Page 1


001-039.indd 6

22.4.2010 12:09:00


Prvi del

001-039.indd 7

22.4.2010 12:09:00


ZAIMEK V 6. razredu si se že seznanil z osebnim zaimkom, njegovo vlogo v stavku in določanjem lastnosti. Naj te nanj in na druge vrste zaimkov, s katerimi se boš še srečeval, spomni pesmica. Preberi jo.

Meni pravijo zaimek, ker nadomestim priimek, vzdevek pa naziv, ime. Sem priročen, to se vé. Smo zaimki fantje zgledni, smo svojilni in osebni. Smo kazalni, oziralni, včasih malo napadalni. Pa določni, nedoločni, prepričljivi in odločni.11

Odgovori na vprašanji. 1. Kateri osebni zaimek je uporabljen v gornji preglednici? 2. Ali misliš, da pesmice pomagajo pri učenju jezika? Pojasni svoj odgovor.

40

040-076.indd 40

22.4.2010 12:09:35


Svojilni in povratni svojilni zaimek Moja draga sestra! Moje bivanje na morju je zelo prijetno. V naši skupini sta tudi dva tvoja sošolca. Ko smo včeraj tekmovali v plavanju, sta si delila prvo mesto. Njun rezultat je vse presenetil. Učiteljica mi je rekla, da bi bil tudi jaz lahko boljši, če bi ubogal njene nasvete. Kaj hočemo! Bo drugič bolje. Svojega rezultata se ne sramujem. Toliko na kratko. Te prav lepo pozdravlja tvoj bratec Rok

Preberi besedilo.

V Rokovem pismu poišči besede, po katerih bi se lahko vprašal s čigav, čigava, čigavo … Besedam moj, tvoj in naš poišči ustrezne osebne zaimke. Lahko si pomagaš s preglednico na str. 45. Navedi, kaj v gornjem pismu pripada sporočevalcu (pošiljatelju), kaj naslovniku (prejemniku) in kaj nobenemu od njiju.

Pomila bom svoj krožnik. Ivana, pospravi svoj krožnik. Martin je pomil svoj krožnik.

Pomila bom njegov krožnik. Ivana, pospravi njen krožnik. Martin je pomil moj krožnik.

Pozorno preberi povedi.

Odgovori na vprašanji. 1. Katera beseda se poleg besede krožnik v vseh treh povedih na levi ponovi? 2. Če primerjaš povedi na levi in desni – kdo kaj dela zase in kdo za drugega? Razloži.

41

040-076.indd 41

22.4.2010 12:09:35


Oglej si risbo.

Odgovori na vprašanji. 1. Ali imata Tine in Darja skupno sobo? Razloži. 2. V čigavi sobi sta se igrala Tine in Darja?

Osebni in svojilni zaimki za moški in ženski spol

Oseba in osebni zaimek

Svojilni zaimek

Ed. 1. jaz

moj -a -e

2. ti

tvoj -a -e

3. on, ona

njegov -a -o, njen -a -o

Dv. 1. midva, midve ali medve

najin -a -o

2. vidva, vidve ali vedve

vajin -a -o

3. onadva, onidve ali onedve

njun -a -o

Mn. Oglej si preglednico.

1. mi, me

naš -a -e

2. vi, ve

vaš -a -e

3. oni, one

njihov -a -o

Svojilni zaimek (svoj. zaim.) je beseda, s katero poimenujemo, čigavo je kaj oziroma komu kdo ali kaj pripada. Svojilne zaimke uporabljamo namesto svojilnih pridevnikov. Po njih se sprašujemo s čigav.

Tinina

Njena torba je velika.

42

040-076.indd 42

22.4.2010 12:09:36


S povratnim svojilnim zaimkom (povr. svoj. zaim.) svoj izražamo, da to pripada ali je last tistega, ki kaj dela ali se z njim kaj dogaja.

malha je beračeva

Vsak berač svojo malho hvali.

