Page 1

TEST IZ GEOGRAFIJE DATUM: ŠOLSKO LETO: 2009/2010 RAZRED: 6. UČITELJ: Andrej Krumpak UČENEC: _______________________ 1. Zemljino površje lahko prikažemo na različne načine. a) Na črte pod slike napiši, kateri način prikazovanja Zemljinega površja je prikazan. A

____________________ Č

B

C

____________________

____________________

b) Odgovori na vprašanja. 1. S katerim načinom je mogoče pravilno prikazati ukrivljeno Zemljino površje? _______________________ 2. Katera je največja slabost prikaza Zemljinega površja na sliki Č? _______________________________________________ _______________________________________________

____________________ 3. Kateri način boš uporabil za lastno izdelavo prikaza Zemljinega površja v okolici šole? Pojasni, zakaj. _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. Kako se imenuje strokovnjak, ki izdeluje zemljevide? ______________________________ 5. Primerjaj postopek izdelave zemljevida nekoč in danes. ____________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

10 2. Če hočemo okrogel globus čim bolj približati ravni ploskvi (zemljevidu), ga moramo “razrezati”. Do kakšnih nepravilnosti pride pri prenosu ukrivljene Zemljine površine na ravno ploskev? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

2


3. Če hočemo izdelati zemljevid, moramo vse razdalje v naravi pomanjšati. a) Zapiši številčno merilo desnega zemljevida. __________________ b) Zapiši opisno merilo desnega zemljevida. ____________________ _____________________________ c) Nariši grafično merilo desnega zemljevida..

3 4. Vrhovi vzpetin in nekateri drugi kraji imajo na zemljevidu označeno nadmorsko višino. a) V pravokotnik na posamezno sliko zapiši, ali predstavljala absolutno ali relativno nadmorsko višino.

b) Kaj je relativna nadmorska višina? _____________________________________________ ___________________________________________________________________________ c) Za planince je pomembnejši podatek o relativni višini. V kolikšnem času bo planinec premagal 1500 metrov višinske razlike, če upoštevamo dejstvo, da se z običajno hojo v eni uri povzpnemo za 300 metrov višinske razlike? ____________________________________ č) Na kakšni absolutni višini stoji tvoja šola? Določi jo do 50 metrov natančno? ___________

5 5. Reliefno izoblikovanost površja prikazujemo na različne načine. a) Na črto pod vsako sliko poimenuj prikaz izoblikovanosti površja.

____________________

____________________

____________________


b) Kako je relief prikazan na podrobnejših zemljevidih? ______________________________ c) Katera je največja prednost in katera največja slabost prikaza s prve slike naloge a? 1. Prednost: _________________________________________________________________ 2. Slabost: __________________________________________________________________ č) Na drugem prikazu z daljico označi območje največje strmine. d) Barvna lestvica za prikazovanje reliefa je v osnovi dogovorjena. S kakšno barvo je označen nižji svet in s kakšno gorski svet. 1. Nižji svet: _______________________ 2. Gorski svet: ________________________

9 6. Zemljevid ali karta je pomanjšana slika Zemljinega površja na ravni ploskvi. a) V pravokotnik nariši preprost obris Slovenije. Karto opremi s štirimi osnovnimi elementi, ki jih mora imeti vsak zemljevid, da služi svojemu namenu. b) Kateri osnovni element zemljevida lahko z malo geografskega znanja najlažje pogrešaš? __________________________________________ c) V preprost obris Slovenije s pravilnim kartografskim znakom nariši del poljubne ceste in izbrane reke.

7 7. Po vsebini ločimo splošne in tematske zemljevide. a) Na črti pod zemljevidoma napiši, kateri vrsti zemljevida – glede na vsebino – sta prikazana.

_________________________

_________________________

b) Obkroži DA, če trditev, ki se nanaša na splošne in posebne zemljevide drži, in NE, če ne drži. 1. Splošni prikazujejo le najpomembnejše naravne sestavine Zemljinega površja. DA 2. Razporeditev padavin prikazujemo na splošnem zemljevidu. DA 3. Na splošnem zemljevidu nobena od sestavin pokrajine ni posebej poudarjena. DA 4. Tematski zemljevidi prikazujejo le določene pojave na Zemljinem površju. DA

NE NE NE NE

6


8. Strani neba lahko določimo na različne načine. a) Besedilo dopolni tako, da na prazne črte zapišeš manjkajoče pojme. V naravi se najlažje orientiramo s ____________________, to je z napravo, ki nam vedno kaže ____________________. Če pa te naprave nimamo, si lahko podnevi pomagamo tudi s pomočjo ____________________, ki je opoldan točno nad obzorjem. Njegova ____________________ je takrat najkrajša in nam kaže točno proti severu. Ponoči se najlažje orientiramo s pomočjo zvezde ____________________. b) V neznani pokrajini si izgubil kompas, na srečo pa ti je ostal zemljevid in ročna ura s kazalci. Pojasni, kako se boš orientiral oz. dosegel cilj potovanja, če boš seveda imel srečo, da bo lep sončen dan. ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

8 9. Karto v pokrajini najlažje orientiramo s pomočjo kompasa. a) Faze pravilne orientacije zemljevida s pomočjo kompasa razporedi v pravilen vrstni red. V oklepaj pred opise posameznih faz razporedi številke od 1 do 3, pri čemer številka 1 pomeni prvo fazo, številka 2 drugo, številka 3 pa zadnjo. ( ( (

) zemljevid skupaj s kompasom obračamo toliko časa, da se del magnetne igle, ki kaže sever, pokrije z oznako za sever na vetrovnici ) vetrovnico na kompasu obračamo toliko časa, da se oznaka za sever na vetrovnici pokrije z oznako severa na podstavku kompasa ) podstavek kompasa položimo na levi ali desni rob zemljevida tako, da gleda oznaka sever proti zgornjemu robu zemljevida

b) Postopek iz naloge a si pravilno izvedel, a imaš nenavaden občutek, da nekaj ni v redu. Prijatelj ti nasmejan pokaže majhen magnet. Takoj ti je jasno, da ti je ponagajal. Pojasni, kako._______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

5 10. Tudi z odličnim geografskim znanjem se lahko izgubimo v neznani pokrajini. Obkroži črki pred možnostma, ki nam lahko pomagata najti pravo pot iz neznanega gozda. A B C

Na severni strani dreves in tudi skal je ponavadi več mahu. Razmiki med letnicami na štorih so na severni strani večji. Drevesne krošnje osamljenih dreves so pogosto na južni strani bujnejše.

2 MEJE MED OCENAMI: TOČKE 57 - 51 50 - 46 45 - 34 33 - 26 pod 26

ODSTOTEK 89,5 80,7 59,6 45,6 /

DOSEŽENE TOČKE: _____/57

OCENA odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1)

OCENA: __________

/Upodabljanje+zemljinega+povr%C  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2505/42235/version/1/file/Upodabljanje+zemljinega+povr%C3%85%C2%A1ja.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you