Page 1

Uredni{tvo revije dovoljuje fotokopiranje.

PRISPEVKI U^ITELJEV Lestvica 20–22 / 5 17–19 / 4 14–16 / 3 11–13 / 2

OCENJEVANJE ZNANJA

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA A

Ime in priimek:

Datum:

1. Pri pouku smo se pogovarjali, kdaj vidimo dolo~ene predmete. Razlo`i spodnjo sliko.

2 2. Nari{i senci istega drevesa, ~e se spremeni polo`aj svetila.

2

22

solnica_letnik-10_stev-2.indd 22

NARAVOSLOVNA SOLNICA

LETNIK 10 / [T. 2 / ZIMA 2006

2/28/2007 9:13:29 AM


Uredni{tvo revije dovoljuje fotokopiranje.

PRISPEVKI U^ITELJEV 3. Na skici ozna~i osojno stran hriba in napi{i vsaj tri zna~ilnosti, po katerih jo prepoznamo (z A, B, C so ozna~eni son~ni `arki). C B

A

4 4. Razlo`i, zakaj na Zemlji nastaneta dan in no~.

2 5. Nari{i Zemljana na ustrezno mesto na Zemlji ob polno~i.

ZEMLJA

SONCE

2 6. Obkro`i znak pred napa~no trditvijo. Trditve popravi, da bodo pravilne.  Preden Sonce vzide, se za~ne daniti. To je ~as zore.  Dan, mrak in no~ se razlikujejo po osvetljenosti.  Zora je najsvetlej{i del dneva.  Ko Sonce zahaja, se za~ne po~asi daniti. Na jasnem nebu se pojavi jutranja zarja.  Zve~er se Zemlja `e toliko zavrti, da je Sonce ne osvetljuje ve~. Na Zemljo pade mrak.  Zve~er, ~e je nebo jasno, se pojavi ve~erna zarja. Na Zemljo pade zora.

3

LETNIK 10 / [T. 2 / ZIMA 2006

solnica_letnik-10_stev-2.indd 23

NARAVOSLOVNA SOLNICA

23

2/28/2007 9:13:35 AM


Uredni{tvo revije dovoljuje fotokopiranje.

PRISPEVKI U^ITELJEV 7. Bojan je preizkusil {tiri kamne, da bo videl, kako trdi so. Vsak kamen je eno minuto drgnil ob trdo jeklo. Narisal je slike kamnov pred drgnjenjem in po drgnjenju. Ozna~i, kateri Bojanov kamen je najtr{i.

pred preizkusom

po preizkusu

2 8. Dobro si oglej sliko avtomobila in opise snovi, iz katerih je narejen. Izberi eno snov in napi{i, zakaj misli{, da so ustvarjalci tega avtomobila izbrali prav to snov za izdelavo tega dela. ve~slojno vetrobransko steklo iz plasti stekla in umetne mase

v usnje oble~eni sede`i

Jeklena karoserija, prevle~ena s cinkom in slojem barve, ki prepre~uje rjavenje.

motor iz kovinske zlitine

lakirani odbija~i iz penaste snovi

Pnevmatike iz sinteti~ne gume, ki se dobro oprijemljejo ceste.

3 9. V Ljubljani lahko drsamo tudi poleti. V dvorani v Tivoliju je drsali{~e. Kako to, da se led v dvorani poleti ne stali?

2

24

solnica_letnik-10_stev-2.indd 24

NARAVOSLOVNA SOLNICA

LETNIK 10 / [T. 2 / ZIMA 2006

2/28/2007 9:13:35 AM


[Title will be auto-generated]  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2843/44111/file/Naravoslovje%20in%20tehnika%204%20TEST%201-A.pdf

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you