Page 1

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É ´ÉºÉÇ & 43

v

+ÅH & 07 v »É³ÅNÉ +ÅH & 511 v ~ÉÉ{ÉÉ & 44 v +àʡɱÉ-2019 v ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊmÉHÉ v UÚ÷H ©ÉÚ±«É & °É. 3.00

¶ÉÉÅlÉ ~Éeà±ÉÉ ""W³'' £ùÒ ""AUɳÉ'' ©ÉÉùà Uà... ~ÉÖ{É©É{ÉÒ §ÉùlÉÒ Wà´ÉÉ ""©ÉÉàX'' AU³´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Uà.

- +{ÉÉà~ÉSÉÅq ¶Éɾ

- ©ÉÉùÉ ©ÉÉmÉ +àHW £Éà{É A~Éù qùàH WN«ÉÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ NÉÉeÒ ±É> qÉàe¬É Uà lÉà´ÉÉ ¥ÉÉà÷Éq Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É »ÉÉ«É{É ù¾àlÉÉ ""80'' ´É÷É´ÉÒ SÉÚHà±ÉÉ Ê©ÉmÉ ¸ÉÒ ©É{ɾù±ÉÉ±É ùlÉÒ±ÉÉ±É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ{Éà «ÉÉq H«ÉÉÇ. LÉÖ¥ÉW »ÉÖÅqù - »ÉHÉùÉl©ÉH - ¡ÉÉàl»ÉɾW{ÉH Ê]ÅqÉÊq±ÉҧɫÉÉâ ¡ÉÊlÉ»ÉÉq ©É²«ÉÉà. ""+{ÉÉà~ÉSÉÅq§ÉÉ>, +ÉNɳ ´ÉyÉÉà - V«ÉÉÅ H¾à¶ÉÉà l«ÉÉÅ »ÉÉoÉà +É´É´ÉÉ lÉä«ÉÉù UÖÅ.'' ~ÉÖ{É©É{ÉÒ §ÉùlÉÒ©ÉÉÅ qÊù«ÉÉà AU³à +à´ÉÉ ©ÉÉàX+Éà ©É{É©ÉÉÅ AU³Ò ùÂÉ Uà. ¥É»É +àHW Ê´ÉSÉÉù Uà - +àHW y«Éà«É Uà - +àHW ±ÉKÉ Uà ""]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW ©ÉÉ÷à +à´ÉÖ HÉÅ>H HùÒ{Éà ©ÉÉùà Exit ±Éà´ÉÒ Uà. Wà »É©ÉÉWà ©É{Éà Wà HÉÅ> +É~«ÉÖÅ Uà lÉà{ÉÉà ¥Éq±ÉÉà lÉÉà ´ÉÉ³Ò ¶ÉHÉ«É lÉà©É {ÉoÉÒ. oÉÉàeÖH FiÉ £àe´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É oÉ> ¶ÉHà LÉùÉà.'’ ¾É>´Éà ÷SÉ +NÉù lÉÉà ¾É>´ÉàoÉÒ oÉÉàeÖÅH SÉɱÉÒ{Éà W> ¶ÉHÉ«É +à÷±ÉÖ +Åqù - +àH ʴɶÉɳ WN«ÉÉ ©Éà³´ÉÒ. l«ÉÉÅ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW ©ÉÉ÷à ¥Éà ´É»lÉÖ ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ Uà (1) ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É Êù»ÉÉà÷Ç (2) {ÉÉ{ÉHeÖ U °©É{ÉÖÅ »Éà{Éà÷ÉàùÒ«É©É +{Éà lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒY ©ÉÉ÷à ʴɾÉùyÉÉ©É {ÉÉ{ÉHeÖ Y{ÉÉ±É«É ¥É{Éà. ´É»lÉÖ +àHW WN«ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉùÅlÉÖ +±ÉNÉ-+±ÉNÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ Uà. ©ÉÖÅ¥É> {ÉNÉùÒ +{Éà {ÉYH{ÉÉ Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ Wä{ÉÉà{ÉÒ +{ÉàH »ÉÅ»oÉÉ+Éà ©ÉÅe³Éà -«ÉÖ´ÉÉ©ÉÅe³Éà - ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³Éà HÉ«ÉÇùlÉ Uà. lÉà+Éà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ +àH Êq´É»É +É Êù»ÉÉà÷Ç©ÉÉÅ +É´Éà +{Éà ¥ÉyÉÉàW +É{ÉÅq ¡É©ÉÉàq Hùà - HÉà{£ù{»ÉÉà Hùà - »É§ÉÉ+Éà Hùà - »ÉÅ©Éà±É{ÉÉà Hùà.

PÉiÉÉÅ »É©É«ÉoÉÒ B©Éù{Éà HÉùiÉà Hà ~ÉUÒ oÉÉH {Éà HÉùiÉà AU³lÉÉ »ÉÉNÉù{ÉÉ ©ÉÉàX ¶ÉÉÅlÉ ~ÉeÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. Ê´ÉSÉÉùÉà{Éà +àH ~Éà÷Ò©ÉÉÅ ©ÉÚHÒ{Éà ~Éà÷Ò ¥ÉÅyÉ HùÒ ©ÉÉàW©É»lÉÒ{ÉÒ UÉà³Éà AeÉ´ÉÒ ùÂÉà ¾lÉÉà. ¾´Éà ""©ÉÉùÉoÉÒ HÉÅ> {É oÉ> ¶ÉHà'' lÉà´ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ »ÉÉoÉà Y´ÉlÉù{ÉÉà ¶ÉàºÉ »É©É«É ~É»ÉÉù Hù´ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{ÉÉà HùlÉÉà ¾lÉÉà lÉà´ÉÉ©ÉÉÅ +àH Êq´É»É +àH Ê©ÉmÉ lÉà©É{ÉÉ Y´É{É »ÉÅÊNÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà Wà©ÉiÉà ¾WÖ ¾©ÉiÉÉÅW 84 ~ÉÚùÉ H«ÉÉÇ Uà lÉà ©É³´ÉÉ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. ]ɱÉÉ´ÉÉe{ÉÒ +±ÉH-©É±ÉH{ÉÒ LÉÉ÷Ò-©ÉÒcÒ ´ÉÉlÉÉà «ÉÉq HùÒ ùÂÉ ¾lÉÉ l«ÉÉÅW +©ÉÉùÉ +à Ê©ÉmÉ+à ""¶ÉÉÅlÉW³''©ÉÉÅ +àH HÉÅHùÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÖ HÉ©É H«ÉÖÇ. ""+{ÉÉà~ÉSÉÅq§ÉÉ>, ¾WÖ »É©É«É Uà ±ÉÉà{ÉÉ´ÉɱÉÉ »Éà{Éà÷ÉàùÒ«É©É Ê´ÉºÉà HÉÅ>H Ê´ÉSÉÉùÉà. lÉ©ÉÉà yÉÉùÉà lÉÉà £ùÒ »É©ÉÉW{Éà XOÉlÉ HùÒ +É HÉ©É HùÒ ¶ÉH¶ÉÉà.'’ +É Ê´ÉSÉÉù{Éà ©Éá yÉùlÉÒ{ÉÉ ~Éà÷ɳ©ÉÉÅ yÉù¥ÉÒ qÒyÉÉà ¾lÉÉà. ©É{Éà Wà Ê{ɺ£³lÉÉ ©É³à±É - ±ÉÉà{ÉɴɱÉÉ »Éà{Éà÷ÉàùÒ«É©É{ÉÉà ©ÉÉàhà +É´Éà±É HÉà³Ò«ÉÉà ]ÖÅ÷´ÉÉ> NÉ«ÉÉà lÉà{ÉÒ «ÉÉqÉà £ùÒ lÉÉY oÉ> NÉ>. ©ÉÉùÉoÉÒ H¾à´ÉÉ> NÉ«ÉÖ ""¾´Éà ±ÉÉà{ÉɴɱÉÉ »Éà{Éà÷ÉàùÒ«É©É §ÉÚ±ÉÒ X´É - Xà »ÉÉoÉ ©É³à lÉÉà ""]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É Êù»ÉÉà÷Ç'' {ÉÉà ¡ÉÉàWàG÷ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¾É©É §ÉÒeÒ ¶ÉHÖ lÉà©É UÖÅ.'' Ê´ÉSÉÉùÉà ¶É° oÉ> NÉ«ÉÉ. ùÉmÉà BPÉ ~ÉiÉ {É +É´ÉÒ +{Éà ¥ÉÒX Êq´É»Éà ©Éá - Wà©ÉiÉà ©É{Éà ±ÉÉà{ÉɴɱÉÉ »Éà{Éà÷ÉàùÒ«É©É ©ÉÉ÷à lÉoÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ~ÉÊù´ÉÉùÉà ©ÉÉ÷à ¾ÉA»ÉÓNÉ ¡ÉÉàWàG÷ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ¾Å©Éà¶ÉÉ »ÉoÉ´ÉÉùÉà +É~«ÉÉà Uà

+{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É ~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ.30 A~Éù

©ÉÉà.: 9324978747

©ÉÖÅ¥É> ¶ÉÉà °©É: 20 yÉ{ÉY »÷ÄÒ÷, qà´ÉHÒ §ÉÖ´É{É, ¥ÉÒWà ©Éɳà, ~ÉÉà~«ÉÖ±Éù ¾Éà÷±É{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ, ]´ÉàùÒ ¥ÉXù,©ÉÖÅ¥É> - 400 003 £Éà{É : 23441709, 30205844 / 9820943317

¥ÉÉàùҴɱÉÒ ¶ÉÉà °©É: +É´ÉÒ¶HÉù ÷É´Éù, ¶ÉÉà~É {ÉÅ : 30-31 SÉÅqÉ´ÉùHù »ÉHDZÉ, ´ÉÞÅ{qÉ ¾Éà÷±É »ÉÉ©Éà, ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷) ©ÉÖÅ¥É> - 400 092 £Éà{É {ÉÅ : 2891 1998 (PÉù) 9819288427

1


02

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. »ÉÅPÉ -©ÉÖÅ¥É> ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Ê¥É~ÉÒ{ɧÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ´ÉÉàùÉ A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> SÉÒ©É{ɱÉÉ±É ¶Éɾ ©ÉÅmÉÒ+Éà ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> AnÉ©ÉSÉÅq ¶Éɾ ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> ©ÉÖ³SÉÅq ´ÉÉàùÉ ¸ÉÒ yÉÒ°§ÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É »ÉÅPÉ´ÉÒ LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ H©É±Éà¶É§ÉÉ> ©É¾É»ÉÖLɱÉÉ±É ~ÉÉùàLÉ »É¾LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ Ê~É«ÉֺɧÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ ~ÉÒ.+Éù.+Éà ¸ÉÒ Êq~ÉH§ÉÉ> Y. NÉÉÅyÉÒ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ+Éà ¸ÉÒ ùÊ»ÉH±ÉÉ±É {ÉÉNÉùqÉ»É HÉàcÉùÒ ¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ> ùlÉ{É»ÉÒ ¶Éɾ ¸ÉÒ »ÉÅW«É§ÉÉ> §ÉÉ>±ÉÉ±É ¶Éɾ ¸ÉÒ qÒ±ÉÒ~ɧÉÉ> LÉÒ©ÉSÉÅq ¶Éɾ ¸ÉÒ +ùÊ´ÉÅq§ÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ ¸ÉÒ ©É{ɾù§ÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ ¸ÉÒ HÖ©ÉÉù§ÉÉ> {ÉNÉÒ{ÉqÉ»É ¶Éɾ ùY. +Éà£Ò»É ¸ÉÒ {É©ÉÒ{ÉÉoÉY Wä{É A~ÉÉ¸É«É ~ÉÉ«ÉyÉÖ{ÉÒ, ©ÉÖÅ¥É> - 400 003 ´É¾Ò´É÷Ò +Éà£Ò»É ´É±±É§ÉqÉ»É HÉ{ÉY ʥɱeÓNÉ, ¥ÉÒWà ©Éɳà, 175, Ê¡É{»Éà»É »÷ÄÒ÷, ©ÉÖÅ¥É>-400 002 HÉ©ÉHÉW{ÉÉà »É©É«É : ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 11.30 oÉÒ »ÉÉÅW{ÉÉ 6.00 +Éà£Ò»É £Éà{É & 2206 7236 qÉ©ÉÉàqù´ÉÉeÒ & 2887 4633 lÉÅmÉÒ+Éà +{ÉÉà~ÉSÉÅq Hà. ¶Éɾ ©ÉÖHà¶É «ÉÖ. ¶Éɾ ~ÉÊmÉHÉ©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÉ ±ÉàLÉÉà Hà Ê´ÉSÉÉù ±ÉàLÉH{ÉÉ +ÅNÉlÉ Uà. lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÅ»oÉÉ Hà lÉÅmÉÒ »É¾©ÉlÉ Uà +à©É ©ÉÉ{ÉÒ ±Éà´ÉÖÅ {ɾÓ. ±ÉàLÉ ©ÉÉàH±É{ÉÉùà U~ÉÉ´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ ~ÉÞSUÉ Hù´ÉÒ {É¾Ó lÉà{ÉÒ LÉÉ»É {ÉÉáyÉ ±Éà ´ÉÒ. HÉ{ÉÚ{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉɾÒ{ÉÖÅ +ÊyÉHÉù KÉàmÉ ©ÉÖ Å¥É> ù¾à ¶Éà.

UÚ÷H ©ÉÖ±«É °É.3/Email : zalawadjainsangh@gmail.com Website : www.zalawadjainsangh.org

lÉÅmÉÒ »oÉÉ{ÉàoÉÒ.... qùàH »É©É»«ÉÉ{ÉÉà Uà±±ÉÉà ù»lÉÉà ""©ÉÉ£Ò'' W Uà.... ..........G«ÉÉÅH +É~ÉÒ qÉà +{Éà G«ÉÉÅHoÉÒ ©Éà³´ÉÒ ±ÉÉà +É~ÉiÉÉ Wä{É yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ W {Éʾ WNÉlÉ{ÉÉ qùàH yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ - ""KÉ©ÉÉ''{ÉÖÅ ©É¾n´É +à÷±ÉÖ BSÉÖ Uà Hà §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ""KÉ©ÉÉ Ê´Éù»«É §ÉÚºÉiÉ©É'' - ""Y´ÉÉà +{Éà Y´É´ÉÉ qÉà'' - ""±ÉÒ´É +à{e ±Éà÷ ±ÉÒ´É''{ÉÖÅ ©É¾n´É eNɱÉà{Éà ~ÉNɱÉà Xà´ÉÉ ©É³à Uà. HÉà>H{ÉÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ©ÉÉ£Ò ©Éà³´ÉÒ ±Éà´ÉÒ G«ÉÉùàH »É¾à±ÉÒ ±ÉÉNÉà Uà ~ÉùÅlÉÖ HÉà>H{Éà ""©ÉÉ£Ò'' +É~ÉÒ qà´ÉÒ lÉà÷±ÉÒ »É¾à±ÉÒ {ÉoÉÒ. X¾àù Y´É{É©ÉÉÅ ~Ée«ÉÉ UÒ+à +à÷±Éà +É~ÉiÉ{Éà ¾ù Hq©É ~Éù +É ¡ÉüÉ lÉÉà {Ée´ÉÉ{ÉÉà W Uà. G«ÉÉùàH HÉà>{Éà XiÉlÉÉ +XiÉlÉÉ ""SÉÉù ¶É¥qÉà'' H¾à´ÉÉ> NÉ«ÉÉ G«ÉÉùàH XiÉlÉÉ - +XiÉlÉÉ HÉà> §ÉÚ±É oÉ> NÉ>. ~ÉùÅlÉÖ +É~ÉiÉÉà »´É§ÉÉ´É +à÷±ÉÉà AlÉɴɳҫÉÉà Uà Hà Wà{ÉÒ §ÉÚ±É oÉ> Uà lÉà §ÉÚ±É{ÉÉà lÉà ´«ÉÎGlÉ{Éà +¾à»ÉÉ»É oÉ«ÉÉà Uà Hà Hà©É lÉà XiÉ´ÉÉ qùHÉù H«ÉÉÇ ´ÉNÉù lÉùlÉW lÉà{ÉÉ A~Éù lÉÚ÷Ò ~ÉeÒ+à UÒ+à Hà XiÉà +É~ÉiÉà +à{Éà ùÉlÉÉàùÉlÉ »ÉX Hù´ÉÒ Uà. +É~É »ÉÉä+à NÉlÉÉÅH©ÉÉÅ - ©ÉÉSÉÇ 2019{ÉÉ +ÅH©ÉÉÅ ¥ÉÒX H´Éù ~Éà>W ~Éù ""£É©ÉÇ HÉ£à''{ÉÒ X¾àùLÉ¥Éù U~ÉÉ> Uà lÉà ´ÉÉÅSÉÒ ¾¶Éà. +É HÅ~É{ÉÒ »ÉÉoÉà +É~ÉiÉà ´ÉÉʺÉÇH HÉà{÷ÄÉG÷ Uà. qù ©Éʾ{Éà lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©Éà÷ù eÉ«ÉùàG÷ ¡Éà»É©ÉÉÅ ©ÉÉàH±Éà Uà. +©ÉÉùÒ §ÉÚ±É W°ù Uà Hà +©ÉÉùà ~ÉÊmÉHÉ©ÉÉÅ U~ÉÉlÉÒ qùàH X¾àùLÉ¥Éù A~Éù y«ÉÉ{É +É~É´ÉÖ Xà>+à. ¾ÖÅ lÉÅmÉÒ lÉùÒHà +É ~ÉÊmÉHÉ{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É ´ÉºÉÇ 1990oÉÒ ´ÉSSÉà{ÉÉ +àHÉq - ¥Éà ´Éù»É ¥ÉÉq HùÒ{Éà »ÉŧÉÉ³Ò ùÂÉà UÖÅ. ¶ÉùlÉSÉÚHoÉÒ U~ÉÉ«Éà±ÉÒ X¾àùLÉ¥Éù ©ÉÉ÷à ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ ©ÉÉmÉ +àHW - Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅoÉÒ +à÷±ÉÒ ©ÉÉà÷Ò ¥ÉÚ©É AcÒ Hà »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉoÉÒ ±É> - +Éà£Ò»É{ÉÉ H±ÉÉHÇ »ÉÖyÉÒ £Éà{É{ÉÒ ]eÒ ´Éù»ÉÒ NÉ>. HÉà>{ÉÒ ""§ÉÚ±É'' ¡Éà©ÉoÉÒ qàLÉÉe´ÉÉ{Éà ¥Éq±É ¶ÉÉàù ¥ÉHÉàù ©ÉSÉÒ NÉ«ÉÉà lÉà »ÉÉùÒ Ê{ɶÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ. +Éà{ÉùùÒ ©ÉÉiÉ»ÉÉà »Éà´ÉÉ §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ HÉ©É HùÒ - Ê{ɺcÉ~ÉÚ´ÉÇH qù ©Éʾ{Éà +É~ÉiÉÒ ~ÉÊmÉHÉ{Éà [ÉÉ{ɻɧÉù - ´ÉÉÅSÉ{ÉÊ¡É«É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É Hù{ÉÉù{Éà +É´ÉÒ ´ÉlÉÇiÉÚHoÉÒ Hà÷±ÉÖÅ qÖ:LÉ oÉlÉÖ ¾¶Éà lÉà{ÉÒ G«ÉÉùà«É H±~É{ÉÉ HùÒ Uà LÉùÒ? oÉÉàeÒ ùɾ Xà´ÉÒ Xà>+à - Ê´É´ÉàH »ÉÉoÉà lÉÅmÉÒ{ÉÖÅ y«ÉÉ{É qÉàù´ÉÖ Xà>+à. ""§ÉÚ±É'' +à ""§ÉÚ±É'' W Uà. lÉà{ÉÉà ¥ÉSÉÉ´É {É ¾Éà«É. A~Éù HÂÖ Uà lÉà©É ""qùàH »É©É»«ÉÉ{ÉÉà Uà±±ÉÉà ©ÉÉùNÉ ""©ÉÉ£Ò''W Uà ~ÉUÒ +É~É´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É Hà ±Éà´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É'' +©ÉÉùÒ ¶ÉùlÉ SÉÚHoÉÒ oÉ«Éà±É ""§ÉÚ±É'' ¥Éq±É +©ÉÉà+à »É©ÉOÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÒ KÉ©ÉÉ «ÉÉSÉ{ÉÉ HùÒ Uà. X¾àùLÉ¥Éù ©ÉÉàH±É{ÉÉù HÅ~É{ÉÒ{Éà ~ÉiÉ ~ÉmÉ ±ÉLÉÒ £ùÒ +É ¡ÉHÉù{ÉÒ X¾àùLÉ¥Éù {É ©ÉÉàH±É´ÉÉ WiÉÉ´Éà±É Uà. +É~ÉiÉÒ ~ÉÊmÉHÉ©ÉÉÅ H> X¾àùLÉ¥Éù UÉ~É´ÉÒ H> {É UÉ~É´ÉÒ lÉà{ÉÉ yÉÉàùiÉ {ÉIÒ oÉ«Éà±ÉÉ Uà. +©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà PÉiÉÉ {ÉHÉùÉl©ÉH ±ÉLÉÉiÉÉà +É´Éà Uà - HÉà>H qÖ§ÉÉ«Éà±ÉÉ Êq±É{ÉÉ {É ±ÉLÉ´ÉÉ Wà´ÉÉ Hà {É ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ Wà´ÉÉ HÉNɳÉà +É´Éà Uà. +©ÉÉà+à G«ÉÉùà ~ÉiÉ ~ÉÊmÉHÉ©ÉÉÅ ""{ÉHÉùÉl©ÉH ±ÉLÉÉiÉ'' {É UÉ~É´ÉÉ{ÉÒ Ê{ÉÊlÉ +~É{ÉÉ´Éà±ÉÒ Uà. »ÉÉä{Éà lÉÅmÉÒ+Éà{ÉÉ Ê©ÉSUÉ©ÉÒ qÖIe©ÉÃ. ~ÉÊmÉHÉ©ÉÉÅ Wà HÉÅ> »ÉÉ° ±ÉÉNÉà lÉà{ÉÉ ¡ÉÊlɧÉÉ´É +É~ÉlÉÉ ù¾àXà. +É{ÉÅq oɶÉà +{Éà ~ÉÊmÉHÉ ´ÉÅSÉÉ«É Uà lÉà{ÉÒ LÉÉlÉùÒ oɶÉà. Manufacturer of : Plastic, Household, Gifts & Novelties Regd. Office :

Amar Tej Plasto Trade Pvt. Ltd.

9,Laxmi Palace,60 Feet Road, Ghatkoper (East), Mumbai - 400 077. Tel. No. 2501 6161

E-mail : vision92002@yahoo.co.in. www.visionoptics.co.in

+àÊ¡É±É - 2019

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

Parmar House, Near Synergy Court, Ramchandra Lane Extn., Kachpada, Malad (W), Mumbai - 400 064. Tel. : 28822591 / 28811299 E-mail : amarplastic2012@gmail.com Factory : Amar Plastic (I) Pvt. Ltd. Shree Bhateva Industrial Estate, Sativali, Boidapada, Vasai (E), Dist - Thane Contact : Mukesh Shah (9820042591)

3


¶ÉÖÅ lÉ©ÉÉùà ""©ÉÉ»÷ù eÒOÉÒ'' ©Éà³´É´ÉÒ Uà? ¶ÉÖÅ lÉ©ÉÉà+à ""OÉàV«ÉÖ+à¶É{É'' ~ÉÖ° H«ÉÖÇ Uà?

qà¶É©ÉÉÅ Hà Ê´Éqà¶É©ÉÉÅ +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉ >SUlÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ qàùÉ´ÉÉ»ÉÒ Wä{ɻɩÉÉW{ÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà ©ÉÉ÷à....

´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É«É©ÉÉÅ ©ÉÖÅ¥É> Wà´ÉÒ ©É¾É{ÉNÉùÒ©ÉÉÅ Wä{É »É©ÉÉW©ÉÉÅ oÉÉàeÒH »ÉÅ»oÉÉ+Éà Ê´Éqà¶É©ÉÉÅ Hà qà¶É©ÉÉÅ M.S., M.B.A. Hà +{«É HÉà> ""©ÉÉ»÷ù eÒOÉÒ'' ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à oÉ{ÉÉù LÉùSÉ{Éà ~ɾÉáSÉÒ ´É³´ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ{Éà ±ÉKÉ©ÉÉÅ ùÉLÉÒ »É¾É«É§ÉÚlÉ ¥É{É´ÉÉ ¡É«Él{ÉÉà Hùà Uà. +É~ÉiÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW©ÉÉÅ ¾WÖ +É ´Éù»Éà W +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ qàùÉ´ÉÉ»ÉÒ Wä{É ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{Éà ASSÉ +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ »É¾É«É§ÉÚlÉ oÉ´ÉÉ +àH ÷Ä»÷. ""]ɱÉÉ´ÉÉe N±ÉÉà¥É±É SÉàùÒ÷à¥É±É ÷Ä»÷'' {ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HùÒ Uà. ´ÉºÉÇ 2019/20 ©ÉÉ÷à ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ 25 oÉÒ 30 Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà ASSÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à °~ÉÒ«ÉÉ +àH HùÉàe{ÉÒ ""±ÉÉà{É'' +É~ÉÒ »É¾É«É§ÉÚlÉ ¥É{É´ÉÖÅ Uà. »É©ÉÉW{ÉÉ - ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÉ AVW´É³ §Éʴɺ«É ©ÉÉ÷à, ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÉ Êq±Éàù qÉlÉÉ+Éà{ÉÉ »ÉÉoÉ - »É¾HÉùoÉÒ +É «ÉÉàW{ÉÉ +©É±É©ÉÉÅ ©ÉÚHà±É Uà. +É~ÉiÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÒ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ©ÉÖL«É mÉiÉà »ÉÅ»oÉÉ - ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH »ÉÅPÉ©ÉÖÅ¥É> - ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.£ÉA{eà¶É{É ©ÉÖÅ¥É> lÉoÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉe Ê¥É]{Éà»É £Éàù©É{ÉÉ »É¾«ÉÉàNÉoÉÒ +É~ÉiÉà »É©ÉOÉ §ÉÉùlɧÉù©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ~ÉÊù´ÉÉùÉà{Éà »É¾É«É§ÉÚlÉ ¥É{É´ÉÖÅ Uà. oÉÉàeÉH ÷àH{ÉÒH±É HÉùiÉÉà»Éù - qùàH HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ±Éà´ÉÉ{ÉÒ oÉÉàeÒ »ÉÖNÉ©ÉlÉÉ ù¾à W°ùÒ Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ]e~ÉoÉÒ ±É> ¶ÉHÉ«É lÉà´ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ +É {É´ÉÖ ÷Ä»÷ +Ê»lÉl´É©ÉÉÅ +É´«ÉÖ Uà. +É ÷Ä»÷ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ~ÉÊù´ÉÉùÉà{ÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{ÉÉ AVW´É³ §Éʴɺ«É ©ÉÉ÷à »ÉqÉ«Éà lÉl~Éù ù¾à¶Éà. ©ÉÖÅ¥É> ¶É¾àù©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉà Hà §ÉÉùlÉ{ÉÉ HÉà> ~ÉiÉ LÉÚiÉÉ©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉà HÉà>~ÉiÉ ""]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH Wä{É'' +É «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ©Éà³´ÉÒ ¶ÉH¶Éà. OÉàV«ÉÖ+à¶É{É ~ÉUÒ ©ÉÉ»÷ù eÒOÉÒ ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à W +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +NÉù HÉà>~ÉiÉ ~ÉÊù´ÉÉù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÅlÉÉ{É{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à +É ""±ÉÉà{É «ÉÉàW{ÉÉ''{ÉÉà ±ÉÉ§É ±Éà´ÉÉ >SUÉ yÉùÉ´ÉlÉÉ ¾Éà«É lÉÉà »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ ´Éà¥É»ÉÉ>÷ +Éà~É{É HùÒ Wà £Éà©ÉÇ ´Éà¥É»ÉÉ>÷ ©ÉÚHà±É Uà lÉà £Éà©ÉÇ ""+Éà{ɱÉÉ>{É'' §Éù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. +{Éà l«ÉÉù¥ÉÉq +É £Éà©ÉÇ{ÉÒ ""¾ÉeÇHÉà~ÉÒ'' »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ +Éà£Ò»Éà ~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ{ÉÒ ù¾à¶Éà. +É A~ÉùÉÅlÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH Wä{É »É©ÉÉW{ÉÉ HÉà>~ÉiÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ ÊqHùÒ Hà ÊqHùÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà HÉà> ©ÉÚeÒ {É ¾Éà«É UlÉÉÅ ~ÉiÉ Ê´Éqà¶É©ÉÉÅ Hà qà¶É©ÉÉÅ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à ~Éä»ÉÉ{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ ¾Éà«É lÉÉà HÉà>~ÉiÉ Ê©É±ÉHlÉ NÉÒù´Éà ©ÉÚG«ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É ~Éä»ÉÉ{ÉÒ »ÉNÉ´Ée - +ÉàUÉ ´«ÉÉWqùà - HùÉ´ÉÒ +É~É´ÉÉ »É¾É«É§ÉÚlÉ ¥É{É´ÉÉ{ÉÉ +©ÉÉùÉ - ÷Ä»÷{ÉÉ ¡É«ÉÉ»ÉÉà ù¾à¶Éà. +É ©ÉÉ÷à ÷Ä»÷{ÉÉ ´ÉÉ>»É SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ YlÉÖ§ÉÉ> HÉàcÉùÒ{Éà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É {ÉÅ¥Éù 9821012321 A~Éù »ÉÅ~ÉHÇ HùÒ - lÉà©É{ÉÉà »É©É«É ©Éà³´ÉÒ °¥É° ©É³´ÉÖÅ.

±ÉÉà{ ÉÉ´ÉɱÉÉ eÖ~ɱÉàKÉ +à~ÉÉ÷Ç©Éà{÷ - 4 ¥Éàe°©É +à.»ÉÒ., ÷Ò.´ÉÒ., +à÷àSe ÷Éà«É±Éà÷, ¾Éà±É, HÒSÉ{É, ¡ÉÉàWàG÷ù, ~ÉÉ÷Ô ¾Éà±É, ~«ÉÉàù ´ÉàW, qùàH »ÉNÉ´ÉelÉÉ »ÉÉoÉà (©ÉÉà÷É OÉÖ~É lÉoÉÉ £à©ÉÒ±ÉÒ NÉàyÉùÓNÉ ©ÉÉ÷à AnÉ©É) ùÉàÊWÅqÉ §ÉÉeàoÉÒ +É~É´ÉÉ{ÉÉà Uà. »ÉÅ~ÉHÇ : ù©Éà¶É§ÉÉ> ~ÉÉùàLÉ 9223434288 / 9769522021 »oɳ : ´É±É´ÉiÉ, »É¾»mÉ£iÉÉ qàùÉ»Éù{ÉÒ {ÉYH, WÚ{ÉÉ ¾É>´Éà ÷SÉ, ±ÉÉà{ÉÉ´ÉɱÉÉ.

Vinubhai Shantilal Mehta SHANTILAL & SONS HARDWARE MERCHANTS 90, Sarang Street, 1st Floor, Mumbai - 400 003. Tel. (O) : 2342 1045, 2341 3195 (R) : 2882 2309, 2881 1310 (M) : 98213 40074

 ´Éà¥É»ÉÉ>÷

: www.zalawadglobaleducation.org  £Éà©ÉÇ{ÉÒ ¾ÉeÇHÉà~ÉÒ Samarth House - 168, G«ÉÉÅ ~ɾÉáSÉÉe´ÉÒ? Bangur Nagar, Off. Link Road, Near Ayyapa Temple and Kalka Kali Mandir, Goregaon (W), Mumbai - 400090. Tel.: 26841051  W°ù

4

WiÉÉ«Éà »ÉÅ~ÉHÇ HùÉà : YlÉÖ§ÉÉ> HÉàcÉùÒ ùÉY´É ¶Éɾ ÊHùiɧÉÉ> ¶Éɾ ~Éùà¶É ¶Éɾ -

9821021321 9821354751 9821052705 9819301298

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


(7) ´É»É> - Ê{É©ÉÇ±É +É> ´Éàù, ¶ÉÉà~É {ÉÅ. 9, Hà. ÷Ò. {ÉNÉù, £à] ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©ÉÅe³ - ¥ÉÉàùҴɱÉÒ 1, »ÉÉÅ > {ÉNÉù, ¸Éà «É»É ¾Éà »~ÉÒ÷±É ~ÉÉ»Éà, ´É»É> (´Éà» ÷), ©ÉÉà . A~ÉùÉàGlÉ ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ qù ´ÉºÉÇ{ÉÒ ©ÉÉ£H +É ´Éù»Éà ~ÉiÉ »É§«É 9920550795 (»É©É«É : »É´ÉÉù{ÉÉ 11 oÉÒ »ÉÉÅW{ÉÉ 8) ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à ´«ÉÉW¥ÉÒ qù{ÉÒ - »ÉÉùÒ G´ÉÉà±ÉÒ÷Ò{ÉÒ (8) {ÉɱÉÉ»ÉÉà~ÉÉùÉ - ¸ÉÒ «É¶É´ÉÅlɧÉÉ> ¥ÉÒ. ¶Éɾ, »ÉÒ-003, {ÉÉà÷¥ÉÖHÉà{ÉÖÅ Ê´ÉlÉùiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É{ÉÉù Uà. £GlÉ +à4 »ÉÉ>]{ÉÒ ´Éä HÖ Å c {ÉNÉù, +ɶÉÒ´ÉÉÇ q ¾Éà » ~ÉÒ÷±É{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ , lÉÖ ± ÉÓW ùÉà e, {ÉÉà÷¥ÉÖHÉà{ÉÖÅ W Ê´ÉlÉùiÉ oÉ{ÉÉù Uà. {ÉÉà÷¥ÉÖHÉà{ÉÖ ¥ÉÖHÓNÉ lÉÉ.5-5- {ÉɱÉÉ»ÉÉà~ÉÉùÉ (>»÷), ©ÉÉà.9221494859 2019 oÉÒ lÉÉ.12-5-2019 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ HùÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà. Ê´ÉvÉoÉÔ (»É©É«É : ùÉmÉà 8 oÉÒ 10) qÒc £GlÉ ¥Éà e]{É {ÉÉà÷¥ÉÖH +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. {ÉÉà÷¥ÉÖHÉà +É~É´ÉÉ (9) Ê´ÉùÉù - ¸ÉÒ »ÉÖ«ÉÇHÉÅlÉ ´ÉÒ. ~ÉÉùàLÉ, ¥ÉÒ-303, NÉÉàHÖ±É +à{ÉàKÉ ©ÉÉ÷à { ÉÒ lÉÉ.26-5-2019 lÉoÉÉ lÉÉ.2-6-2019 NÉÉàHÖ±É ÷ÉA{ɶÉÒ~É, ©ÉÖGlÉÉ »HÖ±É{ÉÒ »ÉÉ©Éà, Ê´ÉùÉù (´Éà»÷), ù¾à¶Éà. qùàH Ê´ÉvÉoÉÔ{Éà ~ÉÉàlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »Éà{÷ù ~ÉùoÉÒ W ©ÉÉà.9833537606 (»É©É«É : ùÉmÉà 7 oÉÒ 9) {ÉÉà÷¥ÉÖH +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.©ÉÅe³ - PÉÉ÷HÉà~Éù ©ÉÖÅ¥É> ©ÉÉʾlÉÒ Xà> lÉÒ ¾Éà«É lÉÉà {ÉÉà÷ ¥ÉÖ H Ê´ÉlÉùiÉ ©ÉÖ ¥ Å É> ´«É´É»oÉÉ H©ÉÒ÷Ò{ÉÉ H{´ÉÒ{Éù ¸ÉÒ ù»ÉÒH§ÉÉ> A~ÉùÉàGlÉ ©ÉÅe³{ÉÉà +ÉNÉÉ©ÉÒ ¶ÉäKÉÊiÉH +à » É. ¶Éɾ{ÉÉà lÉà © É{ÉÉ ©ÉÉà . 98702 >{ÉÉ©É Ê´ÉlÉùiÉ - lÉ~É»´ÉÒ ¥É¾Ö©ÉÉ{É - ´ÉÉʺÉÇH 17582 A~Éù »ÉÅ~ÉHÇ Hù´ÉÉà. Êq´É»É ´ÉNÉàùà{ÉÉà +àH HÉ«ÉÇJ©É lÉÉ.29-12{ÉÉà÷¥ÉÖH ¥ÉÖHÓNÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ »Éà{÷ù 2019{ÉÉ Êq´É»Éà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. +É (1) ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷) - ¸ÉÒ Êq{Éà¶É§ÉÉ> X¾àùÉlÉ LÉÉ»É HùÒ{Éà +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à W±ÉqÒ +à©É. ¥ÉÉù§ÉÉ«ÉÉ, °©É {ÉÅ.5, ùW´ÉÉeÒ SÉɱÉ, Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. Hà WàoÉÒ ~ÉùÉ-A~É{ÉNÉù{ÉÉ XťɱÉÒNɱÉÒ, ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÉà.98198 +{«É ©ÉÅe³Éà - «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅ e³Éà +É Êq´É»Éà HÉà> 66858 (»É©É«É : »É´ÉÉù{ÉÉ 9 oÉÒ ùÉmÉÒ{ÉÉ 9) HÉ«ÉÇJ©É {É ùÉLÉà lÉà´ÉÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ Hùà±É Uà. +àHW Êq´É»Éà (2) ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (>»÷) - ¸ÉÒ ©Éà¾Ú±É§ÉÉ> +Éù. ¥Éà ©ÉÅe³Éà{ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É {É oÉ> X«É lÉà´ÉÒ ¶ÉÖ§É §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ ©É¾àlÉÉ, +à-302, +ʧɱÉɺÉÉ Ê¥É±eÓNÉ - HÉù÷ù ùÉàe {ÉÅ.1, ©ÉÅe³à +É lÉÉùÒLÉ +É÷±ÉÒ W±ÉqÒ X¾àù Hùà±É Uà. ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (>»÷), ©ÉÖÅ¥É>-400066. ©ÉÉà. 9869012582 ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ - HÉÅqҴɱÉÒ (»É©É«É : ¶ÉÊ{É´ÉÉù »ÉÉÅWà 7 oÉÒ 9, ùÊ´É´ÉÉù »É´ÉÉù{ÉÉ 9 oÉÒ 11) »ÉÅL«Éɥɳ{ÉÉ +ÉyÉÉùà NÉiÉÒ+à lÉÉà +ÉWà +É~ÉiÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ (3) qʾ»Éù - ¸ÉÒ yÉ{Éà¶É§ÉÉ> eÒ. ¶Éɾ, ¥ÉÒ54-101, »Éà{÷ ©ÉàùÒ »HÖ±É{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ, »ÉÒ. +à»É. ùÉàe, +É{ÉÅq {ÉNÉù, qʾ»Éù (>»÷). »É©ÉÉW{ÉÉ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ ~ÉÊù´ÉÉùÉà - ±ÉNɧÉNÉ 850{ÉÒ ´É»ÉlÉÒ yÉùÉ´ÉlÉÉà ©ÉÉà.9869417647 (»É©É«É : »É´ÉÉù{ÉÉ 10 oÉÒ 12, »ÉÉÅW{ÉÉ 7 Ê´É»lÉÉù +à÷±Éà HÉÅqҴɱÉÒ. +É Ê´É»lÉÉù{ÉÒ W¥ÉùW»lÉ «ÉÖ´ÉɶÉÎGlÉ{Éà »ÉÅNÉcÒlÉ Hù´ÉÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. »ÉÅPÉ - ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ oÉÒ 9) (4) ©ÉÒùÉ ùÉàe - ¸ÉÒ »ÉÅW«É§ÉÉ> +à©É. ¶Éɾ, +à 702, NÉÅNÉÉàmÉÒ +ɶÉÒ´ÉÉÇq +{Éà ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »ÉÉoÉà ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©ÉÅe³ HÉà.+Éà~É.¾É.»ÉÉà. »Éà{÷ Xà»É࣠»HÖ±É{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ, ¶ÉÉÅÊlÉ ~ÉÉHÇ, ©ÉÒùÉ - HÉÅqҴɱÉÒ{ÉÉ »ÉÊJ«É »ÉÉoÉ +{Éà »É¾HÉù +{Éà ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{ÉoÉÒ A~ÉùÉàGlÉ ùÉàe (>»÷), ©ÉÉà.9920387678 (»É©É«É : »ÉÉÅW{ÉÉ 7 oÉÒ 9) «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ oÉ> ¾lÉÒ. «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³à {É´É ±ÉÉà¾Ò«ÉÉ - lÉù´Éä«ÉÉ (5) §ÉÉ«ÉÅqù ´Éà»÷ - ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> «ÉÖ. ¶Éɾ, c/o. ¸ÉÒ LÉÒ©ÉSÉÅq - +{É֧ɴÉÒ - [ÉÉ{ɻɧÉù «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{ÉÉ »É¾HÉùoÉÒ «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³{Éà +àH UNÉ{ɱÉÉ±É ¶Éɾ ©ÉÉ{É´É»Éà´ÉÉ ÷Ä »÷, »ÉÒ-1, lÉÒoÉÈHù q¶ÉÇ{É, OÉÉ. {É´ÉÒ BSÉÉ>+à ±É> W´ÉÉ {É´ÉÉ HÉ«ÉÇJ©ÉÉà - {É´ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà - {É´ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà »ÉÉoÉà +àH Hq©É +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ ¡É«ÉÉiÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà +àH HÉ«ÉÇJ©É ¢±ÉÉàù, ¥ÉÉ´É{É Y{ÉÉ±É«É ~ÉÉ»Éà, §ÉÉ«ÉÅqù (´Éà»÷). {ÉIÒ H«ÉÉâ Uà. (»É©É«É : »ÉÉÅW{ÉÉ 6 oÉÒ 8) «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ »ÉÉ©ÉÉYH - ¶ÉäKÉÊiÉH - ´«É´É»ÉÉÊ«ÉH ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà »ÉÉoÉà (6) §ÉÉ«ÉÅqù (>»÷) - ¸ÉÒ +¶ÉÉàH »ÉÒ. ©É¶HùÒ«ÉÉ, ¶ÉÉà~É {ÉÅ. 6, ©É¾à¶É +à~ÉÉ÷Ç©Éà{÷, »Él«É {ÉÉùÉ«ÉiÉ{ÉÒ ~ÉÉU³, LÉÉùÒ NÉÉ©É, §ÉÉ«ÉÅqù ©É{ÉÉàùÅW{É - »ÉÉÅ»HÞÊlÉH - ù©ÉlÉNÉ©ÉlÉ - »{Éà¾Ê©É±É{É Wà´ÉÉ HÉ«ÉÇJ©ÉÉà{ÉÖÅ (>»÷), ©ÉÉà. 9324190818 (»É©É«É : »ÉÉÅW{ÉÉ 6 oÉÒ 7.30) +É«ÉÉàW{É Ê´ÉSÉÉùÒ ù¾à±É Uà. +ÉWà +É~ÉiÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉ÷à ´Éà~ÉÉù-

¾à©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ +à{e OÉÖ~É THE NATIONAL BOOK DEPOT For all Your requirements of Medical, Dental, Nursing, Pharmacy, Physiotherapy, Homoeopathic, Veterinary Books Opp. Wadia Children’s Hospitals, Parel (Central Railway), Mumbai - 400012 Tel : 022-2413 1362 / 2416 5274 / 2413 0877 / 97570 01960 / 97570 01961 Timing : 11 am To 7 pm (Monday To Saturday) Sunday Closed E-mail : nationalbook55@gmail.com Website : www.nationalbookdepot.com Rajendra Shah - Cell : 93 22 88 4688 / 80 80 88 4688 Vaidehi Shah - Cell : 98 33 93 6737

+àÊ¡É±É - 2019

±ÉN{É NÉÒlÉÉà, »ÉÉÅY ©ÉɳÉ, Wä{É »lÉ´É{É, ¸ÉuÉÅW±ÉÒ, §ÉÉ´É «ÉÉmÉÉ, ùÉ»É NÉù¥ÉÉ lÉoÉÉ Ê¾{qÒ +ÉàùHà»÷ÄÉ ©ÉÉ÷à.

-: »ÉÅ~ÉHÇ & -

202, ©ÉÉ{É´É ©Éà{¶É{É, »ÉùÉàÊW{ÉÒ ùÉàe, ©ÉàH eÉà{Éɱe{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ, ʴɱÉà~ÉÉù±ÉÉ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É> - 400056. ©ÉÉà¥ÉÉ>±É & 98210 29096

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

¸ÉÒ ©É¾É´ÉÒù »÷à¶É{ÉùÒ ©ÉÉ÷Ç 144-46, ¥ÉÉ~ÉÖ LÉÉà÷à »÷ÄÒ÷, 1±Éà ©Éɳà, ©ÉÖÅ¥É> - 4000 03. £Éà{É : 23462967, 23464462 5


ùÉàWNÉÉù KÉàmÉà V«ÉÉùà {É´ÉÒ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY - {É´ÉÒ lÉHÉà Ê{É©ÉÉÇiÉ ~ÉÉ©ÉÒ Uà l«ÉÉùà +É lÉHÉà {ÉÉà ±ÉÉ§É +É~ÉiÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ~ÉÊù´ÉÉùÉà {ÉÉ »ÉÅl ÉÉ{ÉÉà{Éà ~ÉiÉ ©É³à lÉà´ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ »ÉÉä {Éà ©É{ÉNÉ©ÉlÉÉ HÉ«ÉÉâ{ÉÉ ©ÉÉy«É©ÉoÉÒ ~ÉÊùSÉ«É©ÉÉÅ ±ÉÉ´É´ÉÉ Uà. {É´ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà Ê{É©ÉÉÇiÉ Hù´ÉÉ Uà. »ÉÉä ©ÉÉ÷à Ê´ÉHÉ»É{ÉÖÅ +àH ~±Éà÷£Éà©ÉÇ - HÉà©É{É ~±Éà÷£Éà©ÉÇ ¥É{ÉÉ´É´ÉÖÅ Uà. oÉÉàeÉ Êq´É»É ~ɾà±ÉÉ W «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ oÉÉàeÉ {É´ÉÉ lÉù´Éä«ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà+à »ÉÉoÉà ©É³Ò +àH LÉÚ¥ÉW A~É«ÉÉàNÉÒ "ùÉàe©Éà~É' lÉä«ÉÉù H«ÉÉâ Uà. «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ Uà Hà lÉà©É{ÉÉ {É´ÉÉ ´ÉùÉ«Éà±ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà - H©ÉÒ÷Ò »É§«ÉÉà PÉù PÉù £ùÒ +àH "XNÉÞÊlÉ +ʧɫÉÉ{É' SɱÉÉ´Éà lÉà´ÉÉà ©ÉI©É Ê{ÉùyÉÉù Hùà±É Uà. «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà - HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«ÉÉà  ¸ÉÒ SÉàlÉ{É ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É ¶Éɾ - ¡É©ÉÖLÉ - 9821404031  ¸ÉÒ §ÉÉÊ´ÉH Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> ¶Éɾ - A~É¡É©ÉÖLÉ - 9322215218  ¸ÉÒ +ÉÊ¶ÉºÉ +à. ¶Éɾ - ©ÉÅmÉÒ - 9820084053  ¸ÉÒ Êq~Éà¶É +à. ¶Éɾ - ©ÉÅmÉÒ - 9892523431  ¸ÉÒ ¾à©É±É +àSÉ. qÉà¶ÉÒ - LÉX{ÉSÉÒ - 9870107999 HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«ÉÉà : Ê´Éù±É +à{É. ¶Éɾ - HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷), W«É©ÉÒ{É +à{É. ¶Éɾ - HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷), +©ÉÒlÉ ´ÉÒ. ¶Éɾ - HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷), {ÉäÊlÉH +àSÉ. qÉà¶ÉÒ - HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷), +ɶÉÒºÉ ´ÉÒ. ¶Éɾ - HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷), +§ÉÒH Wà. ¶Éɾ - HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷), ~ÉùÉNÉ »ÉÒ. ´É»ÉÉiÉÒ HÉÅqҴɱÉÒ (>»÷), ʴɶÉÉ±É Hà. ¶Éɾ - HÉÅqҴɱÉÒ (>»÷), yÉ©Éâ¶É Wà. ¶Éɾ - HÉÅqҴɱÉÒ (>»÷), Ê´Éù±É Y. ¶Éɾ - HÉÅqҴɱÉÒ (>»÷), ©ÉÉäʱÉH Y. ¶Éɾ - HÉÅqҴɱÉÒ (>»÷). A~ÉùÉàGlÉ H©ÉÒ÷Ò ~ÉÚ´ÉÇ ¾ÉàtàqÉùÉà{ÉÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É »ÉÉoÉà {É´ÉÉ A©ÉÅNÉ - Al»Éɾ +{Éà Xà¶É »ÉÉoÉà «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ »É§«ÉÉà{ÉÉ »ÉÉoÉ-»É¾HÉù +{Éà »É¾«ÉÉàNÉ »ÉÉoÉà HÉ«ÉÇ Hù´ÉÉ lÉl~Éù ¥É{Éà±É Uà. {É´ÉÉ HÉ«ÉÉ⠶ɰ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ »Éù³lÉÉ ù¾à lÉà´ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ »ÉÉäoÉÒ ¡ÉoÉ©É ">-eÒùàG÷ùÒ' ʴɺÉà Ê´ÉSÉÉùÒ ùÂÉ UÒ+à. «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ ´ÉàNÉ ©É³à lÉà´ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ 850 ~ÉÊù´ÉÉùÉà{ÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{Éà «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ »É§«É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ +àH "+ʧɫÉÉ{É' ¶É° Hùà±É Uà. »ÉÅNÉc{É©ÉÉÅ ¶ÉÎGlÉ Uà - »ÉÅL«Éɥɳ »É£³lÉÉ{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà Uà. «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ HÉÅqҴɱÉÒ Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ qùàH ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{Éà ~ÉiÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Hùà Uà Hà lÉà©É{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{Éà «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ »É§«É ¥É{É´ÉÉ ¡ÉàùiÉÉ +É~Éà. +É~ÉiÉÉ HÉÅqҴɱÉÒ Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ HÉà> ~ÉiÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ 15 ´ÉºÉÇoÉÒ 52 ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ{ÉÉ «ÉÖ´ÉH - «ÉÖ´ÉlÉÒ+Éà »É§«É ¥É{ÉÒ ¶ÉHà Uà. »É§«É ¥É{É{ÉÉù{Éà {É´ÉÉ ¶É° oÉ«Éà±É qùàH ¡ÉÉàWàG÷©ÉÉÅ - qùàH HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ »ÉÉ©Éà±É oÉ´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ©É³Ò ¶ÉH¶Éà. §ÉÚlÉHɳ©ÉÉÅ °É.150 §ÉùÒ +ÉY´É{É »É§«É~Éq ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ ~ÉùÅlÉÖ »É©É«É - »ÉÅ XàNÉÉà{ÉÉ +ÉyÉÉùà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ {É´ÉÉ »É§«É Bhavin Shah

Jaymin Shah

Rohan Shah

GAUTAM STEEL INDUSTRIES Mfg. and Stockist in :S.S., M.S., Brass, High Tensils Bolt, Nut, Washer, Spring Washer, C.S.K, Allen Cap, Grub, Stud, Rivet, Coach Screw, Cotter Pin, Wing Nut, Nylone Nut, Lock Nut etc.

