Page 1

Közép-Zala

Megújul Kisbucsa központi tere

regionális havilap

VII. évfolyam 3. szám – 2010. március

Sikeresen pályáztak Nemeshetésben

Megszépül Nemeshetés központja. Nemeshetés Község Önkormányzata a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján 2009. januárjában pályázatot nyújtott be falumegújításra és - fejlesztésre. Az MVH 2009. év végén értesítette az önkormányzatot, hogy pályázatuk eredményes, az új faluközpont kialakítását és a temetõ részleges felújítását mintegy ötmillió forinttal támogatják. A beruhá-

zás keretében a faluközpont teljesen megújul: a régi buszmegálló elbontásra kerül, parkosított, térkövezett térre kerül az új épület, melyben kiállítják a község régi lajtoskocsiját és tûzoltókocsiját is. A temetõben új gyalogjárda és kút készül. A 6.253 millió forint összköltségû beruházás kivitelezése megkezdõdött, az átadásra várhatóan még tavasszal sor kerül.

„Kalandra Falu!” 2010. május 15.-én ismét megrendezzük a „Kalandra Falu” vidéki tízpróba elnevezésû vidám vetélkedõnket, amelyre szeretettel várunk minden lelkes csapatot! A részletekrõl e-mailban: a:csilla0723@vipmail.hu, tel.: 06704090949, vagy a Rózsa Bisztró Nagylengyel, Arany. J. 65. levélcímen érdeklõdhetnek! Jelentkezni: 2010.05.10-ig lehet 6-8 fõs csapattal! A rendezvényre szponzorok jelentkezését is várjuk! Rózsa Bisztró Nagylengyel

A Széchenyi szobornak méltó helye lesz a megújult központban. A Kisbucsa központjában kács Ferenc, Kisbucsa polgártalálható Széchenyi-teret ez év mestere. Azt is megtudtuk tõle, májusában ünnepélyes keretek hogy a szobrot Szabolcs Péter, között szeretnék átadni a falu Munkácsy díjas szobrász készílakóinak, azonban már most ti el bronzból, és kettõszázöt teljesen más képet mutat a ko- centiméter magas lesz. Egyébrábbihoz képest. A régi tûzol- ként már csak a szobor, és a tókocsi helyett egy Széchenyi padok hiányoznak ahhoz, hogy szoborral ékesített pihenõ- a tervezett park elkészüljön. A polgármester azt is elrészt hoznak létre. A pályázatot a Mezõgazda- árulta, hogy a tervek megvalósági és Vidékfejlesztési Hivatal sítását meghívásos pályázat út(MVH), ezen belül a Leader ján három kivitelezõ közül a írta ki, falumegújítás, falufej- Sprint Kft. nyerte el, akik márlesztés jogcím alatt, melyet cius elsejével kezdték a munkettõezernyolc novemberében kát, és a hónap végére be is nyújtottak be, és a közel egy fejezték. A polgármester azt is eléves elbírálási idõ után sikeresen szerepelt a falu. Így több mondta, hogy tervben van a mint nyolcmillió forintot kap- központ további szépítése, metak erre a célra, a beruházás lyet szintén pályázati forrásból pedig valamivel több, mint kívánnak megvalósítani, az integrált közösségi és szolgáltató tízmillió forintba fog kerülni. – A régi tûzoltókocsi he- tér (IKSZT) kialakítására belyett, amit az idõ vasfoga tönk- nyújtható pályázattal, ami egy retett, már nem volt túl szép nagyobb beruházás. Továbbá látvány, szükség volt a felújí- az imaház felújítására is adtak tásra, ezért döntöttünk úgy, be pályázatot, de még ennek hogy átalakítjuk a központi nincs eredménye. teret, és mivel Széchenyi tér, A téli idõszakban a közezért egy Széchenyi szobor munka program keretében méltóvá tenné – mondta el Ta(Folytatás a 2. oldalon)

Hírek, riportok tényszerûen www.zalatajkiado.hu A Közép-Zala (is) online változatban fotógalériával

Egervári Virágfesztivál 2010. május 7-8-án az Egervári Várkastélyban megrendezésre kerül az elsõ Egervári Virágfesztivál, dísznövény vásár és kiállítás! A vásár a látogatók számára ingyenes! Színes családi programokkal várjuk szeretettel!


2

Közép-Zala

2010. március

Hottói tervek, remények lyázat alapján dönti el a képviselõ-testület. A „Hottóért Alapítvány” az idén már fogadhatja az adónk 1%-át, szeretnénk kérni, hogy aki teheti, legyen szíves támogassa. Az összeget az épület felújítására fordítjuk.

A népdalkör március 20-án a Bakon rendezett Kistérségi Fesztiválon lépett fel. A hottóiak is megemlékeztek az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról a '48-as emlékoszlop megkoszorúzásával.

A MAGYAR MÛVELTSÉG KINCSESTÁRA Helyünk az országban és a világban Mûvelõdéstörténeti szabadegyetem - 19. 2009/2010.

Az önkormányzatok sanyarú sorsa alól Hottó sem kivétel. Ez érzõdik Simon Gyuláné polgármester szavaiból is. – Az idei évben fejlesztési terveinkrõl le kell mondani a szûkös anyagi helyzet miatt. Költségvetésünk fõösszege több mint 9 millióval kevesebb az elõzõ évhez képest, így örülünk, ha a kötelezõ fenntartású kiadásokra elég lesz. A tavalyi évben beadott LEADER-pályázatunk hiánypótlása, a helyszín monitorozása megtörtént, várjuk a pályázat befogadását és természetesen az elbírálását. Amíg a befogadásról nem kapunk értesítést, addig az általunk elvégezhetõ munkálatokhoz sem tudunk hozzá kezdeni. Mint korábbiakban már hírt adtunk róla, kiállító termeket szeretnénk kialakítani, ahova a paraszti életformához kapcsolható tárgyi emlékeket kívánjuk összegyûjteni és kiállítani. Ez a „kastélyépület” jelenleg használaton kívüli 3 helyiségét jelenti. Nagyon várjuk a pályázat befogadását, illetve kedvezõ elbírálását.

A további terveket említve a polgármester elmondta: – Az idén szeretnénk megrendezni a harmadik olyan falunapot, amelyre az elszármazottakat is meghívnánk egybekötve a tervezett kiállítás megnyitásával. E rendezvényre is adtunk be pályázatot (az FVM által kiírt „Vidéki rendezvények, falunapok szervezésére”, amely részét képezi az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjának 2007-2013.). Ennek elbírálását március közepére ígérte a kiíró. Amennyiben nem sikerül, szolidabb körülmények között tudjuk lebonyolítani a rendezvényt. Pályáztunk településõr foglalkoztatására. A településõr szolgálata nagyobb biztonságot jelentene a lakók – különösen az egyedül élõ idõsek – számára a falvakat járó, az emberek hiszékenységére alapozó „trükkös tolvajok” ellen, valamint az illegális szemétlerakók visszaszorítására. Ha számunkra kedvezõ lesz az elbírálás, úgy áprilisban már munkába is állhat. Személyét községen belüli pá-

Megújul Kisbucsa központi tere Pályázati forrásból alakították ki a Széchenyi teret (Folytatás az 1. oldalról) végezték el a faluban a tornaterem, illetve a sportöltözõ kifestését. Most pedig az illegális szemétlerakó helyek megszûntetése, fûnyírás, és parkosítás a legfõbb feladatuk. A községben próbálnak kihasználni minden pályázati

lehetõséget, de csak az önerõ nélküli, vagy maximum egy-két millió önerõvel rendelkezõ pályázatot tudnak igénybe venni. – Kis település vagyunk, kis költségvetéssel, de nagy tervekkel – mondta végezetül a polgármester.

május 14. 18.00. (P). TELJESSÉG - KIESÉS - HAZATALÁLÁS A szerves társadalom felé II. Hintalan László mûvelõdéstörténész elõadása Programszervezõ és mûvészeti vezetõ: Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész Helyszín: Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 4.) Az elõadások ingyenesen látogathatók. MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

Rossz parti

Rajz: Farkas László

A népdalkör rendszeres fellépõje a térség kulturális rendezvényeinek.

