Page 1


f]r»tSð™

ð»to - 46 ykf - 4 ˤk„ ykf - 541 ™ðuBƒh, 2013

Sð™{tk ðÄw ËkƒkÄtu ntuðt yu sYhe ™Úte, …hk‚w su ËkƒkÄtu Au ‚u{tk Sð™ ntuðwk sYhe Au. yt ykf{tk ¢{ 1. 2. 3. 4.

÷u¾

½ô™e ¾u‚e …ÚtŒŠþft [ýt™t …tf™e ¾u‚e rþÞt¤w ðrhÞt¤e™e ði¿ttr™f ¾u‚e-…Ør‚ y„íÞ™tu ‚u÷erƒÞtk …tf - y¤þe (y¤þe™e ði¿ttr™f ¾u‚e) 5. r™ftË÷ûte ÔÞt…trhf htufrzÞtu …tf {h[tk y™u ‚u™e rðrðÄ ò‚tu™e ¾trËÞ‚tu 6. rþÞt¤w …tftu{tk ¾t‚h-ÔÞðMÚtt 7. ‘Atkxýe’ («w®™„) ð]ût™e ¾u‚e{tk sYhe ft{„ehe 8. ÷Ëý-zwk„¤e™t htu„ y™u ‚u™wk r™Þkºtý 9. fux÷tf «r‚ƒkrÄ‚ sk‚w™tþftu yk„u™e {trn‚e 10. «„r‚þe÷ ¾uzq‚ ©e [‚wh¼tE „urzÞtyu …tu‚t™e ftuXtËqÍÚte y™uf ËkþtuÄ™ fÞto 11. E{w WAuh

Ë÷tnfth {kz¤ yæÞût ©e. yuË. yu. …xu÷ ËÇÞ ©e. yu[. yth. …xu÷ ©e …e. yu{. Ëw‚heÞt ©e …e. …e. ŒtU„t ©e ƒe. …e. fxtheÞt

÷u ¾ f yuË. yt[tÞo ‚Útt yLÞ yu{. yuË. …erXÞt ‚Útt yLÞ yth. fu. {tÚtwrfÞt ‚Útt yLÞ yu÷. fu. Äzwf ‚Útt yLÞ

…] c 5 9 11 15

ztì. yuË. yu™. ËhðiÞt ‚Útt yLÞ

17

ztì. ©e «tu. ztì. ©e

20 23 25 27 29

ztì. ztì. ztu. ztì.

ƒe. yu{. …xtur÷Þt ‚Útt yLÞ nehS¼tE ¼ek„htrzÞt ðtÞ. yu. ftðrXÞt ‚Útt yLÞ ze. yu{. ftuhtx [‚wh¼tE ƒe. „urzÞt

ztì. fu. hðef÷t ‚Útt yLÞ

‚kºte …e. yu{. Ëw‚heÞt Ën‚kºte fu. S. ftuhtkx E-mail : krishijivan@gsfcltd.com

÷ðts{ 1 ð»to™t Y. 50 3 ð»to™t Y. 120 15 ð»to™wk Y. 450

32

{™eytuzoh îtht ÷ðts{ {tuf÷ðt™wk Ëh™t{wk : ‚kºte, f]r»tSð™ f]r»t rðftË y™u f]r»t Ëuðt rð¼t„ SyuËyuVËe r÷. …tu. Vxeo÷tRÍh™„h rs. ðztuŒht-391 750 Vtu™ : (0265) 3092653

• SyuËyuVËe™tk ƒÄtk s f]r»t {trn‚e fuLÿ/zu…tu …h ÷ðts{ MðefthtÞ Au. •

™tUÄ : yt ykf{tk Œþtoðu÷ yr¼«tÞtu „wsht‚ Mxux Vxeo÷tRÍËo yìLz fur{fÕË r÷.™t ™Úte. ™ðuBƒh-2013

f]r»tSð™

3


m

«uhýt

m

‚kºte MÚtt™uÚte...

ð]ØtðMÚtt™e Ë{sŒthe

Ë{Þ™e „r‚ LÞthe Au. Ë{Þ™wk ðnuý ‚tu ðnu‚wk s òÞ Au. yuf …Ae yuf rŒðË, {rn™t y™u ð»to. WíËðtu ytðu Au ™u òÞ Au. {t™ðe™t Sð™{tk yuf yuf rŒðt¤e W{uht‚e òÞ Au. ™ðt ð»to™tu «thk¼ „w÷tƒe XkzeÚte ÚtE hÌttu Au. nsw n{ýtk s {t™ðò‚™u WíËtn, MVqŠ‚, [i‚LÞ yt…‚tu y™u yt™kŒ, W{k„ y™u «ftþ hu÷tð‚tu WíËð yux÷u fu rŒðt¤e™u yt…ýu Ëtiyu hk„u [k„u Wsðe.

“Sð™™e „{u ‚u …rhÂMÚtr‚{tk ¾e÷e QXðt {txu Äehs òuEyu y™u Äehs Ërn»ýw‚t ð„h ytðu ™rn.” ðnu‚e Ërh‚t™t «ðtn™e su{ Sð™™wk ðnuý …ý Ë‚‚ „r‚þe÷ Au. ‘n{ýtk s Ëtð ™t™t n‚t y™u òu‚òu‚t{tk ‚tu Þwðt™e Qze „E ™u ð]ØtðMÚtt™u ytk„ýu ytðe ƒuXt.’ ytðwk fnu™tht ½ýt™u ‚{u òuÞt nþu. ð]ØtðMÚtt ‚tu n{ýt ytððt™e …ý ‚u{™e s ð]ØtðMÚtt Ëw¾{Þ ðe‚u Au su{ýu ƒt¤…ý™e Ëthe xuðtu …tze ntuÞ, Ëthtk ftÞtuo fÞtO ntuÞ. Sð™™u ËkÞ{™e Œeðt÷ ðå[u Ët[ÔÞwk ntuÞ y™u Ëk‚tu-Ëßs™tu™e Ëk„‚ ht¾e ntuÞ. ËŒTðtk[™, ŒuðŒþo™, nrhM{hý, Ëk‚Ë{t„{ ð„uhu™e xuðtu nþu ‚tu ð]ØtðMÚtt™tu ft¤ Ëw{Äwh ƒ™e hnuþu. ytðe xuðtu ™ ntuÞ ‚uðt ÷tuftu™e ð]ØtðMÚtt ¾qƒ füŒtÞe ntuÞ Au. ‚u{™u yt¾tu rŒðË fuðe he‚u …Ëth fhðtu ‚u™e ®[‚t ftuhe ¾t‚e ntuÞ Au. Œefhtytu f{tðt {tkzu …Ae …ý su ÔÞðnth{tk [tUxât hnu Au yuðt ð]Øtu™u …wºttu, …wºtðÄqytu ‚Útt yLÞ fwxwkƒes™tu™tk {uýtkxtuýtk™t ¼tu„ ƒ™e Œw:¾e Útðwk …zu Au. su ÔÞðnth fhðt™e ô{hu Ëthe he‚u ÔÞðnth fh‚t þe¾u y™u Atuzðt™tu Ë{Þ ytÔÞu Atuz‚tk þe¾u ‚u™t yt™kŒ™u ftuE Íqkxðe ™ þfu. Sð™™t ËkæÞtft¤u {týËu þtkr‚Úte rð[thðwk òuEyu fu, ‘nwk ytx÷wk SÔÞtu ‚u{tk ftkE Ëthwk {u¤ÔÞwk fu …Ae A¤, «…k[, ¼uŒ{tk s ð»ttuo „téÞtk ?’ yt„¤™e ®sŒ„e „{u ‚uðe „E ntuÞ; …hk‚w òøÞt íÞtkÚte Ëðth „ýe Sð™™e ykr‚{ yðMÚtt{tk …ý þw¼ rð[th, Ëk‚-Ë{t„{, nrhM{hý fhe Sð™™tu Auztu ËwÄthe ÷uðtu òuEyu. …tu‚t™t yÞtuøÞ Mð¼tð™u Ëkftu[e™u ƒeò™u sht …ý XuË ÷„tzât rð™t Sð™ Sððt™wk ð]Øs™tu …ËkŒ fhu ‚tu ‚uytu yk‚hÚte «ËL™ hne þfu. ytk¾ f{òuh ƒ™u íÞthu Ë{S ÷uðwk òuEyu fu nðu ƒnth™tu ði¼ð òuðtu ytuAtu fhe ytk‚h ði¼ð ‚hV árü Vuhððt™e Au. ft™ ƒnuhtþ y™w¼ððt {kzu yux÷u Ë{sðt™wk fu nðu ƒnth™tu ½tU½tx Ëtk¼¤ðt™tu Ë{Þ …qhtu ÚtE „Þtu. nðu ykŒh™tu yðts Ëtk¼¤ðt™tu Au. ð]ØtðMÚtt yux÷u Sð™™e ËkæÞt, rŒð˼h™wk ft{ fhe™u ËkæÞtft¤u {t™ðe, …þw-…ûteytu ƒÄuÚte …hðthe™u rðËt{tu ÷u Au ‚u{ Sð™¼h ft{ fÞto …Ae ð]ØtðMÚtt {™w»Þ {txu rðËt{t™tu Ë{Þ Au. ƒtfË{tk yuf s rŒðtˤe ƒtfe ntuÞ ‚u™u Ëk¼t¤e™u ˤ„tðeyu ‚tu ‚u AuÕ÷e rŒðtˤe …ý ykÄtht™u Œqh fhe ytuhzt{tk «ftþ …tÚthe Œu. ‚u{ ð]Øs™tu ykr‚{ Sð™ ™ft{wk ÚtE òÞ ‚u …nu÷tk ‚u™u «¼w™t [hýtu{tk Ähe Œu ‚tu Auztu ËwÄhe òÞ. ƒtÌt Sð™{tk MðMÚt‚t y™u ytk‚hSð™{tk þtkr‚ yu ð]ØtðMÚtt™wk ÷ûÞ „ýe þftÞ. – Ët¼th ‘Sð™ ßÞtu‚’ 4

yt…ýe ËkMf]r‚ su{ f]r»t ËkMf]r‚ fnuðtÞ Au ‚u{ Ér»t ËkMf]r‚ …ý Au. Ér»tytuyu {t™ðSð™{tk Ëw¾, þtkr‚ y™u Ë{tÄt™ ‚Útt WíËtn, MVqŠ‚ y™u [i‚LÞ ËŒtÞ Sðk‚ hnu ‚u {txu WíËðtu y™u «r‚ftu ytÃÞtk. rŒðt¤e™tu Œeðztu …ý yuf «r‚f Au. Œeðtu yux÷u «ftþ y™u ßÞtk «ftþ ytÔÞtu íÞtk ykÄfth „Þtu. yt…ýu rŒðt¤e{tk Œeðzt ‚tu y™uf «„xtÔÞt …ý ÓŒÞ{tk yuftŒ fturzÞwk «„xtðe™u {r÷™ rð[thtu™u Œqh ¼„tzðt™t «Þí™tu fÞtO ¾htk ? f]r»t ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷e «íÞuf ÔÞÂõ‚ …tËu f]r»t¿tt™™wk ysðt¤wk ntuðwk òuEyu. “ð»ttuoÚte su he‚u ¾u‚e fhwk Awk ‚u s Ët[e.” yt ynkfth™t ykÄfth™u Œqh fhðt™e sYh Au. yt¤Ë y™u yf{oÛÞ‚t suðt Œw„woýtu™tu ™tþ fhðtu òuEyu. ð¤e, rŒðt¤e yux÷u [tu…zt-…qs™™tu rŒðË. Ë{„ú ð»to™wk ËhðiÞwk ftZðwk òuEyu. Œhuf ¾uzq‚¼tEytuyu ¾u‚e{tk Út‚tk ¾[o™e ™tUÄ ht¾ðe òuEyu ‚Útt ¾u‚e¾[o fu{ ½xu ‚uðt …whw»ttÚto™e ËtÚtu ËtÚtu ¾u‚…uŒtþtu™tu ƒòh¼tð fu{ ðÄw {¤u ‚u {txu ytk¾-ft™ ¾wÕ÷t ht¾e Ëò„ ƒ™ðwk …zþu. ytx÷wk fheyu ‚tu rŒðt¤e Ët[t yÚto{tk Qsðe fnuðtÞ. ytþt ht¾eyu fu, f]r»t¿tt™Y…e ytðt Œeðztytu ¾uzq‚tu™t Sð™{tk …ý ¿tt™Y…e «ftþ …tÚthu. yt «Ëk„u ‘f]r»tSð™’ …ý ‚u™t …rhðth™t Œhuf ËÇÞ™u ‘™q‚™ ð»ttor¼™kŒ™’ …tXðu Au. f]r»tSð™

™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ztì. yuË. yt[tÞo, ztì. fu. ytE. …xu÷, ©e yuË. yuË. …xu÷, ztì. yu. yu. …xu÷, ©e ƒe. yuË. …xu÷ y™u ©e yu. yuË. …xu÷

½ô™e ¾u‚e …ÚtŒŠþft

Wíf]ü ½ô ËkþtuÄ™ fuLÿ, ËhŒth f]r»t™„h Œtk‚eðtzt f]r»t Þwr™ðŠËxe, rðò…wh - 382 870 (rs. {nuËtýt) Vtu™ : (02762) 220233

½ô {t™ðò‚™t ¾tuhtf{tk {tu¾ht™wk MÚtt™ Ähtðu Au. ½ô{tk «tuxe™ y™u huËt™wk «{tý ðÄw ntuÞ Au. ‚u{s ø÷wrx™ «fth™t «tuxe™ Võ‚ ½ô{tk s ntuÞ Au. su htux÷e ‚u{s yLÞ ƒ™tðxtu {txu sYhe Au. „wsht‚{tk ½ô™e {wÏÞíðu ºtý ò‚tu™wk ðtðu‚h fhðt{tk ytðu Au. su{tk yuMxeð{ (90 xft). zwh{ (10 xft) y™u ztÞftuf{ (™rnð‚T) Ë{tðuþ ÚttÞ Au. htßÞ{tk fw÷ ðtðu‚h™t rðM‚th …ife 94 xft r…Þ‚ y™u 6 xft rƒ™r…Þ‚ rðM‚th Au. Ëtiht»xÙ, W¥th „wsht‚, {æÞ „wsht‚ y™u Œrûtý „wsht‚{tk 37, 31, 30 y™u 2 xft rðM‚th{tk ½ô™wk ðtðu‚h ÚttÞ Au. „wsht‚ htßÞ™e MÚtt…™t Ë{Þu htßÞ™e fw÷ ½ô™e Wí…tŒf‚t 7.79 Âõð./nuõxh n‚e ‚u ðÄe™u Ë™u 201213{tk 28.00 (Ëk¼rð‚) Útðt …t{u÷ Au. su ½ô™e ¾u‚e yk„u htßÞ™e «„r‚ Œþtoðu Au. yt «„r‚ ½ô™e ðÄw Wí…tŒ™ yt…‚e „uhw htu„-«r‚fthf ò‚tu ‚u{s ytÄwr™f ¾u‚e-…Ør‚ytu™t y{÷™u yt¼the Au. W¥th „wsht‚™t rðrðÄ rsÕ÷tytu{tk yr„ú{ nhtu¤™t r™Œþo™tu y™u rsÕ÷t™e Ëhuhtþ Wí…tŒf‚t{tk òuðt {¤u÷ ™tUÄ…tºt ‚Vtð‚™t Ëk¼rð‚ …rhƒ¤tu™e [[to fheyu ‚tu, 1. {tuzt ðtðu‚h™tu ðÄ‚tu s‚tu rðM‚th : ƒe.xe. f…tË ft…ýe …Ae ðtðýe fhðt{tk ytð‚e ntuðtÚte ðtðu‚h {tuzwk ÚttÞ Au su™e ËeÄe yËh Wí…tŒ™ …h òuðt {¤u Au. 2. ðnu÷e ðtðýe : ¾tË fhe™u ËtƒhftkXt rsÕ÷t{tk fqðt/ zu{{tk y…qh‚t …týe™t Ëkòu„tu{tk ¾uzq‚tu ™ðuBƒh {tË™e þYyt‚u ðtðýe fhu Au. yt Ë{Þu rŒðË-ht‚™wk W»ý‚t{t™ Ÿ[wk ntuðtÚte ‚u™e ËeÄe yËh W„tðt y™u Vwx W…h ÚttÞ Au. ðÄw{tk ðnu÷e ðtðýe{tk S.zƒÕÞw.496, S.zƒÕÞw.-173 fu ÷tuf-1 suðe ò‚tu™e ðtðýe fhu Au. su ðnu÷t ðtðu‚h {txu y™wfq¤ ™Úte. 3. Ë{Þ™u y™wY… ò‚ y…™tððt{tk rð÷kƒ : ËhŒth f]r»t™„h Œtk‚eðtzt f]r»t Þwr™ðŠËxe™t ½ô ËkþtuÄ™ fuLÿ, rðò…wh ‚hVÚte Ë{ÞËh, ‚u{s {tuze ðtðýe {txu y÷„ y÷„ ò‚tu ƒnth …tzðt{tk ytðu÷ ntuðt ™ðuBƒh-2013

4. 5.

6. 7.

8.

f]r»tSð™

A‚tk ‚u™tu W…Þtu„ ðtðýe Ë{Þ {wsƒ VuhVth fhðt{tk ytð‚tu ™Úte ‚u{s ™ðe™ ò‚tu y…™tððt{tk ¾uzq‚tu ¾qƒ s rð÷kƒ fhu Au. ËŠxVtRz ƒes™tu ¾qƒ s ytuAtu W…Þtu„. ™ªŒý™wk ¾qƒ s «{tý y™u yËhfthf r™Þkºtý™tu y¼tð : W¥th „wsht‚{tk …þw…t÷™™tu ÄkÄtu {tuxt …tÞt …h rðfËe hÌttu Au. ¾uzq‚tu ¾u‚h{tk Q„u÷ ™ªŒý™tu …þwytu {txu ÷e÷t ½tË[tht ‚hefu W…Þtu„{tk ÷u Au. y™u Atý™u ÞtuøÞ …Ør‚Úte Ëk„ún fhðt{tk ytð‚tu ™ ntuðtÚte ftunðtÞt ð„h™t ™ªŒý™t ƒes VheÚte ¾u‚h{tk sðtÚte ™ªŒý™wk «{tý ð»ttouð»to ðÄ‚wk òÞ Au. W…htk‚ ‚u™t r™Þkºtý™t yËhfthf …„÷tkytu ¼hðt{tk ytð‚t ™Úte suÚte …tf ËtÚtu …týe, …tu»tf‚¥ðtu y™u «ftþ {txu ËeÄe nheVtE fhe Wí…tŒ™{tk ½xtztu fhu Au. ¾[to¤ y™u yr™Þr{‚ r…Þ‚ÔÞðMÚtt s{e™™e V¤ÿw…‚t{tk ½xtztu : yË{‚tu÷ ¾t‚h™tu ð…htþ : ˽™ ¾u‚e™t fthýu s{e™™e V¤ÿw…‚t ½x‚e òÞ Au. su™u xftðe ht¾ðt ËurLÿÞ y™u sirðf ¾t‚h ‚u{s Ë{‚tu÷ ¾t‚h™e sYrhÞt‚ ntuðt A‚tk ™rnð‚T «{tý{tk ‚u™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au. W…htk‚ htËtÞrýf ¾t‚h™tu yË{‚tu÷ ð…htþ Wí…tŒf‚t™u yËh fh‚wk y„íÞ™wk …rhƒ¤ Au. hu‚t¤ s{e™{tk y…qh‚wk WÄE r™Þkºtý : W¥th „wsht‚™t {tuxt ¼t„™t rðM‚th™e s{e™ hu‚t¤ n÷fe yÚtðt „tuhtzw «fth™e ntuðtÚte WÄE™wk «{tý rðþu»t òuðt {¤u Au. su …tf™u ™wfËt™f‚to Au. yt™t r™Þkºtý {txu ƒtÞVuLÚtúe™ ƒes-{tðs‚ ¾qƒ s yËhfthf ntuðt A‚tk ƒes-{tðs‚™t y¼tð yÚtðt yÞtuøÞ …Ør‚™t y{÷™u fthýu WÄEÚte Wí…tŒ™™u ¾qƒ s yËh ÚttÞ Au. W…htuõ‚ …rhƒ¤tu™u æÞt™u ht¾e ™e[u sýtÔÞt «{týu™e ¾u‚e…Ør‚ytu y…™tððt{tk ytðu ‚tu ‚u™tÚte Wí…tŒ™{tk sYhÚte ðÄthtu fhe þftþu ‚u{tk þkft™u MÚtt™ ™Úte. 5


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ½ô™e ¾u‚e…Ør‚ s{e™™e ‚iÞthe : [tu{tËw …tf™e ft…ýe …Ae 2-3 ¾uz fhe srzÞt ‚u{s {qr¤Þt ðeýe Œqh fhe Ë{th {the s{e™™u Ë{‚÷ fhðe, s{e™ ûttrhÞ y™u ¼tÂM{f ntuÞ ‚tu nuõxh ŒeX 1 x™ [ehtuze (rsÃË{) [tu{tËt …nu÷t yt…ðwk. ðtðýe Ë{Þ : ½ô Wí…tŒ™{tk ðtðýe Ë{Þ ¾qƒ s y„íÞ™tu ¼t„ ¼sðu Au. yt…ýt htßÞ{tk rþÞt¤tu xqkftu y™u Xkze™wk «{tý ytuAwk hnu Au. yt Ëkòu„tu{tk «ð‚o{t™ …rhÂMÚtr‚™wk {n¥t{ ÷t¼ {u¤ððt {txu Ë{ÞËh ðtðýe fhe ¾qƒ s sYhe Au. ðtðýe Ë{Þ™u æÞt™{tk ÷u‚tk ‚u™u ºtý ‚ƒ¬t{tk ðnU[ðt{tk ytðu÷ Au. 1. ðnu÷e ðtðýe : ðnu÷e ðtðýe ytìõxtuƒh™t ƒeò …¾ðtrzÞtÚte ÷E ™ðuBƒh™t «Út{ …¾ðtrzÞt Œhr{Þt™ fhðt{tk ytðu Au. ‚u ð¾‚u htrºt y™u rŒðË™wk Ëhuhtþ W»ý‚t{t™ Ÿ[wk ntuÞ Au. suÚte Œtýt™t W„tðt …h rð…he‚ yËh Út‚e ntuÞ Atuz™e ËkÏÞt y™u Vwx™e ËkÏÞt ytuAe òuðt {¤u Au. …rhýt{u Wí…tŒ™{tk 18-20 xft ½xtztu ÚttÞ Au. ‚uÚte ðnu÷wk ðtðu‚h Ë÷tn¼ÞwO ™Úte. 2. Ë{ÞËh™e ðtðýe : ™ðuBƒh™tu {æÞ ¼t„ yux÷u fu 15-25 ™ðuBƒh Œhr{Þt™ fhðt{tk ytð‚e ðtðýe™u Ë{ÞËh™e ðtðýe fnuðt{tk ytðu Au. htßÞ{tk «ð‚o{t™ rþÞt¤t™tu {n¥t{ ÷t¼ WXtðe, {n¥t{ ½ô Wí…tŒ™ {u¤ððt {txu ½ô™e ðtðýe {txu™tu yt ©uc Ë{Þ„t¤tu Au. yt Ë{Þu htrºt y™u rŒðË™wk Ëhuhtþ W»ý‚t{t™ 20 Úte 25 ËuÂÕËÞË™e ytË…tË ntuÞ Au. su ½ô™t Atuz™t W„tðt {txu ¾qƒ s y™wfq¤ Au. yt W…htk‚ yt Ë{Þu ðtðu‚h fhðtÚte Vqx y™u Œtýt ¼htðt Ë{Þu W»ý‚t{t™ ™e[wk hnu‚wk ntuðtÚte …tf™e ð]rØ Ëthe ÚttÞ Au y™u {n¥t{ Wí…tŒ™ {¤u Au. 3. {tuze ðtðýe : 25 ™ðuBƒh y™u 10 rzËuBƒh ðå[u fhðt{tk ytð‚e ðtðýe™u {tuze ðtðýe ‚hefu ytu¤¾ðt{tk ytðu Au. ðtðýe {tuze fhðtÚte Vqx™e ËkÏÞt y™u ôƒe{tk Œtýt™e ËkÏÞt{tk ½xtzt™e ËtÚtu ËtÚtu Œtýt ¼htðt Ë{Þu Ÿ[t W»ý‚t{t™™t fthýu Œtýt …qh‚t …tu»t‚t ™Úte y™u [e{¤tE òÞ Au. su™t …rhýt{u {tuze ðtðýe{tk Ë{ÞËh™e ðtðýe fh‚tk Wí…tŒ™{tk ÷„¼„ 18 xft™tu ½xtztu ÚttÞ Au. yt{, ðtðýe Ë{Þu Wí…tŒf‚t{tk y„íÞ™tu ¼t„ ¼sðu Au. W…htuõ‚ ºtýu ðtðýe Ë{Þ™u æÞt™u ht¾e ½ô™e ðtðýe Ë{Þ y™wY… ¼÷t{ý fhu÷ ò‚™e …ËkŒ„e fhðe. ytìõxtuƒh 25 …nu÷tk y™u rzËuBƒh 10 …Ae ½ô™e ðtðýe …tu»týût{ hnu‚e ™Úte. 6

ftuXt ™k. 1 : ðtðýe Ë{Þ y™wY… ½ô™e ËwÄthu÷e ò‚tu y™u rƒÞthý™tu Œh ¢{ ðtðýe ¼÷t{ý fhu÷e rƒÞthý™tu Ë{Þ ò‚tu Œh rf.„ú t ./nu . 1. Ë{ÞËh™e xwfze 125-130 125 ðtðýe ÷tuf-1* (15-25 S.zƒÕÞw.-496 125 ™ðuBƒh) S.zƒÕÞw.-503 125 S.zƒÕÞw.-190 125 S.zƒÕÞw.-273 125 S.zƒÕÞw.-322 125 S.zƒÕÞw.-366 125 zâwh{ S.zƒÕÞw.-1139 150 yu[.ytE.-9498 150 S.ze.zƒÕÞw.-1255 150 2. {tuze ðtðýe S.zƒÕÞw.-173 150 * 150 (25 ™ðu.Úte ÷tuf-1 10 rzËuBƒh) S.zçtÕÞw-11 150 {ÞtorŒ‚ ({tuze ‚u{s {ÞtorŒ‚ r…Þ‚ {txu r…Þ‚ {txu) 3. ðnu÷e ðtðýe S.zƒÕÞw.-190 100 (10 ™ðuBƒh …nu÷tk) * „uhw htu„ «r‚fthf‚t „w{tðu÷ Au. 2. ðtðýe : yuf{ rðM‚th{tk Atuz™e …qh‚e ËkÏÞt {u¤ððt y™u ¾t‚h™tu ftÞoût{ W…Þtu„ ‚u{s rƒÞthý™wk «{tý ½xtzðt {txu Ë{ÞËh ðtðýe{tk ƒu [tË ðå[u 22.5 Ëu.{e.™wk yk‚h ht¾e ytze-Q¼e ðtðýe fhðe òuEyu. su rðM‚th{tk ðtðýe …nu÷tk s{e™ Ëthe he‚u ‚iÞth fhe þftÞ ‚u{ ntuÞ íÞtk «Út{ ftuhtxu{tk ðtðýe fhe …Ae r…Þ‚ yt…ðwk. yt{ fhðtÚte W„tðtu …qhu…qhtu {¤u Au. rƒÞthý™tu Œh ƒes™t fŒ W…h r™¼oh fhu Au. ¼÷t{ý fhu÷ ò‚tu™t Œh fŒ «{týu ™e[u {wsƒ Au : rƒÞthý™tu Œh ò‚

f]r»tSð™

100 rf.„út./nu. 125 rf.„út./nu.

150 rf.„út./nu.

