Page 1

kö zéleti

havila p

XIII. évfolyam 2011. február

Megújult, megszépült, kibõvült Lapzárta után, 2011. február 25-én került sor a dr. Hetés Ferenc Rendelõintézet felújított épületrészének ünnepélyes átadására Lentiben. Ennek kapcsán rendezték meg „Az emeltszintû járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc Rendelõintézet revitalizációjával” címû NYDOP-5.2.1/B-2008-0002 azono-

sítószámú pályázat záró rendezvényét is. Lapunk korábban többször is foglalkozott a felújítással és a bõvítéssel. Következõ számunkban részletesen tájékoztatjuk olvasóinkat arról, hogy a rekonstrukció révén milyen kedvezõ változás történt az egészségügyi ellátás terén, ami nem csak Lenti, hanem a kistérség lakosságát is érinti.

Határidõnapló kiárusítás!

-30% kedvezmény. Az akció 2011. február 1-tõl a készlet erejéig érvényes.

Fotó: Sári Zoltán

Átadták az Öveges-házat Lapzárta után, február 27-én adták át Pákán a felújított Öveges-házat. Az eseményre a következõ számban visszatérünk.

Horváth Óra, Ékszer és Zálogház – Záloghitelek kedvezõ feltételekkel, a kamat 1,59%/hó – Törtarany felvásárlása – Fizetési lehetõség arannyal: megunt, szakadt aranyékszerét magas áron beszámítjuk az általunk forgalmazott termékek árába Forduljon hozzánk bizalommal!

SWAROVSKI ezüstékszerek nagy választékban! Lenti, Kossuth út 6.

Tel.: (00 36) 92/351-333


2

Lenti és Vidéke

Szalagavatók Lentiben

Szalagavató a gimnáziumban… Január végén tartották meg Lentiben a két középiskola szalagavatóját a mûvelõdési központban. Idén a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolából ötvenhat végzõs köszön el tavasszal, míg a Lám-

falussy Sándor Szakközép- és Szakiskolában harminckét érettségizõ, a hároméves szakképzésen tanulók közül huszonegyen, a kétéves szakképzésen részt vevõk közül pedig hatan ballagnak majd májusban.

2011. február

Takarékos mûködés és fejlesztések Több mint három milliárd forintos összköltséggel fogadta el a testület soron kívüli ülésen Lenti 2011-es költségvetését. A mûködési hiány megközelítõleg 45 millió forint, ennek egy részét az állami pénzalapból egészíthetik ki. A legnagyobb tényezõ a tervezetben az intézmények költségvetése, hiszen a személyi kiadások megközelítik az egymilliárd forintot. A kötelezõ feladatokra biztosítja az önkormányzat a támogatást, ami megnyugtató, de takarékos mûködést kíván, ám létszámleépítéssel nem számolnak. Az év közben jelentkezõ személyi igényeket az átalakított közmunka program keretében oldják meg. A nem kötelezõ feladatokra is fordít összeget a város, ide tartozik a bölcsõde és a zeneiskola is, a tavalyi szinten. A szociális hálóra betervezett összeg meghaladja a százmillió forintot, ebbõl biztosítják például az ingyen tankönyvet és a fûtési támogatást is. Likviditási problémák egyelõre nincsenek, gondok akkor jelentkezhetnek, ha a folyamatban lévõ projektek fizetési kötelezettségei azonos hónapra esnek az intézményi kifizetésekkel, vagy a helyi adók bevételének kiesésével – tájékoztatta szerkesztõségünket Horváth László polgármester. A kifizetések egyik meghatározó alapja az 500 ezer svájci frank alapú kötvény, ami az árfolyam változása miatt veszített értékébõl, viszont ebbõl 127 millió forint kamatbevételt is elszámolhat az önkormány, így jelenleg 270 millió forint lekötött tartalékkal rendelkezik Lenti városa. A hitelállomány másik fontos része a 400 milliós folyószámla hitelkeret. Erre is szükség van, hiszen most is mûködési hitellel fogadták el a költségvetést és ezt is finanszírozni kell, a folyószámla hitelkeretet ezzel a mintegy negyven millió forintos hiánnyal kívánják fenntartani. A hitelkeret kihasználtsága évközben 100 millió körül alakul, de efölé is kerülhet. Ha nagyobb lesz a következõ években az állami finanszírozás, erre kisebb mértékben lesz majd szükség. A fejlesztések idén is folytatódnak. A rendelõintézet felújítása és a fogyatékosok nappali ellátójának kialakítása már a célegyenesben van, a gyógyfürdõ fejlesztése pedig már be is fejezõdött. 2011-ben két háziorvosi rendelõ és a Petõfi úti óvoda épületének felújítása következik, valamint a polgármesteri hivatal energiaracionalizálással egybekötött megújítása, de elkezdõdik a legnagyobb beruházás is, a városközpont megújítása is, ami maga 800 milliós tétel. kt

Elkészült a ciklusprogram … és a Lámfalussyban.

Fotó: Sári Zoltán

www.zalatajkiado.hu

Soros ülést tartott az önkormányzati képviselõ-testület Lentiben. A napirendek közt ez alkalommal tárgyalták az éves ciklusprogramot is, mely tartalmazza a területfejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének fõbb célját, feladatát, valamint az önkormányzat gazdasági programját. Az elõterjesztett ciklusprogram szakterületenként fogalmazza meg a négy éves idõtartamra vonatkozó vállalásokat, célkitûzéseket és a mûködés során követendõ elveket. Legfontosabb feladat a munkahelyteremtés, valamint az önkormányzati intézmények biztonságos mûködésének biztosítása, de megfogalmazták a programban az út- és járdahálózat további fejlesztését és a városrészek felzárkóztatását. A gazdaság fejlesztésére vonatkozóan továbbra is cél a befektetõk Lentibe csábítása,

a zajdai laktanya hasznosítása, illetve a többcsillagos szálloda felépítése. Ugyancsak helyet kapott a ciklusprogramban az északi elkerülõ út megépítésének támogatása és a vár önkormányzati tulajdonba vétele is. Döntés született emellett arról, hogy az önkormányzat segítséget nyújtana az öregségi nyugdíjban részesülõk számára. A támogatás egyszeri, összesen 15 ezer forint állapítható meg. Jogosultsági feltétel a lenti állandó lakóhely, továbbá, hogy a havi nyugdíj, a járadék, a nyugdíjszerû rendszeres ellátás összege az igénylés idõpontjában ne haladja meg a 45 ezer forintot. Abban az esetben, ha a kérelmezõ öregségi nyugdíja meghaladja a 45 ezer forintot, de az 50 ezer forintot nem éri el és egyedül él, szintén jogosult az egyszeri fûtési támogatásra. (k)


