Page 1

XII. évfolyam 10. szám 2011. október Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Bölcsõdét avattak Zalaszentivánon térségbõl idehozhatnák a kicsi gyerekeket. 2009-ben beadtuk a pályázatot, majd a regionális fejlesztési ügynökség által közel 80 millió forinttal támogatva valósult meg a tervünk. A projekt összesen 167 millió forintba került, ebbõl a fejlesztési ügynökség 50%-ot, a többi anyagi ráfordítást önkormányzatunk 50%-ban, részben hitel

segítségével vállalta fel. Úgy gondolom, hogy ez egy jövõbe való befektetés, elõrelátóak voltunk, hiszen a felmérések szerint igény van és lesz rá, nem csak a községben, hanem a környezõ településekrõl is kaptunk visszajelzéseket, sõt Zalaszentgrótról és Zalaegerszegrõl is. Ez az intézmény (Folytatás a 2. oldalon)

Irodalmi gálamûsor Az átadás vendégei elégedetten szemlélik a szép belsõt. Az Új Széchenyi Terv kere- lis fejlesztése címû pályázat tein belül, a helyi önkormány- eredményeként bölcsõdét avatzat és a Nyugat-dunántúli Ope- tak október 27-én Zalaszentratív Program Szociális Alap- ivánon. szolgáltatások és gyermekjólé– 2006-ban találta ki a falu ti alapellátások infrastrukturá- önkormányzata, hogy a mikro-

Idén is népszerû volt a versengés. Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás minden évben megrendezi a környék iskolásai, óvodásai által kedvelt megmérettetést, melyre térségen kívülrõl is szívesen érkeznek jelentkezõk az általuk választott versekkel, mesékkel, prózákkal. Idén Lakhegy vállalta magára a házigazda szerepét, s október utolsó szombatján megtelt a kultúrház környéke és nagyterme. A megjelenteket elsõként Szíjártó József, a kistérség alelnöke köszöntötte, aki elmondta: reméli, hogy a gyerekek hasznosítják a tavalyi egervári megmérettetésen kapott tanácsokat. A zsûri nevében Kiss Gábor, a megyei könyvtár igazgatója hozzátette: (Folytatás a 2. oldalon)


2

Észak-Nyugat Zala

2011. október

Bölcsõdét avattak Zalaszentivánon (Folytatás az 1. oldalról) rentábilisan fog mûködni, hiszen ha intézmény szûnik meg egy településen, ott hanyatlás várható, ezért csak hosszú távban szabad gondolkodni. A bölcsõde mûködése hozzájárul majd, hogy Zalaszentivánnak, és annak vonzáskörzetének gazdasági fejlõdése töretlen legyen, melyhez a finanszírozás az állami normatívából és az önkormányzat támogatásával fog megvalósulni – hallottuk Dormán Miklós polgármestertõl. Annak ellenére, hogy napjainkban az építõiparban nincs sok feladat, csak két cég jelentkezett, végül a szombathelyi Inter-Alp Kft. kezdhette meg 2010-ben a kivitelezést. Azóta a hivatalos szervek részérõl számtalan ellenõrzése történt, hogy az épület végül fogadni tudja kis lakóit. – Bölcsõdénk nem csak az eszközök beszerzését illetõen tekinthetõ egyedinek, hanem abban is, hogy az intézmény vezetõje férfi. Úgy gondolom, hogy a számos jelentkezõ közül egy jó csapatot sikerült összeállítanunk. Köszönetet szeretnék mondani az önkormány-

zat dolgozóinak, a képviselõknek, akik mindvégig pártolták a bölcsõde megszületésének tervét, s nem utolsó sorban Dormánné Péter Mártának, aki a pályázat megírásában és a projekt lebonyolításában is nagy szereppel bírt – zárta beszédét a polgármester. Ezt követõen a kivitelezésben és megvalósításban résztvevõk üdvözlõ szavai hangzottak el, a helyi kisiskolások verseivel és furulyajátékával, valamint a Tõzike népdalkör alkalomhoz illõ dalcsokrával megszakítva. Így szót kapott Köcse Tibor, az Észak-Nyugat Zala Kistérségi Társulás elnöke, a kivitelezõ cég tulajdonosa, Rácz Elemér, a térség országgyûlési képviselõje, Vigh László. A Jászberénybõl érkezett Gedei Józsefné is szólt a Játszva Okosodj Ovicentrum vezetõjeként, aki kiemelte a ritkaságszámba menõ kezdeményezés fontosságát. Érdeklõdve hallgatták a falu plébánosának, Sömenek István érseki tanácsosnak figyelemre méltó gondolatait. A nemzeti szalag átvágását követõen az ünneplõk megtekintették a böl-

A tágas udvaron számos játék várja a kicsiket. csõde termeit és a kiszolgáló 14, a másik csoport 12 fõs vehelyiségeket, az összesen 540 gyes csoport. A szakmai munnégyzetméteren elterülõ léte- kát egy kicsit másképp szeretsítményt. Az új épület belsejé- ném végezni, mint a szokásos ben szépen harmonizáló szí- bölcsõdei gondozói tevékenynek és gondosan berendezett séget. A hagyományõrzés felé szobák, valamint számtalan ér- nyitva képzelem el a mindentékes fejlesztõjáték található. A napokat, mintegy aládolgozva parkosított udvar, biztonságot az óvodai és az iskolai éveknek nyújtó játékai hívják önfeledt – kaptuk a jövõbeni elképzeszórakozásra a legkisebbeket. lésekrõl való ízelítõt Kiss Nor– Bölcsõdénk egyelõre két bert bölcsõdevezetõtõl. csoporttal mûködik, az egyik Török Irén

Irodalmi gálamûsor Kistérségi vers- és mesemondó verseny Lakhegyen sen, és nagyon izgultak. Jól éreztük magunkat, s az a három és fél éves növendékünk is szépen szerepelt, akinek még az ovit is szoknia kell – árulta el Pozsogárné Pintér Éva óvodavezetõ. A sok jelentkezõt természetesen hosszú idõbe telt meghallgatni, így aki hamarabb végzett, tízóraizással tölthette az idõt. A térség irodalmi gálamûsorának is beillõ rendezvényén az óvodások között mese-

Dobos Virág Lakhegyet képviselte a felsõsök között. társ versét szavalta el. A ver(Folytatás az 1. oldalról) a verseny nem vérre megy, gá- selõk között többen jelentlának számít, amit azért illik keztek Petõfi, József Attila komolyan venni. A szervezõk a vagy La Fontaine költeméversenyzõket két csoportra nyekkel, és már az egészen osztották. fiatal ovisok is képviseltették – A tanárnõvel választottuk magukat, Zalaszentivánról heki a verset, ami kicsit hosszú ten érkeztek. volt, de a rímek miatt könnyen – A gyerekektõl elhangzott megtanultam. Más versenyek- versek, mesék a kompetancia re is szoktam járni, itt voltam alapú nevelés által az egész már elsõ és harmadik – vála- õszi idõszakot átölelték, így szolta a vasboldogasszonyi Hof- külön nem kellett készülni a fer Ágota Izabella, aki Roald mai napra. Mindenki önállóan Dahl Tanács a televíziózás- jelentkezett, egy kislányt kivésal kapcsolatban címû kor- ve elõször voltak a versengé-

mondásban Miklós Péter (Lakhegy), versmondásban Bánfalvai Johanna (Zalaszentiván), alsós mesemondásban pedig Fehér Csongor (Alibánfa) végzett az élen. A 6-9 évesek között versmondásban Koronczi Lili (Zalaszentiván), vers és próza kategóriában 10-13 éveseknél Horváth Ivett Anna (Egervár), a 14-16 évesek között pedig Kalányos Renáta (Gyûrûs) lett a legjobb. Pataki Balázs A www.zalatajkiado.hu honlapon az egyes kategóriák gyõztesei és helyezettjei megtalálhatók. A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.


