Page 1

СПОРТ

09

Пълна промяна на върха на европейските първенства

НОВИНИ

œ˙‚ËÚ ÏÂÒÚ‡ ‚ ÌˇÍÓË Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚˜ Ò Á‡ÂÏ‡Ú ÓÚ Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË Ë ÔÓÔÛΡÌË ÓÚ·ÓË.

12

Телеграма от Шумен е началото на турското телеграфиране »ÁÔ‡ÚÂ̇ڇ ÓÚ ¬ÂÎËÍˡ ‚ÂÁË ̇ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ ‘Û‡Ú œ‡¯‡ ÓÚ ÿÛÏÂÌ ‰Ó ÒÛÎڇ̇ ÚÂ΄‡Ï‡ Ò ÔËÂχ Á‡ ̇˜‡ÎÓ Ì‡ ÚÛÒ͇ڇ (ÓÒχÌÒ͇ڇ) ÚÂ΄‡Ùˡ.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

23 ÔÅÂÐÓÀÐÈ - 1 ÌÀÐÒ

2009

Ãîäèíà: 17

Áðîé: 9 (840)

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÌÓÑ Ò À ÔÀ ÊÈÐ À Ç Ë Ú

Êîìïåíñèðàò ðàáîòîäàòåëèòå,çà äà íå îñâîáîæäàâàò ñëóæèòåëè œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÏËÌËÒÚ˙‡ ̇ ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡, ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ χÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Á‡ÔӘ̠ÒΉ ӷ̇Ó‰‚‡ÌÂÚÓ È ‚ ƒ˙ʇ‚ÂÌ ‚ÂÒÚÌËÍ. «‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌË 6 700 000 ΂., ÍÓËÚÓ ˘Â Ò‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË Á‡ ÓÍÓÎÓ 18 800 Á‡ÂÚË. ƒÓ 120 ΂. ÏÂÒ˜̇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ ˘Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‡·ÓÚËÎË Ì‡ ÌÂÔ˙ÎÌÓ ‡·ÓÚÌÓ ‚ÂÏ ‚ ÒÂÍÚÓËÚ "»Ì‰ÛÒÚˡ" Ë "”ÒÎÛ„Ë", Ò˙Ó·˘Ë Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Â̇ڇ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ ÒÎÛÊ·‡. ¬ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË Ò ÓÔ‰ÂÎˇÚ ÛÒÎӂˡڇ Ë ‰˙Ú Á‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ÒÛÏËÚÂ, ˜ËˇÚÓ ˆÂÎ Â ‰‡ Ò ӄ‡Ì˘‡Ú χÒÓ‚ËÚ Ò˙Í‡˘ÂÌˡ ̇ ‡·ÓÚÌËˆË Ë ÒÎÛÊËÚÂÎË ÓÚ ÙËÏË, Á‡Ò„̇ÚË ÓÚ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ Ë ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÍËÁ‡. Ãˇ͇ڇ Ò˙Á‰‡‚‡ ÛÒÎӂˡ ˜ÂÁ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ Í˙Ï ‰ÓıÓ‰ËÚ ËÏ Ú ‰‡ ÓÒÚ‡Ì‡Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ Ô‰ÔˡÚËÂ Ë ‰‡ Á‡Ô‡ÁˇÚ Á‡ÂÚÓ-

ÒÚÚ‡ ÒË, ‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎËÚ - ‰‡ Á‡‰˙Ê‡Ú ÔÂÒÓ̇·, ÍÓÈÚÓ ˘Â ËÏ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÔË ËÁÎËÁ‡Ì ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ Ë Ò˙ÊË‚ˇ‚‡Ì ̇ Ô‡Á‡‡ ̇ ÚÛ‰‡, Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ ‚ ÔÂÒÒ˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ. ÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇÚ‡  Á‡ ÒÓÍ Ì Ôӂ˜ ÓÚ ÚË ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌË ÏÂÒˆ‡, ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ‰̇ ͇ÎẨ‡̇ „Ó‰Ë̇.  ÓÌÍÂÚÌËˇÚ ‡ÁÏÂ ˘Â Ò ËÁ˜ËÒΡ‚‡ ÔÓÔÓˆËÓ̇ÎÌÓ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ ÓÚ‡·ÓÚÂÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ. «‡ ËÁÔ·˘‡ÌÂÚÓ È ‚ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ÔÎ‡Ì Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÔÓ Á‡ÂÚÓÒÚÚ‡ ÔÂÁ 2009 „. Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌË 6 753 081 ΂. — ÚÂÁË Ò‰ÒÚ‚‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓ‰ÔÓÏӄ̇ÚË 18 759 ‰Û¯Ë, ÔÂÏË̇ÎË Ì‡ ÌÂÔ˙ÎÌÓ ‡·ÓÚÌÓ ‚ÂÏÂ. Íà ñòðàíèöà 2

НОВИНИ11 ВЪВЕЖДАТ ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ ЗА СИРЕНЕТО И КАШКАВАЛА За да бъде булчинското ви облекло без недостатъци, пробите са задължителни. Затова трябва да вземете решение най-малко един-два месеца предварително и да предприемете необходимите стъпки. Така ще разполагате с време за поправка на евентуални неочаквани проблеми в процеса на ушиване на роклята.

Áóë÷èíñêèòå ðîêëè ÷àêàò ñâîèòå ïðèíöåñè »ÁÊË‚ˇ‚‡Ï ÒÚÛ‰ÂÌËÚÂ Ë ÔˉÛÊÂÌË Ò ‚‡ÎÂÊË ‰ÌË Ì‡ ÁËχڇ, ‚Ò˘ÍË ‰ÂÚ‡ÈÎË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÓÎÂÚÚ‡ Ë ÎˇÚÓÚÓ, Ò‡ ÔË„ÓÚ‚ÂÌË Ë ˜‡Í‡Ú ‰‡ ÒË, Á‡ ‰‡ ÒÚË„Ì‡Ú ‰Ó ÍÛÔÛ‚‡˜ËÚÂ. œÂÁ ÚÓÁË, ͇ÍÚÓ Ë ‚ ÏË̇ÎËÚ ÒÂÁÓÌË, ‚ ÍÓËÚÓ ÏÓ‰ÌËÚ ÚẨÂ̈ËË Ò ÔÓÏÂÌˇÚ, Ë ‚ ·ÛΘËÌÒÍËÚ ÓÍÎË Ò ÛÒ¢‡ ÔÓÎ˙ı˙Ú Ì‡ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ˜Â Ò‚‡Ú·ËÚ ҇ Ú‡‰ËˆËÓÌÌË Ú˙ÊÂÒÚ‚‡, ·ÛΘËÌÒÍËÚ ÓÍÎË, ÍÓËÚÓ Ò Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú Ë Ó·Î˘‡Ú, Ò ÔÓÏÂÌˇÚ ‚ ı‡ÏÓÌˡ Ò ÏÓ‰‡Ú‡. Õ ͇Á‚‡ÈÚÂ: ì ‡Í‚Ë ·ÛΘËÌÒÍË ÓÍÎË ÔÂÁ Ù‚Û‡Ë?î «‡˘ÓÚÓ ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ ·ÓˇÚ Ì‡ Ò‚‡Ú·ËÚÂ, ̇ ÍÓËÚÓ ÒÏ ͇ÌÂÌË Ò Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÔËÎ, Ò ۂÂ΢‡‚‡ Ì‚ÂÓˇÚÌÓ ÏÌÓ„Ó. ¿ ·˙‰Â˘ËÚ ·ÛÎÍË, ÍÓËÚÓ ˘Â ·˙‰‡Ú ‰ÓχÍËÌË Ì‡ ÔˢÌËÚ ҂‡Ú·Ë, ÓÚÒ„‡ Á‡ÔӘ̇ı‡ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌˡڇ ÒË. Íà ñòð. 4

ТРАДИЦИЯ10 АШУРЕТО – ГОЛЯМАТА ЗАГАДКА

Îïàñíèòå ðúöå! ‡Í‚Ó ÎË Ì ‰ÓÍÓÒ‚‡Ï ‚ÒeÍË ‰ÂÌ. ΔË‚ÂÂÏ ‚ Ò‚ˇÚ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ì Á̇ÂÏ ÍÓË Ì¢‡ ‚ ͇͂‡ ÒÚÂÔÂÌ Ò‡ ÓÔ‡ÒÌË Á‡ ̇Ò! ÃÓÊ ·Ë Ì ‚ÌËχ‚‡Ï ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ËÎË Ì ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÓÒ˙Á̇ÂÏ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÌË Á‡Ô·¯‚‡. ÕÓ ‚ ÍÓʇڇ ÌË, Ë ÔÓ-ÍÓÌÍÂÚÌÓ ‚ ÍÓʇڇ ̇ ˙ˆÂÚ ÌË,  ̇Îˈ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ËÁı‡·ˇ‚‡ÌÂ Ë ËÁÚ˙Ìˇ‚‡Ì ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡, ˜Â „Ë ÔÓÎÁ‚‡Ï ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ. “ÓÁË Ù‡ÍÚ ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â ˙ˆÂÚ ÌË Ò ̇ÏË‡Ú ‚ ÓÔ‡Ò̇ڇ „‡Ìˈ‡! ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ Í‡Í‚Ó ÎË Ì ‰ÓÍÓÒ‚‡ÏÂ? ÃÓÊ ·Ë Ì Ò ÒÚ‡ıÛ‚‡Ï ÓÚ Úˇı, ÔÓÌÂÊ Ì „Ë ‚Ëʉ‡ÏÂ. ÕÓ ‡ÍÓ ÏÓÊÂıÏ ‰‡ „Ë ‚ˉËÏ ‰ÓË Ë Á‡ ÏË„? ¡ËıÏ ÎË ÏÓ„ÎË ‰‡ ‰ÓÍÓÒÌÂÏ ÌÂ˘Ó ËÎË ‰‡ „Ó ÔӄΉÌÂÏ Ò Ó˜Ë? ÕÓ Ù‡ÍÚ Â, ˜Â ÊË‚ÂÂÏ ‚ Ò˙ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó Ò ÚÓÎÍÓ‚‡ ÓÔ‡ÒÌË Ì¢‡. Íà ñòðàíèöà 3

Íå êóïóâàéòå õðàíè,çà äà ñòîÿò â õëàäèëíèêà! Õ‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ ÛÒÎÓ‚Ë Ò‰ ÛÒÎӂˡڇ Á‡ ‰ËÌ ‰Ó·˙ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÂÌ ÊË‚ÓÚ Â Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ Ë ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÓ ı‡ÌÂÌÂ. «‡ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÓÚÓ Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ ı‡ÌÂÌ Ô˙Í Ì‡È-‚‡ÊÂÌ Â ÔÓ‰·Ó˙Ú Ì‡ ËÁ·‡Ì‡ ÓÚ ˜Ó‚Â͇ ı‡Ì‡. ÕÛÊÌÓ Â ‰‡ Ò ‚ÌËχ‚‡ Ë ÒÎÂ‰Ë Ì‡˜ËÌ˙Ú Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ı‡ÌËÚÂ Ë ÔËÚËÂÚ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÁ‚ÓËÚ ̇ ÂÌÂ„ˡ, ÔÓÚÂËÌË, ‚ËÚ‡ÏËÌË Ë ÏËÌÂ‡ÎË, ÌÛÊÌË Ì‡ ˜Ó‚¯Íˡ Ó„‡ÌËÁ˙Ï. ’‡ÌËÚÂ Ë ÔËÚËÂÚ‡Ú‡, ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÔË ÌÂÁ‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË ÛÒÎӂˡ, Á‡ÒÚ‡¯‡‚‡Ú Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚Â͇. Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 6

ТЕХНОЛОГИИ08 НОВА ЛЕДНИКОВА ЕПОХА


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 23 ÔÅÂÐÓÀÐÈ - 1 ÌÀÐÒ 2009

Ãˇ͇ڇ Ò˙Á‰‡‚‡ ÛÒÎӂˡ ˜ÂÁ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ Í˙Ï ‰ÓıÓ‰ËÚ ÒÎÛÊËÚÂÎËÚ ‰‡ ÓÒÚ‡Ì‡Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ Ô‰ÔˡÚËÂ Ë ‰‡ Á‡Ô‡ÁˇÚ Á‡ÂÚÓÒÚÚ‡ ÒË, ‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎËÚ - ‰‡ Á‡‰˙Ê‡Ú ÔÂÒÓ̇·, ÍÓÈÚÓ ˘Â ËÏ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÔË ËÁÎËÁ‡Ì ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ Ë Ò˙ÊË‚ˇ‚‡Ì ̇ Ô‡Á‡‡ ̇ ÚÛ‰‡.

ÍÀÊÐÀÒÊÎ Връщаме 12,5 млн. лева на Брюксел ÑÎÔÈß ¬ ‡ÏÍËÚ ̇ Ôӈ‰Û‡Ú‡ ̇ ‰ÓÍ·‰‚‡Ì ̇ ÌÂ‰ÌÓÒÚË ÔÂÁ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ Ëχ ÔÓÂÍÚË Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ÓÍÓÎÓ 12,5 ÏÎÌ. ΂., Á‡ ÍÓËÚÓ Í˙Ï 31 ‰ÂÍÂÏ‚Ë ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ·Â¯Â ËÁ‚˙¯ÂÌÓ Ú‡Í‡ ̇˜ÂÌÓÚÓ ÔËı‚‡˘‡ÌÂ Ë ÚÂÁË Ô‡Ë ˘Â ·˙‰‡Ú ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË ‚ ¡˛ÍÒÂÎ. “Ó‚‡ ͇Á‡ Á‡Ï.-ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÙË̇ÌÒËÚÂ Ë Ì‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ÍÓÓ‰Ë̇ÚÓ ƒËÏËÚ˙ »‚‡ÌÓ‚ÒÍË.

Êîìïåíñèðàò ðàáîòîäàòåëèòå,çà äà íå îñâîáîæäàâàò ñëóæèòåëè ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÏËÌËÒÚ˙‡ ̇ ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡, ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ χÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Á‡ÔӘ̠ÒΉ ӷ̇Ó‰‚‡ÌÂÚÓ È ‚ ƒ˙ʇ‚ÂÌ ‚ÂÒÚÌËÍ. ÃËÌËÒÚ˙˙Ú ÛÚÓ˜-

ÑÎÔÈß —˙Ó·˘ÂÌˡڇ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚ ‡Á„Ó‚ÓË ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓÒΉˇ‚‡ÌË Ò‡ÏÓ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ Ò˙ÏÌÂÌˡ Á‡ ÚÂÊÍË ËÎË ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌË ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡ. “Ó‚‡ ¯Ëı‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔËÂı‡ ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÌÓ ÔÓÏÂÌËÚ ‚ «‡ÍÓ̇ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌˡ. œË „·ÒÛ‚‡ÌÂÚÓ ÓÚÔ‡‰Ì‡ ÒÔÓÌËˇÚ ÚÂÍÒÚ, ÍÓÈÚÓ ‰‡‚‡¯Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÒΉÂÌ ÔË ‚ÒˇÍ‡ ÓÔÂ‡Ú˂̇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ Ì‡ ì–. ƒÓÒÚ˙Ô˙Ú ‰Ó ËÌÙÓχˆËˇ ÓÚ ÏÂʇڇ ˘Â ÒÚ‡‚‡ ÒÔÓ‰ «‡ÍÓ̇ Á‡ ÒÔˆˇÎÌËÚ ‡ÁÛÁ̇‚‡ÚÂÎÌË Ò‰ÒÚ‚‡ Ë Õœ .

·ËÎÌÓÒÚ, ‰Ó·‡‚Ë ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. ÇÒ·Ó‚‡ ÛÚÓ˜ÌË, ˜Â ‡·ÓÚÌˈËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ ̇χÎÂÌÓ ‡·ÓÚÌÓ ‚ÂÏÂ, ˘Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‰Ó 120 ΂‡ Í˙Ï Á‡Ô·ڇڇ, ÍÓˇÚÓ ËÏ ‰‡‚‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂΡÚ. “ÂÁË 120 ΂‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ӷ·„‡Ú Ò˙Ò ÒӈˇÎÌË ÓÒË„ÛÓ‚ÍË.

Безработицата у нас през януари е 6,5 процента

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÌÓÑ Ò À ÔÀ ÊÈÐ À Ç Ë Ú

Ще ни следят само за престъпление

ÌË, ˜Â Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú Ò ‰‡‚‡Ú ÂÒÛÒË ÓÚ ‰˙ʇ‚Ìˡ ·˛‰ÊÂÚ Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, ‡ Ì Á‡ ‡ÁÍË‚‡Ì ̇ ÌÓ‚Ë. “Ó‚‡ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË  Á‡ ÙËÏË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ¯‡ÌÒ ‰‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡Ú ÒΉ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ÒÚ‡-

През януари в бюрата по труда са регистрирани 240 782 безработни, което е с 8493 души (с 3,7%) повече спрямо предходния месец. Това е най-ниският прираст спрямо месец декември от 1994 г. насам. В сравнение със същия месец на предходната година броят на безработните намалява с 32 498 души, или с 11,9%. Равнището на безработицата за страната нараства спрямо декември с 0,23 процентни пункта, до 6,50%. Бюрата по труда са напуснали 56 639 безработни. Те са с 37 837 души, или три пъти повече спрямо предходния месец. На работа са постъпили 43 001 души, които представляват 75,9% от напускащите бюрата по труда.

Нов изпълнителен директор на НАП ÑÎÔÈß

‡ÒËÏË —ÚÂÙ‡ÌÓ‚  ̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ ̇ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÔËıÓ‰ËÚÂ Ò ¯ÂÌË ̇ ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ ÓÚ 16 Ù‚Û‡Ë 2009 „. ƒÓÒ„‡ ÚÓÈ ·Â¯Â Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ ̇ Õ¿œ, ͇ÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ¯Â Á‡ ÓÔÂ‡Ú˂̇ڇ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇÚ‡. Çˡ ÃÛ„Ë̇  ÓÒ‚Ó·Ó‰Â̇ ÓÚ ÔÓÒÚ‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ ̇ Õ¿œ Ò˙Ò Ò˙˘ÓÚÓ ¯ÂÌË ̇ ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ.

Ще почиваме от 1 до 6 май ÑÎÔÈß

ŸÂ ÔӘ˂‡Ï ÓÚ 1 ‰Ó 6 χÈ, Ò˙Ó·˘Ë ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡. œÓ‚˜ ÓÚ Ò‰ÂÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍˡ ·‡Ì¯, Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ̇ڇ ͇χ‡ Ë ‰Û„Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì‡ÒÚÓˇ‚‡ÎË Ô‡ÁÌˈËÚ ‰‡ Ò ӷ‰ËÌˇÚ, Á‡ ‰‡ Ì Ò ‡ÁÍ˙Ò‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ. œ‡‚ËÏ ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔӘ˂ÌËÚ ‰ÌË Ë ‰‡‚‡Ï ¯‡ÌÒ ‰‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡Ú ÓÚ‡ÒÎË Í‡ÚÓ ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ë ÚÛËÁχ, ÏÓÚË‚Ë‡ Ò ÏËÌËÒÚ˙˙Ú.

Да почиваме в България ÂÀÐÍÀ ŒÒÌӂ̇ڇ ÌË Á‡‰‡˜‡  ‰‡ ÛÒÔÂÂÏ ‰‡ ͇̇‡Ï „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ·˙΄‡ËÚ ‰‡ ÔӘ˂‡Ú ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. “Ó‚‡ Á‡ˇ‚Ë Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ƒ¿“ ¿ÌÂÎˡ Û¯ÍÓ‚‡. œÓ ‰ÛÏËÚ È, ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ڇ ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â ·˙΄‡ËÚ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú Á‡ ÔӘ˂͇ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ χÎÍËÚ ̇ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡. œÓÛ˜‚‡Ìˡڇ ÒÓ˜‡Ú, ˜Â ·˙΄‡ËÌ˙Ú ı‡ÂÒ‚‡ ÔÓ ‡Á΢ÂÌ ‚ˉ ÚÛËÁ˙Ï ÓÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌˡ ̇ ÏÓ ËÎË Ô·ÌË̇, ÔÓÒÓ˜Ë ¿ÌÂÎˡ  Û¯ÍÓ‚‡.

Внесоха седми вот на недоверие ÑÎÔÈß

ŒÔÓÁËˆËˇÚ‡ ‚ÌÂÒ ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Õ— ÏÓÚË‚ËÚÂ Ë 73 ÔÓ‰ÔËÒ‡ Á‡ Ò‰Ïˡ ÔÓ‰ ‚ÓÚ Ì‡ ̉ӂÂË Í˙Ï Í‡·ËÌÂÚ‡ "—Ú‡Ì˯‚". “ÓÈ Â Á‡ "ÔÓ‚‡Î‡ ‚ ˆˇÎÓÒÚ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ̇ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ÚÓÈ̇ڇ ÍÓ‡ÎËˆËˇ". ŒÚ ÏÌÓÁËÌÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ„Ó‚ÓËı‡, ˜Â ÏÓÚË‚ËÚ ҇ ‡·ÒÓβÚÌÓ ÌÂÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÌË.

Çàïàçâàíåòî íà ôèíàíñîâàòà ñòàáèëíîñò å âîäåù ïðèîðèòåò «‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÓÒÚ‡‚‡ ‚Ӊ¢ ÔËÓËÚÂÚ ‚ ‡ÌÚËÍËÁËÒ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË. “Ó‚‡ ͇Á‡ ÔÂÏËÂ˙Ú —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚. œ˙‚ËÚ ÔËÁ̇ˆË ̇ ÍËÁ‡Ú‡ ÔË Ì‡Ò ‚˜ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú - Ì χÎÍÓ ‡ÍÚË‚Ë Ò ӷÂÁˆÂÌËı‡, ÌˇÍÓÈ ÒÂÍÚÓË ‚ ·ËÁÌÂÒ‡ Ò Á‡‰˙ı‚‡Ú ÓÚ ÎËÔÒ‡ ̇ ÔÓ˙˜ÍË, Ò‚Ë‚‡˘Ë Ò ԇÁ‡Ë ËÎË ÎËÔÒ‡ ̇ ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÙË̇ÌÒÓ‚ ÂÒÛÒ, ·‡ÌÍËÚ ˇÁÍÓ Ó„‡Ì˘Ëı‡ Ò‚ÓÂÚÓ Í‰ËÚË‡ÌÂ, Ôӂ˯Ëı‡ ÎËı‚ËÚÂ, Ëχ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ Ò˙Í‡˘ÂÌË ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‚˙‚ ÙË̇ÌÒӂˡ ÒÂÍÚÓ, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ë ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÚÓ, Á‡˘ÓÚÓ ‚ Ò‰‡ ̇ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ ıÓ‡Ú‡ Ó„‡Ì˘‡‚‡Ú Ò‚ÓËÚ ‡ÁıÓ‰Ë Ë ÚÓ‚‡ ÌË Ú‚ÓÊË, ͇Á‡ ÔÂÏËÂ˙Ú. —Ú‡Ì˯‚ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ ‰ÌÂÒ ¡˙΄‡ˡ  ÏÌÓ„Ó ÔÓ-χÎÍÓ Á‡Ò„̇ڇ ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌË Ò˙Ò —¿Ÿ Ë Ôӂ˜ÂÚÓ ÒÚ‡ÌË ÓÚ ≈—. Õ‡ ÙÓ̇ ̇ ÍÓ·ÔÒ‡ ̇ ‚Ó‰Â˘Ë ÙË̇ÌÒÓ‚Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË, ̇ ˆÂÎË ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ÒÂÍÚÓË, ‰ÓË ‰˙ʇ‚Ë, ̇ ÙÓ̇ ̇ ÔÓ„ÌÓÁËÚ Á‡ ÓÚˈ‡ÚÂÎÂÌ ‡ÒÚÂÊ Á‡ 2009 „. ̇ ËÍÓÌÓÏËÍËÚ ̇ ÔÓ˜ÚË ‚Ò˘ÍË Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡ÌË, ¡˙΄‡ˡ Á‡Ô‡Á‚‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ, ͇Á‡ ÔÂÏËÂ˙Ú. “ÓÈ ˆËÚË‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ-

Ë, ÒÔÓ‰ ÍÓËÚÓ ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ¡˙΄‡ˡ ˘Â ·˙‰Â Ò‰ ‚Ӊ¢ËÚ ÒÚ‡ÌË ‚ ≈— ÔÓ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ‡ÒÚÂÊ, ÌÓ Ì‡ ÔÓ-ÌËÒÍË ÌË‚‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË. ”‚Â΢‡‚‡ÌÂ Ò 5,6 ÏÎ‰. ΂. ̇ ͇ÔËÚ‡ÎÓ‚ËÚ ‡ÁıÓ‰Ë ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ÒÂÍÚÓË Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌ̇ ÔÓ„‡Ï‡ ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 700 ÏÎÌ. ΂. Ò‡ Ò‰ ÏÂÍËÚ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡Ì ̇ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ ÔÂÁ 2009 „. —‰ ÏÂÍËÚ ҇ Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ͇ÔËڇ· ̇ ¡˙΄‡Ò͇ڇ ·‡Ì͇ Á‡ ‡Á‚ËÚË (¡¡–) Ò 500 ÏÎÌ. ΂. Á‡ ÒÚËÏÛÎË‡Ì ̇ Ú˙„Ó‚ÒÍËÚ ·‡ÌÍË ‰‡ ÓÚÔÛÒÌ‡Ú Í‰ËÚË Ì‡ χÎÍËÚÂ Ë Ò‰ÌËÚ Ô‰ÔˡÚˡ, Á‡ ÚÂıÌÓÎӄ˘̇ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ ̇ Ô‰ÔˡÚˡ Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌË 196 ÏÎÌ. ΂., ͇ÍÚÓ Ë 100 ÏÎÌ. ΂. Á‡ ËÌ‚ÂÒÚˈËË ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌË ·ËÁÌÂÒ Ô‡ÍÓ‚Â. œÎ‡ÌË‡ Ò ¡¡– ‰‡ ÔÓ‰ÍÂÔË ÒÂÍÚÓ "«ÂωÂÎËÂ", ͇ÚÓ ÓÚÔÛÒÌ ˆÂÎÂ‚Ë Í‰ËÚÌË ÎËÌËË Í˙Ï Ú˙„Ó‚ÒÍËÚ ·‡ÌÍË Á‡ Ó·ÓÓÚÌË ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌË Í‰ËÚË. ƒÛ„Ë ÏÂÍË Ò‡ ÛÒÍÓÂÌÓÚÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇ ·ËÁÌÂÒ Ò‰‡Ú‡, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ·˛ÓÍ‡Ú˘ÌËÚ Ô˜ÍË Ô‰ ·ËÁÌÂÒ‡, Ó·ÎÂ͘‡‚‡ÌÂ Ë ÛÒÍÓˇ‚‡Ì ̇ Ôӈ‰Û‡Ú‡ ÔÓ „ËÒÚ‡ˆËˇ ̇ ÙËÏË. ¬‡ÊÂÌ ÔËÓËÚÂÚ Â

ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ·‡ÌÍÓ‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ, ÔÓÒÓ˜Ë Ó˘Â ÔÂÏËÂ˙Ú. —‰ ÏÂÍËÚ Á‡ ÔÓ‰ÔÓχ„‡Ì ̇ ÁÂωÂÎËÂÚÓ ÔÂÁ 2009 „. Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌËÚ ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ 211 ÏÎÌ. ΂. Á‡ ÒÛ·ÒˉËË Á‡ ÙÂÏÂËÚÂ, ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌË Í‰ËÚË ‰Ó 80 ÏÎÌ. ΂., ‚ÂÏÂÌÌË ÙË̇ÌÒÓ‚Ë ÔÓÏÓ˘Ë ‰Ó 15 ÏÎÌ. ΂., ÔÓ‰ÔÓχ„‡Ì ̇ ·ÎËÁÓ 35 000 ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚‡ ÓÚ Ô·ÌËÌÒÍËÚÂ Ë ‰Û„Ë ÌÂӷ·„Ó‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡ÌË ‡ÈÓÌË. ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÔËÓËÚÂÚ ‚ ÏÂÍËÚ ÔÓ ÒӈˇÎ̇ڇ Á‡˘ËÚ‡ Ë „Ëʇ Á‡ ıÓ‡Ú‡  Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ë Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, ÔÓÒÓ˜Ë ÔÂÏËÂ˙Ú. 190 ÏÎÌ. ΂. Ò‡ Ô·ÌË‡ÌË ÔÓ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ÔÎ‡Ì ÔÓ Á‡ÂÚÓÒÚÚ‡ Á‡ ÌÓ‚Ë ·ÎËÁÓ 50 000 ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡. œ‰‚Ëʉ‡Ú Ò ÌÓ‚Ë 16 400 ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ÔÓ ÔÓ„‡ÏË, ̇ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï Ï·‰ËÚ Ó‰ËÚÂÎË Ë ıÓ‡Ú‡ ‚ ÌÂ‡‚ÌÓÒÚÓÈÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. œ‰‚Ëʉ‡ Ò ۂÂ΢‡‚‡Ì ̇ ‡ÁıÓ‰ËÚ Á‡ ÒӈˇÎÌÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì - ̇‰ 9 ÏÎ‰. ΂., Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ Ó·ÂÁ˘ÂÚÂÌËÂÚÓ Á‡ ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡ Ò 20%, Ó·ÂÁ˘ÂÚÂÌË Á‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌËÚ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍËÁ‡Ú‡, Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ‡ÁıÓ‰ËÚ ‰Ó ̇‰ 480 ÏÎÌ. ΂. Á‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡Ú‡ Ò ‰Âˆ‡, Û‚Â΢‡‚‡ÌÂ Ò 40% ̇ ÒÂÏÂÈÌËÚ ÔÓÏÓ˘Ë Á‡ ÓÚ„ÎÂʉ‡Ì ̇ ‰ÂÚ ‰Ó Á‡‚˙¯‚‡Ì ̇ Ò‰ÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ.


ÎÏÀÑÍÎÑÒ ZAMAN 3 23 ÔÅÂÐÓÀÐÈ - 1 ÌÀÐÒ 2009

Îïàñíîñòòà,êîÿòî ñå êðèå â ðúöåòå íè! ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ¬˙ÔÂÍË ˜Â Ì „Ë ˇ‰ÂÏ, ‰ÓÍÓÒ‚‡ÏÂ Ò ˙ˆÂ ̇È-ÓÔ‡ÒÌËÚ Á‡ Ì‡Ò Ì¢‡. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ï ÊË‚ÓÚ‡ ÒË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÍÓʇڇ, ÍÓˇÚÓ Ó·‚Ë‚‡ ËÁˆˇÎÓ Ì‡¯ÂÚÓ ÚˇÎÓ. ÕÓ ‡ÍÓ ÌˇÍ˙‰Â ‚ Ì¡ Ëχ¯Â ‰ÛÔ͇ ËÎË ˆÂÔ̇ÚË̇, ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ ÌË ˘Â¯Â ‰‡ Ò ÛÒÎÓÊÌË ÔÓ‡‰Ë ÏËÍÓ·ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˘Â ̇‚ÎËÁ‡Ú ‚ Ú·ڇ ÌË. œÓÌÂÊ Ô‡‚ËÏ Ôӂ˜ÂÚÓ Ì¢‡ Ò ˙ˆÂÚ ÒË, ‚‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ËÏ Ô˘ËÌËÏ, Ò‡ ËÁÚ˙Ìˇ‚‡Ì ËÎË Ì‡‡Ìˇ‚‡Ìˡ ‚ ÍÓʇڇ. ◊ÂÁ ËÁÚ˙Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓʇڇ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚ ‚ Ì¡ ‡ÌË Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÏÂÒÚ‡ Á‡ ‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏËÍÓ·Ë ‚ Ú·ڇ ̇ ıÓ‡Ú‡. œÂ‰Ë ‰‡ Ó·ˇÒÌˇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÌË Á‡Ô·¯‚, ËÒÍ‡Ï ‰‡ ‰‡Ï Í‡Ú͇ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ‡Ù·ÚÓÍÒË̇. ¿Ù·ÚÓÍÒËÌ˙Ú Â ÏÌÓ„Ó ÓÔ‡ÒÌÓ ÚÓÍÒËÌÓÓ·‡ÁÛ‚‡˘Ó ‚¢ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ó·‡ÁÛ‚‡ „˙·Ë˜ÍËÚÂ, ̇˜ÂÌË Aflatoxin Aspergillus flavus. ÃÓÊ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ ÏÌÓ„Ó ÎÂÒÌÓ ‚ ÏÌÓ„Ó Ó„‡Ì˘ÌË ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï ËÎË ÍÓÌÒÛÏË‡ÏÂ. Ó„‡ÚÓ ÔӄΉÌÂÏ ÒÚ‡ÌËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ ‡ÍÓ‚ËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ̇‡ÒÚ‚‡Ú ̇È-ÏÌÓ„Ó, ˘Â Ò ËÁÔ‡‚ËÏ Ô‰ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ı‡ÌËÚÂ, ˜ËˇÚÓ „Ó‰ÌÓÒÚ Â ËÁÚÂÍ·, Ò ԇÍÂÚË‡Ú ̇ÌÓ‚Ó Ë ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú ‰‡ Ò ÍÓÌÒÛÏË‡Ú. œÓ‡‰Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË Ò˙Ó·‡ÊÂÌˡ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË Ò Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌË ‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ô˙Í Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‡Ù·ÚÓÍÒË̇. √˙·Ë˜ÍËÚ Aflatoxin Aspergillus flavus Ò‡ Ó„‡ÌËÁÏË, ÍÓËÚÓ Ó·Ë˜‡Ú ÏÌÓ„Ó Á‡Ú‚ÓÂÌË, ‚·ÊÌË, ÍËÒÂÎËÌÌË Ò‰Ë. “ÂÁË Ù‡ÍÚÓË ËÏ ÔÓχ„‡Ú ‰‡ ÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ‡Ù·ÚÓÍÒËÌ. œÓÎÂÁÌÓ Â ÔÓÌˇÍÓ„‡ ‰‡ ìÔÓ‚ÂÚˇ‚‡ÏÂî ı‡ÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˘Â ÔÓÎÁ‚‡ÏÂ, ͇ÍÚÓ Ò‡ Ô‡‚ÂÎË ÒÚ‡ËÚ ıÓ‡. “‡Í‡ ˘Â „Ë ÒÔ‡ÒËÏ ÓÚ ÚÓÔÎË̇ڇ Ë ‚·„‡Ú‡. — ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ

Ú˜ÂÌË ˘Â Ô‰‡‰ÂÏ Ó·‡ÁÛ‚‡ÎËÚ Ò ‚ ı‡ÌËÚ ÊË‚Ë Ó„‡ÌËÁÏË ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡. ¬ ÒÚ‡ÌËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ Ò ÍÓÌÒÛÏË‡Ú Ó·ËÎÌÓ ı‡ÌË Ò ‡Ù·ÚÓÍÒËÌË, Ëχ Ôӂ˜ ‡ÍÓ‚Ë Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ̇ ı‡ÌÓÒÏË·ÚÂÎÌËÚ Ô˙Úˢ‡. ¡ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌË ‚˜  ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ, ˜Â ‡Ù·ÚÓÍÒËÌ˙Ú ÔÓ‚ÓÍË‡ ‡ÍÓ‚ËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ̇ ˜ÂÌˡ ‰Ó·, ‰Â·ÂÎÓÚÓ

¬

ÒÚ‡ÌËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ Ò ÍÓÌÒÛÏË‡Ú Ó·ËÎÌÓ ı‡ÌË Ò ‡Ù·ÚÓÍÒËÌË, Ò Ò¢‡Ú Ôӂ˜ ‡ÍÓ‚Ë Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ̇ ı‡ÌÓÒÏË·ÚÂÎÌËÚ Ô˙Úˢ‡. ¬Â˜Â  ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ, ˜Â ‡Ù·ÚÓÍÒËÌ˙Ú ÔÓ‚ÓÍË‡ ‡ÍÓ‚ËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ̇ ˜ÂÌˡ ‰Ó·, ‰Â·ÂÎÓÚÓ ˜Â‚Ó Ë ÒÚÓχı‡.

