Page 1

Letna tematska priprava za pouk NARAVOSLOVJA v 6. razredu osnovne šole (70 ur) IME IN PRIIMEK: Tanja Dobnik, OŠ BOŠTANJ

Učbenik: Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta Oblak, Naravoslovje 6, Modrijan, Ljubljana, 2007 Delovni zvezek: Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta Oblak, Naravoslovje 6, Modrijan, Ljubljana, 2007 Priročnik za učitelje: Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta Oblak, Naravoslovje 6, Modrijan, Ljubljana, 2007

1


UVODNA URA Skupaj: 1 ura VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  Seznani se z vsebino, cilji in metodami pouka naravoslovja v 6. razredu,  Seznani se z načini preverjanja in ocenjevanja znanja Učna tema: 1. Energija Skupaj: 2 uri UČNE OBLIKE UČNE METODE UČNA SREDSTVA Frontalna, individualna , Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD tandem razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. UČNA ENOTA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI 1. Energija Učenec:  Spozna, da z uživanjem hrane v telo prinašamo NASLOVI: energijo - Energija  Razume, da različne vrste hrane niso enako - Vrste energija hranljive, in zna uporabljati tabele hranilnih vrednosti Učb. str. 2-5  Spozna različna goriva in pojem sežigne toplote DZ str. 4-5 Priroč. str. 11

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Energija, energijska ali hranilna vrednost, joule, potencialna, kinetična, prožnostna ali notranja energija, vezana energija, delo poraba energije

2


Učna tema: 2. Okolje in živa bitja Skupaj: 4 ure UČNE OBLIKE UČNE METODE UČNA SREDSTVA Frontalna, individualna , Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD tandem razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. UČNA ENOTA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI 1. Okolje in živa bitja Učenec:  Spozna, da so voda, tla, zrak, toplota in svetloba NASLOVI: sestavni deli nežive narave - Okolje  Spozna, da se s toplimi (mrzlimi) vetrovi in - Živa in neživa morskimi tokovi prenašata topla (mrzla) voda ali narava zrak in da se z njima ogrevajo (ohlajajo) oddaljeni - Povezanost živega kraji in potovanje snovi  Razlikuje živo in neživo naravo in energije  Spozna rastline, živali in človeka kot predstavnike - Tokovi prenašajo žive narave energijo in snovi  Spozna vlogo mikroorganizmov v naravi Učb. str. 6-13  Spozna pomen raznolikosti žive in nežive narave DZ str. 6-10  Ve, da so za obstoj živih bitij potrebne določene Priroč. str. 16 življenjske razmere  Spozna soodvisnost žive in nežive narave

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Neživa narava (tla, zrak, svetloba, toplota in voda), živa narava (mikroorganizmi, glive, rastline, živali, človek), proizvajalec, potrošnik, razkrojevalec, snov, kroženje snovi

3


Učna tema: 3. Kamnine in prst Skupaj: 4 ure UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, tandem

UČNA ENOTA 1. Kamnine in prst NASLOVI: -Zgradba Zemlje -Kamnine -Kroženje kamnin v naravi -Prst Učb. str. 14-23 DZ str. 13-18 Priroč. str. 24

UČNE METODE UČNA SREDSTVA Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  Opredeli snovi, iz katerih so predmeti  Razvrsti snovi na tiste, ki jih najdemo v naravi in tiste, ki jih izdelamo  Nauči se osnove o sestavi Zemlje  Zna povezati premikanje kontinentalnih in oceanskih plošč z nastankom oceanov, gorovij in vulkanov  Spozna vedo, imenovano geologija  Spozna kamnine po nastanku  Spozna merila za razvrščanje kamnin (glede na nastanek)  Seznani se s primeri kamnin kamnin v Sloveniji  Zna razlikovati pojma kamnina in mineral ter ju med seboj povezati

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Snov, kroženje snovi, organska snov, strupene, vnetljive, jedke, eksplozivne snovi, kamnine, minerali, magmatske kamnine, metamorfne, sedimentne kamnine, tonalit, granit, lapor, apnenec, glina, Moshova trdotna lestvica, apnica, kis, klorovodikova kislina, malta, papir, bombaž

