Page 1

LETNA PRIPRAVA Družba – 5. razred 105 UČNIH UR Milena Salaj, OŠ Turnišče M. Umek, O. J. Zorn, Družba in jaz 2, Družba za 5. razred devetletne osnovne šole, učbenik M. Umek, O. J. Zorn, Družba in jaz 2, Družba za 5. razred devetletne osnovne šole, delovni zvezek M. Umek, O. J. Zorn, Družba in jaz 2, Družba za 5. razred devetletne osnovne šole, priročnik za učitelje (v pripravi)


DOMAČA POKRAJINA UČNI SKLOP: DOMAČA POKRAJINA IN NJEN ZEMLJEVID

ČAS: 11 UR

POSEBNI CILJI Uvajajo se v različne načine spoznavanja in raziskovanja geografskih pojavov in procesov in v rabo zemljevida. Širijo prostorsko orientacijo od domačega kraja, domače pokrajine na Slovenijo (Italijo, Madžarsko), Evropo, svet (informativno). TEMELJNI STANDARDI ZNANJA OPERATIVNI CILJI VSEBINE *minimalni **nekoliko zahtevnejši ***zahtevnejši Znajo opredeliti domačo pokrajino prostorsko, funkcionalno. **prepoznajo celine in oceane na globusu Prepoznajo celine in oceane na globusu. DOMAČA POKRAJINA **prostorsko, funkcionalno opredelijo domačo pokrajino Razložijo vlogo bližnjega mesta na življenje v **opredelijo vlogo (občinskega) središča na življenje v domači pokrajini. občini Razložijo vlogo (občinskega) središča na življenje v občini.

NAŠA OBČINA

Spoznavajo na zemljevidu domači kraj, sosednja naselja in meje občine.

ZEMLJEVID DOMAČE POKRAJINE

*poiščejo na zemljevidu domači kraj, sosednja naselja in meje občine *primerjajo motive na starih fotografijah z novejšimi ***primerjajo stare zemljevide in ugotavljajo razlike

MERILO ZEMLJEVIDA

*zna predlagati vire za pridobivanje podatkov (knjige…) *merijo razdalje z grafičnim merilom ***razložijo pomen merila

RELIEF NA ZEMLJEVIDIH

**berejo zemljevid reliefa (višinska barvna lestvica,

Razumejo pomen merila. Znajo meriti razdalje z grafičnim merilom. Primerjajo motive na starih fotografijah in zemljevidih ter ugotavljajo razlike. Znajo brati reliefni zemljevid (višinska barvna


lestvica, nadmorska višina, relativna višina). Znajo pokazati in opisati (na zemljevidu domače pokrajine) razporeditev in vrste voda, razlikovati ravno površje od neravnega s pomočjo plastnic.

nadmorska in relativna višina) **pokažejo in opišejo (na zemljevidu domače pokrajine) razporeditev in vrste voda, razlikujejo s pomočjo plastnic ravno površje od neravnega

DEJAVNOSTI: delo z zemljevidom ( branje – relief, barvna lestvica), delo s fotografijami in globusom, načrt občinskega središča in domače pokrajine SPECIALNO- DIDAKTIČNA PRIPOROČILA: uporaba kart in zemljevidov, ekskurzija in delo na terenu (občina), grafični zapisi NAČIN PREVERJANJA: ustno MEDPREDMETNE POVEZAVE: naravoslovje in tehnika, prometna in športna vzgoja, matematika


UČNI SKLOP: NARAVNE ZNAČILNOSTI DOMAČE POKRAJINE

ČAS: 4 URE

POSEBNI CILJI Spoznavajo geografske teme z vidika medsebojnega vplivanja pokrajine na življenje ljudi in ljudi na spremembo pokrajine. Uvajajo se v različne načine spoznavanja in raziskovanja geografskih pojavov ter procesov. OPERATIVNI CILJI

Spoznavajo naravne danosti kot pogoj za življenje ljudi danes, v preteklosti in prihodnosti (ob primerih). Znajo pokazati naravne značilnosti domače pokrajine in izrabo tal (peskovnik, risba, zemljevid…) Znajo uvideti ob primerih vloge posameznih dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanost površja.

VSEBINE

TEMELJNI STANDARDI ZNANJA *minimalni **nekoliko zahtevnejši ***zahtevnejši

NARAVNE SESTAVINE POKRAJINE

** prikažejo naravne značilnosti domače pokrajine in izrabo tal (peskovnik, risba, zemljevid …) ** ugotovijo naravne danosti kot pogoj za življenje ljudi danes, v preteklosti in prihodnosti ( ob primerih ) ** uvidijo vloge posameznih dejavnikov, ki vplivajo na izgled pokrajine (ob primerih )

POVEZANOST S POKRAJINO

LJUDJE SPREMINJAJO POKRAJINO Ugotavljajo vpliv človeka na spreminjanje narave (ob primerih ). Vrednotijo vpliv človeka na spreminjanje narave (ob primerih ). Primerjajo motive na starih fotografijah in zemljevidih ter ugotavljajo razlike.