2011. október

3

Észak-Nyugat Zala

Pethõhenyén is megemlékeztek Makovecz Imrérõl Kihunyt mécsesek, gyászszínû lobogó fogadja a pethõhenyei Szent István király templomhoz látogatókat. Szeptember 27-én elhunyt az épület megálmodója, Magyarország kiemelkedõ építésze, Makovecz Imre. A „nemzet építészét” október 8-án, szombaton délelõtt Budapesten, a Farkasréti temetõ általa tervezett ravatalozójánál több ezres tömeg jelenlétében búcsúztatták el. – Személyesen búcsúztunk el a falu díszpolgárától, Pethõhenye lakossága nevében koszorút vittünk a gyászszertartásra. A temetés estéjén 8 órakor a templomnál mécseseket gyújtottunk és Török Zoltán református lelkész vezetésével egy kisebb szertartás keretében emlékeztünk meg Makovecz Imrérõl. Halálával olyan veszteség ért bennünket, mint amikor egy várfal bástyája leomlik. Tény, hogy voltak ellenségei, akik most fellélegezhet-

Gyászmise és mécsesgyújtás a díszpolgár tiszteletére. nek, de az ország meg szegé- István polgármester, aki ugyannyebb lett. Neki sosem az szá- akkor sajnálatát fejezte ki, mított, hogy egy-egy alkotása hogy a megyébõl csak Kesztmennyi pénzt hoz a konyhára. helyrõl érkeztek építészek a Fontosnak tartotta, hogy a fal- megemlékezésre. vak, városok történelmi sebeit Szeptember 9-én Sömenek és sérüléseit a tehetségével be- István érseki tanácsos, a közgyógyítsa. Itt is nagyon hosszú ség lelkipásztora mutatott be idõ után lett újra templom, gyászmisét a pethõhenyei tempami az õ munkássága, isme- lomban a 76. életévében elretsége nélkül nem valósult hunyt építész lelki üdvéért. volna meg… – mondta Deák Makovecz Imre álmodta meg a

lapunkban is bemutatott Csurgó-kút leendõ emlékhelyét, mely munkát megépülése esetén ezután az általa vezetett építész társaság fejezhet majd be… Pataki Balázs

Közös összefogás eredménye Meghívó Megújult a templomkápolna Lakhegyen Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár Község Önkormányzata

2011. december 11-én vasárnap 10:00 órától

Adventi Vásárt szervez. Helyszíne: Egervári László Általános Iskola tornaterme. A megújult templomkápolna felszentelése. Október 30-án szentelték öltözõt, valamint akadálymenfel a felújított templomkápol- tesítették az orvosi rendelõhöz nát Lakhegyen. A beruházás vezetõ járdát. Ez a három berusorán megszüntették a falak házás közel 4,5 millió forintba nedvességét, kicserélték az aj- került, amit az önkormányzat tókat, megoldották az épület önerõbõl valósított meg, vakülsõ és belsõ festését, felújí- lamint a templom felújításátották a padokat és új járó- hoz az egyház és a lakosság is lapokat raktak le. Az épület hozzájárult. A polgármester köszentelését követõen az ünne- szönetét fejezte ki mindenkipi szentmisét Kovács Árpád nek, aki adománnyal, vagy munatya, és dr. Horváth Lajos ka- kával hozzájárult a felújításhoz. A prédikációban a kanononok közösen celebrálta. Az istentisztelet elején Mé- nok a templomok fontosságáhes Máté polgármester el- ról, és azok állapotának megmondta, hogy a templom fel- óvásáról, felújításáról beszélt, újításával párhuzamosan a ra- több személyes élményt is vatalozónál kialakítottak egy említve.

Az ünnepi istentiszteletet követõen a polgármester a faluházba invitálta a jelenlévõket, ahol ízletes ebédet fogyaszthattak el közösen. Gy. G.

Hirdetésszervezõket keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Az egész napon át tartó vásár kiállítói karácsonyi ajándékokkal és ötletekkel várják Önöket. A délután folyamán kulturális csoportok szórakoztatják a kedves Vendégeket! Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!


4

Észak-Nyugat Zala

2011. október

Emlékezés az '56-os hõsökre Erdei iskolában A zalaszentiváni általános iskola ötödikesei a közelmúltban erdei iskolán vettek részt Zalaszentlõrincen. A diákok traktoros falujárással ismerkedtek a településsel, és kétszer fél napot az erdõben töltöttek. Ezalatt az erdõ vadjaival, a vadászat mesterségével, a helyi vadászház kiállításával, az erdõ növényzetével, nyomolvasással, az élõ fa hasznával és telepítésével ismerkedtek meg. A holt fa hasznát egy asztalosmû-

Méltó mûsorral emlékeztek meg 1956-ról. Október 23-án az alsóne- pillanat, amikor a színháztemesapáti kultúrházban a Him- remben „néma csend” lett..., s nusz eléneklésével vette kez- átrepült egy angyal, ahogy Mádetét a forradalom és szabad- rai Sándor egykoron papírra ságharc 55. évfordulójáról való vetette... megemlékezõ ünnepi mûsor. Ifj. Forintos Lászlónak A helybéli fiatalok Pereszte- köszönhetõen a nemzeti ünginé Cziráki Katalin képvise- nepre megszépült a község lõ szervezésével zenés irodal- hõsi emlékmûje, ahol az egymi mûsorral emlékeztek meg begyûltek a mûsort követõen az 1956-ban történtekrõl. Szív- mécsest gyújtottak és elhehez szóló énekek, versek hang- lyezték a megemlékezés kozottak el, s bizony volt egy-egy szorúit.

Alibánfán is…

A falu minden lakója nagy szeretettel üdvözölte a csapatot, egyetlen kérés sem maradt teljesítetlen. Az odautat minden nap a menetrend szerinti iskolajárattal, a hazautat pedig a falubusszal sikerült megoldani – térítésmentesen. Az élménydús táborozáshoz nagymértékben hozzájárultak: Csiszár Csaba, Farkas Imre, Horváth Attila, Paál Gyula, Szabó István és felesége, Julika, Gergely Pál. Köszönet érte!

Fotó: Újhelyi Miklósné Hasznos volt a táborozás. helyben tett látogatáson tapasztalhatták meg a tanulók. Nagy élményt jelentett a gyermekeknek a tyúkfarmon tett látogatás, illetve ugyanitt a méhészet megtekintése. Volt rendhagyó rajzóra, vetélkedõ az õszrõl, az erdõrõl, és nem maradhatott el a szalonnasütés sem.

