Page 1

Barbara Burjak, Mateja Petrič, Vilma Snoj LETNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO V 1. RAZREDU

TEDEN

TEMA

VSEBINA

CILJI Učenec:

PRIPOMOČKI


1.teden

• Imena barv KAKŠNE BARVE SO

prepozna in poimenuje barvo predmeta • zna prikazati barvo predmeta z dogovorjeno oznako in obratno, predmete zna pobarvati po navodilu •

Učenec: • prepozna niz (zaporedje) in ga nadaljuje • se izraža pravilno v jeziku iz svojega vsakdana Učenec: • Razvrščanje glede • razvršča stvari glede na izbrano barvo na izbrano barvo (je • spozna in uporablja oznako "ni take barve" take barve, ni take • v skupini prepozna stvari, ki so enake barve barve) • ugotovi skupno lastnost stvari in jo ubesedi • Niz (zaporedje)

2. teden KAKŠNE BARVE SO

• Kakšne barve so urjenje

• Prej - potem

PREJ - POTEM • Najprej

3. teden

• Orientacija v prostoru

Učenec: • razvršča stvari po barvi • prepozna stvari, ki so enake barve • pravilno uporablja oznako "ni take barve" Učenec: • zna opisati, kateri od dveh dogodkov se je zgodil prej • pri treh ali več dogodkih, ki prikazujejo isto dogajanje, zna določiti, kateri dogodek se je zgodil najprej Učenec: • zna določiti pravilno zaporedje dogodkov • pravilno uporablja izraze prej, potem in najprej Učenec: • opiše položaj človeka ali živali glede na druge stvari v prostoru

• DZ, str. 4 in 5 • igrače, kroglice, kocke, ščipalke, vrvice, žice, kartončki z oznakami barv • Vaje str. 4, 5 • PRIROČNIK str.6, 7 DZ, str. 6 in 7 • sadje, igrače, kartončki z oznakami za barve (je take barve, ni take barve) • PRIROČNIK str. 8, 9 •

• DZ, str 8 in 9 • predmeti iz vsakdanjega življeja (list, plastični kozarec, jajce, oreh, film, sadje), slike, fotografije razvoj živali in drevesa • Vaje str. 6 • PRIROČNIK str.10, 11 • DZ, str. 10 in 11


razvija sposobnost orientacije v prostoru • opiše in nariše pot gibanja človeka ali živali v prostoru ali na ravnini •

PO KATERI POTI • Iščemo in rišemo poti • Kje je kaj - pred, za KJE JE KAJ • Kje je kaj - med • Kje je kaj - zgoraj, spodaj

4. teden

KJE JE KAJ

• Kje je kaj - spredaj, zadaj

Učenec: • prostoročno riše krive in ravne črte Učenec: • opredeli položaj stvari glede na sebe oziroma glede na druge stvari Učenec: • v različnih okoliščinah in pri različnem številu stvari pravilno uporablja predloge pred, za in med Učenec: • opazuje položaj predmeta glede na sebe in glede na druge predmete • zna ugotoviti, kaj je zgoraj in kaj je spodaj Učenec: • loči pogled na stvar od spredaj in od zadaj • za opredelitev položaja (lege) stvari pravilno uporablja izraze zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj

• Kje je kaj - leva, desna

Učenec: • zna pokazati na svojem telesu levo in desno roko, nogo, uho ...

• Kje je kaj - levo, desno

Učenec: • zna v smeri svojega gledanja opisati, kaj je levo in kaj je desno

• • • • •

Vrvica Različni predmeti delovni list – labirint Vaje str.7 PRIROČNIK str. 12, 13

DZ, str 12 in 13 • igrače, kocke, kroglice, vrvica, ščipalke • Vaje str.8 • PRIROČNIK str.14, 15 •

• • • •

DZ, str. 14, 15, 16 in 17 Konkretni predmeti v učilnici, barvni svinčniki, boben in paličice igrače, kartončka z oznakama levo - desno, narisana podlaga Vaje str. 9 PRIROČNIK str. 16, 17

• PRIROČNIK str.18, 19

• Vaje str.10, 11


5. teden

Nad, pod, na

NAD, POD, NA • Nad, pod, na • Prostorska orientacija – urjenje • Prostorska orientacija -urjenje 6. teden OGLATO, OKROGLO

• Kotalim, valjam, ne morem kotaliti oglato, okroglo • Gradimo in oblikujemo - telesa

• Gradimo in oblikujemo preglednica

• razume in zna uporabljati znaka za levo in desno • razvija sposobnost orientacije v prostoru Učenec: • opiše položaj stvari v neposredni okolici s • DZ, str. 18 in 19 prostorskimi odnosi • učilnica in okolica s • prikaže razumevanje prostorskih odnosov s svojim svojimi predmeti, kocke, gibanjem, polaganjem predmetov in lepljenjem sličice sličic • delovni listi, brezčrtni zvezek, igrače, predmeti v Učenec: učilnici • izpopolni nejasno besedno izražanje • Vaje str.12 • PRIROČNIK str.20, 21 Učenec: • zna pravilno uporabljati izraze: zgoraj, spodaj, nad, pod, na, pred, za, med, levo, desno

