Page 1

LETNA PRIPRAVA Družba – 4. razred 70 UČNIH UR Mateja Kolarič, OŠ Kamnica M. Umek, O. J. Zorn, Družba za 4. razred devetletne/osemletne osnovne šole, učbenik M. Umek, O. J. Zorn, Družba za 4. razred devetletne osnovne šole, delovni zvezek M. Umek, O. J. Zorn, Družba za 4. razred devetletne/osemletne osnovne šole, priročnik za učitelje (v pripravi)


SEPTEMBER ENOTA (VSEBINA)

CILJI

DRUŽBA IN JAZ (predvidene 3 ure) (U str. 5-8, DZ str. 4-7)

SPOZNAJO - zgradbo učbenika in delovnega zvezka - dobre učne navade in strategijo domačega učenja družbe - se urijo v načrtovanju časa za učenje in prostega časa ČETRTOŠOLCI SPOZNAJO ZMOREMO VEČ - sebe in svoje sposobnosti (predvidenih 10 ur) - različne vloge v življenju - moja vloga v UGOTAVLJAJO šolski skupnosti - kaj se lahko naučijo drug od (U str. 9-11, DZ drugega str. 8, 9) -

znam sodelovati SPOZNAVAJO (U str. 12, 13, - razmerja med DZ str. 10, 11) posameznikom in skupnostjo - pomembnost razvijanja sodelovanja za življenje v skupnosti PRIDOBIVAJO - navade, ki nam pomagajo živeti v skupnosti UGOTAVLJAJO - kaj se lahko naučijo drug od drugega

DEJAVNOSTI -

opisovanje zbiranje raziskovanje igranje izmenjavanje mnenj analiziranje

SESTAVA POUKA Uvajanje Obravnava nove snovi Ponavljanje in utrjevanje Preverjanje Ocenjevanje Analiza

DIDAKTIČNI SISTEMI Izhajamo iz konkretnih situacij

MEDPREDMETNA POVEZAVA Poklicna, glasbena , zdravstvena vzgoja, slovenski jezik


OKTOBER ENOTA (VSEBINA) MOJE ŽIVLJENJE Z VRSTNIKI (DZ str. 1215) - prijatelji in prijateljstvo ( U str. 14) -

-

spori in čustva (U str. 15, 16) ustrahovanje in nasilneži (U str. 17)

ODVISNOSTIM SE MORAMO UPRETI (U str. 18, 19, DZ str. 16, 17)

CILJI SPOZNAVAJO - sebe in svoje sposobnosti (cilje, želje, potrebe) - razlike med sošolci (spol, religija, etnična pripadnost, telesne, umske značilnosti) - vrste nasilja med in nad otroki - načine boja proti nasilju SPREJEMAJO IN SPOŠTUJEJO - drugačnost in različnost ljudi UGOTAVLJAJO - kaj se lahko naučijo drug od drugega SPOZNAVAJO - različne odvisnosti (hrana, droge,…)

DEJAVNOSTI -

-

zbiranje raziskovanje izmenjavanje mnenj risanje (karikatura, grafiti), skupinsko delo igranje vlog na temo konfliktov

SESTAVA POUKA Uvajanje Obravnava nove snovi Ponavljanje in utrjevanje Preverjanje Ocenjevanje Analiza

DIDAKTIČNI SISTEMI - ne posegamo v otrokovo zasebnost - ne vrednotimo

MEDPREDMETNA POVEZAVA Likovna, poklicna, vzgoja, slovenski jezik


NOVEMBER ENOTA (VSEBINA) BEREMO IN RIŠEMO ZEMLJEVIDE (predvidenih 9 ur) - orientacija (U str. 20, 21, DZ str. 18, 19)

CILJI ZNAJO - določati glavne strani neba s soncem, senco, uro in kompasom - določati lego s pomočjo mreže na karti

DEJAVNOSTI -

-

-

-

-

načrt učilnice (U - iskati s pomočjo načrta str. 22, 23, DZ učilnice, šole, šolske okolice str. 20, 21) pot, skriti predmet,.. - prepoznati vzorec razporeditve prostorov v šoli rišemo tlorise (U - določiti lego in pomen str. 24, 25, DZ posameznih šolskih prostorov str. 22-25) ter njihovo medsebojno povezanost povečujemo in SPOZNAJO pomanjšujemo - svojo vlogo pri skrbi za (U str. 26, 27, prostore in objekte DZ str. 26, 27) načrt šole (U str. 28, 29, DZ str. 28, 29)

-

SESTAVA POUKA določanje Uvajanje strani neba Obravnava nove uporabljanje snovi načrta Ponavljanje in risanje utrjevanje tlorisov Preverjanje zbiranje Ocenjevanje zamisli o Analiza urejanju okolice in šole načrtovanje delo s kompasom kartiranje nevarnih točk

