Page 1


001-008.indd 6

23.7.2008 10:53:26


Prvi del

001-008.indd 7

23.7.2008 10:53:27


Če se je žrtev povsem približala skrivališču, je petje le še dih. Petje preneha, ko drži žrtev skriti predmet v roki.6

Imenovalnik igralci: m. sp., mn. Imenovalnik vrata: sr. sp., mn.

Sam določi še preostale samostalnike v odlomku in jih napiši v zvezek.

Samostalnik iskanje različica igre (od) igralcev (pred) vrati pevci

Vprašalnica za sklon Kdo ali kaj? Kdo ali kaj? Koga ali česa? Od koga ali česa? Pred kom ali čim? Kdo ali kaj?

Spol, število in sklon sr. sp., ed., im. ž. sp., ed., im. ž. sp., ed., rod. m. sp., mn., rod. sr. sp., mn., orod. m. sp., mn., im.

Odgovori na vprašanja. 1. Koliko sklonov ima vsak samostalnik? 2. Ali ima samostalnik za vsak sklon različno obliko? 3. Ali so vprašalnice enake za osebe (bitja) in neosebe? Razloži. 4. Kako si pomagamo pri določanju lastnosti (spola, števila in sklona) samostalnika?

Razbiranje podatkov o oblikah samostalnikov v slovarju in pravopisu V slovarju in pravopisu najdemo podatek o spolu (včasih tudi številu) samostalnika in razberemo njegov rodilnik (drugi sklon); v pravopisu se pozanimamo tudi o začetnici. Najprej je navedena iztočnica, to je krepko natisnjena osnovna oziroma slovarska oblika (imenovalnik ednine ali množine). Sledita končnica za rodilnik in oznaka za spol, po potrebi tudi število. Lahko so navedeni še drugi podatki, pomeni, zgledi ipd. máma máme ženski spol človeško mámo máma

máma -e ž, člov. (a) pogrešati ~o; stara ~ iztočnica končnica za rodilnik

oznaka za spol

vijuga: znamenje za manjkajoče

oznaka za človeško, bitje

Jázona moški spol osebno ime razlaga, pojasnilo Reši naloge v delovnem zvezku.

Jázon -a m, oseb. i. (a) |grška bajeslovna oseba|

24

016-030.indd 24

23.7.2008 14:41:28


PRIDEVNIK V 5. razredu si se temeljito seznanil s pridevnikom. Po čem ga najlaže prepoznaš? Naštej vrste pridevnikov skupaj z vprašalnicami. Za vsako vrsto navedi nekaj zgledov. Kako pridevnikom najlaže določiš spol in število? Katere pridevnike stopnjujemo? In kaj sploh je stopnjevanje? Po čem prepoznaš stopnje pridevnikov? Osveži si spomin s kratko ponovitvijo vrst pridevnikov in stopnjevanja.

Vrste pridevnikov Pridevnik je beseda, ki določa samostalnik glede na lastnost, svojino in vrsto. Pridevnike delimo v tri skupine: lastnostne, svojilne in vrstne. Za vsako skupino obstaja posebna vprašalnica. Vrste pridevnikov se med seboj delno razlikujejo tudi po oblikah (končajih).

Vrste pridevnikov Vprašalnica

Končaj

Vrsta

Zgled

Kakšen?

-ek, -an, -en itd.

lastnostni

lep, gladek, zaspan, siten, igriv, vrtoglav, gorat, hribovit, pekoč, rdeč

Čigav?

-ov, -ev, -in (živo)

svojilni

sosedov, Mihov, sošolčev, možev, sošolkin, Metin

Kateri?

-ski, -ški, -čki

vrstni

slovenski, koroški, kmečki

-ni, -i

čokoladni, glasbeni, domači

-ov, -ev, -in (neživo)

ananasov, slivov, borovničev, sivkin

Na obrazila -ov, -ev, -in se končujejo svojilni in vrstni pridevniki. Razlika je v tem, da svojilne pridevnike tvorimo iz samostalnikov za človeško (tudi iz lastnih imen), vrstne pa v glavnem iz samostalnikov za nečloveško (npr. imen rastlin) ali iz pridevnikov.