Ezúttal is bebizonyosodott, hogy nem kell messze elutazni ahhoz, hogy tartalmas, változatos programra leljenek a diákok és a felnõttek. Közvetlen közelünkben is meg kell látni a szépet, az értékeset. Erre volt kitûnõ példa a lõrinci erdei iskola.

Elérhetõségeink:

www.zalatajkiado.hu A falu emlékmûvénél Cziráki Imre polgármester emlékezett. Az ünnep reggelén elõbb szentmisét tartottak, majd a civil szervezetek képviselõi koszorút helyeztek el Alibánfa emlékmûvénél. Cziráki Imre polgármester beszédében méltatta október 23.-a jelentõségét, a faluházban a helyi fiatalok Bangó Tímea vezetésével és a Lila Akác Dalkör köz-

remûködésével megemlékezõ mûsort adtak elõ. Délután Horváth András tanár tartott képes beszámolót az El Camino zarándokútjáról. Az elõadás után gyönyörû kiállítás nyílt meg a falu lakói által készített kézimunkákból, mely bemutató még két hétig megtekinthetõ.

Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Takács Zoltán építési vállalkozó Vállalunk: • tetõfedést, lapostetõszigetelést • bádogozást • ácsmunkát • palatetõn bontás nélküli ragasztást • lépcsõházak, külsõ homlokzatok festését • hõszigetelését

Mobiltelefon: 06-30-937-4694 Telefonszám: 06-92-330-242 E-mail: tak.eva@t-online.hu Kispáli, József A. u. 3/a


2011. október

5

Észak-Nyugat Zala

Sikeres tanoda Alsónemesapátiban Két évvel ezelõtt indult útjára egy értékteremtõ kezdeményezés a helyi iskola vezetésének köszönhetõen. – Szakmai utak és egyéb lehetõségek kapcsán hallottam róla, hogy az ország egyes területein sikeresen valósultak meg az ilyen jellegû iskolán kívüli foglalkozások, mint például Budaörsön. Így az Apáti Iskoláért Alapítvány, – amelyet 1997-ben, fõként olyan magán személyek hoztak létre, akik a településen élõkre hatással bírnak-a Társadalmi Megújulás Operatív Program által kiírt 3.3.5. Tanoda programok támogatása pályázatát nyerte meg. 2009-ben kezdõdött a mi tanodánk története, Várlak Tanoda néven, amelynek a helyi önkormányzat egyik épülete adott otthont. A két falu – Nemesapáti és Alsónemesapáti – hátrányos helyzetû gyermekei tartoznak a célcsoportba, mint azt alcímünk is mutatja:

„Esélyt és lehetõséget az apáti diákoknak”. Mindez a szülõk bevonásával, támogatásával történt, így szerzõdés köttetett a tanulók, szülõk, az intézmény és a tanoda között – tudtuk meg Szabó Katalintól, a helyi általános iskola igazgatónõjétõl. Fehér Attila, a helyi iskola pedagógusa, a tanodai program projektmenedzsere avatott be bennünket a lényegi dolgokba. – 2009 szeptember 30-án történtek az iskolán kívüli tanulási formának az elsõ lépései a megvalósítás felé, majd a következõ év tavaszán az átadásra is sor került, amelyet a település plébánosa áldott meg. A Tanoda teamet a CKÖ, a helyi közösségek, valamint a civil szféra, a szülõk és természetesen a diákok alkotják. Az 5-8 osztályos tanulók és a középiskolások továbbtanulási, illetve a munkaerõpiacra való sikeres

Nárciszhagymát ültettek A rossz idõjárás ellenére sokan ültettek nárciszhagymát a nemesapáti Julia vegyesbolt elõtti sziklakertbe (képünkön). Rózsafüzér Királynõje ünnepén a Nemesapáti Egyházközség is csatlakozott a Magyar Hospice Alapítvány felhívásához: ültess nárciszhagymát a rákbetegek méltóságáért! Gáspár Zoltánné, polgármester gondolatait követõen Sömenek István plébános mondott ünnepi beszédet, és szentelte meg a virághagymá-

kat, melyeket a jelenlévõk közösen ültettek el. Az ünnepség a Boldogasszony, Anyánk õsrégi magyar himnusz eléneklésével ért véget, amit közös beszélgetés és agapé zárt. A nárcisz-program a hospice világszerte ismert és elterjedt jelképe lett: jelentése, hogy az akció résztvevõi, valamint támogatói erõt adnak és szolidárisak a beteg, elesett emberekkel és családtagjaikkal. - háel -

Balaton József állandó segítõje volt a napi foglalkozásoknak. bejutásának segítése képezte a fõ célt, amely összesen 15,5 millió forintból valósult meg. A Várlak Tanoda hétfõtõlcsütörtökig, személyre szabott és csoportos foglalkozásokkal, szakkörökkel, külön mentorokkal mûködött a nyári hónapokban is. Állandó jelleggel, mintegy felügyelte az itt folyó munkát Balaton József ifjú pedagógus, aki szabadidõs mentor szerepében tett hozzá a sikeres tanuláshoz, felzárkóztatáshoz. A helyi iskola pedagógusainak mentori munkáját Szabó Katalin igazgatónõ fogta össze. – Elsõdleges célként kell említeni az iskolánk körüli kompetenciát, mentális projektek rendezvényét, illetve a szabadidõs programokat. Az itteni gyerekek olyan helyekre jutottak el és olyan programoknak voltak részesei, ahova, és amelyekben egyébként támogatás nélkül nem lett volna módjuk és lehetõségük. Ezek jók voltak a tapasztalatcserére, motivációra, identitás elmélyülésére egyaránt. A programok kötetlenek, a szabadidõs fog-

lalkozások népszerûek, és a feltételek olyanok, amelyek otthon nem adottak, mint például a pontos étkezés. Osztályzat nem történt, a gyerekek aktivitása volt a cél, és a látásmód szélesítése, a problémamentes tanulás elérése, valamint a továbbtanulási lehetõségek bõvítése, amit nagymértékben segített a jó kapcsolat elérése a mentorokkal – hallottuk Fehér Attilától. A zárórendezvényre számos vendég volt hivatalos. Beszédében az igazgatónõ érintette a kezdeti nehézségeket, a tapasztalat nélkül kezdett építõmunkát, majd utalt arra, hogy a jól mûködõ tanoda minden nap új lehetõségeket adott a gyerekek számára. A projektzáró rendezvény ünnepi perceit, az iskola tanulói által elmondott versek, köztük Kányádi Sándor sorai tették emlékezetessé, majd a település polgármestere, Balaton Józsefné fejezte ki köszönõ szavait és üdvözölte a folytatásra tett lépéseket. Török Irén

Nagylengyel

Õsi zalai zamatok – Bér- és kereskedelmi fõzés – Palackozás – Kis- és nagykereskedelmi értékesítés – Igény szerint cefrebeszállítás