4


 Razlikuje minerale po trdoti  Ve, da se kamnine spreminjajo med seboj, in razume kamninski krog  Spozna uporabo apnenca v gradbeništvu  Spozna proces nastajanja prsti (razgradnja organskih snovi in preperevanje kamnin)  Razlikuje različne prsti glede na njihove lastnosti (velikost delcev, vlažnost, barva,…)  Ve, da je rast rastlin odvisna tudi od lastnosti prsti  Razlikuje humus od nepreperelih organskih snovi

5


Učna tema: 4. Vrt Skupaj: 6 ur UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, tandem

UČNA ENOTA 1. Vrt NASLOVI: -Vrt -Rastline na vrtu -Rastline na vrtu -Kompostnik in škodljivci -Živali na vrtu -Živali na vrtu Učb. str. 24-29 DZ str. 22-25 Priroč. str. 35

UČNE METODE UČNA SREDSTVA Metoda razlage, razgovora, TV ali računalnik z demonstracije, grafičnih DVD predvajalnikom, izdelkov, metoda izkustvenega platno, grafoskop, učenja, metoda dela z učbenik, del. zvezek besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  Spozna pestro vrstno sestavo živali na vrtu in v prsti  Na primerih posameznih živali (mokrica, deževnik, veliki vrtni polž,…) spozna pomen in vlogo živali  Spozna najpogostejše vrtnine in začimbnice ter njihovo uporabo  Poimenuje nekaj najpogostejših grmovnic na vrtu  Povezuje živali in rastline v prehranjevalni splet  Nauči se pripraviti kompostnik in spozna njihov pomen  Spozna proces gnitja  Spozna temelje biovrtnarjenja  Spozna pomen ustreznega gnojenja za rast rastlin  Seznani se s kroženjem snovi v naravi z opazovanjem dogajanja na vrtu

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Živali na vrtu: listne uši, deževnik, bramor, mokrice, dvojnoge, veliki vrtni polž, krastača, krt, voluharice,… Vrtnine in začimbnice: česen, meta, drobnjak, janež, melisa… Grmovnice: lovor, ribez, kosmulja, malina Kompostnik, humus, prst

6


Učna tema: 5. Seme Skupaj: 2 uri UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, tandem

UČNA ENOTA 1. Seme NASLOVI: -Seme -Kalitev

UČNE METODE UČNA SREDSTVA Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  Spozna temeljno zgradbo semena  Razlikuje med semeni enokaličnic in dvokaličnic  Spremlja razvoj rastline in njenih organov  Spozna pogoje, ki so potrebni z rast rastlin

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Seme, kalitev in rast, enokaličnice, dvokaličnice, zgradba semena, klični list, kalček

Učb. str. 30-31 DZ str. 28-29 Priroč. str. 42

7


Učna tema: 6. Parki, zelenice in žive meje Skupaj: 4 ure UČNE OBLIKE UČNE METODE UČNA SREDSTVA Frontalna, individualna, Metoda razlage, razgovora, TV ali računalnik z DVD tandem demonstracije, grafičnih predvajalnikom, platno, izdelkov, metoda izkustvenega grafoskop, učbenik, del. učenja, metoda dela z zvezek besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. UČNA ENOTA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI 1. Parki zelenice in Učenec: žive meje  Spozna temeljne značilnosti samoraslih in negovanih živih mej po zastopanosti rastlinskih vrst NASLOVI:  Ve, da so žive meje zaščita pred vetrom in erozijo -Parki, zelenice in žive  Seznani se s posledicami iztrebljanja živih mej za meje živa bitja -Rastline v parku  Spozna rastline v živih mejah -Rastline žive meje  Opredeli živo mejo kot bivališče številnih živali -Živali v parku in v  Spozna živo mejo kot prostor za bivanje in hranjenje živi meji živali in gnezdenje ptic  Ve, da živih mej ne obrezujemo oz. čistimo spomladi Učb. str. 32-37 in v zgodnjem poletju, ker takrat v njih gnezdijo ptice DZ str. 30-33  Spozna predstavnike najpogostejših ptic v bližnji živi Priroč. str. 45 meji  Seznani se z najpogostejšimi okrasnimi grmi in drevesi zelenic in parkov  Spozna najpogostejše ptice, ki se čez zimo zadržujejo

