Page 1

Metodinė medžiaga seminarams

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas 2017-2018 m.


1


TURINYS Teisės aktai, reglamentuojantys pakuočių, apmokestinamųjų gaminių bei jų atliekų tvarkymą ........ 3 Pagrindinės sąvokos............................................................................................................................. 4 Mokesčio lengvatos ............................................................................................................................. 8 Pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys..................................................................... 9 Pakuočių apskaita............................................................................................................................... 10 Daugkartinis pakuočių naudojimas.................................................................................................... 20 Daugkartinių pakuočių apskaita......................................................................................................... 24 Praktiniai medinių padėklų apskaitos pavyzdžiai............................................................................... 26 Sunaudojimas savo reikmėms............................................................................................................ 33 Sunaudotų savo reikmėms pakuočių apskaita ir deklaravimas........................................................... 36 Teisės aktų pakeitimai........................................................................................................................ 40 GPAIS ............................................................................................................................................... 42 Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita nuo 2018 metų sausio 1d. ...................................................... 48 Tuščių pakuočių apskaitos reikalavimai gamintojams ir importuotojams.......................................... 49 Pripildytų vienkartinių pakuočių, išskyrus užstatines, apskaitos reikalavimai gamintojams ir importuotojams.................................................................................................................................. 50 Pripildytų daugkartinių pakuočių, išskyrus užstatines, apskaitos reikalavimai gamintojams ir importuotojams ................................................................................................................................. 51 Prekinių vienetų pakuočių sąrašas...................................................................................................... 53 Pakuočių apskaitos žurnalo pildymas................................................................................................. 57 Atliekų susidarymo apskaita.............................................................................................................. 60 Atliekų susidarymo apskaitos metinė ataskaita.................................................................................. 68 Atliekų vežimo lydraščiai................................................................................................................... 70

2


Teisės aktai, reglamentuojantys pakuočių, apmokestinamųjų gaminių bei jų atliekų tvarkymą •

Atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726);

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469).

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 71-266);

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2002, Nr. 81-3503; Nr. 28-1353);

Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 1999, Nr. 63-2065);

Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 65-2599);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1168 (Žin., 2006 m. Nr. 130-4897) - apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys;

Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomos gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas (Žin., 2012, Nr. 80-4206);

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 572720);

Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašas (Žin., 2012, Nr. 11-485);

LR ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2015 m. spalio 30 d. priimtas įsakymas Nr. 4701/D1-793 „Dėl LR vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytiems reikalavimams“;

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. 1-71 „Dėl pakuočių atitikties reikalavimams kontrolinio klausimyno patvirtinimo“;

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos viršininko 2015 m. gruodžio 15 d įsakymas Nr. 1R-128 „Pavyzdinis dokumentų, kurie patvirtina pakuočių atitiktį pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams, sąrašas“.

3


Pagrindinės sąvokos

Gamintojas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris gamina apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pakuoja gaminius (išskyrus ūkininkavimo veikloje naudojamą šienainį) į apmokestinamąją pakuotę, net jeigu pakavimo operacijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo. Importuotojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris: 1. importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir gaminių pripildytas pakuotes į Lietuvos Respublikos teritoriją arba 2. importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža ir pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos Respublikos rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba 3. iš kitos valstybės narės ar trečiosios šalies įveža ir pirmą kartą verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba 4. yra įsisteigęs valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje ir kuris, naudodamas nuotolinio ryšio priemones, Lietuvos Respublikos buitinės ar ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos vartotojams tiesiogiai parduoda elektros ir elektroninę įrangą, arba 5. iš kitos valstybės narės įveža ir verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia transporto priemones, arba 6. iš lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikiančios finansų įstaigos lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyja į Lietuvos Respublikos teritoriją importuotus ir (ar) įvežtus 1–5 punktuose išvardytus gaminius ir (ar) gaminių pripildytas pakuotes. Šiuo atveju lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga nelaikoma importuotoju. Jeigu lizingo (finansinės nuomos) sutartis nutraukiama, šiuo Įstatymu gaminių importuotojui nustatytas pareigas, atsiradusias po sutarties nutraukimo ir turto susigrąžinimo iš buvusio lizingo (finansinės nuomos) gavėjo, perima lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga.

4


Pavyzdžiai: •

Gamykla gamina gaminius, juos supakuoja ir parduoda. [Gamintojas]

Įmonė įsiveža žaliavas, išpakuoja. Vykdo gamybą, pagamina naujus gaminius, juos supakuoja ir parduoda. [Importuotojas ir gamintojas]

Ūkininkas, kuris pakuoja savo produkciją. [Gamintojas]

Parduotuvė, kurioje naudojami maišeliai prekėms susidėti ir neštis. [Gamintojas]

Įmonė A, kuri pateikia Įmonei B savo produkciją, sutartiniais pagrindais atlikti pakavimo paslaugas. [Įmonė A - Gamintojas]

Įmonė perka prekes Lietuvoje, išpakuoja, vėl perfasuoja ir parduoda. [Perpakavimo metu tampa Gamintojas]

Užsienio kompanija, LR įregistruota kaip mokesčių mokėtoja, tiekia LR vidaus rinkai supakuotas prekes. [Importuotojas]

Užsienio kompanija A, įregistruota Lietuvoje kaip mokesčių mokėtoja, sutartiniais pagrindais tiekia žaliavas Lietuvos įmonei B, kuri išpakuoja šias žaliavas, susidaro žaliavų pakuočių atliekos Lietuvos įmonėje. Toliau Įmonė B gamina produkciją (Įmonei A), supakuoja. Įmonė A parduoda pagamintą produkciją LR vidaus rinkai. [Įmonė A - Importuotojas, Gamintojas]

Kitoje šalyje registruota įmonė, vykdo internetinę prekybą, LR tiekia supakuotas prekes. [Importuotojas]

Pakuotė – grąžintinas ar negrąžintinas gaminys iš bet kokių medžiagų, skirtas daiktams, pradedant žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams ar produktų naudotojams: 1. gaminys nėra pakuotė, jeigu jis yra neatskiriama kito gaminio dalis, yra skirtas tam gaminiui laikyti ir apsaugoti visą jo gyvavimo laikotarpį ir visos jo dalys naudojamos, vartojamos ir pašalinamos kartu. Pavyzdys: įrankių dėžės, dešrų apvalkalai, kapų žvakės, tirpūs ploviklių maišeliai; 2. gaminys yra pakuotė, jeigu jis skirtas užpildyti pardavimo vietoje, taip pat vienkartiniai gaminiai, kurie parduodant užpildomi ir (ar) skirti užpildyti pardavimo vietoje, jei jie atlieka pakuotės funkciją.

5


Pavyzdys: saldainių dėžutės, drabužių pakabos (parduodamos kartu su drabužiais); ritės, išskyrus rites, vamzdelius ir cilindrus, kurie skirti naudoti gamybos įrangoje ir nenaudojami pateikiant produktą kaip pardavimo vienetą;) 3. pakuotę sudarantys pakuotės komponentai ir pagalbiniai elementai yra šios pakuotės dalys. Pagalbiniai elementai, tiesiogiai prikabinti ar pritvirtinti prie gaminio ir atliekantys pakuotės funkciją, yra pakuotė, išskyrus atvejus, kai jie yra gaminio sudedamoji dalis ir visos dalys yra skirtos kartu naudoti ir pašalinti (pvz. daugkartinio naudojimo pipirų malūnėlis). Pakuotės komponentas – pakuotės dalis, kuri gali būti atskirta rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones. Pavyzdys: ploviklių dozatorius, lipnios etiketės, priklijuotos ant kitos pakuotės, sąsagėlės, karuliai, plastikas butelio dizainui. Kombinuota pakuotė – daugiasluoksnė pakuotė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos negali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones. Pavyzdys: kavos pakelis, kai pakuotė pagaminta sulydžius dvi pakuočių rūšis kaip plastiką su folija, kurių negalima atskirti rankomis, TETRA PAK sulčių pakelis, kurį sudaro sulydyti popierius, plastikas, folija. Sudėtinė pakuotė (iki 2017 01 01) – pakuotė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos gali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones. Pavyzdys: popierinė saldainių dėžutė su plastikiniu įdėkliuku, aptraukta plastikine plėvele. Vyraujanti medžiaga sudėtinėje pakuotėje (iki 2017 01 01) – medžiaga, kuri sudėtinėje pakuotėje sudaro 90 procentų ir daugiau pakuotės svorio ir kurios kombinuotoje pakuotėje pagal svorį yra daugiausia. Pagrindinė, arba vyraujanti, pakuotės medžiaga (nuo 2017 01 01) – medžiaga, kurios masė kombinuotojoje pakuotėje yra didžiausia. Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai: 1. Lietuvos Respublikos teritorijoje pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas bet kuriam kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje ar sunaudojimas gamintojo reikmėms arba

6


2. įvežtų į Lietuvos Respublikos teritoriją pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas bet kuriam kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje ar sunaudojimas importuotojo reikmėms, arba 3. likviduojamų ar reorganizuojamų mokesčio mokėtojų gaminių, supakuotų į apmokestinamąją pakuotę, neperleistų kitam asmeniui, pagaminimas ir (ar) įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją. (Nuo 2017 01 01) Tiekta Lietuvos rinkai pakuote nelaikoma pakuotė, kuri naudojama įmonėje technologinio proceso metu iki produkcijos (galutinio produkto) pateikimo realizavimui (pavyzdžiui, pakuotė, kuri naudojama produkcijos (galutinio produkto) gamybai naudojamoms žaliavoms ar sandėliuojamai produkcijai uždengti arba pergabenti iš vienos įmonės patalpos į kitą). Nerealizuota laikoma ta Lietuvos Respublikos teritorijoje pagaminta ar į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežta (importuota) pakuotė, kuri neperleista kitam asmeniui, nesunaudota savoms reikmėms ar neišvežta (neeksportuota) iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Prekinė, arba pirminė, pakuotė (toliau – prekinė pakuotė) – pakuotė, kuri kartu su gaminiu sudaro prekinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio naudotojams. Grupinė, arba antrinė, pakuotė (toliau – grupinė pakuotė) – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio. Transporto, arba tretinė, pakuotė (toliau – transporto pakuotė) – pakuotė, kuri palengvina prekinėje ar grupinėje pakuotėje supakuotų gaminių gabenimą, tvarkymą ir gabenimo bei tvarkymo metu apsaugo juos nuo pažeidimo. Transporto pakuotėms nepriklauso kelių, geležinkelių, laivų ir lėktuvų konteineriai.

7


Mokesčio lengvatos

Nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis atleidžiami gamintojai ir importuotojai, per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys visų pakuotės rūšių ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių ir tvarkantys pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis už tą gaminių ir (ar) pakuotės kiekį, kuris proporcingas įvykdytos Vyriausybės nustatytos gaminių ir (ar) pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, gamintojai ir importuotojai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį.

