Page 1

kö zéleti

havila p

XII. évfolyam 2010. október

Az élni akarás és a remény A Szent Mihály templomban tartott szentmisével kezdõdött Lentiben az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott városi ünnepség. Kondákor Gyula esperes szentbeszédében Himnuszunk sorait felidézve állított emléket az 56-os hõsöknek és kért a vers soraihoz hasonló módon áldást az éle-

tüket is feláldozó pesti és vidéki fiatalok, és az utánuk következõ nemzedékek számára. Az ünnepség a szentmise után az 56-os emlékmûnél folytatódott, ahol elõször Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket: – Emlékezzünk! Ötvennégy évvel ezelõtt olyan lehetett a (Folytatás a 3. oldalon)

A Lenti Gyógyfürdõ Kft. Fõhajtás az emlékmûnél.

Fotó: Sári Zoltán

ZÁLOGHÁZ nyílt Lentiben, az

nõi és férfi munkatársakat keres úszómesteri és szaunaõri állás betöltésére. Feltétel: érettségi, társalgási szintû német nyelvtudás

Eddigi tevékenységi körünket záloghitel folyósítással bõvítettük.

Jelentkezni fényképes önéletrajz beküldésével lehet. Email cím : furdo@lenti.hu vagy lentigyogyfurdo@t-online.hu

AZONNALI KÉSZPÉNZ!

Információ kérhetõ : telefon : 06 20 937 1207

Óra-Ékszer és Ajándék Üzletben!

DISZKRÉCIÓ, BIZALOM, BIZTONSÁG! Kamat: 1,66 %/hó Záloghitel, a mindennapok hitele! Törtarany felvásárlás magas áron! Óra, ékszer, ajándék és Zálogház Lenti, Kossuth út 6. Tel.: (00 36) 92/351-333

LEGO társasjáték akció!! Tiéd lehet a két legmenõbb tv reklámos társasjáték

-2000 Ft-tal olcsóbban! RAMSZESZ: 8990,- helyett csak 6.990,MINOTAURUS: 7990,- helyett csak 5.990,Az akció 2010. október 1-tõl a készlet erejéig tart. Az akció más kedvezményekkel nem összevonható. A 15%-os LEGO utalványos visszatérítésre nem jogosít!


2

Lenti és Vidéke

2010. október

A hazaszeretet mindig aktuális Tantalics Béla állami kitüntetése Október 6-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Aradon kivégzett tábornokaira és a többi vértanúra emlékeztek meg Lentiben is, az Október 6-i Emlékparkban. A megemlékezésen részt vett és ünnepi beszédet mondott dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság korábbi és az Emberi Méltóság Tanácsának jelenlegi elnöke. Beszédében a hazaszeretet jelentõségére hívta fel a hallgatóság figyelmét. – Az aradi vértanúk, Batthyány Lajos miniszterelnök és a szabadságharc hõsei azt bizonyították, hogy aki a hazát szereti, az hajlandó érte az életét is feláldozni. Nekünk ilyen áldozatot napjainkban nem kell meghozni, de kétségtelen, hogy a hazaszeretet ahhoz, hogy az ország felemelkedjen, nagyon fontos. A környezõ országokban utazva érzékelhetjük, hogy jó horvátnak, szlovénnek lenni, ez az érzés öszszetartja õket. Fontos, hogy ez a magyarokból se vesszen ki.

Dr. Lomnici Zoltán volt a szónok. Fotó: Sári Zoltán Az ünnepségen a Lámfalussy Sándor Szakközép- és Szakiskola diákjainak mûsora elevenítette fel a több mint 150 éves eseményeket, majd az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek képviselõi helyeztek el koszorúkat és mécseseket az emlékmûnél. kt

Elõadás Trianonról

A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét kapta meg Tantalics Béla nyugalmazott tanár, lenti helytörténész. A helyi Honismereti Egyesület titkára Budapesten, a Néprajzi Múzeum aulájában vette át a kitüntetést. A magas rangú állami elismerést Schmitt Pál köztársasági elnök és Réthelyi Miklós miniszter megbízásából a Nemzeti Erõforrás Minisztérium parlamenti államtitkára, Halász János adta át. Az elismerésrõl Tantalics Béla elmondta, nagy megtiszteltetésnek és élete egyik legszebb élményének tartja, és a kitüntetés rangját növeli, hogy kivá-

ló professzorok, egyetemi tanárok, neves közéleti személyiségek mellett tartották személyét alkalmasnak a kitüntetésre. Az ezüst érdemkereszt Magyarország érdekeinek elõsegítése, valamint támogatása körül kimagasló érdemeket szerzett magyar és külföldi állampolgároknak adományozható, külön polgári és katonai tagozattal. Tantalics Béla 1923-ban, Bagladban született, tanítói, majd tanári diplomát szerzett, élethivatásul az iskolai oktatónevelõ munkát választotta. Zalaszombatfán és Lentiben tanított, majd az oktatás mellett könyvírással kezdett foglalkozni. Eddig tizennégy helytörténeti kötetet sikerült az utókor asztalára letenni, melyekben mûvelõdés-, iskolai és sporttörténeti témákat dolgozott fel. A kutató és alkotói munka folyamatos, legutóbbi kötetének témája a Bánffy - család szellemi hagyatéka. A mintegy 300 oldalas írás több éves kutatómunka eredménye, amelyben a 17. század közepéig élt nagy múltú, Lenti, Lendva és a történelmi Magyarország életében fontos szerepet betöltõ fõúri család fõként mûvelõdéstörténeti szerepét mutatja be a török korban. Korosa Titanilla

Második kiadás…

Radics Géza magyarságkutató ez alkalommal a trianoni diktátumról tartott elõadást. Radics Géza, az Egyesült Merénylet a magyarság ellen Államokban élõ magyarságku- címû könyve nyomán. tató látogatott a közelmúltban Az író arról is említést tett, Lentibe. Korábban a magyar hogy 90 év elteltével az Orõstörténetrõl összegyûjtött ku- szággyûlés idén elfogadta azt a tatási eredményeirõl tájékoz- törvényt, mely június negyeditatta az érdeklõdõket, ez alka- két, a békeszerzõdés aláírásának lommal pedig a trianoni béke- napját a nemzeti összetartozás diktátum megkötésének elõz- napjává nyilvánította. Ez az elményeirõl, okairól és következ- sõ olyan intézkedés, mely hivaményeirõl beszélt elõadásában talosan is az erre a napra való nemrég megjelent Trianon - emlékezést hivatott szolgálni.

Tantalics Béla: Az 1956-os forradalom Lenti térségében címû kötete immár második kiadásban jelent meg a Honismereti Egyesület gondozásában. – Egyesületünk vezetése és tagsága azt vallja, hogy a múlt megismerése nélkül a jövõt felépíteni nem tudjuk. Egyesületünk titkára, Tantalics Béla által írt, 1956-ról szóló könyv megjelentetéséhez támogatókat is kerestünk, és a Nemzeti Civil Alaphoz benyújtott pályázatunk sikerének köszönhetõ a második kiadás. Sok-sok adalék, kiegészítés került a könyvbe – mondta Sabján Sándor, az egyesület elnöke. – Elsõ kiadványunk mintegy háromszáz oldalasra sikerült, azonban különbözõ felkérések, és újabb kutatásaim arra inspiráltak, hogy kiegészítsük – fûzi hozzá Tantalics Béla. – Az Országos Börtönparancsnokság irattárából került elõ a máhomfai Berta János kivégzésérõl szóló naplófeljegyzés. Hasonló adatokkal kibõvítve ötszáz oldalas a könyv. Helyet kapott benne Göncz László muravidéki író visszaemlékezése, amelybõl kiderül, hogy szlovéniai barátaink hogyan fogadták a Magyarországról menekülõket. (Dányi)

www.zalatajkiado.hu


2010. október

3

Lenti és Vidéke

Megnyílt a felújított fedett fürdõ

Idén, június közepén kezdõdtek a lenti fedett fürdõt érintõ bõvítési és átalakítási munkálatok.

