Page 1

НОВИНИ

12

Русенска художничка: Любовта не е необходимост, а нужда

СПОРТ

09

“Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ Ï ‚˙ÎÌÛ‚‡,  Í‡ÒÓÚ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ô˂΢‡ ıÓ‡Ú‡, ‚‰˙ıÌÓ‚ˇ‚‡ „Ë Ë „Ë Í‡‡ ‰‡ ‰‡‚‡Ú, ‡ Ì ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú. ‡‡ „Ë ‰‡ Ò ÓÚ‰‡‚‡Ú Ë ‰‡ Ò ӷ˘‡Ú.

С революционна промяна стартира новият сезон във Формула 1 Õ‡ÒÚ˙Ô‚‡ ÒÂÁÓÌ˙Ú Ì‡ ÒËÎÌËÚ ÒÍÓÓÒÚË, ÙÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ‘ÓÏÛ· 1 Ó˜‡Í‚‡Ú Ò ÌÂÚ˙ÔÂÌË ÒÚ‡Ú‡ ̇ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

23 - 29 ÌÀÐÒ 2009

Ãîäèíà: 17

Áðîé: 13 (844)

¡

ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÂÁ ÏÂÒˆ Ù‚Û‡Ë Â Ì‡‡Ò̇· Ô·‚ÌÓ. ŒÚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ô‰‚Ëʉ‡Ú ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì ̇ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ, Í‚‡ÎËÙË͇ˆËˇ Ë ÔÓÒΉ‚‡˘‡ Á‡ÂÚÓÒÚ Á‡ ̇‰ 7200 ·ÂÁ‡·ÓÚÌË Ë Ó·Û˜ÂÌË ̇ ÏËÌËÏÛÏ 40 000 ‰Û¯Ë.

¡ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÂÁ Ù‚Û‡Ë 2009 „. ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ Ô·‚ÌÓ ‰‡ ̇‡ÒÚ‚‡, ͇ÚÓ ‚ ·˛‡Ú‡ ÔÓ ÚÛ‰‡ Ò‡ „ËÒÚË‡ÌË 247 759 ·ÂÁ‡·ÓÚÌË. “ ҇ Ò 6977 ‰Û¯Ë (Ò 2,9%) Ôӂ˜ ÒÔˇÏÓ Ô‰ıÓ‰Ìˡ ÏÂÒˆ. ¬ Ò‡‚ÌÂÌË Ò˙Ò Ò˙˘Ëˇ ÏÂÒˆ ̇ 2008 „. ·ÓˇÚ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚÌËÚ  ÔÓ-χÎ˙Í Ò 20 997 ‰Û¯Ë, ËÎË Ò˙Ò 7,8%. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ¿„ÂÌˆËˇÚ‡ ÔÓ Á‡ÂÚÓÒÚÚ‡. ”‚Â΢ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ÔÂÁ ÏÂÒˆ‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡È-‚˜ ̇ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡˘‡Ú‡ ÚẨÂÌˆËˇ ̇ ‚ÎÓ¯‡‚‡Ì ̇ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. –‡‚ÌˢÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÂÁ ÏÂÒˆ‡ ̇‡ÒÚ‚‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ˇÌÛ‡Ë Ò 0,19 ÔÓˆÂÌÚÌË ÔÛÌÍÚ‡ - ‰Ó 6,69%. œÂÁ Ù‚Û‡Ë 2009 „. ‚ ÓÒÂÏ Ó·Î‡ÒÚË ‡‚ÌˢÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡ Ò Á‡Ô‡Á‚‡ ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÓÚ Ò‰ÌÓÚÓ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ¬ 27 ӷ·ÒÚË Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‡‚ÌˢÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡ ̇‡ÒÚ‚‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌË Ò

Ô‰ıÓ‰Ìˡ ÏÂÒˆ. —Ô‡‰ ‚ ‡‚ÌˢÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ô‰ıÓ‰Ìˡ ÏÂÒˆ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚ ӷ·ÒÚ “˙„ӂˢÂ. ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ (Ó—œ) Ë ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ËˇÚ Ó„‡Ì ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ "–‡Á‚ËÚË ̇ ˜Ó‚¯ÍËÚ ÂÒÛÒË" Ô‰ÎÓÊËı‡ Á‡ Ó‰Ó·ÂÌË ̇ ÓÏËÚÂÚ‡ Á‡ ̇·Î˛‰ÂÌË ̇ ÓÔÂ‡Ú˂̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ ‰‚ ÌÓ‚Ë ÓÔÂ‡ˆËË Ì‡ Ó·˘‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ 186 ÏÎÌ. ΂‡, ÔÓ ÍÓËÚÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÌË ÙË̇ÌÒÓ‚Ë Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ò‚Ó‚ÂÏÂÌ̇ Â‡ÍˆËˇ ̇ Ô‡Á‡‡ ̇ ÚÛ‰‡. “Ó‚‡ ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡. œ‰‚Ëʉ‡ Ò ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÒË„ÛÂÌË Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ, Í‚‡ÎËÙË͇ˆËˇ Ë ÔÓÒΉ‚‡˘‡ Á‡ÂÚÓÒÚ Á‡ ̇‰ 7200 ·ÂÁ‡·ÓÚÌË Ë Ó·Û˜ÂÌË ̇ ÏËÌËÏÛÏ 40 000 ‰Û¯Ë, ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡„Û·ËÎË Ò‚ÓˇÚ‡ ‡·ÓÚ‡ ÒΉ 1 ÌÓÂÏ‚Ë 2008 „., ÔÓÒÓ˜Ë ÏËÌËÒÚ˙ ÇÒ·Ó‚‡. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 2

АНАЛИЗ03 ERM II И ЕВРОЗОНАТА ТРЯБВА ДА Е ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА

Ôèëìè,ñ ïðèâêóñ íà ðåêëàìà! ƒÓ͇ÚÓ ÍËÌÓ Ë̉ÛÒÚˡڇ Ò Ï˙˜Ë ‰‡ ÒË Ì‡ÏÂË ÒÔÓÌÒÓË, ‚˙Á͇ڇ ÏÂÊ‰Û "ÍËÌÓÚÓ Ë ÂÍ·χڇ" ‚ ¿ÏÂË͇ Ë ≈‚ÓÔ‡ ÒÚ˄̇ ÔÓ-‰‡Î˜, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ÔÓÎÓÊËÏ. œÂÁ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ÂÍÓ‰˙Ú Ì‡ Ú‡ÈÌËÚÂ Ë ˇ‚ÌË ÂÍ·ÏË ‚ ‰‡‰ÂÌ ÙËÎÏ ÔË̇‰ÎÂÊË Ì‡ "—ÂÍÒ˙Ú Ë „‡‰˙Ú" Ò˙Ò 106 ÂÍ·ÏË. ŒÚ 2001 „. Ì‡Ò‡Ï Ì‡˜ÂÎÓ Ì‡ ÙËÏËÚÂ, ÂÍ·ÏË‡˘Ë ̇È-ÏÌÓ„Ó ÔÓ ÙËÎÏËÚÂ, Ò‡ "‘Ó‰" Ë "≈Ô˙Î". —˙Ò 126 ÙËÎχ "‘Ó‰" Ëχ ÒÂËÓÁ̇ Ô‰ÌË̇ Ô‰ "≈Ô˙Î" Ò 85 ÙËÎχ. —ˇÍ‡¯ ˇ‰ÍÓ ‚Ëʉ‡Ï ÙËÎÏË ·ÂÁ ÂÍ·χ ̇ " Ó͇- Ó·", ÌÓ Ï‡͇ڇ  ÂÍ·ÏË‡Î‡ ‚ 85 ÙËÎχ. ’ÓÎË‚Û‰, ÍÓÈÚÓ Â Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È„ÓÎÂÏËÚ ÒÂÍÚÓË ‚ ËÁÌÓÒ‡, ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‚ÌÛ¯‡‚‡ χÍËÚ ‚ Ò˙Á̇ÌËÂÚÓ ÌË. œÓˇ‚ËÎˡ Ò ̇ÒÍÓÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Shopscolic, Ë„‡Â ÓΡڇ ̇ ÔÓÒ·ÌË Á‡ ÍËÁËÒ̇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 4

КОМЕНТАР11

СОФРАТА... С ТАВАТА!

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ò ÓÐ Ã ÓÒ Å ÍÃ ÈÍ

Áåçðàáîòèöàòà íàðàñòâà,ïðåäâèæäàò ðåàêöèÿ íà ïàçàðà íà òðóäà

Àç ñúì íà 30 ãîäèíè,èìàì ñâîèòå èçâèíåíèÿ! Õ‡È-„ÓΡÏÓÚÓ ËÁÔËÚ‡ÌË ̇ ıÓ‡Ú‡ ‚ ÏÓ‰ÂÌˡ ‚ÂÍ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÊË‚ÂÂÏ, ÒΉ ÔÛ·ÂÚÂÚ‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ̇ 30-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ. “ÓÁË ÔÂËÓ‰, ÍÓÈÚÓ Â Ì‡˜ÂÌ "ÒË̉ÓÏ Ì‡ 30-„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ", ÔË ÌˇÍÓË Á‡ÔÓ˜‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ̇ 25 „Ó‰ËÌË (χÎÂ, ‚˜ Ò ‰Ó·ÎËʇ‚‡Ï ‰Ó 30-Ú „Ó‰ËÌË!). œË ÌˇÍÓË ÚÓ‚‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰Ó 35-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ (χÎÂ, ÏË̇‚‡Ï 35-Ú „Ó‰ËÌË!). ¿ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚ‡Ì‡Ú Ì‡ 35, Á‡ÔÓ˜‚‡ ‚˙ÁÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ÏËÒ˙ÎÚ‡: "œÓ Ò‰‡Ú‡ ÒÏ ̇ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË, ͇ÍÚÓ ƒ‡ÌÚÂ!" ’Ó‡Ú‡ ̇ 25-35 „Ó‰ËÌË ÔÂÊË‚ˇ‚‡Ú ‡Á΢ÌÓ ÒË̉Óχ ̇ 30-„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ. Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 10

È òàòêîâöèòå òðÿáâà äà ó÷àñòâàò â îòãëåæäàíåòî íà äåòåòî! Õàòèäæå Èáðàõèì

‡ÍÚÓ ‚˜ Á̇ÂÏ, ·‡˘ËÚ ËÏ‡Ú Ô‡‚Ó Ì‡ Ô·ÚÂÌ ÓÚÔÛÒÍ Á‡ „Ή‡Ì ̇ ·Â·Â Ë ÔÓχ„‡Ì ‚ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚ÓÚÓ, ‰Ó͇ÚÓ ÌÓ‚ÓÓ‰ÂÌÓÚÓ Ì‡‚˙¯Ë ÔÂÚ̇‰ÂÒÂÚ ‰ÌË. «‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÛÒÎÓ‚Ë  ڇÚÍÓÚÓ ‰‡ Ëχ ·‡Í Ò Ï‡È͇ڇ ËÎË ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ Á‡Â‰ÌÓ. ”˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ·‡˘‡Ú‡ ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚ÓÓ‰ÂÌÓÚÓ Â ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ Í‡ÍÚÓ Á‡ χÈ͇ڇ (Ú˙È Í‡ÚÓ Úˇ ÒΉ ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ ÔÓÏÓ˘ ͇ÍÚÓ ‚ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚ÓÚÓ, ڇ͇ Ë ‚ ÔÓ·„‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ËÊË Á‡ χÎÍÓÚÓ), ڇ͇ Ë Á‡ ·Â·ÂÚÓ, ÚÓ ˘Â ˜Û‚ÒÚ‚‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ë ÌÂÊÌÓÒÚÚ‡ ̇ ·‡˘‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ Â ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ. Íà ñòð. 6

НОВИНИ08

НАЙ-БЕЗОПАСНОТО МЯСТО В КОЛАТА


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 23 - 29 ÌÀÐÒ 2009

ÍÀÊÐÀÒÊÎ Местим стрелките напред ÑÎÔÈß

ÀˇÚÌÓÚÓ ˜‡ÒÓ‚Ó ‚ÂÏ ˘Â ·˙‰Â ‚˙‚‰ÂÌÓ Ì‡ 29 χÚ ‚ 3.00 ˜., Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ¡˙΄‡ÒÍˡ ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ ÏÂÚÓÎӄˡ. TÓ„‡‚‡ ˘Â Ò ËÁ‚˙¯Ë ÔÓÏˇÌ‡ ̇ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ Ò͇· Á‡ ‚ÂÏÂ Ò Â‰ËÌ ˜‡Ò ̇Ô‰. ¬˙˘‡ÌÂÚÓ Í˙Ï ‡ÒÚÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÚÓ ˜‡ÒÓ‚Ó ‚ÂÏ ˘Â Ò ËÁ‚˙¯Ë ‚ 4.00 ˜‡Ò‡ ̇ 25 ÓÍÚÓÏ‚Ë.

Демографската криза продължава ÑÎÔÈß » ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘Ëˇ ˜ÂÚ‚˙Ú ‚ÂÍ ‰ÂÏÓ„‡ÙÒÍËÚ ÔÓˆÂÒË Û Ì‡Ò ˘Â Ò ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÌËÒ͇ ‡Ê‰‡ÂÏÓÒÚ Ë Ò˙Ò Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓ͇ ÒÏ˙ÚÌÓÒÚ ÔË Û‚Â΢‡‚‡˘Ëˇ Ò ·ÓÈ Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡. “Ó‚‡ ͇Á‡ ‰Óˆ. ‰- √ÂÌӂ‚‡ ÃËıÓ‚‡, Ë.‰. ‰ËÂÍÚÓ ̇ ÷ÂÌÚ˙‡ Á‡ ËÁÒΉ‚‡Ì ̇ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ ÔË ¡¿Õ. “ˇ ‰ÓÔ˙ÎÌË, ˜Â ‚ÎÓ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ‰ÂÏÓ„‡ÙÒÍË ÔÓˆÂÒË Û Ì‡Ò Á‡ÔÓ˜‚‡ ÔÂÁ 60-Ú „Ó‰ËÌË Ì‡ 20-Ë ‚ÂÍ, ÌÓ ÒΉ 1990 „. Ú Ò Ú‡ÌÒÙÓÏË‡Ú ‚ ‰ÂÏÓ„‡ÙÒ͇ ÍËÁ‡.

Българската кандидатура в НАТО

Áåçðàáîòèöàòà íàðàñòâà, ïðàâèòåëñòâîòî âçåìà ìåðêè ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÙË̇ÌÒÓ‚Ë ÒÚËÏÛÎË Ì‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎË Á‡ ̇ÂχÌÂÚÓ Ì‡ ÏËÌËÏÛÏ 32 000 ‰Û¯Ë Á‡ ÔÂËÓ‰, Ì ÔÓ-Í‡Ú˙Í ÓÚ 9 ÏÂÒˆ‡, ‰Ó·‡‚Ë Úˇ. «‡Ï.-ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ ̇ ÏÂʉËÌÌÓÚÓ Á‚ÂÌÓ ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ –ÓÒˈ‡ —ÚÂÎˡÌÓ‚‡ ÛÚÓ˜ÌË, ˜Â ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò˙Í‡ÚÂÌË ÒΉ 1 ÌÓÂÏ‚Ë 2008 „. ıÓ‡ ˘Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ôӂ˯‡Ú Í‚‡ÎËÙË͇ˆËˇÚ‡ ÒË ËÎË ‰‡ ÔË‰Ó·ËˇÚ ÌÓ‚‡, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ̇ÂÚË ÓÚ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎË ÔË ÒÛ·ÒˉË‡Ì‡ Á‡ÂÚÓÒÚ. œÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÏÂÒ˜ÌÓ Á‡Ô·˘‡ÌÂ, Ì ÔÓ-„ÓΡÏÓ ÓÚ ÏËÌËχÎ̇ڇ ‡·ÓÚ̇ Á‡Ô·ڇ. –‡·ÓÚÓ‰‡-

ÚÂÎˇÚ ÒΉ‚‡ ‰‡ ÓÒË„ÛË ÓÒڇ̇·ڇ ˜‡ÒÚ ÓÚ Á‡Ô·ڇڇ, ͇Á‡ —ÚÂÎˡÌÓ‚‡. ‚‡ÎËÙË͇ˆËˇÚ‡, ÓÒË„ÛÂ̇ ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ˘Â  ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ‰Ó 1000 ΂‡ Á‡ ‚ÒÂÍË, ͇ÚÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ È ˘Â Á‡‚ËÒË ÓÚ ÔÓÙÂÒˡڇ Ë ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËˇÚ‡. Œ·Û˜ÂÌËÂÚÓ ˘Â Ò ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚ ˆÂÌÚÓ‚ÂÚ Á‡ ÔÓÙÂÒËÓ̇Î̇ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËˇ. "œ‰‚ˉ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ „˙‚͇‚ÓÒÚ ÔË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ "–‡Á‚ËÚË ̇ ˜Ó‚¯ÍËÚ ÂÒÛÒË" Úˇ  ‰ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï χÍÒËχÎÌÓ ·˙ÁÓ - Ë ÒË̉Ë͇ÚË, Ë ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Ë ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎË, Ë Ó„‡ÌËÚ ̇ ÏÂÒÚ̇ڇ ‚·ÒÚ", Á‡ˇ‚Ë

ÏËÌËÒÚ˙ ÇÒ·Ó‚‡. “ˇ ÔÓÒÓ˜Ë Í‡ÚÓ Ì‡È-„ÓÎˇÏ ÂÙÂÍÚ ÓÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ̇ÒÓ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÒÛÒË Í˙Ï Ô‡Á‡‡ ̇ ÚÛ‰‡. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ú‡Ï Ò‡ ̇ÒÓ˜ÂÌË 39% ÓÚ Ò‰ÒÚ‚‡Ú‡ ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡. "œÓ„‡Ï‡Ú‡ "◊ӂ¯ÍË ÂÒÛÒË" Ò ‰ÓÔ˙΂‡ Ò Ì‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ÔÎ‡Ì Á‡ ‰ÂÈÒڂˡ ÔÓ Á‡ÂÚÓÒÚÚ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌË 190 ÏÎÌ. ΂‡", ͇Á‡ ÇÒ·Ó‚‡. "¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ëχ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò ͇̉ˉ‡ÚÒÚ‚‡ Á‡ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë Í‚‡ÎËÙË͇ˆËˇ Ë ÔÂÍ‚‡ÎËÙË͇ˆËˇ ̇ ÔÂÒÓ̇·, ͇ÚÓ Ì‡˜‡ÎÌÓÚÓ ÙË̇ÌÒË‡Ì  39 ÏÎÌ. ΂‡", ‰ÓÔ˙ÎÌË ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. “ˇ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ÚÓ‚‡ Ò‡ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ ̇ÈÛˇÁ‚ËÏËÚ „ÛÔË - ÌËÒÍÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË Ë ÔÓÎÛ„‡ÏÓÚÌË ıÓ‡.

ÑÎÔÈß

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ò À ÍÅ Ð ÌÅ Õ ÌÅ Ä

—‡ÈÚ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ, ̇ ‡‰ÂÒ spassynato.com, Ô‰ÒÚ‡‚ˇ ͇̉ˉ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ —ÓÎÓÏÓÌ œ‡ÒË Á‡ √ÂÌÂ‡ÎÂÌ ÒÂÍÂÚ‡ ̇ Õ¿“Œ. —‡ÈÚ˙Ú, Ô‰ÒÚ‡‚ˇ˘ ͇̉ˉ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ œ‡ÒË,  Ò˙Á‰‡‰ÂÌ Ì‡ ÚË ÂÁË͇ - ·˙΄‡ÒÍË, ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ë ÙÂÌÒÍË. ¬ ÂÎÂÍÚÓÌ̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡ Ò‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË ·ËÓ„‡Ù˘ÌË ‰‡ÌÌË Á‡ ·˙΄‡ÒÍˡ ͇̉ˉ‡Ú, „‡ÎÂˡ Ò˙Ò ÒÌËÏÍË Ë ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË. —Ú‡Ìˈ‡Ú‡ Ô‰·„‡ Ò˙˘Ó ÌÓ‚ËÌË, ÒÚ‡ÚËË Ë ÔÛ·ÎË͇ˆËË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ —ÓÎÓÏÓÌ œ‡ÒË.

50-о място по представителство на жени ÑÈËÈÑÒÐÀ

¡˙΄‡ˡ  ̇ 50-Ó ÏˇÒÚÓ ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÔÓ ·Óˇ ̇ Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚ ÊÂÌË ‚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡, ͇Á‡ “‡ÚˇÌ‡ ÏÂÚÓ‚‡ - ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ ̇ ÙÓ̉‡ˆËˇ "÷ÂÌÚ˙ Á‡ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ Ë ÔÓÎËÚËÍË Á‡ ÊÂÌËÚÂ". —ÔÓ‰  ÏÂÚÓ‚‡ ÊÂÌËÚ ‚ ·˙΄‡ÒÍˡ Ô‡·ÏÂÌÚ Ò‡ 22%. ƒ˙ʇ‚‡Ú‡ Ӣ ÔÂÁ 2003 „.  ÔÓ· ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚ Á‡ Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÊÂÌËÚ ‚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ‰Ó 40% ‰Ó 2010 „. ÕÓ ÚÓ‚‡ Á‡‚ËÒË Ë ÓÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÚ ԇÚËË, Ò˙ÒÚ‡‚ˇ˘Ë ÎËÒÚËÚ Á‡ ÌÓÏË̇ˆËˇ Ë ËÁ·Ó ̇ ÊÂÌËÚÂ, ÔÓ‰˜ÂÚ‡  ÏÂÚÓ‚‡.

Митинг-шествие на служители на МВР ÑÎÔÈß —ÎÛÊËÚÂÎËÚ ̇ ì– Ó„‡ÌËÁË‡ı‡ ̇È-χÒӂˡ ‰ÓÒ„‡ ÏËÚËÌ„-¯ÂÒÚ‚ËÂ. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚ ÏÛ ‚ÌÂÒÓı‡ ‰ÂÍ·‡ˆËˇ Ò ËÒ͇Ìˡڇ ÒË ‚ ÔÂÁˉÂÌÚÒÚ‚ÓÚÓ. œÓ ‚ÂÏ ̇ ¯ÂÒÚ‚ËÂÚÓ ÒÎÛÊËÚÂÎËÚ ̇ ‚‰ÓÏÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓÒÚ‡‚Ëı‡ ÍÓ‚˜Â„ Ô‰ Õ—. ¬ ÌÂ„Ó Ú ı‚˙ÎËı‡ Á̇˜ÍË, Ô‡„ÓÌË Ë Ô‡Ë, ͇ÍÚÓ Ë ÔÓÎˈÂÈÒ͇ ÊËÎÂÚ͇ Ò ‡·‚ˇÚÛ‡Ú‡ "ì–", ËÁÔË҇̇ ͇ÚÓ "ljÊÓ ‚Ë͇ –ÛÏÂÌ".

Изграждане на рибарски 4 пристанища ÂÀÐÍÀ

ƒÓ 2013 „. ÔÓ ˆˇÎÓÚÓ ◊ÂÌÓÏÓË Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ„‡‰ÂÌË ËÎË ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ÌË 4 Ë·‡ÒÍË ÔËÒÚ‡Ìˢ‡, Ò˙Ó·˘Ë ÁÂωÂÎÒÍËˇÚ ÏËÌËÒÚ˙ ¬‡ÎÂË ÷‚ÂÚ‡ÌÓ‚. œÓÚÓ‚ÂÚ ˘Â ·˙‰‡Ú ‚ —ÓÁÓÔÓÎ, ¡‡Î˜ËÍ, ÕÂÒ·˙ Ë ¬‡̇. —‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Úˇı ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÒË„ÛÂÌË ÔÓ ÓÔÂ‡Ú˂̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ‡Á‚ËÚË ̇ ÒÂÍÚÓ "–Ë·‡ÒÚ‚Ó". «‡ Ò˙˘Ëˇ ÔÂËÓ‰  Ô·ÌË‡ÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó 8 Á‡ÍËÚË ÎÓ‰ÍÓÒÚÓˇÌÍË.

Над един милион и 200 хил. лева са отпуснати за 76 обекта в Пловдивска област от Междуведомствената комисия за справяне с бедствията към министерския съвет само през 2008-ма година. Това съобщи вицепремиерът Емел Етем, която е председател на тази комисия. Вицепремиерът Емел Етем посети гр. Кричим, за да провери как са усвоени средствата за ремонт на църквата и джамията в града, пострадали от проливни дъждове през 2007-ма година. И в джамията, и в църквата, вицепремиерът беше посрещната изключително радушно, с хляб и сол и с много благодарност за отпуснатите средства. В знак на взаимно уважение, попът Мирослав Коларов посети мюсюлманския религиозен храм, а имаминът Ерсин Ахмед - християнския. Ремонтирана църквата "Св. Св. Козма и Дамян" е построена преди 130 г. от български и турски първени в с.Кричим. Чешмата която се намира в двора на храма и датира 1863 г. също свидетелства за разбирателството между етносите и религиите в този прекрасен малък град.

Áúëãàðèÿ çàùèòàâà ïðàâîòî íà âñåêè äà èçáèðà ñâîÿòà ðåëèãèÿ "¡˙΄‡Ò͇ڇ ‰˙ʇ‚‡ Á‡˘ËÚ‡‚‡ Ô‡‚ÓÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË ‰‡ ËÁ·Ë‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ò‚ÓˇÚ‡ ÂÎ˄ˡ Ë ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË", ͇Á‡ ÔÂÏËÂ˙Ú —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚, Á‡ÔËÚ‡Ì ÓÚ ÊÛ̇ÎËÒÚË Á‡ Ì„ӂ‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ ÓÚÌÓÒÌÓ Á‡‰˙ʇÌÂÚÓ ÓÚ ƒ¿Õ— ̇ ÍÏÂÚ‡ ̇ Ó·˘Ë̇ √˙ÏÂÌ ¿ıω ¡‡¯Â‚ Ë Û˜ËÚÂΡ ‚ ÒÂÎÓ –Ë·ÌÓ‚Ó ÃÛ‡Ú ¡Ó¯Ì‡Í. "flÌ flÌ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ò ‰˙ÊË Í‡ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ÒË Ë„‡Â Ò ÍË·ËÚ Ë Ò ÓÔËÚ‚‡ ̇ ‡Á΢ÌË ÏÂÒÚ‡ Ë ÔÓ ‡Á΢ÌË

ÔÓ‚Ó‰Ë ‰‡ ÔӉԇ΂‡ ̇ÔÂÊÂÌËÂ. “Ó‚‡  ‰ÓÒÚ‡ ËÒÍÓ‚‡ÌÓ Ë Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÓ˘ˇ‚‡", ·Â¯Â ͇Ú„Ó˘ÂÌ —Ú‡Ì˯‚. ¬˙‚ ‚˙Á͇ Ò ÔÓÒΉÌËÚ Ò˙·ËÚˡ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ï˛Ò˛ÎχÌË ÓÚ Ó·˘Ë̇ √˙ÏÂÌ, ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ã˛Ò˛ÎχÌÒÍÓÚÓ ËÁÔӂ‰‡ÌË ËÁ‡Áˇ‚‡ Ò‚ÓÂÚÓ ÒËÎÌÓ ‚˙ÁÏÛ˘ÂÌËÂ Ë ·ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó. “Ó‚‡ Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ ‚ ‰ÂÍ·‡ˆËˇ ̇ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ã˛Ò˛ÎχÌÒÍÓÚÓ ËÁÔӂ‰‡ÌË ‚ –ÂÔÛ·ÎË͇ ¡˙΄‡ˡ. "—˙·ËÚˡڇ ‚ √˙ÏÂÌ Ò‡ ÔÓ‰·Û‰ÂÌË ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇

ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË Îˈ‡ Ë Í˙„Ó‚Â, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ‰ÌÓ ÓÍ΂ÂÚˇ‚‡ÌÂ Ë ÓÒÍ‚ÂÌˇ‚‡Ì ̇ Ï˛Ò˛ÎχÌÒ͇ڇ Ó·˘ÌÓÒÚ ‚ ¡˙΄‡ˡ", Ò ͇Á‚‡ ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡. —ÔÓ‰ »ÁÔӂ‰‡ÌËÂÚÓ ÚÓ‚‡  ÔÓÒ„‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Í˙Ï ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌËÚ Ô‡‚‡ ̇ ÏËÌËÚÂ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË „‡Ê‰‡ÌË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. Õ‡˜ËÌ˙Ú, ÔÓ ÍÓÈÚÓ Ò ÒÎÛ˜‚‡Ú ÚÂÁË Ò˙·ËÚˡ, ÔÓ‰·Ûʉ‡ Û Ï˛Ò˛ÎχÌËÚ ·ÓÎÂÁÌÂÌËÚ ÒÔÓÏÂÌË ÓÚ ·ÎËÁÍÓÚÓ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ÌÓ ÏË̇ÎÓ, Ò ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ ‚ ‰ÂÍ·‡ˆËˇÚ‡.


ÀÍÀËÈÇ ZAMAN 3 23 - 29 ÌÀÐÒ 2009

Âëèçàíåòî íè â ERM II è åâðîçîíàòà òðÿáâà äà å ïúðâîñòåïåííà çàäà÷à Äîö. ä-ð Éîñèô Àâðàìîâ

‡ÈÌÓ Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ Ò Ô‰ÔËÂÏ ÌÓ‚‡ ÓÙ‡ÌÁË‚‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó, Ò˙„·ÒÛ‚‡ÌÓ Ò ¡Õ¡ Á‡ ÙËÍÒË‡Ì ̇ ‰‡Ú‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ≈  Ë ÔÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ Ì‡ ≈÷¡ Á‡ ÔËÒ˙‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ó˘Â ‰Ó Ò‰‡Ú‡ ̇ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ‚˙‚ ‚‡ÎÛÚÌˡ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï, ‡ ÔÂÁ 2012 „. ËÎË 2013 „. - ‚ ≈‚ÓÁÓ̇ڇ. “Ó‚‡  Ò˙‚ÒÂÏ ‡ÎËÒÚ˘̇ Á‡‰‡˜‡ Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‚‰Â̇ ͇ÚÓ ÔËÓËÚÂÚ̇ Ô‰ ·˙΄‡Ò͇ڇ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ‚·ÒÚ, ¡Õ¡ Ë ·˙΄‡ÒÍˡ ·ËÁÌÂÒ. œÓÒΉÌËˇÚ Ò˙˘Ó  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÔÓÏÓ„Ì ˜ÂÁ ÎÓ·Ë‡Ì ‚ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ·ËÁÌÂÒÒÚÛÍÚÛË, ‚ ÍÓËÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡, ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË Ë ÒӈˇÎÂÌ Ò˙‚ÂÚ Ë ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ô‡·ÏÂÌÚ Ì‡ χÎÍËÚÂ Ë Ò‰ÌË Ô‰ÔˡÚˡ. ÃÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¯ÂÙÓ‚ÂÚ ̇ ‚Ó‰Â˘Ë ·˙΄‡ÒÍË ·‡ÌÍË, Á‡ÍÛÔÂÌË ÌÂÓÚ‰‡‚̇ ÓÚ ÏÓ˘ÌË ·‡ÌÍÓ‚Ë „ÛÔË ÓÚ ≈— Ë —¿Ÿ Ò˙˘Ó  ÓÚ Á̇˜ÂÌËÂ Ë Ú ÒΉ‚‡ ‰‡ „Ó Î‡ÌÒË‡Ú Ô‰ Ò‚ÓËÚ ̇˜‡ÎÌËˆË ‚ ·‡ÌÍËÚÂ-χÈÍË ‚ ÃË·ÌÓ, œ‡ËÊ, Õ˛ …ÓÍ Ë ‰Û„Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÙË̇ÌÒÓ‚Ë ˆÂÌÚÓ‚Â. —Ή‚‡ ‰‡ Ò ÔË‚ÂÚÒÚ‚‡ ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓ͇ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ Á‡ ÔÓ-ÒÍÓÓ¯ÌÓÚÓ ÔËÂχÌ ̇ ‚ÓÚÓ Û Ì‡Ò ÓÚ Ô‰Ò‰‡ÚÂΡ ̇ ”— ̇ ̇È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ·˙΄‡Ò͇ ·‡Ì͇ "”ÌËÍ‰ËÚ ¡Ûη‡ÌÍ" À‚ÓÌ ’‡ÏÔ‡ˆÛÏˇÌ Ô‰ ‚-Í "ÃÓÌËÚÓ" ̇ 12.III.Ú.„. , ÒÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ: " ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-·˙ÁÓ ‚ÎÂÁÂÏ ‚ ‚ÓÁÓ̇ڇ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-‰Ó·Â. ¬‡ÎÛÚÌËˇÚ ·Ó‰ ‰Ó͇Á‡, ˜Â Ëχ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡˘ Ë ÔÓÁËÚË‚ÂÌ ÂÙÂÍÚ ËÏÂÌÌÓ ‚ Ú‡ÍË‚‡ ÚÛ‰ÌË ÔÂËÓ‰Ë Í‡ÚÓ Ò„‡¯Ì‡Ú‡ ÍËÁ‡." ¬ Ôӂ‰ÂÌÓÚÓ ÌÂÓÚ‰‡‚̇ Á‡Ò‰‡ÌË ̇ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ ‚ ¡˛ÍÒÂÎ ÔÂÏËÂËÚ ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÚ‡ÌË ÓÚ ÷»≈, ÏÂÊ‰Û ÍÓËÚÓ Ë Ì‡¯Ëˇ ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎ —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ ÔÓÒÚ‡‚Ëı‡ ·ÓÏ ‚˙ÔÓÒ‡ Á‡ ÔËÂχÌÂÚÓ ËÏ ‚ ≈‚ÓÁÓ̇ڇ. «‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ÔË·‡ÎÚËÈÒÍËÚ ÒÚ‡ÌË Ó·‡˜Â ¡˙΄‡ˡ Ì  ˜ÎÂÌ Ì‡ Ô‰ԇÁÌˡ ‚‡ÎÛÚÂÌ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ERM II Ë Á‡ÚÓ‚‡ ̇ Ì¡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ӷ˙Ì ÒÔˆˇÎÌÓ ‚ÌËχÌËÂ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ Ô˙‚Ó ‰‡ ·˙‰Â ÔËÂÚ‡ ‚ Ì„Ó. Õ‡ Ò¢‡Ú‡  ӷÒ˙ʉ‡Ì ‚˙ÔÓÒ‡ Á‡ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ Ò˙Í‡˘‡‚‡Ì ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ ÒÓ͇ Á‡ ÔÂÒÚÓÈ Ì‡ ÌÓ‚ÓÔËÂÚ‡ ÒÚ‡Ì‡ ‚ ERM II, ÍÓÈÚÓ ÔÓ̇ÒÚÓˇ˘ÂÏ Â ÏËÌËÏÛÏ 2 „Ó‰ËÌË, ÍÓÂÚÓ Â‰‚‡ ÎË Â ‡ÎËÒÚ˘ÌÓ ‚ ̇ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ „ÎÓ·‡Î̇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÍËÁ‡. —ÔÓ‰ ‚Ò Ôӂ˜ ËÍÓÌÓÏËÒÚË ÓÚ Ú.̇. ÒÚ‡Ë 15 ÒÚ‡ÌË-˜ÎÂÌÍË Ì‡ ≈—, ‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-ÂÙË͇ÒÌËÚ Ò‰ÒÚ‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ·Â„Ì‡Ú ÍËÁËÒÌˡ Í‡ı Ò‰ ËÁÚÓ˜ÌÓ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ˜ÎÂÌÍË Ì‡ Ò˙˛Á‡, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ Ë Ì‡ ¡˙΄‡ˡ,  ‰‡ Ò ÛÒÍÓË Ô˙Úˇ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÓÚÓ Ë ‰ÓË ‰‡ Ò ӷÎÂ͘‡Ú 5-Ú ÍËÚÂˡ Á‡ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó ‚ ÍÎÛ·‡ ̇ ‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ‚‡ÎÛÚ‡. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ë Ì‡ ‚˙‚‰ÂÌˡ ÔÂÁ 1997 „. ‚‡ÎÛÚÂÌ ·Ó‰, ¡˙΄‡ˡ ÛÒÔˇ ‰‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÒË ÒËÒÚÂχ. —˙˘Ó ڇ͇ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ‰˙΄ӄӉ˯ÌÓÚÓ "ÒÚˇ„‡Ì ̇ ÍÓ·̇ ̇ ·˙΄‡ÒÍˡ ‰‡Ì˙ÍÓÔ·Úˆ" Ë ÍÓÌÒÂ‚‡Ú˂̇ڇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÔÓÎËÚË͇ ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ ·˙΄‡ÒÍË Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚‡, ‰Ó‚ÂÎÓ ‰Ó Ô‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˙΄‡ËÚ ‚ ̇È-·Â‰ÌËÚ ÔÓ ÌË‚Ó Ì‡ ‰ÓıÓ‰Ë Ë ÊËÁÌÂÌ Òڇ̉‡Ú Ò‰ 27-Ú ÒÚ‡ÌË ˜ÎÂÌÍË Ì‡ ≈—, ÙËÒÍ˙Ú Û Ì‡Ò ÛÒÔˇ ‰‡ ̇ÚÛÔ‡ Ë ËÁÎ˯˙Í, ÍÓÈÚÓ ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ‰‡‚‡ "ÍÛ‡Ê‡" ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ ÔÓÎËÚËˆË ‰‡ Ô‰ˇ‚ˇ‚‡Ú Ò‚ÓËÚ ÔÂÚÂ̈ËË Á‡ ÛÒÍÓÂÌÓÚÓ ÌË ‚ÎËÁ‡Ì ‚ ≈‚ÓÁÓ̇ڇ. Ç͇, ˜Â Ò‡ ̇ÎËˆÂ Ë ÓÍÛ‡ÊËÚÂÎÌË Ò˄̇ÎË, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ËÁ‡ÁÂÌÓÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â Ì‡ „ÂχÌÒÍˡ ͇̈ÎÂ ¿Ì„· ÃÂÍÂΠ̇ 01 χÚ Ú.„. ‚ ¡˛ÍÒÂÎ, ˜Â "ÔÓˆÂÒ˙Ú Á‡ ÔËÒ˙‰ËÌˇ‚‡Ì Í˙Ï ERM II ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÛÒÍÓÂÌ" Ë "ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÎÓ ‰‡ Ò ӷÏËÒÎË", ÚÓ ‚Ò Ӣ ÒÏ ‰‡Î˜ ÓÚ ÔËÂχÌÂÚÓ ÌË ‚˙‚ ‚‡ÎÛÚÌˡ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï.