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/380-037, 30/3358-311


6

Észak-Nyugat Zala

Szépkorúakat ünnepeltek Nemesapátiban

Az ovisok mûsora alapozta meg a vidámságot. „…Az iromány olvasója ké- és Németh Renáta festményeretik, hogy ünnepi ruháját fel- ibõl, képeibõl összeállított táröltve, jókedvvel feltöltõdve ne- lat várta az érdeklõdõket, majd vezett helyen és idõben meg- a tornateremben kezdetét vetjelenni szíveskedjék. A prog- te a falu szépkorú lakosainak ram az önkormányzat által ren- ünneplése. A mûsor elején deztetik, a sok fellépõ által tá- elõbb Gáspár Zoltánné polmogattatik, a jó idõ a részt- gármester, majd Vigh László vevõk által megrendeltetik…” – országgyûlési képviselõ köinvitálták az idõseket Nemes- szöntötte az egybegyûlteket, apátiban a szokásos ünnepségre. aztán a Csertán Sándor ÁltaláElõször a közösségi házban nos Iskola és Óvoda növendéReni és Nono kreativitása „Más keinek verses, zenés mûsora világ”címmel Baranyai Noémi mosolyogtatta meg a mamákat Ünnepet tarthatott szeptember 30-án, pénteken a pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Mûvelõdési Központ általános iskolája. Az intézmény „C” épületének felújítására a belügyminisztérium pályázatán mintegy 22,5 millió forintot nyert a fenntartó önkormányzati társulás, amely ezen összeget 5,5 millió forint önrésszel egészítette ki. A munka sikeres befejezését együtt ünnepelték az intézmény vezetõi, a térség közéleti személyiségei és természetesen a legérintettebbek, a pedagógusok és a gyerekek. A 183 tanulót befogadó iskolát Kemendollár, Pókaszepetk, Gyûrûs, Vöckönd és Zalaistvánd önkormányzata tartja fenn. A munkát az tette halaszthatatlanná, hogy az épületszárny tetõszerkezete az elmúlt években erõsen megrongálódott, a nyelvi és a rajz tanterem beázott, célszerûtlen volt például az informatika terem megvilágítása és gazdaságtalanul mûködött a fûtési rendszer. Ünnepi beszédet Tóth András, a székhelyönkormányzat polgármestere, valamint Ko-

és papákat. A jelenlévõk megcsodálhatták a dobronhegyi Nagy Ádám népdalokból álló hegedûjátékát, és kacagtató produkcióval rukkoltak elõ a nemesapáti lányok és fiúk. – Nálunk hagyományosan vagy 35 éve mindig megtartjuk az idõsek napját, amit a meghívottak már várnak, hiszen nekik ez kikapcsolódás a mindennapok egyhangúságából. A vidám délutánon felelevenednek körükben a régi emlékek, történetek. Örömteli arról beszélni, hogy nálunk ilyen alkalommal a gyerekek és felnõttek együtt töltik az idõsekkel a délutánt. Azzal, hogy segítenek, szerepelnek talán tovább viszik majd ezt a hagyományt, hiszen fontos, hogy megbecsüljük az idõs korosztályt – magyarázta a település vezetõje, aki jómaga is kivette részét a mókázásból, és mindenkihez volt egy-egy jó szava. Gáspár Zoltánné a mûsor közben összefoglalta a településen az elmúlt év során történteket: így szóba került a játszótér-felújítás, a Kanta-kút megszépítése is. Utóbbin a fa-

2011. október lucímer és az életképek Darab Éva munkáját dicsérik, aki a jövõben a névadó Vackor képét is „elhelyezi” majd az óvoda külsõ falán. A falu újonnan felfedezett mûvészét apró ajándékban is részesítették, melylyel tovább tudja fejleszteni képességét. A vendégül látott éltes korúak pedig ajándékba kapták a település új büszkeségét, a Takács Attila által tervezett vízimalom kulcstartóban elhelyezett képmását, melynek eredetijét a falu „kapujánál” található forrásnál állítottak fel. Nagy sikert aratott a Hevesi Sándor Színház mûvészeinek (Jurina Beáta és Csontos Csaba) operettslágerekbõl álló mûsora. A lelkes közönség jól szórakozott, s egy ideig biztos nem felejtik el az elõadást, melybe olykor szereplõként is bevonták õket. E délutánon mind a vendéglátók, mind a vendégek a meghívó zárószavainak megfelelõen jól érezték magukat: „A mûsor végeztével a népség nem éhezik-szomjazik, vidámságról a meglepetés és a jó zene gondoskodik.” Pataki Balázs A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Avató a Festetics ÁMK iskolájában

Az iskola megújult épületszárnya, elõtte a legkisebb gyerekek. vács Árpádné, az ÁMK igazgatója mondott. Köszönet illette az érintett települések képviselõ-testületeit, a gyors munkáért a kivitelezõ Gróf és Társai Kft.-t, s nem utolsósorban a szülõket és a pedagógusokat, akik munkájukkal szintén hozzájárultak a beruházás sikeréhez. A munka során megvalósult a tetõhéjazat cseréje, a fö-

dém szigetelése, hõszigetelés, a nyílászárók cseréje, valamint a fûtés korszerûsítése. A befejezõ munkákra – például festésre, burkolásra – a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásával és a szülõk segítségével kerülhetett sor, mivel a pályázat nem finanszírozta valamenynyi, tervezett munkát. A tantermek belsõ felújításához, a ta-

nulóbarát környezet kialakításához az iskola a saját költségvetésébõl közel egymillió forinttal járult hozzá. Kapus Melinda, az iskola intézményvezetõje lapunknak elmondta, hogy a munkát a szülõk példás összefogása is segítette. Vigh László országgyûlési képviselõ örömét fejezte ki az avatás kapcsán, hiszen ez az ünnepség is egy lépcsõfok az életünk szebbé tételéhez. Drózdné Bakos Marianna, a szülõi munkaközösség nevében mondott köszönetet Kovács Árpádnénak, a Festetics Kristóf ÁMK igazgatójának. A megújult létesítményt Horváth Zsolt katolikus plébános és Koczor György evangélikus lelkész szentelte meg. Az avatást a nyolcadikos Tóth Eszter szavalata, az iskola énekkarának népdalcsokra és az ÁMK Bonita tánccsoportjának tûztánc koreográfiája tette ünnepélyesebbé, amelyet Kovács Melinda önkéntes feladatvállalással készített fel. Farsang Lajos


A Kemendollári Önkormányzat és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár közös szervezésében 2011. október 3-án íróolvasó találkozóra került sor „Az operától az íróasztalig” címmel. Az ismert énekes és író, Nógrádi Gergely mesélt énekesi pályájáról, s íróvá válásáról. Magyarországi híres emberek, riporterek életrajzi könyvének szerkesztésében, a médiában tevékenykedõ újságírók mûveinek készítésében való részvételérõl tartott tartalmas és élvezetes elõadást. Beszélt saját könyveirõl, gyermek- és ifjúsági regényeirõl, valamint a most elkészült krimijérõl. A szép számú résztvevõ érdeklõdve hallgatta elõadását. „Nekem az idén nagyon szép és egészséges leveszöldségem termett. Szívesen elho-

Közösségi élet Kemendolláron zom a kiállításra.” Én hozok babot, káposztaféléket, krumplit! Befõztem lekvárokat, kompótokat! Gyönyörûek és finomak a savanyúságaim, én ezekbõl hozok. Ilyen, és ehhez hasonló mondatoktól volt hangos a kemendollári nyugdíjas klub október 5-i klubdélutánja. Kedves meghívást kaptunk október 9-re a pakodi „Margaréta” népdalkör által szervezett hálaadási ünnepségre és dalkörök baráti találkozójára. A kiállítás anyagát az idei év termése, és az abból készült télire eltett finomságok alkották. Klubtagjaink és a község hagyományõrzõ közössége örömmel vitte csodálatos színekben pompázó terméseit. Ízletes

