Page 1

Cristóvão Tezza, pisatelj mestnega, meøœanskega okolja, velja za enega najvidnejøih pripovednikov srednje generacije v Braziliji. Mednarodno slavo mu je prinesel prav Veœni sin (2007), za katerega je po izidu pobral praktiœno vse domaœe literarne nagrade. Roman je bil razglaøen za najboljøo knjigo v portugaløœini tistega leta in za eno od desetih najboljøih brazilskih knjig desetletja. V petih letih je doæivel trinajst izdaj, se v sezoni 2011/12 v gledaliøki priredbi znaøel na odru, bil preveden v veœ jezikov in se leta 2012 uvrstil v oæji izbor za nagrado IMPAC.

ISBN 978-961-241-751-2

9 789612 417512

Cristóvão Tezza

Zapriseæen pisatelj brez knjiænih objav in brez obveznosti se znajde na prelomnici, ki zamaje svobodnjaøke temelje njegovega æivljenja: na poti je njegov prvorojenec. Toda sprememba je øe bolj skrajna, kot si je mislil – øe preden se væivi v oœetovsko vlogo, izve, da ima njegov sin Downov sindrom. V slovitem avtobiografskem romanu se Tezzov junak skozi trpke preizkuønje neprizanesljivo sooœa sam s seboj in mukoma prebija do æivljenjskih spoznanj, obenem pa se na drugem koncu tunela plaho rojeva oœetovska ljubezen. Bralci s podobno izkuønjo pogosto pravijo, da je napisal to, kar so sami œutili, a si niso upali izreœi. Vendar knjiga øe kako zadeva tudi povsem »obiœajnega« starøa – iz dilem, razmislekov in spoznanj se luøœi esenca vsakega starøevskega odnosa.

Cristóvão Tezza

Veĉni sin

Tezza_Vecni%20sin300dpi  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/14402/159693/file/Tezza_Vecni%20sin300dpi.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you