Page 1


T a t j a n a K o k a l j

V a d n i c a z a s l o v e n šči n o z a 3 . r a z r e d o s n o v n e šo l e


Mlinček 3 Vadnica za slovenščino za 3. razred osnovne šole Avtorica Tatjana Kokalj, prof. Recenzentki dr. Nataša Potočnik, Marta Kocjan Barle Urednica Renata Vrčkovnik Ilustracije Ivan Mitrevski Fotografije arhiv založbe Modrijan, Silvester Drole, Jurij Senegačnik Oprema in likovno-grafična ureditev Davor Grgičević Za založbo Branimir Nešović Natisnjeno v Sloveniji Naklada 2000 izvodov Ljubljana 2012 Prva izdaja © Modrijan založba, d. o. o.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6(075.2)(076) KOKALJ, Tatjana, 1956Mlinček 3. Vadnica za slovenščino za 3. razred osnovne šole / Tatjana Kokalj ; [ilustracije Ivan Mitrevski]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 ISBN 978-961-241-648-5 260985600

www.modrijan.si


V S E B I N A Na morski obali

5

Republika Slovenija

35

Mala pisana abeceda

5

Materni in tuji jezik

35

Velika pisana abeceda

6

Razglednica

38

Velika začetnica na začetku povedi

7

Velika začetnica pri imenih

8

Sporočila brez besed Pristanišče v Kopru

10 11

Z očesom vidim, z ušesom slišim Besede nagajivke

39 39

Besede, ki imajo enak ali podoben pomen 41 Zrak lahko ujamem

42

Velika začetnica pri imenih krajev

11

Telefonski pogovor

12

Mlinček se vrti in melje

43

Nasprotja

13

Razumem, kar berem

43

Zapišimo besede s številko

14

Vabilo

44

Jesenska megla

15

Skupna beseda

15

Letališče na Brniku

16

Besede

Plačilo za delo Beremo in pišemo Lep pomladni dan

42

45 45 47

Manjšalnice

16

Ona in on

17

Drevo je dom

48

Besede

19

Opis živali

48

Gasilec Samo

20

Narek

Kako živi sončnica

47

49

Novica

20

Besedne zmešnjave

49

Pogovor

21

Ponovimo

51

Zanikane povedi

22

Kje je kaj

52

Tovarna čokolade

24

Kdaj se je zgodilo

24

Vprašalne povedi

26

1. maj – praznik dela

55

Zimska pravljica

27

Voščilo in čestitka

55

Končno ločilo

27

Pripoved

56

Vprašalnice

29

Bratci in sestrice

57

Besede nagajivke

29

Težje besede

57

Čigavo je kaj

31

Luna je mesec

32

Opis prostora

58

Riši po navodilu

32

Opis delovnega dneva

59

Potres na Haitiju

33

Vejica pri naštevanju

59

Pozdravi

33

Govorni nastop

34

Kako živi pes Pogovori

Pozor, mikrobi na delu

V muzeju Na počitnice Slovarček težjih besed

53 53

58

60 61 63


L E G E N D A

NARIŠI, NAPIŠI OBKROŽI POVEJ BERI PONAZORI Z GIBANJEM POSLUŠAJ POSLUŠAJ NA ZGOŠČENKI

4


N a m o r s k i o b a l i M A L A P I S A N A A B E C E D A Abecedo prepiši v zvezek. 1

a

c

e

č

i n

o

u

v

2

r z

s

š

ž

Počitnic je konec. Manja je v omaro zložila predmete, ki jih je prinesla s počitnic. Preberi besede in jih prepiši po abecedi.

r o l e r j i c e k i n s v e č a

m

o g l e d a l o

d e ž n i k č a s o p i s

n o g a v i c a

t o r b a

e l a s t i k a

u r a

l o n č e k

k l j u č g r a d a k v a r i j b a r v i c e

h a r m o n i k a

ž o g a

f o t o a p a r a t š k o l j k a

a r j e t i c a v e t r n i c a j a d r n i c am i g l a p e r o z v o n č e k

5


N a m o r s k i o b a l i V E L I K A P I S A N A A B E C E D A Abecedo prepiši v zvezek. 1

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

Z

Ž

Izmisli si imena in jih po abecedi zapiši s pisanimi črkami. 2

3

Preberi besedilo in ga s pisanimi črkami prepiši v zvezek.

