Page 1

PRISPEVKI U^ITELJEV STROKOVNI PRISPEVEK

Prvo leto projekta POLLEN v Sloveniji – utrinki s šol Ana Gostin~ar Blagotin{ek

V oktobru 2006 smo gostili francoska sodelavca, ki sta v Ljubljani in v Kamniku vodila delavnici raziskovalnega u~enja na temo »Veter«. V Kamniku so nas gostili na [olskem centru Rudolfa Maistra. Gosta sta obiskala tudi tamkaj{nji osnovni {oli in vrtec. Med obiskom sta prisostvovala pouku in dogajanju v igralnicah.

mentiranjem izdelujejo u~enci. Naravoslovne dejavnosti so namre~ izvrstna prilo`nost za razvijanje funkcionalne pismenosti, projekt pa poleg naravoslovja namenja posebno pozornost so~asnemu razvoju materin{~ine.

Na O[ Marije Vere v Kamniku so nam odprli vrata in pokazali, kako se pri njih u~ijo o elektriki. U~enci so spretno sestavljali elektri~na vezja in pridobivali nova spoznanja.

V Ljubljani pri projektu Pollen sodeluje deset osnovnih {ol, pospe{evanju eksperimentalnega in raziskovalnega na~ina u~enja naravoslovja pa sta se dejavno priklju~ila tudi dva vrtca: Vrtec Ledina in Vrtec Otona @upan~i~a.

V Kamniku pri projektu aktivno sodeluje {e O[ Frana Albrehta s podru`ni~nimi {olami. U~iteljice so z u~enci kar v {estih oddelkih drugega razreda izvedle poskuse na temo »Lo~evanje snovi«. U~ence je {e posebej motivirala primerjava rezultatov poskusov s predvidevanji in uporaba novih, do tedaj nepoznanih orodij. Spoznali so tudi izraze za njihovo poimenovanje. Izvedli so tudi poskuse s pretakanjem vode. Posebno pozornost so namenili zapiskom, ki jih med eksperi-

16

NARAVOSLOVNA SOLNICA

Na O[ narodnega heroja Maksa Pe~arja v ^rnu~ah so u~enci s pripomo~ki, izposojenimi od projekta, lo~evali snovi. U~iteljica je posnela njihovo delo in posnetek so kot zgled dobre {olske prakse kar nekaj tednov lahko gledali u~itelji (in drugi obiskovalci) na evropskih spletnih straneh projekta. To je za slovenske u~itelje veliko priznanje in potrditev usmeritve pri delu. Z O[ Toneta ^ufarja sodeluje v projektu kar 12 u~iteljic s svojimi razredi. Poslale so nam poro~ilo o poteku pou~evanja na temo »Razvr{~anje in urejanje«.

LETNIK 11 / [T. 3 / POMLAD 2007


STROKOVNI PRISPEVKIPRISPEVEK U^ITELJEV Ker je izku{enjsko pridobljena znanja najprimerneje tudi preverjati na tak na~in, so Pollenovemu gradivu praviloma prilo`eni predlogi dejavnosti za preverjanje znanja. U~enka na sliki razvr{~a prometne znake.

O[ Zadobrova je v prvem {olskem letu u~encem omogo~ila dejavnosti »Razvr{~anje in urejanje« ter »Temperatura in toplota«, na »EKO« popoldnevu pa {e »Prelivanje in pretakanje«. To dejavnost so navdu{eno preizkusili tudi star{i, dedki in babice u~encev. Povratne informacije u~iteljic in obiski koordinatorice projekta v razredu med izvajanjem dejavnosti koristno pripomorejo k izbolj{anju pripomo~kov in vsebin.

Na O[ Sostro so u~enci 3. a razreda izvajali poskuse s pretakanjem teko~in in delavnico »Plavanje in potapljanje«. Pred dejavnostmi so napovedali izid, po opravljenih poskusih pa oblikovali zaklju~ke. Oboje koristi pomnjenju, kakovosti pridobljenega znanja in razvoju materinega jezika.

Pri projektu so v prvem letu aktivno sodelovali {e u~iteljice in u~itelji O[ Bi~evje, O[ Dravlje, O[ Kolezija, O[ Majde Vrhovnik, O[ Mirana Jarca in O[ Savsko naselje. Sodelujo~im u~iteljicam se zahvaljujemo za sodelovanje, sugestije in predloge. Tako bodo materiali v prihodnjem {olskem letu {e bolj{i. Najve~ so med dejavnostmi zagotovo pridobili u~enci in naravoslovje, saj je u~enje med samostojnimi dejavnostmi kakovostno in privla~no.

LETNIK 11 / [T. 3 / POMLAD 2007

NARAVOSLOVNA SOLNICA

17

/Prvo+letpo+projekta+POLLEN+v+S  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3071/45372/version/1/file/Prvo+letpo+projekta+POLLEN+v+Sloveniji+%E2%80%93+utrinki+s+%C5%A1ol.pd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you