S.zçtÕÞw.-190 S.zçtÕÞw.-496, S.zçtÕÞw.-273, S.zçtÕÞw.-322, S.zçtÕÞw.-366 S.zçtÕÞw.-503 ÷tuf-1, S.zçtÕÞw.-173, S.zçtÕÞw.-11, S.zçtÕÞw.-1139 (zâwh{), S.ze.zçtÕÞw. 1255 (zâwh{) ™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3. ¾t‚h : ðÄw Wí…tŒ™ y™u s{e™™e V¤ÿw…‚t xftðe ht¾ðt {txu Œh ƒu ð»tuo nuõxhu 10 x™ AtrýÞwk ¾t‚h ™t¾ðwk sYhe Au. yt W…htk‚ ½ô™t …tf{tk Ë{ÞËh™e ðtðýe {txu «r‚ nuõxhu 120 rf.„út. ™tRxÙtus™ y™u 60 rf.„út. VtuMVhË yt…ðtu. yt …ife 60 rf.„út. VtuMVhË y™u 60 rf.„út. ™tRxÙtus™ ðtðýe Ë{Þu …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu y™u ƒtfe™tu 60 rf.„út. ™tRxÙtus™ ðtðýe ƒtŒ 18-21 rŒðËu yux÷u fu {wfwx {q¤ yðMÚttyu («Út{ r…Þ‚u) yt…ðtu. r…Þ‚ zâwh{ (ftrXÞt) «fth™t ½ô{tk …ý …tÞt™t Y…{tk 60 rf.„út. ™tRxÙtus™ y™u 60 rf.„út. VtuMVhË yt…ðt™e ¼÷t{ý Au. ßÞthu …qŠ‚ ¾t‚h{tk 60 rf.„út. ™tRxÙtus™ {wfwx {q¤ yðMÚttyu ™ yt…‚tk «Út{ „tkX yðMÚttyu yux÷u fu (ƒeò r…Þ‚u) 35 rŒðËu yt…ðtu. {tuze ðtðýe™t Ëkòu„tu{tk 80 rf.„út. ™tRxÙtus™ y™u 40 rf.„út. VtuMVhË yt…ðtu. yt …ife 40 rf.„út. VtuMVhË …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu ßÞthu 40 rf.„út. ™tRxÙtus™ 1821 rŒðËu {wfwx {q¤ yðMÚttyu y™u 40 rf.„út. ™tRxÙtus™ 35 rŒðËu «Út{ „tkX yðMÚttyu yt…ðtu. htËtÞrýf ¾t‚htu™t ftÞoût{ W…Þtu„ {txu ½ô ðtð‚t …nu÷tk rƒÞthý™u sirðf ¾t‚h suðt fu yuÍuxtuƒuõxh y™u …e.yuË.ƒe. fÕ[h (Œhuf™t 30 „út{ «r‚ rf.„út. rƒÞthý)™tu …x yt…ðtÚte ™tRxÙtus™™tu 25 xft y™u VtuMVhË™tu 50 xft ƒ[tð fhe þftÞ Au. s{e™ [ftËýe™t rh…tuxo™u ytÄthu su s{e™{tk Íekf, ÷tun‚¥ð™e Qý… ntuÞ ‚uðe s{e™{tk Œh ð»tuo y™w¢{u 8 rf.„út. ͪf ËÕVux, 15 rf.„út. ytÞ™o ËÕVux y™u 30

rf.„út. „kÄf ðtðýe …nu÷tk yt…ðwk. Ëkòu„tuðþt‚T s{e™{tk ͪf y™u ytÞ™o ËÕVux yt…e þftÞwk ™ ntuÞ ‚tu ƒòh{tk W…÷çÄ Ëhfthe{tLÞ {tR¢tu LÞwrxÙÞLx „úuz-4™wk 1 xft™wk ÿtðý Q¼t …tf™e ðtðýe™t 30, 40 y™u 50 rŒðËu AtkxðtÚte …tf™e ð]rØ Ëthe Útþu. ‚u{s Wí…tŒ™{tk ™tUÄ…tºt sux÷tu ðÄthtu Útþu. 4. ®™Œt{ý : ½ô™t …tf{tk ntÚtÚte ®™Œt{ý fhðwk ËtiÚte rn‚tðn Au. htËtÞrýf ™ªŒý r™Þkºtý {txu …uLzer{Úttr÷™ 1 rf÷tu Ër¢Þ ‚¥ð 600 r÷xh …týe{tk ytu„t¤e™u ðtðýe ƒtŒ (r«-R{hsLË xÙex{uLx) y™u ½ô Q„u ‚u …nu÷tk Atkxðe. Q¼t …tf{tk ™ªŒý r™Þkºtý fhðt™wk ÚttÞ ‚tu ½ô™tu …tf ßÞthu 30 rŒðË™tu ÚttÞ íÞthu 2, 4-ze Œðt 400 „út{ Ër¢Þ ‚¥ð/nu. «{týu 600 r÷xh …týe{tk ytu„t¤e ^÷uxVu™ ™tuÍ÷Úte «Út{ y™u ƒeò r…Þ‚ ðå[u™t „t¤t{tk Atkxðe yÚtðt {uxËÕ^Þwhtu™ r{ÚttR÷ 4 „út{ Ër¢Þ ‚¥ð/nu. «{týu 400 r÷xh …týe{tk ytu„t¤e ðtðýe ƒtŒ 25 rŒðËu Atkxðwk. „wÕ÷e Œkzt ™ªŒý™t yËhfthf r™Þkºtý {txu ËÕVtuËÕ^Þwhtu™ Œðt ftuhtxu ðtðýe{tk 15 „út{ Ër¢Þ ‚¥ð/ nu. ßÞthu ðht…u ðtðýe{tk 25 „út{ Ër¢Þ ‚¥ð/nu. 250 r÷xh …týe{tk ytu„t¤e ðtðýe ƒtŒ 35 rŒðËu Atkxðwk. 5. r…Þ‚ : ½ô™t …tf™e …týe™e sYrhÞt‚ ½ô™e ò‚, s{e™™t «fth y™u nðt{t™ W…h ytÄth ht¾u Au. su™u æÞt™u ÷u‚tk ½ô™t …tf™u ‚u™e fxtufxe™e yðMÚttyu …týe™e ¾U[ ™ …zu ‚u™e ft¤S ht¾ðe yr™ðtÞo Au.

ftuXt ™k. 2 : htËtÞrýf ¾t‚h™tu sÚÚttu y™u yt…ðt™tu Ë{Þ ¢{ y. ƒ.

¾t‚h AtrýÞwk 1. Ë{ÞËh™e ðtðýe …tÞt{tk (™t:Vtu:…tu) …qŠ‚ (™tRxÙtus™)

*sÚÚttu

rf.„út./nu. 10-15 x™/nu. 60:60:00 60:00:00

2.

{tuze ðtðýe 00:40:00 …tÞt{tk (™t:Vtu:…tu) 40 …qŠ‚ (™tRxÙtus™) 40 3. r…Þ‚ zâwh{ 60:60:00 …tÞt{tk (™t:Vtu:…tu) 60 …qŠ‚ (™tRxÙtus™) f. rsÃË{ 1 x™ z. ͪf ËÕVux 8 rf.„út. * sÚÚttu s{e™ [ftËýe ynuðt÷ {wsƒ yt…ðtu rn‚tðn Au. ™ðuBƒh-2013

f]r»tSð™

yt…ðt™tu Ë{Þ «Út{ ¾uz ð¾‚u ðtðýe Ë{Þu «Út{ r…Þ‚ ð¾‚u, s{e™™e «‚ {wsƒ • ¼thu s{e™{tk r…Þ‚ …nu÷tk • n÷fe s{e™{tk r…Þ‚ …Ae ðtðýe Ë{Þu {wfwx {q¤ yðMÚttyu (21-25 rŒðËu) «Út{ „tkX yðMÚttyu (35 rŒðuË) ðtðýe Ë{Þu «Út{ „tkX yðMÚttyu (35 rŒðËu) ¼tÂM{f s{e™{tk [tu{tËt …nu÷tk ͪf™e Qý…ðt¤e s{e™{tk Œh ð»tuo

7


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; fxtufxe™e yðMÚttytu : 6. ft…ýe y™u Ëk„ún : ½ô™e Ë{ÞËh ft…ýe fhe 1. {wfwx {q¤ yðMÚtt (ðtðýe ƒtŒ 18 Úte 21 rŒðË) Íqzât …Ae yÚtðt ‚tu ÚtúuËh{tk ÷eÄt …Ae Œtýt™u 2-3 2. Vwx yðMÚtt (35 Úte 40 rŒðË) rŒðË ËqÞo«ftþ{tk ht¾e Xkzt …tze Ëk„ún fhðtu. Œtýt{tk 3. „t¼u ytððt™e yðMÚtt (50 Úte 55 rŒðË) 10 xftÚte ytuAtu ¼us hnu íÞtk ËwÄe ËqÞo™t ‚t…{tk Ëqfððt. 4. Vq÷ yðMÚtt (65 Úte 70 rŒðË) ½h„ÚÚtw W…Þtu„ {txu 100 rf.„út. Œtýt™u 500 „út{ 5. ŒwrÄÞt Œtýt yðMÚtt (75 Úte 80 rŒðË) rŒðu÷Úte {tuE™u yÚtðt 2 rf.„út. ÷e{zt™t AtkÞt{tk Ëqfðu÷ 6. …tukf yðMÚtt (90 Úte 95 rŒðË) Ëqft …t™ ËtÚtu r{©ý fhe „uÕðu™tRÍ …e…{tk Ëk„ún fhðtu. W…htuõ‚ r…Þ‚™e fxtufxe™e yðMÚttytu …ife ftuE …ý ßÞthu ÷tkƒt „t¤t™t Ëk„ún {txu {tuxt ftuXth{tk yuÕÞwr{r™Þ{ yuf yðMÚttyu r…Þ‚ [qfe sðtÚte Wí…tŒ™{tk ËtÚtof ½xtztu VtuMVtRz yÚtðt R.ze.ƒe. yuBÃÞwÕËÚte ½w{efhý fhðwk. ÚttÞ Au. Œtýt{tk …turxÞt…ýwk (ËVuŒ Œt„)™wk «{tý ½xtzðt y™ts Ëk„ún {txu ƒe.yu[.Ëe. ze.ze.xe. yÚtðt …thtÞwõ‚ y™u [¤ftx ðÄthðt {txu AuÕ÷wk r…Þ‚ …tukf yðMÚttyu Œðt™tu W…Þtu„ fhðtu ™rn. æÞt™{tk ht¾ðt™t y„íÞ™t {wÆtytu yt…e Œuðwk. íÞth ƒtŒ r…Þ‚ yt…ðwk ™rn. • «{trý‚ rƒÞthý • Ë{ÞËh ðtðýe • ðtðýe Ë{Þ W¥th y™u {æÞ „wsht‚ ¾u‚e ytƒtunðt{t™ rðM‚th™t y™wY… ò‚™e …ËkŒ„e • ƒes-{tðs‚-WÄE r™Þkºtý y™u ½ô™e S.zçÕÞw.-173™e ðtðýe fh‚t ¾uzq‚tuyu ðtðýe sirðf ¾t‚h • Ë{‚tu÷ ytnth • 35 rŒðË ËwÄe{tk ƒÄwk …Ae™t W„tðt {txu™t r…Þ‚™u ƒtŒ fh‚tk …tk[ r…Þ‚ s …tu»tý • ™ªŒý{wõ‚ …tf • ™ªŒý™tþf Œðtytu™tu yt…ðt. su{tk «Út{ r…Þ‚ ðtðýe ƒtŒ 18 rŒðË™t „t¤u, Ë{s…qðof W…Þtu„ • r…Þ‚, …tf™e fxtufxe yðMÚttyu ƒeswk r…Þ‚ 16 rŒðË™t „t¤u y™u ƒtfe™t ºtý r…Þ‚ • …tUf yðMÚtt …Ae r…Þ‚ ƒkÄ • sYrhÞt‚ {wsƒ Ëk„ún 11 Úte 12 rŒðË™t „t¤u yt…ðtÚte {n¥t{ Wí…tŒ™ ‚Útt {txu …„÷tk. ytŠÚtf ð¤‚h {u¤ðe þftÞ Au. 7. …tf-Ëkhûtý : ¢{ htu„/Sðt‚™wk ™t{ r™Þkºtý™t …„÷tk htu „ 1. „uhw „uhw htu„ «r‚fthf ò‚tu suðe fu S.zƒÕÞw.-322, S.zƒÕÞw.-273, S.zƒÕÞw.-496, S.zƒÕÞw-366, S.zƒÕÞw.-173, S.zƒÕÞw.-11, S.zƒÕÞw.-1139 y™u S.ze.zƒÕÞw. 1255™e ðtðýe {txu …ËkŒ„e fhðe 2. …t™™tu Ëwfthtu htu„™e þYyt‚ sýtÞ fu ‚h‚ s {uLftuÍuƒ 0.2 xft™t Œhu (25 Úte 30 „út{ Œðt/10r÷xh …týe) 12 Úte 15 rŒðË™t „t¤u ºtý Akxftð fhðt. 3. Œtýt™e ft¤e x…fe {uLftuÍuƒ 0.25 xft (30 Úte 35 „út{/10 r÷xh …týe) yÚtðt õ÷tuhtuÚtu÷tu™e÷ 0.2 xft (25 „út{ Œðt/10 r÷xh …týe)™tu yuf Akxftð …tf™e …tukf yðMÚttyu Ë{ÞËh ðtðu‚h fhu÷ …tf{tk fhðtu òuEyu. Sðt‚ ƒes-{tðs‚ : ƒtÞVuLÚtúe™ 10 E.Ëe. 20 r{.r÷. yÚtðt Ve«tu™e÷ 5 yuË.Ëe. 1. WÄE 600 r{.r÷. Œðt 5 r÷xh …týe{tk r{© fhe 100 rf.„út. rƒÞthý «{týu ðtðýe™t yt„¤™t rŒðËu …x yt…ðtu. Q¼t …tf{tk {tðs‚ : yuf nuõxhu Ve«tu™e÷ 5 yuË.Ëe. 1.600 r÷xh Œðt 5 r÷xh …týe{tk r{© fhe 100 rf.„út. hu‚e ËtÚtu ¼u¤ðe™u …qk¾e n¤ðwk r…Þ‚ yt…ðwk. 2. ÷e÷e RÞ¤ Âõð™t÷VtuË 0.05 xft (20 r{.r÷.Œðt/ 10r÷xh …týe)«{týu Akxftð fhðtu. 3. ¾…ize r{ÚttR÷ …uhtÚteÞtu™ 2 xft yÚtðt Vu™ðt÷hux 0.4 xft ¼qfe nuõxh ŒeX 25 rf.„út. «{týu Akxftð fhðtu. 4. {tu÷tu r{ÚttR-ytu-ze{uxtu™ 25 E.Ëe./ztÞr{ÚttuÞux 30 E.Ëe. 10 r{.r÷. Œðt 10 r÷xh …týe{tk ytu„t¤e Atkxðe.

gh

8

f]r»tSð™

™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ztì. yu{. yuË. …erXÞt, ztì. yu[. yth. Ät{ur÷Þt, ©e ðe. ðe. ht{týe, ztì. ðe. …e. ytýŒtýe, ©e xe. Ëe. …wr™Þt y™u ©e yu. yu{. ¼htrzÞt

[ýt™t …tf™e ¾u‚e

fXtu¤ ËkþtuÄ™ fuLÿ, sq™t„Z f]r»t Þwr™ðŠËxe, sq™t„Z - 362 001 Vtu™ : (ytu) (0285) 2672536

[ýt™t …tf™wk {n¥ð xqkf{tk. [ýt yu fXtu¤ð„o™tu 20 Úte 25 xft «tuxe™ Ähtð‚tu …tf Au. [ýt suðtk fXtu¤ …tftu s{e™{tk ™tRxÙtus™ W{uhe ‚u™e V¤ÿw…‚t ðÄthu Au. yt …tf™u ytk‚h…tf fu he÷u …tf ‚hefu …ý ÷E þftÞ Au. [ýt™t …tf{tk ¾u‚e¾[o ytuAwk ytðu Au, ßÞthu ƒòh¼tð ¾qƒ Ëtht {¤u Au. [ýt™tu {wÏÞ W…Þtu„ ƒuË™ ƒ™tððt{tk ÚttÞ Au. yt W…htk‚ þtf ƒ™tððt{tk, Sksht ‚hefu y™u Œtr¤Þt ƒ™tððt{tk …ý [ýt™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au. „wsht‚{tk [ýt™t …tf™t rðM‚th rðþu. „wsht‚{tk [ýt ƒu Úte Ëðt ƒu ÷t¾ nuõxh{tk ððtÞ Au. su{tkÚte Ëtiht»xÙ{tk ykŒtsu yukþe nòh nuõxh{tk ððtÞ Au. [ýt yt…ýt htßÞ{tk ÷„¼„ 25 xft rðM‚th{tk r…Þ‚ nuX¤ y™u 75 xft{tk rƒ™r…Þ‚ nuX¤ ððtÞ Au. ynª ™tUÄðt suðe ðt‚ yu Au fu yt…ýt htßÞ™e Wí…tŒf‚t ¼th‚™e Wí…tŒf‚t fu su 912 rf÷tu «r‚ nuõxh Au ‚u™t fh‚tk ðÄthu Au. nt÷ [ýt™e Wí…tŒf‚t 1138 rf÷tu «r‚ nuõxh Au. [ýt™wk ðtðu‚h õÞthu fhðwk òuEyu ? ¾uzq‚¼tEytu Ët{tLÞ he‚u …tu‚t™wk ¾u‚h ¾heV …tf …qhtu Út‚tk ¾t÷e ÚttÞ yux÷u ‚h‚ s [ýt™wk ðtðu‚h W‚tð¤Úte fhe Œu‚t ntuÞ Au. r…Þ‚ [ýt™wk ðtðu‚h Xkze™e þYyt‚ ÚttÞ íÞthu fhðwk òuEyu. yt {txu ™ðuBƒh™wk ƒeswk yXðtrzÞwk ytŒþo Ë{Þ Au. rƒ™r…Þ‚ [ýt™wk ðtðu‚h ¾u‚h{tk ¼htÞu÷ …týe ËwftE òÞ íÞth ƒtŒ fhðt™wk ntuÞ Au. [ýt™wk ðtðu‚h ¾qƒ ðnu÷wk yÚtðt {tuzwk fhðtÚte Wí…tŒ™ …h þwk yËh ÚttÞ ? [ýt™wk ðnu÷wk yÚtðt {tuzwk ðtðu‚h fhðtÚte „h{e™t fthýu …tf™t ð]rØ y™u rðftË …h {tXe yËh ÚttÞ Au. …rhýt{u Wí…tŒ™{tk ½xtztu ÚttÞ Au. òu ðnu÷wk ðtðu‚h fhðt{tk ytðu ‚tu …tf™e þYyt‚Úte ð]rØ™e yðMÚtt W…h {tXe yËh ÚttÞ Au. {tuzwk ðtðu‚h fhðtÚte …tu…xt{tk Œtýt ¼htððt W…h rð…he‚ yËh ÚttÞ Au. ™ðuBƒh-2013

rƒ™r…Þ‚ [ýt™e ò‚tu rðþu. yt…ýt htßÞ{tk rƒ™r…Þ‚ rðM‚th ðÄw Au, {txu …nu÷t ‚u™e ðt‚ fheyu. yt {txu ËtiÚte Ëthe ò‚ „wsht‚ sq™t„Z [ýt-3 Au. yt ò‚ ÷„¼„ 98 rŒðË{tk …tfe òÞ Au. ð¤e yt ò‚™t Œtýt {æÞ{ fŒ™t y™u ytf»tof …e¤t hk„™t ntuÞ Au. yt ò‚ ¾qƒ s Ëthe htu„«r‚fthf þÂõ‚ Ähtðu Au. yt ò‚™wk Wí…tŒ™ nuõxhu 1500 Úte 1600 rf÷tu {¤u Au. ƒeS {tuxt Œtýtðt¤e S.S.-2 ò‚ Au su 90 Úte 95 rŒðË{tk …tfe òÞ Au. ‚u™tu Œtýtu Œuþe [ýt™e ò‚ fh‚tk yZe Úte ºtý „ýtu {tuxtu Au. yt ò‚™tk …tu…xtk ‚Útt Œtýt {tuxt ntuðtÚte Sksht y™u Œtr¤Þt {txu ¾qƒ s y™wfq¤ Au. rƒ™r…Þ‚ ðtðu‚h nuX¤ yt ò‚ ƒthËtu rf÷tu «r‚ nuõxhu Wí…tŒ™ yt…u Au. yt W…htk‚ „wsht‚ [ýt-1 ò‚ …ý ðtððt {txu ¼÷t{ý ÚtÞu÷ Au. yt ò‚™t Œtýt ™t™t fŒ™t Au. yt ò‚ 105 Úte 115 rŒðË{tk …tfu Au. yt ò‚ Ëwftht htu„ Ët{u htu„ «r‚fthf þÂõ‚ Ähtðu Au. r…Þ‚ [ýt ððt‚t ntuÞ ‚tu fE ò‚ ðtððt™e ¼÷t{ý Au ? r…Þ‚ [ýt{tk ƒu ò‚tu™t ðtðu‚h {txu ¼÷t{ý ÚtÞu÷ Au. su{tk „wsht‚ [ýt-1 ò‚ Ëtht{tk Ëthe Au. ‚u™wk nuõxhu 2200 rf÷tu Wí…tŒ™ ytðu Au. yt ò‚ 105 Úte 115 rŒðË{tk …tfe òÞ Au. yt ò‚ Ëwftht Ët{u Ëthe «r‚fthf þÂõ‚ Ähtðu Au. yt W…htk‚ su.S.-16 ò‚™e …ý ðtðu‚h {txu yr¾÷ ¼th‚eÞ fûttyuÚte ¼÷t{ý ÚtÞu÷ Au. yt ò‚™t „wýÄ{tou „wsht‚ [ýt-1™u {¤‚t ytðu Au. „‚ ð»tuo ‚uýu «Út{ nhtu¤™t r™Œþo™tu{tk 2500 rf÷tu «r‚ nuõxh Wí…tŒ™ yt…u÷wk n‚wk. yt ò‚ {æÞ «Œuþ ¾t‚u rðfËtððt{tk ytðu÷ Au, yt W…htk‚ rƒ™r…Þ‚ {txu ƒnth …tzðt{tk ytðu÷ S.su.S.-3 ò‚ …ý r…Þ‚ nuX¤ ðtðe þftÞ Au. ‚u™wk Wí…tŒ™ …ý Ëthwk {¤u Au. ftƒw÷e [ýt ðtððt ntuÞ ‚tu fE ò‚ ðtððe ? ftƒw÷e [ýt™wk Wí…tŒ™ yt…ýt htßÞ{tk Xkze ytuAe

f]r»tSð™

9


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; …z‚e ntuðtÚte Œuþe [ýt fh‚tk ytuAwk {¤u Au. ftƒw÷e [ýt™e {tuxt Œtýtðt¤e ftf-2 ò‚ ðtðe þftÞ Au. ftƒw÷e [ýt™t ¼tð Œuþe fh‚tk Ÿ[t {¤u Au. [ýt™t ðtðu‚h{tk ƒes™tu Œh y™u yk‚h fux÷wk ht¾ðw k ? [ýt™t ðtðu‚h{tk ƒes™tu Œh ™t™t Œtýtðt¤e „wsht‚1 ò‚ {txu 60 rf÷tu «r‚ nuõxhu ht¾ðtu. ßÞthu „wsht‚2 suðe {tuxt Œtýtðt¤e ò‚ {txu «r‚ nuõxhu 80 rf÷tu ht¾ðtuu. [ýt™wk ðtðu‚h ƒu [tË ðå[u 30 Úte 45 Ëu.{e. yk‚h ht¾e fhðwk. [ýt™t ƒes™u ðtð‚e ð¾‚u yt…ðt™e Út‚e ƒes {tðs‚ rðþu {trn‚e yt…tu. yt ¾qƒ s {n¥ð™e ðt‚ Au. [ýt™t ƒes™u ðtðýe ð¾‚u …nu÷t Vq„™tþf Œðt y™u …Ae htRÍturƒÞ{ fÕ[h™tu …x yt…ðtu òuEyu. Ëwftht Ët{u hûtý {txu yuf rf÷tu rƒÞthý{tk ftƒuoLztÍe{ Œðt yuf „út{ y™u ÚttÞh{ Œðt ƒu „út{ «{týu ƒes™u …x yt…ðtu. [ýt yu fXtu¤ …tf ntuðtÚte ‚u™t {q¤{tk „tkXtu ƒkÄtÞ Au, su nðt™tu ™tRxÙtus™ ËeÄtu s Atuz™u W…÷çÄ fhtðu Au. yt {txu Vq„™tþf Œðt™tu …x ytÃÞt ƒtŒ htRÍturƒÞ{ fÕ[h™tu …x yt…ðtu. yt fÕ[h 250 „út{™t …ufux{tk {¤u Au. yuf …ufux{tkÚte 10 rf÷tu ƒes™u {tðs‚ yt…e þftÞ. sq™t fÕ[h™t …uufux ðt…hðt ™rn. þõÞ ntuÞ íÞtk ËwÄe Ëez zÙu®Ë„ zÙ{™tu W…Þtu„ fhðtu òuEyu. [ýt™t …tf™u htËtÞrýf ¾t‚h fux÷wk yt…ðwk òuEyu ? [ýt™t …tf™u yuf s 𾂠ðtðýe Ë{Þu …tÞt™t ¾t‚h™e sYh …zu Au. yt {txu nuõxhu 100 rf÷tu ze.yu.…e. ¾t‚h …qh‚wk Au. ¾t‚h ƒes™e ðtðýe …nu÷tk [tË{tk yt…ðwk. s{e™{tk ËÕVh™e Qý… ntuÞ ‚tu nuõxhu 20 rf÷tu ËÕVh yð~Þ yt…ðtu. [ýt{tk õÞthuÞ ™tRxÙtus™Þwõ‚ ¾t‚h …tA¤Úte yt…ðt ™rn. [ýt™t …tf{tk ÞwrhÞt™wk ÿtðý Atkxe þftÞ ? y¾‚ht™t …rhýt{tu …hÚte òýðt {¤u÷ Au fu rƒ™r…Þ‚ [ýt{tk Vq÷ ƒuË‚e ð¾‚u «Út{ y™u ‚u™t 20 rŒðË ƒtŒ 2 xft™t ÞwrhÞt™t ÿtðý™tu ƒeòu Akxftð fhðtÚte Wí…tŒ™{tk 10 xft sux÷tu ðÄthtu ÚttÞ Au. yt {txu 10 r÷xh …týe{tk 200 „út{ ÞwrhÞt ytu„t¤e ÿtðý ƒ™tððwk. r…Þ‚ [ýt{tk r…Þ‚ õÞthu yt…ðwk ? yt Ëðt÷ {n¥ð™tu Au. [ýt™t …tf™u ðÄthu r…Þ‚ yt…ðt ™rn. ‚u™tÚte {tºt Atuz™e ðt™M…r‚f ð]rØ ÚttÞ Au y™u Wí…tŒ™ ½xu Au. [ýt™tu W„tðtu ÚtE „Þt ƒtŒ zt¤e Vqx‚e ð¾‚u, Vq÷ ƒuË‚e ð¾‚u, …tu…xt ƒuË‚e ð¾‚u y™u Œtýt ¼ht‚e ð¾‚u r…Þ‚ sYh yt…ðt òuEyu. 10

[ýt™t …tf™u ™ªŒý{wõ‚ ht¾ðt {txu þwk fhðwk ? yt {txu sYh {wsƒ ytk‚h¾uz y™u ntÚt ®™Œt{ýÚte ¾u‚h™u [tuϾwk ht¾ðwk. òu yt he‚u …ntU[e þftÞ ‚u{ ™ ntuÞ ‚tu ðtðýe ƒtŒ ‚h‚ s W„tðtu ÚttÞ ‚u …nu÷t …uLzer{Útt÷e™ Œðt™tu Akxftð fhðtu. yt {txu 50 Úte 55 r{.r÷. Œðt 10 r÷xh …týe{tk …qh‚e Au. [ýt™u ytk‚h…tf ‚hefu ÷uðt rðþu Úttuze {trn‚e. Œrûtý „wsht‚ y™u Ëtiht»xÙ{tk …ý ½ýt ¾uzq‚tu þuhze{tk ytk‚h…tf ‚hefu [ýt ðtðe Ëthtu ™Vtu {u¤ðu Au. yt {txu ‚uytu þuhze™e ƒu nth ðå[u [ýt™e yuf nth ðtðu Au. yt W…htk‚ Ëtiht»xÙ{tk ¾uzq‚tu {„V¤e-‚wðuh-[ýt …tf-…Ør‚ y…™tðu Au. su{tk {„V¤e ËtÚtu ‚wðuh™tu he÷u …tf ÷uðtÞ Au. su{tk ‚wðuh™e ƒu nth ðå[u ¾uzq‚tu 5 Úte 6 Vqx™wk yk‚h ht¾u Au. ‚wðuh™e ƒu nth ðå[u [ýt ðtðe ðÄtht™e …uŒtþ {u¤ðu Au. [ýt{tk fÞt htu„tu ytðu Au ? y™u ‚u™t r™Þkºtý rðþu òýfthe. [ýt{tk {wÏÞíðu ƒu htu„tu ytðu Au : «Út{ htu„ Ëwfthtu Au, yt htu„ ÷t„w …zu÷ Atuz ËwftE y™u {he òÞ Au. ‚u™t r™Þkºtý {txu htu„ «r‚fthf ò‚tu suðe fu „wsht‚ [ýt-1 y™u „wsht‚ sq™t„Z [ýt-3 ðtððe òuEyu. yt„¤ ðt‚ fÞto {wsƒ ƒes™u ðtð‚tk …nu÷tk Vq„™tþf Œðt™tu …x yt…ðtu. òu [ýt{tk Mxkx ™t{™tu htu„ ytðu ‚tu Atuz™t …t™ ‚tkƒtðýto y™u òzt ÚtE òÞ Au. Atuz Xª„ýtu ÚtE òÞ Au. yt htu„ {þe ™t{™e Sðt‚Úte Vu÷t‚tu ntuðtÚte ‚u™t r™Þkºtý {txu þtu»tf «fth™e Œðt Atkxðe. [ýt™t …tf{tk ytð‚e ÷e÷e RÞ¤™t r™Þkºtý {txu þwk fhðw k ? yt Sðt‚ …t™, fqýe fwk…¤tu y™u …tu…xt ftuhe ¾tÞ Au. yu™t r™Þkºtý {txu Vuhtu{tu™ ðe½u yuf {qfðwk. htËtÞrýf Œðtytu{tk {tu™tu¢tuxtuVtuË 12 r{.r÷. yÚtðt Vu™ðt÷hux 10 r{.r÷. yÚtðt ytÕVt{uÚtúe™ 5 r{.r÷. yÚtðt «tuVu™tuVtuË 20 r{.r÷. Œðt 10 r÷xh …týe{tk ¼u¤ðe Vq÷ ƒuËu íÞthu y™u …Ae 15 rŒðË ƒtŒ VheÚte Akxftð fhðtu. yt W…htk‚ yu™.…e.ðe. 250 yu÷.E. yÚtðt ƒuËe÷Ë ÚtwheLSLËeË (ƒe.xe.) 1 Úte 1.5 rf.„út. Œh nuõxhu Vq÷ ƒuËu íÞthu y™u 15 rŒðË™t yk‚hu ƒu Akxftð fhðtÚte …ý Ëthwk r™Þkºtý {¤u Au. rƒ™r…Þ‚ [ýt{tk ßÞtk …týe™e ‚k„e ntuÞ ‚uðt rðM‚th{tk r{ÚttR÷ …uhtÚteÞtu™ 2 xft yÚtðt Âõð™t÷VtuË 1.5 xft ¼qfe nuõxhu 25 rf.„út. «{týu Atkxðe.