2011. február

3

Lenti és Vidéke

„Úgy teremtettél, hogy szomjúhozzalak…” Verses esttel köszöntötték Szabó Ferenc atyát A Lenti Városi Könyvtár és a római katolikus plébánia Szabó Ferenc teológus, irodalomtörténész, költõ, a vatikáni rádió szerkesztõje nyolcvanadik születésnapja alkalmából ünnepi köszöntést és mûsort szervezett Lentiben. A verses est az Ádám Jenõ Zeneiskola tanárainak muzsikájával kezdõdött, majd Szekeres Frigyesné, Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella és Dányi József versmondók idézték fel a költõ egy - egy mûvét. Az eseményen jelen volt Péntek Imre, a Pannon Tükör fõszerkesztõje, aki a következõképp méltatta a neves egyházi személyiség életmûvét: – Olykor panaszkodunk, hogy az újabb kori zalai irodalmi hagyomány szegényes. Nos, ezzel az évtizedes irodalmi terméssel, versekkel, tanulmányokkal, esszékkel, amelyek majd harminc kötetre rúgnak, és ezek között van legalább tíz francia nyelvû, mi is gazdagabbak lehetünk… Szabó Ferenc mûveiben szervesen, elválaszthatatlanul jelen van a hit, a jézusi tanítás, a szeretet vállalása és vallása. „Úgy teremtettél, hogy szomjúhozzalak…” fogalmazza meg ezt egyik versében. Szabó Ferenc atya érdeklõdésünkre alkotó tevékenysé-

geit rangsorolta beszélgetésünkben: – Elsõsorban jezsuita szerzetes vagyok, aztán író, teológus, és hát költõ is. Mint jezsuita voltam a vatikáni rádiónál huszonöt évig, és éppen egyidõsek vagyunk a rádióval, amely ugyancsak most nyolcvan éves. Nagyon fontos volt, hogy – elsõsorban a kommunista idõkben – a magyarság kapcsolatban álljon a világegyházzal. Érdekes címet adtak az egyik interjúkötetemnek is, amely így szólt: „Minden nap hazajöttem…” Valóban így történt, ha másképp nem, hát az éter hullámain keresztül tértem haza és akkor többet tehettem ebbõl a távolságból, mintha itthon maradtam volna, mert lehet, hogy börtönbe vittek volna, mint sok rendtársamat. 1956ban egyetemista voltam és „zug” jezsuita, és vonultunk a Bem szoborhoz. Aztán, amikor november negyedikén visszajöttek a szovjet páncélos tankok láttuk, hogy nincs kibontakozás és így külföldre kerültem. – Hol tanult, dolgozott tovább? – Belgiumban végeztem a rendi tanulmányokat, Párizsban doktoráltam, aztán egy rendtársam balesete miatt kerültem a vatikáni rádióhoz,

Kistérségi költségvetés Az idei költségvetésrõl tárgyalt a februári eleji ülésén a Lenti Kistérség Többcélú Társulás tanácsa. Az ötvenegy települést magába foglaló társulás kötelezettségei közé tartozik az összevont felnõtt és gyermek háziorvosi ügyeleti szolgáltatás és a „Napsugár” Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat költségeihez való hozzájárulás, illetve más támogatások mellett több pályázathoz is biztosítják az önerõt a települések számára. Általános feladatok támogatására a költségvetési törvény szerint 32, 3 millió forint áll rendelkezésre, míg az összes állami támogatás mértéke több mint 250 millió forint, így az idei költségvetés végösszege megközelíti a 292 millió forintot. A társulást alkotó 51 településnek a költségvetés összeállításakor lakosonként 300 forint tagdíj fizetésében állapodtak meg. A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására érvényes szerzõdése van a társulásnak. A 2010-ben kötött szerzõdés alapján 95 Ft/fõ/hó a hozzájárulás mértéke 2011-ben. A közoktatási szakszolgálati feladatellátás keretein belül továbbra is a megyei önkormányzattal együttmûködve látják el a nevelési tanácsadást, illetve a logopédiai ellátást a kistérségben. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás lebonyolításával a Zala Megyei Pedagógiai Intézetet bízta meg a társulási tanács. A házi segítségnyújtás esetén a Kolping Gondozási Központtal szerzõdést kötött települések kiegészítõ támogatásban nem részesülnek. Intézményfenntartó társulás a házi segítségnyújtás ellátására Lovászi és Csömödér gesztorságával mûködik. A gondozási központ kiegészítõ kistérségi normatíva nélkül is ellátja a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, illetve a házi segítségnyújtást. Mozgókönyvtári támogatás összege 1 millió forint, a diáksport támogatására 500 ezer forintot tervezett be a tanács a költségvetésbe, a lenti Ádám Jenõ Zeneiskolának egymillió forint mûködési támogatást biztosít a társulás.

Péntek Imre méltatja a mellette ülõ Szabó Ferencet. ahol aztán negyedszázadot töl- aki a huszadik század elsõ fetöttem. A rendszerváltás után lének nagy apostola volt. Most hazaköltöztem, szerkesztem a is készül egy tanulmányköteTávlatok folyóiratot és többek tem, jó vaskos lesz, mintegy ötközött tanítok a váci Apor Vil- százhúsz oldal, irodalmi, mûvemos Fõiskolán. lõdéstörténeti és teológiai írá– Milyen irodalmi, vagy saim gyûjteménye. egyházi tartalmú munkán A mûsor folytatásában több dolgozik? vers is elhangzott a költõtõl, sõt – Kutatom Pázmány Péter egy mûvét Szabó Ferenc atya, a életét, már második monográ- magyar felolvasás után, olasz fiám jelenik meg róla, megszer- nyelven is elõadta. veztem a Prohászka-kutatást, -d-

FÓKUSZ Háztartás-felszerelési üzlet Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 3. Tel./fax: 92/598-594 Tel.: 06 30/622-9797, 06 30/529-5800 E-mail: fokusz@zalaiparker.hu

DELTA Barkácsáruház Zalaegerszeg, Rákóczi u. 50-52. Tel./fax: 92/598-575, 92/598-574, Tel.: 06 30/622-9390, 06 30/622-9482 E-mail: delta@zalaiparker.hu

www.zalaiparker.hu Delta Barkácsáruház (közületi vasbolt) Zalaegerszeg, Rákóczi u. 50-52. szám alatti 2 2 177 m udvaron zárt, fûtött raktárhelyiségek 2 összesen 290,5 m (megbontva is), 2 2 220 m nyitott szín, valamint 17,5 m irodahelyiség, 2 21,6 m öltözõ és vizesblokk együtt, vagy külön-külön

ELADÓK, TARTÓS BÉRLETBE ADÓK VAGY KIADÓK! Raktárhelyiségben tranzit raktározást és szállítóeszközeinkkel tranzit szállítást és árukezelést vállalunk. Szállítóeszközeinket napi bérletbe is adjuk! Érd.: 06-30/537-8536 E-mail: fokusz@zalaiparker.hu

ELADÓ! Zalaegerszeg, Hock J. út 9. sz. alatt (volt Ferrótelep) 28 755 m2 telek, rajta 431 m2 üzlet, iroda (földszint, tetõtér) és raktárak 377 m2-en. Érd.: 06-30/537-8536 E-mail: fokusz@zalaiparker.hu

Megérkeztek a 2011-es modellû fûnyírók, kapálógépek, amiket március 31-ig szezon elõtti, bevezetõ áron kínálunk!


