Page 1

TEST IZ GEOGRAFIJE DATUM: ŠOLSKO LETO: 2009/2010 RAZRED: 7. UČITELJ: Andrej Krumpak UČENEC: _______________________ 1. Evropa ima osrednjo lego med ekvatorjem in severnim tečajem. a) Obkroži črke pred pravilnimi trditvami. A B C Č D

Evropa leži v celoti severno od ekvatorja. Južni del Evrope sega južno od ekvatorja. Evropa leži v celoti na zahodni polobli. Evropa na zahodu sega zahodno od začetnega poldnevnika. Evropa se na vzhodu brez jasne meje nadaljuje v Azijo.

b) Zapiši imeni morskih ožin preko katerih poteka dogovorjena meja med Evropo in Azijo. 1. _________________________________

1. _________________________________

c) Pojasni, zakaj Evropo, kljub nejasni meji z Azijo, obravnavamo kot samostojno celino. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5 2. Evropa je najbolj razčlenjena celina na svetu. a) Na zemljevid (na ustrezno mesto) vpiši imena Pirenejskega, Skandinavskega in Balkanskega polotoka. b) Na zemljevid (na ustrezno mesto) vpiši imeni Biskajskega in Botnijskega zaliva. c) Na zemljevid (na ustrezno mesto) vpiši imena Britanskega otočja ter Sicilije in Islandije. č) Na izbranem primeru pojasni, zakaj je bila razčlenjena obala za Evropo prednost že v preteklosti. _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 9


3. Površje Evrope sestavljajo velika nižavja, stara gorovja in mladonagubana gorovja. a) Na črti pod fotografiji napiši za kateri tip gorovja gre.

_________________________________

__________________________________

b) Napiši štiri razlike med starimi in mladonagubanimi gorovji. Pomagaj si s fotografijama. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________________ 4. _________________________________________________________________________ c) Imenuj eno staro gorovje in eno mladonagubano gorovje v Evropi. 1. Staro gorovje: __________________

2. Mladonagubano gorovje: __________________

č) Katero mladonagubano gorovje sega v severozahodni in severni del Slovenije? _________________________ 9 4. Velika večina Evrope leži v zmerno toplem pasu. a) Oglej si označene klimograme. Obkroži DA, če trditev drži, oz. NE, če trditev ne drži. Nepravilne trditve popravi in jih zapiši na ustrezne črte. Vsaka trditev je v začetnem delu pravilna. 2 3

1

4


1. Največ padavin prek leta pade v Cardiffu. DA NE ___________________________________________________________________________ 2. Klimogram Moskve prikazuje sredozemsko podnebje. DA NE ___________________________________________________________________________ 3. Moskva ima višek padavin pozimi. DA NE ___________________________________________________________________________ 4. Palermo ima med vsemi štirimi kraji najvišje poletne temperature. DA NE ___________________________________________________________________________ 5. Klimogram Vardöja prikazuje celinsko podnebje. DA NE ___________________________________________________________________________ 6. Klimogram Palerma prikazuje podnebje z milo zimo. DA NE ___________________________________________________________________________ b) Na črte ob imenih krajev napiši, kakšno naravno rastlinstvo prevladuje na območju podnebja, ki ga prikazuje klimogram. 1 Palermo _____________________ 3 Vardö _____________________

2 Cardiff _____________________ 4 Moskva _____________________

c) Kljub temu, da se količina padavin v Evropi znižuje od zahoda proti vzhodu, dobijo Alpe več padavin kot kraji zahodno od njih. Pojasni, zakaj. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ č) Na območju katerega podnebja (izbiraj med tistimi, ki so označeni na karti pri nalogi a) je gostota poselitve najnižja? Pojasni, zakaj. _________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 13 5. Za Evropo je značilna velika narodna, jezikovna in verska raznolikost. a) Posamezne narode razvrsti v ustrezne skupine tako, da v oklepaje pred skupinami v desnem stolpcu prepišeš črke izpred imen narodov v levem in srednjem stolpcu. V vsak oklepaj sodita dve črki. A B C Č

Čehi Francozi Nemci Angleži

D E F

Japonci Italijani Poljaki

( ( (

, , ,

) germanski narodi ) romanski narodi ) slovanski narodi

b) Besedilo o verski sestavi Evrope dopolni tako, da na prazne črte razvrstiš naslednje pojme: Zahodna Evropa, protestanti, budisti, muslimani, hinduizem, judovstvo, krščanstvo, Vzhodna Evropa, islam. Daleč najbolj razširjeno verstvo v Evropi je _________________________. Kristjani se delijo na tri skupine. Pravoslavni prevladujejo v _________________________. Največ _____________________ je v Severni Evropi. V Evropi je vedno bolj prisoten tudi ______________________, ki je bil v preteklosti nekoliko bolj zastopan le na Balkanskem polotoku.. Njegovi pripadniki so _________________________.


c) Državne meje praviloma potekajo po narodnih mejah. 1. Kako imenujemo skupino prebivalstva, ki je ob nastanku države ali spremembi meje ostala izven matične države. __________________________________________________ 2. Navedi dva konkretna primera v Evropi, ki izhajata iz prejšnjega odgovora. __________________________________ ___________________________________ 3. Pojasni, zakaj takšne skupine prebivalstva prispevajo k družbeni pestrosti posamezne države. _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 12 6. Evropske države so se povezale v različne gospodarske, politične in vojaške skupnosti. a) Imenuj najpomembnejšo tovrstno skupnost, katere članica je od leta 2004 tudi Slovenija. _____________________________________ b) Imenuj dve prednosti, ki jo imajo države zaradi članstva v tej skupnosti. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ c) Pojasni, zakaj je pomembno, da se ta skupnost tudi v prihodnje širi. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4 5. Evropo delimo na pet geografskih enot. a) Posameznim opisom evropskih geografskih enot pripiši njihova imena. 1. ______________________________ Leži ob Atlantskem oceanu. 2. ______________________________ Gre za visoko razvite, a redko poseljene države. 3. ______________________________ Gre za države, ki so bile del Sovjetske zveze b) Naštete države razvrsti v ustrezno geografsko enoto tako, da črke izpred izbrane države iz prve vrste prepišeš v oklepaj pred geografsko enoto v drugi vrsti. A Ukrajina B Nizozemska C Španija ( , ) Južna Evropa ( , ) Vzhodna Evropa

Č Belorusija

D Italija

c) Pojasni, zakaj prihaja do tako velikih razvojnih razlik med evropskim vzhodom in zahodom. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7 MEJE MED OCENAMI: TOČKE ODSTOTEK 59 - 53 89,8 52 - 47 79,7 46 - 36 61 35 - 27 45,8 pod 27 / DOSEŽENE TOČKE: _____/59

OCENA odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) OCENA: __________

/Naša+celina+Evropa  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2510/42258/version/1/file/Naša+celina+Evropa.pdf