Page 1


¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. »ÉÅPÉ -©ÉÖÅ¥É> ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Ê¥É~ÉÒ{ɧÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ´ÉÉàùÉ A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> SÉÒ©É{ɱÉÉ±É ¶Éɾ ©ÉÅmÉÒ+Éà ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> AnÉ©ÉSÉÅq ¶Éɾ ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> ©ÉÖ³SÉÅq ´ÉÉàùÉ ¸ÉÒ yÉÒ°§ÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É »ÉÅPÉ´ÉÒ LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ H©É±Éà¶É§ÉÉ> ©É¾É»ÉÖLɱÉÉ±É ~ÉÉùàLÉ »É¾LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ Ê~É«ÉֺɧÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ ~ÉÒ.+Éù.+Éà ¸ÉÒ Êq~ÉH§ÉÉ> Y. NÉÉÅyÉÒ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ+Éà ¸ÉÒ ùÊ»ÉH±ÉÉ±É {ÉÉNÉùqÉ»É HÉàcÉùÒ ¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ> ùlÉ{É»ÉÒ ¶Éɾ ¸ÉÒ »ÉÅW«É§ÉÉ> §ÉÉ>±ÉÉ±É ¶Éɾ ¸ÉÒ qÒ±ÉÒ~ɧÉÉ> LÉÒ©ÉSÉÅq ¶Éɾ ¸ÉÒ +ùÊ´ÉÅq§ÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ ¸ÉÒ ©É{ɾù§ÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ ¸ÉÒ HÖ©ÉÉù§ÉÉ> {ÉNÉÒ{ÉqÉ»É ¶Éɾ ùY. +Éà£Ò»É ¸ÉÒ {É©ÉÒ{ÉÉoÉY Wä{É A~ÉÉ¸É«É ~ÉÉ«ÉyÉÖ{ÉÒ, ©ÉÖÅ¥É> - 400 003 ´É¾Ò´É÷Ò +Éà£Ò»É ´É±±É§ÉqÉ»É HÉ{ÉY ʥɱeÓNÉ, ¥ÉÒWà ©Éɳà, 175, Ê¡É{»Éà»É »÷ÄÒ÷, ©ÉÖÅ¥É>-400 002 HÉ©ÉHÉW{ÉÉà »É©É«É : ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 11.30 oÉÒ »ÉÉÅW{ÉÉ 6.00 +Éà£Ò»É £Éà{É & 2206 7236 qÉ©ÉÉàqù´ÉÉeÒ & 2887 4633 lÉÅmÉÒ+Éà +{ÉÉà~ÉSÉÅq Hà. ¶Éɾ ©ÉÖHà¶É «ÉÖ. ¶Éɾ ~ÉÊmÉHÉ©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÉ ±ÉàLÉÉà Hà Ê´ÉSÉÉù ±ÉàLÉH{ÉÉ +ÅNÉlÉ Uà. lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÅ»oÉÉ Hà lÉÅmÉÒ »É¾©ÉlÉ Uà +à©É ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ {ɾÓ. ±ÉàLÉ ©ÉÉàH±É{ÉÉùà U~ÉÉ´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ ~ÉÞSUÉ Hù´ÉÒ {É¾Ó lÉà{ÉÒ LÉÉ»É {ÉÉáyÉ ±Éà ´ÉÒ. HÉ{ÉÚ{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉɾÒ{ÉÖÅ +ÊyÉHÉù KÉàmÉ ©ÉÖ Å¥É> ù¾à ¶Éà.

UÚ÷H ©ÉÖ±«É °É.3/Email : zalawadjainsangh@gmail.com Website : www.zalawadjainsangh.org

lÉÅmÉÒ »oÉÉ{ÉàoÉÒ....

"~ÉeHÉùÉà'{Éà +´ÉùÉàyÉÉà {Éʾ, "~ÉeHÉùÉà'{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà HùÉà...

+É~ÉiÉà »ÉÉä Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà ùÉàW "NÉÉeÉ' §ÉùÒ{Éà HùÒ+à UÒ+à ~ÉùÅlÉÖ +É´ÉÉ Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ HÉ«ÉÉâ{Éà ©ÉÚÊlÉÇ©ÉÅlÉ Hù´ÉÉ W>+à l«ÉÉùà +à «ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ - +à ¡É´ÉɻɩÉÉÅ V«ÉÉùà PÉiÉÒ ¥ÉyÉÒ ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+Éà - Ê´É~ÉùÒlÉ »ÉÅXàNÉÉà Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉÉ«É l«ÉÉùà +É~ÉiÉà PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ Ê{ÉùɶÉÉ´ÉÉqÒ ¥É{ÉÒ {ÉHÉùÉl©ÉH ´ÉÉlÉÉà Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ+à UÒ+à. Ê{ÉùɶÉÉ©ÉÉÅ NÉùHÉ´É oÉ> W>+à UÒ+à. ~ÉùÅlÉÖ LÉùàLÉù lÉÉà +É´ÉÉ +´ÉùÉàyÉÉà{Éà lÉÉà +É~ÉiÉà ~ÉeHÉù´ÉÉ{ÉÉ ¾Éà«É - +É´ÉÉ +´ÉùÉàyÉÉà{Éà ~ÉeHÉùÒ+à lÉÉà W Y´É{É©ÉÉÅ »É£³lÉÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà. +É~ÉiÉÉà ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW +l«ÉÉùà XNÉÞlÉ oÉ«ÉÉà Uà. +É~ÉiÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà oÉ{ÉNÉ{ÉÒ ùÂÉ Uà. +àH ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ >SUÉ oÉÉ«É Uà, H¾à´ÉÉ«É Uà Hà §ÉùlÉÒ{ÉÉà »É©É«É ¾Éà«É l«ÉÉùà qÊù«ÉÉà ©É»lÉÒ©ÉÉÅ AU³à Uà - NÉNÉ{É{Éà ¾ÉoÉ qà´ÉÉ ©ÉoÉà Uà ~ÉùÅlÉÖ +ÉW AU³lÉÉà "»ÉÉNÉù' V«ÉÉùà "+Éà÷'{ÉÉà »É©É«É +É´Éà l«ÉÉùà ¶ÉÉÅlÉ - Ê{Éù´É- ¶ÉÖºH ¥É{ÉÒ X«É Uà. +É lÉÉà HÖqùlÉ{ÉÉà J©É Uà - HÖqùlÉ{ÉÒ HùÉ©ÉlÉ Uà. »É©É«É +É´«ÉÉà Uà »É©ÉÉW{ÉÒ «ÉÖ´ÉÉ ¶ÉÎGlÉ{Éà »ÉÉoÉ +É~É´ÉÉ{ÉÉà - ¡ÉÉàl»Éɾ{É +É~É´ÉÉ{ÉÉà ©ÉW¥ÉÚlÉ ÷àHÉà +É~É´ÉÉ{ÉÉà. +É~ÉiÉà »ÉÉä XiÉÒ+à UÒ+à Hà LÉàlÉù©ÉÉÅ ´ÉÉ´ÉiÉÒ Hù´ÉÉ{Éà ©ÉÉ÷à AnÉ©É Ê¥É«ÉÉùiÉ +É~É´ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ W³Ê»ÉÅSÉ{É{ÉÒ W°ù ~Éeà Uà. AnÉ©É G´ÉÉà±ÉÒ÷Ò{ÉÖÅ LÉÉlÉù l«ÉÉùà W ±ÉÒ±ÉÉU©É ~ÉÉHoÉÒ U±ÉHÉlÉÉ LÉàlÉùÉà ¥É{ÉÒ X«É Uà, V«ÉÉùà lÉà{Éà »É©É«É»Éù +{Éà »É¡É©ÉÉiÉ ~ÉÉiÉÒ ©É³à l«ÉÉùà. +É´ÉÒ «ÉÖ´ÉɶÉÎGlÉ{Éà +É~ÉiÉà AXNÉù HùÒ Uà. +É~ÉiÉà lÉà{Éà »ÉŧÉɳ~ÉÚ´ÉÇH »ÉÉSÉ´É´ÉÉ{ÉÒ Uà. +à÷±Éà W +©ÉÉà+à NÉlÉÉÅH©ÉÉÅ +É~ÉiÉÉ »ÉÅPɸÉຠcÒ+Éà{Éà Ê´É{ÉÅlÉÒ HùÒ ¾lÉÒ Hà ´ÉºÉÇ 2017/18 {Éà "«ÉÖ´ÉÉ ´ÉºÉÇ' lÉùÒHà AW´ÉÒ+à. +©ÉÉùÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÉ HÉ{É »ÉÖyÉÒ ¸ÉàºcÒ´É«ÉÉâ{ÉÉ Êq±É »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÒ Uà Hà Hà©É lÉà{ÉÒ LÉ¥Éù {ÉoÉÒ. ©É{Éà G«ÉÉùàH qÖ:LÉ ~ÉiÉ oÉÉ«É Uà Hà

©ÉÉùÉ Ê´ÉSÉÉùÉà - ©ÉÉùÒ ´ÉÉlÉÉà{Éà »É©ÉÉW¸ÉàºcÒ+Éà Hà©É ]Ò±ÉlÉÉ {ÉoÉÒ? ©ÉÉùÒ B©Éù oÉ> NÉ> Uà ©ÉÉùÉà »ÉÅy«ÉÉHɳ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà. G«ÉÉùà »ÉÖ«ÉÉÇ»lÉ oÉ> W¶Éà lÉà{ÉÒ H±~É{ÉÉ {ÉoÉÒ. ©ÉÉùà +ÉWà £ùÒ ©ÉÉùÉ «ÉÖ´ÉÉ Ê©ÉmÉÉà{Éà Ê´É{ÉÅlÉÒ Hù´ÉÒ Uà Hà +É~É »ÉÉä ©ÉÉùÉ Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÉà ~ÉePÉÉà ~ÉÉeÉà. ©ÉÉùà +É~ÉiÉÉ »É©ÉÉW{Éà »´ÉɴɱÉÅ¥ÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉà Uà. +ÉÊoÉÇH xʺ÷+à »ÉyyÉù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉà Uà. »ÉÉyÉÊ©ÉÇH{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ ¥Éq±ÉÒ «ÉÖ ´ÉÉ +à { ÷Ê¡É{ÉùÉà ©ÉÉ÷à «ÉÉàW{ÉÉ+Éà ¥É{ÉÉ´ÉÒ {É´ÉÒ ~ÉàhÒ{Éà {É´ÉÉà »ÉÅqà¶É +É~É´ÉÉà Uà. ¾©ÉiÉÉÅ W +à H »ÉÅlÉ-©É¾ÅlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉŧɳÒ. H¾Ò ùÂÉ ¾lÉÉ "©É{ÉÖº«É{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ ~ÉÖ°ºÉÉoÉÇ{ÉÖÅ HÉ©É ~ÉÖ° oÉÉ«É Uà l«ÉÉÅoÉÒ - lÉà W »É©É«ÉoÉÒ ¡ÉÉù¥yÉ{ÉÖÅ HÉ©É ¶É° oÉÉ«É Uà.' +É~ÉiÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà ~ÉÖ°ºÉÉoÉÇ{ÉÒ ~ÉNÉoÉÉùà SÉɱɴÉÉ H÷Ò¥Éu ¥É{«ÉÉ Uà l«ÉÉùà +É~ÉiÉà »ÉÉä+à - ´ÉeÒ±ÉÉà+à ¸ÉàºcÒ´É«ÉÉâ+à - »É©ÉÉW{ÉÉ +OÉà»ÉùÉà+à +É´ÉÉ ~ÉÖ°ºÉÉoÉÔ+Éà{ÉÖÅ ¡ÉÉù¥yÉ ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. +É~ÉiÉÉà »ÉÊJ«É »ÉÉoÉ-»ÉoÉ´ÉÉùÉà-¾ÚÅ£-+à W lÉÉà +É´ÉÉ ~ÉÖ°ºÉÉoÉÔ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{ÉÖÅ ¡ÉÉù¥yÉ ¥É{ÉÒ ù¾à´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. +É~ÉiÉà »ÉÉä+à »ÉÉoÉà ©É³Ò "{É´ÉÉ »É©ÉÉW'{ÉÖÅ PÉelÉù Hù´ÉÖÅ Uà. «ÉÖ´ÉÉ ¶ÉÎGlÉ{Éà +ɾ´Éɾ{É +É~É´ÉÖ Uà . +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÉ Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ »Éà´ÉÉHÉ«ÉÉâ{Éà SÉɱÉÖ ùÉLÉÒ {É´ÉÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{Éà +{ÉÖ°~É ¥É{É´ÉÖÅ Uà. «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉ÷à +àH W¥ÉùW»lÉ "~±Éà÷£Éà©ÉÇ' lÉä«ÉÉù Hù´ÉÖÅ Uà. »É©ÉÉW¸Éà º cÒ+Éà - +É~ÉiÉÉ »É¥É³ {ÉàlÉÞl´É{Éà ©ÉÉùÒ +àH W Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà Hà +É~É »ÉÉä Ê´ÉSÉÉù HùÉà - +É´ÉlÉÉ ´ÉºÉÇ{Éà ´ÉºÉÇ 2017/ 18 {Éà "«ÉÖ´ÉÉ ´ÉºÉÇ' lÉùÒHà AW´É´ÉÉ H÷Ò¥Éu ¥É{ÉÒ+à. XOÉlÉ «ÉÖ´ÉÉ ¶ÉÎGlÉ{Éà +àH ~±Éà÷£Éà©ÉÇ ~Éù ±ÉÉ´ÉÒ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ´ÉºÉÇ qù©«ÉÉ{É {É´ÉÉ {É´ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà +É~ÉÒ lÉà+Éà{Éà HÉ«ÉÇùlÉ HùÒ+à. »É©É«É ´É¾Ò X«É lÉà ~ɾà±ÉÉ - »É©É«É ¾ÉoÉ©ÉÉÅoÉÒ »ÉùÒ X«É lÉà ~ɾà±ÉÉ "»É©É«É'{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ ±É>+à. - +{ÉÉà~ÉSÉÅq ¶Éɾ - lÉÅmÉÒ

Manufacturer of : Plastic, Household, Gifts & Novelties Regd. Office :

Amar Tej Plasto Trade Pvt. Ltd.

9,Laxmi Palace,60 Feet Road, Ghatkoper (East), Mumbai - 400 077. Tel. No. 2501 6161

E-mail : vision92002@yahoo.co.in. www.visionoptics.co.in

£à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017

Parmar House, Near Synergy Court, Ramchandra Lane Extn., Kachpada, Malad (W), Mumbai - 400 064. Tel. : 28822591 / 28811299 E-mail : amarplastic2012@gmail.com Factory : Amar Plastic (I) Pvt. Ltd. Shree Bhateva Industrial Estate, Sativali, Boidapada, Vasai (E), Dist - Thane Contact : Mukesh Shah (9820042591)

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

3


"]ɱÉÉ´ÉÉe Ê¥É]{Éà»É £Éàù©É' wÉùÉ «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É "÷Äàe £àù 2017' {ÉÉà §É´«ÉÉÊlɧɴ«É ¶ÉÖ§ÉÉùŧÉ... Wä{É »É©ÉÉW{ÉÒ +àH +OÉNÉi«É »ÉÅ»oÉÉ - »É©ÉÉW AlHºÉÇ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ »É©ÉÉW{Éà »´ÉɴɱÉÅ¥ÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ Wà{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. »ÉÅPÉ - ©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ ¶ÉlÉÉ¥qÒ ´ÉºÉÇ AW´ÉiÉÒ ¡É»ÉÅNÉà oÉ> Uà lÉà ]àe¥ÉÒ+࣠wÉùÉ +NÉÉA{ÉÉ ¥Éà »É£³ ÷à Ä e £à ù {ÉÉ »ÉoÉ´ÉÉùà mÉÒX ÷Ä àe £à ù {ÉÖ Å +É«ÉÉà W {É lÉÉ.28.1.2017 ¶ÉÊ{É´ÉÉù lÉoÉÉ 29.1.2017 ùÊ´É´ÉÉù{ÉÉ Êq´É»ÉÉà©ÉÉÅ NÉÉàùàNÉÉ©É (~ÉÚ´ÉÇ) LÉÉlÉà ¥ÉÉà©¥Éà +àG]Ò¥ÉÒ¶É{É »Éà{÷ù©ÉÉÅ - ¾Éà±É {ÉÅ. 5 ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +É ÷Äàe£àù{ÉÖÅ AqÃPÉÉ÷{É Hù´ÉÉ §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù{ÉÉ Ê¶É~ÉÓNÉ-ùÉàe´Éà] ©ÉÅmÉɱɫÉ{ÉÉ ùÉV«ÉHKÉÉ{ÉÉ ¡ÉyÉÉ{É ¸ÉÒ ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> ©ÉÉÅe´ÉÒ«ÉÉ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ ¾lÉÉ. lÉà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà +É ÷Äàe£àù{Éà ¶ÉÖ§ÉàSUÉ +É~É´ÉÉ ¸ÉÒ±ÉÅHÉ{ÉÉ §ÉÉùlÉ LÉÉlÉà{ÉÉ HÉà{»É«ÉÖ±Éà÷ W{Éù±É »ÉùÉàX »ÉÒùÒ»Éà{ÉÉ +{Éà ´ÉÒùà¶ÉÒLÉÉ ¥ÉÉqùÉ lÉoÉÉ ©É±ÉàʶɫÉÉ{ÉÉ ÷àÄe HÊ©ÉüÉù ©É]Ò+{É ¾É°{É lÉoÉÉ ©É±ÉàʶɫÉÉ +àG»É÷ù{É±É ÷Äàe eà´É±Éà~É©Éà{÷ HÉà~ÉÉâùà¶É{É{ÉÉ ©ÉÉHâ÷ÓNÉ +Éà£Ò»Éù +É{ÉÅq ~ÉÒ±ÉÉ> LÉÉ»É A~ÉλoÉlÉ ùÂÉ ¾lÉÉ +{Éà §ÉÉùlÉ »ÉÉoÉà{ÉÉ ´Éà~ÉÉùÒ KÉàmÉÉà{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ. +É ¡É»ÉÅNÉà ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. »ÉÅPÉ - ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¥ÉÒ~ÉÒ{ɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ, ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. £ÉA{eà¶É{É ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ ´ÉÉ>»É SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ¶Éɾ - Wä{É XNÉÞÊlÉ »Éà{÷ù »Éà{÷Ä±É ¥ÉÉàeÇ SÉàùÒ÷à¥É±É ÷Ä»÷{ÉÉ SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ YlÉÖ§ÉÉ> HÉàcÉùÒ - Wä{É XNÉÞÊlÉ »Éà{÷ù »Éà{÷Ä±É ¥ÉÉàeÇ{ÉÉ SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ »ÉÅW«É§ÉÉ> ¶Éɾ - ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ »É§ÉÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò - Y«ÉÉà - YlÉÉà{ÉÉ ¡ÉiÉàlÉÉ ¸ÉÒ »ÉÒ. ´ÉÒ. ¶Éɾ (~ÉàùàeÉ>]) lÉoÉÉ »É©ÉOÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÉ Ê~ÉlÉɩɾ »É©ÉÉ §ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ »ÉÉÅ»Éq ¸ÉÒ +{ÉÉà~ÉSÉÅq§ÉÉ> ¶Éɾ LÉÉ»É A~ÉλoÉlÉ ùÂÉ ¾lÉÉ. +{Éà ¡É»ÉÅNÉÉàÊSÉlÉ AqÃ¥ÉÉàyÉ{É H«ÉÉÇ ¾lÉÉ. ÷Äàe£àù{ÉÖÅ AqÃPÉÉ÷{É ¸ÉÒ ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> ©ÉÉÅe´ÉÒ«ÉÉ - ]àe¥ÉÒ+à£{ÉÉ SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ SÉàlÉ{ɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ - ´ÉÉ>»É SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ ùÉY´É§ÉÉ> ¶Éɾ - ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ HÒùiɧÉÉ> ¶Éɾ - ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ©É{ÉҺɧÉÉ> HÖ´ÉÉeÒ«ÉÉ - LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ ùɾֱɧÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ{ÉÉ »ÉoÉ´ÉÉùà ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ©ÉÉÅ ©ÉÅNɱÉqÒ~É ¡ÉNÉ÷É´ÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +É ¡É»ÉÅNÉà ¥ÉÉà±ÉlÉÉ ¸ÉÒ ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> ©ÉÉÅe´ÉÒ«ÉÉ+à «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{Éà «ÉÖ´ÉÉ +à{÷ùÊ¡É{ÉùÉà{Éà +ɾôÉɾ{É HùlÉÉ WiÉÉ´Éà±É Hà §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù{ÉÒ - ¸ÉÒ ©ÉÉàqÒY{ÉÒ Ê´ÉHÉ»É «ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉä XàeÉ> X+Éà +{Éà lÉ©Éà Wà »É©ÉÉW ©ÉÉ÷à +É »ÉÅ NÉc{É ¥É{ÉÉ´«ÉÖ Å Uà lÉà{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É HùÉà - »É©ÉÉW{Éà »´ÉɴɱÉÅ ¥ÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÉà . ]ɱÉÉ´ÉÉe{ÉÒ yÉùlÉÒ Ê´ÉºÉà ¥ÉÉà±ÉlÉÉ WiÉÉ´Éà±É Hà +É +àH +à´ÉÒ yÉùlÉÒ Uà Hà V«ÉÉÅ ~ÉooÉù©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉiÉÒ HÉh´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà . ]àe¥ÉÒ+à£{ÉÉ SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ SÉàlÉ{ɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ+à ÷Äàe£àù ©ÉÉ÷à ©ÉÉʾlÉÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ. ±ÉNɧÉNÉ 300 »÷Éà±É - >{÷ù{Éà¶É{É±É ~Éà´Éà±ÉÒ«É{É - ]ɱÉÉ´ÉÉe NÉà±ÉàùÒ ùÒ÷à±É ¥ÉXù- ±ÉÉà{É©Éà±ÉÉ Wà´ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉÉà +É ÷Äàe£àù{ÉÖÅ +ÉHºÉÇiÉ ¥É{ÉÒ ù¾à´ÉÉ{ÉÉ 4

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

Uà. AqÃPÉÉ÷{É »É©ÉÉùŧɩÉÉÅ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ+Éà{ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ {ÉÉáyÉ~ÉÉmÉ qàLÉÉlÉÒ ¾lÉÒ. »É©ÉOÉ HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖÅ »É£³ »ÉÅSÉɱÉ{É »É©ÉoÉÇ OÉÖ~É{ÉÉ ¸ÉÒ ¡ÉiɴɧÉÉ> ¶ÉÉ¾à ¡É§ÉɴɶÉÉ³Ò ùÒlÉà Hùà±É ¾lÉÖÅ. +É ÷Äàe£àù©ÉÉÅ "©ÉÉ{É¥ÉÉ OÉÖ~É' wÉùÉ »~ÉÉà{»Éù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É "£à¶É{É ¶ÉÉà' +{Éà° +ÉHºÉÇiÉ ¥É{ÉÒ ù¾à¶Éà. ¸ÉÒ ¡ÉHÉ¶É ´Éù©ÉÉàùÉ (´Éù©ÉÉàùÉ OÉÖ~É) ¸ÉÒ qÒ{Éà¶É§ÉÉ> HÖ´ÉÉeÒ«ÉÉ (¾à~ÉÒ ¾Éà©É) ¸ÉÒ NÉÖiÉ´ÉÅlɧÉÉ> ¶Éɾ (»É©ÉoÉÇ OÉÖ ~É) - ¸ÉÒ {Éùà ¶É Hà ±ÉÉ (»ÉÖ ù à {r{ÉNÉù) ¸ÉÒ ÊH¶ÉÉà ù »ÉÓ¾ ]ɱÉÉ (~ÉÉ´Éù÷à H ) ¸ÉÒ PÉ{ɶ«ÉɩɧÉÉ> (±ÉÒe »~ÉÉà{»Éùù) ¸ÉÒ +ÉʶÉlÉ ©ÉÉàqÒ (lÉÉùH ©É¾à l ÉÉ{ÉÉ A±É÷É Sɶ©ÉÉ) lÉoÉÉ +{Éà H ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà A~ÉλoÉlÉ ùÂÉ ¾lÉÉ. +É ¡É»ÉÅ N Éà ¸ÉÒ±ÉÅ H É lÉoÉÉ ©É±Éà Ê ¶É«ÉÉ{ÉÉ ©É¾É{ÉÖ §ÉÉ´ÉÉà {Éà +É~ÉiÉÉ ÷Ä à e £à ù »ÉÖ y ÉÒ LÉáSÉÒ ±ÉÉ´É{ÉÉù ¸ÉÒ +Ê{ɱɧÉÉ> ÷Éà±ÉÒ«ÉÉ (Ê´ÉÊyÉÅeÄNÉ ¥É±H) {ÉÉà A±±ÉàLÉ Hù´ÉÉà LÉÚ¥É W W°ùÒ Uà.