Svojilni in vrstni pridevniki

očetov klobuk < ki pripada očetu

kruhov cmok < ki je iz kruha

25

016-030.indd 25

23.7.2008 14:41:28


Tvorba svojilnih in vrstnih pridevnikov Samostalniki za človeško (tudi lastna imena)

Svojilni pridevniki

oče

ki pripada očetu

očetov

Novak

ki pripada Novaku

Novakov

mama

ki pripada mami

mamin

Jana

ki pripada Jani

Janin

Samostalniki za nečloveško (npr. imena rastlin)

Vrstni pridevniki

kruh

ki je iz kruha

kruhov

borovnica

ki je iz borovnic

borovničev

sivka

ki je iz sivke

sivkin

sliva

ki je iz sliv

slivov

Pridevnik

Vrstni pridevnik

jagoden

-en > -ni

jagodni

Pomen vrstnega pridevnika se pogosto oddalji od osnovnega pomena. Vrstni pridevnik

Ob samostalnikih moškega spola opazimo razliko med lastnostnim in vrstnim pridevnikom (dodan mu je -i).

Lastnostni pridevnik

Vrstni pridevnik

zelen val

zeleni val

val zelene barve

zelene luči, ki se druga za drugo usklajeno prižigajo na zaporednih semaforjih

slep potnik potnik, ki ni slepi potnik potnik brez vozovnice sposoben zaznavati svetlobe in barv; slepec Pridevniki se v spolu in številu ujemajo s samostalnikom.

Ujemanje Določanje spola in števila Besedna zveza

Pridevnik

Spol in število

neživa narava

neživa

ž. sp., ed.

hladni tokovi

hladni

m. sp., mn.

kmečka bivališča

kmečka

sr. sp., mn.

26

016-030.indd 26

23.7.2008 14:41:29


Stopnjevanje Veliko lastnostnih pridevnikov (po njih se sprašujemo s kakšen) pozna stopnjevanje. Nekatere pridevnike stopnjujemo z obrazili, druge opisno s prislovi (gl. pri Prislovu na str. 57).

Stopnje pridevnika Osnovnik

Primernik

Presežnik

Stopnjevanje s spreminjanjem oblike lep ozek čvrst

lepši ožji čvrstejši

najlepši najožji najčvrstejši

Opisno stopnjevanje rdeč

bolj rdeč

najbolj rdeč

rdeč

manj rdeč

najmanj rdeč

ozek trak ožji trak najožji trak

Vse lastnostne pridevnike lahko stopnjujemo opisno, vendar je to pri vseh, ki se stopnjujejo z obrazili, slogovno slaba izbira.

Sklon Veš, da sta pridevnik in samostalnik tesno povezana. Kaj misliš, se pridevnik tudi sklanja? Kako sklone najlaže določimo? Pomagaj si s spodnjimi zgledi.

Oseba (bitje) otrok m. sp.

Neoseba lipa ž. sp.

Kdo je na vrtu? -Na vrtu je priden otrok. Koga ni na vrtu? -Na vrtu ni pridnega otroka. Komu daš rožo? -Rožo dam pridnemu otroku. Koga vidiš na vrtu? -Na vrtu vidim pridnega otroka. Pri kom je Jože? -Jože je pri pridnem otroku. S kom se igraš? -Igram se s pridnim otrokom.

Kaj raste na vrtu? -Na vrtu raste velika lipa. Česa ni na vrtu? -Na vrtu ni velike lipe. Čemu dodaš gnojilo? -Gnojilo dodam veliki lipi. Kaj vidiš na vrtu? -Na vrtu vidim veliko lipo. Pri čem se ustaviš? -Ustavim se pri veliki lipi. S čim zasadiš vrt? -Zasadim ga z veliko lipo.

Pozorni moramo biti, da ne zamenjamo oblik za dajalnik in mestnik. Narobe je pri pridnemu otroku.

27

016-030.indd 27

23.7.2008 14:41:29


Spoštovana ga. Ana Kozjek, prosim Vas, da mojemu sinu opravičite izostanek od ure slovenščine, ker mora na pregled k zdravniku. Za ogovarjanje več oseb hkrati uporabljamo le malo začetnico (vi), ogovorna oblika pa je splošna, npr. Spoštovani! ali Spoštovani starši!. Ogovorni del besedila končamo s klicajem in nadaljujemo z veliko začetnico ali z vejico in nadaljujemo z malo začetnico.

Spoštovani!