Трябва да се преодолее негативното отношение към България — ӄΉ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË Á‡‰‡˜‡  ̇ÎÓÊËÚÂÎÌÓ ‰‡ Ò ÔÂÓ‰ÓΠ̄‡ÚË‚ÌÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË Í˙Ï Ì‡¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡, ͇ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÷»≈ Ë ‰‡ Ò Ôӂ‰ ‡ÁÛÏ̇ Ë Ì ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÁÚÓ˜ËÚÂÎ̇ ͇ÏÔ‡Ìˡ Ò‰ ‚Ӊ¢ËÚ ÔÓÎËÚËˆË Ë ÙË̇ÌÒËÒÚË ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÔË ÒÂ˘Ë Ò ·˙΄‡ÒÍË ‰˙ʇ‚ÌËˆË Ë ·‡ÌÍÂË, ‡ Ë ‚˙‚ ‚Ӊ¢ËÚ Ô˜‡ÚÌË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË Ï‰ËË, ˜Â ¡˙΄‡ˡ Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ‰Û„Ë ‰˙ʇ‚Ë ‚ „ËÓ̇  Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÒÚ‡·ËÎ̇ ‚˙‚ ÙË̇ÌÒÓ‚Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌË ‰˙ʇ‚‡. ¿Ì‡ÎËÚˈËÚ ӷ‡˜Â Á‡Ò„‡ Ô‡‚ˇÚ ‰ÓÒÚ‡ ËÒÚÂ˘ÌË ÔÓ„ÌÓÁË Á‡ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇. ≈‰ËÌ ‡Ì‡ÎËÚËÍ ÓÚ ÀÓ̉ÓÌ, ‘‡ÌÍÙÛÚ ËÎË Õ˛ …ÓÍ, ÚÛ‰ÌÓ ÏÓÊ ‰‡ ÔˆÂÌË ÒÔˆËÙË͇ڇ ̇ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ 25-Ú ËÍÓÌÓÏËÍË, Á‡ ÍÓËÚÓ Ô‡‚Ë ÔÓ„ÌÓÁ‡. ≈ÚÓ Á‡˘Ó ¡˙΄‡ˡ  ÒÎÓÊÂ̇ ‚ ‰̇ „ÛÔ‡ Ò˙Ò ÒÚ‡ÌË Í‡ÚÓ ”Í‡È̇, ”Ì„‡ˡ, ÚËÚ ÔË·‡ÎÚËÈÒÍË ÒÚ‡ÌË, ÓÚ ÍÓËÚÓ Ì‡È-ÁΠ À‡Ú‚ˡ, ‚ ÍÓˇÚÓ ÌÂÓÚ‰‡‚̇ Ô‡‰Ì‡ Ë Ô‡‚Ë-

ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, —˙·Ëˇ Ë Ú.Ì. “ÂÁË ÒÚ‡ÌË Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ ÒÔÓ‰ ÌˇÍÓË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ò‡ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ËÒÍÓ‚Ë, ‡ ¡˙΄‡ˡ ˘ÓÏ Â Ò˙‚ÒÂÏ ·ÎËÁÓ ‰Ó Úˇı Ë Úˇ  ËÒÍÓ‚‡, χ͇ Ë Ì ÚÓÎÍÓ‚‡. —˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÔÓ‚Ó‰Ë Ë Ò˙·ËÚˡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÚ˙Í‚‡ÏÂ, ˜Â ÒÏ ‰ÓÒÚ‡ ‡Á΢ÌË, Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ËÏ Ò ÚÂÁË Ì„‡ÚË‚ÌË ÔÓ„ÌÓÁË Â, ‡ÍÓ Í‡ÚÓ ËÍÓÌÓÏË͇ Ë Í‡ÚÓ ÒÚ‡Ì‡ ÛÒÔÂÂÏ ÌˇÍÓÎÍÓ ÚËÏÂÒÂ˜Ëˇ ‰‡ ÔÓ͇ÊÂÏ, ˜Â ÚÂÁË ÔÓ„ÌÓÁË Ì Ò ҷ˙‰‚‡Ú. ¬ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÛÒÔÂÂÏ ‰‡ ¯ËÏ Ú‡ÁË Úۉ̇ Á‡‰‡˜‡ ÚÂÁË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ˘Â ÔËÁ̇ˇÚ, ˜Â Ò‡ Ò·˙͇ÎË, ‡ Á‡ ¡˙΄‡ˡ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËڠωËË ˘Â Ëχ ÔÓÁËÚË‚ÌË ÌÓ‚ËÌË. «‡Ò„‡ ÌÓ‚ËÌËÚ ҇ ‚ ˆËÔӘ̇ ÔÓÒÓ͇ Á‡ ˆÂÎˡ „ËÓÌ Ì‡ ÷ÂÌÚ‡Î̇ Ë »ÁÚӘ̇ ≈‚ÓÔ‡. Ç͇ Ë ˇ‰ÍÓ Ì‡Îˈ ҇ Ë Ó·ÂÍÚË‚ÌË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÌË ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ó·ÂÍÚË‚ÌÓ Ë ÔˆËÁÌÓ. “ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú, ˜Â ·˙΄‡Ò͇ڇ Ë

ÂÒÚÓÌÒ͇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇ Ò‡ Ò‰ ̇È-ÒÚ‡·ËÎÌËÚ ‚ „ËÓ̇ ̇ »ÁÚӘ̇ ≈‚ÓÔ‡ ‚ ÛÒÎӂˡڇ ̇ „ÎÓ·‡Î̇ڇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÍËÁ‡. “ ҇ ̇ ÙÓ̇ ̇ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚ ÔÛ·ÎË͇ˆËË Ë ÔÓ„ÌÓÁË ‚ ˜ÛÊ·Ë̇ ̇ÔÓÒΉ˙Í, ÍÓËÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÔÓ‰ ‰ËÌ Á̇ÏÂ̇ÚÂÎ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚ ÒÚ‡ÌË ‚ ÚÓÁË „ËÓÌ, ·ÂÁ ‰‡ Ò ‚ÁËÏ‡Ú ÒÔˆËÙ˘ÌËÚ ÛÒÎӂˡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚ ËÍÓÌÓÏËÍË. ÕÂÓÚ‰‡‚̇ ‰̇ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚ ‡„Â̈ËË Á‡ Í‰ËÚÂÌ ÂÈÚËÌ„ "ÃÛÛ‰ËÒ" ÔËÁÓ‚‡ ÚÓ‚‡ ‰‡ Ì Ò Ô‡‚Ë ‚ ÓÚ„Ó‚Ó ̇ ‚˙ÔÓÒË ÓÚ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË. —ÔÓ‰ ÂÈÚËÌ„Ó‚‡Ú‡ ‡„ÂÌˆËˇ ‚˙ÁÌËÍ‚‡˘ËÚ ԇÁ‡Ë ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÚÂÚË‡Ú ͇ÚÓ Â‰ÌÓ ˆˇÎÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ̇ ÍËÁ‡. ¬ Ò‚ÓËÚ ÍÓÏÂÌÚ‡Ë "ÃÛÛ‰ËÒ" ÔÓÒÚ‡‚Ë ¡˙΄‡ˡ ‚ ‰̇ „ÛÔ‡ Ò –ÛÏ˙Ìˡ Ë ’˙‚‡Úˡ, Á‡ ÍÓËÚÓ Í‡Á‚‡, ˜Â Ò‡ ÒÚ‡ÌË Ò˙Ò ÒÚ‡·ËÎÌË Í‰ËÚÌË ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË, ÌÓ Ò ÔÓÚÂ̈ˇΠÁ‡ ÔÓÏˇÌ‡ ̇ ÂÈÚËÌ„‡.

Според все повече икономисти от т.нар. стари 15 страни-членки на ЕС, едно от най-ефикасните средства да бъде избегнат кризисния крах сред източноевропейските членки на съюза, в това число и на България, е да се ускори пътя за въвеждането на еврото и дори да се облекчат 5-те критерия за членство в клуба на европейската валута.

Големият фискален резерв е предимство ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Ô‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÍËÁ‡Ú‡  „ÓÎÂÏËˇÚ ÙËÒ͇ÎÂÌ ÂÁÂ‚, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ‰‡ ÔÓÒ¢Ì ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË Ì„‡ÚË‚Ë, Á‡ ÍÓËÚÓ ‰Û„ËÚ ÒÚ‡ÌË Ú˙ÒˇÚ ÔÓÏÓ˘ ÓÚ‚˙Ì, ÍÓÏÂÌÚË‡ „·‚ÌËˇÚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ‚ ·ËÚ‡ÌÒ͇ڇ –ӡΠ·‡ÌÍ ˙Ù —ÍÓÚ·̉ “ËÏ˙ÚË ¿¯. œ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ≈ÒÚÓÌˡ Â, ˜Â Ëχ ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÔÛ·Î˘ÂÌ ‰˙΄ Ë ÚÓ‚‡ ÔÓχ„‡ ̇ ̇È-χÎ͇ڇ ÔÓ ÚÂËÚÓˡ Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË ÔË·‡ÎÚËÈÒ͇ ÂÔÛ·ÎË͇ ‰‡ Ò ÓÚÎË˜Ë ÓÚ Ò‚ÓËÚ Ò˙ÒÂ‰Ë Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ ÓÚ Á‰‡‚Ó Á‡Í˙҇·ڇ À‡Ú‚ˡ. —ÔÓ‰ ̇¯Ëˇ Ò˙̇Ó‰ÌËÍ »‚‡ÈÎÓ ¬ÂÒÂÎËÌÓ‚, ÒÚ‡¯Ë ËÍÓÌÓÏËÒÚ Á‡ „ËÓ̇ ‚ ƒÂÁ‰ÌÂ

Í·ÈÌ‚ÓÚ ·‡ÌÍ ÌËÒÍËˇÚ ÔÛ·Î˘ÂÌ ‰˙΄  ÔÎ˛Ò Á‡ ¡˙΄‡ˡ (ÚÓÈ Ò˙ÒÚ‡‚Ρ‚‡ 14.9% ÓÚ ¡¬œ). “ÓÈ Ó͇˜ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰̇ ‰˙ʇ‚‡ ‚˙‚ ‚‡ÎÛÚÌˡ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ERM 2 ͇ÚÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ Ò˄̇ΠÁ‡ ËÌ‚ÂÒÚËÚÓËÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ Ì‡È-χÎÍÓÚÓ ‰‡‚‡ ÓÔÚËÏËÁ˙Ï, ˜Â ≈÷¡ Ò˙˘Ó ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÔÛÒÌ ÔÓÏÓ˘ ‚ ÒÎÛ˜‡È ̇ ÌÛʉ‡. ¬ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ‚‡ÎÛÚÌËˇÚ ÍÛÒ, ÔË ÍÓÈÚÓ ‰˙ʇ‚‡Ú‡  ÔËÂÚ‡ ‚ ÏÂı‡ÌËÁχ, Ò ÔËÂχ Á‡ ̇‰ˆÂÌÂÌ, ÒÔÂÍÛ·ÚË‚ÌË ‡Ú‡ÍË ·Ëı‡ „Ó ‰ÂÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÎË Ë ‰ÓË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔËÌÛ‰ˇÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‰‡ ËÁÎÂÁ ÓÚ ERM 2. œË ÛÒÎӂˡڇ ̇ Ô‡˘ÂÌ Ò˙‚ÂÚ (‚‡ÎÛÚÂÌ ·Ó‰), ͇Í˙‚ÚÓ Û Ì‡Ò Ëχ ÓÚ

01.VII.1997 „. ‚ Ôӂ˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë Ó·‡˜Â ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ Ì  ̇ ‰Ì‚ÂÌ ‰, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚‡ÎÛÚÌËˇÚ ÍÛÒ Â ÙËÍÒË‡Ì Ë Ì Ú˙ÔË ÓÚÍÎÓÌÂÌˡ. ŒÔ‰ÂÎÂÌÓ ÚÂÁ‡Ú‡ ̇ ·˙΄‡ÒÍˡ ·‡ÌÍÓ‚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÓÚÌÓÒÌÓ ÔËÒ˙‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ Í˙Ï ERM II  ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÚӘ̇ Ë Ó·ÂÍÚ˂̇ Ë Úˇ ÒΉ‚‡ ‰‡  ‚Ӊ¢‡ ÔË Ò˙„·ÒÛ‚‡ÌËÚ ‰ÂÈÒڂˡ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓ͇. ŒÔ‰ÂÎÂÌÓ ÚÓÁË Ë ÒΉ‚‡˘ËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒˆ‡ Ò‡ ÓÚ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ Á̇˜ÂÌË Á‡ ÔËÒ˙‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ ÌË ERM II, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ Í˙Ï ≈‚ÓÁÓ̇ڇ Ë Á‡ ÚÓ‚‡ ÌË ·˙΄‡ËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ӷ‰ËÌËÏ ÛÒËÎˡڇ ÒË.


4 ZAMAN ÊÈÍÎ 23 - 29 ÌÀÐÒ 2009

¬˙Á͇ڇ ÏÂÊ‰Û ÍËÌÓÚÓ Ë ÂÍ·χڇ ÒÚ˄̇ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó ‰‡Î˜Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓÊÂÏ ‰‡ Ô‰ÔÓÎÓÊËÏ. Õ  Á‡ Û˜Û‰‚‡ÌÂ, ˜Â ÌÓÒË Ì‡È-‚‡ÊÌËÚ χÍË ‚ Ò‚ÂÚ‡. ÕÓ ÙËÎÏËÚ ‚ÌÛ¯‡‚‡Ú ‚ Ò˙Á̇ÌËÂÚÓ ÌË ÒÚÓÚËˆË ‰Û„Ë Ï‡ÍË, ËÁ‚˙Ì ‚ˉËÏËÚÂ.

ÔÈËÌÈ, Ñ

ÏÐÈÂÊÓÑ ÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ!

П Р ОД Ъ Л Ж Е Н И Е ОТ С Т РА Н И Ц А 1 ¬˙‚ ÙËÎχ, ‚ ÍÓÈÚÓ »Ò· ‘˯Â ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÓΡڇ ̇ ÏÓÏ˘ Ò˙Ò Ò··ÓÒÚ Í˙Ï Ô‡Á‡Û‚‡ÌÂÚÓ, Ëχ Ë ‰Ó·Ë ÓÔ‰ÂÎÂÌˡ, ̇ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï Ú‡ÁË ÙËÎÓÒÓÙˡ. ÌË„‡Ú‡ ̇ —ÓÙË  ËÌÒ· Ò˙Ò Á‡„·‚Ë "ÿÓÔ‡ıÓÎËÍ" (χ„‡ÁËÌÓıÓÎËÍ)  Ò‰ ̇È-ÔÓ‰‡‚‡ÌËÚ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡. Õ‡È-‚‡Ê̇ڇ ˜ÂÚ‡ ̇ ÍÌË„‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ‰‡‚‡ Ò˙‚ÂÚË Ì‡ ıÓ‡Ú‡, Í‡Í ‰‡ Ô‡Á‡Û‚‡Ú ‚˙ÔÂÍË ÍËÁËÒ̇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇, Ò‡ ÔÂÔ‡ÚÍËÚ Í˙Ï ËÁ‚ÂÒÚÌËÚ χÍË. ÃÂʉۂÂÏÂÌÌÓ ËÒÍ‡Ï ‰‡ ÔËÔÓÏÌˇ, ˜Â ÓË„Ë̇ÎÌÓÚÓ Á‡„·‚Ë "ƒˇ‚ÓÎ˙Ú ÌÓÒË Ï‡͇" ̇ ËÁÎÂÁÎˡ ÔÂ‰Ë ‰‚ „Ó‰ËÌË ÙËÎÏ Â "ƒˇ‚ÓÎ˙Ú ÌÓÒË ìœ‡‰‡". ¬˙‚ ÙËÎχ Ëχ Ì ҇ÏÓ ÂÍ·χ ̇ ìœ‡‰‡î. ¬˙Á͇ڇ ÏÂÊ‰Û ÍËÌÓÚÓ Ë ÂÍ·χڇ ÒÚ˄̇ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó ‰‡Î˜Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓÊÂÏ ‰‡ Ô‰ÔÓÎÓÊËÏ. Õ  Á‡ Û˜Û‰‚‡ÌÂ, ˜Â ’ÓÎË‚Û‰, ÍÓÈÚÓ Â Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚ ÒÂÍÚÓË ‚

"Корабокрушенецът"

ËÁÌÓÒ‡ ‚ ¿ÏÂË͇, ÌÓÒË Ì‡È-‚‡ÊÌËÚ χÍË ‚ Ò‚ÂÚ‡. ÕÓ ÙËÎÏËÚ ‚ÌÛ¯‡‚‡Ú ‚ Ò˙Á̇ÌËÂÚÓ ÌË ÒÚÓÚËˆË ‰Û„Ë Ï‡ÍË, ËÁ‚˙Ì ‚ˉËÏËÚÂ. ¬˙‚ ÙËÎχ " Ó‡·ÓÍÛ¯Â̈˙Ú", ‚ ÍÓÈÚÓ “ÓÏ ’‡ÌÍÒ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ „·‚̇ڇ ÓΡ, Ә‚ˉÌÓ Ò Ô‡‚Ë ÂÍ·-

χ ̇ ÍÛËÂÒ͇ڇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ 쑉ÂÍÒî. —ÎÛÊËÚÂΡÚ, ÓÚ„Ó‚ÓÂÌ Á‡ ÒËÒÚÂχڇ ̇ 쑉ÂÍÒî Ô‡‰‡ ̇ ‰ËÌ ÓÒÚÓ‚ Ë Á‡Ì‡Òˇ ‰ÓÒÚ‡‚͇ڇ ̇ ‡‰ÂÒ‡ ÒΉ ˜ÂÚËË „Ó‰ËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò  ÒÔ‡ÒËÎ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ÊË‚ÓÚ˙Ú ÏÛ ÔÂÁ ÚÂÁË ˜ÂÚËË „Ó‰ËÌË ÏÓÊÂ

‰‡ Ò ÓÔ‰ÂÎË, ͇ÚÓ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ Ò˙‚ÂÏÂÌÌˡ –Ó·ËÌÁÓÌ ÛÁÓ, ˜Ó‚¯͇ڇ ÏÛ ÔÓÒÚ˙Ô͇, ÍÓˇÚÓ Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡Ú͇ڇ ̇ ‡‰ÂÒ‡ ‰ÓÔËÌÂÒ ÏÌÓ„Ó Á‡ ËÏˉʇ ̇ 쑉ÂÍÒî. ¬ÔÓ˜ÂÏ ÚÓ‚‡ Ì Ò ÓÚÌ‡Òˇ Ò‡ÏÓ Á‡ ‚˙ÔÓÒÌˡ ÙËÎÏ. ƒÓÍÓÎÍÓ ÏÓÊ ‰‡ Ô‡‚Ë ÒÍËÚ‡ ËÎË ÓÚÍËÚ‡ ÂÍ·χ ÌˇÍÓÈ, ÍÓÈÚÓ Â ËÁÓÎË‡Ì ‚ ÌˇÍ‡Í˙‚ ÓÒÚÓ‚? œÂÁ Ô˙‚‡Ú‡ Ò‰Ïˈ‡ ÓÚ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ, ÙËÎÏ˙Ú ÔË‰Ó·Ë Ô˜‡Î·‡ ÓÚ 141,7 ÏËÎËÓ̇ ‰Ó·‡. ƒ‡ ÓÒÚ‡‚ËÏ Ì‡ÒÚ‡Ì‡ ‚ËÒÓ͇ڇ ˆËÙ‡, ÒÛÏËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ ‰Û„ËÚ ÒÔÓÌÒÓË Ë ÓÚ ÒÍËÚËÚÂ Ë ˇ‚ÌËÚ ÂÍ·ÏË, Ò‡ ÔÓ ‚ËÒÓÍË. ≈ÚÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˈËÚ ̇ χÍËÚÂ, ÂÍ·ÏË‡ÌË ‚˙‚ ‚˙ÔÓÒÌˡ ÙËÎÏ: American Express, Burt's Bees, Calvin Klein, CNN, Dairy Queen, Delta, Dr. Pepper, Evian, Fedex, Ford, FX, Genstar, GESeaCo, Houston Oilers, Jeep, Lincoln Electric, Matson, Panasonic, Patagonia, PayDay, Riedell, Skippy, Snickers, Sony, Tennessee Titans, UPS, USPS, Wilson.

Ôèëìèòå,íàñî÷åíè êúì äàìèòå,ñà ïúëíè ñ ðåêëàìè

Внимание на големия брой реклами! ¬ ÌÓ‚‡Ú‡ ‚ÂÒˡ ̇ ‰̇ ÓÚ Ì‡È‡Ï·ËˆËÓÁÌËÚ ÔÓ‰Û͈ËË ÔÂÁ 2008-‡ ̇ ‡„ÂÌÚ 007, ÂÍ·ÏËÚ ˇÒÌÓ Î˘‡Ú. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ˜ÂÁ ÙËÎχ Ò Ò˙Ó·˘‡‚‡Ú Ë ÌÓ‚ËÌË Á‡ Úˇı. ¿ÍÚ¸Ó˙Ú, ÍÓÈÚÓ Ì‡‰ Ò Ú‡ÈÌËÚ Ó˙Êˡ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ‚ËÒÓÍËÚ ÚÂıÌÓÎË„ËË, ÔÂÍ‡ÒÌÓ Î‡ÌÒË‡ ÌÓ‚ËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË, ÒÔ‡Òˇ‚‡ÈÍË Ò‚ÂÚ‡. Õ‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡˘Ëˇ „·‚̇ڇ ÓΡ ‚ "—ÔÂÍÚ˙ ̇ ÛÚÂı‡Ú‡" ƒ‡ÌËÂÎ ÂÈ„ ÏÛ ÔÓ‰ıÓʉ‡ "¿ÒÚ˙Ì Ã‡ÚËÌ" DBS V12. «‡ Â΄‡ÌÚÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‡Ì„ÎËÈÒÍˡ ‡„ÂÌÚ Ò  ÔÓ„ËÊËÎ “ÓÏ ‘Ó‰. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, Ì ‚Ë̇„Ë Ò Ôˉ˙ʇ Í˙Ï ‡Ì„ÎËÈÒÍËÚ χÍË. ¬ ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡ ̇ Sony/Colombia Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÂÌ·„ÌÂ Ë Sony Vaio. Õ¢‡Ú‡ Ì ÒÔË‡Ú Ò‡ÏÓ ‰ÓÚÛÍ, ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Ú Ë ‰ˈ‡ ‰Û„Ë Ï‡ÍË Í‡ÚÓ Alfa Romeo, Ashton Martin, Daimler, Ford, Gordon's Gin, Gulfstream, Heckler&Koch, Hitachi, Land Rover, Ocean Sky, Omega, Range Rover, SIG Sauer, Sony, Sony Ericsson, Sony VAIO, Tom Ford, Virgin, Volkswagen Beetle, Walther, Y-3, Yamaha.

ƒÓÍÓÎÍÓ ‚˙‚ ÙËÎχ "lj‡", ‚ ÍÓÈÚÓ Ò ‡Á͇Á‚‡ Í‡Í ÌˇÍ‡Í‚‡ ÔÓ˘ÛˇÎ‡ ·‡·‡ ‚ÎËÁ‡ ‚ Á‡Ú‚Ó‡, ÏÓÊ ‰‡ Ò „Ó‚ÓË Á‡ ÂÍ·ÏÌËÚ χÍË ËÎË ‰‡ ËÏ Ò Ô‡‚Ë ÂÍ·χ? lj‡, ÍÓˇÚÓ Â ÔÛÒ̇ڇ ÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÒΉ ͇ÚÓ ÔÓÒ¢‡‚‡ ÍÛÒÓ‚Â Á‡ ӂ·‰ˇ‚‡Ì ̇ „Ì‚‡, Ê˂ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ˜‡ÒÚË Ì‡ „‡‰‡. ÃÓÊ ‰‡ Ò ÒÔÓË ‰‡ÎË „ÂÓËÌˇÚ‡ Ì‡Ì‡Òˇ ‚‰‡ ̇ ÌˇÍÓË ÂÍ·ÏÌË Ï‡ÍË, ̇ÏË‡˘Ë Ò ‚ Ò˙‰‡, Á‡Ú‚Ó‡, Ò‰ χÙËÓÚÒÍËÚ „ÛÔËÓ‚ÍË Ë ÔÓ „‡‰ÒÍËÚ ÛÎˈË. ÕÓ ˘ÓÏ Ëχ ‰‚ËÊÂÌË Ëχ Ë ÍÓÎË. «‡ÚÓ‚‡ Ì  ۘۉ‚‡˘Ó ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ " ‡‰Ë·Í" Ë "ÿ‚ÓÎÂÚ". ¿ Í‡Í‚Ó ‰‡ ͇ÊÂÏ Á‡ ‰Û„ËÚ χÍË: Acura, Apple, BLUE BIRD, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler PT Cruiser, Clorox, Coca-Cola, Craftsman, Dell, Dexter Laundry, Die-Hard, Ford, GE, Hostess, Kenmore, K-Mart, LifeGas, Maersk, MasterCard, Minute Maid, Mistic, Nike, Philips... Õ‡È-Ô˙ÎÌËˇÚ Ò ÂÍ·ÏË ÙËÎÏ, ·ÂÁ Ò˙Ï̇ÌË  "—ÂÍÒ˙Ú Ë „‡‰˙Ú". ‘ËÎÏ˙Ú Ò˜ÛÔË ÂÍÓ‰ Ò˙Ò 106 ÂÍ·ÏÌË Ï‡ÍË Ë ÒÔÓÌÒÓË.

“Ó˜ÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò ÓÚÍÓˇ‚‡Ú ‚˙‚ ‚˙Á͇ڇ ÏÂÊ‰Û ÍËÌÓÚÓ Ë ÂÍ·χڇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‰‰ˇÚ, ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡: ‚˙‚ ÙËÎÏËÚÂ, ̇ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ‰‡ÏËÚÂ, ͇ÍÚÓ Ë ‚ ÍÓωËÈÌËÚ ÔÓ‰Û͈ËË, ·ÓˇÚ Ì‡ ÂÍ·ÏËÚ Ò ۂÂ΢‡‚‡. œÓ‰Ó·ÌÓ Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë ‚˙‚ ÙËÎÏËÚÂ, Á‡ ÍÓËÚÓ Ò Ô‰ÔÓ·„‡, ˜Â ˘Â ‡ÎËÁË‡Ú ‚ËÒÓÍË Ô˜‡Î·Ë. ¬ ‡ÌËχˆËÓÌÌËÚ ÙËÎÏË Ô‡‚Ë ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË χÎÍˡ ·ÓÈ Ì‡ ÂÍ·ÏÌËÚ χÍË. ƒÓ͇ÚÓ ‚ The Dark Knight, ÍÓÈÚÓ ‰ÓÌÂÒ ÔËıÓ‰Ë ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 320 ÏËÎËÓ̇ ‰Ó·‡ ‚ Ô˙‚ˡ ÏÂÒˆ ÓÚ ÔÓˇ‚‡Ú‡ ÏÛ ÔÂÁ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇, Ëχ 21 ÂÍ·ÏÌË Ï‡ÍË, ‚ ‰ÂÚÒÍˡ ÙËÎÏ Wall-e Ëχ Ò‡ÏÓ 5 ÂÍ·ÏË. œÓÌÂÊ Wall-e  ÔÓ‰ÛˆË‡Ì ÓÚ "œËÍÒ‡" ÂÍ·ÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡

ÍÓÏÔ˛Ú˙̇ڇ χ͇ "≈Ô˙Î", Ò ÍÓˇÚÓ ‡·ÓÚË ‚˙ÔÓÒ̇ڇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ÌË Û˜Û‰‚‡. ¿ÌËχˆËÓÌÌËˇÚ ıËÚ " ÛÌ„-‘Û œ‡Ì‰‡" ‰ÓÌÂÒ ‰Ó·Ë Ô˜‡Î·Ë, ÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇ÔÓÏÌËÏ, ˜Â ËÁÎÂÁ ·ÂÁ ÂÍ·ÏÌË Ï‡ÍË Ë Ì ÔÛÒ̇ ÌËÍ‡Í‚Ë ÂÍ·ÏË. œÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‚ ‰Û„Ëˇ ‡ÌËχˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ Horton Hears a Who  χÎÍÓ ÔÓ-‡Á΢ÌÓ. ¬ ÌÂ„Ó Ò ÂÍ·ÏË‡Ú ‚˙Ó·‡Ê‡ÂÏË Ï‡ÍË Í‡ÚÓ Whophone, Whofood, Whospace.com, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ˉÂÌÚËÙˈË‡ÎË ˜ÂÁ ÙËÎχ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â Á‡ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ÂÍ·ÏÌËˇÚ ÂÍÓ‰ Á‡ ÙËÎÏ ÔË̇‰ÎÂÊË Ì‡ "—ÂÍÒ˙Ú Ë „‡‰˙Ú", ̇˜ÂÎÓ Ì‡ ÒÔËÒ˙͇ ̇ χÍËÚÂ, ÂÍ·ÏË‡ÌË Ì‡È-ÏÌÓ„Ó ‚˙‚ ÙËÎÏËÚ ÒÚÓË "‘Ó‰". Ç͇ڇ  ÂÍ·ÏË‡Î‡ ‚ 22 ÙËÎχ, ÒΉ‚‡Ì‡ ÓÚ "≈Ô˙Î" Ò ÂÍ·ÏË ‚ 20 ÙËÎÏÓ‚Ë ÔÓ‰Û͈ËË. ÕÂ͇ ‰‡ ÔÓ‰˜ÂÚ‡ˇ, ˜Â "ÃÂˆÂ‰ÂÒ", ÍÓÈÚÓ Ò ̇Âʉ‡ ÒΉ Úˇı Ò ÂÍ·ÏË ‚ 13 ÙËÎχ, Ì  ‡ÏÂË͇ÌÒ͇, ‡ ÌÂÏÒ͇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ. —ÔËÒ˙Í˙Ú, Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ 2001-‚‡ ̇҇Ï, Ò ӄ·‚ˇ‚‡ Ô‡Í ÓÚ "‘Ó‰" Ë "≈Ô˙Î". —˙Ò 126 ÙËÎχ "‘Ó‰" Ëχ ÒÂËÓÁ̇ Ô‰ÌË̇ Ô‰ "≈Ô˙Î" Ò 85 ÙËÎχ. —ˇÍ‡¯ ˇ‰ÍÓ ‚Ëʉ‡Ï ÙËÎÏË ·ÂÁ ÂÍ·χ ̇ " Ó͇- Ó·", ÌÓ Ï‡͇ڇ  ÂÍ·ÏË‡Î‡ ‚ 85 ÙËÎχ. ƒÛ„ËÚ χÍË Ò ‰ۂ‡Ú ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡: Mercedes (70), Budweiser (63), Chevrolets (63), Pepsi (59), Sony (57), Nike (51), Cadillac (46), Motorola (46) ve Panasonic (39). ƒ‡ÎË ÙËÎÏËÚ Ò Í˘‡Ú Ò ÂÍ·ÏÌË Ï‡ÍË, ËÎË Ï‡ÍËÚ ÔÓχ„‡Ú ̇ ÙËÎÏËÚ ‰‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú? Õ‡È-ÚÓ˜ÌÓ ·Ë ·ËÎÓ ‰‡ Ò ͇ÊÂ, ˜Â Ë ‰‚ÂÚ Ë̉ÛÒÚËË Ò ÍÂÔˇÚ ‚Á‡ËÏÌÓ. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È „ÓÎÂÏËÚ ÔÓ‰Û͈ËË Ì ·Ëı‡ ËχÎË ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ.


ÊÓËÒÓÐÀ ZAMAN 5 23 - 29 ÌÀÐÒ 2009

‚ÂÚÎË̇ڇ, ÍÓˇÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÎÓ ÔÓˇ‚ËÎÓÚÓ Ò ‚ ÃÂ͇ —Î˙̈ ̇ ËÒÎˇÏ‡, ÒΉ ÌˇÍÓÎÍÓ ‚Â͇ Á‡ÔӘ̇· ‰‡ ÓÁ‡ˇ‚‡ ̇ ËÁÚÓÍ “‡ÌÒÓÍÒˇ̇ Ë ÁÂÏËÚ ·ÎËÁÓ ‰Ó ËÚ‡È, ‡ ̇ Á‡Ô‡‰ - ≈‚ÓÔ‡. —ÚÂÏËÚÂÎÌÓ Ì‡Ô‰‚‡˘ËÚÂ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË Á‡‚Ó‚‡ÚÂÎË ‰Â·‡ÍË‡ÎË ‚ »ÒÔ‡Ìˡ (711 „. ÓÚ Ì.Â.) Ë ÓÍÓÎÓ 715 „Ó‰Ë̇ Á‡‚·‰ÂÎË ‚Ò˘ÍË „ÓÎÂÏË ËÒÔ‡ÌÒÍË „‡‰Ó‚Â. œÓÒΠÔÓ‰˙ÎÊËÎË ËÌ‚‡Áˡڇ ÒË Í˙Ï ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‘‡ÌˆËˇ. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Ú˙„‚‡ÈÍË ÓÚ —ˈËÎˡ, Ú ÒÚ˄̇ÎË ‰Ó Ô‰„‡‰ËˇÚ‡ ̇ –ËÏ. Ã˛Ò˛ÎχÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚Ò Ӣ Ì ·ËÎË ËÁ„Û·ËÎË ‚˙Ú¯̇ڇ ÒË ‰Ë̇Ï˘ÌÓÒÚ, ÔÂÁ Ô˙‚ËÚ ‰‚‡ÈÒÂÚ Ë ÔÂÚ „Ó‰ËÌË Á‡‚·‰ÂÎË —‚Â̇ ¿ÙË͇ Ë Ó·˙̇ÎË ÔӄΉ‡ ÒË Í˙Ï ¿Ì‰‡ÎÛÒˡ ̇ ÓÚÒ¢Ìˡ ·ˇ„. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·ËÎÓ ‰‡ Ò ËÁ˜‡Í‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ò‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍË Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÌÂÈÌÓÚÓ Á‡‚ÁÂχÌÂ. œÂÁ 711 „. ÓÚ Ì.Â. Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú “‡ËÍ Ë·Ì «Ëˇ‰ ÔÂÏË̇Π̇ ÓÚÒ¢Ìˡ ·ˇ„ Ò ÍÓ‡·Ë Ë, ‚Ó‰ÂÌ ÓÚ ‚˙Á‚˯Â̇ڇ ÒË Î˛·Ó‚ Á‡ ÔÓÒ·‚ˇÌ —ÎÓ‚ÓÚÓ Ì‡ ¿Î·ı, ÚÓÈ ÛÒԡΠ‰‡ ‡Á„ÓÏË 90-ıËΡ‰Ì‡Ú‡ ‡Ïˡ ̇ Í‡Î –Ó‰ÂËÍ Ò˙Ò Ò‰ÂÏ ıËΡ‰Ë ‚ÓÈÌˈË. œÓÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ËÒΡÏÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ  Òڇ̇ÎÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò ÔÓÒ‰Ì˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËڇΡÌÒÍˡ ÓÒÚÓ‚ —ˈËÎˡ, ÍÓÈÚÓ ·ÎËÁÓ ‰‚ ÒÚÓÎÂÚˡ  ·ËÎ ÔÓ‰ ËÒΡÏÒ͇ ‚·ÒÚ, Í˙‰ÂÚÓ Ë ‰ÌÂÒ Ò‡ ̇Îˈ ÏÌÓÁË̇ ËÒΡÏÒÍË Ô‡ÏÂÚÌˈË, Ë Ì‡ »ÒÔ‡Ìˡ (¿Ì‰‡ÎÛÒˡ), ÍÓˇÚÓ ·Ë· ÔÓ‰ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÒÎˇÏ‡ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÓÒÂÏ ‚Â͇. —Ή ͇ÚÓ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚ Á‡‚ÁÂÎË „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ≈‚ÓÔ‡, ‚Íβ˜‚‡˘‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂËÚÓËËÚ ̇ »ÒÔ‡Ìˡ, œÓÚÛ„‡Îˡ, »Ú‡Îˡ,  ËÔ˙ Ë ‘‡ÌˆËˇ, ‚ ÚÂÁË ÁÂÏË Ì‡ÒÚ˙ÔËÎË ‚‡ÊÌË Ì‡Û˜ÌË Ë ÍÛÎÚÛÌË ÔÓÏÂÌË. œÓÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ËÒΡÏÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ ÔÓ‰˙ÎÊËÎÓ ‰Ó –ÂÌÂÒ‡ÌÒ‡. œ˘ËÌË Á‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ –ÂÌÂÒ‡ÌÒ‡ Ë œÓÒ‚Â˘ÂÌËÂÚÓ ·ËÎË ËÒΡÏÒ͇ڇ ÍÛÎÚÛ‡ Ë ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ. ¬ ÔÂËÓ‰‡, ‚ ÍÓÈÚÓ ¿Ì‰‡ÎÛÒˡ ·Ë· ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚·‰ÂÚÂÎËÚ ¿·‰Û‡ıÏ‡Ì II, ÂÎ-’‡ÍÂÏ Ë Ã‡ÌÒÛ (912-1002),  Ó‰Ó·‡, ̇ÒÂΡ‚‡Ì ÓÚ Ì‡‰ ‰ËÌ ÏËÎËÓÌ ‰Û¯Ë, Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡Î ÒÂ‰Ë˘Â Ì‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇÚ‡, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ¡‡„‰‡‰ Ë  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÔÓÎ. ¬ „‡‰‡ ËχÎÓ ‰‚ÂÒÚ‡ ıËΡ‰Ë ÊËÎˢÌË Ò„‡‰Ë, ¯ÂÈÒÂÚ ‰‚Óˆ‡, ¯ÂÒÚÒÚÓÚËÌ ‰Ê‡ÏËË, Ò‰ÂÏÒÚÓÚËÌ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ·‡ÌË, Ò‰ÂÏ̇ÈÒÂÚ ‚ËÒ¯Ë Û˜ËÎˢ‡ Ë Ò‰ÂωÂÒÂÚ Ì‡Ó‰ÌË ·Ë·ÎËÓÚÂÍË. ”ÎˈËÚ ̇ ‡Ì‰‡ÎÛÒÍËÚ „‡‰Ó‚ ·ËÎË ÔÓÍËÚË Ò Í‡ÏÂÌÌË Ì‡ÒÚËÎÍË, ËχÎÓ Í‡Î‰˙˙ÏË Ë ÌÓ˘ÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ ·ËÎÓ ‰‡ Ò ËÁÏËÌ ‡ÁÒÚÓˇÌË ÓÚ ‰ÂÒÂÚ ÍËÎÓÏÂÚ‡ ‚ Ò‚ÂÚÎË̇ڇ ̇ Û΢ÌËÚ ·ÏÔË, ÏÓÌÚË‡ÌË Ô‰ ÔÓÒÚÓÂÌËÚ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ Â‰Ì‡ ‰Ó ‰Û„‡ Ò„‡‰Ë. ¿‡·ÒÍËÚ ËÌÊÂÌÂË ËÁ„‡‰ËÎË ÏÓÒÚ Ò˙Ò Ò‰ÂÏ̇ÈÒÂÚ Ò‚Ó‰‡ ̇‰ Â͇ √Û‡‰‡ÎÍË‚Ë. ¿·‰Û‡ıÏ‡Ì I ̇È-̇Ô‰ Ò Á‡ÂÎ Ò ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÂÌÓÒ̇ ÏÂʇ ‚  Ó‰Ó·‡, Á‡ ‰‡ ÓÒË„ÛË ‚Ó‰‡ Á‡ ‰ÓÏÓ‚ÂÚÂ Ë „‡‰ËÌËÚÂ. ’‡ÎËÙ ‡Î-’‡ÍÂÏ ËÁÔ‡˘‡Î Ò‚ÓË ÒÎÛÊËÚÂÎË ‚ „‡‰Ó‚ ͇ÚÓ ¿ÎÂÍ҇̉ˡ, ¡‡„‰‡‰ Ë ƒ‡Ï‡ÒÍ Ò˙Ò Á‡‰‡˜‡Ú‡ ‰‡ ÔÓÛ˜‡Ú ‚Ò˘ÍË ÍÌËʇÌˈË, ‰‡ Á‡ÍÛÔˇÚ ÔÓ‰‡‚‡ÌËÚ ÍÌË„Ë Ë ‰‡ ÔÂÔ˯‡Ú ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË. “‡Í‡ ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ ·Ë· ËÁ„‡‰Â̇ „ÓÎˇÏ‡ Ë ·Ó„‡Ú‡ ·Ë·ÎËÓÚÂ͇. ŒÚ·ÂΡÁ‚‡ ÒÂ, ˜Â ·ÓˇÚ Ì‡ ÍÌË„ËÚÂ

ИСЛЯМСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В АНДАЛУСИЯ И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЕВРОПА œÂÁ X-XI ‚ÂÍ Ó‰Ó·‡, ̇ÒÂΡ‚‡Ì ÓÚ Ì‡‰ ‰ËÌ ÏËÎËÓÌ ‰Û¯Ë, Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡Î ÒÂ‰Ë˘Â Ì‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇÚ‡, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ¡‡„‰‡‰ Ë  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÔÓÎ. ¬ „‡‰‡ ËχÎÓ ‰‚ÂÒÚ‡ ıËΡ‰Ë ÊËÎˢÌË Ò„‡‰Ë, ¯ÂÈÒÂÚ ‰‚Óˆ‡, ¯ÂÒÚÒÚÓÚËÌ ‰Ê‡ÏËË, Ò‰ÂÏÒÚÓÚËÌ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ·‡ÌË, Ò‰ÂÏ̇ÈÒÂÚ ‚ËÒ¯Ë Û˜ËÎˢ‡ Ë Ò‰ÂωÂÒÂÚ Ì‡Ó‰ÌË ·Ë·ÎËÓÚÂÍË.

—Ή ͇ÚÓ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚ Á‡‚ÁÂÎË „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ≈‚ÓÔ‡, ‚ ÚÂÁË ÁÂÏË Ì‡ÒÚ˙ÔËÎË ‚‡ÊÌË Ì‡Û˜ÌË Ë ÍÛÎÚÛÌË ÔÓÏÂÌË. œÓÒ‚Â˘‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ËÒΡÏÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ ÔÓ‰˙ÎÊËÎÓ ‰Ó –ÂÌÂÒ‡ÌÒ‡. œ˘ËÌË Á‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ –ÂÌÂÒ‡ÌÒ‡ Ë œÓÒ‚Â˘ÂÌËÂÚÓ ·ËÎË ËÒΡÏÒ͇ڇ ÍÛÎÚÛ‡ Ë ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ.