4

Lenti és Vidéke

2011. február

Sürgõsségi centrum a megyei kórházban

A munkaterület, ahol nyáron már mûködik az új sürgõsségi centrum. Nyáron már az új sürgõsségi osztály fogadja az akut betegeket a Zala Megyei Kórházban. A több mint 700 millió forintos beruházással megépülõ új létesítmény alapkövét február 18án helyezték el a megye, a város és a kórház vezetõi. A „Sürgõsségi Centrum (SO1) kialakítása a Zala Megyei Kórházban" hivatalos nevet viselõ projekt több mint 637 millió forintos európai uniós támogatással, 10 százalékos önrésszel valósul meg. A beruházást fõként az tette szükségessé, hogy a kórházban

eleddig – s még jelenleg is – 17 osztályon valósul meg a sürgõsségi ellátás. Az új létesítményben egy helyen, az intézmény Zrínyi úti bejáratánál épülõ új centrum fogadja a sürgõs ellátásra szoruló betegeket. Így nagymértékben javul a költséghatékonyság, mellõzhetõk lesznek a párhuzamosságok, csökkenhet a felesleges befektetések és átszállítások száma, lerövidülhet az ápolási idõ és optimálisabb lesz a kihasználtság. A betegek, az alapellátás, az orvosi ügyeletek és a mentõszol-

Turisztikai fejlesztések támogatása A közelmúltban újabb turisztikai pályázati felhívásról tájékoztatták az érdekelteket a Lenti és Térsége Fejlesztési Ügynökség munkatársai. A „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” címû pályázati felhívással kapcsolatos tájékoztató fórumon Víg Tamás, a Magyar Turizmus Zrt. TDM koordinátora mutatta be a terveket Lentiben, a mûvelõdési központban. A turisztikai desztinációmenedzsment, avagy a TDM rendszer célja a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai teljesítményének fokozása, a látogatók megelégedettségének emelése, a turisták és a turisztikai szolgáltatók, szereplõk naprakész üzleti információkkal történõ ellátásának biztosítása. A pályázat keretében TDM szervezeteket kizárólag egyesületek vagy non-profit gazdasági társaságok alakíthatnak ki. A szervezeti formát a turizmusban érdekelt vállalkozásoknak, önkormányzatnak, civil szereplõknek közösen kell megalapítania, hogy azt követõen a szervezet mûködtetésére pályázni tudjanak. Az Új Széchenyi Terv keretében pályázati kiírás támogatja a helyi és térségi TDM szervezetek fejlesztését. A TDM rendszer lényege, hogy az adott fogadóterületen, városban vagy a kistérség területén a turisztikai szereplõket összekapcsoló hálózat jöjjön létre, melyek alulról felfelé építkezve, az önkormányzat, a turizmusban érdekelt vállalkozások, szakmai és civil szervezetek önkéntességen alapuló egységeként mûködjenek, és ellátják marketing tanácsokkal, információszolgáltatással az adott térség turizmussal kapcsolatos szakmai és menedzsment feladatait. Horváth László, Lenti polgármestere a program megnyitóján elmondta, hogy érdemes átgondolni a helyi TDM szervezet létrehozását, hiszen a turizmusban érdekelt szereplõk összefogása elõsegítheti a helyi gazdaság fejlõdését, a helyben élõk életminõségének javítását és a turisták pozitív élményeinek kialakítását. kt

gálat számára egyaránt kedvezõbb lesz az új rendszer. A sürgõsségi centrum részben a jelenlegi baleseti sebészet, baleseti röntgen és betegfelvételi iroda helyén jön létre. A beruházás során a 450 négyzetméteres új épületen kívül, a jelenlegi fõépület földszintjén 200 négyzetmétert átépítenek és 150 négyzetmétert korszerûsítenek. Az új központ akadálymentesítve várja a betegeket, a gyerekeket is, hiszen nekik is ugyanitt kell majd jelentkezniük. Új hõközpontot alakítanak ki, amelyben a napenergiát is hasznosítják, s új mentõbeálló és parkoló is létesül. A munkát január elsõ napjaiban kezdte meg a kivitelezõ ZÁÉV Zrt., a munkálatok várhatóan június végén befejezõdnek. Az ünnepélyes alapkõletételen Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere, dr. Csidei Irén, a kórház fõigazgatója és Peresztegi Imre, a közbeszerzési pályázatot elnyert kivitelezõ, a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója is szólt a megjelentekhez. Manninger Jenõ, a fenntartó megyei önkormányzat elnöke örömét fejezte ki, hogy hosszas huzavona után végül egyenesbe került a projekt. Hangsúlyozta, hogy a megye egészségügyében és foglalkoztatottságában egyaránt meghatározó intézmény fejlõdését szem elõtt tartja a megye, és a magasabb színvonalú betegellátás érdekében vállalja a szükséges önrészt. Megnyugtató tényként rögzítette, hogy a zalaegerszegi önkormányzat – bár nem fenntartója az intézménynek – hozzájárul az önrészhez. Dr. Csidei Irén beszédében kihangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel 15 éves munka érik be, amelyben eredménye nem csupán a megye, de az egész régió lakossága számára elõnyöket hoz magával. Az építkezés ide-

jére a betegek és a gyógyító személyzet türelmét kérte, hiszen az építkezés óhatatlanul zajjal és egyéb kellemetlenségekkel járhat. A fõigazgató továbbá fejlesztésekrõl is szólt lapunknak: – A TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) keretében közel ötmilliárd forint nagyságrendû pályázatot adtunk be, amely a kórháznak nagy jelentõségû strukturális átalakítását szolgálja. A célszerûség, a betegutak ésszerûsítése jegyében több osztály kerül áthelyezésre. Ennek során a pózvai külsõkórházból ide kerül az onkológia, a szemészet és a pulmonológia, s ugyancsak itt egységes elhelyezést nyer a szívsebészet és kardiológiai centrum. A fejlesztéseket követõen Pózván várhatóan a pszichiátria, a krónikus rehabilitáció, és az ápolási osztály maradna. A beköltözõ osztályok majdani közelsége például a központi diagnosztikához számos szakmai elõnnyel jár, mivel megszûnik a betegek vizsgálatokra történõ utaztatása. (Farsang)

Vadkörte-felvásárlás Kiváló minõségû vadkörtére várunk ajánlatot eladóktól idei felvásárlásra. Érdeklõdni: 92/596-936, hétköznap 8-15 óráig, illetve a zalataj@zelkanet.hu e-mailon.