Učenec: • iz izkušenj in s preizkušanjem ugotovi, kateri predmet je oglat in kateri okrogel Učenec: • gradi in sestavlja nove predmete iz nestrukturiranega materiala • v predmetih iz vsakdanjega življenja prepozna modele geometrijskih teles Učenec: • prepozna modele geometrijskih teles in iz njih sestavlja nova telesa

• DZ, str. 20, 21, 22 in 23 • Vsakdanji predmeti (okrogli in oglati), modeli geometrijskih teles, plastelin • Vaje str. 13 • PRIROČNIK str. 22, 23

• Vaje str. 14 • PRIROČNIK str. 24, 25


GRADIMO IN OBLIKUJEMO

7. teden

ODKRIVAMO LASTNOST

Gradimo in oblikujemo urjenje

Razvrščanje predmetov, skupna lastnost, niz

• Razvrščanje geometrijskih teles, skupna lastnost, niz • Ima izbrano lastnost ali je nima •

8. teden ODKRIVAMO LASTNOST

Razvrščanje predmetov in geometrijskih teles v diagram glede na dve dani lastnosti

• Odkrivamo lastnost - urjenje • Odkrivamo lastnost

Učenec: • oblikuje modele teles iz plastelina ali gline in s tem razvija ročne spretnosti • na sliki prepozna modele teles, jih poišče v zbirki in pobarva, kakor je označeno Učenec: • razvršča predmete v skupine glede na eno izbrano lastnost • ugotovi lastnost, po kateri so predmeti razvrščeni in jo ubesedi • prepozna niz (zaporedje) in ga nadaljuje • s prostoročnim risanjem razvija grafomotoriko Učenec: • zna razvrstiti geometrijska telesa glede na eno izbrano lastnost

• DZ, str. 24, 25, 26 in 27 • nestrukturiran material (slamice, gumbi, zamaški, papirnate serviete), strukturiran material (kocke, kroglice), sadje, zelenjava, oblačila, modeli geometrijskih teles • PRIROČNIK str.26 – 29

Učenec: • odkrije predmete, ki nimajo izbrane lastnosti Učenec: • razvrsti predmete v diagram glede na dve dani lastnosti

Učenec: • uri razvrščanje predmetov po eni ali dveh lastnostih • ugotovi lastnost, po kateri so predmeti razvrščeni

Vaje str. 15, 16


- urjenje

SESTAVLJAMO KOCKE •

Igramo se s kockami razvrščanje kock po barvi, nizanje Sestavljanje figur po vzorcu

9. teden VEČ, MANJ, ENAKO

• Odnosi: ...več kot..., ...manj kot..., enako (mnogo) kot.... • Prirejanje

• Prikaz s stolpci in slikovni prikaz VEČ, MANJ, ENAKO

Učenec: • pri igri s kockami razvija ročne spretnosti • razvija svojo ustvarjalnost Učenec: • pri igri s kockami razvija ročne spretnosti • sestavi figuro iz danega strukturiranega matriala (link kock) po vzorcu • opazuje figure, ki jih je sestavil, in jih opiše • preveri svoj izdelek s polaganjem na obris • razvija svojo ustvarjalnost Učenec: • vsakemu predmetu iz ene skupine priredi predmete iz druge skupine in s tem ugotovi, česa je več, česa je manj in česa je enako (mnogo) Učenec: • izbrani igrači priredi kartonček in ugotovi, s katerimi igračami se sošolci najraje igrajo Učenec: • zbrane kartončke postavi v stolpce in ugotovi, katera je najljubša igrača (žoga) • skupine stvari s skupno last. predstavi s slik. prikaz.

• DZ, str. 28 in 29 • link kocke • PRIROČNIK str.30, 31

• DZ, str. 30, 31, 32 in 33 • kocke, zamaški, kroglice, žogice, kartončki, igrače • PRIROČNIK str 32, 33 • Vaje str.17

• PRIROČNIK str. 34, 35


• ...je največ, ...je najmanj

10. teden

• Številska predstava o številu ena in prikaz števila ena

ŠTEVILO ENA

11. teden ŠTEVILO

• Število ena po spolu in znamenje za to število

Učenec: • zna prebrati prikaz s stolpci • ob dej. razvija izražanje odnosov med predmeti • s prirejanjem ugotavlja, česa je največ, najmanj in enako mnogo • prebere dani slikovni (figurni) prikaz in razumevanje tega pokaže z dopolnjevanjem slike Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu 1 • prikaže število 1 z različnimi konkretnimi predmeti in didaktičnimi pripomočki Učenec: • razlikuje imena števila 1 po spolu (ena, en, eno) in se pravilno izraža • prepozna znamenje za število in ga zna ponazoriti

• Število ena - naloge v delovnem zvezku

Učenec: • pravilno napiše številko 1 • zapisano številko zna prebrati

• Število ena - urjenje

Učenec: • zna količinsko predstaviti, zapisati in prebrati število 1

• Številska predstava o številu dve in prikaz števila dve

Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu 2 • prikaže število 2 z različnimi konkretnimi

