Page 1

TEST IZ GEOGRAFIJE DATUM: ŠOLSKO LETO: 2009/2010 RAZRED: 8. UČITELJ: Andrej Krumpak UČENEC: _______________________ 1. Države Latinske Amerike imajo veliko skupnih značilnosti. a) Pojasni, zakaj za države Srednje in Južne Amerike uporabljamo ime Latinska Amerika. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b) Obkroži črke pred trditvami, ki opisujejo skupne značilnosti držav Latinske Amerike. A B C Č D E

Države povezuje skupna preteklost starih indijanskih civilizacij. Latinski Ameriki uspe pridelati bistveno več hrane, kot je potrebuje. Kriminal, povezan s pridelavo in prodajo mamil, narašča. Občasno države dodatno izčrpavajo politična trenja in vojaški spopadi. Prebivalstvo povezujeta španski ali portugalski jezik ter krščanska vera. Prebivalstvo povezuje visok življenjski standard.

c) S pomočjo izbranih značilnosti iz naloge a pojasni, zakaj bi imel ti kot turist pomisleke pri potovanju v Latinsko Ameriko in kaj bi te za potovanje prepričalo. 1. ZA: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. PROTI: __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6 2. Srednjo Ameriko sestavljajo tri geografske enote. a) V pravokotnike na zemljevidu razvrsti imena treh geografskih enot Srednje Amerike. b) V oklepaj pred skupino otokov naredi kljukico, če so del Karibskega otočja. ( ( ( ( (

) Veliki Antili ) Baleari ) Bahami ) Mali Antili ) Filipini


c) Če posamezna trditev opredeljuje značilnost Mehike, v oklepaj pred trditev zapiši številko 1, če Medmorske Amerike, napiši številko 2, če pa Karibskega otočja, zapiši številko 3. ( ( ( ( ( ( (

) Je najožji del Amerike. ) Največji otok je Kuba. ) Bogat živalski in rastlinski svet na koralnih grebenih. ) Preostale dele Srednje Amerike povezuje s Severno Ameriko. ) Panamski prekop kot “morska cesta” povezuje Atlantski ocean s Tihim oceanom. ) Ločuje Tihi in Atlantski ocean. ) Je nadaljevanje severnoameriške celine proti jugu. 9

3. Ciudad de México velja za največje mesto Latinske Amerike. a) Oglej si sliko in naštej štiri probleme, s katerimi se mora vsakodnevno soočati prebivalstvo v tako velikem mestu. 1. _______________________________ 2. _______________________________ 3. _______________________________ 4. _______________________________ b) Pojasni, zakaj se kljub slabim življenjskim razmeram prebivalstvo v to mesto še vedno intenzivno priseljuje. _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ c) Pred poljubnim problemom iz naloge a obkroži številko in predlagaj dve rešitvi za njegovo omilitev. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 7 4. Za Srednjo Ameriko je značilen pisan mozaik prebivalstva. a) Na črti ob vsaki skupini prebivalstva zapiši, potomci kakšnih staršev so. 1. zambi: _________________________ 2. mestici: _________________________ 3. mulati: _________________________

_______________________ _______________________ _______________________

b) Razloži eno prednost in eno slabost takšne “mešanice” prebivalstva. 1. Prednost: _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Slabost: __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5


5. Nad Atlantikom v Srednji Ameriki nastajajo izjemno močni tropski viharji. a) Oglej si sliko in pod njo zapiši ime tropskega viharja, ki ga predstavlja. b) Pojasni nastanek tovrstnih viharjev. _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ c) Imenuj dve posledici tovrstnih viharjev. 1. _______________________________________ 2. _______________________________________ ________________________________ č) Predlagaj dve rešitvi za omilitev posledic tovrstnih viharjev. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 7 5. Južno Ameriko sestavljajo velike geografske enote. a) Opisom geografskih enot Južne Amerike pripiši imena. 1. ___________________________ – uravnano gorstvo v vzhodnem delu celine 2. ___________________________ – mladonagubano gorovje na zahodu 3. ___________________________ – obsežno nižavje v Braziliji 4. ___________________________ – uravnano gorstvo v severnem delu celine 5. ___________________________ – nižavje v severnem delu celine 6. ___________________________ – nižavje v Urugvaju in Argentini b) Pojasni, zakaj je območje Andov, v primerjavi s podobnimi goratimi ozemlji po svetu, precej gosto poseljeno. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ c) Pojasni, zakaj sta Laplatsko in Orinoško nižavje gosteje poseljeni od Amazonskega. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ č) Pravkar si se vrnil s potovanja po Amazoniji. Svojega prijatelja, neustrašnega avanturista, z dvema argumentoma prepričaj, da se bo podal “po tvoji poti”. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 9