április 23. 18.00. A FÖLD nevû bolygó rövid története Mi, mennyi és meddig elegendõ az energiakészlet dr. Bérczi István geológus - egyetemi tanár Bemutatkozik a Magyar Olajipari Múzeum Vendégünk: Tóth János igazgató

– Kislányom, szakítanod kell az Ottóval! BKV-s vezetõ!...

HIRDETÉSÉT feladhatja a Közép-Zala havilapban. Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937. E-mail: zalataj@zelkanet.hu


2010. március

3

Közép-Zala

„Áldva legyen Szent nevük” Március 15-i ünnepség Gellénházán Együtt emlékezett Gellénháza és a környezõ települések fiatalsága és felnõtt lakossága a helyi mûvelõdési házban a nemzeti ünnep alkalmából a márciusi hõsök tiszteletére rendezett összejövetelen. A mûsorra, mely 17 órakor vette kezdetét, szép számmal érkezett az ünnepi ruhán kokárdát viselõ hallgatóság. De kik is voltak 2010. március 15. fõszereplõi Gellénházán? A dr. Papp Simon Általános Iskola tehetséges diákjai, akik sokszínû és az elmúlt évekhez képest újszerû elõadással készültek e jeles tavaszi eseményre. Öröm volt látni a sok sugárzó gyermekarcot, amint 1848 emlékezete megérintette õket. A nagyobbak a magyar haza pirosfehér-zöld színeit szalagként mellükön viselve szavaltak, a kisebbek ugyanezeket a színeket kendõként hordták nyakukban, illetve saját maguk készítette dekorrózsákkal a kezükben nagy átéléssel énekeltek és táncoltak. De nézzünk egy kis ízelítõt a mûsor gondolatmenetébõl! „Képzeljük csak el… Valahol, Magyarországon leszáll az este… Tündöklõ csillagok gyúlnak az égen… Egy-egy ilyen csöndes, békés estén sok minden szóba kerül… Múltbeli har-

cokról, forradalomról szóló történetek keringenek a tûz körül…” - így indul a narráció, s máris megelevenedik a történelem, melynek a produkció révén mi is részesei leszünk. S ez ekképp' van rendjén, hogy újra és újra átéljük a dicsõ napokat. Ehhez kellõ hátteret adtak a videó- és képi bejátszások. A másodikosok táncos, énekes részletének refrénje szintén mély üzenetet hordoz: „Hazára találtam, tudom milyen e föld/ Tudom hová visz útja két folyó között.” Majd a haza fogalmának Majthényi Flóra költõnõ által versbe szõtt kifejezését hallhattuk a szavalóktól: „Ez a föld, mely drága nekünk,/ Melyet legjobban szeretünk,/ Ahová, bármerre járunk,/ Mindig viszsza-visszavágyunk:/ Ez a haza!” Aztán a versmondók, az énekkarosok, a citerások, a néptáncosok és a furulyás leány sorra hozták elénk a múlt ködébõl a korabeli élet pillanatait, Petõfi Sándor, Kossuth Lajos és a névtelen szegény honvéd alakját. A jelenetbeli kisgyerekek pedig tágra nyílt szemekkel kérdezgették édesapjukat: „Kik voltak a honvédek, jó apám,/hogy annyit emlegetik nevüket?”/Az apák nemzeti büszkeséggel

Méltóképpen emlékeztek. válaszoltak:/ „Midõn hazánkba törtek kétfelõl,/ Õket szülé a nemzet-becsület./ Ha megnõsz egykor, édes gyermekem,/ S szívedben érzesz édes örömöt:/ Hogy hazád neve messze ismerõs,/Fiam! A honvédeknek köszönöd!” A mûsort a szereplõk jövõbe mutató, reményt sugárzó közös szavalata zárta: „Élni fog a nemzet,/ Amely öszszetart:/ Kit önvétke meg nem hódit,/ Nem hódítja kard./ Megbûnhõdtük õsapáink/ Vétkét súlyosan;/ Napjainknak, a jelenben,/ Csak erénye van,/ S az erényes nemzet jutalma nem égi:/ Földön jut dicsõ és hosszú élet néki.”

A Szózat eléneklése és a köszönõ szavak elhangzása után az ünneplõ közönség csendes méltósággal a mûvelõdési házból a polgármesteri hivatal melletti szabadságharcos emlékszoborhoz vonult. Itt koszorút helyeztek el az önkormányzat, az általános iskola, az egyházközség és a nyugdíjas klub nevében, és fõhajtással adóztak a ma magyarjai az 1848/49es forradalom és szabadságharc hõs honfiai emléke elõtt. „Mindörökkön örökké/ Áldva legyen szent nevük.” (Tóth Kálmán)

Petrikeresztúron a szépkorúakat köszöntötték Március huszadikán, szombaton tartották Petrikeresztúron az idõsek napját, melyen a falu korosabb lakóit köszöntötték. A délután kettõ órakor kezdõdõ rendezvényen sokan részt vettek a faluból. A tavaszi hangulat nemcsak az idõjárásnak volt köszönhetõ, hanem a kultúrházban a tulipánnal és barkával díszített asztalok is hangulatossá tették a rendezvényt. Szépen megterített asztalok mellett feldíszített terem várta a meghívottakat, akik üdítõt, bort, pogácsát is fogyaszthattak a mûsor közben. A rendezvény megnyitójaként Gérczei Mónika polgármester üdvözölte a jelenlévõket. Beszédében hangsúlyozta a nagyszülõk fontosságát. Ezt követõen Rába Imre atya ünnepi köszöntõjét hallhatták, majd egy Sík Sándor verssel folytatódott a rendezvény. A falu korosabb lakóit a

Hagyományosan köszöntik az idõseket. község házi orvosa, illetve a gellénházi rendõrõrs munkatársa, a település körzeti megbízottja is üdvözölte, elõbbi jó egészséget kívánt mindenkinek, illetve hangsúlyozta, hogy az idõsek a település történelmét képviselik, utóbbi pedig részletes oktatást tartott a jelenkori bûncselekmények-

rõl, illetve azok megelõzésérõl. A köszöntõket követõen a község fiataljai, óvodások, iskolások lepték meg ünnepi mûsorukkal az idõseket, akik izgatottan várták a szereplést. Elõször egy dallal, majd versekkel és közös énekkel szórakoztatták a közönséget.