Eksportas per trečiuosius asmenis. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie patys arba per trečiuosius asmenis išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos į apmokestinamąją pakuotę įpakuotus gaminius, pateikus dokumentus, patvirtinančius išvežtą iš Lietuvos Respublikos teritorijos apmokestinamųjų pakuotės kiekį, yra atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis už tą pakuotės kiekį, koks buvo išvežtas iš Lietuvos Respublikos teritorijos per mokestinį laikotarpį 8


PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS 2016

stiklinė pakuotė

perdirbimas

65

2017

65

2018

68

2019

68

nuo 2020

70

2016

plastikinė, įskaitant PET naudojimas, iš jo 50 (polietilentereftalato), pakuotė

perdirbimas

45

naudojimas, iš jo 50

nuo 2017

perdirbimas nuo 2016 kombinuota pakuotė

perdirbimas kitoks

37 ar 25

naudojimas nuo 2016 kombinuota

pakuotė naudojimas, iš jo 25

(vyraujanti medžiaga –

perdirbimas

20

perdirbimas

54

popierius ir kartonas) nuo 2016 metalinė pakuotė

nuo 2016 popierinė ir kartoninė naudojimas, iš jo 80 pakuotė nuo 2016 medinė pakuotė

perdirbimas

naudojimas, iš jo 45 perdirbimas

nuo 2016 kita pakuotė

76

35

naudojimas, iš jo 45 perdirbimas

9

22


Pakuočių apskaita Pakuočių apskaita vykdoma remiantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Neatsižvelgiant į Lietuvos rinkai tiektą pakuočių kiekį, visi gamintojai ir importuotojai turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių apskaitą; visi pakuočių gamintojai, importuotojai – visų tuščių pakuočių apskaitą.

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo Taisyklės įtvirtina: Bendruosius pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos reikalavimus (23 – 36 punktai) Specialiuosius apskaitos reikalavimus: •

tuščių pakuočių gamintojams (37 – 38.7);

gaminių pripildytų vienkartinių pakuočių, išskyrus vienkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, gamintojams ir importuotojams (39 – 40.7);

gaminių pripildytų daugkartinių pakuočių, išskyrus daugkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, gamintojams ir importuotojams (41 - 45).

Pakuočių apskaitos vedimo tvarka 1. Pakuočių apskaita turi būti vykdoma įmonės vadovo nustatyta tvarka. (Pavyzdys Nr. 1) 2. Įmonės vadovas skiria asmenis, atsakingus už: •

pakuočių apskaitos vykdymą ir teisingą visų duomenų pateikimą;

už teisingą pakuotės svorio nustatymą;

elektroniniu būdu vykdomos pakuočių apskaitos suvestinės atspausdinimą. (Pavyzdys Nr. 2)

3. Tvirtina apskaitos vykdymo, apskaitos dokumentų saugojimo tvarką; 4. Tvirtina svorio nustatymo metodiką, pagal kurią nustatomas pakuotės svoris. (Pavyzdys Nr. 3) •

Kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio duomenys suskaičiuojami atskirai (iš naujo) ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 25 dienos suskaičiuojami suminiai suvestiniai kalendorinių metų duomenys.

10


PAVYZDYS NR. 1 PAKUOČIŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

PARENGĖ:

PATVIRTINO:

Pareigos

Pareigos

V., pavardė

V., pavardė

Parašas

Parašas

Data

Data

Įsak. Nr.

1. TIKSLAS Ši aplinkos apsaugos tvarka reglamentuoja UAB „..................“ pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir apskaitos veiklą. Vadovaujantis šia tvarka yra užtikrinama pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita ir mokesčių mokėjimas už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.

2. PASKIRTIS Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo ir apskaitos tvarka nustato pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos ir mokesčių mokėjimo reikalavimus. 3. ATSAKOMYBĖ Už šios tvarkos parengimą, tobulinimą, vykdymą ir atnaujinimą atsako ..............

4. NUORODOS Lietuvos Respublikos teisės aktai. Pasikeitus pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojantiems LR teisės aktams. 5. ŠIOJE TVARKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS Pakuotė - grąžintinas ar negrąžintinas gaminys iš bet kokių medžiagų, skirtas daiktams, pradedant žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams ar produktų naudotojams: gaminys nėra pakuotė, jeigu jis yra neatskiriama kito gaminio dalis, yra skirtas tam gaminiui laikyti ir apsaugoti visą jo gyvavimo laikotarpį ir visos jo dalys naudojamos, vartojamos ir pašalinamos kartu 11


(Pavyzdys: kompaktinių diskų, vaizdo kasečių dėklai, vazonai, kuriuose augalas auga visą savo gyvavimą, įrankių dėžės, arbatos maišeliai, sūrius dengiantis vaško sluoksnis, dešrų apvalkalai); gaminys yra pakuotė, skirtas užpildyti pardavimo vietoje, taip pat vienkartiniai gaminiai, kurie parduodant užpildomi ir (ar) skirti užpildyti pardavimo vietoje, jei jie atlieka pakuotės funkciją (Pavyzdys: saldainių dėžutės, maišeliai, skirti prekėms nešti, vienkartiniai puodeliai ir lėkštės, maistui vynioti skirta plėvelė, maišeliai sumuštiniams, aliuminio folija; ne pakuotė – maišiklis, vienkartiniai stalo įrankiai); pakuotę sudarantys pakuotės komponentai ir pagalbiniai elementai yra šios pakuotės dalys. Pagalbiniai elementai, tiesiogiai prikabinti ar pritvirtinti prie gaminio ir atliekantys pakuotės funkciją, yra pakuotė, išskyrus atvejus, kai jie yra gaminio sudedamoji dalis ir visos dalys yra skirtos kartu naudoti ir pašalinti (Pavyzdys: pakuotė - etiketės, pritvirtintos prie gaminio; pakuotės dalys blakstienų tušo šepetėlis, lipnios etiketės, priklijuotos prie gaminio, sąsagėlės, plastikiniai dėklai, ploviklių pakuotės dangtelyje esantis dozatorius). Pakuotės komponentas - pakuotės dalis, atskiriama rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones Vienkartinė pakuotė - pakuotė, skirta naudoti pagal paskirtį vieną kartą. Daugkartinė pakuotė - pakuotė, skirta naudoti pagal paskirtį daugiau negu vieną kartą. Pakuočių sunaudojimas savoms reikmėms - į LR teritoriją įvežtų ar LR teritorijoje pagamintų supakuotų gaminių išpakavimas, siekiant šiuos gaminius panaudoti savo vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui. Pakuočių atliekos - pakuotės ir pakuočių medžiagos, kurios pagal Atliekų tvarkymo įstatyme pateiktą atliekų apibrėžimą priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas. Pakuočių gamintojas - asmuo, kuris gamina ir (ar) įveža į Lietuvos Respublikos teritoriją tuščias pakuotes, skirtas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai. Importuotojas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris įveža į Lietuvos Respublikos teritoriją Lietuvos Respublikos vidaus rinkai skirtus į pakuotę supakuotus gaminius. Pakuočių atliekų tvarkymas – pakuočių atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, tokios veiklos organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant minėtus veiksmus, atliekamus prekiautojo atliekomis ar tarpininko. 12


Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai - Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti dokumentai, patvirtinantys susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymą.

6. VEIKLOS APRAŠYMAS 6.1. Apskaita: (Detalus apskaitos vykdymo aprašymas................................. a. Pakuočių atliekų tvarkymas: .................................................................................................................................. (Sutartys su licencijuota pakuočių tvarkymo organizacija, sutartys su atliekų surinkėjais dėl atliekų surinkimo. Sutartys su atliekų tvarkytojais dėl Savų reikmių pakuotės atliekų tvarkymo.) 6.3. Mokesčio deklaravimas ir mokėjimas: Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Deklaruojami duomenys apie per mokestinį laikotarpį išleistus tuščios ir užpildytos pakuotės kiekius ir pagal apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymo patvirtinimo dokumentuose perdirbtus pakuočių kiekius, užpildoma elektroninė Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis FR0524 deklaracija ir pateikiama AVMI iki vasario 15 d.

13


PAVYZDYS NR. 2 UAB „...................“ Įm. kodas : Adresas: ĮSAKYMAS

Dėl pakuočių apskaitos tvarkos patvirtinimo

2017 m. sausio 2 d. Nr. ...... Kaunas

Įsakau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-397 redakcija, parengti:

1. Pakuočių apskaitos vedimo tvarkos aprašą. 2. Pakuočių svorio nustatymo metodiką, pagal kurią nustatomas pakuotės svoris. 3. Pakuočių prekinių vienetų pirminės, antrinės, tretinės pakuotės sąrašą. 4. Pakuočių registracijos žurnalą ir vykdyti apskaitą. 5. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą vykdyti kalendorinių metų ketvirčiais. Kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio duomenis suskaičiuoti atskirai (iš naujo) ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos. Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 25 dienos suskaičiuojami suminiai suvestiniai kalendorinių metų duomenys. 6. Pakuočių apskaitos dokumentų saugojimo tvarką. 7. Skiriu atsakingus asmenis įmonėje už 1) Pakuočių svorio nustatymą:....................... 2) Pakuočių apskaitos vedimą ir suvestinių parengimą:.......... 3) Pakuočių deklaravimą:............. 4) Pakuočių apskaitos dokumentų išsaugojimą..............

14


PAVYZDYS NR. 3 AB „......................“ Įm. kodas : Adresas:

TVIRTINU Direktorius AB „...................“

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SVORIO NUSTATYMO METODIKA

Negavus duomenų iš tiekėjų apie pakuočių svorius ir įmonės veikloje susidarantys savų reikmių pakuočių atliekų kiekiai (svoriai) ir yra nustatomi atliekų svėrimo metodu. Šiam nustatymo metodui taikyti yra naudojamos svarstyklės .................................., kurios yra (nurodyti vietą) .................................................. Nustačius susidariusių pakuočių atliekų svorį, šis svoris fiksuojamas įmonės apskaitos dokumentuose.

Komisijos nariai : 1) ...................................................... 2) ...................................................... 3) ...................................................... 4) ...................................................... 5) ......................................................

Atsakingas asmuo

....................................

15


Pakuotės skirstomos ir apskaitomos atskirai

Bendrieji tuščios pakuotės apskaitos reikalavimai 1. Tuščių pakuočių sąrašo rengimas:

Tuščios pakuotės

Rūšis

Rūšies kodas

Svoris

Data, nuo kada iki

gaminio

(pagal

(pagal FR0524)

(nurodant ir masės vienetą)

kada šis tuščios

pavadinimas

medžiagą)

pakuotės gaminys naudojamas įmonėje

16


2. Tuščios pakuotės apskaitos žurnalo rengimas: Vykdant tuščių pakuočių apskaitą, vadovaujamasi pakuočių sąrašu, pagal pakuotės rūšis atskirai apskaitomas tuščių pakuočių kiekis (kiekis nurodomas tonomis, trys skaitmenys po kablelio): •

LR teritorijoje pagamintos tuščios pakuotės kiekį;

Lietuvos rinkai patiektos tuščios pakuotės kiekį;

Į LR teritoriją įvežtos (importuotos) tuščios pakuotės kiekį;

Lietuvos rinkai patiektos nurodytos tuščios pakuotės kiekį;

Iš LR teritorijos išvežtos (eksportuotos) tuščios pakuotės kiekį;

Nerealizuotos tuščios pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

Nerealizuotos tuščios pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Užpildytų vienkartinių pakuočių prekinių vienetų ir pakuočių sąrašo parengimas Pavyzdys: Plaukų džiovintuvas (1vnt.) įdėtas į plastikinį maišelį ir kartoninę dėžutę. 10 vnt. supakuota didesnėje kartoninėje dėžėje.

Prekinio

Vienkartinės

Svoris,

Rūšis

vieneto

pakuotės

tenkantis

(gaminio)

pavadinimas

pavadinimas

(pagal

Rūšies kodas

Kategorija

Data* (nuo

medžiagą)

(pagal

(prekinė,

kada

iki

vienam

Perdirbama/

deklaracijos

grupinė,

kada

ši

prekiniam

neperdirbama

FR0524

transporto)

prekinio

formą)

vienetui, kg

vieneto pakuotė naudojama įm)

„Plaukų

Dėžė

0,250

džiovintuvas“

Popierinė/

15

pirminė

perdirbama

Maišelis

0,010

Plastikinė/

12

pirminė

15

antrinė

perdirbama

Dėžė

0,050

Popierinė/ perdirbama

17

..................