A fejlesztés elsõ ütemének részeként október közepén befejezõdött a jelenlegi fedett fürdõ felújítása, amely 16-án,

Az élni akarás és a remény (Folytatás az 1. oldalról) világ, mint most. Nagyrészt békés, nyugaton öntelt, tõlünk délebbre és keletebbre nyugtalan, a világhatalmak saját problémáikkal voltak elfoglalva. Magyarországon azonban más volt 1956. októbere. Valami készült. Olyan dolgok történtek, amire az emberek még pár hónappal elõbb sem mertek gondolni. Ötvennégy évvel ezelõtt Magyarországon a hazugságok, a sok megaláztatás, gyötrelem és elkeseredés helyére az élni akarás és remény lépett. Az ünnepség szónoka Máthé Áron történész, a Terror Háza kutatója volt, aki beszédében néhány közkeletû tévedésre is felhívta a figyelmet a forradalommal kapcsolatban: – Sokan mondják – fõként a határokon túl –, hogy '56 polgárháború lett volna… Ez óriási tévedés, itt nem magyarok harcoltak magyarok ellen, hanem az egész magyarság, addig még soha nem látott, és talán azóta sem tapasztalt egységben fogott össze az idegen szovjet hatalom ellen. Sajnos voltak árulók, akik segítették az idegen megszállókat, de olyan nemzeti egység és öröm volt tapasztalható, ami kizárja, hogy egyszerû polgárháborúvá silányítsuk ezt a nagyszerû forradalmat. A másik nagy tévedés, hogy a forradalom 1956 október huszonháromtól november negyedikéig tartott. A fegyveres harc november közepéig tartott, sõt az utolsó szabadságharcosok valamikor a következõ év májusában jöttek le a Mecsekbõl…

Az utolsó tévedés, amire szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy csak 1956-ban volt magyar részrõl ellenállás a kommunista rendszer ellen, amit fel tud mutatni a nemzet. Tévedés, mert '56 elõtt és után is volt ellenállás. Itt, Zala megyében is szervezõdött az ötvenes években a „fehér gárda”, ami egy országos hálózat része volt. Megemlíthetjük az ifjúsági ellenállást, például Bauer Sándort aki önkéntes tûzhalállal tiltakozott a szovjet megszállás ellen – hangzott a szónok ünnepi beszédében. Máthé Áron érdeklõdésünkre a következõképp fogalmazta meg 1956 mai üzenetét: – Két dolgot emelnék ki. Az egyiket egy fiatal mondta az idei Sziget Fesztiválon a Terror Házának adott interjújában, miszerint „ezt még akkor is meg kellett próbálni, ha tudtuk, hogy nem sikerül”, tehát vannak olyan helyzet, amikor talpra kell állni és azt mondani, hogy elég volt. A másik az, hogy végre megtalálhatjuk az 56-os hõsökben saját példaképeinket, egyértelmû volt a szereposztás, mi voltunk a jó oldalon, a pesti srácok, a vidéki forradalmárok, és velük szemben a szovjetek és hazai kollaboránsok, tehát egy történelmi esemény, ami vállalható országvilág elõtt. A városi ünnepség a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola mûsorával, majd koszorúzással zárult a Templomkertben található 56-os emlékmûnél. - Dányi -

szombaton fogadta az elsõ vendégeket. A beruházás során a fedett részen többek között kialakításra került egy új, nagyobb és impozánsabb fõbejárat egy tágasabb fogadótérrel, egy modern, elektronikus ún. forgóvillás beléptetõ rendszerrel, ahol a belépés a vendégek számára egy „chip” karórával történik. A fogadótérben kapott helyet a Tourinform iroda is. Felújításra került az öltözõrész, amely koedukált lett és új, szintén chip karórával nyitható és zárható öltözõszekrények is beszerzésre kerültek, melyek száma 100-al nõtt is. Korszerû zuhanyzók is be lettek szerelve. A medencetérben megtörtént az úszómedence felújítása, valamint a burkolat, a nyílászárók és a padlófûtés cseréje. A felújított fedett fürdõben a nyitás után az úszó-, gyógy-, tan- és a hid-

romasszázs medencék, a gyógyászat, a szépségfarm és a szintén megújult étterem szolgáltatásai vehetõk igénybe. A felújítással korszerûbb, modernebb lett a fedett rész, ami a nyitást követõ héten idelátogató helyi és külföldi vendégek tetszését is elnyerte. A fejlesztés II. üteme során a fedett fürdõ egy új épületrésszel bõvül, amelyben egy 2 több mint 600 m -es pihenõtér kb. 300 db új, komfortos pihenõággyal, szaunavilág szaunakerttel, továbbá egy gyermekmedence valósul meg. Ennek várható befejezése 2010. november vége. A beruházás összértéke több mint félmilliárd forint, amelyhez 131 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a Lenti Gyógyfürdõ Kft. a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében benyújtott sikeres pályázaton.

A Lenti Gyógyfürdõ Kft. nõi és férfi munkatársakat keres úszómesteri és szaunaõri állás betöltésére. Feltétel: érettségi, társalgási szintû német nyelvtudás Jelentkezni fényképes önéletrajz beküldésével lehet. Email cím : furdo@lenti.hu vagy lentigyogyfurdo@t-online.hu Információ kérhetõ : telefon : 06 20 937 1207


4

Lenti és Vidéke

2010. október

Megalakult az új képviselõ-testület Választás után… A 2010. október 3-án megválasztott polgármesterek és képviselõ-testületek térségünkben: Csesztreg polgármester: Czupi Sándorné képviselõk: Bécs Tibor Balázs Bedõ Róbert Kopecskó János Molnár Ferencné

Eskütétel az alakuló ülésen. Október 3-át követõ héten tartotta meg Lenti új képviselõ-testülete alakuló ülését. Az eseményre ünnepélyes keretek közt a Városháza házasságkötõ termében került sor. Kulcsárné dr. Zalavári Zsuzsanna, a helyi választási bizottság elnökhelyettese az elsõ napirendi pontban tájékoztatta a képviselõket a választás eredményeirõl, majd átadta a megbízó leveleket a képviselõknek, majd a polgármesternek, akik ezt követõen letették hivatali esküjüket. Az új választójogi törvény értelmében az alpolgármestert a testület titkos szavazással vá-

Festéket kaptak… Két Zala megyei óvoda jutott hozzá festékhez a nyári felújítási idõszakban egy jótékonysági program révén, köztük a Lenti Napközi Otthonos Óvoda. – Ez a festék ezüstöt is tartalmaz, ami megakadályozza, hogy a falakon elszaporodjanak a baktériumok és gombák, oldószer és szagmentes, könnyen lemosható, tehát különösen alkalmas az óvodák szépítésére és megóvására – mondta Gál Elekné óvodavezetõ. – Szükség volt a szülõk, gondozók, óvodapedagógusok és szakemberek munkájára, ugyanis a falakat, s a kerítés felületét elõ kellett készíteni. Köszönjük a Bécs Kft. hozzájárulását, amellyel százhetven kisgyerek egészséges és biztonságos környezetének létrehozása valósulhatott meg. (Dányi)