Bál az ovisokért Alapítványi bált rendezett október 22-én az egervári óvoda és az Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány. Az óvónõk és segítõik igazán kitettek magukért az elõkészületekben, hiszen gyönyörûen feldíszítették az eseménynek helyet adó tornatermet. A bevételt idén teljes egészében a gyerekekre fordítják, játékokat vásárolnak, valamint kirándulásokat és színházlátogatást fizetnek majd belõle. A korábbi évekhez hasonlóan most is Szijártó József konferált, ifj. Luif Ferenc pedig a hangosításban segédkezett. A kulturális mûsort a vasboldogasszonyi Mazsorett csoport produkciója nyitotta. Az este további részében fellépett a vasboldogasszonyi Dancing Group, Zalaszentivánról a Crazy

7

Észak-Nyugat Zala

2011. október

Mothers, Gõsfáról a Rozmaring néptánccsoport és a Zahira hastánccsoport, a baki Pántlika néptánccsoport, Balázs Henriett, Bogdán Annamária, a vasvári Aquvamarin Tánccsoport, valamint a Zenebarátok Kórusa, tagjai 4 év után léptek fel újra az alapítványi bálban. A legnagyobb sikert idén is az óvónõk elõadása aratta, akik A kecskegidák és a farkas címû mesét adták elõ sajátos feldolgozásban, természetesen Kenessey Tibor igazgató közremûködésével. A közel 2 órás mûsor végeztével következhetett az önfeledt szórakozás, és a hajnalig tartó tánc, melyhez a zenét idén is ifj. Luif Ferenc biztosította. Gy.G.

Szép és bõséges volt a termés. gyümölcsök, szemet gyönyörködtetõ befõttek, a trikolor színeiben pompázó zöldségfélék, formás és szép üvegekben tüzes és ágyas pálinkák sorakoztak a rögtönzött spájzban. Dió, mogyoró, mandula, naspolya, „patyolatök”, és természetesen szõlõ sem hiányozhatott „János bácsi” puttonyából. Juliska néni imát mormolva köszönte meg a Teremtõnek, hogy az idei aszályos nyáron is szép, és bõséges termést adott a kert és szõlõtõke. Kis Juliska mosolyogva mesélte babájának, hogy nagyapjának megártott az idei keserû. A hálaadási kiállításra öszszegyûlt anyag helyszínre szállításában, a bemutatótér kialakításában, ízléses elhelyezésében Koronczi László polgármestertõl és feleségétõl kaptunk segítséget. A hálaadási szentmise után a szomszéd településekrõl meghívott dalkörök adták elõ az ez alkalomra összeállított

mûsorukat. Több száz torokból csendültek fel a szebbnélszebb dallamok. Kemendolláron már hagyománnyá vált az õsz terméseibõl készíthetõ tárgyak, képek, és az elmaradhatatlan töklámpás faragás, díszítés. A programra október 14-én került sor, amelyen a gyerekek mellett felnõttek is szívesen tevékenykedtek, színes falevelekkel, vadgesztenyével, dióval. Az óvodás korúak kezében cserélõdtek a színes ceruzák, filcek, készültek a szebbnélszebb rajzok, kifestõk. Befõttes üvegek csinos külsõ díszítéssel ablakokba tehetõ mécsesekké váltak. Sötétedés után a faluban láthatjuk az itt készült világító töklámpásokat. Legközelebbi programunk a november végére tervezett adventi és karácsonyi készülõdés lesz, melyre várunk minden érdeklõdõt. Szabó Gyuláné Szabóné Baján Erzsébet

MOSÓGÉP – PORSZÍVÓ – TÛZHELY –HÛTÕGÉP – BOJLER – TV – DVD LEJÁTSZÓ SZERVIZ HELYBEN ÉS VIDÉKEN ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSE FELÚJÍTOTT ÉS ÚJ KÉSZÜLÉKEK GARANCIÁVAL 8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 9. Hibabejelentés, alkatrészrendelés: 0692/312-657 H.-P.: 8:00-17:00, Szo.-V.: zárva Keresse akcióinkat és rendeljen web áruházunkból! www.orczy.com, www.bolthely.hu/orczy

KÁVÉFÕZÕ – VASALÓ – MIKRO SÜTÕ – ROBOTGÉP – HAJSZÁRÍTÓ – FÛNYÍRÓ A kupon felmutatásával 2011. dec. 31-ig, bruttó 3 500 Ft feletti vásárlás esetén ajándékba adunk szagtalanítót hûtõszekrénybe, vagy mosózsákot (40x60 cm), vagy sót mosogatógéphez Közel 2 órás mûsor szórakoztatta a vendégeket.


8

Észak-Nyugat Zala

2011. október

Számukra Vöckönd a világ közepe szenvedélyének, és foglalkozásának köszönhetõ. Ezzel kapcsolatban is faggattam… – Mi a foglalkozása valójában? – Gyógypedagógus vagyok, de régóta tanítom a siborját, ami a világ több részében, így Afrikában és Indiában elterjedt ruharezerválási technika. Lényege, hogy az anyag bizonyos részeit megvédjük a festéktõl, hasonlóan mint a batikolásnál, amikor viasszal (Ázsiában rizspasztával) rajzolunk a ruhára. Az általam használt mechanikus technológiánál viszont nem használunk fel kenõanyagot, hanem kézi erõvel, összekötözéssel, varrással, belekötéssel végezzük a rezerválásokat. Van, amikor szegeket is kötök bele… Érdekes dolog az anyagok felületének tartós megváltoztatása. Milliónyi technika létezik, számtalan módszert tanultam Japánban, Amerikában, Afrikában, Dániában. Legszívesebben minden idõmet ezzel tölteném. – Tudatosan képezte magát? – Megtanultam mindenféle mûvészeti eljárást olyan fokon, hogy magam is tovább tudjam tanítani. Elõször pszichiátriai és agyilag sérült betegek okta-

tását tanultam, aztán a saját kíváncsiságom által vezérelve mélyedtem bele a témába, és fel is szereltem magam minden szükséges eszközzel. Külföldre, például Japánba, Nigériába is azért utaztam, hogy ottani mûvészeknél inaskodjak, tanuljak. Nagy hatással volt rám a németországi Krefeldben található Textilmúzeum, ahol beleszerettem a kimonókba. – Melyik stílust kedveli leginkább? – A kimonók holtversenyben vannak az élen a szárikkal. Amikor a kimonó van a kezemben, akkor az a kedvenc, ha egy szári, akkor változik a véleményem. A kimonót öltõ japán nõ magán viseli a virágokat, a természetet, az indiai nõ pedig kortól, alaktól függetlenül maga a földbõl kinövõ virág. Sajnos a kimonót az utóbbi évtizedekben kevesen hordták, de most a fiatal japán értelmiség körében kezd újra divattá válni. A szumó birkózók által versenyek elõtt hordott ruha pedig egy méretre igazított egyszerûbb kimonó. Az igazi kimonó selyembõl van, nem mosható, nem tisztítható, úgy kell felfogni, mint egy mûtárgyat, melyet csak restaurálni lehet... Szeretem az