* navedejo vpliv človeka na spreminjanje narave (ob primerih ) ** vrednotijo vpliv človeka na spreminjanje narave (ob primerih )

DEJAVNOSTI: opazovanje, izdelovanje, primerjanje, delo z zemljevidom, delo na terenu, delo s fotografijami


SPECIALNO- DIDAKTIČNA PRIPOROČILA: terensko delo NAČIN PREVERJANJA: ustno MEDPREDMETNE POVEZAVE: naravoslovje in tehnika, športna vzgoja, matematika UČNI SKLOP: DRUŽBENE ZNAČILNOSTI DOMAČE POKRAJINE

ČAS: 9 UR

POSEBNI CILJI Razvijajo ustvarjalne sposobnosti uporabe lastnih virov (razumskih, čutnih, čustvenih, komunikacijskih) v raziskovanju neposrednega družbenega okolja. Ugotavljajo in izbirajo dejavnike, ki omogočajo samorazumevanje, prepoznavajo oblike, pomena in povezanosti življenja v lokalnih skupnostih ter v globalni družbi. Spoznajo in razumejo pomen temeljnih človekovih ter otrokovih pravic in odgovornosti; razumejo pomen sodelovanja med ljudmi; spoznajo načine in oblike sodelovanja med ljudmi; spoznajo načine in oblike sodelovanja, tekmovanja, nasprotovanja, konfliktov ter reševanja konfliktov. Spoznajo družbene razlike med ljudmi; razumejo in tehtajo okoliščine, ki vplivajo na družbeno povezanost ter izobčenost posameznih skupin prebivalstva. OPERATIVNI CILJI VSEBINE TEMELJNI STANDARDI ZNANJA *minimalni **nekoliko zahtevnejši ***zahtevnejši Spoznavajo razlike v velikosti, namembnosti, videzu različnih tipov naselij (mestna, primestna ). NASELJA V DOMAČI * ugotovijo razlike v velikosti, namembnosti, videzu Razložijo nekatere razlike med naselji v domači POKRAJINI različnih tipov naselij (mestna, primestna…) pokrajini. * razložijo nekatere razlike med naselji v domači Spoznavajo, da so na Zemlji tudi pokrajine z pokrajini drugačnimi naselji (ponazorijo s primeri ). ** navedejo na Zemlji pokrajine z drugačnimi naselji (ponazorijo s primeri ) Spoznavajo selitve prebivalcev (dnevne, začasne, stalne…)

PREBIVALSTVO DOMAČE POKRAJINE

** razložijo razlike med selitvami prebivalcev (dnevne, začasne, stalne…)


Razumejo vzroke selitev (služba, šola, poroka…) in posledice praznjenja vasi, večanje mest, skupno življenje ljudi različnih kultur.

*** razložijo vzroke selitev (služba, šola poroka…) in posledice (praznjenja vasi, večanje mest, skupno življenje ljudi različnih kultur )

Spoznavajo razlike med ljudmi v skupnosti (po spolu, starosti, religiji, spolni usmerjenosti, etnični pripadnosti, družbene, socialne, kulturne razlike ) Spoznavajo načine usklajevanja med ljudmi različnih interesov in reševanja konfliktov. Ugotavljajo medsebojne povezave ljudi, držav, celin.

PREMAGAJMO PREDSODKE

**ugotovijo razlike med ljudmi v skupnosti (po spolu, starosti, religiji, spolni usmerjenosti, etnični pripadnosti, družbene, socialne, kulturne razlike ). *** presodijo načine usklajevanja med ljudmi različnih interesov in reševanja konfliktov *** utemeljijo pomen medsebojne povezave ljudi, držav, celin

Spoznavajo vrste in oblike medsebojne pomoči ob družbenem vprašanju brezposelnosti.

V DRUŽBI SO TUDI TEŽAVE

* naštejejo vrste in oblike medsebojne pomoči

Spoznavajo oblike sodelovanja med ljudmi v skupnosti. Spoznavajo razlike med formalnim (organiziranim, SKUPAJ GRE LAŽJE neosebnim ) in neformalnim (osebnim, intimnim ) združevanjem. Razumejo pomen ustvarjalne porabe prostega časa, razvijanje motivacije za skupno delo in delo v skupnosti. Razumejo pomen in utemeljenost potreb po prostovoljnem delu. Razvijajo občutke soodgovornosti in osebnega vpliva na razvoj skupnosti.