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Živa meja: samorasla in negovana Rastline živih mej: dren, trdoleska, kalina, črni trn, češmin,… Živali živih mej: ptice, pajki, suhe južine, polži,… Gnezdenje in bivališča Grmi in drevesa zelenic in parkov: jasmin vajgelija, tisa, forzitija Živali parkov: veverica,… Samorasle in gojene rastline

8


v krmilnicah in gnezdiščih Učna tema: 7. Zvok, in svetloba potujeta Skupaj: 2 uri UČNE OBLIKE UČNE METODE UČNA SREDSTVA Frontalna, individualna, Metoda razlage, razgovora, TV ali računalnik z tandem demonstracije, grafičnih DVD predvajalnikom, izdelkov, metoda platno, grafoskop, izkustvenega učenja, metoda učbenik, del. zvezek dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. UČNA ENOTA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI 1. Zvok in svetloba Učenec: potujeta  Spozna, da zvok potuje od zvočila po snoveh  ve, da se zvočilo trese in povzroči valovanje v NASLOVI: okoliškem zraku ali drugem sredstvu -Zvok in svetloba  S poskusi ugotovi, da se zvok lahko širi po napetih potujeta vrvicah, po palicah in ceveh -Zvok in svetloba  Spozna, da se zvok v zraku širi v vseh smereh prenašata sporočila  Spozna, da slišimo zvok šibkeje, ko se oddaljimo od zvočila Učb. str. 38-39  Spozna, da ljudje in živali uporabljajo zvok za DZ str. 34-35 izmenjavo podatkov, za medsebojno opozarjanje, Priroč. str. 49 obveščanje in sporazumevanje  Spozna, d svetilo lahko oddaja svetlobo na vse strani  Spozna, da spremenjljiv svetlobni tok lahko prenaša podatke  Spozna, da je tak prenos podatkov zelo hiter

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Curki svetlobe, svetilo, zaslonka, zaslon, mavrične barve, prizma, odboj svetlobe, razpršitev svetlobe, absorpcija, bela svetloba, barvni ton, svetlost, naravna barvila, zmes, barvanje, kromatografija, zvok, zvočilo, valovanje, glasnost zvoka,

9


Učna tema: 8. Vzdrževanje umetnega okolja v rastlinjaku Skupaj: 1 ura UČNE OBLIKE UČNE METODE UČNA SREDSTVA Frontalna, individualna, Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD tandem razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. UČNA ENOTA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI 1. Vzdrževanje Učenec: umetnega okolja v  Spozna, da svetloba povzroča segrevanje teles rastlinjaku  Spozna, da se s toplo vodo prinaša energija v radiatorje, ki jo ti v obliki toplote oddajajo v NASLOVI: prostor -Vzdrževanje  Spozna, da toplota teče z vročega telesa na hladno umetnega okolja v telo ali z vročega dela telesa proti hladnejšemu rastlinjaku  Spozna, da z naraščanjem temperaturne razlike narašča toplotni tok (pretečena toplota) Učb. str. 40-41  Spozna, da se telesa, ki oddajajo toploto, ohlajajo, DZ str. 36-37 razen če izgubljeno toploto nadomešča kak drug Priroč. str. 52 vir  Spozna, da različne snovi ob enaki temperaturni razliki različno hitro prenašajo toploto. Tako ločimo toplotne prevodnike in izolatorje.

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Umetno okolje, toplota, tok toplote, temperaturna razlika, toplotni izolator, vpijanje svetlobe

10


Učna tema: 9. Elektrika prenaša energijo Skupaj: 3 ure UČNE OBLIKE UČNE METODE UČNA SREDSTVA Frontalna, individualna, Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD tandem razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. UČNA ENOTA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI 1. Elektrika prenaša Učenec: energijo  Zve, da je za pogon električnega toka po žicah potrebna električna napetost NASLOVI:  Spozna različne galvanske elemente in njihove -Kako pridobivamo napetosti elektriko  Nauči se galvanske elemente zlagati v baterijo -Električna napetost in  Spozna, da se za vzdrževanje električnega toka po galvanski členi žicah porablja energija -energijski viri  Spozna, da telesa, skozi katera teče električni tok , lahko opravljajo delo, grejejo ali svetijo Učb. str. 42-46  Spozna, da spremenljiv električni tok lahko DZ str. 38-41 prenaša podatke

