Page 1

SKEPTIKOV POGLED

O poskusih in čebulnem testu mag. Nikolaj Pečenko

Vsakomur je jasno, da so poskusi, s katerimi preizkusimo pravilnost naših domnev in napovedi, osnova znanstvenega dela. To smo izvedeli že v osnovni šoli, kjer smo naredili prve šolske poskuse. Precej manj je jasno, da ni kar vsak poskus dober, in to premalo poudarjajo celo na fakultetah. Pravilno načrtovanje poskusa je namreč enako pomembno kot njegova skrbna izvedba, morda celo še bolj. Kajti še tako natančno narejen poskus nam prav nič ne pomaga, če smo ga že na začetku napačno zastavili. Še več, napačno zastavljen poskus nas lahko celo zavede v prepričanje, da smo s poskusom nekaj dokazali, čeprav v resnici nismo. Zaradi tega je izjemno pomembno, da otrokom že v osnovni šoli, ko se prvič spoznavajo s poskusi, razložimo, kako pomembno je, da jih pravilno zastavimo in izvedemo ter jih opozorimo na nekatere najočitnejše napake.

Zlorabljeni čebulni test Čebulni test (učeno mu pravimo Allium test), s katerim ugotavljamo kakovost vode, je zadnje čase precej priljubljen in pogosto uporabljen šolski primer znanstvenega poskusa, na žalost pa je vse prevečkrat uporabljen napačno. V svoji znanstveni obliki ga izvedemo tako, da na vrh epruvet do vrha nalitih z vodo, katere kakovost hočemo ugotoviti, položimo mlade čebulice, ki v naslednjih dneh v vodo poženejo nove koreninice. Te koreninice si nato

Čebulni test je velikokrat uporabljen v napačne namene.

ogledamo pod mikroskopom, poiščemo tiste, ki se delijo, in v njih štejemo poškodovane in okvarjene kromosome. Več kot je poškodovanih kromosomov, slabše kakovosti je voda, vsaj glede njene genotoksičnosti, torej vpliva na gene in kromosome. V svoji preprosti, »šolski« obliki se čebulni test izvaja tako, da po nekaj dneh izmerimo dolžine koreninic čebulic v epruvetah in jih primerjamo med seboj. Dolžino koreninic lahko merimo tudi sproti vsak dan, recimo en teden. V čistejši, manj strupeni vodi naj bi koreninice rasle hitreje in bile na koncu poskusa daljše kot v bolj onesnaženi. Poskus je preprost, hiter, rezultate lahko enostavno izmerimo – skratka, kot nalašč za pouk naravoslovja. Na žalost pa ni vse tako zelo preprosto. Problematična je že osnovna predpostavka šolske različice čebulnega testa, da je hitrost rasti in dolžina koreninic odvisna od stopnje onesnaženosti vode. Čim daljše so po določenem številu dni koreninice, tem manjša je stopnja strupenih snovi v vodi in obratno. Kar je sicer res, a velja samo za čebulo, saj različne snovi na rast njenih korenin učinkujejo povsem drugače kot na človeka in živali. Če povemo čisto preprosto – fosfatno gnojilo, ki pospeši rast korenin, človeku in živalim najverjetneje ne bo koristilo. Čeprav so nekatere snovi strupene tako za rastline kot živali in ljudi, tega nikakor ne moremo kar posplošiti. Če ne vemo, katere so tiste snovi, ki povzročijo, da koreninice čebul v eni vodi rastejo bolje kot v drugi, na osnovi čebulnega testa ne moremo sklepati, da je ena voda za pitje boljša od druge, sklepamo lahko le na to, da se kakovost vode na neki način razlikuje in da bi jo bilo verjetno koristno natančneje kemijsko analizirati. Če otrokom pred izvedbo takšnega poskusa tega ne razložimo, jih učimo slabe znanosti. Še več, čebulni test pogosto zlorabljajo tudi v njegovi naprednejši obliki, s štetjem okvarjenih kromosomov. Rastlinske in živalske celice se preveč razlikujejo, da bi lahko zgolj na osnovi okvarjenih kromosomov pri čebuli kar preprosto sklepali o genotoksičnosti vode za človeka. A to pravzaprav ni glavna težava čebulnega testa. Precej huje je, ker v šolski izvedbi poskus vse prevečkrat preveč poenostavijo in vsako od preizkušanih voda nalijejo v eno samo epruveto. Rezultat je zato morda celo bolj kot od

LETNIK 14 / ŠT. 3 / POMLAD 2010

solnica-14-3.indd 21

NARAVOSLOVNA SOLNICA

21

14.4.2010 7:28:15


SKEPTIKOV POGLED vode odvisen od posamezne čebulice. Kot vsa živa bitja se namreč tudi čebule med seboj razlikujejo in v povsem enakih pogojih nekatere rastejo hitreje kot druge. Rezultati takšnega preprostega poskusa so zaradi tega povsem zavajajoči, mladi raziskovalci pa dobijo napačno predstavo o delovanju znanosti.

