Page 1

Opomini in prekinitve zaposlitev 6 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

6

6 - Stran 1

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Vsebina 6/1

Splo{no o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi

6/2 6/2.1 6/2.2 6/2.3 6/2.4

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca Podrobneje o odpovednih razlogih Prepoved opravljanja dela Potek postopka izredne odpovedi Razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v sodni praksi Opravljanje dela pod vplivom alkohola Prikrivanje manjka Pretep na delovnem mestu Odgovornost za primanjkljaj blaga Poneverba Neupravi~eni izostanki z dela Izsiljevanje Odklanjanje dela in nespo{tovanje navodil delodajalca Odsotnost z dela zaradi nege in varstva otroka Neuspe{no opravljeno poskusno delo Ponarejanje listin

6/2.4.1 6/2.4.2 6/2.4.3 6/2.4.4 6/2.4.5 6/2.4.6 6/2.4.7 6/2.4.8 6/2.4.9 6/2.4.10 6/2.4.11 6/3 6/3.1 6/3.2 6/3.2.1 6/3.2.2 6/3.2.3 Maj 2011

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca Splo{no Odpovedni razlogi Kr{itev obveznosti zagotavljanja dela Onemogo~eno opravljanje dela zaradi prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev Kr{itev obveznosti pla~ila za delo


6 - Stran 2

6/3.2.4

6/3.2.5 6/3.2.6 6/3.2.7

6/3.3 6/3.4 6/4 6/4.1

6/4.2 6/4.2.1 6/4.2.2 6/4.3 6/4.3.1 6/4.3.2 6/4.3.3

Maj 2011

Opomini in prekinitve zaposlitev 6 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Trikrat zaporedoma ali v obdobju {estih mesecev izpla~ano pla~ilo za delo po poteku zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenega roka Nezagotavljanje varnosti in zdravja pri delu Nezagotavljanje enake obravnave v skladu s 6. ~lenom ZDR Nezagotavljanje varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpin~enjem na delovnem mestu v skladu s 45. ~lenom ZDR Pravica delavca do odpravnine in od{kodnine ter do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti Sodno varstvo delodajalca Opravljanje dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog Prepoved u`ivanja alkohola ali prepovedanih drog na delovnem mestu, prepoved dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog Na~in ugotavljanja prisotnosti alkohola oziroma prepovedanih drog v organizmu Alkotest Odvzem telesnih teko~in Ukrepi delodajalca Od{kodninska odgovornost delavca Disciplinska odgovornost delavca Redna oziroma izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi


Opomini in prekinitve zaposlitev 6/1 Splo{no o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi

6/1 - Stran 1

6/1 Splo{no o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je odpoved pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi navedenega nastopi takoj, to je s trenutkom vro~itve same odpovedi pogodbe o zaposlitvi. ^e je dovoljeno {e zadnji~ uporabiti primerjavo z nogometnimi pravili, gre za neposredni rde~i karton. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je predvidena le za izjemne primere, praviloma za najbolj hude kr{itve obveznosti iz delovnega razmerja, tako s strani delavca kot s strani delodajalca. Gre za tako hude kr{itve obveznosti iz delovnega razmerja (z izjemo neuspe{no opravljenega poskusnega dela, kar prav tako predstavlja razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi), da delovnega razmerja ni ve~ mogo~e nadaljevati niti do izteka odpovednega roka. Sistemsko je to v na{i delovnopravni zakonodaji nov institut, in sicer tako za delavca kot tudi za delodajalca. Glede na prej{njo ureditev disciplinskega postopka in ukrepa prenehanja delovnega razmerja, ki ga je bilo mogo~e v okviru tega postopka izre~i delavcu zaradi najhuj{ih kr{itev iz delovnega razmerja, je mogo~e ugotoviti, da ta in{titut, skupaj z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, nadome{~a ukinjeni ukrep prenehanja delovnega razmerja.1 Delavec ali delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi, ~e sta kumulativno izpolnjena dva pogoja: - obstoj enega izmed taksativno na{tetih razlogov, na podlagi katerega je skladno z ZDR-A mogo~e izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi; in - ~e ob upo{tevanju vseh okoli{~in in interesov obeh pogodbenih strank ni mogo~e nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka ~asa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. 1

Kresal in ost., str. 420

Marec 2008


6/1 - Stran 2

Opomini in prekinitve zaposlitev 6/1 Splo{no o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Zaradi {tevilnih primerov iz prakse, ko delodajalci samo ugotovijo obstoj enega izmed razlogov, zaradi katerih je mogo~e izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi, ne obrazlo`ijo pa tudi drugega zgoraj navedenega pogoja (in posledi~no izgubijo sodni spor), je treba res poudariti, da je za veljavnost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v vsakem primeru treba izkazati in argumentirano obrazlo`iti tudi to, da ob upo{tevanju vseh okoli{~in in interesov obeh pogodbenih strank delovnega razmerja ni mogo~e nadaljevati do izteka odpovednega roka oziroma do poteka ~asa, za katerega je pogodba o zaposlitvi sklenjena. Tako izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi opravi~ujejo t.i. posebej utemeljeni razlogi. Praviloma bo {lo za tak{no kr{itev obveznosti iz delovnega razmerja, da bodisi delavec bodisi delodajalec izgubi vsakr{no zaupanje v to, da bo nasprotna pogodbena stranka v bodo~e vestno izpolnjevala obveznosti iz delovnega razmerja. Povedano druga~e, gre za ravnanje, na podlagi katerega ni mogo~e dati pozitivne prognoze glede bodo~ega izpolnjevanja obveznosti iz delovnega razmerja. Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora pogodbena stranka po ZDRA podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved (ZDR je prej dolo~al, da je treba izredno pogodbo o zaposlitvi podati v 15 dneh od seznanitve z razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved) (subjektivni rok), in najkasneje v 6 mesecih od nastanka razloga (objektivni rok). V primeru krivdnega razloga na strani delavca ali delodajalca, ki ima vse znake kaznivega dejanja, pogodbena stranka lahko odpove pogodbo o zaposlitvi v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved (subjektivni rok) in ves ~as, ko je mo`en kazenski pregon (objektivni rok). Glede poteka rokov velja vse, kar je bilo obrazlo`enega v poglavju 5/1.3. Pomembna razlika med redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je kraj{i rok, v katerem je izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi potrebno podati. Rok za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je namre~ kraj{i kot pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in zna{a 30 dni od dneva, ko je delodajalec ugotovil odpovedni razlog, in najkasneje 6 Marec 2008


