Page 1

НОВИНИ

11

Забраняват пушенето на обществени места от 1 юни 2010 година

СПОРТ

«‡·‡Ì‡ Á‡ Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÏÂÒÚ‡, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ‚ÎÂÁ ‚ ÒË· ÓÚ 1 ˛ÌË 2010 „., Ô‰‚Ëʉ‡Ú ÔÓÏÂÌËÚ ‚ «‡ÍÓ̇ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ.

09

Новакът "Браун ГП" побеждава, фаворитите само наблюдават »ÁÌÂ̇‰‚‡˘Ó Á‡ ÙÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ‘ÓÏÛ· 1 ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ه‚ÓËÚË ÚÓÁË ÒÂÁÓÌ Ò Ô‰ÒÚ‡‚ˇÚ Ôӂ˜ ÓÚ ÓÚ˜‡È‚‡˘Ó.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

13 - 19 ÀÏÐÈË 2009

Ãîäèíà: 17

Áðîé: 16 (847)

Протегнатата ръка за диалог с мюсюлманския свят "ŒÚ ‰̇ Ò‰Ïˈ‡ Ò˙Ï Ì‡ ÔÓÒ¢ÂÌË ‚ ≈‚ÓÔ‡. «‡‰‡‚‡Ú ÏË ‚˙ÔÓÒ‡ ‰‡ÎË ËÒÍ‡Ï ‰‡ ‰‡Ï ÔÓÒ·ÌËÂ Ò ÔËÍβ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓˇÚ‡ Ó·ËÍÓÎ͇ ‚ “ÛˆËˇ." “Ó‚‡ Ò‡ ‰ÛÏË Ì‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍˡ ÔÂÁˉÂÌÚ ¡‡‡Í ’˛ÒÂËÌ Œ·‡Ï‡, ËÁ˜ÂÌË Ô‰ ÚÛÒÍˡ Ô‡·ÏÂÌÚ, Ë Ò‡Ï ÓÚ„Ó‚ÓË Ò ì‰‡î ̇ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ: Evet. "“ÛÍ ËÒÍ‡Ï ‰‡ ËÁÚ˙Í̇ Á̇˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ “ÛˆËˇ. Õ ҇ÏÓ ÓÚ „Ή̇ ÚӘ͇ ̇ —¿Ÿ, ÌÓ Ë ÓÚ Ò‚ÂÚӂ̇ „Ή̇ ÚӘ͇ ‰‡ ÔÓ‰˜ÂÚ‡ˇ Á̇˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ “ÛˆËˇ", ÔÓÒÓ˜Ë ‡ÏÂË͇ÌÒÍËˇÚ ÔÂÁˉÂÌÚ. Œ·‡Ï‡ Ì ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ·Â ËÁ·‡Î “ÛˆËˇ Á‡ ˆÂΠ̇ Ô˙‚‡Ú‡ ÒË ÓÙˈˇÎ̇ ‚ËÁËÚ‡ ÓÚ‚˙‰ ¿Ú·ÌÚ˘ÂÒÍˡ ÓÍÂ‡Ì ÏË̇·ڇ Ò‰Ïˈ‡. Õ‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ ÏÛ ÔÓÒ·ÌË ‚ “ÛˆËˇ ·Â, ˜Â ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡,  Á‡Â· ÏˇÒÚÓÚÓ ÒË ‚ «‡Ô‡‰Ìˡ Ò‚ˇÚ. ÛÒ˙Ú Ì‡ ¡‡‡Í Œ·‡Ï‡ Í˙Ï ‚Á‡ËÏÌÓ Û‚‡ÊÂÌË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ Ò ËÒΡÏÒÍˡ Ò‚ˇÚ ·Â ÓÔ‰ÂΡ˘ Á‡ ‚ËÁËÚ‡Ú‡ ÏÛ ‚ ˛Ê‡Ì‡Ú‡ ÌË Ò˙Ò‰͇. Íà ñòðàíèöà 12

Уважението на Обама към езана œË Ò¢‡Ú‡ ÒË Ò ÚÛÒÍËÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚË Œ·‡Ï‡ ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ ‰‡‚‡ ˇÒÌË ÔÓÒ·Ìˡ Í˙Ï ËÒΡÏÒÍˡ Ò‚ˇÚ, ͇ÚÓ ÔÓ͇Á‡ Û‚‡ÊÂÌË Í˙Ï ÔËÁË‚‡ Á‡ ÏÓÎËÚ‚‡ - ÂÁ‡Ì. —Ή Ò‚ÓÂÚÓ ËÁ͇Á‚‡Ì Ô‰ ÒÚÛ‰ÂÌÚËÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËˇÚ ÔÂÁˉÂÌÚ ‰‡‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ‚˙ÔÓÒË Ë ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â Ò ̇‰ˇ‚‡ ‰‡ ÔËÍβ˜Ë "ÔÂ‰Ë ÂÁ‡Ì‡".

Не само интернет, цялата медийна среда у нас е увредена Цялата медийна среда у нас е страшно увредена. Различните медии спомагат в обществото да се настани за дълъг период от време агресивният и безцеремонен модел на поведение у тийнейджърите. Това изтъква представителят на неправителствената организация Фондация "Приложни изследвания и комуникации" (ПИК) Георги Апостолов. "Коя телевизия може да се похвали, че в часовете, когато се предполага, че могат да гледат деца, те не пускат реклами с открито сексуален подтекст, не пускат предавания, някои от които са с нецензурен език, с цинични намеци, което стана един нормален начин на изразяване", констатира Апостолов. На страница 3

ÑÍÈ Ì ÊÀ : ÊÞ ÐØ À Ò Á ÀÉÕ À Í

Äúðæàâàòà,êîÿòî ñå êðåïè ñ ïðîòåçà â æèâîòà Êþðøàò Áàéõàí

—ˇÍ‡¯  Ô˙Ú¯ÂÒÚ‚Ë ‚ ÚÛÌ· ̇ ‚ÂÏÂÚÓ... ≈‰Ì‡ ‰˙ʇ‚‡, ÍÓˇÚÓ Â ÓÒÚ‡‚Â̇ ̇ ÏËÎÓÒÚÚ‡ ̇ Ó˙Êˡڇ ‚˙‚ ‚Â͇ ̇ ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ - ‚ 21 ‚ÂÍ. ¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ‚ˉËÚ ÒΉËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚ÓÈ̇ڇ ÓÒÚ‡‚ˇ ‚ ˜Ó‚¯Íˡ ÊË‚ÓÚ Ë ÍÓËÚÓ ÌËÍÓ„‡ Ì Ò ËÁÚË‚‡Ú, ÔӄΉÌÂÚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì. ¿ıχ‰ «Û·‡Ë  ҇ÏÓ Â‰ËÌ ÓÚ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÌÓÒˇÚ ·ÂÎÂÁËÚ ̇ ‚ÓÈ̇ڇ, ‚˙-

ЗДРАВЕ08 КАКВО ДА ЯДЕМ ПРЕДИ СЪН

ÔÂÍË ˜Â  Ì‚˙ÒÚÂÌ. “ÓÈ Â 11-„Ӊ˯ÂÌ Ë Û˜Ë ‚ 6-Ë Í·Ò. »Á„Û·‚‡ Í‡Í‡ ÒË ÔÂ‰Ë ‰‚ „Ó‰ËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ ÓÚË‚‡Ú ̇ ÔËÍÌËÍ Ë Ú‡Ï ÒÚ˙Ô‚‡ ‚˙ıÛ Á‡ÎÓÊÂ̇ ÏË̇. "¿Á Ë Ï‡ÎÍËˇÚ ÏË ·‡Ú ·ˇıÏ ‚ÁÂÎË ·ÂÎÂÊÌˈËÚ ÒË. ¡‡˘‡ ÌË Â¯Ë ‰‡ ÌË Á‡‚‰ ̇ ÔËÍÌËÍ, Á‡˘ÓÚÓ ·ˇıÏ ÓÚ΢ÌˈË. ŒÚˉÓıÏ ̇ ÔËÍÌËÍ ‚ ÏÂÒÚÌÓÒÚÚ‡, ̇˜Â̇ Õ‰Ê‡Ô. Œ·Ë˜‡Ï ‰‡ Ë„‡ˇ ÙÛÚ·ÓÎ Ë ‚ ÚÓÁË ‰ÂÌ Ò˙˘Ó Ë„‡ÂıÏÂ Ò ÚÓÔ͇ڇ. Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 4

Áîëåñòèòå ïðàâÿò ëè ðàçëèêà ìåæäó ìúæà è æåíàòà? Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÊÂÌËÚ „Ë ·ÓÎË „·‚‡Ú‡, ‡ Ï˙ÊÂÚ Ò ÓÔ·͂‡Ú ÓÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ̇ Ò˙ˆÂÚÓ. “ÓÁË Ù‡ÍÚ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ÓÚ „Ó‰ËÌË Ì‡Ò‡Ï, ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Ô‰ÒÚ‡‚ˇ ‰̇ ‚‡Ê̇ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚ. ÕˇÍÓË ·ÓÎÂÒÚË Ò‡ ̇ Ô‰ÂÌ ÔÎ‡Ì ÔË ÊÂÌËÚÂ, ‡ ‰Û„Ë - ÔË Ï˙ÊÂÚÂ. —ÔÓ‰ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ ÔÓÎ˙Ú Ô˂΢‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌË ·ÓÎÂÒÚË Ë ÊÂÌËÚ ·ÓΉۂ‡Ú Ôӂ˜ ÓÚ Ï˙ÊÂÚÂ. œ˘Ë̇ڇ Á‡ ÚÓ‚‡ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ Ú˙ÒˇÚ ‚ ıÓÏÓ̇ÎÌÓÚÓ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ, ·ËÓÎӄ˘̇ڇ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ë „ÂÌÂÚ˘ÌËÚ هÍÚÓË. Íà ñòðàíèöà 6

Çàùî ñå ñòèãà äî ðàçâîä? Õàòèäæå Èáðàõèì

‡Í‚Ó Ò ÒÎÛ˜‚‡ ÏÂÊ‰Û Ò˙ÔÛÁËÚÂ, ˜Â Ú ¯‡‚‡Ú ‰‡ Ò ‡Á‰ÂΡÚ? Õ‡ÎË Ú ҇ Ò‚˙Á‡ÎË Ò˙‰·ËÚ ÒË Ë Ò‡ ‰‡ÎË ÍÎÂÚ‚‡ Á‡ ‚ˇÌÓÒÚ Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚Ë̇„Ë Â‰ËÌ ‰Ó ‰Û„, ¯ËÎË Ò‡ ‰‡ Ò‚ËˇÚ ÒÂÏÂÈÌÓ „ÌÂÁ‰Ó, Á‡˘ÓÚÓ ÏÂÊ‰Û Úˇı  ËχÎÓ ÒËÎ̇ β·Ó‚ Ë Ì ҇ ÏÓÊÂÎË Â‰ËÌ ·ÂÁ ‰Û„!  ‡Í‚Ó Â Ì‡Ô‡‚ËÎÓ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓÚÓ ËÏ Ò˙ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó ‚˜ Ì‚˙ÁÏÓÊÌÓ? «‡˘Ó ¯‡‚‡Ú ‚ÒÂÍË ‰‡ ÔÓÂÏ ÔÓ Ò‚Óˇ Ô˙Ú, Í˙‰Â  ÓÚ˯· ÒËÎ̇ڇ ӷ˘ ÏÂÊ‰Û Úˇı, ÍÓË Ò‡ Ô˘ËÌËÚ β·Ó‚Ú‡ ‰‡ Û„‡ÒÌÂ, ÌËχ Ì ҇ Ò ÔÓÁ̇‚‡ÎË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ËÎË Â‰ËÌ ÓÚ Úˇı Ò  ÔÓÏÂÌËÎ ÒΉ ·‡Í‡, ËÎË Ô˙Í Â ‚ˇÌÓ, ˜Â ·‡Í˙Ú Û·Ë‚‡ β·Ó‚Ú‡?  ‡Í‚Ó ‡ÁÛ¯‡‚‡ ÒÂÏÂÈÌÓÚÓ „ÌÂÁ‰Ó? Íà ñòðàíèöà 10

НОВИНИ02 КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ В СОФИЯ ЗАРАДИ БОКЛУКА


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 13 - 19 ÀÏÐÈË 2009

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

Ïðåäèçáîðíàòà êàìïàíèÿ çà Åâðîïàðëàìåíò ùå çàïî÷íå íà 17 ìàé

18% са читатели на библиотеки ÁÎÐÎÂÅÖ ¬ ≈— ‰Ó 80% ÓÚ ÍÌË„ËÚ Ò ÍÛÔÛ‚‡Ú ÓÚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍËÚÂ. ¬ ‡Á‚ËÚËÚ ÒÚ‡ÌË 60-70% ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ò‡ ˜ËÚ‡ÚÂÎË Ì‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË, ‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ - ÓÍÓÎÓ 18%. Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË - ˜ËÚ‡ÎˢÌË Ë „ËÓ̇ÎÌË, Ò ÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ÓÍÓÎÓ 10% ÓÚ ıÓ‡Ú‡. Õ‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍËÚ Ò ‚˙Á·„‡Ú ‚Â˜Â Ë ÒӈˇÎÌË ÙÛÌ͈ËË - ÓÒ‚ÂÌ ÍÛÎÚÛÌË, Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌË Ë ËÌÙÓχˆËÓÌÌË.

ŒÚ 15 ‡ÔËÎ Á‡ÔÓ˜‚‡ „ËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ ̇ Ô‡ÚËËÚÂ, ÍÓ‡ÎˈËËÚÂ Ë ËÌˈˇÚË‚ÌËÚ ÍÓÏËÚÂÚË Á‡ Û˜‡ÒÚË ‚ ËÁ·ÓËÚÂ. ‡ÈÌËˇÚ ÒÓÍ Á‡ „ËÒÚ‡ˆËˇ  12 χÈ. œ‰ËÁ·Ó̇ڇ ͇ÏÔ‡Ìˡ Á‡ ËÁ·ÓËÚ Á‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍË Ô‡·ÏÂÌÚ ˘Â Á‡ÔӘ̠̇ 17 Ï‡È Ë ˘Â ÔËÍβ˜Ë ̇ 6 ˛ÌË, Ò˙Ó·˘Ë „Ó‚ÓËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÷»  ¿ÎÂÍ҇̉˙ ¿ÎÂÍ҇̉Ó‚. ŒÚ 15 ‡ÔËÎ Á‡ÔÓ˜‚‡ „ËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ ̇ Ô‡ÚËËÚÂ, ÍÓ‡ÎˈËËÚÂ Ë ËÌˈˇÚË‚ÌËÚ ÍÓÏËÚÂÚË Á‡ Û˜‡ÒÚË ‚ ËÁ·ÓËÚÂ.  ‡ÈÌËˇÚ ÒÓÍ Á‡ „ËÒÚ‡ˆËˇ  12 χÈ. ¿ÎÂÍ҇̉Ó‚ Ô‰ÛÔÂ‰Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÚ ÒËÎË, ˜Â Ô‰ÒÚÓˇÚ ÏÌÓ„Ó ÔӘ˂ÌË ‰ÌË, ‚ ÍÓËÚÓ —ÏÂÚ̇ڇ ԇ·ڇ Ë Ò˙‰˙Ú ÌˇÏ‡ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ. –„ËÒÚ‡ˆËˇ-

Значение на повалените дървета ÃÀÁÐÎÂÎ ŒˆÂΡ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ôӂ˜ ÓÚ Â‰Ì‡ ÚÂÚ‡ ÓÚ Ó„‡ÌËÁÏËÚ ‚ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ „ÓË Á‡‚ËÒË ÓÚ ÒÚ‡ËÚÂ, Á‡„Ë̇ÎË ËÎË ÔÓ‚‡ÎÂÌË ·ÛÍÓ‚Ë ‰˙‚ÂÚ‡. “ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú ·ËÓ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ‚ „ÓËÚÂ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ı‡Ì‡ Ë ÔÓ‰ÒÎÓÌ Ì‡ ÔÚˈË, ÔËÎÂÔË, ·ÓÁ‡ÈÌˈË, ̇ÒÂÍÓÏË, „˙·Ë Ë Î˯ÂË. ÇÎÍÓ ËÁ‚ÂÒÚÌˡ Ë Î˛·ÓÔËÚÂÌ Ù‡ÍÚ Ò˙Ó·˘Ë ƒË‡Ì‡ “ÂÁË‚‡ ÓÚ ‰ËÂÍˆËˇÚ‡ ̇ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ Ô‡Í "÷ÂÌÚ‡ÎÂÌ ¡‡Î͇Ì" ‚ √‡·Ó‚Ó.

ÑËÈÂÅÍ

‘Ó̉‡ˆËˇÚ‡ "—ÚÓˇÌ ¡‡ÎÚÓ‚", ‚ ÍÓˇÚÓ Ò‡ χÈ͇ڇ Ë ·‡Ú˙Ú Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ —ÚÓˇÌ ¡‡ÎÚÓ‚ - Û·ËÚ ÔÂÁ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ Ô‰ ÒÚÓ΢̇ ‰ËÒÍÓÚÂ͇, Á‡ÔÓ˜‚‡ ‚ —ÎË‚ÂÌ Í‡ÏÔ‡Ìˡ ÔÓ‰ ̇ÒÎÓ‚ "Õ ̇ ̇ÒËÎËÂÚÓ". Œ„‡ÌËÁË‡Ú Ò ÍÓÌÍÛÒ Á‡ ËÒÛÌ͇ ̇ ÚÂχ "Œ·Ë˜‡Ï ÚÂ, ÊË‚ÓÚ!" Ò Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ Û˜ÂÌˈË, Ó‰ËÚÂÎË, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË Ë ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË ıÛ‰ÓÊÌËˆË Ë ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ̇ ËÁÎÓÊ·‡.

œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ó·ˇ‚Ë ÍËÁËÒ̇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚ —ÓÙˡ Á‡‡‰Ë ÔÓ·ÎÂχ Ò ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚ ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡, Ò˙Ó·˘Ë ÔÂÏËÂ˙Ú —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚. «‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ÍËÁËÒÂÌ ˘‡·  ÓÔ‰ÂÎÂÌ Ó·Î‡ÒÚÌËˇÚ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ “Ó‰Ó ÃӉ‚. ¬ ËÁËÒÌˡ ˘‡· ˘Â Ëχ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ë Ì‡ —ÚÓ΢̇ Ó·˘Ë̇. –‡·ÓÚÌË „ÛÔË ‚ ˘‡·‡ ˘Â ¯‡‚‡Ú Í‡Í ‰‡ Ò Â¯Ë ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò ·ÓÍÎÛ͇. Õ‡ˆËÓ̇ÎÌËˇÚ ÍËÁËÒÂÌ ˘‡· ˘Â ÏÓÊ ‰‡ ÏÓ·ËÎËÁË‡ ÚÂıÌË͇ Ë ıÓ‡ Á‡ ¯‡‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂχ Ò ·ÓÍÎÛ͇. Ÿ‡·˙Ú ˘Â ÔÓÎÛ˜Ë ÓÚ —ÚÓ΢̇ ‰ËÂÍˆËˇ ̇ ì– ‰‡ÌÌË Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚ Ò‰ÒÚ‚‡, ÒÔˆˇÎËÁË‡ÌË ‚ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÓÍÎÛ͇, ˆÂÎˡÚ

̇΢ÂÌ ÂÒÛÒ ˘Â ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˈËÚ ̇ ÍÓÎËÚ Á‡ Ò˙·Ë‡Ì ̇ ·ÓÍÎÛ͇ ˘Â ÔÓÎÛ˜‡Ú Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚˙Á̇„‡Ê‰ÂÌËÂ. ƒÂÔÓÚÓ ‚ —ÛıÓ‰ÓÎ Ò ӷˇ‚ˇ‚‡ Á‡ Ó·ÂÍÚ Ò Ì‡ˆËÓ̇ÎÌÓ Á̇˜ÂÌË ·ÂÁ ÒÏˇÌ‡ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡, ͇Á‡ —Ú‡Ì˯‚. ¿ÍÓ ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ Õ‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ÍËÁËÒÂÌ ˘‡· ·Â¯Â ‚ÁÂÚÓ ÔÂ‰Ë ÏÂÒˆ, ÍÓ„‡ÚÓ "ÕÓ‚Â‡" Á‡ ‚ÚÓË Ô˙Ú ÓÚ͇Á‡ ‰‡ ˜ËÒÚË ÒÚÓÎˈ‡Ú‡, ˘Â¯Â ‰‡ ·˙‰Â ÓÚ „ÓÎˇÏ‡ ÔÓÎÁ‡. “Ó‚‡ ͇Á‡ ÍÏÂÚ˙Ú Ì‡ —ÓÙˡ ¡ÓÈÍÓ ¡ÓËÒÓ‚ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ. “Ó‚‡ ¯ÂÌË  ‚ÁÂÚÓ Ô‰‚ˉ ̇¯ÂÚÓ ËÒ͇Ì Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÍËÁËÒÂÌ ˘‡· ÔÂÁ 2006 „Ó‰Ë̇,

ÑÍÈ Ì ÊÀ : Á Å ÉÍÓ Ð ÑÞ ËÅ ÉÌ ÀÍ

Отвлечени български моряци

ÔÓÒÓ˜Ë ¡ÓËÒÓ‚. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ì ҇ÏÓ ÌˇÏ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÍËÁ‡ ‚ —ÓÙˡ, ÌÓ Ë Ò ‚ÒÂÍË ËÁÏËÌ‡Ú ‰ÂÌ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ Ò ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡. ŸÓÏ Ã— ËÒ͇ ‰‡ ÌË ÔÓ‰ÔÓÏÓ„Ì ÙË̇ÌÒÓ‚Ó, ÌˇÏ‡Ï ÌË˘Ó ÔÓÚË‚, ÍÓÏÂÌÚË‡ ¡ÓËÒÓ‚. " ËÁË Ò ·ÓÍÎÛ͇ Ëχ ÓÚ‰‡‚̇", ͇Á‡ ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú œ˙‚‡ÌÓ‚ ‚ ÍÓÏÂÌÚ‡ ̇ Ó·ˇ‚Â̇ڇ ÓÚ Í‡·ËÌÂÚ‡ ÍËÁËÒ̇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚ —ÓÙˡ Á‡‡‰Ë ÔÓ·ÎÂχ Ò ·ÓÍÎÛ͇. "«‡Ò„‡ Á‡ ÏÂÌ Â ‚‡ÊÌÓÚÓ ‰‡ Ò ÔÓÒÚË„Ì ‰ÌÓ ‰Ó·Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÏÂÊ‰Û Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ó·˘Ë̇ڇ ‚ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ë Ì‡ ¯ÂÌˡ ̇ ÍÓÌÍÂÚ̇ڇ ‰ÓÒÚ‡ ÌÂÔˡÚ̇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ë, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, Ú‡ÍË‚‡, ÍÓËÚÓ ˘Â ËÏ‡Ú ‰˙΄ÓÒÓ˜ÂÌ ı‡‡ÍÚÂ", ͇Á‡ ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú.

Националният кризисен щаб ще може да мобилизира техника и хора за решаване на проблема с боклука. Депото в Суходол се обявява за обект с национално значение без смяна на собствеността.

Космонавтиката в България ÑÎÔÈß œÂÏËÂ˙Ú —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ ͇Á‡, ˜Â ¡˙΄‡ˡ  ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÔËÒ˙‰ËÌˇ‚‡Ì Í˙Ï ≈‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ÍÓÒÏ˘ÂÒ͇ ‡„ÂÌˆËˇ. “Ó‚‡, ÒÔÓ‰ ÔÂÏËÂ‡, ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â Ú‡‰ËˆËˇÚ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÍÓÒÏÓ̇‚ÚË͇ڇ Ì ҇ÏÓ Ò Ò˙ı‡Ìˇ‚‡, ÌÓ Ëχ Ë ÌÓ‚Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë. œÂÏËÂ˙Ú ÔËÔÓÏÌË, ˜Â ¡˙΄‡ˡ  ‚ Ô˙‚‡Ú‡ ¯ÂÒÚˈ‡ ̇ ÒÚ‡ÌËÚÂ, ËÁÔ‡ÚËÎË ÍÓÒÏÓ̇‚Ú, ‡ »ÌÒÚËÚÛÚ˙Ú Á‡ ÍÓÒÏ˘ÂÒÍË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ  ‡ÎËÁË‡Î ÓÍÓÎÓ ÒÚÓ ËÁÓ·ÂÚÂÌˡ, Ò‚˙Á‡ÌË ÔˇÍÓ Ò ÍÓÒÏ˘ÂÒÍËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ.

Ú ÏÛ Ë ÒÂÍÂÚ‡ˇ - 32 ΂., Ë Á‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ - ÔÓ 30 ΂. √Ó‚ÓËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÷» ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â ÚÂÁË ‚˙Á̇„‡Ê‰ÂÌˡ Ò‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌË ÓÚ ‰‡Ì˙ˆË. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ¿ÎÂÍ҇̉Ó‚, ÏÂÊ‰Û 90 ıËΡ‰Ë Ë 100 ıËΡ‰Ë ‰Û¯Ë ˘Â Ò‡ Á‡ÂÚË ‚ ËÁ·ÓÌˡ ÔÓˆÂÒ. ¬ÂÏÂÌ̇ڇ ÍÓÏËÒˡ Á‡ ÔÓÏÂÌË ‚ ËÁ·ÓÌÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ÓÚı‚˙ÎË ‚Ò˘ÍË Ô‰ÎÓÊÂÌˡ Á‡ ÔÓÏÂÌË ‚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ̇ڇ ÒËÒÚÂχ Á‡ ËÁ·ÓËÚ Á‡ ̇Ó‰ÌË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË. — 6 „·҇ "Á‡", 5 "ÔÓÚË‚" Ë 2 "‚˙Á‰˙ʇΠÒÂ" ‰ÂÔÛÚ‡ÚËÚ ÓÚı‚˙ÎËı‡ Ô‰ÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¿Ì„ÂΠՇȉÂÌÓ‚ Ë  ËËÎ ƒÓ·‚ ÓÚ  Ó‡ÎËˆËˇ Á‡ ¡˙΄‡ˡ 31 ‰ÂÔÛÚ‡ÚË ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ·‡ÌË Ï‡ÊÓËÚ‡ÌÓ Ë 209 ÔÓ ÔÓÔÓˆËÓ̇Î̇ڇ ÒËÒÚÂχ.

Кризисна ситуация в София заради проблема с боклука

Кампания „Не на насилието“

ÑÎÔÈß Œ˘Â ÌˇÏ‡ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÔÓËÒÍ‡Ì ÓÚÍÛÔ ÓÚ ÔÓıËÚËÚÂÎËÚ Í˙Ï ÙËχڇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÍ Ì‡ ÓڂΘÂÌˡ Í‡È —ÓχÎˡ ÍÓ‡·, ‚ ÂÍËԇʇ ̇ ÍÓÈÚÓ Ëχ 16 ·˙΄‡ÒÍË ÏÓˇˆË. “Ó‚‡ ͇Á‡ Á‡Ï.-ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ‚˙̯ÌËÚ ‡·ÓÚË À˛·ÓÏË ˛˜ÛÍÓ‚. √Ó‚ÓËÚÂÎˇÚ Ì‡ ì̖ ƒ‡„Ó‚ÂÒÚ √Ó‡ÌÓ‚ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â ·˙΄‡Ò͇ڇ ‰˙ʇ‚‡ Ì Ô·˘‡ ÓÚÍÛÔË. ÃÓˇˆËÚ ÓÚ ÓڂΘÂÌˡ ÍÓ‡· "Ç·ÒÔË̇  ‡Ò˙Î" Ò‡ ‡Á„Ó‚‡ˇÎË Ò ·ÎËÁÍËÚ ÒË ÔÓ Ò‡ÚÂÎÂÚÌˡ ÚÂÎÂÙÓÌ ÓÚ ÍÓ‡·‡.

Ú‡ ̇ ͇̉ˉ‡ÚÒÍËÚ ÎËÒÚË Ë Ì‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏËÚ ͇̉ˉ‡ÚË Â ‰Ó 15 χÈ. –‡ÈÓÌÌËÚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÌË ÍÓÏËÒËË Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇Á̇˜ÂÌË ‰Ó 22 ‡ÔËÎ, ͇ÚÓ ‰Ó 17 ‡ÔËΠӷ·ÒÚÌËÚ ÛÔ‡‚ËÚÂÎË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ôӂ‰‡Ú ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËË Ò Ô‡·ÏÂÌÚ‡ÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚ ԇÚËË Ë Ò Ô‡ÚËËÚÂ, Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ≈œ. ÷»  ÓÔ‰ÂÎË· Ë ‚˙Á̇„‡Ê‰ÂÌˡڇ ̇ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ‡ÈÓÌÌËÚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÌË ÍÓÏËÒËË Ë Ì‡ ÒÂ͈ËÓÌÌËÚ ÍÓÏËÒËË. œ‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ –»  ˘Â ÔÓÎÛ˜Ë Â‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‚˙Á̇„‡Ê‰ÂÌË ÓÚ 650 ΂‡, Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎËÚÂ Ë ÒÂÍÂÚ‡ˇÚ - ÔÓ 600 ΂‡, ‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ÔÓ 550 ΂. ¬˙Á̇„‡Ê‰ÂÌËÂÚÓ Á‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ —»  ˘Â  34 ΂., Á‡ Á‡ÏÂÒÚÌˈË-

100 хил. са останали без работа

Ãëîáèòå êúì ÊÀÒ ùå ñå ïëàùàò ñúñ SMS

ÑÎÔÈß ¡ÎËÁÓ 100 000 ‰Û¯Ë ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò‡ Á‡„Û·ËÎË ‡·ÓÚ‡ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÍËÁ‡Ú‡. “Ó‚‡ ÍÓÏÂÌÚË‡ ‚ˈÂÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ Õ—¡ œÎ‡ÏÂÌ ƒËÏËÚÓ‚. œÓ ‰‡ÌÌË Ì‡ ÍÓÌÙ‰Â‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ Í‡ˇ ̇ ÓÍÚÓÏ‚Ë 2008 „. ‚ÒÂÍË ÏÂÒˆ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ·ÂÁ ‡·ÓÚ‡ ÓÒÚ‡‚‡Ú 4000-5000 ‰Û¯Ë. —ÔÓ‰ ÔÓ„ÌÓÁ‡Ú‡ ̇ ÒË̉Ë͇ÚËÚ ‰Ó Í‡ˇ ̇ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ˘Â ‰ÓÒÚË„Ì 10%.

œ‰ÒÚ‡‚Ëı‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ ÒËÒÚÂχ, ÍÓˇÚÓ ÓÔÚËÏËÁË‡ ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ë Ô·˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù˯ӂ Í˙Ï ¿“. —ËÒÚÂχڇ  ‡Á‰ÂÎÂ̇ ‚ ‰‚ ˜‡ÒÚË. œ˙‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ò ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÒÔÓ‰ ·Óˇ Ô˙ÚÌË ÒÎÛÊËÚÂÎË Ì‡ "œ˙Ú̇ ÔÓÎËˆËˇ" Á‡ ̇Û¯ÂÌˡڇ, ÍÓËÚÓ Ò ҇Ì͈ËÓÌË‡Ú Ò Ù˯ ÔÓ «‡ÍÓ̇ Á‡ ‰‚ËÊÂÌË ÔÓ Ô˙Úˢ‡Ú‡. œ˙ÚÌËÚ ÔÓÎˈ‡Ë ˘Â ·˙‰‡Ú Ò̇·‰ÂÌË Ò ÂÎÂÍÚ-

ÓÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔÂÁ ÍÓÂÚÓ Ò ÔÂ͇‚‡ ¯ÓÙ¸ÓÒ͇ڇ ÍÌËÊ͇ Ë Ò ‚˙‚Âʉ‡Ú ‰‡ÌÌËÚ Á‡ ̇Û¯ÂÌËÂÚÓ. ¬ Í‡ˇ ̇ ‚ÒˇÍ‡ ‡·ÓÚ̇ ÒÏˇÌ‡ ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ Á‡ Ò‡Ì͈ËÓÌË‡ÌËÚ ̇Û¯ËÚÂÎË ˘Â ·˙‰Â ËÁÚÓ˜‚‡Ì‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ‚ ÂÎÂÍÚÓÌ̇ڇ ·‡Á‡ ‰‡ÌÌË. “‡Í‡ ˘Â Ò ÔÂÒÂÍ‡Ú ÔÓÁ̇ÚËÚ ÍÓÛÔˆËÓÌÌË Ô‡ÍÚËÍË, ÒÔÓ‰ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ì–. ¬ÚÓ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Â Á‡ Ô·˘‡Ì ̇

„ÎÓ·ËÚ ÔÓ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Ô˙Ú. ◊ÂÁ SMS ̇ ÌÓÏÂ 1669  Ô·˘‡ÌÂÚÓ ˜ÂÁ ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ, ‡ Ô·˘‡ÌÂ Ò Í‰ËÚ̇ ËÎË ‰Â·ËÚ̇ ͇Ú‡ ÔÓ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Ô˙Ú Â ˜ÂÁ „ËÒÚ‡ˆËˇ ‚ ÓÌ·ÈÌ ÒËÒÚÂχڇ ebg.bg. ◊ÂÁ ÒËÒÚÂχڇ „‡Ê‰‡ÌËÚÂ, ̇Û¯ËÎË «‡ÍÓ̇ Á‡ ‰‚ËÊÂÌË ÔÓ Ô˙Úˢ‡Ú‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚ÂˇÚ ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ Ù˯ӂÂÚÂ, ËÁ‰‡‰ÂÌË ÓÚ ¿“, ÓÚ ÚÂıÌˡ ‰ÓÏ, ÓÙËÒ ËÎË ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ.


ÇÀÏËÀÕÀ ZAMAN 3 13 - 19 ÀÏÐÈË 2009

Íå ñàìî èíòåðíåò,öÿëàòà ìåäèéíà ñðåäà ó íàñ å ñòðàøíî óâðåäåíà —Ú‡ÚËÒÚË͇ڇ ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â ̇‰ 70% ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ‰Ó 14-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ ‚˜ ҇ ‚Ëʉ‡ÎË ÔÓÌÓ„‡Ùˡ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ. "“Ó‚‡  ‚ˉ Ú‡‚χ, Á‡˘ÓÚÓ, ‡ÍÓ Ì‡ Ú‡ÁË ‚˙Á‡ÒÚ Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ‰‡ „Ή‡Ú ̇ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ ÏÂÊ‰Û ÔÓÎÓ‚ÂÚ ͇ÚÓ Ì‡ ˜ËÒÚÓ ÙËÁ˘ÂÒÍË ‡ÍÚ, ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÚÛ‰ÌÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á‚Ë ڇ͇‚‡ ÂÏÓˆËÓ̇Î̇ ÁˇÎÓÒÚ, ÔË ÍÓˇÚÓ ‰‡ Ëχ Ô˙ÎÌÓˆÂÌÌË ˜Ó‚¯ÍË ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ", ÔÓÒÓ˜‚‡ ÚÓÈ. —ÔÓ‰ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚ ‚Ë̇ڇ Á‡ ̇‡ÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ‡„ÂÒˡ, ̇ÒËÎËÂÚÓ ‚ Û˜ËÎË˘Â Ë ÏÂÊ‰Û ‰Âˆ‡Ú‡, ͇ÍÚÓ Ë ‡Á‡ÒÚ‚‡˘‡Ú‡ Ò Ô‰ÓÙËÎˡ  ˇ‚ÎÂÌË ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡· Ë ‚Ë̇ڇ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÂı‚˙Ρ ˆˇÎÓÒÚÌÓ Ì‡ „ÎÓ·‡Î̇ڇ ÏÂʇ. ÕÂÏËÒÎËÏÓ Â ‰‡ Ì Ò Á‡„Ó‚ÓË Á‡ ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ ÓÔÓÒÚ‡˜‚‡Ì ̇ ÔÓÍÓÎÂÌËÂÚÓ. "ÃÓÊÂÏ ‰‡ Ú‚˙‰ËÏ, ˜Â ËÌÚÂÌÂÚ ÛÌˢÓʇ‚‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡‚Ë͇ ‰‡ Ò ˜ÂÚ ÍÌË„‡. ÌË„‡Ú‡  ڇÁË, ÍÓˇÚÓ ‡Á‚Ë‚‡ ˜Ó‚¯ÍÓÚÓ ‚˙Ó·‡ÊÂÌËÂ. «‡ Ò˙ʇÎÂÌËÂ, ËÌÚÂÌÂÚ ‰Ó·‡‚Ë Ó˘Â Â‰ËÌ ‚ËÁÛ‡ÎÂÌ Ï‰ËÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Í˙Ï ÚÂ΂ËÁˡڇ Ë ÍËÌÓÚÓ Ë ‰Âˆ‡Ú‡ Ò‡ Á‡ÎÂÚË Ò ‚ËÁÛ‡Î̇ ËÌÙÓχˆËˇ Ë Ò ‰ÓÒÚ‡ ̇χÎÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Á‡ ‚˙Ú¯ÂÌ ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÂÌ ÊË‚ÓÚ", ÔÓÒÓ˜‚‡ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚. œÓ Ì„ӂËÚ ‰ÛÏË, Ó‰ËÚÂÎËÚ ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡Ú „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ËÏ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ‚˙‚ ÙË͈ËÓ̇ÎÌˡ Ò‚ˇÚ. "“ Ì Á̇ˇÚ Í‡Í‚Ó Â, ͇ÚÓ ÒË ‰ÂÚÂ, ‰‡ ‡ÁÔÓ·„‡¯ Ò ËÌÚÂÌÂÚ, ÌˇÏ‡Ú Ì‡‚ËˆË Ë ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ Ì Ô‰ÔÓ·„‡Ú Í‡Í‚Ó ÏÓÊ ‰‡ Ô‡‚Ë Â‰ÌÓ ‰ÂÚ ڇÏ. ¬˙Á‡ÒÚÌËÚ ÔÓÒ¢‡‚‡Ú ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, Á‡ ‰‡ ÔÓ‚ÂˇÚ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÍÓÌÍÂÚ̇ ËÌÙÓχˆËˇ, ‰Ó͇ÚÓ Á‡ χÎÓÎÂÚÌˡ  ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ ÓÒ˙Á̇ ‡ÁÎË͇ڇ ÏÂÊ‰Û ‡ÎÌÓÒÚ-Ë‡ÎÌÓÒÚ. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ ÚÓÈ Ò ‰˙ÊË ‚ ËÌÚÂÌÂÚ, ͇ÍÚÓ Ò ‰˙ÊË Ë ‚ ‡ÎÌˡ ÊË‚ÓÚ. Õ‡ ÌÂ„Ó ‚Ò˘ÍÓ ÏÛ Â ËÌÚÂÂÒÌÓ", ‰ÓÔ˙΂‡ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚. œÓ ÔËÓ‰‡ ‰Âˆ‡Ú‡ Ò‡ ÛˇÁ‚ËÏË Ë ÏÌÓ„Ó ÎÂÒÌÓ Ò ÔÓ‰‰‡‚‡Ú ̇ ‚ÌÛ¯ÂÌˡ, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ÔÓËÁÚ˘‡Ú Ë ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ. "“‡ÁË „Ó‰Ë̇ Ó·˘Ó‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ "¡ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ ËÌÚÂÌÂÚ"  ÔÓÒ‚ÂÚÂ̇ ̇ ÓÌ·ÈÌ ÚÓÏÓÁ‡ ÏÂÊ‰Û ‰Âˆ‡. ¬˙ÁÌËÍ‚‡ ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Â‰ÌË ‰Âˆ‡ ‰‡ ÚÓÏÓÁˇÚ ‰Û„Ë Ò ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â, Ò ÌˆÂÌÁÛÌË Ò˙Ó·˘ÂÌˡ, Ò˙Ò Á‡Ô·ıË", ͇Á‚‡ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚. »ÌÚÂÌÂÚ Â ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÓÚ‡Áˇ‚‡˘Ó ‡ÎÌˡ ÊË‚ÓÚ Ò Ú‡ÁË ‡ÁÎË͇, ˜Â Ó·‡Á˙Ú Â Ô˜ÛÔÂÌ. “‡Ï

Õ

ÂÏËÒÎËÏÓ Â ‰‡ Ì Ò Á‡„Ó‚ÓË Á‡ ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ ÓÔÓÒÚ‡˜‚‡Ì ̇ ÔÓÍÓÎÂÌËÂÚÓ. "ÃÓÊÂÏ ‰‡ Ú‚˙‰ËÏ, ˜Â ËÌÚÂÌÂÚ ÛÌˢÓʇ‚‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡‚Ë͇ ‰‡ Ò ˜ÂÚ ÍÌË„‡. ÌË„‡Ú‡  ڇÁË, ÍÓˇÚÓ ‡Á‚Ë‚‡ ˜Ó‚¯ÍÓÚÓ ‚˙Ó·‡ÊÂÌËÂî, ÔÓÒÓ˜‚‡ √ÂÓ„Ë ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚ ÓÚ ‘Ó̉‡ˆËˇ "œËÎÓÊÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ Ë ÍÓÏÛÌË͇ˆËË".