• PRIROČNIK str. 34, 35

• DZ, str. 34, 35, 36 in 37 • konkretni predmeti, nestrukturiran material, kreda, žica, volna, škarje, karton • PRIROČNIK str. 36, 37 • PRIROČNIK str. 38, 39

• DZ, str. 38, 39, 40 in 41 • konkretni predmeti, nestrukturiran material,


DVE

predmeti in didaktičnimi pripomočki • Število dve po spolu in znamenje za to število

ŠTEVILO TRI

• Številska predstava o številu tri in prikaz števila tri

• Število tri po spolu in znamenje za to število

12. teden

• Število tri - naloge v delovnem zvezku

Učenec: • razlikuje imeni števila 2 po spolu (dva, dve) in se pravilno izraža • prepozna znamenje za število 2 in ga zna ponazoriti • zna prebrati in količinsko predstaviti 2 • pravilno napiše številko 2

Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu 3 • prikaže število 3 z zrazličnimi konkretnimi predmeti in didaktičnimi pripomočki Učenec: • razlikuje imeni števila 3 po spolu (tri, trije) in se pravilno izraža • prepozna znamenje za število 3 in ga zna ponazoriti Učenec: • pravilno napiše številko 3 • zna zapisano številko prebrati • skupini stvari priredi število in zapiše številko • prepozna niz in ga nadaljuje

kreda, žica, volna, škarje, karton, glasbila, kartončki z zapisanimi številkami • PRIROČNIK str. 40, 41

• PRIROČNIK str. 42, 43

• DZ, str. 42 in 43 • delovni listi, domine, sestavljive kocke, konkretni material, žica,


ŠTEVILA DO TRI

• Število tri - urjenje • Števila 1,2 in 3 urjenje •

Števila 1,2 in 3 urjenje

• Število in številka štiri

13. teden

ŠTEVILO ŠTIRI

• Število in številka štiri – urjenje

• Število in številka štiri – urjenje

• uredi tri stolpce po višini • številu pobarvanih kvadratkov v stolpcu priredi število in obratno Učenec: • zna količinsko predstaviti, zapisati in prebrati število 3 Učenec: • ob različnih nalogah uri števila od 1 do 3 Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu štiri • prikaže število štiri z različnimi konkretnimi predmeti in didaktičnimi pripomočki • prepozna znamenje za število štiri in ga zna ponazoriti • pravilno zapiše številko štiri in jo zna prebrati Učenec: • razlikuje imeni števila štiri po spolu (štiri, štirje) in se prvilno izraža • prepozna znamenje za število štiri in ga ponazori • pravilno zapiše številko štiri in jo zna prebrati Učenec: • skupini stvari priredi število in obkroži ali zapiše številko • prepozna niz in ga nadaljuje • uredi štiri stolpce po višini in številu pobarvanih kvadratkov priredi število

volna, plastelin

• Vaje str. 18 • PRIROČNIK str. 44, 45 • Vaje str. 19 • DZ, str. 44, 45, 46 in 47 • kartončki z zapisanimi številkami in s številkami na otip • različni konkretni predmeti (vrvica, žica, plastelin, kocke, pokrovčki, domine) • kasetofon, boben • PRIROČNIK str. 46, 47


• prešteje predmete in njihovo število vpiše v preglednico

ŠTEVILO PET

• Število in številka pet

14. teden ŠTEVILA OD ENA DO PET

• Število in številka pet – urjenje

Učenec: • skupini stvari priredi število • pravilno napiše številko 5 in jo zna prebrati

• Število in številka pet – urjenje

Učenec: • skupini stvari priredi število • pravilno napiše številko 5 in jo zna prebrati

• Primerjamo števila ŠTEVILA OD ENA DO PET

Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu pet • število pet prikaže z različnimi konkretnimi predmeti in didaktičnimi pripomočki • prepozna znamenje za število pet in ga zna ponazoriti • skupini stvari priredi število • pravilno napiše številko 5 in jo zna prebrati

Učenec: • skupinama istovrstnih predmetov priredi ustrezni števili, ju primerja med sabo in večje (manjše) označi • loči skupini, ki imata enako število predmetov

• DZ, str. 48 • konkretni predmeti • kartonček z zapisanim številom • PRIROČNIK str. 48, 49

• • • •

DZ, str. 49 in 50 konkretni predmeti link kocke rutka • igra Črni Peter – karte • Vaje str.20, 21

• DZ, str. 51 in 52 • strukturiran in nestrukturiran material • kartončki s števili do 5


• Primerjamo števila

• Števila do pet

15. teden

• Števila do pet ŠTEVILA DO PET • Prvi, drugi…

• Prvi, drugi…

16. teden

• Na sprehodu – opazovanje in prepoznavanje sledi

Učenec: • primerja stolpca kock po višini in ugotovi, da višjemu priprada večje število Učenec: • zna šteti od ena do pet in nazaj • šteje od poljubnega števila naprej in nazaj v obsegu do pet Učenec: • zna šteti od ena do pet in nazaj • šteje od poljubnega števila naprej in nazaj v obsegu do pet Učenec: • stvarem, ki so razporejene v vrsti od leve proti desni, od desne proti levi, od spodaj navzgor, priredi vrstilne števnike • zna vrstilne števnike zapisati in prebrati