‚ Ì¡ ·ËÎ ˜ÂÚËËÒÚÓÚËÌ ıËΡ‰Ë. —‡ÏÓ Í‡Ú‡ÎÓ„˙Ú, ‚ ÍÓÈÚÓ ·ËÎË ‚ÔËÒ‡ÌË ÍÌË„ËÚ ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂ͇ڇ,  ·ËÎ ˜ÂÚËˉÂÒÂÚ Ë ˜ÂÚËË ÚÓχ. ¬˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ë Ó·‡ˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÎÓ‚ÓÚÓ, ÎËÚÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ÂÎ˄ˡڇ, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡ ÒӈˇÎÌËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË Ì‡ ‡Ì‰‡ÎÛÒÍËÚ ‚·‰ÂÚÂÎË, ·ËÎÓ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒËÎÌÓ, ˜Â ÏÌÓÁËÌÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ıËÒÚˡÌËÚ ‚Ó‰ÂÎË Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ, ‚˙ÔÂÍË ˜Â Ì ·ËÎË ‚ÒÚ˙ÔËÎË ‚ ËÒÎˇÏ‡. ≈‚ÓÔÂÈÒÍËÚ Í‡Î ËÁ·Ë‡ÎË ÒÎÛÊËÚÂÎËÚÂ Ë Ò˙‚ÂÚÌˈËÚ ÒË ÓÚ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍËÚ ÒÂ‰Ë Ë ˆÂÌÂÎË ‚ËÒÓÍÓ Û˜ÂÌËÚÂ, ˉ‚‡˘Ë ÓÚ —Ëˡ Ë ¡‡„‰‡‰. ŒÒÓ·ÂÌÓ Í‡Î –Ó‰Ê˙ II Ë ‘ˉËı II ‚Ó‰ÂÎË Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË Ì‡˜ËÌ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂ, ӷ΢‡ÎË Ò ͇ÚÓ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚÂ Ë ÔÓ‰‡Ê‡‚‡ÎË Ì‡ ÚÂıÌˡ ÒÚËΠ̇ ÊË‚ÓÚ. »ÒΡÏÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ ‚ ¿Ì‰‡ÎÛÒˡ ·Ë· ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‡Á‚ËÚ‡ ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ Ë Ò ÌË˘Ó Ì ÓÚÒÚ˙Ô‚‡Î‡ ̇ ËÁÚÓ˜Ìˡ ËÒΡÏÒÍË Ò‚ˇÚ. ŒÒÌÓ‚‡ÌËˇÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ¿·‰Û‡ıÏ‡Ì III ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ " Ó‰Ó·‡" ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ ·ËΠ̇ ‡‚ÌˢÂÚÓ Ì‡ ̇È-ÂÌÓÏË‡-

ÌËÚ ‚ËÒ¯Ë Û˜Â·ÌË Á‡‚‰ÂÌˡ ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÔÓ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏÂ. “ÓÁË ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ·ËÎ Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ÔÓ-‡ÌÓ ÓÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ "‡Î-¿Áı‡" ‚ ‡ÈÓ Ë ÓÚ Ï‰ÂÒÂÚ‡Ú‡ "ÕËÁ‡ÏËÂ" ‚ ¡‡„‰‡‰. ¬ËÒ¯ÂÚÓ Û˜ËÎˢ Ô˂΢‡ÎÓ „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ÒÚÛ‰ÂÌÚË Ï˛Ò˛ÎχÌË Ë ıËÒÚˡÌË, ÌÓ Ì ҇ÏÓ ÓÚ »ÒÔ‡Ìˡ, ‡ Ë ÓÚ ≈‚ÓÔ‡, ¿ÙË͇ Ë ¿Áˡ. ¬ ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚ „‡‰Ó‚ ‚ ¿Ì‰‡ÎÛÒˡ ËχÎÓ ‚ËÒ¯Ë Û˜ËÎˢ‡ Ò˙Ò ÒÚ‡ÚÛÚ Ì‡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚË. Õ‡È-‚‡ÊÌËÚ ÓÚ Úˇı Ò ̇ÏË‡ÎË ‚  Ó‰Ó·‡, —‚ËΡ, Ç·„‡, √‡Ì‡‰‡ Ë “ÓΉÓ. ≈‚ÓÔÂȈËÚ ËÁÔ‡˘‡ÎË ÒÚÛ‰ÂÌÚË ‚ ÚÂÁË Û˜Â·ÌË Á‡‚‰ÂÌˡ, Ú ̇ۘ‡‚‡ÎË ‡‡·ÒÍË ÂÁËÍ Ë Ô‚Âʉ‡ÎË Ì‡ ·ÚËÌÒÍË ÚÛ‰Ó‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ ·ËÎË ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ ËÒΡÏÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ. ¬Ë‰ÌËˇÚ ÓËÂÌÚ‡ÎËÒÚ –‡ÈÌı‡‰ ƒÓÁË Í‡Á‚‡: "¬ Ó̇ÁË ÂÔÓı‡ ‚ ¿Ì‰‡ÎÛÒˡ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ Â ‚·‰ÂÂÎ ˜ÂÚÏÓ Ë ÔËÒÏÓ." ƒÓ͇ÚÓ ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡ Ò ÒÎÛ˜‚‡ÎÓ ‚ Ï˛Ò˛ÎχÌÒ͇ »ÒÔ‡Ìˡ, ÔÂÁ Ò˙˘‡Ú‡ ÂÔÓı‡ ‚ ıËÒÚˡÌÒ͇ ≈‚ÓÔ‡ χΈË̇, Ô‰ËÏÌÓ ˆ˙ÍÓ‚ÌË ÒÎÛÊËÚÂÎË, ÛÒÔˇ‚‡ÎË ‰‡ Ò ‰Ó·Â‡Ú ‰Ó ˜‡ÒÚ˘ÌË Á̇Ìˡ.

Ïúòÿò íà õàðòèÿòà êúì Åâðîïà ’‡Úˡڇ ÔÂÏË̇· ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ò ÔÓÒ‰Ì˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚ ÓÚ ¿Ì‰‡ÎÛÒˡ. “ˇ ‚ÎËÁ‡ ‚ ÛÔÓÚ·‡ ÔÂÁ 105 „Ó‰Ë̇ ÓÚ Ì.Â. ‚ ËÚ‡È. œ˙‚‡Ú‡ ‡·ÓÚËÎÌˈ‡ Á‡ ı‡Úˡ ‚ ËÒΡÏÒÍˡ Ò‚ˇÚ ·Ë· ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ÔÂÁ 794 „. ‚ ¡‡„‰‡‰ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ flıˇ Ë·Ì ’‡ÎËÎ ÂÎ-¡ÂÏÂÍË, ÍÓÈÚÓ ·ËÎ ‚ÂÁË ̇ ’‡ÛÌ ‡–‡¯Ë‰. ÕÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ı‡Úˡ Ì Ò ӄ‡Ì˘ËÎÓ Ò‡ÏÓ ‚ ¡‡„‰‡‰, ‡ Ò ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËÎÓ ˜‡Í ‰Ó

—Ëˡ, —‚Â̇ ¿ÙË͇ Ë ¿Ì‰‡ÎÛÒˡ. –‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ı‡Úˡڇ ÓÒË„ÛËÎÓ Ì‡ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ò̇·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ÍÌË„Ë. ¬ ÃÂ͇ ı‡Úˡڇ ‚ÎËÁ‡ ‚ ÛÔÓÚ·‡ ÔÂÁ 797 „., ‚ ≈„ËÔÂÚ ÔÂÁ 800 „., ‚ »ÒÔ‡Ìˡ - ÔÂÁ 950 „., ‚ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÔÓÎ - ÔÂÁ 1100 „., ‚ —ˈËÎˡ - ÔÂÁ 1102 „., ‚ √ÂχÌˡ ÔÂÁ 1128 „., ‚ »Ú‡Îˡ - ÔÂÁ 1154 „., ‚ ¿Ì„Îˡ - ÔÂÁ 1309 „Ó‰Ë̇. Ã˛Ò˛ÎχÌËÚ ÔÂÌÂÒÎË ı‡ÚËÂ̇ڇ

ÔÓÏ˯ÎÂÌÓÒÚ ‚ —ˈËÎˡ Ë »ÒÔ‡Ìˡ, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Úˇ ÔÂÏË̇· ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ Ë »Ú‡Îˡ. œËÒÚ˄̇ÎËÚ ÔÂÁ XII ‚ÂÍ ‚ ÓÏÔÓÒÚ· ıËÒÚˡÌË Á‡ÌÂÒÎË ı‡Úˡڇ Ò Ó„ÓÏÌÓ ‚˙ÁıˢÂÌËÂ Ë Î˛·ÓÔËÚÒÚ‚Ó ‚ ÒÚ‡ÌËÚ ÒË. ”ÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ı‡Úˡ ̇È-ÒÂÚÌ ÔÂÏË̇· ÓÚ ¿Ì‰‡ÎÛÒˡ Ë —ˈËÎˡ ‚ ‰Û„Ë ˜‡ÒÚË Ì‡ ≈‚ÓÔ‡, ÌÓ ‚ »Ú‡Îˡ Ë √ÂχÌˡ ‰Ó XIV ‚ÂÍ Ì ·ËÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌË ‡·ÓÚËÎÌËˆË Á‡ ÌÂÈÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.


6 ZAMAN ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ 23 - 29 ÌÀÐÒ 2009

ÕÂÔËÂÏÎË‚Ó Â Á‡ ‰ÌÓ ÏÓ‰ÂÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓ Ï‡È͇ڇ ‰‡ ÔÓ·„‡ ‡ÍÚË‚ÌË „ËÊË Á‡ ‰ÂÚÂÚÓ. ¬ »ÒÎ‡Ì‰Ëˇ 90% ÓÚ ·‡˘ËÚ ۘ‡ÒÚ‚‡Ú ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÓËÚ ‰Âˆ‡. “˙È Í‡ÚÓ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓÒÚÚ‡ Ò „Ó‚ÓË Á‡ ‡‚ÌÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ÔÓÎÓ‚ÂÚÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ë ·‡˘ËÚ ‰‡ Ò ‚Íβ˜‡Ú ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·Â·ÂÚÓ.

ƒÓÒÍÓÓ Ò „Ó‚Ó¯ ÏÌÓ„Ó Ôӂ˜ Á‡ ÓΡڇ ̇ χÈ͇ڇ ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ë ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚ ۘÂÌË ÒÚ˄̇ı‡ ‰Ó ËÁ‚Ó‰‡, ˜Â ÓΡڇ ̇ ·‡˘‡Ú‡  ÏÌÓ„Ó ‚‡Ê̇ Ë Ëχ ˇÒÌÓ ËÁ‡ÁÂÌÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ ÒӈˇÎÌÓÚÓ, ÂÏÓˆËÓ̇ÎÌÓÚÓ Ë ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚË ̇ ‰ÂÚÂÚÓ.

 îòãëåæäàíåòî íà äåòåòî ó÷àñòèåòî íà òàòêîâöèòå å çàäúëæèòåëíî! ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ÕÂÔËÂÏÎË‚Ó Â Á‡ ‰ÌÓ ÏÓ‰ÂÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓ Ï‡È͇ڇ ‰‡ ÔÓ·„‡ ‡ÍÚË‚ÌË „ËÊË Á‡ ‰ÂÚÂÚÓ. ¬ »ÒÎ‡Ì‰Ëˇ 90% ÓÚ ·‡˘ËÚ ۘ‡ÒÚ‚‡Ú ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÓËÚ ‰Âˆ‡. “˙È Í‡ÚÓ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓÒÚÚ‡ Ò „Ó‚ÓË Á‡ ‡‚ÌÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ÔÓÎÓ‚ÂÚÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ë ·‡˘ËÚ ‰‡ Ò ‚Íβ˜‡Ú ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·Â·ÂÚÓ. —˙‚ÂÏÂÌ̇ڇ ÊÂ̇ Ò˙˘Ó ͇ÚÓ Ï˙ʇ  ‡Ï·ËˆË‡Ì‡ ÓÚÌÓÒÌÓ Í‡ËÂ‡Ú‡ ÒË, Úˇ Ì ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ Ï˙ʇ ËÒ͇ ‰‡ ÛÒÔˇ‚‡ Ë ‰‡ Ô˜ÂÎË Ô‡Ë Á‡ ‰Óχ. —˙ÔÛ„˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ˇ ÔÓ‰ÍÂÔˇ ÍÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ ÒËÎËÚ ÏÛ, Á‡ ‰‡ Ì Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡ Úˇ ÙËÁ˘ÂÒÍË Ë ÂÏÓˆËÓ̇ÎÌÓ ÔÂÚÓ‚‡Â̇ Ë ËÁÚÓ˘Â̇. ŒÚÔÛÒÍ˙Ú ÔÓ ·‡˘ËÌÒÚ‚Ó Ò ÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ Ê·ÌËÂ, ͇ÚÓ ÔÂÁ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ ·‡˘ËÚ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú 90% ÓÚ Á‡Ô·ڇڇ ÒË. «‡ ‰‡ ÔÓÎÁ‚‡ ÓÚÔÛÒ͇ ÒË, Ï˙Ê˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓ‰‡‰Â ÔËÒÏÂÌÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌË ‰Ó ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂΡ ÒË, ‚ ÍÓÂÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÓ˜Â̇ ‰‡Ú‡Ú‡, ÓÚ ÍÓˇÚÓ ËÒ͇ ‰‡ „Ó ÔÓÎÁ‚‡. “ˇ·‚‡ Ò˙˘Ó ‰‡ Ò ‰ÂÍ·Ë‡, ˜Â Ëχ ·‡Í Ò Ï‡È͇ڇ ËÎË Ê˂ Á‡Â‰ÌÓ Ò Ì¡, ÔË·„‡ ÒÂ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÓÚ Ó‰ËÎÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, ÍÓÈÚÓ ÔÓÒÓ˜‚‡ ‰‡Ú‡Ú‡ ̇ ËÁÔËÒ‚‡Ì ̇ ÌÓ‚ÓÓ‰ÂÌÓÚÓ. ÇÈ͇ڇ Ë ·‡˘‡Ú‡ - Ë ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÔÓ·„‡Ú „ËÊË ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡

‰ÂÚÂÚÓ, ÌÓ ÓÎËÚ ËÏ Ò‡ ‡Á΢ÌË, ÚÂ Ë ‰‚‡Ï‡Ú‡ Ò‡ ‚‡ÊÌË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ÏÛ ÔÓ ‡Á΢ÂÌ Ì‡˜ËÌ. ƒÓÒÍÓÓ Ò „Ó‚Ó¯ ÏÌÓ„Ó Ôӂ˜ Á‡ ÓΡڇ ̇ χÈ͇ڇ ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ë ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚ ۘÂÌË ÒÚ˄̇ı‡ ‰Ó ËÁ‚Ó‰‡, ˜Â ÓΡڇ ̇ ·‡˘‡Ú‡  ÏÌÓ„Ó ‚‡Ê̇ Ë Ëχ ˇÒÌÓ ËÁ‡ÁÂÌÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ ÒӈˇÎÌÓÚÓ, ÂÏÓˆËÓ̇ÎÌÓÚÓ Ë ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚË ̇ ‰ÂÚÂÚÓ. ”˜ÂÌËÚ ҇ ÒÚ˄̇ÎË ‰Ó ËÁ‚Ó‰‡, ˜Â ·‡˘ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ·ËÎË ÔÓ-β·‚ÂÓ·ËÎÌË Ë Ò‡ ÔÂ͇‚‡ÎË Ôӂ˜ ‚ÂÏÂ Ò ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË, Ò‡ ‰ÓÔËÌÂÒÎË ÔÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ Ì‡˜ËÌ Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ, Ú‡ÍË‚‡ ‰Âˆ‡ Ò‡ ÔÓ-Ó·˘ËÚÂÎÌË Ë Ò‡ÏÓÛ‚ÂÂÌË. ¬ ‰Ì¯ÌÓ ‚ÂÏ ÊÂ̇ڇ Ì  ҇ÏÓ ‰ÓχÍËÌˇ, Úˇ  ‡Ì„‡ÊË‡Ì‡ Ò ‡·ÓÚ‡ ͇ÍÚÓ Ï˙ʇ - Úˇ ‡·ÓÚË, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÔË·Â ‚Í˙˘Ë, ‚˙¯Ë ‰ÓχÍËÌÒ͇ ‡·ÓÚ‡, ÚÓ‚‡ ˇ Ô‡‚Ë ÔÓ-̇ÚÓ‚‡Â̇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ï˙ʇ. ŒÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ Ï˙ÊÂÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ëχ Ôӂ˜ ‡Á·Ë‡ÌÂ Ë ÔÓ-‡ÍÚË‚ÌÓ ‚Íβ˜‚‡Ì ‚ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡, Á‡ ‰‡ Ì Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡ ÊÂ̇ڇ ÙËÁ˘ÂÒÍË Ë ÔÒËı˘ÂÒÍË ÔÂÛÏÓÂ̇, ÍÓÂÚÓ Ô˙Í ˘Â Ó͇Ê Ì„‡ÚË‚ÌÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ ˆˇÎÓÒÚÌˡ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ. “‡Í‡ ˜Â Á‡ ‰ÌÓ ˘‡ÒÚÎË‚Ó ÒÂÏÂÈÌÓ „ÌÂÁ‰Ó  Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎ̇ ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ Ò˙ÔÛ„‡ ‚˙‚ ‚ÒˇÍÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ!

Íå ïèøåòå äîìàøíèòå íà äåöàòà ñè –Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÒÍ‡Ú ‰Âˆ‡Ú‡ ËÏ ‰‡ ËÏ‡Ú ‰Ó·˙ ÛÒÔÂı ‚ Û˜ËÎˢÂ, Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇÚ ‰Óχ¯ÌËÚ ËÏ, ‡ ‰‡ „Ë Ì‡Í‡‡Ú ‰‡ ÒË „Ë Ì‡Ô˯‡Ú Ò‡ÏË. “Ó‚‡ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ ÔÓÙ. ‰- ’˛‰‡‚Â‰Ë ¿‰ÂÏ, ÍÓÈÚÓ ËÁÚ˙Í‚‡, ˜Â ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÔË ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ڇ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡  ÏÌÓ„Ó ‚‡Ê̇. œÓÙ. ¿‰ÂÏ ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â Ó‰ËÚÂÎËÚ ÔËÚÂʇ‚‡Ú ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ Á‡˘ËÚ‡‚‡Ú Ë Ô‡ÁˇÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË Ë ˜Â ‚ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ÚÂÁË ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ò‡ ÒÍÎÓÌÌË ‰‡ ̇Ô˯‡Ú ‰Óχ¯ÌËÚ ËÏ. ƒÓχ¯ÌËÚ ‡·ÓÚË Ò‡ ‰ËÌ ‚ˉ ÍÓÌÚÓÎ ‰‡ÎË Û˜ÂÌËÍ˙Ú Â ‡Á·‡Î Ë ÓÒÏËÒÎËÎ ÛÓ͇, ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ì ÏÛ ‚ Û˜ËÎˢÂ. "¿ÍÓ Ó‰ËÚÂÎˇÚ Ì‡Ô˯ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ ÒË, Ò‡ÏÓ Ë Ò‡ÏÓ ÚÓ ‰‡ Ì Ò "ËÁÏ˙˜Ë Ë ËÁÌÂ‚Ë", ÚÓÈ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ˘Â ÏÛ ‰ÓÔËÌÂÒ Ì ‰Ó·Ó, ͇ÍÚÓ ÒË ÏËÒÎË, ‡ ÁÎÓ Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚ ÒË ˙ˆÂ", ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ ÔÓÙ. ‰- ¿‰ÂÏ. ‡ÍÚÓ Â ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ Ó‰ËÚÂÎˇÚ ‰‡ Ì Ò ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ Ë ‰‡ Ì ÔÓχ„‡ Á‡ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ ÒË, ڇ͇  ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ Ë Ó‰ËÚÂÎˇÚ ‰‡ „Ó Ì‡ÔËÒ‚‡ ̇„ÓÚÓ‚Ó. œÓÙ. ‰- ¿‰ÂÏ Ò˙‚ÂÚ‚‡ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ: "ŒÒÚ‡‚ÂÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË ‰‡ Ò ÓÔËÚ‡Ú ‰‡ ̇Ô˯‡Ú Ò‡ÏË ‰Ó-

χ¯ÌËÚ ÒË. Õ Ò ̇ÏÂÒ‚‡ÈÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó Ô‡‚ˇÚ. Ó„‡ÚÓ ÔËÍβ˜Ë, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ‰ÂÚÂÚÓ „Ó Â Ì‡ÔËÒ‡ÎÓ Í‡ÍÚÓ Úˇ·‚‡. ¿ÍÓ Ëχ „¯ÍË, ͇̇‡ÈÚ „Ó ‰‡ „Ë ÓÚÍËÂ Ë Ô„ӂÓË ÛÓ͇ ÒË, Á‡ ‰‡ „Ë ÔÓÔ‡‚Ë. ¿ÍÓ Ô‡Í Ëχ „¯ÍË, ‰‡ÈÚ ÏÛ ÔËÏÂË, Ò ÍÓËÚÓ ˘Â ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÍË ‚ÂÌˡ ÓÚ„Ó‚Ó. ÕÓ ÌËÍÓ„‡ Ì Ô˯ÂÚ ̇„ÓÚÓ‚Ó ‰Óχ¯ÌÓÚÓ, ‚ÁÂχÈÍË ÎËÒÚ‡ Ë ıËÏË͇· ‚ ˙ˆÂÚ ÒË. ¿ÍÓ Ô‡‚ËÚ ÚÓ‚‡, Ë ÚÓ ˜ÂÒÚÓ, ‰ÂÚÂÚÓ ‚Ë ˘Â ÓÚ‚ËÍÌ ‰‡ Ô˯ ‰Óχ¯ÌË ‡·ÓÚË." ≈‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-‚‡ÊÌËڠ̢‡ Á‡ ‰Ó·ˡ ÛÒÔÂı ̇ ‰ÂÚÂÚÓ ‚ Û˜ËÎˢ  ÔÓ‰ıÓ‰˙Ú Ì‡ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ„‡‰ÂÌ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ ̇ ӷ˘ڇ Ë ÏËÎÓÒ˙‰ËÂÚÓ. ÕÓ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÂ͇Ρ‚‡ Ë Ò ÚÓ‚‡. "»Á‡Áˇ‚‡ÈÚ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÓ Ó·Ë˜Ú‡ Ë ÏËÎÓÒ˙‰ËÂÚÓ ÒË Í˙Ï Ò‚ÓËÚ ‰Âˆ‡. Õ ÛÔÂÍ‚‡ÈÚÂ, Ì ӷËʉ‡ÈÚÂ Ë Ì ÔÓÚËÒ͇ÈÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË. Õ ·˙‰ÂÚ Ó‰ËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ÏÓ ÍÓÌÚÓÎË‡Ú Ë Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú, ‡ Ë Ó‰ËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰ÍÂÔˇÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË", Ò˙‚ÂÚ‚‡ ÔÓÙ. ‰- ¿‰ÂÏ.

Как да учим уроците си ”˜ÂÌÂÚÓ Ì‡ ÛÓˆË ·ÂÁ ÌË͇͂‡ ÔÓ-

˜Ë‚͇ ÌˇÏ‡ „ÓÎˇÏ‡ ÔÓÎÁ‡ Á‡ Û˜ÂÌË͇. ƒÓ·ËˇÚ ÛÒÔÂı ̇ ‰ËÌ Û˜ÂÌËÍ Â ‚˙ÁÏÓÊÂÌ Ò‡ÏÓ Ò ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜ÂÌÂ. Ó„‡ÚÓ ÚÓÈ ÌˇÏ‡ ‰Ó·˙ ÛÒÔÂı ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÛÒËÎˡڇ, ÍÓËÚÓ ÔÓ·„‡ Á‡ ÚÓ‚‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò „Ó‚ÓË Á‡ ÌÂÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓ Û˜ÂÌÂ.

Ето и някои съвети за активно и продуктивно учене на уроците: œÂËÓ‰˙Ú Ì‡ Û˜ÂÌ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË Ì‡È-χÎÍÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ ˜‡Ò Ë Ì‡È-ÏÌÓ„Ó Â‰ËÌ ˜‡Ò, ͇ÚÓ ÔÂÁ ‚ÒÂÍË ËÁÏË̇Π˜‡Ò Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÓÚ‰ÂÎˇÚ 10 ÏËÌÛÚË Á‡ ÔӘ˂͇. Õ‡Ô‡‚ÂÌÓ ÔÓÛ˜‚‡Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡, ˜Â ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ Ù‡ÍÚÓ Á‡ ̇ۘ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÓˆËÚ  ÏÓÚË‚‡ˆËˇÚ‡ ̇ Û˜ÂÌË͇. «‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÛÒ‚ÓË ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ËÌÙÓχˆËˇ Ë ÛÏÂÌˡ, Û˜ÂÌËÍ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓˇ‚Ë Ê·ÌË Á‡ ÚÓ‚‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌËÍËÚ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓ ÛÒ‚Óˇ‚‡Ì ̇ χÚÂˇ· ‰ÓÔËÌ‡Òˇ ÒΉÌËÚ ÔÓÎÁË Á‡ Û˜ÂÌË͇: ‚Íβ˜‚‡Ì ‚ ÔÓˆÂÒ‡ ̇ Ó·Û˜ÂÌËÂÚÓ, ÛÒ‚Óˇ‚‡Ì ̇ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ̇ Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ˆÂÎÚ‡ ËÌÙÓχˆËˇ, ÔÓÏÂÌË ‚ ÔÓÒÚ˙ÔÍËÚÂ Ë Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ-

ÚÓ Ì‡ ÛÒ‚ÓÂ̇ڇ ËÌÙÓχˆËˇ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ‰‡ Ò ‡Á¯‡‚‡Ú Ò ‡ÁÛχ.

Препоръки за продуктивно научаване на уроците: Õ‡È-̇Ô‰ Û˜ÂÌˈËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÔ‰ÂÎˇÚ ˆÂÎËÚ ÒË Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ Ë Á‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ. —Ú‡ˇÚ‡ Á‡ Û˜ÂÌ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‰‰Â̇. Õ‡ χ҇ڇ ̇ Û˜ÂÌË͇ ËÎË ÏÂÒÚ‡Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓÔ‡‰‡ ÔӄΉ˙Ú ÏÛ, Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÔÓ‰‚ËÊÌË ËÎË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË Ô‰ÏÂÚË, ÍÓËÚÓ ˘Â ÓÚÍÎÓÌˇÚ ‚ÌËχÌËÂÚÓ ÏÛ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Û˜ÂÌÂ. —Ú‡ˇÚ‡ Á‡ Û˜ÂÌ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÓÎË‡Ì‡ ÓÚ ¯Ûχ, ÏÛÁË͇ڇ Ë ÚÂ΂ËÁÓ‡. Преговорът на урока трябва да се направи в същия ден Õ‡È-˜ÂÒÚÓ Á‡·‡‚ˇÌÂÚÓ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÂÁ Ô˙‚ËÚ 24 ˜‡Ò‡, ËÁÏË̇ÎË ·ÂÁ Ô„ӂÓ ̇ ÛÓ͇. œÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ÛÓˆËÚÂ Ë Ì‡È-‚˜ Ì‰ӷ ÛÒ‚ÓÂÌËÚ ÚÂÏË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Ô„ӂÓˇÚ ÔÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ, ͇ÚÓ Ò ÓÔË΢‡Ú Ò Ì¢‡ ÓÚ ‚ÒÂÍˉÌ‚ËÂÚÓ, Á‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÏÌÂÌË ÔÓ-‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ.


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 23 - 29 ÌÀÐÒ 2009

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

10

5

11

13

7

8

9

12

14

15

16

19

6

17

20

18

21

22

23

25

24

26

27

29

28

30

31

32

33

34

Съставил: Мехмед Кечиджи, с. Ясенково, обл. Шумен

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 Ã˙Ê͇ ÔÛÈ͇. 5 »ÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ˆÂÌÌÓÒÚË. 10 ÓÈÚÓ Ò Á‡ÌËχ‚‡ Ò ‡ÚÎÂÚËÁ˙Ï. 12 œÓÎÛÒÍ˙ÔÓˆÂÌÂÌ Í‡Ï˙Í. 13  ËÚ‡ÈÒÍË ÏÛÁË͇ÎÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. 14 œÂÒÚÓÎ. 15 œ˙‚ËˇÚ ÛÒÍË ‡ÍÚË‚ÂÌ Ò‡ÏÓÎÂÚ. 16 œÒ‚‰ÓÌËÏ Ì‡ ¿. À¯ÌËÍÓ‚. 17 Õ‰‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. 19 ƒË‚‡ ÏÂÌÚ‡. 21 œ‡ˇÍÓÓ·‡ÁÂÌ ‚‰ËÚÂÎ. 22 –ÛÏ˙ÌÒÍË ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÓÚ·Ó. 23 ‘ÂÌÒÍË ËÒÚÓËÍ (18491928). 25 √‡‰ ‚ ¡˙΄‡ˡ Ò ËÏ ̇ ÊÂ̇. 27 ÕÂÏÒÍË ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ ÓÚ

ìƒ‡Ï‡ ÓÚ ‰‚ÌÓÒÚÚ‡î. 7 ŒÒ‚‰ÓÏËÚÂÎ̇ ‡„ÂÌˆËˇ ÓÚ —¿Ÿ. 8 –Ó‰ÂÌ ‚ ‰̇ Ë Ò˙˘‡ „Ó‰Ë̇. 9 ŒÚ·‡ÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. 11 fi„ÓÒ·‚ÒÍË Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ. 16 ‡Ú‡ ̇ Ì·ÂÒÌÓ ÔÓÎÛÍ˙ηÓ. 18 “ÂÊ˙Í ÍÓÔËÌÂÌ Ô·Ú. 20 ≈‰ËÌ ÓÚ ·˙΄‡ÒÍËÚ ˆ‡Â. 21 √‡‰ ‚ ≈ÒÚÓÌˡ. 23 ΔËÚÂÎË Ì‡ Œ„ÌÂ̇ ÁÂÏˇ. 24 œ‡·ÏÂÌÚ ‚ ÌˇÍÓË ‰˙ʇ‚Ë. 26 ≈‰ÌÓ‚‡ÎÂÌÚÂÌ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ÓÒÚ‡Ú˙Í. 28 √ÓΡÏÓ ÍÓËÚÓ, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÎÒÂÅÑÍÎ: ˜Û„ÛÌÂÌÓ ËÎË ÔÓˆÂ·ÌÓ‚Ó, 1 ¡Î‡„ÓӉ̇ Î˙ʇ. ÍÓÂÚÓ ÒÎÛÊË Á‡ Í˙Ô‡ÌÂ. 2 ¬Ó‰Â˘ËˇÚ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÔÓ 29 —‡ÚË˘ÌÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌË ¡Õ“ ì¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓî. ÓÚ ’. –‡‰Â‚ÒÍË. 3 ‘ÂÌÒÍÓ ÏÓ‰ÌÓ ÒÔËÒ‡ÌËÂ. 30 Ç͉ÓÌÒÍË Ì‡Ó‰ÂÌ 4  ˙ÒÓ Ï˙ÊÍÓ Ô‡ÎÚÓ. ‡Ì҇Ϸ˙Î. 6 »Ú‡ÎˇÌÒ͇ ÍËÌÓ‡ÍÚËÒ‡, ·ÎËÁÍÓÚÓ ÏË̇ÎÓ. 29 ¡˙΄‡ÒÍÓ ÊÂÌÒÍÓ ËÏÂ. 30 ¬Ó‰Â˘ËˇÚ ̇ ¯ÓÛÚÓ «‡„‡ ÔÓ ÚÛÒ͇ڇ ÚÂ΂ËÁˡ. 31 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡. 32 —·‰ÍӂӉ̇ Ë·‡. 33 —ÔËÒ‡ÌË Á‡ ÁÂωÂÎËÂ Ë ÔÓÎËÚË͇, ‰‡ÍÚË‡ÌÓ ÓÚ fl. «‡·ÛÌÓ‚. 34 “ÛÒÍË ‡ıËÚÂÍÚ, ÔÓÂÍÚË‡Î χ‚ÁÓΡ ̇ ¿Ú‡Ú˛Í.

ËÅÑÍÎ

СУДОКУ 2

4

3

7

7

8

1

9 9

1

8

4

6

8

9

2

7

6 1

4

3

5 4

2

5

6

8

ÑÐÅÄÍÎ

В ИЦОВЕ ¿‚ÚÓËÌÒÚÛÍÚÓ Ò˙‚ÂÚ‚‡ ÍÛÒËÒÚ. - ÃÓϘÂ, Á‡ÔÓÏÌË Í‡Í‚Ó ˘Â ÚË Í‡Ê‡, ̇È-ÏÌÓ„Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ԇÁ˯ ÓÚ ÔˡÌËÚ ¯ÓÙ¸ÓË. ¿ÍÓ Á‡ÔÓ‰ÓÁ¯, ˜Â ÌˇÍÓÈ Â ÔˡÌ, ‚‰̇„‡ ÒÔË‡È Ë „Ó ËÁ˜‡Í‡È ‰‡ ÓÚÏËÌÂ. Õ‡ ‚ÚÓÓ ÏˇÒÚÓ ÔÓ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ò‡ Ú‡ÍÒˉÊËËÚÂ Ë Ï‡¯ÛÚÍËÚÂ. “ Ô‡‚ˇÚ ͇͂ÓÚÓ ÒË ËÒ͇Ú, ÒÔË‡Ú ˇÁÍÓ Ë Ì ‰‡‚‡Ú ÌËÍ‡Í‚Ë ÏË„‡˜Ë. Õ‡ ÚÂÚÓ ÏˇÒÚÓ Ò‡ ÏÓÚÓËÒÚËÚÂ. “ ҇ ÎÛ‰Ë Ï·‰ÂÊË, ÍÓËÚÓ Ò ÏËÒÎˇÚ Á‡ ·ÂÁÒÏ˙ÚÌË Ë Í‡‡Ú Ò 200 ‚ „‡‰‡. - ¿ ÊÂÌËÚ ¯ÓÙ¸ÓÍË? - ΔÂ̇ڇ ¯ÓÙ¸Ó  ͇ÚÓ ÔËˇÌ Ú‡ÍÒˉÊˡ ̇ ÏÓÚÓ. ☺ ☺ ☺ œÓ ‚ÂÏ ̇ Í·Ò̇ ‡·ÓÚ‡

‚ Û˜ËÎË˘Â Û˜ËÚÂÎ͇ڇ ͇Á‚‡ : - —ÚÛ‚‡ ÏË ÒÂ, ˜Â ˜Û‚‡Ï ÌˇÍ‡Í‚Ë „·ÒÓ‚Â ... »‚‡Ì˜Ó ÚËıÓ Ò ӷ‡Ê‰‡: - » ‡Á Ò˙Ï Ú‡Í‡, ÌÓ Ò ÎÂÍÛ‚‡Ï. ☺ ☺ ☺ ƒ‚ ·ÎÓ̉ËÌÍË ÒË „Ó‚ÓˇÚ. - ƒÌÂÒ ˘Â ‚‡ÎË. - ÓÈ ÚË Í‡Á‡? - «‡˘Ó Úˇ·‚‡ ÌˇÍÓÈ ‰‡ ÏË Í‡Á‚‡?!...◊Ûı „Ó ÓÚ ‡‰ËÓÚÓ. ☺ ☺ ☺ ÿÂÙ˙Ú Ì‡ ÔÓÎËˆËˇÚ‡ ÔËÚ‡ ÔÓ‰˜ËÌÂÌ: - «‡˘Ó ÒÚ‡¯ËÌËÚ »‚‡ÌÓ‚, œÂÚÓ‚ Ë “Ó‰ÓÓ‚ Ì ҇ ‰ÌÂÒ Ì‡ ÒÎÛÊ·‡? - ¿ÏË, ‚˜Â‡ Ëχı ÓʉÂÌ ‰ÂÌ. œËÈ̇ıÏÂ Ò Úˇı. œÓÒΠÔÓ ÚÂÎÂÙÓ̇ ËÁ‚Ë͇ı Ú‡ÍÒË

Á‡ »‚‡ÌÓ‚, œÂÚÓ‚ „Ó ËÁÔ‡ÚËı ̇ Ú‡Ï‚‡ˇ, ‡ “Ó‰ÓÓ‚ ‚Á ÏÂÚÓÚÓ. - ÕÓ ÚÛÍ ÌˇÏ‡ ÌË Ú‡Ï‚‡È, ÌË ÏÂÚÓ! - “‡Ï  ‡·ÓÚ‡Ú‡, ˇ. ¿Á ÌˇÏ‡Ï Ë ÚÂÎÂÙÓÌ. ˙‰Â Ò‡ Ò Á‡ÔËΡÎË ÛÏ˙Ú, Ì ÏË „Ó ÔÓ·Ë‡. ☺ ☺ ☺ “ÂÎÂÙÓÌ˙Ú Á‚˙ÌË. - ƒ‡, ÏÓΡ! - »Á‚ËÌÂÚÂ, „¯͇. - ŒÚÍ˙‰Â ‡Á·‡ıÚÂ, ˜Â  „¯͇? - ÃÓˇÚ‡ ÊÂ̇ ÌËÍÓ„‡ Ì ͇Á‚‡ "ÃÓΡ". ☺ ☺ ☺ - ¬Ë ÎË ÒÚ ӷˇ‚ËÎË Ì‡„‡‡‰‡ Á‡ ËÁ˜ÂÁ̇ÎÓ ÍÛ˜Â? - ƒ‡! Õ‡ÏÂËıÚ ÎË „Ó? - Œ˘Â ÌÂ, ÌÓ ·Ëı ËÒ͇Π‰‡ ÔÓÎÛ˜‡ ‡‚‡ÌÒ.

Отговори на кръстословицата от предишния брой: Водоравно: 1. Рома. 5. Игита. 10. Еноти. 12. Асан. 13. Но. 14. Исин. 15. Ла. 16. Ани. 17. Есен. 19. Арка. 21. Авер. 22. Рау (Денкташ). 23. Оран. 25. Тлака. 27. Есе. 29. Раиса. 30. Югов (Антон). 31. Не. 32. Драва. 33. Брана. 34. Алар. Отвесно: 1. Реонар. 2. Оно. 3. Мо. 4. Атина. 6. Ганева. 7. Ис. 8. Талер. 9. Анан (Кофи). 11. Иси. 16. Акулина. 18. Сенегал. 20. Рата. 21. Ара. 23. Ока. 24. Север. 26. Асен. 28. Сова. 29. Роб. 30. Юра.