f]r»tSð™

gh

™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ztu. yth. fu. {tÚtwrfÞt, ©e ƒe. yuË. „turn÷ y™u fw. ™er÷{t ¼tuË÷u

rþÞt¤w ðrhÞt¤e™e ði¿ttr™f ¾u‚e-…Ør‚

f]r»trð¿tt™ rð¼t„, sq™t„Z f]r»t Þwr™ðŠËxe, sq™t„Z - 362 001 Vtu™ : (0285) 2670139

¼th‚ Œuþ{tk ððt‚t {wÏÞ ƒes {Ët÷t …tftu …ife ðrhÞt¤e yuf y„íÞ™tu …tf Au. ðrhÞt¤e™tt Atuz™tu «íÞuf ¼t„ ¾tã y™u W…Þtu„e Au. Œtýt™tu {w¾ðtË ‚hefu W…Þtu„ ½ýtu s «[r÷‚ Au. yt W…htk‚ yÚttýtk, Ëw…, ËtuË, …eíÍt, ƒufhe, {ez zeþ, þhƒ‚ y™u …t™-{Ët÷t{tk Œtýt™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au. ðrhÞt¤e{tk {¤‚tk yuÚtu™tu÷ y™u VuLftu™ ™t{™t ƒt»…þe÷ Ëw„krÄ‚ ‚u÷™tu W…Þtu„ [tuf÷ux, Xkztk …eýtk, ‚u÷, Ëtƒw ‚u{s fux÷ef Œðtytu™e ƒ™tðx{tk {tuxt …tÞu ÚttÞ Au. …t™ y™u Útz™tu W…Þtu„ Ë÷tz{tk Vq÷ [fhe Ëòðx{tk, fkŒ yÚttýtk{tk y™u {q¤ yti»tÄ ‚hefu W…Þtu„e Au. ðrhÞt¤e MðtŒ{tk {Äwh W…htk‚ ‚u{tk ‚e¾tu y™u fzðtu hË …ý ntuÞ Au. ‚uÚte ‚u {tuìk [tuϾwk fhe {tU™t htu„tu {xtzu Au. Œe…™ „wýðt¤t yux÷u fu ¼q¾ ÷„tz™th ‚{t{ ÿÔÞtu{tk ðrhÞt¤e Ëðo©uc Au. ðrhÞt¤e r…¥t, ðtÞw y™u fV™tþf Au. ‚tð, þq¤, Œtn, ytk¾™t htu„tu, ‚hË, W÷xe, ƒhtu¤ ðÄðe, f]r{, ÷q ÷t„ðe ð„uhu{tk ðrhÞt¤e ½h„ÚÚtw r™Œtou»t yti»tÄ ‚hefu Ëthwk …rhýt{ yt…u Au. ðrhÞt¤e™wk ‚u÷ ðt‚nh, þq÷nh y™u Œw„OÄ™tþf ntuðtÚte ½ýe Œðtytu{tk ð…htÞ Au. ƒt¤ftu™tu ytVhtu, ySýo, W÷xe{tk ðrhÞt¤e™t yfo™t xe…tk yt…e þftÞ. ðrhÞt¤e™t Wí…tŒ™, ð…htþ y™u r™ftË™e ƒtƒ‚u ¼th‚ rðï{tk {tu¾hu Au. Œuþ{tk ð»to 2010-11{tk ðrhÞt¤e™wk ðtðu‚h 41368 nuõxh{tk, Wí…tŒ™ 58265 x™ y™u Wí…tŒf‚t nuõxh ŒeX 1408 rf.„út. n‚t. ðrhÞt¤e™wk ðtðu‚h {wÏÞíðu „wsht‚ y™u htsMÚtt™ W…htk‚ fýtoxf, ytkÄú «Œuþ, …kòƒ, nrhÞtýt, {æÞ «Œuþ y™u W¥th «Œuþ{tk ÚttÞ Au. Œuþ{tk „wsht‚ htßÞ ðtðu‚h (36700 nuõxh), Wí…tŒ™ (59700 x™) y™u Wí…tŒf‚t (1628 rf.„út.nu.)™e ƒtƒ‚{tk {tu¾hu Au. Œuþ{tk Út‚tk ðrhÞt¤e™t fw÷ Wí…tŒ™™t 80-90 xft Wí…tŒ™ „wsht‚{tk ÚttÞ Au. htßÞ{tk {nuËtýt, …txý, ËtƒhftkXt, ƒ™tËftkXt, ¾uzt, „tkÄe™„h, ËwhuLÿ™„h y™u fåA rsÕ÷t{tk ðtðu‚h ÚttÞ Au. ðrhÞt¤e Ët{tLÞ he‚u ¾heV É‚w™tu …tf Au, …hk‚w ¾uzq‚tu rþÞt¤t{tk …ý yt …tf™wk ðtðu‚h fhðt ÷tøÞt Au. yLÞ rþÞt¤w …tftu suðt fu ½ô, [ýt, Shw, Ätýt, htÞztu ð„uhu fh‚tk ðrhÞt¤e™tu …tf ™Vtfthf ntuE, htßÞ™t yLÞ rsÕ÷tytu ¾tË fhe™u Ëtiht»xÙ rðM‚th{tk yt …tf™wk rþÞt¤w ðtðu‚h Útðt {tkzâwk Au. òu fu ™ðuBƒh-2013

rþÞt¤w …tf™e ÞtuøÞ ¾u‚e…Ør‚™t y¼tðu Wí…tŒf‚t ytuAe Au, suÚte rþÞt¤w ðrhÞt¤e™wk yÚtoût{ Wí…tŒ™ {u¤ððt {txu ði¿ttr™f ¾u‚e…Ør‚ y…™tððe òuEyu. s{e™ y™u s{e™™e ‚iÞthe ðrhÞt¤e™t …tf™u Ëthe r™‚thþÂõ‚ Ähtð‚e „tuhtzw fu {æÞ{ ft¤e s{e™ ðÄthu {tVf ytðu Au. ft¤e s{e™{tk …ý ÞtuøÞ he‚u r…Þ‚ ÔÞðMÚtt…™ fhðt{tk ytðu ‚tu yt …tf ËV¤‚t…qðof ÷E þftÞ Au. 2-3 𾂠n¤Úte ¾uz fhe fhƒ ðzu ytze-Q¼e ¾uz fhe ZuVtk ¼tk„e ¼h¼he ƒ™tððe. ¾uz fh‚e ð¾‚u s{e™{tk nuõxhu 10 Úte 12 x™ ftunðtÞu÷wk AtrýÞwk ¾t‚h yt…ðwk. ËwÄthu÷e ò‚tu ðrhÞt¤e [tu{tËt{tk {tuxu¼t„u Vuhhtu…ýeÚte y™u rþÞt¤t{tk Vuhhtu…ýe ‚u{s [tË{tk ytuhe™u ðtðu‚h fhðt{tk ytðu Au. ðrhÞt¤e™e yuË.-7-9, …e.yuV.-35, „wsht‚ ðrhÞt¤e-1, „wsht‚ ðrhÞt¤e-2, „wsht‚ ðrhÞt¤e-11 y™u „wsht‚ ðrhÞt¤e-12 ËwÄthu÷e ò‚tu rðfËtððt{tk ytðe Au. rþÞt¤w ðrhÞt¤e{tk …tA÷e yðMÚttyu Vuƒúwythe{t[o Œhr{Þt™ W»ý‚t{t™ ðÄðt Ë{Þu Œtýt™t rðftË …h rð…he‚ yËh ÚttÞ Au. „h{e Ën™ ™ fhe þfðt™u fthýu Œtýt™tu rðftË …qh‚tu Út‚tu ™Úte, Œtýt …qh‚e ËkÏÞt{tk ƒuË‚tk ™Úte ‚uÚte Wí…tŒ™ y™u „wýð¥tt W…h {tXe yËh ÚttÞ Au. ytðt Ëkòu„tu{tk Atuz™t [¬h yuf ËtÚtu …tfe òÞ y™u Ÿ[t W»ý‚t{t™ Ën™ fhe þfu ‚uðe ò‚tu™e …ËkŒ„e fhðe òuEyu. yt {txu ‚tsu‚h{tk ¼÷t{ý fhðt{tk ytðu÷ ™ðe ò‚tu „wsht‚ ðrhÞt¤e-11 y™u „wsht‚ ðrhÞt¤e-12™e …ËkŒ„e fhðe òuEyu. „wsht‚ ðrhÞt¤e-1 : yt ò‚™t Atuz™e Ÿ[tE 139 Ëu.{e.™e ÚttÞ Au. 187 rŒðËu …tfu Au. Ëw„krÄ‚ ‚u÷ 2.2 xft Au. nuõxhu 1724 rf.„út. Wí…tŒ™ yt…u Au. yt ò‚ …e.yuV.-35 fh‚tk 33 xft ðÄw Wí…tŒ™ yt…u Au. „wsht‚ ðrhÞt¤e-2 : yt ò‚ Ë™u 1997{tk rðfËtððt{tk ytðu÷ Au. yt ò‚™t Atuz™e Ÿ[tE 126 Ëu.{e.™e ÚttÞ Au. Ëw„krÄ‚ ‚u÷™wk «{tý 2.4 xft sux÷wk Au. 159 rŒðË{tk ‚iÞth ÚttÞ Au. nuõxhu 1940 rf.„út. Wí…tŒ™ ût{‚t Ähtðu Au. yt ò‚{tk ðÄthu zt¤eytu, [¬h, W…[¬h y™u «íÞuf W…[¬h{tk Œtýt™e ðÄthu ËkÏÞt™u fthýu „wsht‚

f]r»tSð™

11


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ðrhÞt¤e-1 fh‚tk 13 xft ðÄthu Wí…tŒ™ yt…u Au y™u Œtýt™e „wýð¥tt Ëthe Au. „wsht‚ ðrhÞt¤e-11 : Ë™u 2003{tk rþÞt¤w …tf ‚hefu ðÄthu Wí…tŒ™ yt…‚e yt ò‚™e ¼÷t{ý fhu÷ Au. yt ò‚ „wsht‚ ðrhÞt¤e-2 fh‚tk zt¤eytu, [¬h y™u W…[¬h™e ËkÏÞt ðÄthu Ähtðu Au. W…[¬h{tk Œtýt ðÄthu y™u ½r™c he‚u „tuXðtÞu÷t ntuÞ Au. ðå[u™wk W…[¬h xqkfwk y™u ËeÄwk ‚u yt ò‚™e yt„ðe ytu¤¾ Au. 150160 rŒðËu …tfu Au. Ëw„krÄ‚ ‚u÷™wk «{tý 1.80 xft Au. rþÞt¤t{tk yt ò‚™wk {n¥t{ y™u Ëhuhtþ Wí…tŒ™ y™w¢{u 3483 y™u 2490 rf.„út. {¤e þfu Au, su „wsht‚ ðrhÞt¤e-2 fh‚tk 12.17 xft ðÄw Au. [h{e y™u {q¤™t ftunðtht™t htu„ Ët{u Ën™þe÷ Au. rƒÞthý™e …ËkŒ„e s™er™f ‚u{s ¼tir‚f þwØ‚tðt¤wk, Ëthe MVqhýþÂõ‚ Ähtð‚wk rƒÞthý yu ðÄw Wí…tŒ™™e [tðe Au. {Ët÷t …tftu™t rƒÞthýtu f]r»t Þwr™ðŠËxeytu ‚Útt {tLÞ Ëhfthe ËkMÚttytu …tËuÚte s ¾heŒðt™tu yt„ún ht¾ðtu. ðrhÞt¤e™e ™ðe ò‚tu™wk rƒÞthý {Ët÷t ËkþtuÄ™ fuLÿ, ËhŒth f]r»t™„h, Œtk‚eðtzt f]r»t Þwr™ðŠËxe, s„wŒý ¾t‚u W…÷çÄ ntuÞ Au. ytðt rƒÞthýtu 2-3 ð»to ƒtŒ VuhƒŒ÷e fhe ™ðwk rƒÞthý ðt…hðwk òuEyu. ËwÄthu÷t rƒÞthý™tu VheÚte W…Þtu„ fhðt™tu ntuÞ ‚tu ðrhÞt¤e …tf{tk Ëtht þwØ Atuz™e …ËkŒ„e fhe Vq÷ ƒuËðt™e þYyt‚ …nu÷tk Íeýt {¾{÷™t ft…z™e Útu÷eytu [Ztðe™u rƒÞthý™e s™er™f þwØ‚t ò¤ððe òuEyu. Ëthe „wýð¥ttðt¤t rƒÞthýtu ðtð‚tk …nu÷tk s{e™sLÞ y™u ƒessLÞ htu„tu yxftððt {txu ÚttÞh{ yÚtðt fuÃxt™ Œðt™tu 3 „út{ «r‚ 1 rf÷tu ƒes «{týu …x yt…e™u s ðtðu‚h fhðwk òuEyu. ðtðu‚h …Ør‚ : rþÞt¤w …tf™e htu…ýe ÄhwÚte yÚtðt ‚tu ƒes™u ËeÄt s [tË{tk ytuhe™u fhe þftÞ Au. ÄhwðtrzÞwk : ytì„Mx-ËÃxuBƒh{tk {tË{tk ÄhwðtrzÞwk fhðwk. ÄhwðtrzÞt {txu™e s{e™{tk 2-3 ¾uz fhe Ëthwk ftunðtÞu÷wk AtrýÞwk ¾t‚h ƒhtƒh ¼u¤ððwk. ÄhwðtrzÞt{tk 3 {exh X 1 {exh™t Ë…tx yÚtðt „tŒe õÞtht ƒ™tððt. yuf nuõxh ðtðu‚h {txu 100 [tu.{e. (yuf „wkXt) rðM‚th{tk ÄhwðtrzÞt™e y™u ‚u {txu 2-3 rf.„út. ƒes™e sYh …zu Au. ðtð‚tk …nu÷tk ƒes™u 6-8 f÷tf …týe{tk …÷t¤e™u AtkÞt{tk Ëqfðe ðtððtÚte W„tðtu s÷Œe y™u Ëthtu {¤u Au. rƒÞthý™u ÚttÞh{, fuÃxt™ 3 „út{ Œðt «r‚ 1 rf.„út. ƒes «{týu …x yt…e „tŒe õÞtht{tk …qkfe™u ðtðýe fhðe y™u Ítht ðzu n¤ðwk …týe yt…ðwk. ðtðýe fÞto ƒtŒ …ht¤ fu ËtkXe™wk ËurLÿÞ ytðhý fhðtÚte W„tðtu Íz…e y™u Ëthtu ÚttÞ Au. ðtðýe ƒtŒ 10 rŒðËu Ähw Q„u Au ‚uÚte ‚u™t W…h™wk ytðhý 15-20 rŒðËu 12

Œqh fhðwk. 30-35 rŒðËu ÄhwðtrzÞt{tk 500 „út{ ÞwrhÞt ¾t‚h yt…ðwk suÚte Ähw™tu rðftË Ëthtu ÚttÞ. ftunðtht htu„™t r™Þkºtý {txu ‚tkƒtÞwõ‚ Œðt ftu…h ytuÂõËõ÷tuhtRz 0.2 xft™wk ÿtðý (4 „út{/r÷xh) ƒtuztou r{©ý 0.6 xft ÿtðý™tu Akxftð fhðtu. ÄhwðtrzÞt{tk sYh {wsƒ r…Þ‚ y™u ®™Œt{ý ftÞo fhðt. 40-45 rŒðË™t Ähw ([…xwk …zu íÞthu) Vuhhtu…ýe {txu ÷tÞf „ýtÞ Au. ƒesÚte [tË{tk ðtðýe : rþÞt¤w ðrhÞt¤e™e ðtðýe ÞtuøÞ yk‚hu fhðe òuEyu. hu‚t¤ y™u „tuhtzw s{e™{tk 45-60 X 15-20 Ëu.{e., ßÞthu {æÞ{ ft¤e s{e™{tk 6090 X 20-30 Ëu.{e. yk‚h ht¾ðwk. nuõxhu 4-5 rf.„út. ƒes™tu Œh ht¾e ytuhe™u ðtðu‚h fhðwk. ðrhÞt¤e™wk …qk¾e™u ðtðu‚h ™ fhðwk òuEyu. yt{ fhðtÚte ¾u‚eftÞtou Ëw„{‚tÚte ÚtE þf‚tk ™Úte, ƒes™tu ¾[o ðÄthu ÚttÞ Au. htu„-Sðt‚™tu W…ÿð ðÄu Au …rhýt{u Wí…tŒ™ ytuAwk {¤u Au. W„tðtu ÚtÞt ƒtŒ …thðýe fhðe y™u ÄhwÚte ¾t÷tk …qhðtk. ðtðu‚h Ë{Þ ytìõxtuƒh {tË™t …nu÷t …¾ðtrzÞt{tk Ähw™e Vuhhtu…ýe fhðe rn‚tðn Au. ƒesÚte ËeÄwk ðtðu‚h fhðt™wk ntuÞ íÞthu …qh‚t «{tý{tk ƒes™tu W„tðtu ÚttÞ, Atuz™e ËkÏÞt ÞtuøÞ «{tý{tk s¤ðtE hnu ‚u{s Atuz™e ÞtuøÞ ð]rØ y™u rðftË ÚttÞ ‚u {txu 15 ytìõxtuƒh ƒtŒ ßÞthu ‚t…{t™{tk ½xtztu ÚttÞ y™u htrºt™t …tA÷t …ntuh{tk Xkze™e þYyt‚ ÚttÞ íÞthu ðtðýe fhðe òuEyu. yt™t fh‚tk ðnu÷e ðtðýe fhðtÚte ytk‚ht-r[‚ht™t ‚t…™u fthýu ƒes™t W„tðt ‚u{s Atuz™t rðftË W…h rð…he‚ yËh ÚtðtÚte Wí…tŒ™{tk ™tUÄ…tºt ½xtztu ÚttÞ Au. ƒes™t Ëtht W„tðt {txu 20290 Ëu. W»ý‚t{t™ ‚Útt …tf™e ð]rØ {txu 15-200 Ëu. W»ý‚t{t™ sYhe Au. ¾t‚h ÔÞðMÚtt ËurLÿÞ ¾u‚e™tu ÔÞt… ðÄthðt ðrhÞt¤e{tk nuõxh ŒeX 10-15 x™ AtrýÞwk ¾t‚h yÚtðt 1.5 x™ htÞzt™tu ¾tu¤ yt…ðtu. ËurLÿÞ ¾t‚htu s{e™ ‚iÞth fh‚e ð¾‚u s{e™{tk ¼u¤ðe Œuðt òuEyu. …tÞt™t ¾t‚htu [tË{tk ƒes™e ™e[u yt…ðtÚte Atuz ‚u™tu …qhu…qhtu W…Þtu„ fhe þfu Au. ðrhÞt¤e{tk ™tRxÙtus™Þwõ‚ ¾t‚htu ºtý nÂt{tk y™u VtuMVhËÞwõ‚ ¾t‚h™tu ƒÄtu s sÚÚttu ðtðýe Ë{Þu …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu 4-6 Ëu.{e. ƒes™e ™e[u [tË{tk yt…ðtÚte ¾t‚h™e ftÞoût{‚t ðÄthe þftÞ Au. rþÞt¤w ðrhÞt¤e{tk nuõxhu 45 rf.„út. ™tRxÙtus™ y™u 30 rf.„út. VtuMVhË …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu y™u 45 rf.„út. ™tRxÙtus™ ƒu Ëh¾t nÂt{tk ðtðýe ƒtŒ 30 y™u 60 rŒðËu …qŠ‚ ¾t‚h ‚hefu yt…ðt. r…Þ‚ ÔÞðMÚtt Vuhhtu…ýe fhðt™e ntuÞ ‚tu …nu÷tk r…Þ‚ yt…e™u

f]r»tSð™

™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Vuhhtu…ýe fhðe. ƒesÚte ðtðýe fhðt™e ntuÞ ‚tu «Út{ r…Þ‚ ðtðu‚h ƒtŒ ‚h‚ s y™u ƒtfe™t r…Þ‚ 15-20 rŒðË™t yk‚hu Vuƒúwythe {tË ËwÄe fw÷ 8-10 r…Þ‚ yt…ðt. [h{e y™u „wkŒrhÞt htu„Úte …tf™u ƒ[tððt rzËuBƒh-òLÞwythe {tË Œhr{Þt™ Ítf¤ …zu íÞthu ÷tkƒt „t¤u y™u Atuz™u sYrhÞt‚ ntuÞ ‚tu s r…Þ‚ yt…ðwk. …tf{tk zt¤eytu Vqxðe, Vq÷ yðMÚtt y™u Œtýt™t rðftË™e yðMÚttyu yð~Þ r…Þ‚ yt…ðwk. ðtŒ¤AtÞt ðt‚tðhý{tk r…Þ‚ yt…ðt™wk xt¤ðwk. r…Þ‚-…týe™tu 34 xft ƒ[tð ‚Útt 24 xft ðÄw Wí…tŒ™ {txu x…f …Ør‚Úte r…Þ‚ yt…ðwk. ytk‚h¾uz y™u ®™Œt{ý ðtðu‚h ƒtŒ 20-25 rŒðËu ytk‚h¾uz fhðe y™u íÞth ƒtŒ ðtðýe yk‚h {wsƒ þõÞ ntuÞ íÞtk ËwÄe 2-3 ytk‚h¾uz fhðe. AuÕ÷e ytk‚h¾uz fÞto ƒtŒ Vh‚u {txe [ztððe suÚte Atuz Z¤e …z‚t yxftðe þftÞ. sYrhÞt‚ {wsƒ 2-3 𾂠ntÚtÚte ®™Œt{ý fhðwk. ðtðu‚h ƒtŒ …hk‚w ™ªŒý QøÞt …nu÷tk …uLze{uÚtt÷e™ 0.9 rf.„út. Ë.‚./nu. (10 r÷xh …týe{tk 90 r{.r÷. Œðt) y™u ðtðu‚h ƒtŒ 45 rŒðËu Vu™tuõËt«tu…RÚttR÷ Ër¢Þ ‚¥ð/nuõxh (10 r÷xh …týe{tk 15 r{.r÷. Œðt) «{týu 500 r÷xh …týe{tk ÿtðý ƒ™tðe AtkxðtÚte yËhfthf y™u yÚtoût{ ™ªŒý r™Þkºtý fhe þftÞ. …tA÷e {tðs‚ Vuhhtu…ýe ƒtŒ 8-10 rŒðËu ßÞtk ¾t÷tk …zâtk ntuÞ íÞtk ™ðt Atuz htu…ðt. ƒesÚte ËeÄe ðtðýe fhu÷e ntuÞ íÞthu W„tðt ƒtŒ …thðýe fhðe y™u ¾t÷tk …qhðtk. yt {txu …thðýe fh‚tk su Atuz ™ef¤u ‚u™u ¾t÷t{tk htu…ðt y™u Atuz™e ÞtuøÞ‚{ ËkÏÞt ò¤ððe. …tf ßÞthu 2.53 {tË™tu ÚttÞ íÞthu Atuz™e Vh‚u n¤ðt …t¤t [ztððt, suÚte Atuz r…Þ‚Úte yÚtðt …ð™Úte Z¤e ™ …zu. htu „ ðrhÞt¤e{tk [h{e y™u {q¤™tu ftunðthtu ¾qƒ s ™wfËt™fthf htu„ Au. su™wk Ë{ÞËh r™Þkºtý fhðwk sYhe Au. W…htk‚ ËtfrhÞtu, Ähw™tu ftunðthtu y™u ¼qfe Athtu y„íÞ™t htu„tu Au. [h{e : huBÞw÷urhÞt y™u yÕx™urhÞt Vq„Úte Út‚tu [h{e htu„ ðrhÞt¤e{tk ðÄw ™wfËt™f‚to Au. huBÞw÷urhÞt htu„™e þYyt‚ Atuz™e ™e[u™t ¼t„uÚte þY ÚtE W…h ‚hV yt„¤ ðÄu Au. yt htu„™e Vq„Úte …t™, zt¤eytu y™u [¬h™e Œtkze suðt fw{¤t ¼t„{tk ‚Útt Œtýt W…h Aªfýe hk„™t ™t™t x…ftkY…u òuðt {¤u Au, su Äe{u Äe{u {tuxt ÚtE yufƒeò ËtÚtu {¤e W…Ëu÷t ËVuŒ yÚtðt ht¾tuze hk„™t ƒ™u Au. ðtðu‚h ƒtŒ yuftŒ-ƒu {tË{tk òu htu„™e þYyt‚ ÚttÞ ‚tu [¬h{tk Vq÷™e søÞtyu Œtýt ƒuË‚tk ™Úte y™u Œtýt ƒuËu ‚tu fŒ{tk ™t™t [e{¤tE „Þu÷t ft¤tþ …z‚tk ™ðuBƒh-2013

hk„™t òuðt {¤u Au. yt htu„ òu yÕxh™urhÞt Vq„Úte ÚttÞ ‚tu ‚u Vq÷ y™u Œtýt™u ËeÄe yËh fhu Au. suÚte Œtýt™wk Wí…tŒ™ y™u „wýð¥tt ƒk™u W…h ¾qƒ s yËh ÚttÞ Au. ytÚte ‚u huBÞw÷urhÞt [h{e fh‚tk ðÄw ™wfËt™fthf „ýe þftÞ. ytÚte yt htu„™wk r™Þkºtý fhðwk ¾qƒ s sYhe Au. • ðtðýe {txu htu„{wõ‚ ƒes™e …ËkŒ„e fhðe. • rƒÞthý™u ðtð‚tk …nu÷tk fuÃxt™ yÚtðt ÚttÞh{ Œðt™tu 3 „út{ «r‚ rf.„út. ƒes «{týu …x yt…e™u s ðtððtk. • yt htu„ Vu÷t‚tu yxftððt {txu htu„ Œu¾tÞ fu ‚h‚ s {uLftuÍuƒ ÿtðý 0.2 xft (25 „út{ Œðt 10 r÷xh …týe{tk)™e ËtÚtu 25 r{.r÷. Ëtƒw™wk Ëk‚] ÿtðý r{© fhe Atuz …h ÄwB{Ë MðY…u Atkxðwk. {q¤™tu ftunðthtu (Útz™tu Ëztu) : s{e™sLÞ Vq„Úte Út‚tu yt htu„ Vuhhtu…ýe …Ae Atuz™t {q¤™u yËh fhu Au, su™u fthýu Atuz™e ð]rØ {txu sYhe …týe ‚Útt …tu»tf‚¥ðtu …qh‚t «{tý{tk Atuz™u ™ {¤ðtÚte Atuz W…hÚte …e¤tu …zðt {tkzu Au. …týe™e ¾U[ ntuÞ ‚u{ ÷k½t‚tu ntuÞ ‚u{ sýtÞ Au. Ë{Þ s‚tk yËh„úM‚ Atuz s{e™ W…h Z¤e …zu Au. Z¤e …zu÷tk Atuz™u W…tze™u òu‚tk {wÏÞ {q¤ Ërn‚ ƒÄt s {q¤ ¼q¾htk hk„™t, huËtðt¤t ‚tk‚ýt suðt ÚtE „Þu÷tk òuðt {¤u Au. ¾tË fhe™u s{e™™wk W»ý‚t{t™ Ÿ[wk ntuÞ íÞthu yt htu„Úte ðÄthu ™wfËt™ ÚttÞ Au. yt htu„™t yËhfthf r™Þkºtý {txu Vuhhtu…ýe fh‚tk …nu÷tk ðrhÞt¤e™t Ähw™u ‚tkƒtÞwõ‚ Œðt™t (4 „út{ Œðt 1 r÷xh …týe{tk) ÿtðý{tk ƒtu¤e™u ðtððtk. yt W…htk‚ Vuhhtu…ýe ƒtŒ 65-75 rŒðËu ‚tkƒtÞwõ‚ Œðt™wk 0.2 xft™wk ÿtðý ƒ™tðe Atuz™t Útz™e ytswƒtsw huzðwk y™u Atuz …týe™t ËeÄt Ëk…fo{tk ÷tkƒtu Ë{Þ ™ hnu ‚u {txu {txe [ztððe. ËtfrhÞtu ({rÄÞtu) : Vq÷{tkÚte {Ä suðwk «ðtne ™ef¤u Au, su™t fthýu ft¤e Vq„™tu W…ÿð ÚtðtÚte Atuz ft¤t …ze òÞ Au. …rhýt{u Œtýt ƒuË‚tk ™Úte y™u Wí…tŒ™{tk ™tukÄ…tºt ½xtztu ÚttÞ Au y™u Œtýt™e „wýð¥tt …ý ƒ„zu Au. yt™t r™Þkºtý {txu VtuMVtr{ztu™ 0.25 xft (10 r÷xh …týe{tk 10 r{.r÷.) yÚtðt ztÞr{ÚttuÞux 0.25 xft yÚtðt r{ÚttR÷-ytu-ze{uxtu™ 9.25 xft (10 r÷xh …týe{tk 10 r{.r÷. Œðt)™tu r™Þr{‚ Akxftð fhðtu. ¼÷t{ý rËðtÞ ðÄw …z‚tk r…Þ‚ y™u ™tRxÙtus™Þwõ‚ ¾t‚htu™tu ð…htþ fhðtu ™nª. {tu÷tu{þe™wk r™Þkºtý fhðwk, fthý fu yt Sðt‚ ËtfrhÞtu htu„ Vu÷tððt{tk {ŒŒ fhu Au. Ähw™tu ftunðthtu : yt htu„™tu W…ÿð ÄhwðtrzÞt{tk òuðt {¤u Au. yt htu„™t r™Þkºtý {txu ç÷tRxtuõË 20 „út{ Œðt 10 r÷xh …týe{tk ytu„t¤e Akxftð fhðtu. ¼qfeAthtu : yt htu„Úte …t™, zt¤e, Útz y™u [¬h™e ™e[u™t ¼t„ W…h ËVuŒ Vq„™e Athe Œu¾tÞ Au. yt htu„™tu

