Page 3

MLINČEK 2 Vadnica za matematiko za 2. razred osnovne šole Avtorice dr. Tatjana Hodnik Čadež, Simona Knez, mag. Tanja Pristovnik Urednica Simona Knez Lektorica Renata Vrčkovnik Ilustracije Davor Grgičević Fotografije Arhiv založbe Modrijan, Igor Modic Oprema in likovno-grafična ureditev Davor Grgičević Za založbo Branimir Nešović Natisnjeno v Sloveniji Naklada 2000 izvodov Ljubljana 2011 Prva izdaja © Modrijan založba, d. o. o.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 51(075.2)(076.1) HODNIK Čadež, Tatjana Mlinček 2. Vadnica za matematiko za 2. razred osnovne šole / Tatjana Hodnik Čadež, Simona Knez, Tanja Pristovnik ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Igor Modic]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 ISBN 978-961-241-574-7 1. Knez, Simona, 1971- 2. Pristovnik, Tanja, 1970257129472

www.modrijan.si

Mlinček 2, Vadnica za matematiko  

Vadnica za matematiko nudi veliko slikovno bogatih ter pestrih nalog, da je učencem utrjevanje znanja v veselje in hkrati izziv. Ciljno in v...

Mlinček 2, Vadnica za matematiko  

Vadnica za matematiko nudi veliko slikovno bogatih ter pestrih nalog, da je učencem utrjevanje znanja v veselje in hkrati izziv. Ciljno in v...