1

5

9 6

7

8

3

1

3

7

5

7

8

9

1

8

3 4

1

4

9

3

5

2

8

1

6

4

5 3

9

4

7

7

1

4

6

6

3

7

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

2

4

ÑÐÅÄÍÎ

3

4

5

7

2

9

6

1

8

7

3

1

6

9

8

4

2

5

9

7

8

1

6

5

4

3

2

8

2

5

1

7

4

6

9

3

6

1

2

3

4

8

9

5

7

6

4

9

5

3

2

8

7

1

4

9

6

5

1

7

8

2

3

3

6

8

4

5

9

7

1

2

1

8

3

4

9

2

7

6

5

5

9

7

2

6

1

3

4

8

2

5

7

6

8

3

1

4

9

4

1

2

3

8

7

9

5

6

7

3

1

8

5

4

2

9

6

9

5

3

7

2

6

1

8

4

5

6

9

2

7

1

3

8

4

1

8

6

9

4

5

2

3

7

8

2

4

9

3

5

7

1

2

7

4

8

1

3

5

6

9

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ & ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ 23 - 29 ÌÀÐÒ 2009

Àíãëè÷àíèí íàòðóïà ìèëèàðäè â eBay Ó„‡ÚÓ ÔÂ‰Ë 10 „Ó‰ËÌË Ã‡Í –‡‰ÍÎËÙ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò‚Óˇ ·ËÁÌÂÒ, ‰ÓÏ˙Ú Ì‡ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÏÛ Â Ì„ӂ ÓÙËÒ, ‡ ÚÂıÌËˇÚ „‡‰ËÌÒÍË Ì‡‚ÂÒ ÏÛ ÒÎÛÊË Á‡ ÒÍ·‰ ̇ ÒÚÓÍË. ÕÓ ÒÍÓÓ Ï‡ÎÍËˇÚ ÏÛ eBay χ„‡ÁËÌ Ò Ô‚˙˘‡ ‚ ÛÒÔ¯ÂÌ ·ËÁÌÂÒ. “ÓÈ ÔÓ‰‡‚‡ ‚Ò˘ÍÓ - ÓÚ ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË ‰Ó ÔÓÚÂËÌÓ‚Ë ı‡ÌËÚÂÎÌË ‰Ó·‡‚ÍË. —„‡ „‡‡Ê˙Ú ÓÒÚ˙Ô‚‡ ÏˇÒÚÓ Ì‡ χÒË‚ÂÌ ÒÍ·‰, ‡ 30-„Ӊ˯ÌËˇÚ „-Ì –‡‰ÍÎËÙ Òڇ̇ Ô˙‚ËˇÚ ·ËÚ‡ÌÒÍË eBay ÏËÎËÓÌÂ. “ÓÈ ÔËÚÂʇ‚‡ Í˙˘‡ Á‡ 700 000 ·ËÚ‡ÌÒÍË ÎËË, ‘Â‡Ë Á‡ 150 000 Ë ¿ÒÚ˙Ì Ã‡ÚËÌ Á‡ 118 000. Õ‡ Ò‡ÈÚ‡ ÏÛ First2save ÏÂÒ˜ÌÓ Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÓÍÓÎÓ 36,000 ÔÓ˙˜ÍË, ÍÓÂÚÓ „Ó Ô‡‚Ë Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ·ËÚ‡ÌÒÍË Ú˙„ӂˆ ‚ eBay Ë ¯ÂÒÚË ‚ Ò‚ÂÚ‡. —‡ÏËˇÚ –‡‰ÍÎËÙ Â ËÁÌÂ̇‰‡Ì ÓÚ Á‡¯ÂÏÂÚˇ‚‡˘Ëˇ ÒË ÛÒÔÂı Ë Ò ¯Â„Û‚‡, ˜Â ÔÓÌˇÍÓ„‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ӢËÔÂ, Á‡ ‰‡ ÔÓ‚ÂË, ˜Â Ì Ò˙ÌÛ‚‡. «‡ ÌÂ„Ó ËÌÚÂÌÂÚ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ ‚ÒÂÍË ÏÓÊ ‰‡ ÒÔ˜ÂÎË ‚ ·ËÁÌÂÒ‡, ·ÂÁ ‰‡ ‡ÁÔÓ·„‡ Ò „ÓÎˇÏ Ì‡˜‡ÎÂÌ Í‡ÔËÚ‡Î. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ò‡ ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡ Ë Ê·ÌË Á‡ ÛÒÔÂı. TechNews.bg ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÅ Местата отзад са с 59 до 86% по-сигурни от предните, а средното - с 25 процента повече от другите задни.

Êîå å íàé-áåçîïàñíîòî ìÿñòî â àâòîìîáèëà ÃˇÒÚÓÚÓ ‚ Ò‰‡Ú‡ ̇ Á‡‰Ì‡Ú‡ Ò‰‡Î͇ ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë·  ̇È-ÌÂÛ‰Ó·ÌÓÚÓ Ë Ì‡ ÌÂ„Ó Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Òˇ‰‡ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Â Í‡ÈÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÌÓ Ô˙Í ÚÓ Â Ì‡È-·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÚÓ. ƒÓ ÚÓÁË ËÁ‚Ó‰ Ò‡ ÒÚ˄̇ÎË ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ËÁÒΉӂ‡ÚÂÎË ÓÚ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ̇ ¡˙Ù‡ÎÓ (University at Buffalo), ÍÓËÚÓ Ò‡ ‡Ì‡ÎËÁË‡ÎË ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ڇ Á‡ Ô˙ÚÌÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌËÚ ÔÓËÁ¯ÂÒÚˡ ‚ ˘‡Ú‡ Õ˛ …ÓÍ Á‡ ÔÂËÓ‰‡ ÓÚ 2000 ‰Ó 2003 „. ŒÍ‡Á‚‡ ÒÂ, ˜Â ÏÂÒÚ‡Ú‡ ̇ Á‡‰Ì‡Ú‡ Ò‰‡Î͇ Ò‡ Ò 59 ‰Ó 86% ÔÓ-·ÂÁÓÔ‡ÒÌË, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ì‡ Ô‰ÌËÚ Ò‰‡ÎÍË. ¿ Ò‰ÌÓÚÓ ÏÂÒÚÓ Ì‡ Á‡‰Ì‡Ú‡ Ò‰‡Î͇ Â Ò 25% ÔÓ-·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ÓÚ ‰Û„ËÚ Á‡‰ÌË ÏÂÒÚ‡. –˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÚ Ì‡ ËÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ ƒËÚËı ƒÊÂÎË (Dietrich Jehle) Ò˙Ó·˘‡‚‡, ˜Â Ò‡ ÓÚ˜ÂÚÂÌË ÏÌÓ„Ó Ù‡ÍÚÓË Í‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ӷ΄‡Î͇ڇ Á‡ „·‚‡, ‚ˉ‡ ̇ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÚÓ Ò‰ÒÚ‚Ó, Ú„ÎÓÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë·, ‚˙Á‡-

ÒÚÚ‡ ̇ ¯ÓÙ¸Ó‡ Ë Ô˙ÚÌˈËÚÂ, ‚ÂÏÂÚÓ, ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ, Ô‰ԇÁÌËÚ ‚˙Á‰Û¯ÌË ‚˙Á„·‚ÌËˆË Ë Ú.Ì. ≈‰Ì‡ ÓÚ Ô˘ËÌËÚ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÚÓ‚‡ ÏˇÒÚÓ ÒÔÓ‰ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ Â, ˜Â ÚÓ Ì Ò ìÔËÚËÒ͇î ÔË Ò·Î˙Ò˙Í. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓËÁ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÍÓ·ڇ ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ Ò ‚˙ÚË, ì‚˙Úˇ˘‡˘‡ ÒË·î Ì Ó͇Á‚‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒËÎÌÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ Ô˙ÚÌˈËÚÂ, Ò‰ˇ˘Ë ÓÚÁ‡‰ ‚ ˆÂÌÚ˙‡. ¬ ıÓ‰‡ ̇ ËÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ Ò  ËÁˇÒÌËÎÓ, ˜Â ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ Ô˙ÚÌˈËÚ ̇ Á‡‰ÌËÚ Ò‰‡ÎÍË (46,9%) Ì ҇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÎË Ô‰ԇÁÌËÚ ÍÓ·ÌË Ë ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÚÓ‚‡ 34,6% ÓÚ Úˇı Ò‡ Á‡„Ë̇ÎË ÔË Ô˙ÚÌË ÔÓËÁ¯ÂÒڂˡ. ŒÚÚÛÍ ËÁÒΉӂ‡ÚÂÎËÚ Ô‡‚ˇÚ ËÁ‚Ó‰‡, ˜Â Ô˙ÚÌˈËÚ ̇ Á‡‰Ì‡Ú‡ Ò‰‡Î͇, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë ÍÓ·ÌË, ËÏ‡Ú Ò 2,4 - 3,3 Ô˙ÚË ÔÓ-„ÓÎˇÏ ¯‡ÌÒ ‰‡ ÓˆÂÎÂˇÚ ÒΉ Ô˙ÚÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ ÔÓËÁ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ô˙ÚÌˈËÚ ·ÂÁ Ô‰ԇÁÌË ÍÓ·ÌË. zdrave.bg

¿Ã»ŒÕ ’À¿ƒ»À≈Õ ƒŒ 2 “ŒÕ¿ “Œ¬¿–, “≈’Õ»◊≈— » œ≈–‘≈ “≈Õ ÷≈Õ¿ œŒ ƒŒ√Œ¬¿–flÕ≈ «¿ ¬–⁄« ¿ 0898538984

ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÅÄËÀÃÀ

‘Ëχ Ú˙ÒË ÒÂÍÂÚ‡͇ - Ï·‰Ó ÏÓÏ˘Â, Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ë ÚÛÒÍË ÂÁËÍ. Тел.: (02) 925 13 87

ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÅÄËÀÃÀ

‘Ëχ Ú˙ÒË Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎ͇ Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ë ÚÛÒÍË ÂÁËÍ.

Тел.: (038) 66 43 74; GSM: 0896 829 284

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


23 - 29 ÌÀÐÒ 2009

ÑÏÎÐÒ

ZAMAN 9

Õ‡ÒÚ˙Ô‚‡ ÒÂÁÓÌ˙Ú Ì‡ ÒËÎÌËÚ ÒÍÓÓÒÚË, ÙÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ‘ÓÏÛ· 1 Ó˜‡Í‚‡Ú Ò ÌÂÚ˙ÔÂÌË ÒÚ‡Ú‡ ̇ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ Ì‡ 29 χÚ ‚ ¿‚ÒÚ‡Îˡ. ÕÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚËÚÂ Ë ‚ÓβˆËÓÌÌËÚ ÌÓ‚ÓÒÚË Ò‡ ÏÌÓ„Ó, ÓÒÚ‡‚‡ ̇Ò·‰‡Ú‡ ÓÚ ‘ÓÏÛ· 1. Ñ ÍÈÌÊÀ : Ñ Å Ë ÌÀ Í Å ØÒ Þ Ð ÊË Å Ð

Неизлечимата болест на турските отбори и медии

Ñ ðåâîëþöèîííà ïðîìÿíà ñòàðòèðà Ôîðìóëà 1 — ‚ÓβˆËÓÌ̇ ÔÓÏˇÌ‡ ÒÚ‡ÚË‡ ÌÓ‚ËˇÚ ÒÂÁÓÌ ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1 ̇ 27-29 χÚ ‚ ¿‚ÒÚ‡Îˡ. “‡ÁË „Ó‰Ë̇ ¯‡ÏÔËÓÌ ˘Â Òڇ̠ÔËÎÓÚ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÒÔ˜ÂÎË Ì‡È-ÏÌÓ„Ó ÔÓ·Â‰Ë ÔÂÁ ÒÂÁÓ̇ ‚ √‡Ì ÔË, ‡ Ì ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ Â ÒÔ˜ÂÎËΠ̇È-ÏÌÓ„Ó ÚÓ˜ÍË. "¿ÍÓ ‰‚‡Ï‡ ËÎË Ôӂ˜ ÔËÎÓÚË Á‡‚˙¯‡Ú ÒÂÁÓ̇ Ò Â‰Ì‡Í˙‚ ·ÓÈ ÔÓ·Â‰Ë ÓÚ Ò˙ÒÚÂÁ‡Ìˡڇ, ÚÓ„‡‚‡ ÚËÚ·ڇ ˘Â ÒÔ˜ÂÎË ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ Ëχ ÔÓ„ÓÎˇÏ ÚÓ˜ÍÓ‚ ‡ÍÚË‚", „·ÒË ÌÓ‚ÓÚÓ Ô‡‚ËÎÓ Ì‡ ‘»¿. ŒÒڇ̇ÎÓÚÓ Í·ÒË‡ÌÂ, ÓÚ ‚ÚÓÓÚÓ ‰Ó ÔÓÒΉÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ˘Â Ò ¯‡‚‡ ÓÚÌÓ‚Ó ÔÓ ÚÓ˜ÍÓ‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ. —‡Ï‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ ̇ ÚÓ˜ÍÛ‚‡Ì ÓÒÚ‡‚‡ Ò˙˘‡Ú‡ ͇ÚÓ ÏË̇ÎӄӉ˯̇ڇ. œÓ·Â‰ËÚÂÎˇÚ ˘Â Ô˜ÂÎË 10 ÚÓ˜ÍË, ‡ ÓÚ ‚ÚÓÓ ‰Ó ÓÒÏÓ ÏˇÒÚÓ ÔËÎÓÚËÚ ˘Â ·˙‰‡Ú ‚˙Á̇„‡Ê‰‡‚‡ÌË Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ò 8-6-5-4-3-2-1 ÚÓ˜ÍË. ÃË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ÔËÎÓÚ˙Ú Ì‡ "ÇÍ·˙Ì-ÃÂˆÂ‰ÂÒ" À˛ËÒ ’‡ÏËÎÚ˙Ì Òڇ̇ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ, ‚˙ÔÂÍË ˜Â ÒÔ˜ÂÎË ÔÓχÎÍÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡Ìˡ ÓÚ ÔËÎÓÚ‡ ̇ "‘Â‡Ë" ‘ÂÎËÔ Ç҇. ÕÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚËÚ ‚ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ ‚˙‚ ‘ÓÏÛ· 1 ÓÒÚ‡‚‡Ú ÏÌÓ„Ó. ŸÂ ÛÒÔ ÎË Ì‡ÒÚÓˇ˘ËˇÚ ¯‡ÏÔËÓÌ À˛ËÒ ’‡ÏËÎÚ˙Ì ‰‡ Á‡Ô‡ÁË ÚËÚ·ڇ ÒË, ͇Í˙‚ ˘Â ·˙‰Â ÓÚ„Ó‚Ó˙Ú Ì‡ "‘Â‡Ë", ‰‡ÎË "–ÂÌÓ" Ò ‘ÂÌ‡Ì‰Ó ¿ÎÓÌÒÓ ˘Â Ò ‚Íβ˜Ë ‚ ·Ó·‡Ú‡ Á‡ ÚËÚ·ڇ? ŸÂ ̇·Î˛‰‡‚‡Ï ÎË Ôӂ˜ ËÁÔ‚‡‚‡Ìˡ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ÔÓÏÂÌËÚ ‚ ÍÓÎËÚÂ, ̇È-„ÓÎÂÏËÚ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ ‰‚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ? “Ó‚‡ Ò‡ ÌˇÍÓË ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ‚˙ÔÓÒË, ÍÓËÚÓ ‚˙ÎÌÛ‚‡Ú ÙÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ̇È-·˙ÁËÚ ÍÓÎË.

Формула 1 става по-достъпна за феновете Формула 1 ще стане по-достъпен спорт за феновете и медиите. Пилотите вече ще трябва да участват задължително в специална сесия в питлейна, където ще дават автографи, и също така трябва да обръщат повече внимание на пресата след състезание, ако не са участвали на пресконференцията. Освен това горивото в болидите след квалификация ще става ясно за всички, след като ФИА се задължи да публикува теглото на всеки болид.

Œ˘Â ÔÂÁ ˇÌÛ‡Ë ‚Ӊ¢ËÚ ÚËÏÓ‚Â Ô‰ÒÚ‡‚Ëı‡ Ò‚ÓËÚ ·ÓÎˉË. ¬ÒΉÒÚ‚Ë ̇ ÌÓ‚ËÚ Ô‡‚Ë· ¯‡ÒËÚ‡Ú‡ Ò‡ ËÁ˜ËÒÚÂÌË ÓÚ ‚Ò˘ÍË Ï‡ÎÍË ‡ÂÓÂÎÂÏÂÌÚË, ͇ÚÓ Ô‰ÌÓÚÓ ÍËÎÓ Â ÔÓ-„ÓΡÏÓ Ë ¯ËÓÍÓ, ‡ Á‡‰ÌÓÚÓ - ÚˇÒÌÓ Ë ‚ËÒÓÍÓ. “‡Í‡ ˆÂÎÚ‡ ̇ ‘»¿  ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó Ôӂ˜ ËÁÔ‚‡‚‡Ìˡ. «‡ ‰‡ Ò ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ú ÓÚ˜‡ÒÚË Á‡„Û·ËÚ ̇ ÔËÚËÒ͇ÌÂ Ë Û‚ÂÎË˜Ë ÏÂı‡Ì˘ÌÓÚÓ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ, Ò ‚˙˘‡Ú ÒÎËÍÓ‚ÂÚÂ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ ÂÌÂ„ˡڇ. «‡ ‰‡ ÒÔ ÓÚÎË‚˙Ú ÓÚ ‘ÓÏÛ· 1, ‘»¿ ÔË ‰ˈ‡ ÏÂÍË, Ó„‡Ì˘‡‚‡˘Ë ‡ÁıÓ‰ËÚÂ. “ÂÒÚÓ‚ÂÚ ҇ ̇χÎÂÌË ‰‡ÒÚ˘ÌÓ, ·Ó-

Състезанията по две телевизии «‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ‚ ¡˙΄‡ˡ ‘ÓÏÛ· 1 ˘Â ·˙‰Â ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡ ÔÓ ‰‚ ÚÂ΂ËÁËË. —ÂÁÓÌ˙Ú Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ˘Â ·˙‰Â ÔÓÍË‚‡Ì ÓÚ bTV, ͇ÍÚÓ Ë ÓÚ TV7. ‡·ÂÎÌËˇÚ ÓÔÂ‡ÚÓ ÓÚÍÛÔË Ô‡‚‡Ú‡ ‰Ó 2011 „Ó‰Ë̇, ÌÓ ÌˇÏ‡ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ ÂÙË, ͇͂ÓÚÓ Â ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ. œÓ Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ TV7  ÔËÌÛ‰Â̇ ‰‡ ÒÛ·ÎˈÂÌÁË‡ Ô‡‚‡Ú‡ Ò bTV.

ˇÚ ̇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚ Á‡ ÒÂÁÓ̇ ‚˜  ҇ÏÓ 8. ՇχÎÂÌ ·Â ·ÓˇÚ Ì‡ ÏÂı‡ÌˈËÚ ‚ ·ÓÍÒ‡, ÓÚ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ ˘Â ÓÚÔ‡‰Ì Á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ Ò „ÓË‚Ó ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ, ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚ ˘Â ·˙‰‡Ú Ò Ó·˘Ë ÒÔˆËÙË͇ˆËË Ë ÍÓÈÚÓ Ê·Â, ˘Â ÏÓÊ ‰‡ „Ë Á‡ÍÛÔË ÓÚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ. ÕÓ ‚Ò Ӣ ‡ÁıÓ‰ËÚ ÓÒÚ‡‚‡Ú ‚ËÒÓÍË. "‘ÓÏÛ· 1 ÒÚ‡‚‡ ·ÂÁÛÏ̇", Á‡ˇ‚Ë ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ‘»¿ ÇÍÒ ÃÓÛÁÎË, ÔÓ‚ÓÍË‡Ì ÓÚ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡˘‡Ú‡ ‡ÁÚÓ˜ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÚËÏÓ‚ÂÚ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚Ìˡ ¯‡ÏÔËÓ̇Ú. œ‰ „ÂχÌÒÍÓÚÓ ÒÔËÒ‡ÌË "ÿÔË„ÂÎ" ·Ëڇ̈˙Ú ËÁ͇Á‡ Ò‚ÓËÚ ÓÔ‡ÒÂÌˡ Á‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ ÒÔÓÚ‡, ‡ÍÓ ÓÚ·ÓËÚ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú ‰‡ ÒË Ì‡ÏË‡Ú ËÁ‚ËÌÂÌˡ Á‡ Ó„ÓÏÌËÚ ‡ÁıÓ‰Ë Ë Ì‡‡ÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ‚ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ·˛‰ÊÂÚËÚ ËÏ. "–‡ÁıÓ‰ËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡‰Ë͇ÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌË ˜ÂÁ Ó„‡Ì˘‡‚‡Ì ̇ ÚÂıÌÓÎӄ˘ÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ", ‰Ó·‡‚Ë ÚÓÈ. ¬Â˜Â  ÔËÂÚ‡ Ú‡‰ËˆËˇ ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ ‰‡ Ëχ ÌÓ‚‡ ÔËÒÚ‡, ͇ÚÓ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ Úˇ  ‚ ¿·Û ƒ‡·Ë. ¿ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ÓÚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ ‘‡ÌˆËˇ - ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ËÁÏËÒÎË· ÏÓÚÓÌËÚ ÒÔÓÚÓ‚Â, ÌˇÏ‡ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚Ó Ì‡ Í˙„ ÓÚ ‘ÓÏÛ· 1, ÔÓ‡‰Ë ÙË̇ÌÒÓ‚Ë Ô˘ËÌË, ‡Á·Ë‡ ÒÂ.

◊ÂÚ‚˙Ú˙Í ‚˜Â Òڇ̇ Í‡ˇÚ ̇ Ô˙Úˇ Í˙Ï ÛÔ‡Ú‡ ̇ ”≈‘¿ Ë Á‡ ÔÓÒΉÌˡ ÚÛÒÍË Û˜‡ÒÚÌËÍ - "√‡Î‡Ú‡Ò‡‡È". "Δ˙ÎÚÓ-˜Â‚ÂÌËÚÂ" ‚˙Á̇ÏÂˇ‚‡ı‡ ‰‡ ‚‰Ë„Ì‡Ú ÍÛÔ‡Ú‡ ̇ ÒÚ‡‰ËÓ̇ ̇ ‚˜Ìˡ ËÏ Ò˙ÔÂÌËÍ "‘ÂÌÂ·‡ı˜Â" - "ÿ˛Í˛ —‡‡˜Ó„ÎÛ", ÌÓ Ú‡ÁË Ï˜ڇ ·Â ÒÔˇÌ‡ ÓÚ ÌÂÏÒÍˡ "’‡Ï·Û„Â" Ó˘Â Ì‡ ÓÒÏË̇ÙË̇Î̇ڇ Ù‡Á‡. ÕÂψËÚ Ôӷ‰Ëı‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ Ë„‡ı‡ Ú‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓ-„‡ÏÓÚÌÓ Ë ÒÔÓÍÓÈÌÓ, Ì ̇‚‰Óı‡ Ìåõìåä „Î‡‚Ë, ‰ÓË ÍÓ„‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Ìåõìåäîâ Òڇ̇ 2:0 Á‡ ‰Óχm.mehmedov@zaman.bg ÍËÌËÚÂ. «‡„Û·‡Ú‡ ̇ χ˜‡ ÒΉ 2:0 „Ó‚ÓË Ò‡ÏÓ Á‡ ‰ÌÓ Ë ÚÓ‚‡  ڇÍÚ˘ÂÒ͇ڇ Ì„‡ÏÓÚÌÓÒÚ, ̉ËÒˆËÔÎËÌË‡ÌÓÒÚ Ì‡ "√‡Î‡Ú‡Ò‡‡È". “Ó‚‡ ÔÓ ÔË̈ËÔ Â Ë ÓÚ „Ó‰ËÌË ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‡ıËÎÂÒÓ‚‡Ú‡ ÔÂÚ‡ ̇ ÚÛÒÍËÚ ÓÚ·ÓË. — ÏÌÓ„Ó „ÓÎÂÏË ÚÛ‰ÌÓÒÚË ‚͇‚‡Ú „ÓÎÓ‚Â, ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Ú‡ÍË‚‡.  ÓÈÚÓ Ë ÚÂ̸Ó ‰‡ ÓÚˉ ‰‡ ‡·ÓÚË ‚ “ÛˆËˇ, Ì ÛÒÔˇ‚‡ ‰‡ „Ë Ì‡Í‡‡ ‰‡ Ë„‡ˇÚ ‰ËÒˆËÔÎËÌË‡ÌÓ Ë Ú‡ÍÚ˘ÂÒÍË „‡ÏÓÚÌÓ. “Ó Ì ·ˇı‡ ÀÂÓ ¡ÂÌı‡ÍÂ,  ËÒÚÓ‚ ƒ‡ÛÏ, ÃË˜Â‡ ÀÛ˜ÂÒÍÓ, «ËÍÓ, ÀÛËÒ ‘Â̇̉ÂÒ, ÀÛËÒ ¿‡„ÓÌÂÒ,  ‡ı‡È̈ ‘ÂΉ͇ÏÔ. ÕËÍÓÈ ÓÚ Úˇı Ì ÛÒÔˇ. ¿Á Ò˙Ï ÒË„ÛÂÌ, ˜Â ‰ÓË Ë ÍÓËÙÂËÚ ̇ Ú‡ÍÚ˘ÂÒ͇ڇ „‡ÏÓÚÌÓÒÚ Ë ‰ËÒˆËÔÎË̇ ¿ÒÂÌ ¬ÂÌ„Â, –‡Ù‡ ¡ÂÌËÚÂÒ ËÎË Ò˙ ¿ÎÂÍÒ ‘Â„˛Ò˙Ì ‰‡ ÓÚˉ‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ “ÛˆËˇ, ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Ô‡Í ˘Â  ÌË͇Í˙‚. ‘ÛÚ·ÓÎÌËÚ ·ÓÒÓ‚Â ‚ ˛Ê̇ڇ ÌË Ò˙Ò‰͇ Ò Ò˙ÒËÔ‡ı‡ ‰‡ ÒÏÂÌˇÚ ÚÂ̸ÓË ÓÚ Ò‚ÂÚӂ̇ ‚Â΢Ë̇, ÌÓ Ì ÏÓʇı‡ ‰‡ ̇ÏÂˇÚ Ú‡Í˙‚, ÍÓÈÚÓ ‰‡ Ò ı‡ÂÒ‡ ̇ ÍÓ΄ËÚ ÒÔÓÚÌË ÊÛ̇ÎËÒÚË Ú‡Ï. œÓÒΉÌËˇÚ ÔËÏÂ - ÚÂ̸Ó˙Ú, ̇Ô‡‚ËÎ »ÒÔ‡Ìˡ ‚Ó¯‡ÏÔËÓÌ, ÀÛËÒ ¿‡„ÓÌÂÒ ·Â ̇˜ÂÌ "Ò··" ÓÚ Ôӂ˜ÂÚÓ ÓÚ ÍÓ΄ËÚ ÒÔÓÚÌË ÍÓÏÂÌÚ‡ÚÓË. ÕËÍÓÈ Ì Ò ÒÂÚË ‰‡ ÔÓÚ˙ÒË ÔÓ·ÎÂχ ‚ χÌÚ‡ÎËÚÂÚ‡ ̇ Ò‡ÏËÚ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË, ‚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ Úˇı̇ڇ ‰ËÒˆËÔÎËÌË‡ÌÓÒÚ.  Ó΄Ë, ÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡  ‰Ó·˙ ıη‡ˇÚ, ÓÚ ‚ÒˇÍÓ ·‡¯ÌÓ, ÓÚ ‚ÒˇÍÓ ÚÂÒÚÓ ıÛ·‡‚ ıΡ· Ì ÒÚ‡‚‡!  ÓÎÍÓÚÓ ‰‡ Ò ÓÔËÚ‚‡Ú ‰‡ ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ҇ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚËÚÂ Ò ‚ËÒÓÍÓÔ‡ÌË ‰ÛÏË, ÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ Á‡Ë„‡ˇÚ ͇ÚÓ —ÚË‚˙Ì ƒÊÂ‡‰ Ë ÍÓÏÔ‡Ìˡ, Á‡ ‰‡ ÒÚË„Ì‡Ú ÚÓ‚‡ ÌË‚Ó, ÏÌÓ„Ó Ô˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ‚˙‚Ë! ÕÓ Ô˙‚Ó ÔÓÔ‡‚͇ڇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔӘ̠ÓÚ ‚‡Ò, Á‡˘ÓÚÓ ËÏ Ô‡‚ËڠϘ¯͇ ÛÒÎÛ„‡!  ‡ÚÓ ‚ˉˇ Á‡„·‚ˡ ‚ ÚÛÒ͇ڇ ÔÂÒ‡ ÓÚ Ó‰‡ ̇ "˘Â „Ë Ò„‡ÁËÏ", "˘Â ‚͇‡Ï ÔÂÚ", "‚·‰ÂÚÂÎËÚ ̇ ≈‚ÓÔ‡", ÒË Í‡Á‚‡Ï: "√ÓÒÔÓ‰Ë, Ò Í‡Í‚Ó ËÁÍË‚ÂÌÓ Ò‡ÏÓÒ˙Á̇ÌË ҇ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ô˯‡Ú ÚÓ‚‡!" Õ ÏÓÊ ڇ͇, Ì Ô‡‚ËÚ ‰Ó·Ó! —˙˘ÓÚÓ Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÔË ·ÓÒÓ‚ÂÚ ̇ ÚÛÒÍËÚ „‡Ì‰Ó‚Â. »Á͇Á‚‡Ìˡ ÓÚ Ó‰‡ ̇ "„Ή‡Ï ‚˜ Í˙Ï ÙË̇· ̇ "—‡‡˜Ó„ÎÛ". ÕÂ˘Ó ÏÌÓ„Ó ·˙ÁÓ Á‡·‡‚ˇÚÂ, ˜Â ‰Ó ÙË̇· Ëχ Ë ˜ÂÚ‚˙ÚÙË̇Î, ÔÓÎÛÙË̇Î, ÔÓ ‰‚‡ χ˜‡ Ӣ ‚ Úˇı! — ‰ÛÏË Ì‡ ÚÂÂ̇ Ì Ò Ô˜ÂÎË, ‡ÍÓ ·Â ڇ͇ Ë Ì‡¯ËˇÚ "À‚ÒÍË" ˘Â¯Â ‰‡ ·˙‰Â ̇ ÙË̇· ‚ »Òڇ̷ÛÎ. ¿ Í‡Í‚Ó Òڇ̇? "“‡ÍÚÓËÒÚËÚÂ" ÌË ËÁı‚˙ÎËı‡ ÓÚ ·Ó‰‡. fl‚ÌÓ Â Ó·˘‡ ·‡Î͇ÌÒ͇ ˜ÂÚ‡ ÏÌÓ„Ó ‰‡ Ò „Ó‚ÓË, ‡ χÎÍÓ ‰‡ Ò Ô‡‚Ë. “‡Í‡ Ì Ô‡‚ˇÚ ‚ √ÂχÌˡ, Ú‡Ï ‡·ÓÚˇÚ ÛÒ˙‰ÌÓ, Á‡ÚÓ‚‡ Ú ËÏ‡Ú ‰‚‡ ÓÚ·Ó‡ ̇ ˜ÂÚ‚˙ÚÙË̇· Á‡  ÛÔ‡Ú‡ ̇ ”≈‘¿.


10 Z A M A N Ñ È Í Ä Ð Î Ì 23 - 29 ÌÀÐÒ 2009

—Ë̉ÓÏËÚ ‚ ̇¯ÂÚÓ Ò˙‚ÂÏË ҇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‡ÎÌÓÒÚÚ‡, ÌÓ Ì‡È-„ÓΡÏÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ë Ó͇Á‚‡ ÒË̉ÓÏ˙Ú Ì‡ 30-„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ. —ÎÛ˜‡ËÚ ̇ ‡Á‚Ó‰Ë Ë ‰ÂÔÂÒËË Ò Ò¢‡Ú ̇È-˜ÂÒÚÓ ÔÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰. Õ‡È-ÔÓÚ˙Ô‚¯Ë ÓÚ ÚÓÁË ÒË̉ÓÏ Ò‡ ıÓ‡Ú‡, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ „‡‰Ó‚ÂÚÂ.

Âñÿêà âúçðàñò èìà ñâîÿ ñèíäðîì,íàéòðóäíèÿò å íà 30-ãîäèøíà âúçðàñò! ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ≈‰Ì‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı „Ó ÔÂÊË‚ˇ‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ÚÂÊÍÓ, ‡ ‰Û„‡ - ·ÂÁ ‰ÓË ‰‡ „Ó ÛÒÂÚˇÚ Ë ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú. ¿ÍÓ Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ Í‡Á‚‡, ˜Â  ̇ "29,5 „Ó‰ËÌË" ËÎË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‚˙Á‡ÒÚÚ‡ ÒË, Á̇ÈÚÂ, ˜Â ÚÓÈ Â Ó·ÁÂÚ ÓÚ Ï‡Ìˡڇ ̇ ÒË̉Óχ. “ÓÁË ÒË̉ÓÏ ÏÓÊ ‰‡ Ëχ ÏÌÓ„Ó ÒÂËÓÁÌË ÔÓÒΉÒڂˡ. Õ‡ÔËÏÂ ̇Ô‡‚ÂÌËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â ÔÓÔÓˆËˇÚ‡ ̇ ‡Á‚Ó‰ËÚ ̇ 30-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ Â Ì‡‡Ò̇· Ôӂ˜Â, ‰ÂÔÂÒˡڇ Ò˙˘Ó Ò Ò¢‡ Ôӂ˜ ̇ Ú‡ÁË ‚˙Á‡ÒÚ. —Ë̉ÓÏ˙Ú Ì‡ 30-„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ, ÍÓÈÚÓ ÚÂÔ˙‚‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Ò ËÁÒΉ‚‡ ÓÚ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚÂ,  ÌÓ‚ËˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ÔÓÍÓÎÂÌËÂÚÓ, ÊË‚ÂÂ˘Ó ‚ „‡‰Ó‚ÂÚÂ. —ÔÓ‰ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ ÔÒËıÓÎÓÁË ÁÂωÂΈ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ‡·ÓÚË Ì‡ ÌË‚‡Ú‡, ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÁÊ˂ ÒË̉Óχ ̇ 30-„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ. √‡Ê‰‡ÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÓÚÒÓ˜‚‡Ú ÏÌÓ„Ó Ì¢‡ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË Í‡ÚÓ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, χ„ËÒÚ‡ÚÛ‡Ú‡, ͇ËÂ‡Ú‡ Ë ÒÚ‡ÌˇÚ ÓÚ Á‡‰˙ÎÊÂÌˡڇ, ÔÂÊË‚ˇ‚‡Ú ÔÂËÓ‰‡ ̇ ‰‚‡‰ÂÒÂÚÚ „Ó‰ËÌË Í‡ÚÓ ÔÓÚ·ËÚÂÎË. ÕÓ ÒΉ ÚÓ‚‡ Ò ۉˇÚ ‚ "ÒÚÂ̇ڇ ̇ 30-Ú „Ó‰ËÌË". —Ë̉ÓÏ˙Ú Ì‡ 30-„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ Ò ÓÔ‰ÂΡ ͇ÚÓ Ï˙͇, ÔÂÊË‚ˇÌ‡ ÓÚ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂÚÓ Á‡ Ì¢Ó, ·ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ÌÂÛÒÔÂı‡, ÓÚ˜ÂÚ Ô‰ Ò‡Ïˡ Ò· ÒË, ÌÂı‡ÂÒ‚‡Ì ̇ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò ̇ÏË‡ ΢ÌÓÒÚÚ‡. œÓ‚˜ÂÚÓ ÓÚ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ËÁÊË‚ˇ‚‡Ú ÒË̉Óχ, Ò‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ó˘Â ÌˇÏ‡Ú ‡·ÓÚ‡ ËÎË Ì ҇ ‰Ó‚ÓÎÌË ÓÚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË, ËÎË ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ıÛ·‡‚‡ ‡·ÓÚ‡, ÌÓ Ì ҇ ÓÚÍËÎË Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÂÏÂÈ̇ ÔÓÎÓ‚ËÌ͇ Ë ‰Ó· ÛÒÚÓÂÌ ÒÂÏÂÂÌ ÊË‚ÓÚ. »Ï‡ Ë Ú‡ÍË‚‡, ÍÓËÚÓ ‚˙ÔÂÍË ˜Â Ò‡ ̇ 30-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ, ÔËÚÂʇ‚‡Ú Ӣ ÔÒËıÓÎӄˡڇ ̇ ÔÛ·ÂÚÂÚ‡. œÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ıÓ‡  Ӣ ÔÓ-‰‡ÒÚ˘ÌÓ. «‡ ÚÂÁË ıÓ‡ ÔÓÙ. ‰- ÂχΠ—‡ˇ ËÁÔÓÎÁ‚‡

ÔÓÌˇÚˡڇ "ÌÂÔËÒÚË„‡˘‡Ú‡ ÁˇÎÓÒÚ" ËÎË "Á‡Ú‚ÓÂ̇ڇ ‚ Á‡Ú‚Ó ÁˇÎÓÒÚ". "ÕÂÔËÒÚË„‡˘‡Ú‡ ÁˇÎÓÒÚ" Ô˙Í ÓÁ̇˜‡‚‡: "ŒÚÒÓ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌˡڇ Á‡ ËÁÊË‚ˇ‚‡Ì ̇ ÊË‚ÓÚ‡ Ò ·ÂÁÍ‡È̇ ‚ÂÒÂη‡ Ë Ì‡Ò·‰‡, ‚Ó‰ÂÌ ̇ ÊË‚ÓÚ, ËÁÔ˙ÎÌÂÌ Ò „ÓÌÂÌ ËÁˆˇÎÓ Ì‡ ΢ÌËÚ Á‡‰Ó‚ÓÎÒÚ‚‡, ÔËÍË‚‡ÈÍË Ò ‚ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡ ̇ ÔÛ·ÂÚÂÚ‡." » ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ÔÓÔÛΡ̇ڇ ÍÛÎÚÛ‡ „Ó ÛÚ‚˙ʉ‡‚‡. —ÔÓ‰ —‡ˇ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡

‰ÌÓ Ú‡ÍÓ‚‡ "ÔӉϷ‰ˇ‚‡ÌÂ". ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ëχ Ë ÚẨÂÌˆËˇ Í˙Ï ÔÛ·ÂÚÂÚËÁË‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ Ì‡‰ÏË̇‚‡ Ë ÔӉϷ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ. »ÁıÓʉ‡ÈÍË ÓÚ ÚÓ‚‡, ÏÓÊ ‰‡ Ò ͇ÊÂ, ˜Â ÒË̉ÓÏ˙Ú Ì‡ 30-„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ Â Â‰Ì‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÌÂÔËÒÚË„‡˘‡Ú‡ ÔÓ ÌË͇Í˙‚ ̇˜ËÌ ÁˇÎÓÒÚ. Ó„‡ÚÓ ÔË ÚÂÁË ıÓ‡ Ò ÔÓˇ‚Ë ÁÂÎÓÒÚÚ‡, Ò Á‡·ÂΡÁ‚‡ Ë ÔÓˇ‚‡Ú‡ ̇ ·ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó, Ï˙͇ Ë ÒÚ‡ı ÓÚ ÚÂÊÍËÚ Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ. ŒÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡,

ÒÚ‡ı˙Ú Ë Ï˙͇ڇ ÔÓ ÔË̈ËÔ Ò ËÁÊË‚ˇ‚‡Ú Ôӂ˜ ÓÚ Ï˙ÊÂÚÂ. —Ë̉ÓÏ˙Ú Ì‡ 30-„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ ÔË Ï˙ÊÂÚ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÓÚ Ì‡ÚËÒ͇ ̇ ÒӈˇÎ̇ڇ Ò‰‡, ÍÓˇÚÓ „Ë Á‡Ó·Ë͇Ρ, Ë Ì‡È-‚˜ ÓÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡Ú‡ ËÏ, ÍÓËÚÓ ÔÓ‚Ú‡ˇÚ ·ÂÁÍ‡È: "—ËÌÂ, ÓÊÂÌË Ò ‚˜Â!" ¬ Ò‚ÓˇÚ‡ ÍÌË„‡ ¡‡ÌÛ “ÓÓÒ, ÍÓˇÚÓ ËÁÒΉ‚‡ ÒË̉Óχ ÔË ‡·ÓÚ¢ËÚ ÊÂÌË ‚ „‡‰‡, ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡, ˜Â ÔË ÏÌÓ„Ó ÓÚ Úˇı ÒË̉ÓÏ˙Ú Ì‡ 30„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ Ò ҂˙Á‚‡ Ò ÚÓ‚‡, ˜Â Ú Ӣ Ì ҇ Ò ÓÏ˙ÊËÎË Ë Ì‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ - ÌˇÏ‡Ú Ò‚Ó ‰ÂÚÂ. “Ó‚‡  ڇ͇, Á‡˘ÓÚÓ 30-„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ Á‡ ÊÂÌËÚ Ì ÓÁ̇˜‡‚‡ Ò‡ÏÓ ÓÒÚ‡ˇ‚‡ÌÂ, ÔÓÂχÌ ̇ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË, ‡ ̇‚ÎËÁ‡Ì ‚ ËÒÍÓ‚ ÔÂËÓ‰ Á‡ ‡Ê‰‡Ì ̇ ‰ÂÚÂ. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ ÒË̉ÓÏ˙Ú Ì‡ 30-„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ Ì‡‚ÎËÁ‡ ‚ ‡Á΢ÌË ÙÓÏË ÒÔÓ‰ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡. Õ‡ÔËÏÂ Ì ҇ÏÓ ÌÂÓÏ˙ÊÂÌËÚÂ Ë ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡Ú ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ ‡·ÓÚ‡ Ë ‰Ó· ÛÒÚÓÂÌ ÊË‚ÓÚ, ‡ Ë ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÊÂÌÂÌË, ËÏ‡Ú ‰Âˆ‡ Ë ‰Ó·‡ ͇ËÂ‡, Ò˙˘Ó ËÁÊË‚ˇ‚‡Ú ÚÂÁË ÔÓ·ÎÂÏË. —ÔÓ‰ —Âı‡Ú fl·‡Ì‰Ê˙ (ÔÒËıÓÎÓ„ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚ) ÚˇıÌÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌË Ì  ÌË˘Ó ‰Û„Ó ÓÒ‚ÂÌ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡Ìˡ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˆÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒË ÔÓÒÚ‡‚ˇÎË. ÃËÒÎˇÚ ÒË: "“Ó‚‡ ÎË ·Â¯Â ˉ‡Î˙Ú ÏË? ¬Ò ڇ͇ ÎË ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ÊË‚ÓÚ˙Ú ÏË?" “ÂÁË ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡Ìˡ ÏÓÊ ‰‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò ÒÂÏÂÈÌˡ ÊË‚ÓÚ Ë Í‡ËÂ‡Ú‡. Ó„‡ÚÓ Î˘ÌÓÒÚËÚ ̇ ÏÓ‰ÂÌˡ ‚ÂÍ, ÍÓËÚÓ ËÁ„‡Ê‰‡Ú ‰ÌÓ ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÓÒÚ‡‚ˇÚ 30-Ú ËÁÊË‚ÂÌË „Ó‰ËÌË Ì‡Á‡‰, ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô‰ÔËÂÏ‡Ú ËÒÍÓ‚Ë ¯ÂÌˡ ÔÓ‰ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ËÁÔËÚ‚‡Ú. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÓÒÚ‡‚ˇÚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË, ‰‡ Ò ‡Á‚‰‡Ú. »ÏÂÌÌÓ Á‡ÚÓ‚‡ fl·‡Ì‰Ê˙ Ò˙‚ÂÚ‚‡ ̇ÒÚÓˇÚÂÎÌÓ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡Ú ‚ ÍËÁ‡Ú‡ ̇ 30-„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ, ‰‡ ÔÓÚ˙ÒˇÚ ÔÓÏÓ˘ ÓÚ ÌˇÍÓÈ ÒÔˆˇÎËÒÚ.