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Električni tok Električni krog Napetost Galvanski element Baterija Podatki Elektrarne Obnovljivi in neobnovljivi energijski viri Sončna celica Varčevanje z energijo

Priroč. str. 55 11


Učna tema: 10. Rastlinjak Skupaj: 4 ure UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, tandem

UČNA ENOTA 1. Rastlinjak NASLOVI: -Kaj je značilno za rastlinjak? -Kaj gojimo v rastlinjaku? - Lončnice - Kviz Učb. str. 47-49 DZ str. 44 Priroč. str. 61

UČNE METODE UČNA SREDSTVA Metoda razlage, razgovora, TV ali računalnik z demonstracije, grafičnih DVD predvajalnikom, izdelkov, metoda izkustvenega platno, grafoskop, učenja, metoda dela z učbenik, del. zvezek besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  Spozna rastlinjak kot antropogeni ekosistem (predvsem gojitveni prostor sobnih rastlin in vrtnin)  Spozna pomen sobnih rastlin za človeka  Spozna, da potrebujejo rastline za svojo rast vodo, svetlobo , primerno temperaturo, zrak in mineralne snovi  Spozna, da so za sobne rastline potrebne drugačne življenjske razmere kot za samonikle  Zna povezati zunanji videz sobnih rastlin (npr. kaktej) z njihovim prvotnim življenjskim okoljem  Spozna, da gojenim rastlinam upade odpornost , če niso ustrezne oskrbovane  Se nauči skrbeti za sobne rastline  Ve, zakaj moramo sobne rastline zalivati

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Sobne rastline: lončnice in posodovke Prvotno življenjsko okolje Listi enokaličnic in listi dvokaličnic Izhlapevanje vode Lončnice: sobna praprot, afriška vijolica, fuksija, pelargonija,…

12


Učna tema: 11. List Skupaj: 1 ura UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, tandem

UČNA ENOTA 1. List NASLOVI: -List Učb. str. 50-51 DZ str. 45 Priroč. str. 63

UČNE METODE UČNA SREDSTVA Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  Zve, da rastline potrebujejo svetlobo za izdelavo hrane  Seznani se z rastlinskim organom: list  Na konkretnih primerih ugotovi razliko med listi eno- in dvokaličnic

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI List. Oblika, barva lista, listna ploskev, listni rob, listni pecelj in ožiljenost Listi enokaličnic in listi dvokaličnic Izhlapevanje vode

13


Učna tema: 12. Spremembe, ki jih povzroča svetloba Skupaj: 2 uri UČNE OBLIKE UČNE METODE UČNA SREDSTVA Frontalna, individualna, Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD tandem razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. UČNA ENOTA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI 1. Spremembe, ki jih Učenec: povzroča svetloba  Spozna snovne spremembe, ki jih povzroča svetloba na fotografskem papirju NASLOVI:  Nauči se ravnanja s fotografskim filmom -Sprememb, ki jih  Zve, da pobude snovne spremembe povzroča povzroča svetloba nevidna UV-svetloba na človeški koži (fotografija in  Iz izkušenj povzame, da svetloba povzroča poleg fotokopija) zagorelosti tudi druge kožne spremembe: vnetje, -Koristi in škodljivosti opekline in kožni rak sončenja  Nauči se zmernosti pri sončenju in kako varovati kožo Učb. str. 52-55 DZ str. 48-49 Priroč. str. 67

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Fotografski papir, snovne spremembe zaradi svetlobe, svetloba, sevanje, UVsvetloba, UV-indeks, UV-faktor, sončenje

14


Učna tema: 13. Njiva in polje Skupaj: 7 ur UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, tandem

UČNA ENOTA 1. Njiva in polje NASLOVI: -Kaj je njiva in kaj je polje -Naravna gnojila, mineralna gnojila -Škropljenje, nevarne snovi -Rastline za prehrano -Krmne in industrijske rastline -Živali na polju -Živali na polju