f]r»tSð™

13


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Vu÷tðtu ðtŒ¤AtÞt ðt‚tðhý{tk ðÄthu ÚttÞ Au. ytðt Ë{Þu r…Þ‚ ƒkÄ fhðwk y™u 300 {uþ „kÄf …tWzh nuõxhu 20 rf.„út. «{týu yÚtðt ÿtÔÞ „kÄf 0.2 xft yÚtðt ze™tufu… 0.04 xft yÚtðt nuõÍtftu™tÍtu÷ 0.005 xft™t ÿtðý™tu 2-3 𾂠15 rŒðË™t yk‚hu Ëðth{tk Akxftð fhðtu. Sðt‚ : ðrhÞt¤e …tf{tk {tu÷tu{þe, ÚtúeÃË, ÷t÷ fÚtehe y™u Œtýt™e {t¾e îtht ™wfËt™ ÚttÞ Au. {tu÷tu{þe : yt Sðt‚ …tf™t ð]rØ …t{‚tk [¬h y™u Œtýt{tkÚte hË [qËe ™wfËt™ fhu Au. suÚte …tf™e „wýð¥tt y™u Wí…tŒ™ ½xu Au. ‚u™t r™Þkºtý {txu ztÞr{ÚttuÞux yÚtðt {tu™tu¢tuxtuVtuË yÚtðt r{ÚttR÷-ytu-ze{uxtu™ 10 r{.r÷. Œðt 10 r÷xh …týe{tk ytu„t¤e Akxftð fhðtu. ÚtúeÃË : yt Sðt‚™t ƒå[tk fq{¤t Útz, zt¤eytu ‚Útt Œtýt …h ½Ëhft …tze ‚u{tkÚte hË [qËu Au, su™t fthýu zt¤eytu ‚Útt Œtýt …h ‚…¾erhÞt ft¤t hk„™t ½Ëhft òuðt {¤u Au. Vq÷ ‚Útt Œtýt yðMÚttyu yt Sðt‚™tu W…ÿð ðÄthu ntuÞ ‚tu Œtýt™e „wýð¥tt ‚Útt Wí…tŒ™ …h {tXe yËh fhu Au. yt™t yxftð {txu – • ztÞr{Úttuyux 0.03 xft, r{ÚttR÷-ytu-ze{uxtu™ 0.025 xft yÚtðt VtuMVt{eztu™ 0.03 xft …ife ftuE …ý yuf Œðt 10 r{.r÷. «r‚ 10 r÷xh …týe{tk ¼u¤ðe Akxftð fhðtu. • ðÄw W…ÿð sýtÞ ‚tu yurËVux 15 „út{ yÚtðt xÙtÞÍtuVtuË 15 r{.r÷. Œðt 10 r÷xh …týe{tk {u¤ðe Akxftð fhðtu. ÷t÷ fÚtehe : yt Sðt‚ Atuz™e xtu[ W…h fhtur¤Þt™e su{ ò¤w ƒtkÄe hnu Au y™u ½Ëhft …tze™u ‚u{tkÚte nrh‚ÿÔÞ [qËe™u Atuz™u ™ƒ¤tu ƒ™tðu Au. ‚u™t r™Þkºtý {txu ztÞftuVtu÷ 15 r{.r÷. 10 r÷xh …týe{tk ytu„t¤e Akxftð fhðtu. Œtýt™e {t¾e : ft¤e ™t™e {t¾e «fth™e Sðt‚tu …rh…õð Útðt™t Ë{Þu ftýwk …tze Œtýt{tk …uËu Au. yt{ ft…ýe …Ae Œtýt™t Ëk„ún Œhr{Þt™ ™wfËt™ fhu Au, suÚte Ëk„ún fhu÷ Œtýt™e „wýð¥tt y™u ðs™ ½xu Au. yt™t r™Þkºtý {txu – • Q¼t …tf{tk r{ÚttR÷-ytu-ze{uxtu™ yÚtðt ÚttÞtu{extu™ yÚtðt {tu™tu¢tuxtuVtuË 10 r{.r÷. yÚtðt ze.ze.ðe.…e. 5 r{.r÷. Œðt 10 r÷xh …týe{tk {u¤ðe Vq÷ ytÔÞt …Ae y™u íÞth ƒtŒ 15 rŒðË™t yk‚hu 5 r{.r÷. {wsƒ Akxftð fhðt. • ðrhÞt¤e™t …tf{tk …ht„™Þ™ {txu {Ä{t¾eytu y„íÞ™tu ¼t„ ¼sðu Au. ‚uÚte Vq÷ yðMÚttyu Sðt‚tu™tu W…ÿð ðÄw sýtÞ y™u Œðt Atkxðt™e sYrhÞt‚ sýtÞ ‚tu {Ä{t¾e™t ƒ[tð {txu Ë÷t{‚ 14

yuðe Œðt r{ÚttR÷-ytu-ze{uxtu™™tu s Akxftð fhðtu. {Ä{t¾eytu Ëðth™t 10 Úte Ëtks™t 4 ðtøÞt ËwÄe r¢Þtþe÷ hnu‚e ntuðtÚte Œðt™tu Akxftð yt Ë{Þ Œhr{Þt™ ™ fhðtu. ft…ýe ðrhÞt¤e™t …tf{tk Œtýt™e „wýð¥tt™tu ytÄth …rh…õð‚t y™u ft…ýe™t Ë{Þ W…h yð÷kƒu Au. ðrhÞt¤e™tu ƒòh¼tð ‚u™t ÷e÷t hk„ W…h ytÄtrh‚ ntuE, ƒes™tu ÷e÷tu hk„ ò¤ððtu ¾tË sYhe Au. ytÚte Œtýt™e ™Ëtu ÷e÷e ntuÞ y™u Œtýt ¼htÞu÷tk ntuÞ íÞthu ft…ýe fhðe rn‚tðn Au. su{ [¬h …tf‚tk òÞ ‚u{ ft…ýe fhe AtkÞzu nðt™e yðh-sðh ÚttÞ ‚u he‚u Ëqfððt suÚte ‚u™tu ÷e÷tu hk„ s¤ðtE hnu. y…rh…õð [¬h™e ft…ýe fhðtÚte Wí…tŒ™ ytuAwk {¤u Au. rþÞt¤w ðrhÞt¤e Ët{tLÞ he‚u 160-165 rŒðËu ‚iÞth ÚttÞ Au. Wí…tŒ™ rþÞt¤w ðrhÞt¤e™wk Ëhuhtþ Wí…tŒ™ nuõxhu 1800 Úte 2000 rf.„út. {¤u Au.

f]r»tSð™

gh

f]r»tSð™™t „útnftu™u...

f]r»tSð™™t Œhuf {t™ðk‚t „útnftu™u sýtððt™wk fu, yt… Ëðuo™u {tuf÷u÷ SyuËyuVËe îtht «ftrþ‚ ‘„wsht‚™tu s{e™ V¤ÿw…‚t yux÷tË’ ™t{™wk W…htuõ‚ f÷hVq÷ …wM‚f yt…u ðtkåÞwk nþu. yt …wM‚f rðþu yt…™tu r™»…ût yr¼«tÞ …ºt yÚtðt R-{uR÷ îtht {tuf÷ðt rð™k‚e. E-mail : krishijivan@gsfcltd.com Phone : 1800 123 5000 (Toll Free) ™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; y„íÞ™tu ‚u÷erƒÞtk …tf - y¤þe

ztì. yu÷. fu. Äzwf y™u ztì. yu{. ƒe. …xu÷

(y¤þe™e ði¿ttr™f ¾u‚e)

{wÏÞ ‚u÷erƒÞtk ËkþtuÄ™ fuLÿ, sq™t„Z f]r»t Þwr™ðŠËxe, sq™t„Z - 362 001, Vtu™ : (0285) 2670205

y¤þe (÷e™Ëez) yu yuf y„íÞ™tu ‚u÷erƒÞtk y™u huËtðt¤tu (VtRƒh) …tf Au. y¤þe™u ^÷uõË ‚hefu …ý ytu¤¾ðt{tk ytðu Au. yt …tf™t ƒes{tk ykŒtsu 33 Úte 47 xft ‚u÷ (ò‚ «{týu) ntuÞ Au. yt ‚u÷ ¾tã «fth™wk Au. ‚u{s ‚u™tu W…Þtu„ hk„, ðtŠ™þ, r«Lxª„ RLf, ‚i÷e f…ztk, Ëtƒw, …uxLx÷uÄh ðtuxh«qV Vurƒúf™e ƒ™tðx{tk ÚttÞ Au. ‚u™t ¾tu¤™tu W…Þtu„ …þwytnth ‚hefu y„íÞ‚t Ähtðu Au. ‚u MðtŒ{tk Ëthw y™u 36 xft «tuxe™ Ähtðu Au y™u 85 xft …t[™Þwõ‚ ntuÞ Au. ‚u{s ËurLÿÞ ¾t‚h (ytu„uor™f {uLÞtuh) ‚hefu …ý ‚u™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au. su 5 xft ™tRxÙtus™, 1.4 xft VtuMVhË y™u 1.8 xft …tuxtþ Ähtðu Au. ‚u™t ƒes™t Vtu‚ht™t W…Þtu„ þu‚hkS, …zŒt, „tŒeytu, …u…h ‚u{s RLMÞw÷u®x„ {xerhÞÕË ƒ™tððt ÚttÞ Au. Œðt™e ƒ™tðx{tk …ý ‚u™t ƒes™tu W…Þtu„ fhðt{tk ytðu Au. y¤þe™t ƒes ¼qht yÚtðt …e¤t fu Ëtu™uhe hk„™t ntuÞ Au. …e¤t hk„™e y¤þe{tk ytu{u„t-3 Vuxe yurËz ¾qƒ s ytuAt «{tý{tk ntuðtÚte huËt y™u fux÷Vez ‚hefu …ý W…Þtu„ fhðt{tk ytðu Au. …e¤tþ …z‚e ò‚tu™tu WŒT¼ð ¼th‚, ntu÷uLz, hrþÞt y™u Þw™tRxuz Mxux{tk ÚtÞtu ntuðt™wk {™tÞ Au. fu™uzt, ytsuoÂLx™t y™u ¼th‚ y¤þe™t {wÏÞ ËÃ÷tÞh „ýtÞ Au. $ø÷eþ y™u z[™e y¤þe™t ƒes ™ªŒý {wõ‚ ntuðt™u ÷eÄu ‚u™tu W…Þtu„ Œðt ‚hefu ÚttÞ Au. Œwr™Þt™t 2.6 r{r÷Þ™ nuõxh{tk y¤þe™wk ðtðu‚h ÚttÞ Au. ¼th‚{tk ‚u™wk ðtðu‚h ykŒtsu 468 nòh nuõxh{tk ÚttÞ Au su™e Wí…tŒf‚t 349 rf.„út./nuõxh Au. ¼th‚{tk y¤þe™t rðM‚th y™u Wí…tŒ™™e árüyu {æÞ«Œuþ {tu¾hu Au. íÞthƒtŒ W¥th«Œuþ y™u {ntht»xÙ ytðu Au. rƒnth, htsMÚtt™, fýtoxf y™u …rù{ ƒk„t¤{tk …ý y¤þe™wk ðtðu‚h ÚttÞ Au. y¤þe™wk 70 xft Wí…tŒ™ Võ‚ {æÞ«Œuþ y™u W¥th «Œuþ{tk s ÚttÞ Au. ¾tË fhe™u {ntht»xÙ htßÞ™t rðŒ¼o rðM‚th{tk ‚u™wk ðtðu‚h 68 nòh nuõxh{tk ÚttÞ Au. …hk‚w Wí…tŒf‚t ½ýe ytuAe (279 rf.„út./nu.) Au. …hk‚w 1999 ƒtŒ ðÄw Wí…tŒ™ yt…‚e ò‚tu™e ¼÷t{ý Út‚tk ð»to 2002™ðuBƒh-2013

2003{tk y¤þe™t rðM‚th{tk 25.9 xft, Wí…tŒ™{tk 58.3 xft y™u Wí…tŒf‚t{tk 25.68 xft™tu ðÄthtu ÚtÞu÷ n‚tu. y¤þe™t ËkþtuÄ™ yk„u ht»xÙeÞ fûtt™tu ytu÷ RÂLzÞt ftuytuŠz™ux rhË[o «tìsuõx, …kòƒhtð Œuþ{w¾ f]r»t rðãt…eX, yftu÷t{tk yur«÷-1985{tk þY fhðt{tk ytðu÷ …hk‚w íÞthƒtŒ 1987 Úte ™t„…wh ¾t‚u Ëe^x fhðt{tk ytðu÷ Au. y¤þe™e ðÄw {trn‚e {u¤ððt {txu ‘r«ÂLË…÷ ËtÞLxeË y™u ÷e™Ëez ƒúezh, yu.ytE.Ëe.yth.…e. ytu™ ÷e™Ëez, ftì÷us ytìV yur„úfÕ[h, ™t„…wh’ - 440 001 ({ntht»xÙ)™tuu Ëk…fo fhðtu. y¤þe™e ði¿ttr™f ¾u‚e ™e[u «{týu Au : ðt‚tðhý : y¤þe yu Xkze É‚w™tu …tf Au. su™wk ðtðu‚h xuB…hux y™u xÙtu…ef÷ ƒk™u Ítu™{tk ÚttÞ Au. ßÞtk 45 Úte 75 Ëu.{e. ðhËtŒ …z‚tu ntuÞ ‚u rðM‚th{tk y¤þe™t ðtðu‚h {txu W¥t{ „ýtÞ Au. ¼th‚{tk ‚u™kw rþÞt¤w É‚w{tk ðtðu‚h fhðt{tk ytðu Au. yt …tf {txu 21 Úte 26 ËuÂLx„úuz W»ý‚t{t™ y™wfq¤ „ýtÞ Au. òu Vq÷ yðMÚttyu 32 ËuÂLx„úuzÚte ðÄw W»ý‚t{t™ ntuÞ y™u ¼us™e yA‚ ð‚toÞ ‚tu Wí…tŒ™ ½xu Au ‚u{s ‚u÷™t xft ‚Útt ‚u÷™e „wýð¥tt{tk …ý ½xtztu ÚttÞ Au. ðtðu‚h Ë{Þ : Ët{tLÞ he‚u y¤þe™wk ytuõxtuƒh™t «Út{ yXðtrzÞtÚte ™ðuBƒh ËwÄe{tk fhe Œuðwk òuEyu. ‚u™tÚte {tuzwk ðtðu‚h fhðtÚte ‚u™e ðt™M…r‚f ð]rØ ytuAe ÚttÞ Au y™u Ëhðt¤u Wí…tŒ™ ½xu Au. s{e™ : ƒÄt s «fth™e s{e™{tk ðtðu‚h fhe þftÞ, …hk‚w su s{e™™e ¼usÄthý þÂõ‚ Ëthe ntuÞ ‚uðe ¼thu s{e™ y¤þe {txu y™wfq¤ „ýtÞ. „tuhtzwÚte {trxÞt¤ „tuhtzw fu s{e™{tk Ìtw{Ë™wk «{tý ðÄthu ntuÞ ‚uðe s{e™ ðÄthu y™wfq¤ „ýtÞ. s{e™™e ‚iÞthe : yuftŒ n¤™e ¾uz fhe ƒu Úte ºtý ytze-Q¼e fhƒ™e ¾uz fhe ‚iÞth fhðe ðtðu‚h ð¾‚u s{e™{tk …qh‚tu ¼us ntuÞ ‚tu W„tðtu Ëthtu ÚttÞ Au. ËwÄthu÷e ò‚tu : {ntht»xÙ™t ™t„…wh fuLÿÚte y¤þe™e rðrðÄ ò‚tu suðe fu yu™.yu÷.-97 (1999), yu™.yu÷.-

f]r»tSð™

15


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 142 (2004) Ítu™-3 r…Þ‚ {txu, yu™.yu÷.-165 (2007) Ítu™-3 r…Þ‚ {txu ‚u{s …e.fu.ðe.yu™.yu÷.-260 (2009) ¾uzq‚tu™t ðtðu‚h {txu ¼÷t{ý fhðt{tk ytðu÷ Au. rƒÞthý™tu Œh : yuf nuõxh™t ðtðu‚h {txu ykŒtsu 20 Úte 30 rf.„út. rƒÞthý™e sYrhÞt‚ hnu Au. ðtðu‚h yk‚h : ƒu nth ðå[u 30 Ëu.{e. (yuf Vqx) y™u ƒu Atuz ðå[u 5 Ëu.{e. yk‚h ht¾e ðtðu‚h fhðwk òuEyu (30 x 5 Ëu.{e.) ¾t‚h : s{e™ ‚iÞth fh‚e ð¾‚u 8 Úte 10 x™ Ëthw ftunðtÞu÷wk AtrýÞwk ¾t‚h s{e™{tk W{uhðwk òuEyu. ßÞthu htËtÞrýf ¾t‚h{tk 50 rf.„út. ™tRxÙtus™ y™u 40 rf.„út. VtuMVhË™e «r‚ nuõxhu sYrhÞt‚ …zu Au. …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu yzÄtu ™tRxÙtus™ (25 rf.„út.) y™u ƒÄtu s VtuMVhË yt…ðtu y™u ƒtfe hnu÷ yzÄtu ™tRxÙtus™ (25 rf.„út.) 30 Úte 40 rŒðË ƒtŒ «Út{ r…Þ‚u yt…ðtu. r…Þ‚ : òu s{e™™e ¼usÄthý þÂõ‚ Ëthe ntuÞ ‚tu «Út{ r…Þ‚ ðtðu‚h ƒtŒ yuf {tËu yt…ðwk. ƒeswk r…Þ‚ Vq÷ yðMÚttyu yt…ðwk. íÞth ƒtŒ s s{e™™e sYrhÞt‚ «{týu r…Þ‚ yt…ðt òuEyu. ft…ýe : swŒe swŒe ò‚ «{týu y¤þe™t …tf™e ft…ýe 130 Úte 150 rŒðËu fhðt{tk ytðu Au. ßÞthu …tf™wk Útz …e¤wk …ze òÞ y™u fuÃËw÷ y™u …tkŒztk ËqftE òÞ íÞthu ft…ýe fhðe òuEyu. íÞth ƒtŒ 4 Úte 5 rŒðË ¾¤t{tk Ëqfðe Íqze yÚtðt ƒ¤ŒÚte {ˤe Œtýt Aqxt …tzðt òuEyu. Wí…tŒ™ : ykŒtsu 400 Úte 500 rf.„út./nuõxhu Wí…tŒ™ {¤u Au. xuƒ÷-1 : y¤þe™wk Wí…tŒ™ fh‚t «Út{ 10 Œuþtu Œuþ™wk ™t{ Wí…tŒ™ fu™uzt 3,68,300 [e™ 3,50,000 hrþÞt 2,30,000 ¼th‚ 1,47,000 Þw™tRxuz ®f„z{ 71,00 Þw™tRxuz MxuxTË 7,08,90 RÚttur…Þt 65,420 fÍtfeM‚t™ 64,000 Þw¢u™ 51,100 ytsuoÂLx™t 32,170 fw÷ 16,02,047 16

xuƒ÷-2 : y¤þe™t ƒes™wk …tu»tý {qÕÞ «r‚ 100 „út{ (3.5 ytu.Íuz.) «{tý …tu»tf‚¥ðtu þÂõ‚ 2234 fu.su. (534 fu.Ëe.yu÷.)

f]r»tSð™

ftƒtountRzÙuz Ëw„h

28.88 „út{ 1.55 „út{

¾tã huËt [hƒe

27.3 „út{ 42.16 „út{

ËuåÞwyuxuz {tu™tu ËuåÞwyuxuz

3.663 „út{ 7.527 „út{

…tu÷e ËuåÞwyuxuz «tuxe™

28.730 „út{ 17.29 „út{

ÚttÞ{e™ (rðxtr{™ ƒe-1) heƒtu^÷uðe™ (rðxtr{™ ƒe-2) ™tRËe™ (rðxtr{™ ƒe-3)

1.644 r{.„út. 0.161 r{.„út. 3.08 r{.„út.

…uLxtuÚtur™f yurËz (rðxtr{™ ƒe-5) rðxtr{™ ƒe-6

0.985 r{.„út.

rðxtr{™-Ëe fuÂÕþÞ{

0.6 r{.„út. 255 r{.„út.

÷tun (ytÞ™o) {uø™urþÞ{

5.73 r{.„út. 392 r{.„út.

VtuMVhË …tuxurþÞ{

642 r{.„út. 813 r{.„út.

ͪf

4.43 r{.„út.

0.473 r{.„út.

gh ¾wþ ¾ƒh... ¾wþ ¾ƒh... ¾wþ ¾ƒh... ½h ƒuXt ¾u‚e yk„u™t {t„oŒþo™ {txu Ëk…fo fhtu.

SyuËyuVËe ËhŒth yur„ú™ux Ëu÷

xtu÷ £e ™kƒh 1800 123 5000 Ë{Þ : Ëðthu 8-30 Úte Ëtks™t 5-00 ËwÄe ™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ztì. yuË. yu™. ËhðiÞt, ztì. yu™. ƒe. …xu÷, r™ftË÷ûte ÔÞt…trhf ztu. fu. ze. ŒuËtE y™u ztu. fu. yu™. [tiÄhe htufrzÞtu …tf {h[tk y™u ‚u™e þtf¼tS rð¿tt™ rð¼t„, yM…e ƒt„tÞ‚-ð-ð™eÞ {ntrðãt÷Þ, ™ðËthe f]r»t Þwr™ðŠËxe,, ™ðËthe, rðrðÄ ò‚tu™e ¾trËÞ‚tu Vtu™ : (02637) 282144 (yuûxu. 638)

þtf¼tS …tftu™e ¾u‚e{tk „wsht‚ yt„ðwk MÚtt™ Ähtðu Au. yLÞ …tftu™e Ëh¾t{ýe{tk þtf¼tS …tftu™e ¾u‚e{tk …tk[Úte ŒË„ýwk ðÄw Wí…tŒ™ {u¤ðe þftÞ Au. …tu»tf‚¥ðtu™e ËtÚtu ËtÚtu þtf¼tS{tkÚte rð…w÷ «{tý{tk ûtth ‚u{s «Sðftu {¤u Au. yt W…htk‚ ytÞwðuorŒf árüyu …ý þtf¼tS ¾qƒ s Ÿ[e „wýð¥tt Ähtðu Au. yt…ýt htu®sŒt ytnth{tk ð…ht‚t {Ët÷t{tk {eXt …Ae {tu¾ht™t MÚtt™u {h[wk ytðu Au. {h[wk ÷e÷wk ‚u{s Ëqfwk yuu{ ƒk™u «fthu ð…htÞ Au. hËtuE™u MðtrŒü ƒ™tððt W…htk‚ {h[wk ¾tuhtf™u hwr[«Œ ƒ™tðu Au. {h[tk™u Œt¤-þtf, fZe W…htk‚ swŒt swŒt VhËtý, yÚttýtk ‚Útt Ëk¼th ð„uhu{tk W…Þtu„{tk ÷uðtÞ Au. {h[tk™t ytfth, fŒ, hk„ ‚Útt ‚e¾tþ{tk ½ýe rðrðÄ‚t òuðt {¤u Au. {h[tk™t {wÏÞ «fth : 1. ½tu ÷ h : ytuAt ‚e¾tk y™u þtf¼tS{tk Ëk¼th ‚hefu™t {h[tk 2. huþ{…èe : (fuÃËtRËe™™wk «{tý) 0.20 Úte 0.55 r{.„út./„út{ V¤ : {æÞ{ ‚e¾tk y™u ÷t÷ {h[tk 3. ÷®ð„eÞt : (fuÃËtRËe™™wk «{tý) 0.55 r{.„út./„út{ V¤ : ½txt ÷e÷t hk„™t, ¾qƒ s ‚e¾tk, Ëqftk, …t‚¤t, fXý

ËwÄthu÷e / Ëkfh ò‚tu : ËwÄthu÷e ò‚tu : …Âç÷f Ëuõxh : yuË.-49 : xtu[ „tu¤tfth, huþ{…èe «fth™tk. „wsht‚ {h[e-1 : xtu[ yýeŒth, huþ{…èe «fth™tk „wsht‚ {h[e-2 : ftufzðt htu„ ‚Útt WÄE Ët{u ykþ‚: «r‚fthf, huþ{…èe «fth™tk. „wsht‚ {h[e-3 : Ëqft ÷t÷ {h[tk™e ò‚ S.ðe.Ëe.-101 : huþ{…èe «fth™tk S.Ëe.-1 : huþ{…èe «fth™tk S.ðe.Ëe.-111 : ÷®ð„eÞt «fth™tk S.ðe.Ëe.-121 : ÷®ð„eÞt «fth™tk …wËt sðt÷t : ÷®ð„eÞt «fth™tk …tWzh {txu …ý y™wfq¤, [qrËÞtk «fth™e Sðt‚ Ët{u «r‚fthf S.-4 (¼tøÞ÷û{e) : ÷®ð„eÞt «fth™t, „wk‚wh, ytkÄú«Œuþ sq™t„Z ½tu÷h : ½tu÷h «fth™t yu.ðe.yu™.…e.Ëe.-131 : ¾qƒ s {tu¤t {h[tk, ½tu÷h «fth™t, 1200 rf./nu.

fuÃËef{ òr‚{tk Ë{trðü …tk[ «òr‚ y™u ÷ûtýtu y.™k .