¥É{É{ÉÉùà ±ÉÉ>£ ©Éà©¥Éù¶ÉÒ~É £Ò ©ÉÉmÉ °É.300 §Éù´ÉÉ{ÉÉ ù¾à¶Éà. Wà »É§«ÉÉà+à §ÉÚlÉHɳ©ÉÉÅ °É.150 §É«ÉÉÇ Uà lÉà+Éà+à ~ÉiÉ ¥ÉÒX °É.150 §ÉùÒ »É§«É~Éq ùÒ{«ÉÖ HùÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà. »É§«É~Éq ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ £Éà©ÉÇ A~ÉùÉàGlÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà Hà HÉ«ÉÇ´ÉɾH H©ÉÒ÷Ò{ÉÉ »É§«É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHɶÉà. ©ÉÉà¥ÉÉ>±É {ÉÅ¥Éù A~Éù »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÉyÉÒ ~ÉÒ.eÒ.+à£. £É>±É ©Éà³´ÉÒ - £Éà©ÉÇ §ÉùÒ ¶ÉHɶÉà. «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉà {É´ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÉà ¡ÉoÉ©É HÉ«ÉÇJ©É "NÉà>©É ¶ÉÉà' ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIÒ Hùà±É Uà. PÉiÉÖÅ HùÒ{Éà +É HÉ«ÉÇJ©É lÉÉ.9-6-2019 ùÉLÉ´ÉÉ Ê´ÉSÉÉùà±É Uà. lÉÉùÒLÉ £É>{É±É oÉ«Éà qùàH »É§«É{Éà lÉà{ÉÒ XiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. qùàH »É§«É{Éà qùàH XiÉ +É~ÉiÉÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÒ ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊmÉHÉ "]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É' wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +É A~ÉùÉÅlÉ "´ÉÉà÷ûÉ+à~É OÉÖ~É' ©ÉÉà¥ÉÉ>±É {ÉÅ¥Éù 9372572729 wÉùÉ ©Éà»ÉàW +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. NÉà>©É ¶ÉÉà{ÉÉ Êq´É»Éà "´É«É©É«ÉÉÇqÉ'{Éà HÉùiÉà «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³{Éà »ÉÖÅqù »Éà´ÉÉ+Éà +É~É{ÉÉù ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà{ÉÖÅ Ê´Éʶɺ÷ ¥É¾Ö©ÉÉ{É HùÒ lÉà+Éà{ÉÒ »Éà´ÉÉ{ÉÖÅ +ʧɴÉÉq{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIÒ Hùà±É Uà. «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³ qùàH «ÉÖ´ÉÉ{É{Éà +àH W ´ÉÉlÉ WiÉÉ´ÉlÉÉ ¾ºÉÇ +{É֧ɴÉà Uà Hà +É~ÉiÉÖÅ {É´ÉÖÅ »ÉÖmÉ - {É´ÉÉà Ê´ÉSÉÉù - {É´ÉÉà »ÉÅH±~É +àH W Uà. "+É~ÉiÉà »ÉÉä »ÉÉoÉà ©É³Ò - +àH¥ÉÒX{ÉÉ [ÉÉ{É{ÉÒ - +à H¥ÉÒX{ÉÒ »É©ÉW{ÉÒ - +àH¥ÉÒX{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÒ +É~É-±Éà HùÒ +É~ÉiÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É +É~ÉiÉà W Hù´ÉÉ H÷Ò¥Éu ¥É{ÉÒ+à.' ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ - PÉÉ÷HÉà~Éù ¡ÉàÊùlÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©ÉÅe³ - PÉÉ÷HÉà~Éù A~ÉùÉàGlÉ ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ +NÉÉA ~ÉÊmÉHÉ©ÉÉÅ WiÉÉ´«ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà ""£{É +à{e £àù''{ÉÒ lÉÉùÒLÉ 29-4-2019{ÉÉ Êq´É»Éà ±ÉÉàH»É§ÉÉ{ÉÒ SÉÚÅ÷iÉÒ ¾Éà´ÉÉ{Éà HÉùiÉà «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³à +É lÉÉùÒLÉ©ÉÉÅ £àù£Éù HùÒ ¾´Éà {É´ÉÒ lÉÉùÒLÉ{ÉÒ {ÉÉáyÉ ±Éà´ÉÉ +ÉOɾ§ÉùÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ. {É´ÉÒ lÉÉùÒLÉ 21-4-2019, ùÊ´É´ÉÉù »É©É«É : ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 2 ´ÉÉN«ÉÉoÉÒ ùÉÊmÉ{ÉÉ 10 ´ÉÉN«ÉÉ »ÉÖyÉÒ »oɳ : NÉÖ°HÖ³ ¾É>»HÖ±É OÉÉA{e - PÉÉ÷HÉà~Éù (>)  +É £{É +à {e £à ù©ÉÉÅ ¡Éà ] {÷ÓNÉ »~ÉÉà{É»Éù ¥É{É´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ""¥«ÉÖ÷Ò +É÷Ç >©ÉÒ÷à¶É{É V´Éà±ÉùÒ'' ´ÉɳÉ+à ±ÉÒyÉÉà Uà.  +É £{É +à{e £àù©ÉÉÅ HÉà-»~ÉÉà{É»Éù ¥É{É´ÉÉ{ÉÉà +{ÉàùÉà ±ÉÉ§É ""eÉà±£Ò{É ÷Ö»ÉÇ +à{e ÷ÄÉ´Éà±»É''- »É©ÉÒù§ÉÉ> ¶ÉÉ¾à ±ÉÒyÉà±É Uà.  HÖ~É{É »~ÉÉà{»Éù ¥É{É´ÉÉ{ÉÉà +{ÉàùÉà ±ÉÉ§É ""Ê´É]{É +Éà~÷ÒG»É''¸ÉÒ +ɶÉÒlɧÉÉ> ¶ÉÉ¾à ±ÉÒyÉà±É Uà. A~ÉùÉàGlÉ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ »ÉÉä ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ~ÉÊù´ÉÉùÉà{Éà ©ÉÅ e³{ÉÉ »É´Éâ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà {Éà +É £{É +à {e £àù©ÉÉÅ ~ÉyÉÉù´ÉÉ Late Anopchand M.Kohtari

Off. No. : 23446121/66595864 23410066/23112066 M/S. KIRTI STEEL INDUSTRIES 23112935/0250 3214798 M/S. KIRTI TRADING CORPO. Fax No. : 23423575 M/S. KUNAL FASTNER HOUSE L.L.P Kirti Mob. : 9821055592 Manufacturers & Engineers : S.S. Bolts, Nuts,S.S. Coach Screw,Wood Screw & Fastners,

131, Narayan Dhuru Street, G.Floor, Pydhonie, Mumbai - 400 003. Phones : (O) 2341 5814 / 2342 4025 / 2343 4014 (R) 2885 0621 / 28017611

 Gala No. 4/7, Janki Indl. Estate, Plot No.10/B, Near K.T.Indl. Park Gorai Pada, Vasai (E), Thane - 401 208 Email : gautamsteelind2@gmail.com

6

Office : 155, Narayan Dhuru Street, Ground Floor, Mumbai-400 003 Sales Office : 102, Narayan Dhuru Street, Gr., Flr., Mumbai-400 003 Sales Depo : 12, Shive Shambhu Ind. Estate, B/H. Nidhi Estate, Near Burmashell Petrol Pump, Waliv, Vasai (East),Thane-401208

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


§ÉɴɧɫÉÖÇ +É©ÉÅ mÉiÉ ~ÉÉc´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà± É Uà. +É A~ÉùÉÅl É ~ÉùÉ A~É{ÉNÉù{ÉÉ »É´Éâ ©ÉÅe³Éà - ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³Éà - «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³Éà{Éà ~ÉiÉ +É ¡É»ÉÅNÉà ~ÉyÉÉù´ÉÉ »{Éྠ»É§Éù +É©ÉÅmÉiÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É >´Éà{÷{Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ »É©ÉOÉ ©ÉÖÅ¥É> ¶É¾àù{ÉÉ - LÉÉ»É HùÒ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà {Éà ~ÉyÉÉù´ÉÉ X¾à ù +É©ÉÅ m ÉiÉ ~ÉÉc´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. +É £{É +à{e £àù©ÉÉÅ ùÒ÷à±É +{Éà £Ùe »÷Éà±ÉÉà{Éà +±ÉNÉ-+±ÉNÉ Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ ùÉLÉà±É ¾Éà´ÉÉ{Éà HÉùiÉà ùÒ÷à±É Ê¥É]{Éà¶É +{Éà {Éà÷´ÉHÕNÉ{Éà HÉà> lÉH±ÉÒ£ ~Ée¶Éà {Éʾ. +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ A~Éù LÉÉ»É y«ÉÉ{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. ÷Éà÷±É 80 »÷Éà±É©ÉÉÅoÉÒ ±ÉNɧÉNÉ +eyÉÉ »÷Éà±É +É~ÉiÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ §ÉÉ>-¥É¾à{ÉÉà{ÉÉ Uà. +É A~ÉùÉÅlÉ ©«ÉÖ]ÒH±É - NÉà>©»É ±ÉHÒ eÄÉà - ¥ÉɳHÉà ©ÉÉ÷à »É࣠HÒe ~±Éà ]Éà{É ~ÉiÉ ùÉLÉà±É Uà. +É{ÉÒ »ÉÉoÉÉà»ÉÉoÉ SÉ÷~É÷Ò ´ÉÉ{ÉNÉÒ+Éà{ÉÉà ù»ÉoÉɳ ©ÉÉiÉ´ÉÉ ©É³¶Éà. ¾´Éà WÖW »÷Éà±É - ¥É¾ÖW +ÉàUÉ »÷Éà±É ""´É¾à±ÉÉà lÉà ~ɾà±ÉÉà''{ÉÉ yÉÉàùiÉà +É~É´ÉÉ{ÉÉ Uà. +É +{ÉàùÉ £{É +à{e £àù©ÉÉÅ »÷Éà±É ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ Uà±±ÉÒ lÉH Uà. »ÉÅ~ÉHÇ Hù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³{ÉÒ yÉÉùiÉÉ ©ÉÖW¥É ±ÉNɧÉNÉ 1500 ©ÉÖ ±ÉÉHÉlÉÒ«ÉÉà +É £{É +à {e £àù{ÉÒ ©ÉÖ ±ÉÉHÉlÉà +É´É´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ Uà.  §ÉÉ> Ê{É©Éà¶É ¶É¶ÉÒHÉÅlɧÉÉ> ¶Éɾ{ÉÉ Ê~ÉlÉɸÉÒ ¸ÉÒ ¶É¶ÉÒHÉÅlɧÉÉ> yÉÒùW±ÉÉ±É ¶Éɾ{ÉÉ +Él©É¸Éà«ÉÉoÉâ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³{Éà °É.2000 §Éà÷ +É~Éà±É Uà. ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉà LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ɧÉÉù ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ (»ÉÉ«É{É - ©ÉÉ÷ÖÅNÉÉ - ´ÉeɱÉÉ - qÉqù - SÉÖ{ÉɧÉdÒ) A~ÉùÉàGlÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉà ´ÉÉʺÉÇH Êq´É»É Ê{ÉÊ©ÉnÉà{ÉÉà +àH HÉ«ÉÇJ©É SÉà©¥ÉÖù qàùÉ»Éùà ~ÉÅSÉ H±«ÉÉiÉH ~ÉÖX §ÉiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà »ÉÅ´ÉlÉ 2075{ÉÉ £ÉNÉiÉ »ÉÖq +àH©É lÉÉ.7-3-2019{ÉÉ Êq´É»Éà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà . »É´ÉÉù{ÉÉ 10.30 H±ÉÉHà ¥É¾à {ÉÉà +à §ÉÎGlɧÉÉ´É~ÉÚ´ ÉÇ H ùÉNÉùÉNÉÒiÉÒ »ÉÉoÉà - A±±ÉɻɧÉàù ~ÉÚX §ÉiÉÉ´Éà±É ¾lÉÒ. ~ÉÚX ~ÉÚùÒ oÉ«ÉÉ ¥ÉÉq ©ÉÅe³{ÉÉ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÒ +àH »É§ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ {É´ÉHÉù ©ÉÅmÉ{ÉÉ ~Éc{ÉoÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÉä{Éà ´ÉºÉÇ qù©«ÉÉ{É oÉ«Éà±É HÉ«ÉÉâ{ÉÉà +¾à´ÉÉ±É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. ~ÉֱɴÉÉ©ÉÉ{ÉÉ ¶É¾ÒqÉà{Éà 12 {É´ÉHÉù NÉiÉÒ ¸ÉuÉÅW±ÉÒ +É~«ÉÉ ¥ÉÉq ùɺ÷ÄNÉÒlÉ »ÉÉä+à »É©ÉÚ¾©ÉÉÅ ùWÚ Hùà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà yÉÉÊ©ÉÇH NÉà>©»É ù©ÉÉe´ÉÉ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÉ SÉÉù OÉÖ~É - SÉÅq{ÉÉ, »ÉֱɻÉÉ, ùà´ÉlÉÒ lÉoÉÉ ©É«ÉiÉÉ - ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. ¡ÉoÉ©É >{ÉÉ©É ¡ÉÉ~lÉ Hù{ÉÉù OÉÖ~É{ÉÉ qùàH »É§«É{Éà °É.100{ÉÖÅ >{ÉÉ©É, ¥ÉÒXà {ÉÅ¥Éù ¡ÉÉ~lÉ Hù{ÉÉù OÉÖ~É{ÉÉ qùàH ¥É¾à{ÉÉà{Éà °É.50{ÉÖÅ >{ÉÉ©É - mÉÒXà {ÉÅ¥Éù ¡ÉÉ~lÉ Hù{ÉÉù OÉÖ~É{ÉÉ qùàH ¥É¾à{É{Éà °É.20{ÉÖÅ >{ÉÉ©É lÉoÉÉ 4oÉÉà {ÉÅ¥Éù ¡ÉÉ~lÉ Hù{ÉÉù OÉÖ~É{ÉÉ

qùàH ¥É¾à{É{Éà °É.10{ÉÖÅ >{ÉÉ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »É§ÉÉ ~ÉÚùÒ oÉ«ÉÉ ¥ÉÉq »ÉÉä ©ÉÉ÷à »ÉÖÅqù §ÉÉàW{É{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. +É ¡É»ÉÅNÉà ¶ÉÖ§É LÉÉlÉÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É ùH©É +É´Éà±É Uà. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ »ÉÉä{ÉÉà LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ɧÉÉù ©ÉÉ{Éà Uà. °É. 2,500/- ¸ÉÒ©ÉlÉÒ {ɱÉÒ{ÉÒ¥Éà{É ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> ¶Éɾ °É. 1,500/- ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É {ÉÉälɩɱÉÉ±É ¶Éɾ °É. 1,500/- ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ù»ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É Ê¾Å©ÉlɱÉÉ±É NÉÉÅyÉÒ °É. 1,100/- (qùàH{ÉÉ) ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉÅlÉÉ¥Éà{É W©É{ÉÉqÉ»É ¶Éɾ Ê{É©ÉdzɥÉà{É SÉÅrHÉ{lɧÉÉ> ¶Éɾ - ùàLÉÉ¥Éà{É ©É¾à{r§ÉÉ> ¶Éɾ - lÉ°iÉÉ¥Éà{É Êq{Éà ¶É§ÉÉ> ¶Éɾ - »ÉÒ.+à©É.NÉÉÅy ÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù (ùàiÉÖ¥Éà{É) - ¶ÉÉùqÉ¥Éà{É ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ> ¶Éɾ - qà´ÉÒ¥Éà{É W´Éɾù§ÉÉ> ¶Éɾ - »ÉÚ«ÉÉÇ¥Éà{É ùÊ»ÉH±ÉÉ±É qÉà¶ÉÒ - SÉÉ°¥Éà{É Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ¥ÉÉ´ÉÒ»ÉÒ - ©É}ÉÉ¥Éà {É HÉÊlÉÇH§ÉÉ> ¶Éɾ - AºÉÉ¥Éà{É Ê¥ÉÊ~É{ɧÉÉ> ¶Éɾ ~ÉÖù´É§ÉÉ> ~ÉÉ÷eÒ«ÉÉ (HÉàÊH±ÉÉ¥Éà{É ~ÉÉ÷eÒ«ÉÉ) - ~ÉÊù{qÉ¥Éà{É - >±ÉÉ¥Éà{É W«Éà {r§ÉÉ> ¶Éɾ - ¥Éà ± ÉÉ¥Éà {É H©É±Éà ¶É§ÉÉ> ¶Éɾ lÉoÉÉ W«É Ê{ɱÉà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ({ÉÒlÉÉ¥Éà{É) °É. 500/- (qùàH{ÉÉ) ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉà ÊH±ÉÉ¥Éà{É ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> ÊHùiÉ¥Éà{É qÖº«ÉÅlɧÉÉ> - SÉÅÊrHÉ¥Éà{É ´É»ÉÅlɱÉÉ±É ¶Éɾ - HÉàÊH±ÉÉ¥Éà{É ùÉWà¶É§ÉÉ> qÉà¶ÉÒ - ¾Å»ÉÉ¥Éà{É +ùÊ´ÉÅ q§ÉÉ> ¶Éɾ - ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É UNÉ{ɱÉÉ±É ¶Éɾ  »ÉÅ´ÉlÉ 2075 {ÉÉ £ÉNÉiÉ »ÉÖq 13 {ÉÉ Êq´É»Éà ~É.~ÉÚ. «ÉÖNÉÊq´ÉÉHù +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅ l É yÉ©ÉÇ » ÉÚ ù Ò¹ÉùY ©É¾ÉùÉW »ÉÉ¾à ¥ É{ÉÒ »´ÉNÉÉÇ ùÉà ¾ iÉÊlÉÊoÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉà +É~ÉiÉÉ ©ÉÅ e ³à »ÉÉ«É{É qà ù É»Éùà ~ÉÅSÉH±«ÉÉiÉH ~ÉÚX §ÉÎGlɧÉÉ´É~ÉÚ´ÉÇH §ÉiÉÉ´Éà±É. ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ °É. 20 {ÉÒ ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ lÉoÉÉ {É«É{ÉÉ¥Éà{É »ÉÖùà¶É§ÉÉ> lÉù£oÉÒ °É. 10 {ÉÒ ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. lÉà+Éà lÉù£oÉÒ ©ÉÅe³{Éà °É. 500 §Éà÷ ©É³à±É Uà. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ - ʴɱÉà~ÉÉù±ÉÉ A~ÉùÉàGlÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ 40 ´ÉºÉÇ{ÉÒ ¶ÉÉ{ÉqÉù AW´ÉiÉÒ Ê{ÉÊ©ÉnÉà lÉÉ. 1-3-2019 {ÉÉ Êq´É»Éà ¸ÉÒ Ê»ÉuSÉJ ©É¾É~ÉÚW{É §ÉiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É ¸ÉÒ ¶ÉÅLÉà¹Éù ~ÉɹÉÇ{ÉÉoÉ ÊW{ÉɱɫÉ, {ÉÉNÉùqÉ»É ùÉàe, +Å yÉà ùÒ (~ÉÚ´ÉÇ) LÉÉlÉà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà . +É ~ÉÚW{É §ÉiÉÉ´É´ÉÉ ~ÉÅÊelÉ ¸ÉÒ ùÉWÖ§ÉÉ> ©ÉÖW~ÉùÉ lÉà©É{ÉÉ »ÉÉoÉÒqÉùÉà »ÉÉoÉà ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ ¾lÉÉ. V«ÉÉùà »ÉÅNÉÒlÉHÉù ©ÉÅe³Ò - ¸ÉÒ YN{Éà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ lÉoÉÉ »ÉÉoÉÒqÉùÉà+à ~ÉÚW{É qùÊ©É«ÉÉ{É NÉÒlÉ »ÉÅNÉÒlÉoÉÒ »ÉÉä{ÉÉ Êq±É YlÉÒ ±ÉÒyÉÉ ¾lÉÉ. +É ¡É»ÉÅNÉà ¸ÉÒ +¶ÉÉàH§ÉÉ>+à AlHÞº÷ £³-{Éä´Éàv lÉoÉÉ £Ý±É{ÉÒ »ÉÖÅqù »ÉX´É÷ HùÒ »ÉÉä{Éà LÉÖ¶ÉLÉÖ¶ÉÉ±É HùÒ qÒyÉÉ ¾lÉÉ. ~ÉÚW{É ¥ÉùÉ¥Éù

LUTCF Financial Planner Birla Sun Life Tejas Mehta Insurance Advisor Business Mentor

+àÊ¡É±É - 2019

Mamta Tejas Mehta

Insurance Company Limited

Insurance Advisor

Off. : 53, Maharishi Karve Road, Opp. Marine Lines Station, Mumbai - 400 002. Tel.: 22014085 / 86. Fax: 22014091 Website: www.birlasunlife.com Resi.: Flat No. 9, Yogeeta Co-Op. Housing Soc., Daulat Nagar, Road No. 6, Opp. Kanal Ind. Estate, Borivali (E), Mumbai-66. (M) : 9892432562/9224402941 (R) : 9892912906 Email:tejasbsli@gmail.com / tejasbsli@yahoo.co.in

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Off. : Branch No. 931, Oriental Building, 2nd Floor, M. G. Road, Fort, Mumbai-1. M. : 9892432562 Off. : 9224402941 Res.: 9892912906 Email : tejasbsli@gmail.com tejasbsli@yahoo.co.in

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

7


»É´ÉÉù{ÉÉ 9.30 H±ÉÉHà ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà ©ÉÅe³{ÉÉ ±ÉNɧÉNÉ 130 »É§«É ¥É¾à{ÉÉà+à A©ÉÅNɧÉàù ¾ÉWùÒ +É~ÉÒ ¡É»ÉÅNÉ{Éà qÒ~ÉÉ´«ÉÉà ¾lÉÉà. »ÉÉä+à ~ÉÚW{É qù©«ÉÉ{É Ê´ÉÊyÉ Ê´ÉyÉÉ{É©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. ¡É»ÉÅNÉ +à÷±ÉÉà §É´«É ùÒlÉà AW´ÉÉ«ÉÉà Hà 40 ©ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÒ AW´ÉiÉÒ{Éà SÉÉù SÉÉÅq ±ÉÉNÉÒ NÉ«ÉÉ. ~ÉÚW{É{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉàÊH±ÉÉ¥Éà{É ©É¾à{r§ÉÉ> HÉ©ÉqÉùà +Êù¾ÅlÉ ~Éq{ÉÉ ~ÉÚW{ÉoÉÒ Hùà±É ¾lÉÒ. l«ÉÉù ~ÉUÒ ©ÉÅe³{ÉÒ HÊ©É÷Ò{ÉÉ »É§«ÉÉà+à +{Éà l«ÉÉù¥ÉÉq +{«É »É§«É ¥É¾à {ÉÉà + à qùà H ~Éq{ÉÉ ~ÉÚ W{É ´ÉLÉlÉà AlHÞ º÷ ±ÉÉ§É A±±ÉÉ»É~ÉÚ´ÉÇH ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. +É ¡É»ÉÅNÉà ¸ÉÒ ùÉWÖ§ÉÉ> ©ÉÖW~ÉùÉ+à ~ÉÚW{É{ÉÉ qùàH ~Éq{ÉÖÅ ©É¾l´É +{Éà +à ©É¾l´É{ÉÒ ]ÒiÉÉ©ÉÉÅ ]ÒiÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉä{Éà »É©ÉX´Éà±É ¾lÉÒ. »ÉÅ~ÉÚiÉÇ Ê»ÉuSÉJ ©É¾É~ÉÚW{É{ÉÖÅ ©ÉɾÉl©É«É »ÉÉŧɲ«ÉÉ ¥ÉÉq ¥É¾à{ÉÉà §ÉÉ´ÉʴɧÉÉàù ¥É{ÉÒ NÉ«Éà±É. »ÉÉä+à ¡É§ÉÖ ~ÉÉ»Éà +àH W ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ HùÒ ¾lÉÒ Hà ©ÉÅe³{ÉÉ 50 ©ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÒ AW´ÉiÉÒ +É{ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ AlHÞº÷ ùÒlÉà oÉÉ«É. +É ~ÉÚW{É ¡É»ÉÅNÉà ¶ÉÉÅÊlÉH³¶É{ÉÉà ±ÉÉ§É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡É§ÉÉ¥Éà{É ¥ÉÉ¥ÉÖ±ÉÉ±É ¶ÉÉ¾à ±ÉÒyÉà±É ¾lÉÉà. ©ÉÅNɳqÒ´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ+à ±ÉÒyÉà±É ¾lÉÉà. +É ~ÉÚ W{É Ê{ÉÊ©ÉnÉà ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅ e³ lÉù£oÉÒ °É. 5,000/Y´Éq«ÉÉ £Åe©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. Y´Éq«ÉÉ{ÉÒ ÷Ò~É©ÉÉÅ ¥É¾à{ÉÉà+à AqÉùlÉÉoÉÒ ùH©É ±ÉLÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. ~ÉÚW{É ~ÉÚ°Å oÉ¬É ¥ÉÉq ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à ù»É-~ÉÖùÒ{ÉÖÅ »´ÉÉÊqº÷ W©ÉiÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ A~ÉλoÉlÉ ¥É¾à{ÉÉà{Éà °É. 200/- {ÉÒ ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É AW´ÉiÉÒ ¡É»ÉÅNÉà ©ÉÅe³{ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà+à {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É ùH©É §Éà÷©ÉÉÅ ±ÉLÉÉ´ÉÒ »ÉÖÅqù ±ÉÉ§É ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. °É. 9,000/- ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡É§ÉÉ¥Éà{É ¥ÉÉ¥ÉÖ±ÉÉ±É ¶Éɾ °É. 7,000/- ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉàÊH±ÉÉ¥Éà{É ©É¾à{r§ÉÉ> HÉ©ÉqÉù °É. 5,000/- ¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉÅrÉ¥Éà{É qÒ~ÉH§ÉÉ> ¶Éɾ °É. 4,000/- (qùà H {ÉÉ) °~ÉÉ¥Éà { É-W«É¸ÉÒ¥Éà{É-SÉÅ r É¥Éà { Éùζ©ÉHÉ¥Éà{É -´ÉºÉÉÇ¥Éà{É lÉoÉÉ {ÉÒ°¥Éà{É °É. 3,500/- (qùàH{ÉÉ) W¶ÉÖ¥Éà{É - V«ÉÉàlÉÒ¥Éà{É ¥ÉÉ´ÉÒ»ÉÒ °É. 2,000/- (qùàH{ÉÉ) V«ÉÉàlÉÒ¥Éà{É ¶Éɾ - H±~É{ÉÉ¥Éà{É - ¡É§ÉÉ¥Éà{É - ¡ÉÊlɧÉÉ¥Éà{É °É. 1,000/- (qùàH{ÉÉ) ±ÉlÉÉ¥Éà{É - ʴɩɳɥÉà{É - qÒ{ÉÉ¥Éà{É ¥ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É - ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É - £É±NÉÖ{ÉÒ¥Éà{É - H±~É{ÉÉ¥Éà{É zÉÖ´É >±ÉÉ¥Éà{É - ʶɱ~ÉÉ¥Éà{É +ÉNÉÉ©ÉÒ HÉ«ÉÇJ©É lÉÉùÒLÉ - »É©É«É : lÉÉ. 24-4-2019 ¥ÉÖyÉ´ÉÉù ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 3.30 H±ÉÉHà »ÉÅ´ÉlÉ 2075 SÉämÉ ´Éq ~ÉÉÅSÉ©É HÉ«ÉÇJ©É : ~ÉÉà÷ ~ÉÉ÷Ô - eɥɱÉÉ AXiÉÒ »oɳ : WÖ¾Ö ¥ÉÒSÉ - ÷Ö±ÉÒ~É »÷Éù ¾Éà÷±É{ÉÒ NɱÉÒ©ÉÉÅ (V«ÉÉÅ HÉà{ÉÇù ~Éù NÉÉeÇ{É Uà) ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ qùàH »É§«É ¥É¾à{É{Éà +É HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà´ÉÉ +ÉOɾ§ÉùÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà. ~ÉÉäʺ÷H-»´ÉÉÊqº÷ +{Éà »ÉÖÅqù ´ÉÉ{ÉNÉÒ+Éà{Éà >{ÉÉ©ÉÉà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +É A~ÉùÉÅl É HÉà > »Éù¡ÉÉ>] NÉà©É ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. »ÉÉoÉà »Éù¡ÉÉ>] >{ÉÉ©É ~ÉiÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ""+É´ÉÒ »Éù»É eɥɱÉÉ AXiÉÒ, ©ÉX ©ÉÉiÉ´ÉÉ ~ÉyÉÉùÉà »ÉÉä WÖ¾Ö ¥ÉÒSÉ{ÉÉ +ÉÅNÉÊiÉ«Éà'' 8

¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ - +ÅyÉàùÒ A~ÉùÉàGlÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ »ÉÅ´ÉlÉ 2075 {ÉÉ ©É¾É »ÉÖq 7 {Éà »ÉÉà©É´ÉÉù lÉÉ. 25-2-2019 {ÉÉ Êq´É»Éà yÉÉÊ©ÉÇH ù©ÉlÉNÉ©ÉlÉ{ÉÉ +à H HÉ«ÉÇ J©É{ÉÖ Å +É«ÉÉà W{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ Å ¾lÉÖ Å . +É HÉ«ÉÇ J©É +ÅyÉàùÒ(~ÉÚ´ÉÇ) ©ÉÉÅ +É´Éà±É +¶ÉÉàH Ê¡É©ÉÉ>»ÉÒ»É ©ÉÉÅ HÉSÉ{ÉÉ Ê¥É±eÓNÉ©ÉÉÅ ùÉLÉà±É ¾lÉÉà. yÉÉÊ©ÉÇH ù©ÉlÉNÉ©ÉlÉ ù©ÉÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à HÉÅÊq´É±ÉÒoÉÒ qKÉÉ¥Éà{É ~ÉyÉÉùà±É ¾lÉÉ. ©ÉÅe³{ÉÒ +ÉOɾ§ÉùÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ{Éà ©ÉÉ{É +É~ÉÒ lÉà+Éà ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ ¾lÉÉ. »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà lÉà+Éà+à [ÉÉ{É »ÉÉoÉà NÉ©©ÉlÉ ©É³à - yÉ©ÉÇ{ÉÒ PÉiÉÒ ´ÉÉlÉÉà XiÉ´ÉÉ ©É³à lÉà´ÉÒ ù©ÉlÉÉà ù©ÉÉeÒ WàoÉÒ ©ÉÅe³{ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà LÉÚ¥É W +É{ÉÅÊqlÉ +{Éà ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. lÉÒoÉÇ-yÉ©ÉÇKÉàmÉÉà-»lÉ´É{É»ÉÚm ÉÉà-»ÉV]É«É-©É¾É~ÉÖ °ºÉÉà-©É¾É»ÉlÉÒ+Éà ´ÉNÉàùà{Éà +É´ÉùÒ ±Éàl ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉüÉÉà lÉà+Éà+à ~ÉÚU¬É ¾lÉÉ. A~ÉλoÉlÉ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÉ 10 OÉÖ~É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. qùàH OÉÖ~É{Éà +±ÉNÉ +±ÉNÉ ¡ÉüÉ ~ÉÚUlÉÉ ¾lÉÉ Wà©ÉÉÅ (1) lÉÒoÉÇ{ÉÖÅ {ÉÉ©É »oɳ{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ{ÉÉ ¡ÉüÉÉà (2) »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ{ÉÉ ¡ÉüÉÉà (3) {ÉÒSÉà{ÉÖÅ ´ÉÉG«É HÉàiÉ ¥ÉÉà±Éà Uà lÉà{Éà ±ÉNÉlÉÉ ¡ÉüÉÉà (4) "»É´ÉÉ±É ¥Éà AnÉù +àH' ʴɺÉà{ÉÉ ¡ÉüÉÉà (5) £GlÉ +àH W ¶É¥q©ÉÉÅ W´ÉÉ¥É +É~ÉÉà +ÅNÉà{ÉÉ ¡ÉüÉÉà (6) ALÉÉiÉÉÅ ~ÉÚUÒ{Éà W´ÉÉ¥É ©ÉÉÅNÉà±É. ¡ÉoÉ©É Wà q¶É OÉÖ~É ¥É{ÉÉ´Éà±É lÉà©ÉÉÅoÉÒ ¡ÉüÉÉà ~ÉÚUÒ Wà ©ÉÉHÇ»É +~ÉÉlÉÉ lÉà{ÉÉ +ÉyÉÉùà ´ÉyÉÖ ©ÉÉHÇ»É ©Éà³´É{ÉÉù SÉÉù OÉÖ~ÉÉà {ÉIÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É SÉÉù©ÉÉÅoÉÒ ~ÉiÉ {É´ÉÉ ¡ÉüÉÉà{ÉÉ ©ÉÉy«É©ÉoÉÒ {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É mÉiÉ OÉÖ~É{Éà ¡ÉoÉ©É-ÊwlÉÒlÉ-lÉÞlÉÒ«É ~É»ÉÅq Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. - 1±ÉÖÅ OÉÖ~É - °É. 200 >{ÉÉ©É ©É³à±É lÉà©ÉÉÅ HÉàÊH±ÉÉ¥Éà{É -ùàLÉÉ¥Éà{É ¶Éɾ - ùÒ÷É¥Éà{É ¶Éɾ lÉoÉÉ ©É©ÉlÉÉ¥Éà{É +W©ÉàùÉ ¾lÉÉ - 2WÖÅ OÉÖ~É - °É. 120 >{ÉÉ©É ©É³à±É Wà©ÉÉÅ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É ¶Éɾ ~ÉÉ°±É¥Éà{É ¶Éɾ - £É±NÉÖ{ÉÒ¥Éà{É qÉà¶ÉÒ lÉoÉÉ ùÒ÷É¥Éà{É ©É¾àlÉÉ ¾lÉÉ. - 3 WÖÅ OÉÖ~É - °É. 80 >{ÉÉ©É ©É³à±É Wà©ÉÉÅ ~ÉÉ°±É¥Éà{É NÉÉÅyÉÒ W«É¸ÉÒ¥Éà{É »Éɾ - ¶ÉÊ©ÉDZÉÉ¥Éà{É HÉ©ÉqÉù lÉoÉÉ H±~É{ÉÉ¥Éà{É zÉÖ´É ¾lÉÉ. A~ÉùÉàGlÉ mÉiÉà OÉÖ~ÉÉà{Éà ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ >{ÉÉ©ÉÉà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. LÉùàLÉù qKÉÉ¥Éà{Éà yÉ©ÉÇ{ÉÒ ù©ÉlÉ©ÉÉÅ yÉ©ÉÉSÉHeÒ ©ÉSÉÉ´ÉÒ qÒyÉà±É. +É~ÉiÉà »ÉÉä "HÉä{É ¥É{ÉàNÉÉ HùÉàe~ÉÊlÉ?' ù©ÉlÉ{ÉÒ Wà©É "HÉàiÉ ¥É{ɶÉà yÉ©ÉÇ Ê´ÉWàlÉÉ?' {ÉÒ ùÅNÉlÉ X©Éà±É ¾lÉÒ. »ÉÉä+à qKÉÉ¥Éà{É{Éà LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ʧÉ{ÉÅq{É +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. +É HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ LÉÚ¥É W »ÉÉùÒ ù¾Ò ¾lÉÒ. ùÒ÷É¥Éà{É §ÉùlɧÉÉ> lÉù£oÉÒ »ÉÉä ©ÉÉ÷à »´ÉÉÊqº÷ +±~ÉɾÉù lÉoÉÉ cÅeÉ ~ÉÒiÉÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. ùÒ÷É¥Éà{É{ÉÉà ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ɧÉÉù ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà ©ÉÅe³{Éà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É §Éà÷ ©É³à±É Uà. °É. 500/- (qùà H{ÉÉ) +±ÉHÉ¥Éà { É H©É±Éà ¶É§ÉÉ> ©É¾à l ÉÉ (HÉÅ l ÉÒ±ÉÉ±É ùà ´ ÉɶÉÅHù ©É¾à l ÉÉ{ÉÉ +Él©É¸Éà «ÉÉoÉâ) lÉoÉÉ qKÉÉ¥Éà {É ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ (A~ÉyÉÉ{É lÉ~É Ê{ÉÊ©ÉnÉà) °É. 250/- (qùàH{ÉÉ) Ê{ɱÉÉ¥Éà{É +©ÉÒlɧÉÉ> ©É¾àlÉÉ (ÊSÉ. Ê{ÉHÖ Å W{ÉÉ ±ÉN{É ¡É»ÉÅ NÉà ) , lÉoÉÉ {ÉÒ±ÉÉ¥Éà {É +©ÉÒlɧÉÉ> ©É¾àl ÉÉ (Ê{Éù´É{ÉÉ PÉùà ~ÉÖmÉW{©É{ÉÒ LÉÖ¶ÉɱÉÒ©ÉÉÅ) ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ §Éà÷ +É~É{ÉÉù - ¾Éà±É +É~É{ÉÉù - qKÉÉ¥Éà{É

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


lÉoÉÉ - »ÉÉä ¥É¾à {ÉÉà {ÉÉà +Å lÉù{ÉÉ A©É³HÉoÉÒ +ɧÉÉù ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ qKÉÉ¥Éà {É{ÉÖ Å ¥É¾Ö ©ÉÉ{É ©ÉÅ e³{ÉÉ ¡É©ÉÖ L É Hà l ÉHÒ¥Éà {É ¶ÉɱÉÒ§Ér NÉÉÅyÉÒ+à Hùà±É. +ÉNÉÉ©ÉÒ HÉ«ÉÇJ©É lÉÉùÒLÉ : »ÉÅ´ÉlÉ 2075 {ÉÉ SÉämÉ ´Éq 4 ©ÉÅNɳ´ÉÉù lÉÉ. 23-42019 ~ÉÅ S ÉH±«ÉÉiÉH ~ÉÚ X ´ÉÉʺÉÇ H Êq{É Ê{ÉÊ©ÉnÉà §ÉiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ~ÉÚX{ÉÖÅ »oɳ : ¶ÉÅLÉà¹Éù ~ÉɹÉÇ{ÉÉoÉ Y{ÉɱɫÉ, +ÅyÉàùÒ (~ÉÚ´ÉÇ) »É©É«É : ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 2.30 H±ÉÉHà ~ÉÚX §ÉiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉàʩɱÉÉ¥Éà{É ©É¾à{r§ÉÉ> ¶ÉÉ¾à ±ÉÒyÉà±É Uà. ~ÉÚX ¥ÉÉq ´ÉÉʺÉÇH Êq{É Ê{ÉÊ©ÉnÉà W©ÉiÉ´ÉÉù{ÉÖÅ »oɳ : ¶ÉÒ´ÉHÞ~ÉÉ Ê¥É±eÓNÉ, +à, WÚ{ÉÉ {ÉÉNÉùqÉ»É ùÉàe, +ÅyÉàùÒ (~ÉÚ´ÉÇ) ´ÉÉʺÉÇH Êq{É Ê{ÉÊ©ÉnÉà{ÉÉ ~ÉÉ»É °É. 50 §ÉùÒ {ÉÒSÉà{ÉÉ »oɳàoÉÒ ©Éà³´ÉÒ ±Éà´ÉÉ. (1) H±~É{ÉÉ +à»É. +W©ÉàùÉ, 20, ¶ÉɱÉÒ©ÉÉù ʥɱeÓNÉ, +à»É.´ÉÒ.ùÉàe, +ÅyÉàùÒ (´Éà»÷) (2) §ÉÉùlÉÒ¥Éà{É +à. ~ÉùÒLÉ, 12-+à, {ÉұɶÉÉà§ÉÉ, +ÅyÉàùÒ HÖ±ÉÉÇ ùÉàe, +ÅyÉàùÒ (~ÉÚ´ÉÇ) {ÉYH{ÉÉ HÊ©É÷Ò ¥É¾à{ÉÉà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ~ÉÉ»É ©Éà³´ÉÒ ±Éà´ÉÉ. ~ÉÉ»É ©Éà³´ÉÒ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ Uà±±ÉÒ lÉÉùÒLÉ 19-4-2019 Uà. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà. ©ÉÚ. ~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ - ¥ÉÉàùҴɱÉÒ A~ÉùÉàGlÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ ´ÉÉʺÉÇH Êq{É Ê{ÉÊ©ÉnÉà{ÉÉà ~ÉÚX §ÉiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É lÉÉ. 23-1-2019 {ÉÉ ¶ÉÖJ´ÉÉù{ÉÉ Êq´É»Éà ~ÉÖi«ÉyÉÉ©É LÉÉlÉà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. »É´ÉÉù{ÉÉ {É´É H±ÉÉHà ùÉW©É¾±É ¾Éà÷±É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ¥É»É wÉùÉ ~ÉÖi«ÉyÉÉ©É W´ÉÉ ù´ÉÉ{ÉÉ oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. ù»lÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉàhÉ yÉÉ©É LÉÉlÉà ¸ÉÒ »ÉÒ©ÉÅyÉù »´ÉÉ©ÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ »Éà´ÉÉ ~ÉÚX SÉäl«É´ÉÅq{É{ÉÉà ±ÉÉ§É ±ÉÒyÉÉ ¥ÉÉq ~ÉÖi«ÉyÉÉ©É lÉù£ ¡É«ÉÉiÉ H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. ¥É»É{ÉÒ ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ qù©«ÉÉ{É {É´ÉHÉù ©ÉÅmÉ{ÉÒ yÉÚ{É - »lÉ´É{ÉqÖ¾É{ÉÒ ù©É]÷ SÉɱÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÉä{ÉÉ ¾ä«Éà +É{ÉÅq A§ÉùÉlÉÉà ¾lÉÉà. ¥ÉùÉ¥Éù 10.30 H±ÉÉHà ~ÉÖi«ÉyÉÉ©É ~ɾÉáS ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. »ÉÉä ¥É¾à{ÉÉà+ à ©ÉÖÊ{É»ÉÖµÉlÉqÉqÉ{ÉÉ lÉoÉÉ ~ÉɹÉÇ{ÉÉoÉ qÉqÉ{ÉÒ ~ÉÚX §ÉÎGlÉ HùÒ +{ÉàùÉà ±ÉÉ§É ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. lÉÒoÉÇ §ÉÚÊ©É ~Éù »Éà´ÉÉ ~ÉÚX{ÉÉà ±ÉÉ§É ©É³´ÉÉà +à +{ÉàùÉà ±É¾É´ÉÉà Uà. ¥É~ÉÉàù{ÉÉ »ÉÉà ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷àà »ÉÖÅqù §ÉÉàW{É{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ ~ÉÖi«ÉyÉÉ©É LÉÉlÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. ~ÉÅSÉH±«ÉÉiÉH{ÉÒ ~ÉÚX »É©É«É»Éù ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. +É ~ÉÚX ¥Éà{É W¶ÉÖ©ÉlÉÒ¥Éà{É {ÉNÉÒ{ÉqÉ»É ¶Éɾ lÉù£oÉÒ »´É. {ÉNÉÒ{ÉqÉ»É{ÉÉ W{©ÉÊq´É»É Ê{ÉÊ©ÉnÉà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. ~ÉÚX LÉÚ¥É W §ÉÎGlɧÉÉ´É ~ÉÚ´ÉÇH »ÉÖÅqù ùÉNÉ ùÉÊNÉiÉÒ lÉoÉÉ qÖ¾É »lÉ´É{É{ÉÒ ù©É]÷ »ÉÉoÉà §ÉiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. ©ÉÅNɳqÒ´ÉÉà+ÉùlÉÒ- ¶ÉÉÅÊlÉH³¶É{ÉÉ SÉeÉ´ÉÉ ¥ÉÉà±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. ~ÉÖX ~ÉÚùÒ oÉ«ÉÉ ¥ÉÉq ¥Éà{É W¶ÉÖ©ÉlÉÒ¥Éà{É {ÉNÉÒ{ÉqÉ»É ¶Éɾ lÉù£oÉÒ °É. 10 {ÉÒ ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ lÉoÉÉ ¾Ò{ÉÉ¥Éà{É lÉù£oÉÒ °É. 5 {ÉÒ ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »ÉÉÅW{ÉÉ SÉÉäʴɾÉù ¥ÉÉq ©ÉÅe³{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »É§ÉÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. +àÊ¡É±É - 2019

+É ¡É»ÉÅNÉà »É§«É ¥É¾à{ÉÉà{Éà {ÉÉ»lÉÉ{ÉÉ ¥Éà ~ÉàHà÷ - »©ÉÉ>±ÉÒ ¥ÉàNÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. °É. 44 {ÉÖÅ »ÉÅPÉ~ÉÚW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »ÉÅPÉ~ÉÚW{É : °É. 10/- ¾à©ÉɱÉÒ¥Éà{É lÉù£oÉÒ °É. 5/- (qùàH{ÉÉ) ¸ÉÒ~ÉɱÉÒ ~ÉùÉNÉ ¶Éɾ - ʴɧÉÉ¥Éà{É {ÉäʩɺɧÉÉ> ¶Éɾ - Y[ÉÉ¥Éà{É ¥ÉÉù§ÉÉ«ÉÉ °É. 2/- (qùàH{ÉÉ) {É«É{ÉÉ¥Éà{É +¶ÉÉàH§ÉÉ> - ¹ÉàlÉÉ Ê´É~ÉÖ±É ¶Éɾ >±ÉÉ¥Éà { É +W©Éà ù É - A´ÉÇ ¶ ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> «ÉÉàNÉÒ{ÉÒ¥Éà{É - yÉ{ɱÉK©ÉÒ¥Éà{É °É. 1/- (qùàH{ÉÉ) ~ɱ±É´ÉÒ¥Éà{É - ¾ºÉÉÇ¥Éà{É »ÉÅPÉ´ÉÒ - §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É »É±ÉÉàlÉ- ©ÉÒ{ÉÉKÉÒ¥Éà{É +ÉùlÉÒ-©ÉÅNɳqÒ´ÉÉ{ÉÉ ±ÉɧÉÉoÉÔ : ´ÉÉ»ÉÅlÉÒ¥Éà{É ùlÉÒ±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ »ÉÉÅW{ÉÉ W©ÉiÉ´ÉÉù{ÉÉ ±ÉɧÉÉoÉÔ : >Ê{qùÉ¥Éà{É +W«É§ÉÉ> ¶Éɾ ¥É~ÉÉàù{ÉÉ SÉÉ-ʥɻHÒ÷{ÉÉ ±ÉɧÉÉoÉÔ : ¾Ò{ÉÉ¥Éà{É ¾à©ÉÅlɧÉÉ> ¶Éɾ ¥É»É©ÉÉÅ +~ÉÉ«Éà±É ¤Ö÷{ÉÉ ±ÉɧÉÉoÉÔ : ´ÉÉ»ÉÅlÉÒ¥Éà{É ùlÉÒ±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ +É ¡É»ÉÅNÉà ©ÉÅe³{Éà ©É³à±É §Éà÷{ÉÒ «ÉÉqÒ °É. 11,000/- ´ÉÉ»ÉÅlÉÒ¥Éà{É ùlÉÒ±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ ¾. ¥Éà{É Hɶ©ÉÒùÉ §ÉÉ> »ÉÉäù§É »ÉÒ.+à. oÉ«ÉÉ lÉoÉÉ ¥É¾à{É ©ÉÉàKÉÉ »ÉÒ.+à»É. oÉ«ÉÉ lÉà Ê{ÉÊ©ÉnÉà °É. 1000/- (qùà H{ÉÉ) ùζ©É¥Éà {É ÊHùÒ÷§ÉÉ> - V«ÉÉàl ÉÒ¥Éà {É ¥Éɾ֥ɱɧÉÉ> (~ÉÉÅSÉ©ÉÒ ~ÉÖi«ÉÊlÉÊoÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉà ¾. ¹ÉàlÉÉ) °É. 500/- (qùàH{ÉÉ) W¶ÉÖ©ÉlÉÒ¥Éà{É {ÉNÉÒ{ÉqÉ»É ¶Éɾ - »{ÉྱÉlÉÉ¥Éà{É §ÉÒLÉɱÉÉ±É ´ÉÉàùÉ - ©ÉɱÉlÉÒ¥Éà{É SÉÅ~ÉH§ÉÉ> - >{qÖ¥Éà{É HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ lÉoÉÉ ¡ÉÊ´ÉiÉÉ¥Éà{É »Éà´ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É °É. 251/- (qùà H {ÉÉ) ʴɧÉÉ¥Éà {É {Éä ©ÉҺɧÉÉ> - {É«É{ÉÉ¥Éà {É +¶ÉÉàH§ÉÉ> »É±ÉÉàlÉ - ùàLÉÉ¥Éà{É +ʹÉ{ɧÉÉ> ¶Éɾ - H±~É{ÉÉ¥Éà{É ©ÉÖHà¶ÉHÖ©ÉÉù qà»ÉÉ> °É. 200/- (qùà H {ÉÉ) ù©ÉÒ±ÉÉ¥Éà { É §ÉÚ ~ Éà{r§ÉÉ> ´ÉÉà ù É V«ÉÉàl»É{ÉÉ¥Éà{É Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> lÉoÉÉ ±ÉlÉÉ¥Éà{É YlÉà{r§ÉÉ> °É. 151/- (qùàH{ÉÉ) ùÅ W{É¥Éà{É +±~Éà¶É§ÉÉ> - Ê©É{ÉÉKÉÒ¥Éà{É >{rYlɧÉÉ> °É. 101/- (qùàH{ÉÉ) §ÉÉ{ÉÖ¥Éà{É ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É »É±ÉÉàlÉ - HÉÅlÉÉ¥Éà{É ¶Éàc - W«É¸ÉÒ¥Éà{É Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> ¶Éɾ lÉoÉÉ >±ÉÉ¥Éà{É +W©ÉàùÉ +ÉNÉÉ©ÉÒ HÉ«ÉÇJ©É lÉÉùÒLÉ - »É©É«É : lÉÉ. 24-4-2019 NÉÖ°´ÉÉù »oɳ : ¡É¥ÉÉàyÉ{É cÉHùà ¾Éà±É, ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷) »É©É«É : ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 3 H±ÉÉHà ùÉWà{r ¥ÉÖ÷ɱÉÉ{ÉÉà eÄÉ©ÉÉ ""HÒ÷É-¥ÉÖSÉÉ'' {ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É ùÉLÉà±É Uà. »É§«É ¥É¾à{ÉÉà+à °É. 50 §ÉùÒ lÉÉ. 22-4-2019 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ Ê÷HÒ÷Éà ©Éà³´ÉÒ ±Éà´ÉÒ. ÷ÒHÒ÷ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÖÅ »oɳ : ʴɧÉÉ¥Éà{É ¶Éɾ, +à£-84, NÉÉälÉ©É{ÉNÉù, +à±É.÷Ò.ùÉàe, ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É> - 400 092. lÉÉùÒLÉ - »É©É«É : 22-4-2019 ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 4 oÉÒ 6

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

9


NÉÒlÉÉÅW±ÉÒ Hà÷ù»ÉÇ (L«ÉɱÉÒ ©É¾ÉùÉW) HÉà>~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ Wä{É Wä{ÉàlÉù W©ÉiÉ´ÉÉù ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ HùÉà

L«ÉɱÉÒ ©É¾ÉùÉW :

9867590203 / 8108640995  HÉ©É 20 ©ÉÉiÉ»É{ÉÖÅ ¾Éà«É - 200 ©ÉÉiÉ»É{ÉÖÅ ¾Éà«É Hà 2000 ©ÉÉiÉ»É{ÉÖÅ ¾Éà«É +àH´ÉÉù +©ÉÉùÉà »ÉÅ~ÉHÇ W°ù Hù¶ÉÉà.  ´«ÉÉW¥ÉÒ §ÉÉ´É  AnÉ©É ¡ÉHÉù{ÉÖÅ HÉ©É  Ê´É{É«ÉÒ »Éù´ÉÒ»É qÖHÉ{É{ÉÅ.10, yÉ©ÉÇ¡ÉlÉÉ~É ¶ÉÉà~ÉÓNÉ »Éà{÷ù, qÉ©ÉÉàqù ´ÉÉeÒ »ÉÉ©Éà, +¶ÉÉàH SÉJ´ÉlÉÔ ùÉàe, HÉÅqҴɱÉÒ (>»÷) ©ÉÖÅ¥É>-400101. M. : 98338 07082

Prashant Shah 9820386003 R. : 28054101

ARYA ESTATE AGENCY Contact for : Flats, Shops, Bunglow & Factories. All Over India Shubh Kamna Co.op. Hsg. Soc. Ltd., Mahavir Nagar, Dhanukar Wadi, Near Sukh Sagar Hotel, Kandivali (West), Mumbai - 400 067. E-mail:aryaestate@yahoo.co.in

DR. PLUMBER Licensed Plumber Enlargement of BMC Water Connection, Repairs of overall Plumbing & Sanitation Job, Installation & Repairing of Submersible water Pumps, Water Tank Cleaning with imported Machine,

§ÉÉÊ´É{É ¾ºÉÇqùÉ«É ©ÉÉàqÒ

Vile Parle (East),

M.: 9819191883 Tel.: 022-28888667

Off. Mob. : 9324435858 / 9820025858

10

1 7

6

Tel. : 26101465 98204 48920

11

10

4 5

12

8

9

JAIN JYOTISH ACHARYA

Jyoti Bavishi Astrologer • Palmist • Pyramidal Vaastu Shastri Feng Shui • Signature & Handwriting Verified Om Shri Siddhi Vinayak Society, Flat No. 2A & 3A, Hanuman X Road No.2, Opp. Shivaji School, Vile Parle (E), Mumbai-57.