Csömödér polgármester: Becze József képviselõk: Brenner Attila Csondor Edit Tomposné Gyuricza Judit Zakó Jenõ lasztotta meg. Egyhangú szavazást követõen a város alpolgármesterének Ferenczi Róbertet, a Lenti Hulladékkezelõ Kft. hulladék-gazdálkodási ágazat vezetõjét választották. Az ülésen határozatot fogadtak el a közeljövõben felálló önkormányzati bizottságok tevékenységérõl is. Eszerint a jövõben három bizottság végzi majd a munkát az eddigi négy helyett. Felállítanak egy pénzügyi és városfejlesztési, kulturális és ügyrendi, valamint egy egészségügyi és szociális bizottságot, melyekben három képviselõ és két külsõ tag kap helyet. A bizottságok tagjait késõbb választják meg. Az alakuló ülésen megállapították a polgármester illetményét, az alpolgármester tiszteletdíját, valamint kettejük költségátalányát is, mely az eddigi költségvetés keretein belül történt. kt

Gutorfölde polgármester: Nyakas István képviselõk: Belsõ András Döklen János Gerencsér Zsolt Királyné Kiss Edit Tóth Zoltán Tuboly Zoltán Lenti polgármester: Horváth László képviselõk: Árkovicsné Pezzetta Claudia Drávecz Gyula Dr. Fekete Zoltán Ferenczi Róbert Gáspár Lívia Héra József Dr. Molnár Sándor Kollár Gyula

Lovászi polgármester: Léránt Ferenc képviselõk: András Csabáné Boa Sándor Kondákor Gyõzõ Mátesz Katalin Parragi Attila Varga László Páka polgármester: Lukács Tibor képviselõk: Cselenkó Krisztina Horváthné Salamon Ágnes Károly Róbertné Kása László Dr. Kukor Gyula Varga Ivett Rédics polgármester: Stokker Sándor képviselõk: Hegedüs József Károlyné Soós Endre Tóth Lajos Tüske Attila Zalabaksa polgármester: Horváth Ottó képviselõk: Baka Istvánné Gyovai János Koós Lajosné Molnár Tibor Zoltán

Testületi döntések Megalakulását követõen elsõ soros önkormányzati ülését tartotta a nemrég felállt képviselõ-testület Lentiben. Egyik legfontosabb napirendi pontként megválasztották a bizottságok tagjait, elnökeit és a településrészi önkormányzatok vezetõit. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének Héra Józsefet, tagjainak pedig Árkovicsné Pezzetta Claudiát, Drávecz Gyulát, külsõ tagként Németh Lászlót és Pál Tibort. A Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke Árkovicsné

Pezzetta Claudia lett, tagjai Drávecz Gyula, dr. Molnár Sándor, külsõ tagként Vatali Ferenc és Simon Márta. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének tisztét továbbra is Gáspár Lívia tölti be, tagjai pedig dr. Fekete Zoltán, Kollár Gyula, külsõ tagok Vörös Beáta és Fövényesi Jánosné lettek. A bizottsági tagok mellett a településrészi önkormányzatok vezetõit is megválasztották. Bárszentmihályfa településrészi önkormányzat vezetõjének Drávecz Gyulát, a lentikápolnainak Héra Józsefet,

Lentiszombathely és Máhomfa településrészi önkormányzat vezetõjének Gáspár Líviát, míg a mumori városrész önkormányzati vezetõjének dr. Molnár Sándort választották. Az ülésen a Vörösmartyiskola igazgatói tisztségérõl is döntöttek. A korábbi igazgató, polgármesternek választott Horváth László helyett az intézményvezetõ feladatokat október végétõl a posztra kiírt pályázati eljárás eredményes befejezéséig Horváth Lászlóné Bicsák Erika, az eddigi igazgató-helyettes látja el.


5

Lenti és Vidéke

2010. október

Munka és bizalom… Polgármesterváltás Lentiben Új polgármesternek szavaztak bizalmat az önkormányzati választásokon a lentiek. Horváth László képviselõ, a mûvelõdési- és sportbizottság eddigi elnöke és a Vörösmarty-iskola igazgatója lett Lenti polgármestere. Horváth László 1979 óta él a városban, gyerekkorát Rédicsen töltötte, majd Lentibe járt gimnáziumba. A tanárképzõ fõiskolát Pécsen végezte el, a Vörösmarty-iskolában kezdett tanítani testnevelést, majd németet. 2000tõl pedig az intézmény igazgatója lett, azóta, egészen mostanáig végezte az igazgatói munkát.

Miután ez a polgármesteri megbízatással összeférhetetlen, az intézmény vezetését más látja majd el. Az önkormányzat munkájában 1994 óta vesz részt, több bizottságnak is volt tagja, az utóbbi ciklusban a mûvelõdési- és sportbizottság elnökeként tevékenykedett. – A polgármesteri jelölést az eddigi munkám és tapasztalataim alapján vállaltam el – mondta lapunknak Horváth László. – A megválasztás úgy érzem az eddigi munka és a bizalom eredménye, a választók az én munkámat értékelték többre. Volt bennem drukk a választások nap-

Új képviselõ a testületben A következõ négyéves ciklusban új képviselõ is részt vesz a lenti testület munkájában, dr. Molnár Sándor személyében. A 29 éves vállalkozó szerkesztõségünkben beszélt képviselõi jelölésérõl, indíttatásáról és terveirõl. – Szeretnék köszönetet mondani azoknak akik megtiszteltek bizalmukkal, nagy elismerés számomra ennyi idõsen a képviselõ-testület tagjának lenni és olyan tapasztalt képviselõkkel együtt dolgozni, akik a testület további tagjai. Együtt, bízva segítségükben, tovább tudjuk építeni Lentit és a város jövõjét. Dr. Molnár Sándor jogi végzettséggel rendelkezik, önálló bírósági végrehajtójelölt, családja évtizedek óta mûszaki kereskedést üzemeltet a városban. A képviselõi jelölést a barátok, városlakók támogatására, biztatására fogadta el. Az önkormányzat munkájában már korábban is részt vett a Civil Kurázsi Alapítvány tagjaként, segítette a civil szervezetek támogatását, illetve a közbeszerzéseket elõkészítõ és bíráló

dr. Molnár Sándor bizottság tagjaként részt vett a folyamatban lévõ beruházások elõkészítésében. – Nagy várakozással tekintek a képviselõi munka elé. Céljaim közt szerepel a város további fejlõdésének és közösségi életének fellendítése, hogy Lenti továbbra is egy élhetõ, a régióban példaértékû település legyen. Legfontosabb feladat a munkahelyteremtés és gazdasági szemléletû emberként, a kapcsolatokat felhasználva szeretném elõsegíteni befektetõk Lentibe települését, valamint az egykori zajdai laktanya területén munkahelyek teremtését. kt

ján, de úgy éreztem, sokat tettem azért, hogy a jelöltbõl polgármester legyen. Legfontosabb feladataink a jelenleg is folyamatban lévõ beruházások folytatása, hogy a határidõket betartva sikerüljön ezeket megvalósítani. Ide tartozik a fogyatékosok nappali ellátója, mellette a fürdõ további fejlesztése. A fedett uszoda nemrég megnyitott, de a szauna blokk és a pihenõtér majd novemberre készül el. A jövõ év legnagyobb beruházása a városközpont rehabilitáció lesz, itt meg kell oldani a mûvelõdési központban mûködõ intézmények elköltöztetését. Ezért is fontos, hogy mielõbb megoldódjon a zeneiskola elektromos rendszerének javítása, hiszen ide költözne valószínûleg a könyvtár. A fejlesztések mellett nagy figyelmet fordítunk a gazdálkodásra, hiszen az intézményeket mûködtetni kell és szeretnénk, ha a költségvetés a tervezett kereteken belül maradna és nem lépnénk túl a hiányt. A polgármester arról is beszélt, hogy komoly munka lesz a jövõ évi költségvetés