òr‚™wk ™t{

yuf „tkX Vq÷™e ËkÏÞt

…wkfuËh™tu hk„

ð@ Œtk‚

{q ¤ ð‚™

1

fuÃËef{ yu™{

1

¼qhtu òkƒ÷e

ntsh

{uÂõËftu

2.

fuÃËef{ VwxËuLË

1 Úte 3

¼qhtu

„uhntsh

yu{tuÍtur™Þt

3.

fuÃËef{ [tR™uLË

1 Úte 5

¼qhtu

ntsh

yu{tuÍtur™Þt

4.

fuÃËef{ …uLzw÷{

1 Úte 2

…e¤tu

ntsh

…uY

5.

fuÃËef{ …wƒuËLË

1

òkƒ÷e

ntsh

…uY

™ðuBƒh-2013

f]r»tSð™

17


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; yt W…htk‚ …wËt ËŒtƒnth, …k‚ Ëe.-1, …kòƒ ÷t÷ ({ÂÕxhurÍMxLË ò‚), yu{.ze.Þw.-1, ßðt÷t{w¾e (ntR zuÂLËxe Ã÷t®Lx„ {txu) ®ËŒwh, yfto yƒeh (f÷h yuõMxÙuõþ™ {txu), Ëe.yu{.-1, Ëe.yu{.-3, Vq÷u-5, fu.yu.2, yu ÷ .Ëe.yu . -620, yu ÷ .Ëe.yu . -334, ysw o ™ , ƒe.yuË.yuË.-378, Wíf÷ hÂ~{, yfto „tihð, yfto {u½™t, yfto nrh‚t, yfto ÏÞtr‚, yfto ïu‚t, yfto ËwV÷, ytkÄú ßÞtur‚, yfto ÷turn‚, {wM÷tðtze, Vq÷u ËqÞo{w¾e, fu-1, 2, …e.yu÷.yth.-1, …e.fu.yu{.-1, rnËth þÂõ‚, rnËth rðsÞ, yfto „rh{t hË„wÕ÷t suðe ò‚tu™tu …ý rðM‚th y™wY… W…Þtu„ ÚtE þfu Au. «tRðux Ëuõxh : • ƒes÷e, yÂø™, ¢tkr‚, ðhŒt™, ntR-1, r¢»™t, rŒÕne, ntux, ntux „úe™ - 5, 6, 9, yu.yth.Ëe. yu[.-228. yu[.ytu.E.-888, MftÞ ÷tR™, „tuÕz™ ntuxo, yu.yth.Ëe. yu[.-236, [uÂB…Þ™, ‚usÂMð™e Ëkfh ò‚tu : • Ëe.yu[.-1 (…e.yu.Þw., ÷wrÄÞtýt) • Ëe.yu[.-3 (…e.yu.Þw., ÷wrÄÞtýt) • S.yu.ðe.Ëe.yu[.-1 (ytýkŒ yur„úfÕ[h Þwr™ðŠËxe) W…htk‚ : y÷kfth, ftþe, y™{tu÷, rŒÔÞßÞtur‚, ftðuhe ¢tkr‚ ftðuhe ËtÞƒh ntuxo ð„uhu. {h[tk™e rðrðÄ ò‚tu y™u ¾trËÞ‚tu : yuË.-49 : Ëtiht»xÙ y™u fåA rËðtÞ™t ƒÄt s rðM‚th{tk ‚u{s {ntht»xÙ™t ™trËf rsÕ÷t{tk yt ò‚™wwk ðtðu‚h ÚttÞ Au. V¤ ytAt ÷e÷t {æÞ{ òztk ntuÞ Au. ƒes™wk «{tý ytuAwk ‚u{s At÷ Ëwkðt¤e y™u [¤f‚e ntuÞ Au. {h[tk{tk ‚e¾tþ «{tý{tk ytuAe Au. suÚte ƒòh{tk ¼tð ðÄthu {¤u Au. yt ò‚™e Ët{tLÞ …rhÂMÚtr‚{tk Ëk„únþÂõ‚ ƒeS ò‚tu fh‚tk 4 Úte 5 rŒðË ðÄthu ntuðtÚte xÙtLË…tuxo{tk ¾qƒ s y™wfq¤ Au. Wí…tŒ™ Ëhuhtþ 10 Úte 12 x™ «r‚ nuõxhu {¤u Au. „wsht‚ þtf¼tS {h[e-101 : yt ò‚™tk {h[tk Œu¾tðu yuË.-49 suðt hk„™t ntuÞ Au. …hk‚w ™e÷fýtu y™u yuMftuŠƒf yurËz™e {tºtt ðÄw ntuÞ Au. yt ò‚™wk Wí…tŒ™ nuõxhu 145 ÂõðLx÷ yt…u Au. su yuË.-49 fh‚tk 19 xft sux÷wk ðÄthu Au. yt {h[tk™u yuË-.49 fh‚tk ðÄw Ë{Þ ËwÄe Ëk„ún fhe þftÞ Au. yt ò‚™tk {h[tk MðtŒ{tk {æÞ{ ‚e¾tk ntuÞ Au. {h[e™e yt ò‚{tk ÚtúeÃË ‚u{s ftufzðt™tu W…ÿð yuË-49 ò‚ fh‚tk ytuAtu hnu Au. 18

„wsht‚ þtf¼tS {h[e-111 : yt ò‚™tk {h[tk ßðt÷t ò‚ fh‚tk ËeÄt y™u Œu¾tðu ytf»tof ntuÞ Au. yt ò‚™tk {h[tk{tk ßðt÷t ò‚ fh‚tk yuMftuŠƒf yurËz y™u fuÂÃË™™wk «{tý ðÄw ntuÞ Au, suÚte ¾tðt{tk ‚e¾tk ntuÞ Au. yt ò‚™tk {h[tk™e Ëk„únþÂõ‚ Ëthe ntuðtÚte ‚tuzât …Ae 6 rŒðË ËwÄe ‚tòk hnu Au. yt ò‚ «r‚ nuõxhu 120 ÂõðLx÷ ÷e÷t {h[tk™wk Wí…tŒ™ yt…u Au. su ßðt÷t ò‚ fh‚tk 37 xft sux÷wk ðÄthu Au. yt ò‚ „h{e Ët{u Ëthe «r‚fthf þÂõ‚ Ähtð‚e ntuðtÚte W™t¤t{tk …ý ‚u™wk Wí…tŒ™ ÷E þftÞ Au. „wsht‚ þtf¼tS {h[e-121 : yt ò‚™tk {h[tk S.-4 fh‚tk {tuxtk, ÷tkƒt y™u òztk ‚u{s ðÄw ðs™Œth y™u [¤ftx Ähtðu Au. yt ò‚{tk yuMftuŠƒf yurËz™e {tºtt ðÄw y™u fuÃËe™™wk «{tý S.-4 fh‚tk ytuAwk ntuÞ Au. yt ò‚™tk {h[tk MðtŒu ‚e¾tþ Ähtð‚tk ntuÞ Au. yt ò‚™e Ëk„únþÂõ‚ S.-4 fh‚tk ðÄw ntuÞ Au. yt ò‚ «r‚ nuõxhu 128 ÂõðLx÷ Wí…tŒ™ yt…u Au, su S.-4 ò‚ fh‚tk 45 xft sux÷wk ðÄthu Au. ytýkŒ þtf¼tS {tu¤t {h[tk-131 : yt ò‚™tk V¤ ÷e÷tk, {æÞ{ òztE™tk y™u xqkftk ntuÞ Au. ƒes™wk «{tý ytuAwk ‚u{s At÷ òze Ëwkðt¤e y™u [¤f‚e ntuÞ Au. {h[tk{tk ‚e¾tþ rƒ÷fw÷ ™Úte. yt ò‚™wk Wí…tŒ™ Ëhuhtþ 10 Úte 12 x™ «r‚ nuõxhu {¤u Au. yt ò‚™tu W…Þtu„ Ë÷tz y™u yÚttýtk {txu W¥t{ Au. „wsht‚ {h[e-1 : yt ò‚ {wÏÞ {Ët÷t ËkþtuÄ™ fuLÿ, s„wŒý îtht ð»to 1984{tk ðtðu‚h {txu ¼÷t{ý fhu÷ Au. yt ò‚™t {h[tk™e ÷kƒtE y™u òztE y™w¢{u 13.8 y™u 4.25 Ëu.{e. Au su {æÞ{ ÷kƒtE y™u òztE Ähtð‚t, ÷eËe Ë…txeðt¤t, …tu…rxÞt hk„™t ‚u{s ËtÄthý yýeŒth {h[tk ¾qƒ s ytf»tof ntuÞ Au. …rhýt{u þtf¼tS ‚hefu yt ò‚ W¥th „wsht‚{tk «[r÷‚ ƒ™u÷ Au. ytf»tof ÷t÷ f÷h y™u {æÞ{ ‚e¾tþ Ähtð‚e yt ò‚ {Ët÷t ‚hefu …ý Wí…tŒ™ ÷uðt{tk ytðu Au. ÷t÷t Ëqft {h[tk™wk Wí…tŒ™ nuõxhu 1200 Úte 1600 rf.„út. {u¤ðe þftÞ Au. ytÚte yt ò‚ ðÄthu Wí…tŒ™ yt…‚e y™u ytf»tof {h[tk™e „wýð¥tt™t fthýu ¾uzq‚tu™u ðtðu‚h fhðt™e ¼÷t{ý Au. „wsht‚ {h[e-2 : yt ò‚ ðÄw Wí…tŒ™ {txu y™u ftufzðt Ët{u ykþ‚: «r‚fthf þÂõ‚ Ähtð‚e ntuðtÚte

f]r»tSð™

™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ð»to 1995{tk ðtðu‚h {txu ¼÷t{ý fhu÷ Au. yt ò‚™tk V¤ „wsht‚ {h[e-1™e Ëh¾t{ýe{tk ½txt ÷e÷t hk„™t ntuÞ Au su …rh…õð Út‚tk ½txt ÷t÷ (÷tune suðt) hk„{tk VuhðtE s‚tk W¥t{ hk„™e „wýð¥ttðt¤tu …tWzh {¤u Au. yt ò‚ ftufzðt htu„ y™u WÄE Ët{u ykþ‚: «r‚fthf þÂõ‚ Ähtðu Au. yt ò‚ þtf¼tS ‚u{s {Ët÷t …tfWí…tŒ™ {txu ¾qƒ s y™wfq¤ Au. su™wk Ëhuhtþ Wí…tŒ™ þtf¼tS ‚hefu 15 Úte 20 x™ y™u ÷t÷ Ëqft {h[tk 1500 Úte 2000 rf.„út. sux÷wk «r‚ nuõxhu {¤u Au. ytÚte yt ò‚™wk þwØ rƒÞthý {u¤ðe ðtðu‚h fhðt™e ¼÷t{ý Au. Ëqft ÷t÷ {h[tk™e ™ðe rðfËtðu÷ ò‚ „wsht‚ {h[tk-3 : yt ò‚ ÷tuf÷ s{oÃ÷tÍ{{tkÚte …ËkŒ„e …Ør‚Úte ƒes {Ët÷t ËkþtuÄ™ fuLÿ, s„wŒý, rsÕ÷tu {nuËtýt ¾t‚uÚte rðfËtððt{tk ytðu÷ Au. yt ò‚ ðÄw Wí…tŒ™ {txu y™u ftufzðt Ët{u ðÄw «r‚fthf þÂõ‚ Ähtð‚e ntuðtÚte ð»to 2010{tk ðtðu‚h {txu ¼÷t{ý fhu÷ Au. yt ò‚™tk V¤ ÷tkƒt y™u „wýð¥ttðt¤t ntuÞ Au. ™tswf V¤™tu hk„ ytAtu ÷e÷tu/…tu…xe suðtu ntuÞ Au su …tfðt™e yðMÚttyu ½txtu ÷t÷ hk„™tu ÚtðtÚte ðu…theytu y™u W…¼tuõ‚tytu yt ò‚™u ¾tË …ËkŒ fhu Au. yt ò‚{tk Atuz™e Ÿ[tE (75 Ëu.{e.) „wsht‚ {h[tk-1 y™u „wsht‚ {h[tk-2 fh‚tk ytuAe ‚u{s {q¤ y™u Útz™e {sƒq‚tE ½ýe Ëthe {t÷q{ …zu÷ Au. ‚Útt Atuz™t {q¤ Ÿzt sðt™u …rhýt{u ðÄw …ð™ ytð‚tu ntuðt A‚tk Atuz s{e™ …h Z¤e …z‚tk ™Úte suÚte ztuzðt™e „wýð¥tt ‚u{s Wí…tŒ™{tk Út‚tk ™wfËt™Úte ƒ[e þftÞ Au. {æÞ{ y™u Ÿ[t Vu÷t‚tk ntuÞ Au. zt¤e™e ËkÏÞt «r‚ Atuz 6.5 òuðt {¤u Au. «r‚ Atuz 138 sux÷tk {h[tk™wk Wí…tŒ™ {¤u Au. yt {h[tk™e ÷kƒtE 12.7 Ëu.{e. y™u òztE 4.2 Ëu.{e. sux÷e ntuÞ Au. yt ò‚ 118 rŒðË{tk …tfu Au y™u nuõxhu 3270 rf.„út. sux÷wk Wí…tŒ™ ™tUÄtÞu÷ Au su „wsht‚ {h[tk-1 y™u „wsht‚ {h[tk-2 fh‚tk ðÄw Au. yt ò‚{tk …t™™t ftufzðt™t htu„™e ‚eðú‚t 12 xft, ft÷ðúý htu„™e ‚eðú‚t 16.25 xft, «r‚ …t™ ÚtúeÃË™e ËkÏÞt 0.80 y™u {h[tk ftuhe ¾t™th RÞ¤™wk ™wfËt™ 1.54 xft ™tUÄtÞu÷ Au su „wsht‚ {h[tk-1 y™u „wsht‚ {h[tk-2 fh‚tk ytuAwk Au. yt ò‚{tk fw÷ ytðf Y. 142208/- sux÷e {t÷q{ …zu÷ Au. su{tkÚte ™ðuBƒh-2013

[tuϾtu ™Vtu „wsht‚ {h[tk-1 fh‚tk 35.57 xft ßÞthu „wsht‚ {h[tk-2 fh‚tk 29.4 xft sux÷tu ™tUÄtÞu÷ Au. yt W…htk‚ ‚tsu‚h{tk ytýkŒ f]r»t Þwr™ðŠËxe, ytýkŒ™t {wÏÞ þtf¼tS ËkþtuÄ™ fuLÿ ¾t‚uÚte „wsht‚ ytýkŒ þtf¼tS {h[e-112 y™u „wsht‚ ytýkŒ þtf¼tS Ëkfh {h[e-1 ƒnth …tzðt{tk ytðu÷ Au. su™e rð„‚ ™e[u {wsƒ Au. su™tu W…Þtu„ fhe™u …ý {h[tk™e ™Vtfthf ¾u‚e fhe þftÞ Au. „wsht‚ ytýkŒ þtf¼tS-112 (S.yu.ðe.Ëe.-112) • ÷e÷t {h[tk™wk Wí…tŒ™ 127.05 ÂõðLx÷/nuõxh sux÷wk {¤u Au. • yuf Atuz …hÚte 78 sux÷tk ÷e÷t {h[tk {¤u Au. • htu„ y™u Sðt‚™tu W…ÿð ytuAtu ™tUÄtÞu÷ Au. • {h[tk hk„u ytAt ÷e÷t, ÷tkƒt, ËeÄt, yýeðt¤t ‚Útt ‚e¾tk ntuÞ Au. • S.ðe.Ëe.-111 fh‚tk {h[tk W‚thðt{tk Ënu÷t Au. • yu÷.Ëe.yu.-206 y™u su.Ëe.yu.-283 ò‚ fh‚tk y™w¢{u 19.47 ‚Útt 26.34 xft ðÄw Wí…tŒ™ yt…u Au. „wsht‚ ytýkŒ þtf¼tS Ëkfh {h[e-1 (S.yu.ðe. Ëe.yu[.-1) • Ë{„ú htßÞ{tk Ëe.yu{.yuË. ytÄtrh‚ ‚e¾t {h[tk™e ntRƒúez ò‚ Au y™u Ë{„ú Œuþ{tk Ëe.yuu[.-2 …Ae™tu ¢{ Ähtðu Au. • ÷e÷t {h[tk™wk Wí…tŒ™ 237.33 ÂõðLx÷/nuõxh sux÷wk {¤u Au. • yuf Atuz …hÚte 195 sux÷tk ÷e÷t {h[tk {¤u Au. • htu„ y™u Sðt‚™tu W…ÿð ytuAtu ™tUÄtÞu÷ Au. • yu.yth.Ëe.yu[.-228, su.ðe.Ëe.-101 ‚Útt S.ðe.Ëe.111 ò‚ fh‚tk y™w¢{u 31.65, 35.01 ‚Útt 56.00 xft ðÄw Wí…tŒ™ yt…u Au.

f]r»tSð™

gh

¾wþ ¾ƒh... ¾wþ ¾ƒh... ¾wþ ¾ƒh... ½h ƒuXt ¾u‚e yk„u™t {t„oŒþo™ {txu Ëk…fo fhtu.

SyuËyuVËe ËhŒth yur„ú™ux Ëu÷

xtu÷ £e ™kƒh 1800 123 5000 Ë{Þ : Ëðthu 8-30 Úte Ëtks™t 5-00 ËwÄe 19


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ztì. ƒe. yu{. …xtur÷Þt y™u ztì. ƒe. fu. Ë„thft

rþÞt¤w …tftu{tk ¾t‚h-ÔÞðMÚtt

f]r»t rð¿tt™ rð¼t„, sq™t„Z f]r»t Þwr™ðŠËxe, sq™t„Z - 362 001, {tu. : 94284 40538 / 99093 12244

f]r»t-Wí…tŒ™ ðÄthðt{tk ½ýt …rhƒ¤tu ft{ fhu Au suðt fu s{e™, …týe, ¾uz, ¾t‚h, ËwÄthu÷ rƒÞthýtu ‚Útt ÔÞðMÚtt…™ - yt …ife …tf - Wí…tŒ™{tk ¾t‚h™tu ¾qƒ s y„íÞ™tu Vt¤tu hnu÷ Au. yuf yÇÞtË {wsƒ …tf Wí…tŒ™{tk ¾t‚h™tu Vt¤tu 40 xft Au. ¾u‚e{tk fw÷ ¾[o™t 8 Úte 15 xft ¾[o ¾t‚h …tA¤ ÚttÞ Au. yt{ ¾u‚ Wí…tŒ™{tk ¾t‚h™wk ¾wƒ s {n¥ð hnu÷ Au. ‚uÚte ‚u™tu ft¤S …qðof W…Þtu„ fhðtu òuEyu. suÚte ¾t‚h …tA¤ ¾[oðt{tk ytðu÷ ™týtk™wk {n¥t{ ð¤‚h {¤e þfu. Är™c …tf …Ør‚ytu y…™tððt™u fthýu s{e™{tkÚte …tu»tf ‚¥ðtu™tu Ë‚‚ W…tz ÚtðtÚte s{e™{tk {wÏÞ ‚Útt „tiý …tu»tf ‚¥ðtu™wk «{tý ½xðt {tkzâwk Au. Atuz™t ytŒþo rðftË {txu {wÏÞ ‚u{s „tiý fw÷ - 17 …tu»tf ‚¥ðtu™e sYh hnu Au. yt …ife ftuE yuf ‚¥ð™e Qý… Q¼e ÚttÞ ‚tu Atuz™tu ytŒþo rðftË Út‚tu ™Úte y™u …tf Wí…tŒ™ W…h {tXe yËh …zu Au. {n¥t{ …tf-Wí…tŒ™ {u¤ððt {txu Atuz™u sYhe ‚{t{ …tu»tf ‚¥ðtu Ë«{tý …qht …tzðt òuEyu. yt {txu Ëkfr÷‚ …tu»tý ÔÞðMÚtt™tu yr¼„{ y…™tððtu òuEyu. ËuÂLÿÞ ¾t‚htu, sirðf ¾t‚htu y™u htËtÞrýf ¾t‚htu sYrhÞt‚ {wsƒ s{e™{tk yt…ðt òuEyu. ËurLÿÞ ¾t‚htu{tkÚte {wÏÞ ‚Útt „tiý …tu»tf ‚¥ðtu {¤e hnuþu W…htk‚ s{e™™e ¼tir‚f ÂMÚtr‚ …ý ËwÄhþu. sirðf ¾t‚htuÚte ytuAt ¾[uo …tf™u ™tExÙtus™ «t ÚttÞ Au ‚u{s VtuMVhË ‚Útt …tuxtþ ‚¥ð™e ÷ÇÞ‚t{tk ðÄthtu ÚttÞ Au. ‚uÚte sirðf ¾t‚htu™wk …ý ¾qƒ s {n¥ð hnu÷ Au. …tf™u sYhe …tu»tf ‚¥ðtu …ife ftƒo™, ntEzÙtus™ y™u ytìÂõËs™ nðt y™u …týe{tkÚte rð™t{qÕÞu {¤e hnu Au. ™tExÙtus™, VtuMVhË y™u …tuxtþ™e sYrhÞt‚ …qhe …tzðt {txu Ëkfr÷‚ yr¼„{ y…™tððtu òuEyu. yt ‚¥ðtu™tu …tf™t ð…htþ W…htk‚ s{e™{tk r™‚th {thV‚, ðtÞw MðY…u ‚Útt Ätuðtý îtht Ë‚‚ ÔÞÞ Út‚tu hnu Au. yt {wÏÞ ‚¥ðtu™e ¾trËÞ‚tu òuEyu ‚tu ™tExÙtus™ ‚¥ð™wk n÷™-[÷™ ðÄw Au ‚uÚte ‚u s{e™{tk ðÄw Ÿzu ËwÄe W‚he òÞ Au. ‚u{s 20

nðt{tk ðtÞw MðY…u Wze òÞ Au. ‚uÚte ™tExÙtus™Þwõ‚ ¾t‚htu™tu Ë‚‚ ÔÞÞ Út‚tu hnu Au. yt ÔÞÞ yxftððt {txu ™tExÙtus™Þwõ‚ ¾t‚htu™tu ¼÷t{ý fhu÷ fw÷ sÚÚttu yufe ËtÚtu ™ yt…‚t …tf™e ð]rØ™e swŒe swŒe yðMÚttyu nÂu nÂu yt…ðtu òuEyu. VtuMVhË™e „r‚ ™rnð‚ Au …týe{tk Äe{u Äe{u ÿtÔÞ ÚttÞ Au. ‚uÚte VtuMVhËÞwõ‚ ¾t‚htu …tf™u Äe{u Äe{u ytuAe {tºtt{tk {¤u Au. ‚uÚte VtuMVhË Þwõ‚ ¾t‚htu™tu ¼÷t{ý fhu÷ ƒÄtu s sÚÚttu …tf ðtð‚e ð¾‚u [tË{tk …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu yt…ðtu òuEyu. …tuxtþ™e „r‚ …ý «{tý{tk Äe{e Au ‚uÚte …tuxtþÞwõ‚ ¾t‚htu …ý ¼÷t{ý {wsƒ …tÞt{tk yt…ðt òuEyu. …tf™u sYhe …tu»tf ‚¥ðtu Ë«{tý {¤e hnu y™u …tf Wí…tŒ™ ðÄthðt {txu ¾t‚htu™tu ftÞoût{ W…Þtu„ Útðtu òuEyu suÚte ¾[uo÷ ™týt™wk …qhwk ð¤‚h {¤u y™u s{e™ …týe y™u nðt™wk «Œq»tý …ý yxftðe þftÞ ‚u{s „wýð¥tt ˼h Wí…tŒ™ {u¤ðe þftÞ. …tf™u …tu»tf ‚¥ð …qht …tzðt {txu {wÏÞ ºtý Mºttu‚ hnu÷ Au. ËurLÿÞ ¾t‚htu …tf™u sYhe ‚{t{ …tu»tf‚¥ðtu …qht …tzðt {txu ËurLÿÞ ¾t‚htu s{e™{tk ÞtuøÞ …Ør‚Úte yt…ðt òuEyu. ËurLÿÞ ¾t‚htu{tk ¾tË fhe™u AtrýÞwk ¾t‚h, fB…tuMx ¾t‚h, ðŠ{fB…tuMx, rŒðu÷t™tu ¾tu¤ ð„uhu s{e™{tk yt…ðt òuEyu. yt ¾t‚htu{tk …tu»tf‚¥ðtu™wk «{tý ¾qƒ s ytuAwk ntuÞ Au. ‚uÚte ‚u™u sÚÚtt{tk yt…ðt. ËurLÿÞ ¾t‚htu …tf™t ðtðu‚h …nu÷t s{e™™e ‚iÞthe fh‚e ð¾‚u 8-10 x™/nu. {wsƒ yt…ðt y™u s{e™{tk ƒhtuƒh ¼u¤ðe Œuðt suÚte ‚u{tk hnu÷t …tu»tf ‚¥ðtu™wk «{tý s¤ðtE hnu. rŒðu÷t™tu ¾tu¤ fu ÷ªƒtu¤e™tu ¾tu¤ …tf ðtð‚t …nu÷t [tË{tk 500 rf/nu. {wsƒ yt…ðt. ËurLÿÞ ¾t‚htu™t ð…htþÚte {wÏÞ, „tiý ‚u{s Ëqû{ …tu»tf ‚¥ðtu …tf™u {¤þu …tf™tu ‚kŒwhM‚ rðftË Útþu. ËurLÿÞ ¾t‚htu™t ð…htþÚte s{e™ …tu[e y™u ¼h¼he ƒ™þu ‚u{s ¼us-Ëk„ún þÂõ‚ …ý ðÄþu ‚u{s Ëqû{ Sðtýw™e ðM‚e ‚u{s ‚u™e ftÞoþe÷‚t{tk ðÄthtu Útþu. suÚte

f]r»tSð™

™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; yt…ðt{tk ytðu÷ …tu»tf‚¥ðtu™tu …tf™t Atuz îtht ðÄw y™u ðÄw W…Þtu„ Útþu. …tf™e ð]rØ y™u rðftË swMËtŒth Útþu suÚte htu„ y™u Sðt‚™tu W…ÿð …ý ½xþu. sirðf ¾t‚htu sirðf ¾t‚htu ðt…hðt{tk ËM‚t y™u Ëh¤ Au. ¾tË fhe™u fXtu¤ ð„o™t …tftu{tk htEÍturƒÞ{ fÕ[h™tu ‚u{s ÄtLÞ ð„o { tk yu Í u x tu ƒ u õ xh, yu Ë extu ƒ u õ xh y™u yuÍtuM…ehe÷{™tu W…Þtu„ fhðtÚte yt ƒufxurhÞt nðt{tkÚte ™tExÙtus™™wk þtu»tý fhe s{e™{tk W{uhtu fhu Au y™u …tf™e ytkrþf sYrhÞt‚ …qhe fhu Au. VtuMVhË ‚u{s …tuxtþ ËtuÕÞwrƒ÷tE®Í„ ƒufxurhÞtÚte VtuMVhË ‚u{s …tuxtþ™e ÷ÇÞ‚t{tk ðÄthtu Útþu y™u ¾t‚htu™tu ftÞoût{ W…Þtu„ Útþu. sirðf ¾t‚htu …tf ðtð‚e ð¾‚u ƒes™u …x yt…e™u yÚtðt ËurLÿÞ ¾t‚htu ËtÚtu s{e™{tk {u¤ðe Œuðt. htËtÞrýf ¾t‚htu ËurLÿÞ ‚u{s sirðf ¾t‚htuÚte …tf™e …tu»tf ‚¥ðtu™e Ëk…qýo sYrhÞt‚ …qhe fhe þft‚e ™Úte ‚uÚte …tf™t ytŒþo rðftË {txu y™u {n¥t{ Wí…tŒ™ {u¤ððt {txu htËtÞrýf ¾t‚htu™tu …ý W…Þtu„ fhðtu òuEyu. htËtÞrýf ¾t‚htu {tU½t Au. ‚uÚte ‚u™tu W…Þtu„ sYrhÞt‚ {wsƒ Útðtu òuEyu. ‚u™wk ÞtuøÞ ÔÞðMÚtt…™ fhðt{tk ytðu ‚tu ËM‚t y™u ftÞoût{ ™eðzu Au. htËtÞrýf ¾t‚htu™e ftÞoût{‚t ðÄthðt {txu fux÷t ? õÞthu ? y™u fu{ ? ¾t‚htu ðt…hðt ‚u™e òýfthe ntuðe sYhe Au. yt ¾t‚htu™tu W…Þtu„ ÞtuøÞ {tºtt{tk, ÞtuøÞ Ë{Þu y™u ÞtuøÞ …Ør‚Úte fhðt{tk ytðu ‚tu ‚u™wk {n¥t{ ð¤‚h {¤e þfþu. fux÷t ¾t‚htu yt…ðt ? ¾t‚htu™tu fux÷tu sÚÚttu yt…ðtu ‚u™tu ytÄth ½ýe ƒtƒ‚tu …h ht¾u Au, suðe fu – …tf y™u ‚u™e ò‚ …tu»tf ‚¥ðtu™e sYrhÞt‚™tu ytÄth …tf y™u ‚u™e ò‚ W…h hnu÷ Au. Œt.‚., {„V¤e ‚u{s fXtu¤ ð„o™t …tftu™u ™tExÙtus™Þwõ‚ ¾t‚htu yt…ðt™e ytuAe sYh …zu Au. ßÞthu ÄtLÞ ð„o™t …tftu™u ™tExÙtus™ Þwõ‚ ¾t‚htu ðÄthu yt…ðt™e sYh …zu Au. yuf yÇÞtËÚte òýðt {¤u÷ Au fu f…tË{tk VtuMVhË™e sYrhÞt‚ yLÞ …tu»tf ‚¥ðtu™t «{tý{tk ytuAe Au. Ëkfh f…tË™u ™tExÙtus™™e sYrhÞt‚ Œuþe ò‚tu fh‚t ðÄthu Au. ßÞthu ƒe. xe. f…tË™e ò‚tu™e ™tExÙtus™™e sYrhÞt‚ Ëkfh ò‚tu fh‚t …ý ðÄthu Au. ™ðuBƒh-2013

Ët{tLÞ he‚u yuf s …tf™e ðnu÷e …tf‚e ò‚tu fh‚t {tuze …tf‚e ò‚tu™u ¾t‚h™e sYrhÞt‚ ðÄthu ntuÞ Au. ÷tkƒt „t¤t™t …tftu suðt fu f…tË, rŒðu÷t ð„uhu™e ¾t‚h™e sYrhÞt‚ ðÄthu ntuÞ Au. s{e™{tk …tu»tf ‚¥ðtu™wk «{tý s{e™{tk ÷ÇÞ …tu»tf‚¥ðtu™wk «{tý yu s{e™™e fwŒh‚e ¾trËÞ‚ Au. s{e™{tk ÷ÇÞ …tu»tf ‚¥ðtu™wk htËtÞrýf …]Út¬hý îtht òýe …Ae sYrhÞt‚ {wsƒ™t htËtÞrýf ¾t‚htu yt…ðt òuEyu. …tf™e …ËkŒ„e òu yt„¤™tu …tf fXtu¤ ð„o™tu ÷eÄu÷ ntuÞ ‚tu ™tExÙtus™™e sYrhÞt‚ ytuAe hnuþu, …hk‚w {ftE, swðth, ƒtshe fu ½tË[tht™t …tftu ÷eÄu÷ ntuÞ ‚tu ¾t‚htu™e sYrhÞt‚ ðÄthu hnuþu. ¾t‚htu õÞthu yt…ðt ? ¾t‚htu™e ftÞoût{‚t ðÄthðt {txu ¾t‚htu ÞtuøÞ Ë{Þu yt…ðt òuEyu. Œt.‚., ™tExÙtus™Þwõ‚ ¾t‚htu …tf™u ð]rØ™t ‚çƒftðth nÂu nÂu yt…ðt suÚte ¾t‚htu™tu ÔÞÞ ™ ÚttÞ y™u …tf™e sYrhÞt‚ {wsƒ ™tExÙtus™ …tf™u ‚u™t Sð™ft¤ ŒhBÞt™ {¤‚tu hnu. ßÞthu VtuMVhË ‚u{s …tuxtþ Þwõ‚ ¾t‚htu™tu ¼÷t{ý fhu÷ ƒÄtu s sÚÚttu …tf ðtð‚e ð¾‚u [tË{tk ƒes™e ™e[u 3-5 Ëu.{e.™e ŸztEyu yt…e Œuðtu suÚte …tf™u sYh {wsƒ Äe{u Äe{u {¤‚tu hnuþu. s{e™{tk …qh‚tu ¼us ntuÞ íÞthu s …qŠ‚ ¾t‚htu yt…ðt. ¾t‚htu fE he‚u yt…ðt ? ¾t‚htu™e ftÞoût{‚t ðÄthðt {txu ÞtuøÞ …Ør‚Úte yt…ðt òuEyu. Œt.‚., VtuMVhË ‚u{s …tuxtþÞwõ‚ ¾t‚htu [tË{tk Œk‚t¤Úte ytuhe™u yt…ðt. yt ¾t‚htu …qk¾e™u s{e™ W…h yt…ðt ™nª. …qŠ‚ ¾t‚htu ‚hefu ™tExÙtus™Þwõ‚ ¾t‚htu yt…ðt. {ftE, swðth, ƒtshe, ztk„h ð„uhu Ëtkfzt …tx÷u ðtðu‚h fhu÷t …tf{tk …qŠ‚ ¾t‚htu Atuz™t …t™ …h™tu ¼us ËwftÞt ƒtŒ …qk¾e™u yt…ðt. …ntu¤t …tx÷u ðtðu‚h fhu÷ …tf{tk …qŠ‚ ¾t‚htu …tf™e ÷tE™™e ƒtsw{tk …èe …Ør‚Úte yt…ðt. f…tË, rŒðu÷t, ðu÷tðt¤t þtf¼tS, ƒt„tÞ‚e …tftu{tk …qŠ‚ ¾t‚htu ®h„ …Ør‚Úte Atuz™e Vh‚u yt…ðt. ¾tË Ëkòu„tu suðt fu s{e™{tk ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe …týe ¼htE hnu÷ ntuÞ, s{e™ ûttrhÞ, ¼tÂM{f fu yurËzef ntuÞ íÞthu Ëqû{ y™u „tiý …tu»tf ‚¥ðtu™e Wý… Œqh fhðt ¾t‚htu …t™ …h Atkxe™u …ý yt…ðt òuEyu.

