Page 1

ZALUŽIČAN NOVINY OBYVATEĽOV OBCE ZALUŽICE

3. ročník | ČÍSLO 3 | október 2013

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI OBRAZOM Plody Zalužíc alebo CO POĽO DALO Vážení občania,

znova sa Vám takýmto spôsobom po určitom čase prihovárame. Pripravili sme ďalšie číslo obecných novín, v ktorom Vám chceme slovom aj obrazom priblížiť prácu a aktivity za uplynulé mesiace. V tomto čísle sa dozviete o tom, aké podujatia sa v obci uskutočnili od vydania posledného „Zalužičana“ a tiež o prácach, na ktorých sa podieľali pracovníci OÚ a menších obecných služieb. Pozrite si priebeh zmien našej obce. Oboznámte sa so športovými akciami a úspechmi, ktoré sa podarilo dosiahnuť. Chceme Vás tiež informovať o tom, aké aktivity a podujatia pripravujeme. Prajeme príjemné čítanie!

V sobotu 28. septembra 2013 sa v novozrekonštruovaných priestoroch pri pošte na hlavnej ceste (historická budova bývalej prvej obecnej školy) v rámci projektu Obce Zalužice a Občianskeho združenia ZALUŽKA Farmársky rínok uskutočnil 3. ročník výstavy plodov záhrada Zalužičanov pod názvom Plody Zalužíc alebo “Co polo dalo”.

OBSAH

ČO NÁS EŠTE ČAKÁ V ROKU 2013

Udialo sa v našej obci Športová rubrika Aktuálne VZN Spoločenská rubrika.

6. október

16. november – Deň Zalužičanov (telocvičňa ZŠsMŠ)

24. november – Stretnutie jubilantov (spoločenská miestnosť ZŠsMŠ)

8. december

OBECNÝ ÚRAD ZALUŽICE 07234 Zalužice 270 | IČO: 00326046 | 056/6471214 www.zaluzice.sk

– Úcta k starším (kultúrny dom)

– Vianočné pastorále (kultúrny dom)


ZALUŽIČAN | NOVINY OBYVATEĽOV OBCE ZALUŽICE | 3 - 2013

Druhý polrok 2012

SEPTEMBER: Po výmene okien sa na bývalej knižnici (novom komunitnom centre) začalo aj so zatepľovaním budovy. V časti Malé Zalužice sa po revitalizácii priestranstiev pri „cerkvi“ začala celková rekonštrukcia gréckokatolíckeho kostola - nové nátery, obnova strechy a aj úprava priľahlého pozemku.

JÚL: Začiatkom mesiaca sa v našej obci konali „Dni obce“. Celý víkend sa striedalo športové súťaženie s kultúrnym programom, dobrou hudbou, spevom, chutným jedlom a chladným pivkom. Záujem našich najmenších určite upútali aj kolotoče a jazda na koni. Taktiež pokračovali práce na revitalizácii verejných priestranstiev.

OKTÓBER: Obdobie zberu plodov v Zalužiciach prináša so sebou už tradičnú súťaž a výstavu „Co poľo dalo“. Organizátori – občianske združenie Zalužka na čele s Ing. Paľom Fejkom a Obecný úrad to naplánovali začiatkom októbra (7.10.).

AUGUST – TERCHOVSKÁ MUZIKA Začali sa práce na obecnej knižnici (tí skôr narodení to poznali ešte ako bývalý klub mladých). Výmena starých okien za nové a fasádne úpravy jej určite pomohli k reprezentatívnejšiemu vzhľadu. Nový náter dostali aj niektoré autobusové zastávky (pri revitalizácii jedna z nich zmenila účel a stala sa z nej garáž pre obecné auto). 18.8.2012 obec navštívila terchovská Ťažká muzika a Trio z chotára, ktorí prišli zablahoželať k 35. narodeninám našim známym Hnojňanom z Mihaľovec (spoluzakladateľom skupiny je aj Jozef Žobrák). Pri tejto príležitosti nás navštívil vzácny hosť – Ondrej Demo, jedna zo žijúcich legiend slovenskej folklórnej hudby. Spoločne pre občanov pripravili nádherný kultúrny zážitok. Terchovskí muzikanti sa usilujú o zapísanie do celosvetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

November Finišovali práce na budove komunitného centra. 17.11. sa uskutočnil tradičný Deň Zalužičanov, ktorý organizovala športová komisia OÚ. Nezabudli sme ani na našich starších spoluobčanov, pre ktorých sme zorganizovali „Stretnutie jubilantov“. Bolo to príjemné posedenie s občerstvením v spoločenskej miestnosti ZŠsMŠ. Zúčastnili sa ho oslávenci okrúhlych jubileí – od 50 rokov vyššie.