Spol

Sklon

m

Sklanjanje zaimkov moj in svoj v moškem in ženskem spolu ednine

ž

im.

mojø

svojø

moja

svojø

rod.

mojega

svojega

moje

svoje

daj.

mojemu

svojemu

moji

svoji

tož.

mojø, mojegaŽIV

svojø, svojegaŽIV

mojo

svojo

mest.

o

mojem

svojem

moji

svoji

or.

z

mojim

svojim

mojo

svojo

Pozorni moramo biti na pravilno rabo svojilnega in povratnega svojilnega zaimka ter na mestnik obeh zaimkov. Prav Povej mi kaj o svojem očetu. Če čutite bolečine v prsih, se oglasite pri svojem zdravniku.

Napake

Narobe Povej mi kaj o tvojem očetu. Če čutite bolečine v prsih, se oglasite pri svojemu zdravniku.

V zvezek napiši: – tri povedi, v katerih boš uporabil zaimek moj v različnih sklonih; – tri povedi, v katerih boš uporabil kateri koli svojilni zaimek v katerem koli sklonu. Razloži razliko med pomenoma v povedih. Miha piše v njegov zvezek. – Miha piše v svoj zvezek.

43

040-076.indd 43

22.4.2010 12:09:36


POVED IN STAVEK V 4. razredu si se seznanil s povedjo. Izvedel si, da je to najkrajše besedilo, sestavljeno iz besed in besednih zvez, povezanih v smiselno celoto. Seznanil si se tudi z zapisovanjem povedi z veliko začetnico in končnim ločilom. Ravno tako si spoznal različne oblike povedi: trdilne in nikalne povedi ter pripovedne, vprašalne, velelne in vzklične povedi. V 4., 5. in 6. razredu si se naučil različne kratke povedi tudi glasno brati. Zdaj je čas, da podrobneje spoznaš notranjo zgradbo krajših in daljših povedi.

Oglej si povezovanje besed in besednih zvez v poved.

Beseda in besedna zveza avtomobil razviti se iz kočija na paro lepo kam pa kam pozor

Poved Avtomobil se je razvil iz kočije na paro. Lepo. Kam pa kam? Pozor!

Poved je lahko tudi ena sama beseda ali besedna zveza, napisana z veliko začetnico in končnim ločilom.

Naslovi knjig, člankov, napisi ipd.

Tudi to so povedi. Zanje velja pravopisno pravilo, da jih pišemo z veliko začetnico, a brez končnega ločila. Izjema so le vzklične povedi in tiste vprašalne, ki so po obliki pripovedne. Vprašalna poved Kdo bo z nami šel v gozdiček Ali je kaj trden most

Napake

Po obliki pripovedna vprašalna poved Povzročitelj nesreče za zapahi?

Pri zapisovanju naslovov ne smemo pozabiti na pravopisno pravilo o opuščanju končnega ločila. Prav Kako deluje Kralj Matjaž, kako se imaš

Narobe Kako deluje? Kralj Matjaž, kako se imaš?

70

040-076.indd 70

22.4.2010 12:09:45


Oglej si povezovanje besed in besednih zvez, ki jih povezuje osebna glagolska oblika.

Beseda in besedna zveza prvi štirikolesni avtomobil imenovati se Victoria

Beseda in besedni zvezi, povezani z osebno gl. obliko prvi štirikolesni avtomobil se je imenoval Victoria

Stavek so besede in besedne zveze, zbrane okrog osebne glagolske oblike. Vsak stavek ima le eno osebno glagolsko obliko in vsak predstavi samo en dogodek. S stavkom torej povemo, kaj se dogaja (obstaja) ali kaj kdo dela, kaj se je zgodilo (je obstajalo) ali kaj je kdo delal, kaj se bo zgodilo (bo obstajalo) ali bo kdo delal.

Pretvorba enega stavka v poved

Prepoznamo po … Stavek prvi štirikolesni avtomobil se je imenoval Victoria … osebni glagolski obliki.  Poved Prvi štirikolesni avtomobil se je imenoval Victoria. … veliki začetnici in končnem ločilu. Beseda poved je bila sprva narečna in je pomenila povest (to, kar se pove). Ima skupni koren z besedami povedati, vedeti, napovedati itd. Beseda stavek je izpeljana iz glagola staviti, torej pomeni to, kar je postavljeno. Preberi označeno besedilo, sestavljeno iz več povedi (te pa iz enega, dveh ali več stavkov). Več o sestavi povedi boš izvedel v 8. in 9. razredu.