£à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017


+É ¡É»ÉÅNÉà LÉÉ»É {ÉÉáyÉ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ >SUÉ oÉÉ«É Uà Hà +É ©Éʾ±ÉÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ - ʴɱÉà~ÉÉù±ÉÉ ©ÉÅe³à yÉÒùà yÉÒùà ©ÉI©É ~ÉNɱÉà LÉÚ¥É W »ÉÖÅqù Ê´ÉHÉ»É »ÉÉyÉÒ 40 A~ÉùÉà G lÉ ©Éʾ©ÉÉ ©ÉÅ e³{ÉÉ ´ÉÉʺÉÇ H Êq{É Ê{ÉÊ©ÉnÉà {ÉÉà - ´ÉºÉÇ ~ÉÚùÉ H«ÉÉÇ Uà lÉà »ÉÉä ©ÉÉ÷à NÉÉäù´É »É©ÉÉ{É Uà. »ÉqÉ«Éà XOÉlÉ »ÉɱÉNÉÒùÉ ¡É»ÉÅNÉ{ÉÉà +àH HÉ«ÉÇJ©É lÉÉ. 5.1.2017 {ÉÉ Êq´É»Éà +É ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉà 40 ´ÉºÉÇ{ÉÉà >ÊlÉ¾É»É +àH §É´«É lÉ´ÉÉùÒLÉ +Éqà¹Éù qÉqÉ{ÉÉ ÊW{ÉɱɫÉà ~ÉÅ SÉH±«ÉÉiÉH ~ÉÖX §ÉiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¥É{ÉÒ ù¾à±É Uà. ©ÉÅe³{ÉÉ §ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ lÉoÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. +É ©ÉÅNÉ±É©É«É Êq´É»É{ÉÒ ~ÉÖX{ÉÉà ±ÉÉ§É LÉÚ¥ÉW ¡É¶ÉÅ»É{ÉÒ«É ©É¾à{ÉlÉ HùÒ +É ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{Éà ]ɱÉÉ´ÉÉe ©ÉÅe³{ÉÉ »É§«É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉlÉÉ¥Éà{É ¶Éä±ÉàºÉ§ÉÉ> ¶ÉÉ¾à ±ÉÒyÉà±É ¾lÉÉà. »É©ÉÉW©ÉÉÅ +OÉ »oÉÉ{É +~ÉÉ´«ÉÖ Å Uà. ©ÉÅe³ wÉùÉ 40 ´ÉºÉÇ ~ÉÖX{ÉÒ AlHÞº÷ »ÉÉ©ÉOÉÒ lÉà+Éà »ÉÉoÉà ±ÉÉ´«ÉÉ ¾lÉÉ. qù©«ÉÉ{É +É«ÉÉàYlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É HÉ«ÉÇJ©ÉÉà »ÉÉä o ÉÒ ¡ÉoÉ©É ¥É~ÉÉà ù {ÉÉ 1.30 H±ÉÉHà «ÉÉmÉÉ ¡É´ÉÉ»ÉÉà - {ÉÉ{ÉÒ «ÉÉmÉÉ+Éà - +àH Êq´É»ÉÒ«É V«ÉÉà ÊlÉ¥Éà{É ¥ÉÉ´ÉÒ»ÉÒ lÉoÉÉ ±ÉlÉÉ¥Éà {É ¶Éɾà ~ÉÒH{ÉÒH Wà´ÉÉ HÉ«ÉÇJ©ÉÉà - LÉÚ¥É W ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ »{ÉÉmÉ §ÉiÉÉ´Éà ± É. ©ÉÅ e ³{ÉÉ A~É¡É©ÉÖ L É ©ÉÖ©ÉÖťťÉ>É> ùÂÉ Uà. ©ÉÅe³ ¾Y«Éà +É´ÉlÉÉ Êq´É»ÉÉà©ÉÉÅ HÉà HÒ±ÉÉ¥Éà {É HÉ©ÉqÉù - ©ÉÅ m ÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +{ÉàH ¡ÉNÉÊlÉ{ÉÉ Ê¶ÉLÉùÉà »Éù Hù´ÉÉ{ÉÒ {ÉÒ°¥Éà{É ¶Éɾ - V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É ¶Éɾ lÉoÉÉ §ÉÉ´É{ÉÉ ùÉLÉà Uà. +É ´ÉLÉlÉà ©ÉÅ e³{ÉÉ »ÉÉä HÊ©É÷Ò »É§«ÉÉà »É©É«É»Éù ~ÉÖ X ©ÉÉÅ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡ÉÊlɧÉÉ¥Éà{É ¶Éɾ Xà eÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖL É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ - HÉàHÒ±ÉÉ¥Éà{É HÉ©ÉqÉù - {ÉÒ°¥Éà{É ¶Éɾ ¡ÉÊlɧÉÉ¥Éà{É ¶Éɾ lÉoÉÉ ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É ¶Éɾ V«ÉÉà ÊlÉ¥Éà {É ¥ÉÉ´ÉÒ»ÉÒ lÉoÉÉ V«ÉÉàÊ lÉ¥Éà{É +ÉùlÉÒ ¶Éɾ - §ÉÉùlÉÒ¥Éà{É ¶Éɾ - {ÉÚlÉ{É¥Éà{É ¶Éɾ{ÉÒ »ÉÉoÉÉà »ÉÉoÉ H±~É{ÉÉ¥Éà{É ¶Éɾ lÉoÉÉ ¶Éɾ ´ÉNÉà ùà ©É³Ò ±ÉNɧÉNÉ 75 »É§«ÉÉà{ÉÒ qà´ÉÒHÉ¥Éà{É{ÉÉà »ÉÉoÉ »É¾HÉù §ÉÚ±ÉÒ ¶ÉHÉ«É lÉà©É A~ÉλoÉÊlÉ ù¾Ò ¾lÉÒ. ~ÉÖ X ¾ºÉÉâ ± ±ÉÉ»É +{Éà {ÉoÉÒ. +É »É£³lÉÉ{ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ HÉùiÉ »ÉÅ~É - »É¾HÉù §ÉÎGlɧÉÉ´ÉoÉÒ »ÉÖÅqù ùÉNÉ ùÉNÉÒiÉÒ »ÉÉoÉà §ÉiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ - »ÉÉoÉà{ÉÉà ÊmÉ´ÉàiÉÒ »ÉÅNÉ©É W NÉiÉÒ ¶ÉHÉ«É. +É´ÉÒ ¾lÉÒ. {ÉÉáyÉ : NÉlÉ +¾à´ÉɱɩÉÉÅ +©ÉÉà ¶ÉùlÉSÉÚHoÉÒ "°É.500 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +ÉW{ÉÉ +É ©ÉÅ NÉ±É©É«É »ÉɱÉNÉÒùÉ{ÉÉ Êq´É»Éà ¡É§ÉÖ Y{Éà ù¶©ÉÒHÉ¥Éà{É +à»É ~ÉùÒLÉ lÉù£oÉÒ ~ÉÉämÉÒ+Éà ÊSÉ. H»´ÉÒ A.´É.8 §É´«ÉÉÊlɧɴ«É +ÅNÉùSÉ{ÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É ¥ÉÉ´ÉÒ»ÉÒ+à Hùà±É lÉoÉÉ ÊSÉ.©É{É»´ÉÒ A.´É. 10 {ÉÒ +dÉ> Ê{ÉÊ©ÉnÉà ©ÉÅe³{Éà §Éà÷ ©É³à±É' ¾lÉÒ. +É ¡É»ÉÅNÉà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{Éà »ÉÖÅqù »É{ÉàeÉà NÉÉ>{Éà »ÉÉä{Éà ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÅÖ ù¾Ò NÉ«Éà±É. KÉ©ÉÉ «ÉÉSÉ{ÉÉ... +É A~ÉùÉÅlÉ eÒ»Éà©¥Éù ©ÉÅmÉ©ÉÖNyÉ H«ÉÉÇ ¾lÉÉ. V«ÉÉùà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ {ÉÚlÉ{É¥Éà{Éà §ÉÉ´É´ÉÉ¾Ò UÅq- 2016 {ÉÉ +ÅH©ÉÉÅ ùÉW»oÉÉ{É «ÉÉmÉÉ ¡É´ÉÉ»É °É.1500/-{ÉÒ qÖ¾É{ÉÒ ù©É]÷ ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. +ÉùlÉÒ-©ÉÅNɳ qÒ´ÉÉ{ÉÉ SÉhÉ´ÉÉ «ÉÉqÒ©ÉÉÅ ¡ÉÊ´ÉiÉÉ¥Éà{É ±ÉLÉÉ«ÉÖÅ Uà l«ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ ¡ÉÊlɧÉÉ¥Éà{É ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ ¥ÉÉà ± ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ +ÉùlÉÒ{ÉÉà ©É¾É©ÉÚ ± ÉÉà ±ÉÉ§É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ. 19.10.2016 {ÉÉ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH{ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ +Éc HÉàHÒ±ÉÉ¥Éà{É ©É¾à{r§ÉÉ> HÉ©ÉqÉùà ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. ©ÉÅNɳqÒ´ÉÉà lÉoÉÉ H©ÉÇ{ÉÒ NÉà>©É©ÉÉÅ >{ÉÉ©ÉÉà +É~Éà±É lÉà {ÉÉ +¾à´ ÉɱɩÉÉÅ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ H³¶É{ÉÉà ±ÉÉ§É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉlÉÉ¥Éà{É ¶Éä±ÉàºÉ§ÉÉ> ¶ÉÉ¾à ±ÉÒyÉÉà V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É ¥ÉÉ´ÉÒ»ÉÒ ±ÉLÉà±É Uà l«ÉÉÅ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É ¥ÉÒ. ¶Éɾ ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ ¾lÉÉà. +É ¡É»ÉÅNÉà ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ °É.100, ±ÉlÉÉ¥Éà{É ¶Éɾ lÉù£oÉÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ. °É.11 +{Éà SÉÅrÉ¥Éà {É yÉÒ°§ÉÉ> NÉÉÅ yÉÒ lÉù£oÉÒ °É.10 {ÉÒ qùàH »É§«É¥Éà{É{Éà LÉÉ»É Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà Hà lÉà+Éà ´ÉÉà÷ûÉ+à~É ~Éù ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. ©ÉÅe³ »É´Éâ{ÉÉà LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ɧÉÉù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É {ÉÅ¥Éù ©ÉÉàH±ÉÒ XàeÉ> X«É lÉà £ùÊW«ÉÉlÉ Uà. ©ÉÉ{Éà Uà. ´ÉÉʺÉÇHÉàl»É´É Ê{ÉÊ©ÉnÉà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É §Éà÷ ©É³à±É Uà. +ÉNÉÉ©ÉÒ HÉ«ÉÇJ©É °É.5000/- ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉàHÒ±ÉÉ¥Éà{É ©É¾à{r§ÉÉ> HÉ©ÉqÉù »É©É«É: lÉÉ. 22.2.2017 +à H Êq´É»ÉÒ«É «ÉÉmÉÉ ¡É´ÉÉ»É °É.5000/- ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÖ » ÉÖ © É¥Éà { É ¾»É©ÉÖ L ɱÉÉ±É ÷ÒHùÒ«ÉÉ (~É{É´Éà±É ~ÉàiÉ-ùÉà¾É-´ÉÉÅHiÉ +ÉÊq lÉÒoÉÉâ) (lÉà©É{ÉÉ ~ÉÊlÉ{ÉÉ »´ÉNÉÇ´ÉÉ»É Ê{ÉÊ©ÉnÉà) ´ÉyÉÖ Ê´ÉNÉlÉ »ÉùG«ÉÖ±ÉùoÉÒ WiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. °É.3000/- ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ùàLÉÉ¥Éà{É qÒ~ÉH§ÉÉ> ¶Éɾ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ - ¥ÉÉàùҴɱÉÒ °É.1100/- ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉlÉÉ¥Éà{É ¶Éä±ÉàºÉ§ÉÉ> ¶Éɾ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖ L É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡ÉÊlɧÉÉ¥Éà{É ¶ÉÉ¾à »ÉÉä{ÉÉ +ÉNÉÉ©ÉÒ HÉ«ÉÇJ©É ¾ºÉÉâ±±ÉÉ»É{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ HùÒ »ÉÉä{ÉÉà +ɧÉÉù ©ÉÉ{«ÉÉà ¾lÉÉà. LÉÉ»É »É©É«É: »ÉÅ´ÉlÉ 2073 {ÉÉ ©É¾É´Éq 13 lÉÉ.24.2.2017 HùÒ{Éà »ÉÖÅqù +ÉÅNÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É ¥ÉÉ´ÉÒ»ÉÒ ¶ÉÖJ´ÉÉù lÉoÉÉ ~ÉÖX{ÉÉà ±ÉÉ§É ±Éà´ÉÉ ¥Ét±É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉlÉÉ¥Éà{É{ÉÉà +ɧÉÉù HÉ«ÉÇJ©É: eɥɱÉÉ AXiÉÒ - »É©É«É »É´ÉÉù{ÉÉ 10 ´ÉÉN«Éà ©ÉÉ{«ÉÉà ¾lÉÉà. »oɳ : Ê´Éù »ÉÉ´ÉùHù NÉÉeÇ{É "eÉà©É' »ÉÉä »É§«ÉÉà ©ÉÉ÷à »ÉÉÅW{ÉÉ SÉÉàʴɾÉù{ÉÒ - »´ÉÉÊqº÷ §ÉÉàW{É{ÉÒ qùàH »É§«É+à °É.50 §ÉùÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©ÉÉà HÊ©É÷Ò ¥É¾à{ÉÉà{Éà ´«É´É»oÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. »É§«É ¥É¾à {ÉÉà +É{ÉÅ Ê qlÉ lÉÉ.22.2.2017 »ÉÖyÉÒ ±ÉLÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ. ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ UÖ÷É ~Ée¬É ¾lÉÉ. ʩɺ÷É{É lÉoÉÉ £ù»ÉÉiÉ ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. £à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

5


¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. Ê©ÉmÉ »É©ÉÉW - NÉÉàùàNÉÉ©É ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ~ÉÖi«ÉÉ´ÉlÉÒ SÉÒ©É{ɱÉÉ±É ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É ¶Éɾ ©Éʾ±ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ A~ÉùÉàGlÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉà +Ê´ÉùlÉ 234 ©ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É lÉÉ. 22.12.2016 {ÉÉ NÉÖ°´ÉÉù{ÉÉ Êq´É»Éà ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 2.30 H±ÉÉHà »É©ÉÚ¾ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH{ÉÉà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ùÒ÷É¥Éà{É ¶Éàc{ÉÉ Ê{É´ÉɻɻoÉÉ{Éà ~ÉÉàºÉ q¶É©ÉÒ{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉà lÉoÉÉ ùÒ÷É¥Éà{É{ÉÉ W{©ÉÊq´É»É Ê{ÉÊ©ÉnÉà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ »ÉÅSÉÉʱÉHÉ §ÉÉùlÉÒ¥Éà{É qà»ÉÉ>+à ©É¾É©ÉÅNɱÉHÉùÒ {É´ÉHÉù ©ÉÅmÉ{ÉÉ ~Éc{ÉoÉÒ HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ HùÒ ¾lÉÒ. »ÉÉäoÉÒ ¡ÉoÉ©É ùÒ÷É¥Éà{É ¶Éàc{Éà W{©ÉÊq´É»É{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ°~Éà »ÉÉä+à "W{©ÉÊq{É ©ÉÖ¥ÉÉùH' NÉÒlÉ »É©ÉÚ¾©ÉÉÅ ùWÖ HùÒ lÉà+Éà »ÉÉùÉ »´ÉÉ»o«É »ÉÉoÉà ©ÉÅe³©ÉÉÅ »ÉÊJ«É HÉ«ÉÉâ HùlÉÉ ù¾à lÉà´ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ +É~Éà±É ¾lÉÒ. »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH Hù´ÉÉoÉÒ »É©ÉlÉÉ{ÉÉà §ÉÉ´É XOÉlÉ oÉÉ«É Uà "~ÉÖi«ÉÉ ¸ÉÉ´ÉH'{ÉÉ Wà´ÉÉ §ÉÉ´É »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH qù©«ÉÉ{É XOÉlÉ ¥É{Éà Uà. +É´ÉÖÅ +àHÉq »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH Y´É{É{ÉÉà ùɾ ¥Éq±ÉÉ´ÉÒ {ÉÉÅLÉà Uà. Y´É{É{ÉÉà ¥ÉàeÉà ~ÉÉù oÉ> X«É Uà. »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH qù©«ÉÉ{É {É´ÉHÉù ©ÉÅmÉ NÉiÉÒ+à Hà {É NÉiÉÒ+à ~ÉùÅlÉÖ »´ÉÉy«ÉÉ«É +´É¶«É Hù´ÉÉà Xà>+à. [ÉÉ{É{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉoÉÒ »É©«ÉHÃ[ÉÉ{É - »É©«ÉHÃq¶ÉÇ{É - »É©«ÉHÃSÉÉÊùmÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ AlHÞº÷ ¥É{Éà Uà. ©ÉÅ e ³{ÉÉ »É§«É ¸ÉÒ ÊHlÉÔ§ÉÉ> ´ÉÒùSÉÅ q qÉà ¶ ÉÒ{ÉÖ Å lÉÉ.17.12.2016 {ÉÉ Êq´É»Éà oÉ«Éà±É qà¾É´É»ÉÉ{É ¥Ét±É ©ÉÉä{É wÉùÉ §ÉÉ´ÉÉÅW±ÉÒ +É~Éà±É +{Éà ~ÉÊù´ÉÉù ~Éù +É´ÉÒ ~Éeà±É qÖ:LÉ©ÉÉÅ »É¾§ÉÉNÉÒ ¥É{ÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù{Éà »ÉÉÅl´É{ÉÉ ~ÉÉc´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. lÉà©É{ÉÉà ~Éù©É ~ÉÊ´ÉmÉ ~ÉÉ´É{ÉHÉùÒ +Él©ÉÉ ~Éù©É¶ÉÉÅÊlÉ ~ÉÉ©Éà lÉà´ÉÒ ¡ÉÉÅW±É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH qù©«ÉÉ{É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ùÒ÷É¥Éà {Éà ~ÉɹÉÇ {ÉÉoÉ ¡É§ÉÖ{ÉÖÅ SÉäl«É´ÉÅq{É HùÉ´Éà±É V«ÉÉùà +{ÉÖ~É©ÉÉ¥Éà{Éà »ÉÖÅqù ùÒlÉà »lÉ´É{É{ÉÒ ùWÖ+ ÉlÉ Hùà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà §ÉGlÉÉ©Éù »lÉÉàmÉ{ÉÖÅ »É©ÉÚ¾ ~Éc{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà± É. »ÉÉä{Éà yÉÉÊ©ÉÇH ¾ÉA»ÉÒ ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH ~ÉÚùÒ oÉ«ÉÉ ¥ÉÉq ±ÉHÒ eÄÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ±ÉHÒ eÄÉà©ÉÉÅ Ê´ÉWà lÉÉ ¾ÉA»ÉÒ{ÉÉ Ê´ÉWàl ÉÉ+Éà {Éà ùÒ÷É¥Éà {É lÉù£oÉÒ >{ÉÉ©ÉÉà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ùÒ÷É¥Éà{É lÉù£oÉÒ ©ÉÅe³{Éà °É.251 §Éà÷ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É lÉoÉÉ °É.20 {ÉÒ ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É A~ÉùÉÅlÉ °É.10 V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É §ÉùlɧÉÉ> lÉù£oÉÒ - °É.10 SÉÉ°¥Éà{É ¶Éàc - «ÉÉàNÉÒlÉÉ¥Éà{É ¶Éàc - ©ÉÒ{ɱɥÉà{É ¶Éàc - H{ÉH¥Éà{É ¶Éàc lÉù£oÉÒ lÉoÉÉ °É.5 {ÉÒ >±ÉÉ¥Éà{É HÉàcÉùÒ +{ÉÖ~É©ÉÉ¥Éà{É lÉù£oÉÒ ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ±ÉHÒ eÄÉà{ÉÉ Ê´ÉWàlÉÉ : AºÉÉ¥Éà{É ¶Éɾ - {Éà¾É¥Éà{É qÉà¶ÉÒ - ¾ºÉÉÇ¥Éà{É ~ÉÉùàLÉ £Ù±É ¾ÉA»ÉÒ Ê´ÉWàlÉÉ : ÊOɺ©ÉÉ +¹ÉÒ{É ¶Éàc - SÉÉ°¥Éà{É ¶Éɾ +ÉW{ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ +É«ÉÉàWH ùÒ÷É¥Éà{É ¶Éàc - HÊ©É÷Ò »É§«ÉÉà lÉoÉÉ »ÉÉä ¥É¾à {ÉÉà{ÉÉà +ɧÉÉù ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà ±É. »ÉÉä ©ÉÉ÷à +±~ÉɾÉù{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. ©ÉÅe³ wÉùÉ Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ ¾Éù©ÉɳÉ{ÉÉà 235 ©ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É »É©ÉÚ¾ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH{ÉÉà lÉÉ.27.12.2016 {ÉÉ Êq´É»Éà 6

´ÉÉ»ÉÖ~ÉÚV«É Y{ÉɱɫÉà ¸ÉÒ ´ÉÒùSÉÅq ©Éà PÉY§ÉÉ> qÉà¶ÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ HÒlÉÔ§ÉÉ> ´ÉÒùSÉÅq§ÉÉ> qÉà¶ÉÒ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÖi«ÉÊlÉÊoÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉà «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÉà. +É ¡É»ÉÅNÉà ~ÉÅSÉH±«ÉÉiÉ ~ÉÖX §ÉiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ]ɱÉÉ´ÉÉe ©ÉÅe³ NÉÉàùàNÉÉ©É{ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ùÉWà¶É§ÉÉ> W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É qÉà¶ÉÒ{ÉÉ HÉHÉ +à´ÉÉ ¸ÉÒ HÒlÉÔ§ÉÉ> lÉoÉÉ »É©ÉOÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÖ ©ÉÅe³{ÉÉ HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ PÉiÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ «ÉÉàNÉqÉ{É ù¾à±É Uà. ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{Éà °É.1501/- §Éà÷ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É lÉoÉÉ °É.50{ÉÒ ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà HÒlÉÔ§ÉÉ>{ÉÒ ¥ÉÅ{Éà ÊqHùÒ+Éà ¥Éà{É »ÉÉà{É±É lÉoÉÉ ¥Éà{É °~É±É lÉù£oÉÒ °É. 50 {ÉÒ ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ~ÉÖX ~ÉÚùÒ oÉ«ÉÉ ¥ÉÉq ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH §ÉÎGlÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉà +ɧÉÉù ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +ÉNÉÉ©ÉÒ HÉ«ÉÇJ©É »É©É«É lÉÉ. 25.1.2017 ¥ÉÖyÉ´ÉÉù ©Éà° lÉàù»É ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 2.30 H±ÉÉHà »oɳ: AºÉÉ¥Éà{É NÉÒùҶɧÉÉ> ~ÉÉùàLÉ, 403, ¡Éà©É ÷É´Éù, SÉÉàoÉÉ ©Éɳà, Ê»É{Éà©ÉàKÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà, +à»É´ÉÒùÉàe, NÉÉàùàNÉÉ©É (´Éà»÷) +É »É©ÉÚ ¾ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH{ÉÉà HÉ«ÉÇ J ©É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ AºÉÉ¥Éà { É NÉÒùҶɧÉÉ> ~ÉÉùàLÉ lÉù£oÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. ¥É¾à{ÉÉà{Éà »É©É«É»Éù ~ÉyÉÉù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. (+É HÉ«ÉÇJ©É oÉ> NÉ«Éà±É Uà.) ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ - PÉÉ÷HÉà~Éù A~ÉùÉàGlÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉà ´ÉÉʺÉÇH Êq´É»É HÉ«ÉÇJ©É »ÉÅ´ÉlÉ 2073 {ÉÉ £ÉNÉiÉ »ÉÖq ~ÉÉÅSÉ©É ¶ÉÖJ´ÉÉù lÉÉ. 27.3.2017 {ÉÉ Êq´É»Éà SÉà ©¥ÉÖù qà ùÉ»Éùà +Éq๠Éù qÉqÉ{ÉÒ UmÉUÉ«ÉÉ©ÉÉÅ AW´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. Wà{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É ù¾à¶Éà. »É©É«É : lÉÉ. 27.3.2017 {ÉÉ ¶ÉÖJ´ÉÉù »É´ÉÉù{ÉÉ 10 H±ÉÉHà ~ÉÅSÉ H±«ÉÉiÉH ~ÉÖX ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »ÉùÉàW¥Éà{É SÉÒ{ÉÖ§ÉÉ> ´ÉÉeÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ lÉù£oÉÒ §ÉiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. »oɳ : +Éqà¹Éù qÉqÉ Wä{É qàùÉ»Éù - SÉà©¥ÉÖù +É ¡É»ÉÅNÉà W©ÉiÉ´ÉÉù ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É ~Éq©É»ÉÒ§ÉÉ> ¶Éɾ - ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉùlÉÒ¥Éà{É ùW{ÉÒHÉÅlɧÉÉ> ¶Éɾ - ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É SÉÅqÖ±ÉÉ±É ¶Éɾ - ¸ÉÒ©ÉlÉÒ >{qÖ¥Éà{É Ê´ÉW«É§ÉÉ> ¶Éɾ lÉù£oÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. »ÉÉä »É§«É ¥É¾à{ÉÉà{Éà LÉÉ»É Ê´É{ÉÅlÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÒ Hà lÉà+Éà »É©É«É»Éù qÉÅeÒ«ÉÉ - ©ÉÅYùÉ lÉoÉÉ ~ÉÖX{ÉÒ ¥ÉÖH »ÉÉoÉà ~ÉyÉÉùà. qùàH »É§«É ¥É¾à{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ HÉeÇ »ÉÉoÉà ±ÉÉ´É´ÉÖÅ W°ùÒ Uà. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ (»ÉÉ«É{É - ©ÉÉ÷ÖÅNÉÉ- ´ÉeɱÉÉ - qÉqù - SÉÖ{ÉɧÉdÒ) A~ÉùÉàGlÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅ e ³ lÉù£oÉÒ lÉÉ.7.1.2017 ¶ÉÊ{É´ÉÉù{ÉÉ Êq´É»Éà ~ÉàiÉ-~É{É´Éà±É-ùÉà¾É{ÉÉ +àH Êq´É»ÉÒ«É «ÉÉmÉÉ ¡É´ÉÉ»É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ±ÉNɧÉNÉ 30 ¥É¾à{ÉÉà+à Al»Éɾ~ÉÚ´ÉÇH +É «ÉÉmÉÉ ¡É´ÉÉ»É{ÉÉà ±ÉÉ§É ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà.