Horváth László elkészítése. Lesznek 2010-rõl áthúzódó feladatok és koncentrálni kell azokra is, melyekrõl szó volt a lakossággal való egyeztetések során. Ezek többnyire olyan fejlesztések, melyeket nagyobb anyagi ráfordítás nélkül is sikerül megoldani. Lenti emellett komoly szerepet vállal a többcélú kistérségi társuláson belül is. – Szeretnénk a körzetközponti szerepnek és a város lakosságszámának megfelelõen a munkából is kivenni részünket, illetve ennek megfelelõen érvényesíteni érdekeinket – tette hozzá Horváth László. K.T.

ADVENTI EGYNAPOS KIRÁNDULÁSOK: BÉCS dec. 4., 18. BÉCS-SCHÖNBRUNNI KASTÉLY nov.20.,27., dec.11. MÁRIAZELL dec. 5. STEYR dec.18 SALZBURG dec.11

5.500 Ft/fõ 5.500 Ft/fõ

Zalaegerszeg

6.700 Ft/fõ

Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045

7.500 Ft/fõ

Nagykanizsa

8.900 Ft/fõ

Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716

ADVENTI KIRÁNDULÁS BEVÁSÁRLÁSSAL: Riegersburg(csokigyár)-GRAZ dec.4., 18., 4.500 Ft/fõ

Keszthely

VELENCEI KARNEVÁL (Záró hétvége) 2010. március 4-6. 29.900 Ft/fõ

Hévíz

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási Irodákat: Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716 Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399 Lenti: 92-551-061

Kossuth L. u. 43. Tel.: 83/511-231 Autóbuszállomás Tel.: 83/540-399

Lenti Ifjúság út 1. Tel.: 92/551-061


6

Lenti és Vidéke

2010. október

„Hiszek a vidéki Magyarországban…” Interjú Pintér László országgyûlési képviselõvel A kormányalakítást követõen eltelt hónapok munkájáról és parlamenti feladatairól beszélgettünk Pintér Lászlóval, a választókörzet lenti-letenyei képviselõjével. – Milyennek látja a parlamenti munkát, az eddigi eredményeket, saját helyét az Országgyûlésben? – A tavaszi országgyûlési választás során a polgároknak tett legfontosabb ígéreteinket már az új parlament elsõ ülésszakában sikerült teljesítenünk. Gõzerõvel folyt a munka, 13 új törvényt, 45 törvénymódosítást, 69 országgyûlési határozatot és 1 politikai nyilatkozatot hoztunk. Ezek közül kiemelném a parlament létszámának csökkentését, a nemzeti földalappal kapcsolatos törvényt, a gazdaság mûködését élénkítõ határozatokat, vagy az otthoni, magáncélra történõ pálinkafõzés engedélyezését. Egykori pedagógusként fontosnak tartom az osztályozás ismételt bevezetését második évfolyamtól. Ez már a szakma régi elvárása volt. A választókerületet képviselve két kérdést intéztem eddig az illetékes miniszterekhez. Az egyik a 86-os fõút elkerülõ szakaszának megépítésével kapcsolatos, a másik pedig a vadászattal és vadgazdálkodással naponta felmerülõ problémákkal foglakozik. Eddigi eredményeinket nézve úgy érzem, jól teljesítettünk. Azonban a

Pintér László munka neheze még csak most következik. Nagy horderejû gazdasági döntéseket kell hoznunk, figyelembe véve az ország, az emberek teljesítõ képességét. Többek között a költségek, járulékok csökkentésével versenyképesebbé kell tennünk a hazai vállalatokat. Végsõ cél, hogy minél több munkahelyet teremtsünk a gazdaság minden területén. Sajnos az elmúlt nyolc év szocialistaszabaddemokrata kormányzásának köszönhetõen a 2011-es költségvetési évben a kormánynak közel 3000 milliárd forintot kell kifizetni külföldre a felvett hitelek törlesztésére. Az összeg nagyságának érzékeltetéséhez elmondom, hogy ennyi körülbelül az egy évben Magyarországon kifizetett nyugdíjak összege. Ez a kötelezett-

ség jelentõsen gátolja a kormány mozgásterét. – Melyik bizottságban kapott feladatot? – Aktív gazdálkodóként a mezõgazdasági bizottsági tagságot jelöltem meg, azonban mivel nincs szakirányú végzettségem, nem lehettem tagja. Végül is a külügyi és határon túli magyarok bizottságában foglaltam helyet, ahol többek között sikeresen tudom képviselni a Zalában élõ horvát kisebbség, illetve a szlovéniai magyarság érdekeit. – Milyen feladatok hárulnak Önre a képviselt körzetet illetõen? – Legfontosabb feladatomnak pillanatnyilag a választókerületemhez tartozó települések polgármestereivel karöltve a munkalehetõségek keresése, munkahelyek létrehozása. Megélhetést kell biztosítanunk a városi embernek ugyanúgy, mint a kisfalvak lakóinak. Hiszek a vidéki Magyarországban. Lényeges a magángazdaságok, illetve az ezek által megtermelt javakon alapuló, helyi mezõgazdasági kisüzemek, illetve falusi turizmus támogatása. Megoldásra vár a „halál útnak” mondott 70-es fõút helyzete. Minél elõbb autópályává kellene minõsíteni és kiszélesíteni. Ezt szlovén oldalon már rég megtették. Többek között ezeket a programokat szeretném felkarolni és „lobbizni” értük, mellettük.

Újabb cseh utazási szakemberek Lentiben Október 19-20-án a Lenti Gyógyfürdõ Kft. meghívására a prágai Pink Panther Utazási Iroda képviselõi látogattak Lentibe. Kétnapos tartózkodásuk alatt megtekintették a várost, a gyógyfürdõt, ismerkedtek a szálláshelyekkel és egyéb látnivalókkal is. A gyógyfürdõ marketingvezetõjétõl tájékoztatást kaptak a fürdõ által kínált szolgáltatásokról, a nemrég megnyitott felújított fedett fürdõrõl, valamint a november végén átadásra kerülõ – új pihenõteret, szaunavilágot és gyermekmedencét is magában foglaló – új bõvítményrõl is. Stanislav Plecity, az iroda tulajdonosa elmondta, hogy korábban felvidéki termálfürdõkbe utaztattak, de úgy gondolták, hogy a jövõben más helyekre is elviszik vendégeiket és így találtak Lentire. Stanislav Plecity járt már hazánkban, de most elsõ alkalommal volt Lentiben. Benyo-

másai rendkívül jók a városról, a fürdõrõl és a látottakról. A fürdõ vezetõivel folytatott megbeszélések eredményeként megegyezés született arról, hogy terveik szerint tavasszal egy 50 fõs csoportot hoznak Lentibe. A Lenti Gyógyfürdõ Kft. már az elmúlt évben egy intenzívebb marketingkampányt indított Csehországban azzal a céllal, hogy megnyerjék ezt a piacot Lenti számára. Ennek keretében több alkalommal voltak a fürdõ képviselõi Prágában, részt vettek kiállításokon és szakmai találkozókon. Ezek eredményeképp a fürdõ által üzemeltetett szálláshelyeken már számos cseh vendég megfordult, valamint buszos csoportok is eltöltöttek több napot a városban idén és tavaly. Október végén pedig egy újabb 50 fõs csoportot látott vendégül a lenti termálfürdõ több napon keresztül.