Êàæè ñè âúçðàñòòà,çà äà òè êàæà ñèíäðîìà! Õ‡ 18 „Ó‰ËÌË: —Ë̉ÓÏ˙Ú Ì‡ 18„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔÂËÓ‰‡ ̇ ÔÛ·ÂÚÂÚ‡. œÂÁ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÙËÁ˘ÂÒÍÓÚÓ ‡Á‚ËÚË Ò ËÁÊË‚ˇ‚‡Ú ‰Û¯Â‚ÌË Ë ÔÒËıÓÎӄ˘ÂÒÍË ÔÓÏÂÌË. œÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ÚÓÈ Â ÚÛ‰ÂÌ Á‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë Î˘ÌÓÒÚÚ‡. »Á‚˙Ì ÔÛ·ÂÚÂÚ‡ ÒË̉ÓÏ˙Ú Ì‡ 18-„Ӊ˯̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ ÓÁ̇˜‡‚‡ Ô˙ÎÌÓÎÂÚÌÓÒÚ, ÓÚ‰‡Î˜‡‚‡Ì ÓÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ Ó·Û˜ÂÌË ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ Ë ÔËÌÛ‰ÂÌÓÒÚ ‚˜ ‰‡ ÒÚÓ˯ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚ ÒË Í‡Í‡. Õ‡ 24 „Ó‰ËÌË: —Ή ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÔÂËÓ‰˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ (͇ËÂ‡Ú‡) Ë ËÁ·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂÏÂÈ̇ڇ ÔÓÎÓ‚ËÌ͇. œÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ̇ 20 Ë ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ - ̇ 24-„Ӊ˯̇

‚˙Á‡ÒÚ, Á‡ÔÓ˜‚‡ Ú‚ӄ‡Ú‡ Á‡ ̇ÏË‡Ì ̇ ‰Ó·‡ ‡·ÓÚ‡, ËÁÊË‚ˇÌ‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò ÒÚ‡ı‡ ÓÚ ÌÂÛÒÔÂı. Õ‡ 30 „Ó‰ËÌË: —Ë̉ÓÏ, ÔËÒ˙˘ ̇ ̇¯ÂÚÓ Ò˙‚ÂÏËÂ. ƒÂÚ‡ÈÎËÚ ̇ ÒË̉Óχ ·ˇı‡ ‡ÁÍËÚË ‚ ÒÚ‡Úˡڇ. Õ‡ 35 „Ó‰ËÌË: —‰‡Ú‡ ̇ ˜Ó‚¯Íˡ ÊË‚ÓÚ. œÂËÓ‰, ‚ ÍÓÈÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡Ï ‰‡ ˜Û‚‡Ï ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ‰ÛÏËÚ ˜Ë˜Ó, ÎÂΡ, ‚ÛȘÓ. œËÒ˙ÒÚ‚‡ ̇Ú˙ÊÂÌÓ ‰Û¯Â‚ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ÔÓ‡‰Ë Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ̇·ÎËʇ‚‡ Í‡ˇÚ ̇ ÊË‚ÓÚ‡. Õ‡ 40 „Ó‰ËÌË: –ËÒÍÓ‚‡ „Ӊ˯̇ „‡Ìˈ‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ Á‡ Ï˙ÊÂÚÂ. —Ή ÚÂÁË „Ó‰ËÌË Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ΢ÌËÚ ÓÚ˜ÂÚË Á‡ ËÁÏË̇ÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ. “ÓÁË ÒË̉ÓÏ Â ÔËÒ˙˘ Ë Á‡ ÊÂÌËÚÂ. “Ó„‡‚‡ Ò ÔËÔÓÏÌˇÚ „Ó‰ËÌËÚ ̇ Ï·‰ÓÒÚ-

Ú‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓˇ‚‡Ú ‡‰Ë͇ÎÌË ÔÓÏÂÌË, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÒÏÛÚˇÚ ·ÎËÁ͇ڇ Ò‰‡ ̇ ΢ÌÓÒÚÚ‡ Ò ËÏˉʇ, Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ, Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ Ë Ï‡ÌËÂËÚÂ, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡˜Ë̇ ̇ ÊË‚ÓÚ. «‡ ÊÂÌËÚ ÚÂÁË „Ó‰ËÌË Ò‡ Ù‡ÁË Ì‡ Á‡ÔÓ˜‚‡Ì ̇ ÏÂÌÓÔ‡ÛÁ‡Ú‡. » Ú ÏÓÊ ‰‡ ËÁÊË‚ÂˇÚ ÓÚÌÓ‚Ó ÔÒËıÓÎӄ˘ÂÒÍËÚ ÍËÁË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÁÊË‚ÂÎË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÛ·ÂÚÂÚ‡. Õ‡ 50 „Ó‰ËÌË: «‡ Ï˙ÊÂÚ ÚÓ‚‡ Ò‡ „Ó‰ËÌËÚÂ, ÔÂÁ ÍÓËÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ÙËÁ˘ÂÒÍËÚ ÔÓÏÂÌË. œÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰, ÍÓÈÚÓ Ò ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ Ë Í‡ÚÓ ÒË̉ÓÏ Ì‡ Ò‰̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ, ÔË Ï˙ÊÂÚÂ Ë ÊÂÌËÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓˇ‚ˇÚ ıÓÌ˘ÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ, ÛÏÓ‡, ‰ÂÔÂÒˡ, ÌÂ‚ÌÓÒÚ Ë „Ìˇ‚. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ ÔË ÔÓ-Ô‰˯ÌËÚ ÔÓ-

ÍÓÎÂÌˡ ÚÂÁË „Ó‰ËÌË ·ËÎË „Ó‰ËÌË Ì‡ Ï˙‰ÓÒÚ. ¬ÂÍÓ‚Â, ‚ ÍÓËÚÓ Î˘ÌÓÒÚËÚ ̇ Ú‡ÁË ‚˙Á‡ÒÚ ‰˙ʇÎË Ì‡ Í‡Í‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‰‡‚‡ÎË ÊËÚÂÈÒÍË Ò˙‚ÂÚË Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ Ë ‚ÌÛˆËÚ ÒË. ÕÓ ‚ ̇¯Â ‚ÂÏ ÚÂÁË „Ó‰ËÌË ÔÂÏË̇‚‡Ú Ò˙Ò ÒË̉ÓÏË Í‡ÍÚÓ Á‡ ΢ÌÓÒÚÚ‡, ڇ͇ Ë Á‡ Ò‰‡Ú‡ ÓÍÓÎÓ Ì¡. “Ó‚‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ̇ ÒӈˇÎÌˡ ÒÚÓÂÊ Ë Á‡„Û·‡Ú‡ ̇ ıÓÏÓ̇ÎÌÓÚÓ ‡‚ÌÓ‚ÂÒË ̇ ıÓ‡Ú‡. Õ‡ 70 „Ó‰ËÌË: “ÓÁË ÔÂËÓ‰ ̇È-˜ÂÒÚÓ Ò Ó͇˜ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ò˙Ò ÒË̉Óχ "„Ó‰ËÌË 70, Á‡‚˙¯ÂÌ ÊË‚ÓÚ". ÕÓ ˜ÂÒÚÓ Ò Ò¢‡Ú ÊËÁÌÂÌË Ë ·Ó‰Ë ıÓ‡ ̇ Ú‡ÁË ‚˙Á‡ÒÚ. “ˇÎÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡  ÓÒÚ‡ˇÎÓ, ÌÓ ‚‡ÊÌÓ Â ‰Û¯‡Ú‡ ‰‡ ÓÒڇ̠Ï·‰‡. Ãþëèçàð Áàêè


Ê Î Ì Å Í Ò À Ð Z A M A N 11 23 - 29 ÌÀÐÒ 2009

Ñ ÍÈÌÊÀ : Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌÀ Í

Ñîôðàòà...ñ òàâàòà! ЗЮХТЮ КАЛИТ* »Ï‡ÎÓ Â‰ÌÓ ‚ÂÏÂ... ¬ ̇¯ËˇÚ „‡‰ ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË ÒÂÏÔÎÓ Ë ÂÌÂ„˘ÌÓ ‡·ÓÚˇÚ ‰‚‡Ï‡ Ï·‰Ë ÂÌÚÛÒˇÎËÒÚË - »‰ËÒ Ë Ã˛ÂÚÚËÌ. Õ‡ÔÓËÒÚË Ë ÌÂÔ‰‚ˉËÏË, ‚˜ÌÓ Á‡·˙Á‡ÌË Ë ÛÒÏËı̇ÚË, Ó˜‡Í‚‡ÌË Í‡ÚÓ ÔÓÎÂÚÌË Ï‡‚ÍË, ˘˙Í‡Ú Ì‡Ò‡Ï Ì‡Ú‡Ï, ·ÛÎÂÌË ÓÚ ‚ˇÚ˙‡ ̇ ÔÓÏÂÌËÚÂ... ŸÓÚÓ ‚˜ Ì  ÔÓ‰Ò˙‰ÌÓ ‰‡ Ò ÏÓÎ˯ ̇ Ò‚Óˇ ¡Ó„, ‰‡ ËÁÔÓ‚ˇ‰‚‡¯ ÂÎË„ËÓÁÌÓ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ‰‡  ÛÍÓËÏÓ. ‡ÚÓ ËÁ‚˜ÌË Ô‡ÚÂÌËˆË Ì‡ Ò˙‰·‡Ú‡, ËÁı‚˙ÎÂÌË ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì‡ ·„‡ ̇ Í‡È‰Û̇‚ÒÍˡ „‡‰ –ÛÒ˜ÛÍ, ˘Â Ú ÔÓÍ‡ÌˇÚ ÌÂÓ˜‡Í‚‡ÌÓ Ì‡ ˜‡¯‡ ‡ÓχÚÂÌ ˜‡È, ÂÈ Ú˙È Ì‡, ‰‡ Òڇ̠ÏÓı‡·ÂÚ‡, ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ Ë ÌÂÛ‰˙ÊËÏÓ ˘Â Ú ̇‚ÂÒÚˇÚ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÚË ÏˇÒÚÓ, Í‡ÒË‚Ó Ë ‚˙ÎÌÛ‚‡˘Ó ˘Â ÚË Ó„‡ÌËÁË‡Ú ÂÍÒÍÛÁˡ, ·ËÎÓ ‰Ó »Òڇ̷ÛÎ, ¡ÛÒ‡, Œ‰ËÌ ËÎË ‰Û„‡‰Â, ˘Â ÔÓÎۘ˯ Ûı‡ÌÌÓ ÔÓÎÂÚÌÓ ˆ‚ÂÚ Á‡ ÓʉÂÌ ËÎË ËÏÂÌ ‰ÂÌ, Â΄‡ÌÚÌÓ Ë ÌÂÛÒÂÚÌÓ ˘Â Ú ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ ‚ÂÒÚÌËÍ "«‡Ï‡Ì". —Ë˜ ͇ÚÓ Ú Á‡·ÂÎÂÊ‡Ú Í‡ÚÓ ‡· ·ÓÊËÈ Ì‡ Ú‡ÁË „¯̇ ÁÂÏˇ, ˜Â Ë ÚË ÒË Ê‡‰ÂÌ Á‡ ˜Ó‚¯͇ Á‡„ËÊÂÌÓÒÚ, ÏÓÊ ҂Ó‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡ Ú ÔÓÒÂÚˇÚ ‚ ·ÓÎÌˈ‡Ú‡, ‰‡ ÔÓÎۘ˯ ÔÓÁ‰‡‚Ë Á‡ ¡‡ÈˇÏ‡, ͇ÍÚÓ ı‡·Â Á‡ Òڇ̇ÎÓ ‰Ó·Ó ËÎË ‰Û„Ó Ò˙·ËÚËÂ, Í˙Ҙ ‚ÍÛÒÌÓ ÏÂÒÓ ÓÚ ÊÂÚ‚ÂÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓ Á‡  Û·‡Ì ·‡È‡Ï‡ Ë Ì‡È-‚˜ ÚÓÔÎÓ ˜Ó‚¯ÍÓ ‚ÌËχÌË ÔÓ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÔÓ‚Ó‰Ë... œÓÔÛÒÍ‡Ï ÔÓ ‡Á·Ë‡ÂÏË Ô˘ËÌË ÂÊ„ӉÌËÚ ҷËÍË ‚ ıÓÚÂÎ –Ë„‡ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ ‰ÂÌˇ ̇ ¿¯ÛÂÚÓ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ‚˜ ÔËÒ‡ı ÔÓ‰Ó·ÌÓ.

Зюхтю Калит »Ï‡ Ó·‡˜Â Ӣ ‰ÌÓ ÏÌÓ„Ó, ÏÌÓ„Ó ÂÍÁÓÚ˘ÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ Ò˙·ËÚËÂ, ̇ ÍÓÂÚÓ ËÒÍ‡Ï ÒÔˆˇÎÌÓ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÔÓ‡ÌÚ‡Ú‡. “Ó‚‡  ‰‡ Ú ÔÓÍ‡ÌˇÚ ÔÂÁ ‰ÌËÚ Ô‰¯ÂÒÚ‚‡˘Ë ÿÂÍÂ ·‡ÈˇÏ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎÌËÚÂ Ï˛Ò˛ÎχÌ ÔÓÒÚˇÚ, ̇ ËÙÚ‡ Ú.Â. ̇ ËÚÛ‡Î̇ „Ó˘‡‚͇ ̇ ËÏÔÓ‚ËÁË‡Ì‡ ÒÓÙ‡. —ÔˆˇÎËÚÂÚ‡ ̇ »‰ËÒ Ë Ã˛ÂÚÚËÌ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ Â Ó„ÓÏ̇ Ú‡‚‡ Ò Ûı‡ÌÌÓ ÚÂίÍÓ ÏÂÒÓ Ò ÓËÁ, „‡ÌË‡ÌÓ Ó·ËÎÌÓ Ò ÔÓ‰Ô‡‚ÍË, ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË Ë ÍËÒÂÎÓ ÏΡÍÓ Ì‡˜ÂÌÓ Ã‡Íβ·Â. «ÂÎˢÂÚÓ Â ‚Ô˜‡ÚΡ‚‡˘Ó Ë Á‡ÒÎÛʇ‚ˇ ‰‡ Ò ‚ˉË, ÍÓ„‡ÚÓ Ú‡‚‡Ú‡ Ò ÚÓÔÎÓÚÓ ˇÒÚË Ò ËÁÒËÔ ̇ ÒÓÙ‡Ú‡ Ë Ô˘ۉÎË‚Ë ÙË„ÛË ÍÓÂÒ-

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVII, ÁÐÎÉ 13 (844) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0878 52 86 27 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ïëîâäèâ - Àëè ÔÈÊÐÅÒ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Õþñåèí ÞÑÓÔ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

ÔÓ̉Ë‡˘Ë Ò Ô·ÌÂÚËÚ ÓÚ ÃΘÌˡ Ô˙Ú ËÒÛ‚‡Ú ˇÍË ÍÓÙË„Û‡ˆËË ‚ Óχ„¸ÓÒ‡ÌÓÚÓ ÏË ‚˙Ó·‡ÊÂÌËÂ. ÓÎÍÓ ÏÛ Úˇ·‚‡ ̇ ‰ËÌ ËÁ„·‰ÌˇÎ ˜Ó‚ÂÍ? ƒ‡ ÏÛ Ò β·Û‚‡¯ ·ÂÁ ‰‡ ̇Í˙Ì˯ ˆÂÎÓÒÚÚ‡ ̇ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇÚ‡. œÓ˜‚‡Ï Á‡ˇ‰ÎË‚Ó ‰‡ ÔÓ‚ÓÍË‡Ï ‰Û„ËÚ „ÓÒÚË ÓÚ Ó·ËÎ̇ڇ „Ó˘‡‚͇ ‰‡ ‡Á˜ÂÚ‡Ú ¯ËÙ˙‡ ̇ ‚ÍÛÒÌÓÚÓ ÔÓÒ·ÌËÂ. —Ή ͇ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ï ‡ÁÌÓÔÓÒÓ˜ÌË, ̇Îۘ͂‡˘Ë ÓÚ„Ó‚ÓË, ‰ˇ‚ÓÎËÚÓ Ë ÔË ‡·ÒÓβÚ̇ ÒÂËÓÁÌÓÒÚ Ì‡ Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ, ÔˉÛÊÂÌÓ Ò Ì‡ÒÚ˙‚Â̇ ‡Ú‡Í‡ ‰‡ Ò ‡ÁÙ‡ÒÓ‚‡ "’ÂÓÔÒÓ‚‡Ú‡ ÔË‡Ïˉ‡" Ú.Â. ̇È- ‚ËÒÓ͇ڇ ÍÛÔ˜Ë̇ Ò ÏÂÒÓ Ë ÓËÁ, ̇Ú˙ÚÂÌÓ Ë ÙËÎÓÒÓÙÒÍË ÔÓˇÒÌˇ‚‡Ï

‡ÒÚÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÚÂ Ë „‡ÒÚÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÚ Ú˙ÌÍÓÒÚË Ì‡ ‚ÍÛÒ̇ڇ Á‡„‡‰Í‡. ¿ ˜Â ÚÓ‚‡  ڇ͇, Ò ۷Âʉ‡‚‡Ï ̇·˙ÁÓ, ‰Ó͇ÚÓ ÛÎËÒ‡Ì ‚ ÔË͇ÁÍËÚ ÒË, Ú‡‚‡Ú‡ Ò ÓÏËÚ‡ ·ÍÓÏÓ ÓÚ ËÁ„·‰ÌÂÎËÚ Ô‡‚Ó‚ÂÌË... ¡Â„· ÛÒÏ˂͇ ̇ ÓÔÓ˘ÂÌË Ò ÔÓÍ‡‰‚‡ ÔÓ ÒÏ˙Θ‡ÌËÚ Îˈ‡ ̇ ‰‚‡Ï‡Ú‡ β·ÂÁÌË ‰ÓχÍËÌË. √¯ÌË ÒÏÂ, ‚ÂÏÂÌÌË „ÓÒÚË Ì‡ ÚÓÁË ÚÓÎÍÓ‚‡ Ô˘ۉÎË‚ Ë ¯‡ÂÌ Ò‚ˇÚ. ¡Î‡„Ó‰‡ËÏ ·ÂÁÏÂÌÓ Ë ÒËÚÓ ÒÏÛÚÂÌË ÔÂÍÎ‡ÌˇÏ Ò ‚ ÁÌ‡Í Ì‡ Ó„ÓÏ̇ڇ ÒË ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ Ò Ó·Â˘‡ÌËÂÚÓ ‰‡ Ò ‚ˉËÏ Ô‡Í Ë Ô‡Í ‰Ó„Ó‰Ë̇ ̇ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÓÙ‡ Ò Ú‡‚‡Ú‡... * Ñêëóïòîð è áèâù òðåíüîð íà íàöèîíàëíèÿ îòáîð ïî ñòðåëáà ñ ëúê

Кой е виновен, че по улиците ни има боклуци? ХАТИДЖЕ ИБРАХИМ —Ú‡Ì‡Ú‡ ÌË Á‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡Ò Â Ì‡¯ ‰ÓÏ, ÛÎˈËÚ ҇ ÒË Ì‡¯Ë, „‡‰ËÌÍËÚ ҇ ÒË Ì‡¯Ë, ‚Ò˘ÍÓ ÒË Â Ì‡¯Â, ÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ ÍÓÈ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‚ËÌÓ‚ÂÌ, ˜Â Ô‡ÍÓ‚ÂÚ Á‡ ÓÚ‰Ëı, ÛÎˈËÚ ÌË, ÔÓ‰ ·‡ÎÍÓÌËÚ ÌË Ëχ ÍÛÔˢ‡ ·ÓÍÎÛˆË. ¿ÏË ÌË ÒÏ ÒË ‚ËÌÓ‚ÌË, ÚÛÍ ÛÔ‡‚ÌˈËÚÂ ÌˇÏ‡Ú ÌË͇͂‡ ‚Ë̇. ¿ÍÓ ÌˇÍÓÈ ‰Óȉ ‚ Í˙˘‡Ú‡ ‚Ë Ë ‚Ë Í‡ÊÂ, ˜Â  ‡Áı‚˙ΡÌÓ, ‚Ë ˘Â Ò ÔÓÒÚ‡‡ÂÚ ‰‡ ÔÓ‰‰ËÚÂ. ¿ÏË Ë ÔÓ ÛÎˈËÚ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Â Ú‡Í‡, Ú ҇ ÒË Ì‡¯Ë, ÌË Úˇ·‚‡ ‰‡ „Ë ‰˙ÊËÏ ˜ËÒÚË. œ‰ÔÓ·„‡Ï ̇ ‚ÒÂÍË ÏÛ Â ÔˡÚÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÏËÌ ÔÓ ıÛ·‡‚‡ ÛÎˈ‡, Í˙‰ÂÚÓ Ëχ „‡‰ËÌÍË Ò ˆ‚ÂÚˇ. ÷‚ÂÚˇÚ‡ Ò˙˘Ó ÌË ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÒË „Ë Á‡Ò‡‰ËÏ, ÔÓÒΠ̇¯ËÚÂ Ó˜Ë ˘Â ËÏ Ò ‡‰‚‡Ú. “‡, ͇ÍÚÓ Í‡Á‡ı, ‚ ̇¯ËÚ ˙ˆÂ  ÛÎˈËÚ ‰‡ Ò‡ ˜ËÒÚË, ÔÓÒÚ˘ÍÓ Â: ‚ÒÂÍË ‰‡ ÒË ı‚˙Ρ ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚ ڇÏ, Í˙‰ÂÚÓ Úˇ·‚‡, Ú.Â. ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡, Ì ÓÍÓÎÓ Ì„Ó. »ÎË Ô˙Í ÒÚ ‚Ëʉ‡ÎË, Ô‰ÔÓ·„‡Ï, ÚÓ·Ë Ò ·ÓÍÎÛÍ ÓÍÓÎÓ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ - ÔÓÒÚÓ ‚Ò˘ÍÓ ÌÂÌÛÊÌÓ Ò ËÁı‚˙Ρ Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ Úˇ·‚‡, Ì ÔÓ ÛÎˈËÚÂ, ÌÂ Ë ÔÂÁ ·‡ÎÍÓ̇! ÕˇÍÓË ˘Â ͇ʇÚ: "¿Á Ì Ô‡‚ˇ ڇ͇, Ú ‰Û„ËÚ „Ó Ô‡‚ˇÚ." “Ó„‡‚‡ ÌÂ͇ Ò ̇ÒÚ‡‚Ρ‚‡Ï ‚Á‡ËÏÌÓ, ͇ÍÚÓ Â Ë ıÛ·‡‚‡Ú‡ ÌË ÔÓ„Ó‚Ó͇: " Ë‚Ó Ò‰Ë, Ô‡‚Ó Ò˙‰Ë", Ô˙Í ÌÂ͇ ÌË Ò ‡ÁÒ˙‰ˇÚ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ

Ô‚˙˘‡Ú ÛÎˈËÚ ÌË ‚ ÒÏÂÚˢÂ, ÌË ÒÏ ‰Î˙ÊÌË ‰‡ ËÏ Ì‡Ô‡‚ËÏ Á‡·ÂÎÂÊ͇! "≈‰Ì‡ ÔÚ˘͇ ÔÓÎÂÚ Ì Ô‡‚Ë" - Úˇ·‚‡ ‰‡ ӷ‰ËÌËÏ ÛÒËÎˡڇ ÒË Ë Ò˙Ï ÒË„Û̇, ˜Â ˘Â Ò ÔÓÎÛ˜Ë, ÚÓ„‡‚‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ˘Â  ̇ËÒÚË̇ ‚ÓÔÂÈÒ͇ Ë ÌË ˘Â Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ËÒÚËÌÒÍË Â‚ÓÔÂȈË. ¬ÒÂÍË Â ‚Ëʉ‡Î Ú‡·ÂÎÍË Ò Ì‡‰ÔËÒ "◊ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Â Ïˇ͇ Á‡ ÍÛÎÚÛ‡", ‡ÏË ÌÂ͇ ·˙‰ÂÏ ÔÓÍÛÎÚÛÌË, Ô˙Í ‰‡ ‚ˉËÏ ‰‡ÎË ÛÎˈËÚ ÌË ˘Â ·˙‰‡Ú ÒÏÂÚˢÂ! ÕˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú! ÕÂ͇ ‚ÒÂÍË ÓÚ Ì‡Ò Á‡Ò‡‰Ë ˆ‚ÂÚˇ! ƒ˙‚˜Â! —ÂÏÂ̇ Ò ÔÓ‰‡‚‡Ú ̇‚ÒˇÍ˙‰Â. ¬Ò˘ÍË Ó·Ë˜‡Ï ˆ‚ÂÚˇÚ‡! “Ó„‡‚‡ ÌÂ͇ ̇Ô‡‚ËÏ ˜ËÒÚ‡ Ë Í‡ÒË‚‡ ̇¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡! “ˇ  ÔÂÍ‡Ò̇ Ò ˜Û‰Ì‡Ú‡ ÒË ÔËÓ‰‡, ÌË Úˇ·‚‡ ‰‡ È Ò ‡‰‚‡ÏÂ Ë ‰‡ ·˙‰ÂÏ "ÍÛÎÚÛÌË"!


23 - 29 ÌÀÐÒ 2009

|

12

Ëþáîâòà íå å íåîáõîäèìîñò,à íóæäà Èäðèñ Àëè

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÈÄ Ð ÈÑ À Ë È

“Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ Ï ‚˙ÎÌÛ‚‡,  Í‡ÒÓÚ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ô˂΢‡ ıÓ‡Ú‡, ‚‰˙ıÌÓ‚ˇ‚‡ „Ë Ë „Ë Í‡‡ ‰‡ ‰‡‚‡Ú, ‡ Ì ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú. ‡‡ „Ë ‰‡ Ò ÓÚ‰‡‚‡Ú Ë ‰‡ Ò ӷ˘‡Ú. Ðóñå

"ÇÚÂÌÒÍË ÏÛÁË͇ÎÌË ‰ÌË"  ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÏÌÓ„Ó ÍÓ̈ÂÚË, ËÁÎÓÊ·Ë Ë ‰Û„Ë ÍÛÎÚÛÌË ÏÂÓÔˡÚˡ ‚ Í‡È‰Û̇‚ÒÍˡ „‡‰ –ÛÒÂ. ≈‰Ì‡ ÓÚ ËÁÎÓÊ·ËÚ ̇ Ú‡Á„Ӊ˯ÌÓÚÓ 49ÓÚÓ ËÁ‰‡ÌË ̇ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ÙÂÒÚË‚‡Î ·Â ̇ ÛÒÂÌÒ͇ڇ ıÛ‰ÓÊÌ˘͇ڇ –‡Îˈ‡ ƒÂ̘‚‡. “ˇ ÓÔ‰ÂΡ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË Í‡ÚÓ ËÁÍÛÒÚ‚Ó. "¿Á ‚ˇ‚‡Ï ‚˙‚ ‚˙Ú¯̇ڇ Í‡ÒÓÚ‡, Á‡˘ÓÚÓ Á‡ ÏÂÌ Úˇ  ̇È-‚ˉËÏÓÚÓ, ̇È-Ò˙‚˙¯ÂÌÓÚÓ Ë ˇÒÌÓ ÔÓˇ‚ÎÂÌË ̇ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ", ͇Á‡ ƒÂ̘‚‡ Ô‰ ‚. "«‡Ï‡Ì". œÓ ÌÂÈÌËÚ ‰ÛÏË, ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ˇ ‚˙ÎÌÛ‚‡,  Í‡ÒÓÚ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ô˂΢‡ ıÓ‡Ú‡, ‚‰˙ıÌÓ‚ˇ‚‡ „Ë Ë „Ë Í‡‡ ‰‡ ‰‡‚‡Ú, ‡ Ì ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú. Кога беше Вашата първа изложба?

¡ˇı ̇ 17 „Ó‰ËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡Ô‡‚Ëı Ô˙‚‡Ú‡ ÒË ËÁÎÓÊ·‡. “Ó‚‡ Òڇ̇ ‚ –ÛÒÂ, ‚ ‰ÌÓ ‰˙ʇ‚ÌÓ Û˜ÂʉÂÌËÂ. —Ή ÚÓ‚‡ ‚ ƒÓχ ̇ ̇Û͇ڇ Ë ÍÛÎÚÛ‡Ú‡, „Ó‰Ë̇ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ, ËÁÎÓÊËı ÒΉ‚‡˘ËÚ ÒË Í‡ÚËÌË. —Ή ÚÓ‚‡ ‰ÓȉÓı‡ Ë ‰Û„ËÚ ËÁÎÓÊ·Ë. »Ï‡Ï Ó·˘Ó 11 ËÁÎÓÊ·Ë ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡. ÃÓÊÂ Ë ‰‡ Ò‡ Ôӂ˜Â. Õ „Ë ·Óˇ. Може ли да кажете нещо по-специално за последната си изложба?

“Ó‚‡ Ò‡ 19 ÌÓ‚Ë Í‡ÚËÌË, ÍÓËÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚ˇÏ ̇ ‚ÌËχÌËÂÚÓ Ì‡ ÛÒÂÌÒ͇ڇ ÔÛ·ÎË͇. “Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ Ï ‚˙ÎÌÛ‚‡ ‚Ë̇„Ë,  Í‡ÒÓÚ‡Ú‡. ‡ÒÓÚ‡Ú‡ ͇ÚÓ ÚÓ‚‡ Ì‚ˉËÏÓ ÛÒ¢‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ Â ÓÚ‚˙‰ ‚ˉËÏÓÚÓ Á‡ Ó˜ËÚÂ Ë ÍÓÂÚÓ Ò ‡ÁÔÓÁ̇‚‡ Ò‡ÏÓ Ò ‰Û¯‡Ú‡ Ë Ò ‡Á‚Ë‚‡ ‚ ‰Û¯‡Ú‡. “Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ Ï ‚˙ÎÌÛ‚‡ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ,  Í‡ÒÓÚ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ô˂΢‡ ıÓ‡Ú‡, ‚‰˙ıÌÓ‚ˇ‚‡ „Ë Ë „Ë Í‡‡ ‰‡ ‰‡‚‡Ú, ‡ Ì ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú.  ‡‡ „Ë ‰‡ Ò ÓÚ‰‡‚‡Ú Ë ‰‡ Ò ӷ˘‡Ú.  ‡ÒÓÚ‡Ú‡ ͇ÚÓ ÓÌÁË Î˙˜ Ò‚ÂÚÎË̇, ÍÓÈÚÓ Ò ËÁÎ˙˜‚‡

РАЛИЦА

ДЕНЧЕВА

Как изглежда Вселената през очите на един художник?

ÓÚ ‰˙ηËÌËÚ Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡, ÒÏËÒ˙· ̇ Ì¢‡Ú‡. œËÓ‰‡Ú‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‰·Ë‡Ì‡ Ë ËÁÓ·‡ÁÂ̇ ‰ÓÒÎÓ‚ÌÓ. œËÓ‰‡Ú‡ ҇χ ÔÓ Ò· ÒË Â Ò˙‚˙¯Â̇. —‡Ï‡ ÔÓ Ò· ÒË Úˇ  ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ Ëχ Ó˜Ë Ë Û¯Ë ‰‡ ˇ ‚Ë‰Ë Ë ˜ÛÂ. ÕÓ ıÛ‰ÓÊÌËÍ˙Ú Úˇ·‚‡ ÔÓÒÚÓ ‰‡ ËÁ‚‡‰Ë Á̇˜ÂÌËÂÚÓ Ë ÒÏËÒ˙· ̇ Ì¢‡Ú‡ ÓÚ‚˙ÚÂ Ë ‰‡ ˇ ̇Ô‡‚Ë ‰ÓÒÚ˙Ô̇ Á‡ ıÓ‡Ú‡. ƒ‡ ‚ˉ˯ Ì‚ˉËÏÓÚÓ ÔÂÁ ‚ˉËÏÓÚÓ. ƒ‡ ‰ÓÒÚ˄̯ ÌÂÔÓÁ̇ÚÓÚÓ ˜ÂÁ ÔÓÁ̇ÚÓÚÓ. ¬ ˆ‚ÂÚˇÚ‡ ‡Á ‚Ëʉ‡Ï Ò˙ÒÚÓˇÌˡڇ ̇ ÊË‚ÓÚ‡. ÃÓËÚ ˆ‚ÂÚˇ Ò‡ ‚Ò ÊË‚Ë. “ ‰ÓÒÚË„‡Ú Ò ÚÓÔÎË̇ڇ Ë ‡‰ÓÒÚÚ‡ ‰Ó ıÓ‡Ú‡. Õ ҇ ÔÓÒÚÓ ˆ‚ÂÚˇ, ÍÓËÚÓ „Ë ÔÓ‰·Ë‡Ï ÓÚ ÔËÓ‰‡Ú‡. “ ‚Ì‡ÒˇÚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. ‡ÍÚÓ Ë Ó·‡ÁËÚ - ̇ÔËÏÂ Ó˜ËÚÂ. “ÓÔÎË̇ڇ ÔÂÏË̇‚‡ ÔÂÁ Ó˜ËÚÂ Ë ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó ‰Û¯‡Ú‡.

’Û‰ÓÊÌËÍ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁ͇‡

За Вас изкуството средство за пе-

ÓÚ ˜Ó‚Â͇. ŒÌÁË Î˙˜, ÍÓÈÚÓ ËÁÎËÁ‡ ÓÚ Ú‡ÈÌÒÚ‚ÂÌËÚ ÏÂÒÚ‡ ̇ ‰Û¯ËÚ ÌË. “Ó‚‡ ÔË΢‡ ÒˇÍ‡¯ ̇ ÊË‚ÓÚ‡, ÍÓÈÚÓ ËÁÎËÁ‡ ÓÚ ‰˙ηËÌËÚ ̇ ÁÂÏˇÚ‡ Ë ‰‡ˇ‚‡ ˆ‚ÂÚÂ̈‡Ú‡ Ò ‡ÓÏ‡Ú Ë ·‡„Ë. “Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ Ú˙Òˇ Ë Ï ‚˙ÎÌÛ‚‡,  Í‡ÒÓÚ‡Ú‡, β·Ó‚Ú‡ Ë ÊË‚ÓÚ˙Ú. “ Á‡ ÏÂÌ Ò‡ ‰ËÌÒÚ‚Ó. ¿Á ‚ˇ‚‡Ï ‚ Í‡ÒÓÚ‡Ú‡, Ú.Â. ‚˙‚ ‚˙Ú¯̇ڇ Í‡ÒÓÚ‡, Á‡˘ÓÚÓ Á‡ ÏÂÌ Úˇ  ̇È-‚ˉËÏÓÚÓ, ̇È-Ò˙‚˙¯ÂÌÓÚÓ Ë ˇÒÌÓ ÔÓˇ‚ÎÂÌË ̇ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ. Каква е разликата между първата изложба и изложбите след нея?

»Ï‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ. ÕÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ. ◊Ó‚ÂÍ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ò ‡Á‚Ë‚‡ Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡. “‡Í‡ ıÓ‡Ú‡ ̇ ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ Ò ‡Á‚Ë‚‡Ú Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ú ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ.

Ïúðâèÿò ñàéò íà áúëãàðñêîòî öàðñêî ñåìåéñòâî œ˙‚ËˇÚ Ò‡ÈÚ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ ˆ‡ÒÍÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ·Â¯Â Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌ ‚ ‰‚Óˆ‡ "¬‡Ì‡", ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ —ËÏÂÓÌ —‡ÍÒÍÓ·Û„„ÓÚÒÍË Ë Ò˙ÔÛ„‡Ú‡ ÏÛ Ã‡„‡ËÚ‡. —‡ÈÚ˙Ú www.kingsimeon.bg Ò˙‰˙ʇ ̇‰ 200 ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ͇ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ χÚÂˇÎË ÓÚ "«Î‡ÚÌˡ ÙÓ̉" ̇ ¡Õ– Ë ÓÚ ƒ˙ʇ‚Ìˡ ‡ıË‚, ÓÚ·ÂΡÁ‡ »Îˡ ÀËÌ„ÓÒÍË - ‰ËÌ ÓÚ ÂÍËÔ‡, Û˜‡ÒÚ‚‡Î ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡. —ËÏÂÓÌ —‡ÍÒÍÓ·Û„„ÓÚÒÍË ‡Á͇Á‡ ËÒÚÓˡڇ ̇ ÂÁÂÓÚÓ "◊˙˜ËÎ" ‚ ‰‚Óˆ‡ "¬‡Ì‡", Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÓ ÓÚ

·ÎËÍ̇ÎË ÔÓ‰ÁÂÏÌË ‚Ó‰Ë ‚ ˇÏ‡, ËÁÍÓԇ̇ ÔË ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚ÍËÚ ÔÂÁ 1944 „Ó‰Ë̇. “Ó„‡‚‡ ‰‚Óˆ˙Ú Â ·ËÎ ÓÔÓʇÂÌ, ‡ ·ÓÏ·‡ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 800 ÍËÎÓ„‡Ï‡  ԇ‰Ì‡Î‡ ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÂÒÂÚÍË ÏÂÚ‡ ÓÚ ‰‚Óˆ‡, ËÁÍÓÔ‡‚‡ÈÍË Í‡ÚÂ Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÓÍÓÎÓ 11 ÏÂÚ‡. —Ή ÔÓÒÚÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ χ„ËÒÚ‡Î‡ "“‡Íˡ" ÂÁÂÓÚÓ Â ÔÂÒ˙ı̇ÎÓ. ¬˙˘‡ÈÍË Ò ‚ ÒÔÓÏÂÌËÚ ÒË, —ËÏÂÓÌ —‡ÍÒÍÓ·Û„„ÓÚÒÍË ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â Á‡Î‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ·Â Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌ Ò‡ÈÚ˙Ú, Ëχ ËÌÚÂÂÒ̇ ËÒÚÓˡ. “ÓÈ ÔÓÒÓ˜Ë Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ˆ‡ ÕËÍÓÎ‡È ¬ÚÓË Â ·ËÎ Í˙ÒÚÌËÍ Ì‡ ˆ‡ ¡ÓËÒ “ÂÚË Ë ÔÓ ÒÎÛ˜‡È 19-„Ӊ˯ÌË̇ڇ ̇ ·˙΄‡ÒÍˡ ÏÓ̇ı ÔÂÁ 1912 „. ËÁÔ‡˘‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ ‚‡„ÓÌ Ò ‡·ÓÚÌËˆË Ë Ï‡ÚÂˇÎË, Ò ÍÓËÚÓ ‰‡ ̇Ô‡‚ˇÚ Ó·Îˈӂ͇ڇ ̇ Á‡Î‡Ú‡. Œ·Îˈӂ͇ڇ  ÓÚ Í‡ÂÎÒ͇ ·ÂÁ‡.

челене на пари ли е или е само хоби?

»ÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÏÂÌ Ì  Ò‰ÒÚ‚Ó Á‡ Ô˜ÂÎÂÌ ̇ Ô‡Ë. œ‡‚ˇ „Ó ·ÂÁ‚˙ÁÏÂÁ‰ÌÓ. ÕÓ ¡Ó„ Ï ‚˙Á̇„‡Ê‰‡‚‡ Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ÔÓ·„‡Ï ÛÒËÎˡ. ◊ÂÁ ÚÂÁË Í‡ÚËÌË ıÛ·‡‚Ëڠ̢‡ ‰ÓÒÚË„‡Ú ‰Ó ıÓ‡Ú‡. “Ó‚‡  ËÁÍÛÒÚ‚Ó, ̇Ô‡‚ÂÌÓ Ò Î˛·Ó‚. À˛·Ó‚Ú‡ Ì  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ, ‡ ÌÛʉ‡. —˙Ò ÒÓ͇ ̇ ÊË‚ÓÚ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÎË‚‡Ï Í‡ÒË‚ËÚÂ, ıÛ·‡‚ËÚÂ Ë ·Ó‰ÎË‚ËÚ ˆ‚ÂÚˇ. ¬Ò˘ÍËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÎË‚‡ÏÂ, Á‡ ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ÔÓÍ‡ÒË‚Ë. “‡Í‡ Â Ë Ò ıÓ‡Ú‡. ¬Ò˘ÍË Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ӷ˘‡ÌË. Какво друго, освен да рисувате, правите през свободното си време?

œÂÁ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ ‚ÂÏ ӷ˘‡Ï ‰‡ ıÓ‰ˇ ̇ Ô·ÌË̇, ‰‡ Ô˙ÚÛ‚‡Ï. Œ·Ë˜‡Ï Ò˙˘Ó ‰‡ ÒÔÓÚÛ‚‡Ï, ‰‡ ڇ̈ۂ‡Ï. Õ‡ ÒÂÎÓ ËχÏ Í˙˘‡. Ó„‡ÚÓ ÓÚˉÂÏ Ú‡Ï, ӷ˘‡Ï ‰‡ Ò‡‰ˇ ˆ‚ÂÚˇ ‚ „‡‰Ë̇ڇ. “‡Ï Ò Á‡Âʉ‡Ï Ò ÔÓÁËÚ˂̇ ÂÌÂ„ˡ.


HABERLER

Kanseri önlemenin basit yollarý

12

Her yýl dünya çapýnda 10 milyon insan kansere yakalanýyor. Birçok kanser bir gecede oluþmuyor. Günlük yaþantýda birkaç basit deðiþiklik ile kanser riskini azaltmak mümkün.

SPOR

10

Türk takýmlarýnýn çalýþtýrýcýlarý Anadolu'dan Türkiye'deki Turkcell Süper Lig'inde görev yapan teknik adamlar arasýnda Anadolu hakimiyeti öne çýkýyor. Ligde Fenerbahçe hariç 16'sýnda yerli çalýþtýrýcýlar görev yapýyor.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

Yýl: 17 Sayý: 13 (844)

FOTOÐRAF: TANER MEHMED

23 - 29 MART 2009

0.65 lv

Beynur Süleyman

Üniversite seçme telaşı şimdiden başladı Taner Mehmed

Plovdiv

Üniversite adaylarý hangi üniversite ve bölümde okumak istediklerini kararlaþtýrmaya çalýþýrken, üniversiteler de öðrenci çekebilmek için “Tanýtým Günleri” düzenlemeye baþladý. Bulgaristan’daki üniversitelerin büyük bir kýsmý Plovdiv’de düzenlenen “Tanýtým Günleri” sergilerine katýlýyor. Plovdiv’deki üniversite Tanýtým Günleri’ne ülke genelinden yaklaþýk 33 eðitim kurumu katýldý. Devamý Sayfa 3’te

23 - 2 9 ÌÀÐ Ò

СПО РТ

09

С революци онна новият сезон въвпромяна стар тира Формула 1

13 (84 4)

ÂÁ‡·ÓÚË ÔÂÁ ÏÂÒ ˆ‡Ú‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú ‡ ¡ÂÁ‡·ÓÚ Ì‡Î‡ Ô·‚ ˆ Ù‚Û‡Ë Â Ì‡‡ ˈ‡Ú‡ ÒÚ‚ÓÚÓ ÌÓ. ÔÂÁ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú Ô‰‚Ëʉ ŒÚ Ô‡‚ËÚ Ò̇ Ò‰ Îʇ‚‡ Ô·‚Ù‚Û‡Ë 2009 ‡Ú ÓÒË„ ‡ Ô‰ ÒÚ‚‡ Á‡ „. ıÓ‰Ìˡ Ó·Û˜ÂÌË Ûˇ‚‡Ì ͇ˆËˇ Ë ÏÂÒˆ. —Ô‡‰ ·˛‡Ú‡ ÌÓ ‰‡ ̇‡ÒÚ‚‡ ÔÓ‰˙Î- ÚÓ ÔÓÒΉ‚‡ , Í‚‡ÎËÙË̇ ÔÓ ÚÛ‰ ‚ ‡‚ÌˢÂ̇‰ 7200 ˘‡ Á‡ÂÚ ‡ Ò‡ Â„Ë , ͇ÚÓ ‚ Ô‰ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡ 247 759 ·ÂÁ‡ ÒÚË‡ÌË ‚ Ò‡‚ÌÂÌË ıÓ‰Ì Ì‡ ÏËÌ ·ÂÁ‡·ÓÚÌË Ë ÓÒÚ Á‡ ¯Ë (Ò 2,9% ·ÓÚÌË. “ ҇  ‰ËÌÒڂ ˡ ÏÂÒ ˆ Ò ËÏÛÏ 40 Ó·Û˜ÂÌËÂ Ò Ì‡·Î ˛‰‡ Ò 000 ‰Û¯ ÌÓ ‚ Ìˡ ÏÂÒ ) Ôӂ˜ ÒÔˇÏÓ 6977 ‰Û- ÃËÌ ‚‡ Ë. ËÒÚÂÒÚ‚ ӷ·ÒÚ “˙„ ˆ. Ô‰ıӉӂˢÂ. ÏÂÒˆ ̇ ¬ Ò‡‚ÌÂÌË ÓÚÓ ‡Î̇ڇ Ò˙Ò Ò˙˘Ë 2008 ÔÓÎËÚË͇ ̇ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË „. ·Óˇ ·ÓÚÌËÚÂ Ú Ì‡ ·ÂÁ ˇ Ρ‚‡ ˘Ëˇ (Ó—œ) Ú Ó„‡ ‡- "–‡Á ËÎË Ò˙Ò Â ÔÓ-χÎ˙Í Ò 20 Ì ÔÓ ÔÓ„ Ë ÛÔ‡‚‚ËÚË 7,8% . “Ó‚‡ 997 ‰Û¯Ë ‡Ï‡ Ú‡ ̇ ˜Ó‚ ¿„ÂÌˆËˇÚ , ¯ÍËÚ ‡ ÔÓ Á‡ÂÚ Ò˙Ó· ˘Ëı ‡ ÓÚ Ô‰ÎÓÊËı‡ ÂÒÛÒË" ÌËÂÚÓ Á‡ Ó‰Ó· ÓÒÚÚ‡. ÚÂÚ‡ Á‡ ̇ ·ÂÁ ÂÌË ”‚ÂΠ ̇·Î˛‰ÂÌ Ì‡ ‡·ÓÚˈ‡Ú ˘Â- Ì‡Ú Òˆ‡ Ò Ë ̇ ÓÔÂ ÓÏˉ˙ÎÊË ‡ ÔÂÁ ‡ ÔÓ„‡Ï‡ ̇ÈÏÂʇ‚‡˘‡Ú ‡ÚË‚‰‚ ÌÓ‚Ë ‡ ÚẨ ‚˜ ̇ ÔÓ‰˙Î- ̇ Ó·˘‡ ÒÚÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ÂÌˆËˇ ̇ Ì ̇ ËÍÓÌ ÌÓÒÚ 186 ‚ÎÓ¯‡‚‡- ÍÓËÚÓ ‰‡ ·˙‰‡ ÏÎÌ. ΂‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ÒËÚÛ Ú Ô‰ , ÔÓ Ì‡ÌÒÓ‚Ë ‡. –‡‚Ì ÓÒÚ‡ ‡ˆËˇ Ò‰ ‚ˇÌË ÙËˢÂÚÓ Úˈ‡ Á‡ ̇ ·ÂÁ‡ ‚ Â‡ÍˆËˇ ̇ ÒÚ‚‡ Á‡ Ò‚Ó‚ ÒÚ‡Ì‡Ú ÂÏ ·Ó- ͇Á‡ Ô‡Á‡ ‡ÒÚ‚‡ ‡ ÔÂÁ ÏÂÒ ‚ ÏËÌËÒÚ˙ ‡ ̇ ÚÛ‰‡. Ì̇ ÔÓˆÂÌÚÌ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ˇÌÛ‡ ˆ‡ ̇- ‡Î̇ “Ó‚‡ Ú‡ ÔÓÎË ˙Ú Ì‡ ÚÛ‰‡ Ë Ò 0,19 Ë ÒÓˆËÙ‚ Û‡Ë Ë ÔÛÌÍÚ‡ - ‰Ó ÚË͇ ≈ÏËÎ ‚‡. œ‰ 6,69% œ 2009 ˡ à ‚ËÊ

Amerika’da baþlayýp tüm dünyayý etkisi altýna alan küresel krizin faturasý her geçen gün büyüyor. Ülke ekonomileri küçülmede adeta birbiriyle yarýþýrken, dev þirketler de zarar üstüne zarar açýklýyor. 1929’da yaþanan ‘Büyük Buhran’dan sonraki en büyük kriz, milyonlarca kiþiyi iþsiz býraktý. Dünyada krizin olumsuz etkilerini görmek için rakamlara bakmak yeterli. Ülkelerin açýkladýðý kurtarma paketlerinin toplamý 13 trilyon 394 milyar dolara ulaþtý. Bu rakam, 3,6 trilyon dolarýn kül olduðu Ýkinci Dünya Savaþý’ndaki kaybýn yaklaþýk 4 katý. Toplam 5 trilyon dolarlýk destek paketi açýklanmasýna raðmen Amerikan ekonomisi son üç ayda yüzde 3,8 küçüldü ve son 25 yýlýn rekorunu kýrdý. Sayfa 5’te

INTERNAT IONAL NEW SPAPER

BULGAR www.zam

an.bg

IA

ÑÍÈÌ

Áðîé:

KÜLTÜR 09 EMEL ETEM, KÝLÝSE VE CAMÝ ONARIMLARINI ÝNCELEDÝ

ÊÀ: ÒÓÐÃÓ

Áåçðàáî òè ðåàêöèÿ öàòà íàðàñòâà ,ï íà ïàçà ðà íà òð ðåäâèæäàò ¡ óäà à: 17

Bu yýlýn aralýk ayýnda, beslenen hayvan baþýna verilmesi öngörülen teþviklerden ülke genelinde 13 bin hayvan çiftliði sahibinin yararlanmasý bekleniyor.

Õ‡ÒÚ˙Ô‚‡ Ú ÒÍÓÓ ÒÂÁÓÌ˙Ú Ì‡ ÒËÎÌË ÒÚË, ÙÂÌÓ‚ ‘ÓÏÛ· ÂÚ ̇ 1 ÔÂÌË ÒÚ‡Ó˜‡Í‚‡Ú Ò ÌÂÚ˙ Ú‡ ̇ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ.

2009

Ãîäèí

Bu yýl devlet bütçesinden besicilere 110 milyon leva ayrýldý. Bu yýl ilk kez koyun ve keçi sahiplerinin hayvan baþýna teþviklerden yararlanmasý bekleniyor. Büyük baþ hayvan için 180 leva, keçi ve koyun için ise 30 leva yardým verilecek. Teþviklerden yararlanabilmek için en az 5 inek veya en az 20 koyun ile keçi olmasý þartý aranacak. Yardýmlar Avrupa Komisyonu’nun onayýndan sonra ödenebilecek. Hayvanlarý Tespit ve Ýdentifikasyon Sistemi’nin hazýr olduðunu belirten Tarým Bakaný Valeri Tsvetanov, çiftçilere yardýmlarýn aralýk ayýnda ödenmesinin beklendiðini aktardý. Devamý Sayfa 2’de

Kriz, savaþ dönemindeki maliyeti dörde katladý

Русенска не е необ художничка: Любо ходимост , а нужд вта а

“Ó‚‡, ÍÓÂÚ Ó ÍÓˇÚÓ ÔË‚Î Ï ‚˙ÎÌÛ‚‡,  Í‡ÒÓÚ‡Ú‡ ˘‡ ıÓ‡Ú Ë „Ë Í‡‡ , ‡, ‚‰˙ıÌ ‰‡ ‰‡‚‡Ú Ó‚ˇ‚‡ „Ë ‡‡ „Ë , ‰‡ Ò ÓÚ‰‡ ‡ Ì ‰‡ ÔÓÎÛ˜ ‡‚‡Ú. ‚‡Ú Ë ‰‡ Ò ӷ˘‡ Ú.

Sliven

Ò ÅÍÃÈÍ

НОВ ИНИ

12

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Besicilerin, 100 koyundan 15 bin leva kazanmalarý mümkün

Àç ñúì ãîäèíè,èì íà 30 àì èçâèíåíèÿñâîèòå ! Õ‡È-„ÓΡ ÏÓ

¡ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡ ̇‡ÒÚ‚‡, Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‚ÁÂχ ÏÂÍË Ì‡ ÒÚ. 1-2 ‘ËÎÏË, Ò ÔË‚ÍÛÒ Ì‡ ÂÍ·χ ̇ ÒÚ. 1-4 » Ú‡ÚÍÓ‚ˆËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ! ̇ ÒÚ. 1-6

Лион Груп

Автогазови уредби & Aвто части

АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УРЕДБИ www.interbultrans.eu гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” 18, тел. (032) 644 628 www.autogasmarket.com, e-mail: info@autogasmarket.com

Office: Аp. 3, Еntrance B, Bl. 190, Housing Complex Trakia 4023 Plovdiv, Bulgaria, Tel.: +35932 621821 Fax: +35932 634778, GSM: +359889 521917 e-mail: interbultrans@hotmail.com

2900 Гоце Делчев; База: тел.: (0751) 60 905, GSM: 0887 51 17 75, факс: (0751) 60 550; Складове: Айтос – 0886 257 868, Смолян – 0889 529 305, Разград – 0886 662 151, Кърджали – 0887 759 414, Русе – 0887 789 161; e-mail: merkez@abv.bg, web: www.merkez-bg.com


2 Z A M A N HABERLER 23 - 29 MART 2009

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Besicilerin, 100 koyundan 15 bin leva kazanmalarý mümkün BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Daha önce ekim olarak belirtilen yardýmlarýn ödenme süresinin þimdi nerdeyse gelecek yýla býrakýlmasý, besicileri çileden çýkardý, fakat onlar yine de umutlu bir bekleyiþ içine girdi. Tarým ve Gýda Bakanlýðý’ndan edinilen bilgiye göre, 2010 yýlýnda 13 bin 400 besici teþvik primlerinden yararlanabilecek. Geçtiðimiz yýl devlet yardýmýndan ancak 4 bin besici yararlanabiliyordu. Þubat sonuna kadar çiftçiler, bölge tarým dairelerine besledikleri hayvan sayýsýný sundu. Buna göre ülke çapýnda besicilerin sadece yüzde 30’unun yardýmlar için baþvurduðu açýklandý. Koyun bakýmý canlanýyor

AB’nin düþük kriterleri yüzünden koyun bakýmý oldukça ilgi görüyor. Bir zamanlar Bulgaristan Avrupa’da insan baþýna düþen koyuna göre Ýtalya’dan sonra ikinci sýrada yer alýyordu. Þimdilerde eski deðerini kaybetmiþ gibi gözükse de AB teþvikleriyle koyun besiciliðinde yeniden canlanma bekleniyor. Eskiden Gabrovo’da 9 yýl küçük baþ hayvan bakýmýyla uðraþan Fatme Ýbrahim daha sonra 1995’de 50 koyunlu çiftlik kurmuþ. Sliven’e baðlý Ostra Mogila’da bugün 200 hayvan barýndýrýyor ve koyun bakmanýn kendi tabiriyle bir tutku haline geldiðini söylüyor. “Ben bu iþe o kadar alýþtým ki, sanki býrakamam gibi geliyor” diye belirtiyor. Eskiden kuzularý mart ayýnda doðurduklarýný, fakat son yýllarda araklýkta kuzulama yapýlmasýnýn daha karlý olacaðýnýn farkýna vardýklarýný aktarýyor. 130 kuzusu olduðunu söyleyen çiftçi, bunun 40 tanesini býrakarak sürüyü büyütme niyetinde olduðunu söylüyor. Çiftçilerin çýkarlarý için devletin çok büyük rolü olduðunu savunan Fatme Haným, önceden iþlenen arazi baþýna verilen teþviklerden yararlanamadýklarýný belirtiyor. 2010’dan itibaren besicilik sadece yerleþim yerleri dýþýnda yapýlacak

AB’nin yerleþim yerleri içinde hayvan yetiþtirilmemesi için tanýdýðý 3 yýllýk süre bu yýlýn sonunda doluyor. Gelecek yýldan itibaren hayvancýlýkla uðraþmak isteyenler köy dýþýnda çiftlik kurmak zorunda býrakýlabilecek. Fatme Ýbrahim, koyunlarýný evin bahçesinde 3 ayrý yerde barýndýrýyor. Eðer yasaðýn olduðu gibi yürürlüðe girmesi durumunda kendisinin yapabilecek bir þeyi olmayacaðýný, fakat yine de umudunu yi-

Hükümet, belediyelere projeler için yardým verecek

Ýsmail Aliev, koyun besiciliðinin 7 gün 7 gece hizmet gerektiren çok zahmetli ve zor bir iþ olduðunu belirtiyor. tirmediðini ve bakýlmasýna izin verileceðini, fakat devletten yardým alýnamayabileceðini savunuyor. ‘Bilmem hangisi ne kadar doðru, ama ben imkanlar el verdiði ölçüde koyun bakmaya devam edeceðim.’ sözlerine yer veren Ýbrahim, genç çiftçilere mali programlar açýldýðýna, 50 bin leva yardým alýnabileceðini, fakat bu paralarýn çiftliði yaptýktan sonra çiftçilere verileceðini aktarýyor. Hayatýnýn büyük kýsmýný koyunlarýn arasýnda geçiren 43 yaþýndaki Fatme Haným, köy dýþýnda bir proje yaptýrabilmesi için devletten yardým verilmesine ihtiyacý olacaðýný savunuyor. Ýsmail Aliev de kriterler doðrultusunda bir çiftliðin yapýlmasýnýn çok büyük miktarda harcama gerektireceðini savunuyor. Koyunlarýnýn köydeki son evden 500 metre uzaklýkta olduðunu söyleyen Aliev, bu durumun þartlara uygun olduðu zannýný taþýyor. Köy dýþýndaki bir çiftlik için 200 – 300 bin leva harcama gerektiðine deðinen Ýsmail Bey, bunun yapýlmasý için imkaný olmadýðýný, eðer ahýrlarýn 100 – 200 metre geriye çekilmesi isteniyorsa bunu yapmasýnýn zor olduðunu belirtiyor. Kazanmak için en az 100 koyun gerek

16 yýllýk öðretmen ve 7 yýllýk sürücü eðitmeni olan Ýsmail Aliev 380 koyun besli-

Belediyeler tarafýndan hazýrlanan ve halkýn yararýna olan projelerin hayata geçirilmesi için hükümet, belediyelere toplam 150 milyon levalýk yardýmda bulunacak. Bulgaristan Belediyeler Birliði’nin oturumuna katýlan Baþbakan Sergey Staniþev, devlet tarafýndan verilecek yardýmýn yerel yönetimler tarafýndan hazýrlanan projelere verilecek yardýmlarýn, iþçi çýkartýlmamasý ve yerel ekonomiye katký saðlanmasý için mümkün olduðunca fazla belediye tarafýndan kullanýlmasýnýn hedeflendiðini söyledi. Geçtiðimiz yýllarda belediyelere çeþitli yardýmlarda bulunduklarýný kaydeden Staniþev, bu yýlki mali durumun iyi olmasýndan dolayý belediyelere bazý desteklerin yapýlmasýný

yor. 1991 yýlýndan beri hayvancýlýkla ilgilenen Aliev, birkaç yýl öncesine kadar inek bakmýþ. O, 40 – 50 civarýnda büyük baþ hayvan çiftliðini 2004 yýlýnda býrakarak koyuna geçmiþ. ‘Ýnek zahmetli, masraflý ve bakýmý için birçok AB kriterlerinin yerine getirilmesi gerekiyor, ama kuzu kolay satýlýyor.” þeklinde deðiþimin sebebini açýklayan Ýsmail Bey, 5 yýl önce “Cigai” çeþidi 15 koyun satýn alarak baþlamýþ iþe. Hergün bizzat kendisi çýkýyor koyunlarý gütmeye. Çoban bulamamaktan þikayetçi olan Ýsmail Bey, “Çobanlar geliyor, ama fazla dayanmýyor, çabuk býrakýyorlar iþi. Ben de bu yüzden kendim ilgilenmek zorunda kalýyorum” diyen Aliev, çiftlik iþletmenin göründüðü kadar kolay olmadýðýna vurgu yapýyor. Yazýn saat 5’te kalktýktan sonra, akþam ancak gece 12 veya 01’de yatabildiðini, ayrýca koyunlar için 7 gün 7 gece hep tetikte olunmasý gerektiðinin de altýný çiziyor. 46 yaþýndaki çiftçi, koyunlar için 2 bin yonca ve 5 bin ot balyasý satýn aldýðýný belirterek devlet yardýmý verilmesi durumunda yem konusunda bir sýkýntý yaþamayacaðýný vurguluyor. Ýsmail Aliev 50 koyun sadece “ekmek parasý” diyerek daha fazla kazanmak isteyenlerin 100’den fazla koyun bakmasý gerektiði tavsiyesinde bulunuyor.

uygun gördüklerini kaydetti. Bugünkü durumun daha farklý olduðunu, ancak Bulgaristan’ýn ekonomik kriz risklerine karþý daha hazýrlýklý olduðunu dile getiren Staniþev þöyle devam etti: ‘Bizleri bütçe fazlalýðý ve mali rezervleri biriktirmekle suçladýlar. Ancak bunlar olmasaydý bir takým önlemler almamýz mümkün olmazdý. Geçtiðimiz yýl krize karþý önlem paketi hazýrladýk. Önlem paketinin ilk maddesi mali istikrarý saðlamaktý. Bu istikrar sayesinde kriz dönemlerinde mali rezervleri garanti altýna almýþ olduk. Bir diðer önlem maddesi de reel ekonomiyi desteklemekti. Bunun için her þirketin personelini iþten çýkartmamasý için mücadele veriyoruz.’ þeklinde konuþtu.

Velikden’den önce kuzular canlý kilosu 4 leva civarýndan satýlýyor, ama daha sonra 2, 50 levaya kadar düþüyor. 3 ay süresince saðýlan koyunlarýn sütü en fazla 1 levadan gidiyor. AB ve devletin ortak teþvikleri ile koyun sütü için litresine 25 stotinka verilmesi planlanýyor. Teþviklerle birlikte yýllýk kazancýnýz ne kadar olacak?

Örneðin 100 koyun besliyorsunuz. Bundan 100 koyun için devlet primi olarak toplam 3 bin leva yardým alýnabilecek. 150 kuzu elde ettiniz. 150 kuzunun kilogramý ortalama 3,5 levadan satýldýðýný düþünürsek ortalama 10 – 12 bin leva kazanýlýyor. Sütün litresi þimdilik bir çok yerde 70 – 80 stotinkadan alýnýyor, fakat 1,3 levaya çýkartýlmasý için istekler sürüyor. Bir koyunun ortalama 100 litre süt verdiðini kabul edersek toplam 10 ton süt elde edildiði takdirde ortalama 10 bin leva doðrudan süt satýþýndan, yaklaþýk 2 bin 500 leva da devlet teþviklerinden alýnabilecek. Böylece 100 koyunun size hem kuzusundan, hem de sütünden getirdiði yýllýk gelir miktarý 23 – 25 bin leva civarýnda olacak. Eðer yem ve diðer masraflarýn yýllýk ortalamasýnýn 8 bin leva olduðunu kabul edersek, net kazancýnýz 15 – 17 bin leva olacaktýr.

TEBRİK Arkadaþýmýz Hasan Hasan, geçtiðimiz hafta sonu dünya evine girmiþtir. Hasan Hasan ve muhterem eþini tebrik eder, her iki cihanda da aile saadeti dileriz.

Zaman


HABERLER Z A M A N 3 23 - 29 MART 2009

HABER TURU

Üniversite seçme telaşı şimdiden başladı FOTOÐRAF: TANER MEHMED

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Tercih kararsýzlýðý yaþayan adaylar, okumayý düþündükleri üniversiteleri ve bölümleri hakkýndaki bilgileri “Tanýtým Günleri” sergilerini ziyaret ederek, öðretim görevlileriyle doðrudan görüþerek, tercihlerini netleþtirme fýrsatý bulabiliyor. Üniversiteyi ziyaret edemeyecek durumdaki adaylar, üniversite tanýtým günleri sayesinde sergiye katýlan üniversite hakkýndaki bilgiyi doðrudan öðretim görevlilerinden alabiliyor, ayrýca sergide daðýtýlan broþürler sayesinde istedikleri tüm bilgilere ulaþabiliyor. Ayrýca bu sergilerde geniþ bilgi içeren ‘Üniversitelere Giriþ Uygulamalarý’ kitapçýðý da satýlýyor. Üniversitelerin internet sitelerinde, programlar, barýnma, sosyal ve kültürel imkanlar tüm detaylarýyla anlatýlýyor. Sitelerde ayrýca, adaylarýn tercihleri yaparken yol gösterici bölümler ve öneriler de yer alýyor. Plovdiv Paisiy Hilendarski Üniversitesi, lise sonunda yapýlan sýnav sonuçlarýný (Matura) kabul ettiðini açýkladý. Baþarýlý matura notu bulunan öðrenciler üniversitenin yaklaþýk 150 bölümüne baþvuru yapabilecek. Plovdiv Týp Üniversitesi maturalardaki Biyoloji ve Kimya notlarýný giriþ notunu oluþturan (Bal) bölümüne ekleyeceðini, ayrýca üniversiteye giriþ imtihaný uygulamasýnýn devam edeceðini duyurdu. Ziraat Üniversitesi, sýnav sonuçlarýný üniversiteye giriþ olarak kabul edeceðini açýklayan diðer bir kurum. Maturalardan elde edilen olumlu notlarýn üniversiteye giriþ notlarýyla eþit olduðunu duyuran kurum, 11 Nisan’dan itibaren de üniversiteye kabul için ön imtihanlar baþlatacak. Lise sýnavýndaki yabancý dil notu ise Ekonomi ve Turizm bölümlerine giriþ notu olarak kabul edilecek. Plovdiv Müzik ve Sanat Akademisi ve Gýda Teknolojileri Üniversitesi giriþ imtihaný uygulamasýna devam ediyor. Sofya Teknik Üniversitesi’nin þubesi olan Plovdiv Teknik Üniversitesi maturalarla yaklaþýk 54 bölüme girilebileceðini açýkladý.

Plovdiv’deki bazı üniversiteler ve yeni bölümler Plovdiv Paisiy Hilendarski Üniversitesi Plovdiv Paisiy Hilendarski Üniversitesi, yoðun ilgi nedeniyle Bulgarca - Türkçe Filoloji bölümü açacak. 2009 - 2010 eðitim yýlýnda hizmete girecek bölüm ile

Paralar bankamatikle yatýrýlacak

Ýnþaata 6 milyar yatýrým yapýldý

Plovdiv’de düzenlenen üniversitelerin “Tanýtým Günleri”nde, üniversite adaylarý tercih edecekleri üniversiteyi ve bölümü seçme imkaný buldu.

öðrencilerin komþu ülkelerin dil ve kültürünü daha detaylý bir biçimde öðrenme imkaný bulacaklarý kaydedildi. Türkçe Filoloji bölümünde ayrýca Ýngilizce, Rusça, Almanca veya Fransýzca dili de okutulmasý kararlaþtýrýldý. Böylece Türk dili toplam 5 farklý dil ile ortak okutulacak. Kabul edilecek öðrenci sayýsý da 20’den 45’e yükseltildi. Yeni açýlan bölümlerle fakültede eðitimi verilen bölüm sayýsý ise 25’e yükselmiþ oluyor. Bulgarca - Türkçe Dil bölümüne bu yýl içinde yaklaþýk 20 öðrencinin alýnmasý öngörülüyor.

Plovdiv Ziraat Üniversitesi Üniversitede þu bölümler bulunmaktadýr: Ziraat Fakültesi; Ziraatçilik, Bitki bioteknolojisi, Hayvancýlýk, Bitki Korumasý ve Zirai Ekoloji Fakültesi; Bitki Korumasý, Ekoloji; Ekonomi Fakültesi; Pazarlama ( Marketing ), Ýþletme Yönetimi ( Management) Ekonomi (Bu bölümde ingilizce eðitim 2007 - 2008 döneminde baþlatýlmýþtýr), Ziraat Ekonomisi, Tarým Fakültesi; Baðcýlýk, Tarým Mühendisliði, Tropikal ve Subtropikal Ziraat Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Turizmi, Turizm. Plovdiv Týp Üniversitesi Plovdiv Týp Üniversitesi Týp, Diþ ve Eczacýlýk, Saðlýk hizmetleri ve yardýmcý saðlýk personeli dallarýnda eðitim vermektedir. Dünya standartlarýnda gerekli olan bütün fakültelere sahip olan üniversite, öðrencilerine ülkenin en geniþ ve modern teþhis, tedavi, araþtýrma ve eðitim donanýmlý,

TAZİYE Sayýþtay Baþkan Yardýmcýsý ve 36. hükümet döneminde Meclis Baþkan Yardýmcýlýðý görevinde bulunan eski DPS milletvekillerinden KADÝR KADÝR Hakk'ýn rahmetne kavuþmuþtur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakýnlarý ve dostlarýna baþsaðlýðý dileriz.

Zaman

SOFYA DSK Bankasý müþterileri, banka hesabýna doðrudan bankamatikten para yatýrabilecek bir uygulamayý hayata geçirdi. Ýlk kez Sofya’daki dört þubesine para kabul etme makinesi yerleþtiren banka, müþterilerine zaman kazandýrmayý hedefliyor. Bulgaristan için yeni olan bu bankamatikler, 2 leva dýþýnda her türlü kaðýt parayý kabul ediyor. Yeni uygulama iki defada toplam 80 banknot aktarmayý mümkün kýlýyor. Para yatýrmak için herhangi bir ücret istenmezken, iþlem ayný anda hesaba dahil edildiðinden kiþi hemen yatýrýlan miktara sahip olabiliyor.

hastane merkezi olan St. Gerorgi Üniversite Hastanesi’nde öðretim vermektedir. Avrupa Týp Okullarý Birliði üyesi olan Plovdiv Týp Üniversitesi, kazandýðý Erasmus Lisansýyla her türlü uluslararasý bilim araþtýrmalarý, eðitim proje ve programlarý, öðretim görevlisi ve öðrenci deðiþimi projelerine katýlma imkanýna sahip bulunuyor. Üniversite son derece kalifiye ve öðretme kapasitesi yüksek olan öðretim görevlileri kadrosu da barýndýrýyor. Plovdiv Týp Üniversitesi’nde Týp Fakültesi; Diþ Hekimliði; Eczacýlýk; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon; Saðlýk Bakýmý gibi bölümler bulunmaktadýr:

Plovdiv Gýda Teknolojileri Üniversitesi Plovdiv Gýda Teknolojileri Üniversitesi, gýda bilimi, teknik ve teknolojileri alanýnda otoriteli ulusal eðitim ve bilim merkezidir. Gýda sanayi, biyoteknolojik üretimler, beslenme ve turizm, endüstriyel yöneticilik alanýnda ve ayrýca gýda ve biyoteknolojik sanayi için ýsý tekniði, makine inþaatý, cihaz inþaatý, makineler, cihazlar ve tesisler, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, otomatik bilgi ve yönetim tekniði alanýnda yüksek eðitimli kadrolar hazýrlamaktadýr. Üniversitede þu bölümler bulunmaktadýr Et ve süt teknolojileri; Tahýl, yem, ekmek ve tatlý teknolojisi; Konserve ve soðutma teknolojisi; Tütün ve tütün ürünleri teknolojisi; Yaðlar, eterik yaðlar, parfümeri ve kozmetik teknolojisi; Bio teknoloji; Makine ve cihaz yapýmý.

Geçtiğimiz yıl 184 çocuk evlatlık verildi Adalet Bakaný Miglena Taçeva, 2008’de toplam evlatlýk verilen çocuk sayýsýnýn 184 olduðunu söyledi. Evlatlýk edinme ile ilgili olarak ise geçtiðimiz yýl 1604 dilekçe incelendi. Yurtlarýnda kalan çocuklarýn sayýsý ile evlatlýk verilen çocuklarýn sayýsý arasýndaki farka da deðinen Taçeva, ‘Uluslararasý Çocuk Esirgeme Kurumu ve Uluslararasý Evlatlýk Dairesi’nin yoðun evraklar nedeniyle dosyalarýn hýzlý bir þekilde iþlenemediðini dile getirdi. Aile yasasýnda yapýlacak deðiþiklikler ile çocuklarýn yurtlara alýnma sürelerinin kýsalmýþ olacaðýný, ayrýca evlatlýk sürecinin ve aileleri tarafýndan terk edilen çocuklarýn kayýt iþlemleri süresinin de kýsalmýþ olacaðý kaydedildi. Bakan Taçeva, yasa deðiþikliði ile aileleri tarafýndan aranmayan çocuklarýn otomatik olarak evlatlýk verilecekler listesine kayýt olacaðýný, ailesinin buna izin vermemesi durumunda mahkemeye gidebileceðinin öngörüldüðünü kaydetti.

SOFYA Bayýndýrlýk ve Bölgesel Kalkýnma Bakaný Asen Gagauzov, inþaat sektöründe son yýllarda 6 milyar euro yabancý yatýrým yapýldýðýný söyledi. Blagoevgrad’daki iþ adamlarýyla görüþen Gagauzov, mali krizden dolayý bu rakamlarýn deðiþmesinin kaçýnýlmaz olduðuna deðindi. Turizme yatýrýmýn azalacaðýný, fakat þehir içi iskanýn artacaðýný belirten Bakan, Struma otobanýna ayrýlan Avrupa paralarýnýn Trakya otobanýna aktarýlma imkaný olmadýðýný da sözlerine ekledi.

Hasat için çiftçilere kredi imkaný DOBRÝÇ Yaklaþan hasat dönemi için çiftçilere 100 milyon levalýk kredi imkaný saðlandý. Ekonomi Bakan Yardýmcýsý Yavor Kumciev, Dobriç’te yaptýðý açýklamada, hasat için çiftçilere 100 milyon levalýk kredi imkaný saðlandýðýný, böylece krize karþý Kalkýnma Bankasý tarafýndan küçük ve orta ölçekli þirketler için ayrýlan 500 milyon levalýk yardým ile birlikte yardýmlarýn geniþlediðini söyledi. Tarým sektörünün, ülke ekonomisini kalkýndýracak lokomotif sektör olacaðýna deðinen Kumciev, bunun için faizlerin normal seviyede tutulmasý gerektiðini kaydetti. Birkaç hafta içinde yürürlüðe girecek uygulamanýn baþarýlý olmasý durumunda yýlýn ortasýnda yardým miktarýnýn 500 milyon levaya çýkartýlmasý öngörülüyor.

Saðlýðýmýzý her yerden görebileceðiz Her Bulgaristan vatandaþý, dünyanýn dört bir yanýndan kendi saðlýðý hakkýnda bilgiye anýnda ulaþabilecek. Saðlýk Bakanlýðý, Ulusal saðlýk portalý www.zdravenportal.bg’yi hizmete açtý. Hayata geçen siteye, hastalar kullanýcý adý ve þifresiyle giriþ yapabilecek. Site sayesinde her hasta kendi saðlýðý hakkýnda bilgi alababilecek, hangi ilaçlarý aldýðý ve kim tarafýndan tedavi edidliðini görebilecek. Þimdilik program sadece 40 bin memur için öngörülüyor. SOFYA

Etnik gerginlik yapanlara 4 yýl hapis Ceza Kanunu tasarýsýndaki deðiþikliðe göre, ýrkçýlýk ve etnik çatýþmaya sebep olan veya ýrk ayýrýmý yapanlara 4 yýl hapis ve 10 bin leva para cezasý verilmesini öngörülüyor. Meclisin ilk okumada kabul ettiði yenilikler arasýnda dini mabede hasar verenler de 4 yýl hapis cezasýna çarptýrýlabilecek. Hayvan dövüþü organize edenler 1 yýl, 18 yaþýndan küçüklerle kadýn ticareti yapanlara 8 yýl hapis cezasý verilecek. Hayvana eziyet edenlere ise 3 bin leva para cezasý kesilecek. Yabancýlarý illegal bir þekilde ülkede kar amaçlý barýndýranlar, 8 bin levaya kadar para cezasý alabilecek. SOFYA

Yaz saatine 29 Mart’ta geçiliyor SOFYA Yaz saati uygulamasýna 29 Mart’ta geçilecek. Bulgaristan Meteoroloji Enstitüsü’nden edinilen bilgiye göre, 29 Mart’ta saatler 03.00’da bir saat ileri alýnacak. Bu uygulama, güneþ ýþýðýndan daha fazla yararlanýlabilmesi için yapýlýyor.


4 Z A M A N HABERLER FOTOÐRAF: TANER MEHMED

23 - 29 MART 2009

Resmi nikah yapmayan koca tazminat ödeyecek Bulgaristan’da boþandýðý eski karýsýný evlenme vaadiyle Türkiye’ye getirip nikah yapmadan birlikte yaþayan kocayý 21 bin 667 TL’lik tazminata mahkum eden Çorlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin kararýnýn Yargýtay Üçüncü Hukuk Dairesince de onaylandý. Tekirdað’ýn Çorlu ilçesinde oturan Sacide D, Bulgaristan’da yaþadýðý sýrada 1987 yýlýnda boþandýðý kocasýnýn isteði üzerine 1993 yýlýnda Türkiye’ye gelerek yeniden birlikte yaþamaya baþladý. 13 yýl resmi nikah kýymadan Tahir D ile birlikte yaþayan Sacide D., 13 yýlýn sonunda kocasýnýn “Ben evimi satýyorum. Buradan gideceðim. Seninle birlikteliðimiz sona erdi” demesi üzerine 2006 yýlýnda Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtý. Mahkeme geçen yýl kocanýn 21 bin 667 TL tazminat ödemesine karar verdi. Tahir D, kararý temyiz etti. Yargýtay Üçüncü Dairesi, temyiz istemini yerinde görmeyerek yerel mahkemenin kararýný 19 Þubat 2009 tarihinde onayladý. Sacide D’nin avukatý Haþim Korkmaz, müvekkilinin bekar olarak geldiði Türkiye’de 13 yýl eski kocasýyla karý koca gibi yaþadýðýný anýmsatarak þunlarý kaydetti: “3 yýllýk yargýlama süreci sonunda Türkiye’de nikahsýz eþe takdir edilen en yüksek tazminat ortaya çýktý. Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi nikahsýz olarak yaþayan eþe 21 bin 667 TL tazminat ödenmesine hükmetti. Yargýtay bu kararý onadý. Türkiye’de aile baskýsý, toplum baskýsý, ekonomik ve sosyal nedenlerle çoðu gizli kalan, evlilik dýþý, karý–koca gibi sürdürülen iliþkilerin maðduru kadýnlara bir umut ýþýðý doðdu. Yeni Medeni Kanun’a göre uygulanan mal paylaþýmý, birlikte yaþayan çiftler için de geçerli. Bu karar Türkiye’de ilk olabilecek bir karardýr. Bu emsal karar Türkiye’de yenilik doðurdu.” Tekirdað, aa

DESIGN OUTDOOR INDOOR ADVERTISING www.imeldesign.net

Nejdet – Vildane Raþidovi çifti, el açmasý yufkadan kozanaða, tatlý - tuzlu kurabiyeden ev yapýmý baklavaya kadar geniþ bir yelpazede imal ettikleri ürünlerini Maviþ markasýyla piyasaya sunuyor.

