇ Ô·ÚÂÌ „Ӊ˯ÂÌ

ÓÚÔÛÒÍ ÔÓ ˜Î. 155 Ë 156 ÓÚ Ó‰ÂÍÒ‡ ̇ ÚÛ‰‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ ̇ ÔÂËÓ‰‡, ‚ ÍÓÈÚÓ ÚÓÈ Â ·ËÎ ‚ ÓÚÔÛÒÍ. 5. ¬ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÂÌÂ„ËÈ̇ڇ Ó·ÂÁÔ˜ÂÌÓÒÚ ÒΉ‚‡ ‰‡ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë: ‡) ÔÓÏˇÌ‡ ̇ „Û·ˆËˇÚ‡ Á‡ ÓÔ‰ÂΡÌ ̇ ˆÂÌËÚ ̇ ÂÌÂ„ÓÌÓÒËÚÂÎËÚÂ Ë Ì‡ ÚÓÔÎËÌ̇ڇ Ë ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ ÂÌÂ„ˡ Ò ˆÂÎ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ì ̇ ‚˙Ú¯ÌËÚ ËÏ ˆÂÌË Ò ÚÂÁË Ì‡ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ Ô‡Á‡; ·) ‡Á‡·ÓÚ͇ ̇ ‚ËÁˡ (ÂÒÛÒÌÓ Ó·ÂÁÔ˜Â̇) Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì ̇ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚ÌË ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Á‡ Á‡‰Ó‚ÓΡ‚‡Ì ̇ ÔÓÚ·ÌÓÒÚËÚ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË. 6. «‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚ ÔÓ˙˜ÍË Ë ÍÓ̈ÂÒËËÚ ÒΉ‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇: ‡) Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ·‡Ì¯Ó‚ËÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ Ôӈ‰ÛËÚ ÔÓ Ó·ˇ‚ˇ‚‡Ì ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÔÓ˙˜ÍË Ë ÍÓ̈ÂÒËË; ·) ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÔÓ-Ó·¯ËÂÌ Í˙„ ÓÚ ‰‡ÌÌË, ÍÓËÚÓ ÒΉ‚‡ ‰‡ Ò˙‰˙ʇ „ËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚ ÔÓ˙˜ÍË; ‚) ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌË Îˈ‡ ÓÚ Í˙„‡ ̇ ͇̉ˉ‡ÚËÚÂ, Á‡ ÍÓËÚÓ ‚ „ËÒÚ˙‡ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚ ÔÓ˙˜ÍË Ëχ ‚ÔËÒ‚‡Ìˡ Á‡ ÌÂËÁÔ˙ÎÌÂÌË ËÎË ÌÂÚÓ˜ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ÔÓ Ô‰˯ÌË ‚˙ÁÎÓÊÂÌË ÔÓ˙˜ÍË; „) ÌÓÏË‡ÌÂ Ò ÔÓ‰Á‡ÍÓÌÓ‚ ÌÓχÚË‚ÂÌ ‡ÍÚ Ì‡ Òڇ̉‡ÚÌË Ó·‡ÁˆË ̇ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌËÚ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Í‡ÚÓ ‰ÂÍ·‡ˆËË, ˆÂÌÓ‚Ë Ô‰ÎÓÊÂÌˡ Ë Ú.Ì.; ‰) ÌÓÏË‡Ì ̇ Ò‡Ì͈ËË Á‡ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂΡ ÔË ÌÂÒÔ‡Á‚‡Ì ̇ Á‡ÍÓÌÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌˡ ÒÓÍ Á‡ ÓÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡Ì ̇ „‡‡ÌˆËËÚ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Ë ‰Ó·Ó ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ÔÓ ‰Ó„Ó‚Ó; Â) „‡‡ÌÚË‡ÌÓ ÓÚ Á‡ÍÓ̇ Ò‡Ì͈ËÓÌË‡Ì ̇ ‚ËÌÓ‚ÌËÚ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÌË Îˈ‡, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ë Úˇı̇ڇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â̇ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ, ÔË Ì‡Û¯ÂÌË ̇ Á‡ÍÓÌÓ‚Ë Ôӈ‰ÛË. Äîö. ä-ð Éîñèô Àâðàìîâ


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 20 - 26 ÀÏÐÈË 2009

8 хиляди жалби до омбудсмана ÑÎÔÈß

Œ·˘ËˇÚ ·ÓÈ Ê‡Î·Ë Ë Ò˄̇ÎË ‰Ó ÓÏ·Û‰Òχ̇ ‰Ó 31 ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2008 „.  8836. ŒÚ Úˇı 2405 Ò‡ ÔÓÒÚ˙ÔËÎË ÔÂÁ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇. “Ó‚‡ ͇Á‡ –ÓÒˈ‡ “ÓÚÍÓ‚‡, ‰ËÂÍÚÓ ̇ ‰ËÂÍˆËˇ "Δ‡Î·Ë Ë Ò˄̇ÎË Ì‡ „‡Ê‰‡ÌË" Í˙Ï ÓÏ·Û‰Òχ̇. œÓ 7691 Ê‡Î·Ë Ë Ò˄̇ÎË ÔÓ‚Â͇ڇ  ÔËÍβ˜Ë·, ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÔÓ‚Â͇ Ò‡ 1145. ŒÚ ÔËÍβ˜ÂÌËÚ ÔÓ‚ÂÍË ‚ 1445 ÒÎÛ˜‡ˇ  ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡Ì‡ ÎËÔÒ‡ ̇ Á‡ÍÓÌÓ‚Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌË Á‡ ‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ ʇη‡Ú‡.

34-дневен пеши преход до Истанбул ÊÀÂÀÐÍÀ –ÛÏ˙ÌÒÍËˇÚ Ô˙Ú¯ÂÒÚ‚ÂÌËÍ Ã‡ÍÛ ƒ‡ÌËÂÎ Ò Á‡‚˙̇ ÓÚ »Òڇ̷ÛÎ ÒΉ 34-‰Ì‚ÂÌ ÔÂ¯Ë ÔÂıÓ‰, Á‡ÔӘ̇ΠÓÚ Ó‰Ìˡ ÏÛ „‡‰ Õ‡‚Ó‰‡Ë. œÂ¯ÂıӉˆ˙Ú ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË Ó·‡ÚÌÓ ‰Ó ̇˜‡Î̇ڇ ÚӘ͇ ̇ ÌÂÓ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓÚÓ ÒË Ô˙Ú¯ÂÒÚ‚ËÂ, ÍÓÂÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ̇ 28 Ù‚Û‡Ë ‚ Õ‡‚Ó‰‡Ë Ë Á‡‚˙¯‚‡ ̇ 2 ‡ÔËÎ ‚ »Òڇ̷ÛÎ. ŒÚ „‡‰‡ ̇ ¡ÓÒÙÓ‡ ‰Ó ‡‚‡̇ ÇÍÛ ƒ‡ÌËÂÎ Ô˙ÚÛ‚‡ Ò ‡‚ÚÓ·ÛÒ, ‡ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ‰Ó Ó‰Ìˡ ÒË „‡‰ ÓÚÌÓ‚Ó ˘Â ËÁÏËÌ Ô¯‡. "ƒ‚ËÊÂı Ò ÔÓ 8-9 ˜‡Ò‡ ‰Ì‚ÌÓ, ͇ÚÓ ËÁÏË̇‚‡ı Ò‰ÌÓ ÔÓ 30 ÍÏ", ͇Á‡ ƒ‡ÌËÂÎ.

Нови правителствени самолети ÏËÎÂÄÈ ƒÓ 15 Ï‡È ‚ —ÓÙˡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÒÚË„Ì‡Ú ‰‚‡Ú‡ ÌÓ‚Ë Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌË Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ "≈˙·˙Ò 319". “Ó‚‡ ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ œÂÚ˙ ÃÛڇ٘˂. “ÓÈ ÛÚÓ˜ÌË, ˜Â ‚˜ ҇ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌË ‰Ó„Ó‚Ó˙Ú Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ë ÏÂÏÓ‡Ì‰ÛÏ˙Ú Á‡ "ƒÓȘ ·‡ÌÍ", ÍÓˇÚÓ „‡‡ÌÚË‡ Í‰ËÚ‡ ̇ ÔÓ‰‡‚‡˜‡. –‡Á‡·ÓÚÂ̇  ‰Ó·‡ ÎËÁËÌ„Ó‚‡ ÒıÂχ Ë Ï‡¯ËÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓ 44,2 ÏËÎËÓ̇ ‰Ó·‡ ‚ÒˇÍ‡, ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁÔ·ÚÂÌË Á‡ 5 „Ó‰ËÌË Ì‡ 60 ‚ÌÓÒÍË. ≈‰‚‡ ÒΉ ÚÓ‚‡, ÛÚÓ˜ÌË ÃÛڇ٘˂, Ò‡ÏÓÎÂÚËÚ ˘‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡.

Áúëãàðñêàòà åíåðãåòèêà èìà íóæäà îò êîíöåíòðàöèÿ íà ðåñóðñèòå «‡ ‰‡ ·˙‰ÂÏ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌË ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ ̇ ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ,  ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËˇ ̇ ÂÒÛÒËÚÂ, Á‡ˇ‚Ë ÔÂÏËÂ˙Ú ‚ ÓÚ„Ó‚Ó ̇ ‚˙ÔÓÒ ÓÚÌÓÒÌÓ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ë ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ ¡˙΄‡ÒÍˡ ÂÌÂ„ËÂÌ ıÓΉËÌ„ (¡≈’). œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ¡≈’ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ڇ͇‚‡ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËˇ Ë Á‡ ‡ÎËÁË‡Ì ̇ ËÌ‚ÂÒÚˈËË Í‡ÍÚÓ Û Ì‡Ò, ڇ͇ Ë ‚ ˜ÛÊ·Ë̇. ¡˙΄‡Ò͇ڇ ÂÌÂ„ÂÚË͇  „˙‚͇‚‡ ÒËÒÚÂχ, ÍÓˇÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÛÔ‡‚Ρ‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ë ÛÒÔ¯ÌÓ, ÔÓÒÓ˜Ë ÏËÌËÒÚ˙Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ë ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â ÌËÍÓ„‡, ͇ÍÚÓ ÔÂÁ —˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˙ÎÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË, „‡ÒÍË ÂÌÂ„ËÂÌ ıÓÎÌ  ËχÎÓ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰ËÌ„ ˘Â Û‚ÂÎË˜Ë ÍÓÌ„ÓÎÂÏË ËÌ‚ÂÒÚˈËË ÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ‚ ÂÌÂ„ÂÚË͇ڇ. œÓ Ú‡ ̇ ·˙΄‡Ò͇ڇ ÔÓ‚Ó‰ ÍÓ̈ÂÔˆËˇÚ‡ ÂÌÂ„ÂÚË͇. —Ô‡Òˇ‚‡Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÌÂÚÓ ÔÓ‰ËÌ˘ÌÓ Ì  ÚÓ, Á‡Î„̇· ‚ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓ, ÂÌÂ„ËÈ̇ڇ ÒÚ‡ÔÓÒÓ˜Ë ÔÂÏËÂ˙Ú Ú„ˡ ̇ ÒÚ‡Ì‡—Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚. Ú‡, ÔÂÏËÂ˙Ú ÔËÔÓÏÌË, ˜Â Úˇ ·Â¯Â Ó·Ò˙‰Â̇ Ӣ ÔÂÁ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇. —˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍË ÂÌÂ„ËÂÌ ıÓΉËÌ„ ˘Â Û‚ÂÎË˜Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ·˙΄‡Ò͇ڇ ÂÌÂ„ÂÚË͇, Á‡ˇ‚Ë —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚. —Ô‡Òˇ‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ‰ËÌ˘ÌÓ Ì  ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓ, ÔÓÒÓ˜Ë ÔÂÏËÂ˙Ú. “ÓÈ ÔËÔÓÏÌË, ˜Â ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ Û Ì‡Ò Ò‡ ÔË‚‡ÚËÁË‡ÌË ÓÚ ˜Â¯Íˡ ‰˙ʇ‚ÂÌ ıÓΉËÌ„ "◊≈«", ÓÚ ‡‚ÒÚËÈÒÍˡ ıÓΉËÌ„ "≈¬Õ", ÍÓÈÚÓ Â Ò ‰˙ʇ‚ÌÓ Ë Ó·˘ËÌÒÍÓ Û˜‡ÒÚËÂ, Ë ÓÚ "≈.ŒÌ" Ò ÔÓ‰Ó·ÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ. œÂÏËÂ˙Ú Á‡ˇ‚Ë, ˜Â Ô‰ÒÚÓË ËÁ·Ó ̇

ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡Ì ̇ ÌÓ‚‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ "Çˈ‡ ËÁÚÓÍ". "ÃËÌË Ã‡ˈ‡ ËÁÚÓÍ" ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú ÛÒÔ¯ÌÓ ‰‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡Ú, Á‡ˇ‚Ë ÔÂÏËÂ˙Ú. ŒÚ 2009 „. ‚ ıÓ‰  ÌÓ‚‡

ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ ̇ ‚˙„Ήӷ˂ÌÓÚÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó. »Ì‚ÂÒÚˈËËÚ ‚ ÚËÚ Û‰ÌË͇ ̇ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ ˜ÂÚËË „Ó‰ËÌË Ò‡ Ò ۂÂ΢ËÎË ÔÓ˜ÚË ÚËÍ‡ÚÌÓ.

Двойно е намаляло енергопотреблението Двойно е намаляло енергопотреблението в страната спрямо миналата година, и то за сметка на промишлените предприятия. Това съобщи енергийният бос Христо Ковачки. По думите му, на балканския пазар в момента има свръхпредлагане на електроенергия, което заедно с намаленото потребление е довело до силен спад на цените на тока. Ковачки упрекна НЕК, че не търси купувачи на електроенергия. "Ако преди сме изнасяли по 2000 Мгвт, сега количеството е спаднало на 100-150 Мгвт", подчерта Ковачки. Той съобщи, че в същото време се внасят суровини от Русия за 6-7 млрд. лева. В момента ТЕЦ "Бобов дол" работи с един блок на минимален товар. На товарището й има 280 000 т въглища при максимален капацитет 300 000 тона. Всеки ден в централата влизали 8000-9000 т въглища, а се изгаряли по 4000 тона. "Ако така продължава, ще се наложи пернишката мина "Открит въгледобив" да намали работата си", заяви Ковачки. Ñ Í ÈÌ Ê À: ÒÀ ÉÔ Ó Ð Õ ÞÑ ÅÈ Í Î Â

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVII, ÁÐÎÉ 16 (847) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0878 52 86 27 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ïëîâäèâ - Àëè ÔÈÊÐÅÒ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Õþñåèí ÞÑÓÔ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

Младият музикален изпълнител Сунай Чалъков направи "сватба" за втори път! Чалъков представи своя нов албум "Сватба" във Военния клуб в столицата пред избрана публика. Новият албум на Чалъков съдържа 9 песни и вече е на пазара. Младият изпълнител Сунай Чалъков грабва през 1996 г. първа награда на фестивала "Златният Орфей" за млад изпълнител. През 2000 г. издава първия си албум "Карма карашък" ("Пълна бъркотия"), в който включва любими български, турски, италиански и английски песни. През 2006 г. на музикалния пазар се появява вторият му албум - "Лейлим Лей", в който изпълнява най-популярните и харесвани турски песни в България. В момента е солист на Ансамбъла на Българската армия.


20 - 26 ÀÏÐÈË 2009

|

12

ÇÎÄÈÈÒÅ È ÕÎÐÎÑÊÎÏÈÒÅ ÈÑÒÈÍÀ ÈËÈ ÈÇÌÈÑËÈÖÀ? П Р ОД Ъ Л Ж Е Н И Е ОТ С Т РА Н И Ц А 1

Може ли да има несъвместимост между зодиите?

Има твърдения на астролозите, неприемливи от социална гледна точка, например несъвместимостта на някои зодии с други, като се твърди, че хора от една зодия не се разбират с хора от друга зодия, което води до предразсъдъци при тези, които вярват в хороскопите. При някои хора е възможна поява на астрофобия, която се изразява в страх от звездите и другите небесни тела. Наблюдава се и наличие на морални и идеологически търкания, астрологията се

‡Ú‡ ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡. “‡Í‡ Ò Ò˙ÒÚ‡‚ˇÎË ıÓÓÒÍÓÔËÚÂ, ÍÓËÚÓ, ͇ÍÚÓ ÚÓ„‡‚‡, Ë ‰ÌÂÒ ËÏ‡Ú ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÓ Á̇˜ÂÌËÂ, Ò˙‰˙Ê‡Ú Ó·˘Ë Ì¢‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ú˙ÎÍÛ‚‡Ú ÏÌÓ„ÓÁ̇˜ÌÓ Ë Ò‡ Î˯ÂÌË ÓÚ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ë ÍÓÌÍÂÚÌÓÒÚ. ¿ÒÚÓÎӄˡڇ Ú‚˙‰Ë, ˜Â Ò˙‰·‡Ú‡ ̇ ÓÚ‰ÂÎÌËڠ΢ÌÓÒÚË, ̇Ó‰Ë, ‰˙ʇ‚Ë Á‡‚ËÒË ÓÚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ì·ÂÒÌËÚ Ú· - Á‚ÂÁ‰ËÚÂ Ë Ô·ÌÂÚËÚÂ. —ÔÓ‰ ‡ÒÚÓÎÓÁËÚ Ì·ÂÒÌËÚ Ú·, Ë Ì‡È-‚˜ Ô·ÌÂÚËÚ ÓÚ —Î˙̘‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ, Ó͇Á‚‡Ú ‚ÎˡÌË ̇ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ıÓ‡ Ë ‡ÒÚÓÎӄˡڇ ËÁÛ˜‡‚‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡

Ì·ÂÒÌËÚ Ú· Ë ‚˙Á͇ڇ ËÏ Ò˙Ò Ò˙·ËÚˡڇ ̇ «ÂÏˇÚ‡, ͇ÚÓ ÚÓ‚‡  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ‚ÚÓˡ Á‡ÍÓÌ Ì‡ ’ÂÏÂÒ, ÍÓÈÚÓ „·ÒË: "“Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ Â „ÓÂ,  ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Â ‰ÓÎÛ, Ë ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Â ‰ÓÎÛ,  ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ „ÓÂ." ¬ÒˇÍÓ Ò˙·ËÚË ̇ «ÂÏˇÚ‡  ÓÚ‡ÊÂÌË ̇ ÔÓˆÂÒËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓÚ˘‡Ú ‚ ÓÒÏÓÒ‡. ¿ÒÚÓÎÓÁËÚ ͇Á‚‡Ú, ˜Â Á‚ÂÁ‰ËÚ ÒÓ˜‡Ú ‚ÂÌˡ Ô˙Ú Ë Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡Ú Á‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚËÚÂ, ͇ÚÓ ÌˇÍÓË ‡ÒÚÓÎÓÁË Ò‡ÏË Í‡Á‚‡Ú, ˜Â ‡ÒÚÓÎӄˡڇ Ì ÔÂÚẨË‡ ‰‡ ·˙‰Â ̇Û͇, ‡  ÔÓÒÚÓ ‚ˇ‚‡ÌÂ Ë Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ

Твърденията на астролозите не се базират на научност

¿ÒÚÓÌÓÏËÚ ‰Ó͇Á‚‡Ú, ˜Â Ú‚˙‰ÂÌˡڇ ̇ ‡ÒÚÓÎÓÁËÚ ҇ ÌÂÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÌË Ë Ì Ò ·‡ÁË‡Ú ̇ ̇ۘÌÓÒÚ, ‚ÎˡÌËÂÚÓ Ì‡ Ì·ÂÒÌËÚ Ú· ‚˙ıÛ Ò˙‰·ËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡ Ì Ò Ô‰‡‚‡ Ò ÌËÚÓ Â‰ÌÓ ÓÚ ÔÓÁ̇ÚËÚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒڂˡ - „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓ Ë ÂÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌÓ. ¿ÒÚÓÌÓÏËÚ ÓÔ‰ÂÎˇÚ ‡ÒÚÓÎӄˡڇ

͇ÚÓ ËÁχχ. ¿ÒÚÓÎӄˡڇ Ì  ̇Û͇, ͇ÚÓ ÎËÔÒ‚‡Ú ı‡‡ÍÚÂÌËÚ Á‡ ̇Û͇ڇ ËÁËÒÍ‚‡Ìˡ: Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ̇ۘÂÌ ÏÂÚÓ‰, Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌË Ë ‡ÁÛÏÌË ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡, Ì ÓÚ„Ó‚‡ˇ ̇ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌËÚ ̇ۘÌË ÍËÚÂËË. ¿ÒÚÓÎӄˡڇ Ò ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò Ì¡ÒÌÓÚ‡, ÌÂÔ˙ÎÌÓÚ‡, ËÁÓÔ‡˜‡‚‡ÌÂ Ë ÔÂÛ‚Â΢‡‚‡Ì ̇ Ù‡ÍÚËÚÂ Ë ÂÙÂÍÚËÚÂ. œÓÛ˜‚‡Ìˡڇ, ̇Ô‡‚ÂÌË ÓÚÌÓÒÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‡ÒÚÓÎӄˡڇ, Á‡ ‰‡ ‰Ó͇ÊÂ Ò‚ÓˇÚ‡ Ô‡‚ÓÚ‡, ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â Ô˂‰ÂÌËÚ هÍÚË Ò‡ ‰ÓÒÚ‡ Ò··Ë. “ÂÏËÚÂ, ÚÂÚË‡ÌË ÓÚ ‡ÒÚÓÎӄˡڇ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‰Ó· ӷˇÒÌÂÌË ÓÚ Ì‡ÛÍË Í‡ÚÓ ·ËÓÎӄˡ, ÔÒËıÓÎӄˡ, ÒÓˆËÓÎӄˡ, „ÂÌÂÚË͇,

представя като вяра. Причина астрологията да съществува е човешкият страх от незнайното, неизвестното. Учените смятат, че астрологията е заблуда и "утеха за невежите". Ако в твърденията на астрологията се среща и нещо вярно, то не се дължи на гадаенето по звездите, а може да се обясни от физиката, генетиката, психологията, биологията, астрономията. Човек трябва да разчита на собствения си опит и познание при вземането на решения. Ú˙ÒË ÎÓ„Ë͇ Ë Ì‡Û˜ÌÓÒÚ. ¿ÒÚÓÎӄˡڇ ÒË ÒÎÛÊË Ò Í˙„, ÚӘ͇, ÓÚ‚ÂÒ̇ Ë ıÓËÁÓÌÚ‡Î̇ ÓÚÒ˜͇, ˙„˙Î, ‰˙„‡ Ë ‚ÂÍÚÓ, ͇ÚÓ ‚ÒÂÍË ÓÚ Á̇ˆËÚ Ëχ ÒËÏ‚Ó΢ÂÌ ÒÏËÒ˙Î, ̇ÔËÏÂ Í˙„ Ò ÚӘ͇ ‚ Ò‰‡Ú‡  ÒËÏ‚ÓΠ̇ —Î˙̈ÂÚÓ, ÓÚ‚ÂÒ̇ڇ ÓÚÒ˜͇ ÒËÏ‚ÓÎËÁË‡ ÏËÒ˙ÎÚ‡ Ë Ï˙ÊÍˡ ÔË̈ËÔ Ë Ú.Ì. «‡ÌËχ‚‡˘ËÚ ÒÂ Ò ‡ÒÚÓÎӄˡ, ͇Á‚‡Ú, ˜Â ıÓÓÒÍÓÔËÚ ‰‡‚‡Ú ÂÏÓˆËÓ̇Î̇ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Ë ÔÓχ„‡Ú ̇ ıÓ‡Ú‡ ‰‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ÔÓ-Û‚ÂÂÌË Ë ÒÔÓÍÓÈÌË ‚ Âʉ̂ËÂÚÓ, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì ‰Ó͇Á‚‡ Úˇı̇ڇ Ù‡ÍÚ˘ÂÒ͇ ‚ˇÌÓÒÚ, ÌËÚÓ Ô˙Í ‰Ó͇Á‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ. Ñ ÍÈÌ ÊÀ : Ò ÓÐ Ã ÓÒ Å Íà ÈÍ

¬Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡  ‰ÓÒÚ˄̇ÎÓ Ú‡Í‡‚‡ χ˘‡·ÌÓÒÚ, ˜Â ‚˙‚ ‚ÂÒÚÌˈË, ÒÔËÒ‡Ìˡ, ËÌÚÂÌÂÚ Â Ô˙ÎÌÓ Ò ÂÍ·ÏË Á‡ „‡‰‡ÚÂÎË, ˇÒÌӂˉˆË, ͇ÚÓ ÌˇÍÓË ÓÚ Úˇı ‰ÓË Ú‚˙‰ˇÚ ‡·ÒÛ‰ÌÓÚÓ ˜Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÏÂÌˇÚ Ò˙‰·‡Ú‡. ¬Ëʉ‡ÎË ÒÚ ÂÍ·ÏË ÓÚ ÚËÔ‡: "Œ·‡‰ÂÚ ÒÂ Ë Ì‡ÏÂÂÚ ÓÚ„Ó‚Ó ̇ ‚ÒÂÍË ‚‡¯ ‚˙ÔÓÒ", ÍÓËÚÓ Ô‰·„‡Ú ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ‚Ë ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ - ˘Â ‚Ë ‚˙‚Ë ÎË ‚ ·ËÁÌÂÒ‡, ‚ β·Ó‚Ú‡, Í‡Í‚Ë ˘Â Ò‡ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ Ò˙Ò ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë ·ÎËÁÍËÚÂ Ë Ú.Ì. »Ï‡ Í‡Í‚Ë ÎË Ì ıÓÓÒÍÓÔË: ÏÂÒ˜ÂÌ, „Ӊ˯ÂÌ ıÓÓÒÍÓÔ, Ë̉ˇÌÒÍË, Ò͇̉Ë̇‚ÒÍË, ÍÛÎË̇ÂÌ, β·Ó‚ÂÌ Ë Ó˘Â ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë. ÕÂ͇ ‰‡ ÒË Á‡‰‡‰ÂÏ ‚˙ÔÓÒ‡ Í‡Í Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ‰ÓË Ì ÌË ÔÓÁ̇‚‡, ÏÓÊ ‰‡ ÌË ‰‡‚‡ Ò˙‚ÂÚË Í‡Í‚Ó ‰‡ Ô‡‚ËÏ Ë Í‡Í‚Ó ÌÂ Ë ‰‡ ÌË Ô‰Ò͇Á‚‡ Ò˙·ËÚˡڇ! ◊Ó‚ÂÍ ‚Ë̇„Ë Ò  ‚˙ÎÌÛ‚‡Î Í‡Í‚Ó ÏÛ Ô‰ÒÚÓË, ÏËÒ˙ÎÚ‡ Á‡ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÚÓ „Ó Â Ô·¯Â·, ËÒ͇ÎÓ ÏÛ Ò  ‰‡ ̇‰ÌËÍÌ ‚ ·˙‰Â˘ÂÚÓ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·Â„Ì ÚÛ‰ÌÓÒÚËÚÂ Ë ÌÂÔˡÚÌËÚ Ò˙·ËÚˡ Ë ‰‡ ÔÓ‰Ó·Ë ÊË‚ÓÚ‡ ÒË. ¬ ‰‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì  ËχÎÓ ÚÂÎÂÒÍÓÔË, Ӣ ÌËÍÓÈ Ì  ·ËÎ ÎÂڡΠ‚ ÓÒÏÓÒ‡. «Ì‡Ìˡڇ Á‡ Á‚ÂÁ‰ËÚÂ Ë Ì·ÂÒÌËÚ Ú· ·ËÎË Ó„‡Ì˘ÂÌË, Ú ·ËÎË Ì‡·Î˛‰‡‚‡ÌË Ò‡ÏÓ Ò ÔÓÒÚÓ ÓÍÓ, ͇ÚÓ Á‚ÂÁ‰ËÚ ҇ ËÁ„ÎÂʉ‡ÎË Ú‡ÈÌÒÚ‚ÂÌË Ë Á‡„‡‰˙˜ÌË Á‡ ˜Ó‚Â͇. œÓˇ‚ËÎË Ò ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò ÓÔËÚ‚‡ÎË ‰‡ „‡‰‡ˇÚ Ò˙‰·‡Ú‡ ÔÓ Á‚ÂÁ‰ËÚÂ Ë ‰‡ Á‡‰Ó‚ÓÎˇÚ Î˛·ÓÔËÚÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚÌÓÒÌÓ ·˙‰Â˘ÂÚÓ. ¿ÒÚÓÎӄˡڇ  ‚˙ÁÌËÍ̇· ‚ ‰‚ÌÓÒÚÚ‡. ŒÒÌÓ‚ËÚÂ È Ò‡ Á‡ÎÓÊÂÌË ÓÚ ‚‡‚ËÎÓÌÒÍË ÊˆË, Ú ҂˙Á‚‡ÎË ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ì·ÂÒÌËÚ ҂ÂÚË· Ò ÏËÚÓ‚Â Á‡ ‡Á΢ÌË ·ÓÊÂÒÚ‚‡. ¬ˇ‚‡ÎË, ˜Â Ì·ÂÒÌËÚ Ú· ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚ÎˡˇÚ Ì ҇ÏÓ Ì‡ Ò˙‰·‡Ú‡ ̇ ÓÚ‰ÂÎÌˡ ˜Ó‚ÂÍ, ÌÓ Ë Ì‡ ˆÂÎˡ Ò‚ˇÚ. √‡‰‡ÚÂÎËÚ ÓÚ ‰‚ÌÓÒÚÚ‡ Ò‡ ‡Á‰ÂÎËÎË ıÓ‡Ú‡ ̇ 12 „ÛÔË, ͇ÚÓ Ò‡ ‰‡ÎË Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ‰̇ ÓÚ Úˇı ËÏ (–Ë·‡, –‡Í, —ÍÓÔËÓÌ...). «‡ ‚ÒˇÍ‡ „ÛÔ‡ Ú ËÁÏËÒÎËÎË ÔÓ„‡Ï‡, ÍÓˇÚÓ ÒÔÓ‰ Úˇı ÛÔ‡‚Ρ‚‡ Ë ÍÓÌÚÓÎË‡ ıÓ-

‡ÒÚÓÌÓÏˡ, ÙËÁË͇. ÀËÔÒ‡Ú‡ ̇ ÓÒÌÓ‚ÌË Á‡ÍÓÌË ‚ ‡ÒÚÓÎӄˡڇ  ÍËÚÂËÈ Á‡ ÌÂ̇ۘÌÓÒÚ. —Â˘Û ‡ÒÚÓÎӄˡڇ Ëχ ÏÌÓ„Ó ÒÂËÓÁÌË ÚÂÁË, ÓÚÔ‡‚ÂÌË ÓÚ „ÓÎˇÏ ·ÓÈ Û˜ÂÌË, ͇ÚÓ ÌˇÍÓË ÓÚ Úˇı Ò‡ ÌÓÒËÚÂÎË Ì‡ ÕÓ·ÂÎÓ‚‡ ̇„‡‰‡, ÔÓ ‚˙ÔÓÒ‡ Ò‡ ̇ÔËÒ‡ÌË ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÚÛ‰Ó‚Â. ¬ ÓÔËÚ‡ ‰‡ Ò ‰Ó͇Ê هÍÚ˘ÂÒ͇ڇ Ô‡‚ÓÚ‡ ̇ ‡ÒÚÓÎӄˡڇ, ͇ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‡Ì‡ÎËÁ ̇ ÓÔËÚ‡ Ë ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ڇ, Ò ËÁÓÔ‡˜‡‚‡Ú Ù‡ÍÚËÚÂ, Ô‡‚Ë Ò ÏËÒÚËÙË͇ˆËˇ Ë Ï‡ÌËÔÛ·ˆËˇ ̇ ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ڇ Ë „¯ÌË ËÁ‚Ó‰Ë ÓÚ Ì¡. ¬ ‡ÒÚÓÎӄˡڇ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡ Ù‡Ú‡ÎËÁ˙Ï, Ó„‡Ì˘‡‚‡ Ò ҂ӷӉ̇ڇ ‚ÓΡ ̇ ΢ÌÓÒÚÚ‡. ŒÚ˜ËÚ‡ ÒÂ Ë ÎËÔÒ‡ ̇ ÍËÚ˘ÌÓ, ‡Ì‡ÎËÚ˘ÌÓ Ë Îӄ˘ÌÓ ÏËÒÎÂÌÂ.


Oyun çaðýndaki çocuklar oyunla hayata hazýrlanýr

AÝLE

HABERLER

Oyun çaðýndaki çocuk, gerçek dünyada yaþadýklarýný oyunlarýnda yeniden canlandýrýr ve yaþamasý için gereken becerileri elde etmek için bir nevi pratik yapar.

07

12

Doðallýktan uzak margarini böcekler bile yemiyor! Kimyasal yollarla sývý yaðlardan elde edilen ve yüksek oranda trans yað asidi içeren margarinleri, gýda olmadýðý için böcekler yemiyor.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

Yýl: 17 Sayý: 17 (848)

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

20 - 26 NÝSAN 2009

0.65 lv

Erkan Tunca

Sandıkta 31 milletvekili doğrudan seçilecek Beynur Süleyman

Sofya

Meclis’in ikinci oturumda kabul ettiði Miletvekili Seçim Kanunu’ndaki deðiþikliklere göre, Bulgaristan tarihinde ikinci kez karýþýk seçim sistemi uygulanacak. Meclis’te oy birliði ile kabul edilen deðiþiklik, 31 milletvekilinin doðrudan halk tarafýndan seçilmesini, diðer 189 milletvekilinin de önceden olduðu gibi orantýlý olarak seçilmesini öngörüyor. Devamý Sayfa 4’te

09 20 - 2 6 ÀÏÐ È

Türkiye’nin Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Kürþat Tüzmen, Bulgaristan ile Türkiye arasýndaki vize, oturum süresi, transit geçiþ gibi küçük sorunlarýn artýk aþýlmasý gerektiðini ve böylece büyük miktarlarda ticari hacimlere daha kolay ulaþýlabileceðini söyledi. Sofya’da yapýlan Türk Bulgar Ýþ Konseyi toplantýsýnda konuþan Bakan Tüzmen, Türkiye olarak Bulgaristan’a yatýrým yapmak istediklerini, ancak vize, kota, geçiþ izin belgeleri gibi küçük sorunlarýn ticareti engellediðini kaydederek, vize, kota ve geçiþ izin belgelerinin küçük sorunlar olduðunu ve buralarda durulmamasý gerektiðini aktardý. Sayfa 2’de

İlk Ticaret Merkezi Sofya’da hizmete açıldı

Türkiye’nin, Ticaret Merkezleri projesi kapsamýnda, ticareti geliþtirmeyi ve iþ adamlarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamayý hedefleyen yurtdýþýndaki Ticaret Merkezleri’nin ilki Bakan Kürþat Tüzmen tarafýndan Sofya’da hizmete girdi. 5’te

HABERLER 04 ÜÇ ÞEHRÝN NÜFUSU GÖÇ NEDENÝYLE ARTTI

“Türk öðrencilerle iyi dostluðumuz var”

Нищо ново Английск в Шампионска ите клуб лига! ове прод ължават

»ÒÚÓËˇÚ ‡ ÔÂÔÓ‚Ú‡ ÓÚ ÔÓÒΉÌËÚ Â „Ó‰ËÌ ˇ ‚ ÍÎÛ·‡ Ë Ò ͇ÚÓ Ì‡ 3 ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ì‡ ̇È-·Ó„‡ÚËÚÂ, ÔÓÚË‚ÓÔÓ ÓÚ·Ó ÒÚ‡‚Ë "¡‡Ò ‡ ˘Â Ò ÂÎÓ̇".

НОВ ИНИ

02

България бизнесме покани турските ни да инве стират у нас

¡˙΄‡ˡ Ëχ ÏÌÓ„ ÚÂÂÒË Ó ‚‡ÊÌË ‚ “ÛˆË ·ËÁÌÂÒ ˇ, ‚ ÍÓËÚ ËÌ·ËÁÌÂÒ Ó Ë ÚÛÒ ÏÓÊ ‰‡ ÍËˇÚ Ì‡ÏÂË Í‡Á‡ ÏËÌË ÒÚ˙ œÂÚ˙ ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ,  ƒËÏË ÚÓ‚.