A falu legidõsebb lakóinak köszöntése sem maradhatott el, majd a gyerekek hastánc mûsorával, illetve színdarabbal és táncprodukcióval folytatódott a délután. A rendezõség természetesen vacsorával is vendégül látta a jelenlévõket, melyrõl a helyi asszonyok gondoskodtak. Este élõzenés bállal vártak mindenkit. – Petrikeresztúron a hatvan éven felüliek száma száztizenöt fõ, akik közül a mai napon körülbelül hetvenöten jöttek el, amivel elégedettek lehetünk, hiszen évek óta most vannak a legtöbben az idõsek napja rendezvényünkön –mondta el a település polgármestere, majd hozzátette, hogy a hagyományos rendezvényt minden évben általában márciusban tartják a községben. Salamon Enikõ


4

Közép-Zala

2010. március

Pályázatokkal a fejlõdésért Felújítási tervek Teskándon

Az óvoda átadásával megalapozták az iskola jövõjét is. Számos megoldandó feladat várat magára Teskándon, a beruházásokhoz szükséges anyagi forrást azonban önerõbõl nem tudják biztosítani. A község vezetése ennek ellenére nem tétlenkedik, folyamatosan figyelik a lehetséges támogatásokat, s szinte minden napjuk pályázatírással telik. Kezdeményezésüket nem minden esetben koronázza siker, a faluközpontba tervezett parkoló kiépítésére, a körjegyzõség és a sportpálya épületének felújítására sem nyertek hozzájárulást tavaly. Mégis folytatják a munkát idén, már most hat kérelmet nyújtottak be különbözõ fejlesztésekre. Ezek közül kettõt a Göcsej-Hegyhát Leader Közösséghez, amelyek a kistérséget érintik. Kikelet fesztivál elnevezéssel rendeznének egy kulturális találkozót. A program két részbõl állna. Kerekasztal beszélgetéssel kezdõdne, melyen arról tanácskoznának, miképpen boldogulhatnak a kistelepülések a nehéz gazdasági helyzetben. Ezt követõen a mûvészet kapna fõszerepet a környezõ tele-

pülések amatõr csoportjainak a bemutatkozásával. Az eseményt március 27-ére tervezték, a hozzájárulás odaítélésérõl azonban még nem döntöttek. A másik igény számítógépes képzésre irányulna. A térség lakóinak szerveznének informatikai oktatást, amelyet személyiségfejlesztõ és konfliktuskezelõ tréninggel kötnének egybe. Jelenleg a hiánypótlás zajlik. A község vezetése Integrált Közösség és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítására is pályázott. A forrásból az önkormányzat mögött, a tanácsterem mellett létesítenének ifjúsági klubot és teleházat számítógépparkkal, olvasósarokkal és raktárral. A 30 millió forintos beruházás igényét befogadták, az elbírálás folyamatban van. A település önkormányzata a temetõ környékét is szebbé tenné. Ezért beadták igényüket a Földmûvelés és Vidékfejlesztési Minisztérium kiírására. A ravatalozót már helyreállították, urnafalat létesítettek. A támogatásból most a kegyhelyet bõvítenék,

parkosítanák és renoválnák a kerítést. – Álmaink között szerepel iskolánk felújítása is, melynek tervét már két éve elkészítettük, akkor azonban nem nyertünk támogatást. Most a Nyugat-dunántúli Operatív Program forrásában bízunk. Oktatási intézményünk 20 éves jubileumát üli idén, nagy öröm lenne, ha fejlesztéssel ünnepelhetnénk az elmúlt két évtizedet. A beruházás azért szükséges, mert kinõttük az épületet. Az utánpótlás megoldott, a fenntartó öt településen: Bödén, Boncodföldén, Babosdöbrétén, Hottón és Teskándon 453 tizennégy év alatti él. A 8. osztályban átlagosan 20an tanulnak, az alsós osztályok azonban 28-30 fõvel kezdik a tanévet. Iskolánk iránti érdeklõdés annak is köszönhetõ, hogy 6 évvel ezelõtt felmértük az igényt és óvodát létesítettünk. A megoldás nem halogatható, így is szükségtermeket alakítottunk ki az iskola tetõterében, további bõvítésre azonban már nincs lehetõségünk. A pályázatban számos dolognak kell megfelelni, elõször is

a Kistérségi Területfejlesztési Tanács állásfoglalását kellett kérni. A nyilatkozatra sokan vártak, a szervezet azonban csak két település pályázatát támogathatta. Szerencsére a választásuk ránk esett, de kértük az egervári iskola fejlesztését is. A 200 millió forintos hozzájárulás beadásának határideje május 17-e, reméljük kedvezõ döntés születik – mondta el Tóth István Jánosné, Teskánd polgármestere, majd így folytatta: – A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében interaktív táblák és számítógépek beszerzésére nyert támogatást a község két éve. A kormány azonban nem tudta lefolytatni a közbeszerzési eljárást, ezért újra kiírta a pályázatot. Olyanról azonban még soha nem hallottak, hogy egy elnyert hozzájárulást újra meg kell pályázni. Biztosak benne, hogy az ügyet az Európai Bíróság is magyar csodaként emlegetné. A nehézségek ellenére bizakodó Teskánd vezetése: remélik, hogy idén megvalósulnak fejlesztési terveik. - mzs -

Ússzon Teskándon! A teskándi tanuszoda 18 m hosszú, 29-30 fokos feszített víztükre, 75-90-140 cm mélysége minden korosztály számára egészséges idõtöltést kínál. A mozgásban gazdag életmód feltételei adottak, használja ki, éljen a lehetõséggel! SZABADÚSZÁS Reggel: Hétfõtõl - Péntekig: Este: Hétfõn és Kedden: Szerdán: Pénteken:

6.30 - 8.30 18.00-20.00 19.00-20.00 16.00-20.00

BELÉPÕ Felnõtt, gyermek: 800 Ft/alkalom 10 alkalmas bérlet: 7.000 Ft

Mozdulj Teskánd! Az uszodát minden csütörtökön 18-20 óra között ingyen látogathatják a helyi lakosok! (lakcímkártya bemutatása szükséges) JELENTKEZZEN PROGRAMJAINKRA! – babaúszás: a játékos vízhez szoktatás kitûnõ alkalom a víz megszerettetésére – óvodások, iskolások oktatása, edzése: (3 éves kortól már érdemes elkezdeni az oktatást): a kitartó, fegyelmezett tulajdonságok elérése az úszás megtanulásával, gyakorlásával válik teljessé. – nyári úszótanfolyam, úszótábor, medence-party – felnõttek oktatása (senkinek nem késõ elkezdeni): Kedd: 17.00-18.00 Jelentkezni lehet egyénileg, vagy csoportosan! Oktatás: Egyéni, 1 alkalom: 1.200 Ft/óra 5 alkalmas bérlet: 6.000 Ft • 10 alkalmas bérlet: 10.000 Ft Csoportok kedvezménnyel! (A csoportokért igény esetén buszt küldünk.) Vízi-torna (Aquafitness): nem kell úszni tudni Jobb teljesítõképesség, stresszoldó hatás, formásabb alak: segít megszabadulni a felesleges kilóktól! Hétfõ: 17.15-18.15 óráig • Szerda: 18.00-19.00 Ára 1 alkalommal: 1.200 Ft/óra • 5 alkalmas bérlet: 6.000 Ft • 10 alkalmas bérlet: 8.000 Ft Alkalmanként bérelhetõ a teljes medence. Ára: 9.000 Ft/óra Címünk: Teskánd, Rákóczi u. 22. Telefon: 92/570-084


2010. március

Közép-Zala

5

A falu idõseit köszöntötték Ormándlakon Második alkalommal tartottak az önkormányzat részérõl, a képviselõ-testület szervezésében idõsek napját március huszonhetedikén, szombaton, Ormándlakon; ezzel tradíciót teremtve a rendezvénynek a falu életében. A kora délután kezdõdõ programon sokan részt vettek a településrõl. – Csakúgy, mint tavaly, körülbelül kilencven százalékos a részvétel, elégedettek vagyunk vele, s ezután ez a rendezvény hagyományossá válik nálunk. Vacsorával, süteménynyel készültünk, utóbbit egy helybéli cukrász készítette – tudtuk meg Méry Zoltántól, a

Az elõadásokat a jelenlévõk nagy érdeklõdéssel kísérték. település polgármesterétõl, aki hozzátette, hogy a vacsora