indonéz batikokat és az üzbég fonálfestéssel színezett atlaszselymeket. Hihetetlenül szépek, így ha meglátok egy darabot, nehezen tudom megállni, hogy meg ne vegyem. Van kunamolám is, ami Panama területén lévõ indián törzs hosszú folyamat során elkészülõ ruhanemûje. Természetesen a régi magyar szõttesek, hímzések is nagy kedvenceim, leginkább a kék-fehér színösszeállításokat szeretem, s már gyerekként is kedveltem a díszes tárgyakat. – Hogyan hasznosítja a tanultakat? – Tirolban élve írtam egy tankönyvet, többször tartottam képzést kreatív technikákat oktató tanároknak. Jelenleg ugyancsak egy könyvön dolgozom, amely egyszer magyarul is megjelenhet. Régebben írtam novellákat, vezettem irodalmi mûhelyeket is. Szeretnék a jövõben Vöcköndön jobban foglalkozni a kreatív technikákkal, és az érdeklõdõ aszszonyokból, lányokból egy kis kört kialakítani. Szeretek gyerekeket tanítani, hiszen rengeteg ötletük van, lelkesek, így nyaranta táborokat is szívesen tartanék itt. Pataki Balázs

Szüreti felvonulás Lakhegyen

Bizony jólesett mindenkinek a pogácsa, a langalló, no és a finom szõlõ, meg annak a leve is. Köszönjük Lakhegy önkormányzatának is az anyagi támogatást, melynek segítségével hagyományainknak megfelelõen, teljes mértékben meg tudtuk rendezni ezt az õszi felvonulást. UK

Zsuzsanna kiállításon mutatta be egyedi gyûjteményét. Csend, nyugalom, a természet hangjai. A táj gyönyörû, az egész zalai dombság szerelembe ejtõ, és nagyon kedvesek a vidéki emberek. A teraszon ülve hallani a szarvasbõgést, az állatok harcát. A házban is van valami megnyugtató. Ezek ihlették meg Schenk Zsuzsannát és Wolfot. A világot is bejárt pár 2009. novemberében Vöcköndön vett házat, amelyet idén a jó idõ beköszöntével, kora tavasztól õszig belaktak. Múlt havi számunkban beszámoltunk a vöcköndi kimonókiállításról, mely kollekció létrejötte Zsuzsanna nagy gyûjtõ-

Lakhegyen október 8-án, szombaton rendeztük meg az idei szüreti felvonulást. Szerencsére a gyermekek és a fiatalok is szívesen vettek részt benne. Már régóta készülõdtek kicsik és nagyok egyaránt. Idén eljöttek Vasvárról Dobos Virág lovasiskolás barátai is. Hosszú utat tettek meg a faluig lovak és lovasok egyaránt, de mégis örömmel és szívesen látogattak el hozzánk. Köszönjük nekik és valamennyi felvonulónak a lelkes, vidám részvételt. Méhes Gábor is rendelkezésünkre bocsátotta almaszállító traktorát, illetve konténereit. Ezekben foglaltak helyet az ovisok és szüleik. Buday József pedig ötletes módon feldíszített gépével állt be a felvonulók sorába. A kisbírónak a felvonulás végére úgy elment a hangja, hogy csak suttogni bírt. Nem csoda, hiszen száz méteren-

TV- és Híradástechnikai híradástechnikai Szerviz

- TV javítás - TV javítás - DIGI - DIGI TVTV zalaegerszegi zalaegerszegi forgalmazója forgalmazója - Mindig - Mindig TVTV - 7-digitális 7 digitális csatorna csatorna havidíj havidíj nélkül! nélkül! - -Távirányítók Távirányítókforgalmazása forgalmazása - Digitális - Digitális mûholdas mûholdas televíziózás televíziózás

A felvonulás népes szereplõgárdája. ként harsogta el a szüret alkalmából írt szöveget. Dicsérte az idei bort, hiányolta a lakhegyi kecskéket, no és korholta a férfinépséget. A falu elnéptelenedése szemmel látható! Ennek elkerülése érdekében vesse-

nek be mindennemû praktikát és fortélyt! Jöjjenek a gólyák, szülessenek a gyerekek, a polgármester túlórában is kelengyepénzt hordjon! A felvonulók megvendégelésére a faluházban került sor.

Zalaegerszeg, Ady u. 31. Tel.: 92/510-865, 30/318-9631 30/692-3599 E-mail: postmaster@elektroservice.t-online.hu

Elérhetõségeink: Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu


9

Észak-Nyugat Zala

2011. október

A nyugdíjasok napja A „zöld” falu Október 15-én szombaton, nyugdíjas találkozót rendeztek Vasboldogasszonyban. Az eseményre a falu idõseinek nagy része ellátogatott, hogy egy kellemes délutánt töltsenek el együtt a faluházban. Az ünnepségen elõször Mazzag Géza polgármester köszöntötte az megjelenteket, majd átadta a színpadot a fellépõknek. Elsõként Hoffer Ágnes szavalt egy verset, majd az egervári óvodások mûsorát tekinthették meg a szépkorúak. Színpadra léptek a helyi gyerekek versekkel, a mazsorett csoport, a népdalkör, valamint vendégelõadóként Balázs Henriett, és a gõsfai Rozmaring néptánccsoport.

A mûsor után az önkormányzat kiadós vacsorával vendégelte meg a jelenlévõket, amit Hajas Istvánné és Mazzag Ferencné készített el. Ezt követen meglepetésvendégként a Jó Lacibetyár szórakoztatta a szépkorúakat, aki az elõadása után együtt mulatott a helyiekkel, majd a szokásos tombolasorsolásra került sor. Az izgalmak után már csak a zenéé és a táncé volt a fõszerep. A polgármester és a képviselõk is kitettek magukért, hiszen szinte mindenkit megtáncoltattak. Egészen késõ estig tartott a mulatozás az idei nyugdíjas találkozón, mindenki megelégedésére. Gy.G.

Nagyszerû volt a hangulat.

Elõadás Nagypáliról a Mûszaki Egyetemen

Nagypáli témát adott Budapesten. 2011. október 13-án Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere elõadást tartott a Mûszaki Egyetemen. A meghívás az Energetikai Szakkollégiumtól érkezett még ez év szeptemberében. A szakkollégium minden félévben elõadássorozatokat rendez az energetikához kapcsolódó témákban. Az õszi félév egyik elõadásának témájaként Nagypáli szolgált, a falu »Nagypáli, Európa második legjobb „zöld” faluja (RES Champions League 2. helyezés). Hogyan csinálják?« címmel került bemutatásra. Az elõadáson Köcse Tibor bemutatta a falu „zöld szisztémáját”, amely egy hármas célrendszeren alapszik. A rövid,

közép és hosszú távú agrárenergetikai és megújuló energiák hasznosításához kapcsolódó célok határozzák meg a község fejlesztéseit és jövõképét. A polgármester képes bemutatóval szemléltette az eddig elért eredményeket és az ahhoz vezetõ út lépéseit, valamint a terveket. A megvalósítás egyik alapkövérõl, a pályázatokról Lochuk Nikoletta projektmenedzser tartott rövid elõadást. A pályázat és a sikeres pályázás 5 fontos lépését tárta fel a hallgatók elõtt. Az elõadásokról bõvebben a www.eszk.org weboldalon olvashatnak, a rendezvények menüpont alatt.