Urška je zbolela in je že ves teden doma. Sošolci Filip, Alenka in Milan so jo obiskali. Urška je bila obiska zelo vesela. Pogovarjali so se o počitnicah. Filip je bil v Kopru. Alenka je s teto Evo hodila v hribe. Milan je kolesaril. Vsi so zaželeli Urški, da bi kmalu ozdravela. V šoli jo že nestrpno pričakujejo. 6


N a m o r s k i o b a l i V E L I K A Z A ČE T N I C A N A Z A ČE T K U P O V E D I

1

Preberi povedi. Obkroži veliko začetnico na začetku povedi.

Zazvonilo je. Začel se je pouk. Učenke in učenci so odprli učbenike. Tiho so brali. Zunaj je padal dež. Po cesti so se vozili avtomobili. Bil je prvi šolski dan. Dopolni povedi. Uporabi besede: sošolka, pozabil, očka, deklica. 2 Bodi pozoren: na začetku povedi pišemo veliko začetnico.

Maja je zaspala. je odšel v službo. jo je poklicati po telefonu. je zamudila šolo. Povedi prepiši s pisanimi črkami.

Besedilo prepiši s pisanimi črkami. 3

NA ŠOLSKEM IGRIŠČU JE POLNO OTROK. IGRAJO SE V PESKOVNIKU. NEKATERI SE ŽOGAJO. LE UČENKA IZ TRETJEGA RAZREDA SE NE IGRA. IMA ZLOMLJENO ROKO. SEDI NA KLOPI IN OPAZUJE SOŠOLCE.

7


N a m o r s k i o b a l i V E L I K A Z A ČE T N I C A P R I I M E N I H Napiši imena prijateljev, ki si jih spoznal na počitnicah. 1 Bodi pozoren: imena oseb pišemo z veliko začetnico.

Napiši imena sorodnikov, ki si jih obiskal.

Napiši imena in priimke prijateljev, ki živijo blizu tebe.

Napiši imena petih sošolk ali sošolcev tako, da bodo razvrščeni po abecedi. 2

3Preberi besedilo. P o č i t n i c e Brin je preživel počitnice ob morju. Skoraj vsako dopoldne je šel s teto Marjeto na tržnico. Pri ribiču Miletu sta pogosto kupila ribe. Vsak dan se je s sestrično Romano in bratrancem Filipom kopal v morju. Konec tedna sta se pripeljala mamica in očka. Z njima je prišel tudi pes Grom. Zvečer so se sprehodili do svetilnika in opazovali lučke iz daljnih mest. V besedilu z rdečo barvico obkroži vse velike začetnice. Preštej, koliko povedi ima zgornje besedilo. Kje je bil Brin na počitnicah? Kaj je delal dopoldne?

S kom se je kopal v morju?

Kdo ga je obiskal konec tedna? Ponovi, kdaj pišemo veliko začetnico.

8


N a m o r s k i o b a l i Razmisli, kako je ime otrokom. Dopolni besede. 4

V prvi klopi sedita __nja in __rega. V drugi klopi sedi __iha. Zraven njega sedi __atej. __ina in __vonko sedita v tretji klopi. Sestrici __asna in __aša sedita v četrti klopi. Učiteljica __eronika stoji pred tablo. Prepiši tri povedi s pisanimi črkami.

Napiši nekaj povedi o svojih sošolcih. 5

Prepiši povedi s pisanimi črkami. 6

SOŠOLKA BARBARA PIŠE NALOGO.

NAŠ ČRT SE IGRA Z NEŽO.

SESTRA JANA JAHA KONJA GROMA.

SOSEDOV DRAGO BERE KNJIGO. PRIJATELJICI MARTINA IN EMA SE POGOVARJATA. 9


N a m o r s k i o b a l i S P O R O ČI L A B R E Z B E S E D

1Razloži in zapiši, kaj pomenijo spodnja slikovna sporočila.

1.

2.

3.

4.

5.