f]r»tSð™

21


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; {wÏÞ rþÞt¤w …tftu{tk ¾t‚htu™e sYrhÞt‚ y.™k . ™t.Vtu.…tu. (rf./nu.) …tf 1. ½ô (r…Þ‚) 60:60:00 30:00:00 30:00:00 120:60:00 fw÷ 2. ½ô (rƒ™ r…Þ‚) 20:15:00 3. htE y™u ËhËð 25:50:00 25:00:00 50:50:00 fw÷ 4. ËqÞo{w¾e 30:60:00 30:00:00 60:60:00 fw÷ 5. fËqkƒe 20:20:00 6. y¤wËe 25:40:00 25:00:00 50:40:00 fw÷ 7. [ýt 25:50:00 8. ðxtýt 25:50:00 9. hsftu 20:50:50 10. Ätýt 10:10:00 10:00:00 20:10:00 fw÷ 11. Shw 15:15:00 15:00:00 30:15:00 fw÷ 12. E˃„w÷ 25:25:00 25:00:00 50:25:00 fw÷ 13. ys{tu 20:30:00 20:00:00 40:30:00 fw÷

¾t‚h ðtðýe ðtðu‚h ðtðu‚h

yt…ðt™tu Ë{Þ ð¾‚u …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu ƒtŒ 30-35 rŒðËu ƒtŒ 50-60 rŒðËu

ðtð‚e ð¾‚u …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu ðtðýe ð¾‚u …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu ðtðu‚h ƒtŒ 30-35 rŒðËu ðtðýe ð¾‚u …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu ðtðu‚h ƒtŒ 30-35 rŒðËu ðtðýe ð¾‚u …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu ðtðýe ð¾‚u …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu ðtðu‚h ƒtŒ 30-35 rŒðËu ðtðýe ðtðýe ðtðýe ðtðýe ðtðu‚h

ð¾‚u ð¾‚u ð¾‚u ð¾‚u ƒtŒ

…tÞt™t ¾t‚h …tÞt™t ¾t‚h …tÞt™t ¾t‚h …tÞt™t ¾t‚h 30-40 rŒðËu

‚hefu ‚hefu ‚hefu ‚hefu

ðtðýe ð¾‚u …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu ðtðu‚h ƒtŒ 30-35 rŒðËu ðtðýe ð¾‚u …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu ðtðu‚h ƒtŒ 30-35 rŒðËu ðtðýe ð¾‚u …tÞt™t ¾t‚h ‚hefu ðtðu‚h ƒtŒ 40-45 rŒðËu

gh

ðt[ftu {txu Ëq[™t ‘f]r»tSð™’ Œh {rn™t™e 19 Úte 21 ‚the¾ Œhr{Þt™ …tuMx îtht {tuf÷ðt{tk ytðu Au. òu ‚{tu™u ftuE …ý {rn™t™tu f]r»tSð™™tu ykf …tuMx{tk ¾tuðtE sðt™t fthýu ™ {¤e þfu ‚tu ‚u™e Ëq[™t yuf {rn™t™e ykŒh ÷ur¾‚{tk sýtððe suÚte VheÚte ykf {tuf÷e þftÞ. ÷ðts{ heLÞw fhe VheÚte „útnf ƒ™‚e ð¾‚u yÚtðt …ºt-ÔÞðnth fh‚e ð¾‚u ‚{thtu „útnf ™kƒh ‚Útt …qhwk Ëh™t{wk …e™ftuz ‚Útt Vtu™ ™kƒh Ërn‚ ËtV yûthtu{tk ÷¾ðwk. 22

f]r»tSð™

™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

‘Atkxýe’ («w®™„) ð]ût™e ¾u‚e{tk sYhe ft{„ehe

©e nehS¼tE ¼ek„htrzÞt …k[ðxe, {w.…tu. {t÷…ht, ðtÞt - ZËt„t{, ‚t. „Zzt, rs. ¼tð™„h - 364 730 {tu. : 93275 72297

‘Atkxýe’ yux÷u su ntuÞ ‚u{tkÚte fkEf ytuAwk fhe, …thðwk fu …tk¾wk fhe ™t¾ðwk ‚uðtu ËeÄtu yÚto ÚttÞ. …ý ð]ûttu™e ƒtƒ‚{tk ‚u …qhwk rðfËe òÞ, Vq÷‚wk-V¤‚wk ÚtE òÞ íÞth …Ae fux÷tf [tu¬Ë nu‚wytu {txu ‚u™t yk„-W…tk„tu™e „ý‚he…qðof™e ft…fq… fhðt{tk ytðu Au ‚u™u ‘Atkxýe’ suðt xqkft ™t{Úte ËkƒtuÄðt{tk ytðu Au. Atkxýe fhðe þwk ft{ ? 1. ™ft{e ™z‚h Œqh fhðt : ¼UË …t÷™ fh™tht ¾uzq‚tu, {t÷Ätheytu fu þnuhtu™t ‚ƒu÷tÄthftu rþÞt¤t Œhr{Þt™ ¼UËtu™u ‚u™t …„-{tÚtt™u ƒtŒ ht¾e yt¾t þhehu {wkz™ fhtð‚t ntuÞ Au. ‚u™e …tA¤™wk fthý þwk ntuÞ Au ¾ƒh Au ? rþÞt¤t Œhr{Þt™ ¼UË™t þheh …h™t ðÄe „Þu÷t ðt¤{tk Ëk„úntE hne ¼UË™wk ÷tune …eÄt fh‚t sq (xtu÷t) Œqh fhðt {tºt™tu s nu‚w ntuÞ Au yu{™tu ! ƒË, yu™u {¤‚wk s, Ítz{tk ËqftE sE ™ft{e ÚtE „Þu÷, ftuE htur„ü ƒ™e htu„ yt„¤ «Ëhtð‚e ntuÞ ‚uðe, fu ftuE fqýe Vqxâ fu Vq÷-V¤™u ¼xftÞ-½ËtÞ WÍhzt fh‚e ntuÞ yuðe zt¤eytu™u Ítz™t ytht{™t Ë{Þ Œhr{Þt™ ft…e ÷uðt òuEyu. Œt.‚., ÷ªƒwk™t Ítz{tkÚte ËÃxuBƒh-ytìõxtuƒh Œhr{Þt™ Ítz ßÞthu ytht{ W…h ntuÞ íÞthu ytðe zt¤eytu ft…e ÷uðt{tk ytðu ‚tu Ítz n¤ðtVq÷ ƒ™e s‚t ntuÞ Au. 2. fux÷ef 𾂠Ítz™u þYyt‚™e xÙu®™„ yt…ðt{tk {tuzt …zât ntuEyu y™u ™e[u™e zt¤eytu s{e™ ÷„tu÷„ ðÄe òÞ, „tuzft{{tk ™z‚hY… ƒ™e hnu‚e ntuÞ íÞthu ‚u zt¤eytu W…òW ntuðt A‚tk ™tAqxfu ft…ðe …z‚e ntuÞ Au. • fxtýu Vt÷ …fztððt : xtýtËh™wk Wí…tŒ™ ‚tu Ëti ÷E òýu ! fxtýtk™wk ÷u ‚u™u s ¾htu ¾uzq‚ fnuðtÞ ™u ? ytsu ¾u‚e{tk …ý ½ýt ƒÄt ™ð‚h «Þtu„tu ÚtE hÌtt Au. É‚w fh‚tk É‚w ƒnth™wk Wí…tŒ™ ‚tu ytuAwk s ntuðt™wk ! yux÷u yu™t ƒòh¼tð …ý Ënusu ðÄthu {¤ðt™t ? yt ™ðuBƒh-2013

‚f™tu ÷t¼ ÷uðt {txu™t fux÷tf fer{Þt …ife™tu yuf «Þtu„ yt Atkxýe {thV‚ rËØ fhe þftÞ Au. yu fuðe he‚u ? yt{ ‚tu {týËtu™e su{ s …þw-…k¾e, «týeytuyu y™u ð™M…r‚ ËwØtk, ‚{t{ Sðtu{tk …tu‚t™tu ðkþ-ðu÷tu [t÷w ht¾ðt™e SSrð»tt fwŒh‚u {qfu÷e s Au. yux÷u ftuE …ý Atuz fu Ítz ‚u™u ¾qƒ ¾tuhtf-…týe y™u òuE‚e ‚{t{ Ë„ðztu {¤e s‚tk …tu‚t™t þtherhf rðftË ƒtsw ð¤e, ‚„zt ƒ™e sE, {tus-þtu¾ {týðt ÷t„u Au. …ý ‚u™u òu ‘{he sðt™e’ ƒef ÷„tze ŒeÄe ntuÞ ‚tu ‚u ðÄe-rðfËe ‚„zt Útðt™wk {tkzeðt¤e, ðkþ-ðu÷tu [t÷w ht¾ðt™e RåAt s„tðe, Ëk‚t™tu (V¤-ƒes) ‚iÞth fhðt ÷t„e …zu Au. Atuz-Ítz™u yt ‘{he sðt™e ƒef’ ÷„tzðt™t ½ýt ƒÄt ™w˾tk Au ‚u …ife™tu yt ‘Atkxýe’ yuf R÷ts Au. su{fu Ítz …týe™e ¾U[ …tzâuÞ ytht{ W…h sðt{tk ™ Ë{su íÞthu ‚u Ítz™e ½xt™e ƒhtƒh ™e[u ‚u™t ½uhtðt™t «{tý{tk yuf …t‚¤e [h ƒ™tðe …t‚¤t {q¤tu ft…e ÷uðtÚte Ítz ytht{ W…h ytðe òÞ Au. ÷ªƒwze{tk ½ýt ¾uzq‚tu yt «Þtu„ fh‚t ntuÞ Au. yuðwk s Ítz™e W…÷e At÷{tk yuf Úte ŒtuZ $[ …ntu¤tu ft… ŒE, „tu¤ ®h„ ƒ™tððt{tk ytðu ‚tu At÷{tk ðnu‚tu …tftu ¾tuhtf íÞtk s{t ÚttÞ Au y™u ‚u zt¤e Vq÷tu yt…ðt «uhtÞ Au. • òu{ ðÄthðt : fux÷tf Ítz™e ¾trËÞ‚ s yu ntuÞ Au fu sq™e zt¤eytu{tk Vq÷ ¾e÷u yu™t fh‚tk ™ðe zt¤eytu{tk ðÄthu Vq÷tu ¾e÷ðu ! yux÷u ytðt Ítztu™u Úttuze ðÄthu y™wfq¤‚t fhe Œuðt {txu …ý «w®™„ fhðt{tk ytðu Au. Œt.‚., ƒtuhze{tk ‚tS Vqxu÷e zt¤eytu{tk ðÄthu Vq÷tu ¾e÷u Au, y™u ðÄw V¤tu ÷t„u Au, ð¤e fŒ{tk …ý {tuxt Út‚tk ntuE Œh W™t¤u ytht{™t Ë{Þu ‚u™e sq™e zt¤eytu™wk «w®™„ fhtÞ Au. ytðwk Ëh„ðt{tk …ý fhe þftÞ. ytýkŒ™t ƒt„tÞ‚ rðftË …rh»tŒ™t ztì. feftýe Ëtnuƒ ‚tu ò{V¤{tk …ý, ™Sf ™Sf yk‚hu htu…ýe fhe, Œh ð»tuo zt¤eytu™wk

f]r»tSð™

23


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; «w®™„ fh‚tk hne, yuf{ ŒeX ðÄw Wí…tŒ™ ÷uðt™e ¼÷t{ý fhu Au. • rƒ™sYhe rðftË Útk¼tððt : (1) ÷ªƒw ð„o™t Ítztu™t Útz{tkÚte ™ef¤‚t …týe…e÷t òuhŒth he‚u ðÄu Au. …ý ‚u™u Vt÷ ytð‚tu ™Úte. ‚u™tu Œh ð»tuo r™ft÷ fhe Œuðtu sYhe Au. (2) Ëe‚tV¤{tk …ý ‚tS ™ef¤u÷e Vqxâ …h [t÷w ð»tou Vt÷ ÷t„‚tu ™Úte. Ítz™tu ½ýtu ¾tuhtf ytðt …e÷t îtht ™ þtu»ttE òÞ {txu ‚u™tu r™ft÷ fhðtu ‚u «wr™k„™tu nu‚w Au. (3) ƒtuhze suðt Ítz{tk Vt÷ ™ …fzt‚tu ntuÞ íÞthu ‚u Ítz™e ƒÄe s zt¤eytu™e yt„¤ ðÄ‚e zqk¾tu™wk «w®™„ fhðwk. (4) f…tË suðtu {tuË{e …tf …ý Vt÷ ¼q÷e ðÄ …fze òÞ íÞthu «Út{ {wÏÞ Ëtuxe™e y„úxtu[™wk y™u …¾ðtrzÞt ƒtŒ ƒÄe s zt¤eytu™e zqk¾tu™wk «w®™„ fhðwk. (5) ŒqÄe suðt þtf¼tS™t ðu÷t{tk ™hVq÷tu ¾e÷ðt™e þYyt‚ ÚtÞt …Ae ƒu fu ºtý ™h Vq÷tu ¾e÷e òÞ yux÷u ðu÷t™e zqk¾™wk «w®™„ fhe ÷uðtÚte ðu÷t …h ðnu÷t-ðnu÷t ™ðe þt¾tytu Vqxu Au y™u {tŒt Vq÷tu ðÄw {¤ðt™e …rhÂMÚtr‚ r™{toý ÚttÞ Au. (6) ÿtût™e ðu÷e{tk xËohe™t ðu÷t™u yt„¤ ðÄ‚tu yxftðe ‚u™u …tfx‚t «t fhtððt xËoheytu™e {wÏÞ zqk¾tu W…htk‚ …t™™e ƒ„÷{tkÚte ™eféÞt fh‚e zqk¾tu™wk …ý ðthkðth «w®™„ fh‚t hnuðwk sYhe ƒ™u Au. • ðtðtÍtuztÚte ƒ[tððt y™u …w™:ÂMÚt‚ fhðt : “ðtðtÍtuzwk ytðe hÌtwk Au” ‚uðe y„tWÚte [u‚ðýe nðu™wk rð¿tt™ [tu¬Ë…ýu sýtðe þfu Au. A‚tk ƒ„e[t™t ƒÄtk Ítzðt™u ‚u™e Ët{u hûtý yt…ðt fþwk fhe þft‚wk ™Úte. …ý ftuE yuf÷-Œtuf÷ Ítz {ft™ W…h fu fqðtftkXu ͤwkƒ‚wk ntuÞ, ðes¤e™t ‚th™e ƒtsw{tk ntuÞ, fu Ítz ƒnw fª{‚e y™u Ët[ðe ÷uðt suðwk ntuÞ y™u ðtðtÍtuzt{tk ¼tk„e …zþu yuðe …qhe Œnuþ‚ ntuÞ, ‚uðt Ítz™e y{wf y{wf zt¤eytu ft…e ÷E, ‚tuVt™e …ð™ ytuAtu yxðtÞ ‚uðwk n÷fwk fhe Œuðt{tk ytðu ‚tu Ítz Ë{q¤„wk WÚt÷e …z‚wk ƒ[e sE ™wfËt™e r™ðthe þftÞ Au. y™u yuðwk s ðtðtÍtuzwk [t÷e „Þt …Ae, WÚt÷e …zu÷t Ítz™u Q¼t fh‚e ð¾‚u {tÚtt¼thu zt¤tu òu ft…e ™ ÷Eyu ‚tu Ítz Q¼wk ™ hne þfu y™u Úttuztf s ð¤„e hnu÷t {q¤ îtht …qh‚wk …tu»tý ™ {¤u ‚tu Ítz Ëtð ËqftE sðt™e ¼er‚ ð¾‚u fux÷ef zt¤eytu™wk «w®™„ fhðwk …zu Au. …ze „Þu÷t Ítz™u Q¼wk fh‚e ð¾‚u ‚u™t ¾U[tE™u ƒnth ™ef¤e „Þu÷t {q¤tu™wk …ý «w®™„ fhe ŒE, ‚u™t …h {txe Ztkfe Œuðe òuEyu suÚte ‚u ™ðt {q¤tu {qfe ƒuXwk Útðt{tk Íz… ÷tðe þfu. 24

• V¤tu™e „wýð¥tt ËwÄthðt : “ƒwÄt¼tE™u ƒth Atufhtk! Au {týË …ý ÷t„u {tkfztk !”™e su{ yt…ýe Œtz{e{tk õÞthuf ßÞtk 20 V¤tu™u …tu»te™u {tuxt fhðt™e ºtuðz ntuÞ ‚uðt Ítzu ÷xfe …fzu-200 ‚tu ? ƒÄt s V¤tu ƒwÄt¼tE™t {tÞftk„÷t Atufhtk™e su{ fXqrhÞt s hnu ™u ? ytðt ð¾‚u Ítz™e V¤tu …tu»tðt™e ºtuðzƒtht ytðu÷t V¤tu ‚u Vq÷ yðMÚtt{tk ntuÞ fu Ëtð ™t™t ntuÞ íÞtk s ¾uhe ™t¾ðt òuEyu. ¾tË fhe™u ÷tuXfe zt¤e …h su™wk {w¾ ÷t„u÷wk ntuÞ ‚u™u ht¾e, Auðtzu™e ‚eh¾eytu …h ÷t„u÷t V¤tu ytuAt fhðt. yuðwk s Ítz™e ½xt{tk ykŒh Ëk‚tÞu÷t V¤tu W™t¤t™e ‚zft™e „h{e y™u …k¾e™e rþfthe ytk¾Úte yòý hnu‚t ntuE, ‚uðt™u xftðe ƒnth™t V¤tu ytuAtk fhðt. yt{ ÔÞðnth{tk Ëtð Ët{tLÞ ÷t„‚e yt ‘Atkxýe’ «r¢Þt òu Ë{ÞËh y™u nu‚w Ë{S™u fhðt{tk ytðu ‚tu Atuz, ðu÷e, Ítz y™u ¾uzq‚ ƒÄt™u ™Þtou ÷t¼ s yt…™the Au ‚u ðt‚ yt…ýt æÞt™ƒnth ™ hnuðe òuEyu.

f]r»tSð™

gh

™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; «tu. ðtÞ. yu. ftðrXÞt, ©e su. yth. ‚÷trðÞt ‚Útt ©e yth. yu÷. f÷ËrhÞt

÷Ëý-zwk„¤e™t htu„ y™u ‚u™wk r™Þkºtý

þtf¼tS ËkþtuÄ™ fuLÿ, sq™t„Z f]r»t Þwr™ðŠËxe, sq™t„Z - 362 001 („wsht‚) Vtu™ : (0285) 2670266

þtf¼tS …tf{tk zwk„¤e y™u ÷Ëý yu htufrzÞt …tftu Au. Ëhfth©e™e ytŠÚtf WŒthefhý ‚u{s r™ftË÷ûte ™er‚™u fthýu zwk„¤e y™u ÷Ëý™t ðtðu‚h rðM‚th{tk ðÄthtu Út‚tu òÞ Au. ytsu ¼th‚{tk „wsht‚ y™u „wsht‚{tk …ý Ëtiht»xÙ™u zwk„¤e y™u ÷Ëý™t …tf™wk ‘r…Þh’ „ýðt{tk ytðu Au. zwk„¤e y™u ÷Ëý™t …tf™t Wí…tŒ™™u yËh fh‚t ½ýt …rhƒ¤tu Au su{tk zwk„¤e y™u ÷Ëý™t swŒt swŒt htu„, …tf™e „wýð¥tt y™u Wí…tŒ™ ‚u{s ft…ýe, «tuËu®Ë„ ð„uhu …h ½ýe {tXe yËh fhu Au. zwk„¤e™t htu„, ÷ûtýtu y™u ‚u™wk r™Þkºtý • Ähw{]íÞw : yt htu„ zwk„¤e™t Ähw™u ½ýwk ™wfËt™ fhu Au. yt htu„ {wÏÞíðu ^ÞwÍurhÞ{ y™u r…rÚtÞ{ ™t{™e Vq„Úte ÚttÞ Au ßÞthu ÄhwðtrzÞt{tk ðÄthu „e[ Ähw WAuhðt{tk ytðu Au íÞthu yt htu„ ðÄthu ™wfËt™ fhu Au. ÷ûtýtu : yt htu„ ƒu ‚ƒ¬u òuðt {¤u Au: 1. s{e™{tkÚte ƒes™t ykfwh Vqx‚tk …nu÷t Ähw™tu Ëztu. 2. s{e™{tkÚte Ähw ƒnth ytÔÞt …Ae Ähw™tu Ëztu. ykfwh Vqxât …nu÷t htu„ ÷t„u ‚tu W„tðtu ½ýtu s ytuAtu òuðt {¤u Au y™u ½ýeðth ƒes-MVqhý Út‚t …nu÷t s s{e™{tk Ëze òÞ Au y™u ykfwh s{e™™e ƒnth ™ef¤e þf‚wk ™Úte. ƒeò ‚ƒ¬t{tk Ähw ƒnth ytÔÞt …Ae s{e™™e Ë…txeyu Útz™e …tËuÚte Ähw ™{e …zu Au y™u ™tþ …t{u Au. r™Þkºtý : 1. ‚kŒwhM‚ …tf{tkÚte ƒes-ðtðu‚h {txu …ËkŒ fhðwk òuEyu. 2. zwk„¤e™t ƒes™u ÚttÞh{ 75 yuË.ze. Vq„™tþf Œðt™e 3 Úte 4 „út{ «r‚ rf.„út. ƒes «{týu ƒes-{tðs‚ yt…e™u Ëtht r™‚thðt¤e søÞtyu ÄhwðtrzÞwk ƒ™tðe ðtðu‚h fhðwk. ™ðuBƒh-2013

3. ÄhwðtrzÞt™u ðtÔÞt ƒtŒ 10 Úte 12 rŒðË …Ae ÚttÞh{ 0.2 xft yÚtðt ftƒuoLztÍe{ 0.1 xft™t ÿtðýÚte 3 r÷xh «r‚ [tu.{e.™t «{týÚte ÄhwðtrzÞt™u r™‚thðwk. 4. xÙtRftuz{to nthrÍÞ{™e ƒes-{tðs‚ yt…e™u ‚u{s ÄhwðtrzÞt™u ðtÔÞt ƒtŒ 10 Úte 12 rŒðËu r™‚thðtÚte …ý Ähw{]íÞw htu„™wk yËhfthf r™Þkºtý ÚtE þfu Au. zwk„¤e™tu òkƒ÷e Ätƒt™tu htu„ yt htu„ ytuÕxh™urhÞt ™t{™e Vq„Úte ÚttÞ Au yt htu„™e htu„fthf Vq„™u 28 Úte 300 ËuÂLx„úuz W»ý‚t{t™ y™u 800 Úte 900 xft nðt{tk ¼us™wk «{tý ¾qƒ s y™wfq¤ ytðu Au. ¾tË fhe™u zwk„¤e™t ƒes-Wí…tŒ™ {txu™t …tf{tk yt htu„Úte õÞthuf 90 xft ËwÄe Wí…tŒ™{tk ™wfËt™ ÚttÞ Au. ÷ûtýtu : yt htu„™u ÷eÄu …t™ W…h ºttf ytfth™t ÷tkƒt ht¾tuze hk„™t {æÞ{ ft¤tþ …z‚t zt½ …zu Au y™u ytðt zt½™tu ytswƒtsw™tu ¼t„ òkƒ÷e, ht¾tuze ÚtE òÞ Au. …w»…Œkz zt½t …tËuÚte s{e™ ‚hV Z¤e …zu Au ‚uÚte ƒes ƒhtƒh …tf‚t ™Úte y™u …w»…Œkz ËqftE òÞ Au. r™Þkºtý : zwk„¤e™t ƒes-Wí…tŒ™ {txu™t …tf{tk …tf ßÞthu 60 Úte 70 rŒðË™tu ÚttÞ yÚtðt htu„™e þYyt‚ ÚttÞ íÞthu {uLftuÍuƒ 0.2 xft yÚtðt õ÷tuhtuÚtu÷tu™e÷ 0.2 xft™t ÿtðý{tk Mxefh suðe fu ËuLztuðex W{uhe Akxftð fhðtu. yt s Œðt™t 12 Úte 15 rŒðË™t yk‚hu ºtý Akxftð fhðt. zwk„¤e™t {q¤{tk Ëzt™tu htu„ yt htu„ ^ÞwÍurhÞ{ ytuÂõËM…tuh{ ™t{™e Vq„Úte ÚttÞ Au. ÷ûtýtu : htur„ü Atuz fŒ{tk ™t™tu y™u …t™ …e¤t hk„™t òuðt

f]r»tSð™

25


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; {¤u Au. yt„¤ s‚t …t™ xtu[ …hÚte Ëqftðt ÷t„u Au. htur„ü Atuz™t {q¤ þYyt‚{tk h‚tþ …z‚t òuðt {¤u Au y™u AuÕ÷u ‚k‚w{q¤{tk Ëztu òuðt {¤u Au. yt{ Atuz Útz …hÚte Ëzðt™wk [t÷w Út‚tk yt¾tu Atuz ËqftE sE ™tþ …t{u Au. r™Þkºtý : 1. yuf s s{e™{tk yuf™tu yuf …tf ™ ÷u‚tk, …tf™e VuhƒŒ÷e fhðe. 2. zwk„¤e™t Ähw™u 0.1 xft ftƒuoLztÍe{™t ÿtðý{tk ƒtu¤e™u Vuhhtu…ýe fhðe ‚u{s Vuhhtu…ýe fhu÷ …tf{tk yt htu„™t ÷ûtýtu sýtÞ ‚tu 0.1 xft ftƒuoLztÍe{™t ÿtðý™u r™‚thðtÚte ¾qƒ s Ëthe he‚u htu„™wk r™Þkºtý ÚtE þfu Au. ÷Ëý™t htu„, ÷ûtýtu y™u ‚u™wk r™Þkºtý ÷Ëý™t Útz™tu Ëwfthtu (Mxu{ VtÞ÷{) : ÷ûtýtu : yt htu„{tk þYyt‚{tk ™t™t …e¤tþ …z‚t ytAt ™thk„e hk„™e …èe …t™ W…h òuðt {¤u Au htu„™tu W…ÿð ðÄ‚tk ÷tkƒt ºttf ytfth™t Ítk¾t zt½ …zu Au su …t™™e xtu[ ËwÄe …ntU[e òÞ Au ÷tkƒt ºttf ytfth™t zt½t™t ðå[u™tu ¼t„ Úttuzt Ë{Þ{tk ¼q¾ht hk„™tu ÚtE òÞ Au,

26

su{tk Vq„™t ƒeòýw ntuÞ Au. yt zt½ yt„¤ s‚t ¼u„t ÚtE òÞ Au y™u …t™ fu ÷Ëý™t Útz ËqftE òÞ Au. yt{ yt¾tu Atuz Äe{u Äe{u ƒ¤e „Þtu fu ŒtÍe „Þtu ntuÞ ‚uðtu ÷t„u Au. r™Þkºtý : 1. htu„ «r‚fthf ò‚™wk ðtðu‚h fhðwk. 2. …tf ƒu {tË™tu ÚttÞ íÞthu yÚtðt htu„™t ÷ûtýtu òuðt {¤u fu ‚h‚ s {uLftuÍuƒ 0.2 xft™t ºtý Akxftð 12 Úte 15 rŒðË™t yk‚hu fhðt. ÷Ëý™tu ¼qfeAthtu : yt htu„ ÷uðuMÞw÷t xtiheft ™t{™t Vq„Úte ÚttÞ Au. ÷ûtýtu : yt htu„{tk …t™™e ™e[u yr™Þr{‚ ytfth™t ytAt …e¤t hk„™t Athe suðt Ätƒt òuðt {¤u Au. yt Ätƒt Íz…Úte ðÄ‚tk …wÏ‚ …t™ Íz…Úte ËqftE òÞ Au. r™Þkºtý : htu„™tu W…ÿð sýtÞ fu ‚h‚ s ðuxuƒ÷ ËÕVh 0.3 xft yÚtðt nuõÍtftu™tÍtu÷ 0.01 xft™t 2 Úte 3 Akxftð 8 Úte 10 rŒðË™t yk‚hu fhðtÚte htu„™wk r™Þkºtý fhe þftÞ Au.