Nagylengyel Õsi zalai zamatok – Bér- és kereskedelmi fõzés – Palackozás – Kis- és nagykereskedelmi értékesítés – Igény szerint cefrebeszállítás

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/380-037, 30/3358-311


2011. február

5

Lenti és Vidéke

Nagy sikerû népfõiskolai elõadások Gutorföldén 2010-ben indította útjára – ismételten – népfõiskolai elõadássorozatát Török Ida népmûvelõ szervezésében a Gutorföldi Önkormányzat. – Hagyományainkra alapozva szerveztük meg ismételten az elõadássorozatot, öt elõadással. Ötven-hatvan résztvevõvel zajlottak a rendvényeink, ami igencsak nagy érdeklõdésnek számít a faluban – mondja Nyakas István polgármester. – Kik voltak – lesznek a vendégek? – 2011-ben ugyancsak öt elõadást terveztünk, ebbõl az

elsõt dr. Tuska Péter, a megyei kórház ortopéd orvosa tartotta, és a csípõ- és térdízületi betegségek voltak terítéken. Második elõadásunk a szõlõtermesztés aktuális kérdéseivel foglalkozott, dr. Pálfi Dénes szakértõ tolmácsolásában, ugyanis nagyon sokan rendelkezünk a faluban zártkerttel, szõlõvel. Pálfi úr tizenhárom év után látogatott el ismét hozzánk, még sokan emlékeztünk korábbi nagy sikerû rendezvényeire. Harmadik elõadásunkat Kondákor Gyula lenti esperes tartotta, aki témájában kapcsolódott a 2011-

Köszönik az önzetlen támogatást Évtizedek óta mûködik Vöröskereszt-szervezet Zalabaksán. A falu hatvannégy taggal büszkélkedhet, akik rendszeresen megvásárolják a tagsági bélyeget és ezáltal fenntartják a helyi szervezetet. – Alapszervezetünknél ennek a bevételnek a hatvan százaléka marad, ebbõl kell kigazdálkodnunk a különbözõ rendezvényeket. Általában két-három év szükséges ahhoz, hogy egy véradó ünnepséget szervezzünk, elnökünk, Ruzsa Gyõzõ vezetésével. A Vöröskereszt megyei szervezete biztosítja az emléklapokat és a kitüntetéseket, valamint az önkormányzat, melynek segítségével meg is tudjuk vendégelni rendszeres véradóinkat – mondja Tornyosné Hajdú Emília titkár. – Kiemelném hogy idén ismételten megtartjuk ünnepségünket és a „kupakgyûjtõ akcióban” is tevékenyen részt veszünk. A Vöröskereszt megyei szervezete által támogatott – õssejt beültetésre, vagy rendkívüli gyógykezelésre, mûtétre várakozó – családnak, személynek gyûjtünk mi is, aki éppen a szervezet listáján következik. Tevékenységünk fõ része, hogy évente két alkalommal véradást szervezünk a faluban. Tavaszi akciónkat mindig egybekötjük a tüdõszûréssel. Szeretném kifejezni köszönetemet minden vöröskeresztes tagunknak, akik önzetlenül támogatnak bennünket. Ennek értékét külön emeli az a tény, hogy amikor ellátogatok a családokhoz, látható a szegénységük, mégis fontosnak tartják, hogy átvitt értelemben életeket menthetnek támogatásukkal, valamint a véradásokon való részvételükkel.

– Mi a helyzet a fiatalokkal? – Nagyon lecsökkent a törzsvéradóink száma. Koruknál fogva már gyógykezelésre, gyógyszerek szedésére vannak utalva, így nem adhatnak vért. Ám nincs ez másképp a fiataloknál sem! Sokuk már most gyógyszert szed, például allergiás tünetekre, vagy éppen kullancs csípte meg õket. Éppen ezért egy egészségmegõrzõ elõadássorozatra is szükség lenne a faluban. Számadatokkal is igazolva az elõbbieket, négy faluból, (Zalabaksa, Kerkabarabás, Kálócfa és Kozmadombja) öszszesen huszonöt váradót tudtunk regisztrálni legutóbbi akciónk során. dj

Érdekes témák kerülnek terítékre. es Család Éve pasztorizációs programhoz. Az esperes úr személyes élményeit is beleszõtte mondandójába, derültséget keltett történeteivel. Negyedik elõadásunk Besenczi Árpáddal, a Hevesi Színház igazgatójával

lesz majd, betegsége miatt egy késõbbi idõpontban. Utolsó elõadónk a település szülötte, Balás Endre zenepedagógus lesz, aki a Liszt Ferenc emlékévrõl tart majd tájékoztatót. - dányi -

Amatõr csapatoknak A lenti Sporttigris Büfé elsõ alkalommal rendezte meg amatõr csapatok részére teremlabdarúgó tornáját. Fehér Rudolf szervezõ szerint mi sem bizonyítja jobban a sportág népszerûségét, mint a tizenöt benevezett csapat. Végeredmény: 1. Farmervilág Lenti, 2. Bárszentmihályfa, 3. WM. Sportlövõk Lenti, 4. Lentikápolna. Gólkirály: Horváth Péter (WM Sportlövõk Lenti), legjobb kapus: Borsos Tamás (Bárszentmihályfa), legjobb játékos: Nagy Zsolt (Farmervilág Lenti). A kupákat és a díjakat a tornán játékosként is szereplõ Horváth László polgármester és Ferenczi Róbert alpolgármester adta át. A teremfoci idei sorozata a városrészek tornájával, illetve márciusban szintén a Sporttigris Büfé szervezésében gyermeklabdarúgótornával folytatódik.

„Neveld a gyermeket a neki megfelelõ módon” Három alkalomból álló elõadássorozat szülõk és nevelõk számára! Elsõ alkalom

március 5-én, szombaton, de. 10 órakor „Igen-igen, nem-nem. Nevelhetõ-e a döntésképesség?” címmel Lentiben, a Zeneiskola épületében. Elõadó: Uzsalyné Pécsi Rita, PhD (a neveléstudományok doktora) Az egyetemen általános módszertant oktatott leendõ tanároknak, tankönyvet, taneszközöket írt. Férjével 4 gyermeket nevelnek és a Schönstatt katolikus családmozgalomhoz tartoznak.

MINDEN TÍPUSÚ személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, utánfutó, mezõgazdasági vontató és pótkocsija, lassú jármû és pótkocsija, Taxi, Motorkerékpár helyszíni

MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSA TAVASZI AKCIÓ 2011. február 21.-március 31. között Személygépkocsik vizsga- és átvizsgálási díja 21.990 Ft További gépjármûvek átvizsgálási díjából 50% kedvezmény Elérhetõségünk: Zalaegerszeg, Zrínyi út 99. Tel.: 92/ 503-675


6

Lenti és Vidéke

2011. február

Borversenyre készülnek a rédicsiek Gyermekeknek, felnõtteknek Ötvenegyen alkotják a rédicsi kertbarát kört, köztük szlovéniai tagokkal. Az egyesület mûködésérõl Gál Károly elnököt kérdeztük, aki a közelgõ borversenyrõl szólt: – Március tizenharmadikán, vasárnap rendezzük, ennek a szervezése most a legfontosabb feladatunk. Egyébként ilyenkor mintegy hatvan bort bírálnak szakértõink. Jeles eseményünkre meghívjuk a dobronaki szõlõtermelõ egyesületet, akivel testvérkapcsolatunk van, valamint a hosszúfalusi gazdákat, a Lenti Kertbarát Kör tagjait és természetesen saját tagságunkat. – Kiemelne egy szép tavalyi sikert? – A Borút Egyesület szentgyörgyvári megyei szintû borversenyén száztizenöt minta közül negyvenhárom aranyérmes lett, köztük az én 2007es kései szüretelésû olaszrizlingem. – Milyenek az új borok? – Savasabbak lesznek mint korábban, nem kedvezett az idõjárás, és az augusztusi érésidõ sem volt megfelelõ. Ennek ellenére szerintem minõségileg nem lesznek rosszabbak, talán „keményebbek”, mint a korábbi évjáratok. – Milyen egyéb programokkal büszkélkedhetnek? – A schengeni csatlakozás óta – közösen a hosszúfalusiakkal – évrõl-évre megtartjuk ün-