˜Â‚Ó Ë ÒÚÓχı‡. ¬ ÒÚ‡ÌËÚÂ Ò Ì‡Ô‰̇· ËÍÓÌÓÏË͇, ‚ ÍÓËÚÓ Ì Ò ÍÓÌÒÛÏË‡Ú ı‡ÌË Ë ÔËÚËÂÚ‡, ‚‰ÌË Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚Â͇, Ë Ò ‚ÌËχ‚‡ Á‡ ÒÓ͇ ̇ „Ó‰ÌÓÒÚ, Ò Á‡·ÂΡÁ‚‡ ÒÂËÓÁÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ‡ÍÓ‚ËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ̇ ı‡ÌÓÒÏË·ÚÂÎÌËÚ Ô˙Úˢ‡. ÕÓ ‚ ÔÓ-·Â‰ÌËÚ ÒÚ‡ÌË ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Â Ó·‡ÚÌÓ. ’‡ÌËÚÂÎÌËÚ ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÓÒÚ‡‚‡Ú Ô‡ÍÂÚË‡ÌË ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ, ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú Ôӂ˜ ‡Ù·ÚÓÍÒËÌ Ë Ôӂ΢‡Ú Á‰‡‚ÂÚÓ ÌË Í˙Ï ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ. “ÓÈ Ò ӷ‡ÁÛ‚‡ Ôӂ˜ ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ Ò ÍÓÌÒÛÏË‡Ú ËÁ‚˙Ì ÒÂÁÓ̇, ‚ ÍÓÈÚÓ ‡ÒÚ‡Ú, Ë ÒÚÓˇÚ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏ ÔÓ ‡ÙÚÓ‚ÂÚÂ, ̇È-‚˜ ‚ ÒÛıËÚ ·Ó·Ó‚Ë ı‡ÌË Ë ˜Â‚ÂÌˡ ÔËÔÂ. ‡ÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ò Ì‡Ô‰̇ÎË Ì‡Û˜ÌË Á̇Ìˡ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÏ ÏÌÓ„Ó ‚ÌËχÚÂÎÌË ‚˙‚ ‚˙Á͇ Ò „Ó‰ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚÂ

Ïàðèòå ñà íè èñòèíñêè âðàãîâå! ¬ÌËχÌË - ‡Ù·ÚÓÍÒËÌË ‚ ·‡ÌÍÌÓÚËÚ “ˇ·‚‡ ‰‡ Ó·˙ÌÂÏ ÒÔˆˇÎÌÓ ‚ÌËχÌË ̇ ‡Ù·ÚÓÍÒË̇, ÍÓÈÚÓ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ‚ ÔÓ‰ÛÍÚË, ̇Ô˙ÎÌÓ ‡Á΢ÌË ÓÚ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚÂ. “Ó‚‡ Ò‡ ·‡ÌÍÌÓÚËÚÂ. ’‡Úˡڇ, ̇ ÍÓˇÚÓ Ò‡ ̇Ô˜‡Ú‡ÌË,  χÎÍÓ ÔÓ‡Á΢̇ ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚Â̇ڇ. Ó„‡ÚÓ Ò Û˜ÂÌˈËÚ ÏË ËÁÛ˜‡‚‡ıÏ ‡ÙÎÓÚÓÍÒË̇, ̇ÏË‡˘ Ò ‚ ı‡ÌËÚÂ, Á‡·ÂΡÁ‡ı, ˜Â „˙·‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ „Ó ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡, ӷ˘‡ ÏÌÓ„Ó Ô‡ÏÛ͇ Ë ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡ ÓÚ Ì„Ó.  Ó„‡ÚÓ Ì‡Û˜Ëı, ˜Â ı‡Úˡڇ, ÍÓˇÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô˜‡Ú‡Ì ̇ Ô‡Ë, Ò ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÓÚ Ô‡Ïۘ̇ ˆÂÎÛÎÓÁ‡, ‚‰̇„‡ ÒË ÔÓÏËÒÎËı ‰‡ ÒÎÓʇ ÌˇÍÓˇ ·‡ÌÍÌÓÚ‡ ‚ ÏËÍÓÒÍÓÔ‡ Ë ‰‡ ˇ ËÁÒΉ‚‡Ï. –‡Á„Ή‡ı ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡È-ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚ ԇË ÔÓ‰ ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚Ë Î˙˜Ë. ÃÌÓ„Ó ˇÒÌÓ ÏÓÊÂı ‰‡ ‚ˉˇ, ˜Â ̇È-ÏÌÓ„Ó ‡Ù·ÚÓÍÒËÌ ÒÂ

Ò˙‰˙ʇ ‚ ÒΉÌËÚ ·‡ÌÍÌÓÚË - 5, 10, 20 ‰Ó·‡ Ë Â‚Ó. ”˜Û‰ËÏ هÍÚ˙Ú, ˜Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‡Ù·ÚÓÒÍËÌ ‚ 200 Ë ‚ 500 ‚Ó Â ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ, ‰ÓË ÎËÔÒ‚‡. ¬˙ÔÂÍË ˜Â Ò ÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ÓÚ Â‰ÌË Ë Ò˙˘Ë ‚¢ÂÒÚ‚‡, Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ‚ Ô‡ËÚÂ Ò ÔÓ-χÎ͇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ò ̇ÏË‡ Ôӂ˜ ‡Ù·ÚÓÍÒËÌ, Ï ‰Ó‚‰ ‰Ó ËÁ‚Ó‰‡, ˜Â ÚÓ‚‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ÔÓ-ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌˡ ËÏ ‰ÓÔË Ò ˙ˆÂÚ ̇ ÏÌÓ„Ó ıÓ‡,

ÍÓËÚÓ „Ë ÔÓÎÁ‚‡Ú. ƒÛ„‡Ú‡ ËÒÚË̇ Â, ˜Â „˙·‡Ú‡ Aspergillus ӷ˘‡ ‚·ÊÌËÚÂ Ë ÍËÒÂÎËÌÌË Ò‰Ë. –˙ˆÂÚ ÌË Ò‡ ‚ ÍËÒÂÎËÌÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. Ó„‡ÚÓ Í˙Ï ÚÓ‚‡ Ò ÔË·‡‚Ë Ë ‚·„‡Ú‡ ‚ ˙ˆÂÚ ̇ ıÓ‡Ú‡, Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ˉ‡Î̇ Ò‰‡ Á‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‡Ù·ÚÓÍÒË̇. œ‡Ïۘ̇ڇ ˆÂÎÛÎÓÁ‡, ‚·ÊÌÓÒÚÚ‡ Ë ÍËÒÂÎËÌÌÓÒÚÚ‡ - ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÁË ÚË Ì¢‡ Ò ӷ‰ËÌˇÚ ‚ Ô‡ËÚÂ, Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Á‡ „˙·‡Ú‡ Aspergillus ͇ÚÓ Ù‡·Ë͇ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ‡Ù·ÚÓÍÒËÌË. ¬ÒÂÍË Ô˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ‰ÓÔÂÏ ÚÂÁË Ô‡Ë, ÌË ÔÂÌ‡ÒˇÏ ‡Ù·ÚÓÍÒËÌ ‚ ÚˇÎÓÚÓ ÒË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ˙ˆÂÚ ÒË. ¡Ë ·ËÎÓ ıÛ·‡‚Ó ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ ‰‡ ÓÒ˙Á̇‚‡ÏÂ Ë ‡Á·Ë‡ÏÂ, ˜Â ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò Ô‰ÒÚ‡‚ˇÚ Á‡ ̇¯Ë ÔˡÚÂÎË - Ô‡ËÚÂ, ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò˙‚ÒÂÏ ËÒÚËÌÒÍË ‚‡„Ó‚Â!

ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ‰‡ Ì „Ë ÍÛÔÛ‚‡ÏÂ, ‡ÍÓ Úˇ  ËÁÚÂÍ·, ‰ÓË Ë ‰‡ Ò‡ ÔÓ-‚ÚËÌË. «‡˘ÓÚÓ Ì‡È-‡ÁÛÏÌÓÚÓ Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ ÒÏ ‰Î˙ÊÌË ‰‡ ̇Ô‡‚ËÏ,  ‰‡ ÔË·„‡Ï ì‚ËÁ‡î ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ËÁÔ‡˘‡Ï ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ Ó„‡ÌËÁχ ÒË. Õ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á‡·‡‚ˇÏÂ, ˜Â ‚‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ˘Â Ô˘ËÌËÏ Ì‡ Á‰‡‚ÂÚÓ ÒË, ˘Â ·˙‰Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ ‚‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ˘Â ‰ÓÔËÌÂÒÂÏ Ì‡ ‰ÊÓ·‡ ÒË. —Ï˙ÚÓÌÓÒÌËÚ ·ÓÎÂÒÚË Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ·‡‚ÌÓ Ë ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰, ͇ÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒڂˡڇ ËÏ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Á‡·ÂÎÂÊ‡Ú ˇÒÌÓ. Õ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËχÏ ÏÌÓ„Ó ‰Ó‚ÂË ̇ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Í‡Á‚‡Ú: "¿Á Ò˙Ï „Ó ˇÎ" ËÎË " ÓÌÒÛÏË‡ı „Ó, ÌÓ Ì ÏË Òڇ̇ ÌˢÓ". ”ÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë „ÂÌÂÚ˘ÌËÚ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ Ò‡ Ò˙‚ÒÂÏ ‡Á΢ÌË. ¡‡‚̇ڇ ËÎË ·˙Á‡Ú‡ ÔÓˇ‚‡ ̇ ÌˇÍÓˇ ·ÓÎÂÒÚ Á‡‚ËÒË ÓÚ Î˘ÌÓÒÚ̇ڇ „ÂÌÂÚË͇ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌˡ ˜Ó‚ÂÍ.

Монетите са чисти пари! œË ËÁÒΉ‚‡Ìˡڇ, ÍÓËÚÓ Ì‡Ô‡‚ËıÏÂ Ò ÏÓÌÂÚËÚÂ, Ì ÏÓʇıÏ ‰‡ ÓÚÍËÂÏ Ì‡Î˘ËÂÚÓ Ì‡ ‡Ù·ÚÓÍÒËÌ. “Ó‚‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÏÂÚ‡Î˙Ú Ì Á‡‰˙ʇ ‚·„‡ Ë ÌˇÏ‡ ÍËÒÂÎËÌ̇ Ò‰‡. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ıÓ‡Ú‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ôӂ˜ ÏÂÚ‡ÎÌË Ô‡Ë, Ò˙ÒÚ‡‚˙Ú ÏÛ Ì  ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡Ù·ÚÓÍÒËÌ. ¬ ÚÂÁË ‰ÌË, ‚ ÍÓËÚÓ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ Ì  ‚ ‡Áˆ‚ÂÚ, Ï‡È Â Ì‡È-‰Ó· ‰‡ ÒÔÂÏ ‰‡ ÒË Ë„‡ÂÏ Ò Ô‡ËÚÂ. ÃÓÊ ·Ë ÔÓ-‰ÍËˇÚ ÌË ‰ÓÔË Ò Úˇı ˘Â ̇χÎË ÔÓÌ χÎÍÓ Ó·‚˙Á‡ÌÓÒÚÚ‡ ÌË Í˙Ï Úˇı Ë ˘Â ÛÒÔÓÍÓË Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÚÓ ÌË Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. ÕˇÏ‡ Í‡Í‚Ó ‰‡ ˜‡Í‡ÏÂ, Á‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ ‰‡ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÏÂ, ÒΉ ͇ÚÓ ‚˜ ̇ۘËıÏ ÍÓÎÍÓ Â ÓÔ‡ÒÂÌ ‰ÓÔË˙Ú ÌË Ò Úˇı. “ˇ·‚‡ ‰‡ „Ë ‰ÓÍÓÒ‚‡Ï ÔÓ-χÎÍÓ, Á‡ ‰‡ Ì ı‡˜ËÏ ÏÌÓ„Ó Ë ‰‡ Ò ̇ۘËÏ ‰‡ ËÍÓÌÓÏËÒ‚‡Ï ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ, Ò ÍÓÂÚÓ ‡ÁÔÓ·„‡ÏÂ. Øåíîë Äîãàí, áèîëîã


4 ZAMAN ÌÎÄÀ 23 ÔÅÂÐÓÀÐÈ - 1 ÌÀÐÒ 2009

Важно е да знаем къде ще бъде сватбата и какви са точните размери. Правилният вариант е да се избере модел, който ще подхожда на обстановката и на фигурата ви. Никога не избирайте помпозни модели. Семплият дизайн винаги запазва актуалността и благородството си.

Áóë÷èíñêèòå ðîêëè ÷àêàò ñâîèòå ïðèíöåñè “‡ÁË „Ó‰Ë̇ Ëχ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÓÍÓÎÓ Ò‚‡Ú·ÂÌËÚ ÚẨÂ̈ËË. »ÌÚÂÂÒÌÓ Í‡Í‚Ó Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡Ú ÔÂÁ ÚÓÁË ÒÂÁÓÌ ·ÛΘËÌÒÍËÚ ÓÍÎË, ÍÓËÚÓ ‚ÂÍӂ ̇‰ Ò‡ ÔÓÏÂÌˇÎË ˆ‚ÂÚ‡, ÏӉ· Ë Ï‡ÚÂˡڇ ÒË, ÌÓ ‚Ë̇„Ë Ò‡ ·ËÎË ÒËÏ‚ÓΠ̇ ÌÂÔÓÓ˜ÌÓÒÚÚ‡, ·Î‡„ÓÓ‰ÒÚ‚ÓÚÓ, ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ë ÌÓ‚ÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ. ÓÈ Í‡Í‚Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓ‰·Ë‡? ƒ‡ÎË ‚Ë ÔÓ‰ıÓʉ‡ ÏÓ‰ÂÎ˙Ú, Á‡ ÍÓÈÚÓ ÓÚ „Ó‰ËÌË ÒڠϘڇÎË? ƒ‡ÎË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÌÓÒËÚ 36 ÌÓÏÂ, Á‡ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ͇ÚÓ Î·‰? »ÎË ˘Â ‚Ë ËÁ·Â‡Ú Á‡ ̇È-·ÂÁ‚ÍÛÒÌÓ Ó·Î˜Â̇ ·ÛÎ͇ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ, ‰Ó͇ÚÓ Ò ÒÚ‡‡ÂÚ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ‚ÂÎËÍÓÎÂÔ̇? Õ ÓÚ‡Áˇ‚‡ ÎË Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë ·ÛΘËÌÒ͇ڇ ‚Ë ÓÍΡ, ‚˙ÔÂÍË ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌËÚ ÔÓ·Ë ‰ÌË Ì‡‰? œÓÚ˙ÒËıÏ ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ÚÂÁË ‚˙ÔÓÒË Á‡ ‚‡Ò. «‡ ‰‡ ·˙‰ÂÚ ÓÒÎÂÔËÚÂÎÌÓ Í‡ÒË‚‡ ·ÛÎ͇, ˘Â ‚Ë Á‡ÔÓÁ̇ˇ Ò ÚẨÂ̈ËËÚ ̇ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ Ë ˘Â ‚Ë ‡ÁÍˡ ÌˇÍÓË Ú˙ÌÍÓÒÚË. œÂ‰Ë ‰‡ Ò ÒÔÂÏ Ì‡ ÚẨÂ̈ËËÚ ̇ ÒÂÁÓ̇,  ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ‡Á·ÂÂÏ Í˙‰Â ˘Â Ò Ò˙ÒÚÓË Ò‚‡Ú·‡Ú‡ Ë Í‡Í‚Ë Ò‡ ‡ÁÏÂËÚ ‚Ë. œ‡‚ËÎÌËˇÚ ‚‡ˇÌÚ Â ‰‡ Ò ËÁ·Â ÏÓ‰ÂÎ, ÍÓÈÚÓ ˘Â ÔÓ‰ıÓʉ‡ ̇ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ڇ Ë Ì‡ ÙË„Û‡Ú‡ ‚Ë. ÕËÍÓ„‡ Ì ËÁ·Ë‡ÈÚ ÔÓÏÔÓÁÌË ÏÓ‰ÂÎË. —ÂÏÔÎËˇÚ ‰ËÁ‡ÈÌ ‚Ë̇„Ë Á‡Ô‡Á‚‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ·Î‡„ÓÓ‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÒË. ŒÚ‰ÂÎÂÚ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏ Á‡ ËÁ·Ó‡ ̇ ·ÛΘËÌÒ͇ ÓÍΡ. «‡ ‰‡ ·˙‰Â ·ÛΘËÌÒÍÓÚÓ ‚Ë Ó·ÎÂÍÎÓ ·ÂÁ ̉ÓÒÚ‡Ú˙ˆË, ÔÓ·ËÚ ҇ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË. «‡ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚ÁÂÏÂÚ ¯ÂÌË ̇È-χÎÍÓ Â‰ËÌ-‰‚‡ ÏÂÒˆ‡ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ë ‰‡ Ô‰ÔËÂÏÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ÒÚ˙ÔÍË. “‡Í‡ ˘Â ‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò ‚ÂÏ Á‡ ÔÓÔ‡‚͇ ̇ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ÌÂÓ˜‡Í‚‡ÌË ÔÓ·ÎÂÏË ‚ ÔÓˆÂÒ‡ ̇ ۯ˂‡Ì ̇ ÓÍΡڇ. —‚‡Ú·ÂÌËˇÚ ‚ӇΠ ‚‡Ê̇

˜‡ÒÚ ÓÚ ·ÛΘËÌÒ͇ڇ ÓÍΡ. ¿ÍÓ Ì‡Ô‡‚ËÚ Ô‡‚ËÎÂÌ ËÁ·Ó, ÏÓÊ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ÏÌÓ„Ó Â΄‡ÌÚÌÓ, ÌÓ ‡ÍÓ ËÁ·Ó˙Ú ‚Ë Â ÌÂÔ‡‚ËÎÂÌ, Ì ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·ˇ„‡Ú ÓÚ Ú˂ˇÎÌÓÒÚÚ‡. »Á·ÂÂÚ ÍÓÈÍË, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÔÓ‰ıÓʉ‡Ú ̇ ˙ÒÚ‡ ‚Ë Ë Ì‡ ÏӉ· ̇ ÓÍΡڇ. «‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÌËÚ ·ÛΘËÌÒÍË ÓÍÎË ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·Â ÔÓ-ÒÂÏÔ˙Î ‚Ó‡Î, ‡ Á‡ Í·Ò˘ÂÒÍËÚ - ÔÓ-ÔÓÏÔÓÁÂÌ. ‘ËÌËÚÂ Ë ‚ËÒÓÍËÚ ·ÛÎÍË ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ÔÓ˜ÂÚ‡Ú ÔÓÎË Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ‰‡ ‚Ó·ÌË Ë ÏÓ‰ÂÌËÚ ÔÂÁ ÒÂÁÓ̇ ·ÛΘËÌÒÍË ÓÍÎË, ‰‡ÔË‡ÌË ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ‰˙ÎÊË̇. ¡ÛÎÍËÚ Ò˙Ò Ò‰ÂÌ Ë ÌËÒ˙Í

˙ÒÚ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·Â‡Ú ‡ÍÚÛ‡ÎÌËÚ ÔÂÁ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ ÓÍÎË, ÍÓËÚÓ Ì ҇ ÏÌÓ„Ó ËÁ‰ÛÚË Ë Ò‡ ‡Á¯ËÂÌË ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ, Ò ‡ÒËÏÂÚ˘ÌË ÍÓÈÍË, Ò ‰‡ÌÚÂÎË Ò ÏËÌˇڲÌË ˆ‚ÂÚÂ̈‡ Ë Ì‡‰Î˙ÊÌÓ ËÁ‚ÂÁ‡ÌË ·Ó‰ÂËË. ƒ‡ÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÔÓ·ÎÂÏË Ò ÍËÎÓ„‡ÏËÚÂ, ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·Â‡Ú ÏÓ‰ÂÎË, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ˜‡ÒÚË. ƒÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÎËÚ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ¯ËÓ͇ Ë "ÎÂÚˇ˘‡". ÓÈÍËÚ ̇ ‰ÂÍÓÎÚÂÚÓ Ë ‡ÏÂÌÂÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ ÔÓ‰·‡ÌË. ¡Ë ·ËÎÓ ‰Ó· ‰‡ ÒÚÓËÚ ‰‡Î˜ ÓÚ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ, ËÁˇÁ‡ÌË ‚ Ú‡Îˡڇ.  ËÎÓ„‡-

ÏËÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔËÍËˇÚ Ë Ò ÏËÌˇڲÌË ‡ÒËÏÂÚ˘ÌË ‚Ó·ÌË. ÃÂÍËÚÂ Ë Ô‡‰‡˘Ë χÚÂËË ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ÔÓ-Â΄‡ÌÚÌË. ¡ÛÎÍËÚÂ Ò ÔÓ-Ò··‡ ÙË„Û‡ ‰Ó Í˙ÒÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·Â‡Ú ËÁ‰ÛÚË ˙͇‚Ë, ̇·‡ÌË ˇÍË Ë ˇÍË Ò ‚Ó·ÌË, ‰‡ÌÚÂÎÂÌË ·Ó‰ÂËË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ „Ó̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÓÍΡڇ. Õ‡‰ Ò ÚÓ‚‡ Á‡ Úˇı Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ë ÔÓ‰ÍÂÔÂÌËÚ ·˛ÒÚËÂÚ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÏÓ‰ÂÎË‡ÌË ÒÔˆˇÎÌÓ Á‡ ·ÛΘËÌÒÍËÚ ÓÍÎË. Õ Á‡·‡‚ˇÈÚÂ, ˜Â ‰ÂıËÚÂ Ò ÚÓ˜ÌËÚ ÏÓ‰ÂÎË, ÍÓËÚÓ ˘Â ӷΘÂÚ ÓÚ‰ÓÎÛ, ˘Â ‚Ë Ì‡Ô‡‚ˇÚ ÔÓ-Â΄‡ÌÚÌË. Ñ ÍÈÌÊÀ : ÌÅ Õ ÌÅ Ò Ä Å ÌÈÐ Ä Æ È

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

Òåíäåíöèèòå ïðåç íîâèÿ ñåçîí ¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ·ÛΘËÌÒÍËÚ ÓÍÎË ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ÔÓÒÂÏÔÎË Ë ÓχÌÚ˘ÌË. Õ‡ÚÛÙÂÌËÚ ÓÍÎË Ò Ò¢‡Ú ÏÌÓ„Ó ˇ‰ÍÓ. –ÓÍÎËÚÂ Ò Ì‡ÒËÚÂÌË ·Ó‰ÂËË Ò‡ ÓÚÒÚ˙ÔËÎË ÏˇÒÚÓ Ì‡ ÓÍÎË, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÒÔˆˇÎÌË Ï‡ÚÂËË. ”¯ËÚËÚ ÓÚ ÏÂÍË Ô‡‰‡˘Ë χÚÂËË, ̇ÔÓÏÌˇ˘Ë ÙÂËÚÂ, Ò‡ ÓÒÎÂÔËÚÂÎÌË. Õ‡‰ Ò ÚÓ‚‡ Ëχ Ë ÚÛ‰ÌË Á‡ Ô‰ÔÓ˜Ëڇ̠ÏÓ‰ÂÎË, ÚÂÒÌË ‰Ó ÍÓÎÂÌÂÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò ‡Á¯Ëˇ‚‡Ú ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ë Ì‡ÔÓÏÌˇÚ ÌËÏÙËÚÂ. ‡Á‚‡Ï ÚÛ‰ÌË Á‡ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÓÍÎËÚ ‚ ÚÓÁË ÒÚËÎ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ‚ËÒÓÍËÚ ‰‡ÏË Ò˙Ò Ò··‡ ÙË„Û‡. ¬ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ ÌˇÏ‡ „Û·Ë „¯ÍË Ë

ÔÂÔÎÂÚÂÌË ÍÓÈÍË. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ËÁ‰ÛÚËÚ ÔÓÎË Ò‡ ̇ ÏÓ‰‡, ͇ÍÚÓ ‚Ë̇„Ë, ÏÓ‰ÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÎÂÍÓ Ó·„˙˘‡Ú ÙË„Û‡Ú‡, ‚Ó·ÌËÚÂ Ë ‰ӂÂÚ ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ‰Ûı‡ ̇ 1800 „. —Ή ‰˙Î„Ó ‚ÂÏ Ò ̇ÏË‡Ú Ë ÚÂÒÌË ÓÍÎË, Ó·‚Ë‚‡˘Ë ÚˇÎÓÚÓ. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ Ô‡‰‡˘ËÚ ÏÓ‰ÂÎË ÒˇÍ‡¯ Ò Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú Ôӂ˜Â. —ÓÙËÒÚ˘ÂÒÍËÚ ÍÓÈÍË Ò‡ Ó·Ó„‡ÚÂÌË Ò ·ÓıÂÏÒÍË ÂÎÂÏÂÌÚË Ë Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ÒÚËÎ, ÍÓÈÚÓ Ì ËÁ„ÎÂʉ‡ ‰ÂÏÓ‰Â. –ÂÚÓÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ò ÛÒ¢‡ ÒËÎÌÓ ‚ ÍÓÎÂ͈ËËÚÂ. Õ‡·‡ÌËÚ ÏÓ‰ÂÎË ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‰Â‚ÂÚ̇ÈÒÚË ‚ÂÍ, ËÁ‰ÛÚËÚ ˙͇‚Ë Ì‡ ÓÒÂωÂÒÂÚÚ „Ó‰ËÌË Ì‡ ÏË̇Îˡ ‚ÂÍ, ÓχÌÚ˘ÌËÚ ÙÂÌÒÍË ‰‡Ì-

ÚÂÎË Ò‡ Ò˙˜ÂÚ‡ÌË ‚ ÏÓ‰ÂÌË ÍÓÈÍË. œ‡‰‡˘ËÚÂ Ë "ı‚˙˜‡˘Ë" Ô·ÚÓ‚Â, ÏËÌˇڲÌÓ ‰‡ÔË‡ÌËÚÂ Ë Ì‡·‡ÌË Ï‡ÚÂËË Ò‡ ‚‰˙ıÌÓ‚ËÎË ·ÛΘËÌÒÍËÚ ӷÎÂÍ·. Õ ÎËÔÒ‚‡Ú Ë ÍÓÈÍË, ÍÓËÚÓ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÏÓ‰ÂÎË Ë ‡·ÒÛ‰ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË. –ÓÁÓ‚ËÚÂ, ÒËÌËÚÂ, ·ÂÊÓ‚ËÚ ÂÎÂÏÂÌÚË, ‚Íβ˜ÂÌË Ò‰ ·ÂÎËÚ ÚÓÌÓ‚Â, Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË Á‡ ‰‡ÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÒÍ‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÌÂÒڇ̉‡ÚÌË ·ÛÎÍË. ÷‚ÂÚˇÚ‡ Ò‡ ̇Ô‡‚ÂÌË ÓÚ Ï‡ÚÂˡڇ ̇ ·ÛΘËÌÒ͇ڇ ÓÍΡ. ƒÂÚ‡ÈÎËÚ ‚ Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎËÚ Ô˂΢‡Ú ‚ÌËχÌËÂÚÓ. √ÓÎÂÏËÚ ԇ̉ÂÎÍË ÓÚ Ô·Ú, ÏÌÓ„Ó‰ÌËÚ ¯ÎÂÈÙÓ‚Â ÓÚ Ú˛Î,

ÒÂÏÔÎËÚ ·Ó‰ÂËË "—‚‡Ó‚ÒÍË" ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Ú ‚ ÏÌÓ„Ó ÓÚ ·ÛΘËÌÒÍËÚ ÓÍÎË ÔÂÁ 2009 „. ¡ÛΘËÌÒÍËÚ ÓÍÎË ·ÂÁ ÔÂÁ‡ÏÍË, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ıËÚ ÔÂÁ ÏË̇ÎËÚ „Ó‰ËÌË, ÒˇÍ‡¯ ˘Â ·˙‰‡Ú Á‡·‡‚ÂÌË ÔÂÁ ÚÓÁË ÒÂÁÓÌ. ÃˇÒÚÓÚÓ ËÏ ˘Â Á‡ÂÏ‡Ú ÓÍÎËÚÂ Ò Â‰Ì‡ ÔÂÁ‡Ï͇ ËÎË Ò ˇÍË ÓÚ ÙËÌÓ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ‰‡ÌÚÂÎË. œË ‚Ó‡ÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎ̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ·ÛΘËÌÒÍÓÚÓ Ó·ÎÂÍÎÓ, Ô‡‚Ë ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ÚÓ˜ÌÓ Ó·‡ÚÌÓÚÓ - Ú Ô˂΢‡Ú ‚ÌËχÌËÂÚÓ Ò ÔÓÏÔÓÁÌÓÒÚÚ‡ ÒË. ¬Ó‡ÎËÚÂ, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ‰Â·ÂÎË ‰‡ÌÚÂÎË, Ò‡ ÓÚÒÚ˙ÔËÎË ÏˇÒÚÓ Ì‡ ÏÂÍËÚÂ Ë ÙËÌÓ ·Ó‰Ë‡ÌË ‚Ó‡ÎË, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÏӉ·. Ðåéõàí ßçúäæú


ÊÓËÒÓÐÀ ZAMAN 5 23 ÔÅÂÐÓÀÐÈ - 1 ÌÀÐÒ 2009

¿

¿

Î-‘‡‡·Ë  Ô˙‚ËˇÚ Û˜ÂÌ, ÍÓÈÚÓ Â Ó·ˇÒÌËÎ ÙËÁ˘ÌËÚ ҂ÓÈÒÚ‚‡ ̇ Á‚Û͇. “ÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ, ˜Â ÏÂı‡Ì˘ÌËÚ ÚÂÔÚÂÌˡ Ò ۂÂ΢‡‚‡Ú ËÎË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰˙ÎÊË̇ڇ ̇ ‚˙Î̇ڇ Ë ‰ÂÏÓÌÒÚË‡Î ÚÓ‚‡ Ò ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚË. — ÚÓ‚‡ ÓÚÍËÚË ‡Î-‘‡‡·Ë Ò˙Á‰‡Î Ë ÚÂıÌÓÎӄˡ Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ì ̇ ÏÛÁË͇ÎÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË.

Î-¡ËÛÌË Ô˙‚ ÒËÒÚÂχÚËÁË‡Î Ô‡‚Ë·ڇ Ë ÏÂÚÓ‰ËÚ Á‡ ̇ۘ̇ ‡·ÓÚ‡, ͇ÚÓ Ô‰ÎÓÊËΠˉ¡ڇ Á‡ ÔÓ‚Âˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˇ‚ÎÂÌˡڇ ˜ÂÁ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚË Ë ÓÔËÚË. “ÓÈ ËÁ‚˙¯ËÎ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ‚ ‡Á΢ÌË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ̇Û͇ڇ ͇ÚÓ Ï‡ÚÂχÚË͇, ‡ÒÚÓÌÓÏˡ, „ÂÓ„‡Ùˡ, ÙËÁË͇, ıËÏˡ, „ÂÓÎӄˡ, ωˈË̇, ËÒÚÓˡ, ÙËÎÓÒÓÙˡ, Ò‡‚ÌËÚÂÎ̇ ËÒÚÓˡ ̇ ÂÎË„ËËÚÂ Ë Ò˙Á‰‡Î ÒÚÓÈÌÓÒÚÌË ÚÛ‰Ó‚Â.

Ïðèíîñúò íà òþðêèòå (2) êúì èñòîðèÿòà íà íàóêàòà ƒÛ„Ë ËÁ‚ÂÒÚÌË Ú˛ÍÒÍË Û˜ÂÌË ÔÂÁ ‰ÂÒÂÚË ‚ÂÍ Ò‡ ¿ıω Ë·Ì ÃÛı‡Ïω Ë·Ì ÂÒË ‡Î-‘Â„‡ÌË, ≈·Û'Î- ‡Ò˙Ï ¿·‰Ûηı Ë·Ì ¿Ï‡‰ÊÛ Ë ÒËÌ˙Ú ÏÛ ≈·Û'Î-’‡Ò‡Ì ¿ÎË. “ÂÁË Û˜ÂÌË Ò‡ ËÁ‚˙¯ËÎË ‡ÒÚÓÌÓÏ˘ÂÒÍË Ì‡·Î˛‰ÂÌˡ Á‡ ‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ Ë „Ë ÓÚ‡ÁËÎË ‚ ‡Á΢ÌË Í‡Ú‡ÎÓÁË (ÁˉÊ) ÔÓ ‡ÒÚÓÌÓÏˡ. ŒÒÓ·ÂÌÓ ÚÛ‰˙Ú ÔÓ ‡ÒÚÓÌÓÏˡ ̇ ‡Î-‘Â„‡ÌË, ‚ ÍÓÈÚÓ ÚÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ ̇ÍÎÓ̇ ̇ ÂÍÎËÔÚË͇ڇ Ë Ó·ËÚ‡Ú‡ ̇ —Î˙̈ÂÚÓ, Ì  ËÁ„Û·ËÎ Á̇˜ÂÌËÂÚÓ ÒË Í‡ÚÓ ÙÛ̉‡ÏÂÌÚ‡ÎÌÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ Ò‰ÂÏ ‚Â͇ ÌËÚÓ ‚ ≈‚ÓÔ‡, ÌËÚÓ ‚ ¿Áˡ.  ÌË„‡Ú‡  ÓÚÔ˜‡Ú‡Ì‡ ̇ÌÓ‚Ó ‚ Õ˛Ì·Â„ ÔÂÁ 1573 „Ó‰Ë̇. ≈·Û'Î- ‡Ò˙Ï ¿·‰Ûηı Ë·Ì ¿Ï‡‰ÊÛ ÂÚ-“˛ÍË Ë ÒËÌ˙Ú ÏÛ ≈·Û'Î-’‡Ò‡Ì ¿ÎË Ë·Ì ¿Ï‡‰ÊÛ ÂÚ“˛ÍË Ò‡ ‰‚‡Ï‡ Ú˛ÍÒÍË Û˜ÂÌË ÓÚ ‰ÂÒÂÚË ‚ÂÍ, ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔËÁ̇ÌËÂ Ò ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌËÚ ËÏ Ì‡·Î˛‰ÂÌˡ ÔÓ ‡ÒÚÓÌÓÏˡ. ¿ÎË Ë·Ì ¿·‰Ûηı Ë·Ì ¿Ï‡‰ÊÛ, ÍÓÈÚÓ ÔÓËÁıÓʉ‡ ÓÚ ÚÓ‚‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó,  ‡·ÓÚËÎ ‚ Ò˙˘‡Ú‡ Ó·ÒÂ‚‡ÚÓˡ. ÃÂÊ‰Û 887 „. Ë 934 „. Ú ËÁ‚˙¯ËÎË ‡ÒÚÓÌÓÏ˘ÂÒÍË Ì‡·Î˛‰ÂÌˡ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ·ÎËÁÓ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË. »Á‚ÂÒÚÌËˇÚ ‡ÒÚÓÌÓÏ »·Ì fiÌÛÒ ÓÚ·ÂΡÁ‚‡, ˜Â ÚÂıÌËÚ ̇·Î˛‰ÂÌˡ ‚˙ıÛ ÀÛ̇ڇ Ò ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÔÓ„ÓÎˇÏ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ ÓÚ ÚÂÁË Ì‡ œÚÓÎÓÏÂÈ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Ò ·‡ÁË‡Î ̇ Úˇı ‚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡڇ ÒË. ≈·Û Õ‡Ò ÃÛı‡Ïω ‡Î-‘‡‡·Ë Ë·Ì ÃÛı‡Ïω Ë·Ì “‡Í‡Ì Ë·Ì

”ÁÎÛ„ (ÔÓ˜. 950)  ‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‚ÂÎËÍËÚ ÙËÎÓÒÓÙË, χÚÂχÚËˆË Ë ÙËÁˈË, ÔÓˇ‚ËÎË Ò ‚ ËÒΡÏÒÍˡ Ò‚ˇÚ. ¬ ≈‚ÓÔ‡  ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ Alpharabius. Õ‡˜ÂÎÓ Ò »·Ì —Ë̇ (¿‚ˈÂ̇) ÏÌÓÁË̇ ÙËÎÓÒÓÙË ÔÓÛÏÂÎË ÚÛ‰Ó‚ÂÚ ̇ ¿ËÒÚÓÚÂÎ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÍÓÏÂÌÚ‡ËÚÂ, ̇ÔËÒ‡ÌË ÓÚ ‡Î-‘‡‡·Ë. “ÓÈ Â Ò˙Á‰‡Î ‰ˈ‡ ̇ۘÌË ÚÛ‰Ó‚Â ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ӷ·ÒÚ. œÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ÏÛ Â ÔÂÏË̇· ‚ »‡Í Ë ƒ‡Ï‡ÒÍ. ÌË„‡Ú‡ ÏÛ »ıÒ‡ ‡Î-ÛÎÛÏ, ÍÓˇÚÓ Ëχ ÒÂËÓÁÌÓ ‚ÎˡÌË Á‡ Í·ÒËÙË͇ˆËˇÚ‡ ̇ ̇ÛÍËÚ ‚ ≈‚ÓÔ‡,  Ó͇Á‡Î‡ ÔÓ˜ÚË ÂÙÓÏÂÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚˙ıÛ «‡Ô‡‰‡. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÚÛ‰Ó‚ÂÚ ÏÛ ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÙËÎÓÒÓÙˡڇ, ÎÓ„Ë͇ڇ, χÚÂχÚË͇ڇ, ·ÓÚ‡ÌË͇ڇ, ωˈË̇ڇ Ë ÏÛÁË͇ڇ Ò‡ Ó͇Á‡ÎË ‚‡ÊÌÓ ‚ÎˡÌË ͇ÍÚÓ ‚˙ıÛ ËÒΡÏÒÍËÚÂ, ڇ͇ Ë ‚˙ıÛ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÙËÎÓÒÓÙË Í‡ÚÓ ‘‡ÌÒËÒ ¡ÂÈÍ˙Ì, ¿Î·ÂÚ ¬ÂÎËÍË, “ÓÏ‡Ò ’Ó·Ò, Δ‡Ì-Δ‡Í –ÛÒÓ. ¿Î-‘‡‡·Ë  Ô˙‚ËˇÚ Û˜ÂÌ, ÍÓÈÚÓ Â Ó·ˇÒÌËÎ ÙËÁ˘ÌËÚ ҂ÓÈÒÚ‚‡ ̇ Á‚Û͇. “ÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ, ˜Â ÏÂı‡Ì˘ÌËÚ ÚÂÔÚÂÌˡ Ò ۂÂ΢‡‚‡Ú ËÎË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰˙ÎÊË̇ڇ ̇ ‚˙Î̇ڇ Ë ‰ÂÏÓÌÒÚË‡Î ÚÓ‚‡ Ò ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚË. — ÚÓ‚‡ ÓÚÍËÚË ‡Î-‘‡‡·Ë Ò˙Á‰‡Î Ë ÚÂıÌÓÎӄˡ Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ì ̇ ÏÛÁË͇ÎÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË. »Òı‡Í Ë·Ì »·‡ıËÏ ‡Î‘‡‡·Ë (ÔÓ˜. 961), ÍÓÈÚÓ Â ÊË‚ˇÎ ‚ Ò˙˘‡Ú‡ ÂÔÓı‡, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÎ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ‚˙ıÛ ‡‡·ÒÍˡ ÂÁËÍ ‚ ‡‡·ÒÍËÚ ÒÚ‡ÌË Ë Ì‡ÔË҇ΠÍÌË„‡, ÓÁ‡„·‚Â̇ ƒË‚‡Ì ÂÎ-‰ÂÔ.

