Page 1

Medpredmetni učbeniški kompleti za 1. triletje

MLINČEK Avtorji: Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj, Tanja Pristovnik

darilo za prvošolčke: naprstna lutka

www.modrijan.si


MLINČEK 1 medpredmetni učbeniški komplet za 1. razred osnovne šole

MLINČEK 2 medpredmetni učbeniški komplet za 2. razred osnovne šole

MLINČEK 3

medpredmetni učbeniški komplet za 3. razred osnovne šole


Prednosti večpredmetnega učbenika za učitelja Manjši obseg vsebin (cilji v učnih načrtih za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja se prekrivajo, na primer pri orientaciji, razvrščanju, urejanju, štetju, opisovanju …); poenotenje strokovne in didaktične terminologije (pojmi, kot so razvrstiti, urediti, piktogram, diagram, prikaz, preglednica …); horizontalen (med predmeti) in vertikalen transfer (znotraj posameznega predmeta); enostavnejše načrtovanje – večpredmetni delovni učbenik daje podporo vsem fazam učenja – motivaciji, vpeljevanju pojmov, utrjevanju in preverjanju doseženih ciljev; prihranek časa – pri tradicionalnem pouku so se mnoge vsebine iz različnih predmetov podvajale, več časa lahko namenimo utrjevanju znanja in preverjanju.

Prednosti večpredmetnega učbenika za učence Celostno dojemanje sveta, realne in domišljijske povezave; transfer znanja in procesov; izkušenjsko učenje; diferenciacija in individualizacija (otrok lahko samostojno ali ob pomoči rešuje naloge na različne načine, kar omogočata delovni učbenik in vadnica).


O avtorjih Dr. Dušan Krnel je izredni profesor za področje didaktike naravoslovja. Poučuje in raziskuje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeloval je pri pripravi učnih načrtov za predmet spoznavanje okolja in kurikula za predšolsko vzgojo. Je soavtor več učbenikov in priročnikov ter avtor mnogih znanstvenih prispevkov. Sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih, povezanih z didaktiko zgodnjega naravoslovja. Za to dejavnost je dobil državno nagrado za izobraževanje.

Dr. Tatjana Hodnik Čadež je docentka za didaktiko matematike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot raziskovalka se ukvarja z reprezentacijami matematičnih idej, učenjem z razumevanjem ter reševanjem matematičnih problemov. Sodeluje pri več mednarodnih in nacionalnih projektih, povezanih s problematiko učenja in poučevanja matematike. Je avtorica uveljavljenih učbeniških gradiv za prvo triletje in predšolsko obdobje.

Tatjana Kokalj učiteljica razrednega pouka in predmetna učiteljica slovenščine in pedagogike ter uveljavljena mladinska pisateljica, je zaposlena kot razredna učiteljica na Osnovni šoli Dob pri Domžalah. Je avtorica delovnih zvezkov in učbenikov za slovenski jezik in recenzentka mnogih potrjenih učbenikov. Bila je članica komisije za zunanje preverjanje znanja za slovenski jezik.

Mag. Tanja Pristovnik, mag. poučevanja na razredni stopnji, je zaposlena kot učiteljica na razredni stopnji na Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško. V poučevanje že vrsto let vključuje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, in tako že v nižjih razredih digitalno opismenjuje in razvija e-kompetence učencev, v okviru inovacijskega projekta pa tudi učitelje na njihovi šoli. Je soavtorica gradiv e-Verjetnost, ki služi kot primer dobre prakse uporabe e-gradiv v nižjih razredih. V projektu e-šolstvo je moderatorka Spletne skupnosti razredni pouk.


MLINČEK 1 slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole

darilo za prvošolčke: naprstna lutka

delovni učbenik, 1. del: 104 strani, 13,20 € delovni učbenik, 2. del: 112 strani, 13,20 € delovni učbenik, 3. del: 120 strani, 13,20 € vadnica za matematiko: 96 strani, 9,90 € vadnica za slovenščino: 96 strani, 9,90 € 200 × 288 mm, mehka vezava

O Mlinčku Šestletniki svet doživljajo celostno, zato je tak pristop medpredmetnega povezovanja, ki se doslej v slovenskem prostoru še ni uveljavil, psihološko utemeljen. Delovni učbenik je pregledno urejen in dobro oblikovan. Ilustracije so nazorne, navodila za reševanje jasna, prostor, ki je namenjen otrokovim zapisom in risbam, pa ustrezen tudi za tiste, ki imajo težave z grafomotoriko. S tako zasnovanim učbenikom otroke lažje motiviramo za delo, spodbujamo njihovo naravno radovednost in bolj sledimo njihovim odzivom. mag. Barbara Hanuš

Poučujem na podružnični šoli kombiniran oddelek 1. in 2. razreda, skupaj z vzgojiteljico. Mlinček 1 uporabljava že drugo leto, Mlinček 2 pa v tem šolskem letu. Z obema sva zelo zadovoljni. Pohvalila bi tako vsebino delovnih učbenikov kot tudi priročnik in urne priprave. Z delovnimi učbeniki so zadovoljni tudi učenci in njihovi starši. Lavra Konič, OŠ Dutovlje, Podružnica Tomaj


MLINČEK 1 Delovni učbenik za 1. razred osnovne šole

Pri poglavju Kaj je, iz česa je? učenci spoznavajo snovi in jih razvrščajo na trdne snovi in tekočine. Snovem, ki jih poimenujejo, določijo prvi glas.