Az aranyérmes olaszrizling oklevele. nepségünket Lendvakecskésen, a Sánczi Feri bácsi pincéje alatt található határkõnél. Az idén Lendva – hegyen ebédeltünk, majd gyalog jöttünk át Kecskésre és folytattuk ünnepségünket. Másik fontos programunk a „Kertbarát kör bálja”, ugyanis asszonyainkat nem visszük el helyhiány miatt kirándulni, kárpótlásul a bálban lehetünk mindnyájan együtt. Több jubileumi rendezvény elõtt állunk, huszonöt éves lesz egyesületünk, amelyet például közös disznóvágással, majd terveink szerint a Noszvajra szervezendõ kirándulással ünneplünk meg. - Dányi -

Februárban több sportrendezvényt is tartottak Lentiben felnõtteknek és általános iskolásoknak egyaránt. A Vörösmarty Kupa teremlabdarúgó tornán általános iskolások vettek részt. Elsõ helyen végzett a letenyei Andrássy Gyula Ált. Iskola, másodikon a lenti Arany János Ált. Iskola, harmadikon a lenti Vörösmarty Mihály Ált. Iskola, negyediken pedig a rédicsi Móra Ferenc Ált. Iskola. A legjobb játékosok különdíjakban is részesültek, így a gólkirály címet Markotán Márk kapta a lenti Aranyiskolából, a legjobb játékos Horváth Aladár lett Letenyérõl, a legjobb kapus pedig Hor-

váth Patrick a lenti Vörösmarty-iskolából. Ugyancsak februárban rendezték meg az Öt Városrész Kupa teremlabdarúgó tornát. Itt a Bárszentmihályfa együttese bizonyult legjobbnak, a második helyért járó kupát a mumoriak, a harmadikért járót pedig a lentikápolnaiak csapata vihette haza. Negyedik lett a máhomfai városrész együttese, ötödikek pedig a lentiszombathelyiek. A gólkirály Takács Tamás lett a Mumor csapatából, a legjobb kapus Borsos Tamás Bárszentmihályfáról, a legjobb játékos pedig Hajdú István Lentiszombathelyrõl. kt

Második helyen végzett a Vörösmarty Kupán az Arany-iskola csapata.

MEGJELENT A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA 2011. ÉVI PROGRAMFÜZETE! VÁLASSZON ÖN IS MEGÚJULT KÍNÁLATUNKBÓL! ZAKOPANE-KRAKKOCZESTOCHOWA-WADOWICE Ápr. 14-17. 45.900.-Ft/fõ HÚSVÉT ISZTAMBULBAN Ápr. 20-25. 88.500.-Ft/fõ ALPESI VARÁZSLAT: SVÁJC Máj. 10-15. 97.900.-Ft/fõ LOMBARDIA-LAGO MAGGIOREISOLA BELLA-MILÁNÓ…. Máj. 11-15. 71.900.-Ft/fõ PÁRIZS-VERSAILLES-LOIRE VÖLGYEVILLANDRY-TOURS Máj. 23-29. 110.900.-Ft/fõ RÓMA-ORVIETO-TIVOLI Jún. 22-26. 79.500.-Ft/fõ GÖRÖG KÖRÚT: ATHÉN-KORINTOSZNAFPLION-EPIDAVROSZ… Júl. 8-16. 129.900.-Ft/fõ CALABRIA-SZICÍLIA-LIPARIVULCANO SZIGETEK Júl. 20. 144.900.-Ft/fõ Kérjen részletes információt irodáinkban: Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716 Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399 Lenti: 92-551-061 www.zalavolan.hu/utazási_iroda www.facebook.com/zalavolanutazas

Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716

Keszthely Kossuth L. u. 43. Tel.: 83/511-231

Hévíz Autóbuszállomás Tel.: 83/540-399

Lenti Ifjúság út 1. Tel.: 92/551-061

A városrészek összecsapását a bárszentmihályfaiak nyerték.


7

Lenti és Vidéke

2011. február

Nyugdíjas klubot alapítottak Még tavaly júliusban Hermán Imréné (azóta a klub vezetõhelyettese) javaslatára szerveztek egy programot a nyugdíjasoknak Lentiben, melynek sikerén felbuzdulva immár tagdíjfizetõ, aktív tagsággal rendelkezõ klubbá szervezõdött a közösségük.

– Elsõ „igazi” klubfoglalkozásunk õsszel volt, ahol dr. Bencze Katalin fõorvosnõtõl kaptunk hasznos tanácsokat „Ötven felett” címmel – árul el további részleteket a megalakulás részleteirõl Tüske Lászlóné, a városi nyugdíjas klub tagja, a programok egyik szer-

Több százan…

A polgármester is köszöntötte a résztvevõket. Befejezõdött Lentiben a mûvelõdési központ „Építõ közösségek – a közmûvelõdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában” címû pályázata. A programban közel 85 millió forint uniós támogatás állt a közmûvelõdési intézet rendelkezésére az új tanulási formák kialakítására, alkalmazására. A térségben élõ diákok vettek részt a formális oktatást támogató és kiegészítõ informális tanulási programokban, szolgáltatásokban. A pályázat felnõttképzésnek is lehetõséget biztosított Lenti mellett több más település bevonásával. A projektbe több intézmény is bekapcsolódott: Arany János és a Vörösmarty Mihály

Általános Iskola, a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola és a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola. – A harmincöt szakkör harminc órás foglalkozásai 2009 októberében indultak és 2010 májusában fejezõdtek be. 358 általános és középiskolás tanuló 1050 kompetenciafejlesztõ alkalommal bõvítette ismereteit a képzõmûvészet, az anyanyelv, az idegen nyelv, a honismeret, a helytörténet, a kommunikáció, a média (újságírás, fotózás, filmezés), a mozgásmûvészet, az informatika és a természettudományok területén – tájékoztatta szerkesztõségünket Völgyiné Boa Katalin, a mûvelõdési központ vezetõje. – A kézmûves, a képzõmûvész és fotó csoportok alkotásaiból kiállítást szerveztek, a néptánc, a világ táncai, a modern tánc, a kommunikáció és a színjátszó közösségek tagjai kulturális mûsorban mutatkoztak be, valamint megjelent az újságíró szakkör egyszeri kiadványa a Lenti Hírmondó. A kreatív mûhelymunka nyári táborok formájában valósult meg. A hátrányos helyzetû felnõttek részére szervezett képzések októberben zárultak le. A tizenkét informatikai képzésen kilencvenhatan, ugyanennyi nyelvi képzésen százkilencen vettek részt. kt

Focilabda árverés! A 2010-2011-es szezonban szereplõ Ferencvárosi Torna Klub labdarúgóinak aláírásával ellátott focilabdát kínál árverésre a közeljövõben a Zalka SE Bárszentmihályfa labdarúgó szakosztálya. Az árverés részleteirõl következõ lapszámunkban olvashatnak, addig is tekintsék meg a labdáról készült fotót, amelyen éppen Józsi György labdarúgó kézjegye olvasható.