Åïîõàòà íà àë-Áèðóíè ≈‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‚ÂÎËÍËÚ ۘÂÌË ‚ ËÒΡÏÒÍˡ Ò‚ˇÚ  ‡Î-¡ËÛÌË. –Ó‰ÂÌ Â ÔÂÁ ‰ÂÒÂÚË ‚ÂÍ - 973 „., ‚ ‡¯. ¿Î-¡ËÛÌË Ò  ӷۘ‡‚‡Î ÔË ËÁÚ˙Í̇ÚË Û˜ÂÌË ‚ Ó̇ÁË ÂÔÓı‡. ”˜ËÚÂÎËÚ ÏÛ „Ó ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÎË ÓÚ΢ÌÓ ÔÓ Ì‡Û˜ÌËÚ ÔÓ·ÎÂÏË Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ. ¿Î-¡ËÛÌË Â ÔÓ˜ÛÚ ‡‚ÚÓ ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚÌË ÚÛ‰Ó‚Â ‚ ÏÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌË Ó·Î‡ÒÚË, ÍÛÔÂÌ ËÒΡÏÒÍË Û˜ÂÌ Ë ‚ÂÎËÍ ÙËÎÓÒÓÙ. “Û‰Ó‚ÂÚ ̇ ËÁ‚ÂÒÚÌˡ ͇ÍÚÓ ‚ ËÒΡÏÒÍˡ Ò‚ˇÚ, ڇ͇ Ë ‚ ≈‚ÓÔ‡, Û˜ÂÌ ·ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË ÒÚÓÎÂÚˡ ̇‰. ‘ËÎËÔ ’ËÚË „Ó ÓÔ‰ÂΡ ͇ÚÓ "̇È-ÓË„Ë̇ÎÌˡ Ë Ì‡È‰˙ηÓÍˡ Û˜ÂÌ ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌËÚ ̇ÛÍË Ò‰ Ï˛Ò˛ÎχÌË-

ÚÂ". ¿ÏÂË͇ÌÒÍËˇÚ ËÒÚÓËÍ Ì‡ ̇Û͇ڇ ƒÊÓ‰Ê —‡Ú˙Ì ‰‡‚‡ ËÏÂÚÓ ÏÛ Ì‡ ÂÔÓı‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Â ÊË‚ˇÎ, ͇ÚÓ ˇ ̇˘‡ ÂÔÓı‡Ú‡ ̇ ‡Î-¡ËÛÌË. “ÓÈ Á‡ÔӘ̇Π‰‡ Ò Á‡ÌËχ‚‡ Ò ËÁÒΉ‚‡Ìˡ, ÍÓ„‡ÚÓ ·ËΠ̇ Ò‰ÂÏ̇ÈÒÂÚ „Ó‰ËÌË, ÔÂÓÚÓ Ì ԇ‰‡ÎÓ ÓÚ ˙͇ڇ ÏÛ, Ì ÓÚÍ˙Ò‚‡Î Ó˜Ë ÓÚ ÍÌË„ËÚÂ, ‡ÁÏË¯Îˇ‚‡Î ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ, ‚·‰ÂÂÎ ‡‡·ÒÍË, ÔÂÒËÈÒÍË, Ë‚ËÚ, ‡ÒËËÈÒÍË, ÒÚ‡Ó„˙ˆÍË Ë ÌÓ‚Ó„˙ˆÍË. ¿Î-¡ËÛÌË Ô˙‚ ÒËÒÚÂχÚËÁË‡Î Ô‡‚Ë·ڇ Ë ÏÂÚÓ‰ËÚ Á‡ ̇ۘ̇ ‡·ÓÚ‡, ͇ÚÓ Ô‰ÎÓÊËΠˉ¡ڇ Á‡ ÔÓ‚Âˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˇ‚ÎÂÌˡڇ ˜ÂÁ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚË Ë ÓÔËÚË. “ÓÈ ËÁ‚˙¯ËÎ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ‚ ‡Á΢ÌË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ̇Û͇ڇ ͇ÚÓ

χÚÂχÚË͇, ‡ÒÚÓÌÓÏˡ, „ÂÓ„‡Ùˡ, ÙËÁË͇, ıËÏˡ, „ÂÓÎӄˡ, ωˈË̇, ËÒÚÓˡ, ÙËÎÓÒÓÙˡ, Ò‡‚ÌËÚÂÎ̇ ËÒÚÓˡ ̇ ÂÎË„ËËÚÂ Ë Ò˙Á‰‡Î ÒÚÓÈÌÓÒÚÌË ÚÛ‰Ó‚Â. ¿Î-¡ËÛÌË Â ‡‚ÚÓ ̇ ·ÎËÁÓ ÒÚÓ Ë ÓÒÂωÂÒÂÚ Ú‡ÍÚ‡Ú‡, ÓÒÂÏ̇ÈÒÂÚ ÓÚ ÍÓËÚÓ ÔÓ ‡ÒÚÓÌÓÏˡ, ‡ ‰Ó Ì‡Ò Ò‡ ÒÚ˄̇ÎË Â‰‚‡ ‰‚‡ÈÒÂÚ Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÚ Úˇı. Ã˛Ò˛ÎχÌÒÍËÚ ۘÂÌË, ÔÓËÁıÓʉ‡˘Ë ÓÚ ‡Á΢ÌË Ì‡Ó‰ÌÓÒÚË, ËÁ„‡‰ËÎË ËÒΡÏÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ, ͇ÚÓ ‚ÒÂÍË Â ‰‡Î Á̇˜ËÏ ÔËÌÓÒ Í˙Ï Ì¡ ‚ ‡Á΢ÌË Ó·Î‡ÒÚË. ‘‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÒΉ ‡‡·ËÚ ڲÍËÚ ‰ÓÔËÌÂÒÎË Ì‡È-ÏÌÓ„Ó Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ, ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â

Ú ҇ Ò‰ ̇Ó‰ËÚÂ, ÓÒÏËÒÎËÎË Ì‡È-ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÒ·ÌËÂÚÓ Ì‡ ËÒÎˇÏ‡, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò ÔÓ‚ÂΡ‚‡: "◊ÂÚË!", ÒΉ ͇ÚÓ ÔËÂÎË Ú‡ÁË ÂÎ˄ˡ. ‘Ë„ÛË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÏÂ̇ڇ ̇ ÏÌÓÁË̇ Ú˛ÍÒÍË Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË Û˜ÂÌË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÔÂËÓ‰‡, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò  ÛÚ‚˙ʉ‡‚‡Î‡ ËÒΡÏÒ͇ڇ ̇Û͇, Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ÓË„Ë̇ÎÌËÚ ËÏ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ Ë Ì‡ ‚ËÒÓ͇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÚÛ‰Ó‚ÂÚÂ, ̇ÔËÒ‡ÌË ÓÚ Úˇı. œ˙‚ËÚ ڲÍÒÍË Û˜ÂÌË, ÍÓËÚÓ ˜ÂÔÂÎË ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌË ÓÚ Ó‡Ì‡, ËÏ‡Ú Á̇˜ËÏ ÔËÌÓÒ Í˙Ï Ì‡Û͇ڇ ‚ ËÒΡÏÒÍˡ Ò‚ˇÚ, ÓÒÚ‡‚ËÎË Ò‡ ˆÂÌÌË ÚÛ‰Ó‚Â Ë Ò ÚÓ‚‡ Ò‡ ÓÁ‡ËÎË Ô˙Úˇ ̇ Û˜ÂÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‰Ó¯ÎË ÒΉ Úˇı.


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ 23 ÔÅÂÐÓÀÐÈ - 1 ÌÀÐÒ 2009

Ñ ÍÈÌÊÀ : Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Þ Ë Å ÉÌÀ Í

Íå êóïóâàéòå õðàíè, çà äà ñòîÿò â õëàäèëíèêà! ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 »Á·Ó˙Ú Ì‡ ı‡ÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˘Â Á‡‰Ó‚ÓÎˇÚ ÌÛʉËÚ ̇ Ó„‡ÌËÁχ, ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÔË Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË ÛÒÎӂˡ,  ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÂÌ Á‡ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ıÓ‡Ú‡. ŒÒ‚ÂÌ Ì‡ ËÁ·Ó‡ ̇ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Á‡ ı‡ÌÂÌÂ, ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ ÔÓ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ ı‡ÌÂÌ ӷ˙˘‡Ú ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ÌËχÌË ̇ ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‰Ó·ÓÚÓ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ì ̇ ı‡ÌËÚÂ. œË ı‡ÌÂÌÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Á‡‰Ó‚ÓΡ‚‡Ú ÌÛʉËÚ ̇ Ó„‡ÌËÁχ. ŒÒÌÓ‚ÌËÚ ı‡ÌË, Ëχ˘Ë ÊËÁÌÂÌÓ‚‡ÊÌË ÙÛÌ͈ËË Á‡ ÚˇÎÓÚÓ, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÍÓÌÒÛÏË‡Ú Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÓÚ ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ. ƒ- Â‡ ◊ËÏËÎË ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡, ˜Â Á‡ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ı‡ÌÂÌ  ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÂÌ ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ÒË„ÛÌË, ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ‰‡ ·˙‰Â Ô‡‚ËÎÂÌ Ë Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌË ‚ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË ÛÒÎӂˡ. "ÕÛÊÌËÚ ı‡ÌË Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡ÔËÒ‡ÌË ‚ ÒÔËÒ˙Í. “ˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡Ú Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ ‰‡ Ò ÍÓÌÒÛÏË‡Ú Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌˡ ˜Ó‚ÂÍ. «‡ ‰‡ Ì Ò ËÁı‚˙ÎˇÚ ÔÓ‰ÛÍÚËÚ ËÎË ı‡ÌËÚÂ, Úˇ·‚‡ Ë ‰‡ Ò ÏËÒÎË Á‡ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚Í˙˘Ë. Õ‡Î˘ÌËˇÚ ‚ ı·‰ËÎÌË͇ ‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‚Íβ˜‚‡ Ô‡Í ‚ ÒÔËÒ˙͇ ‚Ë Á‡ ÔÓÍÛÔÍË Ò‡ÏÓ Ë Ò‡ÏÓ, Á‡ ‰‡ Ò ̇ÏË‡ ‚ Ôӂ˜ ‚ ı·‰ËÎÌË͇ ‚Ë. ÃÂÒÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË Ôˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÍÛÔÛ-

Специалистите по здравословно хранене обръщат особено внимание на важността на доброто съхраняване на храните.

‚‡Ú, ËχÈÍË Ò Ô‰‚ˉ, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÍÓÌÒÛÏË‡Ú ‚ ̇ÈÒÍÓÓ ‚ÂÏÂ. ¿ÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ‚‡‰ˇÚ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ Á‡ ÔÓÍÛÔÍËÚ Á‡ ˆˇÎ‡Ú‡ Ò‰Ïˈ‡ ËÎË ˆÂÎˡ ÏÂÒˆ", ͇Á‚‡ ‰- Â‡ ◊ËÏËÎË. "œË ÔÓÍÛÔÍËÚ ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓ‚ÂË ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÒÓÍ˙Ú Ì‡ „Ó‰ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ, ‰‡ Ò ÔÓ˜ÂÚ‡Ú ÛÔ˙Ú‚‡Ìˡڇ Á‡ ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ËÏ Ë ‰‡ Ò ‚ÌËχ‚‡ ÔË ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ËÏ", ‰ÓÔ˙΂‡ Úˇ.

Ето някои препоръки при пазаруване: “‚˙‰ËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË Í‡ÚÓ Í‡ÚÓÙËÚÂ Ë ÎÛ͇ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÍÛÔˇÚ ‚ Ô˙‚ˡ ÂÚ‡Ô Ì‡ Ô‡Á‡Û‚‡ÌÂÚÓ. œÓ‰ÛÍÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Òχ˜Í‡Ú ÎÂÒÌÓ, ͇ÚÓ ‰ÓχÚËÚÂ, Ô‡ÒÍÓ‚ËÚÂ, „ÓÁ‰ÂÚÓ, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÓÒÚ‡‚ˇÚ Á‡ ÔÓÒÎÂ. “ˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÒÚÓË ‰‡Î˜ ÓÚ Òχ˜Í‡ÌËÚÂ, ËÁ„ÌËÎË, ÏÛıÎˇÒ‡ÎË ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ‰‡ Ò ÍÛÔÛ‚‡Ú ÔÂÒÌË, ÂÍÓÎӄ˘ÌË ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë ÁÂÎÂ̘ۈË, ÔËÒ˙˘Ë Á‡ ÒÂÁÓ̇, ‚ ÍÓÈ-

Ïðåòîïëåíî ìëÿêî ñ ìåä ïðîòèâ êàøëèöàòà ≈‰Ì‡ ˜‡¯‡ ÔˇÒÌÓ ÏΡÍÓ, ÔÓ‰Ò·‰ÂÌÓ Ò Î˙Êˈ‡ ω, Ëχ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·˙ ÂÙÂÍÚ Á‡ ÓÁ‰‡‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Í‡¯ÎˇÚ. “Ó‚‡ ͇Á‚‡ ÒÔˆˇÎËÒÚ˙Ú ‰- ’˛ÒÌ˛ …¯ËÎ, ÍÓÈÚÓ Ú‚˙‰Ë, ˜Â ÚÓ‚‡ ˘Â ËÏ ÔÓÏÓ„Ì ‰‡ ÒÔˇÚ ÔÓ-‰Ó·Â. "ÇÒÚÌËÚ ÍËÒÂÎËÌË, ÍÓËÚÓ Ò ̇ÏË‡Ú ‚ ÔˇÒÌÓÚÓ ÏΡÍÓ, Ò‡ ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÏÓÁ˙͇ ̇ ‰ÂÚÂÚÓ. “Ó Â ÌÂÓÚ͇ÁÛÂÏ ı‡ÌËÚÂÎÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Á‡ Á‰‡‚Ë ÍÓÒÚË ÔÂÁ ‰ÂÚÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ï·‰ÓÒÚÚ‡. œÂÁ ÁËχڇ ÔˇÒÌÓÚÓ ÏΡÍÓ ÒÔÓχ„‡ Ë Á‡ ΘÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡Ì˘ÍËÚ ÔÓ Í‡Ë˘‡Ú‡ ̇ ÛÒÚ‡Ú‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡", ÔÓÒÓ˜‚‡ ‰- …¯ËÎ. “ÓÈ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡, ˜Â ÒΉ ̇Ô‡‚ÂÌËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ‚ ÚÛÒÍˡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ "’‡‰ÊÂÚÚÂÔÂ" Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ, ˜Â ‰̇ ˜‡¯‡ ÔˇÒÌÓ ÏΡÍÓ Ò˙‰˙ʇ ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ ÌÛÊÌËÚ ‰Ì‚ÌË ı‡ÌËÚÂÎÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÍË Á‡ 5-6-„Ӊ˯ÌÓÚÓ ‰ÂÚÂ. — ‰̇ ˜‡¯‡ ÔˇÒÌÓ ÏΡÍÓ Ì‡ Ó„‡ÌËÁχ Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÌÛÊÌËÚ 98% ‚ËÚ‡ÏËÌ ¬12, 55% ÙÓÒÙÓ, 52% ͇ΈËÈ, 44% ‚ËÚ‡ÏËÌ ¬2. "Õ Úˇ·‚‡ ‰‡ Î˯‡‚‡Ï ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË ÓÚ ÚÓÁË ÏÌÓ„Ó ˆÂÌÂÌ ı‡ÌËÚÂÎÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ. œÂÁ ÎÂÚÌËÚ ÏÂÒÂˆË Ú ÍÓÌÒÛÏË‡Ú ÏΡÍÓÚÓ ˜ÂÁ Ò·‰ÓΉËÚÂ Ë ‰Û„ËÚ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË. ÕÓ ÔÂÁ ÁËÏÌËÚ ÏÂÒÂˆË ÍÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ Ò·‰ÓΉ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡. ŒÚ

ÃΡÍÓÚÓ Ô‰ԇÁ‚‡ ÓÚ ÔÂÍÓÏÂÌÓÚÓ Á‡ÚÎ˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ Ë ıÓÌ˘ÌËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ. —ÔÓχ„‡ Á‡ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÓÚÓ ı‡ÌÂÌÂ. Õ‡Ï‡Îˇ‚‡ ÒÚ‡Ì˘ÌËÚ ÂÙÂÍÚË Ì‡ ÎÂ͇ÒÚ‚‡Ú‡.

Млякото спомага за запазване здравината на костите. Намалява тежестта на тялото и спомага за по-лесното отстраняване на излишните килограми. Възрастните трябва да консумират най-малко 2 чаши прясно мляко на ден.

Ú‡ÁË „Ή̇ ÚӘ͇, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÂÁ ÒÚÛ‰ÂÌËÚ ÁËÏÌË ‰ÌË, Úˇ·‚‡ ‰‡ ͇‡Ï ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ‰‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú ÔˇÒÌÓ ÏΡÍÓ, Á‡ ‰‡ Ò ı‡ÌˇÚ ‰Ó·Â Ë ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÓ Ë ‰‡ ÔÓ‰ÒËÎˇÚ ËÏÛÌ̇ڇ ÒË ÒËÒÚÂχ. ƒÂˆ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ì ÔËˇÚ Ò‡ÏÓ ÏΡÍÓ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò˙·Î‡ÁÌÂÌË Ò ‰Ó·‡‚͇ڇ ̇ Í‡Í‡Ó ËÎË ¯ÓÍÓ·‰ ‚ ÏΡÍÓÚÓ ËÏ", ËÁÚ˙Í‚‡ ‰- …¯ËÎ. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ò ÔˇÒÌÓ ÏΡÍÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò ÓÚ˙‚ÂÚÂ Ë ÓÚ ËÁÎ˯ÌËÚ ÒË ÍËÎÓ„‡ÏË. ƒ- ’˛ÒÌ˛ …¯ËÎ ÔË͇̂‡ Ë Ó‰ËÚÂÎËÚ ‰‡ ÔËˇÚ ÔˇÒÌÓ ÏΡÍÓ, Á‡ ‰‡ ËÏ ÔÓ‰‡Ê‡‚‡Ú ‰Âˆ‡Ú‡. "ÃΡÍÓÚÓ Ô‰ԇÁ‚‡ ÓÚ ÔÂÍÓÏÂÌÓ Á‡ÚÎ˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ Ë ıÓÌ˘ÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ. —ÔÓχ„‡ Á‡ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÓÚÓ ı‡ÌÂÌÂ. Õ‡Ï‡Îˇ‚‡ ÒÚ‡Ì˘ÌËÚ ÂÙÂÍÚË Ì‡ ÎÂ͇ÒÚ‚‡Ú‡. œÓχ„‡ Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡Ì Á‰‡‚Ë̇ڇ ̇ ÍÓÒÚËÚÂ Ë Ô‰ԇÁ‚‡ ÓÚ ËÁı‡·ˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ. Õ‡Ï‡Îˇ‚‡ ÚÂÊÂÒÚÚ‡ ̇ ÚˇÎÓÚÓ Ë ÒÔÓχ„‡ Á‡ ÔÓ-ÎÂÒÌÓÚÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ì ̇ ËÁÎ˯ÌËÚ ÍËÎÓ„‡ÏË. ¬˙Á‡ÒÚÌËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú ̇È-χÎÍÓ 2 ˜‡¯Ë ÔˇÒÌÓ ÏΡÍÓ ‰Ì‚ÌÓ", ËÁÚ˙Í‚‡ ÒÔˆˇÎËÒÚ˙Ú ‰- …¯ËÎ. Дуран Саваш

ÚÓ „Ë ÍÛÔÛ‚‡ÚÂ. ¿ÍÓ ˘Â ÍÛÔÛ‚‡Ú Á‡Ï‡ÁÂÌÓ ÏÂÒÓ, ‚ ÓÔ‡Íӂ͇ڇ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ëχ Á‡Ï˙Á̇· Ú˜ÌÓÒÚ. “Ó‚‡  Á̇Í, ˜Â ÔÓ‰ÛÍÚ˙Ú Â ·ËÎ ‡ÁÏ‡Áˇ‚‡Ì Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ‚Ó Á‡Ï‡ÁÂÌ. ÷‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ˜Â‚ÂÌÓÚÓ ÏÂÒÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ̇ËÒÚË̇ ˜Â‚ÂÌ. œË ÔÓÍÛÔ͇ڇ ̇ Ë·‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‚ÌËχ‚‡ Úˇ ‰‡ ·˙‰Â ÔˇÒ̇. ÛÚËËÚÂ Ò ÔˇÒÌÓ ÏΡÍÓ Ë ÏΘÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Òχ˜Í‡ÌË, ̇ˆÂÔÂÌË Ë Ò ·ÓÏ·Â. Айдън Хъзлъджа

Не слагайте сол в кашите за бебета! ¡Â·ÂÚ‡Ú‡, ı‡ÌÂ˘Ë ÒÂ Ò Ô˛ÂÚ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú 3 Ô˙ÚË Ôӂ˜ ÒÓÎ ÓÚ Ï‡È˜ËÌÓÚÓ ÏΡÍÓ, ËÏ‡Ú ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ Í˙‚ÌÓ Ì‡Îˇ„‡Ì ÓÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ. —ÔˆˇÎËÒÚËÚ ÔÓ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ı‡ÌÂÌ ̇ ·Â·ÂÚ‡Ú‡ Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡Ú ͇Ú„Ó˘ÌÓ Ï‡ÈÍËÚ ‰‡ Ì Ò·„‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÒÓÎ ‚ Ô˛ÂÚ‡Ú‡ Á‡ ·Â·ÂÚ‡. ŒÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ÏÌÓ„Ó ÓÚ ·ÓÎÂÒÚËÚ Ò ÔÓ·„‡ ‚ ‰ÂÚÒÍËÚ ËÎË ˛ÌÓ¯ÂÒÍËÚ „Ó‰ËÌË. ÃÌÓ„Ó ÓÚ ıÓ‡Ú‡ ÒË ÏËÒΡÚ, ˜Â ÒÓÎÚ‡  ‚‰̇ Ò‡ÏÓ Á‡ ıÓ‡Ú‡ Ò ‚ËÒÓÍÓ Í˙‚ÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÌÓ ÒÔÓ‰ ̇Ô‡‚ÂÌËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ  ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ, ˜Â Úˇ ‚Â‰Ë Ì‡ ‚Ò˘ÍË ıÓ‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚˙Á‡ÒÚÚ‡ ËÏ.

Как да премахнем петната от тефлоновия тиган? «‡ ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÔÂÚ̇ڇ, Ó·‡ÁÛ‚‡ÎË Ò ÔÓ ÚÂÙÎÓÌӂˡ ‚Ë ÚË„‡Ì, ÒÎÓÊÂÚ ‚ 1 ˜‡¯‡ ‚Ó‰‡ 2 ÒÛÔÂÌË Î˙ÊËˆË ÒÓ‰‡ ·Ë͇·ÓÌ‡Ú ËÎË ˜‡¯‡ ÓˆÂÚ. »ÁÒËÔÂÚ ڇÁË ÒÏÂÒ ‚˙‚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÚË„‡Ì‡ Ë ÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰‡ Á‡‚Ë 10 ÏËÌÛÚË. ŸÂ ‚ˉËÚÂ, ˜Â ÔÂÚ̇ڇ ˘Â ËÁ˜ÂÁ̇Ú.


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 23 ÔÅÂÐÓÀÐÈ - 1 ÌÀÐÒ 2009

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

14

15

19

12 16

20

23

13 17

21

22

24

26

25

27

28

30

18

31 34

29 32

35 37

33 36

38 39

Съставил: Мехмед Кечиджи с. Ясенково, обл. Шумен

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 Õ‡¯ ‡ÎÔËÌËÒÚ ÓÚ ≈‚ÂÂÒÚ. 5 «‡ÎÓÊÌËÍ ‚ ƒ‚̇ –ÛÒˡ. 7 —‡ÚË˘ÌÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌË ÓÚ ’. –‡‰Â‚ÒÍË. 8 œ˙‚ËˇÚ ·Ë·ÎÂÈÒÍË ˜Ó‚ÂÍ. 10 »Ú‡ÎˇÌÒÍË Ï‡ÈÒÚÓ ̇ ÒÚÛÌÌË ÏÛÁË͇ÎÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË (1520-1580). 12 ÇÎÍÓÚÓ ËÏ ̇ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÙÂÌÒÍË ÍËÌÓ‡ÚËÒÚ. 14 ÌˇÊÂÒ͇ ÚËÚ· ‚ ÌˇÍÓË ËÁÚÓ˜ÌË Ï˛Ò˛ÎÏ. ÒÚ‡ÌË. 15 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡. 17 œÒ‚‰ÓÌËÏ Ì‡ ÀÂÌËÌ. 19 ¬Ë‰ Ë·‡. 20 «‡ÎˇÚÓ ÓÚ ÏÓÂÚÓ ÛÒÚË ̇ Â͇. 22 »ÒÚÓ˘ÂÒ͇ ӷ·ÒÚ ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ. 23 √ÂÓËÌˇ ̇ ‘ÓÈıÚ‚‡Ì„Â ÓÚ ìƒÂÚÒÍË „ÓÒÚî. 24 Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˙Ú Ë ‚Óʉ˙Ú Ì‡ ŒÍÚÓÏ‚ËÈÒ͇ڇ ‚ÓβˆËˇ ‚ –ÛÒˡ.

25 »„ÎÓÎËÒÚÌÓ ‰˙‚Ó. 26 –ÛÒÍË - Ò˙‚ÂÚÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚË. 29 ƒÛ„ÓÚÓ Ì‡Á‚‡ÌË ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë·. 30 —˙˛Á, ӷ‰ËÌÂÌËÂ, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ. 32 ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌ ‚Ó‰ÂÌ ·‡ÒÂÈÌ (ÏÌ.˜.). 34 √˙ˆÍ‡ ·ÛÍ‚‡. 36 –ÛÒÍÓ ÔËÒÚ‡ÌË˘Â Ì‡ ŒıÓÚÒÍÓ ÏÓÂ. 37 √ÓΡÏÓ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌË (ÏÌ.˜.). 39 ¬Ó‰ÌÓ ·ÂÁ„˙·Ì‡˜ÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓ, ÍÓÂÚÓ Ê˂ ÏÂÊ‰Û ‰‚ ˜ÂÛÔÍË. ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 Õ‰‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. 2 ÇÎÓ‡ÁˇÚÒ͇ ·Ó„ËÌˇ. 3 ΔËÚÂÎË Ì‡ Œ„ÌÂ̇ ÁÂÏˇ. 4 ÇÎ͇ Â͇͢. 6 √‡‰ ‚ ≈ÒÚÓÌˡ. 7 «‡‚˙¯ÂÍ Ì‡ ÏÓÎËÚ‚‡. 9 »Á‚˙ÌÒËÒÚÂÏ̇ ‰ËÌˈ‡ ‚ ÏÛÁË͇Î̇ڇ ‡ÍÛÒÚË͇.

10 ¬Ë‰ ÙÓÚÓ„‡ÙÒÍË ÔÓˇ‚ËÚÂÎ. 11 √ÂÓËÌˇ ̇ ƒ. ƒËÏÓ‚ ÓÚ ì“˛Ú˛Ìî. 13 ¡˙΄‡ÒÍË ·ÓΡËÌ, ÍÓÏËÚ Ì‡ —ÓÙËÈÒ͇ ӷ·ÒÚ. 14 ŒÚ·‡Ì. 16 —͇ÎÂÌ ÌÓÒ Ì‡ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ. 18 ƒ‡Ï‡ ÓÚ ’ÂÌËÍ »·ÒÂÌ. 20 ”Í‡ËÌÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎ, ìÕ‡ÎË‚‡ÈÍÓî. 21 –ÛÒÍË ‰Ó‚ÓÂÌÌË Ò‡ÏÓÎÂÚË. 24 —Ú‡Ì, ·Ë‚‡Í. 25 »Á‚ÂÒÚÂÌ ÚÛÒÍË ÍËÌÓ‡ÚËÒÚ. 27 ¿Ì„Î. ÓÍ ÏÛÁË͇ÌÚË - ·‡Úˇ, ì¡Ë ƒÊËÈÒî. 29 ¿ÏÂ. ÍËÌÓ‡ÍÚ¸Ó (1912-1996). 31 Õ‡È-χÎ͇ڇ ˜‡ÒÚˈ‡ ̇ ıËÏ˘ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ. 33 œÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ÚÂËÚÓˡ. 35 «‡ ÛÒË΂‡Ì ̇ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ, Ò˙„·ÒËÂ. 36 ≈Ô˘ÂÒÍÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ̇ ƒ‡ÌÚÂ.

ËÅÑÍÎ

СУДОКУ 4

9

6

8

5

9

8 1

7

4 2

9

7

3

7

5

ÑÐÅÄÍÎ

3

☺ ☺ ☺ œÓ ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒÍÓ ‚ÂÏ „ÛÔ‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚË Ò ˇ‚ˇ‚‡Ú ̇ ËÁÔËÚ ÔÓ ÔÓÎËÚËÍÓÌÓÏˡ. »ÁÎËÁ‡ ‰ËÌ - ‰Ó‚ÓÎÂÌ, ÛıËÎÂÌ... Ó΄ËÚ ÏÛ „Ó ÔËÚ‡Ú:

- ‡Í‚Ó Òڇ̇, ·Â? - —Í˙Ò‡ı‡ ÏÂ. - ¿ Á‡˘Ó ÒË Ú‡Í˙‚ ‰Ó‚ÓÎÂÌ? - “Ó‚‡ ÌË˘Ó Ì Â, œÂ¯Ó ̇Ô‡‚Ó „Ó ‡ÂÒÚÛ‚‡ı‡. ☺ ☺ ☺ —¢‡Ú Ò ‰‚‡Ï‡ ÔˡÚÂÎË: - «‡˘Ó Ì ÒË Ì‡ ‡·ÓÚ‡? - ¬ ·ÓÎÌ˘ÌË Ò˙Ï, ÚÛ‰Ó‚‡ Ú‡‚χ. -  ‡Í‚Ë ÏË „Ë ‡ÁÔ‡‚ˇ¯?  ‡Í ÏÓÊ ‰‡ Ëχ¯ ÚÛ‰Ó‚‡ Ú‡‚χ, ͇ÚÓ ÒË ÓÙËÒ ÒÎÛÊËÚÂÎ? - –‡ÁÚ„̇ı ÒË ˜ÂβÒÚÚ‡, ͇ÚÓ Ò ÔÓÁˇ‚‡ı. ☺ ☺ ☺ ΔÛ̇ÎËÒÚË ÔËÚ‡Ú ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ: - «‡˘Ó ËÚ̇ıÚ ÔÓÚË‚ÌËÍӂˡ Ë„‡˜ ‚ ÚÛÌ· Í˙Ï Ò˙·ÎÂ͇ÎÌËÚÂ?

- √¯͇ ·Â¯Â, ˜ÂÒÚ̇ ‰Ûχ! ÃËÒÎÂı, ˜Â  ÒÚ‡Ì˘ÌËˇÚ Ò˙‰Ëˇ! ☺ ☺ ☺ ÓÏÂÌÚ‡ ÓÚ ÚË·ÛÌËÚ ̇ ÒÚ‡‰ËÓÌ: - ¿·Â, ‚˜ ˆˇÎÓ ÔÓÎÛ‚ÂÏ „Ή‡Ï ˆÂÌÚ‡ÎÌˡ ÌË Ì‡Ô‡‰‡ÚÂÎ Ë ‚Ò ÏË Ò ÒÚÛ‚‡, ˜Â ÚÓÈ ÔÓ-·˙ÁÓ ÒÚÓË, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ú˘‡... ☺ ☺ ☺ - Õ‡È-ÒÂÚÌ ÒË ÒÚ˙ÔËı ̇ Í‡Í‡Ú‡! - ͇Á‚‡ ‰ËÌ ÚÂ̸Ó ̇ ÍÓ΄‡Ú‡ ÒË. -  ‡Í ڇ͇? - Û˜Û‰ËÎ Ò ÍÓ΄‡Ú‡ ÏÛ, ÔÓÁ̇‚‡ÈÍË ÒÍÓÏÌËÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ Ò‚Óˇ ÔÓÁ̇Ú. - ¿ÏË... »ÁÚ˙͇ı‡ ÏË Ò ÔÓ‰ÏÂÚÍËÚ ‰‡ ıÓ‰ˇ ÓÚ ÓÚ·Ó ‚ ÓÚ·Ó... ☺ ☺ ☺

Отговори на кръстословицата от предишния брой: ВОДОРАВНО: 1. Рока. 5. Яспис. 10. Адана. 12. Аида. 13. Ва. 14. Адам. 15. ОЛ. 16. Ала. 17. Атли. 19. Нели. 21. Арии. 22. Ива. 23. Плат. 25. Обири. 27. Осака. 30. Инат. 31. Ма. 32. Егида. 33. Амара. 34. Окан (Байюлген). ОТВЕСНО: 1. Равани. 2. Ода. 3. Ка. 4. Анали. 6. Самара. 7. Пи. 8. Идоли. 9. Сали. 11. Ада. 16. Алабама. 18. Титаник. 20. Ерос. 21. Али (Мохамед). 23. Пра. 24. Ватан. 26. Икар. 28. Рада. 29. Ока. 30. Иго.

5

5

8

—ËÌ˙Ú Ì‡ ÒÔÓÚËÒÚ Ò ÔË·Ë‡ Û ‰Óχ ÒΉ ÔÓÒΉÌˡ ۘ·ÂÌ ‰ÂÌ. ¡‡˘‡ ÏÛ „Ó ÔËÚ‡: - ≈, Í‡Í Â? - ŒÚ΢ÌÓ! œÓ‰˙ÎÊËı‡ ÏË ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ ÔÂÚË ÍÎ‡Ò Ò Ó˘Â Â‰Ì‡ „Ó‰Ë̇. ☺ ☺ ☺ ”˜ËÚÂÎ͇ڇ ÔËÚ‡ »‚‡Ì˜Ó: - »‚‡Ì˜Ó, ÍÓˇ  ̇È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ‰Ûχ ÓÚ Û˜ÂÌˈËÚÂ? - Õ Á̇Ï. - “Ó˜ÌÓ Ú‡Í‡ Â.

1

2

9

В ИЦОВЕ

1

6

9

7

2

9

4

1

4

6

1

8

2

4

8

9

3

8

1

3

9 1

3

4

6

1

2

8

4

6

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

ÑÐÅÄÍÎ

2

3

8

5

6

1

4

7

9

7

9

1

8

5

2

3

6

4

5

7

1

3

9

4

6

2

8

8

3

4

7

6

9

2

5

1

4

6

9

7

2

8

1

5

3

2

6

5

3

4

1

7

8

9

9

5

3

2

4

6

7

8

1

4

8

6

2

9

3

1

7

5

1

2

7

8

3

5

9

6

4

1

5

2

6

8

7

4

9

3

8

4

6

1

7

9

5

3

2

3

7

9

5

1

4

8

2

6

6

1

2

9

5

3

8

4

7

9

2

8

1

3

5

6

4

7

7

8

5

4

1

2

3

9

6

6

4

3

9

7

8

5

1

2

3

9

4

6

8

7

2

1

5

5

1

7

4

2

6

9

3

8

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ & ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

Учители дават нова посока на образователен сайт ŒÍÓÎÓ 55 000 Û˜ËÚÂÎË, ‰ËÂÍÚÓË Ë Û˜ËÎˢÌË ·Ë·ÎËÓÚÂ͇Ë ÓÚ 29 ÒÚ‡ÌË Ò‡ Ò „ËÒÚË‡ÎË ‚ ·ÂÁÔ·ÚÌˡ ÔÓڇΠeTwinning, ͇ÚÓ ·ÓˇÚ ËÏ ·˙ÁÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡. ìÕËÍÓ„‡ ÔÂ‰Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ۘËÎˢ‡ Ì ҇ ÒË Ò˙ÚÛ‰Ì˘ËÎË ‚ Ú‡Í˙‚ χ˘‡·î, ÔËÒ‡ ̇ÒÍÓÓ Û˜ÂÌ, Ô‰˘‡ÈÍË ¯ËÓÍÓÓ·ı‚‡ÚÌË ÔÓÒΉˈË, ‚ ÔÛ·ÎË͇ˆËˇÚ‡ ìeTwinning - ÔËÍβ˜ÂÌˡ ‚ ÂÁË͇ Ë ÍÛÎÚÛ‡Ú‡î. —Ú‡ÚË‡Î‡ ÔÂÁ 2005 „. ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ ̇ ≈— ì ÓÏÂÌÒÍËî, ÓÌ·ÈÌ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ‚Ò Ӣ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ Ë Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌËÚ ÒË ˆÂÎË - ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ̇ Û˜ËÎˢ‡Ú‡ ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ‚ËÚÛ‡ÎÌË Í·ÒÌË ÒÚ‡Ë, Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ì‡ÔËÏÂ Ò ÚÂıÌË͇ Á‡ ‡Û‰ËÓ Ë ‚ˉÂÓÍÓÌÙÂÂÌÚ̇ ‚˙Á͇. ”˜‡˘Ë ‚ ‡Á΢ÌË ÒÚ‡ÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚Âʉ‡Ú ‚ ÛÒÎӂˡ ̇ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ò¢Ë, ‰‡ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú Ò‚ÓË ‡·ÓÚË Ë ‰‡ Ó·ÏÂÌˇÚ ÂÒÛÒË ÔÓ Ò˙‚ÏÂÒÚÌË ÔÓÂÍÚË. œÓ‚˜ ÓÚ 5300 ÔÓÂÍÚ‡ Ò‡ „ËÒÚË‡ÌË ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ ÔÓڇ·, ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ Ì‡ 23 ÂÁË͇. ƒÓÒÚ˙ÔÌË Ò‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚË Á‡ ÔÓÂÍÚË Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ‚ËÚÛ‡ÎÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‡ Á‡ ÔÓ-χÎÍËÚ ‰Âˆ‡ - Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ‰Ë„ËÚ‡Î̇ ÔË͇Á͇. ÕÓ Í‡ÍÚÓ ˜ÂÒÚÓ Ò ÒÎÛ˜‚‡ ‚ ÍË·ÂÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, Û·҇ÈÚ˙Ú Á‡ÊË‚ˇ‚‡ Ò‚ÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÊË‚ÓÚ, ÒΉ ͇ÚÓ ‚Ò ÔÓ‚Â˜Â Ë Ôӂ˜ ۘËÚÂÎË „Ó ÓÚÍË‚‡Ú. ŒÚ 55 000 ‡ÍÚË‚ÌË ˜ÎÂÌÓ‚Â ‰‚ ÚÂÚË Ì ҇ „ËÒÚË‡ÌË ÔÓ Û˜ËÎˢÂÌ ÔÓÂÍÚ. œÓ‚˜ÂÚÓ Û˜ËÚÂÎË Ò‡ Ò „ËÒÚË‡ÎË, Á‡ ‰‡ Ò Ò¢‡Ú Ò ‰Û„Ë ÒÔˆˇÎËÒÚË ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë ‰‡ Ó·ÏÂÌˇÚ Ë‰ÂË. ¬ÒÂÍË ÏÂÒˆ Ò ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ú ̇‰ 5000 Ò˙Ó·˘ÂÌˡ ̇ Ò‡ÈÚ‡. œÓÚ‡Î˙Ú Ò ˙ÍÓ‚Ó‰Ë ÓÚ European Schoolnet - ‚ÓÔÂÈÒ͇ Û˜ËÎË˘Ì‡ ÏÂʇ, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒË Ô‡ÚÌË‡Ú 31 ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ. ÃË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ Û·χÒÚ˙ËÚ Ò˙Á‰‡‰Óı‡ ÌÓ‚‡ ‚ÂÒˡ ̇ ÔÓڇ· Ò ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Í‡ÚÓ ·ÎÓ„Ó‚Â Ë ÛËÍËÚ‡, ̇ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó ËÁÓ·˘Ó, ‡ Ì ҇ÏÓ Í˙Ï ÔÓÂÍÚË. ¬ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ Ò ÔÓ‚Âʉ‡ ÍÓÌÍÛÒ Á‡ ̇È-‰Ó·˙ ÔÓÂÍÚ. TechNews.bg

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÊÞ ÐØÀ Ò Á À ÉÕ À Í

23 ÔÅÂÐÓÀÐÈ - 1 ÌÀÐÒ 2009

Според руския астрном Хабибуло Абдусаматов Земята е изправена по-скоро пред нова ледникова епоха, отколкото пред продължаване на глобалното затопляне