Šis sąrašas papildomas nauju prekiniu vienetu, aprašant jo daugkartinę pakuotę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos.

Kada prekinių vienetų ir pakuočių sąrašas yra neprivalomas? 1. Gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui panaudotas medžiagas (Pakuotės kiekis pagal pakuočių medžiagas ir kategoriją (prekinė (pirminė), grupinė (antrinė), transporto (tretinė)). 2. Apskaičiuojant tiektą Lietuvos rinkai ar iš LR išvežtą (eksportuotą) transporto (tretinės) pakuotės kiekį, vadovaujamasi sunaudotų medžiagų balanso duomenimis, pagrįstais duomenimis, nurodytais pirkimo – pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo (importo) ir išvežimo (eksporto) iš LR dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose tokių pakuočių buvimą ir judėjimą. 3. Apskaita vedama elektroniniu būdu. Gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodo Lietuvos rinkai tiekiamos pakuotės vieneto svorį.

Užpildytų vienkartinių pakuočių apskaitos žurnalo rengimas Vadovaujantis pakuočių sąrašu, apskaitome tokių vienkartinių pakuočių kiekį: •

Pagamintos LR teritorijoje (panaudotos gaminiams supakuoti) vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

Lietuvos rinkai patiektos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

Įvežtos (importuotos) į LR teritoriją vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

Lietuvos rinkai patiektos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

iš LR teritorijos išvežtos (eksportuotos) vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės kiekį;

Nerealizuotos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

Nerealizuotos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

18


Pakuočių apskaitą vedant elektroniniu būdu Vadovas ar jo įgaliotas asmuo nustato tvarką, priemones ir užtikrina: •

Pakuočių apskaitos duomenų išsaugojimą;

Operatyvų duomenų pateikimą, pareikalavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams;

Kartą per kalendorinių metų ketvirtį turi būti atspausdinami suvestiniai šios pakuočių apskaitos duomenys ir patvirtinami už šių duomenų apskaitą atsakingų asmenų parašais.

Pakuočių komponentų apskaita Pakuotės svoris apskaitomas nurodant pakuotės svorį, įskaičius jos komponentų ir pagalbinių elementų svorį. Pakuotės komponentų ir pagalbinių elementų svoris gali būti nurodomas atskirai.

Pakuočių atsiskaitymo tvarka, kai tiekiama ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 7 dalies nuostatas nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis atleidžiami gamintojai ir importuotojai, per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių. Neįskaičiuojama į 0,5 tonos pakuočių išleidimą į vidaus rinką: •

vienkartinės pakuotės, kurioms pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį taikoma užstato sistema;

daugkartinės pakuotės.

Įmonės, kurios tiekia pakuočių iki 0,5 t privalo registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade ir tvarkyti pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą aplinkos ministro nustatyta tvarka. Jei pakuočių kiekis tiektas Lietuvos rinkai yra iki 0,5 t, bet įmonė taip pat tiekė tuščias pakuotes ir (ar) išvežė gaminių pripildytas pakuotes, tuomet privalo pateikti mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją FR0524 ir šioje mokesčio deklaracijoje nurodyti Lietuvos rinkai patiektos tuščios pakuotės kiekį ir iš Lietuvos rinkos išvežtos gaminių pripildytos pakuotės kiekį.

19


Daugkartinis pakuočių naudojimas Daugkartinis pakuočių naudojimas (toliau – pakartotinis naudojimas) – operacija, kai pakuotės (sukonstruotos taip, kad naudojimo laikotarpiu galima būtų transportuoti daugiau nei vieną kartą) yra vėl pripildomos naudojant pripildant reikalingus papildomus rinkoje esančius produktus ar jų nenaudojant ar panaudojamos tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos. Jei tokios daugkartinės pakuotės daugiau nebenaudojamos pagal paskirtį, jos tampa pakuočių atliekomis. Daugkartinė pakuotė – pakuotė, skirta naudoti pagal paskirtį daugiau negu vieną kartą. Pakuotės, kurios skirtos naudoti ir naudojamos pakartotinai be pradinio apdirbimo privalo būti apskaitomos kaip daugkartinės pakuotės. Išpakavus tokias iš gamintojų ir (ar) importuotojų gautas gaminių pripildytas daugkartines pakuotes, jos turi būti sugrąžintos šias pakuotes perleidusiems gamintojams ir (ar) importuotojams, jei sutartiniais pagrindais nesusitarta kitaip. Vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnyje pateiktomis sąvokomis, pakuotė, kuri skirta naudoti tai pačiai paskirčiai (pakavimui) 1 kartą, laikytina vienkartine, o pakuotė, kuri skirta naudoti tai pačiai paskirčiai (pakavimui) daugiau kaip 1 kartą – daugkartine. Pavyzdžiui, medinius padėklus panaudojus pagal paskirtį, jie netampa atliekomis iškart. Vadovaujantis atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumu bei Europos Sąjungos nustatytais tikslais pakuočių atliekų tvarkymo srityje, būtent pakartotiniam medinių padėklų naudojimui turėtų būti teikiamas prioritetas. Daugkartinės pakuotės turėtų būti apskaitomos visos pakuotės (įskaitant medinius padėklus), kurios pagamintos taip, kad būtų naudojamos tai pačiai paskirčiai daugiau kaip vieną kartą (pavyzdžiui, visos pakuotės, pagamintos vadovaujantis standartu LST EN 13429:2007 Pakuotės. Pakartotinis naudojimas) Tik nestandartiniai, netvarios konstrukcijos mediniai padėklai, kuriuos sunku būtų panaudoti pakartotinai tai pačiai paskirčiai, turėtų būti apskaitomi kaip vienkartinė medinė transporto pakuotė.

20


Medinių padėklų kaip daugkartinės pakuotės panaudojimo ciklas:

Tinkamai įgyvendinus medinių padėklų pakartotinio panaudojimo užduotį, gamintojai ir (ar) importuotojai yra atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis.

Pakuotės panaudojimas pakartotinai importuotojų atveju: 1. Iškrovus importuotas prekes / produkciją, pakuotė grąžinama į užsienį (tiekėjui arba kitam asmeniui užsienyje). 2. Iškrovus importuotas prekes / produkciją daugkartinė pakuotė perleidžiama kitai įmonei Lietuvoje tolimesniam naudojimui pagal paskirtį. 3. Iškrovus importuotas prekes / produkciją daugkartinė pakuotė užkraunama naujomis įmonės produkcijos siuntomis ir perleidžiami kitam asmeniui Lietuvoje. 4. Iškrovus importuotas prekes / produkciją daugkartinė pakuotė pakartotinai naudojama gatavos produkcijos sandėlyje užkraunant ir nukraunant paruoštą realizavimui produkciją. (išimtis: kai daugkartinė pakuotė, kuri naudojama įmonėje technologinio proceso metu iki produkcijos (galutinio produkto) pateikimo realizavimui, pvz. žaliavų ar kt. negalutinio produkto pervežimui iš vienos įmonės patalpos į kitą, neturėtų būti laikoma patiekta LR vidaus rinkai. 5. Iškrovus importuotas prekes / produkciją tuščia daugkartinė pakuotė užkraunama naujomis įmonės produkcijos siuntomis ir eksportuojama į užsienį.

Pakuotės panaudojimas pakartotinai gamintojų atveju: 1. gamintojas pats susigrąžina į Lietuvos Respublikos vidaus rinką tiektą daugkartinę pakuotę ir vėl naudoja naujų prekių / produkcijos išsiuntimui (tiekimui į vidaus rinką); 21


2. gamintojas susitaria su prekių / produkcijos gavėju, kad nukrovus prekes daugkartinė pakuotė bus surenkama daugkartinių pakuočių nuoma ir susirinkimu užsiimančiai įmonei. Kitam produkcijos išleidimui į rinką imami padėklai iš tokios įmonės ir medinių padėklų apskaitos ciklas vėl kartojasi.

Daugkartinė pakuotė laikoma susigrąžinta iš Lietuvos rinkos: 1. importuotos produkcijos nukrovimo ir išpakavimo metu, susidaręs tuščių medinių padėklų kiekis, apskaitomas kaip susigrąžintas daugkartinės pakuotės kiekis (remiantis Aplinkos ministerijos išaiškinimu); 2. importuotos ir (ar) pagamintos ir išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką daugkartinės pakuotės susigrąžinimas pačio gamintojo ir (ar) importuotojo; Gamintojai ir (ar) importuotojai pasirašydami sutartį su gaminių pripildytos daugkartinės pakuotės gavėju, gali įtraukti nuostatą, jog išpakavus produkciją, mediniai padėklai turėtų būti perduoti daugkartinių pakuočių nuoma ir surinkimu užsiimančiai įmonei.); 3. gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris Lietuvos rinkai tiekia gaminių pripildytus daugkartinius medinius padėklus, pats šių padėklų iš rinkos nesusigrąžina, tačiau šio gamintojo ir (ar) importuotojo tiektus Lietuvos rinkai medinius padėklus iš rinkos surenka tokių padėklų nuoma, surinkimu užsiimanti įmonė, o gamintojas ir (ar) importuotojas pagal sutartį įsigyja tokios įmonės iš rinkos sugrąžintus naudotus medinius padėklus (nebūtinai tuos pačius, kuriuos šis gamintojas ir (ar) importuotojas tiekė Lietuvos rinkai) ir vėl naudoja tokius naudotus medinius padėklus produkcijos supakavimui, minėtu būdu susigrąžintus naudotus daugkartinius padėklus turėtų apskaityti kaip susigrąžintus iš Lietuvos rinkos ir duomenis apie šiuos padėklus įtraukti į susigrąžintų iš Lietuvos rinkos daugkartinių pakuočių apskaitą. Mokesčio mokėtojas, norėdamas įrodyti minėtų pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduočių įvykdymą, turi turėti dokumentus, patvirtinančius daugkartinių pakuočių susigrąžinimą iš rinkos.

Daugkartinių pakuočių prekinių vienetų sąrašo rengimas Vykdydamas gaminių pripildytų daugkartinių pakuočių, išskyrus daugkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitą gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gaminamos ir (ar) 22


įvežamos, ir (ar) išvežamos produkcijos sąrašu, sudaro prekinių vienetų daugkartinių pakuočių sąrašą, kuriame prie kiekvieno prekinio vieneto (gaminio) nurodomi šie daugkartinės pakuotės, panaudotos supakuoti prekiniam vienetui (gaminiui), duomenys: •

pakuotės pavadinimas;

pakuotės svoris, tenkantis vienam prekiniam vienetui (nurodant ir masės vienetą);

pakuotės rūšis pagal Taisyklių 24.2 papunktyje nurodytas medžiagas;

pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

pakuotės kategorija (prekinė (pirminė), grupinė (antrinė), transporto (tretinė));

data, nuo kada ši prekinio vieneto pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai ar išvežti (eksportuoti);

data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią daugkartinę pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojas ir (ar) importuotojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią daugkartinę pakuotę).

Šis sąrašas papildomas nauju prekiniu vienetu, aprašant jo daugkartinę pakuotę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos.