f]r»tSð™

gh

™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

fux÷tf «r‚ƒkrÄ‚ sk‚w™tþftu yk„u™e {trn‚e

ztì. ze. yu{. ftuhtx Ën-ËkþtuÄ™ r™Þt{f, ËkþtuÄ™ r™Þt{f©e™e f[uhe, ytýkŒ f]r»t Þwr™ðŠËxe, ytýkŒ - 388 110 Vtu™ : (02692) 261057

¾u‚e-…tftu{tk Sðt‚ (fexf), htu„fthf (…uÚttus™) y™u ™ªŒýÚte Ëtht yuðt «{tý{tk ™wfËt™ Út‚wk ntuÞ Au. ‚u™t r™Þkºtý {txu y™w¢{u fex™tþf, htu„™tþf y™u ™ªŒý™tþf™tu W…Þtu„ fhðt{tk ytðu Au. Ët{tLÞ he‚u yt ƒÄt hËtÞýtu™u sk‚w™tþf (…uMxeËtEz) ‚hefu ytu¤¾ðt{tk ytðu Au. sk‚w™tþf hËtÞýtu™u nk{uþtk ¼÷t{ý «{týu, ÞtuøÞ {tºttyu y™u ÞtuøÞ Ë{Þu ðt…hðt{tk ytðu ‚tu ‚u™t Ëtht …rhýt{tu {¤u Au. f]r»t ûtuºtu sk‚w™tþf hËtÞýtu™tu Er‚ntË ƒnw sq™tu ™Úte. AuÕ÷t A ŒtÞft ŒhBÞt™ ‚u™tu rðftË ÚtÞu÷ Au. rðrðÄ sk‚w™tþf hËtÞýtu …ife fexf™tþftu {t™ðe™t MðtMÚÞ ËtÚtu ðÄw ËkƒkÄ Ähtðu Au. ‚u rËðtÞ y{wf htu„™tþf …ý {t™ðe™t MðtMÚÞ™u Úttuzt ½ýt «{tý{tk yËh fhu Au. fux÷tf fexf™tþf y™u htu„™tþf hËtÞýtu™e ™fthtí{f yËhtu æÞt™{tk ytð‚t ytðt hËtÞýtu™t ð…htþ …h «r‚ƒkÄ {qfu÷ Au yÚtðt ‚tu ‚u™u r™Þkrºt‚ ð…htþ nuX¤ {qfu÷ Au. ƒeò rðï ÞwØ ƒtŒ (1939) zezexe™e þtuÄ ÚtE. þYyt‚{tk ‚u™tu W…Þtu„ …ý Sðt‚tu™t r™Þkºtý{tk Útðt ÷tøÞtu. zezexe …Ae ƒeyu[Ëe™e þtuÄ ÚtE y™u ‚u™tu W…Þtu„ …ý Sðt‚tu™t r™Þkºtý{tkk Útðt ÷tøÞtu. õ÷tuhe™uxuz ntEzÙtuftƒo™ sqÚt™t yt fex™tþf hËtÞýtu™tu ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe {t™ð MðtMÚÞ y™u f]r»t ûtuºtu Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu W…Þtu„ Út‚tu n‚tu. íÞth ƒtŒ ËtÞõ÷tuze™ sqÚt™t fex™tþftu (ytÕzÙe™, ztÞytÕzÙe™, õ÷tuhzu™ y™u nuÃxtõ÷tuh) yÂM‚íð{tk ytÔÞt. ¾tË fhe™u yt hËtÞýtu s{e™ sLÞ Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu ð…ht‚t n‚t. yt ƒÄt s hËtÞýtu™t W…Þtu„ ƒtŒ ‚u™e yËh …Þtoðhý{tk ÷tkƒtu Ë{Þ ËwÄe s¤ðtE hnu‚e. ‚u™wk rð½x™ ƒnw s Äe{w Út‚wk n‚wk. ð¤e ‚u [hƒe{tk ÿtÔÞ ntuE {t™ðe™t þheh{tk Íuhe yðþu»ttu™wk Ëk[Þ Út‚wk su™u fthýu ÷tkƒt „t¤u ‚u™e ™fthtí{f yËhtu æÞt™{tk ytðe. su™u …rhýt{u ytsu õ÷tuhe™uxuz ntEzÙtuftƒo™ sqÚt y™u ËtÞõ÷tuze™ sqÚt™t fex™tþftu™t f]r»t ûtuºtu ð…htþ fhðt …h «r‚ƒkÄ {qfu÷ Au. f]r»t{tk zezexe™t ð…htþ …h 1989Úte ‚Úte ƒeyu[Ëe™t ð…htþ …h 1997Úte «r‚ƒkÄ {qfðt{tk ytÔÞtu ntuðt A‚tk nsw …ý ½ýt ¾tã …ŒtÚttuo{tk ‚u™t yðþu»ttu òuðt {¤u Au. ¾u‚e …tftu{tk Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu zezexe™t W…Þtu„ …h ™ðuBƒh-2013

«r‚ƒkÄ Au, …hk‚w ftuE ytfÂM{f htu„[t¤tu Vtxe ™ef¤u ‚tu {t™ð MðtMÚÞ™t ftÞo¢{{tk ‚u™tu W…Þtu„ fhe þftÞ Au. n{ýt AuÕ÷u ËwÄe r÷Lzu™ („t{t ƒeyu[Ëe) f]r»t ûtuºtu ð…ht‚wk n‚wk. ‚tsu‚h{tk ({t[o 2013)‚u™t ð…htþ …h …ý r™Þkºtý ònuh fhu÷ Au. ytu„uo™tuõ÷tuhe™ sqÚt{tk Ë{tðuþ ÚtÞu÷ ztÞftuVtu÷ ™t{™wk hËtÞý fÚtehe™tþf ‚hefu ft{ fhu Au ‚u™tu ð…htþ nsw [t÷w Au, ßÞthu ËtÞõ÷tuze™ sqÚt{tk Ë{tðuþ ÚtÞu÷ ‘yuLztuËÕVt™’ Auf 1956 Úte Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu ð…ht‚wk n‚wk. ¾tË fhe™u [tðe™u ¾t™the rðrðÄ Sðt‚tu y™u …t™fÚtehe™t r™Þkºtý {txu ‚u™e ¼÷t{ý fhðt{tk ytð‚e n‚e. …ht„™Þ™ {txu W…Þtu„e yuðe {Ä{t¾e {txu ‚u ytuAe Íuhe n‚e, …hk‚w {tA÷eytu {txu ‚u ¾qƒ s Íuhe ntuE Ëw«e{ ftuxo™t ytŒuþÚte sq™2011 Úte ¼th‚{tk ‚u™t Wí…tŒ™, ðu[tý y™u ð…htþ …h «r‚ƒkÄ Au. ‘VtuMVtuhef yurËz’ ytÄtrh‚ fex™tþftu yux÷u fu ytu„uo™tuVtuMVux sqÚt™t ƒeS …uZe™t hËtÞýtu. yt sqÚt{tk ½ýt fex™tþftu (rõð™t÷VtuË, {u÷tÚteÞtu™, õ÷tuh …tÞheVtuË, VuLÚteÞtu™, Vtu÷eÚteÞtu™, ztÞõ÷tuhðtìË, ztÞ{eÚttuyux, {tu™tu¢tuxtuVtuË, VtuMVt{eztu™, VuLÚttuyux, xÙtÞÍtuVtuË, EÚteÞtu™ y™u r{ÚttE÷-ytu-zu{uxtu™)™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. yt fex™tþftu …ife VtuMVt{eztu™ 85 xft yuË.yu÷.™t ytÞt‚, Wí…tŒ™ y™u ð…htþ …h «r‚ƒkÄ Au. nt÷{tk ƒòh{tk ‚u™u ƒŒ÷u VtuMVt{eztu™ 40 xft EËe VtuBÞwo÷uþ™ W…÷çÄ ÚtÞu÷ Au. y„tW yt…ýu íÞtk ¾tË fhe™u ztk„h™e Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu Vu™exÙtuÚteÞtu™ y™u V¤{t¾e™t r™Þkºtý {txu VuLÚteÞtu™™tu W…Þtu„ Út‚tu n‚tu. f]r»t ûtuºtu Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu yt ƒk™u fex™tþf htËtÞýtu™t ð…htþ …h «r‚ƒkÄ {qfu÷ Au. ‚u™tu W…Þtu„ Võ‚ {t™ð MðtMÚÞ ‚Útt ‚ez y™u ½h„ÚÚtw Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu fhðt{tk ytðu Au. ztÞtS™tu™ ™t{™e fex™tþf Œðt ½h{t¾e y™u ðkŒt suðe ½h„ÚÚtwk Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu ÚttÞ Au. ¾u‚e …tftu™e Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu ‚u™t …h «r‚ƒkÄ {qfu÷ Au. …tftu{tk ™wfËt™ fh‚e [qrËÞt «fth™e Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu {tu™tu¢tuxtuVtuË ™t{™e fex™tþf ½ýe «[r÷‚ Au. yt þtu»tf «fth™e Œðt™t yðþu»ttu þtf¼tS{tk òuðt

f]r»tSð™

27


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; {¤‚t þtf¼tS™t …tftu …h ‚u™tu Akxftð fhðt …h «r‚ƒkÄ Au. ‚u s he‚u r{ÚttE÷ …uhtÚteÞtu™ (50 xft EËe y™u 2 xft ¼qftY… Œðt) ™t{™e fex™tþf þtf¼tS y™u V¤…tftu …h Akxftð {txu «r‚ƒkÄ {qfu÷ Au. yt fex™tþf …ht„™Þ™ {txu W…Þtu„e yuðt fexf ¾tË fhe™u {Ä{t¾e {txu ¾qƒ s Íuhe Ëtrƒ‚ ÚtÞu÷ Au ‚uÚte …uMxeËtEz hrsMxÙuþ™ fr{xe îtht {tLÞ ÚtÞu÷ …tftu fu su{tk …ht„™Þ™ {txu {Ä{t¾e™tu Vt¤tu ™ ntuÞ ‚u™t …h s ‚u™tu Akxftð fhe þftÞ Au. ytu„uo™tuVtuMVux sqÚt …Ae ftƒto{ux sqÚt™t fex™tþftu yÂM‚íð{tk ytÔÞt. ftƒto{ef yurËz ytÄtrh‚ yt sqÚt{tk {wÏÞíðu ftƒtohe÷, ftƒtuo^Þwht™, ftƒtuoËÕVt™, r{Úttu{tE÷, Vu™tuƒwftƒo, ÚttÞtuzeftƒo y™u yuxÙtuVtu÷t™™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. ftƒtohe÷ ½ýt ð¾‚Úte ð…ht‚e sq™e y™u òýe‚e fex™tþf Au. ‚u™tu W…Þtu„ [tðe™u ¾t™the Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu ÚttÞ Au. su …tf{tk …t™fÚtehe ({tEx)™tu W…ÿð ntuÞ ‚u …tf{tk ftƒtohe÷™tu ðthkðth Akxftð fhðtÚte …t™fÚtehe™tu W…ÿð ðÄ‚tu ntuðt™wk sýtÞu÷ Au ‚uÚte ‚u™t ð…htþ ð¾‚u ¾tË ft¤S ht¾ðe rn‚tðn Au. y„tW swðth™t …tf{tk ËtkXt{t¾e™t r™Þkºtý {txu ftƒtuo^Þwht™ 50 xft yuË.…e.™e ƒes-{tðs‚ yt…ðt{tk ytð‚e n‚e. yt fex™tþf {™w»Þtu {txu ¾qƒ s Íuhe ntuE ‚u™t ytÞt‚, Wí…tŒ™ ‚Útt ð…htþ …h «r‚ƒkÄ {qfu÷ Au. ‚u s «{týu r{Úttu{tE÷ 24 xft y™u 12.5 xft (yu÷)™t{™e fex™tþf ¾tË fhe™u ÷~fhe EÞ¤™t r™Þkºtý {txu ð…ht‚e n‚e. yt ƒk™u VtuBÞwo÷uþ™™t ð…htþ …h «r‚ƒkÄ Au …hk‚w ‚u™u ƒŒ÷u r{Úttu{tE÷ 40 xft yuË. …e. VtuBÞwo÷uþ™ W…÷çÄ ÚtÞu÷ Au. y„tW ½h„ÚÚtw Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu fwŒh‚e …tÞhuÚt{™tu W…Þtu„ Út‚tu n‚tu. ‚u™t htËtÞrýf ƒkÄthý™t ytÄthu 1972 …Ae rËLÚtuxef …tÞhuÚtútuEz sqÚt™t fex™tþftu rðfËtððt{tk ytÔÞt. yt sqÚt{tk ¾tË fhe™u Vu™ð÷hux, ËtÞ…h{uÚtúe™, zuÕxt{uÚtúe™, Vu™«tu…uÚtúe™, ÷u{zt ËtÞnu÷tuÚtúe™, ƒtÞVuLÚtúe™ y™u ËtÞ^÷wÚtúe™™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. yt ƒÄt s fex™tþftu Võ‚ [tðe™u ¾tðt™t {w¾tk„ Ähtð‚e Sðt‚tu {txu ¼÷t{ý fhðt{tk ytðu Au. þYyt‚{tk ‚u™t æÞt™tf»toý …rhýt{tuÚte ytf»ttoE™u ¾uzq‚tuyu f…tË™t …tf{tk ðthkðth ‚u™tu W…Þtu„ fhðt {tkzât. ‚u™u ÷eÄu [qrËÞt «fth™e Sðt‚tu ¾tË fhe™u {tu÷tu y™u ËVuŒ{t¾e™t …w™:Ëso™ (heËso™)™t «&™ WŒT¼ÔÞt. ‚u rËðtÞ ‚u™t Ë‚‚ W…Þtu„Úte f…tË{tk ytuÕxh™uheÞt htu„™wk «{tý …ý ðÄu Au. …tf ðnu÷tu …rh…õð ÚttÞ Au. yt{ rËLÚtuxef …tÞhuÚtútuEz sqÚt™t fex™tþftu™tu W…Þtu„ {ÞtorŒ‚ he‚u ÚttÞ ‚u rn‚tðn Au. {åAh™t r™Þkºtý {txu y{wf rËLÚtuxef …tÞhuÚtútuEz™tu 28

W…Þtu„ ÚttÞ Au. {åAh r™Þkºtý{tk M{tuf s™huxh{tk ËtÞ…h{uÚtúe™ (3 xft) ð…htÞ Au. {t™ð MðtMÚÞ {txu …Âç÷f nuÕÚt rz…txo{uLx îtht ‚u™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au. Ët{tLÞ ÷tuftu {txu ‚u™t ð…htþ …h «r‚ƒkÄ {qfu÷ Au. [qrËÞtk «fth™e Sðt‚tu {txu y„tW r™ftuxe™ ËÕVux™tu W…Þtu„ Út‚tu n‚tu. yt fex™tþf {™w»Þtu {txu Íuhe ntuðtÚte f]r»t ûtuºtu Sðt‚ r™Þkºtý {txu ‚u™t …h «r‚ƒkÄ {qfu÷ Au. Võ‚ ‚u™t r™ftË {txu Wí…tŒ™ fhðt {ksqhe yt…u÷ Au. yuÕÞwr{r™Þ{ VtuMVtEz y™u r{ÚttE÷ ƒútu{tEz yËhfthf Äw{fh (^Þw{e„Lx) „ýtÞ Au. ‚u™tu W…Þtu„ Ëk„únu÷ y™ts{tk Sðt‚tu™t r™Þkºtý {txu ÚttÞ Au. ‚u W…htk‚ yuÕÞwr{r™Þ{ VtuMVtEz™e xuƒ÷ux ôŒh™t Œh{tk {qfe ôŒh r™Þkºtý {txu …ý ÚttÞ Au. nt÷{tk Ët{tLÞ ÷tuftu {txu yt ƒk™u Äw{fh™t W…Þtu„ …h «r‚ƒkÄ {qfu÷ Au. …hk‚w ‚t÷e{ …t{u÷ y™u ‚tkrºtf yrÄftheytu™e ËeÄe Œu¾hu¾ nuX¤ ‚u™tu ð…htþ ÚtE þfu Au. ‚u s «{týu ËturzÞ{ ËtE™tEz ™t{™t Äw{fh™t W…Þtu„ …h «r‚ƒkÄ Au …hk‚w ‚tkrºtf yrÄfthe™t {t„oŒþo™ nuX¤ Võ‚ Y ™e „tkËzeytu™u Äw{efhý (^Þw{e„uþ™) yÚtuo ‚u™tu {ÞtorŒ‚ W…Þtu„ fhðt {txu {tLÞ ÚtÞu÷ Au. fuÃxtVtu÷ ™t{™e Vq„™tþf™t Akxftð …h «r‚ƒkÄ {qfu÷ Au. …hk‚w ‚u™tu W…Þtu„ ƒes-{tðs‚ ‚hefu ÚtE þfu Au. ‚u s «{týu …thtÞwõ‚ Œðt yu{Eyu{Ëe (r{ÚttuõËe EÚttE÷ {hõÞwhef õ÷tuhtEz) fu su™tu W…Þtu„ ƒes{tðs‚ ‚hefu Út‚tu n‚tu. nðtu ‚u™t ð…htþ …h «r‚ƒkÄ {qfu÷ Au y™u Võ‚ ƒxtxt y™u þuhze™t …tf{tk ƒes{tðs‚ ‚hefu ‚u™tu W…Þtu„ ÚtE þfu Au. ‚u rËðtÞ ‚u™t r™ftË {txu Wí…tŒ™ fhðt™e Aqx yt…ðt{tk ytðe Au. …tf-Ëkhûtý{tk sk‚w™tþf hËtÞýtu™tu W…Þtu„ ÷„¼„ yr™ðtÞo Œq»tý ƒ™e „Þwk Au. ‚u™tu W…Þtu„ òu Ë{S rð[the™u ði¿ttr™f árüftuýÚte fhðt{tk ytðu ‚tu ‚u™t Ëtht …rhýt{ {¤u Au. su ‚u fex™tþf fu htu„™tþf hËtÞýtu™e ™fthtí{f yËh æÞt™{tk ytð‚t ¼th‚{tk ‚u™t Wí…tŒ™, ytÞt‚ y™u W…Þtu„ …h Ëk…qýo…ýu «r‚ƒkÄ {qfu÷ Au. ‚u …ife fux÷tf sk‚w™tþftu™t r™Þkrºt‚ ð…htþ fhðt {txu™e {ksqhe yt…ðt{tk ytðu÷ Au.

f]r»tSð™

gh

¾wþ ¾ƒh... ¾wþ ¾ƒh... ¾wþ ¾ƒh... ½h ƒuXt ¾u‚e yk„u™t {t„oŒþo™ {txu Ëk…fo fhtu.

SyuËyuVËe ËhŒth yur„ú™ux Ëu÷

xtu÷ £e ™kƒh 1800 123 5000 Ë{Þ : Ëðthu 8-30 Úte Ëtks™t 5-00 ËwÄe ™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; «„r‚þe÷ ¾uzq‚ ©e [‚wh¼tE „urzÞtyu …tu‚t™e ftuXtËqÍÚte y™uf ËkþtuÄ™ fÞto

©e [‚wh¼tE ƒe. „urzÞt „t{-rþ÷týt, ‚t. ƒ„Ëht, rs. y{hu÷e {tu : 99787 84900

{thwk ™t{ ©e [‚wh¼tE ¼„ðt™¼tE „urzÞt, y{hu÷e rsÕ÷t™t ƒ„Ëht ‚t÷wft™t rþ÷týt „t{™tu hnuðtËe Awk. {thtu yÇÞtË Ätuhý 9 ËwÄe™tu Au. y™u AuÕ÷t 29 ð»toÚte ¾u‚e fhwk Awk. {tht rþhu ¾u‚e ytðe íÞthu nwk …hk…ht„‚ f]r»t ËtÄ™tu y™u …Ør‚Úte ¾u‚e fhðt ÷tøÞtu, su™tÚte {tht fwxwkƒ™tu r™ðton {tkz {tkz Út‚tu y™u Ë‚‚ f]r»t rËðtÞ™t ft{ÄkÄt rð[thðt ÷tøÞtu, …hk‚w Ët{trsf, ytŠÚtf …rhÂMÚtr‚ ™ƒ¤e ‚Útt {the s{e™ …ý rƒ™r…Þ‚ y™u ¾thtþðt¤e n‚e. AuÕ÷u {¬{ {™Úte ¾u‚e™u s {wÏÞ ÔÞðËtÞ ‚hefu MðeftÞtuo y™u ynªÚte f]r»t rðftË„tÚtt þY ÚtE. íÞth ƒtŒ {U {t™ðþÂõ‚, ÞtkrºtfþÂõ‚ y™u Ë{Þ™tu ƒ[tð ÚttÞ, Wí…tŒ™ ¾[o ½xu, ‚u{s f]r»t ytðf ðÄu, Ë{Þ, þÂõ‚ y™u ™týtk™tu ƒ[tð ÚttÞ ‚u yk„u Ë‚‚ rð[th‚tu n‚tu. ‚u{tk f]r»trð»tÞf …rhËkðtŒtu, rþrƒhtu, Ëhfthe Þtus™tytu ð„uhu{tk ¼t„ ÷u‚tu y™u nk{uþtk f]r»t™u ÷„‚t f]r»tSð™ suðt Ët{rÞf ðtk[ðt ÷tøÞtu. {U SyuËyuVËe îtht Þtuò‚t 8 rŒðË™t Þwðt ¾uzq‚ ‚t÷e{ ftÞo¢{{tk ¼t„ ÷eÄtu y™u {thu ¾u‚e{tk ftkEf ™ðe™‚{ fhðwk Au ‚uðtu ËkfÕ… fÞtuo. íÞth ƒtŒ {U ftuXtËqÍÚte ¾u‚e {txu ™e[u {wsƒ™t ytuòhtu ƒ™tÔÞt y™u yt ËkþtuÄ™ ƒŒ÷ {™u „wsht‚ Ëhfth©e ‚u{s Ënfthe ËkMÚttytu ‚hVÚte ½ýt …whMfthtu yu™tÞ‚ fhðt{tk ytðu÷. yt W…htk‚ ËkþtuÄ™™t …„÷u ht»xÙeÞ f]r»t Ër{r‚ rŒÕne™t „wsht‚ htßÞ™t ƒu ËÇÞtu …ife yuf {the …ËkŒ„e fhðt{tk ytðu÷ ‚Útt nt÷{tk s ŒwhŒþo™ fuLÿ, y{ŒtðtŒ ‚hVÚte ¾uzq‚ rþhtu{rý™tu yuðtuzo …ý {¤u÷ Au. (1) rðrðÄ÷ûte Œk‚t¤ : rðþu»t‚t

– xÙuõxh ËtÚtu Ët‚e òuztÞ íÞthu …nu÷w ft{ f…tË™t …tx÷t Œt‚tÚte s{e™Úte r[htÞ Au. – …tA¤ ht… òuztÞu÷e ntuÞ yux÷u ™ªŒý™tu ™tþ ÚttÞ Au. ƒu ht… 46 $[™e ƒk™u …tx÷t{tk [t÷u Au. – Œtk‚t{tk „wr÷Þt òuztÞu÷t ntuE ytuhýe ytuxtu{uxef [ztðe Œuðt™e yux÷u ¾t‚h ððtE òÞ. – ðå[u™t Œtk‚t™tk ykŒh™e ËtEz ƒk™u ƒtsw ™t™t …‚ht 1 Vqx™t ÷„tzðt yux÷u ™t™e …t¤e ƒkÄt‚e òÞ y™u ¾z™tu W„tðtu Œxt‚tu òÞ y™u ™ªŒý™tu ™tþ ÚttÞ Au. – xÙuõxh™e …tA¤ su Ët‚e òuztÞu÷ Au ‚u™e …tA¤ ƒu ƒu÷e òuzðt™e y™u ‚u òuztÞ òÞ íÞthu Ët‚e™e ËtÚtu xkqkft Ët{zt ƒ™tðu÷ ntuðtÚte ‚u ËtÚtu ƒk™u Ët‚e Ÿ[t ÚtE òÞ y™u …tA¤ ƒu {týËtu Atuz™u ™wfËt™ ™ ÚttÞ ‚u {txu ËtÚtu ¾h…eÞtu ÷E™u [t÷u Au. – yt Ët‚eÚte 4 f÷tf{tk 25 ðe½t™tk …tk[ ft{ yufËtÚtu ÚttÞ Au. yt{ ytuAt ¾[uo xqkft Ë{Þ{tk Íz…Úte ft{ ÚttÞ Au. (2) Vtu®Õz„ fr¤Þwk : rðþu»t‚t

xÙuõxh ËtÚtu su ht… n‚e ‚u 3 ŒtZt™e n‚e y™u ‚u™u …tk[ ŒtZt™e ht… 28 #[™t [th …tx÷t{tk yt Ët‚e W™t¤t{tk ¾u‚e fhðt {txu [t÷u. ‚u™e ÷kƒtE Ët‚e 9 Vqx y™u 28 #[ søÞt{tk …tk[ ŒtZt. yt Ët‚e 1 f÷tfu 10 ðe½t{tk ht… [t÷u Au. yt{ ytuAt Ë{Þ{tk y™u ytuAt ¾[uo ðÄw VtÞŒtu y™u Ëtht{tk Ëthe W™t¤w ¾u‚e ÚttÞ Au. ™ðuBƒh-2013

f]r»tSð™

29


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (3) Ët‚e f{ ¾t‚h ðtðrýÞwk : rðþu»t‚t

xÙuõxh™e …tA¤ …kòu Ët‚e{tk ºtý Œtk‚t [ztððt™t 54 #[™t …tx÷u ºtý f…tË™e nth{tk ¾t‚h ððt‚wk òÞ y™u yuf f÷tf{tk 15 ðe½t{tk ¾t‚h ððtÞ òÞ Au. y™u …kò Ët‚e{tk ykŒh™t „t¤t{tk 54 #[™wk …tx÷wk ntuÞ ‚tu 48 #[™e ƒu ht… ðå[u òuze ŒEyu ‚tu yufeËtÚtu ƒu ft{, ¾t‚h ððt‚wk òÞ y™u ht… [t÷‚e òÞ. (4) {Õxe …h…Í ¾turhÞwk : rðþu»t‚t

f…tË™e ƒu nth 54 #[™e ntuðtÚte ¾t‚h ððt‚wk òÞ y™u [tË ¾w÷‚t òÞ. yt{ yuf ðth{tk ƒu ft{ 1 f÷tf{tk 10 ðeÄt{tk ÚttÞ Au. (5) xÙuõxh {txu sk‚w™tþf …k… : rðþu»t‚t xÙuõxh™e …tA¤ …kòu Ët‚e òuuzu÷wk Au. ‚u{t ƒk™u ƒtsw 10 Vqx …tE… òuzu÷t Au y™u …kòu Ët‚e W…h 200 r÷xh …týe™wk ƒuh÷ {txu MxuLz ƒ™tðu÷wk Au. Ët‚e hM‚t{tk ™ VËtÞ ‚ux÷t {txu ytuxtu{uxef Ëkfu÷tE òÞ Au y™u ¾u‚h{tk …tAwk ¾tu÷e ™t¾ðt{tk ytðu Au. xÙuõxh W…h …tA¤t™t …e.xe.ytu. „uh ËtÚtu …èeÚte ™t™t …k… òuzðt{tk ytðu÷tu ntuðtÚte …k… su ƒuh÷{tk Œðt y™u …týe™tu Akxftð ÚttÞ 30

Au. yt Ët‚e W…h …tk[ ™tuÍ÷ Vwðtht „tuXððt{tk ytðu Au. yuf ËtÚtu …tk[ f…tË™e nth{tk Œðt™tu Akxftð ÚttÞ Au y™u 20 ðe½t {txu 1 f÷tf ÚttÞ Au. (6) xÙuõxh Ã÷tLx …w÷h : rðþu»t‚t

n¤™t [ðzt suðt ytfth™wk yt ytuòh xÙuõxhÚte [÷tðtÞ Au. 4 Úte 5 rf.{e. «r‚ f÷tf™e Íz…Úte ft{ fhe þftÞ Au. ykŒtsu 95 Úte 98 xft sux÷e ftÞoût{‚t {¤u Au. f…tË, yuhkzt y™u ‚wðuh suðt …tf™e ËtkXeytu™u s{e™{tkÚte W¾tzðt {txu yt ytuòh W…Þtu„e Au. (7) xÙuõxh Ëk[tr÷‚ {Õxe …h…Í …t¤t fXýwk (™t™wk y™u {tuxwk) : rðþu»t‚t

f]r»tSð™

™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (10) ƒ¤Œ™e ÷tkƒe ÄtuËhe : rðþu»t‚t

yt Ët‚e™t ÷urZÞt{tk ƒ™tððt{tk ytÔÞwk Au. ‚u™e ÷kƒtE 3 Vqx …ntu¤tE 9 #[. ‚u ™e[u ÷tu¾kz™t …trxÞt ƒ™tðe™u Vex fhðt{tk ytðu÷ Au y™u ƒk™u ƒtsw [u™÷™t Úttk¼÷t Ÿ[tE 17 #[ ™u ŒË™t ƒtuÕxÚte Vex fhðt{tk ytðu Au y™u ‚u™e ™e[u ht… Vex fhðt{tk ytðu÷ Au. f…tË™u …qht …t¤t [ztððt{tk ytðu íÞthu yt ytuòh [÷tððt{tk ytðu Au y™u Ëtk‚e{tk ½ýt ƒÄt ntu÷ ntuðtÚte suðt …t¤t ƒ™tððt ntuÞ ‚uðt ÚttÞ Au ‚Útt ËhË y™u Íz…Úte …t¤t ƒkÄtÞ Au.

yt ƒ¤Œ ËtÚtu ÷tkƒt ÄtuËhe{tk f…tË™e ºtý nth ƒu fr¤Þt ƒu {týËtu ËtÚtu [t÷u ‚tu 4 f÷tf{tk 25 ðe½t{tk ®™Œt{ý ÚtE þfu Au y™u ‚u™e ht… 48 $[™e ntuÞ Au. f…tË™t nth…tËuÚte …ý ™ªŒý ÷E þfu Au y™u Ë{ÞËh ™ªŒý ÚttÞ Au. yt ËtÄ™tu™e {ŒŒÚte {U …tk[ ð»toÚte ¾u‚e{tk þwk {u¤ÔÞwk ‚u™wk ËhðiÞwk ™e[u {wsƒ ftZâwk : ð»to

(8) ¾t‚h-rƒÞthý™e ðtðýe {txu™e yuxu[{uLx : rðþu » t‚t {„V¤e, {ftE, [ýt, ½ô, swðth, ƒtshe, {„, yzŒ, ‚÷ ð„uhu rƒÞthýtu™e ðtðýe fhðt, «[r÷‚ rðrðÄ÷ûte Ëtk‚e ËtÚtu òuze þftÞ ‚uðwk Þtkrºtf Ëez f{ VŠx÷tEÍh yuxu[{uLx rðfËtðu÷ Au. yt ytuòh™t W…Þtu„Úte ¾t÷t fu ½uhft ð„h yufËh¾e ŸztEyu r™Þ‚ {tºtt{tk yuf rŒðË{tk ƒu Úte ºtý nuõxh{tk ƒes/¾t‚h™e ðtðýe ÚtE þfu Au. (9) ƒ¤Œ Ëk[tr÷‚ {„V¤e ftZðt™wk ËwÄthu÷w fr¤Þwk : rðþu » t‚t yt ytuòh{tk ð¤tkfðt¤t ŒtZtÚte s{e™ y™u ÷urZÞt ðå[u ðÄw „t¤tu hnu Au, suÚte {„V¤e ftZ‚e ð¾‚u ¼htðt ytððt™e þõÞ‚t ½xu Au. ht… ËtÚtu …izt ntuðtÚte ŸztR s¤ðtE hnu Au, suÚte ƒ¤Œ™tu ftkÄ …h ytk[ft ytð‚t ™Úte ‚u{s ¾U[týƒ¤™e ytuAe sYh …zu Au. yt fr¤ÞtÚte «r‚ f÷tfu 0.2 nuõxh rðM‚th{tk {„V¤e ftZe þftÞ Au.