Újra fõztek! Paprikás csirkével töltött óriás kagylótészta, kesudiós rántott csirke búzacsírás zöldkörettel, krumplis buktába rejtett csirkemell, Eperjes rózsája, gólyatojás. Tudják kedves olvasók, mit rejtenek ezek a hangzatos nevek? Jobbnál jobb finom falatokat, melyeket a Gellénházi Nõk Egyesületének tagjai készítettek Horváth Mária, a zalaegerszegi Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Székhelyiskola szakoktatójának útmutatásai alapján, a hagyományos õszi, téli estéket kitöltõ fõzõtanfolyamon. 4 alkalommal sütöttek, fõztek péntek esténként, és sajátították el a nem megszokott, néha egészen különleges

ételek elkészítésének fortélyait. A szokásos záró napon pedig megvendégelték az egyesület valamennyi tagját, és az együtt, jó hangulatban eltöltött estén búcsúztatták az ó, és egyben köszöntötték az új évet is. A sok recept közül álljon itt egy gyors, finom vacsora receptje étvágygerjesztõnek: A szokásos módon palacsinta tésztát készítünk, kiolajozott tepsibe öntjük, rárakunk 50 dkg zöldségkeveréket, 3 pár felkarikázott virslit és karikára vágott vöröshagymát. Közepes hõmérsékleten kb. 30 percig sütjük. Négyzetre, vagy háromszögre vágva tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk!

után élõ zenével várnak mindenkit. A mûsor megnyitójaként a polgármester köszöntötte az idõs polgárokat, majd röviden ismertette az önkormányzat helyzetét. Az utóbbiról igen megnyugtató képet adott, hiszen a takarékos gazdálkodásnak, illetve a pályázat útján elnyert támogatásoknak köszönhetõen a település jó pénzügyi helyzetben van, és hozzátette, hogy mindez a képviselõ-testület egységes mûködésének, jó problémamegoldó képességének köszönhetõ. Kiemelte, hogy a falu polgárai az elsõk, ezáltal a szociális segélyeket, diákok támogatását, kamatmentes kölcsönöket továbbra is szorgalmazni fogja majd. Ezt követõen a várható fejlesztésekrõl is tájékoztatta a megjelenteket, miszerint pályázat útján a temetõben a

kripta felújítására is sor kerül, és tervben van a templom komplett, külsõ, illetve belsõ felújítása is, melyet szintén pályázat útján kívánnak megvalósítani. A polgármester felhívta a figyelmet az év jubileumaira is, hiszen kettõezertízben Ormándlak települése hétszázötven éves, ennek pedig méltó ünnepséget szeretnének tartani, a hegyi kereszt huszonöt éves, és az iskola is most lenne kilencven éves, de sajnos már nem mûködik a községében. A megnyitó beszéd után Szekeres Zoltán körzeti megbízott rendõr tartott tájékoztatót a lehetséges bûncselekményekrõl, illetve annak megelõzésérõl, hogyan kell felkészülni rá. A mûsor az ormándlaki kislányok versszavalásával folytatódott, majd következett a petrikeresztúriak színes mûsora, melyben láthattunk éneket, színdarabot, különféle nemzetek táncát. A mûsor mindenkinek tetszett, hiszen rendkívül vidám, és szórakoztató volt. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, szereplésükért jutalmat is kaptak. Ezután a falu idõs lakóinak köszöntése következett, a hölgyek csokoládét, virágot, az urak bort kaptak, és némi pénzügyi támogatással is segítette az önkormányzat a falu korosabb lakóit. A mûsor végeztével tálalták fel a vacsorát. Salamon Enikõ

Nõnap a Gellénházi Nõk Egyesületénél Március 5-én a Nemzetközi Nõnap alkalmából köszöntötte a Gellénházi Nõk Egyesületének tagjait az önkormányzat és az iskola férfi tagjai nevében Horváth László, a mûvelõdési ház igazgatója. Ezen a napon köszöntjük az anyákat, a feleségeket, a hölgyeket, lányokat, mert az év minden napján anyák, feleségek, dolgozó nõk. Köszönjük nekik, hogy szebbé teszik mindennapjainkat szépségükkel, kedvességükkel, gondoskodásukkal – hangzott el

a köszöntõben. Az Orchidea Kamarakórus valamint az igazgató meglepetés dala tette ünnepélyesebbé a délutánt. E szép és kedves szavak, kellemes dalok, valamint a pezsgõs koccintás után mi mást tehettünk volna, mint nagyon jól éreztük magunkat vendégeinkkel együtt. Az ízletes hagymás, uborkás zsíros kenyér és a finom sütemények mellett kellemes beszélgetéssel telt az este. g.n.e.


6

Közép-Zala

2010. mácius

Nagyböjti lelkigyakorlat - vendégekkel

Nagy volt az érdeklõdés. Egy szép nagyböjti lelkigyakorlatos estén vehettek részt azok a petrikeresztúri hívek, akik a szokásos, húsvét elõtti

gyóntatáson illetve szentmisén jelen voltak. A Szent Gellért Lovagrend Erdélyi Márton Áron Tartománya volt a ven-

dégünk templomunkban: Jánó Árpád tartományi kormányzó és fõtisztelendõ Takács Dezsõ sepsiszentgyörgyi plébános vezetésével. A küldöttséget nagy örömmel fogadta Rába Imre Tamás plébános, FESG kanonok és Ungvárszki Imre FESG kanonok, somogyvári plébános, aki a 3 napos lelkigyakorlat megtartására érkezett hozzánk Imre atya meghívására. Nagyon nagy volt az érdeklõdés, nem csak Petrikeresztúrról voltak szép számmal, hanem a környékbõl is érkeztek vendégek, akik részt vettek ezen a szép lelkigyakorlatos estén. Még a Zalai Elsõ Huszárezred 3 tagja is képviseltette magát, természetesen talpig huszárdíszben! A fájdalmas rózsafûzért és a keresztutat erdélyi vendégeink

vezették. Ezt követõen Gérczei Mónika polgármester asszony köszöntötte a vendégeket. A lelkigyakorlatos szentbeszédet Rev. Takács Dezsõ, a sepsiszentgyörgyi Szent Gellért plébánia plébánosa tartotta. A mise végén a plébános megköszönte kedves vendégeink látogatását, amit Jánó Árpád tartományi kormányzó azzal hálált meg, hogy nagy szeretettel visszahívta a kedves jelenlévõket egy látogatásra hozzájuk, Erdélybe, a csodás Székelyföldre. Az ünnepség után az Erdélyi Tartomány képviselõit, valamint a jelenlévõ vendégeket a plébánia egy szerény agapéval várta Nagylengyelben, a faluházban. Azt gondolom, egy szép és értékes napon vehettünk ismét részt. Rába Attila