Kada prekinių vienetų sąrašas neprivalomas tretinei transporto pakuotei? Prekinių vienetų sąrašas nesudaromas apskaičiuojant tiektą Lietuvos rinkai ar iš Lietuvos Respublikos išvežtą (eksportuotą) transporto (tretinės) pakuotės kiekį, vadovaujantis pagrįstais duomenimis, nurodytais pirkimo – pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo (importo) ir išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose tokių pakuočių buvimą ir judėjimą. Prekinio vieneto

Daugkartinės

Svoris,

Rūšis(pagal

Rūšies kodas

Kategorija

Data *

(gaminio)

pakuotės

tenkantis

medžiagą)

(pagal

(prekinė,

(nuo kada

pavadinimas

pavadinimas

vienam

Perdirbama/

deklaracijos

grupinė,

iki kada ši

prekiniam

neperdirbama

FR0524 formą)

transporto)

prekinio

„....................“

Europadėklas

vienetui

vieneto

(tonomis, šeši

pakuotė

skaitmenys po

naudojama

kablelio)

įm)

0,200

medinė/

28

perdirbama

23

tretinė

..................


Daugkartinių pakuočių apskaita •

Apskaitomas tiekimas ir susigrąžinimas iš Lietuvos rinkos;

Apskaita vykdoma remiantis šių pakuočių realizuotos produkcijos (prekių) apyvartos duomenimis;

Tiektos ir susigrąžintos pakuotės kiekis skaičiuojamas kaip vienkartinės pakuotės kiekis, nevertinant, kiek kartų pripildoma konkreti daugkartinė pakuotė.

Daugkartinės pakuotės apskaitos vykdymas, kai gamintojas ir (ar) importuotojas turi daugkartinės pakuotės, kuri jam nepriklauso nuosavybės teise (pavyzdžiui, ją nuomoja): •

Pats apskaito šią pakuotę kaip savo daugkartinę pakuotę;

Sutartiniais pagrindais šios pakuotės apskaitą paveda šių daugkartinių pakuočių nuoma ir surinkimu užsiimančiai įmonei;

Apskaita vykdoma vadovaujantis nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės apskaitos reikalavimais.

MEDINIŲ PADĖKLŲ SURINKIMO IR PAKARTOTINIO NAUDOJIMO UŽDUOTIS Labai svarbu atskirai apskaityti išleistų į Lietuvos Respublikos vidaus rinką medinių padėklų kiekį (tonomis) ir susigrąžintų medinių padėklų kiekį (tonomis). Remiantis šiais skaičiais yra nustatoma, ar įmonė įvykdė pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotį. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-618 nustatyta pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotis. Medinėms pakartotinio naudojimo pakuotėms taikoma 80 % pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotis, atsižvelgiant į pakartotinio naudojimo pakuočių, išleistų į vidaus rinką, masę (tonomis). Įgyvendinus šią užduotį, gamintojai ir (ar) importuotojai yra atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis.

Tinkamai vedant apskaitą ir įgyvendinant atliekų tvarkymo prioritetus, t. y. medinius padėklus apskaitant kaip pakartotinio naudojimo pakuotę ir naudojant juos pagal paskirtį tol, kol jie netampa atlieka, galima išvengti situacijos, kai dėl netinkamo apskaitos vedimo neįmanoma įgyvendinti vienkartinių medinių pakuočių naudojimo ir perdirbimo užduoties.

24


Pakartotinio panaudojimo užduoties įvykdymo paskaičiavimas: 1. Apskaičiuojamas bendras daugkartinių pakuočių išleidimas į vidaus rinką: QP = QPAP + QĮVP QP – mokesčio mokėtojo į vidaus rinką išleistų gaminių pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis, t.; QPAP – mokesčio mokėtojo Lietuvoje pagamintų ir į vidaus rinką išleistų gaminių, pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis, t. QĮVP – mokesčio mokėtojo į Lietuvą įvežtų ir į vidaus rinką išleistų gaminių, pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis, t.

2. Apskaičiuojamas atitinkamos rūšies pakartotinio naudojimo pakuotės surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduoties įvykdymas:

FP = (QSUS / QP) x 100 FP – faktinis užduoties įvykdymas, %; QP – mokesčio mokėtojo į vidaus rinką išleistų gaminių pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis, t. QSUS – mokesčio mokėtojo iš vidaus rinkos susigrąžintos atitinkamos rūšies tuščios pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis, t.

25


Praktiniai medinių padėklų apskaitos ir mokesčio už aplinkos teršimą

pakartotinio panaudojimo pakuočių atliekomis pavyzdžiai I Situacija. Įmonė importavo 100 tonų gaminių pripildytos daugkartinės pakuotės (pvz. produkcija/ prekėmis užkrautų „euro padėklų“, ją išpakavo ( nukrovė šiuos padėklus) ir visą (tuščią) „grąžino“ į užsienį (produkcijos/prekių tiekėjui ar kitam asmeniui užsienyje).

Apskaita: Importuota ir išleista į vidaus rinką tuščia pakuotė, t

Pagaminta ir išleista į vidaus rinką tuščia pakuotė, t

Eksportuota tuščia pakuotė, t

Panaudota gaminiams supakuoti ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakuotė

100,000

Importuota ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakuotė

100,00

Eksportuota užpildyta pakuotė, t

Susigrąžinta iš vidaus rinkos tuščia pakuotė

100,000

Deklaravimas:

Susigrąžinimo ir pakartotinio naudojimo efektyvumas – 100 proc. Kai efektyvumas didesnis kaip 80 proc. – mokestis neskaičiuojamas. 26


II Situacija. Įmonė importavo 100 tonų gaminių pripildytos daugkartinės pakuotės (pvz., produkcija / prekėmis užkrautų „euro padėklų“), ją išpakavo (nukrauna šiuos padėklus). Išpakavus paaiškėjo, kad 10 tonų šių padėklų – netinkami toliau naudoti. Šį kiekį įmonė pagal rašytinę sutartį perleido tokių pakuočių atliekų tvarkytojui ir turi tai patvirtinančius dokumentus. Likusius tinkamus naudoti tuščius padėklus (iš viso 90 tonų) perleido kitai įmonei Lietuvoje.

Apskaita: Importuota ir išleista į vidaus rinką tuščia pakuotė, t

Pagaminta ir išleista į vidaus rinką tuščia pakuotė, t

Eksportuota tuščia pakuotė, t

Panaudota gaminiams supakuoti ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakuotė

90,000

Importuota ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakuotė

100,00

Eksportuota užpildyta pakuotė, t

Susigrąžinta iš vidaus rinkos tuščia pakuotė

100,000

Deklaravimas:

Susigrąžinimo ir pakartotinio naudojimo efektyvumas – 100 proc. Kai efektyvumas didesnis kaip 80 proc. – mokestis neskaičiuojamas. Už tuščią pakuotę mokestis taip pat neskaičiuojamas.

27


III Situacija. Įmonė importavo 100 tonų produkcija / prekėmis užkrautų „euro padėklų“, visus juos išpakavo (nukrovė). Išpakavus paaiškėjo, kad 10 tonų šių padėklų – netinkami toliau naudoti. Šį kiekį įmonė pagal rašytinę sutartį perleido tokių pakuočių atliekų tvarkytojui ir turi tai patvirtinančius dokumentus. Likusius tinkamus naudoti padėklus (iš viso 90 tonų) užkrovė naujomis įmonės produkcijos siuntomis ir perleido juos kitam asmeniui Lietuvoje.

Apskaita: Importuota ir

Pagaminta ir

Eksportuota

Panaudota

Importuota ir

Eksportuota

Susigrąžinta iš

išleista į

išleista į

tuščia

gaminiams

išleista į

užpildyta

vidaus rinkos

vidaus rinką

vidaus rinką

pakuotė, t

supakuoti ir

vidaus rinką

pakuotė, t

tuščia pakuotė

tuščia

tuščia

išleista į

užpildyta

pakuotė, t

pakuotė, t

vidaus rinką

pakuotė

užpildyta pakuotė 90,000

Faktiškas užduoties įvykdymas: FP = (QSUS / QP) x 100

Deklaravimas:

28

100,000

FP =100/190x100

100,000

FP=53%


IV Situacija. Įmonė importavo 100 tonų produkcija / prekėmis užkrautų „euro padėklų“, visus juos išpakavo (nukrovė). Išpakavus paaiškėjo, kad 10 tonų šių padėklų - netinkami toliau naudoti. Šį kiekį įmonė pagal rašytinę sutartį perleido tokių pakuočių atliekų tvarkytojui ir turi tai patvirtinančius dokumentus. Likusius tinkamus naudoti padėklus (iš viso 90 tonų) įmonė pakartotinai naudoja gatavos produkcijos sandėlyje užkraudama ir nukraudama paruoštą realizavimui produkciją.

Apskaita: Eksportuota

Susigrąžinta iš

į

užpildyta

vidaus rinkos

rinką

pakuotė, t

tuščia pakuotė

Importuota ir

Pagaminta ir

Eksportuota

Panaudota

Importuota ir

išleista

į

išleista

į

tuščia

gaminiams

išleista

vidaus

rinką

vidaus

rinką

pakuotė, t

supakuoti

vidaus

ir

tuščia

tuščia

išleista

į

pakuotė, t

pakuotė, t

vidaus

rinką

užpildyta pakuotė

užpildyta pakuotė 90,000

100,000

100,000 90,000

Faktiškas užduoties įvykdymas FP = (QSUS / QP) x 100

Deklaravimas:

29

FP =190/190x100

FP=100%


V Situacija. Įmonė importavo 100 tonų produkcija / prekėmis užkrautų „euro padėklų“, visus juos išpakavo (nukrovė). Išpakavus paaiškėjo, kad 10 tonų šių padėklų - netinkami toliau naudoti. Šį kiekį įmonė pagal rašytinę sutartį perleido tokių pakuočių atliekų tvarkytojui ir turi tai patvirtinančius dokumentus. 60 tonų medinių tuščių padėklų užkrovė naujomis įmonės produkcijos siuntomis ir perleido juos kitam asmeniui Lietuvoje. 10 tonų medinių tuščių padėklų įmonė pakartotinai naudoja gatavos produkcijos sandėlyje užkraudama ir nukraudama paruoštą realizavimui produkciją. 20 tonų medinių tuščių padėklų užkrovė naujomis įmonės produkcijos siuntomis ir eksportavo. Metų eigoje (iš viso 30 tonų) medinių padėklų susigrąžino iš vidaus rinkos. Apskaita: Importuota ir

Pagaminta ir

Eksportuota

Panaudota

Importuota ir

Eksportuota

Susigrąžinta iš

išleista į vidaus

išleista į vidaus

tuščia pakuotė, t

gaminiams

išleista į vidaus

užpildyta

vidaus rinkos

rinką tuščia

rinką tuščia

supakuoti ir

rinką užpildyta

pakuotė, t

tuščia pakuotė

pakuotė, t

pakuotė, t

išleista į vidaus

pakuotė

rinką užpildyta pakuotė 100,000

100,000

60,000 10,000

10,000 20,000 30,000

VISO:

FP = (QSUS / QP) x 100

70,000

100,000

FP=(140/170)x100 FP=82%

Deklaravimas:

30

20,000

140,000


VI Situacija. Įmonė importavo 160 tonų produkcija / prekėmis užkrautų „euro padėklų“, 100 tonų išpakavo (nukrovė), iš jų 10 tonų padėklų - netinkami toliau naudoti. Šį kiekį įmonė pagal rašytinę sutartį perleido tokių pakuočių atliekų tvarkytojui ir turi tai patvirtinančius dokumentus. 60 tonų importuotų padėklų su produkcija, perleido kitam asmeniui Lietuvoje. 20 tonų medinių tuščių padėklų įmonė pakartotinai naudoja gatavos produkcijos sandėlyje užkraudama ir nukraudama paruoštą realizavimui produkciją. 90 tonų medinių tuščių padėklų užkrovė naujomis įmonės produkcijos siuntomis ir perleido juos kitam asmeniui Lietuvoje. Metų eigoje (iš viso 80 tonų) tuščių medinių padėklų susigrąžino iš vidaus rinkos. Papildomai įmonė metų eigoje produkcijos pakavimui buvo įsigijus 60 tonų naudotų tuščių padėklų iš LR įmonės, kuri užsiima padėklų surinkimu LR ir pardavimu.

