Page 1

URNE UČNE PRIPRAVE k učbeniku in delovnemu zvezku založbe Modrijan DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI Matematika za 3. razred osnovne šole

Napisala:

BARBARA BURJAK

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 1 Tematski sklop: Ali še znamo? Učna enota: Števila do 100 – številski trak, stotiček Tip učne ure: ponavljanje Učni cilji: - utrdi pridobljene številske predstave o številih do 100 - prikaže števila do 100 z link kockami, bankovci in kovanci, na številskem traku in stotičku - šteje, prebere, zapiše in uredi števila do 100 Ključne besede: števila do 100 Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim in slikovnim materialom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, stotični kvadrat, kartončki, denar, kocke Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Poiščimo števila v svoji okolici Odidemo na kratek sprehod okoli šole. Naloga učencev je, da opazujejo okolico in poiščejo števila do 100 ( hišne številke, znaki za omejitev hitrosti, številke na registrskih tablicah …) 2. Naloge po povratku v učilnico - Zapišite na kartonček vsaj eno število, ki ste ga opazili. Vsak svoje število prebere in kartonček pritrdi na tablo. - Ponovimo orientacijo na številskem traku in stotičku. Od kod do kod je ena desetica … - Ob stotičku štejemo naprej, nazaj, od–do števila, po deseticah … - Iščemo števila na številskem traku in stotičnem kvadratu (hitro iskanje števila). - Izberi si število na tabli in ga ponazori s konkretnim materialom (denar, kocke …). - Slikovno predstavljanje števil na tabli (npr. D = snopiček, E = palčka). - Številu na tabli določi E in D. - Povem število D in E, otroci ugotovijo, za katero število gre in ga poiščejo na stotičku. - Izberem si število na tabli, otroci povedo, katera števila na tabli so manjša/večja od tega števila. - Štej nazaj/naprej, od–do izbranega števila. - Katera števila so med izbranima dvema številoma? 3. Urejamo števila po velikosti Ogledamo si kartončke s števili, ki so na tabli in jih uredimo npr. od največjega do najmanjšega … *Najprej naloge izvajamo frontalno, nato, če dopušča čas, otroci na podoben način delajo v dvojicah.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 2 Tematski sklop: Ali še znamo? Učna enota: Predhodnik, naslednik Tip učne ure: ponavljanje Učni cilji: - Določi danemu številu predhodnik in naslednik. - Števila primerja in uredi. - Napiše število, zapisano z desetiškima enotama, in obratno. - Napiše števila, ki so med drugima dvema številoma, med sosednjima deseticama … Ključne besede: števila do 100 Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim in slikovnim materialom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, stotični kvadrat, kartončki, vrečka s števili do 100 Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 4 in 5/3., 4., 5., 6. nal

POTEK DELA 1. Vlakec Vsak otrok izvleče iz vrečke kartonček s številko, jo prebere in drži pred seboj. Ko imajo vsi kartončke, se razvrstijo glede na številke od najmanjšega do največjega – naredijo vrsto vagončkov. Povem število, otrok (vagonček) s tem številom izstopi iz vrste. Iščemo predhodnik/naslednik. Otrok s predhodnikom tega števila izstopi. Če ni nikogar s tem številom, ga poiščemo na stotičku. 2. Poišči število Vsak otrok ima pred seboj stotični kvadrat. Povem število do 100, otroci ga poiščejo na stotičnem kvadratu. Nekdo število pokaže na stenskem stotičnem kvadratu ter pove število D in E ter predhodnik in naslednik. 3. Ugani število Določim nekoga, ki iz vrečke s števili izžreba številko in pove o njej en podatek, npr. število je predhodnik števila 34, ali število ima 5 enic. Otroci ugotavljajo število in ga poiščejo na stotičku. 4. Delo v DZ 1. del, str. 4 str. 5/3., 4., 5., 6. nal. Naloge skupaj pregledamo in pojasnimo, nato jih otroci samostojno rešijo. Ob zaključku naloge skupaj pregledamo. * Dodatna naloga – igra povej število Delo v dvojicah. Eden pove število (ali določen podatek o njem), drugi ga poišče na stotičku in pove predhodnik in naslednik. Nato vlogi zamenjata.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 3 Tematski sklop: Ali še znamo? Učna enota: Znak <, >, = Tip učne ure: ponavljanje Učni cilji: - števila primerja in uredi - odkrije in nadaljuje preprosto zaporedje števil - napiše število, zapisano z desetiškima enotama, in obratno - navaja se na samostojno preverjanje rezultatov Ključne besede: števila do 100 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim in slikovnim materialom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, stotični kvadrat, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/stran 6 DZ, 3. del/stran 4

POTEK DELA 1. Poišči število Vsak otrok ima pred seboj stotični kvadrat, dva otroka prideta k stenskemu stotičku. Povem število do 100, njuna naloga je, da ga čim hitreje najdeta; ostali otroci ga poiščejo na svojem stotičku. 2. Iščemo število Povem število z desetiškimi enotami, npr.: 7 D 5 E, otroci v karo zvezek zapišejo število, nekdo pa ga zapiše na tablo. Ostali preverijo svoj zapis. Število nato dopolnijo s predhodnikom in naslednikom. Otroci rešujejo tudi obratne naloge – povem število, oni ga zapišejo z desetiškimi enotami. 3. Velikostni odnosi Vsak otrok zapiše na kartonček število do sto ter ga pritrdi na tablo. K tabli pokličem po dva otroka. Vsak si izbere en kartonček in ga pritrdi na določen del table. Nato ugotavljamo, katero število je večje, manjše, enako ter to zapišemo z matematičnimi simboli. Vsak otrok si izbere nekaj števil. Ko števila izbere, jih uredi po velikosti od najmanjšega k največjemu / od največjega k najmanjšemu. *Otroci delajo v karo zvezke. 4. Nadaljuj zaporedje Na tablo napišem začetek zaporedja, otroci ga nadaljujejo. 5. Delo v DZ 1. del, str. 6 Naloge skupaj pregledamo in pojasnimo, nato jih otroci samostojno rešijo. DOMAČE DELO: DZ 3. del, str. 4

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 4 Tematski sklop: Ali še znamo? Učna enota: Seštevam D+D, DE+E – brez prehoda Tip učne ure: ponavljanje Učni cilji: - sešteva v možici naravnih števil do 100 brez prehoda (do 20 s prehodom) Ključne besede: seštevanje do 100 brez prehoda Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim in slikovnim materialom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, stotični kvadrat, karo zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 5/7. nal in stran 7/13., 14. nal.

POTEK DELA 1. Ponovimo - Poišči število na stotičku - Štetje od–do števila, naprej/ nazaj, po dva … - Predhodnik, naslednik števila - Določanje desetiških enot - Ugotovi število (na podlagi nekaj podatkov, npr. njegov naslednik je 12 …) 2. Seštevamo Računamo v karo zvezke; eden od otrok zapiše račun na tablo. Otroci si pri računanju pomagajo s stotičkom ali številskim trakom. - Računamo v obsegu do 20 (brez prehoda in s prehodom). Ob prvem primeru ponovimo matematične izraze pri seštevanju (seštevanec, seštevanec, vsota). - Seštevanje desetic 20 + 30 = __. - Prištevanje k desetici 10 + 7 = __. - Seštevanje brez prehoda 32 + 6 = __. 3. Delo v DZ 1. del, str. 5/ 7. nal. str. 7/ 13., 14. nal. Naloge otroci samostojno rešijo. Nato skupaj preverimo rezultate. * Rešijo samo račune seštevanja! DOMAČE DELO: Naloge na delovnih listih – števila, seštevanje

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 5 Tematski sklop: Ali še znamo? Učna enota: Odštevam brez prehoda D – D, DE –E Tip učne ure: ponavljanje Učni cilji: - odšteva v možici naravnih števil do 100 brez prehoda (do 20 s prehodom) Ključne besede: odštevanje do 100 brez prehoda Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim in slikovnim materialom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, stotični kvadrat, karo zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 5/7. nal. in 7/13. nal.

POTEK DELA 1. Ponovimo - Poišči število na stotičku - Štetje od–do števila - Predhodnik, naslednik števila - Določanje desetiških enot in ugotavljanje števila na podlagi desetiških enot - Seštevanje do 20 s prehodom in do 100 brez prehoda - Ustno odštevanje do 10 2. Odštevamo Računamo v karo zvezke; eden od otrok zapiše račun na tablo. Otroci si pri računanju pomagajo s stotičkom ali številskim trakom. - V obsegu do 20 (brez prehoda in s prehodom). oB prvem primeru ponovimo matematične izraze pri odštevanju (zmanjševanec, odštevanec, razlika). - Odvzemanje do desetice 37 – 7 = __. - Odvzemanje od desetice 40 – 1 = __. - Odštevanje brez prehoda 25 - 4 = __. - Sestavimo 4 račune s tremi števili 3. Delo v DZ 1. del, str. 5/ 7. na. str. 7/ 13. nal. Naloge otroci samostojno rešijo. Nato skupaj preverimo rezultate. * Rešijo samo račune odštevanja! DOMAČE DELO: Naloge na delovnih listih – računi odštevanja

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 6 Tematski sklop: Ali še znamo? Učna enota: Neznano število pri seštevanju in odštevanju Tip učne ure: ponavljanje Učni cilji: - v računih seštevanja/odštevanja do 100 brez prehoda določi neznani drugi seštevanec/odštevanec Ključne besede: neznano število v računih seštevanja ali odštevanja Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim in slikovnim materialom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, stotični kvadrat, karo zvezek, žogice Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 7/12. nal. DZ, 3. del/ stran 5/4., 6. nal.

POTEK DELA 1. Ponovimo - Poišči število na stotičku - Desetiške enote - Seštevanje in odštevanje do 20 s prehodom in do 100 brez prehoda 2. Iščemo neznano število a) Ob računski zgodbi konkretno ponazorimo (z žogicami) primer reševanje računov z neznanim številom pri seštevanju in odštevanju. * V košari je bilo 12 žogic. Nekaj sem jih dodala in ko je Matic spet preštel žogice, jih je bilo 15. Koliko žogic sem dodala? * V košari je bilo 17 žogic, nekaj sem jih odvzela. V košari je bilo potem 13 žogic. Koliko sem jih odvzela? K nalogama oblikujemo račun in odgovor, ki ju slikovno ponazorimo in zapišemo v karo zvezke. b) Skupno računanje – otroci zapisujejo račune v karo zvezek, eden računa na tablo. c) Samostojno delo – otroke razdelim na skupini A in B; na tablo zapišem račune za vsako skupino, ki jih otroci sami izračunajo. Ob koncu dela preverimo rezultate. 3. Delo v DZ 1. del, str. 7/12. nal. Naloge otroci samostojno rešijo. Nato skupaj preverimo rezultate. DOMAČE DELO: DZ 3. del, str. 5/ 4., 6. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Ali še znamo?

Datum: Zaporedna številka ure: 7

Učna enota: Besedilne naloge Tip učne ure: ponavljanje Učni cilji: - rešuje preproste probleme, podane z besedilom Ključne besede: naloga z besedilom Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo z besedilom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, karo zvezek, aplikacije Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 8 in 9 DZ, 3. del/ stran 5/5. nal.

POTEK DELA 1. Oblikujmo besedilo k sliki Na tablo pritrdim magnetne aplikacije in otroke vzpodbudim, da k sliki oblikujejo besedilno nalogo. Izberemo eno, jo zapišemo in rešimo. Zapišemo račun in odgovor. Otroci jo narišejo in zapišejo v karo zvezke. 2. Delo v DZ 1. del, str. 8 in 9 - Skupaj rešimo obe besedilni nalogi, nato pa še naloge o telesih in likih. Ob delu v DZ ponovimo poimenovanje teles in likov, njihove oblike poiščemo v učilnici. - Otroci samostojno ali v dvojicah rešijo besedilne naloge na strani 8. 3. Dodatne naloge – besedilne naloge na kartončkih - Reši besedilno nalogo. - Slikovno predstavljene situacije ali računi – oblikuj besedilno nalogo (zapišejo jih na kartonček, ki ga spravimo v matematično škatlo z dodatnimi nalogami). DOMAČE DELO: DZ 3. del, str. 5/5. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo

Datum: Zaporedna številka ure: 8

Učna enota: Seštevamo do desetičnega števila Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - prišteje k dvomestnemu številu enice do polne desetice Ključne besede: seštevanje do desetice Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim in slikovnim materialom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, karo zvezek, link kocke, kegeljček Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.-3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 10 DZ, 3. del/ stran 6/2. nal.

POTEK DELA 1. Ustno računanje Seštevanje in odštevanje do 20. Večji poudarek dam dopolnjevanju do 10. 2. Seštevamo do desetičnega števila Skupno delo na tleh v krogu * Delo z link kockami Povem število do sto, nekdo od otrok ga predstavi z link kockami. Npr. 27 = 20 + 7 Število nato še slikovno predstavimo. Dogovorimo se, da bomo stolpec (1 D) ponazorili s črtico, posamične kocke (E) pa s krožcem. Dodam še 3 posamične kocke druge barve – povej račun!( Dopolnimo kocke in zapis na listu). Preštejemo, koliko kock imamo v zadnjem stolpcu. Ugotovimo, da enako kot v prvem ali drugem, torej lahko 10 krožcev nadomestimo z eno črtico. 27 + 3 = 20 + 7 + 3 = 20 + 10 = 30 * Slikovno ponazarjanje računa Delo poteka na podoben način kot prej z link kockami, le da račun ponazorimo z risanjem črtic in krožcev. * Računanje ob stotičku – skačejo s kegeljčki 3. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo, ostali otroci računajo v karo zvezke. (Prvi primer prikažem jaz.) Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. Pri računanju si otroci lahko pomagajo tudi s stotičkom in kegeljčkom. 4. Delo v DZ 1. del, str. 10 Samostojno rešijo račune. Pregledamo rešitve. DOMAČE DELO: DZ 3. del, str. 6/2. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo

Datum: Zaporedna številka ure: 9

Učna enota: Seštevamo – DE + D Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - prišteje desetice poljubnemu dvomestnemu številu Ključne besede: prištevanje desetic Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim in slikovnim materialom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, karo zvezek, link kocke, kegeljček Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 11

POTEK DELA 1. Ponovimo Seštevanje do desetice – zapis sedmih računov v karo zvezke (preverjanje). 2. Dvomestnemu številu prištevamo desetice a) Skupno delo na tleh v krogu *Delo z link kockami Povem število do sto, nekdo od otrok ga predstavi z link kockami. Število nato še slikovno predstavimo (s črticami in krožci). Npr. 32 = 30 + 2 Dodam še 10 kock (stolpec) druge barve – povej račun!( Dopolnimo kocke in zapis na listu). Preštejemo, koliko kock imamo sedaj. Ugotovimo, da se je povečalo število desetic, enice pa so ostale nespremenjene. 32 + 10 = 30 + 2 + 10 = 40 + 2 = 42 * Slikovno ponazarjanje računa Delo poteka na podoben način kot prej z link kockami, le da račun ponazorimo z risanjem črtic in krožcev. * Računanje ob stotičku – skačejo s kegeljčki (ugotovimo, da ni potrebno preštevati posameznih polj, ampak se le pomikamo po navpičnici navzdol). b) Delo v dvojicah – par si sam izbere pomagalo ob katerem ustno računa. 3. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo, ostali otroci računajo v karo zvezke. (Prvi primer prikažem jaz.) Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. Pri računanju si otroci lahko pomagajo tudi s stotičkom in kegeljčkom. 4. Delo v DZ 1. del, str. 11 Samostojno rešijo račune. Pregledamo rešitve. DOMAČE DELO: 10 računov v karo zvezku

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo

Datum: Zaporedna številka ure: 10

Učna enota: Seštevamo – DE + DE brez prehoda enice čez desetico Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - sešteje dvomestni števili brez prehoda desetice Ključne besede: seštevanje dveh dvomestnih števil Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim in slikovnim materialom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, karo zvezek, link kocke, kegeljček Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 12/5. nal. DZ, 3. del/ stran 6/1. nal. in stran 7

POTEK DELA 1. Ponovimo Ustno računanje. Sedimo v krogu in si podajamo žogico. Tisti, ki jo ulovi, pove rezultat. 2. Seštevamo dve dvomestni števili brez prehoda enic čez desetico a) Skupno delo na tleh v krogu. * Delo z link kockami dveh barv Povem dve števili do sto, ki ju otroci predstavijo z link kockami (vsako število s svojo barvo). Števili nato še slikovno predstavimo (s črticami in krožci). Npr. 25 = 20 + 5 12 = 10 + 2 Združimo obe števili – povej račun! Račun zapišemo k slikovni predstavitvi. Preštejemo, koliko kock imamo sedaj. Ugotovimo, da se je povečalo število D in E. 25 + 12 = 25 + 10 + 2 = 35 + 2 = 37 Računamo ustno, na dolg način, in ob tem združujemo kocke. Čeprav še dopuščam možnost poljubnega vrstnega reda seštevanja (lahko začnejo s prištevanjem E ali D), poudarim, da je zaradi seštevanja s prehodom bolje začeti s prištevanjem desetic. * Slikovno ponazarjanje računa Delo poteka na podoben način kot prej z link kockami, le da račun ponazorimo z risanjem črtic in krožcev. * Računanje ob stotičku – skačejo s kegeljčki b) Delo v dvojicah – par si sam izbere pomagalo ob katerem ustno računa. 3. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo, ostali otroci računajo v karo zvezke. Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. 4. Delo v DZ 3. del, str. 7/4. nal. in DZ 1. del, str. 12/5. nal. Samostojno rešijo račune. Pregledamo rešitve. DOMAČE DELO: DZ, 3. del – str. 6/1. nal. in 7/3. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo

Datum: Zaporedna številka ure: 11

Učna enota: Seštevamo tri števila brez prehoda preko desetice Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - sešteje dvomestni števili brez prehoda desetice - sešteje tri števila, vključno z 1 in 0, brez prehoda desetice Ključne besede: seštevanje dveh ali treh števil Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim in slikovnim materialom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, karo zvezek, link kocke, paličice Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 12/6. nal. in 13 DZ, 3. del/ stran 8/6. nal.

POTEK DELA 1. Hitro računanje Govorim račune (seštevanje do 20, prištevanje desetice in do desetice); otroci v karo zvezke zapisujejo samo rezultate. 2. Seštevamo a) Dve dvomestni števili brez prehoda enic čez desetico - preverjanje Na tablo napišem nekaj računov seštevanja dveh dvomestnih števil brez prehoda desetice. Otroci jih prepišejo in izračunajo. Preverimo rezultate. b) Tri seštevance - Račun ponazorimo z link kockami - Slikovna ponazoritev - Računanje on stotičku 3. Delo v dvojicah Par şi sam izbere ponazorilo ob katerem ustno računa račune s tremi seštevanci. 4. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo, ostali otroci računajo v karo zvezke. Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. 5. Delo v DZ 3. del, str. 8/6. nal. in DZ 1. del, str. 12/ 6. nal. ter 13/7., 8. nal. Samostojno rešijo račune. Pregledamo rešitve. DOMAČE DELO: DZ 1. del – str. 13/9. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo

Datum: Zaporedna številka ure: 12

Učna enota: Odštevamo (DE – D) Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - od dvomestnega števila odšteje desetično število Ključne besede: odštevanje desetic Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim in slikovnim materialom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, karo zvezek, link kocke, kegeljček, palčke Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 14/10. nal. DZ, 3. del/ stran 9/6. nal.

POTEK DELA 1. Urjenje seštevanja - prištevanje desetice - seštevanje dveh ali treh števil brez prehoda 2. Dvomestnemu številu prištevamo desetice Matematični problem: Mojca je imela 23 balonov. Trije baloni so ji počili. Kakšno bo vprašanje? Koliko balonov ji je ostalo? Napišemo račun in povemo odgovor. a) Skupno delo na tleh v krogu *Delo z link kockami Povem število do sto, nekdo od otrok ga predstavi z link kockami. Število nato še slikovno predstavimo (s črticami in krožci). Npr. 41 = 40 + 1 Odvzamem 10 kock – povej račun! Odvzamemo kocke in popravimo zapis na listu. Preštejemo, koliko kock imamo sedaj. Ugotovimo, da se je pomanjšalo število desetic, enice pa so ostale nespremenjene. 41 – 10 = 31 * Slikovno ponazarjanje računa Delo poteka na podoben način kot prej z link kockami, le da račun ponazorimo z risanjem črtic in krožcev. * Računanje ob stotičku – skačejo s kegeljčki (ugotovimo, da ni potrebno preštevati posameznih polj, ampak se le pomikamo po navpičnici navzgor). b) Delo v dvojicah – par si sam izbere pomagalo ob katerem ustno računa. 3. Računamo na tablo – urjenje odštevanja desetic Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo, ostali otroci računajo v karo zvezke. 4. Delo v DZ 1. del, str. 14 /10. nal. Samostojno rešijo račune. Pregledamo rešitve. DOMAČE DELO: DZ, 3. del – str. 9/6. nal. Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo

Datum: Zaporedna številka ure: 13

Učna enota: Odštevamo brez prehoda desetice (DE – DE) Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - od dvomestnega števila odšteje dvomestno število brez prehoda desetice - pridobljeno znanje uporabi v novih oblikah Ključne besede: odštevanje dveh dvomestnih števil Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s konkretnim in slikovnim materialom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, karo zvezek, link kocke, kegeljček, paličice Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 14/11. nal. DZ, 3. del/ stran 9/7. nal.

POTEK DELA 1. Ponovimo Ustno računanje (v krogu - mečem žogico) – odštevanje desetic 2. Odštevamo dve dvomestni števili brez prehoda desetice a) Skupno delo na tleh v krogu. * Delo z link kockami ali paličicami Napovem novo računanje in zapišem na tablo dve števili do sto, ki ju bomo odštevali. Otroci večje število predstavijo z link kockami. Število nato še slikovno predstavimo (s črticami in krožci). Odvzamemo oz. prečrtamo tisto, kar bomo odštevali. Preštejemo, koliko kock imamo sedaj. Ugotovimo, da se je spremenilo število D in E. 45 – 12 = 45 – 10 – 2 = 35 – 2 = 33 Računamo ustno, na dolg način. Čeprav še dopuščam možnost poljubnega vrstnega reda odštevanja (lahko začnejo z odvzemanjem E ali D), poudarim, da je zaradi odštevanja s prehodom bolje začeti z odvzemanjem desetic. Naredimo preizkus s seštevanjem! * Slikovno ponazarjanje računa Delo poteka na podoben način kot prej z link kockami, le da račun ponazorimo le z risanjem črtic in krožcev. * Računanje ob stotičku – skačejo s kegeljčki b) Delo v dvojicah – par si sam izbere pomagalo ob katerem ustno računa. 3. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo, ostali otroci računajo v karo zvezke. Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. Račune odštevanja preizkusimo s seštevanjem. 4. Delo v DZ 1. del, str. 14/ 11. nal. Samostojno rešijo račune. Pregledamo rešitve. DOMAČE DELO: DZ 3. del – str. 9/ 7. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo

Datum: Zaporedna številka ure: 14

Učna enota: Ali znamo? – urjenje seštevanja in odštevanja Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - rešuje preproste matematične probleme s seštevanjem in odštevanjem - pridobljeno znanje uporabi v novih oblikah - uporablja lastnosti seštevanja - zna račun odštevanja preizkusiti z računom odštevanja - s cenika razbere podatke Ključne besede: seštevanje in odštevanje dveh dvomestnih števil brez prehoda Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, grafični izdelki Pripomočki: karo zvezek, stotiček Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 15 in 16 DZ, 3. del/ stran 10 – 8,9

POTEK DELA 1. Računamo pred tablo -preverjanje Posamezniki prihajajo računat k tabli (računi seštevanja in odštevanja), ostali otroci računajo v karo zvezke. 2. Delo v DZ 1. del, str. 15 in 16/16. nal. Navodila za delo, otroci nato samostojno rešijo naloge. Pregledamo rešitve na str. 16. DOMAČE DELO: DZ 3. del – str. 10/ 8., 9. nal. DZ 1. del – str.16/17. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo

Datum: Zaporedna številka ure: 15

Učna enota: Besedilne naloge Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - rešuje preproste matematične probleme s seštevanjem in odštevanjem - zna račun odštevanja preizkusiti z računom odštevanja Ključne besede: seštevanje in odštevanje dveh dvomestnih števil brez prehoda Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, žogica Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 17 DZ, 3. del/ stran 8/ 5. nal. in 10/ 10., 11., 12. nal.

POTEK DELA 1. Ustno računanje Sedimo v krogu na tleh, mečem žogico. 2. Delo v DZ 1. del, str. 17 DZ 3. del, str. 8/5. nal. Naloge pregledamo in po potrebi dodatno pojasnimo. Otroci jih samostojno rešujejo. Pregledamo rešitve nalog. DOMAČE DELO: DZ 3. del – str. 10/ 10, 11, 12

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Še o likih in telesih

Datum: Zaporedna številka ure: 16

Učna enota: Liki – trikotnik, štirikotnik, petkotnik, šestkotnik Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - prepozna in poimenuje osnovne like ter uredi in prikaže podatke s stolpci - nariše like z ravnilcem s šablonami - prikaže večkotnike z različnimi ponazorili - izreže like in iz njih sestavi sliko - prepozna in poimenuje večkotnike - v okolici prepozna oblike geometrijskih likov Ključne besede: štirikotnik, petkotnik, šestkotnik … Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: liki iz papirja, geoplošča, elastike, paličice, mizarski meter, barvni papir, brezčrtni zvezek, ravnilce s šablono Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 18, 19 in 20/6.,7. nal. DZ, 3. del/ stran 11/1. nal.

POTEK DELA 1. Ponavljamo – osnovni liki - Pokažem lik, otroci ga poimenujejo - Zapis imen likov v DZ, 1. del/ str. 18/1. nal. - delo v dvojicah – DZ, 1. del/ str. 18/2. nal. Nalogo nato skupaj pregledamo. 2. Razvrščanje likov – skupno delo Pripravljene imam različne like, izrezane iz papirja (osnovni liki + petkotniki, šestkotniki …), ki jih razvrstimo jih po obliki. - Poimenujemo vsako skupino likov. - Ko pridemo do večkotnikov, otroke vzpodbudim k razmišljanju, kako bi jih lahko poimenovali. - Preoblikujemo razvrstitev tako, da so v eni skupini trikotniki, v drugi štirikotniki … - Izdelamo plakat, na katerem je tabela s štirimi prostori. V vsak prostor napišemo ime večkotnika in nalepimo nekaj ustreznih likov. 3. Sestavljamo like – delo po skupinah (3 skupine) a) Sestavljanje likov iz paličic b) Oblikovanje likov z mizarskim metrom c) Sestavljanje likov na geoplošči č) Striženje likov iz barvnega papirja Delo po posameznih skupinah si najprej skupaj ogledamo in pojasnimo. Ko skupina nalogo opravi, gre na naslednjo postajo. Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


4. Delo v DZ 1. del, str. 19/4. nal. in 20/6., 7. nal. Naloge pregledamo in po potrebi dodatno pojasnimo. Otroci jih samostojno reĹĄujejo. DOMAÄ&#x152;E DELO: DZ 1. del/ str. 18/3. nal. str. 19/ 5. nal. DZ 3. del/ str. 11/ 1. nal.