Opomini in prekinitve zaposlitev 6/1 Splo{no o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi

6/1 - Stran 3

mesecev od nastanka razloga, oziroma izjemoma - kadar ima ravnanje, ki utemeljuje izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, vse znake kaznivega dejanja - ves ~as, dokler je mogo~ kazenski pregon. ZDR-A je podvojil subjektivni rok za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (s 15 dni na 30 dni), saj je prekratek rok, dolo~en v ZDR, povzro~al v praksi obilo te`av, ker je bil za korektno izvedbo postopka z zagovorom delavca pogosto prekratek, saj delodajalec ni mogel zagotovi {teti, da bo sodi{~e {ele zagovor delavca opredelilo kot mejnik, ko se je delodajalec seznanil z vsemi okoli{~inami, ki utemeljujejo razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Predvsem je tako kratek rok zahteval takoj{nje reagiranje delodajalca, kar je pomenilo, da je moral v praksi dejansko reagirati {e isti dan, ko je bilo ravnanje delavca storjeno, ker je sicer v 15-dnevnem roku te`ko uspel korektno in predvsem zakonito izpeljati postopek zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Seveda pa je treba opozoriti, da je tudi postopek pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi neformalen v tem smislu, da ni predvideno formalno odlo~anje (denimo s sklepom, s katerim se zavrne delav~ev predlog za prelo`itev zagovora), kar delodajalcu do neke mere olaj{a polo`aj. Vrhovno sodi{~e je zadevi opr. {t. VIII Ips 87/2004 potrdilo odlo~itev prvostopnega in prito`benega sodi{~a, ki sta po izvedenem dokaznem postopku ugotovili, da ni dokazano, da delavka ni spo{tovala navodil zdravnika in da bi brez odobritve odpotovala iz kraja prebivali{~a, zato ni bil dokazan razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 6. alinei 1. odstavka 111. ~lena ZDR. Vi{je delovno in socialno sodi{~e v Ljubljani je v obrazlo`itvi sodbe tudi navedlo, da zaradi kr{itve postopkovnih pravil iz 2. odstavka 83. ~lena ZDR (ker naj delavki ne bi bil omogo~en zagovor), ne bi bilo treba zadeve obravnavati po vsebini, saj je `e ta kr{itev sama po sebi dovolj, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita. Vrhovno sodi{~e je temu stali{~u dodalo, da v 83. ~lenu ZDR ni predpisan poseben postopek s formalnimi odlo~itvami (sklepi) ter z vsemi procesnimi zagotovili in roki (za pripravo na zagovor), vendar pa za odlo~itev o nezakonitosti odpovedi pogodbe o Marec 2008


6/1 - Stran 4

Opomini in prekinitve zaposlitev 6/1 Splo{no o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi

zaposlitvi zado{~a ugotovitev, da sploh ni razloga za izredno odpoved in je ugotavljanje, ali so bili izpolnjeni tudi {e drugi predpisani pogoji, nepotrebno.

Marec 2008


Opomini in prekinitve zaposlitev 6/2 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca

6/2 - Stran 1

6/2 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca Razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, so navedeni v 1. odstavku 110. ~lena ZDR-A. Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi: - ~e delavec kr{i obveznost iz delovnega razmerja in ima kr{itev vse znake kaznivega dejanja; - ~e delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje kr{i obveznost iz delovnega razmerja; - ~e delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, ~eprav bi to moral in mogel storiti; - ~e je delavcu po pravnomo~ni odlo~bi prepovedano opravljati dolo~ena dela v delovnem razmerju, ali ~e mu je izre~en vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma sankcija za prekr{ek, zaradi katerega ne more opravljati svojega dela dalj kot 6 mesecev, ali ~e mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni ve~ kot 6 mesecev odsoten z dela; - v primeru iz petega odstavka 73. ~lena ZDR-A (~e delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku); - ~e delavec ne opravi uspe{no poskusnega dela; - ~e se delavec v roku 5 delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi neopravi~eno ne vrne na delo; - ~e delavec v ~asu odsotnosti z dela zaradi bolezni ali po{kodbe ne spo{tuje navodil pristojnega zdravnika oziroma pristojne zdravstvene komisije, ali ~e v tem ~asu opravlja pridobitno delo, ali brez odobritve zdravni{ke komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja. V citirani dolo~bi ZDR-A so taksativno navedeni primeri, zaradi katerih lahko delodajalec delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, torej razlogi, ki jih je delodajalec {tel kot utemeljene za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Navedeni so taksativno, kar pomeni, da so to edini dopustni odpovedni razlogi v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. ^e bi delodajalec izredno odpovedal pogodbo o Marec 2008

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi  

Oglejte si del priročnika Opomini in prekinitve zaposlitve, v tem poglavju pišemo o Izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in praktičnih prim...

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi  

Oglejte si del priročnika Opomini in prekinitve zaposlitve, v tem poglavju pišemo o Izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in praktičnih prim...

Advertisement