71

040-076.indd 71

22.4.2010 12:09:45


Slonovo delo V Aziji uporabljajo slona predvsem za krčenje gozdov ali delo v močvirjih. Drevesa začne podirati s čelom in napne vse moči. Kakor hitro pa se deblo zamaje, si pomaga s prednjo nogo in pritisne z vso silo. Ko slon drevo izpuli, mu delavci posekajo veje in ga nažagajo na kolobarje. Sloni jih poberejo s trobcem ali jih naložijo na okle, da jih potem odnesejo. Najtežja debla vlečejo po pesku ali blatu vse do plovne reke ali vkrcevališča.20

Odgovori na vprašanja. 1. Po čem prepoznaš poved? 2. Po čem prepoznaš stavek? 3. Ali je na koncu vsake povedi končno ločilo? Razloži. 4. Na kaj si pozoren pri štetju povedi v besedilu? 5. Kaj moraš poiskati, če želiš prešteti število stavkov v povedi? 6. Koliko povedi je v besedilu Slonovo delo? 7. Koliko stavkov je v povedi, ki se začne z Drevesa …? 8. Ali je v prvi povedi kaka osebna glagolska oblika? Razloži. Reši naloge v delovnem zvezku.

Poišči sopomenko besedi trobec in razloži besedo vkrcevališče.

72

040-076.indd 72

22.4.2010 12:09:46


STAVČNI ČLENI Zdaj že veš, da je lahko ena poved iz ene same besede ali besedne zveze, iz enega, dveh ali več stavkov. Tudi stavek je lahko sestavljen iz ene ali več besed oz. besednih zvez, s katerimi povemo, kaj se dogaja (obstaja), se je dogajalo (zgodilo, obstajalo) ali se bo dogajalo (zgodilo, obstajalo) ipd. Vendar besede in besedne zveze v stavku samem lahko opazujemo še z drugega zornega kota: v njem poiščemo smiselne dele. Oglej si takšne dele in vprašalnice zanje.

osebni glagolski obliki Oče lovi ribe, otroci pa se igrajo na travi.

poved

oče lovi ribe

otroci se igrajo na travi

Kdo ali kaj lovi? Kaj dela? Koga ali kaj lovi? (ribe) (oče) (oče)

Kdo ali kaj se igra? Kaj delajo? Kje se igrajo? (na travi) (otroci) (otroci)

oče

lovi

ribe

otroci

se igrajo

osebek

povedek

predmet

osebek

povedek

dva stavka

na travi

//////////////

prislovno določilo

Do zdaj si besede oče, ribe, otroci in trava ter se igrajo preučeval samo glede na njihove lastnosti in oblike (gl. str. 76). Zdaj se seznanjaš še z njihovo vlogo v stavku.

Stavek je sestavljen iz več smiselnih delov; vsak pove kako dejstvo, npr. kdo kaj dela; razkrije nam dogajanje, dejanje; ponudi nam podatek, npr. o tem, komu ali čemu se kaj dogaja, kje in kdaj, kako in zakaj se kaj dogaja, ipd. Takemu smiselnemu delu pravimo stavčni člen. Stavčni členi so štirje: osebek (oseb.), povedek (pov.), predmet (pr.) in prislovno določilo (p. d.). Za vsakega obstaja vprašalnica, ime in prepoznavna podčrtava.

73

040-076.indd 73

22.4.2010 14:46:25


Oglej si poved iz enega stavka in posamezne besede v njem. Kako jih predstavljamo (kot besede ali stavčne člene), je odvisno od tega, kaj želimo preučevati. Na primer: besedi jabolko in drevo sta samostalnika srednjega spola. V povedi ali stavku je jabolko lahko osebek, drevo pa (v besedni zvezi s predlogom in prislovom) prislovno določilo.

Poved ali stavek Jabolko ne pade daleč od drevesa. jabolko ne pade daleč od drevesa

Beseda ali besedna zveza jabolko ne pade daleč od drevesa

Poved (en stavek)

Vprašalnica

Jabolko ne pade daleč od drevesa.

Kaj dela (jabolko)? Kdo ali kaj ne pade (daleč od drevesa)? Kam ne pade (jabolko)?