Apskaita: Importuota

Pagaminta

Eksportuota

Panaudota

Importuota

Eksportuota

Susigrąžinta

ir išleista į

ir išleista į

tuščia

gaminiams

ir išleista į

užpildyta

iš vidaus

vidaus

vidaus

pakuotė, t

supakuoti

vidaus

pakuotė, t

rinkos

rinką

rinką

ir išleista į

rinką

tuščia

tuščia

tuščia

vidaus

užpildyta

pakuotė

pakuotė, t

pakuotė, t

rinką

pakuotė

užpildyta pakuotė 160

100,000

20

20

90 80 60 Viso:

110,000

160,000

31

260


32


Sunaudojimas savo reikmėms Gamintojams ir importuotojams, gaminių pripildytas pakuotes sunaudojantiems savoms reikmėms, taikoma 100 procentų pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų sutvarkymo (įskaitant perdavimą naudoti pakartotinai) užduotis (atsižvelgiant į sunaudotą savoms reikmėms pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų perdirbimo lygis bus ne mažesnis, negu nurodyta. Pakuočių sunaudojimas savoms reikmėms – į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų ar Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų supakuotų gaminių išpakavimas siekiant šiuos gaminius panaudoti savo vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui. Pavyzdys: •

Įsivežamos supakuotos žaliavos, kurias naudojate įmonės veikloje, žaliavas sunaudojote produkto gamybai, o pakuotė liko kaip pakuotės atlieka kurią pridavėte atliekų tvarkytojui. Tokia pakuotė būtų laikoma sunaudota savo reikmėms.

Importuotas prekes parduodate tik su pirmine pakuote, o antrinė pakuotė lieka Jūsų įmonėje, tuomet antrinė ir tretinė pakuotės apskaitomos kaip sunaudota savo reikmėms.

Nuo 2017 01 01 Savoms reikmėms sunaudota gaminių pripildyta pakuotė ir perleista kitam asmeniui gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai

Nuo 2017 01 01 Tiekta Lietuvos rinkai pakuote nelaikoma pakuotė, kuri naudojama įmonėje technologinio proceso metu iki produkcijos (galutinio produkto) pateikimo realizavimui (pavyzdžiui, pakuotė, kuri naudojama produkcijos (galutinio produkto) gamybai naudojamoms žaliavoms ar sandėliuojamai produkcijai uždengti arba pergabenti iš vienos įmonės patalpos į kitą). Svarbu: kokiu atliekų kodu bus priduota sandėliavimui naudota pakuotė.

Pakuočių, kurias savoms reikmėms sunaudojo gamintojas ir (ar) importuotojas, atliekas sutvarkęs Atliekų tvarkytojas turi išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą visam perduotam tvarkyti tokių pakuočių atliekų kiekiui. 33


Savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančiais dokumentais negali būti įrodomas pakuočių, perleistų kitam asmeniui, atliekų sutvarkymas.

Individualiai organizuojant pakuočių tvarkymą patvirtina perdirbėjo ar eksportuotojo išduodamas patvirtinantis dokumentas importuotojui.

Jeigu gamintojai ir importuotojai neįvykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų pakuočių tvarkymo užduočių, moka mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Apmokestinamosios (gaminiais pripildytos) pakuotės tarifai:

34


Projektas Nr. 17-12149 "Dėl Lietuvos Respublikos 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo´ pakeitimo". „Pakeisti apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1324 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo“ (**) ženklu pažymėtą sąlygą, kuria nustatyta savoms reikmėms sunaudojamų pakuočių užduotis, ir ją išdėstyti taip: „** Gamintojams ir importuotojams, gaminių pripildytas pakuotes sunaudojantiems savoms reikmėms, taikoma 80 procentų pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų sutvarkymo (įskaitant perdavimą naudoti pakartotinai) užduotis (atsižvelgiant į sunaudotą savoms reikmėms pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų perdirbimo lygis bus ne mažesnis, negu nurodyta 6–13 punktuose. Ši užduotis taikoma gamintojams ir importuotojams, pakuotes tvarkantiems individualiai. Pakuočių sunaudojimas savoms reikmėms suprantamas kaip importuotojo atliktas išpakavimas jo į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų supakuotų gaminių importuotojui siekiant šiuos išpakuotus gaminius panaudoti savo (importuotojo) vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui arba gamintojo atliktas išpakavimas jo Lietuvos Respublikos teritorijoje supakuotų gaminių gamintojui siekiant šiuos gaminius panaudoti savo (gamintojo) vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui.“. Šiuo nutarimu keičiama savoms reikmėms sunaudojamų pakuočių užduotis taikoma 2017 m. sunaudotoms pakuotėms.“

35


SUNAUDOTŲ SAVO (GAMINTOJO, IMPORTUOTOJO) REIKMĖMS PAKUOČIŲ APSKAITA IR DEKLARAVIMAS

I Situacija. Įmonė importavo 100 tonų gaminių pripildytos popierinės pakuotės – popierinių dėžių, kuriose supakuotą produkciją įmonė panaudos kaip žaliavą gamindama gaminius. Išpakavus dalis šių dėžių (10 tonų) atrodo tinkamos panaudoti pakavimui dar kartą. Įmonė šių dėžių pakavimui nepanaudoja, tačiau turi sutartį su užsienio įmone, kuri pageidauja įsigyti po išpakavimo tinkamas panaudoti pakavimui dar kartą dėžes. Todėl įmonė šį tinkamų panaudoti dar kartą popierinių tuščių dėžių kiekį eksportuoja minėtai užsienio įmonei. Likęs po išpakavimo popierinių dėžių, netinkamų toliau naudoti, kiekis (90 tonų) pagal rašytinę sutartį perduotas kaip susidarę savo reikmėms sunaudotų popierinių pakuočių atliekos tokių atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę išrašyti popierinių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, ir įmonė turi tokio atliekų tvarkytojo išrašytą pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, patvirtinantį 90 tonų popierinių savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų sutvarkymą (kad perdirbta 90 tonų arba kad perdirbta 68,4 tonos ir 21,6 tonos panaudota energijai gauti). Apskaita: Importuota ir

Pagaminta ir

Eksportuota

Panaudota gaminiams

Importuota ir

Eksportuota

išleista į

išleista į

tuščia

supakuoti ir išleista į

išleista į vidaus

užpildyta

vidaus rinką

vidaus rinką

pakuotė, t

vidaus rinką

rinką užpildyta

pakuotė, t

tuščia

tuščia

užpildyta pakuotė

pakuotė

pakuotė, t

pakuotė, t

10

90,00 36


Deklaravimas:

II Situacija. Įmonė importavo 100 tonų gaminių pripildytos popierinės pakuotės – popierinių dėžių, kuriose supakuotą produkciją įmonė panaudos kaip žaliavą gamindama gaminius. Išpakavus dalis šių dėžių (10 tonų) atrodo tinkamos panaudoti pakavimui dar kartą. Įmonė šių dėžių pakavimui nepanaudoja, tačiau turi sutartį su įmone Lietuvoje, kuri pageidauja įsigyti po išpakavimo tinkamas panaudoti pakavimui dar kartą dėžes. Todėl įmonė šį tinkamų panaudoti dar kartą popierinių tuščių dėžių kiekį perleidžia minėtai įmonei Lietuvoje. Likęs po išpakavimo popierinių dėžių, netinkamų toliau naudoti, kiekis (90 tonų) pagal rašytinę sutartį perduotas kaip susidarę savo reikmėms sunaudotų popierinių pakuočių atliekos tokių atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę išrašyti popierinių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, ir įmonė turi tokio atliekų tvarkytojo išrašytą pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, patvirtinantį 90 tonų popierinių savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų sutvarkymą (kad perdirbta 90 tonų arba kad perdirbta 68,4 tonos ir 21,6 tonos panaudota energijai gauti).

37


Apskaita: Importuota ir

Pagaminta ir

Eksportuota

Panaudota gaminiams

Importuota ir

Eksportuota

išleista į vidaus

išleista į vidaus

tuščia

supakuoti ir išleista į

išleista į vidaus

užpildyta

rinką tuščia

rinką tuščia

pakuotė, t

vidaus rinką užpildyta

rinką užpildyta

pakuotė, t

pakuotė, t

pakuotė, t

pakuotė

pakuotė

10

90,00

Deklaravimas:

Pagal Aplinkos ministerijos išaiškinimą dėl pakuočių apskaitos vykdymo logistikos įmonėse: Logistikos įmonės gamintojams ir importuotojams teikia perpakavimo/ supakavimo paslaugas. Už perpakuotų pakuočių apskaitos vykdymą ir atsiskaitymą laikytini paslaugas užsakę gamintojai ir importuotojai. Rekomenduotina gamintojams ir importuotojams sutartiniais pagrindais susitarti dėl pakuočių atliekų tvarkymo ir organizavimo, dėl savų reikmių sunaudotų pakuočių, daugkartinių pakuočių. Gali būti dvišalės sutartys su atliekų tvarkytojais , numatančios, kad atliekų tvarkytojais, numatančios, kad atliekų tvarkytojai paims iš logistikos įmonių tokias pakuočių atliekas ir sutvarkę tokias pakuočių atliekas išrašys gamintojui ir (ar) importuotojui šių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, ir dvišalės sutartys su logistikos įmonėmis, numatančios, kad jos atliekų tvarkytojui perduos minėtas pakuočių atliekas arba tais pačiais pagrindais su tais pačiais subjektais gali būti sudaromos daugiašalės sutartys.

38


Pagal Aplinkos ministerijos išaiškinimą dėl drabužių pakabų priskyrimo ir pakuočių apskaitos vykdymo: Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 1 priede pateiktame išaiškinime drabužių pakabos (parduodamos kartu su drabužiais) laikomos pakuote, o drabužių pakabos (parduodamos atskirai) nėra laikomos pakuote. 1.

Ar pakabos, ant kurių įvežami rūbai, būtų laikomos pakuote savų reikmių vienkartine pakuote, jei atvežus prekes rūbai nuo jų nuimami ir sukabinami ant kitų pakabų, o atvežimui naudotos pakabos priduodamos tvarkytojui? Atsakymas: drabužių atvežimui naudojamos pakabos laikytinos vienkartine importuotojo reikmėms sunaudojama pakuote.

2.

Ar pakabos, ant kurių įvežami rūbai, turi būti laikomos ir apskaitomos kaip pakartotinio naudojimo pakuotė, jei atvežus prekes rūbai nuo jų nuimami ir sukabinami ant kitų pakabų, o atvežimui naudotos pakabos toliau naudojamos įmonės veikloje pervežimui tarp padalinių. Atsakymas: pakabos naudojamos drabužių atvežimui ir pervežimui į įmonės padalinius, laikytinos daugkartine pakuote.

3.

Ar Lietuvoje įsigyjamos naujos pakabos naudojamos parduotuvėje rūbams kabinti, nepateikiant vartotojui, taip pat turi būti apskaitomos kaip pakartotinio naudojimo pakuotė? Atsakymas: pakabos, pakartotinai naudojamos drabužiams parduotuvėje pakabinti, laikytinos daugkartine pakuote.