6. Podnebje Južne Amerike je zelo raznoliko. a) Oglej si klimograme in dopolni trditve. B

C

A

1. Največ padavin ima podnebje _____. 2. Najbolj sušno je podnebje _____. 3. Največje temperaturne razlike ima podnebje _____. 4. Najhladnejše je podnebje _____. 5. Puščavsko podnebje prikazuje klimogram _____. 6. Najbližje ekvatorju se razprostira podnebje _____. b) Navedi in argumentiraj eno prednost in eno slabost, ki jo ima podnebje B za kmetijstvo.

Prednost: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Slabost: ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7 7. Tropski deževni gozd prekriva velik del Južne Amerike ob ekvatorju. a) Kateri negativen vpliv človeka v tropskem deževnem gozdu prikazuje slika? ___________________________________________________________________________ b) V dveh točkah pojasni, zakaj ima dejavnost, ki jo prikazuje slika, tudi negativne učinke. 1. _______________________________________ _________________________________________ 2. _______________________________________ _________________________________________ c) Pojasni, zakaj človek kljub zavedanju, da tovrstne dejavnosti puščajo tudi negativne posledice, z njimi še vedno nadaljuje. _________________________________________ ___________________________________________________________________________ č) Predlagaj dve rešitvi za ohranitev ekosistema tropskega deževnega gozda. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 6


8. Južna Amerika je celina velikih družbenih in gospodarskih nasprotij. Obkroži DA, če trditev drži, oziroma NE, če ne drži. Napačne trditve popravi in jih zapiši na ustrezne črte. Vsaka trditev je v prvem delu pravilna. 1. Največja pšenična polja na celini so v pampah. DA NE ___________________________________________________________________________ 2. Argentino uvrščamo med največje svetovne izvoznice svinjine. DA NE ___________________________________________________________________________ 3. Na zahodu celine je poljedelstvo možno celo nad 4.000 metri. DA NE ___________________________________________________________________________ 4. Čezoceanske ladje lahko po Amazonki priplujejo več kot tisoč kilometrov v notranjost celine. DA NE ___________________________________________________________________________ 5. Južna Amerika ima veliko naravnih bogastev in zato veliko bogatašev. DA NE ___________________________________________________________________________ 6. Prebivalstvo v Južni Ameriki narašča hitrejše od svetovnega povprečja. DA NE ___________________________________________________________________________ 6 9. Polarna območja se razprostirajo okrog obeh Zemljinih polov. a) Opredeli razliko v legi med Arktiko in Antarktiko. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b) Poveži smiselne pare tako, da v oklepaj pred pojme v desnem stolpcu razvrstiš črke izpred pojmov v levem stolpcu. A B C Č D

Inuiti (Eskimi) krill ledolomilec pingvini ledene gore

( ( ( (

) ) ) )

Zalivski tok iglu kiti ledene plošče

c) V dveh točkah utemelji, zakaj države postavljajo vedno nove in večje zahteve po ozemlju Antarktike. 1. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6 MEJE MED OCENAMI: TOČKE ODSTOTEK 68 - 62 91,2 61 - 55 80,9 54 - 41 60,3 40 - 31 45,6 pod 31 / DOSEŽENE TOČKE: _____/68

OCENA odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) OCENA: __________

Latinska%20amerika%20in%20polarna%20podro%c4%8dja  
Latinska%20amerika%20in%20polarna%20podro%c4%8dja  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2521/42313/file/Latinska%20Amerika%20in%20polarna%20podro%C4%8Dja.pdf