Lastnosti sam., sr. sp., ed., im. gl., 3. os., ed., sed. krajevni (prostorski) prisl. predlog sam., sr. sp., ed., rod.

Beseda ali besedna zveza ne pade

Stavčni člen pov.

jabolko

oseb.

daleč od drevesa

p. d. k.

Stavčni člen je lahko ena sama beseda ali dve oz. več besed. Prvi se imenuje goli, drugi pa zloženi stavčni člen. Z obojimi se boš natančneje seznanil v 8. razredu.

Odgovori na vprašanja. 1. Kaj so stavčni členi? 2. Koliko stavčnih členov je predstavljenih? 3. Ali razlikuješ osebek in predmet od samostalnika? Utemelji. ●

Reši naloge v delovnem zvezku.

Oglej si poved Pes je ugriznil Mojco. Odgovori na vprašanja. 1. Kdo v povedi je oseba? 2. Kdo ali kaj v povedi je osebek? 3. Kdo ali kaj v povedi je predmet?

76

040-076.indd 76

22.4.2010 12:09:48


Drugi del

077-128.indd 77

22.4.2010 12:10:15


Besedilo mora biti ustrezno oblikovano, jezikovno ustrezno in pravopisno pravilno.

Elektronska pisma

Neuradno (osebno) pismo so nekoč pisali lastnoročno, uradno s pisalnim strojem; odkar je računalnik sestavni del našega vsakdana, ga natipkamo in se lastnoročno podpišemo, lahko pa ga pošljemo kar po elektronski pošti. ●

Reši naloge v delovnem zvezku.

V razredu organizirajte pisanje neuradnega pisma, in sicer tako, da nekdo napiše prvo poved, nato pa vsak učenec doda svojo. Na koncu pismo preberite. Po dva učenca naj si drug drugemu napišeta neuradno pismo. Nato si pismi zamenjajta in popravita napake. Pogovorita se o njih. S sošolci sedite v skupine po štirje in napišite uradno pismo, v katerem boste starše učencev vaše šole pozvali k sodelovanju na športnih druženjih z učenci. Pisma predstavite, presodite ustreznost in jezikovno pravilnost in izberite najboljšega. Tega predstavite še na skupnosti učencev vaše šole.

90

077-128.indd 90

22.4.2010 12:10:24


BEREMO IN PIŠEMO Vabilo

91

077-128.indd 91

22.4.2010 12:10:24


Ne glede na to, da se dandanes veliko več pogovarjamo med sabo, ker nam to dopuščajo različni tehnološki dosežki (npr. telefon, računalnik), je prav, da stike ohranjamo tudi pisno, posebej kadar želimo sorodnika, prijatelja ali znanca povabiti na kakšen za nas posebej pomemben dogodek. Celje, 23. januar 2010 Neuradno vabilo Draga Urša, Preberi besedilo.

vabim te, da prideš na moj prvi nastop v četrtek, 5. februarja 2010, ob 18. uri v veliko predavalnico naše šole. Na literarnem večeru z naslovom Ptica v duši, ki smo ga pripravili za učitelje in starše, bom deklamirala pesmi češkega pesnika.

kraj in datum nagovor naslovnika kaj, kdaj, kje (vsebina) podpis sporočevalca

Zelo bom ponosna, če boš tudi ti med gledalci. Katja

Odgovori na vprašanja. 1. Kdo je sporočevalec? 2. S kakšnim razlogom sporočevalec vabi? 3. Kdo je naslovnik? 4. Čemu je besedilo namenjeno?

Vabilo je besedilo, v katerem sporočevalec vabi naslovnika h kakšni dejavnosti, na sestanek, prireditev, praznovanje. Z besedami vabilo, vabim, vabljeni ... izrazi neposredni namen. V vabilu piše, koga vabi, kaj se bo dogajalo, kdaj in kje se bo dogodek odvijal, komu je namenjen in kdo vabi. Včasih zapiše tudi, zakaj vabi. Navajanje teh podatkov mora biti točno. Neuradno vabilo sporočevalec piše dobro znanemu naslovniku (sorodniku, prijatelju, znancu).