DIDAKTIČNI MEDPREDMETNA SISTEMI POVEZAVA - sodelovalno Matematika učenje Prometna vzgoja - projektno in terensko delo - izhajamo iz konkretnih razmer, v katere učenci zaidejo kot pešci in kolesarji - poudarimo pomen odgovornega vedenja in ravnanja v prometu


- ali je moja pot v šolo varna? (U str. 30, 31, DZ str. 30. 31)

DECEMBER ENOTA (VSEBINA) PO SVETU ŽIVIJO RAZLIČNO (predvidenih 8 ur) - prosti čas ( U str. 46, 47, DZ str. 47, 48) -

-

praznujemo različne praznike (U str. 48-51, DZ str. 49) prazniki nas družijo (U str. 52, 53, DZ str. 50, 51)

- šege in navade (U str. 54, 55, DZ str. 52, 53)

RAZIŠČEJO, SPOZNAJO - varne in manj varne poti v šolo za pešce in kolesarje VREDNOTIJO - ureditev šolskega dvorišča z vidika različnih potreb učencev različnih starosti

CILJI SPOZNAVAJO - sestavine načina življenja (kultura prehranjevanja, preživljanje prostega časa, šege, navade,…) - sodobno pojmovanje kulture - različne praznike in njihov pomen RAZUMEJO - pomen bontona, omike, gostoljubnosti, prostega časa VREDNOTIJO - načine preživljanja prostega časa

DEJAVNOSTI -

-

opazovanje zbiranje opisovanje (urnik: dnevni, tedenski, mesečni, letni) fotografiranje raziskovanje igre vlog

SESTAVA POUKA Uvajanje Obravnava nove snovi Ponavljanje in utrjevanje Preverjanje Ocenjevanje Analiza

DIDAKTIČNI SISTEMI - gledališka predstava - projektno delo - obravnavamo državne, verske, kulturne aktualne lokalne praznike

MEDPREDMETNA POVEZAVA Športna, glasbena, likovna, zdravstvena, knjižnična in informacijska vzgoja, naravoslovje in tehnika


JANUAR (1/3) ENOTA (VSEBINA) RAZISKUJEMO ZGODOVINO ŠOLE (predvidene 4 ure) - šolanje v preteklosti (U str. 32, 33, DZ str. 32, 33)

CILJI RAZISKUJEJO, SPOZNAVAJO - preteklost svoje šole, njen nastanek in razvoj - načine pouka UPORABIJO - spoznanja o preteklosti šole in jih zapišejo na časovni trak PREDVIDEVAJO - razvoj šole v prihodnjem obdobju PRIMERJAJO - dobre in slabe strani življenja nekoč in danes

DEJAVNOSTI -

zbiranje urejanje razvrščanje primerjanje interpretiranje podatkov anketiranje opazovanje risanje

SESTAVA POUKA Uvajanje Obravnava nove snovi Ponavljanje in utrjevanje Preverjanje Ocenjevanje Analiza

DIDAKTIČNI SISTEMI - raziskovalno delo - projektno učno delo

MEDPREDMETNA POVEZAVA Poklicna, likovna vzgoja, slovenski jezik, naravoslovje in tehnika


JANUAR (2/3) ENOTA (VSEBINA) -

raziskujemo zgodovino šole v domačem kraju (U str. 34, 35, DZ str. 34, 35)

CILJI RAZISKUJEJO, SPOZNAVAJO - razvoj domačega kraja skozi kulturno zgodovinske spomenike - razvoj in spreminjanje vloge domačega kraja - življenje v naselju nekoč in danes RAZUMEJO - naravne danosti za nastanek in razvoj domačega kraja PREDVIDEVAJO - naravne in družbene danosti, ki bodo vplivale na razvoj domačega kraja PRIMERJAJO - vlogo podeželskega in mestnega naselja v preteklosti

DEJAVNOSTI -

raziskovanje pisanje intervjuji z nekdanjimi delavci šole

SESTAVA POUKA

DIDAKTIČNI SISTEMI - delo na terenu - delo v muzeju

MEDPREDMETNA POVEZAVA Poklicna, likovna vzgoja, slovenski jezik


ENOTA (VSEBINA)

JANUAR (3/3) SPOZNAVAMO DRUŽINE (predvidene 3 ure) - družine se spreminjajo (U str. 36, 37, DZ str. 36, 37) -

družine naših babic (U str. 38, 39, DZ str. 38, 39)

CILJI

PREPOZNAVAJO - vrste družin (enostarševska, sestavljene ali reorganizirane družine,…) - spremembe v družinskem življenju ( razveza, smrt, novi člani) - pomen sodelovanja pri vsakdanjih opravilih med družinskimi in zunaj družinskimi ustanovami (šola, zdravstveni dom, banka,…) RAZUMEVAJO - smisel povezovanja v družine (ljubezen, varnost, pomoč,…) - pomen sodelovanja