4.

Ar importavus pakabas kaip prekę privalu vesti jų kaip tuščios pakuotės apskaitą? Atsakymas: be drabužių įsigyjamos pakabos nelaikytinos pakuote.

39


Teisės aktų pakeitimai •

2017 m. spalio 4 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-812 keičiamos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės.

2017 m. spalio 4 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-813 keičiamos Gamintojų ir importuotojų registravimo Sąvade taisyklės.

2017 m. spalio 5 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-820 keičiamos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės.

2017 m. spalio 5 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-815 keičiamos Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklės.

40


Pagrindiniai pasikeitimai nuo 2018 metų Nuo 2018 m. sausio 1 d. pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita vykdoma ir apskaitos ataskaitos teikiamos naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS): 1. Sudaromi pakuočių sąrašai; 2. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio pakuočių apskaitos žurnalas; 3. Pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė. Jei per šį terminą ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė nepatvirtinama, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo atsako administracine tvarka; 4. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų suformuojama metinė pakuočių apskaitos ataskaita ir ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui. Įmonės veiklos vykdymo nutraukimo ar išregistravimo atveju metinė pakuočių apskaitos ataskaita privalo būti suformuota ir pateikta Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui iki įmonės veiklos vykdymo nutraukimo arba iki veiklos išregistravimo. 5. Aplinkos apsaugos agentūra kasmet iki balandžio 1 d. įvertina pateiktą metinę pakuočių apskaitos ataskaitą ir nenustačiusi šios ataskaitos trūkumų ją priima. Aplinkos apsaugos agentūrai nustačius pateiktos metinės pakuočių apskaitos ataskaitos trūkumus, tokia metinė pakuočių apskaitos ataskaita atmetama naudojantis GPAIS ir laikoma nepateikta, jei per 20 kalendorinių dienų terminą nepateikiama pataisyta pagal nurodytus trūkumus metinė pakuočių apskaitos ataskaita. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) kūrimas finansuojamas 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšomis, jos įgyvendinimui skirta 2.868.945,49 Eur. GPAIS skirta gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos duomenims surinkti, analizuoti ir kontroliuoti. GPAIS priemonėmis bus tvarkomi atliekų susidarymo apskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos, gaminių ir pakuotės tiekimo vidaus rinkai apskaitos, savivaldybių ataskaitų ir kiti gaminių ir pakuočių apskaitos duomenys. Numatomas paslaugų gavėjų skaičius - apie 25 tūkst.

41


GPAIS elektroninės paslaugos skirtos: 1. Gamintojams ir importuotojams •

Gamintojų ir importuotojų sąvadas.

Gaminių tiekimo rinkai apskaita (gaminių sąrašas, gaminių tiekimo rinkai apskaitos žurnalas ir suvestinės, metinė ataskaita).

Pakuočių tiekimo rinkai apskaita (prekinių vienetų sąrašas, pakuočių tiekimo rinkai apskaitos žurnalas ir suvestinės, metinė ataskaita).

2. Gamintojų ir importuotojų organizacijoms •

Gamintojų ir importuotojų (GI) organizacijų licencijavimo procesai.

GI organizacijos planų derinimo ir ataskaitų teikimo procesas.

GI organizacijos pavedimų davėjų administravimas.

3. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui •

Užstato administratoriaus planų derinimo ir ataskaitų teikimo procesas.

Vienkartinių užstatinių pakuočių sąrašo sudarymas.

Vienkartinių užstatinių pakuočių atliekų apskaitos procesas.

4. Įmonėms vykdančioms atliekų susidarymo apskaitą •

Atliekų susidarymo apskaitos vykdymas (apskaitos žurnalai, suvestinė, metinės ataskaitos).

Statistinis atliekų susidarymo tyrimas.

5. Atliekų tvarkytojams •

Atliekų tvarkytojo kortelės sudarymas

Atliekų tvarkymo apskaita (apskaitos žurnalai, suvestinė, metinės ataskaitos)

Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų rengimas

Atliekų vežimo LT lydraščių rengimas

Tarpvalstybinių atliekų vežimo dokumentų rengimas

6. Savivaldybėms, regionų plėtros taryboms ir kitiems asmenims •

Savivaldybių ir Regionų plėtros tarybos ataskaitų formavimo ir teikimo procesas

Energijos gamybos iš biologiškai skaidžios dalies apskaitos procesas

MBA, MA įrenginio operatoriaus, sąvartyno operatoriaus ir rūšiavimo linijos operatoriaus ataskaitų formavimo ir teikimo bei jų vertinimo procesas

42


Prisijungimas prie GPAIS *[Informacija rengta pagal 2017 m. lapkričio mėn. duomenis] Prisijungimas prie GPAIS vyks per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)

Gamintojų ir importuotojų sąvadas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojantys tiekti alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, pripildytas pakuotes gamintojai, importuotojai, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojantys tiekti tuščias pakuotes pakuočių gamintojai, užsienio valstybių asmenys ir įgaliotieji atstovai turi užsiregistruoti Sąvade ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki šių gaminių patiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai dienos. Naujame Gamintojų ir importuotojų sąvade duomenys bus detalesni negu esamame. Registruojantis nurodykite priminę registracijos Sąvade datą.

43


Registruojantis Sąvade teikiami duomenys Informacija apie Sąvado subjektą 1. Rekvizitai:

1.1. juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė; 1.2. juridinio arba fizinio asmens kodas; 1.3. PVM mokėtojo kodas; 1.4. įmonės tipas: Lietuvos juridinis asmuo, Lietuvos fizinis asmuo, užsienio valstybės asmuo; 1.5. juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas; 1.6. ryšio duomenys. 2. Gaminių srautas, kuriame vykdoma veikla: 2.1. alyvos; 2.2. transporto priemonės; 2.3. elektros ir elektroninė įranga; 2.4. baterijos ir akumuliatoriai; 2.5. apmokestinamieji gaminiai (išskyrus baterijas ir akumuliatorius); 2.6. pakuotės. 3. Pridedami dokumentai (pavyzdžiui, Dokumento kopija, Pavedimo sutarties kopija).

Registruojant pakuotes nurodoma: 1. pakuotės medžiagos rūšis pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“; 2. vienkartinė ar daugkartinė; 3. užstatinė ar neužstatinė. 4. Veiklos būdas: 4.1. prekyba Lietuvos Respublikos vidaus rinkai: 4.1.1. mažmeninė prekyba; 4.1.2. didmeninė prekyba; 4.1.3. nuotolinė prekyba; 4.2. sunaudojimas savo reikmėms; 4.3. išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos per trečiuosius asmenis; 44


4.4. išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos. 5. Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas: 5.1. atliekų tvarkymas organizuojamas individualiai; 5.2. atliekų tvarkymas organizuojamas kolektyviai (nurodoma licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija arba vienkartinių užstatinių pakuočių atveju – užstato vienkartines pakuotes sistemos administratorius); 5.3. mokamas mokestis už aplinkos teršimą; 5.4. banko garantija; 5.5. laidavimo draudimo sutartis; 5.6. deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus. Registracijos pavyzdys

45


Nurodant datą nuo kada pradėta pakuotė tiekti rinkai, reikėtų rašyti datą kada pirmą kartą buvo registruota pakuotė Sąvade. Jei tiksli data nežinoma, tuomet galima rašyti nuo kada pradėta vesti į GPAIS sistemą.

Atsakomybės būdų nurodymas

46


GPAIS numatyta galimybė Savų reikmių pakuotę tvarkyti per Organizaciją, bet reikia žiūrėti ar tai leidžia galiojantys teisės aktai. Daugkartinės pakuotės tvarkymas - tik individualiai. Pasikeitus duomenims ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos Gamintojas ar importuotojas naudodamasis GPAIS pateikia užpildytą Prašymą su pasikeitusiais duomenimis. Jeigu Sąvado subjekto Prašyme pateikti duomenys yra klaidingi, netikslūs, neišsamūs ar pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, išsiunčiamas pranešimas, informuojantis apie Prašymo atmetimą ir atmetimo priežastis. Pašalinus nurodytus trūkumus, Sąvado subjektas registruojamas Sąvade. Sąvado subjektas laikomas registruotu Sąvade, kai gauna iš GPAIS pranešimą, patvirtinantį jo registraciją Sąvade, ir GPAIS paskelbiami duomenys apie registruotą Sąvado subjektą. IŠREGISTRAVIMO IŠ SĄVADO TVARKA Sąvado subjektas išregistruojamas iš Sąvado šiais atvejais: 1. Sąvado subjektui bankrutavus ar jį likvidavus arba reorganizavus; 2. Sąvado subjektui nustojus vykdyti visų gaminių, kurie nurodyti Prašyme Sąvado subjektui registruojantis Sąvade, tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai veiklą; 3. Sąvado subjektui per Agentūros nustatytą terminą nepatikslinus Sąvado duomenų; 4. Sąvado subjektui dvejus kalendorinius metus iš eilės nepateikus metinių gaminių apskaitos ataskaitų Sąvado subjektas, nustojęs vykdyti visų gaminių srautų, tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai veiklą, naudodamasis GPAIS pateikia prašymą išregistruoti jį iš Sąvado, nurodydamas išregistravimo priežastis ir datą, nuo kurios pageidauja būti išregistruotas iš Sąvado. Apie Sąvado subjekto išregistravimą GPAIS išsiunčiamas pranešimas išregistruotam Sąvado subjektui ir RAAD. Sąvado subjektas, nustojęs vykdyti tik dalies gaminių srautų tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai veiklą naudojantis GPAIS pateikia prašymą nutraukti registraciją Sąvade tik nurodytiems gaminių srautams (pavyzdžiui, tik apmokestinamiesiems gaminiams), nurodydamas šių gaminių srautų registracijos Sąvade nutraukimo priežastį ir datą, nuo kurios pageidauja nutraukti registraciją Sąvade šiems gaminių srautams. 47


Sąvado informacijos teikimas Sąvadas viešas, todėl kiekvienas asmuo turi teisę nemokamai gauti duomenis internetu (paieškos būdu) apie Sąvado subjekto registracijos Sąvade būklę ir Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus gaminius (jų rūšį), gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdus, jų galiojimą.

Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita nuo 2018 metų sausio 1d. 2017 m. spalio 4 d. Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-812 keičiamos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės. Pagal šiose taisyklėse nustatytą tvarką nuo 2018m sausio 1d. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita vykdoma ir apskaitos ataskaitos teikiamos naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS). GPAIS skirta gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos duomenims surinkti, analizuoti ir kontroliuoti. Aplinkos ministerijoje numatyti trijų lygių mokymai, leisiantys verslui sistemą išbandyti, tačiau turimos lėšos ministerijai leidžia mokyti tik 610 įmonių. Po naujųjų, I ketvirtį, diegėjai tiesiogiai internetu teiks konsultacijas įmonėms techninio prisijungimo prie sistemos, duomenų suvedimo, apskaitos žurnalų pildymo ir kitais klausimais. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu įmonės informacinėje sistemoje, įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo nustatyti tvarką, kurioje numatytos priemonės, užtikrinančios pakuočių apskaitos duomenų saugą, šių duomenų vientisumą ir aiškumą, galimybę operatyviai pateikti duomenis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu įmonės informacinėje sistemoje už sukauptų elektroninių duomenų išsaugojimą, apsaugojimą nuo visiško ar dalinio sugadinimo ar praradimo, taip pat duomenų atkūrimo priemonių organizavimą atsako įmonės vadovas Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu įmonės informacinėje sistemoje, įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo užtikrinti, kad šios pakuočių apskaitos būtų pateikti į GPAIS. Pradinė specifikacija, kuria vadovaujantis galima ruošti verslo valdymo sistemas integracijai su GPAIS galite rasti: http://www.am.lt/VI/index.php#a/18906 Detali techninė specifikacija bus paruošta ir publikuota šių metų gruodžio mėn. pradžioje. Integracinės sąsajos pagalba Gamintojai ir importuotojai per savo turimas VVS galės į GPAIS įkelti gaminių ir pakuočių sąrašus. Taip pat bus galimybė importuoti duomenis į GPAIS rankiniu būdu, suformavus XML bylą.

