Page 1

TEST IZ GEOGRAFIJE DATUM: ŠOLSKO LETO: 2009/2010 RAZRED: 8. UČITELJ: Andrej Krumpak UČENEC: _______________________ 1. Afrika je pretežno tropska celina, ki jo razpolavlja ekvator. a) Obkroži črke pred pravilnimi trditvami, ki opredeljujejo lego Afrike. A B C Č D E

Na severu sega do Sredozemskega morja. V ozkem pasu kopnega ob Sueškem prekopu se spaja z Evropo. Na vzhodu je omejena z Indijskim oceanom. Na zahodu sega do Atlantskega oceana. Najpomembnejša ločnica znotraj Afrike je Sahara. Na jugu neopazno prehaja v Antarktiko.

b) Katero območje Afrike nekateri imenujemo »Črna Afrika« in zakaj. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4 2. Afrika je zelo stara in precej uravnana celina. a) Opisom reliefnih enot pripiši ime. 1. __________________________ – mladonagubano gorovje na severozahodu. 2. __________________________ – gorovje na jugozahodu celine 3. __________________________ – največja kotlina 4. __________________________ – vulkansko pogorje z najvišjim vrhom 5. __________________________ – kotlina ob istoimenskem jezeru severozahodno od največje kotline b) Pojasni, zakaj lahko reliefno izoblikovanost Afrike primerjamo z narobe obrnjenim krožnikom ali pa ščitom. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ c) Afrika je praktični primer drsenja Zemljinih plošč, ki se vztrajno nadaljuje iz najzgodnejših geoloških obdobij. Pravimo, da se Afrika “trga”. Ta proces je posebej močan v vzhodnem delu celine. Navedi dva dokaza, ki sta vidna v pokrajini in potrjujeta opisani proces. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 9


3. Sahara je največja puščava na svetu. Besedilo o Sahari dopolni tako, da v vsakem oklepaju izbereš besedo in jo prepišeš na prazno črto. Večina površja Sahare je pusta (blatna / kamnita) _________________________ pokrajina z redkimi šopi (rož / trave) ) _________________________. Peščenih (slapov / sipin) ) _________________________ je malo. Puščava se podnevi močno (segreje / ohladi) _________________________. Značilni prebivalci so (Indijanci / beduini) _________________________, ki živijo v (blatnih hišah / šotorih) _____________________ in se selijo iz kraja v kraj. 3 4. Tri četrtine Afrike leži v vročem ali tropskem toplotnem pasu. a) Oglej si karto padavin v Afriki in obkroži črke pred pravilnimi trditvami. 1

3

2

A B C Č D E F

Največ padavin dobivajo območja v bližini ekvatorja. Količina padavin od ekvatorja proti severu in jugu narašča. Najmanj padavin dobiva območje okoli severnega povratnika. Količina padavin od Sahare proti ekvatorju narašča. Območje okoli južnega povratnika dobiva manj padavin kot območje okoli severnega povratnika. Območje ob ekvatorju ima več padavin kot območje ob Sredozemskem morju. Največ padavin dobiva območje ob južnem povratniku.


b) Oglej si označene klimograme (pri nalogi a) in dopolni trditve. 1. Najbolj sušno podnebje prikazuje klimogram ________________. 2. Podnebje z najmanjšimi temperaturnimi nihanji prikazuje klimogram ____________. 3. Podnebje z viškom zimskih padavin prikazuje klimogram _____________. 4. Podnebje z najvišjo količino padavin prikazuje klimogram ____________. 5. Sredozemsko podnebje prikazuje klimogram _______________. 6. Ekvatorialno podnebje prikazuje klimogram ______________: c) Če trditev, ki se nanaša na kroženje zraka med ekvatorjem in povratnikom, drži, obkroži DA, če pa ne drži, obkroži NE. Nepravilni trditvi popravi na ustreznih praznih črtah.

1. Zrak nad ekvatorjem se spušča. DA NE ___________________________________________________________________________ 2. Zrak nad ekvatorjem se v višjih plasteh razteza proti povratnikoma. DA NE ___________________________________________________________________________ 3. Ob povratnikih se segret zrak spušča. DA NE ___________________________________________________________________________ 4. Od povratnikov proti ekvatorju pihajo suhi vetrovi. DA NE ___________________________________________________________________________ č) S pomočjo sheme pojasni, zakaj imamo v Afriki in drugod po svetu ob povratnikih sušna območja. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 11


5. V Afriki najdemo različno rastlinstvo, od bujnega tropskega gozda do redkega puščavskega rastlinstva. a) Uredi smiselne pare tako, da črko izpred pojma v prvi vrstici prepišeš v oklepaj pred pojem v drugi vrstici. A (

baobab

B

) tropski gozd

džungla (

C

) puščava

makija (

Č

) grmičevje

redki šopi trave ( ) savana

b) Izpiši oba odebeljena pojma iz naloge a in ju razloži. 1. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4 6. Afriko sestavljajo tri velike geografske enote. a) Na črte ob številkah zapiši imena geografskih enot Afrike, ki so označena na karti. 1. ______________________________ 2. ______________________________ 3. ______________________________ 4. ______________________________

1

b) Na ustrezna mesta na karti razvrsti številke izpred imenovanih afriških držav.

2

3

4

1 2 3 4

Egipt Južnoafriška republika Madagaskar Namibija

c) Zapiši dve prepoznavni razliki med geografskima enotama, ki sta na karti označeni s številkama 1 in 2. 1. ______________________________ ________________________________ 2. ______________________________ _______________________________ 6


7. V Sahari najdemo kar precej oaz. a) S pomočjo sheme pojasni nastanek oaze. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b) S pomočjo sheme v dveh točkah ovrednoti pomen oaz. 1. ______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 2. ______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 4 8. Nilova delta je eno izmed najkakovostnejših kmetijskih območij Afrike. a) Imenuj dva tipična kmetijska pridelka v delti Nila. 1. ___________________________________

2. __________________________________

b) Ovrednoti tri ključne naravne dejavnike za razvoj kmetijstva v Nilovi delti. 1. Površje: __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Podnebje: _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Prst: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ c) Kmetijstvo na omenjenem območju zelo ovira pomanjkanje padavin. Predlagaj dve prilagoditvi, da se pomen kmetijstva v tem delu Afrike kljub takšnim razmeram ne bo zmanjšal. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 7 9. V številnih državah Afrike (predvsem v sahelskih državah) živi pomemben del prebivalcev zaradi neugodnih naravnih in družbenih razmer v velikem pomanjkanju. Predlagaj dve konkretni rešitvi tega problema. 1. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2


10. V tropski Afriki uspevajo številne kulturne rastline, ki so tudi nam pomembne v vsakdanjem življenju. Izberi črke izpred imen kulturnih rastlin in jih zapiši v kvadratke k ustreznim slikam. A bananovec B kavovec C kakavovec Č sladkorna pesa F sladkorni trst G kavčukovec

D arašid

E mangovec

3

11. Južnoafriška republika je gospodarsko najbolj razvita afriška država. a) Z dvema argumentoma utemelji trditev iz uvodnega stavka. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ b) Navedi dva konkretna predloga, da bi se tudi ostale afriške države približale stopnji gospodarskega razvoja Južnoafriške republike. 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 4 MEJE MED OCENAMI: TOČKE ODSTOTEK 57 - 51 89,5 50 - 46 80,7 45 - 35 61,4 34 - 26 45,6 pod 26 / DOSEŽENE TOČKE: _____/57

OCENA odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) OCENA: __________

[Title will be auto-generated]  
[Title will be auto-generated]  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2518/42298/file/Afrika.pdf