Ò ‰‡‚‡ ÌÂ͇̇ÁÛÂχڇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ "ıÓ‡Ú‡ ‰‡ ËÁ͇‡Ú Ú˙Ï̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ÓÚ Ò· ÒË Ì‡ˇ‚Â. “Ó‚‡ Â ÏˇÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ÏÓʯ ‰‡ Ô‡‚˯ ËÁÎˡÌˡ, ‰‡ ÔÛÒ͇¯ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÔÓÍ·χˆËË, ‚˙Á‚‡Ìˡ, ·ÂÁ ‰ÓË ‰‡ ‚ˇ‚‡¯ ‚ Úˇı", ÔÓÒÓ˜‚‡ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚. œ˙‚ÓÔ˘ËÌËÚ Á‡ ‚ÒˇÍÓ ÁÎÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ÒӈˇÎÌË. —˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÂÏÂÈÌËÚ ˆÂÌÌÓÒÚË Â Ù‡ÍÚÓ, ÍÓÈÚÓ Ô‰ÔÓ·„‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂ Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Á‡ ÒÙÓÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ı‡‡ÍÚÂÓÎӄ˘ÌË ˜ÂÚË Û Â‰ËÌ ÔÓ‰‡ÒÚ‚‡˘ ˛ÌÓ¯‡. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ √ÂÓ„Ë ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚, ÔÂ͇ÎÂ̇ڇ ‡Ì„‡ÊË‡ÌÓÒÚ Ì‡ Ó‰ËÚÂÎËÚ ‚ ‰Ì¯ÌÓ ‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÒË„ÛˇÚ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏˡ Òڇ̉‡Ú Ì‡ ÊË‚ÓÚ, ‚Ó‰Ë ‰Ó ‰̇ ıÓÌ˘̇ Á‡·‡‚‡ ̇ χÎÓÎÂÚÌËÚÂ. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ Ú Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ËÁÓÎË‡ÌË Ò‡ÏË Ë ‡ÎÚÂ̇ÚË‚‡ Á‡ Úˇı ÓÒÚ‡‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ, ÔÂ͇‡ÌÓ Ô‰ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡. "ƒÌ¯ÌÓÚÓ ‰ÂÚ  ‰˙ηÓÍÓ Û·Â‰ÂÌÓ, ˜Â ÌËÍÓÈ Ì Ò ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ ÓÚ Ì„Ó.

≈ÚÓ ÓÚÍ˙‰Â ÔÓËÁÚ˘‡ ‡„ÂÒˡڇ", ÔÓÒÓ˜‚‡ ÒÔˆˇÎËÒÚ˙Ú. œÓ‡Ê‰‡ Ò ‰̇ "ÎËÔÒ‡ ̇ ‚˙ÁÔËÚ‡ÌË Á‡ Ó·˘Û‚‡ÌÂ" ÓÚ Ó‰ËÚÂÎ Í˙Ï ‰ÂÚÂ. ŒÚÚÛÍ Ò Á‡‰˙ηӘ‡‚‡ Ë ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Á‡ ÒӈˇÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ̇ Ï·‰ÂÊÚ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ "ËÌÚÂÌÂÚ Î˯‡‚‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ÓÚ ‡ÎÌÓÚÓ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ Ó·˘Û‚‡ÌÂ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÒӈˇÎ̇ڇ ÍÓÏÛÌË͇ÚË‚ÌÓÒÚ". ¬Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ Â Ì„ÓÒÚÓÔËÂÏÌÓ Á‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡, „Ó ÔÂÌ‡ÒˇÚ ‚ ÏÂʇڇ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÔÓ‰ ͇͂‡ ÙÓχ. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚, ËÌÚÂÌÂÚ Â Â‰Ì‡ Ò‰‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓ ÔË̈ËÔ Â ‡„ÂÒ˂̇, Á‡˘ÓÚÓ Â ‡ÌÓÌËÏÌÓ ÓÚ‡ÊÂÌË ̇ ‡ÎÌˡ ÊË‚ÓÚ. “‡Í‡ ̇˜ÂÌËÚ ҇ÈÚÓ‚Â "ÒӈˇÎÌË ÏÂÊË" ͇ÚÓ Skype, Facebook, Myspace Ò ˇ‚ˇ‚‡Ú ‡Î̇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‰‡ÒÚ‚‡˘ÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ. —‚ˉÂÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ Ì„‡ÚË‚ÌÓ ‚ÎˡÌË  ÊÂÒÚ˙Ú, ÍÓÈÚÓ Ì‡Ô‡‚Ë ≈‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ÍÓÏËÒˡ ̇ ƒÂÌˇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ ËÌÚÂÌÂÚ (10 Ù‚Û‡Ë). “Ó„‡‚‡ ·Â ÔÓ‰ÔË҇̇ ÍÓ̈ÂÔˆËˇÚ‡ Á‡ Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó

Ò˙Ò 17-Ú ̇È-„ÓÎÂÏË ÒӈˇÎÌË Ò‡ÈÚ‡ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. "“ÂÁË Ò‡ÈÚÓ‚Â Ò Á‡‰˙ÎÊËı‡ ‰‡ ‚˙‚‰‡Ú ÔÓ-ÒÚÓ„Ë Òڇ̉‡ÚË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡", Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ÒÔˆˇÎËÒÚ˙Ú. ŒÔ‡ÒÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ú Ò˙Á‰‡‚‡Ú, Ò ÍËˇÚ ËÏÂÌÌÓ ‚ ÚˇıÌÓÚÓ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÍË ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌË ıÓ‡. "«‡ Ò˙ʇÎÂÌËÂ, ÔË Úˇı ÔÓ‚Â͇ڇ ̇ ‚˙Á‡ÒÚÚ‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂΡ ‚ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë  ÔÓÒÚÓ ÙËÍÚ˂̇. “‡Ï  ˉ‡ÎÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ÔÂÒÚ˙ÔÌˈËÚ Ô‰ÓÙËÎË ÒÚË„‡Ú ‰Ó Ò‚ÓˇÚ‡ ÊÂÚ‚‡. “Ó‚‡ Â ÏˇÒÚÓÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ Ú ËÁ‰Ë‚‡Ú, Á‡˘ÓÚÓ Ú‡Ï ˜Ó‚ÂÍ ÔÛÒ͇ ÏÌÓ„Ó Î˘ÌË ‰‡ÌÌË Á‡ Ò· ÒË, Ú‡Ï Ò ‚Ó‰ˇÚ ‡Á„Ó‚ÓË, ‚ÒÂÍË Â ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Î Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ ÏÛ Â ı‡ÂÒ‡ÎÓ. ƒÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ËÌÙÓχˆËˇ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰ËÌ Ô‰ÓÙËÎ ‰‡ ÔӉχÏË ‰‡‰ÂÌÓ ‰ÂÚÂ, Ô‰ÒÚ‡‚ˇÈÍË ÒÂ, ˜Â  ̇ Ì„ӂ‡ ‚˙Á‡ÒÚ, Á‡ ‰‡ Òڇ̠‚ËÚÛ‡ÎÂÌ ÔˡÚÂÎ Ë ‰‡ Ò ÒÚË„Ì ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ˘Â ËÁÎÂÁ ̇ ÙËÁ˘ÂÒ͇ Ò¢‡ Ò Ì„Ó", ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚. ÑÍÈ Ì ÊÀ : Ò À ÉÔ ÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎ Â

П Р ОД Ъ Л Ж Е Н И Е ОТ СТ РА Н И Ц А 1

ГЕОРГИ

АПОСТОЛОВ

Средата, в която живеят децата, не е приятелска! «‡ ‰‡ Á‡‡·ÓÚË ÔÓ Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚Ìˡ ̇˜ËÌ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ "¡ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ ËÌÚÂÌÂÚ" ‚ ¡˙΄‡ˡ,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ ˆˇÎ‡Ú‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ ‰‡ ÓÒ˙Á̇Â, ˜Â ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡, ÒÏˇÚ‡ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚. —‰‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÊË‚ÂˇÚ Ë Ò ‡Á‚Ë‚‡Ú ‰Âˆ‡Ú‡ ̇ ¡˙΄‡ˡ, Ì  ÔˡÚÂÎÒ͇ Á‡ Úˇı. —ÔˆˇÎËÒÚ˙Ú ÒÏˇÚ‡, ˜Â ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ÌË Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ËÁÚÓ˜ÌˈËÚ ̇ ËÌÙÓχˆËˇ ͇ÚÓ ÃÂʇڇ, Ô˜‡ÚÌËÚÂ Ë ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË Ï‰ËË ÔËÛ˜‡‚‡Ú ‰Âˆ‡Ú‡ ̇ ÔÓ„¯ÌË ÏÓ-

‰ÂÎË Ì‡ Ôӂ‰ÂÌËÂ. ‡ÚÓ Â‰Ì‡ Ò‚ÓÂÓ·‡Á̇ tabula rasa ‰ÂÚÒÍÓÚÓ Ò˙Á̇ÌË  ‚˙ÁÔËÂÏ˜Ë‚Ó Í˙Ï ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ ËÌÚÂÂÒ Á‡ Ì„Ó. "œÓÔË‚‡ÈÍË Ì‡È-ÎÓ¯ÓÚÓ, ÚËÈÌÂȉÊ˙ËÚ Ò ̇ۘ‡‚‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡„ÂÒË‚ÌË, ‰‡ Ì ۂ‡Ê‡‚‡Ú ‰Û„Ëˇ, ÒÚ‡‚‡Ú ·ÂÁÔË̈ËÔÌË", ÔÓÒÓ˜‚‡ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚. ÉËÈ̇ڇ Ò‰‡ "Û˜Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ̇ ‡Ó„‡ÌÚÌÓÒÚ, Ë ÚÓ Ì‡ ‡Ó„‡ÌÚÌÓ Ì‚ÂÊÂÒÚ‚Ó - ‰Âˆ‡Ú‡ ‚˜ Ì Ò Ò‡ÏÛ‚‡Ú, ˜Â Ì Á̇ˇÚ, Ú Ò ÔӉ˄‡‚‡Ú ̇ ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ Á̇Â. “ÛÍ ‚Ë̇-

Ú‡  ӷ˘‡, ̇ ‚Ò˘ÍË", Á‡Íβ˜‡‚‡ ÒÔˆˇÎËÒÚ˙Ú. «‡ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌË ÚÓ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,  ÌÛÊÌÓ "ωËËÚ ‰‡ ÓÒ˙Á̇ˇÚ ÓΡڇ ÒË Ë ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ ‰‡ Ô‡˘‡Ï ‰ÌË ‰Û„Ë ÔÓÒ·Ìˡ Í˙Ï ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË". «‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ÓÚˈ‡ÚÂÎÌÓÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚˙ıÛ ‰ÂÚÒ͇ڇ ÔÒËıË͇, ÔÓÓ‰ÂÌÓ ÓÚ ËÁÚÓ˜ÌˈËÚ ̇ ËÌÙÓχˆËˇ, Ò Ô‰‚Ëʉ‡Ú Á‡ÍÓÌÓ‚Ë ÏÂÍË. "¬Â˜Â ËχıÏÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÂ˘Ë Ò ‰ÂÔÛÚ‡ÚË, ËχÏ ‰ÂÔÓÁË‡ÌÓ ÒÚ‡Ìӂˢ ‚ ÓÏËÒˡڇ ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ‚˙ÔÓÒË Ì‡

Ô‡·ÏÂÌÚ‡. ¬ ̇˜‡ÎÂÌ ÂÚ‡Ô ÓÚ Ô·ÌË‡Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ "¡ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ ËÌÚÂÌÂÚ" Ò‡ ‰ӂÌËÚ ÒÂ˘Ë Ò ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚ ̇ ËÌÚÂÌÂÚ", Ò˙Ó·˘‡‚‡ √ÂÓ„Ë ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚. "»Ï‡Ï ‚˜ ‰ÌÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ ‡ÏÍÓ‚Ó ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌË Ò˙Ò —‰ÛÊÂÌËÂÚÓ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÍÓÏÛÌË͇ˆËË, ÍÓËÚÓ Ò Ò˙„·ÒËı‡ ‰‡ ÒË Ò˙ÚÛ‰Ì˘ËÏ Ë ‰‡ Ó͇Á‚‡Ú ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì ̇ ÔÓ-·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ ËÌÚÂÌÂÚ Á‡ ‰Âˆ‡Ú‡", ÔÓÒÓ˜‚‡ ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚. Âåíöèñëàâà Ìèíäîâà, Ñîôèÿ


4 ZAMAN ÒÐÀÃÅÄÈß Ñ ÍÈÌÊÈ: ÊÞ ÐØÀ Ò Á À ÉÕ À Í

13 - 19 ÀÏÐÈË 2009

Œ·˘‡Ú‡ ˆËÙ‡ ̇ Û·ËÚËÚ ‚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì Á‡ ÔÓÒΉÌËÚ 7 „Ó‰ËÌË Â Ì‡‰ 30 ıËÎ. ‰Û¯Ë. ƒÓ͇ÚÓ Á‡„Ë̇ÎËÚ Ò ÒÔÓÏÂ̇‚‡Ú Ò ˆËÙË, ıËΡ‰ËÚ Ó͇҇ÚÂÌË ‡Ù„‡ÌˆË ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ ÌÓÒˇÚ ·ÂÎÂÁËÚ ̇ ‚ÓÈ̇ڇ.

Държавата, която се крепи с протеза в живота ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 “˘‡ÈÍË ÒΉ Ì¡, ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÌÂ˘Ó ËÁ·Ûı̇. œÓÒΠ̠ÔÓÏÌˇ Í‡Í‚Ó Â Òڇ̇ÎÓ", ÒÔÓ‰ÂΡ ¿ıχ‰. “ÓÈ ÔÓ·‚‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ÔÓÚÂÁ‡ ̇ Í‡Í‡ ÒË, ËÁ‡·ÓÚÂ̇ ÓÚ ÎÂ͇ËÚ ‚ ÓÚÓÔ‰˘Ìˡ ˆÂÌÚ˙ ̇ ÃÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ÍÓÏËÚÂÚ Ì‡ ◊Â‚ÂÌˡ Í˙ÒÚ, Í˙‰ÂÚÓ Â ÓÚ˯˙Î Ò ·‡ÚÓ‚˜Â‰ ÒË ¿·‰ÛÎ҇ω. ÕÂÁ‡·‡‚ÌÓ ÒΉ ͇ÚÓ ÏÛ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÔÓÚÂÁ‡Ú‡, ÚÓÈ Ô‡‚Ë Â‰Ì‡ Ó·ËÍÓÎ͇ Ë Á‡ÒÚ‡‚‡ Ô‰ ӄΉ‡ÎÓÚÓ. ¿ ¿·‰ÛÎ҇ω „Ó Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÓÚÒÚ‡ÌË. »Á‡ÊÂÌËÂÚÓ, ËÁÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ ÎˈÂÚÓ ÏÛ, ͇‡ ˜Ó‚Â͇ ‰‡ Á‡Ï˙ÁÌÂ, ÚÓÈ ÒˇÍ‡¯ ÔËÚ‡: "«‡˘Ó ÏË ÒÚÓËıÚ ÚÓ‚‡?" Õ ͇Á‚‡ ÌˢÓ, ‡ ÏÓÊ ·Ë ÌˇÏ‡ ÒËÎË ‰‡ ͇ÊÂ, ÌÓ ÔӄΉ˙Ú ÏÛ ÔÓÌËÁ‚‡ ˜Ó‚Â͇. “‡„‰ˡڇ ‚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì Ì Ò ӄ‡Ì˘‡‚‡ Ò‡ÏÓ Ò ÏËÌËÚÂ, Á‡Ó‚ÂÌË ‚ ÁÂÏˇÚ‡. ŒÚ ‰̇ ÒÚ‡Ì‡, ÛÏË‡Ú ˆË‚ËÎÌË „‡Ê‰‡ÌË ‚ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ‚ÓÂÌÌËÚ ÓÔÂ‡ˆËË, Ô‰ÔËÂÚË ÓÚ ¿ÏÂË͇, ‡, ÓÚ ‰Û„‡, ÏÌÓÁË̇ ÓÒÚ‡‚‡Ú Ò Ú‡ÈÌË Û‚Âʉ‡Ìˡ. 31-„Ӊ˯ÌËˇÚ Õ‡„Ë·Ûηı  ËÁ„Û·ËÎ ‰ˇÒ̇ڇ ÒË ˙͇ Ë ‰ÂÒÌˡ ÒË Í‡Í ÒΉ Ó·ÒÚÂΠ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ‚ÓÈÌËˆË Ì‡ ‚˙˘‡Ì ÓÚ ‡·ÓÚ‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â ‡·ÓÚÂΠ͇ÚÓ Í‡ÒËÂ ‚ χ„‡ÁËÌ ‚ ‡Ì‰‡ı‡, ˛ÊÌÓ ÓÚ  ‡·ÛÎ. Õ‡„Ë·Ûηı Ò ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ Ò‚ËÍÌÂ Ò ÌÓ‚‡Ú‡ ÔÓÚÂÁ‡ ̇ ˙͇ڇ ÒË, ÌÓ ÚÛ‰ÌÓ ıÓ‰Ë. "ÃÌÓ„Ó Â ÚÛ‰ÌÓ ÌˇÍÓÈ Á‰‡‚ ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ ̇ÏÂË ‡·ÓÚ‡ ‚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì, ‡ Ò‡Í‡Ú ˜Ó‚ÂÍ Í‡ÚÓ ÏÂÌ ÔÓ˜ÚË Â Ì‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒË Ì‡ÏÂË ‡·ÓÚ‡. œÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔ‡‰Ì‡ ‚ ÚÓ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÛÒÔˇ‚‡ı ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ï ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË.  ‡Í ÏÓ„‡ ‰‡ ÌÓÒˇ ıΡ· ̇ χÎ͇ڇ ÏË ‰˙˘Â˘͇ ‚ ÚÓ‚‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ?" - ‚˙ÁÓÔÚ‡‚‡ ÚÓÈ Ë Ò˙ÎÁËÚ ÔÓÚ˘‡Ú ÔÓ ·‡‰‡Ú‡ ÏÛ.

Òðåòèðàò íè êàòî ÷óæäåíöè â ñîáñòâåíàòà íè äúðæàâà ‡Í˙Ú Ì‡ ¿ÎË ”Ì̇ÍË, ÍÓÈÚÓ Â Ì‡ ‰‚ „Ó‰ËÌË Ë ÔÓÎÓ‚Ë̇,  ÓÚˇÁ‡Ì Ò ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ „‡Ì„Â̇ Ë ˜‡Í‡ ‚ ÒÍÛÚ‡ ̇ ·‡˘‡ ÏÛ, Á‡ ‰‡ „Ó ÎÂÍÛ‚‡Ú, ·ÂÁ ‰‡ Ëχ Ô‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ÒÎÛ˜‚‡˘ÓÚÓ ÒÂ. —Âˉ ¿·‰Ûηı  ڇÍÒˉÊˡ. —˙Ò Ò˙ÎÁË Ì‡ Ó˜Ë ‡Á͇Á‚‡ Á‡ Ë̈ˉÂÌÚ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒËÌ˙Ú ÏÛ ËÁ„Û·‚‡ ͇‡Í‡ ÒË: "¬ Ó̇ÁË ‚˜Â ·ˇıÏ ËÁÎÂÁÎË, Á‡ ‰‡ ÔÓÒÂÚËÏ ÔÓ-χÎÍˡ ·‡Ú ̇ Ò˙ÔÛ„‡Ú‡ ÏË. Õ‡ ‚˙˘‡ÌÂ Û ‰Óχ Ò ÓÔËÚ‡ı ‰‡ Óڷˡ ÍÓ·ڇ ‚‰ˇÒÌÓ Ì‡ Ô˙Úˇ, ÔÓÌÂÊ ÏË̇‚‡ı‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÚ ÍÓÎË. ÕÓ Â‰Ì‡ ‡ÏÂË͇ÌÒ͇ ÍÓ· ÌË ·Î˙Ò̇ ÓÚÁ‡‰ Ë Ò ÔÂÓ·˙̇ıÏÂ. œË ÚÓ‚‡ ÔÓËÁ¯ÂÒÚ‚Ë Í‡Í˙Ú Ì‡ ¿ÎË Ò ҘÛÔË. Õ ÏÓʇıÏ ‰‡ „Ó Ô‡ÚËÏ Ì‡ ΘÂÌËÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÌˇÏ‡ıÏ Ò‰ÒÚ‚‡ Ë Í‡Í˙Ú ÏÛ „‡Ì„ÂÌˇÒ‡." ¿·‰Ûηı ÒÔÓ‰ÂΡ, ˜Â ÒΉ ͇ڇÒÚÓÙ‡Ú‡ ‡ÏÂË͇̈ËÚ ‰ÓË Ì „Ë Ó·ÂÁ˘ÂÚËÎË Ë ‰ÓÔ˙΂‡: "“ÂÚË‡Ú ÌË Í‡ÚÓ ˜ÛʉÂÌˆË ‚

ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÌË ‰˙ʇ‚‡." ¬ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌˇÏ‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‰‡‚ÌË ˆÂÌÚÓ‚Â. ƒ˙ʇ‚‡Ú‡ Ò ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ ÔÓ‰ÔË‡ ·ÂÁÔÓÏÓ˘ÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò ̇ÏË‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ, Ò ‰Ó·Ó‚ÓÎÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. ŒÚÓÔ‰˘ÌËˇÚ ˆÂÌÚ˙ Í˙Ï ÃÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ÍÓÏËÚÂÚ Ì‡ ◊Â‚ÂÌˡ Í˙ÒÚ, ÍÓÈÚÓ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇ Á‰‡‚ÌË ÛÒÎÛ„Ë ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ‚˙Ú¯̇ڇ ‚ÓÈ̇, ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, Ò „ËÊË Á‡ ·ÓÎÌËÚÂ, ‡, ÓÚ ‰Û„‡, ËÏ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÂÔËÚ‡ÌËÂ. 90% ÓÚ ‡·ÓÚÌˈËÚ ‚ ÔÓÏÓ˘Ì‡Ú‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ò‡ ÔÓÚ˙Ô‚¯Ë ÓÚ ‚ÓÈ̇ڇ. Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇ „ËÊË Á‡ ·ÓÎÌËÚ ‚ ‡·ÛÎ, ‚ ÃÂÁ‡-˙ ÿÂËÙ Ë ‚  ‡Ì‰‡ı‡. ≈‰ËÌ ÓÚ ÒÎÛÊËÚÂÎËÚ ‚ ÍÎËÌË͇ڇ ’‡ÒÂÚ ¿·‰Û‡ÛÙ (46)  ËÁ„Û·ËÎ Í‡Í‡ ÒË ÔÂ‰Ë 14 „Ó‰ËÌË ÔË ‚ÁË‚ ̇ Á‡Ó‚Â̇ ÏË̇. ’‡ÒÂÚ Ò  Ò‡Ê‡‚‡Î ͇ÚÓ ÏۉʇıˉËÌ ÒÂ˘Û Ò˙‚ÂÚÒ͇ڇ ÓÍÛÔ‡ˆËˇ Ë ÒΉ ͇ÚÓ

ÓÒڇ̇Π·ÂÁ ‰ËÌˡ ÒË Í‡Í, Ò Á‡ÔÓÁÌ‡Î Ò ÓÚÓÔ‰˘Ìˡ ˆÂÌÚ˙ ̇ ÃÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ÍÓÏËÚÂÚ Ì‡ ◊Â‚ÂÌˡ Í˙ÒÚ. "ÕË ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ï ÓÚÓÔ‰˘ÌË Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË Ò˙˘Ó ͇ÚÓ Ì‡Ò. “Ó‚‡ Ï Ô‡‚Ë ÏÌÓ„Ó ˘‡ÒÚÎË‚", ÒÔÓ‰ÂΡ ¿·‰Û‡ÛÙ. »ÁÏË̇ı‡ ÚÓ˜ÌÓ 7 „Ó‰ËÌË ÓÚ Ì‡ıÎÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÚ ÒËÎË ‚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì. √‡‰Ó‚Â, Ô‚˙̇ÚË ‚ ÛËÌË, ÚÛÔÓ‚Â, Ó˘ÂÚÂÌË Ë ÓÒÍ˙·ÂÌË Îˈ‡. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ Ò ÔÓÏÂÌˇ, Ò‡ ËÏÂ̇ڇ ̇ Á‡„Ë̇ÎËÚÂ, ÌÓ ÚÛÍ ËÏÂ̇ڇ ËÏ ‰ÓË Ì Ò ÒÔÓÏÂ̇‚‡Ú. «‡˘ÓÚÓ ÓÚÌÂÚËÚ ˜Ó‚¯ÍË ÊË‚ÓÚË Ò Ò˙Ó·˘‡‚‡Ú Ò‡ÏÓ ‚ ˆËÙË. «‡ 2008 „. Ú‡ÁË ˆËÙ‡ ‚˙ÁÎËÁ‡ ̇ 4700. Œ·˘‡Ú‡ ˆËÙ‡ Á‡ ÔÓÒΉÌËÚ Ò‰ÂÏ „Ó‰ËÌË Â Ì‡‰ 30 ıËΡ‰Ë. ƒÓ͇ÚÓ Á‡„Ë̇ÎËÚ Ò ÒÔÓÏÂ̇‚‡Ú Ò ˆËÙË, ıËΡ‰ËÚ Ó͇҇ÚÂÌË ‡Ù„‡ÌˆË ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ ÌÓÒˇÚ ·ÂÎÂÁËÚ ̇ ‚ÓÈ̇ڇ.

За 6 месеца се подготвя военнополевата болница за Афганистан След взимането на политическо решение трябва да минат шест месеца в подготовка на персонала, на техниката, за дооборудването на болницата, за да замине тя за Афганистан, каза министърът на отбраната Николай Цонев. Общият състав на болницата е до 78 души, като тези от тях, които не са медицински специалисти, се осигуряват от базата, обслужваща болницата, каза Цонев. Къде ще бъде разположена болницата и при какви условия ще бъде изпратена, трябва да бъде уточнено допълнително с партньорите от НАТО и тогава ще бъде взето и политическото решение за изпращането й, посочи министърът. Министърът награди военни медици, завърнали се от Афганистан. В полевите болници на ISAF до Кабул български военни медици участват от септември 2004 година. Досега там са се сменили десет екипа от 50 души - 30 лекари и 20 медицински сестри - в гръцка и във френска полева болница.


ÊÓËÒÓÐÀ ZAMAN 5 13 - 19 ÀÏÐÈË 2009

Ðîëÿòà íà ìþñþëìàíèòå (1) çà ðàçâèòèåòî íà ìàòåìàòèêàòà Á‡Ô‡‰Ì‡Ú‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ËÒÚÓˡڇ ̇ χÚÂχÚË͇ڇ, Ò Á‡ÒÚ˙Ô‚‡ ÚÂÁ‡Ú‡, ˜Â Ú‡ÁË Ì‡Û͇ ‚Ó‰Ë Ì‡˜‡ÎÓÚÓ ÒË ÓÚ „˙ˆÍ‡Ú‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ. —Ή ÌÂÈÌˡ Á‡ÎÂÁ ÔÂÁ 2-Ë ‚. ÓÚ Ì.Â. Ò „Ó‚ÓË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Á‡ ‘Ë·Ó̇˜Ë ‚ 12-Ë ‚. —Ή‚‡˘ËÚ ÔËÏÂË Ò‡ ˜‡Í ÓÚ 17-Ë ‚. “ÂÁË Ò‚Â‰ÂÌˡ Á‡ ËÒÚÓˡڇ ̇ χÚÂχÚË͇ڇ Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË Ò ÏÌÓ„Ó ÔÓÔÛÒÍË Ë „¯ÍË. «‡Ô‡‰˙Ú Ò ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ ‡ÁÔÓÒÚ ̇Á‡‰ ‚ ËÒÚÓˡڇ ÛÒÔÂıËÚÂ, ÍÓËÚÓ Â ÔÓÊ˙̇Π‚ ÔÓ-Í˙ÒÌËÚ ÂÔÓıË, Ë ÔÓÏÂÌˇ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÚ هÍÚË, ÔÂÒÚÛ‚‡ÈÍË ÒÂ, ˜Â Ì Á‡·ÂΡÁ‚‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËËÚÂ, Ëχ˘Ë Ó„ÓÏÂÌ ÔËÌÓÒ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ÏË̇ÎÓÚÓ. »ÒÚË̇ڇ ÒÚÓË ÔÓ ‰Û„ ̇˜ËÌ. ¬ ËÒÚÓˡڇ ̇ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡Á΢ÌË ÏÂÒÚ‡ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ ·ËÎË Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ‡Á΢ÌË ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, Ú ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚‡ÎË ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË Ë Á̇ÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ò  Ô‰‡‚‡ÎÓ ÓÚ ÔÓÍÓÎÂÌË ̇ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, „‡‡ÌÚË‡ÎÓ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ. ƒÓÍÓÎÍÓÚÓ ÌË Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ÎˡÌË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ χÚÂχÚË͇ڇ ËÏ‡Ú ÏÂÒÓÔÓÚ‡ÏÒ͇ڇ Ë Â„ËÔÂÚÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, ‚˙ÁÌËÍ̇ÎË ‚˙ıÛ ÁÂÏËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ Ò ÔÓˇ‚ËÎË Ô˙‚ËÚ ÔÓÓˆË. ÃÂÊ‰Û 8-Ë ‚. Ô.Ì.Â. Ë 2-Ë ‚. ÓÚ Ì.Â. „˙ˆÍËÚ χÚÂχÚËˆË ‰Ó‡Á‚ËÎË Ë ÒËÒÚÂχÚËÁË‡ÎË Á̇Ìˡڇ, ÍÓËÚÓ Ì‡Û˜ËÎË ÓÚ ÏÂÒÓÔÓÚ‡ÏÒ͇ڇ Ë Â„ËÔÂÚÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË. ÃÂÊ‰Û 6-Ë Ë 8-Ë ‚ÂÍ ÓÚ Ì.Â. χÚÂχÚ˘ÂÒ͇ڇ ̇Û͇ ·ÂÎÂÊË ‚˙ÁıÓ‰ ‚ »Ì‰Ëˇ. ¬ÂÏÂÚÓ ÏÂÊ‰Û 8-Ë Ë 16-Ë ‚ÂÍ, Á‡ ÍÓÂÚÓ Á‡Ô‡‰ÌËÚ ËÒÚÓËˆË ÒË Á‡Ú‚‡ˇÚ Ó˜ËÚÂ,  ‚‡Ê̇ ÂÔÓı‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍËÚ χÚÂχÚËˆË ÓÒÏËÒÎËÎË Ë ËÁ˜ËÒÚËÎË ÓÚ „¯ÍË Á̇Ìˡڇ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ „˙ˆÍ‡Ú‡ Ë Ë̉ËÈÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË, Ë Ì‡ÔËÒ‡ÎË ÓË„Ë̇ÎÌË ÚÛ‰Ó‚Â. —Ή 17-Ë ‚. Á‡Ô‡‰ÌËÚ ۘÂÌË ËÁ„‡‰ËÎË Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÎË Ï‡ÚÂχÚË͇ڇ ‚˙ıÛ Ì‡Û˜Ìˡ ÔÓÚÂ̈ˇÎ, ̇ÒΉÂÌ ÓÚ ËÒΡÏÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ.

¬

¬ Ô˙‚ËÚ ÚÛ‰Ó‚Â, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡ËÚÏÂÚË͇ڇ, ÍÓˇÚÓ Ò  ÔÓˇ‚Ë· ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ·ÓÂÌÂ Ë Â Ì‡È-ÒÚ‡ËˇÚ ‰ˇÎ ̇ χÚÂχÚË͇ڇ, Ò Ò¢‡Ú ËÏÂ̇ڇ ̇ “‡ÎÂÒ, œËÚ‡„Ó, ’ÂÓÌ ¿ÎÂÍ҇̉ËÈÒÍË, ƒËÓÙ‡ÌÚ Ë Ì‡ ÚÂıÌËÚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌˈË. “‡Í‡ Ò ˆÂÎË Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜Â ÓÒÌÓ‚ËÚ ̇ Ú‡ÁË Ì‡Û͇ Ò‡ ÔÓÎÓÊÂÌË ÓÚ „˙ˆÍËÚÂ, ËÏÒÍËÚÂ Ë ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒÍËÚ χÚÂχÚˈË. ÕÓ ËÁÒΉ‚‡Ìˡڇ, ̇Ô‡‚ÂÌË ÔÂÁ ÏË̇Îˡ ‚ÂÍ, ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂıÌËÚ Á̇Ìˡ ÔÓ Ï‡ÚÂχÚË͇ Ò‡ ·ËÎË ËÁ‚ÂÒÚÌË ‚

‰‚̇ ÃÂÒÓÔÓÚ‡Ïˡ Ë ‚ ‰‚ÂÌ ≈„ËÔÂÚ. Õ‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ÔËÌÓÒ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‡ËÚÏÂÚË͇ڇ ·ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌË  ‰ÂÒÂÚ˘̇ڇ ·ÓÈ̇ ÒËÒÚÂχ. ƒÂÒÂÚ˘̇ڇ ·ÓÈ̇ ÒËÒÚÂχ  ‡Á‚ËÚ‡ ËÎË ÓÚ Ë̉ËÈÒÍËÚÂ, ËÎË ÓÚ ‡‡·ÒÍËÚ χÚÂχÚËˆË Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ „ÓΡÏÓ ÛÎÂÒÌÂÌË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ËÏÒÍËÚ ˆËÙË. »ÁÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÎÂÏË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ò ËÏÒÍË ˆËÙË Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ÎÓ Ó„ÓÏ̇ ÚÛ‰ÌÓÒÚ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÚÂÁË ˆËÙË Ì ·ËÎË Û‰Ó·ÌË Á‡ ˜ÂÚËËÚ ÓÒÌÓ‚ÌË ‡ËÚÏÂÚ˘ÌË ‰ÂÈÒڂˡ. «Ì‡Â ÒÂ, ˜Â ‰ÂÈÒڂˡڇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‰ÂÒÂÚ˘̇ڇ ÒËÒÚÂχ,

Àëãåáðàòà äúëæè âúçíèêâàíåòî ñè íà ìþñþëìàíñêèòå ìàòåìàòèöè ¿Î„Â·‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Â Â‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ‰ˇÎӂ ̇ χÚÂχÚË͇ڇ, ‰˙ÎÊË ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ ÒË Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ì‡ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍËÚ χÚÂχÚˈË. ¬ χÚÂχÚË͇ڇ ÚÛ‰˙Ú ì ÌË„‡ Á‡ Ô˂‰ÂÌËÂÚÓ Ë Á‡ ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌÓÚÓ ÓÚÌÂχÌÂî ̇ ‡Î-’ÓÂÁÏË (780-850) Ò ÔËÂχ Á‡ ‡Î„·˘ÂÌ ÚÛ‰ Ë Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ‡Î„·‡Ú‡ ͇ÚÓ ÔÓÌˇÚË ‚Ó‰Ë Ì‡˜‡ÎÓÚÓ ÒË ÓÚ ÌÂ„Ó Ë Â ‰ÓÒÚ˄̇· ‰Ó ̇Ò. »ÏÂÚÓ Ì‡ ‡Î’ÓÂÁÏË ÒÚÓË ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ‡Î„ÓËÚ˙χ, ÍÓÂÚÓ Â Â‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚ ÔÓÌˇÚˡ ‰ÌÂÒ.  ÌË„‡Ú‡ ÏÛ ì’ËÒ‡· ‡Î-‰Ê· ‚ÂÎÏÛ͇·ÂÎÂî Ò  ËÁÛ˜‡‚‡Î‡ ‚ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚË ‰Ó ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 17 ‚ÂÍ. √ÂÓÏÂÚ˘ÂÒÍËÚ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Û‡‚ÌÂÌˡ ÓÚ ‚ÚÓ‡ ÒÚÂÔÂÌ, ÍÓËÚÓ ÚÓÈ Â ËÁÎÓÊËÎ, Ë ‰ÌÂÒ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÏˇÚ‡Ú Á‡ ÓË„Ë̇ÎÌË. ¬ ÍÌË„‡Ú‡ Ò‡ Á‡ÒÚ˙-

ÔÂÌË ‡Î„·˘ÌË ÚÂÏË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò ÒÚÂÔÂÌÛ‚‡ÌÂ, ‰ÂÈÒڂˡ Ò Ë‡ˆËÓ̇ÎÌË Ë ÔÓ͇Á‡ÚÂÎÌË ËÁ‡ÁË, ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ̇ ËÁ‡ÁË Ë ‰. »‡Ìˆ˙Ú ÓÚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì ≈·Û'άÂÙ‡ ÂÎ-¡ÛÁ‰Ê‡ÌË (940-988)  ‰ÓÔ˙ÎÌËÎ ËÁÒΉ‚‡Ìˡڇ ̇ ‡Î-’ÓÂÁÏË, ͇ÚÓ ¯ËÎ Û‡‚ÌÂÌˡ ÓÚ ÔÓ-‚ËÒÓ͇ ÒÚÂÔÂÌ Ò „ÂÓÏÂÚ˘ÂÒÍË ÏÂÚÓ‰Ë. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò‡ Ô‡‚ÂÌË ËÁ˜ËÒÎÂÌˡ Ë ‚˙ıÛ Û‡‚ÌÂÌˡ ̇ ÓÍ˙ÊÌÓÒÚ. √ÓÎÂÏËˇÚ Ï‡ÚÂχÚËÍ ŒÏ‡ ’‡ÈˇÏ (?-1123), ÍÓÈÚÓ Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ì‡È-‚˜ ͇ÚÓ ÔÓÂÚ,  ÓÚÍËÎ ÍÓÂÙˈËÂÌÚËÚÂ, ̇˜ÂÌË ·ËÌÓÏÌË ÍÓÂÙˈËÂÌÚË. “Ë˙„˙ÎÌËÍ˙Ú, ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ ÚË˙„˙ÎÌË͇ ̇ œ‡Ò͇Î, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ Ò ÓÔ‰ÂÎˇÚ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ̇ ·ËÌÓÏÌËÚ ÍÓÂÙˈËÂÌÚË, ËÎË, ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ Í‡Á‡ÌÓ, Ú‡·Îˈ‡ ̇ ’‡ÈˇÏ,  Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ ŒÏ‡ ’‡ÈˇÏ ÔÂÚ ‚Â͇ ÔÂ‰Ë œ‡Ò͇Î.