Spoštovani,

Vljudno vas vabim na rodi-

vljudno vas vabim na rodi-

teljski

teljski

sestanek,

ki

bo

v

sestanek,

ki

bo

v

sredo, 7. septembra 2007, ob

sredo, 7. septembra 2007, ob

17. uri v učilnici št. 10.

17. uri v učilnici št. 10.

Reši naloge v delovnem zvezku.

Razloži svoj odnos do tikanja in vikanja.

38

031-055.indd 38

23.7.2008 14:45:33


PRAVOPIS Velika in mala začetnica Dobro že veš, da za medsebojno sporazumevanje uporabljamo veliko besed, s katerimi poimenujemo tisto, kar vidimo in čutimo, in tisto, kar je manj otipljivo. Beseda ima točno določen pomen. Kaj pa zapis te besede? Veš, da se včasih razlikuje od izgovora. Ne zavedaš pa se še prav dobro, kdaj moraš napisati velike in kdaj male črke. Verjetno se še spomniš nekaterih pravil o zapisovanju začetnice. Katera imena sredi povedi pišeš z veliko začetnico?

V slovenščini večino besed zapisujemo z malo začetnico. Take besede imenujemo občne besede. To so vrste bitij (npr. golob), predmetov (npr. kolo, ognjišče) in pojmov (npr. učenje). Z veliko jih pišemo, kadar z njimi poimenujemo nekaj enkratnega, posebnega, posameznega. To pomeni, da komu (bitju) ali čemu (kraju, stvaritvi ipd.) damo lastno ime. O rabi velike in male začetnice se poučimo v pravopisu.

39

031-055.indd 39

23.7.2008 14:45:33


15

Kdo ali kaj

Občna beseda

Kdo ali kaj

Lastno ime

bitje rastlina predmet, pojem

golob javor ognjišče

bitje kraj stvaritev

Golob Javor Ognjišče

Javor Golob golob

Ognjišče

ognjišče

javor

Imena bitij Že v 4. in 5. razredu si se seznanil z zapisovanjem imen, priimkov, vzdevkov, imen narodov in imen živali. Navedi kak zgled. Ali kakega prepoznaš v preglednici na str. 41?

Imena bitij so osebna imena (rojstna oz. krstna imena, priimki in vzdevki), imena prebivalcev (imena prebivalcev naselij, pokrajin, držav, narodov, celin ipd.), imena živali, imena bogov in pravljičnih bitij (to je bitij iz bajk, pravljic in pripovedk, npr. vil, škratov) ter domišljijska imena (izmišljena imena). Pišemo jih z veliko začetnico.

40

031-055.indd 40

23.7.2008 14:45:34


Imena bitij in velika začetnica Vrsta imena

Zgled

V povedi

osebno ime: – ime – priimek – vzdevek

Anže Kovač Uhec

Naš Anže hodi v 6. razred. Mojca se piše Kovač. Zakaj Juretu pravijo Uhec?

imena prebivalcev

Slovenec, Evropejec, Štajerec

Meta je Slovenka.

imena živali

Muri, Liska

V hlevu imamo poleg Čada še Lisko.

imena bogov in pravljičnih bitij

Bog, Božiček, Morana

Letos mi bo Božiček prinesel lepo darilo.

domišljijska imena

Rdeča kapica, Jezerna roža, Pika Nogavička*

Junakinja pravljice je Rdeča kapica.

Če ne vemo, kako pisati začetnico, pogledamo v pravopis.

* Če je druga beseda občna beseda, jo pišemo z malo začetnico; če je to beseda, dodana k imenu zaradi kakih značilnosti (stalni pridevek), potem jo pišemo z veliko začetnico.

božíča

z božíčem pojem (pojmovno)

bôžič -íča m z -em pojm. (o i) priti na, za ~, o(b) ~u bôžič ob božíču (o božíču) Bôžiča

moški spol

osebno ime

Bôžič -a m z -em oseb. i., psp (o) pogost slovenski priimek Marjétice

ženski spol

Marjética -e ž, oseb. i. (e) osebno ime marjétice

ženski spol

marjética -e ž (e) nabirati ~e marjétice oznaka za manj priporočljivo različico

manj priporočljiva različica

dédek Mràz tudi Dédek Mràz -dka -áza m, oseb. i. (e a e a) |bajeslovna oseba| moški spol

osebno ime

razlaga

dédka Mráza Dédka Mráza

41

031-055.indd 41

23.7.2008 14:45:37


Odgovori na vprašanja. 1. Katera imena sodijo med imena bitij? 2. Kako jih pišemo? 3. Kako pišemo drugo besedo v domišljijskih imenih?