Štetje predmetov utrjujejo s štetjem semen, zrn, koščkov čokolade ipd. Števila tudi zapišejo.

Učenci ugotavljajo, kaj štejemo in česa ne štejemo. Ker se v njihovem razumevanju lastnosti snovi in predmetov prekrivajo, jim razumevanje pojmov snov in predmet približamo z matematičnima pojmoma štetje in merjenje. Štejemo predmete, merimo pa snovi.


V poglavju Poseben dan učenci pri spoznavanju okolja spoznavajo različne praznike – državne, verske, osebne, npr. rojstni dan.

Učenci presojajo vljudnost izrekov in nebesedne govorice pri sprejemanju darila. Izberejo najprimernejše ravnanje in svojo izbiro utemeljijo.

V nadaljevanju naloge uresničujemo matematične cilje, ko učenci zberejo podatke v razredu o tem, v katerem letnem času so rojeni. Števila vpišejo v preglednico in oblikujejo prikaz s stolpci. Stolpični prikaz še ubesedijo, tako da s celo povedjo izrazijo količino z glavnimi števniki in ustrezno obliko samostalnika.


MLINČEK 1 Vadnica za matematiko za 1. razred osnovne šole V Vadnici za matematiko so zbrane naloge, s katerimi učenci utrjujejo in poglabljajo matematične pojme iz posameznih poglavij v delovnem učbeniku. Naloge so iskrive, duhovite in bogato ilustrirane. Dodane so tudi težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne matematične izzive.

MLINČEK 1 Vadnica za slovenščino za 1. razred osnovne šole V Vadnici za slovenščino so vaje za grafomotoriko in veliko raznovrstnih nalog za razvijanje vidnega in slušnega zaznavanja – zaznavanje dolžine besed, iskanje besed, ki se rimajo, zlogovanje, določanje prvega in zadnjega glasu v besedi, glaskovanje, globalno branje.

MLINČEK 1 Poglavja v Priročniku za učitelje si sledijo v enakem zaporedju kot v delovnem učbeniku in vsebujejo: – teoretično ozadje, ki utemeljuje vsebine – cilje, ki so povzeti po učnem načrtu – navodila za delo z učbenikom – navodila za dodatne dejavnosti Na zgoščenki, ki je priložena priročniku, so posnetki neumetnostnih besedil in radijska igra Volk in sedem kozličkov.


MLINČEK 2 slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole

delovni učbenik, 1. del: 112 strani, 13,20 € delovni učbenik, 2. del: 104 strani, 13,20 € delovni učbenik, 3. del: 120 strani, 13,20 € vadnica za matematiko: 104 strani, 9,90 € vadnica za slovenščino: 100 strani, 9,90 € 200 × 288 mm, mehka vezava

O Mlinčku 2 Delovni učbenik upošteva konstruktivističen pristop k poučevanju in učenju. Naloge so zasnovane tako, da otroka spodbujajo k opazovanju in poslušanju, pripovedovanju, različnim načinom reševanja (barvanje, risanje, izrezovanje in lepljenje, ponazarjanje z gibanjem, pisanje, povezovanje ter iskanje pravilnih oz. izločanje nepravilnih rešitev nalog …). To pomeni, da otroci s pomočjo različnih načinov reševanja nalog pridobivajo nova znanja, a ne na »mehaničen« način (učitelj posreduje znanje, učenci pa si zapomnijo), temveč tako, da so aktivni v procesu graditve lastnega znanja. Upoštevana pa so tudi druga načela oz. načini učenja in poučevanja otrok, ki jih priporočajo strokovnjaki za to starostno obdobje.

Dr. Marcela Batistič Zorec Lani sem uporabljala Mlinček v 1. razredu, letos ga uporabljam v 2. razredu in se že veselim Mlinčka 3, ki ga bom uporabljala naslednje šolsko leto v 3. razredu. Nad takšnim medpredmetnim načinom poučevanja sem navdušena, vsebine v delovnem učbeniku se lepo prepletajo med učnimi predmeti in lahko zelo lepo izpeljem pouk v enem dopoldnevu, ko ni potrebno vsebin ločiti na slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja. Tudi učenci ga imajo radi, veliko ilustracij jim pomaga pri predstavah in usvajanju učne snovi. Skupaj z vadnicama je gradiva dovolj za utrjevanje in ponavljanje.