– Milyen kérésekkel keresik meg a választókörzetbõl? – Szerteágazó kérésekkel keresnek meg az élet legkülönbözõbb területeirõl. Mindenkinek a legjobb tudásom szerint próbálok segíteni, de ez sajnos nem mindig sikerül. Magam is kistelepülésen élek, ismerem a hétköznapi gondokat. Ezen kívül minden meghívásnak eleget teszek, mert nagyon fontosnak tartom, hogy napi kapcsolatban legyek az emberekkel és a problémáikkal.

www. zalatajkiado.hu TÁMOGATOTT, INTENZÍV Az EU összes országában érvényes

Biztonsági õr, Testõr és Vagyonõr tanfolyam indul

Nov. 13-án Zalaegerszegen, Zalaszentgróton, Nagykanizsán és Lentiben. Tanfolyam költsége: 25.000 Ft. Gyors elhelyezkedési lehetõség! +36-20-482.2332 Fnysz:00313-2008 Fegyvervizsga 1 nap alatt!


2010. október

Lenti és Vidéke

7

Újabb állomás a rendelõintézet felújításánál „Az emeltszintû járóbeteg szakellátás a Lenti Kistérségben a dr. Hetés Ferenc Rendelõintézet revitalizációjával” címû NYDOP - 5.2.1/B2008-0002 számú pályázat újabb építési mûszaki átadásátvételi szakaszához érkezett a közelmúltban. A beruházás részleteirõl Horváth László polgármester tájékoztatta lapunkat. – Nagy öröm számunkra, hogy a hatszázötven milliós beruházás újabb átadási szakaszához érkeztünk. Elsõ ütemben az új szárnyban kialakításra kerültek a földszinten és az emeleten a szakrendelõk, és a betegvárók is a kor színvonalán szolgálják ki a betegeket a felújítás után. A második felújítási ütem az épületeket összekötõ nyaktag felújítását tartalmazta. – Mi került kialakításra ebben az épületrészben? – A régi sebészet helyén az ortopédia, a sterilizáló és a nappali kórház helyiségeit alakítottuk ki. A helyzet itt még átmeneti, ugyanis az említett rendelõk még nem kerülnek

Gyõzelemmel ünnepeltek A lenti Móricz Zsigmond Általános Iskola jeles évfordulóhoz érkezett. 2010-ben ünnepli 30 éves fennállását. A jubiláló intézmény volt a házigazdája a Zala megyei speciális tantervû iskolák részére kiírt kispályás labdarúgó-tornának. A nagy küzdelmet és színvonalas játékot hozó döntõben a házigazda csapat bizonyult a legjobbnak. Az aranyszínû serleget 18. alkalommal nyerték meg. A csapat névsora: Bogdán Zoltán csapatkapitány, Horváth Roland kapus, Kulcsár Szilveszter, Horváth András, Orsós Zoltán, Orsós Roland, Soós Milán, Kállai András, Németh Krisztián, Horváth Róbert. Edzõ: Paksa Tibor. 2. Nagykanizsa, 3. Zalaegerszeg, 4. Keszthely. Legjobb kapus: Horváth Roland (Lenti), gólkirály: Kulcsár Szilveszter (Lenti), legjobb játékos: Saári András (Nagykanizsa).

A rendelõintézet felújított szárnya. átadásra a gyermekgyógyászat végleges elhelyezéséig. Sokak kérését meghallgatva a gyermekgyógyászatot ebbe az új részbe helyzetük át ideiglenesen, a megközelítés és szolgáltatás javítása érdekében. A késõbbiekben pedig a teljes átépítés elkészültével nyeri el végleges helyét és mûködését a három eredeti funkcióval bíró rendelési hely.

– Mit tartalmaz a nappali kórház, mint egészségügyi új szolgáltatás? – A nappali kórház az egyszerû kezeléseknél, vérvétel, infúziós beavatkozás, egynapos ambuláns kezelések megvalósításának helyszíne, amellyel tovább bõvül funkcionálisan is a rendelõintézet tevékenysége. – Hogyan folytatódik a beruházás?

– A következõ felújítási munkálat a gyermekgyógyászat kialakítását foglalja magába, az Akácfa utcai szárny földszintjén, és a tervek szerint mintegy hetvenmilliós összegbõl kialakításra kerül a fogyatékosok nappali ellátását szolgáló intézet is. – Hogyan lehetne összefoglalni az egész beruházás jelentõségét? – A térség minden lakóját szolgálja a lenti rendelõintézet, és különösen örülünk annak, hogy mindezt modern felszereléssel, kulturált körülmények között tehetjük meg. Megemlíteném, hogy csak a röntgen berendezés ötvenmillió forintba került, és az informatikai rendszer is teljes mértékben felújításra kerül. Egy kicsit tartunk is attól, hogy megnõ a rendelõ leterheltsége, ugyanis a modern eszközpark segítségével olyan vizsgálatok is elvégezhetõek majd rövid határidõvel, amelyek egyéb egészségügyi intézetekben hoszszú sorbaállás és idõpont egyeztetés útján lehetséges csak. D.J.

Wesendorfi kiránduláson a pákaiak A németországi Wesendorfba, a testvértelepülésre látogatott a Pákai Magyar Német Baráti Kör tagsága a közelmúltban. A megérkezés, a találkozás elsõ pillanatai után fogadáson látták vendégül a házigazdák a pákai delegációt. A délutáni programot a családok tervezték meg. Volt, aki a harminc km-re lévõ Wolfsburgba, az autóvárosba látogatott. Lukács Tibor, a baráti kör elnöke, Páka polgármestere a további programokról mesélt lapunknak. – A tûz, a víz és a fény összjátékát különleges vízi játékok bemutatóján nézhettük meg. A következõ napon megkoszorúztuk a wesendorfi temetõben a magyar katonák sírját, amely sírhelyek gondozása németországi kapcsolatfelvételünk alapján történik. Délután zenés szórakozás következett a wesendorfi grillezõnél, ahol Gubinecz Ákos citerázott és énekelt házigazdáinknak. Vasárnap a családok-

A wesendorfi Páka parkban. nál töltöttük a napot, volt aki, a közeli Gifhorn öregváros ünnepélyén vett részt. Hétfõn reggel elindultunk Berlinbe, az országházat is megtekintettük Hubertus Heil országgyûlési képviselõ vezetésével. Ebéd után vízitaxival túráztunk a Spree folyón, utána városnézés következett Berlinben. A hazaindulás elõtt hivatalos fogadáson erõsítették meg

további együttmûködésüket. A wesendorfi községházán tartott találkozón Hubertus Heil országgyûlési képviselõ, Sigfried Weis polgármester, Willhelm Bindig, a Wesendorfi Baráti Kör vezetõje és Lukács Tibor cserélte ki tapasztalatait, tartott értékelõ beszédet és már a 2011-es, 20 éves jubileumi programról is egyeztettek. dj