Barbara Burjak, 2009, UÄ?ne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Še o likih in telesih

Datum: Zaporedna številka ure: 17

Učna enota: Liki – stranica, oglišče Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - prepozna in poimenuje večkotnike - prepozna oglišče in stranico lika ter pravilno uporablja geometrijsko izrazoslovje - oglišča in stranice označuje s točkami - ugotovi, da ima večkotnik toliko stranic kot oglišč Ključne besede: oglišče in stranica lika, označevanje oglišč lika Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: liki za odtiskovanje, barva, čopič, papir, liki iz barvnega papirja, paličice, plastelin, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 21 in 22/10. nal.

POTEK DELA 1. Ponavljamo – poimenovanje večkotnikov - Odtiskovanje likov: odtisnemo eno ploskev telesa, delamo skupaj, v krogu. Odtisnjene like poimenujemo. - Razvrščanje likov izrezanih iz barvnega papirja: like razvrstimo in jih poimenujemo. 2. Oblikovanje večkotnikov Otrokom razdelim paličice in plastelin. Iz paličic oblikujejo trikotnik. Paličice povežejo s kroglicami iz plastelina. Nalogo demonstriram. Na modelu poimenujemo stranice (ravne črte, ki omejujejo lik) in oglišča (točke, v katerih se stikata po dve stranici). 3. Zapis v zvezek Model narišem na tablo in označim oglišče in stranico. Oglišče označim z majhnim križcem. Zapišem besedi oglišče in stranica in ju s puščicama usmerim k ustreznemu delu slike. Na modelu preštejemo oglišča in stranice: trikotnik ima 3 stranice in 3 oglišča. Stran v zvezku razdelimo na štiri dele – v prvega otroci preslikajo tabelsko sliko, v preostale 3 prostorčke pa narišemo še štirikotnik, petkotnik in šestkotnik, ter zapišemo število stranic in oglišč. V povzetku pridemo do ugotovitve, da je pri večkotnikih število oglišč enako številu stranic. Na tabelski sliki prikažem, kako označujemo oglišča (z velikimi tiskanimi črkami). Otroci s črkami dopolnijo tudi svoje zapise v zvezku. 4. Delo v DZ 1. del, str. 21 9. a), b), c) nal. Otroci vodeno rešujejo naloge. DOMAČE DELO: DZ 1. del – str. 21/9. č) – likoma označi oglišča in zapiši število stranic in oglišč (po vzorcu zapisa v zvezek!) str. 22/10. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Še o likih in telesih

Datum: Zaporedna številka ure: 18

Učna enota: Liki – urjenje Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - prepozna in poimenuje večkotnike - prepozna oglišče in stranico lika ter geometrijsko izrazoslovje pravilno uporablja - oglišča in stranice označuje s točkami - izreže like in iz njih sestavi sliko - v mrežo z ravnilom preriše različne večkotnike Ključne besede: oglišče in stranica lika, poimenovanje večkotnikov Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: paličice, plastelin, brezčrtni zvezek, kolaž, škarje, lepilo, ravnilce s šablono Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 20/ 8 in 22/11., 12. nal. DZ, 3. del/ stran 11/2 in 12/3., 5. nal.

POTEK DELA 1. Ob likih ponovimo - poimenovanje večkotnikov - pojem stranica, oglišče in preštevanje pri posameznih likih 2. Delo v DZ Naloge pregledamo in po potrebi dodatno pojasnimo. Otroci jih samostojno rešujejo. Rešitve na koncu skupaj pregledamo. - 1. del, str. 20/ 8. nal. Like prerišejo v mrežo z uporabo ravnila, k prerisanim likom označijo še oglišča. - 1. del, str. 22/ 11., 12. nal. Pri merjenju dolžin stranic opozorim na pravilno merjenje ter zapis z merskim številom in enoto. - 3. del, str. 11/2 Opomba: beležim, kako samostojno otroci rešujejo naloge, če iščejo dodatna pojasnila …) 3. Dodatno delo Risanje domišljijskih figur z uporabo različnih večkotnikov. K sliki otroci zapišejo, katere like so uporabili in koliko (večkotnik s sliko in število). DOMAČE DELO: DZ 3. del – str. 12/3,5

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Še o likih in telesih

Datum: Zaporedna številka ure: 19

Učna enota: Telesa – ploskev Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - prepozna in poimenuje modele geometrijskih teles ter podatke o telesih prebere v preglednici - določi lego teles in likov v prostoru - na modelu telesa prepozna ploskev Ključne besede: ploskev telesa Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: geometrijska telesa, škatlice v obliki geometrijskih teles za barvanje, stiroporna krogla, tempera barve, čopiči Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 23 in 24/15. nal.

POTEK DELA 1. Poimenovanje geometrijskih teles Pokažem vsako geometrijsko telo posamezno, otroci ga poimenujejo. Ko jih odlagam, jih namerno postavim na različna mesta (pod mizo, na stol, na mizo …) Otroci glede na prostorske odnose poimenujejo telesa, npr. katera geometrijska telesa so pod mizo, katero telo je desno od krogle … 2. Koliko ploskev ima valj? – delamo v krogu Otrokom pokažem geometrijsko telo (valj). Poimenujemo ga. Razmišljamo, kaj je tisto, kar telo omejuje – ploskve. Koliko ploskev ima valj? Učenci predlagajo, kako bi to ugotovili. Odočimo se za barvanje ploskev. Skupaj pobarvamo ploskve valja. Za vsako uporabimo drugačno barvo in na podlagi števila uporabljenih barv določimo število ploskev valja. Pogovarjamo se tudi o tem, da so nekatere ploskve teles ravne, druge krive (zato nekatera telesa lahko kotalimo, drugih pa ne!) 3. Ugotavljamo število ploskev geometrijskih teles - delo po skupinah Vsaka skupina dobi svoje geometrijsko telo. Z barvanjem ploskev (za vsako ploskev uporabijo drugo barvo) ugotavljajo njihovo število. Ob koncu dela gremo skupaj od skupine do skupine. Tisti, ki so na določeni postaji delali, nam predstavijo svoje ugotovitve. V obliki preglednice jih beležim na tablo. 4. Delo v DZ, 1. del, str. 23 in 24/ 15. nal. Naloge pregledamo in po potrebi dodatno pojasnimo. Otroci jih samostojno rešujejo. Rešitve nato skupaj pregledamo.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Še o likih in telesih

Datum: Zaporedna številka ure: 20

Učna enota: Telesa – ploskev, rob, oglišče Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - na modelu telesa prepozna ploskev, rob, oglišče in pravilno uporablja geometrijsko izrazoslovje - zna telesom določiti število ploskev, robov, oglišč - prepozna in poimenuje geometrijska telesa po opisu Ključne besede: ploskev, rob, oglišče Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo z besedilom, grafični izdelki Pripomočki: geometrijska telesa, delovni listi, škatlice (embalaža) v obliki geometrijskih teles, stiroporna krogla, tempera barve, čopič, plastelin Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 24/16 in 25/17

POTEK DELA 1. Ponovimo - poimenovanje geometrijskih teles, razvrščanje po obliki - ploskve telesa (kaj je to?) in njihovo število Ponavljamo ob geometrijskih telesih. 2. Rob in oglišče – delo v krogu Na primeru geometrijskega telesa (kocke) se pogovarjamo o ploskvah in ugotavljamo, kako bi poimenovali stičišče dveh ploskev – rob. Bi se robove dalo tudi prešteti? Učenci predlagajo, kako. Odločimo se za barvanje robov. Skupaj pobarvamo robove kocke: za vsak rob uporabimo drugačno barvo in na podlagi števila uporabljenih barv določimo število robov kocke. Nadaljujemo z ugotovitvijo, da se tudi robovi telesa nekje stikajo. Kako bi poimenovali te točke? Oglišča. Bi jih lahko prešteli? Označimo jih s kroglicami plastelina in hkrati štejemo, koliko kroglic smo uporabili za kocko. 3. Zapis v zvezke V zvezke otroci nalepijo list, na katerem je narisana kocka, na njej označijo in poimenujejo ploskev, rob in oglišče. V preglednico označijo njihovo število za kocko. 4. Ugotavljamo število robov in oglišč - delo po skupinah Vsaka skupina dobi komplet škatlic v obliki geometrijskih teles in stiroporno kroglo. Z barvanjem robov (za vsak rob uporabijo drugo barvo) ugotavljajo njihovo število, oglišča označijo s kroglicami plastelina in jih preštejejo. Ob koncu dela poročajo o svojih ugotovitvah, ki jih sproti beležimo v preglednico - DZ, 1. del, str. 25/17. .al. Posebej se pogovarjamo o številu robov in oglišč pri valju in krogli! 5. Delo v DZ, 1. del, str. 24/16 Nalogo otroci samostojno rešijo. Rešitve nato skupaj pregledamo. 6. Po opisu ugotovi, za katero telo gre! Opisujem telesa glede na število mejnih ploskev, robov in oglišč, vključujem tudi Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


podatke o krivih in ravnih ploskvah. Ob pomoči razpredelnice (DZ, 1. del/ str. 25/17. nal.) otroci ugotavljajo, za katero telo gre. DOMAČE DELO: Delovni list – opisi geometrijskih teles (poveži otroka z njegovim predmetom. Otroku, ki ni znal opisati svojega predmeta, pomagaj).

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Še o likih in telesih

Datum: Zaporedna številka ure: 21

Učna enota: Liki in telesa – naloge za urjenje Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - na modelu telesa prepozna ploskev, rob, oglišče in pravilno uporablja geometrijsko izrazoslovje - zna telesom določiti število ploskev, robov, oglišč - prepozna in poimenuje geometrijska telesa po opisu - odkrije in nadaljuje geometrijski vzorec - poimenuje narisane like ter jih prepozna po opisu Ključne besede: ploskev, rob, oglišče, poimenovanje teles in likov Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo z besedilom, grafični izdelki Pripomočki: modeli geometrijskih teles in likov Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 25/18., 19., 20. nal. DZ, 3. del/ stran 12/4. in 13. nal.

POTEK DELA 1. Ponovimo znanje o likih in telesih - poimenovanje geometrijskih teles in likov - stranica in oglišče pri likih (pokažemo) ter povezava med številom oglišč in poimenovanjem večkotnika - ploskev, rob, oglišče pri telesih – prikaz na modelu telesa 2. Ponavljamo in utrjujemo pojme v manjših skupinah Otroci se razdelijo v skupine po 4, v vsaki skupini določimo vodjo, ki prevzame vlogo učitelja a) Ponavljamo - ob pomoči vodje otroci še enkrat ponovijo poimenovanje teles in likov ter vse obravnavane geometrijske pojme, jih otipajo/pokažejo na likih in telesih. b) Zanke in uganke – vsak član skupine si zamisli eno telo ali lik, ga opiše ostalim, ti pa morajo ugotoviti, za katero telo ali lik gre. 3. Delo v DZ, 1. del, str. 25/18., 19., 20. nal. Nalogo otroci čim bolj samostojno rešijo (če se jim kje ustavi, lahko za pomoč zaprosijo koga od otrok in skupaj nadaljujeta z reševanjem naloge). 20. nalogo rešijo samostojno. DZ, 3. del, str. 12/4 4. Dodatno delo Naloge na delovnih listih. DOMAČE DELO: DZ, 3. del – str. 13

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 22 Tematski sklop: Učna enota: Ponovimo in utrdimo znanje – naloge za urjenje Tip učne ure: preverjanje Učni cilji: - šteje, piše in bere števila do 100 (razlikuje desetiške enote, številu določi predhodnik in naslednik, ugotavlja velikostne odnose in uredi števila po velikosti) - sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100 brez prehoda (do 20 s prehodom) - v računih seštevanja/odštevanja do 100 brez prehoda določi neznano število - reši preproste matematične probleme s seštevanjem in odštevanjem - sešteva in odšteva dve dvomestni števili brez prehoda desetice - iz treh števil sestavi štiri račune - prepozna in poimenuje geometrijska telesa, prepozna ploskve, robove in oglišča in jih prešteje - prepozna in poimenuje večkotnike, prepozna stranice in oglišča, ki jih označi s točkami - samostojno rešuje naloge za preverjanje znanja Ključne besede: Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, demonstracija, delo z besedilom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, karo zvezek, delovni listi, geometrijski liki in telesa Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Števila do 100 Ob stotičku ponovimo znanje od prej: štetje, predhodnik, naslednik, velikostni odnosi, število D in E. 2. Računamo na tablo - Seštevanje in odštevanje do 20 s prehodom, naprej pa znotraj desetic ter računi z neznanim številom. - Iz treh števil sestavimo štiri račune. - Seštevanje in odštevanje dveh dvomestnih števil brez prehoda desetice. - Poimenovanje geometrijskih likov (tudi večkotnikov) in teles, ter obravnavanih pojmov (stranica, ploskev, rob, oglišče). 3. Rešujemo delovne liste - poleg nalog, ki smo jih ponavljali v 2. dejavnosti, so vključene tudi besedilne naloge - preletimo naloge in jih dodatno pojasnimo - samostojno delo učencev DOMAČE DELO: delovni list (podobne naloge kot za ponavljanje)

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 23 Tematski sklop: Učna enota: Preverjanje z ocenjevanjem Tip učne ure: preverjanje in ocenjevanje Učni cilji: - šteje, piše in bere števila do 100 (razlikuje desetiške enote, številu določi predhodnik in naslednik, ugotavlja velikostne odnose in uredi števila po velikosti) - sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100 brez prehoda (do 20 s prehodom) - v računih seštevanja/odštevanja do 100 brez prehoda določi neznano število - reši preproste matematične probleme s seštevanjem in odštevanjem - sešteva in odšteva dve dvomestni števili brez prehoda desetice - iz treh števil sestavi štiri račune - prepozna in poimenuje geometrijska telesa, prepozna ploskve, robove in oglišča in jih prešteje - prepozna in poimenuje večkotnike, prepozna stranice in oglišča, ki jih označi s točkami - samostojno reši naloge za preverjanje znanja z ocenjevanjem Ključne besede: Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, delovni listi Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponavljamo - Ob stotičku ponovimo štetje, predhodnik, naslednik, velikostni odnosi, število D in E. - Ponovimo poimenovanje geometrijskih likov (tudi večkotnikov) in teles, ter obravnavanih pojmov (stranica, ploskev, rob, oglišče). 2. Reševanje delovnih listov - Preletimo naloge in jih dodatno pojasnimo, otroke opozorim, da ob koncu reševanja naloge še enkrat pregledajo. - Samostojno delo učencev. 3. Dodatno delo Delovni listi.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 24 Tematski sklop: Prek desetic pri seštevanju Učna enota: Seštevamo DE + E s prehodom desetice Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - dvomestnemu številu prišteje enomestno s prehodom desetice Ključne besede: prehod desetice pri seštevanju Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke dveh barv, stotiček, kegelj, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 26

POTEK DELA 1. Koliko do desetice - ustno dopolnjevanje do 10 in 20 - ob stotičku dopolnjevanje do višjih desetic 2. Seštevamo DE + E a) Skupinsko delo na tleh v krogu * Delo z link kockami Povem število do sto (39) nekdo od otrok ga predstavi z link kockami. Število nato še slikovno predstavimo (s črticami in krožci) na velik list. Dodam še 3 kocke druge barve in povemo račun!( Dopolnimo kocke in zapis na listu). Račun rešimo tako, da najprej dopolnimo zadnjo desetico in nato dodamo še preostale kocke (ugotavljamo, kako se razdeli število, ki ga prištevamo!). 39 + 3 = 40 + 2 = 42 1 2 Skupaj predstavimo nekaj primerov! * Slikovno ponazarjanje računa Delo poteka na podoben način kot prej z link kockami, le da račun ponazorimo z risanjem črtic in krožcev. * Računanje ob stotičku Skačejo s kegeljčki (vedno se sproti pogovorimo, kako smo dopolnili predhodno desetico in nato dodamo še preostalo število). b) Delo v dvojicah – par si sam izbere pomagalo ob katerem ustno računa. 3. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo, ostali otroci računajo v karo zvezke. (Prvi primer prikažem jaz.) Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. Pri računanju si otroci lahko pomagajo tudi s stotičkom in kegeljčkom. 4. Delo v DZ 1. del, str. 26/1 Samostojno rešijo račune. Pregledamo rešitve. DOMAČE DELO: DZ 1. del, str. 26/2

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 25 Tematski sklop: Prek desetic pri seštevanju Učna enota: Seštevamo DE + E s prehodom desetice Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - dvomestnemu številu prišteje enomestno s prehodom desetice Ključne besede: prehod desetice pri seštevanju Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, kegelj, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 27 DZ, 3. del/ stran 14

POTEK DELA 1. Ustno računanje Računi dopolnjevanja do desetice, npr. 46 + ___ = 50 Učenca, ki pove rezultat, določim z metom žogice. 2. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun (npr. 47 + 6 = ) slikovno ponazorijo in izračunajo na dolg način, ostali otroci računajo v karo zvezke. (Prvi primer prikažem jaz.) Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. Pri računanju si otroci lahko pomagajo tudi s stotičkom in kegeljčkom. 3. Delo v DZ 1. del, str. 27 Naloge pregledamo in pojasnimo, otroci jih nato samostojno rešijo. DZ 3. del, str. 14 – 2 nalogi Otroci si sami izberejo 2 nalogi in jih rešijo. DOMAČE DELO: DZ 3. del, str. 14 – preostale 3 naloge

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 26 Tematski sklop: Prek desetic pri seštevanju Učna enota: Seštevamo DE+DE s prehodom Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - dvomestnemu številu prišteje dvomestno s prehodom desetice Ključne besede: prehod desetice pri seštevanju Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, stotiček, kegelj, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 28

POTEK DELA 1. Ponavljamo Prištevanje E k dvomestnemu številu s prehodom: na tablo napišem pet računov, ki jih učenci na daljši način izračunajo v karo zvezke (preverjanje). 2. Seštevamo DE + DE a) Skupno delo na tleh v krogu * Delo z link kockami Na list zapišem število do sto (25) nekdo od otrok ga predstavi z link kockami. Število nato še slikovno predstavimo (s črticami in krožci). Dodam še 17 kock druge barve in povemo račun!( Dopolnimo kocke in zapis na listu). Račun izračunamo tako, da najprej prištejemo desetice, nato z enicami dopolnimo zadnjo desetico, potem pa dodamo še preostale kocke. 25 + 17 = 25 + 10 + 7 = 35 + 7 = 40 + 2 = 42 10 7 52 Skupaj predstavimo nekaj primerov! * Slikovno ponazarjanje računa Delo poteka na podoben način kot prej z link kockami, le da račun ponazorimo z risanjem črtic in krožcev. * Računanje ob stotičku – skačejo s kegeljčki b) Delo v dvojicah – par si sam izbere pomagalo ob katerem ustno računa. 3. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo na daljši način, ostali otroci računajo v karo zvezke. (Prvi primer prikažem jaz.) Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. Pri računanju si otroci lahko pomagajo tudi s stotičkom in kegeljčkom. 4. Delo v DZ 1. del, str. 28/5 Pogovorimo se o slikovnem prikazu, nato otroci samostojno rešijo račune v prvih dveh stolpcih. DOMAČE DELO: DZ 1. del, str. 28/5,6

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 27 Tematski sklop: Prek desetic pri seštevanju Učna enota: Seštevanje poljubnih dvomestnih števil s prehodom desetice-urjenje Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - dvomestnemu številu prišteje dvomestno s prehodom desetice Ključne besede: prehod desetice pri seštevanju Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, kegelj, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 29 DZ, 3. del/ stran 15

POTEK DELA 1. Ponavljamo Ustno računanje – dopolnjevanje do desetice, prištevanje enic dvomestnemu številu. 2. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo (sprva na daljši, če gre pa tudi na krajši način) ostali otroci računajo v karo zvezke. Za ponavljanje prvi primer prikažem jaz. Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. Pri računanju si otroci lahko pomagajo s stotičkom. 3. Delo v DZ 1. del, str. 29 DZ 3. del, str. 15/6. nal. Navodila za delo. Otroci čim bolj samostojno rešijo naloge. Rešitve pregledam. DOMAČE DELO: DZ 3. del, str. 15/7. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 28 Tematski sklop: Prek desetic pri seštevanju Učna enota: Seštevanje poljubnih dvomestnih števil s prehodom desetice (besedilne naloge) Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - dvomestnemu številu prišteje dvomestno s prehodom desetice Ključne besede: prehod desetice pri seštevanju Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, kegelj, karo zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 16

POTEK DELA 1. Ponavljamo Ustno računanje – dopolnjevanje do desetice, prištevanje enic dvomestnemu številu. 2. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo računat k tabli – sprva računajo na daljši način, nato zapis skrajšamo in večji del računanja le povemo; ostali otroci računajo v karo zvezke. Za ponavljanje prvi primer računa prikažem jaz in nato tekom dela tudi prikažem krajšanje zapisa računa. Pri računanju si otroci lahko pomagajo s stotičkom. Za zapis računa občasno povem tudi preprost matematični problem. 3. Delo v DZ 3. del, str. 16 Navodila za delo. Otroci samostojno rešijo naloge. 4. Dodatno delo Izmisli si besedilno nalogo in jo zapiši v zvezek. Ponudim jim naloge na kartončkih (računi, besedilne naloge), ki jih računajo v karo zvezke. DOMAČE DELO: delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 29 Tematski sklop: Prek desetic pri odštevanju Učna enota: Od desetic odštevamo E Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - od desetic odšteje enice Ključne besede: prehod desetice pri odštevanju Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, stotiček, kegelj, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 30/1., 2. nal. DZ, 3. del/ stran 17/1

POTEK DELA 1. Ustno računanje - odštevanje od 10 in 20 - odštevanje E od dvomestnega števila brez prehoda, npr. 83 – 2, 45 – 1 … 2. Odštevamo D – E a) Skupno delo na tleh v krogu * Delo z link kockami Povem desetično število do sto (60) nekdo od otrok ga predstavi z link kockami. Število nato še slikovno predstavimo (s črticami) na velik list. Želim odvzeti 7 kock. Povej račun! Kako bom odvzela E, če nimam nič posameznih kock? Dogovorimo se, da bom eno D zamenjala za 10 E. Sedaj lahko odvzamem 7 E. 60 – 7 = 53 Skupaj predstavimo nekaj primerov! * Slikovno ponazarjanje računa Delo poteka na podoben način kot prej z link kockami, le da račun ponazorimo z risanjem črtic in krožcev. * Računanje ob stotičku – skačejo s kegeljčki. b) Delo v dvojicah – par si sam izbere pomagalo ob katerem ustno računa. 3. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo, ostali otroci računajo v karo zvezke. (Prvi primer prikažem jaz.) Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. Pri računanju si otroci lahko pomagajo tudi s stotičkom in kegeljčkom. 4. Delo v DZ 1. del, str. 30/1,2 Samostojno rešijo račune. Skupaj preverimo rešitve. DOMAČE DELO: DZ 3. del, str. 17/ 1

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 30 Tematski sklop: Prek desetic pri odštevanju Učna enota: Odštevamo DE – E s prehodom preko desetice Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - od dvomestnega števila odšteje enice s prehodom desetice Ključne besede: prehod desetice pri odštevanju Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, stotiček, kegelj, karo zvezek, kartončki z računi iz priloge, paličice, jajčne škatle s plastičnimi jajci Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 30/3 in 31

POTEK DELA 1. Ponavljamo - iskanje števil na stotičku - odštevamo do desetičnega števila (43 – __=40) in od desetičnega števila (60 – 5 =) 2. Odštevamo D – E a) Skupno delo na tleh v krogu * Delo z link kockami Dvomestno število (72) predstavimo z link kockami, nato pa še slikovno (s črticami) na velik list. Želim odvzeti 5 kock, zapišemo račun. 72 – 5 = 72 – 2 – 3 = 70 – 3 = 67 2 3 Računamo na daljši način ob ponazarjanju s kockami. Predstavimo nekaj primerov! * Slikovno ponazarjanje računa Delo poteka na podoben način kot prej z link kockami, le da račun ponazorimo z risanjem črtic in krožcev. b) Delo v skupinah – vodja skupine pove račun, ostali člani ga nastavijo s konkretnim materialom (paličice, link kocke, jajca), slikovno predstavijo in pisno izračunajo 3. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo, ostali otroci računajo v karo zvezke. (Prvi primer prikažem jaz.) Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. Pri računanju si otroci lahko pomagajo s stotičkom. 4. Delo v DZ 1. del - str. 30/3. nal. – nalogo rešimo skupaj - str. 31/4. nal. – nalogo rešujejo v dvojicah, račune zapisujejo v zvezke DOMAČE DELO: DZ, 1. del – str. 31/5. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 31 Tematski sklop: Prek desetic pri odštevanju Učna enota: Odštevamo DE – E s prehodom preko desetice – urjenje Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - od dvomestnega števila odšteje enice s prehodom desetice - uri odštevanje s prehodom desetice - pravilnost odštevanja preizkusi z računom seštevanja Ključne besede: prehod desetice pri odštevanju Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, kegelj, karo zvezek, igralne kocke, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 17/2. nal.

POTEK DELA 1. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo, ostali otroci računajo na dolg način v karo zvezke. (Prvi primer prikažem jaz.) Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. Pri računanju si otroci lahko pomagajo s stotičkom. Postopno krajšamo zapis pri računanju, do zapisa rezultata, npr. 33 – 4 = 29 Račun odštevanja preizkusimo z računom seštevanja. 25 – 6 = 19, ker je 19 + 6 = 25 2. Meči kocko in odštevaj od 71 in 52 – delo v dvojicah Par meče kocko in zapisuje račune v karo zvezek. Za vsako število zapišeta 5 računov. Računata lahko ob pomoči stotička in kegeljčka. 3. Delo v DZ 3. del, str. 17/2. nal. Otroci nalogo samostojno rešijo DOMAČE DELO: delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 32 Tematski sklop: Prek desetic pri odštevanju Učna enota: Odštevamo dvomestna števila s prehodom desetice (DE – DE) Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - od dvomestnega števila odšteje dvomestno število s prehodom desetice Ključne besede: prehod desetice pri odštevanju Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, stotiček, kegelj, karo zvezek, paličice, jajčne škatle s plastičnimi jajci, žogica Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponavljamo - Iskanje števil na stotičku, ki jih opredelim s številom desetic in enic - Ustno odštevanje enic od dvomestnega števila s prehodom. Sedimo v krogu in z metom žogice določim otroka, ki odgovarja. 2. Odštevamo DE – DE a) Skupno delo na tleh v krogu * Delo z jajčnimi škatlami in plastičnimi jajci Dvomestno število (43) predstavimo s ponazorili (jajca). Želim odvzeti 15 jajc, zapišemo račun 43 – 15 = 43 – 10 – 5 = 33 – 5 = 28 3 2 Računamo na daljši način ob ponazarjanju. Predstavimo nekaj primerov! * Slikovno ponazarjanje računa Delo poteka na podoben način kot prej z link kockami, le da račun ponazorimo z risanjem črtic in krožcev. b) Delo v skupinah – vodja skupine pove račun, ostali člani ga ponazorijo s konkretnim materialom (paličice, link kocke, jajca), slikovno predstavijo in izračunajo na daljši način. c) Delo v dvojicah – par se sam odloči, kako bo ponazoril račun, ga zapiše in izračuna. 3. Zapis v zvezke Račun zapišemo in slikovno ponazorimo ter izračunamo na dolg način. 4. Računamo na tablo Posamezniki prihajajo k tabli, račun slikovno ponazorijo in izračunajo, ostali otroci računajo v karo zvezke. Pri nadaljnjih primerih sliko opustimo. Pri računanju si otroci lahko pomagajo s stotičkom. DOMAČE DELO: 5 računov v karo zvezek

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 33 Tematski sklop: Prek desetic pri odštevanju Učna enota: Odštevamo dvomestna števila s prehodom desetice (DE – DE) Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - od dvomestnega števila odšteje dvomestno število s prehodom desetice Ključne besede: prehod desetice pri odštevanju Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, kegelj, karo zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 32/6. nal.