VISIT BY APPOINTMENT

¶Éàc H{»÷ÄH¶É{É HÉÖÅ. ¸ÉÒ ©É¾É´ÉÒù ~ÉÉ>~É >{e. (»ÉÖùlÉ) ©Éà{«ÉÖ£àHSÉù»ÉÇ +Éù.»ÉÒ.»ÉÒ. ÂÖ©É ~ÉÉ>~»É (N.P. & Np.)

¸ÉÒY ~ÉÉ>~É >{e (»ÉÖùlÉ) ©Éà{«ÉÖ£àHSÉù»ÉÇ +Éù.»ÉÒ.»ÉÒ.ÂÖ©É ~ÉÉ>~»É (Np.) SÉà{ɱɻÉ, ©ÉÒ]àH, +à{e SÉàHeÇ ÷É>±»É +É.»ÉÒ.»ÉÒ. H´É»ÉÇ +{Éà ´Éà{÷ »ÉÉ£÷»É (BMC Approved)

+Éà£Ò»É & 507/508 »ÉÅXù +à{H±Éà´É, ʩɱÉÉ~É »ÉÒ{Éà©ÉÉ »ÉÉ©Éà, +à»É.´ÉÒ.ùÉàe, HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É> - 400 067. £Éà{É.: (022)28062161/40132160 ©ÉÉà.:9821120021 +W«É PÉù : 28072823 / 28051164

qÖÊ{É«ÉɧÉù©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉ »´ÉW{ÉÉà, ´Éà~ÉÉùÒ +{Éà Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à H~ÉeÉ, ´ÉÉ»ÉiÉ, Ê©ÉcÉ>, ©É»ÉɱÉÉ, {ÉÉ»lÉÉ lÉoÉÉ +{«É »ÉÉ©ÉOÉÒ PÉùà¥ÉàcÉÅ ]e~ÉoÉÒ ~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ

(~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ´ÉɳÉ)

9920035858

2

**qÉqÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉà +»ÉÒ©É W«ÉW«ÉHÉù ¾Éà**

dr . pl um berm um bai@gm ai l. c om

Kiran K. Vora. : 9820035858 /

3

+lÉֱɧÉÉ> SÉÉàH»ÉÒ (~ÉÉ÷iÉ´ÉɳÉ) M.: 9820798171 ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷)

©É±ÉÉe (´Éà»÷)

lÉ©ÉÉùÉ PÉùà oÉÒ Ê~ÉH+~É HùÒ¶ÉÖ.

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ-©ÉÖÅ¥É>

+É«ÉÉàYlÉ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É©ÉÉÅ HÉ«É©ÉÒ ¡ÉàùHqÉlÉÉ (HÉáh Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É PÉÉ÷HÉà~Éù)  ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¶ÉÉÅlÉÉ¥Éà{É ¥ÉÖ÷ɱÉÉ±É ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù lÉoÉÉ LÉàù´ÉÉ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É »ÉÉ«É{É  ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »ÉÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É SÉÒ{ÉÖ§ÉÉ> UNÉ{ɱÉÉ±É ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù lÉà©ÉW W©ÉiÉ´ÉÉù{ÉÉ HÉ«É©ÉÒ ¡ÉàùHqÉlÉÉ HÉáh Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É PÉÉ÷HÉà~Éù  ¸ÉÒ ¥ÉÖ÷ɱÉÉ±É ¾ÖH©ÉSÉÅq ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù lÉoÉÉ yÉÉà±ÉàùÉ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É ©ÉÖ±ÉÖÅe  ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©É{ɾù¥Éà{É HÒùÒ÷§ÉÉ> ùlÉ{ɶÉÒ ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù ¡ÉàÊùlÉ 80©ÉÉÅ »ÉÅ«ÉÖGlÉ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É »É©ÉÉùÉà¾{ÉÉà +¾à´ÉÉ±É H{´ÉÒ{Éù : ¸ÉÒ YlÉà{r§ÉÉ> NÉÉà´É{ÉY ¶Éɾ

+É~ÉiÉà ±ÉNɧÉNÉ Uà±±ÉÉ SÉɱÉÒ»É ´ÉºÉÇoÉÒ »É©ÉÚ¾±ÉN{É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É HùÒ »É©ÉÉW{Éà »É¾É«É§ÉÚlÉ oÉ´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É HùÒ ùÂÉ UÒ+à. +É~ÉiÉà +É ©ÉÉ÷à +à´ÉÉà Ê{É«É©É ¥É{ÉÉ´«ÉÉà Uà Hà ¥Éà ~ÉKÉ©ÉÉÅoÉÒ +àH ~ÉKÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ¹Éà .©ÉÚ .~ÉÚ. Wä{É ¾Éà ´ÉÉà Xà>+à +{Éà ¥ÉÒXà ~ÉKÉ +ÉàU É©ÉÉÅ +Éà UÉà NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÒ ¾Éà´ÉÉà Xà>+à. +É~ÉiÉÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ lÉù£oÉÒ qÉlÉÉ+Éà{ÉÉ »É¾HÉùoÉÒ 80©ÉÉÅ »É©ÉÚ ¾ ±ÉN{É{ÉÖ Å +É«ÉÉà W{É »ÉÅ´ ÉlÉ 2075{ÉÉ ©É¾É´Éq 6 ùÊ´É´ÉÉù lÉÉùÒLÉ 24-2-2019{ÉÉ Êq´É»Éà qÉ©ÉÉàqù´ÉÉeÒ ¾Éà±É (+à.»ÉÒ.) HÉÅqҴɱÉÒ (~ÉÚ´ÉÇ) LÉÉlÉà Hùà±É ¾lÉÖÅ. +É ´ÉLÉlÉà ©ÉÉmÉ ¥Éà W «ÉÖNɱÉÉà+à ¡É§ÉÖlÉÉ©ÉÉÅ ~ÉNɱÉÉ ~ÉÉe«ÉÉ ¾lÉÉ. »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà +É~ÉiÉÉ »É©ÉÉW©ÉÉÅ +à H +à ´ ÉÒ PÉ÷{ÉÉ ¥É{ÉÒ NÉ> Hà +É~ÉiÉà +É ´ÉLÉlÉà »É©ÉÚ¾±ÉN{É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É oÉÉàeÒH ©É«ÉÉÇqÉ »ÉÉoÉà H«ÉÖÇ ¾lÉÖ. +É~ÉiÉÉ »É©ÉÉW NÉÉäù´É - +É »É©ÉÚ¾±ÉN{É ¡ÉoÉÉ ¶É° HùÉ´É{ÉÉù +É~ÉiÉÉ ¡ÉàùiÉÉ©ÉÚ ÊlÉÇ »É©ÉÉ ¸ÉÒ SÉÅq Ö± ÉÉ±É ©É{É»ÉÖ LɱÉÉ±É ¶Éɾ{ÉÉà qà ¾ Ê´É±É«É lÉÉ.19-2-2019{ÉÉ Êq´É»Éà oÉ«ÉÉà +{Éà lÉà © É{ÉÒ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ »É§ÉÉ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É lÉÉ.24-2-2019 »É´ÉÉù{ÉÉ oÉ«ÉÖ ¾lÉÖ. +É~ÉiÉÉ »ÉÅPÉ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¥ÉÒ~ÉÒ{ɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ ©É{ɾù§ÉÉ> ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ ´É¾à±ÉÒ »É´ÉÉùà ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ »É§ÉÉ©ÉÉÅ ¾ÉWù ù¾Ò »É©ÉÚ¾±ÉN{É{ÉÉ ©ÉÉÅe´Éà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ lÉÉà +É~ÉiÉÉ ´ÉeÒ±É ¸ÉÒ +{ÉÉà~ÉSÉÅq§ÉÉ> ¶Éɾ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ »É§ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÅPÉ{ÉÖ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉl´É HùÒ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É{ÉÉ »É©ÉÒ«ÉÉiÉà ¥É~ÉÉàù »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. +É ´ÉLÉlÉà - 80©ÉÉÅ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É ¡É»ÉÅNÉà +É~ÉiÉà ¥Éà{e´ÉÉX »ÉÉoÉà{ÉÒ ´Éù«ÉÉmÉÉ - ´ÉùPÉÉàeÉ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É H«ÉÖÇ {É ¾lÉÖ ~ÉùÅlÉÖ ´É¾à±ÉÒ »É´ÉÉù{ÉÉ ¥ÉÅ{Éà ÊqHùÒ+Éà{ÉÉ ©ÉÅe~ÉÉùÉà~ÉiÉ §ÉÚqà´ÉÉà{ÉÉ ©ÉÅmÉÉàSSÉÉù »ÉÉoÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. H{«ÉÉ ~ÉKÉà ~ÉyÉÉùà±É ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉ÷à »É´ÉÉù{ÉÉ {ÉÉ»lÉÉ{ÉÒ »ÉÖÅqù ´«É´É»oÉÉ HÉ«ÉÇHùÉà{ÉÉ »É¾HÉùoÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÒ. yÉÒùà yÉÒùà +É©ÉÅÊ mÉlÉ ©É¾à ©ÉÉ{ÉÉà - »ÉÅ PÉ{ÉÉ ÷Ä »÷Ò¸ÉÒ+Éà ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà - ´ÉùH{«ÉÉ ~ÉKÉ{ÉÉ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà Al»Éɾ§Éàù ±ÉN{É©ÉÅe~É{ÉÉ ¶ÉÉ©ÉÒ«ÉÉiÉà ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ l«ÉÉùà »ÉÉä{ÉÒ ©ÉÅNɳ A~ÉλoÉÊlÉ©ÉÉÅ ~ÉÉáLÉiÉÉÊ´ÉÊyÉ »É©É«É»Éù ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. +É 80©ÉÉÅ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É{Éà ©ÉÉÅe´Éà +àÊ¡É±É - 2019

¡É§ÉÖ lÉÉ©ÉÉÅ ~ÉNɱÉÉ ~ÉÉeÒ ù¾à±É ¥Éà «ÉÖNɱÉÉà »ÉÉoÉà +l«ÉÉù»ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ +É~ÉiÉÉ +ÉÅNÉiÉà 413 «ÉÖNɱÉÉà+à ´Éä´ÉÉʾH Y´É{É{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hùà±É Uà. »ÉÉä ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà{ÉÖÅ ©ÉÒcÉ©ÉyÉÖùÉ ""´Éà±ÉH©É eÄÒ{H''oÉÒ §ÉɴɧÉÒ{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ ¾lÉÖ. ~ÉÉáLÉiÉÉ Ê´ÉÊyÉ{ÉÒ ù©ÉÚY KÉiÉÉà »ÉÉä+à +É{ÉÅq§Éàù ©ÉÉiÉÒ ¾lÉÒ. ~ÉÉáLÉiÉÉÊ´ÉÊyÉ ¥ÉÉq ¥ÉÅ{Éà ´ÉùùÉX ±ÉN{É©ÉÅe~É©ÉÉŠʥÉùÉW©ÉÉ{É oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. ´ÉäÊqH ©ÉÅmÉÉàSSÉÉù »ÉÉoÉà §ÉÚqà´ÉÉà ±ÉN{É{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ +ÉNɳ ´ÉyÉÉùÒ ùÂÉ ¾lÉÉ l«ÉÉÅ W NÉÉàù ©É¾ÉùÉW{ÉÉà +´ÉÉW »ÉŧɳɫÉÉà ""H{«ÉÉ ~ÉyÉùÉ´ÉÉà »ÉÉ´ÉyÉÉ{É'' H{«ÉÉ~ÉKÉ »ÉÉ´ÉyÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà. HÉàe§ÉùÒ H{«ÉÉ+Éà §ÉÉ´ÉÒ §ÉùoÉÉù ʴɺÉà{ÉÉ »Éà´Éà±ÉÉ »É~É{ÉÉ+Éà{Éà »ÉÉHÉù Hù´ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ{ÉÉ »ÉoÉ´ÉÉùà ±ÉN{É©ÉÅe~É©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. H{«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉlÉÊ~ÉlÉÉ+à LÉÚ¥ÉW ¾ùLɧÉàù H{«ÉÉqÉ{É H«ÉÖÇ l«ÉÉùà »ÉÉä A~ÉλoÉlÉ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà+à ´ÉùH{«ÉÉ{Éà ¶ÉÖ§ÉÉÊ¶ÉºÉ +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. +É ¡É»ÉÅNÉà +É~ÉiÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Ê¥É~ÉÒ{ɧÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ´ÉÉàùÉ - A~É¡É©ÉÖLÉ ©É¾à{r§ÉÉ> SÉÒ©É{ɱÉÉ±É ¶Éɾ - ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ+Éà ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> AnÉ©ÉSÉÅq ¶Éɾ - §ÉùlɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ - yÉÒ°§ÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ LÉX{ÉSÉÒ H©É±Éà¶É§ÉÉ> ~ÉÉùàLÉ lÉoÉÉ »É¾LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ Ê~É«ÉֺɧÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ +{Éà PRO ¸ÉÒ qÒ~ÉH§ÉÉ> NÉÉÅyÉÒ{ÉÒ »ÉÉoÉÉà»ÉÉoÉ £ÉA{eà¶É{É{ÉÉ LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ ©ÉÖNÉ÷§ÉÉ> ©ÉÉiÉàH±ÉÉ±É ¶Éɾ - +É~ÉiÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ+Éà ¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ> ùlÉ{É»ÉÒ ¶Éɾ - ¸ÉÒ +ùÊ´ÉÅq§ÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ - ¸ÉÒ ©É{ɾù§ÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ - ¸ÉÒ ù»ÉÒH±ÉÉ±É {ÉÉNÉùqÉ»É HÉàcÉùÒ - £ÉA{eà¶É{É{ÉÉ ´ÉÉ>»É SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ ¾ºÉÇq§ÉÉ> qÒ~ÉSÉÅ q ¶Éɾ - lÉoÉÉ qÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ - ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©É{ɾù¥Éà{É HÒùÒ÷§ÉÉ> ùlÉ{É»ÉÒ ¶Éɾ - yÉÉà±ÉàùÉ´ÉɳÉ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉàW{ÉÉà+à A~ÉλoÉlÉ ù¾Ò ¡É»ÉÅNÉ{ÉÒ ¶ÉÉà§ÉÉ ´ÉyÉÉùÒ ¾lÉÒ. +É~ÉiÉà +É ´ÉLÉlÉà ©ÉÉà÷ É ©ÉÉ{É-»É{©ÉÉ{É-¾Éù-lÉÉà ùÉ +Éà UÉ Hù´ÉÉ{ÉÖ Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇ ¾lÉÖ lÉà{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ »É©ÉÚ¾±ÉN{É »É©ÉÉùÉà¾{ÉÉ ¡ÉàùHqÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©É{ɾù¥Éà{É HÒùÒ÷§ÉÉ> ùlÉ{É»ÉÒ ¶Éɾ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùW{ÉÉà - »ÉÅPÉ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ+Éà lÉoÉÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ ´ÉNÉàùà ©ÉÅ SÉ ~Éù Ê¥ÉùÉW©ÉÉ{É oÉ«ÉÉ ¥ÉÉq ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¥ÉÒ~ÉÒ{ɧÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ´ÉÉàùÉ+à »ÉÉä{ÉÖ §ÉɴɧÉÒ{ÉÖ »´ÉÉNÉlÉ HùÒ »ÉÉä{Éà ©ÉÒcÉà +É´ÉHÉùÉà +É~«ÉÉà ¾lÉÉà. qÉlÉɸÉÒ+Éà{ÉÒ AqÉlÉ §ÉÉ´É{ÉÉ - HÉ«ÉÇHùÉà{ÉÒ +oÉÉNÉ W¾à©ÉlÉ - »ÉÅPÉ{ÉÒ AlHÞº÷ §ÉÉ´É{ÉÉ ´ÉNÉàùà ʴɺÉà LÉÚ¥ÉW ¡ÉàùiÉÉqÉ«ÉÒ ùWÖ+ÉlÉ HùÒ »ÉÉä{ÉÉà +ɧÉÉù ©ÉÉ{ÉÒ {É´ÉqÅ ~ÉÊlÉ+Éà{Éà ¶ÉÖ§ÉÉÊ¶ÉºÉ +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. ""»É©ÉÚ¾ ±ÉN{É''©ÉÉÅ XàeÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà{ÉÒ PÉ÷lÉÒ WlÉÒ »ÉÅL«ÉÉ Ê´ÉºÉà ~ÉiÉ Ê´ÉSÉÉù Hù´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà lÉà´ÉÒ §ÉÉ´É´ÉÉ¾Ò ¶Éä±ÉÒ©ÉÉÅ ùWÖ+ÉlÉ HùÒ ¾lÉÒ. LÉÉ»É HùÒ{Éà »É©ÉÚ¾±ÉN{É H©ÉÒ÷Ò{ÉÉ H{´ÉÒ{Éù ¸ÉÒ YlÉà{r§ÉÉ> NÉÉàÊ´ÉÅqY ¶Éɾ{ÉÒ ©É¾à{ÉlÉ - lÉà©É{ÉÒ qÒPÉÇxº÷Ò - lÉà©É{ÉÉà Al»Éɾ lÉà©É{ÉÒ qÉàeyÉÉ©É ´ÉNÉàùà{ÉÒ LÉÚ¥ÉW »ÉÉùÒ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ HùÒ lÉà©É{ÉÒ HÉ«ÉǶÉÎGlÉ{Éà Ê¥ÉùqÉ´Éà±É ¾lÉÒ. »ÉÅX àNÉÉà´ É»ÉÉlÉ - »É©ÉÉWNÉÉäù´É ¸ÉÒ SÉÅ qÖ ±ÉÉ±É ©É{É»ÉÖL ɱÉÉ±É ¶Éɾ{ÉÉ +´É»ÉÉ{É{Éà HÉùiÉà HÉáh Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¶ÉÉÅlÉÉ¥Éà{É ¥ÉÖ÷ɱÉÉ±É ¾H©ÉSÉÅq ~ÉÊù´ÉÉù©ÉÉÅ oÉÒ HÉà> A~ÉλoÉlÉ ù¾Ò ¶ÉG«ÉÖ {É ¾lÉÖÅ. qÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà ´ÉlÉÒ ¸ÉÒ HÒùÒ÷§ÉÉ> ùlÉ{É»ÉÒ ¶Éɾ - ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> - §ÉùlɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ - H{´ÉÒ{Éù ¸ÉÒ YlÉà{r§ÉÉ> NÉÉà´É{ÉY ¶Éɾ lÉoÉÉ +{«É ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà+à {É´ÉqÅ~ÉÊlÉ{Éà +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖÅ »É£³ »ÉÅ S ÉɱÉ{É »ÉÅ PÉ{ÉÉ mÉiÉà ©ÉÅ m ÉÒ¸ÉÒ+Éà + à Hùà ± É ¾lÉÖ V«ÉÉùà +ɧÉÉùq¶ÉÇ {É »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É H©ÉÒ÷Ò{ÉÉ H{´ÉÒ{Éù ¸ÉÒ YlÉà{r§ÉÉ>

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

11


NÉÉà´ ÉÓqY ¶Éɾà Hùà ±É ¾lÉÖ . {É´ÉqÅ ~ÉÊlÉ{Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É{ÉÉù HÊù«ÉÉ´Éù{ÉÖÅ ±ÉÒ»÷ ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶ÉÉ¾à ´ÉÉÅSÉÒ »ÉŧɳɴÉà±É ¾lÉÖ. +É ¡É»ÉÅNÉ{Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ~ÉùÉ-A~É{ÉNÉù{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ©ÉÅe³Éà ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³Éà - «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³Éà - lÉà©É{ÉÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà+à ¾Å©Éà¶É{ÉÒ ©ÉÉ£H LÉÚ¥ÉW »ÉÖÅqù »É¾HÉù +É~«ÉÉà ¾lÉÉà lÉà ¥Éq±É »ÉÉä +ʧÉ{ÉÅq{É{ÉÉ +ÊyÉHÉùÒ Uà. LÉÉ»É HùÒ{Éà ±ÉN{É ©ÉÅe~É{ÉÒ lÉoÉÉ HÊù«ÉÉ´Éù{ÉÉ HÉA{÷ù{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ »ÉÅ §Éɳ{ÉÉù ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.©ÉÅe³ ¥ÉÉàùҴɱÉÒ{ÉÉ ¸ÉÒ »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> ~Éq©ÉHÉÅlÉ ¶Éɾ - ¸ÉÒ HàlÉ{É +ù´ÉÓq§ÉÉ> ¶Éɾ - ¸ÉÒ ù»ÉÒH§ÉÉ> »ÉÖLɱÉÉ±É ¶Éɾ - ¸ÉÒ HÉä¶ÉÒH§ÉÉ> +©ÉÖ±ÉLɧÉÉ> ~ÉùÒLÉ ¸ÉÒ Êq{Éà¶É§ÉÉ> ´ÉÉù§ÉÉ«ÉÉ - ¸ÉÒ +©ÉÒlɧÉÉ> ©É{ɾù±ÉÉ±É ¶Éɾ - ¸ÉÒ {Éùà¶É§ÉÉ> U¥ÉÒ±ÉqÉ»É ¶Éɾ - ¸ÉÒ ©Éà¾Ú±É yÉÒùW±ÉÉ±É ¶Éɾ - ¸ÉÒ +W«É§ÉÉ> ©É£lɱÉÉ±É ¶Éɾ - ¸ÉÒ °~Éà¶É SÉÅrHÉ{lÉ ¶Éɾ - ¸ÉÒ ¾ÉÊqÇH ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É ©É¾àlÉÉ - ¸ÉÒ ~Éùà¶É SÉÅqÖ±ÉÉ±É ¶Éɾ - ¸ÉÒ ¶Éä±ÉàºÉ SÉÅqÖ±ÉÉ±É ¶Éɾ - ¸ÉÒ »ÉÅW«É ©É{ɾù±ÉÉ±É ¶Éɾ ´ÉNÉàùà{ÉÒ »Éà´ÉÉ+Éà{Éà Ê¥ÉùqÉ´ÉlÉÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ +É{ÉÅq +{Éà NÉÉäù´É{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +{É֧ɴÉà Uà. §ÉÉàW{É HKÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ LÉÚ ¥ÉW »ÉÉùÒ ùÒlÉà »ÉÅ §Éɳ{ÉÉù ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.©ÉÅe³ - ©É±ÉÉe{ÉÉ ¸ÉÒ +ùÊ´ÉÅq§ÉÉ> HÖ´ÉÉeÒ«ÉÉ - ¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> HÖ´ÉÉeÒ«ÉÉ - ¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> +Éù.´ÉÉàùÉ - SÉàlÉ{É ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ A~ÉùÉÅlÉ «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¸ÉÒ ¥ÉÅÊH©É§ÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ©ÉÉoÉÖHÒ«ÉÉ ´ÉNÉàùà+à ´«É´ÉλoÉlÉ ´«É´É»oÉÉ »ÉŧÉÉ³Ò lÉà ¥Éq±É ¸ÉÒ»ÉÅPÉ »ÉÉä{Éà LÉÚ¥É LÉÚ¥ É +ʧÉ{ÉÅq{É +É~Éà Uà +{Éà +ɧÉÉù ¡ÉqʶÉÇ lÉ Hùà Uà. ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà{Éà - qÉlÉÉ+Éà{Éà ¥Éà»ÉÉeÒ{Éà W©ÉÉe´ÉÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ »ÉŧÉɳ{ÉÉù ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä {É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.©ÉÅe³ HÉÅqҴɱÉÒ{ÉÉ ¸ÉÒ NÉÒùҶɧÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ - ¸ÉÒ »ÉÖ{ÉÒ±É §ÉÉ>±ÉÉ±É ¶Éɾ - ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> +à©É. ´ÉÉàùÉ - ¸ÉÒ «ÉÉàNÉà¶É +ùÊ´ÉÅq§ÉÉ> ¶Éɾ - ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> {ÉÉ{ÉɱÉÉ±É ¶Éɾ ´ÉNÉà ùà + à +É~Éà ± É »ÉÖ Å q ù »Éà ´ ÉÉ+Éà ©ÉÉ÷à »É´Éâ { ÉÉà ¸ÉÒ »ÉÅ PÉ +ÅlÉ:HùiÉ~ÉÚ´ÉÇH +ɧÉÉù ©ÉÉ{Éà Uà. +É A~ÉùÉÅlÉ ù»ÉÉàeÉ A~Éù »ÉlÉlÉ y«ÉÉ{É ùÉLÉ{ÉÉù +{Éà »ÉlÉlÉ qÉàeÉqÉàeÒ Hù{ÉÉù »ÉÅPÉ{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ - ´ÉÉeÒ H©ÉÒ÷Ò{ÉÉ H{´ÉÒ{Éù ¸ÉÒ «ÉÉàNÉà¶É§ÉÉ> +ùÊ´ÉÅq±ÉÉ±É ¶Éɾ{ÉÉà ~ÉiÉ LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ɧÉÉù. +É »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É{Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ »É¾HÉù +É~É{ÉÉù »É´Éâ {ÉÉ©ÉÒ - +{ÉÉ©ÉÒ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà - HÊù«ÉÉ´Éù{ÉÉ qÉlÉÉ+Éà - »ÉÅPÉ{ÉÉ ¸ÉàºcÒ´É«ÉÉâ - ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ+Éà ´ÉNÉàùà{ÉÉ A©ÉqÉ »É¾HÉù ¥Éq±É oÉÒ »ÉÅPÉ +ɧÉÉù ©ÉÉ{ÉÒ FiÉ »´ÉÒHÉù Hùà Uà. 80©ÉÉÅ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É{Éà ©ÉÉÅe´Éà ¡É§ÉÖlÉÉ©ÉÉÅ ~ÉNɱÉÉ ~ÉÉe{ÉÉù - {É´É qÅ~ÉlÉÒ  ÊSÉ. ¸Éà«É»É {ÉÒHà¶É ù©ÉiɱÉÉ±É ¶Éɾ lÉoÉÉ ÊSÉ. y´É{ÉÒ {Éùà¶É SÉÅ~ÉH±ÉÉ±É NÉÉÅyÉÒ  ÊSÉ. Êq~Éà{É ù»ÉÒH±ÉÉ±É HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ lÉoÉÉ ÊSÉ. ùSÉ{ÉÉ qÒ~ÉH§ÉÉ> »Éù´Éä«ÉÉ {É´ÉqÅ~ÉÊlÉ{Éà 80©ÉÉ »É©ÉÚ¾{Éà ©ÉÉÅe´ÉàoÉÒ +~ÉÉ«Éà±É §Éà÷ lÉoÉÉ HÊù«ÉÉ´Éù{ÉÒ «ÉÉqÒ J©É {ÉÉ©É 1. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. »ÉÅyÉ - ©ÉÅÖ¥É> 2. »ÉÅPÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ Ê¥É~ÉÒ{ɧÉÉ> ùÊlɱÉÉ±É ´ÉÉàùÉ - SÉà©¥ÉÖù 3. ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ> ùlÉ{ɶÉÒ ¶Éɾ - ©ÉÖ±ÉÅÖe 4. »É©ÉÉWùl{É SÉÒ{ÉÖ§ÉÉ> ¾Ó©ÉlɱÉÉ±É ¶Éɾ - ´ÉɱÉHà¹Éù

12

´É»lÉÖ{ÉÅÖ {ÉÉ©É ©ÉÉ ©ÉÉ÷±ÉÉ{ÉÒ ~É´ÉɱÉÒ / ´Éù-H{«ÉÉ{Éà °É.250/- + °É.250/- {ÉÅÖ H´Éù »÷à. eÒ{Éù »Éà÷ 5 ~ÉÒ»É{ÉÉà 1 »Éà÷ ÷ÄÉ´Éà±ÉÓNÉ ¥ÉàNÉ ´Éù H{«ÉÉ{Éà °É.500/- ±ÉàLÉà H´Éù

5. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¶ÉÉÅlÉÉ¥Éà{É ¥ÉÖ÷ɱÉÉ±É ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù - PÉÉ÷HÉà~Éù ´Éù H{«ÉÉ{Éà °É.500/- ±ÉàLÉà H´Éù 6. «ÉÖ{ÉÒH V´Éà±É»ÉÇ - ©ÉÅÖ¥É> +º÷©ÉÅNÉ±É ~ÉÉ÷±ÉÒ 7. +©ÉÞlɱÉÉ±É ´ÉÉPÉY§ÉÉ> ©É¾àlÉÉ - ©É±ÉÉe ÷ÄÉ´Éà±ÉÓNÉ ¥ÉàNÉ ¾: ¸ÉÒ Ê¥É~ÉÒ{ɧÉÉ> / ¸ÉÒ qÒ~Éà¶É§ÉÉ> 8. »ÉÅPÉ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> AnÉ©ÉSÉÅq ¶Éɾ - §ÉÉ«ÉÅqù ~ÉÖX{ÉÒ HÒ÷:- H÷É»ÉiÉÖ, SÉù´ÉɳÉà, »ÉÅPÉ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> ©ÉÖ³SÉÅq ´ÉÉàùÉ - HÉÅqҴɱÉÒ {É´ÉHÉù´ÉɳÒ, »oÉÉ~É{ÉÉY, ~±ÉÉ»÷ÒH{ÉÒ »ÉÅPÉ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ yÉÒ°§ÉÉ> ùÊlɱÉÉ±É »ÉÅPÉ´ÉÒ - »ÉÉ«É{É NÉùiÉÒ, H~ÉeÉ{ÉÅÖ NÉùiÉÖ, lÉÉù´ÉɳÅÖ NÉùiÉÖ, LÉX{ÉSÉÒ¸ÉÒ H©É±Éà¶É§ÉÉ> +à©É. ~ÉÉùàLÉ - PÉÉ÷HÉà~Éù ~ÉÅÖWiÉÒ, »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH{ÉÒ oÉà±ÉÒ, »É¾LÉX{ÉSÉÒ¸ÉÒ Ê~É«ÉֺɧÉÉ> Hà. ¶Éɾ - HÉÅqҴɱÉÒ »Éà´ÉÉ~ÉÚX{ÉÒ Xàe. ~ÉÒ.+Éù.+Éà. ¸ÉÒ Êq~ÉH§ÉÉ> Y. NÉÉÅyÉÒ - +ÅyÉàùÒ 9. ¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ> ©ÉÅNɳqÉ»É ¶Éàc - ¥ÉÉàùҴɱÉÒ »÷Ò±É ¾Éà÷/HÉà±e oÉ©ÉÉâ»É 10. +©Éù ~±ÉÉ»÷ÒH - ©É±ÉÉe (¾: ©ÉÖHà¶É§ÉÉ>/{ÉÒ±ÉàºÉ§ÉÉ>) oÉ©ÉÉâ´Éàù ±ÉÅSÉ ¥ÉÉàH»É ÷Ò£Ò{É 11. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¶ÉÉùqÉ¥Éà{É UÉà÷ɱÉÉ±É NÉÉÅyÉÒ - +ÅyÉàùÒ e¥É±É ¥Éàe¶ÉÒ÷{ÉÉà »Éà÷ - 1 ¾: Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ>/+¶ÉÉàH§ÉÉ> ({ÉÉÅiÉ qà´ÉÒ ©ÉÉlÉÉ ©ÉÅe³) 12. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É §ÉÒLÉɱÉɱɧÉÉ> ¶Éɾ - ¥ÉÉàùҴɱÉÒ WNÉ 13. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ NÉÖiÉ´ÉÅlÉÒ¥Éà{É W«ÉÅÊlɱÉÉ±É ~ÉÉùàLÉ - §ÉÉ«ÉÅqù ±ÉàeÒ] NÉÉàNɱ»É / Wà{÷»É NÉÉàNɱ»É 14. »´É. ù©ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É ¾»É©ÉÖLɧÉÉ> qà»ÉÉ> - »ÉÉÅlÉÉJÖ] SÉÉÅqÒ{ÉÒ Êq´ÉÒ 15. »´É. NÉÖiÉ´ÉÅlÉÒ¥Éà{É A©ÉàqSÉÅq ¶Éɾ - ´ÉÉÅHÉ{Éàù (¾: ©É¾à{r§ÉÉ>) eÒ{Éù »Éà÷ 16. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ´ÉºÉÉÇ¥Éà{É §ÉùlÉ ¶Éɾ qÉà¾ÒmÉ ÊSÉ. ´ÉŶÉ{ÉÉ W{©É Êq´É»É{ÉÒ LÉÖ¶ÉɱÉÒ©ÉÉÅ - HÉÅÊq´É±ÉÒ ~É»ÉÇ 17. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ HÉÅlÉÉ¥Éà{É ©ÉNÉ{ɱÉÉ±É ¶Éɾ - §ÉÉ«ÉÅqù 10OÉÉ©É SÉÉÅqÒ{ÉÒ ±ÉNÉeÒ 18. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©ÉÅe³ - ʴɱÉà ~ÉɱÉÉÇ ÷ÄÉ´Éà±ÉÓNÉ ¥ÉàNÉ 19. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©ÉÅe³ - HÉÅqҴɱÉÒ »÷Ò±É{ÉÉ e¥¥ÉÉ 20. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©ÉÅe³ - ¥ÉÉàùҴɱÉÒ ¾»lÉ ©Éà³É~É{ÉÒ ¶ÉÉ±É 21. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ - ʴɱÉà ~ÉɱÉÉÇ ÷~Éù´Éàù e¥¥ÉÉ 22. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÒùÉ ùÉàe ÷~Éù´Éàù ©É»ÉɱÉÉ e¥¥ÉÉà 23. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³-§ÉÉ«ÉÅqù ÷~Éù´Éàù e¥¥ÉÉ ö 2 1. »É©ÉÉWùl{É ¸ÉÒ +©ÉÞlɱÉÉ±É ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É ©ÉiÉÒ«ÉÉù ©ÉÅÖ¥É> 3,000/2. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ H©É³É¥Éà{É qÒ~ÉSÉÅq ¶Éɾ ´ÉɱÉHà¹Éù 3,000/3. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ NÉùÒ©ÉÉ ´É°iÉ / ¥ÉHֱɧÉÉ> ¶Éɾ ¥ÉàÅN±ÉÉàù 2,000/4. ¸ÉÒ ©É«ÉÖù§ÉÉ> +©ÉÞlɱÉÉ±É ´ÉÉàùÉ »ÉÉÅlÉÉJÖ] 2,000/5. ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> LÉÒ©ÉSÉÅq ¶Éɾ ©ÉÉ÷ÅÖNÉÉ 2,000/6. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ >{qÖ©ÉlÉÒ¥Éà{É ´ÉÞW±ÉÉ±É ¥ÉÉ¥ÉùÒ«ÉÉ »ÉÉ«É{É 2,000/7. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉÅÊrHÉ¥Éà{É ÊHÊlÉǧÉÉ> ¶Éɾ PÉÉ÷HÉà~Éù 2,000/8. »É©ÉÉWùl{É ¸ÉÒ ÊSÉ{ÉÖ§ÉÉ> UNÉ{ɱÉÉ±É ¶Éɾ »ÉÉ«É{É 1,000/9. »É©ÉÉW{ÉÉùÒ ùl{É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É »Éà´ÉÅÊlɱÉÉ±É H~ÉÉ»ÉÒ ´ÉɱÉHà¹Éù 1,000/10. ¸ÉÒ NÉÉà´É{ÉY »ÉÉH³SÉÅq ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù ¾: YlÉÖ§ÉÉ> ©É±ÉÉe 1,000/11. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàlÉÒ¥Éà{É W«É¡ÉHÉ¶É qà»ÉÉ> (¾: +É{ÉÅq/ùÉWÖ) ¥ÉÉàùҴɱÉÒ 1,000/12. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ NÉWùÉ¥Éà{É ´ÉÉeÒ±ÉÉ±É ÷Éà±ÉÒ«ÉÉ (¾: +Ê{ɱɧÉÉ>) ¥ÉÉàùҴɱÉÒ 1,000/13. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ Ê¥ÉÅqÖ¥Éà{É ¾Ê{ÉÇ¶É ¶Éɾ NÉÉàùàNÉÉÅ´É 1,000/14. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ù»ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É ¡ÉÊ´ÉiÉSÉÅr HÖ´ÉÉeÒ«ÉÉ ©É±ÉÉe 1,000/15. ¸ÉÒ YlÉà{r§ÉÉ> ¡Éà©ÉSÉÅq HÖ´ÉÉeÒ«ÉÉ ©É±ÉÉe 1,000/16. ¸ÉÒ +©ÉÒSÉÅq§ÉÉ> {ÉÉNÉùqÉ»É ¶Éɾ ©É±ÉÉe 1,000/17. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ H±~É{ÉÉ¥Éà{É W«Éà{r§ÉÉ> »É±ÉÉàlÉ ©É±ÉÉe 1,000/18. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê´É¶ÉɱɥÉà{É +Ê{É±É »É±ÉÉàlÉ ©É±ÉÉe 1,000/19. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ lÉÉùÉ¥Éà{É +{ÉÉà~ÉSÉÅq HÉàcÉùÒ ¥ÉÉàùҴɱÉÒ 1,000/20. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡É§ÉÉ¥Éà{É ¥ÉÉ¥ÉÖ±ÉÉ±É ¶Éɾ ¾: »É©ÉÒù§ÉÉ> HÉÅÊq´É±ÉÒ 1,000/21. ¸ÉÒ UÉà÷ɱÉÉ±É ©ÉNÉ{ɱÉÉ±É ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ ©É±ÉÉe 1,000/22. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉÅq{É¥Éà{É +ùÊ´ÉÅq§ÉÉ> ¶Éɾ ¥ÉÉàùҴɱÉÒ 1,000/23. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ yÉÒùW¥Éà{É +ùÊ´ÉÅq§ÉÉ> HÉàcÉùÒ ©É±ÉÉe 1,000/24. ¸ÉÒ Hà«ÉÖù§ÉÉ< ©É¾à{r§ÉÉ< PÉÉ©ÉÒ / ¸ÉÒ Êq~ÉH HɱÉÒqÉ»É »Éù´Éä«ÉÉ 1000/25. ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ ù»ÉÒH±ÉÉ±É {ÉÉNÉùqÉ»É HÉàcÉùÒ lÉÉùqà´É 600/26. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ Ê´É©É³É¥Éà{É ù©ÉiÉÒH±ÉÉ±É ~ÉùÒLÉ +ÅyÉàùÒ 600/27. »ÉÅPÉ A~É-¡É©ÉÖLɸÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> SÉÒ©É{ɱÉÉ±É ¶Éɾ +ÅyÉàùÒ 600/28. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡É§ÉÉ´ÉlÉÒ¥Éà{É {ÉNÉÒ{ÉqÉ»É ¶Éɾ ©ÉÅÖ¥É> 600/29. ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ ©É{ɾù§ÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ »ÉÉ«É{É 600/30. ¸ÉÒ yÉÒ°§ÉÉ> ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É ¶Éàc PÉÉ÷HÉà~Éù 600/31. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ »ÉÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É ´ÉÞW±ÉÉ±É ¶Éɾ NÉÉàùàNÉÉÅ´É 600/32. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉàÊH±ÉÉ¥Éà{É ©É¾à{r§ÉÉ> HÉ©ÉqÉù ʴɱÉà~ÉɱÉÉÞ 600/33. ¸ÉÒ ¾à©Éà{r§ÉÉ> ù©ÉiɱÉÉ±É ¶Éɾ §ÉÉÅeÖ~É 600/34. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ]´Éàù¥Éà{É {ÉÉ{ÉɱÉÉ±É ¶Éɾ yÉÉà±ÉàùÉ 600/35. ¸ÉÒ Êq~ÉH§ÉÉ> +©ÉÞlɱÉÉ±É ¶Éɾ »ÉɫɱÉÉ 600/36. ¸ÉÒ Êq{Éà¶É§ÉÉ> ¡Éà©ÉSÉÅq qÉà¶ÉÒ ¥ÉÉà÷Éq 600/37. ¸ÉÒ ¶Éä±Éà¶É§ÉÉ> SÉÅqÖ±ÉÉ±É ¶Éɾ §ÉÉ«ÉÅqù 600/-

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


38. ¸ÉÒ ¾ùà¶É§ÉÉ> {«ÉɱÉSÉÅq ¶Éɾ 39. ¸ÉÒ Ê´É{ÉÉàqSÉÅr ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É ©É¾àlÉÉ 40. ¸ÉÒ Ê¥É~ÉÒ{ɧÉÉ> ʾũÉlɱÉÉ±É ©ÉcÒ«ÉÉ 41. ¸ÉÒ Ê{ɱÉà¶É§ÉÉ> ¾ùÒ±ÉÉ±É NÉÉÅyÉÒ 42. ¸ÉÒ ù©ÉiÉÒH±ÉÉ±É Êq~ÉSÉÅq ´ÉÉàùÉ 43. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ©ÉÞqÖ±ÉÉ¥Éà{É ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É ©É¾àlÉÉ ¾: ¸ÉàiÉÒH§ÉÉ> 44. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W¶É´ÉÅlÉÒ¥Éà{É +©ÉÞlɱÉÉ±É ¶Éɾ ¾: ©ÉÒ±É{ɧÉÉ> 45. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ >{qÖ©ÉÊlÉ¥Éà{É ©ÉNÉ{ɱÉÉ±É +W©ÉàùÉ 46. »´É. SÉÅÊrHÉ¥Éà{É ù©Éà¶É§ÉÉ> £HÒùSÉÅq ¶Éɾ 47. ¸ÉÒ ÷Ò. +à©É. ¶Éɾ 48. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¾ÒùÉ¥Éà{É W«É»ÉÖLɱÉÉ±É ¶Éɾ 49. ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> {Éà©ÉÒSÉÅq HÖ´ÉÉeÒ«ÉÉ 50. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡ÉÊlÉ©ÉÉ¥Éà{É {Éùà¶É U¥ÉÒ±ÉqÉ»É ¶Éɾ 51. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉÅq{É¥Éà{É ©É£lɱÉÉ±É ¶Éɾ ¾: +W«É§ÉÉ> 52. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«É¸ÉÒ¥Éà{É +¶ÉÉàH§ÉÉ> HÖ´ÉÉeÒ«ÉÉ 53. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ©ÉÞqÖ±ÉÉ¥Éà{É HÒlÉÔ§ÉÉ> ¶Éɾ ¾: ¶ÉÒ±ÉÉùÉW 54. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »ÉùÉàW¥Éà{É ¡ÉÊ´ÉiÉSÉÅr ¶Éɾ ¾: WlÉÒ{ɧÉÉ> 55. ¸ÉÒ ±ÉàLÉÉ ©ÉÖHÖ±É NÉÉÅyÉÒ 56. ¸ÉÒ ©ÉÖNÉ÷±ÉÉ±É ©ÉÉiÉàH±ÉÉ±É ¶Éɾ 57. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W»ÉÖ©ÉÊlÉ¥Éà{É ¾ùÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ ¾: ¸ÉÒ ùW{ÉÒ§ÉÉ> 58. ¸ÉÒ ùW{ÉÒHÉÅlÉ ¡É§ÉÖ±ÉÉ±É ¶Éɾ 59. ¸ÉÒ «É¶É´ÉÅlɧÉÉ< §ÉÉ<±ÉÉ±É ¶Éɾ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. Ê©ÉmÉ »É©ÉÉW ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. «ÉÖ´ÉÉ ©ÉÅe³

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

[D]

+ÅyÉàùÒ ©É±ÉÉe ©É±ÉÉe ©É±ÉÉe ©É±ÉÉe ©É±ÉÉe ©É±ÉÉe ¥ÉÉàùҴɱÉÒ »ÉÉÅlÉÉJÖ] HÉÅÊq´É±ÉÒ HÉÅÊq´É±ÉÒ »ÉÉAoÉ ©ÉÅÖ¥É> ´É»É> ´É»É> ©É±ÉÉe »ÉÉ«É{É ©ÉÖ±ÉÅÖe »ÉÉAoÉ ©ÉÅÖ¥É> +ÅyÉàùÒ lÉÉùqà´É PÉÉ÷HÉà~Éù {ÉɱÉÉ»ÉÉà~ÉÉùÉ PÉÉ÷HÉà~Éù »ÉàÅ÷Ä±É ©ÉÖÅ¥É< ´ÉɱÉHà¹Éù +ÅyÉàùÒ »ÉÉAoÉ ©ÉÅÖ¥É> »ÉÉ«É{É-©ÉÉ÷ÅÖNÉÉ-´ÉeɱÉÉ-qÉqù ©ÉÖ±ÉÅÖe »ÉÉÅlÉÉJÖ] NÉÉàùàNÉÉÅ´É +ÅyÉàùÒ ©É±ÉÉe »ÉÉÅlÉÉJÖ] ¥ÉÉàùҴɱÉÒ §ÉÉ«ÉÅqù §ÉÉ«ÉÅqù

©ÉÉà÷É ÷Éà~É H´Éù »ÉÉoÉà ¥Éà¥ÉÒ »~ÉÖ{É (ùÉà«É±É) ©ÉÉà÷É e¥¥ÉÉ ©É»ÉɱÉÉ e¥¥ÉÉ ~ÉùÉlÉ ´ÉÉà±ÉG±ÉÉàH £É<~Éà{É SÉÉ {ÉÖ ´ÉÉ»ÉiÉ A§ÉÉe¥¥ÉÉ »ÉÒ ¥ÉÒ ÷ÉÅHÒ {Éà{ÉÉà ¾Éà÷ ~ÉÉà÷ 3 ~ÉÒ»É{ÉÉà »Éà÷ lÉà±É{ÉÒ¥ÉùiÉÒ (1±ÉÒ÷ù) PÉÒ{ÉÒ ¥ÉùiÉÒ (1/2 ±ÉÒ÷ù) £Éà±eÒÅNÉ SÉÉùiÉÒ +àeW»÷à¥É±É eÒ~É LÉ©ÉiÉÒ £à{»ÉÒ WNÉ Ê»÷±É{ÉÉ ±ÉÉàH´ÉÉ³É 4e¥¥ÉÉ{ÉÉà »Éà÷ ]ÉùÉ £à{»ÉÒ SÉ©ÉSÉÉ 4~ÉÒ»É{ÉÉà »Éà÷ SÉÉ{ÉÒ NÉùiÉÒ SÉÒ~ÉÒ«ÉÉà »ÉÉiÉ»ÉÒ ÊSÉ] LÉ©ÉiÉÒ ©ÉÖLÉ´ÉÉ»É{ÉÉ 2 e¥¥ÉÉ +Éà©É{ÉÒ lÉ´ÉÉ

+àÊ¡É±É - 2019

600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/2,000/1000/1000/1000/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/600/-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

´ÉyÉÉùÒ«ÉÖ ©ÉÒeÒ«É©É eÒ~É HeÉ< hÉÅHiÉÉ »ÉÉoÉà »ÉÉà»É ~Éà{É HeÉ< {ÉÉ{ÉÒ HeÉ< ©ÉÉà÷Ò ÷Éà~É {ÉÉ{ÉÉ - ©ÉÒeÒ«É©É - ©ÉÉà÷É «ÉÖ{ÉÒH HÖHù 3±ÉÒ÷ù{ÉÉ {«ÉÖ Ê»É±´Éù ÊùyyÉÒHÖHù 2.5 ±ÉÒ÷ù 3©É±÷Ò HeÉ< hÉÅHiÉÉ »ÉÉoÉà ÷Ò£Ò{É (4 LÉÉ{ÉÉ) +~~É©É ~ÉÉmÉÉ (lÉ´ÉÉ) ÊJ»÷±É HeÉ< ¥ÉùiÉÒ 3~ÉÒ»É{ÉÉà »Éà÷ SÉÉàù»É ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ¥ÉÉà÷±É 3{ÉÉà »Éà÷ H~É-ùHÉ¥ÉÒ 6 {ÉÅNÉ {ÉÉà »Éà÷ UÒ¥ÉÉ ~ÉÖùÒ e¥¥ÉÉ ¥ÉÉà»É SÉÉà~Éù ¥ÉÉà»É »ÉÉà±ÉÉù + eÄÉ< <»mÉÒ ÊJ»÷±É »ÉÉà»É~Éà{É Hà»ÉùÉà±É »Éà£É«Éù ¥ÉÉà»É ~ÉÉà÷à¥É±É ¥±ÉàÅeù {É´ÉHÉù©ÉÅmÉ {ÉÒ £à©É HeÉ< (©ÉÉà÷Ò) ¾à{e±É ´ÉNÉù HeÉ< ({ÉÉ{ÉÒ) ¾à{e±É ´ÉNÉù ¥ÉÖ£à »Éà÷ 8 {ÉÅNÉ{ÉÉà »Éà÷ £ÒW ¥ÉÉà÷±É 3 {ÉÅNÉ ~±ÉÉ. HÅ{÷à{Éù

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Are you worried about your equity portfolio? Get FREE consultation on stocks you currently hold We are a SEBI registered portfolio manager based in Mumbai since 2007. Invest in direct equities with the help of portfolio manager! Call on 022 – 4012 3700 or write to us at info@carepms.com

Care Portfolio Managers Pvt Ltd SEBI Regn. No. INP 000004128 201, Silver Heights, TPS III, 51st Road, Borivali (west), Mumbai-92 www.carepms.com

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

13


Bharat Vora Tel. : 2887 5089 Resi. : 2884 11 66

GIRISH SHAH TM

LILY

WHOLESALE & RETAIL MERCHANT OF TEA, COFFEE AND MILK POWDER Lily Apartment, Parsi Agiyari Lane, Tembi Naka, Thane (W) 400 601. Mobile : 98202 32292 Email : girishlily@yahoo.com

÷Ò.»ÉÒ. ¶Éɾ +à{e HÉÖÅ. ©Éà{«ÉÖ. & £à{SÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É WooÉÉ¥ÉÅyÉ lÉoÉÉ UÖ÷H ´Éà~ÉÉùÒ ¾ÉeÇ´Éàù, úÉɻɴÉàù, +Éà>±É ~Éà>{÷, £à´ÉÒHÉà±É, +àù´¾É>÷, ùÒ´Éà÷, {É÷¥ÉÉà±÷, ´ÉÉ«É»Éù lÉoÉÉ PÉeÒ qù´ÉÉX{ÉÉ ´Éà~ÉÉùÒ 453, Êq{Éà¶É §ÉÖ´É{É, ~Ébà ¥ÉÉ~ÉÖùÉ´É ©ÉÉNÉÇ, Ë»ÉyÉÒ NɱÉÒ »ÉÉ©Éà, ©ÉÖÅ¥É>-4. £Éà{É & qÖHÉ{É & 23850165 PÉù & 23881680

14

VORA ESTATE AGENT

TEA COMPANY

• OFFICE • SHOPS • FLATS • RENTALS • INDUSTRIAL GALA Shop No. 3, Sushila Smruti, Opp. Ruby Products, Ashok Chakravarti Road, Plot A, Kandivali (E), Mumbai - 400 101. M.: 9322916069 / 9773360356

Hasmukh Sheth Chetan Sheth 98208 58125

98201 44214

Tel. : 2614 8864

Tel.26125440

M. K. ENTERPRISES Distributors : Polo Kitchenware Polo Thermoware All Time Houseware Item Gift Articles

1, Amrat Apartment, Bajaj Road, Nr. Railway Station, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056.

Pradeep Shah 97695 36312 99693 88114

Anmol Electricals Dealers in: All kinds of Electricals Goods & LED Lights & Panels Stockist of : Accessories of Anchor, elle, elleys’, GM Hifi Modular Range. Fancy LED Lights & LED Panels Shop No. 103, Ground Floor, Govind Nivas, 99-103, Lohar Chawl, Mumbai - 400 002.Tel : 22065215 / 39567162  TeleFax : 30037162 Email : anmolelectricals162@gmail.com

Hitesh Shah Prashant Shah B.E.(Civil) L.C.S.E., B.E.(Civil) 98703 29171 98212 05796

C. V. Shah B.Com., L.L.B. 96648 34394

e

K

+à´ÉùOÉÒ{É HÉà~ÉÉâùà¶É{É Evergreen Corporation

¾ÉeÇ´Éàù +{Éà ÷Ö±»É{ÉÉ ´Éà~ÉÉùÒ 24, £ÒqÉ ©Éà{»É{É, 3Wà ©Éɳà, ¥ÉÒ¥ÉÒX{É »÷ÄÒ÷, ©ÉÖÅ¥É> - 400 003. ö& +ÉàÊ£»É&-

135, 2nd Floor, Pant Nagar, Opp. Railway Station, Near Vanita Vikas School, Ghatkopar (E), Mumbai - 400075 Email : Konam91@hotmail.com

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

Contact No.