Klubbá szervezõdött a közösség. vezõje. – Hallhattunk elõadást a flavinokról Kulcsár Ferenc szakértõtõl, valamint Kovács Zoltán fotóiból láttunk diavetítést. Ma is az egészségügyé a fõszerep Rózsa Sándorné elõadásában és mint látható, ez a program is a tõlünk szokott, nagy érdeklõdés mellett zajlik. – Milyen terveik vannak? – Sikeres Mikulás-napi rendezvényünket ismét megrendezzük. A „lányok” tortát sütöttek, a „fiúk” pedig finom bo-

rocskát hoztak, tehát minden adva volt a kellemes délután eltöltéséhez. Minden hónapban találkozni fogunk. A tervezésnél ügyeltünk arra is, hogy a mûvelõdési központ felújítása miatt „otthontalanokká” válunk, így sok programunkat a szabadban (például kerékpártúra, egyéb kirándulás beiktatásával) tartunk meg. Õsszel színházlátogatás, vetélkedõ, majd Mikulás-est vár a tagságunkra. -dányi-

Lomtalanítási akció Lenti Város Polgármesteri Hivatala részérõl értesítjük a lakosságot, hogy az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõen lomtalanítási akciót szervezünk 2011. március 3-11-ig Lenti város területén. 2011. március 3-án (csütörtök): Máhomfa és Lentikápolna. Március 4. (péntek): Mumor, Lentiszombathely és Bárszentmihályfa városrészek területén. Március 7. (hétfõ): Boglárka utca, Fûz utca, Jókai utca, Bethlen Gábor utca, Hársfa utca, Thököly utca, Rákóczi utca, Rozmaring utca, Akácfa utca, Béke utca, Bocskai utca, Gyûjtõ utca. Március 8. (kedd): Templom tér, Takarék köz, Alkotmány utca, Zrínyi utca, Lehel utca, Iskola utca, Vörösmarty u., Átkötõ út, Liget köz, Kossuth úti emeletes házak. Március 9. (szerda): Hunyadi utca, Csörgõ utca, Csalogány utca, Tölgyfa utca, Fenyõ utca, Gát utca, Zöldmezõ utca, Deák utca, Telek utca, Kisfaludy utca, Nyírfa utca, Sugár utca, Dózsa Gy. utca, Kinizsi utca. Március 10. (csütörtök): Lentihegy, Hegyalja utca, Petõfi utca, Bánffy utca, Ifjúság utca, Szövetkezet utca, Gyöngyvirág utca, Ady utca, Bottyán utca, József A. utca, Honvéd utca, Tompa M. utca, Széchenyi tér. Március 11. (péntek): Kossuth utcai családi házak, Gyár utca, Lovarda utca, Termál utca, Pacsirta utca, Hóvirág utca, Tõzike utca, Kankalin utca, Ciklámen utca, Vadvirág utca, Boróka utca, Táncsics utca. Az akció keretén belül veszélyes hulladék, építési törmelék, nyesedék, kerti hulladék nem kerül elszállításra. Lenti Város Polgármesteri Hivatala


8

Lenti és Vidéke

2011. február

A lenti térség víziközmû ellátása a környezetvédelem tükrében

Arnhoffer András

vízben, de ez szerencsére az egészségünkre nem gyakorol semmilyen hatást. Természetesen szükség lesz az elõírások miatt néhány helyen tisztítási technológiára vagy a vastartalom csökkentése érdekében újabb kutak létesítésére, de jelenleg még az ilyen típusú fejlesztéseket a pályázatok nem támogatják, ez 2013 után várható. A mûszaki igazgató szerint sokkal fontosabb probléma a hálózatok és létesítmények rekonstrukciós és felújítási igénye, hiszen a biztonságos vízellátás alapfeltétele a megfelelõ minõségû mûszaki rendszer. Ma már elmondható,

A lenti szennyvíztisztító telep. A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás egyértelmûen a környezetünk védelmét szolgálja, hiszen ezen feladat megoldása nélkül élõvizeink, ivóvízbázisaink tönkremennek, továbbá közvetlen környezetünk egészségügyi szempontból „élhetetlenné” válna. Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással foglalkozó cégek alapvetõen a környezetvédelem területén tevékenykednek, így a ZALAVÍZ ZRT. is. Ez irányú feladataikról, terveikrõl beszélgettünk Arnhoffer Andrással, a térség víziközmû szolgáltatójának mûszaki igazgatójával. – Az egészséges ivóvízellátáson túl feladatunk a vízellátás terén, hogy úgy használjuk vízbázisainkat, hogy a mindenkori jövõ nemzedéke is hozzájusson az élet legalapvetõbb eleméhez: az egészséges, tiszta ivóvízhez. Elmondhatjuk, hogy a tevékenységünk nap mint nap a fenntartható fejlõdés jegyében zajlik. Lenti és térségéhez tartozó települések szerencsés helyzetben vannak, hiszen az ivóvíz minõsége kiváló, nem szükséges tisztítási technológia. Néhány helyen a vas ugyan megjelenik a kitermelt

hogy az idejük kezd lejárni, ezért foglalkoznak folyamatosan annak elõkészítésével, hogy megfelelõ pályázati kiírás esetén azonnal tudjanak az önkormányzatok pályázni ezen feladatok megoldására. – Sokszor hallottunk az egy kutas vízmûvekrõl…. – Igen, ez egy fajsúlyos probléma. A térség településszerkezetébõl adódóan sok a pici, önálló ivóvízmû, melyek javarészt egy kúttal rendelkeznek. Ez jelentõs kockázat a vízellátás terén, hiszen a kút meghibásodása vagy tönkremenetele esetén nem tudjuk a folyamatos vízellátást biztosítani. A kockázat csökkentése érdekében az összes ilyen település részére terveztetünk és engedélyeztetünk un. tartalék kutat. Ezeket a kutakat szeretnénk megvalósíttatni a tulajdonos önkormányzatokkal, amennyiben pályázati forráshoz jutnak, avagy végszükség esetén, ha a meglévõ kút kiesik a termelésbõl. A térség vízellátására szolgáló rendszerek hosszú távú, biztonságos üzemeltetése érdekében megtettük a szükséges elõkészületeket, bízunk abban, hogy

