Page 1

MISLIL SEM, DA JE ZEMLJA PLOŠ^ATA

Sli{im, ker imam u{esa Du{an Krnel

Z razumevanjem zvoka so podobne te`ave kot z razumevanjem svetlobe. Za oba pojava velja, da ni nujno, da otroci karkoli naredijo, pa so kljub temu udele`enci pojava. Piaget je menil, da se razumevanje tovrstnih pojavov, pri spoznavanju katerih ni potrebna aktivnost otrok, razvije pozno. Vidimo, ~e le odpremo o~i, to je vse, kar moramo narediti. Za poslu{anje pa {e to ni potrebno, saj so u{esa vedno »odprta«. Tako svetloba kot zvok potujeta od vira do ~util. Vendar so pri tem razlike, ki jih lahko vzamemo za izhodi{~e in jih uporabimo pri razvijanju razumevanja zvoka. Mnogo bolj kot pri svetlobi smo lahko dejavni pri nastajanju zvoka. To kmalu odkrijejo `e dojen~ki, ki z veseljem stresajo ropotuljo. Tako je nastajanje zvoka povezano z lastno aktivnostjo in ga la`e razumemo kot nastajanje svetlobe. Nastajanje zvoka je pogosto povezano z dolo~eno vrsto snovi ali pa z obliko predmetov. Pet do sedem let stari otroci menijo, da zvok nastane, ker je predmet iz stekla, kovine, plastike, gume ali pa ker je trd, tanek, debel ali napet. Zanimive so tudi zamisli o tem, da je zvok del predmeta ali da je

34

solnica_letnik-9_stev-1.indd 34

NARAVOSLOVNA SOLNICA

v predmetu zvok ujet in se sprosti, ko s predmetom nekaj naredimo. Sem uvr{~amo odgovore, kot so: glasba pride ven iz strune ali ~inela se trese in ven pride ves ta zvok (hrup). Ve~inoma se odgovori otrok razlikujejo glede na to, s ~im zvok proizvajamo. Pri glasbilih, kot sta kitara ali boben, kjer je tresenje o~itno, otroci povezujejo nastajanje zvoka z nihanjem strune ali opne. Pri drugih glasbilih ali predmetih, kjer je nihanje te`e opaziti, na primer pri pi{~alki, pa se sklicujejo na samo dejanje: zvok nastane, ker pihamo, ker udarjamo in podobno. Ko so jih spra{evali, kako nastane zvok, ko udarimo skupaj z dvema kamnoma, so le redki starej{i otroci (raziskava je zajela otroke od 4 do 16 let) omenili nihanje, ve~ina pa jih je odgovorila, ker smo s kamnoma udarili. V grobem lahko odgovore otrok na vpra{anje, kako nastane zvok, razdelimo v tri skupine: • odgovori, ki omenjajo lastnosti snovi in predmetov; • odgovori, ki se nana{ajo na akcijo ali na dejanje otrok in zahtevajo neko silo; • odgovori, ki vklju~ujejo nihanje, tresenje, vibriranje.

LETNIK 9 / [T. 1 / JESEN 2004

8/10/2007 1:54:08 PM


MISLIL SEM, DA JE ZEMLJA PLO[^ATA

Z vpra{anji, zakaj sli{imo ali kako sli{imo, pa so `eleli raziskovalci ugotoviti razumevanje sprejemanja in potovanja zvoka. Raziskava je odkrila, da zlasti pred{olski otroci redko omenjajo uho. Kar potrjuje pomembnost aktivnosti pri razvoju razumevanja naravoslovnih pojmov in procesov. U{esa niso pomembna, ker z njimi ni~ ne delamo. Pa~ pa postanejo odgovori, ki omenjajo u{esa, zna~ilni za vse osnovno{olsko obdobje. Zanimivi so odgovori otrok, ki dajejo prednost tako imenovanemu aktivnemu u{esu. Zanje je pri poslu{anju najpomembneje, da poslu{alec zbrano poslu{a zvok, ki ga lovi z u{esom. Ali pa razmi{ljajo o aktivnem u{esu, ki ulovi dolo~en plavajo~i zvok iz okolice. Razlage se ujemajo s predstavami o zvoku kot usmerjenem `arku od vira do u{esa. Tu so raziskovalci iskali zvezo

v razvoju razumevanja svetlobe in zvoka, vendar so se podobne razlage pojavile le pri manj{em {tevilu otrok. Pa tudi zamisel o aktivnem u{esu z odra{~anjem po~asi zamre. Tako kot o izvoru – nastajanje zvoka in sprejem zvoka – so zanimive tudi zamisli o potovanju zvoka. Kako je mogo~e, da v razredu, v katerem so zaprta okna, sli{imo avtobus, ki pelje po cesti? Vpra{ajte svoje u~ence, gotovo imajo zanimive razlage. Literatura: Baloh, A.: Zvok in glasba v prvem in drugem triletju devetletne O[, diplomsko delo, Pedago{ka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2002 Watt, D. and Russel, T.: Sound, Primary SPACE Project Research Report, Liverpool University Press, 1990 Asoko, H. M., Leach J., Scott, P. H.: A study of students’ understanding od sound 5–16 Research Report, presented at BERA Roehampton Institute, London, 1991

LETNIK 9 / [T. 1 / JESEN 2004

solnica_letnik-9_stev-1.indd 35

NARAVOSLOVNA SOLNICA

35

8/10/2007 1:54:10 PM

/Sli%C5%A1im%2C+ker+imam+u%C5%A  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3067/45352/version/1/file/Sli%C5%A1im%2C+ker+imam+u%C5%A1esa.pdf

/Sli%C5%A1im%2C+ker+imam+u%C5%A  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3067/45352/version/1/file/Sli%C5%A1im%2C+ker+imam+u%C5%A1esa.pdf