Markalaþmak için alýn teri þart Ýmdat Kilar

Plovdiv

Bir firmayý açmak, bir ürünü üretmek kolaydýr, ama onlarý markaya dönüþtürmek zordur. Marka olmak emek ister, gayret ister, mücadele ister ve her þeyden önemlisi kaliteden taviz vermemeyi gerektirir. Bir günde marka olunmaz. Marka olmak için alýn terinizi, el emeðinizi ve göz nurunuzu yýllara akýtmanýz gerekir. Gece gündüz koþmanýz, yaðmur çamur demeden yürüyüþünüze devam etmeniz gerekir. ‘Baþarý tesadüf deðildir’ denir ya çok doðru bir söz. Markalaþmak hiç de sanýldýðý gibi kolay deðildir. Para ile de olan bir durum deðildir markalaþmak. Ýllaki yüreðinizi ortaya koymanýz gerekir. ‘Maviþ’ markasýnýn oluþum sürecini dinleyince bir ürünün aranýr ve bilinir haline gelmesinin sýrrý daha iyi anlaþýlýyor. El açmasý yufkadan kozanaða, tatlý–tuzlu kurabiyeden ev yapýmý baklavaya, geniþ bir yelpazede imalat yapýp Maviþ markasýyla piyasaya sunulan ürünlerin mütevazi

üreticileri Nejdet – Vildane Raþidovi çiftiyle ürünleri hakkýnda konuþtuk. Ürünlerindeki lezzetin sýrrý ise Türkiye’de kestane þekeri deyince akla gelen ‘Kafkas’ þekerlemeden geliyor. Ýþte size bir lezzetin öyküsü: Maviþ’in kuruluþ sürecini anlatýr mýsýnýz?

1992 yýlýnda kiralýk bir fýrýnda ekmek imalatý ile Maviþ firmasýný kurduk. Daha sonra yakýn dostumuz olan Bursa’daki Kafkas Kestaneleri’nin sahibi Atilla Tataveren’in teþviki ile kendi fýrýnýmýzý imal ettik. Taþ fýrýnýmýzý Isparta’dan gelen ustalarýmýz yirmi günde yaptý. Yeni fýrýnýmýza kavuþunca ekmek imalatýný býrakýp tatlý – tuzlu kurabiye, baklava, el yapýmý yufka, keþkül ve aþure gibi ürünleri imal etmeye baþladýk. Maviþ olarak üretim politikanýz nedir?

Her zaman kaliteye önem veriyoruz. Bunun için malzemeden kaçmýyoruz. Damak zevkine önem veriyoruz. Kimyasal katkýlar kullanmýyoruz. Her þeyin doðalýný kulla-

nýyoruz. Mesela asla süt tozu kullanmýyoruz. Bunun yerine taze süt kullanýyoruz. Kullandýðýmýz yaðlarda da katký malzemesi yok. Peki lezzet politikanýz?

Özellikle tatlýlarýmýzda Kafkas markasýnýn formülasyonunu kullanýyoruz. Yufkalarýmýzý piyasadaki yufkalardan ayýran nokta ise tamamen el emeðine dayanmasý. Elde açýp sonra piþirip vakumlayarak piyasaya sunuyoruz. Ürünleriniz daha çok hangi marketlerde satýlýyor?

Mega Marina, Sani ve Leksi gibi büyük marketlerde satýlýyor. Onun dýþýnda bayilerimizin olduðu þehirlerde onlarca satýþ noktasýnda da ürünlerimiz satýlýyor. Hangi þehirlerde bayileriniz var ve yeni bayilikler vermek istiyor musunuz?

Merkezimizin dýþýnda Plovdiv ve Sofya’da bayilerimiz var. Ürünlerimizi almak isteyenler ya bizden ya da bayilerimizden temin ediyor. Talep olmasý durumunda yeni bayilikler vermeyi düþünüyoruz.

автобусна линия СИЛИСТРА - ИСТАНБУЛ всеки ден СИЛИСТРА - ДУЛОВО - ИСПЕРИХ - РАЗГРАД - ШУМЕН ПАРТИЗАНИ - АЙТОС - ТЕРВЕЛ - ДОБРИЧ - ВАРНА - БУРГАС МАЛКО ТЪРНОВО - КЪРКЛАРЕЛИ - БАБАЕСКИ - ЛЮЛЕБУРГАЗ - ЧОРЛУ - СИЛИВРИ - АВДЖЪЛАР - ИСТАНБУЛ Бургас Силистра Варна (Полигр.) Добрич Шумен Дулово Исперих Разград Тервел

тел. (056) 844 708 тел. (086) 824 151 тел. (052) 730 834 тел. (058) 602 164 тел. (054) 864 417 тел. (086) 422 765 тел. (084) 314 735 тел. (084) 660 883 GSM 0894 388 832

GSM 0899 910 405 GSM 0894 388 829 АГ (052) 624 909 GSM 0894 388 826 GSM 0896 665 149 GSM 0894 388 825 GSM 0894 388 828 GSM 0896 665 147

www.enturtrans.com www.istanbulseyahat.com.tr


EKONOMÝ Z A M A N 5 23 - 29 MART 2009

Kriz, savaþ dönemindeki maliyeti dörde katladý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Avrupa ekonomisinin de bu yýl yüzde 2 küçülmesi bekleniyor. Çin, 668 milyar dolarlýk destek paketi açýklamasýna raðmen 20 milyon kiþi iþini kaybetmekten kurtulamadý. Amerikan hükümetinin 150 milyar dolar destek verdiði sigortacýlýk devi AIG, 99,3 milyar dolarlýk zararla ekonomi çevrelerini þaþkýna çevirdi. Dünyanýn en zengin ekonomileri arasýnda yer alan Rusya’da geçen ay 300 bin kiþi iþini kaybetti. AB’de ise yýl sonuna kadar 3,5 milyon kiþinin iþini kaybetmesi bekleniyor. Macaristan’da sadece son üç ayda 100 bin kiþi iþinden oldu. ABD’li Citigroup, tek seferde 52 bin kiþiyi iþten çýkardý. Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO), yýl sonuna kadar 20 milyon kiþinin daha iþini kaybedeceði tahmininde bulunuyor. Ünlü dolar milyarderi George Soros, dünya finansal sisteminin etkili biçimde parçalandýðýný, krizin yakýn dönemde çözümünün görünmediðini belirtiyor. Soros’a göre dibin yakýnýnda herhangi bir yerde olunduðuna dair bir iþaret yok. Amerika’da önceki yýl konut piyasa-

Techno mebel Tarih: 23.03.2009 - 29.03.2009 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý marangozluk ürünleri ve marangozluk makineleri fuarý Organizatör: Bulgarreklama

Dünyayý etkisi altýna alan ekonomik krizin etkisi günden güne artýyor. Bir çok ülkenin bu yýl küçülme veya büyümenin sýfýr olarak gerçekleþmesi bekleniyor. Krizden çýkýþ için ülkeler kurtarma paketleri açýklýyor. Ülkelerin açýkladýðý kurtarma paketlerinin toplamý 13 trilyon 394 milyar dolara ulaþtý. Bu rakam, 3,6 trilyon dolarýn kül olduðu Ýkinci Dünya Savaþý’ndaki kaybý dörde katladý. sýnda baþlayan ve finansal piyasalarýn ardýndan reel kesime sýçrayan dalgalanmayý Birleþmiþ Milletler ‘yüzyýlýn krizi’ olarak deðerlendiriyor. IMF’ye göre de son yaþanan ekonomik kriz, dünya ekonomisinin 1929 buhranýndan bu yana karþýlaþtýðý en tehlikeli þok. Krizle baþ edebilmek için merkez bankalarý koordineli olarak faizleri düþürmesine raðmen dev ekonomiler peþ peþe durgunluða girdi. Dünya Bankasý’nýn raporuna göre 2008 sonu itibarýyla yüzde 2,5 olmasý beklenen yýllýk büyüme 2009’da eksi yüzde 0,9 olacak. Bu durum bütün ülke ekonomilerini olumsuz etkileyecek. Dünyanýn anlý þanlý bankalarýný yerle bir eden kriz, tüm finansal sektörlerin çok büyük zararlar yaþamasýna sebep oldu. Sadece ABD ve Kanada’nýn finans sektöründe yaþadýðý zarar 763,5 milyar dolarý buldu. Tüm bu geliþmeler olurken, bankalarýn ka-

Stroyko 2000 Tarih: 25.03.2009 - 31.03.2009 Yer: Sofya NDK Konu: Mimarlýk, inþaat ve ev dekorasyonu ürünleri fuarý Organizatör: Mini Art

mulaþtýrýlmasý da son dönemde sýkça dile getirilen bir diðer konu.

Borçlar ürkütüyor Dünya ekonomilerini finans sektöründen vuran küresel kriz, ülkelerin borç rakamlarýný da artýrdý. IMF ve IMD World Competitiveness Yearbook’un 2008 verilerine göre dünya ekonomileri borç içerisinde yüzüyor. Toplam kamu ve özel sektörün yabancýlara olan borcunu gösteren ‘dýþ borç sýralamasýnda’ dünyanýn en büyük ekonomisi Amerika baþý çekiyor. ABD’nin 12 trilyon 250 milyar dolar toplam dýþ borcu bulunurken, bu ülkeyi 10 trilyon 450 milyar dolar toplam dýþ borçla Ýngiltere izliyor. Almanya’nýn borcu 4 trilyon 489 milyar dolarý bulurken, Fransa’nýn borcu da 4 trilyon 396 milyar dolar. Türkiye ise 247,1 milyar dolarlýk toplam dýþ borç stokuyla dünya sýralamasýnda 23. sýrada. Ercan Baysal, Ankara

Pçelomania Tarih: 27.03.2009 - 29.03.2009 Yer: Dobriç Konu: Arýcýlýk ve bal ürünleri fuarý Organizatör: Dobriç Fuarý

Tsvetna Prolet Tarih: 01.04.2009 - 05.04.2009 Yer: Plovdiv Konu: Çiçek, dekoratif süs bitkileri ve bahçe bakým gereçleri fuarý Organizatör: Plovdiv Fuarý

FOTOÐRAF: ERKAN TUNCA

Ýþsizlik yüzde 8’e yükselebilir Ekonomik kriz nedeniyle, ülke genelindeki iþsizlik oranýnýn bahar sonunda yüzde 8’e yükselebileceði kaydedildi. Çalýþma ve Sosyal Politika Bakaný Emiliya Maslarova, kriz ortamýnda iþsizliðin yavaþ yavaþ artacaðýný, insanlarý yönlendirmeye hazýr olunmasý gerektiðini söyledi. Tahminlerin tutmasý durumunda bu artýþýn son yýllarda yaþanýlan en büyük iþsizlik artýþý olacaðýný savunan Maslarova, þubat ayýnda iþsizlik oranýnýn yüzde 6,69 olarak gerçekleþtiðini aktardý. Yýllardan beri iþsizlik oranýnýn düzenli olarak azaldýðýný, ancak 2008’in sonlarýnda bu oranda hafif artýþlar gözlenmeye baþladýðýný vurgulayan Bakan Maslarova, uzmanlarýn bu yýlki iþsizlik oranýnýn çift haneli rakamlara ulaþabileceði yönünde görüþ bildirdiðini, hükümetin tahminlerinin ise yüzde 7 ila yüzde 7,8 arasýnda gerçeklemesininin beklendiðini kaydetti. Bu yýlýn ocak ayýnda 8 bin 500 kiþi iþten çýkartýlýrken önümüzdeki aylarda da bazý sektörlerden yüzde 20 oranýnda iþten çýkartýlmalarýn beklendiði ifade edildi. Ýstihdamdan en fazla etkilenen sektörler arasýnda metalurji, inþaat, dikiþ atölyeleri ve ulaþým yer alýyor. Ýstatistik Enstitüsü verilerine göre, 2008’de toplam iþsiz sayýsý 199 bin 700 olarak kaydedildi. Daimi iþsiz sayýsý 103 bin 400. Çalýþmak isteyen ancak aktif olarak iþ aramayanlarýn sayýsý ise 150 bin. Ekonomi Servisi

FUAR TAKViMi

Enerji Fuarý Tarih: 06.04.2009 - 08.04.2009 Yer: Sofya NDK Konu: Yenilenebilir enerji sistemleri, klimalar, ventilatörler. Organizatör: Via Expo

Bulgaristan Ýnþaat Haftasý Ýnterior Tarih: 24.04.2009 28.04.2009 Yer: Sofya Inter Expo Fuar Merkezi Konu: Ýnþaat malzemeleri ve onarým gereçleri fuarý Organizatör: Bulgarreklama

Üniversiteli gençler, ‘Kariyer 2009’ ile kariyer hedefliyor

FoodTeh

Üniversitede okuyan ve kariyer yapmak için þirket arayýþý içinde olan öðrenciler ile staj programlarý için üniversite gençlerine imkan sunan iþverenlerin bir araya geldiði Kariyer 2009 fuarý Sofya’da baþladý. Bu yýl sekizincisi düzenlenen Kariyer 2009 fuarý dokuz þehirde gerçekleþtirilecek. Sofya’da gerçekleþtirilen fuara 85 þirket katýlýrken, diðer þehirlerde yapýlacak fua-

Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý

ra 110 þirketin katýlmasý bekleniyor. Katýlan þirket sayýsýnda kriz nedeniyle geçen yýla oranla yüzde 15’lik düþüþ gözlendi. Geçen yýl düzenlenen kariyer fuarýný 90 bin öðrenci ve genç ziyaret ederken 18 bin 500 öðrenci iþverenlerin sunduðu imkanlardan yararlandý. Gençler, fuara gelerek þirketlerin staj programý ve istihdam imkanlarý ve þartlarý konusunda bilgi alabiliyor.

Fuar, JobTiger TigerSelect, Devlet Yönetim Bakanlýðý ve Nestle Bulgaria tarafýndan organize ediliyor. Kariyer 2009 fuarý, 23 Mart’ta Varna’da; 25 Mart’ta Sviþtov’da; 30 Mart’ta Veliko Týrnovo’da; 1 Nisan’da Ruse’de; 6 Nisan’da Blagoevgrad’da; 8 Nisan’da Plovdiv’de; 13 Nisan’da Burgas’da ve 15 Nisan’da Stara Zagora’da gerçekleþtirilecek. Erkan Tunca, Sofya

Tarih: 12.05.2009 17.05.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý gýda ürünleri ve teknolojileri fuarý

MebelTeh Tarih: 12.05.2009 17.05.2009 Yer: Plovdiv Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý mobilya ürünleri, inþaat malzemeleri ve makine teknolojileri fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý


23 - 29 MART 2009

YORUM

Çok uzaklarda iki göz var, hep aðlar Bir anne var çok uzaklarda; yal- raplý olduklarýný hiç kimseye nýz ve garip; dertli ve yaralý; göz- belli etmeyi istemezler. Kendi leri sabah – akþam hep ufukta. gözleri ve aklý arkada kalsa da; Buna raðmen umudunu hiç yi- baþkasýnýn gözleri ve aklýnýn tirmemiþ, çok ama çok ümitli. arkada kalmasýna gönülleri razý Bir anne aðlýyor çok uzak diyar- olmaz. Bazen de öyle olur ki, bir çýðlýk atarak, larda; o yüksek mi hem kendileri hep yüksek daðlarýn arde etrafýnda olan indýnda; ah o yollar! sanlarý aðlatýrlar. Daðlar, yol verin. Bulutlar yolu gösterin. Bir anne aðlýyor “Evladým nerede” Bir anne aðlýyor diye. Onun kalbi bir sessizce orada; bir ÝDRÝS güvercin kalbi gibi an aklý baþka yerlere ALÝ tir tir titrer her olay gitti; gözleri nemkarþýsýnda. Aman lendi; içten gele gele i.ali@zaman.bg “evladýma, sevdiklebir “ahh” çekti. “Bir… Kuþ”. Sonra da “Kanat- rime ve dostlarýma bir þey olurlansam” dedi. O zaman önün- sa” diye. Kötü bir rüya görür; deki yüksek daðlara baktý “Þu gece yarýsý kalkar, sabahýn olyüksek daðlarý kuþ olup uçarak masýný bekleyemez. Sabah güaþsam; o uzak ve yabancý di- neþin ilk ýþýnlarýyla birlikte o da yarlara bir gitsem ve gidebil- sarýlýr telefona. Saat sabahýn 5'i. Bir yerlerde telefon çalýyor. sem” diye içinden geçirdi. Bir anne neden ve niçin aðlar; Karþý taraftan bir ses “Alo aloobir kendi, bir de Yaradan bilir o o… Kimsiniz? “Benim annen izdýrap dolu kalbi. Böyle dolu bir evladým” diye kýsýk bir ses ceanne kendi için aðlamaz. Aðlasa vap verir. “Nasýlsýn oðlum?” aðlasa sevdikleri için, evladý için Sað ol anne iyiyim. Bir þey mi ve ötedeki ateþ korkusundan oldu? “Yok evladým, sadece öydolayý aðlar. Çoðu zaman o ses- lesine aradým. Sesini duydum sizce ve gecenin o karanlýðýnda, ya daha iyi oldum. Tamam, eviçini Rabbine dökerek, dua ede- ladým þimdilik hoþça kal” diyerek inler ve aðlar. rek evladýnýn sesini duyarak rüAnneler hep bir ney gibi ses- yanýn etkisinden kurtulmaya sizce aðlarlar; onlar hep içten çalýþýr. Ardýndan da tüm duyaðlar; içleri aðlasa da yüzleri et- gularýyla bunlara þükür eder. rafa karþý hep güller saçar; ýzdýO bir annedir… Ne kadar o-

nun evlatlarý onu istemeler, arayýp sormasalar ve sevmeseler de. Fakat o onlara karþý hiçbir zaman güzel duygularýný yitirmemiþ ve bedduada da bulunmamýþtýr. O bir þefkat kahramanýdýr. Þefkat sevgiden her daim üstündür. Sevgi karþýlýk ister. Ama þefkat karþýlýk beklemez. Ýþte anneye de þefkat duygusu verilmiþ ve evlatlarýna vermiþ olduðu tüm emeðinden dolayý hiçbir þey beklemez. Hani derler ya “Bir anne kýrk evlat bakar da, kýrk evlat bir anneye bak(a)maz”. Evet, o çok uzaklarda iki göz var her daim birilerini bekler; onlar her zaman buðulu ve nemli; O iki göz hiç dur durak bilmezler hep ama hep aðlarlar. Sevdiklerinden ayrýlýnca aðlarlar; kavuþunca da sevinç gözyaþlarýyla dolarlar. Görünüþte göz aðlamasa da kalp aðlar. Asrýmýzýn Mevlana’sýnýn sözleriyle noktalayalým yazýmýzý. “ Ýçinde hararet olanýn gözünde yaþ olur; aksine gözler çöller gibi kupkuru kimselerin içlerinde hayat yoktur. Ve ötede her aðlamanýn kýymeti, ah u efgan edenin duygu ve düþünce ufkuna göre deðerlendirilir” Gözyaþlarýnda ab–ý hayat vardýr; can vardýr; canlýlýk ve etrafýný yeþertmek gibi bir sýrrý vardýr.

104 adým teorisi Baþarý için ne kadar çalýþmak yük bir binanýn çok dik merdiyeterlidir? Birçok insanýn soru- venine týrmanmaya benzer. En nu çalýþmadan baþarýlý olmayý alt katta yukarý çýkmaya talip obeklemektir. Aslýnda dünyanýn lan çok olur. Büyük bir kalabalýk bize sunduðu sorun daha de- aþaðýda sahanlýkta bekler. Çok rindir. Çünkü çalýþmak da bizi az kiþi birinci kata ulaþmak için baþarýlý kýlmaz. Çagerekli çabayý gösterir lýþmanýn da ölçüleri ve yukarý doðru çýkar. vardýr. Kiþisel gözAþaðýda bin kiþi varlemlerim, bu gibi sa, birinci katýn sakonularda insanlahanlýðýnda en çok 20 rýn ölçülemez sýfatkiþi vardýr. Bir üst kalarla çalýþma iþini ta ise en çok beþ kiþi MELÝH tanýmlamayý tercih çýkar. Çünkü merdiARAT ettiðini gösterdi. ven iyice dikleþir... Ýlk "Hiç çalýþmamak, sahanlýkta bekleyenm.arat@zaman.com.tr tembellik yapmak, ler yeterli çabayý gösaz çalýþmak, biraz çalýþmak, ça- termezler. Aþaðýda homurdanýr lýþmak ve çok çalýþmak" ifade- ya da kendi aralarýnda eðlenir leri insanlarýn çalýþma konu- dururlar. Gözünü yukarýdan asunda yaygýn ölçüleriydi. Fakat yýrmadan gayret edenlerse kübu ölçüler nesnel ölçüler deðil- çük yönetici azýnlýðýn olduðu di. Kiþiden kiþiye deðiþiyordu. yere doðru yükselirler." Ekip arkadaþlarýmýzdan MehYine de soru açýkta kalýyor: met Önal, bir konferansýn so- Baþarý için ne kadar çalýþmak nunda katýlýmcýya bir soru sor- gerekiyor? Baþarý için gerekli muþ; "Bunca deneyiminizden çalýþma düzeyi nedir? Bu sorusonra baþarýlý olmak için ne tav- nun cevabýný bulmak için ölçüm siye edersiniz?". Katýlýmcý þöyle yapmak gerekiyor. Þimdi bu kocevap vermiþ. Kelimesi kelime- nudaki kiþisel gözlemlerimi sine dedikleri deðil ama anlam paylaþýyorum. olarak aktarýyorum. "Baþarý büAyný özel öðretmenden ders a-

lan iki öðrenci var. Ayný sýnava hazýrlanýyorlar. Öðretmen, "bu sýnavý kazanmak için günde yüz soruyu çözmek yeterli" diyor. Ortalama bir öðrenci 80 soruyu çözerek sýnava hazýrlanýyor. Öðrencilerden biri, öðretmenin dediðini yapýyor. Her gün 100 soru çözüyor. Diðeri ise 100 soruyla yetinmiyor ve her gün 104 soru çözüyor. Bunlar ilkokul öðrencileri ve ek olarak dört soru yapmak acýtýyor; zor geliyor; ama çocuk bu acýya katlanýyor. Sonuçlar açýklandýðýnda öðretmenin teorisinin doðru olmadýðý ortaya çýkýyor. Çünkü çocuklardan 104 soru yapan sýnavý kazanýyor; ama günde 100 soru yapan kazanamýyor. Dünya rekoru kýran sporcularýn neredeyse tamamýnýn ortak özelliði, en iyi sporcular günde 6 saat antrenman yapýyorsa, dünya rekoru kýranlar günde en az 7 saat çalýþýyorlar. Baþarý için yapýlmasý gereken 100 madde varsa, onlarý yapacaðýz; ayrýca dört madde daha yapacaðýz. Garantili bir sonuç, ölçülebilir gereklerin tamamýndan fazlasýný yaptýðýmýz zaman elde ediliyor.

ZAMAN 06

Dur ve düþün Yaþlý kadýn bir antika dükkânýndan aldýðý yüzyýllýk fincaný özene bezene salonun vitrinine yerleþtirdi. Fincanýn þekli ve üzerindeki iþlemeler onun bir sanat harikasý olduðunu gösteriyordu. Ödediði fiyatý hatýrlayýnca, hayýr hiç de pahalýya almamýþtý bu sanat harikasýný. Hayranlýkla seyretmeye devam ediyordu bu sanat harikasýný; birden bire fincan dile gelip kadýna dedi ki “Bana hayranlýkla baktýðýnýn farkýndayým. Ama bilmelisin ki ben normal bir fincan deðildim. Yaþadýðým sýkýntýlar beni bu hale getirdi. Kadýn hayret etti ve de çok þaþýrmýþtý. Ne diyeceðini bilemedi. Çünkü önündeki kahve fincaný konuþuyordu. Kadýn kekeleyerek: Nasýl anlayamadým? Diyebildi. Kahve fincaný þöyle söze devam etti: “Demek istiyorum ki, ben bir zamanlar çamurdan ibarettim. Bir sanatkâr beni aldý, ezdi, dövdü ve yoðurdu. Çektiðim sýkýntýlara yeter artýk dur dayanamýyorum” diye baðýrmak zorunda kaldým. Ama “Usta sadece gülümsedi ve daha deðil” dedi. Sonra “Beni alýp bir tahtanýn üzerine” koydu. Burada ben döndükçe baþýmda döndü. Sonra tekrar ustaya seslendim “Lütfen beni bu þeyin üstünden kurtar, artýk dönmek istemiyorum”. Ama usta bana bakýp gülümsüyordu” Henüz deðil” dedi. Beni aldý ve fýrýna koydu; kapýyý kapatýp ýsýyý artýrdýkça artýrdý ve onu içerden fýrýnýn penceresinden görebiliyordum. Aklýmdan bir an olsun “Bu beni yakarak öldürecek” diye geçti. Fýrýnýn duvarlarýna vurmaya baþladým “Kurtar beni” diye haykýrýyordum adeta. Lütfen izin ver buradan çýkayým. Ama nafile. O tekrar gülümseyerek “Daha deðil” dedi. Tam bir saat sonra fýrýnýn kapýsýný açtý ve beni oradan çýkardý. Ancak ondan sonra rahat nefes alabildim, Hatta keyfime diyecek yoktu. Masanýn üzerine koydu ve bir fýrça ile bir boya getirdi. Boyalý firça ile bana dokunmaya baþladý. Fýrça her tarafýmda geziniyordu ve bu arada ben gýdýklanmaya baþladým. Lütfen usta “Yapma gýdýklanýyorum” dedim se de onun cevabý aynýydý “Henüz deðil”. Sonra nazikçe aldý yine fýrýna doðru gitmeye baþladýk. Korkudan ölecektim. Tekrar fýrýna sokma lütfen diye baðýrdým. Fýrýný açýp beni içeri iteleyip kapaðý kapattý, ýsýyý öncekinin iki katýna çýkardý. Fýrýnýn içi sanki ateþten bir gömlek gibiydi. Bu sefer beni gerçekten “Yakýp kavuracak” diye düþündüm. Pencereden bakýp ona yalvardým fakat o “Daha deðil” diye cevap verdi. Tam o sýrada her þeyden umudumu kesmiþken ustamýn yanaklarýndan bir damla gözyaþýnýn yuvarlandýðýný gördüm. Son nefesimi “Veriyorum” diye düþünmüþken kapak açýldý ve ustanýn nazik elleri beni çekip dýþarýya çýkardý. Dýþarýda o havaya hasret kaldýðým serinliðe kavuþtum. Usta beni yüksekçe bir yere koydu ve þöyle dedi: “Kendine bir bakmak ister misin?”. Ona “Evet” dedim. Sonra bir ayna getirdi ve önüme koydu, gözlerime inanamýyordum tekrar tekrar baktým. Bu “Ben miyim” dedim kendi kendime. Ama ben “Sadece bir çamur parçasýydým” dedim ustama. “Evet, öyle idin bu hale gelinceye kadar” ve ekledi “Senin acý ve sýkýntý olarak gördüðün þeyler seni böyle mükemmel hale getirdi. Eðer ben seni bir çamur iken alýp iþlemeseydim kuruyup gidecektin. Seni alýp tezgâhta iþlemeseydim, sýcak fýrýna sokmasaydým, fýrçalarla seni boyamasaydým hayat boyu çamur olarak kalacaktýn; sana asýl güç kuvvetlik veren ikinci sefer fýrýna vermekle kazandýn. Þimdi arzu ettiðin her þey var üzerinde” diye cevap verdi. Ve ben kahve fincaný olarak þu sözleri gayri ihtiyari olarak söylemiþ oldum: “Ustam sana güvenmediðim için beni affet; seni yanlýþ tanýmýþ ve bilmiþim; bana zarar vereceðini düþündüm bir an; beni benden fazla sevip iyilik yapacaðýný fark edemedim; bir anda boþ bulundum, beni bir sanat harikasý yapacaðýný akýl edemedim. Benim “Sýkýntý ve acý” diye gördüðüm þeyleri bana verdiðin için sana teþekkür ederim “ diyerek ustama mukabelede bulundum. Usta fincana “Allah insaný þekillendirir. Yeter ki çiledeki hikmeti ve ondaki güzellikleri görebilsin” diyerek son nasihatini vermiþ oldu. Her þeyin bir hayat hikâyesi vardýr. Benim hayat hikâyem de iþte böyle tamamlandý. Her sýkýntýyý bir olma olarak görmeliyiz. Sonuç ne olursa olsun bizler de “Kahrýn da hoþ, lütfün da hoþ” demesini bilmeliyiz ve onun lütfüne mazhar olmaya çalýþmalýyýz. Nevzat Yüksel ( isikadam88@hotmail.com)


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 23 - 29 MART 2009

Ünlü bebek þampuaný ile ilgili rapor kafa karýþtýrdý Osman Erol

Pekin, Cihan

Saðlýk ürünleri konusunda ABD merkezli dünyaca ünlü Johnson&Johnson’ýn bebek þampuanlarý Çin’deki büyük marketlerin raflarýndan indiriliyor. Amerika’da Campaign for Safe Cosmetics laboratuvarýnda yapýlan testlerde Johnson&Johnson markalý bebek þampuanlarýnda kansere sebep olan maddeler bulunduðu belirtiliyor. Yapýlan testlerde kansere sebep olan zararlý kimyasallar bulunmasý iddialarýnýn ardýndan Çin Shanghai merkezli Nonggongshan Supermarkets Corp, pazartesi gününden itibaren raflarýndan Johnson&Johnson ürünlerini kaldýrdýðýný açýkladý. Çin’in doðusunda 3 bin 500 market zincirine sahip Nonggongshang’ýn kalite kontrol departmaný müdürü Gan Pingzhong, “Müþterilerimize karþý sorumlu olmalýyýz. Raflarýmýzdan söz konusu ürünleri kaldýrdýk. Bu ürünleri, saðlýklý olduklarý ispatlanana kadar da satýþýný yapmayacaðýz.’’ dedi. Johnson & Johnson’ýn çocuk banyo ürünlerinde kanserojen karýþým bulunduðunun ABD’deki baðýmsýz kurum olan Campaign for Safe Cosmetics tarafýndan tespit edilmesinin ardýndan Çin’deki internet sitelerinde halk bu konuyu tartýþmaya baþladý. Campaign for Safe Cosmetics, 22 þirketin 48 ürününde 1,4 dioksin ve 28 üründe de formaldehit testi yapmýþtý. Bu ürünlerden 17’sinde hem 1,4 dioksin hem de formaldehit bulunduðu tespit edilmiþti. ABD endüstri kurumlarýndan The Personal Care Product Council ise bebek þampuanlarýndaki buluntu seviyesinin “az miktar” ya da “çok düþük”, güvenlik sýnýrýnýn da altýnda olduðunu bildirdi. Ancak tüm bunlara raðmen Çin’de aileler, bebek þampuaný, losyon, cilt kremi ve cilt bezi ürünleri konusunda endiþeli.

Firma masraflarý ödedi Ülkenin güneybatýsýndaki Chengdu þehrinde bir anne, Johnson&Johnson’ýn uyku öncesi kullanýlan yað ürününü kullandýktan sonra 1 yaþýndaki bebeðinin cildinde kýzarýklýk ve leke oluþtuðunu ileri sürdü. Firma ise bu durumun bir alerjiye benzediðini ve farklý vücut yapýsýnýn sonucu olabileceðini, kalite problemi olmadýðýný açýkladý. ABD’li þirket, bu çocuðun medikal masraflarý için 637,81 yuan (93,4 dolar) para ödedi. Çinli internet sitelerinden “ifeng’’ de yapýlan ankete göre 10 bin ailenin yüzde 40’ý ilgili firmanýn bebek ürünlerini kullanýyor. Bunlarýn yüzde 69,4’ü söz konusu ürünleri almayacaðýný söylerken, yüzde 65,5’i de bu ürünlerin zararlý kimyasallar içerdiðine inandýðý belirtildi. Çin’deki medya kuruluþlarýnýn haberlerinden sonra Çin Kalite Kontrol Kurumu’nun adý geçen ürünlerle ilgili araþtýrma baþlattýðý bildirildi.

1,4 dioksin AB’de yasak Dioksan toksik nefroza sebep olabilen kimyasal madde olarak biliniyor. Zehirlenme durumlarýnda böbrek kalsiyum oksalat kristalleri oluþuyor. Hayvanlarda kansere sebep olan Formaldehit ve 1,4 dioksan, ABD Çevre Koruma Ajansý tarafýndan insanlarda muhtemel kansere sebep olan maddeler listesinde bulunuyor. Formaldehit ayrýca bazý çocuklarýn derilerinde kýzarýklýk ve lekelenmelere sebep oluyor. ABD’de formaldehit ve 1,4 dioksinin limitini düzenlemeye iliþkin bir standart bulunmuyor. Formaldehitin Japonya ve Ýsveç’te bebek ürünlerinde kullanýlmasý yasak. 1,4 dioksin de Avrupa Birliði’nde yasak.

Johnson&Johnson þirketi yaptýðý açýklamada, eser miktarda rastlanan bileþiklerin ürünlerin güvenilirliðini etkilemeyeceðini öne sürdü.

Johnson&Johnson: Rapor, ürünlerimizin güvenilirliðini yanlýþ deðerlendiriyor Bebek temizlik ürünlerinin ünlü markasý Johnson&Johnson, Güvenli Kozmetik Raporu Kampanyasý’nýn (Campaign for Safe Cosmetics) ürünlerinin güvenilirliðini yanlýþ nitelendirdiðini öne sürdü. Amerika’da Campaign for Safe Cosmetics laboratuvarýnda yapýlan testlerde Johnson& Johnson markalý bebek þampuanlarýnda formaldehit kimyasalý ve 1,4 dioksan bulunduðu ve bu maddelerin kansere sebep olduðu belirtiliyordu. Gazetemize açýklama yapan Johnson&Johnson þirketi, “Güvenli Kozmetik Raporu Kampanyasý tarafýndan eser

miktarda saptanan bileþikler, ürünlerimizi bebekler için daha yumuþak ve bakteri ürememesi açýsýndan güvenilir yapan iþlemlerin sonucu olarak ortaya çýkmýþ olabilir.” dedi. Firma, FDA ve dünya çapýndaki diðer ülkelerin eser miktarlardaki bu seviyeleri güvenli olarak deðerlendirdiðini ve ürünlerin satýldýklarý tüm ülkelerde yasal düzenleme gereklerini karþýladýðýný ifade etti. Güvenli Kozmetik Raporu Kampanyasý’nýn ürünlerinin güvenilirliðini yanlýþ nitelendirdiðini, ürün bileþenlerinin güvenilirliðini deðerlendiren bilim adamlarý ile hükümet birimlerinin fikir birliðini etkileyerek gerçeðe aykýrý beyanlarda bulunduðunu öne süren Johnson&Johnson, raporun anne-babalarý gereksiz yere endiþelendirdiðini iddia etti.

Formaldehit nedir? Ürünlerin bozulmasýný önleyicidir. Sýva, duvar kâðýdý, tekstil, boya, mobilya, vücut bakým ürünü, deterjan, et, balýk, sucuk, yað ve aþýlarda kullanýlýr. Aroma ve emülgatör türü bütün katký maddelerine bozulmayý önleyici olarak katýlýr. 40 yýldýr böylesine geniþ bir alanda kullanýlan formaldehit, kuvvetli mutajen ve alerjenler arasýnda yer alýr ve ödem, kronik rinit, bronþiyal astým, alerjik gastrit, kolit ve aþýrý duyarlýlýða neden olabilir. Aþýrý duyarlýlýk bir sonraki formaldehit etkileþiminde daha þiddetli bir reaksiyon verebilir. Formaldehit, mide özsuyu ile reaksiyona girdiðinde kanserojen bir madde oluþturur. Burun kanseri, akciðer kanseri, beyin kanseri ve lösemiye yol açabilir. (Gerçek Týp, Dr. Aidin Salih)


8 Z A M A N AHLAK 23 - 29 MART 2009

En güzel isimler

Hayatınızı iktisatla mı, israfla mı yaşıyorsunuz?

Allah’a mahsustur

Esma Yolcu

Kircali

bu Hureyre’den (r.a.) rivayet olunan bir hadiste Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) buyuruyor ki: Muhakkak ki Allah’a mahsus doksan dokuz isim vardýr. Her kim bu doksan dokuz ismi ihsa ederse (ezberleme ve sayma) cennete girer, sonsuz saadete ulaþmýþ olur.

E

ER-RAHMAN (Bütün yaratýlmýþlar hakkýnda hayýr ve rahmet irade buyuran, sevdiðini sevdiðine ayýrt etmeden sýnýrsýz nimetler veren) Allah (c.c.) rahmet sahibidir. Bütün eþyayý, kainatý ve içindekileri rahmetiyle yaratmýþ. Suçlu – suçsuz, imanlý – imansýz, kendisine itaat eden – etmeyen hiç ayýrt etmeden herkese sýnýrsýz nimetler sunuyor. Kullarýna merhamet ediyor. Allah (c.c.) merhamet duygusunu biz kullarýna da vermiþ. Bizler, sevdiklerimizden birinin sýkýntý çektiðini duysak, onun sýkýntýsýný, ýzdýrabýný paylaþýrýz. Bu sýkýntýnýn giderilmesi için ona yardým etmeye çalýþýrýz. Onun sýkýntýsý maddiyat ise borç verir, baþýna bir kaza gelmiþ ise teselli etmeye çalýþýr, onun için Allah’tan (c.c.) sabýr diler, dualar ederiz. Ne zaman ki, onun acýsý diner, biz de o zaman rahatlarýz. Yoksa sadece acýmak hiç bir iþe yaramaz. Biz elimizden geleni yapmaya çalýþmalýyýz, elimizden gelen bir þey yok ise dua etmeliyiz. Peygamber efendimiz sav bir hadisinde buyuruyor ki: Kim darda kalmýþ olana kolaylýk gösterirse, Allah (c.c.)’da kendisine dünyada ve ahirette kolaylýk gösterir. Hz. Ebubekir (r.a.) da diyor ki: Olgun kiþi affetmeyi, borç iyilik etmeyi farz olarak kabul eder. Yine Peygamber efendimiz sav baþka bir hadisinde buyuruyor ki: Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Merhamet bize verilen en büyük nimetlerden biridir. Merhametli insan, küçüklerini sever, büyüklerini sayar, hürmet gösterir. Ýhtiyaç sahiplerine yardýmcý olur. Bu konuda Peygamber efendimiz sav bizi þöyle uyarýyor. Büyüklerine saygý göstermeyen küçüklerine merhamet etmeyen bizden deðildir. Allah (c.c.) Kur’an–ý Kerim’de buyuruyor ki: Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik yapýn, insanlara güzel söz söyleyin.

En güzel isimler Allah’a mahsustur. Öyleyse O’na onlarla dua ediniz.

(Bakara 83) Baþka bir ayette de: Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz þeylerden yiyin, þeytanýn izini takip etmeyin. Þüphesiz ki o sizin için apaçýk bir düþmandýr. (Bakara, 168) Allah (c.c.) biz kullarýný yaratmýþ peygamberler göndermiþ, kitaplar indirmiþ. Bu kitaplarda bizlere doðru yolu göstermiþ. Haramý helali bildirmiþ, fakat yapýp yapmamakta serbest býrakmýþ. Kim zerre kadar iyilik yaparsa karþýlýðýný kim de zerre kadar kötülük ya-

parsa onun cezasýný çekeceðini belirtmiþ. (Zilzal, 7–8) Allah (c.c.) kullarýna karþý o kadar merhametli ki bizim yapacaðýmýz bir iyilik veya güzel bir amel karþýsýnda bize on, yüz, yediyüz hatta bin sevap vereceðini vaadediyor. (Oradaki samimiyetimize göre). Oysa ki bir kötülüðün karþýlýðý olarak bir ceza veriyor. Yapmayý düþünüp, isteyip de yapamadýðýnýz bir iyilik için bile bize bir sevap yazarým diyor. Bu da Rabbimizin büyüklüðünü, kullarýna karþý ne kadar lütufkar olduðunu gösteriyor. Peygamber efendimiz (s.a.v.)’de çok merhametli imiþ. Bir þey istendiðinde asla yok demezmiþ. Kendi ihtiyacý olduðu halde elinde ne varsa ihtiyaç sahiplerine verirmiþ. Yaþlýlarýn, çaresizlerin yardýmýna koþar, yetimlerin baþýný okþarmýþ. Peygamber efendimiz (s.a.v.): Yetimin baþýný okþayanýn Cennet’te iki parmaðýnýn birbirine olan yakýnlýðý gibi kendisine yakýn olacaðýný bildirmiþtir. Rabbim, sen sonsuz rahmet ve bereketini bizden esirgeme! Sen’in gibi merhametli olmayý bizlere de nasip eyle ki Sen’in ahlakýnla ahlaklanalým.