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

£à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017


»É´ÉÉù{ÉÉ 6 ´ÉÉN«Éà +ʧÉ{ÉÅq{É »´ÉÉ©ÉÒ Y{ÉɱɫÉà q¶ÉÇ{É-~ÉÖX HùÒ ¥É»É wÉùÉ ¡É«ÉÉiÉ H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. ~ÉàiÉ-~É{É´Éà±É ©ÉÖÅ¥É>oÉÒ ±ÉNɧÉNÉ 90 ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ù qÚù +É´Éà±É Uà. »ÉÉä ¥É¾à{ÉÉà+à ~ÉàiÉ-~É{É´Éà±É{ÉÉ Y{ÉɱɫÉà »Éà´ÉÉ-~ÉÖX-SÉäl«É´ÉÅq{É Hùà±É. {É´ÉHÉù¶ÉÒ ´ÉÉ~ÉùÒ ùÉà¾É lÉù£ ¡É«ÉÉiÉ Hùà±É ¾lÉÖÅ. ùÉà¾É LÉÉlÉà ~ÉɹÉÇ{ÉÉoÉ ¡É§ÉÖ ÊW{ÉɱɫÉà §ÉÎGlɧÉÉ´É~ÉÚ ´ ÉÇ H »Éà´ ÉÉ ~ÉÖ X SÉäl «É´ÉÅq {É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà ± É. ¥É~ÉÉàù{ÉÉ §ÉÉàW{É{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ ùÉà¾É LÉÉlÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ùÉà¾É{ÉÉ A~ÉɸɫÉà ~ÉÚV«É »ÉÉy´ÉÒY §ÉNÉ´ÉÅlÉÉà{ÉÉ q¶ÉÇ{É{ÉÉà +©ÉÚ±«É ±ÉÉ§É ©É²«ÉÉà. ùÉà¾É{ÉÉà »ÉÅPÉ LÉÚ¥É W §ÉÉÊ´ÉH Uà. ¸ÉÒ ¡ÉHÉ¶É Wä{É +¾Ó«ÉÉ ~ÉɹÉÇ{ÉÉoÉ ¡É§ÉÖ{ÉÖÅ §É´«É ÊW{ÉÉ±É«É Ê{É©ÉÉÇiÉ HùÒ ù¾à±É Uà. NÉÉà´ÉÉ ùÉàe A~Éù oÉÉàeÒ BSÉÉ> ~Éù{ÉÖÅ +É qàùÉ»Éù LÉÚ¥É W »ÉÖÅqù ¥É{ÉÒ ùÂÖÅ Uà. »ÉÉÅW{ÉÉ SÉÉàʴɾÉù{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ ùÉà¾É LÉÉlÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. «ÉÉmÉÉ ¡É´ÉÉ»É qù©«ÉÉ{É ù»lÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ Y{ÉɱɫÉÉà{ÉÉ q¶ÉÇ{É{ÉÉà ±ÉÉ§É »É§«É ¥É¾à{ÉÉà+à ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ - ´É»É> ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©ÉÅe³ - ¥ÉÉàùҴɱÉÒ{ÉÉ 39 ©ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH Êq{É AW´ÉiÉÒ ¸ÉÒ {ÉÉHÉàeÉ §Éäù´É lÉÒoÉÇyÉÉ©É LÉÉlÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ lÉà ¡É»ÉÅNÉà A~ÉùÉàGlÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà lÉà´ÉÖÅ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ - SÉÅÊrHÉ¥Éà{É Ê{É©ÉÇ±É ¶Éɾ - ¡ÉÊlÉ©ÉÉ¥Éà{É {Éùà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ - ©É{ÉÒºÉÉ¥Éà{É ù©Éà¶É§ÉÉ> ´ÉùɱÉÒ«ÉÉ lÉoÉÉ H±ÉÉ¥Éà{É +¶ÉÉàH§ÉÉ> ¶Éɾ lÉù£oÉÒ WiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà.

]ɱÉÉ´ÉÉe{ÉÖÅ NÉÉäù´É

´Éh´ÉÉiÉ{ÉÖÅ NÉÉäù´É

ffer ial O i c e p S d lawa for Za es La d i

Sheetal Parikh 9987540244 (Trained by International Cirtified)

 Creative, Advance Hair Cut.  Global Colour, Highlights, Straightening Smoothing.  Treatment for all hair problems.  Threading, Waxing/Eyebrows with wax.  Facial Bleach with Imported products.  Pre Bridal Packages, Makeup, Hairstyle 9324305573

9322745604

HÉ«É©ÉÒ »ÉÅ~ÉHÇ: {É´ÉHÉù £Ùe ~ÉÉ»ÉÇ±É ~ÉÉà>{÷ Êq~ÉH§ÉÉ> Wä{É (XàùÉ´Éù{ÉNÉù) ©ÉÉà.90999 22589 /090999 22426 £Éà{É: (02752) 222589

©É֥ŠÉ> oÉÒ ¥ÉÉà÷Éq ~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ +{Éà §ÉÉ´É{ÉNÉù WlÉÉ Wä{É «ÉÉmÉÒHÉà ©ÉÉ÷à ~«ÉÉàù Wä{É loÉÉ ©ÉÖÅ¥É>oÉÒ NÉÒù{ÉÉù WlÉÉ «ÉÉmÉÒHÉà ©ÉÉ÷à

{É´ÉHÉù¶ÉÒ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ (SÉÉ-qÚyÉ-{ÉÉ»lÉÉà) HÖ©ÉÉùÒ H¶É»´ÉÒ ¾Òùà{É ¾ùÒ«ÉÉ ´Éh´ÉÉiÉ ¶É¾àù Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É »ÉÉ«É{É ù¾àlÉÉ ¸ÉÒ «É¶É´ÉÅlÉHÖ©ÉÉù NÉÒùyÉù±ÉÉ±É ¶Éɾ{ÉÒ qÉàʾmÉÒ HÖ©ÉÉùÒ H¶É»´ÉÒ ¾Òùà{É ¾ùÒ«ÉÉ ¸ÉÒ ©ÉÖ±ÉÖÅe HSUÒ Ê´É¶ÉÉ +Éà»É´ÉÉ±É »É©ÉÉW{ÉÉÅ »Hà÷ÓNÉ©ÉÉÅ NÉÉà±e©Éàe±É ©Éà³´Éà±É Uà. +É´ÉÉ NÉÉäù´É´ÉÅlÉÉ ¡É»ÉÅNÉà »É©ÉOÉ ~ÉÊù´ÉÉù +É{ÉÅq{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +{É֧ɴÉÒ ù¾à±É Uà. LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ʧÉ{ÉÅq{É ~ÉÉc´ÉÒ+à UÒ+à. HÖ. H¶É»´ÉÒ Y´É{É©ÉÉÅ »É£³lÉÉ{ÉÉ +{ÉàH ʶÉLÉùÉà »Éù Hùà lÉà´ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ~ÉÉc´ÉÒ+à UÒ+à. LÉÚ¥ÉW {ÉÉ{ÉÒ A©Éùà V´É±ÉÅlÉ »É£³lÉÉ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ""¾ùÒ«ÉÉ'' ~ÉÊù´ÉÉù lÉoÉÉ ""¶Éɾ'' ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÖÅ NÉÉäù´É ´ÉyÉÉùà±É Uà. -: ¶ÉÖ§ÉàSUHÉà :±ÉlÉÉ¥Éà{É SÉÅrHÉÅlɧÉÉ> ¾ùÒ«ÉÉ, «É¶É´ÉÅlÉHÖ©ÉÉù NÉÒùyÉù±ÉÉ±É ¶Éɾ »ÉàW±É ¾à©É±ÉHÖ©ÉÉù ¶Éɾ, ]ÅLÉ{ÉÉ ¾Òùà{ÉHÖ©ÉÉù ¾ùÒ«ÉÉ ÊHÅW±É WlÉÒ{ÉHÖ©ÉÉù »É±ÉÉàlÉ £à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017

(OÉÖ~É ¥ÉÖHÓNÉ ~ÉiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.) AHɳà±ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ A~ɱɥyÉ Uà.+©ÉÉùà l«ÉÉÅ qùàH {ÉÉ»lÉÉ ¶ÉÖyyÉ - »ÉÉl´ÉÒH ~«ÉÉàù Wä{É £Ùe ©É³¶Éà +{Éà lÉ©ÉÉùÉ +ÉàeÇù ©ÉÖW¥É NÉù©É {ÉÉ»lÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ +É~ÉÒ¶ÉÖÅ »ÉÉäùɺ÷Ä W{ÉlÉÉ - »ÉÉäùɺ÷Ä ©Éà±É©ÉÉÅ ùÉWHÉà÷ - ´ÉÉÅHÉ{Éàù - »ÉÖùà{r {ÉNÉù oÉÒ ©ÉÖÅ¥É> WlÉÉ «ÉÉmÉÒHÉà ©ÉÉ÷à +NÉÉA ¥ÉÖHÓNÉ HùÉ´É´ÉÉoÉÒ Wä{É §ÉÉàW{É{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ »ÉÖù{à r{ÉNÉù©ÉÉÅ A~ɱ¥ÉyÉ Uà.

´ÉÉà÷»Ã É+~É :

ÊSÉùÉNÉ ©ÉÉà.9879277973, »ÉÖHlà ÉÖ ©ÉÉà.93746 78910 XàùÉ´Éù{ÉNÉù »÷à¶É{Éà W©É´ÉÉ{ÉÖÅ ©É³¶Éà.

({ÉÉáyÉ : +©ÉÉùÉ ~ÉÚV«É Ê~ÉlÉɸÉÒ{Éà »ÉÉä «ÉÉmÉɳÖ+Éà+à LÉÚ¥É »ÉÉoÉ »É¾HÉù +É~«ÉÉà Uà. ~ɾà±ÉÉ{ÉÉ Wà´ÉÒW »Éù´ÉÒ»É +{Éà AnÉ©É G´ÉÉà±ÉÒ÷Ò{ÉÉ {ÉÉ»lÉÉ/§ÉÉàW{É +É~ÉÒ+à UÒ+à. »É¾HÉù ¥Éq±É +ɧÉÉù)

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

7


¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH »ÉÅPÉ - ©ÉÖÅ¥É> »ÉÅSÉÉʱÉlÉ

¸ÉÒ +ÉÊq{ÉÉoÉ ùl{ÉmÉ«É +ÉùÉyÉ{ÉÉ yÉÉ©É ¾: »É©ÉWÖ¥Éà{É mÉÒ§ÉÉà´É{ÉqÉ»É ±ÉɱÉSÉÅq ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù

«ÉÉÊmÉH§É´É{É-~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ

H{´ÉÒ{Éù: ©É¾à{r ´ÉÒ. ¶Éɾ

»ÉÅ´ÉlÉ 2073 {ÉÉ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ +ÉNÉÉ©ÉÒ »ÉÅ´ÉlÉ 2073 {ÉÉ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥±ÉÉàH £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. Wà ©ÉÉ÷à{ÉÒ +ùY Hù´ÉÉ{ÉÒ Uà±±ÉÒ lÉÉùÒLÉ: 4-3-2017 {Éà ¶É{ÉÒ´ÉÉù ¥É~ÉÉàùà 4.00 ´ÉÉN«ÉÉ »ÉÖyÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. +É~ÉiÉÉ Ê´ÉlÉà±ÉÉ ´ÉºÉÉâ{ÉÉ +{ÉÖ§É´É ~ÉUÒ +É ´ÉºÉâ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É {ÉIÒ Hùà±É Uà. SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É (~ÉàHàW) lÉÉ. 7-7-2017 +ºÉÉh »ÉÖq 13 ¶ÉÖJ´ÉÉù oÉÒ lÉÉ. 30-8-2017 §ÉÉqù´ÉÉ »ÉÖq 8 ¥ÉÖyÉ´ÉÉù »ÉÖyÉÒ. +É ´ÉºÉâ ~ÉiÉ NÉlÉ ´ÉºÉÇ ¡É©ÉÉiÉà »ÉÉqÉ ¥±ÉÉàH 8 lÉoÉÉ +à.»ÉÒ. 8 ¥±ÉÉàH HÖ±É 16 ¥±ÉÉàH lÉoÉÉ 1 ¾Éà±É +É~É´ÉÉ{ÉÉ Uà. ¥ÉÉHÒ{ÉÉ 8 ¥±ÉÉàH (4 »ÉÉqÉ +{Éà 4 +à»ÉÒ) ¶ÉàºÉ Hɳ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ «ÉÉÊmÉHÉà ©ÉÉ÷à ùÒ]´ÉÇ ùÉLÉà±É Uà. +ùY Hù{ÉÉù qùàH ~ÉÊù´ÉÉùà {ÉÒSÉà{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà. (1) SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É{ÉÒ +ùY Hù{ÉÉù qùàH »É§«ÉÉà+à +ùY »ÉÉoÉà »ÉÉqÉ ¥±ÉÉàH lÉoÉÉ ¾Éà±É ©ÉÉ÷à °É.5000/- lÉoÉÉ +à»ÉÒ ¥±ÉÉàH ©ÉÉ÷à °É.7000/- eÒ~ÉÉà]Ò÷ lÉùÒHà §Éù´ÉÉ{ÉÉ ù¾à¶Éà. (2) Wà »É§«ÉÉà{Éà ¥±ÉÉàH £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà lÉà©ÉiÉà eÒ~ÉÉà]Ò÷{ÉÒ ùH©É ¥ÉÉq HùÒ ¥ÉÉHÒ{ÉÒ ùH©É §Éù´ÉÉ{ÉÒ ù¾à¶Éà. (3) Wà »É§«ÉÉà{Éà ¥±ÉÉàH £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ {É¾Ó +É´«ÉÉ ¾Éà«É lÉà©É{Éà eÒ~ÉÉà]Ò÷{ÉÒ ùH©É ~ÉÉUÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. (4) Wà »É§«ÉÉà{Éà ¥±ÉÉàH £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà ~ÉiÉ ¥ÉÉHÒ{ÉÒ ùH©É {É¾Ó §Éùà +{Éà ¥±ÉÉà H Hà {»É±É HùɴɶÉà lÉÉà lÉà ©É{ÉÒ eÒ~ÉÉà]Ò÷{ÉÒ ùH©É ~ÉÉUÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà {ɾÓ. (5) +ùY©ÉÉÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ©ÉÉ÷à ù¾à´ÉÉ W{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É, NÉÉ©É, B©Éù, £Éà{É {ÉÅ¥Éù, +É<eÒ¡ÉÖ£ Ê´ÉNÉàùà +É~É´ÉÉ{ÉÉ ù¾à¶Éà. +É~Éà±ÉÉ {ÉÉ©É Ê»É´ÉÉ«É +{«É HÉà> ´«ÉÎGlÉ ¥±ÉÉàH©ÉÉÅ ù¾Ò ¶ÉH¶Éà {ɾÓ. (¥±ÉÉàH £É³´«ÉÉ ¥ÉÉq ùH©É §ÉùlÉÒ ´ÉLÉlÉà {ÉÉ©É +É~É´ÉÉ{ÉÉ ù¾à¶Éà) Wà©É{ÉÉ {ÉÉ©Éà +ùY Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà lÉà©ÉiÉà W´ÉÖÅ W°ùÒ ù¾à¶Éà. (6) +É~ÉiÉÉ «ÉÉÊmÉH §É´É{É©ÉÉÅ SÉÉlÉÖ ©ÉÉÇ » É Hù{ÉÉù qùà H ´«ÉÎGlÉ+à +É~ÉiÉÒ §ÉÉàW{ɶÉɳɩÉÉÅ W©É´ÉÉ{ÉÖÅ £ùÊW«ÉÉlÉ ù¾à¶Éà. (7) SÉÉlÉÖ ©ÉÉÇ » É Hù{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ ©É¾à © ÉÉ{ÉÉà +É~ÉiÉÉ «ÉÉÊmÉH§É´É{É©ÉÉÅ AlÉù¶Éà lÉÉà lÉà©ÉiÉà ~ÉiÉ «ÉÉÊmÉH §É´É{É©ÉÉÅ W©É´ÉÉ{ÉÖÅ £ùÊW«ÉÉlÉ ù¾à¶Éà. (8) +àHÉ»ÉiÉÉÅ-ʥɫÉÉ»ÉiÉÉÅ lÉoÉÉ UÚ÷É ©ÉÉàhà W©É´ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ ´«É´É»oÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. (9) W©É´ÉÉ{ÉÉà {ÉHùÉà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. 8

 ©ÉÉÊ»ÉH yÉÉàùiÉà UÖ÷É ©ÉÉáhà W©É{ÉÉùà °É. 6300/©ÉÉÊ»ÉH ({É´ÉHÉù¶ÉÒ, ¥É~ÉÉàù{ÉÖÅ W©ÉiÉ, ¥É~ÉÉàù{ÉÒ SÉÉ, lÉoÉÉ »ÉÉÅW{ÉÉà SÉÉäʴɾÉù) §Éù´ÉÉ{ÉÉ ù¾à¶Éà.  +àHÉ»ÉiÉÖÅ Hù{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ ©ÉÉ÷à °É.130/- qùùÉàW{ÉÉà {ÉHùÉà ù¾à¶Éà.  ʥɫÉÉ»ÉiÉÖÅ Hù{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ ©ÉÉ÷à °É180/- qùùÉàW{ÉÉà {ÉHùÉà ù¾à¶Éà.  ´Éù»ÉÒlÉ~É Hù{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ ©ÉÉ÷à °É.4000/- ©ÉÉÊ»ÉH yÉÉàùiÉà §Éù´ÉÉ{ÉÉ ù¾à¶Éà. (10) qùàH +ÉùÉyÉHà +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÒ 55 Êq´É»É{ÉÒ W©É´ÉÉ{ÉÒ ùH©É °É.10000/- +àe´ÉÉ{»É©ÉÉÅ §Éù´ÉÉ{ÉÒ ù¾à¶Éà lÉoÉÉ ´Éù»ÉÒlÉ~É Hù{ÉÉùà W©É´ÉÉ{ÉÒ ùH©É °É.7000/- §Éù´ÉÉ{ÉÉÅ ù¾à¶Éà. (11) +àHÉ»ÉiÉÉ/ʥɫÉÉ»ÉiÉÉÅ/UÖaÉ ©ÉÉáhà W©É´ÉÉ ©ÉÉ÷à «ÉÉÊmÉH §É´É{É ´«É´É»oÉÉ~ÉH »ÉÊ©ÉÊlÉ wÉùÉ Wà ´«É´É»oÉÉ {ÉIÒ Hùà±É Uà lÉà ©ÉÖW¥É «ÉÉÊmÉHÉà, lÉ~É»´ÉÒ+Éà{Éà ´«É´É»oÉÉ X³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à Ê{É«É©ÉÉà{ÉÉà +©É±É Hù´ÉÉà. (12) W©É´ÉÉ{ÉÒ ùH©É Wà »É©É«É »ÉÖyÉÒ §ÉùÒ ¾¶Éà ~ÉiÉ lÉà »É©É«É qù©«ÉÉ{É ´«ÉÎGlÉ ´ÉSSÉàoÉÒ W¶Éà lÉà©É{Éà W©É´ÉÉ{ÉÒ ùH©É ~ÉùlÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà {ɾÓ. lÉà©ÉW SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É qù©«ÉÉ{É +{«É lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ +oÉ´ÉÉ +{«É HÉà> HÉùiÉ»Éù §ÉÉàW{ɶÉɳɩÉÉÅ W©É¶Éà {ɾÒÆ lÉà©É{Éà ~ÉiÉ W©É´ÉÉ{ÉÒ ùH©É ~ÉÉUÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà {ɾÓ. £GlÉ Wà ´«ÉÎGlÉ 6 +oÉ´ÉÉ 6 oÉÒ A~Éù »É³Å NÉ A~É´ÉÉ»É Hù¶Éà (~É«ÉÖǺÉiÉ ~É´ÉÇ Ê»É´ÉÉ«É) lÉà Êq´É»ÉÉà{ÉÒ ùH©É ~ÉùlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. (13) Wà qÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà+à NÉ«ÉÉ ´ÉºÉâ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾I ´ÉÉ~Éùà±É {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ +É ´ÉºÉâ ´ÉÉ~Éù´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉÅNÉlÉÉ ¾¶Éà +{Éà ¾I{ÉÒ °+à ¥±ÉÉàH{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ ¾¶Éà +{Éà lÉà+Éà ~ÉÉàlÉà ~ÉÊù´ÉÉùW{ÉÉà »ÉÉoÉà SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É +ÉùÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ >SUÉ yÉùÉ´ÉlÉÉ ¾¶Éà lÉÉà ¡ÉoÉ©É ¾I +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ¾I{ÉÉà HÉNɳ +ùY »ÉÉoÉà ©ÉÉàH±É´ÉÉà W°ùÒ Uà. (14) Wà qÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà+à NÉ«ÉÉ ´ÉºÉâ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾I ´ÉÉ~Éùà±É {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ +É ´ÉºÉâ ¾I ´ÉÉ~Éù´ÉÉ ©ÉÉÅNÉlÉÉ ¾¶Éà +{Éà ¾I{ÉÒ °+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùW{ÉÉà ʻɴÉÉ«É HÉà> +{«É{Éà ±ÉÉ§É +É~É´ÉÉ ©ÉÉÅ NÉlÉÉ ¾¶Éà lÉÉà lÉà ©É{Éà ¥ÉÒXà SÉÉ{»É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ¾I{ÉÉà HÉNɳ +ùY »ÉÉoÉà ©ÉÉàH±É´ÉÉà W°ùÒ Uà. (15) +àH ~ÉÊù´ÉÉù{Éà ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ +àH ¥±ÉÉàH +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà 12 +à»ÉÒ lÉoÉÉ 12 »ÉÉqÉ ¥±ÉÉàH Uà. Wà©ÉÉÅoÉÒ +àH ¥±ÉÉàH ©ÉÖL«É qÉlÉÉ ©ÉÉ÷à ùÒ]´ÉÇ ùÉLÉÒ{Éà 7 (»ÉÉlÉ) ¥±ÉÉàH +{«É «ÉÉmÉɳÖ+Éà ©ÉÉ÷à ùÒ]´ÉÇ ùÉLÉÒ{Éà ¥ÉÉHÒ{ÉÉ 16 ¥±ÉÉàH lÉoÉÉ +àH ¾Éà±É SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É +ÉùÉyÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. (16) ¥±ÉÉàH©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ{ÉÉà {ÉHùÉà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. (+) SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ~ÉàHàW lÉÉùÒLÉ 6-7-2017 +ºÉÉh »ÉÖq 13 NÉÖ°´ÉÉùoÉÒ lÉÉ.30-8-2017 §ÉÉqù´ÉÉ »ÉÖq 9 ¥ÉÖyÉ´ÉÉù »ÉÖyÉÒ »ÉÉqÉ ¥±ÉÉàH lÉoÉÉ ¾Éà±É ©ÉÉ÷à{ÉÉà ù¾à´ÉÉ{ÉÉà