INTERNAT IONAL NEW SPAPER

BULGAR IA Èíòåðí å ñ ò ð ó ê ò ó ò ïðîìåíÿ ñàì àòà ðà íà ì èñëåíå Ë 200 9

Ãîäèí

Sofya

à: 17

Áðîé:

17 (84 8)

www.zam

Gabrovo

an.bg

Âåíöèñëà âà Ìèí äîâà

·‡ÎÂÌ ËÁÚ Ñîô èÿ Ò˙·ËÚˡ Ó˜ÌËÍ Ì‡ ÌÓ‚Ë — ÔÓÒÚ , ÌË ÂÔÂÌ ÌÓÚ ÔÓÒÓ˜‚‡ ̇˜ÂÌ ËÌÚÂÌÂ Ë ‘ÂÌÓÏ Ô‚ ˙˘ Ì˙Ú Ì‡ Ó ÒË ‰Óˆ. —Ô‡Ò Ú", ÔÓÒÚ ‡Ì ‚ ‚ËÚ ÙÂÌÓÏÂÌ Ó‚. œÓ ÏÓ‰ÂÌÓ ÌÂ„Ó "ËÌÚÂÌ „ÎÓ· ‡ÎÂÌ ÔÓÒÚ ‰ÛÏË, ÚÓÁË Ì‡ ÔÓÏ ÙÂÌÓÏÂÌ - ÚÓ ‚ÂÏ ÏÓ‰ÂÌÓÚ ÂÌË ÏÌÓ„ Ú Ì‡ËÒÚË ̇ Ó ‚ÂÏÂ Ìˇ "Ò‡Ï ˜ËÚÂÎÌÓ Ó Ì¢‡ ÚÂÌÂÚ ËÌÔÓÏ , ‚Íβ‡Ú‡ ÒÚ Ë ÔÓÏËÒÎ ÂÌÂ" ‚‰ ÌËÂ, ̇¯Ëˇ ̇˜ËÌ ÛÍÚ Û‡ Â- ÏÂÌˇ "Ò‡Ï Ì‡ ÔÓ, ‡ ÓÚÚ Ì‡ ÌˇÚ Ë Ú‚˙ ‰Ë ̇ ÏËÒ ÎÂÌ ." ÒÚÛÍÚ ‡Ú‡ ̇‚ˈËÚ ‡Ï Ò ËÁÏ “Ó‚‡ ‰Óˆ. ŒÎ Û‡ ̇  ÓÌÌÓ ÔÂÔÓ‰‡‚ ̇ ËÌ —Ô‡ ÏËÒÎÂÌ Ú‡‰ËˆË ÚÓ ÔÓÒ ‡ÚÂÎ ‚˙‚ ÒÓ‚, ‚ ", ‡ ÔÓ ÊÛÌ ˙͇. "œ ‚¢‡‚‡ÌÂ Ò ÍÌË„ - ÓÚÚ ‡ÎËÒÚËÍ ‘‡ÍÛÎÚÂÚ‡ ‡Ï Á ‡ ËÌÚ Ò ËÁ·„‡ ‡ ÏÛÌË͇ˆË ÂÌÂÚ ÒÂ Ë Ï‡ÒÓ‚Ë ÔÓ-ÛÒÍÓ Ë Ì‡- ÏÂÌˇÚ Ë Ì‡‚Ë ÂÌÓ ÔÓÚ ‚ÂÒËÚÂÚ Í˙Ï —ÓÙËÈÒÍË ÍÓ- ̇ ËÌÙÓ ·ˇ‚‡Ì ˆËÚ χˆËˇÚ ÛÌË- ÌË "—‚. ÎËÏ Ì‡ Ú‡ ‡. ¡Î‡„ ‰ÒÍË". ̇ ̇˜Ë “ÓÈ Â ˙ÍÓ ÂÌÚ ŒıË̇, ÔÓ ÍÓÈÚ Ó‰‡Â- ‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ ÌËÚ Ò ͇Ú‰‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ Ó ÌÓ‚Ë ÔÓÒ‚Â˘ Ô‰·„‡ "–‡‰ËÓ Ë ÚÂ΂ËÁË Ì‡ Ú‡, ıÓ‡ ÌÓ ÔÓΠ‡‚‡ÌÂ Ú ‚ ÏÂÊ ÚÓ Ì‡ Ú‡ ˇ", ‰Ó ‡- Ò ÍÌË„‡ ‚ ÌÂ„Ó ÂÒË Â ˙͇. Ò˙‰˙Ê‡Ì ‰ÓÒÚË„‡Ú ·˙Á Ò‚˙Á‡ÌÓ ‚ËÚ ËÌÚÂÓ ËÂÚÓ. ‚ÂÏ Á‡ Í˙„ ̇ Ë Ï‰ËÈÌË Ò ÔÓ-¯ËÓÍ ‰˙Î„Ë ÚÂÍÒ¬Â˜Â ÌˇÏ‡ Ô‡Í "œË ÌˆË ËÁÒΉ‚‡ Ìˡ. ‰ÂÎ ÚË͇ Ò ÔÓˇ‚ ÚÓ‚Â. Õ‡ Ô˙Ú , ÔÓ ‚˙ÁÔ ˇ‚‡ ÍÓÈ ÔÓ

Beynur Süleyman

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

СПО РТ

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Tüzmen: Bulgaristan ile Türkiye, ticarette ‘küçük sorunlarý’ aþmalý

Астрол наука или огията лъженаука ? Õàòè äæå Èáð àõèì

Õ

»ÌÚÂÌÂÚ ÔÓÏÂÌˇ ҇χڇ ÒÚÛÍÚÛ‡ ̇ ÏËÒÎÂÌ ̇ ÒÚ. 1-3 ¿‚ÒÚ‡ÎËÈÒ͇ ÂÍÒÔ‡ÌÁˡ ‚ ÍËÌÓÚÓ Ì‡ ÒÚ. 1-4 ¿ÒÚÓÎӄˡڇ - ̇Û͇ ËÎË Î˙ÊÂ̇Û͇ ̇ ÒÚ. 1-12 ‡Í ‰‡ Ò Ô·ÓËÏ Ò ÛÏÓ‡Ú‡ ̇ ÒÚ. 8

Türkiye’deki merkezi sistem ve kýsýtlý kontenjanlardan dolayý üniversiteli olma hayaline kavuþamayan öðrenciler, baþka ülkelerde kendilerine üniversite arýyor. Bu nedenle Gabrovo Teknik Üniversitesi (GTÜ), Sofya, Plovdiv ve Varna’daki üniversiteler Türk öðrenciler tarafýndan giderek artan bir ilgiyle karþýlanýyor. Gabrovo Teknik Üniversitesi, bünyesinde diðer büyük üniversitelere nazaran çok daha az Türk öðrenci bulunmasýna raðmen, internette üniversitenin Türkçe sitesi bile bulunuyor. GTÜ’nün þu anda Edirne’deki Trakya Üniversitesi, Özel Ýstanbul Aydýn Üniversitesiyle ve Ýzmir’de üç üniversiteyle daha anlaþmalarý bulunuyor. Sayfa 3”te

Avrupa’da geçerliliði olan diplomaya sahip olmak isteyen Türk öðrenciler Bulgaristan’daki üniversitelere yöneliyor. Gabrovo Teknik Üniversitesi de çeþitli alanlarda Türk öðrencilere eðitim imkaný sunuyor.

Mihov: Trafik kazalarýna yollar sebep deðil Son zamanlarda artan trafik kazalarýna yollarýn sebep olmadýðýný vurgulayan Ýçiþleri Bakaný Mihail Mihov, sürücülerin yollara göre hýzlarýný ayarlamalarý gerektiðini söyledi. Kazalarda meydana gelen artýþlar konusunda suçun yollarda aranmamasý ge-

rektiðini kaydeden Bakan Mihov, þoförlerin yol durumuna göre hýzlarýný ayarlamalarý gerektiðini ifade etti. Kazalarýn büyük bir kýsmýnýn araçlarýn aþýrý hýzlý seyrettikleri otoyollarda meydana geldiðini vurgulayan Bakan Mihov, hangi marka araç olursa

olsun yollarda çukur olup olmamasýna baðlý olmaksýzýn 200 km hýzla giden her aracýn kaza yapma riski ile karþý karþýya bulunduðunu aktardý. Bakan, yollarýn video ile izlenmesini öngören trafik yasasýnýn kabul edilmesi gerektiðini kaydetti. Devamý Sayfa 4’te

2900 Гоце Делчев; База: тел.: (0751) 60 905, GSM: 0887 51 17 75, факс: (0751) 60 550; Складове: Айтос – 0886 257 868, Смолян – 0889 529 305, Разград – 0886 662 151, Кърджали – 0887 759 414, Русе – 0887 789 161; e-mail: merkez@abv.bg, web: www.merkez-bg.com


2 Z A M A N HABERLER 20 - 26 NÝSAN 2009

Tüzmen: Bulgaristan ile ‘küçük sorunlarý’ aþýp büyük yatýrýmlara ulaþmak istiyoruz Türkiye’nin Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Kürþat Tüzmen, Türkiye olarak Bulgaristan’da çok büyük yatýrým hacimlerine ulaþmayý hedeflediklerini vurgulayarak, iki ülke arasýndaki mevcut sorunlarýn çözülmesinTürkiye olarak çok büyük hacimlere den sonra karþýlýklý ticaretin hýzla artacaðýný umut ettiðini söyledi. Tüzmen, vize, oturum izni ve transit geçiþ ulaþmayý hedeflediklerini vurgulayan ücretleri gibi sorunlarýn küçük sorunlar olduðunu ve Bulgaristan’ýn bunlarý artýk aþmasý gerektiðini vurguladý. Bakan Tüzmen, mevcut sorunlarý aþBÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Bulgaristan’da ticaret yapýlabilecek alanlar

Türk Bulgar Ýþ Konseyi Eþ Baþkaný Egemen Baðýþ, Bulgaristan’da yapýlabilecek yatýrýmlar konusunda iþadamlarýný bilgilendirdi. Baðýþ ülkede iki bin dolayýnda mineral su kaynaðý bulunduðunu, ancak bunlarýn atýl kaldýðýný, bu kaynaklarýn modernize edilerek yaþlý Avrupa nüfusuna alternatif turizm imkaný sunulabileceðini kaydetti. Süt ve süt ürünleri, biodizel yakýt elde edilecek bitki üretimi, bað ve baðcýlýk gibi alanlarda da iþbirliði yapýlabileceðini kaydeden Baðýþ, kamu ihalelerine aðýrlýk verilebileceðini,

Sofya - Ýstanbul arasýndaki karayolu ve altyapý projelerine, enerji projelerine, yenilenebilir enerji projelerine aðýrlýk verilebileceðini kaydetti. Bulgaristan’da rüzgar, hidro elektrik, jeotermal enerji konusunda potansiyeli olmasýna karþýn gerekli teknoloji olmadýðý için bu potansiyelin deðerlendirilemediðini kaydeden Baðýþ, biodizel üretiminin desteklendiðini, 2010 yýlýna kadar yakýt üretiminin yüzde 6’sýnýn biodizelden karþýlanmasý hedeflendiðine deðindi.

Bakan Dimitrov: Enerji projelerinde büyük yatýrým imkaný

Bulgaristan Ekonomi ve Enerji Bakaný Petýr Dimitrov da; Bulgaristan’ýn, Türk ekonomisinin Avrupa’ya ulaþmasý için bir yol olduðunu, Türkiye’nin de Bulgaristan’ýn alternatif enerji kaynaklarý olan bir ülke olduðunu, en az bu iki sebepten dolayý iki ülkenin iþbirliði yapma zorunluluðunda olduðunu söyledi. Bulgaristan’ýn Türkiye ile iþbirliði yapmaya büyük ilgi duyduðunu aktaran Bakan Dimitrov, Bulgaristan doðalgaz hattýnýn, Türkiye

doðalgaz hattýna baðlanmasýna büyük ihtiyaç olduðunu, bunun Bulgaristan’a doðalgaz saðlanmasý açýsýndan çok önem arz ettiðini vurguladý. Bulgaristan’da Belene nükleer santralinin yapýmý, Nabucco ve Güney Akým gaz boru hattý gibi büyük enerji projelerine baþlandýðýný vurgulayan Bakan Dimitrov, Türk iþadamlarýnýn buralarda yatýrým yapabileceklerini kaydetti. Bulgaristan’da kalifiye iþçi sýkýntýsý da yaþandýðýný dile getiren Bakan Dimitrov, bu konuda da Türkiye ile iþbirliði yapýlabileceðini vurguladý. FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

týktan sonra karþýlýklý ticaretin hýzlý artacaðýný umut ettiðini vurgulayarak, 250 milyon dolardan alýnan iki ülke ticaret hacmini 5 milyar dolara getirdiklerini aktardý. Bulgaristan’ýn komþusu Türkiye’nin dünyanýn en büyük 15. ekonomisi olduðunu, Avrupa’nýn altýncý büyük ekonomisi olduðunu, müteahhitlik sektöründe dünya üçüncüsü olduðunu, cam eþya sektöründe dünya üçüncüsü olduðunu, Avrupa’da en büyük otobüs üreticisi olduðunu, tekstilde dünya beþincisi ve gemi inþa sektöründe dünya sekizincisi olduðunu aktaran Bakan Tüzmen, bu birikimleri Bulgaristan ile paylaþmak istediklerini vurguladý. Müteahhitlik sektörü için Bulgaristan’da ideal bir ortam bulunduðunu dile getiren Bakan Tüzmen, Türk müteahhitlerin yatýrým yapabileceðini kaydetti. Türk müteahhitlik sektörünün büyüklük bakýmýndan dünyada ABD ve Çin’den sonra üçüncü sýrada geldiðini kaydeden Tüzmen, Türk müteahhitlik faaliyetlerinin toplam 130 milyar dolar seviyesine ulaþtýðýný, 2008 yýlýnda ise 24 milyar dolarlýk bir faaliyeti tamamladýklarýný kaydetti. Bulgaristan’da yatýrým için uygun þartlar bulunduðunu ve Bulgaristan’da 700 milyon dolarlýk Türk yatýrýmý olduðunu ve bunu artýrmak istediklerini vurgulayan Tüzmen, ancak Bulgaristan’ýn ilk önce vize ve oturum izinlerini çözmesi gerektiðini dile getirdi. Bakan Tüzmen, en az 10 yerli iþçi çalýþtýrma þartý, oturum ücretlerinin yüksekliði ve transit taþýmacýlýkta ücret alýnmasý gibi sorunlarýn da aþýlmasý gerektiðini ifade etti. Kriz dönemlerinde ikili görüþmeler ile yatýrýmlarý artýrarak yola devam etmenin önemli olduðunu dile getiren Tüzmen, Türk ürünlerine çeþitli kýsýtlamalar getirildiðini, dünyaya en iyi ürünü veren ülke olarak bu kýsýtlamalarý kabul etmediklerini ve istenilen her türlü denetimin yapýlabileceðini vurguladý.

Türk iþadamlarýna vize müjdesi Devlet Bakaný Kürþat Tüzmen’in Bulgaristan ziyareti esnasýnda Türk iþadamlarýna vize kolaylýðý getirileceði müjdesi verildi. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný ve Türk Bulgar Ýþ Konseyi Eþ Baþkaný

Bojidar Bojinov, Bulgaristan’da büyük miktarda yatýrým yapacak ve daimi oturum alacak iþadamlarýnýn 6 aydan fazla Bulgaristan’da kalma zorunluluðunun, yapýlacak yasal deðiþiklik ile kaldýrýlacaðý-

ný müjdeledi. Meclis’in ilk oturumunda kabul edilen deðiþikliðe göre, Bulgaristan’a yatýrým yapacak yatýrýmcýlarýn sürekli oturum alabilmeleri için 6 aydan fazla Bulgaristan’da yaþamalarý gerekmeyecek.

Ýki ülke arasýndaki ticari durum Bulgaristan Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý verilerine göre, iki ülke arasýndaki ticaret hacmi 2008 yýlýnda azalma kaydetti. Bu dönemde ticaret hacmi yüzde 1,1 oranýnda azaldý. Bulgaristan’ýn Türkiye’ye ihracatý yüzde 4,2 oranýnda azalýrken, Türkiye’den Bulgaristan’a yapýlan ithalat yüzde 2,1 oranýnda arttý. 2008 yýlýnda Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapýlan ihracat 1,34 milyar euro, Türkiye’den Bulgaristan’a yapýlan ithalat ise 1,39 milyar euro olarak gerçekleþti. Türkiye, Bulgaristan’ýn dýþ ticaretinde önemli bir yere sahip bulunuyor. Bulgaristan’ýn mal ihraç ettiði ülkeler sýralamasýnda Yunanistan 1,5 milyar euro ile ilk sýrayý, Almanya 1,40 milyar euro ile ikinci sýrayý ve Türkiye de

1,34 milyar euro ile üçüncü sýrayý alýyor. Bulgaristan’dan Türkiye’ye en fazla yað ihraç edilirken, ikinci sýrada renkli metaller üçüncü sýrada ise gýda üretiminde kullanýlan hammaddeler ihraç ediliyor. Bulgaristan’dan Türkiye’ye ihraç edilen ürünler arasýnda demir döküm, demirçelik, çelik, kimyasal ürünler, kereste, kaðýt, plastik, kauçuk, sigara, makine ve tekstil ürünleri yer alýyor. Türkiye’den Bulgaristan’a ithal edilen ürünler sýralamasýnda ise ilk sýrayý demir çelik ürünleri, ikinci sýrayý tekstil ürünleri, üçüncü sýrayý ise ulaþým araçlarý yer alýyor. Bulgaristan’a ithal edilen diðer ürünler arasýnda plastik, mobilya ve ev dekorasyon ürünleri, makine ve teçhizat, gýda, renkli

metaller, konfeksiyon ve kaðýt yer alýyor. Verilere göre, 1996 - 2008 yýllarý arasýnda Türk þirketleri Bulgaristan ekonomisine yaklaþýk 356 milyon euro yatýrým yaptý. Böylece Türkiye’nin yabancý yatýrýmlar sýralamasýnda 18. sýrada yer alýyor. Bulgaristan son yýllarda uygun yatýrým bakýmýndan en iyi ikinci ülke konumuna yükseldi. 2005 yýlýnda cazip ülke sýralamasýnda 12. sýrada bulunan Bulgaristan, bu yýl Hong Kong’tan sonra ikinci cazip ülke konumunda bulunuyor. Bulgaristan’ýn bu ikinciliði, olumlu ekonomik þartlar nedeniyle elde etti. Bulgaristan, elveriþli iþ ortamý sýralamasýnda AB’de Romanya’dan sonra ikinci sýrada yer alýyor.


HABERLER Z A M A N 3 FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

20 - 26 NÝSAN 2009

Dr.Lübomir Lazov, GTÜ’nün yabancýlara ingilizce eðitim verme hazýrlýklarý yaptýðýný belirterek, öðrencilerin normal dersleri Bulgarca deðil Ýngilizce olarak görebileceklerini belirtti.