Oglej si spodnja slikovna sporočila. Povej, kaj prepovedujejo in kje jih najdemo. 2

Slikovna sporočila prepovedujejo in tudi obveščajo. 3

Nariši slikovna sporočila, ki prikazujejo, kje je kaj na šoli.

telovadnica 10

jedilnica

igrišče

knjižnica


P r i s t a n i šče v K o p r u V E L I K A Z A ČE T N I C A P R I I M E N I H K R A J E V Dopolni povedi z imeni krajev. Bodi pozoren: imena krajev pišemo z veliko začetnico. 1

Stanujem v (na) Včasih nas obišče teta iz Med počitnicami sem si ogledal mesto Naše glavno mesto je

2 Preberi besedilo. Neža rada hodi na izlete. Med počitnicami je obiskala veliko krajev po Sloveniji. V Ljubljani je videla živalski vrt. V Izoli si je ogledala tekmovanje jadrnic. Na Bledu je opazovala labode. Zadnji teden počitnic se je z vlakom odpeljala v Maribor. V besedilu z rdečo barvico obkroži vse velike začetnice. Odgovori na kratko. V katerem mestu je Neža videla živalski vrt? Kje je bilo tekmovanje jadrnic? V katerem kraju je opazovala labode? Kam je potovala z vlakom?

3 Odgovori na vprašanja. Bodi pozoren: tudi imena rek in gora pišemo z veliko začetnico. Katera reka ali potok teče blizu tvojega kraja? Na katere hribe in gore si se že povzpel?

Kako se imenuje najvišji vrh v Sloveniji? Kako se imenuje reka, ki teče skozi Ljubljano?

11


P r i s t a n i šče v K o p r u

4

Preberi besedilo in ga prepiši v zvezek. Pazi na veliko začetnico. V pomoč so ti obarvane črke.

JASNA IN BRANKO STA PRIJATELJA. STANUJETA V LJUBLJANI. OBA HODITA V GLASBENO ŠOLO. JASNA IGRA KITARO. BRANKO ŽE DVE LETI IGRA HARMONIKO. SKUPAJ STA NASTOPALA NA PRIREDITVI V MARIBORU.

T E L E F O N S K I P O G O V O R

5 Preberi besedilo. Gospa Pintar: Dober dan. Tukaj Mara Pintar. Rada bi vpisala svojega sina Janeza Pintarja na vašo šolo. R a v n a t e l j : Pozdravljeni. V kateri razred hodi vaš sin? Gospa Pintar: V tretji razred. Ravnatelj: Iz katerega kraja prihajate? Gospa Pintar: Z Jesenic. Ravnatelj: Zakaj želite prepisati sina na našo šolo? Gospa Pintar: Preselili smo se v Kranj. Ravnatelj: Skupaj s sinom pridite jutri zjutraj v šolo. Uredil bom vse, kar je potrebno. G o s p a P i n t a r : Hvala in nasvidenje. Ravnatelj: Nasvidenje. Kdo se je pogovarjal po telefonu? Se sogovornika vikata ali tikata? Razmisli, zakaj takemu pogovoru rečemo uradni pogovor. Koga vse vikaš na šoli? Kako je ime novemu učencu? Iz katerega kraja prihaja?

Kam se je preselil?

12


u

P r i s t a n i šče v K o p r u N A S P R O T J A

1Preberi besedilo. Bojan in Rok sta sošolca. Bojan sedi v prvi klopi, Rok pa v zadnji. Bojan je pri delu počasen, Rok pa hiter. Bojanova miza je vedno urejena, Rokova pa razmetana. Bojan je poslušen, Rok pa nagajiv. Iz besedila prepiši pare besed, ki pomenijo nasprotje.

Danim besedam poišči nasprotja. 2

debel

tih

topel

lačen

jasen

utrujen

bel

bojazljiv

Nekaj besed uporabi v povedih in jih zapiši v zvezek. Na primer: Knjiga je debela, zvezek pa tanek.