POTEK DELA 1. Ustno računanje Računamo vse že znane in utrjene oblike seštevanja in odštevanja, razen dveh dvomestnih števil s prehodom. 2. Računamo na tablo a) Ponovimo - računamo na daljši način - krajši način b) Posamezniki prihajajo računat k tabli, ostali otroci računajo v karo zvezke. Pri računanju si lahko pomagajo s stotičkom. 3. Delo v DZ 1. del, str. 32/6. nal. Otroci računajo samostojno, rezultate pregledam. 4. Dodatno delo Računske naloge na kartončkih (rešujejo jih v karo zvezke). DOMAČE DELO: delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 34 Tematski sklop: Prek desetic pri odštevanju Učna enota: Izračunaj in preizkusi s seštevanjem Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - od dvomestnega števila odšteje dvomestno število s prehodom desetice - pravilnost odštevanja preizkusi z računom seštevanja Ključne besede: prehod desetice pri odštevanju, preizkus s seštevanjem Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, kegelj, karo zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 32/7. nal. in 33 ter 34/9. nal.

POTEK DELA 1. Računamo na tablo Računamo na krajši način, rezultat preizkusimo s seštevanjem. 31 – 15 = 16, ker je 16 + 15 = 31 Posamezniki prihajajo računat k tabli, ostali otroci računajo v karo zvezke. Pri računanju si lahko pomagajo s stotičkom. Vključujem tudi račune seštevanja! 2. Delo v DZ, 1. del - str. 32/7. nal. Otroci računajo in rezultat preizkusijo samostojno, rezultate pregledam. - str. 33 Samostojno rešijo nalogo. 4. Dodatno delo Računske naloge na kartončkih (rešujejo jih v karo zvezke). DOMAČE DELO: DZ, 1. del – str. 34/9. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 35 Tematski sklop: Prek desetic pri seštevanju in odštevanju Učna enota: Seštevanje in odštevanje kot nasprotni računski operaciji Sestavljanje štirih računov s tremi števili Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - od dvomestnega števila odšteje dvomestno število s prehodom desetice - ve, da sta seštevanje in odštevanje nasprotni računski operaciji - zna iz treh števil sestaviti štiri račune Ključne besede: prehod desetice pri odštevanju in seštevanju Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, kegelj, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 34/12. nal. in 35/13. nal. DZ, 3. del/ stran 18

POTEK DELA 1. Računamo na tablo a) Računamo na krajši način, rezultat preizkusimo s seštevanjem. 31 – 15 = 16, ker je 16 + 15 = 31 Posamezniki prihajajo računat k tabli, ostali otroci računajo v karo zvezke. Pri računanju si lahko pomagajo s stotičkom. Vključujem tudi račune seštevanja! b) Povezanost seštevanja in odštevanja Prikažemo na primeru, nato računajo otroci. c) Sestavljanje 4 računov s tremi števili 2. Delo v DZ, 1. del - str. 34/12. nal. Otroci nalogo rešijo samostojno. - str. 35/13. nal. Račune zapišejo v karo zvezke. 4. Dodatno delo DZ, 3. del – str. 18 DOMAČE DELO: DZ, 3. del – str. 18 (dokončajo delo)

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 36 Tematski sklop: Prek desetic pri seštevanju in odštevanju Učna enota: Besedilne naloge Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - reši besedilne naloge seštevanja in odštevanja s prehodom Ključne besede: prehod desetice pri odštevanju in seštevanju, naloge z besedilom Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo z besedilom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, kegelj, karo zvezek, besedilne naloge na kartončkih, delovni listi Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 34/10., 11. nal. in 35/14. nal.

POTEK DELA 1. Hitro računanje Na tablo zapišem 10 računov (seštevanje in odštevanje dvomestnih števil s prehodom), otroci jih zapišejo in izračunajo v karo zvezke. 2. Besedilne naloge Pogovorimo se o tem kaj so besedilne naloge in kako jih rešujemo. - Ponovimo algoritem reševanja besedilnih nalog (zapisan potek reševanja obesim na steno, da ga lahko otroci kadarkoli ponovijo). - Naštevamo izraze, ki pomenijo seštevanje in tiste, ki pomenijo odštevanje ter jih zapišemo na tablo. PLUS (+): DODAJ, POVEČAJ, PRIŠTEJ, SEŠTEJ, POIŠČI VSOTO … MINUS (–): ODVZEMI, MANJ, ODŠTEJ, IZRAČUNAJ RAZLIKO … 3. Delo v DZ, 1. del - str. 34/10., 11. nal. – skupno reševanje nalog na tablo (otroci v zvezke) - str. 35/14. nal. – individualno delo 4. Dodatno delo Besedilne naloge na kartončkih – otroci jih rešujejo v karo zvezke (zapišejo račun in odgovor). DOMAČE DELO: Delovni listi – besedilne naloge

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 37 Tematski sklop: Prek desetic pri seštevanju in odštevanju Učna enota: Seštevamo in odštevamo do 100 Tip učne ure: preverjanje Učni cilji: - sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100 s prehodom Ključne besede: prehod desetice pri odštevanju in seštevanju Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo z besedilom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, kegelj, karo zvezek, delovni listi Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 19

POTEK DELA 1. Računamo na tablo Posamezni otroci prihajajo računat k tabli, ostali računajo v karo zvezke 2. Reševanje delovnih listov – preverjanje znanja Seštevanje, odštevanje in preizkus s seštevanjem, štirje računi iz treh števil, besedilne naloge. - naloge preletimo in dodatno pojasnimo - otroci jih samostojno rešijo 3. Delo v DZ, 3. del - str. 19 DOMAČE DELO: Delovni listi

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 38 Tematski sklop: Meter, decimeter, centimeter Učna enota: Merimo – meter, centimeter Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - oceni, primerja, izmeri in zapiše dolžine, širine in višine z merskim številom in enoto (m, cm) - pozna velikostne odnose med standardnimi dolžinskimi enotami (m, cm) Ključne besede: meter (metrski trak, metrska palica, mizarski meter, šiviljski meter), centimeter, odnos med enotama, dolžina, širina, višina, globina Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: metrske palice, šiviljski metri, mizarski metri, merilno kolo, merilce(mala šablona), barvice, blazina za skok v daljino Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 36, 37

POTEK DELA 1. Pripomočki za merjenje Sedimo v krogu, na tleh imamo pripomočke za merjenje. Pogovarjamo se, za kaj te pripomočke uporabljamo, kdo uporablja določene vrste metrov in zakaj … - Otroke povprašam, s katerim pripomočkom bi lahko izmerili dolžino učilnice, vrvice, palice … in kako bi delo potekalo. - S katero mersko enoto bi izrazili meritev (meter)? Pokažemo z rokama, koliko približno je 1 m. - Na tablo pritrdim trak dolžine 1 m ter dodam napis (1 meter = 1 m). - Katere predmete bi bilo smiselno meriti z metrsko enoto? 2. Merimo z mersko enoto meter Ponovimo, kako se meri (demonstriram). Razdelimo se v pet skupin: - 1. skupina merj dolžino učilnice - 2. skupina meri dolžine telovadnice (merijo z merilnim kolesom). - 3. skupina meri širino telovadnice - 4. skupina meri dolžino gredi in blazine - 5. skupina meri dolžino skoka (Ali skočim več ali manj kot 1 m?) Otroke opozorim, da najprej ocenijo meritev, nato pa še izmerijo. Pri zapisu opozorim na zapis meritve z MERSKIM ŠTEVILOM IN ENOTO. Rezultate zapišemo v DZ, 1. del, str. 36/1. nal. 3. Merimo z mersko enoto centimeter Za merjenje večjih, daljših stvari smo uporabili mersko enoto meter. Katero mersko enoto pa bi lahko uporabili za merjenje manjših stvari? S kakšno mersko enoto bi izmerili npr. Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


dolžino zvezka? Centimeter. - S prsti pokažemo, koliko je 1 cm, poiščemo enoto na ravnilu. - Na tablo pritrdim trak dolžine 1 cm ter dodam napis (1 centimeter = 1cm). - Demonstriram merjenje z merilcem. Opozorim na postavitev merilca, saj moramo začetek nastaviti na zarezo pri 0, ne na robu! - V puščici vsak otrok poišče svojo najdaljšo barvico, oceni njeno dolžino in jo izmeri. Ugotavljamo koliko je dolga najdaljša barvica v razredu. Nato enako naredimo še za najkrajšo. (Obe dolžini zapišem na tablo.) - Koliko merita najdaljša in najkrajša barvica skupaj? Zapišemo račun. Opozorim na zapis merskega števila in enote pri vseh sestavinah računa! 4. Delo v DZ, 1. del - str. 36/2. nal. in 37/3., 5. nal. Naloge otroci rešujejo čim bolj samostojno. Na str. 37, 2. naloga – delajo v dvojicah. DOMAČE DELO: DZ, 1. del – str. 37/4

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 39 Tematski sklop: Meter, decimeter, centimeter Učna enota: Decimeter ( 1 dm = 10 cm) Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - prikaže m, dm, cm - poimenuje enote za merjenje dolžine: m, dm, cm Ključne besede: meter (metrski trak in enota), decimeter (decimetrski trak in enota), centimeter (centimetrski trak in enota), odnos med enotama dm in cm Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: merilce(mala šablona), trakovi različnih dolžin, kompleti za merjenje plastični trakovi, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 38

POTEK DELA 1. Ponovimo - Pokažemo z rokama, dolžino 1 m in s prsti 1 cm - Katere predmete bi bilo smiselno meriti z m in katere s cm? 2. Spoznajmo enoto dm - Vsak otrok dobi kartonček (dolžine 10 cm), ki ga izmeri. - Otroci poročajo, koliko je trak dolg. Povem jim, da je to enoto imenujemo decimeter. - Na tablo narišem dolžino decimetra in zraven zapišem z besedo in dogovorjeno mersko enoto. 1 decimeter = 1 dm 1 dm = 10 cm - V karo zvezek narišemo barvni trak dolg 1 dm, 2 dm, ter zapišemo z merskim številom in enoto. - Otroci izdelajo trakove, dolge 1 dm, s pomočjo merilca označijo centimetre. Tako pokažemo, da je 1 dm = 10 cm. 3. Merimo z dm – delo v skupinah a) Vsaka skupina dobi komplet barvnih trakov. Najprej ocenijo, nato pa izmerijo s pomočjo decimetrskega traku, ki so ga izdelali v prejšnji dejavnosti. Vsak prispeva svoj trak; položijo jih drugega za drugim. b) Kompleti za merjenje – plastični trakovi V škatli poišči plastični trak, ki meri 1 dm, 2 dm. Njegovo dolžino nato še preveri z merjenjem z decimetrskim trakom. c) Delo v DZ, 1. del, str. 38/6. nal. Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


V skupini rešujejo naloge. 4. Delo v DZ, 1. del - str. 38/7. nal. Nalogo rešijo samostojno. DOMAČE DELO: Dogovorimo se za predmete, ki jih bodo z decimetrskim trakom izmerili doma (puščica, berilo, dolžina mize v jedilnici, širina sedala pri stolu, predmet po izbiri, ki bi ga bilo smiselno meriti z enoto dm). Meritve zapišejo v karo zvezke z merskim številom in enoto dm.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 40 Tematski sklop: Meter, decimeter, centimeter Učna enota: Decimeter ( 10 dm = 1 m) Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - pove kakšen je odnos med sosednjima enotama za dolžino - našteje uporabo merskih enot v stvarnem življenju Ključne besede: meter (metrski trak in enota), decimeter (decimetrski trak in enota), odnos med enotama dm in m Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: metri, merilce(mala šablona), trakovi različnih dolžin, kompleti za merjenje (plastični trakovi), karo zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 39

POTEK DELA 1. Ponovimo - z rokami pokaži 1 m, 1 dm, 1 cm - na mizi izberi trak, za katerega misliš da je dolg 1 m, 1 dm, 1 cm - koliko cm trakov lahko položimo v 1 dm – uporabimo komplete za merjenje 2. Koliko dm je v 1 m? - Razmišljamo, koliko decimetrskih trakov bi lahko drug za drugim položili na metrsko palico. - Otroci v skupinah na metrski trak polagajo decimetrske kartončke. Ugotovitev: 10 dm = 1 m. - Na tablo narišem metrsko črto (s pomočjo metrske palice), nanjo položimo deset decimetrskih trakov in skupaj potrdimo ugotovitve posameznih skupin. 3. Pretvarjamo enoti in ugotavljamo velikostne odnose - Skupaj razmišljamo in rešimo naloge. Imam 2 m palico, koliko decimetrov je to? Soba je dolga 40 dm, koliko metrov je to? … Rešujemo na tablo, otroci pišejo v karo zvezke. - Primerjamo dolžine in vpisujemo znake >, < in =. 51 cm __ 15 cm 1 dm __ 1 m ... - Seštevamo in odštevamo meritve izražene z istoimensko enoto, npr. 3 dm + 4 dm. 4. Delo v DZ, 1. del - str. 38/7. nal. Naloge rešijo samostojno. DOMAČE DELO: delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 41 Tematski sklop: Meter, decimeter, centimeter Učna enota: Oceni, meri, primerjaj dolžine, višine – vaje za urjenje Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uporablja različne priprave za merjenje dolžine - računa z dolžinami izraženimi z istoimensko enoto - zna oceniti, meriti, primerjati različne dolžine in višine Ključne besede: meter, decimeter, centimeter, odnos med enotami, računanje z istoimenskimi enotami Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: metrski trakovi, merilca, karo zvezek, delovni list, grafoskop Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 20/2. nal. in stran 21

POTEK DELA 1. Ponovimo - Pokaži, koliko meri 1 m (otroci pokažejo, narišem na tablo). - Pokaži, koliko meri 1 cm (pokažejo, poiščemo to na merilcu, narišem na tablo). - Pokaži koliko meri 1 dm (pokažejo z rokama, na merilcu, narišem na tablo). - Pretvarjamo enote: koliko centimetrov je 1 decimeter, koliko decimetrov je 1 meter … 2. Seštevamo istoimenske enote Na tablo narišem lomljeno črto. Otroke spodbudim k razmišljanju, kako bi ocenili dolžino črte. Kako naj jo izmerim, če ni ravna? Vsak del lomljene črte izmerim in meritve zapišem. Oblikujem račun in izračunam. Opozorim na zapis merskega števila in enote pri vseh delih računa! 3. Rešujemo besedilne naloge Ob grafoskopu rešujemo besedilne naloge (otroci zapisujejo v karo zvezke) – preberemo, poiščemo rešitev, zapišemo račun in odgovor. Prvo nalogo rešimo skupaj, nato rešujejo otroci samostojno. Pregledamo rešitve. 4. Delo v DZ, 3. del, str. 20/2. nal. in stran 21 Naloge otroci rešijo samostojno. DOMAČE DELO: delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 42 Tematski sklop: Učna enota: Ponovimo in utrdimo znanje Tip učne ure: preverjanje Učni cilji: - sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100 s prehodom desetice - reši besedilne naloge s seštevanjem in odštevanjem s prehodom - oceni, primerja, izmeri in zapiše dolžine z merskim številom in enoto - pozna velikostne odnose med standardnimi dolžinskimi enotami m, dm, cm - računa z dolžinami, izraženimi z istoimensko enoto Ključne besede: Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, demonstracija, delo z besedilom, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, karo zvezek, delovni listi, pripomočki za merjenje Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponovimo - števila do 100 - merske enote m, dm, cm (pokaži približno dolžino, odnosi med njimi) 2. Računamo na tablo - Seštevamo in odštevamo v množici naravnih števil do 100 s prehodom desetice. - Iz treh števil sestavimo štiri račune. - Računamo z merskimi enotami. 3. Rešujemo delovne liste Na delovnem listu so besedilne naloge ter ocenjevanje in merjenje dolžin. Skupaj preletimo naloge in jih po potrebi dodatno pojasnimo. Sledi samostojno delo učencev. DOMAČE DELO: delovni list (podobne naloge kot za urjenje)

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 43 Tematski sklop: Učna enota: Preverjanje z ocenjevanjem Tip učne ure: preverjanje in ocenjevanje Učni cilji: - sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100 s prehodom desetice - reši besedilne naloge s seštevanjem in odštevanjem s prehodom - oceni, primerja, izmeri in zapiše dolžine z merskim številom in enoto - pozna velikostne odnose med standardnimi dolžinskimi enotami m, dm, cm - računa z dolžinami, izraženimi z istoimensko enoto - samostojno reši naloge za preverjanje znanja z ocenjevanjem Ključne besede: Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, grafični izdelki Pripomočki: stotiček, delovni listi, pripomočki za merjenje Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponavljamo - Približno pokažemo merske enote m, dm, cm, ponovimo velikostne odnosi med njimi, poudarimo zapis meritve z merskim številom in mersko enoto. - Ustno računamo. 2. Reševanje delovnih listov - Preletimo naloge in jih dodatno pojasnimo, otroke opozorim, da ob koncu reševanja naloge še enkrat pregledajo. - Samostojno delo učencev. 3. Dodatno delo Delovni listi.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množimo in delimo

Datum: Zaporedna številka ure: 44

Učna enota: Množimo – vsota enakih seštevancev v obliki zmnožka Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - zapiše vsoto enakih seštevancev v obliki zmnožka - konkretno in grafično ponazori zmnožek - zmnožek zapiše kot vsoto enakih seštevancev Ključne besede: krat, znak krat, račun množenja Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: link kocke, jabolka v vrečkah, kocke, krožci, magnetne aplikacije, grafoskop in prosojnica, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 40 in 41/3., 4. nal.

POTEK DELA 1. Igramo se - Sedimo na tleh, v krogu. Mečem igralne kocke (najprej eno, nato dve, tri …) in z računom zapišem število pik. Pri metu več kock jih razvrstimo tako, da so skupaj tiste z enakim številom pik. Ugotavljamo, kolikokrat po 3 pike sem vrgla … - Sestavljamo link kock v stolpce: par pove, koliko kock ima. Sestavimo dva, tri, štiri … enako visoke stolpce. Spet povemo število vseh kock. 2. Množimo – zapišemo vsoto enakih seštevancev v obliki produkta - V vrečkah imamo spravljena jabolka, v vsaki vrečki enako. Zapišemo račun seštevanja, ki ga nato pretvorimo v račun množenja – ob računu poimenujemo znak krat, razložimo njegov pomen in način zapisa. - Štejemo prste na nogah/rokah. Kako bi z računom predstavili število prstov na obeh rokah 5 + 5 = 10 ali 2 · 5 = 10. Dodatne račune pridobivamo tako, da dodajamo po 1 roko oz. 5 prstov. - Uporabimo magnetne aplikacije (mucki, otroci …) in računamo koliko nog imajo skupaj. - Na prosojnici so prikazane različne situacije, ki omogočajo zapis račun seštevanja in pretvorbo v množenje. 3. Zapis v zvezek Narišemo primer z jabolki. Ob sliki zapišemo račun seštevanja in množenja. Poimenujemo znak krat. 4. Delo v DZ, 1. del, str. 40 Naloge otroci rešijo samostojno. Rešitve skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: DZ, 1. del – str.41/3,4

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množimo in delimo

Datum: Zaporedna številka ure: 45

Učna enota: Množimo – zamenjava faktorjev Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - zakon o zamenjavi za množenje uporablja na konkretni ravni Ključne besede: račun množenja, zamenjava faktorjev Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: link kocke, zaboj s plastenkami, grafoskop in prosojnica, karo zvezek, plošča s 100 čepi Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu. (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 41/2. nal. in 42

POTEK DELA 1. Ponovimo Otroci primere s table zapisujejo v zvezke. - Na tablo narišem kroge (4 vrste po 3), učenci zapišejo račun seštevanja in množenja. - Zapišem nekaj primerov računov seštevanja, otroci zapišejo v obliki zmnožka. 2. Množimo – zamenjava faktorjev a) Sedimo v krogu; na sredino kroga postavim zaboj s plastenkami. Prosim dva učenca, da mi povesta, koliko plastenk je v zaboju (k zaboju ju postavim tako, da ne gledata z iste strani!) Sliko narišem na tablo in k njej zapišemo oba računa (seštevanje in množenje) in ju izračunamo. Ob računih na tabli se pogovarjamo zakaj sta računa različna, rezultat pa enak. Katera možnost je »bolj pravilna«? Z vprašanji jih vodim do spoznanja, da lahko vrstni red števil pri množenju zamenjamo, rezultat pa bo enak. b) Prosojnica – ob slikah na prosojnici skupaj zapisujemo račune seštevanja in pretvorbe v množenje.) 3. Zapis v zvezek Narišemo slikovni primer: 5 vrst po 4 jabolka oz. 4 stolpci po 5 jabolk. Ob sliki glede na navpične in vodoravne linije zapišemo oba računa seštevanja in množenja (vrstice: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20, 5 ⋅ 4 = 20 in stolpci: 5 + 5 + 5 + 5 = 20, 4 ⋅ 5 = 20). 4. Delo v DZ, 1. del, str. 42 Naloge otroci rešijo samostojno. Rešitve skupaj pregledamo. 5. Daj nalogo sošolcem – delo po skupinah s ploščami čepov Eden v skupini nastavi situacijo (npr. 6 vrst po 7 čepov), ostali v zvezke zapišejo obe možnosti računa. DOMAČE DELO: DZ, 1. del – str. 41/2. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množimo in delimo

Datum: Zaporedna številka ure: 46

Učna enota: Delimo na konkretni ravni Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji:- na konkretni ravni deli predmete v skupine z enakim številom predmetov in ugotovi, koliko je teh v skupini Ključne besede: deljeno Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, praktično delo Pripomočki: vrečke, škatle, link kocke, paličice, žoge, igralne karte, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponovimo Otroci delajo v karo zvezke. Na tablo narišem slike (3 krat po 4 zvezdice, 2 krat po 5 krogov …) Otroci zapišejo oba računa množenja. 2. Delimo na konkretni ravni Sedimo v krogu; delamo skupaj. - Otrokom dam karte. Kaj bi lahko z njimi počeli? Predlagajo igre, za začetek vsake igre s kartami pa je karte potrebno RAZDELITI. Sami povedo, da bodo karte razdelili med seboj tako, da jih bodo imeli vsi enako. Karte razdelimo med vse otroke. Pogovarjamo se koliko kart je dobil vsak, ali bi lahko ugotovili, koliko kart je bilo na kupu ... Tako kot karte, delimo še druge stvari. Pozorna sem na to, da sta z zgledi enakomerno zastopana oba načina deljenja. 1. Delim tako, da dam vsakemu po eno karto in delim dokler mi ne zmanjka. Ugotavljamo, koliko kart je dobil vsak učenec. 2. Delim enako število kart med otroke dokler mi jih ne zmanjka. Ugotavljamo, koliko otrok se bo lahko udeležilo igre. - Na sredino kroga postavim vrečo z žogami. Koliko žog imam? Preštejemo. V vsako škatlo bom dala 3 žoge. Koliko škatel bom napolnila? (2. način) - Prinesem škatlo z igračami. Koliko igrač imam? (Preštejemo.) Koliko otrok bom obdarila, če bom vsakemu dala 2 igrači? (2. način) - Vrečka s kockami Koliko jih imam? (Preštejemo.) Koliko jih bom dala v vsako vrečko, če imam 4 vrečke? (1. način) 3. Tudi sam znam deliti Vsak otrok deli konkretni material sam, po mojih navodilih (link kocke, paličice …). Primer: Vzemi 15 kock. Iz njih boš zgradil mostičke. Za vsak mostiček potrebuješ 5 kock. Koliko mostičkov boš zgradil?