022 - 40021946 / 23443591 E-mail : evergren@rediffmail.com lalit46@gmail.com

+àÊ¡É±É - 2019


»É©ÉÉWùl{É SÉÒ{ÉÖ§ÉÉ> - ©ÉÅWÖ±ÉÉ §ÉÊNÉ{ÉÒ Ê©ÉmÉ©ÉÅe³ +É A~ÉùÉÅlÉ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ +{«É Ê´ÉÊ´ÉyÉ lÉHlÉÒ+Éà{ÉÖÅ +{ÉÉ´ÉùiÉ ~ÉyÉÉùà±É Ê´É´ÉàHÉ{ÉÅq »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò - ~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ 364270

¾ÒùH ©É¾Éàl»É´É »É©ÉÉùÉྠ±ÉNɧÉNÉ ¥ÉÉùoÉÒ lÉàù ´ÉºÉÇ ~ɾà±ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. +É~ÉiÉÉ »ÉÅPÉ{ÉÉ ~ÉÚ´ÉÇ ÷Ä»÷Ò - £ÉA{eà¶É{É{ÉÉ lÉlHɱÉÒ{É ~ÉÚ´ÉÇ SÉàù©Éà{É »É©ÉÉWùl{É ¸ÉÒ SÉÒ{ÉÖ §ÉÉ> ¾Ó©ÉlɱÉÉ±É ¶Éɾ ~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ LÉÉlÉà Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ ùÒlÉà ~ÉɱÉ{É~ÉÖù »É©ÉÉW{ÉÉ «ÉÉÊmÉH§É´É{É©ÉÉÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É HùlÉÉ ¾lÉÉ. +àH ´ÉLÉlÉ ~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ{ÉÒ »oÉÉÊ{ÉH ©Éʾ±ÉÉ »ÉÅ »oÉÉ ""§ÉÊNÉ{ÉÒ Ê©ÉmÉ ©ÉÅe³''{ÉÉ HÖ.eÉà±Éù¥Éà{É H~ÉÉ»ÉÒ+à ¸ÉÒ SÉÒ{ÉÖ§ÉÉ>{Éà HÂÅÖ, ""+©ÉÉùÒ »ÉÅ»oÉÉ''{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉà ~ÉyÉÉùÉà - +©ÉÉùÉ HÉ«ÉÉâ WÖ+Éà. ¸ÉÒ SÉÒ{ÉÖ§ÉÉ> +É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉà LÉÚ¥É ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉ«ÉÉ, »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ©Éʾ±ÉÉ Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ HÉ«ÉÉâ Xà> - ~ÉÉùqʶÉÇlÉÉ Xà > +à H ©ÉÉà÷Ö eÉà {ÉචÉ{É +É~É´ÉÉ{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù H«ÉÉâ. °É.51 ±ÉÉLÉ Wà´ÉÒ ©ÉÉlÉ¥Éù ùH©É +É~É´ÉÉ{ÉÖ ´ÉSÉ{É +É~«ÉÖ. +É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ HÖ .eÉà±Éù¥Éà{ É H~ÉÉ»ÉÒ{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ ¸ÉÒ ±ÉÒ±ÉÉ¥Éà {É H~ÉÉ»ÉÒ+à +ÉWoÉÒ ±ÉNɧÉNÉ 61 ´ÉºÉÇ ~ɾà±ÉÉ HùÒ ¾lÉÒ. +É »É©É«É qù©«ÉÉ{É ~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ©ÉÉÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ ~ÉÉ©ÉÒ ù¾à±É +É~ÉiÉÉ «ÉÉÊmÉH§É´É{É{ÉÉ HÉ©É ©ÉÉ÷à ©ÉÉùà ~ÉiÉ +´ÉÉù-{É´ÉÉù ~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ W´ÉÉ{ÉÖ oÉlÉÖ ¾lÉÖ. +àH Êq´É»É +É~ÉiÉÉ ¸ÉÒ SÉÒ{ÉÖ§ÉÉ>{ÉÉ H¾à´ÉÉoÉÒ ¾ÖÅ ~ÉiÉ +É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉà NÉ«ÉÉà. HÖ. eÉà±Éù¥Éà{É{Éà ©É²«ÉÉà. ©Éʾ±ÉÉ Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà Xà> LÉÚ¥ÉW ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉ«ÉÉà. l«ÉÉùà ©Éá eÉà±Éù¥Éà{É{Éà +àH ´ÉÉlÉ H¾à±ÉÒ, ""eÉà±Éù¥Éà{É, +©ÉÉùÉ »É©ÉÉWùl{É ¸ÉÒ SÉÒ{ÉÖ§ÉÉ> ¾Ó©ÉlɱÉÉ±É ¶Éɾ Wà »ÉÅ»oÉÉ A~Éù ¾ÉoÉ ©ÉÚHà lÉà »ÉÅ»oÉÉ XàlÉ XàlÉÉ©ÉÉŠʴɶÉɳ ´Ée±ÉÉà ¥É{ÉÒ X«É Uà.'' +ÉWà +É ¥ÉyÉÒ ´ÉÉlÉÉà +à÷±Éà «ÉÉq +É´ÉÒ Uà Hà ¾WÖ ¾©ÉiÉÉÅW 16-3-2019 ¶É{ÉÒ´ÉÉù{ÉÉ Êq´É»Éà +É »ÉÅ»oÉÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ʾùH ©É¾Éàl»É´É §É´«ÉÉÊlɧɴ«É ùÒlÉà AW´«ÉÉà. +É~ÉiÉÉ »É©ÉÉWùl{É ¸ÉÒ SÉÒ{ÉÖ§ÉÉ> ¾Ó©ÉlɱÉÉ±É ¶Éɾ +É »É©ÉÉùŧɩÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ »oÉÉ{Éà ¾lÉÉ. +É HÉ«ÉÇJ©É ~ÉÚV«É +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ¸ÉÒ©Éq Ê´ÉW«É ùÉW«É¶É »ÉÚùÒ¹ÉùY ©É.»ÉÉ., ~É.~ÉÚV«É ©ÉÖ{ÉÒ¸ÉÒ W«É§ÉrÊ´ÉW«ÉY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É lÉoÉÉ ´ÉÉl»É±«É©ÉÚÊlÉÇ »ÉÉy´ÉÒ´É«ÉÉÇ ¸ÉÒ ´ÉÉSÉÅ«É©ÉɸÉÒY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{ÉÉ (¥Éà{É ©É¾ÉùÉW) +ɶÉÒ´ÉÉÇq »ÉÉoÉà «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. +É ¡É»ÉÅNÉà »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ »oÉÉ~ÉH ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉÒ±Éɥɾà{É H~ÉÉ»ÉÒ{ÉÒ ¡ÉÊlÉ©ÉÉ{ÉÖÅ +{ÉÉ´ÉùiÉ §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù{ÉÉ ùÉV«É HKÉÉ{ÉÉ ¡ÉyÉÉ{É ¸ÉÒ ©É{É»ÉÖ LɧÉÉ> ©ÉÉÅe´ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ¾»lÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ ¾lÉÖ Å. V«ÉÉùà ""{ÉÚlÉ{ɧɴÉ{É''{ÉÖÅ ©ÉÅNɳ Aqà PÉÉ÷{É »É©ÉÉW {ÉÉùÒùl{É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É »Éà´ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É H~ÉÉ»ÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê{ÉÊlÉ{ÉÉ¥Éà{É >{qÖ§ÉÉ> H~ÉÉ»ÉÒ{ÉÉ HùH©É±ÉÉà wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É, V«ÉÉùà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ H©É³É¥Éà{É ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É H~ÉÉ»ÉÒ HÉà±ÉàW +É࣠HÉà©~«ÉÖ÷ù »ÉÉ«É{»É{ÉÉ ¥Éà °©É{ÉÉà +~ÉÇiÉ »É©ÉÉùÉྠ(lÉGlÉÒ +{ÉÉ´ÉùiÉ) lÉoÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ H©É³É¥Éà{É ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É H~ÉÉ»ÉÒ AvÉàNÉ §É´É{É©ÉÉÅ NÉà»É~ÉÉ>~É ±ÉÉ>{É >{»÷Éà±Éà¶É{É qÉlÉɸÉÒ ©É¾à¶É§ÉÉ> ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ¾»lÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +àÊ¡É±É - 2019

©É¾à©ÉÉ{ÉÉà{ÉÉ ´Éùq ¾»lÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà »É©ÉÉùŧÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É ©É¾à©ÉÉ{É lÉùÒHà +É~ÉiÉÉ +©ÉqÉ´ÉÉq λoÉlÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> +Él©ÉÉùÉ©É ¶Éɾ ¾lÉÉ. +É A~ÉùÉÅlÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ qÉlÉɸÉÒ+Éà - yÉÉùɻɧ«ÉÉà, {ÉNÉù~ÉɱÉÒHÉ ¡É©ÉÖ LÉ lÉoÉÉ »ÉÉÅ»Éq»É§«É ¾ÉWù ùÂÉ ¾lÉÉ +{Éà +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. +É ¡É»ÉÅNÉà »ÉÅ »oÉÉ´ÉlÉÒ HÖ .eÉà± Éù¥Éà {É H~ÉÉ»ÉÒ+à »ÉÉä { ÉÖ §ÉɴɧÉÒ{ÉÖ »´ÉÉNÉlÉ A©É³HɧÉàù H«ÉÖÇ ¾lÉÖ. ~ÉÚV«É NÉÖ°§ÉNÉ´ÉÅlÉÉà{ÉÉ +ɶÉÔ´ÉÉq - qÉlÉÉ+Éà{ÉÉ ¡ÉÊlɧÉÉ´É lÉoÉÉ ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ¡Éq¶ÉÔlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ Uà±±ÉÉ ¥ÉÉù ´ÉºÉÇ{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É A~Éù {ÉWù {ÉÉÅLÉÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉÉ »É©ÉÉWùl{É ¸ÉÒ SÉÒ{ÉÖ§ÉÉ> ¾Ó©ÉlɱÉÉ±É ¶Éɾ - ¸ÉÒ H©É³É¥Éà{É ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É H~ÉÉ»ÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù lÉoÉÉ ©ÉÖÅ¥É> - +©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÉ Ê©ÉmÉÉà{ÉÉà PÉiÉÉà ©ÉÉà÷Éà £É³Éà Uà. H~ÉÉ»ÉÒ ~ÉÊù´ÉÉùà AvÉàNÉ NÉÞ¾ ©ÉÉ÷à +ÉWoÉÒ q»É ´ÉºÉÇ ~ɾà±ÉÉ ±ÉNɧÉNÉ °É.50 ±ÉÉLÉ LÉùSÉÒ +àH »Éù»É - »ÉNÉ´Ée´ÉÉ³Ö ©ÉHÉ{É ¥É{ÉÉ´ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ Hùà±É Uà.

W«ÉiÉÉ +à yÉ©ÉÇ{ÉÒ W{É{ÉÒ Uà! ~Éù©É~ÉÖ°ºÉ, ~Éù©Éà¹Éù, W{©É-WùÉ-©ÉÞl«ÉÖ Ê{É´ÉÉùiÉ Hù{ÉÉù, Hà´É³[ÉÉ{É°~ÉÒ ±ÉK©ÉÒ´ÉɳÉ, ÊmɧÉÖ´É{ɧÉÉ{ÉÖ, +§É«ÉqÉ{ÉqÉlÉÉ Ê¶ÉùÉà©ÉiÉÒ ¸ÉÒ ÊW{Éà{rqà´É{ÉÒ lÉÉX-»ÉÖNÉÅyÉÒ ~ÉÖº~ÉÉàoÉÒ HùÉlÉÒ ~ÉÖº~É~ÉÚX ~ÉÚWH{Éà ¸ÉÒ ÊW{Éà{r Wà´ÉÉ W ~ÉÚV«É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÒ §Éà÷ +É~ÉlÉÒ ¾Éà«É Uà. ¸ÉÒ ÊW{Éà{r lÉÖ±«É »ÉÖÅqù NÉÖiÉ >SUÖH §É´«É +Él©ÉÉ+Éà +É´ÉÒ ~ÉÚX{ÉÉ ±¾É´ÉÉ ±É> LÉÖq yÉ{«ÉlÉÉ +{É֧ɴÉlÉÉ ¾Éà«É Uà. +É´ÉÒ ùÒlÉà ~ÉÚX«Éà±ÉÉ ~ÉÖº~ÉÉà ¥ÉÒX Êq´É»Éà Ê{É©ÉÉDZ«É »É©ÉY ¡É§ÉÖ¡ÉÊlÉ©ÉÉ ~ÉùoÉÒ AlÉÉùÒ ±Éà´ÉÉ«É Uà. +É´ÉÉ AlÉÉùà±É ~ÉÖº~ÉÉà{Éà ´«É´ÉλoÉlÉ ~Éùc´É´ÉÉ©ÉÉÅ W«ÉiÉÉ-HɳY LÉÚ¥É W°ùÒ ¾Éà«É Uà. HÉà>~ÉiÉ ÊW{ɧÉGlÉ +É´ÉÒ Y´ÉùKÉÉ HùlÉÒ W«ÉiÉÉ-HɳY >SUà W. V«ÉÉÅ +É´ÉÒ W«ÉiÉÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hù´ÉÉ Wà lÉà qàùÉ»ÉùY{ÉÉ ©ÉÉ{É{ÉÒ«É ´Éʾ´É÷HlÉÉÇ{Éà »ÉNÉ´Ée {É ¾Éà«É l«ÉÉÅ ¥ÉÒX yÉ©ÉÇ¡Éà©ÉÒ ~ÉiÉ +É´ÉÒ ´«É´É»oÉÉ NÉÉàc´ÉÒ{Éà - HùÒ{Éà ¡É§ÉÖ§ÉÎGlÉ©ÉÉÅ »É¾É«ÉH~ÉiÉÖÅ ¥ÉX´ÉÒ ±Éà +à LÉÚ¥É W°ùÒ NÉiÉÉ«É. ~ÉɱÉeÒ-+©ÉqÉ´ÉÉq Ê´É»lÉÉù +ÉÊq{ÉÉ ±ÉNɧÉNÉ 27 Wà÷ ±ÉÉ ÊW{ÉɱɫÉÉà{ÉÉ Ê{É©ÉÉDZ«É £Ý±ÉÉà{Éà W«ÉiÉÉ~ÉÚ´ÉÇH ~Éùc´É´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ±Éà´ÉÉ +àH ÷Ò©É ©Éʾ{ÉÉ+Éà oÉÒ HÉ«ÉÇ ùlÉ ¥É{ÉÒ Uà . (©ÉÉà .9375776767 Ê{ɱÉà¶É§ÉÉ>) +É ÷Ò©É{Éà +{ÉÖHÖ³ ¾Éà«É lÉÉà lÉà {ÉYH {ÉYH{ÉÉ +É´ÉÉ +ÊyÉH+ÊyÉH ÊW{ÉɱɫÉÉà{ÉÉà ~ÉiÉ ±ÉÉ§É ±Éà´ÉÉ Al»ÉÖH Uà. +É´ÉÒ ÷Ò©É{Éà »É¾HÉù +É~ÉlÉÉ ÊW{ÉɱɫÉÉà{ÉÉ ÷Ä»÷Ò+Éà ~ÉiÉ yÉ{«É´ÉÉq Uà. +É ÷Ò©É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ »ÉÉùÒ ùÒlÉà HùÒ ¶ÉHà +à ©ÉÉ÷à qù ùÉàW »É´ÉÉùà Ê{É©ÉÉDZ«É ¥É{Éà±ÉÉ £Ý±ÉÉà{ÉÉà oÉà±ÉÉà lÉä«ÉÉù ¾Éà«É lÉÉà ÷Ò©É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ »ÉÖ±É§É ¥É{ÉÒ X«É Uà. Wà lÉà ©ÉÅÊqùY{ÉÉ ©ÉÉ{Éqà HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà +É´ÉÖÅ HùÉ´Éà lÉÉà LÉÖ¥É »ÉɮŠù¾à. LÉÉ»É lÉÉà lÉà lÉà Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ +±ÉNÉ +±ÉNÉ »Éà´ÉɧÉÉ´ÉÒ ÷ÚHeÒ lÉä«ÉÉù oÉÉ«É +{Éà ~ÉÉàlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ NÉÉ©ÉÉà{ÉÉ - +àÊù«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÅÊqùY{ÉÖÅ +É´ÉÖÅ HÉ«ÉÇ »ÉŧÉÉ³Ò ±Éà´ÉÉ ¡É«Él{ɶÉÒ±É ¥É{Éà lÉÉà PÉiÉÒ ¥ÉyÉÒ +W«ÉiÉÉ - +ɶÉÉlÉ{ÉÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ ¶ÉHÉ«É. Y´ÉùKÉÉ oÉ> ¶ÉHà. LÉÉ»É Hù´ÉÉ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Uà. +É~É{ÉÉ »ÉÉä{ÉÉ »É¾HÉùoÉÒ +É HÉ©É »Éù³ ¥É{Éà Uà.

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

15


16

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


+àÊ¡É±É - 2019

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

17


80©ÉÉÅ »ÉÅ«ÉÖGlÉ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É »É©ÉÉùÉà¾{ÉÉ »ÉÅ»©ÉùiÉÉà

©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾà +ɧÉÉùÊ´ÉÊyÉ HùÒ l«ÉÉùà ¸ÉÒ ©É{ɾù§ÉÉ> ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ - ¸ÉÒ ¥ÉÒ~ÉÒ{ɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ - ¸ÉÒ yÉÒ°§ÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ - ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ

÷Ä»÷Ò¸ÉÒ +ù´ÉÒq§ÉÉ< ¶Éɾ ¡É»ÉÅNÉ{Éà +{ÉÖ°~É +ɶÉÒ´ÉÇSÉ{É +É~ÉÒ ùÂÉ UÒ+à ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ< ¶Éɾ, ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ< ´ÉÉàùÉ

÷Ä»÷Ò¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ< ùlÉ{ɶÉÒ ¶Éɾ lÉoÉÉ »ÉÅPÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Ê¥É~ÉÒ{ɧÉÉ< ´ÉÉàùÉ {É´ÉqÅ~ÉlÉÒ{Éà +ɶÉÒÇ´ÉÉq +É~ÉÒ ùÂÉ UÒ+à

¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ¾ÉàtàqÉùÉà lÉoÉÉ H{´ÉÒ{Éù ¸ÉÒ YlÉà{r§ÉÉ< ¶Éɾ

§ÉÉàW{É »É©ÉÉùŧɩÉÉÅ ±ÉɧÉÉoÉÒÇ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ< ¶Éɾ{ÉÒ »ÉÉoÉà ¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ< ´ÉÒ. ¶Éɾ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ¾ºÉÇq§ÉÉ< ¶Éɾ

»É©ÉÖ¾±ÉN{É{ÉÉÅ ©ÉÉÅe´Éà ¥ÉÉàùҴɱÉÒ ©ÉÅe³{ÉÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà ¡É»É}É ©ÉÖrÉ©ÉÉÅ

+àÊ¡É±É - 2019

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

18


80©ÉÉÅ »ÉÅ«ÉÖGlÉ »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É »É©ÉÉùÉà¾{ÉÉ »ÉÅ»©ÉùiÉÉà

¸ÉÒ »ÉÅPÉ lÉoÉÉ qÉlÉɸÉÒ+Éà lÉù£oÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É HùÒ«ÉÉ´ÉÉù

»É©ÉÚ¾ ±ÉN{É{ÉÉÅ H{´ÉÒ{Éù¸ÉÒ YlÉà{r ¶Éɾ »ÉÉoÉà ¸ÉÒ ©ÉÖNÉ÷§ÉÉ< ¶Éɾ, ¸ÉÒ ¾ºÉÇq§ÉÉ< ¶Éɾ loÉÉ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ ©É{ɾù§ÉÉ< ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ

»ÉÅPÉ ¡É©ÉÖLɸÉÒ Ê¥É~ÉÒ{ɧÉÉ< ´ÉÉàùÉ A~É¡É©ÉÖLɸÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ< ¶Éɾ lÉoÉÉ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ< ¶Éɾ

÷Ä»÷Ò¸ÉÒ +ù´ÉÒq§ÉÉ< ¶Éɾ - ¸ÉÒ ©ÉÖNÉ÷§ÉÉ< ¶Éɾ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ¾ºÉÇq§ÉÉ< eÒ. ¶Éɾ

»É©ÉÚ¾±ÉN{É©ÉÉÅ A~É»oÉÒlÉ ù¾à±ÉÉ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà lÉoÉÉ »É©ÉÉW{ÉÉ +OÉNiÉÒ+Éà {É´ÉqÅ~ÉlÉÒ{Éà +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~ÉÒ ù¾à±É Uà.

÷Ä»÷Ò¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ< ùlÉ{ɶÉÒ ¶Éɾ ¡É»ÉÅNÉ{Éà +{ÉÖ°~É +ɶÉÒ´ÉÇSÉ{É »ÉÉoÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¡ÉÊlÉ»ÉÉq +É~ÉÒ ùÂÉ Uà.

+àÊ¡É±É - 2019

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

19


+àÊ¡É±É - 2019

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

20


+àÊ¡É±É - 2019

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

21


]ɱÉÉ´ÉÉeÒ «ÉÖ´ÉÉ +à{÷ù¡ÉÒ{Éù{ÉÖÅ LÉ©ÉÒù ]³G«ÉÖ »ÉÖùà{r{ÉNÉù©ÉÉÅ +ÉHÉù ±É> ù¾à±É

PÉ{É HSÉùÉ©ÉÉÅoÉÒ ´ÉÒW Al~ÉÉq{É ¡ÉÉàWàG÷ ©ÉÚ³Ò Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É »ÉÉ«É{É ù¾àlÉÉ +É~ÉiÉÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH »ÉÅPÉ-©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ +àH H©ÉÇc - H»ÉÉ«Éà±ÉÉ - »Éà´ÉÉ{ÉÉ »ÉÅNÉÉoÉÒ §ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ ©ÉÅmÉÒ - ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.©ÉÅe³ (»ÉÉ«É{É-©ÉÉ÷ÖÅNÉÉ´ÉeɱÉÉ-qÉqù){ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É A~É¡É©ÉÖLÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ. £ÉA{eà¶É{É ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ W«Éà{r§ÉÉ> ¾ùÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ §ÉÉ> Ê´Éù±Éà +Éà»÷Äà±ÉÒ«ÉÉ ù¾Ò +§«ÉÉ»É HùÒ - ©ÉÉ»÷ù eÒOÉÒ ¡ÉÉ~lÉ H«ÉÉÇ ~ÉUÒ ~ÉÉàlÉàW - +Éà»÷Äà±ÉÒ«ÉÉ©ÉÉÅ »oÉÉ«ÉÒ oÉ«ÉÉ +{Éà l«ÉÉÅ ©Éà.Ê»ÉyyÉ´ÉÒ ¡ÉÉ.±ÉÒ. {ÉÉ©É{ÉÒ HÅ~É{ÉÒ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hùà±É. +É HÅ~É{ÉÒ+à ©ÉÉmÉ +Éà»÷Äà±ÉÒ«ÉÉ©ÉÉÅ W {Éʾ ~ÉùÅlÉÖ ¥ÉÒX qà¶ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÉùÒ {ÉÉ©É{ÉÉ ¡ÉÉ~lÉ Hùà±É Uà. +É +Éà»÷Äà±ÉÒ«É{É HÅ~É{ÉÒ Uà±±ÉÉ ¥Éà mÉiÉ ´ÉºÉÇoÉÒ ""´ÉÉ>úÉ{÷ »É©ÉÒ÷'' ´ÉLÉlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ùY»÷Äà¶É{É ¡ÉÉ~lÉ Hùà±É Uà. ´ÉºÉÇ 2013©ÉÉÅ ~ÉiÉ Ê´ÉW Al~ÉÉq{É KÉàmÉà °É.500 HùÉàe{ÉÉà M.O.U “Waste to Energy” ©ÉÉ÷à Hùà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq +É ´ÉºÉâ ~ÉiÉ ""´ÉÉ>úÉ{÷ NÉÖWùÉlÉ »É©ÉÒ÷ 2019'' ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖ ùY»÷Äà¶É{É HùÒ °É.500 HùÉàe{ÉÖÅ ¸ÉÒ Ê´Éù±É W«Éà{r§ÉÉ> ¶Éɾ >{´Éà»÷©Éà{÷ NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à M.O.U Hùà±É. +É HÅ~É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ""+Éà»÷Äà±ÉÒ«ÉÉ{ÉÒ ±Éà÷à»÷ ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY'' A~ɱɥyÉ Uà. +É ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY{Éà §ÉÉùlÉ »ÉùHÉùà +à¡ÉÖ´É Hùà±É Uà. ]ɱÉÉ´ÉÉe{ÉÉ LÉ©ÉÒù´ÉÅlÉÉ LÉÉàùeÉ{ÉÉ LÉ©ÉÒù´ÉÅlÉÉ +É «ÉÖ´ÉÉ +à{÷ù¡ÉÒ{Éùà »ÉÖùà{r{ÉNÉù LÉÉlÉà +àHÊmÉlÉ oÉlÉÉ PÉ{É HSÉùÉ{ÉÉà +§«ÉÉ»É H«ÉÉâ +{Éà lÉà©É{ÉÒ HÅ~É{ÉÒ - ©Éà. Ê»ÉyyÉ´ÉÒ ¡ÉÉ.±ÉÒ.+à - +Éà»÷Äà±ÉÒ«É{É ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ PÉ{ÉHSÉùÉ{ÉÖ Ê´É·±ÉàºÉiÉ H«ÉÖÇ. lÉà+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY ~ÉÉ÷Ç{Éù{Éà »ÉÖùà{r{ÉNÉù ¥ÉÉà±ÉÉ´«ÉÉ. »ÉÖùà{r{ÉNÉù ©É¾É{ÉNÉù~ÉÉʱÉHÉ Hà Wà+Éà +É´ÉÉà PÉ{É HSÉùÉà +àHÊmÉlÉ HùÒ LÉ©ÉÒ»ÉÉiÉÉ{ÉÉ ©ÉàqÉ{É ~Éù W©ÉÉ Hùà Uà. +É ©ÉÉ÷à lÉà+Éà+à »ÉÖùà{r{ÉNÉù - qÚyÉùàW {ÉNÉù~ÉÉʱÉHÉ{ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Ê´É~ÉÒ{ɧÉÉ> ÷Éà³Ò«ÉÉ - ~ÉÉʱÉHÉ{ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ SÉÒ£ +à{Y{ÉÒ«Éù - >W{Éàù - »Éà{Éà÷ùÒ eÒ~ÉÉ÷Ç©Éà{÷ lÉoÉÉ +{«É eÒ~ÉÉ÷Ç©Éà{÷{ÉÉ ´ÉÊùºc +ÊyÉHÉùÒ+Éà »ÉÉoÉà +àH ©ÉÒ÷ÓNÉ HùÒ +É ¡ÉÉàWàG÷{ÉÒ »É©ÉWiÉ eà©ÉÉà{»÷Äà¶É{É »ÉÉoÉà +É~ÉÒ. +É´ÉÉ ~±ÉÉ{÷{ÉÖÅ ±ÉÉ>´É Ê´ÉeÒ«ÉÉà wÉùÉ »É©ÉOÉ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÒ »É©ÉWiÉ lÉoÉÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +É~«ÉÖ ¾lÉÖ. +É´ÉÉ ±ÉÉ>´É eà©ÉÉà{»÷Äà¶É{É ¥ÉÉq A~ÉλoÉlÉ qùàH ´«ÉÎGlÉ{Éà LÉÚ¥ÉW »ÉÅlÉÉàºÉ oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. +É A~ÉùÉÅlÉ Wà ¡ÉüÉÉà A~ÉλoÉlÉ oÉ«ÉÉ lÉà{ÉÉ LÉÚ¥ÉW »ÉÅlÉÉàºÉHÉùH W´ÉÉ¥ÉÉà ©É³lÉÉ »ÉÖùà{r{ÉNÉùqÚyÉùàW-©É¾É{ÉNÉù~ÉÉʱÉHÉ+à ©Éà.Ê»ÉyyÉ´ÉÒ ¡ÉÉ.±ÉÒ.{Éà +É ¡ÉÉàWàG÷ ¶É° Hù´ÉÉ ~Éù´ÉÉ{ÉNÉÒ +É~ÉlÉÒ XiÉ NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉù{Éà HùÒ. ¾É±É©ÉÉÅ »ÉÖùà{r{ÉNÉù LÉÉlÉà LÉ©ÉÒ»ÉÉiÉÉ ùÉàe A~Éù W©ÉÉ oÉlÉÉ PÉ{ÉHSÉùÉ©ÉÉÅoÉÒ Ê´ÉW Al~ÉÉq{É Hù´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉÉàWàG÷ HÉ«ÉÉÇÎ{´ÉlÉ oÉ> ùÂÉà Uà. +É ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÒ LÉÉ»ÉÒ«ÉlÉ 25 ÷{É - 50 ÷{É - 100 ÷{É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ HSÉùÉ{Éà ¡ÉÉà»Éà»É Hù´ÉÉ{ÉÒ Uà. Wà {ÉÉ{ÉÉ ¶É¾àùÉà©ÉÉÅ lÉoÉÉ {ÉÉ{ÉÒ {ÉNÉù~ÉÉʱÉHÉ©ÉÉÅ LÉÉ»É A~É«ÉÉàNÉÒ oÉ> ¶ÉHà Uà. +É ¡ÉÉàWàG÷ ©ÉÉ÷à +É HÅ~É{ÉÒ+à »ÉÖùà{r{ÉNÉù eÄÒ»É÷ÒG÷ G±ÉàG÷ù »ÉÉoÉà ~ÉiÉ W°ùÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ HùÒ ±ÉÒyÉà±É Uà. lÉà+Éà LÉÚ¥ÉW ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉ«ÉÉ +{Éà lÉÉlHɱÉÒH +É ¡ÉÉàWàG÷ù{Éà ©ÉÅWÖùÒ +É~ÉÒ qÒyÉà±É Uà. ¸ÉÒ Ê´Éù±É§ÉÉ>{ÉÒ +à ©ÉÉà÷É> Uà Hà lÉà+Éà H¾à Uà Hà - ""÷àG{ÉÉà±ÉÉàY - ùWÖ+ÉlÉ - ¡ÉÉàWàG÷'' ©ÉÉùÉà Uà. ~ÉùÅlÉÖ ©ÉÉùÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ §ÉÉùlÉ{ÉÉ Ê©ÉmÉÉà +ÉqùiÉÒ«É ¸ÉÒ Ê´ÉÊ~É{ɧÉÉ> ÷Éà³Ò«ÉÉ - ¸ÉÒ +Ê{ɱɧÉÉ> ÷Éà³Ò«ÉÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ »ÉÒ.´ÉÒ.¶Éɾ (~ÉàùàeÉ>]){ÉÉà ¾ÚţɳÉà »ÉÉoÉ ©É{Éà ©É²«ÉÉà Uà lÉà{Éà ¾ÖÅ ©ÉÉ° NÉÉäù´É »É©ÉWÖ UÖ. +É ¡ÉÉàWàG÷{ÉÒ V«ÉÉùà ¡ÉÉoÉÊ©ÉH SÉSÉÉÇ+Éà SÉɱÉlÉÒ ¾lÉÒ l«ÉÉùà »oÉÉÊ{ÉH ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉmÉÉà ""Êq´«É§ÉÉ»Hù'' lÉoÉÉ »ÉÖùà{r{ÉNÉù{ÉÉ »oÉÉÊ{ÉH ~Éà~ÉùÉà+à +É ´ÉÉlÉ{Éà ±ÉÉàHÉà »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÉeÒ lÉà ~ÉiÉ HÅ~É{ÉÒ ©ÉÉ÷à +ÉNÉ´ÉÖ ¡ÉàùiÉÉ »oÉÉ{É ¥É{ÉÒ ùÂÖ. §ÉÉ> Ê´Éù±É{ÉÒ +É HÅ~É{ÉÒ ""©Éà.Ê»ÉyyÉ´ÉÒ ¡ÉÉ.±ÉÒ.'' »ÉÖùà{r{ÉNÉù A~ÉùÉÅlÉ Ê¾©ÉÉSÉ±É ¡Éqà¶É{ÉÉ ©É{ÉɱÉÒ©ÉÉÅ ~ÉiÉ +É´ÉÉà ~±ÉÉ{÷ {ÉÉÅLÉÒ ù¾à±É Uà. +É ~±ÉÉ{÷ +l«ÉÉùà +Åeù H{»÷ÄG¶É{É Uà. +É A~ÉùÉÅlÉ +É HÅ~É{ÉÒ+à +ÉàùNÉà{ÉÒH HSÉùÉ©ÉÉÅoÉÒ LÉÉlÉù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à LÉÉ»É ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY lÉä«ÉÉù Hùà±É Uà. NÉÉà¥Éù©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÉ«ÉÉàNÉà»É »ÉÉoÉà LÉÉlÉù lÉoÉÉ Ê´ÉW Al~ÉÉq{É ©ÉÉ÷à{ÉÒ ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY ~ÉiÉ Ê´ÉH»ÉÉ´Éà±É Uà. lÉà+Éà{ÉÖÅ H¾à´ÉÖ Uà Hà PÉ{ÉHSÉùÉ©ÉÉÅoÉÒ Ê´ÉW Al~ÉÉq{É ¥ÉÉq Wà Fey Ash ¥É{Éà Uà lÉà »ÉÒ©Éà{÷ >{e»÷ÄÒ] - ~Éà´Éù ¥±ÉÉàH Al~ÉÉq{É lÉoÉÉ »Éà£ÉàùàG»É{ÉÒ @÷Éà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÉ~ÉùÒ ¶ÉHÉ«É Uà. »ÉÖùà{r{ÉNÉù - qÚyÉùàW {ÉNÉù~ÉÉʱÉHÉ{ÉÉ >W{Éàù H«É´ÉÅlÉʻɞ ¾àù©ÉÉ{ÉÉ WiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É +É HÅ~É{ÉÒ ±ÉNɧÉNÉ °~ÉÒ«ÉÉ ~ÉSÉÒ»É HùÉàe{ÉÉ LÉùSÉà +É ~±ÉÉ{÷ {ÉÉÅLÉ{ÉÉù Uà. Wà©ÉÉÅ ±ÉNɧÉNÉ 100 ÷{É PÉ{ÉHSÉùÉ©ÉÉÅoÉÒ +ÅqÉWà ¥Éà (2) ©ÉàNÉÉ´ÉÉà÷ Ê´ÉW³Ò Al~É}É oÉ´ÉÉ{ÉÉà +ÅqÉW ©ÉÚH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +É ©ÉÉ÷à Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´É§ÉÉNÉÉà{ÉÒ ©ÉÅWÖùÒ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ ù¾àlÉÒ ¾Éà´ÉÉoÉÒ +ÅqÉWà +ÉNÉÉ©ÉÒ U ©ÉɻɩÉÉÅ +É ~±ÉÉ{÷ HÉ«ÉÇùlÉ oÉ> W´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ Uà. +É ¡É»ÉÅNÉà +É~ÉiÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ «ÉÖ´ÉÉ +à{÷ùÊ¡É{Éù ¸ÉÒ Ê´Éù±É W«Éà{r§ÉÉ> ¶Éɾ{Éà +É~ÉiÉÉ »É©ÉOÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW´ÉlÉÒ LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ʧÉ{ÉÅq{É +{Éà ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ~ÉÉc´ÉÒ+à UÒ+à. LÉùàLÉù ©ÉÉlÉ-Ê~ÉlÉÉ W«Éà{r§ÉÉ> - >±ÉÉ¥Éà{É{ÉÉ »ÉÅ»HÉùÉà{Éà Êq~ÉÉ´É{ÉÉù §ÉÉ> Ê´Éù±Éà »É©ÉOÉ ""q±ÉÉ»ÉÉ'' ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÖ {ÉÉ©É ùÉà¶É{É H«ÉÖÇ Uà. §ÉÉ> Ê´Éù±É lÉà©É{ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ¡ÉÉàWàG÷©ÉÉÅ »É£³lÉÉ{ÉÉ Ê¶ÉLÉùÉà »Éù Hùà lÉà´ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ.

+àÊ¡É±É - 2019

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

22


lÉÞlÉÒ«É ~ÉÖi«ÉÊlÉÊoÉ+à §ÉɴɧÉùÒ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ

: qà¾É´É»ÉÉ{É : SÉämÉ »ÉÖq ÊwlÉÒ«É lÉàù»É ¥ÉÖyÉ´ÉÉù, lÉÉ.20-04-16

: W{©É : lÉÉ.31-7-1949

+.»ÉÉä.SÉÅÊrHÉ¥Éà{É ù©Éà¶ÉSÉÅr ¶Éɾ (´ÉlÉ{É : »ÉÖùà{r{ÉNÉù l ¾É±É : »ÉÉÅlÉÉJÖ])

+É~É{ÉÒ +iÉyÉÉùÒ - +ÉáSÉÓlÉÒ Ê´ÉqÉ«É{Éà mÉiÉ ´ÉºÉÇ Ê´ÉlÉÒ NÉ«ÉÉ. +É~É{ÉÒ «ÉÉqÉà KÉiÉ ~ÉiÉ Ê´É»ÉùÉlÉÒ {ÉoÉÒ. +É~Éà SÉÓyÉà±É ùɾà Hq©É ©ÉÉÅe´ÉÉ{ÉÉ ¡É«ÉÉ»ÉÉà HùÒ ùÂÉ UÒ+à. +É~É{ÉÉà Êq´«É +Él©ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{Éà »ÉqÉ«É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +É~«ÉÉ Hùà Uà. +É~Éà ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÖ Hùà±É ©É¾É©ÉÚ±ÉÖ WlÉ{É +{Éà lÉà{ÉÒ «ÉÉqÉà +ÅlÉù~É÷ ~Éù ~ÉooÉù{ÉÒ ±ÉHÒù »É©É +ÅHÉ> NÉ«Éà±É Uà. +É~É lÉÉà......

""Y´É{É +à´ÉÖ Y´ÉÒ NÉ«ÉÉ Hà Xà{ÉÉùÉ »É¾Ö Xà«ÉÉ Hùà, HÉ«ÉÉâ »ÉqÉ +à´ÉÉ H«ÉÉÇ Hà »É¾Ö{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ NÉÖÅV«ÉÉ Hùà, »ÉlÉÃH©ÉÉâ +{Éà »Éqà ʴÉSÉÉù{Éà +É~Éà +É~«ÉÖ Y´É{É©ÉÉÅ »oÉÉ{É, ©É¾áHÒ ù¾Ò Uà »ÉÖ´ÉÉ»É +É~É{ÉÉ »ÉqÃÊ´ÉSÉÉùÉà +{Éà »ÉlHÉ«ÉÉâ{ÉÒ'' +É~É{ÉÉà ~Éù©É - ~ÉÊ´ÉmÉ - ~ÉÉ´É{ÉHÉùÒ +Él©ÉÉ ©É¾ÉÊ´ÉqྠKÉàmÉà Ê´ÉSÉùÒ - ~Éù©É~ÉùÉ+à ~Éù©É~Éq - ©ÉÉàKÉ~Éq{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hùà lÉà´ÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ §ÉɴɧÉùÒ - ¡ÉÉÅW±É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ. - ù©Éà¶ÉSÉÅr £HÒùSÉÅq ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù »ÉÉÅlÉÉJÖ] (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É> l ¡É¥É³ ~ÉÖi«ÉÉàq«Éà - +ɧɩÉÉÅoÉÒ ´Éù»ÉlÉÒ +É~É{ÉÒ ¶ÉÖ§É ©ÉÅNÉ±É HÉ©É{ÉÉ{Éà HÉùiÉà +É~É{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{Éà - +É~É{ÉÒ «ÉÉq©ÉÉÅ ¸ÉÒ »ÉÉÅlÉÉJÖW lÉ~ÉÉNÉSU Wä{É »ÉÅPÉ©ÉÉÅ SÉämÉ ©ÉÉ»É{ÉÒ ¶ÉɹÉlÉÒ +É«ÉÅ¥ÉÒ±É +Éà³Ò HùÉ´É´ÉÉ{ÉÉà +Éqà¶É ©É³à±É Uà. l +É Ê{ÉÊ©ÉnÉà ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ-©ÉÖÅ¥É>{Éà °É.500 »ÉÉyÉÊ©ÉÇH §ÉÎGlÉ §Éà÷©ÉÉÅ - °É.500 Hà³´ÉiÉÒ »É¾É«É §Éà÷©ÉÉÅ - °É.500 ~ÉÊmÉHÉ §Éà÷©ÉÉÅ - °É.500 lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ ¥É¾Ö©ÉÉ{É §Éà÷©ÉÉÅ - °É.500 lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ »É¾É«É §Éà÷©ÉÉÅ lÉoÉÉ °É.500 »É©ÉÚ¾ ±ÉN{É §Éà÷©ÉÉÅ ©É³Ò HÖ±É °É.3000 §Éà÷ +É~Éà±É Uà.

+àÊ¡É±É - 2019

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

23


BIO - DATA

BIO - DATA

SHRADDHA PANKAJKUMAR SHAH

VRUSHALI PRASHANT SHAH

Date of Birth

: 26th June 1994

Birth Time

: 7.30 am.

Height & Weight : 5’ 4” & 55 kg. Complexion

: Whitish

Education

: Master in Commerce

Hobbies

: Travelling, Reading Books, and Music

Cast

: Zalawadi Deravasi Jain

Native Place

: Botad, Gujarat.

Profile

: Drisshya Holidays and Event, Dahisar (E)

Designation

: Senior Manager – Tour package and Event

Family Details Grand Father

: Lt. Dhirajlal Thakarshi Shah

Grand Mother

: Savitaben Dhirajlal Shah

Father

: Pankaj Dhirjlala Shah

Mother

: Sheela Pankaj shah

Brother

: Bhavik Pankaj Shah (Married)

Residential Add. : B / 102, Vijay Appartment, Nr. Liberty Garden, Opp. Flag’s Hotel, Malad (W), Mumbai -64 Contact No.

: 9820162395 / 8652715707

Office

: Pankaj Enterprises

Address

: 17 / Neo Corporation Plaza, Opp. Kapol Banquet Hall, Malad (W), Mumbai – 64

Mosal

: Rameshchandra Hemchandbhai Mehta

Email Id

: pankajshah505@gmail.com

+àÊ¡É±É - 2019

Personal Details: Birth Date : 23 rd Jan’ 1994 Time / Place : 11: 37 PM / Wadhawan, Surendranagar Height : 5’6” Native Place : Limbdi Religion : Jain (Zalawadi Dashashrimali Deravasi) Education : ● MBA – Human Resources, Chetana’s Institute (Mumbai) ● M.Com Part I, Mumbai University ● Bachelors in Management Studies (BMS), L.S Raheja College (Santacruz, Mumbai) Profession : Working with Tata Consultancy Services (TCS) as a Leadership Hiring HR (Mumbai) Interests : Music, Trekking, Travelling, Sports, Teaching, and Willing to pursue advanced studies Father : Prashant Kantilal Shah 98203-86003/ 98338-07082 Business : ● Vikrant Agromines Industries - Export and Traders of Mining & Drilling Equipments ● Arya Estate Agency - Property Consultancy Mother : Vaishali Prashant Shah, 98332-43378 (Home Maker) Sibling : Arya Shah (Younger Sister Pursuing Degree in Film making from KC College, Mumbai) Residence : C’ Wing, 308-Shubhkamna CHS, Mahavir Nagar, Kandivali West, Mumbai. Grandparents : Dada : Kantilal Amrutlal Shah (Lalchand Govind Limbdi, Currently at Ville Parle) Dadi : Vimlaben Kantibhai Shah Nana : Lt. Shri Lalit Amrutlal Maniar (Wadhwan) (Gata Maniar) Nani : Lt. Shrimati Chandraben Lalitbhai Maniar Mosal : Mama : Sanyal Lalitbhai Maniar (Montoo) Mami : Nehal Sanyal Maniar Residence : Kandivali West Contact : 98200-80409 Masa : Joy Arvind Shah (Pankaj Traders) Masi : Rupa Joy Shah Residence : Ahemdabad Contact : 98250-46243/ 98794-94750

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

24


§ÉɴɧÉùÒ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ

BIO - DATA

W{©É lÉÉ.10-8-1939

+Êù¾ÅlÉ ¶ÉùiÉ lÉÉ.12-3-2019

SAURABH KAMLESH MEHTA Date of Birth : Time and place : Height / Weight : Education :

Job Profile Email Religion Native Place Address

: : : : :

Father

:

Mother

:

Elder Brother

:

30th Oct. 1990 6.39 pm, Mumbai 5.5” / 55 kgs. B.E. Electronics (Mumbai University) (D.J.Sanghvi College of Engineering) MS in Information Systems (University of Cincinnati, USA) Senior Consultant at Ernst & Young, USA mehtasu@mail.uc.education Zalawadi Derawasi Jain Wadhwan City, Surendranagar A-202, Ruby Apts., Sir M. V. Road, Near Vishal Hall, Andheri (E), Mumbai - 400069 Kamlesh Kantilal Mehta Service at Metro Light House M.: 09833223525 Alka Kamlesh Mehta - Housemaker M.: 09930272224 Jugal Kamlesh Mehta Senior Analyst at Accenture India Ltd.

Paternal Family : Grandfather : Lt. Kantilal Revashankar Mehta Grandmother : Lt. Vasantben Kantilal Mehta Uncle : Lt. Virendra Kantilal Mehta Aunt : Jyotsna Virendra Mehta Fai - Fua : Bhartiben Vipinchandra Shah Pannaben Vasantkumar Shah Maternal Family : Grandfather : Lt. Mahasukhlal Himatlal Shah Grandmother : Shrdaben Mahasukhlal Shah Mama : Rajeshbhai Mahasukhlal Shah Bhaveshbhai Mahasukhlal Shah Note : Saurabh will be coming to India in May 2019 in short time

+àÊ¡É±É - 2019

»´É. Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> ʾũÉlɱÉÉ±É ¶Éɾ B©Éù ´ÉºÉÇ - 79 l X©É{ÉNÉù - +ÅyÉàùÒ, ©ÉÖÅ¥É> Y´É{ɧÉù Ê{É:»´ÉÉoÉÇ §ÉÉ´Éà ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ »Éà´ÉÉ HùÒ. »ÉÅPɺÉÇ lÉ©ÉÉà+à H«ÉÉâ »ÉÖLÉ +©ÉÉà{Éà +É~«ÉÖÅ. ©ÉÉ ´ÉNÉù{ÉÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà{Éà ©ÉÉ +{Éà ¥ÉÉ~É ¥ÉÅ{Éà ¥É{ÉÒ AVW´É³ §Éʴɺ«É +É~«ÉÖÅ +{ÉàH ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ-lÉH±ÉÒ£©ÉÉÅ ~ÉiÉ Ê¾©©ÉlÉ ¾É«ÉÉÇ ´ÉNÉù Y´É{É Y´ÉÒ{Éà +©ÉÉà{Éà PÉiÉÖÅ +É~ÉÒ NÉ«ÉÉ. +É´ÉÉ ´ÉeÒ±É{ÉÒ Ê´ÉqÉ«ÉoÉÒ ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù ¶ÉÉàHÉlÉÖù ¥É{ÉÒ NÉ«Éà±É Uà. +ÅW±ÉÒ +É~ÉlÉÉ ¶É¥qÉà LÉÚ÷Ò ~Ée¬É Uà +{Éà §ÉÉ´É{ÉÉ ´«ÉGlÉ HùlÉÉ +ÉÅ»ÉÖ+Éà +ÉàUÉ ~Éeà Uà {ÉWù »É©ÉKÉ HÉ«É©É ùÂÉ, ¾´Éà U¥ÉÒ Xà´ÉÉ{ÉÒ ù¾Ò, LÉÖq V«ÉÉàlÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ, +©ÉÉùà ùÉà¶É{ÉÒ Xà´ÉÉ{ÉÒ ù¾Ò. ¡É§ÉÖ +É~É{ÉÉ +Él©ÉÉ{Éà ÊSÉù¶ÉÉÅÊlÉ +É~Éà +àW ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ.... l ¶ÉÉàHÉlÉÖù ~ÉÊù´ÉÉù l »´É.HÉÅlÉÉ¥Éà{É Ê¾Å©ÉlɱÉÉ±É ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù (~ÉÉ{ÉÉ +ÉànÉ©É ~ÉÊù´ÉÉù ±ÉÓ¥ÉeÒ´ÉɳÉ) yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ : »´É.ù»ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> ¶Éɾ ~ÉÖmÉ-~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ : HàlÉ{É-¾Ò{ÉÉ qÒHùÒ-W©ÉÉ> : ©ÉÒlÉÉ-A©Éàq§ÉÉ> NÉeÉ ~ÉÉämÉÒ-~ÉÉämÉ : +{ÉÉàLÉÒ - +É«ÉÖºÉ §ÉÉ>-§ÉɧÉÒ : »´É.ù©ÉiÉÒH§ÉÉ> ¶Éɾ->{qÒùÉ¥Éà{É +¶ÉÉàH§ÉÉ> ¶Éɾ-V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É, »´É.ùÉWÖ§ÉÉ> ¶Éɾ-H±~É{ÉÉ¥Éà{É ¥Éà{É-¥É{Éà´ÉÒ : »ÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É-»´É.HÉÅÊlɱÉÉ±É ´ÉÉàùÉ »´É.ùÅW{É¥Éà{É-»´É.ùW{ÉÒHÉÅlÉ HÉàcÉùÒ V«ÉÉàl»É{ÉÉ¥Éà{É-»´É.©É¾à{r§ÉÉ> NÉÉÅyÉÒ ©ÉyÉÖ¥Éà{É-Ê{ÉùÅW{ɧÉÉ> ¶Éɾ, AºÉÉ¥Éà{É-»´É.§ÉùlɧÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ {ÉÉáyÉ : +É Ê{ÉÊ©ÉnÉà ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ, ©ÉÖÅ¥É>{Éà °É.500 Hà³´ÉiÉÒ »É¾É«É £Åe©ÉÉÅ, °É.500 »ÉÉyÉÊ©ÉÇH §ÉÎGlÉ §Éà÷ LÉÉlÉà, °É.500 ~ÉÊmÉHÉ §Éà÷©ÉÉÅ, °É.500 lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ ¥É¾Ö©ÉÉ{É §Éà÷©ÉÉÅ, °É.500 «ÉÉÊmÉH §É´É{É §Éà÷ lÉoÉÉ °É.500 «ÉÉÊmÉH§É´É{É §ÉÉàW{ɶÉÉ³É §Éà÷©ÉÉÅ ©É³Ò HÖ±É °É.3000 §Éà÷ +É~Éà±É Uà.

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

25


+à. ~ÉÒ. ¶Éɾ >{»÷Ò÷«ÉÖ÷ +É࣠÷àH{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ ´Éà³É+à....