Gabrovo Teknik Üniversitesi, eðitim kalitesini giderek yükseltiyor B Ý R Ý N C Ý

S A Y F A D A N

D E V A M

Bulgaristan Üniversiteleri arasýnda internet sitesi Türkçe olan tek üniversite Gabrovo Teknik Üniversitesi, sunduðu imkanlarla daha fazla Türkiye’den öðrenci çekmeyi hedefliyor. Avrupa’da okumak isteyen Türkiyeli öðrencilere en büyük fýrsatlardan birini Bulgaristan sunuyor. Hem komþu ülke olmasý, hem de makul bir ücret sunmasý Türk öðrencilere Avrupa’da geçerliliði olan diplomaya sahip olma imkaný sunuyor. Türkiye’deki merkezi sistem ve kýsýtlý kontenjanlardan dolayý üniversiteli olma hayaline kavuþamayanlar, baþka ülkelerde kendilerine þans arýyor. Türk öðrenciler arasýnda Gabrovo, Sofya, Plovdiv ve Varna’daki üniversitelere ilgi artýyor. Bu konuda okul idaresinin gayretleri de büyük. GTÜ’nün þu anda Edirne’deki Trakya Üniversitesi ve Özel Ýstanbul Aydýn Üniversitesiyle anlaþmalarý bulunuyor. Ýzmir’de üç üniversiteyle daha irtibatlar sürdürülüyor. Gabrovo Teknik Üniversitesi, bünyesinde diðer büyük üniversitelere nazaran çok daha az Türk öðrenci bulunmasýna raðmen, internette www.tugab.eu adýyla üniversitenin Türkçe sitesi bile mevcut. Rektör Deþka Markova, üniversitenin 145 yýlýk geçmiþinin olduðunu, lisan ve lisans üstü eðitim imkaný da sunduklaýrýý aktarýyor. Ýþ pazarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için farklý mastýr programlarý geliþtirdiklerini ve her yýl bir veya iki mastýr programlarý açtýklarýný anlatan Markova, özel donatýlmýþ

laboratuvarlarýn da hizmete sunulduðunu aktardý. Rektör, “Firmalar bu donatýmda bize yardýmcý oluyor, zira onlarýn da yararlarý var bu iþten. Ýþadamlarý, Gabrovo Üniversitesi’nin bu iþi baþardýðýný belirtiyorlar. Bunun iyi referans olduðunu kabul ediyorlar “ diye konuþuyor. Öðrencilerin üniversiteyi tercih etmedeki sebeplerini de sýralayan Markova, Gabrovo’nun küçük ve sakin bir þehir olduðunu, ayrýca yaþam standardýnýn da baþkent veya büyük yerleþim yerlerine göre daha ucuz olduðunu vurguluyor. Sohbete katýlan Uluslararasý Ýliþkilerden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Lübomir Lazov, üniversite idari yönetiminin öðrencilerle doðrudan baðlantýlarý olduðunu söylüyor ve “Biz öðrencileri bizzat tanýyoruz. Onlar istedikleri zaman kapýmý çalýp herhangi bir derdini rahatlýkla anlatabiliyor. Diðer üniversitelerde bunu göremezsiniz.” diyor. Geçen yýl Erasmus programýyla üniversiteye iki Türk öðrenci gelmiþ.

“Türkiye ile eðitim alýþ veriþi önceliðimiz” Üniversitede her yýl kasým ayýnda uluslararasý konferans düzenlendiðini belirten Lazov, bu konferansa Trakya Üniversitesi’nden oldukça yoðun ilgi duyulduðunu ve her yýl 15 -20 öðretim görevlisinin geldiðini söylüyor. Bu akademisyenlerin tanýþýp kaynaþmasý ve ortak noktalarýný keþfetmesi için çok önemli bir adým olduðunu vurgulayan Lazov, daha sonraki adýmýn da okutman ve öðrenci deðiþimi olduðunu ifade ederek, “Türkiye ile iliþkilerimizi aynen Almanya ile olduðu gibi geliþtirmek istiyoruz.” þeklinde konuþtu.

Lazov, Atatürk’ün Bulgaristan dostluðu ile alakalý yakýnlýðý arttýracak hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarýn giderilmesi hakkýnda sözleri çok hoþuna gitmiþ. Bundan dolayý üniversite prezantasyonunda Atatürk’ün sözlerine de yer vermiþ. “Beni Türk okullarýnda gezdirirken çok büyük ilgi ve saygý ile karþýladýlar. Biz biliyoruz ki, Türkiye büyük bir hýzla geliþiyor. Bu yüzden kendisine devamlý mühendis ve yüksek kalifiyeli eleman gerekiyor. Ve burada GTÜ ve Bulgaristan yardýmcý olabilir.” diyen Lazov, yabancý öðrencileri okula getiren firma veya þahýslara yüzde 20 komisyon verdiklerini söylüyor.

Yabancýlarýn yarýdan fazlasý Türk Bu yýl Türkiye’den 9 öðrenci geldi. Yabancý Öðrenciler Yardýmcýsý Pavel Penev, toplam 50 yabancý öðrencinin yarýdan fazlasýný Türklerin oluþturduðunu aktarýyor. Penev, “Kendileriyle yakýndan ilgilenmeye çalýþýyoruz. Onlar için özel pansiyon var. Hatta ihtiyaçlarýný göz önünde bulundurarak yurtta özel mutfak yapýldý. Spor yapma isteklerini dile getirdiler. Bizim üniversitede spor salonlarý var. Hatta çoðu zaman kendileriyle bizzat top oynuyorum.” þeklinde bahsediyor. Ýngilizce eðitim planlanýyor Dr.Lübomir Lazov, GTÜ’nün yabancýlara Ýngilizce eðitim verme hazýrlýklarýnýn yapýldýðýný belirterek, öðrencilerin normal dersleri Bulgarca deðil Ýngilizce olarak görebileceklerini belirtti. “Bu yüzden biz öðretmenlerimizi 3 - 4 yýldan beri seri kurslardan geçiriyoruz. Kendi derslerini Ýngiliz-

ce’ye adapte ediyorlar. Bu kurslarý biz kendilerine ücretsiz olarak veriyoruz.” diyen Lazov, Ýngilizce eðitim yapabilmek için en az 15 kiþilik bir grup oluþmasý gerektiðini kaydediyor. 2009 - 2010 akademik yýlýndan itibaren gereken sayý grubu oluþturulduðu takdirde Ýngilizce olarak eðitime baþlayabileceklerine deðinen Lazov, bunun için öðrencilere dil sýnavý yapýlacaðýný söylüyor. Eðer öðrencinin dil seviyesi zayýfsa hazýrlýk sýnýfýndan baþlayacak, iyi ise birinci sýnýftan derslere devam edebilecek. Türk öðrencilerin bilgisayar tekniði, iletiþim ve elektronik bölümleri tercih ettiðini aktaran Lazov, makine bölümlerine de ilgilerin artacaðý ümidini taþýyor.

20 öðrenciye bir sorumlu Diðer üniversitelerde olmayan bir sistemden de bahseden Lazov, her 20 öðrenci topluluðuna, grup yöneticisi bir öðretmen tayin edildiðini ve öðrencilerin her türlü problemi bu öðretmenlerle paylaþabileceðini aktarýyor. Grup sorumlusu, mesela rastgele bir derse girerek öðrenci sayýsýný kontrol ediyor. Gelmeyen varsa neden gelmediðini sorup gerektiði takdirde velilere bilgilendirme yapabiliyor. Rektör Yardýmcýsý, genel olarak Türkiye’den gelen öðrencilerin daha ciddi bir eðitim ve sýký bir hayat yaþadýklarý için burada serbestiyeti görünce derslere bile gelmek istemediklerini aktarýyor. Lazov, Gabrovo’nun küçük bir þehir olmasýndan yararlanarak, öðrencileri baþkente veya daha büyük þehirlere nazaran daha iyi kontrol edebildiklerini sözlerine ekledi.


4 Z A M A N HABERLER 20 - 26 NÝSAN 2009

Sandýkta 31 milletvekili doðrudan seçilecek Beynur Süleyman

Meclis’e 31 milletvekili majoriter olarak girerken, bunlarýn daha sonra bakan olmasý halinde yerlerinin nasýl doldurulacaðý konusunda belirsizlik yer alýyordu. Konuyu daha sonra bir kez daha gündeme getiren Meclis, bakanlýða layýk görülen ve doðrudan seçilen milletvekillerinin yerinin, kýsmi bir seçimle doldurulabileceðini onayladý. Majoriter milletvekilleri seçimi için tek

Mihov: Trafik kazalarına yollar sebep değil

bir tur yapýlacak. Seçimde en çok oyu alan aday seçilmiþ sayýlacak. Yurtdýþýnda yaþayan Bulgaristan vatandaþlarý ise seçim listelerine uluslarararasý pasaport sayesinde katýlabilecek. Yurt dýþýnda yaþayan vatandaþlarýn genel seçimde oy kullanabilmeleri için seçim gününden 36 saat önce ülkeye giriþ yapmýþ olmasý koþulu aranacak. Baðýmsýz adaylarýn seçime katýlabilmesi için uygulanan garanti mevduat ücreti 5 bin levadan 15 bin levaya yükseltildi. Partiler için bu ücret 50 bin leva, koalisyonlar i-

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Mihov, Trafik Yasasý’ndaki deðiþikliklerin kabul edilmediði için mevcut kameralar ile izleme yapýlamadýðýný ve kameralarýn atýl durumda kaldýklarýný vurguladý. 2010 yýlýna kadar trafikte hayatýný kaybedenlerin sayýsýnýn 1000’den 700’e düþürülmesi gerektiðini kaydeden Mihov, þu an itibari ile trafik kazalarýnda hayatýný kaybedenlerin sayýsýnýn geçen yýla kýyasla 59 kiþi daha az olduðunu, yaralýlarýn da 400 kiþi az olduðunu aktardý.

Sofya

Yýlda 60 çocuk trafik kurbaný Yýlda yaklaþýk 60 çocuðun hayatýný kaybettiði trafik kazalarýný azaltmak için Trafik polisi dairesi yeni bir kampanya baþlattý. ‘Yol Masalý' adýný taþýyan kampanyada kampanyada 7 ila 15 yaþlarý arasýndaki çocuklarýn trafik kurallarý hakkýnda bilgilendirilmesi amaçlanýyor. Baþkentte hafta sonlarý 26 okulda yapýlacak bilgilendirme programlarýna aileler de katýlabilecek. KAT sözcüsü Lübka Marinova, trafikte hayatýný kaybeden çocuklarýn büyük bir kýsmýnýn yolda deðil araç içinde hayatýný kaybettiðini savunuyor. Bu yýl meydana gelen bir kazada, emniyet kemeri takmayan 10 yaþýndaki bir çocuðun hayatýný kaybettiðini kaydeden Marinova, araç içindeki diðer kiþilerin emniyet kemeri takýlý olmasýndan dolayý kazadan kurtulduðunu aktardý. Kampanya çerçevesince trafik kurallarý çeþitli atraksiyonlarla tanýtýlacak. Çocuklara bu kurallar çizgi film kahramanlarý kýrmýzý baþlýklý kýz, çizmeli kedi ve pamuk prenses tarafýndan aktarýlacak. Ayrýca çocuklara ilk yardýmýn nasýl yapýlabileceði konusunda da bilgiler verilecek. Sofya, Zaman

çin de 100 bin leva olarak belirlendi. 7 Temmuz’da yapýlacak genel seçimlerde iki oy pusulasý kullanýlacak. Birinci pusulada, orantýlý seçim için parti isimleri, ikinci pusulada da doðrudan seçilecek olan milletvekili adaylarýnýn listesi yer alacak. Manipülasyonlarý önlemek için EGN ve kimlik kartý numaralarý seçim gününde listelere ilave edilecek.

Cumhurbaþkaný kanunu veto etti Seçim Kanunu’nda yapýlan ve koalisyon partilerinin Meclis’e girebilmeleri için almalarý gereken oy oranýný yüzde 4’ten yüzde 8’e çýkarýlmasýný öngören deðiþilik maddelerini, Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov veto etti. Pýrvanov, 18 yýldan bu yana mevcut yüzde 4’lük sýnýrýn etkililiðini kanýtladýðý ve son anda bu tür deðiþikliðin demokrasiye yakýþmadýðý gerekçesi ile bu maddeleri veto etti. Meclisin veto edilen bu maddelerle ilgili kararý tekrar gözden geçirmesi bekleniyor.

Elektronik seçim imkaný Ülke tarihinde ilk kez deneme amaçlý olarak 50 seçim yerinde elektronik oy kullanma imkaný sunulacak. Bunun için bankamatik þeklinde özel makinalar alýnacak ve oy iþlemi magnit kartlarla gerçekleþtirilecek.

Üç þehrin nüfusu göç nedeniyle arttý Geçtiðimiz yýl, ülke genelindeki nüfus yüzde 0,4 azalarak 7,6 milyona geriledi. 2008 yýlý itibari ile ülke nüfusu sadece Sofya, Varna ve Burgas’da artýþ gösterdi. Sofya nüfusu 7 bin, Varna nüfusu 3 bin 804 ve Burgas nüfusu ise bin 457 kiþi ile arttý. Artýþýn, bu þehirlere olan göçlerdeki artýþ ve doðum oranlarýnda yükseklik nedeniyle kaydedildiði bildirildi. Ülke içindeki göçün Plovdiv ve Veliko Týrnovo þehirlerine de yöneldiði vurgulanýyor. Baþka þe-

hirlerden Plovdiv’e bin 432, Veliko Týrnovo’ya da 946 kiþi göç etti. Ancak bu þehirlerdeki nüfus, doðum oranýndaki düþüþ nedeniyle artmadý. Öte yandan ülke nüfusunun da en fazla Pleven, Montana ve Vratsa’da azaldýðý aktarýldý. Nüfun Pleven’de bin 154, Montana’da bin 136 ve Vratsa’da bin 118 kiþi azaldý. Ülke nüfusunun büyük bir bölümü Güneybatý (2,11 milyon kiþi) ve Güney (1,53 milyon kiþi) bölgelerinde yoðunlaþýrken, en az nüfus ise Kuzey

ve Kuzey batý kesimlerinde yer alýyor. Geçtiðimiz yýl en fazla doðum binde 13,2 ile Sliven’de kaydedilirken, bu þehri binde 12,2 ile Varna, binde 11,7 ile Burgas ve binde 11,6 ile Sofya izledi. En az doðum ise binde 7,8 ile Smolyan ve binde 7,3 ile Vidin’de kaydedildi. Doðum oranlarýndaki en yüksek artýþ ise binde 0,9 ile Pleven ve Razgrad’da; binde 0,8 ile Sofya’da kaydedildi. Doðum oranýndaki en fazla düþüþ ise bin 0,2 ile Smolyan ve Haskovo’da gerçekleþti.

DESIGN OUTDOOR INDOOR ADVERTISING www.imeldesign.net


EKONOMÝ Z A M A N 5 20 - 26 NÝSAN 2009

Ekonomiyi geliþtirecek ilk Ticaret Merkezi Sofya’da hizmete açýldý alana sahip merkezde, Türk ekonomisi ve þirketler, katalog ve sunumlarla tanýtýlacak. Hem Türk hem de Bulgar iþadamlarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamaya uygun olarak yapýlandýrýlan merkezde, iþadamlarý internet ve telekomünikasyon imkanlarýný kullanarak iþ görüþmelerini ve toplantýlarýný bu merkezde yapabilecek. Bakan Tüzmen, ilk Ticaret Merkezi’nin Sofya’da açýlýyor olmasýndan dolayý 16 Nisan 2009 tarihinin Türkiye’nin dýþ ticaretinde çok önemli bir gün olduðunu söyledi. Krize raðmen ticaretin geliþmesi için atýlan bu adýmýn önemli olduðuna

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Türkiye’nin, Ticaret Merkezleri projesi kapsamýnda yurtdýþýndaki ilk merkezi Bulgaristan’da açýldý. Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardýmcýsý Yavor Kuyumciev ve Türkiye’nin Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Kürþat Tüzmen tarafýndan hizmete açýlan merkez, iki ülke arasýndaki ticaretin geliþmesine destek vermeyi amaçlýyor. Yurt dýþýnda oluþturulan bu merkezlerde, Türk Müþavirliði öncülüðünde, ticaret, ekonomi, ve yatýrýmlarla ilgili Türk kurum ve meslek odalarý ile sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri görev yapacak. Sofya’da 240 m2’lik

Merkezin açýlýþýný Bakan Kürþat Tüzmen, Ekonomi Bakan Yardýmcýsý Yavor Kuyumciev birlikte yaptý.

deðinen Bakan Tüzmen, Türkiye ile Bulgaristan arasýndaki 4,5 milyar dolarlýk ticaret hacminin 3 yýl içinde 8 veya 9 milyar dolara çýkartýlmasýný beklediðini dile getirdi. Bu merkezlerde yapýlacak faaliyetleri de aktaran Tüzmen, ‘Bu merkezlerde devlet ile özel sektör bir araya getirilecek. Hem Türk hem Bulgar iþadamlarý merkezin internet ve telekomünikasyon gibi çeþitli imkanlarýndan yararlanarak ticaretini geliþtirene kadar bu merkezin imkanlarýndan yararlanacak, gerekli toplantý ve iþ görüþmelerini burada yapabilecek.’ þeklinde konuþtu. Türkiye’nin Bulgaristan Büyükelçisi Mehmet Gücük de, Ticaret Merkezi’nin ilk Sofya’da kurulmasýndan dolayý duyduðu memnuniyetini dile getirdi. Türkiye ile Bulgaristan arasýnda sürekli artan bir geliþme olmasý ve her iki ülkenin ticaretlerinin yarýsýný Avrupa Birliði ülkeleri ile yapmasý ve bunun devam edeceði görüþü esas alýnarak ilk merkezin Bulgaristan’da faaliyete geçirilmesinin kararlaþtýrýldýðýný dile getiren Gücük, bu doðrultuda Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn bir yýl önce Bulgaristan’a yaptýðý ziyarette ilk merkezin Bulgaristan’da kurulmasý yönünde ilk adýmýn atýldýðýný vurguladý. Sofya'nýn ardýndan, Pekin, Riyad, Cidde, Moskova ve Bükreþ'te de ticaret merkezleri açýlacak. Sofya, Zaman

FUAR TAKViMi Bulgaristan Ýnþaat Haftasý Ýnterior Tarih: 24.04.2009 28.04.2009 Yer: Sofya Inter Expo Fuar Merkezi Konu: Ýnþaat malzemeleri ve onarým gereçleri fuarý Organizatör: Bulgarreklama Bulmedika / Buldental Tarih: 12.05.2009 15.05.2009 Yer: Sofya Inter Expo Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý saðlýk, eczacýlýk, diþçilik ve ilaç fuarý Organizatör: Bulgarreklama FoodTeh Tarih: 12.05.2009 17.05.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý gýda ürünleri ve teknolojileri fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý Kozmetika Tarih: 12.05.2009 17.05.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý parfüm ve kozmetik fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý MebelTeh Tarih: 12.05.2009 17.05.2009

Leke tutmayan gömlek üretildi, deterjancýlar üzülecek Teknik tekstil, Türkiye'de son yýllarda hýzla geliþen alanlardan biri. Hazýr giyimin önde gelen üreticilerinden Orka Grup da leke tutmayan gömlek üretti. Özellikle iþ hayatýnda çok sýk kullanýlmasý hedeflenen yeni beyaz gömlek, çaydan kahveye kadar hiçbir lekeyi üzerinde tutmuyor. Orka Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Orakçýoðlu, "Bu ürünümüz deterjan üreticilerini üzecek." dedi. Damat markasý ile kamuoyunda tanýnan Süleyman Orakçýoðlu, 'teknanolojik gömlek' adýný verdiði yeni ürününü Ýstanbul Niþantaþý'ndaki maðazalarýnda tanýttý. Elyaflarýn moleküler yapýsýndaki deðiþikliklerle hazýrlanan nanoteknoloji kumaþlarla üretilen gömleklere çay, kahve, viþne suyu vb içecekleri dökerek leke tutmadýðýný gösterdi. Süleyman Orakçýoðlu, yeni dönemde araþtýrma geliþtirme faaliyetlerine aðýrlýk vereceklerini ve her iki ayda bir yeni ürünlerini kamuoyuna duyuracaklarýný söyledi. Yeni ürünle birlikte deterjan ü-

Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý mobilya ürünleri, inþaat malzemeleri ve makine teknolojileri fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý Expo Energy Tarih: 26.05.2009 29.05.2009 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý enerji kaynaklarý ve enerji sistemi ürünleri fuarý Organizatör: Bulgarreklama

Nanoteknoloji ile üretilen gömlekler çay, kahve, viþne suyu gibi içeceklerin lekelerini tutmuyor.

reticilerini üzebileceklerini söyleyen Yönetim Kurulu Baþkaný "Bu ürünü ilk ay promosyon amaçlý 99 TL'den satýþa sunacaðýz." duyurusunu yaptý. Orakçýoðlu, gömleði iki yýllýk bir çalýþma sonucunda satýþa hazýr hale getirdiklerini belirterek, normal beyaz gömleklerin iki

katý fiyata mal olduðu bilgisini verdi. Nanoteknolojik ürünler grubun Giresun'daki fabrikasýnda üretilecek. Yarýsý Damat–Tween maðazalarýnda olmak üzere yýllýk 300 bin gömlek satan þirket, yeni ürünleri ile beyaz renkli mamullerin satýþýný iki katýna çýkarmayý hedefliyor.