* navedejo oblike sodelovanja med ljudmi v skupnosti ** razložijo pomen in utemeljenost potreb po prostovoljnem delu *** utemeljijo razlike med formalnim (organiziranim, neosebnim ) in neformalnim (osebnim, intimnim ) združevanjem *** ocenijo pomen ustvarjalne porabe prostega časa, razvijanje motivacije za skupno delo in delo v skupnosti

DEJAVNOSTI: primerjanje statističnih podatkov, delo z besedilom, oblikovanje in uporaba medijskega gradiva, snovanje osebnih inovacij za kakovostnejše življenje v soseski


SPECIALNO- DIDAKTIČNA PRIPOROČILA: uporaba statističnih podatkov, uporaba konkretnih primerov iz neposrednega okolja (načrtovanje zelenic, širitev cest, igrišč…), igra vlog NAČIN PREVERJANJA IN OCENJEVANJA: ustno MEDPREDMETNE POVEZAVE: slovenščina, športna, poklicna, glasbena, prometna in zdravstvena vzgoja


UČNI SKLOP: PROMET IN GOSPODARSTVO

ČAS: 7 UR

POSEBNI CILJI Informativno širijo prostorsko orientacijo od domačega kraja na Slovenijo, sosednje države, Evropo in svet. Razumejo in tehtajo (pozitivne in negativne) vplive sodobnega tehniškega ter gospodarskega razvoja na kakovost življenja in okolja. Predstavijo poklic, ki jih veseli. Zavejo se pomena načrtovanja razvoja, usvojijo (na primeru) pojem sonaravnega oz. trajnostnega razvoja. OPERATIVNI CILJI

Spoznavajo vlogo prometa in komunikacij pri vse večji povezanosti med ljudmi. Spoznavajo, kako smo ljudje države, celine med seboj povezani. Ugotavljajo oblike skrbi za sokrajane (ostarele, bolne, osamljene…) in oblike (gospodarskega, športnega…) sodelovanja ob konkretnem primeru. Dopolnjujejo karto prometnih omrežij. Primerjajo podatke o številu in vrsti prometa, vezanega na izbrano trgovino, tovarno, dejavnost. Primerjajo vplive različnih vrst prometa na okolje, porabo surovin, energije. Spoznavajo pomen vse hitrejšega načina prenašanja sporočil za tesnejšo povezanost ljudi na vse večjem prostoru. Primerjajo nekdanji promet in komunikacije z današnjim.

VSEBINE

TOVORNI PROMET POTNIŠKI PROMET PRENOS SPOROČIL

TEMELJNI STANDARDI ZNANJA * minimalni ** nekoliko zahtevnejši ***zahtevnejši ** predstavijo vlogo prometa in komunikacij pri vse večji povezanosti med ljudmi ** ugotovijo oblike in pomen skrbi za sokrajane (ostarele, bolne, osamljene ) in oblike (gospodarskega, športnega…) sodelovanja ob konkretnem primeru ** dopolnijo karto prometnih omrežij in tokov ** primerjajo podatke o številu in vrsti prometa, vezanega na izbrano trgovino, tovarno, dejavnost… ** razložijo pomen vse hitrejšega načina potovanja sporočil za tesnejšo povezanost ljudi na vse večjem prostoru ** primerjajo nekdanje oblike prometa in komunikacije z današnjim ** ugotovijo (analizirajo) povezanost ljudi, držav, celin ob konkretnem primeru (npr. vsakodnevnih dobrin, hrane, obleke…) ali ob aktualnem dogodku (naravne nesreče, olimpijske igre…) *** primerjajo vplive različnih vrst prometa na okolje, porabo


Analizirajo povezanost ljudi, držav, celin ob konkretnem primeru (npr. vsakodnevnih dobrin, hrane, obleke…) ali ob aktualnem dogodku (naravne nesreče, olimpijske igre…)

Spoznavajo različne gospodarske dejavnosti (si ogledajo, zberejo podatke, prospekte…). Razumejo pomen gospodarskih dejavnosti za življenje ljudi nekoč in danes. Razumejo povezanost, odvisnost gospodarskih dejavnosti s pokrajinskimi osnovami nekoč in danes (obrt, turizem…) Izdelujejo gospodarsko karto domače pokrajine, berejo preproste karte. Vrednotijo pozitivne in negativne vplive gospodarskih dejavnosti v dani pokrajini.