Čebulni test v šoli Kar pa ne pomeni, da čebulnega testa ne moremo uporabiti kot zelo koristni učni pripomoček, in to celo na več načinov, kot ga sicer navadno uporabljajo. Uporabimo ga lahko na primer v njegovi osnovni obliki, za ugotavljanje razlik med posameznimi vodami, vendar moramo otrokom povedati, da je to samo prvi korak, s katerim ugotovimo, ali se katera od vod bistveno razlikuje od drugih. Razložimo jim, da na ta način ne moremo odkriti, katera voda je boljša za pitje, saj s tem poskusom ne moremo ugotoviti, katera je pravzaprav tista snov, ki vpliva na rast čebulnih koreninic. Kar s čebulnim testom jim lahko tudi prikažemo, da boljša rast koreninic ne pomeni nujno čistejše in za pitje primernejše vode. To storimo tako, da primerjamo rast koreninic v navadni vodovodni vodi in vodah, ki smo jim dodali različna naravna in umetna gnojila. Poskus moramo seveda izvesti tako, da vsako od voda preizkusimo v čim več epruvetah, vsaj petih, še bolje desetih, razlike med vodami pa ugotavljamo na osnovi povprečne dolžine koreninic. Še bolje je, če pred tem kar s čebulnim testom pokažemo, zakaj poskusa ne smemo narediti na bolj preprost način, s samo eno epruveto za vsako vrsto vode. To je mogoče zelo preprosto prikazati tako, da v nekaj epruvet nalijemo isto vodo in po nekaj dneh bo postalo jasno, da so nekaterim čebulicam zrasle malo daljše koreninice kot drugim. Rast koreninic torej ni odvisna samo od vode, ampak tudi od čebulic samih. Otrokom nato razložimo, da vpliv raznolikosti posameznih čebulic izključimo tako, da izračunamo povprečno dolžino koreninic, zaradi česar moramo tovrstne poskuse vedno izvajati tako, da za vsak vzorec vode naredimo več meritev oziroma ponovitev. Še več, čebulni test lahko izkoristimo tudi za slikovit prikaz osnov statistike in otrokom razložimo, zakaj pravzaprav tudi zgolj primerjava povprečnih dolžin koreninic ni dovolj. V deset epruvet nalijemo isto vodo, epruvete razdelimo v dve skupini po pet in po treh dneh izmerimo dolžino koreninic. Povprečna dolžina se bo, vsaj če bomo koreninice dovolj natančno izmerili, med obema skupinama vedno nekoliko razlikovala, čeprav so čebulice rasle v povsem enakih pogojih. Otrokom nato razložimo, da moramo zaradi tega upoštevati tudi standardni odklon, ki jim ga pojasnimo

22

solnica-14-3.indd 22

NARAVOSLOVNA SOLNICA

na ustrezno preprost način. Ali po domače povedano, če razlika povprečnih dolžin koreninic ni dovolj velika, pomeni, da med vodami ni razlike. Čebulni test lahko uporabimo tudi za ponazoritev dejstva, da meritve niso vedno popolnoma natančne, oziroma so marsikdaj odvisne od tistega, ki meri. Korenine iste čebulice naj izmerijo, eden za drugim, vsi otroci v razredu, in če bodo merili na milimeter natančno, bo hitro postalo jasno, da niso vsi izmerili enake dolžine. Kako je to mogoče? In kako sedaj ugotoviti, koliko so pravzaprav dolge koreninice te čebule? Skratka, še ena lepa priložnost za uvod v statistiko in meroslovje. Možnosti, ki nam jih omogoča čebulni test, s tem nikakor niso izčrpane. Eno epruveto s čebulo in navadno vodo iz pipe lahko na primer pripravijo dečki in drugo deklice. Po nekaj dneh bodo koreninice v eni od obeh epruvet vsaj malo daljše kot v drugi. Ali to pomeni, da je rast čebulic odvisna od spola raziskovalca, ki izvaja poskus? Otroci lahko nato sami poskusijo ugotoviti, kako bi bilo mogoče s čebulnim testom potrditi ali izključiti vpliv raziskovalčevega spola na rast čebulnih koreninic. Na splošno je koristno, če otroci čim bolj dejavno sodelujejo ne samo pri izvedbi, ampak tudi pri načrtovanju poskusa. Ne smemo jih namreč podcenjevati – standardnega odklona verjetno res ne bodo odkrili, prav mogoče pa je, da se bodo sami dokopali do povprečne dolžine. In v resnici sploh ni pomembno, ali se bodo domislili pravega načina, na podlagi katerega je mogoče izključiti vpliv posamezne čebulice ali raziskovalčevega spola, pomembno je, da pri poskusu ustvarjalno sodelujejo, učiteljice in učitelji pa so tu zato, da jih usmerjajo v pravo smer. Vsaka učiteljica in učitelj se lahko domisli še veliko različnih načinov uporabe čebulnega testa. Razred lahko na primer razdelimo v dve skupini, od katerih vsaka izvede enak poskus, potem pa ugotavljamo, ali sta obe skupini dobili enake rezultate, in če nista, v čem se razlikujejo in zakaj. Ali pa enak poskus izvedejo različni razredi in potem med seboj primerjajo rezultate. Se rezultati razlikujejo, če poskus naredimo poleti in pozimi? Na južni ali severni strani šole? Kaj pa vpliv različnih trgovin, v katerih kupimo mlade čebulice? Morda se bo komu zdelo, da je vse to za otroke preveč zapleteno, vsaj v nižjih razredih osnovne šole, a pisec teh vrstic je prepričan, da jim je mogoče marsikaj razložiti na dovolj preprost in razumljiv način. Čebulni test je zato vsekakor mogoče uporabiti kot zanimivo popestritev pouka in poučen primer znanstvenega poskusa, in to celo na več različnih načinov. Le tistega, za kar v šolah največkrat uporabljajo čebulni test, namreč za ugotavljanje, katera voda je boljša za pitje, z njim nikar ne počnite, ker s tem otroke učite slabo znanost.

LETNIK 14 / ŠT. 3 / POMLAD 2010

14.4.2010 7:28:16

NS14,3_str+21-22  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2805/43859/version/1/file/NS14,3_str+21-22.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you