Tavaszköszöntõ Nagylengyelben Korábban érkezett a kikelet Nagylengyelbe idén is, a település már március 13-án virágba borult. Tavaszköszöntõ rendezvényt szerveztek ugyanis a község kultúrházában. Az idõjárás még jobbára barátságtalan arcát mutatta, odabent azonban vidáman, közösen szórakozva búcsúztatták a telet a falubeliek. A rendezvény több éves múltra tekint vissza. – Mára hagyománnyá vált a tavaszköszöntés a községben, nem telhet el úgy egyetlen

március sem, hogy ne rendeznénk meg. Az eseményt jótékonysági céllal hívtuk életre. Tombolát, zsákbamacskát vásárolhattak a résztvevõk, valamint jelképes összegû belépõjegyet szedtünk. A befolyt pénzt a helyi óvodának és színjátszókörnek ajánlottuk fel. Az óvoda egyebek mellett kirándulásra és például anyák napi virágra költi majd az összeget. A találkozó kitûnõ alkalom volt arra is, hogy közösen pihenjük ki téli és mindennapi fáradalmainkat. Rendkívüli köAz óvodások mûsorával kezdõdött az ünnepség. zösséggel rendelkezünk, kérés nélkül segít minden lakónk, ezúttal is megtelt a kultúrház, a legkisebbektõl a legnagyobbakig mindenki kíváncsi volt a mûsorra – mondta el Scheibert Ildikó, a faluház vezetõje. A színes program az óvodások elõadásával kezdõdött. A gyermekek évszakhoz illõ versekkel, mondókákkal és dalokkal kápráztatták el a közönséget, ráadásként pedig a lakodalmi szokásokat elevenítették fel. A mûsor során színpadra

lépett a település fiataljaiból álló, Tinigirls tánccsapat is, majd a vendégként meghívott gellénházi tanári kar mutatta be a már jól ismert „Ha kinyitom a számat” címû elõadását. A vidám hangulatot a helyi színjátszókör darabja fokozta. Az osztatlan siker és tapsvihar nem maradt el. A színvonalas, másfél órás mûsor kötetlen beszélgetéssel zárult, mely során az anyukák, asszonyok sütötte kakaós kalács és kókuszgolyó is asztalra került. - mzs -


2010. március

7

Közép-Zala

Gyalogos átkelõhely, forgalomlassítók A 76-os fõút felújítása Nagykapornakon A 76-os fõút felújításában Nagykapornak község is érdekelt volt, hiszen a falut kettészeli az említett fõútvonal. A projektet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. közel huszonhét kilométeres szakaszon valósítja meg. Nagykapornak polgármestere, Sifter Péter elmondta, hogy a fõút megépülése óta okoz problémát a falu életében: – A felújítás alkalmával többszöri egyeztetés után végre sikerült a mi érdekeinket is érvényesíteni, miszerint legyen a szakaszon két gyalogátkelõhely, három forgalomlassító, és fontos, hogy éppen az utóbbiak miatt a falu utolsó kétszáz-kétszázötven méteres szakaszán is kiépül a közvilágítás. A tervek szerint nyár közepére befejezõdnek a munkálatok. A felújított szakaszon az

úttest mindenhol minimum hét és fél méteres lesz, erõsítik a burkolatot, és új csomópontokat építenek. Nagykapornakon a Dózsa György utcai lakosoknak – akik közvetlenül csatlakoznak rá a 76-os útra – a megnyugtatására Mórocz József, zalaegerszegi projektvezetõ lakossági tájékoztatót tartott. Ígéretet tett arra, hogy nem lesz fennakadás. Azonban kérik a lakosságot, hogy bármilyen problémát észlelnek, nem másnak, mint a polgármesteri hivatalnak jelezzék, hiszen itt tudnak elsõsorban intézkedni, a problémát elhárítani. Az útszakasz sárga villogókkal és konzolokkal lesz jelezve, de ezek a biztonsági intézkedések természetesen nem azt jelentik, hogy a gyalogosoknak nem kell ugyanannyira nagy figyelmemmel átkelniük az úttesten, mint eddig.

Nyár közepére befejezõdnek a felújítási munkálatok. A faluban áprilisban kezdõ- zat, és egy nagyobb volumenû dik a Béke utca járdájának fel- megyei, de akár országos feszújítása. Pályázat útján nyertek tivál rendezésére is nyújtottak anyagi forrást az idõsek ottho- be terveket. Utóbbi a Kapornának akadálymentesítésére, nak Country elnevezésû renlift beépítésére, amit nyár kö- dezvény lenne, mely az elõzepe, vége felé kezdenek meg. zetes tervek szerint egy konVannak még beadott pályáza- certsorozatot magában ölelõ tok, melynek várják az eredmé- program, fõ elõadóként a Bornyét, ilyen a játszótér építése, torján együttes, illetve 100 egy falufelújítás (IKSZT) pályá- Folk Celsius zenekarral.

Bormustra Teskándon Mégha nem is gondolnánk, a zalai borkultúra évezredes múltra tekint vissza. A térség szõlõtermesztésének titka a kitûnõ talajban és a tájegység klímájában rejlik. A pazar nedûk pedig nemcsak a Balatonmelléke borvidéken, hanem a falusi, köztük a teskándi gazdák pincéjében is fellelhetõk. Mindez március 20-án ismét bebizonyosodott, amikor bírálóbizottság elé kerültek a község borai. – Teskánd hagyományos rendezvényével, a szüreti felvonulással kötöttük egybe a borversenyt tavaly. A falubeliek azonban úgy vélték: jobb lenne, ha kiforrás után méretnének meg a nedûk, ezért szerveztük idén tavaszra a mustrát. Ezúttal is több tucat minta érkezett, 8 termelõ 16 féle bora sorakozott az asztalon. Településünknek nincs hegye, a helyiek a környezõ dombhátokon mûvelik a szõlõt. Az idõsebbek örömmel adják tovább tapasztalataikat a fiataloknak, akik úgy tûnik, hogy nyitottak a borkészítés fortélyainak elsajátítására. Több generáció együtt szorgoskodik, s törekszik a lehetõ legjobb minõség elõállítására – mondta el Tóth Istvánné, Teskánd polgármestere. A különleges borokat a helyi Király László, a zalaegerszegi Bedõ Tibor és a Szekszárdról érkezett Reinhardt László kóstolta és értékelte. A

Nem volt könnyû feladata a zsûrinek. zsûri tagjainak szakmai véleménye mérvadó, mindhárman borászatot tanultak, agrármérnökök, termelõk, a szakértelem mellett pedig a legfontosabb, hogy szeretik a bort. – Több szempont, a szín, a tisztaság, az illat, az íz és az összhatás alapján mérlegeltünk. A hazánkban elterjedt 20 pontos bírálati módszert használtuk. Véleményünk egyöntetû volt, a község nem vörösbortermelõ vidék, fejlõdésre azonban van lehetõség, ezért is adtunk tanácsot minden termelõnek. Ellenben a fehérborok igényesek és kiválók voltak, nagyon nehezen hoztuk

meg a döntést. A falu bora megtisztelõ címet végül Vass János chardonnay fehérborá-

nak ítéltük – tette hozzá Reinhardt László, a bírálóbizottság elnöke. Szomorkodásra azonban nem volt ok, emléklap nélkül senki nem tért haza. Osztályzat tekintetében: Lukács Józsefnek egy, Vass Jánosnak kettõ, Király Lászlónak három fehérborát jutalmazták aranyminõsítéssel. Palkó Tibor, Puskás János, Vass János nedûi ezüst, Barabás Gyula, Dömötör Csaba és Németh István borai pedig bronzminõsítést kaptak. Az értékelést követõen pincepörkölttel vendégelte meg az önkormányzat a versenyen résztvevõket. A fõszerepben pedig még ekkor is a bor állt, a benevezett mintákat az érdeklõdõk is megkóstolhatták. A rendezvény kötetlen, baráti beszélgetéssel zárult. A gazdák pedig a tavasz beköszöntével nekiláthatnak a szõlészeti munkáknak, hogy jövõre is hasonlóan ízletes nedûk mérethessenek össze. - mzs -

Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.