surovin, energije

GOSPODARSTVO IN POKRAJINA GOSPODARSTVO SE SPREMINJA

* navedejo različne gospodarske dejavnosti (si jih ogledajo, zberejo podatke, prospekte…) * imenujejo nekatere starejše gospodarske dejavnosti * berejo preproste karte ** razložijo pomen gospodarskih dejavnosti za življenje ljudi nekoč in danes ** izdelajo gospodarsko karto domače pokrajine *** ugotovijo povezanost, odvisnost gospodarskih dejavnosti s pokrajinskimi osnovami nekoč in danes (obrt, turizem…) *** vrednotijo pozitivne in negativne vplive gospodarskih dejavnosti v dani pokrajini

DEJAVNOSTI: ogledovanje, anketiranje, zbiranje in urejanje podatkov, dopolnjevanje kart, branje voznih redov in gospodarskih kart, raziskovanje, fotografiranje, razvrščanje SPECIALNO- DIDAKTIČNA PRIPOROČILA: delo na terenu, raziskovalne naloge, poudarimo pomen odgovornega ravnanja v prometu NAČIN PREVERJANJA IN OCENJEVANJA: pisno MEDPREDMETNE POVEZAVE: likovna, prometna, knjižnična, informacijska in poklicna vzgoja


UČNI SKLOP: PRETEKLOST DOMAČE POKRAJINE

ČAS: 20 UR

POSEBNI CILJI Spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (zlasti v domači pokrajini) in ga primerjajo z življenjem v današnjem času. Znajo se orientirati s pomočjo časovnega traku. Razvijajo aktivne oblike dela in raziskujejo preteklost s pomočjo informacijskih virov, dela na terenu in spoznavanja različnih virov (muzejskih predmetov, starih slik, knjižničnega gradiva…) Spoznavajo oblike kulture in vsakdanjega življenja. Primerjajo dediščino in sodobnost. OPERATIVNI CILJI

Spoznavajo: -življenje ljudi v preteklosti, -pomembnejše kulturnozgodovinske spomenike, -znane osebnosti iz domače pokrajine, -šege in navade. Razumejo: -kaj so kulturnozgodovinski spomeniki, -pomen kulturnozgodovinskih spomenikov, -kaj so šege in navade. Spoštujejo in ohranjajo pozitivno tradicijo (šege, kulturne spomenike…) Znajo razvijati aktivne oblike dela in raziskovati preteklost (s pomočjo literature, virov, obiska muzeja) Znajo se orientirati v času in prostoru.

VSEBINE

SLEDOVI PRETEKLOSTI V DOMAČI POKRAJINI POJDIMO V MUZEJ ZGODOVINSKO RAZISKOVANJE DOMAČE POKRAJINE

TEMELJNI STANDARDI ZNANJA * minimalni ** nekoliko zahtevnejši *** zahtevnejši * opišejo življenje ljudi v preteklosti * primerjajo življenje ljudi v preteklosti * navedejo znane osebnosti iz domače pokrajine *razvijajo aktivne oblike dela in raziskujejo preteklost (s pomočjo literature, virov,obiska muzeja) * navedejo nekatere šege in navade ** opredelijo, kaj so šege in navade **razložijo, kaj so kulturnozgodovinski spomeniki *** razložijo pomen, kaj so kulturnozgodovinski spomeniki

ČASOVNI TRAK ZGODOVINE PRAZGODOVINA IN

* izdelajo časovni trak * orientirajo se na časovnem traku ** se orientirajo v času in prostoru


Spoznavajo: -da do nekaterih sprememb pride hitro, do nekaterih počasi, -da do nekaterih sprememb pride zaradi določenih vzrokov (vzrok-posledica).

ARHEOLOŠKE NAJDBE RIMLJANI V NAŠIH KRAJIH ŽIVLJENJE NA GRADU

Razumejo, kaj vpliva na družbeni razvoj (razvoj znanosti, tehnologije, razmerij med ljudmi). Analizirajo učinke družbenih sprememb (kaj olajšuje vsakdanje življenje ljudi, kakšna tveganja prinaša napredek).