Zemljepisna imena V 5. razredu si se seznanil s pravili za zapisovanje začetnice v zemljepisnih imenih iz več besed. Kako v pravopisu delimo zemljepisna imena? Zakaj je ta delitev pomembna? Poišči zglede za naselbinska in nenaselbinska imena iz več kot ene besede in razloži zapis začetnice. Kako si lahko pomagaš z zemljevidom? Med katera imena sodi Črni Vrh in med katera Stari vrh? Kako to veš?

Nekatera zemljepisna imena se glasijo enako, zapisujejo pa se različno, saj so lahko naselbinska (npr. ime kake vasi) ali nenaselbinska (npr. ime kake vode, del mesta).

Naselbinska

Nenaselbinska

Črni Potok = vas

Črni potok = potok

Črni Potok pri Velikih Laščah = vas

42

031-055.indd 42

23.7.2008 14:45:37


Velika začetnica v zemljepisnih imenih iz več besed Pravilo

Zgled

Naselbinska imena (mesta, vasi, zaselki) druga, tretja ... beseda = občna beseda

Kranjska Gora, Škofja Loka, Zidani Most

Nenaselbinska imena druga, tretja ... beseda = lastno ime

Ulica Ane Ziherlove, Julijske Alpe, Južna Amerika, Sava Bohinjka

Mala začetnica v zemljepisnih imenih iz več besed Pravilo

Zgled

Naselbinska imena druga, tretja itd. beseda = mesto, trg, vas, selo (sela, selce)

Novo mesto, Stari trg, Srednja vas, Uršna sela

besedice na, pri, ob, v … sredi imena

Dolenja vas pri Krškem

Če ne vemo, kako pisati začetnico, pogledamo v pravopis.

Nenaselbinska imena (imena delov naselij, gora, jezer, morij …) druga, tretja itd. beseda = občna beseda

Béle krájine

ženski spol

Ulica stare pravde, Slovenske gorice, Bohinjsko jezero, Jadransko morje

zemljepisno ime

Béli krájini

Legenda ž ženski spol s srednji spol mn. množina zem. i. zemljepisno ime ~ manjkajoči del besede, npr. v ~i ~i = v Beli krajini

Béla krájina -e -e ž, zem. i. (e a; e a) v ~i ~i Bohínjsko jézero -ega -a s, zem. i. (i e) Dolénjske Toplíce -ih -ic ž mn., zem. i. (e i e i) v ~ih ~ah Nótranje Goríce -ih -ic ž mn., zem. i. (o i o i) v ~ih ~ah

Odgovori na vprašanja. 1. Katera imena sodijo med zemljepisna imena? 2. Katera so naselbinska imena? 3. Kako si najlaže zapomnimo razliko med naselbinskimi in nenaselbinskimi imeni? 4. Kako pišemo naselbinska imena iz dveh ali več besed? 5. Kako pišemo drugo, tretjo in naslednje besede v nenaselbinskih imenih?

43

031-055.indd 43

23.7.2008 14:45:39


Razbiranje podatkov o števniku v slovarju in pravopisu iztočnica (števnik)

vrstilni števnik (vrsta števnika)

četŕti

četŕti -a -o vrstil. štev. (ŕ) ~ razred; ~ega marca <4.>; ob ~i Reši naloge v delovnem zvezku.

uri |ob 4. uri; ob 4h; ob 4.00; ob 16. uri; ob 16h; ob 16.00|; biti ~; ~ del česa četrtina; Karel IV. |Četrti|; priteči na cilj ~a

76

056-076.indd 76

23.7.2008 11:07:27


Drugi del

077-098.indd 77

23.7.2008 11:15:46


V življenju moramo kdaj kupiti kako rabljeno stvar ali kaj odvečnega prodati komu drugemu; nemalokrat iščemo usluge (npr. delo) ali jih sami ponujamo; včasih hočemo zgolj vedeti, kaj vse je mogoče kupiti, prodati, kaj bi kdo rad delal, s kom bi se rad seznanil ipd.