Devlet, KDV'leri geri ödüyor

Gümrük Ajansý'nda yüzde 40 iþlem azalmasý

Hükümet, iþ dünyasýnýn 500 milyon levalýk KDV borçlarýný gelecek bir iki ay içinde ödeyecek. Bütçe Komisyonu Baþkaný Rumen Ovçarov, iþdünyasýnýn alacaðý KDV ücretlerinin kademeli olarak geri ödeneceðini söyledi. Ovçarov, KDV'lerin hýzlý bir þekilde geri ödenmesinin, vergi revizyonlarý ve NAP'daki olaylar nedeniyle gerçekleþemediðini kaydetti.

Gümrük iþlemlerini yürüten Gümrük Ajansý, yýlýn ilk çeyreðinde ihracat, ithalat ve transit ürün iþlemlerinde yüzde 40'lýk bir azalma yaþandýðýný kaydetti. Gümrük Ajansý'nýn açýkladýðý verilere göre, 2009 yýlýnýn ilk

çeyreðinde 217 bin belge iþlemden geçirildi. Bu sayý geçen yýlýn ayný döneminde 302 bin olarak kaydedilmiþti. 2008 yýlýnda iþlenen ithalat, ihracat ve transit mal geçiþ iþlem sayýsý ise 1,3 milyon olarak kaydedildi. Ekonomi Servisi

Uluslararasý Su Fuarý Tarih: 26.05.2009 29.05.2009 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý su ve kanalizasyon sistemleri, su iþleme ve temizleme ürünleri ile sondaj teknolojileri fuarý Organizatör: Bulgarreklama Balkan Pak Tarih: 02.06.2009 05.06.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý ambalaj ve paketleme ile atýk iþleme teknolojileri fuarý Organizatör: Via Expo


20 - 26 NÝSAN 2009

YORUM

12. dalgadan sonra Ergenekon'da gelinen nokta

Geniþleyen NATO ve büyüyen sorunlar Kuruluþunun 60. yýlýný kutlayan leceði üzerine yoðunlaþtý. NATO NATO’nun Strasbourg–Kehl zir- ile AB’nin ortak deðer ve stratejivesi önemli kararlarla sonuçlandý leri paylaþtýklarý belirtilerek, bu (3 – 4 Nisan 2009). Arnavutluk ve kurumlarýn iþbirliðinin önemine Hýrvatistan’ýn üyeliklerinin kabul deðinilen zirvede Ýttifak’ýn 21. edilmesiyle birlikte 28 üyeye ula- yüzyýl koþul ve tehditlerine uyarþan birlik, yeni üyelere kapýlarýnýn lanmasý, yeteneklerinin artýrýlmasý, yeni stratejilerin açýk olduðunu bildirdi. belirlenmesi gibi koYunanistan vetosu anular masaya yatýrýldý. þýldýðý takdirde birliðe NATO’nun güvenliðidahil olacak olan Manin bölünmezliði ve kedonya dýþýnda Baldayanýþma ilkesinin kanlar'da Kosova, teyid edildiði sonuç Bosna–Hersek, KaraÝ M D A T bildirgesinde terörizdað ve Sýrbistan birlik KÝLAR me karþý mücadelededýþýnda kalýyor. Bosna ki kararlýlýk ve dayave Kosova’nýn da bir i.kilar@zaman.bg nýþma iradesi vurgubakýma NATO insiyatifinde olduðu düþünülürse bu ül- landý. NATO’nun dayanýþma ilkelerdeki devlet yapýlanmalarý ta- kesini ‘Bir müttefike yönelik yamamlanýnca onlarda birliðin birer pýlmýþ bir saldýrý tüm müttefiklere yapýlmýþ bir saldýrý sayýlýr’ maddeüyesi olacak gibi görünüyor. Soðuk savaþ döneminde Sov- si oluþturuyor. Ýlk kez Ameriyetler Birliði tehlikesine karþý 1949 ka'daki 11 Eylül saldýrýlarýnda uyyýlýnda kurulan NATO, (Kuzey gulamaya konulan madde üye ülAtlantik Ýþbirliði Teþkilatý) üyeler keleri birbirlerine baðlayan en öarasýnda dayanýþma ilkesini öne nemli unsur olarak öne çýkýyor. Son zirvede öne çýkan en öçýkararak Varþova Paktý üyelerinin tehditlerine karþý güçbirliði yaptý. nemli baþlýk Afganistan'da güSovyetler Birliði'nin daðýlýp, Var- venlik ve istikrarýn ne þekilde saðþova Paktý'nýn çökmesi üzerine lanacaðýydý. Bugün NATO bayrakonsept deðiþikliðine giden NA- ðý altýnda dünyanýn deðiþik coðTO; Bosna – Hersek savaþýndan rafyalarýnda 75 bin asker görev Kosova ve Makedonya iþ savaþla- yapýyor. Bu askerlerin yaklaþýk 60 rýna, Afganistan ve Irak’tan So- bini Afganistan’da olmasýna raðmali’ye, oradan Darfur’a ve Ba- men güvenlik bir türlü çözülemili’ye kadar dünyanýn sorunlu bir- yor. 11 Eylül sonrasý ABD'nin ilk çok ülkesine asker göndererek ilgi operasyonu olan Afganistan iþgali günümüzde büyük bir çýkmazýn ve etki alanýný geniþletti. Devlet baþkanlarý düzeyinde eþiðinde. Daha sonra BM'nin Güyapýlan son zirvede gelecek yýllar- venlik Konseyi Kararý ile NATO daki güvenlik tehditleri ile nasýl komutasýndaki ISAF askerlerince mücadele edileceði konularý ve saðlanmaya çalýþýlan güvenlik yaAfganistan sorununun nasýl çözü- kýn zamanda imkansýz gibi görü-

nüyor. Ýlk kez katýldýðý NATO zirvesinde Afganistan’a takviye askeri güç gönderilmesini öneren ABD Baþkaný Obama, sorunun bu þekilde aþýlabileceðini düþünüyor. Ýttifak’ýn dýþýndaki ülkelerin de katýlýmýyla yaklaþýk 42 ülkenin çözmeye çalýþtýðý sorun Obama Amerikasýnýn çözmesi gereken sorunlarýn baþýnda geliyor. Zira topyekün bir halký kuvvetle cezalandýrma giriþimi iflas etmiþ bulunuyor. Tamamen karmaþaya dönmüþ Afganistan’da Taliban’la dolaylý görüþüp anlaþarak sorun çözülmeye çalýþýlýyor. G–20 zirvesinin hemen akabinde yapýlan NATO zirvesinden aslýnda dünyayý yeniden þekillendirecek kararlar çýktý. Tarihin en aðýr ekonomik krizine çözümlerin arandýðý G–20 zirvesinin 100 gün sonra tekrar toparlanacaðý düþünülüp NATO kararlarý ile birleþtirilirse bu daha iyi anlaþýlacaltýr. Dünyaya yeni bir nizam vermek isteyen NATO’nun Ýslam dünyasýnda oldukça kötü bir imajý olan Danimarka Baþbakaný Ramsussen’i ittifaka genel sekreter olarak seçmesi kötü bir baþlangýç. Ramsussen’i seçtirmeme konusundaki Türkiye vetosunu, bu ülkenin çekincelerinin giderilmesi karþýlýðýnda aþan müttefikler keþke þaibesiz bir isimle bu yeni sayfayý açsalardý. Ayrýca soðuk savaþ sonrasý konsept deðiþtirerek en büyük global askeri ve siyasi güç haline gelen NATO’nun dünyada yaþanýlan sorunlarý ve çözümlerini daha iyi tesbit edebilmek için Türkiye’nin dýþýnda baþka Ýslam ülkelerini de birliðe dahil etmeleri gerekir.

Alternatif Sizsiniz “Aklýn yolu birdir.” çok taraftar bu- zu, istediðimiz kazaðý alabileceðilan bir ifadedir. Akla yatkýn bir çö- mizi söyledi. Ancak maðazadaki züm varsa, akýllý insanlar bu görüþ- kazaklarýn hepsi birbirinin ayný. te elbette birleþebilirler. Ancak bir Rengi, deseni, örgüsü, her þeyi ayproblemin çözümünde akla yatkýn ný. Gerçek anlamda seçebileceðisayýsýz çözüm olabilir. Akla yatkýn miz bir kazak yok; çünkü tüm kaolmayan, akla yatkýn tek bir çözüm zaklar ayný. Seçim yapabilmek için seçeneklerin olmasý geolduðu fikridir. Çünkü rekiyor. Özgürlük, seakýllý biri bir problemi çenekler varsa vardýr. çözmek için çok deðiþik Seçeneklerin olmadýðý yöntemler bulabilir. yerde özgürlük yoktur. Aklý zayýf biri ise, probSeçenekler ya da allemi çözen belki bir yol ternatifler olmadan özbulabilir ya da hiçbir MELÝH gür olamayýz. Bizi ise yol bulamaz. Öyleyse ARAT diðer insanlar deðil, dübir probleme birden þünmemek, yaratýcý olfazla çözüm yolu bulm.arat@zaman.com.tr mamak seçeneksiz býmak aklýn yoludur. Bir fikir çok tehlikeli olabilir; ö- rakýr. Herkes kendi yaþamýndaki zellikle aklýnýzda sadece bir fikir problemlere birden fazla çözüm alvarsa. Eðer o fikir yanlýþ fikirse; si- ternatifi geliþtirmelidir. Aksi takdirze bir sürü þey kaybettirir. Doðru de bu problemi çözme konusunda fikre, fikirler arasýnda deðerlendir- özgür deðillerdir. Alternatif geliþtirme yapýlarak ulaþýlýr. Bir maðazaya me, özgür bir aklýn iþlevidir. Zihnigittik, bir kazak alacaðýz. Satýcý bi- ne zincirler konmuþ birisinin aklýna ze seçimimizde özgür olduðumu- yeni fikir, yeni seçenek gelmez. Zi-

ZAMAN 06

hinlere zincirler, genellemeler yoluyla konulur. Bir iþi yapmanýn tek bir yolu olduðuna inanmýþ birisi, yeni bir yol aramaz. Bildiði o yola mahkum olur. Farklý yollarýn olduðunu düþünebilenler deðiþik insanlarla tanýþan, deðiþik deneyimlerden geçen insanlardýr. Sýra dýþý insanlarla tanýþan, konuþan, sýra dýþý sporlar yapan, sýra dýþý yerlere seyahat eden, sýra dýþý kitaplar okuyan ve sýra dýþý iþler yapan insanlarýn kafalarý yeni düþüncelere açýlýr. Akýl paraþüte benzer; ikisi de açýk olduðunda iþe yarar. Aklý açýk tutabilmek için önyargýlarý bir kenara koymak, genellemeleri sorgulamak gerekir. Örneðin; açýk bir paraþüt koþarken iþe yaramaz; insaný durdurur. Açýk bir akýl da her zaman iþe yaramaz. Akýl açýkken insan uyuyamaz. Alternatiflerle düþünmeye alýþmýþ bir kafa, her sorunda kendisine birçok çýkar yol bulacaktýr. Çalýþan bir kafayý kimse durduramaz

13 Nisan Pazartesi günü, iddia edilen "Ergenekon terör örgütü" soruþturmasý ve davasý kapsamýnda, Türkiye çapýnda 60'a yakýn kiþi gözaltýna alýndý, çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn þubelerinde arama yapýldý. Gözaltýna alýnanlar arasýnda halen ve eskiden rektörlük yapan ve sair profesörler var. Gelinen noktada, bu soruþturma ve dava hakkýnda nasýl bir deðerlendirme yapýlabilir? Düþüncelerimi þu noktalarda toplayabilirim: Ergenekon ÞAHÝN davasý, Türkiye'de ALPAY özgürlükçü ve çoðulcu demokrasiyi bütün kurum ve s.alpay@zaman.com.tr kurallarýyla yerleþtirme mücadelesinde tarihî bir dönemeç. Bu dava bir yönüyle, 27 Mayýs 1960'tan bu yana devam eden demokratik sürece askerî darbeler sayfasýný tarihin çöp tenekesine atmak için tarihî bir fýrsat. Öteki yönüyle de bu dava, "devlet adýna" siyasî cinayetler iþleyen canilerin ortaya çýkarýlarak cezalandýrýlmasý, böylelikle yargýsýz infazlar, "asit kuyularý" sayfasýnýn kapanmasý için bir umut. Gözaltýna alýnan ya da tutuklananlar arasýnda profesörlerin, yazarlarýn, gazetecilerin, iþadamlarýnýn ve sair yüksek eðitimlilerin yer almasýnda, maalesef þaþýlacak hiçbir þey yok. Dünyanýn her yerinde eðitim ve gelir düzeyi yükseldikçe demokrasiye güven ve baðlýlýk artar. Türkiye'de ise neredeyse bunun tersi geçerli; adeta eðitim ve gelir düzeyi yükseldikçe demokrasiye güvensizlik, burun kývýrma yaygýnlaþýyor. Bunun izlerini her gün gazete köþelerinde görmek mümkün. Demokrasinin "gerici" siyasîleri iktidara getirdiði, bunun için ülkenin "zinde kuvvetler" tarafýndan desteklenen "ilerici" askerler tarafýndan yönetilmesi gerektiðini savunan militarist zihniyet, ne yazýk ki, aþýlamadý. Türkiye demokrasisinin en büyük güvencesi, sýradan yurttaþlarýn, son yerel seçimlerde bir kez daha gösterdikleri gibi demokrasiye, onun en temel unsurlarýndan biri olan oy hakkýna sahip çýkmalarý. Türkiye'de seçmenler partileri iktidara getirdikleri gibi iktidardan süpürmeyi de biliyor. Umarýz yerel seçimlerde alýnan sonuçlar, görece eðitimli ve varlýklý kesimler arasýnda demokrasiye güvenin artmasýna bir nebze yardýmcý olur. Ergenekon soruþturmasý ve davasý, yargýçlar ve savcýlar açýsýndan çok çetin bir görev. Ýþlerini doðru yapabilmek için toplumun birçok dokunulmazlarýna dokunmak zorundalar. Bunun için de "kelle koltukta" görev yapýyorlar. Toplumun desteðine ve saygýsýna layýk bir hizmet veriyorlar. Ne var ki, bu soruþturma ve davanýn hukuk düzeninin bütün gereklerine, harfiyen uyularak yürütülmesi þart. Savunma avukatlarýnýn dile getirdikleri þikâyetler titizlikle dikkate alýnmak zorunda. Bu davanýn, iktidarýn muhalefeti susturma aracý olduðunu iddia eden Ergenekon muhiplerinin elindeki en büyük koz, bu þikâyetlerin yayýlmasý ve haklýlýk kazanmasý. Hukuk devletinin bütün gereklerine uyulmasý gibi, suçlarý ne olursa olsun, seksen yaþýný aþmýþ bir köþe yazarýnýn sabah karanlýðýnda gözaltýna alýnmasý ya da kanser tedavisi gören bir haným profesörün bütün evrakýna el konulmasý gibi kamu vicdanýný rahatsýz eden ve kuþku uyandýran uygulamalardan kaçýnýlmasý da þart. Bu uygulamalar da davayý "sulandýrma" gayretlerinin ekmeðine yað sürüyor. 12. dalga üzerine söyleyeceklerim bunlar.