Doğruluk nereye götürür? Ýbn Mes’ud (ra) rivayet ediyor: Resulullah (sas) buyurdular ki: “Sýdk insaný birr’e (Allah’ý razý edecek iyiliðe) götürür, birr de cennete götürür. Kiþi, doðru söyler ve doðruyu arar da sonunda Allah’ýn indinde sýddýk (doðru sözlü) diye kaydedilir. Yalan da kiþiyi haddi aþmaya götürür. Haddi aþmak da ateþe götürür. Kiþi yalan söyler ve yalaný araþtýrýr da sonunda Allah’ýn indinde yalancý diye kaydedilir.”

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 23 Pazartesi 24 Salý 25 Çarþamba 26 Perþembe 27 Cuma 28 Cumartesi 29 Pazar

Ýmsak 4:46 4:44 4:42 4:40 4:38 5:36 5:34

Güneþ Öðle 6:24 12:41 6:22 12:40 6:21 12:40 6:19 12:40 6:17 12:39 7:15 13:39 7:14 13:39

Ýkindi 16:04 16:05 16:05 16:06 16:06 17:07 17:07

Akþam Yatsý 18:47 20:10 18:48 20:12 18:49 20:13 18:51 20:14 18:52 20:16 19:53 21:17 19:54 21:18

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.

Soru: Ýsrafta ve iktisatta kim gibi yaþamalýyýz? Cevap: Geçmiþte bu konularda örnekler vermiþ, Bediüzzaman Hazretleri’nin bir tarifinden hareketle toplumdaki iki türlü yaþayýþa dikkati çekerek demiþtim ki: – Çevremizde iki türlü yaþayýþ örneði vardýr. Biri, israfçý azýnlýk örneði, diðeri de iktisatlý çoðunluk örneði. Þayet israfçý azýnlýða özenir, onlarýn bol harcamalý israflý hayatýný örnek alýrsanýz ömür boyu þikâyetçi olursunuz hayatýnýzdan. Çünkü israfçý azýnlýðýn belli bir sýnýrý AHMET yoktur. Hangi israflý haÞAHÝN yata ulaþsanýz, onun da ötesinde bir baþka israflý a.sahin@zaman.com.tr hayatý göreceksiniz. Böylece baþkalarýnýn israflý hayatýna imrenerek tüketeceksiniz ömrünüzü. Kaldý ki, israfçýlarýn tekerlemesi çoðunlukla: –Ver Allah’ým ver, kulun haram helal demez yer! þeklinde oluþmaktadýr. Siz böyle diyemezsiniz. Siz ancak: – Ver Allah’ým ver, kulun sadece helal yer! diyebilirsiniz. Helal kazanç ise israfta harcanamaz. Efendimiz’in (sas) iþaretiyle: Bize sevad–ý azama uymak yakýþýr. ‘Aleyküm bissevad–il azam!’ Yani mütevazý halk çoðunluðunun yaþadýðý iktisatlý hayatý örnek almak gerekir!. Bize yakýþan hayat, halk çoðunluðunun yaþadýðý israfsýz iktisatlý hayat. Aslýnda bu da bir baþlangýç olur tam sünnet olan tek çeþit yemekli hayata ulaþmak için. Bu konudaki örneðimizi de þöyle arz etmiþtim geçen yazýlarýmda: Ýslam’ýn büyük halifesi Hz. Ömer’in huzuruna giren Ahnef bin Kays, halifenin israftan uzak mütevazý sofrasýný görünce der ki: –Ey müminlerin emiri, halife olduðunuz halde de tek çeþit yemekle mi yetiniyorsunuz? Örneðini hiç þaþýrmayan halife soruya þöyle cevap verir: –Elbette halife olduktan sonra da tek çeþit yemekle yetiniyorum. Çünkü, benden önceki halife Hz. Ebu Bekir de tek çeþit yemekle yetiniyordu. Onun örnek aldýðý Allah Resulü de tek çeþit yemekle yetiniyordu. Þöyle devam eder: –Bizler örneklerini unutmayan kimseleriz. Sen bu soruyu örneklerini yitirip de kim gibi yaþayacaklarýný bilemeyenlere sor! Sözünü þöyle baðlar: – Ey Ahnef unutma! der, sofradaki helal ise hesabý var, haram ise azabý!. Ýþte bizim unutmadýðýmýz örneklerimizi böyle sýralamamýz mümkündür. Efendimiz (sas) Hazretleri þöyle bir bakýþ açýsý da verir bize: –Maddi konularda hep kendinizden aþaðýda olanlara bakýn. Böylece ekonomik açýdan sizden aþaðýda olan nicelerini görecek, hayatýnýzdan þikâyet deðil þükür duygusu duyacaksýnýz. Ne var ki, ahir zamanda böyle bakmayýp da, israfçý azýnlýðý örnek alan ailelerin çýkacaðýný da haber veren Efendimiz buyurur ki: –Öyle bir zaman gelecek ki, aile reisinin felaketini, hanýmý ve çocuklarý hazýrlayacaktýr. Ýhtiyaç olmayan þeyleri (israfçý azýnlýða bakarak) ihtiyaç sanýp isteklerini çoðaltacaklar, bunca istekleri helal kazançla karþýlamaya gücü yetmeyen aile reisi de harama yönelmeye kendini mecbur sanacak. Böylece çocuklarý babalarýnýn, hanýmý da beyinin harama düþmesine sebep olacaklar! Ýþte bu hatýrlatma da israfçý azýnlýðý örnek almanýn tehlikesine dikkatimizi çekerek bizi uyarmaktadýr. Bu hatýrlamalardan sonra soruyu artýk kendi nefsimize sorabiliriz: –Kimi örnek alarak yaþýyoruz? Ýsrafçý azýnlýðý mý, iktisatçý çoðunluðu mu? Þimdi örneðimizi düþünme sýrasý bizde!


KÜLTÜR Z A M A N 9 23 - 29 MART 2009

Emel Etem, kilise ve cami onarýmlarýný inceledi Kriçim

Cami ve Kiliseyi yakýndan inceledi

Belediye’deki görüþmelerin ardýndan camiye geçen Emel Etem ve beraberindeki heyet, burada kalabalýk bir grup tarafýndan karþýlandý. Kriçim Camii Ýmamý Ersin Ahmed tarafýndan karþýlanan Emel Etem, cami hakkýnda ayrýntýlý bilgi aldý. 1827 yýlýnda kurulan Kriçim Camii, geçtiðimiz yýl saðlanan yaklaþýk 90 bin leva yardýmla tamamen onarýldý. Kendisini görmeye gelen genç ve yaþlý halkla yakýndan ilgilenen Emel Etem, birçoðu ile sohbet etti, büyüklerin ellerini öptü. Camiden ayrýlmadan önce de özel yapýlan baklavadan tattý. ‘Sv. Sv. Damyan ve Kuzma’ kilisesi önünde Hristiyan cemaati tarafýndan karþýlanan Emel Etem, kilise

görevlisi Papaz Miroslav Kolarov’un öncülüðünde kilise hakkýnda bilgi aldý. Kilise’nin bu yýl kuruluþunun 130. yýlý olduðuna deðinen Miroslav Kolarov, ‘Sizlerin sayesinde kilisemizi onarabildik, umarým sizin gibi vatandaþýný düþünen insanlar çoðalýr.’ þeklinde konuþtu. Cami ve Kilise þehirde hoþgörü örneði

Kriçim kasbasýndaki cami ve kilise vatandaþlar tarafýndan uzlaþma ve höþgörünün sembolu olarak gösteriliyor. Kilise’nin yapýmýnda Türk ve Bulgar halk birlikte omuz omuza çalýþmýþ. Kilise’nin bahçesinde halen akan çeþme de bunun bir delili. Çeþmenin kitabesi korunmuþ ve üzerinde yapýldýðý 1863 yýlý net bir þekilde okunuyor. Kilise ve cami görevlileri genç neslin dini bilgilerle aydýnlanmasý için kurslar düzenliyor.

FOTOÐRAFLAR:TAHÝR MUEVLU

Baþbakan Yardýmcýsý Emel Etem, Kriçim kasabasýna giderek yoðun yaðmurdan etkilenen ve onarýmý yapýlan kilise ve camiyi ziyaret etti. Olaðanüstü Haller Bakanlýðý’nýn Plovdiv bölgesindeki toplam 76 mekan için bir milyon 200 bin leva kaynak saðladýðýný açýklayan Emel Etem, Kriçim kasabasýndaki cami ve kilisenin de 2007 yýlýndaki yoðun yaðmurlardan zarar gördüðünü ve bu mekanlarýn onarým ve bakýmý için yaklaþýk 180 bin leva kaynak saðlandýðýný bildirdi. Bakanlýðýn 2008 yýlýnda yaklaþýk 19 milyon leva harcadýðýný ifade eden Etem, bunlarýn, sosyal kurumlar, kreþler, okul ve

dini mekanlara harcandýðýný bildirdi. Olaðanüstü Haller Bakanlýðý’na binlerce yardým baþvurusu yapýldýðýna dikkat çeken Emel Etem, ‘Maalesef bakanlýðýn bütçesi sýnýrlý, bizler bütün talepleri karþýlayamýyoruz, fakat kreþ, çocuk parklarý, ibadethaneler ve okullar gibi toplumu yakýndan ilgilendiren mekanlar bakanlýðýmýzýn öncelik listesinde yer almaktadýr’ dedi. Olaðanüstü Haller Bakanlýðý’nýn yaklaþan bahar mevsimiyle meydana gelebilecek kar erimeleri ile ilgili her türlü önlemi aldýðýna deðinen Etem, “Yerel yönetimler kanunlara riayet ederek doðal afetleri önlemek için kurulan mobil ekiplerin yüzde 50’sini mutlaka temin etmelidir. Çünkü böyle gruplarýn bulundurulmasý ani bir doðal afete müdahale edebilir.” dedi.

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Taner Mehmed

PAKÝZE

AHMET

İlk Türkçe roman 46 yıl önce yayınlanmıştı Bulgaristan’da yayýnlanan ilk Türkçe roman ‘Gün Doðarken’ ay sonunda 46 yaþýna basýyor. Sabri Tata’nýn yazarý olduðu romanýn eskiden çok okunan bir roman olduðunu söyleyen Tsar Kaloyon’ýn Ahmet Þerif Kütüphanesi Müdürü Pakize Ahmet, romanýn yeni yetiþen gençler tarafýndan yeterince tanýnmadýðýný söyledi. 30 Mart 1963 yýlýnda yayýnlanan eser, Narodna Prosveta yayýnlarýndan çýkmýþ. Yayýnlandýðý yýllarda büyük bir ilgi gören romanýn yazarý þimdilerde Türkiye’de yaþýyor. Tsar Kaloyan’da yetiþmiþ iki büyük aydýndan olan Sabri Tata’nýn roman, öykü, oyun ve çevirilerinden oluþan çok sa-

yýda eseri bulunuyor. Tsar Kaloyan’da yetiþen bir diðer aydýn ise meþhur þair Ahmet Þerif. Okuma evine onun ismi verilmiþ. Okuma evi eski olduðu için yýkýlýp yerine yenisi yapýlýyor. Belediye Baþkaný Ahmed Ahmedov inþaatýn en kýsa zamanda bitirileceðini söyledi. Kütüphene ise geçici olarak baþka bir yere taþýndý. Zengin bir kitap kaynaðýna sahip olan kütüphaneye halkýn yoðun ilgisinden dolayý müdür Pakize Ahmet oldukça memnun. Özellikle öðrencilerin okumaya karþý ilgi duymasý ve kütüphanenin devamlý ziyaretçilerinin olmasý kütüphaneyi yenilemedeki en büyük etken olmuþ. Tahir Muevlu, Razgrad

Ünlü besteci Kiril Ýkonomov ilk kez kendi repertoarýný bir semfoni orkestrasýyla canlandýrdý. Klasik müzik üzerine yapýlan konser, eþi ve þarkýcý Maya Neþkova solist olarak katýldý. Konser Sofya Senfoni Orkestrasý eþliðinde gerçekleþirken, gösteriden elde edilen gelirler “Utre za vseki” Vakfý’na baðýþlandý.

DUYURU Fountain dergisinden makale yarışması Türkiye’de, Ýngilizce olarak yayýnlanmakta olan Fountain dergisi dünya çapýnda bir makale yarýþmasý baþlatmýþtýr. Yarýþma bütün dünyadaki üniversite mezunu ya da öðrencilerine açýktýr. Ýngilizce olacak makalenin 1500 ve 2500 kelime arasýnda yazýlmasý gerekmektedir. Daha az veya daha çok kelimeden oluþan makaleler kabul edilmeyecektir. Makaleler bilim, kültür, sanat, sosyal bilimler, bölge ve felsefe, teknoloji ve saðlýk konularýnda yazýlabilecek. Yarýþma 30 Mart 2009’da sona erecektir. Bütün baþvurular http://www.fountainmagazine.com/essaycontest internet sitesi üzerinden yapýlacaktýr. Yarýþmada birinci olana 2 bin dolar, ikinci olana 1500 dolar ve üçüncüye de bin dolar para ödülü verilecektir. Kazananlar 15 Mayýs 2009’da açýklanacaktýr.


10 Z A M A N SPOR 23 - 29 MART 2009

SPOR TURU Yüzmede dünya rekoru kýrýldý INGILTERE Ýngiliz yüzücü Joanne Jackson, bayanlar 400 metre serbestte yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Ingiltere'nin Sheffield kentinde düzenlenen yüzme yarýþlarýnda mücadele eden Jackson, 4:00,66'lik derecesiyle bayanlar 400 metre serbestte yeni dünya rekorunu kýrdý. Eski rekor, 4:01,53'lük zamanýyla Ýtalyan Federica Pellegrini'ye aitti. 800 metre serbestte olimpiyat þampiyonu ve dünya rekortmeni Rebecca Adlington'u geçerek, altýn madalyaya ulaþan Jackson, yarýþtan sonra yaptýðý açýklamada, hala þokta olduðunu, yaptýðý dereceye inanamadýðýný belirtti.

Bayan hakemden beþ kýrmýzý kart MACARISTAN Macaristan Üçüncü Futbol Ligi'nde Badacsonytomaj – Celldömök maçýný yöneten kadýn hakem Katalin Kulcsar, karþýlaþmanýn bitiþ düdüðünün ardýndan gösterdiði 5 kýrmýzý kartla bir rekor kýrdý. Celldömök takýmýnýn baþkaný, hakemin, 3 nizami gollerini iptal ettiðini savunarak, "90 dakika sonrasýnda hakeme 'Neden gollerimizi iptal ettin?' diye sorduk. O da 3 futbolcumuza, antrenör ve hocamýza kýrmýzý kart gösterdi.'' deðerlendirmesinde bulundu.

Türk takýmlarýnýn çalýþtýrýcýlarý Anadolu'dan Turkcell Süper Lig'de görev yapan 17 teknik direktör arasýnda Anadolu hakimiyeti dikkati çekiyor. Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Saðlam'ýn istifasýnýn ardýndan, Süper Lig'de mücadele eden takýmlardan Fenerbahçe hariç 16'sýnda yerli çalýþtýrýcýlar görev yapýyor. 14'ü Anadolu kentlerinde, 2'si Ýstanbul'da, 1'i de Madrid'de dünyaya gelen, Süper Lig'in patronlarýndan sadece Luis Aragones ile Ýstanbul'da doðan Bülent Korkmaz ve Abdullah Avcý, Anadolu doðumlu deðil. Süper Lig'in patronlarýndan sadece Bülent Korkmaz ve Abdullah Avcý doðduklarý þehrin takýmlarýnýn baþýnda sahaya çýkýyor. Madrid doðumlu olan Aragones, Fenerbahçe'yi, Ýzmir doðumlu iki teknik direktörden Mus-

Türkiye'deki Turkcell Süper Lig'inde görev yapan teknik adamlar arasýnda Anadolu hakimiyeti öne çýkýyor. Ligteki takýmlar arasýnda Fenerbahçe hariç 16'sýnda yerli çalýþtýrýcýlar görev yapýyor. tafa Denizli Beþiktaþ'ý, Ersun Yanal ise Trabzonspor'u çalýþtýrýyor. Sakarya doðumlulardan Bülent Uygun Sivasspor'u, Aykut Kocaman ise Ankaraspor'u çalýþtýrýyor. Süper Lig'de görev yapan 17 teknik direktörden 5'i daha önce Denizlispor'da, 3'ü Bursaspor ve Gençlerbirliði'nde görev aldý. Ersun Yanal, Rýza Çalýmbay, Giray Bulak, Erhan Altýn ve þu anda Denizlispor teknik direktörlüðünü yapan Mesut Bakkal da önceki sezonlarda Denizlispor'da görev yapan isimler arasýnda. Bülent Korkmaz, Samet Aybaba, Erhan Altýn bir dönem Bursaspor'u, Mesut Bakkal, Ersun Yanal ve Bülent Kork-

En çok taraftar Galatasaray'da! ISTANBUL AGB Nielsen Media Research, 15 bin kiþiyle yaptýðý taraftar araþtýrmasýnýn sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, Türkiye'de en çok taraftara sahip kulübün Galatasaray olduðu saptandý. Her 10 kiþiden 6'sýnýn takým tuttuðu belirlenirken, 'taraftarlarýn yüzde 39,3'ü Galatasaray'ý, yüzde 32,1'i Fenerbahçe'yi, yüzde 17,8'i Beþiktaþ'ý tutuyor' sonucuna ulaþýldý. Ayrýca, en fazla genç taraftara sahip olan takým da Galatasaray.

Bulgar oyuncular çeyrek finale kaldý ANTALYA Antalya'da düzenlenen tenis turnuvasýnda Tihomir Grozdanov ve Valentin Dimov, rakiplerini yenerek çeyrek finale adýný yazdýrdý. Rakibi Cimeon Ývanov'u yenen Grozdanov, çeyrek finalde Ukraynalý tenisçi ile karþýlaþacak. Dimov ise Fransýz rakibini yenerek, çeyrek finalde Ukraynalý Ývan Sergeev ile karþýlaþacak. Karþýlaþmalar sonucu 2'þer puan alan Grozdanov ve Dimov, 290 dolar para ikramiyesi de kazandý. Turnuvayý kazanan oyuncuya ise 10 bin dolar para ödülü verilecek.

2018 ve 2022 için FIFA'ya 13 teklif 2018 veya 2022 dünya kupalarýný düzenlemek için 4'ü ortak olmak üzere, 13 ülke resmen adaylýk baþvurusunda bulundu. FIFA, Avustralya, Ýngiltere, Endonezya, Japonya, Meksika, Katar, Rusya, Güney Kore ve ABD'nin tek baþýna, Belçika ve Hollanda ile Ýspanya ve Portekiz'in ise ortak ev sahipliði için baþvuruda bulunduðunu bildirdi. FIFA Yönetim Kurulu, iki kupaya ev sahipliði yapacak ülkeleri, 2010 Aralýk ayýnda açýklayacak. ISVIÇRE

Lyubo üç maçta üç galibiyet aldý SOFYA ÇSKA'da teknik direktörlük görevine getirilen Lyubo Penev, oynanan üç maçta üç galibiyet alarak baþarýsýný gösterdi. ÇSKA oynanan maçlarda 9 gol atarken sadece bir gol yedi. Geçtiðimiz yýl eski teknik direktör, Aleksandýr Tomov ile takýmýn çýkarlarý arasýnda kalmýþtý. Takýmýn yeni sahibi olan Titan yöneticileri, teknik direktörü serbest býrakarak tüm çýkar iliþkilerine son verdi. Bu nedenle takýmda tam yetkiye sahip olan Lyubo'nun baþarýsý ortaya çýktý. Özellikle hücumlarda etkili olan takým, üç maçta 29 gol pozisyonunun dokuzunu gole çevirebildi.

Mustafa Denizli

Bülent Korkmaz

Bülent Uygun

Kadýköy rüyasý erken bitti, Galatasaray kupaya veda etti Bu sezon Kadýköy'de oynanacak UEFA Kupasý'nda finale uzanmayý hedefleyen Galatasaray, avantajlý çýktýðý Hamburg karþýsýnda elenmekten kurtulamadý. Almanya'da rakibiyle 1–1 berabere kalan Sarý–Kýrmýzýlýlar, Ali Sami Yen'de Kewell ve Baros'un golleriyle 2–0 öne geçti. Üç dakika içinde Guerrero'nun 2 ve Oliç'in golüne engel olmayan Cim Bom, çeyrek finale adýný yazdýramadý ve maç 2–3 sona erdi. Büyük fedakârlýk örneði göstererek iðneyle sahaya çýkan Galatasaray'ýn yýldýz futbolcusu Arda Turan, Hamburg karþýlaþmasý sonrasý taraftarlardan özür dilerken, bu þekilde elenmenin çok üzücü ol-

duðunu söyledi. Galatasaray Kulübü Baþkaný Adnan Polat, takýmýnýn UEFA Kupasý 4. turunda Almanya'nýn Hamburg takýmýna elenmesine çok üzüldüðünü kaydetti. Artýk Turkcell Süper Lig'e konsantre olmalarý gerektiðini ifade eden Polat, “Yapacak birþey yok. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda final oynamayý ve UEFA Kupasý'ný tekrar kaldýrmayý çok isterdik. O geride kaldý. Þimdi dönüp lige konsantre olmamýz lazým” diye konuþtu. Oynanan maçlarýn ardýndan W.Bremen, Marseille, Dynamo Kyiv, Shakhtar Donetsk, Udinese, Hamburg, PSG ve Manchester City çeyrek finale çýkan takýmlar oldu.

Ersun Yanal

maz da Gençlerbirliði'ni çalýþtýran teknik adamlar arasýnda yer alýyor. Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar arasýnda 14 kez ile en fazla takým çalýþtýran isim Giray Bulak olurken, Bulak'ý 10 ayrý takým çalýþtýran Gençlerbirliði'nin teknik direktörü Samet Aybaba izliyor. 1991 yýlýnda profesyonel takým antrenörü olarak Trabzonspor'da teknik direktörlük kariyerine baþlayan Bulak, aradan geçen 18 yýlda sýrasýyla Çaykur Rizespor, Zonguldakspor, Karabükspor, Vanspor, Aliaða, Sakaryaspor, Konyaspor, Trabzonspor, Antalyaspor, Elazýðspor, Denizlispor, Ankaraspor, Sakaryaspor ve Manisapor'da görev aldý. Bulak, sadece Konyaspor'da iki ayrý dönemde görev yaptý. Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones de 9 kulüp takýmý ile birlikte Ýspanya Milli Takýmý'nda da görev yaptý. Süper Lig'in baþarýlý temsilcilerinden Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Ankaragücü'nün teknik direktörü Hakan Kutlu ve Hacettepe'nin teknik sorumlusu Ergün Penbe ise göreve baþladýklarý kulüplerde yollarýna devam ediyorlar. Ligde görev yapan teknik direktörler arasýnda en fazla takým deðiþtiren ikinci isim olan Samet Aybaba, Kayseri Erciyesspor, Ankaragücü, Gaziantep ve Gençlerbirliði'nde farklý sezonlarda 2'þer kez görev almasýyla dikkati çekiyor. aa

Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarý final kuralarý çekildi Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarý final kuralarý, Ýsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Avrupa Þampiyonlar Ligi çeyrek ve yarý final kuralarýna Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United olmak üzere 4 takým Ýngiltere'den, Barcelona ve Villareal olmak üzere Ýspanya'dan 2 takým, Almanya'dan Bayern Münih ve Portekiz'den Porto katýldý. Çeyrek final ilk maçlarýnýn 7 – 8 Nisan'da oynanacaðý devler liginde, rövanþ karþýlaþmalarý 14 – 15 Nisan'da yapýlacak. Yarý final ilk karþýlaþmalarý 28 – 29 Nisan, rövanþlarý 5 – 6 Mayýs tarihlerinde yapýlacak. Final maçý ise 27 Mayýs'ta Roma Olimpiyat Stadý'nda oynanacak. Kura çekiminde Avrupa Þampiyonlar Ligi çeyrek ve yarý final eþleþmeleri þöyle oluþtu:

Çeyrek Final: Villareal CF ...................Arsenal FC Manchester United ......FC Porto Liverpool FC..................Chelsea FC FC Barcelona................FC Bayern Münih

Yarı Final: Manchester United ....FC Porto galibi Villareal CF .................Arsenal FC galibi FC Barcelona....FC Bayern Münih galibi Liverpool FC................Chelsea FC galibi


EÐLENCE Z A M A N 11 23 - 29 MART 2009

Bunlarý biliyor musunuz?

 

Eltime Gidiyom Yeni ilçe olan bir köye trafik ýþýklarý yeni konmuþ, ýþýklarýn altýnda bir polis bekliyor ve halkýn ýþýklara uymasýný saðlamaya yani bir çeþit trafik eðitimi vermeye çalýþýyormuþ. O sýrada, bakmýþ ki; bir kadýn, elinde tuttuðu çocuðuyla, kýrmýzý yanarken karþýya geçiyor. Hemen seslenmiþ : -Haným, haným! Nereye? Kadýn dönüp : -Výy! demiþ. Sana ne? Eltime gidiyom.

        

Bu kýrmýzý kart sezonu kapattýrdý. (Futbolcunun mezartaþý) Yokuþ aþaðý 5. viteste indim ya ölsem de gam yemem (Þoförün mezartaþý) 01110010010111010101110 (Bilgisayar programcýsýnýn mezartaþý) Bir paket daha olsa yine içerdim (Tiryakinin mezartaþý) Bu kez söndüremedim (Ýtfaiyecinin mezartaþý) Her saça þekil verdim bir kadere þekil veremedim (Berberin mezartaþý) Veresiye defterini yanýmda götürmedim, hâlâ geçerlidir (Bakkalýn mezartaþý) Maaþ kuyruðu bu sefer uzun geldi. (Emeklinin mezartaþý) Bu taraftaki davam bitti, sýra öbür tarafta. (Savcýnýn mezartaþý) Azrail 100 metreyi benden hýzlý koþuyormuþ. (Atletin mezartaþý) Bu pit-stop çok uzun sürecek belli (Formula pilotunun mezartaþý) Galiba nakavt oldum (Boksörün mezartaþý) Bu taraftaki terazi doðru tartsa bari (Manavýn mezartaþý) Artýk motorsuz uçuyorum (Pilotun mezartaþý) Vay be çiçekleri sularken, onlara gübre oldum (Bahçývanýn mezartaþý) Artýk tarih oldum. (Tarihçinin mezartaþý) Üsttekilerin cenaze namazýný ben kýldýrdým benimkini kim kýldýracak (Ýmamýn mezartaþý)

B U L M A C A 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

Patrona bu kadar yük taþýyamam demiþtim...!

Her bildiðini söyleme, her söylediðini bil.

Bitkisel hayata girdim, maksat yeþillik olsun.

Bir fil elektrik direðinden daha yükseðe zýplayabilir mi? Elektrik direði zýplayamaz ki!.. Toplamda yedi cüceler kaç kiþilerdir?

DUVAR YAZILARI

Bu tüp bebek hatalý; Hep gaz kaçýrýyor...

Eðer turist sezonundaysak neden onlarý avlayamýyoruz?

Bende þeytan tüyü yok. Epilasyonla aldýrdým.

Gençliðim acý veriyordu ameliyatla aldýrdým

Yes abicim, Türkçe eðitime benden de okey!!!

Neden ve Niçin Köþesi

Biber neden acýdýr? Biber acý deðildir. Acý, tatlýnýn tersidir ve acýya örnek olarak greyfurdun tadý gösterilebilir. Biber acý deðil yakýcýdýr. Bunun tersi ise serinletici olup, buna da örnek olarak nane veya mentol gösterilebilir. Biberin yakýcýlýðý içinde bulunan kapsaisin adý verilen bir tür bileþikten kay-

naklanýr. Bu maddenin büyük bir kýsmý, biberin etli kýsmýnda ve tohumlarýnda bulunur. Bu nedenle ucu pek yakýcý olmayan biberin yenildikçe acýlýðý daha çok hissedilir. Yakýcý biberler koyu renkli ve çok sivri uçludur. Biberden aðzýmýz yanýnca çoðu-

muz hemen su içeriz ve bir iþe yaramadýðýný görürüz. Sebebi basit: yað ve su kesinlikle birbirine karýþmaz. Biberlerin yakýcýlýk veren maddesi yaðlý olduðu için, ne kadar su içerseniz için onunla birleþmez. En iyi metot ekmek yemektir. Ekmek bu yaðý soðurur ve mideye taþýr.

SOLDAN SAÐA 1) Gezegenlerin arasýnda hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaþan katý cisim, þimþek taþý, uzay taþý, gök taþý.- Bir pamuk cinsi. 2) Bolu’da yazýn ayrý kýþýn ayrý güzelliði olan turistik bir göl.- Hacýlarýn Kurban Bayramý’nýn arife günü toplandýklarý Mekke’nin doðusundaki tepe. 3) Romanya’nýn Euro’dan önceki para birimi.- Ýsviçre’de bir göl.- Lityumun sembolü. 4) Utanma, haya.- Film çeken teknik eleman. 5) Vücudunda hasta veya eksik bir yaný olan, engelli, özürlü.- Top mermisinin ucuna takýlan ve mermi atýldýktan sonra patlamasýný saðlayan ayarlý baþlýk. 6) Sözleþme, kontrat.- Geçinmek için gerekli olan þeylerin bütünü, geçimlik. 7) Gizli bir tehlikesi olduðu sanýlan, tekin olmayan.- Eski dilde gözyaþý, siriþk. 8) Bir tür savaþ gazý.- Havacýlar ve pilotlar için yayýmlanan bülten.

YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Boþ ve yararsýz, saçma söz. 2) Afyonkarahisar’da bir göl.-

Hemþirelerin giydiði baþlýk. 3) Üç yaþýna kadar olan at yavrusu.- Kentlerde, belirli bir merkezden yönetilen, genellikle güvenliði saðlanmýþ toplu yerleþim merkezi. 4) Geniþlik.Ortadoðu’da bir ülke. 5) Hayvan otlatýlan yer, salmalýk, yaylak, mera.- Bir nota. 6) Güvenilen birine bir þey býrakma. 7) Metal olmayan element. 8) Dað servisi, ardýç.- Finlandiya halkýndan olan. 9) Aðzý geniþ, tek kulplu su kabý. 10) Baðýþlama.Mimarlýkta, sanayide ve bazý sanat dallarýnda yer alan eserlerin taslak durumundaki küçük örneði. 11) Edirne’nin bir ilçesi. 12) Balkanlar’da bir baþkent.- Kilometrenin kýsa yazýlýþý.

12 A T Ý N AKaracýlarýn komutaný bir asker çaðýrmýþ. Asker - "Emret komutaným" diyerek yanýna gitmiþ. Komutaný yere yatmasýný istemiþ. Daha sonra da bir tanka askerin üzerinden geçmesi için emir vermiþ asker kýlýný bile kýpýrdatmadan yattýðý yerde beklemiþ ve malumunuz ezilmiþ. Komutan diðerlerine dönerek -"Iþte cesaret" demis. Havacýlarýn komutaný bir asker çaðýrmýþ. Asker yine - "Emret komutaným "diyerek komutanýnýn yanýna gitmiþ. Komutaný helikoptere binmesini emretmiþ. Asker helikoptere binmiþ ve havalanmýþ. Daha sonra komutaný askere aþaðýya paraþütsüz atlamasýný emretmiþ. Asker de emre itaat etmiþ ve atlamýþ. Yere çakýlmýþ ve can vermiþ. Komutan da diðeri gibi dönerek - "Ýþte cesaret " demiþ. Sýra gelmiþ denizci komutana. Denizci komutan askerini çaðýrmýþ. Asker çaký gibi hazýrola geçmiþ ve -"Emret komutaným" demiþ. Komutan -Derhal denize atla ve 10 dakika yüzeye çýkma demiþ. Asker -"Hadi lan" demiþ. Komutan diðer komutanlara dönerek - "Ýþte asýl cesaret bu " demiþ.

K MÜçüncü Boðaz Köprüsü’nü Japon, Amerikan ve Türkler’den oluþan bir konsorsiyum almýþ. Tam açýlýþýn yapýlacaðý sýrada kurdela kesilirken köprü büyük bir gürültüyle yýkýlmýs. Japon; ‘gitti bütün emeklerim, mahvoldu kumlarým’ diyerek harakiri yapmýþ. Amerikalý; ‘gitti çeliklerim, tonlarca çelik yýkýldý’ diyerek tabancasýný çekip intihar etmiþ. Tüm bunlari izleyen Türk müteahhit de derin bir “Oh!” çekerek yanýndakilere dönmüþ: “Ýyi ki çimento koymamýþým, yoksa bunlar gibi mahvolurdum”...

8 9 10 11 A K A L R A F A A N L R A M A T A P F A K A Ý E Þ N O T AMezartaþý Yazýlarý

5 6 7 O R T A L E M A M E K A T N A M E L Ý TCesaret

2 3 4 E T E B A N E Y R K S A K Ý T E T A P E RKöprü

1 M A L A Y A N ÝBaykuþ mavi rengi görebilen tek kuþtur, baþýný her iki yöne de 135° çevirebilirler. Ýleri doðru bir adým atýldýðýnda, insan vücudundaki 54 kas çalýþýr. Ortalama bir buzdaðýnýn aðýrlýðý 20 milyon ton. New York bir zamanlar Amsterdam`di. Sýðýrlarýn dört tane midesi vardýr. Sadece bir tane kovboy filmi kadýn yönetmen tarafýndan çekilmiþtir. Penguen yüzebilen ama uçamayan tek kuþtur. Sineklerin beþ gözü vardýr. Dünyanýn en genç ailesi 1910’da Çin’de kuruldu Erkek 8 Kýz 9 yaþýndaydý. Bozulmayan tek gýda maddesi baldýr. Bazýlarý mumyalarla keþfedilen balýn dahi yenilebileceðini iddia ediyor. Sivrisinek kovucu spreyler sinekleri kovmuyor, sizi gizliyor. Sivrisineðin alýcýlarýný bloke ederek, sizin orada olduðunuzu anlamamalarýný saðlýyor.

Komedi

1 2 3 4 5 6 7 8Fýkra Köþesi


23 - 29 MART 2009 | 12

Kanseri önlemenin basit yollarý Her yýl dünya çapýnda 10 milyon insan kansere yakalanýyor. Dünya Saðlýk Örgütü, 2020 yýlýnda bu sayýnýn 15 milyon olacaðýný tahmin ediyor. Birçok kanser bir gecede oluþmuyor.

da D vitamini haplarý kullanabilirsiniz. Çay içme alýþkanlýðý kazanýn: Yeþil çayýn iyileþtirme gücü Asya'da binlerce yýldýr biliniyordu. Uzmanlar, yeþil çayda bulunan EGCG olarak isimlendirilen kimyasalýn çok güçlü bir antikanser bileþeni olduðunu söylüyorlar.

aðýmýzýn en büyük hastalýklarý arasýnda kanser yerini korumaya devam ediyor. Her yýl dünya çapýnda 10 milyon insan kansere yakalanýyor. Kanser büyük ölçüde önceden kestirilebilen bir hastalýktýr. Günlük yaþantýnýzdaki birkaç basit deðiþiklik ile kanser riskini azaltmak mümkündür. Ýþte kansere yakalanmamak için bazý öneriler:

Ç

Bol bol brokoli yiyin: Brokoliyi mikrodalgada piþirmek yerine buharda piþirin. Brokoli de kanseri önleyen süper bir gýdadýr. Ancak, brokoliyi mikrodalgaya koyduðunuzda sebzenin kanser önleyici etkisini yüzde 97 yok edersiniz. Bu nedenle buharda piþirin, çið olarak tüketin ya da çorbalara ve salatalarýnýza ekleyin. Yediðiniz her þeye sarýmsak ekleyin: Sarýmsak kansere karþý baðýþýklýk sisteminin doðal savunmasýný harekete geçiren sülfür bileþeni içerir. Ayný zamanda tümörün ilerlemesini yavaþlatma

Her gün multivitamin alýn: Her gün vitamin ve minarelerin ideal oranlarda tüketilmesi baðýþýklýk sistemi fonksiyonunu geliþtiriyor ve kansere yakalanmayý önlüyor. Salatanýza taze soðan ekleyin: Fazla miktarda kuru soðan prostat kanseri riskini yüzde 50 azaltabiliyor. Ancak, çið olarak ya da çok az piþirildiði zaman etkisi güçlü oluyor.

potansiyeline sahiptir.

riyal kanseri geliþme riskini azaltýyor.

Balýk tüketmelisiniz: Araþtýrmacýlar, haftada 4 ya da daha fazla balýk yemenin kan kanserlerine yakalanma riskini üçte bir oranýnda azalttýðýný belirtiyorlar. Somon, sardalye, tuna, uskumru, karides ve midye gibi yaðlý balýklarýn da kadýnlarda endomet-

Her gün 15 dakika güneþte kalýn: D vitamini eksikliði göðüs, kolon, prostat, rahim ve mide gibi deðiþik kanserlere ve bunun yanýnda kemik erimesine, MS hastalýðýna ve yüksek kan basýncýna neden oluyor. Günde 15 dakika dýþarý çýkýn, ancak aþýrý güneþlenmeyin. Ayný zaman-

Lahana turþusunu masanýzdan eksik etmeyin: Lahana turþusu yapýlýrken fermantasyon süreci kanserle savaþan enzimleri harekete geçiren 'sulforaphane' isimli kimyasal ve indol gibi bileþenler üretiyor. Yemeden önce turþudaki tuzu azaltmak için turþuyu durulayýn.

Taze limonlardan hazýrlanmýþ limonata için: Narenciyeler aðýz, boðaz ve mide kanseri riskini yarý yarýya azaltýyor.

Kivi yemelisiniz: Kivi içerdiði C ve E vitaminleri, lütein ve bakýr sayesinde kanserle savaþan antioksidanlardandýr. Ayný zamanda az yaðlý ete yarým kiviyi sürerek eti yumuþatabilirsiniz.

AБОНАМЕНТ

2009 ÁÎÐÑÈ ÇÀ ÄÚÐÂÅÍ ÌÀÒÅÐÈÀË

Brezilya fýstýðýný kýzartýn ya da salatanýzýn üzerine serpin: Selenyum açýsýndan zengin olan Brezilya fýstýðý kanser hücrelerini öldürür ve hücrelerin DNA'yý tamir etmesine yardýmcý olur. Bol bol su için: Günde 8 bardaktan fazla su içmek özellikle kolon kanserine yakalanma riskinin yüzde 65 oranýnda düþürdüðü tespit edildi. Uzmanlar, sývý tüketiminin yetersiz olmasý durumunda insan vücudundaki hücrelerde suyun azaldýðýný, bunun da çeþitli kanser hastalýklarýna davetiye çýkardýðýný kaydediyorlar.

Domates ve zeytinyaðýný bol tüketin: Domatesteki likopen kolon, prostat ve mesane kanserine karþý vücudu koruyor. Zeytinyaðý ise likopenin emilmesi için vücuda yardým ediyor.

година

«‡ ‰‡ ËχÚ ÌÓ‚Ë ˆÂÔÚË ‚ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ‚ÒˇÍ‡ Ò‰Ïˈ‡ ¿¡ŒÕ»–¿…“≈ —≈ Á‡ списанието за вкусните неща в живота

¿·Ó̇ÏÂÌÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ô‡‚ˇÚ ‚ ÔÓ˘ÂÌÒÍËÚ ÍÎÓÌÓ‚Â ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ‚ ÓÙËÒËÚ ̇ ì¡ˇ„ ɡ √ÛÔî

Каталожен номер

2469 Абонаментни цени

“ЛЕС-ПЛЮС” ЕООД, гр. София Склад No 1: бул. “Европа” 10А Склад No 2: бул. “Околовръстен път” (до мотел “Симона”) Тел.: 0888 583 533, 0897 881 902, 0887 345 105, 0897 881 980 web: www.les-plus.com, e-mail: info@les-plus.com

1 ÏÂÒˆ 3 ÏÂÒˆ‡ 6 ÏÂÒˆ‡ 12 ÏÂÒˆ‡ 5.00 ΂.

13.00 ΂. 25.00 ΂.

45.00 ΂.

«‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËˇ ÚÂÎ. (082) 822 456; 822 421

Габровница АД 6151, Горно Сахране, Тел.: (0431) 62 890, 64 522, (04357) 230, 312 (0431) 65 032 (Маркетинг), Факс: (0431) 62 017, (04357) 317, e-mail: gabrovnitsa.ad@gabrovnitsa.com

Zaman Bulgaristan Sayi 13 / 2009  
Zaman Bulgaristan Sayi 13 / 2009  

Zaman Bulgaristan Sayi 13 / 2009

Advertisement