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množimo in delimo

Datum: Zaporedna številka ure: 47

Učna enota: Delimo na slikovni ravni Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - delitev v skupine zapiše z znakom deljeno (:) in računom deljenja Ključne besede: deljeno, znak za deljenje, račun deljenja Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: vrečke, škatle, link kocke, paličice, žogice, grafoskop, karo zvezek, delovni listi Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 43 in 44

POTEK DELA 1. Ponovimo Nastavimo množico s konkretnim materialom (npr. 12 žogic). Žogice bi rada pravično razdelila med 3 otroke. Koliko žogic bo dobil vsak? __ ⋅ 3 = 12 Dejavnost opišemo. Zapišemo z računom množenja. Množenje še vedno povezujemo s seštevanjem enakih seštevancev in ga na ta način tudi izračunamo. 2. Delimo na slikovni ravni a) Primer iz 1. dejavnosti grafično prikažemo. Na tablo narišem sliko, k njej zapišemo račun množenja (npr. __ · 3 = 12), in poudarimo, da lahko isto stvar povemo tudi z računom deljenja (12 : 3 = 4 ). Ob računu poimenujemo znak deljeno, razložimo njegov pomen in način zapisa. b) Slikovni primeri na prosojnici Slikovno so predstavljene besedilne naloge, ki jih skupaj rešujemo. Pozorni smo na zapis računa deljenja. 3. Tudi sam znam deliti Delovni listi z besedilnimi nalogami, vsak otrok dobi konkretni material (paličice), s katerim si lahko pomaga. 4. Delo v DZ, 1. del - str. 43 Otroci naloge samostojno rešijo. Rešitve pregledamo. DOMAČE DELO: DZ, 1. del, str. 44

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množimo in delimo

Datum: Zaporedna številka ure: 48

Učna enota: Povezanost množenja in deljenja Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - pozna pojem deljenja - račun deljenja preizkusi z množenjem - uporabi množenje/deljenje pri reševanju preprostih problemov Ključne besede: deljenje preizkusi z množenjem Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: kozarci, igrače, gumbi, škatle, žoge, prosojnica, grafoskop, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 45

POTEK DELA 1. Ponovimo Ob slikovnem primeru zapišemo račun množenja in deljenja. 2. Delimo in preizkusimo z množenjem a) Skupno delo, uporabljamo kozarce, igrače … - Za pogostitev smo pripravili 10 kozarcev. Koliko je bilo gostov, če je vsak dobil 2 kozarca? 10 : 2 = 5 Primer najprej konkretno, nato pa še slikovno predstavimo (delitev prikažemo z obkroževanjem skupin) in zapišemo račun deljenja. Ob sliki, na enak način kot v prejšnjih urah zapišemo račun množenja kot preizkus deljenja. - Trije otroci so se igrali. Skupaj so imeli 15 igrač, ki so si jih pravično razdelili. Koliko igrač je dobil vsak otrok? 15 : 3 = 5 Primer predstavim konkretno, tako da delim igrače vsakemu po eno dokler mi ne zmanjka, slikovno pa s povezovanjem. Zapišemo račun deljenja. b) Individualno delo – otroci nastavljajo gumbe, s katerimi ponazorijo predstavljene naloge (na prosojnici). Račun deljenja in preizkus z množenjem zapišem na tablo po nareku otrok. Račun množenje izračunamo s seštevanjem enakih seštevancev. 3. Rišemo in računamo v zvezek Dve besedilni nalogi slikovno predstavimo, zapišemo račun deljenja in preizkus z množenjem. - Imam 6 kostanjev. V vsako košaro dam 3. Koliko košar potrebujem? - 12 listov bom razdelila v 3 košare. Koliko listov bo v vsaki košari? 4. Delo v DZ, 1. del, str. 45/11. nal. Otroci naloge samostojno rešijo. Rešitve pregledamo. DOMAČE DELO: DZ, 1. del, str.45/12., 13. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množimo in delimo

Datum: Zaporedna številka ure: 49

Učna enota: Množimo in delimo – vaje za urjenje Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - množi in deli na konkretni in slikovni ravni - uporabi množenje/deljenje pri reševanju preprostih problemov Ključne besede: deljenje, množenje Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: kocke, ščipalke, žoge, barvice, škatle, vrečke, delovni list, karo zvezek, prosojnica in grafoskop Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 22

POTEK DELA 1. Ponovimo Delo v krogu s konkretnim materialom: - množenje: nastavim kupčke kock (otroci povedo račun, ga zapišejo in izračunajo) in obratno (nastavijo kupčke kock tako, kot zahteva račun) - deljenje: razdelim kocke na kupčke (otroci povedo račun) in obratno, na podlagi računa razdelijo kocke na kupčke. 2. Reševanje matematičnih problemov – na prosojnici (otroci delajo v karo zvezke) a) Slikovno predstavljeni problemi K sliki zapišejo račun in odgovor. Primer: Slika treh vaz. V vsako vazo nariši 6 cvetlic. Koliko je vseh cvetlic? b) Besedilne naloge Nalogo slikovno predstavijo, zapišejo račun in odgovor. - V vasi je 16 hiš, na vsaki strani ceste enako. Koliko hiš je na eni strani ceste? - Oprala in obesila sem 7 parov nogavic. Koliko nogavic se suši? 3. Delo v DZ, 3. del - str. 22 Otroci naloge samostojno rešijo. Rešitve pregledamo. 4. Reševanje delovnega lista – individualno delo Začnejo z reševanjem delovnega lista na katerem so naloge za urjenje množenja in deljenja. Po možnosti rešijo 1. stran. DOMAČE DELO: Dokončaj delovni list iz 4. dejavnosti.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 2 in 4

Datum: Zaporedna številka ure: 50

Učna enota: Poštevanka števila 2 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - ob slikovni ponazoritvi izračuna produkte števila 2 - ob ponazoritvah s konkretnimi stvarmi izračuna zmnožke 1 · 2 do 10 · 2 - spozna pojem večkratnika števila 2 Ključne besede: poštevanka števila 2, večkratniki števila 2 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: copati, glasba, brezčrtni zvezek, kolaž, škarje Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 46 in 47

POTEK DELA 1. Priprava na poštevanko števila 2 Priredimo razredni ples tako da določim število parov, ki zaplešejo ob glasbi. Plešejo trije pari. Koliko otrok je to? 2 + 2 + 2 = 6 ali 3 · 2 = 6 Pleše pet parov. Koliko otrok je to? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 ali 5 · 2 = 10 Ugotovimo, da smo vedno množili z 2. Kadar množimo z 2, govorimo o POŠTEVANKI ŠTEVILA 2. 2. Poštevanka števila 2 Sedimo v krogu. a) S copati otrok nastavimo celo poštevanko števila 2, ob njih zapišemo račune. b) Strižemo škornje iz kolaža (vsak otrok en škorenj). Uporabimo jih za slikovno ponazoritev besedilnih nalog, ob katerih pridobivamo račune množenja v poštevanki števila 2. Primer: Na piknik je prišlo 5 otrok. Vsi so bili obuti v škornje. Koliko škornjev so imeli? c) Zapis v zvezek (brezčrtni), rišemo pare škornjev. POŠTEVANKA ŠTEVILA 2 ♦♦1·2=2 ♦♦♦♦2·2=4 ♦♦♦♦♦♦3·2=6… Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate ter ugotovimo, da se za dve večajo. To so večkratniki števila 2. 3. Delo v DZ, 1. del, str. 46 DOMAČE DELO: DZ, 1. del, str. 47

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 2 in 4

Datum: Zaporedna številka ure: 51

Učna enota: Delimo s številom 2 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 2 in jih preizkusi z množenjem Ključne besede: količniki (poštevanka števila 2) Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 48

POTEK DELA 1. Ponovimo poštevanko števila 2 - Po vrsti, mešano, večkratnik (naprej, nazaj). - Ugotovi manjkajoči del računa, npr. __ · 2 = 12 2. Delimo z 2 a) Pred tablo pokličem 6 učencev, ki bodo naredili kolono v parih. Koliko parov bo stalo v koloni? Otroci se postavijo v pare. 6 : 2 = 3, ker je 3 · 2 = 6 V koloni bodo stali 3 pari. Naredimo več podobnih primerov. b) Delo v krogu – delamo z link kockami. Imam 2 kocki, dam jih dvema otrokoma. Koliko kock bo dobil vsak? 2 : 2 = 1, ker je 1 · 2 = 2 Na enak način ponazorimo vse račune deljenja, vezane na poštevanko števila 2. c) Zapis v zvezek (brezčrtni), rišemo link kocke DELIMO S ŠTEVILOM 2 ♦ ♦ 2 : 2 = 1, ker je 1 · 2 = 2 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 : 2 = 2, ker je 2 · 2 = 4 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 6 : 2 = 3, ker je 3 · 2 = 6 …. Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate in povemo, da so to količniki, ki so vezani na poštevanko števila 2. 3. Delo v DZ, 1. del - str. 48 Otroci naloge samostojno rešijo. DOMAČE DELO: urjenje poštevanke števila 2

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 2 in 4

Datum: Zaporedna številka ure: 52

Učna enota: Poštevanka števila 4 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - ob slikovni ponazoritvi izračuna produkte števila 4 - ob ponazoritvah s konkretnimi stvarmi izračuna zmnožke 1 · 4 do 10 · 4 - spozna pojem večkratnika števila 4 Ključne besede: poštevanka števila 4, večkratniki števila 4 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: glasba, link kocke, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 49

POTEK DELA 1. Ponovimo poštevanko števila 2 - Povemo poštevanko, najprej po vrsti, nato mešano. - Preštevamo večkratnike števila 2, naprej in nazaj. - Delimo s številom 2, rezultat so količniki. 2. Priprava na poštevanko števila 4 Ples »atomčkov«, otroci se združejejo v skupine po 4. Ugotavljamo, koliko otrok pleše. Povemo račune: 1 · 4 = 4, 2 · 4 = 8 … Ugotovimo, da smo vedno množili s 4 – govorimo o POŠTEVANKI ŠTEVILA 4. 3. Poštevanka števila 4 Sedimo v krogu. a) Vse račune poštevanke števila 4 nastavimo z link kockami (gradimo stolpičke). b) Zapis v zvezek (brezčrtni) – rišemo kocke. POŠTEVANKA ŠTEVILA 4 ■■■■1·4=4 ■■■■■■■■2·4=8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3 · 4 = 12 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate ter ugotovimo, da se za štiri večajo, to so večkratniki števila 4. Besedilna naloga: En konj ima 4 noge. Koliko nog imajo 3 konji? 4 + 4 + 4 = 12 ali 3 · 4 = 12 Trije konji imajo 12 nog. 4. Delo v DZ, 1. del - str. 49/8., 9. nal. Samostojno reševanje nalog. DOMAČE DELO: DZ, 1. del, str. 49/10. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 2 in 4

Datum: Zaporedna številka ure: 53

Učna enota: Delimo s številom 4 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 4 in jih preizkusi z množenjem Ključne besede: količniki (poštevanka števila 4) Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, plastična jajca, obročki, lesene kocke Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 50/11. nal. in stran 51

POTEK DELA 1. Ponovimo poštevanki števil 2 in 4 - Po vrsti in mešano naštevamo večkratnike števila 2 in 4. - Po 2 in 4 štejemo naprej in nazaj. - Ugotovljamo manjkajoči del računa , npr. _ · 2 = 12, _ · 4 = 12 2. Delimo s 4 a) Delo po skupinah Vsaka skupina ima v škatli 40 predmetov (link kock, jajc, obročkov …). Skupine delajo po navodilih. Ponazorijo s konkretnim materialom, nato skupaj zapišemo račun na tablo. Primer: Nastavi 8 predmetov. Koliko otrok jih bo dobilo, če daš vsakemu 4? 8 : 4 = 2, ker je 2 · 4 = 8 Predmete bosta dobila 2 otroka. Na enak način ponazorimo vse račune deljenja, vezane na poštevanko števila 4. b) Zapis v zvezek (brezčrtni) - rišemo kocke. DELIMO S ŠTEVILOM 4 ■ ■ ■ ■ 4 : 4 = 1, ker je 1 · 4 = 4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8 : 4 = 2, ker je 2 · 4 = 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 12 : 4 = 3, ker je 3 · 4 = 12 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate in povemo, da so to količniki vezani na poštevanko števila 4. Besedilna naloga: V hlevu je 20 konjskih nog. Koliko konjev je v hlevu? 20 : 4 = 5, ker je 5 · 4 = 20 V hlevu je 5 konjev. 3. Delo v DZ, 1. del - str. 51 Otroci naloge samostojno rešijo. DOMAČE DELO: DZ, 1. del - str. 50/11

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 2 in 4

Datum: Zaporedna številka ure: 54

Učna enota: Poštevanka števil 2 in 4 – urjenje Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uri poštevanki števil 2 in 4 - poišče večkratnike števil 2 in 4 ter količnike, ki so vezani na obe poštevanki - uporbi množenje in deljenje z 2 oz. s 4 pri reševanju preprostih problemov Ključne besede: poštevanka števil 2 in 4, večkratniki števil 2 in 4 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: kartončka s poštevanko števil 2 in 4, žogica, karo zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 50/12. nal. DZ, 3. del/ stran 23 in 24

POTEK DELA 1. Poštevanki števil 2 in 4 Otrokom razdelim tablice s poštevankama števil 2 in 4, s katerimi si pomagajo pri računanju: - Urimo poštevanko – z metom žogice določim otroka, ki pove rezultat. - Naštevamo večkratniki števil 2 in 4. Štejemo naprej, nazaj. - Igramo se igrica ena, dva, tri, bum. Štejemo po vrsti do 20 (40), namesto imenovanja večkratnika števila 2 (4) rečemo BUM. - Delimo s številom 2 in 4. 2. Računamo na tablo – poštevanki števil 2 in 4, deljenje z 2 in 4 Primeri: __ · 2 = 8 __ · 4 = 36 6 · __ = 24 12 = __ · 4 16 : 4 = __ 20 : 2 = __ Posamezniki prihajajo računat k tabli, ostali računajo v karo zvezke. 3. Delo v DZ, 1. del, str. 50/12 DZ, 3. del, str. 23 Samostojno reševanje nalog. 4. Dodatne naloge – delo v kotičku - Poišči par: na enih kartončkih so napisani računi, na drugih večkratniki; otroci poiščejo pare - Poišči vsiljivca: na kartončkih so večkratniki števila 2 (4) in en vsiljivec. Učenci ga morajo poiskati in izločiti ter obrazložiti svojo odločitev. - Spomin: iščejo pare (račun – rezultat). Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


DOMAČE DELO: DZ, 3. del – str. 24

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 10 in 5

Datum: Zaporedna številka ure: 55

Učna enota: Poštevanka števila 10 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - ob ponazoritvah izračuna zmnožke 1· 10 do 10· 10 - uredi zmnožke števila 10 v poštevanko števila 10 - pozna večkratnike števila 10 Ključne besede: poštevanka števila 10, večkratniki števila 10 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: krogci različnih barv- kovanci, žogica, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 52 in 53/2. nal.

POTEK DELA 1. Ponovimo Poštevanka števila 2 in 4, večkratniki obeh števil in deljenje (mečem žogico). 2. Poštevanka števila 10 a) Pokažem vse prste in povem račun: 1 · 10 = 10 Izberem 3 deklice. Koliko prstov kažejo vse tri skupaj? 10 + 10 + 10 = 30 ali 3 · 10 = 30 Nadaljujemo s 5, 10 otroki. Račune sproti zapisujem na tablo. b) Zmnožke iz prejšnje dejavnosti uredimo v poštevanko števila 10 S krožci (kovanci po 10) prikažemo račune poštevanke števila 10 po vrsti. c) Zapis v zvezek (brezčrtni) POŠTEVANKA ŠTEVILA 10 Račune slikovno ponazorimo (snopički ali bankovci/kovanci po 10) 1 · 10 = 10 2 · 10 = 20 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate, ki se za deset večajo – večkratniki števila 10. Besedilna naloga: V eni vrsti je sedelo 10 otrok. Koliko otrok je sedelo v 4 vrstah? 10 + 10 + 10 + 10 = 40 ali 4 · 10 = 40 V štirih vrstah je sedelo 40 otrok. 4. Delo v DZ, 1. del, str. 52 Samostojno reševanje nalog. DOMAČE DELO: DZ, 1. del, str. 53/2. nal.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 10 in 5

Datum: Zaporedna številka ure: 56

Učna enota: Delimo s številom 10 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 10 in jih preizkusi z množenjem Ključne besede: količniki (poštevanka števila 10) Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: obročki, kartonček s poštevanko, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 53/3., 4., 5. nal.

POTEK DELA 1. Ustno urjenje poštevanke števila 10 - Po vrsti, mešano, večkratniki (naprej, nazaj). - Ugotovi manjkajoči del računa , npr. __ · 10 = 20, __ · 10 = 80 2. Delimo z 10 a) Delo poteka v krogu Obročke delimo v skupine po 10, povemo račun in utemeljimo. Primer: Skupina obročkov (50); delamo skupine po 10. Koliko skupin bo nastalo? 50 : 10 = 5, ker je 5 · 10 = 50 Nastalo bo 5 skupin. Na enak način ponazorimo vse račune deljenja, vezane na poštevanko števila 10. b) Zapis v zvezek (brezčrtni) DELIMO S ŠTEVILOM 10 Račune slikovno ponazorimo (skupine po 10 obročkov): 10 : 10 = 1, ker je 1 · 10 = 10 20 : 10 = 2, ker je 2 · 10 = 20 30 : 10 = 3, ker je 3 · 10 = 30 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate – količniki, ki so vezani na poštevanko števila 10. Besedilna naloga: Imamo 20 orehov. V vsako vrečko bomo dali po 10 orehov. Koliko vrečk bomo napolnili? 20 : 10 = 2, ker je 2 · 20 = 20 Napolnili bomo 2 vrečki. 3. Delo v DZ, 1. del - str. 53 Otroci naloge samostojno rešijo. Rešitve skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: Urjenje poštevank števil 2, 4 in 10.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 10 in 5

Datum: Zaporedna številka ure: 57

Učna enota: Poštevanka števila 5 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - ob ponazoritvah izračuna zmnožke 1 · 5 do 10 · 5 - uredi zmnožke števila 5 v poštevanko števila 5 - pozna večkratnike števila 5 Ključne besede: poštevanka števila 5, večkratniki števila 5 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: kocke (stolpci), brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 54

POTEK DELA 1. Urjenje - urimo poštevanke števil 2, 4, 10 (najprej ločeno, nato mešano) - ob igrici BUM ponovimo večkratnike števil 2, 4 - štejemo po 10 naprej in nazaj 2. Poštevanka števila 5 a) Pokažem prste na eni roki. Koliko prstov imam? Povej račun. 1·5=5 Koliko prstov imam na obeh rokah? 5 + 5 = 10 ali 2 · 5 = 10 Koliko prstov na rokah imata Tim in Nace skupaj? Račune po nareku otrok zapisujem na tablo. b) Zmnožke iz prejšnje dejavnosti uredimo v poštevanko števila 5. S stolpci po 5 kock prikažemo račune poštevanke števila 5 po vrsti; otroci k prikazanemu primeru povedo račun (slikovno ponazorim in zapišem račun). c) Zapis v zvezek (brezčrtni) POŠTEVANKA ŠTEVILA 5 Račune slikovno ponazorimo (stolpci po 5 kock ali prsti na rokah) 1·5=5 2 · 5 = 10 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate, ki se za pet večajo. To so večkratniki števila 5. Besedilna naloga: Za mizo sedita 2 otroka. Koliko prstov na rokah imata skupaj? 5 + 5 + 5 + 5 = 20 ali 4 · 5 = 20 Na rokah imata skupaj 20 prstov. 3. Delo v DZ, 1. del - str. 54 Samostojno rešijo naloge. Rešitve skupaj preverimo.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 10 in 5

Datum: Zaporedna številka ure: 58

Učna enota: Delimo s številom 5 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 5 in jih preizkusi z množenjem Ključne besede: količniki (poštevanka števila 5) Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: igralne karte, kartončki s poštevanko, brezčrtni zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 55

POTEK DELA 1. Ustno urjenje že znanih poštevank - Vključujem vse že znane poštevanke, večji poudarek dam poštevanki števil 5 in 10. - Ugotovi manjkajoči del računa , npr. __ · 5 = 20, __ · 5 = 35 2. Delimo s 5 a) Delo poteka v krogu Na tla položim 30 kart. Vsakemu otroku bom dala 5 kart. Koliko otrok bo dobilo karte? 30 : 5 = 6, ker je 6 · 5 = 30 Karte bo dobilo 6 otrok. Račun preverimo na konkreten način – razdelim karte. Na podoben način ponazorimo vse račune deljenja, vezane na poštevanko števila 5. Ob ponazoritvi zapišemo račun na kartonček. Uredimo jih po vrsti v poštevanko št. 5. b) Zapis v zvezek (brezčrtni) DELIMO S ŠTEVILOM 5 Račune slikovno ponazorimo (skupine po 5 kart) 5 : 5 = 1, ker je 1 · 5 = 5 10 : 5 = 2, ker je 2 · 5 = 10 15 : 5 = 3, ker je 3 · 5 = 15 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate – količnike, ki so vezani na poštevanko števila 5. Besedilna naloga: Lučka je zlagala knjige na police. Zložila je 10 knjig tako, da je bilo na vsaki polici 5 knjig. Na koliko polic je zložila knjige? 10 : 5 = 2, ker je 2 · 5 = 10 Knjige bo zložila na 2 polici. 3. Delo v DZ, 1. del, str. 55 Otroci naloge samostojno rešijo. Rešitve skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: delovni list z že obravnavanimi poštevankami

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 10 in 5

Datum: Zaporedna številka ure: 59

Učna enota: Urjenje poštevanke števil 10, 5 in deljenja z 10, 5 Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uri poštevanko števil 10 in 5 - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števil 10, 5 in jih preizkusi z množenjem Ključne besede: poštevanka, količniki (poštevanka 10 in 5) Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: kartončki s poštevanko, karo zvezek, delovni list, naloge v kotičkih Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 56 in 57

POTEK DELA 1. Ustno urjenje že znanih poštevank Urimo vse že obravnavane poštevanke, večji poudarek dam poštevanki števil 5 in 10. 2. Računamo v zvezek a) množenje – hitra vaja Govorim račune, otroci v karo zvezek zapisujejo samo rezultate. Skupaj pregledamo rezultate. b) deljenje Posamezniki prihajajo k tabli, zapišejo račun in ga izračunajo, ostali otroci pišejo v zvezke. 3. Delo v DZ, 1. del, str. 56 in 57 Otroci naloge samostojno rešijo. 4. Dodatne naloge – delo v kotičku Poudarek je na poštevankah in deljenju s 5 in 10! - Poišči par: na enih kartončkih so napisani računi, na drugih večkratniki; poiščejo pare - Poišči vsiljivca: na kartončkih so zapisani večkratniki števila 5 (10) in en vsiljivec. Učenci ga poiščejo, izločijo in utemeljijo svojo odločitev. - Spomin: iščejo pare račun – rezultat - Sestavljanje slike: tablica z rezultati, kartončki z računi (če je pravilno, se prikaže slika). DOMAČE DELO: delovni list – poštevanka in deljenje (5 in 10)

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka in deljeno

Datum: Zaporedna številka ure: 60

Učna enota: Urjenje poštevanke števil 2, 4, 5 in 10 in deljenje s temi števili Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uri poštevanko števil 2, 4, 5 in 10 - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števil 2, 4, 5 in 10 in jih preizkusi z množenjem Ključne besede: poštevanka, večkratniki, količniki Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: kartončki s poštevanko, karo zvezek, naloge v kotičkih, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 25 in 26

POTEK DELA 1. Ustno urjenje že znanih poštevank - Urimo vse že obravnavane poštevanke. - Ob igrici BUM ponovimo večkratnike števil 2, 4, 5 in 10. 2. Hitra vaja množenja in deljenja Govorim račune, otroci v karo zvezek zapisujejo le zmnožke ali količnike. Skupaj pregledamo rezultate. 3. Delo v DZ, 3. del, str. 25 in 26 Otroci naloge samostojno rešijo. 4. Dodatne naloge – delo v kotičku - Poišči par: na enih kartončkih so napisani računi, na drugih večkratniki; poiščejo pare - Poišči vsiljivca: kartončki z večkratniki števil 2 (4, 10, 5) in vsiljivec. Učenci odkrijejo in izločijo vsiljivca, svojo odločitev tudi obrazložijo. - Spomin – iščejo pare (račun – rezultat) - Sestavljanje slike: na tablico z rezultati in otroci polagajo kartončke z računi. Če je vse pravilno izračunano, se prikaže slika. - Delovni listi DOMAČE DELO: delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka in deljeno

Datum: Zaporedna številka ure: 61

Učna enota: Poštevanka in deljenje s števili 2, 4, 5 in 10 Tip učne ure: preverjanje Učni cilji: - pri reševanju problemov uporablja množenje in deljenje - preveri svoje znanje poštevanke in deljenja s števili 2, 4, 5 in 10 Ključne besede: poštevanka, večkratniki, količniki, matematični problemi Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, grafični izdelki Pripomočki: karo zvezek, besedilne naloge na kartončkih, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ustno urjenje že znanih poštevank - Urimo vse že obravnavane poštevanke. - Urimo večkratnike poštevank. 2. Hitra vaja poštevanke a) množenje b) deljenje Govorim račune – otroci v karo zvezek zapisujejo le zmnožke ali količnike. 3. Reševanje besedilnih nalog Eno nalogo rešimo skupaj (na tablo), nato otroci izbirajo naloge na kartončkih in jih rešujejo v karo zvezke (rešijo še vsaj eno nalogo po izbiri). 4. Reševanje delovnega lista – naloge za preverjanje Otroci samostojno rešijo naloge. 5. Dodatno delo Besedilne naloge na kartončkih, ki jih otroci rešujejo v karo zvezke. DOMAČE DELO: Besedilne naloge na kartončkih (rešijo jih v karo zvezke), ustno urjenje že znanih poštevank.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka in deljeno

Datum: Zaporedna številka ure: 62

Učna enota: Ali znam? Tip učne ure: preverjanje z ocenjevanjem Učni cilji: - zna poštevanko in količnike števil 2, 4, 5 in 10 (delni cilj) - uporabi množenje in deljenje pri reševanju problemov - samostojno reši naloge za preverjanje z ocenjevanjem Ključne besede: Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, delo z besedilom, grafični izdelki Pripomočki: delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponovimo - ustno urjenje že obravnavanih poštevank. - večkratnike poštevank - algoritem reševanja besedilnih nalog (ob primeru) 2. Reševanje delovnih listov Skupaj preletimo naloge in jih po potrebi dodatno pojasnimo. Otroke opozorim, da ob koncu reševanja naloge še enkrat pregledajo. Sledi samostojno delo učencev. 3. Dodatno delo - Besedilne naloge na kartončkih - Spomin – iščejo pare račun – rezultat - Sestavljanje slike – tablica z rezultati, kartončki z računi (če je vse pravilno izračunano, se prikaže slika).

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 63 Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo do 100 Učna enota: Seštevanje in odštevanje do 100, kombinirani računi Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - računa s tremi števili Ključne besede: kombinirani računi Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: delovni list, karo zvezek, naloge na kartončkih Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del; stran 59/nal. 4 in 5

POTEK DELA 1. Ponovimo - Hitra vaja poštevanke – otroci v zvezke zapisujejo le zmnožke - Skupno delo na tablo – posamezniki prihajajo računat k tabli, ostali v karo zvezke. Prvi primer ponazorim jaz. - Seštevanje dveh števil do 100 s prehodom in brez (33 + 18 = ; 24 + 24 = ) - Odštevanje dveh števil do 100 s prehodom in brez (81 – 16 = ; 37 – 15 = ) 2. Računi s tremi števili Najprej delamo skupaj, nato prihajajo k tabli računat otroci. Poudarimo pomembnost računanja od leve proti desni. - računi seštevanja s tremi števili ( 27 + 21 + 35 = ) - računi odštevanja s tremi števili (67 – 13 – 26 = ) - kombinirani računi (33 + 17 – 25 = ; 41 – 26 + 12 = ) 3. Delo v DZ, 1. del - str. 59/ 4. in 5. naloga Skupaj rešujemo 5. nalogo. Najprej preverim branje preglednice, nato ob ustnih navodilih sestavljamo račune (računamo na tablo oz. v zvezek). Primeri: - Koliko je vseh otrok, ki so se vpisali h krožkom? - Koliko otrok obiskuje športni in lutkovni krožek? Vprašanja nadgradimo s predlogi otrok. 4. nalogo otroci rešijo samostojno. Rešitve skupaj pregledamo. 4. Dodatno delo – naloge na kartončkih Seštevanje, odštevanje, besedilne naloge, poštevanka – otroci jih rešujejo v karo zvezke DOMAČE DELO: delovni list (poštevanka, kombinirani računi, besedilne naloge)

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 64 Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo do 100 Učna enota: Seštevanje - neznano število (2. seštevanec) Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - v računih s prehodom desetice določi drugi seštevanec Ključne besede: neznani člen pri seštevanju Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: številski trak, stotiček, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 58/ 1. nal.