+à.~ÉÒ.¶Éɾ <{»÷Ò÷«ÉÖ÷ +É࣠÷àH{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉà ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe »ÉÅPÉ HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«ÉÉà - ¾ÉàtàqÉùÉà - ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ+Éà - +É©ÉÅmÉÒlÉÉà

+à{Y HÉà±ÉàW +{Éà ~ÉɹÉÇ{ÉÉoÉ £ÉA{eà¶É{É{ÉÉ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ ÊSÉùÉNɧÉÉ< +à. ¶Éɾ

¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉÅ A~É¡É©ÉÖLɸÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ< »ÉÒ. ¶Éɾ

¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ< Hà. ¶Éɾ HÉà±ÉàW ʴɺÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +ʧɡÉÉ«É +É~ÉÒ ùÂÉ Uà

ʶÉKÉiÉ{ÉÒ ©É¾llÉÉ Ê´ÉºÉà ¸ÉÒ ¾ù{ÉҶɧÉÉ< +à©É. ¶Éɾ +à.~ÉÒ.¶Éɾ <{»÷Ò÷«ÉÖ÷ {ÉÉ »ÉÅSÉɱÉHÉà {ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É HùlÉÉ HÉà±ÉàW ´ÉHÇ ¶ÉÉà~É©ÉÉÅ ¸ÉÒ +{ÉұɧÉÉ< ´ÉÒ. ÷Éà±ÉÒ«ÉÉ, ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ<, A~É¡É©ÉÖLɸÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ< »ÉÒ. ¶Éɾ ¸ÉÒ ¡É£Ö±É§ÉÉ< »É±ÉÉàlÉ, ¸ÉÒ +É{ÉÅq qà»ÉÉ<

HÉà±ÉàW{ÉÉÅ »ÉÅSÉɱÉHÉà »ÉÉoÉà ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«ÉÉà - ¾ÉàtàqÉùÉà - ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ - +É©ÉÅmÉÒlÉÉà

eÄÉà{É Hà©ÉàùÉ {ÉÖÅ ¡Éq¶ÉÇ{É Ê{ɾɳlÉÉ »É§«ÉÉà

+àÊ¡É±É - 2019

¡ÉÉà£à»Éù - ±ÉàHSÉùù »ÉÉoÉà ¸ÉÒ ¾ù{ÉҶɧÉÉ< ¶Éɾ

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

»ÉÉà±ÉÉùHÉù {ÉÒ¾É³Ò ù¾à±É ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉÒ+Éà

26


+{ÉÅlÉ{ÉÒ «ÉÉmÉÉ+à ¡É«ÉÉiÉ HùÒ NÉ«Éà±É Êq´«É +ÉlÉ©ÉÉ{Éà §ÉɴɧÉùÒ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ

: qྠ+ÉNÉ©É{É : lÉÉ.1-6-1930

: qྠʴɱɫÉ: lÉÉ.1-3-2019

yÉ©ÉÇÊ¡É«É

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É ¡ÉÉiɱÉÉ±É ~ÉùÒLÉ (´ÉlÉ{É : ¥ÉÉà÷Éq l ¾É±É : ʴɱÉà~ÉÉù±ÉÉ)

“”""¾ù »É©É«Éà lÉ©ÉÉùÒ A~ÉλoÉÊlÉ{ÉÉà +ɧÉÉ»É ±ÉÉN«ÉÉ Hùà, ¾ù »É©É«Éà lÉ©ÉÉùÒ H¾à´ÉÉ«Éà±ÉÒ ´ÉÉlÉÉà{ÉÉ §ÉiÉHÉùÉ ´ÉÉN«ÉÉ Hùà, ¾ù »É©É«Éà lÉ©ÉÉùÒ «ÉÉqÉà©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÉ ¡Él«ÉKÉ-~ÉùÉàKÉ q¶ÉÇ{É oÉ«ÉÉ Hùà +à +É~É{ÉÉ »ÉlH©ÉÉâ{ÉÒ »ÉÖ´ÉÉ»É Uà'’ ©ÉÞl«ÉÖ ©É³´ÉÖ +à »É©É«É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà, ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉUÒ ~ÉiÉ »É¾Ö{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ Y´ÉÅlÉ ù¾à´ÉÖÅ +à +É~É{ÉÉ »ÉlH©ÉÉâ{ÉÒ »ÉÖ´ÉÉ»É Uà. -: ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ{ÉÉ »ÉÖ©É{É +~ÉÇiÉ HùlÉÉ :~ÉÖmÉ : eÉè.Ê{ÉÊlÉ{É ~ÉùÒLÉ l ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ : ¾ºÉÉÇ Ê{ÉÊlÉ{É ~ÉùÒLÉ ~ÉÖmÉ : Ê{ÉÊLÉ±É ~ÉùÒLÉ l ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ : ©ÉÒlÉÉ Ê{ÉÊLÉ±É ~ÉùÒLÉ ~ÉÖmÉ : Ê´É~ÉÖ±É ~ÉùÒLÉ l ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ : ʶɱ~ÉÉ Ê´É~ÉÖ±É ~ÉùÒLÉ ~ÉÉämÉ : yÉä«ÉÇ - W«É l ~ÉÉämÉÒ : Ê{É¾Ò - »´É.©ÉiÉÒ¥Éà{É ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É ~ÉùÒLÉ ~ÉÊù´ÉÉù - »´É.©ÉÉàlÉÒ¥Éà{É ©ÉNÉ{ɱÉÉ±É ´ÉÉàùÉ ~ÉÊù´ÉÉù (©ÉÉlÉÞ´ÉÅq{ÉÉ +àH ©ÉÉ ©ÉÉ÷à, Wà +É~É qùàH ©ÉÉ÷à +àH »ÉÅqà¶É ~ÉiÉ Uà +{Éà ±ÉÉNÉiÉÒ{ÉÒ ´Éàq{ÉÉ {ÉÉ Yù´ÉÉ«É lÉà´ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà - ""©ÉÉ''- ""¥ÉÉ''¾Å»ÉÉ¥Éà{É ¡ÉÉiɱÉÉ±É ~ÉùÒLÉ{ÉÒ +±~É ´ÉÉlÉ Uà. LÉÚ¥É »Éù»É ùÒlÉà AnɩɧÉÉ> UàeÉ+à ´ÉiÉÇ´Éà±ÉÒ Uà. ʱÉÅH +É ©ÉÖW¥É Uà. YouTube {ÉÒ site A~Éù nikhilparikh search HùlÉÉ ©ÉÉÊiɧÉrqà´É{ÉÉà £Éà÷Éà +ɴɶÉà V«ÉÉÅ ©ÉÉlÉÞ´ÉÅq{ÉÉ Xà> ¶ÉHɶÉà.)

+àÊ¡É±É - 2019

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

27


""HÉ©ÉqÉù'' ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÖÅ +É ""ùlÉ{É'' LÉùàLÉù.... ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÒ NÉÉäù´ÉNÉÉoÉÉ Uà.... »ÉÖùà{r{ÉNÉù - ùÉiÉ~ÉÖù Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É ʴɱÉà~ÉÉù±ÉÉ ù¾àlÉÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.©ÉÅe³ - ~ÉÉù±ÉÉ{ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> ù»ÉÒH±ÉÉ±É HÉ©ÉqÉù lÉoÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉàHÒ±ÉÉ¥Éà{É HÉ©ÉqÉù{ÉÒ ~ÉÉä m ÉÒ - ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +©ÉÒ«ÉÉ¥Éà{É +{Éà HÖiÉÉ±É HÉ©ÉqÉù{ÉÒ HÖ.»Éà´ÉÉŶÉÒ HÖiÉÉ±É HÉ©ÉqÉù ±ÉÉeH´ÉÉ«ÉÒ - ´É¾É±É{ÉÉ qÊù«ÉÉ Wà´ÉÒ ÊqHùÒ ÊSÉ.»Éà´ÉÉŶÉÒ A~Éù ©ÉÉé ¶ÉÉùqÉ{ÉÉ SÉÉùà ¾ÉoÉ Uà. »Éù»´ÉlÉÒ{ÉÒ A~ÉÉ»ÉH +É ÊqHùÒ+à Uà±±ÉÉ ±ÉNɧÉNÉ ~ÉÉÅSÉ oÉÒ U ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ¶ÉäKÉÊiÉH KÉàmÉà +àH ~ÉUÒ +àH »ÉÉà~ÉÉ{ÉÉà »Éù Hù´ÉÉ{ÉÒ Ê»ÉÎyyÉ ¡ÉÉ~lÉ Hùà±É Uà. LÉùàLÉù ÊSÉ.»Éà´ÉÉŶÉÒ +É~ÉiÉÉ »É©ÉOÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÖÅ +{Éà° NÉÉäù´É Uà. lÉà©É{ÉÉà ~ÉÖ°ºÉÉoÉÇ - lÉà©É{ÉÒ HÖ{Éྠ- lÉà©É{ÉÉà +{ÉàùÉà ʴɹÉÉ»É - xh Ê{ÉýÉ«É LÉùàLÉù HÉà>{Éà ~ÉiÉ ¡É»ÉŶÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉÉ«É lÉà´ÉÉà ùÂÉà Uà. ÊSÉ.»Éà´ÉÉŶÉÒ+à V«ÉÉùà yÉÉàùiÉ q»É (+É>.»ÉÒ.+à»É.>. ¥ÉÉàeÇ){ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ 96.50% NÉÖiÉÉÅH ©Éà³´ÉÒ Y´É{É{ÉÉà ~ɾà±ÉÉà ~ÉeÉ´É ~ÉÉù H«ÉÉâ l«ÉÉùà G«ÉÉÅ LÉ¥Éù ¾lÉÒ Hà +É ÊqHùÒ yÉÉàùiÉ 12 (I.C.S.E){ÉÉ ¥ÉÒX ~ÉeÉ´Éà ~ÉiÉ 95.50% NÉÖiÉÉÅH ©Éà³´ÉÒ lÉà{ÉÉ qÉqÉ ©É¾à{r§ÉÉ>oÉÒ ~ÉiÉ +ÉNɳ {ÉÒH³Ò W¶Éà. {Éà¶É{É±É ±Éà´É±É NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É J©ÉÉÅH ¡ÉÉ~lÉ H«ÉÉâ l«ÉÉùà qÉqÒ HÉàHÒ±ÉÉ¥Éà{É{ÉÉ ¾ùLÉ{ÉÉà HÉà> ~ÉÉù {É ¾lÉÉà. >HÉà{ÉÉà©ÉÒH +Éà±ÉÒ©~ÉÒ+Ée©ÉÉÅ ¥ÉÒXà {ÉÅ¥Éù ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ¾É±É©ÉÉÅ H±ÉHnÉÉ{ÉÒ {Éà¶É{É±É ±ÉÉà «ÉÖ{ÉÒ´Éù»ÉÒ÷Ò £Éàù V«ÉÖùÒ¶ÉeÒH¶É{É »ÉÉ«É{»É©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ ´ÉºÉÇ{ÉÉ HÉà»ÉÇ ©ÉÉ÷à +àe©ÉÒ¶É{É ±ÉÒyÉà±É Uà. +É´ÉÒ ´É¾É±É~É{ÉÒ ´Éà±É ¥É{É´ÉÉ lÉù£ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ ù¾à±É »ÉÖùà{r{ÉNÉù Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É PÉÉ÷HÉà~Éù ù¾àlÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉÉ°±ÉlÉÉ¥Éà{É SÉÅrHÉÅlɧÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉɱÉ{ÉÒ +É qÉàʾmÉÒ B.A. L.L.B {ÉÒ eÒOÉÒ ¡ÉÉ~lÉ Hù{ÉÉù Uà. +É´ÉÒ +{ÉàHÊ´ÉyÉ Ê»ÉÎyyÉ+Éà{ÉÉ ~ÉNɱÉà - ¶ÉäKÉÊiÉH KÉàmÉ©ÉÉÅ ¡ÉÉ~lÉ Hùà±É +{ÉàHÊ´ÉyÉ Ê»ÉÎyyÉ+Éà{Éà Ê¥ÉùqÉ´ÉlÉÉ +É{ÉÅq{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +{É֧ɴÉÒ+à UÒ+à. V«ÉÉùà V«ÉÉùà ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÒ +É´ÉÒ Ê´ÉqÖºÉÒ ¥É{É´ÉÉ{ÉÉ ~ÉoÉ ~Éù +ÉNɳ ´ÉyÉÒ ù¾à±É ÊqHùÒ+Éà{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà »ÉÉŧɳÒ+à UÒ+à l«ÉÉùà ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ¾Éà´ÉÉ{Éà {ÉÉlÉà UÉlÉÒ NÉW NÉW £Ý±Éà Uà. +ÉW{ÉÉ +É ¡É»ÉÅNÉà ÊSÉ.»Éà´ÉÉŶÉÒ{Éà LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ʧÉ{ÉÅq{É »ÉÉoÉà ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ~ÉÉc´ÉÒ+à UÒ+à. qÉqÉ HùlÉÉ »É´ÉÉ> ¥É{ÉÒ HÉ©ÉqÉù ~ÉÊù´ÉÉù +{Éà »É©ÉOÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÖÅ ""ùlÉ{É'' ¥É{ÉÒ ù¾à lÉà´ÉÒ ¾ÉÊqÇH ¶ÉÖ§ÉàSUÉ. - lÉÅmÉÒ+Éà (+É ¡É»ÉÅNÉà ""HÉ©ÉqÉù'' ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ - ©ÉÅÖ¥É>{Éà Hà³´ÉiÉÒ »É¾É«É §Éà÷©ÉÉÅ °É.1000/-, ~ÉÊmÉHÉ §Éà÷©ÉÉÅ °É.500/-, »ÉÉyÉÊ©ÉÇH §ÉÎGlÉ »É¾É«É §Éà÷©ÉÉÅ °É.500/- ©É³Ò HÖ±É °É.2000/- §Éà÷ +É~Éà±É Uà.)

+àÊ¡É±É - 2019

¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ »ÉÖ©É{É +~ÉÇiÉ HùÒ+à... ±ÉÓ¥ÉeÒ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É »ÉÉ«É{É ù¾àlÉÉ ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɱÉÉ±É {ÉÉ{ÉɱÉÉ±É »ÉÅPÉ´ÉÒ{ÉÖÅ (A.´É.90) lÉÉ.31-32019 ùÊ´É´ÉÉù{ÉÉ Êq´É»Éà qÖ:LÉq +´É»ÉÉ{É oÉ«Éà±É Uà. ´ÉºÉÉâoÉÒ »ÉÉ«É{É »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ +É ©ÉÉ{É´ÉÒ+à ´Éà~ÉÉù{ÉÉ KÉàmÉà ¶ÉÚ{«É©ÉÉÅoÉÒ »ÉÞº÷Ò{ÉÖÅ »ÉWÇ{É H«ÉÖÇ lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉÉà »ÉÉoÉ »Éà´ÉÉ{ÉÒ »ÉÖ´ÉÉ»É SÉÉà©Éàù ¡É»ÉùÉ´ÉÒ. qùàH HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɧÉÉ>{ÉÖÅ »´É.´É»ÉÅlɱÉÉ±É {ÉÉ{ÉɱÉÉ±É »ÉÅPÉ´ÉÒ +ÉNÉ´ÉÖ «ÉÉàNÉqÉ{É ¾Éà«É. +É +àH +à´ÉÉ ©É¾É©ÉÉ{É´É ¾lÉÉ Hà Wà©ÉiÉà ©ÉÉmÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ W {Éʾ - ©ÉÉmÉ »ÉÅPÉ´ÉÒ HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ W {Éʾ ~ÉùÅlÉÖ »É©ÉOÉ »É©ÉÉW{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ HùÒ - LÉà´É{ÉÉ HùÒ. ©ÉÉùÉà ¡Él«ÉàH »ÉÉyÉÊ©ÉÇH »ÉÖLÉÒ ¾Éà´ÉÉà Xà>+à. »ÉÉ° Y´É{É Y´ÉlÉÉà ¾Éà´ÉÉà Xà>+à - yÉ©ÉÇ +ÉùÉyÉ{ÉÉ HùlÉÉà ¾Éà´ÉÉà Xà>+à. +à´ÉÒ AqÉlÉ §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ §Éùà±ÉÉ +É ©É¾É©ÉÉ{É´É{ÉÉà ~ÉÊù´ÉÉù ~ÉiÉ »ÉÅ»HÉù »É§Éù ¥É{ÉÒ ùÂÉà. mÉiÉ ~ÉÖmÉÉà - §ÉÉ> ~ÉÅHW - +lÉÖ±É-Ê´Éùà{É, mÉiÉà ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ+Éà W»SÉÒ{É-ùÒ÷É-§ÉÉ´É{ÉÉ lÉoÉÉ ¥ÉÅ{Éà ÊqHùÒ+Éà ¥Éà{É ´ÉºÉÉÇ ©ÉÖHà¶ÉHÖ©ÉÉù lÉoÉÉ {ÉÒlÉÉ ùÉWà¶ÉHÖ©ÉÉù ´ÉNÉàùà+à Uà±±ÉÉ 40 ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ©ÉÉmÉ Wä{É »É©ÉÉW{ÉÒ W {Éʾ ~ÉùÅlÉÖ ""©ÉÉ{É´É »É©ÉÉW'' {ÉÒ - +Ê´É»©ÉùiÉÒ«É »Éà´ÉÉ+Éà Hùà±É Uà. ¸ÉÒ ~ÉÅHW§ÉÉ> ´É»ÉÅlɱÉÉ±É »ÉÅPÉ´ÉÒ Hà÷Hà÷±ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ ùÂÉ. ]ɱÉÉ´ÉÉe »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ »É§ÉÉ{ÉÉ +q{ÉÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ©ÉÉÅoÉÒ ÷Ä»÷Ò-©ÉÅmÉÒ ~Éq »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáS«ÉÉ. lÉàW ùÒlÉà Wä{É »ÉÉà¶«É±É OÉÖ~»É >{÷ù{Éà¶É{É±É £àeùà¶É{É©ÉÉÅ +ÉÅlÉùùɺ÷ÄÒ«É ¡É©ÉÖLÉ ~Éq »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáS«ÉÉ lÉÉà ©ÉÉ{É´É»Éà´ÉÉ »ÉÅPÉ - »ÉÉ«É{É©ÉÉÅ +ÉWà ©ÉÅmÉÒ lÉùÒHà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ »Éà´ÉÉ+Éà +É~ÉÒ ùÂÉ Uà. +É´ÉÉ »Éà´ÉÉ »É©ÉÊ~ÉÇlÉ Ê~ÉlÉÉ{ÉÉ ´É¾É±É»ÉÉà«ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùà Ê~ÉlÉÉ{ÉÉ ~ÉNɱÉà SÉɱÉÒ »Éà´ÉÉ«É[É SÉɱÉÖ ùÉLÉà±É Uà. lÉÉ.1-4-2019{ÉÉ Êq´É»Éà lÉà©É{ÉÉ »ÉÉ«É{É{ÉÉ Ê{É´ÉɻɻoÉÉ{ÉàoÉÒ Ê{ÉH³à±ÉÒ +ÅÊlÉ©É «ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ A©É÷Ò ~Éeà±ÉÉà lÉà©É{ÉÉà - ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉà ¥É¾Éà³Éà SÉɾH ´ÉNÉÇ lÉoÉÉ lÉÉ.2-4-2019 ©ÉÅNɳ´ÉÉù{ÉÉ Êq´É»Éà ©ÉÉ{É´É»Éà´ÉÉ ¾Éà±É©ÉÉÅ «ÉÉàX«Éà±É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ »É§ÉÉ©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ ù¾à±ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùW{ÉÉà{ÉÉ »{Éà¾Ò - »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ Ê©ÉmÉÉà{Éà Xà«ÉÉ l«ÉÉùà ±ÉÉN«ÉÖ Hà +É ©É¾É©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÒ Ê´ÉqÉ«ÉoÉÒ »É©ÉÉW{Éà Hà÷±ÉÒ ©ÉÉà÷Ò LÉÉà÷ ~ÉeÒ Uà. ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɧÉÉ>{Éà +É~ÉiÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW´ÉlÉÒ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ +~ÉÇiÉ HùÒ+à UÒ+à. »ÉÅPÉ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Ê¥É~ÉÒ{ɧÉÉ> ´ÉÉàùÉ - ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ¶Éɾ - ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ> ùlÉ{É»ÉÒ ¶Éɾ - +É~ÉiÉÒ ~ÉÊmÉHÉ{ÉÉ lÉÅmÉÒ ¸ÉÒ +{ÉÉà~ÉSÉÅq§ÉÉ> ¶Éɾ lÉoÉÉ »ÉÅPÉ-©ÉÅe³{ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà+à ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ »É§ÉÉ©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ ù¾Ò »ÉqNÉlÉ{Éà §ÉɴɧÉùÒ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ +~ÉÇiÉ Hùà±É ¾lÉÒ. lÉà+Éà{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ~Éù +É´ÉÒ ~Éeà±É +É qÖ:LÉq ´Éà³É+à +É~ÉiÉÉà »ÉÅPÉ »ÉÅ´Éàq{ÉÉ{ÉÉ »ÉÚù ~ÉÉc´Éà Uà. ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɧÉÉ>{ÉÉà ~Éù©É-~ÉÊ´ÉmÉ-~ÉÉ´É{ÉHÉùÒ +Él©ÉÉ ~Éù©É¶ÉÉÅÊlÉ ~ÉÉ©Éà lÉoÉÉ ¶ÉàºÉ §É´É ~ÉÚùÉ HùÒ - ©É¾ÉÊ´ÉqྠKÉàmÉà Ê´ÉSÉùÒ - ~Éù©É~Éq - ©ÉÉàKÉ~Éq ¡ÉÉ~lÉ Hùà lÉà´ÉÒ ¡ÉÉÅW±É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ.

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

28


»É©ÉÉWNÉÉäù´É ¸ÉÒ SÉÅqÖ±ÉÉ±É ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É ¶Éɾ{ÉÒ «ÉÉqNÉÒùÒ©ÉÉÅ «ÉÉàX«ÉÉà

§É´«ÉÉÊlɧɴ«É ~ÉÅSÉÉʽ{ÉHÉ ©É¾Éàl»É´É

»É©ÉÉWNÉÉäù´É ¸ÉÒ SÉÅqÖ±ÉÉ±É ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É ¶Éɾ{ÉÒ ÊSÉùÊ´ÉqÉ«É ¥ÉÉq lÉà ©É{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù - ©ÉÉlÉÖ¸ ÉÒ ~ÉÖ º~ÉÉ¥Éà{ É SÉÅq Ö± ÉÉ±É ¶Éɾ lÉù£oÉÒ PÉÉ÷HÉà~Éù{ÉÉ +ÉÅNÉiÉà ¸ÉÒ ~ÉɹÉÇ{ÉÉoÉ ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH Wä{É »ÉÅPÉ »ÉÉÅPÉÉiÉÒ +à»÷à÷ - PÉÉ÷HÉà~Éù (´Éà) LÉÉlÉà ~É.~ÉÚ.+ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ¸ÉÒ W«É¶ÉàLÉù»ÉÚùÒ¹ÉùY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{ÉÒ ~ÉÉ´É{É Ê{ɸÉÉ©ÉÉÅ lÉÉ.163-2019 oÉÒ 20-3-2019 - £ÉNÉiÉ ¶ÉÖq 10 oÉÒ £ÉNÉiÉ ¶ÉÖq 14{ÉÉ Êq´É»ÉÉà©ÉÉÅ §É´«ÉÉÊlɧɴ«É ~ÉÅSÉÉʽ{ÉHÉ ©É¾Éàl»É´É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ ¾lÉÖÅ. ¡ÉoÉ©É Êq´É»Éà HÖ Å §É »oÉÉ~É{ÉÉ - ~ÉɹÉÇ ~ÉsÉ´ÉlÉÒ ~ÉÚ W{É ©É¾É+ÉùlÉÒ - ©É¾É~ÉÚX - ¡É§ÉÖY{Éà §É´«É +ÅNÉùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. +É©ÉÅÊmÉlÉ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà - »ÉNÉÉ »{Éà¾ÒW{ÉÉà ©ÉÉ÷à »´ÉÉ©ÉÒ §ÉÎGlÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÒ. ¥ÉÒX Êq´É»Éà »É©ÉÉWNÉÉäù´É ¸ÉÒ SÉÅqÖ±ÉÉ±É ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É ¶Éɾ{ÉÉ NÉÉäù´É´ÉÅlÉÉ ¶ÉÉ»É{É{ÉÉ - »É©ÉÉW{ÉÉ HÉ«ÉÉâ{ÉÉà NÉÖiÉÉ{ÉÖ´ÉÉq ~ÉÚV«É NÉÖ°§ÉNÉ´ÉÅlÉÉà - »ÉÉy´ÉÒ ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{ÉÉ »ÉÉÊ{Éy«É©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÉà. +É ¡É»ÉÅNÉà PÉÉ÷HÉà~Éù{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÅPÉÉà{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ+Éà - ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ »ÉÅPÉÉà{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ+Éà - SÉÅqÖ§ÉÉ>{ÉÉ »{Éà¾ÒW{ÉÉà - Ê©ÉmÉÉà - »ÉÉoÉÒqÉùÉà - »ÉNÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ - ~ÉÊù´ÉÉùW{ÉÉà lÉoÉÉ »ÉÉÅPÉÉiÉÒ +à»÷à÷{ÉÉ §ÉÉ>¥É¾à{ÉÉà{ÉÒ LÉÚ¥ÉW »ÉÉùÒ A~ÉλoÉÊlÉ ù¾Ò ¾lÉÒ. +É ¡É»ÉÅNÉà +É~ÉiÉÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ-©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ +OÉNÉi«ÉÉà - »ÉÅPÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¥ÉÒ~ÉÒ{ɧÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ´ÉÉàùÉ - ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> LÉÒ©ÉSÉÅq ¶Éɾ - ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ ©É{ɾù§ÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ - ]ɱÉÉ´ÉÉe £ÉA{eà¶É{É{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ W«Éà{r§ÉÉ> ¾ùÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ - ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É ~ÉÊmÉHÉ{ÉÉ lÉÅmÉÒ ¸ÉÒ +{ÉÉà~ÉSÉÅq§ÉÉ> ¶Éɾ ´ÉNÉàùà LÉÉ»É A~ÉλoÉlÉ ùÂÉ ¾lÉÉ +{Éà »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW´ÉlÉÒ SÉÅqÖ§ÉÉ>{ÉÉ Y´É{É{ÉÉ lÉÉiÉÉ-´ÉÉiÉÉ{ÉÒ ùWÖ+ÉlÉ ¸ÉÒ +{ÉÉà~ÉSÉÅq ¶Éɾà HùÒ ¾lÉÒ. ©ÉÉ{É´É©ÉÉÅoÉÒ ©É¾É©ÉÉ{É´É ¥É{Éà±ÉÉ ¸ÉÒ SÉÅqÖ§ÉÉ>+à ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ+Éà{ÉÒ Hùà±ÉÒ »Éà´ÉÉ+Éà - »É©ÉÉWà lÉà+Éà{Éà +É~Éà±É ""»É©ÉÉWNÉÉäù´É''{ÉÖÅ ~Éq ´ÉNÉàùà ´ÉÉlÉÉà «ÉÉq Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà ~ÉÚV«É +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ¸ÉÒ W«É¶ÉàLÉù»ÉÚùÒ¹ÉùY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥Éà ¸ÉÒ SÉÅqÖ§ÉÉ>+à Hùà±É ¶ÉÉ»É{É ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉ HÉ«ÉÉâ{ÉÉ Uà±±ÉÉ 40 ´ÉºÉÇ{ÉÉ >ÊlɾɻÉ{Éà AlHÞº÷ ´ÉÉiÉÒ wÉùÉ ùWÖ H«ÉÉâ l«ÉÉùà +ÉùÉyÉ{ÉÉ §É´É{É{ÉÉà LÉÒSÉÉàLÉÒSÉ §ÉùÉ«Éà±É ¾Éà±É ©ÉÅmÉ©ÉÖNyÉ ¥É{ÉÒ NÉ«Éà±É. V«ÉÉùà ~ÉÚV«É¸ÉÒ+à HÂÖÅ ""¸ÉÉ´ÉH ¥É{É´ÉÖÅ H©ÉÇ{ÉÉà «ÉÉàNÉ Uà - +ÉùÉyÉH ¥É{É´ÉÖÅ +à »É©É«É{ÉÉà «ÉÉàNÉ Uà. ¥ÉÅ{Éà oÉÉàeÉH »É¾à±ÉÉ Uà ~ÉùÅlÉÖ ¸ÉÉ´ÉH ¥É{«ÉÉ ~ÉUÒ - +ÉùÉyÉH ¥É{«ÉÉ ~ÉUÒ ¡É§ÉÉ´ÉH ¥É{É´ÉÖÅ LÉÚ¥ÉW +PÉ° Uà.'' +É~ÉiÉÉ SÉÅqÖ§ÉÉ> qà´É-NÉÖ° HÞ~ÉÉ+à »ÉÉSÉÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ¥É{«ÉÉ ¾lÉÉ. lÉà+Éà¸ÉÒ+à WiÉÉ´Éà±É Hà lÉà©É{ÉÉ©ÉÉÅ ¾ÉoÉ - ¾Éàc +{Éà ¾ä«ÉÉ{ÉÉà »ÉÅNÉ©É +àÊ¡É±É - 2019

oÉ«Éà±ÉÉà ¾lÉÉà. qÒPÉÇxº÷É ¾lÉÉ - »É£³ +É«ÉÉàWH ¾lÉÉ - HÉà> HÉà±ÉàW Hà «ÉÖ{ÉÒ´É»ÉÔ÷Ò©ÉÉÅ §Éi«ÉÉ {É ¾ÉàlÉÉ ~ÉùÅlÉÖ ¾ä«ÉÉ AH±ÉlÉ +à÷±ÉÒ ©ÉÉà÷Ò ¾lÉÒ Hà qùàH KÉàmÉà ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉÉ«É lÉà´ÉÉ HÉ©ÉÉà H«ÉÉÇ. +É ¡É»ÉÅNÉà ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ - ¸ÉÒ SÉàlÉ{ɧÉÉ> - ¾ùà{ɧÉÉ> ©ÉÒ{Éɥɾà{É lÉoÉÉ +±ÉHÉ¥Éà{É - Ê¡ÉÊlÉ¥Éà{É - ¡ÉHɶɧÉÉ> lÉoÉÉ - »É©ÉOÉ ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ~ÉÚV«É NÉÖ°§ÉNÉ´ÉÅlÉÉà lÉoÉÉ »ÉÉy´ÉÒY §ÉNÉ´ÉÅlÉÉà{Éà HÉÅ¥É³Ò ´É¾ÉàùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. Ê´ÉÊ´ÉyÉ KÉàmÉà ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ »ÉÉùÒ ùH©É ¸ÉÒ SÉÅqÖ§ÉÉ>{ÉÒ «ÉÉq°~Éà +É~É´ÉÉ{ÉÒ X¾àùÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. lÉÉà ¸ÉÒ ~ÉɹÉÇ{ÉÉoÉ ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH Wä{É »ÉÅPÉ »ÉÉÅPÉÉiÉÒ +à»÷à÷ lÉù£oÉÒ SÉÅqÖ§ÉÉ>{ÉÉ HÉ«ÉÉâ{Éà Ê¥ÉùqÉ´ÉlÉÖ - ¡É»ÉλlÉ ~ÉmÉ - »É{©ÉÉ{É ~ÉmÉ ~ÉÊù´ÉÉù{Éà +à{ÉÉ«ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É Êq´É»Éà ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É SÉÅqÖ±ÉÉ±É ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ¸ÉÒ »ÉH³ »ÉÅPÉ{ÉÖ »´ÉÉ©ÉÒ ´ÉÉl»É±«É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÖ. ~ÉÚV«É NÉÖ°qà´Éà WiÉÉ´Éà±É Hà ~ÉÅSÉÉʽ{ÉHÉ ©É¾Éàl»É´É{ÉÉà Uà±±ÉÉà Êq´É»É £ÉNÉiÉ SÉÉà©ÉÉ»ÉÒ SÉÉäq»É Uà. +É«ÉÅʥɱÉ{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ HùÉ´É´ÉÉ{ÉÒ Uà lÉÉà +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÉ 887 +É«ÉÅÊ¥É±É oÉ´ÉÉ Xà>+à. ©É¾Éàl»É´É{ÉÉ SÉÉàoÉÉ Êq´É»Éà £ÉNÉiÉ lÉàù»É (©Éà°lÉàù»É) Uà. «ÉÖNÉ Êq´ÉÉHù +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ yÉ©ÉÇ»ÉÚÊù¹ÉùY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{ÉÒ »´ÉNÉÉÇùÉà¾iÉ ÊlÉÊoÉ Uà. lÉà Êq´É»Éà »ÉÉÅPÉÉiÉÒ +à»÷à÷{ÉÉ +ÉÅNÉiÉà +É¥Éà¾Ú¥É ""UNÉÉA'' «ÉÉmÉÉ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É §ÉÉe´ÉÉeÅÖNÉù - SÉÅq{É lɱÉÉ´ÉeÒ - Y{É ©ÉÅÊqùÉà{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ »ÉÉoÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É{ÉÉù Uà. »ÉÉä{Éà +É U NÉÉA«ÉÉmÉÉ Hù´ÉÉ +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ +ɴɾÉ{É Hùà±É. +É «ÉÉmÉÉ{ÉÉ Êq´É»Éà ""~ÉɱÉ''©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ §ÉÉÊ´ÉHÉà{ÉÒ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH §ÉÎGlÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. +É´ÉlÉÉ ´Éù»Éà »ÉÅ´ÉlÉ 2076{ÉÉ HÉùlÉH ´Éq 13-14 lÉoÉÉ +©ÉÉ»É - mÉiÉ Êq´É»É ©ÉÉ÷à +d©ÉlÉ~É{ÉÒ +~ÉÚ´ÉÇ +ÉùÉyÉ{ÉÉ ¶ÉÅLÉà¹Éù lÉÒoÉâ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ±ÉNɧÉNÉ 700 oÉÒ 800 §ÉÉ> ¥É¾à{ÉÉà{Éà ±É> W´ÉÉ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Ê´ÉSÉÉùÉ> ùÂÖ Uà. ¥ÉÉHÒ{ÉÉ Êq´É»ÉÉà©ÉÉÅ »oÉÉÊ{ÉH »ÉÅPÉ{ÉÉ §ÉÉ> ¥É¾à{ÉÉà+à qùàH ~ÉÚX-~ÉÚW{É ¡É»ÉÅNÉà A~ÉλoÉlÉ ù¾Ò ©É¾Éàl»É´É{ÉÉà +É{ÉÅq ©ÉÉi«ÉÉà ¾lÉÉà. ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH »ÉÅPÉ-©ÉÖÅ¥É> “]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É” ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊmÉHÉ

X¾àù LÉ¥Éù{ÉÉ qù

Uà±±ÉÖ H´Éù ~ÉàW (+É÷Ç ~Éà~Éù) £Éàù H±Éù +àH ´ÉLÉlÉ{ÉÉ +Å qù{ÉÉ H´Éù ~Éà >W {ÉÅ .2 lÉoÉÉ 3 (+É÷Ç ~Éà ~Éù) +à H ´ÉLÉlÉ{ÉÉ H±Éù ¡ÉÒ{÷ÓNÉ - +àH £Ý±É ~ÉàW - +àH ´ÉLÉlÉ H±Éù ¡ÉÒ{÷ÓNÉ - +eyÉÉ ~ÉàW - +àH ´ÉLÉlÉ +Åqù{ÉÖÅ »ÉÉqÖ ~Éà>W »ÉÓNÉ±É H±Éù £Ù±É ~ÉàW +àH ´ÉLÉlÉ{ÉÉ +Åqù{ÉÖÅ »ÉÉqÖ ~Éà>W »ÉÓNÉ±É H±Éù ¾É£ ~ÉàW +àH ´ÉLÉlÉ{ÉÉ +Åqù{ÉÖÅ »ÉÉqÖ ~Éà>W »ÉÓNÉ±É H±Éù H´ÉÉÇ÷ù ~ÉàW +àH ´ÉLÉlÉ{ÉÉ +Åqù{ÉÖÅ »ÉÉqÖ ~Éà>W »ÉÓNÉ±É H±Éù 1/3 ~ÉàW +àH ´ÉLÉlÉ{ÉÉ +Åqù{ÉÖÅ »ÉÉqÖ ~Éà>W »ÉÓNÉ±É H±Éù 1/6 ~ÉàW +àH ´ÉLÉlÉ{ÉÉ +àH «ÉÖÊ{É÷{ÉÉ +àH ´ÉLÉlÉ{ÉÉ +àH «ÉÖÊ{É÷{ÉÉ +àH ´ÉºÉÇ{ÉÉ (12 +ÅH)

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

°É. 7000 °É.6000 °É.5000 °É.2600 °É.2500 °É.1500 °É.800 °É.1000 °É.500 °É.200 °É.1800

29


+É~É »ÉÉä{ÉÒ - »É©ÉOÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÒ - »É©ÉOÉ Wä{É »É©ÉÉW{ÉÒ ¥Éà ¾ÉoÉ XàeÒ KÉ©ÉÉ ¥ÉÉÅNÉÒ+à UÒ+à +É~ÉiÉÒ ~ÉÊmÉHÉ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É{ÉÉ ©ÉÉSÉÇ 2019{ÉÉ +ÅH{ÉÉ ¥ÉÒX H´Éù ~Éà>W A~Éù ""£É©ÉÇ HÉ£à''{ÉÒ £Ù±É ~Éà>W X¾àùLÉ¥Éù U~ÉÉ«Éà±É Uà. +É ¡ÉHÉù{ÉÒ X¾àùÉlÉ HÉà>~ÉiÉ Wä{É »É©ÉÉW{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù ~ÉmÉÉà©ÉÉÅ {É U~ÉÉ´ÉÒ Xà>+à lÉà´ÉÉ »ÉÉä{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà »ÉÉoÉà +©ÉÉà »É¾©ÉlÉ UÒ+à +{Éà +à÷±ÉàW ""+É Hà©É oÉ«ÉÖ'' ""HÉà{ÉÒ §ÉÚ±ÉoÉÒ oÉ«ÉÖ'' - ""+©ÉÉùÉ y«ÉÉ{É ¥É¾Éù oÉ«ÉÖ'' +à´ÉÉ HÉà>~ÉiÉ ¥É¾É{ÉÉ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É +©ÉÉùà »É©ÉOÉ Wä{É »É©ÉÉW{ÉÒ KÉ©ÉÉ«ÉÉSÉ{ÉÉ Hù´ÉÒ Uà. +É~ÉiÉÒ ~ÉÊmÉHÉ{ÉÒ ±ÉNɧÉNÉ 42 ´ÉºÉÇ{ÉÒ HÉùHÒqÔ©ÉÉÅ +É´ÉÖ ¥É{«ÉÖ {ÉoÉÒ. Wä{É »ÉɶÉ{É©ÉÉÅ W{©É yÉÉùiÉ H«ÉÉÇ ~ÉUÒ +É´ÉÒ §ÉÚ±É oÉ> X«É lÉà{ÉÉà HÉà> ¥ÉSÉÉ´É {É ¾Éà«É ~ÉùÅlÉÖ A~ÉÉ«É W°ù ¾Éà«É. +É´ÉÒ §ÉÚ±É - +É´ÉÒ NÉ£±ÉlÉ §Éʴɺ«É©ÉÉÅ G«ÉÉùà ~ÉiÉ {É oÉÉ«É lÉà A~Éù »ÉlÉlÉ ±ÉKÉ ùÉLÉ´ÉÖ Xà>+à. +É X¾àùLÉ¥ÉùoÉÒ oÉ«Éà±É qÖ:LÉ ¥Éq±É »ÉÉä{ÉÒ +ÅlÉù{ÉÉ BeÉiÉoÉÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÉÅNÉÒ+à UÒ+à. +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ +©ÉÉàW {Éʾ ~ÉùÅlÉÖ +É~ÉiÉà »ÉÉä »ÉXNÉ ù¾Ò¶ÉÖÅ. £ùÒ £ùÒ Wà©É{ÉÉ ©É{É qÖ§ÉÉ«ÉÉ Uà - Wà©É{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ{Éà cà»É ~ɾÉáSÉÒ Uà lÉà »ÉÉä{Éà +©ÉÉùÉ Ê©ÉSUÉ©ÉÒ qÖIe©ÉÃ. +àHW +~ÉàKÉÉ »ÉÉoÉà Ê´Éù©ÉÒ+à UÒ+à. +É~ÉiÉà »ÉÉä+à oÉÉàeÉ »ÉÅ«É©ÉÒ ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. ùÉàºÉ NÉÖ»»ÉÉà - JÉàyÉ HùÒ ""~ÉÉ~ÉH©ÉÇ'' ¥ÉÅyÉÉ«É X«É Uà. »ÉÉä{Éà Ê©ÉSUÉÊ©É qÖIe©Éà +{ÉÉà~ÉSÉÅq ¶Éɾ - lÉÅmÉÒ lÉÉ.11-4-2019 ©ÉÖHà¶É ¶Éɾ - lÉÅmÉÒ

(+{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É H´Éù ~Éà>W {ÉÅ.1 A~ÉùoÉÒ)

+É »ÉÉä{Éà »É´ÉÉù{ÉÒ {É´ÉHÉù»ÉÒoÉÒ »ÉÉÅW{ÉÉà SÉÉàʴɾÉù HùÉ´ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅW ¥É{Éà±ÉÉ ´Éä«ÉÉ´ÉSSÉ yÉÉ©É{ÉÉ {ÉÉWÖH ~ÉiÉ {É©ÉiÉÉ Y{ÉɱɫÉà »Éà´ÉÉ-~ÉÚX-q¶ÉÇ{É HùÒ yÉ{«ÉlÉÉ +{É֧ɴÉà lÉà´ÉÉà ~±ÉÉ{É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉà Uà. +É ¡ÉÉàWàG÷ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ Xà HÉà> ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ~ÉÊù´ÉÉù +©ÉÉùÉà »ÉÅ~ÉHÇ Hù¶Éà lÉà{Éà +©ÉÉà +É´ÉHÉùÒ¶ÉÖÅ. HÉà>{ÉÉ »ÉÖSÉ{ÉÉà Hà HÉà>{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà +©ÉÉà{Éà A~É«ÉÉàNÉÒ ¥É{ɶÉà lÉÉà +É{ÉÅq oɶÉà. +©ÉÉùà +É~ÉiÉÉ Wä{É »É©ÉÉW{Éà +É ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É Êù»ÉÉà÷Ç{ÉÉ ©ÉÉy«É©ÉoÉÒ - Wä{É ù»ÉÉàeàoÉÒ Wä{É §ÉÉàW{É W©ÉÉeÒ +{«É Êù»ÉÉà÷Ç©ÉÉÅ W> Wä{É£ÙeoÉÒ Ê´É©ÉÖLÉ ¥É{Éà Uà lÉà©É{Éà +÷HÉ´É´ÉÉ Uà. ""]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É Êù»ÉÉà÷Ç''{ÉÉ ¡ÉÉàWàG÷ »ÉÅ¥ÉÅyÉ©ÉÉÅ +©ÉÉùÉ Ê©ÉmÉ ¸ÉÒ ©É{ɾù§ÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉà.9820094812 A~Éù »ÉÅ~ÉHÇ Hù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.

Dr. Shivani Kothari A-29787 M.: 8446569049 / 26235010 shivanimkothari@gmail.com

Dr. Shivani’s DENTAL CLINIC

G-202, ARK Mall, Moongipa Arcade, Ganesh Chowk, D.N.Nagar, Andheri (W), Mumbai - 400053.

Timings : Morning 9.30 - 1.30 Evening : 6.00 - 9.00

30

qÖHÉ{É {ÉÅ.7, yÉ©ÉÇ´ÉÒù ¶ÉÉà. »Éà{÷ù, qÉ©ÉÉàqù ´ÉÉeÒ{ÉÒ »ÉÉ©Éà, +¶ÉÉàH {ÉNÉù, HÉÅÊq´É±ÉÒ (>), ©ÉÖÅ¥É>-101. ©ÉÉà.09869017956 / 08080871339

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


HÉÅqҴɱÉÒ{ÉÉ +ÉÅNÉiÉà - qÉ©ÉÉàqù´ÉÉeÒ{ÉÉ ´ÉÉlÉÉ{ÉÖHÚ±ÉÒlÉ ¾Éà±É©ÉÉÅ AW´ÉÉ«ÉÉà +àH +qçÉÖlÉ - +{ÉÉàLÉÉà HÉ«ÉÇJ©É

""Y´ÉlÉù''{ÉÉ ùÅNÉ - ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ ""»ÉÅNÉ'' +É~ÉiÉÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ-©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉɾH H©ÉÒ÷Ò{ÉÉ »É§«É - »ÉÅPÉ{ÉÒ lÉ~É»´ÉÒ ¥É¾Ö©ÉÉ{É H©ÉÒ÷Ò{ÉÉ SÉàù©Éà{É - ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÉoÉ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ - HÉÅqҴɱÉÒ (~ÉÚ´ÉÇ){ÉÉ HÉ«ÉÇ´ÉɾH ¡É©ÉÖLÉ - ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.©ÉÅe³ - HÉÅqҴɱÉÒ{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ ´Éh´ÉÉiÉ ¶É¾àù Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É HÉÅqҴɱÉÒ ù¾àlÉÉ ¸ÉÒ ÊNÉùҶɧÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ lÉù£oÉÒ lÉà©É{ÉÉ ©ÉÉlÉÊ~ÉlÉÉ ¸ÉÒ HÉ{lÉÒ§ÉÉ> lÉoÉÉ ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ lÉà©É{ÉÉ yÉ©ÉÇ~ Él{ÉÒ V«ÉÉàlÉÒ¥Éà{É{ÉÉ Ê~ÉlÉɸÉÒ ÊHùSÉÅq§ÉÉ> lÉoÉÉ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ HÖ»ÉÖ©É¥Éà{É{ÉÒ ~ÉÖ{ÉÒlÉ «ÉÉq©ÉÉÅ - ¸ÉÒ ÊNÉùҶɧÉÉ>{ÉÉ Y´É{É{ÉÉ 60 ´ÉºÉÇ ~ÉÚùÉ oÉ«ÉÉ lÉà{ÉÒ LÉÖ¶ÉɱÉÒ©ÉÉÅ - ©ÉyÉÖù ±ÉN{ÉY´É{É{ÉÉ 37 ´ÉºÉÇ ~ÉÚùÉ oÉ«ÉÉ lÉà{ÉÒ ©É¾à£Ò±É©ÉÉÅ lÉoÉÉ {ÉÚlÉ{É NÉÞ¾¡É´Éà¶É ¡É»ÉÅNÉà +àH ~ÉÉÊù´ÉÉÊùH ¡É»ÉÅNÉ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É lÉà+Éà lÉù£oÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ ¾lÉÖÅ. HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Ê´Éù±É ¶Éɾ{ÉÉ »ÉÅNÉÒlÉ{ÉÉ »ÉÖùÉà »ÉÉoÉà - AnÉ©É UàeÉ{ÉÒ Y´É{É{Éà »~ɶÉÔ X«É lÉà´ÉÒ ©ÉyÉÖù´ÉÉiÉÒ{ÉÉ »ÉoÉ´ÉÉùà +{Éà »ÉÅW«É{ÉÉ «ÉÉqNÉÉù NÉÒlÉÉà{ÉÒ »ÉÖùɴɱÉÒ »ÉÉoÉà LÉÚ¥ÉW »É£³ ùÂÖ. ±ÉNɧÉNÉ 300 oÉÒ ´ÉyÉÉùà +Él©ÉÒ«ÉW{ÉÉà{ÉÒ ¾ÉWùÒ©ÉÉÅ »É©ÉOÉ HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ qùàH ´«ÉÎGlÉ{ÉÖÅ >{´ÉÉà±É©Éà{÷ +É HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖ {ɴɱÉÖ {ÉWùÉiÉÖ ¥É{ÉÒ ùÂÖ »ÉÉä{Éà +à©ÉW ±ÉÉNÉlÉÖ ¾lÉÖ Hà +É HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ ©ÉÉùÉà HÉÅ>H »É¾«ÉÉàNÉ +{Éà »ÉoÉ´ÉÉùÉà Uà. +É ¡É»ÉÅNÉà NÉÒùҶɧÉÉ>{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ´ÉeÒ±É +à´ÉÉ - Wà©É{ÉÒ +ÉÅNÉ³Ò ~ÉHeÒ{Éà lÉà+Éà +É ©ÉÉྩɫÉÒ ©ÉÖÅ¥É> {ÉNÉùÒ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ lÉà ~ÉÚV«É HÉHÉ ¸ÉÒ Ê´É{ÉÖ§ÉÉ> AW©É»ÉÒ ¶Éɾ ¾ä«ÉÉlÉ {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ lÉà©É{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ ¥Éà{É A©ÉÔ±ÉÉ¥Éà{É LÉÉ»É A~ÉλoÉlÉ ùÂÉ ¾lÉÉ +{Éà V«ÉÉùà V«ÉÉàlÉÒ¥Éà{É - ÊNÉÊù¶É§ÉÉ> lÉoÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùà lÉà+Éà{ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É H«ÉÖÇ l«ÉÉùà lÉà+Éà §ÉÉ´ÉÊ´É´É¶É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ +{Éà +ÉÅLÉ©ÉÉÅ ¾ºÉÇ{ÉÉ +ÉÅ»ÉÖ U±ÉHÉ> +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ ´ÉSSÉà ´ÉSSÉà - A~ÉλoÉlÉ ~ÉÊù´ÉÉùW{ÉÉà ""¥ÉÉàù'' {É oÉ> X«É lÉà ùÒlÉà +àH ~ÉUÒ +àH ¥É¾Ö©ÉÉ{É oÉlÉÉ NÉ«ÉÉ l«ÉÉùà »ÉÉä{Éà lÉɳÒ+Éà{ÉÉ NÉeNÉeÉ÷oÉÒ ´ÉyÉÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. ""»Éà´É{É »÷Éù OÉÖ~ É - HÉcÒ«ÉÉ´ÉÉe G±É¥É''{ÉÉ Ê©ÉmÉÉà ÊNÉùҶɧÉÉ>{ÉÉ HÉHÉ - ©ÉÉ©ÉÉ - ©ÉÉ»ÉÉ{ÉÉ ÊqHùÉ+Éà +à÷±Éà Hà lÉà©É{ÉÉ §ÉÉ>+Éà, V«ÉÉàlÉÒ¥Éà{É{ÉÉ §ÉÉ> »ÉÅW«É§ÉÉ> - §ÉɧÉÒ ©ÉÒ{ɳ¥Éà{É - ¥É¾à{É +É«ÉÇ{É - ¥É{Éà´ÉÒ +©ÉÒlÉHÖ©ÉÉù lÉoÉÉ §ÉÉ> ©ÉÖ}ÉÉà ´ÉNÉàùà{ÉÖÅ ¡É»ÉÅNÉÉ{ÉÖ»ÉÉù ¥É¾Ö©ÉÉ{É ÊqHùÉ Ê´Éù±É lÉoÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ ©ÉàPÉ{ÉÉ - ÊqHùÒ ùSÉ{ÉÉ lÉoÉÉ W©ÉÉ> ¾ÉÊqÇHHÖ©ÉÉù{ÉÉ ©ÉÉy«É©ÉoÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ ¾lÉÖ. +É ¡É»ÉÅNÉà A~ÉλoÉlÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ+àÊ¡É±É - 2019

©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¥ÉÒ~ÉÒ{ɧÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ´ÉÉàùÉ - ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> LÉÒ©ÉSÉÅq ¶Éɾ - ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ »ÉÅW«É§ÉÉ> ¥ÉÒ. ¶Éɾ ´ÉeÒ±É ¸ÉÒ +{ÉÉà~ÉSÉÅq§ÉÉ> ¶Éɾ lÉoÉÉ »oÉÉÊ{ÉH ¸ÉÒ ¶ÉÉÅlÉÒ{ÉÉoÉ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ - HÉÅqҴɱÉÒ (~ÉÚ´ÉÇ){ÉÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> µÉW±ÉÉ±É ¶Éɾ - ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> SÉÅqÖ±ÉÉ±É HÖ´ÉÉeÒ«ÉÉ lÉoÉÉ ¥ÉÅ{Éà »ÉÅPÉ{ÉÉ +{«É ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà{ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É ¸ÉÒ NÉÒùҶɧÉÉ> lÉoÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàlÉÒ¥Éà{Éà HùÒ »ÉÉä{ÉÉ ¶ÉÖ§ÉÉÊ¶ÉºÉ - ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ©Éà³´«ÉÉ ¾lÉÉ. +É ¡É»ÉÅNÉ{Éà +{ÉÖ°~É ¥ÉÅ{Éà »ÉÅPÉÉà´ÉlÉÒ NÉÒùҶɧÉÉ> lÉoÉÉ V«ÉÉàlÉÒ¥Éà{É{ÉÖÅ +ʧɴÉÉq{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ ¾lÉÖ. +É +´É»Éùà Wà©É{ÉÒ HÅ~É{ÉÒ©ÉÉÅ ¸ÉÒ NÉÒùҶɧÉÉ>+à ¡É©ÉÉÊiÉHlÉÉoÉÒ - Ê{ɺcÉoÉÒ - LÉÅlÉoÉÒ HÉ©É H«ÉÖÈ Uà lÉà ´ ÉÒ ¥ÉÅ { Éà HÅ ~ É{ÉÒ{ÉÉ ¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> lÉoÉÉ »ÉÅqÒ~ɧÉÉ>{ÉÖÅ FiÉ »´ÉÒHÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É +{Éà ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ¥ÉÅ { Éà ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{ÉÖÅ lÉoÉÉ »Éù´ÉһɩÉÉÅ ÊNÉùҶɧÉÉ>{ÉÒ »ÉÉoÉà LɧÉàLɧÉÉ Ê©É±ÉÉ´ÉÒ HÉ©É Hù{ÉÉù +Ê{É±É qÖ¥Éà{Éà ~ÉiÉ «ÉÉq Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. ]ɱÉÉ´ÉÉe »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¥ÉÒ~ÉÒ{ɧÉÉ> - ¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> lÉoÉÉ §ÉÉ> »ÉÅqÒ~ɧÉÉ>+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©É{ÉÉà§ÉÉ´É ´«ÉGlÉ H«ÉÉÇ ¾lÉÉ. +É ¡É»ÉÅNÉ{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ Hù´ÉÉ ~ÉyÉÉùà±É Wä{É »É©ÉÉW{ÉÉ ±ÉÉeÒ±ÉÉ +à´ÉÉ C.A. ¸ÉÒ +lÉֱɧÉÉ> ´ÉÒ. ¶Éɾà (+lÉֱɧÉÉ> qÉhÒ) ±ÉNɧÉNÉ 30 ©ÉÒ{ÉÒ÷ »ÉÖyÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ÉNÉ´ÉÒ ¶Éä±ÉÒ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´ÉÉà ´«ÉGlÉ HùlÉÉ ¸ÉÒ ÊNÉùҶɧÉÉ>{ÉÉ HÉ«ÉÉâ{ÉÒ lÉà©É{ÉÒ »ÉÖ]¥ÉÖ] - »É©ÉWiÉ{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ´ÉÉlÉÉà ùWÖ HùÒ l«ÉÉùà »ÉÉä A~ÉλoÉlÉÉà LÉÖ¶É LÉÖ¶ÉÉ±É oÉ> NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. +É ¡É»ÉÅNÉà »ÉÉä »ÉNÉÉ »{Éà¾ÒW{ÉÉà - Ê©ÉmÉÉà - ~ÉÊù´ÉÉùW{ÉÉà ´ÉNÉàùà+à ¸ÉÒ NÉÒùҶɧÉÉ> lÉoÉÉ V«ÉÉà lÉÒ¥Éà{ É{ÉÒ - +ʧɴÉÅq {ÉÉ Hùà ± É ¾lÉÒ. »ÉÉä {Éà NÉÒùҶɧÉÉ>+à +àHW ´ÉÉlÉ Hùà±É Hà ©É{Éà lÉ©ÉÉùÒ §Éà÷ »ÉÉàNÉÉq {É¾Ò ~ÉùÅlÉÖ lÉ©ÉÉùÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~ÉÉà - lÉ©ÉÉùÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ+Éà +É~ÉÉà Hà +É´ÉlÉÉ Êq´É»ÉÉà©ÉÉÅ ©É{Éà »É©ÉÉW{ÉÒ - ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ ´ÉyÉÖ{Éà ´ÉyÉÖ »Éà´ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà +´É»Éù ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É. ©É{Éà ©ÉÉùÉ HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ »ÉÉä{ÉÉà ©ÉÒcÉà »É¾HÉù ©É³lÉÉà ù¾à. HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ ~ÉÚiÉÉǾÖÊlÉ ¥ÉÉq »ÉÉä{ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÖÅqù §ÉÉàW{É{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÉä +É©ÉÅÊmÉlÉÉà W©É´ÉÉ ©ÉÉ÷à X«É lÉà ~ɾà±ÉÉ ¸ÉÒ NÉÒùҶɧÉÉ>+à LÉÚ¥ÉW §ÉÉ´ÉÖH ¥É{ÉÒ »ÉÉä{ÉÖ FiÉ »´ÉÒHÉù Hùà±É. +É ¡É»ÉÅN É{ÉÒ «ÉÉqNÉÒùÒ °~Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É NÉÒùҶɧÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ lÉù£oÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É ~ÉÊmÉHÉ{Éà °É.251 §Éà÷ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà.