48


Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita GPAIS sistemoje vedamos atskiros apskaitos: ➢ Tuščios pakuotės (išleistos į rinką (pagamintos ar importuotos), eksportuotos)) ➢ Pripildytos pakuotės: ✓ Perleidžiamos (pagamintos, importuotos, eksportuotos); ✓ Savų reikmių pakuotės (pagamintos, importuotos). ➢ Daugkartinės pakuotės (išleistos į rinką (pagamintos ar importuotos), eksportuotos)) ➢ Vienkartinės užstatinės pakuotės (išleistos į rinką (pagamintos ar importuotos), eksportuotos)) ➢ Daugkartinės užstatinės pakuotės (išleistos į rinką (pagamintos ar importuotos), eksportuotos)) Atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio pakuočių apskaitos žurnalas pildomas ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu įmonės informacinėje sistemoje, įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo užtikrinti, kad šios pakuočių apskaitos duomenys būtų pateikti į GPAIS.

Tuščių pakuočių importuotojams

apskaitos

reikalavimai

gamintojams

ir

1. Sudaromas tuščių pakuočių sąrašas, kuriame nurodomi šie tuščios pakuotės duomenys: 1.1. pakuotės kodas (unikalus, nesikartojantis kodas, skirtas identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu) ir pavadinimas; 1.2. rūšis pagal nurodytas medžiagas; 1.3. rūšies kodas pagal deklaracijos FR0524 formą; 1.4. svoris tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu; 1.5. data, nuo kada ši tuščia pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai ar išvežti (eksportuoti); 1.6. data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią tuščią pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai pakuočių gamintojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią tuščią pakuotę).

49


Šis sąrašas papildomas nauja tuščia pakuote ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos. Tuščios pakuotės

Rūšis (pagal

Rūšies

Svoris

Data, nuo kada

Data, nuo kada

kodas ir

medžiagą)

kodas

(tonomis, šeši

tiekiama rinkai ar

nustota tiekti

(pagal

skaitmenys

eksportui

FR0524)

po kablelio)

pavadinimas

2. Pildant tuščių pakuočių apskaitos žurnalą, vadovaudamasis tuščių pakuočių sąrašu, atskirai nurodant šiuos tokių tuščių pakuočių duomenis: 2.1. gavimo būdas (importuota (įvežta) arba pagaminta Lietuvoje); 2.2. veiklos būdas 2.2.1. prekyba Lietuvos Respublikos vidaus rinkai: 2.2.1.1. mažmeninė prekyba; 2.2.1.2. didmeninė prekyba; 2.2.1.3. nuotolinė prekyba; 2.2.2. sunaudojimas savo reikmėms; 2.2.3. išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos per trečiuosius asmenis; 2.2.4. išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos.; 2.3. kiekis vienetais ir tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Pripildytų vienkartinių pakuočių, išskyrus užstatines, apskaitos reikalavimai gamintojams ir importuotojams 1. Vykdant pripildytų vienkartinių pakuočių, išskyrus vienkartines užstatines pakuotes, apskaitą sudaromas prekinių vienetų vienkartinių pakuočių sąrašas, kuriame prie kiekvieno prekinio vieneto (gaminio) nurodomi šie vienkartinės pakuotės, panaudotos supakuoti prekiniam vienetui (gaminiui), duomenys:

50


1.1. pakuotės kodas (nurodomas unikalus, nesikartojantis prekinio vieneto / gaminio, kuris supakuotas į šią pakuotę, kodas, naudojamas šiam prekiniam vienetui / gaminiui identifikuoti buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose arba unikalus, nesikartojantis kodas, skirtas identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu) ir pavadinimas; 1.2. pakuotės svoris, tenkantis prekiniam vienetui / gaminiui tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu, ir prekinių vienetų / gaminių kiekis pakuotėje; Rekomenduojame pakuotės svorį, tenkantį prekiniam vienetui nurodyti tik pirminei pakuotei, o antrinės pakuotės svorį nurodyti tikslų ir įvesti gaminių kiekį antrinėje pakuotėje. Jei tiek pirminės, tiek antrinės pakuotės svoris nurodomas vienam prekiniam vienetui, tai gaminių kiekis pakuotėje turi būti nurodytas 1 tiek pirminėje, tiek antrinėje pakuotėje. *Laukiama LR Aplinkos ministerijos platesnio išaiškinimo (!) 1.3. pakuotės rūšis pagal medžiagas ir galimybė perdirbti šią pakuotę jai tapus atlieka (atsižvelgiant į tai, ar šių pakuočių atliekos gali būti perdirbamos technologinio proceso metu iš tokių pakuočių atliekų pagaminant produktą, apie kurį atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas informavo Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos apraše; 1.4. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą; 1.5. pakuotės kategorija (prekinė (pirminė), grupinė (antrinė), transporto (tretinė)); 1.6. data, nuo kada ši prekinio vieneto pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai ar išvežti (eksportuoti); 1.7. data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią vienkartinę pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojas ir (ar) importuotojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią vienkartinę pakuotę). Šis sąrašas papildomas nauju prekiniu vienetu, aprašant jo vienkartinę pakuotę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos. 51


2. Pildant vienkartinių pakuočių apskaitos žurnalą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis pakuočių sąrašu, atskirai nurodo šiuos tokių vienkartinių pakuočių duomenis: 2.1. gavimo būdas (importuota (įvežta) arba pagaminta Lietuvoje); 2.2. veiklos būdas; 2.2.1. prekyba Lietuvos Respublikos vidaus rinkai: 2.2.1.1. mažmeninė prekyba; 2.2.1.2. didmeninė prekyba; 2.2.1.3. nuotolinė prekyba; 2.2.2. sunaudojimas savo reikmėms; 2.2.3. išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos per trečiuosius asmenis; 2.2.4. išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos; 2.3. Lietuvos rinkai patiektų ar iš Lietuvos išvežtų prekinių vienetų, kuriems supakuoti panaudotos šios vienkartinės pakuotės, kiekis vienetais; 2.4. Lietuvos rinkai patiektos ar iš Lietuvos išvežtos vienkartinės pripildytos pakuotės kiekis tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Pripildytų daugkartinių pakuočių, išskyrus užstatines, apskaitos reikalavimai gamintojams ir importuotojams 1. Vykdydamas gaminių pripildytų daugkartinių pakuočių, apskaitą gamintojas ir (ar) importuotojas, sudaro prekinių vienetų pakuočių sąrašas pagal tuos pačius reikalavimus kaip ir pripildytų vienkartinių pakuočių.

Šis sąrašas papildomas nauju prekiniu vienetu, aprašant jo daugkartinę pakuotę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos. 2. Pildant daugkartinių pakuočių apskaitos žurnalą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis pakuočių sąrašu, atskirai nurodant šiuos tokių daugkartinių pakuočių duomenis: 2.1. gavimo būdas (importuota (įvežta), pagaminta Lietuvoje arba susigrąžinta); 2.2. veiklos būdas; 52


2.2.1. prekyba Lietuvos Respublikos vidaus rinkai: 2.2.1.1. mažmeninė prekyba; 2.2.1.2. didmeninė prekyba; 2.2.1.3. nuotolinė prekyba; 2.2.2. sunaudojimas savo reikmėms; 2.2.3. išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos per trečiuosius asmenis; 2.2.4. išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos; 2.3. Lietuvos rinkai patiektų ar iš Lietuvos išvežtų prekinių vienetų, kuriems supakuoti panaudotos šios daugkartinės pakuotės, kiekis vienetais; 2.4. Lietuvos rinkai patiektos ar iš Lietuvos išvežtos daugkartinės pripildytos ar susigrąžintos iš Lietuvos rinkos tuščios daugkartinės pakuotės kiekis tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Prekinių vienetų pakuočių sąrašas Sudarant pakuočių sąrašus numatyta galimybė pridėti naują gaminį, redaguoti ir šalinti gaminį iš gaminių sąrašo, peržiūrėti gaminio pakuočių sąrašą, pridėti naują gaminio pakuotę, redaguoti ir šalinti gaminio pakuotę. Jei keičiasi pakuotė, tai nurodoma iki kada galioja „senoji“, o prie prekės nuo tam tikros datos priskiriama „naujoji“ pakuotė.

53


Kaip sudaryti prekinių vienetų sąrašą? I Pavyzdys. Importuojame ir į Lietuvos rinką parduodame vienkartinių indų komplektus, kurie po vieną vienetą supakuoti į plastikinę plėvelę ir dešimt tokių komplektų sudėta į kartoninę dėžę. Prekinio vieneto kodas: 0001VIK Prekinio vieneto pavadinimas: Vienkartinių indų komplektas Prekinis vienetas pradėtas tiekti rinkai nuo: ................. Prekinis vienetas tiektas rinkai iki: ................... 54


Tipas

Pavad

Pak kat

Pak

Pak

Prekinių

rūšis

skaičius

vnt

vienam

pakuotėje

sk.

Pak.

Perdirb. /

Pradėta

Tiekta

svoris, t

Neperdirb

tiekti rinkai

rinkai iki

prek vnt Vienkartinė

Vienk,

Tuščia

neužstatinė

ind

plast

kompl

tuščia

02

Vienkartinė

Plast

Prekinė

12

neužstatinė

plėv

pirm

plast

0

1

0,000100

perdirb

2017 10 17

0

1

0,000005

perdirb

2017 10 17

0

10

0,000300

perdirb

2017 10 17

100

0,025000

perdirb

2017 10 17

pirm Vienkartinė

Dėžė

neužstatinė Daugkartinė

Paletė

neužstatinė

Grupinė

25 pop

antr

antr

Grupinė

48

tretinė

med antr (tret)

Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui panaudotas medžiagas, prekinių vienetų sąrašuose tokios sunaudotų medžiagų balanse nurodytos pakavimui panaudotos medžiagos apskaitomos kaip prekiniai vienetai (pavyzdžiui, vienkartinių indų maistui išsinešti 100 vienetų komplektas, kartoninė dėžė 60x40x40 produkcijos pakavimui ir panašiai).

II Pavyzdys. Kavinė iš vietinių tiekėjų įsigyja vienkartinius indus maisto išsinešimui pakuoti. Prekinio vieneto kodas: 0001VIK Prekinio vieneto pavadinimas: Vienkartinių indų komplektas Prekinis vienetas pradėtas tiekti rinkai nuo: ................. Prekinis vienetas tiektas rinkai iki: ...................

Tipas

Pavad

Pak kat

Pak

Pak

Prekinių

rūšis

skaičius

vnt

vienam

pakuotėje

sk.

Pak.