2013 után a következõ EU költségvetési ciklusban már rendelkezésre fog állni a térség önkormányzatai által pályázható pénzügyi forrás a tervek megvalósítására. Addig is elmondható, hogy a fenti problémák mellett is biztosítható az egészséges ivóvíz Lenti és térségében élõk számára. – Mi várható a szennyvízelvezetés területén? – A szennyvízelvezetés és tisztítás a nagyobb településeken mára már megoldásra került. A meglévõ rendszerek esetében jelentõs felújítási és fejlesztési igény jelentkezik, már napjainkban. A Lenti város szennyvíztelepére vonatkozó fejlesztési terveket elkészítettük, az engedélyek is rendelkezésre állnak. Amennyiben pályázati pénzhez juthat az önkormányzat, a fejlesztést azonnal meg kell kezdeni. Tekintettel arra, hogy a rédicsi és pákai szennyvíztelep is felújításra és fejlesztésre szorul, ezért a lenti tisztítótelep fejlesztését úgy tervezzük, hogy e térségek szennyvize is ide kerülhessen bevezetésre. Ezzel a megoldással az önkormányzatok és a lakosság is kedvezõbb helyzetbe jut, a költségek tekintetében. Egy érdekes adat: Lenti térségében évente 130 millió liter szennyvíz kerül tisztítatlanul a környezetünkbe. Min-

denképpen megoldást kell találni a közeljövõben, hiszen a környezetünk terhelése mára már olyan súlyossá vált, amely nem tartható fenn sokáig jelentõs veszteségek nélkül. A térségben sok olyan kisebb település található, amelyek szennyvízelvezetése nem gazdaságos a hagyományos módon, hiszen aránytalanul nagy költséget jelentene az amúgy is jelentõsen terhelt önkormányzatoknak és fogyasztóknak. Végül Arnhoffer András hozzátette, hogy ezeken a településeken az önkormányzatokkal közösen keresik azokat az alternatív megoldási lehetõségeket, amelyek még megfizethetõek.


9

Lenti és Vidéke

2011. február

Második hazájuk… Európai Baráti Klub Lentiben 2002. novemberében alakult Lentiben az Európai Baráti Klub (Europäischer Freundesclub Lenti), amelynek jelenleg 40 tagja van. Vezetõjével, a német Archim Egolddal beszélgettünk tevékenységükrõl, célkitûzéseikrõl. – Elsõsorban Lentiben és a környéken lakó német és osztrák polgárok alkotják a klubot, akik második hazájuknak tekintik Magyarországot – mondja az elnök, majd így folytatja:

Archim Egold Horváth László polgármesterrel beszélget. – Minden hónap elsõ szerdáján tartjuk klubösszejövetelünket Lenti valamelyik vendéglátóhelyen, s megbeszéljük

a teendõket, s értékeljük a lezajlott programokat. – Mi jellemzi a klub tevékenységét? – Közösen ünnepeljük a karácsonyt, a farsangot, s többi jeles napot. Különösen nyáron gyakran jövünk össze egy-egy piknikre, ahol a sütés-fõzést zene és tánc követi. Népszerûek az általunk szervezett bolhapiacok. Rendszeresek a kirándulások, a túrák, a teke- és játékdélutánok. Ismerkedünk Magyarország szép tájaival, tavaly Pécs, Siklós, Harkány, Villány volt az úti cél. Idén Budapest, s a Balaton északi része szerepel a tervek között, s szeretnénk átruccanni Szlovéniába is. Tevékenységünk fontos része a szociális célú gyûjtés a rászorulóknak, többen támogatnak jelentõs összeggel intézményeket, egyesületeket. – Kik a tagjai a klubnak? – Általában nyugdíjasok, de vannak köztünk még aktív munkavállalók is, akiknek Lentiben, vagy a környéken ingatlanuk van. – Milyen a kapcsolatuk a helyiekkel? – Nagyon jól érezzük magunkat, szeretnénk megkö-

Felvételünk a februári összejövetelen készült. szönni a lenti és a környékbeli emberek vendégszeretetét. Kiváló kapcsolatot alakítottunk ki a város vezetõivel, észrevételeinkkel, tanácsainkkal szeretnénk hozzájárulni lenti fejlõdéséhez. A helyiek rendezvényeit, különösen a néptáncos, zenés programokat szívesen látogatjuk, s rendszeresen keressük fel a környékbeli falvakat, hogy ismerkedjünk a

Fotó: Sári Zoltán népi építészettel. Bár a kapcsolatfelvételben, annak ápolásában még némi gondot okoz a nyelv, elmondhatom, hogy tagjaink közül egyre többen beszélnek elfogadhatóan magyarul, Petra Dobner, a Heidi panzió üzemeltetõje például egészen kiválóan. Annyira, hogy magyarul tud tájékoztatást adni klubunkról.

Az idõseket köszöntötték

Fogadóórák Horváth László polgármester fogadóórájára a 92/553-912-es és a 92/553-937-es telefonszámon lehet jelentkezni. Ferenczi Róbert alpolgármester 2011. március 7-én (hétfõn) 14.00 - 15.00 óráig fogadóórát tart. Helye: Polgármesteri Hivatal I. emelet 12. sz. iroda Képviselõk fogadóórái: Árkovicsné Pezzetta Claudia 2011. március 2-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig, Drávecz Gyula 2011. március 4-én (pénteken) 10.00-11.00 óráig, Héra József 2011. március 7-én (hétfõn) 16.00-17.00 óráig, Dr. Fekete Zoltán 2011. március 8-án ( kedden ) 15.00-16.00 óráig, dr. Molnár Sándor 2011. március 25-én ( pénteken ) 15.00-16.00 óráig, Gáspár Lívia 2011. március 29-én ( kedden ) 13.00-14.00 óráig fogadóórát tartanak. Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem Városrészekben tartandó fogadóórák: Horváth László polgármester és Héra József 2011. március 7-én ( hétfõn) 17.30-18.30 óráig a lentikápolnai kultúrházban, Drávecz Gyula 2011. március 7-én ( hétfõn ) 17.00-18.00 óráig a bárszentmihályfai városrészben található orvosi rendelõ épületében, dr. Molnár Sándor 2011. március 25-én ( pénteken ) 16.00-17.00 óráig a mumori kultúrházban, Gáspár Lívia 2011. március 29-én (kedden) 17.00-18.00 óráig a máhomfai kultúrházban, Gáspár Lívia 2011. március 29-én (kedden) 18.30-19.30 óráig a lentiszombathelyi kultúrházban fogadják az érintett városrész lakóit.

Bárszentmihályfa városrész idõs lakosságát köszöntötték a közelmúltban szervezett est alkalmával a „Bárszentmihályfáért” Alapítvány tagjai és a helyi önkormányzat képviselõi. – A városrész életének egyik legfontosabb rendezvénye az idõsek köszöntése, ilyenkor mûsorral készülünk és megvendégeljük a nyugdíjas korosztályt – foglalta össze az ünnepség tudnivalóit Drávecz Gyula településrészi képviselõ. Az eseményen Horváth László, Lenti polgármestere mondott köszöntõt, kiemelve, hogy a testületi ülések napi-

rendi pontjai között szinte minden alkalommal van a városrészekkel foglalkozó téma. Ez is bizonyítja, hogy az önkormányzat nagy gondot fordít a városrészek problémáinak megoldására. A köszöntõ után mûsorral kedveskedtek a helyiek a megjelenteknek, a fellépõk között volt többek között a pórszombati népdalkör, és a „Miskafai” fiatalok is elõadtak egy vidám, már a farsangi jókedvet idézõ country számot. A rendezvény vacsorával, zenés esttel és baráti beszélgetéssel folytatódott. dj


10

Lenti és Vidéke

2011. február

Ajándékcsomag Jelentés a 2010. évi közhasznú tevékenységrõl Japánból Egy nemzetközi rajzpályázaton szép sikert értek el a lenti Móricz-iskola ügyes kezû diákjai. 25-en kaptak névre szóló ajándékcsomagot Japánból, Tokióból. Az elismerés értékét növeli, hogy négy földrész 72 országából közel 16 ezer pályázat érkezett, ebbõl 25 lenti diák munkája érdemelt dicséretet. Magas szintû mûvészi alkotásaival kiemelkedett a nemzetközi mezõnybõl: Horváth Renáta, Horváth Rozália, Horváth Hajnalka, Orsós Andrea, Orsós Tamás és Teperics Péter különbözõ technikával készült rajza. Felkészítõ tanár: Paksa Tibor.