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

31


¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH ©ÉÅe³ - PÉÉ÷HÉà~Éù »ÉÅSÉÉʱÉlÉ

Wä{É »ÉNÉ~ÉiÉ ©ÉÉʾÊlÉ Hà{r

""»ÉNÉ~ÉiÉ - +àH »É©É»«ÉÉ'' ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.©ÉÅe³ - PÉÉ÷HÉà~Éù »ÉÅSÉÉʱÉlÉ Wä{É »ÉNÉ~ÉiÉ ©ÉÉʾÊlÉ Hà{r ±ÉNɧÉNÉ Uà±±ÉÉ 18 ´ÉºÉÇoÉÒ - ´ÉàʴɶÉɳ{ÉÉ Ê´ÉH÷ ¡ÉüÉ{Éà ¾±É Hù´ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ +É«ÉÉàW{ÉÉà HùÒ ù¾à±É Uà. qù ùÊ´É´ÉÉùà ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 3 oÉÒ 5 Hà{r{ÉÖÅ HÉ«ÉÉÇ±É«É «ÉÖ´ÉH-«ÉÖ´ÉlÉÒ +{Éà ´ÉɱÉÒ+ÉàoÉÒ §Éùà±ÉÖ ù¾à Uà. »ÉÉä{Éà «ÉÉàN«É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. Wà+Éà+à +É Hà{r©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©ÉÉà ùY»÷ù HùÉ´«ÉÉ Uà lÉà »ÉÉä{Éà ©ÉàSÉ oÉÉ«É lÉà´ÉÉ ~ÉÉmÉÉà{ÉÒ £É>±É Xà´ÉÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +´ÉÉù{É´ÉÉù «ÉÖ´ÉH«ÉÖ´ÉlÉÒ ~ÉÊùSÉ«É Ê©É±É{ÉÉà NÉÉàc´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ +É´ÉÉ ~ÉÊùSÉ«É Ê©É±É{É A~ÉùÉÅlÉ ""´ÉàʴɶÉɳ «ÉÉàN«É «ÉÖ´ÉH-«ÉÖ´ÉlÉÒ''{ÉÒ ¥ÉÖHÉà lÉä«ÉÉù HùÒ ¡ÉHÉʶÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. +É A~ÉùÉÅlÉ «ÉÉàN«É HÉA{»Éà±ÉÓNÉ HùÒ ¥ÉÅ{Éà ~ÉÉmÉÉà{Éà »É©ÉX´ÉÒ ""oÉÉàeÖH'' UÉàe´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà »ÉÉoÉà ´ÉàʴɶÉɳ©ÉÉÅ »É¾É«É§ÉÚlÉ ¥É{É´ÉÉ Hà{r wÉùÉ ¡É«ÉÉ»ÉÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É Hà{r©ÉÉÅ {ÉÉ©É ùY»÷Äà¶É{É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à £Ò §Éù´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É Uà. ¥Éà ~ÉÉ»É~ÉÉà÷Ç »ÉÉ>] £Éà÷É £ùY«ÉÉlÉ +É~É´ÉÉ{ÉÉ ¾Éà«É Uà. {ÉÉ©É ùY»÷Äà¶É{É HùÉ´«ÉÉ ¥ÉÉq ©ÉÉmÉ q»ÉW (10) Êq´É»É©ÉÉÅ ¥ÉÉ«ÉÉàeà÷É +Éà{ɱÉÉ>{É oÉ> X«É Uà. +É Hà{r©ÉÉÅ XàeÉ´ÉÉ »ÉÉä ´ÉàʴɶÉɳ «ÉÉàN«É «ÉÖ´ÉH-«ÉÖ´ÉlÉÒ+Éà{ÉÉ ´ÉɱÉÒ+Éà{Éà LÉÉ»É Ê´É{ÉÅlÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. HÉà>~ÉiÉ Wä{É ~ÉÊù´ÉÉù - HÉà>~ÉiÉ Ê£ùHÉ{ÉÉ §Éàq§ÉÉ´É ´ÉNÉù +É Wä{É »ÉNÉ~ÉiÉ ©ÉÉʾÊlÉ Hà{r - PÉÉ÷HÉà~Éù©ÉÉÅ XàeÉ> ¶ÉHà Uà. Hà{r +Éà£Ò»É : 115-B §ÉÉ´Éà¹Éù +ÉùHàe, 1±ÉÉ ©Éɳà, +à±É. ¥ÉÒ. +à»É. ùÉàe, PÉÉ÷HÉà~Éù (´Éà), ©ÉÖÅ¥É> - 400086 £Éà{É 25005112 (ùÊ´É´ÉÉùà ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 3 oÉÒ 5) »ÉÅ~ÉHÇ : ¸ÉÒ ¡É©ÉÉàq§ÉÉ> »ÉÒ. ´ÉÉàùÉ -÷Ä»÷Ò-H{´ÉÒ{Éù ©ÉÉà.9833093662 ¸ÉÒ Ê´ÉHà ¶É Hà. ¶Éɾ -÷Ä» ÷Ò-H{´ÉÒ{Éù ©ÉÉà. 9323900396 ¸ÉÒ ~ÉÅHW§ÉÉ> +à»É. ¶Éɾ - +Éà£Ò»É >{ÉSÉÉWÇ ©ÉÉà.9867591303 (+{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É H´Éù ~Éà>W {ÉÅ.44 A~ÉùoÉÒ) ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É lÉ~É{ÉÒ ¡ÉoÉ©É 100 +Éà³Ò ©ÉÉmÉ 24 ´ÉºÉÇ{ÉÒ +Åqù ~ÉÚùÒ HùÒ. +{ÉàH ¡ÉHÉù{ÉÉ ¶ÉÉÊùÊùH Ê´ÉP{ÉÉà{Éà {ÉWù +ÅqÉW HùÒ +ÉNɳ ´Éy«ÉÉ. LÉÚ ¥ ÉW +Él©ÉʴɹÉÉ»ÉoÉÒ ¥ÉÒY 100 +Éà ³Ò ©ÉÉmÉ 15 ´ÉºÉÇ©ÉÉÅW ~ÉÚùÒ HùÒ. LÉùàLÉù lÉÉà +É ¥ÉÒY »ÉÉà +Éà³Ò Xà »É³ÅNÉ Hùà lÉÉà ©ÉÉmÉ 14 ´ÉºÉÇ 3 ©ÉÉ»É 20 Êq´É»É©ÉÉÅ lÉà »ÉÉà +Éà³Ò ©ÉÉmÉ »É´ÉÉ ~ÉÅqù ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ~ÉÚùÒ HùÒ ¶ÉG«ÉÉ lÉÉà ~ÉÉùiÉÉ Hà÷±ÉÉ Êq´É»É H«ÉÉÇ ¾¶Éà? l«ÉÉù~ÉUÒ lÉÉà mÉÒY 100 +Éà³Ò LÉÚ¥ÉW ]e~ÉoÉÒ ~ÉÚiÉÇ HùÒ +ÉWà V«ÉÉùà 349©ÉÒ +Éà³Ò{ÉÖÅ ~ÉÉùiÉÖ ±ÉÓ¥ÉeÒ ©ÉÖHÉ©Éà Ê{ÉyÉÉÇùà±É Uà l«ÉÉùà +É lÉ~ÉÉàùl{ÉÉ 61 ´ÉºÉÇ{ÉÉ »ÉÅ«É©É Y´É{É{ÉÉ ~ÉÚùÉ HùÒ ùÂÉ Uà l«ÉÉùà lÉà©É{Éà HÉà÷Ò HÉà÷Ò ´ÉÅq{ÉÉ HùÒ+à UÒ+à. +É~ÉiÉ{Éà »ÉÉä{Éà - ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ+Éà{Éà ©ÉÉ÷à NÉÉäù´É{ÉÉà ʴɺɬ Uà Hà +É ]ɱÉÉ´ÉÉe{ÉÒ yÉùlÉÒ+à Wä{É »ÉɶÉ{É{ÉÉ AVW´É³ - SÉ©ÉHlÉÉ Ê»ÉlÉÉùɻɩÉÉ ©É¾É{É +ÉSÉÉ«ÉÉâ - »ÉÉyÉÖ§ÉNÉ´ÉÅlÉÉà - »ÉÉy´ÉÒY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥ÉÉà Wä{É »ÉɶÉ{É{Éà +É~«ÉÉ Uà. ~É.~ÉÚ.¾Å»ÉHÒÊlÉǸÉÒY +É´ÉÉ +{ÉàH ©É¾É©ÉÚ±ÉÉ ùl{ÉÉà ©Éɾà{ÉÖÅ +àH +iÉ©ÉÉà±É ùl{É Uà. 32

§ÉɴɧÉùÒ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ{ÉÉ »ÉÖ©É{É +~ÉÇiÉ HùÒ+à.... +É~ÉiÉÉ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ-©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ÷Ä»÷Ò - ~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ «ÉÉÊmÉH §É´É{É Ê{É©ÉÉÇiÉ{ÉÉ +àH PÉe´Éä«ÉÉ - ¥ÉÉù¥ÉÉù ´ÉºÉÇ ~ÉUÒ ~ÉiÉ «ÉÉÊmÉH§É´É{É{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ{ÉÉ »É¾§ÉÉNÉÒ +à´ÉÉ ¥ÉÉà÷ Éq Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾É±É »ÉÉ«É{É ù¾àl ÉÉ ¸ÉÒ ©É{ɾù§ÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ ´ÉeұɥÉÅ y ÉÖ ¸ÉÒ »ÉÖ «ÉÇ HÉÅ l ɧÉÉ> ùlÉÒ±ÉÉ±É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ (A.´É.82){ÉÖÅ lÉÉ.5-3-2019 ©ÉÅNɳ´ÉÉù{ÉÉ Êq´É»Éà qà¾É´É»ÉÉ{É oÉ«Éà±É Uà. ~ÉÉÅSÉ ~ÉÉÅSÉ §ÉÉ> +{Éà +àH ©ÉÉmÉ ¥É¾à{É ±ÉÒ±ÉÉ´ÉlÉÒ¥Éà{É{ÉÉ +àH §ÉÉ>{ÉÒ ÊSÉùÊ´ÉqÉ«É ´Éà³É+à ¥É¾Éà³Éà ~ÉÊù´ÉÉù yÉùÉ´ÉlÉÉ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ Ê´ÉW«ÉÉ¥Éà{É ùlÉÒ±ÉÉ±É WNÉY´É{ÉqÉ»É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùà +àH ©ÉÉà§ÉÒ NÉÖ©ÉÉ´Éà±É Uà. »É©ÉOÉ ~ÉÊù´ÉÉù{Éà {É ~ÉÚùÉ«É lÉà´ÉÒ LÉÉà÷ ~ÉeÒ Uà. ¸ÉÒ ©É{ɾù§ÉÉ> Uà±±ÉÉ PÉiÉÉ ´ÉºÉÉâoÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe »ÉÅPÉ©ÉÉÅ +{ÉàùÒ »Éà´ÉÉ+Éà +É~ÉÒ ùÂÉ Uà. ]ɱÉÉ´ÉÉe »ÉÅPÉ A~ÉùÉÅlÉ lÉà+Éà ¥ÉÉà÷Éq{ÉÒ +{ÉàHÊ´ÉyÉ »ÉÅ»oÉÉ+Éà »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ Uà. ""80'' ´É÷É´«ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ »É©ÉÉW{ÉÉ qùàH HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ +eÒLÉ©É A§ÉÉ ù¾à Uà. +ÉWà ~ÉiÉ «ÉÉÊmÉH§É´É{É{ÉÒ »ÉÉù »ÉÅ §Éɳ ±Éà ´ÉÉ W°ù ~Éeà l«ÉÉùà Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ ~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ qÉàeÒ X«É Uà. +É «ÉÉÊmÉH §É´É{É©ÉÉÅ oÉÉàeÉ »É©É«É ~ɾà±ÉÉ lÉà+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ +àH +vlÉ{É ¥±ÉÉàH »ÉÅ~ÉÚiÉÇ LÉùSÉ +É~ÉÒ - ¥É{ÉÉ´ÉÒ - »ÉÅPÉ{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ H«ÉÉâ Uà. +É´ÉÉ »Éà´ÉÉ{ÉÉ »ÉÅ»HÉùÉàoÉÒ »É§Éù +É ~ÉÊù´ÉÉù©ÉÉÅoÉÒ ´ÉeÒ±É{ÉÒ Ê´ÉqÉ«ÉoÉÒ »´É.»ÉÚ«ÉÇHÉÅlɧÉÉ>{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ »Éù±ÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ ¥ÉÅ{Éà ~ÉÖmÉÒ+Éà {ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ °~ɱɥÉà{É{Éà {É ~ÉÚùÉ«É lÉà´ÉÒ LÉÉà÷ ~ÉeÒ Uà. »É©ÉOÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW´ÉlÉÒ »´É.»ÉÖ«ÉÇHÉÅlɧÉÉ>{Éà ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ +~ÉÇiÉ HùÒ+à UÒ+à. Ê´ÉlÉùÉNÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ lÉà+Éà{ÉÉ +Él©ÉÉ{Éà ~Éù©É ¶ÉÉÅÊlÉ +~Éâ - lÉà+Éà{ÉÉà ~Éù©É - ~ÉÊ´ÉmÉ - ~ÉÉ´É{ÉHÉùÒ +Él©ÉÉ ¶ÉàºÉ §É´É ~ÉÚùÉ HùÒ - ©É¾ÉÊ´ÉqྠKÉàmÉà Ê´ÉSÉùÒ ~Éù©É~Éq - ©ÉÉàKÉ~Éq ¡ÉÉ~lÉ Hùà lÉà´ÉÒ ¡ÉÉÅW±É ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ.

""SÉɾ Uà.....'' ©ÉÉ«ÉÉ {ÉoÉÒ HÉ«ÉÉ lÉiÉÒ H»lÉÒ{ÉÒ, SÉɾ Uà +ÅlÉù©ÉÉÅ +Él©Éxº÷Ò{ÉÒ, HùÉ©ÉlÉ Hà´ÉÒ +É HÖqùlÉ lÉiÉÒ +É »ÉÞʺ÷{ÉÒ +©ÉÉ~É +É~«ÉÖ lÉá ©ÉÉ{É´ÉÒ{Éà HùÒ{Éà ´ÉÞʺ÷. UlÉÉÅ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ ©ÉÉ{É´ÉÒ{Éà »ÉÅlÉÖʺ÷ Xà ¾¶Éà ±ÉK«É »ÉHÉ©É Ê{ÉWÇùÉ xº÷Ò lÉÉà X«É +÷HÒ H©ÉÉâ{ÉÒ ´ÉÞʺ÷ +{Éà Y´É ~ÉÉ»Éà ~ÉÖqÃNÉ±É HàùÒ ©ÉÖÎGlÉ ©Éà³´Éà +ÉlÉ©É HàùÒ ¶ÉÎGlÉ, ~ÉÉ©Éà +ÉlÉ©É ©ÉÉàKÉ~Éq lÉiÉÒ Ê»ÉÎyyÉ. ´ÉºÉÉÇ¥Éà{É ´ÉÉàùÉ

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH »ÉÅPÉ- ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉÅ

´ÉÊùºc {ÉÉNÉÊùHÉà ©ÉÉ÷à +ÉàUÉ qùà ©ÉàÊeG±Éà©É

""©ÉàeÒH±É SÉàH+~É W°ùÒ {ÉoÉÒ''

»ÉqÅlÉù +oÉ´ÉÉ ~ÉÚùlÉÉà ©ÉàÊeG±Éà>©É {É ¾Éà«É +à´ÉÉ »É´ÉÇ »É§«ÉÉà ©ÉÉ÷à B©Éù{ÉÉ ¥ÉÉyÉ Ê´É{ÉÉ A~ɱɥyÉ

""¾ÉàÊ»~É÷±É Hà¶É ~ÉÉàʱɻÉÒ'' ""©ÉàeÒH±É SÉàH+~É W°ùÒ {ÉoÉÒ''

Wà.Wà.H{»É±÷{»ÉÒ

2¥ÉÒ/1301, ùÖ»lÉ©ÉY ùÒW{É »ÉÒ HÉà©~ɱÉàG»É, qʾ»Éù ´Éà»÷, ©ÉÖÅ¥É>-68. +Ê©ÉlÉ ¶Éɾ - 9930648827 / 8369211817, W±~ÉÉ ¶Éɾ - 9930575899 / 9082425324 {Éùà{r ¶Éɾ - 9224328515 +àÊ¡É±É - 2019

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

33


+à. ~ÉÒ. ¶Éɾ >{»÷Ò÷«ÉÖ÷ +É࣠÷àH{ÉÉà±ÉÉàY

NÉÉäù´É´ÉÅlÉ ¶ÉäKÉiÉÒH »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉà ]ɱÉÉ´ÉÉe »É©ÉÉW ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ ©ÉÅe³ ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä { É ·´Éà l ÉÉÅ ¥ Éù ©ÉÚ Ê lÉÇ ~ ÉÚ W H »ÉÅ P É ©ÉÖ Å ¥ ÉÅ > , ¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ·´ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH £ÉA{eà¶É{É - ©ÉÖÅ¥ÉÅ>, ]ɱÉÉ´ÉÉe Ê¥É]{Éà¶É £Éàù©É, Wä{É XNÉÞÊlÉ »Éà{÷ù lÉà©ÉW ÊWlÉ +É ¥ÉyÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà{ÉÉÅ »É§«ÉÉà - »Éq»«ÉÉà{ÉÉÅ +àH ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ ©ÉÅe³à lÉÉ. 2-2-2019 ¶ÉÊ{É´ÉÉù{ÉÉÅ ùÉàW HÉ»Éù ´Ée´É±ÉÒ - PÉÉàe¥ÉÅqù ùÉàe, oÉÉiÉà{ÉÒ ¸ÉÒ ~ÉÉ·´ÉÇ{ÉÉoÉ SÉàÊù÷à¥É±É ÷Ä»÷ »ÉÅSÉÉʱÉlÉ +à. ~ÉÒ. ¶Éɾ >{»÷Ò÷«ÉÖ÷ +É࣠÷àH{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÒ »ÉÉäW{«É ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ ±ÉÒyÉà±É ¾lÉÒ. +É ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ ~ÉÉ·´ÉÇ{ÉÉoÉ SÉàÊù÷à¥É±É ÷Ä»÷ lÉù£oÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ~ÉÚX¥Éà{É ÊSÉùÉNɧÉÉ> ¶Éɾ lÉoÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉe »ÉÅPÉ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉÅ A~É¡É©ÉÖLÉ lÉà©ÉW ]ɱÉÉ´ÉÉe ©ÉÅe³ +ÅyÉàùÒ{ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> SÉÒ©É{ɱÉÉ±É ¶Éɾ lÉù£oÉÒ »ÉÉä{Éà +É©ÉÅÊmÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. »É´ÉÉù{ÉÉÅ lÉÉWNÉҧɫÉÉÇ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ HÉà±ÉàW©ÉÉÅ ~ÉyÉÉùlÉÉ »É´Éàâ +É©ÉÅÊmÉlÉÉà{ÉÖÅ ~ÉÖº~ÉNÉÖSUoÉÒ §ÉɴɧɫÉÖÇ »´ÉÉNÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ùÉàe ÷SÉ Ê´É¶Éɳ ʥɱeÓNÉ©ÉÉÅ +ÉyÉÖÊ{ÉHlÉÉ +{Éà »ÉÖÊ´ÉyÉÉoÉÒ »ÉVW ±Éà÷à»÷ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY «ÉÖGlÉ HÉà±ÉàW{ÉÉÅ »ÉÖÅqù {É]ÉùÉ{Éà ©ÉÉiÉlÉÉ »ÉÉä+à ¡É»É}ÉlÉÉ +{É֧ɴÉà±É. +àH »ÉÖÅqù ©ÉÉiÉ´ÉÉ Wà´ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ HÉà±ÉàW{ÉÉÅ ¾Éà±É©ÉÉÅ HÉà±ÉàW{ÉÉÅ eÒ{É eÉà. ¸ÉÒ »É©ÉÒù {ÉÉ{ÉÒ´ÉÉeàHù{ÉÒ ´Éà±ÉH©É »~ÉÒSÉoÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. lÉà+Éà+à ~ÉyÉÉùà±É »ÉÉä{ÉÉà +ɧÉÉù ´«ÉHlÉ HùlÉÉÅ WiÉÉ´Éà±É Hà ¸ÉÒ ~ÉÉ·´ÉÇ{ÉÉoÉ SÉàÊù÷à¥É±É ÷Ä»÷, ¸ÉÒ +¶ÉÉàH§ÉÉ> ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É ¶Éɾ (+à. ~ÉÒ. ¶Éɾ HÉà±ÉàW) >{»÷Ò÷«ÉÖ÷ +É࣠÷àH{ÉÉà±ÉÉàY Ê{É©ÉÉiÉÇ~ÉÉ©ÉÒ lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³{ÉÉà +àH +±ÉNÉ >ÊlÉ¾É»É Uà. lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ +àH A©ÉqÉ §ÉɴɧÉùÒ »ÉÅPɺÉÇ NÉÉoÉÉ Uà. +É Ê{É©ÉÉiÉÇ HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ PÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ ÷ÄÉ{WàH¶É{É ´ÉHÇ oÉ«ÉÉ Uà. ÷Ä»÷Ò+Éà, »É¾«ÉÉàNÉÒ+Éà{ÉÉÅ »É¾HÉù »ÉÉoÉà +{ÉàH ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+Éà +{Éà Ê´É÷Å¥ÉiÉÉ ´ÉSSÉà +É ÷Ä»÷ +{Éà >{»÷Ò÷«ÉÖ÷ Hà´ÉÒ ùÒlÉà A§ÉÉ oÉ«ÉÉ lÉà{ÉÉà >ÊlÉ¾É»É AXNÉù HùlÉÒ lÉà+Éà{ÉÒ ´ÉÉlÉÉàoÉÒ »ÉÉä ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉ«Éà±É. +É ÷Ä»÷{ÉÉÅ £ÉA{eù SÉàù©Éà{É ¸ÉÒ +¶ÉÉàH§ÉÉ< ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É ¶Éɾ{ÉÉÅ Y´É{É©ÉÉÅ ¥É{Éà±É +àH PÉ÷{ÉÉ{Éà HÉùiÉà +É +àW«ÉÖHà¶É{É ÷Ä»÷{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà {ÉÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ¸ÉÒ +¶ÉÉàH§ÉÉ<{ÉÒ {ÉÉÅqÖù»lÉ lÉʥɫÉlÉ{ÉÉÅ HÉùiÉà lÉà©É{ÉÉÅ ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ ÊSÉùÉNɧÉÉ>{Éà §ÉNÉÖ§ÉÉ> ÷àH{ÉÒH±É HÉà±ÉàW©ÉÉÅ +àeʩɶÉ{É ©É³Ò ¶ÉHà±É {Éʾ. l«ÉÉùà +àW«ÉÖHà¶É{É KÉàmÉà »É©ÉÉW ©ÉÉ÷à HÉÅ>H Hù´ÉÉ{ÉÒ ¸ÉÒ +¶ÉÉàH§ÉÉ<{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ+à ~É.~ÉÚ.+ÉSÉÉ«ÉÇ ¸ÉÒ W«ÉÉ{ÉÅq»ÉÚùÒ·´ÉùY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉoÉÒ 1993©ÉÉÅ +É ÷Ä»÷{ÉÉà W{©É oÉ«ÉÉà. ´ÉSSÉà{ÉÉÅ ±ÉNɧÉNÉ 10 - 12´ÉºÉÇ{ÉÉÅ LÉùÉ¥É »É©É«É©ÉÉÅoÉÒ ~É»ÉÉù oÉ> ¸ÉÒ ÊSÉùÉNɧÉÉ>+à ¥ÉyÉÖÅ »ÉŧÉÉ³Ò +ÉWà >©ÉÉùlÉ{Éà eà´É±ÉÉà~É Hùà±É Uà. lÉà+Éà+à lÉà©É{ÉÉÅ Ê~ÉlÉÉ{ÉÉÅ »´É~{É{Éà Ê»ÉyyÉ Hù´ÉÉ{ÉÉÅ ©ÉGH©É Ê{ÉyÉÉÇù »ÉÉoÉà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ »ÉÖ~Éù Ê´É]{Éà +ÉWà +É »ÉÅ»oÉÉ{Éà +àH ASSÉ ©ÉÖHÉ©Éà ~ÉžÉàSÉÉeà±É Uà. lÉà+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ 4 +àHù W©ÉÒ{É +É ÷Ä»÷{Éà qÉ{É +É~Éà±É Uà. lÉà©ÉiÉà »ÉÅH±~É Hùà±É Hà §É±Éà ¶É°+ÉlÉ yÉÒ©ÉÒ Hù´ÉÒ ~Éeà, ©ÉÉùÒ Wà÷±ÉÒ lÉÉHÉlÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÒ ~Éeà lÉà ±ÉNÉÉ´ÉÒ¶É ~ÉiÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ~ÉÉ»Éà oÉÒ +àeʩɶÉ{É ©ÉÉ÷à eÉà{Éà¶É{É {É¾Ò ±É>+à. +É +àH ©ÉÉmÉ »ÉÅ»oÉÉ Uà Hà Wà +àeʩɶÉ{É ©ÉÉ÷à eÉà{Éà¶É{É ±ÉàlÉÒ {ÉoÉÒ +{Éà »÷Öe{÷»É{Éà Wà HÉÅ> £à»ÉÒ±ÉÒ÷Ò Xà>+à lÉà +É~Éà Uà. lÉà{ÉÉà +É »ÉÅ»oÉÉ{Éà NÉ´ÉÇ Uà. ¸ÉÒ ÊSÉùÉNɧÉÉ> ©ÉÉ{Éà Uà Hà yÉàù >] +à {ÉÉà Ê¥É]{Éà»É >{É SÉàùÒ÷Ò, yÉàù >] +à {ÉÉà SÉàùÒ÷Ò >{É Ê¥É]{Éà»É. 34

+É >{»÷Ò÷«ÉÖ÷{ÉÉÅ Ê¡É{»ÉÒ~ÉÉ±É eÉà. ¸ÉÒ AnÉ©É HÉà±ÉàHùà >{»÷Ò÷«ÉÖ÷ ʴɶÉà »ÉÊ´É»lÉÉù »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ©ÉÉʾlÉÒ +É~ÉÒ »ÉÉä{Éà ´ÉÉH࣠Hùà±É. lÉà+Éà+à +àùHÅÊe¶É{Éù H±Éɻɰ©É,±Éà¥É, >-±ÉÉ>¦ÉàùÒ, >-¥ÉÖH ¥Éà{H, Hà{÷Ò{É, +ÉàeÒ÷ÉàùÒ«É©É, »Éà©ÉÒ{ÉÉù, HÉA{»ÉÒ±ÉÓNÉ, ¤Ò +à~÷Ò÷«ÉÖe ÷Äà{ÉÓNÉ, »É©ÉÉ÷Ç¥ÉÉàeÇ, +ÉàÊe«ÉÉà Ê´ÉeÒ+Éà £à»ÉÒ±ÉÒ÷Ò ´ÉNÉàùà qùàH ~ÉÉ»ÉÉ+Éà{ÉÒ UiÉÉ´É÷ »ÉÉoÉà »ÉÖÊ´ÉyÉÉ+Éà{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ +É~ÉÒ »ÉÉä{Éà >{»÷Ò÷«ÉÖ÷{ÉÒ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ »ÉVWlÉÉoÉÒ ´ÉÉH࣠Hùà±É. ¸ÉÒ ÊSÉùÉNɧÉÉ<+à +É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ ±Éà´ÉÉ ¥Éq±É »ÉÉä{ÉÉà +ɧÉÉù ´«ÉHlÉ Hùà±É. lÉà+Éà+à WiÉÉ´Éà±É lÉ©ÉÉà ¥ÉyÉÉ PÉiÉÒ ¥ÉyÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ UÉà. ¾É±É ¥ÉyÉÉ ©ÉÉ÷à {É¾Ò lÉÉà +à÷±ÉÒ»É Wä{É »÷Öe{÷{Éà +¾Ò«ÉÉ +É~ÉiÉà £Ò ©ÉÉÅ ùɾlÉ +É~ÉÒ ¶ÉHÒ+à lÉà ©ÉÉ÷à ¥ÉyÉÉ HÉÅ> Ê´ÉSÉÉùÒ+à. HÉà±ÉàW SÉɱÉà £Ò oÉÒ. Xà+©Éà £Ò ©ÉÉÅ ùɾlÉ Hù´ÉÉ W>+à lÉÉà +àW«ÉÖHà¶É{É ±Éà´É±É eÉA{É oÉ> X«É. H´ÉÉà±ÉÒ÷Ò +É࣠+àW«ÉÖHà¶É{É{Éà »ÉàÊJ£É>»É HùÒ{Éà +©ÉÉà £Ò ©ÉÉÅ ùɾlÉ +É~É´ÉÉ {ÉoÉÒ >SUlÉÉ. Wä{É UÉàHùÉ+Éà £Ò {Éà HÉùiÉà +àW«ÉÖHà¶É{É {É ±É> ¶ÉHlÉÉ ¾Éà«É lÉÉà lÉà{ÉÉÅ ©ÉÉ÷à +©ÉÉà »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅoÉÒ W HÉÅ> HùÒ¶ÉÖÅ, ~ÉiÉ Wà©É ¥ÉyÉÉ{ÉÒ +àH ±ÉÒ©ÉÒ÷ ¾Éà«É lÉà©É +©ÉÉùà ©É«ÉÉÇqÉ+Éà©ÉÉÅ ù¾Ò{Éà HÉ©É Hù´ÉÖÅ ~Éeà lÉà´ÉÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ, l«ÉÉùà lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ùɾlÉ +É~É´ÉÉ lÉ©ÉÉùÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà{ÉÉà +©É{Éà »É~ÉÉàâ÷ Xà>¶Éà. Wà{ÉÉ HÉùiÉà +àH Wä{É UÉàHùÉ{ÉÒ HÉùÊHÇqÒoÉÒ lÉà{ÉÖÅ HÖ÷ÖÅ¥É ASÉÖÅ +É´ÉÒ W¶Éà. +{Éà lÉà Wà HÉà> UÉàHùÉà +ÉNɳ +É´ÉÒ »ÉÉùÉ HÉ«ÉÉàâ Hù¶Éà lÉà{ÉÉÅ ~ÉÖi«É{ÉÉÅ §ÉÉNÉÒqÉù ~ÉiÉ +É~ÉiÉà oÉ> ¶ÉHÒ¶ÉÖÅ. Ê¥É]{Éà»É Hà +{«É©ÉÉÅ ~Éä»ÉÉ +É~«ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà e֥ɴÉÉ{ÉÒ »ÉŧÉÉ´É{ÉÉ ù¾à Uà, ~ÉiÉ +àW«ÉÖHà¶É{É©ÉÉÅ ùɾlÉ Hà ±ÉÉà{É ©ÉÉ÷à +É~Éà±ÉÉ ~Éä»ÉÉ ~ÉÉUÉ W +É´ÉlÉÉ ¾Éà«É Uà. HÉùiÉ Hà lÉà UÉàHùÉà YÅqNÉÒ§Éù +É ©Éqq «ÉÉq ùÉLÉÒ{Éà NÉ©Éà l«ÉÉùà +à ùÒ÷{ÉÇ Hù´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ ùÉLÉlÉÉà ¾Éà«É Uà. +©ÉÉùÒ »ÉÅ»oÉÉ HÉà>{ÉÖÅ eÉà{Éà¶É{É »´ÉÒHÉùlÉÒ {ÉoÉÒ. ~ÉùÅlÉÖ +~É´ÉÉq°~É ¸ÉÒ +¶ÉÉàH§ÉÉ>{ÉÉÅ »{Éàʾ ¸ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ´ÉÉeàHù »Éɾà¥Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »Éà±ÉàùÒ©ÉÉÅ LÉSÉÇ ~ÉUÒ ¥ÉSÉlÉÒ ùH©É{ÉÖÅ eÉà{Éà¶É{É +É »ÉÅ»oÉÉ{Éà +É~Éà±É Uà. lÉà+Éà{ÉÒ +É ùH©É©ÉÉÅoÉÒ »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ >-±ÉÉ>¦ÉàùÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. Wà{ÉÖÅ AqPÉÉ÷{É +ÉWà lÉà+Éà{ÉÉÅ ´Éùq ¾»lÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÖ. +É ¡É»ÉÅNÉà HÉà±ÉàW{ÉÉÅ ¸ÉÒ +ÉHÉ¶É Ê´ÉSÉÉùà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ʧɴ«ÉÎHlÉ ùWÚ Hùà±É. ]ɱÉÉ´ÉÉe »ÉÅPÉ{ÉÉÅ A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> SÉÒ©É{ɱÉÉ±É ¶Éɾà WiÉÉ´Éà±É Hà +©ÉÉùÉ +É©ÉÅmÉiÉ{Éà ©ÉÉ{É +É~ÉÒ{Éà +mÉà ~ÉyÉÉùà±É ]ɱÉÉ´ÉÉe »ÉÅPÉ{ÉÉÅ ©É੥ɻÉÇ, £ÉA{eà¶É{É{ÉÉÅ ©É੥ɻÉÇ, ]àe.¥ÉÒ.+à£.{ÉÉÅ ©É੥ɻÉÇ, Wä{É XNÉÞÊlÉ ©É੥ɻÉÇ, ÊWlÉ{ÉÉÅ ©É੥ɻÉÇ »É´Éàâ{ÉÖÅ §ÉɴɧɫÉÖÇ »´ÉÉNÉlÉ H° UÖÅ. lÉà+Éà+à +É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉÅ ~ÉÒ±Éù +à´ÉÉ ¸ÉÒ +¶ÉÉàH§ÉÉ> ©ÉÉ÷à Àq«É §ÉÉ´ÉÉà »ÉÉoÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ ´«ÉHlÉ HùlÉÉ WiÉÉ´Éà±É Hà lÉà+Éà ~ÉÉàlÉà lÉà©ÉW +©ÉÉùÒ +{«É »ÉÅ»oÉÉ+Éà +É »ÉÅ»oÉÉ{Éà ©Éqq°~É ¥É{ÉÒ ù¾à¶Éà lÉà{ÉÒ LÉÉmÉÒ +É~ÉÖÅ UÖÅ. lÉà+Éà+à +É >{»÷Ò÷«ÉÖ÷{ÉÉÅ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ+Éà, Ê¡É{»ÉÒ~ÉɱÉ, +Éà±É »÷É£ ©É੥ɻÉÇ ´ÉNÉàùà{ÉÉÅ HÉ«ÉÇ{Éà Ê¥ÉùqÉ´Éà±É ¾lÉÉ. ¸ÉÒ +¶ÉÉàH§ÉÉ> ¶Éɾ{ÉÉÅ »Éùɾ{ÉÒ«É HÉ«ÉÉàâ, A©ÉqÉ §ÉÉ´ÉÉà lÉà©ÉW +É »ÉÅ»oÉÉ A§ÉÒ HùÒ{Éà ¶ÉäKÉiÉÒH KÉàmÉà »É©ÉÉW ©ÉÉ÷à +É~Éà±É «ÉÉàNÉqÉ{É{Éà «ÉÉq HùÒ{Éà Ê¥ÉùqÉ´ÉlÉÉ »ÉÉä+à ¸ÉÒ +¶ÉÉàH§ÉÉ> ¶Éɾ{Éà »÷à{eÒNÉ +Éà´Éà¶É{É +Éà{Éù +É~Éà±É. »ÉÅPÉ{ÉÉÅ »ÉàJà÷ùÒ ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> «ÉÖ. ¶Éɾà ~ÉÊùSÉ«É ¡ÉÉoÉÊ©ÉHlÉÉ ùWÚ HùlÉÉ WiÉÉ´Éà±É Hà ¸ÉÒ ÊSÉùÉNɧÉÉ> ¶Éɾ +É~ÉiÉÉÅ ]ɱÉÉ´ÉÉe »ÉÅPÉ{ÉÉÅ A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> SÉÒ©É{ɱÉÉ±É ¶Éɾ{ÉÉÅ W©ÉÉ> Uà. ¸ÉÒ ÊSÉùÉNɧÉÉ> Wà yÉÒùW ùÉLÉÒ{Éà, »ÉÅPɺÉÇ HùÒ{Éà +ÉWà Wà »÷àW A~Éù ~ɾÉàáS«ÉÉ Uà lÉà ©ÉÉ÷à lÉà©É{Éà yÉ{«É´ÉÉq +É~Éà±É. lÉà©ÉW ¸ÉÒ ÊSÉùÉNɧÉÉ>{ÉÉÅ Ê~ÉlÉÉ{ÉÉÅ »´É~{É »É©ÉÉ +É >{»÷Ò÷«ÉÖ÷{ÉÉÅ ±ÉKÉ{Éà Ê»ÉyyÉ Hù´ÉÉ lÉà+Éà+à Wà »ÉÅPɺÉÇ Hùà±É lÉà +ÉWà ~ÉiÉ SÉɱÉÖ ùÉLÉà±É Uà. lÉà lÉà©É{ÉÒ ±ÉKÉ{ÉÒ Ê»ÉyyÉÒ SÉÉàGH»É ~ÉÊù~ÉÚiÉÇ oɶÉà lÉà´ÉÒ

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


§ÉÉ´É{ÉÉ ´«ÉHlÉ Hùà±É. ]ɱÉÉ´ÉÉe »ÉÅPÉ{ÉÉÅ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> LÉÒ©ÉSÉÅq§ÉÉ> ¶Éɾà WiÉÉ´Éà±É Hà +ÅyÉàùÒ©ÉÉÅ +É~ÉiÉÉÅ £ÉA{eà¶É{É{ÉÒ +Éà£Ò»É LÉùÒq´ÉÉ ©ÉÉ÷à, +É~ÉiÉÉÅ »É©ÉÉW ©ÉÉ÷à ~ÉÉàlÉà eÉà{Éà¶É{É qà´ÉÉ lÉä«ÉÉù oÉ«Éà±É +à´ÉÉ ¸ÉÒ ÊSÉùÉNɧÉÉ>{ÉÉà l«ÉÉùà ©É{Éà ~ÉÊùSÉ«É oÉ«Éà±É. lÉà+Éà+à WiÉÉ´Éà±É Hà +É »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ Xà ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ Wä{É Ê´ÉyÉÉoÉÔ{Éà W°ù ¾¶Éà lÉÉà +©Éà £ÉA{eà¶É{É©ÉÉÅoÉÒ ©Éqq HùÒ¶ÉÖÅ. lÉà©ÉW +{«É »ÉÅ»oÉÉ+Éà ©ÉÉÅoÉÒ ©Éqq ©Éà³´ÉÒ +É~ÉÒ¶ÉÖÅ. lÉà+Éà+à +É »ÉÅ»oÉÉ{Éà LÉÚ¥É LÉÚ¥É ¶ÉÖ§ÉHÉ©É{ÉÉ ~ÉÉc´Éà±É. +É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉä{Éà +É©ÉÅÊmÉlÉ Hù´ÉÉ ¥Éq±É ¥ÉyÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà ´ÉlÉÒ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ>+à +ɧÉÉù ´«ÉHlÉ Hùà±É. ÊWlÉ{ÉÉÅ «ÉÖ´ÉÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ ¾ùÊ{ɶɧÉÉ> ¶ÉÉ¾à »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ ¡É´ÉÞÊlÉ{ÉÉÅ HÉ«ÉÉàÇ{ÉÒ, »ÉÅPɺÉÇ«ÉÉmÉÉ{ÉÒ »Éùɾ{ÉÉ Hùà±É. »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ +{É֧ɴÉÒ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{Éà »~ÉÒHù lÉùÒHà ¥ÉÉà±ÉÉ´É´ÉÉ +ÅNÉà WiÉÉ´ÉlÉÉÅ lÉà+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà »É~ÉÉà÷Ç +É~É´ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ ´«ÉHlÉ Hùà±É. ]àe.¥ÉÒ.+à£.{ÉÉÅ Y»ÉÒ ©É੥ɻÉÇ ¸ÉÒ +Ê{ɱɧÉÉ> ÷Éà³Ò«ÉÉ ±ÉÉNÉiÉÒ »É§Éù §ÉÉ´ÉÖH oÉ> WlÉÉÅ ¸ÉÒ +¶ÉÉàH§ÉÉ> +{Éà ¸ÉÒ Ê{ÉùÅW{ɧÉÉ> »ÉÉoÉà{ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +Él©ÉÒ«É »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùlÉÉ WiÉÉ´Éà±É Hà +ÉWà ¾ÖÅ +Åʾ«ÉÉ Wà »÷àW A~Éù UÖ lÉà lÉà+Éà{ÉÉÅ +ɶÉÒ´ÉÉÇqoÉÒ UÖÅ. +É~ÉiÉÉ »É©ÉÉW{ÉÉÅ UÉàHùÉ+Éà{Éà +ÉNɳ ±ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É´ÉÉ ¥ÉyÉÉ ±ÉɧÉÉà +É »ÉÅ»oÉÉ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ±Éà´ÉÉ Wà´ÉÉ Uà. £ÉA{eà¶É{É{ÉÉÅ ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ W«Éà{r§ÉÉ> ¶Éɾà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ WÚ{ÉÉÅ »©ÉùiÉÉà{Éà «ÉÉq HùlÉÉ WiÉÉ´Éà±É Hà PÉiÉÉ ´ÉºÉÇ ~ɾà±ÉÉ +àeʩɶÉ{É +oÉàâ +É HÉà±ÉàW©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ oÉ«Éà±É l«ÉÉùà +{Éà +l«ÉÉùà Wà PÉiÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ eà´É±ÉÉà~É©Éà{÷ oÉ«Éà±É Uà lÉà{ÉÉà L«ÉÉ±É W {ɾÉàlÉÉà. lÉà+Éà+à lÉà©É{ÉÉ ~ÉÖmÉ{ÉÉÅ »É¾HÉù »ÉÉoÉà +É »ÉÅ»oÉÉ ©ÉÉ÷à +Éà÷Éà©ÉÉà¥ÉÉ>±»É KÉàmÉà HÉ©É Hù´ÉÉ §ÉÉ´É{ÉÉ ´«ÉHlÉ Hùà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà ¥ÉyÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà ´ÉlÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe »ÉÅPÉ{ÉÉÅ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> LÉÒ©ÉSÉÅq§ÉÉ> ¶Éɾ{ÉÉÅ ¾»lÉà ¸ÉÒ ÊSÉùÉNɧÉÉ> +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ~ÉÚX¥Éà{É ( ]ɱÉÉ´ÉÉe »É©ÉÉW{ÉÉÅ W©ÉÉ> - ÊqHùÒ){ÉÖÅ lÉoÉÉ ¸ÉÒ Ê{ÉùÅW{ɧÉÉ>{ÉÖÅ ¡ÉÉAe +É࣠+Éà{É»ÉÇ ©ÉÉà©Éà{÷ÉàoÉÒ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ¥ÉÉàùҴɱÉÒ ©ÉÅe³{ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¡É£Ù±±É§ÉÉ> »É±ÉÉàlÉà ¸ÉÒ ÊSÉùÉNɧÉÉ>{ÉÉÅ ´«ÉÎHlÉl´É{Éà +ÉàW»É +É~ÉlÉÉ H¾«ÉÖÅ Hà +àH HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÉà ÊSÉùÉNÉ Wä{É »É©ÉÉW{ÉÉÅ ÊSÉùÉNÉ lÉùÒHà A§ÉùÒ +É´«ÉÉà Uà, lÉà+Éà+à +É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉÅ AVW´É±É §Éʴɺ«É ©ÉÉ÷à{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ~ÉÉc´Éà±É. +É »É©ÉOÉ HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ A~ÉùÉàHlÉ A~ÉÊ»oÉlÉ ¸ÉàºcÒ+Éà »ÉÉoÉà ]ɱÉÉ´ÉÉe »ÉÅPÉ{ÉÉÅ ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ yÉÒ°§ÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ, LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ H©É±Éà¶É§ÉÉ> ~ÉÉùàLÉ, »É¾ LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ Ê~É«ÉֺɧÉÉ> ¶Éɾ, ~ÉÒ.+Éù.+Éà. ¸ÉÒ Êq~ÉH§ÉÉ> NÉÉÅyÉÒ, £ÉA{eà¶É{É{ÉÉÅ LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ ©ÉÖNÉ÷±ÉÉ±É ¶Éɾ, ¸ÉÒ »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> ¶Éɾ (¥ÉÉàùҴɱÉÒ ©ÉÅe³ ÷Ä»÷Ò)¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> ¶Éɾ (NÉÉàùàNÉÉ´É), ¸ÉÒ ¸ÉàiÉÒH§ÉÉ> ¶Éɾ (©É±ÉÉe), ¸ÉÒ SÉàlÉ{ɧÉÉ> ¶Éɾ, ¸ÉÒ »É©ÉÒù§ÉÉ> ¶Éɾ, ¸ÉÒ ¶Éä±Éà¶É§ÉÉ> (HÉÅÊq´É±ÉÒ), ¸ÉÒ +É{ÉÅq§ÉÉ> qà¶ÉÉ> lÉoÉÉ ¸ÉÒ +±~Éà¶É§ÉÉ> (¥ÉÉàùҴɱÉÒ ©ÉÅe³), ¸ÉÒ A~Éà{r§ÉÉ> ¶Éɾ (~ÉÚ´ÉÇ »ÉÅ~ÉÉqH, ~ÉÊmÉHÉ) ´ÉNÉàùà A~ÉÊ»oÉlÉ ù¾«ÉÉ ¾lÉÉ. +É »ÉÖÅqù HÉ«ÉÇJ©É ¥ÉÉq ~ÉyÉÉùà±É »É´Éà⠻ɧ«ÉÉà{Éà HÉà±ÉàW{ÉÉÅ qùàH ʴɧÉÉNÉÉà ¥ÉlÉÉ´É´ÉÒ ~ÉÚiÉÇ °~Éà HÉà±ÉàW q¶ÉÇ{É HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. HÉà±ÉàW ¡É´ÉÞÊlÉ+ÉàoÉÒ ©ÉÉʾlÉNÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉÅ ¡ÉNÉÊlÉ - Ê´ÉHÉ»É{ÉÖÅ ©É{É{É HùlÉÉÅ HÉà±ÉàW Hà{÷Ò{É©ÉÉÅ ¥É~ÉÉàù{ÉÖÅ »´ÉÉÊqº÷ §ÉÉàW{É ©ÉÉiÉÒ ~Éù»~Éù ~ÉÊùSÉ«É ~ÉÉ©ÉlÉÉÅ ~ÉyÉÉùà±É »ÉÉä+à +àH »ÉÖLÉq +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ »ÉÉoÉà ¡É«ÉÉiÉ Hùà±É. - Wà Ê´ÉvÉoÉÔ +à.~ÉÒ.¶Éɾ >{»÷Ò÷¬Ö÷ +É࣠÷àG{ÉÉà±ÉÉàY©ÉÉÅoÉÒ §ÉiÉÒ{Éà ±É¶Hù©ÉÉÅ XàeɶÉà lÉà{Éà ~ÉÚùÒ £Ò ~ÉùlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà +à´ÉÒ X¾àùÉlÉ ÊSÉùÉNɧÉÉ> ¶Éɾà HùÒ Uà. NÉlÉ ´ÉºÉÉâ©ÉÉÅ mÉiÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà {Éà´ÉÒ©ÉÉÅ XàeÉlÉÉ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ £Ò ~ÉùlÉ Hùà±É Uà. »ÉÅH±É{É : A~Éà{r +Éù. ¶Éɾ +àÊ¡É±É - 2019

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

35


HÉ«É©ÉÒ »ÉÅ~ÉHÇ: {É´ÉHÉù £Ùe ~ÉÉ»ÉÇ±É ~ÉÉà>{÷ »ÉÖHàlÉÖ§ÉÉ> (XàùÉ´Éù{ÉNÉù) ©ÉÉà.90999 22589 /090999 22426 £Éà{É: (02752) 222589 ©ÉÖÅ¥É> oÉÒ ¥ÉÉà÷Éq ~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ +{Éà §ÉÉ´É{ÉNÉù WlÉÉ Wä{É «ÉÉmÉÒHÉà ©ÉÉ÷à ~«ÉÉàù Wä{É loÉÉ ©ÉÖÅ¥É>oÉÒ NÉÒù{ÉÉù WlÉÉ «ÉÉmÉÒHÉà ©ÉÉ÷à

{É´ÉHÉù¶ÉÒ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ (SÉÉ-qÚyÉ-{ÉÉ»lÉÉà)

(OÉÖ~É ¥ÉÖHÓNÉ ~ÉiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.) AHɳà±ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ A~ɱɥyÉ Uà.+©ÉÉùà l«ÉÉÅ qùàH {ÉÉ»lÉÉ ¶ÉÖyyÉ - »ÉÉl´ÉÒH - ~«ÉÉàù Wä{É £Ùe ©É³¶Éà +{Éà lÉ©ÉÉùÉ +ÉàeÇù ©ÉÖW¥É NÉù©É {ÉÉ»lÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ +É~ÉÒ¶ÉÖÅ »ÉÉäùɺ÷Ä W{ÉlÉÉ - »ÉÉäùɺ÷Ä ©Éà±É©ÉÉÅ ùÉWHÉà÷ - ´ÉÉÅHÉ{Éàù - »ÉÖùà{r {ÉNÉù oÉÒ ©ÉÖÅ¥É> WlÉÉ «ÉÉmÉÒHÉà ©ÉÉ÷à +NÉÉA ¥ÉÖHÓNÉ HùÉ´É´ÉÉoÉÒ Wä{É §ÉÉàW{É{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ »ÉÖùà{r{ÉNÉù©ÉÉÅ A~ɱ¥ÉyÉ Uà.