Perdirb. /

Pradėta

Tiekta

svoris, t

Neperdirb.

tiekti rinkai

rinkai iki

prek vnt Vienkartinė

Vienk,

Prekinė

12

neužstatinė

ind

pirm

plast

kompl

0

1

0,000100

pirm

55

perdirb

2017 10 17


Jei prekės perleidžiamos tik su pirmine pakuote, o antrinė lieka įmonėje kaip savų reikmių pakuotė, tai prie prekinio vieneto nurodomos atskiros pakuotės atskirais kodais: •

Pirminė (kodais 12, 14, 15 ir t.t.), kuri išleidžiama į vidaus rinką;

Antrinė (kodais 72, 74, 75 ir t.t.), kuri yra sunaudojama savoms reikmėms

III Pavyzdys. Importuojami ir Lietuvoje parduodami batai dėžutėse, o dėžės, kuriose sudėta 10 porų batų lieka parduotuvėje kaip savų reikmių pakuotė. Prekinio vieneto kodas: 0002BAT Prekinio vieneto pavadinimas: Batai Prekinis vienetas pradėtas tiekti rinkai nuo: ................. Prekinis vienetas tiektas rinkai iki: ...................

Tipas

Pavad

Pak kat

Pak rūšis

Pak

Prekinių vnt

Pak.

Perdirb. /

Pradėta

Tiekta

skaičius

sk. pakuotėje

svoris, t

Neperdirb.

tiekti

rinkai

rinkai

iki

vienam prek vnt Vienkartinė

Dėžutė

neužstatinė Vienkartinė neužstatinė

Dėžė

Prekinė

15

pirm

pirm

Prekinė

75

antr

ant

pop

0

1

0,000100

perdirb

201710 17

pop

0

10

0,000400

perdirb

201710 17

Jei importuojant prekes tiekėjas pateikia pakuočių svorius, tai sąskaitą galima laikyti prekiniu vienetu nurodant jos pakuotes. Jei importo dėžės naudojamos pakavimui, tai dėžes rodyti kaip pagamintą ir išleistą užpildytą pakuotę. Svarbu, kad nesidubliuotų kiekiai. Užstatines pakuotes GI turės pasirinkti: •

Daugkartines – iš daugkartinių užstatinių pakuočių sąrašo, GPAIS sudaryto GPAIS administratoriaus (pagal Aplinkos ministro įsakymą);

Vienkartines – iš vienkartinių užstatinių pakuočių sąrašo, GPAIS sudaryto užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus (pagal sutartis su GI).

56


Pakuočių apskaitos žurnalo pildymas Atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio pakuočių apskaitos žurnalas pildomas ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Pasirinkus prekinį vienetą nurodomas Gavimo ir Veiklos būdas, prekinių vienetų kiekis išleistas į rinką ir kt. reikalinga informacija

Tiekimo rinkai data

Prekinis vienetas

Gavimo būdas

Veiklos būdas

Kiekis, vnt

Dokumento Nr.

Dokumento data

Pastaba

Pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė. Jei per šį terminą ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė nepatvirtinama, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo atsako administracine tvarka.

57


Suvestinėje pateikiami apibendrinti duomenys pagal gaminį (prekinį vienetą).

Patvirtinus ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinę, koreguoti to ketvirčio pakuočių apskaitos duomenis, kuriais remiantis suformuota ir patvirtinta tokia suvestinė, galima tik nurodžius šių duomenų koregavimo priežastį. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo privalo nedelsiant pateikti pakuočių apskaitos duomenų koregavimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų suformuojama metinė pakuočių apskaitos ataskaita ir ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui. Įmonės veiklos vykdymo nutraukimo ar išregistravimo atveju metinė pakuočių apskaitos ataskaita privalo būti suformuota ir pateikta Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui iki įmonės veiklos vykdymo nutraukimo arba iki veiklos išregistravimo. Atėjus laikui teikti pakuočių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo metinę ataskaitą el. paslaugų gavėjas spaudžia mygtuką „Nauja metinė ataskaita“. 58


GPAIS pateikia naujos ataskaitos formavimo inicijavimo formą, kurią užpildžius naujos ataskaitos formavimas pavedamas vidiniam portalui. Vidiniam portalui suformavus ataskaitą ji yra perduodama išoriniam portalui gamintojui ir importuotojui peržiūrėti ir pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai. Ataskaitoje pakuotės matomos pagal pakuočių rūšis:

59


Atliekų susidarymo apskaita •

2017 m. spalio d. 5 Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-819 keičiamos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės.

2017 m. spalio d. 9 Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-831 keičiamos Atliekų tvarkymo taisyklės

Atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti įmonės, atitinkančios bent vieną iš nurodytų kriterijų: 1. kurie privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos pažymėtos atliekų kodu 20 03 01); 2. kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01); 3. kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos; 4. kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos; 5. kurių veikloje susidaro alyvos atliekos; 6. kurios įpareigotos vykdyti atliekų apskaitą pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisykles; 7. kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar) maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų; 8. pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą.

60


Nuo 2018 m Atliekų susidarymo apskaitoje naudojami aštuonių skaitmenų atliekų kodai. Tuo atveju, jei atliekai negalima priskirti aštuonių skaitmenų atliekos kodo, nurodomas šešių skaitmenų atliekos kodas. Pradėdama vykdyti atliekų susidarymo apskaitą, įmonė nurodo visus tą dieną turimus atliekų likučius, kurie susidarė įmonėje iki pareigos vykdyti atliekų susidarymo apskaitą aštuonių skaitmenų atliekų kodais, o, kur negalima priskirti aštuonių skaitmenų atliekos kodo, – šešių skaitmenų atliekos kodais. Už atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą, teisingų duomenų pateikimą, taip pat už teisingą susidariusių atliekų svorio nustatymą atsako įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Susidaręs pavojingųjų atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per vieną savaitę, o nepavojingųjų – ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. Atliekų darytojas pirmą kartą prisijungęs prie atliekų darytojo puslapio GPAIS mato atliekų susidarymo apskaitos vykdymo patvirtinimo langą. Perskaičius tame lange esančią informaciją ir pažymėjus bent vieną varnelę, atliekų darytojas paspaudžia mygtuką „Vykdyti“

61


Atliekų susidarymo vietos Informacinė sistema automatiškai nukelia vartotoją į atliekų susidarymo vietų registracijos langą. Atliekų darytojas norėdamas užregistruoti atliekų susidarymo vietą GPAIS turi paspausti mygtuką „Registruoti“.

Atsidaro atliekų susidarymo vietos registravimo forma, kurią užpildžius paspaudus mygtuką „Registruoti“ užregistruojama atliekų susidarymo vieta.

62


Šioje GPAIS vietoje matomi vieno juridinio asmens duomenys, nepriklausomai kiek atliekų susidarymo vietų bus registruota.

Atliekų susidarymo vietų sąraše išsirinkus norimą atliekų susidarymo vietą ir paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“, pereinama į detalių atliekų sudarymo vietos apskaitos ir kitų duomenų pildymo langą. Norint pašalinti atliekų susidarymo vietą, atliekų susidarymo vietos peržiūros formoje reikia paspausti mygtuką „Šalinti“; norint keisti atliekų sudarymo vietos duomenis reikia atliekų susidarymo vietos peržiūros formoje paspausti mygtuką „Keisti“

63


Apskaitos dokumentų sąrašo peržiūra

Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas

64


Filtruoti, redaguoti, šalinti

Jei atliekos perduodamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, pagal teisės aktų reikalavimus turinčiam teisę priimti tokias atliekas, bet jų netvarkančiam, atliekų darytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodo: •

asmens pavadinimą, atliekos perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, atliekų kiekį;

kokiu tikslu perduotos atliekos.

65


Susidariusių komunalinių atliekų, kurios perduodamos atliekų tvarkytojui netiesiogiai pagal sutartis dėl tokių atliekų išvežimo arba mokant vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą, perduotas atliekų kiekis

ne vėliau kaip kitą darbo dieną registruojamas atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodant atliekų perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, perduodamų atliekų kiekį, informaciją apie atliekų vežėją ir kitus duomenis. Atliekų darytojai gali nurašyti ne senesnio nei praėjusiame kalendoriniame ketvirtyje įvykusio įvykio atliekų kiekį, jeigu turi atliekų nurašymo priežastį (pvz., vagystę, gaisrą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdomą turto areštą ir kt.) įrodančius dokumentus.

66


Nelieka pareigos TP techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms nurodyti duomenis apie atliktas techninės priežiūros ar remonto veiklos operacijas ir aptarnautų automobilių skaičių. Pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui per 15 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos reikia suformuoti ir patvirtinti atliekų susidarymo apskaitos suvestinę. Suvestinės spausdinti nereikia. Praėjusio kalendorinio ketvirčio atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenis galima koreguoti tik nurodžius priežastį, dėl ko daromi pakeitimai.

ui Peržiūrėti atliekų susidarymo apskaitos suv estinės duomenis

67


Atliekų susidarymo apskaitos metinė ataskaita Visi atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos duomenys į metines ataskaitas perkeliami automatiškai iš atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos žurnalų ir atliekų vežimo lydraščių. Praėjusių kalendorinių metų metinė ataskaita, naudojantis GPAIS, pateikiama Agentūrai kiekvienais metais iki vasario 1 d. Jei ataskaitiniais metais atliekų nesusidarė arba atliekų tvarkymo veikla nebuvo vykdoma, įmonė ar atskiras įmonės padalinys ar atliekų tvarkymo įrenginys metinę ataskaitą, kurią GPAIS suformuoja automatiškai su paskutiniais turimais atliekų likučių duomenimis, pateikia iki nurodyto termino.

68


ui Peržiūrėti atliekas perduotas tv arkytoj ams

ui Peržiūrėti atliekas perduotas ne tv arkytoj ams

ui Peržiūrėti atliekų susidarymo apskaitos ataskaitą

69


Sukauptos

(laikomos)

Paspaudus ant šios skilties atsidaro sukauptų (laikomų) atliekų sąrašas

Atliekų vežimo lydraščiai GPAIS bus galima suformuoti trijų tipų lydraščius

70

atliekos


Atliekų darytojo, vykdančio atliekų susidarymo apskaitą, perduodamų atliekų lydraštis.

Pažymėjus norimą lydraščio tipą ir paspaudus mygtuką „Rengti lydraštį“ pateikiama lydraščio rengimo forma.

71


Lydraštis galės būti kuriamas seno lydraščio pagrindu. Norint sukurti naują lydraštį ankstesnio lydraščio pagrindu, reikia norimo lydraščio peržiūros formoje paspausti mygtuką „Rengti naują lydraštį“. Tuomet automatiškai bus sukuriamas naujas lydraštis su ankstesnio lydraščio duomenimis.

Lydraštį gali formuoti tiek atliekų darytojas, tiek atliekų tvarkytojas iki atliekų vežimo. Terminas, prieš kiek dienų iki atliekų vežimo lydraštis turi būti suformuotas, nėra reglamentuojamas. Lydraščio formavimo formos fragmentas (Bendra informacija), kai lydraštį formuoja atliekų siuntėjas.

72


Atliekų vežimo dieną atliekų siuntėjas privalo: ✓ Paspausti mygtuką „Vykdyti vežimą“.

73


✓ Lydraštyje nurodyti perduodamų atliekų kiekį (jeigu siuntėjas sveria atliekas).

Atliekų gavėjui norint patvirtinti atliekų gavimą reikia spausti mygtuką „Patvirtinti gavimą“.

74


Atliekų siuntėjas peržiūri atliekų gavėjo pasvertų atliekų duomenis ir gali patvirtinti įvykdytą vežimą.

Atliekų susidarymo vietos kortelėje yra skiltis „Lydraščiai“. Paspaudus ant šios skilties atsidaro atliekų susidarymo vietos lydraščių sąrašas.

75


....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 76


....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 77


....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 78


....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 79


....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 80


....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 81

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas 2017-2018 m.  

Metodinė medžiaga

Advertisement