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

£à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017


{ÉHùÉà °É.13000/- ù¾à¶Éà. (~ÉÉÅSÉ ´«ÉÎGlÉ) lÉoÉÉ +à»ÉÒ ¥±ÉÉàH{ÉÉà ù¾à´ÉÉ{ÉÉà {ÉHùÉà °É.25000/- ù¾à¶Éà (~ÉÉÅSÉ ´«ÉÎGlÉ) (¥É) SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ©ÉÉ÷à HÉà>~ÉiÉ »ÉÓNÉ±É ´«ÉÎGlÉ{Éà ¥±ÉÉàH £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà {ɾÓ. ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾I{ÉÒ °+à ~ÉÉàlÉÉ{Éà W´ÉÖÅ W ¾¶Éà +{Éà lÉà+Éà +àH±ÉÉ ¾¶Éà lÉÉà ¥±ÉÉàH £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. (H) SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É qù©«ÉÉ{É ¥±ÉÉàH £GlÉ yÉÉÊ©ÉÇH ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà ©ÉÉ÷à W £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. (e) qùàH ¥±ÉÉàH©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ~ÉÉÅSÉ ´«ÉÎGlÉ+Éà ù¾Ò ¶ÉH¶Éà. HÉà> HÉùiÉ»Éù G«ÉÉùàH ´«ÉÎGlÉ ´ÉyÉÉùà oÉÉ«É lÉÉà °É.100/´«ÉÎGlÉqÒc ¡ÉÊlÉÊq´É»É{ÉÉ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. (17) qÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ +ùY +É´«ÉÉ ~ÉUÒ ¥±ÉÉàH ´ÉyÉlÉÉÅ ¾¶Éà. lÉÉà +É´Éà ± É +{«É +ùY©ÉÉÅ oÉÒ eÄ É à Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà . ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ~ÉÊù´ÉÉù{Éà +OÉlÉÉJ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. (18) ¾I{ÉÒ °+à ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ~ÉÊù´ÉÉù ʻɴÉÉ«É +{«É HÉà> {ÉÉà{É ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ +ùY +É´ÉÒ ¾¶Éà +{Éà SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ©ÉÉ÷à ¥±ÉÉàH £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾¶Éà lÉÉà lÉà{ÉÉà {ÉHùÉà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É ù¾à¶Éà. »ÉÉqÉ ¥±ÉÉàH{ÉÉà {ÉHùÉà °É.18000/- +{Éà +à»ÉÒ ¥±ÉÉàH{ÉÉà {ÉHùÉà °É.35000/- ù¾à¶Éà. (19) ¥±ÉÉàH{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ ©ÉÉ÷à +ùY Hù´ÉÉ{ÉÒ Uà±±ÉÒ lÉÉùÒLÉ 4-3-2017 ¶É{ÉÒ´ÉÉù »ÉÉÅWà 4 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ ù¾à¶Éà. (+ùY »ÉÉoÉà eÒ~ÉÉà]Ò÷{ÉÒ ùH©É §ÉùÒ ¾¶Éà lÉà{ÉÒ W +ùY ©ÉÉ{«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà lÉoÉÉ ¾I{ÉÒ °+à Wà©ÉiÉà +ùY HùÒ ¾Éà«É lÉà©É{ÉÉà ~ÉmÉ ~ÉiÉ +ùY »ÉÉoÉà ¥ÉÒe´ÉÉà W°ùÒ Uà). (20) ¥±ÉÉà H £É³´ÉiÉÒ +ÅNÉà {ÉÉ Ê{ÉiÉÇ«É{ÉÒ XiÉ qùàH +ùY Hù{ÉÉù{Éà lÉÉ.6-3-2017 »ÉÉà ©É´ÉÉù »ÉÖyÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. (21) qùàH ¥±ÉÉàH/¾Éà±É©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ ~ɱÉÅNÉ Uà. ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ~ÉÉÅSÉ ´«ÉÎGlÉ+Éà{Éà ¥±ÉÉàH/¾Éà±É©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +É~É +NÉù SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É +ÉùÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ W´ÉÉ{ÉÒ >SUÉ yÉùÉ´ÉlÉÉ ¾Éà«É lÉÉà +É~É{ÉÒ +ùY©ÉÉÅ Ê´ÉNÉlÉ´ÉÉù {ÉÉ©É, »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ, NÉÉ©É{ÉÖÅ {ÉÉ©É, ÷à±ÉÒ£Éà{É/©ÉÉà¥ÉÉ>±É {ÉÅ¥Éù, +É>eÒ¡ÉÖ£, W{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ, eÒ~ÉÉà]Ò÷ ´ÉNÉàùà »ÉÉoÉà lÉÉ. 43-2017 ¶É{ÉÒ´ÉÉù »ÉÉÅW{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ (4) ´ÉÉN«ÉÉ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÒ +Éà£Ò»Éà ©ÉÉàH±É´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà. LÉÉ»É {ÉÉáyÉ : SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É qù©«ÉÉ{É «ÉÉÊmÉH §É´É{É©ÉÉÅ +É´É{ÉÉù «ÉÉmÉɳÖ+Éà ©ÉÉ÷à §ÉÉàW{É{ÉÉà {ÉHùÉà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É ù¾à¶Éà.  »É´ÉÉù{ÉÒ {ÉÉäHÉù¶ÉÒ: °É.60/- ´«ÉÎGlÉqÒc  ¥É~ÉÉàù{ÉÖÅ W©ÉiÉ: °É.80/- ´«ÉÎGlÉqÒc  ¥É~ÉÉàù{ÉÒ SÉÉ: °É.10/- ´«ÉÎGlÉqÒc  »ÉÉÅW{ÉÉà SÉÉäʴɾÉù: °É.70/- ´«ÉÎGlÉqÒc (22) +É~ÉiÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ~ÉÊù´ÉÉùÉà{Éà +É~ÉiÉÉ «ÉÉÊmÉH§É´É{É©ÉÉÅ ¥±ÉÉàH {É ©É³à +{Éà Xà +{«É «ÉÉÊmÉH§É´É{É©ÉÉÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É HùlÉÉ ¾Éà«É lÉÉà +É´ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ´ÉyÉÉùà©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà q»É £à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017

´«ÉÎGlÉ+Éà { ÉÒ +É~ÉiÉÒ §ÉÉà W{ɶÉɳɩÉÉÅ ´É¾à ± ÉÉ lÉà ~ɾà±ÉÉÅ{ÉÉ yÉÉàùiÉà W©É´ÉÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ~ÉiÉ lÉà©ÉiÉà lÉà{ÉÉà SÉÉWÇ °É.220/- ¡ÉÊlÉ Êq´É»É ±ÉàLÉà +àH ©Éʾ{ÉÉ{ÉÉà »ÉÉoÉà §Éù´ÉÉ{ÉÉà ù¾à¶Éà. (¥ÉÒ) +É ´ÉºÉâ ¥ÉÒX §ÉÉNÉ{ÉÖÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ~ÉàHàW ùÉLÉà±É {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ Wà©ÉiÉà ¥ÉÒX §ÉÉNÉ{ÉÖÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É (lÉÉ.31-8-2017 oÉÒ lÉÉ.4-11-2017 »ÉÖyÉÒ) SÉɱÉÖ ùÉLÉ´ÉÖÅ ¾Éà«É +{Éà Wà÷±ÉÉ Êq´É»É SÉɱÉÖ ùÉLÉ´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉà©ÉiÉà +à÷±ÉÉ Êq´É»É{ÉÉà {ÉHùÉà qùùÉà W{ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥Éà +à ÷ ±Éà Hà »ÉÉqÉ ¥±ÉÉà H{ÉÉ °É.300/- ±ÉàLÉà +{Éà +à»ÉÒ ¥±ÉÉàH{ÉÉ °É.800/- ±ÉàLÉà §Éù´ÉÉ{ÉÉÅ ù¾à¶Éà lÉoÉÉ W©É´ÉÉ{ÉÉà {ÉHùÉà ùÉàW{ÉÉ °É.220/±ÉàLÉà §Éù´ÉÉ{ÉÉ ù¾à¶Éà. ¥ÉÉHÒ{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà ¡ÉoÉ©É §ÉÉNÉ{ÉÉ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ©ÉÖW¥É ±ÉÉNÉÖ ù¾à¶Éà. {ÉÉáyÉ: Wà «ÉÉÊmÉHÉà SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É qù©«ÉÉ{É {ÉYH©ÉÉÅ ~ÉiÉ SÉÉù-U Êq´É»É ©ÉÉ÷à «ÉÉÊmÉHÉà q¶ÉÇ{ÉÉoÉâ X«É l«ÉÉùà SÉÉ´ÉÒ »ÉÉá~ÉÒ{Éà W´ÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà. HÉùiÉHà PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ {ɳ LÉÖ±±ÉÉ ù¾Ò X«É Uà. +NÉù >©ÉùW{»ÉÒ oÉÉ«É l«ÉÉùà lÉH±ÉÒ£ ~Éeà Uà.

Mfg. of : Stainless Steel Fasteners Gala No.5/6, Janki Ind. Estate, Plot No.10/B, Near K.T. Indl. Park, Goarai Pada, Vasai (East), Thane - 401 208 Factory : 093236-15210

E-mail : rohanfasteners@hotmail.com Aagam Shah 09967476477

Distributor of : ROHAN

Gautam Shah 09324450687

BRAND STAINLESS STEEL FASTENERS

TalkFee 12643 / 12644 Tele : 022 - 61852643 / 61852644 E-mail : aagamfastenerslp2015@gmail.com 104, Narayan Dhuru Street, Ground Floor, Mumbai - 400 003

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

9


¾à©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ +à{e OÉÖ~É ±ÉN{É NÉÒlÉÉà, »ÉÉÅY ©ÉɳÉ, Wä{É »lÉ´É{É, ¸ÉuÉÅW±ÉÒ, §ÉÉ´É «ÉÉmÉÉ, ùÉ»É NÉù¥ÉÉ lÉoÉÉ Ê¾{qÒ +ÉàùHà»÷ÄÉ ©ÉÉ÷à.

-: »ÉÅ~ÉHÇ & -

144-46, ¥ÉÉ~ÉÖ LÉÉà÷à »÷ÄÒ÷, 1±Éà ©Éɳà, ©ÉÖÅ¥É> - 4000 03. £Éà{É : 23462967, 23464462

403, +°iÉÉàq«É »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò, {«ÉÖ >{eÒ«ÉÉ HÉà±ÉÉà{ÉÒ{ÉÒ »ÉÉ©Éà, »ÉÒ.eÒ. ¥Éù£Ò´ÉɱÉÉ ©ÉÉNÉÇ, +ÅyÉàùÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É> - 400 058. £Éà{É & Ê{É´ÉÉ»É & 2623 3554 ©ÉÉà¥ÉÉ>±É & 98210 29096

÷Ò.»ÉÒ. ¶Éɾ +à{e HÉÖÅ. ©Éà{«ÉÖ. & £à{SÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É WooÉÉ¥ÉÅyÉ lÉoÉÉ UÖ÷H ´Éà~ÉÉùÒ ¾ÉeÇ´Éàù, úÉɻɴÉàù, +Éà>±É ~Éà>{÷, £à´ÉÒHÉà±É, +àù´¾É>÷, ùÒ´Éà÷, {É÷¥ÉÉà±÷, ´ÉÉ«É»Éù lÉoÉÉ PÉeÒ qù´ÉÉX{ÉÉ ´Éà~ÉÉùÒ 453, Êq{Éà¶É §ÉÖ´É{É, ~Ébà ¥ÉÉ~ÉÖùÉ´É ©ÉÉNÉÇ, Ë»ÉyÉÒ NɱÉÒ »ÉÉ©Éà, ©ÉÖÅ¥É>-4. £Éà{É & qÖHÉ{É & 23850165 PÉù & 23881680

Bhavin Shah

Hasmukh Sheth Chetan Sheth

VIMALNATH

98208 58125

(INTERIOR, DECORATORS)

98201 44214

Telefax : 2614 8864 Tel.26125440

(BUILDERS & CONTRACTORS)

M. K. ENTERPRISES

MANAS RESIDENCY

Distributors : EMEL Steel Thermoses Bergher Kitchenware Items Alltime Plastic Novelties Sevenseas Household Items

1, Amrat Apartment, Bajaj Road, Nr. Railway Station, Vile Parle (W ), Mumbai - 400 056.

Jaymin Shah

Rohan Shah

GAUTAM STEEL INDUSTRIES Mfg. and Stockist in :-

+à´ÉùOÉÒ{É HÉà~ÉÉâùà¶É{É Evergreen Corporation

¾ÉeÇ´Éàù +{Éà ÷Ö±»É{ÉÉ ´Éà~ÉÉùÒ

©ÉÉ{É»É ©ÉÅÊqù ùÉàe, W«ÉY{Éà{r ¥ÉÅNɱÉÉ ~ÉÉU³, ©ÉÉ{É»É q¶ÉÇ{É ~±ÉÉà÷ {ÉÅ.1©ÉÉÅ +àH ¥ÉÒ.+àSÉ.Hà {ÉÉ lÉä«ÉÉù £±Éà÷ ´ÉàSÉÉiÉ / §ÉÉeàoÉÒ ¶Éɾ~ÉÖù +É»É{ÉNÉÉÅ´É +ÉàÊ£»É: 135, ~ÉÅ l É{ÉNÉù, 2Wà ©Éɳà, PÉÉ÷HÉà ~ Éù (>), ©ÉÖ Å ¥ É>- 75 £Éà {É : 9664834394 / 9870318398

Late Anopchand M.Kohtari M/S. KIRTI STEEL INDUSTRIES M/S. KIRTI TRADING CORPO.

¸ÉÒ ©É¾É´ÉÒù »÷à¶É{ÉùÒ ©ÉÉ÷Ç

24, £ÒqÉ ©Éà{»É{É, 3Wà ©Éɳà, ¥ÉÒ¥ÉÒX{É »÷ÄÒ÷, ©É֥ŠÉ> - 400 003. ö& +ÉàÊ£»É&66339533 /23443591 PÉù & 2501 7946 E-mail : evergreen@rediffmail.com/ lalit46@google.com

Off. No. : 23446121/66595864 23410066/23112066 23112935/0250 3214798 Fax No. : 23423575 Kirti Mob. : 9821055592

S.S., M.S., Brass, High Tensils Bolt, Nut, Washer, Spring M/S. KUNAL FASTNER HOUSE Washer, C.S.K, Allen Cap, Grub, Stud, Rivet, L.L.P Manufacturers & Engineers : Coach Screw, Cotter Pin, Wing Nut, Nylone Nut, Lock Nut etc. S.S. Bolts, Nuts,S.S. Coach Screw,Wood Screw & Fastners, 131, Narayan Dhuru Street, G.Floor, Pydhonie, Mumbai - 400 003. Office : 155, Narayan Dhuru Street, Ground Floor, Mumbai-400 003 Phones : (O) 2341 5814 / 2342 4025 / 2343 4014 (R) 2885 0621 / 28017611

 Gala No. 4/7, Janki Indl. Estate, Plot No.10/B, Near K.T.Indl. Park Gorai Pada, Vasai (E), Thane - 401 208 Email : gautamsteelind2@gm ail.com

Sales Office : 102, Narayan Dhuru Street, Gr., Flr., Mumbai-400 003 Sales Depo : 12, Shive Shambhu Ind. Estate, B/H. Nidhi Estate, Near Burmashell Petrol Pump, Waliv, Vasai (East),Thane-401208

LUTCF Financial Planner

Mamta Tejas Mehta

Birla Sun Life Tejas Mehta Insurance Advisor Business Mentor

10

Insurance Advisor

Insurance Company Limited Off. : 53, Maharishi Karve Road, Opp. Marine Lines Station, Mumbai - 400 002. Tel.: 22014085 / 86. Fax: 22014091 Website: www.birlasunlife.com Resi.: Flat No. 9, Yogeeta Co-Op. Housing Soc., Daulat Nagar, Road No. 6, Opp. Kanal Ind. Estate, Borivali (E), Mumbai-66. (M) : 9892432562/9224402941 (R): 32957035 Email:tejasbsli@gmail.com / tejasbsli@yahoo.co.in

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Off. : Branch No. 931, Oriental Building, 2nd Floor, M. G. Road, Fort, Mumbai-1. M. : 9892432562 Off. : 9224402941 Email : tejasbsli@gmail.com tejasbsli@yahoo.co.in

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

£à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017


"lÉÚ÷lÉÉ ±ÉN{É »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà'....... +ÉW{ÉÉ »É©É«É{ÉÒ "Ê´ÉH÷' »É©É»«ÉÉ +àH »É©É«É ¾lÉÉà ""´ÉàʴɶÉɳ{ÉÒ Ê´ÉH÷ »É©É»«ÉÉ'' ¾±É Hù´ÉÉ{ÉÉà. lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à »É©ÉÉW XOÉlÉ ¥É{«ÉÉà. +É Ê´ÉºÉ«É©ÉÉÅ ©Éqq°~É oÉ´ÉÉ ""~ÉÊùSÉ«É Ê©É±É{ÉÉà'' «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. »ÉNÉ~ÉiÉ ©ÉÉʾÊlÉ Hà{rÉà ¶É° oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. «ÉÉàN«É +{Éà W°ùÒ HÉA{»Éà±ÉÓNÉ oÉ´ÉÉ ©ÉÉÅe«ÉÖ. »É©ÉÉW{ÉÒ +É »É³NÉlÉÒ »É©É»«ÉÉ{Éà ¾±É Hù´ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{ÉÉà LÉÚ¥ÉW »ÉÉùÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ oÉ> ù¾à±É Uà. +ÉW{ÉÉ +É »É©ÉÉ{ÉlÉÉ{ÉÉ «ÉÖNÉ©ÉÉŠʶÉKÉiÉ{ÉÉà ´«ÉÉ~É ´ÉyÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. ʶÉKÉiÉ ¥ÉÉq «ÉÖ´ÉH/«ÉÖ´ÉlÉÒ+Éà »ÉÉùÉ ~ÉNÉÉù{ÉÉ »ÉoÉ´ÉÉùà ©ÉÉà÷Ò - »ÉÉùÒ +É´ÉH Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. «ÉÖ´ÉH/«ÉÖ´ÉÊlÉ+Éà{ÉÖÅ ¥ÉÉäÎyyÉH »lÉù A~Éù +É´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖ. ÷Ò.´ÉÒ. »ÉÒùҫɱÉÉà{ÉÒ +»Éù ´ÉyÉÖ ~ÉelÉÒ ~Ée´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÉ yÉÉàùiÉÉà BSÉÉ W´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ... §ÉiÉlÉù{ÉÉ - ʶÉKÉiÉ{ÉÉ HXàeÉ oÉ´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É oÉ«ÉÉà. ""»´ÉlÉÅmÉlÉÉ'' ¶É¥q{ÉÖÅ »ÉÉä{Éà PÉà±ÉÖ ±ÉÉN«ÉÖ Uà l«ÉÉùà »É©ÉÉW{Éà ©ÉÉ÷à +àH {É´ÉÒ ""»É©É»«ÉÉ'' A§ÉÒ oÉ> Uà +{Éà lÉà »É©É»«ÉÉ Uà ""UÚ÷ÉUàeÉ'' - ""eÉ«É´ÉÉà»ÉÇ'' - ±ÉN{É Ê´ÉSUàq. +É »É©É»«ÉÉ{Éà HÉùiÉà »É©ÉÉW Lɳ¥É³Ò Ac¬Éà Uà. ±ÉN{É{Éà +àH »ÉÉ©ÉÉYH ¥ÉÅyÉ{É NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖ ~ÉùÅlÉÖ +ÉWà ""±ÉN{É{Éà'' +É~ÉiÉà ""ù©ÉlÉ'' ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÒ Uà. ´ÉÉlÉ-´ÉÉlÉ©ÉÉÅ ""eÉ«É´ÉÉà»ÉÇ''{ÉÉ ¶É¥qÉà NÉÖÅWlÉÉ oÉ> X«É Uà. »ÉÉ©ÉÉYH Y´É{É HoÉ³Ò ùÂÖ Uà. l«ÉÉùà ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà +É Ê´ÉºÉ«É©ÉÉÅ ÊSÉÅlÉÒlÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà. +É~ÉiÉÉ »ÉÉ©ÉÉYH Y´É{É©ÉÉÅ yÉÒùà yÉÒùà »É¾{ɶÉÒ±ÉlÉÉ +{Éà »É©ÉWqÉùÒ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ PÉ÷´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖ Uà. ~ÉÊýÉ©ÉÒ »ÉÅ»HÞlÉÒ{ÉÖÅ +ÉÅyÉ³Ö +{ÉÖHùiÉ - +oÉÇ´«É´É»oÉÉ©ÉÉÅ »mÉÒ{ÉÖ +ÉÊoÉÇH «ÉÉàNÉqÉ{É - ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÉ WÖ{ÉÉ L«ÉɱÉÉà - »É©É«É{Éà +{ÉÖ°~É ¥Éq±ÉÉ´É ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ +ÉàUÒ KÉ©ÉlÉÉ Wà´ÉÉ +{ÉàH HÉùiÉÉà{Éà ±ÉÒyÉà. ""±ÉN{É'' ¡ÉoÉÉ{ÉÒ ~ÉÊ´ÉmÉlÉÉ ]ÉÅLÉÒ ~Ée´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ Uà. ¥ÉÉÅyÉUÉàe{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ XiÉà Hà Y´É{É©ÉÉÅoÉÒ SÉɱÉÒ NÉ> ¾Éà«É lÉà©É ±ÉÉNÉà Uà. HÉà>{Éà HÉÅ> WlÉÖ Hù´ÉÖ {ÉoÉÒ. +É´ÉÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ »É©ÉÉW{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ¶ÉÖÅ? »É©ÉÉW +É ¥ÉyÉÖ ©ÉÅÖNÉà ©ÉÉáhà Xà«ÉÉ W Hù¶Éà? ""´ÉàʴɶÉɳ-»ÉNÉ~ÉiÉ''{ÉÒ »É©É»«ÉÉ W÷Ò±É ¥É{ÉÒ l«ÉÉùà +É~ÉiÉà XN«ÉÉ ¾lÉÉ +{Éà V«ÉÉùà HÉà> +ÉÅNÉ³Ò SÉÓyÉ{ÉÉùÉ ´ÉeÒ±ÉÉà {É ùÂÉ l«ÉÉùà +É´ÉÉ ""~ÉÊùSÉ«É'' Hà{rÉà +»lÉÒl´É©ÉÉÅ +É´«ÉÉ. +©ÉÉùà lÉÉà +ÉWà +É~ÉiÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÒ W ´ÉÉlÉ Hù´ÉÒ Uà. +É~ÉiÉÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉà - +É~ÉiÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ oÉÉàeÉH ©ÉÉà´ÉeÒ+Éà+à »ÉÉoÉà ©É³Ò ""»É¾É«ÉH Hà{r'' oÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. ¥É{Éà ~ÉKÉ{ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ{ÉÉ{ÉÒ £Êù«ÉÉqÉà{ÉÉ Ê{É´ÉÉùiÉ ©ÉÉ÷à ""HÉA{»ÉÒ±ÉÓNÉ'' Hù´ÉÖ W°ùÒ Uà. Wà©É{ÉÉ ¶É¥qÉà{ÉÖÅ ´ÉW{É ~ÉeÒ ¶ÉHà lÉà©É Uà lÉà´ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà+à +ÉNɳ +É´ÉÒ ""±ÉN{ÉÊ´ÉSUàq'' {ÉÉ ¥É{ÉÒ ù¾à±É ÊH»»ÉÉ+Éà{ÉÖ ¡É©ÉÉiÉ PÉ÷É´É´ÉÉ ¡É©ÉÉÊiÉH ¡É«Él{ÉÉà Hù´ÉÉ Xà>+à. £à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017

PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ ±ÉÉNÉà Uà Hà ±ÉN{ÉÊ´ÉSUàqoÉÒ - Xà ±ÉN{ÉY´É{É ±ÉÉÅ¥ÉÖ SÉɱ«ÉÖ ¾Éà«É lÉÉà »ÉÅlÉÉ{ÉÉà {ÉÉ Y´É{É~Éù ©ÉÉcÒ +»Éù ~Éeà Uà. »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{Éà ©ÉÉ¥ÉÉ~É{ÉÉà ¡Éà ©É ~ÉÚù lÉÉà ©É³lÉÉà {ÉoÉÒ. »É©ÉÉW©ÉÉÅ HÉà>~ÉiÉ PÉùà +É´ÉÉà ¡É»ÉÅNÉ {É +É´Éà lÉà ©ÉÉ÷à »ÉÉäoÉÒ ¡ÉoÉ©ÉlÉÉà ÊqHùÉÊqHùÒ{ÉÉ »ÉNÉ~ÉiÉ{ÉÉ ´ÉLÉlÉoÉÒW lÉHàqÉùÒ ùÉLÉ´ÉÒ W°ùÒ Uà. ¾´Éà ""PÉÉà³'' ¥ÉÅyÉ oÉ> NÉ«ÉÉ Uà. »ÉNÉ~ÉiÉ{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ [ÉÉÊlÉ{ÉÉ ´ÉÉeÉ oÉÉàeÉH §ÉÖÅ»ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Uà. +iɻɩÉW{ÉÒ - HÉSÉÒ A©Éù - £Ò±©É, ÷Ò.´ÉÒ.SÉà{ɱÉ{ÉÒ +´É³Ò +»Éù{Éà HÉùiÉà PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ ´ÉÉlÉ ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ +ÉHºÉÇiÉ oÉ> X«É Uà. ""¡Éà©É'' {ÉÒ ´ÉÉlÉÉà ¶É° oÉÉ«É Uà. PÉiÉÒ´ÉLÉlÉ +±ÉNÉ-+±ÉNÉ Ê´ÉSÉÉù»ÉùiÉÒ yÉùÉ´ÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ÊqHùÉÊqHùÒ+Éà ±ÉN{É»ÉÅ¥ÉÅyÉà ¥ÉÅyÉÉ«É Uà l«ÉÉùà lÉà©ÉÉŠʴɹÉÉ»É{Éà ¥Éq±Éà ""±ÉÉSÉÉùÒ'' ´ÉyÉÖ HÉ©É HùÒ NÉ> ¾Éà«É Uà. ~ÉùÅ lÉÖ +©ÉÉùà £ùÒ +à W ´ÉÉlÉ ~Éù +É´É´ÉÖ Uà . +É´ÉÉ ±ÉN{ÉÊ´ÉSUàq{ÉÉ - eÉ«É´ÉÉà»ÉÇ{ÉÉ ¥É{ÉÒ ù¾à±É ¥É{ÉÉ´ÉÉà{Éà HÉà>H WN«ÉÉ+à lÉÉà ùÉàH´ÉÉ ~Ée¶Éà. +É~ÉiÉà »É©ÉÉW »lÉùà Xà +É´ÉÖ {Éʾ Ê´ÉSÉÉùÒ+à lÉÉà »É©ÉÉW{Éà PÉiÉÖ {ÉÖH¶ÉÉ{É oÉ´ÉÉ{ÉÉà §É«É Uà. ~ÉÊùSÉ«É Hà{rÉà SɱÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà»ÉÉoÉà lÉÖ÷lÉÉ ±ÉN{ÉY´É{É{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ""HÉA{»ÉÒ±ÉÓNÉ'' LÉÚ ¥ ÉW W°ùÒ Uà . +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉW NÉŧÉÒùlÉÉoÉÒ Ê´ÉSÉÉùà lÉà´ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ »ÉÉoÉà +É ¡ÉüÉ{Éà - +É Ê´ÉH÷ »É©É»«ÉÉ{Éà Uàeà±É Uà. HÉà>+à ´«ÉÎGlÉNÉlÉ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ »É©ÉÉW©ÉÉÅ ´ÉHùÒ ù¾à±ÉÒ +É »É©É»«ÉÉ{Éà HÉà>Hà lÉÉà HÉà>H WN«ÉÉ+à +÷HÉ´ÉÒ W ~Ée¶Éà. -lÉÅmÉÒ+Éà +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ...+ʧɴÉÅq{ÉÉ...