3 Preberi besedilo in obkroži ustreznejšo besedo. V ponedeljek zjutraj je ura kazala sedem. Žan je vstal zgodaj/pozno. Zunaj je pihal veter. Oblekel si je dolge/kratke hlače. Bil je lačen. Pojedel je velik/majhen kos kruha. Mama je v kuhinji poslušala radio. Radio je glasno/tiho igral. Nato je mama ugasnila/prižgala radio in šla sta k dvigalu. Na cesti je bil gost/redek promet. Počasi/hitro sta se peljala po cesti. Zadnjo/prvo minuto je Žan stopil v razred. Učiteljica ga je prijazno/strogo pozdravila. Žan je bil vesel/žalosten, da je spet med sošolci in sošolkami. 13


P r i s t a n i šče v K o p r u Z A P I ŠI M O B E S E D E S ŠT E V I L K O

1

Preberi besedilo in besede za števila zapiši s številko.

Nina je stara (osem) je (štiriindvajset)

let. Hodi v (tretji) učencev, (enajst)

Nina sedi v (drugi)

razred. V njenem razredu dečkov in (trinajst)

deklic.

vrsti.

Milica stanuje najbližje šoli. Do šole ima le (pet) Jasna potrebuje do šole (dvaintrideset) (sedeminpetdeset)

minut.

minut. Jožef stanuje v Šolski ulici

. Lani je na šolskem krosu dosegel (prvo)

mesto.

Na vprašanje KOLIKO? napišemo število brez pike, na vprašanje KATERI PO VRSTI? pa število s piko. Dopolni povedi. Zapiši s številko. 2

Star sem

let. Imam

bratov in

let. Moja hišna številka je sem

sester. Moja babica je stara

. Hodim v

po vrsti.

Dopolni povedi. Zapiši s številko. 3

V razredu je

deklic in

dečkov.

Danes imamo na urniku Matematiko imamo V puščici imam Na šolski klopi imam Na oblačilih imam

ur pouka. uro.

barvic. šolskih potrebščin. gumbov.

Med počitnicami sem prebral Za bralno značko bom prebral 14

knjig. knjig.

razred. V redovalnici


u

J e s e n s k a m e g l a S K U P N A B E S E D A Naštej čim več besed za: 1

pohištvo: šport: telovadno orodje: ptice: cvetlice: Povej z eno besedo ali dodaj primere za skupno besedo. 2 Prevozna sredstva

Šolski predmeti

Oblačila

Orodje

Napiši skupno besedo. 3

jesen, zima, pomlad, poletje A, C, K, M, L čevljar, zdravnica, krojač, telefonistka paprika, grah, fižol, repa Prečrtaj, kar ne spada zraven, in napiši skupno besedo za preostale besede. 4

januar, april, julij, pomlad, september medved, zajec, jurček, srna, polh marelica, češnja, breskev, solata, jabolko kruh, mleko, žemlja, kajzerica, makovka 15


L e t a l i šče n a B r n i k u M A N J ŠA L N I C E Poišči manjšalnice za spodnje besede. 1

hiša konj roža ded prt piškot

2

Preberi povedi in podčrtaj dvojice besed.

Na vejo je priletel ptič. V gnezdu sedi ptiček. V omari je lonec. V omarici je lonček.

Na mizi je kruh. Na mizici je kruhek.

Pod stolom je igrača. Pod stolčkom je igračka. Na hribu stoji hiša. Na hribčku stoji hišica.

V loncu je juha. V lončku je juhica.

Izmisli si besede in napiši njihove manjšalnice. Uporabi jih v povedih po zgornjem zgledu. 3

Napiši manjšalnice za imena. 4

Tone

Bojana

Zlata Tadej

Zvone Marjeta Janez 16


u

L e t a l i šče n a B r n i k u O N A I N O N Poimenuj osebe za moški in ženski spol. 1

pisatelj

pisateljica

policistka

športnica

gledalka

trener

voditelj

kmet

maneken prijateljica

arhitekt

2

Preberi besedilo in ga prepiši tako, da uporabiš nasprotni spol.

Učitelj je stopil v razred. Ravnatelj govori po zvočniku. Kuharica deli malico. Atlet teče na igrišču. Voznik vozi avto. Knjižničarka bere pravljico.