Preberi besedilo.

ZAPOSLIMO PICOPEKA Z IZKUŠNJAMI V PICERIJI V CELJU. Delo v prijetnem kolektivu. Informacije po (03) 743 89 02, 041 328 393, 031 899 753, SPD, d. o. o., Podlog 59, Šempeter. (OH84705/23/1)43 Odgovori na vprašanja. 1. Kje so objavljena taka sporočila? 2. Kdo je sporočevalec (tisti, ki je sestavil oglas in nas nagovarja) in kdo naslovnik (tisti, ki se ga besedilo tiče, ki ga sprejema)? 3. Po čem prepoznaš sporočevalca in po čem naslovnika? Pogovori se s sošolko ali sošolcem. 4. Kaj želi sporočevalec od naslovnika?

Mali oglas je obvestilo, s katerim skuša sporočevalec navezati stik z naslovnikom: mu kaj prodati, od njega kaj kupiti, ga srečati ipd. Navadno je objavljen v posebni rubriki v javnih občilih (npr. časopisih, revijah, po radiu) ali na spletu.

Značilnosti

Besedila malih oglasov morajo biti kratka in jedrnata: vsebovati morajo bistvene podatke in poudariti ključnega (npr. z velikimi črkami na začetku). Pri tem je zelo pomembno, kako so ta dejstva razvrščena. ●

Reši naloge v delovnem zvezku.

V pisalni družabni igri sestavljanje oglasov lahko sodelujete vsi v razredu. Razdelite se v skupine po tri. Prostovoljka ali prostovoljec naj prebere navodila in jih razloži igralcem. Besedilo oglasa vsebuje naslednje podatke: – oznaka predmeta (npr. star računalnik), osebe (npr. mlada ženska), dejavnosti (npr. pleskar), živali (npr. osem tednov star psiček) ipd.; – opis (npr. brez tipkovnice; ljubiteljica otrok; z dolgoletnimi izkušnjami; z rodovnikom); – navedbo, kaj naj se s predmetom, osebo, dejavnostjo, živaljo ipd. zgodi. Prvi v skupini si izbere predmet, osebo ipd. in na listek napiše oznako, listek prepogne, tako da druga dva ne moreta prebrati napisanega, in ga poda naslednjemu; ta napiše opis, pripogne listek in ga poda tretjemu; ta napiše navedbo. Ko vsi končajo delo, po eden iz skupine glasno prebere mali oglas.44

100 099-120.indd 100

23.7.2008 11:24:59


BEREMO IN PIŠEMO Poizvednica

101 099-120.indd 101

23.7.2008 11:24:59


Kaj vse lahko človek izgubi, pozabi, pogreša … Na marsikaj je močno navezan in si zelo prizadeva, da to tudi najde, spet drugo zlahka nadomesti ali preprosto pozabi. Verjetno imaš tudi sam izkušnje s čim izgubljenim. Spomni se, kako si si prizadeval dobiti izgubljeno nazaj. Ali si že kdaj pogrešil kako žival tako kot sestrici in bratec iz Dola pri Ljubljani?

Preberi besedilo.

Dol pri Ljubljani, 8. 10. 2007

IŠČEMO KUŽKA SMRKA – – – – – – –

kraj in datum naslov besedila datum izgube ime opis telefon sporočevalci in njihov naslov

Že od 5. oktobra 2007 zelo pogrešamo prijaznega kužka Smrka, starega 3 leta. Je nižje rasti, kožušček ima črno-bele barve in ušesa rahlo povešena. Nosi usnjeno ovratnico in ploščico z vgravirano telefonsko številko. Ljudi se ne boji. Če ga je kdo videl, naj nas, prosimo, pokliče na številko (01) 344 65 87. Martina, Staša in Žan, Rožna ul. 2, Dol pri Ljubljani Odgovori na vprašanja. 1. O čem govori besedilo? 2. Kdo je sestavil besedilo? 3. Komu je besedilo namenjeno?

Poizvednica je krajše besedilo, v katerem poizvedujemo za pogrešanim (osebo, živaljo, predmetom ipd.). Tisti, ki poizveduje, je sporočevalec, tisti, na katerega se sporočevalec obrača, pa naslovnik (npr. javnost).