Íîâà ëåäíèêîâà åïîõà Õàòèäæå Èáðàõèì

Øóìåí

—ÔÓ‰ ’‡·Ë·ÛÎÓ ¿·‰Û҇χÚÓ‚, ÍÓÈÚÓ Â ¯Â٠̇ ··Ó‡ÚÓˡڇ Á‡ ÍÓÒÏ˘ÂÒÍË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ Í˙Ï Ó·ÒÂ‚‡ÚÓˡڇ"œÛÎÍÓ‚Ó" ‚ —‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„, ÛÒÍË Ë ‰Û„Ë ‰‡ÌÌË ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡Ú, ˜Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚ ÔÂÁ 2007 „. Ò‡ ·ËÎË Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Â‰Ì‡Í‚Ë Ò ÚÂÁË ÔÂÁ 2006 „. Ë Ì‡È-Ó·˘Ó ˉÂÌÚ˘ÌË Ò ÚÂÁË Á‡ ÔÂËÓ‰‡ 1998-2006 „., ÍÓÂÚÓ Ô˙Í ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â «ÂÏˇÚ‡  ÔÂÏË̇· ‚˙ı‡ ̇ Á‡ÚÓÔΡÌÂÚÓ ÒË. œ˙‚Ó ‰‡ ËÁˇÒÌËÏ ˘Ó  Î‰ÌËÍÓ‚‡ ÂÔÓı‡. À‰ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÂÔÓı‡  ÔÂËÓ‰ ̇ ‰˙΄ÓÒÓ˜ÌÓ ÔÓÌËʇ‚‡Ì ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ÍÎËχڇ ̇ «ÂÏˇÚ‡, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓÂÚÓ Ò ‡Á¯Ëˇ‚‡ Ó·‚ı‚‡Ú˙Ú Ì‡ ÔÓΡÌËڠΉÂÌË ¯‡ÔÍË, ̇ Ô·ÌËÌÒÍËڠΉÌËˆË ÔÓ ÒÛ¯‡Ú‡ Ë Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î̇ ΉÌËÍÓ‚‡ ÔÓÍ˂͇. —ÔÓ‰ ‡ÒÚÓÌÓχ „ÎÓ·‡Î-

ÌÓÚÓ Á‡ÚÓÔΡÌÂ, Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌÓ ÓÚ Ô‡ÌËÍÓ‚ËÚ „‡ÁÓ‚Â,  ‰ÓÒÚ˄̇ÎÓ Ò‚ÓˇÚ‡ ÍÛÎÏË̇ˆËˇ Ë Ô·ÌÂÚ‡Ú‡ ÌË ÔÓ‚Â˜Â ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò Á‡ÚÓÔΡ. —ÔÓ‰ Û˜ÂÌˡ «ÂÏˇÚ‡ ˘Â ÒÔ ‰‡ Ò Á‡ÚÓÔΡ, ÚÓÈ Í‡Á‚‡, ˜Â ‰‚ËÊ¢‡Ú‡ ÒË· ÔË ÍÎËχڇ Ì ҇ Ô‡ÌËÍÓ‚ËÚ „‡ÁÓ‚Â, ‡ —Î˙̈ÂÚÓ. ”˜ÂÌËˇÚ ÔÓˇÒÌˇ‚‡, ˜Â ̇ «ÂÏˇÚ‡ ÌˇÏ‡ ÌË͇Í˙‚ Ô‡ÌËÍÓ‚ ÂÙÂÍÚ Ë ıÓ‡Ú‡ Ì ÏÓ„‡Ú Ò ‰ÂÈÒڂˡڇ ÒË ‰‡ ÔÓ‚ÎˡˇÚ ̇ ÍÎËχڇ, ‚Ò˘ÍÓ - Á‡ÚÓÔΡÌÂ, Á‡ı·ʉ‡Ì - Á‡‚ËÒË ÓÚ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ —Î˙̈ÂÚÓ. ¿·‰Û҇χÚÓ‚ ÒÓ˜Ë, ˜Â Õ¿—¿  ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë·, ˜Â ̇ ÇÒ ‰ӂÌÓ Â ËχÎÓ ÚÓÔÎË Ë ÒÚÛ‰ÂÌË ÔÂËÓ‰Ë, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò˙‚Ô‡‰‡ÎË Ò ÚÂÁË Ì‡ «ÂÏˇÚ‡. œÓ„ÌÓÁ‡Ú‡ ̇ ÛÒÍˡ Û˜ÂÌ Á‡ ÍÎËχڇ Â, ˜Â ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ˘Â Ò ÔÓÌËÊË ÎÂÍÓ Ë ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘ËÚ „Ó‰ËÌË ÚẨÂÌˆËˇÚ‡ Á‡ ̇χÎÂÌË ˘Â Ò Á‡ÒËÎË, ‰ÓË ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ Ô‡ÌËÍÓ‚ „‡Á ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ ‰‡

Ò ۂÂ΢Ë. œ˘Ë̇ Á‡ ÚÓ‚‡  ÒÎ˙̘‚‡Ú‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ Â Á‡ÔӘ̇· ‰‡ Ò ۂÂ΢‡‚‡. —ÔÓ‰ ¿·‰Û҇χÚÓ‚ ÌÓ‚ËˇÚ Î‰ÌËÍÓ‚ ÔÂËÓ‰ ˘Â Á‡ÔÓ˜ÌÂ Ò Ô˙Î̇ ÒË· ÒΉ 2055 „Ó‰Ë̇ Ë ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË 45-65 „Ó‰. «‡·‡‚ˇÌÂÚÓ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ̇ÚÛԇ̇ڇ ‚˙‚ ‚Ó‰ËÚ ̇ Ó͇ÌËÚ ÚÓÔÎË̇, ÍÓˇÚÓ ˘Â Á‡·‡‚Ë ËÁÒÚË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô·ÌÂÚ‡Ú‡ ÌË. ¿·‰Û҇χÚÓ‚ ͇Á‚‡: "—Ή ÚÓ‚‡ Ó·‡˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Ó˜‡Í‚‡Ï Î‰ÂÌËÚ ¯‡ÔÍË ÔÓ ÔÓβÒËÚ ‰‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ‰‡ ‡ÒÚ‡Ú, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ Ò ÔÓ͇˜‚‡ ÏÓÒÍÓÚÓ ‡‚ÌˢÂ. —ÚÛ‰ÂÌËˇÚ ÔÂËÓ‰ ˘Â Á‡Ò„Ì ̇‰ 80% ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ «ÂÏˇÚ‡ ‚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ Ë ÒӈˇÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.' ƒÓÒ„‡ ̇È-„ÓÎÂÏËÚ ÒÚÛ‰Ó‚Â ÔÂÁ ÔÓÒΉÌÓÚÓ ıËΡ‰ÓÎÂÚË ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ò‡ ·ËÎË ÔÂÁ ÁËχڇ ̇ 1683-1684 „. “Ó„‡‚‡ Â͇ “ÂÏÁ‡ ÓÒڇ̇· Á‡Ï˙Á̇· ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÏÂÒÂˆË Í‡ÚÓ ÍÛÎÏË̇ˆËˇ ̇ Ú.̇. χÎ͇ ΉÌËÍÓ‚‡ ÂÔÓı‡.

ELEMAN ARANIYOR

ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÅÄËÀÃÀ

Sofya büromuzda Türkce Bulgarca bilen eleman aranmaktadýr. Kalacak yer firmamýz tarafýndan saðlanmaktadýr. Üniversite mezunu, üniversite son sýnýf, yüksek lisans, doktora yapan adaylarýmýz da baþ vurabilir.

‘Ëχ Ú˙ÒË Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎ͇ Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ë ÚÛÒÍË ÂÁËÍ.

Tel: 0899 118 905, Ali Mehmed Ali

ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÅÄËÀÃÀ

‘Ëχ Ú˙ÒË ÒÂÍÂÚ‡͇ - Ï·‰Ó ÏÓÏ˘Â, Ò ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ë ÚÛÒÍË ÂÁËÍ. Тел.: (02) 925 13 87

Тел.: (038) 66 43 74; GSM: 0896 829 284

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


23 ÔÅÂÐÓÀÐÈ - 1 ÌÀÐÒ 2009

ÑÏÎÐÒ

ZAMAN 9

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÌÀ Õ ÌÓÒ ÁÓÐ ÊÓÊ

Поведение, достойно за възхищение

Голямата приятна изненада в турското първенство вече втора година е отборът на "Сивасспор", които са лидери в момента.

ПЪЛНА ПРОМЯНА НА ВЪРХА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПЪРВЕНСТВА Õàñàí Äæóäæóê

ƒÓ͇ÚÓ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ Â ‚ ÁËÏ̇ ‚‡Í‡ÌˆËˇ, ‚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ‚ÓÔÂÈÒÍË Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚Ë Ë ÍËÔË. œ˙‚ËÚ ÏÂÒÚ‡ ‚ ÌˇÍÓË Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚˜ Ò Á‡ÂÏ‡Ú ÓÚ Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË Ë ÔÓÔÛΡÌË ÓÚ·ÓË. «‡ ÎˉÂÒÍËÚ ÔÓÁˈËË ‚ √ÂχÌˡ, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ, “ÛˆËˇ Ë ¿Ì„Îˡ Ò ·ÓˇÚ ÓÚ·ÓË Ò ‰˙΄ӄӉ˯ÌË ·ÎˇÌÓ‚Â Á‡ ¯‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÚËÚ·. ¡Û̉ÂÒÎË„‡Ú‡ ‚ √ÂχÌˡ - ÚÓ‚‡  "¡‡ÈÂÌ Ã˛ÌıÂÌ", „·ÒË Ó·˘ÓÚÓ Ô‡‚ËÎÓ. ¬ 45-„Ӊ˯̇ڇ ËÒÚÓˡ ̇ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ "¡‡ÈÂÌ Ã˛ÌıÂÌ" Ëχ ÒÔ˜ÂÎÂÌË 21 ¯‡ÏÔËÓÌÒÍË ÚËÚÎË, ÍÓÂÚÓ Â ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ Úˇı̇ڇ ÒË·. ÕÓ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ËÁÌÂ̇‰‡ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇  "ÒÂÎÒÍËˇÚ ÓÚ·Ó" "’ÓÙÂÌı‡ÈÏ", ÍÓÈÚÓ Á‡‚˙¯Ë ̇ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ ÁËÏÌˡ ÔÓÎÛÒÂÁÓÌ ‚ √ÂχÌˡ. —Ή ͇ÚÓ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ Á‡Âı‡ Ò‚ÓÂÚÓ ÏˇÒÚÓ Ò‰ ÂÎËÚÌËÚ ÓÚ·ÓË Ì‡ √ÂχÌˡ, "ÒÂΡÌËÚ ÓÚ ’ÓÙÂÌı‡ÈÏ" Ò‡ ̇ Ô˙Ú Ë ‰‡ ÔÓ‰ÌÂÒ‡Ú Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ËÁÌÂ̇‰‡ ‚ ˆˇÎ‡ ≈‚ÓÔ‡, ‡ÍÓ ÛÒÔÂˇÚ ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú Ë ¯‡ÏÔËÓÌË. —Ή ‰˙Î„Ë „Ó‰ËÌË Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ‚ ¡Û̉ÂÒÎË„‡Ú‡ Á‡ ÚËÚ·ڇ Ò Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡Ú 5 ÓÚ·Ó‡. ŒÒ‚ÂÌ "’ÓÙÂÌı‡ÈÏ" Ë "¡‡ÈÂÌ Ã˛ÌıÂÌ" Á‡ ÚËÚ·ڇ Ò ·ÓˇÚ Ӣ "’ÂÚ‡ ¡ÂÎËÌ", "’‡Ï·Û„Â" Ë "¡‡ÈÂ À‚ÂÍÛÁÂÌ". ¿ÍÓ "’ÂÚ‡ ¡ÂÎËÌ" ÛÒÔÂˇÚ ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ¯‡ÏÔËÓÌË, ÚÓ‚‡ ˘Â  Ô˙‚‡Ú‡ ÚËÚ·, ÒÔ˜ÂÎÂ̇ ÒΉ 78-„Ӊ˯ÌÓ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ. ¬ ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ ÔÓ Ú‡‰ËˆËˇ ¯‡ÏÔËÓÌÒÍËÚ ÚËÚÎË Ò ‡ÁÏeÌˇÚ ÏÂÊ‰Û „‡Ì‰Ó‚ÂÚ "¿ˇÍÒ" Ë "œ—¬ ¿È̉ıÓ‚ÂÌ". »ÁÍβ˜ÂÌËÂÚÓ ‚ ÚÓ‚‡ Ô‡‚ËÎÓ Â ÓÚ·Ó˙Ú Ì‡ "‘ÂÈÂÌÓ‰", ÍÓÈÚÓ ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÛÒÔˇ‚‡ ‰‡ Ò ‰ÓÍÓÔ‡ ‰Ó ÚËÚ·ڇ. ÕÓ ÚÓÁË ÒÂÁÓÌ Ì¢‡Ú‡ Ì ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ڇ͇. ÀˉÂÒ͇ڇ ÔÓÁËˆËˇ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡Âχ ÓÚ·Ó˙Ú Ì‡ "¿« ¿ÎÍχ-

œ˙‚ËÚ ÏÂÒÚ‡ ‚ ÌˇÍÓË Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚˜ Ò Á‡ÂÏ‡Ú ÓÚ Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË Ë ÔÓÔÛΡÌË ÓÚ·ÓË. «‡ ÎˉÂÒÍËÚ ÔÓÁˈËË ‚ √ÂχÌˡ, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ, “ÛˆËˇ Ë ¿Ì„Îˡ Ò ·ÓˇÚ ÓÚ·ÓË Ò ‰˙΄ӄӉ˯ÌË ·ÎˇÌÓ‚Â Á‡ ¯‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÚËÚ·. ‡", Ë ÚÓ Ò˙Ò ÒÓÎˉ̇ Ô‰ÌË̇ Ô‰ ‚ÚÓˡ "“‚ÂÌÚÂ". ŒÒÌÓ‚ÌËÚ ه‚ÓËÚË Á‡ ¯‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÚËÚ· "¿ˇÍÒ" Ë "œ—¬ ¿È̉ıÓ‚ÂÌ" Ò ̇ÏË‡Ú ̇ ÚÂÚ‡ Ë ˜ÂÚ‚˙Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ Í·ÒË‡ÌÂ. ¬Ó‰ÂÌËˇÚ ÓÚ ÔÓ˜ÛÚˡ ÀÛËÒ ‚‡Ì √‡‡Î ÓÚ·Ó ̇ "¿« ¿ÎÍχ‡" Ëχ Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡-‰ËÌÒÚ‚Â̇ ÚËÚ·, ÒÔ˜ÂÎÂ̇ ÔÂÁ ‰‡Î˜̇ڇ 1981 „. ŒÒÌÓ‚‡ÌËˇÚ ÔÂÁ 1967 „. ÓÚ·Ó, ‡ÍÓ Ì¢‡Ú‡ Ì Ò ӷ˙Ì‡Ú ÚÓÚ‡ÎÌÓ Ò „·‚‡Ú‡ ̇‰ÓÎÛ, ˘Â Òڇ̠¯‡ÏÔËÓÌ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒË. œÓ‰Ó·Ì‡ ͇ÚË̇ Ëχ Ë ‚ Ò˙Ò‰̇ “ÛˆËˇ. ¬ÏÂÒÚÓ „‡Ì‰Ó‚ÂÚ "‘ÂÌÂ·‡ı˜Â", "√‡Î‡Ú‡Ò‡‡È" Ë "¡Â¯ËÍÚ‡¯" ‚˙ı˙Ú ‚ ÚÛÒÍÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó Â ÓÍÛÔË‡Ì ÓÚ "—Ë‚‡ÒÒÔÓ" Ë "“‡·ÁÓÌÒÔÓ". ÀˉÂ˙Ú ‚ ÚÛÒÍÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó "—Ë‚‡ÒÒÔÓ" ‰ÓÒ„‡ Ì  Ô˜ÂÎËÎ ¯‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÚËÚ· ̇ “ÛˆËˇ, ÌÓ Û‚ÂÂÌÓ ‚˙‚Ë ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓ͇, ͇ÚÓ ÔÓ͇Á‚‡ ÒÚ‡·ËÎ̇ Ë„‡. "“‡·ÁÓÌÒÔÓ" Ô˙Í Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÓÚ·Ó ‚ “ÛˆËˇ, ÍÓÈÚÓ Â Ô˜ÂÎËÎ ÚËÚ·ڇ ÓÒ‚ÂÌ ËÒڇ̷ÛÎÒÍËÚ „‡Ì‰Ó‚Â. ÕÓ Á‡ ÔÓÒΉÌÓ ÚÓ‚‡  Òڇ̇ÎÓ ÔÂ‰Ë 25 „Ó‰ËÌË. ¿ÍÓ ÚÓ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌË Ò Á‡Ô‡ÁË ‰Ó Í‡ˇ ̇ ÒÂÁÓ̇, ÚÓ ˘Â ÓÁ̇˜‡‚‡ χÎ͇ ‚ÓβˆËˇ ‚˙‚ ÙÛÚ·Ó·. ¬ ¿Ì„Îˡ ·ÂÁÒÔÓÌËˇÚ ÌÓÏÂ 1 Á‡ ÔÓÒΉÌÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚË  ÓÚ·Ó˙Ú Ì‡ ¿ÎÂÍÒ ‘˙„˛Ò˙Ì "Ç̘ÂÒÚ˙ fi̇ÈÚ‰". ŒÚ 90-Ú „Ó‰ËÌË Ì‡ ÏË̇Îˡ ‚ÂÍ "˜Â‚ÂÌËÚ ‰ˇ‚ÓÎË" ̇ ‘˙„˛Ò˙Ì Ò‡ ‰ÌÓ΢ÌË „ÓÒÔÓ‰‡Ë ‚˙‚ ¬ËÒ¯‡Ú‡ ÎË„‡, ‰Ó͇ÚÓ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ "ÀË‚˙ÔÛÎ" ˙ÍÓ‚Ó‰Âı‡ Ì¢‡Ú‡ ‚ ¿Ì„Îˡ. "Ç̘ÂÒÚ˙ fi̇ÈÚ‰", Ò ƒËÏËÚ˙ ¡Â·‡ÚÓ‚ ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡, Ô‡Í Ò‡ ÎˉÂË ‚ ¿Ì„Îˡ, ÌÓ Á‡‰ Úˇı Ò‡ "ÀË‚˙ÔÛÎ", Á‡ ‰‡ ÔÓÏÂÌˇÚ ÒÚ‡ÚÛÍ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÒÚÓ‚‡. ¿ÍÓ "ÀË‚˙ÔÛÎ" ÛÒÔÂ-

ˇÚ ‰‡ ÒÔ˜ÂÎˇÚ ÚËÚ·ڇ, ÚÓ‚‡ ˘Â Òڇ̠ÒΉ 19-„Ӊ˯ÌÓ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ. Õ‡ ÚÂÚÓ ÏˇÒÚÓ Â ÓÚ·Ó˙Ú Ì‡ "¿ÒÚ˙Ì ¬Ë·" Ò˙Ò —ÚËÎËˇÌ œÂÚÓ‚, ÍÓËÚÓ Ò ·ÓˇÚ Á‡ Ô˙‚‡ ÚËÚ· ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ËÒÚÓˡ.

Във Франция – всички срещу “Лион” Едноличният лидер във Франция вече всеки го знае. Шампионът за последните 7 год. "Лион", въпреки че е лидер във френското първенство, вече не така лесно печели мачове. Лионци изпитват доста затруднения при отбелязването на голове, като сериозни противници се явяват ПСЖ, "Марсилия", "Тулуза" и "Бордо". Ако един от тези отбори успее да стане шампион на Франция, ще сложи край на лионската хегемония. За последно "Бордо" са станали шампиони на Франция преди 20 г., "Марсилия" - преди 17, а ПСЖ - преди 15 г. В Испания и Италия шампионите вече почти са ясни, като все още не се знае кои ще бъдат подгласниците им. Ако не се случат истински изненади, в Испания шампионът ще се казва "Барселона", а в Италия - "Интер".

ƒÓ͇ÚÓ ˜‡Í‡Ï Ú˙ÔÂÎË‚Ó ‰‡ ÔӘ̠"ڇ͇ Ó˜‡Í‚‡ÌÓÚÓ" ÌË ÙÛÚ·ÓÎÌÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó, ‰Û„ËÚ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ Ò‡ ‚ ‡Á„‡‡ ÒË. ÃË̇·ڇ Ò‰Ïˈ‡ ‚ »Ú‡Îˡ Ò ËÁË„‡ ÏË·ÌÒÍÓÚÓ ‰Â·Ë ÏÂÊ‰Û ì»ÌÚÂî Ë ìÃË·Ìî. ǘ˙Ú ·Â ̇ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÒËÎÌÓ ÌË‚Ó. —ËÏ‚Ó΢ÌËÚ ‰ÓχÍËÌË ÓÚ ì»ÌÚÂî ÒÔ˜ÂÎËı‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌÓ, ÒΉ ͇ÚÓ ‰ÓÏËÌË‡ı‡ ÔÓ˜ÚË ÔÂÁ ˆÂÎˡ χ˜, ‡ ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò˙Á‰‡‰Óı‡ Ë ÔÓ-ÓÔ‡ÒÌËÚ ÔÓÎÓÊÂÌˡ. ¬ ‰ˈËÚ ̇ ìÃË·Ìî Ò ÛÒ¢‡¯Â ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ÒÛÔÂÁ‚ÂÁ‰‡Ú‡ ‡Í‡ Ë Ìåõìåä „Ó·‰Êˡڇ ¿Ì‰ËÈ ÿ‚˜ÂÌÍÓ. Ìåõìåäîâ «‡ÚÓ‚‡ Ô˙Í ‚ ÚËm.mehmedov@zaman.bg χ ̇ ΔÓÁ ÇÛËÌ¸Ó ‡ÎÚÂ̇ÚË‚Ë ‚ ÓÙ‡ÌÁË‚ÂÌ ÔÎ‡Ì Ì ÎËÔÒ‚‡ı‡. œÓÚÛ„‡Îˆ˙Ú ·Â ËÁ·‡Î ̇ԇ‰‡ÚÂÎÂÌ ‰ÛÂÚ ‚ ÎˈÂÚÓ Ì‡ »·‡ıËÏӂ˘ Ë ¿‰ˇÌÓ, ‡ ̇ Ò͇ÏÂÈ͇ڇ Ò‰ˇı‡ ËÏÂ̇ ͇ÚÓ ’ÛÎËÓ  ÛÁ Ë ≈Ì‡Ì  ÂÒÔÓ. Œ·˘Ó ‚ÁÂÚÓ, ÏÓÊ ·Ë ÓÚ·Ó˙Ú Ì‡ ì»ÌÚÂî ‡ÁÔÓ·„‡ Ò Ì‡È-ÒÍ˙Ôˡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ ÔÓ‰·Ó ÓÚ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ë Ú‡Ï ÔÓ-ÒÍÓÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ô‰ ÚÂ̸ÓÒÍˡ ÂÍËÔ Â ÍÓË Â‰Ë̇‰ÂÒÂÚ ‰‡ ÔÓ‰·Â‡Ú. ƒÂ·ËÚÓ ·Â ̇ ËÁÍβ˜ËÚÂÎ̇ ‚ËÒÓÚ‡, ÌÓ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÏË Ì‡Ô‡‚Ë Ì‡È-ÒËÎÌÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ‚ χ˜‡, ·Â ÒËÚÛˆËˇÚ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ¿‰ˇÌÓ ‚͇‡ „ÓÎ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ˙͇ڇ ÒË. √·‚ÌËˇÚ ÂÙÂ ̇ χ˜‡ –ÓÁÂÚÚË Ì ‚ˉˇ ÚÓ‚‡, ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ·Â ‰ÓÒÚ‡ Ù‡Ô‡ÌÚÌÓ. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ ÌËÍÓÈ ÓÚ ìÃË·Ìî Ì Ò ̇ı‚˙ÎË Ì‡ ‚‡Ú‡ ̇ Ò˙‰ËˇÚ‡. —‡ÏÓ ‚‡Ú‡ˇÚ ¿··Ë‡ÚË ÔÓ͇Á‡ Ò ÊÂÒÚ Ì‡ ÂÙÂ‡, ˜Â ÚÓÔ͇ڇ  ‰ÓÍÓÒ̇· ˙͇ڇ ̇ ¿‰ˇÌÓ, Ë ÌË˘Ó Ôӂ˜Â. ÕˇÏ‡¯Â ‰ÓË Ë ÔÓÚÂÒÚË. Õ ‚ˉˇı ÒΉ χ˜‡ ÌˇÍÓÈ ÓÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ìÃË·Ìî ‰‡ Ó·‚ËÌˇ‚‡ „·‚Ìˡ Ò˙‰Ëˇ Á‡ Á‡„Û·‡Ú‡. —˙˘ÓÚÓ Ì¢Ó, ‡ÍÓ ·Â Ò ÒÎÛ˜ËÎÓ Û Ì‡Ò, ÂÙÂ˙Ú ˘Â¯Â ‰‡ ·˙‰Â ‡ÁÍ˙Ò‡Ì. ¬ “ÛˆËˇ ÔÂ‰Ë ‰‚‡ Í˙„‡ „·‚ÌËˇÚ ÂÙÂ ̇ χ˜‡ ì√‡Î‡Ú‡Ò‡‡Èî - ì ‡ÈÒÂËÒÔÓî ËÁ„ÓÌË Ï‡ÎÍÓ ÔÂÒËÎÂÌÓ Á‚ÂÁ‰‡Ú‡ ÀËÌÍÓÎÌ ÓÚ ‰ÓχÍËÌËÚÂ Ë ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓ·˙Á‡ ‰‡ ı‚˙ÎË ‚Ë̇ڇ Á‡ Ò··‡Ú‡ Ë„‡ ̇ Ò˙‰ËˇÚ‡. ‘ÛÚ·ÓÎËÒÚËÚÂ Ë ÚÂ̸Ó˙Ú ·ˇı‡ ÓÔ‡‚‰‡ÌË, ÔÓÒÓ˜Ëı‡ Ò Ô˙ÒÚ ‚ËÌÓ‚ÌË͇ Ë ÔÓÒΉÒڂˡڇ ·ˇı‡ Ù‡Ú‡ÎÌË. ”ÒÔÓÍÓÂÌË ÓÚ Â‡ÍˆËˇÚ‡ ̇ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, ÙÛÚ·ÓÎËÒÚËÚ ̇ ì√‡Î‡Ú‡Ò‡‡Èî Ë„‡ı‡ ÒÛÔÂ Ò··Ó, ·ÂÁ‰Û¯ÌÓ Ë ·ÂÁ Ê·ÌËÂ Ë ‚ „ÓÒÚÛ‚‡ÌÂÚÓ ÒË Ì‡ ì¿ÌÚ‡ÎˡÒÔÓî Ë Îӄ˘ÌÓ Á‡„Û·Ëı‡. ≈ÚÓ ÚÓÁË ÔÓ„¯ÂÌ Ï‡ÌÚ‡ÎËÚÂÚ ‚Îˡ ÁΠ̇ ÓÚ·ÓËÚ ‚ “ÛˆËˇ Ë Û Ì‡Ò. Õ ÏÓÊÂÏ ‰‡ Ô‚˙ÁÏÓ„ÌÂÏ ·‡Î͇ÌÒÍˡ ÒË Ï‡ÌÚ‡ÎËÚÂÚ, ÒÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ ÌËÍÓ„‡ ‚ËÌÓ‚ÌËˇÚ Ì ÒÏ ÌËÂ, ‡ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ. fl Ò˙‰ËˇÚ‡, ˇ ÙÛÚ·ÓÎÌËˇÚ Ò˙˛Á, Ò˙‰ËÈÒ͇ڇ ÍÓÏËÒˡ ËÎË ÍÓÈ ÎË ÌÂ. Õ‡ÈχÎÍÓÚÓ ÚÂÁË ÙÛÚ·ÓÎÌË ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË, ‡ÍÓ Ò ·ˇı‡ Á‡ÏËÒÎËÎË, ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ÓÒڇ̇ÎËÚÂ Ò Ô˙ÒÚ, ÓÒڇ̇ÎËÚ ÚË ÒÓ˜‡Ú Í˙Ï Ò· ÒË. “‡Í‡ ˜Â ̇ ÚÂÁË „ÓÒÔÓ‰‡ ˙͇ڇ ËÏ ÔÓ͇Á‚‡ ÍÓÈ Â ËÒÚËÌÒÍËˇÚ ‚ËÌÓ‚ÂÌ, ÌÓ ÍÓÈ ‰‡ Ò Á‡ÏËÒÎË, ͇ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ó·‚ËÌ˯ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ, ͇ÚÓ ÏÓʯ ‰‡ ÒË ËÁÏ˯ ˙ˆÂÚÂ Ò ˜Ûʉ‡Ú‡ „¯͇, ‡ Ì ÔÓÚ˙Ò˯ Ò‚ÓËÚÂ. ’Ó‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ì Ú˙ÒˇÚ „¯ÍËÚ ÒË Ë Ì Ò ۘ‡Ú ÓÚ Úˇı, ̇Í‡ˇ Ò ̇Âʉ‡Ú ÏÂÊ‰Û „Û·Â˘ËÚÂ. ¿ ÓÚ·ÓË Í‡ÚÓ ìÃË·Ìî ‚Ë̇„Ë ˘Â Ò‡ ÏÂÊ‰Û Ô˜ÂÎË‚¯ËÚÂ, ÒΉ ͇ÚÓ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË Ë ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ËÏ‡Ú Ú‡Í‡‚‡ Ò‡ÏÓ‰ËÒˆËÔÎË̇ Ë ÁˇÎÓÒÚ, ‰ÓÒÚÓÈ̇ Á‡ ‚˙ÁıˢÂÌËÂ.


10 Z A M A N Ò Ð À Ä È Ö È ß 23 ÔÅÂÐÓÀÐÈ - 1 ÌÀÐÒ 2009

” Àøóðåòî – ãîëÿìàòà çàãàäêà Íåçàâèñèìî äàëè âå÷åðòà íà Àøóðåòî å ñúïðîâîäåíà ñ âúëøåáíèòå çâóöè íà êàâàë èëè òúæíèÿ íàïåâåí ïëàì íà òðúñòèêîâàòà ôëåéòà íåé, ìàãèÿòà íà ñúïðåæèâÿâàíåòî ïðåíàñÿ çàæàäíåëèÿ ÷îâåøêè äóõ íà êðèëåòå íà ìàãè÷åñêàòà ìóçèêà, îò êîÿòî êîñàòà íàñòðúõâà è âñè÷êî çåìíî èçãëåæäà òîëêîâà òëåííî è íåñåðèîçíî.

Ñ ÍÈÌÊÀ : Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌÀ Í

Ñëåä êàòî âåëèêîäóøíî ïðîïóñêàõ îñíîâíèòå ÿñòèÿ, ïúðãàâî ñå ïðèñëàì÷âàõ êúì îíåìåëèòå ñè ðîäèòåëè - äà ñè ïîëó÷à ìîÿ ïàé îò äåñåðòà, áèëî òî ñþòëÿø èëè áîæåñòâåíîòî Àøóðå. Ñïîìåíè òúé ìèëè è ñêúïè íà ñúðöåòî ìè, ÷å âèíàãè î÷èòå ìè íåóäúðæèìî ñå íàâëàæíÿâàò ïðè äîñåãà äî òÿõ, îâåõòåëèòå è ïðàøíè äèðè íà ìèíàëîòî...

Çþõòþ Êàëèò *

˛·ÓÔËÚÒÚ‚ÓÚÓ ÏË ·Â „ÓΡÏÓ Ë ‡Á·Ë‡ÂÏÓ. —ÔÓÏÂÌËÚÂ Ë ‡ÒӈˇˆËËÚ ÓÚ ‰‡Î˜ÌÓÚÓ ÏË ‰ÂÚÒÚ‚Ó Ì‡ÔË‡ı‡ ÌÂÛ‰˙ÊËÏÓ Ë Ì‡Ú‡Ô˜Ë‚Ó. ¬Ò˘ÍÓ ·Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ˇÍÓ Ë ÔÎ˙ÚÌÓ ‚ Ò˙Á̇ÌËÂÚÓ ÏË, ˜Â ÛÒ¢‡ı ‡Óχڇ Ë ‰˙ı‡ ̇ ‚ÍÛÒÌÓÚÓ Ë Ò·‰ÍÓ ˇÒÚËÂ, „‡ÌË‡ÌÓ Ò ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË ˇ‰ÍË, ÓÚ ‰‡Î˜ÌÓÚÓ ÏË ‰ÂÚÒÚ‚Ó, ËÁÊË‚ˇÌÓ ÚÓÎÍÓ‚‡ Í‡ÒË‚Ó Ë ÒÔÓÍÓÈÌÓ ‚ ·‡˘ËÌˡ ÏË ‰‚Ó ‚ Ò. √ÓΡÏÓ ¬‡ÌÓ‚Ó, –ÛÒÂ. ƒÌËÚÂ, Ò˙ÔÓ‚Óʉ‡˘Ë ÔÓÒÚÂÌÂÚÓ ÓÍÓÎÓ –‡Ï‡Á‡Ì‡ Ë ÿÂÍÂ ·‡ÈˇÏ‡, ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ·ˇı‡ ÔˉÛʇ‚‡ÌË Ò ÚÓ‚‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÂÍÁÓÚ˘ÌÓ Ë Ò·‰ÓÒÚÌÓ ÔËÍβ˜ÂÌË - ‰‡ ÒË Ò˙·‡Ï ‰Ó ÔÂÒËÚ‡ Ú‡ÈÌÓ Ë ÍÓÌÒÔË‡ÚË‚ÌÓ ÓÚ ÚẨÊÂ‡Ú‡ Ò ˜‡Ó‰ÂÈ̇ڇ ͇¯‡ ̇ ¿¯ÛÂÚÓ. Õ‡ÒÚ˙‚ÂÌÓ ·˙͇ı ‚ ͇Á‡Ì‡ Ò ˜Âԇ͇ ‰‡ Á‡„·‚‡Ï ÔÓ‰ËÚ Á˙̇ ̇ „ÓÁ‰ÂÚÓ, Ó¯‡‚‡, ˇ‰ÍË ÓÚ ÓÂıË, ηηËË Ë ‰. ·ÍÓÏÒÚ‚‡ Á‡ „‡ÌËÚÛ‡ Ë Ô˙ÎÌÂÊ. ¬Ò˘ÍÓ ·Â ÚÓÎÍÓ‚‡ Ú‡ÈÌÒÚ‚ÂÌÓ, ÏËÒÚ˘ÌÓ, ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌÓ Ë Á‡·ÛÎÂÌÓ ‚ ΄ÂÌ‰Ë Ë ‰Ó„‡‰ÍË. ‡ÚÓ Ì‡È-„ÓÎÂÏˡ ÓÚ ÏÌÓ„Óβ‰Ì‡Ú‡ ÌË ˜ÂΡ‰ ‡Á ‚Ë̇„Ë ·ÂÁÔÓ„¯ÌÓ ÛˆÂ΂‡ı ˜‡Ò‡ ̇ ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎÌÓ ‡ÌÌÓÚÓ ÒÚ‡‚‡Ì Á‡ χÎÍË ‰Âˆ‡ ‚ ‡ÌÌË ÁÓË, Ò‡ÏÓ Á‡ ‰ÌÓÚÓ ˇ‰ÂÌÂ. ÕÓ Ò‡ÏÓÊÂÚ‚‡Ú‡ ÒË ÒÚÛ‚‡¯Â ÛÒËÎËÂÚÓ, ÔÓÌ Á‡ ÏÓÂÚÓ ‚˙Ó·‡ÊÂÌËÂ, ·ËÓÎӄ˘ÌËˇÚ ÏË ˜‡ÒÓ‚ÌËÍ Ï ÔÓ‰ÚËÍ‚‡¯Â ‰‡ ÒÚ‡‚‡Ï ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ÔÓ Ô˙‚Ë ÔÂÚÎË.  ÓΘÂÏ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÏË ËÚÛ‡ÎÌÓ ÔËÒˇ‰‡ı‡ ÓÍÓÎÓ „ÓÎˇÏ‡ ÒÓÙ‡, ‡Á ·ˇı ‚˜ ‡Á·Û‰ÂÌ Ë Ì‡˘ÂÍ. —Ή ͇ÚÓ ‚ÂÎËÍÓ‰Û¯ÌÓ ÔÓÔÛÒ͇ı ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ˇÒÚˡ, Ô˙„‡‚Ó Ò ÔËÒ·Ϙ‚‡ı Í˙Ï ÓÌÂÏÂÎËÚ ÒË Ó‰ËÚÂÎË - ‰‡ ÒË ÔÓÎÛ˜‡ ÏÓˇ Ô‡È ÓÚ ‰ÂÒÂÚ‡, ·ËÎÓ ÚÓ Ò˛ÚΡ¯ ËÎË ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ¿¯ÛÂ. —ÔÓÏÂÌË Ú˙È ÏËÎË Ë ÒÍ˙ÔË Ì‡ Ò˙ˆÂÚÓ ÏË, ˜Â ‚Ë̇„Ë Ó˜ËÚ ÏË ÌÂÛ‰˙ÊËÏÓ Ò ̇‚·ÊÌˇ‚‡Ú ÔË ‰ÓÒ„‡ ‰Ó Úˇı, Ó‚ÂıÚÂÎËÚÂ Ë Ô‡¯ÌË ‰ËË Ì‡ ÏË̇ÎÓÚÓ...  Ó„‡ÚÓ ÒΉ ÏÌÓ„Ó, ÏÌÓ„Ó „Ó‰ËÌË ÏÓËÚ ÔˡÚÂÎË ÓÚ ‚ÂÒÚÌËÍ "«‡Ï‡Ì" ‚ –ÛÒ - »‰ËÒ Ë Ã˛ÂÚÚËÌ - ÌË ÔÓ͇ÌËı‡ ̇ ‚˜ÂÚ‡ ̇ ¿¯ÛÂÚÓ, ‚·ÒÚÌÓ Ë ÎÂÔ͇‚Ó ÚÂÁË ˇÍË ‰ËË Ì‡ ÔË¯ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÓÍÓÎÓ –‡Ï‡Á‡Ì‡, ÌÓÒÂ˘Ë Ì‡ Ô΢ËÚ ÒË Ï˙„Ρ‚‡Ú‡ ÔÂÎÂË̇ ̇ ÂÎË„ËÓÁ̇ڇ Ú‡ÈÌÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ò ÔÓ·Û‰Ëı‡ ÓÚ Á‡ÌÂχ‡Ú‡ Ë ‰ˇÏ͇ڇ ÒË, Ò Ê‡Ê‰‡Ú‡ ̇ Á‡ÒÔ‡ÎÓÚÓ ÏË ‰ÂÚÒÍÓ Î˛·ÓÔËÚÒÚ‚Ó... ŒÚÚÛÍ Ì‡ÒÂÚÌ ˆˇÎ‡Ú‡ ÔÓ‰ˈ‡ ÓÚ ÏÂÓÔˡÚˡ ̇ ‚. "«‡Ï‡Ì" ‚ –ÛÒÂ, ‚˜ ÚÂÚ‡ „Ó‰Ë̇, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌË Ì‡ ¿¯ÛÂÚÓ, ͇ÚÓ ÔÓˇ‚‡ ̇ ‰ÛÊÂβ·ËÂ, ‰Ó·Ó̇ÏÂÂÌÓÒÚ Ë ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ‡Á΢ÌËÚ ÂÚÌÓÒË, ‡ÒË Ë ÂÎË„ËË ·Â¯Â ‰̇ ÌÂÓ˜‡Í‚‡Ì‡ ÔÓ‚Ó͇ˆËˇ Í˙Ï ÏÓÂÚÓ Ì‚ÂÊÂÒÚ‚Ó ÔÓ ‚˙ÔÓÒ‡. ÕÓ, ڇ͇ ËÎË Ë̇˜Â, ͇Í-

Л

Мероприятията, посветени на Ашурето, са проява на добронамереност и толерантност между различните етноси, раси и религии.