Še enkrat preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 1. Kako se imenuje prireditev, na katero vabi Katja? 2. Komu je prireditev namenjena? 3. Kaj bo Katja na nastopu počela? 4. Ali meniš, da je nastopanje za učence koristno? Razloži.

92

077-128.indd 92

22.4.2010 12:10:25


Uradno vabilo

Preberi besedilo.

Dečkova 1 3000 Celje

Celje, 4. januarja 2010

Luka Novak Grajska c. 11 3000 Celje

sporočevalec kraj in datum naslovnik naslov nagovor vsebina (kaj, kdaj, kje) pozdrav podpisnik priloge

VABILO Spoštovani kolega, vabimo Vas na sejo predsedstva Društva rokometnih sodnikov Celje, ki bo v torek, 13. januarja 2010, ob 19.30 v prostorih Rokometnega kluba Celje. Dnevni red: 1. Organizacija kvalifikacij za kadetsko žensko prvenstvo v Celju 2. Pismo ZDRSS 3. Aktualnosti

Lep pozdrav Nejc Ajdnik predsednik DRS Celje Prilogi: – seznam tekem za kadetsko prvenstvo – pismo Zveze društva rokometnih sodnikov23

Odgovori na vprašanja. 1. Kakšen je namen besedila? 2. Komu je namenjeno? 3. Kdo vabi in v čigavem imenu?

Uradno vabilo je besedilo, v katerem sporočevalec vabi naslovnika v imenu ustanove, zato nista v enakovrednem položaju. Poslano mora biti najmanj teden dni pred dogodkom. V takem vabilu naslovnika vljudno nagovorimo (npr. z besedo spoštovani), ga vikamo, uradno pozdravimo in se podpišemo s polnim imenom in priimkom, navadno tudi funkcijo.

93

077-128.indd 93

22.4.2010 12:10:25


Še enkrat preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 1. Na sejo katerega društva vabi sporočevalec? 2. O čem se bodo na seji pogovarjali? 3. Kaj pomenita prilogi? Razloži.

Zgradba uradnega vabila

Javno vabilo

Ta je podobna zgradbi uradnega pisma in vsebuje: – ime in naslov sporočevalca, – kraj in datum vabila, – ime in naslov naslovnika, – naslov, – nagovor (neobvezno), – vsebino (kaj, kje, kdaj), – pozdrav, – podpisnik, – priloge (neobvezno). Vabilo Šolska moda na fotografijah Prijazno povabljeni na odprtje razstave

Preberi besedilo.

Šolska moda na fotografijah v Slovenski šolski muzej na Plečnikovem trgu 1 v Ljubljani, na mednarodni dan muzejev, v ponedeljek, 18. maja 2009, ob 17. uri.

KOGA vabi KAM vabi KDAJ se bo dogodek odvijal ZAKAJ

V kulturnem programu bosta sodelovala: Učiteljski pevski zbor »Stoji učilna« iz Mengša in pesnik Tone Pavček Razstava ŠOLSKA MODA NA FOTOGRAFIJAH namenja poseben pogled na izbor šolskih fotografij od leta 1880 naprej s slikovitim prikazom oblačilnega videza učencev in učiteljev skozi čas.24

94

077-128.indd 94

22.4.2010 12:10:26


Odgovori na vprašanja. 1. Kam vabi besedilo? 2. Komu je besedilo namenjeno? 3. Kdo vabi? Ali je sporočevalec neposredno zapisan? Razloži. 4. S katero besedo je v besedilu izražena želja, da bi se naslovnik udeležil dogodka? 5. Ali je takšno besedilo poslano po pošti? Razloži.

Vabilo je torej besedilo, s katerim sporočevalec želi povabiti naslovnika, da bi si ogledal oziroma obiskal prireditev. Z besedami vabilo, vabim, vabljeni ... izrazi neposredni namen. Vabilo, namenjeno javnosti, je javno (objavljeno v časopisu, na oglasnih deskah, letakih ali na spletu). Tudi v njem moramo navesti točne podatke.