• link kocke • PRIROČNIK str. 50, 51 • Vaje str. 22 • DZ, str. 53, 54 in 55 • Nestrukturiran in strukturiran material • boben, triangel, palčke • kartončki s števili • delovni list – BIBA, igralna kocka • kasetofon • PRIROČNIK str.52, 53 • Vaje str. 23, 25

• DZ, str. 56 in 57 • igrače, kocke, kroglice, Učenec: sličice • zna z vrstilnimi števniki označiti, kako so si sledili • kartončki z zapisanimi dogodki po vrsti števili • loči med glavnim in vrstilnim pomenom števila • kartončki z zapisanimi vrstilnimi števniki • PRIROČNIK str. 54, 55 • Vaje str. 24 Učenec: • zna narediti in prepozna nekatere sledi v snegu, • DZ, str. 4, 5, 6 in 7 mivki, glini • modeli geometrijskih teles (šolska goba,


in odtisov

ODKRIVAMO OBLIKE

• Odtisi različnih predmetov in modelov geometrijskih teles • Prepoznavanje modelov likov v vdakdanjih predmetih •

17. teden PLUS: VEČ BO

PLUS: VEČ BO

Odkrivamo oblike – urjenje, naloge v delovnem zvezku

• Seštevanje – delo s konkretnim in strukturiranim materialom

Učenec: • si z odtisi predmetov in modelov geometrijskih teles postopno oblikuje predstavo o pojmih: krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik Učenec: • v vsakdanjih predmetih prepozna modele likov • z izrezovanjem, lepljenjem, barvanjem in prostoročnim risanjem pridobiva pojme: trikotnik, krog, kvadrat, pravokotnik Učenec: • zna pravilno poimenovati like • uporabi znanje o likih v novih situacijah Učenec: • zna v obsegu do pet ustno sešteti dve števili, ki sta ponazorjeni z nestrukturiranim ali strukturiranim materialom

• Seštevanje – slikovni prikaz, znak plus in je enako

Učenec: • zna v obsegu do pet ustno sešteti dve števili, ki sta ponazorjeni s slikovnim prikazom • pozna znaka + in = ter ju zna uporabiti pri zapisu računa seštevanja

• Seštevanje – delo v delovnem zvezku

Učenec: • pozna znaka + in = ter ju zna uporabiti pri zapisu računa seštevanja Učenec:

• • • • • •

• •

radirka, plutovinasti zamaški v obliki valja, različne škatlice…) tempera barve modeli prometnih znakov modeli likov, ki smo jih dobili s tiskanjem na risalni list modeli likov, ki jih izrežemo iz priloge barvice, škarje, lepilo igralne karte PRIROČNIK str.56 – 59 Vaje str. 26

• DZ, str. 8 in 9 • nestrukturiran in strukturiran matrial • sličice predmetov • kartončki z zapisanimi števikami in znakoma + in = • PRIROČNIK str. 60, 61 • Vaje str. 26, 27, 28


18. teden

MINUS: MANJ BO

Seštevanje od ena do pet - urjenje

Odštevanje – delo s konkretnim in strukturiranim materialom

• pozna znaka + in = ter ju zna uporabiti pri zapisu računa seštevanja • uri seštevanje od ena do pet Učenec: • zna v obsegu do pet od večjega števila odšteti manjše število ob konkretnem ponazarjanju z nestrukturiranim in strukturiranim materialom

• Odštevanje – slikovni prikaz, znak minus

Učenec: • zna v obsegu do pet od večjega števila odvzeti manjše število ob slikovnem prikazu • pozna znak – (minus) in ga zna uporabiti pri zapisu računa odštevanja

• Odštevanje – delo v delovnem zvezku

Učenec: • pozna znak - (minus) in ga zna uporabiti pri zapisu računa odštevanja

• Odštevanje od ena do pet – urjenje

Učenec: • pozna znak - (minus) in ga zna uporabiti pri zapisu računa odštevanja • uri odštevanje od ena do pet

Učenec: • Seštevanje in • ob tematsko podobnih situacijah spoznava, kdaj odštevanje – urjenje dobiva več in kdaj manj

19. teden PLUS, MINUS

Učenec:

• DZ, str. 10 in 11 • strukturiran in nstrukturiran material • kartončki z zapisanimi številkami in znakom • sličice predmetov • PRIROČNIK str. 62, 63 • Vaje str.30, 31

• DZ, str. 12 • igrače, kocke, aplikacije • Vaje str.32, 33


• Seštevanje in • ob tematsko podobnih situacijah spoznava, kdaj odštevanje – urjenje dobiva več in kdaj manj • reši naloge v delovnem zvezku