IZ ŽIVLJENJA V MESTIH POTOVANJE V NOVI VEK

**navedejo pomembnejše kulturnozgodovinske spomenike (arheološka najdišča, gradove, cerkve…)

** navedejo, kaj vpliva na družbeni razvoj (razvoj znanosti, tehnologije, razmerij med ljudmi) ** ugotovijo vzroke in posledice nekaterih sprememb ** ugotovijo (analizirajo) različne vplive družbenih sprememb (kaj olajšuje vsakdanje življenje ljudi, kakšna tveganja prinaša napredek), navedejo načine ohranjanja pozitivne tradicije (šege,kulturne spomenike)

DEJAVNOSTI: zbiranje, primerjanje, pogovor, časovno orientiranje, raziskovanje s pomočjo virov, branje in izdelovanje časovnega traku. SPECIALNO-DIDAKTIČNA PRIPOROČILA: konkretni primeri iz dane pokrajine, projektno učno delo, delo v skupinah in na terenu, sodelovalno učenje. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE: ustno Ocenjevanje raziskovalne naloge MEDPREDMETNE POVEZAVE: slovenščina, naravoslovje in tehnika, poklicna, likovna, glasbena, zdravstvena, knjižnična in informacijska vzgoja.


SLOVENIJA,NAŠA DOMOVINA LEGA IN ZNAČILNOSTI SLOVENIJE

ČAS: 3 URE

POSEBNI CILJI INFORMATIVNO širijo prostorsko orientacijo od domačega kraja, domače pokrajine na Slovenijo, (Italijo, Madžarsko), Evropo, svet. Spoznavajo geografske teme z vidika medsebojnega vplivanja pokrajine na življenje ljudi in ljudi na spremembe pokrajine. OPERATIVNI CILJI

Znajo pokazati lego Slovenije na zemljevidu Slovenije, sveta, globusu. Znajo ob slikovnem gradivu in kartah prepoznati ter opisati nekatere pokrajinske značilnosti (površje, vode, videz naselij, izrabo pokrajine…) slovenskih pokrajin. Znajo pokazati na zemljevidu Slovenije naravne enote, največja mesta, reke… Znajo pokazati lego domače pokrajine v Sloveniji. Spoznavajo: -slovensko tipičnost, se zavedajo in cenijo posebnosti ter sestavine, ki sooblikujejo našo istovetnost in pomagajo pri razločevanju drugimi, -razlikujejo med domovino in državo.

VSEBINE

LEGA SLOVENIJE NARAVNE ENOTE SLOVENIJE

TEMELJNI STANDARDI ZNANJA * minimalni ** nekoliko zahtevnejši *** zahtevnejši * pokažejo lego Slovenije na zemljevidu Evrope, sveta, globusu * ob slikovnem gradivu in kartah prepoznajo ter opišejo nekatere pokrajinske značilnosti (površje, vode, videz naselij, izrabo pokrajine…) slovenskih pokrajin


UČNI SKLOP: ALPSKI SVET

ČAS: 6 UR

POSEBNI CILJI Spoznavajo oblike kulture in vsakdanjega življenja. Primerjajo dediščino in sodobnost OPERATIVNI CILJI

VSEBINE

Znajo ob slikovnem gradivu in kartah prepoznati in opisati pokrajinske značilnosti alpskega sveta (površje, vode, videz naselij, izrabo tal…) Znajo pokazati lego alpskega sveta na zemljevidu Slovenije. Poimenuje slovensko visokogorje in gospodarske dejavnosti v alpskem svetu.

VISOKOGORJE

Spoznavajo gospodarski pomen naravnega območja. Ugotavljajo pomen hidroelektrarn.

PREDALPSKA HRIBOVJA IN DOLINE

Spoznavajo gospodarski pomen alpskih kotlin v Sloveniji. Znajo našteti kotline.

KOTLINE ALPSKEGA IN PREDALPSKEGA SVETA

Spoznavajo obrti iz preteklosti.

ALPSKI SVET V

TEMELJNI STANDARDI ZNANJA * minimalni ** nekoliko zahtevnejši *** zahtevnejši

* ob slikovnem gradivu in kartah prepoznajo ter opišejo nekatere pokrajinske značilnosti (površje, vode, videz naselij, izraba pokrajine…) alpskega sveta * na zemljevidu Slovenije pokažejo naravno enoto – alpski svet,največja mesta, reke… * navedejo naše tipičnosti * ločijo med našimi tipičnostmi, posebnostmi in stereotipi ** ocenijo in cenijo posebnosti ter sestavine, ki sooblikujejo našo istovetnost in pomagajo pri razločevanju med drugimi *** razložijo razliko med domovino in državo


Razumejo šege in navade ter spoštujejo in ohranjajo pozitivno tradicijo do le teh.