Ponovno preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 1. Kako se imenuje prireditev, na katero je povabljen naslovnik vabila? 2. Na kateri praznik bo otvoritev razstave? 3. Kdo bo sodeloval v kulturnem programu? 4. Kaj bo predvsem mogoče videti na razstavi? 5. Katero časovno obdobje predstavlja razstava? Vsako vabilo (posebej to velja za javno in uradno) naj bo jedrnato. Vsebovati mora bistvene podatke: kdo koga vabi, kam in kdaj ter zakaj ga vabi. Najpomembnejši naj bodo poudarjeni (npr. napisani z drugačnimi črkami). Besedilo mora biti lepo oblikovano, jezikovno ustrezno in pravopisno pravilno. Osebna vabila pišemo lastnoročno ali jih natipkamo, v zadnjih letih pa so modna tudi SMS-vabila. Osebno vabilo lahko, če smo vešči sestavljanja verzov, napišemo tudi v obliki pesmice. Spet bom praznovala rojstni dan, na tak dan nihče noče biti sam! Obišči me in bodi v moji družbi, pridi pa takoj po šolski službi! Na petek bo naš žur najbolj prijeten, saj sobota dan za spanje je najbolj fleten! Jasno je, da na žuru se bo jedlo in pa pilo, obljubljam pa, da tvoje se telo ne bo zredilo. A ne zamudi, pridi v petek, drugega, točno ob sedmih, in ne nosi mi daril prav bednih!

Značilnosti

SMS-vabila

Vabim te na svoj rojstni dan ju3 ob 5ih popoldne. Pridi 5ra

Reši naloge v delovnem zvezku.

95

077-128.indd 95

22.4.2010 12:10:27


BEREMO, PIŠEMO IN GOVORIMO Opis življenja ljudi v skupnosti

Estonska narodna noša

Talin

112

077-128.indd 112

22.4.2010 12:10:30


Razmišljanje o spoznavanju dežel nas največkrat pripelje tudi do razmišljanja o življenju ljudi. Če namreč hočemo kako deželo dobro spoznati, moramo vedeti tudi, kako njeni prebivalci živijo, kaj jejo, kako se oblačijo, skratka vse, kar je povezano z njihovim življenjem.

1. Kdo so Estonci? 2. Katerima jezikoma je estonščina podobna? 3. Koliko časa traja šolski dan in koliko časa imajo počitnice?

Poslušaj posnetek št. 8.

Estonci so narod, ki živi v severovzhodni Evropi. Njihova domovina je ena izmed baltskih držav, ki so samostojne šele od leta 1991. Kar sedemdeset odstotkov Estoncev živi v mestih. Največja in najbolj naseljena so tista ob obali Baltskega morja, druga so manjša. Po vaseh živi pretežno starejše prebivalstvo. Estonščina je najbolj podobna finščini in skupaj z njo in madžarščino sodi v ugrofinsko jezikovno skupino. Čeprav velja za uradni jezik, kar tretjina prebivalcev govori rusko. V Estoniji je veliko različnih verskih skupnosti. Med verami prevladuje luteranstvo – protestantska ločina. Ker pa je v deželi veliko ruskega prebivalstva, je razširjena tudi Ruska pravoslavna cerkev. Estonci hrano že od nekdaj pridelujejo sami. Njihove tradicionalne jedi so tako odvisne od letnega časa. Spomladi jejo veliko telečjega in jagnečjega mesa ter ribe, na jedilniku sta divji por in rabarbara. Poleti pripravljajo jedi iz zelišč in krompirja, ki ga ponudijo skoraj k vsaki jedi. Jeseni po eni najstarejših estonskih navad nabirajo gobe ter lovijo divje prašiče, kozoroge in fazane. To je tudi čas za nabiranje robidovja, brusnic in borovnic. Sadeže predelajo in jih postrežejo k eni najbolj priljubljenih jedi – palačinkam. V Estoniji bogato obrodi tudi raznovrstno sadje, ki ga hranijo za takrat, ko se sezona od dežele že poslovi. Pozimi Estonci uživajo v dimljenih dobrotah in kisani zelenjavi. Po vsej državi jejo ribe; lovijo jih vse leto, pozimi pa to počnejo tako, da v zamrznjeno jezero izvrtajo luknjo, v katero potem spustijo ribiško vrvico. Estonija je tudi dežela mleka in mlečnih izdelkov. Prebivalci te severne dežele pijejo tudi sadne in zelenjavne sokove, priljubljena pijača pa je kuhano vino. Tradicionalna oblačila – pisana krila in bele bluze ter hlače in srajce, izvezeni brezrokavniki in posebna pokrivala so že preteklost. Sodobni Estonci se oblečejo v nošo le ob posebnih priložnostih. Sicer so oblečeni tako kot v drugih evropskih državah. Pri praznovanju se Estonci ne razlikujejo od drugih evropskih narodov. Poznajo Božička, za veliko noč otroci barvajo jajca, darilce pa otroci najdejo pod blazino. Med najbolj priljubljenimi prazniki v Estoniji je kresni večer. Kresovanje (24. junija) je povezano s poletnim solsticijem, časom, ko teme skoraj ni. Takrat zacveti praprot in Estonci verjamejo, da bo najditelj praprotnega semena postal moder, bogat in srečen. Ohranili so tudi prastaro navado skakanja čez kres v času jesenskega enakonočja. Ogenj naj bi namreč imel moč očiščevanja. Vsako leto praznujejo tudi katarinino in martinovo. Ljudje se takrat našemijo ali se pobarvajo, hodijo po hišah in v zameno za slaščice pojejo, plešejo in pripovedujejo zgodbe. Božič (po estonsko