Takaros porták Alsónemesapátiban 1956-ra emlékeztek Az alsónemesapáti önkormányzat meghirdette „Takaros porta” versenyét a községben. Az elmúlt hetekben független zsûritagok járták a falut, szemrevételezve a házak virágos kertjeit. A díjakat október 23-án adták át; elismerésben részesült Kovács Katalin, Ambrus György, Deák Tibor és Horváth Sándor. A közönség díját Simon József vehette át Balaton Józsefné polgármestertõl (felvételünkön).

HIRDETÉSÉT feladhatja az

Észak-Nyugat Zala

havilapban. Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937; E-mail: zalataj@zelkanet.hu

1956 október 23.-ára emlékeztek az Egervári László Általános Iskolában. A 7. évfolyamos diákok és az énekkar mûsorával méltóképpen idézték fel az 55 évvel ezelõtt kitört forradalmat, és az azt kö-

vetõ eseményeket. A nézõtéren ülõ tanulókat teljesen magával ragadta az elõadás, ami talán segített nekik még jobban megértetni az 1956-os események fontosságát. A mûsort vastapssal jutalmazták a diákok.


10

Észak-Nyugat Zala

2011. október

Elismerték Nemesapáti faluszépítését A Virágos Magyarországért versenyt a kulturált és vonzó országkép kialakítása, fenntartható fejlõdés következetes alkalmazása, a településeken élõk összefogásának ösztönzése, az életminõség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erõsítése, a ter-

mészeti és építészeti örökség megõrzése és gyarapítása céljából hirdetik meg évek óta. Zalából idén 19 település nevezett a megmérettetésre, így Nemesapáti is. – 2002-ben már indultunk a versenyen, de akkor csak oklevelet kaptunk. A település

Megújultak a szobrok Október 9-én örömteli pillanatoknak lehetett szemtanúja, aki jelen volt a vasárnapi istentiszteleten Gõsfán. A szentmisét követõen ugyanis a templom elõtt található Krisztus és Szent Mária szobrokat áldotta meg Kovács Árpád atya. A két mûemléken az utóbbi években már igencsak látni lehetett az idõ múlását, így az egyik helyi vállalkozó úgy döntött, hogy saját költségén újíttatja fel õket. A szentelés után Farkas Tiborné köszönte meg az adományt,

hiszen a két szobor méltó dísze a településnek. gy.g.

szépítésében mindez nem fogott vissza minket. Virágosítunk, fásítunk, füvet nyírunk, felújítunk, takarítunk, megfelelõ hulladékgazdálkodással, szennyvízelvezetéssel rendelkezünk. Idén, hosszas gondolkozás után, tavasszal beneveztük a települést, aztán augusztusban egy bíráló bizottság is járt nálunk. Rendkívül sok szempont alapján vizsgáltak. Elõször nem is gondoltam arra, hogy elmegyek az eredményhirdetésre, mert Százhalombatta messze van egy kicsit, aztán az utolsó pillanatban szóltak, hogy szponzori díjat kapunk, így örömmel indultam útnak – avatott be a részletekbe Gáspár Zoltánné polgármester. A település a verseny egyik szponzora, a Zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. jóvoltából százezer forintos növényvásárlási utalványban részesült,

Gáspár Zoltánné polgármester az emléklapokkal és a díjjal. melynek biztosan lesz a helye, hiszen eddig önszorgalomból, adományokból csinosították a település parkjait, utcáit. -pb-

A célegyenesben vannak

TOP-KER Kft. Vas- és fémhulladék átvétele a legmagasabb napi áron. Megkezdtük hulladék akkumulátorok, katalizátorok, és papír felvásárlását a legjobb árakon, a lakosságtól és közületektõl is. Közületek részére ingyenes konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642 Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Disznók elõjegyezhetõk Hízó disznók novemberi elvitellel elõjegyezhetõk. Érdeklõdni:06/30/478-6485

18 telek kerül kialakításra. Lassan elkészül az új utca Egervár déli végén. Szijártó József polgármester elmondta, hogy a nyáron gyorsultak fel a folyamatok, amikor végre megkapták az engedélyeket a szakhatóságoktól, így augusztusban megkezdõdhetett a munka. 18 telek kerül kialakításra, ebbõl 4 a fõút mentén, 14 pedig arra merõlegesen befelé. Korábban arról lehetett hallani, hogy ide csak passzív házakat lehet építeni. Ez nem volt rossz gondolat, de a képviselõtestület megváltoztatta korábbi döntését, így a földgáz-hálózat kiépítése is megtörtént, ezzel lehetõséget adva azoknak is,

akik nem a passzív technológiával szeretnék a házukat felépíteni. Újdonság a településen, hogy minden közmû, és minden vezeték a föld alatt megy, ezzel esztétikusabb képet nyújt majd a leendõ lakóknak. A kivitelezõ LE-KO Kft. november 15-ig végez a munkálatokkal, ezt követõen kezdõdik a telkek értékesítése. Az ár a területek nagyságától és elhelyezkedésétõl függõen 3,2 és 3,5 millió forint plusz ÁFA között mozog, így az érdeklõdõknek célszerû még a jövõ évi ÁFA-emelés elõtt megvásárolni azt. Gy.G.


2011. október

11

Észak-Nyugat Zala

Kirándult, szüretelt Alibánfa apraja-nagyja Fõzni jó! Húú, ez nagyon jó lett…. A felújítást gyakran csak szükséges rosszként éljük meg. Ameddig csak lehet, megpróbáljuk elkerülni. Ez érthetõ, hiszen mindenki utálja a felfordulást, a szinte véget nem érõ munkálatokat. A szervezési problémákról nem is beszélve. Otthonunkkal a viszonyunk olyan, mint a házassággal. Az elején még minden nagyon szép és lelkesek vagyunk. Aztán az évek elõrehaladtával jönnek a problémák... Már nem olyan szép, megkopott, divatjamúlttá vált. Már a család is nagyobb, ezért több helyre lenne szükségünk. Ilyenkor szembesülünk a kérdéssel: Újítsuk fel, vagy költözzünk? A költözés gyakran csak elsõre tûnik jó megoldásnak. Ahogy elkezdjük a megfelelõt keresni, szép lassan rájövünk, nincs is rossz helyen az otthonunk, az iskola, a munkahely, a közlekedés, szempontjait figyelembe véve. Ezért szép lassan rá kell jönnünk, hogy a felújítás lesz a megoldás. Ehhez egy olyan cégre van szükségünk, amely megérti, hogy mi a problémánk, amelynek vannak jó ötletei, amely meg tudja tervezni, s látványterven tudja számunkra is érthetõen megmutatni, hogy fog kinézni otthonunk a felújítás után. László is egy ilyen céget keresett, amikor bennünket választott. A felújítás nekünk sem egyszerû feladat, de egy mondat miatt szívesen vállaljuk. Amikor elkészül, ügyfelünk csak ennyit tud mondani: húú, ez nagyon jó lett! mxm lakberendezés: Miszori Imre www.mxm.hu 30/916 3016