Napiši, kaj kdo dela. 3

Telefonist

Učitelj

Voznica

Delavec

Bralka

Kuharica

Pevka

Napiši žensko obliko za živali. 4

maček

fazan

zajec

lev

pes

slon 17


L e t a l i šče n a B r n i k u

5Preberi besedilo. N a p o h o d u Andrej je s skupino planincev odšel na pohod na Nanos. Spremljala sta jih gorski vodnik in njegov pomočnik. Pred odhodom je vodnik preveril opremo vseh udeležencev. Vsi so imeli obute planinske čevlje in bili oblečeni v topla oblačila. Na zemljevidu jim je pokazal pot pohoda. Planinci so hodili v koloni. Spredaj je hodil gorski vodnik, zadaj pa njegov pomočnik. Hodili so preko pašnikov, skozi gozdove in tudi mimo prepadov. Med potjo jih je presenetila deževna ploha. Skupina je pol ure vedrila v opuščeni pastirski koči. Popoldan so končno osvojili vrh. Andrej je bil zadovoljen. Ker se je nebo razvedrilo, so v daljavi videli morje.

S kom je odšel Andrej na pohod? Kateri vrh so osvojili? Kaj je preveril gorski vodnik pred odhodom? Kje so hodili pohodniki? Kdaj jih je presenetil dež? Zakaj je bil Andrej zadovoljen s pohodom? Preberi besedilo še enkrat tako, da namesto g o r s k i v o d n i k uporabiš besedo g o r s k a v o d n i c a in ime A n d r e j zamenjaš z A n d r e j a . Prepiši vprašanja tako, da v besedilu nastopa gorska vodnica Andreja. S kom je odšla Andreja na pohod?

18


u

L e t a l i šče n a B r n i k u B E S E D E Jadranka je napisala spis o maminem poklicu. V povedi so se pritihotapile napake. 1 Preberi besedilo in nad podčrtanimi besedami napiši pravilne.

Moja mama je po poklicu pepelka. Poje v opernem zlogu. Nastopa dima in na tujem. Najraje pije pesmi domačih skladateljev. Peti je zavrela že v šoli. Najprej je nastopala v šalskem zboru. Po srednji glasbeni šoli se je napisala na Akademijo za glasbo. Študirala je mudi v tujini. Je tudi učiteljica gretja. Muči v glasbeni šoli. V naši hiši se petje sliši vsak dom. Ko bom olika, bom tudi jaz pevka.

2Obkroži črki, ki sta v vseh besedah enaki. Z njimi dopolni povedi. ivanjščica klešče

odlagališče

stopnišče potrebščine piščalka

oglišče ležišče

ognjišče

koščica

Travniška roža z belimi cvetovi je

.

Orodje iz dveh navzkrižnih ročic imenujemo

.

Oleseneli del plodu je

.

Prostor, kjer ležimo, je

.

Prostor, kamor odlagamo nepotrebne reči, je

. .

Točka, v kateri se sekajo stranice lika, je Glasbilo, v katerega pihamo, je V šoli potrebujemo šolske Stopnice, ki vodijo v naslednje nadstropje, imenujemo

. . . 19


G a s i l e c S a m o N O V I C A

1Preberi novico. Judoistka Urška Žolnir je v Londonu Sloveniji priborila zlato medaljo. V finalu se je pomerila s Kitajko in zmagala. To je naša četrta zlata medalja na olimpijskih igrah. Tako se je pridružila zlatim olimpijcem Luki Špiku in Iztoku Čopu ter Rajmondu Debevcu in Primožu Kozmusu. To je njena druga olimpijska medalja. Na olimpijskih igrah v Atenah je osvojila že bronasto medaljo.

O čem govori novica? Je to dobra ali slaba novica? Kje lahko preberemo ali slišimo novice? Podčrtaj imena naših zlatih olimpijcev. Pogovori se s sošolkami in sošolci, v katerih športnih disciplinah so osvojili medalje.

2Poišči novico o zanimivem dogodku v časopisu in jo preberi sošolcem. 3Preberi besedili.

A

Ljubljana, 24. septembra 2012 Obveščamo vas, da bo v soboto, 29. septembra, organiziran ogled živalskega vrta v Ljubljani. Zbor bo pred šolo, ob 8. uri. Taborniki Drzni jelen

B

T a b o r n i k i D r z n i j e l e n s o s i v s o b o t o o g l e d a l i ž i v a l s k i v r t v L j u b l j a n i . N a j s t a r e j š e t a b o r n i k e s o n a v d u š i l e z v e r i , n a j m l a j š i p a s o u ž i v a l i o b o g l e d u h r a n j e n j a m o r s k i h l e v o v . P r i z n a n a s t r o k o v n j a k i n j a j e t a b o r n i k o m p o v e d a l a v e l i k o z a n i m i v o s t i i z ž i v l j e n j a d i v j i h ž i v a l i . P o o g l e d u s o s e t a b o r n i k i p r i d r u ž i l i z a b a v n i p r i r e d i t v i , k i j o j e v o d i l R i b i č P e p e .