DEJAVNOSTI

- pogovor ob različnem gradivu (pisnem, slikovnem, filmskem,…)

SESTAVA DIDAKTIČNI MEDPREDMETNA POUKA SISTEMI POVEZAVA

Uvajanje Obravnava nove snovi Ponavljanje in utrjevanje Preverjanje Ocenjevanje analiza

-

ne posegamo Zdravstvena, poklicna v zasebnost vzgoja pouk gradimo ob primerih projektno učno delo


ENOTA (VSEBINA)

CILJI

DEJAVNOSTI

FEBRUAR (1/2)

PO SVETU ŽIVIJO RAZLIČNO (predvidenih 6 ur) - bivanje (U str. 40, 41, DZ str. 40, 41) - tipi domov skozi čas (U str. 42, 43, DZ str. 42-44)

SPOZNAVAJO - pojme dom, domačija, stanovanje - različne načine bivanja v Sloveniji danes (bloki, individualne, kmečke hiše, mestno, vaško naselje) - nekatere izbrane načine bivanja po svetu RAZUMEJO - pojme dom, domačija, stanovanje - spremembe v okolju, v katerem se razvija (v času in prostoru) bivalna kultura PRIMERJAJO - različne načine bivanja v svetu z našimi - povezanost domov (nekoč in danes) z naravnimi značilnostmi domače pokrajine (ogrevanje, odpadki, voda, …) VREDNOTIJO - kakovost bivanja - pozitivne in negativne sestavine ohranjanja stavbne in naselbinske dediščine

-

opazovanje zbiranje in urejanje podatkov opisovanje risanje fotografiranje branje

SESTAVA DIDAKTIČNI POUKA SISTEMI - učenje ob primerih - sodelovalno učenje - projektno učno delo

MEDPREDMETN A POVEZAVA Likovna, poklicna, glasbena, knjižnična in informacijska vzgoja


FEBRUAR (2/2) ENOTA (VSEBINA) - stanovanjski prostori in oprema (U str. 44, 45, DZ str. 45, 46)

CILJI ZNAJO - skicirati tloris stanovanjskega prostora z opremo - določiti lego stanovanjskih prostorov (prisojnost, osojnost) - poiskati najboljše mesto, prostor za stanovanjsko opremo in utemeljiti izbiro VREDNOTIJO - ustreznost bivalnih prostorov z vidika različnih potreb ljudi

DEJAVNOSTI -

izdelava modelov stanovanja izdelava skice

SESTAVA DIDAKTIČNI MEDPREDMETN POUKA SISTEMI A POVEZAVA - izhajamo iz Naravoslovje in konkretnih tehnika, primerov informacijska, poklicna, glasbena vzgoja


MAREC (1/2)

ENOTA (VSEBINA)

CILJI

UPOŠTEVAMO PRAVICE LJUDI (predvidenih 6 ur) - kaj potrebujemo in kaj si želimo (U str. 56, 57, DZ str. 54, 55)

SPOZNAVAJO - temeljne otrokove in človekove pravice - službe in ljudi, ki pomagajo uveljavljati otrokove in človekove pravice RAZVIJAJO - občutek odgovornosti do sebe in drugih PREPOZNAVAJO - različne potrebe (socialne, emocionalne, kulturne, religiozne,…) RAZLIKUJEJO - med potrebami, pravicami in dolžnostmi VREDNOTIJO - različne (materialne in nematerialne) potrebe v družini PRIMERJAJO položaje otrok v različnih okoljih danes in v preteklosti

-

pravice za vse otroke (pravica do: imena in državljanstva, do družine, do zdravja, do igre in prijateljev, do izobrazbe, do svojega mnenja in izražanja, do posebne skrbi za otroke invalide, do dolžnosti) (U str. 58-61, DZ str. 56, 57)

-

pravice niso vsem dosegljive (U str. 62, 63, DZ str. 58, 59)

DEJAVNOSTI -

intervjuji v sorodniški mreži igranje vlog uporaba virov (Deklaracija o člov. Pravicah in pravicah otrok,…)

SESTAVA POUKA

DIDAKTIČNI SISTEMI - uporaba konkretnih primerov - igre vlog

MEDPREDMETNA POVEZAVA Slovenski jezik Spoznavanje okolja


MAREC (2/2) ENOTA (VSEBINA) SKRBIMO ZA DOMAČI KRAJ (predvidenih 12 ur) - domači kraj na letalskih fotografijah in načrtih: letalske fotografije (U str. 64, 65, DZ str. 60-63) načrti in zemljevidi (U str. 66, 67, DZ str. 60-63)