Mузикалният фон – неочаквана и приятна изненада

ÚÓ ÔÂ‰Ë ÏÌÓ„Ó, ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ‡, ‚ ‰‡Î˜ÌËÚ „Ó‰ËÌË Ì‡ ÏÓÂÚÓ ÒÍ˙ÔÓ Ë Ò‚Ë‰ÌÓ ÒÂÎÒÍÓ ‰ÂÚÒÚ‚Ó. Ó„‡ÚÓ ÓÍÓÎÓ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ Í˙„· ÒÂÏÂÈ̇ ÒÓÙ‡ Ò Ò˙·Ë‡¯Â ˆˇÎÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ÔËÚËı̇ÎË Ë ÒÏ˙Θ‡ÌË Ë ÌˇÍ‡Í ÒË Ú‡ÈÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚„Î˙·ÂÌË ‚ ÂÎË„ËÓÁÌËÚ ÒÎÓ‚‡ ÓÚ  Ó‡Ì‡, ËÁ˜ÂÌË ÓÚ Ï‡È͇ ÏË, ÍÓˇÚÓ ·Â¯Â ÊÂÌÒÍËˇÚ ıӉʇ ‚ ÒÂÎÓÚÓ, ‚ ÏË„Ó‚ÂÚ ̇ ÍÓ̈ÂÌÚË‡Ì‡ Ë Â‰‚‡ ӂ·‰ˇÌ‡ ‰ÂÚÒ͇ ÌÂÚ˙ÔÂÎË‚ÓÒÚ Î‡ÍÓÏÓ ‰‡ Ò ̇ı‚˙ÎËÏ Ë ‰‡ Á‡„·ÂÏ Ò Ï‡ÎÍËÚ ‰˙‚ÂÌË Î˙ÊËˆË ÓÚ ÔÓ‰ÌÓÚÓ Î‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ë ÍÓ„‡ÚÓ Ú˙ÊÂÒÚ‚Â̇ڇ ‚˜Âˇ Á‡‚˙¯‚‡¯Â Ò Ô‡Ìˈ‡ ‚ÍÛÒÌÓ ¿¯ÛÂ, Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‚Ò˘ÍË ·Â ‚ˉËÏÓ Ë ˇ‚ÌÓ.

≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÔӉӷ̇ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËˇ  ڂ˙‰Â ΢̇ Ë ÛÌË͇Î̇, ÌÓ Ì‡ÎË Ú˙ÍÏÓ ‚ Ú‡ÁË ÛÌË͇ÎÌÓÒÚ Ò Ò˙‰˙ʇ ˆˇÎ‡Ú‡ Ó·˘Ó˜Ó‚¯͇ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌÓÒÚ Ì‡ ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ, ÙÂÌÓÏÂ̇ ¿¯ÛÂ, Ò ‚Ò˘ÍËÚ ÏÛ ÒÍËÚË ÏËÚÓÎӄ˘ÌË, ÂÎË„ËÓÁÌË Ë ˜Ó‚¯ÍË ÔÓÒ·Ìˡ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË ‚˜ÂÚ‡ ̇ ¿¯ÛÂÚÓ Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰Â̇ Ò ‚˙ί·ÌËÚ Á‚ÛˆË Ì‡ ͇‚‡Î ËÎË Ú˙ÊÌˡ ̇Ô‚ÂÌ ÔÎ‡Ï Ì‡ Ú˙ÒÚËÍÓ‚‡Ú‡ ÙÎÂÈÚ‡ ÌÂÈ, χ„ˡڇ ̇ Ò˙ÔÂÊË‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ ÔÂÌ‡Òˇ Á‡Ê‡‰ÌÂÎˡ ˜Ó‚¯ÍË ‰Ûı ̇ ÍËÎÂÚ ̇ χ„˘ÂÒ͇ڇ ÏÛÁË͇, ÓÚ ÍÓˇÚÓ ÍÓÒ‡Ú‡ ̇ÒÚ˙ı‚‡ Ë ‚Ò˘ÍÓ ÁÂÏÌÓ ËÁ„ÎÂʉ‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÚÎÂÌÌÓ Ë ÌÂÒÂËÓÁÌÓ.

“‡ÁË „Ó‰Ë̇ ̇ ¬Â˜ÂÚ‡ ̇ ¿¯ÛÂÚÓ Ëχ¯Â ÌÂÓ˜‡Í‚‡Ì‡ Ë ÔˡÚ̇ ËÁÌÂ̇‰‡ - ÏÛÁË͇ÎÌËˇÚ ÙÓÌ Ò ËÏÔÓ‚ËÁË‡¯Â ÔÂ͇ÎÂÌÓ ‡‚‡Ì„‡‰ÌÓ Ë ÏÓ‰ÂÌÓ ÓÚ ÔÓÔÛΡÌˡ ̇¯ Ò˙„‡Ê‰‡ÌËÌ - Ô‚ˆ‡ —ÛÌ‡È ◊‡Î˙ÍÓ‚. œÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓ Ó‚Î‡‰ˇÌÓÚÓ ÏÛ Ôӂ‰ÂÌËÂ, Ë„Ë‚ËÚÂ Ë Á‡Í‡˜ÎË‚Ë ÔÓÒ·Ìˡ ‚ ÔÂÒÌËÚ ÏÛ Ì Ï ÓÒÚ‡‚Ëı‡ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏ ‡‚ÌÓ‰Û¯ÂÌ Ë, ÔˉÛÊÂÌ ÓÚ ‰- œ‡Ì‰Ê‡, ËÁΡÁÓı ̇ ‡Î‡ˇ ÏÂÍÓ Á‡Ï‡ˇÌ Ë ‚˙Ӊۯ‚ÂÌ ÓÚ ËÚ˙χ ̇ ÔÂÒÌËÚ ÏÛ Ë Ò ÓÒÚ‡‚Ëı ‰‡ Ï ‚Ó‰Ë ‚ËıÂÌÓÚÓ ‚˙Ó·‡ÊÂÌËÂ Ë ÂÏÓˆËÓ̇Î̇ڇ ԇ·‚ÓÒÚ Ì‡ ÂÁ˘ÂÒÍËÚ ÏË ÌÓχ‰ÒÍË ÍÓÂÌË. ≈ÍÁ‡ÎÚ‡ˆËˇÚ‡ ÏË ·Â ·ÂÁ„‡Ì˘̇ Ë ÌÂÛ‰˙ÊËχ, Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂÚÓ ÓÚ Ú‡Ìˆ‡ - ‚ÂÎËÍÓ Ë ÒÚ‡ÒÚÌÓ. Ã˄ӂ ̇ ÌÂÓ·ˇÒÌËÏÓ ÓÔˡÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ·‡ËÂËÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÍËÚ ÚÛÚ‡ÍÒË ÎÂÒÌÓ Ò ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡Ú, ÔËÓ·˘‡‚‡ÌÂÚÓ Í˙Ï ËÁ‚˜ÌËÚ ËÁ‚ÓË Ì‡ ÊËÁÌÂÌÓÒÚÚ‡ Ú Ô‡‚Ë ˜‡ÒÚˈ‡ ÓÚ ¬ÒÂÏË‡, ‰Û¯‡Ú‡ Ò ÛÒÔÓÍÓˇ‚‡, Ó˜ËÚ Ò ÔÓÒ˙ÎÁˇ‚‡Ú, Ó·ÁÂχ Ú Ú‡ÈÌÓ Ë ‰˙ηÓÍÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡ ‚˙ıÓ‚ÌÓ Ó·ÎÂ͘ÂÌËÂ, ÒÍÓÏÌÓÒÚ, ‰Ó·ÓÚ‡ Ë Ì‚ËÌÌÓÒÚ Í‡ÚÓ Ì‡ χÎÍÓ ‰ÂÚÂ. * Скулптор, бивш треньор на националния отбор на България по стрелба с лък.


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 23 ÔÅÂÐÓÀÐÈ - 1 ÌÀÐÒ 2009

Построиха антипиратски кораб ÐÓÑÅ —ÛıÓÚÓ‚‡ÂÌ ÍÓ‡· Ò 8000 ÚÓ̇ ‰Â‰ÛÂÈÚ Ë ‰˙ÎÊË̇ ̇‰ 128 Ï ·Â ÒÔÛÒÌ‡Ú ÏË̇·ڇ Ò‰Ïˈ‡ ̇ ‚Ó‰ËÚ ̇ . ƒÛ̇‚ ‚ ÎËχ̇ ̇ "–ÛÒÂÌÒ͇ ÍÓ‡·ÓÒÚÓËÚÂÎÌˈ‡". “ÓÈ Â Á‡˘ËÚÂÌ ÓÚ ÔË‡ÚË Ë Â ÔÓÒÚÓÂÌ ÔÓ ÔÓ˙˜Í‡ ̇ Scheepvaartbedrijf Schot C.V. „ÛÔ‡ ıÓ·̉ÒÍË Ô‡‡ıÓ‰ÒÚ‚‡. «‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ÛÒÂÌÒÍÓÚÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó ÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ô·‚‡ÚÂÎÌË Ò˙‰Ó‚ ÓÚ ÚÓÁË Í·Ò. ƒÓÒ„‡ ӷ˘‡ÈÌÓ ÍÓ‡·ËÚ ·ˇı‡ ÏÂÊ‰Û 4000 Ë 5000 ÚÓ̇ ‰Â‰ÛÂÈÚ. »Ì‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ Á‡ ÔËÒÔÓÒÓ·ˇ‚‡Ì ҇ÏÓ Ì‡ ıÂÎËÌ„‡  ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ 2 ÏÎÌ. ‚Ó.

Âúâåæäàò äúðæàâåí ñòàíäàðò çà ñèðåíåòî è êàøêàâàëà —Ú‡Ì‰‡ÚËÚ Á‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚ ÏΘÌË ·˙΄‡ÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË ˘Â ËÏ‡Ú ‰Ó·Ó‚ÓÎÂÌ ı‡‡ÍÚÂ. — Úˇı ˘Â Ò ÓÔ‰ÂÎˇÚ ËÁËÒÍ‚‡Ìˡڇ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÓÔ‡Íӂ͇, χÍËӂ͇, Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚ. Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ ‚ÂÚÂË̇ÌÓ-ωˈËÌÒ͇ ÒÎÛÊ·‡ (լ×) ‚ÌÂÒ ‚ ¡˙΄‡ÒÍˡ ËÌÒÚËÚÛÚ Á‡ Òڇ̉‡ÚËÁ‡ˆËˇ (¡»—) ÔÓÂÍÚËÚ Á‡ Òڇ̉‡ÚË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ "·˙΄‡ÒÍÓ ÍËÒÂÎÓ ÏΡÍÓ", "·˙΄‡ÒÍÓ ·ˇÎÓ ÒËÂÌÂ" Ë "͇¯Í‡‚‡Î", Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ÒÎÛÊ·‡Ú‡. —ڇ̉‡ÚËÚ Á‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚ ÏΘÌË ·˙΄‡ÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË ˘Â ËÏ‡Ú ‰Ó·Ó‚ÓÎÂÌ ı‡‡ÍÚÂ. — Úˇı ˘Â Ò ÓÔ‰ÂÎˇÚ ËÁËÒÍ‚‡Ìˡڇ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÓÔ‡Íӂ͇, χÍËӂ͇, Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚ. œ‰ÒÚÓË Ú ‰‡ ÔÂÏËÌ‡Ú Ôӈ‰Û‡ ÔÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ó·Ò˙ʉ‡Ì ‚ ¡»—, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ Ò ‚Íβ˜‡Ú ÏÎÂÍÓÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎË, ÚÂıÌÓÎÓÁË Ë ‰Û„Ë ÒÔˆˇÎËÒÚË. “ˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ó·ˇ‚ÂÌ ÍÓÌÍÛÒ Á‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ì ̇ ÎÓ„Ó, ÍÓÂÚÓ

Туристите ще се снимат с кукли ÐÓÑÅ

»‰ÂˇÚ‡  ÚÛËÒÚËÚ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÒÌËÏ‡Ú Ò ÍÛÍÎË "–ÛÒ˜ÛÍÎËÈÍË". “ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ËÎË Ì‡ ‚ˉÌÓ ÏˇÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ Ëχ „ÓÎˇÏ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË ÔÓÚÓÍ. ÛÍÎËÚ "–ÛÒ˜ÛÍÎËÈÍË" ˘Â ·˙‰‡Ú ̇Ô‡‚ÂÌË ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ‡Á‚ËÚË ̇ ÚÛËÁχ ‚ „‡‰‡ ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇. «‡ ÏÓÌڇʇ Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌË 2500 ΂‡ ÓÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡. ¬ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò‡ Á‡ÎÓÊÂÌË Ì‡‰ 180 ıËÎ. ΂‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÛËÁχ ‚ Ó·˘Ë̇ڇ ÔÂÁ 2009 „Ó‰.

Без видеонаблюдение по улиците ÐÓÑÅ

œ˘Ë̇ڇ –ÛÒ ‰‡ ÓÒڇ̠·ÂÁ ‚ˉÂÓ̇·˛‰ÂÌË ÔÓ ÛÎˈËÚ  ÙË̇ÌÒÓ‚‡. ÕˇÏ‡ ‰‡ Ëχ ‚ˉÂÓ̇·Î˛‰ÂÌË ÔÓ Ô˙Úˢ‡Ú‡ ÔÓÌÂ Ó˘Â Â‰Ì‡-‰‚ „Ó‰ËÌË, Ò˙Ó·˘Ë ¯ÂÙ˙Ú Ì‡ Œƒ ̇ ì– ÍÓÏËÒ‡ —‚ÂÚÓÒ·‚ œ˙‚‡ÌÓ‚. ŒÚ ÛÒÂÌÒ͇ ÙËχ ·ËÎ ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ ÔÓÂÍÚ Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡‰ 1 ÏÎÌ. ‚Ó. ÕÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÚÓÁË ÔÓÂÍÚ Ì ·Ë· ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ̇ ‰ËÂÍˆËˇÚ‡. “ÓÁË ÔÓÂÍÚ ·ËÎ ËÁ‡·ÓÚÂÌ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍÓ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓ ÌË‚Ó Ë ·ËÎ ÒÚÛÍÚÛË‡Ì Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ̇ 5 Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË ÂÚ‡Ô‡.

Предлагат дребни производители сами да продават продукцията си Коалиция "Чиста храна, честeн поминък" предлага да се създаде национално законодателство, което да позволи на дребни производители да преработват и да продават сами продукцията си при спазване на хигиенните изисквания на ЕС. Сред посочените аргументи е този, че качественото мляко не зависи от размера на фермата, а от създадените в нея условия, контрола и мотивацията на фермера за развитие и инвестиции. Не е вярно, че малките ферми не произвеждат качествено мляко, коментира д-р Стоилко Апостолов от фондацията за биологично земеделие "Биоселена".

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVII, ÁÐÎÉ 9 (840) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0878 52 86 27 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ïëîâäèâ - Àëè ÔÈÊÐÅÒ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Õþñåèí ÞÑÓÔ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

Ñ ÍÈÌÊÀ : À Õ ÌÅ Ä À ÏÒ ÓË Ë ÎÂ

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

Според внесените проекти за стандарти бяло сирене и кашкавал ще се произвеждат от сурово краве, овче, козе, биволско мляко или смесено мляко.

˘Â ·˙‰Â ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÓ ‚˙ıÛ ÂÚËÍÂÚËÚ ̇ ÒÚÓÍËÚÂ, ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÔÓ ÚÂÁË Òڇ̉‡ÚË. «‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚ ÌÂ„Ó ˘Â ·˙‰‡Ú ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ ·˙΄‡ÒÍˡ Ù·„. —ÔÓ‰ ‚ÌÂÒÂÌËÚ ÓÚ Õ¬Ã— ÔÓÂÍÚË Á‡ Òڇ̉‡ÚË ·ˇÎÓ ÒËÂÌÂ Ë Í‡¯Í‡‚‡Î Ò ÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ÓÚ ÒÛÓ‚Ó Í‡‚Â, Ó‚˜Â, ÍÓÁÂ, ·Ë‚ÓÎÒÍÓ ÏΡÍÓ ËÎË ÒÏÂÒÂÌÓ ÏΡÍÓ, ÍÓËÚÓ ÓÚ„Ó‚ÓˇÚ ̇ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ËÁËÒÍ‚‡Ìˡ, Á‡Í‚‡Ò͇ Á‡ ÒËÂÌ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ·‡ÍÚÂËË, ͇ΈË‚ ıÎÓˉ, χˇ Á‡ ÒËÂÌÂ, ÎËÏÓÌÂ̇ ÍËÒÂÎË̇, ÒÓÎ Ë ‚Ó‰‡. œÓ‰ÛÍÚËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡Ú ÔÂËÓ‰ ̇ ÁÂÂÌ ÓÚ 45 ‰ÌË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÓÚ Í‡‚ ÏΡÍÓ, Ë 60 ‰ÌË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ÓÚ Ó‚˜Â, ÍÓÁÂ,

·Ë‚ÓÎÒÍÓ Ë ÒÏÂÒÂÌÓ ÏΡÍÓ. ¡˙΄‡ÒÍÓÚÓ ÍËÒÂÎÓ ÏΡÍÓ Ô˙Í Ò Ô‡‚Ë ÓÚ ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ó ̇ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ËÁËÒÍ‚‡Ìˡ ÒÛÓ‚Ó Í‡‚Â, Ó‚˜Â, ·Ë‚ÓÎÒÍÓ, ÍÓÁ ËÎË ÒÏÂÒÂÌÓ ÏΡÍÓ, Á‡Í‚‡ÒÂÌÓ Ò Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus Ë Streptococcus thermophilus. “Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ÔË ı·‰ËÎÌË ÛÒÎӂˡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ 2 ‰Ó 6 „‡‰ÛÒ‡ Ë ÒÓÍ˙Ú ÏÛ Ì‡ „Ó‰ÌÓÒÚ ‰‡  ‰Ó 14 ‰ÌË. —͇̉‡Î˙Ú ÓÍÓÎÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË Ò ‡Á‡ÁË, ÒΉ ͇ÚÓ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÁÂωÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚ ¬‡ÎÂË ÷‚ÂÚ‡ÌÓ‚ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â ÒËÂÌ ÔÓ‰ 7 ΂‡  ÚÓÚ‡ÎÌÓ Ò˙ÏÌËÚÂÎÌÓ, ‡ ‚ ÍÂÌ‚Ë¯ËÚÂ ÌˇÏ‡ ÏÂÒÓ.

"Äíè íà ðàáîòîäàòåëèòå" îðãàíèçèðà Ðóñåíñêèÿò óíèâåðñèòåò "ƒÌË Ì‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎËÚÂ" Ó„‡ÌËÁË‡ –ÛÒÂÌÒÍËˇÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ 10 ‰ÌË. œ˙‚ËˇÚ ÙÓÛÏ Á‡ÔӘ̇ ÏË̇Îˡ ‚ÚÓÌËÍ. œÓ‚˜ ÓÚ 100 ·˙΄‡ÒÍË Ë ˜ÛʉÂÒÚ‡ÌÌË ÙËÏË ˘Â Û˜‡ÒÚ‚‡Ú, Ó·ˇ‚Ë ÂÍÚÓ˙Ú Ì‡ –ÛÒÂÌÒÍˡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ‰Óˆ. ’ËÒÚÓ ¡ÂÎÓ‚. ¬˙‚ ‚Ò˘ÍË Ù‡ÍÛÎÚÂÚË Ë ÙËΡÎË Ò‡ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌË ÔÓ„‡ÏË Á‡ ‡·ÓÚÌË ‰ËÒÍÛÒËË Ò Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚ ̇ Ô‡Ú̸ÓÒÍË ÙËÏË, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË, Ò ÍÓËÚÓ ÒÔˆˇÎÌÓÒÚËÚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú. ‘ÓÍÛÒ Ì‡ Ò¢ËÚ ҇ Ú.̇. ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË ‡ÚÂÎËÂÚ‡, ÍÓËÚÓ Ò Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÏÂÊ‰Û ÒÔˆˇÎËÁË‡˘‡ ͇Ú‰‡ Ë Ô‡Ú̸Ó ÓÚ Ô‡ÍÚË͇ڇ Á‡ ¯‡‚‡Ì ̇ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ ‚˙̯̇ڇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Á‡‰‡˜Ë. «‡ ¯‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Ò ÙÓÏË‡Ú ÂÍËÔË ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚË Ë

‰ÓÍÚÓ‡ÌÚË, ‡ ‡Á‡·ÓÚÍËÚ Ò ӈÂÌˇ‚‡Ú ÓÚ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂΡ. "ƒÌËÚ ̇ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎËÚÂ" ˘Â Á‡‚˙¯‡Ú Ò ˙„· χ҇ ̇ 27

Ù‚Û‡Ë, Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ‚ ÍÓˇÚÓ Â ÔÓ͇ÌÂ̇ Á‡Ï.-ÏËÌËÒÚ˙ ¬‡Ìˇ ƒÓ·‚‡, ˙ÍӂӉ¢‡ ̇Ô‡‚ÎÂÌË "¬Ëү ӷ‡ÁÓ‚‡ÌËÂ" ‚ ÃŒÕ.


23 ÔÅÂÐÓÀÐÈ - 1 ÌÀÐÒ 2009

|

12

Òåëåãðàìà,èçïðàòåíà îò Øóìåí,å íà÷àëîòî íà òóðñêîòî òåëåãðàôèðàíå

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÈÍÒ Å Ð ÍÅ Ò

Първата телеграма, изпратена от Шумен, е документирана в Музея на пощата, телефона и телеграфа в Истанбул.

Самият Самуел Морз направил първия опит пред султана ÓÚ ¬‡̇  Ò˙Á‰‡‰Â̇ ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ‚˙Á͇ ‰Ó ÿÛÏÂÌ, –ÛÒÂ Ë ¡ÛÍÛ¢. “‡Í‡ ÓÒχÌÒ͇ڇ ÚÂ΄‡Ù̇ ÒËÒÚÂχ  ҂˙Á‡Ì‡ Ò Ú‡ÁË ‚ ¿‚ÒÚˡ Ë ”Ì„‡ˡ. “‡ÁË ÌÓ‚ÓÒÚ ÚÓ„‡‚‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔˇÍ‡ ÚÂ΄‡Ù̇ ‚˙Á͇ ̇ »Òڇ̷ÛÎ Ò ‚Ò˘ÍË Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚÓÎˈË. ŒÒχÌÒÍÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Ì  ËχÎÓ Ú‡Í‡‚‡ ÒËÒÚÂχ Á‡ ÚÂÎÂÍÓÏÛÌË͇ˆËˇ Ë Á‡ÚÓ‚‡  ÔË·ˇ„̇ÎÓ Í˙Ï ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ Ò‚ÓËÚ Ò˙˛ÁÌˈË. —Ή ÚÓ‚‡ ÔÂÁ 1855 „., ̇ 15 ‡‚„ÛÒÚ,  Ò˙Á‰‡‰Â̇ ÚÂ΄‡Ù̇ڇ ÎËÌˡ »Òڇ̷ÛÎ-Œ‰ËÌ, ‡ ÓÒڇ̇·ڇ ˜‡ÒÚ ÓÚ Œ‰ËÌ ‰Ó ÿÛÏÂÌ Â ÓÚÍËÚ‡ ̇ 10 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 1855 „Ó‰Ë̇.

ен лож 04 а катмер 3 но

Първите телеграми били на френски —Î‰ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ΄‡Ù̇ڇ ÎËÌˡ »Òڇ̷ÛÎ-Œ‰ËÌ-ÿÛÏÂÌ Ú‡ÁË ÌÓ‚ÓÒÚ Â Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ë Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ, ͇ÚÓ ‚ »Òڇ̷ÛÎ Â Ò˙Á‰‡‰Â̇ Ë Ô˙‚‡Ú‡ ÚÂ΄‡Ù̇ ‰ËÂÍˆËˇ. ÕÓ Á‡ Ò˙ʇÎÂÌË ӷËÍÌÓ‚ÂÌÓÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌË Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ Ì ÏÓ„ÎÓ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÓÚ ÌÓ‚‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎӄˡ, Á‡˘ÓÚÓ ‰Ó͇‡ÌËÚ ÙÂÌÒÍË ÒÔˆˇÎËÒÚË ÓÒ˙˘ÂÒÚˇ‚‡ÎË ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌˆËˇÚ‡ Ò‡ÏÓ Ì‡ ÙÂÌÒÍË. «‡ÏËÒÎËÚ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ì ̇ ÍÓÂÒÔÓÌ-

‰ÂÌˆËˇÚ‡ ̇ ÓÒχÌÓ-ÚÛÒÍË Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ËÁ˜‡Í‡Ú Ó˘Â Ï‡ÎÍÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÙÂÌÒÍËÚ ÒÔˆˇÎËÒÚË Ú‚˙‰ÂÎË, ˜Â ÓÒχÌÒ͇ڇ ‡Á·Û͇ Ì  ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎӄˡ. ¬Â‰Ì‡„‡ „·‚ÌËˇÚ ËÌÒÔÂÍÚÓ ̇ ÚÂ΄‡Ù̇ڇ ÎËÌˡ ¬‡̇-¡ÛÍÛ¢ - ÃÛÒÚ‡Ù‡ ≈ÙẨË, Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò‚ÓËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ Ë ÒΉ ͇ÚÓ Â Ì‡Á̇˜ÂÌ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ Œ‰ËÌÒ͇ڇ ÚÂ΄‡Ù̇ ‰ËÂÍˆËˇ,  ËÁÔ‡ÚÂ̇ Ë Ô˙‚‡Ú‡ ÚÂ΄‡Ï‡ ̇ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ Ì‡ 5 Ï‡È 1856 „Ó‰Ë̇ ÓÚ Œ‰ËÌ ‚ »Òڇ̷ÛÎ.

АБОНИРАЙТЕ СЕ Цени за абонамент За 9 месеца За 6 месеца За 3 месеца

25,35 лв. 16,90 лв. 8, 45 лв. АЛ МА НА за ова кри а финанс та Глобалната гол-линия вече мин

СП ОР Т

10 ÊÅ 29 ÄÅ ÎÂ ÕÞÑ ÅÈÍ

ÏÌËÏ ˘Â Á‡ÔÓ „Ó— Í‡Í‚Ó Î‡Ú‡ 2008 ‚ËÁÏË̇ ·ˇı‡ ÓÒÌÓ ‰Ë̇? ÓË Úˡ? ÌËÚ Ò˙·Ë

ATIONAL

INTERN

2008 ÌÂÐÈ

ÍÓÀ - 4 ß

7 íà: 1

: Áðîé

2) 1 (83

PER

NEWSPA

BULGA www.z

на Проф. Саби а Захариев

ÔÓÐ : ÒÀÉ

Офиси в страната: София (02) 832 31 11; Пловдив (032) 63 11 58 Варна (052) 612 634; Русе (082) 87 55 32; Шумен (054) 830 693 Разград 0896 635 325; Смолян 0878 528 627; Бургас 0878 528 624 Хасково (038) 66 21 67; Кърджали (0361) 814 53

лата измина ията от Събит ина в снимки 2008 год

Х

02

„ÍËÁ‡ Á‡ÒÂÓÚ‡ÌÒÓ‚‡  ‡Ú‡ ÙËÌ Ú‡. √ÓÎÂÏËÚ √ÎÓ·‡ÎÌ ÒÔÓ  Ú˙ÒˇÚ ÓÁÌÓ Ë ‡ χÎÍËÚ Ì‡ ÒÂË ‡. Ò‚Ë‚‡Ú, Ì‡Ú ÍËÁ‡Ú ·ÓË Ò ‰‡ ̇‰ÏÓ„ ÏÂÚÓ‰Ë

RIA

bg aman.

В. ТИЯ ЗА ЛНА СТА

"ЗАМАН"

]

ïî ðíîñò [ ñ î ë è ä à êà êðèçà à ê ñ é ñ Å â ð î ï å à èêîíîìè÷å í âðåìå Ãîäè

ÑÍÈ ÌÊÀ

ÕÓ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ô˙‚ËÚ ÓÔËÚË Á‡ ÚÂ΄‡ÙË‡Ì ‚ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ Ò‡ ̇Ô‡‚ÂÌË Ó˘Â ÔÂÁ 1847 „Ó‰Ë̇. “Ó„‡‚‡ Ò‡ÏËˇÚ ÓÚÍË‚‡ÚÂΠ̇ ÏÓÁÓ‚‡Ú‡ ‡Á·Û͇ —‡ÏÛÂÎ ÃÓÁ Ô‡‚Ë Ô˙‚ÓÚÓ ÔÓ·ÌÓ ÚÂ΄‡ÙË‡Ì ‚ ‰‚Óˆ‡ "¡ÂÈÎÂ·ÂÈË" Ô‰ ÒÛÎÚ‡Ì ¿·‰ÛÎωÊËÚ ’‡Ì. ÕÓ ÓÚ Ú‡ÁË ‰‡Ú‡ ̇ڇÚ˙Í ‰Ó 1854 „. ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓ͇ Ì  ̇Ô‡‚ÂÌÓ ÌˢÓ. ÕÓ ËÒÚËÌÒÍÓÚÓ ÚÂ΄‡ÙË‡Ì Á‡ÔÓ˜‚‡ ÔÂÁ 1854 „., ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ËÏÒ͇ڇ ‚ÓÈ̇. —˙˛ÁÌˈËÚ ̇ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ ‚ Ú‡ÁË ‚ÓÈ̇, ¿Ì„Îˡ Ë ‘‡ÌˆËˇ, Ò˙ÒÚ‡‚ˇÚ ‚˙Á͇ڇ ÔÓ ÏÓ ÓÚ »Òڇ̷ÛÎ ‰Ó ¬‡̇, ‡

ÒÚ‚Ó, Ë Ô‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ —‚‡ÒÚÓÔÓΠ̇ 27 ‡‚„ÛÒÚ. ‘‡ÍÚ˙Ú Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚË‡Ì ÓÚ PTT Müzesi (ÃÛÁÂÈ Ì‡ ÔÓ˘‡Ú‡, ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë ÚÂ΄‡Ù‡) ‚ »Òڇ̷ÛÎ, Á‡Â‰ÌÓ Ò Í‡ÚË̇ ÓÚ Ô‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ —‚‡ÒÚÓÔÓÎ. “‡ÁË ÚÂ΄‡Ï‡ Ò ÔËÂχ Á‡ ̇˜‡ÎÓ Ì‡ ÚÛÒ͇ڇ (ÓÒχÌÒ͇ڇ) ÚÂ΄‡Ùˡ.

009 ÐÈ 2

ВА РАЗШИРЯ АРЯТ ПО ЕВРОКОМИС

ЕЦИА РЕН СЪС СП НЕТО ОЛИ

Á‡ Ó‚‡ ÍË ‡ ÙË̇ÌÒ ≈‚ÓÔ‡ ·‡ÎÌ‡Ú Â̇ ÌÓŒ·Â‰ËÌ Ï ̇ „ÎÓ œÓ ‚ ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ ‡Ú ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚ Ë Â ËÂÏ ‰ÔËÂÚ - Í‡Í‚Ó Ò Ô‰Ô ÁÏËÚÂ, Ô ‡? ÏÂÍË ÍËÁ‡Ú ‡ÌË ‚ ÒÂ˘Û Ò‡ ÏÂı Ë Í‡Í‚Ë Â ÏÂÍË Ë ? ‡Í‚Ë ‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇÌ ËÚ ÌË ¯Â ËÂÚ ÚË ÓÒ Á‡ ÔÓ ÁË ‚˙Ô Ó Ô‰Ô ÓÚ ≈— ÍÂÚÌ „Ó‚Ó ̇ Ú ≈— ŒÎË Ò‡ ÍÓÌ ÚÓ Ì‡ Â? ŒÚ  ‡Í‚Ë ˇ‚‡Ì ˜ËÚ‡ÌÓ¯ÂÌË ¯Ë Á‡ ÓÚ ‡Á ̇ ‚‡ ÔÓ , ËÒ‡ ÚÓ ËÒ‡ˇÚ ˡ, Ì‡Ô Â Ì‡ ŒÎË –ÂÌ ËÚ ‰‡‚‡ ÍÓÏ ˆË‡Î̇ ÒÚ‡Ú ˇÚ ‰ÛÏ ‡ÌÒÓ‚Ë ÒÔ ". œÓ –ÂÌ ‚ "«‡Ï‡Ì ̇ÎÓÊËı‡ ÙËÌ ‰ËÚË, ‡  ̇ ‚. Ó ‚ËÚˡ ÚÂÎËÚ Ó Ì‡ Í ÌËÚ ‡Á ÓÚÔÛÒ͇ÌÂÚ ‡ı‡ Á‡·‡‚ˇÌÂÚ „ÎÓ·‡Î Ú‡‚‡, ‰‡ ÒÔ ‡, Ô‰ËÁ‚ËÍ ÔÓ‰˜Â ôè ÿ ÒÂÍÚÓ âà Ñî ÒÚ‡Ì ‡ÒÚÂÊ. “ÓÈ ÓÒÚËÚÂ, ÍÓ„‡ íäî Ìè ‰Û ˇ ëàâà ÚÛ‰Ì . "œÓ‡ ÓÚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË Âåíöèñ Ë Â‰Ì Î˘ÂÌ Í˙Ï·˙‰Â˘Ë ˜ÎÂÌÍË Á‡ ‚‡ ‰‡Î - ̇  ·ÂÁ‡Á  "œÎ‡Ì‡ ˇ ÌÓ ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ô ˜Â ≈— ÌÂ Ú ‰˙ʇ‚ËÚ ÍËÚ ̇ ŒÚ ÌÓÒ ‚ Í‡ ‡ Ù. ˘‡ ‡Ï ‚ÂÌ ‚ ÊÂÌ ÔÓ Ò ‡ ̇ ", Ó·ˇ ˇ ˜ËÌ ËÚÓ ‰‡ ÒË, ·ÂÏÂÌ ‚ˇ‚‡Ì ÁË ÔË ÍÓÏËÒË Ì‡ ÔÎÓ Ì  ‡‰Ë Ú‡ ÒÍÓ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ ÓÔÂÈÒ͇ڇ ‚‡, ˜Â ÂÒÚÚ‡ fi„Ó˘ ‚‡ ͇Á Ó Ò‡Ï‡≈‚ ‰‡‰Â ·ÓÎ Ì ̇ ËÍÓÌÓÏ «‡ı‡Ë ÒÍÓ 120 2008 „., Ó ÔÓ‰ÔÓχ„‡ Ó˜Ë Ì‡Ò —‡·Ë̇ ÂÎÌÓ, ÌÓ ÔÓ- ‡ Á‡ı‡ÂÌ Ì‡ ÌÓÂÏ‚Ë ËÏÌ ËÚ ÊË ‚Á‡ Á 2009 „. ≈  ˘Â Ú ‰‡ ·˙Ë Ì Á‡‰˙ÎÊ Ú ËÁˇ‚ˇ‚ Ô‰ÎÓ Ò ˆÂÎ . œ ̇ ÏÂÌÌÓÒ Ë, ÍÓËÚÓ ‰Ó ·Ó- (≈ ) ‡ ≈‚ÓÔ‡ ÁË „ËÓÌ Ó‚Î‡‰ˇ‚‡Ì  ڇ · ÁË ËÁÚÓ˜Ì Â‚Ó Í˙Ï ÚÓ ÔË ÊÂÌ ‡Ú Ú‡  Á‡ ‰‡‰ ‰‡ ÍËÚ ‡ ‰Ë‡·ÂÚ ‡ÎË, ˜Â ËÏ ‰‡ Ô‰‡‰Â Ô‡ Ë ‚ ÏÂ ÁË ÔÓ‰Í ÏËÎËÓÌ ÓÁË ÓÒÚ ÓÎÁ‚‡Ì Í˙Ï Ú‡ Ò‡ ÔÓ‰ È͇ڇ "ÏÓÊ ÒÚÓÈÌ ‰‡Ú ËÁÔ ÓÁËˆËˇ Í‚‡ Ò Ì ̇ Ú Ç

àð è úò,ìàê Äèàáåò çàáîëÿâàíå, ñåðèîçíî ôàòàëåí íå å

Í ÑÅÂÈ

—Ή ËÁ·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ìӂˡ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÔÂÁˉÂÌÚ ¡‡‡Í Œ·‡Ï‡ ‚Ò˘ÍË Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÎˉÂË Ò Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡ı‡ ‰‡ ËÁÔ‡ÚˇÚ "ÔÓÁ‰‡‚ËÚÂÎ̇ ÚÂ΄‡Ï‡" ‰Ó Ìӂˡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÍ Ì‡ ¡ÂÎˡ ‰ÓÏ. ¬˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÚÓ‚‡  ‰ËÔÎÓχÚ˘ÂÒÍËˇÚ ËÁ‡Á ÔË ‚‡ÊÌÓ Ò˙·ËÚË - ÔÓÁ‰‡‚ËÚÂÎ̇ ËÎË Ò˙·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÚÂÎ̇ ÚÂ΄‡Ï‡. Õ¢Ó, ÍÓÂÚÓ Ï·‰ÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌË ‰‚‡ ÎË Á̇Â. ¬Â˜Â Ì Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÚÂ΄‡ÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ÒÔÂÌË ÒΉ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ̇ ¡“ , Ë Ò‡ Á‡ÏÂÌÂÌË ÓÚ ÌÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡, ̇˜Â̇ "“ÂÎÂÔÓ˘‡". ƒÓÔÂ‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË ÚÂ΄‡ÏËÚ ·ˇı‡ ‰ÌÓ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÍÓÏÛÌË͇ˆËˇ Á‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌˡ „‡Ê‰‡ÌËÌ, ÓÒÓ·ÂÌÓ Á‡ ÚÂÁË ÓÚ ÔÓ-ÓÚ‰‡Î˜ÂÌËÚ ̇ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡. ÷Â̇ڇ ̇ ÚÂ΄‡ÏËÚ Ò ÔÓÏÂÌˇ¯Â ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂÍÒÚ‡, ͇ÚÓ ˜ÂÒÚ‡ Ô‡ÍÚË͇ ·Â ‰‡ Ò ÔÓ-

ÚÂ΄‡Ï‡ ‰Ó ÒÛÎڇ̇ ‚ »Òڇ̷ÛÎ Ò ÚÂÍÒÚ: "Müttefik askerleri Sivastopol'a girmiþlerdir" (—˙˛ÁÌËÚ ‚ÓÈÒÍË ‚ΡÁÓı‡ ‚ —‚‡ÒÚÓÔÓÎ). —Ú‡‚‡ ‰Ûχ Á‡ Ò˙˛ÁÌˈËÚ ̇ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ ‚ ËÏÒ͇ڇ ‚ÓÈ̇ - ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ìˡ, ‘‡ÌˆËˇ Ë —‡‰ËÌÒÍÓÚÓ Í‡Î-

ÒÒÈ : ÑÅËß

Òàéôóð Õþñåèíîâ

ÔÛÒÍ‡Ú ÚÓ˜ÍË Ë Á‡ÔÂÚ‡Ë, Á‡ ‰‡ Ò ÔÂÒÚˇÚ ÒÚÓÚËÌÍË. œ˙‚‡Ú‡ ÚÂ΄‡Ï‡ ÔÓ ·˙΄‡ÒÍËÚ ÁÂÏË Â ·Ë· ËÁÔ‡ÚÂ̇ ÓÚ ÿÛÏÂÌ Ó˘Â ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÓÒχÌÒÍÓÚÓ ‚·‰Ë˜ÂÒÚ‚Ó. Õ‡ 29 ‡‚„ÛÒÚ 1855 „Ó‰Ë̇ ¬ÂÎËÍËˇÚ ‚ÂÁË ̇ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ ‘Û‡Ú œ‡¯‡ ËÁÔ‡˘‡

ÑÍÈ ÌÊÀ

»ÁÔ‡ÚÂ̇ڇ ÓÚ ¬ÂÎËÍˡ ‚ÂÁË ̇ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ ‘Û‡Ú œ‡¯‡ ÓÚ ÿÛÏÂÌ ‰Ó ÒÛÎڇ̇ ÚÂ΄‡Ï‡ Ò ÔËÂχ Á‡ ̇˜‡ÎÓ Ì‡ ÚÛÒ͇ڇ (ÓÒχÌÒ͇ڇ) ÚÂ΄‡Ùˡ. “Â΄‡Ï‡Ú‡  ËÁÔ‡ÚÂ̇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ËÏÒ͇ڇ ‚ÓÈ̇ - ÔÂÁ 1855 „Ó‰.