Preberi besedilo.

ime naroda kje živijo prebivalci jezik veroizpoved prehrana obleka prazniki in šege šolanje kultura šport

113

077-128.indd 113

22.4.2010 12:10:31


Jõulud) je mešanica starih in sodobnih običajev. Tako je po vaseh še danes v navadi puščanje hrane na mizi in ognja v kaminu, saj duhovi prednikov menda obiščejo hiše. Posebnost je tudi značilnost, da so ljudje na božični večer jedli sedemkrat, devetkrat, včasih celo dvanajstkrat na dan. Ta števila so magična in pomenijo, da bo naslednje leto hrane dovolj. Estonci dajo otroke v jasli pred tretjim letom, v vrtcu pa ostanejo do vstopa v šolo pri sedmih letih. Obvezno šolanje otrok v Estoniji traja devet let. Osnovnošolsko izobraževanje je razdeljeno na tri stopnje, podobno kot pri nas. Na prvih dveh stopnjah poučuje vse predmete en učitelj, na tretji stopnji pa se učenci srečajo z različnimi učitelji. Glavni predmeti v estonski šoli so estonščina, matematika, geografija, spoznavanje narave in zgodovina. V tretjem razredu se predmetom pridruži angleščina ali nemščina, v šestem ruščina, v osmem pa fizika. Po devetem razredu smejo izobraževanje končati in si poiskati službo. Šolanje lahko tudi nadaljujejo na gimnaziji ali triletni poklicni srednji šoli. Pri devetnajstih letih se lahko po uspešno opravljeni maturi vpišejo na katero izmed estonskih univerz. Šolski dan poteka od osmih do treh popoldne, vmes imajo učenci osnovne šole kosilo. Potem delajo naloge in se učijo. Šolsko leto traja malo več kot devet mesecev. Med poletnimi počitnicami so učenci prosti skoraj tri mesece. Takrat so veliko na prostem, igrajo nogomet, kolesarijo, rolajo in obiskujejo različne večerne krožke. Seveda hodijo tudi v kino ali kramljajo na medmrežju. Prebivalci Estonije so veliki ljubitelji glasbe in plesa, zato že več kot sto let prirejajo festivale pesmi in plesa za vso državo. Mladini pa so namenjeni posebni glasbeno-plesni festivali, na katerih poleg ljudskih predstavljajo tudi sodobne pesmi. Estonci so športni narod. Več kot polovica prebivalcev se namreč ukvarja s športom: z nogometom, košarko in odbojko, tekom. Radi tudi smučajo, plavajo in kolesarijo. Veliko Estoncev se vsako zimo udeleži tradicionalnega smučarskega maratona v mestu Tartu. Zastopati svojo državo na velikih tekmovanjih je za vsakega Estonca velika čast.30

114

077-128.indd 114

22.4.2010 12:10:31


Odgovori na vprašanja. 1. O čem govori besedilo? 2. Ali lahko posamezne odstavke podnaslovimo? Utemelji. 3. Ali je besedilo zapisano v pretekliku ali sedanjiku? Utemelji.