• Številska predstava in zapis števila nič

NIČ

• Seštevanje v obsegu do pet s številom nič

20. teden

• Občrtovanje in izrezovanje likov, sestavljanje novih likov IZREZUJEMO

Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu nič • prepozna znamenje za število nič in ga zna ponazoriti • pravilno zapiše številko 0 • zna prebrati zapisano številko Učenec: • dopolni preglednico, v kateri so števila do pet, vključno s številom nič, in števila prikaže z barvanjem kvadratkov • zna v obsegu do pet ob konkretni ponazoritvi sešteti dve števili, od katerih je eno nič Učenec: • nariše znane like z obrisovanjem ploskev teles • s prepogibanjem in rezanjem kolaž papirja oblikuje modele kvadratov, pravokotnikov in trikotnikov • iz izrezanih likov sestavlja različne vzorce in

• DZ, str. 13 in 14 • strukturiran in nestrukturiran material • barvice • kartonček z zapisano številko 0 • baloni • PRIROČNIK str. 64, 65 • Vaje str.34

• DZ, str.15 in 16 • kolaž papir, tanjši karton, risalni list • modeli geometrijskih teles


IN RIŠEMO • Risanje z ravnilcem s šablonami

Številska predstava o številu šest in številka 6

ŠTEVILO ŠEST

• Številka 6 – zapis in naloge v DZ

21. teden

ŠTEVILO ŠEST

• Število šest – seštevanje in odštevanje v obsegu do šest

preproste figure • razvija ročne spretnosti Učenec: • riše like s šablonami • razvija ročne spretnosti

Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu šest • prikaže število šest z različnimi konkretnimi predmeti in didaktičnimi pripomočki • prepozna znamenje za število šest in ga zna ponazoriti • skupini stvari priredi število • pravilno napiše številko 6 in zna zapisano številko tudi prebrati Učenec: • pravilno napiše številko 6 in zna zapisano številko tudi prebrati • primerja stolpca kock po višini in ugotovi, da višjemu pripada večje število Učenec: • pridobi število šest kot rezultat v računu seštevanja • od števila šest odšteje do zdaj njemu znana števila

• • • •

ravnilce s šablonami škarje, barvice PRIROČNIK str.66, 67 Vaje str.35, 36

• DZ, str. 17, 18, 19 in 20 • kroglice, gumbi, domine, keglji • vrvica, ščipalke • igralna kocka • barvice • PRIROČNIK str.68, 69

Vaje str.37


Številska predstava o številu sedem in številka 7

ŠTEVILO SEDEM • Številka 7 – zapis in naloge v DZ

• Število sedem – seštevanje in odštevanje v obsegu do sedem

22. teden

Številska predstava o številu osem in številka 8

Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu sedem • prikaže število sedem z različnimi konkretnimi predmeti in didaktičnimi pripomočki • prepozna znamenje za število sedem in ga zna ponazoriti • skupini stvari priredi število • pravilno napiše številko 7 in zna zapisano številko tudi prebrati

• DZ, str. 21, 22 in 23 • Kroglice, gumbi, domine, keglji • vrvica, ščipalke • barvice

Učenec: • pravilno napiše številko 7 in zna zapisano številko tudi prebrati • primerja stolpca kock po višini in ugotovi, da višjemu pripada večje število Učenec: • število sedem pridobi kot rezultat v računu seštevanja • od števila sedem odšteje do zdaj njemu znana števila Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu osem • prikaže število osem z različnimi konkretnimi predmeti in didaktičnimi pripomočki

• Vaje str. 38, 39

• DZ, str. 24, 25 in 26 • kroglice, gumbi, domine, keglji


• prepozna znamenje za število osem in ga ponazori • skupini stvari priredi število • pravilno napiše številko 8 in zna zapisano številko tudi prebrati ŠTEVILO OSEM

• Številka 8 – zapis in naloge v DZ

• število osem – seštevanje in odštevanje v obsegu do osem ŠTEVILO DEVET

23. teden

• Številska predstava o številu devet in številka 9

• Številka 9 – zapis in naloge v DZ

• vrvica, ščipalke • barvice

Učenec: • pravilno napiše številko 8 in zna zapisano številko tudi prebrati • primerja stolpca kock po višini in ugotovi, da višjemu pripada večje število Učenec: • število osem pridobi kot rezultat v računu seštevanja • od števila osem odšteje do zdaj njemu znana števila Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu devet • prikaže število devet z različnimi konkretnimi predmeti in didaktičnimi pripomočki • prepozna znamenje za število devet in ga ponazori • skupini stvari priredi število • pravilno napiše številko 9 in zna zapisano številko tudi prebrati Učenec: • pravilno napiše številko 9 in zna zapisano številko tudi prebrati

• Vaje str.40, 41

• DZ, str. 27, 28 in 29 • kroglice, gumbi, domine, keglji • vrvica, ščipalke • barvice • Vaje str. 42


ŠTEVILO DEVET

• primerja stolpca kock po višini in ugotovi, da višjemu pripada večje število • Število devet – seštevanje in odštevanje v obsegu do devet

Učenec: • število devet pridobi kot rezultat v računu seštevanja • od števila devet odšteje do zdaj njemu znana števila