ŒÏ‡ ’‡ÈˇÏ  ͇Ú„ÓËÁË‡Î Í۷˘ÌËÚ Û‡‚ÌÂÌˡ Ë Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ „ÂÓÏÂÚ˘ÂÒÍËÚ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ ¯‡‚‡ÌÂ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÚÓ˜ÌÓ ÔÂÚÒÚÓÚËÌ Ë ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË ÔÂ‰Ë ‘Âχ ÚÓÈ Â ‰Ó͇Á‡Î, ˜Â Û‡‚ÌÂÌËÂÚÓ: x3 + y3 = z3, ÍÓÂÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ ˜‡ÒÚÂÌ ÒÎÛ˜‡È ̇ ÚÂÓÂχڇ "œÓÒΉ̇ ÚÂÓÂχ ̇ ‘Âχ", ÔËÔËÒ‚‡Ì‡ ̇ ÙÂÌÒÍˡ χÚÂχÚËÍ ÓÚ 17-Ë ‚. œËÂ ‰¸Ó ‘Âχ (1601-1663) ÌˇÏ‡ ¯ÂÌË ‚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË ˆÂÎË ˜ËÒ·. √ˡÒ‰‰ËÌ ƒÊÂϯˉ Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ ÌÓ‚ ÏÂÚÓ‰ Á‡ ¯‡‚‡Ì ̇ Û‡‚ÌÂÌˡ ÓÚ ÔÓ-‚ËÒÓ͇ ÒÚÂÔÂÌ Ë Ú‡Í‡ ‰ÓÔËÌÂÒ˙Î Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ˜ËÒÎÂÌËÚ ÏÂÚÓ‰Ë. ¬ ÚÛ‰‡ ÒË ìÃËÙÚ‡ıÛ'Î-ıÂÒ‡Ôî ÚÓÈ ËÁÎÓÊËÎ ÙÓÏÛÎË Á‡ ËÁ‚΢‡Ì ̇ ÍÓÂÌ. ÃÂÚÓ‰˙Ú, ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ Regula Falsi,  Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ÓÚ ‡Î-’ÓÂÁÏË, ÍÓÈÚÓ „Ó Â Ì‡ÂÍ˙Î ’ËÒ‡·Û'Î-ı‡Ú‡ÂÈÌ.

‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÌÛ·ڇ, Ò‡ ËÁÎÓÊÂÌË ‚ ÚÛ‰‡ ÔÓ ‡ÒÚÓÌÓÏˡ —ˉ‰ı‡ÌÚ‡ ̇ Ë̉ËÈÒÍˡ Û˜ÂÌ ¡‡ıχ„ÛÔÚ‡, ̇ÔËÒ‡Ì ÔÂÁ 632 „Ó‰Ë̇. Ã˛Ò˛ÎχÌËÚ ÎÂÒÌÓ ÛÒ‚ÓËÎË Ú‡ÁË ÒËÒÚÂχ Ë Á‡ÔӘ̇ÎË ‰‡ ˇ ÔË·„‡Ú. œÂÁ 830 „Ó‰Ë̇ ‡Î-’ÓÂÁÏË Ì‡ÔË҇ΠÍÌË„‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Ó·ˇÒÌËΠ̇˜Ë̇ ̇ ÔËÎÓÊÂÌË ̇ ‰ÂÈÒڂˡڇ ÓÚ ‰ÂÒÂÚ˘̇ڇ ·ÓÈ̇ ÒËÒÚÂχ. «‡Ô‡‰˙Ú Ò Á‡ÔÓÁÌ‡Î Ò ÌÓ‚‡Ú‡ ·ÓÈ̇ ÒËÒÚÂχ, ÒΉ Ô‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ÍÌË„‡. ÕÓ Ì‡ «‡Ô‡‰ Ú‡ÁË ÒËÒÚÂχ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Ò ÔË·„‡ ÚË ‚Â͇ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ. «‡Ô‡‰ÌËˇÚ Ò‚ˇÚ  ËÁÔËÚ‚‡Î ÒÂËÓÁÌË Á‡ÚÛ‰ÌÂÌˡ, ‰Ó͇ÚÓ ‡Á·Â ‚˙ί·ÌÓÚÓ ˜ËÒÎÓ, ÍÓÂÚÓ, ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, Ò ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ÎÓ Ò ÎËÔÒ‡ ̇ ‚Â΢Ë̇, ‡ ÓÚ ‰Û„‡, Û‚Â΢‡‚‡ÎÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ˜ËÒÎÓÚÓ Â‰ÌÓ ‰ÂÒÂÚ, ÒÚÓ, ıËΡ‰‡... Ô˙ÚË, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚÓË ‚‰ˇÒÌÓ ÓÚ Ì„Ó. ŒÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔË·„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÒÂÚ˘ÌËÚ ˜ËÒ·  ÓË„Ë̇ÎÌÓ ÔÓÒÚËÊÂÌË ̇ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚÂ. ¬Ë‰ÌËˇÚ Ï‡ÚÂχÚËÍ Ë ‡ÒÚÓÌÓÏ √ˡÒ‰ËÌ ƒÊÂϯˉ ÂÎ- ‡¯Ë ÓÚ 15-Ë ‚ÂÍ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡Î ÔÓÌˇÚËÂÚÓ ‰ÂÒÂÚ˘ÌË ‰Ó·Ë Í‡ÚÓ ‡ËÚÏÂÚ˘ÂÒÍË ÚÂÏËÌ Ë „Ó ÔËÎÓÊËÎ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ‡ËÚÏÂÚ˘ÌË ‰ÂÈÒڂˡ Ò˙·Ë‡ÌÂ, ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ, ÛÏÌÓÊÂÌËÂ Ë ‰ÂÎÂÌË ‚ ÍÌË„‡Ú‡ ÒË ì–ËÒ‡ÎÂÚ'ÛÎÏÛıËÚËÈÈÂî. »Á‚ÂÒÚÌËˇÚ Ï‡ÚÂχÚËÍ ÓÚ ¡‡„‰‡‰ ≈·Û ¡ÂÍ ÂÎ- ÂıË (?1029)  ÔÓ͇Á‡Î Í‡Í Ò ËÁ‚Âʉ‡ Ò·Ó˙Ú Ì‡ ˜ËÒ·ڇ ÓÚ 1 ‰Ó n, ÔÓ‚‰Ë„̇ÚË Ì‡ ‚ÚÓ‡ Ë ÚÂÚ‡ ÒÚÂÔÂÌ, ˜ÂÁ ÏÂÚÓ‰‡ ̇ χÚÂχÚ˘ÂÒ͇ڇ Ë̉ÛÍˆËˇ, ÍÓÈÚÓ Ò ÔËÔËÒ‚‡ ̇ √‡ÛÒ. √ˡÒ‰‰ËÌ ƒÊÂϯˉ ÂÎ- ‡¯Ë  ËÁÎÓÊËÎ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ÒÛχڇ ̇ ˜ËÒ·ڇ ÓÚ 1 ‰Ó n, ÔÓ‚‰Ë„̇ÚË Ì‡ ˜ÂÚ‚˙Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ. œÓÌˇÚËÂÚÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÂÌË ˜ËÒ· (amicable numbers), ‚˙‚‰ÂÌÓ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌË͇ ̇ ÚÂÓˡڇ ̇ ˜ËÒ·ڇ —‡·ËÚ Ë·Ì  Û‡ (?-943),  ̇ÏÂËÎÓ ÔËÎÓÊÂÌË ‚ ‡ÒÚÓÌÓÏˡڇ Ë ‡ÒÚÓÎӄˡڇ Ë Â ‰ÓÒÚ˄̇ÎÓ ‰Ó ̇Ò.

Първите изследвания по аналитична геометрия Смята се, че основите на аналитичната геометрия, която е важен дял на математиката, са създадени от френския философ и математик Рене Декарт в труда му “Геометрия”, написан в 1637 г. Но първите изследвания по тази тема са изложени още през 830 г. в труда “Хисаб ел-джебр вел-мукабеле” на ал-Хорезми. В труда Ал-Джебр на Омар Хайям конкретната тема също е разработена. Известният физик Ибн'ул-Хейсем (9651039), който използвал нов метод в изследванията си върху оптиката, се нарежда сред основоположниците на аналитичната геометрия. Той е изследвал геометрични обекти с помощта на алгебрични средства. А Декарт е заимствал тези знания и ги систематизирал. В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: ОСНОВИТЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА И ТРИГОНОМЕТРИЯТА


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ 13 - 19 ÀÏÐÈË 2009

ПРОЛЕТТА В ЧОВЕКА Õàòèäæå Èáðàõèì

—Ή ÒÚÛ‰ÂÌËÚ ÁËÏÌË ‰ÌË, ‚ ÍÓËÚÓ Ò ÔËÚÂÒÌˇ‚‡ıÏÂ Í‡Í ˘Â ÒË Ô·ÚËÏ Ô‡ÌÓÚÓ, Ë ÒΉ Ó·Á·ڇ ÌË ‡Ô‡Úˡ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ÍËÁ‡ ‰Óȉ ÌÂ˘Ó ıÛ·‡‚Ó - ÔÓÎÂÚÚ‡. œËÓ‰‡Ú‡ Ò Ò˙ÊË‚ˇ‚‡, Ò˙ÊË‚ˇ‚‡ ÒÂ Ë ˜Ó‚¯͇ڇ ‰Û¯‡. œËÓ‰‡Ú‡ ÎËÍÛ‚‡, Ó·ı‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ Ò·‰˙Í ÚÂÔÂÚ ‚ Ó˜‡Í‚‡Ì ̇ ÌÓ‚ ÊË‚ÓÚ, ÌˇÍ‡Í‚Ó Ò·‰ÍÓ ‚˙ÎÌÂÌË Ò ÛÒ¢‡ Ë Û ˜Ó‚Â͇, ÒˇÍ‡¯ ˘Â Ò ÒÎÛ˜Ë ÌÂ˘Ó ıÛ·‡‚Ó, ̇‰Âʉ‡Ú‡ Ò Ò˙ÊË‚ˇ‚‡, ˜Ó‚ÂÍ ÛÒ¢‡, ˜Â Ò Á‡Âʉ‡ Ò ÌÓ‚Ë ÒËÎË Ë Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔËÓ‰‡Ú‡ Ò Ò˙·Ûʉ‡ Á‡ ÌÓ‚ ÊË‚ÓÚ, ÒËÎÌÓ Ò ÛÒ¢‡ ÔËÎË‚ ̇ ÙËÁ˘ÂÒ͇ Ë ‰Ûıӂ̇ ÒË·. œËÓ‰‡Ú‡ Ò „ÓÚ‚Ë Á‡ Ô‡ÁÌËÍ - ‡Ì̇

ÔÓÎÂÚ, Í˙Ò̇ ÔÓÎÂÚ - ‚ÒˇÍ‡ ͢ÂÒÚ‡ Ë Í‡ÒË‚‡, ‚ ˜Ó‚¯͇ڇ ‰Û¯‡ Ò˙˘Ó Ò ÛÒ¢‡ ÚÓÁË Ô‡ÁÌËÍ. »ÌÚÂÂÒÌÓ Í‡Í ÒÏˇÌ‡Ú‡ ̇ ÒÂÁÓ̇ ‚Îˡ ‚˙ıÛ ˜Ó‚Â͇, ˘ÓÏ ÁÂÏˇÚ‡ ÒÚ‡‚‡ ÔË͇ÁÌÓ Í‡ÒË‚‡ ÔÂÁ ÔÓÎÂÚÚ‡, ÌÂ͇ Ë ˜Ó‚ÂÍ˙Ú ‡ÁÍ‡ÒË Ò‚Óˇ ‰Ûı Ò ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎË. ¿ÍÓ ÁÂÏˇÚ‡  Í‡ÒË‚‡ Ò˙Ò ÁÂÎÂÌË̇ڇ Ë ˆ‚ÂÚˇÚ‡, ÚÓ ÌÂ͇ Ë ‚ ‰Û¯ËÚ ÌË ‡Áˆ˙ÙÌ‡Ú ˆ‚ÂÚˇÚ‡ ̇ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎÚ‡. œËÓ‰‡Ú‡ Ò ÔÓÏÂÌˇ, ÌÂ͇ Ë ÌË ÔÓÏÂÌËÏ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË ‚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ̇ ÔÓÒÓ͇ - ‰‡ Ò ÛÒÏËı‚‡Ï Ôӂ˜ ‰ËÌ Ì‡ ‰Û„ Ë ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ÛÒÏ˂͇ڇ  Á‰‡‚Â, ‰‡ ·˙‰ÂÏ ÔÓÒÌËÁıÓ‰ËÚÂÎÌË Ë ‰‡ ÒË ÔÓ˘‡‚‡ÏÂ. ƒÓ· ˘Â  Á‡ Ì‡Ò ‰‡ Ò˙·Û‰ËÏ ÓÔÚËÏËÒÚ‡ ‚ Ò· ÒË Ë ‰‡ Ò ÓÚ˙‚ÂÏ ÓÚ ÔÂÒËÏËÁχ, ‰‡ Ò‚ËÍÌÂÏ ‰‡ ÏËÒÎËÏ ÔÓÁË-

ÚË‚ÌÓ, ‰‡ Ò ӷ˘‡ÏÂ Ë ‰‡ ÒË ÔÓχ„‡Ï ‚Á‡ËÏÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ, ÔÓχ„‡ÈÍË Ì‡ ‰Û„Ëˇ, ÔÓχ„‡Ï ̇ Ò· ÒË, ÍÓ„‡ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ Â Â„ÓËÒÚ Ôӂ˜ ÓÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ, ‚Â‰Ë Ì‡ Ò· ÒË Ë Ì‡ ‰Û„ËÚÂ. ÕÂ͇ ÔÂÁ ÚÓÁË ÔË͇ÁÌÓ Í‡ÒË‚ ÒÂÁÓÌ ‰‡ ‰Ó͇‡Ï ÔÓÎÂÚÚ‡ Ë ‚ ‰Û¯ËÚ ÒË Ë ÚÓÁË "ÒÂÁÓÌ" ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ Ú‡Ï Á‡‚Ë̇„Ë. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÌÂ˘Ó ÔÂÁ ÔÓÎÂÚÚ‡, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÓÔ·˜‡Ú ÌˇÍÓË ÓÚ Ì‡Ò,  ÔÓÎÂÚ̇ڇ ÛÏÓ‡. ¿ÍÓ ‚ ıÛ·‡‚ËÚ ÔÓÎÂÚÌË ÛÚËÌË Ì Ò Ò˙·Ûʉ‡Ú ‚ÂÒÂÎË Ë ÊËÁÌÂÌË, ‡, ̇ÔÓÚË‚, ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú Ò ËÁÏÓÂÌË Ë ËÁÚÓ˘ÂÌË, ·ÂÁ ̇ÒÚÓÂÌËÂ, ‚ÂÓˇÚÌÓ ËχÚ ÔÓÎÂÚ̇ ÛÏÓ‡, ÌÓ ÌÂ͇ Ì Á‡·‡‚ˇÏÂ: ÔÓÎÂÚ̇ڇ ÛÏÓ‡ Ì  ·ÓÎÂÒÚ. ”ÏÓ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ò ÛÒ¢‡ ÔÂÁ ÔÓÎÂÚÚ‡,  ÎÂ͇ ÓÚÔ‡‰Ì‡-

ÎÓÒÚ, ÎÂÍÓ ËÁÚÓ˘ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ̇Û¯ÂÌˡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ Ó„‡ÌËÁχ, ËÏÛÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ  ÓÚÒ··Ì‡Î‡ ÔÂÁ ÁËχڇ ÓÚ ÔÂ͇‡ÌËÚ ̇ÒÚËÌÍË Ë Ì‡Ï‡ÎÂ̇ڇ ÍÓÌÒÛχˆËˇ ̇ ÔÂÒÌË ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë ÁÂÎÂ̘ۈË, ‚ÎˡÌË  Ó͇Á‡Î‡ Ë ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰‚ËÊÂÌË ÔÂÁ ÒÚÛ‰ÂÌˡ ÒÂÁÓÌ. œÓÏˇÌ‡Ú‡ ‚ ÚÓÔÎË̇ڇ Ë ‚·ÊÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚˙Á‰Ûı‡, ÔÓÏÂÌËÚ ‚ ÈÓÌÌÓÚÓ ‡‚ÌÓ‚ÂÒË Ò˙˘Ó Ó͇Á‚‡Ú Ò‚ÓÂÚÓ ‚ÎˡÌËÂ. Ó„‡ÚÓ „Ó‚ÓËÏ Á‡ ÔÓÎÂÚ̇ ÛÏÓ‡, ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÎÂÍÓ ÌÂ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË - ÎÂ͇ ÛÏÓ‡, ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ò˙˜Âڇ̇ Ò ÎËÔÒ‡ ̇ ‡ÔÂÚËÚ, ÓÚÔ‡‰Ì‡ÎÓÒÚ, ÌÓ ‡ÍÓ ÚÂÁË ÔËÁ̇ˆË Ì ÓÚÏËÌ‡Ú Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ò‰ÏˈË, ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÔÓÒÂÚÂÚ ÎÂ͇, Á‡˘ÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÌˇÍ‡Í‚Ó ÙËÁ˘ÂÒÍÓ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ.

Æåíèòå ñå îïëàêâàò îò ãëàâîáîëèå, à ìúæåòå - îò çàáîëÿâàíèÿ íà ñúðöåòî На каква възраст и от кои заболявания трябва да се пазят жените?

П Р О Д Ъ Л Ж Е Н И Е ОТ С Т РА Н И Ц А 1 œÓ-˜ÂÒÚËÚ ÓÔ·͂‡Ìˡڇ ÓÚ ·ÓÎÍË ÔË ÊÂÌËÚÂ, Ë ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ „·‚Ó·ÓÎˡڇ ËÏ, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ Ï˙ÊÂÚ Ò ‰˙ÎÊ‡Ú Ì‡ ÔÓÌËÊÂÌˡ Ô‡„ ̇ ·ÓÎ͇ڇ ÔË Úˇı. “ËÂÓˉÌËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ÔË ÊÂÌËÚ Ò Ò¢‡Ú 5 Ô˙ÚË Ôӂ˜ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ï˙ÊÂÚÂ. œ˘Ë̇ڇ Á‡ ÚÓ‚‡  هÍÚ˙Ú, ˜Â ·ÂÏÂÌÌÓÒÚÚ‡ Ë ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ÔÓ‚Îˡ‚‡Ú ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÚËÂÓˉÌËÚ ıÓÏÓÌË. ΔÂÌËÚ ‚ ̇Ô‰̇· ‚˙Á‡ÒÚ ·ÓΉۂ‡Ú ‰‚‡ Ô˙ÚË Ôӂ˜ ÓÚ ‚χÚ˘ÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ (ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚χÚÓˉÂÌ ‡ÚËÚ) Ë ÒÍÎÂÓÁ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ï˙ÊÂÚÂ. ÃÓÊ ·Ë ËÏÂÌÌÓ ÔÓ‡‰Ë Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ ÔÂËÓ‰˙Ú Ì‡ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÊÂÌËÚÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ 3-8 „Ó‰ËÌË. œÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡, ˜Â ÊÂÌËÚ ҇ ÔÓ-˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË, Ú ҇ ÔÓ-ÒÍÎÓÌÌË Í˙Ï ÔÒËı˘ÂÒÍË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ. Œ˜‡Í‚‡Ìˡڇ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ÊÂ̇ڇ, ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ, ˜Â Ò ̇ÏË‡Ú ÔÓ‰ ̇ÚËÒ͇ ̇ ‰Û„ËÚÂ, Ë ·ËÓÎӄ˘ÌËÚ هÍÚÓË „Ë ÔÓ‰ÚËÍ‚‡Ú Í˙Ï ‰ÂÔÂÒˡ. —˙‰Â˜ÌÓ-Ò˙‰Ó‚ËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ÔË ÊÂÌËÚ ‰Ó 40-50-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ Ò Ò¢‡Ú ÔÓ-χÎÍÓ. ’ÓÏÓÌ˙Ú Ì‡ ÊÂÌÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ Ò˙‰Â˜ÌÓ-Ò˙‰Ó‚ËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ. ÕÓ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ̇ ÔÓˇ‚‡Ú‡ ËÏ ‚ ÔÓ-̇Ô‰̇ÎËÚ ‚˙Á‡ÒÚË Ò ËÁ‡‚Ìˇ‚‡ Ò Ú‡ÁË ÔË Ï˙ÊÂÚÂ. Õ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Á‡·‡‚ˇ, ˜Â ÔË ÊÂÌËÚ ̇‰ 65-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË ÔÓ·ÎÂÏË Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò Ò˙‰Â˜ÌËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò˙ˆÂÚÓ Ë Í˙‚ÓÌÓÒÌËÚ Ò˙‰Ó‚ ̇ ÊÂÌËÚ Ò ÔÓ‚Îˡ‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÒÚÂÒ‡. —ÚÂÒÓ‚Ë Ò˙ÒÚÓˇÌˡ ͇ÚÓ Á‡„Û·‡Ú‡ ̇ ·ÎËÁ˙Í, ‡Á‚Ó‰, ‰˙΄ËÚ ˜‡Òӂ ̇ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ‚ÂÏ ËÁÔ‡‚ˇÚ ÊÂÌËÚ Ô‰ "ÒË̉Óχ ̇ ̇‡ÌÂÌËÚ Ò˙ˆ‡". ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ıËÔÂÚÓÌˡڇ Ò Ò¢‡ ˜ÂÒÚÓ ÔË ‰‡ÏËÚ ‚ ̇Ô‰̇· ‚˙Á‡ÒÚ. "ÃÂÚ‡·ÓÎËÚÌËˇÚ ÒË̉ÓÏ" (Ò‚˙-

12-21 години През този период при младите момичета най-често се срещат проблемите при храненето. Булимия - силно повишен апетит на психическа основа, и анорексия - загуба на апетит, също на психическа основа. Заедно с това анемията, депресията, болките при менструация, възпаленията на пикочните пътища и синдромът на чувствителните черва също влияят много на жените в млада възраст.

Á‡Ì Ò Ì‡‰ÌÓÏÂÌÓÚÓ Ú„ÎÓ), ·ÓÎÂÒÚÚ‡ ̇ ÏÓ‰ÂÌˡ ‚ÂÍ,  ÏÌÓ„Ó ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌ ÔË ÊÂÌËÚÂ. 50 ̇ ÒÚÓ ÓÚ Úˇı ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ ÏÂÚ‡·ÓÎËÚÂÌ ÒË̉ÓÏ. œË Ï˙ÊÂÚ ·ÓΉۂ‡˘ËÚ ҇ 30%. ¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ ̇ ÍÓÒÚÌË Ë ÒÚ‡‚ÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ÔË ÊÂÌËÚ Ò˙˘Ó  ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡. 80% ÓÚ ·ÓΉۂ‡˘ËÚ ÓÚ ÓÒÚÂÓÔÓÓÁ‡ Ò˙˘Ó Ò‡ ÊÂÌË. "—Ë̉ÓÏ˙Ú Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚ ˜Â‚‡", ÍÓÈÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò ·ÓÎÍË ‚ ÒÚÓχı‡, ÔÓ‰ÛÚÓÒÚ, Á‡ÔÂÍ Ë ‡ÁÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ò˙˘Ó Ò Ò¢‡ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÔË ÊÂÌËÚÂ. œË Ï˙ÊÂÚ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ Ò Ò¢‡Ú ÒÂËÓÁÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˆË„‡ËÚÂ. ≈‰ÌÓ ÓÚ Úˇı  ‡Í˙Ú Ì‡ ·ÂÎˡ ‰Ó·. «ÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ̇ ÒÚÓχı‡, Ô‡ÌÍ‡҇ Ë ÔÓÒÚ‡Ú‡Ú‡ Ò˙˘Ó Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò Úˇı.

¬ÌÂÁ‡ÔÌËÚ ÏÓÁ˙˜ÌË Í˙‚ÓËÁÎË‚Ë Ë ËÌÒÛÎÚËÚ Ò Ò¢‡Ú Ôӂ˜ ÔË Ï˙ÊÂÚ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÊÂÌËÚÂ. "—Ë̉ÓÏ˙Ú Ì‡ ÌÂÒÔÓÍÓÈÌËÚ Í‡Í‡" Ò˙˘Ó Ò Ò¢‡ Ôӂ˜ ÔË Ï˙ÊÂÚÂ. «‡·ÓΡ‚‡Ìˡڇ ̇ „ÓÌËÚ ‰Ëı‡ÚÂÎÌË Ô˙Úˢ‡, ̇ ·˙·ˆËÚÂ Ë ‰Ë‡·ÂÚ˙Ú Ì Ô‡‚ˇÚ ‡Á„‡Ì˘ÂÌË ÏÂÊ‰Û Ï˙ʇ Ë ÊÂ̇ڇ. ŒÚ ̇Ô‡‚ÂÌÓÚÓ ‰ÓÚÛÍ ÓÔËÒ‡ÌË Ò ‚Ëʉ‡, ˜Â ÊÂÌËÚ ·ÓΉۂ‡Ú Ôӂ˜ ÓÚ Ï˙ÊÂÚÂ. ÕÓ ‡ÍÓ ÊÂÌËÚ ҇ Á‡ÔÓÁ̇ÚË ÓÚ̇˜‡ÎÓ Ò ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ Ò Ò¢‡Ú, ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô‰ÔËÂÏ‡Ú Ì‡‚ÂÏ ÌÛÊÌËÚ ÔÓÙË·ÍÚ˘ÌË ÏÂÍË. «‡ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ‰‡ ÓÚˉ‡Ú Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ ÎÂ͇. —Ή 40-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ, ‡ÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇  ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒË Ô‡‚ˇÚ Ô˙ÎÌË Í˙‚ÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ.

25-50 години Жените, които започват да навлизат в периода на средната възраст, повече се срещат с гинекологични проблеми. Заедно с това заболяванията на гърдата, тиреоидните заболявания, болките в кръста, синдромът на чувствителните черва, склерозата също са едни от най-срещаните оплаквания на жените на средна възраст. Над 50 години Жените в напреднала възраст се оплакват най-много от остеопороза. С развоя на тази болест може да се появят и болки в кръста и гърба, намаляване на ръста, болки в костите и ставите, прегърбване. Второ място заемат сърдечните заболявания. Но в тази възраст те се подтикват повече от хипертонията, диабета и пушенето на цигари. Дилек Гюрай


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 13 - 19 ÀÏÐÈË 2009

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

10

| |

| 15

16

20

| |

13

14

25

27

|

|

35

38

32

| 39

41

|

9

| |

19

26

|

36

| 29

|

30

| |

|

8

23

33

|

7

12

22

28

|

6

18

|

24

31

|

17

21

|

11

5

37

34

|

40

42

Съставил: Мехмед Кечиджи, с. Ясенково, обл. Шумен

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 ÃÂÚ‡Î̇ ΡÒ͇ ÙÓχ. 5 –ËÏÒ͇ ·Ó„ËÌˇ ̇ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ Ó„ÌË˘Â Ë Ó„˙Ìˇ. 10 —Ú‡Ó„˙ˆÍË ÔÓÂÚ, ì»Îˇ‰‡î Ë ìŒ‰ËÒ¡î. 12 ‘ÂÌÒÍË ‰‡Ï‡ÚÛ„ (16061684), ì’Ó‡ˆËËî. 13 À‰ÌËÍ ‚ ¿ÌÚ‡ÍÚˉ‡, ˛Ê̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÏÓ –ÓÒ. 15 À„Ẩ‡ÂÌ ·ËÚ‡ÌÒÍË „‡‰. 17 ƒÛıÓ‚ ÏÛÁË͇ÎÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. 19 ÀÛ‰ÓÎÙÓ‚ÓÚÓ ˜ËÒÎÓ. 20 œÂÔË̇ÚÂÎÂÌ Á̇Í. 22 ¡ÓÎÂÒÚÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, χÎÓÍ˙‚ËÂ. 24 “„ÎÓ Ò ÓÔ‡Íӂ͇ڇ. 26 œˡÚÂÎ, ‰Û„‡. 27 œÛÒÚËÌÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓ. 29 —˙ËÏÂÌÌËÍ.

32 ÕÂ΄‡ÎÌÓÚÓ ËÏ ̇ —Ú‡ÌÍ ƒËÏËÚÓ‚. 34 œÂÒÂÌ Ì‡ ÀËÎË »‚‡ÌÓ‚‡. 36 ‘ÂÌÒ͇ ÍËÌÓ‡ÍÚËÒ‡. 38 ˙‚ÓÌÓÒÂÌ Ò˙‰. 40 ¬Ó‰ÌÓ „˙·Ì‡˜ÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓ, ÍÓÂÚÓ ‰Ë¯‡ Ò ıËΠ(ÏÌ.˜.). 41 —·ÓÂÌ ‚ˉ ‰˙΄ÓÓÔ‡¯‡ÚË Ô‡Ô‡„‡ÎË. 42 œÓ˜ÛÚ ÚÛÒÍË Ô‚ˆ.

ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 ¡ÓÎÂÒÚ Ì‡ ‰Â·ÂÎÓÚÓ ˜Â‚Ó. 2 ≈‰ËÌˈ‡ Á‡ ÂÎ. Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ. 3 Õ‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ÏÓÒÍË ·ÓÁ‡ÈÌËÍ. 4 √ÂÓÈ Ì‡ ŒÏË. 6 Ç͇ ̇¯Ë ÂÎÂÍÚÓ͇Ë. 7 Ã˙ÊÍÓ ˜Â‰Ó. 8 ÃÂÒÚÓËÏÂÌËÂ.

9 ¬ÓÂÌÌË ÒËÎË Ì‡ ‰̇ ‰˙ʇ‚‡. 11 ’Ë˘Ì‡ ÌÓ˘Ì‡ ÔÚˈ‡. 13 ≈„ËÔÂÚÒÍÓ ·ÓÊÂÒÚ‚Ó. 14 ¿‡·Ò͇ ÒÚÓÎˈ‡. 16 ¿ÁˇÚÒÍË ÒÚÛÌÂÌ ÏÛÁË͇ÎÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. 17 ¡˙΄‡ÒÍË ÔÓÂÚ ÓÚ ÓÏÒÍË ÔÓËÁıÓ‰. 18 ÕÂÒ˙˜ÂÌ, „ÎÛÔÓ‚‡Ú ˜Ó‚ÂÍ. 19 ÃÓÒÍË ‡Á·ÓÈÌËÍ. 21 ÿÓÚ·̉ÒÍË ÓÒÚÓ‚. 23 œ˜ÂÎÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ. 25 œÒ‚‰ÓÌËÏ Ì‡ ƒ. œÓΡÌÓ‚. 27 ƒÓχ¯ÌÓ ÏÎÂÍÓ‰‡ÈÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓ. 28 –Ó‰ÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ì‡ –Ó·ÂÒÔËÂ. 30 √ÂÓÈ Ì‡ …Ó‰‡Ì …Ó‚ÍÓ‚. 33 √ÂÓÈ ÓÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍˡ “¬ ÒÂˇΠì“ÛËÌ œËÈÍÒî. 35 ¬ËÁ‡ÌÚËÈÒ͇ ÔËÒ‡ÚÂÎ͇. 37. Œ·‡Á.

ËÅÑÍÎ

СУДОКУ 9

4

1

8

7

2

8

4

5

7

8

5 3 1

5

4

7

2

3

1

6

2

3

6

3 4

ÑÐÅÄÍÎ

1

В ИЦОВЕ ≈‰ËÌ Ë·‡ Ò ı‚‡ÎË Ì‡ ÍÓ΄ËÚ ÒË: - ¬˜Â‡ ı‚‡Ì‡ı ÂÈ-ڇ͇‚‡ ˘Û͇, ͇ÚÓ ˙͇ڇ ÏË! - —ÚË„‡ ·Â, Ú‡ÍË‚‡ ÍÓÒχÚË ˘ÛÍË ÌˇÏ‡. ☺ ☺ ☺ –Ë·‡ Ò ‚˙˘‡ ÓÚ ˇÁÓ‚Ë‡, ̇‡ÏËÎ Ó„ÓÏÂÌ ¯‡‡Ì ÔÓÌ 15 ÍË·. ¬Î‡˜Ë Ò ‰‚‡Â‰‚‡, Ô„˙·ÂÌ ÔÓ‰ ÚÂÊÂÒÚÚ‡ ÏÛ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó ËÁÔ‚‡‚‡ ‰Û„ Ë·‡, ÔÓÏ˙Í̇ΠÍÓÙ‡ ‰·ÌË Ë·ÍË: - '‚Ó ÒÚ‡‚‡, Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡ Ë·‡ ÎË ı‚‡Ì‡ ˆˇÎ ‰ÂÌ? ☺ ☺ ☺ Àӂˆ ÔÓ͇ÌËÎ ‰Û„‡Ë Ì‡ ‚˜Âˇ Ë „Ë „ÓÒÚËÎ Ò ÌˇÍ‡Í˙‚ Ô‚˙ÁıÓ‰ÂÌ ‡ÔÂÚËÚÂÌ ‰Ë‚˜. √ÓÒÚËÚ ӯۯ͇ÎË ‚Ò˘ÍÓ Ë „Ó Á‡ÔËÚ‡ÎË Í‡Í‚Ó Â ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ËÏ Â

ÔÓ‰ÌÂÒ· ‰ÓχÍËÌˇÚ‡. - ‡Í ͇͂Ó, ˜Â ÚÓ‚‡  Á‡ÂÍ! - fl, Óډ „Ó Ì‡ÏÂË ÚÓˇ Á‡ÂÍ ÔÓ Ì‡¯Ú ÏÂÒÚ‡! - ¿ÏË ‚˜Â‡, Ú‡Ï˙Ì ËÁÎËÁ‡Ï ÓÚ Í˙˘Ë, „Ó „Ή‡Ï ÚÓ˜ÌÓ Ô‰ ÏÂÌ Á‡Â͇, ÒÚÓË Ô‰ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë Ï „Ή‡... ¬‰Ë„̇ı Ôۯ͇ڇ, ·‡‡Ï ÚÓ˜ÌÓ ‚ ‰ÂÒˇÚ͇ڇ... Ì ÛÒÔˇ Ë Â‰ÌÓ "ÏˇÛ" ‰‡ ͇ÊÂ! ☺ ☺ ☺ ÕˇÍ‡Í˙‚ Ô˘ ‚Ó‰Ë ÔˡÚÂÎ͇ڇ ÒË Á‡ Ë·‡. œÓ ÌˇÍÓ ‚ÂÏ ڡ „Ó ÔËÚ‡: - »Á‚ËÌˇ‚‡È, Ëχ¯ ÎË ÂÁÂ‚ÌË ÔÂ‡? - ƒ‡, Á‡˘Ó? - ÃÓÂÚÓ Ò ÒÎÛ˜Ë ‰ÂÙÂÍÚÌÓ, ÔÂ‰Ë Ï‡ÎÍÓ ÔÓÚ˙̇. ☺ ☺ ☺ ƒ‚‡Ï‡ ÔˡÚÂÎË ÓÚ˯ÎË Ì‡ Ò‡Ù‡Ë, ÌÓ ÔÓÔ‡‰Ì‡ÎË Ì‡

Î˙‚ÒÍÓ Î„ӂˢÂ. ≈‰ËÌËˇÚ Á‡‰ËÎ Ôۯ͇ڇ Ë Á‡˜‡Í‡Î, ÔˈÂ΂‡ÈÍË Ò ‚ Î˙‚‡. ƒÛ„ËˇÚ Ò ͇˜ËΠ̇ ·ÎËÁÍÓÚÓ ‰˙‚Ó Ë Á‡Ì‡Âʉ‡Î: - ÕˇÏ‡ ÒÚ‡¯ÌÓ, ‡ÍÓ Ì ۈÂÎ˯ Ô˙‚ˡ, Á‡‰ ÌÂ„Ó Ë‰‚‡ Ӣ ‰ËÌ. ☺ ☺ ☺ —˙‰Ëˇ Í˙Ï ÔÓ‰Ò˙‰ËÏˡ: - «‡˘Ó ÒÚÂΡıÚ ÔÓ ÊÂÚ‚‡Ú‡? - œÓÏËÒÎËı, ˜Â  „ÎË„‡Ì. - ¿ ÍÓ„‡ ‡Á·‡ıÚ „¯͇ڇ ÒË? - Ó„‡ÚÓ „ÎË„‡Ì˙Ú ÓÚ‚˙̇ ̇ Ó„˙Ìˇ. ☺ ☺ ☺ - «‡˘Ó  ÒÍ˙Ò‡Ì ¯ÌÛ˙Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ̇ڇ ‚Ë ÒÎÛ¯‡Î͇? - ¬˜Â‡ Ï˙Ê˙Ú ÏË Ó·ˇÒÌˇ‚‡¯Â ̇ ‰ËÌ ÔˡÚÂÎ ÍÓÎÍÓ „ÓÎˇÏ‡ Ë·‡  ı‚‡Ì‡Î.