Obkroži črko pred besedilom, ki je novica. Razmisli, kako se imenuje drugo besedilo. Povej, kako spoznamo novico.

20


m o

G a s i l e c S a m o P O G O V O R Zaigrajte spodnji pogovor. 1

Gaja: Pozdravljena, Neža. Si bila včeraj v živalskem vrtu? Neža: Sem. Bilo je čudovito. Gaja: Katere živali si videla? Neža: Slona, kamelo, žirafo, leva, tigra, medveda. Lahko bi ti naštevala ves dan. Gaja: Ste lahko pobožali katero izmed njih? Neža: Ja, kamelo. Tilen pa se je ustrašil in zbežal stran. Gaja, predlagam ti, da se pridružiš tabornikom. Naš naslednji izlet bo tudi zelo zanimiv. Gremo v muzej starih avtomobilov. Gaja: Bom razmislila o tem. Pozdravljena. Neža: Živijo! Kdo se je pogovarjal?

O čem sta se pogovarjali sogovornici?

Kaj sta si rekli na začetku in kaj na koncu pogovora?

Sta se deklici tikali ali vikali?

Zaigrajte podobne pogovore: na primer sošolka in sošolec pred šolskim testom, dečka pred tekmo. Potem odgovorite na vprašanja. Kdo se je pogovarjal? Ali je bil pogovor vljuden ali ne? Kako bi lahko izboljšali pogovor? Pri pogovoru opazuj tudi sporočila, ki jih ne povemo z besedo. Razmisli, kako sta sogovornika izražala nebesedna sporočila z gibi rok in z obraznimi mišicami.

21


G a s i l e c S a m o Z A N I K A N E P O V E D I

1Očka je skuhal kosilo, a Primož ni hotel priti k mizi. Preberi, kaj pravi.

Nisem lačen. Ne bom pospravil igrač. Ne bom ugasnil radia. Ne bom si umil rok. Ne bom pogrnil prta. Ne bom pripravil jedilnega pribora. Ne bom jedel zelenjavne juhe. Ne bom sedel pri miru. Očka je k mizi poklical še Jasmino. Tudi ona noče jesti. Napiši nekaj povedi, kaj je o sestrici povedal Primož.

Zanikaj povedi, kot kaže zgled. 2

Jan trenira hokej. Klavdija pleše ljudske plese.

Tine igra šah. Klara potrebuje nove rolerje.

Matevž preteče maraton. 22


m o

G a s i l e c S a m o Jasna vabi Tomaža, da bi se skupaj igrala, a kar predlaga Jasna, 3 Tomaž zanika. Napiši, kaj pravi Tomaž.

Jasna: Podaj mi žogo.

Tomaž: Ne bom ti podal žoge.

Jasna: Teciva do gugalnice. Tomaž: Jasna: Spustiva se po toboganu. Tomaž: Jasna: Preskakujva kolebnico. Tomaž: Jasna: Mečiva žogo na koš. Tomaž: Jasna: Beriva knjigo.

Tomaž:

4 Kdo je doma? Dopolni povedi po zgledu. Obkroži ime v obeh povedih. Kaj opaziš?

Je Tine doma? Je Alenka doma? Je Janez doma? Je Jerica doma? Je Taja doma? Je Luka doma? Je Žan doma? Je Miha doma? Je Žiga doma? Je Barbara doma? 23


T o v a r n a čo k o l a d e K D A J S E J E Z G O D I L O ? Uredi slike po vrstnem redu in napiši pripoved. 1

1.

2

Uredi besedilo. Oštevilči povedi v pravilnem vrstnem redu. Nato preberi besedilo.