ÊNÉù{ÉÉù{ÉÒ {É´ÉÉiÉÖ «ÉÉmÉÉ{ÉÉ «ÉÉmÉÒ ´Éh´ÉÉiÉ ¶É¾à ù Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É »ÉÖùlÉ ù¾àlÉÉ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É ¶Éɾ{ÉÉ ~ÉÖmÉ lÉoÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ A©ÉÉ¥Éà { É ~ÉÅ HW§ÉÉ> ¶ÉÉÅ l ÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ{ÉÒ »ÉÖ ~ÉÖm ÉÒ ÊSÉ.¥Éà{É qà´ ÉÉÅ» ÉÒ (+ÊqÊlÉ)+à LÉÚ ¥ ÉW »ÉÖ L ɶÉÉlÉÉ ~ÉÚ´ÉÇH NÉù´ÉÉ ÊNÉùÒùÉW ÊNÉù{ÉÉù{ÉÒ ÊSÉ.qà´ÉÉÅ»ÉÒ (+ÊqÊlÉ) {É´ÉÉiÉÖ «ÉÉmÉÉ - +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ A.´É.22 yÉ©ÉÇ ùÊKÉlÉ »ÉÚ Ê ù¹ÉùY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É lÉoÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ¾à©É´É±±É§É»ÉÚÊù¹ÉùY ©É¾ÉùÉW »ÉÉ¾à ¥É{ÉÒ Ê{ɸÉÉ©ÉÉÅ {É´ÉÉiÉÖ «ÉÉmÉÉ ©ÉÉmÉ 36 Êq´É»É©ÉÉÅ ~ÉÊù~ÉÚiÉÇ Hùà±É Uà. +É lÉÒoÉÇ«ÉÉmÉÉ qù©«ÉÉ{É Uc HùÒ »ÉÉlÉ XmÉÉ lÉoÉÉ +d©É HùÒ 11 (+NÉÒ«ÉÉù) «ÉÉmÉÉ Hùà±É Uà. »É©ÉOÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW lÉù£oÉÒ ÊSÉ.qà´ ÉÉÅ »ÉÒ{ÉÒ yÉ©ÉǧÉÉ´É{ÉÉ{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ HùÒ+à UÒ+à. +É´ÉÉ yÉ©ÉÇ©É«É »ÉÅ»HÉù qÉlÉÉ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ A©ÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ Ê~ÉlÉɸÉÒ ~ÉÅHW§ÉÉ>{Éà LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ʧÉ{ÉÅq{É - lÉÅmÉÒ+Éà (+É ¡É»ÉÅNÉà ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ-©ÉÖÅ¥É>{Éà °É.151 lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ §Éà÷©ÉÉÅ lÉoÉÉ °É.151 ~ÉÊmÉHɧÉà÷©ÉÉÅ +É~Éà±É Uà.)

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

11


¸ÉÒ ´Éh´ÉÉiÉ Ê©ÉmÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É> X¾àù Hùà Uà

©ÉàeÒH±É SÉàH+~É©ÉÉÅ Al»Éɾ¡ÉàùH ùɾlÉ +É~ÉiÉÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ-©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ »É§«É ~ÉÊù´ÉÉùÉà{Éà ©ÉÖÅ¥É> λoÉlÉ ¸ÉÒ ´Éh´ÉÉiÉ Ê©ÉmÉ ©ÉÅe³ wÉùÉ - HÉàHÒ±ÉÉ¥Éà{É yÉÒ°§ÉÉ> +Å¥ÉÉiÉÒ ¾Éà»~ÉÒ÷±É{ÉÉ »É¾«ÉÉàNÉoÉÒ ©ÉàeÒH±É SÉàH+~É{ÉÒ Wà «ÉÉàW{ÉÉ ¥É{ÉÉ´Éà±É Uà lÉà{ÉÉà ±ÉÉ§É ±Éà´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. Ê©ÉmÉ©ÉÅe³à Wà ~ÉàHàW ¾Éà»~ÉÒ÷±É »ÉÉoÉà {ÉIÒ Hùà±É Uà lÉàW ~ÉàHàW©ÉÉÅ +É~ÉiÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ HÉà>~ÉiÉ »É§«É{Éà ±ÉÉ§É ©É³Ò ¶ÉH¶Éà. +É~ÉiÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ +É>HÉeÇ qàLÉÉeÒ Ê©ÉmÉ©ÉÅe³{ÉÒ +Éà£Ò»ÉàoÉÒ +àH ~ÉmÉ ±Éà´ÉÉ{ÉÉà ù¾à¶Éà. Ê©ÉmÉ©ÉÅe³{ÉÒ +Éà£Ò»É{ÉÖÅ »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ - »É©É«É - £Éà{É {ÉÅ¥Éù ´ÉNÉàùà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Uà. ¸ÉÒ ´Éh´ÉÉiÉ Ê©ÉmÉ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É> C/o. ¸ÉÒ W´Éɾù§ÉÉ> ´ÉÒ. ©ÉiÉÒ«ÉÉù »ÉªÉÉ÷ +¶ÉÉàH +à~ÉÉ÷Ç©Éà{÷, NÉàùàW {ÉÅ.2, OÉÉA{e ¢±ÉÉàù, 32 ~ÉÉàtÉù ùÉàe, »ÉÉÅlÉÉJÖ] (´Éà), ©ÉÖÅ¥É> - 400054. ©ÉÉà.: W«Éà¶É§ÉÉ> 8767264285 »É©É«É : »ÉÉÅW{ÉÉ 4.00 oÉÒ 7.00 »ÉÖyÉÒ ~ÉàHàW {ÉÅ.1 : Wà ÷à»÷Éà Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ ùÒlÉà °É.3080©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà lÉà +É~ÉiÉ{Éà °É.1350©ÉÉÅ HùÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ~ÉàHàW {ÉÅ.2 : Wà ÷à»÷Éà Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ ùÒlÉà °É.7455©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà lÉà +É~ÉiÉ{Éà °É.2650©ÉÉÅ HùÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ~ÉàHàW {ÉÅ.3 : Wà ÷à»÷Éà ~ÉÖ°ºÉ ´ÉNÉÇ ©ÉÉ÷à °É.14240©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà lÉà +É~ÉiÉ{Éà °É.5600©ÉÉÅ HùÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà V«ÉÉùà ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à (»mÉÒ«ÉÉà ©ÉÉ÷à) °É.15610©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà lÉà +É~ÉiÉ{Éà °É,5800©ÉÉÅ HùÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. {ÉÉáyÉ : ~ÉàHàW {ÉÅ.2 ©ÉÉ÷à W{ÉÉù{Éà ¾Éà»~ÉÒ÷±É lÉù£oÉÒ úÉàH£É»÷ ¤Ò +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà V«ÉÉùà ~ÉàHàW {ÉÅ.3 ©ÉÉ÷à W{ÉÉù{Éà úÉàH£É»÷ lÉoÉÉ ±ÉÅSÉ (¥É~ÉÉàù{ÉÖÅ W©ÉiÉ) ¾Éà»~ÉÒ÷±É lÉù£oÉÒ ¤Ò +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +É mÉiÉà ~ÉàHàW{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ-¾à{e¥ÉÒ±É +É~É V«ÉÉùà Ê©ÉmÉ©ÉÅe³{ÉÒ +Éà£Ò»Éà W¶ÉÉà V«ÉÉùà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. A~ÉùÉÅlÉ Ê©ÉmÉ©ÉÅe³{ÉÒ ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊmÉHÉ{ÉÉ X{«ÉÖ+ÉùÒ 2017{ÉÉ +ÅH©ÉÉÅ mÉiÉà ~ÉàHàW{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ UÉ~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. +É~ÉiÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà{Éà ±ÉÉ§É ±Éà´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà. +É «ÉÉàW{ÉÉ +É~ÉiÉÉ HÉà>~ÉiÉ ~ÉÊù´ÉÉù ©ÉÉ÷à LÉÖ±±ÉÒ Uà. -lÉÅmÉÒ

Specialzed for USA-Visa Since last 20 years. 80% success ratio

Tourist-Business-Student-Intra Company-Dependent Visa Special Offers for GroupsCorporate-Large Family Travalue - Manish Shah Complete Home-Office Service-Reasonable Charges 11, Devkaran Bhavan, Zaver Road, Mulund (W), Mumbai - 80

Ph. : 9833462439 / 9773781982 www.travalue.co.in travalue.co.in@gmail.com

We also do UK, Canada Visa & Passport & Travel Insurance

ÊqKÉÉoÉÔ{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ.... PÉÉ÷HÉà~Éù λoÉlÉ ¸ÉÒ ©ÉÖ{ÉÒ»ÉÖµÉlÉ »´ÉÉ©ÉÒ Wä{É ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH »ÉÅP É - +©ÉÞ lÉ{ÉNÉù{ÉÒ Ê{ɸÉÉ©ÉÉÅ ÊqKÉÉoÉÔ §ÉÉ> ¸ÉÒ yÉä «ÉÇ H Ö ©ÉÉù (A.´É.12){ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É HùÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ.

HEALTH CARE Daman »´É.»É©ÉÉW ùl{É ¸ÉÒ SÉÒ{ÉÖ§ÉÉ> UNÉ{ɱÉÉ±É ¶Éɾ Shree Kamlesh C. Shah Dr. Hardik K. Shah (Pharma-D) Jigar K. Shah (MBA)

ÊqKÉÉoÉÔ{ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É 3100 Êq´É»É ©ÉÉ÷à úÉàe-¥É÷ù-SÉÒ] +ÉqÒ ¥ÉàHùÒ +É>÷©ÉÉà{ÉÉà l«ÉÉNÉ Hù{ÉÉù ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É ¶Éɾ - W¶ÉÖ§ÉÉ> ¶Éɾ wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ ¾lÉÖ

Regd. Office:

Godrej Colisuem, +É ¡É»ÉÅNÉà ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÒ Ê{ɸÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉàcÖ ´Éù»ÉÒqÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ Somaiya Hospital Road, ¾lÉÖ. +É HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖÅ »É£³ »ÉÅSÉɱÉ{É ¸ÉÒ Êq~ÉH§ÉÉ> ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ+à Hùà±É ¾lÉÖ. +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ©ÉÉ{É~ÉmÉ - ¥É¾Ö©ÉÉ{É ~ÉmÉ{ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ{É ¸ÉÒ {É«É{ɧÉÉ> B/3, 2nd Floor, Sion (East), ´ÉÉàùÉ+à Hùà±É ¾lÉÖ l«ÉÉù¥ÉÉq »ÉÅPɸÉàºcÒ ¸ÉÒ NÉÒùyÉù§ÉÉ> HÖ´ÉÉeÒ«ÉÉ - ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ Mumbai - 400 022. INDIA W{ÉH§ÉÉ> ¾ùÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ lÉoÉÉ ¥ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É ´ÉÉàùÉ+à ¥É¾Ö©ÉÉ{É HùÒ Tele : 91- 22- 2408 4110 / 4113 / 4246 +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ Hùà±É. §ÉÉ> yÉä«ÉÇH©Ö ÉÉù +mÉà{ÉÒ ~ÉÉc¶ÉɳÉ{ÉÉ Ê¶ÉKÉÒHÉ¥Éà{É Ê{ÉlÉÉ¥Éà{É{ÉÉ ±ÉÉeH´ÉÉ«ÉÉ ~ÉÖmÉ Uà. +É´ÉÉ ÊqKÉÉoÉÔ{ÉÒ »ÉÅ«É©ÉY´É{É +ÅNÉÒHÉù Fax : 91 - 22 - 2408 4323 Hù´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ HùÒ+à UÒ+à. »ÉÉyÉÖl´É{Éà ~ÉÉ©«ÉÉ ~ÉUÒ E - Mail : olivehealthcare yÉ©ÉÇ{ÉÉ ¡É»ÉÉùHÉ«ÉÇ©ÉÉÅ {ÉÉ©É{ÉÉ ¡ÉÉ~lÉ Hùà lÉà´ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ. 12 ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É £à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017


eÉè. HÖ©ÉÉù~Éɳ qà»ÉÉ>{Éà +à{ÉÉ«ÉlÉ oÉ«Éà±ÉÉà ùiÉÊWlÉùÉ©É »ÉÖ´ÉiÉÇSÉÅrH NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉʾl«É »É§ÉÉ lÉù£oÉÒ XiÉÒlÉÉ »ÉÉʾl«ÉHÉù, ~ÉmÉHÉù +{Éà Ê´ÉSÉÉùH eÉè. HÖ ©ÉÉù~Éɳ qà»ÉÉ>{Éà 2015{ÉÉà ùiÉÊWlÉùÉ©É »ÉÖ´ ÉiÉÇSÉÅrH +~ÉÇiÉ HùlÉÉ »ÉÅ »oÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖL É ¸ÉÒ yÉÒùÖ§ÉÉ> ~ÉùÒLÉà HÂÖÅ Hà HÖ©ÉÉù~Éɳ{ÉÖÅ ´«ÉÎGlÉl´É ¥É¾Ö +É«ÉÉ©ÉÒ Uà +{Éà +à©ÉiÉà +{ÉàH KÉàmÉÉà©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ÉNÉ´ÉÒ ¡ÉÊlɧÉÉ HÅeÉùÒ Uà . +É ¡É»ÉÅ NÉà NÉÖWùÉlÉ «ÉÖ Ê {É´ÉÊ»ÉÇ ÷ Ò{ÉÉ ~ÉÚ ´ ÉÇ HÖ ± É~ÉÊlÉ ¸ÉÒ eÉè.SÉÅrHÉ{lÉ ©É¾àlÉÉ+à HÂÖÅ Hà qà¶É-Ê´Éqà¶É©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉʾÎl«ÉH +{Éà »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ¡ÉÊlɧÉÉoÉÒ +ÉNÉ´ÉÒ UÉ~É ~ÉÉe{ÉÉù HÖ©ÉÉù~Éɳ qà»ÉÉ> +à Ê~ÉlÉÉ W«ÉʧÉLLÉÖ{ÉÉ ~ÉÖmÉ lÉùÒHà Ê~ÉlÉÉ{ÉÉ ´ÉÉù»ÉÉ{ÉÒ »ÉÖùKÉÉ HùÒ{Éà Ê~ÉlÉÉ HùlÉÉ »É´ÉÉ«ÉÉ Ê»Éu oÉ«ÉÉ Uà. lÉà+Éà ©ÉÉmÉ Ê´É¹ÉHÉà¶É{ÉÉ ©ÉÉiÉ»É {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ §ÉÒ{ÉÉ Àq«É{ÉÉÅ ¡É»É}ÉlÉɧɫÉÉÇ +Éq©ÉÒ Uà. ©É¾Éqà´É qà»ÉÉ> +ÎN{ÉHÖÅe©ÉÉÅ ANÉà±ÉÖÅ NÉÖ±ÉÉ¥É ¾lÉÉ lÉÉà HÖ ©ÉÉù~Éɳ qà» ÉÉ> +ÉÅy ÉÒ©ÉÉÅ AUùà± ÉÉà ©ÉÉàNÉùÉà Uà. ¥É¾Ö©ÉÖL ÉÒ ¡ÉÊlɧÉɶÉÉ³Ò ´«ÉÎGlÉl´É´ÉÉ³É HÖ©ÉÉù~Éɳ qà»ÉÉ> [ÉÉ{É{ÉÒ NÉÅNÉÉàmÉÒ Uà. ÊWÅqÉÊq±ÉÒ{ÉÒ «É©É{ÉÉàmÉÒ Uà. +{Éà +KÉù{ÉÒ +±ÉH{ÉÅqÉ. {É©ÉÇqÉ{ÉÒ {ɪÉlÉÉ Uà. AnÉù NÉÖWùÉlÉ «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ÷Ò{ÉÉ HÖ±É~ÉÊlÉ ¸ÉÒ ¥É³´ÉÅlÉ X{ÉÒ+à HÂÖ Å Hà NÉÖ WùÉlÉÒ ©Éy«ÉHɱÉÒ{É »ÉÉʾl«É©ÉÉÅ ¡ÉÉSÉÒ{É ¾»lÉ¡ÉlÉ +ÉyÉÉÊùlÉ »ÉŶÉÉàyÉ{É HùÒ{Éà +à ~ÉUÒ HÖ©ÉÉù~Éɳ qà»ÉÉ> Ê´É´ÉàSÉ{ÉKÉàmÉà »ÉlÉlÉ ÊJ«ÉɶÉÒ±É ù¾Ò{Éà +à©ÉiÉà +{ÉàH ʴɺɫÉÉà©ÉÉÅ ¡ÉqÉ{É H«ÉÖÇ Uà. +à©É{ÉÉ Ê{É¥ÉÅyÉ ±ÉàLÉÉà +à NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ ¡ÉÉSÉÒ{É ´ÉÉù»ÉÉ{Éà »ÉÉÅ¡ÉlÉ »É©É«É »ÉÉoÉà XàeÒ +É~ÉlÉÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ NÉÖWùÉlÉ{ÉÖÅ +ɧÉùiÉ Uà . +É~ÉiÉà +É´ÉÒ ¡ÉÊlɧÉÉ{ÉÉ »É©ÉHɱÉÒ{É ¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ NÉÉäù´É +{É֧ɴÉÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à. V«ÉÉùà »ÉÉʾl«É »É§ÉÉ{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ ¡É£Ù±±É ùɴɳà HÂÖÅ Hà NÉÖWùÉlÉÒ Ê´É¹ÉHÉà¶É +l«ÉÉùà Wà ¾ùiɣɳ §ÉùÒ ùÂÉà Uà +à{ÉÒ ~ÉÉU³ HÖ©ÉÉù~Éɳ qà »ÉÉ>{ÉÉà +Ê´ÉùlÉ ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ, »ÉÚ] +{Éà HÉ«ÉÇÊ{ɺcÉ Uà. eÉè. yÉÒ°§ÉÉ> cÉHù ʴɹÉHÉà¶É ¡É´ÉÞÊnÉ{ÉÉ HÞºiÉ ¾lÉÉ +{Éà HÖ©ÉÉù~Éɳ lÉà{ÉÉ +WÖÇ{É Uà. »É{©ÉÉ{É{ÉÉ ¡Él«ÉÖnÉù©ÉÉÅ eÉè. HÖ©ÉÉù~Éɳ qà»ÉÉ>+à ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ{ÉÒ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉÊùλoÉÊlÉ Ê´É¶Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà ´«ÉGlÉ H«ÉÉÇ +{Éà HÂÖÅ Hà Xà NÉÖWùÉlÉ{ÉÒ ¡ÉX+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉWÇ{ÉÉl©ÉHlÉÉ, »ÉÉÅ»HÞÊlÉH Ê´ÉùÉ»ÉlÉ +{Éà qɶÉÇ Ê{ÉH OÉÅ oÉÉà {ÉÒ ©ÉÚeÒ »ÉÉSÉ´É´ÉÒ ¾Éà «É, lÉÉà ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ X³´É´ÉÒ W°ùÒ Uà. lÉ©Éà ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ{ÉÒ ùKÉÉ HùÉà, lÉÉà ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ lÉ©ÉÉùÖÅ ùKÉiÉ Hù¶Éà. HÉà> ~ÉiÉ »É©ÉÉW©ÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ¨Éº÷ oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ »É©ÉÉW{ÉÖÅ ÊSÉnÉ +{Éà ~É«ÉÉÇ´ ÉùiÉ ¡ÉqÚʺÉlÉ oÉÉ«É Uà. §ÉɺÉÉ{ÉÉ »ÉÅ»HÉù ©ÉÉ÷Ò, ~ÉÉiÉÒ +{Éà ¾´ÉÉ©ÉÉÅ +ÅHÖÊùlÉ oÉÉ«É Uà. +É ¡É»ÉÅNÉà +à©ÉiÉà ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉ÷à »É¾Ö{ÉÉ »Éʾ«ÉÉùÉ ¡É«ÉÉ»ÉoÉÒ Hà´ÉÉ {É´ÉÉ +ÉÅqÉà±É{ÉÉà Hù´ÉÉ{ÉÉÅ ¶É° H«ÉÉÈ Uà, lÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ ¾lÉÒ. HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É eÉè. {ÉʱÉ{ÉÒ qà»ÉÉ>+à H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉŠʴɶÉɳ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉʾl«ÉHÉùÉà, »É©ÉÉW»Éà´ÉHÉà, Hà³´ÉiÉÒHÉùÉà, AvÉàNÉ~ÉÊlÉ+Éà +{Éà ~ÉmÉHÉùl´É WNÉlÉ{ÉÉ Ê´ÉwÉ{ÉÉà A~ÉλoÉlÉ ùÂÉ ¾lÉÉ. £à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017

NÉÖ°´É«ÉÇ ¸ÉÒ Ê´ÉW«É H±~ÉW«É»ÉÚÊù¹ÉùY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{Éà NÉSUÉÊyÉ~ÉÊlÉ ~Éq ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÖÅ ~É.~ÉÚ . ´ÉyÉÇ © ÉÉ{É lÉ~ÉÉà Ê {ÉÊyÉ +ÉSÉÉ«ÉÇqà ´ É ¸ÉÒ Ê´ÉW«É §ÉÎGlÉ»ÉÚÊù¹ÉùY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{ÉÉ »É©ÉÖqÉ«É{ÉÉ ´ÉÊe±É NÉÖ°HÞ~ÉÉ ¡ÉÉ~lÉ HÉÅHùà W Hà » ÉùÒ qÊKÉiÉ ¡É§ÉÉ´ÉH - ʴɩɱÉyÉÉ©É ¡Éà ùH ~É.~ÉÚ.+ÉSÉÉ«ÉÇqà´É ¸ÉÒ Ê´ÉW«ÉH±~ÉW«É»ÉÚÊù¹ÉùY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{Éà »ÉÅ ´ ÉlÉ 2073{ÉÉ ~ÉÉà º É ´Éq mÉÒW ùÊ´É´ÉÉù lÉÉ.15-12017{ÉÉ Êq´É»Éà ©ÉÅ N É±É ©ÉÖ ¾Ö l É⠻ɴÉÉù{ÉÉ 9.30 H±ÉÉHà °{ÉÒlÉÒoÉÇ{ÉÒ ~ÉÉ´É{ɧÉÚÊ©É ~Éù »É©ÉÖqÉ«É{ÉÉ »ÉÉyÉÖ§ÉNÉ´ÉÅlÉÉà lÉoÉÉ »ÉÉy´ÉÒY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥ÉÉà{ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ©ÉÉÅ »ÉH³ Wä{É »ÉÅPÉ{ÉÉ ¸ÉàºcÒ´É«ÉÉâ{ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ©ÉÉÅ ""NÉSUÉÊyÉ~ÉÊlÉ'' Wà´ÉÉ NÉÉäù´É´ÉÅlÉÉ NÉSUÉÊyÉ~ÉÊlÉ ~Éq AqPÉÉàºÉiÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. +É ¡É»ÉÅNÉà lÉÉ.13-1-2017 / 14-1-2017 / 151-2017 ÊmÉÊq´É»ÉÒ«É Al»É´É{ÉÖ Å +É«ÉÉà W {É ¸ÉÒ NÉÉà e ÒY ~ÉɹÉÇ{ÉÉoÉ lÉÒoÉǡɧÉÉ´ÉH ÷Ä»÷ lÉù£oÉÒ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ ¾lÉÖ. »É©ÉOÉ ©É¾Éàl»É´É{ÉÉ ©ÉÖL«É +É«ÉÉàWH ¥É{É´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É oÉùÉ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É SÉÒ{ÉÖ§ÉÉ> HɳÒqÉ»É ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉùà ±ÉÒyÉà±É. ~É.~ÉÚ.lÉ~ÉÉNÉSUÉÊyÉ~ÉÊlÉ +ÉSÉÉ«ÉÇqà´É ¸ÉÒ Ê´ÉW«É ¡Éà©É»ÉÚÊù¹ÉùY ©É¾ÉùÉW »ÉÉ¾à ¥É{ÉÉ HɳyÉ©ÉÇ ¥ÉÉq lÉà +Éà ¸ÉÒ{ÉÒ »©ÉÞ ÊlÉ©ÉÉÅ +É NÉÖ°§ÉÎGlÉ ©É¾É-©É¾Éàl»É´É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ~ÉÚV«É NÉÖ°qà´É{ÉÉ A~ÉÉ»ÉHÉà LÉÚ¥ÉW »ÉÉùÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ ùÂÉ ¾lÉÉ. +É HÉ«ÉÇJ©É{Éà - +É ©É¾Éàl»É´É{Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ »ÉÉä »ÉɶÉ{É ¡Éà©ÉÒ+Éà+à «ÉoÉÉ «ÉÉàN«É +ÉÊoÉÇH +{ÉÖqÉ{É +É~Éà±É.