Отговори на кръстословицата от предишния брой: Водоравно: 1. Ратай. 5. Акари. 10. Омир. 12. Арал. 13. Ами. 15. Ав. 17. Слова. 19. Ен. 20. Наим (Сюлейманоглу). 22. Карима (Ана). 24. Слон. 26. Немо (Капитан). 27. Каолин. 31. Ал. 32. Асена. 34. Ал. 36. Ати. 38. Алим. 40. Илав. 41. Тимок. 42. Орало. Отвесно: 1. Роман. 2. Ам. 3. Тим. 4. Ар. 6. Ка. 7. Аро. 8. Ра. 9. Илона. 11. Смок. 13. Ал. 14. Иван. 16. Васал. 17. Смола. 18. Арена. 19. Емона. 21. Ило. 32. Име. 25. Ниса. 27. Карат. 28. Нето. 30. Олово. 33. Ни. 35. Рим. 37. Ола. 39. Мо. 40. Ир.

7

1

9

8

3

8

2

5

7

9

6

2

9

8

3

4

3

9

2 6

3

4

5

1

1 2

1

9

4

4 9

3

5

8 9

6

7

4

5 8

5

6

2 Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

2

7

9

1

ÑÐÅÄÍÎ

7

6

9

8

5

4

1

2

3

5

8

1

4

7

6

3

2

9

4

5

1

7

3

2

6

9

8

3

6

4

8

9

2

5

7

1

8

3

2

1

9

6

4

5

7

2

7

9

3

1

5

8

6

4

9

1

3

2

4

8

7

6

5

8

2

7

5

6

4

1

9

3

2

8

6

5

1

7

9

3

4

6

4

3

9

2

1

7

5

8

5

7

4

3

6

9

8

1

2

1

9

5

7

8

3

6

4

2

6

9

8

4

2

5

3

7

1

9

1

6

2

3

7

4

8

5

3

4

5

9

7

1

2

8

6

4

3

8

6

5

9

2

1

7

1

2

7

6

8

3

5

4

9

7

5

2

1

4

8

9

3

6

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ & ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ Ñ ÍÈÌÊÀ : ÒÓÐ Ã ÓÒ Å Íà ÈÍ

13 - 19 ÀÏÐÈË 2009

Вечерята е важна, но не прекалявайте – организмът се готви за почивка.

Êàêâî äà ÿäåì ïðåäè ñúí —Ë„ÛÌÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË Â ÔÓÁ̇ڇ ÒΉ̇ڇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ: ÓÔËÚ‚‡Ï Ò ‰‡ Á‡ÒÔËÏ, ‡ Ì ÏÓÊÂÏ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÏÓÊÂÏ ‰‡ Ô˷„ÌÂÏ ‰Ó ÌˇÍÓ Ò˙ÌÓÚ‚ÓÌÓ, ÌÓ ‰‡ÎË ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡  Ô˙‚ËˇÚ ÌË ËÁ·Ó. œÓ-‰Ó·  ÔÓÒÚÓ ‰‡ Ò ̇ۘËÏ ‰‡ ÍÓÌÍÚÓÎË‡Ï ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ı‡Ì‡ ̇ ‚˜Âˇ, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ ÓÒÚ‡‚ËÏ Á‡ ‰ÂÒÂÚ ÌˇÍÓÈ ÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚‡Ú Á‡ Á‡ÒÔË‚‡ÌÂÚÓ. “ÂÁË ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚÔÛÒÍ‡Ú Ì‡Ô„̇ÚËÚ ÏÛÒÍÛÎË, ÛÒÔÓÍÓˇ‚‡Ú ÌÂ‚̇ڇ ÒËÒÚÂχ, ÒÚËÏÛÎË‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ıÓÏÓÌËÚÂ, Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡˘Ë Ò˙Ìˇ (ÒÂÓÚÓÌËÌ Ë Ï·ÚÓÌËÌ), Ë Ì ̇ÚÓ‚‡‚‡Ú ÒÚÓχı‡. œÓÎÂÁÌÓ Â ÔÂ‰Ë Ò˙Ì ‰‡ Ò ËÁˇ‰Â ‰ËÌ ·‡Ì‡Ì. ¡‡Ì‡ÌËÚ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÒÂÓÚÓÌËÌ, Ï·ÚÓÌËÌ Ë Ï‡„ÌÂÁËÈ - ÏËÌÂ‡Î, ÍÓÈÚÓ ÒÔÓχ„‡ Á‡ ÓÚÔÛÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÛÒÍÛÎËÚÂ.

»Á‚ÂÒÚÌÓ Ë ËÁÔËÚ‡ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Â ˜‡ˇÚ ÓÚ Î‡È͇. “ˇ Ì ̇Ô‡ÁÌÓ Á‡Âχ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ Ò‰ ÛÒÔÓÍÓˇ‚‡˘ËÚ ̇ÔËÚÍË, Á‡˘ÓÚÓ ÔËÚÂʇ‚‡ ÎÂÍ Ò˙ÌÓÚ‚ÓÂÌ ÂÙÂÍÚ Ë Â Ë‰Â‡ÎÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Á‡ ·ÍÒ‡ˆËˇ. ÃÌÓ„Ó ıÓ‡ ÔÂ‰Ë Ò˙Ì ÔËˇÚ ÚÓÔÎÓ ÏΡÍÓ. œÓ ÔË̈ËÔ ‚ ÏΡÍÓÚÓ Ò Ò˙‰˙ʇ ÚËÔÚÓÙ‡Ì - ‡ÏËÌÓÍËÒÂÎË̇, ÍÓˇÚÓ Ëχ ÛÒÔÓÍÓˇ‚‡˘Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ‡ Ë Ò˙‰˙ʇ ‰ÓÒÚ‡ ͇ΈËÈ, ÍÓÈÚÓ ÔÓχ„‡ ̇ ÏÓÁ˙͇ ‰‡ ÛÒ‚ÓË ÚËÔÚÓه̇. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏΡÍÓÚÓ ‚ÎËˇÂ Ë Ì‡ ÔÒËıË͇ڇ. “Ó ‚˙˘‡ ˜Ó‚Â͇ Í˙Ï ÛÒ¢‡Ìˡڇ ÓÚ ‡ÌÌÓÚÓ ‰ÂÚÒÚ‚Ó, ÍÓ„‡ÚÓ ·ÛÚËÎ͇ڇ Ò ÏΡÍÓ ÓÎˈÂÚ‚Óˇ‚‡ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ë Û˛Ú‡. ¬ ÚÓÔÎÓÚÓ ÏΡÍÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‰Ó·‡‚Ë ·ËÎÍÓ‚ ˜‡È Ò Ï‡ÎÍÓ Ï‰. «‡ı‡Ú‡ ‚ „ÓÎÂÏË ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÏÛÎË‡ ÌÂ‚̇ڇ ‰ÂÈÌÓÒÚ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Ì Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡,

ÌÓ Ï‡Î͇ڇ ‰ÓÁ‡ „βÍÓÁ‡ Á‡ÒÚ‡‚ˇ ÏÓÁ˙͇ ‰‡ ·ÎÓÍË‡ ÓÂÍÒË̇ - ̇ÒÍÓÓ ÓÚÍËÚ Ì‚ÓıÓÏÓÌ, ÓÚ„Ó‚ÓÂÌ Á‡ ‚˙Á·Ûʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎÂÚÍËÚÂ. Œ·ËÎÌÓÚÓ ı‡ÌÂÌ ÔÂ‰Ë Ò˙Ì Ì  ÌËÍ‡Í ‰Ó·‡ ˉ¡. ¬ÒÂ Ô‡Í ÒÚÓχı˙Ú ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÔÂÚÓ‚‡Ë ÓÚ Ï‡ÎÍÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ô˜ÂÌË Í‡ÚÓÙË, ÍÓËÚÓ ÔÓ„Î˙˘‡Ú ÍËÒÂÎËÌËÚÂ, ÔÂ˜Â˘Ë Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚËÔÚÓÙ‡Ì. «‡ ‰‡ Ò Á‡ÒËÎË ÛÒÔÓÍÓËÚÂÎÌËˇÚ ÂÙÂÍÚ, ͇ÚÓÙËÚ ÏÓ„‡Ú Ò ̇χ˜Í‡Ú Ò Î˙Êˈ‡ ÚÓÔÎÓ ÏΡÍÓ. ÇÎ͇ ÍÛÔ˘͇ Ò Ó‚ÂÒÂÌË ˇ‰ÍË (‰Ó·˙ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Ï·ÚÓÌËÌ) Ò˙˘Ó ÛÚÓΡ‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ „·‰ Ë ÌˇÏ‡ ‰‡ ÔÓÔÂ˜Ë Ì‡ Ò˙Ìˇ. ¬ ˇ‰ÍËÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‰Ó·‡‚Ë Ï‡ÎÍÓ Ï‰. ¿ÍÓ ÒÚ ÔÂ̇Ô„̇ÚË ËÎË ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ ‰ÂÔÂÒˡ, ‰Ó·‡‚ÂÚ ‚ Ó‚ÂÒÂÌËÚ ˇ‰ÍË Ë ‰‚ ˜.Î. ÎÂÌÂÌÓ ÒÂÏÂ. “Ó Â ·Ó„‡ÚÓ Ì‡ ÓÏ„‡-3 χÒÚÌË ÍËÒÂÎË-

ÌË. ÿÂÔ‡ ·‡‰ÂÏË (Ú Ò˙‰˙Ê‡Ú ÚËÔÚÓÙ‡Ì Ë Ï‡„ÌÂÁËÈ) Ò˙˘Ó ˘Â ÛÎÂÒÌË Á‡ÒÔË‚‡ÌÂÚÓ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ·‡‰ÂÏËÚ ҇ ÔÓÎÂÁÌË Á‡ Ò˙ˆÂÚÓ. «‡Â‰ÌÓ Ò ˜‡ˇ ÓÚ Î‡È͇ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔËÂÏÂÚÂ Ë Ï‡Î͇ ÙËÎËÈ͇ Ô˙ÎÌÓÁ˙ÌÂÒÚ ıΡ·, ÍÓÈÚÓ ÒÚËÏÛÎË‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÌÒÛÎËÌ, ÍÓÈÚÓ ÔÓχ„‡ ̇ ÚËÔÚÓه̇ ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì ‰Ó ÏÓÁ˙͇, Í˙‰ÂÚÓ Ò Ô‚˙˘‡ ‚ ÒÂÓÚÓÌËÌ. ƒÛ„ ‰Ó· ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÚËÔÚÓÙ‡Ì Â ÔÛ¯ÍÓÚÓ ÏÂÒÓ. Õ Á‡·‡‚ˇÈÚÂ, ˜Â ÚËÔÚÓÙ‡Ì˙Ú ‰ÂÈÒÚ‚‡ ̇È-‰Ó· ̇ „·‰ÂÌ ÒÚÓχı Ë ÌÂ„Ó‚ËˇÚ ÂÙÂÍÚ Ò Á‡ÒË΂‡ ÓÚ ‚˙„ÎÂıˉ‡ÚËÚÂ, Á‡ÚÓ‚‡  ÔÓÎÂÁÌÓ ‚˜ÂˇÚ‡ ‰‡ Ò Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÔÛ¯ÍÓ ÏÂÒÓ Ë Ô˙ÎÌÓÁ˙ÌÂÒÚ ıΡ·. dieti.info ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÅÄËÀÃÀ

‘Ëχ Ú˙ÒË ÒÂÍÂÚ‡͇ - Ï·‰Ó ÏÓÏ˘Â, Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ë ÚÛÒÍË ÂÁËÍ. Тел.: (02) 925 13 87

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004

 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


ÑÏÎÐÒ

13 - 19 ÀÏÐÈË 2009

НОВАКЪТ "БРАУН ГП" ПОБЕЖДАВА, ФАВОРИТИТЕ САМО НАБЛЮДАВАТ »ÁÌÂ̇‰‚‡˘Ó Á‡ ÙÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ‘ÓÏÛ· 1 ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ه‚ÓËÚË ÚÓÁË ÒÂÁÓÌ Ò Ô‰ÒÚ‡‚ˇÚ Ôӂ˜ ÓÚ ÓÚ˜‡È‚‡˘Ó. ÕÓ Á‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ ÚÓ‚‡ ÌÓ‚ËˇÚ ÓÚ·Ó "¡‡ÛÌ √œ" ‚˜ ӄ·‚ˇ‚‡ Í·ÒË‡ÌÂÚÓ ÔË ÔËÎÓÚËÚÂ Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚÓËÚÂ. ÕÓ‚ËˇÚ ÓÚ·Ó ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1 "¡‡ÛÌ √œ" ÒÚ‡ÚË‡ ÒÂÁÓ̇ Ôӂ˜ ÓÚ ÔÂÙÂÍÚÌÓ, ÒΉ ͇ÚÓ ÒÔ˜ÂÎË ËÁÌÂ̇‰‚‡˘Ó Ô˙‚ËÚ ‰‚ Ò˙ÒÚÂÁ‡Ìˡ. œ˙‚ËˇÚ ÔËÎÓÚ Ì‡ ÓÚ·Ó‡ ƒÊÂÌÒ˙Ì ¡˙Ú˙Ì Â Ì‡ ‚˙ı‡ ̇ Ò‚ÓˇÚ‡ Ò·‚‡, ÒΉ ͇ÚÓ ‰ÓÌÂÒ Ôӷ‰ËÚÂ Ë Ó„Î‡‚ˇ‚‡ ‰ÌÓ΢ÌÓ Í·҇ˆËˇÚ‡ ÔË ÔËÎÓÚËÚÂ Ò 15 ÚÓ˜ÍË, Ô‰ Ò˙ÓÚ·ÓÌË͇ ÒË –Û·ÂÌÒ ¡‡ËÍÂÎÓ Ò 10 ÚÓ˜ÍË. »ÁÌÂ̇‰‚‡˘ËÚ ÔÓ·Â‰Ë Ì‡ "¡‡ÛÌ √œ" ‚˜ ÌÓÒˇÚ ‰Ë‚ˉÂÌÚË Ì‡ ÓÚ·Ó‡, ͇ÚÓ Ò‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÌˇÍÓÎÍÓ Ô‰ÎÓÊÂÌˡ Á‡ ÒÔÓÌÒÓÒÚ‚Ó. Õ‡ÈÏÌÓ„Ó ·ËÎË Á‡ÔËÚ‚‡Ìˡڇ ÓÚ ·ËÚ‡ÌÒÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÍÓËÚÓ ËÒ͇ÎË ‰‡ Ò ‡ÒÓˆËË‡Ú ̇ ̇ˆËÓ̇Î̇ ÓÒÌÓ‚‡ Ò ·‡ÁË‡Ìˡ ‚ ¡‡ÍÎË ÓÚ·Ó. —ÔÓ‰ ËÁÒΉ‚‡Ìˡڇ ÛÒÔÂı˙Ú Ì‡ ƒÊÂÌÒ˙Ì ¡˙Ú˙Ì ‚ Ô˙‚Ó-

България изкачи 7 места в ранглиста на ФИФА

ÚÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌË Á‡ ÒÂÁÓ̇  ËχΠÂÙÂÍÚ Á‡ 8 ÏÎÌ. Ô‡Û̉‡ Á‡ ÍÓÏÔ‡Ìˡڇ Virgin ̇ Ò˙ –˘‡‰ ¡‡ÌÒ˙Ì, ÍÓÈÚÓ ÔÓÏӄ̇ ̇ ÓÚ·Ó‡ ÔÂ‰Ë Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÒÂÁÓ̇. «‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ ÚÓ‚‡ „ÓÎÂÏËÚ ه‚ÓËÚË ÓÚ "ÇÍ·˙Ì" Ë "‘Â‡Ë" Ò‡ Ò‡ÏÓ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎË Ì‡ ÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ÔÂÁ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ ÒΉ ÓÚ˜‡È‚‡˘ÓÚÓ ÒË Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌ ‰ÓÒ„‡. Õ‡ 29 ‡ÔËÎ ÃÂʉÛ̇Ó‰ÌËˇÚ Ò˙‚ÂÚ Ì‡ ÏÓÚÓÌËÚ ÒÔÓÚÓ‚Â ˘Â ‡Á„ÎÂʉ‡ Ó·‚ËÌÂÌˡڇ Á‡ ÔÂÚ Ì‡Û¯ÂÌˡ, ËÁ‚˙¯ÂÌË ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ "ÇÍ·˙Ì" ÔÓ ‚ÂÏÂ Ë ÒΉ √‡Ì ÔË Ì‡ ¿‚ÒÚ‡Îˡ. Õ‡È-ÚÂÊÍÓÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡Í‡Á‡ÌË  ÓÚ·Ó˙Ú ‰‡ ·˙‰Â ÓÚÒÚ‡ÌÂÌ ÓÚ ¯‡ÏÔËÓ̇ڇ ̇ ‘ÓÏÛ· 1. —Ή ‰‚‡ Í˙„‡ "ÇÍ·˙Ì" Ëχ ‡ÍÚË‚ ÓÚ Â‰Ì‡ ÚӘ͇, ÍÓˇÚÓ À˛ËÒ ’‡ÏËÎÚ˙Ì ÒÔ˜ÂÎË ‚ √‡Ì ÔË Ì‡ Ç·ÈÁˡ. ¬ ÓÚ·Ó‡ ̇ ‰Û„Ëˇ Ù‡‚ÓËÚ "‘Â‡Ë" Ì¢‡Ú‡ ÌËÍ‡Í Ì ҇ ÓÁÓ‚Ë. “ËÏ˙Ú ‚ÒÂ Ó˘Â ÌˇÏ‡ ÒÔ˜ÂÎÂ̇ ÚӘ͇ Ë Á‡Âχ ÔÓÒΉÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ÓÚ-

Българският национален отбор по футбол се изкачи със 7 места в месечната ранглиста на ФИФА. Тимът на Станимир Стоилов в момента заема 20-ата позиция с актив от 840 точки. Прогресът на България се дължи на равенството 1:1 срещу Ирлан-

·ÓÌÓÚÓ Í·ÒË‡ÌÂ. “ÂÔ˙‚‡ Ô‰ÒÚÓˇÚ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡ÁËÒÍ‚‡ÌË ÔÓ·ÎÂÏËÚ Á‡ ̇È-ÎÓ¯Ëˇ ÒÚ‡Ú Ì‡ ÂÍËÔ‡ ÓÚ 17 „Ó‰ËÌË Ì‡Ò‡Ï, ͇ÚÓ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ‚Ò˘ÍÓ Â Ì‡È-ÒÍ˙ÔËˇÚ Ò˙‚ÂÚÌËÍ ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1 Ò „Ӊ˯̇ Á‡Ô·ڇ ÓÚ 5 ÏÎÌ. ‚Ó ÃËı‡ÂÎ ÿÛχıÂ. œ˘Ë̇ Á‡ ̇ÔÂÊÂÌËÂÚÓ, ÓÒ‚ÂÌ ÌÛÎÂ‚ËˇÚ ÚÓ˜ÍÓ‚ ‡ÍÚË‚ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, ÒÚ‡‚‡ Ë ÓΡڇ, ÍÓˇÚÓ ÃËı‡ÂÎ Ëχ ‚ ·ÓÍÒ‡ ̇ "‘Â‡Ë". »ÏÂÌÌÓ ÚÓÈ Â ‚ÁÂÎ ¯ÂÌËÂÚÓ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ „ÛÏË Á‡ ÏÓÍ˙ ‡ÒÙ‡ÎÚ Ì‡ ·ÓÎˉ‡ ̇ ËÏË –‡ÈÍÓÌÂÌ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ √‡Ì ÔË Ì‡ Ç·ÈÁˡ. ¬ÔÓÒΉÒÚ‚Ë ÚÓÁË ËÁ·Ó Ò Ó͇Á‡ „¯ÂÌ Ë Ô‰ÓÔ‰ÂÎË Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡  ËÏË Ì‡ ÔËÒÚ‡Ú‡ —Âԇ̄. "“Ó‚‡ ·Â¯Â ÎÓÚ‡ˡ, ÓÚ ÍÓˇÚÓ, Û‚Ë, Ì ÒÔ˜ÂÎËıÏÂ", ·ÍÓÌ˘ÂÌ ·Â ÃËı‡ÂÎ ÿÛχıÂ.

дия като гост на 28 март и победата над Кипър с 2:0 на 1 април. Първите три позиции остават непроменени, като лидер с 1729 точки е европейският шампион Испания, който вече няма поражение в 31 поредни мача. Втора е Германия с 1362 точки.

ZAMAN 9

Жална им майка! »Ï‡ı ̇ÏÂÂÌË ڇÁË Ò‰Ïˈ‡ ‰‡ ÍÓÏÂÌÚË‡Ï ‘ÓÏÛ· 1, Á‡˘ÓÚÓ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ÓÚ ÏÌÓ„Ó „Ó‰ËÌË Úˇ Ú˙„̇ Ò ÌÂÓ˜‡Í‚‡Ì ÒÚ‡Ú - ÔÓ‚‡Î Á‡ Ù‡‚ÓËÚËÚ "ÇÍ·˙Ì" Ë "‘Â‡Ë". ÕÓ ÚÓÁË ˆËÍ, ÍÓÈÚÓ Ì‡Ô‡‚Ëı‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚ ̇ "—Âԇ̄", Ï ÒÂÍ̇ Ë ˘Â ÒÔ‡ ‰ÓÚÛÍ, ‰‡ Ì ·˙‰‡ ÔÓ-ÍËÚ˘ÂÌ. ” Ì‡Ò Ú‡ÁË Ò‰Ïˈ‡ ÓÚÌÓ‚Ó Ì ÏË̇ ·ÂÁ Ò͇̉‡ÎË. √ÂÓÈ ·Â, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, “Ó‰Ó ¡‡ÚÍÓ‚, ÍÓÈÚÓ ‚ ÚËÔ˘Ìˡ ÒË ÒÚËΠ͇Á‡: "Δ‡Î̇ ËÏ Ï‡È͇ ̇ ¡‘—", "ÇÎÍÓ Â ÚˇÒ̇ ÛÎˈ‡ "»‚‡Ì ¿ÒÂÌ II", ÌÓ ·Â‰Ì‡ ‚Ë Â Ù‡ÌÚ‡Áˡڇ Í‡Í‚Ó „Ë ˜‡Í‡", Á‡Í‡ÌË Ò ‰‡ ÔÓÌåõìåä ‚Â‰Â "ÒËÌËÚÂ" Ìåõìåäîâ Í˙Ï ˆÂÌÚ‡Î‡m.mehmedov@zaman.bg Ú‡ ̇ ¡‘—, ̉ӂÓÎÂÌ ÓÚ Ò˙‰ËËÚÂ. »ÏÔÂˡڇ (¡‘—) ÓÚ„Ó‚ÓË Ò ‰ÂÍ·‡ˆËˇ: "¡‘— Ì ÏÓÊÂ Ë Ì ËÒ͇ ‰‡ ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ÌÂÒ‚˙¯Â̇ڇ ËÎË ÁΠ҂˙¯Â̇ ‡·ÓÚ‡ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÍÎÛ·." ƒÂÍ·‡ˆËˇÚ‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ Ò "ÔÂÁˉÂÌÚËÚ ̇ ÍÎÛ·Ó‚Â, ÓÒÓ·ÂÌÓ Ì‡ ‚Ӊ¢ËÚ ‚ "¿" „ÛÔ‡, Úˇ·‚‡ ˇÒÌÓ ‰‡ ÓÒ˙Á̇‚‡Ú ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‰ÛÏËÚ ÒË Ë ‰‡ Ò‡ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ ÔÓÌÂÒ‡Ú ÔÓÒΉÒڂˡڇ ÓÚ Úˇı". Õ‡ ‰ÛÏË ‚Ò˘ÍÓ ‰Ó· ͇Á‡ÌÓ, ÌÓ Ú˙„ÌÂÏ ÎË ‰‡ „Ή‡Ï ‰Â·ڇ, Û Ì‡Ò ÛÔÓËÚÓ Ò ÓÚ·ˇ„‚‡ ‰‡ Ò ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ͇͂ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ, ·ËÎÓ Á‡ ÌÂÛÒÔÂıË, ·ËÎÓ Á‡ ÁΠ҂˙¯Â̇ ‡·ÓÚ‡ ËÎË Á‡ ÌÂÒ‚˙¯Â̇ ڇ͇‚‡. œÓÒÚÓ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Ò ÌÓÒË Ò‡ÏÓ Ì‡ ‰ÂÍ·‡ˆËˇ, Ò‡ÏÓ ˜ÂÁ Á‡Ô·ıË. Õ ԇÍ, ‡ÏË ÓÚÌÓ‚Ó ÌˇÍÓÈ ‰Û„ ÌË Â ‚ËÌÓ‚ÂÌ Á‡ ̇¯ËÚ ÌÂÛÒÔÂıË. œÓ‰˙Îʇ‚‡ ÎË Ú‡Í‡ ‰‡ Ò ‰ÂÈÒÚ‚‡, ʇÎ̇ ÏÛ Ï‡È͇ ̇ ·˙΄‡ÒÍˡ ÙÛÚ·ÓÎ. Δ‡Î̇ ÏÛ Ï‡È͇ ̇ "¡‡ÈÂÌ Ã˛ÌıÂÌ", ÍÓÈÚÓ ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÓÎÓÒ Ò Ô‚˙̇ ‚ ·ÓÍÒÓ‚‡ ÍÛ¯‡ Á‡ ÍÓ„Ó ÎË Ì ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË. —Ή ͇ÚÓ ÔÂ‰Ë „Ó‰Ë̇ "«ÂÌËÚ" Ò ÔӉ˄‡ Ò ÎËÌÒÏ‡Ì Ë ÍÓÏÔ‡Ìˡ, ‘ÓÎÍÒ‚‡„ÂÌËÚ ÓÚ "¬ÓÎÒ·Û„" ÎÂÔ̇ı‡ ÔÂÚˈ‡, Á‡ χÎÍÓ ÔÂÚˈ‡ Ì ÓÚÌÂÒÂ Ë ÓÚ "¡‡ÒÂÎÓ̇". ’ÓÒ √Û‡‰ËÓ· ˇ‚ÌÓ Ò˙ʇÎË Ò‚Óˇ ÌÂÏÒÍË ÍÓ΄‡, ÒΉ ͇ÚÓ "¡‡Ò‡" Ú˙„̇ ̇ ¯ÂÒÚ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ò ˜ÂÚËË „Ó· Ӣ ÔÂÁ Ô˙‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ, ÏÓÊÂı‡ ‰‡ ‚͇‡Ú ÔÓÌ Ӣ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰Ó Í‡ˇ ̇ ÔÓÎÛ‚ÂÏÂÚÓ. ÕÓ ÔÓÒΠ√Û‡‰ËÓ· ÔÓÒÏÂÌË ÌˇÍÓË Ë„‡˜Ë, ‚˙̇ ̇ ˜ÂÚ‚˙Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ë Ô·‚ÌÓ Ò „‡‚Â¯Â Ò ·‡‚‡ÒÍˡ "ÍÓÎÓÒ". Õ‡È-Ú‡„˘ÌÓÚÓ ·Â, ˜Â fi„ÂÌ  ÎËÌÒÏ‡Ì Ò ÒÂÚË Á‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ‚ Á‡˘ËÚ‡, ÒΉ ͇ÚÓ ÓÚ·Ó˙Ú ÏÛ ÔÓÎÛ˜Ë ‰Â‚ÂÚ „Ó· Á‡ ÚË ‰Â̇ (5 ÒÂ˘Û "¬ÓÎÒ·Û„" Ë 4 ÒÂ˘Û "¡‡Ò‡"), Ë "¡‡ÈÂÌ" ÔÂÁ ‚ÚÓÓÚÓ ÔÓÎÛ‚ÂÏ ÔӘ̇ ‰‡ Ò ·‡ÌË ÛÒÔ¯ÌÓ. ÕÓ Ï‡È ÒˇÍ‡¯ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ‡Ú‡ÍÛ‚‡Ú, Á‡ ‰‡ Á‡Î˘‡Ú ÔÓÌ ‰‚‡ ÓÚ ˜ÂÚËËÚ „Ó· Ô‡ÒË‚. fl‚ÌÓ fi„ÂÌ  ÎËÌÒÏ‡Ì Ì Á̇¯ Í˙‰Â Ò ̇ÏË‡. ¡ÂÍÂÌ·‡Û˙  Ô‡‚, "¡‡ÈÂÌ" Ë„‡Â ̇È-ÎÓ¯Ëˇ ÙÛÚ·ÓÎ ‚ ËÒÚÓˡڇ ÒË". Õ‡È-ÎÓ¯ËˇÚ ÙÛÚ·ÓÎ Ì ‚ ËÒÚÓˡڇ ÒË, ÌÓ ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ËÁË„‡ ÓÚ·Ó˙Ú Ì‡ "ÀË‚˙ÔÛÎ". —Ή Á‡¯ÂÏÂÚˇ‚‡˘ÓÚÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ì ̇ "–‡Πljˉ" ÒË Í‡Á‡ı, ˜Â "Ï˙ÒË҇ȈË" Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÂÌ Ù‡‚ÓËÚ Á‡ ÒÔ˜Â΂‡Ì ̇ ÿ‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÎË„‡. ÕÓ "◊ÂÎÒË" ÔÂÓ·˙̇ ‚Ò˘ÍË ÔÓ„ÌÓÁË. »‚‡Ìӂ˘ Ò ÔӉ˄‡ Ò "ÀË‚˙ÔÛÎ" ‚ Á‡˘ËÚ‡ Ë Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ, ÓÒÚËÂÚ‡Ú‡ ̇ "˜Â‚ÂÌËÚÂ" “ÓÂÒ Ë  ‡ÛÚ ·ˇı‡ Ó·ÂÁ΢ÂÌË, ‡ ÿ‡·Ë ¿ÎÓÌÒÓ Ë ƒÊÂ‡‰ Ì Á̇Âı‡ ̇Í˙‰Â ‰‡ ÔÓ‰‡‰‡Ú ÚÓÔ͇ڇ. Δ‡Î̇ ËÏ Ï‡È͇ ̇ "¡‡ÈÂÌ", Ë Ì‡ "ÀË‚˙ÔÛÎ" - ‡ÍÓ Ì ÒÔ˜ÂÎË ÔÓÌ ÚËÚ·ڇ ‚ ¿Ì„Îˡ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇.


10 Z A M A N Ê Î Í Ô Ë È Ê Ò 13 - 19 ÀÏÐÈË 2009

ÇÀÙÎ ÑÅ ÑÒÈÃÀ ÄÎ ÐÀÇÂÎÄ? ‡Í‚Ó Û¯Ë ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ë Î˛·Ó‚Ú‡ ‚ Ì„Ó? ƒÓÏ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡  ӇÁËÒ, ÔËÒÚ‡Ì, Í˙‰ÂÚÓ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ÒÔÓÍÓÈÌË Ë ˘‡ÒÚÎË‚Ë, ÚÛÍ Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇ÏÂˇÚ ÛÚÂı‡, ÔÓ‰ÍÂÔ‡, ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ, ÚÛÍ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú Á‡˘ËÚÂÌË Ë Ó·Ë˜‡ÌË.  Ó„‡ÚÓ Ò‡ ̇Îˈ ӷ˘ڇ, ‚Á‡ËÏ̇ڇ ÔÓ‰ÍÂÔ‡, Û‚‡ÊÂÌËÂÚÓ, Á‡˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Û„Ëˇ, Û‚‡Ê‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì„ӂËÚ ˜Û‚ÒÚ‚‡, ·‡Í˙Ú ÔÓÚ˘‡ ı‡ÏÓÌ˘ÌÓ Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ‚ ‰ÌÓ Ú‡ÍÓ‚‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‡Ú ÒÔÓÍÓÈÌË Ë ˘‡ÒÚÎË‚Ë, ÌÓ ‡ÍÓ Â‰ËÌ ÓÚ Ó‰ËÚÂÎËÚ Á‡ÔӘ̠‰‡ Ò ‰˙ÊË Â„ÓËÒÚ˘ÌÓ, Ì Ò Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡ Ò ‰Û„Ëˇ, Ì Á‡˜ËÚ‡ Ì„ӂ‡Ú‡ ΢ÌÓÒÚ, Ì ۂ‡Ê‡‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú‡ ÏÛ, ÚÓ„‡‚‡ ‰Û„ËˇÚ Ò ÛÏÓˇ‚‡ ‰‡ ‰‡‚‡, ·ÂÁ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡, Ë Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ÍÓÌÙÎËÍÚË. ¬ˇÌÓ Â, ˜Â Á‡ ‰‡ ÔÓÚ˘‡ ·‡Í˙Ú ı‡ÏÓÌ˘ÌÓ, Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÍÓÏÔÓÏËÒË Ë Ú˙ÔÂÌËÂ, ÌÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Ëχ Ë ‚Á‡ËÏÌÓÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ ·‡˜Ì‡Ú‡ ‰‚ÓÈ͇ ‰ËÌ ÓÚ ‰‚‡Ï‡Ú‡  „ÓËÒÚ Ë Ó·Ë˜‡ Ò‡ÏÓ ‰‡ ËÒ͇ Ë ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡, ·ÂÁ ‰‡ ‰‡‚‡, ÚÓ ÓÚÒÂ˘Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ò ËÁÏÓˇ‚‡ ËÎË, ͇ÍÚÓ Ò ͇Á‚‡, "˜‡¯‡Ú‡ ÔÂÎË‚‡", Ú˙ÔÂÌËÂÚÓ Ò ËÁ˜ÂÔ‚‡ Ë Ò ÒÚË„‡ ‰Ó ÍËÁ‡ ‚˙‚ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ. »ÒÚË̇ Â, ˜Â ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ ÏÂÊ‰Û ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ò‡ ÒÎÓÊÌË Ë Â ÌÓχÎÌÓ ‚ ÌˇÍ‡Í˙‚ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ÒÂÏÂÈÌˡ ÊË‚ÓÚ ‰‡ ̇ÒÚ˙ÔË ÍËÁ‡, ‚‡ÊÌÓ Â ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ Ô‡Ú̸ÓËÚ ‰‡ ÔÓÎÓÊË ÛÒËÎˡ ‰‡ Ò ËÁÎÂÁ ÓÚ Ò˙Á‰‡ÎÓÚÓ Ò ÌÂÔˡÚÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. œ˙‚Ó Ô‡Ú̸ÓËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇ÏÂˇÚ Ô˘ËÌËÚ Á‡ ÍÓÌÙÎËÍÚ‡, ‰‡ „Ë Ó·Ò˙‰ˇÚ Ë Á‡Â‰ÌÓ ‰‡ ¯‡Ú Í‡Í ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇÚ Ò ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ. ¿ÍÓ Ò‡ÏË Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇÚ, ÚÓ, ·ÂÁ ‰‡ Ò ÔËÚÂÒÌˇ‚‡Ú, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÚ˙ÒˇÚ ÔÓÙÂÒËÓ̇Î̇ ÔÓÏÓ˘ ÔË ÒÂÏÂÂÌ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚ, ÔÒËıÓÎÓ„ ËÎË ÔÒËıˇÚ˙, ͇ÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á̇ÂÏ, ˜Â Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÓ˘ ÔË ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎËÒÚ Ì  ÔÓˇ‚‡ ̇ Ò··ÓÒÚ. œË ËÒÚËÌÒÍÓ Ê·ÌËÂ Ë ÓÚ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË ‚ÒÂÍË ÒÔÓ Ë ÔÓ·ÎÂÏ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ¯ÂÌ, ÌÓ ‡ÍÓ Â‰ËÌËˇÚ Â ÛÔÓËÚ ‚ „e¯ÍËÚ ÒË Ë Ì ËÒ͇ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌË, ‚˙ÔÂÍË ˜Â ڇ͇ ͇‡ ‰Û„Ëˇ ‰‡ ÒÚ‡‰‡, ÚÓ„‡‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ò ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡. ƒÓ ‡Á‚Ó‰ Ò ÒÚË„‡ ÒΉ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌË Í‡‡ÌËˆË Ë Ò͇̉‡ÎË, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÒÚ‡‰‡Ú Ë ‰‚‡Ï‡Ú‡ Ô‡Ú̸ÓË.

Изневярата - загуба на доверие Изневярата е една от причините за развод, тук доверието е изгубено, единият е дълбоко наранен. Ако предалият доверието на половинката си съжали и поиска прошка, то тогава са необходими много усилия от негова страна, за да спечели отново доверието и да бъде възстановена хармонията във взаимоотношенията. Но ако не съжали, а, напротив, той е този, който иска развода, тогава у предадения партньор възникват гняв и омраза, той се чувства самотен, изоставен, нежелан. Ако

изоставеният човек е жената, тя обикновено се чувства слаба и безпомощна да се справи сама с живота, съпътстват я чувства на страх, обърканост. Никоя майка не иска децата й да растат без баща, тя е принудена да поеме изцяло сама грижите за децата. Но състоянието на паника и несигурност е временно, с времето емоционалното й състояние се стабилизира, нещата се нормализират и тя отново започва да води спокоен живот. Нормално е в семейството да настъпи период на

криза, но трябва да се търсят начини за излизане от нея. Разводът е свързан с много болка, затова не трябва да се избързва и да се постъпва лекомислено. Разводът е тежък и болезнен, но понякога е неизбежен. Понякога разводът поставя ново начало на друг, по-хубав живот. С времето болката от развода намалява и утихва, човек възвръща духовните си сили и започва да се чувства по-самоуверен и сигурен в себе си, самочувствието се възвръща и човек започва да гледа позитивно на живота. Ñ ÍÈÌÊÀ : ÈÑ À Ø ÈÌØ Å Ê

П Р О Д Ъ Л Ж Е Н И Е О Т С Т РА Н И Ц А 1

Взаимоотношенията между членовете на семейството са сложни и е нормално в някакъв период от семейния живот да настъпи криза, важно е всеки един от партньорите да положи усилия да се излезе от създалото се неприятно положение.

