Page 1

Opomini in prekinitve zaposlitev 11/43 - Stran 1 11/43 Ali je potrebno delovno mesto ukiniti pred izdajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ‌

11/43 Ali je potrebno delovno mesto ukiniti pred izdajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ‌ Vpra{anje: V zvezi s postopkom redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki ga vodimo zoper ve~ na{ih delavcev, nas zanima naslednje: 1. V tekstu pisnega obvestila o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi je navedeno, da je delodajalec delovno mesto ___________, ki ga delavec opravlja, ukinil. Ali bi bilo ustrezneje, da v obvestilu o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zapi{ete, da bo delodajalec to delovno mesto ukinil? 2. Ali je potrebno delovno mesto ukiniti pred izdajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi? 3. Kak{en je delovnopravni status delavca od datuma ukinitve delovnega mesta, glede na to, da mu pogodba o zaposlitvi preneha veljati s potekom odpovednega roka? Ali se lahko v Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organiziranosti in sistematizaciji delovnih mest zapi{e, da je delovno mesto ukinjeno z dnem prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi? 4. Kdaj za~ne te~i objektivni rok za podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi glede na zapis v obvestilu o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi?

Odgovor: I. Po dolo~bi 1. odst. 88. ~lena ZDR so razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov s strani delodajalca prenehanje potreb po opravljanju dolo~enega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi

Maj 2009


11/43 - Stran 2 Opomini in prekinitve zaposlitev 11/43 Ali je potrebno delovno mesto ukiniti pred izdajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ‌

ekonomskih, organizacijskih, tehnolo{kih, strukturnih in podobnih razlogov na strani delodajalca. V primeru, kadar se pri delodajalcu pojavijo zgoraj navedeni razlogi, lahko le-ta spro`i postopek zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z dolo~ilom 3. odst. 83. ~lena ZDR ter nato {e redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Za potrebe tega mora sprejeti ustrezne interne pravne akte oziroma jih ustrezno spremeniti, podati delavcu obvestilo o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu s 3. odst. 83. ~lena ZDR ter nato {e redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, v kateri bo natan~no obrazlo`en in utemeljen sam odpovedni razlog ter okoli{~ine, zaradi katerih delavcu ni mogo~e ponuditi drugega ustreznega delovnega mesta. Delavec mora biti predhodno pisno obve{~en, da mu delodajalec namerava odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. V primeru, da je delavec ~lan sindikata, lahko zahteva, da delodajalec o nameravani odpovedi pisno opozori sindikat, katerega ~lan je ob uvedbi postopka. Pri izvedbi predmetnega postopka mora delodajalec upo{tevati roke, ki jih za to dolo~a ZDR v 6. odstavku 88. ~lena, torej mora podati redno odpoved pogodbe o zaposlitvi najkasneje v {estih mesecih od nastanka utemeljenega razloga. Na podlagi 8. ~lena ZDR je sprememba sistematizacije delovnih mest pravilno sprejeta, ~e je bila podana v mnenje sindikatu, oziroma, ~e so bili delavci o spremenjeni sistematizaciji pravilno obve{~eni in so se do nje imeli mo`nost opredeliti. [ele ~e je bil postopek spremembe sistematizacije pravilen, so zakonite na njej izpeljane odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Torej mora o vsebini predloga splo{nega akta o sistematizaciji delodajalec pred sprejemom akta neposredno obvestiti delavce. Bistveno je, da delodajalec razlo`i, zakaj je zaradi spremembe organizacije dela, ki se ka`e tudi v spremembi akta o sistematizaciji, prenehala potreba po opravljanju dolo~enega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi in se Maj 2009