¸ÉÒ »ÉlÉùÉ HÖ÷¥ÖÅ É ~ÉÊù´ÉÉù ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. Wä{É »ÉÅPÉ - ¥ÉÉàùiÉÉ A~ÉùÉàGlÉ ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe©ÉÉÅ ¥ÉÉàùiÉÉ ©ÉÖHÉ©Éà ""lÉÒoÉÇ yÉÉ©É'' »É©ÉÖ »ÉÅHÖ ±É Ê{É©ÉÉÇ iÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà± É Uà. +É »ÉÅHֱɩÉÉÅ HÖ÷ÖÅ¥É ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ Ê{É©ÉÉÇiÉ ~ÉÉ©Éà±É Y{ÉɱɫÉ{ÉÒ ~ÉÉÅSÉ©ÉÒ y´ÉXùÉà¾iÉ{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É »ÉÅ´ÉlÉ 2073{ÉÉ ©É¾É»ÉÖq 14 NÉÖ°´ÉÉù lÉÉ.9-2-2017{ÉÉ Êq´É»Éà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. »É´ÉÉù{ÉÉ »ÉÉä ~ÉÊù´ÉÉùW{ÉÉà ©ÉÉ÷à {É´ÉHÉù»ÉÒ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. {É´ÉHÉù»ÉÒ HùÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É §ÉÉe±ÉÉ´ÉÉ³É ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ Ê¾ùÉ¥Éà{É ù»ÉÒH±ÉÉ±É ¶ÉÉ¾à ±ÉÒyÉà±É ¾lÉÉà. »É´ÉÉù{ÉÉ 9 H±ÉÉHà ¸ÉÒ »{ÉÉmÉ~ÉÖX - +hÉù +ʧɺÉàH lÉoÉÉ »ÉnÉù§Éà q Ò ~ÉÖ X §ÉiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. Ê´ÉW«É©ÉÖ ¾Ö lÉâ ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 12.30 H±ÉÉHà y´ÉXùÉà¾iÉ ±ÉɧÉÉoÉÔ ~ÉÊù´ÉÉù ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ yÉÒùW¥Éà{É ©É{ÉÖ§ÉÉ> ¶Éɾ (©ÉÖ Å¥É>-»ÉÖùlÉ){ÉÉ HùH©É±ÉÉà wÉùÉ Al»Éɾ§É«ÉÉÇ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ oÉ«Éà±É ¾lÉÖ. ¥É~ÉÉàù{ÉÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ »´ÉÉ©ÉÒ ´ÉÉl»É±«É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ ¾lÉÖ. ¸ÉÒ »ÉÅPÉ »´ÉÉ©ÉÒ´ÉÉl»É±«É - »ÉÉyÉÊ©ÉÇH §ÉÎGlÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ´Éh´ÉÉiÉ ¶É¾àù Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É PÉÉ÷HÉà~Éù ù¾àlÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ~ÉÚÊiÉÇ©ÉÉ¥Éà{É ±É±ÉÒlɧÉÉ> ¡É§ÉÖ±ÉÉ±É ¶ÉÉ¾à ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà.

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

21


»´ÉÉ»o«É ¸ÉàiÉÒ - »´ÉÉ»o«É Ê©ÉmÉ +³»ÉÒ Flax seeds ʾũÉlɱÉÉ±É ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É NÉÉÅyÉÒ - 9323331493

""~ɾà±ÉÖ »ÉÖLÉ Ê{ÉùÉàNÉÒ HÉ«ÉÉ, »ÉqÒ+Éà ù¾à «ÉÉä´É{É{ÉÒ ©ÉÉ«ÉÉ.'' ¡ÉÉSÉÒ{ÉHɳ©ÉÉÅ +É~ÉiÉÉ FʺɩÉÖÊ{É+Éà «ÉÉàNÉ, lÉ~É, qäÊ´ÉH +ɾÉù +{Éà +ÉäºÉyÉÒ+Éà{ÉÉ »Éà´É{ÉoÉÒ »ÉáHeÉà ´ÉºÉÉâ »ÉÖyÉÒ »´É»oÉ Y´É{É Y´ÉlÉÉ. +É~ÉiÉÉ ~ÉÖ´ÉÇXà ~ÉiÉ »É©ÉlÉÉà±É, »ÉÉÎl´ÉH, WäÊ´ÉH +ɾÉù{ÉÉ HÉùiÉà lÉÅqÖù»lÉ +É«ÉÖº«É §ÉÉàNÉ´ÉlÉÉ. +É~ÉiÉ{Éà ¥ÉyÉÉ{Éà »ÉÉùÉ ´Éɳ, »ÉÉùÒ SÉÉ©ÉeÒ, »ÉÉùÉ {ÉLÉ lÉà©ÉW ¶ÉÉùÒÊùH, ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH +{Éà §ÉÉ´É{ÉÉl©ÉH »´ÉÉ»o«É ~ÉiÉ »Éù»É Xà´Éà Uà. +É~ÉiÉà Àq«ÉùÉàNÉ, »lÉ{É Hà{»Éù Hà ¡ÉÉà»÷à÷ Hà{»ÉùoÉÒ ~ÉiÉ ¥ÉSÉ´ÉÖÅ Uà. +É~ÉiÉà >SUÒ+à UÒ+à Hà +É~ÉiÉÒ HÒe{ÉÒ ¥ÉùÉ¥Éù HÉ©É Hùà lÉoÉÉ eÉ«ÉÉ¥ÉÒ÷Ò»É +É~ÉiÉÉoÉÒ qÖù ù¾à. ~ÉùÅlÉÖ +à ¶ÉG«É ¥É{Éà LÉùÖÅ? ¾É ¶ÉG«É ¥É{Éà. lÉà ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà "»ÉÖ~Éù £Ùe - »ÉùNÉ´ÉÉ' {ÉÉà lÉÉà ùÉàYÅqÉ +ɾÉù©ÉÉÅ »É©ÉÉ´Éà¶É Hù´ÉÉà W ùÂÉà. »ÉÉoÉÉà»ÉÉoÉ +à´ÉÉW ¥ÉÒX +àH "»ÉÖ~Éù £Ùe - +³»ÉÒ - Flax seed' {ÉÉà ~ÉiÉ ùÉàYÅqÉ +ɾÉù©ÉÉÅ »É©ÉÉ´Éà¶É Hù´ÉÉà W ~Ée¶Éà. +³»ÉÒ{ÉÖÅ ÷àH{ÉÒH±É {ÉÉ©É "ʱÉ{É{É «ÉÚY ÷àÊ÷Ê©É{É{É' +à÷±Éà Hà PÉiÉÖÅ ©É¾l´É{ÉÖÅ ¥ÉÒ Uà. +³»ÉÒ{ÉÉÅ UÉàe©ÉÉÅ ´ÉÉq³Ò £Ù±É +É´Éà Uà. +³»ÉÒ{ÉÖÅ ¥ÉÒ lÉ±É Wà´ÉÖÅ {ÉÉ{ÉÖÅ, §ÉÖùÖÅ Hà »ÉÉà{ÉàùÒ ùÅNÉ{ÉÖÅ ÊSÉHiÉÖÅ ¾Éà«É Uà. ¡ÉÉSÉÒ{ÉHɳoÉÒ W +³»ÉÒ{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ §ÉÉàW{É, HÉ~Ée Hà ùÅNÉùÉàNÉÉ{É{Éà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ oÉlÉÉà ùÂÉà Uà. +³»ÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÖL«É ~ÉÉäʺ÷H lÉl´É +Éà ©Éà N ÉÉ-3 £à ÷Ò+à Ê»Ée +à ±£É ʱÉ{ÉÉà {Éà Ê {ÉH +à Ê »Ée, ʱÉNÉ{Éà{É, ¡ÉÉà÷Ò{É +{Éà £É«É¥Éù ¾Éà«É Uà. +³»ÉÒ©ÉÉÅ 23% +Éà©ÉàNÉÉ-3 £à÷Ò+àÊ»Ée, 20% ¡ÉÉà÷Ò{É, 27% £É«É¥Éù ¾Éà«É Uà. ʱÉNÉ{Éà{É, Ê´É÷É©ÉÒ{É ¥ÉÒ OÉÖ~É, »Éà±ÉàÊ{É«É©É, ~ÉÉà÷à¶ÉÒ«É©É, ©ÉàN{Éà¶ÉÒ«É©É, ]ÓH Ê´É. ¾Éà«É Uà. lÉqÃA~ÉùÉÅlÉ Hàα¶É«É©É, JÉà©ÉÒ«É©É, HÉà~Éù, +É«É{ÉÇ, £Éà±Éà÷ ´ÉNÉàùà lÉl´ÉÉà ¾Éà«É Uà. +à©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ lÉà±É©ÉÉÅ 35 oÉÒ 50 ÷HÉ +Éà©ÉàNÉÉ-3 +à±£É ±Éà{ÉÉàʱÉH +àÊ»Ée ¾Éà«É Uà. +³»ÉÒ NɧÉÉÇ´É»oÉÉoÉÒ ´ÉÞyyÉÉ´É»oÉÉ »ÉÖyÉÒ LÉÖ¥ÉW £É«ÉqÉHÉùH Uà. +É~ÉiÉÉ »´ÉÉ»o«É ~Éù +³»ÉÒ{ÉÉÅ +ÉýÉ«ÉÇW{ÉH ¡É§ÉÉ´ÉÉà{Éà »ÉÉùÒ ùÒlÉà »É©ÉW´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà +Éà©ÉàNÉÉ-3 +{Éà +Éà©ÉàNÉÉ-6 £à÷Ò +àÊ»Ée{Éà Ê´É»lÉÉùoÉÒ »É©ÉW´ÉÉ ~Ée¶Éà. +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù ©ÉÉ÷à +Éà©ÉàNÉÉ-3 +{Éà +Éà©ÉàNÉÉ-6 ¥É}Éà +ɴɶ«ÉH Uà. ¶ÉùÒù©ÉÉÅ +É {ÉoÉÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉHlÉÉÅ, +É~ÉiÉà +É{Éà §ÉÉàW{É©ÉÉÅ W ±Éà´ÉÉ ~Ée¶Éà. +Éà©ÉàNÉÉ-3 +³»ÉÒ A~ÉùÉÅlÉ +LÉùÉà÷, ¥ÉqÉ©É©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¾Éà«É Uà. +Éà©ÉàNÉÉ-6 ©ÉNÉ£³Ò, »ÉÉà«ÉÉ¥ÉÒ{É, »É{É¢±ÉÉ´Éù, ©ÉHÉ> ´ÉNÉàùà lÉà±ÉÉà©ÉÉÅ §Éù~ÉÖù ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà. +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù{ÉÉŠʴɧÉÒ}É +´É«É´ÉÉà - LÉÉ»É HùÒ{Éà ©ÉNÉW, »{ÉÉ«ÉÖ+Éà +{Éà +ÉÅLÉÉà{ÉÉÅ Ê´ÉHÉ»É +{Éà »ÉÖSÉÉùÖ »ÉÅSÉɱÉ{É©ÉÉÅ ©É¾l´É~ÉÚiÉÇ £É³Éà +É~Éà Uà. +É~ÉiÉÒ 22

HÉàʶÉHÉ+Éà{ÉÒ Êq´ÉɱÉÉà +Éà©ÉàNÉÉ-3 «ÉÖGlÉ £É໣ÉàʱÉÊ~ÉeoÉÒ ¥É{Éà Uà. V«ÉÉùà +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ +Éà©ÉàNÉÉ-3{ÉÒ +UlÉ oÉ> X«É Uà l«ÉÉùà +É Êq´ÉɱÉÉà {Éù©É +{Éà ±ÉSÉÒ±ÉÉ +Éà©ÉàNÉÉ-3{ÉÉ ¥Éq±Éà HeH +{Éà HÖ°~É +Éà©ÉàNÉÉ-6 £à÷oÉÒ ¥É{Éà Uà +{Éà l«ÉÉùoÉÒW ASSÉ ùGlÉSÉÉ~É, ©ÉyÉÖ¡É©Éྠ¡ÉHÉù-2, Hà{»Éù, +ÉàoÉÉâ+ÉoÉÇùÉ>÷Ò»É, »oÉÖ³lÉÉ ´ÉNÉàùà ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà{ ÉÒ ¶É°+ÉlÉ oÉ> X«É Uà. V«ÉÉùà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ +Éà©ÉàNÉÉ-3{ÉÒ H©ÉÒ lÉoÉÉ >{£±Éà©Éà¶É{É ~ÉàqÉ Hù{ÉÉùÉà +Éà©ÉàNÉÉ-6 §ÉÉùà ~Éeà Uà l«ÉÉùà ¡ÉÉà»÷ÉN±ÉàÊe{É->£2 ¥É{Éà Uà, Wà ÊW©£Éà»ÉÉ>÷»É +{Éà ©ÉàJÉàùÒW{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà +àHmÉ Hùà Uà +à{Éà lÉà »ÉÉ>÷ÉàHÉ>{É ¥É{ÉÉ´Éà Uà. »ÉÉ>÷ÉàHÉ>{É >{£±Éà©Éà¶É{É Hùà Uà +{Éà HÉàG»É +à{X>©É{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ Hùà Uà. +Éà©ÉàNÉÉ-6 ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ùÉàNÉ ~ÉàqÉ Hùà Uà lÉÉà +Éà©ÉàNÉÉ-3 +É~ÉiÉÉÅ ùÉàNÉ ¡ÉÊlÉùÉàyÉH KÉ©ÉlÉÉ ´ÉyÉÉùà Uà. Uà±±ÉÉ Hà ÷±ÉÉH qÉ«ÉHÉ+Éà©ÉÉÅ +É~ÉiÉÉ §ÉÉàW{É©ÉÉÅ +Éà©ÉàNÉÉ-6{ÉÒ ©ÉÉmÉÉ ´ÉyÉÒ ù¾Ò Uà. +{Éà +Éà©ÉàNÉÉ-3{ÉÒ H©ÉÒ oÉ> ù¾Ò Uà. ©É±÷Ò{Éà¶É{É±É HÅ~É{ÉÒ+Éà lÉoÉÉ ©ÉÉà÷Ò £Ùe HÅ~É{ÉÒ+Éà wÉùÉ ´ÉàSÉÉ> ù¾à±ÉÉ "£É»÷ £Ùe +{Éà WÅH-£Ýe' +Éà©ÉàNÉÉ-6 oÉÒ §Éù~ÉÖù ¾Éà«É Uà. ¥ÉXù©ÉÉÅ ©É³lÉÉÅ ¥ÉyÉÉW ùÒ£É>{e lÉà±É +Éà©ÉàNÉÉ-6 £à÷Ò +àÊ»ÉeoÉÒ §Éù~ÉÖù ¾Éà«É Uà. +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ +Éà©ÉàNÉÉ-3 ¥É¾Ö +ÉàUÉà +{Éà +Éà©ÉàNÉÉ6 §Éù~ÉÖù ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ ¾Éà´ÉÉ{Éà HÉùiÉà +É~ÉiÉ{Éà ASSÉ ùGlÉSÉÉ~É (¾É> ¥ÉÒ.~ÉÒ.), Àq«ÉÉPÉÉlÉ »÷ÄÉàH, eÉ«ÉÉÊ¥ÉÊ÷»É, NÉÊc«ÉÉà ´ÉÉ, »oÉÖ³lÉÉ, +´É»ÉÉq, Hà{»Éù, q©É ´ÉNÉàùà ùÉàNÉÉà ´ÉyÉÖ{Éà ´ÉyÉÖ oÉ> ùÂÉ Uà. ¶ÉùÒù »´ÉÉ»o«É ©ÉÉ÷à +ÊlÉ ©É¾l´É +à´ÉÉ +Éà©ÉàNÉÉ-3{ÉÒ +É H©ÉÒ 30 oÉÒ 50 OÉÉ©É +³»ÉÒ LÉÉ>{Éà »Éù³lÉÉoÉÒ ~ÉÖùÒ HùÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à. +³»ÉÒ +É~ÉiÉÉ ùGlÉSÉÉ~É (¥±Ée¡Éà¶Éù){Éà »É©ÉlÉÉà±É ùÉLÉà Uà . +³»ÉÒ +É~ÉiÉÉ ùGlÉ©ÉÉÅ »ÉÉùÉ HÉà ± Éà » ÷Ä Éà ± É ( HDL cholesterol){ÉÖÅ ©ÉÉmÉÉ ´ÉyÉÉùà Uà. +{Éà ÷ÄÉ>ÎN±É»ÉùÉ>e] lÉoÉÉ LÉùÉ¥É HÉà±Éà»÷ÄÉà±É (LDL cholesterol){ÉÒ ©ÉÉmÉÉ{Éà +ÉàUÒ Hùà Uà. Àq«É{ÉÒ yÉ©É{ÉÒ+Éà©ÉÉÅ ±ÉÉà¾Ò{ÉÉÅ oÉIÉ ¥É{ÉlÉÉ {ÉoÉÒ +{Éà Àq«ÉÉPÉÉlÉ Hà »÷ÄÉàH Wà´ÉÒ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+ÉàoÉÒ ¥ÉSÉÉ´Éà Uà. +³»ÉÒ Àq«É{ÉÒ NÉÊlÉ{Éà Ê{É«ÉÅÊmÉlÉ ùÉLÉà Uà. +{Éà ´Éà÷ÄÒHÖ±Éù +àÊùqÊ©É«ÉÉoÉÒ oÉ{ÉÉù ©ÉÞl«ÉÖqù{Éà H©ÉÒ Hùà Uà. +³»ÉÒ©ÉÉÅ ¥ÉÒWÖ ©É¾l´É~ÉÚiÉÇ ~ÉÉäʺ÷H lÉl´É ʱÉNÉ{Éà{É Uà. +³»ÉÒ Ê±ÉNÉ{Éà{É{ÉÉà »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷Éà »mÉÉàlÉ Uà. +{«É LÉÉy«ÉÉ}ÉÉà HùlÉÉÅ +±É»ÉÒ©ÉÉŠʱÉNÉ{Éà { É »ÉÉà NÉiÉÖ Å ´ÉyÉÖ ¾Éà « É Uà . ʱÉNÉ{Éà { É +à{÷Ò¥ÉàG÷àùÒ«ÉÉ, +à{÷Ò´ÉÉ«Éù±É, +à{÷Ò £ÅNÉ±É +{Éà +à{÷Ò - Hà{»Éù ¾Éà«É Uà. ùXà´ÉÞÊnÉ qùÊ©É«ÉÉ{É oÉ{ÉÉùÒ ~Éùà¶ÉÉ{ÉÒ+Éà Wà©ÉHà ¾Éà÷ ~±Éà¶ÉàW ´ÉNÉàùà©ÉÉÅ +³»ÉÒ PÉiÉÉà £É«ÉqÉà Hùà Uà. ʱÉNÉ{Éà{É ¡ÉÉà»÷à÷ NɧÉÉǶɫÉ, »lÉ{É, +ÉÅlÉùeÉ, l´ÉSÉÉ ´ÉNÉàùà{ÉÉÅ Hà{»Éù{ÉÉÅ A~ÉSÉÉù©ÉÉÅ ¥É¾Ö ©É¾n´É

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

£à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017


yÉùÉ´Éà Uà. Xà ©ÉÉ{ÉÉ »lÉ{É©ÉÉÅ qÚyÉ {É AlÉùlÉÖ ¾Éà«É lÉÉà lÉà{Éà +³»ÉÒ LÉ´ÉeÉ´«ÉÉ{ÉÉÅ 24 G±ÉÉH©ÉÉÅ W »lÉ{É©ÉÉÅoÉÒ qÚyÉ +É´É´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà. +©ÉàÊùHÉ©ÉÉÅ oÉ«Éà±É »ÉŶÉÉàyÉ{ÉÉàoÉÒ LÉ¥Éù ~ÉeÒ Uà Hà +³»ÉÒ©ÉÉÅ 27 oÉÒ ´ÉyÉÖ Hà{»Éù ùÉàyÉH lÉl´ÉÉà ¾Éà«É Uà. +³»ÉÒ©ÉÉÅ £É«É¥Éù »ÉÉä oÉÒ ´ÉyÉÖ ¾Éà « É Uà . lÉàoÉÒ +³»ÉÒ H¥ÉY«ÉÉlÉ ¾ù»É©É»ÉÉ, §ÉNÉÅqù, +É>.¥ÉÒ.+à»É{ÉÉÅ ùÉàNÉÒ+Éà{Éà PÉiÉÒ ùɾlÉ +É~Éà Uà. +³»ÉÒ{ÉÉ »Éà´É{ÉoÉÒ H¥ÉY«ÉÉlÉ©ÉÉÅ ~ɾà±ÉÉ Êq´É»ÉoÉÒW +ÉùÉ©É ©É³à Uà. lÉÉWàlÉù©ÉÉÅ oÉ«Éà±É »ÉŶÉÉàyÉ{ÉoÉÒ XiÉ oÉ> Uà Hà H¥ÉY«ÉÉlÉ ©ÉÉ÷à +É +³»ÉÒ >»É¥ÉNÉÖ±É{ÉÒ §ÉÖ»ÉÒ HùlÉÉÅ ´ÉyÉÖ ±ÉɧÉqÉ«ÉH Uà. +³»ÉÒ Ê~ÉnÉ{ÉÒ oÉà±ÉÒ©ÉÉÅ ~ÉoÉùÒ ¥É{É´ÉÉ qàlÉÒ {ÉoÉÒ +{Éà Xà ~ÉoÉùÒ ¾Éà«É lÉÉà ~ÉiÉ +³»ÉÒ{ÉÉ »Éà´É{ÉoÉÒ +ÉàNɳ´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà. l´ÉSÉÉ{ÉÒ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà Wà´ÉÒ Hà LÉÒ±É, +àG]Ò©ÉÉ, qÉqù, LÉ»É, LÉÅW´Éɳ, SÉÉÅqÉ ´ÉNÉàùà©ÉÉÅ +³»ÉÒ +»ÉùHÉùH Uà. +³»ÉÒ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉà +Éà©ÉàNÉÉ-3 ´Éɳ{Éà »´É»oÉ, »ÉÖÅqù, SÉ©ÉHqÉù lÉoÉÉ ©ÉW¥ÉÖlÉ ¥É{ÉÉ´Éà Uà. l´ÉSÉÉ{Éà +ÉHºÉÇiÉ +{Éà NÉÉàùÒ ¥É{ÉÉ´Éà Uà. {ÉLÉ »´É»oÉ +{Éà »ÉÖÅqù ¥É{Éà Uà. +³»ÉÒ LÉÉ´ÉÉoÉÒ +{Éà lÉà{ÉÉÅ lÉà±É{ÉÉÅ ©ÉÉʱɶÉoÉÒ l´ÉSÉÉ{ÉÉ eÉyÉ-yÉ¥¥ÉÉ SÉHÉ©ÉÉ, HùSɱÉÒ ´ÉNÉàùà qÚù oÉÉ«É Uà. +³»ÉÒ lÉ©É{Éà «ÉÖ´ÉÉ{É ¥É{ÉÉ´ÉÒ ùÉLÉà Uà +{Éà lÉ©Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ A©Éù HùlÉÉÅ 10 ´ÉºÉÇ {ÉÉ{ÉÉ qàLÉÉ´É UÉà. +³»ÉÒ +É~ÉiÉÉ ©É{É{Éà ¶ÉÉÅlÉ ùÉLÉà Uà. +à{ÉÉ »Éà´É{ÉoÉÒ ÊSÉnÉ ¡É»É}É ù¾à Uà. »ÉÉùÉ Ê´ÉSÉÉù +É´Éà Uà, lÉiÉÉ´É qÚù oÉÉ«É Uà. ¥ÉÖÎyyÉ +{Éà »©ÉùiɶÉÎGlÉ ´ÉyÉà Uà. JÉàyÉ +É´ÉlÉÉà {ÉoÉÒ. +³»ÉÒ{ÉÉ »Éà´É{ÉoÉÒ ©É{É +{Éà ¶ÉùÒù©ÉÉÅ +àH qäÊ´ÉH ¶ÉÎGlÉ +{Éà AXÇ{ÉÉà ¡É´Éɾ Al~É}É oÉÉ«É Uà. +³»ÉÒ +±]É>©É»ÉÇ, ©É±÷Ò~É±É »HÉàùÉàʻɻÉ, +´É»ÉÉq +{Éà ~ÉÉHÔ»É{»É ¥ÉÒ©ÉÉùÒ©ÉÉÅ ¥É¾Ö ±ÉɧÉqÉ«ÉH Uà. NɧÉÉÇ´É»oÉÉ©ÉÉŠʶɶÉÖ{ÉÒ +ÉÅLÉÉà lÉoÉÉ ©ÉNÉW{ÉÉÅ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à +Éà©ÉàNÉÉ-3 +l«ÉÅlÉ +ɴɶ«ÉH Uà. {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà oÉlÉÒ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà Wà´ÉÒ Hà +à±ÉYÇ, +»oÉ©ÉÉÅ, ]ÉeÉ, {ÉÉH-HÉ{É +{Éà NɳÉ{ÉÉÅ >{£àH¶É{É ~ÉiÉ +³»ÉÒ +Éà©ÉàNÉÉ-3{ÉÒ H©ÉÒ{Éà HÉùiÉà oÉlÉÉ ¾Éà«É Uà. ´ÉÞyyÉÉ´É»oÉÉ©ÉÉÅ oÉ{ÉÉùÒ ¡ÉÉà»÷à÷{ÉÒ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà, {É~ÉÖÅ»ÉHlÉÉ, ʶÉQÉ~ÉlÉ{É ´ÉNÉàùà{ÉÉÅ A~ÉSÉÉù©ÉÉÅ ~ÉiÉ +³»ÉÒ ©É¾l´É{ÉÉà £É³Éà +É~Éà Uà. +³»ÉÒ ¥±Ée»ÉÖNÉù Ê{É«ÉÅmÉiÉ©ÉÉÅ ùÉLÉà Uà. eÉ«ÉÉÊ¥ÉÊ÷»É{ÉÉÅ qqÔ{Éà »ÉÉùÉà ùÉLÉà Uà. +³»ÉÒ »oÉÖ³lÉÉ{ÉÉ ùÉàNÉÒ{Éà ~ÉiÉ ùɾlÉ +É~Éà Uà. +³»ÉÒ{ÉÉÅ »Éà´É{ÉoÉÒ ~Éà÷ ´ÉyÉÖ »É©É«É §Éùà±ÉÖ ±ÉÉNÉà Uà. ©ÉÉàeà »ÉÖyÉÒ §ÉÖLÉ ±ÉÉNÉlÉÒ {ÉoÉÒ +É ¥ÉÒ.+à©É.+Éù.{Éà ´ÉyÉÉùà Uà +{Éà +É~ÉiÉà ´ÉyÉÖ Hà±ÉàùÒ LÉSÉÇ HùÒ+à UÒ+à. W©ÉÇ{ÉÒ{ÉÒ ¡ÉL«ÉÉlÉ ´Éä[ÉÉÊ{ÉH eÉà.Xà¾É{ÉÉ ¥ÉÖeÊ´ÉNÉ{ÉÒ SÉSÉÉÇ Ê´É{ÉÉ +³»ÉÒ{ÉÉà HÉà>~ÉiÉ ±ÉàLÉ +yÉÖùÉà NÉiÉÉ«É. lÉà©ÉiÉà +³»ÉÒ +{Éà ~É{ÉÒù wÉùÉ Hà{»Éù{ÉÉ A~ÉSÉÉù©ÉÉÅ PÉiÉÉÅ »ÉŶÉÉàyÉ{ÉÉà H«ÉÉÇ, lÉoÉÉ ¥ÉyÉÉW ¡ÉHÉù{ÉÉ Hà{»Éù, NÉcÒ«ÉÉ, Àq«ÉÉPÉÉlÉ, eÉ«ÉÉÊ¥ÉÊ÷»É £à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017

