Page 1

Recenzija učnega gradiva: Avtorji:

GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA Karmen Kolnik ­ Kolenc,  Ana Korže Vovk, Marta Otič, Jurij Senegačnik

Zaupan mi je bil strokovni pregled učbenika Geografija Afrike in Novega sveta za 8. razred osnovne šole avtorjev dr. Karmen Kolnik ­  Kolenc, dr. Ane Korže Vovk, Marte Otič in dr. Jurija Senegačnika. Kot učitelj praktik ocenjujem učbenik z metodično­didaktičnega vidika. Pri novem učbeniku gre za temeljito prenovo in posodobitev učbenika Spoznavamo Afriko in Novi svet, ki so ga pred leti napisali isti  avtorji. Določene vsebine so aktualizirane, upoštevana so spoznanja moderne stroke in hitro nastajajoče spremembe v obravnavanih  pokrajinah sveta. Poglavja v učbeniku so logično razporejena in zajemajo vse cilje učnega načrta. Zasnovana so celostno. Že sami  naslovi in podnaslovi dajejo učencu prvo, mnogokrat bistveno informacijo o učni vsebini. Avtorji dajejo učitelju pri vsakem poglavju široko  paleto možnosti, da privede učence do učnih ciljev, hkrati pa učencem omogočajo širok izbor uporabnega gradiva za učenje. Bogato  slikovno gradivo je namreč smiselno in z občutkom vključeno v osnovno besedilo. Slikovno gradivo je opremljeno z ustrezno razlago, ki  uporabniku veliko pove o obravnavani problematiki. Enako velja za kartografsko in grafično gradivo. Učbenik dodatno obogati, učitelju  omogoča uporabo različnih oblik in metod dela, učencem pa poglobljeno analizo določene problematike.  Besedila so jedrnata, lahko razumljiva in prilagojena razvojni stopnji uporabnikov. Poglavja vsebujejo tudi rubriki Ali veš in Kdo želi vedeti  več. Prva na učence deluje motivacijsko in spodbuja njihovo vedoželjnost, druga pa daje posamezniku možnost poglobljenega študija  izbrane problematike. Rubrika služi tudi učitelju kot orodje pri doseganju zahtevnejših ciljev. Poglavja se končujejo z Nalogami in  Vprašanji. Naloge spodbujajo učence k aktivnemu delu in poglobljenemu razmišljanju, tako pri usvajanju učnih vsebin kot tudi pri učenju.  Vprašanja učencem omogočajo kakovostno pripravo na preverjanje in ocenjevanje znanja, saj zahtevajo bistvene informacije, učitelj pa  jih lahko vključuje tudi v različne faze vzgojno­izobraževalnega procesa, od usvajanja do utrjevanja. Učencem so v veliko pomoč tudi  ključni pojmi. Že v samem osnovnem besedilu so natisnjeni polkrepko, na koncu poglavja pa so glavni med njimi izdvojeni in dodatno  pojasnjeni. Avtorji so ob koncu poglavij kot novost uvedli povzetke. Ti predstavljajo pregled bistvenih informacij o izbrani problematiki ter  tako dajejo učencem smernice o pričakovanih znanjih. Učbenik kot celota omogoča spoznavanje aktualnih geografskih in splošnih problemov Afrike in Novega sveta ter nakazuje smernice za  njihovo reševanje. Njegova didaktična struktura in vsebina učencem pomagata razvijati sposobnosti kompleksnega geografskega  mišljenja.


Učbenik Geografija Afrike in Novega sveta je za učence odličen učni pripomoček, ki je izdelan v skladu s sodobnimi spoznanji  geografske stroke in moderne didaktike. Kot takšen prispeva k celostnemu oblikovanju učenčevega znanja, zato ga priporočam v  potrditev za uporabo v osmem razredu osnovne šole. Andrej Krumpak, prof.

V strokovno oceno sem prejel učbenik za osmi razred OŠ z naslovom »Geografija Afrike in Novega sveta«, avtorjev dr. Karmen Kolenc ­  Kolnik, dr. Ane Vovk Korže, Marte Otič in dr. Jurija Senegačnika, založbe Modrijan. Ta učbenik je prenovljen in posodobljen učbenik: »Spoznavamo Afriko in Novi svet« za predmet geografija za 8. razred devetletne  osnovne šole, izdan pri založbi Modrijan (izdaja l. 2000). V času od prve izdaje so nastale različne spremembe, ki jih ta novi učbenik  upošteva. Učbenik je po prenovi in posodobitvi skladen z učnim načrtom. Poglavja za posamezne celine, polarna območja in svet kot celota so pregledno napisana in dajejo učencu osnovna znanja o navedenih  celinah, primerna starosti učenca v osmem razredu osnovne šole. Posebno skrbno je izbrano slikovno gradivo. Vrsta novih fotografij pa  tudi že prej tiskane risbe in zemljevidi nazorno dopolnjujejo pisno vsebino. Pri rubrikah: »Ali veš?«, »Kdo želi vedeti več?«, »Pojmi«,  »Naloge« in »Vprašanja« so avtorji vnesli nekaj sprememb, ki te rubrike dopolnjujejo in njihovo vsebino posodabljajo. Glede na prvo izdajo (l. 2000) je v novem učbeniku še ena novost. To je »Povzetek« na koncu vsake celine, kjer so na strnjen in kratek  način prikazane vse glavne značilnosti obravnavane celine. Ti povzetki bodo učencem v veliko pomoč, saj bodo na jedrnat način lahko  ponovili prej predelano snov. Vse to bo koristilo tudi tistim učencem, ki bodo imeli predmet geografija pri nacionalnem preverjanju znanja  na koncu devetletke.  Prenovljeni učbenik daje zadovoljiv prikaz geografskih značilnosti Afrike in Novega sveta. Vsebina je na visoki strokovni ravni in je v  skladu z učnim načrtom. Glede na primerno vsebinsko osnovo ga priporočam za potrditev za uporabo v 8. razredu 9­letne OŠ in  skorajšnji natis. Dr. Franc Lovrenčak

/LSpoznavamo+Afriko+in+novi+sve  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3508/48439/version/1/file/LSpoznavamo+Afriko+in+novi+svet_recenzija+2.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you