'Sel felaketinde ölen þehitlerimizi kalbimizde yaþatýyoruz'

HABERLER

HABERLER

Tsar Kaloyan Belediye Baþkaný Ahmed Ahmedov, 2007'deki sel felaketinde hayatýný kaybeden sekiz kiþinin kalplerinde yaþadýðýný, yapýlan yardýmlarla yaralarýn sarýldýðýný söyledi.

03

12

Sývý yað alýrken nelere dikkat edilmeli? Günümüzde market raflarýnda bir çok çeþit yað var. Bu yaðlardan hangisi, niçin tercih edilmeli.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

Yýl: 17 Sayý: 9 (840)

1 ‘Hayvancılık sektörünü ayakta tutacak önlemler alındı’ Agra 2009 Tarým Fuarý’nýn açýlýþýný yapan Bakan Valeri Tsvetanov, tarým ve hayvancýlýk sektörünün Bulgaristan için vazgeçilmez iki ana geçim kaynaðý olduðunu söyledi. Geçtiðimiz yýl içinde tarým sektörüne Avrupa Birliði (AB) fonlarýndan ve ülke bütçesinden yaklaþýk 900 milyon leva kaynak girdiðini ifade eden Tsvetanov, tarým sektörünün ülkemizin milli gelirinin ana kýsmýný oluþturduðunu ve 2008’de 2007’ye kýyasla yüzde 20 büyüdüðünü aktardý. Sayfa 4’te

СПО РТ

09 23 ÔÅ ÂÐÓÀ

Пълна пром Яна на на евро пейските върха първенст ва

œ‰ÒÚ‡‚Ë Ú ÏÂÒÚ ÚÂÎËÚ ̇ Ô˙‚Ë ‡ ÍË Ô˙‚ ‚ ÌˇÍÓË Â‚ÓÔÂÈÒ- ÌÒÚ‚‡ ‚Â˜Â Ï‡Ú ÓÚ Ò Á‡ÂÌ ÌË Ë ÔÓÔÛÎ ÚÓÎÍÓ‚‡ ËÁ‚ÂÒ ÚˇÌË ÓÚ·Ó Ë.

НОВ ИНИ

12

INTERNAT IONAL NEW SPAPER

BULGAR Êîìïåí IA ñè äà íå îñâ ðàò ðàáîòîäàò åëèòå,çà îáîæäàâ àò ñëóæ èòåëè ÐÈ - 1 ÌÀÐÒ

2009

ÊÀ: Ì ÓÑÒÀ

ÔÀ ÊÈ ÐÀÇË

Ú

Ãîäèí

ÑÍÈÌ

Телеграма на турс от Шумен е нача кото теле графиран лото

е »ÁÔ‡ÚÂÌ ‡Ú‡ ÓÚ Ì‡ ŒÒχ ¬ÂÎËÍËˇÚ ÌÒ͇ڇ ‚ÂÁË ËÏÔÂˡ ¯‡ ÓÚ ÿÛÏ ‘Û‡Ú œ‡Ï‡ Ò ÔËÂÏ ÂÌ ‰Ó ÒÛÎڇ̇ ÚÂ΄‡‡ Á‡ ̇˜‡Î Ú‡ (ÓÒχ Ó Ì‡ ÚÛÒ ÌÒ͇ڇ) ͇ÚÂ΄‡ÙË ˇ.

à: 17

Áðîé:

9 (840 )

www.zam

2

Standartlara göre, yoðurt, beyaz peynir ve kaþar peyniri gerçek inek, koyun ve manda sütünden yapýlacak; katký maddeleri yasaklanacak.

Geleneksel Bulgaristan ürünleri kaliteli sütten elde edilecek Erkan Tunca

Sofya

Bulgaristan’a has yoðurt, peynir ve kaþar peynirlerinin kalite ve lezzetinin yeniden elde edilmesi için yeni standartlar oluþturulacak. Ulusal Veteriner Saðlýk Dairesi (NVMS), süt ürünlerinde yeni standart oluþturulmasý amacýyla hazýrlanan projeyi Bulgaristan Standartlar Enstitüsü’ne gönderdi. Bununla, geleneksel Bulgaristan peynirinin, yoðurdunun ve kaþar peynirinin tadýnýn ve kalitesinin korunmasý amaçlanýyor. Standartlar herkes için mecburi olmayacak, ancak gerçek ürün ürettiðini iddia eden þirketlerin bu standartlarý yerine getirmeleri gerekecek. Yeni standartlar geleneksel yerel süt ürünleri için geçerli olacak ve üretim, paketleme, markalama, koruma ve nakliye için gerekli þartlarý içerecek. Yabancý ürünler standarttan muaf tutulacak ve standarda Geleneksel Bulgar süt ürünlerinin kalite ve lezzetinin korunmasý için yeni stanuygun üretim yapanlar peryodik olarak dartlar oluþturulacak. Buna göre yoðurt, beyaz peynir ve kaþar peyniri has sütkontrole tabi tutulacak. Devamý sayfa 5’te ten yapýlacak, süt tozu ve çeþitli katký maddelerinin kullanýmýna izin verilmeyecek.

an.bg

œÓ ‰ÛÏ ËÚ ̇ ÔÓÎ ËÚ Ë͇ ≈ÏË ÏËÌËÒÚ˙˙Ú ÔÓ„‡ ̇ ÚÛ Îˡ Ç χڇ ÏÓÊ ‰‡ Ò· Ó‚ ƒ˙ʇ‚ ‡ ‚ ̇˜ Ë ÒӈˇÎÌ‡Ú ÂÌ ‚ÂÒÚÌË ‰‡ Á‡ÔӘ̠‡ÎÓ ÚÓ ‡ 000 ΂., ÒΉ Ó·Ì Ì‡ χ Í. «‡ ÍÓËÚÓ Ú ‡Ó‰‚‡ ˘Â Ò‡ ‰ÓÒ Ú‡ÁË ˆÂÎ Ò‡ ÌÂÚÓ È Ô ڇÚ˙˜Ì ‚ ƒÓ 120 ΂. ÏÂÒÂ Ë Á‡ ÓÍÓ ‰‚ˉÂÌË 6 700 ˜Ì‡ ÍÓÏÔ ˆËˇ ˘Â ÎÓ 18 800 ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÂÌÒ‡ ËÚÓ Ò‡ Á‡ÂÚË. Ú ıÓ‡Ú‡, - ÒÚÚ‡ ÒË, ‡·ÓÚËÎ

‡ ‡·Ó ÍÓ- Á‡‰˙ ·ÓÚÌÓ ‚ÂÏ ‚ Ë Ì‡ ÌÂÔ˙ÎÌÓ Ê‡Ú ÔÂÒ ÚÓ‰‡ÚÂÎËÚ ‡-  ÒÂÍÚÓËÚ ÒÚˡ" - ‰‡ Ó̇·, ÌÂÓ· Ë ÚÂÎ ÒÚ‚ "”ÒÎÛ„Ë", Ò˙Ó·  "»Ì‰Û- Á‡Ú‡ ıÓ‰ËÏ ÔË ËÁÎË ÍÓÈÚÓ ˘Â ËÏ ˘Ë ÂÌ‡Ú ‡ ÒÎÛÊ·‡. ËÌÙ ÓÏ Ô‡‚Ë- ÚÛ‰ Ë Ò˙ÊË‚ˇ‚‡Ì Á‡Ì ÓÚ Íˬ ̇ Ô‡Á‡ Ú‡ÌӂΠÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Â ‡ˆËÓ Ì̇ ÂÚÓ. ‡, Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ ‚ ÔÂÒÒ˙Ó· ‡ ̇ ÌË ÌÓÚÓ ÔÓÒ ÓÏÔÂÌÒ‡ Ú‡ Ë ‰˙ Ò ÓÔ‰ÂΡ ˘ÂÌË ˆËˇÚ‡ ÔÓ‚Â˜Â Ú Â Á‡ ÒÓÍ ÒÛÏËÚÂ, Ú Á‡ Ô‰ÓÒÚ ÛÒÎӂˡ- Òˆ‡ ÓÚ ÚË ÔÓÒÎ Ì ‰ӂ‡ÚÂÎ ˜ËˇÚÓ ˆÂÎ Â ‰‡ ‡‚ˇÌ ̇ ̇ , ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ˜‡Ú χÒÓ ‚ ‡ÏÍËÚ ÌË ÏÂ͇ÎẨ‡ Ò ·ÓÚÌËˆË ‚ËÚ Ò˙Í‡˘ÂÌ Ó„‡ÌË- ˇÚ ̇ „Ó‰Ë Ì‡ ‰ ‡Í‚Ó ÎË Ì‡.  ÓÌÍ ‡ÁÏÂ ˡ ̇ ‡Á‡ÒÂ„Ì‡Ú Ë ÒÎÛÊËÚÂÎË ˆËÓ̇ÎÌÓ ˘Â Ò ËÁ˜ËÒΡ‚ ÂÚÌˉÂÌ. ΔË‚ Ì ‰ÓÍÓÒ‚‡Ï ÓÚ ÙËÏ Ë ÓÚ Ò‚ÂÚ ‚ÒeÍË ‡ ÔÓÔÓ̇ ‰ÂÈÒ ÂÂÏ ‚ Ò‚ˇÚ Ï˘ÂÒ͇ Ë, ·ÓÚ Ì Á̇ ӂ̇ڇ Ú‚ËÚ Ë Ù Ï Í ÌÓ ‚Í Í

Îïàñíèò

Bulgaristan süt ürünlerinin kalite ve lezzetinin korunmasý için yeni standartlar belirlenecek ve ürünler bu standarda göre üretilecek.

0.65 lv

AİLE&SAĞLIK 07 YENİ EVLİLERE HUZURLU BİR HAYAT İÇİN MUTLULUK REÇETESİ

å ðúöåòå!

ÓÏÔÂÌÒË‡Ú ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎËÚÂ, Á‡ ‰‡ Ì ÓÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡Ú ÒÎÛÊËÚÂÎË Ì‡ ÒÚ. 1-2 ¬˙‚Âʉ‡Ú ‰˙ʇ‚ÂÌ Òڇ̉‡Ú Á‡ ÒËÂÌÂÚÓ Ë Í‡¯Í‡‚‡Î‡ ̇ ÒÚ. 11 ¡ÛΘËÌÒÍËÚ ÓÍÎË ˜‡Í‡Ú Ò‚ÓËÚ ÔË̈ÂÒË Ì‡ ÒÚ. 1-4

Krizi aþmak için ekonomik istikrar gerekli Cumhurbaþkaný, Baþbakan, milletvekilleri, iþ dünyasý ve sendika yetkilileri, kriz döneminde ekonomik istikrarý saðlayacak önlemleri deðerlendirdi. Baþbakan Sergey Staniþev, ekonomik krizin ilk belirtilerinin artýk Bulgaristan’da da görülmeye baþlandýðýný vurgulayarak, buna raðmen ülke ekonomisinin büyüyeceðini aktardý. Kriz nedeniyle ülkedeki sipariþlerin, üreti-

H

ükümet, krizle mücadele olarak mali ve ekonomik istikrarýn korunmasýný en büyük hedef olarak görüyor. Bunun için bazý önlemler alan hükümet, elde dilen sonuçlarý her ay deðerlendirmeyi amaçlýyor.

min ve tüketimin azaldýðýný, banka kredilerinin azaldýðýný ve bazý sektörlerin iþçi çýkardýðýný vurgulayan Baþbakan Staniþev, buna raðmen Bulgaristan e-

Лион Груп

Автогазови уредби & Aвто части

АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УРЕДБИ 309 leva, abonelik yok, yerli ve yabancı 350 kanal гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” 18, тел. (032) 644 628 www.autogasmarket.com, e-mail: info@autogasmarket.com

BOTECH EOOD, Пловдив, бул. “Източен” 51 Тел.: 032 63 09 80, 81; Факс: 032 65 33 17; GSM: 0888 35 70 70 www.botech-bg.com; е-mail: bayko@botech-bg.com

konomisinin Avrupa’da büyüme gösteren ekonomilerden biri olacaðýný vurguladý. Hükümetin krizle mücadelede öncelikli hedefin mali ve ekonomik istikrarýn saðlanmasý olduðunu aktaran Staniþev ayrýca, yolsuzlukla mücadele, adalet sistemindeki reformlar, Avrupa fonlarýnýn etkili kullanýlmasý gibi Bulgaristan’ýn çözmesi gereken bazý sorunlarý da olduðunu aktardý. Devamý sayfa 2’de

FOTOÐRAF: AHMED APTULLOV

FOTOÐRAF: TANER MEHMED

23 ÞUBAT - 1 MART 2009


2 Z A M A N HABERLER 23 ÞUBAT - 1 MART 2009

FOTOÐRAF: BAÞBAKANLIK

Krize raðmen ülke ekonomisi büyüyecek BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Staniþev, bu alanlarda elde edilecek baþarýlarýn yabancý yatýrýmcýlar için büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Krizle mücadele etmek ve ekonomik istikrarý saðlamak için, bazý ekonomik alanlarda sermaye giderleri için 5,6 milyar leva kaynak ayrýldý, ticari bankalarýn küçük ve orta ölçekli þirketlere kredi vermelerini teþvik etmek için Bulgaristan Kalkýnma Bankasý’nýn sermayesi 500 milyon leva arttýrýldý, modern ticari alanlarýn oluþturulmasý için 100 milyon leva ayrýldý, banka sektörünün istikrarý garanti altýna alýndý. Gerekmesi durumunda hükümet, diðer önlemleri de alabilecek. Ayrýca hükümet her ay kriz döneminde alýnan önlemlerin deðerlendirmesini yapmayý hedefliyor. Baþbakan ayrýca 2009 bütçesinde bazý sektörlerde krize karþý alýnan önlemleri dile getirdi. Buna göre Tarým sektöründe, Avrupa fonlarýndan çiftçilere verilmek üzere 211 milyon euro yardým öngörülüyor. 35 binden fazla çiftçiye yardým verilecek, kýrsal bölgeler programýnca 1 milyar euro yardým salýnacak. Sosyal alandaki öncelikli hedef, mevcut istihdamýn korunmasý ve yeni iþ sahalarýnýn açýlmasý. Ulusal Ýstihdam Planý’nda yeni 50 bin iþyeri açabilmek için 190 milyon leva bütçe ayrýldý. Çalýþma Kanunu’nda yapýlmasý beklenen deðiþikliklere göre, personel çýkartmayýp 3 aylýk süre için daha az çalýþma saati uygulayan iþverenlere çeþitli destekler verilecek. Bu yýl sosyal sigorta giderleri 9 milyar leva artýrýlacak. Çocuklarýna bakan ailelere çocuðun liseyi bitirene kadar bakýlmasý durumunda verilen yardýmlar yüzde 40 artýrýlacak. Eðitim alanýnda ise bilimsel araþtýrmalar ve yenilikler fonu için 120 milyon leva ayrýldý. Bu miktarýn bu zamana kadar ayrýlmýþ en yüksek miktar olduðu vurgulandý. Eðitim Bakanlýðý’nýn da üniversitelerde bilimsel faaliyetlerin teþvik edilmesi, iþ dünyasý, bilim ve eðitim ile daha verimli iliþki içine girilmesi gibi hedefleri bulunuyor.

Ekonomik krize karþý alýnacak ve ekonomik istikrarý saðlayacak önlemleri deðerlendirmek için yapýlan konferansa Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov, Baþbakan Sergey Staniþev ve Meclis Baþkaný Georgi Pirinski de katýldý.

BNB: Ortak ülkeler istikrara kavuþtuðu zaman biz de istikrara kavuþacaðýz

Merkez Bankasý Baþkaný Ývan Ýskrov, Bulgaristan’ýn ekonomik olarak en fazla iþbirliði içinde bulunduðu ülke ekonomilerinin istikrara kavuþtuðu zaman Bulgaristan ekonomisinin de istikrara kavuþacaðýný söyledi. Bu ülkelerin Almanya, Ýtalya, Yunanistan ve Fransa olduðunu kaydeden Ýskrov, büyük yatýrýmcýlarýn Bulgaristan’a yatýrým için ilgi duymamasý durumunda ekonominin istikrarlý olamayacaðýný kaydetti. Ýskrev, mali istikrarýn yakalanamamasý durumunda baþka hiçbir alanda istikrar olmayacaðýný savundu. Sabit döviz kuru devam edecek

Sabit döviz kuru uygulamasýna yönelik bazý çevrelerin çekinceleri olduðunu kaydeden Merkez Bankasý Baþkaný

Yoðun kar ülkeyi etkisi altýna aldý Ülke genelindeki yoðun kar nedeniyle bir çok yerleþim yeri elektriksiz kalýrken bazý yollar trafiðe kapandý. Yer yer 120 km/s hýza ulaþan rüzgardan elektrik tellerinin kopmasý ülke genelinde 156 yerleþim yerinde elektrik kesintisine yol açtý. Düþen çýð sonucu Petrohan yolu trafiðe kapandý. Ulusal Yol Altyapý Ajansý yetkileri, yollarýn açýlmasý için ülke genelinde 2 bin makine ile çalýþýldýðýný açýkladý. Kar en fazla Kuzey ve Kuzeybatý Bulgaristan’da etkili oldu. Vidin, Vratsa, Dobriç, Küstendil, Montana, Razgrad, Silistra, Þumen, Stara Zagora ve Plovdiv elektriksiz kaldý. Novi Pazar, Loveç ve Výrþets belediyeleri ise afet durumu ilan etti. Yollarýn kapanmasý dolayýsýyla bazý yolcu þirketleri seferlerini iptal etti. Özellikle Pleven bölgesinde 47 okul yollarýn kapalý olmasý ve elektrik kesintisi nedeniyle eðitime ara

verdi. Yoðun kar, Hainboðaz, Petrohan ve Þipka geçiþlerini de trafiðe kapadý, Hemus ve Trakya otoyollarýndaki trafikte de aksamalar yaþandý. Hainboðaz geçiþindeki araç kuyruðu ise 5 km’yi geçti. Altyapý Ajansý yetkileri, geçiþteki trafiðin kapanmasýna zincirsiz yola çýkan TIR sürücülerinin neden olduðunu, bunlarýn dört yerde durdurulup zincirsiz yola çýkmalarýna izin verilmediðini, ancak þoförlerin yola devam ettiðini vurguladý. Soðuk hava bu hafta da etkili olacak. Pazartesi ve salý günü havanýn parçalý bulutlu, hava sýcaklýklarýnýn ise bazý yerlerde – 15 dereceye kadar düþmesi bekleniyor. Soðuk hava çarþamba ve perþembe günü de etkisini gösterecek. Özellikle güney ve doðu kesimlerde kar yaðýþý bekleniyor. Ülkenin doðusunda ise kuzeyden esecek þiddetli rüzgarýn etkili olmasý bekleniyor. Sofya, Zaman

Ývan Ýskrov, sabit döviz kuru uygulamasýnýn kaldýrýlmasýnýn aðýr sonuçlar meydana getireceðini vurguladý. Bazý sivil toplum örgütleri ve bazý milletvekillerinden sabit döviz kuru uygulamasýnýn kaldýrýlmasý yönünde teklifler geldiðini aktaran Ýskrov, ‘Sabit döviz kuru þu anda faaliyet gösteriyor ve faaliyete devam edecek. Halkýn rahat olmasý gerek ve bilinmelidir ki, bu uygulamanýn devam etmesi yönünde siyasi konsensüs bulunmaktadýr. Sabit döviz kuru, Bulgaristan Euro bölgesine girene kadar kullanýlacak’ dedi. Ýþ dünyasýndan öneriler

Ýþ dünyasý, hükümetin, sermaye giderlerindeki artýþ kararýný, özellikle de kamudaki yatýrýmlarý destekliyor. Bulgaristan Sanayi Odasý (BSK) Baþkaný Bojidar Danev, ekonomik istikrar için önemli karar olduðunu belirt-

ti. Bazý önerilerde bulunan BSK, Ekonomi Bakanlýðýna baðlý bulunan Ekonomik Kalkýnma Kurulu’nun yeniden yapýlandýrýlarak Baþbakana baðlý Krizle Mücadele Kurulu’na dönüþtürülmesini istedi. Böylece Baþbakan Staniþev ekonominin durumu ile ilgili doðrudan bilgi almasý saðlanacak. 90 bin kiþi iþsiz kaldý

Ulusal Ýstatistik Enstitüsü’nün (NOÝ) mali krizin istihdama etkisini araþtýran raporda, 2008’in son 5 ayýnda 90 bin kiþinin iþsiz kaldýðý belirtiliyor. Temmuz ayýndaki aktif nüfus sayýsý 2 milyon 520 bin iken, aralýk sonunda bu sayý 2 milyon 430 bin olduðu kaydediliyor. NOÝ, en çok iþsiz kalanlarýn inþaat iþçileri (yüzde 7, 2) olduðunu belirtirken, bunlarý otel ve restoran iþletmeciliði sektörü çalýþanlarýn ve çiftçilerin takip ettiðini aktardý. Sofya, Zaman


HABERLER Z A M A N 3 FOTOÐRAF: NÝYAZÝ KÜÇÜK

23 ÞUBAT - 1 MART 2009

Ahmed Ahmedov

‘Sel felaketinde ölen þehitlerimizi kalbimizde yaþatýyoruz’ Þumen

Tsar kaloyan, 2007 yýlýnda yaþanan sel felaketi ile gündeme gelmiþti. Birisi yedi yaþýnda olmak üzere toplam sekiz cana mal olan sel felaketinde 44 ev yýkýlmýþ ve en önemlisi de yüreklere büyük bir ateþ düþmüþtü. Bütün Bulgaristan bir olup Tsar Kaloyan’daki yaralarý sarmak için seferber olmuþtu. Bu felaket, Tsar Kaloyan Belediye Baþkaný Ahmed Ahmedov’un görüþüne göre unutulmaz bir gün olarak hafýzalara kazýndý. Halkýn baðrýndan kopan sekiz þehit ise Tsar Kaloyanlýlar’ýn kalplerinde yaþýyor. Tsar Kaloyan belediye baþkaný Ahmed Ahmedov ile belediyenin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýk: 2007 yýlýnda büyük bir sel felaketi yaþadýnýz. Yaralar sarýlabildi mi?

Gerçekten 2007 yýlý bizim için unutulmayacak yýllardan birisi oldu. Birisi yedi yaþýnda çocuk olmak üzere toplam sekiz cana mal oldu. Biz bu þehitlerimizi daima kalplerimizde yaþatacaðýz. Nesilden nesile anlatýlacak bu yýl. 44 evimiz yýkýlmýþtý. Devleti-

Cami cemaatine soğuk kış günlerinde sıcak hediye Soðuk kýþ günlerinde cemaatin ýsýnma sorununu çözmek için HÖH milletvekili Ahmet Hüseyin, Momçilgrad’da bulunan Merkez Camii’ne klima hediye etti. Ahmet Hüseyin’in soðuk kýþ günlerinde cami cemaatýnýn daha sýcak bir ortamda ibadet etmeleri için klimayý aldýðýný söyleyen Cami imamý Aydýn Halil, cami cemaatinin genellikle yaþlýlardan oluþtuðunu ve kýþ günlerinde ýsýnma sorunu yaþadýklarýný belirtti. Klima takýlmasýnýn hem kendilerine hem de cami cemaatine büyük kolaylýk saðladýðýný kaydeden Halil, bu vesileyle milletvekili Ahmet Hüseyin’e teþekkür ederek yardýmlarýnýn devam etmesi temennisinde bulundu. Ömer Alkaç, Kýrcali

mizin yardýmlarýyla yaralar sarýldý. Devletimizin bütün birimleri, belediyemiz için gerekli yardýmý yaptý. Sivil toplum kuruluþlarý ve özel teþebbüslerin de yardýmlarýný daha ilk günden itibaren yanýmýzda gördük. Özellikle gýda yardýmlarý yaptýlar. Ama hayat da bir taraftan devam ediyor. Halkýmýza moral olsun diye ikinci hafta düðün yapýlmasýna izin verdik. Türkiye devletinin de 100 bin dolar yardýmý oldu. Biz de Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliði vasýtasýyla teþekkürlerimizi ilettik. Burada çok önemli bir konuya deðinmek istiyorum. Burada üç vatandaþýmýz evlerini felaketlere karþý sigorta yaptýrmýþtý. Selden sonra hemen ikinci günü sigorta firmasý gelip gerekli masraflarýný ödedi. Bu sigorta ihmal edilmemeli diye düþünüyorum. Belediyeniz hakkýnda bilgi verir misiniz?

Belediyemizin nüfusu 8 bin 300 kiþi. Nüfusumuzun yüzde 60’ý Müslüman yüzde 40’ý Hristiyan. Belediyemizin iki köyü var. Ezerçe ve Konstanzenets. Bu iki köyümüzde de nüfusu fazla ve köy-

Dünya Enerji Forumu Ploývdiv’de yapýlacak Plovdiv, 22 - 24 Nisan’da Dünya Enerji Forumu’na ev sahipliði yapacak. Bulgaristan ilk defa bu çaptaki organizasyonu üstlenirken, yedi tepe þehri Plovdiv 28 ülkeden üste düzey diplomatlarý karþýlayacak. Foruma Rusya Baþbakaný Vladimir Putin, Amerika Devlet Sekreteri Hillary Clinton’ýn da iþtirak etmesi bekleniyor. Forum’un Plovdiv’de büyük bir þölen halinde gelmesi bekleniyor. Sadece Amerika’dan gelecek heyetinin 400 kiþinin üzerinde olduðu açýklanýyor. Bazý delegasyonlarýn tüm otelleri rezerve ettiklerini bildiren Plovdiv Belediyesi, forumun düzenlendiði günlerin yerli vatandaþlar için tatil günü ilan edilmesini talep ediyor. Belediye Baþkaný Slavço Atanasov, organizasyon için özel bir komisyon kurulduðunu ve muhtemel masraflarýn 1 milyon leva olarak hesaplandýðýný söyledi. Otelcilere 25 cumhurbaþkaný odasý ayýrmalarý için teklif götürdüðünü belirten Atanasov, þehir yollarýndaki çukurlarýn da kapatýlacaðýný kaydetti. PLOVDIV

1 - 6 Mayýs tatil ilan edildi

lerimiz büyüktür. Tsar Kaloyan 1981 yýlýnda belediye oldu. Razgrad-Ruse yolu üzerinde ve iþlek bir yol üzerinde bulunan þehir her geçen gün daha da geliþiyor.

Hükümet, Gergyovden nedeniyle 1 ila 6 Mayýs arasýndaki günleri tekrar gözden geçirerek 4 ve 5 Mayýs’ý da tatil ilan etti. Böylece bir hafta boyunca dinlenme imkaný bulacak olan memurlar farklý tatil imkanlarýný deðelendirmeye baþladý. Önceki hafta uzun tatillerin iþ sektörüne olumsuz yansýdýðýný savunan Nikolay Vasilev, Bakanlar Kurulu’nda söz konusu iki günü iþ günü ilan etmiþti. Daha sonra turizm derneklerinden bakanlýða gelen þikayetler üzerine, Çalýþma ve Soyal Bakaný Emiliya Maslarova, Gergyovden olarak kutlanan 6 Mayýs Çarþamba günü dahil olmak üzere 1 - 6 Mayýs günlerini Bakanlar Kurulu kararý ile tatil edildiðini söyledi. SOFYA

Belediyedeki çalýþmalarýnýz ve projeleriniz hakkýnda bilgi verir misiniz?

Bence bir þehrin merkezi o þehrin vizyonudur. Þehrimizi güzelleþtirmek için bir milyon 200 bin levalýk bir projemiz var. Ayrýca dördüncü sýnýf yollar için dört adet projelerimiz var. Bu proje ile yollarýmýzý yaptýracaðýz. Bir diðer projemiz ise gençlere ait. Belediyemizde stadyumumuz var. Stadyumun etrafýna park alanlarý, yürüyüþ alanlarý, aydýnlatma, çocuk oyun bahçelerini içeren yaklaþýk bir milyon levalýk bir proje üzerinde çalýþýyoruz. Diðer projemiz ise yaþlý ve emekli vatandaþlarýmýza ait. Kapatýlan bir okulumuz var. Orayý yaþlý vatandaþlarýmýza lokal gibi rahat edebilecekleri bir ortam oluþturmak istiyoruz. Ayný yerde yaþlýlarýmýza saðlýk hizmeti de vermeyi düþünüyoruz. Altyapý çalýþmalarýmýz ise bu sene bitecek. Altyapý çalýþmalarýmýz 2 milyon levalýk bir proje idi.

Kýrcali’deki 25 okuma evine Türkçe kitap Edirne Milli Eðitim Müdürlüðü, Kircali Belediyesi’nde 25 okuma evine Türkçe kitap baðýþladý. 430 cilt yerli ve dünya klasiklerinden oluþan kitaplarýn, göçmen derneklerinin yardýmýyla toplandýðý kaydediliyor. Belediye’den yapýlan açýklamada, kültür derneklerinin kütüphanelerini zenginleþtirecek olan kitaplarýn Belediye Meclis Üyeleri Ehliman Çoban ve Müzekki Ahmed aracýlýðý ile getirildiði haber veriliyor. Belediye Baþkaný Hasan Aziz, en yakýn zamanda okuma evlerine bilgisayar ve fotokopi makinesi de verileceðini açýkladý. KIRCALİ

FOTOÐRAF: ÖMER ALKAÇ

Niyazi Küçük

HABER TURU

Belogradçik, dünya harikalarýnda zirveye oturdu Belogradçik kayalarý yeni 7 dünya harikasý sýralamasýnda birinci sýrada yer alýyor. “Maðara, vadi ve kaya oluþumlarý” bölümünde Bulgaristan’ý temsil eden yer, internet üzerinden yapýlan oylamayla þimdilik zirveye oturdu. New7wonders organizasyonun yeni doðal harikalarý belirlemek için baþlattýðý oylama www.new7wonders.com’ da yapýlýyor. 7 Temmuz’a kadar devam edecek oylama ile toplam 260 objeden 77 tanesi dünya doðal harikasý olarak belirlenecek. Harikalar 7 bölümde 11 adet olmak üzere sýralanacak. Daha sonra bu sayý 21’e düþecek, 2011 yýlýnda da 7’ye indirilecek. VİDİN


4 Z A M A N HABERLER 23 ÞUBAT - 1 MART 2009

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Tarým Bakanlýðý’nýn hayvancýlýk sektörünü ayakta tutacak önlemler aldýðýný ifade eden Tsvetanov, Avrupa Komisyonu’nun bu projeyi onaylamasý durumunda, en az 5 büyük baþ hayvaný ve 20 küçük baþ hayvaný olan çifçilere hayvan baþýna yardým saðlanacaðýný söyledi. Hayvan baþýna yardým baþvurularýnýn yeni bir uygulama olmadýðýna dikkat çeken Tsvetanov, yardýmlar için son baþvuru tarihinin 28 Þubat olduðunu dile getirdi. Bölgesel Ödemeler Kurumu çalýþanlarýnýn çifçilere evraklarýn doldurulmasý konusunda yardýmcý olacaklarýný vurgulayan Tsvetanov, çalýþanlarýn çiftçilere gerekli yardýmý göstereceklerini aktardý. Hayvancýlýk sektörü üzerinde geniþ kapsamlý bir araþtýrma yaptýklarýný açýklayan Tsvetanov, 2009 yýlý için toplam 20 milyon euro yardým kararý aldýklarýný ve bu yardýmlardan yaklaþýk 14 bin hayvan bakýcýsýnýn yararlanabileceðini söyledi. Tarým ve hayvancýlýk sektörlerinin ekonomik ve demografi açýlardan ülkemizin geleceðini tayin edecek sektörler olduðuna deðinen Bakan Tsvetanov, ‘Avrupa Birliði’nde tarým sektörü hakkýnda iki temel anlayýþ vardýr. Biri Kuzey Avrupa ülkeleri, diðeri ise Fransa baþta olmak üzere Doðu Avrupa ülkeleridir. Ýlk gruptaki ülkeler kaliteyi her þey kabul ederler ve kriterler tutulmazsa üretime son verilir. Bulgaristan’ýn tarým anlayýþýna göre ise çifçilere yardým saðlanmazsa demografik sorunlar yaþanýr ve üre- Agra 2009 Tarým Fuarý’nýn açýlýþý için Plovdiv’e gelen Tarým Bakaný Valeri Tsvetanov, bakanlýðýn hayvancýlýk tim bundan etkilenir.’ þeklinde kunuþtu. sektörü için önlem paketi hazýrladýðýný ve bu paket ile hayvancýlýk sektörünün ayakta tutulacaðýný açýkladý.

Önlem paketi neleri içeriyor Tarým Bakanlýðý’nýn aldýðý önlem paketine göre, sübvansiyon alacak çiftçilerin sayýsý 6 binden 14 bine yükseltildi. Yardýmlardan yararlanacak kiþiler ise bazý þartlara tabi tutulacak. Büyük baþ hayvan için, çiftçilerin minimum 5 büyük baþ hayvana 28 Þubat 2009 tarihi iti-

bariyle sahip olduklarýný ve bu hayvanlarýn yüzde 75’ini 2009 yýlý içinde besleyeceklerini belirtmeleri gerekiyor. Koyun ve keçi gibi küçük baþ hayvanlara ise iki kategoride ödeme yapýlacak. Birinci kategoriye göre, çiftçilerin 01.10.2008 itibariyle en az 20 an-

ne koyuna; 28.02.2009 tarihi itibari ile de en az 20 anne keçiye sahip olmalarý gerekiyor. Hayvancýlar bu hayvanlarýn yüzde 75’ini 2009 yýlý içinde besleyeceklerini belirtmeleri gerekiyor. Ýkinci þarta göre ise hayvancýlar bakacaklarý hayvan baþýna ödeme alabilecek.

Koyun ve manda sütü için de yardım sağlanacak Tarým Bakanlýðý’nýn koyun ve manda sütü için de yaklaþýk 2 milyon leva kaynak saðlayacaðýný söyleyen Tsvetanov, manda sütünün AB fonlarý dahilinde olmadýðý için bu kaynaðýn devlet bütçesinden saðlanmasý için önlem aldýklarýný vurguladý.