Vaje str. 43, 44

• Številska predstava o številu deset in številka 10

Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu deset • prikaže število deset z različnimi konkretnimi predmeti in didaktičnimi pripomočki • prepozna znamenje za število deset in ga ponazori • skupini stvari priredi število • pravilno napiše številko 10 in zna zapisano številko tudi prebrati

• DZ, str. 30, 31 in 32 • keglji, kocke, kroglice, domine • barvice • boben, triangel, tamburin • rutica • nestrukturiran material • PRIROČNIK str. 70, 71

ŠTEVILO DESET • Številka 10 – zapis in naloge v DZ

24. teden

ŠTEVILO DESET

• Število deset – seštevanje in odštevanje v obsegu

Učenec: • pravilno napiše številko 10 in jo zna prebrati • dopolni preglednico, v kateri so števila do deset, števila prikaže z barvanjem kvadratkov in jih primerja po velikosti Učenec: • število deset pridobi kot rezultat pri seštevanju • od števila deset odšteje do zdaj njemu znana števila

Vaje str. 45


do deset

ŠTEVILA DO DESET

• Števila od šest do deset in računske operacije v tem obsegu

Učenec: • zna šteti od od šest do deset naprej in nazaj • določi število, ki je tik pred ali za danim številom • računa v obsegu do deset

• Štejemo do deset, primerjamo števila, znak <, >, =

Učenec: • šteje naprej od 1 do 10, in nazaj, od 10 do 1 • šteje od danega števila naprej in nazaj v obsegu do deset • šteje od danega števila za 2 naprej in za 2 nazaj • prepozna in nadaljuje preprosta zaporedja števil • oceni število predmetov v skupini, ki ima do 10 članov • števila do 10 uredi po velikosti • določi število, ki je tik pred ali za danim številom • primerja števili med seboj in določi večje (manjše) število, med tremi števili določi največje število • števila do 10 zna urediti po velikosti • vpiše ustrezen znak <, >, = med pare števil

25. teden

Vrstilni števniki do deset

• Seštevamo v obsegu do deset

• DZ, str. 33, 34 in 35 • Kartončki z zapisanimi številkami in pikami • Nestrukturiran in strukturiran material • Domino, Spomin • ščipalke, vrvica • PRIROČNIK str. 72, 73 • Vaje str. 46, 48

• Vaje str 47 Učenec: • stvarem, razporejenim v vrsti, priredi vrstilne števnike do 10, jih zapiše in prebere • loči med glavnim in vrstilnim pomenom števila Učenec: • v obsegu do deset (vključno s številom nič) sešteje • DZ, str. 36, 37, 38 in 39 dve števili, ki sta ponazorjeni s strukturiranim ali • link kocke, list papirja, nestrukturiramin materialom


• na konkretni ravni ugotovi, da lahko vrstni red seštevancev zamenja • Seštevamo v obsegu do deset RAČUNAMO DO DESET • Odštevamo v obsegu do deset

• Odštevamo v obsegu do deset

26. teden

• Besedilne naloge RAČUNAMO DO DESET • Besedilne naloge

RAČUNAMO DO DESET

• Računamo do deset – urjenje

Učenec: • • v obsegu do deset (vključno s številom nič) sešteje • dve števili, ki sta ponazorjeni s strukturiranim ali • nestrukturiramin materialom • na konkretni ravni ugotovi, da lahko vrstni red seštevancev zamenja

obročki različnih barv, stojalo s količki kartončki s števili gumice, nalepke škarje, lepilo priloga

Učenec: • zna v obsegu do deset (vključno s številom nič) od večjega števila odšteti manjše število ob konkretnem ponazarjanju Učenec: • zna v obsegu do deset (vključno s številom nič) od večjega števila odšteti manjše število ob konkretnem ponazarjanju Učenec: • uporablja seštevanje in odštevanje pri reševanju • delovni listi preprostih problemov • računske zgodbice v slikah Učenec: • konkretni material • uporablja seštevanje in odštevanje pri reševanju preprostih problemov • ki zmore, lahko računa tudi brez ponazoril Učenec: • na konkretni ravni ugotovi, da sta seštevanje in • delovni listi odštevanje nasprotni operaciji • Vaje str.50, 51, 52 Učenec:


• Računamo do deset - urjenje

27. teden

• Risanje črt v naravi in v učilnici (tabla, veliki listi, različna pisala)

ČRTE

• Ravna in kriva črta – prostoročno risanje v zvezek • Ravna in lomljena črta – uporaba ravnila

• Črte - urjenje in naloge v DZ

28. teden

• Številska predstava o številu enajst in številka 11

na konkretni ravni ugotovi, da sta seštevanje in odštevanje nasprotni operaciji • zna v obsegu do deset (vključno s številom nič) sešteti dve števili in od večjega števila odšteti manjše število ob konkretnem ponazarjanju Učenec: • razlikuje ravne in krive črte • prostoročno riše ravne in krive črte •