8

Lenti és Vidéke

2010. október

Szüreti fesztivál határok nélkül A Városok Szövetsége (City Corporation) program keretében került sor Lentiben a szüreti fesztivál határok nélkül elnevezésû rendezvényre. – Harmincötödik alkalommal kerül megrendezésre a Kerka Menti Kulturális Napok rendezvénysorozat, amelynek egyik programja mindig a szürethez, a folklórmûsorhoz és vásárhoz kapcsolódik – mondta Horváth László , még a mûvelõdési és sportbizottság elnökeként. – Ebben az évben a 24 város együttmûködése kapcsán rendezzük a szüreti fesztivált, határok nélkül, ahová külföldi vendégeket és elõadókat is várunk. A zalaegerszegi Gála Társastáncklub Egyesület közremûködésével zajló ünnepség megnyitóját dr. Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára tartotta. – Borvidékeinken mindig meghatározó program volt a szüreti mulatság. Ezek az ünnepek adják a közösségmegtartó erõt, kiváló alkalmak a találkozásra, tapasztalatcserére. A hagyományaink és a közösség erõsítése határozza meg, hogy milyen jövõ vár a magyarságra a Kárpát-medencében.

Fotó: Sári Zoltán Dr. Ángyán József (középen) vendéglátói társaságában. Különösen fontos, hogy a mai – Csodálatosak a természerendezvény a határmenti szlo- ti adottságaink. Levéltári bizovéniai és ausztriai városokat is nyítékaink vannak arról, hogy megszólítja. régóta kiváló borokat termelA folytatásban fõzõverseny, nek vidékünkön. A középkorszüreti felvonulás, folklórmû- ban a tizedet is borban fizették sor, divatbemutató, majd sztár- itt, és bõven találunk adatokat vendégek fellépése csalogatta a lendvai, gosztolai és Vörcsökaz érdeklõdõket. A szereplõk hegyi borkultúra nyomairól. között volt Csocsesz, Palcsó Elõadásomban arra is rámuTamás, az Irigy Hónaljmirigy tattam, hogy a rendszerváltoztatás a legjobban tetten érhetõ és Szûcs Judit. A borral és turizmussal a borkultúrában, hiszen a havirtuálissá válásával összefüggõ szakmai program a tárok megnyitó után várta az ér- azonnal lehetõség nyílt a borászoknak a tapasztalatcserére, deklõdõket.

Megalakult a megyei közgyûlés Dr. Pál Attila alelnök lett

Dr. Pál Attila Megtartotta alakuló ülését a Zala Megyei Közgyûlés. A következõ négy esztendõben a korábbi ciklustól eltérõen nem 40, hanem 15 képviselõ vesz részt a közgyûlés munkájában. A Zala Megyei Közgyûlésben 10 helyet szerzett a FideszKDNP, 3-at az MSZP, 2 mandátumot a Jobbik.

Dr. Fekete Zoltán Az új közgyûlés tagja lett Lenti korábbi alpolgármestere, dr. Pál Attila és a lenti képviselõ-testület tagja, dr. Fekete Zoltán. A megyegyûlés tagjai: dr. Fekete Zoltán (Fidesz-KDNP), Fodor Márk (Fidesz-KDNP), Horváth Zoltán (Fidesz-KDNP), (FideszManninger Jenõ

KDNP), Nagy Kálmán (FideszKDNP), dr. Pál Attila (FideszKDNP), Pálinkás Róbert (Fidesz-KDNP), Sáringer-Kenyeres Tamás (Fidesz-KDNP), Vajda László (Fidesz-KDNP), Zsuppányi Gábor (Fidesz-KDNP), Góra Balázs (MSZP), Lelkó Tamás (MSZP), Veér Miklós (MSZP), Péntek László (Jobbik), Völgyi Zoltán (Jobbik). A képviselõk titkos szavazáson döntöttek a közgyûlés elnökének személyérõl. A képviselõk 15 érvényes vokssal, egybehangzóan, Manninger Jenõt választották ismét a Zala Megyei Közgyûlés elnökévé. Az alelnöki posztra 2 személyt jelöltek: dr. Pál Attilát és Nagy Kálmánt. Az alelnököket 14 szavazattal, egyhangúlag választotta meg a képviselõtestület. A Zala Megyei Közgyûlés zárt ülésen döntött a fõjegyzõi posztra érkezett pályázati anyagokról. A fõjegyzõi kiírásra 5 pályázat érkezett, melyek közül végül a testület dr. Mester Lászlónak szavazott bizalmat.

közös programok megtartására – emelte ki Nógrádi László elõadásában. Dr. Ángyán József államtitkár a konferencián tájékoztatást adott a vidékfejlesztésben és agrárpolitikában várható központi intézkedésekrõl. – Nem kell mást tennünk, mint ami Európában tapasztalható. Családi kis- és középvállalkozások jelentik a mezõgazdaságot, és a jó mûködéshez újra kell építeni a város és a vidék kapcsolatrendszerét. A város piacot jelent, és biztonságos élelmiszert kíván, a vidék pedig meg tudja termelni mindezt. Az elõadások sorában bemutatásra kerültek a Városok Szövetsége (City Corporation) projekt eddigi eredményei, tájékoztató hangzott el „Határtalan borkultúra” címmel, továbbá a szõlõ és bor szeretetérõl, szüreti aktualitásokról hallgathatták meg az érdeklõdõk Rozsmán István lendvai borász (az Európai Borlovagrend tagja) gondolatait. dj

Idõsek világnapja Az idõskorúak megbecsülésére hívta fel a figyelmet az a rendezvény, amelyet az idõsek világnapja alkalmából szervezett meg a Lentiben a helyi idõsügyi tanács és a város önkormányzata. Fövényesi Jánosné, az idõsügyi tanács elnöke elmondta: rendezvényük célja, hogy megteremtsék az idõsek megbecsülését, amire az önkormányzat eddig is nagy hangsúlyt fektetett. Az ünnepségen Horváth László polgármester köszöntötte a vendégeket, és bemutatta azt az oklevelet és emlékplakettet, Zala Megye Idõsbarát Önkormányzatának díját, melyet az idõsek világnapi rendezvényén Lenti városa kapott a Zala Megyei Idõsügyi Tanácstól. A rendezvény kulturális mûsorral folytatódott, melyben felléptek a napközi otthonos óvoda Margaréta csoportjának óvodásai, majd Kovács Béla mondott verset, õt követte az Ádám Jenõ Zeneiskola diákjainak elõadása, majd a Félkótás banda citera zenekar és a Csesztregi Pávakör következett, végül Kulcsár Ferenc énekelt népszerû slágereket az idõseknek.


