Page 1

TEST IZ GEOGRAFIJE DATUM: ŠOLSKO LETO: 2009/2010 RAZRED: 6. UČITELJ: Andrej Krumpak UČENEC: _______________________ 1. Splošni zemljevidi prikazujejo najpomembnejše naravne sestavine pokrajine in najopaznejše človekove stvaritve. a) Na spodnje črte zapiši tri manjkajoče elemente konkretnega zemljevida, ki jih mora imeti vsak splošni zemljevid, da je »berljiv«. 1. _________________________________ 2. _________________________________ 3. _________________________________ b) Pojasni, zakaj tovrstni zemljevidi sodijo med splošne.

___________________________________________________________________________ ______________________________

4 2. Zemljevide razlikujemo tudi po merilu. a) Na črto pod vsak razpon meril zapiši, katero skupino zemljevidov (glede na merilo) predstavlja. od 1 : 500 – 1 : 100.000 _____________________

1 : 200.000 – 1 : 1.000.000 _____________________

nad 1 : 1.000.000 _____________________

b) Glede na kakšno merilo so razvrščeni zemljevidi iz naloge a? _______________________ c) Zemljevidi katerega merila so v uporabi za prikazovanje tvoje domače pokrajine? Pojasni, zakaj. ______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ č) Kaj pomeni konkretno merilo 1 : 50.000? _______________________________________ ___________________________________________________________________________ d) Napiši konkretno merilo, ki bi ga uporabil za risanje tlorisa geografske učilnice na list formata A4. _________________________________________________________________

6 3. V sodobni družbi 21. stoletja pogosto obiskujemo tuje velike prestolnice. Izgubil si se v Parizu, pa ne znaš francosko. Na srečo imaš s seboj zemljevid in kompas. Opiši, kako boš s pomočjo obeh pripomočkov sam našel pot do svojega hotela.


___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

3 4. Sonce je nam najbližja zvezda, okoli katere kroži osem planetov. a) Na spodnje črte v pravilnem vrstnem redu od Sonca navzven zapiši imena vseh planetov. 1. 2. 3. 4.

____________________ ____________________ ____________________ ____________________

5. ____________________ 6. ____________________ 7. ____________________ 8. ____________________

b) Kako imenujemo Sonce in vsa nebesna telesa, ki krožijo okoli njega? _________________ c) Kaj tvorijo velike skupine zvezd v vesolju? ______________________________________ č) Razdalje v vesolju so nepredstavljivo velike. Zapiši ime enote, ki jo uporabljamo za merjenje razdalj v vesolju. _____________________________________________________ d) Čez deset let te bo doletela »čast«, da boš odpotoval na edini Zemljin naravni satelit. Kateri je to? Pojasni, zakaj boš zelo težko stopil na njegova tla. ______________________________ ___________________________________________________________________________

8 5. Večino Zemljine oble pokriva svetovno morje, kopno zavzema le manjši del. a) Naštete celine razvrsti po velikosti tako, da največji v oklepaj pripišeš številko 1, drugi največji številko 2, najmanjši na koncu pa številko 7. ( ( (

) Evropa ) Antarktika ) Južna Amerika

( (

) Afrika ) Severna Amerika

( (

) Avstralija ) Azija

b) Obkroži črko pred pravilnim opisom geografske lege Severne Amerike. A B C Č

v celoti leži na vzhodni in severni polobli v celoti leži na zahodni in južni polobli v celoti leži na zahodni in severni polobli v celoti leži na vzhodni in južni polobli

c) Obkroži črki pred dvema pravilnima opisoma Atlantskega oceana. A B C Č D

leži južno od Azije je drugi največji ocean leži med Evropo in Severno Ameriko je največji ocean imenujemo ga tudi Pacifik

č) Imenuj dve celini z zelo razčlenjenimi obalami.


1. ____________________________

2. ____________________________

8 6. Najgosteje poseljena območja na svetu so ob jezerih, rekah in morjih. a) Na spodnje črte zapiši štiri različne razloge za takšno stanje. 1. __________________________________ 2. ___________________________________ 3. __________________________________ 4. ___________________________________ b) Imenuj in opiši dve negativni posledici takšnega stanja. 1. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ c) Izberi eno negativno posledico iz naloge b in predlagaj eno konkretno rešitev za omilitev te posledice. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

9 7. Zemljino površje sestavljajo različne reliefne oblike. a) Na črto pod posamezno sliko napiši katero reliefno obliko predstavlja. A B

___________________________________ ___________________________________ C

b) Zapiši višinski razpon (nadmorsko višino) prevladujoče reliefne oblike na fotografiji A. 1. Spodnja meja: _________________________ 2. Zgornja meja: _________________________ c) Katera od navedenih reliefnih oblik je najmanj primerna za življenje ljudi? Pojasni, zakaj. ___________________________________________________________________________ _____________________________________ _______________________________________


č) Navedi dve razliki med reliefnima oblikama A in B. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________

9 8. Zemlja v vesolju ne miruje, pač pa se vrti in kroži. S pomočjo naštetih pojmov (vrtenje, letni časi, elipsa, Sonce, vrtilna os, 365 dni in 6 ur, 24 ur, menjava dneva in noči) sestavi kratek opis gibanja Zemlje. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

8 9. Podnebja se med seboj razlikujejo predvsem glede na temperaturo ter količino in razporeditev padavin. a) Oglej si klimograme in na črto ob imenu podnebja zapiši črko ustreznega klimograma. A

B

C


_____ puščavsko _____ ekvatorialno

_____ polarno _____ savansko _____sredozemsko

b) Obkroži črke pred pravilnimi trditvami, ki se nanašajo na rastlinstvo na območjih podnebij, ki jih prikazujejo klimogrami. A B C Č D

na območju podnebja A prevladuje travnato rastlinstvo z redkimi drevesi in grmički na območju podnebja B prevladujejo bujni listnati gozdovi na območju podnebja C prevladujejo mahovi in lišaji naravno rastlinstvo na območju podnebja B je makija na območju podnebja A prevladuje tundra

c) Opiši, kako je človek na območju, katerega podnebje prikazuje klimogram B, prilagodil bivališča in kmetijstvo naravnim razmeram. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

8 MEJE MED OCENAMI: TOČKE 63 - 57 56 - 51 50 - 38 37 - 29 pod 29

ODSTOTEK 90,5 81 60,3 46 /

DOSEŽENE TOČKE: _____/63

OCENA odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1)

OCENA: __________

/Test+pregledni  
/Test+pregledni  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2508/42249/version/1/file/Test+pregledni.doc