Page 1

1. šolska naloga iz matematike 2. razred A v v 1. Določite x tako, da bosta vektorja a = (2 x, 2,3) in b = (6, −2, x ) pravokotna. 2. Dan je trikotnik ABC z oglišči : A(2,0,4), B (-1,-1,6), C (-2,-3,4) . uuuv a) Zapišite komponente vektorja AC b) Izračunajte velikost kota γ . c) Zapišite koordinate težišča. v 3. Za katero realno število m je dolžina vektorja a = (6, −4, 2m) dvakratnik dolžine vektorja v b = (0, m + 1, −5) ? 4. Kolikšna mora biti talna razdalja med enako dolgima krakoma dvokrilne lestve, da bo krak s podlago oklepal kot 750. Dolžina kraka je 3 metre. v v 5. Dani sta dolžini vektorjev a = 4, b = 3 in kot med vektorjema ϕ = 150o . Izračunajte v v 2a − b . 3 6. Poenostavite izraz:   4 Točkovanje: 2,2+3+1,3,3,4,3

− x +1

3 −  4

− x+2

4 +  3

x −1

.

Kriterij: 1–9 nezd, 10-12 zd, 13-15 db, 16-18 pd, 19-21 odl

1. šolska naloga iz matematike 2. razred B v v 1. Določite u tako, da bosta vektorja a = (2u , 2,3) in b = (6, −2, u ) kolinearna. 2. Dan je trikotnik ABC z oglišči : A(2,0,4), B (-1,-1,6), C (-2,-3,4) . uuur a) Zapišite enotski vektor v smeri vektorja BC . b) Izračunajte velikost kota α . c) Izračunajte dolžino tb. v v 2. Za katero realno število k imata vektorja a = (6, −k ) in b = (k + 1, −5) enaki dolžini? sin 2400 − cos 3000 . tan1200 + cot 2100 v v 4. Dani sta dolžini vektorjev a = 4, b = 3 in kot med vektorjema ϕ = 135o . Izračunajte v v v v (a − 2b ) ⋅ ( a − b ) . 3. Izračunajte vrednost izraza

a −1 + b −1 ( a + b ) =. 5. Izračunajte: −2 −2 ⋅ 2 a − b ( b − a 2 ) −1 −1

Točkovanje: 2,1+3+3,2,3,4,3

© Gregor Pavlič

Kriterij: 1–9 nezd, 10-12 zd, 13-15 db, 16-18 pd, 19-21 odl

/1.+solska+naloga2  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3028/45130/version/2/file/1.+solska+naloga2.doc

/1.+solska+naloga2  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3028/45130/version/2/file/1.+solska+naloga2.doc