Page 1

TEST IZ GEOGRAFIJE DATUM: ŠOLSKO LETO: 2009/2010 RAZRED: 7. UČITELJ: Andrej Krumpak UČENEC: _______________________ 1. Evropa se v svojem vzhodnem delu na ozemlju Rusije močno razširi in skoraj neopazno preide v Azijo. a) Navedi in kratko pojasni dva razloga zakaj Ural, po katerem večinoma poteka meja med Evropo in Azijo, ni prava pregrada. 1. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b) Glavnim mestom vzhodnoevropskih držav pripiši imena držav. 1. Minsk: ________________________ 2. Kijev: ________________________

3. Moskva: ________________________ 4. Kišinjov: ________________________

c) Pojasni, zakaj so si zunanji videz naselij, način življenja in gospodarstvo držav Vzhodne Evrope med seboj precej podobni. _______________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ č) Zakaj Vzhodno Evropo in Severno Azijo obravnavamo kot zaključeno geografsko enoto. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6 2. Površje Vzhodne Evrope in Severne Azije je dokaj enolično. a) Opisanim območjem pripiši geografsko ime posameznih velikih geografskih enot. 1. ______________________________ večji del Vzhodne Evrope 2. ______________________________ zahodni del Sibirije 3. ______________________________ srednji del Sibirije b) Navedi dve razliki v površju med geografskima enotama 2 in 3 iz naloge a. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ c) Pojasni, kako je geološki razvoj Sibirije vplival na njena naravna bogastva. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7


3. V Vzhodni Evropi in Severni Aziji živijo večinoma slovanski narodi. a) Obkroži DA, če trditev drži in NE, če trditev ne drži. Nepravilne trditve popravi in jih zapiši na prazne črte. Vsak začetek trditve je pravilen. 1. Najštevilčnejši slovanski narod tega območja so Ukrajinci. DA NE ___________________________________________________________________________ 2. Ruščina, ukrajinščina in beloruščina so precej podobni jeziki. DA NE ___________________________________________________________________________ 3. Najpomembnejši jezik v Sovjetski zvezi je bila ruščina. DA NE ___________________________________________________________________________ 4. Moldavija je edina država te regije, kjer govorijo germanski jezik. DA NE ___________________________________________________________________________ 5. Na tem območju prevladuje protestantska veroizpoved. DA NE ___________________________________________________________________________ 6. Neslovanski narodi so večinoma islamske veroizpovedi. DA NE ___________________________________________________________________________ b) Komentiraj (pojasni) “šalo” Sibircev, da je pri njih lažje srečati medveda kot človeka. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7 4. V Vzhodni Evropi in Severni Aziji prevladuje celinsko podnebje. a) Oglej si klimograma in odgovori na vprašanja. 1. Kateri kraj je hladnejši? _____________________________ 2. Koliko padavin pade pozimi v Urumčiju? _____________________________ 3. Koliko znaša temperaturna razlika med najhladnejšim in najtoplejšim mesecem v Jakutsku? _____________________________ 4. Klimogram katerega kraja predstavlja bolj celinsko podnebje? _______________________ b) Rastlinske tipe poveži z njihovimi opisi in lokacijo tako, da v oklepaj pred posamezni rastlinski tip v levem stolpcu prepišeš ustrezno črko in številko izpred navedb v srednjem in desnem stolpcu. ( ( (

, , ,

) tajga ) stepa ) tundra

A B C Č

iglasti gozd listnati gozd mahovi, lišaji travniško r.

1 južno od listnatih gozdov v Ukrajini in južni Rusiji 2 južno od tundre 3 otoki skrajnega severa Severne Azije 4 skrajni sever Vzhodne Evrope

c) Kako imenujemo prst na območju stepe in gozdne stepe? ___________________________ 8


5. V Vzhodni Evropi in Severni Aziji je kar nekaj velikih rek in jezer. a) Podčrtaj najdaljšo rusko in obkroži najdaljšo ukrajinsko reko. Lena

Volga

Dneper

b) Največje sibirske reke so Ob, Jenisej in Lena. V katero smer tečejo in kako to vpliva na prometne tokove ter gostoto poselitve? _________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ c) Kako imenujemo ogromno jezero na jugu Sibirije? S katerim rekordom se ponaša? ________________________________________________________________________ 6 6. Prostranstva Vzhodne Evrope ponujajo zelo različne možnosti za kmetijstvo. a) V pasu katerega naravnega rastlinstva se je kmetijstvo v Vzhodni Evropi najbolj razvilo? Navedi dva razloga, zakaj ravno tam. 1. Pas: ________________________________ 2. Prvi razlog: _______________________________________________________________ 3. Drugi razlog: ______________________________________________________________ b) Katera dejavnika omejujeta kmetijstvo na severu in jugu Vzhodne Evrope? 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ c) Kateri je bil temeljni razlog za zastoj v razvoju kmetijstva v času Sovjetske zveze? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6 7. Rusija ima zelo veliko naravnih bogastev. a) Besedilo o naravnih virih Rusije dopolni tako, da na črte razvrstiš izbrane pojme: cevovod, naftovod, plinovod, Doneški bazen, Obski bazen, zemeljski plin, rjavi premog, nafta. Na severu Zahodnosibirskega nižavja so velikanske zaloge _____________________. Rusija je druga na svetu po načrpani _____________________. Oboje načrpajo pretežno na azijskih nahajališčih, nato pa po _____________________ in _____________________ pošiljajo v druge države. Eno največjih premogovniških bazenov v Evropi je ______________________ v jugovzhodni Ukrajini. b) Imenuj dve panogi industrije, na katerih je bil poudarek v času Sovjetske zveze. 1.______________________________

2. ______________________________


c) Pojasni, zakaj je okolje v tem delu sveta tako močno degradirano in zakaj se je v zadnjih letih zmanjšalo predvsem onesnaževanje ozračja. _____________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ č) Navedi dve logični rešitvi za zmanjšanje onesnaženosti okolja v tem delu sveta in globalno. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 1 1 8. Po čem sta Vzhodna Evropa in Severna Azija še prepoznavni? a) Odebeljeno napačno besedo v vsaki trditvi zamenjaj s pravilno tako, da jo zapišeš na prazno črto. 1. Cundre so znamenite lesene figure debelušnih kmetic, pobarvane z živimi barvami. _____________________________ 2. Tamburin je znamenito rusko brenkalo trikotne oblike s tremi strunami. _____________________________ 3. Tunina je znamenita jed iz ribjih iker, ki jih pridobivajo iz rib jesetrov. _____________________________ 4. Transibirska železnica je dolga 3.150 kilometrov in povezuje obsežno območje naravnih bogastev z osrednjo prometnico v regiji. _____________________________ b) Med popravljenimi pojmi v nalogi a je le eden značilen samo za Severno Azijo. Prepiši ga na spodnjo črto in ovrednoti njegov pomen za Vzhodno Evropo in Severno Azijo. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6 MEJE MED OCENAMI: TOČKE 57 - 51 50 - 46 45 - 35 34 - 26 pod 26

ODSTOTEK 89,5 80,7 61,4 45,6 /

DOSEŽENE TOČKE: _____/57

OCENA odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) OCENA: __________

/Vzhodna+Evropa+in+Severna+Azij  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2515/42283/version/1/file/Vzhodna+Evropa+in+Severna+Azija.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you