Tatjana Zrinski, OŠ Miška Kranjca Ljubljana


MLINČEK 2 Delovni učbenik za 2. razred osnovne šole

Učenci z branjem podatkov iz preglednice sestavijo jedilnik in ga točkujejo. Seštevek točk je naravnan na zdravo prehrano: več sadja in zelenjave, manj maščob in sladkorjev.

V tem poglavju učenci spoznavajo različne prikaze podatkov: s kombinatoričnim drevesom, puščičnim diagramom, preglednico. Izhajamo iz situacij, ki so otroku znane, in smo pozorni na pravilno poimenovanje, interpretiranje prikazov, podatkov in ustvarjanje lastnih. Naloge v delovnem učbeniku so lahko izhodišče učencem, da si podobne naloge izmislijo sami.


Poglavje Počitnice, v katerem se pri spoznavanju okolja prepletajo vsebine spoznavanja človeškega telesa, zdravega načina življenja, gibanja ljudi in pripomočkov za gibanje ter različnih okolij in orientacije v prostoru, vpeljuje umetnostno besedilo Ferija Lainščka Kaj moraš med počitnicami storiti.

Učenci spoznavajo, na kaj moramo biti pozorni, ko se odpravimo v gore. Pripovedujejo o svojih izkušnjah z izletov v gorah in v nekaj povedih napišejo, kaj moramo vzeti s seboj v gore. Narišejo markacijo in povedo, kakšne oblike je.

Spoznavajo vremenske razmere v gorah in ugotovijo, kaj prikazuje diagram. Rešijo rebus.


MLINČEK 2 Vadnica za matematiko za 2. razred osnovne šole Vadnica za matematiko ponuja veliko slikovno bogatih ter pestrih nalog, da je učencem utrjevanje znanja v veselje in hkrati izziv. Ciljno in vsebinsko sledi delovnemu učbeniku Mlinček 2 in je napisana v skladu s smernicami prenovljenega učnega načrta za matematiko.

MLINČEK 2 Vadnica za slovenščino za 2. razred osnovne šole Vadnica za slovenščino vsebuje veliko raznovrstnih nalog za začetno branje in pisanje, razvijanje vidnega in slušnega zaznavanja, spoznavanje začetnih pravopisnih pravil in utrjevanje velikih in malih tiskanih ter pisanih črk.

MLINČEK 2

Izide spomladi


MLINČEK 3 slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole

delovni učbenik, 1. del: 13,20 € delovni učbenik, 2. del: 13,20 € delovni učbenik, 3. del: 13,20 € vadnica za matematiko: 9,90 € vadnica za slovenščino: 9,90 € 200 × 288 mm, mehka vezava

Delovni učbeniki Mlinček 3 bodo izšli predvidoma do konca junija 2012, vadnici pa do septembra 2012.


MLINČEK 3 Delovni učbenik za 3. razred osnovne šole

V poglavju Na morski obali, v katerem učenci med drugim spoznavajo morske organizme in njihovo okolje, se s temo spoznavanja okolja povezujejo vsebine in cilji matematike in slovenščine.


Opisovalno besedilo, povezano s temo spoznavanja okolja (spoznavanje vrste naselij – mesto), vpeljuje širšo temo poglavja Pristanišče v Kopru.

Učenci preberejo besedilo in na zemljevidu označijo pot, ki jo prehodita otroka. Nato sami zapišejo podobno pot. Opišejo in zapišejo še svojo pot od doma do šole in zanimivosti na njej. Pri tej nalogi uresničujemo cilje vseh treh predmetov.


Prelistajte na Modrijanovi spletni strani http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Osnovna-sola/1.-razred/Mlincek-1.-del

Letne in urne priprave http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Letne-in-urne-ucne-priprave Na tem mestu lahko najdete učne priprave, ki so nastale ob uporabi Mlinčka v razredu. Koristile vam bodo bodisi kot zgled za lastne priprave ali pa jih samo prilagodite svojim željam in potrebam. Priprave so v obliki wordovih dokumentov. Izbrano pripravo shranite tako, da kliknete na oznako LP (letne priprave) ali UP (urne priprave) ter sledite navodilom.

Ogledne izvode učbeniških kompletov Mlinček in izvode za učence lahko naročite: po telefonu: (01) 236 46 00 po faksu: (01) 236 46 01 prek spleta: www.modrijan.si

www.modrijan.si

Mlincek-predstavitveni snopic  

V večpredmetnem delovnem učbeniku Mlinček smo povezovali učne vsebine oz. cilje iz slovenščine, matematike in spoznavanja okolja. Vsebinski...

Mlincek-predstavitveni snopic  

V večpredmetnem delovnem učbeniku Mlinček smo povezovali učne vsebine oz. cilje iz slovenščine, matematike in spoznavanja okolja. Vsebinski...