1 minute read

PREDGOVOR

PREDGOVOR

Pričujoči zbornik je ob naklonjenosti in s pomočjo kolegov iz Zgodovinskega društva za južno Primorsko, Koper oziroma Inštituta IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, izšel ob moji osemdesetletnici, dolgoletnem vodenju društva in uredniškem delu pri reviji Annales, Series Historia et Sociologia. Kratkemu življenjepisu in prerezu ustvarjalne poti sledijo nekateri še neobjavljeni ali pa manj znani prispevki, večinoma posvečeni družbeno-političnemu in kulturnemu razvoju istrskega ali pa širšega primorskega prostora ter posameznim osebnostim s področja političnega, verskega oziroma kulturnega življenja v razponu od srednjega veka pa do danes. V veliki meri se nanašajo na moje dolgoletno raziskovalno delo, s katerim sem pričel že kot srednješolski profesor in nato nadaljeval v okviru različnih projektov in pobud znanstveno-raziskovalnega in strokovnega sodelovanja.

Z izborom tematik s področja zgodovinopisja, posvečenega istrskemu prostoru, mestoma pa tudi širšemu zahodnemu robu današnjega slovenskega nacionalnega prostora, ki je v kronološko-tematskem zaporedju nanizan v pričujočem zborniku, sem želel osvetliti tudi mojo lastno vpetost v ta prostor, spoznavanje njegove specifičnosti in osredotočanje na nekatere od ključnih obdobij in prelomnic v njegovi tisočletni zgodovini. Ob tem sem z izborom objavljenih ocen in recenzij skušal prikazati tudi zavzeto spremljanje velikega nabora domače in tuje literature oziroma različnih monografskih in drugih edicij, posvečenih istrskemu prostoru. V tem svojstvu, zlasti pa kot dolgoletni predsednik Zgodovinskega društva za južno Primorsko in odgovorni urednik revije Annales, sem sodeloval tudi pri organizaciji mednarodnih znanstvenih srečanj, kot avtor številnih razprav in strokovnih člankov s področja nacionalne, politične in kulturne zgodovine Istre 18. in 19. stoletja, pa aktivno nastopal na različnih strokovnih srečanjih in mednarodnih znanstvenih konferencah doma in v tujini. Zbranemu in objavljenemu gradivu sledi bibliografija oziroma pregled mojih objavljenih del v domačem oziroma tujem revialnem tisku ter najnovejše objave zadnjih let.

Salvator Žitko Portorož, 24. decembra 2022