UČNE METODE UČNA SREDSTVA Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  Razlikuje med njivo in poljem  Spozna značilne predstavnike rastlin na njivi in na polju  Spozna, d je poljščine vzgojil človek z umetnim izborom  Spozna različne poljščine in njihove organe  Spozna, da je polje stalno ali občasno bivališče nekaterih živali  Spozna živali na njivi in polu  Zna povezati ustrezne rastline in živali v prehranjevalno verigo  Seznani se z naravnimi in mineralnimi gnojili  Razume pomen kolobarjenja  Razume pojem škodljivec kot posledico človeške

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Njiva in polje, rastline na njivi: križnice (zelje), stročnice (fižol), žita (pšenica), razhudnikovke (krompir) Poljščine, umetni izbor, krmne in industrijske rastline, koreninski sistem, korenina: zgradba in tipi korenin, korenine enokaličnic in dvokaličnic, steblo: oblika stebel, olesenelo in zelnato steblo, živali na njivi in polju: bramor, poljski zajec, voluharica, vrana, kanja, postovka,… Gnojila: naravna in mineralna Kolobarjenje Škodljivec, plevel 15


Učb. str. 56-64 DZ str. 50-54 Priroč. str. 70

     

koristoljubnosti Spozna načine zaščite rastlin v monokulturnih nasadih nasadih, s poudarkom na biološki zaščiti Ugotovi prisotnost dušika v naravnih in umetnih gnojil Zna uporabljati navodila z uporabo zaščitnih sredstev in gnojil Spozna, da se mnoga kemijska zaščitna sredstva kopičijo v živih bitjih Spozna označevanje snovi glede na nevarnost Spozna nekatere načine shranjevanja nevarnih snovi

Zaščita rastlin (kemijska, biološka)

16


Učna tema: 14. Namakanje polja in vodni tok Skupaj: 2 uri UČNE OBLIKE UČNE METODE UČNA SREDSTVA Frontalna, individualna, Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD tandem razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. UČNA ENOTA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI 1. Namakanje polja Učenec: in vodni tok  Spozna tok tekočine  Spozna, da je struga narejena navzdol in da je NASLOVI: mogoče s črpalko vodo spravljati navkreber -Vodni tok, namakanje  Spozna, a tok vode lahko zmanjšamo ali -Iztekanje in pretakanje zaustavimo z zapornico v potoku ali s pipo v cevi vode

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Vodni tok, zapornica, višinska razlika, tlak, tlačna razlika, črpalka, namakanje, iztekanje vode iz plastenke, natega

Učb. str. 64-67 DZ str. 55-57 Priroč. str. 75

17


Učna tema: 15. Korenina Skupaj: 1 ura UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, tandem

UČNA ENOTA 1. Korenina NASLOV: -Korenina Učb. str. 68-69 DZ str. 58-59 Priroč. str. 78

UČNE METODE UČNA SREDSTVA Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  Spozna vlogo korenin in njihovo temeljno zgradbo  Spozna različne tipe korenin  Razlikuje med koreninami enokaličnic in dvokaličnic

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Vloga korenin, zgradba korenin, tipi korenin, korenine enokaličnic in dvokaličnic

18


Učna tema: 16. Steblo Skupaj: 1 ura UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, tandem

UČNA ENOTA 1. Steblo NASLOV: -Steblo

UČNE METODE UČNA SREDSTVA Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  Spozna pomen stebla in temeljno razliko med olesenelim in zelnatim steblom  Spozna različne tipe stebel

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Steblo, olesenelo steblo, zelnato steblo, podzemna preobražena stebla, nadzemna preobražena stebla, nadzemne živice, trni, stebelne vitice, gomolji, korenike

Učb. str. 70-71 DZ str. 60 Priroč. str. 80

19


Učna tema: 17. Od debla do papirja Skupaj: 1 ura UČNE OBLIKE UČNE METODE UČNA SREDSTVA Frontalna, individualna, Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD tandem razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. UČNA ENOTA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI 1. Od debla do Učenec: papirja  Spozna poenostavljen postopek za izdelavo papirja NASLOV:  Seznani se z uporabo sekundarnih surovin -Od debla do papirja