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 20 - 26 NÝSAN 2009

Çocuklar oyunla hayata hazýrlanýr Farika Teymur Artýr

Uzman Psikolog

kendisini meþgul eden pek çok probleme çözüm bulmaya çalýþýrken oyuna ilgi göstermez. Yeteri kadar oyun oynamayan çocuklar ise bilhassa oyun çaðýnda anne–baba, öðretmen, doktor, þoför, ressam ve müzisyen gibi rolleri gerçekleþtirmesi için gereken hayallerden ve bunlarý pratik edeceði oyunlardan mahrum kalýr. Hatta bazýsý yetiþkinken fýrsat bulduklarýnda küçük bir çocuk heyecanýyla çocukken oynayamadýklarý oyunlarý oynarlar. Aþýrý olmadýðýnda bunun ileriki yýllardaki geliþimde yararý da vardýr. Çocuk ancak oyun ihtiyacý yeteri kadar karþýlandýðýnda saðlýklý þekilde geliþir. Oyun esnasýnda çocukta somut kavramlar kadar soyut kavramlar da yerleþir ve bu kavramlarý kullanabilmesi de yalnýz oyundan ikili üçlü oyunlara geçiþle mümkün olur. Arkadaþlýk ve sosyalleþme de bu þekilde geliþir. FOTOÐRAF: ÝSA ÞÝMÞEK

Küçük çocuðunuzun dünyasýna girip onunla hiç oyun oynadýnýz mý? Size küçük fincanlarla sunduðu hayalden çayýný yudumladýnýz ya da sanal arabasýna binip kontak anahtarýný çevirip götürdüðü bir parkta gezinti yaptýnýz mý? Onunla rolleri deðiþtirdiniz, siz çocuk o anne veya baba olurken, kullandýðý kelimeleri, jest ve mimikleri fark ettirmeden hayranlýkla izlediniz mi? Hayatýn içinde küçük bir çocuk olarak buldunuz mu kendinizi? Oyun çaðýndaki çocuk, gerçek dünyada yaþadýklarýný oyunlarýnda yeniden canlandýrýr ve yaþamasý için gereken becerileri elde etmek için bir nevi pratik yapar. Gerçek dünyanýn olumsuz etkilerini azaltmak için de oyunda hayal gücünden yararlanýr. Bir yandan da o-

yunlarýndan büyük zevk alýp, rahatlar ve günlük olaylarýn stresleriyle de bu þekilde baþa çýkar. Oyun çocuðun düþünce gücünün ve duygularýnýn geliþip eðitilmesi, ruh ve beden saðlýðýnýn korunmasý için mutlaka gereklidir. Çocuklar oyun çaðýndan sonra da oyuna ihtiyaç duyarlar. Büyük çocuklara da sorumluluklarý için disiplin saðlarken yaþýna uygun oyun oynama fýrsatlarý verilmelidir. Oyuna yetiþkinlerin de az da olsa ihtiyacý vardýr. Pek çok yararlý yetiþkin oyunu vardýr ve bunlar; zeka oyunlarý, sportif oyunlar, dramatizasyonlar vb. günlük hayatta hem dinlenip rahatlamayý hem de gereken becerilerin geliþtirilmesini saðlar. Aile üyeleriyle, çocuk ve gençlerle oynanan oyunlar ise yetiþkinlerin oyun ihtiyacýný karþýlarken, birbirleriyle iliþkilerinin saðlýklý geliþmesine de katkýda bulunur. Çocuk, bazen iç dünyasýnda

Bahar deðiþimi baþ dönmelerini tetikliyor

Oyun çaðýndaki çocuk, gerçek dünyada yaþadýklarýný oyunlarýnda yeniden canlandýrýr ve yaþamasý için gereken becerileri elde etmek için bir nevi pratik yapar.

Çeþitli hastalýklarýn belirtisi olan vertigonun (baþ dönmesi), bahar sendromu ile birleþtiðinde kiþiyi yataða mahkûm býrakabileceði bildirildi. Uzmanlar, Latince ‘dönmek’ anlamýna gelen vertigo hastalýðýyla ilgili þikâyetlerin, bahar mevsiminin kendini hissettirmeye baþladýðý bugünlerde artýþ gösterdiðine dikkat çekiyor. Kulak–burun–boðaz uzmaný Op. Dr. Adem Cenkçi, vertigonun, bahar sendromuna sebep olan ani hava deðiþimleri, göz hastalýklarý, ilaç zehirlenmesi, düþük tansiyon, damar sertliði, beyindeki herhangi bir hastalýk, araç tutmasý, bazý kalp rahatsýzlýklarý, kansýzlýk ve kan hastalýklarýnda da görülebileceðini söyledi. Ýç kulaktaki enfeksiyona baðlý vertigonun genelde tansiyon düþmesi ya da baþka hastalýklara baðlý baþ dönmesiyle karýþtýrýldýðýna dikkati çeken Cenkçi, “Vertigo, iç kulaktaki enfeksiyondan kaynaklandýðýnda, kiþi, kendini ve çevresindeki her þeyi boþlukta dönüyor hissine kapýlýr. Kiþi, karnýný doyurduðunda ya da dinlendiðinde baþ dönmesinin geçeceðini düþünür. Oysa bu gibi durumlarda vertigoya sebep olan hastalýk mutlaka uzman hekim kontrolüyle tespit edilmeli.” diye konuþtu. Dr. Cenkçi’ye göre önemsenmeyen baþ dönmesi kronik hale gelebiliyor. Bu da kiþinin hayat kalitesini düþürebiliyor. Bahar aylarýnda virüs kaynaklý enfeksiyonlar mevsim dönüþümü ve ani hava deðiþimlerine baðlý olarak daha sýk görülüyor. Normal olarak bu enfeksiyonlardan iç kulak da etkileniyor. Vertigo, çoðu insanda rastlanan bahar sendromuyla birleþtiðinde kiþiyi yataða mahkum býrakabiliyor. Çünkü, bahar yorgunluðunda, kiþi kendini halsiz, bitkin, yorgun ve mutsuz hissediyor. Bu duruma bir de baþ dönmesi eklendiðinde hastalýðýn þiddeti de bir o kadar daha fazla oluyor. Fatih Karakýlýç

Gýdalarýn raf ömrü uzadýkça insanlarýn ömrü kýsalýyor Þemsinur Özdemir

Günümüzde týbbî teknolojinin hýzla ilerlemesine raðmen kronik hastalýklar da ayný ölçüde artýyor. Özellikle gýdalarýn raf ömrünü uzatan kimyasal katký maddeleri ve saðlýksýz beslenme yüzünden ortaya çýkan kronik hastalýklar yüzünden, birçok insan hayatýnýn son yýllarýný saðlýk sorunlarý ile geçiriyor. Hastalýklarýn elbette birçok sebebi var, ancak týbbýn sebeplerden ziyade tedavi süreciyle ilgileniyor olmasý hastalýklarýn yaygýnlaþmasýný körüklüyor. Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý Beslenme ve Metabolizma Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Aydýn, ticari bir sektör haline gelen týp alanýnda çok büyük paralar döndüðünü, gerçekler

gizlendikçe daha çok ilaç satýldýðýný söylüyor. Koruyucu katký maddeleriyle raf ömrü uzatýlan, yapay tatlandýrýcý ve aromalarla cazibesi artýrýlan paketlenmiþ gýdalarýn saðlýða zarar verdiðini belirten Prof. Dr. Aydýn, saðlýklý beslenme için doðal ve taze beslenmeyi öneriyor.

Gýdalarýn raf ömrü uzadýkça insan ömrünün kýsaldýðýna dikkat çeken Prof. Aydýn, “Genetiði deðiþtirilmiþ bile olsa taze yiyecekler paketlenmiþ gýdalardan çok daha iyiler. Zarar sürecini yavaþlatabiliriz. Herkes bilinçli davranýrsa çok þey deðiþebilir.” diyor. UHT yöntemiyle

yüksek sýcaklýkta bütün bakterilerden arýndýrýlarak paketlenen sütlerin zararlarýný ilk defa gündeme getiren Prof. Aydýn, bu yüzden firmalardan da büyük tepki almýþ. Bilimsel veriler ortaya koyduðu için bir þey yapamadýklarýný ifade eden Aydýn þöyle konuþuyor: “Suyun baþýný tutanlar tepki gösteriyor. Hakkýmda suç duyurusunda bulunuldu, kýnama yazýlarý yazýldý. Firmalardan direkt tehdit almadým ama yýldýrmak için çeþitli önerileri oldu ama vazgeçmedim. Gerçekleri daha iyi bilen bazýlarý sessiz konuþuyor.”

Saðlýðýnýzý korumak için temel prensipler Prof. Dr. Ahmet Aydýn, önerdiði ‘taþ devri diyeti’ ile birçok hastalýðýn önüne geçilebileceðini söylüyor: Tuz, þeker ve unu çok az tüketin. Güneþlenin veya D vitamini

alýn. Omega 3–6 yað dengenizi korumak için ayçiçeði, pamuk, mýsýrözü ve soya vb. gibi tohumlu sývý yaðlarý çok az kullanýn. Sýzma zeytinyaðýný tercih edin. Margarin kullanmayýn. Köy tereyaðý en iyisidir. Köy ya da mandýra sütünü tercih edin. Pastörize günlük þiþe sütü de olabilir. Homojenize ve UHT teknolojisi kullanýlan kutu sütleri kullanmayýn. Kaymak baðlamayan, ekþimeyen süt ya da yoðurt doðal deðildir. Sütten çok yoðurt ve peyniri tercih edin. Kutulanmýþ gýdalarý yemeyin. Sebze ve meyveleri mevsiminde taze olarak tüketin. Doðal ortamýnda yaþayan hayvan ürünlerini kullanýn. Günde 6–8 bardak su için. Suyu yemekle birlikte deðil, yarým saat önce veya sonra için.


8 Z A M A N AHLAK 20 - 26 NÝSAN 2009

Salât ve selam Senin içindir ‘Ey Nebî!’ fendiler Efendisi’ne (sas) her fýrsatta salât u selam getirmemiz ona karþý vefamýzýn gereðidir. Çünkü, salât u selamlarla onu her anýþýmýz, hem onun peygamberliðini bir tebrik, hem getirdiði saadeti ebediye müjdesine karþý bir teþekkür ve hem de bildirdiði fermanlara itaatimizi ve biatýmýzý yenilememiz manasýna gelmektedir. Efendiler Efendisi’ne salât u selâm okumakla, ahd-ü peymanýmýzý yenilemiþ, ümmeti arasýna bizi de dahil etmesi isteði ile kendisine müracaat etmiþ oluyoruz. “Seni andýk, Seni düþündük; Allah Teala’ya Senin kadrini yüceltmesi için dua ve dilekte bulunduk” demiþ ve “Bizi de nurlu halkana al ey Allah’ýn Rasulü!..” talebimizi tekrar ederek onun engin þefkat ve þefaatine sýðýnmýþ oluyoruz. Salât u selama Efendimiz’den daha çok biz muhtaç bulunuyoruz. Ona müracaatýmýzla mevcudiyetini, büyüklüðünü kabullenmiþ ve küçüklüðümüzü, hiçliðimizi ilan etmiþ; aczimiz ve fakrýmýzla beraber, þiddetli ve çok büyük bir günün endiþesiyle melce ve mencâ olarak Resul-ü Ekrem’e dehâlet etmiþ, arz-ý ihtiyaç ve arz-ý halde bulunmuþ oluyoruz. “Salât”, tebrik, dua, istiðfar, rahmet gibi anlamlara gelmektedir. Salât kelimesinin çoðulu “salavât”týr. Kur’ân’da buyurulur ki: “Allah ve O’nun melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey mü’minler, siz de Ona salât (ve dua) edin ve samimiyetle selam verin.” (Ahzab, 33/56) Bu âyeti kerimeyle, Peygamberimize salât ve selamlar getirip hürmetlerini arz etmek her müslümanýn yapmasý gerekli olan bir görevdir. Her müslüman en azýndan “Âllâhümme salli alâ Muhammed - Allâhým rahmet ve bereketin Efendimiz Hazreti Muhammed üzerine olsun” diyerek salât getirmek mecburiyetindedir. Efendimiz, “Yanýnda benim adým anýlýp da bana salât getirmeyen kiþinin burnu sürtülsün, hakarete uðrasýn.” buyurmuþtur. Bu hususta; bazý alimler, “Hz. Peygamber’in adý ne kadar anýlýrsa anýlsýn bir defa salât edilmesi yeterlidir.” derken, alimlerin çoðunluðu ise, “Efendimiz’in adý her anýldýðýnda salât u selam getirilmesi gereklidir.” demiþtir. Bazýlarý, insanýn, ömründe bir kere salât u selam getirmesinin vâcib olduðunu söylerken, Ýmam Þâfi gibi kimseler de nâm-ý celil-i Muhammedî her anýldýðýnda hemen salât u selamla Ona senâda bulunmak gerektiði kanaatindedirler. Salât u selam meselesine vefa borcu nazarýyla bakmak lazým. Efendimiz’e karþý borçluyuz. Allah, bazýlarýmýz için aðýr gelebilecek þekilde her an o borcu ödüyor olma þuuru içinde bulunmakla bizi mükellef kýl-

mamýþ. Her an O’nu hatýrlýyor olma, O’na hiç durmadan salât u selam getirme teklifinde bulunmamýþ. Fakat, biz zaten O’nun getirdiði dinin hükümlerine riayet ettiðimizde bir yönüyle O’na karþý medyuniyetimizi de sürekli dile getirmiþ oluyoruz. Günde beþ defa minarelerimizden olduðu gibi gönüllerimizden de yükselen ezanýmýzý düþünelim. Her namaza yürüyüþümüzde, “Gök nûra gark olur nice yüz bin minareden, Þehbâl açýnca rûh-u revân-ý Muhammedî; Ervah cümleten görür “Allahu Ekber”i, Aks eyleyince arþa lisân-ý Muhammedî.” (Yahya Kemâl) sözlerinin hakikatini seslendiriyor ve önce ezanla vefamýzý ilan ediyoruz. Zât-ý Uluhiyet’in yanýnda Efendimizin nâm-ý celîlini de anýyoruz. “Lâ ila-

E

he illallah”ýn, “Muhammedün rasûlullah “tan ayrýlamayacaðýný, þehadetin ancak ikisini beraber söylemekle gerçekleþmiþ olacaðýný gösteriyoruz. Üstad Hazretleri’nin de Mektubât’da belirttiði gibi, kelime-i þehadetin iki kelâmýnýn birbirinden ayrýlamayacaðýný, onlarýn birbirini tazammun ve isbat ettiðini, biri birisiz olmayacaðýný ifade ediyoruz. Evet, madem Peygamberimiz (aleyhissalâtü vesselâm) Hâtemü’l-Enbiyadýr, bütün enbiyanýn vârisidir. Elbette O, bütün vusûl yollarýnýn baþýndadýr. Onun cadde-i kübrâsýndan hariç hakikat ve necat yolu olamaz. Umum ehli marifetin ve tahkikin imamlarý, Sadi-i Þirazî gibi derler: “Ey Sâdî! Muhammed’i (sallallahu aleyhi ve sellem) örnek almadan bir kimsenin selâmet ve safâ yolunu bulmasý imkânsýzdýr.”

Gözümüz Seninle aydýn Ya Resulallah Cenabý Hakk’ýn isminin yanýnda Efendimizin de adýnýn bulunmasýyla alakalý Endülüslü büyük alim Kadý Iyaz, Þifa-i Þerif’inde þunu nakleder: Hazreti Âdem, kendisine yasaklanan meyveden yedikten sonra Cenâbý Allah’a Efendimiz’i þefaatçi ederek yalvarmýþ; “Muhammed hürmetine beni affet!” demiþtir. Allah Teâlâ’nýn, “Sen Muhammed’i nereden biliyorsun?” sorusuna karþýlýk da, “Ben, Cennet’in kapýsýnda ‘Lâ ilâhe illallah, Muhammedun rasûlullah’ yazýsýný gördüm. Ýsmi, Senin Ýsm-i Þerifi’nin yanýnda anýlan biri, Sen’in yanýnda en kýymetli olsa gerek!”

þeklinde cevap vermiþtir. Bazý kitaplarda rivayet edildiðine göre, ezaný iþiten kimse, birinci “Eþhedü enne Muhammeden Rasûlullah” denilince: “Sallallahu aleyke ya Rasûlallah = Allah sana salât etsin, ey Allah’ýn Peygamberi!” der. Ýkinci defa, “Eþhedü enne Muhammeden Resûlullah” denilirken de “Karret aynî bike, ya Rasûlallah = Gözüm seninle aydýn oldu/olsun, ey Allah’ýn peygamberi!” der. Bunlarý söylerken de, baþ parmaklarýnýn uçlarýný öperek gözlerine sürer ki, bunun müstahab olduðu ifade edilir. Gözüm seninle aydýn oldu... ne güzel bir söz.

Hadisler   

Es-salâtü nûru’l-mü’min. Namaz mü’minin nûrudur. Re’sü’l-hikmeti mehâfetullah. Hikmetin baþý, Allah korkusudur. Efdalü ibadeti edvemühâ. Ýbadetin efdali devamlý olanýdýr. El-kelimetü’t-tayyibetü sadakatün. Güzel söz sadakadýr. Es-salâtü imâdü’d-dîn. Namaz dinin direðidir.

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 20 Pazartesi 21 Salý 22 Çarþamba 23 Perþembe 24 Cuma 25 Cumartesi 26 Pazar

Ýmsak 4:49 4:47 4:45 4:43 4:41 4:39 4:37

Güneþ Öðle 6:37 13:33 6:35 13:33 6:34 13:32 6:32 13:32 6:31 13:32 6:29 13:32 6:28 13:32

Ýkindi 17:17 17:18 17:18 17:18 17:19 17:19 17:19

Akþam Yatsý 20:19 21:51 20:20 21:52 20:22 21:54 20:23 21:55 20:24 21:57 20:25 21:58 20:26 22:00

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.