December 9. decembra sa uskutočnilo vystúpenie tanečného odboru ZUŠ. Žiaci pod vedením p. D. Marcinčákovej predviedli všetkým nádherný kultúrny program. V obci sme zase rezali konáre zasahujúce do elektrického vedenia, odpratávali ich, zasklievali autobusové zastávky a robili ďalšie menšie opravy.

2

Ťažka muzika a Trio z chotára


ZALUŽIČAN | NOVINY OBYVATEĽOV OBCE ZALUŽICE | 3 - 2013

Ďalší pekný kultúrny zážitok sme mali 10. februára, kedy boli „Parački“. Spomínalo sa, ako sa ľudia kedysi schádzali, zabávali, ale aj pracovali. Prišli mnohí (aj regionálna televízia) a odmenou im bol nádherný program detí ZUŠ pod vedením D. Marcinčákovej a „gazdinej“ A. Semanovej. Čistenie verejných priestranstiev, úpravy a opravy vnútorných priestorov komunitného centra aj tento mesiac neminuli pracovníkov OÚ. 28. 2. sa uskutočnilo zvukové nahrávanie s p. Talaváškom a p. Bertičovou do relácie Slovenského rozhlasu „Zvony nad krajinou“. Hodinová relácia vysielaná začiatkom marca bola obrazom života našej obce v rôznych časových obdobiach.

ROK 2013

Január – nový rok niektorí z nás privítali pri „neoficiálnej“ vatre. Tak ako býva v zimných mesiacoch zvykom sa odpratával z verejných priestranstiev sneh a v komunitnom centre sa dokončovali práce pri výmene starého elektrického vedenia a tiež nových toaliet, ktoré by v budúcnosti mali slúžiť pri využívaní týchto priestorov. Február – A hneď na začiatku mesiaca sme mali možnosť zabaviť sa na plese Zalužičanov. Marec - Orezávanie suchých konárov ale aj ich následné opatrné spúšťanie nad budovou domu smútku bolo prioritou v marci. Silný vietor mohol spôsobiť nemalé škody nehovoriac o zraneniach. 23. marca 2013 sa uskutočnil III. ročník stolnotenisového turnaja O pohár starostu obce. Zúčastnilo sa ho 16 mužov, 4 ženy a 5 žiakov. V kategórii mužov obhájil minuloročné prvenstvo Juraj Hospodár st. pred Petrom Tušimom. V kategórii žien zvíťazila Stanislava Tušimová a v kategórii žiakov S. Hospodár.

Apríl - Tak, ako v minulom roku, aj teraz sa pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnilo prijatie pegagógov starostom obce. Kým v predchádzajúcom roku sa ho zúčastnili pedagógovia – dôchodcovia, tak teraz to boli učitelia, ktorí na zalužickej škole pôsobia viac ako desaťročie. Starosta v príhovore ocenil ich záslužnú prácu pri výchove mladej generácie. Zároveň im venoval ďakovný list, kvet a malú pozornosť. V tomto mesiaci „prepuklo“ jarné upratovanie naplno. A to nielen priamo v obci ale aj na brehoch Šíravy ktoré potrebovali vyčistiť od nánosov odpadkov. Sobotňajšej brigády sa zúčastnilo niekoľko dobrovoľníkov z obce a členovia SRZ (Slovenského rybárskeho zväzu). "Stavanie mája" uprostred obce pripravila kultúrna komisia už tradične 30.apríla. Na podujatí mimo naších detí vystúpila aj folklórna skupina z Lúčok. 3


ZALUŽIČAN | NOVINY OBYVATEĽOV OBCE ZALUŽICE | 3 - 2013

Máj – V máji sa začal ďalší projekt na podporu rozvoja obce. Jeho súčasťou je aj úprava priestranstiev v okolí starej základnej školy. V rámci projektu a aj z ohľadom na bezpečnosť OÚ zbúral jednu z viacerých budov starej základnej školy. Koncom mája sa uskutočnila slávnostná posviacka obnoveného gréckokatolíckeho chrámu Najsvätejšej Trojice v Zalužiciach. Posviacku a slávnostnú archijerejskú Božskú liturgiu slávil preosvietený vladyka M. Chautur.

Kele v Zalužiciach – F. Keleho, slovenský cestovateľ je prvým, ktorý navštívil všetky kontinenty vrátane Oceánie a Arktídy. V máji navštívil tento významný človek našu obec a to vďaka nášmu rodákovi – M. Chomovi a 21. mája sa zapísal na obecnom úrade do kroniky obce. V nasledujúci deň odhalil v škole bustu M. R. Štefánika.