CILJI ZNAJO - razčleniti naselje po prevladujoči namembnosti posameznih delov (s pomočjo letalske fotografije in načrta kraja) - opisati obliko in lego naselja glede na relief, prometnice, vode

DEJAVNOSTI

SESTAVA POUKA (orientacija, Uvajanje kartiranje okolice Obravnava nove šole po snovi namembnosti stavb, Ponavljanje in opazovanja lege, utrjevanje oblike naselja) Preverjanje - anketiranje- želje Ocenjevanje in potrebe Analiza

DIDAKTIČNI SISTEMI - terensko in projektno delo v skupinah

MEDPREDMETNA POVEZAVA Slovenski jezik Spoznavanje okolja Likovna in poklicna vzgoja, slovenski jezik, naravoslovje in tehnika


APRIL ENOTA (VSEBINA) -

lega domačega kraja (U str. 86, 69, DZ str. 6466)

-

storitvene dejavnosti in ustanove (U str. 70, 71, DZ str. 67, 68)

-

gospodarske dejavnosti (kaj pridelujejo in izdelujejo v tvojem kraju) (U str. 72-75, DZ str. 69-71)

-

skrb za okolje ( U str. 76, 77, DZ str. 72, 73)

-

kaj lahko storiš sam za okolje? (U str. 78, 79, DZ str. 74, 75)

CILJI SPOZNAVAJO - najpomembnejše gospodarske in negospodarske dejavnosti v domačem kraju - komunalne dejavnosti in vlogo posameznika pri prizadevanju za urejenost naselja VREDNOTIJO - urejenost naselja z vidika potreb različnih skupin krajanov - čistočo okolice, urejenost, posledice posegov v okolje

DEJAVNOSTI -

-

SESTAVA POUKA ogled Uvajanje gospodarskih Obravnava nove in snovi negospodarski Ponavljanje in h dejavnosti, utrjevanje pogovor z Preverjanje zaposlenimi Ocenjevanje skupinsko Analiza delo (predlogi izboljšav v naselju z vidika določene skupine krajanov:otro k, invalidov,osta relih…)

DIDAKTIČNI SISTEMI Terensko in projektno delo v skupinah

MEDPREDMETNA POVEZAVA Likovna in poklicna vzgoja, slovenski jezik, naravoslovje in tehnika


MAJ (1/2) ENOTA (VSEBINA) urejanje skupnega življenja (U str. 80, 81, DZ str. 76, 77) VARUJEMO NAŠO SKUPNO DEDIŠČINO (predvidenih 9 ur) - nastanek naših krajev v preteklosti (U str. 82-85, DZ str. 78, 79) - vas v zgodovini (U str. 86, 87, DZ str. 80, 81)

CILJI

-

-

-

RAZISKUJEJO, SPOZNAVAJO - razvoj domačega kraja skozi kulturnozgodovinske spomenike - razvoj in spreminjanje vloge domačega kraja - življenje v naselju nekoč in danes RAZUMEJO - naravne danosti za nastanek in razvoj domačega kraja PREDVIDEVAJO mesto v - naravne in družbene zgodovini ( U danosti, ki bodo vplivale na str. 88, 89, DZ razvoj domačega kraja str. 82, 83) PRIMERJAJO - vlogo podeželskega in življenje na mestnega naselja v podeželju nekoč preteklosti in danes (U str. 90, 91, DZ str. 84, 85)

DEJAVNOSTI -

SESTAVA POUKA zbiranje Uvajanje urejanje Obravnava nove razvrščanje snovi primerjanje Ponavljanje in interpretiranje utrjevanje podatkov Preverjanje opazovanje Ocenjevanje Analiza

DIDAKTIČNI SISTEMI - delo na terenu - raziskovalno delo - projektno učno delo

MEDPREDMETNA POVEZAVA Slovenski jezik, naravoslovje in tehnika, likovna vzgoja


MAJ (2/2) -

obrt in zaÄ?etki industrije (U str. 92, 93, DZ str. 86, 87)


JUNIJ ENOTA (VSEBINA) -

-

promet se je spreminjal (U str. 94, 95, DZ str. 88-90) ali se bo domači kraj še spreminjal? (U str. 96, 97, DZ str. 91, 92)

CILJI RAZVIJAJO - aktivne oblike dela in raziskujejo s pomočjo informacijskih virov, dela na terenu in spoznavanja različnih virov PRIMERJAJO - dediščino in sodobnost

DEJAVNOSTI - obisk mariborskega muzeja

SESTAVA POUKA

DIDAKTIČNI SISTEMI -terensko delo

MEDPREDMETNA POVEZAVA Prometna, likovna, knjižničarska vzgoja, slovenski jezik, naravoslovje in tehnika


I. TRIMESTER: (2. september – 20 december 2002)

/Druzba4+letne+priprave  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3178/46016/version/2/file/Druzba4+letne+priprave.doc

Advertisement