Page 1


D r užba in jaz 1 – 4. r azr ed LEGEN D A: I zpuščene teme T eme pr enesene iz 5. r azr eda

T eme pr enesene znotr aj u čbenik a za 4. r azr ed D odane teme oz. novi naslovi

Prej: skupaj 38 tem – 97 strani Sedaj: skupaj 29 tem plus 2 izbirni – 83 oz. 87. strani Nekatere teme so posodobljene npr. •Praznujemo razli čne praznike – dodani novi praznik dan Primoža Trubarja – 8. Junij •Nekateri pojmi, zlasti v »Kaj pomeni«, so enostavneje razloženi •Več povzetkov je prenovljenih •Nekaj slikovnega gradiva je spremenjenega – zamenjanega z boljšimi primeri

ST ARI U Č BEN I K

N OVI U Č BEN I K

Č ET RT OŠOL CI ZM OREM O VE Č 2 Moja vloga v šolski skupnosti 3 Vse bolje znam sodelovati 4 Moje življenje z vrstniki Prijatelji in prijateljstvo Spori in čustva Ustrahovanje in nasilneži 5 Odvisnostim se moramo upreti

Č ET RT OŠOL CI ZM OREM O VE Č 1 Moja vloga v šolski skupnosti 2 Znam sodelovati 3 Moje življenje z vrstniki Prijatelji in prijateljstvo Spori in čustva Ustrahovanje in nasilneži 4 Odvisnostim se moramo upreti

BEREM O I N RI ŠEM O ZEM L JEVI D E 6 Orientacija 7 Načrt učilnice 8 Rišemo tlorise 9 Povečujemo in pomanjšujemo 10 Načrt šole 11 Ali je moja pot v šolo varna? RAZI SKU JEM O ZGOD OVI N O ŠOL E 12 Šolanje v preteklosti 13 Raziskovanje zgodovine šole v domačem kraju SPOZN AVAM O SPREM I N JAN JE D RU Ž I N 14 Družine se spreminjajo 15 Družine naših babic N A Č I N I Ž I VL JEN JA SO RAZL I Č N I 16 Načini bivanja po svetu 17 Tipi domov skozi čas 18 Stanovanjski prostori in oprema 19 Prosti čas 20 Praznujemo razli čne praznike

BEREM O I N RI ŠEM O ZEM L JEVI D E 5 Orientacija 6 Načrt učilnice 7 Rišemo tlorise 8 Povečujemo in pomanjšujemo

21 Prazniki nas družijo

9 Ali je moja pot v šolo varna?

D RU Ž I N E SKOZI Č AS 10 Družine se spreminjajo 11 Družine naših prastaršev

N A Č I N I Ž I VL JEN JA 12 Praznujemo razli čne praznike 13 Prazniki nas družijo


D r užba in jaz 1 – 4. r azr ed LEGEN D A: I zpuščene teme T eme pr enesene iz 5. r azr eda

ST ARI U Č BEN I K

U POŠT EVAM O PRAVI CE L JU D I 23 Kaj potrebujemo in kaj želimo? 24 Pravice za vse otroke 25 Pravice niso vsem dosegljive SKRBI M O ZA D OM A ČI KRAJ 26 Domači kraj na letalskih fotografijah in načrtih Letalske fotografije Načrti in zemljevidi 27 Lega domačega kraja 28 Storitvene dejavnosti in ustanove

T eme pr enesene znotr aj u čbenik a za 4. r azr ed D odane teme oz. novi naslovi

N OVI U Č BEN I K

U POŠT EVAM O PRAVI CE L JU D I 15 Kaj potrebujemo in kaj želimo? 16 Pravice za vse otroke 17 Nekaterim so pravice kršene (nov naslov iste teme) SKRBI M O ZA D OM A Č I KRAJ 18 Domači kraj na letalskih fotografijah in načrtih Letalske fotografije Načrti in zemljevidi 19 Lega domačega kraja 20 Dejavnosti v domačem kraju (nov naslov iste teme)

29 Gospodarske dejavnosti (DOMAČA POKRAJINA) Kaj pridelujejo v tvojem kraju? (DOMAČA POKRAJINA) Kaj izdelujejo v tvojem kraju? (DOMAČA POKRAJINA) 30 Skrb za okolje (DOMAČA POKRAJINA) 31 Kaj lahko sam storiš za okolje? (DOMAČA POKRAJINA) 32 Urejanje skupnega življenja

VARU JEM O N AŠO SKU PN O D ED I ŠČ I N O 35 Nastanek naših krajev v preteklosti 34 Vas v zgodovini 36 Življenje na podeželju nekoč in danes 35 Mesto v zgodovini 37 Obrt in začetki industrije 38 Promet se je spreminjal 39 Ali se bo domači kraj še spreminjal?

21 Urejanje skupnega življenja D OM A Č A POKRAJI N A 22 Kaj je domača pokrajina 23 Naravne sestavine pokrajine 24 Naselja v domači pokrajini 25 Gospodarske dejavnosti Kaj pridelujejo v domači pokrajini? Kaj izdelujejo v domači pokrajini? 26 Skrb za okolje 27 Kaj lahko sam storiš za okolje? VARU JEM O N AŠO SKU PN O D ED I ŠČ I N O 28 Sledovi preteklosti v domači pokrajini 29 Nastanek naših krajev v preteklosti

I ZBI RN I T EM I 30 Promet se je spreminjal

/DIJ1_primerjava+STARI-NOVI  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/8933/108903/version/1/file/DIJ1_primerjava+STARI-NOVI.ppt

/DIJ1_primerjava+STARI-NOVI  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/8933/108903/version/1/file/DIJ1_primerjava+STARI-NOVI.ppt