Júl – Práce na budove obecnej tržnice (časť budovy za poštou) pomaličky finišovali. Časť novej strechy, zateplenie nový náter a daždové zvody ju skrášlili. Veríme že aj to pomôže pritiahnuť ľudí na jej prvé otvorenie. VVS v spolupráci s OÚ čistili šachty nachádzajúce sa popri obci a brehoch Šíravy. August – Úprava šatní, oplotenia aj ihriska boli úlohy, ktoré musel OŠK splniť do začiatku novej sezóny. Ruku k dielu priložil samozrejme aj obecný úrad a tak sa nová sezóna mohla začať bez ďalších ťažkostí vo vynovených priestoroch. Pokračovali aj práce na budove obecnej tržnice (časť budovy za poštou), kde už pomaličky finišujeme. Práce na rekonštrukcii NN siete sa trochu „omeškali“, hlavne pre problémy subdodávateľskej firmy. Ďalšou brigádou na brehoch Šíravy, náterom autobusových zastávok, vyčistením priestoru pri detskom ihrisku a údržbou trávnatých plôch v obci sa nám podarilo trochu skultúrniť prostredie v ktorom žijeme. September – Úprava okolia kanálu, kosenie, práce v kultúrnom dome - nové nátery javiska, betónovanie verejného osvetlenia, formovanie a strihanie živého plotu pri starej MŠ boli len niektoré práce, s ktorými sa museli pracovníci OÚ vysporiadať od začiatku septembra. Projekt rekonštrukcie NN siete bol úspešne ukončený. Práce okolo budovy farmárskeho rínku naberajú finálnu verziu. 4

Jún - Začala realizácia zemných a stavebno-montážnych prác na stavbe s názvom "Zalužice - rekonštrukcia NN siete“. Investorom aj dodávateľom je VSE a.s., Košice. Účelom stavby je rekonštrukcia elektrických rozvodov a prípojok. Predmetom stavby je demontáž podperných stĺpov, ťahanie káblového vedenia, stavanie a pripájanie skríň a úprava prípojok v časti Veľké Zalužice. Ďalšie práce boli realizované a financované obecným úradom svojpomocne. Bola to obnova verejného osvetlenia v tejto časti. OÚ a hlavne zástupca starostu sa taktiež zaslúžil o znovunavrátenie sochy Panny Márie. Osadená bola na svojom pôvodnom mieste pred kostolom sv. Petra a Pavla. A samozrejme 21. -23. 6. prebehli už tradičné Dni obce so svojou športovou i kultúrnou časťou.


ZALUŽIČAN | NOVINY OBYVATEĽOV OBCE ZALUŽICE | 3 - 2013 SEPTEMBER Začiatok školského roku 2013/2014

Vážení rodičia, občania, prihováram sa Vám na začiatku školského roku 2013/2014. Pre zamestnancov a žiakov školy, sa začali 10 mesiacov usilovnej práce. Žiakov školy a detí v materskej škole čakajú dní plné nových zážitkov a informácií, fantastický svet objavovania prírody, pochopenie zázrakov techniky, poézia materinského jazyka, spomienky na predkov, športové zápolenie, zvyky nášho regiónu, kultúrne vystúpenie. Pomoc v tom podajú vám milí žiaci a vážení rodičia učitelia a vychovávatelia našej školy. V tomto školskom roku základnú školu navštevujú 158 žiakov a 29 detí v materskej škole. O plnenie výchovno-vzdelávacej procesu sa bude starať kolektív pedagógov v počte 22, o chod školy po technickej stránke sa budú starať prevádzkoví zamestnanci v počte 9. Urobíme všetko preto, aby sa žiaci v škole cítili dobré a rodičia boli spokojní so službami našej školy. Zálužická škola stále bola a bude v centre diania kultúrneho a športového života našej obce. A preto do nového školského roku poprajme si pekné a veselé zážitky, tvorivosť a veľa úspechov. Mgr. Michal Danočko riaditeľ školy