´ÉÉà÷ûÉ+~É :

ÊSÉùÉNÉ ©ÉÉà.9879277973, »ÉÖHàlÉÖ ©ÉÉà.93746 78910 »ÉÖùà{r{ÉNÉù NÉà÷ »÷à¶É{Éà W©É´ÉÉ{ÉÖÅ ©É³¶Éà.

~ÉÊmÉHÉ ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ »Éà{÷ù ©ÉÖÅ¥É> ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà) HÉÅÊq´É±ÉÒ (>) HÉÅÊq´É±ÉÒ (´Éà) ©É±ÉÉe (´Éà) NÉÉàùàNÉÉÅ´É (´Éà) +ÅyÉàùÒ (>) ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (>) PÉÉ÷HÉà~Éù (>) ©ÉÒùÉùÉàe (>) §ÉÉ«ÉÅqù (´Éà) ´É»É> (´Éà) {ÉɱÉÉ»ÉÉà~ÉÉùÉ (>) Ê´ÉùÉù (´Éà)

¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹Éà.©ÉÚ.~ÉÚ.»ÉÅPÉ ¸ÉÒ +ùÊ´ÉÅq§ÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ qÉ©ÉÉàqù´ÉÉeÒ ¸ÉÒ W«É»ÉÖLɱÉÉ±É ¶Éɾ +à{e »É{»É ¸ÉÒ HÉÅÊlɧÉÉ> Wà. ©ÉÉoÉÖHÒ«ÉÉ ¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> ´ÉÞW±ÉÉ±É ¶Éɾ ¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> SÉÒ©É{ɱÉÉ±É ¶Éɾ ¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> ´ÉÉeÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ Ê´É]{É +Éà~÷ÒG»É ¸ÉÒ »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> ~ÉÒ. ¶Éɾ ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> AlÉ©ÉSÉÅq ¶Éɾ ¸ÉÒ ¡ÉHɶɧÉÉ> ´ÉùɳҫÉÉ ¸ÉÒ «É¶É´ÉÅlɧÉÉ> §ÉÉ>±ÉÉ±É ¶Éɾ ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> ¾»É©ÉÖLɱÉÉ±É ¶Éɾ

22067236 7021612729 28874633 28073779 28891892 9821413377 9322232383 9324283562 25016161 9820012671 9869040150 9766715052 9221494859 9320056779

LÉÉ»É {ÉÉáyÉ : +É Hà{rÉà ~Éù ~ÉÊmÉHÉ ±Éà´ÉÉ X´É l«ÉÉùà +àHÉq ©Éʾ{ÉÉà ~ÉÊmÉHÉ {É ©É³Ò ¾Éà«É lÉÉà HÉà> ´ÉÉÅyÉÉà {ÉoÉÒ. ~ÉùÅlÉÖ Xà ¥Éà-mÉiÉ ©Éʾ{ÉÉoÉÒ ~ÉÊmÉHÉ {É ©É³lÉÒ ¾Éà«É lÉÉà ±ÉàLÉÒlÉ©ÉÉÅ lÉà{ÉÒ XiÉ Hù´ÉÒ WàoÉÒ lÉÉlHɱÉÒH lÉà{ÉÖ Ê{É´ÉÉùiÉ oÉ> ¶ÉHà. - ©ÉÅmÉÒ+Éà Kunal M. Dagli M.B.A

FIVE STAR INVESTMENT  Mutual Fund   General Insurance/Mediclaim  Life Insurance  Loans  Gold / Silver / Diamond Jewellery

Only One Visit Can Change Your Destiny A/102, Sushil Society,Opp. Childrens Academy School, Atmaram Sawant Marg, Ashok Nagar, Kandivali (East), Mumbai - 400 101 M. 99202 13507  90822 81437 E -m a il : d a gliku n a l8 9 @g m ail.co m

36

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


Y´Éq«ÉÉ ¡Éà©ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ «ÉÖ´ÉÉ{É

Ê´É{ÉÒlÉ H©É±Éà¶É ´ÉÉàùÉ{ÉÒ ´É»É©ÉÒ Ê´ÉqÉ«É Y´Éq«ÉÉ Wà { ÉÉ HÉ«ÉÉâ © ÉÉÅ +{Éà Ê´ÉSÉÉùÉà© ÉÉÅ LÉÚ¥ É W {ÉÉ{ÉÒ ´É«ÉoÉÒ W +Å ÊHlÉ oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ - Y´Éq«ÉÉ Wà {ÉÉÅ Y´É{É{ÉÖÅ ±ÉKÉ ¥É{Éà±É lÉà´ÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ Y´Éq«ÉÉ ¡Éà © ÉÒ «ÉÖ ´ ÉÉ{É Ê´É{ÉÒlÉ H©É±Éà¶É§ÉÉ> ´ÉÉàùÉ ¾WÖ lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ »´É~{ÉÉà »ÉÉHÉù Hù´ÉÉ...~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ Y´É{É ~ÉoÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉà W...«ÉÖ´ ÉÉ{É ´É«Éà W +ÉHλ©ÉH +É qÖÊ{É«ÉÉ UÉàeÒ{Éà SÉɱÉÒ NÉ«ÉÉ Uà. LÉÚ¥É W {ÉÉ{ÉÒ «ÉÖ´ÉÉ{É ´É«Éà HÉÅ>H +{ÉÉàLÉÖÅ ´«ÉÎGlÉl´É... ¥É¾Éà³ÖÅ Ê©ÉmÉ´ÉlÉÖdz... ~ÉÊùSÉ«É oÉlÉÉÅ W ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà »´ÉW{É ±ÉÉNÉà lÉà´ÉÉà ´«É´É¾Éù +{Éà lÉà{ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉà +àH ©ÉW¥ÉÚlÉ »É§«É +à´ÉÉ Ê´É{ÉÒlÉ ´ÉÉàùÉ{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ +Éà³LÉ +à÷±Éà +àH »ÉÉSÉÉà Y´Éq«ÉÉ ¡Éà©ÉÒ. lÉà{ÉÉÅ Y´Éq«ÉÉ{ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉùÉà . ... HÉ«ÉÉâ +{Éà Y´Éq«ÉÉ ©ÉÉ÷à +{«É HÉ©ÉÉà UÉà eÒ{Éà Y´Éq«ÉÉ{Éà ¡ÉoÉ©É ¡ÉÉyÉÉ{«É +É~ÉlÉÉà Ê´É{ÉÒlÉ Y´Éq«ÉÉ ¡Éà©ÉÒ+Éà{ÉÉÅ Êq±É©ÉÉÅ ´É»Éà±ÉÉà ¾lÉÉà. ©ÉÒùÉùÉàe ¶ÉÉÅlÉÒ{ÉNÉù »ÉàG÷ù - 2©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉ Ê´É{ÉÒlÉ ´ÉÉàùÉ{ÉÉà 16 ©ÉÉSÉÇ{ÉÉÅ »ÉÉÅW{ÉÉ HÉÅÊq´É±ÉÒ ¾É>´Éà A~Éù ùÉàe +H»©ÉÉlÉ oÉ«Éà±É. »ÉÉù´ÉÉù ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ +{ÉàH ¡É«ÉÉ»ÉÉà ´ÉSSÉà ©ÉÞl«ÉÖ{Éà ±ÉelÉ +É~ÉlÉÉ §ÉÉ> Ê´É{ÉÒlÉà lÉÉ.21©ÉÉSÉÇ{ÉÉÅ +Å¥ÉÉiÉÒ ¾Éà»~ÉÒ÷±É©ÉÉÅ »É´ÉÉùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ +ÅÊlÉ©É ¹ÉÉ»É »ÉÉoÉà +ÅÊlÉ©É Ê´ÉqÉ«É ±ÉàlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùà +àH «ÉÖ´ÉÉ{É ~ÉÖmÉ NÉÖ©ÉÉ´«ÉÉà. Y´Éq«ÉÉ ¡Éà©ÉÒ+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +àH Y´Éq«ÉÉ Ê©ÉmÉ NÉÖ©ÉÉ´«ÉÉà. ©ÉÉlÉÉ qKÉÉ¥Éà{É +{Éà Ê~ÉlÉÉ H©É±Éà¶É§ÉÉ> ÊmɧÉÉà´É{ÉqÉ»É ´ÉÉàùÉ (HÅHÉ´É÷Ò - zÉÉÅNÉzÉÉ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ){ÉÉÅ ¥Éà »ÉÅlÉÉ{ÉÉà Wä©ÉÒH +{Éà Ê´É{ÉÒlÉ ~ÉäHÒ Ê´É{ÉÒlÉ »ÉÉäoÉÒ {ÉÉ{ÉÉà ~ÉiÉ +àH ¥ÉɾÉà¶É ~ÉÖmÉ ¾lÉÉà. Ê´É{ÉÒlÉ{ÉÉà Y´Éq«ÉÉ ¡Éà©É +à÷±ÉÉà BSÉÉà ¾lÉÉà Hà lÉà ¾Å©Éà¶ÉÉ H¾àlÉÉà Hà ¾ÖÅ V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ Y´ÉÒ¶É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ Y´Éq«ÉÉ{ÉÉÅ HÉ«ÉÉâ HùlÉÉà ù¾Ò¶É. »ÉÉä{Éà ©É³lÉÉ ù¾à´ÉÖÅ - »ÉÉùÉà ´«É´É¾Éù +{Éà ©É³lÉÉ´ÉeÉà »´É§ÉÉ´É. WàoÉÒ lÉà{ÉÖÅ »{Éà¾Ò - Ê©ÉmÉ´ÉlÉÖdz LÉÚ¥É W »ÉÉ°Å ¾lÉÖ. ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉà »ÉÊJ«É »É§«É ¾lÉÉà. HÉ©É ¡Él«Éà{ÉÒ ±ÉNÉ{É +{Éà +Él©ÉʴɹÉÉ»É LÉÚ¥É W ©ÉW¥ÉÚlÉ ¾lÉÉ. Y´Éq«ÉÉ +{Éà »ÉÉ©ÉÉYH »Éà´ÉÉ{ÉÉÅ HÉ«ÉÉâ+à »ÉÉä{ÉÉà +Él©ÉÒ«É »´ÉW{É ¾lÉÉà. yÉÉàùiÉ 10 ~ÉÉ»É{ÉÖŠʶÉKÉiÉ ~ÉiÉ Y´É{É ~ÉÉoÉà«É{ÉÖÅ »ÉÉSÉÅÖ NÉiÉlÉù »É©ÉÖÅ ´«É´É¾ÉÊùH - »ÉÉ©ÉÉYH ʶÉKÉiÉ lÉà{ÉÒ »ÉÉSÉÒ +Éà³LÉ ¥É{Éà±É. »oÉÉÊ{ÉH MLA, »ÉÉ©ÉÉÊWH HÉ«ÉÇHùÉà »ÉÉoÉà{ÉÉÅ {ÉYH{ÉÉÅ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà ¾lÉÉ. ~ÉÚ.NÉÖ°qà´É ¸ÉÒ WNɴɱ±É§É»ÉÚùÒ¹ÉùY ©É.»ÉÉ.{ÉÒ Ê{ɸÉÉ©ÉÉÅ yÉ©ÉÇSÉJ λoÉlÉ yÉ©ÉÇSÉJ lÉ~É HùÒ yÉ©ÉǧÉÉ´É Hà³´Éà±É lÉà©ÉW ~ÉÚ.NÉÖ°qà´É{ÉÉà {ÉYH{ÉÉà ¸ÉÉ´ÉH ¾lÉÉà. Y´Éq«ÉÉ, »Éà´ÉÉ{ÉÉÅ HÉ«ÉÉâ +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ >©ÉÒ÷à¶É{É V´Éà±ÉùÒ Ê¥É]{Éà¶É©ÉÉÅ »É©É«É Ê´ÉlÉÉ´ÉlÉÉà Ê´É{ÉÒlÉ PÉù HùlÉÉÅ ¥ÉÉ +àÊ¡É±É - 2019

»Éà´ÉÉ HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ »É©É«É +É~ÉÒ »Éà´ÉÉ HÉ«ÉÉâ HùlÉÉà ¾lÉÉ. Ê´É{ÉÒlÉ{ÉÉÅ +H»©ÉÉlÉ »É©É«É{ÉÒ HÉà> W ©ÉÉʾlÉÒ ¡ÉÉ~lÉ {ÉoÉÒ. ¾É>´Éà A~Éù{ÉÉÅ Hà©ÉàùÉ ¾lÉÉÅ Hà {ɾÓ? +{Éà ¾lÉÉ lÉÉà lÉà ¥ÉÅyÉ ¾lÉÉÅ? +É©É lÉà{ÉÉà +H»©ÉÉlÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉ«ÉÉà lÉà{ÉÒ H¶ÉÒ W Ê´ÉNÉlÉÉà ©É³à±É {ÉoÉÒ. Ê´É{ÉÒlÉà ~ɾàùà±É ¾à±©Éà÷ ~ÉiÉ lÉÚ÷Ò NÉ> ¾lÉÒ. HÉà> +Xi«ÉÉ ¶ÉL»ÉÉà+à Ê´É{ÉÒlÉ{ÉÉÅ ©ÉÉà¥ÉÉ>±É©ÉÉÅoÉÒ {ÉÅ¥ÉùÉà ©Éà³´ÉÒ (+ÉWHÉ±É «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É ±ÉÉàH ùÉLÉà Uà. Xà lÉ©ÉÉùÉà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É +Éà~É{É ùÉLÉà±É ¾Éà«É lÉÉà +É´ÉÉ LÉùÉ »É©É«Éà lÉ©ÉÉùÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉÅ »ÉÅ~ÉHÇ ©ÉÉ÷à A~É«ÉÉàNÉÒ Ê{É´ÉeÒ ¶ÉHà Uà.) ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ Hùà±É. +oÉÉNÉ ¡É«Él{ÉÉà »ÉÉoÉà{ÉÒ »ÉÉùÒ ¾Éà »~ÉÒ÷±É{ÉÒ »ÉÉù´ÉÉù UlÉÉÅ Ê´É{ÉÒlÉ{Éà ¥ÉSÉÉ´ÉÒ {É ¶ÉHÉ«ÉÉà. +àH ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉà »É¾ÉùÉà +à´ÉÉà «ÉÖ ´ÉÉ{É ~ÉÖ mÉ lÉoÉÉ ]ɱÉÉ´ÉÉe »É©ÉÉW{ÉÉà +à H Y´Éq«ÉÉ ¡Éà ©ÉÒ NÉÖ©ÉÉ´«ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÉä{Éà qÖ:LÉ Uà. ~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÉ »ÉlHÉ«ÉÉâ °~Éà lÉà »ÉÉä{ÉÉÅ Êq±É©ÉÉÅ ¾©Éà¶ÉÉ Y´ÉÅlÉ ù¾à¶Éà. ¡É§ÉÖ lÉà{ÉÉÅ +Él©ÉÉ{Éà ~Éù©É ¶ÉÉÅÊlÉ +~Éâ +àW +§«ÉoÉÇ{ÉÉ. (HÅHÉ´É÷Ò-zÉÉÅNÉzÉÉ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ´ÉÉàùÉ lÉÉùÉ¥Éà{É ÊmɧÉÉà´É{ÉqÉ»É ~ÉÊù´ÉÉù lÉoÉÉ »ÉɫɱÉÉ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ùŧÉÉ¥Éà{É ¾Êù±ÉÉ±É ùÉW~ÉÉ±É ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ Ê´É{ÉÒlÉ{ÉÉÅ +Él©É¸Éà«ÉÉoÉâ Hà³´ÉiÉÒ LÉÉlÉà °É.150, »ÉÉyÉÊ©ÉÇH LÉÉlÉà °É.150, ~ÉÊmÉHÉ LÉÉlÉà °É.150 lÉoÉÉ »É©ÉÖ¾±ÉN{É LÉÉlÉà °É.150 +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. - lÉÅmÉÒ)

+àH ±ÉÉàHÉànÉù »ÉÖùlÉ° - ~ÉÅ.¸ÉÒ NÉÖiÉ»ÉÖÅqùÊ´ÉW«ÉY NÉiÉÒ +Éà³LÉÒ ±ÉÉà +àH H±~É´ÉÞKÉ{Éà... +à H±~É´ÉÞKÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É Uà ¸ÉÉ´ÉHyÉ©ÉÇ°~É H±~É´ÉÞKÉ... lÉà{ÉÖÅ ©ÉÖ³ (Root) DSÉÉ »ÉÅÖqù NÉÖiÉÉà ´Éeà ¥ÉÅyÉÉ«Éà±ÉÖÅ Uà; lÉà ´ÉÞKÉ{ÉÒ »ÉlÉÃHÒÊlÉÇ »´É°~É ¶ÉÉLÉÉ Uà; Ê´É{É«ÉÉÊq »ÉÖÅqù NÉÖiÉÉà°~ÉÒ ~ÉmÉÉà-~ÉÉÅqeÉ Uà; qÉ{É°~É £³ Uà, «ÉÉSÉH°~ÉÒ ~ÉKÉÒ+Éà +É{ÉÉà ±ÉÉ§É ©Éà³´Éà Uà. +É´ÉÖÅ ¸ÉÉ´ÉH°~É H±~É´ÉÞKÉ ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«É »ÉÖyÉÒ W«É´ÉÅlÉÖ ´ÉlÉÉâ - Ê´ÉW«É´ÉÅlÉÖ ´ÉlÉÉâ... (-¸ÉÒ (¶ÉÖ§É) ´ÉÒùÊ´ÉW«ÉY ©É¾ÉùÉW HÞlÉ ¸ÉÉ´ÉH 12 µÉlÉ ~ÉÚX) +NÉù ©ÉÖÊ{É©ÉÉNÉÇ{Éà ÊSÉÅlÉÉ©ÉÊiÉ ùl{É H¾Ò+à lÉÉà ¸ÉÉ´ÉHyÉ©ÉÇ H±~É´ÉÞKÉ »É©ÉÉ{É Uà. NÉÖiÉ»oÉÉ{ÉH{ÉÒ xʺ÷+à ©ÉÖÊ{Éùl{É +NÉù ùÉX Uà lÉÉà ¸ÉÉ´ÉH «ÉÖ´ÉùÉW »É©ÉÉ{É Uà. ¥É}Éà ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉà Uà... ©ÉÉàKÉ©ÉÉNÉÇ »´É°~É ¸ÉÉ´ÉH{ÉÉ +iÉÖµÉlÉ Ê´ÉºÉ«ÉH Ê´ÉÊyÉ »ÉÉlÉ©ÉÉ A´ÉÉ»ÉNÉ q¶ÉÉ +ÅNÉ©ÉÉÅ Uà. A~ÉÉ»ÉH +à÷±Éà »Éà´ÉÉ Hù´ÉÉ´ÉɳÉà Wä{É q¶ÉÇ{É{ÉÉà +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ NÉÞ¾»oÉ. ¸ÉÉ´ÉH{ÉÉ µÉlÉ°~É H±~É´ÉÞKÉ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ Uà »É©ÉÊHlÉ. KÉÉÊ«ÉH »É©ÉÊHlÉ{ÉÉ yÉiÉÒ ¸ÉàÊiÉH {ÉÞ~ÉÊlÉ ¾Å©Éà¶ÉÉ qÚyÉ +{Éà NÉÅNÉÉ{ÉqÒ{ÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉ W³oÉÒ ÊW{É¡ÉÊlÉ©ÉÉ{Éà +ʧɺÉàH HùlÉÉ ¾lÉÉ. ¡É§ÉÖ¸ÉÒ ©É¾É´ÉÒù - ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É»´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉ ´ÉSÉ{É ~Éù ʴɹÉÉ»É. +à ´ÉSÉ{É{ÉÒ ¡ÉlÉÒÊlÉoÉÒ ¸ÉÒ ¸ÉÉ´ÉHyÉ©ÉÇ°~É H±~É´ÉÞKÉ £³¡ÉqÉ«ÉÒ ¥É{Éà Uà. ¸ÉÒ ÊW{Éà¹Éù qà´ÉÉà+à WiÉÉ´Éà±É +ɸɴÉ{ÉÉ l«ÉÉNÉ{ÉÉ +{Éà »ÉÅ´Éù{ÉÉ »´ÉÒHÉù ©ÉÉ÷à{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà ±Éà{ÉÉù §É´«É Y´É +É ±ÉÉàH-~Éù±ÉÉàH{ÉÉ PÉiÉÉ mÉÉ»É-~ÉÒeÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ X«É Uà. W«É ¾Éà ¸ÉÉ´ÉHyÉ©ÉÇ°~É H±~É´ÉÞKÉ{ÉÉà!!!

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

37


»´ÉÉ»o«É ¸ÉàiÉÒ §ÉÉNÉ - 5

+ɾÉù +àW +ÉàºÉyÉ - ʾũÉlɱÉÉ±É ¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É NÉÉÅyÉÒ +ɾÉù +àW +ÉàºÉyÉ §ÉÉNÉ - 4 ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà Y´É{É©ÉÉÅ qùàH KÉàmÉ©ÉÉÅ ©É¾l´É{ÉÉÅ +{Éà W°ùÒ PÉ÷HÉà W³ +à W Y´É{É +{Éà ¾´ÉÉ-´ÉÉ«ÉÖ - ¡ÉÉiÉ´ÉÉ«ÉÖ Ê´ÉºÉà »ÉÅÊKÉ~lÉ©ÉÉÅ XiÉ´ÉÉ ¡É«Él{É H«ÉÉâ. ¾´Éà +É~ÉiÉà +ɾÉù{ÉÉÅ +{«É W°ùÒ PÉ÷HÉà ʴɺÉà XiÉ´ÉÉ ¡É«Él{É HùÒ¶ÉÖÅ. +ɾÉù{ÉÉÅ +}É-LÉÉàùÉH ʻɴÉÉ«É{ÉÉÅ +{«É A~É«ÉÉàNÉÒ PÉ÷HÉà ʴɺÉà +ÉyÉÖÊ{ÉH Ê´É[ÉÉ{É Hà A~ÉSÉÉù ¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ +à÷±ÉÖÅ [ÉÉ{É Hà ©É¾l´É {ÉoÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ, Wà÷±ÉÖÅ §ÉÉùlÉÒ«É ¡ÉÉSÉÅÒ{É ¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ ©É¾É[ÉÉ{ÉÒ-lÉn´É[ÉÉ{ÉÒ-F漃 ©ÉÖ{ÉÒ+Éà lÉoÉÉ yÉ©ÉǶÉÉ»mÉÉà+à »É©ÉX´Éà±É Uà. ~ÉÉiÉÒöW³{ÉÒ »ÉÞʺ÷{ÉÉÅ »É´ÉÇ Y´ÉÉà ©ÉÉ÷à{ÉÒ A~É«ÉÉàNÉÒlÉÉ{ÉÉÅ HÉùiÉà lÉà{Éà W³qà´ÉlÉÉ -´É°iÉqà´ÉlÉÉ lÉùÒHà ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ. ~ÉÞo´ÉÒ{Éà Wà{ÉÉ ~Éù lÉà ù¾à Uà - SÉɱÉà Uà lÉà{Éà ~ÉÞo´ÉÒ©ÉÉlÉÉ-qà´ÉlÉÉ lÉùÒHà ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. ~É´É{É-¾´ÉÉ¡ÉÉiÉ´ÉÉ«ÉÖ ´ÉNÉù HÉà> Y´ÉÅlÉ »ÉÞʺ÷ Y´ÉÒ {É ¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à lÉà{Éà ´ÉÉ«ÉÖqà´ÉlÉÉ NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ. +ÎN{É-¡ÉHÉ¶É +à ©ÉÉ{É´É lÉoÉÉ +{«É Y´ÉÉà ©ÉÉ÷à Hà÷±ÉÉÅ +NÉl«É{ÉÉÅ Uà lÉà »É©ÉY{Éà »ÉÚ«ÉÇ{Éà qà´ÉlÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ. +à©É SÉÉù ©É¾É§ÉÚlÉ W³-´ÉÉ«ÉÖ-+ÎN{É +{Éà ~ÉÞo´ÉÒ{ÉÉà lÉÉà lÉàiÉà »ÉÉKÉÉlHÉù H«ÉÉâ, ~ÉùÅlÉÖ LÉɱÉÒ +ÉHÉ¶É -+´ÉHɶÉ{ÉÉà ~ÉiÉ lÉà©ÉiÉà ~ÉÅSÉ ©É¾É§ÉÚlÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉ´Éà¶É H«ÉÉâ Uà. "Ê~ÉÅeà lÉà úÉÁÉÅeà' "ùSÉ{ÉÉl©ÉH' LÉàlÉÒ{ÉÉ ~ÉÖù»HlÉÉÇ »Éù +ɱ¥É÷Ç ¾É´ÉeÇ ¾Å©Éà¶É{Éà ©ÉÉ÷à ©ÉÉ{É´ÉXlÉ{Éà A~ÉHÉùH ¥É{ÉÒ NÉ«Éà±ÉÒ Ê´É§ÉÚÊlÉ+Éà©ÉÉÅ{ÉÉ +àH NÉiÉÉ«É. HÞÊºÉ Ê´ÉvÉ{ÉÉÅ "FʺÉ'{ÉÖÅ ~Éq HÉà>{Éà +É~ÉÒ ¶ÉHÉ«É lÉÉà +à©É{Éà. §ÉÉùlÉ ©ÉÉ÷à NÉÉÅyÉÒY{ÉÉ +ÉÊoÉÇH -»ÉÉ©ÉÉÊWH- ùSÉ{ÉÉl©ÉH q¶ÉÇ{ÉÉà{ÉÒ lÉÉà±Éà ©ÉÚHÒ ¶ÉÉH«É lÉà´ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ q¶ÉÇ{É ¾Éà«É lÉÉà lÉà »Éù +ɱ¥É÷Ç ¾É´ÉeÇ{ÉÖÅ ùSÉ{ÉÉl©ÉH LÉàlÉÒ{ÉÖÅ Uà. lÉà©É{ÉÉÅ Hà÷±ÉÉÅH Ê´ÉyÉÉ{ÉÉà : (1) ±ÉÉàH¶ÉɾÒ{ÉÉà LÉùÉà ¶É»mɧÉÅeÉù £³rÖ~É W©ÉÒ{É Uà. (2) W©ÉÒ{É-´É{É»~ÉÊlÉ-¡ÉÉiÉÒ-©É{ÉÖº«É - +É SÉÉù{ÉÒ »É³ÅNÉ »ÉÉÅH³ Uà. +à SÉÉùà HeÒ+Éà{ÉÒ ©ÉW¥ÉÚlÉÉ>{Éà +ÉyÉÉùà W +ÉLÉÒ »ÉÉÅH³{ÉÒ ©ÉW¥ÉÚlÉÉ> Hà A~É«ÉÉàNÉÒlÉÉ Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ oÉÉ«É Uà. (3) ©ÉÉiÉ»ÉXlÉ{ÉÖÅ §ÉÉäÊlÉH, ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH +{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉH +ÉùÉàN«É £³rÖ~É Ê{ÉùÉàNÉÒ W©ÉÒ{É{ÉÒ Ê{ÉùÉàNÉÒ ~ÉàqɶÉÉà A~Éù W 100 ÷HÉ +´É±ÉÅÊ¥ÉlÉ Uà. (4) +ÉùÉàN«É +à ¡ÉÉiÉÒ ©ÉÉmÉ{ÉÉà W{©ÉÊ»Éu ¾I Uà. (5) »ÉÉÅH³{ÉÒ ~ÉUÒ{ÉÒ mÉiÉ HeÒ+Éà{ÉÒ Ê{É¥ÉdzlÉÉ Hà Ê{ɺ£³lÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ HÉùiÉ ¡ÉoÉ©É HeÒ +à÷±Éà Hà W©ÉÒ{É{ÉÒ Ê{É¥ÉdzlÉÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ Uà. W©ÉÒ{É Wà÷±ÉÒ {É¥É³Ò Hà ~ÉÉàºÉiÉ ùʾlÉ ¾Éà«É lÉà÷±ÉÒ W lÉà ~ÉUÒ{ÉÒ HeÒ+Éà{Éà {É¥É³Ò ~ÉÉeà Uà +{Éà ~ÉÉàºÉiÉùʾlÉ ¥É{ÉÉ´Éà Uà. ´É{É»~ÉÊlÉ +{Éà ¡ÉÉiÉÒ »ÉÞʺ÷+à ~ÉÉàºÉiÉùʾlÉ ¥É{É´ÉÖÅ - Ê´ÉÊ´ÉyÉ ùÉàNÉÉà{ÉÉÅ A~Ér´ÉÉà{ÉÉŠʶÉHÉù ¥É{É´ÉÖÅ. - Ê{É¥Édz +{Éà ~ÉÉàºÉiÉùʾlÉ +oÉÉÇlÉ ùÉàNÉÒ ¥É{Éà±ÉÒ W©ÉÒ{É{ÉÒ ~ÉàqɶÉÉà A~Éù Y´É{ÉÉù ©ÉÉ{É´ÉXlÉ{Éà ~ÉUÒ ´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà{ÉÉÅ NÉ©Éà lÉà÷±ÉÉÅ W±Éq A~ÉÉ«ÉÉà Hà +ÉäºÉyÉÉà {ÉÒùÉàNÉÒ ùÉLÉÒ {É¾Ó ¶ÉHà. +à ¡ÉX+à ùÉàNÉÒ ¥É{ÉÒ KÉÒiÉ oÉ´ÉÖ W ùÂÖÅ! Wà{ÉÒ ¶ÉÉùÒÊùH, ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH +{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉH lÉÉHÉlÉ LÉlÉ©É oÉ«Éà±ÉÒ ¾Éà«É, lÉà´ÉÒ ¡ÉX{Éà NÉ©Éà lÉà÷±ÉÉ Ê´É~ÉÖ±É ¶É»mɧÉÅeÉù, +ÉäºÉyɧÉÅeÉù Hà yÉ{ɧÉÅeÉù ¥ÉSÉÉ´ÉÒ {É ¶ÉHà! oÉÉàùÉà H¾à Uàö WÚ{ÉÒ ¡ÉX+Éà{ÉÒ lÉÉHÉlÉ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ lÉà©É{ÉÉÅ {Éä»ÉÊNÉÇH WÅNɱÉÉà ¾lÉÉ. +à WÅNɱÉÉà Wà W©ÉÒ{É A~Éù C§ÉÉà ¾Éà«É Uà lÉà W©ÉÒ{É KÉÒiÉ oÉ´ÉÉ ©ÉÉÅeà, ~ÉUÒ +à ¡ÉX+Éà ~ÉiÉ KÉÒiÉ oÉlÉÒ X«É Uà. 38

+à±ÉàÎG»É Hàù±É WiÉÉ´Éà Uà - +l«ÉÉù{ÉÉ +ɾÉùÉà©ÉÉÅoÉÒ ~ɾà±ÉÉ Wà÷±ÉÖÅ ~ÉÉàºÉiÉ {ÉoÉÒ ©É³lÉÖÅ... ùÉ»ÉÉ«ÉÊiÉH LÉÉlÉùÉà ©É¥É±ÉLÉ ~ÉÉH AlÉÉùÒ +É~Éà Uà ~ÉiÉ W©ÉÒ{É{Éà lÉà »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà Wà PÉÉlÉH PÉ»ÉÉùÉà ~ÉÉeà Uà, lÉà §Éù~ÉÉ> HùÒ +É~ÉlÉÉÅ {ÉoÉÒ. ~ÉÊùiÉÉ©Éà +à W©ÉÒ{É©ÉÉÅoÉÒ AlÉùlÉÉà ~ÉÉH ~ÉÉàºÉiÉ{ÉÒ xʺ÷+à Ê{É©ÉÉDZ«É ¥É{ÉlÉÉà X«É Uà. ´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà{ÉÖÅ »ÉŶÉÉàyÉ{É ùÉàNÉÉà{ÉÉ ©ÉÚ³ HÉùiÉ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉlÉÖÅ ¾ÉàlÉÖÅ {ÉoÉÒ. +É¥ÉÉྴÉÉ lÉoÉÉ +ɾÉù{ÉÒ +ÉyÉÖÊ{ÉH ©ÉÉ{É´É{ÉÒ ¶ÉÉùÒÊùH lÉoÉÉ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH λoÉÊlÉ A~Éù ¶ÉÒ +»Éù oÉÉ«É Uà lÉà +ÅNÉà{ÉÉà lÉà©É{ÉÉà +§«ÉÉ»É +yÉÚùÉà Uà lÉoÉÉ A~ÉùU±±ÉÉà Uà. +àH ùÒlÉà +ÉyÉÖÊ{ÉH Ê´É[ÉÉ{Éà W +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù{Éà +{Éà +Él©ÉÉ{Éà {É¥É³É ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉà÷Éà §ÉÉNÉ §ÉW´«ÉÉà Uà. »Éù +ɱ¥É÷Ç ¾É´ÉeÇ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É Uà Hà £³rÖ~É-~ÉÖº÷ W©ÉÒ{É ~Éù ANÉlÉÉ ~ÉÉH{Éà ùÉàNÉÉà ±ÉÉNÉÖ ~ÉelÉÉÅ {ÉoÉÒ, WàoÉÒ ]àùÒ WÅlÉÖ{ÉɶÉHÉà{ÉÒ W°ù ~ÉelÉÒ {ÉoÉÒ. »Éù +ɱ¥É÷Ç{ÉÉà »ÉÉäoÉÒ ÷Éà~É H¾à´ÉÉ«É lÉà´ÉÉà +{ÉÖ§É´É lÉÉà +à Uà Hà »ÉäHÉ+ÉàoÉÒ »É£³ ~ÉÚù´ÉÉù oÉ«Éà±ÉÒ LÉàlÉÒ{ÉÒ ~ÉuÊlÉ+Éà{ÉÉÅ LÉùÉ qÖ¶©É{ÉÉà lÉÉà LÉàlÉÒ{ÉÒ »ÉùHÉùÒ »ÉŶÉÉàyÉ{É »ÉÅ»oÉÉ+Éà{ÉÉ ´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà +{Éà +©É±ÉqÉùÉà W Uà. LÉàlÉÒ +ÅNÉà ¾ÉÊ{ÉHÉùH WÚc SÉɱÉlÉÖÅ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ lÉà©É{ÉÖÅ +à÷±ÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ »oÉÉÊ~ÉlÉ Ê¾lÉ C§ÉÖÅ oÉ«Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà Hà, lÉà+Éà qà¶É{ÉÒ W©ÉÒ{É{Éà +{Éà qà¶É{ÉÒ §ÉÉÊ´É ~ÉàhÒ+Éà{Éà HÉù©ÉÖÅ {ÉÖH»ÉÉ{É oÉÉ«É lÉà ¾qà W>{Éà ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÚ±É Hà +[ÉÉ{É H¥ÉÖ±É ùÉL«ÉÉ Ê´É{ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ÊeÅe´ÉÉiÉÖÅ ¾ÉÅG«Éà ùÉLÉà Uà. ùɺ÷ÄÒ«É +É«ÉÉàW{É{ÉÉ {ÉÉ©É{Éà ~ÉÉmÉ, HÉà>~ÉiÉ +É«ÉÉàW{É (~±ÉÉÊ{ÉÅNÉ) qÖÊ{É«ÉɧÉù©ÉÉÅ W©ÉÒ{É{ÉÒ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ, lÉÉHÉlÉ +{Éà +ÉùÉàN«É ´ÉyÉÉù´ÉÉ +{Éà X³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ W ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à. Wà »ÉùHÉùÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉŧÉɳ ¾àc³{ÉÒ W©ÉÒ{ÉÉà{ÉÉà lÉà UàH Ê{ÉWÇ{É-´ÉÉÅ]iÉÒ ¥É{ÉÒ X«É lÉà ¾q »ÉÖyÉÒ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉàhÒ{ÉÉ ¾ÉoÉà qÖ°~É«ÉÉàNÉ oÉ´ÉÉ qà Uà, lÉà©É{ÉÉÅ Wà´ÉÒ NÉÖ{ÉàNÉÉù »ÉùHÉùÉà ¥ÉÒY HÉà> W {É ¾Éà> ¶ÉHà. lÉà+Éà{ÉÉà NÉÖ{ÉÉà »É©É»lÉ ©ÉÉ{É´ÉXlÉ lÉoÉÉ ¡ÉÉiÉÒ»ÉÞʺ÷ »ÉÉ©Éà{ÉÉà NÉÖ{ÉÉà Uà. HÉùiÉHà lÉà+Éà ©ÉÉ{É´ÉXlÉ lÉoÉÉ lÉà{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ yÉùlÉÒ ¡Él«Éà ´«ÉʧÉSÉÉù +l«ÉÉSÉÉù +ÉSÉù{ÉÉùÉ +ÉlÉlÉÉ«ÉÒ+Éà Uà. »ÉÚ«ÉǶÉÎGlÉ-¡ÉHɶÉ-+ÎN{É. »ÉÞʺ÷ A~Éù Xà +l«ÉÅlÉ ©É¾l´É{ÉÖÅ lÉoÉÉ W°ùÒ Uà +{Éà lÉà{ÉÉŠʾ»ÉÉ¥Éà W »ÉÞʺ÷ A~Éù{ÉÉÅ »É´ÉÇ Y´ÉÉà +´É±ÉÅÊ¥ÉlÉ Uà lÉà »ÉÚ«ÉÇ ¶ÉÎGlÉ Uà. +à÷±Éà W ´ÉàqÉà-A~ÉÊ{ɺÉqÉà©ÉÉÅ +{Éà »É{ÉÉlÉ{É Ê¾ÅqÖ yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ »ÉÚ«ÉÇ qà´ÉlÉÉ{Éà +OÉ»oÉÉ{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà. »ÉÚ«ÉǶÉÎGlÉ Ê»É´ÉÉ«É Y´É{É +»ÉÅ§É´É Uà. Xà Hà ¡ÉÉiÉÒ+Éà ~ɶÉÖ~ÉÅLÉÒ+Éà Hà ©ÉÉ{É´ÉÉà »ÉÚ«ÉÇ©ÉÉÅoÉÒ ©É³lÉÒ ¶ÉÎGlÉ »ÉÒyÉÒ LÉÉ> ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. Wà ¶ÉÎGlÉ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ{Éà UÉàe´ÉÉ ´É{É»~ÉÊlÉ LÉÉàùÉH ~ÉàqÉ Hùà lÉà ¡ÉÉiÉÒ+Éà lÉoÉÉ ©É{ÉÖº«ÉÉà LÉÉ>{Éà A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±É>{Éà Y´É{É{ÉÒ ´ÉÞÊu lÉoÉÉ »ÉÅ´ÉyÉÇ{É Hùà Uà. +É ~ÉÞo´ÉÒ A~Éù Y´É{É Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¶É° oÉÉ«É Uà? +É~ÉiÉà +É ¡ÉüÉ{ÉÉà ©ÉÉmÉ +à÷±ÉÉà W W´ÉÉ¥É +É~ÉÒ ¶ÉHÒ+à Hà, Y´É{ÉSÉJ SÉɱÉÖ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÖL«É PÉ÷H »ÉÚ«ÉÇ¡ÉHÉ¶É Uà. HÉùiÉHà »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É W ¶ÉÎGlÉ (+à{ÉYÇ) {ÉÖÅ ©ÉÚ³ Uà. lÉà ¶ÉÎGlÉ ]Ò±ÉÒ{Éà lÉà{Éà ´É{É»~ÉÊlÉ»ÉÞʺ÷ +{Éà ¡ÉÉiÉÒ»ÉÞʺ÷{Éà A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà´ÉÖÅ Hù{ÉÉù +qçÉÖlÉ +{ÉÉàLÉÖÅ «ÉÅmÉ »ÉÉyÉ{É Uà ±ÉÒ±ÉÖÅ ~ÉÉ{É~ÉÉÅqeÉÅ. UÉàe´ÉÉ+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà LÉÉàùÉH ¥É¾ÉùoÉÒ ©ÉÉmÉ §ÉàNÉÉà Hùà Uà +à÷±ÉÖÅ W {Éʾ ~ÉiÉ, lÉà+Éà lÉà{Éà LÉÉlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ LÉÉ´ÉɱÉÉ«ÉH ~ÉiÉ ¥É{ÉÉ´Éà Uà. UÉàe´ÉÉ+Éà lÉÉà »ÉÚ«ÉǶÉÎGlÉ©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{Éà Xà>+à lÉà °~Éà LÉÉàùÉH lÉä«ÉÉù Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùLÉÉ{ÉÖÅ SɱÉÉ´Éà Uà. ±ÉÒ±ÉÉ ~ÉÉ{É©ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ G±ÉÉàùÉàÊ£±É »ÉÚ«ÉÇ©ÉÉÅoÉÒ ¶ÉÎGlÉ ~ÉHe{ÉÉùÖÅ lÉoÉÉ WÖqÉÅ WÖqÉÅ »oÉÉ{ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ Xà>lÉÉà ¥ÉÒXà HÉSÉÉà ©ÉÉ±É ©Éà³´ÉÒ{Éà lÉà©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{Éà Xà>lÉÉ °~Éà LÉÉàùÉH lÉä«ÉÉù Hù{ÉÉùÖÅ +àH +qçÉÖlÉ HÖqùlÉÒ «ÉÅmÉ Uà. Wà©ÉHà, ¾´ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ lÉà HÉ¥ÉÇ{É eÉ«ÉÉàG»ÉÉ>e (2 §ÉÉNÉ +ÉàÎG»ÉW{É +{Éà 1 §ÉÉNÉ HÉ¥ÉÇ{É) SÉÚ»Éà Uà, ~ÉUÒ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅoÉÒ ©Éà³´Éà±ÉÉ ´ÉyÉÖ +ÉàÎG»ÉW{É

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


lÉà©ÉW W©ÉÒ{É +{Éà lÉà©ÉÉÅ ~ÉSÉà±ÉÉ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅoÉÒ ©É³lÉÉ ¥ÉÒX »ÉàÎ{r«É Hà Ê{É»Éà{rÒ«É ~ÉqÉoÉÉâ »ÉÉoÉà lÉà{ÉÖŠʩɸÉiÉ Hùà Uà. +É©É +É ¥ÉyÉÉ HÉSÉÉ ©ÉɱɩÉÉÅoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{Éà Xà>+à lÉà °~Éà LÉÉàùÉH lÉä«ÉÉù HùÒ ±Éà Uà. +oÉÉÇlÉ lÉà ¥ÉyÉÉ{ÉÖÅ HÉ¥ÉÉâ¾É>eÄà÷, ¡ÉÉà÷Ò{É +{Éà+à SÉù¥ÉÒ Wà´ÉÉ »Éà{rÒ«É ~ÉqÉoÉÉâ©ÉÉÅ °~ÉÉÅlÉù Hùà Uà. UÉàe´ÉÉ{ÉÉÅ H±Éà´Éù{ÉÒ +Åqù +à ¥ÉyÉÉ »Éà{rÒ«É ~ÉqÉoÉÉâ A~ÉùÉÅlÉ 90 ÷HÉ Wà÷±ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ùÉ»ÉÉ«ÉÊiÉH KÉÉùÉà{ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉ WooÉÉ+Éà ¾Éà«É Uà. G±ÉÉàùÉà£Ò±É{ÉÒ ¥Éà÷ùÒ Wà´ÉÖÅ ±ÉÒ±ÉÖÅ ~ÉÉ{É Y´É{É{ÉÖÅ »ÉÉlÉl«É »ÉÉyÉ{ÉÉù «ÉÅmÉ Uà. +à HÉ«ÉÇKÉ©É ù¾à +à ´É»lÉÖ lÉàoÉÒ HùÒ{Éà LÉÉ»É +NÉl«É{ÉÒ Uà. HÉùiÉHà, ©É{ÉÖº«É »ÉʾlÉ ¥ÉyÉÉ ¡ÉÉiÉÒ+Éà ±ÉÒ±ÉÒ ´É{É»~ÉÊlÉ LÉÉ>{Éà W Y´Éà Uà. »ÉÒyÉà »ÉÒyÉÒ W Hà lÉà ´É{É»~ÉÊlÉ LÉÉ>{Éà ¥É{Éà±ÉÉ ¥ÉÒX ¡ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÉ ¶ÉùÒùÉà wÉùÉ. ´É{É»~ÉÊlÉ Ê»É´ÉÉ«É +É~ÉiÉÖÅ ~ÉÉàºÉiÉ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ HÉà> »ÉÉyÉ{É {ÉoÉÒ. »ÉÚ«ÉÇ¡ÉHÉ¶É Ê´É{ÉÉ +{Éà lÉà©ÉÉÅoÉÒ ©É³lÉÒ ¶ÉÎGlÉ{Éà +Él©É»ÉÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ~ÉÞo´ÉÒ A~Éù UÉ> ù¾à±ÉÒ ±ÉÒ±ÉÒ ¶ÉàlÉùÅY©ÉÉÅ ù¾à±ÉÒ HùÉ©ÉlÉ Ê´É{ÉÉ +É~ÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ AvÉàNÉÉà, yÉÅyÉÉ+Éà +{Éà ʩɱÉHlÉÉà oÉÉàeÉ W ´ÉLÉlÉ©ÉÉÅ c~É oÉ> X«É! +oÉÉÇlÉ +É ~ÉÞo´ÉÒ Oɾ A~Éù{ÉÉà ¥ÉyÉÉà W ´«É´É¾Éù, +É ±ÉÒ±ÉÒ ¶ÉàlÉùÅY{ÉÉà ©ÉÉ{É´ÉXlÉ Hà´ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hùà Uà lÉà{ÉÉ A~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ Uà. ÷ÚÅH©ÉÉÅ, H¾Ò+à lÉÉà +LÉÚ÷ ¶ÉÎGlÉ{ÉÉ ~ÉÚÅW »ÉÚ«ÉÇ©ÉÉÅoÉÒ ¶ÉÎGlÉ ©Éà³´ÉÒ, ~ÉSÉÉ´ÉÒ, ´É{É»~ÉÊlÉ »ÉÞʺ÷ ʴɱɻÉà-Ê´ÉH»Éà Uà, lÉà ´É{É»~ÉÊlÉ »ÉÞʺ÷{ÉÒ +h³H ~ÉàqÉ¶É LÉÉ>{Éà ¡ÉÉiÉÒ»ÉÞʺ÷ ʴɱɻÉà-Ê´ÉH»Éà Uà +{Éà lÉà ¥ÉÅ{Éà »ÉÞʺ÷{Éà +ÉyÉÉùà ©ÉÉ{É´É-¡ÉÉiÉÒ Ê´É±É»Éà-Ê´ÉH»Éà Uà. +É©É »É´ÉÇ Y´ÉÅlÉ »ÉÞʺ÷{ÉÉÅ Y´É{É{ÉÒ ©ÉÖL«É ¶ÉÎGlÉ - +à{ÉYÇ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¼ÉÉàlÉ »ÉÚ«ÉǶÉÎGlÉ Uà. +É~ÉiÉÉ ¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ lÉÉà »ÉÚ«ÉÇ{Éà qà´ÉlÉÉ lÉoÉÉ Y´É{ÉqÉlÉÉ ©ÉÉ{Éà±É Uà W, ~ÉùÅlÉÖ ¾´Éà +ÉyÉÖÊ{ÉH Ê´É[ÉÉ{Éà ~ÉiÉ »´ÉÒHÉùÒ ±ÉÒyÉÖÅ Uà Hà »ÉÚ«ÉÇ oÉHÒ W »É©É»lÉ ©ÉÉ{É´É, ~ɶÉÖ-~ÉÅLÉÒ Hà ´É{É»~ÉÊlÉ Y´ÉÅlÉ Uà. ©ÉÉ{É´ÉY´É{É lÉoÉÉ lÉà{ÉÉÅ ¾ÉeHÉÅ +{Éà ¥ÉÅyÉÉùiÉ ©ÉÉ÷à +NÉl«É{ÉÖÅ +{Éà +àH©ÉÉmÉ ¡ÉY´ÉH - "Ê´É÷É©ÉÒ{É-eÒ' Uà. Wà £GlÉ »ÉÚ«ÉÇ-¡ÉHɶɩÉÉÅoÉÒ W ©É³à Uà. »É´ÉÉù{ÉÉÅ »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉà H֩ɳÉà lÉeHÉà ¶ÉùÒù A~Éù ~Éeà lÉà©ÉÉÅoÉÒ ¶ÉùÒù Ê´É÷É©ÉÒ{ÉeÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ±Éà Uà. LÉÉàùÉH©ÉÉÅ{ÉÉ Hà±»ÉÒ«É©É{Éà +à¥É»ÉÉà¥ÉÇ Hù´ÉÉ Ê´É÷É©ÉÒ{É-eÒ W°ùÒ Uà. ¥É}Éà ©É³à lÉÉà W ¾ÉeHÉ ©ÉW¥ÉÖlÉ oÉÉ«É Uà. Ê´É÷É©ÉÒ{É-eÒ{ÉÒ AiÉ~ÉoÉÒ ©ÉÉ{É´ÉÒ PÉiÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉÅ ùÉàNÉÉà{ÉÉà §ÉÉàNÉ ¥É{Éà Uà. »ÉÚ«ÉÇ-{É©É»HÉù +{Éà »ÉÚ«ÉÇ{Éà W³{ÉÉà +y«ÉÇ +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ yÉÉÊ©ÉÇH lÉÉà Uà W ~ÉùÅlÉÖ +à÷±ÉÖÅ W ´Éä[ÉÉÊ{ÉH ~ÉiÉ Uà. +É©É »ÉÚ«ÉÇ ¶ÉÎGlÉ ©ÉÉ{É´É +ÉùÉàN«É ©ÉÉ÷à »ÉÉäoÉÒ ©É¾l´É{ÉÉà-+NÉl«É{ÉÉà +ɾÉù Uà. ʴɹÉ{ÉÖÅ ¸Éºc »ÉWÇ{É :- »ÉÖÊ´ÉL«ÉÉlÉ ´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà +{Éà >W{ÉàùÉà{ÉÒ Ê´É¹É ~ÉÊùºÉq{ÉÖÅ AqÃPÉÉ÷{É HùlÉÉÅ §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅlÉà ¡ÉüÉ H«ÉÉâ Hà ¥ÉyÉÒW ùÒlÉà £Ù±É¡ÉÖ£ ¾Éà«É lÉà´ÉÒ Ê´É¹É{ÉÒ ¸Éàºc £àG÷ùÒ H> Uà Hà Wà{Éà ʴɹÉ{ÉÖÅ ¸Éàºc »ÉWÇ{É H¾Ò ¶ÉHÉ«É? qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É ¾ùÉà³{ÉÒ £àG÷ùÒ+Éà{ÉÉ {ÉÉ©É +É´«ÉÉ l«ÉÉù ¥ÉÉq SÉSÉÉÇ{Éà +ÅlÉà »ÉÉä+à λ´ÉHÉ«ÉÖÇ Hà ©ÉÉ{ɴɶÉùÒù +àH +à´ÉÒ +qçÉÚlÉ £Ù±É¡ÉÖ£ £àG÷ùÒ Uà Wà©ÉÉÅ ¶ÉùÒù{ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ lÉÅmÉÉà +{Éà lÉà{ÉÉÅ +Ê´ÉùlÉ HÉ«ÉÉâ ¥ÉyÉÒ W ùÒlÉà ~ÉÊù~ÉÚiÉÇ Uà. ©ÉÉ{É´É{ÉÒ Hq´ÉÞÎyyÉ lÉoÉÉ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH Ê´ÉHÉ»É +ÉýÉ«ÉÇ +{Éà +qçÉÖlÉlÉÉoÉÒ §Éù~ÉÚù Uà. £GlÉ 0.6 Ê©ÉʱÉOÉÉ©É ´ÉW{É{ÉÉà NɧÉÇ 9 ©ÉÉ»É ~ÉUÒ »ÉùàùÉ¶É 3 HÒ±ÉÉàOÉÉ©É oÉÉ«É Uà. +à÷±Éà lÉà{ÉÖÅ ´ÉW{É 50 ±ÉÉLÉ NÉiÉÖÅ ´ÉyÉà Uà, V«ÉÉùà W{©É ~ÉUÒ ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÖÅ ´ÉW{É £GlÉ »ÉùàùÉ¶É 20 NÉiÉÖÅ ´ÉyÉà Uà. »ÉNɧÉÉÇ´É»oÉÉ qùÊ©É«ÉÉ{É ©ÉÉ{É´É ©ÉNÉW{ÉÉà ±ÉNɧÉNÉ 90 ÷HÉ Ê´ÉHÉ»É +{Éà mÉiÉàH ´ÉºÉÇ{ÉÉÅ ¥ÉɳH©ÉÉÅ lÉà ´ÉyÉÒ{Éà 98 ÷HÉ Wà÷±ÉÉà Ê´ÉHÉ»É oÉ> X«É Uà. +à÷±Éà W NɧÉÇ©ÉÉÅ +{Éà W{©É ¥ÉÉq ~ÉÊù´ÉÉù©ÉÉÅ +{Éà ¶ÉɳɩÉÉÅ ¥ÉɳH{Éà »ÉÅ»HÉù ʶÉKÉiÉ +É~É´ÉÖÅ W°ùÒ Uà. ©ÉÉ{ɴɶÉùÒù©ÉÉÅ +qçÉÖlÉ H©~«ÉÖ÷ù »É©ÉÉ ©ÉNÉW{Éà ©ÉÖHÒ{Éà »ÉWÇ{ɾÉùà »ÉÞʺ÷{ÉÉÅ »ÉPɳÉÅ ¡ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´É{Éà ¸Éàºc ¡ÉÉiÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉà±É Uà. (´ÉyÉÖ +É´ÉlÉÉ +ÅH©ÉÉÅ...) +àÊ¡É±É - 2019