8

Közép-Zala

2010. március

A tófeji kertbarátok mozgalmas hetei

Tófejen aktívak a kertbarát kör tagjai. 2010. januárjától a Kertbarát Kör Tófej Egyesület szervezésében folyatódik elõadássorozatunk. A természet rendjéhez igazodva elsõ témának január 27-én a csonthéjasok betegségei, metszése volt Mihálka Gyula elõadásában. Az elõadáson elhangzott hasznos tanácsok közt volt, hogy fagykár esetén metszéskor több termõrügyet kell hagyni. Virágzáskor bórtartalmú lombtrágya permetezésével fokozhatjuk a kötõdést. Metszés elõtt ennek mértékérõl rügyvizsgálattal gyõzõdhetünk meg. Rügyek színének vizsgálata: általában a szokásostól eltérõ sötétbarna vagy fekete rügyek károsodtak. Az ilyen rügyek hajlamosak lepotyogni. Mindez igen jellemzõ a kajszira. Termõrügyes vesszõk, galylyak hajtatása: A rügyek életképességérõl másképp is meggyõzõdhetünk. Dugjuk a vizsgálatra szánt vesszõket vízzel teli edénybe. Ha szobahõmérsékleten a rügyek néhány nap múlva megduzzadnak, illetve 6-8 nap múlva kihajtanak, virágoznak, akkor nincs baj. Rügyek felvágása: Ehhez tudnunk kell, hogy február elejére a rügyekben a virágszervek teljesen kifejlõdnek, szabad szemmel is jól láthatók. Ha a rügyeket egészen a rügyalapig hoszszukban felvágjuk, megállapíthatjuk, hogy mely szervek és milyen mértékben károsodtak. A kisebb mértékû elfagyásokat (pl. enyhe barnulás a porzók egy részén, bibeszálon) mérsékelni lehet Frigocur kijuttatásával metszés után. Nincs recept a gyümölcsfák metszéséhez, ellenben több általánosan használható elv létezik, amelyeket érdemes megfontolni. Ezek közül a legfontosabbak: a metszés során mindig távolítsuk el a sérült, beteg, fertõzött részeket. A metszés után azonnal végezzünk sebkezelést, a

metszõeszközöket gyakran fertõtlenítsük. Ez az almatermésûek metszésekor a tûzelhalásos baktériumos betegség miatt nagyon fontos teendõ! Mindig vegyük figyelembe a növények egészségi és erõnléti állapotát, a tavalyi termésmennyiséget és ezekhez igazítsuk a metszés erõsségét. Az elõzõ évi metszés eredményére, hatására figyelemmel végezzük a metszést, a metszésre vonatkozó szabályokat mindig az adott növényre alkalmazzuk. A nyesedéket a lehetõ leghamarabb dolgozzuk fel. Február 18-án szép számban gyûltek össze Kertbarát Körünk tagjai Novák Ferenc gyógynövényekrõl szóló elõadásán. Sokakat érdekelt, hogy napjaink rohanó, stresszes világában hogyan lehetne kisebb-nagyobb bajainkat orvosolni, anélkül, hogy folyamatosan szintetikus gyógyszerekkel mérgeznénk magunkat. Az elõadás során megismerkedhetünk a gyógynövények különféle csoportjaival, azok gyógyításban alkalmazott formáival és lelõhelyeikkel. Számos álta-

lunk közönséges gyomnak tartott növényrõl is kiderült, hogy bizony szintén gyógynövényként tartják számon a szakirodalomban. Kedves elõadónk hozott néhány „termékmintát" is a feldolgozott gyógynövényekbõl (lekvár, alkoholos kivonat stb. formájában), illetve a kivetítõ segítségével képet is kaphattunk az éppen aktuálisan szóban forgó gyógynövényrõl. Megtudtunk apró praktikákat is, melyekkel kis színt vihetünk hétköznapi rutinjainkba (pl. ha egy ibolyát teszünk a teánkba, még finomabb illatot ad italunknak). Az elõadás népszerûségén felbuzdulva elõadónk ígéretet tett, hogy amint lehetséges, elkíséri csapatunkat egy gyógynövénygyûjtõ túrára, ahol közvetlenül megismerkedhetünk az elméletben hallottakkal. 2010. március 6-án immár 10. alkalommal került megrendezésre borversenyünk. Az eddigi évek hagyományainak megfelelõen idén is szép számmal érkeztek minták a bírálatra szánt borokból a következõ termõterületekrõl: Gáni-, Új-, Rádiházi-, Edericsi-, Tófeji-, Rigó-hegy. A fehérborból 29, a vörösborból 19, illetve 5 rozé minta került a versenyt megelõzõ estéig leadásra. A bírálóbiztosság tagjai Vízvári Sándor és Bernáth Tibor elsõ ízben kóstolták a tófeji borokat, Pusztai Ferenc már régi barátként érkezett hozzánk. A pénteken leadott minták közül a fehér borokkal indult a bírálat. A zsûri és a megjelent szõlõsgazdák poharaiba egyszerre kerültek a nedûk. A zsûri a tipikus borkezelési hiányosságoknál, hordóhibáknál az adott bort hangosan minõsítette és egyben a hiba kiküszöbölésére is javaslatot tett. A 29 fehérbor közül 3 arany – Sipos Dezsõ, Sipos Gyõzõ,

Léránt István, 10 ezüst, 10 bronz, 6 oklevél minõsítés született. Az 5 rozé bor közül 1 arany – Nátrán Jenõ, 2 ezüst, 2 bronz minõsítést osztott ki a bizottság. A 19 vörös bor közül 2 arany – Molnár József, Grábler Zoltán, 4 ezüst, 9 bronz, 4 oklevél talált gazdára. Az arany minõsítést elért borosgazdák vörös, illetve fehér borospohár készletet kaptak még oklevelük mellé. A bírálatot követõen a vacsora következett, majd az este jó hangú beszélgetéssel, nótázással zárult. 2010. március 26-án 18 órai kezdettel Kiss Attila elõadásában „Biokert a ház körül” témakörben hallottunk érdekes dolgokat. Az elõadás mottója „az vagy amit megeszel" találóan összegzi a bio fogalmát. Sajnos manapság sok a visszaélés a boltban kapható terméknél, mert ezek a biogazdaságokban elõállított termékek jóval drágábban adhatók el, de minõsítés hiányában megtévesztésbõl, a jobb eladhatóság érdekében írják ki egy termékre a bio jelzõt. Az otthon saját célra való termesztésnél is célszerû a kevesebb vegyszerrel való mûvelésre ügyelni. A bio termesztéssel elõállított termékek elõnye, hogy nem tartalmaznak visszamaradt növényvédõ szereket, az állati termékek nem tartalmaznak antibiotikumokat, hormonokat. Nem tartalmaznak szintetikus szereket, mesterséges állag és ízfokozókat, és tartósítószert. Rövid ízelítõt kaptunk, hogy lehet a zalai talajokat lúgosítani hamuval, diólevéllel, illetve káliumfokozóval. Elõadónk sok hasznos kiadványt osztott ki, hogy saját kertjeinkben is kevesebb vegyszerrel termelhessünk. Egyesületünk következõ egész napos programja keretében április 24-én szombaton délelõtt gyógynövény gyûjtést szervezünk, délután pedig látogatást teszünk Nován a Szalay kertészetben. Programjainkról a www.kertbarattofej. ingyenweb.hu oldalon olvashatnak.

Elérhetõségeink:

A borversenyen sok hasznos tudnivaló hangzott el a zsûritagoktól.

Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu


9

Közép-Zala

2010. március

Bödei tervek

Az energiadomb Zala megye hét csodája közé tartozik

A kettõezertízes év már megoldott, illetve még megoldásra váró teendõirõl beszélgettünk Horváth Amália Máriával, Böde polgármesterével, aki többek között azt is elmondta, hogy a bödei energiadomb milyen kivételes lett Zala megyében: – Váratlanul ért bennünket, amikor meg tudtuk, hogy Zala megye hét természeti csodája közé bekerült az energiadomb, olyan nagy természeti adottságok mellett, mint Hévíz, vagy a zalaegerszegi Azáleás völgy. Egyes források szerint ezen a bödei dombon olyan „szent

erõ” létezik, mint Lourdes-ban, Medjugorge-ben, Fatimában, vagy Tápiószentmártonban. Ez az erõ hatással van az emberekre, segít legyõzni a fájdalmakat, betegségeket. – Mik azok a feladatok, amit meg szeretnének oldani az elkövetkezendõ idõszakban? – A faluházban üresen álló konyhát berendezni, továbbá télre a falugondnoki busz részére garázst építeni, és az idõsek számára idõsek napját tartani. A beköszönõ tábla tetejének cseréje már megtörtént, vállalkozó segítségével. A

Tisztelt Szülõk, Nagyszülõk, Érdeklõdõk! Szeretettel ajánljuk figyelmükbe iskolánkat, a csonkahegyháti

GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁT! Tudja-e Ön, hogy – tanulóinkat tíz év átlagában 80%-os arányban vették fel érettségit adó középfokú iskolába? – tanulóink általános iskolai eredményeiken középiskolában nagy százalékban javítanak? – tantestületünk hosszú évek óta közel állandó összetételû? – Mind a nyolc évfolyam egy helyen, korszerû, modern épületben tanulhat? – diákjaink angolt és németet tanulhatnak, színházbérletük van, úszásoktatásban vehetnek részt, – íjászkodhatnak, állandó internet hozzáférésük van?

Hallott Ön – Évek óta sikeresen folytatott MÛVÉSZETI NEVELÉSÜNKrõl? – Arról, hogy néptáncosaink már tíz éve is Kínában turnéztak? – Arról, hogy ugyanezen táncosaink mára „Kutyakölykök” néven országos ismertségre tettek szert?

– Arról, hogy nemzetközi hírnevû reneszánsz táncosaink pár hónapja tértek vissza belgiumi vendégszereplésükrõl? – Arról, hogy iskolánknak évek óta visszatérõ vendége Berecz András népmesekutató, Kiss Dénes költõ, Budai Ilona népdalénekes, Molnár V. József magyarságkutató, Jáki Teodóz népdalgyûjtõ?

Szeretné Ön, – hogy gyermeke csodás természeti környezetben töltse mindennapjait? – Hogy iskolába járását akár háztól-házig szállítással megoldjuk? – Napi három ízletes étkezésben részesüljön jelentõs kedvezménnyel, indokolt esetben akár ingyen is?

Ha mindez felkeltette figyelmét, s szeretné intézményünket közelebbrõl megismerni,

szeretettel várjuk Önt és Családját! Elérhetõk vagyunk a 92-563-027-es telefonszámon ill. a gardonyi82@freemail.hu e-mail címen.

A hírneves templom. Majori rész buszvárójának rendbetétele fog következni. Festési munkákat kell végezni a temetõnél, beköszönõ táblánál, focipályán. A régi iskolában kialakított imahely rendbetétele már megtörtént, és az elkövetkezendõ idõszakban ennek rendben tartása is feladat lesz. Hasonló munkákat kellene a templomnál is végezni. – Mennyire tudnak élni a pályázati lehetõségekkel? – Iparûzési adó bevételünk az elmúlt évben jelentõsen csökkent, olyannyira, hogy a jelen helyzetben ez a falu részére adott normatívák, intézmények mûködtetésére sem lesz elegendõ, így nem tudunk pályázni az olyan lehetõségeknél, ahol önerõre van szükség. – Hogyan mûködik a faluban a közmunka program? – Közcélú foglalkoztatás keretében sok olyan feladat került megoldásra, amit eddig nem tudtunk, létszám és pénz hiánya miatt megoldani. Így valósult meg télen az idõsek-

nél, az egyedülállóknál, a betegeknél, illetve az arra rászorulóknál, hogy a téli tûzifa öszszevágását el tudtuk végezni. Ezen kívül a buszmegállók, a parkok, a terek rendezése, különbözõ javítási munkák is így valósultak meg. A falu nevezetességének számító templomról is faggattuk a polgármestert, és így kiderült, hogy az 1220-ban épült, Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelték. Az épületet többször restaurálták, a dombot megerõsítették, kertrendezést követõen vált megközelíthetõvé. A kivitelezési munkákat az Országos Mûemléki Felügyelõség szombathelyi építésvezetõsége végezte. – Böde zsáktelepülés, de nem is akarunk átmenõ forgalmat, mert ez tönkretenné az itt lévõ csendet, nyugalmat, friss levegõt. Az energiadomb és a mûemlék templom lehetõséget ad nagy álmaink megvalósítására – mondta el végezetül a polgármester.

CZOTTER IRODATECHNIKA Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36. Másológépek, egyéb irodagépek, Tec Ma és Samsung pénztárgépek, kellékanyagok értékesítése és szervize. Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824


10

Közép-Zala

Zsófia már bizonyította tehetségét. A búcsúszentlászlói Nagy Zsófia, a zalaegerszegi Ady Endre Mûvészeti Általános Iskola és Gimnázium tanulója számos megyei, országos (Országos Gyermek Képzõ- és Iparmûvészeti Pályázat - arany nívódíj), valamint nemzetközi („Szivárvány 2008” Nemzetközi Gyermek Képzõ- és Iparmûvészeti Pályázat - arany nívódíj) szintû elismerésben részesült. A 14 éves lány hatalmas energiával rendelkezik. A mûvészetekhez való érzéke pedig – legyen az citera, népdaléneklés, pasztell, kerámia, rézkarc vagy lino-technika – isteni adomány. Két testvérének – Klaudiának és az „ördögszemû” Bálintnak – mûvészi hajlama ugyancsak megkérdõjelezhetetlen. A kisebbik lány népdaléneklésben, citerázásban és sportban, Bálint pedig citerázásban és képzõmûvészetben jeleskedik. Idén mindhárom gyermek – számos más megyei verseny

mellett – indul a „Szivárvány 2010” Nemzetközi Gyermek Képzõ- és Iparmûvészeti Pályázaton, ám ebben az évben nem csak a különféle technikákkal készített munkáikkal készültek. A 2010-es megmérettetésre egy videofelvételt is készítettek a gyermekek. A felvételen két film látható: az egyik a szülõfalu, Búcsúszentlászló nevezetességeit mutatja be. A másik pedig a családdal foglalkozik, mint a hagyományõrzés alapvetõ egységével. A felvételek az édesanya közremûködésével készültek. – Ha nem esett a hó, akkor fújt a szél, ha nem fújt a szél, akkor pedig nem mûködött a kamera – számolt be az anya a technikai nehézségekrõl. Hiszen nem rendelkeznek olyan korszerû technikával, ami megkönnyítette volna a dolgukat és esetleg a filmek minõségén is javíthattak volna. Mi lehet vajon Zsófi és testvérei sikerének titka? A

Pályázati felhívás A Zala Megyei Közgyûlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet: az egészségügyhöz, szociális ellátáshoz, gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó intézmények, szakmai, tudományos, rendezvényeinek, továbbképzéseinek támogatására.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. május 15. A Pályázati Felhívás és Adatlap megtekinthetõ és letölthetõ a www.zalamegye.hu honlapon.

beszélgetés elsõ pillanatától bizonyosnak látszik: a titok a család. A hit abban, hogy egymáshoz bármikor fordulhatnak segítségért. Legyen szó játékról, házi feladatról, egy új technikáról, vagy „felnõtt” dolgokról, mindig akad megoldás. – A tornaóra azért gondot okoz – jegyezte meg édesanyjuk viccesen. Igen, az édesanya, aki erején túl segíti mindhárom gyermekét a boldogulásban. Pályázatokat keres, felkészíti a gyermekeket a versenyekre, süteményt süt, ruhákat gyûjt. Energiája és betegsége feletti uralma orvosi csodának számít. Az édesapáról sem feledkezzünk meg, aki gyermekéveit állami gondozásban töltötte. Most pedig felelõsségtudatával, munkaszere-

tetével, valamint családja feltétlen anyagi és erkölcsi támogatásával nyújt biztonságot és mutat példát sokunknak. Az édesapa és édesanya szerepe, a szülõi küldetéstudat az, ami meghatározója lehet a családnak, s vele együtt a gyermekéveknek, a tehetség lehetséges jövõjének. A család szentsége – ez „az örök szeretetbõl szõtt tündérpalást” a titok. A tündérpalást, amelyen belül mindegy, hogy hányan vagyunk, felfigyelünk és õrizzük a talentumokat, amiket Isten ránk is bízott, szülõkre. Hogy minden gyermek azzá válhasson, amivé válni szeretne. Amivé a tehetsége rendelte. És ez nem feltétlenül pénz kérdése. T.F.E.