Íàïðåãíàòàòà îáñòàíîâêà êàðà è äåöàòà äà ñòðàäàò Õ‡Ô„̇ڇڇ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ ‚Í˙˘Ë ͇‡ Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ‰‡ ÒÚ‡‰‡Ú, Á‡ Úˇı Ò͇̉‡ÎËÚ ÏÂÊ‰Û Ó‰ËÚÂÎËÚ ҇ Í‡ÈÌÓ ÌÂÔˡÚÌË Ë ÚÂÊÍË. ‡ÚÓ Ì‡È-˜ÂÒÚ‡ Ô˘Ë̇ Á‡ ‡Á‚Ó‰ËÚ Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ ÌÂÒ˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡ ‚ ı‡‡ÍÚÂËÚÂ. ƒÌÂÒ ÔË ËÁ·Ó‡ ̇ Ô‡Ú̸Ó ͇ÚÓ ˜Â ÎË Ò ÔÂÌ·„‚‡Ú ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚‡Ú‡ ̇ ı‡‡ÍÚÂ‡ Ë Ò ÓÚ‰‡‚‡ ÔÓ-„ÓΡÏÓ Á̇˜ÂÌË ̇ χÚÂˇÎÌÓÚÓ. œÓÌˇÍÓ„‡ Ô‡Ú̸ÓËÚ ҇ Ô˂ΘÂÌË ÓÚ ‚˙̯Ìˡ ‚ˉ Ë Ì ӷ˙˘‡Ú ‚ÌËχÌË ̇ ÓÚ‰ÂÎÌËÚ ͇˜ÂÒÚ‚‡ ̇ ı‡‡ÍÚÂ‡, ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú Ò˙‚ÏÂÒÚÂÌ ÊË‚ÓÚ, ‡Á·Ë‡Ú, ˜Â Ëχ „ÓÎÂÏË ‡ÁÎË˜Ëˇ ÔÓÏÂÊ‰Û ËÏ, ÚÓ„‡‚‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ú˙ÔÂÌËÂ Ë ÍÓÏÔÓÏËÒË Ë ÓÚ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË, Á‡ ‰‡ Ò ËÁ„·‰ˇÚ ‡ÁÎË˜ËˇÚ‡.  ‡ÚÓ Ô˘Ë̇ Á‡ ‡Á‚Ó‰ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÒÓ˜Ë ‡Á΢̇ڇ ˆÂÌÌÓÒÚ̇ ÒËÒÚÂχ, ‡ÍÓ ‰‚‡Ï‡Ú‡ Ô‡Ú̸ÓË Ò‡ ÓÚ ‡Á΢̇

ÒӈˇÎ̇ Ò‰‡ ËÎË ‰ÓË ÓÚ ‡Á΢ÌË Ì‡ˆËÓ̇ÎÌÓÒÚË, Ò˙˘Ó ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÍÓÌÙÎËÍÚË. –‡Á΢ÌËˇÚ Ò‚ÂÚӄΉ, ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ÂÏÓˆËÓ̇Î̇ ·ÎËÁÓÒÚ ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó ÓÚ˜ÛʉÂÌËÂ Ë ÔÓˇ‚‡ ̇ ÌÂ‡Á·Ë‡ÚÂÎÒÚ‚Ó. ‘Ë̇ÌÒÓ‚ËÚ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌˡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó ÍÓÌÙÎËÍÚË, ÌÓ ÔÓÌˇÍÓ„‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ ÒÔÓ Ë ‡ÍÓ ÊÂ̇ڇ Ô˜ÂÎË Ôӂ˜ ÓÚ Ï˙ʇ ËÎË Ô˙Í ‡ÍÓ ‰‚‡Ï‡Ú‡ Ô‡Ú̸ÓË ËÏ‡Ú ‚ËÒÓÍË ‰ÓıÓ‰Ë, Ú Ò ÒÏˇÚ‡Ú Á‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË Ë ÔË ‚˙ÁÌËÍ‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏ Ì Ú˙ÒˇÚ Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ¯ÂÌËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ÏÓ„‡Ú ‰ËÌ ·ÂÁ ‰Û„ ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡, ˜Â Ò‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË. ƒÓ ‡Á‚Ó‰ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÚË„ÌÂ Ë ‡ÍÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ ̇ ‰‚‡Ï‡Ú‡ Ò˙ÔÛÁË Ò ̇ÏÂÒ‚‡Ú ‚˙̯ÌË Îˈ‡, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ·ÎËÁÍË, Ó‰ÌËÌË. —˙ÔÛÁËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÔ‡Á‚‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ ‰ËÒÚ‡ÌˆËˇ Ò ·ÎËÁÍËÚÂ Ë ‰‡ ÌÂ

ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡Ú Ú ‰‡ Ò ÏÂÒˇÚ ‚ ÒÂÏÂÈÌËÚ ËÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ. ¿ÍÓ Â‰ËÌËˇÚ ÓÚ Ò˙ÔÛÁËÚ  ÔËÒÚ‡ÒÚÂÌ Í˙Ï ‡ÎÍÓıÓ·, ÚÓ‚‡ Ò˙˘Ó ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ‡Á‚Ó‰. ¬ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë ‡ÎÍÓıÓÎËÍ˙Ú Ô‡‚Ë ÒÂÏÂÈ̇ڇ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ ÌÂÔÓÌÓÒËχ Ë ËÁˆˇÎÓ ‚Â‰Ë Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÓÚ ÙË̇ÌÒÓ‚‡, Ë ÓÚ ‰Ûıӂ̇ „Ή̇ ÚӘ͇. ¬ ÌˇÍÓË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÏÂÊ‰Û Ò˙ÔÛ„‡ Ë Ò˙ÔÛ„‡Ú‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ·Ó·‡ Á‡ ̇‰ÏÓ˘ËÂ, ·Ó·‡ ÏÂÊ‰Û Î˘ÌÓÒÚËÚ ËÏ, ͇ÚÓ ÌËÚÓ Â‰ËÌ ÓÚ ‰‚‡Ï‡Ú‡ Ì Ô‡‚Ë ÍÓÏÔÓÏËÒË Ë Ì ÓÚÒÚ˙Ô‚‡, ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ò ËÁÓÒÚˇ Ë ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÚË„Ì ‰Ó ‡Á‚Ó‰. ¿ÍÓ ·‡Í˙Ú Â ·ËÎ ÒÍβ˜ÂÌ Ì ÔÓ Î˛·Ó‚, ‡ ÔÓ ÒÏÂÚ͇, ÚÓ‚‡ Ò˙˘Ó ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÍÓÌÙÎËÍÚË. »Ï‡ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓËÚÓ Â‰ËÌËˇÚ ÓÚ Ò˙ÔÛÁËÚ Ӣ ÓÚ ‰ÂÚ  ҂ËÍ̇Π‰‡ ÏÛ Ò ۄ‡Ê‰‡ ÔÂ͇ÎÂÌÓ, Ò‚ËÍ̇Π ‰‡ ·˙‰Â Ó·ÂÍÚ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‚ÌË-

χÌËÂ Ë „ËÊË, ‰Û„ËˇÚ Ò˙ÔÛ„ Ò˙˘Ó  ËÁ‡Ò̇Π‚ ڇ͇‚‡ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇, ÔË Ú‡ÍË‚‡ ‰‚ÓÈÍË Ò˙˘Ó  ‚˙ÁÏÓÊÂÌ ÍÓÌÙÎËÍÚ. ‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ Ò‡ Ô˘ËÌËÚ Á‡ ‡Á‚Ó‰‡, ÚÓÈ Â Ú‡‚χÚËÁË‡˘ Ë Á‡ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË. –‡Á‚Ó‰˙Ú Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ ËÁÓÒÚ‡‚ÂÌÓÒÚ, ‚Ë̇, ‰Û¯Â‚̇ Ô‡ÁÌÓÚ‡. –‡Á‚Ó‰˙Ú Ò ËÁÊË‚ˇ‚‡ ÚÂÊÍÓ Ë ÓÚ Ï˙ʇ, Ë ÓÚ ÊÂ̇ڇ. ÕˇÍÓË ıÓ‡ ÓÔËÒ‚‡Ú ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ËÁÔËÚ‚‡Ú ÒΉ ‡Á‚Ó‰‡, ͇ÚÓ ÛÊ‡Òˇ‚‡˘Ó. ÕÓ Ì‡ÎË ËÏÂÌÌÓ Ì¢‡ÒÚËÂÚÓ Â ‰Ó‚ÂÎÓ ‰Ó ‡Á‚Ó‰?! “ˇ·‚‡ ‰‡ Ò Á̇Â, ˜Â ‡Á‚Ó‰˙Ú Â ÚÂÊÍÓ Ò˙·ËÚËÂ. ◊Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ËÁÔËÚ‚‡ ˜Ó‚ÂÍ ÒΉ ‡Á‚Ó‰,  ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ËÁÔËÚ‚‡Ú ıÓ‡Ú‡ ÒΉ ÒÏ˙Ú‡ ̇ ÌˇÍÓÈ ÏÌÓ„Ó ·ÎËÁ‡Í. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰ÓÒÚ‡ ‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ Ò ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚Â͇, ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ  „Ó‰Ë̇-‰‚Â, ‰ÓË Ë Ôӂ˜Â.


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 13 - 19 ÀÏÐÈË 2009

ÐÓÑÅ 50-„Ӊ˯ÂÌ Ï˙Ê ÓÚ –ÛÒ ˘Â Ò ˇ‚Ë Ì‡ χÚÛ‡ ÔÂÁ ÏÂÒˆ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ‰ËÔÎÓχڇ ÒË. “ÓÈ Á‡‚˙¯ËÎ Ò‰ÌÓÚÓ ÒË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË Ӣ ÔÂÁ 1975 „Ó‰. “Ó„‡‚‡ Ò ˇ‚ËÎ Ò‡ÏÓ Ì‡ ‰̇ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎ̇ χÚÛ‡, ÌÓ Ò„‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ˇ‚Ë Ì‡ Ӣ ‰ËÌ ËÁÔËÚ, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ‰ËÔÎÓχ Á‡ Ò‰ÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ͇Á‡ı‡ ÓÚ –»Œ.

Çàáðàíÿâàò ïóøåíåòî íà îáùåñòâåíè ìåñòà îò 1 þíè 2010 ã. Ñ ÍÈÌÊÀ : ÎÍÓÐ ×ÎÁ À Í

50-годишен на матура

Õ Ò ӄ‡Ì˘‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÓÚÍË‚‡Ì ̇ Á˙·ÓÎÂ͇ÒÍË Í‡·ËÌÂÚË Ì‡ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ ‰ÂÚÒÍËÚ „‡‰ËÌË, Û˜ËÎˢ‡Ú‡ Ë ÒÔˆˇÎËÁË‡ÌËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË Á‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ÒӈˇÎÌË ÛÒÎÛ„Ë ÓÚ Î˜·ÌË Á‡‚‰ÂÌˡ, „ËÒÚË‡ÌË ÔÓ ‰‡ ̇ «‡ÍÓ̇ Á‡ Θ·ÌËÚ Á‡‚‰ÂÌˡ.

Нечестните търговски похвати ÂÀÐÍÀ

ŸÂ ·˙‰Â ̇Ô‡‚ÂÌ "˜ÂÂÌ ÒÔËÒ˙Í" ̇ ̘ÂÒÚÌËÚ Ú˙„Ó‚ÒÍË ÔÓı‚‡ÚË, ÍÓËÚÓ Ò„‡ Ò Ô‡ÍÚËÍÛ‚‡Ú ‚ ËÌÚÂÌÂÚ, Ò˙Ó·˘Ë ‚ÓÍÓÏËÒ‡ˇÚ ÔÓ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËڠÄÎÂ̇ ÛÌ‚‡. “ˇ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â  ËÁ„ÓÚ‚Â̇ ÌÓ‚‡ ‰ËÂÍÚË‚‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ, ÍÓˇÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ó‰Ó·Â̇ ÓÚ ≈œ. œÓ ‰ÛÏËÚ È, ‰ËÂÍÚË‚‡Ú‡ ˘Â ‚˙‚Â‰Â Â‰Ì‡Í‚Ë Ô‡‚Ë· ̇ Ú˙„ӂˡڇ ÔÓ ËÌÚÂÌÂÚ Á‡ ‚Ò˘ÍË ‰˙ʇ‚Ë ‚ ≈—. »‰ÂˇÚ‡  ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ‰‡ ËÏ‡Ú Ô‡‚Ó ‰Ó 14 ‰ÌË ‰‡ Ò ÓÚ͇Á‚‡Ú ÓÚ Ì‡Ô‡‚Â̇ڇ Á‡ˇ‚͇, ‡ ‰ÓÒÚ‡‚͇ڇ ̇ ÒÚÓ͇ڇ ‰‡ ÒÚ‡‚‡ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ 30 ‰ÌË.

Малко се действа за правата на ромите ÑÎÔÈß ÃÌÓ„Ó Ò „Ó‚ÓË Á‡ Ô‡‚‡Ú‡ ̇ ÓÏËÚÂ, ÌÓ ÔÓ-χÎÍÓ Ò ‰ÂÈÒÚ‚‡, Á‡ˇ‚Ë Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ÓÏËÒˡڇ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‰ËÒÍËÏË̇ˆËˇ  ÂχΠ≈˛Ô ̇ Í˙„· χ҇, ÔÓÒ‚ÂÚÂ̇ ̇ ÃÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ‰ÂÌ Ì‡ ÓÏËÚ - 8 ‡ÔËÎ. «‡ ‰‡ Ò ÓÚ‰ÂΡ ÒÔˆˇÎÌÓ ‚ÌËχÌË ‚˙ıÛ Ô‡‚‡Ú‡ ̇ ÓÏËÚÂ, ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÚÓ‚‡ Ò ÓÚ˜ËÚ‡ ͇ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ, Ë ÚÓ ÌÂχÎ˙Í, ͇Á‡ ≈˛Ô. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Â ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Í˙Ï ÓÏÒ͇ڇ Ó·˘ÌÓÒÚ. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌË Ì  Î˯ÂÌÓ ÓÚ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ Ë Ú˙ÔËÏÓÒÚ Í˙Ï ‡Á΢ÌËÚ ÂÚÌ˘ÂÒÍË „ÛÔË, ÌÓ ˜ÂÒÚÓ ÚÓ‚‡ Ò ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ Ò‡ÏÓ ÓÚ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ.

«‡·‡Ì‡ Á‡ Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÏÂÒÚ‡, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ‚ÎÂÁ ‚ ÒË· ÓÚ 1 ˛ÌË 2010 „., Ô‰‚Ëʉ‡Ú ÔÓÏÂÌËÚ ‚ «‡ÍÓ̇ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ, ‚ÌÂÒÂÌË ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÔËÂÚË ÓÚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ̇ Ô˙‚Ó ˜ÂÚÂÌÂ. ¬ Úˇı  Á‡ÔËÒ‡ÌÓ Ë Á‡‰˙ÎÊÂÌË Á‡ ÓÚÍË‚‡Ì ̇ Á‰‡‚ÌË Í‡·ËÌÂÚË ÓÚ Û˜ËÎˢ‡Ú‡, ‰ÂÚÒÍËÚ „‡‰ËÌË Ë ÓÚ ÒÔˆˇÎËÁË‡ÌË ËÌÒÚËÚÛˆËË Á‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ÒӈˇÎÌË ÛÒÎÛ„Ë. ŒÚÔ‡‰‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÓÚÍË‚‡Ì ̇ Á˙·ÓÎÂ͇ÒÍË Í‡·ËÌÂÚË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ Úˇı ‰ÂÈÌÓÒÚ Â Î˜·̇ ÔÓ ÒÏËÒ˙· ̇ «‡ÍÓ̇ Á‡ Θ·ÌËÚ Á‡‚‰ÂÌˡ, ‡ Ì  Á‰‡‚̇ ‰ÂÈÌÓÒÚ ÔÓ ÒÏËÒ˙· ̇ «‡ÍÓ̇ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ. — ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ Ì Ò ӄ‡Ì˘‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÓÚÍË‚‡Ì ̇ Á˙·ÓÎÂ͇ÒÍË Í‡·ËÌÂÚË Ì‡ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ ‰ÂÚÒÍËÚ „‡‰ËÌË, Û˜ËÎˢ‡Ú‡ Ë ÒÔˆˇÎËÁË‡ÌËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË Á‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ÒӈˇÎÌË ÛÒÎÛ„Ë ÓÚ Î˜·ÌË Á‡‚‰ÂÌˡ, „ËÒÚË‡ÌË ÔÓ ‰‡ ̇ «‡ÍÓ̇ Á‡ Θ·ÌËÚ Á‡‚‰ÂÌˡ, Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ ‚ ÏÓÚË‚ËÚÂ. œÓÏÂÌËÚ „·ÏÂÌÚË‡Ú ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚÂ Ë ÂÔÛ·ÎË͇ÌÒÍËÚ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚË. ƒÂÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚË Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ô‰ËÏÌÓ Ò ‰‡‚‡Ì ̇

ÒÚ‡Ìӂˢ‡ ÔÓ ÍÓÌÍÂÚÌË ‚˙ÔÓÒË Á‡ ÙÓÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ̇ˆËÓ̇Î̇ڇ Á‰‡‚̇ ÔÓÎËÚË͇, ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ωˈËÌÒÍË Òڇ̉‡ÚË Ë ‚˙ÔÓÒË, Í‡Ò‡Â˘Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ̇ ωˈËÌÒÍÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì ̇ Ô‡ˆËÂÌÚËÚÂ. –ÂÔÛ·ÎË͇ÌÒÍËÚ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚË Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËË Ì‡ Θ·ÌËÚ Á‡‚‰ÂÌˡ Á‡ ·ÓÎÌ˘̇ ÔÓÏÓ˘ ÔË Ó͇Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ωˈËÌÒ͇ ÔÓÏÓ˘ ̇ Ô‡ˆËÂÌÚËÚ ÔË ÒÔ¯ÌË Ò˙ÒÚÓˇÌˡ. œ‰‚Ëʉ‡ Ò ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ „·ÏÂÌÚË‡ Ò Ì‡‰·‡ ÛÒÎӂˡڇ Ë ‰‡ ̇ ÙË̇ÌÒË‡ÌÂ, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ë ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚÂ Ë ÂÔÛ·ÎË͇ÌÒÍËÚ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚË. œˆËÁË‡Ú Ò Ô‡‚ÓÏӢˡڇ ̇ „ËÓ̇ÎÌËÚ ˆÂÌÚÓ‚Â ÔÓ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡Ì (–÷«). ÓÌÚÓÎ˙Ú ‚˙ıÛ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ Á‰‡‚ÌËÚ ͇·ËÌÂ-

ÚË Ò ‚˙Á·„‡ ̇ „ËÓ̇ÎÌËÚ ËÌÒÔÂ͈ËË Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓΠ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Á‰‡‚ (–»Œ Œ«). ¬ Á‰‡‚ÌËÚ ͇·ËÌÂÚË Ì Ò ËÁ‚˙¯‚‡ Θ·̇ ‰ÂÈÌÓÒÚ, ‡ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ÔÓÙË·ÍÚ˘ÌË Ë ÔÓÚË‚ÓÂÔˉÂÏ˘ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ Ò ÍÓÌÚÓÎË‡Ú ÓÚ –»Œ Œ«.  ‡ÚÓ ‰ÂÈÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ –÷«, Ò ‰Ó·‡‚ˇ Ë ÍÓÓ‰Ë̇ˆËˇÚ‡ ̇ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË Á‰‡‚ÌË ÔÓ„‡ÏË. –„·ÏÂÌÚË‡ Ò ‰˙Ú Á‡ ÙË̇ÌÒË‡Ì ̇ –÷« Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÚÂÁË ˆÂÌÚÓ‚Â ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓË Ì‡ ÔËıÓ‰Ë ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ ‰ÂÈÌÓÒÚ.  ÓÌÚÓÎ˙Ú ‚˙ıÛ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ Á‰‡‚ÌËÚ ͇·ËÌÂÚË Ò ‚˙Á·„‡ ̇ –»Œ Œ« Ë Ò „·ÏÂÌÚË‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ‰ÂÎÌË –»Œ Œ« ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂËÚÓˡ ̇ Ôӂ˜ ÓÚ Â‰Ì‡ ӷ·ÒÚ. Ñ ÍÈÌ ÊÀ : ÈÄ Ð ÈÑ ÀËÈ

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVII, ÁÐÎÉ 16 (847) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0878 52 86 27 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ïëîâäèâ - Àëè ÔÈÊÐÅÒ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Õþñåèí ÞÑÓÔ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

Миналата седмица Русенският университет отпразнува 55 години от началото на обучението на чуждестранни студенти с тържество, много веселия и танци. Студентите показаха пред дипломати и гости своите музикални умения и заслужено получиха много аплодисменти. Тази година в РУ "Ангел Кънчев" следват 518 чужди студенти от 13 страни, съобщиха от дирекция "Чуждестранни студенти". В момента най-много студенти има от Турция - 365, от Македония - 51, и от Украйна и Молдова - 38. Русенският университет започва обучение на чуждестранни студенти през 1954 г.


13 - 19 ÀÏÐÈË 2009

|

12

Àìåðèêàíñêèÿò ïðåçèäåíò ïðîòåãíà ðúêà çà äèàëîã ñ ìþñþëìàíñêèÿ ñâÿò От Истанбул световните лидери призовават за взаимен диалог

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ¬˙ÁÍËÚ ÏÂÊ‰Û “ÛˆËˇ Ë ≈‚ÓÔ‡ Ì Ò ҂Âʉ‡Ú Ò‡ÏÓ ‰Ó ‰‚‡Ú‡ ÏÓÒÚ‡ ̇‰ ¡ÓÒÙÓ‡. œÓÁÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍˡ ÔÂÁˉÂÌÚ Ì‡ ÍÛÎÚÛÌÓÚÓ Ë ÂÚÌ˘ÂÒÍÓÚÓ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁË ‚ ≈‚ÓÔ‡ ͇ÚÓ "ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÒË·" ·Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÔËÁ̇ÌËÂÚÓ Á‡ ̇‡ÒÚ‚‡˘ÓÚÓ Á̇˜ÂÌË ̇ ËÒÎˇÏ‡ ‚ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇. “‡Í‡ ̇ÔËÏÂ ÚÓÈ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â —¿Ÿ "Ì Ò ̇ÏË‡Ú ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌË ̇ ‚ÓÈ̇ Ò ËÒÎˇÏ‡". "ÕÂ͇ ͇ʇ ÚÓ‚‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ˇÒÌÓ, ÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓ„‡", ͇Á‡ Œ·‡Ï‡, "—¿Ÿ Ì ҇ Ë ÌËÍÓ„‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚˙‚ ‚ÓÈ̇ Ò ËÒÎˇÏ‡. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ Ì‡¯ÂÚÓ Ô‡Ú̸ÓÒÚ‚Ó Ò Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍˡ Ò‚ˇÚ  Íβ˜Ó‚Ó Á‡ ÔÂχı‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰̇ ÔÂËÙÂ̇ ˉÂÓÎӄˡ, ÍÓˇÚÓ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ ‚Ò˘ÍË ‚ÂÓËÁÔӂ‰‡Ìˡ ÓÚı‚˙ΡÚ". "ŒÚÌÓ¯ÂÌˡڇ ̇ ¿ÏÂË͇ Ò Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍˡ Ò‚ˇÚ Ì ÏÓÊÂ Ë ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÓÒÌÓ‚‡‚‡Ú ̇ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ "¿Î ‡È‰‡", ͇Á‡ ÚÓÈ. "ÕË Ú˙ÒËÏ ¯ËÓ͇ ‡Ì„‡ÊË‡ÌÓÒÚ, ÓÒÌÓ‚‡‚‡˘‡ Ò ̇ ‚Á‡ËÏÂÌ ËÌÚÂÂÒ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂ. ŸÂ ËÁ‡ÁËÏ Ì‡¯ÂÚÓ ‰˙ηÓÍÓ Û‚‡ÊÂÌË Í˙Ï ËÒΡÏÒ͇ڇ ‚ˇ‡, ÍÓˇÚÓ Â Ì‡Ô‡‚Ë· ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó ÔÂÁ ‚ÂÍÓ‚ÂÚÂ, Á‡ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë Ò‚ÂÚ‡ ÔÓ-‰Ó·˙, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÏÓˇÚ‡ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ ÒÚ‡Ì‡", ͇Á‡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËˇÚ ÔÂÁˉÂÌÚ. ¬ Ó·˙˘ÂÌËÂÚÓ ÒË Ô‰ ÚÛÒÍËÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚË ‡ÏÂË͇ÌÒÍËˇÚ ÔÂÁˉÂÌÚ Ó·˙̇ ‚ÌËχÌË ̇ ÔÓ·ÎÂχ Ò ÚÂÓËÁχ, ͇ÚÓ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â Ì Úˇ·‚‡ ÒË·ڇ ‰‡ ·˙‰Â ‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÓÚ„Ó‚Ó. "—‡ÏÓ ÒË·ڇ Ì ÏÓÊ ‰‡ Â¯Ë Ì‡¯ËÚ ÔÓ·ÎÂÏË Ë Úˇ Ì  ‡ÎÚÂ̇ÚË‚‡ ̇ ÂÍÒÚÂÏËÁχ. ¡˙‰Â˘ÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔË̇‰ÎÂÊË Ì‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡Ú, ‡ Ì ̇ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ‡ÁÛ¯‡‚‡Ú", ͇Á‡ Œ·‡Ï‡. "“ˇ·‚‡ ‰‡ Ò ̇ۘËÏ ‰‡ Ò ËÁÒÎÛ¯‚‡Ï ‚ÌËχÚÂÎÌÓ, ‰‡ Ó·‡ÁÛ‚‡Ï ӷ˘Ë Ô·ÚÙÓÏË. ƒ‡Ê ÍÓ„‡ÚÓ Ì ÏËÒÎËÏ Â‰Ì‡Í‚Ó, ‰‡ Ò ۂ‡Ê‡‚‡ÏÂ Ë ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ‰‡ ÔÓ͇ÊÂÏ Û‚‡ÊÂÌËÂÚÓ ÒË Í˙Ï ËÒΡÏÒ͇ڇ ‚ˇ‡", ÔÓÒÓ˜Ë ÚÓÈ.

Американският президент Барак Обама посети и джамията "Султан Ахмед", придружаван от турския премиер Реджеб Тайип Ердоган.

Барак Обама подкрепи членството на Турция в Европейския съюз

Андерс Фог Расмусен: "Нуждаем се от диалог между културите и религиите"

Американският президент Барак Обама заяви, че членството на Турция в ЕС "би разширило и заздравило" европейските основи. Обама заяви, че гледа на Турция като на съюзник, който може да помогне за свързването между мюсюлманския свят и Запада. На обща пресконференция с президента Абдуллах Гюл след разговора им в Анкара Обама заяви, че иска да надгради "това, което вече е здрава основа" с Турция. Той посочи, че връзките между двете страни много дълго са били определяни

Новият Генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен обеща, че под неговото ръководство организацията ще се стреми винаги към постигането на климат на взаимно разбирателство с мюсюлманските страни, предаде ИТАР-ТАСС. С помирителен тон на Втория годишен форум на инициативата на ООН "Алианс на цивилизациите" в Истанбул Расмусен се опита да разсее тревогите от избора му в мюсюлманския свят. "Осъждам всички опити за демонизиране на хора на ре-

главно от понятия, свързани с военната и националната сигурност, но те трябва да работят също за справянето със световната криза. Обама заяви, че той и Гюл са били "напълно ясни, че тероризмът е неприемлив при никакви обстоятелства". Той заяви също, че Турция и САЩ могат да изградят "образцово приятелство" между преобладаващо християнска и преобладаващо мюсюлманска нация. Визитата му представлява дипломатическа победа за Турция, отбелязва АП.

По чорапи посети джамията "Султан Ахмед" Ñ ÍÈÌ Ê È: À À

ŒÚ »Òڇ̷ÛÎ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚ ÎˉÂË ÓÚÔ‡‚Ëı‡ ÔÓÒ·ÌË Á‡ ‰Ë‡ÎÓ„, ÒÎÛ¯‡ÌÂ Ë ˜Û‚‡Ì ÏÂÊ‰Û Ó·˘ÂÒÚ‚‡Ú‡, ͇ÍÚÓ Ë Á‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ, ÓÒÌÓ‚‡ÌË Ì‡ ‚Á‡ËÏÂÌ ÂÒÔÂÍÚ Ë ‰Ó‚ÂËÂ. "¿ÎˇÌÒ Ì‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËËÚÂ"  ËÌˈˇÚË‚‡Ú‡ ̇ ŒŒÕ Ë Ëχ Á‡ ˆÂÎ ‰‡ ÔÓÏÓ„Ì Á‡ ÔÓ-‰Ó·ÓÚÓ ‚Á‡ËÏÌÓ ‡Á·Ë‡Ì ÏÂÊ‰Û ‡Á΢ÌËÚ ӷ˘ÂÒÚ‚‡, ÍÛÎÚÛË Ë ÂÎË„ËË, ÏÂÊ‰Û »ÁÚÓ͇ Ë «‡Ô‡‰‡. ‘ÓÛÏ˙Ú Ò ÓÚÍË ÓÚ ‰ÓχÍËÌËÚ - ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂΡ ̇ “ÛˆËˇ –‰Ê· ≈‰Ó„‡Ì, ÔÂÏËÂ‡ ̇ »ÒÔ‡Ìˡ ’ÓÒ —‡Ô‡ÚÂÓ, √ÂÌÂ‡ÎÌˡ ÒÂÍÂÚ‡ ̇ ŒŒÕ ¡‡Ì Ë ÃÛÌ Ë ·Ë‚¯Ëˇ ÔÂÁˉÂÌÚ Ì‡ œÓÚÛ„‡Îˡ ΔÓÊË —‡ÏÔ‡ÈÓ. ¬˙‚ ÙÓÛχ Û˜‡ÒÚ‚‡ Ë ·˙΄‡ÒÍËˇÚ ÔÂÁˉÂÌÚ √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚, ÍÓÈÚÓ ‚ ˜ڇ ÒË Ô‰ „ÓÒÚËÚ ‰‡‰Â ·˙΄‡ÒÍˡ ‰Ì¯ÂÌ ÔËÏÂ Á‡ ÂÚÌ˘ÂÒ͇ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ Ë ‡Á·Ë‡ÌÂ.  ‡Í ‚ ̇¯Ë Ò· ıËÒÚˡÌË ÒÚÓˇÚ ˆ˙Í‚‡, ‡ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚ ËÏ ÔÓχ„‡Ú Ë, Ó·‡ÚÌÓ, ÒΉ ÚÓ‚‡ Ú ۘ‡ÒÚ‚‡Ú ‚ „‡‰Âʇ ̇ Ò˙Ò‰̇ڇ ‰Ê‡Ïˡ.

œÓÒ¢ÂÌËÂÚÓ ‚ "—‚ÂÚ‡ —ÓÙˡ"  ËÁ‡Á ̇ Á̇˜ÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËˇÚ ÔÂÁˉÂÌÚ ÓÚ‰‡‚‡ ̇ ı‡ÏÓÌˡڇ ÏÂÊ‰Û ÂÎË„ËËÚÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ı‡Ï˙Ú Â ·ËÎ Ë ˆ˙Í‚‡, Ë ‰Ê‡Ïˡ. Œ·‡Ï‡ ‡Á„Ή‡ Ò „ÓΡÏÓ ‚ÌËχÌË "—‚ÂÚ‡ —ÓÙˡ", ÍÓˇÚÓ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÏÛÁ¡ "“ÓÔ͇Ô˙" Ë ‰Ê‡Ïˡڇ "—ÛÎÚ‡Ì ¿ıω" ÒËÏ‚ÓÎËÁË‡ ÚˉËÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÒÚÓ˘ÂÒ͇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ »Òڇ̷ÛÎ. Õ‡ ‚˙ÔÓÒ Ì‡ ÊÛ̇ÎËÒÚ: " ‡Í ̇ÏË‡Ú "—‚ÂÚ‡ —ÓÙˡ", ¡‡‡Í Œ·‡Ï‡ ÓÚ„Ó‚ÓË: "¬ÂÎËÍÓÎÂÔ̇ Â." —Ή

ÚÓ‚‡ Œ·‡Ï‡ ÔÓÒÂÚË Ë ‰Ê‡Ïˡڇ "—ÛÎÚ‡Ì ¿ıω", Í˙‰ÂÚÓ ÒË Ò˙·Û Ó·Û‚ÍËÚÂ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ‚ÎÂÁÂ, Ë ÔÂÁ ˆˇÎÓÚÓ ‚ÂÏ ·Â Ò˙Ò Ò‚˙Á‡ÌË ÓÚÔ‰ ˙ˆÂ. »Ï‡Ï˙Ú Ì‡ ‰Ê‡Ïˡڇ ‡Á͇Á‡ ̇ Œ·‡Ï‡ ËÒÚÓˡڇ ̇ ı‡Ï‡. œ‰‡‚‡ÈÍË Ì‡‰ÔËÒ‡ ̇ ‰̇ ÓÚ ˆÂÌÚ‡ÎÌËÚ ÍÓÎÓÌË Ì‡ ‰Ê‡Ïˡڇ, ËχÏ˙Ú Í‡Á‡, ˜Â ̇ Ì¡ Ò‡ ËÁÔËÒ‡ÌË ËÏÂ̇ڇ Ë Ì‡ ‚ÌÛˆËÚ ̇ ÔÓÓ͇ ÃÓı‡Ï‰, ‰ËÌËˇÚ ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò ̇˘‡ ’˛ÒÂËÌ, ڇ͇ ÚÓÈ Ì‡Ô‡‚Ë ÓÚÔ‡‚͇ Ë Í˙Ï ‚ÚÓÓÚÓ ËÏ ̇ ¡‡‡Í Œ·‡Ï‡.

лигиозна и етническа основа. Уважавам исляма, като една от основните религии в света, както и неговите символи, уважавам религиозните чувства на другите хора", посочи новият шеф на НАТО. Расмусен се ангажира начело на НАТО да обръща голямо внимание на религиозните и културните ценности в условията на плуралистичен и глобализиращ се свят. "Нуждаем се от диалог между културите и религиите, основан на взаимно уважение и разбиране", допълни Расмусен.


Hadise, Türkiye için Bulgaristan'dan 12 puan bekliyor

HABERLER

AÝLE

Eurovision Þarký Yarýþmasý'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise, 'Düm Tek Tek'adlý þarkýsýna destek almak amacýyla Bulgaristan'a geldi.

04

07

Çocuðuma düzenli olmayý nasýl öðretebilirim? Düzensizlik, sorumsuzlukla birleþince tam bir baþarý düþmaný olur. Daðýnýk bir ortamý ve çalýþmasý olan çocuklarýn baþarýsý da iniþli çýkýþlýdýr.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

13 - 19 NÝSAN 2009

Yýl: 17 Sayý: 16 (847)

0.65 lv

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Ýstanbul'da büyük bir katýlým ile yapýlan Birleþmiþ Milletler Medeniyetler Ýttifaký giriþiminin ikinci forumunda; ortak çýkarlar çerçevesinde çalýþýldýðý sürece, sorunlarýn aþýlacaðý, önyargýlarýn kaldýrýlmasý ile de huzur ve barýþýn daha fazla hakim olacaðý ifade edildi.

Türkiye ve Ýspanya hükümetlerinin öncülüðünde baþlatýlan ve ilki Madrid'de gerçekleþtirilen Birleþmiþ Milletler Medeniyetler Ýttifaký giriþiminin ikinci yýllýk forumu Ýstanbul'da yapýldý. Ortak çýkarlar çerçevesinde çalýþýldýðýnda ve hareket edildiði takdirde ortamýn barýþ ortamýna döneceðini vurgulayan katýlýmcýlar, Medeniyetler Ýttifaký'nýn, bugün karþý karþýya bulunulan ortak zorluklara, bir arada yaþama konusundaki hedeflere katký saðlayacak yegane ortam olduðunu vurguladý. Ýstanbul'da düzenlenen Medeniyetler Ýttifaký Ýkinci Forumuna katýlýmýn, Ocak 2008'deki Madrid forumuna göre yüzde yüz arttýðý gözlendi. Devamý Sayfa 2’de

Hükümet, Sofya’daki çöp sorununa el attı Hükümet, Sofya’da çöplerin yeterli derecede toplanamamasý nedeniyle baþkentte çöp krizi ilan ederek soruna el koydu. Çöp sorunu nedeniyle Sofya’da kriz durumu ilan eden Baþbakan Sergey Staniþev, Ulusal Kriz Dairesi kurulmasý için bir protokol imzaladý. Konuyla ilgili olarak açýklamalarda bulunan Baþbakan Staniþev, Sofya Belediyesi’ni bu konuda baþarýsýzlýkla suçlayabilecekleri halde bunu yapmadýklarýný ve duruma el koyduklarýný belirtti. Devamý Sayfa 2’de

[ HABER YORUM ] MEDENİYETLER İTTİFAK MI EDECEK ÇATIŞACAK MI? SAYFA 6’DA

FOTOÐRAF: SALÝH FAZLIOÐLU

Bu yüzyýl hoþgörü yüzyýlý olabilir

Pýrvanov: 'Balkanlardaki milletler önyargýlarý aþmalýdýr'

Medeniyetler Ýttifaký giriþimi Ýkinci Yýllýk Forumu'nda söz alan Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov, Bulgaristan'daki dinler ve azýnlýklar arasýndaki höþgörünün köklü bir geleneðe dayandýðýný belirterek bu modelin Güney Doðu Avrupa bölgesinde hakim olmasý için çalýþmalar yürüttüklerini belirtti. 2’de

HABERLER 04 BAÞBAKAN’DAN ROMENLERE: ÇOCUKLARINIZI OKULA GÖNDERÝN

13 - 1 9 ÀÏÐ È

Забраняв места отат пушенето 1 юни 2010 на обществе ни година

«‡·‡Ì‡ Á‡ Ú‚ÂÌË ÏÂÒÚÚ˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌ Â Ì‡ ‡, ÍÓˇÚ ÓÚ 1 ˛ÌË Ó ‰‡ ‚ÎÂÁ ӷ˘ÂÒ2010 „., Ô‰‚Ëʉ‡ ‚ ÒË· ÏÂÌËÚ ‚ «‡ÍÓÌ ‡ Á‡ Á‰‡‚ Ú ÔÓÂÚÓ.