9

Lenti és Vidéke

2010. október

Képes csesztregi történelem Képek és történetek Csesztreg múltjából címmel jelent meg a Kopecskó János fényképész által összeállított könyv, fotóalbum, mely 176 oldalon mutatja be a község életét, történetét az 1950-es évekig. Az album az idén húsz éves jubileumát ünneplõ Csesztregi Falubarát Egyesület gondozásában jelent meg. Ennek kapcsán több cél is összeért, hiszen Kopecskó János már a '80-as években gyûjtött régi fényképeket a helyiek-

tõl, amibõl 1988-ban kiállítás is nyílt. – Kétéves kutatómunka eredménye került az albumba kezdte Kopecskó János, aki felesége, Kopecskóné Kocsis Judit és fia, ifjabb Kopecskó János közremûködésével állította össze a kiadványt. – A legkorábbi dokumentum egy 1860ban kézzel készített közigazgatási térkép, mely mutatja a település mûvelt parcelláit, de vannak képek a '20-as években mûködõ malmokról, patakban

60 évnyi pontosság, megbízhatóság A Zala Volán jubilemi ünnepsége

A Zala Volán jelentõs szerepet vállal Lenti és térsége tömegközlekedésében. Nagy idõk tanúi lehettek a zalai települések utazóközönZala Volán Zrt. ünnepségének sége nevében tolmácsolta elvendégei. Október 21-én a He- ismerését a csökkenõ utaslétvesi Sándor Színházban tar- szám mellett is megtartott játotta fennállásának – jogelõ- ratsûrûségért. dökkel együtt számított – 60 Az ünnepséget követõen éves jubileumi ünnepségét. Zalatnai László vezérigazgató Zalatnai László vezérigaz- érdeklõdésükre elmondta, hogy gató beszédében a múltból a nyereségesen mûködtethetõ máig megtett utat szemléltette távolsági, elõvárosi és városi az AKÖV-tõl a TEFU-n, a 16-os közlekedés mellett egyazon VOLÁN-on, MÁVAUT-on át a fontosságú szolgáltatásként mai állapotig. A 80-as években tartják szem elõtt a kisközséelért csúcs után – amikor 3000 gek közlekedését. dolgozót foglalkoztattak és még – A december elején életbe a teherfuvarozás üzletág is je- lépõ új menetrend lényegét len volt – jó döntések révén illetõen változatlan marad, következtek be azok a minõsé- azaz nem tartalmaz szûkítésegi változások, amelyek a cég ket a kisközségek vonatkozásámai arculatát jellemzik. ban sem. Viszont a Zala Volán Nagy Kálmán, a Zala Me- menetrendjét és a meglevõ gyei Közgyûlés alelnöke köszö- falubusz, iskolabusz szolgáltanetet mondott azért, hogy a tásokat szinkronba kell hozni, gazdaságtalanul, kis utasszám- azaz a párhuzamosságok elkemal mûködõ járatokat is vég- rülésére optimalizálni kell a sõkig megpróbálja életben tar- különféle közösségi közleketani a társaság. Czupi Sándor- dési rendszereket. (Farsang) né, Csesztreg polgármestere a

A kötet borítója. mosó falusi asszonyokról, iskolai osztályokról egészen 1907tõl és több képeslap is szerepel az albumban. De érdekes például a leventék kiképzése is, megörökítették síoktatásukat is. A legtöbb fényképet a helyiektõl gyûjtöttük össze, sok családnál maradtak meg régi képek, amiket szívesen adtak oda, de tovább is kutattunk, hogy minél teljesebb legyen az összeállítás, így sikerült fotókat szereznünk a Néprajzi Múzeumtól, ahol Szöllõsy Kálmán egykori vidékfényképész fotóira bukkantunk, aki a '30-as években Csesztregen is járt és készített fotókat. Akkoriban terjedt el a vidéki élet népszerûsítése. Emellett a zalaegerszegi Göcsej Múzeum gyûjteményébõl is sikerült fotókat szerezni. Egészen az '50es évekig jelenik meg a falu élete a képeken keresztül. – A fényképek mellett a település története is helyet

kapott a könyvben. 1929-ben Csesztreg múltja és jelene címmel készítette el az akkori körjegyzõ, Feisz László a helytörténeti összefoglalót. – Emellett az egykori Csesztregi Hírmondó címû újságból is ollóztunk ki egy-egy írást. Ezt a lapot még korábban szerkesztettük néhányan a falubeliek közül – vette át a szót Kopecskóné Judit – és találtunk olyan részleteket, melyek az album képeit, fejezeteit felvezetik. – Az album a Móricz-napi búcsúra készült el, akkor mutatták be a közönségnek a mûvelõdési házban. – A megjelenés után sokan érdeklõdnek, sokaknak tetszik az összeállítás. Visszakapjuk azt a szeretetet, amivel elkészítettük – tette hozzá Kopecskó János. – Elõdeink szeretete, tisztelete vezérelte az album elkészítését és az, hogy a dokumentumok fennmaradjanak az utókornak.


10

Lenti és Vidéke

2010. október

Mikuláskor is elindul… Méltó körülményeket teremtettek Kisvasút Csömödérbõl

Temetõik folyamatos felújítása és karbantartása volt az egyik legfontosabb feladata a gutorföldi önkormányzatnak az elmúlt napokban. – A Náprádfán és Gutorföldén lévõ temetõinknél folyamatos a karbantartás és a gondozás. A náprádfai falurészben kerítést építettünk, és villanyt vezettünk be a ravatalozóhoz. Mindez 180 ezer forintjába került az önkormányzatnak. Mindenszentekre 20 ezer fölé emelkedett az utasok száma. Továbbra is népszerû a Csö- kilenc alkalommal indult el, mödér - Lenti útvonalon közle- különvonatra pedig hét alkakedõ kisvasút, melynek jelen- lommal volt igény. A gõzös szatõs turisztikai jelentõsége van. lonkocsijában rendezvényt is A Csömödérben állomásozó tartottak, egy születésnapot, ilszerelvény Lenti érintésével letve egy vadászvacsorát is Csömödéren át Kistolmácsig szerveztek, amit kisvasutas kiviszi el az utasokat, akik az út- rándulással kötöttek össze. – A lenti gyógyfürdõ nyávonalon gyönyörködhetnek a táj szépségeiben, a végállomá- ron kezdõdõ felújítása miatt son pedig fürdõzéssel egé- kevesebb vendég érkezett a városba, ami a kisvasút forgalszíthetik ki a programot. A tavalyihoz hasonló utas- mán is észrevehetõ, a német ajforgalmat bonyolított le az kú turisták száma volt keveerdei kisvasút az év eddigi sebb, tudtuk meg Kaliba Mihónapjaiban. Az évnyitó járat hálytól a vasútüzem vezetõjémárciusban indult, májustól tõl, aki az év további programpedig, a turisták által kedvelt jairól elmondta, már csak két idõszakban, szeptember vé- akciót terveznek, egyet Mikugéig közlekedett a nyári sze- lás napjára, s egy évbúcsúzzon menetrend szerinti járata. tatót december 30-ra. Ezen feAz utasok száma 20 ezer lül már csak az úgynevezett fölé emelkedett, ez megfelel a külön rendeletû járataik köztervezett létszámnak. A gõzös lekednek.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok készítése szerkesztése megbízhatóan, gyorsan! Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu

a gutorföldi temetõnket is felújítottuk. Itt sövénykerítést alakítottunk ki, kijavítottuk az útburkolatot, a legszembetûnõbb változást az új kapu jelenti – mondta Nyakas István polgármester. – Mennyibe került a belsõ temetõ felújítása? – Négyszázötvenezer forintba került a felújítás, a karbantartás. Méltó körülményeket teremtettünk a halottainkra való emlékezéshez. dj

Új kaput építettek.

