Page 1

o autorici

dr. Lejla Kažinić Kreho

Receptepripremio Jeffrey JamesVella

I danas mnogi misle da je zdrava hrana namijenjena samo odreenoj populaciji iako su kakvoÊa namirnica i naËin pripremanja jela glavne znaËajke prehrane. Jednostavni i uravnoteæeni Lejlini recepti, koji dokazuju da zdravi sastojci ne moraju znaËiti i dosadno jelo, najbolji su naËin za razbijanje takvih predrasuda. Jeffrey James Vella, chef kuhinje hotela Regent Esplanade

©to muπkarci æele? Nije teπko pogoditi... ©to muπkarci misle? Bolje vam je ne znati... ©to muπkarcima treba? Puno toga πto nisam znao pronaπao sam u ovoj sjajnoj knjizi, kako za moja dva mala muπkarca tako i za velikog djeËaka kojeg oni zovu tata. I naπa Êe Lejla u njoj pronaÊi puno toga za svoja tri muπketira. A iskustvo mi govori — Lejla zna. Bravo za Lejlu KaæiniÊ Kreho! Tarik FilipoviÊ, glumac i tv-voditelj

dr. Siniπa GlumiËiÊ, estetski kirurg

Iako sam mislio da znam sve o hrani, ovu sam knjigu proËitao kao jedan od boljih krimiÊa svog ËitalaËkog æivota. Silom prilika veÊ Ëetvrt stoljeÊa moram se nositi s dobrim i loπim posljedicama hranjenja — hrana mi je nekada bila prijatelj, a nekada neprijatelj. Najnovija, sjajno napisana knjiga dr. Lejle KaæiniÊ Kreho uËi nas da je hrana lijek samo ako o njoj znamo dovoljno. Denis Latin, tv-urednik

Prije Ëitanja ove iznimno vrijedne knjige mislio sam da u svome æivotu niπta bitno ne bih mijenjao, a sada znam da Êe ona umnogome promijeniti moje æivotne navike. Za moju Êe generaciju iznimno korisni biti izvanredni multidisciplinarni savjeti kako napokon „postati zdrav“, a moga sina pouËiti kako usvajati zdrave navike. mr. sc. Robert SaftiÊ, neurokirurg

Doktorica Lejla KaæiniÊ Kreho zadivljujuÊom energijom i entuzijazmom nastavlja svoju borbu s uvrijeæenim pogledima na zdravlje. Ona u centar svoga zanimanja ne stavlja Ëovjeka-pacijenta, koji se pasivno prepuπta medicinskim i drugim struËnjacima, veÊ osvjeπtava potrebu aktivnog sudjelovanja pojedinca u oËuvanju i poboljπanju zdravlja. dr. Milan Mazalin, specijalist obiteljske medicine

Prehrana 21. stoletja za mošk

Dr. Lejla Kreho muπkarcima je zavodljivom jednostavnoπÊu pribliæila magiËni svijet prehrane i sastojaka, dajuÊi nam moguÊnost da kroz uæitke u kulinarskim delicijama naemo novu energiju — i za sport, i za libido i seksualnost — te da preveniramo sve ono πto nas moæe snaÊi u „najboljim godinama“, od problema s prostatom do stresom uzrokovanih organskih poremeÊaja...

Članica Britanskega nutricionističnega združenja

dr. Lejla Kažinić Kreho

Dr. Lejla KaæiniÊ Kreho autorica je bestselera Prehrana 21. stoljeÊa i Prehrana 21. stoljeÊa za æene, koja je osim u Hrvatskoj objavljena i u Sloveniji i u Srbiji. LijeËnica je i nutricionistkinja πkolovana u Velikoj Britaniji, koja od 2003. godine u Zagrebu vodi nutricijsko dijetetsko savjetovaliπte Nutrimen i piπe za vodeÊe dnevne novine i magazine u regiji. Nastupima u pisanim i elektroniËkim medijima te javnim predavanjima nastoji pridonijeti svijesti o utjecaju hrane na naπe zdravlje. Dr. Lejla KaæiniÊ Kreho magistrirala je kliniËku nutriciju na uglednom Kings Collegeu, na odsjeku Department of Biomedical and Health Sciences, University of London. »lanica je Britanskog nutricionistiËkog druπtva.

Prehrana 21. stoletja za moške

Prehrana 21. stoletja za moške Ob uživanju v hrani si krepite moškost in plodnost, ohranjajte vitkost in preprečite najpogostejše moške bolezni in težave

ast vo hitro r o ik n t js a za n ar • Jedilnikov hormonski vihne napore in njeg ša živila za šport lačni • Najboljjalni in spolno privbdobju • Ustvar m življenjskem oa v vsakei in mala kuharic i živili • Recept jboljšimi moškim z 20 na

dr. Lejla KaæiniÊ Kreho

Prehrana 21. stoljeÊa za æene

HranomsprijeËitenajËeπÊeæenske bolesti i tegobe, od tinejdæerske dobi do menopauze

dr. Lejla KaæiniÊ Kreho

Prehrana 21. stoljeÊa

12 znanstvenih odgovora na pitanje moæe li hrana biti uæitak i lijek

Jeffrey James Vella

Esplanadina renesansa

Umjetnostmodernehrvatskekuhinje 199,00 kn

PREHRANA ZA MOSKE-Ovitek.indd 1

2012.1.13 14:49

/Kazinic%20Kreho_Prehrana%20za%20moske30  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/8990/109668/file/Kazinic%20Kreho_Prehrana%20za%20moske300dpi.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you