Učenec: • razlikuje ravne in krive črte • prostoročno riše ravne in krive črte Učenec: • se uči uporabljati ravnilo in ob njem potegniti ravno črto • se pri risanju navaja na natančnost in estetski videz izdelka Učenec: • se uči uporabljati ravnilo in ob njem potegniti ravno črto • se pri risanju navaja na natančnost in estetski videz izdelka Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu enajst • prikaže število enajst z različnim strukturiranim in nestrukturiranim materialom

• DZ, str. 40 in 41 • modeli geometrijskih teles • palica, kreda, barvice • ravnilo s šablonami • listi • rutica • PRIROČNIK str. 76, 77 • Vaje str.53

• • • •

DZ, str. 42 kocke, kroglice nestrukturiran material kartonček z zapisano


• prepozna znamenje za število enajst in ga zna ponazoriti • s preštevanjem nariše toliko predmetov, da jih bo v skupini enajst • pravilno napiše številko 11 in jo zna prebrati

ŠTEVILO ENAJST

• Število enajst – urjenje

• Številska predstava o številu dvanajst in številka 12 ŠTEVILO DVANAJST

• Število dvanajst – urjenje

29. teden

• Številska predstava o številu trinajst in številka 13

številko 11 • PRIROČNIK str.78, 79

Učenec: • šteje od ena do enajst in nazaj • primerja število enajst z že znanimi števili

Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu dvanajst • prikaže število dvanajst z različnim strukturiranim in nestrukturiranim materialom • prepozna znamenje za število dvanajst in ga zna ponazoriti • s preštevanjem nariše toliko predmetov, da jih bo v skupini dvanajst • pravilno napiše številko 12 in jo zna prebrati Učenec: • šteje od ena do dvanajst in nazaj • primerja število dvanajst z že znanimi števili Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu trinajst • prikaže število trinajst z različnim strukturiranim in nestrukturiranim materialom

• DZ, str. 43 • kocke, kroglice • nestrukturiran material • kartonček z zapisano številko 12

• Vaje str. 54

• • • •

DZ, str. 44 kocke, kroglice nestrukturiran material kartonček z zapisano


prepozna znamenje za število trinajst in ga zna ponazoriti • s preštevanjem nariše toliko predmetov, da jih bo v skupini trinajst • pravilno napiše številko 13 in jo zna prebrati

številko 13

ŠTEVILO TRINAJST

• Število trinajst – urjenje

ŠTEVILO ŠTIRINAJST

Učenec: Številska predstava o številu štirinajst in • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu štirinajst številka 14 • prikaže število štirinajst z različnim strukturiranim in nestrukturiranim materialom • prepozna znamenje za število štirinajst in ga zna ponazoriti • s preštevanjem nariše toliko predmetov, da jih bo v skupini štirinajst • pravilno napiše številko 14 in jo zna prebrati

• Število štirinajst urjenje

30. teden

Učenec: • šteje od ena do trinajst in nazaj • primerja število trinajst z že znanimi števili

• Številska predstava o številu petnajst in številka 15

Učenec: • šteje od ena do štirinajst in nazaj • primerja število štirinajst z že znanimi števili Učenec: • ob praktičnih dejavnostih pridobi številsko predstavo o številu petnajst • prikaže število petnajst z različnim strukturiranim in nestrukturiranim materialom

• • • •

DZ, str. 45 kocke, kroglice nestrukturiran material kartonček z zapisano številko 14

• DZ, str. 46 in 47 • kocke, kroglice • nestrukturiran material • kartonček z zapisano


• prepozna znamenje za število petnajst in ga zna ponazoriti • s preštevanjem nariše toliko predmetov, da jih bo v skupini petnajst • pravilno napiše številko 15 in jo zna prebrati

ŠTEVILO PETNAJST

Število petnajst – urjenje

• Število šestnajst – številska predstava in zapis številke 16 ŠTEVILA OD 15 DO 20

31. teden

Učenec: • šteje od ena do petnajst in nazaj • primerja število petnajst z že znanimi števili

Učenec: • pridobi številsko predstavo o številu šestnajst • prepozna znamenje za to število in ga ponazori • pravilno zapiše in prebere številko 16 • šteje od določenega števila naprej in nazaj v obsegu do 16

• Število sedemnajst – Učenec: številska predstava • pridobi številsko predstavo o številu sedemnajst in zapis številke 17 • prepozna znamenje za to število in ga ponazori • pravilno zapiše in prebere številko 17 • šteje od določenega števila naprej in nazaj v obsegu do 17 Učenec: • Število osemnajst – • pridobi številsko predstavo o številu osemnajst • prepozna znamenje za to število in ga ponazori številska predstava in zapis številke 18 • pravilno zapiše in prebere številko 18

številko 15

• Vaje str.55, 56

• PRIROČNIK str. 80, 81 • kroglice, kocke, škatle, avtomobilčki, razglednice, znamke • konkretne stvari iz okolja • kartončki z zapisanimi številkami

• DZ, str. 48, 49 in 50 • kroglice, kocke, škatle, avtomobilčki, razglednice, znamke