Könyv az egykori körorvosról

A közelmúltban mutatták be Lentiben Hetés Tibor: Orvos Lentiben címû kötetét. A könyv szerzõje a lenti rendelõintézet névadójának, dr. Hetés Ferencnek a fia, aki több mint négyszáz oldalon állított emléket Lenti elsõ körorvosának, aki a térség tizenkilenc községén kívül többek között a MÁV dolgozóinak is orvosa volt. Képünkön Hetés Tibor dedikálja a kötetet. Fotó: Sári Zoltán


11

Lenti és Vidéke

2010. október

Megújult a körjegyzõség Rendelõfelújítás Zalabaksán

A felújított rendelõ akadálymentesített bejárata. Az orvosi rendelõ felújítására és akadálymentesítésére adott be pályázatot korábban Zalabaksa körjegyezõsége. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által elbírált projektrõl Laky Józsefné jegyzõ tájékoztatta lapunkat. – Pályázatunk – melyet egyébként hat társult községünkkel közösen adtunk be – 2009. augusztusában került elbírálásra, melynek eredményeképpen a 23,4 millió forintos költségvetésû tervünkhöz tizenötmillió forintot kaptunk a fejlesztési tanácstól. A Zala Megyei Önkormányzat által létrehozott önerõ alapból öt millió forintot kaptunk, a fennmaradó két és fél millió forintot pedig saját forrásként jelöltük meg. – Milyen munkákra került sor? – Kétfordulós közbeszerzés után egy lenti cég nyerte el a kivitelezést. Tizennyolc nyílászáró cseréjére, két új bejárati ajtó beépítésre került sor, kialakítottunk két rámpát a mozgáskorlátozottak részére és új szigetelést kapott az épület A polgármesteri hivatal elõtti virágos park. homlokzati része. Lecseréltük a leMég 2007-ben kezdõdött az – Elõbb az intézmények elé, és folyócsatornákat, felújítottuk a Egészségterv Alapítványhoz benyúj- néhány kiemelt helyre tudtunk burkolatot, négy új vizesblokk ketott sikeres pályázattal Lovásziban kihelyezni virágosládákat, ame- rült kialakításra, és a fûtõtestek a most is folyó virágosítási program. lyekbe az önkormányzat ültetett részleges cseréjére is sor került. virágokat. A következõ években Pályázatunk tartalmazta egy korfolytattuk a szépítést, a villanyosz- szerû, hordozható, tizenkét csatorlopokra helyeztünk ki mintegy nás EKG készülék beszerzését is. hetven muskátli-tartót – mondta Léránt Ferenc polgármester. – Egy Horváth László polgármester ugyancsak nyertes pályázat révén, fogadóórájára a 92/553-912-es és a 92/553-937-es telefonszámon melyet korábban az ÖKOTÁRS lehet jelentkezni. Alapítványhoz adtunk be, egy parFerenczi Róbert alpolgármester keresünk kot sikerült kialakítanunk a régi fogadóórájára jelentkezni a 92/553-912-es telefonszámon lehet. a megye temetõ fölött, melyet az idén toTelepülési képviselõk fogadóórái: minden részébõl! vább szépítettünk. Itt hétszáz virág dr. Molnár Sándor Érdeklõdni lehet: lett elültetve, az egész településen 2010. november 2-án (kedden) 9.00-10.00 óráig, 92/596-936, mintegy kétezer tõ. A temetõben Gáspár Lívia is folytattuk a munkát, virágos zó2010. november 2-án (kedden) 13.00-14.00 óráig, 8-12 óráig, nákat alakítottunk ki. Mindez ködr. Fekete Zoltán illetve zel négyszázezer forintjába került 2010. november 2 -án (kedden) 15.00-16.00 óráig, 30/378-4465. önkormányzatunknak. Drávecz Gyula 2010. november 5-én (pénteken) 8.00-9.00 óráig, Héra József 2010. november 9-én (kedden) 16.00-17.00 óráig, fogadóórát tartanak. Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem Városrészekben tartandó fogadóórák: dr. Molnár Sándor 2010. november 2-án (kedden) 10.00-11.00 óráig a mumori kultúrházban, Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Gáspár Lívia 2010. november 2-án (kedden) 18.00-19.00 óráig a Szerkesztõség: lentiszombathelyi kultúrházban, 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Gáspár Lívia 2010. november 8-án (hétfõn) 13.00-14.00 óráig a máhomfai Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937 kultúrházban, E-mail: zalataj@zelkanet.hu Horváth László polgármester és Drávecz Gyula 2010. november 8-án (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a Kiadja: Zalatáj Kiadó bárszentmihályfai kultúrházban, Ferenczi Róbert alpolgármester Készült: 2010. november 9-én (kedden) 17.30-18.30 óráig a Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. lentikápolnai kultúrházban, Héra József Tel./Fax: (92) 316-783 2010. november 9-én (kedden) 18.30-19.30 óráig a lentikápolnai kultúrházban fogadják az érintett városrész lakóit. ISSN 1585-3411

Tizenkét önkormányzat tagja a rédicsi körjegyzõségnek, közösen tartják fent a hivatal épületét, amelyben a rédicsi önkormányzat is található. – Költségkímélõ megoldást kerestünk az épület felújításához, amelyre 2009-ben nyílt lehetõségünk az EMVA hármas tengely kiírása által. Ez az uniós lehetõség több mint 6,5 millió forintot biztosított, ehhez az ÁFA összegét kellett a résztvevõ önkormányzatoknak biztosítani. A beruházás így meghaladta a nyolcmillió forintot, amelyhez a Zala Megyei Önkormányzat is hozzájárult százezer forinttal – mondta lapunknak Stokker Sándor, Rédics polgármestere. – Mit valósítottak meg az említett összegbõl? – Minden nyílászárót modern, energiatakarékosra cseréltünk, az épület külsõ részén szigetelési munkálatokat végeztünk, valamint újravakoltuk és színeztük a falakat. Megtörtént a mozgáskorlátozottak feljárójának alapozása, továbbá parkosítottunk, és a kerítést is felújítottunk. Hirdetõ tábla szolgáltatja az információkat és korszerû hulladékgyûjtõket is kihelyeztünk. dj

Virágosítás Lovásziban

Fogadóórák

Hirdetésszervezõket

Lenti és Vidéke Közéleti havilap


12

Lenti és Vidéke

2010. október

Aranydiplomás gyermekorvos Aranydiplomáját vehette át a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet gyermekorvosa, dr. Sánta Klára. Ez alkalomból a képviselõ-testület tagjai is köszöntötték Lentiben. Dr. Sánta Klára 45 éve gyógyít Lentiben, 1965-ben került a lenti intézetbe, azóta látja el a gyermek háziorvosi, gyermekgyógyász fõorvosi és higiénikus orvosi teendõket, illetve egy idõszakban az intézet

igazgató-fõorvosi tisztségét is betöltötte. Az 1934-ben született doktornõ Pécsen szerezte meg diplomáját, 1971-ben adjunktusi, 1980-ben fõorvosi kinevezést kapott. 1983-ban miniszteri kitüntetésben részesült kiváló munkájáért, 1994 kapta meg a Lenti Városért Díjat, 1995-ben pedig igazgató-fõorvosi elismerésben részesült kt

45 éve gyógyít Lentiben…

Nagylengyel Õsi zalai zamatok – Bér- és kereskedelmi fõzés – Palackozás – Kis- és nagykereskedelmi értékesítés – Igény szerint cefrebeszállítás

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/380-037, 30/3358-311

Köszönetnyilvánítás A lenti Szent Mihály Plébániáért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2008.évi jövedelmük 1 %-át 2009-ben felajánlották az alapítvány javára, összesen 283.649 Ft-ot. Az elõzõ évi maradvány és ez a felajánlás lehetõvé tette, hogy 500.000 Ft-tal támogatta az alapítvány az új padok beépítését.

Elérhetõségeink: Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Lenti és Vidéke  
Lenti és Vidéke  

Lenti és Vidéke

Advertisement