PRETEKLOSTI

DEJAVNOSTI: delo z zemljevidi, delo s slikovnim gradivom, filmom, ekskurzije, terensko delo. SPECIALNO-DIDAKTIČNA PRIPOROČILA: ekskurzija PREVERJANJE: ustno MEDPREDMETNE POVEZAVE: glasbena vzgoja UČNI SKLOP: PANONSKI SVET

ČAS : 7 UR

POSEBNI CILJI Spoznavajo oblike kulture in vsakdanjega življenja. Primerjajo dediščino in sodobnost. Razumevajo svoje neposredno kulturno okolje in ga primerjajo z alpskim svetom. OPERATIVNI CILJI

Znajo pokazati lego panonskega sveta na zemljevidu Slovenije. Znajo ob slikovnem gradivu in kartah prepoznati ter opisati pokrajinske značilnosti panonskega sveta (površje, vode, videz naselij, izraba pokrajine…). Spoznavajo slovensko (panonsko ) tipičnost. Spoznavajo gospodarske dejavnosti in najrodovitnejše kmetijske pokrajine Slovenije. Spoznavajo pomen zdraviliškega turizma za pokrajino. Znajo našteti gričevja ter njihov gospodarski pomen.

VSEBINE

RAVNINE PANONSKEGA SVETA

GRIČEVJA

TEMELJNI STANDARDI ZNANJA * minimalni ** nekoliko zahtevnejši *** zahtevnejši * ob slikovnem gradivu in kartah prepoznajo ter opišejo nekatere pokrajinske značilnosti (površje, vode, videz naselij, izraba pokrajine…) panonskega sveta * na zemljevidu Slovenije pokažejo naravno enoto – panonski svet,največja mesta, reke… * navedejo naše tipičnosti * ločijo med našimi tipičnostmi, posebnostmi in stereotipi


Ugotavljajo pomen gričevja za izletniški in zdraviliški turizem. Ugotavljajo panonsko razpoznavnost (panonska hiša, koruznjaki, klopotci…). Znajo našteti obrti iz preteklosti in njihov pomen za danes (za turistična društva-obujanje običajev iz preteklosti). Spoštujejo, ohranjajo pozitivno tradicijo (šege, navade).

PANONSKEGA SVETA

** ocenijo in cenijo posebnosti ter sestavine, ki sooblikujejo našo istovetnost in pomagajo pri razločevanju med drugimi *** razložijo razliko med domovino in državo

SREČANJE Z DEDIŠČINO

DEJAVNOSTI: delo z zemljevidi, delo s slikovnim gradivom, filmom, ekskurzije, terensko delo SPECIALNO-DIDAKTIČNE DEJAVNOSTI: ekskurzija PREVERJANJE IN OCENJEVANJE: pisno MEDPREDMETNA POVEZAVA: glasbena vzgoja UČNI SKLOP: DINARSKI SVET

ČAS : 6 UR

POSEBNI CILJI Spoznavajo oblike kulture in vsakdanjega življenja. Primerjajo dediščino in sodobnost. Razumevajo svoje neposredno kulturno okolje in ga primerjajo z alpskim in panonskim svetom. TEMELJNI STANDARDI ZNANJA OPERATIVNI CILJI VSEBINE * minimalni ** nekoliko zahtevnejši *** zahtevnejši Znajo pokazati lego dinarskega sveta na zemljevidu Slovenije. Znajo ob slikovnem gradivu in kartah prepoznati ter DINARSKE PLANOTE * ob slikovnem gradivu in kartah prepoznajo ter opišejo opisati pokrajinske značilnosti dinarskega sveta pokrajinske značilnosti (površje, vode, videz naselij,


(površje, vode, videz naselij, izraba pokrajine…). Spoznavajo slovensko (dinarsko ) tipičnost. Spoznavajo gospodarski pomen visokih in nizkih planot. Spoznavajo naravno enoto-dinarski svet. KRAŠKI POJAVI Spoznavajo površinske in podzemne kraške oblike. Znajo našteti naše najbolj znane turistične kraške jame. DINARSKA PODOLJA Spoznavajo gospodarski pomen podolij in presihajočega Cerkniškega jezera. Spoznavajo naravne značilnosti Bele krajine. Spoznavajo dodatne gospodarske dejavnosti: žagarstvo, suhorobarstvo, krošnjarjenje… Spoznavajo pomen prometnih poti v dinarskem svetu.

izraba pokrajine…) dinarskega sveta * na zemljevidu Slovenije pokažejo naravno enoto – dinarski svet,največja mesta, reke… * ob slikovnem gradivu in kartah prepoznajo ter opišejo nekatere * navedejo tipičnosti * ločijo med našimi tipičnostmi, posebnostmi in stereotipi ** ocenijo in cenijo posebnosti ter sestavine, ki sooblikujejo našo istovetnost in pomagajo pri razločevanju med drugimi *** razložijo razliko med domovino in državo