СПО РТ

09

Новакът фаворити"Браун ГП" побе ждав те само наблюдав а, ат

»ÁÌÂ̇‰‚‡˘ Ó Á‡ ÙÂÌÓ‚ ‘ÓÏÛ· 1 ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÂÚ ̇ ÚË ÚÓÁË Ù‡‚ÓËÒÂÁÓÌ Ò ÔÂ‰Ò ‚ˇÚ Ôӂ˜  ÓÚ ÓÚ˜‡ ڇȂ‡˘Ó.

INTERNAT IONAL NEW SPAPER

Ë 200 9

Проте диалог с мгнатата ръка за юсюлман ския свят Ãîäèí

"ŒÚ ‰̇ Ò‰Ïˈ‡ ˘ÂÌË Ò˙Ï Ì‡ ÔÓÒÂÓÒ‡ ‰‡ÎË Â ‚ ≈‚ÓÔ‡. «‡‰‡ ‚‡Ú ÏË ÔËÍβ˜‚ ËÒÍ‡Ï ‰‡ ‰‡Ï ‚˙Ô‡ÌÂÚÓ ÔÓÒ·ÌË ̇ “ÛˆËˇ." “Ó‚‡ Ò‡ ÏÓˇÚ‡ Ó·ËÍÓÎ͇ Ò Íˡ ÔÂÁ ‰ÛÏË Ì‡ ˉÂÌÚ ‡ÏÂËÍ‡Ì ‚ ¡‡‡ ËÁ˜ÂÌË Ô‰ ÚÛÒ Í ’˛ÒÂËÌ Œ·‡Ï ÒÒ‡Ï ÓÚ„ ‡, Íˡ Ô‡Î Ó‚Ó Ë ‡ÏÂÌÚ, Ò ì‰‡î ÂÁËÍ: Evet Ë Ì‡ . Á̇˜ÂÌË "“ÛÍ ËÒÍ‡Ï ‰‡ ÚÛ ÒÍË ËÁÚ˙Í̇ ÚÓ Ì‡ “ÛˆËˇ. ÓÚ „ÎÂ‰Ì Õ ҇ÏÓ ‡ Ò‚ÂÚӂ̇ ÚӘ͇ ̇ —¿Ÿ , ÌÓ Ë ÓÚ Ú‡ˇ Á̇˜ „Ή̇ ÚӘ͇ ‰‡ ÂÌËÂÚÓ ‡ÏÂËÍ‡Ì Ì‡ “Ûˆ ÔÓ‰˜ÂÒÍËˇÚ Ëˇ", ÔÓÒÓ ÔÂÁˉÂÌ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ú. Œ·‡Ï ˜Ë Ô˙‚‡Ú‡ ·Â ËÁ·‡Î “Ûˆ ‡ Ì ˡ ÒË ¿Ú·ÌÚË ÓÙˈˇÎ̇ ‚ËÁË Á‡ ˆÂΠ̇ ˜ÂÒÍ Ïˈ ‡. Õ‡È Ëˇ ÓÍÂ‡Ì ÏË̇ Ú‡ ÓÚ‚˙‰ -‚‡Ê ÌÓÚ Î‡Ú‡ Ò‰“ÛˆËˇ ·Â, ˜Â ÒÚ‡ Ó ÏÛ ÔÓÒÎ ‡ÌË ÌË ̇ ‚ ̇ڇ, ·Î‡„ ‰ÂÏÓÍ‡ˆ Ó‰‡ ˡڇ ÚÓ Ò

à: 17

Áðîé:

16 (84 7)

BULGAR www.zam

an.bg

IA

Уважениет на Обама о към езана œË Ò¢ ÚÛÒÍËÚ ‡Ú‡ ÒË Ò Â ÒÚÛ‰ÂÌÚ Œ·‡Ï‡ Ë ÔÓ‰ ‰‡‚‡ ˇÒÌË ˙ÎÊË ‰‡ Í˙Ï ËÒΡ ÔÓÒ·Ìˡ ͇ÚÓ ÔÓ͇ÏÒÍˡ Ò‚ˇÚ, ÌË Í˙Ï Á‡ Û‚‡ÊÂÔËÁË‚‡ ÏÓÎËÚ‚ ‡ - ÂÁ‡Ì Á‡ — ‚

Áîëåñòèò ëè ðàçëèêå ïðàâÿò ìúæà è à ìåæäó æåíàòà? Õ‡È

œÓÚ„̇ڇ ˙͇ Á‡ ‰Ë‡ÎÓ„ Ò Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍˡ Ò‚ˇÚ ̇ ÒÚ. 1-12

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

НОВ ИНИ

11

Modern teknoloji ve eski usul karýþýmý bir sistemle tarla süren bu çiftçiler, þartlara göre en uygun metodun bu olduðunu iddia ediyor.

Õ ҇ÏÓ ËÌÚÂÌÂÚ, ˆˇÎ‡Ú‡ ωËÈ̇ Ò‰‡ Û Ì‡Ò Â Û‚‰Â̇ ̇ ÒÚ. 1-3 ƒ˙ʇ‚‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ò ÍÂÔË Ò ÔÓÚÂÁ‡ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ÒÚ. 1-4

Obama, yeni sayfayý Türkiye'de açtý ABD Baþkaný Barack Hüseyin Obama'nýn, göreve geldikten sonra ilk denizaþýrý ziyaretini Türkiye'ye yapmasý ve burada verdiði mesajlar dünya için adeta dönüm noktasý oldu. 11 Eylül saldýrýlarýndan son-

ra Amerika'nýn izlediði çatýþma politikasý, yerini 'barýþ ve diyalog' çabalarýna býrakýyor. Ankara ve Ýstanbul'da gerçekleþtirdiði temaslarda bunun ilk iþaretlerini veren Obama, Ýslam dünyasýyla iliþkiler konusunda da tarihî

adýmlar attý. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuþmasýnda söylediði "Amerika hiçbir zaman Ýslam'la savaþta deðildir, olmamýþtýr ve asla olmayacaktýr." sözü büyük yanký buldu. Devamý Sayfa 3’’te


2 Z A M A N HABERLER 13 - 19 NÝSAN 2009

FOTOÐRAF: ONUR ÇOBAN

Ýstanbul'da büyük bir katýlým ile yapýlan Birleþmiþ Milletler Medeniyetler Ýttifaký giriþiminin ikinci forumunda; ortak çýkarlar çerçevesinde çalýþýldýðý sürece, sorunlarýn aþýlacaðý, önyargýlarýn kaldýrýlmasý ile de huzur ve barýþýn daha fazla hakim olacaðý ifade edildi.

Bu yüzyýl hoþgörü yüzyýlý olabilir BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Medeniyetler Ýttifaký Eþbaþkaný ve Ýspanya Baþbakaný Jose Luis Rodriguez Zapatero, "Birlikte çalýþýldýðý ve hareket edildiði takdirde farklý bir 21. yüzyýl oluþturma ve yaþama imkanýna sahibiz. Bu yüzyýl barýþ, birlikte yaþama ve hoþgörü yüzyýlý olabilir" dedi. Zapatero, ikinci forumun bu projenin gerçekleþmesini pekiþtirdiðini ifade ederek, BM'nin içinden doðan Medeniyetler Ýttifaký Projesinin, birlikte barýþçýl bir yaþam sürdürülmesini hedeflediðini kaydetti. Zapatero, Medeniyetler Ýttifaký projesinin amacýnýn diyalog çabalarýný geliþtirmek, sahip olduklarý karþýlýklý saygý, hoþgörü, dini ve kültürel çeþitliliði pekiþtirmek olduðunu söyledi. Ýki dünya savaþýnýn yaþandýðý 20. yüzyýlla gurur duyulacaðýný zannetmediðini, fanatikler ve hoþgörü eksikliði, nefret duygularý nedeniyle birçok masum insanýn hayatýný kaybettiðini anlatan Zapatero, "Þimdi artýk biliyoruz. Eðer iþler doðru yapýlacak olursa, birlikte çalýþýldýðý, hareket edildiði takdirde farklý bir 21.

Gerçekleþtirilecek projeler: Ýttifak'ýn prensipleri doðrultusunda çalýþmalar yapacak 'Küresel Gençlik Hareketi' oluþturulacak. Diyalog Cafe adlý dünyanýn farklý þehirlerinde kurulacak mekanlarda çok farklý ülkelerden insanlar üç boyutlu görüntüleriyle birbirlerine ulaþacak ve sohbet edecek. Giriþimin teknolojik altyapýsýný CISCO þirketi hazýrlayacak. ‘Güveni Saðlamak, Köprüler Kurmak' çalýþmasý ise Gazze krizinden ders çýkararak Avrupa–Akdeniz böl-

yüzyýl oluþturma ve yaþama imkanýna sahibiz. Bu yüzyýl barýþ, birlikte yaþama ve hoþgörü yüzyýlý olabilir" diye konuþtu. Sampaio: Aciliyete ihtiyacýmýz var

Medeniyetler Ýttifaký Yüksek Temsilcisi, eski Portekiz Cumhurbaþkaný Jorge Sampaio, aciliyete ihtiyaç olduðunu, çünkü siyasi çatýþmanýn, doðru kanallardan halledilmediði takdirde toplumlar arasýnda bir fay hattý oluþturacaðýný

gesinde yapýlacak faaliyetleri içeriyor. Dostluk Ýttifaký Programý kapsamýnda farklý ülkelerden genç liderler deðiþ tokuþ projelerine dahil edilecek, aralarýnda çalýþma iliþkileri kurulacak. Uluslararasý Göç Örgütü'nün iþbirliðiyle göç konusu üzerine bir gençlik film festivali düzenlenecek. BM ve Medeniyetler Ýttifaký'nýn ortaklýðýnda þirketlere çok kültürlü dünyada en iyi nasýl iþ yapabilecekleri konusunda sunumlar yapýlacak. ve Müslüman toplumlarla Batý toplumlarý arasýnda bir ayrýþmaya yol açabileceðini belirterek, ''Ýþte bu acil durumlar karþýsýnda Medeniyetler Ýttifaký, bugün karþý karþýya bulunduðumuz ortak zorluklara, bir arada yaþama konusundaki hedeflerimize katký saðlayacak yegane ortamdýr'' dedi. Sampaio, bütün istekleri ve hedeflerinin daha fazla iþbirliði ve daha iyi diyalog olduðunu, küresel kriz ortamýndaki zor günler aþmak is-

Pýrvanov: 'Balkanlardaki milletler önyargýlarý aþmalýdýr' BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Bulgaristan'daki birçok köyde Hristiyanlarýn kilise inþaatýna Müslümanlarýn yardým ettiðini kaydeden Pýrvanov, Müslümanlarýn cami inþaatýna da Hristiyanlarýn yardýmcý olduðunu vurguladý. Balkanlar'daki tarih yapýsýnýn zorluðunu hatýrlatan Pýrvanov, 'Burada yaþayan milletlerin geçmiþteki önyargýlarýný aþmalarý gerekiyor.' þeklinde konuþtu. Pýrvanov konuþmasýna þöyle devam etti, 'Eðer tarih kitaplarýna bakacak olursanýz, Balkanlar'da yaþayan milletler arasýnda

cereyan eden savaþ haritalarýný göreceksiniz. Biz bunlarý küçümseyemeyiz, fakat, bu haritalarýn üzerine kültürlerarasý iþbirliði ve ekonomik iþbirliðini yansýtmamýz gerekiyor. Bunlarý ‘Kültür köprüleri' olarak adlandýrýyoruz. Bilindiði gibi geçmiþte Balkanlar, Avrupa'nýn barut atýðý haline gelmiþti, bugün ise kültürlerarasý iþbirliði ile dünyaya temsil etmeye çalýþýyoruz.' dedi. Balkanlar'dan arkeolog, tarihçi ve gazetecilerden oluþan 250 kiþilik bir ekibin ‘Miras Akademisi' adýna bir giriþim baþlattýklarýný açýklayan Pýrvanov, bu ekibin günümüze

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Hükümet, Sofya’daki çöp sorununa el attý

Baþkent halkýndan toplam 140 milyon leva çöp vergisi alýndýðýný vurgulayan Staniþev, fakat çöp için sadece 80 milyon leva harcama yapýldýðýný aktardý. Sofya Belediye Baþkaný Boyko Borisov da, devletin kendilerine mali yönden yardým etmelerine karþý olmadýklarýný, fakat bu ka-

kadar gelen mirasý inceleyerek tarihi ve kültürel farklýlýklarý iþbirliðine dönüþtüreceklerini haber verdi. Gençlerin bu konularda desteðe ihtiyaç duyduklarýný dile getiren Cumhurbaþkaný Pýrvanov, Medeniyetler Ýttifaký dahilinde bir fon oluþturulmasýný teklif etti. Bu fon sayesinde öðretim görevlilerinin ve gençlerin, dinler ve kültürler üzerinde ayrýntýlý bir araþtýrma yapabileceklerini ifade eden Pýrvanov, ‘Araþtýrmalar zamanla bir metodoloji ortaya çýkaracaktýr ve bu eðitim kullanýlarak farklýlýklarý yakýnlaþma yollarýna yönledirecektir.' dedi.

rarýn bir ay önce alýnmasýnýn çok daha yerinde olacaðýný söyledi. Borisov, Sofya’da atýklarý iþleyen fabrika için ilk adýmý attýklarýný, fakat bazý çalýþmalar için zaman gerektiðini dile getirdi. Sergey Staniþev, oluþturulan Ulusal Kriz Dairesi’nde dokuz kiþilik bir grup görevlendirdi. Baþkanlýðýný Sofya Valisi Teodor Modev’un yaptýðý grubun

 Medya eðitim politikalarý oluþturulacak. Dünyanýn çeþitli yerlerinden gazetecileri bir araya getirecek bir medya projesi hazýrlanacak. Gazetecilerin kültürel boyutlu meselelerle ilgili bilgi alabilecekleri bir sistem kurulacak. Üniversitelerle iþbirliðine gidilerek ‘Ýttifak Araþtýrma Aðý' kurulacak. ‘Din ve Ýnançlar Hakkýnda Eðitim Projesi' gerçekleþtirilecek.

teniyorsa, buna ihtiyaç olduðunu söyledi. Bugünkü gibi kriz dönemlerinde daha iþbirliðine dayanan bir tutumu, uluslararasý camianýn tüm örgütlerinin desteklemesinin, kaynak ve becerileri daha iyi paylaþmanýn en önemli þeyler olduðunu vurgulayan Sampaio, ''Bu ittifakýn tek amacý bir diyalog platformu olarak hizmet vermektir'' diye konuþtu. Medeniyetler Ýttifaký'nýn felsefesi: Önyargýlarý yýkmak

Tüm dünyaya barýþ mesajlarý veriyor olmaktan büyük mutluluk duyduðunu söyleyen Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýspanya ve Türkiye'nin barýþýn mümkün olduðuna, diyaloðun mümkün olduðuna inandýklarýný ve bu inançla yola çýktýklarýný söyledi. Erdoðan, "Hýristiyan, Ýslam ve Musevi dünyasýnýn birbirini anlayabileceðine gönülden inandýk. Biz küreselleþen dünyada önyargýlarýn son derece tehlikeli olacaðýna inandýk. Tarihten gelen düþmanlýklarý ortadan kaldýrmanýn da ne kadar zor ve zaman alacaðýný biliyoruz." diyerek Medeniyetler Ýttifaký projesinin felsefesini anlattý. Çaðrý Çobanoðlu,Bayram Kaya, Ýstanbul

yardýmcýlýðýna Çevre ve Su Bakan Yardýmcýsý Çavdar Georgiev ve Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Stoyan Stoyanov seçildi. Todor Modev, göreve atanýr atanmaz Trafik Polisi Dairesi’nden mevcut teknik imkanlar konusunda bilgi edinme talebinde bulundu. Kriz dairesinin ilk toplantýsýnýn ardýndan konuþan Modev, Sofya Belediyesi’nde bu-

lunmayan çöp toplama sistemlerinin devreye sokulacaðýný söyledi. Modev bu sistemleri devlet dairelerinden temin için gereken gayreti göstereceklerini de ekledi. Daire baþkaný, sokaklarýn dýþýnda yeþil alanlarýn da temizliðe dahil edileceðini aktarýrken, 300’e yakýn illegal çöplüðün de temizlenmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Sofya, Zaman


HABERLER Z A M A N 3 FOTOÐRAF: AA

13 - 19 NÝSAN 2009

Türkiye'de temaslarda bulunan Obama, Ýstanbul'da tarihi ve turisik yerleri de ziyaret ederek bilgi aldý.

Obama, yeni sayfayý Türkiye'de açtý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Obama, Türk–Amerikan iliþkileri konusunda ise bugüne kadar 'stratejik ortaklýk' olarak tarif edilen iliþkiler için 'model ortaklýk' önerisinde bulundu. Çerçevesini de þöyle çizdi: "Sadece ikili iliþkilerimizi geliþtirerek deðil, birlikte çalýþarak Batý ile Müslüman dünyasý arasýnda birleþmeyi saðlayabiliriz. Bu, beni heyecanlandýrýyor." diyen Obama, Türkiye – ABD iliþkilerinde 2003'ten baþlayan birtakým sorunlara raðmen iki ülke arasýnda giderek artan "istikrarlý bir iyileþme" olduðunu vurguladý.

ABD Baþkaný, iki ülke iliþkilerinin kötüleþtiði ve dost–müttefik olmaktan geri durduðu yönündeki görüþlere katýlmadýðýný da ortaya koydu. Obama, "Benim yapmak istediðim zaten iyi bir zemin olan bu zeminin üzerine ikili iliþkileri ilerletmektir." sözleriyle izleyeceði politikayý özetledi. Amerika Baþkaný, ülkesinin Ýslam dünyasýyla iliþkilerini ise þu sözlerle deðerlendirdi: "Birbirimizi bir araya getiren güvenin zorlandýðýný görüyorum. ABD hiçbir zaman Ýslam'la savaþta deðildir, olmamýþtýr, olmayacaktýr. Müslüman dünya ile iliþkimiz sadece teröristlerle müca-

dele kapsamýnda olamaz. Birbirimizi iyi dinlemeli, iyi anlamalýyýz. Birçok Amerikan ailesinde Müslüman üyeler var. Bunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben de bunlardan biriyim. " Türkiye'nin Doðu ile Batý'nýn kesiþme noktasýnda bulunduðunu, son derece 'sýra dýþý ve zengin mirasa sahip bir ülke olduðunu' anlatan Obama, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Türkiye'nin çoðunluðu Müslüman ve bu anlamda özgün bir yere sahip. Bunlar, bölgesel ve stratejik anlamda son derece önemli özellikler." dedi. Türkiye'yi Doðu ile Batý'nýn arasýnda

bir merkez ülke olarak tarif eden Obama, Avrupa Birliði üyeliðine de tam destek verdi. ABD Baþkaný Obama'nýn ziyaretini deðerlendiren Türkiye Baþbakaný Tayyip Erdoðan, verilen mesajlarýn önemine dikkat çekti. "Türk – Amerikan iliþkilerinde yeni bir dönemin baþladýðýna inanýyorum." diyen Erdoðan, Obama'nýn da güzel anýlarla ve mutlu ayrýldýðýnýn altýný çizdi. Kendisine, Avrupa seyahatini Türkiye'de bitirmesinin mesaj anlamý taþýyýp taþýmadýðýnýn sorulduðunu hatýrlatan Obama, buna Türkçe olarak 'evet' dedi. Cihan

Beynur Süleyman

DPS Kadýn Kollarý’ndan kimsesiz çocuklara yardým DPS Kadýn Kollarý, kimsesiz çocuklara yardým amacýyla bir baðýþ gecesi düzenledi. DPS Sofya Ýl Baþkanlýðýnýn da desteði ile Sofya’da gerçekleþtirilen geceye DPS’nin Avrupa Parlamentosu Milletvekillerinden metin Kazak da destek verdi. Buradan toplanan yardýmlar, Sofya’nýn Nadejda semtindeki kimsesizler çocuk yurduna baðýþlanacak. Gecede ayrýca, yine DPS Sofya Ýl Baþkanlýðý tarafýndan daha önce iþadamlarýna yönelik düzenlenen forumdan elde edilen gelirlerle iki öðrenciye burs baðlandýðý açýklandý. Farklý yönlerde çeþitli becerileri bulunan bu iki öðrenciye DPS 10 ay boyunca 60 leva burs verecek. Yardým gecesinde burs kazanan öðrencilere sertifikalarý da takdim edildi. Sofya, Zaman

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

FOTOÐRAF: ERKAN TUNCA

Gabrovo, T. Üniversitesi Türkiye’de staj imkaný tanýyor Gabrovo

Gabrovo Teknik Üniversitesi öðrencileri, Edirne Trakya Üniversitesi ve özel Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’ne staj yapmak amacýyla gidebilecek. Avrupa öðrenci deðiþim programý Erasmus dahilinde imzalanan ikili anlaþmalarla mümkün olan bu deðiþim, üniversitede yapýlan özel Erasmus günü ile tanýtýldý. Erasmus programýný anlatan Nedka Atanasova, Gabrovo Üniversitesinin 14 Avrupa ülkesinden 26 üniversiteyle anlaþmalarýnýn bulunduðunu, isteyen öðrencilerin buralara staj için müracaat edebileceðini söyledi. Atanasova, Edirne ve Ýstanbul’daki iki üniversite için staj yapýlabilecek firma ismi vermezken, baþvurularda kiþinin beceri ve isteðine göre þirket bulunabileceði kaydetti. Atanasova, “Trakya Üniversitesi ve Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’nden bize staj için herhangi bir sorun olmayacaðýný beyan ettiler. Bu yüzden isteðe göre hareket edilecek” þeklinde konuþtu. Atanasova, Erasmus programýnýn 2013 yýlýna kadar geçerli olacaðýný ve bu konuda hedeflenen üniversite hareketliliðinin 3 milyona ulaþmasý olduðuna deðindi. Rektör Yardýmcýsý Dr. Lübomir Lazov ise Gabrovo Teknik Üniversitesi’nde 120 civarýnda Kýrcali bölgesinden Türk

öðrenci bulunduðunu aktardý. Lazov bu öðrencilerin dili bildikleri için Türkiye üniversitelerine staj yapmak için Erasmus programýndan yararlanabileceklerini vurguladý. Ýzmir’deki üç üniversiteyle daha görüþme aþamasýnda olduklarýný aktaran Lazov, Almanya’yla olan 35 yýllýk öðrenci deðiþimi tecrübelerini Türkiye’ye de yansýtmak istediklerini belirtti.

Dil þartý isteniyor Erasmus programý 3 ila 6 ay ortak ülke ve üniversitede eðitim ve staj imkaný tanýyor. Gabrovo Teknik

Üniversitesi’nin uluslararasý öðrenci hareketliliðinden 17 öðrenci yararlanabiliyor. Adaylarýn üniversiteli olmasý, Bulgaristan vatandaþlýðýna sahip olmasý, üniversitede en az iki dönem okumuþ olmasý ve ortalama notunun en az 4 olmasý þartlarý aranýyor. Ayrýca adayýn gittiði ülke dilindeki sýnavdan geçer not almasý gerekiyor. Program kapsamýnda Erasmus bursu alacak olan öðrenci, eðitim ücreti ödemiyor. Türkiye için 216 Evro olan aylýk bursun tamamýndan yüzde 80’i gidilmeden önce ödeniyor.


4 Z A M A N HABERLER 13 - 19 NÝSAN 2009

Erkan Tunca

Plovdiv’deki kutlamalarda ‘Energy Blacks Breakins’ grubu break danslarý ile vatandaþlarýn beðenisini topladý.

Başbakan’dan Romenlere: ‘Çocuklarınızı okula gönderin’ Baþbakan Sergey Staniþev, Plovdiv’e baðlý Peruþtitsa kasabasýnda, 8 Nisan Dünya Romenler Günü kutlamalarýna katýldý. Bayram dolayýsýyla kasaba meydanýný dolduran vatandaþlara bir konuþma yapan Baþbakan Staniþev, Bulgaristan vatandaþlarý arasýnda Romenlerin eðitim, çalýþma ve kalifiye gibi konularda en çok ihtiyacý olan millet olduðunu söyledi. Ýþsizlik kadar eðitimin de çok önemli bir konu olduðunu söyleyen Staniþev, ‘Sadece eðitim sayesinde kendinize kalifiye ve bol kazançlý bir iþ bulabilirsiniz’ tavsiyesinde bulundu. Baþbakan meydandaki ailelere seslenerek, ‘Çocuklarýnýzý okula gönderin. Eðitim sayesinde topluma entegre olabilirsiniz. Ýþsizliði de ancak bu þekilde çözebilirsiniz’ þeklinde konuþtu. Romenlerin, Çalýþma ve Sosyal Bakanlýðý’nýn iþsizlik ve kalifiye programlarýndaki temel unsurlarý olduklarýný ifade eden Staniþev, hükümetin 2009 yýlý için istihdam paketine 200 milyon leva kaynak ayýrdýðýný açýkladý. Ýstihdam programlarý sayesinde yaklaþýk 50 bin kiþiye iþ saðlanacaðýný söyleyen Staniþev, kriz döneminde en çok etkilenenlerin Romenler olduðunu açýkladý. Taner Mehmed, Plovdiv

Sofya

54. Eurovision Þarký Yarýþmasý’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Hadise, aralarýnda Bulgaristan’ýn da bulunduðu 6 ülkeyi kapsayan Balkan turnesi çerçevesinde Bulgaristan’a geldi. Eurovision Þarký Yarýþmasý’nda Türkiye adýna yeni bir birincilik ödülü getirmeyi hedefleyen Hadise, ‘Düm Tek Tek’adlý þarkýsýna destek almak amacýyla Bulgaristan’a geldi. Hadise, Bulgaristan’ýn yaný sýra Yunanistan, Makedonya, Karadað, Romanya ve Moldova’dan da destek istedi. Gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Hadise, Düm Tek Tek þarkýsýnýn içine sinen bir þarký olduðunu, Ýngilizce olmasý ve içinde Türkçe kelime geçmesinin çok hoþ bir durum olduðunu ve bunun daha önce kullanýlmamýþ bir yöntem olduðunu vurguladý. Þarkýya ve kendine güvendiðini ifade eden Hadise, insanlarýn þarký ile kendisini yan yana getirince ‘bu olmamýþ bu yapmacýk olmuþ’ diyemeyeceklerini vurgulayarak, þarkýyý çok beðendiðini ‘Þarký beni buldu ben de þarkýyý buldum. Ben þarkýya þarký da bana çok yakýþýyor.’ sözleriyle özetliyor. Yarýþmada, Bulgaristan da dahil

FOTOÐRAF: ERKAN TUNCA

FOTOÐRAF: TANER MEHMED

Hadise, Bulgaristan’dan 12 tam puan bekliyor

Eurovision þarký yarýþmasýnda Türkiye’yi temsil edecek olan Hadise, Bulgaristan’dan tam puan almak amacýyla ‘Düm Tek Tek’ þarkýsýný Sofya’da tanýttý.

olmak üzere hiç bir ülkeye rakip olarak bakmadýðýný, olaya bu þekilde yaklaþmasý durumunda bunun kendisine negatif enerji vereceðini kaydeden þarkýcý, yarýþmaya kendi performansý Türkiye’nin en iyi tanýtýlmasý açýsýndan baktýðýný dile getirdi. Kendi performansýnýn ve ülke tanýtýmýnýn ön planda olduðunu kaydeden Hadise, yarýþmaya katýlanlarý önemsediðini, ancak bir

rakip olarak görmediðini kaydetti. Ziyaret edilen ülkelerden tam destek aldýklarýna inandýðýný kaydeden Hadise, ülkelerde inanýlmaz bir enerji olduðunu, þarkýnýn hem Avrupa hem de dünya için yapýlmýþ bir þarký olduðu için herkesin çok beðendiðini aktararak, 12 Mayýs’ta yapýlacak yarýþmada Bulgaristan’dan da tam puan beklediðini sözlerine ekledi.

Kutlu Doðum Haftasý’nýn temasý: Eþ ve baba olarak Hz. Peygamber örneði Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz Muhammed’in (s.a.v) doðum yýlý anýsýna düzenlenen 2009 Kutlu Doðum Haftasý ülke genelinde çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Kutlamalar dolayýsýyla Zamana demeç veren Baþmüftü Mustafa Aliþ; dünyada ve Bulgaristan’da gittikçe zayýflayan aile yapýsýný dikkate alarak Hz. Peygamber’in örnek yaþamýndan yola çýkarak bu seneki

kutlamalarýn ana temasýný ‘Eþ ve baba olarak Hz Peygamber örneði’ olarak belirlediklerini söyledi. Peygamberimizin her insan gibi bir eþ ve baba olduðunu ifade eden Aliþ, O’nun örnek yaþamýnýn ailede de zirveye çýktýðýný belirtti. Peygamberimizin; “Sizin en hayýrlýnýz ailesine en faydalý olanýnýzdýr. Ben de ailesine en faydalý olanlardan biriyim” hadisine atýfta bulunan Aliþ, ‘Þahsi yaþamýnda ve aile hayatýnda

mutluluk arayanlarýn Efendimizin örnek yaþamýný kendi hayatlarýna tatbik etmelidirler.’ dedi. Sýrnitsa’da yapýlan Kutlu Doðum programýna katýlan Aliþ, Ýslam’ýn aile yapýsýna verdiði önemi anlatarak ‘Çocuklarýmýzý O’nun örnek ahlakýna göre eðitmeliyiz’ diyen Aliþ, ülke genelindeki kutlamalara Baþmüftülük, Yüksek Ýslam Enstitüsü ve Türkiye’den gelecek konuþmacýlarýn katýlacaðýný belirtti. Plovdiv, Zaman

DESIGN OUTDOOR INDOOR ADVERTISING www.imeldesign.net


EKONOMÝ Z A M A N 5 13 - 19 NÝSAN 2009

Bakan Tüzmen ve Türk iþadamlarý Sofya’da temaslarda bulunacak Türkiye’nin Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Kürþat Tüzmen ve iþadamlarýndan oluþan bir heyet Bulgaristan’a resmi ziyarette bulunacak. 14 - 16 Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþecek ziyarette resmi temaslarýn yaný sýra ikili iþ görüþmelerinin gerçekleþtirilkmesi bekleniyor. Bakan Kürþat Tüzmen, resmi ziyareti esnasýnda Ekonomi ve Enerji Bakaný Petýr Dimitrov, Bayýndýrlýk ve Bölgesel Kalkýnma Bakaný Asen Gagauzov ve Tarým Bakaný Valeri Tsvetanov ile bir araya gelecek. Ayrýca ‘Türkiye ile Bulga-

ristan arasýnda ticari ve ekonomik iþbirliði’ semineri düzenlenecek ve Bulgar ve Türk iþadamlarý arasýnda ikili görüþmeler yapýlarak iþ birliði imkanlarý araþtýrýlacak. Bakan Tüzmen’in ziyareti esnasýnda Türk Ticaret Merkezi’nin açýlýþý da yapýlacak. 16 Nisan’da açýlýþý yapýlacak merkez, Türkiye’nin, dýþ ülkelerde yatýrým yapan Türk yatýrýmcýlara destek saðlamayý amaçlayan yeni bir projesini oluþturuyor. Yurtdýþýnda kurulan ve büyükelçiliklerin bünyesinde bulunan Ticari Müþavirliklere baðlý olacak bu merkezlerde, Tür-

kiye’nin ticaret, ekonomi ve yatýrým alanlarýndaki sektör organizasyonlarý ile enstitülerin temsilcilikleri bulunacak. Bu proje çerçevesinde ilk merkez Sofya’da kuruldu. Türkiye Büyükelçiliði Ticaret Müþavirliði ile Türk Bulgar Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn birlikte faaliyet göstereceði modern ofisinin açýlýþý da Bakan Tüzmen tarafýndan yapýlacak. Bir çok açýdan geniþletilen ofiste Türkiye ekonomisi ile sektör ve firmalarýn tanýtýmý yapýlacak. Ofiste hem Türk hem de Bulgar iþadamlarýna gerekli konularda yardýmcý olunacak. Sofya, Zaman

NDSV, kriz hakkýnda halký bilgilendirmek ve krizde ne yapýlmasý gerektiðini belirtmek amacýyla bir kampanya baþlattý. Devlet Yönetim Bakaný Nikolay Vasilev’in açýkladýðý kampanya, halkýn kriz durumunda ne yapýp ne yapmayacaðý konusunda halkýn bilgilendirmesini amaçlýyor. Kampanya çerçevesince tavsiyelerin yer aldýðý broþürler halka daðýtýlacak. Broþürlerde krizin ne olduðu, insanlarýn yaþamýný nasýl etkilediði ve ekonomik düþüþün ne olduðu gibi konularda halký bilgilendirecek. NDSV’deki ekonomistlerin hazýrladýðý bilgilere göre, ekonominin kötü, orta ve iyi olmak üzere üç ana durumdan oluþtuðu kaydedildi. Herkesin ekonominin ne durumda olduðunu rahatça ölçebileceði, bunun için gelirlerdeki artýþ, enflasyon, iþsizlik, ekonomik büyüme gibi maddelerdeki verilere bakýlabileceði kaydediliyor. Parti ekonomistlerine göre, iþsizlik oraný 7 ise ekonominin iyi, yüzde 9 ise orta ve yüzde 13 ise kötü durumda olduðunu vurgulanýyor. NDSV, vatandaþlara kriz durumunda daha tutumlu davranmalarýný, þirketleri var ise çalýþma planlarýný gözden

FOTOÐRAF: BAHAR MANDAN

NDSV’den öneri: Harcamalarýnýzý azaltýn melerini, mecburi olmadýkça bankalardan yeni kredi almamalarýný tavsiye ediyor. Krizin olumlu tarafý olarak da enflasyonun ve fiyatlarýn düþmesi olarak görüyor. NDSV, kriz döneminde iyi fikri olan giriþimcilerin pazar paylarýný geliþtirmeleri açýsýndan büyük bir fýrsat olduðunu da kaydetti. Bakan Vasilev, hazýrlanan broþür ile NDSV’nin halkýn tasarruf yapmasýnýn ve bilinçsizce harcama yapýlmamasýnýn, eðitime yatýrým yapýlmasýnýn ve büyük miktarlarda kredi alýnmamasýnýn önerildiðini kaydetti.

Bakan Dimitrov: Ülke ekonomisinin büyüme ihtimali halen var

Kriz konusunda halký bilgilendirmek için broþür hazýrlayan NDSV, kriz döneminde aile bütçesinin krize göre ayarlanmasýný, harcamalarýn kýsýlmasýný ve acil olmayan harcamalarýn ertelenmesini önerdi.

geçirmelerini, standart olmayan farklý iþ önerileri ve ortaklar bulmalarýný ve giderlerini azaltmalarýný öneriyor. Parti, aile bütçesinin de krize

göre ayarlanmasýný öneriyor. Halkýn þu ana kadar yaptýðý genel harcamalarý kýsmasýný tavsiye eden NDSV, acil olmayan harcamalarý ertele-

Ekonomi Bakaný Petýr Dimitrov, krize raðmen ülkedeki milli gelirin artmasý için ihtimalin bulunduðunu söyledi. Bulgaristan’a yatýrým yapmak isteyen Rus yatýrýmcýlarýn büyük ilgisinin olduðunu vurgulayan Bakan Dimitrov, bu yýl baþlatýlan enerji yatýrýmlarýn da bu artýþ tezini doðruladýðýný kaydetti. Daha önce açýklanan verilere göre, kriz nedeniyle bu yýl ekonominin küçülmesi bekleniyor. Sofya, Zaman

FUAR TAKViMi Bulgaristan Ýnþaat Haftasý Ýnterior Tarih: 24.04.2009 28.04.2009 Yer: Sofya Inter Expo Fuar Merkezi Konu: Ýnþaat malzemeleri ve onarým gereçleri fuarý Organizatör: Bulgarreklama Bulmedika / Buldental Tarih: 12.05.2009 15.05.2009 Yer: Sofya Inter Expo Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý saðlýk, eczacýlýk, diþçilik ve ilaç fuarý Organizatör: Bulgarreklama FoodTeh Tarih: 12.05.2009 17.05.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý gýda ürünleri ve teknolojileri fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý Kozmetika Tarih: 12.05.2009 17.05.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý parfüm ve kozmetik fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý MebelTeh Tarih: 12.05.2009 17.05.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý mobilya ürünleri, inþaat malzemeleri ve makine teknolojileri fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý Expo Energy Tarih: 26.05.2009 29.05.2009 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý enerji kaynaklarý ve enerji sistemi ürünleri fuarý Organizatör: Bulgarreklama Uluslararasý Su Fuarý Tarih: 26.05.2009 29.05.2009

100 bin kiþi iþinden oldu

Dünyanýn en ucuz arabasý ‘Nano’ satýþa sunuldu

Dünyayý etkisi altýna alan ekonomik krizin Bulgaristan’da 100 bin kiþiyi iþinden ettiði iddia edildi. Bulgaristan Baðýmsýz Sendikalar Birliði (KNSB) krizin baþ gösterdiði tarihten itibaren ülke genelinde 100 bin kiþinin iþini kaybettiðini açýkladý. Birlik Baþkan Yardýmcýsý Plamen Dimitrov, Ekim 2008’den itibaren her ay ortalama 4 ila 5 bin kiþinin iþini kaybettiðini, bu durumun yýl sonuna kadar ayný þekilde devam etmesi durumunda iþsizlik oranýnýn yüzde 10’a ulaþacaðýný kaydetti. Þu anda yüzde 7 civarýnda olan iþsizliðin her ay arttýðýný da kaydetti. Ayný zamanda KNSB krizden en fazla etkilenen sektör temsilcileri ile protesto ve grev düzenlemeyi planladýklarý kaydedildi. Podkrepa sendikasý da ulusal çapta bir protesto düzenlemeyi planlýyor.