Wí…tŒ™ ¾[o ™Vtu (Y.)/nuõxh (Y.)/nuõxh (Y.)/nuõxh 2005 72,000 30,000 42,000 2006 1,02,000 30,000 72,000 2007 1,45,000 27,000 1,18,000 2008 1,92,000 25,000 1,67,000 2009 2,43,000 21,000 2,11,000 W…htuõ‚ ytkfztfeÞ {trn‚e …tk[ ð»to{tk {U [tu{tËw …tf f…tË, hrð …tf ½ô ‚Útt W™t¤w ‚÷ suðt …tftu ÷eÄu÷ y™u nuõxhu ¾[o y™u ytðf™e ËtÚtu Ë{Þ y™u þÂõ‚™tu ƒ[tð ÚtÞu÷. yt{ ytÄwr™f ¾u‚e fhðt™e ËtÚtu ËtÚtu f]r»t ftÞtuo y™u ËtÄ™tu{tk {the yt„ðe. ftuZtËqÍÚte ƒŒ÷tð fh‚tu „Þtu y™u {the f]r»t ytðf «r‚ð»to ðÄth‚tu „Þtu y™u ¾u‚e{tk htuftý fh‚tu „Þu÷. yt ËtÄ™tu™t ¾u‚e ftÞtuo y™u VtÞŒtytu òuE ytsw ƒtsw „t{™t ¾uzq‚r{ºttuyu …ý yt ËtÄ™tu ðËtÔÞt y™u ‚u™tu W…Þtu„ fh‚t ÚtÞt. ¾uzq‚¼tEytu™u ðÄw {t„oŒþo™ {txu W…h™t Ëh™t{u {thtu Ëk…fo fhðtu.

gh

‘f]r»tSð™’ Ët{rÞf™u ðÄw W…Þtu„e ƒ™tððt {txu yt…™t y{qÕÞ Ëwòð {tuf÷e yt¼the fhþtu. – ‚kºte ™ðuBƒh-2013

f]r»tSð™

31


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ztì. fu. hðef÷t, ztì. yu[. yu[. ËðËtýe ‚Útt ztì. Ëk‚tu»t {htkze

E{w WAuh

…þw r[rfíËt y™u …þw…t÷™ {ntrðãt÷Þ, sq™t„Z f]r»t Þwr™ðŠËxe, sq™t„Z - 362 001 {tu. : 94275 02728

{h½tk WAuh ûtuºt{tk su òuðt÷tÞf ð]rØ ÚtE Au, ‚u{tk ËtiÚte {tuxtu Vt¤tu {h½tk™tu Au. su™wk Œwr™Þt Ëtûte Au. {tkË yt…‚t …ûte y™u $zt yt…‚tk …ûteytu{tk y™w¢{u Íz…e ð]rØ ‚Útt Wå[ Wí…tŒ™ {¤u yu {txu ði¿ttr™ftuuyu …ûteytu™e Ë‚‚ …ËkŒ„e fhe ™ðe ò‚ rðfËtðu÷ su™u ÷eÄu …ûteytu™e yt™wðkrþf rðrðÄ‚t Ëkfwr[‚ ÚtE ™e[u ytðu÷ Au. ytðwk Útðt™u fthýu {tuxt ¼t„™e Œwr™Þt rðïÔÞt…e {tkË Wí…tŒ™ {txu {wÏÞíðu ºtý ò‚™e ytu÷tŒ …h ytÄth ht¾u Au. suðe fu, White leghorn ($ztk Wí…tŒ™) ‚Útt Play-mouth rock & Cornish ({tkË Wí…tŒ™ {txu). ytuAt …ûte…t÷ftu fu …ûteytu™wk ËkðÄo™ fh‚tk …ûte…t÷f …tËu nt÷{tk Ëðtou¥t{ rƒúzª„ …uhLx Mxtuf Au. ‚ŒTW…htk‚ ðÄw Wí…tŒ™ {u¤ððt {txu Œuþe {h½tk™wk Ëkfhefhý fhðt{tk ytÔÞwk su™u ÷eÄu yt™wðkrþf rðrðÄ‚t™u ™wfËt™ fu ¾tux …zu÷ Au. {h½tk WAuh™u ƒŒ÷u E{w WAuh rðfrË‚ {h½t WAuh ûtuºt{tk ™ðwk Ëtu…t™ Au. su W…¼tuõ‚t ‚Útt Wí…tŒf ƒk™u™u yuf ™ðe ‚f …qhe …tzu Au. AuÕ÷tk Úttuzt ð»ttou{tk E{w™tk $ztk™wk Wí…tŒ™ ‚u{s ð…htþ ðÄu÷ Au. su {h½tk WAuh rËðtÞ™t yLÞ …ûteytu™tu WAuh ðÄu÷ Au ‚uðwk Ëq[ðu Au. rðï{tk E{w ƒeò ™kƒh™wk ËtiÚte {tuxwk …ûte Au. ytuAt ÷ztÞf …ûte™e ©uýe{tk ‚u Ratilies ‚hefu …ý ytu¤¾tÞ Au. yt ©uýe™t ƒeò …ûteytu þtn{]„, feðe ‚Útt heÞt Au. E{w™tu WAuh Ëti«Út{ 1987™e Ët÷{tk ytuMxÙur÷Þt{tk {tkË, [t{zw ‚Útt ‚u÷™t Wí…tŒ™ {txu fhðt{tk ytðu÷. nt÷{tk E{w WAuh™tu Vu÷tðtu ytuMxÙur÷Þt, y{urhft ‚u{s ƒeò yurþÞ™ Œuþtu{tk ÚtÞu÷ Au. E{w ‚u™t 98 xft [hƒe {wõ‚ ÷t÷ {tkË ‚Útt ƒeò Wí…tŒ™ suðt fu, ‚u÷, [t{ze, ™¾ y™u þtu¼t«Œ $ztk™u ÷eÄu «ÏÞt‚ Au. E{w WAuh ¼th‚{tk yíÞthu rðfrË‚ ‚ƒ¬t{tk Au. «Út{ 𾂠E{w™tu WAuh ytkÄú«Œuþ{tk 1998{tk fhðt{tk ytÔÞtu y™u ‚h‚ s yt¾t Œuþ{tk ‚u™tu Vu÷tðtu ðtrýÂßÞf nu‚w {txu ÚtÞtu. nt÷{tk ¼th‚{tk E{w™e ðM‚e ykŒtsu 2.00 ÷t¾ sux÷e Au. E{w WAuh fh‚tk htßÞtu{tk ytkÄú«Œuþ ‚r{÷™tzw, fýtoxf, {ntht»xÙ ‚Útt …kòƒ{tk y{wf ¼t„tu 32

{wÏÞ Au. „wsht‚{tk …ý AuÕ÷tk ð»ttou{tk E{w™tk WAuh{tk Ëthtu yuðtu ðu„ òuðt {¤u÷ Au. „wsht‚{tk 30 sux÷t E{w WAuh fuLÿ Au. htßÞ Ëhfth …ý {fhƒt ¾t‚u ytðu÷ ½r™c {h½t rðftË ½xf{tk E{w y™u ‚wfeo™tu r™Œþo™ yuf{ MÚtt…ðt™wk ytÞtus™ fhe hne Au. yt Wãtu„™t rðftË {txu þYyt‚{tk E{w ËkðÄo™™u rðþu»t {n¥ð yt…ðt{tk ytÔÞwk Au. Ët{tLÞ he‚u ¾uzq‚tu fu …ûte…t÷ftu 10-15 {tuxt $ztk ¾heŒu Au, ßÞthu {tuxt ËkðÄof fu …t÷f yuf rŒðË{tk ƒå[tk fu $ztk ðu[u Au. ÷ûtýtu þtherhf ÷ûtýtu : E{w …ûte™wk ƒå[wk ßÞthu sL{u Au íÞthu ‚u™t þheh …h r¾Ëftu÷e™e su{ …ètytu ntuÞ Au. ƒå[wk su{ su{ {tuxwk Út‚wk òÞ Au, ‚u{ ºtý {tË™e ô{hu …ètytu ƒŒt{e ft¤t hk„™tk …ªAt{tk VuhðtE òÞ Au. E{w …ûte™wk yt¾wk þheh ztuf™t ¼t„ rËðtÞ ÷tkƒt …ªAtÚte ZkftÞu÷ ntuÞ Au. …wÏ‚ E{w …ûte {tuxt fŒ™wk (6 Vqx Ÿ[tE), ÷tkƒe ztuf ‚Útt ¾wÕ÷t {tÚtt ËtÚtu™wk ntuÞ Au. ‚u™wk ðs™ …wÏ‚ ô{hu 45-60 rf.„út. ntuÞ Au. ‚u™t …„ ÷tkƒt ntuÞ Au. ‚u{s ¼ª„ztðt¤e [t{zeÚte ZkftÞu÷t ntuÞ Au. ‚u{™u ºtý yk„qXt ntuÞ Au. ò‚eÞ ‚Vtð‚ : ™h y™u {tŒt ƒå[tk Œu¾tð{tk yuf Ëh¾t ÷t„u Au. ‚u{ A‚tk yuf rŒðË™tk ƒå[t{tk ò‚eÞ ‚Vtð‚ …ªAt™u ytÄthu fhðt{tk ytðu Au. ßÞthu …wÏ‚ ƒå[t{tk ™h yðÞðtu™u ðuLx Ëu®õË„ îtht ytu¤¾e yÚtðt yðts™t ‚Vtð‚™u ytÄthu fhðt{tk ytðu Au. E{w™e ytu¤¾ {txu Ët{tLÞ he‚u ‚u™t …„ …h y÷„ y÷„ hk„™tk …ètytu, ÷U„, MxÙe… ‚Útt {tR¢tu [e…™tu W…Þtu„ fhðt{tk ytðu Au. ™h …ûte …wÏ‚ ô{hu fý fý yðts fhu Au. ßÞthu {tŒt …ûte Ztu÷ suðtu yðts fhu Au. E{w ËkðÄo™ : E{w …ûte 18-24 {tË™e ô{hu ò‚eÞ he‚u …wÏ‚ ÚttÞ Au. Ët{tLÞ he‚u ¼th‚{tk rþÞt¤t™e É‚w yux÷u fu ytuõxtuƒh Úte Vuƒúwythe ËkðÄo™ {txu™tu W¥t{ Ë{Þ Au. ‚uytu {tu™tu„u{Ë ntuÞ Au. yuf ™h ËtÚtu yuf {tŒt Ë[ðtÞ Au. ËkðÄo™ É‚w{tk {tŒt ™h ËtÚtu ËkðÄo™ fhe õ÷[ ytìV yu„ yt…u Au. …tA¤Úte ™h …ûte yt $ztk™t Ëuð™ {txu

f]r»tSð™

™ðuBƒh-2013


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ‚u™t ¾tuhtf™u …týe ð„h ƒtð™ rŒðË ƒuËu Au. ßÞthu Ë{„ú ËkðÄo™ É‚w Œhr{Þt™ {tŒt …ûte VheÚte ƒeò ™h …ûte ËtÚtu ËkðÄo™ fhu Au. su ƒå[tkytu sL{u Au, ‚u {tŒt …ûte fh‚tk ™h …ûte™u ðÄw y™wËhu Au. nu®[„ ytìV yì„ : E{w™wk $zwk ™e÷{ýe (÷e÷t) hk„™wk ™u ™e÷{ (÷e÷t) hk„™wk 600-800 „út{ ðs™™wk ntuÞ Au. $ztk Ëuð™™tu ytŒþo Ë{Þ„t¤tu 52 (ƒtð™) rŒðË Au. Ë{Þtk‚hu $ztk ¼u„t fhe ‚u™u 60 Vuh™nex ‚t…{t™ fh‚tk ™e[u ‚t…{t™u yuf yXðtrzÞt {txu Ëk„ún fhe þftÞ Au. …Ae ‚u™u $ztk Ëuð™ {þe™{tk {qfðt{tk ytðu Au. su{tk 43 xft ¼us ËtÚtu 48 rŒðË ËwÄe ht¾ðt{tk ytðu Au. su{tk Œh f÷tfu $ztk™e ÂMÚtr‚ ƒŒ÷t‚e hnu Au. 49{t rŒðËu ‚u™u nu[h{tk {qfðt{tk ytðu Au. nu[h{tk $ztk™u 4 rŒðË ht¾ðt{tk ytðu Au. fwŒh‚e he‚u 52 (ƒtð™){t rŒðËu ƒå[wk ƒnth ytðu Au. õÞthuf ƒå[t™u ƒnth ftZðt {txu $ztk™tk ‚Útt W…h™tk ¼t„u ftýwk …tze ƒå[wk ƒnth ftZðt{tk ytðu Au. Ët{tLÞ he‚u E{w $ztk™e Hatchability 80 xft sux÷e ntuÞ Au. E{w …ûte™u ¾tuhtf rŒðË{tk ƒu 𾂠yt…ðtu òuEyu. ßÞthu MðåA …týe 24 f÷tf {¤e hnu ‚uðe ÔÞðMÚtt fhðe òuEyu. [ef {ì™us{uLx : E{w …ûte™tk ƒå[tk sL{ ð¾‚u 370 Úte 450 „út{ ðs™ Ähtðu Au. …nu÷t 48 Úte 72 f÷tf ƒå[t™u nu[h{tk ht¾ðt rn‚tðn Au fu{ fu, nu[h{tk ƒå[t™u ht¾ðtÚte ƒå[tk s÷Œe ËwftE sþu ‚Útt ðÄthu …z‚e shŒe™wk þtu»tý ÚtE sþu. ƒúw®z„ ntWË …nu÷uÚte s sk‚w™tþf Œðt™tu W…Þtu„ fhe sk‚w {wõ‚ ‚u{s MðåA fhe ‚iÞth ht¾ðwk. yt W…htk‚ ‚u™t ¼tUÞ‚r¤Þt …h ftuÚt¤t …tÚthðt suÚte fhe™u ƒå[tk ÷…Ëe ™ òÞ. E{w ƒå[t™u ÷tkƒt …„ ntuÞ Au ‚Útt ‚u ðÄw …z‚t […¤ y™u ftÞoh‚ ntuÞ Au. òu ÷…Ëe òÞ ‚uðwk ¼tukÞ‚¤eÞwk ntuÞ ‚tu rn… zeþ ÷tufuþ™ ÚttÞ Au. su™u Ëtswk fhe þft‚wk ™Úte. 25 Úte 40 ƒå[tk {txu ƒúwzh þuz ntuðtu òuEyu. su{tk …nu÷t ºtý yXðtrzÞt {txu Œhuf ƒå[t™u [th Mõðuh Vex søÞt {¤e hnu ‚uðe ÔÞðMÚtt ntuðe òuEyu. ƒúw®z„™wk ‚t…{t™ …nu÷t 10 rŒðË 900 Vuh™nex ht¾ðwk. íÞth ƒtŒ 850 Vuh™nex ‚t…{t™ 3-4 yXðtrzÞt ËwÄe ht¾ðwk. ¾tuhtf y™u …týe™tk ËtÄ™tu ƒúwzh™e 2.5 Vqx Ÿ[tEyu ht¾ðt. …nu÷t yXðtrzÞt{tk ƒå[t™u Œtuzðt {txu ¾wÕ÷e søÞt {¤e hnu ‚Útt Mxtxoh huþ™ {¤u ‚uðwk ytÞtus™ fhðwk. 40 E{w ƒå[t™u 40 x 30 Vqx™tk ¼tukÞ‚r¤Þt{tk Ëthe he‚u WAuhe þftÞ. „ú t u ð h {ì™us{uLx : su{ su{ E{w ƒå[t™tu WAuh ‚Útt rðftË Út‚tu òÞ ‚u{ ‚u{ …týe ‚Útt ¾tuhtf™tk ËtÄ™tu {tuxt fŒ™tk ™ðuBƒh-2013

ht¾ðt òuEyu. ¼tukÞ‚r¤Þt™e søÞt …ý ðÄthðe òuEyu. „útuðh {uþ ytnth 42 yXðtrzÞt™tk …ûte ÚttÞ íÞtk ËwÄe yt…ðtu. ‚u{™t ytnth{tk 10 xft ÷e÷t ……iÞt, „tsh ‚Útt ftfze …ý yt…e þftÞ. f]r{™tþf Œðt™tu ztuÍ …nu÷e 𾂠Broad Spectrum Anthelmetics Úte ÚttÞ ‚u òuðwk y™u hËefhý ytX{t yXðtrzÞu R2B MxÙuR™Úte ‚Útt ‚u™tu ƒwMxh ztuÍ 40{t yXðtrzÞu fhðtu. suÚte E{w …ûte™u ht™e¾u‚ htu„ Ët{u hûtý …qhwk …tze þftÞ. yt ô{hu 40 E{w …ûte™u 40 x 100 Vqx™wk ¼tukÞ‚r¤Þwk …qhwk …tzðwk. ËkðÄo™ {tðs‚ : E{w …ûte {tu™tu„u{Ë Au y™u É‚w «{týu $ztk yt…u Au. ËkðÄo™ É‚w{tk E{w …ûte™u …tu»tf ‚¥ð™e swŒe sYrhÞt‚ ntuÞ Au. ËkðÄo™ É‚w™e þYyt‚ …nu÷t ‚u{™t ytnth{tk «tuxe™, rðxtr{™ ‚Útt ¾r™s ûtth™wk «{tý ðÄw ht¾ðwk. ËkðÄo™ É‚w{tk ‚u™e ¾tuhtf ¾tðt™e þÂõ‚ 50 xft sux÷e ½xe òÞ Au. ËkðÄo™ É‚w …qýo Út‚tk ‚u™u ytuAt «tuxe™ ‚Útt ytuAe þÂõ‚Þwõ‚ ytnthÚte …ý r™¼tðe þftÞ Au. …wÏ‚ E{w™wk hnuXtý ‚Útt ¾tuhtf : 2 X 2 yÚtðt 3 x 3 Mõðuh Vqx™tk ¾wÕ÷t ðtzt{tk E{w …ûte™tu WAuh fhe þftÞ. su™u Vh‚u 2 Vqx™e rË{uLx rŒðt÷ fhe ‚u™t …h 6 Vqx ËwÄe ðtÞh™e ò¤eðt¤wk VuL˪„ fhðwk òuEyu. htrºt hûtý {txu E{w™tk hnuXtý{tk 6 Úte 8 Vqx™e Ÿ[tEyu yuMƒuMxtuË þex ht¾ðe òuEyu. E{w …ûte™u ¾tuhtf rŒðË{tk ƒu 𾂠yt…ðtu òuEyu. ßÞthu MðåA …týe 24 f÷tf {¤e hnu ‚uðe ÔÞðMÚtt fhðe. E{w WAuhÚte {¤‚t Wí…tŒ™/…uŒtþ $zt : E{w™tk $ztk™tu hk„ ÷e÷tþ …z‚tu ft¤tu ntuÞ Au. su ÷eËt ft[ suðtu ƒnthÚte ÷t„u Au. $ztk™wk ðs™ ytþhu 600 Úte 700 „út{ sux÷wk ntuÞ Au. E{w $ztk ¾tðt÷tÞf Au ‚Útt yuf $zwk {h½e™tk 10 $zt ƒhtƒh Au. E{w $ztk{tk shŒe™wk «{tý ðÄw ntuÞ Au. ‚Útt ‚u™tk $ztk™e Ëw„kÄ …ý ƒeò …ûte™tk $ztk fh‚tk {kŒ ntuÞ Au. E{w™t $ztk™u ƒtVe™u ¾tðt{tk ytðu ‚tu ‚u yuf W¥t{ ytnth Au. [t{ze : E{w™e [t{ze ðÄw …z‚e xftW ntuðtÚte ‚u™tu W…Þtu„ nìLz ƒu„, ƒqx ‚Útt yLÞ [t{zt™tk Wí…tŒ™{tk ÚttÞ Au. E{w þheh™e [t{ze ¾qƒ s ytf»tof MðY… Ähtðu Au. E{w [t{ze ftuE …ý f÷h ztE™u Mðefthu Au ‚Útt ‚u™t …h ÷„tððtÚte Ëthtu yuðtu f÷h ͤfe QXu Au. Vuþ™ rzÍtR™htu™wk {t™ðwk Au fu, E{w™tk …„™e [t{ze™tu W…Þtu„ ™tþ …t{‚e …þwò‚™e [t{ze™e søÞtyu fhðt{tk ytðu Au, fthý fu E{w [t{ze{tk yŒT¼w‚ ðýtx ntuÞ Au. E{w …ûte™tk þheh™tk ™e[u™t …ªAt fwýt ntuÞ Au su™tu W…Þtu„

f]r»tSð™

33


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ƒúþ ƒ™tððt{tk ÚttÞ Au. su ƒúþ ntzoðuh ‚Útt R÷uõxÙtur™f ðM‚w suðe fu ftuBÃÞwxh ð„uhu™e ËVtE{tk W…Þtu„e Au. ‚u ÷ : E{w …ûte™tk þheh™t …tA¤™t ¼t„u ‚Útt …qkA …tËu™t ¼t„{tk [hƒe™tu su Ëk„ún ÚtÞtu ntuÞ ‚u{tkÚte ‚u÷ ftZðt{tk ytðu Au. ykŒtsu yuf E{w …ûte 5 Úte 6 r÷xh ™u[h÷ ze… …u™xÙuxª„ ‚u÷ yt…u Au. ‚u÷™u «tu…h÷e huLzh fhðt{tk ytðu ‚tu ‚u rƒ™ Íuhe, yuLxe ƒuõxurhÞ÷ yuLxe {tR¢turƒÞ÷ ‚Útt yuLxe RL£÷t{uLxÙe Au. yt ‚u÷ W¥t{ {tuùhtRÍh ‚Útt R{tu÷Lx Au. ‚u [t{ze™u M{wÄ y™u Ëtu^x fhu Au. ‚u ne÷ª„ {txu™tu …ý „wý Ähtðu Au. ‚u ftuM{uxef ‚Útt Vt{toMÞwrxf÷{tk W…Þtu„e Au. E{w ‚u÷ [t{ze™u ‚kŒwhM‚ ht¾u Au. ŒtÍu÷e [t{ze …h ÷„tððtÚte ŒtÍu÷ [t{ze™e ™e[u™tk xeMÞw™u Xkzt fhu Au ‚Útt ‚u™e ÂMÚtr‚MÚtt…f‚t …w™:MÚttr…‚ fhu Au. E{w ‚u÷™tu ƒeò W…Þtu„ Ë™Mfe™, nuh fuh ‚Útt …ux fuh Wí…tŒ™{tk ÚttÞ Au. {tk Ë : E{w™wk {tkË 98 xft Vux{wõ‚ ÷t÷ {tkË Au. su ƒeò ÷t÷ {tkË suðt s „wýÄ{o Ähtðu Au. ‚u{tk Iron ‚Útt Vitamin-C ðÄw ntuÞ Au. E{w™wk {tkË ‚u™t ytuAt Vux™u fthýu ‚¤e™u ¾tðt {txu W¥t{ Au. E{w …ûte™wk {tkË …týe s÷Œe „w{tðu Au ytÚte ‚u {tRÕz nex fwfª„{tk …ý W¥t{ Au.

…ªAt : E{w™tk þheh …h™tk y™LÞ Au. nfef‚{tk ‚u™u ƒu …ªAt ntuÞ Au …ý yuf ÷t„u Au. ‚u™tu W…Þtu„ f…ztk, ßðu÷he ð„uhu{tk ÚttÞ Au. ™¾ : E{w ™¾™tu W…Þtu„ fe[™, …Uz÷ ‚Útt ™uf÷uË ƒ™tððt{tk ÚttÞ Au. ÷tuftu{tk E{w Wí…tŒ™™e ò„]r‚ ytuAe ntuðt™u fthýu ‚u{s sYhe E{w ðM‚e™tk y¼tð™u fthýu ¼th‚{tk E{w Wí…tŒ™™wk ðu[tý ƒòh nsw þYyt‚™t ‚ƒ¬t{tk Au. ¼th‚{tk E{w …ûte™tu WAuh ƒu «fthu fhðtu òuEyu. yuf {tkË Wí…tŒ™ {txu ‚Útt yuf ËkðÄo™ {txu. su E{w™u {tkË Wí…tŒ™ {txu WAuhðt{tk ytðu Au ‚u™u y÷„ «fth™tu ytnth yt…ðtu òuEyu. suÚte þõÞ ntuÞ ‚ux÷wk s÷Œe ðÄw ðs™ {¤u ‚u{s E{w …ûte{tkÚte {¤‚t ƒÄt s Wí…tŒ™tu W¥t{ «fth™tk {¤u. {tkË Wí…tŒ™ {txu™wk ytŒþo ðs™ 24 {tË fh‚tk ytuAe ô{hu ntkË÷ Útðwk òuEyu òu fu ytðwk ðs™ {u¤ððt™e ytŒþo ô{h 12 {tË Au.

gh

y{u ™Úte fnu‚t... ‘f]r»tSð™’™t Œhuf ykf ¾u‚eðtze {txu ½ýwk {t„oŒþo™ …qhwk …tzu Au ‚Útt …þw…t÷™ {txu …ý ™ðt ™ðt ÷u¾™wk ðtk[™ fhðtÚte ½ýe ™ðe òýfthe {¤u Au. {thu 25 ðe½t s{e™ Au y™u {wÏÞ …tf ‚hefu f…tË™wk ðtðu‚h ÚttÞ Au. SyuËyuVËe™t LÞwrxÙËtu÷ ¾t‚htu™tu r™Þr{‚ W…Þtu„ fhðtÚte Wí…tŒ™{tk ½ýtu VtÞŒtu ÚttÞ Au. ƒË, f]r»tSð™ y™u SyuËyuVËe W¥thtu¥th «„r‚ fh‚wk hnu y™u ¾uzq‚tu™u {t„oŒþo™ …qhwk …tz‚wk hnu ‚uðe ytþt ËtÚtu... sÞ rnLŒ... sÞ ¼th‚.... r÷. ¼tðuþ¼tE {Vt¼tE ƒtðr¤Þt {w. nt{t…h, …tu. ¼tk¼ý ðtÞt ƒtuxtŒ, ‚t. „Zzt (Mðt{e™t), rs. ¼tð™„h-364 710 {tu. : 99746 24781 34

f]r»tSð™

™ðuBƒh-2013


KrishJivan november 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you