UNIVERSAL ENGINEERING CO. INTERNET STEEL INDUSTRIES PVT. LTD. Manufacturers & Engineers : Stainless Steel, High Carbon Brass, Coppers Bolts Nuts, Cold Forged & Wood Screws Fac. : Sativali Kaman Road, Vasai (East), Pin - 401 208 Off. : 155, Narayan Dhuru Street, Mumbai - 400 003. Tel. No. (O) (022) 2342 3745, 2343 5923 M. : 9321192928 / 29

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

(R) 2882 2343, 28821909

66372020

WATER HEATERS

39


¸ÉÒ »ÉÒ. «ÉÖ. ¶Éɾ ¡É[ÉÉSÉKÉÖ ©Éʾ±ÉÉ »Éà´ÉÉHÖÅW »ÉÖùà{r{ÉNÉù - ©ÉÖÅ¥É> »ÉÖùà{r{ÉNÉù{ÉÒ »ÉÖHÒ §ÉÖ©ÉÒ©ÉÉÅ 1966©ÉÉÅ ¶É° oÉ«Éà±É +{ÉÉàLÉÉ »Éà´ÉÉ »Éq{É{ÉÉ »oÉÉ~ÉH ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÖGlÉÉ¥Éà{É ~ÉÅHWHÖ©ÉÉù eNɱÉÒ Uà lÉà +É~ÉiÉà »ÉÉä XiÉÒ+à UÒ+à. {ÉàmɾÒ{É ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à ʴɹɩÉÉÅ {ɾÉà«É lÉà´ÉÖÅ +{ÉÉàLÉÖ +É¸É«É »oÉÉ{É »ÉYÇ{Éà +É Ê´ÉqÖ¶ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ+à +{Éà H {Éà m ɾÒ{É ¥ÉɳÉ+Éà { ÉÒ Y´É{É Hà e Ò{Éà HÅ e ÉùÒ Uà . 4 ©Éʾ±ÉÉ+ÉàoÉÒ ¶É° oÉ«Éà±ÉÒ +É Êq´«É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉà 198 +ÅyÉ ¥ÉɳÉ+Éà ±ÉÉ§É ±É>{Éà ±ÉNÉ{É NÉÉÅcà ¥ÉÅyÉÉ> Uà lÉà +É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷Ò Ê»ÉyyÉÒ Uà. +ʾŠ±ÉÖUÉ«É Uà +{ÉPÉe +{Éà +¥ÉÖyyÉ +ÅyÉ ¥ÉɳÉ{ÉÉ +ÉÅ»ÉÖ, +ʾŠ»Éà´ÉÉ oÉÉ«É Uà ´ÉÞyyÉÉ´É»oÉÉ{ÉÒ Ê´É~ÉqÉ©ÉÉÅ Ê´ÉÅ÷³É«Éà±ÉÒ +»ÉGlÉ ©Éʾ±ÉÉ+Éà{ÉÒ, +ʾŠ»{ÉྠW³oÉÒ {É´ÉeÉ´ÉÒ ¥ÉɳÉ+Éà{Éà +~ÉÉ«É Uà »{Éྠ+{Éà §ÉiÉÉ´ÉÉ«É Uà Y´É{É{ÉÉ ~ÉÉc. +É +{ÉÉàLÉÒ ¾É÷eÒ{ÉÒ ¡ÉNÉlÉÒ{ÉÒ ~ÉNÉqÅeÒ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ{Éà ±ÉK©ÉÒ{ÉNÉù - ©ÉÉàù¥ÉÒ ~ɾÉáSÉÒ V«ÉÉÅ »oÉ~ÉÉ«ÉÉ {ÉàmÉʾ{É ¥ÉàùÉàWNÉÉù «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{ÉÉ Ê{É´ÉÉ»É »oÉÉ{É. ùÉàWNÉÉù +~ÉÉ´ÉÒ {ÉàmɾÒ{É HÉ©ÉqÉùÉà{ÉÉ +É´ÉÉ NÉ©É{É{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ HùÒ lÉà©É{ÉÉ §ÉÉàW{É +{Éà ù¾àiÉÉÅH{ÉÒ »ÉNÉ´Ée »ÉÉSÉ´ÉÒ ~ÉNɧÉù oÉ«Éà±ÉÉ ¡É[ÉÉSÉKÉÖ{Éà ~ÉùiÉÉ´ÉÒ{Éà +ʾŠ+~ÉÉ«É Uà ¢±Éà÷. Wà{ÉÉà ±ÉÉ§É AcÉ´ÉÒ ùÂÉ Uà 150 oÉÒ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉùà +ÅyÉ «ÉÖ´ÉH«ÉÖ´ÉlÉÒ+Éà. ASSÉ +§«ÉÉ»É HùlÉÉ +ÅyÉW{ÉÉà ©ÉÉ÷à +©ÉÉqÉ´ÉÉq©ÉÉÅ oÉ> Uà UÉmÉɱɫÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Wà{ÉÉà 70 +ÅyÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ±ÉÉ§É ±É> ùÂÉ Uà +{Éà A©ÉùNÉÉ©É©ÉÉÅ ¡É[ÉÉSÉKÉÖ ~ÉÖ{É´ÉÇ»É{É »Éà´ÉÉ Hà{r©ÉÉÅ 60 {ÉàmÉʾ{É «ÉÖ ´ÉHÉà ~ÉiÉ ùÉà WNÉÉù ±ÉKÉÒ ¡É´ÉÞ ÊnÉ+Éà HùÒ{Éà »´É©ÉÉ{ɧÉàù Y´ÉÒ ùÂÉ Uà lÉàoÉÒ +É ©É©ÉlÉÉ³Ö ©ÉÉlÉ¥Éù ©Éʾ±ÉÉ{Éà ùɺ÷Ä~ÉÊlÉ ©É¾Éàq«É ¸ÉÒ ùÉ©É{ÉÉoÉY HÉàÊ´ÉÅq wÉùÉ ~És¸ÉÒ{ÉÉà ÊLÉlÉÉ¥É +É~ÉÒ »É{©ÉÉÊ{ÉlÉ HùÉ«Éà±É Uà. Wà NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É +{Éà »É©ÉOÉ §ÉÉùlÉ{ÉÖÅ NÉÉäù´É Uà. ¥ÉÅyÉ +ÉÅLÉà oÉ«Éà±ÉÒ »Éà´ÉÉ LÉùàLÉù »É©ÉÉW ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ NÉÉäù´É °~É Uà. l É É. 1 7 - 2 - 2 0 1 9 { É Ò »ÉÉà{ÉàùÒ »ÉÅy«ÉÉ+à HÉcÒ«ÉÉ´ÉÉeÒ »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä {É »É©ÉÉW{ÉÖ Å +{ÉÉàLÉÖ »{ÉྠʩɱÉ{É «ÉÉàX> NÉ«ÉÖ Å . +É »ÉÅ » oÉÉ{ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà ¸ÉÒ ©É¾à¶É§ÉÉ> +Å¥ÉÉ´ÉÒ, ¸ÉÒ HÉÅlÉÒ§ÉÉ> H~ÉÉ»ÉÒ lÉà©ÉW ¸ÉÒ +ùÊ´ÉÅq§ÉÉ> +{Éà »É©ÉOÉ HÉcÒ«ÉÉ´ÉÉeÒ »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É »É©ÉÉW{ÉÒ ¡É¥É³ §ÉÉ´É{ÉÉ »´É°~Éà »ÉÖ ùà {r{ÉNÉù ¶É¾à ù©ÉÉÅ »oÉ~ÉÉ«Éà±ÉÒ +{Éà ±ÉK©ÉÒ{ÉNÉù©ÉÉà ù ¥ÉÒ, ]Ö Å e ɱÉ-+©ÉqÉ´ÉÉq +{Éà B©ÉùNÉÉ©É LÉÉlÉà £à±ÉÉ«Éà±É »ÉÅ»oÉÉ »ÉÒ.«ÉÖ.¶Éɾ ¡É[ÉÉSÉKÉÖ ©Éʾ±ÉÉ »Éà´ÉÉHÖÅW{ÉÉ »oÉÉ~ÉH ¸ÉÒ©ÉlÉÒ 40

©ÉÖ GlÉÉ¥Éà {É ~ÉÒ. eNɱÉÒ{Éà §É´«ÉùÒlÉà »É{©ÉÉÊ{ÉlÉ HùÉ«ÉÉ Uà . lÉÉWàlÉù©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù{ÉÉ NÉÞ¾ ©ÉÅmÉÉ±É«É wÉùÉ +É ¡É[ÉÉSÉKÉÖ ¥É¾à{É{ÉÒ §É´«É ¡É´ÉÞlÉÒ+Éà{Éà Ê¥ÉùqÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~És¸ÉÒ Wà´ÉÉ ©É¾l´É{ÉÉ +à´ÉÉàeÇ{ÉÒ X¾àùÉlÉ oÉ> Uà. ¡É[ÉÉSÉKÉÖ Wä{É qÅ~ÉÊlÉ wÉùÉ {ÉàmɾÒ{ÉÉà{ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉ +{Éà ~ÉÖ{É´ÉÇ»É{É ©ÉÉ÷à{ÉÒ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ {É oÉ> ¾Éà«É lÉà´ÉÒ §É´«É ¡É´ÉÞÊlÉ+Éà »ÉÒ.«ÉÖ.¶Éɾ ¡É[ÉÉSÉKÉÖ ©Éʾ±ÉÉ »Éà´ÉÉHÖÅW wÉùÉ oÉlÉÒ ¾Éà«É Wä{É »É©ÉÉW{Éà »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ¡ÉÉùŧÉoÉÒ +ÉW »ÉÖyÉÒ »ÉÅ»oÉÉ ¡Él«Éà +{Éà +É +{ÉÉàLÉÉ Wä{É ¡É[ÉÉSÉKÉÖ qÅ~ÉlÉÒ ©ÉÉ÷à +{ÉÉàLÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ ù¾Ò Uà. Wä{É »É©ÉÉW lÉoÉÉ +{«É [ÉÉÊlÉ{ÉÉ »ÉÅNÉc{ÉÉà ~ÉiÉ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ +É Êq´«É HÉ«ÉÇ »ÉÉoÉà ´ÉºÉÉâoÉÒ XàeÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà«É +ÉWà +É »ÉÅ»oÉÉ 850 {ÉàmɾÒ{ÉÉà{Éà ʶÉKÉiÉ +{Éà ~ÉÖ{É´ÉÇ»É{É{ÉÉ KÉàmÉà qÉàùÒ ù¾Ò Uà. 198 +ÅyÉ ¥ÉɳÉ+Éà{Éà ±ÉN{ÉY´É{É©ÉÉÅ ¡É»oÉÉÊ~ÉlÉ HùÒ +É »ÉÅ»oÉÉ+à {ÉY´ÉÒ ùÉàY H©ÉÉlÉÉ {ÉàmɾÒ{É HÉ©ÉqÉùÉà{Éà ù¾à´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¢±Éà÷ +É~É´ÉÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÒ +{ÉÉàLÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ +qÉ HùÒ Uà. HÉcÒ«ÉÉ´ÉÉeÒ »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä { É »É©ÉÉWà +É {Éà m ɾÒ{É qÅ ~ ÉlÉÒ{Éà »ÉɱÉ, ~ɻɻoÉÒ~ÉmÉ, {É´ÉHÉù©ÉÅmÉ{ÉÒ U¥ÉÒ +{Éà °É.2,11,000/-{ÉÉ SÉàH »ÉÉoÉà §É´«ÉùÒlÉà »É{©ÉÉ{ÉÒlÉ HùÒ{Éà +É Wä{É »É©ÉÉW{ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà+à +É {ÉàmɾÒ{É qÅ~ÉlÉÒ ~Éù +{ÉÉàLÉÖÅ ´ÉÉl»É±«É ´Éà«ÉÖÇ Uà. +É ¡É»ÉÅNÉà qÉlÉÉ+Éà+à »ÉÅ»oÉÉ wÉùÉ ~ÉùiÉ{ÉÉù ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à §É´«É HÊù«ÉÉ´Éù{ÉÒ X¾àùÉlÉ ~ÉiÉ oÉ> Uà. +É ¡É»ÉÅNÉà {ÉàmɾÒ{É ¥ÉɳÉ+Éà wÉùÉ ùWÖ oÉ«Éà±É {ÉÞl«É »É§Éù +{ÉÉàLÉÒ NÉiÉ~ÉlÉÒ ´ÉÅq{ÉÉ q¶ÉÇHÉà{ÉÉ Êq±É{Éà »~ɶÉÔ NÉ> Uà.

¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ{ÉÉ »ÉÖ©É{É...

¸ÉÒ cÉHù»ÉÒ§ÉÉ> {«ÉɱÉSÉÅq ¶Éɾ W{©É : 23-9-1922  ©É¾ÉÊ´ÉqྠNÉ©É{É : 4-4-2003

+É~É{ÉÒ ¾«ÉÉlÉÒ +©ÉÉùÒ ¡ÉàùiÉÉ ¾lÉÒ, +É~É{ÉÉ +Éq¶ÉÇ +©ÉÉùÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ¾lÉÉ +É~É{ÉÖ »ÉÉqNÉÒ §É«ÉÖÇ Y´É{É - ASSÉ Ê´ÉSÉÉùÉà AnÉ©É +ÉùÉyÉ{ÉÉ - Y´Éq«ÉÉ{ÉÒ ASSÉ §ÉÉ´É{ÉÉ +©ÉÉùÉ Y´É{É©ÉÉÅ »ÉqÉ«Éà Y´ÉÅlÉ ù¾à¶Éà - ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ »ÉÊ´ÉlÉÉ¥Éà{É cÉHù»ÉÒ {«ÉɱÉSÉÅq ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù ""»ÉÒ'' 812 ¶ÉàmÉÖÅW«É q¶ÉÇ{É - ¶Éàc ©ÉÉàlÉÒ¶ÉɱÉà{É, §ÉÉ«ÉLɱÉÉ, ©ÉÖÅ¥É> - 400027 £Éà{É : (022) 23744500

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH »ÉÅPÉ - ©ÉÖÅ¥É> »ÉÅSÉÉʱÉlÉ

¸ÉÒ +ÉÊq{ÉÉoÉ ùl{ÉmÉ«É +ÉùÉyÉ{ÉÉ yÉÉ©É ¾. »É©ÉWÖ¥Éà{É ÊmɧÉÉà´É{ÉqÉ»É ±ÉɱÉSÉÅq ¶Éɾ ~ÉÊù´ÉÉù (±ÉÓ¥ÉeÒ - PÉÉ÷HÉà~Éù - ©ÉÖÅ¥É>) «ÉÉÊmÉH§É´É{É - ~ÉɱÉÒlÉiÉÉ ~É«ÉÖǺÉiÉ ~É´ÉÇ Ê{ÉÊ©ÉnÉà ¥±ÉÉàH £É³´ÉiÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ

+É~ÉiÉÉ «ÉÉÊmÉH §É´É{É©ÉÉÅ +ÉNÉÉ©ÉÒ »ÉÅ ´ ÉlÉ 2075{ÉÉ ~É´ÉÉÇÊyÉùÉW ~É«ÉÖǺÉiÉ{ÉÉ Êq´É»ÉÉà ©ÉÉ÷à ¥ÉÉHÒ ù¾à±ÉÉ ¥±ÉÉàHÉà eÄÉà ~ÉyyÉÊlÉoÉÒ £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ~É«ÉÖǺÉiÉ ©ÉÉ÷à lÉÉ.25-8-2019 ùÊ´É´ÉÉùoÉÒ lÉÉ.3-9-2019 ©ÉÅNɳ´ÉÉù »ÉÖyÉÒ HÖ±É q»É Êq´É»É ©ÉÉ÷à W Wà ~ÉÊù´ÉÉùÉà ~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ W´ÉÉ >SUÉ yÉùÉ´ÉlÉÉ ¾Éà«É lÉà+Éà+à ¶ÉÊ{É´ÉÉù lÉÉ.20-4-2019 »ÉÉÅW{ÉÉ 5.00 ´ÉÉN«ÉÉ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ ±ÉàLÉÒlÉ +ùY ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÒ +ÉàÊ£»Éà ©ÉÉàH±ÉÒ +É~É´ÉÒ. Wà÷±ÉÉ ¥±ÉÉàHÉà Uà lÉà{ÉÉoÉÒ ´ÉyÉÖ +ùY+Éà +ɴɶÉà lÉÉà eÄÉà ~ÉyyÉÊlÉoÉÒ ¥±ÉÉàHÉà £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +É +ÅNÉà{ÉÒ XiÉ ©ÉÅNɳ´ÉÉù lÉÉ.234-2019 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. qùàH ¥±ÉÉàH©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ 5 (~ÉÉÅSÉ) ´«ÉÎGlÉ+Éà ù¾Ò ¶ÉH¶Éà.  »ÉÉqÉ ¥±ÉÉàH{ÉÉà {ÉHùÉà : °É. 6000/ +à.»ÉÒ. ¥±ÉÉàH{ÉÉà {ÉHùÉà : °É. 8000/~É«ÉÖǺÉiÉ Hù´ÉÉ +É´É{ÉÉù +ÉùÉyÉHÉà+à +àHÉ»ÉiÉÉ, ʥɫÉÉ»ÉiÉÉ lÉà©ÉW UÖ÷H W©É´ÉÉ{ÉÉà SÉÉWÇ §Éù´ÉÉ{ÉÉà £ùÊW«ÉÉlÉ ù¾à¶Éà lÉà{ÉÒ XiÉHÉùÒ »ÉÅPÉ +ÉàÊ£»Éà £Éà{É HùÒ ©Éà³´ÉÒ ±Éà´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. HÉà>~ÉiÉ ~ÉÊù´ÉÉù{Éà +OÉlÉÉ J©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà {Éʾ. +ùY »ÉÉoÉà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É{ÉÒ eÒ~ÉÉà]Ò÷ §Éù´ÉÉ{ÉÒ ù¾à¶Éà.  »ÉÉqÉ ¥±ÉÉàH ©ÉÉ÷à °É. 3000/ +à.»ÉÒ. ¥±ÉÉàH ©ÉÉ÷à °É. 5000/Wà©É{Éà ¥±ÉÉàH £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾¶Éà lÉà©É{Éà ¥ÉÉHÒ{ÉÒ ùH©É §Éù´ÉÉ{ÉÒ ù¾à¶Éà. ¥ÉÉHÒ{ÉÒ ùH©É §Éù¶Éà {Éʾ lÉà©É{ÉÒ eÒ~ÉÉà]Ò÷ ~ÉùlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà {Éʾ. ~É«ÉÖÇ ºÉiÉ Hù´ÉÉ +É´Éà±É +ÉùÉyÉHÉà +à W©É´ÉÉ{ÉÖ £ùY«ÉÉlÉ «ÉÉÊmÉH§É´É{É©ÉÉÅ Hù´ÉÖ ~Ée¶Éà. HÉà>~ÉiÉ +ÉùÉyÉH{Éà W©É´ÉÉ{ÉÒ ùH©É{ÉÖÅ ùÒ£Åe +~ÉɶÉà {ɾÒ. £GlÉ »É³ÅNÉ 8 A~É´ÉÉ»É Hà 6 A~É´ÉɻɴÉɳÉ{ÉàW ùÒ£Åe +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ~É«ÉÖǺÉiÉ Hù´ÉÉ W{ÉÉùà ¥±ÉÉàH©ÉÉÅ ù¾à{ÉÉù qùàH ´«ÉÎGlÉ+Éà{ÉÉ {ÉÉ©É +ùY +É~ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà/Êe~ÉÉàÊ]÷ §ÉùlÉÒ ´ÉLÉlÉà ±ÉLÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ £ùY«ÉÉlÉ ù¾à¶Éà. +ÉùÉyÉHÉà +à lÉà+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà 1 «ÉÖ{ÉÒH ID (+ÉyÉÉù HÉeÇ - ~Éà{ÉHÉeÇ) »ÉÉoÉà ùÉLÉ´ÉÖ £ùY«ÉÉlÉ Uà lÉà©ÉW ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥±ÉÉàH ©ÉÉ÷à lÉÉ³Ö SÉÉ´ÉÒ »ÉÉoÉà ±É> W´ÉÉ{ÉÉ ù¾à¶Éà SÉÉlÉÖÇ©ÉÉ»É ©ÉÉ÷à Wà©É{Éà ¥±ÉÉàH £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¾¶Éà ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÉ ¥±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ HùlÉÉÅ +ÉàUÒ ´«ÉÎGlÉ ¾¶Éà lÉÉà lÉà+Éà ~É«ÉÖǺÉiÉ ~É´ÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥±ÉÉàH©ÉÉÅ +à÷±ÉÒ ´«ÉÎGlÉ{Éà ùÉLÉÒ ¶ÉH¶Éà. ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÉà W©É´ÉÉ{ÉÉà {ÉHùÉà °É. 2500/- ´«ÉÎGlÉ Êqc §Éù´ÉÉà £ùY«ÉÉlÉ ù¾à¶Éà. ÷Ä»÷Ò >{ÉSÉÉWÇ - ©É{ɾù§ÉÉ> ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ H{´ÉÒ{Éù - ©É¾à{r§ÉÉ> ´ÉÒ.¶Éɾ +àÊ¡É±É - 2019

¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH »ÉÅPÉ - ©ÉÖÅ¥É>

{É´ÉÉ +ÉY´É{É »É§«ÉÉà

{ÉÉ©É ¶Éùq »ÉÖ«ÉÇHÖ©ÉÉù ©ÉiÉÒ«ÉÉù Êq~É W«Éà¶É ´ÉÉàùÉ q¶ÉÇ{É »ÉÒ. ¶Éɾ Ê©É{É±É SÉàlÉ{ÉHÖ©ÉÉù ©ÉÉàqÒ W«Éà¶É ù»ÉÒH±ÉÉ±É qÉà¶ÉÒ Ê´É¶ÉÉ±É YlÉà{r ©É¾àlÉÉ NÉÉälÉ©É ¡ÉÊ´ÉiÉSÉÅr ©É¾àlÉÉ Ê{ɱÉàºÉ SÉÅqÖ±ÉÉ±É ¶Éɾ »ÉÅW«É UÉà÷ɱÉÉ±É ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ +W«É YlÉà{r ¶Éɾ Hà«ÉÖù ÊHlÉÔHÖ©ÉÉù HÉàcÉùÒ Êq~ÉH ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É ¶Éɾ +©ÉÞlɱÉÉ±É SÉlÉÖù§ÉÉ> ¶Éɾ

Ê´É»lÉÉù »ÉÉÅlÉÉJÖ] (>) +ÅyÉàùÒ (>) HÉÅqҴɱÉÒ (>) Ê´ÉùÉù (´Éà) ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (>) ©É±ÉÉe (´Éà) PÉÉ÷HÉà~Éù (´Éà) ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (>) ©É±ÉÉe (´Éà) ©É±ÉÉe (´Éà) ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà) HÉÅqҴɱÉÒ (>) +ÅyÉàùÒ (´Éà)

©ÉÚ³´ÉlÉ{É ±ÉÓ¥ÉeÒ »ÉÖùà{r{ÉNÉù ±ÉÓ¥ÉeÒ ¥ÉÉà÷Éq »ÉɫɱÉÉ yÉ{ÉÉ³É »ÉÖàù{r{ÉNÉù ´Éh´ÉÉiÉ SÉÖeÉ XàùÉ´Éù{ÉNÉù ´Éh´ÉÉiÉ §ÉÉà±ÉÉq A~ÉùÒ«ÉɳÉ

¸ÉÒ LÉÒ©ÉSÉÅq§ÉÉ> UNÉ{ɱÉÉ±É ¶Éɾ ©ÉÉ{É´É »Éà´ÉÉ ÷Ä»÷ §ÉÉ«ÉÅqù (´Éà»÷) ~ÉÒ{É 401101.

]ɱÉÉ´ÉÉeÒ+Éà{ÉÖÅ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH §ÉÎGlÉ Hà{r +É~ÉiÉà »ÉÉä XiÉÒ+à UÒ+à Hà A~ÉùÉàGlÉ ÷Ä»÷ wÉùÉ Uà±±ÉÉ PÉiÉÉ »É©É«ÉoÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ ~ÉÊù´ÉÉùÉà{Éà ©ÉÉ{É´É»Éà´ÉÉ{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ KÉàmÉà »É¾É«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ]ɱÉÉ´ÉÉeÒ »É©ÉÉW{ÉÉ W°Êù«ÉÉlÉ´ÉÉ³É ~ÉÊù´ÉÉùÉà{ÉÉ - ¥ÉɳHÉà{Éà ùɾlÉ{ÉÉ qùà ""±ÉÉáNÉ¥ÉÖH'' - {ÉÉà÷¥ÉÖH +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É´ÉÉ W°Êù«ÉÉlÉ´ÉÉ³É ~ÉÊù´ÉÉùÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ {ÉÉà÷¥ÉÖH{ÉÖÅ ¥ÉÖHÓNÉ »É©É«É»Éù HùÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÖ ¥ÉÖHÓNÉ »oɳ : »ÉÒ-1, lÉÒoÉÈ H ù q¶ÉÇ { É, ¥ÉÉ´É{É Y{ÉÉ±É«É ~ÉÉ»Éà , qà´ÉSÉÅq{ÉNÉù, §ÉÉ«ÉÅqù (´Éà»÷) ¥ÉÖHÓNÉ »É©É«É : £GlÉ ùÊ´É´ÉÉù{ÉÉ Êq´É»Éà »É´ÉÉù{ÉÉ 10.30 oÉÒ 12.00 »ÉÉÅW{ÉÉ 5.00 oÉÒ 6.00 A~ÉùÉàGlÉ ÷Ä»÷{ÉÉ {ÉàX ¾àc³ ©ÉÉÅqÉ{ÉÒ ©ÉÉ´ÉWlÉ{ÉÉ »ÉÉyÉ{ÉÉà Wà´ÉÉHà ´¾Ò±ÉSÉàù, ´ÉÉàHù, H©ÉÉàe, +ÉàH»ÉÒW{É »ÉÒ±ÉÒ{eù, PÉÉàeÒ ´ÉNÉàùà eÒ~ÉÉà]Ò÷ ±É> {ÉY´ÉÉ §ÉÉeÉ ~Éù +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. W°Êù«ÉÉlÉ´ÉÉ³É ~ÉÊù´ÉÉùÉà+à {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É »ÉÅ~ÉHÇ Hù´ÉÉà. ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ©ÉÉà.: 9869040150

´ÉÉ»lÉÖ¶ÉÉ»mÉÒ ´ÉÉ»lÉÖ¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ Ê{ɺiÉÉÅlÉ 18 ´ÉºÉÇ{ÉÉÅ +{É֧ɴÉÒ

¾»É©ÉÖLɧÉÉ> ~ÉÉùàLÉ

~ÉÉ«ÉùÉ´ÉÉ»lÉÖ wÉùÉ PÉù, +ÉàÊ£»É, qÖHÉ{É, £àG÷ùÒ©ÉÉÅ HÉà>~ÉiÉ XlÉ{ÉÒ §ÉÉNÉqÉàe HùÉ´«ÉÉ ´ÉNÉù ´ÉÉ»lÉÖ HùÉ´ÉÒ »ÉÖLɶÉÉÅÊlÉ, »É©ÉÞÎyyÉ ´ÉyÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ©É³¶Éà »Éù{ÉÉ©ÉÖ : ¾»É©ÉÖLÉ ~ÉÉùàLÉ - +à/203, H©É±ÉÉ Ê´É¾Éù, ©É¾É´ÉÒù {ÉNÉù, HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É> - 400062. £Éà{É : 9821817386 / 8169738263 ùà»ÉÒ.: 28643892 Visit : By Appointment

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

41


´¾É±ÉÉ{ÉÒ ´É»É©ÉÒ Ê´ÉqÉ«É ´Éà³É+à..... §ÉɴɧÉùÒ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ £àúÉÖ+ÉùÒ - 2019

¶ÉÖ§É ´ÉàʴɶÉɳ..... ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq

ÊSÉ. ©ÉÉàÊ{É±É ÊSÉ. ʾ±ÉÉà{ÉÒ ¸ÉÒ H©É±É W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ, ¾³´Éq ¾É±É ¥ÉÉàùҴɱÉÒ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ »ÉÅqÒ~ɧÉÉ> yÉÒùW±ÉÉ±É ¶Éɾ, ±ÉLÉlÉù (»ÉÖùà{r{ÉNÉù) ¾É±É PÉÉ÷HÉà~Éù{ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ

ÊSÉ. ¡ÉÊlÉH ÊSÉ. q¶ÉÒÇHÉ ¸ÉÒ ©É{ÉҺɧÉÉ> ¡ÉÊ´ÉiÉSÉÅr ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ, ¥ÉÉà÷Éq ¾É±É ©É±ÉÉe{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ »ÉÖùà{r§ÉÉ> SÉÅ~ÉH±ÉÉ±É ¶Éɾ, »ÉeÉ{ÉÉ ©ÉÖ´ÉÉeÉ ¾É±É qʾ»Éù{ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ ÊSÉ. °ºÉÒlÉ ÊSÉ. Ê¡É«ÉÅHÉ ¸ÉÒ W«Éà¶É§ÉÉ> SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É ©ÉÉoÉÖÊH«ÉÉ, Ê´ÉUÒÅ«ÉÉ ¾É±É HÉÅqҴɱÉÒ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ ©É¾à{r§ÉÉ> °LÉ¥ÉSÉÅqY Wä{É, lÉLÉlÉNÉh ¾É±É ©É]NÉÉÅ´É{ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ ÊSÉ. ÊúÉWà¶É ÊSÉ. Ê{ÉHÒlÉÉ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ¶É¶ÉÒHÉÅlɧÉÉ> HÉàcÉùÒ, ©ÉÚ³Ò ¾É±É SÉSÉÇNÉà÷{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ ¾»É©ÉÖLÉùÉ«É W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ÊmÉ´ÉàqÒ, »É©ÉÊh«ÉÉ³Ò ¾É±É ´É»É>{ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ

´Éù ~ÉKÉ H{«ÉÉ ~ÉKÉ

{ÉÉ©É

©ÉÚ³´ÉlÉ{É

~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ »ÉÖ«ÉÇHÉÅlɧÉÉ< ùÊlɱÉÉ±É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ Ê¾©ÉlɱÉÉ±É yÉù©ÉSÉÅq qÉà¶ÉÒ Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ< ʾ©ÉlɱÉÉ±É ¶Éɾ ÊH¶É{ɧÉÉ< SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ ¡ÉÊ´ÉiÉÉ¥Éà{É YlÉà{r§ÉÉ< NÉÉÅyÉÒ ¶Éä±ÉàºÉ§ÉÉ< ©ÉÖ±ÉSÉÅq§ÉÉ< ¶Éɾ Ê´É{ÉÒlÉ H©É±Éà¶É§ÉÉ< ´ÉÉàùÉ Ê´ÉW«ÉHÖ©ÉÉù LÉÉàÊeqÉ»É ¶Éɾ ù©Éà¶É§ÉÉ< ¶ÉҴɱÉÉ±É ¥ÉNÉeÒ«ÉÉ

¾É±É

¾³´Éq +ÅyÉàùÒ ¥ÉÉà÷Éq SÉÖ{ÉɧÉbÒ ùÉiÉ~ÉÖù »ÉÉÅlÉÉJÖ] ±ÉÒÅ¥ÉeÒ +ÅyÉàùÒ LÉàù´ÉÉ - WlÉ{ÉÉ +©ÉqÉ´ÉÉq SÉÖeÉ ©ÉÒùÉùÉàe Ê´Éù©ÉNÉÉ©É ©É±ÉÉe HÅHÉ´É÷Ò ©ÉÒùÉùÉàe ùÉ©É~ÉÖùÉ (§ÉÅHÉàeÉ) ´ÉeɱÉÉ ¥ÉÉà÷Éq HÉÅqҴɱÉÒ

Hà³´ÉiÉÒ 151 ~ÉÊmÉHÉ 151 »ÉÉyÉÊ©ÉÇH 151 »É©ÉÚ¾±ÉN{É 101 lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ 51 lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ 51 «ÉÉÊmÉH§É´É{É 51

151 151 151 101 51 51 51

Hà³´ÉiÉÒ ~ÉÊmÉHÉ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ

251 251 251 251 251

251 251 251 251 251

Hà³´ÉiÉÒ ~ÉÊmÉHÉ »ÉÉyÉÊ©ÉÇH lÉ~ÉýÉ«ÉÉÇ

251 251 251 251

251 251 251 251

zÉÚWlÉÉ ¾ÉàcÉà+à +©Éà ~ÉÚU¬Ö, ""¶ÉÅÖ ÊHÅ©ÉlÉ Uà »ÉÅ¥ÉÅyÉ{ÉÒ'', qÖHÉ{ÉqÉùà HÂÖÅ ""H«ÉÉà ±Éà¶ÉÉà? ¥Éà÷É{ÉÉà +É~ÉÖ Hà Ê~ÉlÉÉ{ÉÉà?'' ¥É¾à{É{ÉÉà Hà §ÉÉ>{ÉÉà? G«ÉÉà ±Éà¶ÉÉà? ©ÉÉiÉ»ÉÉ>{ÉÉà +É~ÉÖ Hà ¡Éà©É{ÉÉà +É~ÉÖ? ""©ÉÉ''{ÉÉà +É~ÉÖ Hà ʴɹÉÉ»É{ÉÉà? G«ÉÉà +É~ÉÖ?

Hà³´ÉiÉÒ 300 300 ~ÉÊmÉHÉ 300 300 »ÉÉyÉÊ©ÉÇH 300 300

¥ÉÉà±ÉÉà lÉÉà LÉùÉ, SÉÖ~ÉSÉÉ~É A§ÉÉ UÉà Hà©É, HÅ>H lÉÉà ¥ÉÉà±ÉÉà? ©Éá eùÒ{Éà ~ÉÚU¬ÖÅ, ""qÉà»lÉ{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ ©É³¶Éà LÉùÉà?'' qÖHÉ{ÉqÉù §ÉÒ{ÉÒ +ÉÅLÉÉàoÉÒ ¥ÉÉ౫ÉÉà, ""»ÉÅ»ÉÉù'' +É »ÉÅ¥ÉÅyÉ ~Éù W lÉÉà ""÷Hà±ÉÉà'' Uà.

""¥ÉÉà±ÉÉà lÉÉà LÉùÉ....'' Hq©É +÷HÒ NÉ«ÉÉ V«ÉÉùà +©Éà ~ɾÉáS«ÉÉ ¥ÉXù©ÉÉÅ, ´ÉàSÉÉ> ùÂÉ ¾lÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉ, LÉÖ±±Éà +É©É ´«ÉÉ~ÉÉù©ÉÉÅ.

-: ±ÉN{É ¡É»ÉÅNÉà §Éà÷ :-

""©ÉÉ£ HùXà - +É »ÉÅ¥ÉÅyÉ Ê¥É±HÖ±É {ÉoÉÒ'' +É{ÉÖÅ HÉà> ""©ÉÚ±«É''  ¸ÉÒ W«ÉÅlɧÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éàc (Wà.Hà) »ÉÉyÉÊ©ÉÇH »É¾É«É °É.500 ±ÉNÉÉ´ÉÒ {ÉoÉÒ ¶ÉG«ÉÖ, ~ÉiÉ Wà Êq´É»Éà +É ´ÉàSÉÉ> W¶Éà, (ÊSÉ.§ÉÉ´ÉÒ{ÉÉ ¶É֧ɱÉN{É ¡É»ÉÅNÉà) +à Êq´É»Éà +É »ÉÅ»ÉÉù AVWe oÉ> W¶Éà  ÊSÉ.SÉÉ´ÉÔ lÉoÉÉ ÊSÉ.Ê{ÉùW{ÉÉ ¶É֧ɱÉN{É ¡É»ÉÅNÉà »ÉÉyÉÊ©ÉÇH »É¾É«É °É.1000 »ÉÉ° Uà ""~ÉÉÅ~ÉiÉ''{ÉÖÅ H£{É Uà £HÒùÒ lÉoÉÉ Hà³´ÉiÉÒ »É¾É«É °É.500 {ÉʾlÉù +É +ÉÅLÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ PÉiÉÖ q£{É Uà (´ÉÉà÷ûÉ+~É ~ÉùoÉÒ) -: +{«É §Éà÷ : ¸ÉÒ YN{Éà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ - ¸ÉÒ °~Éà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ lÉoÉÉ ¸ÉÒ »ÉÅW«É§ÉÉ> ¶Éɾ (§ÉÉ«ÉÅqù) lÉù£oÉÒ lÉà+Éà{Éà U'ùÒ ~ÉɱÉÒlÉ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ ""»ÉÅPÉ´ÉÒ'' ¥É{É´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ©É²«ÉÉà lÉà Ê{ÉÊ©ÉnÉà °É.5100 »ÉÉyÉÊ©ÉÇH §ÉÎGlÉ »É¾É«É©ÉÉÅ §Éà÷ +É~Éà±É Uà  ¸ÉÒ NÉÒùҶɧÉÉ> HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ (HÉÅqҴɱÉÒ) lÉù£oÉÒ lÉà+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Y´É{É{ÉÉ »ÉÉÅc ´ÉºÉÇ ~ÉÚùÉ oÉ«ÉÉ lÉà ¡É»ÉÅNÉà ùÉLÉà±É HÉ«ÉÇJ©É ¡É»ÉÅNÉà °É.250 ~ÉÊmÉHÉ §Éà÷©ÉÉÅ +É~Éà±É Uà.  »´É. H±ÉÉ´ÉlÉÒ¥Éà{É ©ÉiÉÒHÉÅlÉ HÉàcÉùÒ{ÉÉ »´ÉNÉÇ´ÉÉ»É Ê{ÉÊ©ÉnÉà lÉà©É{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù - »´É. ©ÉiÉÒHÉÅlÉ mÉÒH©É±ÉÉ±É HÉàcÉùÒ ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ °É.500 Hà³´ÉiÉÒ »É¾É«É©ÉÉÅ - °É.500 ~ÉÊmÉHÉ §Éà÷©ÉÉÅ - °É.500 »ÉÉyÉÊ©ÉÇH §ÉÎGlÉ §Éà÷©ÉÉÅ lÉoÉÉ °É.500 lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ »É¾É«É §Éà÷©ÉÉÅ ©É³à±É Uà. 42

Abhijit Shah M.:9773380129/9870202339

NEW INDIA ENGINEERING CO. NEW INDIA

Manufacturers & Stockists Of : Stainless Steel Socket Weld, But Weld,Threaded Fittings Bar Fittings & Flanges Dairy FittingsTriclover Fittings Ferrule & Flair Fittings S.S. Valves & CocksStrainers & Quick Release CouplingsS.S.,304,310,316 Rods, Pipes & Sheets S.S.,M.S.& Hi Tensil Fastners. A/002 Arihant Bldg. Govind Nagar, Sodawala Lane, Borivali (W), Mumbai - 400 092  E-mail : abhijitshah@hotmail.com

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


43

]ɱÉÉ´ÉÉe Wä{É q¶ÉÇ{É

+àÊ¡É±É - 2019


REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWS PAPER FOR INDIA UNDER R.N.I. NO. 31538 / 76 LICENCE TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT UNDER WPP LICENCE NO. MR/TECH/WPP-220/SOUTH/2019 POSTAL REGISTRATION NO. MCS/132/2018-2020 PUBLISHED ON 10TH OF EVERY MONTH AND POSTED AT MUMBAI PATRIKA CHANNEL SORTING OFFICE ON 10TH & 11TH OF EVERY MONTH

~É.~ÉÚ.»ÉÉy´ÉÒY ©É¾ÉùÉW ¾Å»ÉHÒÊlÉǸÉÒY{ÉÒ ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É lÉ~É +É«ÉÅʥɱÉ{ÉÒ 349©ÉÒ +Éà³Ò{ÉÉ

~ÉÉùiÉÉ §ÉÎGlÉ{ÉÉà +{ÉàùÉà +´É»Éù

¸ÉÒ ±ÉÓ¥ÉeÒ Wä{É ¹ÉàlÉÉÅ¥Éù ©ÉÚÊlÉÇ~ÉÚWH »ÉÅPÉ{ÉÉ ~ÉÉ´É{É +ÉÅNÉiÉà - ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É¥É³ ~ÉÖi«ÉÉàq«Éà HSU ´ÉÉNÉe qà¶ÉÉàyyÉÉùH - +Éy«ÉÉl©É «ÉÉàNÉÒ ~É.~ÉÚ.+ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ¸ÉÒ©ÉqÊ´ÉW«É H±ÉÉ~ÉÚiÉǸÉÒY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{ÉÉ »É©ÉÖqÉ«É{ÉÉ ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É lÉ~ÉÉàÊ{ÉÊyÉ ~É.~ÉÚ.~ÉÖº~ÉNÉÖiÉɸÉÒY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ Ê¶Éº«ÉÉ ~É.~ÉÚ.~ÉÖº~ÉɸÉÒY ©É.»ÉÉ. lÉoÉÉ ~É.~ÉÚ.~ÉÚiÉÇH±ÉɸÉÒY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ »ÉÖʶɺ«ÉÉ ~É.~ÉÚ. ¾Å»ÉHÒÊlÉǸÉÒY ©É.»ÉÉ.{ÉÒ 349©ÉÒ (100 + 100 + 100 + 49) ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É lÉ~É{ÉÒ +É«ÉÅ¥ÉÒ±É{ÉÒ +Éà³Ò{ÉÉà ~ÉÉùiÉÉ §ÉÎGlÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{Éà ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉà Uà. »ÉÅ´ÉlÉ 2075{ÉÉ SÉämÉ ©ÉÉ»É{ÉÒ {É´É~ÉqY{ÉÒ +Éà³Ò ±ÉÓ¥ÉeÒ ©ÉÖHÉ©Éà HùÉ´É´ÉÉ{ÉÉà +iÉ©ÉÉà±É +´É»Éù ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¶ÉHùÒ¥Éà{É SÉÒ©É{ɱÉÉ±É ¶Éɾ (PÉeÒ«ÉɳÒ) ~ÉÊù´ÉÉù lÉoÉÉ ¸ÉÒ HÉ{lÉÒ±ÉÉ±É §ÉÉ«ÉSÉÅq ¶Éɾ (PÉeÒ«ÉɳÒ){Éà ¡ÉÉ~lÉ oÉ«Éà±É Uà. ~É.~ÉÚ. »ÉÉy´ÉÒY ©É¾ÉùÉW ¾Å»ÉHÒÊlÉǸÉÒY{ÉÉ +Éà³Ò ~ÉÉùiÉÉ §ÉÎGlÉ{ÉÉà +´É»Éù »ÉÅ´ÉlÉ 2075{ÉÉ £ÉNÉiÉ ´Éq 4 (SÉÉàoÉ) ùÊ´É´ÉÉù lÉÉ.243-2019{ÉÉ Êq´É»Éà Ê{ÉùyÉÉùà±É ¾lÉÉà. +É ¡É»ÉÅNÉà ©ÉÖÅ¥É> - +©ÉqÉ´ÉÉq lÉoÉÉ +{«É »oɳÉà+àoÉÒ §ÉÉÊ´ÉHÉà »ÉÉùÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ ùÂÉ ¾lÉÉ. +É ¡É»ÉÅNÉ{ÉÒ +É©ÉÅmÉiÉ ~ÉÊmÉHÉ ´ÉÉÅSÉÒ l«ÉÉùà WÖ{ÉÒ «ÉÉqÉà lÉÉY oÉ> NÉ>. +É~ÉiÉÉà »ÉÅPÉ - ]ɱÉÉ´ÉÉe »ÉÅPÉ V«ÉÉùà - ´ÉºÉÇ 2012©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¶ÉlÉÉ¥yÉÒ ©É¾Éàl»É´É AW´ÉÒ ù¾à±É l«ÉÉùà - lÉà »É©É«É qù©«ÉÉ{É ~ÉÚV«É¸ÉÒ{ÉÒ 297©ÉÒ +Éà³Ò{ÉÖÅ ~ÉÉùiÉÖ qà´É±ÉɱÉÒ ©ÉÖHÉ©Éà oÉ«ÉÖ ¾lÉÖ. »É©É«É{Éà ~É»ÉÉù oÉlÉÉÅ G«ÉÉÅ ´ÉÉù ±ÉÉNÉà Uà. +ÉWà 349©ÉÒ +Éà³Ò{ÉÖÅ ~ÉÉùiÉÖ oÉ> ùÂÖ Uà l«ÉÉùà ~ÉÚV«É¸ÉÒ{ÉÉ »ÉÉÅ»ÉÉÊùH +{Éà l«ÉÉù¥ÉÉq{ÉÉ »ÉÅ«É©ÉÒ Y´É{É Ê´ÉºÉà oÉÉàeÒH ´ÉÉlÉÉà ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ XNÉÒ Uà. ]ɱÉÉ´ÉÉe{ÉÉ ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É~ÉÖùÒ (´Éh´ÉÉiÉ){ÉÉ +É HÉà¾Ò{ÉÖù ùl{É Ê´ÉºÉà V«ÉÉùà ©Éá oÉÉàeÖH ±ÉL«ÉÖ ¾lÉÖ l«ÉÉùà ©É{Éà H±~É{ÉÉ ~ÉiÉ {É ¾lÉÒ Hà ~É.~ÉÚ.¾Å»ÉHÒÊlÉǸÉÒY ©É.»ÉÉ.ʴɺÉà 9 ´ÉºÉÇ ~ÉUÒ lÉà+Éà¸ÉÒ{ÉÒ 349©ÉÒ +Éà³Ò{ÉÉ ~ÉÉùiÉÉ ¡É»ÉÅNÉà ©É{Éà HÉÅ>H ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÉà +´É»Éù ¡ÉÉ~lÉ oɶÉà. Wà©É{ÉÉà W{©É 1998©ÉÉÅ ©ÉÉlÉÉ ±ÉÒ±ÉÉ´ÉlÉÒ¥Éà{É{ÉÒ HÖKÉÒ+à oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà lÉà´ÉÉ »ÉÅ»ÉÉùÒ~ÉiÉà ¾Å»ÉÉ¥Éà{Éà ¥Éɱ«É´É«É©ÉÉÅ Ê~ÉlÉÉ{ÉÖŠʶÉùUmÉ NÉÖ©ÉÉ´«ÉÖ ¾lÉÖÅ. ©ÉÉmÉ 12 ´ÉºÉÇ{ÉÒ A©Éùà ´Éù»ÉÒlÉ~É Hù´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ Wà©É{ÉÉ NɧÉÇ»ÉÅ»HÉù ùÂÉ lÉà´ÉÉ ¾Å»ÉÉ¥Éà{Éà ¥Éɱ«É´É«É©ÉÉÅ W lÉ~É{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ ¶É° HùÒ ¾lÉÒ. 13 ´ÉºÉÇ{ÉÒ A©Éùà +ÉY´É{É ±ÉÒ±ÉÉàlÉùÒ{ÉÉà l«ÉÉNÉ H«ÉÉâ. ©ÉÉlÉÉ{ÉÒ +{ÉÖ©ÉlÉÒ ©É³lÉÉ ¾ºÉÇPÉà±ÉÉ ¥É{Éà±ÉÉ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É{Éà »ÉÅ«É©É yÉ©ÉÇ ©ÉÉ÷à +{ÉÖHÚ³ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ HÖqùlÉÒùÒlÉà Ê{É©ÉÉÇiÉ ~ÉÉ©«ÉÖÅ. ~É.~ÉÚ. +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ¸ÉÒ H{ÉH»ÉÚùÒ¹ÉùY ©É¾ÉùÉX{ÉÉ - +É[ÉÉ{ÉÖ´ÉlÉÔ{ÉÒ ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É lÉ~É{ÉÉ +Xàe lÉ~É»´ÉÒ{ÉÒ ~É.~ÉÚ.~ÉÖº~ÉSÉÖ±ÉɸÉÒY ©É.»ÉÉ. +ÉÊq cÉiÉÉ{ÉÖÅ SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É~ÉÖùÒ (´Éh´ÉÉiÉ)©ÉÉÅ oÉ«ÉÖ. +É qù©«ÉÉ{É ©ÉÉ-ÊqHùÒ ¥ÉÅ{Éà{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ »ÉÅ«É©É ±Éà´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ XNÉÒ. ´ÉºÉÇ 2014©ÉÉÅ V«ÉÉàÊlɺɴÉàlÉÉ ¸ÉÒ HÅSÉ{ÉÊ´ÉW«ÉY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ ´Éùq ¾»lÉà »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ ¥ÉÅyÉ{É lÉÉàeÒ »ÉÅ«É©É ©ÉÉNÉÇ{ÉÉà »´ÉÒHÉù H«ÉÉâ. ©ÉÉlÉÉ ±ÉÒ±ÉÉ¥Éà{É ¥É{«ÉÉ »ÉÉy´ÉÒY ~ÉÚiÉÇH±ÉɸÉÒY +{Éà ÊqHùÒ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É ¥É{«ÉÉ ¾Å»ÉHÒÊlÉǸÉÒY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É. ÊqKÉÉ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉàW ~ÉÚV«É¸ÉÒ+à +àH ©É¾É +ʧÉOɾ yÉÉùiÉ H«ÉÉâ Hà lÉà+Éà 25 ´ÉºÉÇ{ÉÉ »ÉÅ«É©É ~É«ÉÉÇ«É qù©«ÉÉ{É ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É lÉ~É{ÉÒ 100 +Éà³Ò ~ÉÚiÉÇ Hù¶Éà. Wà HqÉSÉ {É oÉÉ«É lÉÉà +ÉY´É{É U Ê´ÉNÉ>+Éà{ÉÉà »ÉÅ~ÉÚiÉÇ l«ÉÉNÉ Hù´ÉÉà. ´ÉeÒ ÊqKÉÉ{ÉÉ +àH ©Éʾ{ÉÉ{ÉÉ XàNÉ ~ÉiÉ +É«ÉÅʥɱÉoÉÒW ~ÉÚùÉ H«ÉÉÇ. »ÉÅ«É©É yÉ©ÉÇ{ÉÉ ~ÉɱÉ{É qù©«ÉÉ{É lÉà+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ NÉÖ° ¸ÉÒ ~ÉÖº~ÉSÉÖ±ÉɸÉÒY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ +{ÉÉàLÉÖ »oÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ±ÉÒyÉÖÅ. +àH Êq´É»É NÉÖ°©ÉÉ+à H¾Ò qÒyÉÖ ""¾à ¾Å»É¸ÉÒ lÉÉ° ¥Éà-mÉiÉ §É´Éà H±«ÉÉiÉ oɶÉà.'' +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É ~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ.32 A~Éù Printed & Published by Anopchand K. Shah on behalf of Shree Zalawad Jain Swetamber Murtipujak Sangh, 175 Princess Street, Vallabhdas Kanji Bldg., Mumbai - 400002. Printed at Lucky Printers, 40, Mehta Industrial Estate, Liberty Garden, Malad (W), Mumbai - 400064. Editor : Anopchand K. Shah

44

Profile for Zalawad Jain Sangh

Zalawad ePatrika April 2019  

Zalawad ePatrika April 2019  

Advertisement