автобусна линия СИЛИСТРА - ИСТАНБУЛ всеки ден СИЛИСТРА - ДУЛОВО - ИСПЕРИХ - РАЗГРАД - ШУМЕН - ПАРТИЗАНИ АЙТОС - ТЕРВЕЛ - ДОБРИЧ - ВАРНА - БУРГАС - МАЛКО ТЪРНОВО - КЪРКЛАРЕЛИ БАБАЕСКИ - ЛЮЛЕБУРГАЗ - ЧОРЛУ - СИЛИВРИ - АВДЖЪЛАР - ИСТАНБУЛ

Бургас Силистра Варна (Полигр.) Добрич Шумен Дулово Исперих Разград Тервел

тел. (056) 844 708 тел. (086) 824 151 тел. (052) 730 834 тел. (058) 602 164 тел. (054) 864 417 тел. (086) 422 765 тел. (084) 314 735 тел. (084) 660 883 GSM 0894 388 832

www.enturtrans.com

GSM 0899 910 405 GSM 0894 388 829 АГ (052) 624 909 GSM 0894 388 826 GSM 0896 665 149 GSM 0894 388 825 GSM 0894 388 828 GSM 0896 665 147

www.istanbulseyahat.com.tr

DESIGN OUTDOOR INDOOR ADVERTISING www.imeldesign.net

FOTOÐRAF: TANER MEHMED

‘Hayvancýlýk sektörünü ayakta tutacak önlemler alýndý’


EKONOMÝ Z A M A N 5 23 ÞUBAT - 1 MART 2009

Geleneksel Bulgaristan ürünleri kaliteli sütten elde edilecek BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Mobilya Ýlkbahar 2009 Tarih: 25.02.2009 - 01.03.2009 Yer: Sofya NDK Konu: Mobilya ve dekorasyon ürünleri fuarý Organizatör: Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasý

ra uygunluðu ve saðlýklý olup olmadýklarý yönünde periyodik olarak baðýmsýz lisanslý laboratuarlarda denetimden geçecek. Etiketinde yanlýþ bilgiler yer alan þirketlere bin 500 leva ile 3 bin leva arasýnda para cezasý verilecek. Ýhlalin tekrarlanmasý durumunda iþletme kapatýlabilecek ve yasal iþlemler baþlatýlacak. Süt ürünleri sektör yetkilileri bu kararý tamamen destekliyor. Üç yýl önce Süt Ýþleme Birliði, süt ürünlerinde kalitenin yakalanmasý için standartlar oluþturulmasýný önermiþti. Belirlenen standartlar, Standart Enstitüsü’nde görüþülecek, bu görüþmeye süt ürünleri konusunda uzman kiþilerin de katýlmasý bekleniyor.

Ýntertekstil Ýlkbahar 2009 Tarih: 04.03.2009 - 08.03.2009 Yer: Sofya NDK Konu: Tekstil, trikotaj, hazýr giyim ve deri ürünleri fuarý Organizatör: Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Tarih: 06.03.2009 - 08.03.2009 Yer: Sofya NDK Konu: Sofya'daki en büyük eðitim forumu Organizatör: Meridiyan22 FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Yeni standartlara göre, yoðurt, beyaz peynir ve kaþar peyniri hakiki inek, koyun, manda sütünden veya Avrupa standartlarýndaki karýþýk sütlerden yapýlacak; ayrýca bakteri, kalsiyum, peynir mayasý, limon tuzu, tuz ve su bulunacak. Projede, inek sütünden üretilen ürünlerin 45 gün, koyun ve manda sütünden üretilen ürünlerin ise 60 gün olgunlaþma süresi bulunuyor. Yoðurdun ise, Avrupa standartlarýna uygun gerçek inek, koyun ve manda sütünden veya karýþýk sütten ve Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus ile

Streptococcus thermophilus bakterilerinden yapýlmasý gerekiyor. Yoðurtlarda sentetik tatlandýrýcýlar, renklendiriciler, sentetik aromalar, yoðunlaþtýrýcý katký maddelerinin kullanýlmasýna izin verilmeyecek. Bulgaristan yoðurdunun buzdolabýnda 2 ila 6 derecede saklanmasý, kullanma süresinin ise 14 gün olmasý gerekiyor. Ayrýca, yeni standartlara uygun üretilen ürünlerin ambalajýnda yer almasý planlanan yeni bir logo da geliþtirilecek. Bu logo, kabul edilen yeni standartlara göre üretilen ürünlerin ambalajýnda yer alacak. Logoda Bulgaristan bayraðýnýn renklerinin kullanýlmasý zorunlu olacak. Üretilen ürünlerin, standartla-

FUAR TAKViMi

Yeni standartlara göre, yoðurdun Avrupa standartlarýna uygun gerçek inek, koyun ve manda sütünden yapýlmasý gerekiyor. Maya olarak da Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus ile Streptococcus thermophilus bakterilerini içermesi gerekiyor. Yoðurtlarda katký maddelerinin kullanýlmasýna izin verilmeyecek.

Bulgaristan Ýnþaat Haftasý Tarih: 10.03.2009 - 14.03.2009 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Ýnþaat malzemeleri ve makineleri fuarý Organizatör: Bulgarreklama Regalo Tarih: 12.03.2009 - 14.03.2009 Yer: Sofya NDK Konu: Ev dekorasyonu, tekstil vehazýr giyim ürünleri fuarý Organizatör: Via Expo Techno mebel Tarih: 23.03.2009 - 29.03.2009 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Uluslararasý marangozluk ürünleri ve marangozluk makineleri fuarý Organizatör: Bulgarreklama Stroyko 2000 Tarih: 25.03.2009 - 31.03.2009 Yer: Sofya NDK Konu: Mimarlýk, inþaat ve ev dekorasyonu ürünleri fuarý Organizatör: Mini Art

Yeni standartlara göre beyaz peynir ile yoðurdun þu kriterlere uymasý gerekiyor:

Peynir Geleneksel Bulgaristan beyaz salamura peyniri, tam yaðlý sütten, peynir mayasý ile ekþi tat veren bakteri kullanýlarak üretilmesi gerekiyor. Bulgar peynirine süt tozunun ilave edilmesi yasak. Geleneksel peynir inek sütünden yapýldýðýnda 45 gün olgunlaþma süresi bulunuyor. Manda ve diðer sütlerde bu süre 60 güne kadar çýkýyor. Salamura, açýk yeþil renkde olup, tiksindirici kokusu olmamasý gerekiyor. Salamura peynirin ayrýca normal ekþilikte ve fazla tuzlu olmamasý gerekiyor. Beyaz

Yoðurt veya hafif krem renginde olan Bulgar peyniri, sert ve keserken daðýlmayan bir üründür. Düz yüzeyi olan peynir delikleri ender olan bir yapýya sahip. Yaðlýlýk oraný yüzde 45 ila yüzde 50 arasýnda deðiþirken, tuzluluk seviyesi yüzde 2 ila yüzde 3,5 olarak tarif ediliyor. Peynirin çok tuzlu olmasýnýn, kalitesizliðini gösterdiðini söyleyen uzmanlar, peynirin 0 ila 4 derece arasýnda mufahaza edilmesi gerektiðini savunuyor. Normal bir peynirin kullanma süresi ise 10 – 12 aydýr.

Standartlara göre geleneksel Bulgar yoðurdu naturel ve kýsmi olarak yaðlardan arýndýrýlmýþ sütten yapýlmasý gerekiyor. Ayrýca yoðurdun yapýmýnda Bulgaristan’da tescili yapýlmýþ iki bakteriden yararlanýlmasý ve genetik modifikasyona uðramamasý þartý aranýyor. Ýnek, manda, keçi, koyun ve karýþýk sütten üretilme imkaný olan yoðurdun beyaz veya hafif krem renginde olmasý gerekiyor. Yað oraný inek sütünden yapýlan yoðurt için yüzde 2, keçi, sütünden ya-

pýlan için yüzde 3, koyun sütünden yapýlan için yüzde 6,5 ve manda sütünden yapýlan için yüzde 7 seviyesinde olmalý. Ýnek sütünden üretilmiþ yoðurdun 100 gramýnda 56 kalori enerji, manda yoðurdunda da 99 kalori bulunmasý gerekiyor. Standartlara göre emilgatör, stabilizatör, renklindirici gibi katký maddelerinin kullanýlmasý kesinlikle yasak. Uzmanlara göre taze ve temiz kaynaktan yapýlan yoðurdun dayanýklýlýk süresi en fazla 14 gün olmasý gerek.

Pçelomania Tarih: 27.03.2009 - 29.03.2009 Yer: Dobriç Konu: Arýcýlýk ve bal ürünleri fuarý Organizatör: Dobriç Fuarý Tsvetna Prolet Tarih: 01.04.2009 - 05.04.2009 Yer: Plovdiv Konu: Çiçek, dekoratif süs bitkileri ve bahçe bakým gereçleri fuarý Organizatör: Plovdiv Fuarý Enerji Fuarý Tarih: 06.04.2009 - 08.04.2009 Yer: Sofya NDK Konu: Yenilenebilir enerji sistemleri, klimalar, ventilatörler. Organizatör: Via Expo


23 ÞUBAT - 1 MART 2009

YORUM

Neden onlar?

Anadili Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim kültürün yok olmasý demektir. OKültür Örgütü (UNESCO) 1999 nun için bir dilin yaþamasý bir külyýlýnda, 21 Þubat gününü “Ulusla- türün yaþamasý demektir. Anadilirarasý Anadil Günü ilan etmiþti. O ni kaybeden topluluklar kültürünü günden beri her 21 Þubat'ta Ana- de kaybederler, kültür ve kimlik dil günü kutlanýr. bunalýmýna girerler. Bundan dolayý Þu anda dünya genelinde 6 bin Unesco dillerin korunmasý için ge700 civarýnda ana dili reken önlemlerin alýnmevcut. Ama bu dillemasýný istemektedir. rin hemen hemen yaTürkiye’den Almanya rýsý yok olmakla karþý veya Avrupa’nýn diðer karþýya. Bu anadillerin ülkelerine giden Türkyüzde 96’sýný sadece lerin orada doðan ve yüzde 4’lük bir topluyetiþen çocuklarý, anaKAMÝL luk konuþmaktadýr. dillerini tam öðreneAvustralya’da yerli D E M Ý R K A Y A mediklerinden kültürhalkýn konuþtuðu 250 k.demirkaya@zaman.bg lerini de unutmaya dilden 110'unun yok baþlamýþ, dil krizi külolma ihtimali bulunmaktadýr. Bu tür krizini doðurmuþtur. Þimdilerülkede 250 anadil olmasýna rað- de yavaþ yavaþ anadilini okullarda men ancak 18’i ayakta kalabilecek öðrenme imkanlarý saðlanmaya durumda. Bu ülkede öyle diller baþlanmýþtýr. var ki, örneðin Bunuba dili sadece Aslýnda ana dilin eðitimi evde 100 kiþi tarafýndan konuþulmak- baþlamalý ve okulda devam etmelitadýr. Unesco, dilin çeþitlilik ve dir. Kendi anadilini güzel öðrenezenginlik olduðunu kabul ederek meyen kiþiler, diðer dilleri de düzdünyadaki anadillerin korunmasý gün öðrenemezler. Anadilini iyi gerektiðine inanmaktadýr. Bun- öðrenen bir fert, diðer dilleri de radan dolayý da anadilin önemini hatlýkla öðrenebilir. Mesela Türkiye’de çok çeþitli hatýrlatmak için 21 Þubat'ý anadil konuþulan diller vardýr. Özellikle günü ilan etmiþtir. Aslýnda dil kültürdür. Yeryü- Kürtçe Türkiye’de büyük bir coðzünde bir anadilin yok olmasý bir rafyada konuþulur. Bundan 100

yýl önce Bediüzzaman Kürtçe’nin serbest olmasý gerektiðini söylemiþ. Ama Türkiye’de ancak þimdilerde serbestçe okutulmasý ve yayýnlanmasý mümkün olabilmiþtir. Þimdilerde Türkiye’nin devlet televizyonu TRT, Kürtçe kanal açmýþtýr. Türkiye yavaþ yavaþ bu konuda olumlu adýmlar atmaya baþlamýþtýr. Onun için hangi topluluk ve milletten olursa olsun öncelikle insanlar kendi anadillerini iyi öðrenmeli, evde baþlayan anadili eðitimi okulda devam etmeli, kendi dilini ve kültürünü iyi bilen saðlam fertler yetiþmelidir. Eðer insan anadilini iyi bilmez ve onun eðitimini tam almazsa o fertler þahsiyetleri oturmamýþ devamlý kimlik bunalýmý yaþayan fertler olacaktýr. Bu fertlerin de ne kendine ne de topluma faydasý olmayacaktýr. Onun için her ülke Unesco’nun tavsiyeleri doðrultusunda ülke fertlerinin ana dillerini öðrenmesinde gerekli imkanlarý vatandaþlarýna saðlamalýdýr. Anadillerini iyi öðrenen fertlerden saðlam kültürlü insanlar yetiþecek. Böyle kiþiler hem kendilerine hem yaþadýðý topluma faydalý olacaktýr.

Okumak ya da okumamak “Yaþamak için okumalý” demiþti site çaðýndakilerin evinde sýnýrlý da Flaubert. Onun için öylesine vaz- olsa bir kütüphane bulunduðunu geçilmezdi kitaplar. Yaþýyorsan, varsayarak hareket ederdik. Artýk düþünüyor, merak ediyor ve hayal bu geçerliliðini yitirdi. Ýnsanlar okuruyorsan, kitapsýz bir dünya kumuyor." diyor bu raporu hazýrmümkün olabilir mi? layan enstitünün baþkaný. Düzenli Flaubert, bu çaðda yaþýyor ol- kitap okumak sadece kitap alýp osaydý o çok sevdiði kinunla zaman geçirtaplarýn yeterince omekle sýnýrlý deðil. Bir kunmadýðýna, kitap yaþam biçimi. Dünyaya sayfalarýnýn yerini bilbakýþ ve varoluþ biçimi. gisayar ekranlarýnýn alGene ayný araþtýrma, dýðýna tanýk olacaktý. düzenli kitap okuyan Belki de karamsarlýða gençlerin dünyayý daha kapýlacaktý. Zira kitapE L Ý F Þ A F A K iyi kavradýklarýný, sinelar yavaþ yavaþ ama amaya, müzeye, etkindeta önlenemez bir þe- e.safak@zaman.com.tr liklere daha çok giden, kilde gençlerin dünyadaha kültürlü olduklasýndan çekiliyor. Yerlerini bilgisa- rýný altýný çizerek ortaya koydu. Kiyar ekranlarý alýyor. Ve bilgisayar tap, insanýn hayatýna tek baþýna söz konusu olduðunda, internet- gelmiyor. Beraberinde bir yaþam ten elde edilen bilginin kalitesi, tarzý ve þuur getiriyor. güvenilirliði o kadar tartýþmalý ki... On yaþýnda bir oðlu olan yakýn Batýlý sosyal tarihçiler bir odaya bir arkadaþým geçenlerde dert yaçekilip sessizce kitap okuma alýþ- nýyordu bana. "Ýnternete baðlankanlýðýnýn aslýnda sanýlandan yeni masýný yasakladýk. Haftada sadece olduðunu, asýrlar boyu insanlarýn üç saat izin veriyoruz, o kadar. Çomýrýldanarak, konuþarak, gayet cuk kitaba dokunmayý unuttu. Ne yüksek sesle okuduklarýný vurgu- zaman ödev yapmasý gerekse, inluyor. Adeta kutsal bir yeri var ki- ternetten bulduklarýný indirip yazýtaplarýn insanlarýn hayatýnda. O- yorlar. Tabii bu arada bir sürü sakuyor ve harflerin sýrrýný çözüyor kýncalý siteye girip çýkýyorlar." Arolmak neredeyse gizemli bir serü- kadaþýmýn oðlu sonunda ansikloven addediliyor. pediler, kitaplar karýþtýrarak hazýrBugünse tablo bambaþka. Yakýn lamýþ ödevini. Ama teslim ettiði zamanda açýklanan verilere göre zaman bir þeyi fark etmiþ. Koca sý18–24 yaþ arasý Amerikalýlarýn ne- nýfta kitap kullanarak ödev hazýrredeyse yarýsý, "keyif için, kendin i- layan tek öðrenci oymuþ. Ýnternet, vaktiyle muazzam bir çin, sevdiðin için kitap okumak" ne demek bilmiyor. "Eskiden üniver- özgürlüktü. Þimdiyse bizi hapse-

ZAMAN 06

den ve kuþatan bir cendere olmaya baþladý. Ýnterneti bilgilenmek için kullanmak mümkün. Ama daha ziyade "bilgilendiðini zannederken cahilleþmek" için kullanýyoruz. Müthiþ bir bilgi kirliliði var. Ve bu arada kitaplar ta yüzyýllardýr taþýdýklarý kokular ve sýrlarla bir kenara atýlmakta. Etrafýnýza bakýn, kaç genç tanýyorsunuz kitap okumayý "ödev olsun" diye deðil, tutkuyla seçen ve seven? Son zamanlarýn en çok konuþulan kavramlarýndan "Digital literacy, yani dijital okur–yazarlýk", bilgi ile cehalet arasýnda incecik bir sýnýrda duruyor. Her an bir tarafa devrilecekmiþ gibi. Tarihçi Alberto Manguel'den bir hikâye: 11. yüzyýl baþýnda Ýran'da kitaplara düþkün bir þah yaþardý. Günün birinde bir sefere çýkmasý icap etti. Ama kitaplarýndan ayrýlmak istemiyordu. 117 bin kitabý vardý. Sonunda kitaplarýný da beraberinde götürmek için duyulmamýþ bir þey yaptý. Dört yüz deveyi arka arkaya dizerek hepsine kitap yükledi. Develer, harf sýrasýna göre sýrtlarýna konulan kitaplarý taþýyarak þahla beraber sefere geldiler. Böylece þah yol boyunca ne zaman bir kitaba ulaþmak istese, o harfi taþýyan deveyi bulup, kitabýný kolaylýkla çekip alabiliyordu. Böylesi tutkulu bir kitap düþkünlüðünden, bugünün kitap okumayan gençliðine uzun bir yol geldi insanlýk. Ama bunun adý "ilerleme" mi, orasý tartýþmalý.

Aþaðýdaki gerçek öykülerdeki kiþiler yaptýklarýný nasýl yapmýþlar? Enerjilerini nasýl bulmuþlar? Hayatlarýnda dönüm noktasý ne olmuþ? Tartýþmaya ne dersiniz? N. oldukça büyük bir kuruluþta orta kademe yönetici olarak çalýþmaya baþlamýþtý. Kendini geliþtirmek için bulduðu her deðerli kursa gidiyordu. Evi küçük bir kütüphaneye dönmüþtü. Ýþyerindeki problemleri çözmek için yeni öðrendiði yaklaþýmlarý kullanýyordu. Hedeflere ulaþmak için çok gayretliydi. BüMELÝH tün bu çabalarý kendisiARAT ne terfi getirdi. Kendini geliþtirme gayreti uluslam.arat@zaman.com.tr rarasý alana da sýçradý. Kendi bütçesiyle Nepal'de, Ýngiltere'de eðitim almaya baþladý. Dünyanýn en ünlü konuþmacýlarýndan biri, N'yi o kadar beðendi ki, ekibiyle Peru'ya bir inceleme yapmaya giderken N'yi de tüm masraflarýný karþýlayarak götürdü. S'nin bir arkadaþý, Amerika'da üç top çevirmeyi öðrenmiþti, yüksek lisans sýrasýnda. S'ye de bu hüneri öðretti. S bu iþte uzmanlaþmaya karar verdi. Sabahlara kadar üç top çalýþmaya baþladý. O kadar ilerledi ki, üç top çevirme ve diðer hüner iþlerinin dersini vermeye baþladý. Bir taraftan küçük bir dükkan iþletiyor; bir taraftan üç top eðitmenliði yapýyordu. H, üniversite tercihi yaparken bir yakýnýnýn tavsiyesiyle Çin Dili ve Edebiyatý'na girdi. Lisede çok çalýþkan olmayan bir öðrenci olan H, Çincenin çok çalýþmadan öðrenilemeyeceðini anlayýnca günde sekiz saat çalýþmaya baþladý. Okulda birinci olunca, Çinli öðretim üyeleri H'yi üçüncü sýnýfta Beijing'e–Çin'e gönderdiler. Okulu bitirince Londra'ya gitti. Giriþimcilik ve dýþ ticaret okumaya baþladý. E, çalýþtýðý reklam ajansýndan býkmýþtý. Günde 18 saat çalýþýyordu. Sonunda istifa etti. Dünya çapýnda bir ajansta çalýþmýþtý ve master derecesi vardý. Kolayca baþka þirkette iþ buldu. Ancak orasý da baþka bir kapitalist çarktý. Ruhu sýkýldý. Sonunda oradan ayrýldý ve bir kitap yazmaya karar verdi. Kitabýnýn çýkmasýyla birlikte eðitimlere baþladý. N, bankada þube müdürü olmuþtu. Her þey yolunda giderken bankaya el kondu. N de iþsiz kaldý. Uzun süre iþ bulamayýnca, iþ aramayý býraktý. Çocuklara eðitim yapmak konusunda bir eðitim aldý. Anaokullarýna bu eðitimleri sunmak için uðraþtý. Geçimini bu eðitimlerle saðlamaya baþladý. S, matematik bölümünde öðrenciydi. O da kendini geliþtirmeye takmýþtý. Kurstan kursa koþarken kendisi de gönüllü bir eðitimci oldu. Ýlk eðitim yaptýðý grupla o kadar iyi anlaþtý ki, et ve kemik gibi oldular. Bu süper ekip sonunda dünya çapýnda bir organizasyona imza attý. TT, dýþ ticarette profesyonel olarak çalýþýrken bir tinercinin kapkaçýna tanýk oldu. Tinerci çocuk yakalanýnca tartaklandý. Hýrsýzlýðýn da tartaklamanýn da yanlýþ olduðunu düþününce bir þeyler yapmak lazým, dedi ve harekete geçti. Bir dernek kurdu. Sayýsýz etkinlikle gönüllü topladý. Profesyonel çalýþmaya devam ederken iki kitap kaleme aldý. Artýk hem gönüllü faaliyetlere katýlýyor; hem de iþini yaparak para kazanýyordu. SA, üniversite yýllarýndayken sabah dokuz akþam beþ ve sadece bir þehirde yaþamanýn kendine göre olmadýðýný düþündü. Danýþtýðý biri Avrupa Birliði derneklerinden birine üye olmasýný tavsiye etti. O dernek üyeliðiyle bütün Avrupa'yý gezdi. Okul bitince Avrupa Birliði'nin bir programýyla Ýspanya'ya gitti. Gönüllü çalýþýrken, Ýspanyolca öðrendi ve Ýspanya'da bir mastýra girdi. O master programýnýn bir Meksika ayaðý vardý. Mastýrýný tamamlamak için Meksika'ya gitti.


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 23 ÞUBAT - 1 MART 2009

Evden okula yumurta taþýyarak sorumluluðu öðreniyorlar Bülent Toruk

Hangi yaþta ne yapabilirler?

Psikolog

Anne–babalarýn, çocuklarýndan istedikleri en önemli niteliklerden biridir sorumluluk. Hatta öðretmenlerine en çok çocuklarýnýn “sorumsuz” olmasýndan yakýnýrlar. Ve bu durumu nasýl düzeltebileceklerini sorarlar. Aslýnda veliler –özellikle de anneler– çocuklarý için yaptýklarý ekstralarla buna sebep olduklarýný bilmezler. Mesela; 10 yaþýna gelmiþ bir çocuðun hâlâ ayakkabýlarýný baðlayamamasý, onun deðil annesinin hatasýdýr aslýnda. Çünkü çocuðun yerine annesi baðlamýþtýr ayakkabýlarýný çoðu kez. Sorumlu insan, üzerine aldýðý iþi gerçekleþtireceðinden emin olduðumuz kiþidir. Söylediðini yapar veya yapmak için çaba gösterir. Yeni ve zorlu görevlerin üstesinden gelirlerse çocuklar da daha sorumlu olur. Sorumluluk üstlenmede baþarýlý olan çocuklar yeteneklerine daha fazla güvenir. Çocuklarýn sorumluluklarýný geliþtirmek için onlara çeþitli görevler verebiliriz. Bizim okulumuzda uyguladýðýmýz “yumurta taþýma faaliyeti” de bu sorumluluklardan biri. Faaliyetimiz kýsaca þöyle: Öðrencilerimiz bir çið yumurtayý, kendi yaptýklarý bir koruma haznesinde kýrmadan iki hafta boyunca evden okula–okuldan eve taþýmakta.

2–3 yaþ çocuðu Diþlerini fýrçalayabilir. Yanan ýþýðý kapayabilir. Oyuncaklarýný toplayýp sepetine koyabilir. Merdivenlerden inip çýkabilir. (Arkasýnda olmamýz gerekir.) Bazý yemekleri kendi baþýna yiyebilir. (Bu yaþtaki çocuklara çatal ve kaþýk verilmesi, üzerine dökse bile, kullanmasý için teþvik edilmesi gerekir.) Bildiði nesneleri getirip götürebilir.

4 yaþ çocuðu Ellerini yýkayabilir. Kendi kendine giyinebilir. Evcil hayvan besleyebilir. Grup oyunlarýna katýlabilir. Yemeðini kendi yer. 5–6 yaþ çocuðu Yataðýný yapabilir. Çiçekleri sulayabilir. Giysilerini toplayabilir. Sofrayý kurabilir. 7–9 yaþ çocuðu Ödevini kendi yapabilir.

 Giysilerini düzenleyerek dolabýna koyabilir. Evi süpürebilir. Evcil hayvanlara bakabilir. Kendi yýkanabilir. Öðlen yemeði hazýrlayabilir. (Ekmek arasý, yumurta tava vs.)

10–12 yaþ çocuðu Basit yemekler hazýrlayabilir. (makarna, çorba vs.) Bakkala gidip gelebilir. Kardeþlerine bakabilir. Ev iþlerine yardým eder.

Yeni evlilere huzurlu bir hayat için mutluluk reçetesi Yeni evlilik, yeni bir hayata baþlamaktýr. Güzel ama karmaþýk, tatlý ama zordur. Ýnsanýn tanýmadýðý biriyle uzun bir yolculuða çýkmasý, deðiþik mizaçlarla bir arada yaþamasý elbette kolay deðildir. Ýþte size sunduðumuz bu reçete ne yapmasý gerektiðini henüz bilemeyen yeni evliler için: Bekârlýða ‘elveda’ deyin Her þeyden önce bekârlýða zihnen veda edin. Yeni bir hayata baþladýðýnýzý unutmayýn. Bekârlýk günlerinizdeki ‘nerde akþam orda sabah!’ sayfasýný kapatýn. “Bekârlýk sultanlýktýr.” yerine “Evlilik sultanlýktýr.” cümlesini koyun. Saðlam bir iletiþim Eþinizin vücut dilini öðrenin. Jest ve mimiklerini doðru anlamlandýrýn. Saðlýklý bir iletiþim kurun. Konuþmaktan ve medeni ölçüler çerçevesinde eþinizi kýrmadan tartýþmaktan korkmayýn. En kötü þey suskunluktur. Sizi rahatsýz eden þeyler

Nezaketi elden býrakmayýn Nazik, kibar, anlayýþlý, saygýlý ve aðýrbaþlý olun. Basit iþlerin hesabýný yaparak basit düþünmeyin. Nezaket insana, kabalýk ise taþ ve kayaya yakýþýr. Tartýþsanýz bile mutlaka barýþacaðýnýzý, zaten barýþmanýz gerektiðini asla unutmayýn.

fek sýkýntýlar olur. Önemli olan o sýkýntý engellerine takýlmadan atlamaktýr. Ýdeal evlilik hayallerine takýlýp kalmayýn. Dünyanýn ve ülkenin bu kadar sýkýntýsý içinde “tartýþmasýz” evlilik olmaz. Her evlilikte bunlar olur. “Ýdeal” diye düþünülen çiftler bu krizlerde manevra kabiliyeti yüksek, özür dileyebilen, küçük þeylere takýlmayan ve affedici olan çiftlerdir.

Eþinize zaman ayýrýn Mümkün olduðunca eþinize zaman ayýrýn. Evde beraber olduðunuzda zamanýnýzý TV ya da bilgisayar baþýnda geçirmeyin. Ayný çatý altýnda iki yabancý insan olmayýn. Bilhassa hobileriniz uðruna eþinize olan ilginizi ve dolayýsýyla mutluluðunuzu gölgelemeyin.

Sabýrlý olun Evlilikte mutluluðun yolu sabýrdan geçer. Ne var ki, gençler evlenir evlenmez mutluluk ülkesine uçmak istiyor. Önlerine çýkan küçük bir pürüzde elleri ayaklarýna dolaþýyor. Oysa demir, ateþte dövülmeden þekil almaz. Meyve güneþte yanmadan olgunlaþmaz.

‘Niye evlendim ki!’ denmez Evliliðinizde karþýlaþtýðýnýz problemlerden dolayý piþmanlýk göstermeyin. ‘Sanki neden evlendim!’ diye eþinize karþý sesli düþünmeyin. Her evlilikte ufak te-

‘Zor insan’ olmayýn Kimi eþler kolaydýr. Yaratýlýþtan neþeli ve mutludur. Mutlu olduklarý için eþlerini de mutlu ederler. Fakat bazýlarýný mutlu etmek kolay deðildir. “Ben zor bir insa-

biriktiðinde farkýna varmadan bir volkan gibi patlayabilirsiniz.

ným.” deyip iþin içinden çýkmak hüner deðildir. Hüner, kolay yaþanýlan insan olmaktadýr. Özveri tek taraflý olmaz Eþiniz mutluluðunuz için ne kadar özveride bulunuyorsa siz de bir o kadar fedakârlýkta bulunun. Fedakârlýðý hep karþýdan beklemek bencilliktir. Bencillikse mutluluðu zedelemekle kalmaz, zamanla fedakâr eþi de býktýrýr. Eve ‘dert’ getirmeyin Þayet aileleriniz problemlerinize çözüm üretmek yerine olaylarý daha da büyütüp eþinizle aranýzý açýyorlarsa ailelerinizi problemlerinizden uzak tutun. Evlilik ruhunu oluþturun Mutluluk ruh gibidir. Ruh bedene girmeden beden canlanmadýðý gibi; mutluluk ruhunun olmadýðý evlilikler de cansýzdýr. Evin eþyalarýna bile bir yabanilik siner. Eþinizi mutlu etmeye çalýþýn ki, o da size mutluluk olarak geri dönsün. Gülay Atasoy


8 Z A M A N AHLAK 23 ÞUBAT - 1 MART 2009

En güzel isimler Allah’a mahsusutur isteði artacak, daha fazla tanýmaya çalýþtýkça da gönlümüzde bir tohum olan sevgimizi Rabbim filizlendirip gönlümüzde bir sevgi aðacý oluþturacaktýr. Bir de bu aðaç meyve vermeye baþlarsa iþte bizden daha bahtiyar insan olamaz artýk. Bu meyve ne olabilir acaba? Tabi ki ilk önce Allah’a hürmet. Allah bizi yaratmýþ, bütün kainatý bitkileri, hayvanlarý yaratan O. Bizim için aðaçlarda meyveleri hazýr hale getiren, topraktan bizim için sebzeler bitirip hazýr hale getiren O. Bu durumda biz herþeyin Allah’tan geldiðini bilirsek bütün bunlar için O’na þükredersek O’na hürmet etmiþ, O’nu zikretmiþ (anmýþ) oluruz. Allah herþeyi bizim faydalanmamýz için hazýr hale getirmiþ, ýrmaklar akýtmýþ, pýnarlar fýþkýrtmýþ bütün bunlara karþýlýk bizden istediði bir þey var rab-

Bazen düþüncelerimi kontrol etmek istiyorum. – Acaba doðru düþünüyor muyum? diye kendime sorular soruyorum. Çevremden telkin edilen görüþler isabetli mi, yoksa uydum kalabalýða diyerek mi düþünüyor, yaþýyorum? Bu gibi sorular, doðru düþündüklerine inandýðým maneviyat büyüklerinin davranýþlarýný incelemeye itiyor beni. Ýsterseniz düþüncelerine deðer verdiðimiz Ýslam büyüklerinin anlayýþlarýna þöyle bir göz atalým. Dikkatimizi çekecek farklý bakýþlar bulacak mýyýz? Düþüncelerimizi düzeltecek deðiþik yorumlar görecek miyiz?

bimin. Kur’an–ý Kerim de de buyurulduðu gibi Allah cc Biz insanlarý ve cinleri ancak bize kulluk etsinler diye yarattýk. Yani bizden istenen sadece kulluk. Bu durumda biz Allah’ýn bize verdiði sonsuz nimetler için O’na þükredip, O’na karþý kulluk vazifemizi yerine getirmeye çalýþmalýyýz.Bunu da ancak O’nun büyüklüðünü, kudretini, yüceliðini öðrenip kendi acizliðimizin farkýna varabildiðimizde yapabiliriz. Öyleyse Allah’ý tanýmaya ve O’nun isimlerinin manalarýný öðrenmeye çalýþalým. Peygamber Efendimizin (sav) “Allah’ým fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten sana sýðýnýrým” diye dua edermiþ. Bizler de rabbimden herþeyin hayýrlýsýný istediðimiz gibi ilmin de hayýrlýsýný istiyoruz ve O’nun yardýmýný istiyoruz. Esma Yolcu FOTOÐRAF: KÜRÞAT BAYHAN

Muhakkak ki Allah’a mahsus doksan dokuz isim vardýr. Her kim bu doksan dokuz ismi ihsa ederse cennete girer, sonsuz saadete ulaþmýþ olur.

Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet olunan bir hadiste peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) buyuruyor ki: Muhakkak ki Allah’a mahsus doksan dokuz isim vardýr. Her kim bu doksan dokuz ismi ihsa ederse cennete girer, sonsuz saadete ulaþmýþ olur. Peygamber efendimizin (sav) bu hadisinde biz müslümanlar için müjdeler vardýr. Bizler bu müjdeye nail olmaya çalýþmalýyýz. Bunun içinde Allah’ýn isimlerini ezberlemeye, manalarýný öðrenmeye çalýþmalýyýz. Ýsimlerini öðrendikçe Allah’ý bilmeye, O’nun hakkýnda bilgi sahibi olamaya baþlarýz, bu da bizi Alah’ý sevmeye yönlendirecektir. Çünkü insan bilmediði, tanýmadýðý þeyi sevemez. Allah sevgisi de ayný þekilde O’nu tanýdýkça oluþacak, sevginin eseri olarak bizlerin tanýma

Düşüncelerinizi gözden geçirmek ister misiniz?

Dinde kolaylýk ne demektir? “Kolaylaþtýrýn, güçleþtirmeyin! Nefret ettirmeyin, sevindirin!” gibi kutlu ifadelerden yanlýþ mânâ çýkararak güzel dinimizin asli hüviyetini deðiþtirmeye çalýþmak büyük yanlýþtýr. “Kolaylaþtýrýn” demek, “anlamsýzlaþtýrýn”, “kendi anlayýþýnýza göre içini boþaltýn” anlamýna gelmez. Mesela, kýþýn abdest almak zordur. Abdest alýnmasa da olur diyemeyiz.

‘Baþýmýza mesh ediyoruz da yüze ve kollara niçin olmasýn’ diyemeyiz. Din ile ilgili hüküm verebilmek için Kur’an ve sünnete dayanýlmasý gerekmektedir. Dinimiz ayakta namaz kýlamayacak derecede hasta olanýn oturarak kýlmasýna izin vermiþtir, oturarak kýlamayan yatarak kýlabilir vs. Bir meþru özründen dolayý abdestini tutamayan Müslüman için

her namaz vaktine mahsus olarak özürlü abdesti imkaný da vardýr. “Abdestini tutamayan ya da ayakta duramayan namaz kýlmasýn!” denmemiþtir. Dinimiz, dünyamýzý ve ahiretimizi mükemmel bir þekilde akord eden muhteþem bir sistemdir. Hayatta, “kolayýna geleni” kendi tercihine göre belirleyen insanlar en büyük tehlikelerle yüz yüze olan insanlardýr.

Rabb’imiz cömerttir Ebu Hureyre (ra) rivayet ediyor: “Resulullah (sas) bir hadis–i kudside, Allahü Teala Hazretleri’nin þöyle söylediðini haber verdi: ‘Sen infak et (insanlara yardýmda bulun), ben de sana infak edeyim.’ Efendimiz devamla dedi ki: ‘Allah’ýn eli (yedullah) doludur. Gece ve gündüz (boyu yapýlan) arkasý kesilmez infaklar onu azaltmaz. Arz ve semavatýn yaratýlýþýndan beri Allah’ýn infak ettiklerini düþünün! Bunlar, O’nun elindekinden hiçbir þey eksiltmemiþtir.”

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 23 Pazartesi 24 Salý 25 Çarþamba 26 Perþembe 27 Cuma 28 Cumartesi 1 Pazar

Ýmsak 5:34 5:33 5:31 5:30 5:28 5:26 5:25

Güneþ Öðle 7:13 12:47 7:11 12:47 7:10 12:47 7:08 12:47 7:07 12:47 7:05 12:46 7:02 12:46

Ýkindi 15:43 15:44 15:45 15:46 15:46 15:47 15:48

Akþam Yatsý 18:13 19:36 18:15 19:37 18:16 19:38 18:17 19:39 18:18 19:41 18:20 19:42 18:21 19:43

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.

*** AHMET Tabiin’in büyüklerinden Fudayl bin Ýyad’ýn ÞAHÝN (107 Mekke) çoðumuzun a.sahin@zaman.com.tr peþinde koþtuðu tanýnma, þöhret olma konusundaki düþüncelerini þöyle bir gözden geçirelim isterseniz. Birçoðumuzun can attýðý þöhret olma konusuna nasýl bakýyor bir görelim. Diyor ki: – Meþhur olmaya heves etme! Zira herkesin tanýdýðý biri olmak mutlaka lehine deðildir! Nitekim hiç kimsenin tanýmadýðý biri olmak da mutlaka aleyhine olmadýðý gibi. Þunu unutma ki, Allah katýnda biliniyorsan kul katýnda bilinmeyiþin kýymetini azaltmaz. Ama Allah katýnda deðer verilmiyorsan kul katýnda þöhret olman da sana deðer katmaz. Demek mühim olan, Allah katýnda tanýnmak, Resulullah yanýnda itibar sahibi olmak. Ýsterse kullardan hiç kimse seni tanýmasýn, tek kiþi de seni bilmesin. Ne dersiniz bu deðerlendirmeye? Biz de kendimize böyle bakýyor, böyle yorumluyor muyuz hayatýmýzý? *** Bir de Ahmed bin Hanbel Hazretleri’nin, hayattaki zorluk ve sýkýntýlarý karþýlama ölçüsüne bakalým. Maruz kalýnan sýkýntý ve musibetler hangi kuvvetle yenilirmiþ, onun deðerlendirmesinden dinleyelim. Abbasi halifelerinden Mutasým’ýn (H. 220) Kur’an’ýn mahluk olduðu yolundaki iddialarýna uygun fetva vermediði için vücudunda yaralar açýlacak derecede dövülerek hapse atýlmýþtý. Rutubetli hapishane bodrumundan çaðrýldýðý mahkemeye giderken halk yollara dökülmüþtü. Yol kenarýndaki bir hayraný, Ahmed bin Hanbel’in hapishanede bir hayli zayýfladýðýný görünce acýyarak: – Eyvah! dedi, hocamýz çok zayýflamýþ. Böylesine zayýf bir bedenle bu bela ve musibetlere nasýl karþý koyacak? Bu sözü duyan büyük imam þu cevabý verdi: – Hayatta karþýlaþýlan sýkýntýlara, zorluklara beden kuvvetiyle deðil iman kuvvetiyle karþý konur. Ýman kuvvetli ise bedenin zayýf olmasý mazur getirmez. Ýman zayýfsa bedenin kuvvetli olmasý da dayanma gücü saðlamaz. Sen bedenini deðil imanýný kuvvetlendirmeye bak. Sýkýntýlara ancak iman kuvvetiyle karþý konur, bunu hiç unutma!. Burada aklýmýza hemen þu soru geliyor: – Ýnsana dayanma gücü kazandýran bu iman nasýl bir iman? Neden oluþur acaba? Bunu da büyük sahabi Ýbn–i Mes’ud’dan dinleyelim isterseniz. Ýman nelerden oluþan bir bütündür, görelim. Diyor ki: – Ýman, iki yarýmdan oluþan bir bütündür. O bütünün yarýsý sabýr, öteki yarýsý da þükürdür. Hayatta maruz kalýnan olaylar da aynýdýr. Ya sabrý gerektirir, ya da þükrü. Bir insanýn imaný kuvvetli ise ikisini de kolayca karþýlayabilir. Çünkü hem sabrý, hem de þükrü içine alan bir imana sahiptir!.. Ne dersiniz? Biz de imaný böyle anlýyor, olaylarý ya sabýrla ya da þükürle karþýlamasýný biliyor muyuz? Var mý hayata böyle bir imanla bakýþýmýz? Yoksa uydum kalabalýða kabilinden düþünmeden mi yaþýyoruz? Bu yüzden mi varlýk gelince þýmarýyor, darlýk gelince sýkýlýp gerilime giriyoruz? Düþünmeye deðer mi?