Ê´É. ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà{ÉÉà >±ÉÉW +±É»ÉÒ{ÉÖÅ lÉà±É lÉoÉÉ ~É{ÉÒùoÉÒ H«ÉÉÇ Wà©ÉÉÅ lÉà©É{Éà 80 ÷HÉ HùlÉÉÅ ´ÉyÉÖ »É£³lÉÉ ©É³Ò ¾lÉÒ. Wà{ÉÉà HÉà> >±ÉÉW {ÉoÉÒ - H¾Ò{Éà ¾Éà»~ÉÒ÷±É©ÉÉÅoÉÒ eÒ»SÉÉWÇ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É qqÔ+Éà{Éà ~ÉiÉ »ÉÉùÉ H«ÉÉÇ ¾lÉÉ. 13 ´ÉºÉÇ ~ɾà±ÉÉ eÉà.+{Éâ»÷{Éà Hà{»Éù oÉ«ÉÖÅ. lÉà©É{ÉÖÅ +É©ÉÉ¶É«É HÉhÒ {ÉLÉÉ«ÉÖ. ~ÉùÅlÉÖ ¥Éà ´ÉºÉÇ ~ÉUÒ lÉà©É{ÉÉÅ +ÉLÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ Hà{»Éù £à±ÉÉ> NÉ«ÉÖ. lÉà©É{Éà Hà©ÉÉàoÉàùà~ÉÒ{ÉÒ »É±Éɾ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ~ÉiÉ lÉà©ÉiÉà ±ÉÒyÉÒ {ɾÓ. eÉà.Xà¾É{ÉÉ ~ÉÉ»Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà >±ÉÉW HùÉ´«ÉÉà. lÉà+Éà +ÉWà ~ÉiÉ »´É»oÉ Y´É{É Ê´ÉlÉÉ´ÉÒ ùÂÉ Uà. eÉà.Xà¾É{ÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É 7 ´ÉLÉlÉ {ÉÉà¥É±É ~ÉÖù»HÉù ©ÉÉ÷à SÉ«É{É oÉ«ÉÖÅ ~ÉiÉ lÉà©É{Éà "{ÉÉà¥É±É ~ÉÖù»HÉù' +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ {É +É´«ÉÉà, HÉùiÉHà lÉà©É{ÉÒ »ÉÉ©Éà ¶ÉùlÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒHà +³»ÉÒ ~É{ÉÒù{ÉÒ »ÉÉoÉà HÒ©ÉÉàoÉàùÉ~ÉÒ lÉoÉÉ ùàeÒ«ÉÉàoÉàùÉ~ÉÒ ~ÉiÉ HÉ©É©ÉÉÅ ±Éà¶Éà, Wà lÉà©É{Éà ©ÉÅWÖù {É ¾lÉÖÅ. +³»ÉÒ +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù{ÉÉÅ AºiÉlÉÉ©ÉÉ{É{Éà +à ´ÉÒ ùÒlÉà Ê{É«ÉÅmÉiÉ©ÉÉÅ ùÉLÉà Uà Hà WÖ{É ©É¾Ò{ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ +É~ÉiÉ{Éà NÉù©ÉÒ ±ÉÉNÉlÉÒ {ÉoÉÒ. ¥ÉÉàeÒ ¥ÉÒ±eù ©ÉÉ÷à +³»ÉÒ +ɴɶ«ÉH +{Éà »ÉÅ~ÉÚiÉÇ +ɾÉù Uà. +³»ÉÒ©ÉÉÅ 25% +ɴɶ«ÉH +à©ÉÉ>{»É +àÊ»Ée«ÉÖGlÉ »ÉÉùÉ ¡ÉÉà÷Ò{É ¾Éà«É Uà. ¡ÉÉà÷Ò{ÉoÉÒ W ©ÉÉÅ»É~Éà¶ÉÒ+Éà ´ÉyÉà Uà. +³»ÉÒ §Éù~ÉÖù ¶ÉÎGlÉ +É~Éà Uà. H»ÉùlÉ H«ÉÉÇ ~ÉUÒ oÉÉH ©É÷Ò X«É Uà. ©ÉÒ.ÊeHà{É{ÉÉ ±ÉàLÉ "+É»H yÉÒ NÉÖ°' ©ÉÉÅ +³»ÉÒ{Éà {ÉÅ.´É{É XàeÒ Ê¥ÉαeÅNÉ HÖH{ÉÉà ÊLÉlÉÉ¥É ©É²«ÉÉà Uà. +É~ÉiÉà qùùÉàW 30 oÉÒ 50 OÉÉ©É +³»ÉÒ{ÉÖÅ »Éà´É{É Hù´ÉÖÅ Xà>+à. »ÉÉä¡ÉoÉ©É +³»ÉÒ{Éà HeÉ>©ÉÉÅ PÉÒ Hà lÉà±É ´ÉNÉù oÉÉàeÖ ¶ÉàHÒ ±«ÉÉà. ~ÉUÒ 30 OÉÉ©É +³»ÉÒ qùùÉàW Ê©ÉG»ÉÒ©ÉÉÅ ´ÉÉ÷Ò{Éà ±ÉÉà÷©ÉÉÅ ©Éà³´ÉÒ ùÉà÷±ÉÒ, ~ÉùÉàcÉ Ê´É.©ÉÉÅ LÉÉ´É ´ÉÉ÷Ò{Éà ©ÉÖHÒ ùÉLÉ´ÉÉoÉÒ ¥ÉNÉeÒ WlÉÖÅ ¾Éà´ÉÉoÉÒ ùÉàW ´ÉÉ÷´ÉÖÅ +{Éà LÉÉ´ÉÖÅ. lÉà©ÉÉÅ qɳ, »É±ÉÉe, q¾Ò Ê´É.©ÉÉÅ ~ÉiÉ ±É> ¶ÉHÉà. ´ÉyÉÉùà A~É«ÉÉàNÉÒ ùÒlÉ 30 oÉÒ 50 OÉÉ©É +³»ÉÒ mÉiÉ N±ÉÉ»É ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ {ÉÉLÉÒ{Éà AHɳÉà, +yÉÖÇ ~ÉÉiÉÒ ù¾à l«ÉÉùà lÉà HÉhÉà ~ÉÒ W´ÉÉà. +É ¡É©ÉÉiÉ ´«ÉÎGlÉ qÒc Uà.. +ÉLÉÒ +³»ÉÒ ~ÉSÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +PÉùÒ Uà lÉà©ÉW lÉà SÉ´ÉÉ«É lÉÉà ~ÉiÉ lÉÉàe´ÉÉ©ÉÉÅ +PÉùÒ ¾Éà>{Éà ~ÉÉ´Éeù Hà HÉhÉ{ÉÉÅ °~É©ÉÉÅW A~É«ÉÉàNÉ HùÒ{Éà »ÉÅ~ÉÚiÉÇ lÉÅqÖù»lÉÒ ¡ÉÉ~lÉ HùÉà - ùÉàW ´ÉÉ~Éù´ÉÉ{ÉÖÅ SÉÖH¶ÉÉà {ɾÓ.

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

23


3

2

1

5

6

12

Tel. : 26101465 98204 48920

11

10

4 7

8

Prashant Shah 9820386003 R. : 28054101

M. : 98338 07082 Off. : 2861 4101

9

JAIN JYOTISH ACHARYA

Jyoti Bavishi

ARYA

ESTATE AGENCY

Astrologer • Palmist • Pyramidal Vaastu Shastri Feng Shui • Signature & Handwriting Verified Om Shri Siddhi Vinayak Society, Flat No. 2A & 3A, Hanuman X Road No.2, Opp. Shivaji School, Vile Parle (E), Mumbai-57.

VISIT BY APPOINTMENT

THE ISHWAR INN RESORT

Mahabaleshwar Bombay Booking TANNA HOTELS PVT. LTD Shivkrupa ‘H’ Wing, Shop No.6, 132, Old Nagardas Road, Andheri (E), Mumbai - 400 069 Tel : 022 - 2682 6671 / 72, Fax : 022-2682 6679

Contact for : Flats, Shops, Bunglow & Factories. All Over India 2, Shubh Kamna Co.op. Hsg. Soc. Ltd., Mahavir Nagar, Dhanukar Wadi, Near Sukh Sagar Hotel, Kandivali (West), Mumbai - 400 067. E-mail:aryaestate@yahoo.co.in

Abhijit Shah M.:9773380129/9870202339

NEW INDIA

NEW INDIA ENGINEERING CO.

Manufacturers & Stockists Of :  Stainless Steel Socket W eld, But W eld,Threaded Fittings  Bar Fittings & Flanges  Dairy Fittings Triclover Fittings  Ferrule & Flair Fittings  S.S. Valves & Cocks Strainers & Quick Release Couplings S.S.,304,310,316 Rods, Pipes & Sheets  S.S.,M.S.& Hi Tensil Fastners.

E-mail : ishwarinn@yahoo.co.in Website : ishwarinn.com

A/002 Arihant Bldg. Govind Nagar, Sodawala Lane, Borivali (W ), Mumbai - 400 092  E-mail : abhijitshah@hotmail.com

BHARAT SHAH

¶Éàc H{»÷ÄH¶É{É HÉÖÅ.

B.E., M.S. (U.S.A), C.ENG., M.I.E., F.I.V.

¸ÉÒ ©É¾É´ÉÒù ~ÉÉ>~É >{e.

BHARAT SHAH & ASSOCIATES

(»ÉÖùlÉ) ©Éà{«ÉÖ£àHSÉù»ÉÇ

CHARTERED ENGINEER GOVT. REGISTERED VALUER SURVEYOR, LOSS ASSESSOR

+Éù.»ÉÒ.»ÉÒ. ÂÖ©É ~ÉÉ>~»É

Jayant, 2nd Floor, Behind Jankalyan Bank,Near Sion Circle, Plot No.67,Sion (West), Mumbai - 400 022. Tel/Fax : 24075170 Mobile : 9821027640 E-mail : bharatjshah@gmail.com

ùà±´Éà lÉlHÉ±É 4 ©Éʾ{ÉÉ +NÉÉ´É{ÉÖÅ ¥ÉÖHÓNÉ +àù ¥ÉÖHÓNÉ / ¥É»É ¥ÉÖÅHÓNÉ

¾{ÉÒ©ÉÖ{É / £à©ÉÒ±ÉÒ / OÉÖ~É ~ÉàHàW

»ÉÅ~ÉHÇ : ùÉWà¶É ùÉŧÉÒ+É 9820545642 / 28805800

lÉÉ.H.:- +©ÉÉùÉ {ÉÅ¥Éù eÉ«ÉùÒ ©ÉÉà ¥ ÉÉ>±É©ÉÉÅ »ÉÉSÉ´ÉÒ ùÉLɶÉÉà . LÉùÉ »É©É«Éà W°ù HÉ©É ±ÉÉNɶÉà .

24

Vinubhai Shantilal Mehta SHANTILAL & SONS HARDWARE MERCHANTS

90, Sarang Street, 1st Floor, Mumbai - 400 003. Tel. (O) : 23421045, 23413195 (R) : 28822309, 28811310 (M) : 9821340074

(N.P. & Np.)

¸ÉÒY ~ÉÉ>~É >{e (»ÉÖùlÉ) ©Éà{«ÉÖ£àHSÉù»ÉÇ +Éù.»ÉÒ.»ÉÒ.ÂÖ©É ~ÉÉ>~»É (Np.) SÉà{ɱɻÉ, ©ÉÒ]àH, +à{e SÉàHeÇ ÷É>±»É +É.»ÉÒ.»ÉÒ. H´É»ÉÇ +{Éà ´Éà{÷ »ÉÉ£÷»É (BMC Approved)

+Éà£Ò»É & 507/508 »ÉÅXù +à{H±Éà´É, ʩɱÉÉ~É »ÉÒ{Éà©ÉÉ »ÉÉ©Éà, +à»É.´ÉÒ.ùÉàe, HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É> - 400 067. £Éà{É. : (022) 28062161-62-63 £àG»É : 28062164 PÉù : 28072823 / 28051164

DR. PLUMBER

**qÉqÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉà +»ÉÒ©É W«ÉW«ÉHÉù ¾Éà**

qÖÊ{É«ÉɧÉù©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉ »´ÉW{ÉÉà, ´Éà~ÉÉùÒ +{Éà Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à H~ÉeÉ, ´ÉÉ»ÉiÉ, Ê©ÉcÉ>, ©É»ÉɱÉÉ, {ÉÉ»lÉÉ lÉoÉÉ +{«É »ÉÉ©ÉOÉÒ PÉùà¥ÉàcÉÅ ]e~ÉoÉÒ ~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ

Licensed Plumber Enlargement of BMC Water Connection, Repairs of overall Plumbing & Sanitation Job, Installation & Repairing of Submersible water Pumps, Water Tank Cleaning with imported Machine,

§ÉÉÊ´É{É ¾ºÉÇqùÉ«É ©ÉÉàqÒ

dr.plumbermumbai@gmail.com

(~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ´ÉɳÉ)

Vile Parle (East), Kiran K. Vora. : 9820035858 / 9920035858 Off. Mob. : 9324435858 / 9820025858

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

M.: 9819191883 Tel.: 022-28888667

+lÉֱɧÉÉ> SÉÉàH»ÉÒ (~ÉÉ÷iÉ´ÉɳÉ) M.: 9820798171 ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷)

©É±ÉÉe (´Éà»÷)

lÉ©ÉÉùÉPÉùàoÉÒ Ê~ÉH+~ÉHùÒ¶ÉÖ.

£à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017


»ÉÉq.... ¡ÉÊlÉ»ÉÉq...... Respected Bipinbhai, Hope you are doing well. I am one of the member of zalawad sangh and today (it is 12 midnight when reading your front page of journal of zalawad jain darshan) I must acknowledge my sincere thanks and word of appreciation for your brave and long awaited message for the abolition of bhav-yatra and prathnasabha to our zalawad society. I have read the entire message regarding the subject and I fully support your views. How can i forget the agony of relatives and neighbours of buildingmates towards me when my father passed away in 2015 due to cancer.When we returned after cremation of his dead body as an elder son,I refused to keep such prathna-sabha to the people around me and everyone looked at me as if I had commited some crime!!!! You have trueally narrated in your message that, In fact society around us has become with so much of artificial love,affection and sorrow that the genuine sentiments and thoughts are just made a laughing cartoon and joke and such events has become commercial gatherings!!!!. Usually people like me when suggest or propose corrections in certain outdated and un-necessary rituals and rites having no importance in uplifting society becomes funny characters.But when such bold steps can be headed with the most influencing personality like yours than this society does not doubt it and think it with deep concern.It is really delighted that you have written about the same and now this message is highlighted on the front page of our magazine. I wish and pray god extends you tremendous amount of energy and powers with which you can enlighten the society with correct ways of dealing and uplifting the human beings and our society. Sab ka mangal ho. Best regards, Kalpesh Arunkumar shah. Mumbai-36.

¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.Wä{É »ÉÅPÉ ©ÉÖÅ¥É> - 2 lÉÅmÉÒ¸ÉÒ ©ÉÚ.+{ÉÉà~ÉSÉÅq§ÉÉ> ¶Éɾ Ê´É.X Hֶɳ ¾¶ÉÉà ¾ÖÅ +É~ɸÉÒ{ÉÒ ~ÉÊmÉHÉ©ÉÉÅ X¾àù §ÉɴɧɫÉÖÇ +É©ÉÅmÉiÉ{ÉÉ {ÉÉáyÉ ±ÉÒyÉÒ XiÉÒ{Éà +É~É{Éà ¡ÉÊlɧÉÉ´É °~Éà +É ~ÉmÉ ±ÉLÉ´ÉÉ ¡ÉàùÉ«ÉÉà UÖÅ. PÉiÉÉÅW »É©É«ÉoÉÒ ~ÉÊmÉHÉ {ÉÒ«É©ÉÒlÉ ´ÉÉÅSÉÖ UÖÅ. Wà{ÉÉ oÉHÒ qùàH £à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017

]ɱÉÉ´ÉÉe

»É§«ÉÉà{Éà °¥É° ©É²«ÉÉ lÉÖ±«É +É{ÉÅq oÉÉ«É Uà. Ê´ÉSÉÉùlÉÉà ¾lÉÉà Hà +É~É{Éà lÉà©ÉW qùàH ÷Ä»÷Ò »Éɾà¥ÉÉà, HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà lÉà©ÉW +{«É ©Éà©¥ÉùÉà{Éà ©ÉÅe³{ÉÒ ¡ÉNÉÊlÉ HÉ©É{ÉÉ oÉ{ÉNÉiÉÉ÷ ¥ÉÉ¥ÉlÉ +ɧÉÉù{ÉÉ ¥Éà ¶É¥qÉà H> ùÒlÉà ´ÉiÉÇ´ÉÖÅ ~ÉùÅlÉÖ +É~ɸÉÒ{ÉÉ A~ÉùÉàGlÉ Ê´ÉNÉlÉoÉÒ ©É{É{ÉÉà §ÉÉù ¾³´ÉÉà oÉ«ÉÉà lÉà ¥ÉyÉÉ +É~ɸÉÒ{ÉÉà +ɧÉÉùÒ UÅÖ. LÉÉ»É WiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Wà ¾ÖÅ ©ÉÅe³{ÉÉà ±ÉÉ>£ ©Éà©¥Éù UÖÅ +{Éà qùàH ©ÉÅe³{ÉÒ ¡É´ÉÞnÉÒoÉÒ ´ÉÉH࣠UÖÅ lÉà©ÉW ¥ÉyÉÉ +{«É »É©ÉÉW{ÉÉ ©ÉÅe³Éà HùlÉÉÅ +É~ÉiÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉe ©ÉÅe³{ÉÒ ¡É´ÉÞnÉÒ HÅ>H +±ÉNÉW lÉùÒ +É´Éà Uà. lÉàoÉÒ LÉÚ¥ÉW ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ UÖÅ. Wà ¡É»ÉŶÉ{ÉÒ«É Uà. ¾É±É©ÉÉÅ ©ÉÉùÒ ´ÉyÉlÉÒ A©Éù oÉlÉÒ ¾Éà«É ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É HÉ«ÉÇJ©ÉÉà©ÉÉÅ ¾ÉWùÒ +É~ÉÒ ¶ÉHlÉÉà {ÉoÉÒ. §ÉÚlÉHɳ©ÉÉÅ ~ÉqÉyÉÒHÉùÒ+Éà{ÉÉà +{ÉàùÉà »ÉÅNÉ©É §ÉÚ±ÉÒ ¶ÉHɶÉà {É¾Ó ~ÉùÅlÉÖ ¾É±É{ÉÉ ¡É´ÉÞnÉÒ XàlÉÉ lÉà{ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ SÉÉù SÉÉ»ÉiÉÒ SÉeà? lÉà´ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà ©ÉÅe³{Éà ©É²«ÉÉ Uà Wà{ÉÉ oÉHÒ §Éʴɺ«É©ÉÉÅ AnÉùÉànÉù ¡ÉNÉÊlÉ HÉ«É©É ù¾à. +àW +§«ÉoÉÇ{ÉÉ. ±ÉÒ. ¶ÉÖ§ÉàSUH ¶Éɾ ÊSÉ©É{ɱÉÉ±É Y´ÉùÉW{ÉÉ W«ÉÊW{Éà{r - W«É ©É¾ÉÊ´Éù “ qྠqÉ{É ” {ÉÉ »ÉÅH ±~É{Éà yÉÉùiÉ Hù{ÉÉù{Éà +ʧÉ{ÉÅq {É...

¸ÉÒ Ê´ÉW«É§ÉÉ> ¸ÉÒ©ÉlÉÒ lÉÉùÉ¥Éà{É +É~ÉiÉÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ{ÉÉ »É§«É ¸ÉÒ Ê´ÉW«ÉHÖ©ÉÉù Hà¶É´É±ÉÉ±É ¶Éɾ lÉoÉÉ lÉà©É{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ lÉÉùÉ¥Éà{É Ê´ÉW«ÉHÖ©ÉÉù ¶Éɾà ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ »Éq»«É +à´ÉÉ ÊqHùÒ ©ÉÉà{ÉÉ¥Éà{É ¶Éɾ ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ ùÉà{ÉH§ÉÉ> ¶Éɾ lÉoÉÉ +{«ÉÉà{«É{ÉÒ »ÉÅ©ÉÊlÉoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ ¥ÉÉq ""qà¾qÉ{É'' Hù´ÉÉ{ÉÉà »ÉÅH±~É X¾àù H«ÉÉâ Uà. ±ÉÓ¥ÉeÒ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É lɳ ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ +É ~ÉÊù´ÉÉùà qà¾qÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ eàH±Éàùà¶É{É £Éà©ÉÇ §ÉùÒ{Éà ÷Ò.+à{É.©ÉàeÒH±É HÉà±ÉàW, ¥ÉÒ.´ÉÉ«É.+à±É.{ÉÉ«Éù SÉàùÒ÷à¥É±É ¾Éà»~ÉÒ÷±É{ÉÉ eÒ{É{Éà »ÉÖ¡ÉlÉ H«ÉÖÇ Uà. »ÉnÉÉ´ÉɳÉ+Éà lÉù£oÉÒ +É Ê´É{ÉÅlÉÒ ~ÉmÉ{ÉÉà »´ÉÒHÉù HùÒ lÉà+Éà{Éà »ÉÅ©ÉÊlÉ ~ÉmÉ ©ÉÉàH±ÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. +É +àH {É´ÉÒ ~ÉùÅlÉÖ oÉÉàeÒH SÉSÉÉÇ»~Éq ¡ÉiÉÉʱÉHÉ Uà. LÉùàLÉù ¶ÉùÒù qÉ÷´ÉÉoÉÒ Hà +ÎN{Éqɾ +É~É´ÉÉoÉÒ ©ÉÉ÷Ò ¥É{ÉÒ W´ÉÉ{ÉÖÅ Uà, ~ÉÅSÉ ©É¾É§ÉÚlÉ©ÉÉÅ §É³Ò W´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. lÉÉà ~ÉUÒ +É´ÉÉ qà¾qÉ{É oÉHÒ ©ÉàeÒH±É{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà PÉiÉÉà {É´ÉÉà +{ÉÖ§É´É ©É³à Uà. +É~ÉiÉà »ÉÉä SÉKÉÖqÉ{É - HÒe{ÉÒqÉ{É - l´ÉSÉÉqÉ{É Wà´ÉÉ ¶É¥qÉàoÉÒ LÉÚ¥ÉW ~ÉÊùÊSÉlÉ UÒ+à. ~ÉùÅlÉÖ »É©ÉÉW©ÉÉÅ ""qà¾qÉ{É''{ÉÉ ÊH»»ÉÉ+Éà LÉÚ¥ÉW +ÉàUÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà. +É~ÉiÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÉ +É~ÉiÉÉ »É§«É ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ¸ÉÒ Ê´ÉW«ÉHÖ©ÉÉù Hà¶É´É±ÉÉ±É lÉoÉÉ lÉÉùÉ¥Éà{É Ê´ÉW«ÉHÖ©ÉÉù{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ{Éà Ê¥ÉùqÉ´ÉÒ+à UÒ+à. lÉà+Éà{ÉÒ Ê´ÉSÉÉù¶ÉùiÉÒ{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ HùÒ+à UÒ+à. V«ÉÉùà +É »ÉÅH±~É ~ÉmÉ - Ê´É{ÉÅlÉÒ ~ÉmÉ ´ÉºÉÇ 2012©ÉÉÅ §É«ÉÖÇ l«ÉÉùà ¥ÉÅ{Éà{ÉÒ A©Éù +{ÉÖJ©Éà 63 ´ÉºÉÇ +{Éà 62 ´ÉºÉÇ ¾lÉÒ. 25 Wä{É q¶ÉÇ{É


Bio-Data

DIPESH MAHESH DOSHI : 12th May 1988, Thursday : 2.48 a.m. / Ghatkopar, Mumbai : 6’ 0” / 72 Kg. : O+ve : Gujarati Jain (Nutan Sadatris Visasrimali) (Deravasi) Native Place : Dasada Hobbies & Interest : Movies, Music, Travelling, Cricekt, Social Service, Organising Events (Part of Leo Club - Youth Wing of Lions Club) Education : B.Com (K.J.Somaiya College of Arts & Commerce) Masters in Financial Management (Welingkar Institute) Professional Details : Business Office : M/s. Triveni Control Gears & Simdip Corporation (Authorised Dealers of Siemens Switchgears) Contact Details : Address : A/7&8 Sundaram, Cama Lane, Hansoti Road, Ghatkopar (W), Mumbai. Tel.: 25161103 / 25119376 Mob.: 9967892626 Email ID : dhimantmdoshi1@gmail.com Parents Family : Grand son of : Bhogilal Nanchand Doshi & Vasantiben Bhogilal Doshi Son of : Mahesh Bhogilal Doshi & Aruna Mahesh Doshi Father’s Profession : Business Office : M/s. Triveni Control Gears & Simdip Corporation Sibling : Brother (Elder) - Dhimant Mahesh Doshi Education : B.Com, Master in Management Studies (Somaiya Institute of Management Studies & Research) Profession : Sub-Broker, Equity Investment & Advisory Married To : Chaitali Dhimant Doshi (Daughter of Dilip Jayantilal Shah - Matunga. Tel.: 24128013) Paternal Uncle (Kaka) : Bhavesh Bhogilal Doshi Maternal Family : Maternal Grandparents : Lt. Shri Champaklal Popatlal Shah (Panchasarwala) & Smt. Vimlaben Champaklal Shah Maternal Uncle : Deepak Champaklal Shah Date of Birth Time / Place Height / weight Blood Group Cast

26

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

£à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017


+{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É ~Éà>W {ÉÅ.16 A~ÉùoÉÒ

«ÉÉq lÉ©ÉÉùÒ +É´Éà Uà...¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ{ÉÉ ¶É¥qÉà »ÉùÒ ~Éeà Uà..