POTEK DELA 1. Ponovimo - Hitra vaja poštevanke – otroci v zvezek zapisujejo samo rezultate - Seštevanje z drugim neznanim številom v obsegu do: * 10 (4 + __= 9; 5 + __ = 7) * 20 (9 + __ = 13; 8 + __ = 16) 2. Neznani člen pri seštevanju v obsegu do 100 (2. seštevanec) a), Ob številskem traku skupaj računamo na tablo, otroci zapisujejo račune v karo zvezke. Račune gradimo postopno: - znotraj desetice: 33 + __ = 36 - dopolnjevanje do desetice: 26 + __ = 30 - dopolnjevanje desetic: 35 + ___ = 65 - dopolnjevanje dvomestnega števila brez prehoda: 51 + ___ = 63 - dopolnjevanje dvomestnega števila s prehodom: 36 + ___ = 72 Pri računanju opozorim na pomoč oz. preizkus z računom odštevanja! b) Iščemo drugi neznani člen pri seštevanju, posamezni otroci prihajajo računat k tabli, ostali v karo zvezke. 3. Individualno delo Otroke razdelim v A in B skupino. Za vsako skupino na tablo zapišem pet računov, ki jih otroci samostojno izračunajo. Rešitve individualno pregledam. 4. Delo v DZ, 1. del, str. 58/ 1. naloga Otroci samostojno rešijo nalogo. Rešitve skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: računi z neznanim členom (v karo zvezek)

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 65 Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo do 100 Učna enota: Seštevanje - neznano število (1. seštevanec) Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - v računih s prehodom desetice določi prvi seštevanec Ključne besede: neznani člen pri seštevanju Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: številski trak, stotiček, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje) - DZ, 1. del/ stran 58/2 in 59/3

POTEK DELA 1. Ponovimo - Hitra vaja poštevanke pri kateri otroci v zvezek zapisujejo samo rezultate. - Neznani 2. seštevanec v obsegu do 100 s prehodom. Otroci prihajajo računat k tabli, ostali v karo zvezke. 2. Neznani člen pri seštevanju v obsegu do 100 (1. seštevanec) a) Ob številskem traku skupaj računamo na tablo. Otroci zapisujejo račune v karo zvezke. Račune gradimo postopno: - znotraj desetice: __ + 2 = 27 - dopolnjevanje do desetice: __ + 5 = 30 - dopolnjevanje desetic: __+ 15 = 65 - dopolnjevanje dvomestnega števila brez prehoda: ___ + 42 = 63 - dopolnjevanje dvomestnega števila s prehodom: ___ + 45 = 81 Pri računanju opozorim na pomoč oz. preizkus z računom odštevanja! b) Iščemo prvi neznani člen pri seštevanju. Posamezni otroci prihajajo računat k tabli, ostali v karo zvezke. 3. Delo v DZ, 1. del, str. 58/ 2. naloga in str. 59/ 3. naloga Otroci samostojno rešijo naloge. Rešitve skupaj pregledamo. 4. Dodatno delo – računanje pred tablo Če ostane čas, posamezni otroci prihajajo računat k tabli. DOMAČE DELO: 10 računov (1. in 2. neznano število) v karo zvezku

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 66 Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo do 100 Učna enota: Seštevanje - neznano število Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - v računih s prehodom desetice določi drugi ali prvi seštevanec Ključne besede: neznani člen pri seštevanju Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: številski trak, stotiček, karo zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 27

POTEK DELA 1. Ponovimo - Hitra vaja poštevanke pri kateri otroci v zvezek zapisujejo samo rezultate. - računanje z neznanim 2. ali 1. seštevancem v obsegu do 100 s prehodom. Posamezni otroci prihajajo računat k tabli, ostali zapisujejo v karo zvezke. 2. Delo v DZ, 3. del, str. 27 Otroci samostojno rešijo naloge. Rešitve skupaj pregledamo. 3. Naloge na kartončkih Otroci si izberejo naloge na kartončkih (2. ali 1. neznano število pri seštevanju s prehodom čez desetico, besedilne naloge in naloge iz logike) in jih rešijo v karo zvezke. DOMAČE DELO: delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 67 Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo do 100 Učna enota: Odštevanje - neznani odštevanec Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - v računih s prehodom desetice določi odštevanec Ključne besede: neznani odštevanec Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: številski trak, stotiček, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.-3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 60

POTEK DELA 1. Ponovimo - Hitra vaja poštevanke pri kateri otroci v zvezek zapisujejo samo rezultate. - Odštevanje z neznanim odštevancem v obsegu do: * 10 (7 – ___= 3; 9 – __ = 7) * 20 (18 – __ = 13; 15 – ___ = 12; 14 – __ = 8) 2. Neznani odštevanec v obsegu do 100 s prehodom a) Ob številskem traku skupaj računamo na tablo. Otroci zapisujejo račune v karo zvezke. Račune gradimo postopno: - znotraj desetice: 36 – __ = 33; 27 – __ = 25 - od in do desetice: 30 – __ = 26; 35 – ___ = 30 - odštevanje desetic: 35 – ___ = 15; 52 – ___ = 32 - neznani odštevanec brez prehoda: 55 – ___ = 32 - neznani odštevanec s prehodom: 63 – ___ = 28 Pri računanju opozorim na pomoč oz. preizkus z računom seštevanja! b) Iščemo neznani odštevanec – posamezni otroci prihajajo računat k tabli, ostali v karo zvezke. 3. Individualno delo Otroke razdelim v A in B skupino in za vsako skupino na tablo zapišem pet računov, ki jih otroci samostojno izračunajo. Rešitve individualno pregledam. 4. Delo v DZ, 1. del - str. 60/ 6. naloga Otroci samostojno rešijo nalogo. Rešitve skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: DZ, 1. del/ str. 60/ 7. naloga

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 68 Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo do 100 Učna enota: Odštevanje - neznani zmanjševanec Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - v računih s prehodom desetice določi zmanjševanec Ključne besede: neznani zmanjševanec Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: številski trak, stotiček, karo zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 61

POTEK DELA 1. Ponovimo - Hitra vaja poštevanke, pri kateri otroci v zvezek zapisujejo samo rezultate. - Odštevanje z neznanim zmanjševancem v obsegu do: * 10 (__ – 2 = 4; __ – 2 = 7) * 20 (__ – 5 = 13; __ – 4 = 11; __ – 3 = 8) Opozorim na preizkus s seštevanjem in na premislek o smiselnosti računa! 2. Neznani zmanjševanec v obsegu do 100 s prehodom a) Računamo na tablo, ob številskem traku (skupaj) – otroci zapisujejo račune v karo zvezke. Račune gradimo postopno: - znotraj desetice: __ – 5 = 33; ___ – 2 = 45 - od in do desetice: __ – 6 = 22; ___ – 5 = 30 - odštevanje desetic: ___ – 20 = 31; ___ – 12 = 20 - neznani zmanjševanec brez prehoda: ___ – 17 = 32 - neznani odštevanec s prehodom: ___ – 36 = 28 Pri računanju opozorim na pomoč oz. preizkus z računom seštevanja! b) Iščemo neznani zmanjševanec - posamezni otroci prihajajo računat k tabli, ostali v karo zvezke. 3. Individualno delo Otroke razdelim v A in B skupino in za vsako skupino na tablo zapišem pet računov, ki jih otroci samostojno izračunajo. Rešitve individualno pregledam. 4. Delo v DZ, 1. del, str. 61 Otroci samostojno rešijo naloge. Rešitve skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 69 Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo do 100 Učna enota: Odštevanje - neznano število Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - v računih s prehodom desetice poišče odštevanec ali zmanjševanec Ključne besede: neznano število v računih odštevanja Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: številski trak, stotiček, karo zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 28

POTEK DELA 1. Ponovimo - Hitra vaja poštevanke, pri kateri otroci v zvezek zapisujejo samo rezultate. - Uganjujemo število do 100 na podlagi opisa (je naslednik števila 45; ima 3D 4E …) 2. Neznano število v računih odštevanja s prehodom a) Računamo na tablo – posamezni otroci prihajajo k tabli, ostali zapisujejo račune v karo zvezke. Vključujem vse račune odštevanja do 100 s prehodom (odštevanje in neznano število, računi s tremi števili). b) S tremi števili sestavimo štiri račune: prvi primer naredimo skupaj, nato še dva primera otroci samostojno. 3. Delo v DZ, 3. del, str. 28 (razen besedilne naloge) Otroci samostojno rešijo naloge. Rešitve individualno pregledam. DOMAČE DELO: delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 70 Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo do 100 Učna enota: Seštevanje in odštevanje - neznano število Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - v računih s prehodom desetice določi prvi ali drugi seštevanec ali odštevanec ter zmanjševanec - v računih s tremi števili poišče neznani člen Ključne besede: neznano število Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: številski trak, stotiček, karo zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 62

POTEK DELA 1. Ponovimo - Opravimo hitro vajo poštevanke, pri kateri otroci v zvezek zapisujejo samo rezultate. - Ob primerih ponovimo velikostne odnose (znaki >, <, =) med števili in rezultati računov. 2. Neznano število v računih s tremi števili a) Skupno računanje na tablo – skupaj naredimo nekaj primerov seštevanja in odštevanja s tremi števili z neznanim členom b) Posamezni otroci prihajajo računat k tabli, ostali zapisujejo račune v karo zvezke; vključujem vse račune do 100 s prehodom (seštevanje, odštevanje, neznano število, računi s tremi števili, tudi z neznanim številom). 3. Delo v DZ, 1. del, str. 62 Otroci samostojno rešijo naloge. Rešitve individualno pregledam. DOMAČE DELO: delovni list (neznano število pri seštevanju in odštevanju, ter v računih s tremi števili)

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 71 Tematski sklop: Seštevamo in odštevamo do 100 Učna enota: Besedilne naloge – neznano število Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - znanje seštevanja in odštevanja uporabi pri reševanju matematičnih problemov - prebere podatke s prikaza s stolpci, jih vpiše v preglednico in z njimi računa Ključne besede: besedilne naloge Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, demonstracija, delo z besedilom, grafični izdelki Pripomočki: številski trak, stotiček, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 63 DZ, 3. del/ stran 29 in 28 (besedilna naloga)

POTEK DELA 1. Ponovimo - Hitra vaja poštevanke, pri kateri otroci v zvezek zapisujejo samo rezultate. - Ob razstavljenem plakatu ponovimo algoritem reševanja matematičnih problemov. 2. Neznano število v besedilnih nalogah Skupaj na tablo (otroci v karo zvezke) rešimo dva primera besedilnih nalog (seštevanje, odštevanje) z neznanim številom. Nalogo slikovno predstavimo, zapišemo račun in odgovor. 3. Delo v DZ: - 1. del, str. 63 Skupaj si ogledamo zapis s stolpci, pozorni smo na legendo. Ustno ob vprašanjih preverim razumevanje zapisa. Nato otroci vodeno rešujejo naloge. Opozorim na zapis računa pri vsaki nalogi in na odgovor z besedo. Pri nalogi e) sami zapišejo vprašanje in nanj odgovorijo. - 3. del, str. 28 (besedilna naloga) - str. 29, 5. naloga Otroci samostojno rešijo obe nalogi. Rešitve individualno pregledam. 4. Dodatno delo Besedilne naloge na kartončkih. Otroci v karo zvezke zapišejo račun in odgovor. DOMAČE DELO: DZ, 3. del, str. 29/nal. 6, 7, 8, 9

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Simetrične oblike

Datum: Zaporedna številka ure: 72

Učna enota: Simetričnost stvari – praktično delo Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - prepozna simetrijo pri predmetih iz okolice - pozna simetralo, jo nariše in z izrezovanjem oblikuje simetrično figuro Ključne besede: simetrična figura, nesimetrična figura, črta pregiba Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, praktično delo, grafični izdelki Pripomočki: barvni papir, karirast papir, škarje, ogledala Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Opazovanje človeške podobe Otroci se med seboj opazujejo, najprej celo telo, nato obraz. Ugotavljamo, da sta leva in desna polovica telesa pravzaprav zrcalni sliki. Oblikujemo definicijo simetričnosti (oblika, ki jo lahko prepognemo tako, da dela drug drugega popolnoma prekrivata, je simetrična) in spoznamo pojem simetrala (črta, po kateri obliko prepognemo). 2. Simetrične figure v naši učilnici Pogledamo okrog sebe in poiščemo simetrične figure; otroci z roko nakažejo črto, po kateri bi figure lahko »prepognili« in bi se oba dela popolnoma prekrila. 3. Okraski – izrezovanje simetričnih oblik Vsak otrok dobi barvni papir, ki ga prepogne. V pogovoru otroke vzpodbudim k razmišljanju, kako naj režejo prepognjeni papir, da bo, ko ga bodo razgrnili, dobil celotno podobo, ki bo simetrična in s somernico na pregibu. 4. Dopolni mojo polovico – delo v dvojicah Vsak otrok ima karirast papir, na katerega nariše del slike in označi simetralo. Nato si otroka v paru zamenjata lista. Vsak naj dopolni risbo tako, da bo postala simetrična. Na koncu par analizira svoje delo: ali je nastala figura res simetrična. Lahko si pomagata s prepogibanjem ali z ogledalcem. 5. Simetrija v prostoru in na ravnini Na tla postavim palico (to bo naša simetrala) in prosim nekoga, da se postavi k simetrali. Eden od otrok se nato postavi na drugo stran tako, da dobimo simetrično sliko. Situacijo nato narišem na tablo. Zgodbo ponovimo z dvema, tremi … otroki, ki na eni strani simetrale oblikujejo neko figuro. Sliko vsakokrat narišemo na tablo. 6. Ustni povzetek obravnavane snovi DOMAČE DELO: Zapiši vsaj 5 predmetov doma/na igrišču … ki so simetrični, v karo zvezek nariši dve figuri, simetrično in nesimetrično.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Simetrične oblike

Datum: Zaporedna številka ure: 73

Učna enota: Simetrične oblike Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - odkriva simetrične oblike s pomočjo prepogibanja ali z ogledalom - grafično prikaže simetrijo z risanjem in barvanjem v mreži - simetričnim oblikam nariše simetralo Ključne besede: (ne)simetrična figura, simetrala Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: škarje, ogledala, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 64 in 65

POTEK DELA 1. Ponovimo - kdaj je oblika simetrična - kaj je simetrala - poiščemo primere simetričnih oblik iz naše okolice (pregledamo domačo nalogo) 2. Z ogledalcem preveri simetričnost Figuri, ki so ju narisali za DN, z ogledalcem preverijo simetričnost ali nesimetričnost. Nalogo ponovijo v DZ, 1. del, str. 64/nal. 1. a) 3. Dopolni figuro tako, da bo simetrična DZ, 1. del, str. 64/nal. 1. b) Z barvanjem kvadratkov sestavijo simetrično figuro. Simetričnost nato še preverijo z ogledalcem. 4. Ugotavljanje simetričnosti DZ, 1. del – str. 64/nal. 1. c) Otroci izrežejo figure iz priloge. »Na pogled« jih razvrstijo v dve skupini glede na simetrijo. Nato simetričnost preverijo s prepogibanjem in črto pregiba prevlečejo. Dve figuri prilepijo v DZ, ostale pa razvrščene v karo zvezek. 5. Daj nalogo svojemu sošolcu – delo v dvojicah a) V karo zvezek nariši nekaj simetričnih oblik – sošolec naj v njih označi simetralo. Pravilnost narisane simetrale preveri z ogledalcem. b) Nariši del slike – sošolec jo dopolni z barvanjem kvadratkov. DOMAČE DELO: DZ, 1. del – str. 65

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop:

Datum: Zaporedna številka ure: 74

Učna enota: Ponavljamo - simetrične oblike, neznano število Tip učne ure: preverjanje Učni cilji: - odkriva simetrične oblike in jim nariše simetralo - grafično prikaže simetrijo z risanjem in barvanjem v mreži - poišče neznano število v računih do 100 s prehodom desetice - znanje seštevanja in odštevanja ter iskanja neznanega števila uporabi pri reševanju matematičnih problemov - samostojno reši naloge za preverjanje Ključne besede: simetrične in nesimetrične oblike, simetrala, neznano število Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, grafični izdelki Pripomočki: delovni listi Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 30

POTEK DELA 1. Ponovimo - kdaj je oblika simetrična - kaj je simetrala - seštevanje in odštevanje do 100 s prehodom, neznano število, računi s tremi števili 2. Preverjanje – simetrične oblike DZ, 3. del, str. 30 Otroci naloge samostojno rešijo. 3. Preverjanje – neznano število Samostojno reševanje delovnega lista. Vključene so tudi besedilne naloge, neznano število v računih s tremi števili. DOMAČE DELO: delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop:

Datum: Zaporedna številka ure: 75

Učna enota: Ali znam? Tip učne ure: preverjanje z ocenjevanjem Učni cilji: - simetričnim oblikam nariše simetralo - grafično prikaže simetrijo z risanjem in barvanjem v mreži - poišče neznano število v računih do 100 s prehodom desetice - znanje seštevanja in odštevanja ter iskanja neznanega števila uporabi pri reševanju matematičnih problemov - samostojno reši naloge za preverjanje z ocenjevanjem Ključne besede: Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, delo z besedilom, grafični izdelki Pripomočki: delovni list, naloge na kartončkih Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponovimo - kdaj je oblika simetrična - kaj je simetrala - seštevanje in odštevanje do 100 s prehodom, neznano število, računi s tremi števili – nekaj primerov pridejo otroci rešit k tabli (posebej opozorimo na neznani zmanjševanec pri odštevanju) 2. Reševanje delovnih listov - preletimo naloge in jih dodatno pojasnimo, otroke opozorim, da ob koncu reševanja naloge še enkrat pregledajo. - samostojno delo učencev 3. Dodatno delo - naloge na kartončkih – otroci jih rešujejo v karo zvezke - naloge za urjenje poštevanke

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 3 in 6

Datum: Zaporedna številka ure: 76

Učna enota: Poštevanka števila 3 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - spozna poštevanko števila 3 in poišče večkratnike števila 3 Ključne besede: poštevanka števila 3, večkratniki števila 3 Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: barvni papir, škarje, lepilo, sončnična semena, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)DZ, 1. del/ stran 66 in 67/3

POTEK DELA 1. Urjenje - poštevanke (števil 2, 4, 5, 10) - večkratniki – ob igrici BUM 2. Poštevanka števila 3 a) Sejemo sončnice Otroci delajo v skupinah po 4 ali 5. Vsaka skupina dobi rjav papir, lepilo in vrečko sončničnih semen. Papir otroci razrežejo na 10 trakov (gredice na vrtu), na katere bodo lepili semena – na prvi gredici bomo izkopali eno luknjico in vanjo posejali tri semena, na drugi dve luknjici in v vsako tri semena… b) Zmnožke iz prejšnje dejavnosti uredimo v poštevanko števila 3. Po končanem delu skupin se pogovarjamo o številu sončničnih semen na vsaki gredici in situacijo prikažemo z računi. (Na tej gredici so 4 luknjice, v vsaki 3 semena. Skupaj je 12 semen. 4 · 3 = 12) Račune pišemo na kartončke, ki jih prirejamo k vsaki gredici in tako postopno oblikujemo poštevanko števila 3. c) Zapis v zvezek (brezčrtni) POŠTEVANKA ŠTEVILA 3 Račune slikovno ponazorimo (gredice s semeni). 1·3=3 2·3=6… Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate, ki se za tri večajo – večkratniki števila 3. 3. Delo v DZ, 1. del; str. 66 in str. 67, nal. 3 Samostojno rešijo naloge. Rešitve skupaj preverimo. DOMAČE DELO: Ponavljanje poštevanke števila 3

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 3 in 6

Datum: Zaporedna številka ure: 77

Učna enota: Delimo s številom 3 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 3 in jih preizkusi z množenjem Ključne besede: količniki (poštevanka števila 3) Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, vrečke, risalni listi, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 67, nal. 4, 5, 6

POTEK DELA 1. Ustno urjenje - Poštevanka števila 3 in večkratniki števila 3 (igrica Bum) - Ugotovi manjkajoči del računa , npr. ___ · 3 = 21, __ · 3 = 30 2. Delimo s 3 a) Delo poteka v krogu. Na mizo položim 12 link kock. Prosim nekoga, da iz njih sestavi stolpce s po 3 kockami. Koliko stolpcev je sestavil? 12 : 3 = 4, ker je 4 · 3 = 12 Pogovarjamo se, koliko kock je bilo na mizi, koliko smo jih uporabili za vsak stolpec in koliko stolpcev smo dobili. Na podoben način ponazorimo vse račune deljenja, vezane na poštevanko števila 3. Ob ponazoritvi zapišemo račun na kartonček – po vrsti jih uredimo v deljenje s 3. b) Zapis v zvezek (brezčrtni) DELIMO S ŠTEVILOM 3 Račune slikovno ponazorimo (skupine po 3 kocke) 3 : 3 = 1, ker je 1 · 3 = 3 6 : 3 = 2, ker je 2 · 3 = 6 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate – količniki, ki so vezani na poštevanko števila 3. Besedilna naloga: Rok je kupil 12 okrasnih krogel. V vsako škatlo jih je dal tri. Koliko škatel je napolnil? 12 : 3 = 4, ker je 4 · 3 = 12 Napolnil je štiri škatle. 3. Sestavimo besedilno nalogo Otroci delajo v skupinah; vsaka dobi račun (npr. 15 : 3), h kateremu sestavi besedilno nalogo, nariše ustrezno sliko in nalogo reši. Naloge skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: Delo v DZ, 1. del, str. 67

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 3 in 6

Datum: Zaporedna številka ure: 78

Učna enota: Poštevanka in deljeno s številom 3 Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uri poštevanko števila 3 in pozna večkratnike števila 3 - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 3 Ključne besede: poštevanka, količniki poštevanke števila 3 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: kartončki s poštevanko, karo zvezek, delovni list, naloge v kotičkih Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 31

POTEK DELA 1. Ustno urjenje že znanih poštevank Urimo vse že obravnavane poštevanke, večji poudarek dam poštevanki števila 3. 2. Računamo v zvezek a) množenje – hitra vaja Govorim račune (mešano vse poštevanke, večji poudarek na poštevanki števila 3). Otroci v karo zvezek zapisujejo samo zmnožke. Skupaj pregledamo rezultate. b) deljenje Posamezniki prihajajo k tabli, zapišejo račun in ga izračunajo – ostali otroci pišejo v zvezke. 3. Delo v DZ, 3. del; str. 31 Otroci naloge samostojno rešijo. 4. Dodatne naloge – delo v kotičku Poudarek je na poštevanki in deljenju s 3! - Poišči par – Na nekaterih kartončkih so napisani računi množenja, na drugih večkratniki. Poiščejo pare. - Poišči vsiljivca– Iz kupa kartončkov s števili izločijo tiste, ki niso večkratniki števila 3. - Spomin – Iščejo pare: račun – rezultat. - Sestavljanje slike – tablica z rezultati, kartončki z računi (če je pravilno, se prikaže slika). DOMAČE DELO: delovni list – poštevanka in deljenje s 3

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 3 in 6

Datum: Zaporedna številka ure: 79

Učna enota: Poštevanka števila 6 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - spozna poštevanko števila 6 in poišče večkratnike števila 6 Ključne besede: poštevanka in večkratniki števila 6 Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: plastična jajčka, deset malih škatel z jajci (6), brezčrtni zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 68

POTEK DELA 1. Urjenje - poštevanke že znanih števil (mešano) - večkratniki 2. Poštevanka števila 6 a) Zlagamo plastična »kinder« jajčka Na mizi imamo 60 plastičnih jajčk, ki jih postopoma zlagamo v škatle. Ko je ena škatla napolnjena vprašam koliko jajčk smo že zložili in zapišem račun. b) Zmnožke iz prejšnje dejavnosti uredimo v poštevanko števila 6. Po končanem delu sedemo v krog in račune uredimo po vrsti. Tako postopno oblikujemo poštevanko števila 6. c) Zapis v zvezek (brezčrtni) POŠTEVANKA ŠTEVILA 6 Račune slikovno ponazorimo (škatle z jajci) 1·6=6 2 · 6 = 12 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate, ki se za šest večajo. To so večkratniki števila 6. Besedilna naloga: Vsaka muha ima 6 nog. Koliko nog imajo 3 muhe skupaj? 3 · 6 = 18 Tri muhe imajo 18 nog. 3. Delo v DZ, 1. del - str. 68 Samostojno rešijo naloge. Rešitve skupaj preverimo. DOMAČE DELO: Poštevanka števila 6 (delovni list)

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 3 in 6

Datum: Zaporedna številka ure: 80

Učna enota: Delimo s številom 6 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 6 in jih preizkusi z množenjem - uporabi množenje in deljenje pri reševanju besedilnih nalog Ključne besede: količniki (poštevanka števila 6) Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, vrečke, risalni listi, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 69

POTEK DELA 1. Ustno urjenje - Poštevanko števila 6 in večkratnike števila 6 urimo z igrico Bum. - Ugotavljamo manjkajoči del računa, npr. __ · 6 = 24, __· 6 = 36. 2. Delimo s 6 a) Delo poteka po skupinah Vsaka skupina dobi vrečko 60 link kock. Iz njih bodo gradili stebričke. Primer: Iz vrečke vzemi 18 kock in sestavi stebričke po 6 kock. Koliko stebričkov boš sestavil? 18 : 6 = 3, ker je 3 · 6 = 18. Pogovarjamo se, koliko kock je bilo na mizi, koliko smo jih uporabili za vsak stebriček in koliko stebričkov smo dobili. Na podoben način ponazorimo vse račune deljenja, vezane na poštevanko števila 6. Ob ponazoritvi zapišemo račun na kartonček – po vrsti jih uredimo v deljenje s 6. b) Zapis v zvezek (brezčrtni) DELIMO S ŠTEVILOM 6 Račune slikovno ponazorimo (skupine po 6 kock) 6 : 6 = 1, ker je 1 · 6 = 6 12 : 6 = 2, ker je 2 · 6 = 12 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate – količniki, ki so vezani na poštevanko števila 6. Besedilna naloga: Blaž ima 12 bonbonov. Vsakemu prijatelju jih bo podaril 6. Koliko prijateljev bo dobilo bonbone? 12 : 6 = 2, ker je 2 · 6 = 12 Bonbone bosta dobila dva prijatelja. 3. Računamo Otroci prihajajo računat k tabli – poštevanka in deljenje s 6. (ostali v karo zvezke). DOMAČE DELO: Delo v DZ; 1. del; str. 69

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 3 in 6

Datum: Zaporedna številka ure: 81

Učna enota: Poštevanka in deljeno s številom 3 in 6 Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uri poštevanko števila 3 in 6 ter pozna večkratnike obeh števil - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 3 in 6 - uporabi računsko operacijo množenja ali deljenja pri reševanju problemov Ključne besede: poštevanka, količniki poštevanke števila 3 in 6 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, grafični izdelki Pripomočki: žogica, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del; stran 32

POTEK DELA 1. Igramo se v krogu in urimo poštevanko Mečem žogico, ponovimo obravnavane poštevanke, količnike in večkratnike. 2. Računamo v zvezek a) množenje – hitra vaja Govorim račune s poudarkom na poštevanki števil 3 in 6. Otroci v karo zvezek zapisujejo samo zmnožke. Skupaj pregledamo. b) deljenje Posamezniki prihajajo k tabli, zapišejo račun in ga izračunajo. Ostali otroci pišejo v zvezke. c) večkratniki V zvezke otroci po nareku zapišejo nekaj števil (7, 15, 18, 27, 42, 47, 56). Nato morajo z rdečo barvico obkrožiti vsa števila, ki so večkratniki števila 3, z modro pa večkratnike števila 6. 3. Delo v DZ, 3. del; str. 32 Otroci naloge samostojno rešijo. 4. Naloge na delovnem listu Delovni list razrežem na posamezne naloge – učenec naloge izbira sam. Naloge so na mizi urejene od lažje k težji. Rešitve pregledujem sproti. Po opravljeni nalogi si izbere naslednjo. DOMAČE DELO: Dve nalogi iz 4. dejavnosti.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števil 3 in 6

Datum: Zaporedna številka ure: 82

Učna enota: Poštevanka in deljeno s številom 3 in 6 Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uri poštevanko števila 3 in 6 ter pozna večkratnike obeh števil - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 3 in 6 - uporabi računsko operacijo množenja ali deljenja pri reševanju problemov Ključne besede: poštevanka, količniki poštevanke števila 3 in 6 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, grafični izdelki Pripomočki: delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del; stran 70 in 71

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Govorim račune – otroci v karo zvezek zapisujejo samo zmnožke in nato količnike. Skupaj pregledamo. 2. Računamo v zvezek Posamezniki prihajajo k tabli, zapišejo račun in ga izračunajo – ostali otroci pišejo v zvezke. - velikostni odnosi med zmnožki - velikostni odnosi med količniki - množenje s koliko, npr. ___ · 3 = 6 - med danimi števili obkroži večkratnike (zapis števil po nareku) 3. Delo v DZ, 1. del; str. 70 in 71 Naloge preletimo in po potrebi pojasnimo, nato jih otroci samostojno rešujejo. 4. Dodatno delo – naloge v kotičku - Poišči par Na nekaterih kartončkih so napisani računi, na drugih večkratniki. Poiščejo pare. - Poišči vsiljivca Iz kupa kartončkov s števili izločijo tiste, ki niso večkratniki števila 3. - Spomin Iščejo pare račun – rezultat. - Sestavljanje slike Tablica z rezultati, kartončki z računi (če je pravilno, se prikaže slika). - Tablica posamezne poštevanke – Na tablico z računi polaga kartončke z rezultati DOMAČE DELO: 2 besedilni nalogi na kartončkih

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Povsod uporabno

Datum: Zaporedna številka ure: 83

Učna enota: Prikaz z vrsticami in stolpci Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - zapiše, prebere in interpretira prikaz z vrsticami in stolpci - uporabi poštevanko pri prikazu s stolpci - primerja, sešteva in odšteva mase, izražene v kg - poveže znanje aritmetike, obdelave podatkov in merjenja Ključne besede: enota za maso, prikaz s stolpci Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: kartončki za oblikovanje stolpcev, delovni listi Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del/ stran 72

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek. 2. Raziskujemo in zbiramo podatke a) Katere športe imamo v našem razredu najraje? Zbiram predloge in jih pišem na tablo. Nato otrokom razdelim kartončke, da jih položijo k svojemu najljubšemu športu. Tako sproti oblikujemo prikaz s stolpci. Ob prikazu s stolpci se pogovarjamo, primerjamo … b) Kdo je zjutraj zajtrkoval? Izvedemo anketo o zajtrku. Ponudim tri možnosti (pijača, hrana in pijača, nič); vsak otrok pove, kakšen je bil njegov zajtrk (beležimo v zbirno preglednico), nato oblikujemo preglednico s številom otrok in prikaz s stolpci. Ob zapisu se pogovarjamo, primerjamo ... V obeh primerih opozorim na legendo. Legenda nam pove kaj pomeni 1 kartonček. 3. Delo v DZ, 1. del; str. 72 Ponovimo enote za merjenje mase, zapis meritev (mersko število in enota!), seštevanje in odštevanje količin izraženih z isto mersko enoto. Nalogo rešujemo vodeno. Posebej opozorim na legendo! DOMAČE DELO: Delovni list – od zbiranja podatkov do prikaza s stolpci in branja prikaza (za nalogo dam dva dni časa). V katerem mesecu imajo rojstni dan moji sošolci?