ŠPORTOVÁ RUBRIKA Futbal - Šport v našej obci je už neodmysliteľnou súčasťou väčšiny obyvateľov. Či už je to aktívne, alebo len z tribún a lavičiek. Veľkú radosť nám spravili futbalisti OŠK dobrými výkonmi počas celej sezóny a postupom do VI. ligy. Výhra v superpohári nad Malčicami počas osláv „Dni obce“ bola už len peknou bodkou za vydareným futbalovým ročníkom. Doterajšie výsledky OŠK v VI. lige: Zalužice – Borša 4:1 (doma), Krišovská Liesková 4:1 (vonku), Parchovany 2:2 (d), Petrovce nad Laborcom 0:7 (v), Žbince 3:0 (d), Palín 1:1 (v). Naši strelci: M. Apiar – 7, T. Tomčo – 3, S. Hromý – 1, R. Balog – 1, M. Capík – 1, A. Krišo - 1 Nohejbal - Ďalším športom, ktorý máme v obci je nohejbal. Aj títo „reprezentanti“ dosiahli veľmi pekné výsledky. Na 39. ročníku Slovenského pohára mužov v Košiciach mužov obsadilo naše mužstvo (P. Uličný, M. Frič, M. Béreš, M. Verdžák) vynikajúce 3. miesto! V základnej skupine prehralo s DPMK, potom zvíťazilo nad KAC Košice B a Revúcou B a tiež nad Trebišovom. V semifinále sme síce podľahli KAC Košice A 1:3, ale v zápase o 3. miesto naši porazili Revúcu A. V úvode sezóny to bol super úspech, lebo napr. za Trebišov aj Revúcu hrali všetci juniorskí reprezentanti. Výborne si počínali aj žiaci (D. Frič, T. Výboch, M. Tatár), ktorí na Slov. pohári v marci Revúcej obsadili tiež pekné 3. miesto! V Humennom sa v polovici júna uskutočnili majstrovstvá SR žiakov. Aj keď sa tohoto podujatia zúčastnili od nás "len" traja hráči (D. Frič, T. Výboch, D. Rimko), tak títo dosiahli taktiež veľký úspech. Tak v súťaži trojíc (10 družstiev), ako aj v súťaži dvojíc (13 družstiev) obsadili výborné druhé miesta!

5


ZALUŽIČAN | NOVINY OBYVATEĽOV OBCE ZALUŽICE | 3 - 2013

Niekoľko informácií z posledných uznesení obecného zastupiteľstiev: U z n e s e n i e zo dňa 12.decembra 2012 číslo 14//2012 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zalužiciach v ktorom obecné zastupiteľstvo: A/ Berie na vedomie: 1. Informáciu o výsledkoch následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce 2. Návrh rozpočtu ZŠsMŠ na rok 2013 B/ Schvaľuje: 1. Návrh rozpočtu obce na rok 2013 2. Návrh plánu kontrol hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013 3. Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Zalužice 4. Návrh VZN o úhradách za služby vykonávané obcou 5. Doplnok k programovému rozpočtu 2012 6. Zrušenie podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Stavebné úpravy Obecného úradu“ v súlade so zák. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 7. členov Rady školy: Dana Sekletárová, Dana Marcinčáková, Anton Stretavský a Jana Juhásová 8. členov inventarizačnej komisie pre ZŠsMŠ Zalužice: Dana Sekletárová a Anna Jarošová 9. odmeny poslancom C/ Ukladá: 1. Obecnému úradu vypracovať programový rozpočet do 30.4.2013 2. Obecnému úradu začať konať vo veci predmetu diela na základe ZoD č. 32/HSV/94 medzi Obcou Zalužice a firmou Chemkostav HSV a.s., za účelom ukončenia zmluvného vzťahu hľadať spôsob odovzdania predmetu diela pre VVaK, a.s. za účelom sprevádzkovania.

U z n e s e n i e zo dňa 25.marca 2013 číslo 15/2013 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zalužiciach v ktorom obecné zastupiteľstvo: A/ Berie na vedomie: 1. Zriaďovaciu listinu ZŠsMŠ č. 450, 072 34 Zalužice 2. Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 3. Informáciu starostu obce vo veci zmluvy o dielo: Kanalizácia a ČOV Zalužice vo vzťahu k zhotoviteľovi Chemkostav HSV, akciová spoločnosť so sídlom Štefánikova 18 Humenné B/ Schvaľuje: 1. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ Zalužice 450. 2. VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni. C/ Ukladá: 1. Zabezpečiť splnenie odkladacej podmienky v zmysle rozsudku Okresného súdu Michalovce zo dňa 20.januára 2006, č.k. 18Cb 118/2003 v spojení s rozsudkom Krajského súdu Košice zo dňa 30.októbra 2006, č.k. 2Rob/38/2006, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 13.12.2006 a to úhradou sumy 8.549,55 € (257.563,82 Sk), kde dôjde k zániku zmluvy o dielo č. 32/HSV/94 Termín: 15.4.2013 Zodpov. OcÚ 2. Po úhrade sumy 8.549,55€ a zániku zmluvy so zhotoviteľom, vyzvať Chemkostav HSV akciová spoločnosť Humenné k odovzdaniu predmetu zaplateného diela. Termín: 20.4.2013 Zodpov. OcÚ 6