Kitaplık çapında sözler Bugün sizlere büyüklerin her biri bir kitap deðerindeki sözlerinden bir demet sunacaðým. Öyle sanýyorum ki siz de ikaz ve irþat yüklü bu sözleri ibretle okuyacak, bazý alýþkanlýklarýnýzý da bundan sonra gözden geçirmeyi düþüneceksiniz. 1- Bir kimse kendini çok akýllý bilir de, kimse ile istiþare etmeye tenezzül etmezse, en akýlsýzlarýn dahi yapmayacaðý yanlýþý yapar, akýlsýzca iþler yapmaktan kendini kurtaramaz. 2- Bir kimse de kendini çok akýllý bilmez de çevresiyle istiþareye ihtiyaç duyarsa, Allah ona akýllýlarýn dahi akýl edemeyeceði iyilikleri nasip eder, en doðru kararý almaya muvaffak kýlar. Bundan dolayý, ‘Bin AHMET bilirsen dahi bir bilene ÞAHÝN danýþ’ denmiþtir. 3- Bir kimse baþkasýa.sahin@zaman.com.tr nýn perdesini açar da ayýbýný ilan ederse, bir gün kendisinin de perdesi açýlýr, ayýplarý ilan edilir. Öyle ise kimsenin ayýbýný açmayýn, perdesini yýrtmayýn. Çünkü sizin de bir gün ayýbýnýz açýlýr, perdeniz yýrtýlýr. 4- Bir kimse kendi kusurlarýný düþünürse, baþkasýnýn kusurlarýný diline dolamaktan kaçýnýr. Kendi eksiklerini düþünmeyen adam ise baþkasýnýn kusurlarýný abartarak anlatmaktan lezzet alýr. 5- Bir kimse Allah’ýn kendisine ihsan ettiði nimetleri düþünürse, baþkalarýna ihsan ettiði nimetlere haset etmez. Þayet kendisine ihsan ettiði nimeti düþünmezse, baþkasýna ihsan ettiði nimetlere haset etmekten kendini alamaz. O nimetlere asýl kendisinin layýk olduðunu dahi düþünebilir. 6- Bir kimse kendi yanlýþlarýný unutursa, kendini büyüklerden biri olarak hayal etmeye baþlar. Kendi hatalarýný hep hatýrlarsa büyüklük duygusundan kurtulur, çevresine hep mütevazi þekilde muhatap olur. 7- Bir kimse baþkasý için bir kuyu kazarsa, kendisi de benzeri bir kuyuya düþer. Halk dilinde buna “Kendi kazdýðý kuyuya düþtü.” denir. 9- Bir kimse baþkasýný ayýplayarak gýybetini yaparsa, kendisi de ayný þekilde ayýplanarak gýybete maruz kalýr! Halk buna “Etme bulma dünyasý” der. 10- Bir kimse kendi haya perdesini kendi eliyle yýrtarsa onu daha baþka hiçbir perde gizleyemez. 11- Bir kimse ahlaken düþüklerle dostluk kurarsa kendisi de ahlaken düþüklerden sayýlýr. 12- Bir kimse alimlerle, salihlerle dostluk kurarsa, kendisi de alim salih gibi saygý görür. 13- Bir kimse geçmiþini düþünürse sabýrlý olur, geleceðini düþünürse tedbirli davranýr.. 14- Bir kimse çevresine karþý büyüklük taslarsa Allah onu küçültür, küçük görünürse Allah onu büyütür. 15- Bir kimse dini hafife alýrsa kendisi de hafife alýnýr. Dine hürmet gösterirse kendisine de hürmet gösterilir. 16- Bir kimse baþkasýnýn malýný kendisi için mubah görürse, bir gün birileri de onun malýný kendisi için mubah görür.. 17- Bir kimse dinde aþýrýlaþýrsa, bir gün kendisi de çýkardýðý aþýrýlýða dayanamaz, gerilere düþer. 18- Ýfrat ile tefrit iki uçtur. Uçlarda yer almak, merkezden uzak kalmak demektir. En doðrusu, uçlarda deðil de ortada olmak, gövdeyi temsil etmektir. Uzun ömür gövde için geçerlidir, uçlar için deðil. 19- Ýbadet ve iyilikleri önce çok yapýp sonra býrakmaktansa, az yapýp ömür boyu devam ettirmek hayýrlýdýr.. 20- Adalet ile zulüm karþýlýklý iki yol gibidirler. Birine yönünü dönen ötekine arkasýný çevirmiþ olur. Siz adalet yolunda ilerleyin ki, zulüm arkanýzda kalýp sizden uzaklaþsýn. Evet, büyüklerin sözleri-sözlerin büyükleridir!


KÜLTÜR Z A M A N 9 20 - 26 NÝSAN 2009

Hobisiydi, þimdi geleneksel kýyafet müzesi oldu Tahir Muevlu

Razgrad

Razgrad’ýn Kiçenitsa köyünde yaþayan Gülbiye Osmanova, uzun zamandan beri biriktirdiði el emeði göz nuru tarihi geleneksel kýyafetleri evinde sergiliyor. Ýki katlý evinde Türk, Bulgar ve Pomaklar’ýn tarihi kýyafetleri ve çeyiz malzemelerinden oluþan sergide 800 parça eþya bulunuyor. Tarihi kýyafetlere ilgisi eskilere dayanan Gülbiye Osmanova’nýn 1989 tarihi öncesi topladýðý kýyafetlere þimdilerde çok üzülüyor. Sebebi ise bundan 20 yýl önceki göç meselesinden kaynaklanýyor. 1989 yýlýnda Türkiye’ye göç eden Osmanova, topladýðý malzemeleri göç nedeniyle köyünde býrakmak zorunda kalýr. Tekrar köyüne döndüðünde evdeki diðer eþyalarýyla birlikte yok olduðunu görür ve çok üzülür. Osmanova, aslýnda çalýnan eþyalardan ziyade, ma-

nevi deðeri olan ve uzun zamanda biriktirdiði ve küçüklüðünden beri hobisi olarak gördüðü tarihi eþyalarýn yok olmasýna üzülür. Herþeye raðmen Gülbiye haným yýlmamýþ ve ikinci defa 2001 yýlýnda tekrar kolleksiyon oluþturmaya baþlamýþ. Kö-

yünden ve civar köylerden sandýklarda ve tavan aralarýnda unutulmuþ ve çürümeye býrakýlmýþ deðerli eþyalarý biriktirmeye baþlamýþ. Onun böyle bir hobisi olduðunu duyanlar da katký saðlamak adýna ellerinde bulunan eþyalarý kendisine ulaþtýrmýþlar.

Þimdi müze haline getirdiði evi sýk sýk ziyaret ediliyorlar. Türkiye ve Avrupa’dan da duyup gelen misafirleri var Gülbiye Haným'ýn. Bu kadar fazla eþyayý da korumakta zorlanan Osmanova, eþyalara zarar gelmemesi için adeta üzerlerine titriyor. Havalandýrma ve koruyucu spreylerle eþyalarýn muhafazasýný saðlamasý için gayret gösteriyor. Amacýnýn ise bu tarihi ve deðer biçilemeyecek kadar önemli olan eþyalarýn gelecek nesillere aktarýlmasý olduðunu söylüyor. Þimdiye kadar üç kere sergi düzenleyen Gülbiye Haným, evinin müze için müsait olmadýðýný, uygun bir yer gösterilmesi durumunda herkesin istifadesi için sergilenebileceðini özellikle belirtiyor. Kapýsýnýn herkese açýk olduðunu söyleyen Gülbiye Haným, köylerde sandýklarda ve tavan aralarýnda bu tür çok malzeme olduðunun bilindiðini, vatandaþlarýn getirmeleri durumunda müzede sergilenebileceðinin altýný çiziyor.

Balkanlar’daki kardeþ belediyeler, Bursa’da buluþtu Bursa Merkez Osmangazi Belediyesi’nin Balkanlar’daki Kardeþ Belediyeleri, Kalabalýk Heyetlerle Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nýn Fethi Þenlikleri’ne Katýldý. Kosova’nýn Mamuþa ve Obiliç Belediyeleri, Bulgaristan’ýn Kýrcali Belediyesi, Makedonya’dan Çayýr Belediyesi ve Bosna Hersek’ten Starigrad Belediyesi heyetlerinin katýlýmý ile Bursa önemli bir buluþmaya sahne oldu. Bursa’ya giden heyetler ilk olarak Osmangazi Belediye Baþkaný Mustafa Dündar’ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette söz alan konuk baþkanlarýn ortak dileði Recep Altepe döneminde baþlayan sýcak iliþkilerin bu dönemde de artarak devam etmesi oldu. Osmangazi Belediye Baþkaný Mustafa Dündar, “Baþkan

Altepe döneminde baþlayan sýcak iliþkiler bu dönemde daha da geliþecek, birlikte pek çok ortak projeye imza atýlacaðýz” dedi. Kosova’da düzenlenen 1. Murat Hüdavendigar’ý Anma Etkinliði, yine Üsküp’te, Kýrcaali’de ve Starigrad’ta düzenlenen aþure daðýtýmlarý, sempozyum ve konserler gibi kültürel etkinliklerle kardeþ þehirlerde restore edilen tarihi yapýlar ikili iliþkilerin geliþmesinde önemli rol oynadý. Heyetler Mustafa Dündar’dan benzer þekilde etkinliklerle iliþkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Bu yýl 5.’si düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nýn Fethi Þenlikleri kapsamýndaki Fetih Yürüyüþü’ne konuk heyetler bayraklarýyla katýldý. Konuklar törenlerin ardýndan kenti gezdi. Cihan

Kircali Beleidye Baþkaný Hasan Aziz, Osmangazi Belediye Baþkaný Mustafa Dündar’a yeni görevinde baþarýlar dileyerek kendisine Rodop manzaralý tablo hediye etti.

автобусна линия СИЛИСТРА - ИСТАНБУЛ всеки ден СИЛИСТРА - ДУЛОВО - ИСПЕРИХ - РАЗГРАД - ШУМЕН ПАРТИЗАНИ - АЙТОС - ТЕРВЕЛ - ДОБРИЧ - ВАРНА - БУРГАС МАЛКО ТЪРНОВО - КЪРКЛАРЕЛИ - БАБАЕСКИ - ЛЮЛЕБУРГАЗ - ЧОРЛУ - СИЛИВРИ - АВДЖЪЛАР - ИСТАНБУЛ Бургас Силистра Варна (Полигр.) Добрич Шумен Дулово Исперих Разград Тервел

тел. (056) 844 708 тел. (086) 824 151 тел. (052) 730 834 тел. (058) 602 164 тел. (054) 864 417 тел. (086) 422 765 тел. (084) 314 735 тел. (084) 660 883 GSM 0894 388 832

GSM 0899 910 405 GSM 0894 388 829 АГ (052) 624 909 GSM 0894 388 826 GSM 0896 665 149 GSM 0894 388 825 GSM 0894 388 828 GSM 0896 665 147

www.enturtrans.com, www.istanbulseya-


10 Z A M A N SPOR 20 - 26 NÝSAN 2009

SPOR TURU Titan, ÇSKA'nýn resmen sahibi Titan AC, ÇSKA'nýn resmi sahibi oldu. Klubün yapýsýnda yapýlan deðiþikliklerin resmen sona ermesi ile Titan AC sahipleri Dimitýr Borisov ve Ývo Ývanov, ÇSKA'nýn resmi olarak yönetimine geçti. Borisov ve Ývanov, Kiril Domusçiev ile birlikte ÇSKA'nýn Yönetim Kurulu'na girmiþ oldu. Klubün Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný yürüten Aleksandýr Tomov ise klüp dýþýnda kalarak klüp ile iliþiði kesildi. SOFYA

YÜZ KIZARTAN DERBÝ MÝLAT OLDU, FEDERASYON ARTIK CAN YAKACAK Galatasaray – Fenerbahçe maçýnda yaþanan olaylarý deðerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, ortaya çýkan tablonun Türk futboluna çok zarar verdiðini ve sorumlularýn hak eden bir cezaya çarptýrýldýðýný açýkladý. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olaylý sona eren Galatasaray – Fenerbahçe derbisini görüþmek üzere toplandý. Yumruklarýn konuþtuðu maçla ilgili incelemeler sonucunda Galatasaray'dan Arda Turan 3, Emre Aþýk 2, Sabri Sarýoðlu 2 maç ceza aldý. Galatasaray'ýn sahasý 1 karþýlaþma için kapandý, 1 mücadele de seyircisiz oynanacak. Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 5, Semih Þentürk 3 ve yayýncý kuruluþtan alýnan görüntülerin ardýndan Volkan Demirel 3 maçla cezalandýrýldý. Galatasaray Kulübü

ÝSTANBUL Ligde istenilen baþarýnýn gelmeyiþi ve son derbide istenmeyen olaylar sonrasý Galatasaray'da düðmeye basýlýyor. Kaleci Sanctis, Mehmet Güven, Aydýn Yýlmaz, Sabri, Linderoth, Hasan Þaþ, Ümit Karan, Nonda ve Cassio Lincoln'un bileti kesiliyor. Galatasaray Yönetimi, olaylý derbinin ardýndan önemli kararlar almaya devam ediyor. Kadroda çok ciddi revizyon düþünen Sarý – Kýrmýzýlýlar’ýn sözleþmesi biten kaleci Sanctis, genc oyuncular Mehmet Güven ve Aydýn Yýlmaz, olay adam Sabri, bir türlü iyileþemeyen Linderoth, Hasan Þaþ, Ümit Karan, Nonda ve Lincoln ile yollarýný ayýrmasý kesin gibi. Ayrýca artýk transferde tek yetkili Haldun Üstünel. Yabancý transferde ilk hedef; bir kaleci, stoper ve santrfor. Bu isimlerin en az Kewell ve Baros kadar popüler olmasý amaçlanýyor. Kaleci yüzde 90 ihtimalle Atletico Madrid’in file bekçisi Leo Franco olacak.

FOTOÐRAF: MAHMUT BURKUK

'Cimbom'da 9 oyuncu gönderilecek'

Baþkaný Adnan Polat da 45 gün hak mahrumiyeti aldý. G.Saray'a 80 bin, Fenerbahçe'ye ise 40 bin 500 TL para cezasý kesildi. Galatasaray ilk olarak seyircisiz oynama cezasýný, daha sonra ise saha kapatma cezasýný çekecek. TFF Baþkaný Mahmut Özgener, kulüp yöneticilerinin yaptýðý açýklamalarý sert bir dille eleþtirdi. Özgener, ortaya çýkan tablonun Türk futboluna çok zarar verdiðini açýkladý. TFF Baþkaný Mahmut Özgener, üstü kapalý olarak Galatasaray Baþkaný Adnan Polat ile Federasyon'u suçlayýcý demeçler veren kulüp yöneticilerini eleþtirdi. Asýlsýz ve ispatý olmayan mesnetsiz komplo teorileri üretenlere seslenen Özgener, "Gerek kamuoyunu, gerek kendi camialarýný, gerekse de sporcularý gerilim politikalarý ile yönlendirme gayreti içerisinde olan yöneticilerin

De La Hoya ringlere veda etti ABD Ringlerde ''Altýn Çocuk'' lakabýyla tanýnan, 6 ayrý siklette dünya þampiyonluðu bulunan ABD'li boksör Oscar De La Hoya, profesyonel boks yaþamýný býraktýðýný açýkladý. De La Hoya, Los Angeles'ta Staples Center'da bulunan heykelinin önünde, ringlere veda ettiðini duyurdu. Bu kararýný, Filipinli boksör Manny Pacquiao ile çýktýðý son 7 maçtaki 4 yenilgisinin ardýndan 4 ay sonra alan De La Hoya, kendisini dinlemeye gelen hayranlarýna, “Boksu býrakýyorum, çünkü en üst düzeyde yarýþamadýktan sonra kendimi ve hayranlarýmý kandýrmaya hakkým yok” dedi. ABD'nin “Altýn Çocuðu” Los Angeles doðumlu 36 yaþýndaki boksör, çaðdaþ boksun en büyük ismi olarak biliniyordu. De La Hoya, yaþamýnýn bundan sonraki sporla ilgili bölümünü, hisselerinin bulunduðu, boksu destekleyen Golden Boy Promotions þirketinde sürdüreceðini kaydetti.

Bülent Korkmaz Cimbom’dan gönderiliyor ÝSTANBUL "Korkmaz'la baþarýlý olmamýz imkansýz... Yeni bir hoca getirelim" önerisine Adnan Polat'ýn, "Bir sezonda 3 hoca deðiþtirilmez. Ama lig bitiminde tekrar konuþalým" dediði öðrenildi. Galatasaray yönetiminin kurtarýcý diye takýmýn baþýna getirdikleri, ancak istenilen verimi alamadýklarý teknik direktör Bülent Korkmlaz'la sezon sonunda yollarýný ayýracaðý bildirildi. Yöneticilerin Adnan Polat'a baský yaparak, "Korkmaz'la baþarýlý olmamýz imkansýz. En geç sezon sonunda gönderelim" dediði öðrenildi. Adnan Polat'ýn ise, "Bir sezonda 3 hoca deðiþtirilmez. Lig bitsin ondan sonra oturur deðerlendiririz" cevabýný verdiði bildirildi. Önümüzdeki sezon Cimbom'un yeni hocasý çok büyük sürpriz olmazsa Mayýs'ta Shakhtar'la kontratý biten Lucescu olacak. Rumen hocanýn da eski takýmýna geri dönmeyi arzuladýðý ifade ediliyor.

oluþturmaya çalýþtýklarý politikalarýn sonuçlarýný herkes görmektedir. Bugüne kadar Türk futboluna zarar vermek dýþýnda en ufak bir etkisi olmadýðý bilinen bu tür eskimiþ ve çaðýn gerisinde kalmýþ yaklaþýmlarýn, futbola verdiði zararlarý ortadan kaldýrmak Federasyon'umuzun görevidir." dedi. Özgener, ayrýca futbolun marka deðerinin korunmasý için gösterdikleri özene dikkat çekti. Hatýrlanacaðý üzere G.Saray Baþkaný Adnan Polat, golsüz eþitlikle biten derbiden sonra hakem üçlüsüne tepkisini açýkça ortaya koymuþ ve "Ýki takým sabaha kadar oynasalar, hakemler maçý berabere bitirecekti." demiþti. Her þeyin bir tezgahtan ibaret olduðunu savunan Polat, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin þampiyonluk yarýþýnda devre dýþý býrakýlmaya çalýþýldýðýný iddia etmiþti. Derbide yaþanan olaylar ve çeþitli komplo teorileri üreten yöneticilerin sözlerini tasvip etmediklerini belirten Özgener'in Polat'a cevabý ise þöyleydi: "Ortaya çýkan görüntü yalnýzca Türk spor kamuoyunda deðil, sosyal yaþamýn her alanýnda büyük bir tepki ve infialle karþýlanmýþtýr. Hal böyle iken futbol ailesini oluþturan hiçbir kurum veya kiþinin bu algýya leke düþürecek tutum ve davranýþlarda bulunmaya hakký yoktur. Ülkemizin dýþa açýlan bu parlak yüzünü birlikte koruma ve muhafaza etmeye ihtiyacýmýz vardýr. Federasyon'umuz bu oluþumu zedeleyecek her türlü giriþimin son derece net bir þekilde karþýsýnda olacaktýr. Ülke futbolunun çaðdaþ bir yönetim anlayýþý içerisinde oynanabilmesi için gerekli tüm önlemleri alma konusunda son derece kararlý davranacaðýz."