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Povsod uporabno

Datum: Zaporedna številka ure: 84

Učna enota: Enota za maso in denarne vrednosti Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - prebere cenik - uporabi poštevanko pri množenju denarnih vrednosti in mas - primerja, sešteva in odšteva mase in denarne vrednosti - oceni in primerja znane količine, zapisane z merskim številom in enoto - poveže znanje aritmetike, obdelave podatkov in merjenja Ključne besede: oceniti, koliko tehta, enota za maso, denarne vrednosti, cenik Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: cenik, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del; stran 73 in 74/nal. 4 a), 6 DZ, 3. del; stran 33

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek. 2. Merjenje mase a) Ponovimo Ponovimo merske enote za merjenje mase, opozorim na zapis merskega števila in merske enote. Iščemo primere – kaj približno tehta 1 kg. Ocenjujemo maso predmetov (zapišemo oceno z merskim številom in enoto). Rčunamo: seštevanje/odštevanje in množenje mas. b) Rešujemo naloge v DZ, 1. del; str. 74/ 4 a) in 73 nal. 2 Naloge rešujemo vodeno. 3. Denarna enota in cenik a) Ponovimo Denarna enota v Sloveniji je evro, krajše zapišemo enoto EUR. Ponovimo zapis denarne vrednosti in oblikovanje ter branje cenika za nekaj izbranih šolskih potrebščin. Računamo: seštevanje/odštevanje in množenje denarnih vrednosti. b) Rešujemo naloge v DZ, 1.del – str. 73/3 3. del; str. 33 Naloge otroci rešujejo samostojno. DOMAČE DELO: DZ, 1. del; str. 74/nal. 6

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Povsod uporabno

Datum: Zaporedna številka ure: 85

Učna enota: Enota za dolžino Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uporabi pravo enoto v besedilu - sešteva in odšteva količine, izražene z isto mersko enoto - v besedilnih nalogah napiše račun z merskim številom in mersko enoto - poveže znanje aritmetike in merjenja Ključne besede: oceniti, koliko je dolgo, enota za dolžino Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: metrska palica, decimetrski trak, merilce Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ; 1. del; stran 75 in 74/4 b), 5 DZ; 3. del; stran 34

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek. 2. Merjenje dolžine a) Ponovimo merske enote meter (m), decimeter (dm) in centimeter (cm), meritev zapišemo z merskim številom in mersko enoto, z roko pokažemo približno dolžino znanih merskih enot, v učilnici poiščemo nekaj zgledov za dolžino 1 m, 1 dm in 1 cm, ocenjujemo dolžino predmetov (zapišemo oceno z merskim številom in enoto), seštevanje/odštevanje in množenje dolžin. b) Rešujemo naloge v DZ 1. del; str. 74;nal. 4 b) in 5 Nalogo 4 b) rešujemo vodeno, peto nalogo pa samostojno. Rešitev nato jo skupaj pregledamo. 1. del; str. 75 Otroci rešujejo samostojno, po potrebi individualno pomagam. 3. del; str. 34 Naloge otroci rešujejo samostojno. DOMAČE DELO: DZ, 3. del – str. 34 (dokončaj)

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Kje na mreži

Datum: Zaporedna številka ure: 86

Učna enota: Položaj predmeta na mreži Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - bere preproste zemljevide v obliki mreže Ključne besede: določiti položaj predmeta na mreži Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija Pripomočki: mreža na tleh, klobuki, mreža na tabli, aplikacije, mreža A4 in kegeljček, krožci, pravljica Moj dežnik je lahko balon, delovni list z mrežo Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek. 2. Orientacija na mreži a) Velika mreža na tleh - Mrežo predhodno nalepim na tla z izolirnim trakom in označim s črkami (vodoravno) in številkami (navpično). Ob zgodbi Moj dežnik je lahko balon v polja postavljam klobuke. Ob nastali situaciji se nato pogovarjamo. Kje je slamnik, rdeči klobuk … - Postavi klobuk na polje (B, 3). - Postavi se v polje (A, 1) … b) Mreža na tabli - V mrežo na tabli ob zgodbi pritrjujem aplikacije sadja. Kje je sliva? Kje jabolko? - Postavi banano na polje (D, 4) … c) Mreža A4 – delo dvojic na mizi V paru otroka drug drugemu dajeta naloge: - preberi, kje stoji kegelj - postavi krožec na določeno mesto 3. Ali znamo? – individualno delo Delovni listi – mreža z večjimi polji, v katera otroci rišejo po navodilih: - v polje (C, 5) nariši jabolko - v polje (B, 3) rožo …

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Kje na mreži

Datum: Zaporedna številka ure: 87

Učna enota: Položaj predmeta na mreži – zapis v obliki urejenega para Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - opiše položaj predmeta na kvadratni mreži in v obliki urejenega para zapiše polje, na katerem je predmet - nariše predmet na ustrezno polje v mreži Ključne besede: polje (E, 2) Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: mreža na tleh, igrače, mreža na tabli, aplikacije Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del, stran 76 in 77 DZ, 3. del, stran 35 in 36

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek. 2. Ponovimo - Velika mreža na tleh Na veliki mreži na tleh so postavljene igrače. Beremo polja, v katerih so posamezne igrače in postavljamo igrače v določena polja. Zapis polja v obliki urejenega para (A, 1). - Mreža na tabli V mrežo na tabli otroci po navodilih (ustnih, nato dodam še pisna) postavljajo aplikacije. 3. Rešujemo naloge v DZ: 1. del; str. 76 in 77 3. del; str. 35 Prvo nalogo otroci rešujejo vodeno, nadaljujejo pa čim bolj samostojno. Rešitve skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: DZ, 3. del; str. 36

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Tremo orehe

Datum: Zaporedna številka ure: 88

Učna enota: Številski problemi Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - reši številski problem - v novih oblikah utrjuje vse štiri računske operacije - pri reševanju matematičnih problemov samostojno poišče strategije reševanja Ključne besede: številski problemi Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: delovni kartonček Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ; 1. del/ stran 78

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek. 2. Ponovimo - matematični pojmi: večkratnik, količnik, poštevanka, predhodnik, naslednik (pojme ponazorimo s primeri) - besede, ki nakazujejo seštevanje/odštevanje, množenje/deljenje 3. Rešujemo naloge v DZ, 1. del – str. 78 Otroci naloge rešujejo čim bolj samostojno. Rešitve individualno pregledam. 4. Dodatno delo - sudoku na delovnem kartončku 1

3 1

4

3

2

1

V prazna polja vpiši števila 1, 2, 3, 4 tako, da bo vsota števil v vsaki vrsti in v vsakem stolpcu vedno enaka. Števila v vrsti in stolpcu se ne smejo ponavljati.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Tremo orehe

Datum: Zaporedna številka ure: 89

Učna enota: Razvrščanje po dveh lastnostih in drevesni diagrami Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - razvršča števila po dveh lastnostih in to prikaže z drevesnim diagramom - grafično in računsko poišče vse možne izide pri preprosti kombinatorni situaciji Ključne besede: drevesni diagram Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: kolebnice, kartončki z napisi, števili Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del, stran 79 DZ, 3. del, stran 37 in 38

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek. 2. Preproste kombinatorne situacije Ob primeru ponovimo grafični način reševanja kombinatornih situacij. Opozorimo tudi na možnost izračuna (uporaba poštevanke). 3. Rešujemo naloge v DZ, 1. del, str. 79 nal. 5 Otroci nalogo samostojno rešijo. 4. Drevesni diagram - Razvrščanje števil po eni lastnosti ima/nima lastnosti - Na tleh s kolebnicami oblikujem drevesni diagram. Na veji postavim kartončka »lastnost« in »zanikana lastnost«. V diagram razvrstimo določena števila. 5. Rešujemo naloge v DZ - 1. del; str. 79 nal. 4 Samostojno reševanje diagrama. Rešitve individualno pregledam. - 3. del; str. 37 Nalogo pregledamo in po potrebi dodatno pojasnimo, nato jo otroci samostojno rešijo. DOMAČE DELO: DZ, 3. del, str. 38

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Prekrivamo like

Datum: Zaporedna številka ure: 90

Učna enota: Prekrivamo like Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - ugotovi, da se nekateri liki (figure) prekrivajo, ko jih polaga drugega na drugega - uporablja spoznanje, da sta lika skladna, če se prekrivata Ključne besede: prekrivati Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: delovni list, listi A4, geoplošča in elastike, prosojen papir, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del; stran 4

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek. 2. Prekrivamo like a) Poišči par – delo v skupinah Vsaka skupina dobi delovni list na katerem so narisani različni liki, nekateri med njimi imajo svoje skladne pare. Dobijo tudi prosojen papir. V skupini naj se posvetujejo, kako bi lahko ugotovili, da sta dva lika skladna (sami poiščejo možnosti). Po posvetovanju skupine povedo svoj predloge (izrezovanje, prerisovanje na prosojni papir, prekrivanje …). Vzpodbudim jih, naj najprej ocenijo skladnost likov, nato pa jo preverijo s prekrivanjem. Skladna lika pobarvajo z enako barvo in ugotovijo, kateri liki nimajo svojih skladnih parov. b) Izrezovanje skladnih likov – delo v dvojicah - Vsak otrok dobi list A4; izreže poljuben lik in ga da drugemu otroku, ki izreže skladen lik danemu liku. - Še izrezujemo skladne like (kako to lahko naredim sam z enkratnim izrezovanjem?) c) Liki na geoplošči – delo v dvojicah Eden v paru z elastiko oblikuje poljuben (ali predpisan, npr. trikotnik) lik, drugi pa na svoji plošči oblikuje skladen lik. Nato vlogi zamenjata. 3. Rešujemo naloge v DZ, 2. del, str. 4 Otroci naloge samostojno rešijo. DOMAČE DELO: delovni list (liki na barvnem papirju) – izreži like in s prekrivanjem ugotovi, katera dva sta skladna. Pare prilepi v brezčrtni zvezek.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Prekrivamo like

Datum: Zaporedna številka ure: 91

Učna enota: Skladni liki Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - uporablja spoznanje, da sta lika skladna, če se prekrivata - prepozna skladna lika - nariše liku skladni lik (figuro) v mrežo Ključne besede: skladna lika Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: geoplošča in elastike, prosojni papir, merilce s šablono, risalni listi, karo listi (ali zvezek) Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ; 2. del; stran 5 in 6

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek. 2. Skladni liki a) Ponovimo - kdaj sta lika skladna - kako ugotovim njuno skladnost (ocena z opazovanjem, prerisovanje, izrezovanje …) - razmišljamo kako bi lahko narisali dva skladna lika b) Delo na geoplošči - Individualno delo: oblikuj na plošči dva skladna lika. - Delo v dvojicah: eden sestavi lik, drugi pa na svoji plošči skladnega. c) Risanje skladnih likov – delo v dvojicah - Vsak par dobi risalni list, ki ga prepogne na 4 razdelke: * v prvi razdelek vsak s prosto roko nariše dva skladna lika * v drugi razdelek eden nariše, drugi doriše skladen lik; vlogi nato še zamenjata * v tretji razdelek nariše skladni lik z ravnilcem s šablono * iz tršega papirja izdela lastno šablono in jo uporaba pri risanju skladnih likov v četrti razdelek Pogovor po končanem delu usmerim na iskanje odgovora kdaj pri risanju skladnih likov dosežemo večjo natančnost. - Delo na karo listu List prepolovi (s prepogibanjem ali črto) in na eno stran z ravnilcem nariši figuro, prijatelj v paru pa na drugo stran nariše skladno figuro. 3. Rešujemo naloge v DZ, 2. del; str. 5 Otroci naloge samostojno rešijo. DOMAČE DELO: DZ, 2. del – str. 6

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Prekrivamo like

Datum: Zaporedna številka ure: 92

Učna enota: Ugotavljamo skladnost in rišemo skladne like Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uporablja spoznanje, da sta lika skladna, če se prekrivata - prepozna skladna lika - nariše liku skladni lik (figuro) v mrežo Ključne besede: skladna lika Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: merilce s šablono, kvadratna mreža, grafoskop Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 7 DZ, 3. del/ stran 39

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek. 2. Ponavljamo a) Definicija skladnosti - kdaj sta lika skladna - kako ugotovim njuno skladnost (ocena z opazovanjem, prerisovanje, izrezovanje …) b) Iščemo skladne pare Delo ob grafoskopu. Na prosojnici so narisani liki (nekateri imajo skladne pare) v različnih barvah. Ugotavljamo, kateri liki so skladni. c) Risanje skladnih likov v mrežo * Delo ob grafoskopu: - Na prosojnici je kvadratna mreža in v eni polovici narisana figura. Sliko projiciram na »piši-briši« tablo. Na tablo narišemo skladno figuro v mrežo. - Prosojnica s kvadratno mrežo. Na polovico po navodilih (2→, 3↓ …) na tablo narišemo figuro, nato pa ji narišemo še skladno figuro. * Delo v karo zvezku: Stran v karo zvezku razdelimo na dva dela. V prvi del otroci po mojih navodilih (2→ …) narišejo figuro, v drugi del pa skladno figuro. 3. Rešujemo naloge v DZ, 2. del – str. 7 Otroci naloge samostojno rešijo. DOMAČE DELO: DZ, 3. del, str. 39

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop:

Datum: Zaporedna številka ure: 93

Učna enota: Ponavljamo Tip učne ure: preverjanje Učni cilji: - zna poštevanko števil 3 in 6, poišče njune večkratnike in količnike vezane na poštevanko števil 3 in 6 - zapiše, prebere in interpretira prikaz z vrsticami in stolpci - prebere cenik in računa z denarnimi vrednostmi - opiše položaj predmeta na kvadratni mreži v obliki urejenega para in zapiše polje, na katerem je predmet - razvršča po dveh lastnostih in razvrstitev prikaže z drevesnim diagramom - grafično poišče vse možne izide pri preprosti kombinatorni situaciji - prepozna in nariše skladna lika - samostojno reši naloge za preverjanje Ključne besede: poštevanka, stolpčni prikaz, cenik, položaj v kvadratni mreži, drevesni diagram, kombinatorne situacije, skladni liki Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, grafični izdelki Pripomočki: delovni listi, grafoskop in prosojnice, žogice Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponovimo a) Ustno - poštevanka in deljeno s 3 in 6 (mečem žogico) b) Ob grafoskopu - Ponovimo branje podatkov iz prikaz s stolpci. - Preberemo cenik in računamo z denarnimi vrednostmi. - V kvadratno mrežo postavim predmet na polje (B, 2). V obliki urejenega para povej, kje je predmet na mreži. - V drevesni diagram razvrščamo po dveh lastnostih. - Ponazorimo preproste kombinatorne situacije. - Ponovimo skladnost likov: definicija skladnosti, prepoznavanje in risanje skladnih likov. 2. Reševanje nalog za preverjanje – delovni list Naloge preletimo, po potrebi dodatno pojasnimo, otroci jih nato samostojno rešujejo. DOMAČE DELO: delovni list – razrezan na posamezne naloge – otroci izberejo naloge, ki so jim povzročale največ težav

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop:

Datum: Zaporedna številka ure: 94

Učna enota: Ali znam? Tip učne ure: preverjanje z ocenjevanjem Učni cilji: - zna poštevanko števil 3 in 6, večkratnike in količnike poštevanke števil 3 in 6 - zapiše, prebere in interpretira prikaz z vrsticami in stolpci - prebere cenik in računa z denarnimi vrednostmi - opiše položaj predmeta na kvadratni mreži v obliki urejenega para in zapiše polje, na katerem je predmet - razvršča po dveh lastnostih in razvrstitev prikaže z drevesnim diagramom - grafično poišče vse možne izide pri preprosti kombinatorni situaciji - prepozna in nariše skladna lika - samostojno reši naloge za preverjanje z ocenjevanjem Ključne besede: Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, delo z besedilom, grafični izdelki Pripomočki: delovni list, naloge na kartončkih Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponovimo Poštevanka – ustno 2. Reševanje delovnih listov Preletimo naloge in jih dodatno pojasnimo. Otroke opozorim, da ob koncu reševanja naloge še enkrat pregledajo. Sledi samostojno delo učencev. 3. Dodatno delo - naloge na kartončkih – otroci jih rešujejo v karo zvezke - naloge za urjenje poštevanke

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števila 8

Datum: Zaporedna številka ure: 95

Učna enota: Poštevanka števila 8 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - zmnožke števila 8 uredi v poštevanko števila 8 in poišče njegove večkratnike Ključne besede: poštevanka števila 8, večkratniki Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, poštevanka števila 8 na kartončkih, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 8 DZ, 3. del/ stran 40, nal. 1, 2, 3, 4

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek. 2. Poštevanka števila 8 a) Sestavljamo stebričke Otroci v skupinah sestavljajo stebričke po 8. Pridobimo vse račune poštevanke števila 8. b) Zmnožke iz prejšnje dejavnosti uredimo v poštevanko števila 8. Zberemo se v krog in račune uredimo v poštevanko števila 8 (predstavitev s kockami, ki ji priredimo račun na kartončku). Opozorim na račune poštevanke števila 8, ki jih že poznamo (iz že obravnavanih poštevank!). Ponovimo še vse večkratnike števila 8. c) Zapis v zvezek (brezčrtni) POŠTEVANKA ŠTEVILA 8 Vsak pajek ima 8 nog. Koliko nog imata dva pajka? 8 + 8 = 16 2 · 8 = 16 … Račune slikovno ponazorimo (pajki z 8 nogami) 1·8=8 2 · 8 = 16 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate, ki se za osem večajo. To so večkratniki števila 8. 3. Delo v DZ, 2. del - str. 8 Samostojno rešijo naloge. Rešitve skupaj preverimo. DOMAČE DELO: DZ, 3. del, str. 40/ 1, 2, 3, 4

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števila 8

Datum: Zaporedna številka ure: 96

Učna enota: Delimo s številom 8 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 8 in jih preizkusi z množenjem Ključne besede: količniki (poštevanka števila 8) Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, žogica, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 9 DZ, 3. del/ stran 41, nal. 7, 8

POTEK DELA 1. Ustno urjenje - Urimo poštevanka števila 8. Mečem žogico, otrok, ki jo ulovi, pove rezultat. Igramo se igrico Bum. - Ugotovi manjkajoči del računa , npr. __ · 8 = 24, __· 8 = 40 2. Delimo z 8 a) Delo poteka v skupinah. Igramo se z link kockami. Naštejemo določeno število kock in iz njih sestavljamo stolpce s po 8 kockami. Koliko stolpcev sestavimo? Npr. 32 : 8 = 4, ker je 4 · 8 = 32. Pogovarjamo se, koliko kock je bilo na mizi, koliko smo jih uporabili za vsak stolpec in koliko stolpcev smo dobili. Na podoben način ponazorimo vse račune deljenja, vezane na poštevanko števila 8. Ob ponazoritvi zapišemo račun na kartonček – po vrsti jih uredimo v poštevanko št. 8. b) Zapis v zvezek (brezčrtni) DELIMO S ŠTEVILOM 8 Eva ima 24 kock. Sestavila bo stebričke, v vsakem bo 8 kock. Koliko stebričkov bo sestavila? 24 : 8 = 3, ker je 3 · 8 = 24 Sestavila bo 3 stebričke. Račune slikovno ponazorimo (skupine po 8 kock) 8 : 8 = 1, ker je 1 · 8 = 8 16 : 8 = 2, ker je 2 · 8 = 16 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate – količnike, ki so vezani na poštevanko števila 8. 3. Delo v DZ, 2. del, str. 9 Samostojno rešijo naloge. Rešitve skupaj preverimo. DOMAČE DELO: Delo v DZ, 3. del, str. 41, nal. 7, 8

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števila 8

Datum: Zaporedna številka ure: 97

Učna enota: Poštevanka in deljeno s številom 8 Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uri poštevanko števila 8 in pozna večkratnike števila 8 - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 8 - uporabi računski operaciji množenja in deljenja pri reševanju problemov Ključne besede: poštevanka, količniki poštevanke števila 8 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: kartončki s poštevanko, karo zvezek, delovni list, naloge v kotičkih Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 40, nal. 5, 6 in str. 41, nal. 910

POTEK DELA 1. Ustno urjenje že znanih poštevank Urimo vse že obravnavane poštevanke, večji poudarek dam poštevanki števila 8. 2. Računamo v zvezek a) množenje – hitra vaja Govorim račune (mešano vse poštevanke, večji poudarek na poštevanki števila 8). Otroci v karo zvezek zapisujejo samo zmnožke. Skupaj pregledamo rezultate. b) množenje – računi z neznanim številom, npr. ___ · 8 = 16 c) deljenje Posamezniki prihajajo k tabli, zapišejo račun in ga izračunajo – ostali pišejo v zvezke. č) besedilne naloge Slikovno predstavimo, zapišemo račun in odgovor (po 1 primer množenja in deljenja) 3. Delo v DZ, 3. del - str. 40/5,6 in 41/9,10 Dve besedilni nalogi (po izbiri) samostojno rešijo v šoli, ostali dve pa za DN. 4. Dodatne naloge – delo v kotičku Poudarek je na poštevanki in deljenju z 8! - Poišči par - Poišči vsiljivca - Spomin - Sestavljanje slike DOMAČE DELO: glej 3. dejavnost!

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števila 9

Datum: Zaporedna številka ure: 98

Učna enota: Poštevanka števila 9 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - zmnožke števila 9 uredi v poštevanko števila 9 in poišče njegove večkratnike Ključne besede: poštevanka števila 9, večkratniki Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: kroglice, lončki, poštevanka števila 9 na kartončkih, brezčrtni zvezek, slikovne aplikacije – poštevanka št. 9 Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 10 DZ, 3. del/ stran 42/1, 2, 3

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek – večji poudarek dam 9-kratnikom! 2. Poštevanka števila 9 a) Polnimo lončke in pridobivamo poštevanko števila 9 Otroci oblikujejo krog okoli mize. Pod mizo je 10 lončkov. Eden od otrok dobi nalogo, naj vzame 1 lonček in vanj da 9 kroglic. Pogovor: koliko lončkov je na mizi, koliko je v njem kroglic. Za situacijo poiščemo kartonček z ustreznim računom. Tako pridobimo vse račune poštevanke števila 9; po vrsti jih zlagamo na mizo. Na koncu si ogledamo vse račune in ugotovimo, katere že poznamo iz prej obravnavanih poštevank. Preberemo še večkratnike števila 9. b) Zapis v zvezek (brezčrtni) POŠTEVANKA ŠTEVILA 9 Račune slikovno ponazorimo (lončki z 9 kroglicami) 1·9=9 2 · 8 = 18 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate, ki se za devet večajo - večkratniki števila 9. 3. Delo v DZ, 2. del, str. 10 Samostojno rešijo naloge. DOMAČE DELO: DZ, 3. del, str. 42, nal. 1, 2, 3

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števila 9

Datum: Zaporedna številka ure: 99

Učna enota: Delimo s številom 9 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 9 in jih preizkusi z množenjem Ključne besede: količniki (poštevanka števila 9) Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: vrvica, meter, škarje, kartončki- deljenje z 9, brezčrtni zvezek, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del, stran 11 DZ, 3. del, stran 42/nal. 4, 5 in 43, nal. 7, 8

POTEK DELA 1. Ustno urjenje - poštevanka števila 9 2. Delimo z 9 a) Igramo se – VRVICA - delo poteka v skupinah Vsaka skupina dobi šiviljski meter, vrvico in škarje. Po mojih navodilih odrežejo vrvico dolgo npr. 18 cm. Vrvico nato razrežejo na 9 cm dolge trakove. Koliko trakov smo dobili? Pogovor: Kako dolgo vrvico smo odrezali, kako dolg je vsak trak, koliko vrvic smo dobili. Ob tem na tablo zapisujem račun deljenja (18 : 9 = 2, ker je 2 · 9 = 18). Na enak način ponazorimo še nekaj računov deljenja (med njimi zagotovo 7 · 9 in 9 · 9), vezanih na poštevanko števila 9. Nekaj primerov naredimo le računsko. Na koncu se zberemo v krog in na tleh uredimo račune deljenja po vrsti (na kartončkih, da jih lahko prestavljamo!) b) Zapis v zvezek (brezčrtni) DELIMO S ŠTEVILOM 9 Račune slikovno ponazorimo (vrvica, razdeljena na določeno število delov) 9 : 9 = 1, ker je 1 · 9 = 9 18 : 9 = 2, ker je 2 · 9 = 18 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate, to so količniki, ki so vezani na poštevanko števila 9. 3. Delo v DZ, 2. del, str. 11 Samostojno rešijo naloge. Rešitve skupaj preverimo. 4. Dodatno delo - sestavljanje besedilne naloge (delo v dvojicah) Delovni list – k dani sliki sestavi besedilno nalogo in jo izračunaj. DOMAČE DELO: Delo v DZ, 3. del, str. 42, nal. 4, 5 in 43, nal. 7, 8

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števila 9

Datum: Zaporedna številka ure: 100

Učna enota: Poštevanka in deljeno s številom 9 Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uri poštevanko števila 9 in pozna večkratnike števila 9 - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 9 - uporabi računski operaciji množenja in deljenja pri reševanju problemov Ključne besede: poštevanka, količniki poštevanke števila 9 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, grafični izdelki Pripomočki: karo zvezek, aplikacije za poštevanko Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 1. del, stran 12 in 13 DZ, 3. del, stran 43, nal. 6

POTEK DELA 1. Ustno urjenje že znanih poštevank Urimo vse že obravnavane poštevanke, večji poudarek dam poštevanki števila 9, ponovimo tudi večkratnike danega števila. 2. Besedilne naloge Slikovno (z aplikacijami) predstavimo za poštevanko, zapišemo račun in odgovor (po 1 primer množenja in deljenja) na tablo oz. v karo zvezke. 3. Delo v DZ, 2. del, str. 12 in 13 Otroci naloge samostojno rešijo. 4. Dodatne naloge – delo v kotičku Poudarek je na poštevanki in deljenju z 9! - Poišči par - Poišči vsiljivca - Spomin - Sestavljanje slike - Tombola DOMAČE DELO: DZ, 3. del, str. 43/6 in zapis besedilne naloge za en račun poštevanke števila 9 (lahko tudi za deljenje).