Élhetetlenek…

Rajz: Farkas László

A titok a család

2010. március

– Érted ezt, Imelda? Ledolgoztunk negyven évet ezért a kis nyugdíjért, mások meg egy-két év után százmilliós végkielégítést kapnak!...

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok készítése szerkesztése megbízhatóan, gyorsan! Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu


11

Közép-Zala

2010. március

A közmunka program átmeneti megoldásnak bizonyul Baktüttösön tizenheten kaptak pályázat útján segítséget

Egy lehetõség a foglalkoztatásra. Az országos átlagot megha- közmunka programban dolladóan magas munkanélküli- goznak fiatalok és idõsek egység miatt kapott Baktüttös aránt, de a többségnek még község támogatást, mivel közel nem is volt állandó munkahúsz százalék a munkanélkü- helye, további problémát jelent a többségnél a szakképeliek aránya. A Zalaegerszeg és Térsége sítés hiánya. – Ez a foglalkoztatás egy Többcélú Kistérségi Társulással beadott pályázaton nyerte lehetõség, amivel pénzt takarít el a község, hogy a helyi ro- meg az önkormányzat, mert az mákat foglalkoztassa. A roma állam által fizetett segély töb-

be kerülne a településnek. Most a bérüket az állam állja. Dolgoznak…, de nem tudjuk ugyanazt elvárni tõlük, mint azoktól, akik szocializálódtak már munkahelyen – mondta a település polgármestere, Kámán Krisztián. – Lehetne jobb megoldás a foglalkoztatásra is, de ez már politika. A január közepén indult program június közepéig tart, de ezt követõen is szükség lesz három-négy emberre, akik a közmunkákat elvégzik. Fõ feladataik közé tartozik a település rendszeres parkosítása, télen az utak tisztítása, majd a fûnyírás, és a faluban háromszáz méteren járdafelújítás is lesz, ezt is õk fogják végezni.A program további elõnye hogy a program során eszközbeszerzésre is kaptak támogatást. Két fõ jár OKJ-s képzésre. – Próbálunk munkahelyteremtõ programot összeállítani, hogy a munkanélküliek el tudjanak helyezkedni. A gazdasági

helyzet és a település adottságai miatt csak az önellátás, és vidéki jövedelemszerzésre vonatkozó pályázatokat tudjuk megcélozni – folytatta a polgármester. Pályázati lehetõségeket kívánnak igénybe venni, és a falu természeti adottságait kihasználva, mezõgazdasági termékeket elõállítva megélhetést biztosítani a falu lakóinak. Továbbá pályázatot adnak be a faluház felújítására májusban. Jelenleg hat beadott pályázatuk van, különbözõ témakörökben. A nehéz helyzet ellenére az önkormányzat ebben az évben is támogatja a falu lakosságát a hulladékszállítási díj részbeni átvállalásával, továbbá mind az általános iskolások, mind a közép-, illetve felsõoktatásban tanuló diákoknak nyújt anyagi segítséget. Az önkormányzat segíti a helyi civil szervezeteket is, a sportot és az alakulóban lévõ énekkart is. Salamon Enikõ

Rajz: Farkas László

Bizalmi állás

Június közepéig tart a program.

– Kolléga úr, maga szállítja majd a kenõpénzeket az általam megnevezett személyeknek.

’’SZORT 99’’ SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. Pf.: 191 SZOLGÁLTATÓ ZRT.

• Méret utáni polgári és ortopéd cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt Tel.: 92/312-543

• Munkaruha készítése nagy választékban. Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk. ZALAEGERSZEG Tel.: 92/311-111/20

Megjelenik Baktüttõs, Bocfölde, Böde, Gellénháza, Gombosszeg, Hottó, Iborfia, Kisbucsa, Nagykapornak, Nagylengyel, Nemeshetés, Ormándlak, Petrikeresztúr, Pusztaederics, Teskánd, Tófej önkormányzatának támogatásával Kiadja: Dél-Nyugat Kiadó Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Szerkesztõség: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937; e-mail: zalataj@zelkanet.hu ISSN 2061-358X Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) 316-783


12

Közép-Zala

2010. március

Vidám ünnepség Pusztaedericsen Az idõseket köszöntötték kezett unoka, Kertész Nikolett énekelt is, így próbálta dalra elõadásában halhattak egy ver- fakasztani a jelenlévõket. A délután folyamán a tófeji set, aki a zalaegerszegi versmondó versenyen az elsõ he- Szivárvány Dalkör egyéni produkcióit láthatták, majd a Baki lyen végzett. A rendezõség ebéddel várt Vidám Asszonyok tánccsominden meghívottat, amihez portjának mûsorával folytatósört, bort, üdítõt is fogyaszt- dott a program. hattak a résztvevõk, majd desz– Körülbelül húsz éve tarszertként süteményt is kaptak. tom fontosnak, hogy köszöntA vendégek kiszolgálásában a sük azokat az embereket, akik képviselõ-testület részérõl Bi- életüket a település jólétért álcsák András, Varga Béla és dozták. Megköszönjük nekik a munkájukat, amit a faluért tetSzél Krisztián segítettek. Ebéd után a helyi fiatalok tek, illetve az egész magyar kabaré mûsora következett, majd közösségért. Legfontosabbnak a kiskutasi EGO Színpad ope- tartom eleinket megbecsülni, Gazdag program várta a nyugdíjasokat. rett mûsora, ami kiváltképp vi- hiszen sok mindent köszönheNagy szeretettel várták a üdvözölte a vendégeket. A tele- dám hangulatot teremtett. Két tünk nekik – meséli a község település korosabb lakóit már- pülés házi orvosa, dr. Barba- mûsorszám között a polgármes- polgármestere. Salamon Enikõ cius huszadikán, szombaton lics Marianna és Szabó Vil- ter szórakoztatta a közönséget, délután fél kettõre a kultúrház- mos evangélikus lelkész is röba, hiszen a hagyományos idõ- vid köszöntõt tartott. sek napja rendezvényen üdvöEzt követõen a helyi gyerekek verset mondtak és énekelzölték õket Pusztaedericsen. Telefon: 92/596-936, A program megnyitójaként tek, ezzel kedveskedve az örea polgármesterasszony, Gál geknek. A mûsor folytatásafax: 92/596-937, Lászlóné köszöntötte a megje- ként a tófeji Szivárvány Dale-mail cím: lenteket, majd a szociális inté- kör produkcióját láthatták, zet részérõl Kurucz Istvánné majd egy Zalaegerszegrõl érzalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

Nagylengyel Õsi zalai zamatok – Bér- és kereskedelmi fõzés – Palackozás – Kis- és nagykereskedelmi értékesítés – Igény szerint cefrebeszállítás

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/380-037, 30/3358-311

Közép-Zala  

Közép-Zala

Közép-Zala  

Közép-Zala

Advertisement