GODPODARSKE IN DRUGE POSEBNOSTI DINARSKEGA SVETA

DEJAVNOSTI: delo z zemljevidi, delo s slikovnim gradivom, filmom, ekskurzije, terensko delo SPECIALNO-DIDAKTIČNE DEJAVNOSTI: ekskurzija PREVERJANJE: ustno MEDPREDMETNA POVEZAVA: glasbena vzgoja UČNI SKLOP: PRIMORSKI SVET

ČAS : 5 URE

POSEBNI CILJI Spoznavajo oblike kulture in vsakdanjega življenja. Primerjajo dediščino in sodobnost. Razumevajo svoje neposredno kulturno okolje in ga primerjajo z alpskim,panonskim in dinarskim svetom. Upoštevajo različnosti (kulturnega, družbenega in duhovnega) slovenskega etničnega prostora (povzetek in primerjava med naravnimi enotami


Slovenije). OPERATIVNI CILJI

VSEBINE

Znajo pokazati lego pokrajin s sredozemskim podnebjem. Znajo ob slikovnem gradivu in kartah prepoznati in opisati pokrajinske značilnosti primorskega sveta OB OBALI (površje, vode, videz naselij, izraba pokrajine…). Znajo pokazati na zemljevidu Slovenije največja mesta v primorskem svetu. Spoznavajo vlogo turizma za obalna mesta. PRIMORSKE Znajo našteti primorske pokrajine v notranjosti. POKRAJINE V Spoznavajo ugodne razmere za razvoj gospodarskih NOTRANJOSTI dejavnosti. Naštejejo pomembna središča. Spoznavajo gospodarske dejavnosti značilne za primorski svet: solinarstvo, oljkarstvo… Ugotavljajo pomen odprtja železnice v preteklosti. Znajo našteti značilne primorske jedi in šege.

GOSPODARSTVO V PRETEKLOSTI

TEMELJNI STANDARDI ZNANJA * minimalni ** nekoliko zahtevnejši *** zahtevnejši * ob slikovnem gradivu in kartah prepoznajo ter opišejo nekatere pokrajinske značilnosti (površje, vode, videz naselij, izraba pokrajine…)primorskega sveta * na zemljevidu Slovenije pokažejo naravno enotoprimorski svet, največja mesta, reke… * navedejo tipičnosti * ločijo med našimi tipičnostmi, posebnostmi in stereotipi ** ocenijo in cenijo posebnosti ter sestavine, ki sooblikujejo našo istovetnost in pomagajo pri razločevanju med drugimi *** razložijo razliko med domovino in državo

DEJAVNOSTI: delo z zemljevidi, delo s slikovnim gradivom, filmom, ekskurzije, terensko delo SPECIALNO-DIDAKTIČNE DEJAVNOSTI: ekskurzija PREVERJANJE IN OCENJEVANJE: pisno MEDPREDMETNA POVEZAVA: glasbena vzgoja


UČNI SKLOP: SLOVENCI SKOZI ČAS

ČAS: 9 UR

POSEBNI CILJI Spoznavajo ljudi v preteklosti in ga primerjajo z življenjem v današnjem času. Znajo se orientirati na časovnem traku. Raziskujejo preteklost s pomočjo informacijskih virov, dela na terenu in spoznavajo iz različnih virov (muzejskih predmetov, starih slik, knjižničnega gradiva…). OPERATIVNI CILJI

Spoznavajo nekaj najbolj temeljnih obdobij in dogajanj iz slovenske preteklosti ob slikovnem gradivu in časovnem traku (informativno).

VSEBINE

NASELITEV SLOVANOV, KARANTANIJA, SPREJEM KRŠČANSTVA

Spoznavajo razdeljenost današnje Slovenije v preteklosti in ob zemljevidu.

SLOVENSKE DEŽELE V OKVIRU SOSEDNJIH DRŽAV

Spoznavajo obrambo kmetov pred turškimi vpadi. Naštejejo (ob zemljevidu) glavne turške vpade na Slovensko.

TURŠKI VPADI IN GRADNJA PROTITURŠKIH TABOROV

Spoznavajo dajatve kmetov do zemljiškega gospoda v preteklosti. Ugotavljajo posledice ne plačevanja obveznosti kmetov do zemljiškega gospoda (kmečki upori).

POLOŽAJ KMETOV V PRETEKLOSTI IN KMEČKI UPORI

TEMELJNI STANDARDI ZNANJA * minimalni ** nekoliko zahtevnejši *** zahtevnejši * navedejo nekaj najbolj temeljnih obdobij in dogajanj iz slovenske preteklosti * razlikujejo med pojmoma Slovan in Slovenec ** naštejejo države, v katerih so Slovenci živeli v preteklosti


Spoznavajo zasluge Primoža Trubarja na Slovenskem ob slikovnem gradivu. Ugotavljajo pomen izida prve slovenske knjige. .