Dünya otomotiv sektöründeki krize raðmen Hintli Tata Grubu, dünyanýn en ucuz otomobili ‘’Nano’’yu Hindistan’da satýþa sundu. Yaklaþýk bir haftadýr Yeni Delhi ve Bombay’daki bayilerde sergilenmeye baþlanan Nano, 100 bin rupiden (1,500 Euro) piyasaya sürüldü. Tata Motors’un sözcüsü ilk sipariþlerin cesaret verici olduðunu söyledi. Yaklaþýk 3 metre uzunluðunda, 4 kapýlý, 5 koltuklu ve 35 beygir gücündeki araçta hava yastýðý, klima ve ABS sistemi bulunmuyor. Saate 105 kilometre hýz yapabilen Nano, 624 cc’lik iki silindirli motora sahip bulu-

nuyor. Nano’nun daha büyük Avrupalý modelinin ise 2011’de piyasaya çýkacaðý, bu modelin fiyatýnýn 4 bin dolar civarýnda olacaðý belirtiliyor. Tüm dünyada olduðu gibi Hindistan’da da otomotiv satýþlarý düþüyor. Ancak Hindistan’da bu yýl 30 bin ile 50 bin kadar üretim ve satýþ yapmayý planlayan Tata, ciddi ekonomik kriz içindeki Batý’da da otomotiv piyasasýnda yer almayý hedefliyor. Hindistan’ýn ilk yerli otomotiv üreticisi Tata Motors, mart ayýnda sona eren 2008 2009 mali yýlý bütçesinde yüzde 14 oranýnda küçülme öngörmüþtü. aa

Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý su ve kanalizasyon sistemleri, su iþleme ve temizleme ürünleri ile sondaj teknolojierli fuarý Organizatör: Bulgarreklama Balkan Pak Tarih: 02.06.2009 05.06.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý ambalaj ve paketleme ile atýk iþleme teknolojileri fuarý Organizatör: Via Expo


YORUM

13 - 19 NÝSAN 2009

ZAMAN 06

Medeniyetler ittifak mý edecek çatýþacak mý? Medeniyetler Ýttifaký Formu’nun gerçekleþmesinde Türkiye’nin olmasý çok önemli. Çünkü Türkiye laik, demokratik bir ülke. Bunun yanýnda halkýnýn çok büyük bir kýsmý Müslüman. Hal böyle olunca Batý dünyasýyla Müslüman ülkeler arasýnda köprü olabilecek bir donanýma sahip. Ýstanbul’da yapýlan medeniyetler ittifaký formunda bunu da zaten gördük. Yeni Nato Genel Sekreteri seçilen Danimarka eski Baþbakaný Rasmussen’in Forum’a katýlmasý ve konuþmasýnda müslümanlardan özür dilemese de müslümanlara saygýsýný ifade etmesi olumlu bir geliþme. Ýkinci olarak Medeniyetler Ýttifaký olu-

þumunda Türkiye’nin Ýspanya’yla eþ baþkanlýk yapmasý ve bu oluþumda baþý çekmesi Türkiye’nin Avrupa Birliði'ne (AB) girme sürecini hýzlandýrabilecektir. Eðer Türkiye, AB’ye girerse medeniyetler çatýþmasý tezi tümden çürümüþ olacak. Çünkü Türkiye halký Müslüman. Böyle bir ülkenin AB'ye girmesi medeniyetlerin çatýþmasýnýn deðil, ittifakýn mümkün olduðunu bütün dünyaya göstermesi açýsýndan önemli. Medeniyetler Ýttifaký sonuç bilgirgesinde önemli konulara deðiniliyor. Milletlerin geleceðinin teminatý gençlerle ilgili projeler, çok kültürlü dialog Cafe projeleri, genç liderlerle ‘’dostluk ittifak progra-

mý’’ projeleri, iþadamlarýna yönelik “Çok Kültürlü Dünyada Ýþ Yapmak – Fýrsatlar ve Zorluklar” projesi, Medeniyetler Ýttifaký ve UNESCO’nun, medya eðitim politikalarý üzerine ortaklaþa “Dünyada Medya Eðitim Politikalarýnýn Belirlenmesi” projesi, dünyada 12 farklý üniversite tarafýndan baþlatýlan “Ýttifak Araþtýrma Aðý” projesi, dünyanýn çeþitli yerlerinden 12 ortakla birlikte “Din ve Ýnanç Kliring Odalarý hakkýnda eðitim baþlatýlmasý” projesi. Her konuda güzel projeler ele alýnmýþ. Dileðimiz o ki, bu projeler hayata geçsin. Geçsin ki, 21 asrýn ‘diyalog hoþgörü asrý’’ olma ümidi devam etsin… FOTOÐRAF: KÜRÞAT BAYHAN

Medeniyetler ittifaký forumunun ikincisi Ýstanbul’da Obama’nýn Türkiye ziyareti gölgesinde gerçekleþti. Obama’nýn Türkiye’de olmasý bile bu forumun önemini azaltmadý. Forum’a ilgi Ocak 2008'de Ýspanya’da yapýlan ilk toplantýya göre hem politikacý hem akademisyen hem de medyanýn katýlýmý yönüyle ilgi oldukça fazlaydý. Bilindiði üzere Medeniyetler ittifaký meselesi Samuel P. Huntington’un 1990’lý yýllarda soðuk savaþ sonrasý attýðý medeniyetler çatýþmasý iddiasýna karþý ortaya çýkmýþ bir giriþim. Samuel P. Huntington bu tezinde artýk bundan sonra toplum ya da milletler arasýndaki ihtilaflarý ekonomi veya politika deðil medeniyetlerin belirleyeceðini iddia etmiþti. Aslýnda bu dünyaya kaosa sürükleyecek bir giriþim. Samuel P. Huntington bunu bir tez olarak mý ortaya atýyor veya dünyayý birileri öyle görmek isteyip bundan nemalanmak isteyenler mi var, bu tabi belli deðil, onu Samuel P. Huntington’un kendisine sormak lazým. Aslýnda bizler ve insaf sahibi bütün insanlar böyle bir þeyi hiçbir zaman arzu etmez. Sayýn Fethullah Gülen, medeniyetler çatýþmasý tezi ortaya atýldýðý dönemlerde öncelikle Türkiye’de ve bütün dünyada bütün insanlýða diyalog ve tolerans çaðrýlarý yapmýþtý, hala da yapmaya devam ediyor. Onun baþlattýðý diyalog ve höþgörü çaðrýlarý hala yükselerek devam ediyor. Bunun ne kadar önemli olduðunu anlayan ülkeler artýk bu meseleyi uluslar arasý boyutta ele alýnmasý gerektiðine inandýlar ki, bu konuyu uluslararasý boyuta taþýdýlar. Aslýnda bu giriþim geç kalmýþ bir giriþim. Medeniyetler çatýþmasý tezi 1990’larda ortaya atýlýyor. Medeniyetler ittifaký formlarý da bu günlerde hayata geçirilebiliyor. Geç de olsa, olmasý güzel bir geliþme.

KAMÝL DEMÝRKAYA k.demirkaya@zaman.bg

Türkiye’den Obama geçti ABD’nin ilk siyahi baþkaný Barack HusABD’yi ‘ya bizdensin ya da düþmansein Obama’nýn Türkiye ziyareti rüzgar sýn’ paranoyasý ile yönetmeye çalýþan gibi geçti. Bu rüzgar tozu dumana katan Bush iktidarý deyim yerindeyse Amerisert bir fýrtýna deðil, ýlýk bir meltem gibi kayý tarihin sonuna getirmek üzereydi. herkesi okþayan bir rüzgardý. Tarihi ziya- 11 Eylül sonrasý gerçekleþen Afganistan ret Obama’nýn yemin töreninden sonra ve Irak iþgalleri sonrasýnda yükselen Aen fazla ilgi uyandýran bir atmosferde merikan aleyhtarlýðý özellikle Ýslam düngerçekleþti. Obama iki güne o yasýnda yüzde seksenlerin kadar çok þey sýðdýrdý ki; etkiüzerine çýktý. Kýsmen bu, leri yýllarca devam edecek yesavaþlarýnda tetiklediði gloni bir dönemin baþlangýcý mabal ekonomik krizin ardýnhiyetinde. Obama Türkiyede dan patlak veren Ýsrail’in Cumhurbaþkaný, Baþbakan, Gazzeyi iþgali Ortadoðu’yu Meclis baþkaný ve muhalefet pimi çekilmiþ bir bomba ÝMDAT liderleri ile görüþtü. Meclis konumuna getirdi. Deðiþim KÝLAR vadiyle seçilen Obama’nýn kürsüsünden Türkiye’ye, Ýsdevraldýðý koltukta bunlalam dünyasýna ve tüm dünyai.kilar@zaman.bg rýn ötesinde sorunlar olduya mesajlar verdi. Dini temsilcilerle görüþtü, öðrencilere konferans ðu gibi dünya liderliði için devam etverdi, hayalindeki dünyayý anlattý ve git- mesi gereken Amerikan çýkarlarý da acitikçe kabalaþan Amerika algýsýnýn bildiði len çözüm bulunmasý gereken konulardý. Obama’nýn ilk resmi ziyaretini neden Amerika olmadýðýný söyledi. Tarihi mekanlarý ziyaret etti, spor yaptý ve bir kedi- Türkiye’ye yaptýðý þu sözlerinde gizli. nin baþýný okþayarak ne kadar insani ol- “Türkiye’nin geleceðini tartýþmak isteduðunu gösterdi. Bir zamanlar kendileri- yenlerin olduðunu biliyorum. Ülkenizi kýne oy hakký bile verilmeyen siyah ýrkýn i- talarýn kavþaðýnda ve tarihin getirdiði ceçinden gelip Amerikanýn 44. baþkanlýk reyanlarýn etkisinde bir yer olarak görükoltuðuna oturan Obama, geldiði yerin yorlar. Burasýnýn medeniyetlerin buluþtufarkýnda, ama kompleksiz ve attýðý her a- ðu ve deðiþik halklarýn bir araya geldiði dýmda herkesin samimiyetine evet diyebi- bir yer olduðunu biliyorlar. Farklý yönlere leceði bir içtenlikle geçti Türkiye'den. çekilip çekilmeyeceðinizi merak ediyorlar. Herkesin merak ettiði konu Obama’nýn ilk Fakat ben sanýyorum ki, anlamadýklarý ziyaret için neden Türkiyeyi seçtiði ve Tür- Türkiye’nin büyüklüðünün sizin her þeyin kiye’den ne aldýðý noktasýnda birleþiyor. orta yerinde bulunabilme yeteneðinizden

kaynaklandýðýdýr. Burasý Doðu ve Batý’nýn ayrýldýðý deðil, bir araya geldikleri yerdir.” Baþkanlýk koltuðuna düþman paradigmasýný yýkarak diyalog anlayýþý ile oturan Obama’nýn yapmasý gereken ilk icraat; genelde batý ile doðunun özelde de Amerika ile Ýslam dünyasýnýn arasýnda gittikçe derinleþen çatlaðý onarmaktý. Bu yüzden Amerikanýn Ýslamla savaþmadýðýný, Müslümanlarýn ABD'nin zenginleþmesine katkýda bulunduklarýný hatta kendisinin de içinde Müslüman bireylerin olduðu bir aileden geldiðini anlatarak Ýslam dünyasýna mesaj verdi: ‘Dikkatle dinleyeceðiz, yanlýþ anlamalarý gidereceðiz ve ortak zemin arayacaðýz... ve yüzyýllar boyunca dünyanýn daha iyi bir yer haline gelmesine katkýda bulunan Ýslam inancýna duyduðumuz derin saygýyý dile getireceðiz...” dedi. Bu mesajýn verileceði en iyi yer de doðu ile batýnýn birleþtiði yer olan Türkiye olmalýydý. Tarihi, kültürel ve jeopolitik yapýsý itibari ile hem Ýslam dünyasýna yakýn hem de 150 yýllýk batýlýlaþma serüveni sonucunda Obama’nýn deyimi ile ‘Avrupa’ya sadece Ýstanbul Boðazý üzerindeki köprülerle deðil, ‘tarihiyle, kültürüyle, hukukun üstünlüðüyle, demokrasisiyle’ baðlý olan Türkiye hem Müslüman hem laik yapýsýyla doðu ve batýnýn sentezi olabilecek bir ülkeydi. Bu yüzden tek taraflý ortaklýktan vazgeçip, çok taraflý ortaklýða geçen Obama yönetiminde Türkiye ‘Stratejik Ortaklýktan’ ‘Model Ortaklýk’ konu-

muna yükseltildi. Bir manada dünya liderliðini tek baþýna taþýyamayacaðýný anlayan ABD’nin riski AB ve NATO ile Türkiye gibi ülkelerle paylaþma düþüncesinde olduðunu söyleyebiliriz. Obama son NATO zirvesindeki konuþmasý da Amerikanýn Türkiye’ye biçtiði Model Ortaklýk statüsü gereði Türkiye’nin AB üyeliðini kuvvetle destekler mahiyetteydi. Obama’nýn çözmesi gereken sorunlarýn baþýnda; dünyada gittikçe kötüleþen Amerikan imajýnýn yenilenmesi, Ýsrail’e verilen desteðin yanýnda sorunun iki eþit devlete dayalý çözümünün saðlanmasý, küresel krizin çözülmesi, Ortadoðu ve Avrasya’da kendi hegemonyasýnýn devam etmesi, enerji hatlarýnýn kendi kontrolünde tutulmasýnýn devamý, Çin ve Rusya'nýn hegemonyalarýnýn önlenmesi, küresel teröre karþý savaþýlmasý ve Ýran dahil her devletle diyalog yollarýnýn kurulmasý gibi sorunlar öne çýkýyor. Sözde Ermeni meselesi ile ilgili Türkiye’nin baþlattýðý diyalog ve müzakere sürecini öven Obama, Türkiye’nin Kürt meselesindeki açýlýmlarýný da takdirle karþýladýðýný ifade etti. Obama’nýn Türkiye ziyareti ile ilgili ‘Evet bir mesajým var’ diye yüksek perdeden ifade ettiði mesajlarýyla açtýðý yeni sayfanýn kirlenip kirlenmeyeceðini kuþkusuz Obama Amerikasý'nýn politikalarý belirleyecek. Aksi ise düþen Amerika imajýnýn silinmesi anlamýna gelir ki, bu da Amerika’nýn intiharý olur.


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 13 - 19 NÝSAN 2009

Çocuðuma düzenli olmayý nasýl öðretebilirim? Emine Acar

Psikolog

Anne–baba olarak çocuðumuzda istediðimiz en önemli kriterlerden birisi okul baþarýsýdýr. Bunun için neredeyse elini sýcak sudan soðuk suya deðdirmeden, yemesinden içmesine, düzenine tertibine varana kadar bütün ihtimamý göstermiþizdir. Ama belki de sorun burada baþlýyor. Düzensizlik özellikle de sorumsuzlukla birleþince tam bir baþarý düþmaný olup karþýmýza çýkýverir. Daðýnýk bir ortamý ve çalýþmasý olan çocuklarýn baþarýlarý da iniþli çýkýþlý olur. Herhangi bir problemi (dikkat eksikliði, depresyon vb.) olmadýðý halde, iyi bir düzenleme ve planlama yapamayan, düzenleme becerisi geliþmemiþ bir çocuk; derslerinde genellikle, nereden baþlayacaðýný, neyi nerede kullanacaðýný bilemez. Böyle bir çocuða göre iþler zorlaþýr, dersin

baþýna oturmak güç gelir. Peki çocuðumuza düzenli olma alýþkanlýðýný kazandýrmak için neler yapabiliriz? Öncelikle anne–baba model olmalý. Küçük yaþlardan eþyalarýný düzenlemesi çocuða öðretilmelidir. Kullandýðý eþyalarý olmasý gereken yere býrakma alýþkanlýðý verilmelidir. Bazý anne–babalar çocuklarýnýn yaptýðý iþi beðenmediði için, ayný iþi baþtan yapar. Bu hatalý tutum çocuðun iþ yapma becerisini yýkar ve iþ yapmaktan alýkoyar. Zamanla çocuðun kendine olan güvenini de olumsuz etkiler. Ev iþlerinde anne–babaya yardýmcý olarak bazý becerileri kazanmasý saðlanabilir. Boyama, çizim, elektrik süpürgesi kullanmak, yemek piþirmek gibi faaliyetler el–göz koordinasyonunu geliþtiren etkenlerdir. Anne–baba çocuða yaþýna göre sorumluluk verip desteklemelidir.

Daðýnýk çocuk, ne gibi sýkýntýlar yaþar?   

Ertesi güne ait okul hazýrlýklarýný yapamaz. Gününü verimli planlayamaz ve zamaný iyi kullanamaz. Yapacaðý iþleri öncelik sýrasýna koyamaz. Harçlýðýný verimli kullanamaz. Aradýðýný bulamaz, ödevlerini yetiþtiremez. Kapasitesini tam kullanamaz.

Düzenli çocuðun avantajlarý nelerdir?   

Sorumluluk alýr ve sorumluluktan kaçmaz. Baðýmsýz iþ yapma gücünü kendinde görebilir. Zamaný gerektiði gibi ve planlayarak kullanýr. Düzenli ders çalýþma alýþkanlýðý oluþturabilir. Düzenli not ve defter tutarak baþarýsýný artýrýr. Odasýndaki gerekli tertip ve düzeni saðlar.

Bazý annebabalar çocuklarýnýn yaptýðý iþi beðenmediði için, ayný iþi baþtan yapar. Bu hatalý tutum çocuðun iþ yapma becerisini yýkar ve iþ yapmaktan alýkoyar.

Gebe bayanlarýn araç kullanýrken dikkatli olmasý gerekiyor. Aksi halde olumsuz durumlarda bebek de, anne adayý da risk altýnda kalabiliyor. Bursa Zübeydehaným Doðumevi doktorlarýndan Op. Dr. Özer Kutlu, hamilelik sýrasýnda araç kullanmakta normalde bir sakýnca olmadýðýný ancak araç kullanýrken emniyet kemerinin mutlaka takýlmasý gerektiðini söyledi. Dr. Kutlu, hamileler için emniyet kemerinin normal kiþilerden çok daha fazla önem taþýdýðýný kaydetti. Emniyet kemeri kullanmaksýzýn bir yere çarpma durumunda bebeðin ve anne adayýnýn aðýr þekilde zarar görebileceðini ifade eden Kutlu, annelerin iki can taþýdýklarýný asla unutmamalarý gerektiðini belirtti. Dr. Kutlu, araç kullanan anne adaylarýna þu önerilerde bulundu: “Daima 3 noktadan tespit edilen emniyet kemeri kullanýnýz. Kemeri karnýnýzýn üstüne deðil, kalça kemiklerinizin üstüne yerleþtiriniz. Kemerin diðer kayýþýný göðüslerinizin arasýndan geçiriniz. Asla koltuk altýndan geçirmeyiniz. Kemerin sýkýca baðlý olduðundan emin olunuz. Gebeliðin özellikle ilerleyen dönemlerinde kendi baþýnýza uzun süreli araç kullanmayýnýz. Doktorunuza danýþarak ne kadar süre araba kullanmaya devam edeceðinize karar veriniz. Gebelikte herhangi bir risk faktörü ortaya çýkmýþsa araç kullanýrken daha dikkatli olunuz.” Adem Elitok

Yaþlýlar yumuþak diþ fýrçasý kullanmalý

Emzirme ile gebelikten korunma, güvenilir bir yol deðil Yeni doðum yapan kadýnlar, emzirdikleri sürece hamilelikten korunabileceklerini düþünerek baþka tedbir almaya gerek görmeyebiliyor. Ancak, emzirirken salgýlanan hormonlarýn gebeliði önleyebilmesi için bebeðin yalnýzca anne sütüyle beslenmesi gerekiyor. Halk arasýnda ‘süt korumasý’ olarak adlandýrýlan bu yönteme týbbi literatürde ‘laktasyon amenoresi’ deniyor. Acýbadem Maslak Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Arzu Ýlknur Özdemir, emzirmenin gebelikten koruyucu etkisinin, bebeðin emmesiyle refleks olarak hipofiz bezinden yumurtlamayý baskýlayýcý prolaktin hormonu salgýsýný artýrmasýndan kaynaklandýðýný söylüyor. Normalde süt üretiminden sorumlu olan prolaktin hormonu kanda belli bir seviyenin üzerinde seyrettikçe yumurtlama

Hamileler, araç kullanýrken dikkatli olmalý

baskýlanmaya devam ediyor. Dr. Arzu Ýlknur Özdemir’in verdiði bilgilere göre, hipofiz bezinden salgýlanan prolaktin miktarý direkt olarak bebeðin günlük emme süresi ve sýklýðýyla ilgili. Bebeðin yalnýzca anne sütüyle beslenmesinin hormon salgýlatýcý etkisi prolaktinin en üst seviyede salgýlanmasýný saðlýyor. Doðumdan sonra ilk altý ay boyunca anne, bebeðini sadece anne sütü ile sýk aralýklarla günde en az 4 saat ve geceleri 6 saat aralýðý geçmeyecek þekilde emzirerek beslerse, annede yumurtlama gerçekleþmeyebilir. Bebeðinize ek gýdalar vermeye baþladýðýnýz andan itibaren bebeðiniz sizi daha az emecek ve böylece daha az prolaktin salgýlanacaktýr. Emzirme ile gebelikten korunmanýn ilk 6 aydan sonra çok güvenilir bir yöntem olmadýðý bilinmeli. Þemsinur Özdemir

Akýp giden yýllar diþlerimizde bazý deðiþikliklere neden olsa da, aðýz saðlýðýnýn bozulmasý, aslýnda yaþlanmanýn doðal bir sonucu deðil. Örneðin; diþ bakýmýna özen gösteren yaþlý birinin diþleri, yarý yaþýndaki bir gencinkinden çok daha saðlam ve saðlýklý olabilir! Medical Park Bahçelievler Hastanesi Aðýz ve Diþ Saðlýðý Uzmaný Dr. Ahmet Mihmanlý, yaþla birlikte tükürük akýþkanlýðý azaldýðý için bakteriyel plak birikimi dolayýsýyla çürük ve diþeti hastalýk riskinin artacaðýný söyledi. Diþeti dokusunun kaybý sonucu oluþan diþler arasý boþluklar, besin birikimine neden olacaðý için, bu alanlarýn temizliði özellikle de gece aðýz bakýmý sonrasýnda arayüz fýrçasý ve diþ ipi ile yapýlmalý. Mihmanlý, yaþlýlarda diþeti mekanik kuvvetlere karþý dirençli olmadýðý için, bu hastalara yumuþak kýllardan oluþan diþ fýrçalarý tavsiye edildiðini belirtti. Mihmanlý þu önerilerde bulundu: “Protezler gece mutlaka çýkarýlmalý; çünkü diþetlerinizin de dinlenmeye ve havalanmaya ihtiyacý vardýr. Çýkarýlan protezler temizlenmeli ve soðuk su içinde tutulmalýdýr.”


8 Z A M A N AHLAK 13 - 19 NÝSAN 2009

Vasıtalarda namaz nasıl kılınır?

Babalarýndan çocuklarýna öðütler Ali Budak

z. Adem’den oðlu Hz. Þît’e (r.anhüma): “Ey Þît! Dünyaya gönül baðlama. Her iþin sonuna bakýp neticesinin nereye varacaðýný düþün. Bir iþe baþlayacaðýn zaman kalbine sýkýntý gelirse o iþi býrak yapma ve hayatýn boyunca sürekli danýþarak iþ yap. Allah Resulü’den (sas), Hz. Fatýma’ya (r.anha): “Ey kýzým! nefsini su ile pak eyle, lisanýnla Rabbini zikreyle ki erkeðin sana baktýðý zaman ferahlansýn. Gözlerini de sürmele, zira sürme kadýnlarýn ziynetidir. Ey Fatýma! Allah katýnda kabul edilen ibadetler yap. Çünkü kýyamet gününde ben de seni Allah’ýn azabýndan kurtaramam.” Hz. Ali (ra): Ey oðul! Her þeyden önce Allah’tan kork. Bütün emirlerini yerine getir. Onu

H

anmakla kalbini yaþat. Ýpine sýmsýký sarýl. Cimri ile arkadaþ olmaktan sakýn. Çünkü o kendisine en fazla ihtiyaç duyduðun anda senden uzaklaþýr. Fasýkla arkadaþ olmaktan sakýn. Çünkü o, çok deðersiz þeye seni satar. Abdülkadir Geylani (ra): “Ey evlat! Önce nefsine öðüt ver. Onu yola getir. Sonra baþkalarýný, senin henüz ýslaha muhtaç hallerin var. Gözlerin bir adým ötesini görmüyor. Körleri neyinle yola getirmek sevdasýndasýn.” Lokman Hekim (as): “Ey oðulcuðum! Ýnsanlara karþý avurdunu þiþirme (kibirlenme) ve yeryüzünde çalýmla yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez. Yürüyüþünde tabii ol, sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini elbette merkeplerin sesidir. (Lokman Suresi/17–19) Ýmam–ý Gazali (ks): “Ey oðul! Bilmediklerini öðrenmek isti-

yorsan, ilk önce bildiklerinle amel etmelisin. Allah vergilerinin en hayýrlýsý akýl ve ilim olduðu gibi, musibetlerin en kötüsü de ahmaklýk ve cehalettir.” Mevlânâ Celaleddin Rûmi (ks): Ey oðul! Eðer düþmanýný sevmek, düþmanýnýn da seni sevmesini istiyorsan, kýrk gün onun iyiliðini ve hayrýný söyle. Göreceksin ki o düþman, senin en yakýn dostun olacaktýr. Çünkü gönülden dile, dilden de gönüle yol vardýr. Ýbrahim Edhem (ks): “Ey oðul! Vakitlerin en þereflisi olan gençlik çaðý, amellerin en faziletlisi olanlar için harcanmalýdýr. Ýþbu ameller mukaddes yüce Hakk’ýn ibadet ve taatidir. Þeyh Edebali (ks): “Ey oðul! Caniler arasýnda alime, zenginken fakir düþene ve hatýrlý iken itibarýný kaybedene acý!.. Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aþaðýdakiler kadar emniyette deðildir.”

“Bir kez istikamet tutturdum” Bir kulun “Nasýl olsa çizgiyi bir kere tutturdum...” düþüncesi ve tavrý içine girmesi, sanki bir yerden sonra Allah Teâlâ’ya ihtiyacý yokmuþ manasýna gelir. Bu tavýr hiçbir zaman içine düþülmemesi gereken bir yanlýþlýktýr ve neticesi de inancýn bozulmasýna yol açar. Bir kulun “Nasýl olsa çizgiyi bir kere tutturdum...” düþüncesi ve tavrý içine girmesi, sanki bir yerden sonra Allah Teâlâ’ya ihtiyacý yokmuþ mana-

sýna gelir. Bu tavýr hiçbir zaman içine düþülmemesi gereken bir yanlýþlýktýr ve neticesi de inancýn bozulmasýna yol açar. Oysa her þey, her zaman O’na (cc) muhtaçtýr. Ýnsan, senelerce ibadet ve tâat yapsa da bunlar onun ruhunda istikamet saðlayýcý bir hale bürünmeyebilir. Her þeye raðmen ona düþen yine her söz, tavýr ve davranýþýyla Cenâb–ý Hakk’a sýðýnmak, O’ndan ihlas ve istikâmet istemektir.

Kul Allah’tan istikamet istemelidir Ýnsan, Cenâb-ý Allah’a her zaman muhtaçtýr. O’nun nimetlerine muhtaç olmasýndan daha çok inâyet (yardým, ihsan) ve riayetine (koruyup gözetmesine) muhtaçtýr. Ýnsan, Cenâb-ý Allah’a her zaman muhtaçtýr. O’nun nimetlerine muhtaç olmasýndan daha çok inâyet (yardým, ihsan) ve riayetine (koruyup gözetmesine) muhtaçtýr. Hava, su ve yiyecek gibi þeylere muhtaç olan insanoðlunun bu maddî nimetlerden daha fazla kalb ve ruh istikametinde beslenmeye ihtiyacý vardýr. Ve samimi bir kul, Rabbinden sürekli kalb ve ruh istikameti istemelidir.

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 13 Pazartesi 14 Salý 15 Çarþamba 16 Perþembe 17 Cuma 18 Cumartesi 19 Pazar

Ýmsak 5:04 5:03 5:01 4:59 4:57 4:55 4:53

Güneþ Öðle 6:42 12:43 6:40 12:43 6:38 12:43 6:36 12:43 6:35 12:42 6:33 12:42 6:31 12:42

Ýkindi 15:58 15:58 15:59 16:00 16:00 16:01 16:02

Akþam Yatsý 18:35 19:58 18:37 19:59 18:38 20:00 18:39 20:01 18:40 20:03 18:41 20:04 18:42 20:05

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.

Seyahatlerde vasýta içinde namazýn nasýl kýlýnacaðýný soran okuyucularýma: Bilindiði üzere, vasýta denince, içinde ayakta namaz kýlýnabilecek deniz otobüsleri akla geldiði gibi, koltukta oturmanýn dýþýnda hareket imkaný olmayan kara vasýtalarý otobüsler de akla gelmektedir. Ýçinde ayakta namaz kýlýnabilecek deniz otobüsü ve benzeri vasýtalarda namaz bilinen þekliyle ayakta kýlýnýr, bir farklýlýk akla gelmez, ihtiyaç da duyulmaz. Günümüzdeki deniz otobüslerinin kendilerine mahsus mescitleri dahi vardýr. Kýbleyi gösteren iþaretleAHMET ri de mevcuttur. Yani seÞAHÝN yahatlerde deniz otobüslerinde bir sorun yoktur. a.sahin@zaman.com.tr Ancak koltukta oturmak suretiyle seyahat ettiðimiz kara otobüslerinde ise akla gelen ilk tedbir, vasýtaya önce abdestli olarak binmektir. Çünkü abdestiniz varsa mecbur kalýnca hemen namazý koltukta kýlma imkaný da var demektir. Abdest yoksa koltukta da olsa namaz kýlma imkaný yoktur. Bu mühim noktaya böylece dikkat çektikten sonra bu konuda karþýlaþýlacak ihtimalleri þöyle sýralayabiliriz: 1– Yolculuk yapýlan otobüsün namaz vakti çýkmadan bir yerde duracaðý ümit ediliyorsa, namaz için beklenmelidir. Vakit içinde vasýtanýn durduðu yerde hemen inip namazý yerde kýlma tercih edilmelidir. Çünkü yerde kýlýnan namaz tamdýr. Vasýta içinde koltukta kýlýnan ise eksiktir. Kýyamý, secdesi yarýmdýr. Tamý kýlmak mümkün iken elbette yarýmý tercih etmek uygun olmaz. Bu sebeple, sorumlulara namaz kýlmak için müsait yerde durma isteði iletilmeli, vaktin sonunda da olsa farz namazlarý yerde kýlmaya gayret gösterilmelidir. 2– Vasýtanýn durmayacaðý kanaati kesinleþirse, namazý kazaya býrakmaktansa vakit çýkmadan oturulan koltukta namaz kýlýnmalýdýr. Koltuktaki oturuþ hali, namazda kýyam, biraz eðilmek rüku, biraz daha aþaðýya eðilmek de secde sayýlýr. Bu sýrada baþýn öndeki koltuða dayanmasý gibi bir mecburiyet olmaz. Baþýn ayaklarýn ucuna bakýyor þekilde öndeki boþluða eðilmesi secde olarak yeterlidir. 3– Koltukta oturduðu yerde namaza baþlarken ilk tekbiri kýbleye yönelik olarak almak güzel bir baþlangýç olur. Ancak bu mümkün olmuyorsa kýbleye yönelme mecburiyeti de kalkar. Böylece, otobüste abdestli bulunan, namazýný oturduðu koltukta kolayca kýlabilir. Kazaya býrakmasý gerekmez. 4– Bütün bu kolaylýklara raðmen yine de namazýný vasýta içinde kýlma fýrsatýný kaçýrmýþ olan kimse için yapýlacak ilk iþ, kýlamadýðý bu namazý en kýsa zamanda vardýðý yerde bulduðu ilk fýrsatta hemen kaza ederek borçlu kalmamaya dikkat etmektir. 5– Yolculuklarda kýlýnamayan namazlar, sonra kaza edilirken hep yolcu namazý olarak kýlýnýr. Yani borç kaç rekat ise kaza edilecek namaz da o kadar olur. 6– Yolcunun seferi kolaylýðýndan istifade etmesi için gideceði mesafenin (90) kilometreden az olmamasý gerekir. Bu miktardan kýsa olan yolculuklarda seferilik hükümleri uygulanmaz. Bu miktar uzunlukta bir yolculuða çýkan kimse, beldesinin sýnýrlarýný çýkýnca seferilik hükümleri baþlar, dönüþte de ayný sýnýrlara gelince seferilik hükümleri bitmiþ olur. Yani yolda dört rek’atlý farzlarý iki kýlarken evine yaklaþýnca bu kolaylýk bitmiþ, tam kýlma hükümleri baþlamýþ olur. 7– Ýki evi olan insan, (evlerin arasýndaki mesafe (90) kilometreyi bulursa) yolda seferi sayýlýr. Evlerinde seferilik sona erer.


KÜLTÜR Z A M A N 9 13 - 19 NÝSAN 2009

Ünlü mizah yazarý Çudomir’in eseri Türkçe’de ESERLERÝ:

Bulgaristan’ýn önde gelen öykü ve mizah yaSanatçýnýn; Ben Onlardan Deðilim, Bizimkiler, Alaminüt, Her zarlarýndan Çudomir’in Seçilmiþ Öyküleri, Koyun Kendi Bacaðýndan Asýlýr, Panayýr, Seçilmiþ Öyküler, ZaTürkçe’ye kazandýrýldý. Ankara Üniversitesi manýma Acýyýn ve Günlükler gibi mizah ve öykü kitaplarýnýn yanýnda 1000’den fazla karikatür ve suluboya çalýþmasý vardýr. akademisyenlerinden Doç.Dr. Hüseyin Mevsim tarafýndan Türkçe’ye çevrilen eser ‘Amerikan Mercimeði’ ismiyle okuyucuya ulaþtý. mek kalýyor, çünkü iyileþmeyi bekle- Dimço Debelyanov gibi ünlü yazar Ýmdat Kilar

Sofya

Ünlü Bulgar öykü ve mizah yazarý Çudomir (Dimitýr Çorbadjiyski)’in Seçilmiþ Öyküleri; ‘Amerikan Mercimeði’ ismiyle Türkçeye kazandýrýldý. Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Doç.Dr. Hüseyin Mevsim tarafýndan Türkçe’ye çevrilen eser; Kül tür Sanat yayýncýlýktan çýktý. Ývan Vazov, Elin Pelin ve Yordon Yovkov’dan sonra gelen en önemli öykü ve mizah yazarlarýndan olan Çudomir; kendi ifadesiyle eþit ölçüde yazarlýða, ressamlýða, tarihe ve arkeolojiye ilgi duyan çok yönlü bir sanatçý. Sofya’nýn ihtiþam ve debdebesinin yerine doðup büyüdüðü Kazanlýk’ý tercih edecek kadar iddiasýz ve kendi mütevazi dünyasýný kuran Çudomir; öykülerindeki kahramanlarýný da genellikle taþrada yaþayan halktan seçmiþ. Kahramanlarýnýn dünyalarýna girerek onlarla birlikte yaþadýðý izlenimini verdiði öykülerinde oldukça sade ve etkileyici bir üslup kullanmýþ Çudomir. Kahramanlarýnýn zaaflarýný, fedakarlýklarýný ve gündelik hayatlarýný muzip bir dille anlatan Çudomir, okuyucuya da bir yol haritasý çiziyor. Hemen her öykünün sonunda okuyucuyu tebessüme ulaþtýran Çudomir kahramanlarýný hicvederken asla aþaðýlamýyor. Ýnsanlara akýl vermek yerine doðrularý eðlendirerek öðretme metodunu deneyen Çudomir þöyle diyor: ‘Hiciv neþterse, mizahýn yaranýn tatlý merhemi olduðu söylenir. Madem ki öyle, bize de bu tatlý merhemin seri üretimini ve her yerde satýlmasýný dile-

Düzeltme Gazetemizin 14. sayýsýnda, “Sýdýka Ahmedova: Tekrar müzik hayatýna dönmek istiyorum” baþlýklý haberde geçen “...Sýdýka Ahmedova hakkýnda hocasý rahmetli Naci Ferhat...” cümlesini, '...hocasý rahmetli Osman Aziz...' þeklinde düzeltir, okuyucularýmýzdan özür dileriz.

yen daha pek çok yaramýz var’ diyor. Kitabý Türk okurla buluþturan Hüseyin Mevsim’e göre Çudomir Bulgar öykücülüðüne büyük yenilikler katan bir yazar. Mevsim’e göre Çudomir: ‘O ana deðin varlýklarýndan haberdar olunmayan kahramanlarý, onlarýn alçakgönüllü ama özgün dünyalarýný gün ýþýðýna çýkarýr. Mizah, ücra bir köy veya kasabada yaþayan kahramanlarýn eylem veya tutumlarýndan deðil, daha çok onlarý çevreleyen toplumsal koþullar ve yaþamla uyuþmazlýklarýndan kaynaklanýr. Ancak Çudomir mizahýnýn belirgin özelliði, kiþisel ve toplumsal kusurlarýn üzerine alaycý yaklaþýmýnýn hýþmýyla gidilmemesinde yatar.Yazar, yergici ve yargýcý rolüne soyunmaktan kaçýnýr’. Seçilmiþ Öyküler ‘Amerikan Mercimeði’ kitabýnda toplam 188 öykü bulunuyor. Eserin son bölümüne ise ilk kez yayýnlanan ‘Ýstanbul Gezisi’ izlenimleri ve sanatçýnýn suluboya resimlerinden seçilmiþ eserler yer alýyor.

ve sanatçýlarla yakýn iliþkiler kurdu. Sofya’da ‘Jilo’ isimli mizah gazetesini çýkardý (1910). Balkan ve I. Dünya savaþlarýna katýldý. Sofya’da kalmayý istemeyerek Kazanlýk’ta resim öðretmenliði yapmaya baþladý. Meslektaþý Mara Nonova ile evlendi.

Paris ve Viyana’da mesleki çalýþmalar yaptý. Kazanlýk’ta ‘Ýskra’ gazetesini çýkardý. 1932 yýlýnda çýktýðý uzun Ýstanbul seyahatinin izlenimlerini yazdý. Sofya’da günlük yayýnlanan ‘Zora’ gazetesinde haftalýk karikatür ve öyküleri yayýnlandý.1966 yýlýnda milletvekili seçildi ve ‘Kültür Öncüsü’ madalyasý ile ödüllendirildi. 1967 yýlýnda hayata veda eden Çudomir, Öykü ve Mizah yazarlýðýnýn yanýnda ressamlýk da yaptý.

Çudomir Kimdir?