Če želimo napisati opis življenja ljudi v skupnosti, navedemo, kako ljudje v izbrani skupnosti živijo: kaj jejo, pijejo, kako se oblačijo. Predstavimo njihov način praznovanja, šolanja ter ukvarjanja z glasbo in športom. V takem opisu so glagoli v sedanjiku, če opisujemo življenje v sedanjosti, oziroma v pretekliku, če opisujemo življenje v preteklosti.

Še enkrat preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 1. Kje živijo Estonci? 2. Na zemljevidu Evrope poišči Estonijo. 3. Razloži izraz severovzhodna Evropa. 4. S sošolcem se pogovori o izrazu baltske države. Skupaj razložita njegov pomen. 5. V katero jezikovno skupino sodi estonščina? 6. Katera vera prevladuje v Estoniji? 7. Kaj pomeni izraz verska skupnost? 8. Kaj meniš o praznovanju božiča v Estoniji? Je tako praznovaje v današnjem času še lahko aktualno? Utemelji. 9. V čem sta si podobna naš in estonski šolski sistem? 10. Kdaj se učenci začnejo učiti tujega jezika? 11. Zakaj se učijo ruščino? 12. Ali vsi Estonci pridobijo srednješolsko izobrazbo? Kje lahko prebereš podatek o tem? 13. Kateri so najbolj priljubljeni športi pri Estoncih? ●

● ●

V Priročnem slovarčku poišči pomen besedne zveze jezikovna skupina. V razredu se pogovorite o ugrofinski jezikovni skupini. V Priročnem slovarčku poišči besedi luteranstvo in protestantski. Uporabi ju v povedi in to napiši v zvezek. Če ne veš, kaj pomeni tradicionalen, poglej v Priročni slovarček. V Priročnem slovarčku poišči pomen besed solsticij in enakonočje. V Priročnem slovarčku preberi razlago za besedo magičen. Uporabi jo v povedi in to zapiši v zvezek.

115

077-128.indd 115

22.4.2010 12:10:32


● ●

Govorni nastop

Poglej v Priročni slovarček, kaj pomeni izraz univerza. V Priročnem slovarčku preberi razlago besede maraton. Uporabi jo v povedi in to zapiši v zvezek. Med ponovnim branjem si v zvezek po vrsti zapisuj podnaslove posameznih odstavkov besedila. Razmisli, kako bi predstavil življenje ljudi v Sloveniji. V zvezek si najprej nariši miselni vzorec s ključnimi besedami, nato pa doma sestavi besedilo o življenju Slovencev. Pomagaj si s spletnimi stranmi.

Pripravi se na govorni nastop. Pri tem si pomagaj z navodili za pripravo govornega nastopa (predstavitev osebe) pri Opisu življenja osebe. Tu je le povzetek. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Iskanje podatkov. Miselni vzorec s ključnimi podatki. Dopolnitev miselnega vzorca. Urejanje vrstnega reda vsebine. Morebitni zapis besedila. Pregled in popravljanje zapisanega. Priprava slikovnega in zvočnega gradiva. Zapis opornih točk na list(e), plakat ali računalnik. Urjenje v glasnem govorjenju napisanega besedila ob opornih točkah. 10. Izvedba nastopa, pri katerem bodi sproščen in v očesnem stiku s poslušalci, vsebino pa predstavi v knjižnem jeziku ter povej razumljivo, razločno, tekoče in glasno. 11. Odgovori na morebitna vprašanja poslušalcev. ●

Reši naloge v delovnem zvezku.

Pri obravnavi Opisa države si že napisal predstavitev ene izmed držav Evropske unije. Svoje poznavanje te države dopolni še z opisom življenja ljudi v njej.

116

077-128.indd 116

22.4.2010 12:10:32


BEREMO, PIŠEMO IN GOVORIMO Pripoved o poteku dogodkov

117

077-128.indd 117

22.4.2010 12:10:32


9 789612 414238

Znanka ali uganka 7, Slovenščina za 7. razred osnovne šole  

V prvem delu učbenika so obravnavane jezikovne teme, v drugem besedilne vrste. Učbenik tako lahko učencem služi kot priročnik, učiteljem pa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you