Po malici so brcali žogo. Zakurili so ogenj in si spekli meso. Ko se je znočilo, so prižgali avtomobile in se odpeljali. Zapihal je veter in ogenj je oplazil smreko.

1. V gozd se je pripeljala skupina izletnikov. Pridrveli so gasilci in rešili gozd pred uničenjem. Za seboj so pustili goro smeti in prižgan ogenj. 24


e

T o v a r n a čo k o l a d e Kaj se dogaja medtem, ko ti sediš v razredu? 3

Medtem ko sedim v razredu, učiteljica govori. Medtem ko učiteljica govori, sošolci poslušajo. Medtem ko sošolci poslušajo, hišnik popravlja luč. Medtem ko hišnik popravlja luč,

.

Nadaljuj po zgornjem zgledu. Kaj se bo zgodilo, potem ko? 4

Ko bom pojedel malico, bom odprl matematični zvezek. Ko bom odprl matematični zvezek, bom

.

Pripoveduj nadaljevanje.

5

Preberi besedilo. Poskušaj ugotoviti, kdaj se dogaja, in obkroži čas dogajanja.

Tina je odšla v trgovino po nakupih. Vzela je voziček in vanj naložila šampon, prašek, milo in kremo. Pri blagajni je plačala račun in odnesla nakupljene reči domov. ZDAJ

PREJ

POTEM

Tina bo odšla v trgovino po nakupih. Vzela bo voziček in vanj naložila šampon, prašek, milo in kremo. Pri blagajni bo plačala račun in nakupljene reči odnesla domov. ZDAJ

PREJ

POTEM

Tina odhaja v trgovino po nakupih. Vzame voziček in vanj naloži šampon, prašek, milo in kremo. Pri blagajni plača račun in odnese nakupljene reči domov. ZDAJ

PREJ

POTEM

25


T o v a r n a čo k o l a d e Kdaj se je zgodilo? Včeraj, danes, jutri. Napiši na črto. 6

Simona bere knjigo o potovanju v daljne kraje. Sedi v naslonjaču in noge ima na kavču. Zelo udobno se počuti. Njen brat se medtem igra z lego kockami. Zunaj pada dež. bo šel Nikolaj v živalski vrt. Ogledal si bo divje živali. Udeležil se bo pogovora o življenju kač. Morda si bo dal veliko kačo okoli vratu. je bila Janja v likovni delavnici. Obiskal jih je ilustrator. Pripovedoval jim je o svojem delu. Prebral jim je šaljivo zgodbo. Na koncu so narisali risbe in jih razstavili. Sošolka ali sošolec naj ti pripoveduje o nekem dogodku, ti pa ugani, 7 ali se dogaja zdaj, prej ali potem. Nato zamenjajta vlogi.

V P R A ŠA L N E P O V E D I

1

Preberi povedi. Napiši vprašalne povedi po zgledu.

Tomaž je šel k zobozdravniku. Kdo je šel k zobozdravniku? V čakalnici je bilo veliko ljudi. Usedel se je na stol.

Ob njem je sedela majhna deklica. Bila je prvič pri zobozdravniku.

Bala se je, da jo bo bolelo.

Tomaž jo je potolažil. 26


e

Z i m s k a p r a v l j i c a K O N ČN O L O ČI L O

1Najprej po nareku učiteljice ali učitelja napiši v zvezek spodnje povedi, nato preveri pravilnost zapisa. Poimenuj vrsto ločila na koncu povedi in napiši na črto, ali je poved pripovedna, vzklična ali vprašalna.

Kakšno vreme bo jutri? Ves dan bo snežilo. Juhuhu! Kdo potrebuje smuči? Nihče. Smuči smo si sposodili v šoli. Zebe me v prste. Auuuu! Kje si pozabil rokavice? Doma jih imam. Dodaj piko, klicaj ali vprašaj. 2

Gaja je poklicala mačka Flika: »Flik_« Maček je pritekel v kuhinjo_ Gaja mu je ponudila lonček mleka_ A maček se ni zmenil zanj_ Zakaj maček ni hotel piti mleka_ Gaja mu je ponudila ribo_ Tudi ribe ni pojedel_ Deklica ga je pobožala po črni dlaki_ Je zbolel_ Je zaspan_ Je utrujen_ Maček je dvignil rep in zapustil kuhinjo_ Kam je šel_ Gaja je klicala mačka: »Muc_ Muc_« Nič mu ni bilo_ Zjutraj je ujel miš, zato ni lačen_