• šteje od določenega števila naprej in nazaj v obsegu do 18 • Število devetnajst – številska predstava in zapis številke 19

ŠTEVILA OD 15 DO 20 • Število dvajset – številska predstava in zapis številke 20

• Števila od 15 do 20 urjenje

32. teden

• Vrstilni števniki od 10 do 20

Učenec: • pridobi številsko predstavo o številu devetnajst • prepozna znamenje za to število in ga ponazori • pravilno zapiše in prebere številko 19 • šteje od določenega števila naprej in nazaj v obsegu do 19

• konkretne stvari iz okolja • kartončki z zapisanimi številkami

Učenec: • pridobi številsko predstavo o številu dvajset • prepozna znamenje za to število in ga ponazori • pravilno zapiše in prebere številko 20 • šteje od določenega števila naprej in nazaj v obsegu do 20 Učenec: • pravilno zapiše in prebere števila do dvajset • šteje od določenega števila naprej in nazaj v obsegu do 20 • med danimi števili prepozna največje število • odkriva uporabo znanih števil v vsakdanjem življenju Učenec: • stvarem, razporejenim v vrsti, priredi vrstilne števnike do 20, jih zapiše in prebere • loči med glavnim in vrstilnim pomenom števila

• Vaje str. 57, 58

• DZ, str. 53 / 1. naloga • kartončki s številkami • igrače


• Števila do 20 – urjenje

ŠTEVILA DO DVAJSET

• Števila do 20 – urjenje • Števila do 20 – urjenje

33. teden

• Najdaljši, najkrajši

Učenec: • šteje od ena do dvajset in nazaj ter med izbranima številoma v tem obsegu • šteje po dva naprej od izbranega števila • primerja števila in jih uredi po velikosti od najmanjšega do največjega in obratno • določi število, ki je tik pred in takoj za izbranim številom (za eno manjše oz. za eno večje od izbranega števila) • razvrsti predmete glede na dve izbrani lastnosti in jih prešteje • predstavi preproste podatke s preglednico in stolpci in zna prebrati preprosto preglednico in prikaz s stolpci • prikaže razvrstitev stvari s Carrollovim diagramom • odkriva uporabo pridobljenega znanja in ga tudi sam uporablja v vsakdanjem življenju

• • • •

link kocke modeli likov barvice, lepilo, škarje PRIROČNIK str 82, 83

• DZ, str. 51, 52, 53 / 2. naloga, 54, 55 / 1. Naloga Vaje str. 59, 60

Učenec: • uri števila do 20 Učenec: • uri števila do 20 Učenec: • oceni in primerja dolžino predmetov • razvršča predmete po dolžini

• DZ, str. 56 in 57 • barvice, kocke, trakovi,


vrvice, pasovi, predmeti v učilnici, knjige, kolebnice

• med tremi predmeti oceni najdaljšega

• Najdaljši, najkrajši MERIMO DOLŽINE

• Koliko je dolgo • Koliko je dolgo 34. teden

MERIMO

• Najtežji, najlažji

• Najtežji, najlažji

• Koliko drži posoda

Učenec: • oceni in primerja dolžino predmetov • razvršča predmete po dolžini • med tremi predmeti oceni najdaljšega

Učenec: • meri dolžino z nestandardnimi enotami

• Vaje str. 65 • PRIROČNIK str. 84, 85

Učenec: • meri dolžino z nestandardnimi enotami Učenec: • oceni in primerja mase predmetov • na podlagi izkušenj ve, da je največja množina iste snovi najtežja in najmanjša množina iste snovi najlažja

• • • •

DZ, str. 58 predmeti v učilnici nestrukturiran material PRIROČNIK str.86, 87

Učenec: • oceni in primerja mase predmetov • Vaje str. 66, 67 • na podlagi izkušenj ve, da je največja množina iste snovi najtežja in najmanjša množina iste snovi najlažja Učenec: • s prelivanjem tekočine ugotovi, katera posoda ima • DZ, str. 59 večjo (manjšo) prostornino • jogurtovi kozarčki


MERIMO • Koliko drži posoda

Učenec: • s prelivanjem tekočine ugotovi, katera posoda ima večjo (manjšo) prostornino

Učenec: • Diagrami • razvija logično mišljenje in prikaže razvrstitev (Carrollov diagram) predmetov z diagramom

35. teden

• Diagrami – utrdimo znanje

Učenec: • razvija logično mišljenje in prikaže razvrstitev predmetov z diagramom

litrska in dvolitrska plastenka • 1l, 2l • Vaje str. 68 •

• DZ, str. 55 / 2. naloga • delovni listi • Vaje str. 61

PONAVLJAMO • Ponavljamo telesa, liki

• Štejemo do 20, računamo do 10

Učenec: • prepozna geometrijska telesa in like

Učenec: • zna šteti do dvajset (naprej, nazaj, od in do določenega števila) • sešteva in odšteva v obsegu do 10

• delovni listi • konkretni material • Vaje str. 63 • Vaje str. 62, 64 • Jakopeta

/matematika_1_razred  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/541/7261/version/1/file/matematika_1_razred.doc

Advertisement