NAŠA PRVA TISKANA KNJIGA

Spoznavajo pomen programa Zedinjene Slovenije.

ZEDINJENA SLOVENIJA

Spoznavajo temeljna dogajanja v obeh svetovnih vojnah. Ugotavljajo, da smo vsi odgovorni za mir v državi.

PRVA IN DRUGA SVETOVNA VOJNA

Spoznavajo vključitev Slovenije po prvi in drugi svetovni vojni. Znajo se orientirati na časovnem traku.

SLOVENCI V JUGOSLAVIJI

DEJAVNOSTI: zbiranje, opisovanje, ogledovanje, opazovanje SPECIALNO-DIDAKTIČNA PRIPOROČILA: INFORMATIVNO se seznanjajo ob slikovnem gradivu in časovnem traku, obisk muzeja PREVERJANJE IN OCENJEVANJE: pisno MEDPREDMETNE POVEZAVE: slovenščina, glasbena vzgoja


NAŠA DRŽAVA, REPUBLIKA SLOVENIJA UČNI SKLOP: DRŽAVNA UREDITEV SLOVENIJE

ČAS: 8 UR

POSEBNI CILJI Spoznavajo podobe (primere) iz slovenske kulturne tradicije (madžarske in italijanske) in si oblikujejo zavest o slovenski državni pripadnosti. OPERATIVNI CILJI

Spoznavajo: -državna praznika dan samostojnosti in dan državnosti, -organiziranost slovenske države, -simbole, znake in himno države. Znajo našteti državne simbole in opisati grb.

Spoznavajo: -pojme manjšina, priseljenci, -pomen in pravice narodnih manjšin pri nas. Spoznavajo: -pojme zamejstvo, izseljenstvo, zdomstvo, -osnovne predstave o Slovencih v zamejstvu in o slovenskih izseljencih. Znajo pokazati na zemljevidu, kje živijo Slovenci v zamejstvu in po svetu.

VSEBINE

TEMELJNI STANDARDI ZNANJA * minimalni ** nekoliko zahtevnejši *** zahtevnejši

SAMOSTOJNA SLOVENIJA

** razložijo pomen samostojne države

KAKO JE ORGANIZIRANA DRŽAVA SLOVENIJA

* naštejejo državne simbole * opišejo grb ** predstavijo organiziranost slovenske države ** predstavijo simbole, znake in himno države

V SLOVENIJI ŽIVIJO TUDI DRUGI NARODI

* naštejejo manjšine v Sloveniji ** pojasnijo pomen in pravice narodnih manjšin pri nas ** razložijo pojem manjšina

SLOVENCI ZUNAJ SLOVENSKE DRŽAVNE MEJE

*** razložijo pojme zamejstvo, izseljenstvo, zdomstvo * pokažejo na zemljevidu, kje živijo Slovenci v zamejstu in po svetu


Spoznavajo glavno mesto: zgodovinsko preteklost, prometno lego, gospodarsko, kulturno središče…

LJUBLJANA-GLAVNO MESTO SLOVENIJE

* opišejo glavno mesto in njegov pomen

Spoznavajo prizadevanja Slovenije za boljše sodelovanje z drugimi državami.

SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA

** navedejo prizadevanja Slovenije za boljše sodelovanje z drugimi državami

DEJAVNOSTI: zbiranje, opisovanje, ogledovanje, opazovanje SPECIALNO-DIDAKTIČNA PRIPOROČILA: sodelovalno učenje. Na narodnostno mešanih ozemljih se priporoča projektno učno delo. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE: ustno MEDPREDMETNE POVEZAVE: slovenščina, likovna in glasbena vzgoja OPOMBA Število ur za posamezni učni sklop je okvirno. Preverjanje in ocenjevanje si učitelj načrtuje po svoje.

PREDLOGI ZA DNEVNE DEJAVNOSTI EKSKURZIJA v glavno mesto Slovenije: ogled z gradu, ogled mesta in pomembnih stavb, obisk muzeja, galerije… EKSKURZIJA v eno od naravnih enot. ŠOLA V NARAVI: spoznavanje družbenih značilnosti kraja, pokrajine (projektno, raziskovalno delo). Obisk gledališke predstave, likovne ali muzejske razstave, operne ali druge glasbene prireditve. Priprava razstave na šoli, pogovor z umetniki, strokovnjaki s področja družbeno zgodovinskih ved.


/Druzba+5+letna+priprava  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3180/46026/version/2/file/Druzba+5+letna+priprava.doc

/Druzba+5+letna+priprava  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3180/46026/version/2/file/Druzba+5+letna+priprava.doc