Opomini in prekinitve zaposlitev 11/43 - Stran 3 11/43 Ali je potrebno delovno mesto ukiniti pred izdajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ‌

zato ukinja delo, ki ga je po pogodbi o zaposlitvi opravljal delavec. ZDR ne dolo~a, kdaj, koliko ~asa pred dejansko odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je treba delavca obvestiti o nameravani odpovedi, mora pa biti neki primerni rok, po namenu obvestila (seznanitev delavca z mo`nostjo odpovedi, morda seznanitev sindikata) je primeren rok vsaj nekaj dni. Zaradi navedenega je seveda bolj primerna dikcija, da bo delodajalec delovno mesto ukinil, ker se bo dejansko najprej delavcu vro~ilo Obvestilo o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, {ele potem se bodo spreminjali interni akti, s katerimi se bo delovno mesto dejansko ukinilo. II. Delovno mesto je potrebno ukiniti {e pred izdajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vendar po vro~itvi Obvestila o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi. [ele z ukinitvijo delovnega mesta in spremembo akta o sistematizaciji dejansko preneha potreba po delu na delovnem mestu, ki ga je opravljal delavec, ki se mu odpoveduje pogodba o zaposlitvi. Takrat je v skladu s 1. in 2. odst. 88. ~lena ZDR podana pravna podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in takrat v dolo~enih primerih (odvisno od utemeljitve odpovednega razloga) pri~ne te~i rok za podajo odpovedi. III. Temeljno izhodi{~e za opredelitev pravnega polo`aja v odpovednem roku je, da v ~asu odpovednega roka pogodba o zaposlitvi {e traja, ustvarja enake u~inke, predstavlja pravno podlago za enake pravice in obveznosti delavca in delodajalca kot sicer v ~asu njenega trajanja pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in pred za~etkom teka odpovednega roka. ^e delavec dela v odpovednem roku, ima pravico do pla~e. ^e delavec ne opravlja dela, pa je treba upo{tevati ureditev pravice do nadomestila pla~e na podlagi 137. ~lena ZDR, torej, ~e je razlog za neopravljanje dela na strani delodajalca, potem je delodajalec dol`an izpla~evati nadomestilo pla~e v vi{ini njegove povpre~ne mese~ne pla~e iz zadnjih treh mesecev. Glede na navedeno bo torej moral delodajalec v ~asu odpovednega roka Maj 2009


11/43 - Stran 4 Opomini in prekinitve zaposlitev 11/43 Ali je potrebno delovno mesto ukiniti pred izdajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ‌

delavcu zagotoviti pla~o, tudi ~e zanj nima dela. V primeru, da se bo delodajalec odlo~il, da delavec ne bo prihajal na delo v ~asu odpovednega roka, mu bo delodajalec moral izpla~evati 100 % nadomestilo pla~e v ~asu odpovednega roka. V ~asu odpovednega roka ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila pla~e v trajanju najmanj dve uri na teden. Ni pa mogo~e zapisati v Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organiziranosti in sistematizaciji delovnih mest, da se {teje, da je delovno mesto ukinjeno z dnem prenehanja delovnega razmerja, kajti delavcu preneha delovno razmerje s potekom odpovednega roka, ki za~ne na podlagi 93. ~lena ZDR te~i naslednji dan po vro~itvi odpovedi delavcu. Za zakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi pa mora biti izpolnjen pogoj, da je prenehala potreba po opravljanju dolo~enega dela na delovnem mestu, katere posledica je ukinitev delovnega mesta in ga sprememba akta o sistematizaciji ukinja. Zaradi navedenega se z internim aktom v praksi delovno mesto ukine, delavec pa delo v ~asu odpovednega roka ne opravlja (je doma na ~akanju, na delu ali na dopustu), ali pa delo opravlja (~eprav je akt o sistemizaciji `e pri~el veljati), vendar zgolj do izteka odpovednega roka. Na podlagi 94. ~lena ZDR pa se lahko delavec in delodajalec dogovorita tudi za od{kodnino namesto odpovednega roka. Tak{en dogovor mora biti v pisni obliki. IV. Na podlagi 88. ~lena ZDR mora delodajalec podati odpoved najkasneje v {estih mesecih od nastanka utemeljenega razloga, v konkretnem primeru organizacijskega razloga, to je zaradi reorganizacije dru`be. Rok 6 mesecev bo torej (glede na Va{e navedbe odpovednega roka, torej, kako utemeljujete odpovedni razlog oziroma njegov obstoj) za~el te~i z dnem ukinitve delovnega mesta oziroma s spremembo akta o sistematizaciji.

Maj 2009

Ukinitev delovnega mesta pred redno odpovedjo zaposlitve  

Odgovarjamo na vaša vprašanja v povezavi z Opomini in prekinitvami delovnega razmerja.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you