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Tehnološki postopek, surovina, primarna surovina, sekundarna surovina, recikliranje, industrijsko onesnaževanje

Učb. str. 72-73 DZ str. 61-63 Priroč. str. 82

20


Učna tema: 18. Sadovnjak Skupaj: 4 ure UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, tandem

UČNA ENOTA 1. Sadovnjak NASLOVI: -Ogled sadovnjaka -Značilnosti sadovnja (plantažni in senožetni sadovnjak) -Sadje -Živali v sadovnjaku Učb. str. 74-76 DZ str. 64-66 Priroč. str. 85

UČNE METODE UČNA SREDSTVA Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  Spozna pomen senožetnih sadovnjakov in posledice njihovega krčenja  Zna razlikovati med pečkatim, koščičastim in lupinastim sadjem  Spozna nekaj sort naših sadnih dreves in njihove plodove  Spozna najpogostejše vrste južnega sadja, ki je prodaji pri nas  Dojame pomen velikih dreves za ptice (zavetje, hrana, prostor za gnezdenje)  Spozna značilne predstavnike živali v sadovnjaku (dvoživke, žuželke,…)

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Plantažni sadovnjaki, senožetni sadovnjaki Sadovnjak, sadno drevo, sadje: pečkasto, koščičasto, lupinasto, … Južno sadje Živali v sadovnjaku: ptice (pevke, ujede, duplarji; stalnice in selivke), dvoživke (zelena rega), žuželke (metulji, čebele, čmrlji) Opraševanje (z vetrom, z žuželkami) Rastline v sadovnjaku: rožnice, bela omela,… Plod: vrsta, oblika, … 21


Učna tema: 19. Od cveta do ploda Skupaj: 2 uri UČNE OBLIKE UČNE METODE UČNA SREDSTVA Frontalna, individualna, Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD tandem razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. UČNA ENOTA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI 1. Od cveta do ploda Učenec:  Zna razložiti zgradbo cveta NASLOVA:  Razlikuje med cvetovi enokaličnic in dvokaličnic -Deli cveta, oprašitev,  Ve, kaj je oprašitev žužkocvetke,  Spozna pomen žuželk pri opraševanju cvetov vetrocvetke  Spozna, da nekatere cvetove oprašuje veter -Oploditev in plod  Spozna predstavnike družine rožnic  Spozna plod kot organ za razširjanje rastlin Učb. str. 77-79  Spozna različne plodove DZ str. 67-69  Ugotavlja vlogo živali pri razširjanju rastlin Priroč: str. 88

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Cvet: barva, oblika, velikost, zgradba, vonj, čašni in venčni listi, prašnik, prašnica, pestič Cvet enokaličnic in dvokaličnic Opraševanje (z vetrom, z žuželkami) Plod: vrsta, oblika, … Seme

22


Učna tema: 20. Vegetativno razmnoževanje Skupaj: 1 ura UČNE OBLIKE UČNE METODE UČNA SREDSTVA Frontalna, individualna, Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD tandem razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. UČNA ENOTA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI 1. Vegetativno Učenec: razmnoževanje  Spozna vegetativne načine razmnoževanja rastlin NASLOV: -Vegetativno razmnoževanje

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Vegetativno razmnoževanje, nespolno razmnoževanje rastlin, nadzemne živice, gomolj, korenika, listni potaknjenci, čebulica, cepiči

Učb. str. 80 DZ str. 70 Priroč. str. 91

23


Učna tema: 21. Vinograd Skupaj: 4 ure UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, tandem

UČNA ENOTA 1. Vinograd NASLOVI: -Vinska trta -Vinograd -Živali v vinogradu -Vinarstvo Učb. str. 81-83 DZ str. 71 Priroč. str. 93

UČNE METODE UČNA SREDSTVA Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  Spozna vinorodna območja Slovenije  Seznani se s samorodnimi vrstami vinske trte in sortno pestrostjo svojega vinorodnega okoliša  Pouči se o peronospori kot bolezni vinske trte  Ve, kaj sta vinogradništvo in vinarstvo  Ve, da je vinska trta vzpenjavka  Ve, da je vinska trta vetrocvetka  Spozna alkoholno vrenje  Seznani se z negativnimi posledicami uživanja alkoholnih pijač  Spozna najpogostejše živali in rastline v vinogradu