+àH +ÅqÉW ©ÉÖW¥É ©ÉÖÅ¥É> {ÉNÉùÒ©ÉÉÅ »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ 7000 oÉÒ 8000 PÉùÉà - qàùÉ´ÉÉ»ÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ 5000 oÉÒ 6000 PÉùÉà. +É A~ÉùÉÅlÉ ÊqNÉÅ¥Éù »É©ÉÉW - ~ÉÚV«É NÉÖùÖqà´É HÉ{ÉY»´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà{ÉÉ +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÉ 1500 oÉÒ 2000 PÉùÉà{ÉÉà »Éù´ÉɳÉà HùÒ+à lÉÉà ±ÉNɧÉNÉ 17000 oÉÒ 18000 ~ÉÊù´ÉÉùÉà ©ÉÉmÉ ]ɱÉÉ´ÉÉe{ÉÒ yÉùlÉÒ{ÉÒ yÉÚ³{Éà - ©ÉÉ÷Ò{Éà ©É»lÉHà SÉeÉ´ÉÒ ©ÉÖÅ¥É> ¶É¾àù©ÉÉÅ ´É»«ÉÉ Uà. ±ÉNɧÉNÉ 75000 {ÉÒ ´É»lÉÒ yÉùÉ´ÉlÉÉà +É »É©ÉÉW +àHWÖ÷ ¥É{ÉÒ Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ ù»lÉà Hà©É +ÉNɳ {É ´ÉyÉÒ ¶ÉHà? +É~ÉiÉà HÉà>{Éà lÉà{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ©ÉÉÅ £àù£Éù {ÉoÉÒ HùÉ´É´ÉÉà. +É~ÉiÉà HÉà>{Éà lÉà{ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ©ÉÉÅ ¥Éq±ÉÉ´É {ÉoÉÒ HùÉ´É´ÉÉà. »ÉÉä ~ÉÉàlÉ-~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ Ê´ÉSÉÉù»ÉùiÉÒ ¡É©ÉÉiÉà yÉ©ÉÇ +ÉùÉyÉ{ÉÉ §É±Éà HùÉ´Éà ~ÉùÅlÉÖ »É©ÉÉW{ÉÉ »ÉÉà¶ÉÒ«ÉÉà >HÉà{ÉÉà©ÉÒ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à - »É©ÉÉW{ÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{Éà ʶÉKÉiÉ - ¾É«Éù +àV«ÉÖHà¶É{É +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à - +ÉW{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ +à{÷ùÊ¡É{ÉùÉà{Éà +àHÊmÉlÉ HùÒ +ÉävÉàÊNÉH KÉàmÉà - ´Éà~ÉÉùÒ KÉàmÉà »É¾É«É§ÉÚlÉ ¥É{É´ÉÉ Hà©É +àHÊmÉlÉ {É HùÒ ¶ÉHÒ+à? "HÉà©É{É ©ÉÒ{ÉÒ©É©É ¡ÉÉàOÉÉ©É' PÉeÒ{Éà »É©ÉOÉ ]ɱÉÉ´ÉÉe{ÉÒ yÉùlÉÒ©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³à±ÉÉ Wä{É »É©ÉÉWà +àHÊmÉlÉ oÉ´ÉÉ{ÉÒ lÉÉlÉÒ W°ù Uà. ~ÉùÅlÉÖ »É´ÉÉ©ÉiÉ{ÉÉà »É´ÉÉ±É ~ÉÉUÉà +à +É´ÉÒ{Éà A§ÉÉà ù¾à Uà Hà +É ¥ÉyÉÖ Hù¶Éà HÉàiÉ? +É ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ »ÉÒ. ´ÉÒ. ¶Éɾà HÂÖÅ lÉà©É +É~ÉiÉà »É©ÉOÉ ]ɱÉÉ´ÉÉe{ÉÖÅ "]ɱÉÉ´ÉÉeÒ Ê´ÉHÉ»É £Éàù©É' Hà ~ÉUÒ "]ɱÉÉ´ÉÉeÒ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÅSÉ' Wà´ÉÒ +à~ÉàKÉ ¥ÉÉàeÒ{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ HùÒ ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ HÉ«ÉÇùlÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »ÉÅPÉÉà - ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉl´É HùlÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà - «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{ÉÉ »ÉÉoÉ »ÉoÉ´ÉÉùà - ʴɶÉɳ xʺ÷HÉàiÉ ùÉLÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ HÉà>Hà lÉÉà +ÉNɳ +É´É´ÉÖÅ W ~Ée¶Éà. ¸ÉÒ »ÉÒ. ´ÉÒ. ¶Éɾà Al»Éɾ§Éàù +É HÉ«ÉÇ ©ÉÉ÷à ©É{Éà +ɾôÉÉ{É +É~«ÉÖÅ lÉà{ÉÉà ©É{Éà +É{ÉÅq Uà ~ÉùÅlÉÖ ¾ÖÅ lÉÉà h³lÉÒ »ÉÅy«ÉÉ{ÉÉà »ÉÚùW UÖÅ. PÉeÒ ¥Éà PÉeÒ ~ÉUÒ »ÉÖ«ÉÉÇ»lÉ oÉ> W¶Éà. +É´ÉÖÅ LÉÚ¥É W W°ùÒ HÉ©É +É~ÉiÉÒ «ÉÖ´ÉÉ ~ÉàhÒ A~ÉÉeÒ ±Éà +{Éà +©ÉÉùÉ Wà´ÉÉ oÉÉàeÉ ´É«É»H ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà »ÉoÉ´ÉÉùÉà +É~Éà lÉÉà +É HÉ«ÉÇ HÉÅ> +PÉ° {ÉoÉÒ. ¥ÉÉHÒ lÉÉà +´É»Éù SÉÚHÒ W>¶ÉÖÅ lÉÉà +É´ÉlÉÒ ~ÉàhÒ +É~ÉiÉ{Éà G«ÉÉùà«É ©ÉÉ£ {Éʾ Hùà. »É©É«É G«ÉÉùà«É HÉà>{ÉÒ ùɾ XàlÉÉà {ÉoÉÒ. »É©É«É +É´«ÉÉà Uà "¶ÉÉÅlÉ JÉÊ{lÉ' Hù´ÉÉ{ÉÉà. »É©É«É +É´«ÉÉà Uà "»ÉÉä{ÉÉà »ÉÉoÉ »ÉÉä{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É' »ÉÚmÉ{Éà SÉÊùlÉÉoÉÇ Hù´ÉÉ{ÉÉà. SÉɱÉÉà Ê©ÉmÉÉà - +ɶÉÉ´ÉÉqÒ ù¾Ò+à +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅoÉÒ W HÉà>H ʾù±ÉÉà Hà Ê´Éù±ÉÉà W°ù XNɶÉà. +É~ÉiÉÒ «ÉÖ´ÉÉ ~ÉàhÒ{ÉÉ "»ÉÅ«ÉÖGlÉ - »É¥É³ - »´ÉɴɱÉÅ¥ÉÒ' ]ɱÉÉ´ÉÉe{ÉÉ »É~É{ÉÉ{Éà »ÉÉHÉù Hù{ÉÉùÉ{ÉÉà W{©É oÉ> SÉÚG«ÉÉà Uà. - +{ÉÉà~ÉSÉÅq ¶Éɾ £à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017

¸ÉÒ¥ÉÒ~ÉÒ{ɧÉÉ> ~ÉÒ.qà»ÉÉ> (»´É.lÉÉ.13-2-2004) YÅqNÉÒ ©É³´ÉÒ {É»ÉÒ¥É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà ©ÉÞl«ÉÖ ©É³´ÉÖ +à »É©É«É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà ~ÉùÅlÉÖ «ÉÉq »©ÉùiÉ +É´É´ÉÉ +à Y´É{É©ÉÉÅ Hùà±ÉÉ »ÉlÉH©ÉÉâ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà ´ÉºÉÉâ Ê´Él«ÉÉ - ´Éù»ÉÉà Ê´ÉlɶÉà ~ÉùÅlÉÖ lÉ©ÉÉùÒ «ÉÉq +à´ÉÒ{Éà +à´ÉÒ +É´«ÉÉ Hùà Uà. lÉ©ÉÉùÒ ÊSÉùÊ´ÉqÉ«ÉoÉÒ +ÅlÉù ~Éù ~Éeà±ÉÉ +ÉPÉÉlÉ ¾WÚ °]ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. +àH±É´ÉÉ«ÉÒ YÅqNÉÒ©ÉÉÅ +ÅyÉHÉù Uà ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ +É~ÉlÉÉ ¶É¥qÉà LÉÚ÷à Uà +Él©ÉÉ lÉÉà +ÊlÉlÉ©ÉÉÅ SÉɱ«ÉÉà NÉ«ÉÉà. «ÉÉqÉà{Éà »©ÉùiÉÉà ©ÉÚHlÉÉà NÉ«ÉÉà Y{É »ÉɶÉ{Éà ~ÉÉ©Éà±ÉÉà +à +Él©ÉÉ ~Éù©É¶ÉÉÅÊlÉ ~ÉÉ©Éà +àW lÉÉà Uà +©ÉÉùÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ... -~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É ´ÉÒ. qà»ÉÉ> ~ÉÊù´ÉÉù lÉoÉÉ ¥ÉÉ¥ÉùÒ«ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù °~ÉɱÉÒ eÒ. ¶Éɾ / »É±ÉÉà{ÉÒ (+É Ê{ÉÊ©ÉnÉà ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ-©ÉÖÅ¥É>{Éà °É.251 Hà³´ÉiÉÒ »É¾É«É©ÉÉÅ, °É.251 »ÉÉyÉÊ©ÉÇH »É¾É«É©ÉÉÅ lÉoÉÉ °É.251 lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ »É¾É«É©ÉÉÅ §Éà÷ +É~Éà±É Uà)

§ÉɴɧÉùÒ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ...~ÉÖº~ÉÉÅW±ÉÒ...§ÉÉ´ÉÉÅW±ÉÒ UmÉ NÉ«ÉÖÅ...UÉ«ÉÉ ù¾Ò W{©É : lÉÉ.25-5-1962

+Êù¾ÅlÉ ¶ÉùiÉ : lÉÉ.15-12-2016

¸ÉÒ SÉÉ°qnɧÉÉ> +©ÉÞlɱÉÉ±É ¶Éɾ yÉÉÅNÉzÉÉ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É PÉÉ÷HÉà~Éù (~ÉÚ´ÉÇ) »´É.W¶É´ÉÅlÉÒ¥Éà{É +©ÉÞlɱÉÉ±É SÉmɧÉÖW ¶Éɾ{ÉÉ ~ÉÖmÉ §ÉÉ> SÉÉ°qnɧÉÉ> »ÉÅ´ÉlÉ 2073{ÉÉ ©ÉÉNɶÉù ´Éq 2 lÉÉ.15-12-2016{ÉÉ Êq´É»Éà qà¾É´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©Éà±É Uà. ~Éù©ÉHÞ~ÉÉ³Ö Ê´ÉlÉùÉNÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ lÉà+Éà{ÉÉ ~Éù©É-~ÉÊ´ÉmÉ-~ÉÉ´É{ÉHÉùÒ +Él©ÉÉ{Éà ~Éù©É¶ÉÉÅÊlÉ +~Éâ lÉà´ÉÒ ¡É§ÉÖ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ. lÉà+Éà{ÉÉà +Él©ÉÉ ©É¾ÉÊ´ÉqྠKÉàmÉà Ê´ÉSÉùÒ-¶ÉàºÉ H©ÉÉâ{ÉÉà KÉ«É HùÒ ©ÉÉàKÉ~Éq-~Éù©É~Éq ¡ÉÉ~lÉ Hùà lÉà´ÉÒ ¡ÉÉÅW±É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ. ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ : W¶É´ÉÅlÉÒ¥Éà{É +©ÉÞlɱÉÉ±É SÉmɧÉÖW ¶Éɾ ~Él{ÉÒ : »ÉÖyÉÉ¥Éà{É SÉÉ°qnÉ ¶Éɾ ~ÉÖmÉ : »ÉÉäù§É SÉÉ°qnÉ ¶Éɾ ¥Éà{É : ´ÉÅq{ÉÉ ùÉWà¶ÉHÖ©ÉÉù ~ÉÉùàLÉ ¹É»ÉÖù ~ÉKÉ : ¡É§ÉÉ´ÉlÉÒ¥Éà{É U¥ÉÒ±ÉqÉ»É ¥ÉàSÉùqÉ»É qÉà¶ÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù (+É Ê{ÉÊ©ÉnÉà »ÉqNÉlÉ{ÉÉ +Él©É¸Éà « ÉÉoÉâ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä {É ¹Éà .©ÉÚ .~ÉÚ .»ÉÅ PÉ©ÉÖÅ ¥É>{Éà °É.500 Hà³´ÉiÉÒ £Å e©ÉÉÅ , °É.500 »ÉÉyÉÊ©ÉÇH £Åe©ÉÉÅ lÉoÉÉ °É.500 ~ÉÊmÉHÉ §Éà ÷©ÉÉÅ +É~Éà ±É Uà)

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

27


GIRISH SHAH

Bharat Vora Tel. : 2887 5089 Resi. : 2884 11 66

TM

LILY

VORA ESTATE AGENT

TEA COMPANY

WHOLESALE & RETAIL MERCHANT OF TEA, COFFEE AND MILK POWDER Lily Apartment, Parasi Agiyari Lane, Tembi Naka, Thane (W ) 400 601. Phone : (O/R) 25332133 Mobile : 98202 32292 Email : girishlily@yahoo.com

• OFFICE • SHOPS • FLATS • RENTALS • INDUSTRIAL GALA Shop No. 3, Sushila Smruti, Opp. Ruby Products, Ashok Chakravarti Road, Plot A, Kandivali (E), Mumbai - 400 101. M.: 9322916069 / 9773360356

Rajesh Shah 09820518767 Nilesh Shah 09820827512

66372020

ENTERPRISES Mfg of : • Roller Pen • Ball Pen Parts • Gift Articles •

No. 13, Old Guest House Bhadran Nagar, Road No. 2, S. V. Road, Malad (West),

WATER HEATERS

Mumbai - 400 064. Tel. : 022-28070424 / Email : nilrajpen@yahoo.in

UNIVERSAL ENGINEERING CO. INTERNET STEEL INDUSTRIES PVT. LTD. Manufacturers & Engineers : Stainless Steel, High Carbon Brass, Coppers Bolts Nuts, Cold Forged & Wood Screws Fac. : Sativali Kaman Road, Vasai (East), Pin - 401 208 Off. : 155, Narayan Dhuru Street, Mumbai - 400 003. Tel. No. (O) (022) 2342 3745, 2343 5923 M. : 9321192928 / 29

(R) 2882 2343, 28821909

28

Pradeep Shah 97695 36312 99693 88114

Anmol Electricals Dealers in: All kinds of Electricals Goods & LED Lights & Panels Stockist of : Accessories of Anchor, elle, elleys’, GM Hifi Modular Range. Fancy LED Lights & LED Panels Shop No. 103, Ground Floor, Govind Nivas, 99-103, Lohar Chawl,  TeleFax : 30037162 Email : anmolelectricals162@gmail.com

Mumbai - 400 002.Tel : 22065215 / 39567162

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

£à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017


£à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

29


¶ÉÖ§É ´ÉàʴɶÉɳ..... ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq

ÊSÉ. ʾùà{É ÊSÉ. ´ÉÞÅqÉ ¸ÉÒ H©É±Éà¶É ù»ÉÒH±ÉÉ±É ¶Éɾ, yÉÉÅNÉyÉÄÉ ¾É±É HÉÅqҴɱÉÒ {ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ A©Éà¶É§ÉÉ< {É÷´Éù±ÉÉ±É »ÉÅPÉ´ÉÒ, +©Éùà±ÉÒ ¾É±É HÉÅqҴɱÉÒ {ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ

ÊSÉ. Êq´«É©É ÊSÉ. ´Éäqà¾Ò ¸ÉÒ ©É«ÉÅH§ÉÉ< ù©ÉÊiÉH±ÉÉ±É »ÉÅPÉ´ÉÒ, ±ÉÒÅ¥ÉeÒ ¾É±É SÉàÅ©¥ÉÖù {ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ ùÉWà{r ~Éq©É¶ÉÒ§ÉÉ< ¶Éɾ, ±ÉÒÅ¥ÉeÒ ¾É±É SÉàÅ©¥ÉÖù {ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ ÊSÉ. Ê{Éù´É ÊSÉ. Ê~É{É±É ¸ÉÒ ©É¾à{ɧÉÉ< {ÉNÉÒ{ÉqÉ»É ¶Éɾ, »ÉÖùà{r{ÉNÉù ¾É±É ¥ÉÉàùҴɱÉÒ {ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ ±É±ÉÒlÉHÖ©ÉÉù SÉÒ©É{ɱÉÉ±É ¶Éɾ, qà´ÉSÉùÉeÒ ¾É±É ¥ÉÉàùҴɱÉÒ {ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ ÊSÉ. +ÅHÖùHÖ©ÉÉù ÊSÉ. q¶ÉÒÇ ¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ< SÉÅqÖ±ÉÉ±É HÉùÒ+É, ~ÉeyÉùÒ ¾É±É ©ÉÒùÉùÉàe {ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ »ÉÖÊ{ɱɧÉÉ< Ê´É{É«ÉSÉÅr ¶Éɾ, ±ÉÒÅ¥ÉeÒ ¾É±É HÉÅqҴɱÉÒ {ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ ÊSÉ. Ê´ÉlÉùÉNÉ ÊSÉ. +àGlÉÉ¥Éà{É ¸ÉÒ {ÉÒlÉÒ{ɧÉÉ< SÉÅqÖ±ÉÉ±É ¥ÉNÉÊe«ÉÉ, ¥ÉÉà÷Éq ¾É±É ¥ÉÉàùҴɱÉÒ {ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ «ÉÉàNÉà¶É§ÉÉ< {ÉÉoÉɱÉÉ±É ©ÉɱÉWqà, X©É{ÉNÉù ¾É±É ´É»É< {ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ

´Éù ~ÉKÉ

H{«ÉÉ ~ÉKÉ

Hà³´ÉiÉÒ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH ~ÉÊmÉHÉ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ lÉ~ɸSÉ«ÉÉÇ Hà³´ÉiÉÒ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH ~ÉÊmÉHÉ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É lÉ~ɸSÉ«ÉÉÇ

251 251 251 251 251 252

251 251 251 251 251 252

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Hà³´ÉiÉÒ ~ÉÊmÉHÉ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ

151 151 151 151

Hà³´ÉiÉÒ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH ~ÉÊmÉHÉ

150 150 150 150 150 150

Hà³´ÉiÉÒ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH ~ÉÊmÉHÉ

501 501 501 501 501 501

ÊSÉ. ¾ÊºÉÇ±É ÊSÉ. ¾ÉqÒÇ ¸ÉÒ +lÉֱɧÉÉ< WàcɱÉÉ±É ´ÉÉàùÉ, ~ÉàheÉ Hà³´ÉiÉÒ ¾É±É ~ÉÖ{ÉÉ {ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ< SÉÅqÖ±ÉÉ±É HÖ´ÉÉÊe«ÉÉ, ~ÉÊmÉHÉ

251 251 251 251 251 251

¥ÉNÉe ¾É±É HÉÅqҴɱÉÒ {ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ ÊSÉ. ¡ÉÊlÉH ÊSÉ. ©ÉämÉÒ ¸ÉÒ ¡ÉÊq~ÉHÖ©ÉÉù +©ÉÞlɱÉÉ±É NÉÉÅyÉÒ, {ÉqɶÉÉ ¾É±É ©É±ÉÉe {ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ Ê´ÉW«É§ÉÉ< ¥ÉÉ¥ÉÖ±ÉÉ±É NÉÉÅyÉÒ, yÉÉÅNÉyÉÄÉ ¾É±É +ÅyÉàùÒ {ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ

30

lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ lÉ~ɸSÉ«ÉÉÇ

151 151 151 151

ÊSÉ. +ÅÊHlÉ ÊSÉ. ¹ÉàlÉÉ ¸ÉÒ §ÉùlÉHÖ©ÉÉù ©É{ɾù±ÉÉ±É ¶Éɾ +ÅyÉàùÒ - »ÉÖùà{r{ÉNÉù {ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ H©É±Éà¶É§ÉÉ> ù©ÉiÉÒH±ÉÉ±É »ÉÅPÉ´ÉÒ ©ÉÖ±ÉÖÅe - ùÉWHÉà÷{ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ ÊSÉ. zÉÖ©ÉÒ{É ÊSÉ. ~ɱÉH ¸ÉÒ ùÉWà{r§ÉÉ> ùÉPÉ´ÉY§ÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ ¡ÉÉNÉ~Éù-ʴɱÉà~ÉÉù±ÉÉ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ yÉÒ©ÉÅlɧÉÉ> ʾũÉlɱÉÉ±É ¶Éɾ »ÉÖùà{r{ÉNÉù -HÉÅqҴɱÉÒ {ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ

501 501 501 501 501 501

501 501 501 501 501 501

Hà³´ÉiÉÒ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH ~ÉÊmÉHÉ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ lÉ~ɸSÉ«ÉÉÇ

251 251 251 251 251 251

251 251 251 251 251 251

+{«É §Éà÷  ¸ÉÒ ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ (¥ÉÉàùҴɱÉÒ) ~ÉÊmÉHÉ »´ÉNÉÇ»oÉ{ÉÉ +Él©É¸Éà«ÉÉoÉâè  +ÅÊHlÉÉ¥Éà{É ¾ÊºÉÇlÉHÖ©ÉÉù »ÉÅPÉ´ÉÒ (©É±ÉÉe) »ÉÉyÉÊ©ÉÇH  W«Éà¶É ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É ´ÉÉàùÉ Hà³´ÉiÉÒ (»ÉÖÅqùÒ«ÉÉiÉÉ ¾É±É {ÉɱÉÉ»ÉÉà~ÉÉùÉ) »ÉÉyÉÊ©ÉÇH ÊSÉ.+ÅÊHlÉ{ÉÉ ±ÉN{É ¡É»ÉÅNÉà ~ÉÊmÉHÉ »É©ÉÖ¾ ±ÉN{É lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ

1000 502 250 250 250 250 250

´¾É±ÉÉ{ÉÒ ´É»É©ÉÒ Ê´ÉqÉ«É ´Éà³É+à..... §ÉɴɧÉùÒ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ X{«ÉÖ+ÉùÒ - 2017 {ÉÉ©É  {ÉNÉÒ{ÉqÉ»É {ÉÉNÉùqÉ»É ¶Éɾ  {ÉÅq±ÉÉ±É £Ö±ÉSÉÅq HÖ´ÉÉÊe«ÉÉ  ù©ÉiÉÒH§ÉÉ< ©ÉNÉ{ɱÉÉ±É ¶Éɾ  ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É ¶É¶ÉÒHÉÅlÉ ¶Éɾ  »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É {É÷´Éù±ÉÉ±É ¶Éɾ  HÉÅÊlɱÉÉ±É Ê¶É´É±ÉÉ±É ¶Éɾ  §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É ´ÉÉeÒ±ÉÉ±É NÉÉÅyÉÒ

©ÉÚ³´ÉlÉ{É ¾É±É »ÉÖùà{r{ÉNÉù ¥ÉÉàùҴɱÉÒ Ê´ÉÅUÒ«ÉÉ »ÉÉ«É{É SÉÖeÉ {ÉɱÉÉ»ÉÉà~ÉÉùÉ ´Éh´ÉÉiÉ ¥ÉÉàùҴɱÉÒ ´Éh´ÉÉiÉ »ÉÉ«É{É qʾ»Éù ´Éh´ÉÉiÉ ©ÉÖ± ÉÖÅe

Bhairavi Jigar Shah

251 251 251 251

Hà³´ÉiÉÒ 151 101 »ÉÉyÉÊ©ÉÇH 151 101 ~ÉÊmÉHÉ 151 101 »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É 151 101 lÉ~ɸSÉ«ÉÉÇ 151 101 lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ 151 101

Hà³´ÉiÉÒ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH ~ÉÊmÉHÉ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É lÉ~ɸSÉ«ÉÉÇ lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ

     

(Certified Financial Adviser) Tel No. : 022 - 28334833, Mob.:9322449696 E-mail : ashwin11shah@yahoo.co.in One Stop Shop For Insurance & Investment Þ Planner for Wealth Creation Goal Planner for Retirement & Child Future All Mutual Funds (SIP/STP), PMS Fixed Deposit & Bonds Tax Saving / Tax Free Scheme Life & Non Life Insurance

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

£à¥ÉÖ+ÉùÒ - 2017


Zalawad epatrika feb17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you