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števila 7

Datum: Zaporedna številka ure: 101

Učna enota: Poštevanka števila 7 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - zmnožke števila 7 uredi v poštevanko števila 7 in poišče njegove večkratnike Ključne besede: poštevanka števila 7, večkratniki Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: rdeč papir in črn flomaster, poštevanka števila 7 na kartončkih, brezčrtni zvezek, delovni list – sestavi sliko Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 14

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Zapis zmnožkov v zvezek (vse poštevanke – večji poudarek na 7-kratnikih!) 2. Poštevanka števila 7 a) Pikapolonice Pripovedujem zgodbo o pikapolonicah, ki so živele na travniku v senci starega hrasta – pogovarjamo se o številu njihovih pik. V zgodbi so smele v službo k njihovi poglavarki le tiste, ki so imele sedem pik. Iz rdečega papirja vsak izdela svojo pikapolonico s sedmimi pikami. Ob postopnem dodajanju pikapolonic (in ugotavljanju števila njihovih pik) pridobimo vse račune. Vsako sliko opremimo s kartončkom z računom in sestavimo poštevanko števila 7. Na koncu si ogledamo vse račune in ugotovimo, katere že poznamo iz prej obravnavanih poštevank. Preberemo še večkratnike števila 7. b) Zapis v zvezek (brezčrtni) POŠTEVANKA ŠTEVILA 7 Račune slikovno ponazorimo (pikapolonice) 1·7=7 2 · 7 = 14 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate, ki se za sedem večajo, to so večkratniki števila 7. Besedilna naloga: Ena pikapolonica ima sedem pik. Koliko pik imata dve pikapolonici? 2 · 7 = 14 Dve pikapolonici imata 14 pik. 3. Delo v DZ, 2. del, str. 14 Samostojno rešijo naloge. DOMAČE DELO: delovni list – sestavi sliko (poštevanka števila 7)

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števila 7

Datum: Zaporedna številka ure: 102

Učna enota: Delimo s številom 7 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 7 in jih preizkusi z množenjem Ključne besede: količniki (poštevanka števila 7) Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, vrečke, kartončki: deljenje s 7, brezčrtni zvezek, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 15

POTEK DELA 1. Hitra vaja poštevanke Otroci v zvezke zapisujejo le zmnožke. 2. Delimo s 7 a) Nizamo kroglice, delo poteka v skupinah. Vsaka skupina dobi vrečko lesenimi kroglicami in vrvico kockami. Po navodilih pripravijo določeno število kroglic. Koliko verižic s po sedmimi kroglicami lahko narediš? Pogovor: koliko kroglic smo nabrali, koliko jih je na posamezni verižici, koliko verižic smo izdelali. Ob tem na tablo zapisujem račun deljenja 14 : 7 = 2, ker je 2 · 7 = 14. Na enak način ponazorimo še nekaj računov deljenja vezanih na poštevanko števila 7. Nekaj primerov naredimo le računsko. Na koncu se zberemo v krog in na tleh uredimo račune deljenja po vrsti (na kartončkih, da jih lahko prestavljamo!) b) Zapis v zvezek (brezčrtni) DELIMO S ŠTEVILOM 7 Račune slikovno ponazorimo 7 : 7 = 1, ker je 1 · 7 = 7 14 : 7 = 2, ker je 2 · 7 = 14 … Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate – količniki, ki so vezani na poštevanko števila 7. 3. Delo v DZ, 2. del, str. 11 Samostojno rešijo naloge. Rešitve skupaj preverimo. 4. Dodatno delo - sestavljanje besedilne naloge (delo v dvojicah) Delovni list – k dani sliki sestavi besedilno nalogo in jo izračunaj. DOMAČE DELO: Delo v DZ, 3. del, str. 42, nal. 4, 5 in 43, nal. 7, 8

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Poštevanka števila 7

Datum: Zaporedna številka ure: 103

Učna enota: Poštevanka in deljeno s številom 7 Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uri poštevanko števila 7 in pozna večkratnike števila 7 - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 7 - uporabi računski operaciji množenja in deljenja pri reševanju problemov Ključne besede: poštevanka, količniki poštevanke števila 7 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, grafični izdelki Pripomočki: karo zvezek, aplikacije za poštevanko, delovni list, kartončki s številkami Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje) - DZ, 3. del/ stran 44

POTEK DELA 1. Ustno urjenje že znanih poštevank a) Urimo vse že obravnavane poštevanke, večji poudarek dam poštevanki števila 7, ponovimo tudi večkratnike danega števila in deljenje. b) Kartončki s številkami (večkratniki) – otrok vzame kartonček in pove račun, npr. 36 – 36 : 6 = 6 ali 6 · 6 = 36 2. Besedilne naloge Slikovno predstavimo z aplikacijami za poštevanko, zapišemo račun in odgovor (po 1 primer množenja in deljenja s 7) – na tablo oz. v karo zvezke. 3. Delo v DZ, 3. del - str. 44 Otroci samostojno rešijo besedilne naloge. 4. Dodatne naloge – delo v kotičku Poudarek je na poštevanki in deljenju s 7! - Poišči par - Domine - Spomin - Sestavljanje slike DOMAČE DELO: delovni list – poštevanka in deljenje s 7

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Teden in dan

Datum: Zaporedna številka ure: 104

Učna enota: Koledar – meseci in dnevi ter njihova imena Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - poimenuje mesece, jih našteje v pravilnem vrstnem redu - navede število dni v posameznem mesecu - poimenuje imena dni v tednu ter jih navede v pravilnem vrstnem redu - se orientira na koledarju Ključne besede: leto, letni časi, mesec, teden, dan, koledar Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: različni koledarji, stenska slika – leto in letni časi, kartončki z imeni mesecev in dni v tednu, delovni listi Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje) - DZ, 2. del/ stran 16

POTEK DELA 1. Ugotavljanje predznanja Samostojno delo (delovni listi) – napiši: * dneve v tednu (v pravem vrstnem redu) * mesece v letu (vrstni red!) * letne čase Skupaj pregledamo, kartončke z imeni mesecev in dneve v tednu postavimo v pravilnem vrstnem redu. Mesece povežemo z letnimi časi (ob stenski sliki). 2. Orientacija na koledarju a) Skupno delo na tleh – ob koledarju: - četrti mesec je… - koliko dni ima februar? - datumi nedelj v marcu - kateri dan je 12. april? - kateri datum nosi zadnja nedelja v decembru? b) Individualno delo ob žepnih koledarjih Iščemo datume, število dni v mesecih… 3. Delo v DZ, 2. del - str. 16/1 Otroci oblikujejo skupine po 3 ali 4 in skupaj rešijo naloge. Naloge skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: DZ, 2. del – str. 16/2

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Teden in dan

Datum: Zaporedna številka ure: 105

Učna enota: Teden in dan – besedilne naloge Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - poimenuje imena dni v tednu ter jih navede v pravilnem vrstnem redu - uporablja odnose med dnevi v tednu – danes, včeraj… - spremeni tedne v dneve in obratno - uporablja časovne enote pri reševanju problemov Ključne besede: teden, dan, dnevi v tednu, danes-včeraj-jutri Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: različni koledarji, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje) - DZ, 2. del/ stran 17

POTEK DELA 1. Ponovimo Imena mesecev in njihovo zaporedje, orientacija na koledarju – število dni v posameznem mesecu, kateri dan je na določen datum in obratno. 2. Dnevi v tednu a) Imena dni v tednu in njihovo zaporedje, število dni v tednu in tednov v mesecu b) Odnosi med dnevi v tednu – danes, včeraj, jutri, čez pet dni 3. Koliko dni je… - množenje in deljenje s 7 Pretvarjanje dni v tedne (deljenje) in tednov v dneve (množenje). Delo poteka frontalno – račune zapisujem na tablo. a) 1 teden je 7 dni, ker je 1 · 7 = 7 10 tednov je 70 dni, ker je 10 · 7 = 70 b) 14 dni sta 2 tedna, ker je 14 : 7 = 2 42 dni je 6 tednov, ker je 42 : 7 = 6 c) Besedilna naloga – Miha bo dobil psa čez 4 tedne. Koliko dni je to? 4. Delo v DZ, 2. del – str. 17 Delo poteka v dvojicah – pri besedilnih nalogah zapišejo račun in odgovor v zvezke. Naloge nato skupaj pregledamo. 5. Dodatno delo Besedilne naloge s pretvarjanjem dni v tedne in obratno. DOMAČE DELO: delovni list – meseci, dnevi, pretvarjanje iz tednov v dneve in obratno

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Teden in dan

Datum: Zaporedna številka ure: 106

Učna enota: Tedni, dnevi, meseci Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - se znajde v koledarju - zapiše datum z vrstilnimi števniki - uporablja časovne enote pri reševanju problemov - enostavno sklepa Ključne besede: teden, dan, mesec Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, grafični izdelki Pripomočki: različni koledarji, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje) - DZ, 3. del/ stran 45

POTEK DELA 1. Ponovimo Delovni listi – skupinsko delo - dopolnijo imena mesecev in število dni v posameznem mesecu - oštevilči mesece - dopolni imena mesecev, dni v tednu - odnosi med dnevi - velikostni odnosi med številom dni in tednov (2 tedna ___ 15 dni) - poišči datum na koledarju Skupaj pregledamo rešitve. 2. Rešujemo naloge na tablo Pretvarjanje iz tednov v dneve, velikostni odnosi med količinami, izraženimi s tedni ali dnevi, besedilne naloge, odnosi med dnevi v tednu. 3. Delo v DZ, 3. del – str. 45 Otroci samostojno rešijo naloge. Rešitve individualno pregledam. DOMAČE DELO: delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Teden in dan

Datum: Zaporedna številka ure: 107

Učna enota: Tedni, dnevi, meseci Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uporablja množenje in deljenje s 7 pri reševanju problemov - se orientira na koledarju - uri imena mesecev, dni in odnose med njimi Ključne besede: teden, dan, mesec Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, grafični izdelki Pripomočki: različni koledarji, delovni list – naloge po postajah, karo zvezki Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponovimo - meseci, njihovo zaporedje, število dni v posameznem mesecu - dnevi v tednu, odnosi med njimi - poišči datum na koledarju 2. Naloge za urjenje – delo po postajah Vsak otrok dobi delovni list - nanj rešuje naloge oz. vpisuje rešitve nalog na posameznih postajah (so oštevilčene glede na delovni list) – dopolnjevanje manjkajočih mesecev in dni v tednu, križanka, besedilne naloge, pretvarjanje iz tednov v dneve in obratno, dopolnjevanje besedila (včeraj, danes, jutri)… Pri vsaki nalogi oz. postaji ob pravilno rešeni nalogi pridobi črko, ki sestavlja končno geslo. 3. Dodatno delo Besedilne naloge na kartončkih, ki jih otroci rešujejo v zvezke. Rešitve individualno pregledam.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množenje in deljenje

Datum: Zaporedna številka ure: 108

Učna enota: Poštevanka števila 1 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - s ponazorili in z uporabo zakona o zamenjavi izračuna zmnožke števila 1 - poišče večkratnike števila 1 Ključne besede: poštevanka števila 1, večkratniki Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: poštevanka števila 1 na kartončkih, brezčrtni zvezek, žogica Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 18-1 DZ, 3. del/ stran 46-1

POTEK DELA 1. Urjenje poštevanke in deljenja - ustno V krogu z metanjem žogice urimo poštevanko že obravnavanih števil, nato še deljeno. 2. Poštevanka števila 1 Koliko repkov imajo muce? Pogovarjamo se, koliko repov imajo muce. Vprašamo se, koliko repov imata dve, tri muce. Ob pogovoru sledi zapis na tablo: POŠTEVANKA ŠTEVILA 1 Ena muca 1 Dve muci 1 + 1 = 2 2·1=2 Tri muce 1 + 1 + 1 = 3 3 · 1 = 3 …. Na koncu dopolnimo tudi prvo vrsto → 1 · 1 = 1 Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate, ki se za ena večajo. To so večkratniki števila 1. Opozorim tudi na zakon o zamenjavi – če zamenjam faktorja začetnih računov vseh že znanih poštevank, dobim poštevanko števila 1. K zapisu, ki je nastajal v 2. dejavnosti, zapišem naslov, otroci pa tabelsko sliko prepišejo v zvezke. 3. Delo v DZ, 2. del, str. 18/nal. 1 DZ, 3. del, str. 46/nal. 1 Samostojno rešijo nalogi. Rešitve individualno pregledam. DOMAČE DELO: besedilne naloge – poštevanka števila 1

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množenje in deljenje

Datum: Zaporedna številka ure: 109

Učna enota: Delimo s številom 1 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - poišče količnike, ki so vezani na poštevanko števila 1 in jih preizkusi z množenjem Ključne besede: količniki (poštevanka števila 1) Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 46/3,4

POTEK DELA 1. Urjenje poštevanke – hitra vaja v zvezek Otroci v zvezek zapisujejo samo rezultate – urimo množenje in deljenje. 2. Delimo z 1 a) Skupno delo z link kockami – naštejemo določeno število kock Koliko kock imamo? Vse damo enemu otroku. Koliko jih dobi? – zapišemo račun b) Zapis v zvezek (brezčrtni) DELIMO S ŠTEVILOM 1 Mama ima 4 banane. Vse bo dala Nini (enemu otroku). Koliko banan bo dobila Nina? 4 : 1 = 4, ker je 1 · 4 = 4 Nina bo dobila 4 banane. Račune slikovno ponazorimo (skupine banan) 1 : 1 = 1, ker je 1 · 1 = 1 2 : 1 = 2, ker je 2 · 1 = 2… Rezultate pišemo z drugo barvo. Na koncu preberemo samo rezultate – količniki, ki so vezani na poštevanko števila 1. 3. Delo v DZ, 3. del, str. 46/nal. 3, 4 Samostojno rešijo naloge. Rešitve skupaj preverimo. DOMAČE DELO: Delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množenje in deljenje

Datum: Zaporedna številka ure: 110

Učna enota: Množimo z 0 Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - pravilno izračuna produkte, pri katerih je eden izmed faktorjev 0 Ključne besede: množenje s številom 0 Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: aplikacije, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.-3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 19, nal. 4, 5 in 20 DZ, 3. del/ stran 46, nal. 2

POTEK DELA 1. Urjenje poštevanke in deljenja, ustno V krogu z metanjem žogice urimo poštevanko že obravnavanih števil, nato še deljeno. 2. Delo z aplikacijami a) Različni primeri množenja: uporabljam zgled vaze z različnim številom rož. - 2 vazi, v vsaki 2 roži: 2 · 2 = 4 - 3 vaze, v vsaki 4 rože: 3 · 4 = 12 - 1 vaza, v njej 1 roža: 1 · 1 = 1 - 2 vazi brez rož : 2 · 0 = 0 b) Množenje z 0 MNOŽENJE Z 0 Ena vaza 1 · 0 = 0 Dve vazi 2 · 0 = 0 Tri vaze 3 · 0 = 0 …. Primer s praznimi vazami razširim do 10. Rezultate pišemo z drugo barvo. Ugotovimo, da je pri množenju z 0 zmnožek vedno 0. K zapisu, ki je nastajal v 2. dejavnosti, zapišem naslov, otroci pa tabelsko sliko prepišejo v zvezke. 3. Delo v DZ, 2. del, str. 19/nal. 4, 5 in 20/nal. 8 Samostojno rešijo naloge. Rešitve individualno pregledam. DOMAČE DELO: DZ, 2. del – str. 20/nal. 7 in DZ, 3. del – str. 46/nal. 2

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množenje in deljenje

Datum: Zaporedna številka ure: 111

Učna enota: Povečaj »za toliko več«, povečaj »tolikokrat več« Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - uporablja računski operaciji množenja in seštevanja pri reševanju problemov - razlikuje pojma »za toliko več« in »tolikokrat več« Ključne besede: za toliko več, tolikokrat več Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, plastična jajca, jajčne škatle, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ- 1.-3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 18, nal. 2 in stran 19, nal. 3, 6 DZ, 3. del/ stran 47

POTEK DELA 1. Urjenje poštevanke in deljenja - ustno V krogu z metanjem žogice urimo poštevanko, nato še deljenje. 2. Delo s konkretnim materialom a) Plastična jajca – delo na tleh, v krogu - Špela ima v škatli 4 jajca. - Urban ima 2-krat več jajc (8) kot Špela. - Tia pa ima dve jajci več kot Špela (6). Naredimo več podobnih primerov. Vsako dejavnost ubesedimo in utemeljimo. b) Link kocke – frontalno delo (individualno) - Vzemi 3 kocke, trikrat povečaj njihovo število. - Vzemi 3 kocke, njihovo število povečaj za 3. Naredimo več primerov; vedno zapišemo račun za opravljen primer (na tablo). c) Naloga sošolcu Otroci oblikujejo dvojice in po zgledu dejavnosti 2/b drug drugemu zastavljajo naloge z množenjem in seštevanjem kock. Zapišeta račun množenja in seštevanja v karo zvezek. 3. Delo v DZ, 2. del - str. 18/2 in 19/3,6 Nalogo na str. 18 rešujemo vodeno, na str. 19 pa otroci delajo čimbolj samostojno. DOMAČE DELO: DZ, 3. del – str. 47

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množenje in deljenje

Datum: Zaporedna številka ure: 112

Učna enota: Zmanjšaj »za toliko manj«, zmanjšaj »tolikokrat manj« Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - uporablja računski operaciji deljenja in odštevanja pri reševanju problemov - razlikuje pojma za »toliko manj« in »tolikokrat manj« Ključne besede: za toliko manj, tolikokrat manj Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki:link kocke, plastična jajca, jajčne škatle Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 23 nal. 16, 17, 18 DZ, 3. del/ stran 48 in 49 nal. 11

POTEK DELA 1. Urimo in ponavljamo - Hitra vaja poštevanke in deljenja: učenci zapisujejo samo zmnožke oz. količnike. - Snov prejšnje ure ponovimo ob konkretnem primeru (s kockami, v krogu): povečaj trikrat, povečaj za tri in zapišemo račune. Na to dejavnost navežem naslednjo: če lahko na tak način povečujemo števila, je možna tudi obratna pot. 2. Delo s konkretnim materialom a) Plastična jajca – delo na tleh, v krogu - Miha ima v škatli 9 jajc. - Urban ima 3-krat manj jajc kot Miha (3). - Blaž pa ima 3 jajca manj kot Miha (6). Naredimo več podobnih primerov in zanje zapišemo račune; ubesedimo in utemeljimo. b) Link kocke – frontalno delo (individualno) - Vzemi 10 kock, dvakrat zmanjšaj njihovo število. - Vzemi 10 kock, njihovo število zmanjšaj za 2. Naredimo več primerov, sproti zapisujemo račune. c) Naloga sošolcu Otroci oblikujejo dvojice in po zgledu dejavnosti 2/b drug drugemu zastavljajo naloge z deljenjem in odštevanjem kock. Račune zapisujejo v karo zvezke. 3. Delo v DZ 2. del, str. 23/nal. 16, 17 in18 – vodeno reševanje nalog 3. del – str. 48/nal. 8 in 49/nal. 11 – samostojno delo DOMAČE DELO: DZ, 3. del – str. 48/nal. 9 in 10

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množenje in deljenje

Datum: Zaporedna številka ure: 113

Učna enota: Štirje računi, ki spadajo skupaj Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - napiše štiri račune, ki spadajo skupaj - uporablja deljenje in množenje pri reševanju matematičnih problemov - uporablja spoznanje, da sta deljenje in množenje obratni računski operaciji Ključne besede: k računu množenja dva računa deljenja, 3 števila in 4 računi Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: link kocke, plišaste igračke, kartončki s števili, karo zvezek, aplikacije za poštevanko Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 21 in 22

POTEK DELA 1. Urimo in ponavljamo - Hitra vaja poštevanke in deljenja: učenci zapisujejo samo zmnožke oz. količnike. - Pokažem kartonček s številom 4 in učenci povejo za 3 večje število oz. 3-krat večje število - Pokažem kartonček s številom 50, učenci povejo za 5 manjše število, 5-krat manjše število - Pokažem kartonček s številom 6, učenci povejo 3-krat večje število, 3-krat manjše število 2. Štirje računi, ki spadajo skupaj a) Delo s konkretnim materialom Izhajamo iz problemske naloge. Delo poteka na tleh, v krogu. - V košari imam 10 plišastih igrač. Vsakemu otroku bom dala 2 igrači. Koliko otrok bo dobilo igračke? Nalogo predstavim s konkretnim materialom in zapišem račun. 10 : 2 = 5, ker je 5 · 2 = 10 - Nato nalogo še obrnem. V košari imam 10 plišastih igrač, razdelila jih bom petim otrokom. Koliko igrač bo dobil vsak? Nalogo ponazorimo in zapišemo račun deljenja. 10 : 5 = 2, ker je 2 · 5 = 10 Pogovorimo se koliko računov nam je uspelo zapisati, kako so povezani, koliko števil jih sestavlja, ali je vedno možen zapis 4 računov? Primer bomo potrebovali za kasnejšo primerjavo. b) Delo s slikovnim materialom Nadaljujemo na slikovni ravni, uporabimo aplikacije za poštevanko (npr. 4 šopi po 3 banane) in v obratnem vrstnem redu. K sliki zapišemo računa množenja in nato deljenja. Ponovno analiziramo opravljeno delo: koliko računov smo pridobili in račune primerjamo z računi, ki smo jih pridobili v prejšnji dejavnosti; v čem so si podobni, v čem se razlikujejo. Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


c) Zapis v zvezek Skiciramo novo situacijo s preprosto risbo, npr. zvezdice (3 vrste po 5). K sliki ob ponovni razlagi zapišemo vse štiri račune na oba obravnavana načina: - od deljenja k množenju - od množenja k deljenju Ponovno primerjamo vse zapisane račune in poudarimo, da je rezultat dela vedno enak, ne glede na pot reševanja. 3. Delo v DZ, 2. del - stran 21 Otroci naloge samostojno rešijo. Skupaj jih pregledamo in primerjamo a in b primer posamezne naloge – kaj smo dobili, katera dva računa še manjkata. DOMAČE DELO: DZ, 2. del – stran 22

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množenje in deljenje

Datum: Zaporedna številka ure: 114

Učna enota: Povečaj, zmanjšaj Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - napiše štiri račune, ki spadajo skupaj - uporablja deljenje in množenje pri reševanju matematičnih problemov - uporablja spoznanje, da sta deljenje in množenje obratni računski operaciji Ključne besede: množenje, deljenje, matematični problemi Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: kartončki s števili, aplikacije za poštevanko, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 23, nal. 14, 15 in 24 DZ, 3. del/ stran 49, nal. 12, 13

POTEK DELA 1. Ponavljamo a) Ustno urjenje poštevanke b) Povečaj/pomanjšaj število Pokažem kartonček s številom, učenci povejo 2-krat manjše/večje število, za 2 manjše/večje število … c) Štirje računi, ki spadajo skupaj – frontalno, na tablo Uporabimo aplikacije za poštevanko (npr. 2 mreži po 5 pomaranč) in k sliki zapišemo računa množenja in deljenja. Ubesedimo dejavnost in ponovimo postopek pridobivanja vseh štirih računov. Naredimo več primerov, posamezniki prihajajo reševat k tabli, ostali zapisujejo v karo zvezke. 2. Neznano število v računu deljenja Kako si lahko pomagam pri ugotavljanju neznanega števila? Za izhodišče vzamemo štiri račune s tremi števili (primerjamo oba računa deljenja!). Skupaj na tablo rešimo nekaj primerov, otroci jih zapišejo v karo zvezke. 3. Delo v DZ, 2. del, stran 23, nal. 14, 15 in 24/nal. 19 a, b, c Naloge preletimo, pojasnimo navodila, otroci pa jih samostojno rešijo. DOMAČE DELO: DZ, 2. del, stran 24, nal. 19 č, d, e DZ, 3. del – stran 49/nal. 12, 13

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množenje in deljenje

Datum: Zaporedna številka ure: 115

Učna enota: Povečaj, zmanjšaj Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - napiše štiri račune, ki spadajo skupaj - uporablja deljenje in množenje pri reševanju matematičnih problemov - uporablja spoznanje, da sta deljenje in množenje obratni računski operaciji Ključne besede: množenje, deljenje, matematični problemi Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: škarje, lepilo, besedilne naloge na kartončkih Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 25 DZ, 3. del/ stran 50

POTEK DELA 1. Ponavljamo a) Ustno urjenje poštevanke števil 0–10 b) Povečaj pomanjšaj število Pokažem kartonček s številom, učenci povejo 2-krat manjše/večje število, za 2 manjše/večje število … c) Štirje računi, ki spadajo skupaj č) Neznano število v računu deljenja 2. Delo v DZ, 2. del, stran 25 3. del – stran 50 (2 besedilni nalogi po izbiri) Otroci naloge samostojno rešijo. 3. Dodatno delo Besedilne naloge na kartončkih. DOMAČE DELO: DZ, 3. del – stran 50 (ostale naloge)

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Množenje in deljenje

Datum: Zaporedna številka ure: 116

Učna enota: Urjenje množenja in deljenja ob igri Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - zna poštevanko števil od 0 do10 in poišče pripadajoče količnike - uporablja deljenje in množenje pri reševanju matematičnih problemov - uporablja spoznanje, da sta deljenje in množenje obratni računski operaciji Ključne besede: množenje, deljenje, matematični problemi Učne oblike: frontalna, individualna, delo po skupinah Učne metode: pogovor, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: aplikacije za poštevanko, jajca in škatle, kocke za poštevanko in deljeno, domine – poštevanka, Paletti (naloge za urjenje poštevanke), naloge s samostojnim preverjanjem –ščipalke, listi s seznamom otrok, karo zvezek, delovni list, naloge za urjenje poštevanke iz matematičnega kotička Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponavljamo – na tleh, v krogu a) Ustno urjenje poštevanke števil od 0 do 10 b) Povej račun deljenja/množenja ob dani sliki (krogci, plastična jajca v škatlah) c) Kartončki s števili: povej 3-krat manjše/večje število … 2. Delo po postajah Otroci se razdelijo v manjše skupine in krožijo po postajah. Po končanem delu gredo na prosto postajo. Na vsaki postaji je seznam otrok, da lahko posameznik označi, da je nalogo opravil. Skupaj si najprej ogledamo delo na vseh postajah. a) Kocke za poštevanko Skupina žreba po dve kocki, vsakdo v zvezek zapiše račun množenja in ga izračuna, nato skupaj preverijo pravilnost. b) Kocke za deljenje Izžrebajo število in zapišejo vsaj en račun deljenja. Sami ugotovijo, s katerim številom je izžrebano število deljivo! c) Domine – poštevanka č) Paletti – plošče s krogci in naloge za urjenje poštevanke (več plošč, vsak rešuje svojo in nato sam preveri pravilnost nalog – barvno ujemanje roba nalog in krogcev) d) Ščipalke – naloge s samostojnim preverjanjem (barvno ujemanje krogcev in ščipalk na hrbtni strani) e) Delovni list f) Dodatna postaja – Spomin, poišči pare, sestavi sliko, besedilne naloge na kartončkih DOMAČE DELO: dokončaj delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Plus in krat skupaj