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Vinograd Vinogradništvo Vinarstvo Vinska trta Sorta Alkoholno vrenje Kvas Peronospora Vzpenjavka Vegetativno razmnoževanje Živali v vinogradu: čriček, škorec

24


Učna tema: 22. Barve Skupaj: 2 uri UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, tandem

UČNA ENOTA 1. Barve NASLOVI: -Bela svetloba je sestavljena iz svetlob različnih barv -Barve in barvila Učb. str. 84-87 DZ str. 72-74 Priroč. str. 95

UČNE METODE UČNA SREDSTVA Metoda razlage, TV ali računalnik z DVD razgovora, demonstracije, predvajalnikom, platno, grafičnih izdelkov, metoda grafoskop, učbenik, del. izkustvenega učenja, zvezek metoda dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  V zatemnjenem prostoru zna narediti curke svetlobe s svetilom in zaslonkami  Curek bele svetlobe zna razkloniti v curke mavričnih barv na prizmi iz vode ali na stekleni prizmi  Spozna, da se pri odboju na hrapavi beli površini svetloba razprši, na gladki pa se odbije le v eno smer  Zna z odbojem ali absorbcijo pojasniti črne in bele površine različno svetle sive površine in obarvane površine  Spozna, da prozorne snovi prepušča svetlobne curke, prosojne pa jih razpršijo in razpršeno svetlobo prepuste ter delno odbijejo

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Curki svetlobe, svetilo, zaslonka, zaslon, mavrične barve, prizma, odboj svetlobe, razpršitev svetlobe, absorpcija, bela svetloba, barvni ton, svetlost, naravna barvila, zmes, barvanje, kromatografija, pigment, sestavljanje barv, senca

25


 Spozna, da je svet pisan, če ga opazujemo v beli sončni svetlobi  Spozna, da različne snovi odbijajo in prepuščajo svetlobo različnih barv  Nauči se pripraviti izvlečke naravnih barvil iz rastlin in jih uporabiti za barvanje naravnih gradiv  Spozna, da so naravna barvila zmesi  Spozna, da se barvne površine razlikujejo po barvnem tonu in svetlosti  Spozna, da vse te razlike dosežemo z mešanjem svetlob in barvil

26


Učna tema: 23. Travnik Skupaj: 6 ur UČNE OBLIKE Frontalna, individualna, tandem

UČNA ENOTA 1. Travnik NASLOVI: -Kaj je travnik? -Prilagoditev rastlin na košnjo -Trave kot hrana -Mleko -Rastline na travniku -Živali na travniku Učb. str. 88-96 DZ str. 75-79 Priroč. str. 99

UČNE METODE UČNA SREDSTVA Metoda razlage, razgovora, TV ali računalnik z demonstracije, grafičnih DVD predvajalnikom, izdelkov, metoda platno, grafoskop, izkustvenega učenja, metoda učbenik, del. zvezek dela z besedilom, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI CILJI Učenec:  Seznani se z glavnimi značilnostmi gojenih in negojenih travnikov  Spozna najpogostejše družine travniških rastlin v svoji okolici in njihove predstavnike  Pouči se o pomenu negojenih travnikov za preživetje nekaterih redkih rastlinskih in živalskih vrst  Seznani se s pomenom in vplivi košnje in paše na izbor rastlinskih in živalskih vrst  Spozna glavne sestavine mleka in kisanje mleka  Spozna značilne travniške živali  Razume pomen rastlin v prehrani rastlinojedih in mesojedih živali

MEDPREDMETNE POVEZAVE Geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija

NOVI POJMI Travnik: gojeni in negojeni Travniške rastline: zlatičevke, metuljnice, trave, nebinovke, kukavičevke,… Ogrožene rastline in živali Košnja Paša Živali n travniku: murn, kobilica, metulji, krt Mleko Kisanje mleka

27

/Naravoslovje%2C+6.+razred  
/Naravoslovje%2C+6.+razred  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3189/46071/version/1/file/Naravoslovje%2C+6.+razred.doc