Asýl adý Dimitýr Çorbadjiyski olan Çudomir, Kazanlýk’ta dünyaya geldi. Sofya’da Resim ve Güzel Sanatlar fakültelerinden mezun oldu. Üniversite yýllarýnda baþkent gazetelerinde karikatür ve mizah yazýlarý yayýnlanmaya baþladý. Döneminde yaþayan Yordan Yovkov, Nikolay Raynov ve

автобусна линия СИЛИСТРА - ИСТАНБУЛ всеки ден СИЛИСТРА - ДУЛОВО - ИСПЕРИХ - РАЗГРАД - ШУМЕН ПАРТИЗАНИ - АЙТОС - ТЕРВЕЛ - ДОБРИЧ - ВАРНА - БУРГАС МАЛКО ТЪРНОВО - КЪРКЛАРЕЛИ - БАБАЕСКИ - ЛЮЛЕБУРГАЗ - ЧОРЛУ - СИЛИВРИ - АВДЖЪЛАР - ИСТАНБУЛ Бургас Силистра Варна (Полигр.) Добрич Шумен Дулово Исперих Разград Тервел

тел. (056) 844 708 тел. (086) 824 151 тел. (052) 730 834 тел. (058) 602 164 тел. (054) 864 417 тел. (086) 422 765 тел. (084) 314 735 тел. (084) 660 883 GSM 0894 388 832

GSM 0899 910 405 GSM 0894 388 829 АГ (052) 624 909 GSM 0894 388 826 GSM 0896 665 149 GSM 0894 388 825 GSM 0894 388 828 GSM 0896 665 147

www.enturtrans.com, www.istanbulseya-


10 Z A M A N SPOR 13 - 19 NÝSAN 2009

Kupada yarý final programý açýklandý Fortis Türkiye Kupasý'nda, yarý final rövanþ maçlarýnýn programý belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Sivasspor ile Fenerbahçe arasýndaki rövanþ karþýlaþmasý, 21 Nisan Salý günü Sivas 4 Eylül Stadý'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de baþlayacak. Yarý finalin öteki rövanþ maçýnda ise Beþiktaþ ile Ankaraspor, 22 Nisan Çarþamba günü saat 20.00'de BJK Ýnönü Stadý'nda karþý karþýya gelecek. TÜRKÝYE

Türkiye, Anzaklar için özel maç yapacak ÇANAKKALE Türkiye ve Avustralya 16 Yaþ Altý Futbol Milli Takýmlarý, Anzak Günü'nün 94. yýldönümü anýsýna Çanakkale'de 2 özel maç yapacak. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Türkiye ve Avustralya 16 Yaþ Altý milli takýmlarýnýn, Çanakkale 18 Mart Stadý'nda 24 Nisan Cuma günü ve Gelibolu 26 Kasým Þehir Stadý'nda 26 Nisan Pazar günü iki kez karþý karþýya gelecekleri belirtildi.

Lincoln'ün cezasý kesinleþti Galatasaray'da izinsiz ülkesine giden Brezilyalý oyuncu Lincoln'e verilen ceza kesinleþti. Daha önce alýnan ceza kararý yöneticiler tarafýndan imzalanarak kesinlik kazandý. Linclon'e daha önce de disiplinsiz hareketlerinden dolayý ceza almýþ olmasý nedeniyle yaklaþýk 110 bin dolar ceza verildiði öðrenildi. ÝSTANBUL

Ümit Özat, antrenörlük kursunda ÝSTANBUL Almanya'da Köln formasý giyerken kalbinden rahatsýzlandýðý için kariyerini sonlandýrmak zorunda kalan futbolcu Ümit Özat, Ýstanbul'da antrenörlük kursu görüyor. Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleþtirilen UEFA A Lisans Güncelleme Kursu'na katýlan Ümit Özat, diðer kursiyerlerle birlikte pratik ve teorik eðitim alacak. Adaylarin kursu 18 Nisan'da sona erecek.

Saracoðlu, ilk sýnavýndan baþarýyla çýktý Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda 20 Mayýs'ta oynanacak UEFA Kupasý final maçý öncesi hazýrlýklar sürerken, Eskiþehir maçýnda, akreditasyon ve güvenlik sisteminde yapýlan deðiþikliklerin uygulamasý baþarýlý geçti. Futbol Federasyonu'nun 2009 UEFA Kupasý finali proje sorumlusu Orhan Gorbon, iki ana kalemde sýnavýn geçildiðini dile getirdi. ÝSTANBUL

Adriano, futbolu býraktýðýný açýkladý BREZÝLYA Milli maçlar için gittiði Brezilya'dan Ýtalya'ya dönmeyen Ýnterli Adriano, aktif futbolculuk kariyerini noktaladýðýný açýkladý. "Þu anda sadece hayatýmý olumsuz yönde etkileyen kiþisel problemler üzerine yoðunlaþmak istiyorum ve futbolu býrakýyorum." diyen yýldýz futbolcu, "Oynama arzumu kaybettiðime inanýyorum ve ödemem gereken bir tazminat varsa da buna razýyým." açýklamasýnda bulundu.

Sivas dengeli, Beþiktaþ formda, diðerleri ortada Lig sýralamanýn en üstünde yer alan Sivasspor, baþarýlý iç ve dýþ saha performansý, istikrarlý maç grafiðiyle mutlu sona daha yakýn görünüyor. Yiðidolar, kalan maçlarýndan 4'ünü kendi taraftarý önünde oynayacak. Evinde bu sezon hiç kaybetmeyen Kýrmýzý–Beyazlýlar, 4 Eylül Stadý'nda 33 puanlýk performansýyla dikkati çekiyor. Bülent Uygun'un talebeleri, ayrýca 26 haftalýk periyotta 2,01 puan ortalamasýna sahip. Sivas'ýn hemen peþinde nefesini hissettiren Beþiktaþ da en büyük gücünü Ýnönü Stadý'ndan alýyor. Dolmabahçe'de oynadýðý maçlarda rakiplerine pek þans tanýmayan Siyah – Beyazlýlar, sahasýnda 35 puan toplarken sadece Ankaraspor'a kaybetti. Ancak evinde Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynayacak Kartal'ý zorlu bir fikstür bekliyor. Kalan maçlarýn büyük bölümünün Ýstanbul dýþýnda oynanacak olmasý da Beþiktaþ için en büyük handikap. Bir de buna Siyah – Beyazlýlarýn dýþ sahadaki olumsuz tablosu eklenince Beþik-

Turkcell Süper Lig'de son haftalara girilirken þampiyonluk yarýþý iyice kýzýþtý. Lig'in üst sýrasýnda yer alan Sivasspor, baþarýlý iç ve dýþ saha performansý, istikrarlý maç grafiðiyle mutlu sona daha yakýn görünüyor. taþ'ýn þampiyonluk yolunun çok çetin olduðu gözleniyor. Sivasspor ve Beþiktaþ'ýn peþinden ise F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor geliyor. Ligin ikinci yarýsýnda istikrarlý bir grafik çizemeyen üç takým da peþ peþe üç maçý dahi kazanamadý. Þükrü Saracoðlu'nda lider Sivasspor kadar (33) puan toplamayý baþaran Fenerbahçe, deplasmanda ise kayýplarý oynuyor. Konuk olduðu maçlarda þampiyonluk yarýþýndaki diðer dört ekipten daha az puan (14) alan Sarý–Lacivertlilerin 4 deplasmaný daha bulunuyor. Beþiktaþ, Galatasaray ve Trabzonspor'la rakip sahada oynayacak olmasý da Kanarya'nýn iþlerini iyice zorlaþtýrýyor. Bülent Korkmaz'lý Galatasaray ise fikstür açýsýndan zirve mücadelesi verenlerin içerisinde en avantajlý olaný. Kalan 4 maçýný Ali Sami Yen'de oynayacak olan Sarý–Kýrmýzýlýlar, son dört hafta-

da ise Ýstanbul dýþýna çýkmayacak. Ligin ilk yarýsýnda þampiyonluðun en büyük adaylarý arasýnda gösterilen Trabzonspor, Avni Aker'de kaybettiði puanlarla 5'inciliðe kadar geriledi. F.Bahçe ve G.Saray'la ayný puana sahip olmasýna raðmen camiada umutlar her geçen gün azalýyor. Bordo–Mavililer, deplasmanda hanesine yazdýrdýðý 24 puanla rakiplerine fark atmýþ durumda. Ancak son dönemdeki stres, son maçýnda Fenerbahçe'yi konuk edecek Karadeniz temsilcisini huzursuz ediyor. Turkcell Süper Lig'de son haftalara girilirken þampiyonluk yarýþý iyice kýzýþtý. Sivasspor ile Beþiktaþ yakaladýklarý puan avantajýyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bir adým önünde yer alýyor. Beþ takýmýn da zirve mücadelesi verdiði bir ortamda artýk her karþýlaþma final niteliði taþýyor. Temel Yirmibeþoðlu

Ali Þen: Aziz Yýldýrým, taraftarlarla kavga ederse, baþarýlý olamaz Fenerbahçe Kulübü Eski Baþkanlarýndan Ali Þen, Aziz Yýldýrým'ýn bir an önce taraftarlarla arasýný düzeltmesi gerektiðini söyledi. Fatih Üniversitesi'nde katýldýðý bir etkinliðin ardýndan CÝHAN Haber Ajansý'nýn sorularýný yanýtlayan Eski Baþkan Þen, Fenerbahçe'de çok adaylý bir baþkanlýk yarýþýnýn olmasý gerektiðini kaydetti. Eski yöneticilerden Þadan Kalkavan'ýn adaylýðýný açýkladýktan sonra yorum yapabileceðini ifade eden Eski Baþkan, Aziz Yýldýrým'ýn taraftarlarla arasýnda yaþadýðý sorunu da eleþtirdi. Aziz Yýldýrým'ýn kendisinden iyi baþkanlýk yaptýðýný ve birkaç defa kendisine ödül verdiðini hatýrlatan Efsane Baþkan Ali Þen, sözlerini þöyle devam etti. "Aziz Yýldýrým'ýn tribünlerle sorun yaþamasýný hoþ karþýlamýyorum. Bir baþkan tribünlerden koparsa baþarýlý olamaz. Bir an önce taraftarlarla arasýnýnýn düzeltmesi gerekiyor. Birçok taraftar Aziz Yýldýrým'ý sevmiyor. Taraftarlarla zýtlaþan baþkanlar baþarýlý olamaz".

Galatasaray, Avrupa şampiyonu oldu

FOTOÐRAF: CÝHAN

SPOR TURU

Fenerbahçe’nin eski baþkaný Ali Þen Fenerbahçe'de çok adaylý bir baþkanlýk yarýþýnýn olmasý gerektiðini kaydetti.

Aziz Yýldýrým'ýn görev yaptýðý süre içinde tesisleþme, ekonomik anlamda birçok baþarýlar elde etmesine raðmen sportif anlamda istenilen baþarýlarýn gelmediðini kaydeden Ali Þen, "Görev yaptýðý süre içinde 4 tane lig þampiyonluðu yaþadý. Ancak bu sayý oldukça az. Avrupa Kupalarý'nda isteni-

Galatasaray Bayan Basketbol Takýmý, FIBA Avrupa Kupasý finali rövanþ karþýlaþmasýnda Ýtalya'nýn Cras Basket Taranto takýmýný 21 sayý farkla 82 – 61 yenerek kupanýn sahibi oldu. Rakibine karþý ilk maçý deplasmanda 67 – 55 yitiren ve evinde 13 sayý farkla galip gelmesi gereken Galatasaray'ýn kupaya uzanýþý adeta bir

len baþarýlar bir türlü gelmiyor. Yapýlan yanlýþlar var. Bunlarýn düzeltilmesi gerekiyor" diye konuþtu. Ali Þen, Türkiye'nin 2010 Dünya Kupasý'na katýlmasýnýn zor olduðunu ifade etti. Ýspanya'nýn Türkiye'ye karþý iki maçý da kötü oynamasýna raðmen Millilerin Ýspanya'yý yenmeyi baþaramadý-

heyecan fýrtýnasý içinde geçti. Normal süresi 12 sayý farkla 69 – 57 biten mücadelenin uzatma bölümünde rakibine 21 sayý farkla 82 –61 üstünlük saðlayan sarý – kýrmýzýlýlar, FIBA Bayanlar Avrupa Kupasý'ný müzesine götürmeyi baþararak, önemli bir baþarýya imza attý. Galatasaray, FIBA Bayanlar Avrupa Kupasý'ný kazanarak

ðýný kaydeden Efsane Baþkan, "Fatih Terim'e büyük inancýmýz vardý, ancak baþaramadýk. Nasýl büyük baþarýlar elde edildiðinde en büyük pay sahibi Fatih Terim oluyorsa, baþarýsýzlýkta da onun pay sahibi olmasý gerekiyor. Kupalara gidemezsek en büyük sorumlusu Fatih Terim'dir." dedi. Cihan Türk basketbolunda tarihsel bir baþarýya da imza atmýþ oldu. Sarý–kýrmýzýlý takým, bayan basketbolunda Türkiye'ye ilk Avrupa kupasýný kazandýrýrken, bu kupa Efes Pilsen'in 1996 yýlýnda Avrupa Radivoj Koraç Kupasý'ný kazanmasýnýn ardýndan basketbolda Türkiye'ye getirilen ikinci Avrupa kupasý olma özelliði de taþýyor.


10 Z A M A N SPOR 13 - 19 NÝSAN 2009

Kupada yarý final programý açýklandý Fortis Türkiye Kupasý'nda, yarý final rövanþ maçlarýnýn programý belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Sivasspor ile Fenerbahçe arasýndaki rövanþ karþýlaþmasý, 21 Nisan Salý günü Sivas 4 Eylül Stadý'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de baþlayacak. Yarý finalin öteki rövanþ maçýnda ise Beþiktaþ ile Ankaraspor, 22 Nisan Çarþamba günü saat 20.00'de BJK Ýnönü Stadý'nda karþý karþýya gelecek. TÜRKÝYE

Türkiye, Anzaklar için özel maç yapacak ÇANAKKALE Türkiye ve Avustralya 16 Yaþ Altý Futbol Milli Takýmlarý, Anzak Günü'nün 94. yýldönümü anýsýna Çanakkale'de 2 özel maç yapacak. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Türkiye ve Avustralya 16 Yaþ Altý milli takýmlarýnýn, Çanakkale 18 Mart Stadý'nda 24 Nisan Cuma günü ve Gelibolu 26 Kasým Þehir Stadý'nda 26 Nisan Pazar günü iki kez karþý karþýya gelecekleri belirtildi.

Lincoln'ün cezasý kesinleþti Galatasaray'da izinsiz ülkesine giden Brezilyalý oyuncu Lincoln'e verilen ceza kesinleþti. Daha önce alýnan ceza kararý yöneticiler tarafýndan imzalanarak kesinlik kazandý. Linclon'e daha önce de disiplinsiz hareketlerinden dolayý ceza almýþ olmasý nedeniyle yaklaþýk 110 bin dolar ceza verildiði öðrenildi. ÝSTANBUL

Ümit Özat, antrenörlük kursunda ÝSTANBUL Almanya'da Köln formasý giyerken kalbinden rahatsýzlandýðý için kariyerini sonlandýrmak zorunda kalan futbolcu Ümit Özat, Ýstanbul'da antrenörlük kursu görüyor. Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleþtirilen UEFA A Lisans Güncelleme Kursu'na katýlan Ümit Özat, diðer kursiyerlerle birlikte pratik ve teorik eðitim alacak. Adaylarin kursu 18 Nisan'da sona erecek.

Saracoðlu, ilk sýnavýndan baþarýyla çýktý Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda 20 Mayýs'ta oynanacak UEFA Kupasý final maçý öncesi hazýrlýklar sürerken, Eskiþehir maçýnda, akreditasyon ve güvenlik sisteminde yapýlan deðiþikliklerin uygulamasý baþarýlý geçti. Futbol Federasyonu'nun 2009 UEFA Kupasý finali proje sorumlusu Orhan Gorbon, iki ana kalemde sýnavýn geçildiðini dile getirdi. ÝSTANBUL

Adriano, futbolu býraktýðýný açýkladý BREZÝLYA Milli maçlar için gittiði Brezilya'dan Ýtalya'ya dönmeyen Ýnterli Adriano, aktif futbolculuk kariyerini noktaladýðýný açýkladý. "Þu anda sadece hayatýmý olumsuz yönde etkileyen kiþisel problemler üzerine yoðunlaþmak istiyorum ve futbolu býrakýyorum." diyen yýldýz futbolcu, "Oynama arzumu kaybettiðime inanýyorum ve ödemem gereken bir tazminat varsa da buna razýyým." açýklamasýnda bulundu.

Sivas dengeli, Beþiktaþ formda, diðerleri ortada Lig sýralamanýn en üstünde yer alan Sivasspor, baþarýlý iç ve dýþ saha performansý, istikrarlý maç grafiðiyle mutlu sona daha yakýn görünüyor. Yiðidolar, kalan maçlarýndan 4'ünü kendi taraftarý önünde oynayacak. Evinde bu sezon hiç kaybetmeyen Kýrmýzý–Beyazlýlar, 4 Eylül Stadý'nda 33 puanlýk performansýyla dikkati çekiyor. Bülent Uygun'un talebeleri, ayrýca 26 haftalýk periyotta 2,01 puan ortalamasýna sahip. Sivas'ýn hemen peþinde nefesini hissettiren Beþiktaþ da en büyük gücünü Ýnönü Stadý'ndan alýyor. Dolmabahçe'de oynadýðý maçlarda rakiplerine pek þans tanýmayan Siyah – Beyazlýlar, sahasýnda 35 puan toplarken sadece Ankaraspor'a kaybetti. Ancak evinde Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynayacak Kartal'ý zorlu bir fikstür bekliyor. Kalan maçlarýn büyük bölümünün Ýstanbul dýþýnda oynanacak olmasý da Beþiktaþ için en büyük handikap. Bir de buna Siyah – Beyazlýlarýn dýþ sahadaki olumsuz tablosu eklenince Beþik-

Turkcell Süper Lig'de son haftalara girilirken þampiyonluk yarýþý iyice kýzýþtý. Lig'in üst sýrasýnda yer alan Sivasspor, baþarýlý iç ve dýþ saha performansý, istikrarlý maç grafiðiyle mutlu sona daha yakýn görünüyor. taþ'ýn þampiyonluk yolunun çok çetin olduðu gözleniyor. Sivasspor ve Beþiktaþ'ýn peþinden ise F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor geliyor. Ligin ikinci yarýsýnda istikrarlý bir grafik çizemeyen üç takým da peþ peþe üç maçý dahi kazanamadý. Þükrü Saracoðlu'nda lider Sivasspor kadar (33) puan toplamayý baþaran Fenerbahçe, deplasmanda ise kayýplarý oynuyor. Konuk olduðu maçlarda þampiyonluk yarýþýndaki diðer dört ekipten daha az puan (14) alan Sarý–Lacivertlilerin 4 deplasmaný daha bulunuyor. Beþiktaþ, Galatasaray ve Trabzonspor'la rakip sahada oynayacak olmasý da Kanarya'nýn iþlerini iyice zorlaþtýrýyor. Bülent Korkmaz'lý Galatasaray ise fikstür açýsýndan zirve mücadelesi verenlerin içerisinde en avantajlý olaný. Kalan 4 maçýný Ali Sami Yen'de oynayacak olan Sarý–Kýrmýzýlýlar, son dört hafta-

da ise Ýstanbul dýþýna çýkmayacak. Ligin ilk yarýsýnda þampiyonluðun en büyük adaylarý arasýnda gösterilen Trabzonspor, Avni Aker'de kaybettiði puanlarla 5'inciliðe kadar geriledi. F.Bahçe ve G.Saray'la ayný puana sahip olmasýna raðmen camiada umutlar her geçen gün azalýyor. Bordo–Mavililer, deplasmanda hanesine yazdýrdýðý 24 puanla rakiplerine fark atmýþ durumda. Ancak son dönemdeki stres, son maçýnda Fenerbahçe'yi konuk edecek Karadeniz temsilcisini huzursuz ediyor. Turkcell Süper Lig'de son haftalara girilirken þampiyonluk yarýþý iyice kýzýþtý. Sivasspor ile Beþiktaþ yakaladýklarý puan avantajýyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bir adým önünde yer alýyor. Beþ takýmýn da zirve mücadelesi verdiði bir ortamda artýk her karþýlaþma final niteliði taþýyor. Temel Yirmibeþoðlu

Ali Þen: Aziz Yýldýrým, taraftarlarla kavga ederse, baþarýlý olamaz Fenerbahçe Kulübü Eski Baþkanlarýndan Ali Þen, Aziz Yýldýrým'ýn bir an önce taraftarlarla arasýný düzeltmesi gerektiðini söyledi. Fatih Üniversitesi'nde katýldýðý bir etkinliðin ardýndan CÝHAN Haber Ajansý'nýn sorularýný yanýtlayan Eski Baþkan Þen, Fenerbahçe'de çok adaylý bir baþkanlýk yarýþýnýn olmasý gerektiðini kaydetti. Eski yöneticilerden Þadan Kalkavan'ýn adaylýðýný açýkladýktan sonra yorum yapabileceðini ifade eden Eski Baþkan, Aziz Yýldýrým'ýn taraftarlarla arasýnda yaþadýðý sorunu da eleþtirdi. Aziz Yýldýrým'ýn kendisinden iyi baþkanlýk yaptýðýný ve birkaç defa kendisine ödül verdiðini hatýrlatan Efsane Baþkan Ali Þen, sözlerini þöyle devam etti. "Aziz Yýldýrým'ýn tribünlerle sorun yaþamasýný hoþ karþýlamýyorum. Bir baþkan tribünlerden koparsa baþarýlý olamaz. Bir an önce taraftarlarla arasýnýnýn düzeltmesi gerekiyor. Birçok taraftar Aziz Yýldýrým'ý sevmiyor. Taraftarlarla zýtlaþan baþkanlar baþarýlý olamaz".

Galatasaray, Avrupa şampiyonu oldu

FOTOÐRAF: CÝHAN

SPOR TURU

Fenerbahçe’nin eski baþkaný Ali Þen Fenerbahçe'de çok adaylý bir baþkanlýk yarýþýnýn olmasý gerektiðini kaydetti.

Aziz Yýldýrým'ýn görev yaptýðý süre içinde tesisleþme, ekonomik anlamda birçok baþarýlar elde etmesine raðmen sportif anlamda istenilen baþarýlarýn gelmediðini kaydeden Ali Þen, "Görev yaptýðý süre içinde 4 tane lig þampiyonluðu yaþadý. Ancak bu sayý oldukça az. Avrupa Kupalarý'nda isteni-

Galatasaray Bayan Basketbol Takýmý, FIBA Avrupa Kupasý finali rövanþ karþýlaþmasýnda Ýtalya'nýn Cras Basket Taranto takýmýný 21 sayý farkla 82 – 61 yenerek kupanýn sahibi oldu. Rakibine karþý ilk maçý deplasmanda 67 – 55 yitiren ve evinde 13 sayý farkla galip gelmesi gereken Galatasaray'ýn kupaya uzanýþý adeta bir

len baþarýlar bir türlü gelmiyor. Yapýlan yanlýþlar var. Bunlarýn düzeltilmesi gerekiyor" diye konuþtu. Ali Þen, Türkiye'nin 2010 Dünya Kupasý'na katýlmasýnýn zor olduðunu ifade etti. Ýspanya'nýn Türkiye'ye karþý iki maçý da kötü oynamasýna raðmen Millilerin Ýspanya'yý yenmeyi baþaramadý-

heyecan fýrtýnasý içinde geçti. Normal süresi 12 sayý farkla 69 – 57 biten mücadelenin uzatma bölümünde rakibine 21 sayý farkla 82 –61 üstünlük saðlayan sarý – kýrmýzýlýlar, FIBA Bayanlar Avrupa Kupasý'ný müzesine götürmeyi baþararak, önemli bir baþarýya imza attý. Galatasaray, FIBA Bayanlar Avrupa Kupasý'ný kazanarak

ðýný kaydeden Efsane Baþkan, "Fatih Terim'e büyük inancýmýz vardý, ancak baþaramadýk. Nasýl büyük baþarýlar elde edildiðinde en büyük pay sahibi Fatih Terim oluyorsa, baþarýsýzlýkta da onun pay sahibi olmasý gerekiyor. Kupalara gidemezsek en büyük sorumlusu Fatih Terim'dir." dedi. Cihan Türk basketbolunda tarihsel bir baþarýya da imza atmýþ oldu. Sarý–kýrmýzýlý takým, bayan basketbolunda Türkiye'ye ilk Avrupa kupasýný kazandýrýrken, bu kupa Efes Pilsen'in 1996 yýlýnda Avrupa Radivoj Koraç Kupasý'ný kazanmasýnýn ardýndan basketbolda Türkiye'ye getirilen ikinci Avrupa kupasý olma özelliði de taþýyor.


EÐLENCE Z A M A N 11 13 - 19 NÝSAN 2009

Bunlarý biliyor musunuz?

Fýkra Köþesi

Çinli ve Spielberg

 Bir futbolcunun topa her kafa vuruþunda, beyninden bin hücre ölüyor. Bir insandaki toplam damar uzunluðunun 150 bin km. Dünya ile güneþ arasýndaki mesafe ise 150 milyon km. olarak orantýlýk arzediyor. Osmanlý sultanlarýnýn ve bazý alimlerin baþlarýndaki kavuklarýn, kefenlerinden oluþtuðunu, sýk sýk ölümü hatýrlayýp ona göre karar veriyor, ayrýca öldükleri zaman hemen baþlarýndaki kefenle defnediliyorlardý. Ýnsan vücudunun her 7 yýlda ölen hücrelerin yerine yenisi gelerek tamamen yenileniyor. Dünyaya her yýl düþen yaðýþ miktarýnýn eþit olduðunu. Ortalama bir insanda 30.000100.000 adet saç olduðunu, hergün yaklaþýk 100 tanesinin dökülür. Los Angeles’ýn uzun þekli, “El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciuncula” ve gerçeðinin %3.63’üne kadar kýsalabiliyor:“LA”!

Bir Çinli bir bara girer ve orada Steven Spielberg’i görür onun bir hayraný olduðu için yanýna koþar ve imzalý bir fotograf ister Spielberg beklenmedik bir sekilde Çinli’yi tokatlar þaþkýn Çin’li sorar: “Neden böyle yaptýnýz?” Spielberg “Siz II. Dünya Savaþýnda bizim Pearl Harbour limanýný bombaladýnýz” Çin’li daha da þaþkýn: “Ama onlar Japonlardý, ben ise Çin’liyim.!..” Spielberg: “ Çin’li, Japon, Koreli, Vietnamlý, hepsi ayný halt” Bunun üzerine Çin’li de Spielberg’e bir tokat atar. Bu defa þaþkýn Spielberg sorar: “Peki sen beni niye tokatladýn?” Çin’li: “Siz de Titanic’i batýrdýnýz, Titanik’deki yolcular arasýnda benim atalarým vardý” Spielberg: “Manyak mýsýn, Titanic’i batýran bir ‘Aysberg’di” Çin’li: “Aysberg, Spielberg, Carlsberg, hepsi ayný halt”

Hemþeri Bir inþaata amele alýnacaktýr. Alýnacak elemanlarý kalfa Cemal’in seçmesi istenir. Adaylar kalabalýktýr. Bu durumda Cemal sýnav yapmaya karar verir. Pize 1 kiþi lazýmdur. Pu nedenle sizu

imtihan edeceðum. Bir ara gözü Temel’e iliþir. Burnundan tanýmýþtýr. Hemþehrisini iþe almak ister. Önce Temel’i sýnava alýr ve sorar. Hemþerum söyle baa bakalum.. Sana 3 kuzu verdum, sonra 2 kuzu daha verdum kaç kuzu oldi? 6 tane oldi. Cemal biraz bozulur ama çaktýrmaz. Tabi bu soru biraz zor oldu piraz taha kolayini sorayum. Sana 2 kuzu verdum, sonra 1 tane taha verdum kaç kuzi oldi ? Tört kuzi oldi. Cemal sinirlenir, Ama hemþehrisinide iþe almak ister. Peçi 1 kuzi verdim, sonra bir kuzi taha verdum kaç etti ? Üç etti. Bunun üzerine Cemal iki tokat çakar ve tekrar sorar. Pir kuzi verdum, kaç kuzin oldi? Ýçi tane. Cemal iyice sinirlenir ve Temeli iyice döver. Ulan hemþeru teyup iþe almak istedum, sende tam salakmiþsun. Ula saða pir kuzi vermiþsem pir kuzin olur anladun mi? Olir mi, der Temel. Penum evde bir kuzi de kendumin var.

ya’dan birer firma ve Türkiye’den de Temelin firmasý olmak üzere dört firma katýlýr. Firmalarý teker teker mülakata çaðýrýrlar ve teknik bilgi isterler. Ýngiliz Firmasý: Biz iki taraftan da eþzamanlý olarak tüneli kazmaya baþlarýz ve denizin altýnda tam ortada buluþuruz. Tüneller arasýnda maksimum 1 metre fark olur, 30 metre enindeki tünelde de 1 metreyi rahatlýkla düzeltiriz. derler. Amerikan Firmasý: Biz de iki taraftan kazmaya baþlarýz ve tam ortada buluþuruz. Maksimum 50cm fark olur. derler. Japon Firmasý: Biz iki taraftan kazmaya baþlarýz ve tam ortada buluþuruz. Maksimum 20cm fark olur. derler. Sýra bizim Temel’e gelir. Temel: Ula biz de iki taraftan kazmaya baþlarýz. Ortada buluþtuuuk buluþtuk, buluþamadýk iki tüneliniz olur. der!!!

Okuma Gözlüðü Temel, kasabaya inerek gözlükçüye girer ve bir okuma gözlüðü istediðini söyler. Dükkandaki bütün gözlükleri denediði halde Temel'in hala okuyamadýðýný gören gözlükçü , "Kuzum ! sen, okuman yazman olduðundan emin misin? " diye sorunca; Temel: Ula! yoksa þart midur?

Tüp Geçit Mýsýr hükümeti Kýzýldeniz’in altýna tüp geçit yaptýrmak için ihale açar. Ýhaleye Ýngiltere’den, Amerika’dan, Japon-

Keçi Aðacý

B U L M A C A 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

Aç ayý oynamaz yedek kulübesinde oturur.

Baþtan aþaðý okudum mektubunu. Bir daha Japonca yazma.

Neden ve Niçin Köþesi

Akýl ile zeka arasýnda fark nedir? Akýl yalanla gerçeði, doðru ile yanlýþý ayýrabilme, bir konuda düþünce yürütebilme ve görüþ bildirme yeteneðidir. Ýnsan olgunlaþtýkça aklý geliþir. Zeka ise bir olayý önce anlama, iliþkileri kavrama, yargýlama ve açýklayarak çözme

yataneðidir. Genel olarak 12 yaþýna kadar geliþir, 20 yaþýna kadar sürer sonra sabit kalýr. Zeka bir insanýn her türlü olay karþýsýnda ayný yeteneði gösterebileceði anlamýna gelmez. Bir besteci müzik yapýtýný aklýyla deðil zekasýyla ya-

ratýr. Fakat en basit matematik problemini çözemeyebilir. Sonuç olarak zeka, ruhsal olaylara, algý ve hafýza yeteneðine, tutkulara, eðilimlere göre farlýlýklar gösterir. Akýl somut olarak ölçülemez, zeka IQ denilen testle ölçülebilir.

YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Aþýrý harcamalar yapan, müsrif. 2) Çabuk, tez ivedi.– Bir soru þekli. 3) Bazý besinlerin

9 10 11 12 U A Y R A M A A M A N L E I R A K S Ý M A A K Ý R K A R A

Hayýr demek kolaydýr, çünkü evet denilince iþ çýkar.

5 6 7 8 N Y O L A T A O D B Ý Ü K S F B A

Nefes kesen bir roman yazdým. Tüm okurlarým öldü.

K A D Ý M

Besle kargayý, bari onun karný doysun.

K A S Ý S

Çalýþmak eðlencelidir; ama þimdi eðlencenin sýrasý deðil...

2 3 4 A M A C A B E Y A L A E K T E N O N E K E

Güneþ girmeyen eve elektrik faturasý kabarýk girer.

1) Açýk gecelerde gökyüzünde boydan boya görülen uzun, bol yýldýzlý, ýþýklý þerit, Hacýlaryolu, Kehkeþan.– Bir zaman birimi. 2) Merak, kararsýzlýk veya kuþku anlatan bir söz.– Balýk yumurtasý ile yapýlan bir tür yiyecek. 3) Bir baðlaç.– Ýleri gelen, para veya makam sahibi kimse. 4) Muðla’nýn bir ilçesi.– Toplumsal ve ekonomik iliþkilerinde anaerkil, ataerkil anlayýþý uygulayan geleneksel topluluk, boy. 5) Bir nota.– Deðerini, önemini yitirmiþ, geçerliliði kalmamýþ, eskimiþ.– Tabaklanmýþ ceylan derisi. 6) Yapma, kurma, temelini atma.– Yüz, çehre. 7) Yazaný, yapaný, söyleyeni bilinmeyen (eser).– Geçimini güçlükle saðlayan, yoksul, fukara. 8) Elindeki parayý harcamaya kýyamayan, eli sýký, hasis, kýsmýk, pinti.– Kur’an’da bir sûre.

yapýmýnda mayalanmayý saðlamak için kullanýlan madde, ferment.– Aç olmayan. 4) Kalýn ve kaba bir tür kumaþ.– Bulaþýcý hastalýklara sebep olan, asalak olarak yaþayan böceklerin genel adý, sakýrga. 5) Sodyumun sembolü.– Yollarda araçlarýn hýzýný düþürmek için yapýlan türlü biçimlerde tümsek. 6) Baþlangýcý olmayan, eski, ezelî. 7) Yolcu taþýyan, motorlu büyük taþýt. 8) Samsun’un bir ilçesi.– Bir nota. 9) Asya ile Avrupa’yý birbirinden ayýran dað silsilesi.– Uyanýk, dikkatli. 10) Bir kýta adý. 11) Fakat, lakin.– Bir iþte emir verme yetkisi bulunan kimse. 12) Koyun ve sýðýrlarda görülen, insana bulaþan, bulaþtýðý yerde kara bir çýban yapan tehlikeli bir hastalýk. 1 S A V U R G A N

Öldürdüðü insan 8 dil biliyordu. Toplu katliamdan yargýlandý.

SOLDAN SAÐA

1 2 3 4 5 6 7 8

DUVAR YAZILARI

Vicdaný tertemizdi zira onu hiç kullanmamýþtý.


13 - 19 NÝSAN 2009 | 12

Yarýþ arabalarý 2025'te nasýl görünecek? Hýz ve tehlikenin araba yarýþlarýný romantik ve çekici yaptýðý günümüzde, yarýþ arabalarýnýn yeni tasarýmý hayallerinizi deðiþtirecek, gönlünüzü fethedecek. Araba yarýþlarý günlük ürünleri de yakýndan etkiliyor. Çok fazla araba yarýþý þekli varken, her biri kendi teknik ve tasarým fikirlerini üretiyor. Araba yarýþlarýndaki tasarýmcýlarýn ve mühendislerin gerçekleþtirdiði yeniliklerin çoðu Formula 1 ve Stok araba yarýþlarýndan (modifiye otomobillerin, eðimli oval pistlerde yarýþmasý) geliyor. Otomobil geliþtiricileri, bir arabanýn pürüzsüz gövdesinin daha hýzlý tur atarak havanýn üstesinden daha kolayca geldiðini fark ettikleri zaman aerodinamikler üzerinde çalýþmaya baþladýlar. Bu çalýþmalar, sokakta kullanýlan arabalarýn tasarýmlarýna da yön verdi. Hatta her ne kadar, yarýþ tümüyle hýz ve tutunma hakkýnda olsa bile, güvenli yenilikler doðrudan araba yarýþlarýndan geliyor. Bu deðiþiklikleri yaparken, bir kaza anýnda oldukça güçlü ve iyi bir güvenlik sistemine sahip olmanýz geriyor.

Bu araç, Los Angeles Otomobil Tasarým Yarýþmasýna katýlan Mazda'nýn KAAN adýný verdiði model. Bu düþünce, emniyet kemeri, acil yardým çantasý gibi güvenlik özellikleri ortaya çýkartýyor. Hatta ABS frenler gibi günümüz arabalarýnda temel malzeme olarak gördüðümüz bileþenler de araba yarýþlarýndan geliyor. Araba yarýþý sporu yeniliklerle devam

ediyor. Bugünün yarýþ arabasý mühendisleri ve tasarýmcýlarý, araba yarýþlarýný daha güvenli ve dayanýklý yapmak için karbon fiber gibi düþük aðýrlýklý malzemeler üzerinde çalýþýyorlar. Alternatif yakýt ve itici kuvvet sistemleriyle ilgilenen yenilikçiler, Tal-

AБОНАМЕНТ

2009 ÁÎÐÑÈ ÇÀ ÄÚÐÂÅÍ ÌÀÒÅÐÈÀË

година

ladega pistindeki arabalardan farklý yarýþ arabalarý geliþtirmeye çalýþýyorlar. Bu sene 5 yaþýna giren Los Angeles Otomobil Fuarý Tasarým Yarýþmasý, bazý otomotiv tasarýmcýlarýnýn gelecek için tasarladýðý yarýþ arabalarýnýn þekillerine göz atmayý öneriyor.

«‡ ‰‡ ËχÚ ÌÓ‚Ë ˆÂÔÚË ‚ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ‚ÒˇÍ‡ Ò‰Ïˈ‡ ¿¡ŒÕ»–¿…“≈ —≈ Á‡ списанието за вкусните неща в живота

¿·Ó̇ÏÂÌÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ô‡‚ˇÚ ‚ ÔÓ˘ÂÌÒÍËÚ ÍÎÓÌÓ‚Â ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ‚ ÓÙËÒËÚ ̇ ì¡ˇ„ ɡ √ÛÔî

Каталожен номер

2469 Абонаментни цени

“ЛЕС-ПЛЮС” ЕООД, гр. София Склад No 1: бул. “Европа” 10А Склад No 2: бул. “Околовръстен път” (до мотел “Симона”) Тел.: 0888 583 533, 0897 881 902, 0887 345 105, 0897 881 980 web: www.les-plus.com, e-mail: info@les-plus.com

1 ÏÂÒˆ 3 ÏÂÒˆ‡ 6 ÏÂÒˆ‡ 12 ÏÂÒˆ‡ 5.00 ΂.

13.00 ΂. 25.00 ΂.

45.00 ΂.

«‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËˇ ÚÂÎ. (082) 822 456; 822 421

Габровница АД 6151, Горно Сахране, Тел.: (0431) 62 890, 64 522, (04357) 230, 312 (0431) 65 032 (Маркетинг), Факс: (0431) 62 017, (04357) 317, e-mail: gabrovnitsa.ad@gabrovnitsa.com

Zaman Bulgaristan Sayi 16 / 2009  

Zaman Bulgaristan Sayi 16 / 2009