Datum: Zaporedna številka ure: 117

Učna enota: Plus in krat skupaj Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - k dani ponazoritvi napiše račun z znakoma plus in krat in ga izračuna - upošteva vrstni red računanja; najprej množi, nato sešteva Ključne besede: račun s plus in krat, vrstni red računanja Učne oblike: frontalna, individualna, delo po skupinah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: paličice, link kocke, plošča s čepki, nestrukturiran material, igralne karte, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 26 DZ, 3. del/ stran 51

POTEK DELA 1. Ustno urjenje – poštevanka, deljenje, večkratniki 2. Plus in krat skupaj a) Skupno delo s konkretnim materialom – na tleh, v krogu S palčkami nastavim situacijo množenja in povemo račun (npr. 3 · 5). Nato dodam še dve palčki. Kakšen bo račun? (3 · 5 + 2) Skupaj ga oblikujemo, zapišemo in izračunamo. Preverimo, če je na tleh res toliko palčk kot smo izračunali. Opozorim na vrstni red računanja in prednost množenja pred seštevanjem. Kot dokaz za to trditev račun izračunamo še tako, da najprej seštevamo. Pogovarjamo se tudi o možnostih zapisa računa (3 · 5 + 2 ali 2 + 3 · 5). Naredimo več primerov z različnim konkretnim materialom. b) Delo po skupinah Prvi primer naredimo vodeno, nato eden od otrok (zvrstijo se vsi) pripravi material, skupaj pa nato zapišejo račun in ga izračunajo. c) Individualno delo Vsak otrok pripravi material po mojih navodilih, zapiše račun in ga izračuna. Prvi primer slikovno predstavimo (na tablo), zapišemo račun – otroci tabelsko sliko nato preslikajo v zvezke. 3. Rešujemo naloge v DZ, 2. del – str. 26 Otroci naloge čimbolj samostojno rešijo. Rešitve skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: DZ, 3. del – str. 51

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Plus in krat skupaj

Datum: Zaporedna številka ure: 118

Učna enota: Plus in krat skupaj –urjenje Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - k dani ponazoritvi napiše račun z znakoma plus in krat ter ga izračuna - upošteva vrstni red računanja; najprej množi, nato sešteva Ključne besede: račun s plus in krat, vrstni red računanja Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: paličice, link kocke, plošča s čepki, nestrukturiran material, igralne karte, karo zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 27 DZ, 3. del/ stran 52, nal. 5

POTEK DELA 1. Ponovimo - ustno urjenje poštevanke, deljenja, večkratnikov - plus in krat skupaj, ob konkretni ponazoritvi naredimo nekaj primerov. 2. Delo s slikovnim materialom – na tleh, v krogu K slikovni ponazoritvi oblikujemo račun (3 · 5 + 2 ali 2 + 3 · 5), ga zapišemo in izračunamo. 3. Rešujemo naloge v DZ, 2. del – str. 27 Otroci naloge čimbolj samostojno rešijo. Rešitve skupaj pregledamo. 4. Naloga za sošolca – delo v dvojicah Otroci v parih drug drugemu zastavljajo naloge s slikovnim ali konkretnim materialom, zapišejo račun in ga izračunajo. DOMAČE DELO: DZ, 3. del – str. 52, nal. 5

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Plus in krat skupaj

Datum: Zaporedna številka ure: 119

Učna enota: Sestavljeni računi (množenje in seštevanje) Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - k dani ponazoritvi napiše račun z znakoma plus in krat in ga izračuna - upošteva vrstni red računanja; najprej množi, nato sešteva Ključne besede: račun s plus in krat, vrstni red računanja Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: paličice, link kocke, plošča s čepki, nestrukturiran material, igralne karte, karo zvezek, delovni list, besedilne naloge na kartončkih Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 3. del/ stran 52, nal. 4, 6

POTEK DELA 1. Ponovimo - ustno urjenje poštevanke, deljenja, večkratnikov - plus in krat skupaj, npr. 3 · 5 + 2, ob konkretni ali slikovni ponazoritvi 2. Sestavljeni računi, npr. 3 · 5 + 2 · 4 Situacijo pri ponavljanju s konkretnim materialom nadgradim in vzpodbudim otroke k razmišljanju, kako bi zapisali račun k predstavljeni situaciji. Kakšna bo pot računanja? Primer zapišemo v zvezek (slikovno predstavimo in zapišemo račun). Naredimo več podobnih primerov, ko k slikovni ali konkretni predstavitvi otroci zapišejo račun (eden na tablo) in ga izračunajo. 3. Rešujemo naloge v DZ, 3. del – str. 52/nal. 4, 6 Otroci naloge čimbolj samostojno rešijo. Rešitve skupaj pregledamo. 4. Delo na delovnem listu Samostojno rešijo prvi dve nalogi. 5. Dodatno delo Besedilne naloge na kartončkih. DOMAČE DELO: Delovni list iz 4. dejavnosti – ostale naloge

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Nekaj ostane

Datum: Zaporedna številka ure: 120

Učna enota: Nekaj ostane pri deljenju – delo s konkretnim materialom Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - ob konkretni dejavnosti ali slikovno ugotovi, da se deljenje pogosto ne izide - poimenuje ostanek in ga določi - ob dejavnostih ugotovi, da je ostanek manjši od števila, s katerim delimo Ključne besede: ostanek pri deljenju Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: paličice, link kocke, plastična jajca, delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ; 2. del/ stran 28, nal. 1

POTEK DELA 1. Urjenje poštevanke, deljenje – otroci v zvezek zapisujejo samo zmnožke oz. količnike. 2. Delimo z ostankom a) Učenci – oblikujemo skupine po 3 Koliko učencev je bilo? (16) Koliko skupin smo sestavili? (5) Kaj smo ugotovili? (En učenec je ostal – deljenje se ne izide.) 16 : 3 = 5, ostanek 1 Naredimo več primerov z učenci, vedno na tablo zapišemo račun. b) Konkretni material Naredimo več primerov z različnim materialom, vedno zapišemo račun. - skupno delo (na tleh, v krogu) Uporabimo plastična jajca. Vzamemo 22 jajc in jih polagamo v škatle po 10. Kaj ugotovimo? - individualno delo z link kockami in paličicami Vzemi 16 kock in sestavi črke I s po tremi kockami. Vzemi 15 kock in sestavi črke T (po 6 kock). Vzemi 10 paličic sestavi kvadrate. Vzemi 13 paličic, sestavi petkotnike … 3. Rešujemo naloge v DZ, 2. del – str. 28/nal. 1 Otroci nalogo čimbolj samostojno rešijo. Rešitve skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: Delovni list

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Nekaj ostane

Datum: Zaporedna številka ure: 121

Učna enota: Utemeljimo deljenje z ostankom Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - poimenuje ostanek in ga določi - ob dejavnostih ugotovi, da je ostanek manjši od števila, s katerim delimo; če je ostanek 0, se deljenje izide -ostanke pri deljenju utemelji s sestavljenim računom iz množenja in seštevanja Ključne besede: utemeljiti deljenje z ostankom Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: paličice, lesene aplikacije, plastična jajca in krožniki Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 28, nal. 2 in 29, nal. 3, 4, 5, 7

POTEK DELA 1. Ponovimo Delo s konkretnim materialom (na tleh, v krogu); zapišemo račun in ostanek. 2. Delimo z ostankom a) Slikovni material – različno število aplikacij, sestavljamo skupine. Pri zapisu računa in ostanka opozorim na utemeljevanje deljenja z množenjem in prištevanjem ostanka. 16 : 3 = 5, ostanek 1, ker je 5 · 3 + 1 = 16 b) Zapis v zvezek S slikovnim materialom predstavimo primer, zapišemo račun in ga utemeljimo. Nika je 7 rož razdelila v vaze, po 3 v vsako. Koliko šopkov je naredila? Račun: 7 : 3 = 2, ostanek 1, ker je 2 · 3 + 1 = 7 Odgovor: Naredila je 2 šopka. Ostala ji je 1 roža. Otroci tabelsko sliko preslikajo v zvezke. c) Računamo na tablo – posamezni otroci prihajajo računat k tabli, ostali v zvezke. Po potrebi si pri računanju pomagajo s paličicami ali sliko. 3. Rešujemo naloge v DZ, 2. del – str. 28/nal. 2 in 29/nal. 3 in 4 Otroci nalogo čimbolj samostojno rešijo. Rešitve skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: DZ, 2. del – str. 29/nal. 5 in 7

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Nekaj ostane

Datum: Zaporedna številka ure: 122

Učna enota: Deljenje z ostankom Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - poimenuje ostanek in ga določi -ostanke pri deljenju utemelji s sestavljenim računom iz množenja in seštevanja - izrazi dneve s tedni oz. s tedni in dnevi Ključne besede: ostanek pri deljenju, utemeljiti deljenje z ostankom Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: paličice, lesene aplikacije, karo zvezek, koledar Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 29, nal. 6 DZ, 3. del/ stran 53

POTEK DELA 1. Ponovimo - Učenec s paličicami po navodilu predstavi primer sestavljenega računa, nekdo račun zapiše tudi na tablo. - Vsak učenec s paličicami predstavi besedilno nalogo in v zvezek zapiše račun, ki ga skupaj preverimo. Vključim tudi obratno pot. Za slikovno ponazoritev povemo zgodbo in oblikujemo račun oz. pri oblikovanju besedilne naloge izhajamo iz računa. 2. Urimo deljenje z ostankom Posamezniki prihajajo računat k tabli, ostali v zvezke. Po potrebi si pomagajo s slikovno ponazoritvijo. Deljenje vedno utemeljimo. 3. Rešujemo naloge v DZ 2. del; str. 29/nal. 6 Otroci nalogo rešujejo v skupinah. Podatke o dnevih v mesecu pridobijo samostojno ob koledarju. 3. del; str. 53/nal. 4 Nalogo rešijo čimbolj samostojno. Po potrebi sodelujejo s sošolcem. DOMAČE DELO: DZ, 3. del; str. 53/naloge 1, 2 in 3

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop:

Datum: Zaporedna številka ure: 123

Učna enota: Ponavljamo Tip učne ure: preverjanje Učni cilji: - zna poštevanko, večkratnike in količnike, vezane na poštevanko 1–10 - zna množiti s številom 0 - uporablja deljenje in množenje pri reševanju matematičnih problemov - razlikuje pojma »za toliko več/manj« in »tolikokrat več/manj« - iz treh števil sestavi 4 račune, ki sodijo skupaj (množenje, deljenje) - k dani ponazoritvi napiše račun z znakoma plus in krat in ga v pravilnem vrstnem redu izračuna (najprej množenje, nato seštevanje) - zna deliti z ostankom in utemeljiti deljenje - samostojno reši naloge za preverjanje znanja Ključne besede: poštevanka in deljenje, matematični problemi, 4 računi iz 3 števil, sestavljeni računi, deljenje z ostankom, utemeljevanje deljenja Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, grafični izdelki Pripomočki: delovni listi (2), karo zvezek, naloge na kartončkih Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razred-u (DZ; 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponovimo a) Ustno poštevanka in deljeno b) Pisno – posamezniki prihajajo računat k tabli, ostali v karo zvezke. Pri vsaki vsebini naredimo 1–2 primera: - množenje s številom 0 - matematični problemi (množenje, deljenje, n-krat več/manj - 4 računi, ki sodijo skupaj - sestavljeni računi množenja in seštevanja - deljenje z ostankom in utemeljitev deljenja 2. Reševanje nalog za preverjanje – delovni list Naloge preletimo, po potrebi dodatno pojasnimo, otroci jih nato samostojno rešujejo. 3. Dodatno delo Naloge na kartončkih. DOMAČE DELO: delovni list – razrezan na posamezne naloge – otroci izberejo naloge tiste vrste, ki so jim pri preverjanju povzročale največ težav

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop:

Datum: Zaporedna številka ure: 124

Učna enota: Naloge za preizkus znanja Tip učne ure: preverjanje z ocenjevanjem Učni cilji: - zna poštevanko, večkratnike in količnike, vezane na poštevanko 1–10 - zna množiti s številom 0 - uporablja deljenje in množenje pri reševanju matematičnih problemov - razlikuje pojma »za toliko več/manj« in »tolikokrat več/manj« - iz treh števil sestavi 4 račune, ki sodijo skupaj (množenje, deljenje) - k dani ponazoritvi napiše račun z znakoma plus in krat in ga izračuna po pravilnem vrstnem redu (najprej množenje, nato seštevanje) - zna deliti z ostankom in utemeljiti deljenje - samostojno reši naloge za preverjanje z ocenjevanjem Ključne besede: poštevanka in deljenje, matematični problemi, 4 računi iz 3 števil, sestavljeni računi, deljenje z ostankom, utemeljevanje deljenja Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: razlaga, grafični izdelki Pripomočki: delovni listi, naloge na kartončkih Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponovimo Poštevanka - ustno 2. Reševanje delovnih listov - Preletimo naloge in jih po potrebi dodatno pojasnimo. Otroke opozorim, da ob koncu reševanja naloge še enkrat pregledajo. - Samostojno delo učencev. 3. Dodatno delo - naloge na kartončkih – otroci jih rešujejo v karo zvezke - naloge za urjenje poštevanke

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Koliko drži posoda

Datum: Zaporedna številka ure: 125

Učna enota: Merjenje prostornine posode z nestandardnimi merskimi enotami Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - glede na izkušnje oceni, v kateri od enakih posod je več tekočine, katera posoda je polna in katera prazna - oceni in izmeri prostornino posode z nestandardnimi enotami in jo pove z merskim številom in enoto - ugotovi, da v večjo posodo nalije več merskih enot tekočine Ključne besede: poln, prazen, več/manj tekočine, izmeriti prostornino posode Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: prozorni kozarci, žlice, različni lončki, plastenke, posode Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 30

POTEK DELA 1. Poln in prazen lonček Delo poteka po skupinah. Vsaka skupina dobi plastenko z vodo in enake prozorne lončke. Nekdo v skupini nalije tekočino v lončke, tako da gladina sega različno visoko. Skupaj si ogledajo vsebino lončkov in ocenijo v katerem je več/manj tekočine. preverimo, če je v katerih dveh je enako tekočine, če je kateri lonček poln oz. kateri prazen. Lončke nato uredijo glede na višino gladine vode od polnega do praznega. 2. Koliko drži lonček za čaj? Merjenje z nestandardno enoto. DZ, 2. del – str. 30/2 Pred otroke postavim lonček za čaj, poln vode. Kako bi lahko ugotovila, koliko vode je v njem? S čim to lahko izmerimo? Dogovorimo se, da bomo to izmerili s tremi različnimi enotami (žlica, posodica od skute in jogurtov lonček). Predvidevamo (zapišemo na tablo) kakšne bodo meritve, ugotavljamo ali se bo število enot pri uporabi večje enote večalo ali manjšalo. Delo v dvojicah Vsaka dvojica dobi enake pripomočke za delo. S tremi različnimi nestandardnimi enotami izmerijo, koliko drži ena posoda (lonček za čaj). Meritve zapišejo v razpredelnico v DZ. Pred pričetkom dela se pogovorimo o poteku dela, ob koncu pa otroci poročajo o svojih meritvah. Ugotovitve in rezultate primerjamo med seboj in z začetno oceno, ugotavljamo zakaj je prišlo (če je prišlo) do odstopanj … Ugotovimo, da je število enot obratnosorazmerno z velikostjo enote za merjenje iste posode (manjša enota – večje število in obratno). 3. Koliko držijo steklenice? DZ, 2. del, str. 30/nal. 3 Delo nadaljujemo z merjenjem treh različno velikih steklenic. Merimo z eno enoto, Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


jogurtovim lončkom. Pogovarjamo se ali je enota za merjenje primerna ali bi bilo bolj smiselno vzeti manjšo/večjo enoto … Zopet najprej ocenimo, kakšne bodo meritve (zapišemo na tablo) in ugotavljamo, kako se bo število enot spreminjalo glede na velikost merske enote. Delo v skupinah Vsaka skupina dobi potrebne pripomočke in opravi meritev. Meritev zapišejo v razpredelnico v DZ. Skupine sporočajo rezultate, nato meritve primerjamo med seboj in z oceno. Ugotovimo tudi, da v večjo posodo nalijemo več merskih enot tekočine. 4. Rešujemo naloge v DZ, 2. del – str. 30/nal. 1, 4 Otroci nalogi samostojno rešijo. Po končanem delu primerjamo odgovore, utemeljujemo smiselnost uporabe določene enote za merjenje različno velikih posod. V 4. nalogi otroci predvidevajo, koliko jogurtovih lončkov drži otroško vedro. Ob koncu dela meritev tudi opravimo. 5. Povzetek ugotovitev V zaključnem delu povzamemo spoznanja v tej učni enoti in se pogovarjamo o primernosti uporabljenih merskih enot za splošno uporabo. Ali bodo vsi ljudje vedeli, kako veliko posodo smo merili, če bomo rekli, da je držala 20 žlic?

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Koliko drži posoda

Datum: Zaporedna številka ure: 126

Učna enota: Merska enota za merjenje prostornine – 1 liter Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - spozna standardno mersko enoto 1 liter za merjenje prostornine - spozna oznako za liter l in jo zna uporabljati v vsakdanjiku - oceni in nato preizkusi, koliko je 1 liter tekočine Ključne besede: 1 liter Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: litrski lonci in plastenke, različne plastenke, večje posode, embalaža (sok, mleko, olje) Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 31

POTEK DELA 1. Ponovimo Obnovimo potek prejšnje učne ure in strnemo izkušnje z nestandardno enoto. Razmišljamo o uporabnosti teh enot v splošni rabi. Pogovor privedemo do spoznanja, da mora obstajati neka standardna enota → liter. 2. Koliko je 1 liter? Ogledamo si različne litrske posode in jih primerjamo med seboj. Ugotavljamo, ali je prostornina označena in če je, kako. Prostornino posod primerjamo tudi s prelivanjem vode iz ene v drugo. Zanimivost: Človek za hrano, umivanje, pitje, pranje, WC… porabi približno 80 l vode na dan. 3. Do kod v večji posodi seže liter vode? DZ, 2. del – str. 31/nal. 6 Delo v skupinah Vsaka skupina dobi po tri različno velike plastenke. Ocenijo in označijo, do kod menijo, da seže liter vode. Oceno tudi preizkusijo. Po končanem delu skupine poročajo o ugotovitvah, pogovarjamo se tudi o uspešnosti predvidevanja pri tej dejavnosti – s čim so si pomagali pri oceni. 4. Koliko litrov vode drži posoda? Delo v skupinah Vsaka skupina dobi večjo posodo (vedro, plastenko, lonec). Učenci napovejo in nato še izmerijo, koliko litrov vode drži posoda. Na koncu poročajo o meritvah. 5. Rešujemo naloge v DZ, 2. del – str. 31/nalogi 5 in 7 Otroci naloge samostojno rešijo. Rešitve skupaj pregledamo.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Koliko drži posoda

Datum: Zaporedna številka ure: 127

Učna enota: Računamo s prostorninami, izraženimi v litrih Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - prostornine, izražene v litrih, primerja, sešteva, odšteva, množi, deli - iz prikaza s stolpci prebere prostornino Ključne besede: 1 liter, računati z enoto liter Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki Pripomočki: litrski lonec in plastenka, 2 različni posodi Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 32 DZ, 3. del/ stran 54, naloge 2, 3 in 4

POTEK DELA 1. Ponovimo Standardna enota za merjenje prostornine je liter. Kakšna je oznaka za liter? Kako vemo, koliko drži posoda? (Je označeno na njej, lahko izmerimo …) Kaj v trgovini lahko kupimo po 1 liter? 2. Primerjamo količine in računamo z litri (delo v zvezku) - Vstavi pravilen velikostni znak, npr. 2 l ___ 5 l. Prvi primer predstavimo s konkretnim materialom. Primerjamo dve različni posodi, ugotovimo, koliko tekočine lahko držita in količini nato primerjamo. - Računi seštevanja, odštevanja, množenja, deljenja, npr. 2 l + 5 l = Za izhodišče vzamem posodi iz prejšnjega primera in vprašamo: »Koliko držita obe posodi skupaj?« - Rešujemo besedilne naloge. Najprej jih slikovno predstavimo, zapišemo račun in odgovor. 3. Rešujemo naloge v DZ, 2. del, str. 32 Otroci naloge čimbolj samostojno rešijo. Rešitve skupaj pregledamo. DOMAČE DELO: DZ, 3. del, str. 54/nal. 2, 3 in 4

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Koliko drži posoda

Datum: Zaporedna številka ure: 128

Učna enota: Merska enota za merjenje prostornine – 1 deciliter Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - spozna enoto za 1 deciliter, oznako zanjo (1 dl) in odnos med l in dl Ključne besede: 1 deciliter Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: različne posode, steklenice, plastični lončki (1 dl) Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 33 DZ, 3. del/ stran 54, nal. 1 in 5

POTEK DELA 1. Ponovimo Liter – kaj merimo s to enoto, kakšna je oznaka za liter? Kaj v trgovini lahko kupimo po 1 liter? Kakšne količine je ustrezno meriti z litri? S čim bi lahko merili manjše količine? 2. Enota deciliter Za merjenje manjših količin potrebujemo manjšo enoto – deciliter. Koliko dl je v 1 l? a) Praktično delo (delo v skupnah) Vsaka skupina dobi liter tekočine, ki jo prelijejo v 10 enakih kozarčkov (po 1 dl). Ugotovimo, da velja razmerje 1 l = 10 dl. b) Koliko tekočine Pred otroke postavim dve posodi (ožjo in visoko, ter široko in nizko) z enako količino vode. V kateri je več vode? S katero enoto bi bilo smiselno izmeriti? Je v vsaki posodi več kot 1 l vode? Predvidevamo in nato izmerimo z decilitrskim lončkom. c) Merimo količine tekočin (delo v skupinah) Skupine dobijo različne posode z različnimi količinami tekočine. Najprej ocenijo in nato še izmerijo, koliko decilitrov tekočine držijo posode. Po končanem delu poročajo o svojih meritvah. 3. Rešujemo naloge v DZ, 2. del, str. 33 Naloge preletimo, pojasnimo; najprej samostojno rešijo naloge 11–13. Na koncu še 10 nalogo. DOMAČE DELO: DZ, 3. del – str. 54/nalogi 1 in 5

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Razred: 3. Tematski sklop: Koliko drži posoda

Datum: Zaporedna številka ure: 129

Učna enota: Liter, deciliter – urjenje Tip učne ure: urjenje Učni cilji: - uporablja različne pripomočke za merjenje prostornine - uvidi uporabo merskih enot v stvarnem življenju - prostornine, izražene v l ali dl primerja, sešteva, množi, deli - reši besedilne naloge Ključne besede: l, dl, računamo z enotami Učne oblike: individualna, skupinska, delo v dvojicah Učne metode: pogovor, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: različne posode, plastenke, plastični lončki (1 dl), posode (1 l), delovni list Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje)

POTEK DELA 1. Ponovimo Liter in deciliter Kaj merimo s tema dvema enotama, kakšni sta oznaki zanju, kakšen je odnos med njima? Kaj v trgovini lahko kupimo po 1 liter in kaj po 1 (2) dl? S katero enoto bi bilo smiselno meriti npr. koliko vode sem popila pri zajtrku, koliko vina je v sodu, koliko soka je ostalo v litrski embalaži … Enoti primerjamo tudi z dolžinskimi enotami: meter, decimeter, centimeter; zlasti poudarimo odnos m-dm in l-dl in tako utemeljimo pomen predpone deci. 2. Merimo z l in dl Delo poteka po skupinah – vsaka dobi različne posode, enoti za merjenje (litrska posodica in decilitrski lonček), ter delovni list s preglednico za beleženje ocene in meritev. Po končanem delu primerjamo meritve skupin. 3. Računamo z merskima enotama l in dl Posamezniki prihajajo računat k tabli, ostali v karo zvezke: - seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje - velikostni odnosi med istovrstnimi enotami (znak<, >, =) - matematični problemi. 4. Naloge na delovnih listih Preletimo navodila, po potrebi jih dodatno pojasnimo, otroci jih nato samostojno rešujejo. DOMAČE DELO: dokončaj delovni list iz 4. dejavnosti

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu


UČNA PRIPRAVA – Matematika Šola: Datum: Razred: 3. Zaporedna številka ure: 130 Tematski sklop: Polovica, četrtina, osmina Učna enota: Celoto razdelimo na dva enaka dela Tip učne ure: obravnava nove snovi Učni cilji: - razdeli celoto na 2 enaka dela - določi polovico na modelu in sliki, del poimenuje z besedo in ga označi - prepozna, ali je celota razdeljena na enake dele ali ne - iz enakih delov sestavi celoto in spozna, da celoto sestavljata dve polovici - uporablja dele celote v vsakdanjem življenju Ključne besede: enaki deli, razdeliti/razrezati na enake dele, polovica Učne oblike: frontalna, individualna Učne metode: pogovor, demonstracija, grafični izdelki, praktično delo Pripomočki: papir, barvice, jabolko, nož, brezčrtni zvezek Literatura: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI – učbeniški komplet za pouk matematike v 3. razredu (DZ, 1.–3. del, priročnik za učitelje) DZ, 2. del/ stran 34 in 35

POTEK DELA 1. Razpolovimo jabolko Sedimo na tleh, v krogu. Na sredino položim jabolko. Imam eno jabolko, rada pa bi ga dala dvema otrokoma. Kaj lahko naredim? Prerežem jabolko na dva dela, ga razpolovim. Pogovarjamo se: koliko delov sem dobila z rezanjem, ugotovimo enakost obeh delov, kolikšen delež mi predstavlja en del jabolka, kaj dobim, če oba dela spet sestavim, iz koliko delov je sestavljena celota. Napovem novo vsebino – celoto bomo delili na 2 enaka dela, na 2 polovici. 2. Polovica a) Pogovarjamo se o tem, kaj vse lahko razdelimo na 2 polovici. b) List papirja pravokotne oblike razdelimo na dva enaka dela. Kako vemo, da sta oba dela res enaka? (Prepogibanje!) Če dela nista enako velika, ne govorimo o polovicah – ponazorimo s primerom. Pobarvaj eno polovico lista. Ali smo vsi razdelili enako? Koliko možnosti imamo? Dejavnost ponovimo še z listom kvadratne oblike. Enega od listov, razdeljenega na 2 dela prilepimo v brezčrtni zvezek (naslov – Polovica) DZ, 2. del – str. 34/2 3. Rešujemo naloge v DZ, 2. del – str. 34/nal. 1 in 35 Na str. 34 rešujemo skupaj, na 35 pa otroci sami. Pred reševanjem naloge skupaj pogledamo in po potrebi pojasnimo. DOMAČE DELO: Iz papirja izreži 5 poljubnih oblik in jih razdeli na polovice; eno polovico celotne figure pobarvaj. Nalepi jih v brezčrtni zvezek.

Barbara Burjak, 2009, Učne priprave za matematiko v 3. razredu

/S_UCNE+PRIPRAVE+-+MATEMATIKA+3  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3168/45966/version/2/file/S_UCNE+PRIPRAVE+-+MATEMATIKA+3+r.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you