KÜLTÜR Z A M A N 9 23 ÞUBAT - 1 MART 2009

Anadilin önemi 'Uluslararasý Anadili Günü'nde yeniden vurgulandý Þumen

21 Þubat bütün dünyada Uluslararasý Anadil Günü olarak kutlanýyor. Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim, Kültür Örgütü (UNESCO) 21 Þubat Uluslararasý Anadilleri Günü ilan ettiði 1999 yýlýndan itibaren dünyada anadiline dikkati çekmeyi baþardý. 21 Þubat, 2000 yýlýndan itibaren Uluslararasý Anadilleri Günü olarak kutlanýyor. UNESCO’nun araþtýrmalarýna göre dünya genelinde 6 bin 700 civarýnda dil kullanýlýyor. Dünyada Türkçe

FOTOÐRAF: EÞREF HÜSEYÝN

Birleþmiþ Milletler’in istatistiklerine göre Türkçe dünyanýn en çok kullanýlan 10 dilinden biri. Birleþmiþ Milletler’in 1990 yýlýna ait istatistiklerine göre dünyada 165 milyon kiþi Türkçe konuþuyor. Dünyada Türkçe geniþ bir alanda kullanýlýyor. Asya, Avrupa, Asya ve Ortadoðunun belli kesimlerinde kullanýlan Türkçe 20 – 90 doðu boylamlarý ile 33 – 65 kuzey enlemleri arasýnda yer alan büyük bir coðrafya-

da 12 milyon kilometrekarelik bir alanda kullanýlýyor. Özellikle þu ülkelerde Türkler yaþýyor ve Türkçe konuþulup yazýlýyor: Çin, Moðolistan, Rusya, Kazakistan, Kýrgýzistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Ýran, Irak, Suriye, Türkiye, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Makedonya, Romanya, Polonya, Ukrayna, Moldovya. Merkezi Türkiye’de bulunan Türk Dil Kurumu’nun bu alanda geniþ çalýþmalarý var. Bu kurumun baþkaný Haluk Akalýn’ýn çalýþmalarýna göre dünyada 220 milyon kiþi Türkçe konuþuyor. Bu dünya nüfusunun yüzde 3’üne denk geliyor. Akalýn’ýn çalýþmalarýna göre 12 milyon kilometrekarelik alanda Türk dili çeþitli kollarýyla, lehçeleriyle ve þiveleriyle kullanýlýyor. Dünyada en çok kullanýlan diller sýrasýyla þöyle: Çince, Ýngilizce, Ýspanyolca, Hintçe Urduca ve Türkçe. Bulgaristan’da Türkçe

Zaman’a konuþan Eðitim ve Bilim Bakanlýðý Teftiþ Kurulu üyesi ve eski Türkçe baþ uzmaný Rýdvan Mehmet,

‘Sevgi dili Türkçe’

Merkezi Ýstanbul’da bulunan Uluslararasý Türkçe Öðretimi Derneði’nin altý yýldan beri organize ettiði Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý’nýn bu sene yedincisi yapýlacak. ‘Sevgi diliyle buluþuyoruz ve yarýþýyoruz’ sloganýyla yola çýkan derneðin altýncý yarýþmasýna 110 ülkeden öðrenci katýldý. Uluslararasý medyanýn büyük ilgi gösterdiði olimpiyatlarda katýlýmcýlar 110 ülkeden öðrencinin tercüman kullanmadan sadece Türkçe ile anlaþmasýnýn kýrýlmasý zor bir rekor olduðunun altýný çizdi. Dünya kamuoyunda geniþ yanký yapan olimpiyatlarda Türkçe’nin dünya dili olduðu vurgu-

landý. Dernek yetkilileri, olimpiyatlarý organize etmedeki amaçlarýný þöyle açýklýyor: Kültürel deðerlerin “insanlýk” ortak çatýsý altýnda gün yüzüne çýkartýlmasý ve kopuk iliþkilerin aþýlarak diyalog köprülerinin kurulmasý ayný dili konuþmakla mümkün olacaktýr. Ýnsanlar arasý iletiþimin hýz kazandýðý günümüzde Türkiye’nin yeni yeni coðrafyalarla tanýþýp kaynaþmasý, Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve Avustralya’da Türkçe öðrenen binlerce öðrencinin mevcudiyeti, Türkçenin dünya dilleri arasýnda hak ettiði konumu elde edeceðinin emareleri sayýlýr. Türkçeyi dünyada hak ettiði konuma getirmek, daha yaygýn bir þekilde kullanýlmasýný saðlamak ve Türkçeyi en iyi öðrenenleri ödüllendirmek amacýyla 2003 yýlýndan beri Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý düzenlemekteyiz. Bu olimpiyatlar, yurt dýþýnda Türkçeye karþý büyük bir heyecan ve ilgi uyandýrmýþtýr. Türk kültürünün dýþ dünyaya tanýtýlmasý ve Türkçenin yabancýlara öðretiminde yurt içinde ve yurt dýþýnda hizmet eden gönüllü kuruluþlarýn rolü unutulmamalýdýr.'

Þumen’de Türkçe öðretmeninin büyük gayreti

Haþim Akif

HAÞÝM AKÝF: 'HER DÝL KUTSAL BÝR VARLIKTIR' 21 Þubat Uluslararasý Anadil Günü diye kutlanmasýnýn güzel bir anlamý var. Her dil kutsal bir varlýktýr bence. Onlarýn geliþmesi de her ulusun kendilerine gösterdiði ilgi ve saygýya baðlýdýr. Doðuþu milattan öncelere uzanan bir dil sahibi atalarýmýzýn oluþturduðu dil kurallý iþlevliðiyle adeta bir mucizedir. Onun için Johan Vaudewalle þöyle demektedir: ‘Yýllar boyunca Türkçe’nin kurallar sisteminin iþleyiþini inceledikçe satranç oyununa olan yakýnlýðýnýn daha çok farkýna varýyorum. Satrançta kurallar mantýklý, basit ve az sayýda. Çok kýsa bir zaman içerisinde öðrenilebilir... Ayný durumun Türkçe dilbilgisi isteminde de bulunmasý bence Türk dilinin en büyülü özelliðidir.’ Ben bir eðitimci olarak Türkçeye tarih boyunca pek saygý ve ilgi gösterememiþ bir ulus olduðumuzu görüyorum. Geçmiþte Türkçe dururken Arapça ve Farsça’ya önem verilmiþ, bu önem günümüzde batý dillerine özellikle Ýngilizce’ye kaymýþ ve yabancý dille eðitim yapma hastalýðýna kadar uzanmýþtýr.

ülke genelinde 20 bin civarýnda öðrencinin Türkçe okuduðunu söyledi. Mehmet, dil öðrenimi konusunda, Türk Filolojileri mezunlarý ve Türkçe öðretmenlerinin gayretlerinin küçümsenmeyecek kadar çok olduðunun altýný çizdi. Büyük bir özveriyle çalýþan Türkçe öðretmenleri ve Türkçe uzmanlarý zaman zaman organize ettiði yarýþmalarla öðrencilere Türkçe’yi sevdirmeyi amaçlýyor.

Türk, dünyanýn hangi ülkesinde olursa olsun Türkçe okumalý ve Türkçesine gereken saygýyý göstermelidir. Çünkü onun dünyanýn en çok kullanýlan beþ–altý dil arasýnda saygýn bir yeri vardýr. Bu hiçbir zaman unutulmamalýdýr. Türkçe eklemeli bir dil olduðu için addan ad, addan eylem, eylemden ad, eylemden eylem türetme, iki veya daha fazla sözcüðü yanyana getirme, kalýplaþma, deyimleþme, ata sözleriyle ve düzenli ses özellikleriyle son derece üretici bir nitelik taþýmaktadýr. Ünlü þair Fazýl Hüsnü Daðlarca ‘Türkçem benim ses bayraðým’ demiþti. Bir toplumu ulus yapan, bireyleri, ulusuna, yurduna, geçmiþine sýký sýkýya baðlayan anadili deðil midir? Bulgaristan Türkçesinin durumuna gelince; bizim Razgrad’da yayýnlamakta olduðumuz ‘Hoþgörü’ dergisinde irdelenmiþtir. Anadili öðretimi radyoyla, televizyonla baþarýlamaz. Düzenli bir eðitim ancak okulda gerçekleþtirilir. O da, seçmeli olarak deðil de normal bir ders olarak öðretim programlarýnda yer almasýyla baþarýlýr. Þumen Üniversitesi Türk Filolojisi Bölüm Baþkaný Doç. Haþim Akif

Þumen’in iki Türkçe öðretmeninden birisi olan Günel Fadli gayretli çalýþmalarý ile adýndan söz ettiriyor. Öðrencilerin Türkçe derslerine girmeleri için aileleri ile görüþüp onlarý ikna eden Günel Fadli çocuklarýn ilgisini çekmek için de gerek okulda gerekse okul dýþýnda çeþitli aktiviteler düzenliyor. Þumen 3. ortaokuldaki Türkçe sýnýfýný adeta tolerans müzesine çeviren Fadli, derslerde bilgisayar ve internetten de faydalanýyor. Alkomet Firmasý sahibi Fikret Ýnce’nin sýnýfa hediye ettiði bilgisayar sayesinde öðrenciler derslere istekle giriyor. Günel Fadli, geçtiðimiz yýllarda Blagoevgrad þehrinde katýldýðý bir seminer sayesinde, zaten ilgi duyduðu etnik azýnlýklarýn adet gelenek ve göreneklerine karþý ilgisi artar. Bu seminer sayesinde yaptýklarý gezilerde etnik halklarýn giyim tarzlarýný inceleme fýrsatý bulur. Bu yüzden de okulun Türkçe odasýný adeta müzeye çevirir. Bulgar, Türk ve Romen vatandaþlarýn yýllar önce kullandýklarý tarihi kýyafetleri sergiler. Amacý ise ailelerin ve öðrencilerin ilgisini çekmek. Amacýna ulaþmýþ olan Fadli medyanýn da ilgisi sayesinde Þumen ve köylerinde serginin tanýndýðýný söylüyor. Sergideki kýyafetleri öðrencilerin ailelerinden saðlanýyor. Sergi her geçen gün daha da zenginleþiyor. Herkese açýk olan sergiye olan ilgiye memnun olan Fadli serginin her gün ziyarete açýk olduðunu belirtiyor. Þumen’deki iki okulda beþ sýnýfta 65 öðrencisi olan Fadli, öðrencilerin her geçen sene daha da azaldýðýný üzülerek belirtiyor. Sebebini ise ailelerin duyarsýzlýðý olarak görüyor. Öðrencilerin Türkçe yerine Ýngilizce dersini seçmelerinde ailelerin büyük etkisi olduðunu söyleyen Günel Fadli, aileleri ikna etmek için ev ev gezdiðini belirtiyor. Çocuklarýn Ýngilizce öðrenmelerine karþý çýkmadýðýný, ancak

Günel Fadli

Türkçeye olan ilgiyi artýrmak için çeþitli aktiviteler düzenleyen Türkçe öðretmeni Günel Fadli, okulun Türkçe odasýný Bulgaristan’ýn etnik yapýsýný oluþturan milletlerin yýllar önce kullandýklarý tarihi kýyafetlerden oluþan bir sergi haline getirdi.

anadilleri Türkçe’nin de ihmal edilmeyecek kadar önemli olduðunun altýný çiziyor. Türk dilini öðrenmeden Türk kültürünü gerçek anlamda öðrenilemeyeceðinin altýný çizen Fadli, ailelere bu konuda büyük görevler düþtüðünü vurguluyor. Öðrencilerine Türkiye’nin Antalya þehrindeki bir okulda mektup arkadaþlarý bulan Günel Fadli, birkaç yýldýr öðrencilerin mektup sayesinde Antalya’daki arkadaþlarý ile dostluklarýný ilerlettiklerini belirtiyor. Fadli, öðrencilerinin ise Antalya’ya gidip mektup arkadaþlarý ile görüþecekleri günü iple çektiklerini aktarýyor. Eþref Hüseyin, Þumen

FOTOÐRAF: EÞREF HÜSEYÝN

Niyazi Küçük Mehmet Ömer


10 Z A M A N SPOR 23 ÞUBAT - 1 MART 2009

Türkiye'de büyük takýmlarý yabancý oyuncular taþýyor

SPOR TURU Fenerbahçe'de baþkanlýk yarýþý Fenerbahçe Kulübü'nün mayýs ayýnda yapýlacak seçimli genel kurulunda baþkan adaylýðýný açýklayan isimler çoðalýyor. Yüksek divan kurulu üyesi Kemal Açýkgöz, resmen aday olduðunu duyurdu. Eski yöneticilerden Þadan Kalkavan nabýz yokluyor. eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, baþkanlýk peþinde koþmadýðýný deklare ederken, Sadettin Saran da önünün açýlmasýný bekliyor. Mevcut Baþkan Aziz Yýldýrým ise daha düne kadar 'Mayýs ayý gelsin, kararýmý öðrenirsiniz' diyordu. Ancak hakkýnda bazý iddialar ortaya atýlmasýna kýzan ve bunu muhalefete mâl eden Yýldýrým, en sonunda patladý. Yýldýrým, proje üretmek yerine çirkin iftiralarla yýpratma politikasý yürütülmesinin yeniden baþkan olmak için kendisini kamçýladýðýný söyledi. İSTANBUL

ÇSKA yönetimi, diðer klüplere ve futbolcularýna olan borcunu ödemeye baþladýðýný duyurdu. Borcu bulunduðu için Avrupa kupalarýnda futbol oynama lisansýnýn iptal edilen ÇSKA'nýn borçlarýný ödemesi, lisansýn geri alýnmasý için önemli bir geliþme olarak nitelendiriliyor. CSKA kulübü baþkaný Vetsislav Jivkov, ilk önce Nijeryalý oyuncu Kevin Amunike'nin 26 bin euro borcunun ödendiðini, söyledi. Vetsislav Jivkov, eski antrenör yardýmcýsý Plamen Lipenski'nin borcunun da ödendiðini, Lipenski'nin klüpten 25 bin leva alacaðý olduðunu belirtti. SOFYA

Türkiye Süper Lig'de 500'e yakýn gol atýlýrken bunlar 183 oyuncudan geldi. Gollerin yüzde 53,1’i yerli, yüzde 46,89’u da yabancý futbolcular tarafýndan kaydedildi. Fazla gol atan yabancý oyuncular büyük takýmlarda oynarken, yerli oyuncular küçük takýmlarda top koþturuyor. dan geldi. Beþiktaþ’taki durum çok daha farklý. 30 golün 1’i Serdar Özkan, 1’i de geçici transfer döneminde Eskiþehirspor’a kiralanan Batuhan’dan geldi. Önceki yýl Türk vatandaþý olan Nobre 7 gol attý. Kalan 20 gol, 6 yabancý arasýnda bölüþülmüþ. Denizlispor galibiyetini getiren

FOTOÐRAF: AYTEN KAYA

ÇSKA: Borcumuzu ödemeye baþladýk

Türkiye Süper Lig'de þu ana kadar atýlan 467 gol, 183 oyuncudan geldi. Bunlarýn 103’ü yerli, 80’i yabancý. Bir baþka deyiþle gollerin yüzde 53,1’i yerli, yüzde 46,89’u yabancý futbolcular tarafýndan kaydedildi. Galatasaray, Beþiktaþ, Fenerbahçe baþta olmak üzere, çok sayýda takým, hücum organizasyonunda yabancýlar sayesinde gole gidiyor. Galatasaray’da 41 golün 32’sinde Baros, Lincoln, Kewell ve Nonda’nýn imzasý var. Fenerbahçe’de 39 golün 25’i 6 yabancý-

Bursaspor TV internette yayýnda Beþiktaþ, F.Bahçe ve G.Saray'ýn ardýndan Bursaspor da televizyon kurdu. Bursaspor Kulübü Baþkaný Ýbrahim Yazýcý, "Bursaspor TV" projesini uygulamaya koyduklarýný belirterek, "Sadece 3 kulüpte olan kulüp televizyonlarýnýn arkasýndan 4. büyük olmaya namzet olduðumuz için, TV'yi hayata geçiriyoruz." dedi. Yazýcý, Bursaspor TV'nin internetten yayýn yaparak faaliyete geçeceðini, sonra uydu aracýlýðýyla tüm dünyaya açýlacaðýný söyledi. BURSA

Beþiktaþ iflasýn eþiðine geldi Olaðan mali ve idari kongrede gündeme gelen Beþiktaþ AÞ'nin iflasý sýnýrda bekliyor. 5 Ocak'ta SPK'nýn özel durum isteðine makul deðer bilançosu hazýrlayacaðýný belirterek cevap veren Beþiktaþ yönetimi futbolcu bonservis deðerlerini yükselterek bu krizden çýkmayý planlýyor. Ancak Bosman kanunlarýna göre futbolcularýn bonservisleri bilançonun aktifinde yer alamýyor. Yani parasal deðer olarak gösterilemiyor. Özsermayesi 2/3'ün altýna düþtüðü için herhangi bir hisse senedi sahibi ya da alacaklý mahkemeye baþvurarak Beþiktaþ AÞ'nin iflasýný isteyebiliyor. İSTANBUL

Lig'de þampiyon Trabzonspor olabilir TS'un savunma oyuncusu Egemen Korkmaz, ligde þampiyon olabileceklerini ve bu konuda en þanslý takým olarak kendilerini gördüklerini söyledi. Bordo–Mavili kulübün web sitesine konuþan Egemen, sezon sonuyla ilgili þimdiden büyük konuþmak istemediðini belirterek, "Þampiyon olabiliriz. Açýkçasý bu konuda en þanslý takým olarak kendimizi görüyorum. Ama kesin olacaðýz diye þartlanmamak gerekiyor.'' dedi. Ýlk hedef Avrupa kupalarý, ama þampiyon olursak da 'hayýr' demeyiz. Ýnþallah her þey beklediðimiz gibi olur.'' diye konuþtu. TRABZON

Türkiye Kupasý yarý final kuralarý çekildi Fortis Türkiye Kupasý yarý finalinde Fenerbahçe ile Sivasspor, Ankaraspor ile de Beþiktaþ eþleþti. Futbol Federasyonu yetkilileri ile kupada çeyrek finalde rakiplerini eleyen Ankaraspor, Beþiktaþ, Fenerbahçe ve Sivasspor kulüplerinin temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen yarý final kura çekimi sonucunda Fenerbahçe ile Sivasspor, Ankaraspor ile de Beþiktaþ birbirlerine rakip oldu. Fenerbahçe–Sivasspor eþleþmesinde ilk maç Ýstanbul'da, Ankaraspor–Beþiktaþ eþleþmesinde ise ilk maç Ankara'da yapýlacak. Çift maçlý eleminasyon sistemine göre oynanacak yarý finalde ilk karþýlaþmalar 4 Mart Çarþamba, rövanþlarý ise 22 Nisan Çarþamba günü yapýlacak ve finalistler belli olacak. Maç tarihleri federasyon tarafýndan bir gün önce veya sonrasýna alýnabilecek. Kura çekiminde konuþan TFF Genel Sekreteri Metin Kazancýoðlu, kupayý

kazanan takýmýn gelecek sene baþlayacak UEFA Avrupa Ligi'ne katýlacaðýný belirtti. Kazancýoðlu, bu takýmýn Þampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanmasý halinde ise finali kaybedecek takýmýn Avrupa Ligi'ne gideceðini hatýrlattý. Toplam 13 milyon 250 bin dolar para ödülünün daðýtýldýðý kupada yarý finalde galibiyete 200 bin, beraberliðe 100 bin, tur atlayan takýma da 250 bin, finale kalan takýma 100'er bin dolar para ödülü verileceði açýklandý. Kupanýn finali 13 Mayýs 2009'da oynanacak. Fortis Türkiye Kupasý yarý final eþleþmelerinin ardýndan, 4 kulübün yöneticileri ilginç açýklamalar yaptý. Sarý–Lacivertli kulübün temsilcisi Tahir Perek, "Talihsiz bir eþleþme oldu. Fakat bu kez kupayý alacaðýz." dedi. Kýrmýzý–Beyazlýlarýn yöneticisi Fikret Ünsal ise, "Ýlk tercihimiz Fenerbahçe'ydi. Kupayý alýp tarih yazacaðýz." ifadelerini kullandý.

gol de bir yabancýdan, ters bir vuruþla topu kendi kalesine gönderen Kratochvil’den geldi. Eskiþehirspor, Gaziantepspor, Denizlispor’da yabancýlarýn attýðý gol sayýlarý yerlilerden fazla. Antalyaspor ile Gençlerbirliði’nde eþit. A.Gücü ve Hacettepe birbirine yakýn. Diðerlerinde ise yerliler hissedilir biçimde önde. Özellikle de ligin zirvesindeki Sivasspor ile Trabzonspor’da. Bu iki takýmýn, bu sezon yansýttýklarý üst düzey performansýn gerisinde, hücum organizasyonunda yerli oyuncularýndan aldýklarý verimin payý büyük. Zaten Sivasspor ile Trabzonspor’u, þampiyonluk yarýþýnda kendilerini izleyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beþiktaþ’tan ayrý kýlan önemli bir özellik de bu. Sivasspor ile Trabzonspor’u bu anlamda yerliler taþýyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beþiktaþ ise yabancýlarýyla gole ulaþýyor. Rakamlar da bunu gösteriyor; Sivasspor’da 33, Trabzonspor’da 29 golün 23’eri yerli oyunculardan. Liderin ligde bulduðu gollerin yarýya yakýný Mehmet Yýldýz (11) ile Musa Aydýn’a (5) ait. Trabzonspor’da iki santrfor Umut ile Gökhan 8’er golle, toplam gol sayýsýnda yüzde 55’lik bir paya sahipler. Yani, zaman zaman eleþtirilseler de takýmý hücumda sýrtlayan onlar. Trabzonspor’da enteresan nokta, diðer 13 golün 5’i, tüm gollerin ise 7 oyuncu arasýnda paylaþýlmýþ olmasý. Bordo–Mavili ekip, bu yanýyla 18 takým içerisinde en son sýrada. Tüm bu anlattýklarým, aslýnda önemli bir sorunu da yansýtýyor. Ligde çoðu takým, aðýrlýklý olarak hücuma dönük oyuncu tercihini yabancýdan yana kullanýyor. Elbette bu, sistem içerisinde en doðal haklarý. Ancak, durum böyle olunca bundan Milli Takým olumsuz etkileniyor. Zeki Çol

2010 Dünya Kupası finallerinin biletleri satışa çıktı Futbolun en büyük organizasyonlarýndan olan ve Güney Afrika'nýn ev sahipliði yapacaðý 2010 Dünya Kupasý finallerinin bilet satýþlarýnýn ilk aþamasýna baþlandý. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, 4 kategoride oluþan biletlerin sonuncu bölümü Güney Afrika vatandaþlarýna ayrýlýrken, diðer üç kategorideki biletlerin en ucuzunun 80 dolardan satýlacaðý bildirildi. Yapýlan açýklamada, ilk aþamada talep toplama sürecinin 31 Mart'ta sona ereceði, 15 Nisan'da çekilecek kura ile bilet almaya hak kazananlarýn belirleneceði kaydedildi. Dünya Kupasý finalleri biletlerini satýn almak isteyen futbolseverlerin, FIFA'nýn resmi internet sitesi üzerinden baþvurularýný yapabilecekleri ifade edilirken, organizasyonun biletlerinin 64 maç için tek tek alýnabileceði gibi 3 ile 7 maç arasýnda geçerliliði olan seriler þeklinde de temin edilebileceði vurgulandý. 4 Mayýs–16 Aralýk 2009 tarihlerini kapsayacak ikinci dönemde, baþvuruyu erken tarihte yapanlara mevcut bilet miktarýna göre öncelik saðlanacak. aa


EÐLENCE Z A M A N 11 23 ÞUBAT - 1 MART 2009

Bunlarý biliyor musunuz?

Fýkra Köþesi

Ayný pozisyonu yakalama çabasý.Bir karýnca, kendi aðýrlýðýnýn 50 katý aðýrlýðý kaldýrabilir

11 Eylül sonrasıYetiþkin bir timsah tam 3 yýl yemek yemeden, su içmeden yaþayabilir. Bir insansa yemek yemeden 5–10 gün, su içmeden 3 gün ancak yaþayabilir.Ýnsan vücudundaki en güçlü kas dildir.Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladýr.

Çin Devlet Baþkaný Bush’a telefon ederek Pentagon’a yapýlan saldýrýyla ilgili taziyelerini bildirir: “Çok üzgünüm baþkan Bush, bu saldýrýya çok üzüldüm, büyük bir trajedi. Geçmiþ olsun. Bu arada Pentagon’da saldýrý sonucu kaybolan belgeler varsa endiþelenmeyin. Hepsinin birer kopyasý bizde mevcut. Ne zaman isterseniz verebiliriz. Saddam Hüseyin de 11 Eylül günü Bush’u telefonla arar: – Sayýn baþkan, inanýn çok üzgünüm. Binalar yýkýldý, bir sürü insan öldü. Gerçekten çok üzücü. Ama sizi temin ederim ki, olaylarla hiçbir ilgimiz yok. Yani biz yapmadýk. Bush yanýtlar: – Ne binasý, ne insanlarý, birþey anlamadým. – Eheee, pardon Amerika’da saat kaç? – Sabah 08.00 – Þeyyy... ben sizi 1 saat sonra yeniden ararým, þimdilik hosçakalýn.

Türk filmlerindeki klasik sözler 

Hapþýrýðýnýzý tutarsanýz beyin kanamasý geçirebilirsiniz.Hapþýrýk hýzý saatte 70km’dirHapþýrdýðýnýz zaman kalbiniz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarýnýz bir an için durur. Gözleri açýk tutarak hapþýrmak imkânsýzdýr.Güzel olduðunuz kadar küstahsýnýz da.Anneciðim, ben bu amcayý çok sevdim. Ona baba diyebilirmiyim?Bana annemi tekrar anlatýr mýsýn babacýðým?Senin annen bir melekti yavrum.Neden aðlýyorsun anneciðim?

B U L M A C A 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

Neden ve Niçin Köþesi

vam ediyorsunuz. Ýster saniyede 18 metre, isterse 13 metre hýzla yere düþün, sonuç fark etmez. Sizi yerden kazýmak zorunda kalabilirler. Lütfen panik yapmayýn, asansörü tutan tek bir kablo deðildir, en azýndan 5 veya 6 kablo vardýr. Bazý asansör

boþluklarýnda ilaveten yaylý veya yaðlý, hayati tehlikeyi önleyecek özel sistemler de bulunur. Bu sistemlerin hiçbiri çalýþmazsa yine de iyimser olmaya çalýþýn, hiç olmazsa hayatýnýzda bir kere, hiçbir katta durmadan doðrudan zemine inmiþ oluyorsunuz!

12 T E R E K E M E

Oyunu ayakta alkýþladým, oturacak yer yoktu.

11 A N A V A T A

Kýzýmýzý ne doktorlar ne mühendisler istedi. Biz de baktýk evde kalacak size verelim dedik berber bey oðlum.

8 9 10 B Ý A F Ý R Z Ý M T A L K E H A M E M A

Eþimle tek ortak noktamýz ayni gün evlenmiþ olmamýzdýr.

DUVAR YAZILARI Uzun lafýn kýsasý: U.L.

5 6 7 O F O R R A H A N A D Y A S A N E T S Ý N

Sýk sýk ameliyat olun, içiniz açýlýr...

2 3 4 E R M K B E M B E B K Ý Z L Ý S A L E L E

YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Yazýlý olarak yapýlan açýklama, bildirim. 2) Hamurun fýrýnda, sacda veya tandýrda piþirilmesiyle yapýlan yiyecek. – Selenyumun sembolü. 3) Rubidyumun sembolü. – Peygamber Efendimiz (sas)'in müezzininin ismi. 4) Bir ba-

Sevmek ölmektir bence bende sevmiþtim ölmeden önce.

1 T E B L Ý G A T

Asansör bozuldu ve 60 – 70 km. hýzla, yani saniyede 18 metre hýzla düþüyor. Siz de son saniyede yukarý zýplýyorsunuz. Yukarý zýplamanýz olsa olsa saniyede 4 – 5 metre hýzla olabilir. Yani siz yine de yaklaþýk saniyede 13 – 14 metre hýzla yere düþmeye de-

Polis amcayla bir geyik muhabbeti.

kanlýðýn kýsa yazýlýþý. – Tokat'ýn bir ilçesi. 5) Büyüklük, nicelik, derece bakýmýndan iki þey arasýnda bulunan baðýntý, nispet. – Kulaðýn duyabildiði titreþim, seda. 6) Yaþamak için elzem olan þey. 7) Ýþaret edilen görece olarak uzak yerden.8) Renksiz veya beyaz, sarý, gri renklerde olabilen, sondaz, dolgu vb. alanlarda kullanýlan bir mineral, baryum sülfat. – Helyumun sembolü. 9) Akdeniz'de hapishanesiyle ünlü Fransa'ya baðlý ada. – Türk sanat müziðinde bir müzik parçasý veya þarkýnýn iþleniþ biçimi. 10) Belirti, niþan. – Parlama, parýltý. 11) Ýbriþimle yapýlan bir tür nakýþ. 12) Kars yöresine has bir halkoyunu. 1 2 3 4 5 6 7 8

Asansör düþerken Zýplanýlsa Ne Olur?

SOLDAN SAÐA 1) Isýdan korkma, ýsý korkusu. – Satranç oyununda bir taþ. 2) Çok büyük, en büyük, azam. – Arýtýlmýþ, saflaþtýrýlmýþ. 3) Uluslararasý bir teþkilatýn kýsaltmasý. – Kýþtan yaza geçiþ mevsimi, ilkyaz. – Ýnce perde veya tabaka. 4) Eski dilde dudak. – Piþmanlýk duyan, piþman. – Bir baðlaç. 5) Bir batýnda doðan iki kardeþ. – Felç, sakatlýk vb. bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse). 6) Konuþulan dil. – Bir tür külde piþmiþ çörek. 7) Asillik, soyluluk. – Para karþýlýðýnda yýkanma iþinin yapýldýðý yer. 8) Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz.


23 ÞUBAT - 1 MART 2009 | 12

Sývý yað alýrken nelere dikkat edilmeli? Gülcan Emirza

Diyetisyen

Zamanýmýzda hangi yaðý tercih edeceðimiz neredeyse bir bilmeceye dönüþtü. Marketlerdeki farklý yaðlardan hangisi seçeceðimizi bilemez olduk. “Ucuzunu alalým” desek bu sefer bir sürü dedikodu kulaðýmýza geliyor; yok genetiði oynanmýþ, yok içinde kanserojen madde varmýþ... “En iyisi bilindik markalarý tercih etmek” deyip iþin içinden çýkýyoruz. Bu sefer de bu bilindik markanýn hangi çeþit yaðýný kullanacaðýmýza karar vermek gerekiyor. Hadi yaðý satýn aldýk, ya sonra nasýl muhafaza edeceðiz? Biz de bu çok bilinmeyenli denklemin içinden

bilene sorarak çýkalým dedik. Uzun yýllar yað fabrikalarýnda üretimden sorumlu yönetici olarak çalýþan kimya mühendisi Faik Kula ve gýda mühendisi Faruk Öner, sorularýmýza cevap verdi. Önce yað seçimi Satýn alýnacak yaðýn berrak olmasýna dikkat edilmeli. Yaðýn rengi, elde edilen bitkiye göre deðiþebilir. Yaðýn kalitesini rafine ünitesinin teknolojisi ve iþleme metodu da belirliyor. O sebeple markalý yaðlarý tercih edin. Yað evde nasýl muhafaza edilmeli? Yaðlarýn muhafazasý çok ihmal edilen bir konu. Fakat uzmanlar, yaðlarýn en büyük düþmanýnýn havadaki oksijen, nem yani su ve ýþýk olduðunu söylüyor. O yüzden sývýyaðlarýn ýþýk görmeyeceði, oda sýcaklýðýnda bir yerde nemden uzakta ve aðzý kapalý bir kapta muhafaza edilmesi gerekiyor. Eðer yaðda tortu oluþuyorsa (zeytinyaðýnda çok olur) tortudan kurtarýlmalý, filtre edilmeli. Ayrýca kýzartýlacak madde -mesela patates- kuru olmalý. Yaðlarý birbirine karýþtýrarak tüketin Yað en çok enerji veren besin bileþenidir. 1 gr yaðda yaklaþýk 9 kcal enerji vardýr. Ancak ihtiyaçtan fazla alýnan yaðlar depolanmaya baþlar. Saðlýklý bir tercih yapmamýz gerekirse, yemeklerimize 2 ölçü mýsýrözü - ayçiçek fýndýk yaðýna 1 ölçü zeytinyaðý veya kanola yaðý ilave etmemiz uygun olur. Kalp - damar saðlýðý için hangi yaþta olursa olsun yað dengesini iyi kurmak lazým. Doymuþ yað oranýný azaltabilmek için de yaðsýz etler, yarým yaðlý süt - yoðurt - peynir tercih edilmelidir. Ciddi bir saðlýk sorunu yoksa kiþilerin yemeklere lezzet ve koku verecek kadar az miktarda tereyaðý kullanmasýnda sakýnca olmayabilir.

Önceden yemekler ve kýzartmalar için ayçiçeði yaðý ve tereyaðý, salatalar için zeytinyaðý alýnýrdý. Bu kadarcýk çeþit arasýndan tercih yapmak kolaydý. Þimdi ise market raflarýnda envai çeþit yað var. Bu yaðlardan hangisini, niçin tercih edeceðimizi þaþýrdýk.

AБОНАМЕНТ

2009 година

«‡ ‰‡ ËχÚ ÌÓ‚Ë ˆÂÔÚË ‚ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ‚ÒˇÍ‡ Ò‰Ïˈ‡ ¿¡ŒÕ»–¿…“≈ —≈ Á‡ списанието за вкусните неща в живота

¿·Ó̇ÏÂÌÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ô‡‚ˇÚ ‚ ÔÓ˘ÂÌÒÍËÚ ÍÎÓÌÓ‚Â ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ‚ ÓÙËÒËÚ ̇ ì¡ˇ„ ɡ √ÛÔî

Каталожен номер

2469 Абонаментни цени 1 ÏÂÒˆ 3 ÏÂÒˆ‡ 6 ÏÂÒˆ‡ 12 ÏÂÒˆ‡ 5.00 ΂.

13.00 ΂. 25.00 ΂.

45.00 ΂.

«‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËˇ ÚÂÎ. (082) 822 456; 822 421

ÁÎÐÑÈ ÇÀ ÄÚÐÂÅÍ ÌÀÒÅÐÈÀË

Hangi yað niçin tercih edilmeli? Raflarda yan yana duran fýndýk, ayçiçeði, kanola ve mýsýr yaðýný seçerken ne için kullanacaðý düþünülmeli. Kýzartmalar için ýsýya dayanýklýlýðý yüksek olduðu için ayçiçeði ve pamuk yaðý tercih edilmeli. Mýsýr ve fýndýk yaðý, diðerlerine göre sýcaklýða dayanýklýlýðý daha az olduðu için yemeklerde ve salatalarda kullanýlmalý. Zeytinyaðý ise doymamýþ yað oraný kýzartma için uy-

gun gibi görünse daha çok salatalarda ve yemeklerde kullanýlmalý. Rafine yaðlar, tat ve koku olarak nötr yaðlardýr. Yani kendilerine has tadý yoktur. O sebeple birbirine karýþtýrdýðýnýzda bir farklýlýk olmaz. Yani soðuk yemeklerde daha çok zeytinyaðý, fýndýk ve mýsýr yaðý, kýzartmalarda ayçiçeði, pamuk ve kanola yaðý kullanýlabilir. Sýcak yemeklerde ise fýndýk ve mýsýr yaðý-

nýn yaný sýra zeytinyaðý kullanýlabilir. Kýzartmalýk denilen ayçiçeði ve pamuk yaðý da sýcak yemeklerde kullanýlabilir. Vücut için faydalarý düþünüldüðünde salatalarda ve soðuk yemeklerde zeytinyaðý gibi çörekotu, keten tohumu, üzüm çekirdeði, kabak çekirdeði, kayýsý çekirdeði ve susam yaðý da kullanýlabilir. Katý yað gerektiren unlu mamullerde ise tereyaðý kullanmak tercih edilmeli.

“ЛЕС-ПЛЮС” ЕООД, гр. София Склад No 1: бул. “Европа” 10А Склад No 2: бул. “Околовръстен път” (до мотел “Симона”) Тел.: 0888 583 533, 0897 881 902, 0887 345 105, 0897 881 980 web: www.les-plus.com, e-mail: info@les-plus.com

Zaman Bulgaristan Sayi 09 / 2009  

Zaman Bulgaristan Sayi 09 / 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you