Derbiden devlere enkaz kaldý Brezilyalý oyuncu Edu'nun sezonu kapattýðý ortamda derbideki olaylara karýþan ve PFDK'ya sevk edilen Lugano'dan da en az 3 hafta yararlanamayacak olan Fenerbahçe, kalan haftalarda özellikle savunma hattýnda büyük sýkýntý çekecek. Takýmýn golcüsü Semih, kritik maçlar öncesi cezalý olacak. Bunun yaný sýra 3. kaleci Mert þu an

sakatlýk nedeniyle tedavi görüyor. Yedek kaleci Volkan Babacan'ýn yedeði PAF takýmýnýn tecrübesiz kalecisi Ertuðrul oldu. Gökhan Gönül'ün sahalara ne zaman döneceði kesinlik kazanmadý. Kaptan Alex de haftalardýr takýmla idmanlara çýkmýyor. Fenerbahçe'nin içinde bulunduðu zor þartlar þöyle sýralanabilir: Olaylý derbiden be-

raberlikle ayrýlarak zirve yarýþýndan kopma noktasýna geldi. Ýlk ikiye giremeyip Devler Ligi vizesi alýnamamasý halinde gelirler düþecek. Cezalýlar (Lugano, Semih, Volkan) ile sakatlar (Edu, Alex, Gökhan) baþ aðrýtacak. Takýmdaki baþarýsýzlýk mayýstaki kongre öncesi Aziz Yýldýrým'ý sýkýntýya soktu. Galatasaray'daki sýkýntýlar da þöyle

Sivasspor, tarih yazmaya hazýrlanýyor Turkcell Süper Lig'de son 13 haftadýr zirveyi rakiplerine kaptýrmayan, son 7 haftaya '4 büyüklerin' önünde lider olarak girerek þampiyonlukta iddialý olduðunu gösteren Sivasspor, sezon sonunda mutlu sona ulaþtýðý takdirde, Trabzonspor'dan sonra þampiyonluða ulaþan ikinci Anadolu klübü olarak Türk futbol tarihine geçecek. Bu sezon ilk kez 3'üncü haftada liderlik koltuðuna oturan Bülent Uygun yönetimindeki Si-

vasspor, daha sonraki haftalarda rakiplerine kaptýrdýðý liderliði 15. haftada Trabzonspor'dan devraldýktan sonra bir daha býrakmadý. Koltuðu devraldýktan sonra baþarýlý sonuçlar elde etmeye devam eden Sivasspor, kamuoyunun takdirini kazandý. Son 2 sezondur þampiyonluk yarýþýnýn içerisinde sürekli yer alarak adeta Anadolu'nun umudu olan Sivasspor, geçen sezon kýl payý kaçýrdýðý þampiyonluða bu sezon ulaþmayý hedefliyor. Ýsmail Yýldýz, Sivas

özetlenebilir: Devler Ligi'ne kalýnamamasý halinde Galatasaray yönetimi 10 milyon Euro'dan olacak. F.Bahçe maçýnda kaybedilen 2 puan Bülent Korkmaz'ýn koltuðunu sallýyor. TFF Baþkaný Özgener'le yeni barýþan Adnan Polat'ýn arasý tekrar açýldý. Tarihinin en pahalý kadrosunu kuran G.Saray, yeniden yapýlanmaya gidecek. Erhan Güven

Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde Ýngiltere'nin Manchester United, Arsenal ve FC Chelsea takýmlarý ile Ýspanya'nýn FC Barcelona takýmlarý yarý finale yükseldi. Ligin çeyrek final rövanþ maçlarýnda Manchester United, evinde 2 – 2 berabere kaldýðý Portekiz'in FC Porto takýmýný Porto kentinde 1 – 0 yenerken, Arsenal de baþkent Londra'da Ýspanya'nýn Villareal CF takýmýný 3 – 0 maðlup etti. Arsenal, Ýspanya'daki ilk maçta rakibiyle 1 – 1 berabere kalmýþtý. Ligin yarý final mücadelelerinde FC Barcelona – FC Chelsea ve Manchester United – Arsenal eþleþtiler. Yarý finalde ilk maçlar 28 ve 29 Nisan, rövanþlarý da 5 ve 6 Mayýs tarihlerinde yapýlacak ve finalist 2 takým belirlenecek.


EÐLENCE Z A M A N 11 13 - 19 NÝSAN 2009

Bunlarý biliyor musunuz?

Fýkra Köþesi

 Amerikan halkýnýn yüzde 60’ýnýn ülkelerini, dünya haritasýnda bulamýyor. Sýfýrý(0) müslümanlar keþfetti.

Þemsiye

 Köpekbalýklarýnýn kendi çevrelerinde 30 metrelik bir alanýn dýþýný göremeyip ve koku alamýyor, ama su içinde ses dalgalarýný yayan en zayýf çýrpýntýlarý bile hemen algýlýyabiliyor. Dünyanýn bir numaralý domuz üreticisi ve tüketicisi Çinlilerdir. Suudi Arabistan’da hiç ýrmak yoktur. En fazla asfaltlý yola sahip ülke Fransa’dýr. Ýkinci Dünya Savaþý’nda ABD’liler, yarasalarý bomba taþýma için kullanmayý denemiþlerdir. Istakozlarýn kaný mavi renktedir.

yaðmurluk vardý’ demiþ.

olan iki arkadaþin yanýnda geyiði tasiyabilecekleri herhangi bir araç veya alet olmadýðýndan düþünce üretmeye baþlamýþlar. Temel ,Dursun’a “Ula dursun habu hayvanýn bir boynuzunu sen tut diðerini ben diyerek çektirmeye baþlamýþlar. Tahmin edileceði gibi çok zor olan bu þekilde köyün yolunun baþýna kadar kan ter içerisinde gelirlerken köyden birine rastlamýþlar. Onlarýn bu halini gören arkadaþlarý “Yahu siz delimisiniz bu böyle taþýnýr mý? Sizin kafanýz hiç çalýþmýyor kardeþim, ikiniz bir olun þu hayvaný kuyruðundan çekin daha rahat taþýrsýnýz “ önerisini yaparak yola devam etmiþ. Bu fikri çok uygun bulan iki kafadardan biri olan Temel yaklaþýk yarým saat sonra Dursun’a dönerek “Ula Dursun bu hayvan böyle çok kolay çekiliyormuþ, ama anlamaduðum bir þey var bunu kuyruðundan çektuðumuzdan beri köyden gittikçe uzaklaþiyruk.!!

Temel ve Dursun Avda

Temel paraþüt

Temel ile Dursun Trabzon’un daðlik bölgesinde ava çýkmýþlar. Uzun uðraþlardan sonra elleri boþ dönmek üzere iken oldukça iri ve heybetli bir geyiðe rastlamýþlar. Her ikisi de epeyce uðraþtýktan ve kovaladýktan sonra köye 5 6 kilometre kala geyiði vurmuþlar. Aslýnda küçük hayvan avýna çýkmýþ

Temel ve Cemal paraþütle atlýyorlar sonuna doðru paraþütlerini açmaya karar veriyorlar. 600 metrede ibreye bakýyor, ‘Temel açalým mý?’ diyor Cemal, daha çok var diyor Temel yine ibreye bakýyor 500m, 400m, 300, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30... Temel; - Açmayalým daa geldik zaten!

Bir Amerikalý, bir Rus, ile Temel hotelde kalýrken gece yarýsýnda yangýn çýkar. Panik içinde yukarý katlara koþarlar, ama kurtuluþ yok. Çaresizlik içinde Amerikalý, odada duran bir þemsiye bulur, Baþka þansým yok diyerek þemsiyeyi açýp atlar. Þemsiye saðlam çýkar. Onu paraþüt gibi kullanarak Amerikalý sað salim yere varýr. Bunu gören Rus, yandaki odada baþka bir þemsiyeyi bulup paraþüt gibi kullanarak o da kurtulur. Ýkisi de yukarýya bakarak merak içinde Temel’i beklerken yakýnlarýna hýzla düþen bir cisim birden bire yere çarpar. Gidip bakarlar: Temelmiþ, Hayatta ama kan revan içinde ve her tarafý kýrýk. Amerikalý - ‘Ne oldu?’ diye sorunca Temel, - ‘Þemsiye bulamadým. Ama dolapta

Piyango Büyük ikramiye çýkan Temeli üç ay sonra bakkal, kasap ve borçlu olduðu diðer esnaf yolda çevirmiþ ve ula Temel sana ikramiye çýktýðý halde üç aydýr niye borcunu ödemiyorsun? diye sormuþlar. Zencun oldi deðiþtu demesunlar diye, demiþ.

Araþtýrmacý Temel Temel hayvanlarý araþtýrma konusuna oldukça ilgi duymaktaymýþ. Bir gün bu merakýný gidermek için laboratuarýný kurarak çalýþmalara baþlamýþ. Örnek hayvan olarak bir ‘Pire’ almýþ. Çok hassas aletler ile bu iþe baþlayan Temel, eline çok hassas bir neþter alarak pirenin ayaklarýnýn ucundan biraz kesmiþ ve masanýn üzerine býrakmýþ ve pireye “Zýpla bakayým” diye seslenmiþ, doðal olarak zýplayarak dolaþan bir hayvan olan pire yarým yamalak da olsa zýplamýþ, o sýrada Temel hemen yakalayarak ayaklarýnýn tamamýný yontmuþ ve masanýn üzerine tekrar býrakarak seslenmeye baþlamýþ. “Zýpla bakayým, Ula zýplasana, Zýplasana, Zýpla be hayvan!”. Fakat ayaklarý kesilen pireden hiçbir hareket yok. Temel hemen kalem kaðýdý alarak raporu yazmaya baþlamýþ. Pire incelendi. Sonuç: “Pire’nin ayaklarý kesilince kulaklarý duymamaktadýr”.

B U L M A C A 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

DUVAR YAZILARI

Domates sebze midir, yoksa meyve mi? Genellikle meyveler çið olarak , sebzeler ise piþirildikten sonra yenilir. Bu da bazý yiyeceklerin meyve mi, yoksa sebze mi olduklarýna dair karýþýklýklara yol açar. Örneðin domates salatada çið olarak yenilebilir, bunun yanýnda tencere yemeði olarak dolmasý da yapýlýr. Bu durumda domates meyve midir, yoksa sebze mi? Genel kanýnýn ikincisi olmasina raðmen aslýnda domates bir meyvedir. Çarþýda, pazarda, marketlerde elma, çilek, ü-

züm ve muz meyve olarak kabul edilirlerken, taze fasulye, domates, kabak ve patates, sebze reyonlarýnda bulunur. Ancak bilim insanlarý, yani botanistler, sebzemeyve ayýrýmýný böyle yapmýyorlar. Onlara göre meyve, içinde etli veya kuru, çoðunluðunu çekirdek diye adlandýrdýðýmýz, kendi tohumu veya tohumlarý bulunan yiyecektir. Bu tanýma göre kayýsý, þeftali, üzüm, taze fasulye, domates, salatalýk (hýyar) ve benzeri gýdalar teknik o-

larak meyvedir. Kýsaca çekirdeði olan tüm yiyecekler meyvedir. Geriye kalanlar, yani patates, havuç, salgam, soðan, sarýmsak gibi bitki kökleri, lahana, marul gibi bitki yapraklarý, hatta aslýnda bir çiçek olan karnabahar bile birer sebzedir. Bu arada belirtmekte fayda var; biz bitkilerin deðiþik kýsýmlarýný yeriz. Örneðin, maydanoz yetiþtiði bitkinin yaprak kýsmý iken, karabiber aðacýn meyvesi, tarçýn kabugu, susam ise bitkisinin tohumudur.

YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Eski Türklerde hekim. 2) Týraþ býçaðý.– Bir nota. 3) Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik.– Boy bos. 4) Kendini beðendirmek amacýyla yapýlan davranýþ, cilve, eda.– Zaman zaman kendini kaybederek olduðu yere düþme, vücutta þiddetli çýrpýnmalar ve

12 T A K A T U K A

Neden ve Niçin Köþesi

9 10 11 A K A B A F A Z N N Ý Y E A H Ý F A N A R

Arkadaþ uðruna canýmý veririm, onun için hiç arkadaþ edinmem...

7 8 Ý F T Ý R B U A H R A N S Ý

Söylediklerim kulaðýna küpe olsun ama sakýn takma...

5 6 S R E Þ E L E K

Uzaklýðýn acýsýný, yayan yürüyen bilir...

1) Haber toplama, yayma ve üyelerine daðýtma iþiyle uðraþan kuruluþ.– Hastalýktan kurtulma, iyileþme. 2) Kazanç amacýyla yürütülen alým satým etkinliði.– Aydýn ile Muðla il sýnýrlarý içinde kalan bir göl. 3) Alev, yalaz.– Ýran’da tarihî bir þehir. 4) Kafa, baþ.– Güçsüz, zayýf, aciz.– Sodyumun sembolü. 5) Bir binek hayvaný.– Bir görevi, bir iþi yasalarýn verdiði imkânlara göre, belli þartlarla yürütmeyi saðlayan hak, yetki. 6) Görüntülerin filme alýnmasýný saðlayan alet, alýcý.– Ceylan. 7) Biraz ufak.– Geçimsizlik, anlaþmazlýk, ara bozuculuk. 8) Haddini bilmez, kaba, nobran.– Büyük zoka.

aðýz köpürmesi ile ortaya çýkan bir sinir hastalýðý, yilbik, epilepsi. 5) Stronsiyumun sembolü.– Vakit, hengâm. 6) Bazý bitkilerin yenmeyen sert iç kýsmý. 7) Saygý görme, deðerli, güvenilir olma durumu, prestij. 8) Dinle ilgili, dinî bir havasý olan, anevi, cismani olmayan. 9) Genellikle sarýk, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapýmýnda kullanýlan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakýþlar bulunan ipek kumaþ.– Küçük maðara. 10) Bir kümes hayvaný.– Bir portakal cinsi. 11) Baðýþlama.– Gün, gündüz. 12) Basýmevlerinde kurþun dökülmüþ, satýr olarak dizilmiþ harfleri iyice yerleþtirmek için üzerlerine vurmaya yarar takoz. Z A M A N

Sevmek Birbirine Ulan Sezar sen koskoca Roma’yý yaktýn Bakmak Deðil, Birlikte ben ise þu külüstür sobayý yakamadým... Ayný Yöne Bakmaktýr.

SOLDAN SAÐA

2 3 4 J A N Ý C A L A Z E R K S K A F A R A D A

Zorla güzellik estetik ameliyatýyla olur.

1 A T A S A G U N

Paranýn ne önemi var mühim olan miktarýdýr.

Kendini mutlu hissediyorsan, merak etme birazdan geçer.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dikkat 8 zayýflý bir karne kaybolmuþtur, bulanlarýn insanlýk namýna yýrtmalarý rica olunur


20 - 26 NÝSAN 2009 | 12

Doðallýktan uzak margarini böcekler bile yemiyor! zmanlar tabiatta normalde bulunmayan trans yað içeriði yüksek margarinlerin doðal olmaktan uzak olduðunu savunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmaný Gizem Keservuran, margarinlerin oda sýcaklýðýnda erimeden ve bozulmadan uzun süre kalabileceðini belirterek, kimyasal içerikleri oldukça yüksek olmasý nedeniyle margarini bir besin ve gýda

U

olarak görmedikleri için karýncalarýn dahi yanýna yaklaþmadýðýný kaydetti. Doymuþ yað oranýnýn tereyaðýnda daha yüksek olduðunu vurgulayan Gizem Keservuran, ancak margarinlerin trans yað asidi içeriklerinin hâlâ tereyaðýna oranla daha fazla olduðunu ve en önemlisinin de margarinlerin 'yapay' olduðunu vurguladý. Ayrýca, saðlýk açýsýndan zararlý olarak bilinen doymuþ yaðla-

Margarinler, saðlýða zararlý trans yað içeriði fazla olan yiyeceklerdir. Trans yaðlar ayrýca bisküvi, çikolata, kek, gofret, mayonez ve cips gibi ticari ürünlerde de fazlaca bulunmaktadýr.

rýn (tereyað, peynir, kaymak) bile vücutta bir iþlevi olduðunu kaydeden uzman, hidrojen yapýsý deðiþtirilerek üretilen trans yaðlarýn ise kesinlikle vücutta hiçbir iþleve sahip olmadýðýný ifade etti. Fast food restoranlarýnda ve büfelerde kullanýlan kýzartma yaðlarýn, trans yaðlarýn önemli bir kaynaðýný oluþturduðunu vurgulayan Keservuran, bu yaðlarýn, tekrar tekrar kullanýlabildikleri ve daha ucuz olduklarý için tercih edildiðini ifade etti. Bir diðer önemli trans yað asidi kaynaðýnýn ise; bisküvi, çikolata, kek, gofret, mayonez ve cips gibi ticari ürünler olduðuna dikkati çeken Keservuran, ürünlerin içindeki yaðýn oda sýcaklýðýnda erimediðini ve ayrýca ürünün raf ömrünü de uzattýðýný kaydediyor. Kolay sürüler yað daha az trans yað içerir Trans yaðlar bitkisel sývý yaðlarýn hidrojen bulunan ortamda ýsýtýlmasýyla elde edilir. Yað ne kadar hidrojene ise, yani ne kadar fazla ýsýtýldý ise oda sýcaklýðýnda o kadar katý olur. Mesela kaplarda kahvaltýlýk diye satýlan kolay sürülen margarin daha az hidrojenedir. Dolayýsýyla diðer set margarinlerden daha az trans yað içerir.

AБОНАМЕНТ

2009 ÁÎÐÑÈ ÇÀ ÄÚÐÂÅÍ ÌÀÒÅÐÈÀË

година

Trans yağların sebep olduğu rahatsızlıklar Koroner kalp hastalýðýna davetiye çýkardýðý ispatlanmýþtýr. Ýyi kolesterol (HDL) seviyesini düþürmekte, kötü kolesterol (LDL) seviyesini yükseltmektedir. Böylece kandaki yað oraný artmaktadýr. Karaciðerde fonksiyon bozukluðuna sebep oluyor. Annenin beslenme tarzýna baðlý olarak anne sütüne karýþýyor. Diyabet, obezite, kanser ve kýsýrlýk riskini arttýrýyor. Hücrelerde fonksiyon bozukluðuna neden oluyor. Danimarka 2003'ten bu yana bu yaðlara büyük sýnýrlama getirdi. ABD'de de bu kýsýtlamalar giderek yaygýnlaþýyor.

«‡ ‰‡ ËχÚ ÌÓ‚Ë ˆÂÔÚË ‚ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ‚ÒˇÍ‡ Ò‰Ïˈ‡ ¿¡ŒÕ»–¿…“≈ —≈ Á‡ списанието за вкусните неща в живота

¿·Ó̇ÏÂÌÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ô‡‚ˇÚ ‚ ÔÓ˘ÂÌÒÍËÚ ÍÎÓÌÓ‚Â ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ‚ ÓÙËÒËÚ ̇ ì¡ˇ„ ɡ √ÛÔî

Каталожен номер

2469 Абонаментни цени

“ЛЕС-ПЛЮС” ЕООД, гр. София Склад No 1: бул. “Европа” 10А Склад No 2: бул. “Околовръстен път” (до мотел “Симона”) Тел.: 0888 583 533, 0897 881 902, 0887 345 105, 0897 881 980 web: www.les-plus.com, e-mail: info@les-plus.com

1 ÏÂÒˆ 3 ÏÂÒˆ‡ 6 ÏÂÒˆ‡ 12 ÏÂÒˆ‡ 5.00 ΂.

13.00 ΂. 25.00 ΂.

45.00 ΂.

«‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËˇ ÚÂÎ. (082) 822 456; 822 421

Габровница АД 6151, Горно Сахране, Тел.: (0431) 62 890, 64 522, (04357) 230, 312 (0431) 65 032 (Маркетинг), Факс: (0431) 62 017, (04357) 317, e-mail: gabrovnitsa.ad@gabrovnitsa.com

Zaman Bulgaristan Sayi 17 / 2009  
Zaman Bulgaristan Sayi 17 / 2009  

Zaman Bulgaristan Sayi 17 / 2009