Alibánfán minden hónapban gondoskodnak róla, hogy a lakosság ne maradjon program, szórakozás nélkül. Az õsz beköszöntével természetjáró túrát szerveznek és természetesen idén sem maradt el a szüreti felvonulás. – Többekben megfogalmazódott az igény a szegedi halászlé-fõzõ fesztiválon való részvételre. Tóth Gyula, a helyi polgárõrség elnöke felajánlotta, hogy elviszi a csapatot Ópusztaszerre és Szegedre. Nagyon jó kiránduláson vettünk részt, sok szépet láttunk, igaz Ópusztaszeren nagyon kevés volt az idõ. Legközelebb majd több idõt töltünk ott. Nagyon finom szegedi halászlevet ettünk – mesélte Kósáné Németh Klára, a szervezõk egyike. Alibánfán hetekkel a vidám program elõtt a falu határában szalmabálán szüreti díszletben „nézelõdõ” bábemberkék jelzik, hogy itt bizony közeleg a szüreti felvonulás ideje. Idén október 2-án rendezték meg a falu utcáit bebarangoló vidám programot. – A szüreti felvonulást Bangó László képviselõ és neje, Bangóné Könye Krisztina, a he-

Az „áhitatoslelkû” trió Zalaszentiván lakóinak segítségével került kézre az „áhitatoslelkû” trió nemrég. Október derekának hétfõjén érkezett a bejelentés a rendõrségre, hogy a zalaszentiváni római katolikus plébánia-templomba hívatlan látogatók érkeztek ezen órákban. Zalaszentivánban a helyi lakosoknak köszönhetõen minden berendezés az Isten házában maradt. Egyikük furcsa zajra lett figyelmes, amely a templom felõl érkezett. Nem volt rest, utána járt a dolognak, értesítve a község vezetõjét, s néhány helybélit. A templomajtókon és üvegablakokon hamar felfedezték a rongálás nyomait. Így azonmód értesítették a rend õreit, miközben a triót furfangos módszerrel tartották a helyszínen (a templomban). Nem tûnt el semmi, azonban a rongálási kár jelentõs, több százezer forintra tehetõ. Információink szerint a három „áhitatoslelkû” atyafi, akik „csak imádkozni tértek be a templomba”, a zalaszentiváni kitérõ elõtt egy zalaegerszegi óvodát keresett fel – hívatlanul.

Vidáman zajlott a szüreti felvonulás. lyi sportegyesület elnöke szervezték, és barátaikkal készítették a faluvégi kiállítást is. Ebben az évben már nem csak a kocsikon, traktoros pótkocsin vonultak a résztvevõk, hanem gyalogosan is. A szüreti felvonulással a régi hagyományokat szeretnénk feleleveníteni. Sajnos már nem sokan foglalkoznak nálunk szõlõtermesztéssel. Az idõsebbek fizikailag nem bírják az ezzel járó munkát, a fiatalok meg dolgoznak és nincs rá idejük – árulta el Kósáné Németh Klára.

A szüreti menet Sömenek István érseki tanácsos murciszentelése után indult a faluba. A kisbíró szokás szerint dobszóval kísérve értesítette a lakosságot az elmúlt év történéseirõl, a szüreti plébános pedig többször összeadta az ifjú párt, nászukhoz tangóharmonikával húzták a talpalá valót. A lakosság több helyen enni-innivalóval várta a menetet. Felvonulás után jó zene mellett mulattak tovább a résztvevõk. Pataki Balázs

Szaporodó betörések Gyûrûsön Az utóbbi idõszakban Gyûrûsön több lakóházba és szõlõhegyi pincébe törtek be ismeretlen tettesek. Legtöbbször fémbõl készült tárgyakat tulajdonítottak el, de vittek el ékszereket, készpénzt is. Pár hete egy külföldi állampolgárnak okoztak több százezer forintos lopási kárt. Legutóbb az önkormányzat melléképületét törték fel és két kézi fûkaszát tulajdonítottak el a tolvajok. A megszaporodott betörések miatt tehát érdemes ott-

hon néhány óvintézkedést tenni. A legegyszerûbb és legelsõ teendõ, hogy távozásunk elõtt csukjunk be minden nyílászárót a lakásban, illetve értékesebb tárgyainkat ne hagyjuk szem elõtt, hisz a gyorsan összepakoló tolvaj többnyire azt viszi el, amit néhány mozdulatból meg tud fogni. Gyûrûs Község Önkormányzata tervezi térfigyelõ kamerarendszer kialakítását, és a megyei rendõr-fõkapitányságtól fokozottabb rendõri jelenlétet kér.

Észak-Nyugat Zala Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Szerkesztõségi ügyfélszolgálat: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937 E-mail: zalataj@zelkanet.hu Kistérségi iroda: Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055 ISSN 2061-361X Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783


12

2011. október

Észak-Nyugat Zala

Már Görögországban is… Nagypáli és Keratea testvértelepülési szövetsége resztül. A rendezvény alatt a közös elképzelések, a megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos fejlesztések összehozták a két település képviselõit. A következõ, olaszországi találkozón már az öszszefogás hivatalossá tétele volt a cél, amely most szeptemberben a projekt zárókonferenciá-

ján teljesedett ki, a megállapodás aláírásával. – Az együttmûködés keretén belül nem csak egyszerû testvértelepülésekként szeretnének tevékenykedni, hanem gazdasági, kulturális, sportprogramok közös megvalósítását is tervezik – mondta lapuknak Köcse Tibor.

8900 Zalaegerszeg, Sport u. 2. Tel.: 92/314-140 www.salvobutor.hu Köcse Tibor és Sotiris Iatrou írta alá a megállapodást. Nagypáli tovább bõvíti külföldi kapcsolatait, egy görög várossal, Kerateával kötött testvértelepülési megállapodást. Keratea, amely már hivatalosan is kötõdik Nagypálihoz, Görögország déli részén található 11.000 lakosú város, Athéntól 41 km-re dél-keleti irányban fekszik. A város története visszavezethetõ egészen i.e. 700-ig. Az 1970-es évekig a mezõgazdaság volt a meghatározó a város

életében, késõbb kisebb vállalkozások települtek le és az energiaipar indult fejlõdésnek. Jelenleg a hidrogénipar a legjelentõsebb. – Az együttmûködés gondolata tavaly, egy franciaországi projekttalálkozón merült fel – mesélte lapunknak Nagypáli polgármestere, Köcse Tibor. A polgármester a találkozó alkalmával ismerkedett meg Keratea városával, Sotiris Iatroun, a város egyik tanácsosán ke-

Nyitva: hétfõ-péntek: 9.00-17.00, szombat: 9.00-12.30-ig

FENYÕBÚTOROK 5 ÉV GARANCIÁVAL 20 % kedvezménnyel!

Leo hosszabbítható gyerekágy matraccal, ágynemûtartó nélkül

Claudia 3 ajtós 3 fiókos tükrös nagyszekrény Nyitott polc

Anikó 8 fiókos komód

Konyhabútorok 65.900 Ft-tól Ülõgarnitúrák széles szín- és formaválasztékban

10-50 % kedvezménnyel

Concordia elemes bútorcsalád

30 % kedvezménnyel Tesco Áruház Zalaegerszeg Sport u.1. Tel.: +36 20 955 5493

Vákuum-, hideghabos- és memory matracok

20 % kedvezménnyel! Az AKCIÓK a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényesek!

Észak-Nyugat Zala  
Észak-Nyugat Zala  

Észak-Nyugat Zala