A „Fehérbottal a Kerka Mentén” Látásfogyatékosok Lenti Térségi Egyesülete folytatta a tagok érdekképviseletére irányuló tevékenységét. Az egyesület adószáma: 18963500-1-20 Az egyesület 2010. évi fõbb adatai: Az adózók által 1%-os felajánlás: 44 e Ft Az eszközök és források összege: 217 e Ft A közhasznú tevékenység éves bevétele: 669 e Ft A közhasznú tevékenység ráfordításai: 693 e Ft

Az év folyamán folyamatos ügyfélfogadással, továbbá telefon-, internet- és postai úton ügyfélszolgálattal álltunk rendelkezésre. Igyekeztünk támogatást nyújtani az arra rászoruló tagok részére. Köszönettel: Kovács Béla

Lenti és Vidéke Közéleti havilap Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Elérhetõségeink: Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Szerkesztõség: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937 E-mail: zalataj@zelkanet.hu Kiadja: Zalatáj Kiadó Készült: Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./Fax: (92) 316-783 ISSN 1585-3411


11

Lenti és Vidéke

2011. február

A hastánc csodái Lentiben több éve mûködik hastánc csoport, Sheba hastánc néven, Michalovics Mónika vezetésével. A tánc a lenti és környékbeli hölgyek körében igen népszerû. – A hastánc népszerûségét annak tulajdonítom, hogy rohanó világunk ártalmainak hatására egyre jobban kezdünk nyitni a keleti kultúrák, gyógymódok és mozgásformák felé, valamint a nõi és férfi szerepek napjainkban sokkal jobban öszszemosódnak, mint 100 évvel ezelõtt – fogalmaz Michalovics Mónika. – Ez a tánc segíti felébreszteni nõi energiáinkat és újra megtalálni a bennünk rejlõ Istennõt! Február 24-én indult gyermek és felnõtt csoport is Lentiben, a Vörösmarty-iskola tánctermében. Elõtte ingyenes rövidített bemutató órát is tartottam. A továbbiakban a felnõtt csoport órái elõreláthatólag szombat délutánonként lesznek, a gyer-

mek órák pedig csütörtökönként. – Mióta foglalkozol hastánccal? – A tánc és a zene szeretete már gyermekkorom óta elkísér. Tanultam zongorázni, furulyázni és többféle táncot is kipróbáltam, mûvészi tornáztam, jazz-balettoztam, majd társastáncoltam. A késõbbiekben 4 évig intenzíven táncoltam és tanítottam ír szteptáncot. A szteptánc keménysége után valami lágyabb, nõiesebb mozgásformára vágytam, így találtam rá a hastáncra, amelynek improvizatív volta azonnal magával ragadott. A hastánc iránti elkötelezettségem megkoronázásaként hivatalos orientális táncoktatói képesítést szereztem és mintegy 3 éve megalapítottam saját tánciskoláimat Zala megye több településén. Jelenleg oktatok Nagykanizsán, Zalaszentgróton, Letenyén, Lentiben és Csesztregen és számos hazai

Michalovics Mónika több éve tanítja a hastáncot a térségben. és külföldi fellépésnek teszünk, teszek eleget egyénileg és csoporttal egyaránt. – Kiknek ajánlod az orientális táncot? – A hastánc testsúlytól és korosztálytól függetlenül minden nõ számára ideális mozgásforma. Csoportjaimba éppúgy járnak 5 éves kislányok, mint a 65 éves nagymamák. Javítja a kondíciót és az állóképességet, fejleszti az egész test izomzatát, formálja az alakot, segíti a

helyes testtartás kialakítását, lassítja az öregedést, növeli az életenergiát, testi-lelki harmóniát és önbizalmat ad, stresszoldó és antidepresszáns hatású. Gyermekeknél növeli a kreativitást, az állóképességet, az önbizalmat. Célom, hogy minél több nõt avathassak be ennek a csodálatos mozgásformának a rejtelmeibe, hogy önmagukon tapasztalhassák meg a hastánc számtalan jótékony hatását. kt

Márványba, kõbe vésve... Gránit, márvány, mészkõ, mûkõ anyagok felhasználásával síremlék, emléktábla, kripta, urna, kegyeleti tárgy, váza, kaspó, mécses elkészítését vállaljuk! Vállaljuk továbbá külsõ- és belsõépítészeti kõmunkák (kõburkolatok, házszám, ablakpárkány, baluszter, lépcsõ, kerítésfedõ-kõ, kandallópult, konyhapult, fürdõszobapult, asztallap, bárpult, virágtartó, stb.…) kivitelezését egyedi igények szerint is. Egyedi szolgáltatásaink: temetõi munkák, sírfelújítás, sírtisztítás, járdabetonozás, betûvésés.

Garantált minõség, rövid határidõ, alacsony árak! Márvány-Gránit Kft. Zalabaksa, Kisfaludy út 48. Tel.: 06-30/3302051, e-mail: stone2@kelekabel.hu


12

Lenti és Vidéke

Ital- és Ajándéküzlet AKCIÓ: NaturAqua 1,5 l 100 Ft 3 BOR -5% 6 BOR -10% 12 BOR -15%

20 féle bor -20% kedvezménnyel!

HIRDETÉSÉT feladhatja a Lenti és Vidéke havilapban. Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937; E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Minõségi sörök, borok, whisky, pálinka, borkiegészítõk, ajándéktárgyak széles választékával várjuk szeretettel! Rendezvényekre kiszállítunk, megmaradt italokat visszavesszük! Zalaegerszeg Sütõ utcai üzletsor (piacnál) Tel: 92/319-377, 20/549-5211 info@sorvar.hu www.sorvar.hu Az akció 03.31-ig és a készlet erejéig tart! Részletek az üzletben! Cégünk a Zwack Izabella Borház Vas, Zala megyei forgalmazója!

Elérhetõségeink: Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

2011. február

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS KIKÉPZÕ KÖZPONT A szakmai szakszervezet ajánlásával!

BIZTONSÁGI ÕR, TESTÕR, VAGYONÕR tanfolyam indul márc. 5-én

ZALAEGERSZEGEN, ZALASZENTGRÓTON ÉS NAGYKANIZSÁN +36-30-981-20-45 Fazekas Imre Gyors elhelyezkedés! www.vokk.hu Fegyvervizsga 1 nap alatt! Aki a fenti képesítéssel rendelkezik, BANKÕR ÉS FEGYVERES BIZTONSÁGI ÕR tanfolyam!

VIGYÁZZ a pénzedre, sok az ÁTVERÉS! Fnysz: 01022-2010

Lenti és Vidéke  

Lenti és Vidéke

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you