Še enkrat preberi besedilo, tokrat na glas, in odgovori na vprašanja. 1. Katere podatke vsebuje besedilo? Napiši jih v zvezek. – čas izgube – kraj izgube – ime – starost – pasma – velikost – barva – ovratnica – naslov sporočevalca (iskalca) 2. S katero besedo so pisci poizvednice izrazili svojo vljudnost? 3. Kako so izrazili svoje občutke ob izgubi kužka?

102 099-120.indd 102

23.7.2008 11:25:00


Sam bi poizvednico za izgubljeno živaljo verjetno drugače sestavil. Poskušaj razmisliti tudi s pomočjo vprašanj. 1. Ali v poizvednici pogrešaš kakšen podatek? Navedi ga. 2. Ali sta risba in opis dovolj, da prepoznaš pogrešanega kužka? Razloži. 3. Ali se ti zdi, da je v poizvednici za kužkom koristno omeniti njegovo ime? Utemelji svoj odgovor.

Sestavljanje poizvednice samo po sebi ni zahtevno pisno opravilo; bolj težko je nanizati bistvene podatke v smiselnem zaporedju in jih napisati jezikovno pravilno. Iz spodaj navedenih skopih in neurejenih podatkov sestavi čim bolj domiselno in pravilno zapisano poizvednico. Napiši jo v zvezek. Naslov Kdaj Kje Kdo

NASLOV POIZVEDNICE DATUM KRAJ PSIČKA IME Kakšen(šna) PASMA BARVE STAROST/VELIKOST Posebnost KAKŠNA ZNAČILNOST, OPREMA IPD. Sporočevalec NASLOV/TELEFON ●

Predstavljaj si, da si v šoli izgubil prenosni telefon. V zvezek napiši poizvednico.

Reši naloge v delovnem zvezku.

103 099-120.indd 103

23.7.2008 11:25:01


BEREMO IN PIĹ EMO Navodilo za delo

104 099-120.indd 104

23.7.2008 11:25:01


Dobro napisano besedilo verjetno zlahka razumeš. Če govori o tem, kako kaj narediš, opraviš ipd., to lahko tudi narediš. Skoraj gotovo pa tako besedilo malo teže napišeš tako, da ga drugi dobro razumejo. Vendar velja poskusiti.

Prijazna kravica Lutke lahko izdelamo tudi iz najrazličnejših vsakdanjih predmetov. Papirnati ali plastični krožniček za enkratno uporabo je kot nalašč za izdelavo obraza preproste ploske lutke, pri čemer s pridom izkoristimo globinski učinek njegove izbočene oblike. 1–2

Za lutko potrebujemo dva papirnata krožnika premera 20 cm. Enega na približno tretjini premera prirežemo …

3

… nato večji kos po robu namažemo s tekočim lepilom za papir …

4

… ter ga prilepimo na drug krožnik. Nastali »žepek« bo služil kot držalo lutke. Osnova za lutko je s tem končana. Treba je le še izdelati dodatke, s katerimi določimo, kaj lutka predstavlja. Če prilepimo klapasta ušesa, radovedne oči in narišemo smrček, dobimo igrivega psička; če narišemo žarečo grivo in prilepimo koničasta ušesa, dobimo prisrčnega levčka; če pa prilepimo zaobljene roge, velika šilasta ušesa in rožnati gobček, dobimo prijazno kravico.

5

Ušesa za kravico izdelamo iz rjavega papirja. Nekoliko bolj realističen videz dobimo z vzdolžno zarezo od spodnjega roba približno do sredine.

6–7

8

En rob zareze namažemo z lepilom in čeznjo zalepimo drug rob. Ušesa prilepimo na zgornjo tretjino glave, nad njimi pa še roge. Te izdelamo iz prej odrezanega kosa krožnika. Dodamo še značilen rožnati gobček z usti in okroglimi nosnicami ter oči. Lutko vodimo tako, da jo držimo za »žepek« na zadnji strani glave. Več idej za lutke lahko najdete na internetu: http://www.knjigca.si/lutke 46

105 099-120.indd 105

23.7.2008 11:25:04


Znanka ali uganka 6, Slovenščina za 6. razred osnovne šole  

Učbenik je sestavljen iz dveh delov: prvi del obravnava jezikovne teme, v drugem pa so predstavljene besedilne vrste. Učiteljem omogoča last...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you