Page 1

ISBN 978-961-241-375-0

9 789612 413750 na sticiscu prevleka tisk.indd 1

Knjiga vabi na popotovanje po bolj oddaljeni zgodovini ljudi v prostoru, ki ga Slovenci danes v glavnem razumemo kot svojega in ki je v najveËji meri vkljuËen v dræavo Slovenijo. Zato razumemo tudi zgodovino teh ljudi in druæbenih okolij, v katerih so æiveli, kot svojo zgodovino in kolektivno preteklost skupnosti, ki ji pripadamo. Bralcu skuπa pribliæati ljudi v Ëasu, ko ti πe niso bili Slovenci in se to ozemlje πe ni imenovalo Slovenija.

Peter ©tih Vasko Simoniti

Dr. Vasko Simoniti (1951) je redni profesor za zgodovino novega veka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se je ukvarjal predvsem z zgodovino zgodnjega novega veka na Slovenskem, in sicer s temami, ki zadevajo vojaško zgodovino, turške vpade, mite, povezane z njimi, pustošenja in množična umiranja, nastanek zgodnjenovoveške države in kulturno zgodovino. Ukvarjal se je tudi z vprašanji zgodovinopisja, odnosa zgodovinarja do zgodovine ter s politično zgodovino jugovzhodne Evrope in s slovensko zgodovino v 20. stoletju. V letih 2004–2008 je bil minister za kulturo Republike Slovenije, v prvi polovici leta 2008 pa hkrati tudi predsednik Sveta ministrov za kulturo Evropske unije.

Peter ©tih Vasko Simoniti

Dr. Peter Štih (1960) je redni profesor za srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskuje srednjeveško zgodovino med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami, kjer ga zanimajo zlasti teme, kot so slovanske etnogeneze in državne tvorbe zgodnjega srednjega veka, oblikovanje dežel, zgodovina plemstva, diplomatika in kritika virov ter stereotipi in miti v slovenski zgodovini in zgodovinopisju. Je odgovorni urednik Zgodovinskega časopisa, izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter dopisni član Avstrijske akademije znanosti.

Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. sttoletja

11/2/09 11:47:32 AM

/Stih,%20Simoniti_Na%20sticiscu%20svetov30  
/Stih,%20Simoniti_Na%20sticiscu%20svetov30  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/967/13469/file/Stih,%20Simoniti_Na%20sticiscu%20svetov300dpi.pdf