ZALUŽIČAN | NOVINY OBYVATEĽOV OBCE ZALUŽICE | 3 - 2013 3. Po zániku zmluvy vstúpiť do rokovania s VVS a.s. Košice ako akcionár za účelom sprevádzkovania predmetného diela zo zmluvy č. 32/HSV/94 Termín: 20.4.2013 Zodpov. OcÚ

Uznesenie zo dňa 24. júna 2013 číslo 16/2013 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zalužiciach v ktorom obecné zastupiteľstvo: A/ Berie na vedomie: 1. Ponuku na modernizáciu verejného osvetlenia od firmy Syteli B/ Súhlasí: 1. S pokračovaním rokovaní medzi firmou Syteli a Obcou Zalužice C/ Schvaľuje: 1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Žobrák, Rastislav Vojna a Miroslav Ľoch, overovateľov zápisnice: Anton Stretavský a Valentín Galenko 2. celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad 3. prevod prostriedkov do rezervného fondu za rok 2012 v sume 27.505,26 € 4. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013 5. programový rozpočet na roky 2013 – 2015 6. plat starostu Obce Zalužice Mgr. Gabriela Viňanského s účinnosťou od 1.7.2013 7. predaj pozemku parc. KN-C č. 1115/29 vo výmere 6m2 formou osobitného zreteľa kupujúcemu VSD a.s. Košice za cenu 200,-€ do 31.7.2013. Osobitný zreteľ – na pozemku o výmere 6m2 bude zriadená el. trafostanica. Zriadenie vecného bremena. 8. zmluvu o spolupráci a refundovaní nákladov na projekte Farmársky rínok medzi Obcou Zalužice a OZ Zalužka D/ Ukladá: Poslancom p. Galenkovi a p. Stretavskému, aby sa išli oboznámiť so situáciou u p. Gombitovej v termíne do 15.7.2013. Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. Septembra 2013.

Spoločenská rubrika 2013 Jubilanti "Dožiť sa radosti, kvitnúceho rána, je zázrak milosti, najkrajší dar Pána." Najstarší občania: 

Mária Štofegová - október (94 rokov)

Anna Surmová - december (94 rokov)

Mária Žobráková - október (92 rokov)

Pavol Jasem - január (91 rokov)

Mária Kočanová - júl (91 rokov)

Justína Ťahlová - júl (90 rokov)

7


ZALUŽIČAN | NOVINY OBYVATEĽOV OBCE ZALUŽICE | 3 - 2013

Spoločenská rubrika 2013 Narodenia "Nadišla tá krásna chvíľa, keď matka dieťa porodila. Vietor odvial všetky chmáry, zostal úsmev, radosť v tvári."

V roku 2013 prišli na tento svet:            

Emily Kaťuchová - február 2013 Laura Kočišová - marec 2013 Michaela Janáková - apríl 2013 Ria Marcinová - máj 2013 Filip Hričina - máj 2013 Adrián Šoltinský - máj 2013 Dávid Šalacha - máj 2013 Teodor Alexander Gubik - jún 2013 Ema Škobranská - jún 2013 Radan Kulik - júl 2013 Natasha Miško - august 2013 Martin Fejko - august 2013

Sobáše "Čo krajšie môže byť než jeden pre druhého žiť, čo krajšie snáď, než jeden druhého mať rád."        

Bc. Jozef Bali-Hudák a Mgr. Jana Ficeková - apríl 2013 Adrián Šoltínsky a Monika Hüblerová - jún 2013 Marián Kulik a Daniela Brdová - jún 2013 Michal Hegedüš a Lucia Uličná - jún 2013 Mgr. Miroslav Gonda a Mgr. Miroslava Fečková - júl 2013 Štefan Vetrák a Anna Ľochová - júl 2013 Peter Klacik a Martina Lukačková - júl 2013 Tomáš Čalovka a Simona Kolesárová - august 2013

Úmrtia "Smutná pravda života vraví, že nič netrvá večne a i život každého z nás sa raz skončí." V roku 2013 nás navždy opustili títo občania:         

Karol Maruška († 54 rokov) - január Edita Štajerová († 72 rokov) - január Michal Maskaľ († 82 rokov) - február Ladislav Marcinčák († 75 rokov) - apríl Mária Puľaková († 86 rokov) - máj Adriána Šepeľáková († 39 rokov) - jún Viktor Tkáčik († 74 rokov) - júl Július Vojník († 91 rokov) - júl Jozef Kolibaš († 80 rokov) - august

8

Zalužičan - 3/2013  

obecné noviny - október 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you