27


Z i m s k a p r a v l j i c a

3Katja si je ogledala predstavo Peter in volk . Filip je zbolel in si predstave ni ogledal. Z podčrtaj povedi, ki jih je povedala Katja, in z ki jih zagotovo ni povedala.

obkroži tiste,

Predstava je trajala eno uro. Rezultat je bil neodločen. Nastopali so Peter, volk, dedek, račka, ptička, mačka in lovci. Navijači so kričali na vso moč. Gledalci so na koncu ploskali. Gledalci so na koncu vdrli na igrišče. Če pa si natanko prisluhnil, si lahko slišal račko regljati v volčjem trebuhu. Glasbeno pravljico je napisal Sergej Prokofjev. Igrali so Španci in Portugalci.

Kaj meniš, kje bi morala biti Katja, da bi bili njeni odgovori taki, kot govorijo obkrožene povedi?

Napiši, kaj je Katja spraševala Filipa, ki je ostal doma. Bodi pozoren na končno ločilo. 4

Kaj bi vprašal sošolko ali sošolca, ki je preživela ali preživel zimske počitnice 5 na smučanju? Napiši nekaj povedi.

28


a

Z i m s k a p r a v l j i c a V P R A ŠA L N I C E

Dopolni povedi. Vstavi vprašalnice: kdaj, kje, zakaj, česa, kdo, kaj, komu. 1 Eno vprašalnico lahko uporabiš tudi večkrat.

je v razred prišla učiteljica? so otroci pripravili na mizo? je iz torbe zadnji zložil šolske potrebščine? ni našel? je zaprl torbo? je bil zaskrbljen? je bil prejšnji dan? Na

je pozabil? se je opravičil? ji je obljubil?

B E S E D E N A G A J I V K E

1Po nareku učiteljice ali učitelja napiši spodnje besede, nato preveri pravilnost zapisa.

gozd

gad med podplat

gred odpad regrat

hidrant

ognjemet

pograd želod

hlod

hrbet zemljevid 29


Z i m s k a p r a v l j i c a

2 Kdaj pišemo z in kdaj s? Dopolni besede s črko z ali s. Lahko si pomagaš s slovarčkom ob strani ali na koncu vadnice.

i hod

gaz

go gro

prela gla

pora ga

bilo

izkaznica

go d

ba i let obvo i kaznica

cirku šimpan

Preberi besede in ugotovi, kako jih izgovorimo in kako napišemo. 3

brlog, breg, drog, krog, nosorog, plug, premog

30

poraz risba

Skupaj s sošolko ali sošolcem preveri pravilnost zapisa. Izberi si pet besed in jih uporabi v povedih. Povedi zapiši v zvezek.

Nekaj besed uporabi v povedih.

izba izhod

dolgča gla

gozd grozd

vo i delek

nama

glasbilo gost

d

v hod

avtobu

ra red

i ba

obra ri ba

pla

go t

podpi

vzhod


a

Z i m s k a p r a v l j i c a ČI G A V O J E K A J ? Učenci so pri kuharskem krožku pripravili francosko solato. Vsak učenec je h krožku 1 prinesel nekaj zelenjave in kuharskih potrebščin. Ker niso porabili vse zelenjave, je učiteljica na koncu otrokom vrnila ostanek in potrebščine. Vprašala je, čigavo je kaj. Napiši odgovore po zgledu.

Čigav je lonček? (Brina)

Čigavo je korenje? (Lara) Čigavo je jajce? (Kaja) Čigava je majoneza? (Stane) Čigava je kumara? (Roman) Čigav je krompir? (Cvetka) Čigav je grah? (Jan) Čigava je žlica? (Bojana) Čigavi so predmeti? Napiši povedi. 2

učitelj – knjiga zdravnik – očala mesar – nož policist – avto gozdar – žaga kuhar – lonec 31


Mlinček 3, Vadnica za slovenščino  

Vadnica za slovenščino vsebuje veliko raznovrstnih nalog za utrjevanje branja in pisanja ter začetnih pravopisnih pravil.

Advertisement